BIJZONDERE POLISVOORWAARDEN (04/03) RECHTSBIJSTANDVERZEKERING VOOR ONDERNEMERS (OPTIMAAL)

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "BIJZONDERE POLISVOORWAARDEN (04/03) RECHTSBIJSTANDVERZEKERING VOOR ONDERNEMERS (OPTIMAAL)"

Transcriptie

1 Levob Schadeverzekering N.V. postbus AL Leusden (NL) tel fax BIJZONDERE POLISVOORWAARDEN (04/03) RECHTSBIJSTANDVERZEKERING VOOR ONDERNEMERS (OPTIMAAL) (model nr. Ro 0460) Artikel 1 DE VERZEKERDEN De verzekerden zijn: a de verzekeringnemer in de in het polisblad genoemde verzekerde hoedanigheid; b de (eventueel) in het polisblad genoemde medeverzekerden, eveneens in hun aldaar genoemde verzekerde hoedanigheid. Artikel 2 DE WERKNEMERS EN DE BESTUURDERS De verzekerde kan aanspraak maken op rechtsbijstand ten behoeve van zijn werknemers, bestuurders of hun nagelaten betrekkingen als bedoeld in artikel 6:108 BW, voor verhaal van door hen geleden schade, ontstaan door een beschadiging aan lijf of goed (met uitzondering van motorrijtuigen) en ten behoeve van zijn werknemers en bestuurders voor bijstand in een strafzaak. Deze aanspraak kan alleen gemaakt worden als het voorval waaruit de behoefte aan rechtsbijstand voortvloeit in direct verband staat met de uitvoering van werkzaamheden voor verzekerde. Artikel 3 DE VERZEKERDE ACTIVITEITEN Als verzekerde betrokken is geraakt in een geschil bij de uitoefening van zijn ondernemers activiteiten in zijn verzekerde hoedanigheid, heeft hij aanspraak op rechtsbijstand, voor zover hij in dat geschil is getroffen in een op geld waardeerbaar belang. Artikel 4 DE FRANCHISE De verzekerde kan alleen aanspraak maken op rechtsbijstand als het belang van zijn verzoek ten minste 450, beloopt. Deze bepaling geldt niet voor verhaal van schade die in het verkeer is ontstaan en voor strafzaken. Artikel 5 DE UITSLUITINGEN DAS verleent geen rechtsbijstand: a in een geschil over het verwerven, voorhanden hebben, onderhouden, besturen en (ver)kopen van motorrijtuigen, vaartuigen en luchtvaartuigen; b bij (verweer tegen) een aanvraag tot faillissement of surséance van betaling, alsmede in een geschil gedurende de tijd dat verzekerde in faillissement of surséance van betaling verkeert; c bij incasso van vorderingen uit overeenkomst, tenzij sprake is van incassobijstand als bedoeld in artikel 10 en volgende; d in geschillen over industriële en intellectuele eigendom, zoals auteurs-, octrooi-, merkenof kwekersrecht, met uitzondering van geschillen over de handelsnaam, of domeinnaam; e in geschillen over geldelijke bijdragen van de overheid, zoals subsidies; f bij het voeren van verweer tegen vorderingen uit onrechtmatige daad, waaronder mede begrepen daarvoor in de plaats komende regresvorderingen en vorderingen op grond van artikel 5:37 BW; g bij het bestrijden van algemeen verbindende rechtsregels, een bestemmingsplan daaronder niet begrepen, die een overheidsorgaan heeft vastgesteld of wil vaststellen; h in geschillen over onroerende zaken, tenzij deze betrekking hebben op: de op het polisblad vermelde onroerende zaken; de nog niet op het polisblad vermelde onroerende zaken bestemd voor eigen gebruik, met uitzondering van geschillen over aanneemovereenkomsten met een aanneemsom van meer dan , en mits verzekerde voldoet aan de verplichting uit artikel 9; waarbij in beide gevallen bovendien geldt dat een eventuele aanneemovereenkomst schriftelijk is aangegaan en daarop een arbitraal beding van toepassing is; i in geschillen over milieuzaken; j in geschillen: over het stichten van een onderneming of het beëindigen van de verzekerde onderneming; met organen van de onderneming of over samenwerkingsverbanden in een v.o.f., een c.v., een maatschap of rechtspersoon; over het verwerven van een (deel van een) onderneming alsmede het overdragen van (een deel van) de verzekerde onderneming; k in geschillen over het aantrekken en beheren van bedrijfskapitaal of het verschaffen van zekerheid. Artikel 6 DE VERLENING VAN DE RECHTSBIJSTAND DAS verleent rechtsbijstand aan de verzekerde overeenkomstig de Algemene voorwaarden en de hierna volgende bepalingen: a DAS vergoedt de externe kosten tot ten hoogste het op het polisblad vermelde bedrag per aanspraak op rechtsbijstand. In alle geschillen geldt een eigen risico van 10% over de advocaatkosten; b DAS behoeft geen rechtsbijstand te verlenen als naast de verzekerde ook andere belanghebbenden actie (willen) voeren. Als DAS geen rechtsbijstand verleent, vergoedt zij aan de verzekerde naar evenredigheid de gezamenlijk gemaakte kosten van rechtsbijstand; c DAS verleent geen rechtsbijstand voor zover de verzekerde aanspraak kan maken op behartiging van zijn belangen krachtens een aansprakelijkheidsverzekering. Artikel 7 HET RECHTSBIJSTANDGEBIED, DE BEVOEGDE RECHTER EN HET TOEPASSELIJKE RECHT 1 In geval van een vordering op grond van een onrechtmatige daad en in geval van een strafzaak wordt rechtsbijstand verleend in Europa en de landen rondom de Middellandse Zee, mits de rechter van één van die landen bevoegd is en het recht van één van die landen van toepassing is. 2 In alle overige gevallen wordt rechtsbijstand alleen verleend in Nederland, mits de Nederlandse rechter bevoegd is en het Nederlandse, Duitse, Belgische of Luxemburgse recht van toepassing is. Artikel 8 DE WAARBORGSOM 1 DAS schiet aan de verzekerde een waarborgsom voor van ten hoogste het op het polisblad vermelde bedrag, als door een buitenlandse overheid in verband met een gedekte strafzaak, de betaling van een waarborgsom wordt verlangd voor zijn vrijlating of die van verzekerdes werknemer of bestuurder, de teruggave van hen toebehorende goederen of de opheffing van een beslag daarop. 2 Door het aanvaarden van het voorschot, machtigt de verzekerde DAS onherroepelijk daarover te beschikken zodra het weer wordt vrijgegeven en aanvaardt hij de verplichting, zijn volle medewerking te verlenen aan het verkrijgen van onverwijlde restitutie aan DAS. 3 De verzekerde is verplicht het voorschot zo spoedig mogelijk terug te betalen, maar in ieder geval binnen één jaar nadat het is verstrekt. Artikel 9 RISICOWIJZIGING EN PREMIEVASTSTELLING 1 De verzekering geeft aanspraak op rechtsbijstand bij geschillen die voortvloeien uit het risico zoals dit door de maatschappij is geaccepteerd en omschreven en waarvoor premie is berekend. 2 De verzekeringnemer wordt periodiek gevraagd om een opgave omtrent het risico. 1

2 Op grond hiervan wordt beslist of de dekking, de omschrijving van het risico en de premie aan eventuele wijzigingen worden aangepast. 3 De navolgende wijzigingen kunnen niet wachten tot de eerstvolgende periodieke opgave, maar moeten door de verzekeringnemer direct worden opgegeven: de wijziging van de verzekerde hoedanigheid; de wijziging van de rechtsvorm of wijzigingen ten gevolge van een fusie, samengaan, splitsing of overname. 4 Een verzoek om bijstand voortvloeiend uit een gewijzigd risico neemt de maatschappij alleen in behandeling als: de verzekeringnemer de wijziging opgeeft uiterlijk bij de eerstkomende periodieke opgave; de verzekeringnemer de verschuldigde premie terzake vanaf de wijzigingsdatum betaalt. 5 Als de verzekeringnemer de periodieke opgave niet opstuurt, wordt de verschuldigde premie met 30% verhoogd. DAS INCASSOSERVICE VOOR ONDERNEMERS In geval van bijstand bij het invorderen van geldelijke vorderingen uit overeenkomst, als aan het uitblijven van betaling geen verweer ten grondslag ligt (incassobijstand), gelden de bepalingen van artikel 10 tot en met 18, in afwijking van en aanvulling op de overige bepalingen die op deze verzekeringsovereenkomst van toepassing zijn. Artikel 10 BEGRIPSOMSCHRIJVINGEN 1 Incassobijstand: het verlenen van rechtsbijstand bij de buitengerechtelijke en gerechtelijke invordering van een geldvordering uit overeenkomst op een schuldenaar, als aan het uitblijven van betaling geen juridisch verweer ten grondslag ligt. Onder incassobijstand wordt niet begrepen: het onderbouwen van de vordering in antwoord op verweer van de schuldenaar (mogelijk valt bijstand hierbij wel onder de dekking van artikel 3); het voeren van verweer tegen een tegenvordering (mogelijk valt bijstand hierbij wel onder de dekking van artikel 3); 2 Buitengerechtelijke incasso: het schriftelijk en telefonisch aanmanen tot betaling van de schuldenaar; 3 Gerechtelijke incasso: a het zo nodig verrichten van een onderzoek naar de verhaalbaarheid van de geldvordering; b alle maatregelen, in rechte, ter incasso van een vordering, waaronder begrepen het leggen van conservatoir beslag en het aanvragen van faillissement van een schuldenaar, mits voldaan wordt aan de in artikel 14 lid 5 genoemde voorwaarden; c alle maatregelen gericht op de tenuitvoerlegging van een verkregen vonnis; 4 Geldvordering: het, blijkens een uitgebrachte factuur of gesloten overeenkomst door verzekerde aan de schuldenaar in rekening gebrachte bedrag inclusief b.t.w., verhoogd met vertragingsrente en incassokosten; 5 Vertragingrente: de door de schuldenaar verschuldigde rente wegens vertraging in de voldoening van de geldvordering; 6 Incassokosten: de door verzekerde van de schuldenaar bedongen en aangezegde incassokosten, overeenkomstig artikel 18 lid 1; 7 Externe kosten: de kosten die aan DAS in rekening gebracht worden in verband met de incasso; 8 Proceskosten: dat deel van de externe kosten dat rechtstreeks samenhangt met het uitbrengen van de dagvaarding en het voeren van de procedure; 9 Eigen risico: het deel van de externe kosten dat voor rekening van verzekerde blijft of gebracht wordt. Artikel 11 HET VERZEKERDE RISICO Verzekerd is het risico dat verzekerde behoefte heeft aan incassobijstand, mits de vordering is ontstaan gedurende de looptijd van deze dekking dan wel binnen een tijdvak van ten hoogste drie maanden voorafgaand aan het van kracht worden van deze dekking. Artikel 12 DE AANSPRAAK OP INCASSOBIJSTAND Als verzekerde bij het leveren van producten en diensten wordt geconfronteerd met een schuldenaar die zijn betalingsverplichting uit een overeenkomst niet nakomt, heeft hij aanspraak op incassobijstand. Artikel 13 DE FRANCHISE De verzekerde kan alleen aanspraak maken op incassobijstand indien de geldvordering, exclusief rente en incassokosten, ten minste 100,- bedraagt. Artikel 14 DE VERLENING VAN DE INCASSOBIJSTAND 1 De incassobijstand wordt verleend door DAS. 2 Van de schuldenaar ontvangen bedragen worden, voor zover deze aan verzekerde toekomen, verrekend met door verzekerde verschuldigde bedragen. Van een in zijn geheel ingevorderde geldvordering betaalt DAS het aan verzekerde toekomende saldo direct door aan verzekerde. Van deelbetalingen betaalt DAS ten hoogste eenmaal per maand het aan verzekerde toekomende saldo door, mits dit ten minste 450,- bedraagt. 3 DAS is gerechtigd pas tot gerechtelijke incasso van een vordering op een schuldenaar over te gaan, nadat een daaraan voorafgaand bij dezelfde schuldenaar ingestelde vordering door deze is voldaan. 4 Als door de buitengerechtelijke incasso de geldvordering niet geïncasseerd is, verricht DAS zo nodig een onderzoek naar de verhaalbaarheid van de vordering. Als er naar het oordeel van DAS op grond van dit onderzoek geen redelijke kans is de geldvordering te incasseren, staakt DAS de incassobijstand. 5 DAS is slechts gehouden tot het indienen van een verzoek tot conservatoir beslag als de vordering ten minste , bedraagt en de gerede kans bestaat dat de schuldenaar anders goederen aan verhaal zal onttrekken waardoor incasso van de vordering onmogelijk wordt. Deze beperking geldt niet voor executoriaal beslag. De DAS is voorts slechts gehouden het faillissement van de schuldenaar aan te vragen als de vordering ten minste , bedraagt en als incasso van de vordering naar redelijke verwachting slechts mogelijk is langs deze weg. 6 Als een incasso is gestaakt in verband met onvoldoende verhaalsmogelijkheden of als een verkregen vonnis niet of niet volledig ten uitvoer is gelegd in verband met insolventie van de schuldenaar, is DAS bereid op verzoek van de verzekerde te trachten voor een tweede keer voldoening van de schuld te verkrijgen, mits verzekerde: - dit verzoek doet niet eerder dan na één jaar, doch binnen twee jaar na het beëindigen van de eerste incasso; - een rapport overlegt dat is opgesteld door een onafhankelijk onderzoeksbureau, waaruit de verhaalsmogelijkheden blijken. Artikel 15 HET RECHTSBIJSTANDGEBIED, DE BEVOEGDE RECHTER EN HET TOEPASSELIJKE RECHT De incassobijstand wordt uitsluitend verleend in Nederland, mits de schuldenaar in Nederland gevestigd is, de Nederlandse rechter bevoegd is en het Nederlandse recht van toepassing is. Artikel 16 DE KOSTEN VAN DE INCASSOBIJSTAND 1 DAS vergoedt de interne kosten: de kosten van de deskundigen in loondienst van DAS. 2 DAS vergoedt de eventuele externe kosten, verminderd met de eigen risico bedragen die voor rekening van verzekerde komen, tot de navolgende bedragen: (zie schema volgende pagina) 2

