Vormingspakket Energie

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Vormingspakket Energie"

Transcriptie

1 De factuur Elektriciteit wordt gemaakt (productie), vervoerd (transport en distributie) en aan huis gebracht (levering). In de geliberaliseerde markt zijn er daarvoor telkens andere bedrijven. Dat vertaalt zich ook in de prijs op je factuur. Iedere partij krijgt een deel 19. De samenstelling van de prijs voor elektriciteit en voor aardgas is vergelijkbaar. We beschrijven hoe die prijs tot stand komt. We staan hier stil bij de prijs voor elektriciteit. 7-1

2 Samenstelling van de energieprijs 20 Kostprijs productie De kostprijs van de productie van elektriciteit hangt af van de energiebron. Zo is de productie van groene stroom duurder dan grijze stroom. Het transport en de distributie Het transport van energie is niet gratis. De distributie evenmin. Het transport is in handen van Elia NV (voor aardgas is dat NV Fluxys). Zij rekenen overal dezelfde prijs aan. Dat tarief moet immers goedgekeurd worden door de CREG. Voor de distributie rekenen de distributienetbeheerders verschillende tarieven aan. Zij baseren zich op de werkelijke kosten plus een acceptabele winstmarge. In een landelijk gebied met minder afnemers kan die kost dus hoger liggen. Niettemin moet de CREG ook deze tarieven goedkeuren. De transport- en distributienettarieven vormen een belangrijk onderdeel van de totale elektriciteits- en gasfactuur. Ze kunnen tot 40% van de rekening uitmaken. Heffingen Bovenop die tarieven bevat onze energiefactuur nog allerlei heffingen (belastingen). Deze heffingen komen van de verschillende overheden. Het gaat om de energiebijdrage, de BTW en de federale bijdrage. de bijdrage voor de nationale instelling voor radioactief afval en verrijkte splijtstoffen; de bijdrage voor het Kyoto-fonds om de broeikasgasuitstoot te verminderen; de bijdrage voor het Sociaal Fonds van het OCMW. Deze heffingen zijn bij alle leveranciers dezelfde. De energiekost In de vrijgemaakte energiemarkt is de eigenlijke energiekost een troef in handen van de leveranciers. Met lage prijzen, in combinatie met een degelijke dienstverlening, kan een leverancier zich onderscheiden van de anderen. De energiekost wordt bepaald door de volgende factoren: De prijs die de leverancier zelf betaalt voor de productie of aankoop van elektriciteit. Die kostprijs is onder meer afhankelijk van de energiebron. Het verbruikersprofiel van de klant. Hoeveel en wanneer (dag/nacht) gebruikt de klant energie? De administratieve kosten van de leverancier voor de facturatie, de organisatie van de klantendienst, De kosten die de leverancier maakt om te voldoen aan de openbaredienstverplichtingen zoals de sociale maatregelen voor beschermde klanten, het verkrijgen van groenestroomcertificaten, Het percentage winst dat de leverancier wil maken. Die federale bijdrage bestaat uit: heffingen voor de financiering van de CREG; 7-2

3 Samenstelling van de elektriciteitsprijs 21 Productie / import Transmissiekost Distributiekost Energiebijdrage Groenestroombijdrage Federale bijdrage Deze federale bijdrage bestaat uit: Heffing ter financiering van de CREG Heffing ter financiering van het Sociaal Fonds van het OCMW Bijdrage voor het fonds voor broeikasgasemissiereductie Bijdrage voor het NIRASO 21% BTW. (niet op alle heffingen) Gratis 100 kwh per gezin kwh per gezinslid De tarieven kan je opzoeken via de CREG. We kunnen moeilijk een juist tarief achter de verschillende elementen plaatsen omdat deze tarieven sterk variëren. 7-3

