Definitieve uitkomsten Sluitende aanpak 2007

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Definitieve uitkomsten Sluitende aanpak 2007"

Transcriptie

1 Definitieve uitkomsten Sluitende aanpak 2007 Uitstroom en re-integratieondersteuning van WW-ers, bijstandsgerechtigden en niet-uitkeringsgerechtigden Caroline Bloemendal en Geerten Kruis Centraal Bureau voor de Statistiek

2 Verklaring van tekens. = gegevens ontbreken * = voorlopig cijfer x = geheim = nihil = (indien voorkomend tussen twee getallen) tot en met 0 (0,0) = het getal is kleiner dan de helft van de gekozen eenheid niets (blank) = een cijfer kan op logische gronden niet voorkomen = 2005 tot en met /2006 = het gemiddelde over de jaren 2005 tot en met / 06 = oogstjaar, boekjaar, schooljaar enz., beginnend in 2005 en eindigend in / / 06 = oogstjaar, boekjaar enz., 2003/ 04 tot en met 2005/ 06 In geval van afronding kan het voorkomen dat het weergegeven totaal niet overeenstemt met de som van de getallen. Colofon Uitgever Centraal Bureau voor de Statistiek Henri Faasdreef JP Den Haag Prepress Centraal Bureau voor de Statistiek - Facilitair bedrijf Omslag TelDesign, Rotterdam Inlichtingen Tel. (088) Fax (070) Via contactformulier: Bestellingen Fax (045) Internet ISSN: Centraal Bureau voor de Statistiek, Den Haag/Heerlen, Verveelvoudiging is toegestaan, mits het CBS als bron wordt vermeld V-54

3 1. Inleiding Tijdens de Europese top in Luxemburg in 1997 zijn afspraken gemaakt om langdurige werkloosheid te voorkomen. Deze afspraken zijn vastgelegd in de richtsnoeren 1 en 2 van het Europese werkgelegenheidsbeleid Op basis van deze richtsnoeren geven de Europese lidstaten ieder op eigen wijze invulling aan de afspraak om werklozen die niet op eigen kracht uit de uitkering stromen, binnen twaalf maanden een aanbod van scholing of werk te doen. Voor jongeren geldt een termijn van zes maanden. De achterliggende gedachte hierbij is dat werkzoekenden op deze manier snel naar een baan worden geleid en zo wordt voorkomen dat deze mensen langdurig werkloos worden. Deze Europese afspraken zijn voor Nederland vertaald in het beleid Sluitende aanpak. Om langdurige werkloosheid zoveel mogelijk te voorkomen en te verminderen, is het streven om alle nieuw ingeschreven volwassenen die niet zelf aan het werk komen, binnen twaalf maanden een aanbod te doen voor een activiteit gericht op arbeidsre-integratie of sociale activering. Voor jongeren geldt een termijn van zes maanden in plaats van twaalf maanden. In Nederland draagt het Uitvoeringsinstituut Werknemersverzekeringen (UWV) zorg voor personen die werkloos worden en recht hebben op een WW-uitkering. Daarbij is het UWV verantwoordelijk voor de re-integratie van deze uitkeringsgerechtigden. Gemeenten zijn verantwoordelijk voor de re-integratie van personen met een bijstandsuitkering en van de personen zonder WW- of bijstandsuitkering die bij het Centrum voor Werk en Inkomen (CWI) staan ingeschreven als niet-werkend werkzoekend. Het Centraal Bureau voor de Statistiek (CBS) heeft op verzoek van het ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid (SZW) een onderzoek uitgevoerd naar de resultaten van de Sluitende aanpak in Eerder heeft het CBS de onderzoeken Sluitende aanpak 2003 tot en met 2006 uitgevoerd. In tegenstelling tot deze eerdere onderzoeken wordt bij het onderzoek Sluitende aanpak 2007 ook over het WW-domein gepubliceerd. De doelgroep van de Sluitende aanpak 2007 bestaat uit personen die in 2006 recht kregen op een WW- of bijstandsuitkering en personen die in 2006 bij het CWI werden ingeschreven als niet-werkend werkzoekend en geen WW- of bijstandsuitkering ontvingen. Daarnaast zijn in dit rapport resultaten opgenomen over personen die ultimo 2005 geregistreerd stonden in de WW, de bijstand of bij het CWI als niet-uitkeringsgerechtigd (NUG). Alle personen zijn toegedeeld aan één van de wetsdoelgroepen WW, bijstand of NUG. Personen die achtereenvolgens of gelijktijdig onder verschillende regelingen vallen (bijvoorbeeld eerst WW en daarna bijstand), vallen bij onderdeel A (instroom 2006) onder de doorstroomgroep. Arbeidsongeschikten (personen die een uitkering in het kader van de WAO, WIA, WAZ of Wajong ontvangen) niet tot de doelgroep van het onderzoek Sluitende aanpak Van de personen in de doelgroep wordt in dit onderzoek bepaald of zij uitstromen of re-integratieondersteuning krijgen. In dit onderzoek bestaat begeleiding naar werk uit re-integratietrajecten, begeleiding door de re-integratiecoach van UWV en uit verwijzingen naar vacatures of bemiddelingen door het CWI. De basistabellen (A1 t/m A3, B1 en B2) in dit onderzoek zijn in september 2008 al eerder gepubliceerd als voorlopige jaarcijfers. De tabellen in dit rapport zijn herzien ten opzichte van die voorlopige jaarcijfers. 4 Centraal Bureau voor de Statistiek

4 2. Uitkomsten In dit hoofdstuk worden de belangrijkste resultaten van het onderzoek Sluitende 2007 beknopt weergegeven. Omdat dit een technische toelichting is en geen volledig eindrapport, worden de resultaten alleen op globale wijze besproken. De resultaten die hieronder worden beschreven, zijn al eerder weergegeven in de voorlopige jaarcijfers. De cijfers in dit rapport zijn herziene cijfers. Voor jongeren die in 2006 zijn ingestroomd in WW, bijstand of in de CWI-registratie (NUG) ligt de sluitendheid, het percentage dat binnen zes maanden weer is uitgestroomd of begeleiding naar werk heeft ontvangen, op 87 procent. Voor volwassenen is dit percentage ook 87 procent. Het percentage heeft dan echter betrekking op een periode van twaalf maanden. Het hiaatpercentage is het aandeel personen zonder re-integratieondersteuning van het totaal aantal personen dat niet is uitgestroomd. Dit percentage ligt bij jongeren op 54 procent en bij volwassenen op 47 procent. Voor de groep personen die aan het eind van 2005 stonden geregistreerd in de WW, bijstand of als NUG is het percentage personen dat binnen twaalf maanden re-integratieondersteuning ontving of uitstroomde lager. De sluitingspercentages bedroegen bij de jongeren en volwassenen respectievelijk 80 en 50 procent. Staat 1 Uitstroom en begeleiding naar werk binnen 6 maanden van jongeren (15 22 jaar) die in 2006 instroomden in WW, bijstand of NUG Totaal Mannen Vrouwen Instroom in Uitstroom binnen 6 maanden na instroom Totaal Uitstroom na begeleiding Uitstroom zonder begeleiding Geen uitstroom binnen 6 maanden na instroom Totaal Geen uitstroom, wel begeleiding Geen uitstroom, geen begeleiding % Sluitendheid Hiaat Staat 2 Uitstroom en begeleiding naar werk binnen 12 maanden van volwassenen (23 64 jaar) die in 2006 instroomden in WW, bijstand of NUG Totaal Mannen Vrouwen Instroom in Uitstroom binnen 12 maanden na instroom Totaal Uitstroom na begeleiding Uitstroom zonder begeleiding Geen uitstroom binnen 12 maanden na instroom Totaal Geen uitstroom, wel begeleiding Geen uitstroom, geen begeleiding % Sluitendheid Hiaat Definitieve uitkomsten Sluitende aanpak

