Reglement: belasting op de leegstand van gebouwen en woningen

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Reglement: belasting op de leegstand van gebouwen en woningen"

Transcriptie

1 Titel I: definities Reglement: belasting p de leegstand van gebuwen en wningen Artikel 1 Vr de tepassing van dit reglement wrdt verstaan nder: 1 Aanslagjaar: het aanslagjaar is het jaar waarin de belasting verschuldigd is; 2 Administratie: de administratieve eenheid binnen de gemeente die dr het gemeentebestuur wrdt belast met het beheer van de gemeentelijke inventaris en het leegstandsregister; 3 Besluit hudende nadere regelen betreffende het leegstandsregister: besluit van de Vlaamse regering van 10 juli 2009, hudende nadere regels betreffende het leegstandsregister en hudende wijzigingen van het besluit van de Vlaamse regering van 2 april 1996 betreffende de heffing ter bestrijding van leegstand en verkrtting van gebuwen en/f wningen en/f kamers en latere wijzigingen; 4 Beveiligde zending: één van de hiernavlgende vrmen van betekening: a) Een aangetekend schrijven; b) Een afgifte tegen ntvangstbewijs; c) Elke andere dr de Vlaamse Regering tegelaten vrm van betekening waarbij de datum van kennisgeving met zekerheid kan wrden vastgelegd; 5 Decreet grnd- en pandenbeleid: decreet van 27 maart 2009 betreffende het grnd- en pandenbeleid en latere wijzigingen; 6 Gebuw: elk bebuwd nrerend ged dat zwel het hfdgebuw als de bijgebuwen mvat, met uitsluiting van bedrijfsruimten, vermeld in artikel 2, 1, van het decreet van 19 april 1995 hudende maatregelen ter bestrijding en vrkming van leegstand en verwaarlzing van bedrijfsruimten en vr zver het niet gedefinieerd is als wning, kamer f verige wngelegenheid zals bepaald in artikel 1, 7 en 8 van nderhavig besluit; 7 Wning: een ged, vermeld in artikel 2, 1, eerste lid, 31, van de Vlaamse Wncde (elk nrerend ged f het deel ervan dat hfdzakelijk bestemd is vr de huisvesting van een gezin f alleenstaande); 8 Kamer: wning waarin één f meer van de vlgende vrzieningen ntbreken: - wc; - bad f duche; - kkgelegenheid; en waarvan de bewners vr deze vrzieningen afhankelijk zijn van de gemeenschappelijke ruimten in f aansluitend bij het gebuw waarvan de wning deel uitmaakt; 9 Inventarisatiedatum: de datum waarp het gebuw f de wning vr de eerste maal in de inventaris f in het leegstandsregister wrdt pgenmen f, zlang het gebuw f wning niet uit de inventaris f van het leegstandsregister is geschrapt, het genblik van het verstrijken van elke nieuwe peride van twaalf maanden vanaf de datum van eerste inschrijving; 12 Leegstaand gebuw: een gebuw dat vr meer dan 50 prcent van de ttale vlerppervlakte niet vereenkmstig de functie van het gebuw wrdt aangewend gedurende een termijn van ten minste 12 peenvlgende maanden. Daarbij wrdt geen rekening gehuden met de wningen die deel uitmaken van het gebuw. De functie van het gebuw is deze die vereenkmt met een vr het gebuw f vr gedeelten daarvan afgeleverde f gedane stedenbuwkundige vergunning, melding in de zin van Gemeentebestuur Zingem Alfred Ameltstraat Zingem NIS 45057

2 artikel 94 van het decreet ruimtelijke rdening en latere wijzigingen, milieuvergunning f melding in de zin van het decreet van 28 juni 1985 betreffende de milieuvergunning en latere wijzigingen; Bij een gebuw waarvr geen vergunning f een melding vrhanden is, f waarvan de functie niet duidelijk uit een vergunning f een melding blijkt, wrdt deze functie afgeleid uit het gewnlijk gebruik van het gebuw vrafgaand aan het vermeden van leegstand, zals dat blijkt uit aangiften, akten f bescheiden; Een gebuw dat hfdzakelijk gediend heeft vr een ecnmische activiteit, zals bedeld in artikel 2 van het decreet van 19 april 1995 hudende maatregelen ter bestrijding en vrkming van de leegstand en verwaarlzing van bedrijfsruimten, wrdt niet beschuwd als leegstaand zlang de rsprnkelijke beefenaar van deze activiteit een gedeelte van het gebuw bewnt, en dat gedeelte niet afsplitsbaar is; De bebuwde nrerende gederen die vallen nder de tepassing van het decreet van 19 april 1995 en latere wijzigingen, hudende maatregelen ter bestrijding en vrkming van leegstand en verwaarlzing van bedrijfsruimten zijn niet nderwrpen aan deze gemeentebelasting; 11 Leegstaande wning: een wning die gedurende een termijn van ten minste 12 peenvlgende maanden niet aangewend wrdt in vereenstemming met: hetzij de wnfunctie, hetzij elke andere dr de Vlaamse Regering mschreven functie die een effectief en niet-ccasineel gebruik van de wning met zich meebrengt; 12 Leegstandsregister: bestaat uit een lijst van leegstaande gebuwen en wningen; 13 Een nieuw gebuw f een nieuwe wning: wrdt als leegstaand beschuwd als dat gebuw f die wning binnen zeven jaar na de afgifte van een stedenbuwkundige vergunning in laatste administratieve aanleg niet aangewend wrdt vereenkmstig 2, eerste lid, respectievelijk 3 van artikel van het decreet grnd- en pandenbeleid van 27 maart 2009; 14 Ramp: een gebeurtenis die zich vrdet buiten de wil van de huder van het zakelijk recht en waardr de schade dermate is dat het gebruik nmgelijk is, bv. brand, gasntplffing, blikseminslag, ; 15 Renvatienta: een gedetailleerde, gedateerde en ndertekende nta, die dr de administratie wrdt gedgekeurd en waarin minstens is pgenmen: - een verzicht van de vrgenmen werken; - een gedetailleerd tijdsschema waaruit blijkt dat binnen een peride van maximaal 2 jaar een wning bewnbaar wrdt gemaakt; - bestekken en/f facturen met betrekking tt de vrgenmen werken; - een ftreprtage met weergave van de bestaande testand van de te renveren nderdelen; - indien van tepassing een akkrd van de mede-eigenaars; 16 Sciale wnrganisatie: een sciale huisvestingsmaatschappij, het Vlaams Wningsfnds van de Grte Gezinnen, sciaal verhuurkantr f een huurdersrganisatie; 17 Tweede verblijf: een wning, waar de huder van het zakelijk recht die er kan verblijven, niet ingeschreven is in de bevlkingsregisters, ngeacht f het gaat m landhuizen, bungalws, appartementen, grte f kleine weekendhuizen f buitengederen, ptrekjes, chalets, met chalets gelijkgestelde caravans, en alle andere vaste wningen, maar die p elk genblik dr hem vr bewning kan wrden gebruikt én waarvr een aangifte is gebeurd vereenkmstig de bepalingen van de belastingverrdening p tweede verblijven zals gedgekeurd dr de gemeenteraad. Als tweede verblijf wrdt niet beschuwd een wning die de vrbije 12 maanden niet effectief werd gebruikt vereenkmstig de functie tweede verblijf; 18 Vlaamse Wncde: het decreet van 15 juli 1997 hudende de Vlaamse Wncde; Gemeentebestuur Zingem Alfred Ameltstraat Zingem NIS 45057

3 19 Zakelijke gerechtigde: de huder van één van vlgende zakelijke rechten: a) - de vlle eigendm; b) - het recht van pstal f van erfpacht; c) - het vruchtgebruik; Titel II: Bepalingen met betrekking tt de pmaak van de inventaris en het leegstandsregister Artikel 2 Het leegstandsregister wrdt pgemaakt en pgebuwd vereenkmstig artikel van het decreet grnd- en pandenbeleid van 27 maart Het leegstandsregister wrdt bijgehuden vereenkmstig de bepalingen van het prgrammadecreet 2010 hudende bepalingen tt begeleiding van de begrting 2010 zals gepubliceerd in het Belgisch Staatsblad p 30 december 2009 en het besluit van de Vlaamse regering van 10 juli 2009 hudende nadere regels betreffende het leegstandsregister. Artikel 3 De administratie maakt een leegstandsregister p bestaande uit twee inventarissen, één vr leegstaande gebuwen en één vr leegstaande wningen vereenkmstig de bepalingen in afdeling 2 van hfdstuk 3 titel 2 van het decreet grnd- en pandenbeleid en in het besluit hudende nadere regels betreffende het leegstandsregister. Een wning die pgenmen is p de lijst ngeschikt/nbewnbaar verklaarde wningen van de inventaris van verkrtte wningen en/f gebuwen van Wnen-Vlaanderen wrdt niet pgenmen in het leegstandsregister. Artikel 4 De pname van een leegstaand gebuw f een leegstaande wning in het leegstandsregister gebeurt na minimum 12 maanden leegstand vanaf de datum van de administratieve akte van de leegstand. Artikel 5 1 De ambtenaren van de administratie zijn bevegd m leegstand vereenkmstig de bepalingen in afdeling 2 van hfdstuk 3 titel 2 van het decreet grnd- en pandenbeleid en in het besluit hudende nadere regels betreffende het leegstandsregister p te spren en in een gemtiveerde administratieve akte vast te stellen. 2 Het vaststellen van leegstand gebeurt p basis van een gemtiveerde administratieve akte waarin één f meerdere van nderstaande indicaties wrdt pgenmen: ntbreken van een inschrijving in het bevlkingsregister; ntbreken van een aangifte als 2de verblijf; aanvraag tt vermindering van het kadastraal inkmen p grnd van artikel 15 van het Wetbek van Inkmstenbelasting; aanvraag m vermindering van nrerende vrheffing naar aanleiding van leegstand f imprductiviteit; vermeden van het gebruik van de wnentiteit als dmiciliewning; vermeden dat de wning niet wrdt bewnd, ndanks inschrijving in het bevlkingsregister; vermeden dat de wning niet wrdt gebruikt in vereenstemming met de wnfunctie; vermeden dat het gebuw niet wrdt gebruikt vereenkmstig de bestemming; vermeden van een dermate laag verbruik van nutsvrzieningen dat een gebruik vereenkmstig de wnfunctie f het nrmale gebruik van het gebuw kan wrden uitgeslten; vermeden dat het gebuw vr meer dan de helft van de ttale vlerppervlakte niet vereenkmstig de functie van het gebuw wrdt aangewend; nmgelijkheid m het gebuw f de wning te betreden; Gemeentebestuur Zingem Alfred Ameltstraat Zingem NIS 45057