4 Schematisch. Kostprijs kostprijs energie 22% 33% 6% 39% energieprijs transportkosten distributiekosten belasingen Wat als ik mijn rekening niet kan betalen? Beschermingsmaatregelen bij nietbetaling van de energiefactuur Leveranciers mogen de elektriciteit- en aardgastoevoer nooit afsluiten als klanten hun facturen niet betalen. Zij en ook de netbeheerders moeten zich houden aan de procedure die de Vlaamse overheid uitwerkte om kwetsbare klanten te beschermen. Beschermde klanten genieten daarbij nog extra bescherming (zie hfst 7-3). Betalingsproblemen Het leven is duur, té duur voor mensen in armoede. Een maandelijkse factuur van 140 euro met bovenop een schuldafbetaling van 94 euro en dropkosten van 96 euro is geen verzonnen voorbeeld. De schulden stapelen zich snel op als je niet steeds op tijd betaalt. In 2004 kregen 1 op 4 Vlamingen een herinneringsbrief in de bus. Dit is veel, maar niet onwaarschijnlijk, wanneer alle energieafnemers 15 dagen na ontvangst van de factuur aangeschreven worden bij niet betaling. Ongeveer 13% van alle huishoudelijke afnemers ontvingen een ingebrekestelling. Na een herinneringsbrief of ingebrekestelling, vragen mensen soms om een afbetalingsplan aan hun leverancier. We merken dat dit vaak moeilijk loopt. Vaak dringen de leveranciers erop aan dat de schuld in 3 maal wordt afbetaald. Leveranciers zijn immers commerciële partijen. Hierdoor kan het zijn dat een gezin 370 euro moet afbetalen met daarnaast nog de andere maandelijkse kosten. Soms liggen de afbetalingsbedragen lager. Veel hangt af van de bereidwilligheid van de leverancier. Hij moet akkoord gaan met een afbetalingsplan. Voor beschermde klanten liggen de afbetalingsbedragen soms lager dan voor niet beschermde afnemers. Soms kunnen afbetalingsplannen niet nageleefd worden omdat de afgesproken 7-4

5 bedragen veel te hoog liggen. Maar de afnemer voelt zich vaak verplicht om een hoog afbetalingsbedrag te aanvaarden. Uit schrik om door de leverancier gedropt te worden, voelt de afnemer zich vaak verplicht om een hoog afbetalingsbedrag te aanvaarden. Maar sommige afbetalingsplannen zetten de mensen werkelijk het mes op de keel. Bij bepaalde leveranciers komt meer dan één op drie afnemers zijn afbetalingsplan niet na, wat mogelijk wijst op weinig realistische betalingsafspraken. De maandelijkse bedragen die zij vooropstellen in hun afbetalingsplannen lopen vaak op tot één vierde van het gezinsinkomen, het maandelijkse voorschot inbegrepen. De vaste kosten voor de woning en de energierekening nemen samen het grootste deel van het maandelijkse inkomen van mensen in armoede in beslag. Vallen daarnaast ook nog andere (dringende) rekeningen in de bus, komt de betaling van de energiekost in het gedrang. De procedure bij niet-betaling van de factuur 22 Factuur De elektriciteits- en aardgasfactuur moet worden betaald tegen de vervaldatum die erop vermeld staat. De klant moet daarvoor minstens 15 dagen de tijd krijgen na de verzending van de factuur. Herinneringsbrief Wanneer de klant zijn factuur niet betaalt vóór de vervaldatum, zal de leverancier een herinneringsbrief versturen met het voorstel de klantendienst van de leverancier, het OCMW of een erkend schuldbemiddelaar te contacteren en afspraken te maken over een afbetalingsplan. De brief beschrijft ook de gevolgen van het niet-betalen van de factuur (opzeg van het contract door de leverancier, installatie budgetmeter ). De administratieve kosten voor de herinneringsbrief worden aangerekend aan de klant, behalve bij beschermde klanten. Ingebrekestelling Als een klant 15 dagen na het versturen van de herinneringsbrief nog steeds niet heeft betaald en er geen afbetalingsplan werd opgemaakt, verstuurt de leverancier aangetekend een ingebrekestelling. Opnieuw wordt aan de klant gevraagd contact op te nemen met de eerder vermelde instanties om een afbetalingsplan uit te werken. Opnieuw waarschuwt men de klant voor de gevolgen van niet-betaling van de factuur. De kosten van dit aangetekende schrijven rekent men de klant aan, tenzij hij een beschermde klant is. Opzegging van het leveringscontract of drop Als de klant na de ingebrekestelling nog steeds zijn factuur niet betaalt of zijn afbetalingsplan niet nakomt, kan de leverancier het leveringscontract opzeggen. Hij dient daarbij een opzegtermijn van minimaal een maand te respecteren om de klant de kans te geven een andere leverancier te vinden. Hij kan in geen geval de elektriciteits- of aardgastoevoer (laten) afsluiten. Als de klant ten laatste 10 dagen voor het einde van de opzegtermijn een andere energieleverancier vindt, dan zal die hem na de opzegtermijn van energie voorzien. De schulden bij de vorige leverancier blijven bestaan, ook bij het aangaan van een nieuw contract. Als de klant 10 dagen voor het einde van de opzegtermijn geen nieuwe leverancier vindt, valt hij niet zonder elektriciteit en 7-5

