Overeenkomst voor de injectie van groene elektriciteit

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Overeenkomst voor de injectie van groene elektriciteit"

Transcriptie

1 Overeenkomst voor de injectie van groene elektriciteit Tussen partijen 1. NV Vlaams Energiebedrijf, RPR Brussel, ondernemingsnummer BE , met maatschappelijke zetel te 1000 Brussel, Havenlaan 86C, bus 301, rechtsgeldig vertegenwoordigd door haar gedelegeerd bestuurder, de heer Dirk Meire Hierna de Koper of VEB ; 2.., RPR., BE.. met maatschappelijke zetel te..,.., rechtsgeldig vertegenwoordigd door... Hierna de Verkoper Hierna afzonderlijk of gezamenlijk Partij of Partijen genoemd Wordt overeengekomen wat volgt: 1. Definities en interpretatieregels 1.1. Tenzij uitdrukkelijk anders bepaald in deze Overeenkomst hebben de hierna vermelde woorden en begrippen de volgende betekenis: Belpex: Belgische elektriciteitsbeurs, vennootschap naar Belgisch recht; Belpex hpi: Belpex hourly price index, de uurprijs uitgedrukt in EUR/MWh zoals dagelijks voor elk uur gepubliceerd op Dag: elke periode die aanvangt om uur lokale tijd van een kalenderdag en eindigt om uur lokale tijd op dezelfde kalenderdag; DNB: distributienetbeheerder: beheerder van het elektriciteitsdistributienetwerk; Elektriciteit: elektrische energie die voldoet aan de Europese norm EN en die is opgewekt op basis van een brandstofmix die volledig bestaat uit hernieuwbare energiebronnen, het bewijs hiervan wordt geleverd door garanties van oorsprong; Garantie van oorsprong: een uniek, verhandelbaar en overdraagbaar elektronisch stuk dat aantoont dat een bepaald volume energie geproduceerd is met hernieuwbare energiebronnen en kwalitatieve WKK; Initiële Duur: de eerste 12 maanden vanaf de start van de injectie conform deze Overeenkomst; Overeenkomst injectie elektriciteit Pagina 1 van 9

2 Injectieperiode: periode vanaf de start van de injectie door de Verkoper (zoals bepaald in artikel 3.2 hierna) tot het einde van de Overeenkomst; Injectiepunt: het punt waar elektriciteit in het net wordt geïnjecteerd en dat geïdentificeerd wordt aan de hand van een adres en een uniek EAN-nummer; Klantenportaal: het digitaal portaal dat de Leverancier aan de Klant aanbiedt en dat de Klant in staat stelt stamgegevens, verbruiken, voorspelling van verbruik, facturen te raadplegen en waarlangs communicatie tussen Klant en Leverancier voornamelijk plaats vindt; Netbeheerder: algemene term om de bevoegde beheerder van het distributie- of transmissienet aan te duiden; Overeenkomst: deze Overeenkomst, haar bijlagen, en elke communicatie tussen Klant en Leverancier via het Klantenportaal waarnaar verwezen wordt in deze Overeenkomst; Overmacht: ieder onvoorzienbaar en onvermijdbaar voorval dat de uitvoering van de Overeenkomst volstrekt onmogelijk maakt, staking of lock-out gelden niet als overmacht; Toegangshouder: natuurlijke persoon of rechtspersoon die een contract heeft gesloten met een netbeheerder, beheerder van het transmissienet of beheerder van het vervoersnet met betrekking tot de toegang tot diens net op een bepaald toegangspunt; Toegangsregister: register met alle toegangspunten van een bepaald net, dat opgesteld en beheerd wordt door de betrokken netbeheerder, beheerder van het transmissienet of beheerder van het vervoernet, en waarin onder meer voor ieder toegangspunt de titularis van het toegangspunt en de toegangshouder worden vermeld; TNB: transmissienetbeheerder, de beheerder van het transmissienet; 1.2. De in de Overeenkomst opgenomen titels hebben geen juridische draagwijdte. Zij dienen enkel om de lezing van de Overeenkomst te vergemakkelijken. 2. Voorwerp van de Overeenkomst 2.1. Het voorwerp van deze Overeenkomst betreft de verkoop van elektriciteit door de Verkoper aan de Koper, zijnde het VEB. De elektriciteit wordt geproduceerd door een installatie voor de productie van hernieuwbare energie aangesloten op het Injectiepunt zoals gespecificeerd in Bijlage Tijdens de looptijd en onder de termen en voorwaarden van deze Overeenkomst injecteert en verkoopt de Verkoper elektriciteit exclusief aan het VEB die aanvaardt Het VEB zal gedurende de looptijd van deze Overeenkomst al de door de Verkoper geïnjecteerde elektriciteit op de injectiepunten zoals gespecificeerd in Bijlage 1 afnemen en kopen onder de voorwaarden van deze Overeenkomst Groenestroomcertificaten en/of Garanties van oorsprong die bij de opwekking van elektriciteit worden verkregen, worden niet overgedragen onder deze Overeenkomst en blijven eigendom van de Verkoper. Overeenkomst injectie elektriciteit Pagina 2 van 9

