Spoor 1: Vernieuwen van het gemeentelijk mobiliteitsplan. Maart Afdeling Beleid Mobiliteit en Verkeersveiligheid

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Spoor 1: Vernieuwen van het gemeentelijk mobiliteitsplan. Maart Afdeling Beleid Mobiliteit en Verkeersveiligheid"

Transcriptie

1 Spoor 1: Vernieuwen van het gemeentelijk mobiliteitsplan Maart 2013 Afdeling Beleid Mobiliteit en Verkeersveiligheid

2 1. Inleiding 1.1. Achtergrond 1.2. Doel De evaluatie van het gemeentelijke mobiliteitsplan via de sneltoets leidt tot een van deze drie resultaten: Spoor 1: Vernieuwen van het gemeentelijk mobiliteitsplan. Eén of meerdere actoren staat niet meer achter het beleidsscenario van het bestaande mobiliteitsplan of een aantal strategische keuzes worden in vraag gesteld; het mobiliteitsplan is aan vernieuwing toe. In deze grondige herziening wordt de opmaak van het gemeentelijk mobiliteitsplan overgedaan volgens de driefasenmethodiek van het gemeentelijk mobiliteitsplan. Subsidiëring is mogelijk. Spoor 2: Verbreden-verdiepen van het gemeentelijk mobiliteitsplan. Er wordt gekozen om één of meerdere specifieke thema s toe te voegen aan het mobiliteitsplan (verbreden) en/of verder uit te werken (verdiepen). Dat gebeurt in verschillende stappen, gespreid over drie fasen: Verkenningsfase - Uitwerkingsfase - Mobiliteitsplanfase (waarbij Mobiliteitsplanfase overeenkomt met Fase 3 van de opmaak van het gemeentelijk mobiliteitsplan). Subsidiëring is mogelijk. Spoor 3: Bevestigen-actualiseren van het gemeentelijk mobiliteitsplan. Het bestaande mobiliteitsplan is nog voldoende actueel en gedragen, waardoor het verder uitgevoerd kan worden. Het mobiliteitsplan wordt dus bevestigd. Het actieplan wordt wel geactualiseerd. Subsidiëring is niet mogelijk. Dit stappenplan loodst u vlot door Spoor 1. Het vernieuwen van het mobiliteitsplan heeft tot doel een nieuw mobiliteitsplan tot stand te brengen gebaseerd op nieuwe en/of aangepaste strategische keuzes. Het volledige proces van de opmaak van een mobiliteitsplan wordt doorlopen: oriëntatie planopbouw mobiliteitsplan. Het bestaande plan vormt dan wel de basis, de beraadslaging in de GBC naar aanleiding van de sneltoets heeft aangetoond dat het beleidsscenario best wordt aangepast of vernieuwd. Men vertrekt daarbij opnieuw vanuit een beschrijving van de actuele toestand en planningscontext. De doelstellingen worden geherformuleerd. Afhankelijk van de nieuwe keuzes die worden gemaakt, kan de scenario-opbouw weinig tot sterk afwijken van het bestaande mobiliteitsplan. Finaal zal het nieuwe plan volledig losgekoppeld zijn van het voorgaande plan. Vlaamse overheid Spoor 1: Vernieuwen van het gemeentelijk mobiliteitsplan (maart 2013) p. 2 /15

3 Schematisch overzicht Vlaamse overheid Spoor 1: Vernieuwen van het gemeentelijk mobiliteitsplan (maart 2013) p. 3 /15

4 STAP 1: Inventarisatie bestaande toestand Sneltoets Besluit uit de sneltoets welke aspecten grondig moeten (her-)bekeken worden Actualiseer de bestaande toestand, bestaande plannen en studies Licht de visies van de actoren toe Werk een probleemstelling uit STAP 2: Doelstellingen definiëren Definieer de doelstellingen van het beleidsplan Omschrijf welk onderzoek er dient te gebeuren ORIËNTATIENOTA o r i ë n t a t i e f a s e STAP 3: Onderzoek Voer het onderzoek uit Trek besluiten uit het onderzoek in relatie tot de eerder geformuleerde probleem- en doelstellingen STAP 4: Knelpunten, kansen en doelstellingen Lijst de knelpunten, kansen en doelstellingen op STAP 5: Scenario s uitwerken Werk een geactualiseerd nulscenario uit Werk een aantal duurzame scenario s uit Weeg de scenario s tegenover elkaar af s y n t h e s e f a s e SYNTHESENOTA STAP 7: Formulering van het nieuw beleidsplan Formuleer het aangepaste en/of aangevulde beleidsplan vanuit de klassieke werkdomeinen A-B-C STAP 8: Evaluatie van de relatietabel en taakstellingen Geef aan voor elke aangegeven relatie in de relatietabel in stap 2 of en hoe de doelstellingen zijn bereikt. STAP 9: Uitwerking van programmatabellen Werk op basis van het beleidsplan de programmatabellen uit vanuit de 5 invalshoeken (werkdomeinen A- B-C, plaats, tijd, doelstelling en initiatiefnemer/actor). B e l e i d s p l a n NIEUW MOBILITEITSPLAN (RMC verplicht) Vlaamse overheid Spoor 1: Vernieuwen van het gemeentelijk mobiliteitsplan (maart 2013) p. 4 /15

5 2. Inhoud van de oriëntatienota De hoofdstukken hebben een nummering die begint met 1, om een duidelijk onderscheid te maken met en verwijzing mogelijk te maken naar de nummering van de hoofdstukken in de Synthesenota (Fase 2: Planopbouw) en het Beleidsplan (fase 3) Resultaten sneltoets 1.1 Bestaande toestand 1.2. Bestaande plannen en studies 1.3. Inzicht in de visies van de verschillende actoren 1.4. Probleemstelling 1.5. Doelstellingen 1.6. Definiëring van verder onderzoek 1.7. Bijlagen 1.0. Resultaten sneltoets Besluit uit de sneltoets : wat zijn de aspecten die bepalen dat het mobiliteitsplan grondig moet herbekeken worden? 1.1. Bestaande toestand Opgave en beknopte analyse relevante gegevens : ruimtelijke structuur verkeersstructuur per modi gebruikskenmerken van de netwerken socio-economische profilering Vlaamse overheid Spoor 1: Vernieuwen van het gemeentelijk mobiliteitsplan (maart 2013) p. 5 /15

6 1.2. Bestaande plannen en studies Opgave en beknopte analyse planningscontext : beschrijving actualiteitswaarde per plan aangeven welke mobiliteitseffecten belangrijk zijn voor de opbouw van het mobiliteitsplan gegevens uit de sneltoets kunnen toegevoegd worden. Het is belangrijk dat er besluiten getrokken worden. Niet vergeten : presentatie in tekst en beeld lijst van alle plannen toevoegen Inzicht in de visies van de verschillende actoren De herziening van het mobiliteitsplan is een gevolg van de vraagstelling in de sneltoets waarbij de actoren gevraagd werd of ze nog achter het mobiliteitsplan staan. Geef de visie van de verschillende actoren m.b.t. : hun beleidsvisie actualisering mobiliteitsplan en andere plannen. Welke visies verzamelen? Visie van alle beleidsactoren. Visie van buurgemeenten (overleg is wenselijk en kan nodig zijn). Visie van (mobiliteitsgenererende) belangengroepen (verantwoordelijkheid van de GBC of gemeente). Visie aangrenzend gewest/land (indien van toepassing). (Deze visies zijn mogelijk al in de sneltoets aangedragen.) Algemene visie weergeven, niet louter projectmatig denken. Visies presenteren in tekst en beeld (indien mogelijk) Probleemstelling Indeling : bestaande ruimtelijke structuur bestaande verkeersstructuur per modi geplande/gewenste ruimtelijke structuur en -projecten geplande/gewenste verkeersstructuur en -projecten. gerealiseerde acties worden systematisch overlopen en geëvalueerd (dit valt weg indien er geen voorgaand mobiliteitsplan was op lokaal niveau). Uit het voorgaande volgt een conclusie die in te delen is in knelpunten en kansen. Aanduiding mogelijke mobiliteitseffecten van geplande/gewenste plannen en projecten : welke knelpunten en kansen moeten worden verholpen / ontstaan indien deze projecten worden gerealiseerd? Overlopen en actualiseren van bestaande knelpunten en kansen. Knelpunten-kansenkaart (voorkeur) en/of knelpunten-kansentabel. Vlaamse overheid Spoor 1: Vernieuwen van het gemeentelijk mobiliteitsplan (maart 2013) p. 6 /15

