Overeenkomst voor de injectie van groene elektriciteit

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Overeenkomst voor de injectie van groene elektriciteit"

Transcriptie

1 Overeenkomst voor de injectie van groene elektriciteit Tussen partijen 1. NV Vlaams Energiebedrijf, RPR Brussel, ondernemingsnummer BE , met maatschappelijke zetel te 1000 Brussel, Havenlaan 86C, bus 301, rechtsgeldig vertegenwoordigd door haar gedelegeerd bestuurder, de heer Dirk Meire Hierna de Koper of VEB ; 2.., RPR., BE.. met maatschappelijke zetel te..,.., rechtsgeldig vertegenwoordigd door... Hierna de Verkoper Hierna afzonderlijk of gezamenlijk Partij of Partijen genoemd Wordt overeengekomen wat volgt: 1. Definities en interpretatieregels 1.1. Tenzij uitdrukkelijk anders bepaald in deze Overeenkomst hebben de hierna vermelde woorden en begrippen de volgende betekenis: Belpex: Belgische elektriciteitsbeurs, vennootschap naar Belgisch recht; Belpex hpi: Belpex hourly price index, de uurprijs uitgedrukt in EUR/MWh zoals dagelijks voor elk uur gepubliceerd op Dag: elke periode die aanvangt om uur lokale tijd van een kalenderdag en eindigt om uur lokale tijd op dezelfde kalenderdag; DNB: distributienetbeheerder: beheerder van het elektriciteitsdistributienetwerk; Elektriciteit: elektrische energie die voldoet aan de Europese norm EN en die is opgewekt op basis van een brandstofmix die volledig bestaat uit hernieuwbare energiebronnen, het bewijs hiervan wordt geleverd door garanties van oorsprong; Garantie van oorsprong: een uniek, verhandelbaar en overdraagbaar elektronisch stuk dat aantoont dat een bepaald volume energie geproduceerd is met hernieuwbare energiebronnen en kwalitatieve WKK; Initiële Duur: de eerste 12 maanden vanaf de start van de injectie conform deze Overeenkomst; Overeenkomst injectie elektriciteit Pagina 1 van 9

2 Injectieperiode: periode vanaf de start van de injectie door de Verkoper (zoals bepaald in artikel 3.2 hierna) tot het einde van de Overeenkomst; Injectiepunt: het punt waar elektriciteit in het net wordt geïnjecteerd en dat geïdentificeerd wordt aan de hand van een adres en een uniek EAN-nummer; Klantenportaal: het digitaal portaal dat de Leverancier aan de Klant aanbiedt en dat de Klant in staat stelt stamgegevens, verbruiken, voorspelling van verbruik, facturen te raadplegen en waarlangs communicatie tussen Klant en Leverancier voornamelijk plaats vindt; Netbeheerder: algemene term om de bevoegde beheerder van het distributie- of transmissienet aan te duiden; Overeenkomst: deze Overeenkomst, haar bijlagen, en elke communicatie tussen Klant en Leverancier via het Klantenportaal waarnaar verwezen wordt in deze Overeenkomst; Overmacht: ieder onvoorzienbaar en onvermijdbaar voorval dat de uitvoering van de Overeenkomst volstrekt onmogelijk maakt, staking of lock-out gelden niet als overmacht; Toegangshouder: natuurlijke persoon of rechtspersoon die een contract heeft gesloten met een netbeheerder, beheerder van het transmissienet of beheerder van het vervoersnet met betrekking tot de toegang tot diens net op een bepaald toegangspunt; Toegangsregister: register met alle toegangspunten van een bepaald net, dat opgesteld en beheerd wordt door de betrokken netbeheerder, beheerder van het transmissienet of beheerder van het vervoernet, en waarin onder meer voor ieder toegangspunt de titularis van het toegangspunt en de toegangshouder worden vermeld; TNB: transmissienetbeheerder, de beheerder van het transmissienet; 1.2. De in de Overeenkomst opgenomen titels hebben geen juridische draagwijdte. Zij dienen enkel om de lezing van de Overeenkomst te vergemakkelijken. 2. Voorwerp van de Overeenkomst 2.1. Het voorwerp van deze Overeenkomst betreft de verkoop van elektriciteit door de Verkoper aan de Koper, zijnde het VEB. De elektriciteit wordt geproduceerd door een installatie voor de productie van hernieuwbare energie aangesloten op het Injectiepunt zoals gespecificeerd in Bijlage Tijdens de looptijd en onder de termen en voorwaarden van deze Overeenkomst injecteert en verkoopt de Verkoper elektriciteit exclusief aan het VEB die aanvaardt Het VEB zal gedurende de looptijd van deze Overeenkomst al de door de Verkoper geïnjecteerde elektriciteit op de injectiepunten zoals gespecificeerd in Bijlage 1 afnemen en kopen onder de voorwaarden van deze Overeenkomst Groenestroomcertificaten en/of Garanties van oorsprong die bij de opwekking van elektriciteit worden verkregen, worden niet overgedragen onder deze Overeenkomst en blijven eigendom van de Verkoper. Overeenkomst injectie elektriciteit Pagina 2 van 9

3 2.5. De aansluitingsovereenkomst tussen de Verkoper en de Netbeheerder voor aansluitingen op het distributienet (of eventueel het transmissienet) valt buiten deze Overeenkomst. 3. Inwerkingtreding, duur, stilzwijgende verlenging en beëindiging 3.1. De Overeenkomst treedt in werking op het moment van ondertekening en blijft van kracht tot en met de laatste dag van de Injectieperiode De Initiële Duur van de Overeenkomst gaat in op./../ uur en eindigt op./../ om 24u De uitvoering van de Overeenkomst vangt aan op de datum waarop het VEB als Toegangshouder aangewezen wordt in het Toegangsregister van de bevoegde Netbeheerder voor de Injectiepunten gespecificeerd in Bijlage Bij het verstrijken van de Initiële Duur wordt de Overeenkomst stilzwijgend en automatisch verlengd voor een periode van onbepaalde duur. De Verkoper kan afzien van deze stilzwijgende en automatische verlenging mits kennisgeving aan het VEB uiterlijk 1 maand vóór het einde van het verstrijken van de initiële duur via de daartoe bestemde procedure op het Klantenportaal Na het verstrijken van de Initiële Duur kan de Verkoper de Overeenkomst op elk moment opzeggen via de daartoe bestemde procedure op het Klantenportaal. In dit geval bedraagt de opzegperiode 1 maand die ingaat op de eerste dag van de maand die volgt op de ontvangst van de kennisgeving van de opzeg. In dit geval is er geen opzegvergoeding verschuldigd Na het verstrijken van de Initiële Duur kan de Koper de Overeenkomst opzeggen via de daartoe bestemde procedure op het Klantenportaal. In dit geval bedraagt de opzegperiode 6 maanden die ingaat op de eerste dag van de maand die volgt op de ontvangst van de kennisgeving van de opzeg. De Verkoper kan de opzegperiode van 6 maanden op ieder ogenblik beëindigen via de daartoe bestemde procedure op het Klantenportaal. De tegenopzeg bedraagt in dit geval 1 maand die ingaat op de eerste van de maand die volgt op de ontvangst van de kennisgeving van de tegenopzeg. De Koper, of de Verkoper in geval van tegenopzeg, is geen opzegvergoeding verschuldigd De Koper kan de Overeenkomst opzeggen vóór het verstrijken van de Initiële Duur via de daartoe bestemde procedure op het Klantenportaal. In dit geval is hij een opzegvergoeding verschuldigd die gelijk is aan de Dienstenvergoeding voor het resterende gedeelte van de initiële duur op basis van de Injectiepunten en een inschatting van volume. De Koper baseert zich hiervoor op de indicatief te leveren hoeveelheden bepaald in bijlage Partijen zijn gerechtigd de Overeenkomst te ontbinden zonder rechterlijke tussenkomst en met onmiddellijke ingang indien er een stopzetting of onderbreking van de injectie wordt opgelegd door de Netbeheerder of een bevoegde overheid, of bij ontbinding of beëindiging van de aansluitingsovereenkomst tussen de Verkoper en de Netbeheerder. De Verkoper stelt de Koper hiervan onmiddellijk en onverwijld in kennis via het Klantenportaal. Partijen zijn geen opzegvergoeding verschuldigd De beëindiging van de Overeenkomst impliceert de beëindiging van alle verplichtingen onder deze Overeenkomst voor de Partijen. Overeenkomst injectie elektriciteit Pagina 3 van 9