3 2.5. De aansluitingsovereenkomst tussen de Verkoper en de Netbeheerder voor aansluitingen op het distributienet (of eventueel het transmissienet) valt buiten deze Overeenkomst. 3. Inwerkingtreding, duur, stilzwijgende verlenging en beëindiging 3.1. De Overeenkomst treedt in werking op het moment van ondertekening en blijft van kracht tot en met de laatste dag van de Injectieperiode De Initiële Duur van de Overeenkomst gaat in op./../ uur en eindigt op./../ om 24u De uitvoering van de Overeenkomst vangt aan op de datum waarop het VEB als Toegangshouder aangewezen wordt in het Toegangsregister van de bevoegde Netbeheerder voor de Injectiepunten gespecificeerd in Bijlage Bij het verstrijken van de Initiële Duur wordt de Overeenkomst stilzwijgend en automatisch verlengd voor een periode van onbepaalde duur. De Verkoper kan afzien van deze stilzwijgende en automatische verlenging mits kennisgeving aan het VEB uiterlijk 1 maand vóór het einde van het verstrijken van de initiële duur via de daartoe bestemde procedure op het Klantenportaal Na het verstrijken van de Initiële Duur kan de Verkoper de Overeenkomst op elk moment opzeggen via de daartoe bestemde procedure op het Klantenportaal. In dit geval bedraagt de opzegperiode 1 maand die ingaat op de eerste dag van de maand die volgt op de ontvangst van de kennisgeving van de opzeg. In dit geval is er geen opzegvergoeding verschuldigd Na het verstrijken van de Initiële Duur kan de Koper de Overeenkomst opzeggen via de daartoe bestemde procedure op het Klantenportaal. In dit geval bedraagt de opzegperiode 6 maanden die ingaat op de eerste dag van de maand die volgt op de ontvangst van de kennisgeving van de opzeg. De Verkoper kan de opzegperiode van 6 maanden op ieder ogenblik beëindigen via de daartoe bestemde procedure op het Klantenportaal. De tegenopzeg bedraagt in dit geval 1 maand die ingaat op de eerste van de maand die volgt op de ontvangst van de kennisgeving van de tegenopzeg. De Koper, of de Verkoper in geval van tegenopzeg, is geen opzegvergoeding verschuldigd De Koper kan de Overeenkomst opzeggen vóór het verstrijken van de Initiële Duur via de daartoe bestemde procedure op het Klantenportaal. In dit geval is hij een opzegvergoeding verschuldigd die gelijk is aan de Dienstenvergoeding voor het resterende gedeelte van de initiële duur op basis van de Injectiepunten en een inschatting van volume. De Koper baseert zich hiervoor op de indicatief te leveren hoeveelheden bepaald in bijlage Partijen zijn gerechtigd de Overeenkomst te ontbinden zonder rechterlijke tussenkomst en met onmiddellijke ingang indien er een stopzetting of onderbreking van de injectie wordt opgelegd door de Netbeheerder of een bevoegde overheid, of bij ontbinding of beëindiging van de aansluitingsovereenkomst tussen de Verkoper en de Netbeheerder. De Verkoper stelt de Koper hiervan onmiddellijk en onverwijld in kennis via het Klantenportaal. Partijen zijn geen opzegvergoeding verschuldigd De beëindiging van de Overeenkomst impliceert de beëindiging van alle verplichtingen onder deze Overeenkomst voor de Partijen. Overeenkomst injectie elektriciteit Pagina 3 van 9