3 Per aanspraak op incassobijstand Maximum Eigen risico Bij geldvorderingen tot 5.000, ,- 150,-* Bij geldvorderingen vanaf 5.000, ,- 300,-* en: Bij verhaalsonderzoek als bedoeld in art. 14 lid ,- Geen Bij maatregelen als bedoeld in art. 14 lid ,- 300,- * dit eigen risico geldt alleen indien de geldvordering niet of niet geheel wordt geïncasseerd.. 3 Aan verzekerde komen toe, voor zover geïncasseerd, het bedrag van de factuur, de daarover berekende b.t.w. en vertragingsrente. De gevorderde buitengerechtelijke incassokosten en de proceskosten waartoe de schuldenaar is veroordeeld, voor zover geïncasseerd, komen ten goede aan DAS. 4 DAS is bevoegd van verzekerde betaling te verlangen van de niet geïncasseerde buitengerechtelijke incassokosten en de proceskosten, indien: de schuldenaar de geldvordering of een deel daarvan rechtstreeks aan DAS heeft voldaan, nadat verzekerde aan DAS ter zake om incassobijstand heeft verzocht; de schuldenaar de geldvordering of een deel daarvan aan DAS heeft voldaan, echter niet de verschuldigde buitengerechtelijke kosten en/of de proceskosten en invordering daarvan onevenredige kosten voor DAS met zich mee zou brengen. Artikel 17 DE UITSLUITINGEN DAS verleent geen (verdere) incassobijstand zodra de schuldenaar in staat van faillissement of surseance van betaling is geraakt, dan wel een aanvraag daartoe is ingediend, tenzij deze aanvraag door of in overleg met DAS zelf is gedaan. Artikel 18 DE VERPLICHTINGEN VAN DE VERZEKERDE Verzekerde draagt er zorg voor dat: op alle overeenkomsten ter zake waarvan hij incassobijstand verzoekt algemene of leveringsvoorwaarden van toepassing zijn, die door DAS bij de aanvang van de dekking beoordeeld en akkoord bevonden zijn; verzekerde zelf de schuldenaar ten minste tweemaal schriftelijk tot betaling heeft aangemaand alvorens hij een verzoek tot incassobijstand doet; door verzekerde zelf in zijn eerste aanmaning tevens aanspraak is gemaakt op betaling van de overeengekomen buitengerechtelijke kosten. 2 Een verzekerde die een beroep wil doen op de incassobijstand dient het verzoek daartoe in binnen zes maanden nadat hij voor het eerst aan de schuldenaar verzocht heeft de geldvordering te voldoen. 3 Bij zijn verzoek overlegt verzekerde: een kopie van de factuur die de geldvordering vermeldt; kopieën van de zelf verzonden aanmaningen; alle informatie die van belang is voor het welslagen van de incasso. 4 Verzekerde onthoudt zich, na het overdragen van de vordering, van afspraken met de schuldenaar ter zake van de betaling van de vordering. Artikel 19 DE GESCHILLENREGELING 1 Als verzekerde het oneens is met DAS over de verhaalbaarheid van de vordering of over de verdere wijze van incasso en hij ter zake een rapport overlegt dat is opgesteld door een onafhankelijk onderzoeksbureau, waarin zijn opvatting gesteund wordt, dan kan de verzekerde verzoeken dit verschil van mening voor te leggen aan een gerechtsdeurwaarder naar zijn keuze. 2 DAS legt dan het eigen rapport en het door verzekerde ingebrachte rapport voor aan een gerechtsdeurwaarder naar keuze van verzekerde en verzoekt hem een oordeel te geven over de verhaalbaarheid. Het oordeel van de gerechtsdeurwaarder is bindend voor DAS en verzekerde. Als verzekerde door de gerechtsdeurwaarder in het gelijk wordt gesteld, vergoedt DAS de kosten van het door verzekerde overgelegde rapport. CLAUSULES (Uitsluitend van kracht indien van toepassing verklaard op het polisblad.) B01 UITSLUITING VAN GESCHILLEN UIT HET LEVEREN VAN PRODUCTEN EN DIENSTEN EN VAN INCASSOBIJSTAND (IDEAAL) In aanvulling op artikel 5 ( De uitsluitingen ) van de Bijzondere polisvoorwaarden rechtsbijstandverzekering voor ondernemers (optimaal) wordt geen rechtsbijstand verleend in geschillen die voortvloeien uit het leveren van producten of diensten door verzekerde en wordt voorts geen incassobijstand verleend. B02 BEPERKING VERZEKERDE ACTIVITEITEN EN UITSLUITING VAN INCASSOBIJSTAND (COMPACT) 1 Artikel 3 ( De verzekerde activiteiten ) van de Bijzondere polisvoorwaarden rechtsbijstandverzekering voor ondernemers (optimaal), wordt vervangen door de navolgende tekst: Artikel 3A DE VERZEKERDE ACTIVITEITEN Als verzekerde betrokken is geraakt in een geschil bij de uitoefening van de hierna genoemde activiteiten, heeft hij aanspraak op rechtsbijstand, voor zover hij in dat geschil is getroffen in een op geld waardeerbaar belang. a1 het verwerven (met uitzondering van geschillen uit aannemingsovereenkomsten met een aanneemsom van meer dan ,, ) van nog niet ter verzekering aangeboden onroerende zaken, bestemd voor eigen gebruik; a2 het voorhanden hebben, onderhouden en verkopen van onroerende zaken, uitsluitend bestemd voor eigen gebruik, voor zover deze door de maatschappij zijn geaccepteerd; b het verwerven, vervangen, voorhanden hebben en onderhouden van bedrijfsinventaris, kantoorartikelen, machines en gereedschappen benodigd voor het eigen bedrijf; c het aantrekken van diensten, tenzij deze rechtstreeks betrekking hebben op één van de niet-verzekerde activiteiten, zoals hierna genoemd in artikel 3B; d het optreden als werkgever. Artikel 3B DE NIET-VERZEKERDE ACTIVITEITEN Niet verzekerd is rechtsbijstand in geschillen uit de navolgende activiteiten: a het stichten van de verzekerde onderneming en het beheren van de interne organisatie en de financiën daarvan. Hieronder wordt mede begrepen: het aantrekken, beheren en beleggen van bedrijfskapitaal en het daartoe verschaffen van zekerheid; de aan- en/of verkoop van de onderneming of een deel daarvan; samenwerken door verzekerde in een v.o.f., maatschap of een rechtspersoon; het verwerven, vervangen, voorhanden hebben en onderhouden van andere roerende zaken dan de hiervoor in artikel 3A sub b genoemde; b het leveren van producten en diensten. 2 Verzekerde kan geen rechten ontlenen aan het bepaalde in de artikelen 10 tot en met 19 (Incassobijstand) van de Bijzondere voor ondernemers (optimaal). B03 MOTORRIJTUIGEN MEEVERZEKERD In afwijking van het bepaalde in artikel 5 De Uitsluitingen van de Bijzondere polisvoorwaarden (04/03) rechtsbijstandverzekering voor ondernemers (optimaal), wordt ook rechtsbijstand verleend in een geschil over het besturen, verwerven, voorhanden hebben, onderhouden en (ver)kopen van motorrijtuigen. De maatschappij verleent geen rechtsbijstand (waaronder medebegrepen het verstrekken van advies) in geschillen over de aanschaf van tweedehands motorrijtuigen, tenzij deze zijn 3