7 1.5. Doelstellingen Een efficiënt beleid streeft doelstellingen na. Wat willen we bereiken? Die formuleren is geen eenvoudige zaak. Men kan een onderscheid maken tussen verschillende doelstellingen: 1) Strategische doelstellingen zijn algemene, abstractere doelstellingen en worden op maat van een bepaald schaalniveau gedefinieerd: op Vlaams niveau, op provinciaal niveau of op lokaal niveau. Daarbij kunnen doelstellingen op lager schaalniveau doelstellingen van een hoger schaalniveau verfijnen. 2) Operationele doelstellingen zijn SMART -doelstellingen: ze zijn Specifiek, Meetbaar, Aanvaardbaar, Realiseerbaar en Tijdsgebonden. Met operationele doelstellingen worden geen acties en projecten bedoeld. Wel zijn het concrete, meetbare doelstellingen. Onderstaande voorbeelden helpen om het onderscheid te verduidelijken Voorbeeld 1 Strategische doelstelling op Vlaams niveau : De verkeersonveiligheid terugdringen met het oog op een wezenlijke vermindering van het aantal verkeersslachtoffers Strategische doelstelling op gemeentelijk niveau : Met het oog op een wezenlijke vermindering van het aantal en de ernst van verkeersongevallen, wordt vooral gefocust op de woonschoolverplaatsingen in het stedelijk gebied, op de invalswegen tijdens de (weekend)nachten en op de stationsomgeving. Operationele doelstelling : Daling van het aantal lichtgewonden met minimaal 2,5% per jaar. Voorbeeld 2 Strategische doelstelling op Vlaams niveau : De verkeersleefbaarheid verhogen, ongeacht van de ontwikkeling van de mobiliteitsintensiteit. Strategische doelstelling op gemeentelijk niveau : Ondanks de verwachte toename van de mobiliteit (weliswaar op een selectieve manier), moet de mogelijke overlast in de woon- en verblijfsomgevingen worden teruggedrongen. Operationele doelstelling : reductie van het aantal gereden kilometers op en minimaal gebruik door het doorgaand verkeer van de stedelijke ringweg. Het is van belang dat doelstellingen op het juiste schaalniveau geschreven worden. Anders zullen deze onbruikbaar zijn voor het beleidsplan. Doelstellingen zijn bovendien niet te verwarren met randvoorwaardes of taakstellingen. Randvoorwaardes zijn voorwaardes, die vervuld moeten zijn om iets, bv. een bepaalde ontwikkeling, mogelijk te maken (bv. kruispunt X moet herbekeken worden in functie van de capaciteit). Een taakstelling is een (groep van) opdracht(en) die uitgevoerd moet worden (bv. onderzoek naar een extra halte, aanpassing bewegwijzering, ). In praktijk is dit onderscheid niet altijd evident. Zo kan het herbekijken van een kruispunt een randvoorwaarde of een taakstelling zijn. Het ergens vlotter doen verlopen van verkeer kan dan weer zowel een operationele doelstelling als een randvoorwaarde zijn. Er wordt verder verwezen naar de tekst van spoor 2 voor meer concrete voorbeelden. Vlaamse overheid Spoor 1: Vernieuwen van het gemeentelijk mobiliteitsplan (maart 2013) p. 7 /15

8 1.6. Definiëring van het verdere onderzoek Op basis van de besluiten bepalen of verder onderzoek nodig is : onderzoek om problemen/kansen scherper te stellen onderzoek om scenario s te voeden. De indeling van het onderzoek gebruikt in de methodiek van spoor 2 wordt hier aanbevolen : probleemstelling onderzoeksvragen reeds aanwezige gegevens de uiteindelijke onderzoeksopzet : gedetailleerde weergave van te gebruiken methoden en technieken. Aangeven wat, hoe, waar, door wie, wanneer, tegen welke (financiële) voorwaarden, wordt onderzocht. wijze waarop het thema verder wordt uitgewerkt. In het verleden werd onderzoek te veel beperkt tot het verzamelen van gegevens en literatuuronderzoek. Veel onderzoek was te sterk gericht op acties/maatregelen. Vlaamse overheid Spoor 1: Vernieuwen van het gemeentelijk mobiliteitsplan (maart 2013) p. 8 /15

9 3. Inhoud van de synthesenota De hoofdstukken hebben een nummering die begint met 2, om een duidelijk onderscheid te maken met en verwijzing mogelijk te maken naar de nummering van de hoofdstukken in de Oriëntatienota (fase 1) en het Beleidsplan (fase 3) Onderzoekresultaten 2.2. Knelpunten, kansen en doelstellingen 2.3. Nulscenario 2.4. Opbouw van scenario s duurzame mobiliteit volgens de werkdomeinen A-B-C 2.5. Afweging van de scenario s 2.6. Bijlagen 2.1. Onderzoeksresultaten De onderzoeksresultaten en de besluiten worden gepresenteerd. Samenvatting resultaten. Besluiten. Wijze waarop het thema verder wordt uitgewerkt. Het onderzoeksrapport kan als bijlage worden toegevoegd Knelpunten, kansen en doelstellingen De synthesenota is een document dat op zichzelf kan gelezen worden, daarom worden de probleemstelling en doelstellingen uit de oriëntatienota (hoofdstuk 1.4 en 1.5) overgenomen. Deze worden aangevuld met de conclusies uit de uitgevoerde onderzoeken. Knelpunten-kansentabel en/of Knelpunten-kansenkaart (voorkeur). Vlaamse overheid Spoor 1: Vernieuwen van het gemeentelijk mobiliteitsplan (maart 2013) p. 9 /15

10 2.3. Nulscenario Nulscenario : referentiesituatie vandaag met uitvoering van de goedgekeurde plannen, het huidig mobiliteitsplan en het actuele beleid voor de volgende 10 jaar. Het nulscenario heeft vele mogelijkheden : het is nog steeds autogericht er is nog steeds niets uitgevoerd van het beleidsscenario het bevat elementen van het vorige beleidsscenario het beleidsscenario is op verschillende punten in uitvoering het beleidsscenario is nagenoeg volledig uitgevoerd 2.4. Opbouw van scenario s duurzame mobiliteit volgens de werkdomeinen A-B-C Deze stap omvat minimaal twee nieuwe duurzame scenario s waarvan ten minste één scenario uitdagender is dan het beleid op dit ogenblik wil realiseren. Dit is een ontwikkelingsscenario, een oefening in leren denken in ambitieniveaus. De methodiek met de werkdomeinen A-B-C blijft behouden. Mogelijke thema s voor scenario s: verkeersleefbaarheid verkeersveiligheid; routes voor zwaar vervoer; parkeerbeleid; sluikverkeer weren; autoluwe kernen; trage wegen; toegankelijkheid; gemeentegrensoverschrijdende aspecten; openbaar vervoer; milieueffecten van mobiliteit op natuur en mens. Bedenkingen over de actuele praktijk. In regel zijn er vroeger te vaak varianten gemaakt, meer dan scenario s. Bovendien werden deze scenario-varianten opgebouwd rond grote autogerichte investeringen (omleidingen) van het Vlaams gewest. Het maximale scenario was het beleidscenario of ging niet verder. Het beleidsplan was soms niet echt duurzaam. Aanbevelingen: scenario s los van projecten (WAT oplossen, HOE is voor later); uitzonderlijk en mits motivering kan met meerdere varianten gewerkt worden. Tip: geef uw scenario s een wervende titel. Vlaamse overheid Spoor 1: Vernieuwen van het gemeentelijk mobiliteitsplan (maart 2013) p. 10 /15

11 2.5. Afweging van de scenario s (Afweging scenario s is nu een bijkomende stap, maar was vroeger reeds een onderdeel.) Opgave is de voorgestelde scenario s en hun samenstellende ABC-maatregelen af te wegen ten opzichte van de doelstellingen. Minimaal zijn dit de doelstellingen van het mobiliteitsplan Vlaanderen. Bijkomend kan worden afgewogen aan de lokale doelstellingen. De criteria om te toetsen aan de doelstellingen zijn niet bepaald. De methodiek is evenmin bepaald. De afweging van de scenario s eindigt met een waardeoordeel van de actoren op de scenario s op basis van de doelstellingen. Consensus en afwijking in de beoordeling worden aangegeven. De GBC neemt een besluit en geeft een rangorde aan de scenario s. Desgevallend wordt hier voorzien in een inspraak-/participatiemoment. Aanbeveling: de GBC stelt de beoordelingscriteria vast. Elke actor kan een eigen systeem hanteren om zijn waardeoordeel over deze criteria te vormen. In het verleden werden de acties meestal gequoteerd op een numerieke schaal of met een quotering van dubbel min tot dubbel plus. (- -, -, 0, +, + +. ) Bijlagen Samenstelling GBC. Procesverloop (data en thema van de bijeenkomsten). Verslagen GBC. Desgevallend : advies RMC Fase 1. Desgevallend : onderzoeksrapport. Desgevallend : documenten m.b.t. het participatietraject. Vlaamse overheid Spoor 1: Vernieuwen van het gemeentelijk mobiliteitsplan (maart 2013) p. 11 /15

12 4. Inhoud van het Beleidsplan De hoofdstukken hebben een nummering die begint met 3, om een duidelijk onderscheid te maken met en verwijzing mogelijk te maken naar de nummering van de hoofdstukken in de Oriëntatienota (fase 1) en de Synthesenota (Fase 2: Planopbouw) Knelpunten, kansen en strategische doelstellingen 3.2. Duurzame mobiliteitsscenario s 3.3. Relatie met andere beleidsplannen 3.4. Operationele doelstellingen 3.5. Beleidsscenario 3.6. Actieplan 3.7. Voorstel tot wijziging van (gemeentelijke) beleidsplannen 3.8. Toetsing van het beleidsplan 3.9. Voorstel voor organisatie en evaluatie Participatie Bijlagen Informatief deel (titelblad) 3.1. Knelpunten, kansen en strategische doelstellingen Lokale mobiliteitstoestand Een omschrijving, analyse en evaluatie van de bestaande, lokale mobiliteitstoestand. Knelpunten-kansentabel en/of knelpunten-kansenkaart (voorkeur). Voor dit gedeelte kan worden geput uit hoofdstuk 2.2 van de Synthesenota Toekomstige mobiliteitsbehoeften Duiding van de toekomstige mobiliteitsbehoeften van de onderscheiden maatschappelijke activiteiten. Hieronder worden ook de strategische doelstellingen van het mobiliteitsplan begrepen. Voor dit gedeelte kan worden geput uit hoofdstuk van de Oriëntatienota en uit hoofdstukken 2.1 en 2.4 van de Synthesenota Duurzame mobiliteitsscenario s Een omschrijving van de in aanmerking genomen scenario s om de gewenste mobiliteit op het lokale vlak te bereiken. Voor dit gedeelte kan worden geput uit hoofdstukken 2.4. en 2.5 van de Synthesenota. Vlaamse overheid Spoor 1: Vernieuwen van het gemeentelijk mobiliteitsplan (maart 2013) p. 12 /15