4 4. Injectiepunten 4.1. De Injectiepunten worden geïdentificeerd aan de hand van een adres en een uniek EAN-nummer zoals opgenomen in Bijlage 1 bij deze Overeenkomst Gedurende de looptijd van de Overeenkomst zal de Koper aangewezen worden als Toegangshouder voor de Injectiepunten gespecificeerd in Bijlage De Verkoper mag tijdens de duur van de Overeenkomst Injectiepunten toevoegen en verwijderen mits voorafgaande toestemming van de Koper. De uitvoering van de Overeenkomst voor toegevoegde Injectiepunten zal aanvangen op de datum dat de Koper aangewezen is als Toegangshouder in het Toegangsregister van de Netbeheerder. De verplichtingen onder de Overeenkomst voor verwijderde Injectiepunten nemen een einde op de datum dat de Koper niet langer als Toegangshouder aangewezen is in het Toegangsregister van de Netbeheerder. 5. Volume 5.1. De indicatief te leveren hoeveelheden door de Verkoper worden vermeld in Bijlage 1 bij deze Overeenkomst. Er rust geen verplichting op de Verkoper om een bepaalde hoeveelheid elektriciteit te injecteren op de Injectiepunten gespecificeerd in Bijlage De vaststelling van de omvang van de injectie door de Verkoper gebeurt op basis van de meetgegevens zoals deze worden doorgegeven door de bevoegde Netbeheerder Indien de bevoegde Netbeheerder voor een periode geen meetgegevens verstrekt heeft, wordt de meest recente schatting van het verbruik dat gecommuniceerd werd door de bevoegde Netbeheerder gebruikt De Verkoper informeert het VEB onverwijld in geval van een nieuwe productie-installatie of een wijziging van de bestaande productie-installatie die een impact heeft op het volume. Ingeval van niet nakoming van deze informatie-verplichting is de Koper gerechtigd geleden schade te verhalen op de Verkoper. 6. Prijs 6.1. Productprijs Voor de afgenomen hoeveelheden op de Injectiepunten wordt de Productprijs per uur per MWh bepaald als volgt: PP = Belpex hpi EUR/MWh Waarbij PP = Productprijs per uur, per MWh, afgerond tot 3 cijfers na de komma in euro. Belpex hpi = Belpex hourly price index zoals gepubliceerd op de website van Overeenkomst injectie elektriciteit Pagina 4 van 9

5 De Productprijs per maand die voor elke maand afgerekend wordt, wordt als volgt bekomen: voor elk uur wordt de geïnjecteerde hoeveelheid vermenigvuldigd met de PP van toepassing voor dit uur, vervolgens worden alle bekomen PP opgeteld Indien tijdens de looptijd van deze Overeenkomst deze parameter (Belpex hpi) niet meer gepubliceerd wordt, zal de Koper, na overleg met de Verkoper, een gelijkwaardige parameter voorstellen of de parameter hanteren die de verdwenen parameter op de markt vervangt. De Koper zal de nieuwe parameter die de oude parameter vervangt aan de Klant meedelen via het Klantenportaal Distributie- en Transportkost Eventuele Distributie- en Transportkosten gelieerd aan de injectie van elektriciteit die de Verkoper aanrekent aan de Koper zijn de Distributie- en Transportkosten die door de bevoegde Netbeheerder aangerekend wordt aan de Verkoper wat betreft de injectiepunten die het voorwerp zijn van deze Overeenkomst Indien een Netbeheerder voor de toekomst of retroactief nieuwe diensten introduceert of diensten die bestaan op het ogenblik van ondertekening van deze Overeenkomst intrekt of verandert (met inbegrip van elke aanpassing van de tarieven of de methodologie), zal de Verkoper de Distributie- en Transportkost overeenkomstig aanpassen. De Verkoper zal dergelijke aanpassingen zo snel mogelijk vereffenen in zoverre zij van toepassing waren tijdens de Overeenkomst De Distributie- en Transportkost wordt apart vermeld op de factuur Belastingen, Heffingen en Bijdragen De bedragen vermeld in dit artikel betreffen elke belasting, heffing, retributie, toeslag, bijdrage, last, ongeacht de bewoording ervan, die opgelegd worden door een bevoegde overheid en die de Verkoper verplicht is door te rekenen aan de Klant. Deze bedragen worden door de Verkoper aan de Koper aangerekend De bedragen vermeld in dit artikel worden apart vermeld op de factuur Dienstenvergoeding De Koper bepaalt de Dienstenvergoeding per kalenderjaar op basis van de kostprijselementen die ze op haar website publiceert. De Dienstenvergoeding bestaat uit een vaste term per MWh, en, een vaste term per Injectiepunt De Koper past jaarlijks op 1 januari de Dienstenvergoeding aan op basis van de kostprijselementen. De kostprijselementen en de overeenkomstige aanpassing voor het volgende kalenderjaar worden ten laatste op 1 oktober van elk kalenderjaar meegedeeld via het Klantenportaal. Elke mededeling vanwege de Leverancier tot vaststelling van de Dienstenvergoeding maakt onderdeel uit van de Overeenkomst. Overeenkomst injectie elektriciteit Pagina 5 van 9