5 3. Onderzoeksbeschrijving Het doel van het onderzoek is het presenteren van cijfers over de mate waarin de onderzoekspopulatie uitstroomt of begeleiding naar werk krijgt aangeboden. In dit rapport worden twee onderzoekspopulaties nader bekeken: de instroom in 2006 (onderdeel A) en de populatie ultimo 2005 (onderdeel B). Om de mate van uitstroom en begeleiding te kunnen berekenen, zijn uit een bestand van WW-, bijstand- en CWI-registraties de twee populaties geselecteerd. In paragraaf 3.1 wordt de inhoud van de tabellenset kort toegelicht. Paragraaf 3.2 gaat in op de gehanteerde bronnen en methoden. In paragraaf 3.3 wordt ingegaan op de representativiteit van de uitkomsten en de kwaliteit van de gebruikte brongegevens en variabelen. Ten slotte wordt in paragraaf 3.4 besproken wat de belangrijkste verschillen in definities en operationalisaties zijn tussen het onderzoek Sluitende aanpak 2006 en het onderzoek Sluitende aanpak Inhoud van de tabellenset De tabellenset bestaat uit twee onderdelen. Er wordt onderscheid gemaakt tussen de twee onderzoekspopulaties A (instroom 2006) en B (stand ultimo 2005). Andere verbijzonderingen zijn: Voor jongeren (15-22 jaar) en volwassenen (23-64 jaar) zijn er afzonderlijke tabellen; bij onderdeel A wordt voor jongeren onderscheid gemaakt tussen uitstroom en begeleiding binnen zes en binnen twaalf maanden na instroom; Elk onderdeel bevat een tabel met de totaalcijfers en tabellen met een uitsplitsing naar geslacht, herkomst en leeftijd. De uitkomsten van onderdeel B zijn bovendien uitgesplitst naar registratieduur. De basistabellen (A1 t/m 3 en B1 & 2) van dit onderzoek zijn in september 2008 al eerder gepubliceerd als voorlopige jaarcijfers. De huidige tabellen vormen een herziening van de cijfers. Deze herziening heeft twee oorzaken: Er was een nieuw SIR-(AG & WW)-bestand beschikbaar. Bij de voorlopige jaarcijfers is begeleiding door de re-integratiecoach op dezelfde manier geoperationaliseerd als de verwijzingen van het CWI. De operationalisatie van de re-integratiecoach in de laatste versie is herzien (paragraaf 3.2.3). De tabellen zijn opgenomen aan het eind van dit rapport. Aan het begin van de tabellenset is een overzicht van de tabellen opgenomen. 3.2 Bronnen en methoden In deze paragraaf wordt een beschrijving gegeven van de methoden die zijn gebruikt voor dit onderzoek. Het uitgangspunt van het onderzoek is het Basisbestand uitkering re-integratie werk (kortweg basisbestand). In bijlage 1 wordt een korte beschrijving gegeven van dit bestand. Uit het basisbestand zijn de onderzoekspopulaties geselecteerd. Voor beide onderdelen geldt dat de populatie bestaat uit personen van 15 tot en met 64 jaar die geen arbeidsongeschiktheidsuitkering ontvangen. Bij onderdeel A geldt bovendien dat alleen personen die één keer instromen binnen de periode van de Sluitende aanpak tot de onderzoekspopulatie behoren Populatieafbakening jarigen De onderzoekspopulaties zijn beperkt tot 15 tot en met 64-jarigen. Voor onderdeel A is de leeftijd bepaald op instroommoment. De populatie bestaat dus uit personen die op 6 Centraal Bureau voor de Statistiek

6 instroommoment 15 tot en met 64 jaar oud waren. Bij onderdeel B bestaat de populatie uit personen die ultimo 2005 een WW-uitkering hadden, bijstandsgerechtigd waren of als niet-uitkeringsgerechtigd (NUG) stonden ingeschreven bij het CWI. Ook de leeftijd is bij dit onderdeel op het peilmoment bepaald. Personen die één keer instromen Personen die vaker dan één keer instromen, zijn in dit onderzoek buiten beschouwing gelaten. Dit is gedaan omdat begeleidingen bij deze personen niet aan een specifieke registratieperiode zijn toe te schrijven. Voor de totale instroom in WW, bijstand of NUG gaat het hierbij in 2006 om personen: jongeren en volwassenen. Dit komt alleen voor bij onderdeel A; bij onderdeel B komt het niet voor, omdat hier op het peilmoment wordt gekeken. Indeling in uitkeringssituaties Bij onderdeel A wordt onderscheid gemaakt tussen vier uitkeringssituaties: WW (personen met een WW-uitkering) Bijstand (personen met een bijstandsuitkering) NUG (niet-uitkeringsgerechtigden) Samenloop of doorstroom tussen WW, bijstand en/of NUG. De toedeling aan deze uitkeringssituaties is afhankelijk van de volgende uitgangspunten: 1. Als een persoon ergens gedurende zijn of haar registratieperiode (maximaal zes maanden na instroom voor jonge ren en maximaal twaalf maanden voor volwassenen) een arbeidsongeschiktheidsuitkering ontvangt, dan behoort deze persoon niet tot de doelgroep van de Sluitende aanpak en wordt de persoon verwijderd uit de populatie. Deze regel geldt boven alle anderen. 2. Als een persoon gedurende zijn of haar gehele registratieperiode uitsluitend betaling ontvangt in het kader van een WW-uitkering (al dan niet gelijktijdig met een CWI-inschrijving), dan wordt deze persoon aan de uitkeringssituatie 'WW' toegewezen. 3. Als een persoon gedurende zijn of haar gehele registratieperiode uitsluitend betaling ontvangt in het kader van een bijstandsuitkering (al dan niet gelijktijdig met een CWI-inschrijving), dan wordt deze persoon aan de uitkeringssituatie 'Bijstand' toegewezen. 4. Als een persoon gedurende zijn of haargehele registratieperiode bij het CWI staat ingeschreven als niet-werkend werkzoekende én geen WW-uitkering of bijstandsuitkering ontvangt, dan wordt deze persoon toegewezen aan de uitkeringssituatie 'NUG'. 5. In alle overige gevallen wordt de persoon toegedeeld aan 'Doorstroom'. Als het begin van de CWI-NWW-inschrijving valt binnen drie maanden voor het begin van een bijstand- en/of WW-registratie, wordt dit niet als een NUG-periode beschouwd. Dit wordt als voorloop van de CWI-NWW-registratie beschouwd, behorend bij de betreffende WW- of bijstandsregistratie. Daarom wordt deze NWW-periode verwijderd. De instroomdatum wordt dan de instroomdatum in de bijstand, WW of doorstroomcategorie. Dit geldt ook voor beëindiging van de CWI-NWW-inschrijving binnen drie maanden na beëindiging van een bijstand- en/of WW-registratie. De uitstroomdatum wordt dan de uitstroomdatum uit de bijstand, WW of doorstroomcategorie. Daarnaast zijn voor onderdeel A (jongeren twaalf maanden en volwassenen twaalf maanden) tabellen gemaakt met een uitsplitsing van de samenloop/ doorstroomgroep in de volgende categorieën: Doorstroom van WW naar bijstand Doorstroom van WW naar NUG Doorstroom van bijstand naar NUG én doorstroom van NUG naar bijstand Overige doorstroom Deze tabellen zijn niet opgenomen in deze publicatie, maar zijn wel op aanvraag beschikbaar bij het CBS. Onderdeel B kent drie uitkeringssituaties: WW, bijstand en NUG. Voor toedeling aan deze uitkeringssituaties is gekeken naar de situatie op peilmoment (ultimo 2005). In Definitieve uitkomsten Sluitende aanpak