4 4. Injectiepunten 4.1. De Injectiepunten worden geïdentificeerd aan de hand van een adres en een uniek EAN-nummer zoals opgenomen in Bijlage 1 bij deze Overeenkomst Gedurende de looptijd van de Overeenkomst zal de Koper aangewezen worden als Toegangshouder voor de Injectiepunten gespecificeerd in Bijlage De Verkoper mag tijdens de duur van de Overeenkomst Injectiepunten toevoegen en verwijderen mits voorafgaande toestemming van de Koper. De uitvoering van de Overeenkomst voor toegevoegde Injectiepunten zal aanvangen op de datum dat de Koper aangewezen is als Toegangshouder in het Toegangsregister van de Netbeheerder. De verplichtingen onder de Overeenkomst voor verwijderde Injectiepunten nemen een einde op de datum dat de Koper niet langer als Toegangshouder aangewezen is in het Toegangsregister van de Netbeheerder. 5. Volume 5.1. De indicatief te leveren hoeveelheden door de Verkoper worden vermeld in Bijlage 1 bij deze Overeenkomst. Er rust geen verplichting op de Verkoper om een bepaalde hoeveelheid elektriciteit te injecteren op de Injectiepunten gespecificeerd in Bijlage De vaststelling van de omvang van de injectie door de Verkoper gebeurt op basis van de meetgegevens zoals deze worden doorgegeven door de bevoegde Netbeheerder Indien de bevoegde Netbeheerder voor een periode geen meetgegevens verstrekt heeft, wordt de meest recente schatting van het verbruik dat gecommuniceerd werd door de bevoegde Netbeheerder gebruikt De Verkoper informeert het VEB onverwijld in geval van een nieuwe productie-installatie of een wijziging van de bestaande productie-installatie die een impact heeft op het volume. Ingeval van niet nakoming van deze informatie-verplichting is de Koper gerechtigd geleden schade te verhalen op de Verkoper. 6. Prijs 6.1. Productprijs Voor de afgenomen hoeveelheden op de Injectiepunten wordt de Productprijs per uur per MWh bepaald als volgt: PP = Belpex hpi EUR/MWh Waarbij PP = Productprijs per uur, per MWh, afgerond tot 3 cijfers na de komma in euro. Belpex hpi = Belpex hourly price index zoals gepubliceerd op de website van Overeenkomst injectie elektriciteit Pagina 4 van 9

5 De Productprijs per maand die voor elke maand afgerekend wordt, wordt als volgt bekomen: voor elk uur wordt de geïnjecteerde hoeveelheid vermenigvuldigd met de PP van toepassing voor dit uur, vervolgens worden alle bekomen PP opgeteld Indien tijdens de looptijd van deze Overeenkomst deze parameter (Belpex hpi) niet meer gepubliceerd wordt, zal de Koper, na overleg met de Verkoper, een gelijkwaardige parameter voorstellen of de parameter hanteren die de verdwenen parameter op de markt vervangt. De Koper zal de nieuwe parameter die de oude parameter vervangt aan de Klant meedelen via het Klantenportaal Distributie- en Transportkost Eventuele Distributie- en Transportkosten gelieerd aan de injectie van elektriciteit die de Verkoper aanrekent aan de Koper zijn de Distributie- en Transportkosten die door de bevoegde Netbeheerder aangerekend wordt aan de Verkoper wat betreft de injectiepunten die het voorwerp zijn van deze Overeenkomst Indien een Netbeheerder voor de toekomst of retroactief nieuwe diensten introduceert of diensten die bestaan op het ogenblik van ondertekening van deze Overeenkomst intrekt of verandert (met inbegrip van elke aanpassing van de tarieven of de methodologie), zal de Verkoper de Distributie- en Transportkost overeenkomstig aanpassen. De Verkoper zal dergelijke aanpassingen zo snel mogelijk vereffenen in zoverre zij van toepassing waren tijdens de Overeenkomst De Distributie- en Transportkost wordt apart vermeld op de factuur Belastingen, Heffingen en Bijdragen De bedragen vermeld in dit artikel betreffen elke belasting, heffing, retributie, toeslag, bijdrage, last, ongeacht de bewoording ervan, die opgelegd worden door een bevoegde overheid en die de Verkoper verplicht is door te rekenen aan de Klant. Deze bedragen worden door de Verkoper aan de Koper aangerekend De bedragen vermeld in dit artikel worden apart vermeld op de factuur Dienstenvergoeding De Koper bepaalt de Dienstenvergoeding per kalenderjaar op basis van de kostprijselementen die ze op haar website publiceert. De Dienstenvergoeding bestaat uit een vaste term per MWh, en, een vaste term per Injectiepunt De Koper past jaarlijks op 1 januari de Dienstenvergoeding aan op basis van de kostprijselementen. De kostprijselementen en de overeenkomstige aanpassing voor het volgende kalenderjaar worden ten laatste op 1 oktober van elk kalenderjaar meegedeeld via het Klantenportaal. Elke mededeling vanwege de Leverancier tot vaststelling van de Dienstenvergoeding maakt onderdeel uit van de Overeenkomst. Overeenkomst injectie elektriciteit Pagina 5 van 9

6 De Dienstenvergoeding wordt maandelijks afgerekend, waarbij de Dienstenvergoeding (uitgedrukt in EUR) voor elk Injectiepunt maandelijks afgerekend wordt op dagelijkse basis (1/365 of 1/366 naargelang het jaar) afgerond op elke factuur tot de eurocent, en waarbij de Dienstenvergoeding, uitgedrukt in EUR/MWh, vermenigvuldigd wordt met het aantal MWh afgenomen in de maand. 7. Facturatie en betaling 7.1. Alle bedragen die door de Partijen verschuldigd zijn ingevolge deze Overeenkomst worden maandelijks in rekening gebracht en gefactureerd na injectie in de desbetreffende periode Facturatie van de door de Partijen verschuldigde bedragen zal gebeuren op het door de Partijen in Bijlage 1 opgegeven facturatie-adres en in het door de Partijen in Bijlage 1 opgegeven formaat De facturen worden geacht aanvaard te zijn bij gebrek aan protest binnen de 15 dagen na ontvangstdatum. De ontvangstdatum is de verzenddatum van de factuur ingeval van elektronische facturatie, of de derde werkdag na de factuurdatum ingeval van papieren facturatie. De aanvaarding van de factuur gebeurt onverminderd eventuele wijzigingen betreffende de meetgegevens die later door de Netbeheerder worden meegedeeld De betalingstermijn bedraagt 30 dagen na de ontvangstdatum. Een betaling wordt steeds geacht betrekking te hebben op de meest recente openstaande factuur Partijen aanvaarden dat de Koper de facturen van de Verkoper mag compenseren met zijn eigen uitstaande facturen. Deze schuldvergelijking heeft plaats op klantenniveau en heeft betrekking op alle facturen van de Verkoper die volgen uit deze Overeenkomst (injectie) en/of die volgen uit een Overeenkomst voor de levering van groene elektriciteit (afname) die dezelfde Partijen zouden afgesloten hebben. De oudste factuur wordt altijd eerst in aanmerking genomen Indien Partijen niet volledig en/of niet tijdig betaald hebben zijn zij van rechtswege en zonder ingebrekestelling een verwijlintrest verschuldigd conform de wet van 2 augustus 2002 betreffende de bestrijding van de betalingsachterstand. Deze bedragen zijn onmiddellijk opeisbaar en worden aangerekend op de eerstvolgende of een latere factuur. 8. Volmacht 8.1. De Verkoper geeft volmacht aan de Koper om alle nodige handelingen te verrichten om de verplichtingen die gesteld worden aan de Verkoper in het kader van deze Overeenkomst uit te kunnen voeren De Verkoper geeft volmacht aan de koper om informatie, zoals historische verbruiksgegevens en adresgegevens van de Injectiepunten, op te vragen bij de netbeheerder. De Koper ondertekent daarvoor het formulier in Bijlage 2 bij deze Overeenkomst. 9. Aansprakelijkheden 9.1. Partijen zijn niet aansprakelijk voor een onderbreking, beperking, gebrek, onregelmatigheid of problemen in verband met de spanningskwaliteit van de elektriciteit. In dit geval is de Netbeheerder aansprakelijk. Overeenkomst injectie elektriciteit Pagina 6 van 9