13 3.3. Relatie met andere beleidsplannen Er moet ook worden aangegeven in hoeverre het voorgenomen mobiliteitsbeleid is afgestemd op andere beleidsplannen, incl. deze van de hogere overheden. Meer concreet wordt bedoeld de mobiliteitsplannen, de ruimtelijke structuurplannen, de milieubeleidsplannen en de waterbeheersplannen (indien relevant) op gewestelijk, gemeentelijke en tussenliggend niveau. Richtinggevend deel (titelblad) 3.4. Operationele doelstellingen De operationele doelstellingen betreffende de lokale mobiliteitsontwikkeling worden gedetailleerd en evtl. bijgesteld in functie van het gekozen beleidscenario en de inpassing van het gemeentelijke mobiliteitsplan in de beleidsplannen van de hogere overheden. Voor dit gedeelte kan worden geput uit hoofdstuk van de Oriëntatienota en uit hoofdstuk 2.2 van de Synthesenota Beleidsscenario De beschrijving van de gewenste lokale mobiliteitsontwikkeling gebeurt in twee stappen Inleiding Een wervend verhaal dat de samenhang van de gewenste ontwikkelingen in het gekozen duurzame scenario weergeeft, geïllustreerd met (een) synthesekaart(en) Uitwerking in de werkdomeinen A-B-C Aansluitend volgt een uitwerking van het gekozen duurzame scenario volgens de werkdomeinen A-B-C, gevisualiseerd in heldere thematische kaarten. Zie : Het gemeentelijk mobiliteitsplan Werkdomeinen A-B-C Actieplan Een actieplan bestaat uit maatregelen, middelen, termijnen, en de prioriteiten die daarbij gelden. In voorkomend geval wordt een lijst met punten waarvoor overleg en samenwerking met naburige gemeenten wenselijk is, opgesteld. Zie : Inhoud en vorm van het actieplan van het gemeentelijk mobiliteitsplan Voorstel tot wijziging van (gemeentelijke) beleidsplannen Er moet expliciet worden aangegeven waar het voorgenomen mobiliteitsbeleid afwijkt van andere beleidsplannen, en bijgevolg aanleiding (kan) geeft (geven) tot wijziging van deze plannen. Meer concreet worden de plannen vermeld in hoofdstuk 3.7 bedoeld. Vlaamse overheid Spoor 1: Vernieuwen van het gemeentelijk mobiliteitsplan (maart 2013) p. 13 /15

14 Bijlagen (titelblad) 3.8 Toetsing van het beleidsplan In hoofdstuk 3.5 zijn operationele doelstellingen geformuleerd. Operationele doelstellingen zijn in feite concrete en meetbare doelstellingen. Logisch dat deze na de formulering van het mobiliteitsplan worden geëvalueerd, om o.a. na te gaan of en hoe de onderlinge samenhang is bereikt. Als niet alle doelstellingen (ten volle) zijn bereikt, hoeft daarom zeker geen sprake te zijn van een minder goed mobiliteitsplan. Sommige aspecten en relaties kunnen nu eenmaal niet op korte of middellange termijn worden waargemaakt. De GBC moet hier eerlijk zijn tegenover zichzelf. De tussentijdse evaluatie geeft gewoon aan waar de sterke en minder sterke punten van hetnieuwe mobiliteitsplan liggen, en waar in de toekomst nog aan gewerkt moet worden. 3.9 Voorstel voor organisatie en evaluatie Organisatie Afspraken over de werkwijze die de GBC zal volgen om het mobiliteitsplan te realiseren en de uitvoering van het actieprogramma te implementeren Evaluatie Afspraken over evaluatiemethodiek en momenten van het mobiliteitsplan en het actieprogramma. Bijv.: actualisering van het actieprogramma halverwege de legislatuur via een voortgangsverslag en een nieuwe sneltoets begin nieuwe legislatuur Participatie Weergave van manier en resultaat van de verleende inspraak aan de burgers bij het voorbereiden en vaststellen van het mobiliteitsbeleid Bijlagen Samenstelling GBC. Procesverloop (data en thema van de bijeenkomsten). Verslagen GBC. Desgevallend : Advies RMC fase 2. Desgevallend : documenten m.b.t. het participatietraject. Zie: Het gemeentelijk mobiliteitsplan - Algemeen Vlaamse overheid Spoor 1: Vernieuwen van het gemeentelijk mobiliteitsplan (maart 2013) p. 14 /15

15 7. Veel voorkomende vragen Kan de gemeente voor Spoor 1 een studiebureau aanstellen? Indien gekozen wordt voor Spoor 1, dient een nieuw beleidsplan opgesteld te worden. Dit is geen kleine oefening en daarom kan een studiebureau aangesteld worden. Eventueel kan de aanstelling van het studiebureau een beperkter gedeelte van het traject betreffen. Krijgen we subsidies voor een spoor 1? Gezien de uitgebreide aanpassingen die nodig zijn, en het planproces volledig dient te worden doorlopen, is subsidiëring mogelijk. De subsidie wordt betaald bij een gunstig advies van de kwaliteitsadviseur en na dat het vaststellingsbesluit van de gemeenteraad werd gepubliceerd in het Belgisch Staatsblad. Er wordt maximaal één subsidie per lokale beleidscyclus uitbetaald. Hoeveel tijd moeten we rekenen voor het uitwerken van Spoor 1? Voor elke stap dient een nieuwe nota opgesteld te worden. De ervaring leert dat dit al snel 6 tot 9 maanden per nota in beslag kan nemen. Een totale duur van anderhalf tot twee jaar volstaat meestal. Moeten alle nota s aan RMC voorgelegd worden? Het is niet verplicht dat elke stap naar RMC gaat. Enkel voor de laatste stap is dit noodzakelijk. Wel kan het zinvol zijn de nota aan RMC voor te leggen, om te voorkomen dat er op het einde van de rit problemen opduiken. De RMC kan immers per fase nuttige aanbevelingen formuleren m.b.t. de inhoud van de nota en een wenselijke uitwerking van de verdere procedure. Eventuele bijsturingen kunnen dan ook tijdig worden ingezet. Vlaamse overheid Spoor 1: Vernieuwen van het gemeentelijk mobiliteitsplan (maart 2013) p. 15 /15

Het gemeentelijk mobiliteitsplan Fase 1 : Oriëntatienota. maart Afdeling Beleid Mobiliteit en Verkeersveiligheid

Het gemeentelijk mobiliteitsplan Fase 1 : Oriëntatienota. maart Afdeling Beleid Mobiliteit en Verkeersveiligheid Het gemeentelijk mobiliteitsplan Fase 1 : Oriëntatienota maart 2013 Afdeling Beleid Mobiliteit en Verkeersveiligheid INHOUD 1. Inhoud van de oriëntatienota...2 2. Procedure...5 1. Inhoud van de oriëntatienota

Nadere informatie

Spoor 3: Bevestigen-actualiseren van het gemeentelijk mobiliteitsplan

Spoor 3: Bevestigen-actualiseren van het gemeentelijk mobiliteitsplan Spoor 3: Bevestigen-actualiseren van het gemeentelijk mobiliteitsplan Stappenplan maart 2013 Afdeling Beleid Mobiliteit en Verkeersveiligheid Inhoud 1. Inleiding...3 1.1. Achtergrond...3 1.2. Doel...3

Nadere informatie

Spoor 3: Bevestigen-actualiseren van het gemeentelijk mobiliteitsplan

Spoor 3: Bevestigen-actualiseren van het gemeentelijk mobiliteitsplan Spoor 3: Bevestigen-actualiseren van het gemeentelijk mobiliteitsplan Stappenplan mei 2009 Afdeling Beleid Mobiliteit en Verkeersveiligheid Inhoud 1. Inleiding...3 1.1. Achtergrond...3 1.2. Doel...3 2.

Nadere informatie

Formulier (maart 2013) Sneltoets ter evaluatie van het gemeentelijk mobiliteitsplan. Afdeling Beleid Mobiliteit en Verkeersveiligheid

Formulier (maart 2013) Sneltoets ter evaluatie van het gemeentelijk mobiliteitsplan. Afdeling Beleid Mobiliteit en Verkeersveiligheid Formulier (maart 2013) Sneltoets ter evaluatie van het gemeentelijk mobiliteitsplan Afdeling Beleid Mobiliteit en Verkeersveiligheid Gelieve geen informatie of tekst buiten de tabellen (kadertjes) in te

Nadere informatie

Trefwoorden: gemeentelijk mobiliteitsplan, sneltoets, bijsturing.