7 geval van samenloop, de volgende keuzehierarchie gevold: 1) Indien er een WW-registratie is, wordt de persoon aan de WW toegedeeld. 2) Indien er een bijstand-registratie is, wordt de persoon aan de bijstand toegedeeld. 3) Als zowel 1 als 2 niet van toepassing zijn, wordt de persoon aan de NUG toegedeeld. Indien er sprake was van een arbeidsongeschiktheidsregistratie gedurende de termijn van de Sluitende aanpak, dan valt de persoon buiten de doelgroep van dit onderzoek. Deze regel geldt boven alle anderen. Onderdeel A De tabellen van onderdeel A hebben betrekking op de instroom in Tot deze instroom behoren alle personen die in 2006 een nieuwe WW-uitkering of een bijstandsuitkering (periodieke algemene bijstand of IOAW/IOAZ, zowel aanvragers als partners) kregen of personen die zich in 2006 bij het CWI hebben ingeschreven als niet-werkend werkzoekend en geen WW- of bijstandsuitkering ontvingen. Onderdeel B Onderdeel B geeft de stand ultimo 2005 weer. Hieronder valt iedereen die ultimo 2005 geregistreerd stond als bijstands- of WW-gerechtigd of bij het CWI stond ingeschreven als niet-werkend werkzoekend en geen bijstand of WW ontving. De tabellen zijn bij onderdeel B uitgesplitst naar registratieduur. Dit is extra ten opzichte van onderdeel A Persoonskenmerken De variabelen leeftijd, geslacht en herkomstgroepering zijn toegevoegd aan de personen uit de onderzoekspopulatie om de personen nader in te delen. Deze variabelen zijn afkomstig uit de Gemeentelijke Basisadministratie (GBA). De GBA bevat informatie van alle ingezetenen in Nederland vanaf Re-integratieondersteuning Re-integratietrajecten Re-integratietrajecten zijn geregistreerd in het Systeem Inkoop Re-integratie Werkloosheidswet (SIR-WW), in het Systeem Inkoop Re-integratie Arbeidsgehandicapten (SIR-AG) en de Statistiek Re-integratie door Gemeenten (SRG, onderzoek vanaf 2005). De SIR-WW en SIR-AG bevatten re-integratietrajecten die door het UWV zijn aangeboden. Het gaat bij SIR-WW voornamelijk om trajecten voor mensen met een WW-uitkering, maar ook bijstandsgerechtigden of niet-uitkeringsgerechtigden kunnen via het UWV een SIR-WW-traject aangeboden krijgen. Bij SIR-AG-trajecten gaat het voornamelijk om trajecten voor arbeidsgehandicapten. Een persoon kan meer dan één traject starten. Om te bepalen of er sprake is geweest van een SIR-WW- en/of SIR-AG-traject binnen de termijn van de Sluitende aanpak, is uitgegaan van de voordrachtsdatum (het aanbod van het traject) en niet van de daadwerkelijke startdatum. Ook trajecten die wel voorgedragen, maar nooit gestart zijn, worden meegeteld. Perioden waarbij de (administratieve) startdatum na de einddatum ligt, zijn verwijderd. Informatie over re-integratietrajecten door gemeenten wordt vanaf 2005 verzameld via de Statistiek Re-integratie door Gemeenten (SRG) van het CBS. De SRG ontvangt gegevens van alle gemeenten in Nederland. Bij de SRG wordt geen informatie verzameld over afzonderlijke voorzieningen. De SRG beperkt zich tot informatie over het totale re-integratietraject. Alleen over loonkostensubsidies wordt aanvullende informatie bijgehouden. Een re-integratietraject kan bestaan uit één of meer voorzieningen, die door gemeenten worden ingezet om te voorkomen dat personen langdurig werkloos worden of in een sociaal isolement terecht komen. Het gaat bijvoorbeeld om het aanbieden van een cursus of opleiding, een beroepskeuzeadvies, een vergoeding voor kinderopvang of een doorverwijzing naar gespecialiseerde hulpverlening. UWV-re-integratiecoach In het onderzoek Sluitende aanpak 2007 wordt voor het eerst over de re-integratiecoach als vorm van begeleiding gepubliceerd. Hierbij telt een startgesprek ook als een begeleiding. Gesprekken met de re-integratiecoach worden als actieve begeleiding beschouwd 8 Centraal Bureau voor de Statistiek

8 als er gemiddeld ten minste eens per drie maanden een gesprek plaatsvindt. Voor Sluitende aanpak 2007 zijn hiervoor de volgende regels gevolgd: Als de periode tussen het startgesprek met de re-integratiecoach en het einde van de termijn van de Sluitende aanpak één tot drie maanden bedraagt, dan telt minstens één gesprek als actieve begeleiding; Als de periode tussen het startgesprek met de re-integratiecoach en het einde van de termijn van de Sluitende aanpak vier tot zes maanden bedraagt, dan tellen minstens twee gesprekken als actieve begeleiding; Als de periode tussen het startgesprek met de re-integratiecoach en het einde van de termijn van de Sluitende aanpak zeven tot negen maanden bedraagt, dan tellen minstens drie gesprekken als actieve begeleiding; Als de periode tussen het startgesprek met de re-integratiecoach en het einde van de termijn van de Sluitende aanpak tien tot twaalf maanden bedraagt, dan tellen minstens vier gesprekken als actieve begeleiding. Gesprekken die op dezelfde dag plaatsvonden zijn geteld als één gesprek. Gesprekken die binnen dezelfde maand vallen, zijn wel afzonderlijk geteld. CWI- verwijzingen en bemiddelingen Een CWI-verwijzing houdt in dat een persoon in een gesprek met een adviseur van het CWI verwezen wordt naar een werkgever van wie een vacature bij het CWI staat geregistreerd. Verwijzingen naar vacatures worden in het onderzoek Sluitende aanpak pas als actieve begeleiding beschouwd wanneer een verwijzing gemiddeld eens per drie maanden plaatsvindt. Bij CWI-bemiddelingen is geteld of er een afspraak voor een gesprek is gemaakt door het CWI en niet hoe vaak deze afspraak ook is nagekomen door de cliënt. Als er alleen een intake heeft plaatsgevonden, is dit niet opgenomen in het aan het CBS geleverde bestand. Als er aansluitend aan de intake een bemiddelingsgesprek is gepland, is dit wel opgenomen in het bestand. Deze vorm van begeleiding door het CWI is samengevoegd met de hierboven beschreven verwijzingen naar vacatures door het CWI. Gesprekken met het CWI zijn als actieve bemiddeling beschouwd als er een voldoende aantal afspraken is gemaakt door het CWI. De regels hiervoor zijn dezelfde als bij verwijzingen naar vacatures door het CWI. Hiervoor zijn de volgende regels gevolgd: Verwijzingen die op dezelfde dag hebben plaatsgevonden, tellen slechts als één verwijzing. Een persoon kan in dezelfde maand slechts één keer naar dezelfde vacature worden verwezen, dus meer verwijzingen naar dezelfde vacature binnen een maand worden verwijderd. Bij personen die binnen drie maanden na instroommoment of peilmoment zijn uitgestroomd, worden verwijzingen naar vacatures als actieve begeleiding beschouwd als binnen die termijn minimaal één verwijzing heeft plaatsgevonden. Voor jongeren in het zes-maandsdomein die niet binnen zes maanden na instroommoment zijn uitgestroomd, worden verwijzingen naar vacatures als actieve begeleiding beschouwd als er ten minste tweemaal in die zes maanden een verwijzing heeft plaatsgevonden (alleen onderdeel A). Voor personen (jongeren of volwassenen) die tussen drie en zes maanden na instroommoment of peilmoment uitstromen zijn ook minimaal twee verwijzingen vereist. Voor personen die binnen negen maanden uitstromen na instroommoment of peilmoment zijn minimaal drie verwijzingen vereist. Bij personen die niet binnen twaalf maanden na instroommoment/peilmoment zijn uitgestroomd, worden verwijzingen naar vacatures als actieve begeleiding beschouwd als er ten minste viermaal in die twaalf maanden een verwijzing heeft plaatsgevonden. Beslisregels bij het tellen van re-integratieondersteuning Per begeleidingsvorm telt in het onderzoek alleen de eerste begeleiding gedurende de periode dat iemand geregistreerd is in de WW, bijstand of NUG. Een volgende begeleiding van dezelfde vorm is buiten beschouwing gelaten, met andere woorden: per persoon wordt maximaal één re-intergratieondersteuning geteld. Wanneer meer dan één vorm van begeleiding wordt aangeboden, wordt hieruit een keuze gemaakt. Bij de toedeling aan de vorm van begeleiding wordt uitgegaan van de volgende keuzehiërarchie: eerst (1) traject, dan (2) re-integratiecoach en vervolgens (3) overige re-integratieondersteuning (CWI-verwijzing of CWI-bemiddeling). Dit betekent dat een CWI-verwijzing of Definitieve uitkomsten Sluitende aanpak