6 aardgas. De netbeheerder neemt de energievoorziening over. Voor elektriciteit biedt hij de klant volgens de wet de keuze tussen de levering van elektriciteit via een budgetmeter of de minimale levering van elektriciteit op 10 ampère via een stroombegrenzer. Bij beschermde klanten gebeurt de elektriciteitslevering verplicht via een budgetmeter. Daarvoor heeft de netbeheerder geen beslissing van de LAC nodig. De budgetmeter wordt geïnstalleerd tijdens die 10 dagen voor het einde van de opzegtermijn, zodat de klant na afloop van de opzegtermijn via de budgetmeter elektriciteit kan gebruiken. Voor aardgas wordt voorlopig nog steeds via de gewone gasmeter verder geleverd. Schematische voorstelling g Energiefactuur Herinneringsbrief Ingebrekestelling 3 mogelijkheden betalingstermijn 15 dagen betalingstermijn 15 dagen betalingstermijn 15 dagen Afbetalingsplan Afbetalingsplan Niet reageren afspreken en afspreken en niet Geen afbetalingsplan naleven naleven afspreken Leverancier blijft leveren Drop Drop door leverancier 19 Welzijnszorg, Armoede uitsluiten; Achtergronddossier 2005, Huishouden vraagt energie, p Welzijnszorg, Armoede uitsluiten; Achtergronddossier 2005, Huishouden vraagt energie, p Welzijnszorg, Armoede uitsluiten; Achtergronddossier 2005, Huishouden vraagt energie, p Welzijnszorg, Armoede uitsluiten; Achtergronddossier 2005, Huishouden vraagt energie, p

7 Enkele bedenkingen bij dit hoofdstuk Knelpunt: Onregelmatige en onduidelijke facturatie Mensen die overgeschakeld zijn, moeten vaak maanden wachten op hun eerste factuur (dus ook geen afhoudingen via domiciliëring), of krijgen hun facturen op zeer onregelmatige tijdstippen (vaak met lange tussenpozen). Op die manier creëert men putten die moeilijk dan niet onmogelijk te dempen zijn. Het valt ook niet mee om een energiefactuur of een afrekening op haar juistheid te beoordelen. Zijn het verbruik en de aangerekende kosten correct? Werd er rekening gehouden met de wettelijk gratis kwh? Wat betaal ik voor mijn energie en wat voor de taksen? Het is nochtans van belang om de juistheid te kunnen controleren, want mensen ervaren heel wat fouten. Dubbele rekeningen, verkeerde eindafrekeningen, verwarring tussen voorschot en eindafrekening,... zijn vaak het gevolg van administratieve fouten maar hebben ernstige gevolgen. Na een verhuis of overschakeling naar een andere leverancier blijven facturen ook vaak uit, waardoor de eerste afrekening zo hoog is dat men start met schulden als men niet meteen kan betalen. Maar niet alleen de facturen ervaren mensen als onbegrijpelijk, ook de brieven die deze facturen begeleiden zijn moeilijk te verstaan. Het gaat hier vaak om onpersoonlijke standaardbrieven die niet aangepast zijn aan de situatie van de klant. Eens de opzeg een feit, kan de zoektocht naar een nieuwe leverancier beginnen. Hoewel het bestaan van zwarte lijsten officieel wordt ontkend, getuigen afwijzingen door concurrerende leveranciers van een zekere doorstroom van informatie. De meeste leveranciers maken er geen geheim van dat ze selectief te werk gaan door risicoklanten te weigeren. Actie en Transit (A&T) is een organisatie van de gemengde intercommunales van Vlaanderen. Hun taak is het beheren van het toegangsregister. De berichten voor A&T komen altijd van de leveranciers. De leveranciers hebben enkel toegang via een eigen paswoord en kunnen enkel raadplegen wat hen zelf toebehoort. A&T is gebonden door de wet op de privacy. Als een klant geen andere leverancier vindt, komt dit niet omdat deze de gedropte informatie haalt uit A&T, maar waarschijnlijk omdat de klant zichzelf heeft verklapt en daardoor geweigerd wordt. Bij weigeringen leiden administratieve fouten tot veel verwarring bij de klant. Vaak worden ze aanvankelijk als klant aanvaard en start de administratieve procedure, om er later op terug te komen. Intussen heeft de klant al de nodige documenten ontvangen of is zelfs de domiciliëring al geactiveerd. Dit leidt tot verwarring en onbegrip. 7-7