4 verzegelde tegang(en) tt de wning f het gebuw; dichtgemaakte f gesupprimeerde raampeningen (dichtgeplakt, dicht geschilderd); winddichtheid van de wning is niet gewaarbrgd (belangrijke glasbreuk, buitenschrijnwerk kan niet meer geslten wrden, ); nafgewerkte ruwbuw; ernstige inpandige vernielingen: wning deels vernield f geslpt; langdurig aanbieden van het gebuw f de wning als te huur f te kp ; langdurig neergelaten rlluiken; ernstig vervuild glas- en/f buitenschrijnwerk; uitpuilende f dichtgeklapte brievenbus; strende mgevingsaanleg: langdurig niet f slecht nderhuden mgeving/tuin; wning is helemaal/gedeeltelijk niet gemeubeld; getuigenverklaringen: mwnende(n), pstbde, wijkagent; ntbreken van aansluitingen p nutsvrzieningen. 3 De dr het cllege van burgemeester en schepenen met de pspring van leegstand belaste ambtenaren bezitten de nderzek, cntrle- en vaststellingsbevegdheden, vermeld in artikel 6 van het decreet van 30 mei 2008 betreffende de vestiging, de invrdering en de geschillenprcedure van prvincie- en gemeentebelastingen. 4 De zakelijke gerechtigden wrden per beveiligde zending in kennis gesteld van de beslissing tt pname in het leegstandsregister vereenkmstig de bepalingen in afdeling 2 van hfdstuk 3, artikel van het decreet grnd- en pandenbeleid en in het besluit hudende nadere regels betreffende het leegstandsregister. Het schrijven geeft desgevallend aan welke vrijstellingen van de leegstandsbelasting in het leegstandsregister wrden vermeld. Artikel 6 1 Binnen een termijn van dertig dagen, ingaande de dag na deze van de betekening van het schrijven, vermeld in artikel 4 5., kan een zakelijk gerechtigde(n) bij het cllege van burgemeester en schepenen berep aantekenen tegen de beslissing tt pname in het leegstandsregister. Het berep wrdt per beveiligde zending betekend. Elk inkmend berepsschrift wrdt geregistreerd in het leegstandsregister en een ntvangstmelding wrdt naar de indiener(s) van het berepsschrift verstuurd. 2 De huder van het zakelijk recht die de inventarisatie wenst te betwisten, dient hiervr zelf alle ndige bewijsstukken vr te leggen aan het cllege. Deze bewijsstukken dienen minimaal vlgende gegevens te bevatten: de identiteit en adres van de indiener; de aanwijzing van de administratieve akte van leegstand van het gebuw, de wning, de kamer f de verige wngelegenheid waarp het berepsschrift betrekking heeft; één f meer bewijsstukken die aantnen dat niet vldaan is aan de vereisten van dit reglement en van afdeling 2 van hfdstuk 3 van het decreet grnd- en pandenbeleid. 3 Het berepsschrift is alleen nntvankelijk in één van de vlgende gevallen: het berepsschrift is niet binnen de termijn ingediend; niet cnfrm vereenkmstig de bepalingen 2; als het niet ndertekend is; bij niet beveiligde zending. 4 De al dan niet aanvaarding van een berep kan wrden vrafgegaan dr een cntrle van de administratie ter plaatse met het g p een feitennderzek. Het berep wrdt geacht ngegrnd te zijn als de tegang tt het gebuw, de wning, de kamer f de verige wngelegenheid geweigerd f verhinderd wrdt vr het feitennderzek. 5 Het cllege det uitspraak ver het berep en betekent zijn beslissing aan de indiener ervan binnen een termijn van negentig dagen, ingaand de dag na deze van de betekening van het berepschrift. De uitspraak wrdt per beveiligde zending betekend. Gemeentebestuur Zingem Alfred Ameltstraat Zingem NIS 45057

5 Als het cllege het berep gegrnd acht, f nalaat m binnen de termijn, vermeld in het eerste lid, kennis te geven van zijn beslissing, kunnen de eerder gedane vaststellingen geen aanleiding geven tt een beslissing tt pname in het leegstandsregister. 6 Indien de beslissing tt pname in het leegstandsregister niet tijdig betwist wrdt, f het berep van de zakelijke gerechtigde nntvankelijk f ngegrnd is, wrdt het gebuw, de wning, de kamer f de verige wngelegenheid in het leegstandsregister pgenmen vanaf de datum van de administratieve akte van de leegstand. Artikel 7 1 Een gebuw wrdt uit het leegstandsregister geschrapt, eens een zakelijk gerechtigde bewijst dat meer dan de helft van de ttale vlerppervlakte vereenkmstig de functie, vermeld in artikel , eerste lid, van het decreet grnd- en pandenbeleid aangewend wrdt gedurende een termijn van ten minste zes peenvlgende maanden. Desgevallend zal de beheerder van het leegstandsregister het gebuw schrappen, na het verstrijken van het effectieve gebruik van het gebuw gedurende een peride van zes peenvlgende maanden, met als ingangsdatum van de schrapping de eerste dag van de aanwending vereenkmstig de functie, vermeld in artikel , eerste lid van het decreet grnd- en pandenbeleid. 2 Een wning wrdt uit het leegstandsregister geschrapt, eens een zakelijk gerechtigde bewijst dat deze wning, kamer f verige wngelegenheid gedurende een termijn van ten minste zes peenvlgende maanden aangewend wrdt in vereenstemming met de functie, vermeld in artikel van het decreet, grnd- en pandenbeleid. Desgevallend zal de beheerder van het leegstandsregister de wning, de kamer f de verige wngelegenheid schrappen, na het verstrijken van het effectieve gebruik van de wning, gedurende een peride van zes peenvlgende maanden, met als ingangsdatum van de schrapping de eerste dag van de aanwending vereenkmstig de functie, vermeld in artikel , eerste lid van het decreet grnd- en pandenbeleid. 3 Het schrappen van het gebuw f de wning kan enkel p uitdrukkelijk en schriftelijk verzek via beveiligde zending van één f meer zakelijk gerechtigden. 4 De al dan niet inwilliging van een verzek tt schrapping kan wrden vrafgegaan dr een cntrle van de administratie ter plaatse met het g p een feitennderzek. Het verzek tt schrapping wrdt niet ingewilligd als de tegang tt het gebuw f de wning geweigerd f verhinderd wrdt vr het feitennderzek. 5 De beheerder van het leegstandsregister nderzekt f er redenen zijn tt schrapping binnen een termijn van rde van twee maanden na ntvangst van het verzek. De beheerder van het leegstandsregister brengt de verzeker p de hgte van zijn beslissing met een beveiligde zending. 6 Binnen een termijn van dertig dagen, ingaand de dag na deze van de betekening van het schrijven vermeld in artikel 7 5, kan een zakelijk gerechtigde bij het cllege van burgemeester en schepenen berep aantekenen tegen de weigering van het verzek tt schrapping van een gebuw f wning uit het leegstandsregister. Het berep wrdt per beveiligde zending betekend. 7 Het cllege det uitspraak ver het berep en betekent zijn beslissing aan de indiener ervan binnen een termijn van negentig dagen, ingaand de dag na deze van de betekening van het berepschrift. De uitspraak wrdt per beveiligde zending betekend. Als het cllege het berep gegrnd acht f nalaat binnen de vrpgestelde termijn kennis te geven van zijn beslissing, is het berep ingewilligd met als datum van schrapping het initiële verzek tt schrapping. Gemeentebestuur Zingem Alfred Ameltstraat Zingem NIS 45057

6 Titel III: Fiscale bepalingen Artikel 8 Er wrdt vr de aanslagjaren 2014 tt en met 2019 een jaarlijkse gemeentebelasting gevestigd p de gebuwen en wningen die pgenmen zijn in het gemeentelijk leegstandsregister. Artikel 9 De belasting vr een leegstaand gebuw f wning is vr het eerst verschuldigd vanaf het genblik dat het gebuw f de wning is pgenmen in het gemeentelijk leegstandsregister. Zlang het leegstaand gebuw f de wning niet uit het leegstandsregister is geschrapt, is de belasting van het aanslagjaar verschuldigd p het genblik dat een nieuwe termijn van twaalf maanden verstrijkt. Artikel 10 1 De belasting is verschuldigd dr de zakelijk gerechtigde betreffende het gebuw f de wning. 2 In geval van mede-eigendm zijn alle zakelijk gerechtigden hfdelijk en slidair aansprakelijk vr de betaling van de ttale belastingschuld. Ingeval er meerdere andere zakelijk gerechtigden zijn, dan zijn deze eveneens hfdelijk aansprakelijk vr de betaling van de ttale belastingschuld. 3 De zakelijk gerechtigde die zijn zakelijk recht verdraagt, met de verkrijger ervan in kennis stellen dat het ged is pgenmen in het leegstandsregister. Tevens met hij per aangetekend schrijven een kpie van de ntariële akte bezrgen aan de gemeente, binnen twee maanden na het verlijden van de ntariële akte. Deze kpie bevat minstens de vlgende gegevens: - naam en adres van de verkrijger van het zakelijk recht dat de zakelijk gerechtigde heeft vergedragen, de aard van het zakelijk recht en zijn aandeel in het vergedragen zakelijk recht; - datum van de akte, naam en standplaats van de ntaris; - nauwkeurige aanduiding van het gebuw f de wning Bij ntstentenis van deze kennisgeving wrdt de verdragende zakelijk gerechtigde, in afwijking van 1, als belastingplichtige beschuwd vr de eerstvlgende belasting die na de verdracht van zijn zakelijk recht wrdt gevestigd. Artikel 11 1 De basisbelasting bedraagt: 1.250,00 EUR vr een leegstaand gebuw in de zin van artikel f 4 van het decreet grnden pandenbeleid vr een leegstaande wning in de zin van artikel f 4 van het decreet grnd- en pandenbeleid: 1.250,00 EUR vr een ééngezinswning 100,00 EUR vr een kamer als vermeld in artikel 2 1, eerste lid, 10 bis van de Vlaamse Wncde 500,00 EUR vr elk andere wning dan deze vermeld nder a) en b). 2 Indien het gebuw f de wning een peenvlgende termijn van twaalf maanden p de inventaris staat bedraagt de belasting: 1.875,00 EUR vr een leegstaand gebuw in de zin van artikel f 4 van het decreet grnden pandenbeleid Gemeentebestuur Zingem Alfred Ameltstraat Zingem NIS 45057