9 bemiddeling alleen in beeld komt als er geen andere vorm van begeleiding is geweest. Begeleiding door de re-integratiecoach telt alleen als er binnen twaalf of zes (jongeren bij onderdeel A) maanden geen sprake is geweest van een traject. De uitkomsten zijn dus geen optelsom van alle begeleidingen naar werk die binnen de registratieperiode zijn aangeboden. 3.3 Kwaliteit en representativiteit Niet-werkende werkzoekenden Bij het CWI is er medio 2005 sprake van een overgang naar een nieuw registratiesysteem. In het oude systeem (PGI) zaten vrij veel "vervuilde data" die niet zijn meegegaan naar het nieuwe systeem (Sonar). Registratieperioden die bij nader inzien niet bij de inschrijvingspopulatie hoorden, zijn niet geconverteerd en zijn niet meer terug te vinden in de gegevenslevering die gebruikt is bij het berekenen van de uitkomsten van dit onderzoek. Daarnaast is een aantal bewerkingen veranderd die het CBS bij voorgaande onderzoeken op het door het CWI geleverde bestand uitvoerde. Deze bewerkingen hebben betrekking op het samenvoegen van perioden waarin personen niet werken. Zo worden perioden niet meer samengevoegd als de tussenliggende periode waarin niet gewerkt wordt, korter is dan 65 dagen. Het verwijderen van de uitloop van de inschrijving bij het CWI (na beëindiging van een WW- of bijstandsregistratie) van maximaal zes maanden, is veranderd naar drie maanden. Hiervoor is gekozen omdat het CWI personen die zich niet her-inschrijven tegenwoordig doorgaans niet meer na zes maanden, maar al na drie maanden automatisch uitschrijft. Niet alle personen die bij het CWI staan ingeschreven als niet-werkend werkzoekend zijn daadwerkelijk niet-werkend. Wanneer iemand uitstroomt uit een uitkering loopt de inschrijving bij het CWI vaak nog een paar maanden door, omdat de desbetreffende persoon zich niet actief uitschrijft. Er is namelijk geen verplichting tot uitschrijving. Hiervoor is gedeeltelijk gecorrigeerd: een periode van inschrijving bij het CWI die aansluit op een uitkering en korter dan drie maanden duurt, wordt niet gerekend tot de registratieperiode. Dit wordt namelijk gezien als administratieve vervuiling. Een inschrijving bij het CWI korter dan drie maanden voorafgaand aan een uitkering wordt evenmin tot de registratieperiode gerekend. Bij het onderzoek Sluitende aanpak 2007 worden geen tabellen naar werk- en denkniveau en fase-indeling of routering gepubliceerd. Deze variabelen zijn afkomstig uit het CWI-bestand met niet-werkende werkzoekenden. Echter, niet van iedereen die een uitkering ontvangt, zijn het werk-en denkniveau of de routering of de fase-indeling bekend, omdat niet iedereen die een uitkering ontvangt staat ingeschreven bij het CWI. Ook zijn deze variabelen om verschillende redenen soms niet ingevuld in de registratie van niet-werkende werkzoekenden SRG De SRG kent een non-respons van ongeveer vijf procent doordat gemeenten soms geen gegevens aanleveren. Dit zijn niet altijd dezelfde gemeenten: per halfjaarlijkse levering kan dit wijzigen (bijlage 2). Bij de SRG wordt hiervoor gecorrigeerd door de ontbrekende gegevens bij te schatten. In dit onderzoek heeft geen correctie plaatsgevonden voor non-respons bij de SRG-trajecten. De aantallen komen daarom lager uit dan de aantallen zoals vermeld op de CBS-website Bijstand Voor de bijstand worden in principe alleen die uitkeringen meegeteld wanneer daarvoor een betaling heeft plaatsgevonden. Een aantal gemeenten heeft de betaling voor de maand januari al in december van het voorgaande jaar verricht, waardoor het in de opga- 10 Centraal Bureau voor de Statistiek

10 ven van de gemeenten over de maand januari lijkt alsof er geen betaling heeft plaatsgevonden. Omdat dit zou leiden tot een te laag aantal waargenomen bijstandsuitkeringen, wordt voor dit verschijnsel gecorrigeerd. Dit kan evenwel leiden tot een geringe onderschatting of overschatting van het aantal bijstandsuitkeringen in de desbetreffende maand Re-integratiecoach Het aantal contacten in 2007 is toegenomen ten opzichte van Volgens het UWV kwam dit door drie redenen. In de eerste plaats wordt de toename van het aantal gesprekken veroorzaakt door verbeterde registratie. Ten tweede is het aantal re-integratiecoaches toegenomen in de periode. De derde reden is dat er in 2007 en 2008 ten opzichte van 2006 meer tijd beschikbaar was voor de coach. Het gevolg hiervan is dat het aantal productieve uren per re-integratiecoach hoger is geworden Intensieve bemiddeling door het CWI De bronbestanden over intensieve bemiddeling door het CWI zijn van voldoende kwaliteit als het gaat over gemaakte afspraken, maar van onvoldoende kwaliteit als het gaat over het daadwerkelijk plaatsvinden van die gesprekken. In dit onderzoek gaat het erom of iemand begeleiding aangeboden heeft gekregen, dus zijn de gegevens voor dit onderzoek bruikbaar. Naast het bestand met bemiddelingen, heeft het CWI ook een bestand met verwijzingen naar vacatures geleverd aan het CBS. Dit komt uit een ander systeem (ABS) dan de bemiddelingen (Sonar). Een bemiddeling kan (onder andere) bestaan uit een verwijzing naar een vacature. Als dit het geval is, dan wordt dit twee keer geregistreerd en komt het in beide aan het CBS geleverde bestanden voor. Hiervoor is niet gecorrigeerd Overige registraties Voor de overige bestanden die gebruikt zijn bij dit onderzoek, gelden geen specifieke kanttekeningen. Het betreft de CBS-bestanden over de WW en AO, het CWI-bestand met informatie over verwijzingen en de UWV-bestanden met informatie over trajecten van WW-ers (SIR-WW) en AG-ers (SIR-AG) Koppeling met GBA De bronbestanden die aan het CBS geleverd worden, bevatten veelal het sofinummer als persoonsidentificatienummer (tegenwoordig het burgerservicenummer). Omdat dit sofinummer als zeer identificerend wordt beschouwd, vervangt het CBS het sofinummer met behulp van de GBA door een recordidentificatienummer, het RIN. Voor zover in de bronbestanden ook andere persoonsgegevens opgenomen zijn, zoals geslacht, geboortedatum en adres, wordt bovendien gecontroleerd of het opgegeven sofinummer wel in overeenstemming is met de GBA-persoonsgegevens. Indien geen sofinummer bekend is, kan op grond van de verstrekte persoonsgegevens in veel gevallen wel een RIN worden toegekend. Niet aan alle records uit de verschillende bronbestanden kan een geldig RIN worden toegekend. Voor de meeste bestanden is dat 0,1 tot 0,5 procent van de records. Alle personen aan wie geen RIN kon worden toegewezen uit de bronbestanden zijn voor dit onderzoek verwijderd. Deze records kunnen namelijk niet worden gekoppeld met de overige gegevensbronnen. Dit heeft als gevolg dat het beschreven aantal personen in de populatie een minimum aantal is Uitstroom uit de registratie Uitstroom uit de registratie, zoals in dit rapport weergegeven, betekent niet per definitie dat iemand betaald werk heeft gevonden. Er kunnen ook andere redenen zijn waarom Definitieve uitkomsten Sluitende aanpak

11 iemand geen WW- of bijstandsuitkering meer ontvangt of dat de inschrijving als werkzoekend wordt beëindigd. Zo kan de maximale uitkeringsduur van de WW-uitkering van een persoon verstreken zijn. Wanneer deze persoon een partner met een inkomen heeft, kan het zijn dat hij of zij geen recht op een bijstandsuitkering heeft. Als iemand gaat samenwonen met een partner met voldoende inkomen, betekent dit ook een beëindiging van de bijstandsuitkering. Bovendien is het zo dat als de partner van een aanvrager werk krijgt en boven bijstandsniveau verdient, de aanvrager ook uit de bijstandsregistratie verdwijnt. Het niet verlengen van een CWI-inschrijving kan onder meer een gevolg zijn van gebrek aan motivatie van de werkzoekende. 3.4 Vergelijking met voorgaande publicatie Sluitende aanpak Wanneer de uitkomsten van dit onderzoek vergeleken worden met het onderzoek Sluitende aanpak 2006 (te vinden op moet rekening worden gehouden met een aantal verschillen in definities en operationalisaties. De verschillen worden in deze paragraaf beschreven Gebruik basisbestand project Datahuishouding In plaats van verschillende bronbestanden specifiek voor het onderzoek Sluitende aanpak aan elkaar te koppelen, is er gebruik gemaakt van een basisbestand (bijlage 1), waar verschillende onderzoeken van het CBS gebruik van maken. Dit bestand bestaat uit een samenhangende verzameling (gekoppelde) gegevens over uitkeringen, re-integratie en werk. Bij het vervaardigen van dit basisbestand is een aantal keuzes gemaakt, waardoor directe vergelijking met het vorige onderzoek niet mogelijk is. Zo is bijvoorbeeld het Sociaal Statistisch Bestand (SSB) als bronbestand gebruikt en is er bij de WW uitgegaan van het betalingsconcept (of iemand een WW-betaling heeft gehad in de desbetreffende maand). Voorheen werd bij de WW de uitkering vastgesteld op basis van recht en op registratiebasis. Per persoon wordt per maand een indicator aangemaakt die aangeeft of er in de desbetreffende maand sprake was van een uitkering, een CWI-inschrijving, of een (aanbod voor) een re-integratie-ondersteuning of werk Gemeentedomein en UWV-domein Tot en met het onderzoek Sluitende aanpak 2006 werd er door het CBS alleen gepubliceerd over het gemeentedomein (bijstand en NUG). Het UWV publiceerde de gegevens over het UWV-domein (WW). In het onderzoek Sluitende aanpak 2007 wordt er zowel over het gemeentedomein als over het UWV-domein gepubliceerd. In deze publicatie worden uitkomsten gegeven over alle uitkeringssoorten, die als uitkeringssituaties worden weergegeven (dus niet naar domein) Maandafbakening De uitkeringssituatie in een maand is anders bepaald dan voorheen. In dit onderzoek is aan de hand van de situatie op de laatste vrijdag van de maand, dan wel de laatste vrijdag voor kerst, bepaald of een persoon een uitkering heeft of staat ingeschreven bij het CWI als niet-werkend werkzoekende. Bij eerdere onderzoeken Sluitende aanpak werd een persoon als uitkeringsgerechtigd of niet-uitkeringsgerechtigd beschouwd wanneer hij of zij op enig moment in een maand geregistreerd was als zodanig. Bij de bijstand is de laatste dag van de maand genomen in plaats van de laatste vrijdag van de maand. Dit was voorheen ook al het geval. Alle in- en uitstroom binnen dezelfde maand is niet meegenomen en behoort dus niet tot de onderzoekspopulatie. Correctie van zogenoemde tussennullen (perioden van maximaal een maand waarin geen uitkering of CWI-inschrijving was tussen twee perioden van uitkering dan wel CWI-inschrijving in) is deze keer op een andere wijze gebeurd dan bij eerdere onderzoeken Sluitende aanpak. 12 Centraal Bureau voor de Statistiek