7 9.2. In de gevallen waarin de Partijen aansprakelijk zijn, is de aansprakelijkheid beperkt tot EUR per schadegeval en per jaar Elke aanspraak tot schadevergoeding moet via de daartoe bestemde procedure op het Klantenportaal gemeld worden binnen een termijn van 30 kalenderdagen na de datum waarop het schadegeval zich heeft voorgedaan, dan wel na de datum waarop de schadelijke gevolgen redelijkerwijze konden vastgesteld worden maar in ieder geval ten laatste binnen de 4 maanden na de datum dat het schadegeval zich heeft voorgedaan. 10. Overmacht Indien één van de Partijen als gevolg van Overmacht verhinderd is zijn verplichtingen na te komen dan licht deze Partij onverwijld de andere Partij in via de daartoe bestemde procedure op het Klantenportaal. Deze Partij houdt de andere Partij op de hoogte van de ontwikkeling van de overmachtssituatie Zolang de overmachtssituatie bestaat worden de verplichtingen die ten gevolge hiervan niet kunnen worden nagekomen opgeschort. Dit kan geen aanleiding geven tot schadevergoeding of enig andere vergoeding tussen de Partijen. 11. Slotbepalingen Partijen informeren elkaar zo spoedig mogelijk via het Klantenportaal over alle gegevens, voorvallen en wijziging van omstandigheden die voor de uitvoering van deze Overeenkomst van belang kunnen zijn Het Belgisch recht is van toepassing op deze Overeenkomst. Wijzigingen in de toepasselijke wetgeving, decreten of ordonnanties die een impact hebben op deze Overeenkomst zullen op overeenkomstige wijze door de Partijen hierin worden overgenomen De geldigheid van de Overeenkomst wordt niet aangetast door de nietigheid van een onderdeel ervan Het niet aandringen op de naleving van één of meer bepalingen van de Overeenkomst mag niet worden opgevat als een verzaking hieraan of als een beperking van rechten. Opgemaakt te. (plaats), op.(datum) HANDTEKENINGEN Dirk Meire CEO VEB... Overeenkomst injectie elektriciteit Pagina 7 van 9

8 BIJLAGE 1: OVERZICHT INJECTIEPUNTEN, INSTALLATIE, GEGEVENS KOPER EN VERKOPER Injectiepunten Alias: EAN-code: (Bij veel codes: aparte bijlage toevoegen) Straat, nummer: Postcode, Gemeente: Specificaties installaties: (Bij veel installaties: aparte bijlage toevoegen) Type installatie: Geïnstalleerd vermogen/onderschreven capaciteit: Opgegeven jaarvolume: Prognose volume dat geïnjecteerd wordt: Spanningstype: Distributienetbeheerder: Contactpersoon van de Verkoper: Naam Adres Telefoon Fax Facturatie- & contactgegevens van de Koper: Naam: Vlaams Energiebedrijf Adres: Havenlaan 86C, bus 301, 1000 Brussel Telefoon: Ondernemingsnummer BE BTW regime indien afwijkend van 21%: / Bankrekeningnummer IBAN BE BIC KREDBEBB Overeenkomst injectie elektriciteit Pagina 8 van 9

9 BIJLAGE 2: MACHTIGINGSFORMULIER OPVRAGEN VERBRUIKSGEGEVENS Hierbij machtig ik het Vlaams Energiebedrijf NV om de verbruiks- en adresgegevens voor de onderstaande injectiepunten op te vragen bij de distributienetbeheerder. Deze volmacht is tijdens de duur van de Overeenkomst niet herroepbaar. Naam Verkoper: Injectiepunt(en): Datum: Naam: Functie: Handtekening: Overeenkomst injectie elektriciteit Pagina 9 van 9

rechtsgeldig vertegenwoordigd door...

rechtsgeldig vertegenwoordigd door... Overeenkomst voor de levering van groene elektriciteit Tussen partijen 1. NV Vlaams Energiebedrijf, RPR Brussel, ondernemingsnummer BE 0843.383.425, met maatschappelijke zetel te 1000 Brussel, Havenlaan

Nadere informatie

rechtsgeldig vertegenwoordigd door...

rechtsgeldig vertegenwoordigd door... Overeenkomst voor de levering van aardgas Tussen partijen 1. NV Vlaams Energiebedrijf, RPR Brussel, ondernemingsnummer BE 0843.383.425, met maatschappelijke zetel te 1000 Brussel, Havenlaan 86C, bus 301,

Nadere informatie

Procedures. Hieronder vindt u voor de verschillende contractuele bepalingen de procedures die u moet volgen.

Procedures. Hieronder vindt u voor de verschillende contractuele bepalingen de procedures die u moet volgen. Procedures Hieronder vindt u voor de verschillende contractuele bepalingen de procedures die u moet volgen. Elke onduidelijkheid hierover kan u op het klantenportaal aangeven bij Verzoeken. Artikel Artikel

Nadere informatie

Overeenkomst voor de levering van groene elektriciteit

Overeenkomst voor de levering van groene elektriciteit Overeenkomst voor de levering van groene elektriciteit Tussen partijen 1. Vlaams Energiebedrijf, naamloze vennootschap, met maatschappelijke zetel te 1000 Brussel, Havenlaan 86C, bus 301, ingeschreven

Nadere informatie

Overeenkomst voor de levering van aardgas

Overeenkomst voor de levering van aardgas Overeenkomst voor de levering van aardgas Tussen partijen 1. Vlaams Energiebedrijf, naamloze vennootschap, met maatschappelijke zetel te 1000 Brussel, Havenlaan 86C, bus 301, ingeschreven in de Kruispuntbank

Nadere informatie

Overeenkomst voor de levering van groene elektriciteit

Overeenkomst voor de levering van groene elektriciteit Overeenkomst voor de levering van groene elektriciteit Tussen partijen 1. (xxx) Hierna de Bevoorrader/Operator ; en 2. Vlaams Energiebedrijf, met ondernemingsnummer 0843.383.425 en vennootschapszetel te

Nadere informatie

Bijzondere Voorwaarden voor de Levering van elektriciteit en/of aardgas door Electrabel nv (hierna ENGIE Electrabel of de Leverancier )

Bijzondere Voorwaarden voor de Levering van elektriciteit en/of aardgas door Electrabel nv (hierna ENGIE Electrabel of de Leverancier ) Bijzondere Voorwaarden voor de Levering van elektriciteit en/of aardgas door Electrabel nv (hierna ENGIE Electrabel of de Leverancier ) 1. Voorwerp Voor de Levering en Afname van elektriciteit respectievelijk

Nadere informatie

Art. 16 Schorsing en/of beëindiging van toegekende toegangsrechten of van het Contract

Art. 16 Schorsing en/of beëindiging van toegekende toegangsrechten of van het Contract Art 1 Definities en interpretatie Een definitie wordt toegevoegd: Flexibele Toegang : Het regime dat van toepassing is op een Productie-eenheid waarvan de aansluiting, die conform de standaard vigerende

Nadere informatie

Mantelovereenkomst voor de levering van Elektrische Energie

Mantelovereenkomst voor de levering van Elektrische Energie Mantelovereenkomst voor de levering van Elektrische Energie De ondergetekenden: Stichting Bedrijventerreinen Ede, gevestigd te Ede, verder te noemen: SBE, te dezen rechtsgeldig vertegenwoordigd door R.