6 De Dienstenvergoeding wordt maandelijks afgerekend, waarbij de Dienstenvergoeding (uitgedrukt in EUR) voor elk Injectiepunt maandelijks afgerekend wordt op dagelijkse basis (1/365 of 1/366 naargelang het jaar) afgerond op elke factuur tot de eurocent, en waarbij de Dienstenvergoeding, uitgedrukt in EUR/MWh, vermenigvuldigd wordt met het aantal MWh afgenomen in de maand. 7. Facturatie en betaling 7.1. Alle bedragen die door de Partijen verschuldigd zijn ingevolge deze Overeenkomst worden maandelijks in rekening gebracht en gefactureerd na injectie in de desbetreffende periode Facturatie van de door de Partijen verschuldigde bedragen zal gebeuren op het door de Partijen in Bijlage 1 opgegeven facturatie-adres en in het door de Partijen in Bijlage 1 opgegeven formaat De facturen worden geacht aanvaard te zijn bij gebrek aan protest binnen de 15 dagen na ontvangstdatum. De ontvangstdatum is de verzenddatum van de factuur ingeval van elektronische facturatie, of de derde werkdag na de factuurdatum ingeval van papieren facturatie. De aanvaarding van de factuur gebeurt onverminderd eventuele wijzigingen betreffende de meetgegevens die later door de Netbeheerder worden meegedeeld De betalingstermijn bedraagt 30 dagen na de ontvangstdatum. Een betaling wordt steeds geacht betrekking te hebben op de meest recente openstaande factuur Partijen aanvaarden dat de Koper de facturen van de Verkoper mag compenseren met zijn eigen uitstaande facturen. Deze schuldvergelijking heeft plaats op klantenniveau en heeft betrekking op alle facturen van de Verkoper die volgen uit deze Overeenkomst (injectie) en/of die volgen uit een Overeenkomst voor de levering van groene elektriciteit (afname) die dezelfde Partijen zouden afgesloten hebben. De oudste factuur wordt altijd eerst in aanmerking genomen Indien Partijen niet volledig en/of niet tijdig betaald hebben zijn zij van rechtswege en zonder ingebrekestelling een verwijlintrest verschuldigd conform de wet van 2 augustus 2002 betreffende de bestrijding van de betalingsachterstand. Deze bedragen zijn onmiddellijk opeisbaar en worden aangerekend op de eerstvolgende of een latere factuur. 8. Volmacht 8.1. De Verkoper geeft volmacht aan de Koper om alle nodige handelingen te verrichten om de verplichtingen die gesteld worden aan de Verkoper in het kader van deze Overeenkomst uit te kunnen voeren De Verkoper geeft volmacht aan de koper om informatie, zoals historische verbruiksgegevens en adresgegevens van de Injectiepunten, op te vragen bij de netbeheerder. De Koper ondertekent daarvoor het formulier in Bijlage 2 bij deze Overeenkomst. 9. Aansprakelijkheden 9.1. Partijen zijn niet aansprakelijk voor een onderbreking, beperking, gebrek, onregelmatigheid of problemen in verband met de spanningskwaliteit van de elektriciteit. In dit geval is de Netbeheerder aansprakelijk. Overeenkomst injectie elektriciteit Pagina 6 van 9

7 9.2. In de gevallen waarin de Partijen aansprakelijk zijn, is de aansprakelijkheid beperkt tot EUR per schadegeval en per jaar Elke aanspraak tot schadevergoeding moet via de daartoe bestemde procedure op het Klantenportaal gemeld worden binnen een termijn van 30 kalenderdagen na de datum waarop het schadegeval zich heeft voorgedaan, dan wel na de datum waarop de schadelijke gevolgen redelijkerwijze konden vastgesteld worden maar in ieder geval ten laatste binnen de 4 maanden na de datum dat het schadegeval zich heeft voorgedaan. 10. Overmacht Indien één van de Partijen als gevolg van Overmacht verhinderd is zijn verplichtingen na te komen dan licht deze Partij onverwijld de andere Partij in via de daartoe bestemde procedure op het Klantenportaal. Deze Partij houdt de andere Partij op de hoogte van de ontwikkeling van de overmachtssituatie Zolang de overmachtssituatie bestaat worden de verplichtingen die ten gevolge hiervan niet kunnen worden nagekomen opgeschort. Dit kan geen aanleiding geven tot schadevergoeding of enig andere vergoeding tussen de Partijen. 11. Slotbepalingen Partijen informeren elkaar zo spoedig mogelijk via het Klantenportaal over alle gegevens, voorvallen en wijziging van omstandigheden die voor de uitvoering van deze Overeenkomst van belang kunnen zijn Het Belgisch recht is van toepassing op deze Overeenkomst. Wijzigingen in de toepasselijke wetgeving, decreten of ordonnanties die een impact hebben op deze Overeenkomst zullen op overeenkomstige wijze door de Partijen hierin worden overgenomen De geldigheid van de Overeenkomst wordt niet aangetast door de nietigheid van een onderdeel ervan Het niet aandringen op de naleving van één of meer bepalingen van de Overeenkomst mag niet worden opgevat als een verzaking hieraan of als een beperking van rechten. Opgemaakt te. (plaats), op.(datum) HANDTEKENINGEN Dirk Meire CEO VEB... Overeenkomst injectie elektriciteit Pagina 7 van 9