12 3.4.4 Arbeidsongeschikten Bij eerdere onderzoeken van Sluitende aanpak vielen de arbeidsgehandicapten buiten de doelgroep. Bij het onderzoek Sluitende aanpak 2007 vallen niet meer de arbeidsgehandicapten, maar de personen met een arbeidsongeschiktheidsuitkering buiten de doelgroep van het onderzoek. Hieronder wordt in dit onderzoek verstaan: alle personen die binnen de termijn van de sluitende aanpak onder de arbeidsongeschiktheidsregelingen WAO, WIA, WAZ of Wajong vallen Soorten re-integratieondersteuning Er zijn, evenals bij Sluitende aanpak 2006, verschillende soorten re-integratieondersteuning. Elke persoon is in één categorie ingedeeld. Wanneer een persoon meer soorten re-integratieondersteuning heeft gehad, gaat bij Sluitende aanpak 2007 een traject vóór begeleiding door de re-integratiecoach en is de re-integratiecoach dus alleen apart zichtbaar gemaakt in de tabellen als er geen re-integratietraject heeft plaatsgevonden binnen de termijn van de Sluitende aanpak. In de publicatie Sluitende aanpak 2007 wordt voor het eerst over gesprekken met een re-integratiecoach van het UWV gepubliceerd. Verwijzingen naar vacatures door het CWI worden alleen zichtbaar gemaakt als er geen re-integratietraject én geen begeleiding door de re-integratiecoach heeft plaatsgevonden binnen de termijn van de Sluitende aanpak. Trajecten uit SIR-WW werden voorheen ook al meegenomen in het onderzoek Sluitende aanpak. Nieuw voor het onderzoek Sluitende aanpak 2007 is dat nu ook de trajecten voor arbeidsgehandicapten (AG-trajecten) worden meegenomen. Bij Sluitende aanpak 2006 werden de verwijzingen geteld als er geen re-integratietraject én geen loonkostensubsidie had plaatsgevonden binnen de termijn van de Sluitende aanpak. In het onderzoek Sluitende aanpak 2007 is niet meer apart gepubliceerd naar loonkostensubsidies. Loonkostensubsidies zijn nog wel meegeteld als begeleiding naar werk en zijn geteld bij de re-integratietrajecten. Daarnaast worden verwijzingen nu ook samen genomen met intensieve bemiddeling door het CWI. In de definitieve cijfers van Sluitende aanpak 2007 wordt voor het eerst over intensieve bemiddeling door het CWI als vorm van begeleiding naar werk gepubliceerd. Definitieve uitkomsten Sluitende aanpak

13 4 Begrippen en afkortingen Begrippen Begeleiding naar werk CWI-verwijzing Onder begeleiding naar werk vallen re-integratietrajecten (inclusief loonkostensubsidies), begeleiding door de re-integratiecoach van het UWV, verwijzingen naar vacatures door het CWI en intensieve bemiddeling door het CWI. Een CWI-verwijzing houdt in dat een persoon in een gesprek met een adviseur van het CWI verwezen wordt naar een werkgever van wie een vacature staat geregistreerd bij het CWI. Doelgroep De doelgroep van het onderzoek Sluitende aanpak 2007 bestaat uit alle personen van 15 tot en met 64 jaar die in 2006 instromen (onderdeel A) of ultimo 2005 geregistreerd staan (onderdeel B) in de WW-registratie, de bijstandregistratie (periodieke algemene bijstand of IOAW/ IOAZ) of de CWI-registratie als niet-werkend werkzoekende. Uitgezonderd zijn personen die arbeidsongeschikt zijn. De doelgroep is onderverdeeld in jongeren en volwassenen. Als peildatum voor deze leeftijdsindeling geldt de dag dat de persoon instroomt in de registraties (onderdeel A) of ultimo 2005 (onderdeel B). Jongeren zijn personen van 15 tot en met 22 jaar, volwassenen zijn 23 tot en met 64 jaar. Gemeentedomein Het gemeentedomein bestaat uit bijstandsgerechtigden en niet-uitkeringsgerechtigden. Hiaatpercentage Het hiaatpercentage is het aantal personen zonder re-integratieondersteuning als percentage van het totaal aantal personen dat niet is uitgestroomd. Instroom De instroom bestaat uit personen die in 2006 een WW-uitkering of bijstandsuitkering kregen, of die zich lieten registreren bij het CWI als niet-werkende werkzoekende. Een inschrijving direct aansluitend op of in samenloop met een eerdere inschrijving wordt niet gezien als instroom. Niet-uitkeringsgerechtigd Ingeschreven bij het CWI als niet-werkende werkzoekende zonder recht op WW of bijstand. Re-integratiecoach De re-integratiecoach van het UWV geeft tips bij het solliciteren, bespreekt de stappen die iemand gaat nemen om weer aan het werk te komen en maakt daar afspraken over. De re-integratiecoach wordt doorgaans ingezet bij personen die langer dan zes maanden een WW-uitkering hebben. Bij personen die naar verwachting moeilijk bemiddelbaar zijn, kan de re-integratiecoach al eerder worden ingezet. Re-integratietrajecten De gemeenten en het UWV kunnen instrumenten inzetten om te voorkomen dat personen langdurig werkloos worden. Het gaat dan bijvoorbeeld om het aanbieden van een cursus of opleiding, het geven van beroepskeuzeadvies, maar ook vergoeding van kinderopvang of doorverwijzing naar hulpverlening behoort tot de mogelijkheden. Deze voorzieningen maken onderdeel uit van een re-integratietraject. De SRG-, SIR-WW en SIR-AG-registraties bestaan uit re-integratietrajecten. Bij iedere registratieperiode wordt gezocht naar het eerste aangeboden SRG-, SIR-WW- of SIR-AG-traject na de begindatum van deze registratieperiode. Registratieperiode De registratieperiode is de periode vanaf het moment dat een persoon instroomt in één van de werkloosheids-registraties (WW, bijstand of NUG) tot en met het moment dat 14 Centraal Bureau voor de Statistiek

14 Sluitendheid Termijn van de Sluitende aanpak Uitkeringssituatie Uitstroom deze persoon weer uit deze registraties stroomt. Bij doorstroom van de ene registratie naar de andere blijft dezelfde wordt ook als één registratieperiode beschouwd. Bij een onderbreking van de registratieperioden korter dan een maand worden de registratieperioden ook als één periode gezien. Het aantal perosnen dat binnen zes maanden (jongeren) of twaalf maanden (volwassenen) weer is uitgestroomd of begeleiding naar werk heeft ontvangen als percentage van de doelgroep Sluitende aanpak. De periode die loopt vanaf de begindatum van de registratieperiode tot aan zes (jongeren) of twaalf (jongeren en volwassenen) maanden na instroom in WW, bijstand of NUG. Wanneer iemand binnen zes of twaalf maanden is uitgestroomd geldt de periode van instroom tot uitstroom. Vanaf het onderzoek Sluitende aanpak 2007 zal er niet meer naar de domeinen WW, bijstand en NUG, maar naar uitkeringssituaties gepubliceerd worden. Er wordt onderscheid gemaakt tussen de uitkeringssituaties alleen AO, alleen WW, alleen bijstand, alleen NUG en samenloop/doorstroom-groepen. Uitstroom houdt in dat een persoon uit de registratie verdwijnt. Elke onderbreking van de registratieperiode van meer dan een maand wordt gezien als uitstroom. Uitstroom betekent niet noodzakelijkerwijs dat de persoon werk heeft gevonden. Hierbij is de ruime definitie gehanteerd: als een persoon in de twaalfde maand na instroom of peilmoment uitstroomt, wordt dit nog meegeteld. Afkortingen AO AG CBS CWI GBA IOAW IOAZ SIR-WW SIR-AG NUG SRG SZW UWV WIA WW WWB Arbeidsongeschikt Arbeidsgehandicapt Centraal Bureau voor de Statistiek Centrum voor Werk en Inkomen Gemeentelijke Basisadministratie Wet inkomensvoorziening oudere en gedeeltelijk arbeidsongeschikte werkloze werknemers Wet inkomensvoorziening oudere en gedeeltelijk arbeidsongeschikte gewezen zelfstandigen Systeem Inkoop Re-integratie Werkloosheidswet Systeem Inkoop Re-integratie Arbeidsgehandicapten Niet-uitkeringsgerechtigd Statistiek Re-integratie door Gemeenten Ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid Uitvoeringsinstituut Werknemersverzekeringen Wet werk en inkomen naar arbeidsvermogen Werkloosheidswet Wet werk en bijstand Definitieve uitkomsten Sluitende aanpak