Nadere informatie

Beslissing van de Vlaamse Reguleringsinstantie voor de Elektriciteits- en Gasmarkt. van 24 januari 2006

Beslissing van de Vlaamse Reguleringsinstantie voor de Elektriciteits- en Gasmarkt. van 24 januari 2006 Vlaamse Reguleringsinstantie voor de Elektriciteits- en Gasmarkt North Plaza B Koning Albert II-laan 7 B-1210 Brussel Tel. +32 2 553 13 79 Fax +32 2 553 13 50 Email: info@vreg.be Web: www.vreg.be Beslissing

Nadere informatie

Algemene Voorwaarden Vertebrae Stoelmassages. Artikel 1. Definities

Algemene Voorwaarden Vertebrae Stoelmassages. Artikel 1. Definities D.d. 25-08-2011, versie 1.0 Algemene Voorwaarden Vertebrae Stoelmassages Artikel 1. Definities In deze algemene voorwaarden wordt verstaan onder: 1.1 De opdrachtgever: De rechtspersoon die aan Vertebrae

Nadere informatie

CONCEPT UITSLUITEND VOOR DISCUSSIEDOELEINDEN SERVICEOVEREENKOMST

CONCEPT UITSLUITEND VOOR DISCUSSIEDOELEINDEN SERVICEOVEREENKOMST SERVICEOVEREENKOMST DE ONDERGETEKENDEN: 1. De besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid [NAAM], statutair gevestigd en kantoorhoudende aan de [adres] te [(postcode)] [plaats], ten deze rechtsgeldig

Nadere informatie

Algemene Voorwaarden Bedrijven

Algemene Voorwaarden Bedrijven Algemene Voorwaarden Bedrijven Artikel 1. Definities In deze Algemene Voorwaarden wordt verstaan onder: Studio Zaanstreek : Studio Zaanstreek gevestigd te Koog aan de Zaan dienstverlening: stoelmassages

Nadere informatie

OVEREENKOMST MKB Energie Beheer

OVEREENKOMST MKB Energie Beheer OVEREENKOMST MKB Energie Beheer Partijen: 1. Deelnemer; en 2. De vennootschap onder firma The Bill Doctor VOF hodn MKB Energie Beheer, gevestigd te (3527 CA) Utrecht, aan de Wittevrouwensingel 46C, ingeschreven

Nadere informatie

ALGEMENE VOORWAARDEN. I. Algemeen. Art. 1 Toepassingsgebied. Art. 2 Definities. Art. 3 Website. Art. 4 Sluiten van de overeenkomst

ALGEMENE VOORWAARDEN. I. Algemeen. Art. 1 Toepassingsgebied. Art. 2 Definities. Art. 3 Website. Art. 4 Sluiten van de overeenkomst ALGEMENE VOORWAARDEN I. Algemeen Art. 1 Toepassingsgebied Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op alle overeenkomsten waarin Brochus producten verkoopt of op een andere wijze een leveringsverplichting

Nadere informatie

Productvoorwaarden Leveringscontract Consumenten

Productvoorwaarden Leveringscontract Consumenten Productvoorwaarden Leveringscontract Consumenten 1. Toepassing Deze Productvoorwaarden zijn een aanvulling op de Leveringsovereenkomst voor Elektriciteit en/of Gas aan consumenten en de daarop geldende

Nadere informatie

van 23 februari 2010

van 23 februari 2010 Vlaamse Reguleringsinstantie voor de Elektriciteits- en Gasmarkt Graaf de Ferrarisgebouw Koning Albert II-laan 20 bus 19 B - 1000 BRUSSEL e-mail : info@vreg.be tel. : +32 2 553 13 53 fax : +32 2 553 13

Nadere informatie

Algemene voorwaarden

Algemene voorwaarden Algemene voorwaarden 1. Inleidende bepaling Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op de verkoop van producten door Trappelend Geheim via de webwinkel op www.trappelendgeheim.be. Het plaatsen van

Nadere informatie

Artikel 1; Algemeen. Artikel 2; Prijzen en betalingen. Artikel 3; Aansprakelijkheid

Artikel 1; Algemeen. Artikel 2; Prijzen en betalingen. Artikel 3; Aansprakelijkheid Artikel 1; Algemeen 1.1 Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op alle aanbiedingen en overeenkomsten van Mediation Nederland en op alle rechtsverhoudingen die daaruit voortvloeien. 1.2 Afwijkingen

Nadere informatie

ALGEMENE VOORWAARDEN AGILE MARKETING AGENCY. 1. Definities/begripsbepalingen. Agile Marketing Agency: Agile Marketing Agency B.V.,

ALGEMENE VOORWAARDEN AGILE MARKETING AGENCY. 1. Definities/begripsbepalingen. Agile Marketing Agency: Agile Marketing Agency B.V., ALGEMENE VOORWAARDEN AGILE MARKETING AGENCY 1. Definities/begripsbepalingen Agile Marketing Agency: Agile Marketing Agency B.V., Klant: Elk natuurlijk of rechtspersoon aan wie Agile Marketing Agency een

Nadere informatie

Algemene Voorwaarden

Algemene Voorwaarden B.R. Consultancy, gevestigd en kantoorhoudend te Rotterdam, 16Hoven Business Park,, 3045PC Rotterdam en ingeschreven bij de Kamer van Koophandel te Rotterdam onder KVK-nummer 61549592. Artikel 1 Definities

Nadere informatie

MANDAAT. verklaart zich akkoord mandaat te verlenen aan LTD3, voor het factureren en indienen van de rekeningen "derde betalende".

MANDAAT. verklaart zich akkoord mandaat te verlenen aan LTD3, voor het factureren en indienen van de rekeningen derde betalende. MANDAAT Ondergetekende STEMPEL PLAATSEN verklaart zich akkoord mandaat te verlenen aan LTD3, voor het factureren en indienen van de rekeningen "derde betalende". Het innen van de gelden gebeurt via de

Nadere informatie

IBAN: BE08 3631 0166 3013 - BIC: BBRU BE BB - BTW: BE 844.231.976

IBAN: BE08 3631 0166 3013 - BIC: BBRU BE BB - BTW: BE 844.231.976 1 Disclaimer en algemene voorwaarden SAMMAN Fonds vzw, Excelsiorlaan, 4B, 1930 Zaventem met ondernemingsnummer 0841.212.605 SAMMAN VSO, Excelsiorlaan, 4B, 1930 Zaventem met ondernemingsnummer 0844.231.976

Nadere informatie

Algemene Voorwaarden van Reboost-Energy B.V.

Algemene Voorwaarden van Reboost-Energy B.V. Algemene Voorwaarden van Reboost-Energy B.V. Artikel 1. Algemeen Deze Algemene Voorwaarden zijn van toepassing op alle aanbiedingen van en overeenkomsten met Reboost-Energy B.V. betreffende de verkoop

Nadere informatie

Algemene Leveringsvoorwaarden van Ib broadcast B.V.

Algemene Leveringsvoorwaarden van Ib broadcast B.V. Algemene Leveringsvoorwaarden van Ib broadcast B.V. 1. DEFINITIES 1.1 Ib broadcast: De besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid Ib broadcast B.V. (statutair) gevestigd te (7007 CD) Doetinchem,

Nadere informatie

Algemene Voorwaarden Artikel 1. Definities Artikel 2. Toepasselijkheid Artikel 3. Afwijkingen van de Algemene Voorwaarden

Algemene Voorwaarden Artikel 1. Definities Artikel 2. Toepasselijkheid Artikel 3. Afwijkingen van de Algemene Voorwaarden Algemene Voorwaarden Artikel 1. Definities 1.1 Sterq, gevestigd te Amsterdam, rechtsgeldig vertegenwoordigd door drs. R.P. van Straaten, arts. 1.2 De werkgever: de natuurlijke persoon, dan wel rechtspersoon

Nadere informatie

Algemene voorwaarden

Algemene voorwaarden Algemene voorwaarden Artikel 1: Definities In deze algemene voorwaarden worden de hiernavolgende termen in de navolgende betekenis gebruikt, tenzij uitdrukkelijk anders is aangegeven: NVG: de Nederlandse

Nadere informatie

VERKOOPSCONTRACT VAN ROLLEND MATERIEEL ALS SCHROOT, NA DE VERWIJDERING VAN HET ASBEST BIJ DE KOPER TUSSEN

VERKOOPSCONTRACT VAN ROLLEND MATERIEEL ALS SCHROOT, NA DE VERWIJDERING VAN HET ASBEST BIJ DE KOPER TUSSEN VERKOOPSCONTRACT VAN ROLLEND MATERIEEL ALS SCHROOT, NA DE VERWIJDERING VAN HET ASBEST BIJ DE KOPER TUSSEN NMBS, naamloze vennootschap van publiek recht met maatschappelijke zetel in 1060 St.-Gillis, Frankrijkstraat

Nadere informatie

ALGEMENE VOORWAARDEN SKYTZ

ALGEMENE VOORWAARDEN SKYTZ ALGEMENE VOORWAARDEN SKYTZ Op deze pagina vindt u de algemene voorwaarden van Skytz gevestigd aan de Papierbaan 9 te Winschoten. Definities In deze Algemene Voorwaarden worden de hiernavolgende termen

Nadere informatie

Opdrachtgever de natuurlijke of rechtspersoon met wie een overeenkomst wordt gesloten, dan wel die van de Diensten gebruik maakt.