8 Een ervaring Een klant wordt gedropt bij zijn leverancier, leverancier Y accepteert haar telefonisch als nieuwe abonnee en verzendt een contract. De klant ondertekent het contract met domiciliëring en neemt een paar dagen later opnieuw contact met leverancier Y. De klant krijgt vervolgens te horen: Sorry mevrouw, wij willen u niet als klant. Daags nadien ontvangt de klant een standaardbrief met de vermelding welkom als klant. Een routinefout. In een bepaalde Kempense gemeente is geen oplaadpunt voor de budgetmeter. De klant is vier uren onderweg om een kaart te kunnen opladen. Telefonisch meldt de netbeheerder dat er geen budgetmeter zal geplaatst worden. De dag nadien ontvangt de klant een standaardbrief met de mededeling dat de netbeheerder een budgetmeter komt plaatsen. Een routinefout. Op een infomoment in Duurzaam Huis (dit is een project van Samenlevingsopbouw Gent) verklaarden alle leveranciers, met uitzondering van Ecopower, dat zij iemand als klant weigeren. En dit omdat de klant nu een budgetmeter heeft. Het zou bijgevolg onmogelijk zijn voor haar om over te schakelen. 7-8

9 De factuur Samenstelling energieprijs Kostprijs productie Kostprijs van het transport en de distributie Heffingen (taksen) De energiekost (cent/kwh) Over spanning Energiefactuur herinneringsbrief betalingstermijn 15 dagen ingebrekestelling betalingstermijn 15 dagen 3 mogelijkheden betalingstermijn 15 dagen Afbetalingsplan Afbetalingsplan Niet reageren afspreken en afspreken en niet Geen afbetalingsplan naleven naleven afspreken Leverancier blijft Drop Drop door leverancier leveren 7-9

10 Bijlage hoofdstuk 7 Bij dit hoofdstuk hebben we ervoor gekozen om te werken met een factuur. In deze map zitten een aantal voorbeeldfacturen. Er zijn een aantal vragen gesteld over wat je kan terugvinden op een factuur. Je kunt ook aan je cursisten vragen om hun eigen factuur mee te brengen, zodat je daarmee aan de slag kan. Dit brengt het probleem dichterbij en kan de cursist extra motiveren. Opgelet! Als cursisten hun eigen factuur meebrengen, dan zullen deze verschillend zijn, omdat er verschillende leveranciers zijn. Vertel ook duidelijk dat er verschillende soorten facturen zijn, bijvoorbeeld jaarafrekening, voorschotfactuur, eindafrekening of soms ook slotfactuur genoemd. Vertel aan je cursisten dat je wil werken met de jaarafrekening. Over spanning 7-10

11 Vragen bij de factuur 1. Van welke firma komt dit factuur? Wat is uw : klantnummer:... EAN-nummer: Hoeveel moet je betalen? Hoeveel betaal je voor: - het verbruik:... - taksen / toelagen:... - sociaal energiefonds:... - transport:... - meterhuur: Heeft de leverancier rekening gehouden met de gratis kwh? - Ja, ik vind dat terug - Neen, ik kan het niet vinden 6. Voor welke datum moet je dit factuur betalen? Naar welk nummer moet je bellen als je meter stuk is?... Over spanning 8. Kan je vinden hoeveel je verbruikt hebt? - Ja en hoeveel is het dan? - Neen 7-11

Informatiebundel over energie voor hulpverleners en intermediairen. Minder betalen voor elektriciteit en aardgas

Informatiebundel over energie voor hulpverleners en intermediairen. Minder betalen voor elektriciteit en aardgas Informatiebundel over energie voor hulpverleners en intermediairen Minder betalen voor elektriciteit en aardgas 2 In deze bundel vindt u het antwoord op veel vragen over energie. P 05 P 09 P 14 P 17 P

Nadere informatie

Betaal minder voor uw elektriciteit en aardgas

Betaal minder voor uw elektriciteit en aardgas Betaal minder voor uw elektriciteit en aardgas Vergelijk de leveranciers van elektriciteit en aardgas en vind de beste leverancier. Veranderen van leverancier is gratis en niet moeilijk. 1 Betaal minder

Nadere informatie

Gas - Elektriciteit Durf vergelijken!