7 Vr een leegstaande wning in de zin van artikel f 4 van het decreet grnd- en pandenbeleid: 1.875,00 EUR vr een ééngezinswning 150,00 EUR vr een kamer als vermeld in artikel 2 1, eerste lid, 10 bis van de Vlaamse Wncde 750,00 EUR vr elk andere wning dan deze vermeld nder a) en b). 3 Indien het gebuw f de wning een tweede peenvlgende termijn van twaalf maanden en vervlgens elke peenvlgende termijn van twaalf maanden p de inventaris staat bedraagt de belasting: 2.500,00 EUR vr een leegstaand gebuw in de zin van artikel f 4 van het decreet grnden pandenbeleid Vr een leegstaande wning in de zin van artikel f 4 van het decreet grnd- en pandenbeleid: 2.500,00 EUR vr een ééngezinswning 200,00 EUR vr een kamer als vermeld in artikel 2 1, eerste lid, 10 bis van de Vlaamse Wncde 1.000,00 EUR vr elk andere wning dan deze vermeld nder a) en b). Artikel 12 1 Van de leegstandsheffing wrden vrijgesteld: 1 de belastingplichtige die in een erkende uderenvrziening verblijft, f vr een langdurig verblijf werd pgenmen in een psychiatrische instelling f een ziekenhuis. Het bewijs van het verblijf wrdt geleverd dr de erkende uderenvrziening, de psychiatrische instelling f het ziekenhuis waar de belastingschuldige verblijft. Met dien verstande dat deze vrijstelling geldt vr een peride van 3 jaar vlgend p de datum van pname en slechts geldt vr de wning die laatst bewnd werd dr de belastingplichtige vóór de pname in een erkende uderenvrziening, psychiatrische instelling f ziekenhuis; 2 de belastingplichtige die sinds minder dan één jaar zakelijk gerechtigde is van het gebuw f de wning met dien verstande dat deze vrijstelling slechts geldt vr het heffingsjaar vlgend p het verkrijgen van het zakelijk recht. Deze vrijstelling geldt vr verdrachten: - aan venntschappen die dr de verdrager rechtstreeks f nrechtstreeks in rechten f in feiten gecntrleerd wrden; - indien de verdracht het gevlg is van een fusie, splitsing f een andere vergang ten algemene titel; - aan bled- en aanverwanten tt en met de derde graad, tenzij in geval van verdracht bij erfpvlging f testament 2 Van de leegstandsheffing wrden niet vrijgesteld: 1 de belastingplichtige die vlle eigenaar is van één enkele wning, bij uitsluiting van enige andere wning. 3 Een vrijstelling van belasting wrdt verleend indien het gebuw f de wning: 1 gelegen is binnen de grenzen van een dr de bevegde verheid gedgekeurd nteigeningsplan; 2 geen vrwerp meer kan uitmaken van een stedenbuwkundige vergunning mdat een vrlpig f definitief nteigeningsplan is vastgesteld; 3 vernield f beschadigd werd ten gevlge van een pltse ramp, met dien verstande dat deze vrijstelling slechts geldt gedurende een peride van drie jaar vlgend p de datum van de vernieling f beschadiging; 4 nmgelijk daadwerkelijk gebruikt kan wrden mwille van een verzegeling in het kader van een strafrechtelijk nderzek f mwille van een expertise in het kader van een gerechtelijke prcedure, met dien verstande dat deze vrijstelling slechts geldt gedurende een peride van twee jaar vlgend p de aanvang van de nmgelijkheid tt daadwerkelijk gebruik; 5 gerenveerd wrdt blijkens een niet vervallen stedenbuwkundige vergunning vr stabiliteitswerken f slpwerkzaamheden, een schriftelijke bevestiging van de vlledig bevnden aanvraag vr een stedenbuwkundige vergunning pgemaakt dr de gemeentelijke stedenbuwkundige ambtenaar f een gedetailleerd renvatienta vrgelegd wrdt waaruit blijkt Gemeentebestuur Zingem Alfred Ameltstraat Zingem NIS 45057

8 dat de ndige renvatiewerken zullen uitgeverd wrden. Met dien verstande dat deze vrijstelling slechts geldt gedurende een termijn van één jaar vlgend p het uitverbaar wrden van de stedenbuwkundige vergunning. Deze vrijstellingstermijn is maximaal tweemaal verlengbaar vr één jaar p vrwaarde dat de werken p een nrmale manier vrderen; 6 het vrwerp uitmaakt van een vereenkmst met het g p renvatie-, verbeterings- f aanpassingswerkzaamheden in de zin van artikel 18, 2, van de Vlaamse Wncde; 7 het vrwerp uitmaakt van een dr de gemeente, het Openbaar Centrum vr Maatschappelijk Welzijn f een sciale wnrganisatie verkregen sciaal beheersrecht, vereenkmstig artikel 90 van de Vlaamse Wncde. 4 De zakelijk gerechtigde die gebruik wenst te maken van een vrijstelling van de belasting dient zelf hiervr schriftelijk de ndige bewijsstukken in te dienen aan de beheerder van het leegstandsregister Artikel 13 De belasting wrdt ingevrderd bij wege van een khier dat vastgesteld en uitverbaar verklaard wrdt dr het cllege van burgemeester en schepenen. Artikel 14 De belasting met betaald wrden binnen twee maanden na de verzending van het aanslagbiljet. Artikel 15 1 De belastingplichtige kan berep indienen tegen deze belasting bij het cllege van burgemeester en schepenen. Het bezwaarschrift wrdt behandeld in vereenstemming met het decreet van 30 mei 2008 betreffende de vestiging, de invrdering en de geschillenprcedure van prvincieen gemeentebelastingen. 2 Het berep met, p straffe van nietigheid, schriftelijk wrden ingediend, ndertekend en gemtiveerd zijn. 3 De indiening met, p straffe van verval, gebeuren binnen een termijn van drie maanden vanaf de derde kalenderdag vlgend p de datum van verzending van het aanslagbiljet. 4 Van het bezwaarschrift wrdt een ntvangstbewijs afgegeven, binnen de 15 dagen na indiening ervan. 5 De heffingsplichtige die in de mgelijkheid werd gesteld m het berep, vermeld in artikel van het decreet grnd- en pandenbeleid van 27 maart 2009, aan te tekenen, kan in het kader van het krachtens vrmeld decreet gerganiseerde bezwarenprcedure geen excepties inrepen tegen de in het leegstandsregister pgenmen vermeldingen, tenzij de ingerepen grnden tt bezwaar na de pname van het gebuw f de wning in het leegstandsregister zijn ntstaan. Artikel 16 Znder afbreuk te den aan de bepalingen van het decreet van 30 mei 2008 betreffende de vestiging, de invrdering en de geschillenprcedure van prvincie- en gemeentebelastingen, zijn de bepalingen van titel VII (Vestiging en invrdering van de belastingen), hfdstukken 1, 3, 4,6 tt en met 9 van het Wetbek van de inkmstenbelastingen en de artikelen 126 tt 175 van het uitveringsbesluit van dit Wetbek van tepassing, vr zver ze niet specifiek de belastingen p de inkmsten betreffen. Gemeentebestuur Zingem Alfred Ameltstraat Zingem NIS 45057

9 Titel IV: verige bepalingen Artikel 17 Onderhavige beslissing treedt in werking p 1 januari 2014 en vervangt de gemeentebeslissing van 3 juni 2010 hudende vaststellen van het belastingreglement p de leegstand van gebuwen, wningen, kamers en verige wngelegenheden. Gemeentebestuur Zingem Alfred Ameltstraat Zingem NIS 45057

Reglement: belasting op de leegstand van gebouwen en woningen

Reglement: belasting op de leegstand van gebouwen en woningen Titel I: definities Reglement: belasting p de leegstand van gebuwen en wningen Artikel 1 Vr de tepassing van dit reglement wrdt verstaan nder: 1 Aanslagjaar: het aanslagjaar is het jaar waarin de belasting

Nadere informatie

Reglement betreffende leegstandsregister.

Reglement betreffende leegstandsregister. Reglement betreffende leegstandsregister. Artikel 1. Definities 1. Voor de toepassing van dit reglement wordt verstaan onder: 1 Beveiligde zending: één van de hiernavolgende betekeningswijze: a) Een aangetekend

Nadere informatie

REGLEMENT OP LEEGSTAND GEBOUWEN, WONINGEN, KAMERS EN OVERIGE WOONGELEGENHEDEN.