8 BIJLAGE 1: OVERZICHT INJECTIEPUNTEN, INSTALLATIE, GEGEVENS KOPER EN VERKOPER Injectiepunten Alias: EAN-code: (Bij veel codes: aparte bijlage toevoegen) Straat, nummer: Postcode, Gemeente: Specificaties installaties: (Bij veel installaties: aparte bijlage toevoegen) Type installatie: Geïnstalleerd vermogen/onderschreven capaciteit: Opgegeven jaarvolume: Prognose volume dat geïnjecteerd wordt: Spanningstype: Distributienetbeheerder: Contactpersoon van de Verkoper: Naam Adres Telefoon Fax Facturatie- & contactgegevens van de Koper: Naam: Vlaams Energiebedrijf Adres: Havenlaan 86C, bus 301, 1000 Brussel Telefoon: Ondernemingsnummer BE BTW regime indien afwijkend van 21%: / Bankrekeningnummer IBAN BE BIC KREDBEBB Overeenkomst injectie elektriciteit Pagina 8 van 9

9 BIJLAGE 2: MACHTIGINGSFORMULIER OPVRAGEN VERBRUIKSGEGEVENS Hierbij machtig ik het Vlaams Energiebedrijf NV om de verbruiks- en adresgegevens voor de onderstaande injectiepunten op te vragen bij de distributienetbeheerder. Deze volmacht is tijdens de duur van de Overeenkomst niet herroepbaar. Naam Verkoper: Injectiepunt(en): Datum: Naam: Functie: Handtekening: Overeenkomst injectie elektriciteit Pagina 9 van 9

Algemene voorwaarden. voor de levering van elektriciteit en/of gas aan kleinverbruikaansluitingen. Versie: 2013/08/1.

Algemene voorwaarden. voor de levering van elektriciteit en/of gas aan kleinverbruikaansluitingen. Versie: 2013/08/1. Versie: 2013/08/1 Datum: 01-08-2013 Algemene voorwaarden voor de levering van elektriciteit en/of gas aan kleinverbruikaansluitingen Scholt Energy Control B.V. Bezoekadres: Parallelweg Oost 35 5555 XA

Nadere informatie

1.2. HIËRARCHIE VAN DE DOCUMENTEN. Algemene Voorwaarden (4.0) Pagina 1 van 11

1.2. HIËRARCHIE VAN DE DOCUMENTEN. Algemene Voorwaarden (4.0) Pagina 1 van 11 1. ALGEMENE INFORMATIE Dit document bepaalt de algemene voorwaarden die van toepassing zijn op de levering van Producten en/of Diensten door Belgacom nv, naamloze vennootschap van publiek recht, met hoofdzetel

Nadere informatie

Algemene Voorwaarden Laaddiensten Eneco Zakelijk B.V. Versie 1.1

Algemene Voorwaarden Laaddiensten Eneco Zakelijk B.V. Versie 1.1 Algemene Voorwaarden Laaddiensten Eneco Zakelijk B.V. Versie 1.1 Inhoudsopgave Artikel 1 Definities 3 Artikel 2 De Overeenkomst 4 Artikel 3 De Laadpas 5 Artikel 4 Verlies, onbevoegd gebruik, diefstal en

Nadere informatie

Algemene Voorwaarden. voor de levering van elektriciteit en gas aan kleinverbruikers (versie 2013)

Algemene Voorwaarden. voor de levering van elektriciteit en gas aan kleinverbruikers (versie 2013) voor de levering van elektriciteit en gas aan kleinverbruikers (versie 2013) voor de levering van elektriciteit en gas aan kleinverbruikers (versie 2013) Artikel 1 Artikel 2 Artikel 3 Artikel 4 Artikel

Nadere informatie

Algemene Voorwaarden voor de levering van elektriciteit en gas aan kleinverbruikers (versie 2013)

Algemene Voorwaarden voor de levering van elektriciteit en gas aan kleinverbruikers (versie 2013) Algemene Voorwaarden voor de levering van elektriciteit en gas aan kleinverbruikers (versie 2013) Algemene Voorwaarden voor de levering van elektriciteit en gas aan kleinverbruikers (versie 2013) Bij deze

Nadere informatie

Algemene Voorwaarden. Algemene Voorwaarden van cswebhosted, gevestigd in Leidschendam. Laatste wijziging: 15-03-2015. 1.