Trefwoorden: gemeentelijk mobiliteitsplan, sneltoets, bijsturing. omzendbrief Verspreiding: * Vlaamse Overheid Departement Mobiliteit en Openbar e Werken Afdeling Beleid Mobiliteit en Verkeersveiligheid Koning Albert II-laan 20 bus 2, 1000 BRUSSEL Tel. 02 553 71 24 -

Nadere informatie

Inhoud en vorm van het actieplan van het gemeentelijk mobiliteitsplan. mei 2009. Afdeling Beleid Mobiliteit en Verkeersveiligheid

Inhoud en vorm van het actieplan van het gemeentelijk mobiliteitsplan. mei 2009. Afdeling Beleid Mobiliteit en Verkeersveiligheid Inhoud en vorm van het actieplan van het gemeentelijk mobiliteitsplan mei 2009 Afdeling Beleid Mobiliteit en Verkeersveiligheid Inhoud 1. Algemeen: een actieplan vanuit vijf verschillende invalshoeken...3

Nadere informatie

Vernieuwen mobiliteitsplan. Persmoment - 15 september 2017

Vernieuwen mobiliteitsplan. Persmoment - 15 september 2017 Vernieuwen mobiliteitsplan Persmoment - 15 september 2017 Verwelkoming Dirk Gistelinck Schepen van verkeer, mobiliteit, wegen en openbare werken Waarom een nieuw mobiliteitsplan? Belangrijk voor gemeentebestuur

Nadere informatie

Spoor 2: Verbreden-verdiepen van het gemeentelijk mobiliteitsplan

Spoor 2: Verbreden-verdiepen van het gemeentelijk mobiliteitsplan Spoor 2: Verbreden-verdiepen van het gemeentelijk mobiliteitsplan Stappenplan Maart 2013 Afdeling Beleid Mobiliteit en Verkeersveiligheid Inhoud 1. Inleiding...3 2. Stappenplan verbreden-verdiepen Overzicht...5

Nadere informatie

Het nieuwe beleidskader lokaal mobiliteitsbeleid. (Ver)nieuw(d)e regelgeving. (Ver)nieuw(d)e regelgeving

Het nieuwe beleidskader lokaal mobiliteitsbeleid. (Ver)nieuw(d)e regelgeving. (Ver)nieuw(d)e regelgeving Het nieuwe beleidskader lokaal mobiliteitsbeleid Erwin Debruyne - VVSG Decreet van 10 februari 2012 Wijziging van Mobiliteitsdecreet van 20 maart 2009 Opheffing van het Convenantendecreet Uitvoering vastgelegd

Nadere informatie

Formulier (augustus 2009) Sneltoets ter evaluatie van het gemeentelijk mobiliteitsplan. Afdeling Beleid Mobiliteit en Verkeersveiligheid

Formulier (augustus 2009) Sneltoets ter evaluatie van het gemeentelijk mobiliteitsplan. Afdeling Beleid Mobiliteit en Verkeersveiligheid Formulier (augustus 2009) Sneltoets ter evaluatie van het gemeentelijk mobiliteitsplan Afdeling Beleid Mobiliteit en Verkeersveiligheid Gelieve geen informatie of tekst buiten de tabellen (kadertjes) in

Nadere informatie

Inhoudstafel INLEIDING...2

Inhoudstafel INLEIDING...2 ontwerp ruimtelijk structuurplan Turnhout Inhoudstabel Inhoudstafel INLEIDING...2 DEEL 1 INFORMATIEF GEDEELTE...8 INLEIDING: ANALYSE VAN DE RUIMTELIJKE CONTEXT...11 HOOFDSTUK I: SITUERING & GESCHIEDENIS...12

Nadere informatie

Huishoudelijk Reglement Gemeentelijke en Intergemeentelijke Begeleidingscommissie

Huishoudelijk Reglement Gemeentelijke en Intergemeentelijke Begeleidingscommissie Huishoudelijk Reglement Gemeentelijke en Intergemeentelijke Begeleidingscommissie Goedgekeurd in de gemeenteraad van 24 juni 2013 Bekendgemaakt op 27 juni 2013 1. Juridisch kader Het decreet van 20 maart

Nadere informatie

Spoor 2: Verbreden-verdiepen van het gemeentelijk mobiliteitsplan

Spoor 2: Verbreden-verdiepen van het gemeentelijk mobiliteitsplan Spoor 2: Verbreden-verdiepen van het gemeentelijk mobiliteitsplan Stappenplan mei 2009 Afdeling Beleid Mobiliteit en Verkeersveiligheid Inhoud 1. Inleiding...3 2. Stappenplan verbreden-verdiepen Overzicht...4

Nadere informatie

Kwaliteitszorg binnen het lokaal mobiliteitsbeleid: evalueren en leren

Kwaliteitszorg binnen het lokaal mobiliteitsbeleid: evalueren en leren Kwaliteitszorg binnen het lokaal mobiliteitsbeleid: evalueren en leren Studiedag VSV kwaliteitszorg in het lokale verkeersveiligheidsbeleid Karen Landuydt Antwerpen 20 juni 2014 Vier pijlers van de kwaliteitszorg

Nadere informatie

Burgemeester S. Vandenberghe

Burgemeester S. Vandenberghe DOSSIER VOOR DE GEMEENTERAAD Situering van het dossier Bevoegd lid college Burgemeester S. Vandenberghe Dienst verkeer Volgnummer dossier 2 Onderwerp Verkeer en mobiliteit. Verbreden en verdiepen van het

Nadere informatie

Het departement MOW als partner in de samenwerking rond duurzame lokale mobiliteit Infosessies gemeenten Departement Mobiliteit en Openbare Werken

Het departement MOW als partner in de samenwerking rond duurzame lokale mobiliteit Infosessies gemeenten Departement Mobiliteit en Openbare Werken Het departement MOW als partner in de samenwerking rond duurzame lokale mobiliteit Infosessies gemeenten Departement Mobiliteit en Openbare Werken Februari 2013 Inhoud Rol Kwaliteitszorg Financiering Situering

Nadere informatie

Infodagen mobiliteit

Infodagen mobiliteit Infodagen mobiliteit 26 februari 2013 Vereniging van Vlaamse Provincies Provincie Vlaams-Brabant Patricia Willems en Annelies Janssens dienst mobiliteit 1 Klemtonen provinciaal mobiliteitsbeleid 2013-2018

Nadere informatie

Vlaanderen. is samenwerking COMPLEXE PROJECTEN. Een nieuwe procesaanpak. www.complexeprojecten.be

Vlaanderen. is samenwerking COMPLEXE PROJECTEN. Een nieuwe procesaanpak. www.complexeprojecten.be Vlaanderen is samenwerking COMPLEXE PROJECTEN Een nieuwe procesaanpak www.complexeprojecten.be U heeft het als bestuur of als private initiatiefnemer wellicht reeds meegemaakt. De opstart en uitvoering

Nadere informatie

Bijlage 1. Model van huishoudelijk reglement van de Gemeentelijke en Intergemeentelijke Begeleidingscommissie als vermeld in artikel 2

Bijlage 1. Model van huishoudelijk reglement van de Gemeentelijke en Intergemeentelijke Begeleidingscommissie als vermeld in artikel 2 Bijlage 1. Model van huishoudelijk reglement van de Gemeentelijke en Intergemeentelijke Begeleidingscommissie als vermeld in artikel 2 Gemeentelijke en Intergemeentelijke Begeleidingscommissie Huishoudelijk

Nadere informatie

Gemeentelijke Begeleidingscommissie Huishoudelijk Reglement

Gemeentelijke Begeleidingscommissie Huishoudelijk Reglement Gemeentelijke Begeleidingscommissie Huishoudelijk Reglement Inhoud 1. Juridisch kader... 1 2. Verantwoordelijkheid van de (I)GBC in het plan- en ontwerpproces... 1 3. Oprichting en samenstelling van de

Nadere informatie

Integratie van milieu- en gezondheidsaspecten in het gemeentelijke mobiliteitsbeleid

Integratie van milieu- en gezondheidsaspecten in het gemeentelijke mobiliteitsbeleid Integratie van milieu- en gezondheidsaspecten in het gemeentelijke mobiliteitsbeleid Studiedag milieu en mobiliteit Provincie Vlaams Brabant 5 december 2013 LIESLOTTE WACKENIER departement LNE, afdeling

Nadere informatie

(Fiets)logistiek integreren in het lokale mobiliteitsbeleid

(Fiets)logistiek integreren in het lokale mobiliteitsbeleid (Fiets)logistiek integreren in het lokale mobiliteitsbeleid Dominique Ameele & Tijl Dendal Vlaamse Overheid Departement MOW Workshop event fietslogistiek 5/5/2017 Mechelen 1 1 2 Overzicht Duurzaam lokaal

Nadere informatie

Advies. Voorontwerp van besluit van de Vlaamse Regering betreffende het provinciale mobiliteitscharter

Advies. Voorontwerp van besluit van de Vlaamse Regering betreffende het provinciale mobiliteitscharter Brussel, 24 april 2009 042409_Advies provinciale mobiliteitscharter Advies Voorontwerp van besluit van de Vlaamse Regering betreffende het provinciale mobiliteitscharter Situering en inhoud voorontwerp