REGLEMENT OP LEEGSTAND GEBOUWEN, WONINGEN, KAMERS EN OVERIGE WOONGELEGENHEDEN. REGLEMENT OP LEEGSTAND GEBOUWEN, WONINGEN, KAMERS EN OVERIGE WOONGELEGENHEDEN. Art. 1: De gemeenteraad gaat akkoord met onderhavig reglement en diens voorstel tot uitwerking. Onderhavig reglement treedt

Nadere informatie

GEMEENTELIJK REGLEMENT VOOR DE OPMAAK EN HET BEHEER VAN EEN REGISTER VOOR LEEGSTAANDE GEBOUWEN EN WONINGEN

GEMEENTELIJK REGLEMENT VOOR DE OPMAAK EN HET BEHEER VAN EEN REGISTER VOOR LEEGSTAANDE GEBOUWEN EN WONINGEN GEMEENTELIJK REGLEMENT VOOR DE OPMAAK EN HET BEHEER VAN EEN REGISTER VOOR LEEGSTAANDE GEBOUWEN EN WONINGEN Hoofdstuk 1: DEFINITIES Artikel 1. 1. administratie: de administratieve eenheid binnen de gemeente

Nadere informatie

Reglement: belasting op de leegstand van gebouwen en woningen

Reglement: belasting op de leegstand van gebouwen en woningen Titel I: definities Reglement: belasting op de leegstand van gebouwen en woningen Artikel 1 Voor de toepassing van dit reglement wordt verstaan onder: 1 Aanslagjaar: het aanslagjaar is het jaar waarin

Nadere informatie

Belastingreglement van 30 december 2013 op de leegstand van gebouwen en woningen

Belastingreglement van 30 december 2013 op de leegstand van gebouwen en woningen Algemene bepalingen Artikel 1 Belastingreglement van 30 december 2013 op de leegstand van gebouwen en woningen Er wordt voor de aanslagjaren 2014 tot en met 2019 een jaarlijkse gemeentebelasting gevestigd

Nadere informatie

Grond- en pandenbeleid - Vaststellen reglement opname in register van leegstaande gebouwen, woningen, kamers en overige woongelegenheden

Grond- en pandenbeleid - Vaststellen reglement opname in register van leegstaande gebouwen, woningen, kamers en overige woongelegenheden Grond- en pandenbeleid - Vaststellen reglement opname in register van leegstaande gebouwen, woningen, kamers en overige woongelegenheden Het reglement opname in register van leegstaande gebouwen, woningen,

Nadere informatie

Artikel 1: Algemene bepalingen

Artikel 1: Algemene bepalingen Stad Harelbeke Gemeentelijke belasting op woningen, kamers, gebouwen of andere woongelegenheden, opgenomen in het gemeentelijk leegstandsregister. (gecoördineerde versie wijzigingen gemeenteraad 20.01.2014)

Nadere informatie

Heffing op leegstand.

Heffing op leegstand. Heffing op leegstand. Artikel 1. Definities 1. Voor de toepassing van dit reglement wordt verstaan onder: 1 Kamer: een woning waarin één of meer van de volgende voorzieningen ontbreken: - WC - Bad of douche

Nadere informatie

Reglement op de leegstand van gebouwen en woningen, kamers en andere woongelegenheden

Reglement op de leegstand van gebouwen en woningen, kamers en andere woongelegenheden Reglement op de leegstand van gebouwen en woningen, kamers en andere woongelegenheden Artikel 1: Definities Voor de toepassing van dit reglement wordt verstaan onder: 1 Administratie: de administratieve

Nadere informatie

GEMEENTELIJK REGLEMENT OP DE LEEGSTAND EN LEEGSTANDHEFFING

GEMEENTELIJK REGLEMENT OP DE LEEGSTAND EN LEEGSTANDHEFFING GEMEENTELIJK REGLEMENT OP DE LEEGSTAND EN LEEGSTANDHEFFING Vastgesteld bij gemeenteraadsbesluit op 22/06/2010 Aangepast bij gemeenteraadsbesluit op 23/04/2013 1. Definities Artikel 1 - De definities van

Nadere informatie

GEMEENTEBELASTING OP DE LEEGSTAND EN DE VERWAARLOZING VAN GEBOUWEN EN WONINGEN 2011 T/M 2013 - GOEDKEURING

GEMEENTEBELASTING OP DE LEEGSTAND EN DE VERWAARLOZING VAN GEBOUWEN EN WONINGEN 2011 T/M 2013 - GOEDKEURING GEMEENTEBELASTING OP DE LEEGSTAND EN DE VERWAARLOZING VAN GEBOUWEN EN WONINGEN 2011 T/M 2013 - GOEDKEURING De gemeenteraad, Gelet op het gemeentedecreet van 15 juli 2005, met latere wijzigingen; Gelet

Nadere informatie

Belasting op leegstand van woningen en gebouwen, 2014-2019

Belasting op leegstand van woningen en gebouwen, 2014-2019 Belasting op leegstand van woningen en gebouwen, 2014-2019 goedgekeurd door de gemeenteraad op 31 maart 2014 gepubliceerd op website gemeente op 13 mei 2014 gemeenteraad Artikel 1A Vanaf de inwerkingtreding

Nadere informatie

GEMEENTEBELASTING OP LEEGSTAANDE GEBOUWEN, WONINGEN, KAMERS EN OVERIGE WOONGELEGENHEDEN GESTEMD IN DE GEMEENTERAAD VAN 30 DECEMBER 2013

GEMEENTEBELASTING OP LEEGSTAANDE GEBOUWEN, WONINGEN, KAMERS EN OVERIGE WOONGELEGENHEDEN GESTEMD IN DE GEMEENTERAAD VAN 30 DECEMBER 2013 Provincie OOST-VLAANDEREN Gemeente Zelzate GEMEENTEBELASTING OP LEEGSTAANDE GEBOUWEN, WONINGEN, KAMERS EN OVERIGE WOONGELEGENHEDEN GESTEMD IN DE GEMEENTERAAD VAN 30 DECEMBER 2013 Artikel 1: - Er wordt

Nadere informatie

Belasting op leegstaande gebouwen en woningen voor de periode

Belasting op leegstaande gebouwen en woningen voor de periode Belasting op leegstaande gebouwen en woningen voor de periode 2015-2019 1. Definities: Artikel 1: De definities van woningen en gebouwen uit artikel 1.2 van het decreet grond- en pandenbeleid zijn van

Nadere informatie

Gemeentebelasting op leegstand van woningen en gebouwen

Gemeentebelasting op leegstand van woningen en gebouwen 1 De gemeenteraad, Gelet op het gemeentedecreet, artikel 43 2, 15 in het bijzonder; Gelet op het decreet van 30 mei 2008 betreffende de vestiging, de invordering en de geschillenprocedure van provincie-

Nadere informatie

Reglement inzake het leegstandsregister van gebouwen en woningen Gemeenteraad van 27 maart 2017

Reglement inzake het leegstandsregister van gebouwen en woningen Gemeenteraad van 27 maart 2017 Reglement inzake het leegstandsregister van gebouwen en woningen Gemeenteraad van 27 maart 2017 Artikel 1: Definities Voor de toepassing van dit reglement wordt verstaan onder: 1 Administratie: de personeelsleden

Nadere informatie

GEMEENTERAAD

GEMEENTERAAD PROVINCIE ANTWERPEN GEMEENTE ARENDONK GEMEENTERAAD 16.12.2013 Gemeentelijke leegstandsheffing. Gelet op het reglement gemeentelijke leegstandsheffing, goedgekeurd in zitting van de gemeenteraad van 18.11.2013;

Nadere informatie

Belastingreglement op leegstaande woningen voor de periode van 1 januari 2016 tot en met 31 december 2019. Titel I - Algemene bepalingen

Belastingreglement op leegstaande woningen voor de periode van 1 januari 2016 tot en met 31 december 2019. Titel I - Algemene bepalingen Belastingreglement op leegstaande woningen voor de periode van 1 januari 2016 tot en met 31 december 2019 Zitting van 15 oktober 2015. Gepubliceerd op 20 oktober 2015. Titel I - Algemene bepalingen Artikel

Nadere informatie

Belastingreglement op tweede verblijven en leegstaande gebouwen voor de periode van 1 januari 2016 tot en 31 december 2019

Belastingreglement op tweede verblijven en leegstaande gebouwen voor de periode van 1 januari 2016 tot en 31 december 2019 Belastingreglement op tweede verblijven en leegstaande gebouwen voor de periode van 1 januari 2016 tot en 31 december 2019 Zitting van 15 oktober 2015. Gepubliceerd op 20 oktober 2015. Titel I - Algemene

Nadere informatie

GEMEENTELIJK REGLEMENT OP DE LEEGSTAND EN LEEGSTANDHEFFING

GEMEENTELIJK REGLEMENT OP DE LEEGSTAND EN LEEGSTANDHEFFING GEMEENTELIJK REGLEMENT OP DE LEEGSTAND EN LEEGSTANDHEFFING Vastgesteld bij gemeenteraadsbesluit op 27/06/2017 HOOFDSTUK 1. Leegstandsregister Artikel 1 Begripsomschrijvingen De definities uit artikel 1.2

Nadere informatie

REGLEMENT EN BELASTING OP LEEGSTAND VAN GEBOUWEN EN WONINGEN

REGLEMENT EN BELASTING OP LEEGSTAND VAN GEBOUWEN EN WONINGEN pagina 1 van 9 REGLEMENT EN BELASTING OP LEEGSTAND VAN GEBOUWEN EN WONINGEN 1. ALGEMENE BEPALINGEN ARTIKEL 1: DEFINITIES 1. Voor de toepassing van dit reglement wordt verstaan onder: Administratie: de

Nadere informatie

GEMEENTE LENDELEDE B E K E N D M A K I N G ====================

GEMEENTE LENDELEDE B E K E N D M A K I N G ==================== Provincie West-Vlaanderen Arrondissement Kortrijk GEMEENTE LENDELEDE B E K E N D M A K I N G ==================== De gemeenteraad van de gemeente Lendelede, provincie West-Vlaanderen heeft in zitting van