15 Bijlage 1 Basisbestand uitkering re-integratie werk Het Basisbestand uitkering re-integratie werk (kortweg basisbestand) is een bestand dat is samengesteld uit delen van diverse bestanden op het gebied van banen, uitkeringen en re-integratie. Het basisbestand bestaat uit een eenduidige gedefinieerde samenhangende verzameling van gegevens per persoon over uitkeringen, re-integratie en werk gedurende de periode vanaf Per persoon zijn per maand indicatoren samengesteld die aangeven of er in die maand sprake was van een uitkering, CWI-inschrijving, start re-integratie, lopende re-integratie, startende baan, lopende baan of beëindigde baan. De gebruikte versie van het basisbestand (versie 22 september 2008) bevat de recentste gegevens (medio 2008). Het basisbestand is een dynamisch bestand - bij het beschikbaar komen van nieuwe gegevens wordt het basisbestand bijgewerkt. Populatie De onderzoekspopulatie van het basisbestand betreft personen die in de periode van januari 2001 tot en met medio 2008 in één of meer van deze maanden óf waren ingeschreven bij een Centrum voor Werk en Inkomen (CWI) als niet-werkend werkzoekende (NWW), óf een bijstands-, arbeidsongeschiktheids- of werkloosheidsuitkering hadden, óf re-integratieondersteuning ontvingen, óf een combinatie van bovenstaande. Bronbestanden Hieronder staat kort welke bronbestanden zijn gebruikt bij het samenstellen van het basisbestand. Een uitgebreidere toelichting op de bronbestanden staat in de documentatierapporten van de specifieke bestanden. Deze zijn beschikbaar via Uitkeringen en CWI-inschrijving Bronbestand voor de gegevens over uitkeringen voor de jaren 2001 tot en met 2005 is het Sociaal Statistisch Bestand (SSB). Het SSB is een geïntegreerd bestand met gegevens over onder andere banen en uitkeringen. Deze gegevens zijn met elkaar en andere bronnen geconfronteerd en consistent gemaakt. SSB-bestanden waren nog niet beschikbaar voor de jaren 2006 en Daarom is voor de jaren 2006 en 2007 gebruik gemaakt van de originele registraties van werkloosheids-, arbeidsongeschiktheids- en bijstandsuitkeringen. Gegevens over inschrijving bij het CWI als niet werkend werkzoekende over de jaren 2001 tot en met mei 2008 zijn afkomstig uit de CWI-NWW registratie. Dit bestand wordt aangeleverd door het CWI en bevat onder andere de begin- en einddatum van inschrijving en de startdatum van de periode zonder werk. Banen Voor gegevens over banen is gebruikt gemaakt van het SSB 2001 t/m Voor de jaren 2006 tot en met april 2008 zijn de gegevens afgeleid uit de Polisadministratie omdat over deze jaren nog geen SSB bestand beschikbaar is. Re-integratie In het basisbestand zijn de volgende vormen van re-integratie opgenomen: verwijzingen of bemiddelingen door het CWI, trajecten aangeboden door het Uitvoeringsinstituut Werknemersverzekeringen (UWV) of door de gemeente, begeleiding door een casemanager 16 Centraal Bureau voor de Statistiek

16 van het CWI of re-integratiecoach van het UWV, een WIW-ID baan of een baan met loonkostensubsidie. Deze gegevens zijn afkomstig uit de volgende bestanden: CWI-verwijzingen CWI-intensieve bemiddeling SIR-AG trajecten SIR-WW trajecten MOSA en SRG WIW-ID Loonkostensubsidie 2004 UWV-re-integratiecoach Demografische variabelen Per persoon is informatie over de geboortedatum, het geslacht en de herkomstgroepering toegevoegd. Deze gegevens zijn afkomstig uit de gemeentelijke basisadministratie (GBA). Aandachtspunten Uitkeringen en CWI-inschrijving Uitkeringen zijn vastgesteld op betalingsbasis. Dat wil zeggen dat een uitkering meetelt als een persoon op de laatste vrijdag van de maand recht heeft op een uitkering én in die maand ook een betaling heeft ontvangen. CWI-inschrijvingen waarbij de einddatum één dag na de startdatum ligt zijn niet meegenomen. Als begindatum van de CWI-inschrijving is de inschrijfdatum genomen tenzij de startdatum niet werkend na de inschrijfdatum ligt. In die gevallen is de startdatum niet werkend als begindatum genomen. Banen De Polisadministratie heeft niet de correcte startdatum van banen die lopend waren voor 1 januari Hiervoor is gecorrigeerd door voor alle personen die een lopende baan hadden in december 2005 (op basis van het SSB) de startdatum te vervangen door de startdatum zoals bekend in het SSB. Re-integratie Bij CWI-bemiddelingen kan geen onderscheid gemaakt worden tussen het maken van een afspraak en het daadwerkelijk starten van een bemiddeling. Er wordt geen onderscheid gemaakt tussen meer CWI-verwijzingen of contacten met een UWV-re-integratiecoach op één dag. Start van een SIR-AG of SIR-WW traject en voordracht voor een traject zijn apart opgenomen. Er kan dus onderscheid gemaakt worden tussen start en voordracht. Elke start of voordracht van een SIR-AG of SIR-WW traject die voorkomt is meegenomen, ook al liep er al een ander traject. Voor SIR-AG of SIR-WW trajecten waar wél een voordrachtsdatum en einddatum bekend was maar géén startdatum is de voordrachtsdatum als startdatum gebruikt. Er is geen correctie uitgevoerd voor non-respons bij de SRG-trajecten. De aantallen komen daarom lager uit dan de aantallen zoals vermeld op de CBS-website. Definitieve uitkomsten Sluitende aanpak

17 Tabellenset De in de tabellen gepresenteerde aantallen zijn afgerond op tientallen. Hierdoor kan het voorkomen dat de som van de aantallen afwijkt van het totaal. Onderdeel A. Instroom in 2006 Uitstroom en begeleiding naar werk binnen van personen die in 2006 instroomden in WW, bijstand of NUG Uitsplitsing Instroom, uitstroom en begeleiding naar werk voor doelgroep Sluitende aanpak Jongeren Jongeren Volwassenen (6 maanden) (12 maanden) (12 maanden) Totaal Tabel A1 Tabel A2 Tabel A3 Geslacht Tabel A1 Tabel A2 Tabel A3 Herkomstgroepering Tabel A4 Tabel A5 Tabel A6 Leeftijd Tabel A7 Tabel A8 Tabel A9 Onderdeel B. Uitstroom en begeleiding naar werk van personen die ultimo 2005 geregistreerd stonden als WW, bijstand en NUG Uitsplitsing Instroom, uitstroom en begeleiding naar werk voor doelgroep Sluitende aanpak Jongeren Volwassenen (12 maanden) (12 maanden) Totaal Tabel B1 Tabel B2 Geslacht Tabel B1 Tabel B2 Herkomstgroepering Tabel B3 Tabel B4 Leeftijd Tabel B5 Tabel B6 Uitkeringsduur Tabel B7 Tabel B8 18 Centraal Bureau voor de Statistiek