Nadere informatie

Infodagen mobiliteit. Provinciaal Mobiliteitscharter. Provinciaal Mobiliteitsbeleid 6/02/2013

Infodagen mobiliteit. Provinciaal Mobiliteitscharter. Provinciaal Mobiliteitsbeleid 6/02/2013 Infodagen mobiliteit 7 februari 2013 Vereniging van Vlaamse Provincies Provincie Oost-Vlaanderen Gedeputeerde Mobiliteit Peter Hertog Directeur directie Ruimte R01 Mark Cromheecke 1 Provinciaal Mobiliteitscharter

Nadere informatie

Complexe Projecten. Decreet: Toepassingsgebied (25 april 2014)

Complexe Projecten. Decreet: Toepassingsgebied (25 april 2014) Complexe Projecten Naar een kwaliteitsvolle en snelle aanpak van projectgedreven processen David Stevens Team Complexe Projecten Decreet: Toepassingsgebied (25 april 2014) Complexe projecten: - Groot maatschappelijk

Nadere informatie

Ontwerp Mobiliteitsplan Vlaanderen

Ontwerp Mobiliteitsplan Vlaanderen Ontwerp Mobiliteitsplan Vlaanderen KADER=MOBILITEITSDECREET Lange termijnplan (20-jaar en doorkijk op LT) Opmaak door gewestelijke planningscommissie (PC) en via participatietraject (participatiebeginsel)

Nadere informatie

Mobiliteit en het MINA-plan 4. Axel Verachtert Planningsgroep MINA-plan

Mobiliteit en het MINA-plan 4. Axel Verachtert Planningsgroep MINA-plan Mobiliteit en het MINA-plan 4 Axel Verachtert Planningsgroep MINA-plan Overzicht 1. Inleiding 2. Milieuproblemen door vervoer 3. Beleidscyclus, MINA-plan 4, MOB-plan 4. raakvlak Omgevingskwaliteit 5. raakvlak

Nadere informatie

Participatie in het mobiliteitsdecreet

Participatie in het mobiliteitsdecreet Participatie in het mobiliteitsdecreet Nikka Curinckx Studiedag VSV - Structureel mobiliteitsoverleg in uw stad of gemeente 12 december 2014 Thesis: combinatie twee studierichtingen Themameter participatie

Nadere informatie

Opmaak mobiliteitsplan stad Deinze. Inspraakvergadering 6 juni. VECTRIS cvba Mobiliteitsplan Deinze / juni 2012 / 1

Opmaak mobiliteitsplan stad Deinze. Inspraakvergadering 6 juni. VECTRIS cvba Mobiliteitsplan Deinze / juni 2012 / 1 Opmaak mobiliteitsplan stad Deinze Inspraakvergadering 6 juni VECTRIS cvba Mobiliteitsplan Deinze / juni 2012 / 1 Procedure verschillende stappen Evaluatie bestaand mobiliteitsplan met sneltoets gekozen

Nadere informatie

61080 BELGISCH STAATSBLAD 05.10.2012 MONITEUR BELGE

61080 BELGISCH STAATSBLAD 05.10.2012 MONITEUR BELGE 61080 BELGISCH STAATSBLAD 05.10.2012 MONITEUR BELGE VLAAMSE OVERHEID N. 2012 3005 [C 2012/36065] 7 SEPTEMBER 2012. Besluit van de Vlaamse Regering tot vaststelling van de voorwaarden tot het verkrijgen

Nadere informatie

Stappenplan voor Brede Schoolcoördinatoren Het proces van een Brede School: van evaluatie tot afsprakenkader & actieplan

Stappenplan voor Brede Schoolcoördinatoren Het proces van een Brede School: van evaluatie tot afsprakenkader & actieplan Stappenplan voor Brede Schoolcoördinatoren Het proces van een Brede School: van evaluatie tot afsprakenkader & actieplan Van evaluatie Evaluatie op actieniveau Wanneer? Heel het jaar door, op de momenten

Nadere informatie

STAPPENPLAN. "Verbreden en Verdiepen"

STAPPENPLAN. Verbreden en Verdiepen VLAAMSE OVERHEID DEPARTEMENT MOBILITEIT EN OPENBARE WERKEN BELEID MOBILITEIT EN VERKEERSVEILIGHEID STAPPENPLAN "Verbreden en Verdiepen" in het kader van de bijsturing van het Gemeentelijk Mobiliteitsplan

Nadere informatie

west-vlaamse intercommunale baron ruzettelaan 35 8310 brugge tel (050) 36 71 71 fax (050) 35 68 49 www.wvi.be

west-vlaamse intercommunale baron ruzettelaan 35 8310 brugge tel (050) 36 71 71 fax (050) 35 68 49 www.wvi.be west-vlaamse intercommunale baron ruzettelaan 35 8310 brugge tel (050) 36 71 71 fax (050) 35 68 49 www.wvi.be 05441 H e u v e l l a n d v e r b r e d e n v e r d i e p e n b e l e i d s p l a n d e c e

Nadere informatie

'Probleemanalyse oost-westverbinding Duitsland - Oost-Brabant / Eindhoven Uitgevoerd door Goudappel Coffeng 2010

'Probleemanalyse oost-westverbinding Duitsland - Oost-Brabant / Eindhoven Uitgevoerd door Goudappel Coffeng 2010 'Probleemanalyse oost-westverbinding Duitsland - Oost-Brabant / Eindhoven Uitgevoerd door Goudappel Coffeng 2010 10 december 2015 Rian Snijder Inhoud van de presentatie - Aanleiding en doel - Samenvatting

Nadere informatie

Amendementen. op het ontwerp van decreet

Amendementen. op het ontwerp van decreet ingediend op 687 (2015-2016) Nr. 2 23 mei 2016 (2015-2016) Amendementen op het ontwerp van decreet tot wijziging van de regelgeving voor ruimtelijke uitvoeringsplannen teneinde de planmilieueffectrapportage

Nadere informatie

ONDERZOEKSOPZET VERVOLGONDERZOEK OP EIGEN KRACHT

ONDERZOEKSOPZET VERVOLGONDERZOEK OP EIGEN KRACHT Vervolgonderzoek Op eigen kracht over de voorwaarden voor een doeltreffend en doelmatig functioneren van Sociale Wijkzorgteams Januari 2016 1 AANLEIDING Op 16 oktober 2015 publiceerde de Rekenkamer Den

Nadere informatie

hier komt de voettekst 1

hier komt de voettekst 1 Provinciale infodagen mobiliteitsdecreet 28 februari 2013 Vereniging van Vlaamse provincies provincie Antwerpen Chris Brouwers diensthoofd Mobiliteit Departement Ruimtelijke Ordening en Mobiliteit Dienst

Nadere informatie

Onderzoeksopzet Communicatie

Onderzoeksopzet Communicatie Onderzoeksopzet Communicatie Rekenkamercommissie Heerenveen Februari 2009 Rekenkamercommissie Heerenveen: onderzoeksopzet communicatie 1 Inhoudsopgave A. Wat willen we bereiken 1. Aanleiding en achtergronden

Nadere informatie

Burgerparticipatie in het stedelijke mobiliteitsplan van Amiens Métropole

Burgerparticipatie in het stedelijke mobiliteitsplan van Amiens Métropole BEPOMM Inspiratiemeeting Mobiliteitsmanagement Brussel - 24 februari 2015 Burgerparticipatie in het stedelijke mobiliteitsplan van Amiens Métropole Pierre TACHON PDU (Plans de Déplacements Urbains) Stedelijke

Nadere informatie

Netwerk voor procesbegeleiders en beleidsmedewerkers 1/5

Netwerk voor procesbegeleiders en beleidsmedewerkers 1/5 Netwerk voor procesbegeleiders en beleidsmedewerkers 1/5 het actieplan Als eindproduct van het doorlopen van het stappenplan voor oorzaakgerichte probleemoplossing bundelt het actieplan op een overzichtelijk,

Nadere informatie

Oplegnotitie Startnotitie integraal veiligheidsbeleid Registratiekenmerk Gemeenteblad nr. 48

Oplegnotitie Startnotitie integraal veiligheidsbeleid Registratiekenmerk Gemeenteblad nr. 48 gemeente li SVlgnSSW^ SP Oplegnotitie Startnotitie integraal veiligheidsbeleid 2016-2020. Registratiekenmerk 588403 Gemeenteblad nr. 48 Rol van de raad De raad krijgt dit voorstel voorgelegd omdat het

Nadere informatie

Vertrek van je eigen brede kijk op jeugd en jeugdbeleid

Vertrek van je eigen brede kijk op jeugd en jeugdbeleid STAPPENPLAN fiche 4 Gericht gegevens verzamelen die je jeugdbeleid richting kunnen geven. Waarover gaat het? Het jeugdbeleid in jouw gemeente is geen blanco blad. Bij de opmaak van een nieuw jeugdbeleidsplan

Nadere informatie

de ontwikkeling van de nieuwe duurzame stadswijk aan Gent Sint Pieters

de ontwikkeling van de nieuwe duurzame stadswijk aan Gent Sint Pieters de ontwikkeling van de nieuwe duurzame stadswijk aan Gent Sint Pieters Reginald Claeys Departementshoofd Departement Ruimtelijke Planning, Mobiliteit en Openbaar Domein Stad Gent Aanleiding De projectontwikkeling