Nadere informatie

Belastingreglement op leegstaande woningen en/of gebouwen

Belastingreglement op leegstaande woningen en/of gebouwen Belastingreglement op leegstaande woningen en/of gebouwen De gemeenteraad Gelet op het decreet van 15 juli 1997 houdende de Vlaamse Wooncode; Gelet op het Gemeentedecreet van 15 juli 2005, met latere wijzigingen;

Nadere informatie

ARTIKEL 1: Definities. ARTIKEL 2: Inventarisatie. ARTIKEL 3: Inventarisatiedatum

ARTIKEL 1: Definities. ARTIKEL 2: Inventarisatie. ARTIKEL 3: Inventarisatiedatum ADMINISTRATIEVE VERORDENING BETREFFENDE DE INVENTARISATIE VAN LEEGSTAANDE WONINGEN EN/OF GEBOUWEN - ONGESCHIKT, ONBEWOONBAAR EN/OF OVERBEWOOND VERKLAARDE WONINGEN - WONINGEN EN/OF GEBOUWEN IN VERWAARLOOSDE

Nadere informatie

1. Model van gemeentereglement inzake de leegstand van gebouwen en woningen, met indicaties van leegstand.

1. Model van gemeentereglement inzake de leegstand van gebouwen en woningen, met indicaties van leegstand. Belastingreglement op leegstand van gebouwen en woningen (1.713.113(1)) 1. Model van gemeentereglement inzake de leegstand van gebouwen en woningen, met indicaties van leegstand. De Gemeenteraad, Gelet

Nadere informatie

. Belasting op gebouwen en/of woningen die beschouwd worden als leegstand of onafgewerkt Gelet op het decreet van 4 februari 1997 houdende de

. Belasting op gebouwen en/of woningen die beschouwd worden als leegstand of onafgewerkt Gelet op het decreet van 4 februari 1997 houdende de . Belasting op gebouwen en/of woningen die beschouwd worden als leegstand of onafgewerkt Gelet op het decreet van 4 februari 1997 houdende de kwaliteitsnormen en veiligheidsnormen voor kamers en studentenkamers,

Nadere informatie

Belastingsreglement voor het leegstandsregister

Belastingsreglement voor het leegstandsregister Reglement Belastingsreglement voor het leegstandsregister Vastgesteld door de gemeenteraad op 14 december 2016 Bekendgemaakt op www.maldegem.be op 23 december 2016 Argumentatie Langdurige leegstand van

Nadere informatie

Belastingreglement op woningen en/of gebouwen die worden beschouwd als leegstaand of onafgewerkt voor de aanslagjaren 2014-2019 (0020-7374000)

Belastingreglement op woningen en/of gebouwen die worden beschouwd als leegstaand of onafgewerkt voor de aanslagjaren 2014-2019 (0020-7374000) Belastingreglement op woningen en/of gebouwen die worden beschouwd als leegstaand of onafgewerkt voor de aanslagjaren 2014-2019 (0020-7374000) Artikel 1 Het belastingreglement d.d. 20/12/2012 op woningen

Nadere informatie

Reglement gemeentebelastingen op leegstaande gebouwen, woningen, kamers en overige woongelegenheden.

Reglement gemeentebelastingen op leegstaande gebouwen, woningen, kamers en overige woongelegenheden. GEMEENTERAAD VAN 25 FEBRUARI 2010 Reglement gemeentebelastingen op leegstaande gebouwen, woningen, kamers en overige woongelegenheden. Artikel 1: Definities Voor de toepassing van dit reglement wordt verstaan

Nadere informatie

2 Beroepsinstantie: het college van burgemeester en schepenen.

2 Beroepsinstantie: het college van burgemeester en schepenen. BELASTING OP LEEGSTAND GR 23.02.2017 Hoofdstuk 1: Begripsomschrijvingen Art. 1.- Voor de toepassing van dit reglement gelden onder meer de begripsomschrijvingen van het artikel 1.2 van het decreet van

Nadere informatie

Goedkeuring reglement heffing op leegstand van woningen en gebouwen voor het aanslagjaar 2017

Goedkeuring reglement heffing op leegstand van woningen en gebouwen voor het aanslagjaar 2017 Goedkeuring reglement heffing op leegstand van woningen en gebouwen voor het aanslagjaar 2017 De Gemeenteraad, Gelet op het gemeentedecreet van 15 juli 2005 en latere wijzigingen; Gelet op het gemeentedecreet

Nadere informatie

GEMEENTERAAD 7 SEPTEMBER 2010 REGLEMENT INZAKE DE LEEGSTAND VAN GEBOUWEN EN WONINGEN 1. ALGEMENE BEPALINGEN. Artikel 1: Definities

GEMEENTERAAD 7 SEPTEMBER 2010 REGLEMENT INZAKE DE LEEGSTAND VAN GEBOUWEN EN WONINGEN 1. ALGEMENE BEPALINGEN. Artikel 1: Definities GEMEENTERAAD 7 SEPTEMBER 2010 REGLEMENT INZAKE DE LEEGSTAND VAN GEBOUWEN EN WONINGEN 1. ALGEMENE BEPALINGEN Artikel 1: Definities 1. Voor de toepassing van dit reglement wordt verstaan onder: 1 Administratie:

Nadere informatie

Reglement inzake het leegstandsregister Gemeentelijk reglement betreffende het register van leegstand van gebouwen en woningen

Reglement inzake het leegstandsregister Gemeentelijk reglement betreffende het register van leegstand van gebouwen en woningen Reglement inzake het leegstandsregister Gemeentelijk reglement betreffende het register van leegstand van gebouwen en woningen Het gemeentelijk reglement betreffende het register van leegstand van gebouwen

Nadere informatie

BELASTING VOOR PANDEN OPGENOMEN IN HET LEEGSTANDSREGISTER (goedgekeurd in zitting van de gemeenteraad van 13 december 2013)

BELASTING VOOR PANDEN OPGENOMEN IN HET LEEGSTANDSREGISTER (goedgekeurd in zitting van de gemeenteraad van 13 december 2013) GEMEENTEBESTUUR WEVELGEM BELASTING VOOR PANDEN OPGENOMEN IN HET LEEGSTANDSREGISTER (goedgekeurd in zitting van de gemeenteraad van 13 december 2013) Art. 1. ALGEMENE BEPALINGEN 1.1. Definities De volgende

Nadere informatie

Gemeentelijk reglement inzake de leegstand van gebouwen en woningen. Aangenomen door de gemeenteraad in zitting van 28 mei 2010

Gemeentelijk reglement inzake de leegstand van gebouwen en woningen. Aangenomen door de gemeenteraad in zitting van 28 mei 2010 Aangenomen door de gemeenteraad in zitting van 28 mei 2010 INHOUD INHOUD... 2 1. Definities en doelstellingen... 3 Artikel 1. Algemene definities... 3 Artikel 2. Doelstellingen... 4 Artikel 3. Toepassingsgebied...

Nadere informatie

GEMEENTERAAD 7 MAART 2017

GEMEENTERAAD 7 MAART 2017 GEMEENTERAAD 7 MAART 2017 GEMEENTEREGLEMENT INZAKE LEEGSTAND VAN GEBOUWEN EN WONINGEN Algemene bepalingen Artikel 1: Definities Voor de toepassing van dit reglement wordt verstaan onder: 1. administratie:

Nadere informatie

Reglement op leegstaande gebouwen, woningen, kamers en overige woongelegenheden.

Reglement op leegstaande gebouwen, woningen, kamers en overige woongelegenheden. Reglement op leegstaande gebouwen, woningen, kamers en overige woongelegenheden. Hoofdstuk I: Inleiding Artikel 1: Definities In dit reglement wordt verstaan onder: Administratie: De gemeentelijke administratieve

Nadere informatie

Gelet op het decreet van 30 mei 2008 betreffende de vestiging, de in vordering en de geschillenprocedure van provincie en gemeentebelastingen;

Gelet op het decreet van 30 mei 2008 betreffende de vestiging, de in vordering en de geschillenprocedure van provincie en gemeentebelastingen; Belasting op leegstaande gebouwen 2014-2019 GR 17.12.2013 De raad in openbare zitting, Gelet op de gemeenteraadsbeslissing van 10 oktober 2010 waarbij een gemeentebelasting wordt vastgesteld op woningen

Nadere informatie

-Artikel 7, 3. Een vrijstelling wordt verleend indien het gebouw of de woning : besluit GEMEENTERAAD. Tom Verheijen

-Artikel 7, 3. Een vrijstelling wordt verleend indien het gebouw of de woning : besluit GEMEENTERAAD. Tom Verheijen FINANCIËLE DIENST Tom Verheijen 143.4 B - punt besluit GEMEENTERAAD vergadering 16.06.2014 Ref nr : TITEL Agendapunt : Belasting op leegstand van gebouwen en woningen - aanpassing Toelichting Het belastingreglement

Nadere informatie

Onderwerp: Belastingreglement ter bestrijding van leegstand van gebouwen en woningen.

Onderwerp: Belastingreglement ter bestrijding van leegstand van gebouwen en woningen. Onderwerp: Belastingreglement ter bestrijding van leegstand van gebouwen en woningen. Hoofdstuk 1. Definities Artikel 1 1 administratie : de gemeentelijke administratieve eenheid die door het college van

Nadere informatie

BELASTING OP GEBOUWEN EN/OF WONINGEN DIE BESCHOUWD WORDEN ALS LEEGSTAND OF ONAFGEWERKT (GR 13/07/2016).