18 Tabel A1 Re-integratieondersteuning en uitstroom binnen 6 maanden van jongeren (15-22 jaar) die in 2006 instroomden in WW, bijstand of NUG, naar geslacht en uitkeringssituatie Totaal WW Bijstand NUG Doorstroomgroep TOTAAL Totaal ) Re-integratieondersteuning binnen zes maanden na instroom Totaal Re-integratietraject Uitgestroomd binnen 6 maanden na instroom Niet uitgestroomd binnen 6 maanden na instroom Alleen overige re-integratieondersteuning Bemiddeling door een re-integratiecoach Uitgestroomd binnen 6 maanden na instroom Niet uitgestroomd binnen 6 maanden na instroom Alleen een verwijzing of intensieve bemiddeling Uitgestroomd binnen 6 maanden na instroom Niet uitgestroomd binnen 6 maanden na instroom Totaal Uitgestroomd binnen 6 maanden na instroom Niet uitgestroomd binnen 6 maanden na instroom MANNEN Totaal ) Re-integratieondersteuning binnen zes maanden na instroom Totaal Re-integratietraject Uitgestroomd binnen 6 maanden na instroom Niet uitgestroomd binnen 6 maanden na instroom Alleen overige re-integratieondersteuning Bemiddeling door een re-integratiecoach Uitgestroomd binnen 6 maanden na instroom Niet uitgestroomd binnen 6 maanden na instroom Alleen een verwijzing of intensieve bemiddeling Uitgestroomd binnen 6 maanden na instroom Niet uitgestroomd binnen 6 maanden na instroom Totaal Uitgestroomd binnen 6 maanden na instroom Niet uitgestroomd binnen 6 maanden na instroom VROUWEN Totaal ) Re-integratieondersteuning binnen zes maanden na instroom Totaal Re-integratietraject Uitgestroomd binnen 6 maanden na instroom Niet uitgestroomd binnen 6 maanden na instroom Alleen overige re-integratieondersteuning Bemiddeling door een re-integratiecoach Uitgestroomd binnen 6 maanden na instroom Niet uitgestroomd binnen 6 maanden na instroom Alleen een verwijzing of intensieve bemiddeling Uitgestroomd binnen 6 maanden na instroom Niet uitgestroomd binnen 6 maanden na instroom Geen re-integratieondersteuning binnen zes maanden na instroom Totaal Uitgestroomd binnen 6 maanden na instroom Niet uitgestroomd binnen 6 maanden na instroom ) De instroom is exclusief personen die meer dan één registratieperiode hadden binnen de termijn van de Sluitende aanpak. 2) Personen die in de registratieperiode een AO-uitkering ontvangen, worden niet gerekend tot de doelgroep Sluitende aanpak. Definitieve uitkomsten Sluitende aanpak

Jaarcijfers Sluitende aanpak 2008

Jaarcijfers Sluitende aanpak 2008 Jaarcijfers Sluitende aanpak 2008 Verklaring van tekens. = gegevens ontbreken * = voorlopig cijfer x = geheim = nihil = (indien voorkomend tussen twee getallen) tot en met 0 (0,0) = het getal is kleiner

Nadere informatie

Onderzoek Sluitende aanpak 2006

Onderzoek Sluitende aanpak 2006 Publicatiedatum CBS-website: 31 augustus 2007 Onderzoek Sluitende aanpak 2006 Instroom in 2005 en langdurig geregistreerden (gemeentedomein) Henk Amptmeijer, Caroline Bloemendal, Dennis Lanjouw, Antoinette

Nadere informatie

Nulmeting 60%-doelstelling Uitstroom naar ar werk (voorlopige cijfers)06

Nulmeting 60%-doelstelling Uitstroom naar ar werk (voorlopige cijfers)06 07 Nulmeting 60%-doelstelling Uitstroom naar ar werk (voorlopige cijfers)06 Maaike Hersevoort, Daniëlle ter Haar en Luuk Schreven Centrum voor Beleidsstatistiek (paper 08010) Den Haag/Heerlen Verklaring

Nadere informatie

Uitstroom uit de WW binnen twee jaar na instroom

Uitstroom uit de WW binnen twee jaar na instroom 08 Uitstroom uit de WW binnen twee jaar na instroom 08 Henk van Maanen, Mathilda Copinga-Roest en Marleen Geerdinck Centrum voor Beleidsstatistiek (maatwerk) Den Haag/Heerlen 2009 Verklaring van tekens.

Nadere informatie

Aan het werk met re-integratieondersteuning

Aan het werk met re-integratieondersteuning Aan het werk met re-integratieondersteuning Driemeting uitstroom naar werk, voorlopige cijfers 11 Martine de Mooij Pascal van den Berg Mariëtte Goedhuys Jamie Graham Wilco de Jong Lotte Ooststrom Sita

Nadere informatie

Aan het werk met of zonder reintegratieondersteuning.

Aan het werk met of zonder reintegratieondersteuning. Opdrachtgever SZW Aan het werk met of zonder reintegratieondersteuning, 2008 Opdrachtnemer CBS/ Centrum voor Beleidsstatistiek H, Kroeze, K. Geertjes, M. Goedhuys... [et al.] Onderzoek Aan het werk met

Nadere informatie

Niet-werkende werkzoekenden en uitkeringsgerechtigden

Niet-werkende werkzoekenden en uitkeringsgerechtigden Niet-werkende werkzoekenden en uitkeringsgerechtigden Gemeente Enschede 2002-2006 Centrum voor Beleidsstatistiek Frank van der Linden, Daniëlle ter Haar Centraal Bureau voor de Statistiek Voorburg/Heerlen,

Nadere informatie

Met re-integratieondersteuning op weg naar werk

Met re-integratieondersteuning op weg naar werk 09 Met re-integratieondersteuning op weg werk Eenmeting doelstelling uitstroom werk Karin Hagoort Chantal Wagner Marleen Geerdinck Nicol Sluiter Centrum voor Beleidsstatistiek Verklaring van tekens. =

Nadere informatie

Geheel of gedeeltelijk eltelijk uit de uitkering naar werk

Geheel of gedeeltelijk eltelijk uit de uitkering naar werk 07 Aan het werk 0r met re-integratie Geheel of gedeeltelijk eltelijk uit de uitkering naar werk Wilco de Jong, Henk van Maanen, Frank van der Linden en Alderina Dill-Fokkema Centrum voor Beleidsstatistiek

Nadere informatie

Voorlopige uitkomsten Sluitende Aanpak 2003

Voorlopige uitkomsten Sluitende Aanpak 2003 Voorlopige uitkomsten Sluitende Aanpak 2003 De lidstaten van de Europese Unie hebben in 1997 de intentie uitgesproken om alle werkzoekenden "een nieuwe start te bieden voordat zij twaalf maanden werkloos

Nadere informatie

Arbeidsparticipatie icipatie Almere 2006

Arbeidsparticipatie icipatie Almere 2006 0i08 08 Arbeidsparticipatie icipatie Almere 2006 Maaike Hersevoort en Nicol Sluiter Centrum voor Beleidsstatistiek (maatwerk) Den Haag/Heerlen, 2009 Verklaring van tekens. = gegevens ontbreken * = voorlopig

Nadere informatie

Aan het werk met re-integratie ondersteuning

Aan het werk met re-integratie ondersteuning 132 Aan het werk met re-integratie ondersteuning Vijfmeting uitstroom naar werk, voorlopige cijfers Marieke Bosch, Elisabeth Eenkhoorn, Vinodh Lalta, Frank Pijpers, Annemieke Redeman, Miriam de Roos en

Nadere informatie

Met re-integratieondersteuning 0g op weg naar werk

Met re-integratieondersteuning 0g op weg naar werk 07 t07 Met re-integratieondersteuning 0g eondersteuning op weg naar werk Nulmeting doelstelling elling uitstroom naar werk Frank van der Linden, Daniëlle ter Haar, Marleen Geerdinck, Maaike Hersevoort

Nadere informatie

Labour Market Policy database

Labour Market Policy database 098 Labour Market Policy database Definitieve cijfers 2007 en voorlopige cijfers 2008 Luuk Schreven Pascal van den Berg Ineke Bottelberghs Wilco de Jong Centrum voor Beleidsstatistiek Verklaring van tekens.

Nadere informatie

Jongeren met een tijdelijk contract in 2009 en 2010

Jongeren met een tijdelijk contract in 2009 en 2010 Jongeren met een tijdelijk contract in 2009 en 2010 11 Martine de Mooij Vinodh Lalta Sita Tan Centraal Bureau voor de Statistiek Verklaring van tekens. = gegevens ontbreken * = voorlopig cijfer ** = nader

Nadere informatie

Werkt begeleiding naar werk?

Werkt begeleiding naar werk? 08 07 Werkt begeleiding naar werk? Derde vervolgmeting voor de 25%-doelstelling Mariëtte Goedhuys, Kathleen Geertjes, Martine de Mooij, Linda Muller, Esther Vieveen Centrum voor Beleidsstatistiek (rapport

Nadere informatie

Vluchtelingen in Nederland Stromen op de arbeidsmarkt 2008-2011 Linda Muller, Jeroen van den Tillaart en Caroline van Weert

Vluchtelingen in Nederland Stromen op de arbeidsmarkt 2008-2011 Linda Muller, Jeroen van den Tillaart en Caroline van Weert Vluchtelingen in Nederland Stromen op de arbeidsmarkt 2008-2011 Linda Muller, Jeroen van den Tillaart en Caroline van Weert CBS, Centrum voor Beleidsstatistiek December 2012 Inhoud Stroomschema 1. Vluchtelingen

Nadere informatie

SRG-uitstroom Conclusie

SRG-uitstroom Conclusie Opdrachtgever SZW SRG-uitstroom 2014 Conclusie Opdrachtnemer Centraal Bureau voor de Statistiek / W. van Andel, E. Ebenau, L. van Koperen, P. Molenaar-Cox, A. Redeman, M. Sterk-van Beelen, J. Weidum Onderzoek