Opdrachtgever de natuurlijke of rechtspersoon met wie een overeenkomst wordt gesloten, dan wel die van de Diensten gebruik maakt. Algemene Voorwaarden Artikel A begrippen: Algemene voorwaarden: Deze algemene voorwaarden AVS Vastgoed Site. Handelsnaam die diverse websites met betrekking tot bedrijfsruimten en bedrijfspanden exploiteert..

Nadere informatie

2.3 Afwijkende bedingen en afspraken zijn pas rechtsgeldig als zij uitdrukkelijk en schriftelijk met Zaandam Webdesign zijn overeengekomen.

2.3 Afwijkende bedingen en afspraken zijn pas rechtsgeldig als zij uitdrukkelijk en schriftelijk met Zaandam Webdesign zijn overeengekomen. Algemene Voorwaarden Zaandam Webdesign Artikel 1. Definities 1.1 In deze algemene voorwaarden wordt onder de opdrachtgever verstaan: de wederpartij van Zaandam Webdesign en onder overeenkomst: de overeenkomst

Nadere informatie

Gelieve de PFM-overeenkomst per E-mail terug te sturen naar uw Corporate Consultant of naar ons MyProximus Team: L3.L4.E-services@proximus.

Gelieve de PFM-overeenkomst per E-mail terug te sturen naar uw Corporate Consultant of naar ons MyProximus Team: L3.L4.E-services@proximus. Bijkomende informatie bij de PFM-overeenkomst Gelieve de PFM-overeenkomst per E-mail terug te sturen naar uw Corporate Consultant of naar ons MyProximus Team: L3.L4.E-services@proximus.net Wij vragen u

Nadere informatie

algemene verkoopsvoorwaarden

algemene verkoopsvoorwaarden algemene verkoopsvoorwaarden 1. 2. Onderhavige voorwaarden zijn van toepassing op alle rechtshandelingen en rechtsverhoudingen tussen MASTERmail en de opdrachtgever tenzij uitdrukkelijk en schriftelijk

Nadere informatie

Artikel 1. Definities Artikel 2. Toepasselijkheid Artikel 3. Afwijkingen van de Algemene Voorwaarden

Artikel 1. Definities Artikel 2. Toepasselijkheid Artikel 3. Afwijkingen van de Algemene Voorwaarden Artikel 1. Definities Dienstverlener: MassageWorks, gevestigd Mahlerstraat 72 3131SH te Vlaardingen. Dienst: De dienst die vermeld wordt in de overeenkomst met de Klant. Dit kunnen zijn: diverse massagebehandelingen,

Nadere informatie

Algemene voorwaarden Lindsay's kousenwinkel

Algemene voorwaarden Lindsay's kousenwinkel Algemene voorwaarden Lindsay's kousenwinkel In deze Algemene Voorwaarden wordt verstaan onder: -"Webwinkel" : Lindsay's kousenwinkel, ingeschreven bij de Kamer van Koophandel te Rotterdam onder nummer

Nadere informatie

ALGEMENE VOORWAARDEN

ALGEMENE VOORWAARDEN ALGEMENE VOORWAARDEN 1 Definities 1.1. In deze Algemene Voorwaarden ( Voorwaarden ) wordt verstaan onder: - De Media Maatschap: De Media Maatschap B.V. te Amsterdam, alsmede haar rechtsopvolgers onder

Nadere informatie

3.Offerte: de door LABEL ME gedane offerte voor het leveren van Diensten.

3.Offerte: de door LABEL ME gedane offerte voor het leveren van Diensten. Algemene Voorwaarden LABEL ME Artikel 1: Definities In deze algemene voorwaarden worden de hiernavolgende termen in de navolgende betekenis gebruikt, tenzij uitdrukkelijk anders is aangegeven. 1.LABEL

Nadere informatie

Hierna beiden gezamenlijk aan te duiden als Partijen en afzonderlijk als Partij

Hierna beiden gezamenlijk aan te duiden als Partijen en afzonderlijk als Partij De ondergetekenden: 1. De Onderzoeksraad voor Veiligheid, gevestigd te Den Haag, te dezen rechtsgeldig vertegenwoordigd door mw. mr. C.A.J.F. Verheij, Secretaris Directeur, hierna te noemen 'Opdrachtgever',

Nadere informatie

Overeenkomst huwelijksbemiddeling

Overeenkomst huwelijksbemiddeling Overeenkomst huwelijksbemiddeling De klant heeft gedurende zeven werkdagen (1) te rekenen van de dag volgend op die van de ondertekening van de overeenkomst, het recht om deze op te zeggen, kosteloos en

Nadere informatie

ALGEMENE VOORWAARDEN OFFICE FOCUS versie ARTIKEL 1. DEFINITIES

ALGEMENE VOORWAARDEN OFFICE FOCUS versie ARTIKEL 1. DEFINITIES ALGEMENE VOORWAARDEN OFFICE FOCUS versie 1 2017 ARTIKEL 1. DEFINITIES In deze algemene voorwaarden worden de hiernavolgende termen in de navolgende betekenis gebruikt, tenzij uitdrukkelijk anders is aangegeven.

Nadere informatie

In het Belgisch Staatsblad van 31 december 2012 werd op bladzijde 88607 e.v. bovengenoemd besluit gepubliceerd.

In het Belgisch Staatsblad van 31 december 2012 werd op bladzijde 88607 e.v. bovengenoemd besluit gepubliceerd. VLAAMSE OVERHEID [C 2013/35060] 21 DECEMBER 2012. Besluit van de Vlaamse Regering tot wijziging van het Energiebesluit van 19 november 2010, wat betreft de groenestroomcertificaten, de warmtekrachtcertificaten

Nadere informatie

Overeenkomst huwelijksbemiddeling

Overeenkomst huwelijksbemiddeling Overeenkomst huwelijksbemiddeling De klant heeft gedurende zeven werkdagen 1 te rekenen van de dag volgend op die van de ondertekening van de overeenkomst, het recht om deze op te zeggen, kosteloos en

Nadere informatie

Algemene Voorwaarden Ketel Garantiecontract Sani-online.

