ALGEMEEN LASTENKOHIER

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "ALGEMEEN LASTENKOHIER"

Transcriptie

1 ALGEMEEN LASTENKOHIER Art. 1. Bestemming van het onroerend goed 1.1 Het onroerend goed is gelegen in bestemmingszone W5 van het Ruimtelijk Uitvoeringsplan Papenhof. De hoofdbestemming van deze zone is wonen. Een professionele nevenactiviteit is toegelaten voor zover deze max. 1/3 van de totale vloeroppervlakte in beslag neemt en geen frequente bezoeken van autogebruikers genereert. Art. 2. Infrastructuur 2.1 Zijn inbegrepen in de verkoopprijs: aanleg van infrastructuurwerken: - openbare wegenis - gescheiden rioleringsstelsel - hoofdleiding elektriciteit, telefonie, gas en water - aanleg van de openbare groenvoorzieningen Voor zover deze voorzieningen nog niet of slechts gedeeltelijk zijn uitgevoerd op het ogenblik van deze verkoop, verbindt IGEMO er zich toe, naar best vermogen, deze zo spoedig als mogelijk uit te voeren of af te werken. 2.2 Zijn expliciet niet inbegrepen in de verkoopprijs : - Kosten voor aansluiting op de voorziene uitrusting (incl. riolering), ook al dient een gedeelte van de aansluitingen in het openbaar domein of via onderboring van het wegdek te gebeuren. - Kosten voor het verplaatsen van installaties van openbare nutsvoorzieningen zoals (bv. openbare verlichtingspalen). Voor verplaatsing van openbare nutsinstallaties zal de koper zich dienen te richten tot de betrokken nutsvoorzieningsmaatschappijen. - Kosten voor wijzigingen aan het openbaar domein na realisatie van het openbaar domein (o.a. bomen, opritten). - Kosten van de afsluiting van de percelen, zelfs niet voor de perceelsgrens palende aan het resterende eigendom van IGEMO. Art. 3. Termijnen voor ontwerp en bouw 3.1 De koper verbindt er zich toe om : 1 binnen de 18 maanden na het verlijden van de akte een stedenbouwkundige vergunningsaanvraag aan te vragen 2 de bouw van de woning te voltooien binnen 4 jaar na het verlijden van de akte 3 binnen 4 jaar na het verlijden van de akte er zijn hoofdverblijfplaats te vestigen 4 de woning te bewonen gedurende een periode van minimum 5 jaar vanaf de inschrijving op deze kavel in het Rijksregister.

2 3.2 Het verkrijgen van een bouwtoelating behoort tot de verantwoordelijkheid van de koper. De weigering van een bouwvergunning kan niet als argument gebruikt worden om zich te onttrekken aan de hierboven gestelde voorwaarden. Art. 4. Onderhoud en voorkomen van het perceel 4.1 Het perceel dient door de kopers in afwachting van de oprichting van definitieve constructies zuiver, onderhouden, en gevrijwaard te blijven van onkruid, beplanting en opgeschoten gras. 4.2 Om beschadigingen aan derden, aan het openbaar domein (wegdek, bermen, voetpaden, e.d.) en aanpalenden te voorkomen dient de koper tijdens de bouwwerken alle nodige voorzorgsmaatregelen treffen. Hij zal voor eventuele beschadigingen ter hoogte van zijn bouwkavel geacht worden aansprakelijk te zijn krachtens een onweerlegbaar vermoeden. Het herstel van de beschadigingen zal geschieden op kosten van de koper, invorderbaar op voorlegging van de factuur der uitgaven, dit alles zonder afbreuk te doen aan de mogelijkheid tot verhaal van de koper op derden. 4.3 Het is nooit toegelaten schroot, materialen, voertuigen, autowrakken of dergelijke op het perceel op te slaan. Enkel tijdens de lopende bouwwerkzaamheden kunnen gedurende een minimale tijdspanne bouwmaterialen voor de op te richten woning worden opgeslagen. Voor zover de eigenaars of bewoners in gebreke blijven, kunnen IGEMO of de stad Mechelen deze zaken laten verwijderen op kosten van de koper. Art. 5. BEN-norm 5.1 De koper verbindt zich ertoe een woning te bouwen die voldoet aan de BEN-normen zoals vastgelegd in het besluit van de Vlaamse Regering van 29 november 2013 en waarvan het eisenpakket als bijlage wordt gehecht aan dit lastenkohier. De BEN-norm heeft betrekking op: i. de energieprestatie ii. de thermische isolatie (U max ) iii. de thermische isolatie (K-peil) iv. de netto-energiebehoefte voor verwarming v. risico op oververhitting vi. ventilatie-eisen vii. minimum-aandeel hernieuwbare energie 5.2 De koper is als bouwheer EPB-aangifteplichtige en zal tijdig een bij het Vlaams Energieagentschap (VEA) erkende EPB-verslaggever aanstellen om de EPB-aangifte op te maken, conform de uitgevoerde werken en op de wijze en volgens de modaliteiten zoals voorzien in het Energieprestatiedecreet en de betreffende uitvoeringsbesluiten. Deze aangifte moet ten laatste 6 maanden na ingebruikname van de woning verstuurd worden aan het VEA. 5.3 De koper zal uiterlijk voor de start van de werkzaamheden de EPB-startverklaring, ondertekend door architect, EPB-verslaggever en bouwheer, bezorgen aan IGEMO 5.4 Ten laatste 1 week op voorhand brengt de koper IGEMO op de hoogte van de start van volgende werken :

3 1 Plaatsing muurisolatie 2 Plaatsing dakisolatie 3 Plaatsing vloerisolatie 5.5 De koper zal ten laatste 6 maanden na ingebruikname van de woning aan IGEMO minstens volgende documenten bezorgen, ter controle van de BEN-normen. - Energieprestatiecertificaat - Hoofdformulier EPB-aangifte - Transmissieformulier EPB-aangifte - EPW-formulier EPB-aangifte 5.6 De koper verbindt zich ertoe aan de door IGEMO aangestelde persoon of instantie die de EPBcontrole zal uitvoeren, toegang te verlenen tot de werf, ter controle van de correcte uitvoering van de vereisten uit dit artikel. 5.7 Indien verdere verduidelijking of aanpassing betreffende de wijze waarop de controle op bovenstaande voorwaarden zal worden uitgevoerd nodig zou blijken, zal IGEMO de koper daarvan tijdig op de hoogte brengen. Art. 6. Garantie tot naleving van de bouwvoorwaarden (BEN-normen) 6.1 De koper verbindt zich ertoe binnen een termijn van 1 maand na het verkrijgen van de stedenbouwkundige vergunning, en ten laatste voor de bouwwerken van start gaan als waarborg voor de uitvoering van de specifieke bouwvoorwaarden uit Art. 5, ofwel een bankgarantie, afgeleverd door een in de EU erkende en door IGEMO aanvaarde kredietinstelling of verzekeringsmaatschappij, met waarde euro te overhandigen aan IGEMO. ofwel euro te deponeren op een geblokkeerde rekening en het bewijs hiervan te bezorgen aan IGEMO. 6.2 Ingeval van vertraging van aflevering van bankgarantie of bewijs van geblokkeerde rekening, zal er door de koper een nalatigheidsintrest verschuldigd zijn van tien euro per dag, en dit vanaf de vastgestelde datum en zonder voorafgaande ingebrekestelling. 6.3 De waarborg wordt door IGEMO volledig vrijgegeven na een positieve evaluatie van het definitief EPB-verslag. 6.4 Indien het EPB-verslag voor de opgeleverde woning hogere (slechtere) waarden aangeeft dan deze opgelegd in Art. 5 van deze overeenkomst dient de volledige waarborg op eerste verzoek door de financiële instelling ten gunste van IGEMO worden uitgekeerd, en dit onverminderd de toepassing van Art. 7. Art. 7. Beperking van het recht tot vervreemding 7.1 Het is de koper verboden, zonder uitdrukkelijke en voorafgaande toestemming van IGEMO, het onroerend goed geheel of gedeeltelijk te verkopen of met zakelijke rechten te bezwaren in de periode tussen de datum van ondertekening van de akte en de datum waarop een termijn van 5 jaar verstreken is vanaf vestiging van hoofdverblijfplaats in het onroerend goed.