Gas - Elektriciteit Durf vergelijken! Gas - Elektriciteit Durf vergelijken! Gas - Elektriciteit Durf vergelijken! In het kader van de opdracht van de FOD Economie, K.M.O., Middenstand en Energie, die erin bestaat de voorwaarden te scheppen

Nadere informatie

KADER EN RANDVOORWAARDEN:

KADER EN RANDVOORWAARDEN: SVK DE POORT VZW DAMASTWEVERSSTRAAT 3 8500 KORTRIJK INTERN HUURREGLEMENT DEEL 1 : VAN INSCHRIJVEN TOT TOEWIJZEN KADER EN RANDVOORWAARDEN: Het intern huurreglement is openbaar en kan dus door iedereen worden

Nadere informatie

1.6.1.3. Marktaandelen aardgas... 36 1.6.1.4. Dual fuel... 36 1.6.1.5. Leverancierswissels... 37 1.6.1.6. Switchindicator VREG... 42 1.6.1.7.

1.6.1.3. Marktaandelen aardgas... 36 1.6.1.4. Dual fuel... 36 1.6.1.5. Leverancierswissels... 37 1.6.1.6. Switchindicator VREG... 42 1.6.1.7. marktmonitor 14 Inhoudsopgave 1. De ervaringen van de energieafnemers op de energiemarkt in Vlaanderen... 4 A. Gezinnen... 4 1.1. Indeling afnemers... 4 1.2. Hoe ervaren de gezinnen de energiemarkt in

Nadere informatie

Onderzoek naar de kwaliteit van vergelijkingssites voor elektriciteit en gas op het internet

Onderzoek naar de kwaliteit van vergelijkingssites voor elektriciteit en gas op het internet Onderzoek naar de kwaliteit van vergelijkingssites voor elektriciteit en gas op het internet Den Haag, juni 2007 mr. P.M. Boezaard drs. M.M. van Liere mr. D.F.J.M. van Steenpaal (projectleider) Inhoudsopgave

Nadere informatie

Brochure inkomenstarief voor de opvang

Brochure inkomenstarief voor de opvang Brochure inkomenstarief voor de opvang Deze brochure is enkel voor de opvang die met inkomenstarief werkt. Ze is niet van toepassing op de opvang die met vaste prijzen werkt. INHOUD HET OPVANGPLAN 2 Sluitingsdagen,

Nadere informatie

Onderzoek Zonnepanelen voor Huurders. Rapportage

Onderzoek Zonnepanelen voor Huurders. Rapportage Onderzoek Zonnepanelen voor Huurders Rapportage Amsterdam, september 2012 Onderzoek Zonnepanelen voor Huurders Rapportage Amsterdam, september 2012 Woonbond Kennis- en Adviescentrum Nieuwe Achtergracht

Nadere informatie

GOED GEREGELD = GELD GESPAARD. Alles over water, rechten en plichten op een rijtje. Een uitgave van de Vlaamse Milieumaatschappij.

GOED GEREGELD = GELD GESPAARD. Alles over water, rechten en plichten op een rijtje. Een uitgave van de Vlaamse Milieumaatschappij. GOED GEREGELD = GELD GESPAARD Alles over water, rechten en plichten op een rijtje. Een uitgave van de Vlaamse Milieumaatschappij. Colofon Deze brochure is een uitgave van de Vlaamse Milieumaatschappij

Nadere informatie

Eerste Hulp Bij Kopen op Internet Rechtswinkel de Clinic clinic.nl

Eerste Hulp Bij Kopen op Internet Rechtswinkel de Clinic clinic.nl + van De Clinic is in licentie gegeven volgens een Creative Commons Naamsvermelding 3.0 Nederland licentie. Daarmee staan we je toe om dit werk te kopiëren, distribueren, vertonen, en op te voeren, en