Algemene Voorwaarden Ketel Garantiecontract Sani-online. Algemene Voorwaarden Ketel Garantiecontract Sani-online. 1. Algemeen Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op, en maken deel uit van de overeenkomst ketel garantie contract tussen u en Sani & CV

Nadere informatie

BUNGALOWPARK SCHATZENBURG ALGEMENE LEVERINGSVOORWAARDEN

BUNGALOWPARK SCHATZENBURG ALGEMENE LEVERINGSVOORWAARDEN BUNGALOWPARK SCHATZENBURG ALGEMENE LEVERINGSVOORWAARDEN 1 OKTOBER 2008 1 DEFINITIES EN INTERPRETATIE 1.1 Tenzij uit deze algemene leveringsvoorwaarden duidelijk anders blijkt hebben de volgende woorden

Nadere informatie

Algemene voorwaarden ALGEMENE BEPALINGEN

Algemene voorwaarden ALGEMENE BEPALINGEN Algemene voorwaarden ALGEMENE VOORWAARDEN VAN INTRAMED B.V. ALGEMENE BEPALINGEN ARTIKEL 1. REIKWIJDTE EN TOEPASSING ALGEMENE VOORWAARDEN lid 1.1 De Algemene voorwaarden zijn van toepassing op alle door

Nadere informatie

Kreeksehaven 61 3077 AG Rotterdam The Netherlands KVK: 53596285 BTW: NL850942135B01. Algemene Voorwaarden. Artikel 5. Uitvoering van de overeenkomst

Kreeksehaven 61 3077 AG Rotterdam The Netherlands KVK: 53596285 BTW: NL850942135B01. Algemene Voorwaarden. Artikel 5. Uitvoering van de overeenkomst Kreeksehaven 61 3077 AG Rotterdam The Netherlands KVK: 53596285 BTW: NL850942135B01 Algemene Voorwaarden Artikel 1. Definities 1.1 Anno 90: Besloten Vennootschap, gevestigd te Rotterdam en ingeschreven

Nadere informatie

Algemene Voorwaarden voor de levering van Aardgas aan Huishoudelijke en Niet-huishoudelijke Klanten

Algemene Voorwaarden voor de levering van Aardgas aan Huishoudelijke en Niet-huishoudelijke Klanten Algemene Voorwaarden voor de levering van Aardgas aan Huishoudelijke en Niet-huishoudelijke Klanten Artikel 1: Definities: Klant: iedere natuurlijke persoon of rechtspersoon die van Antargaz aardgas afneemt.

Nadere informatie

- Klant: een natuurlijk persoon of rechtspersoon die gebruik maakt van de offertes, aanbiedingen, werkzaamheden of diensten van Egi consult.

- Klant: een natuurlijk persoon of rechtspersoon die gebruik maakt van de offertes, aanbiedingen, werkzaamheden of diensten van Egi consult. Algemene Voorwaarden Geregistreerd bij de kamer van koophandel onder nummer 65126424 Artikel 1 Definities In deze algemene voorwaarden wordt verstaan onder: - Energieovereenkomsten: Leveranciersovereenkomsten

Nadere informatie

Algemene voorwaarden Richards Webdesign

Algemene voorwaarden Richards Webdesign Algemene voorwaarden Richards Webdesign Artikel 1. Definities In deze algemene voorwaarden worden de hiernavolgende termen in de navolgende betekenis gebruikt, tenzij uitdrukkelijk anders is aangegeven.

Nadere informatie

Algemene Voorwaarden Nieuwe Foto, KVK 56753470, bedrijf gevestigd te Steenovenweg 3, 3532AE Utrecht, in Nederland.

Algemene Voorwaarden Nieuwe Foto, KVK 56753470, bedrijf gevestigd te Steenovenweg 3, 3532AE Utrecht, in Nederland. ALGEMENE VOORWAARDEN Algemene Voorwaarden Nieuwe Foto, KVK 56753470, bedrijf gevestigd te, 3532AE Utrecht, in Nederland. ARTIKEL 1. DEFINITIES 1.1 In deze Algemene Voorwaarden (hierna Algemene Voorwaarden

Nadere informatie

MANDAAT. verklaart zich akkoord mandaat te verlenen aan LTD3, voor het factureren en indienen van de rekeningen "derde betalende".

MANDAAT. verklaart zich akkoord mandaat te verlenen aan LTD3, voor het factureren en indienen van de rekeningen derde betalende. MANDAAT Ondergetekende STEMPEL PLAATSEN verklaart zich akkoord mandaat te verlenen aan LTD3, voor het factureren en indienen van de rekeningen "derde betalende". Het innen van de gelden gebeurt via de

Nadere informatie

BRUSSEL-HOOFDSTAD PROFESSIONELE KLANTEN

BRUSSEL-HOOFDSTAD PROFESSIONELE KLANTEN Tariefkaart Geldig voor de contracten gesloten in OKTOBER 2015 in BRUSSEL-HOOFDSTAD PROFESSIONELE KLANTEN Pagina 1 : Aanbod Poweo Fix Elektriciteit Pagina 5 : Aanbod Poweo Fix Gas Pagina 8 : Kortingen

Nadere informatie

Kandidaat Degene die door YoungConsult wordt geselecteerd voor een passende functie bij de Opdrachtgever.

Kandidaat Degene die door YoungConsult wordt geselecteerd voor een passende functie bij de Opdrachtgever. Artikel 1 Definities Algemene voorwaarden De onderhavige algemene voorwaarden die van toepassing zijn op iedere Opdracht en Overeenkomst tot Arbeidsbemiddeling welke door tussenkomst van YoungConsult tot

Nadere informatie

ALGEMENE VOORWAARDEN

ALGEMENE VOORWAARDEN 1 ALGEMENE VOORWAARDEN Opgesteld door: 2 ALGEMENE VOORWAARDEN FRIETFEEST.NL, gevestigd te Sint-Oedenrode, ingeschreven in het handelsregister onder nummer 17223508 verder te noemen FF. Artikel 1: Definities.

Nadere informatie

BRUSSEL-HOOFDSTAD PARTICULIERE KLANTEN

BRUSSEL-HOOFDSTAD PARTICULIERE KLANTEN Tariefkaart Geldig voor de contracten gesloten in AUGUSTUS 2015 in BRUSSEL-HOOFDSTAD PARTICULIERE KLANTEN Pagina 1 : Aanbod Poweo Fix Elektriciteit Pagina 5 : Aanbod Poweo Fix Gas Pagina 8 : Kortingen

Nadere informatie

Gedragscode voor verkoop buiten de onderneming en verkoop op afstand

Gedragscode voor verkoop buiten de onderneming en verkoop op afstand Gedragscode voor verkoop buiten de onderneming en verkoop op afstand Deze Gedragscode vormt een aanvulling op de reglementaire bepalingen inzake verkoop op afstand en verkoop buiten de onderneming van

Nadere informatie

Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op de verkoop van producten door ENGELTJEBENGELTJE.

Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op de verkoop van producten door ENGELTJEBENGELTJE. Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op de verkoop van producten door. Het plaatsen van een bestelling op de website van leidt tot de aanvaarding van deze algemene voorwaarden. behoudt zich het

Nadere informatie

4. schriftelijk $% &#% ' #(

4. schriftelijk $% &#% ' #( 1. koper De partij vermeld in de overeenkomst als zijnde de koper en/of opdrachtgever, alsmede alle voor haar werkzame en door haar, zowel direct als indirect, ingeschakelde personen, alsmede de entiteiten

Nadere informatie

Algemene Voorwaarden

Algemene Voorwaarden Algemene Voorwaarden Algemene Voorwaarden BNG Advies 1 Werkingssfeer bepalingen Deze Algemene Voorwaarden BNG Advies gelden voor alle bestaande en toekomstige verhoudingen tussen BNG Advies, onderdeel

Nadere informatie

Artikel 1 Toepassingsgebied

Artikel 1 Toepassingsgebied Artikel 1 Toepassingsgebied 1.1 Deze algemene leveringsvoorwaarden zijn van toepassing bij opdrachten aan en op alle aanbiedingen en overeenkomsten waarbij Beck cv & luchtbehandeling service hierna te

Nadere informatie

van 23 februari 2010

van 23 februari 2010 Vlaamse Reguleringsinstantie voor de Elektriciteits- en Gasmarkt Graaf de Ferrarisgebouw Koning Albert II-laan 20 bus 19 B - 1000 BRUSSEL e-mail : info@vreg.be tel. : +32 2 553 13 53 fax : +32 2 553 13

Nadere informatie

1. In deze algemene verkoopvoorwaarden wordt verstaan onder:

1. In deze algemene verkoopvoorwaarden wordt verstaan onder: ALGEMENE VERKOOPVOORWAARDEN MAMMOET GROEP JUNI 2006 1. DEFINITIES EN TOEPASSELIJKHEID 1. In deze algemene verkoopvoorwaarden wordt verstaan onder: a. Mammoet Groep": de groep van vennootschappen, gevestigd