4 Art. 8. Boetes 8.1 Bij niet naleving van de opgelegde voorwaarden, kan aan de kopers een boete worden opgelegd: - een som gelijk aan 10 EUR per kalenderdag vertraging indien de gebouwen niet voltooid zijn binnen de termijn in de verkoopsvoorwaarden voorzien (bouwtermijn). - een som gelijk aan 10 EUR per kalenderdag vertraging indien de koper zijn hoofdverblijfplaats niet vestigt op het onroerend goed zoals in de verkoopsvoorwaarden voorzien (termijn domiciliëring). - een boete van 10 % (tien procent) jaarlijks van de aankoopprijs bij niet naleving van andere voorwaarden en voorschriften dan bouwtermijn, termijn domiciliëring, BENnormen. 8.2 De boetes zijn van rechtswege verschuldigd bij het verstrijken van de opgelegde termijnen of de vaststelling van niet-naleving der voorwaarden en voorschriften, zonder ingebrekestelling. Zo er zich bijzondere gevallen voordoen, is enkel de directie van IGEMO bevoegd daar uitspraken over te doen. Art. 9. Optie tot aankoop 9.1 Onverminderd de toepassing en uitvoering van Art. 8 verleent de koper of zijn rechtsverkrijger(s)/rechtsopvolger(s), onder de hierna beschreven voorwaarden, aan IGEMO, die aanvaardt, een onherroepelijke optie tot aankoop van het bij deze overeenkomst verkochte goed. 9.2 De optie tot aankoop wordt verleend voor een periode van 15 jaar vanaf de dag van het verlijden van de aankoopakte. 9.3 De optie tot aankoop zal slechts geldig door IGEMO gelicht kunnen worden, bij aangetekend schrijven gericht aan de koper of zijn rechtsverkrijger(s)/rechtsopvolger(s), waarbij de datum van het aangetekend schrijven zal gelden als de datum waarop de optie is geacht te zijn gelicht, vanaf het ogenblik waarop één van de gevallen vermeld onder punten (1 ) t.e.m. (6 ) hierna zich voordoen. 1 IGEMO kan aantonen dat de koper de criteria in de kandidaatstelling voorafgaand aan deze verkoop niet naar waarheid heeft ingevuld en dus ten onrechte zijn plaats in de rangschikking, waardoor hij op een gegeven ogenblik in de mogelijkheid kwam een kavel aan te kopen, verwierf; of; 2 de bouwwerken niet werden beëindigd binnen de termijn bepaald in Art. 3; of; 3 de koper niet zijn hoofdverblijfplaats vestigt op het bij deze overeenkomst verkochte goed binnen de termijn bepaald in Art. 3; of; 4 de koper niet zijn hoofdverblijfplaats behoudt op het bij deze overeenkomst verkochte goed volgens de termijn bepaald in Art. 3; of; 5 op het bij deze overeenkomst verkochte goed activiteiten worden uitgeoefend die niet verenigbaar zijn met de geldende voorschriften. 6 Het zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van IGEMO verkopen of verhuren, of op enigerlei wijze het overdragen van zakelijke rechten aan een derde vanaf de voorlopige oplevering tot 5 jaar erna door de koper of zijn rechthebbenden of rechtverkrijgenden. 9.4 De optie tot aankoop wordt ten kosteloze titel toegestaan en aanvaard.

5 9.5 In geval de optie door IGEMO wordt gelicht, zal de verkoop van het bij deze overeenkomst verkocht goed, in voorkomend geval met inbegrip van de opgerichte gebouwen en opstallen, tot stand komen onder de volgende voorwaarden: De verkoop van het bij deze overeenkomst verkochte goed in voorkomend geval met inbegrip van de erop gerichte gebouwen en opstallen, wordt toegestaan en aanvaard tegen de hierna bepaalde prijs : De oorspronkelijke verkoopprijs, vermeerderd met een vergoeding voor de oprichting van de gebouwen en de infrastructuur die de verkopende partij (de koper in onderhavige overeenkomst) in voorkomend geval op het bij deze overeenkomst verkochte goed heeft opgericht en die conform de voorwaarden van deze overeenkomst werden uitgevoerd en opgericht en waarvoor de nodige stedenbouwkundige vergunningen werden afgeleverd. Deze vergoeding zal door een erkend landmeter-schatter worden bepaald. Art. 10. Recht van voorkoop 10.1 Wanneer de koper of zijn rechtsverkrijger/rechtsopvolger de intentie heeft of verplicht is het bij deze overeenkomst verkochte goed geheel of gedeeltelijk te verkopen aan een derde, dan geniet IGEMO een recht van voorkoop op dit (deel van het) goed De uitoefening van dit recht is niet geregeld door het Burgerlijk Wetboek en zal op grond van volgende contractuele bepalingen geschieden: 1 Bij verkoop uit de hand De kopers mogen het onroerend goed niet verkopen aan derden zonder vooraf aan IGEMO de gelegenheid te hebben gegeven haar recht van voorkoop uit te oefenen. Daarom zullen de kopers aan IGEMO een aanbod van voorkoop doen middels een aangetekend schrijven waarin zij IGEMO kennis geven van de prijs waarvoor en de voorwaarden waaronder zij bereid zijn het onroerend goed te verkopen. IGEMO beschikt over een termijn van 45 kalenderdagen vanaf de postdatum van deze kennisgeving om de aanbieders op de hoogte te brengen van haar beslissing. Indien IGEMO het aanbod binnen de gestelde termijn niet aanvaardt, mogen de aanbieders het onroerend goed niet voor een lagere prijs of onder gunstiger voorwaarden aan een derde verkopen zonder uitdrukkelijke en voorafgaande instemming van IGEMO. Indien na verloop van een termijn van één jaar na het aanbod, het goed niet aan een derde verkocht werd moet, bij eventuele verkoop, een nieuw aanbod aan IGEMO gedaan worden. De verkoper (in de akte waarvan onderhavig document deel van uitmaakt 'koper' genoemd), moet binnen de maand na de registratie per aangetekend schrijven aan IGEMO een attest bezorgen opgemaakt door de notaris die de akte heeft verleden, waarop de prijs en de voorwaarden van de verkoop vermeld staan. 2 Bij openbare verkoop Bij openbare verkoop is de verkoper (in deze bijlage koper genoemd) gehouden minstens 90 kalenderdagen tevoren aan IGEMO kennis te geven van plaats, dag en uur van de verkoop. Bij het einde van de biedingen en vóór de toewijzing zal door de instrumenterende notaris in het openbaar de vraag gesteld worden of IGEMO zijn recht van voorkoop wil uitoefenen voor de laatst geboden prijs. In geval van negatief antwoord, afwezigheid of stilzwijgen wordt de verkoop voortgezet. In geval van hoger bod, dient eenzelfde kennisgeving als hierboven acht dagen tevoren aan IGEMO te worden betekend en dient eenzelfde vraag als hierboven in het openbaar, voorafgaand aan de toewijzing, gesteld te worden. Bij miskenning van het recht van voorkoop bedoeld in dit artikel, zal de verkoper (de koper in onderhavige overeenkomst) of zijn rechtsverkrijger(s)/rechtsopvolger(s) een schadevergoeding

6 aan IGEMO verschuldigd zijn gelijk aan de helft van de nieuwe verkoopprijs. Deze forfaitaire en niet herleidbare schadevergoeding moet binnen de acht dagen na schriftelijke ingebrekestelling aan IGEMO betaald worden. Art. 11. Overige administratieve en procedurele bepalingen 11.1 De koper staat uitdrukkelijk de toegang en het gebruik van het hierbij verkochte goed toe gedurende de infrastructuurwerken ten behoeve van de uitrusting, het ontsluiten en bouwrijp maken van de kavels Deze verkoopvoorwaarden zullen in hun definitieve vorm worden opgenomen in de authentieke akte. De koper verbindt er zich toe deze verkoopvoorwaarden op straffe van de voorziene sancties strikt na te leven De voorwaarden in deze overeenkomst zijn onveranderlijk overdraagbaar op toekomstige kopers. Bij latere verkoop dient het ontwerp van verkoopovereenkomst of akte steeds ter goedkeuring te worden voorgelegd aan het bestuur van IGEMO Indien er betwistingen zouden ontstaan over deze overeenkomst en er geen minnelijke schikking mogelijk blijkt, zijn uitsluitend de rechtbanken van Mechelen bevoegd.