Algemene Voorwaarden. Algemene Voorwaarden van cswebhosted, gevestigd in Leidschendam. Laatste wijziging: 15-03-2015. 1. Algemene Voorwaarden Algemene Voorwaarden van cswebhosted, gevestigd in Leidschendam. Laatste wijziging: 15-03-2015 1. Definities 1) Algemene Voorwaarden: de onderhavige Algemene Voorwaarden, ongeacht

Nadere informatie

Algemene Voorwaarden Artikel 1 Definities Algemene voorwaarden: Diensten: Producten: Marga s Werk: Overeenkomst: Opdrachtgever: Consument:

Algemene Voorwaarden Artikel 1 Definities Algemene voorwaarden: Diensten: Producten: Marga s Werk: Overeenkomst: Opdrachtgever: Consument: Algemene Voorwaarden Artikel 1 Definities Algemene voorwaarden: de onderhavige algemene voorwaarden, ongeacht de vorm waarin deze kenbaar worden gemaakt. Zowel op papier als elektronisch. Diensten: alle

Nadere informatie

Algemene Voorwaarden voor de Levering van Gas aan Grootverbruikers

Algemene Voorwaarden voor de Levering van Gas aan Grootverbruikers Algemene Voorwaarden voor de Levering van Gas aan Grootverbruikers 1 Definities 2 2 Toepasselijkheid 5 3 Overeenkomst 6 4 Gasinstallatie en Aansluiting 7 5 Continuïteit van de Levering 7 6 Eigendom en

Nadere informatie

ALGEMENE VOORWAARDEN. Welke Professionals B.V. Huizermaatweg 17 1273 NA Huizen. hierna te noemen: Opdrachtnemer DEFINITIES

ALGEMENE VOORWAARDEN. Welke Professionals B.V. Huizermaatweg 17 1273 NA Huizen. hierna te noemen: Opdrachtnemer DEFINITIES ALGEMENE VOORWAARDEN Welke Professionals B.V. Huizermaatweg 17 1273 NA Huizen hierna te noemen: Opdrachtnemer DEFINITIES In deze algemene voorwaarden worden de hiernavolgende termen in de navolgende betekenis

Nadere informatie

ALGEMENE VOORWAARDEN VIA FUTURA BVBA

ALGEMENE VOORWAARDEN VIA FUTURA BVBA ALGEMENE VOORWAARDEN VIA FUTURA BVBA Inhoudstafel Algemene voorwaarden VIA FUTURA bvba... 1 Inhoudstafel... 1 Art. 1 Toepasselijkheid... 2 Art. 2 Offerte, bestelling en overeenkomst... 2 Art. 3 Gebruiksvoorwaarden

Nadere informatie

ALGEMENE VOORWAARDEN Spete.nl ICT Diensten B.V.

ALGEMENE VOORWAARDEN Spete.nl ICT Diensten B.V. ALGEMENE VOORWAARDEN Spete.nl ICT Diensten B.V. Artikel 1 Definities 1.1 Afnemer: de rechtspersoon met wie Spete.nl een overeenkomst sluit of aan wie Spete.nl een aanbieding doet. 1.2 Apparatuur: de door

Nadere informatie

Technisch Reglement. Distributie Elektriciteit. Vlaams Gewest

Technisch Reglement. Distributie Elektriciteit. Vlaams Gewest Vlaamse Regulator van de Elektriciteitsen Gasmarkt Graaf de Ferrarisgebouw Koning Albert II-laan 20, bus 19 B-1000 Brussel e-mail: info@vreg.be web: www.vreg.be Gratis tel.: 1700 fax: +32 2 553 13 50 Technisch

Nadere informatie

ALGEMENE VOORWAARDEN. IT=it B.V. Versie AV.27/6/2007

ALGEMENE VOORWAARDEN. IT=it B.V. Versie AV.27/6/2007 ALGEMENE VOORWAARDEN IT=it B.V. Versie AV.27/6/2007 INHOUDSOPGAVE 1. ALGEMEEN...1 1.1 TOEPASSELIJKHEID...1 1.2 DEFINITIES...1 1.3 IT=IT OVEREENKOMSTEN...2 1.4 MEDEWERKING/INFORMATIEPLICHT OPDRACHTGEVER...2