4 gekocht onder schriftelijke garantie bij een officiële dealer. B04 AANVULLENDE BEPALINGEN VOOR STARTENDE ONDERNEMERS 1 Gedurende een tijdvak van drie jaar, te rekenen vanaf de oprichting of start van de verzekerde onderneming, zijn de geldende basispremie, de jaarloon- of de werknemerstoeslagpremie en de jaaromzettoeslag premie verhoogd met een percentage van In aanvulling op de op deze verzekering van toepassing zijnde polisvoorwaarden heeft de verzekeringnemer aanspraak op een eenmalige beoordeling van de juridische regelingen rond een aantal belangrijke contractuele rechtsverhoudingen (legal audit). B05 T/M B11 B12 WAGENPARK Wijzigingen, zoals vervanging, afvoering of medeverzekering van motorrijtuigen in de loop van een verzekeringsjaar, behoeven niet aan de maatschappij te worden opgegeven. Derhalve zal naar aanleiding daarvan de premie niet tussentijds worden gewijzigd. Mutaties als boven bedoeld, worden door de maatschappij beschouwd als zijnde aangemeld door verzekeringnemer. Belangrijke uitbreiding c.q. inkrimping van het wagenpark dient zo spoedig mogelijk schriftelijk aan haar te worden opgegeven. Voor de berekening van de juiste premie dient de verzekeringnemer voor de premievervaldatum op te geven welke motorrijtuigen vanaf dat moment verzekerd dienen te zijn. Aan de hand van deze opgave zal de juiste premie voor het verzekeringsjaar worden vastgesteld. Indien de verzekeringnemer in gebreke blijft het wagenparkoverzicht voor de premievervaldatum te verstrekken, dan zal alleen dekking worden verleend voor de motorrijtuigen, zoals vermeld in de laatste wagenparkopgave. B13 BELEGGINGSPANDEN Als de verzekerde in zijn hoedanigheid van eigenaar van onroerende zaken betrokken is geraakt in een geschil bij het uitoefenen van de hierna genoemde activiteiten heeft hij aanspraak op rechtsbijstand voor zover hij in dat geschil getroffen is in een op geld waardeerbaar belang. De verzekerde activiteiten zijn: a het voorhanden hebben en onderhouden van de onroerende zaken die voor belegging bestemd zijn en door de maatschappij zijn geaccepteerd; b het aantrekken van diensten met betrekking tot de onder a bedoelde onroerende zaken. DAS verleent geen rechtsbijstand (waaronder mede begrepen het verstrekken van advies): in geschillen met gebruikers, onder welke naam of titel dan ook, van de verzekerde onroerende zaak; in administratief rechtelijke geschillen. Op deze dekking zijn de bepalingen van de bijzondere polisvoorwaarden waaraan deze dekking is toegevoegd overeenkomstig van toepassing. B14 B15 B16 RECHTSBIJSTANDVERZEKERING VOOR AUTOMOBILISTEN (OPTIMAAL) Deze verzekering is mede gebaseerd op de rechtsbijstandverzekering voor automobilisten (optimaal), model nr. RM1-0455, met toepassing van clausule A13 (ingeval van autobussen), A14 (ingeval van lease-auto s, casco verzekerd) of A15 (ingeval van verhuurauto s). B17 B18 RECHTSBIJSTANDVERZEKERING VOOR PARTICULIEREN Deze verzekering is mede gebaseerd op de model nr. RRD B19 SAMENLOOP MET RECHTSBIJSTANDVERZEKERING VOOR PARTICULIEREN Als zich een geschil voordoet tussen een verzekerde krachtens de bedrijfsvoorwaarden enerzijds en een verzekerde krachtens de particuliere of motorrijtuigvoorwaarden anderzijds, of als er tussen deze verzekerden tegenstrijdige belangen bestaan, dan wordt uitsluitend rechtsbijstand verleend aan de verzekerde krachtens de bedrijfsvoorwaarden. Combipand Een combipand is een pand, waarin een verzekerde woont en waarin deze tevens bedrijfsactiviteiten uitoefent. De dekking voor geschillen met betrekking tot zo n pand, inclusief het verwerven daarvan, wordt beoordeeld aan de hand van de bedrijfsvoorwaarden met uitsluiting derhalve van de particuliere voorwaarden. Kostenmaximum Als een geschil zowel geheel of gedeeltelijk gedekt is onder de bedrijfsvoorwaarden en geheel of gedeeltelijk onder de particuliere voorwaarden, wordt de vergoeding van eventuele externe kosten bepaald door de bedrijfsvoorwaarden, met uitsluiting derhalve van de particuliere voorwaarden. Het kostenmaximum voor de particuliere dekking bedraagt ten hoogste het op het polisblad vermelde bedrag per aanspraak op rechtsbijstand voor de particuliere dekking. Indien het kostenmaximum voor de bedrijfsdekking hoger is, dan wordt het kostenmaximum voor de particuliere dekking daarmee gelijk gesteld. B20 PRO-RATA VERGOEDING In afwijking van het bepaalde in artikel 6 ( De verlening van de rechtsbijstand ) van de Bijzondere voor ondernemers (optimaal) wordt bepaald dat indien de maatschap waarvan verzekeringnemer deel uitmaakt, dan wel de gezamenlijke maten, in een geschil betrokken is/zijn, voor zover het geschil onder de dekking van de verzekering valt, dan is DAS gerechtigd (niet verplicht) in plaats van zelf rechtsbijstand te verlenen, de aan het verlenen van rechtsbijstand verbonden kosten van externe deskundigen te vergoeden naar evenredigheid van het aantal belanghebbenden. Door het ter beschikking stellen van een zodanige pro-rata vergoeding wordt DAS geacht van haar verplichtingen tot het - verder - verlenen van rechtsbijstand te zijn gekweten. B21 PLUSPAKKET Artikel 1 Uitbreiding rechtsbijstandgebied Artikel 6 van de Bijzondere polisvoorwaarden (04/03) rechtsbijstandverzekering voor particulieren, model nr. RRD 0458, wordt vervangen door de volgende bepaling: 1 In de volgende gevallen wordt rechtsbijstand verleend in de gehele wereld: a verhaal van schade ontstaan door een beschadiging van lijf of goed; b strafzaken; c geschillen uit sleep- en reparatieovereenkomsten met betrekking tot een voertuig van verzekerde; d geschillen uit vervoersovereenkomsten; e geschillen uit overeenkomsten door verzekerde aangegaan in rechtstreeks verband met een (vakantie)reis. 2 In arbeids-, sociaalverzekeringsrechtelijke of contractuele geschillen wordt rechtsbijstand alleen verleend in de Europese Unie, mits de rechter van één van de daartoe behorende landen bevoegd is en het recht van één van de daartoe behorende landen van toepassing is. 3 In geval rechtsbijstand wordt verleend overeenkomstig het bepaalde van lid 1 naar aanleiding van een gebeurtenis buiten Europa of de landen rond de Middellandse Zee, dan wel overeenkomstig het vorige lid, geldt in afwijking van artikel 3 van de Bijzondere polisvoorwaarden een franchise van 450,-. Voorts worden de externe kosten in afwijking van het bepaalde inzake het kostenmaximum vergoed tot ten hoogste 5.000,- per geschil. 4 In alle overige gevallen wordt rechtsbijstand alleen verleend in Nederland, mits de Nederlandse rechter bevoegd is en het Nederlandse recht van toepassing is. Artikel 2 Verhogen onvermogendekking Het in artikel 7 van de Bijzondere polisvoorwaarden (04/03) rechtsbijstandverzekering voor particulieren, model nr. RRD 4

5 0458 genoemde maximaal uit te keren bedrag wegens onvermogen wordt gesteld op ,-. Deze bepaling geldt niet voor aanspraken op rechtsbijstand op grond van artikel 5 van dit pluspakket. Artikel 3 Verweer tegen vorderingen o.g.v. onrechtmatige daad 1 Het bepaalde in artikel 4 sub e van de model nr. RRD 0458, vervalt. 2 DAS verleent in zaken waarin verzekerde zich wenst te verweren tegen een vordering gebaseerd op onrechtmatige daad alleen bijstand indien en voor zover de vordering niet bestaat uit een vordering tot vergoeding van schade aan personen of aan zaken, zoals bedoeld in verzekerdes aansprakelijkheidsverzekering voor particulieren. Artikel 4 Verval van eigen risico Het eigen risico zoals bedoeld in artikel 6 en artikel 16 van de Algemene voorwaarden vervalt. Artikel 5 Vermogensbeheer 1 Artikel 4 sub d van de Bijzondere polisvoorwaarden (04/03) rechtsbijstandverzekering voor particulieren, model nr. RRD 0458, wordt vervangen door de volgende bepaling: in geschillen over verhuur of exploitatie van goederen of zaken door een verzekerde; 2 De verzekerde heeft aanspraak op rechtsbijstand bij geschillen over vermogensbeheer met in Nederland toegelaten instellingen. Onder vermogensbeheer wordt verstaan: beheren, beleggen, kopen, verkopen van effecten en adviseren terzake. Artikel 6 Fiscaal recht 1 Artikel 9 sub h van de Algemene voorwaarden wordt vervangen door de volgende bepaling: in fiscale en fiscaalrechtelijke geschillen met (overheids)instanties, tenzij deze betrekking hebben op een belasting of heffing die van verzekerde bij de uitoefening van zijn particuliere activiteiten wordt geheven en voorzover deze geen verband houden met de uitoefening van een beroep of de verwerving van inkomsten buiten regelmatige loondienst. 2 Voorts gelden in fiscale en fiscaalrechtelijke zaken de volgende bijzondere bepalingen: a als gebeurtenis zoals bedoeld in artikel 4 van de Algemene voorwaarden wordt hier aangemerkt de beslissing van de belastingautoriteit waartegen verzekerde beroep wenst aan te tekenen; b in afwijking van het bepaalde in artikel 7 lid 1 van de Algemene voorwaarden is DAS bevoegd de rechtsbijstand te doen verlenen door een externe deskundige in haar opdracht; c rechtsbijstand wordt alleen verleend als de beslissing van de belastingautoriteit waartegen beroep wordt aangetekend alsmede de periode waarop die beslissing betrekking heeft, geheel binnen de looptijd van de dekking liggen; d DAS verleent uitsluitend rechtsbijstand in een gerechtelijke procedure voor de Nederlandse belastingrechter, mits het Nederlands recht van toepassing is. Artikel 7 Echtscheidingsmediation 1 Hierna wordt verstaan onder: - echtscheidingsmediation: de bemiddeling door een mediator aan de verzekeringnemer en zijn of haar echtgeno(o)t(e) die gezamenlijk trachten hun onderlinge geschillen op te lossen, voortvloeiend uit hun voorgenomen beëindiging van het huwelijk, gericht op het indienen van het gemeenschappelijke verzoekschrift tot echtscheiding door een advocaat; - huwelijk: het naar Nederlands recht gesloten huwelijk of het in Nederland geregistreerde partnerschap tussen verzekeringnemer en zijn of haar echtgeno(o)t(e), respectievelijk geregistreerde partner; - beëindiging van het huwelijk: de beëindiging op gemeenschappelijk verzoek van een huwelijk tussen verzekeringnemer en zijn of haar echtgeno(o)t(e), respectievelijk geregistreerde partner. 2 In afwijking van het bepaalde in artikel 4 sub f van de model nr. RRD 0458, is verzekerd het risico dat een verzekerde behoefte heeft aan echtscheidingsmediation in verband met de beëindiging van het huwelijk, mits het huwelijk ten minste drie jaar heeft geduurd sinds het afsluiten van het Pluspakket voor particulieren. 3 Als verzekerden het huwelijk wensen te beëindigen, kunnen zij gezamenlijk aanspraak maken op echtscheidingsmediation, mits het verzoek daartoe door hen beiden tegelijk wordt gedaan. 4 Verzekerden richten een door hen beiden ondertekend schriftelijk en gemotiveerd verzoek tot echtscheidingsmediation aan DAS. In dit verzoek kan volstaan worden met een opgave en overlegging van: - de namen van de verzekeringnemer en zijn of haar echtgeno(o)t(e) respectievelijk geregistreerde partner; - een kopie van het trouwboekje of een uittreksel uit de registers van de burgerlijke stand, waaruit de datum van de huwelijkssluiting blijkt; - de wens om door een gemeenschappelijk verzoek het huwelijk te doen beëindigen; - het toepasselijke polisnummer. 5 De echtscheidingsmediation wordt verleend aan de verzekeringnemer en de medeverzekerde gezamenlijk door een mediator die is ingeschreven in het Nederlands Mediation Instituut. Verzekerden kunnen een gezamenlijke keuze maken voor een mediator uit de lijst met mediators, die DAS hen voorlegt. 6 DAS geeft namens de verzekerden de opdracht tot mediation, waarbij de mediator wordt verplicht DAS desgevraagd te informeren over de voortgang en de afloop van de mediation. Verzekerden machtigen hem daartoe uitdrukkelijk. DAS respecteert overigens de vertrouwelijkheid die de mediator gehouden is te bewaren over de tijdens de echtscheidingsmediation verkregen gegevens. 7 De kosten van de mediator worden vergoed tot ten hoogste 2.000,-. DAS vergoedt slechts de kosten van één mediator. 8 DAS verleent geen echtscheidingsmediation indien terzake van hetzelfde huwelijk een eerder verzoek tot mediation is gedaan, welke echtscheidingsmediation niet heeft geleid tot een gezamenlijke vaststellingsovereenkomst. B22 LEDEN MEEVERZEKERD TIJDENS DE VERENIGINGSACTIVITEITEN In aanvulling op het bepaalde in artikel 2 ( De werknemers en de bestuurders ) van Bijzondere voor ondernemers (optimaal), kan de verzekerde ook aanspraak maken op rechtsbijstand ten behoeve van haar leden (voor gevallen als in dit artikel omschreven) gedurende de tijd dat zij als zodanig activiteiten ten behoeve van de vereniging ontplooien. B23 VERENIGING VAN APPARTEMENTSEIGENAARS In afwijking van het bepaalde in artikel 5 ( De uitsluitingen ) van de Bijzondere voor ondernemers (optimaal) geeft deze verzekering tevens aanspraak op rechtsbijstand voor geschillen voortvloeiende uit het appartementsrecht. B24 NIEUWBOUW In aanvulling op het bepaalde in artikel 5 lid h ( De uitsluitingen ) van de Bijzondere voor ondernemers (optimaal) of - indien van toepassing - lid 1 onder artikel 3A lid a van clausule B02 van die Bijzondere polisvoorwaarden, wordt ook rechtsbijstand verleend voor het navolgende: Het stichten en inrichten als hieronder omschreven van het in de polis genoemde bedrijfsgebouw, onder de hierna volgende bepalingen en voorwaarden: 1 Onder stichten wordt verstaan: het in eigendom of erfpacht verwerven van een perceel grond en het daarop laten bouwen van het bedrijfsgebouw. Onder inrichten wordt verstaan: het laten verrichten van de werkzaamheden, genoemd in het aanvraagformulier voor nieuwbouw en voor zover door de maatschappij geaccepteerd. 2 De premie wordt berekend over de totale stichtingskosten (de verwervingskosten van de grond vermeerderd met de aanneem- 5