LASTENKOHIER VOOR DE ONDERHANDSE VERKOOP VAN STADSGRONDEN GELEGEN BINNEN DE GRENZEN VAN HET VERKAVELING GOED TE BOUVEKERKE

LASTENKOHIER VOOR DE ONDERHANDSE VERKOOP VAN STADSGRONDEN GELEGEN BINNEN DE GRENZEN VAN HET VERKAVELING GOED TE BOUVEKERKE LASTENKOHIER VOOR DE ONDERHANDSE VERKOOP VAN STADSGRONDEN GELEGEN BINNEN DE GRENZEN VAN HET VERKAVELING GOED TE BOUVEKERKE A. INLEIDING Onderhavig lastenkohier heeft betrekking op de verkoop van stadsgrond

Nadere informatie

Artikel 1. : aan de kandidaat koper kan slechts één perceel worden toegewezen, zowel bij de onderhandse als bij de publieke verkoopprocedure.

Artikel 1. : aan de kandidaat koper kan slechts één perceel worden toegewezen, zowel bij de onderhandse als bij de publieke verkoopprocedure. TOEWIJZINGSNORMEN EN VOORWAARDEN BIJ DE VERKOOP VAN BOUWGRONDEN EN VAN WONINGEN Artikel 1. : aan de kandidaat koper kan slechts één perceel worden toegewezen, zowel bij de onderhandse als bij de publieke

Nadere informatie

BUDGETAPPARTEMENTEN TREFIL NOORD. Inleiding Toewijsvoorwaarden Enige woning Maximaal en minimaal belastbaar inkomen 2

BUDGETAPPARTEMENTEN TREFIL NOORD. Inleiding Toewijsvoorwaarden Enige woning Maximaal en minimaal belastbaar inkomen 2 VERKOOPSVOORWAARDEN BUDGETAPPARTEMENTEN TREFIL NOORD Inhoud 1. Inleiding.... 2 2. Toewijsvoorwaarden.. 2 2.1. Enige woning 2 2.2. Maximaal en minimaal belastbaar inkomen 2 3. Bijzondere voorwaarden...

Nadere informatie

AANKOOPBOD PARTICULIERE EIGENDOM (eengezinswoning of grond)

AANKOOPBOD PARTICULIERE EIGENDOM (eengezinswoning of grond) AANKOOPBOD PARTICULIERE EIGENDOM (eengezinswoning of grond) De modeldocumenten op deze site worden enkel ter informatie aangeboden; ze kunnen door de partijen gewijzigd worden, met name wat de erin voorziene

Nadere informatie

GEMEENTELIJKE VERKAVELING VLASBLOEM. VRAGENLIJST BIJ KANDIDATUUR Goedgekeurd door de gemeenteraad in zitting van

GEMEENTELIJKE VERKAVELING VLASBLOEM. VRAGENLIJST BIJ KANDIDATUUR Goedgekeurd door de gemeenteraad in zitting van GEMEENTELIJKE VERKAVELING VLASBLOEM VRAGENLIJST BIJ KANDIDATUUR Goedgekeurd door de gemeenteraad in zitting van 21.04.2016 Gegevens van de 1 ste kandidaat-koper: Gegevens van de 2 de kandidaat-koper (in

Nadere informatie

EXCLUSIEVE VERKOOPOPDRACHT

EXCLUSIEVE VERKOOPOPDRACHT EXCLUSIEVE VERKOOPOPDRACHT GESLOTEN BUITEN DE ONDERNEMING, MET STILZWIJGENDE VERLENGING Buiten verkoopruimten gesloten overeenkomst : iedere overeenkomst tussen de vastgoedmakelaar en de opdrachtgever

Nadere informatie

Aankoop sociaal beheersrecht informatie 20 september 2011 SOCIAAL BEHEERSRECHT

Aankoop sociaal beheersrecht informatie 20 september 2011 SOCIAAL BEHEERSRECHT SOCIAAL BEHEERSRECHT VWC: decreet van 15 juli 1997 houdende de Vlaamse wooncode; BVR: besluit van de Vlaamse regering van 6 oktober 1998 betreffende de kwaliteitsbewaking, het recht van voorkoop en het

Nadere informatie

EXCLUSIEVE VERKOOPOPDRACHT - MET STILZWIJGENDE VERLENGING 09/2010

EXCLUSIEVE VERKOOPOPDRACHT - MET STILZWIJGENDE VERLENGING 09/2010 EXCLUSIEVE VERKOOPOPDRACHT - MET STILZWIJGENDE VERLENGING 09/2010 Binnen zeven werkdagen, te rekenen van de dag die volgt op die van de ondertekening van dit contract, heeft de consument het recht om zonder

Nadere informatie

IGEAN dienstverlening. Maatschappelijke zetel : Doornaardstraat 60-2160 Wommelgem Telefoon : 03/350.08.11 Telefax : 03/353.34.10

IGEAN dienstverlening. Maatschappelijke zetel : Doornaardstraat 60-2160 Wommelgem Telefoon : 03/350.08.11 Telefax : 03/353.34.10 IGEAN dienstverlening Maatschappelijke zetel : Doornaardstraat 60-2160 Wommelgem Telefoon : 03/350.08.11 Telefax : 03/353.34.10 Bijzondere verkoopsvoorwaarden van toepassing op de percelen 1 t/m 28 van

Nadere informatie

Kandidatuurstelling voor de aankoop van een stadswoning in stadswijk DijleDelta De Horenblazer te 3000 Leuven 2 x 1-slk-appartement kandidaat-koper

Kandidatuurstelling voor de aankoop van een stadswoning in stadswijk DijleDelta De Horenblazer te 3000 Leuven 2 x 1-slk-appartement kandidaat-koper Kandidatuurstelling voor de aankoop van een stadswoning in stadswijk DijleDelta De Horenblazer te 3000 Leuven 2 x 1-slk-appartement kandidaat-koper Naam en voornaam: Straat en nummer: Postcode en gemeente:

Nadere informatie

DE ARK VERKOOPT DE ARK VERKOOPT 6 BOUWPERCELEN. Venhoef 2320 HOOGSTRATEN SOCIALE KAVELS. Referentieadres GPS: Venhoef nr. 159

DE ARK VERKOOPT DE ARK VERKOOPT 6 BOUWPERCELEN. Venhoef 2320 HOOGSTRATEN SOCIALE KAVELS. Referentieadres GPS: Venhoef nr. 159 DE ARK VERKOOPT DE ARK VERKOOPT 6 BOUWPERCELEN SOCIALE KAVELS Venhoef 2320 HOOGSTRATEN Referentieadres GPS: Venhoef nr. 159 INHOUD 1. VOORSTELLING PROJECT HOOGSTRATEN VENHOEF... 3 Ligging... 3 Bouwvoorschriften...

Nadere informatie

IGEAN dienstverlening

IGEAN dienstverlening IGEAN dienstverlening Maatschappelijke zetel : Doornaardstraat 60-2160 Wommelgem Telefoon : 03/350.08.11 Telefax : 03/353.34.10 Bijzondere verkoopsvoorwaarden van toepassing op gronden gelegen te Essen

Nadere informatie

HOOFDSTUK I: Specifieke bepalingen aangaande verkoop op afstand via webshop Eco Toilet.be

HOOFDSTUK I: Specifieke bepalingen aangaande verkoop op afstand via webshop Eco Toilet.be HOOFDSTUK I: Specifieke bepalingen aangaande verkoop op afstand via webshop Eco Toilet.be Artikel 1 De bepalingen van dit hoofdstuk zijn enkel van toepassing op de contractuele relatie tussen NV Eco Toilet

Nadere informatie

Belasting op onbebouwde percelen

Belasting op onbebouwde percelen Belasting op onbebouwde percelen Reglement heffing op onbebouwde percelen, gelegen in een niet- vervallen verkaveling Reglement heffing op onbebouwde percelen, gelegen in gebieden bestemd voor wonen Artikel

Nadere informatie

De wet is van toepassing op alle overeenkomsten met betrekking tot de eigendomsoverdracht. 1. Het voorwerp van de overeenkomsten:

De wet is van toepassing op alle overeenkomsten met betrekking tot de eigendomsoverdracht. 1. Het voorwerp van de overeenkomsten: Hoofdstuk8 De wet-breyne De wet-breyne is een bijzondere wetgeving tot regeling van de overeenkomsten betreffende de eigendomsoverdracht van een te bouwen of in aanbouw zijnde woning of van verkopen op

Nadere informatie

OVEREENKOMST VAN OPSTAL

OVEREENKOMST VAN OPSTAL . OVEREENKOMST VAN OPSTAL TUSSEN Vennootschap X, afgekort X, met maatschappelijke zetel te en Vennootschap Y, afgekort Y, met maatschappelijke zetel te wordt heden DATUM te PLAATS overeengekomen: Artikel

Nadere informatie

VOORAFGAANDE UITEENZETTING. Dit BIJZONDER DEEL prevaleert op het ALGEMEEN DEEL.