Nadere informatie

KNLTB Stappenplan. beleidsplan tennisvereniging X

KNLTB Stappenplan. beleidsplan tennisvereniging X KNLTB Stappenplan beleidsplan tennisvereniging X Inleiding Iedere verenigingsbestuurder weet in het achterhoofd dat het belangrijk is om beleidsmatig en doelgericht te werken. Toch komen de meeste verenigingsbestuurders

Nadere informatie

ONTWERP MOBILITEITSPLAN VLAANDEREN INFORMATIEF DEEL

ONTWERP MOBILITEITSPLAN VLAANDEREN INFORMATIEF DEEL ONTWERP MOBILITEITSPLAN VLAANDEREN INFORMATIEF DEEL INLEIDING Het informatief deel van het ontwerp Mobiliteitsplan Vlaanderen werd, conform het Besluit van de Vlaamse Regering van 10 september 2010 opgesteld

Nadere informatie

7.1.3 Jaarplan schooljaar 2014-2015:

7.1.3 Jaarplan schooljaar 2014-2015: 7.1.3 Jaarplan 2014-2015: Beleidsvoornemens Domein 1: Kwaliteitszorg Resultaat (Wanneer zijn we tevreden?) Stappen/ Acties Borging (vindplaats & systeem van bewaken en behouden) Wie is verantwoordelijk

Nadere informatie

Formulier (augustus 2009) Sneltoets ter evaluatie van het gemeentelijk mobiliteitsplan. Afdeling Beleid Mobiliteit en Verkeersveiligheid

Formulier (augustus 2009) Sneltoets ter evaluatie van het gemeentelijk mobiliteitsplan. Afdeling Beleid Mobiliteit en Verkeersveiligheid Formulier (augustus 2009) Sneltoets ter evaluatie van het gemeentelijk mobiliteitsplan Afdeling Beleid Mobiliteit en Verkeersveiligheid Gelieve geen informatie of tekst buiten de tabellen (kadertjes) in

Nadere informatie

Verbreden en verdiepen mobiliteitsplan gemeente Bredene. VECTRIS cvba Mobiliteitsplan Bredene / mei 2015 / 1

Verbreden en verdiepen mobiliteitsplan gemeente Bredene. VECTRIS cvba Mobiliteitsplan Bredene / mei 2015 / 1 Verbreden en verdiepen mobiliteitsplan gemeente Bredene VECTRIS cvba Mobiliteitsplan Bredene / mei 2015 / 1 Procedure verschillende stappen Procedure Vlaamse overheid gevolgd: Evaluatie vorig mobiliteitsplan

Nadere informatie

Ontwikkel missie, visie, doelstellingen, waarden en normen

Ontwikkel missie, visie, doelstellingen, waarden en normen Stap 7 Ontwikkel missie, visie, doelstellingen, waarden en normen Doel Elke strategie moet vanuit sturende elementen worden opgebouwd. Deze elementen geven de richting aan waarin de onderneming wil evolueren;

Nadere informatie

Onderzoeksprotocol Rekenkamer West-Brabant

Onderzoeksprotocol Rekenkamer West-Brabant Onderzoeksprotocol Rekenkamer West-Brabant Vastgesteld door de Rekenkamer West-Brabant in haar vergadering van 25 oktober 2010. Dit onderzoeksprotocol vloeit voort uit het Reglement van Orde, vastgesteld

Nadere informatie

Projectvoorstellen maken

Projectvoorstellen maken Projectvoorstellen maken 1. Kader 1.1. Gebruiksaanwijzing 1.2. Wat zijn de eisen aan een projectvoorstel? 2. Inleiding 2.1 Signalering 2.2 Vooronderzoek 2.3 Probleemsituatie 3. Doelstellingen en randvoorwaarden

Nadere informatie

1. Inleiding. 2. Doel- en vraagstelling

1. Inleiding. 2. Doel- en vraagstelling Resultaten vervolgonderzoek Veilig en vlot op weg, een evaluatie van het beleid, gericht op verkeersveiligheid en bereikbaarheid. Rekenkamernotitie, april 2012 1. Inleiding In maart 2009 publiceerde de

Nadere informatie

FUNCTIEFAMILIE 4.2 Beleidsthemabeheerder

FUNCTIEFAMILIE 4.2 Beleidsthemabeheerder Doel van de functiefamilie Het beleidsthema vanuit theoretische en praktische deskundigheid implementeren en uitbouwen teneinde toepassingen omtrent het thema te initiëren, te stimuleren en te bewaken

Nadere informatie

ONTWERP VRACHTROUTENETWERK 1. methodiek 2. toepassing op Limburg

ONTWERP VRACHTROUTENETWERK 1. methodiek 2. toepassing op Limburg ONTWERP VRACHTROUTENETWERK 1. methodiek 2. toepassing op Limburg Contactgroep Limburgse Industrieregio s s CLI 19 november 2010 Limburg Arch.. Valère Donné, Provinciale mobiliteitscoördinator BMV-Limburg

Nadere informatie

Complexe Projecten. Naar een kwaliteitsvolle en snelle aanpak van projectgedreven processen

Complexe Projecten. Naar een kwaliteitsvolle en snelle aanpak van projectgedreven processen Complexe Projecten Naar een kwaliteitsvolle en snelle aanpak van projectgedreven processen Decreet: Toepassingsgebied (25 april 2014) Complexe projecten: - Groot maatschappelijk en ruimtelijk-strategisch

Nadere informatie

Griffie Februari 2014 ONDERZOEKSOPZET: PROCES HARMONISATIE VOORSCHOOLSE VOORZIENINGEN

Griffie Februari 2014 ONDERZOEKSOPZET: PROCES HARMONISATIE VOORSCHOOLSE VOORZIENINGEN Griffie Februari 2014 ONDERZOEKSOPZET: PROCES HARMONISATIE VOORSCHOOLSE VOORZIENINGEN Inleiding/aanleiding: Harmonisatie voorschoolse voorzieningen (peuterspeelzalen en harmonisatie) speelt voor de gemeenteraad

Nadere informatie

Sociale wijkzorgteams Den Haag

Sociale wijkzorgteams Den Haag Sociale wijkzorgteams Den Haag Onderzoek naar voorwaarden voor doeltreffend en doelmatig functioneren De rekenkamer heeft onderzoek gedaan naar de sociale wijkzorgteams in Den Haag. Daarbij is gekeken

Nadere informatie

Raadsbij lage Voorstel inzake het vaststellen van deel A van het Mobiliteitsplan

Raadsbij lage Voorstel inzake het vaststellen van deel A van het Mobiliteitsplan gemeente Eindhoven Dienst Stedelijke Ontwikkeling en Beheer Raadsbijlage nummer 243 Inboeknummer OOSOOS782 Beslisdatum B&W 5 december 2000 Dossiernummer 049.602 Raadsbij lage Voorstel inzake het vaststellen

Nadere informatie

Startnotitie Kadernota Vrije Tijd

Startnotitie Kadernota Vrije Tijd Startnotitie Kadernota Vrije Tijd Voorlopige projectnaam: Ambtelijk opdrachtgever: Bestuurlijk opdrachtgever: Voorgenomen projectleider: Kadernota Vrije Tijd Beja Burema Tim Verhoef (Cultuur en Recreatie)

Nadere informatie

Quick scan programmabegroting. Bestuurlijk rapport. Rekenkamercommissie Alphen aan den Rijn

Quick scan programmabegroting. Bestuurlijk rapport. Rekenkamercommissie Alphen aan den Rijn Quick scan programmabegroting 2016-2019 Bestuurlijk rapport Goede aansluiting om te sturen en te controleren Rekenkamercommissie Alphen aan den Rijn 1 juni 2016 1 1. Inleiding De gemeenteraad stelt kaders

Nadere informatie

INHOUD 28/01/2014. VSV - Dag 1 Duurzame lokale mobiliteit. 1. Landelijke sturing lokale mobiliteitsbeleid

INHOUD 28/01/2014. VSV - Dag 1 Duurzame lokale mobiliteit. 1. Landelijke sturing lokale mobiliteitsbeleid VSV - Dag 1 Duurzame lokale mobiliteit Valère Donné Mobiliteitscoördinator BMV-L departement MOW, voorzitter RMC Limburg, kwaliteitsadviseur plannen en projecten Vl. Brabant 1 INHOUD 1. Landelijke sturing

Nadere informatie

Artikel I. Wij Beatrix, bij de gratie Gods, Koningin der Nederlanden, Prinses van Oranje-Nassau, enz, enz, enz.