6 som(men), alsmede inrichtingskosten voor zover het inrichten onder de dekking valt). 3 Artikel 2 en 6 van de Algemene voorwaarden zijn op deze clausule van overeenkomstige toepassing, waarbij de ingangsdatum van deze clausuledekking in de plaats treedt van de ingangsdatum van deze verzekering. B25 UITSLUITING MOTORRIJTUIGEN In afwijking van het bepaalde in artikel 2 ( De verzekerde activiteiten ) van de model nr. RRD 0458, wordt geen rechtsbijstand verleend, indien de aanspraak van de verzekerde voortvloeit uit of verband houdt met het in eigendom hebben, bezitten, houden of (ver)kopen van motorrijtuigen. B26 EERSTE LIJNS RECHTSBIJSTAND In afwijking van de Algemene en Bijzondere polisvoorwaarden die op deze verzekering van toepassing zijn en in afwijking van de bijbehorende toelichting, geeft deze verzekering geen aanspraak op eerste lijns rechtsbijstand. Onder eerste lijns rechtsbijstand wordt verstaan het adviseren terzake van een geschil of rechtsprobleem alsmede de eerste fase ter oplossing van een geschil of probleem, bestaande uit het eenmalig benaderen van de wederpartij en het eenmalig beproeven van een minnelijke regeling. B32 ONDERLINGE GESCHILLEN In afwijking van het bepaalde in het artikel 5 ( De uitsluitingen ) van Bijzondere voor ondernemers (optimaal), geeft deze verzekering tevens aanspraak op rechtsbijstand voor geschillen tussen de maten onderling welke voortvloeien uit verbintenissen uit de maatschapovereenkomst, als vermeld op het polisblad. In aanvulling op en in afwijking van het bepaalde in artikel 6 ( De verlening van rechtsbijstand ) van de Bijzondere voor ondernemers (optimaal)en de Bijzondere polisvoorwaarden van de wordt bepaald dat DAS de externe kosten tot ten hoogste éénmaal , vergoedt aan alle verzekerden tezamen, die in een geschil eenzelfde standpunt innemen. Wijzigingen van maatschapsleden hoeven niet aan de maatschappij te worden doorgegeven, mits het aantal maatschapsleden gelijk blijft. Andere wijzigingen in de maatschapovereenkomst daarentegen dienen direct aan de maatschappij ter beoordeling te worden voorgelegd. B27 t/m B29 B30 UITSLUITING BEKEND GESCHIL DAS verleent geen rechtsbijstand (waaronder mede begrepen het verstrekken van advies) voor kwesties welke verband houden met of voortvloeien uit het/de geschil(len) als vermeld op het voor het aangaan van deze verzekering ingediende aanvraagformulier. B31 AANVULLENDE DEKKING VERHUURDE ONROERENDE ZAKEN In aanvulling op de Bijzondere voor ondernemers (optimaal) of die Bijzondere polisvoorwaarden met toepassing van clausule B02 (compact) wordt ook rechtsbijstand verleend in een geschil met betrekking tot verhuurde onroerende zaken, die door de maatschappij zijn geaccepteerd. Geen rechtsbijstand wordt echter verleend bij het incasseren van geldelijke vorderingen uit de verhuurovereenkomst, als aan het uitblijven van betaling geen juridisch verweer ten grondslag ligt. PV 047 S Als deze clausule is geplaatst op een lopende rechtsbijstandverzekering, kunnen aan deze clausule rechten worden ontleend met overeenkomstige toepassing van het in de Algemene voorwaarden bepaalde inzake de wachttijd (ingangsdatum dekking is gelijk aan de ingangsdatum van de clausule). 6

BIJZONDERE VOORWAARDEN RECHTSBIJSTANDVERZEKERING VOOR ONDERWIJSINSTELLINGEN. Inhoudsopgave

BIJZONDERE VOORWAARDEN RECHTSBIJSTANDVERZEKERING VOOR ONDERWIJSINSTELLINGEN. Inhoudsopgave VERZEKERINGSVOORWAARDEN BROI 06-03(AV) Inhoudsopgave BIJZONDERE VOORWAARDEN RECHTSBIJSTANDVERZEKERING VOOR ONDERWIJSINSTELLINGEN. art. Begripsomschrijvingen 1 De werknemers en de bestuurders 2 De verzekerde

Nadere informatie

Dekking incassorechtsbijstand (zuivere incasso)

Dekking incassorechtsbijstand (zuivere incasso) Dekking (zuivere Middels deze clausule wordt op deze verzekering, in afwijking van de uitsluiting incasso van artikel 6.1.9 van de Bijzondere voorwaarden Bedrijfsrechtsbijstand, dekking verleend voor (zuivere.

Nadere informatie

Bijzondere voorwaarden. Rechtsbijstandverzekering DAS Particulieren (05/06)

Bijzondere voorwaarden. Rechtsbijstandverzekering DAS Particulieren (05/06) Rechtsbijstandverzekering DAS Particulieren (05/06) Inhoudsopgave Artikel 1 Artikel 2 Artikel 3 Artikel 4 Artikel 5 Artikel 6 Artikel 7 Artikel 8 Artikel 9 Artikel 10 Artikel 11 Artikel 12 Artikel 13 Artikel

Nadere informatie

Bijzondere voorwaarden Rechtsbijstandverzekering DAS Optimaal (01/08)

Bijzondere voorwaarden Rechtsbijstandverzekering DAS Optimaal (01/08) Rechtsbijstandverzekering DAS Optimaal (01/08) Inhoudsopgave Artikel 1 Artikel 2 Artikel 3 Artikel 4 Artikel 5 Artikel 6 Artikel 7 Artikel 8 Artikel 9 Artikel 10 Artikel 11 Artikel 12 Artikel 13 Artikel

Nadere informatie

Dekking incassorechtsbijstand (zuivere incasso)

Dekking incassorechtsbijstand (zuivere incasso) Clausule 230 Dekking incassorechtsbijstand (zuivere incasso) Middels deze clausule wordt op deze verzekering, in afwijking van de uitsluiting incasso van artikel 6.1.9 van de Bijzondere voorwaarden Bedrijfsrechtsbijstand,

Nadere informatie

Bijzondere voorwaarden Rechtsbijstandverzekering DAS Rechtspartner (01/08)

Bijzondere voorwaarden Rechtsbijstandverzekering DAS Rechtspartner (01/08) Rechtsbijstandverzekering DAS Rechtspartner (01/08) Inhoudsopgave Service call Artikel 1 Artikel 2 Artikel 3 Artikel 4 Artikel 5 Artikel 6 Artikel 7 Artikel 8 Artikel 9 Artikel 10 Artikel 11 Artikel 12

Nadere informatie

Inhoudsopgave. BASISDEKKING Verzekerde 9 Omvang van de dekking 10 Uitsluitingen 11

Inhoudsopgave. BASISDEKKING Verzekerde 9 Omvang van de dekking 10 Uitsluitingen 11 VERZEKERINGSVOORWAARDEN BIJZONDERE VOORWAARDEN RECHTSBIJSTANDVERZEKERING VOOR NON-PROFITORGANISATIES BRNP 06-03 (AV) Inhoudsopgave art. ALGEMEEN Verzekerde 1 Franchise 2 Uitsluitingen 3 Verlening van de

Nadere informatie

Rechtsbijstand voor de Vereniging van Klussenbedrijven VLOK

Rechtsbijstand voor de Vereniging van Klussenbedrijven VLOK Bijzondere polisvoorwaarden DAS rechtsbijstand verzekering (Uxxx) Rechtsbijstand voor de Vereniging van Klussenbedrijven VLOK Op deze verzekering zijn eveneens de door DAS gehanteerde Algemene Voorwaarden

Nadere informatie

Bijzondere polisvoorwaarden (04/03) DAS rechtsbijstand verzekering voor particulieren