VOORAFGAANDE UITEENZETTING. Dit BIJZONDER DEEL prevaleert op het ALGEMEEN DEEL. Blz. 1 BIJZONDER DEEL REGLEMENT VAN MEDE-EIGENDOM RESIDENTIE SERVAAS BLOK B3-B4 te Diepenbeek VOORAFGAANDE UITEENZETTING Voor dit gebouw is het ALGEMEEN DEEL van het reglement van medeeigendom, dat gehecht

Nadere informatie

Reglement verkoop bouwgronden door de gemeente Beveren

Reglement verkoop bouwgronden door de gemeente Beveren Reglement verkoop bouwgronden door de gemeente Beveren 1. Verkoop gemeentelijke bouwgronden - voorwaarden A. Voorwaarden voor de kandidaat-kopers: aanvraagdossier De voorwaarden voor de kandidaat-kopers

Nadere informatie

Algemene Bepalingen voor de verkoop en levering van bloot eigendom van gronden der gemeente s-gravenhage 2008

Algemene Bepalingen voor de verkoop en levering van bloot eigendom van gronden der gemeente s-gravenhage 2008 Algemene Bepalingen voor de verkoop en levering van bloot eigendom van gronden der gemeente s-gravenhage 2008 Verkoopvoorwaarden bloot eigendom: Vastgesteld door burgemeester en wethouders van s-gravenhage

Nadere informatie

Reglement rentearme leningen

Reglement rentearme leningen Reglement rentearme leningen Reglement van Stad Zottegem voor het toekennen van rentearme leningen voor jeugdwerkinfrastructuur bij erkende plaatselijke jeugdwerkinitiatieven en erkende sportverenigingen

Nadere informatie

KOOP-VERKOOPSOVEREENKOMST VAN EEN TWEEDEHANDS AUTOVOERTUIG

KOOP-VERKOOPSOVEREENKOMST VAN EEN TWEEDEHANDS AUTOVOERTUIG KOOP-VERKOOPSOVEREENKOMST VAN EEN TWEEDEHANDS AUTOVOERTUIG Opgesteld door de verenigingen vermeld onderaan Datum : BESTELBON nr. HANDELAAR : Naam :.. Adres :.. Telefoon :.. B.T.W. nr. : HR.nr. :. De handelaar

Nadere informatie

ALGEMENE VERKOOPVOORWAARDEN bloot eigendom van gronden GEMEENTE 'S-GRAVENHAGE

ALGEMENE VERKOOPVOORWAARDEN bloot eigendom van gronden GEMEENTE 'S-GRAVENHAGE ALGEMENE VERKOOPVOORWAARDEN bloot eigendom van gronden GEMEENTE 'S-GRAVENHAGE Blad 1 INHOUD Art. 1. Art. 2. Art. 3. Art. 4. Art. 5. Art. 6. Art. 7. Art. 8. Art. 9. Art. 10. Art. 11. Art. 12. Art. 13. Art.

Nadere informatie

DE ARK VERKOOPT DE ARK VERKOOPT 6 BOUWPERCELEN / SOCIALE KAVELS. Venhoef 2320 HOOGSTRATEN. Referentieadres GPS: Venhoef nr. 159

DE ARK VERKOOPT DE ARK VERKOOPT 6 BOUWPERCELEN / SOCIALE KAVELS. Venhoef 2320 HOOGSTRATEN. Referentieadres GPS: Venhoef nr. 159 DE ARK VERKOOPT DE ARK VERKOOPT 6 BOUWPERCELEN / SOCIALE KAVELS Venhoef 2320 HOOGSTRATEN Referentieadres GPS: Venhoef nr. 159 INHOUD 1. VOORSTELLING PROJECT HOOGSTRATEN VENHOEF... 3 Ligging... 3 Bouwvoorschriften...

Nadere informatie

ALGEMENE VOORWAARDEN VOOR DE KOOPOVEREENKOMST GROND VOOR EENGEZINSHUIZEN, VERSIE

ALGEMENE VOORWAARDEN VOOR DE KOOPOVEREENKOMST GROND VOOR EENGEZINSHUIZEN, VERSIE ALGEMENE VOORWAARDEN VOOR DE KOOPOVEREENKOMST GROND VOOR EENGEZINSHUIZEN, VERSIE 1-1-2010 Bij deze algemene voorwaarden horen: - Koopovereenkomst Grond voor eengezinshuizen, versie 1-1-2010 Definities

Nadere informatie

WAALS MINISTERIE VOOR UITRUSTING EN VERVOER

WAALS MINISTERIE VOOR UITRUSTING EN VERVOER WAALS MINISTERIE VOOR UITRUSTING EN VERVOER 10 SEPTEMBER 1998. - Besluit van de Waalse Regering tot bepaling van de begeleidingsmaatregelen voor de eerste zone van het plan m.b.t. de blootstelling aan

Nadere informatie

AANKOOPBOD RESIDENTIELE EIGENDOM (appartement of mede-eigendom)

AANKOOPBOD RESIDENTIELE EIGENDOM (appartement of mede-eigendom) AANKOOPBOD RESIDENTIELE EIGENDOM (appartement of mede-eigendom) De modeldocumenten op deze site worden enkel ter informatie aangeboden; ze kunnen door de partijen gewijzigd worden, met name wat de erin

Nadere informatie

CONTRACT De tweede genoemde verbindt zich ertoe om de opdrachten met alle vereiste zorg en ijver uit te voeren

CONTRACT De tweede genoemde verbindt zich ertoe om de opdrachten met alle vereiste zorg en ijver uit te voeren CONTRACT TUSSEN DE ONDERGETEKENDEN : 1 hierna genoemd «EERSTGENOEMDE» EN 2... hierna genoemd «TWEEDE GENOEMDE» ARTIKEL 1 : VOORWERP 1.1. De eerstgenoemde vertrouwt aan de tweede genoemde transport opdrachten

Nadere informatie

ALGEMENE VOORWAARDEN VOOR DE VERKOOP VAN ONROERENDE ZAKEN DOOR DE GEMEENTE BEDUM

ALGEMENE VOORWAARDEN VOOR DE VERKOOP VAN ONROERENDE ZAKEN DOOR DE GEMEENTE BEDUM ALGEMENE VOORWAARDEN VOOR DE VERKOOP VAN ONROERENDE ZAKEN DOOR DE GEMEENTE BEDUM Bedingen die van toepassing zijn op de verkoop van alle onroerende zaken. HOOFDSTUK 1 ALGEMENE BEPALINGEN Artikel 1.1 :

Nadere informatie

GEMEENTE STEENOKKERZEEL

GEMEENTE STEENOKKERZEEL Dossiernummer: AANVRAAG TOT HET KOPEN VAN EEN GEMEENTELIJKE KAVEL Ingevolge uw aanvraag vindt u hierbij als bijlage de documenten die door u dienen ingevuld te worden. Wij vestigen er de aandacht op dat

Nadere informatie

Recht van eerste koop Vrije Kavel "+" te Kerckebosch Zeist

Recht van eerste koop Vrije Kavel + te Kerckebosch Zeist Recht van eerste koop Vrije Kavel "+" te Kerckebosch Zeist De ondergetekenden: 1. de besloten vennootschap Wijk Ontwikkelings Maatschappij Kerckebosch B.V., gevestigd te Zeist, kantoorhoudende te 3708

Nadere informatie

verkoop bouwgrond Bijsterveld

verkoop bouwgrond Bijsterveld verkoop bouwgrond Bijsterveld De gemeente Brasschaat stelt een bouwgrond te koop in Bijsterveld. Het is een bouwgrond met specifieke bestemming: het bouwen van een conciërgewoning in de omgeving van baseballclub

Nadere informatie

Reglement voor de toekenning van renteloze leningen. aan erkende culturele verenigingen

Reglement voor de toekenning van renteloze leningen. aan erkende culturele verenigingen Reglement voor de toekenning van renteloze leningen aan erkende culturele verenigingen Goedgekeurd in de gemeenteraad van 28 januari 2002 Bekendgemaakt op 31 januari 2002 Artikel 1 Hoofdstuk I - Algemene

Nadere informatie

ABLYNX NV. (de Vennootschap of Ablynx )

ABLYNX NV. (de Vennootschap of Ablynx ) ABLYNX NV Naamloze Vennootschap die een openbaar beroep heeft gedaan op het spaarwezen Maatschappelijke zetel: Technologiepark 21, 9052 Zwijnaarde Ondernemingsnummer: 0475.295.446 (RPR Gent) (de Vennootschap

Nadere informatie

HOOFDSTUK 1 - ALGEMENE BEPALINGEN VOOR KOOP

HOOFDSTUK 1 - ALGEMENE BEPALINGEN VOOR KOOP HOOFDSTUK 1 - ALGEMENE BEPALINGEN VOOR KOOP Artikel 1.1 a. De onroerende zaak wordt afgeleverd in de toestand waarin zij zich bevindt op de datum van de notariële akte. Bij eerdere ingebruikname wordt

Nadere informatie

Reglement tot het toekennen van een gemeentelijke aankoop- en vervolgpremie.