BELASTING OP GEBOUWEN EN/OF WONINGEN DIE BESCHOUWD WORDEN ALS LEEGSTAND OF ONAFGEWERKT (GR 13/07/2016). BELASTING OP GEBOUWEN EN/OF WONINGEN DIE BESCHOUWD WORDEN ALS LEEGSTAND OF ONAFGEWERKT (GR 13/07/2016). Artikel 1 Algemene bepalingen. 1.1. Definities: De volgende begrippen worden gebruikt: 1. Administratie:

Nadere informatie

UITTREKSEL UIT DE NOTULEN VAN DE GEMEENTERAAD

UITTREKSEL UIT DE NOTULEN VAN DE GEMEENTERAAD UITTREKSEL UIT DE NOTULEN VAN DE GEMEENTERAAD Zitting van 19 december 2013 Pagina 1/5 Aanwezig De h. F. Ramon (voorzitter) De h. F. Benoit (burgemeester) De hh. J. Bossuyt, F. Watteeuw, mevr. A. Messelier

Nadere informatie

REGLEMENT VAN INVENTARISATIE EN BELASTING OP GEBOUWEN EN/OF WONINGEN DIE BESCHOUWD WORDEN ALS LEEGSTAAND

REGLEMENT VAN INVENTARISATIE EN BELASTING OP GEBOUWEN EN/OF WONINGEN DIE BESCHOUWD WORDEN ALS LEEGSTAAND GEMEENTEBELASTING OP GEBOUWEN EN/OF WONINGEN DIE BESCHOUWD WORDEN ALS LEEGSTAND 2014 T/M 2019 GOEDKEURING. BESLIST: I. Voor de aanslagjaren 2014 t/m 2019 onderhavig inventarisatie- en belastingreglement

Nadere informatie

Reglement gemeentebelastingen op leegstaande gebouwen, woningen, kamers en overige woongelegenheden

Reglement gemeentebelastingen op leegstaande gebouwen, woningen, kamers en overige woongelegenheden Belastingreglement op leegstaande woningen en/of gebouwen De gemeenteraad Gelet op artikel 170, 4 van de Grondwet; Gelet op het decreet van 15 juli 1997 houdende de Vlaamse Wooncode; Gelet op het Gemeentedecreet

Nadere informatie

Belasting op leegstand van gebouwen en/of woningen voor de aanslagjaren 2014-2019

Belasting op leegstand van gebouwen en/of woningen voor de aanslagjaren 2014-2019 Belasting op leegstand van gebouwen en/of woningen voor de aanslagjaren 2014-2019 Goedgekeurd door de gemeenteraad in zitting van 16 december 2013 en aangepast in zitting van 24 februari 2014. Gecoördineerde

Nadere informatie

Gelet op het voorstel van het Schepencollege om de huidige tarieven te indexeren;

Gelet op het voorstel van het Schepencollege om de huidige tarieven te indexeren; Provincie UITTREKSEL UIT HET NOTULENBOEK VAN DE GEMEENTERAAD Oost-Vlaanderen Arrondissement OPENBARE ZITTING VAN 17 DECEMBER 2013 Sint-Niklaas Gemeente Beveren Reglement gemeentebelasting op leegstaande

Nadere informatie

BELASTING OP LEEGSTAND

BELASTING OP LEEGSTAND Gemeentebestuur Lovendegem Kerkstraat 45 www.lovendegem.be BELASTING OP LEEGSTAND Artikel 1: Definities Voor de toepassing van dit reglement wordt verstaan onder: 1 Aanslagjaar: het aanslagjaar is het

Nadere informatie

Punt 7: Goedkeuren belastingreglement op leegstand

Punt 7: Goedkeuren belastingreglement op leegstand Gemeentebestuur Ardooie Uittreksel uit de notulen van de gemeenteraad Zitting van 23 december 2013 Aanwezig : De Heer K. Callens, Burgemeester-Voorzitter; De Heer en mevr. Soenens K., Vande Vyvere C.,

Nadere informatie

REGLEMENT VAN INVENTARISATIE EN BELASTING OP GEBOUWEN EN/OF WONINGEN DIE BESCHOUWD WORDEN ALS VERWAARLOOSD

REGLEMENT VAN INVENTARISATIE EN BELASTING OP GEBOUWEN EN/OF WONINGEN DIE BESCHOUWD WORDEN ALS VERWAARLOOSD GEMEENTEBELASTING OP GEBOUWEN EN/OF WONINGEN DIE BESCHOUWD WORDEN ALS VERWAARLOOSD 2014 T/M 2019 GOEDKEURING. BESLIST: I. Voor de aanslagjaren 2014 t/m 2019 onderhavig inventarisatie- en belastingreglement

Nadere informatie

Belastingreglement betreffende leegstand van woningen en gebouwen ( (1))

Belastingreglement betreffende leegstand van woningen en gebouwen ( (1)) Belastingreglement betreffende leegstand van woningen en gebouwen (1.713.113(1)) Situering Het decreet betreffende het grond- en pandenbeleid van 27-03-2010 (art. 2.2.6) legt elke gemeente op een register

Nadere informatie

Belastingreglement op woningen en/of gebouwen die worden beschouwd als leegstaand of onafgewerkt voor de aanslagjaren

Belastingreglement op woningen en/of gebouwen die worden beschouwd als leegstaand of onafgewerkt voor de aanslagjaren Belastingreglement op woningen en/of gebouwen die worden beschouwd als leegstaand of onafgewerkt voor de aanslagjaren 2016-2019 Artikel 1 Het belastingreglement d.d. 19/12/2013 op woningen en/of gebouwen

Nadere informatie

Stedelijk reglement op gebouwen en woningen die beschouwd worden als leegstaand en/of onafgewerkt

Stedelijk reglement op gebouwen en woningen die beschouwd worden als leegstaand en/of onafgewerkt Stedelijk reglement op gebouwen en woningen die beschouwd worden als leegstaand en/of onafgewerkt INLEIDENDE BEPALINGEN ARTIKEL 1 1. Administratie: de stedelijke administratieve eenheid die door het stadsbestuur

Nadere informatie

2. Beveiligde zending: één van de hiernavolgende betekeningswijzen: a) een aangetekend schrijven; b) een afgifte tegen ontvangstbewijs.

2. Beveiligde zending: één van de hiernavolgende betekeningswijzen: a) een aangetekend schrijven; b) een afgifte tegen ontvangstbewijs. Belasting reglement Heffing op ongeschikte en onbewoonbare woningen opgenomen in de Vlaamse Inventaris van ongeschikt en onbewoonbaar verklaarde woningen HOOFDSTUK 1. ALGEMENE BEPALING Art. 1. Begripsomschrijvingen

Nadere informatie

GEMEENTERAAD 7 MAART 2017 BELASTINGREGLEMENT INZAKE LEEGSTAND VAN GEBOUWEN EN WONINGEN

GEMEENTERAAD 7 MAART 2017 BELASTINGREGLEMENT INZAKE LEEGSTAND VAN GEBOUWEN EN WONINGEN GEMEENTERAAD 7 MAART 2017 BELASTINGREGLEMENT INZAKE LEEGSTAND VAN GEBOUWEN EN WONINGEN Artikel 1: Definities Voor de toepassing van dit reglement wordt verstaan onder: 1 administratie: de gemeentelijke

Nadere informatie

Belastingsreglement voor het leegstandsregister

Belastingsreglement voor het leegstandsregister Reglement Belastingsreglement voor het leegstandsregister Vastgesteld door de gemeenteraad op 26 mei 2016 Bekendgemaakt op www.maldegem.be op 9 juni 2016 Argumentatie Het is te vermijden dat het zakelijk

Nadere informatie

GEMEENTEBESTUUR WACHTEBEKE Dorp 61 Provincie Oost-Vlaanderen UITTREKSEL UIT DE NOTULEN VAN DE GEMEENTERAAD VAN DE GEMEENTE WACHTEBEKE

GEMEENTEBESTUUR WACHTEBEKE Dorp 61 Provincie Oost-Vlaanderen UITTREKSEL UIT DE NOTULEN VAN DE GEMEENTERAAD VAN DE GEMEENTE WACHTEBEKE GEMEENTEBESTUUR WACHTEBEKE Dorp 61 Provincie Oost-Vlaanderen 9185 Wachtebeke Tel 09/345.01.35 UITTREKSEL UIT DE NOTULEN VAN DE GEMEENTERAAD VAN DE GEMEENTE WACHTEBEKE Openbare zitting van 31 januari 2013

Nadere informatie

UITTREKSEL uit de notulen van de Gemeenteraad

UITTREKSEL uit de notulen van de Gemeenteraad UITTREKSEL uit de notulen van de Gemeenteraad ZITTING VAN 19.12.2013. Provincie West-Vlaanderen Gemeente 8755 Ruiselede Aanwezig : G. De Roo : Burgemeester-voorzitter ; M. De Muynck, H. Gyselbrecht, C.

Nadere informatie

Gemeentelijk reglement op gebouwen en woningen die beschouwd worden als leegstaand

Gemeentelijk reglement op gebouwen en woningen die beschouwd worden als leegstaand Leegstandsreglement Gemeentelijk reglement op gebouwen en woningen die beschouwd worden als leegstaand 1. ALGEMENE BEPALINGEN Artikel 1 - Definities Voor de toepassing van dit reglement wordt verstaan

Nadere informatie

UITTREKSEL UIT HET REGISTER DER BERAADSLAGINGEN VAN DE GEMEENTERAAD ZITTING VAN 12 november 2013

UITTREKSEL UIT HET REGISTER DER BERAADSLAGINGEN VAN DE GEMEENTERAAD ZITTING VAN 12 november 2013 Aanwezig: Afwezig: Alain Wyffels, Burgemeester Lieven Vanbelleghem, Johan Vanysacker, Marleen Soete, Frank Gheeraert, Schepenen Luc Maddelein, Robert Barthier, Jacqueline Mostaert, Frans Vandeputte, Peter

Nadere informatie

ARTIKEL 1: Definities

ARTIKEL 1: Definities Administratieve verordening voor de inventarisatie van leegstaande woningen en/of gebouwen leegstaande bedrijfsruimten in het kernwinkelgebied - ongeschikt, onbewoonbaar en/of overbewoond verklaarde woningen

Nadere informatie

Verwaarloosde woningen en gebouwen registratie en belasting ( )