Nadere informatie

Algemene Voorwaarden van toepassing op rechtsverhoudingen met opdrachtgevers

Algemene Voorwaarden van toepassing op rechtsverhoudingen met opdrachtgevers Algemene Voorwaarden van toepassing op rechtsverhoudingen met opdrachtgevers Ethische gedragscode De belangrijkste gedragsregels zijn: Potentiële kandidaten worden alleen voorgesteld aan een opdrachtgever

Nadere informatie

KWALITEIT IN CONSULTANCY

KWALITEIT IN CONSULTANCY Algemene voorwaarden ARTIKEL 1. Aanbieding en overeenkomst 1.1 Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op alle aanbiedingen en overeenkomsten tot het verrichten van diensten door, hierna aangeduid

Nadere informatie

Artikel 1. Definities

Artikel 1. Definities Artikel 1. Definities In deze Algemene Voorwaarden (hierna te noemen: voorwaarden) wordt verstaan onder: 1.1 Afnemer: Iedere natuurlijke persoon of rechtspersoon die met SportsKing.nl in contact treedt

Nadere informatie

ALGEMENE LEVERINGS- EN BETALINGSVOORWAARDEN VERSIE 1.0 MEI 2015

ALGEMENE LEVERINGS- EN BETALINGSVOORWAARDEN VERSIE 1.0 MEI 2015 ALGEMENE LEVERINGS- EN BETALINGSVOORWAARDEN VERSIE 1.0 MEI 2015 1. Definities 1.1. LeadsTown: LeadsTown is een handelsnaam van BME International. BME International: BME International B.V. i.o. is een besloten

Nadere informatie

ALGEMENE VERHUURVOORWAARDEN. 1. Aanvaarding van de algemene verhuurvoorwaarden & algemene voorwaarden

ALGEMENE VERHUURVOORWAARDEN. 1. Aanvaarding van de algemene verhuurvoorwaarden & algemene voorwaarden ALGEMENE VERHUURVOORWAARDEN 1. Aanvaarding van de algemene verhuurvoorwaarden & algemene voorwaarden 1.1 Alle verhuringen uitgaande van de BECONA NV worden aangegaan onder de hierna vermelde voorwaarden.

Nadere informatie

VERKOOPSCONTRACT VOOR VAN ASBEST ONTDAAN MATERIEEL ALS SCHROOT TUSSEN. NMBS, naamloze vennootschap van publiek recht

VERKOOPSCONTRACT VOOR VAN ASBEST ONTDAAN MATERIEEL ALS SCHROOT TUSSEN. NMBS, naamloze vennootschap van publiek recht Pag. 1/6 VERKOOPSCONTRACT VOOR VAN ASBEST ONTDAAN MATERIEEL ALS SCHROOT TUSSEN NMBS, naamloze vennootschap van publiek recht met maatschappelijke zetel in 1060 St.-Gillis, Frankrijkstraat 56 ingeschreven

Nadere informatie

Verkoopprocedure groenestroomcertificaten in uitvoering van artikel van het Energiedecreet van 8 mei 2009 betreffende het energiebeleid

Verkoopprocedure groenestroomcertificaten in uitvoering van artikel van het Energiedecreet van 8 mei 2009 betreffende het energiebeleid Verkoopprocedure groenestroomcertificaten in uitvoering van artikel 7.1.6. 2 van het Energiedecreet van 8 mei 2009 betreffende het energiebeleid Onderhavige verkoopprocedure werd opgemaakt door Elia System

Nadere informatie

ALGEMENE VOORWAARDEN ALLROUND BACKOFFICE

ALGEMENE VOORWAARDEN ALLROUND BACKOFFICE Artikel 1 Definities 1. In deze voorwaarden wordt verstaan onder: Allround Backoffice: de gebruiker van deze algemene voorwaarden, ingeschreven in het handelsregister van de Kamer van Koophandel onder

Nadere informatie

LICENTIEVOORWAARDEN & EIGENDOMSRECHT MOBIFACT

LICENTIEVOORWAARDEN & EIGENDOMSRECHT MOBIFACT LICENTIEVOORWAARDEN & EIGENDOMSRECHT MOBIFACT 1. Aanvaarding en toepasselijkheid van deze voorwaarden Door het gebruik van de diensten van CRYSTAL IT BVBA (hierna CRYSTAL IT ) en het ter beschikking gestelde

Nadere informatie

Overeenkomst voor accountancydiensten

Overeenkomst voor accountancydiensten Overeenkomst voor accountancydiensten DE ONDERGETEKENDEN: 1. [ Naam Opdrachtnemer], gevestigd te [ adres ] en geregistreerd in het handelsregister onder nummer [ KvKnr ] (hierna te noemen: Opdrachtnemer

Nadere informatie

Bijlage A. Contractvoorwaarden 1 of 3 jaar vast tarief Vandebron

Bijlage A. Contractvoorwaarden 1 of 3 jaar vast tarief Vandebron Bijlage A Contractvoorwaarden 1 of 3 jaar vast tarief Vandebron 1 januari 2016 Artikel 1 Energielevering 1.1 Definities Afgenomen Elektriciteit Het aantal eenheden elektriciteit in kwh dat van het netwerk

Nadere informatie

Artikel 3 Inhoud overeenkomst Artikel 4 Gebruik webportal

Artikel 3 Inhoud overeenkomst Artikel 4 Gebruik webportal Artikel 1 Algemene bepalingen 1.1 Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op en vormen een onverbrekelijk geheel met alle offertes als door MKB Flex Personeel B.V. ( MKB Flex Personeel ) uitgebracht,

Nadere informatie

Algemene voorwaarden Zakelijk Schrijven. Artikel 1 Definities In deze Algemene Voorwaarden gelden de volgende definities:

Algemene voorwaarden Zakelijk Schrijven. Artikel 1 Definities In deze Algemene Voorwaarden gelden de volgende definities: Algemene voorwaarden Zakelijk Schrijven Artikel 1 Definities In deze Algemene Voorwaarden gelden de volgende definities: 1. Zakelijk Schrijven: Zakelijk Schrijven, ingeschreven bij de Kamer van Koophandel

Nadere informatie

Algemene voorwaarden Snoep.it v1.2 1/5

Algemene voorwaarden Snoep.it v1.2 1/5 1. Aanbieding en overeenkomst (a) Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op alle aanbiedingen en overeenkomsten tot het verrichten van diensten door Snoep.IT, hierna aangeduid als Opdrachtnemer,

Nadere informatie

Steenvoordenuitvaart Algemene voorwaarden

Steenvoordenuitvaart Algemene voorwaarden Steenvoordenuitvaart Algemene voorwaarden Artikel 1 Toepassingsgebied 1. Deze algemene leveringsvoorwaarden zijn van toepassing bij opdrachten aan en op alle aanbiedingen en overeenkomsten waarbij Steenvoordenuitvaart

Nadere informatie

ALGEMENE VOORWAARDEN

ALGEMENE VOORWAARDEN ALGEMENE VOORWAARDEN artikel 1: definities In deze Algemene Voorwaarden wordt verstaan onder: Buro P&O: Buro P&O, de werknemers van Buro P&O, evenals de aan Buro P&O gelieerde vennootschappen en andere

Nadere informatie

ALGEMENE VOORWAARDEN

ALGEMENE VOORWAARDEN ALGEMENE VOORWAARDEN 1. DEFINITIES In deze Algemene voorwaarden wordt verstaan onder: (a) W&P Waterman & Partners Executive Search, gevestigd te Uithoorn (b) Kandidaat Iedere natuurlijke persoon die door

Nadere informatie

Organisatiebureau The 5th Element. inspanningsverplichting tot het verrichten van diensten. hulp en adviezen ten behoeve van opdrachtgever(s).