Reglement tot het toekennen van een gemeentelijke aankoop- en vervolgpremie. Reglement tot het toekennen van een gemeentelijke aankoop- en Doel van de premie. Artikel 1: 1. Om jonge gezinnen te ondersteunen in de aankoop van een woning op het grondgebied van de gemeente Middelkerke,

Nadere informatie

Gemeente Brasschaat. Bijzondere verkoopsvoorwaarden van toepassing op woongelegenheden in het PPS-project Mariaburg.

Gemeente Brasschaat. Bijzondere verkoopsvoorwaarden van toepassing op woongelegenheden in het PPS-project Mariaburg. Gemeente Brasschaat Bijzondere verkoopsvoorwaarden van toepassing op woongelegenheden in het PPS-project Mariaburg. Voorafgaand artikel Gedurende een termijn van 20 jaar, te rekenen vanaf het verlijden

Nadere informatie

Verkoopovereenkomst bouwgrond

Verkoopovereenkomst bouwgrond Verkoopovereenkomst bouwgrond Tussen de ondergetekenden: Hierna genoemd de verkoper en Hierna genoemd de koper. Is overeengekomen als volgt: De verkoper verklaart bij deze te verkopen aan de koper die

Nadere informatie

Wat gebeurt er als de EPB-aangifte niet of laattijdig wordt ingediend?

Wat gebeurt er als de EPB-aangifte niet of laattijdig wordt ingediend? 1 Wat gebeurt er als de EPB-aangifte niet of laattijdig wordt ingediend? Inhoudstafel INHOUDSTAFEL... 1 INLEIDING... 2 1. WIE IS VERANTWOORDELIJK VOOR HET INDIENEN VAN DE EPB-AANGIFTE?... 2 2. PROCEDURE

Nadere informatie

Gelet op de nieuwe gemeentewet, meer bepaald artikel 117, alinea 1 en artikel 118, alinea 1 ;

Gelet op de nieuwe gemeentewet, meer bepaald artikel 117, alinea 1 en artikel 118, alinea 1 ; Leefkader / Stadsontwikkeling / Stedenbouwkundige vergunningen : Belastingreglement inzake diverse handelingen en werken onderworpen aan een stedenbouwkundige vergunning Wijzigingen en vernieuwing. Anderlecht,

Nadere informatie

11. BELASTING OP ONBEBOUWDE BOUWGRONDEN IN WOONGEBIED EN OP ONBEBOUWDE KAVELS (ACTIVERINGSHEFFING)

11. BELASTING OP ONBEBOUWDE BOUWGRONDEN IN WOONGEBIED EN OP ONBEBOUWDE KAVELS (ACTIVERINGSHEFFING) 11. BELASTING OP ONBEBOUWDE BOUWGRONDEN IN WOONGEBIED EN OP ONBEBOUWDE KAVELS (ACTIVERINGSHEFFING) Artikel 1 Voor de toepassing van dit reglement wordt verstaan onder: 1 Bouwgrond: een perceel grond, met

Nadere informatie

EXCLUSIEVE VERKOOPOPDRACHT

EXCLUSIEVE VERKOOPOPDRACHT EXCLUSIEVE VERKOOPOPDRACHT Binnen zeven werkdagen, te rekenen van de dag die volgt op die van de ondertekening van dit contract, heeft de consument (de opdrachtgever) het recht om zonder kosten van zijn

Nadere informatie

IGEAN dienstverlening. Maatschappelijke zetel : Doornaardstraat 60-2160 Wommelgem Telefoon : 03/350.08.11 Telefax : 03/353.34.10

IGEAN dienstverlening. Maatschappelijke zetel : Doornaardstraat 60-2160 Wommelgem Telefoon : 03/350.08.11 Telefax : 03/353.34.10 IGEAN dienstverlening Maatschappelijke zetel : Doornaardstraat 60-2160 Wommelgem Telefoon : 03/350.08.11 Telefax : 03/353.34.10 Bijzondere verkoopsvoorwaarden van toepassing op volgende verkavelingen,

Nadere informatie

Bedrijventerrein Dreefvelden Sint-Katelijne-Waver. Gentlemen s Agreement IGEMO / *****

Bedrijventerrein Dreefvelden Sint-Katelijne-Waver. Gentlemen s Agreement IGEMO / ***** Bedrijventerrein Dreefvelden Sint-Katelijne-Waver Gentlemen s Agreement IGEMO / ***** 11/12/2014 1 Gentlemen s Agreement voor een bedrijfsperceel op bedrijventerrein Dreefvelden te Sint-Katelijne-Waver

Nadere informatie

ALGEMENE AANKOOPVOORWAARDEN (Tyco Electronics Raychem bvba)

ALGEMENE AANKOOPVOORWAARDEN (Tyco Electronics Raychem bvba) ALGEMENE AANKOOPVOORWAARDEN (Tyco Electronics Raychem bvba) 1. TOEPASSING Onze aankopen vallen uitsluitend onder de toepassing van deze Algemene Aankoopvoorwaarden en van de Bijzondere Voorwaarden van

Nadere informatie

Alle partijen erkennen de delen I t.e.m. IV te hebben ontvangen, gelezen en goedgekeurd.

Alle partijen erkennen de delen I t.e.m. IV te hebben ontvangen, gelezen en goedgekeurd. MAKELAARSOPDRACHT (van toepassing op bedrijfsgebouwen, opbrengsteigendommen, terreinen en prestigieuse woningen; niet van toepassing op particuliere woningen met een verkoopprijs lager dan 500.000 EUR)

Nadere informatie

VERKOOPOVEREENKOMST GROND

VERKOOPOVEREENKOMST GROND 1 bladzijde Tussen ondergetekenden : VERKOOPOVEREENKOMST GROND 1 de gemeente Maasmechelen, vertegenwoordigd door het college van burgemeester en schepenen in de persoon van de heer Raf Terwingen, burgemeester,

Nadere informatie

VERKOOPSOVEREENKOMST VAN NIJVERHEIDSGROND

VERKOOPSOVEREENKOMST VAN NIJVERHEIDSGROND MODEL verkoopsovereenkomst van nijverheidsgrond opgesteld op basis van de modelovereenkomst van de Provinciale Ontwikkelingsmaatschappij Limburg, en zoals gevoegd bij het gunningbesluit van de gemeenteraad

Nadere informatie

Uittreksel uit de algemene voorwaarden van de ondernemingen van de Groep Rossel

Uittreksel uit de algemene voorwaarden van de ondernemingen van de Groep Rossel Uittreksel uit de algemene voorwaarden van de ondernemingen van de Groep Rossel De integrale versie van de algemene voorwaarden van de ondernemingen van de Groep Rossel is beschikbaar op volgende website:

Nadere informatie

Voorwaarden bescheiden appartementen TREFIL NOORD INLEIDING 2 TOELATINGSVOORWAARDEN 2 BIJZONDERE VOORWAARDEN 7 VERKOOP OP PLAN WET BREYNE 11