Bijzondere polisvoorwaarden (04/03) DAS rechtsbijstand verzekering voor particulieren Bijzondere polisvoorwaarden (04/03) DAS rechtsbijstand verzekering voor particulieren Artikel 1 De verzekerden Als uit het polisblad blijkt dat een dekking voor een alleenstaande is afgegeven, zijn de

Nadere informatie

Polisvoorwaarden Personal Benefits Rechtsbijstand Formuliernummer: AEVPBRB 2017

Polisvoorwaarden Personal Benefits Rechtsbijstand Formuliernummer: AEVPBRB 2017 Postbus 2705 6401 DE Heerlen T 0900-369 33 33 Postbus 2296 5600 CG Eindhoven T 0900-369 33 33 www.aevitae.com info@aevitae.com Polisvoorwaarden Personal Benefits Rechtsbijstand Formuliernummer: AEVPBRB

Nadere informatie

Bijzondere Polisvoorwaarden (04/01) Rechtsbijstandverzekering voor ANKO leden

Bijzondere Polisvoorwaarden (04/01) Rechtsbijstandverzekering voor ANKO leden Bijzondere Polisvoorwaarden (04/01) Rechtsbijstandverzekering voor ANKO leden De verzekerden en hun hoedanigheid Artikel 1 De verzekerden De bedrijfsverzekerden zijn: a. de verzekeringnemer in de hoedanigheid

Nadere informatie

Bijzondere polisvoorwaarden (07/11) SWA rechtsbijstand verzekering voor (para)medici

Bijzondere polisvoorwaarden (07/11) SWA rechtsbijstand verzekering voor (para)medici Bijzondere polisvoorwaarden (07/11) SWA rechtsbijstand verzekering voor (para)medici In een zaak over een geschil dat ontstaan is bij het uitoefenen van ondernemersactiviteiten gelden de bepalingen van

Nadere informatie

Bijzondere Voorwaarden Rechtsbijstandverzekering voor ondernemers optimaal (558)

Bijzondere Voorwaarden Rechtsbijstandverzekering voor ondernemers optimaal (558) Bijzondere Voorwaarden Rechtsbijstandverzekering voor ondernemers optimaal (558) (558) A60.1332-06/07 Inhoud Artikel 1 Begripsomschrijvingen Artikel 2 Het verzekerde risico en de gebeurtenis Artikel 3

Nadere informatie

Bijzondere polisvoorwaarden (07/11) SWA rechtsbijstand verzekering voor (para)medici

Bijzondere polisvoorwaarden (07/11) SWA rechtsbijstand verzekering voor (para)medici Bijzondere polisvoorwaarden (07/11) SWA rechtsbijstand verzekering voor (para)medici In een zaak over een geschil dat ontstaan is bij het uitoefenen van ondernemersactiviteiten gelden de bepalingen van

Nadere informatie

De Drie Steden Assuradeuren BV

De Drie Steden Assuradeuren BV De Drie Steden Assuradeuren BV Polisvoorwaarden Rechtsbijstand verzekering 55-plussers Polismantel Wegwijzer zie artikel De Verzekerden 1 Hoedanigheid 2 De franchise 3 De verlening van rechtsbijstand 4

Nadere informatie

SPECIALE VOORWAARDEN RECHTSBIJSTAND ZAKELIJK

SPECIALE VOORWAARDEN RECHTSBIJSTAND ZAKELIJK Wegwijzer in de polis Rubriek I Algemene voorwaarden Rechtsbijstandverzekeringen Rubriek II Rechtspartner Deze rubriek is alleen van toepassing indien uit het polisblad blijkt dat deze is meeverzekerd.

Nadere informatie

BIJZONDERE POLISVOORWAARDEN RECHTS- BIJSTANDVERZEKERING VOOR ONDERNEMERS OPTIMAAL

BIJZONDERE POLISVOORWAARDEN RECHTS- BIJSTANDVERZEKERING VOOR ONDERNEMERS OPTIMAAL Avéro Achmea Postbus 909 8901 BS Leeuwarden www.averoachmea.nl BIJZONDERE POLISVOORWAARDEN RECHTS- BIJSTANDVERZEKERING VOOR ONDERNEMERS OPTIMAAL Voorwaarden modelnummer ZZP-RB208 Inhoudsopgave Art. 1 Begripsomschrijvingen

Nadere informatie

Allianz Nederland Schadeverzekering. Rechtsbijstandverzekering voor Bedrijven Verzekeringsvoorwaarden RBB 03. Algemene voorwaarden

Allianz Nederland Schadeverzekering. Rechtsbijstandverzekering voor Bedrijven Verzekeringsvoorwaarden RBB 03. Algemene voorwaarden Allianz Nederland Schadeverzekering Rechtsbijstandverzekering voor Bedrijven Verzekeringsvoorwaarden RBB 03 Algemene voorwaarden Artikel 1 Begripsomschrijvingen 1.1 Rechtsbijstand houdt in: 1.1.1 het verstrekken

Nadere informatie

Delta Lloyd Schadeverzekering NV Amsterdam Voorwaarden Delta Lloyd Schadeverzekering Volmachtbedrijf BV

Delta Lloyd Schadeverzekering NV Amsterdam Voorwaarden Delta Lloyd Schadeverzekering Volmachtbedrijf BV Delta Lloyd Schadeverzekering NV Amsterdam Voorwaarden Delta Lloyd Schadeverzekering Volmachtbedrijf BV Model RE 03.2.26 A Incassobijstandverzekering voor Het Ondernemerspakket Inhoudsopgave Artikel 1

Nadere informatie

Deze voorwaarden zijn uitsluitend van toepassing indien hiernaar op het polisblad wordt verwezen.

Deze voorwaarden zijn uitsluitend van toepassing indien hiernaar op het polisblad wordt verwezen. Aanvullende voorwaarden dekking Rechtsbijstand (2016-07) De artikelen 55 t/m 67 van de voorwaarden (ZV BZP P-Plus2010/november 2010) worden vervangen door: Deze voorwaarden zijn uitsluitend van toepassing

Nadere informatie

Bijzondere polisvoorwaarden (04/03) DAS rechtsbijstand verzekering voor tucht- en strafrecht (Wet BIG) Op deze verzekering zijn eveneens de door DAS gehanteerde Algemene Voorwaarden van toepassing, die

Nadere informatie

Rubrieksvoorwaarden RUBRIEK RECHTSBIJSTAND DAS RECHTSBIJSTAND. Model TPZ-RBD 0905. Indeling van de voorwaarden per artikel

Rubrieksvoorwaarden RUBRIEK RECHTSBIJSTAND DAS RECHTSBIJSTAND. Model TPZ-RBD 0905. Indeling van de voorwaarden per artikel Rubrieksvoorwaarden Indeling van de voorwaarden per artikel ALGEMEEN 1 Begripsomschrijvingen 2 Adviesservice 3 Verzekerde risico en gebeurtenis 4 Wachttijd 5 Verlening van rechtsbijstand 6 Kosten van rechtsbijstand

Nadere informatie

Bijzondere voorwaarden rechtsbijstandverzekering voor ondernemers optimaal

Bijzondere voorwaarden rechtsbijstandverzekering voor ondernemers optimaal Bijzondere voorwaarden rechtsbijstandverzekering voor ondernemers optimaal Voorwaarden modelnummer ZZP-RB215 Avéro Achmea Postbus 909 8901 BS Leeuwarden www.averoachmea.nl 3340E-14-11 Inhoudsopgave Art.

Nadere informatie

Rechtsbijstand voor Bedrijven (Optimaal) ZRBO09

Rechtsbijstand voor Bedrijven (Optimaal) ZRBO09 Rechtsbijstand voor Bedrijven (Optimaal) ZRBO09 Bijzondere voorwaarden 15 131 10-08 Deze voorwaarden zijn uitsluitend van toepassing indien hiernaar op het polisblad wordt verwezen. Voor zover in deze

Nadere informatie

Bijzondere voorwaarden

Bijzondere voorwaarden Bijzondere voorwaarden RECHTSBIJSTANDVERZEKERING VOOR VERENIGING VAN EIGENAREN Avéro Achmea Postbus 909 8901 BS Leeuwarden www.averoachmea.nl Voorwaarden modelnummer VvE-RB115 4256B-14-11 Inhoudsopgave

Nadere informatie

11.1 Opzegging door de maatschappij 11.2 Faillissement, overlijden, bedrijfsbeëindiging 11.3 Woonplaats buiten Nederland

11.1 Opzegging door de maatschappij 11.2 Faillissement, overlijden, bedrijfsbeëindiging 11.3 Woonplaats buiten Nederland VOORWAARDEN Rechtsbijstandverzekering voor agrarische bedrijven Delta Lloyd Schadeverzekering NV Amsterdam MODEL L 03.2.05 E INHOUD ARTIKEL 1 ARTIKEL 2 ARTIKEL 3 ARTIKEL 4 ARTIKEL 5 ARTIKEL 6 RECHTSBIJSTANDVERLENING

Nadere informatie

RECHTSBIJSTAND VOOR BEDRIJVEN (OPTIMAAL) ZRBO09

RECHTSBIJSTAND VOOR BEDRIJVEN (OPTIMAAL) ZRBO09 RECHTSBIJSTAND VOOR BEDRIJVEN (OPTIMAAL) ZRBO09 Bijzondere voorwaarden 15 131 14-08 Deze voorwaarden zijn uitsluitend van toepassing indien hiernaar op het polisblad wordt verwezen. Voor zover in deze

Nadere informatie

RECHTSBIJSTAND VOOR BEDRIJVEN (EXCELLENT) ZRBE09

RECHTSBIJSTAND VOOR BEDRIJVEN (EXCELLENT) ZRBE09 RECHTSBIJSTAND VOOR BEDRIJVEN (EXCELLENT) ZRBE09 Bijzondere voorwaarden 15 132 14-08 Deze voorwaarden zijn uitsluitend van toepassing indien hiernaar op het polisblad wordt verwezen. Voor zover in deze

Nadere informatie

Rubriek Rechtsbijstand Bijzondere Voorwaarden Rechtsbijstand voor Bedrijven en Beroepen

Rubriek Rechtsbijstand Bijzondere Voorwaarden Rechtsbijstand voor Bedrijven en Beroepen Inhoud Artikel 1 Aanvullende begripsomschrijvingen Artikel 2 De omschrijving en verlening van de rechtsbijstand Artikel 3 De wachttijd Artikel 4 Verplichtingen van de verzekerde Artikel 5 Geschillen Artikel

Nadere informatie

Art. 1 Begripsomschrijving 3 GOEDEREN EN DIENSTEN

Art. 1 Begripsomschrijving 3 GOEDEREN EN DIENSTEN Wegwijzer in de polis ALGEMEEN RUBRIEKEN (vervolg) Art. 1 Begripsomschrijving 3 GOEDEREN EN DIENSTEN Art. 2 Looptijd van de verzekering Art. 17 Verzekerde activiteiten Art. 3 Risicowijziging en premievaststelling

Nadere informatie

Bijzondere voorwaarden zr0 1012

Bijzondere voorwaarden zr0 1012 Bijzondere voorwaarden zr0 1012 Zakelijke Rechtsbijstand 8.3820.00.1104 Deze voorwaarden zijn uitsluitend van toepassing indien hiernaar op het polisblad wordt verwezen. Voor zover in deze Bijzondere voorwaarden