Nadere informatie

Februari 2013. Het consumentenkrediet

Februari 2013. Het consumentenkrediet Februari 2013 Het consumentenkrediet INHOUDSTAFEL 2 Voorwoord Deze brochure bevat toelichtingen bij de Belgische regelgeving over het consumentenkrediet. Ze kan echter niet als een vervanging van de wettekst

Nadere informatie

Zonnestroom en de Nederlandse wetgeving

Zonnestroom en de Nederlandse wetgeving Zonnestroom en de Nederlandse wetgeving Zonnestroom en de Nederlandse wetgeving 1 I Zonnestroom en de Nederlandse wetgeving 2 I Zonnestroom en de Nederlandse wetgeving Geachte lezer, Naar aanleiding van

Nadere informatie

Werknemers zonder papieren: een rechtengids

Werknemers zonder papieren: een rechtengids Werknemers zonder papieren: een rechtengids 3 WAARSCHUWING: De regels in deze gids zijn algemene regels. Uitzonderingen zijn altijd mogelijk. Een gespecialiseerde organisatie kan jouw specifieke situatie

Nadere informatie

Arbeidsongeschiktheidsverzekering

Arbeidsongeschiktheidsverzekering Klaverblad Verzekeringen Arbeidsongeschiktheidsverzekering Polisvoorwaarden nr. AO 14 sinds 1850 Afrikaweg 2 Postbus 3012, 2700 KV Zoetermeer Bedankt voor uw keuze voor Klaverblad Verzekeringen. Bij ons

Nadere informatie

Ontslag, en nu? Wat u moet weten als u ontslag krijgt

Ontslag, en nu? Wat u moet weten als u ontslag krijgt Ontslag, en nu? Wat u moet weten als u ontslag krijgt Werken aan perspectief Werken is belangrijk, voor uzelf en voor de maatschappij. UWV helpt u om werk te vinden en te houden. Is werken niet mogelijk,

Nadere informatie

Veelgestelde vragen betreffende inning 54 euro vaste bijdrage per jaar

Veelgestelde vragen betreffende inning 54 euro vaste bijdrage per jaar Veelgestelde vragen betreffende inning 54 euro vaste bijdrage per jaar Beleidsmatige vragen Waarom wil IVAREM 54 euro forfaitair aanrekenen? Om ook de kosten die niet variabel kunnen aangerekend worden

Nadere informatie

September 2014. Jongeren & geld. De financiële situatie en hulpbehoefte van 12- tot en met 24-jarigen. Anna van der Schors Minou van der Werf

September 2014. Jongeren & geld. De financiële situatie en hulpbehoefte van 12- tot en met 24-jarigen. Anna van der Schors Minou van der Werf September 2014 Jongeren & geld De financiële situatie en hulpbehoefte van 12- tot en met 24-jarigen Anna van der Schors Minou van der Werf SAMENVATTING EN CONCLUSIE... 5 De financiële situatie en de beleving

Nadere informatie

Ik krijg een WGA-uitkering Wat betekent dat?

Ik krijg een WGA-uitkering Wat betekent dat? uwv.nl werk.nl Ik krijg een WGA-uitkering Wat betekent dat? Wat u moet weten als u een WGA-uitkering krijgt Wilt u meer weten? Kijk voor meer informatie op uwv.nl. Wilt u daarna nog meer weten over uw

Nadere informatie

Uit elkaar... En de kinderen dan? Overweeg je te scheiden? En heb je kinderen? Dan heb je deze brochure nodig.

Uit elkaar... En de kinderen dan? Overweeg je te scheiden? En heb je kinderen? Dan heb je deze brochure nodig. Uit elkaar... En de kinderen dan? Overweeg je te scheiden? En heb je kinderen? Dan heb je deze brochure nodig. Uit elkaar... En de kinderen dan? Overweeg je te scheiden? En heb je kinderen? Dan heb je

Nadere informatie

Wat elke ondernemer minimaal MOET weten over investeren en winst omdat niemand zijn geld door het toilet spoelt of in de vuilnisbak gooit. Toch?