Voorwaarden bescheiden appartementen TREFIL NOORD INLEIDING 2 TOELATINGSVOORWAARDEN 2 BIJZONDERE VOORWAARDEN 7 VERKOOP OP PLAN WET BREYNE 11 Voorwaarden bescheiden appartementen TREFIL NOORD 1. INLEIDING 2 2. TOELATINGSVOORWAARDEN 2 3. BIJZONDERE VOORWAARDEN 7 4. VERKOOP OP PLAN WET BREYNE 11 5. VERKLARING BEGRIPPEN 12 stadsontwikkeling en

Nadere informatie

Tot eigendomsovergang van een gebouw / tot verbintenis te bouwen

Tot eigendomsovergang van een gebouw / tot verbintenis te bouwen Woningbouw De woningbouwwet poogt de misbruiken die in de bouwsector bestonden en die het burgerlijk wetboek niet konden voorzien, te sanctioneren en te elimineren. De wet vormt een dwingende aanvulling

Nadere informatie

2.Aankopen, beschikbaarheid, productinformatie en minimum leeftijd

2.Aankopen, beschikbaarheid, productinformatie en minimum leeftijd Algemene verkoopsvoorwaarden Webshop 1.Algemeen 1.1. Behoudens uitdrukkelijke en schriftelijke andersluidende overeenkomst, worden alle overeenkomsten, offerten, aanbiedingen, bestellingen, en alle daaruit

Nadere informatie

Bedrijvenpark Weuste Noord

Bedrijvenpark Weuste Noord Bedrijvenpark Weuste Noord VERKOOPOVEREENKOMST Ondergetekenden: 1. De heer, hierna te noemen: koper ; en 2. de, voor en namens welke de ondergetekende, de heer G.H.M. Robben, ten deze handelend als burgemeester

Nadere informatie

verkoop bouwgronden Prins Kavellei

verkoop bouwgronden Prins Kavellei verkoop bouwgronden Prins Kavellei De gemeente Brasschaat stelt drie bouwgronden te koop in de Prins Kavellei voor het bouwen van gekoppelde eengezinswoningen. meer info en indienen bod onder gesloten

Nadere informatie

algemene verkoopsvoorwaarden

algemene verkoopsvoorwaarden algemene verkoopsvoorwaarden 1. 2. Onderhavige voorwaarden zijn van toepassing op alle rechtshandelingen en rechtsverhoudingen tussen MASTERmail en de opdrachtgever tenzij uitdrukkelijk en schriftelijk

Nadere informatie

ORDONNANTIE BODEM dd. 5/3/09 :

ORDONNANTIE BODEM dd. 5/3/09 : ORDONNANTIE BODEM dd. 5/3/09 : ALGEMENE BEPALINGEN MBT DE VERVREEMDING VAN ZAKELIJKE RECHTEN Saïd EL FADILI Onderafdeling Bodem DEFINITIES Terrein : de bodem en/of de constructies en inrichtingen die rechtstreeks

Nadere informatie

Gemeentelijk reglement tot toekenning van een verbeteringspremie voor woningen

Gemeentelijk reglement tot toekenning van een verbeteringspremie voor woningen Gemeentelijk reglement tot toekenning van een verbeteringspremie voor woningen TITEL I: DOEL Artikel 1 Om het woningenbestand in de gemeente Wielsbeke te verbeteren, wordt binnen de perken van het daartoe

Nadere informatie

Goedkeuring reglement heffing op leegstand van woningen en gebouwen voor het aanslagjaar 2017

Goedkeuring reglement heffing op leegstand van woningen en gebouwen voor het aanslagjaar 2017 Goedkeuring reglement heffing op leegstand van woningen en gebouwen voor het aanslagjaar 2017 De Gemeenteraad, Gelet op het gemeentedecreet van 15 juli 2005 en latere wijzigingen; Gelet op het gemeentedecreet

Nadere informatie

2. Kavel: het in een verkavelingsvergunning van een niet vervallen verkaveling afgebakende perceel.

2. Kavel: het in een verkavelingsvergunning van een niet vervallen verkaveling afgebakende perceel. ACTIVERINGSHEFFING OP ONBEBOUWDE BOUWGRONDEN EN KAVELS EN BELASTING OP BRAAKLIGGENDE INDUSTRIEGRONDEN ARTIKEL 1: HET BELASTBAAR VOORWERP Er wordt voor de aanslagjaren 2014 tot en met 2019 jaarlijks een

Nadere informatie

PROJECTFICHE. Bedrijfsgebouw met kantoorruimte en magazijnen aan Haïfastraat 7. ca. 6.754 m² gelegen op een terrein van ca. 8.

PROJECTFICHE. Bedrijfsgebouw met kantoorruimte en magazijnen aan Haïfastraat 7. ca. 6.754 m² gelegen op een terrein van ca. 8. PROJECTFICHE Bedrijfsgebouw met kantoorruimte en magazijnen aan Haïfastraat 7 Locatie terrein: Haïfastraat, 2030 Antwerpen Kadastrale ligging: A 7 G 1682/N en 1680/R Oppervlakte: Verkoopprijs gebouw ca.

Nadere informatie

Administratieve voorwaarden Bellevuekaai - Blok FG

Administratieve voorwaarden Bellevuekaai - Blok FG Bellevuekaai - Blok FG Artikel 1 Volgende documenten vormen een geheel met het verkoopscontract: In volgorde van belangrijkheid : - de architectuurplannen (zie verkoopsbrochure), - Het verkoopslastenboek,

Nadere informatie

Overeenkomst voor het uitvoeren van infrastructuurwerken in een verkaveling of een projectontwikkeling

Overeenkomst voor het uitvoeren van infrastructuurwerken in een verkaveling of een projectontwikkeling Overeenkomst voor het uitvoeren van infrastructuurwerken in een verkaveling of een projectontwikkeling Tussen De stad Antwerpen, vertegenwoordigd door het college van burgemeester en schepenen, waarvoor

Nadere informatie

IGEAN dienstverlening

IGEAN dienstverlening IGEAN dienstverlening Maatschappelijke zetel : Doornaardstraat 60-2160 Wommelgem Telefoon : 03/350.0 8.11 Telefax : 03/353.34.10 Bijzondere verkoopsvoorwaarden van toepassing op gronden gelegen te Brecht

Nadere informatie

ONTWERP VAN DECREET. tot regeling van het handhavingsbeleid in de toeristische logiessector TEKST AANGENOMEN DOOR DE PLENAIRE VERGADERING

ONTWERP VAN DECREET. tot regeling van het handhavingsbeleid in de toeristische logiessector TEKST AANGENOMEN DOOR DE PLENAIRE VERGADERING Zitting 2006-2007 4 juli 2007 ONTWERP VAN DECREET tot regeling van het handhavingsbeleid in de toeristische logiessector TEKST AANGENOMEN DOOR DE PLENAIRE VERGADERING Zie: 1208 (2006-2007) Nr. 1: Ontwerp

Nadere informatie

Bestaand regionaal bedrijf

Bestaand regionaal bedrijf Gewestelijk ruimtelijk uitvoeringsplan Bestaand regionaal bedrijf N.V. Wijckmans te Ham Bijlage II: stedenbouwkundige voorschriften Ministerie van de Vlaamse Gemeenschap Gewestelijk ruimtelijk uitvoeringsplan

Nadere informatie

OCMW Haacht. Voorwaarden in verband met de verkoop en toewijzing van een sociale woning, gelegen aan de Donkstraat 30 te Wespelaar (Haacht)

OCMW Haacht. Voorwaarden in verband met de verkoop en toewijzing van een sociale woning, gelegen aan de Donkstraat 30 te Wespelaar (Haacht) Voorwaarden in verband met de verkoop en toewijzing van een sociale woning, gelegen aan de Donkstraat 30 te Wespelaar (Haacht) Inkomen: Het laatst gekende belastbaar inkomen mag per jaar niet meer bedragen

Nadere informatie

ACTIVERINGSHEFFING OP NIET BEBOUWDE PERCELEN GELEGEN IN NIET-VERVALLEN VERKAVELINGEN ALSOOK OP NIET BEBOUWDE GRONDEN GELEGEN IN EEN WOONGEBIED

ACTIVERINGSHEFFING OP NIET BEBOUWDE PERCELEN GELEGEN IN NIET-VERVALLEN VERKAVELINGEN ALSOOK OP NIET BEBOUWDE GRONDEN GELEGEN IN EEN WOONGEBIED STADSBESTUUR BLANKENBERGE ACTIVERINGSHEFFING OP NIET BEBOUWDE PERCELEN GELEGEN IN NIET-VERVALLEN VERKAVELINGEN ALSOOK OP NIET BEBOUWDE GRONDEN GELEGEN IN EEN WOONGEBIED Datum vaststelling gemeenteraad:

Nadere informatie

IGEAN dienstverlening. Maatschappelijke zetel : Doornaardstraat 60-2160 Wommelgem Telefoon : 03/350.08.11 fax : 03/353.34.10

IGEAN dienstverlening. Maatschappelijke zetel : Doornaardstraat 60-2160 Wommelgem Telefoon : 03/350.08.11 fax : 03/353.34.10 IGEAN dienstverlening Maatschappelijke zetel : Doornaardstraat 60-2160 Wommelgem Telefoon : 03/350.08.11 fax : 03/353.34.10 Bijzondere verkoopsvoorwaarden van toepassing op bouwgronden die worden verkocht

Nadere informatie

Alle aanbiedingen van Hilversmediation zijn vrijblijvend, tenzij uitdrukkelijk anders bepaald.