Nadere informatie

Bijzondere voorwaarden zre 1012

Bijzondere voorwaarden zre 1012 Bijzondere voorwaarden zre 1012 Zakelijke Rechtsbijstand Excellent Deze voorwaarden zijn uitsluitend van toepassing indien hiernaar op het polisblad wordt verwezen. Voor zover in deze Bijzondere voorwaarden

Nadere informatie

11.1 Opzegging door de maatschappij 11.2 Faillissement, overlijden, bedrijfsbeëindiging 11.3 Woonplaats buiten Nederland

11.1 Opzegging door de maatschappij 11.2 Faillissement, overlijden, bedrijfsbeëindiging 11.3 Woonplaats buiten Nederland VOORWAARDEN Rechtsbijstandverzekering voor agrarische bedrijven MODEL L 03.2.05 E INHOUD ARTIKEL 1 RECHTSBIJSTANDVERLENING DOOR DAS ARTIKEL 2 verzekerden ARTIKEL 3 ARTIKEL 4 ARTIKEL 5 ARTIKEL 6 ARTIKEL

Nadere informatie

Bijzondere Voorwaarden Rechtsbijstandverzekering voor verkeersdeelnemers (572)

Bijzondere Voorwaarden Rechtsbijstandverzekering voor verkeersdeelnemers (572) (572) 60.0646-01/15 Inhoud Artikel 1 Begripsomschrijvingen Artikel 2 Het verzekerde risico en de gebeurtenis Artikel 3 De verlening van de rechtsbijstand en de beperkingen Artikel 4 Onvermogen Artikel

Nadere informatie

Rubriek III Rechtsbijstandverzekering Algemene Verzekeringsvoorwaarden

Rubriek III Rechtsbijstandverzekering Algemene Verzekeringsvoorwaarden Rubriek III Rechtsbijstandverzekering Algemene Verzekeringsvoorwaarden M-RB-09-09 1 Algemeen De verzekering geeft recht op rechtsbijstand met betrekking tot het motorrijtuig als omschreven in art. 2.2.

Nadere informatie

Rubriek Rechtsbijstand Bijzondere Voorwaarden Rechtsbijstand Particulieren. Inhoud. Algemeen. Standaarddekking. Artikel 2 Einde van de verzekering

Rubriek Rechtsbijstand Bijzondere Voorwaarden Rechtsbijstand Particulieren. Inhoud. Algemeen. Standaarddekking. Artikel 2 Einde van de verzekering Inhoud Algemeen Artikel 1 Aanvullende begripsomschrijvingen Artikel 2 Einde van de verzekering Standaarddekking Artikel 3 Omvang van de dekking Artikel 4 Verlening van de rechtsbijstand Artikel 5 Kosten

Nadere informatie

Rechtsbijstandverzekering Particuliere dekking R 03.5.02 B

Rechtsbijstandverzekering Particuliere dekking R 03.5.02 B Voorwaarden Rechtsbijstandverzekering Particuliere dekking Delta Lloyd Schadeverzekering NV Amsterdam Model R 03.5.02 B Inhoud Artikel 1 Rechtsbijstandverlening door DAS Artikel 2 Verzekerden Artikel 3

Nadere informatie

Rechtsbijstandverzekering voor bedrijven

Rechtsbijstandverzekering voor bedrijven Allianz Nederland Schadeverzekerig Rechtsbijstandverzekering voor bedrijven Verzekeringsvoorwaarden RBB 14 Inhoud Algemene voorwaarden Art. 1 Begripsomschrijvingen Art. 2 Adviesservice Art. 3 Verzekerd

Nadere informatie

GENERALI verzekeringsgroep

GENERALI verzekeringsgroep Artikel 1 Begripsomschrijvingen Artikel 2 Het verzekerde risico en de gebeurtenis (552) A60.634-01/06 Verzekerde activiteiten: Verzekerde heeft aanspraak op adviesservice en op rechtsbijstand bij het uitoefenen

Nadere informatie

Bijzondere voorwaarden Rechtsbijstand (Bedrijfs)motorrijtuigen

Bijzondere voorwaarden Rechtsbijstand (Bedrijfs)motorrijtuigen Voorwaardenblad 379-00 Bijzondere voorwaarden Rechtsbijstand (Bedrijfs)motorrijtuigen Deze voorwaarden zijn uitsluitend van toepassing indien hiernaar in de polis wordt verwezen. Artikel 500-20.1504 Datum

Nadere informatie

Bijzondere Voorwaarden Rechtsbijstandverzekering voor gezinnen en alleenstaanden (552)

Bijzondere Voorwaarden Rechtsbijstandverzekering voor gezinnen en alleenstaanden (552) Bijzondere Voorwaarden Rechtsbijstandverzekering voor gezinnen en alleenstaanden (552) (552) A60.634-06/07 Inhoud Artikel 1 Begripsomschrijvingen Artikel 2 Het verzekerde risico en de gebeurtenis Artikel

Nadere informatie

Bijzondere Polisvoorwaarden Rechtshulp Zakelijk en Verkeer RBH-11-2015

Bijzondere Polisvoorwaarden Rechtshulp Zakelijk en Verkeer RBH-11-2015 Bijzondere Polisvoorwaarden Rechtshulp Zakelijk en Verkeer RBH-11-2015 Inhoudsopgave Pag. Bijzondere polisvoorwaarden APC Holland Rechtshulp 3 Artikel 1. Verzekerde(n) 4 1.1 Verzekerde(n) 4 1.2 Werknemers

Nadere informatie

Bijzondere Voorwaarden Rechtshulp Zakelijk en Verkeer RBH-09-2015

Bijzondere Voorwaarden Rechtshulp Zakelijk en Verkeer RBH-09-2015 Bijzondere Voorwaarden Rechtshulp Zakelijk en Verkeer RBH-09-2015 Inhoudsopgave Bijzondere polisvoorwaarden APC Holland Rechtshulp... 2 1. Wie zijn verzekerd?... 3 2. Wanneer kunt u hulp van APC Holland

Nadere informatie

Bijzondere voorwaarden Rechtsbijstand Plus Huiseigenaren P0R11

Bijzondere voorwaarden Rechtsbijstand Plus Huiseigenaren P0R11 Bijzondere voorwaarden Rechtsbijstand Plus Huiseigenaren P0R11 1. Begripsomschrijvingen 1.1 Verzekerden : 1.1.1 de verzekeringnemer; 1.1.2 diens echtgeno(o)t(e) of (geregistreerde) partner, met wie hij

Nadere informatie

DAS Zeker. Incassobijstand met juridische hulp bij verweer. Bijzondere polisvoorwaarden S038 ( ) Inhoudsopgave

DAS Zeker. Incassobijstand met juridische hulp bij verweer. Bijzondere polisvoorwaarden S038 ( ) Inhoudsopgave Bijzondere polisvoorwaarden S038 (01-2016) DAS Zeker Incassobijstand met juridische hulp bij verweer Inhoudsopgave 1. Wie zijn verzekerd? 2 2. Wanneer kunt u juridische hulp van DAS krijgen? 2 3. Geldt

Nadere informatie

Delta Lloyd Schadeverzekering NV Amsterdam Voorwaarden

Delta Lloyd Schadeverzekering NV Amsterdam Voorwaarden Delta Lloyd Schadeverzekering NV Amsterdam Voorwaarden Model LE 03.2.05 C Rechtsbijstandverzekering voor agrarische bedrijven Inhoudsopgave Artikel 1 Artikel 2 Artikel 3 Artikel 4 Artikel 5 Artikel 6 Artikel

Nadere informatie

VRIJWILLIGERSVERZEKERING GEMEENTEN - RUBRIEK RECHTSBIJSTAND. Inhoudsopgave

VRIJWILLIGERSVERZEKERING GEMEENTEN - RUBRIEK RECHTSBIJSTAND. Inhoudsopgave PK080-14/7 VRIJWILLIGERSVERZEKERING GEMEENTEN - RUBRIEK RECHTSBIJSTAND Inhoudsopgave art. Begripsomschrijvingen 1 Verzekerde risico 2 Wachttijd 3 Verlening van rechtsbijstand 4 Kosten van rechtsbijstand

Nadere informatie

Rechtsbijstand voor Bedrijven (Optimaal) ZRBO16

Rechtsbijstand voor Bedrijven (Optimaal) ZRBO16 Rechtsbijstand voor Bedrijven (Optimaal) ZRBO16 Bijzondere voorwaarden Inhoudsopgave Onderwerp Artikel Bijzondere voorwaarden Overdracht 1 Begripsomschrijvingen 2 Omvang van de dekking 3 Eigen risico 4

Nadere informatie

Rechtsbijstandverzekering R 03.5.01 B

Rechtsbijstandverzekering R 03.5.01 B Voorwaarden Rechtsbijstandverzekering Delta Lloyd Schadeverzekering NV Amsterdam Model R 03.5.01 B Inhoud Artikel 1 Rechtsbijstandverlening door DAs Artikel 2 Verzekerden en hun hoedanigheid Artikel 3

Nadere informatie

Rechtsbijstandverzekering R 03.5.01 B

Rechtsbijstandverzekering R 03.5.01 B Voorwaarden Rechtsbijstandverzekering Delta Lloyd Schadeverzekering NV Amsterdam Model R 03.5.01 B Inhoud Artikel 1 Rechtsbijstandverlening door DAs Artikel 2 Verzekerden en hun hoedanigheid Artikel 3

Nadere informatie

Rechtsbijstand voor Bedrijven (Excellent) ZRBE16

Rechtsbijstand voor Bedrijven (Excellent) ZRBE16 Rechtsbijstand voor Bedrijven (Excellent) ZRBE16 Bijzondere voorwaarden Inhoudsopgave Onderwerp Artikel Bijzondere voorwaarden Overdracht 1 Begripsomschrijvingen 2 Omvang van de dekking 3 Eigen risico

Nadere informatie

Voorwaarden Rechtsbijstandverzekering Het Ondernemerspakket

Voorwaarden Rechtsbijstandverzekering Het Ondernemerspakket Delta Lloyd Schadeverzekering NV Amsterdam Model R 03.5.01 B Inhoud Artikel 1 Rechtsbijstandverlening door DAS Artikel 2 Verzekerden en hun hoedanigheid Artikel 3 Omschrijving van de dekking Artikel 4

Nadere informatie

DAS voor ZZP. Rechtsbijstandverzekering met incasso. Bijzondere polisvoorwaarden 13205 (01-2014) Inhoudsopgave

DAS voor ZZP. Rechtsbijstandverzekering met incasso. Bijzondere polisvoorwaarden 13205 (01-2014) Inhoudsopgave Bijzondere polisvoorwaarden 13205 (01-2014) DAS voor ZZP Rechtsbijstandverzekering met incasso Inhoudsopgave 1. Wie zijn verzekerd? 2 2. Wanneer kunt u hulp van DAS krijgen? 2 3. Geldt er een wachttijd

Nadere informatie

Delta Lloyd Schadeverzekering NV Amsterdam Voorwaarden Delta Lloyd Schadeverzekering Volmachtbedrijf BV