Verwaarloosde woningen en gebouwen registratie en belasting ( ) Gemeenteraad 11 december 2017 Verwaarloosde woningen en gebouwen registratie en belasting (2018-2022) Punt 1 Het reglement 'Verwaarloosde woningen en gebouwen - registratie en belasting' als volgt vast

Nadere informatie

VERORDENING VAN BELASTING OP GEBOUWEN EN/OF WONINGEN DIE BESCHOUWD WORDEN

VERORDENING VAN BELASTING OP GEBOUWEN EN/OF WONINGEN DIE BESCHOUWD WORDEN VERORDENING VAN BELASTING OP GEBOUWEN EN/OF WONINGEN DIE BESCHOUWD WORDEN ALS LEEGSTAAND, OF ONAFGEWERKT. Art.1: Art. 2: Art.3. Art.4: Art. 5: Art.6: Algemene bepalingen 1.1. Definities 1.2. Belastbare

Nadere informatie

Uittreksel uit het register der beraadslagingen van het SCHEPENCOLLEGE

Uittreksel uit het register der beraadslagingen van het SCHEPENCOLLEGE Uittreksel uit het register der beraadslagingen van het SCHEPENCOLLEGE Zitting van 30 oktober 2012 Tegenwoordig: de H.H. Vermeiren Freddy, burgemeester-voorzitter; De Vries Tom, Van der Velde Bart, Roofthooft

Nadere informatie

Belastingreglement op woningen en/of gebouwen die worden beschouwd als leegstaand of onafgewerkt voor de aanslagjaren

Belastingreglement op woningen en/of gebouwen die worden beschouwd als leegstaand of onafgewerkt voor de aanslagjaren Belastingreglement op woningen en/of gebouwen die worden beschouwd als leegstaand of onafgewerkt voor de aanslagjaren 2016-2019 Artikel 1 Het belastingreglement d.d. 14/12/2015 op woningen en/of gebouwen

Nadere informatie

Aanpassing gemeentebelasting op de leegstand van gebouwen en woningen. Gelet op het decreet van 15 juli 1997 houdende de Vlaamse Wooncode; Gelet op

Aanpassing gemeentebelasting op de leegstand van gebouwen en woningen. Gelet op het decreet van 15 juli 1997 houdende de Vlaamse Wooncode; Gelet op Aanpassing gemeentebelasting op de leegstand van gebouwen en woningen. Gelet op het decreet van 15 juli 1997 houdende de Vlaamse Wooncode; Gelet op het gemeentedecreet van 15 juli 2005, met latere wijzigingen;

Nadere informatie

BELASTING OP GEBOUWEN EN/OF WONINGEN DIE BESCHOUWD WORDEN ALS ONBEWOONBAAR, ONGESCHIKT, VERWAARLOOSD OF LEEGSTAAND

BELASTING OP GEBOUWEN EN/OF WONINGEN DIE BESCHOUWD WORDEN ALS ONBEWOONBAAR, ONGESCHIKT, VERWAARLOOSD OF LEEGSTAAND STADSBESTUUR BLANKENBERGE BELASTING OP GEBOUWEN EN/OF WONINGEN DIE BESCHOUWD WORDEN ALS ONBEWOONBAAR, ONGESCHIKT, VERWAARLOOSD OF LEEGSTAAND Datum vaststelling gemeenteraad: Geldigheidsduur: 04 december

Nadere informatie

UITTREKSEL UIT HET REGISTER DER BERAADSLAGINGEN VAN DE GEMEENTERAAD ZITTING VAN 22 april 2014

UITTREKSEL UIT HET REGISTER DER BERAADSLAGINGEN VAN DE GEMEENTERAAD ZITTING VAN 22 april 2014 Aanwezig: Afwezig: Alain Wyffels, Burgemeester Lieven Vanbelleghem, Johan Vanysacker, Marleen Soete, Frank Gheeraert, Schepenen Luc Maddelein, Robert Barthier, Jacqueline Mostaert, Frans Vandeputte, Peter

Nadere informatie

Model van gemeentereglement inzake de leegstand van gebouwen en woningen

Model van gemeentereglement inzake de leegstand van gebouwen en woningen Model van gemeentereglement inzake de leegstand van gebouwen en woningen 1. ALGEMENE BEPALINGEN Artikel 1: Definities 1. Voor de toepassing van dit reglement wordt verstaan onder: 1 Administratie: de gemeentelijke

Nadere informatie

Intergemeentelijk reglement leegstand Pajottenland

Intergemeentelijk reglement leegstand Pajottenland Intergemeentelijk reglement leegstand Pajottenland In het kader van het decreet betreffende het grond en pandenbeleid van 27 maart 2009 is een van de op te stellen registers, het register van leegstaande

Nadere informatie

Reglement leegstandsheffing Haaltert

Reglement leegstandsheffing Haaltert Reglement leegstandsheffing Haaltert De Gemeenteraad in openbare zitting, Gelet op het decreet van 30 mei 2008 betreffende de vestiging, de invordering en de geschillenprocedure van provincie- en gemeentebelastingen;

Nadere informatie

reglementen vast Regelt de heffing van de leegstand en verkrotting van gebouwen en/of woningen

reglementen vast Regelt de heffing van de leegstand en verkrotting van gebouwen en/of woningen FINANCIËLE DIENST Christophe Debilloëz 484 besluit GEMEENTERAAD - punt vergadering 21.12.2010 Ref nr : TITEL Agendapunt : Vaststellen belasting op leegstand van gebouwen en woningen Toelichting Vaststelling

Nadere informatie

REGLEMENT OPMAAK LEEGSTANDSREGISTER

REGLEMENT OPMAAK LEEGSTANDSREGISTER Goedgekeurd door de gemeenteraad van 18 december 2013 Gewijzigd door de gemeenteraad op 14 december 2015 Gewijzigd door de gemeenteraad op 29 juni 2016 Gewijzigd door de gemeenteraad op 26 september 2016

Nadere informatie

Aanvraagformulier subsidie gevelrenovatie en renovatie handelspanden

Aanvraagformulier subsidie gevelrenovatie en renovatie handelspanden Vak bestemd vr administratie Dssiernummer:................. Aanvraagdatum:................. Aanvraagfrmulier subsidie gevelrenvatie en renvatie handelspanden Met dit frmulier dient u een aanvraag in vr

Nadere informatie

(2) In artikel 7.2, 2 en 3, telkens in fine, wordt het woord driejaarlijks vervangen door jaarlijks.

(2) In artikel 7.2, 2 en 3, telkens in fine, wordt het woord driejaarlijks vervangen door jaarlijks. WIJZIGING VAN HET GEMEENTELIJK REGLEMENT INZAKE DE INVENTARISATIE VAN EN BELASTING OP LEEGSTAANDE WONINGEN EN GEBOUWEN EN OP TWEEDE VERBLIJVEN VOOR DE PERIODE 2014-2019 Het gemeentelijk reglement inzake

Nadere informatie

Reglement op leegstand/heffing op leegstand voor de gemeente Kortenberg

Reglement op leegstand/heffing op leegstand voor de gemeente Kortenberg GEMEENTEBESTUUR 3070 KORTENBERG Uittreksel uit de notulen van de gemeenteraad van 02.12.2013 Reglement op leegstand/heffing op leegstand voor de gemeente Kortenberg Gelet op artikel 170, 4 van de Grondwet;

Nadere informatie

Belasting op de leegstand.

Belasting op de leegstand. Belasting op de leegstand. (Goedgekeurd door de gemeenteraad van Mesen in zitting van 30 december 2013) Artikel 1 : Definities. 1. administratie : de administratieve eenheid binnen de gemeentelijke administratieve

Nadere informatie

REGLEMENT EN BELASTING OP LEEGSTAND VAN GEBOUWEN EN WONINGEN

REGLEMENT EN BELASTING OP LEEGSTAND VAN GEBOUWEN EN WONINGEN pagina 1 van 12 REGLEMENT EN BELASTING OP LEEGSTAND VAN GEBOUWEN EN WONINGEN 1. ALGEMENE BEPALINGEN ARTIKEL 1: DEFINITIES 1. Voor de toepassing van dit reglement wordt verstaan onder: 1 Administratie:

Nadere informatie

Gemeentelijk reglement voor de bestrijding van verwaarloosde woningen en gebouwen

Gemeentelijk reglement voor de bestrijding van verwaarloosde woningen en gebouwen Gemeentelijk reglement voor de bestrijding van verwaarloosde woningen en gebouwen Artikel 1: begripsomschrijving In dit reglement wordt verstaan onder: 1 Aanslagjaar: het aanslagjaar is het jaar waarin

Nadere informatie

BELASTING OP LEEGSTAND EN VERWAARLOZING VAN BEDRIJFSRUIMTEN

BELASTING OP LEEGSTAND EN VERWAARLOZING VAN BEDRIJFSRUIMTEN BELASTING OP LEEGSTAND EN VERWAARLOZING VAN BEDRIJFSRUIMTEN Goedgekeurd door de gemeenteraad van 19 december 2013 Artikel 1: 1. Voor de aanslagjaren 2014 tot en met 2019. wordt een jaarlijkse belasting

Nadere informatie

UITTREKSEL UIT DE BERAADSLAGINGEN VAN DE GEMEENTERAAD VAN ZELZATE D.D.

UITTREKSEL UIT DE BERAADSLAGINGEN VAN DE GEMEENTERAAD VAN ZELZATE D.D. PROVINCIE OOST-VLAANDEREN GEMEENTE Z E L Z A T E ------------------------- ---------------------- UITTREKSEL UIT DE BERAADSLAGINGEN VAN DE GEMEENTERAAD VAN ZELZATE D.D. 30 DECEMBER 2013 -----------------------------------------------------------------------------

Nadere informatie

Voorwerp: Gemeentelijk reglement op de inventarisatie van leegstaande woningen en/of gebouwen en indicaties ter bepaling van leegstand.