Alle aanbiedingen van Hilversmediation zijn vrijblijvend, tenzij uitdrukkelijk anders bepaald. Algemene Voorwaarden Hilversmediation A. ALGEMEEN Artikel 1 Toepasselijkheid; totstandkoming Deze Algemene Voorwaarden, die bestaan uit een algemeen deel en een bijzonder deel (mediation), zijn van toepassing

Nadere informatie

Media Markt Algemene verkoopsvoorwaarden

Media Markt Algemene verkoopsvoorwaarden Media Markt Algemene verkoopsvoorwaarden Onderhavige verkoopsvoorwaarden gelden voor alle verkoopovereenkomsten tussen Media Markt en de klant. Afwijkingen van deze algemene verkoopsvoorwaarden kunnen

Nadere informatie

2. Beveiligde zending: één van de hiernavolgende betekeningswijzen: a) een aangetekend schrijven; b) een afgifte tegen ontvangstbewijs.

2. Beveiligde zending: één van de hiernavolgende betekeningswijzen: a) een aangetekend schrijven; b) een afgifte tegen ontvangstbewijs. Belasting reglement Heffing op ongeschikte en onbewoonbare woningen opgenomen in de Vlaamse Inventaris van ongeschikt en onbewoonbaar verklaarde woningen HOOFDSTUK 1. ALGEMENE BEPALING Art. 1. Begripsomschrijvingen

Nadere informatie

Belasting op het niet optimaal afkoppelen van de privé waterafvoer

Belasting op het niet optimaal afkoppelen van de privé waterafvoer Reglement Belasting op het niet optimaal afkoppelen van de privé waterafvoer Vastgesteld door de gemeenteraad op 15 december 2016 Bekendgemaakt op www.maldegem.be op 23 december 2016 Argumentatie Om de

Nadere informatie

ALGEMENE VERKOOPSVOORWAARDEN WEBSHOP

ALGEMENE VERKOOPSVOORWAARDEN WEBSHOP ALGEMENE VERKOOPSVOORWAARDEN WEBSHOP De consument heeft het recht aan AC-Dierenartsenpraktijk mee te delen dat hij afziet van de aankoop, zonder betaling van boete en zonder opgave van motief binnen de

Nadere informatie

Contract voor de aankoop van een individueel zuiveringssysteem voor huishoudelijk afvalwater

Contract voor de aankoop van een individueel zuiveringssysteem voor huishoudelijk afvalwater Contract voor de aankoop van een individueel zuiveringssysteem voor huishoudelijk afvalwater Tussen de ondergetekenden vennootschap:...............................................................................................................................

Nadere informatie

KOOPOVEREENKOMST. 2. a) de heer.., wonende te aan de., geboren te.. op

KOOPOVEREENKOMST. 2. a) de heer.., wonende te aan de., geboren te.. op KOOPOVEREENKOMST Ondergetekenden, 1. de rechtspersoon naar publiek recht Gemeente Nieuwkoop, zetelend te Ter Aar, op grond van artikel 171, eerste lid Gemeentewet vertegenwoordigd door haar burgemeester,

Nadere informatie

Huurovereenkomst woonhuis/appartement

Huurovereenkomst woonhuis/appartement Huurovereenkomst woonhuis/appartement Tussen de ondergetekenden : Hierna genoemd "de verhuurder"; en Hierna genoemd "de huurder"; is het volgende overeengekomen : De verhuurder verklaart te verhuren aan

Nadere informatie

COMPLEXE STADSPROJECTEN

COMPLEXE STADSPROJECTEN KENNISCENTRUM VLAAMSE STEDEN - interlokale vereniging COMPLEXE STADSPROJECTEN draaiboek Naam website KCVS OVERDRACHTSOVEREENKOMST Oorspronkelijke naam document modelovereenkomst overdracht openbaar domein

Nadere informatie

IMMO WENDUINE NV Hr. Brugge BTW BE /

IMMO WENDUINE NV Hr. Brugge BTW BE / IMMO WENDUINE NV Hr. Brugge 70345 BTW BE- 438-505-128 050/ 41 88 41 nw@immo-wenduine.be 050/42 85 80 www.immo-wenduine.be VERWERVINGSPREMIE VOOR JONGE GEZINNEN Het stadsbestuur wenst jonge gezinnen, woonachtig

Nadere informatie

Gemeente Schelle. Verkoop van bouwgrond voor appartementen Heidestraat 30

Gemeente Schelle. Verkoop van bouwgrond voor appartementen Heidestraat 30 Gemeente Schelle Verkoop van bouwgrond voor appartementen Heidestraat 30 1. Inleiding In opdracht van het gemeentebestuur van Schelle verkoopt IGEAN dienstverlening een projectgrond gelegen Heidestraat

Nadere informatie

ALGEMENE VOORWAARDEN. Artikel 1 Definities. Artikel 2 Toepasselijkheid. In deze algemene voorwaarden wordt verstaan onder:

ALGEMENE VOORWAARDEN. Artikel 1 Definities. Artikel 2 Toepasselijkheid. In deze algemene voorwaarden wordt verstaan onder: ALGEMENE VOORWAARDEN Artikel 1 Definities In deze algemene voorwaarden wordt verstaan onder: Algemene voorwaarden: deze algemene voorwaarden. Cursusgeld: het cursusgeld van een losse module of het abonnement.

Nadere informatie

Stadsontwikkeling - Waterbedrijf - Afvalbeheer

Stadsontwikkeling - Waterbedrijf - Afvalbeheer Informatievergadering Heulebrug 21 februari 2017 Inleiding door Schepen Kris Demeyere Toelatings- en verkoopsvoorwaarden Technische voorwaarden Prijszetting AGSO: 19 kavels + 8 groepsbouw-woningen + 2.414

Nadere informatie

VERBINTENIS TOT COMPENSERENDE BEBOSSING

VERBINTENIS TOT COMPENSERENDE BEBOSSING VERBINTENIS TOT COMPENSERENDE BEBOSSING 1. Ondertekenende partijen Tussen enerzijds : Beheersmaatschappij Antwerpen Mobiel, Rijnkaai 37, 2000 Antwerpen Vertegenwoordigd door: De heer Jan Van Rensbergen,

Nadere informatie

NIET EXCLUSIEVE VERKOOPOPDRACHT

NIET EXCLUSIEVE VERKOOPOPDRACHT NIET EXCLUSIEVE VERKOOPOPDRACHT Binnen zeven werkdagen, te rekenen van de dag die volgt op die van de ondertekening van dit contract, heeft de consument het recht om zonder kosten van zijn aankoop af te

Nadere informatie

CONTRACT VOOR DE AANKOOP VAN EEN INDIVIDUEEL ZUIVERINGSSYSTEEM VOOR HUISHOUDELIJK AFVALWATER

CONTRACT VOOR DE AANKOOP VAN EEN INDIVIDUEEL ZUIVERINGSSYSTEEM VOOR HUISHOUDELIJK AFVALWATER CONTRACT VOOR DE AANKOOP VAN EEN INDIVIDUEEL ZUIVERINGSSYSTEEM VOOR HUISHOUDELIJK AFVALWATER Tussen: Vennootschap. Adres. Telefoonnummer... Fax E-mailadres. BTW-Nummer.. Registratienummer Vertegenwoordigd