Wat elke ondernemer minimaal MOET weten over investeren en winst omdat niemand zijn geld door het toilet spoelt of in de vuilnisbak gooit. Toch? Wat elke ondernemer minimaal MOET weten over investeren en winst omdat niemand zijn geld door het toilet spoelt of in de vuilnisbak gooit. Toch? Snap binnen 2 uur de belangrijkste financiële begrippen:

Nadere informatie

Schendingen van de beslagvrije voet door gerechtsdeurwaarders

Schendingen van de beslagvrije voet door gerechtsdeurwaarders Met voeten getreden Schendingen van de beslagvrije voet door gerechtsdeurwaarders 2 november 2013 2013/150 De burger heeft er recht op behoorlijk behandeld te worden door de overheid. En laten we duidelijk

Nadere informatie

LOGBOEK ZIEKE WERKNEMERS

LOGBOEK ZIEKE WERKNEMERS LOGBOEK ZIEKE WERKNEMERS voor de werknemer die langdurig ziek is of arbeidsongeschikt dreigt te worden Deze brochure bevat praktische tips en een overzicht van rechten en plichten tijdens ziekte. Juni

Nadere informatie

Alles wat een ondernemer in het mkb moet weten. Het ZAken ZAk boekje

Alles wat een ondernemer in het mkb moet weten. Het ZAken ZAk boekje Alles wat een ondernemer in het mkb moet weten Het ZAken ZAk boekje De accountant in uw achterzak Wat moet er eigenlijk allemaal in een ondernemingsplan staan? Waarom zou ik voor een bv-vorm kiezen? Moet

Nadere informatie

algemene voorwaarden voor consumenten

algemene voorwaarden voor consumenten algemene voorwaarden voor consumenten Inhoudstafel A. Definities... 3 B. Mobiele Diensten... 4 B.1. Aansluitings- en activeringsprocedures... 4 B.2. Prestaties van BASE Company... 5 B.3. Rechten, verplichtingen

Nadere informatie

Ontslag, en nu? werk.nl uwv.nl. Wat u moet weten als u ontslag krijgt. Wilt u meer weten?

Ontslag, en nu? werk.nl uwv.nl. Wat u moet weten als u ontslag krijgt. Wilt u meer weten? werk.nl uwv.nl Ontslag, en nu? Wat u moet weten als u ontslag krijgt Wilt u meer weten? Deze brochure geeft algemene informatie. Wilt u weten wat voor u in uw situatie geldt? Kijk dan op werk.nl. Als u

Nadere informatie

Met welke partijen heeft u te maken als het gaat om levering van energie?

Met welke partijen heeft u te maken als het gaat om levering van energie? Toelichting voor consumenten op de Algemene Voorwaarden voor de levering van elektriciteit en gas (versie 2013). Deze toelichting dient als een praktische uitleg van de Algemene Voorw aarden voor consumenten.

Nadere informatie

Voorwaarden Inkomensaanvulverzekering. Inhoudsopgave

Voorwaarden Inkomensaanvulverzekering. Inhoudsopgave Voorwaarden Inkomensaanvulverzekering Basismodule WGA-gat Uitgebreid In uw polis, de algemene voorwaarden en deze voorwaarden leest u welke rechten en plichten u kunt ontlenen aan de module WGA-gat Uitgebreid.

Nadere informatie

DE TEGEMOETKOMING VOOR HULP AAN BEJAARDEN VERSIE: 2014-07-29

DE TEGEMOETKOMING VOOR HULP AAN BEJAARDEN VERSIE: 2014-07-29 DE TEGEMOETKOMING VOOR HULP AAN BEJAARDEN VERSIE: 2014-07-29 Inhoudstafel WAAROM DEZE BROCHURE? TEGEMOETKOMING VOOR HULP AAN BEJAARDEN 1/ Wat is de tegemoetkoming voor hulp aan bejaarden? 2/ Kan ik een

Nadere informatie

MEE Nederland. Raad en daad voor iedereen met een beperking. Moeilijk lerend. Uitleg over het leven van een moeilijk lerend kind

MEE Nederland. Raad en daad voor iedereen met een beperking. Moeilijk lerend. Uitleg over het leven van een moeilijk lerend kind MEE Nederland Raad en daad voor iedereen met een beperking Moeilijk lerend Uitleg over het leven van een moeilijk lerend kind Moeilijk lerend Uitleg over het leven van een moeilijk lerend kind Inhoudsopgave

Nadere informatie