Nadere informatie

Hoofdstuk 1. Algemene Voorwaarden

Hoofdstuk 1. Algemene Voorwaarden Algemene Voorwaarden + Aanvullende Voorwaarden + Actie Voorwaarden van Online.nl Deze Algemene Voorwaarden voldoen aan het referentiemodel voor Algemene Voorwaarden voor internettoegang. Dit referentiemodel

Nadere informatie

KADEROVEREENKOMST DIENSTEN SCHEDOM VOF

KADEROVEREENKOMST DIENSTEN SCHEDOM VOF KADEROVEREENKOMST DIENSTEN SCHEDOM VOF TUSSEN: De vennootschap naar Belgisch recht, SCHEDOM VOF, de vennootschap onder firma schedom, met maatschappelijke zetel te 3401 Landen, Sint-Lambertusstraat 87,

Nadere informatie

S&E Consulting bvba De Dammenlaan 120 B-9200 Dendermonde

S&E Consulting bvba De Dammenlaan 120 B-9200 Dendermonde S&E Consulting bvba S&E Consulting bvba De Dammenlaan 120 B-9200 Dendermonde Tel.: +32 (0)52 21.45.08 Fax.: +32 (0)52 22.64.39 www.sne-consulting.be Algemene Voorwaarden 1. Toepassingsgebied a. Onderhavige

Nadere informatie

KADEROVEREENKOMST DIENSTEN SCHEDOM NV/SA

KADEROVEREENKOMST DIENSTEN SCHEDOM NV/SA KADEROVEREENKOMST DIENSTEN SCHEDOM NV/SA TUSSEN: De vennootschap naar Belgisch recht, SCHEDOM NV/SA, de de naamloze vennootschap schedom, met maatschappelijke zetel te 3401 Landen, Sint-Lambertusstraat

Nadere informatie

ALGEMENE VOORWAARDEN VAN DE ING-KREDIETEN ONDERWORPEN AAN DE WETGEVING OP HET CONSUMENTENKREDIET (versie april 2015)

ALGEMENE VOORWAARDEN VAN DE ING-KREDIETEN ONDERWORPEN AAN DE WETGEVING OP HET CONSUMENTENKREDIET (versie april 2015) Deze algemene voorwaarden van de ING-kredieten onderworpen aan de wetgeving op het consumentenkrediet (hierna de "Algemene voorwaarden" genoemd) hebben tot doel een beschrijving te geven van de dienstverlening

Nadere informatie

Algemene voorwaarden. Versie 2015.2. Algemene Voorwaarden DUURZAAM energiezorg B.V.

Algemene voorwaarden. Versie 2015.2. Algemene Voorwaarden DUURZAAM energiezorg B.V. Algemene voorwaarden Versie 2015.2 Algemene Voorwaarden DUURZAAM energiezorg B.V. 1.1 Toepasselijkheid De algemene voorwaarden zijn van toepassing op alle aangeboden diensten waarin DUURZAAM energiezorg

Nadere informatie

Gebruikersvoorwaarden Glasvezel Eindhoven BV 10 juni 2007 versie 0.9. Algemene voorwaarden Glasvezel Eindhoven BV Zakelijke Markt

Gebruikersvoorwaarden Glasvezel Eindhoven BV 10 juni 2007 versie 0.9. Algemene voorwaarden Glasvezel Eindhoven BV Zakelijke Markt Gebruikersvoorwaarden Glasvezel Eindhoven BV 10 juni 2007 versie 0.9 Algemene voorwaarden Glasvezel Eindhoven BV Zakelijke Markt Deze Algemene Voorwaarden zijn onderverdeeld in drie hoofdstukken te weten:

Nadere informatie

ALGEMENE CONTRACTVOORWAARDEN TALES SYSTEMS CVBA

ALGEMENE CONTRACTVOORWAARDEN TALES SYSTEMS CVBA ALGEMENE CONTRACTVOORWAARDEN TALES SYSTEMS CVBA 1. ALGEMEEN 1. CONTRACTUELE RELATIE EN PARTIJEN 1.1. De contractuele relatie tussen de Klant en Tales Systems CVBA wordt beheerst door deze Algemene Contractvoorwaarden

Nadere informatie

Algemene verkoop- en leveringsvoorwaarden CanalDigitaal voor consumenten

Algemene verkoop- en leveringsvoorwaarden CanalDigitaal voor consumenten Algemene verkoop- en leveringsvoorwaarden CanalDigitaal voor consumenten Inhoudsopgave Hoofdstuk 1 Algemene bepalingen 1. Definities 2. Toepasselijkheid 3. Totstandkoming Overeenkomst 4. Duur van de Overeenkomst

Nadere informatie

2. Opdrachtgever: de natuurlijke of rechtspersoon met wie de overeenkomst tot levering van producten en diensten van LB-Media wordt gesloten.