Nadere informatie

- 1 - Mobers & Dings notarissen

- 1 - Mobers & Dings notarissen Mobers & Dings notarissen - 1 - J.F. Kennedylaan 6 5981 XC Panningen 077-3071490 INSCHRIJVINGSVOORWAARDEN Object: weiland en cultuurgrond aan de Lorbaan en Venweg te Grashoek kadastraal bekend gemeente

Nadere informatie

Algemene verkoopsvoorwaarden Myrtus nv

Algemene verkoopsvoorwaarden Myrtus nv Algemene verkoopsvoorwaarden Myrtus nv 1. AANVAARDING VAN ONZE VOORWAARDEN. Behoudens voorafgaandelijk en schriftelijk akkoord van onzentwege zal het feit dat de cliënt ons een bestelling, een werk of

Nadere informatie

WONEN BIJ DE KERK IN NEEROETEREN

WONEN BIJ DE KERK IN NEEROETEREN WONEN BIJ DE KERK IN NEEROETEREN 15 bouwkavels en 19 koopwoningen Mathieu Corstjens HET NIEUWE WONINGPROJECT VAN ONS DAK IN T KRAMELT IS ER EEN VAN UITZONDERLIJKE KWALITEIT. Het verenigt in zich de twee

Nadere informatie

Gelet op het decreet van 30 mei 2008 betreffende de vestiging, de in vordering en de geschillenprocedure van provincie en gemeentebelastingen;

Gelet op het decreet van 30 mei 2008 betreffende de vestiging, de in vordering en de geschillenprocedure van provincie en gemeentebelastingen; Belasting op leegstaande gebouwen 2014-2019 GR 17.12.2013 De raad in openbare zitting, Gelet op de gemeenteraadsbeslissing van 10 oktober 2010 waarbij een gemeentebelasting wordt vastgesteld op woningen

Nadere informatie

Belastingreglement van 30 december 2013 op de leegstand van gebouwen en woningen

Belastingreglement van 30 december 2013 op de leegstand van gebouwen en woningen Algemene bepalingen Artikel 1 Belastingreglement van 30 december 2013 op de leegstand van gebouwen en woningen Er wordt voor de aanslagjaren 2014 tot en met 2019 een jaarlijkse gemeentebelasting gevestigd

Nadere informatie

SPONSORINGOVEREENKOMST (voorbeeld)

SPONSORINGOVEREENKOMST (voorbeeld) SPONSORINGOVEREENKOMST (voorbeeld) TUSSEN naamloze vennootschap/ bvba, met maatschappelijke zetel gevestigd te.. B.T.W. nummer BE.., ingeschreven in het handelsregister van.onder het nummer., vertegenwoordigd

Nadere informatie

CONCEPT UITSLUITEND VOOR DISCUSSIEDOELEINDEN

CONCEPT UITSLUITEND VOOR DISCUSSIEDOELEINDEN O P T I E O V E R E E N K O M S T De ondergetekenden: 1. [ ] B.V., gevestigd te en kantoorhoudende te [ ], aan [ ], hierna te noemen: Optieverlener, ten deze rechtsgeldig vertegenwoordigd door haar statutair

Nadere informatie

(AANVULLEND) POLITIE- EN RETRIBUTIEREGLEMENT BETREFFENDE DE INNAME VAN HET OPENBAAR DOMEIN VOOR HET UITVOEREN VAN BEPAALDE WERKEN

(AANVULLEND) POLITIE- EN RETRIBUTIEREGLEMENT BETREFFENDE DE INNAME VAN HET OPENBAAR DOMEIN VOOR HET UITVOEREN VAN BEPAALDE WERKEN (AANVULLEND) POLITIE- EN RETRIBUTIEREGLEMENT BETREFFENDE DE INNAME VAN HET OPENBAAR DOMEIN VOOR HET UITVOEREN VAN BEPAALDE WERKEN Artikel 1. Met ingang van het dienstjaar 2008 dient een retributie betaald

Nadere informatie

Gemeente Schelle. Verkoop van projectgrond voor ééngezinswoningen en appartementen op de hoek van de Peperstraat en Dendermondestraat

Gemeente Schelle. Verkoop van projectgrond voor ééngezinswoningen en appartementen op de hoek van de Peperstraat en Dendermondestraat Gemeente Schelle Verkoop van projectgrond voor ééngezinswoningen en appartementen op de hoek van de Peperstraat en Dendermondestraat 1. Inleiding In opdracht van het gemeentebestuur van Schelle verkoopt

Nadere informatie

Algemene Voorwaarden van Reboost-Energy B.V.

Algemene Voorwaarden van Reboost-Energy B.V. Algemene Voorwaarden van Reboost-Energy B.V. Artikel 1. Algemeen Deze Algemene Voorwaarden zijn van toepassing op alle aanbiedingen van en overeenkomsten met Reboost-Energy B.V. betreffende de verkoop

Nadere informatie

REGLEMENT VERWERVINGSPREMIE OPWIJK

REGLEMENT VERWERVINGSPREMIE OPWIJK REGLEMENT VERWERVINGSPREMIE OPWIJK Opbouw reglement: 1. Definities 2. Premiebedrag 3. Voorwaarden woninggerelateerd persoonsgebonden 4. Procedure 5. Verplichtingen begunstigde(n) premie 6. Sancties 7.

Nadere informatie

REGLEMENT VOOR DE PROCEDURE VOOR EEN VERKOOP UIT DE HAND AAN DE HOOGSTE BIEDER VAN DE GEMEENTELIJKE ONROERENDE GOEDEREN

REGLEMENT VOOR DE PROCEDURE VOOR EEN VERKOOP UIT DE HAND AAN DE HOOGSTE BIEDER VAN DE GEMEENTELIJKE ONROERENDE GOEDEREN REGLEMENT VOOR DE PROCEDURE VOOR EEN VERKOOP UIT DE HAND AAN DE HOOGSTE BIEDER VAN DE GEMEENTELIJKE ONROERENDE GOEDEREN Reglement goedgekeurd door de Gemeenteraad in openbare vergadering van 29/06/2016.

Nadere informatie

HUUROVEREENKOMST TUINGROND

HUUROVEREENKOMST TUINGROND HUUROVEREENKOMST TUINGROND CASENUMMER: Ondergetekenden: 1. de gemeente Reimerswaal, Oude Plein 1, 4416 AK Kruiningen, te dezen vertegenwoordigd door de heer ir. J. Gideonse, handelend namens de burgemeester

Nadere informatie

BEN-eisen in de EPB-software en de energieprestatiedatabank

BEN-eisen in de EPB-software en de energieprestatiedatabank 1 BEN-eisen in de EPB-software en de energieprestatiedatabank Inhoudstafel INHOUDSTAFEL... 1 VOORWOORD/INLEIDING... 2 1. BEN-EISEN... 2 2. BEN-EISEN IN DE EPB-SOFTWARE 3G... 2 3. BEN-EISEN IN DE FORMULIEREN...

Nadere informatie

BESLUIT VAN DE VLAAMSE REGERING VAN 17 MAART 1998

BESLUIT VAN DE VLAAMSE REGERING VAN 17 MAART 1998 BESLUIT VAN DE VLAAMSE REGERING VAN 17 MAART 1998 tot vaststelling van de regels voor het verlenen van de voorafgaande vergunning, bedoeld in artikel 10 van de decreten inzake voorzieningen voor bejaarden,

Nadere informatie

GEMEENTELIJK REGLEMENT INZAKE DE ACTIVERINGSHEFFING OP ONBEBOUWDE GRONDEN EN KAVELS VOOR DE PERIODE

GEMEENTELIJK REGLEMENT INZAKE DE ACTIVERINGSHEFFING OP ONBEBOUWDE GRONDEN EN KAVELS VOOR DE PERIODE GEMEENTELIJK REGLEMENT INZAKE DE ACTIVERINGSHEFFING OP ONBEBOUWDE GRONDEN EN KAVELS VOOR DE PERIODE 2014-2019 Vastgesteld bij gemeenteraadsbeslissing van 27 maart 2014 en vervangen bij gemeenteraadsbeslissing

Nadere informatie

Deel I Verkoopsvoorwaarden Evolis

Deel I Verkoopsvoorwaarden Evolis Deel I Verkoopsvoorwaarden Evolis Steven Vanassche Alex Deweppe Stijn Vannieuwenborg auteur dossier 20090115 - Deel I - Verkoopsvoorwaarden bestand 15 januari 2009 datum Titel 0 Definities De in deze overeenkomst

Nadere informatie