Delta Lloyd Schadeverzekering NV Amsterdam Voorwaarden Delta Lloyd Schadeverzekering Volmachtbedrijf BV Delta Lloyd Schadeverzekering NV Amsterdam Voorwaarden Delta Lloyd Schadeverzekering Volmachtbedrijf BV Model RE 03.2.25 A Rechtsbijstandverzekering voor Het Ondernemerspakket Inhoudsopgave Artikel 1 Artikel

Nadere informatie

BIJZONDERE VOORWAARDEN RECHTSHULPVERZEKERING VOOR PARTICULIEREN

BIJZONDERE VOORWAARDEN RECHTSHULPVERZEKERING VOOR PARTICULIEREN BIJZONDERE VOORWAARDEN RECHTSHULPVERZEKERING VOOR PARTICULIEREN Avéro Achmea Postbus 909 8901 BS Leeuwarden www.averoachmea.nl Voorwaarden modelnummer CZP-A308 Inhoudsopgave Art 1 Begripsomschrijvingen

Nadere informatie

Inhoudsopgave. Artikel 1. Verzekerden 1.1 Verzekerde 1.2 Derden 1.3 Schade

Inhoudsopgave. Artikel 1. Verzekerden 1.1 Verzekerde 1.2 Derden 1.3 Schade Inhoudsopgave Artikel 1. Verzekerden 1.1 Verzekerde 1.2 Derden 1.3 Schade Artikel 2. Omvang van de dekking Artikel 3. Omschrijving van de dekking 3.1 Juridische adviezen 3.2 Wachttermijn 3.3 Omvang van

Nadere informatie

Bijzondere voorwaarden zre 1012 Zakelijke Rechtsbijstand Excellent

Bijzondere voorwaarden zre 1012 Zakelijke Rechtsbijstand Excellent Bijzondere voorwaarden zre 1012 Zakelijke Rechtsbijstand Excellent 8.3819.00 (21-12-2015) Deze voorwaarden zijn uitsluitend van toepassing indien hiernaar op het polisblad wordt verwezen. Voor zover in

Nadere informatie

Productvoorwaarden Bedrijf & Beroep pvw-arb-b&b apr-2014

Productvoorwaarden Bedrijf & Beroep pvw-arb-b&b apr-2014 Productvoorwaarden Bedrijf & Beroep pvw-arb-b&b apr-2014 Anker Verzekeringen n.v. INHOUDSOPGAVE PRODUCTVOORWAARDEN RECHTSBIJSTAND BEROEP & BEDRIJF Artikel 23 Wie zijn de verzekerden? Artikel 24 Vanaf welk

Nadere informatie

IAK Rechtsbijstandverzekering

IAK Rechtsbijstandverzekering IAK Rechtsbijstandverzekering Verzekeringsvoorwaarden RD13 Inhoudsopgave I Voorwaarden IAK Rechtsbijstandverzekering RD13 4 Specifieke voorwaarden voor de IAK Rechtsbijstandverzekering 4 1 Begripsomschrijvingen

Nadere informatie

Bijzondere voorwaarden zro 1012 SNS Zakelijke Rechtsbijstand

Bijzondere voorwaarden zro 1012 SNS Zakelijke Rechtsbijstand Bijzondere voorwaarden zro 1012 SNS Zakelijke Rechtsbijstand 8.3820.00 (21-12-2015) Deze voorwaarden zijn uitsluitend van toepassing indien hiernaar op het polisblad wordt verwezen. Voor zover in deze

Nadere informatie

Bijzondere polisvoorwaarden DAS RechtsPartner Rechtsbijstandverzekering met incasso 132 (03-2014)

Bijzondere polisvoorwaarden DAS RechtsPartner Rechtsbijstandverzekering met incasso 132 (03-2014) Bijzondere polisvoorwaarden RechtsPartner Rechtsbijstandverzekering met incasso 132 (03-2014) Inhoudsopgave Artikel 1 Artikel 2 Artikel 3 Artikel 4 Artikel 5 Artikel 6 Artikel 7 Artikel 8 Artikel 9 Artikel

Nadere informatie

GENERALI verzekeringsgroep

GENERALI verzekeringsgroep Bijzondere Voorwaarden Rechtsbijstandverzekering voor gezinnen en alleenstaanden (552) Artikel 1 Begripsomschrijvingen PAX TIBI MAR CE E VAN GELI STA MEVS GENERALI GROEP GENERALI verzekeringsgroep Postbus

Nadere informatie

1 Algemene uitsluitingen 2 Bijzondere uitsluitingen 3 Beperking bij personenvervoer tegen betaling 4 Beperking inzake terrorismerisico

1 Algemene uitsluitingen 2 Bijzondere uitsluitingen 3 Beperking bij personenvervoer tegen betaling 4 Beperking inzake terrorismerisico VOORWAARDEN Rechtsbijstand Motorrijtuigen Delta Lloyd Schadeverzekering NV Amsterdam Model RE 03.2.11 B INHOUD ARTIKEL 1 ARTIKEL 2 ARTIKEL 3 RECHTSBIJSTANDVERLENING DOOR DAS VERZEKERDEN OMSCHRIJVING VAN

Nadere informatie

Allianz Nederland Schadeverzekerig Rechtsbijstandverzekering voor bedrijven. Verzekeringsvoorwaarden RBB 15

Allianz Nederland Schadeverzekerig Rechtsbijstandverzekering voor bedrijven. Verzekeringsvoorwaarden RBB 15 Allianz Nederland Schadeverzekerig Rechtsbijstandverzekering voor bedrijven Verzekeringsvoorwaarden RBB 15 2 Inhoud Algemene voorwaarden 1 Begripsomschrijvingen 4 2 Adviesservice 4 3 Verzekerd risico en

Nadere informatie

Bijzondere voorwaarden Rechtsbijstand Huiseigenaren P0R10

Bijzondere voorwaarden Rechtsbijstand Huiseigenaren P0R10 1. Begripsomschrijvingen 1.1 Verzekerden : 1.1.1 de verzekeringnemer; 1.1.2 diens echtgeno(o)t(e) of (geregistreerde) partner, met wie hij duurzaam in gezinsverband samenwoont; 1.1.3 de inwonende, ongehuwde

Nadere informatie

OMSCHRIJVING VAN DE DEKKING UITSLUITINGEN EN BEPERKINGEN HET VERLENEN VAN RECHTSBIJSTAND. 1 Geschillenregeling 2 Belangenconflict

OMSCHRIJVING VAN DE DEKKING UITSLUITINGEN EN BEPERKINGEN HET VERLENEN VAN RECHTSBIJSTAND. 1 Geschillenregeling 2 Belangenconflict VOORWAARDEN Verzekering Rechtsbijstand Motorrijtuigen Het Garagepakket Delta Lloyd Schadeverzekering NV Amsterdam MODEL R 03.5.03 A INHOUD ARTIKEL 1 UITVOERING DOOR DAS ARTIKEL 2 ARTIKEL 3 VERZEKERDE MOTORRIJTUIGEN

Nadere informatie

Rechtsbijstand algemene voorwaarden MwPRB01-01

Rechtsbijstand algemene voorwaarden MwPRB01-01 Rechtsbijstand algemene voorwaarden MwPRB01-01 Algemene voorwaarden Inhoud 1 Begripsomschrijvingen 2 Dekking 2.1 Het verzekerde risico en de gebeurtenis 2.2 De kosten van de rechtsbijstand 2.3 De wachttijd

Nadere informatie

Rechtsbijstandverzekering voor bedrijven

Rechtsbijstandverzekering voor bedrijven Klaverblad Verzekeringen Rechtsbijstandverzekering voor bedrijven Voorwaarden van verzekering nr. BR 13 sinds 1850 Afrikaweg 2 Postbus 3012, 2700 KV Zoetermeer Algemene voorwaarden Artikel 1 Algemene bepalingen

Nadere informatie

Polisvoorwaarden. Inhoudsopgave. Postbus 2705 6401 DE Heerlen T 0900-369 33 33. Postbus 2296 5600 CG Eindhoven T 0900-369 33 33

Polisvoorwaarden. Inhoudsopgave. Postbus 2705 6401 DE Heerlen T 0900-369 33 33. Postbus 2296 5600 CG Eindhoven T 0900-369 33 33 Postbus 2705 6401 DE Heerlen T 0900-369 33 33 Polisvoorwaarden Postbus 2296 5600 CG Eindhoven T 0900-369 33 33 www.aevitae.com info@aevitae.com Onderdeel algemene voorwaarden rechtsbijstand AERBS08 Onderdeel

Nadere informatie

Bijzondere polisvoorwaarden DAS Optimaal Rechtsbijstandverzekering met incasso 131 (03-2014)

Bijzondere polisvoorwaarden DAS Optimaal Rechtsbijstandverzekering met incasso 131 (03-2014) Bijzondere polisvoorwaarden Optimaal Rechtsbijstandverzekering met incasso 131 (03-2014) Inhoudsopgave Artikel 1 Artikel 2 Artikel 3 Artikel 4 Artikel 5 Artikel 6 Artikel 7 Artikel 8 Artikel 9 Artikel

Nadere informatie

Productvoorwaarden ZZP pvw-arb-zzp apr-2014

Productvoorwaarden ZZP pvw-arb-zzp apr-2014 Productvoorwaarden ZZP pvw-arb-zzp apr-2014 Anker Verzekeringen n.v. INHOUDSOPGAVE PRODUCTVOORWAARDEN RECHTSBIJSTAND ZZP Artikel 23 Wie zijn de verzekerden? Artikel 24 Vanaf welk financieel belang heeft

Nadere informatie

Incassoservice voor Artikel 13 Begripsomschrijvingen incassobijstand

Incassoservice voor Artikel 13 Begripsomschrijvingen incassobijstand Voorwaarden Rechtsbijstandverzekering voor agrarische bedrijven Delta Lloyd Schadeverzekering NV Amsterdam ModeL LE 03.2.05 D Inhoud Artikel 1 Rechtsbijstandverlening door DAS Artikel 2 Verzekerden Artikel

Nadere informatie

POLISVOORWAARDEN DAS TOPGARANTPAKKET TG DAS 11

POLISVOORWAARDEN DAS TOPGARANTPAKKET TG DAS 11 POLISVOORWAARDEN DAS TOPGARANTPAKKET TG DAS 11 Deze algemene voorwaarden gelden, mits van toepassing verklaard op de polis naast de algemene voorwaarden van het TopGarantpakket van BSB Volmachten. Daar

Nadere informatie

VOORWAARDEN RECHTSBIJSTAND VERZEKERING

VOORWAARDEN RECHTSBIJSTAND VERZEKERING VOORWAARDEN RECHTSBIJSTAND VERZEKERING De Europeesche brengt de rechtsbijstandverzekering onder bij de DAS. Algemene voorwaarden (04/04) voor rechtsbijstandverzekeringen van DAS Rechtsbijstand Nummer

Nadere informatie

Bijzondere Voorwaarden Rechtsbijstandverzekering voor gezinnen en alleenstaanden (552)