2. Opdrachtgever: de natuurlijke of rechtspersoon met wie de overeenkomst tot levering van producten en diensten van LB-Media wordt gesloten. Voorwaarden 1. Definities 1. Gratiswebshopbeginnen.nl handelt onder de naam " " en is gevestigd te Coevorden. ingeschreven bij de Kamer van Koophandel Noord-Nederland onder dossiernummer: 01143533 2. Opdrachtgever:

Nadere informatie

Algemene Voorwaarden Artikel 1. Definities Artikel 2. Toepasselijkheid voorwaarden Artikel 3. Offertes Artikel 4. Prijzen, leveringen en betalingen

Algemene Voorwaarden Artikel 1. Definities Artikel 2. Toepasselijkheid voorwaarden Artikel 3. Offertes Artikel 4. Prijzen, leveringen en betalingen Algemene Voorwaarden 1. Die Welle bv, handelende onder de naam LVB Networks Vormgeving; 2. Lensink Van Berkel Communicatie bv, handelende onder de namen LVB Networks Redactie en LVB Networks Redactionele

Nadere informatie

Artikel 2. Definities In deze verkoop- en leveringsvoorwaarden (hierna te noemen: Voorwaarden) wordt verstaan onder:

Artikel 2. Definities In deze verkoop- en leveringsvoorwaarden (hierna te noemen: Voorwaarden) wordt verstaan onder: Algemene Verkoop- en leveringsvoorwaarden Artikel 1. Algemeen "Cédicu", houdt zich bezig met de ontwikkeling, productie, levering en verspreiding van Laat eens zien! lespakketten via diverse mediavormen,

Nadere informatie

Algemene Voorwaarden ICTWaarborg B2B

Algemene Voorwaarden ICTWaarborg B2B Algemene Voorwaarden ICTWaarborg B2B Deze Algemene Voorwaarden regelen de rechtsverhouding tussen Opdrachtnemer en haar opdrachtgevers. De Algemene Voorwaarden zijn opgedeeld in verschillende modules,

Nadere informatie

ALGEMENE VOORWAARDEN VAN EDITOO B.V

ALGEMENE VOORWAARDEN VAN EDITOO B.V ALGEMENE VOORWAARDEN VAN EDITOO B.V., GEVESTIGD TE ARNHEM, GEDEPONEERD BIJ DE KAMER VAN KOOPHANDEL EN FABRIEKEN VOOR CENTRAAL GELDERLAND OP 24 MAART 2014 ONDER NUMMER 09116701 Artikel 1: Definities 1.

Nadere informatie

ALGEMENE VOORWAARDEN ialert - dit is beveiligen BV

ALGEMENE VOORWAARDEN ialert - dit is beveiligen BV ALGEMENE VOORWAARDEN ialert - dit is beveiligen BV Artikel 1 Definities In deze Algemene Voorwaarden worden de volgende definities gehanteerd, zowel in enkelvoud als in meervoud: Algemene Voorwaarden:

Nadere informatie

ALGEMENE LEVERINGSVOORWAARDEN INZAKE GEBRUIK SPARKHOLDER

ALGEMENE LEVERINGSVOORWAARDEN INZAKE GEBRUIK SPARKHOLDER ALGEMENE LEVERINGSVOORWAARDEN INZAKE GEBRUIK SPARKHOLDER Artikel 1 // Definities In deze algemene leveringsvoorwaarden wordt verstaan onder: Afnemer : de Persoon met wie Sparkholder een Overeenkomst heeft

Nadere informatie

Algemene Leverings- en betalingsvoorwaarden van SHARP Electronics Benelux BV (hierna te noemen: SHARP)

Algemene Leverings- en betalingsvoorwaarden van SHARP Electronics Benelux BV (hierna te noemen: SHARP) Algemene Leverings- en betalingsvoorwaarden van SHARP Electronics Benelux BV (hierna te noemen: SHARP) Artikel 1: Toepasselijkheid 1.1 Deze algemene leverings- en betalingsvoorwaarden (hierna: Algemene

Nadere informatie