Voorwerp: Gemeentelijk reglement op de inventarisatie van leegstaande woningen en/of gebouwen en indicaties ter bepaling van leegstand. STAD HARELBEKE UITTREKSEL UIT HET NOTULENBOEK VAN DE GEMEENTERAAD Openbare zitting van 12.07.2010 Aanwezig: Willy Vandemeulebroucke, voorzitter van de gemeenteraad Rita Beyaert, burgemeester; Luc Callewaert,

Nadere informatie

In openbare zitting vergaderd met het vereiste quorum overeenkomstig art. 26 van het gemeentedecreet.

In openbare zitting vergaderd met het vereiste quorum overeenkomstig art. 26 van het gemeentedecreet. Gemeente KRUISHOUTEM UITTREKSEL UIT DE NOTULEN VAN DE GEMEENTERAAD Zitting van 10 mei 2010 Aanwezig : MM Paul Tant, Voorzitter van de Gemeenteraad, Joop Verzele, Burgemeester, Rita Vande Moortele, Robrecht

Nadere informatie

Gelet op het decreet van 27 maart 2009 betreffende het grond-en pandenbeleid, hierna DGP genoemd;

Gelet op het decreet van 27 maart 2009 betreffende het grond-en pandenbeleid, hierna DGP genoemd; UITTREKSEL UIT DE NOTULEN VAN DE GEMEENTERAAD Zitting van 19 december 2013 Openbare zitting Zijn aanwezig: A. Mervillie, Voorzitter; J. Vermeulen, Burgemeester; R. De Reu, M.-T. Van Hove, T. De Neve, B.

Nadere informatie

UITTREKSEL UIT HET REGISTER VAN DE BERAADSLAGINGEN VAN DE GEMEENTERAAD.

UITTREKSEL UIT HET REGISTER VAN DE BERAADSLAGINGEN VAN DE GEMEENTERAAD. UITTREKSEL UIT HET REGISTER VAN DE BERAADSLAGINGEN VAN DE GEMEENTERAAD. Vergadering van 29 november 2012. Aanwezig: L. Jacobs, burgemeester-voorzitter ; J. Van Hooydonck; A. Van Loon, C. De Rydt, R. Francken,

Nadere informatie

Belasting op de leegstaande woningen of gebouwen.

Belasting op de leegstaande woningen of gebouwen. Belasting op de leegstaande woningen of gebouwen. Artikel 1 Er wordt voor de aanslagjaren 2010 tot en met 2013 een jaarlijkse belasting gevestigd op leegstaande woningen en gebouwen die gedurende minstens

Nadere informatie

Belastingreglement op leegstand van gebouwen en woningen : goedkeuring.

Belastingreglement op leegstand van gebouwen en woningen : goedkeuring. Uittreksel uit het register van de beraadslagingen van de gemeenteraad. Zitting van 16 december 2013 AANWEZIG: Peeters L. - Burgemeester-voorzitter Vandeweerd S., Sleypen K., Opdenakker J., Schurgers M.,

Nadere informatie

UITTREKSEL UIT DE NOTULEN VAN DE GEMEENTERAAD

UITTREKSEL UIT DE NOTULEN VAN DE GEMEENTERAAD UITTREKSEL UIT DE NOTULEN VAN DE GEMEENTERAAD GEMEENTE BORSBEEK ZITTING VAN VRIJDAG 17 DECEMBER 2010 Aanwezig : Vereycken Ann, voorzitter Vlaeymans Leo, burgemeester Totté Johan, Neyens Frans, Coemans

Nadere informatie

PROVINCIERAAD VAN ANTWERPEN

PROVINCIERAAD VAN ANTWERPEN PROVINCIERAAD VAN ANTWERPEN Vergadering van 27 juni 2013 Verslag van de deputatie Bevegd deputatielid: Luk Lemmens Telefn: 03 240 52 65 Agenda nr. 0/1 Invulling van het begrip dagelijks bestuur in de zin

Nadere informatie

Leegstandsheffing op gebouwen en woningen - 2013-2014-2015

Leegstandsheffing op gebouwen en woningen - 2013-2014-2015 Leegstandsheffing op gebouwen en woningen - 2013-2014-2015 Vastgesteld door de gemeenteraad op 17 december 2012 1. ALGEMENE BEPALINGEN Artikel 1 - Definities Voor de toepassing van dit reglement wordt

Nadere informatie

Provincie Arrondissement Gemeente Oost-Vlaanderen Dendermonde Buggenhout

Provincie Arrondissement Gemeente Oost-Vlaanderen Dendermonde Buggenhout Provincie Arrondissement Gemeente Oost-Vlaanderen Dendermonde Buggenhout UITTREKSEL UIT DE NOTULEN VAN DE GEMEENTERAAD VERGADERING VAN 29 AUGUSTUS 2013 OPENBARE VERGADERING Aanwezig: J.-P. Willems, voorzitter,

Nadere informatie

GEMEENTEBELASTING OP DE LEEGSTAND VAN GEBOUWEN EN WONINGEN - 2013-2019.

GEMEENTEBELASTING OP DE LEEGSTAND VAN GEBOUWEN EN WONINGEN - 2013-2019. Goedgekeurd door de gemeenteraad van 20 december 2012. GEMEENTEBELASTING OP DE LEEGSTAND VAN GEBOUWEN EN WONINGEN - 2013-2019. Hoofdstuk 1: DEFINITIES EN BELASTBARE GRONDSLAG Artikel 1 Voor de toepassing

Nadere informatie

Uittreksel uit het notulenboek van de Gemeenteraad Openbare zitting 19 december 2013

Uittreksel uit het notulenboek van de Gemeenteraad Openbare zitting 19 december 2013 Uittreksel uit het notulenboek van de Gemeenteraad Openbare zitting 19 december 2013 Aanwezig: Franky De Jonghe, voorzitter; Luc Vanparys, burgemeester; Christine Beke, Els Roelof, Katrien Talloen, Luc

Nadere informatie

REGLEMENT OPMAAK LEEGSTANDSREGISTER BELASTINGREGLEMENT OP LEEGSTAANDE WONINGEN EN GEBOUWEN

REGLEMENT OPMAAK LEEGSTANDSREGISTER BELASTINGREGLEMENT OP LEEGSTAANDE WONINGEN EN GEBOUWEN Goedgekeurd door de gemeenteraad van 18 december 2013 Gewijzigd door de gemeenteraad van 14 december 2015 Bekendgemaakt op 19 december 2013, 15 december 2015 Begripsomschrijvingen Artikel 1 Voor de toepassing

Nadere informatie

Inventarisbeheerder: de Dienst Toezicht Wonen, Bouwen en Milieu van de Stad Gent, Botermarkt 1, 9000 Gent

Inventarisbeheerder: de Dienst Toezicht Wonen, Bouwen en Milieu van de Stad Gent, Botermarkt 1, 9000 Gent Goedgekeurd door de gemeenteraad van 20 maart 2017 (treedt in werking op 1 april 2017) Bekendgemaakt op 22 maart 2017 Artikel 1 Begripsomschrijvingen Voor de toepassing van dit reglement gelden onder meer

Nadere informatie

BELASTINGREGLEMENT OP DE LEEGSTAANDE WONINGEN OF GEBOUWEN

BELASTINGREGLEMENT OP DE LEEGSTAANDE WONINGEN OF GEBOUWEN BELASTINGREGLEMENT OP DE LEEGSTAANDE WONINGEN OF GEBOUWEN DEEL 1 : ALGEMEEN ARTIKEL 1: HET BELASTBAAR VOORWERP Er wordt voor de aanslagjaren 2014 tot en met 2019 een jaarlijkse belasting gevestigd op woningen

Nadere informatie

besluit gemeenteraad maandag 26 juni 2017

besluit gemeenteraad maandag 26 juni 2017 besluit gemeenteraad maandag 26 juni 2017 Financien - Belasting op de leegstand van gebouwen en woningen - Aanslagjaren 2017-2019 - Stemming aanwezig Jeroen Truyens, voorzitter Koen T'Sijen, burgemeester

Nadere informatie

LEEGSTANDSHEFFING OP GEBOUWEN EN WONINGEN GEMEENTERAADSBESLUIT 21 DECEMBER ALGEMENE BEPALINGEN. Artikel 1 - Definities

LEEGSTANDSHEFFING OP GEBOUWEN EN WONINGEN GEMEENTERAADSBESLUIT 21 DECEMBER ALGEMENE BEPALINGEN. Artikel 1 - Definities LEEGSTANDSHEFFING OP GEBOUWEN EN WONINGEN - 2016-2017-2018 GEMEENTERAADSBESLUIT 21 DECEMBER 2015 1. ALGEMENE BEPALINGEN Artikel 1 - Definities Voor de toepassing van dit reglement wordt verstaan onder:

Nadere informatie

VERORDENING VAN BELASTING OP GEBOUWEN EN/OF WONINGEN DIE BESCHOUWD WORDEN ALS ONGESCHIKT OF ONBEWOONBAAR

VERORDENING VAN BELASTING OP GEBOUWEN EN/OF WONINGEN DIE BESCHOUWD WORDEN ALS ONGESCHIKT OF ONBEWOONBAAR VERORDENING VAN BELASTING OP GEBOUWEN EN/OF WONINGEN DIE BESCHOUWD WORDEN ALS ONGESCHIKT OF ONBEWOONBAAR Art.1: Art. 2: Art.3. Art.4: Art. 5: Art.6: Algemene bepalingen 1.1. Definities 1.2. Belastbare

Nadere informatie

REGLEMENT OP DE LEEGSTAND VAN GEBOUWEN EN WONINGEN INVOERING

REGLEMENT OP DE LEEGSTAND VAN GEBOUWEN EN WONINGEN INVOERING Uittreksel uit het verslagboek van de G E M E E N T E R A A D JE/lvds Zitting van 30 augustus 2010 Aanwezig Patrick Vermeulen voorzitter Luc De Ryck Wim Van Rossen, Hugo Maes, Freddy Verbeke, Franky De

Nadere informatie