Bijzondere Voorwaarden Rechtsbijstandverzekering voor gezinnen en alleenstaanden (552) Bijzondere Voorwaarden Rechtsbijstandverzekering voor gezinnen en alleenstaanden (552) (552) 60.0634-01/15 Inhoud Artikel 1 Begripsomschrijvingen Artikel 2 Het verzekerde risico en de gebeurtenis Artikel

Nadere informatie

Wegwijzer in de polis SPECIALE VOORWAARDEN RECHTSBIJSTAND MOTORRIJTUIGEN

Wegwijzer in de polis SPECIALE VOORWAARDEN RECHTSBIJSTAND MOTORRIJTUIGEN Wegwijzer in de polis Art. 1 Art. 2 Art. 3 Art. 4 Art. 5 Art. 6 Art. 7 Art. 8 Art. 9 Art. 10 Art. 11 Begripsomschrijvingen Verzekerden Verzekerde hoedanigheid Omvang van de dekking Verzekerde kosten Verlening

Nadere informatie

Voorwaarden Bedrijfsrechtsbijstandverzekering

Voorwaarden Bedrijfsrechtsbijstandverzekering Voorwaarden Bedrijfsrechtsbijstandverzekering Polismantel BRB 2006/juni 2006 1 2 Inhoud Algemene Voorwaarden voor Rechtsbijstandverzekeringen Grondslag Begripsomschrijvingen Adviesservice Verzekerd risico

Nadere informatie

ander licht op de zaak Dit zijn de Bijzondere voorwaarden van de Rechtsbijstandverzekering. Met deze verzekering verzekert u juridische hulp.

ander licht op de zaak Dit zijn de Bijzondere voorwaarden van de Rechtsbijstandverzekering. Met deze verzekering verzekert u juridische hulp. Rechtsbijstandverzekering ZW-RB-01 Dit zijn de Bijzondere voorwaarden van de Rechtsbijstandverzekering. Met deze verzekering verzekert u juridische hulp. Hoe leest u deze polisvoorwaarden? Onze Polisvoorwaarden

Nadere informatie

De Europeesche brengt de rechtsbijstandverzekering onder bij de DAS.

De Europeesche brengt de rechtsbijstandverzekering onder bij de DAS. De Europeesche brengt de rechtsbijstandverzekering onder bij de DAS. Algemene voorwaarden (05/06) voor rechtsbijstandverzekeringen van DAS Rechtsbijstand 310-21 Nummer 05.06.320.303 05-06 Indeling voorwaarden

Nadere informatie

INHOUD ARTIKEL 1 RECHTSBIJSTANDVERLENING DOOR DAS VERZEKERDEN EN HUN HOEDANIGHEID OMSCHRIJVING VAN DE DEKKING HET VERLENEN VAN RECHTSBIJSTAND

INHOUD ARTIKEL 1 RECHTSBIJSTANDVERLENING DOOR DAS VERZEKERDEN EN HUN HOEDANIGHEID OMSCHRIJVING VAN DE DEKKING HET VERLENEN VAN RECHTSBIJSTAND VOORWAARDEN Rechtsbijstandverzekering voor Het Ondernemerspakket Delta Lloyd Schadeverzekering NV Delta Lloyd Schadeverzekering NV Volmachtbedrijf BV Amsterdam MODEL RE 03.2.25 B INHOUD ARTIKEL 1 RECHTSBIJSTANDVERLENING

Nadere informatie

Bijzondere polisvoorwaarden (01/08)

Bijzondere polisvoorwaarden (01/08) Bijzondere polisvoorwaarden (04/03) Bijzondere polisvoorwaarden (01/08) DAS Optimaal Artikel 1 De verzekerden De verzekerden zijn: a. de verzekeringnemer in de in het polisblad genoemde verzekerde hoedanigheid;

Nadere informatie

Rechtsbijstandverzekering voor bedrijven. Deskundig juridisch advies en rechtshulpverlening door specialisten

Rechtsbijstandverzekering voor bedrijven. Deskundig juridisch advies en rechtshulpverlening door specialisten Rechtsbijstandverzekering voor bedrijven Deskundig juridisch advies en rechtshulpverlening door specialisten 1 Rechtsbijstandverzekering voor bedrijven Uw voordelen Deskundig juridisch advies en rechtshulpverlening

Nadere informatie

Allianz Nederland Schadeverzekering. Rechtsbijstandverzekering voor particulieren Verzekeringsvoorwaarden RBD 03. Inhoud. Algemene voorwaarden

Allianz Nederland Schadeverzekering. Rechtsbijstandverzekering voor particulieren Verzekeringsvoorwaarden RBD 03. Inhoud. Algemene voorwaarden Allianz Nederland Schadeverzekering Rechtsbijstandverzekering voor particulieren Verzekeringsvoorwaarden RBD 03 Inhoud Algemene voorwaarden Algemene voorwaarden Art. 1 Begripsomschrijvingen Art. 2 Het

Nadere informatie

Bijzondere Voorwaarden Rechtsbijstandverzekering voor 55-plussers (553)

Bijzondere Voorwaarden Rechtsbijstandverzekering voor 55-plussers (553) Bijzondere Voorwaarden Rechtsbijstandverzekering voor 55-plussers (553) (553) 60.1550-01/15 Inhoud Artikel 1 Begripsomschrijvingen Artikel 2 Het verzekerde risico en de gebeurtenis Artikel 3 De verlening

Nadere informatie

RISICODRAGER / UITVOERING DOOR DAS OMSCHRIJVING VAN DE DEKKING UITSLUITINGEN EN BEPERKINGEN HET VERLENEN VAN RECHTSBIJSTAND

RISICODRAGER / UITVOERING DOOR DAS OMSCHRIJVING VAN DE DEKKING UITSLUITINGEN EN BEPERKINGEN HET VERLENEN VAN RECHTSBIJSTAND VOORWAARDEN Rechtsbijstand Motorrijtuigen Delta Lloyd Schadeverzekering NV Amsterdam MODEL RE 03.2.11 B INHOUD ARTIKEL 1 ARTIKEL 2 ARTIKEL 3 RISICODRAGER / UITVOERING DOOR DAS VERZEKERDEN OMSCHRIJVING

Nadere informatie

WP0804 (jan-2011) Rechtsbijstand

WP0804 (jan-2011) Rechtsbijstand Bijzondere voorwaarden Rechtsbijstanddekking voor particulieren Artikel (RBP) Overdracht 1 Verzekerden 2 Begrippen rechtsbijstand en adviesservice 3 Verzekerd risico en gebeurtenis 4 Wachttijd 5 Verlening

Nadere informatie

Voorwaarden Bedrijfsrechtsbijstandverzekering P02A1301 001. Bedrijfsrechtsbijstandverzekering. Artikel 1 Begripsomschrijvingen

Voorwaarden Bedrijfsrechtsbijstandverzekering P02A1301 001. Bedrijfsrechtsbijstandverzekering. Artikel 1 Begripsomschrijvingen Bedrijfsrechtsbijstandverzekering Artikel 1 Begripsomschrijvingen Voorwaarden Bedrijfsrechtsbijstandverzekering P02A1301 1. Uitvoerder De op het polisblad vermelde juridische dienstverlener(s). 2. Verzekeringnemer

Nadere informatie

DAS Rechtsbijstandverzekering voor Particulieren

DAS Rechtsbijstandverzekering voor Particulieren Bijzondere polisvoorwaarden 12111 (01-2017) DAS Rechtsbijstandverzekering voor Particulieren Inhoudsopgave 1. Wie is verzekerd? 2 2. Wanneer kunt u juridische hulp van DAS krijgen? 3 3. Geldt er een wachttijd

Nadere informatie

Verzekerden en hun hoedanigheid. Omschrijving van de dekking. Het verlenen van rechtsbijstand. Belangenconflict/Geschillenregeling

Verzekerden en hun hoedanigheid. Omschrijving van de dekking. Het verlenen van rechtsbijstand. Belangenconflict/Geschillenregeling VOORWAARDEN Rechtsbijstandverzekering voor Het Ondernemerspakket Delta Lloyd Schadeverzekering NV Delta Lloyd Schadeverzekering NV Volmachtbedrijf BV Amsterdam MODEL RE 03.2.25 C INHOUD Artikel 1 Rechtsbijstandverlening

Nadere informatie

DAS voor Agrariërs. Rechtsbijstandverzekering met incasso. Bijzondere polisvoorwaarden 138 (06-2014) Inhoudsopgave

DAS voor Agrariërs. Rechtsbijstandverzekering met incasso. Bijzondere polisvoorwaarden 138 (06-2014) Inhoudsopgave Bijzondere polisvoorwaarden 138 (06-2014) DAS voor Agrariërs Rechtsbijstandverzekering met incasso Inhoudsopgave 1. Wie zijn verzekerd? 2 2. Wanneer kunt u hulp van DAS krijgen? 2 3. Geldt er een wachttijd

Nadere informatie

Bijzondere voorwaarden rechtsbijstandverzekering particulieren

Bijzondere voorwaarden rechtsbijstandverzekering particulieren ijzondere voorwaarden rechtsbijstandverzekering particulieren Voorwaarden modelnummer ZP-315 véro chmea Postbus 909 8901 S Leeuwarden www.averoachmea.nl Inhoudsopgave rt. 1 egripsomschrijvingen rt. 2 Wie

Nadere informatie

Bijzondere polisvoorwaarden (01/08)

Bijzondere polisvoorwaarden (01/08) Bijzondere polisvoorwaarden (04/03) Bijzondere polisvoorwaarden (01/08) DAS RechtsPartner Artikel 1 De verzekerden De verzekerden zijn: a. de verzekeringnemer in de in het polisblad genoemde verzekerde

Nadere informatie

2011-06 VOORWAARDEN RECHTSBIJSTANDVERZEKERING VOOR HET MKB. Inhoudsopgave

2011-06 VOORWAARDEN RECHTSBIJSTANDVERZEKERING VOOR HET MKB. Inhoudsopgave VERZEKERINGSVOORWAARDEN VERZEKERINGSVOORWAARDEN 2011-06 VOORWAARDEN RECHTSBIJSTANDVERZEKERING VOOR HET MKB Inhoudsopgave art. ALGEMENE VOORWAARDEN Begripsomschrijving 1 Verzekerd risico en gebeurtenis

Nadere informatie

Polisvoorwaarden Verhaalsservice Anker Eigen Jurist Polis avw-arb-vsk apr-2015

Polisvoorwaarden Verhaalsservice Anker Eigen Jurist Polis avw-arb-vsk apr-2015 Polisvoorwaarden Verhaalsservice Anker Eigen Jurist Polis avw-arb-vsk apr-2015 Anker Verzekeringen n.v. INHOUDSOPGAVE INLEIDING Inleiding Waar hebben de verzekerden recht op? Wat verwachten wij van een

Nadere informatie

Algemene voorwaarden (01/10) Zakelijke rechtsbijstandverzekeringen

Algemene voorwaarden (01/10) Zakelijke rechtsbijstandverzekeringen Algemene voorwaarden (01/10) Zakelijke rechtsbijstandverzekeringen Algemene voorwaarden (01/10) van DAS Artikel 1 Begripsomschrijvingen 1.1. Onder DAS wordt verstaan: DAS Nederlandse Rechtsbijstand Verzekeringmaatschappij

Nadere informatie