Artikel I. Wij Beatrix, bij de gratie Gods, Koningin der Nederlanden, Prinses van Oranje-Nassau, enz, enz, enz. Besluit van 2008 tot wijziging van het Instellingsbesluit Adviescollege toetsing administratieve lasten 2006 in verband met de verlenging van de instellingsduur, de uitbreiding van de bezetting en de uitbreiding

Nadere informatie

A. WEGWIJZER 1. Inhoudstafel 1 2. Woord vooraf 5

A. WEGWIJZER 1. Inhoudstafel 1 2. Woord vooraf 5 INHOUD A. WEGWIJZER 1. Inhoudstafel 1 2. Woord vooraf 5 B. ALGEMEEN 1. Het Decreet Lokaal Sociaal Beleid en de ministeriële omzendbrief 3 2. Algemene bepalingen en definities 3 3. Planning 5 4. Coördinatie

Nadere informatie

Raadsvergadering d.d.: 26 september 2011 Agenda nr: 10 Onderwerp: Plan van aanpak voor een nieuw gemeentelijk Verkeersveiligheidsplan

Raadsvergadering d.d.: 26 september 2011 Agenda nr: 10 Onderwerp: Plan van aanpak voor een nieuw gemeentelijk Verkeersveiligheidsplan Raadsnota Raadsvergadering d.d.: 26 september 2011 Agenda nr: 10 Onderwerp: Plan van aanpak voor een nieuw gemeentelijk Verkeersveiligheidsplan Aan de gemeenteraad, 1. Doel, Samenvatting en Advies van

Nadere informatie

Provinciaal Ruimtelijk Uitvoeringsplan Handelsdokbrug. Infovergadering 2 februari 2012 Openbaar onderzoek

Provinciaal Ruimtelijk Uitvoeringsplan Handelsdokbrug. Infovergadering 2 februari 2012 Openbaar onderzoek Provinciaal Ruimtelijk Uitvoeringsplan Handelsdokbrug Infovergadering 2 februari 2012 Openbaar onderzoek Panel Marc De Buck gedeputeerde, Provincie Oost-Vlaanderen Tom Balthazar schepen van Milieu, Stadsontwikkeling

Nadere informatie

Aanbevelingen voor het opstellen van een kennisgevingsdossier. MER-forum 10 juni 2004

Aanbevelingen voor het opstellen van een kennisgevingsdossier. MER-forum 10 juni 2004 Aanbevelingen voor het opstellen van een kennisgevingsdossier MER-forum 10 juni 2004 Inleiding MER-forum 10 juni 2004 Aanbevelingen voor het opstellen van een kennisgeving (project-m.e.r.) Inhoud van de

Nadere informatie

AFSPRAKENNOTA tussen OCMW-RAAD en MANAGEMENTTEAM

AFSPRAKENNOTA tussen OCMW-RAAD en MANAGEMENTTEAM AFSPRAKENNOTA tussen OCMW-RAAD en MANAGEMENTTEAM De Raad voor Maatschappelijk Welzijn maakt met de OCMW-secretaris mede namens het managementteam de hiernavolgende afspraken over de onderlinge samenwerking

Nadere informatie

Vormen van milieueffectrapportage in Vlaanderen

Vormen van milieueffectrapportage in Vlaanderen Vormen van milieueffectrapportage in Vlaanderen Pascal Van Ghelue Geograaf - Diensthoofd Dienst Begeleiding Gebiedsgerichte Planprocessen Inhoud 1. Doel milieueffectrapportage 2. Regelgeving 3. Rapportagevormen

Nadere informatie

Hoe kan het versnellen van investeringsprojecten bijdragen tot een breder maatschappelijk draagvlak?

Hoe kan het versnellen van investeringsprojecten bijdragen tot een breder maatschappelijk draagvlak? Hoe kan het versnellen van investeringsprojecten bijdragen tot een breder maatschappelijk draagvlak? Havens en omwonenden Inspiratiedag 11 oktober 2011 Vaststellingen Commissies Berx en Sauwens Lange duurtijd

Nadere informatie

Visie en werkwijze SV Colmschate 33

Visie en werkwijze SV Colmschate 33 Visie en werkwijze SV Colmschate 33 PLAN VAN AANPAK Opdrachtgever: Voorzitter SV Colmschate 33 Opdrachtnemer: Bestuurslid J&S a.i. Inhoud 1. Versiebeheer 3 2. Inleiding 4 2.1 Aanleiding 4 2.2 Doel plan

Nadere informatie

Gemeentelijk Ruimtelijk Structuurplan Kruishoutem

Gemeentelijk Ruimtelijk Structuurplan Kruishoutem Gemeente Kruishoutem Gemeentelijk Ruimtelijk Structuurplan Kruishoutem Ontwerp Bindend gedeelte Uitgave Datum 1 november 2004 2 februari 2005 3 mei 2005 4 oktober 2005 5 april 2006 Studiebureau VDS b.v.b.a.

Nadere informatie

LOIS, DECRETS, ORDONNANCES ET REGLEMENTS WETTEN, DECRETEN, ORDONNANTIES EN VERORDENINGEN

LOIS, DECRETS, ORDONNANCES ET REGLEMENTS WETTEN, DECRETEN, ORDONNANTIES EN VERORDENINGEN 12214 MONITEUR BELGE 27.02.2013 BELGISCH STAATSBLAD LOIS, DECRETS, ORDONNANCES ET REGLEMENTS WETTEN, DECRETEN, ORDONNANTIES EN VERORDENINGEN GOUVERNEMENTS DE COMMUNAUTE ET DE REGION GEMEENSCHAPS- EN GEWESTREGERINGEN

Nadere informatie

Ruimtelijk Structuurplan Vilvoorde. Inleiding

Ruimtelijk Structuurplan Vilvoorde. Inleiding Ruimtelijk Structuurplan Vilvoorde Inleiding Inleiding Bedoeling van het document Structuurplan Vilvoorde: de stad geherwaardeerd biedt een ruimtelijk kader waarbinnen Vilvoorde zijn gewenste toekomstontwikkeling

Nadere informatie

Integrale Handhaving. Opzet Quick Scan. Inhoudsopgave. 1. Achtergrond en aanleiding

Integrale Handhaving. Opzet Quick Scan. Inhoudsopgave. 1. Achtergrond en aanleiding Integrale Handhaving Opzet Quick Scan Rekenkamer Weert Oktober 2008 Inhoudsopgave 1. Achtergrond en aanleiding 2. Centrale vraagstelling 3. Deelvragen 4. Aanpak en resultaat 5. Organisatie en planning

Nadere informatie

VVP 2005 VVP 2005 VVP 2005. De kaders voor het Verkeers- en Vervoerbeleid 2005-2015 van de gemeente Amersfoort

VVP 2005 VVP 2005 VVP 2005. De kaders voor het Verkeers- en Vervoerbeleid 2005-2015 van de gemeente Amersfoort 4 4 De kaders voor het Verkeers- en Vervoerbeleid 2005-2015 van de gemeente Amersfoort Bereikbaar en bewegen Voorwoord van H. Brink, Wethouder verkeer gemeente Amersfoort Hoe houden we Amersfoort bereikbaar

Nadere informatie

PROVINCIERAAD VAN ANTWERPEN

PROVINCIERAAD VAN ANTWERPEN PROVINCIERAAD VAN ANTWERPEN Vergadering van 26 januari 2017 Verslag van de deputatie Bevoegd deputatielid: Luk Lemmens Telefoon: 03 240 52 65 Agenda nr. 2/1 Uitvoering RSPA : PRUP De Beunt Lier voorlopige

Nadere informatie

Burgerinitiatief - Model raadsvoorstel

Burgerinitiatief - Model raadsvoorstel Burgerinitiatief - Model raadsvoorstel Bijlage 1, behorende bij de Verordening burgerinitiatief Alkmaar 2015 agendapunt bijlage nr. : [door griffie in te vullen] : [door griffie in te vullen] Raadsvergadering:

Nadere informatie

Praktijkinstructie Oriëntatie op de informatie-analyse 4 (CIN08.4/CREBO:50131)

Praktijkinstructie Oriëntatie op de informatie-analyse 4 (CIN08.4/CREBO:50131) instructie Oriëntatie op de informatie-analyse 4 (CIN08.4/CREBO:50131) pi.cin08.4.v2 ECABO, 1 september 2003 Alle rechten voorbehouden. Niets uit deze uitgave mag worden vermenigvuldigd, overgenomen, opgeslagen

Nadere informatie

3 De hoofdvraag 43 3.1 Functies van de hoofdvraag 43 3.2 Criteria voor een goede hoofdvraag bij praktijkonderzoek 45 Opdrachten 50

3 De hoofdvraag 43 3.1 Functies van de hoofdvraag 43 3.2 Criteria voor een goede hoofdvraag bij praktijkonderzoek 45 Opdrachten 50 Inhoud Inleiding 7 1 Onderzoek en de probleemstelling 9 1.1 Het ontwikkelen van een visie op een praktijkprobleem 10 1.2 De relevantie van het probleem 12 1.3 Het formuleren van een probleemstelling 13

Nadere informatie

Horizonplanning: Brabant achter de horizon

Horizonplanning: Brabant achter de horizon Bijlage I: Opvolging aanbevelingen Commissie Beleidsevaluatie, stand van zaken Onderzoek Aanbevelingen Stand van zaken Horizonplanning: Brabant achter de horizon Het programmaplan: een eerste goede stap

Nadere informatie

VLAAMSE OUDERENRAAD Advies 2014/3 naar aanleiding van het Vlaams Ouderenbeleidsplan

VLAAMSE OUDERENRAAD Advies 2014/3 naar aanleiding van het Vlaams Ouderenbeleidsplan VLAAMSE OUDERENRAAD Advies 2014/3 naar aanleiding van het Vlaams Ouderenbeleidsplan 2015-2020 Vlaamse Ouderenraad vzw 5 november 2014 Koloniënstraat 18-24 bus 7 1000 Brussel Advies 2014/3 naar aanleiding

Nadere informatie

Vormen van milieueffectrapportage in Vlaanderen. Pascal Van Ghelue Geograaf Dienst Begeleiding Gebiedsgerichte Planprocessen