Organisatiebureau The 5th Element. inspanningsverplichting tot het verrichten van diensten. hulp en adviezen ten behoeve van opdrachtgever(s). Algemene Voorwaarden The 5th Element Algemeen Deze algemene voorwaarden maken deel uit van alle overeenkomsten gesloten tussen Organisatiebureau The 5th Element, gevestigd te 1815 GB, Alkmaar aan de Kennemersingel

Nadere informatie

Deelnemersovereenkomst E-Certificatensysteem

Deelnemersovereenkomst E-Certificatensysteem Pagina 1 van 3 De ondergetekenden 1. CertiQ B.V., gevestigd te Arnhem (kantooradres: Utrechtseweg 310, 6812 AR Arnhem), verder te noemen: CertiQ, vertegenwoordigd door Ir. J. van der Lee 2. (), EAN-code,

Nadere informatie

Aansluitingscontract Aardgas Middendruk (> 300 m³(n)/h)

Aansluitingscontract Aardgas Middendruk (> 300 m³(n)/h) Aansluitingscontract Aardgas Middendruk (> 300 m³(n)/h) «EANnr» Tussen «Naam_klant» Maatschappelijke zetel: «Maatschappelijke_zetel» te «Gemeente_Maatschappelijke_zetel» Ondernemingsnummer: «Ondernemings_nummer»

Nadere informatie

Kaderovereenkomst voor freelance pedagogisch maatwerk in kinderopvangvoorzieningen

Kaderovereenkomst voor freelance pedagogisch maatwerk in kinderopvangvoorzieningen Kaderovereenkomst voor freelance pedagogisch maatwerk in kinderopvangvoorzieningen 6 maart 2017 Tussen de volgende partijen, zijnde Naam:. Adres:. Tel.nr.:. GSMnr:. E-mail:. BTW-nr (optioneel):. hierna

Nadere informatie

Rapport Buurtfietsenstallingen. Bijlage 4 Gebruikersreglement Gent

Rapport Buurtfietsenstallingen. Bijlage 4 Gebruikersreglement Gent Rapport Buurtfietsenstallingen Bijlage 4 Gebruikersreglement Gent GEBRUIKERSREGLEMENT FIETSTROMMELS VAN DE STAD GENT Artikel 1 Dit gebruikersreglement is van toepassing op alle abonneehouders van een stallingsplaats

Nadere informatie

EXCLUSIEVE VERKOOPOPDRACHT

EXCLUSIEVE VERKOOPOPDRACHT EXCLUSIEVE VERKOOPOPDRACHT GESLOTEN BUITEN DE ONDERNEMING, MET STILZWIJGENDE VERLENGING Buiten verkoopruimten gesloten overeenkomst : iedere overeenkomst tussen de vastgoedmakelaar en de opdrachtgever

Nadere informatie

ALGEMENE LEVERINGS- EN BETALINGSVOORWAARDEN VAN DE ORGANISATIE VAN NEDERLANDSE TANDPROTHETICI

ALGEMENE LEVERINGS- EN BETALINGSVOORWAARDEN VAN DE ORGANISATIE VAN NEDERLANDSE TANDPROTHETICI ALGEMENE LEVERINGS- EN BETALINGSVOORWAARDEN VAN DE ORGANISATIE VAN NEDERLANDSE TANDPROTHETICI 1. Algemeen 1.1 Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op de totstandkoming, de inhoud en de nakoming

Nadere informatie

plug into watz.. Watz bvba Hoortverten 41 2350 Vosselaar

plug into watz.. Watz bvba Hoortverten 41 2350 Vosselaar ALGEMENE VOORWAARDEN VAN WATZ BIJ DE LEVERINGSOVEREENKOMST VAN ELEKTRICITEIT EN/OF AARDGAS AAN NIET- PARTICULIEREN IN HET VLAAMSE GEWEST 1. Definities Voor deze overeenkomst gelden volgende definities:

Nadere informatie

Aanvullende Voorwaarden 2009

Aanvullende Voorwaarden 2009 Aanvullende Voorwaarden 2009 Voor levering van elektriciteit en gas door DELTA Comfort B.V. aan de zakelijke kleinverbruikers Versie 2009 www.delta.nl Aanvullende Voorwaarden voor de levering van elektriciteit

Nadere informatie

Algemene voorwaarden

Algemene voorwaarden Algemene voorwaarden 17 december 2015 Algemene voorwaarden Selfinno B.V. Selfinno B.V. (hierna te noemen: Selfinno ) ingeschreven bij de Kamer van Koophandel onder nummer: 57003750, gevestigd te Doetinchem,

Nadere informatie

Voorwaarden Windtegoed

Voorwaarden Windtegoed Voorwaarden Windtegoed Door koop of aanvaarding van Qurrent Windtegoed ga je een overeenkomst aan met Qurrent Nederland B.V., (hierna: Qurrent). Die overeenkomst (hierna: Overeenkomst) wordt beheerst door

Nadere informatie

ALGEMENE VOORWAARDEN. Welke Professionals B.V. Huizermaatweg 17 1273 NA Huizen. hierna te noemen: Opdrachtnemer DEFINITIES

ALGEMENE VOORWAARDEN. Welke Professionals B.V. Huizermaatweg 17 1273 NA Huizen. hierna te noemen: Opdrachtnemer DEFINITIES ALGEMENE VOORWAARDEN Welke Professionals B.V. Huizermaatweg 17 1273 NA Huizen hierna te noemen: Opdrachtnemer DEFINITIES In deze algemene voorwaarden worden de hiernavolgende termen in de navolgende betekenis

Nadere informatie

ALGEMENE VOORWAARDEN. Young Law B.V.

ALGEMENE VOORWAARDEN. Young Law B.V. ALGEMENE VOORWAARDEN Young Law B.V. 1. Begrippen 1.1 Young Law B.V. hierna: Young Law is een besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid die zich ten doel stelt tot het leveren van juridische

Nadere informatie

Algemene Voorwaarden der Kinderen Verzuimvizie B.V.

Algemene Voorwaarden der Kinderen Verzuimvizie B.V. Algemene Voorwaarden der Kinderen Verzuimvizie B.V. 1. Definities In deze algemene voorwaarden wordt verstaan onder: Verzuimvizie: (Medewerkers van) Verzuimvizie, statutair gevestigd te Hulsberg en door

Nadere informatie

Aansluitingscontract Aardgas Middendruk met aansluitingscapaciteit > 300 m³(n)/h

Aansluitingscontract Aardgas Middendruk met aansluitingscapaciteit > 300 m³(n)/h BIJLAGE bij nota commentaar Aansluitingscontract Aardgas Middendruk met aansluitingscapaciteit > 00 m³(n)/h «EAN Afname» «EAN Injectie» Tussen «Naam_Distributienetgebruiker» Maatschappelijke zetel: «Maatschappelijke_zetel_van_de_netgebruik»

Nadere informatie

In de ondertekst wordt klant genoemd degene die de bestelling heeft gedaan, en leverancier degene die de bestelling heeft aanvaard.

In de ondertekst wordt klant genoemd degene die de bestelling heeft gedaan, en leverancier degene die de bestelling heeft aanvaard. Algemene Voorwaarden Hosting 1. Toepassingsgebied 2. Offertes 3. Levering 4. Duur en beëindiging 5. Eigendomsrecht 6. Aansprakelijkheid 7. Betaling 8. Overmacht 9. Bevoegdheid en Toepasselijk Recht 1.

Nadere informatie

Het college van burgemeester en wethouders van de gemeente Alphen aan den Rijn;

Het college van burgemeester en wethouders van de gemeente Alphen aan den Rijn; Het college van burgemeester en wethouders van de gemeente Alphen aan den Rijn; Gelet op het bepaalde in: Invorderingswet 1990; Uitvoeringsregeling Invorderingswet; Gemeentelijke belastingverordeningen;

Nadere informatie

VLAANDEREN PARTICULIERE KLANTEN

VLAANDEREN PARTICULIERE KLANTEN Tariefkaart Geldig voor de contracten gesloten in OKTOBER 2015 in VLAANDEREN PARTICULIERE KLANTEN Pagina 1 : Aanbod Poweo Fix Elektriciteit Pagina 5 : Aanbod Poweo Fix Gas Pagina 8 : Kortingen Uitgebracht

Nadere informatie

Algemene Voorwaarden 2017

Algemene Voorwaarden 2017 Algemene Voorwaarden 2017 Algemene Voorwaarden van Autocentrum Nederland B.V. te Borne Documentcode: AV/ACN17-1 Autocentrum Nederland B.V. Postbus 150 7550 AD HENGELO Tel: 085 273 02 34 E-mail: info@autocentrumnederland.nl

Nadere informatie