Vormen van milieueffectrapportage in Vlaanderen. Pascal Van Ghelue Geograaf Dienst Begeleiding Gebiedsgerichte Planprocessen Vormen van milieueffectrapportage in Vlaanderen Pascal Van Ghelue Geograaf Dienst Begeleiding Gebiedsgerichte Planprocessen Inhoud 1. Doel milieueffectrapportage 2. Regelgeving 3. Rapportagevormen (4)

Nadere informatie

BBC EN PLANNING IN GEEL

BBC EN PLANNING IN GEEL BBC EN PLANNING IN GEEL Geel? GEEL? Geel? 38.000 inwoners Antwerpse Kempen Gezinsverpleging - Barmhartige Stede Uitgestrekt grondgebied: ca 11.000 ha Stedelijke kern versus landelijk buitengebied Aanwezigheid

Nadere informatie

Aanbeveling. Milieu- en Natuurraad Vlaanderen

Aanbeveling. Milieu- en Natuurraad Vlaanderen Brussel, 1 juli/14 juli 2004 071404_Aanbeveling_ruimtelijk_structuurplan Aanbeveling Krachtlijnen voor de verdere ontwikkeling van de ruimtelijke structuurplanning in Vlaanderen Naar een nieuw RSV in 2007

Nadere informatie

Besluit van de Deputatie

Besluit van de Deputatie 3e Directie Dienst 33 Ruimtelijke ordening en Stedenbouw aanwezig André Denys, gouverneur-voorzitter Besluit van de Deputatie Alexander Vercamer, Marc De Buck, Peter Hertog, Jozef Dauwe, Eddy Couckuyt,

Nadere informatie

Parochiekerkenplan: klus of kans? Ervaringen uit enkele pilootprojecten

Parochiekerkenplan: klus of kans? Ervaringen uit enkele pilootprojecten Parochiekerkenplan: klus of kans? Ervaringen uit enkele pilootprojecten Oorsprong van het Parochiekerkenplan Conceptnota Minister Bourgeois Een toekomst voor de Vlaamse parochiekerk Dateert van 24 juni

Nadere informatie

Bijlage bij Commissienotitie Strategische MobiliteitsAgenda :

Bijlage bij Commissienotitie Strategische MobiliteitsAgenda : Bijlage bij Commissienotitie Strategische MobiliteitsAgenda 2012-2025: Scenario s Centrum binnen de Ring 2025 (handreiking voor de bespreking in de Commissie EM op 30 augustus 2011) INHOUD 1 Inleiding

Nadere informatie

MODULE 14: AANLEG OF HERINRICHTING VAN ONTSLUITINGSINFRASTRUCTUUR VOOR TEWERKSTELLINGS-, WINKEL- EN/OF DIENSTENZONES VAN BOVENLOKAAL BELANG

MODULE 14: AANLEG OF HERINRICHTING VAN ONTSLUITINGSINFRASTRUCTUUR VOOR TEWERKSTELLINGS-, WINKEL- EN/OF DIENSTENZONES VAN BOVENLOKAAL BELANG MODELTEKST VOOR MODULE 14 - AANLEG OF HERINRICHTING VAN ONTSLUITINGSINFRASTRUCTUUR VOOR TEWERKSTELLINGS-, WINKEL- EN/OF DIENSTENZONES VAN BOVENLOKAAL BELANG. [21-05-2007] MOBILITEITSCONVENANT MODULE 14:

Nadere informatie

Besluit van de Vlaamse Regering betreffende de subsidiëring van projecten ter uitvoering van het actieplan Clean power for transport

Besluit van de Vlaamse Regering betreffende de subsidiëring van projecten ter uitvoering van het actieplan Clean power for transport Besluit van de Vlaamse Regering betreffende de subsidiëring van projecten ter uitvoering van het actieplan Clean power for transport DE VLAAMSE REGERING, Gelet op het Energiedecreet van 8 mei 2009, artikel

Nadere informatie

Actieplan Verkeersveiligheid Heusden-Zolder

Actieplan Verkeersveiligheid Heusden-Zolder Actieplan Verkeersveiligheid Heusden-Zolder Er moet de nadruk worden gelegd op het creëren van een veiligheidscultuur in de gemeente Heusden-Zolder. Het is beter dat er een beperkt aantal acties worden

Nadere informatie

Foto plaatsen. Wat te doen ter voorbereiding op de Omgevingswet? Gaston Gelissen Programma-management

Foto plaatsen. Wat te doen ter voorbereiding op de Omgevingswet? Gaston Gelissen Programma-management Foto plaatsen Wat te doen ter voorbereiding op de Omgevingswet? Gaston Gelissen Programma-management Programma Aan de slag Ow Rijk, Provincie, Gemeenten, Waterschappen Inhoud Waarom de Omgevingswet? Hoe

Nadere informatie

Geachte Burgemeester en Schepenen,

Geachte Burgemeester en Schepenen, Geachte Burgemeester en Schepenen, Met dit bezwaarschrift motiveren wij ons standpunt dat wij in het geheel niet akkoord kunnen gaan met de voorgestelde maatregel in het herziene mobiliteitsplan 1 waarbij

Nadere informatie

RAADSVOORSTEL. Rekenkamerrapport 'Werk aan de winkel met het re-integratiebeleid. Aan de leden van de raad,

RAADSVOORSTEL. Rekenkamerrapport 'Werk aan de winkel met het re-integratiebeleid. Aan de leden van de raad, RAADSVOORSTEL Agendapunt Raad 22 september 2016 Afdeling Griffie Voorstelnummer 2016.00070 Datum 23 augustus 2016 Onderwerp Rekenkamerrapport 'Werk aan de winkel met het re-integratiebeleid Programma Economie,

Nadere informatie

Decreet complexe projecten. Inke Dedecker

Decreet complexe projecten. Inke Dedecker Inke Dedecker Decreet van 25 april 2014 betreffende complexe projecten o Belg. Staatsbl. 27 augustus 2014 Besluit van de Vlaamse Regering van 12 december 2014 tot uitvoering van het decreet van 25 april

Nadere informatie

Gemeentelijk Ruimtelijk Structuurplan. Kluisbergen. Gecoördineerde ontwerpversie

Gemeentelijk Ruimtelijk Structuurplan. Kluisbergen. Gecoördineerde ontwerpversie Gemeentelijk Ruimtelijk Structuurplan Kluisbergen Gecoördineerde ontwerpversie opgemaakt door: TECHNUM nv Afd RUIMTELIJKE PLANNING KORTRIJKSESTEENWEG 1144 A 9051 GENT Tel 09/240.09.11 Fax 09/240.09.00

Nadere informatie

TRAINING AUDIT. Doelen van deze training is: Leden van de auditteams trainen in het uitvoeren van een audit. Voorbereiden van de audit.

TRAINING AUDIT. Doelen van deze training is: Leden van de auditteams trainen in het uitvoeren van een audit. Voorbereiden van de audit. TRAINING Doelen van deze training is: Leden van de auditteams trainen in het uitvoeren van een audit. Voorbereiden van de audit. DAGAGENDA 09.00 09.15 uur: Inloop en koffie 09.15 09.30 uur: Kennismaking

Nadere informatie

Provinciaal Ruimtelijk Uitvoeringsplan AFBAKENING VAN HET STRUCTUURONDERSTEUNEND KLEINSTEDELIJK GEBIED KNOKKE-HEIST

Provinciaal Ruimtelijk Uitvoeringsplan AFBAKENING VAN HET STRUCTUURONDERSTEUNEND KLEINSTEDELIJK GEBIED KNOKKE-HEIST Provinciaal Ruimtelijk Uitvoeringsplan AFBAKENING VAN HET STRUCTUURONDERSTEUNEND KLEINSTEDELIJK GEBIED KNOKKE-HEIST DEFINITIEVE VASTSTELLING SEPTEMBER 2011 STEDENBOUWKUNDIGE VOORSCHRIFTEN Inhoudstafel

Nadere informatie

M o b i l i t e i t s p l a n B e e r s e l.

M o b i l i t e i t s p l a n B e e r s e l. M o b i l i t e i t s p l a n B e e r s e l. C o n f o r m v e r k l a a r d d o o r d e P A C 1 3 d e c e m b e r 2 0 1 1 D e f i n i t i e f v a s t g e s t e l d d o o r d e g e m e e n t e r a a d

Nadere informatie

UITWERKING EVALUATIE VERKEER OP DIJKWEGEN. Aanbevelingen voor verkeersveilige dijkwegen in Lingewaard

UITWERKING EVALUATIE VERKEER OP DIJKWEGEN. Aanbevelingen voor verkeersveilige dijkwegen in Lingewaard UITWERKING EVALUATIE VERKEER OP DIJKWEGEN Aanbevelingen voor verkeersveilige dijkwegen in Lingewaard mei 2015 0 0.Inhoudsopgave 1. Inleiding 2. Aanbevelingen 3. Planning en kostenoverzicht 1 1. Inleiding

Nadere informatie

Agentschap Ondernemen Steun voor strategisch advies. via de kmo-portefeuille

Agentschap Ondernemen Steun voor strategisch advies. via de kmo-portefeuille Agentschap Ondernemen Steun voor strategisch advies via de kmo-portefeuille S t e u n v o o r s t r a t e g i s c h a d v i e s v i a d e k m o - p o r t e f e u i l l e Inhoudsopgave 1 Inleiding 3 2 Wie

Nadere informatie