Nadere informatie

Aan het werk met re-integratieondersteuning

Aan het werk met re-integratieondersteuning Aan het werk met re-integratieondersteuning Vijfmeting, fase 3 29-11-2013 gepubliceerd op cbs.nl Inhoud Inleiding 5 1. Beschrijving van het onderzoek 6 1.1 Populatie 6 1.2 Onderzoeksmethode 7 1.3 Bronnen

Nadere informatie

Vanuit de uitkering naar werk

Vanuit de uitkering naar werk Vanuit de uitkering naar werk Eerste vervolgmeting voor de 25%-doelstelling Centrum voor Beleidsstatistiek 06002 Dennis Lanjouw, Osman Baydar, Mariëtte Goedhuys, Frank van der Linden Centraal Bureau voor

Nadere informatie

Met begeleiding naar werk

Met begeleiding naar werk Met begeleiding naar werk Tweede vervolgmeting voor de 25%-doelstelling Centrum voor Beleidsstatistiek 07006 Harold Kroeze, Osman Baydar, Kathleen Geertjes, Henk van Maanen, Luuk Schreven, Esther Vieveen

Nadere informatie

Uitstroom naar Werk. Centrum voor Beleidsstatistiek Dennis Lanjouw, Frank van der Linden, May Hua Oei, Mathilda Copinga

Uitstroom naar Werk. Centrum voor Beleidsstatistiek Dennis Lanjouw, Frank van der Linden, May Hua Oei, Mathilda Copinga Uitstroom naar Werk Centrum voor Beleidsstatistiek 05004 Dennis Lanjouw, Frank van der Linden, May Hua Oei, Mathilda Copinga Centraal Bureau voor de Statistiek Voorburg/Heerlen, 2005 Verklaring der tekens.

Nadere informatie

Han van den Berg, Antoinette van Poeijer en Mira Peeters-Bijlsma. September 2006

Han van den Berg, Antoinette van Poeijer en Mira Peeters-Bijlsma. September 2006 Centraal Bureau voor de Statistiek Sector Statistische analyse personen Voorburg UITKOMSTEN SLUITENDE AANPAK 2005: INSTROOM IN 2004 (GEMEENTEDOMEIN) Han van den Berg, Antoinette van Poeijer en Mira Peeters-Bijlsma

Nadere informatie

Een nieuwe start, of niet?

Een nieuwe start, of niet? Een nieuwe start, of niet? Cijferonderzoek Sluitende Aanpak 2004 Centrum voor Beleidsstatistiek 05003 Maartje Rienstra, Mariëtte Goedhuys, Han van den Berg en Harold Kroeze Centraal Bureau voor de Statistiek

Nadere informatie

Aan het werk met re-integratie ondersteuning

Aan het werk met re-integratie ondersteuning 12 1 Aan het werk met re-integratie ondersteuning Viermeting uitstroom naar werk, definitieve cijfers Esther Vieveen Miriam de Roos Nicol Sluiter Jamie Graham Marion Sterk Vinodh Lalta Elisabeth Eenkhoorn

Nadere informatie

Centraal Bureau voor de Statistiek

Centraal Bureau voor de Statistiek Centraal Bureau voor de Statistiek Sector Statistische analyse personen Voorburg EERSTE UITKOMSTEN SLUITENDE AANPAK 2005: INSTROOM IN DE EERSTE HELFT VAN 2004 (GEMEENTEDOMEIN) Han van den Berg, May Hua

Nadere informatie

Locatie van banen, opleiding van niet werkend werkzoekenden, in- en uitstroom van uitkeringen

Locatie van banen, opleiding van niet werkend werkzoekenden, in- en uitstroom van uitkeringen Locatie van banen, opleiding van niet werkend werkzoekenden, in- en uitstroom van uitkeringen Gemeente Enschede 2002-2006 Centrum voor Beleidsstatistiek Frank van der Linden, Mariëtte Goedhuys-van der

Nadere informatie

Derde vervolgmeting 25%-doelstelling

Derde vervolgmeting 25%-doelstelling Derde vervolgmeting 25%-doelstelling Voorlopige uitkomsten gemeentedomein0 07 n07 eting elling ling voor het n Mariëtte Goedhuys, Karin Hagoort, Luuk Schreven, Esther Vieveen Centrum voor Beleidsstatistiek

Nadere informatie

Afbouw gesubsidieerde arbeid

Afbouw gesubsidieerde arbeid 0u07 07 Afbouw gesubsidieerde arbeid Maartje Rienstra, Ineke Bottelberghs en Anouk de Rijk Centrum voor Beleidsstatistiek (paper 08008) Den Haag/Heerlen Verklaring van tekens. = gegevens ontbreken * =

Nadere informatie

Van uitkering naar werk

Van uitkering naar werk Van uitkering Esther Vieveen In januari 5 waren er in Nederland 243 duizend WW ers en duizend bijstandsontvangers. Voor sommigen van hen was de kans om binnen twee jaar weer aan het te zijn groter dan

Nadere informatie

Registraties gesubsidieerde arbeid en loonkostensubsidies nader bekeken Centrum voor Beleidsstatistiek

Registraties gesubsidieerde arbeid en loonkostensubsidies nader bekeken Centrum voor Beleidsstatistiek Registraties gesubsidieerde arbeid en loonkostensubsidies nader bekeken Centrum voor Beleidsstatistiek Maartje Rienstra en Wendy Jenje-Heijdel Centraal Bureau voor de Statistiek Voorburg/Heerlen, 2007

Nadere informatie

Dynamiek in de WW. Uitkomsten en toelichting. Centrum voor Beleidsstatistiek. Mathilda Coppinga Marleen Geerdinck Linda Muller Alderina Dill

Dynamiek in de WW. Uitkomsten en toelichting. Centrum voor Beleidsstatistiek. Mathilda Coppinga Marleen Geerdinck Linda Muller Alderina Dill Dynamiek in de WW Uitkomsten en toelichting 09 Mathilda Coppinga Marleen Geerdinck Linda Muller Alderina Dill Centrum voor Beleidsstatistiek Verklaring van tekens. = gegevens ontbreken * = voorlopig cijfer

Nadere informatie

Redenen van in- en uitstroom WWB

Redenen van in- en uitstroom WWB Rapport Redenen van in- en uitstroom WWB Mirthe Bronsveld-de Groot Lisanne van Koperen Annemieke Redeman 11 december 2015 samenvatting In opdracht van het ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid

Nadere informatie

VOORLOPIGE UITKOMSTEN VOOR HET GEMEENTEDOMEIN. Dennis Lanjouw, Osman Baydar, Mariëtte Goedhuys en Frank van der Linden. Maart 2006

VOORLOPIGE UITKOMSTEN VOOR HET GEMEENTEDOMEIN. Dennis Lanjouw, Osman Baydar, Mariëtte Goedhuys en Frank van der Linden. Maart 2006 Centraal Bureau voor de Statistiek Centrum voor Beleidsstatistiek EERSTE VERVOLGMETING 25%-DOELSTELLING; VOORLOPIGE UITKOMSTEN VOOR HET GEMEENTEDOMEIN Dennis Lanjouw, Osman Baydar, Mariëtte Goedhuys en

Nadere informatie

Aan het werk met re-integratieondersteuning

Aan het werk met re-integratieondersteuning Aan het werk met re-integratieondersteuning Viermeting uitstroom naar werk, beschrijving belangrijkste uitkomsten 12 1 Sita Tan Vinodh Lalta Miriam de Roos Jamie Graham Annemieke Redeman Nicol Sluiter

Nadere informatie

Samenloop van zorg en inkomen 2009

Samenloop van zorg en inkomen 2009 11 Samenloop van zorg en inkomen 2009 Esther Vieveen Mariëtte Goedhuijs Martje Roessingh Centraal Bureau voor de Statistiek Verklaring van tekens. = gegevens ontbreken * = voorlopig cijfer ** = nader voorlopig

Nadere informatie

Ziekteverzuim naar leeftijd en geslacht, 2002 2005

Ziekteverzuim naar leeftijd en geslacht, 2002 2005 0i07 07 Ziekteverzuim naar leeftijd en geslacht, 2002 2005 Frank van der Linden en Anouk de Rijk Centrum voor Beleidsstatistiek (maatwerk) Voorburg/Heerlen, 2008 Verklaring van tekens. = gegevens ontbreken

Nadere informatie

Voortijdig schoolverlaten 0c het voortgezet et onderwijs in

Voortijdig schoolverlaten 0c het voortgezet et onderwijs in e088 Voortijdig schoolverlaten 0c olverlaten vanuit het voortgezet et onderwijs in Nederland en 21 gemeenten naar herkomstgroepering en geslacht Antilianen- Toelichting bij geleverde everde maatwerktabellen

Nadere informatie

Wie volgen een re-integratietraject?

Wie volgen een re-integratietraject? Wie volgen een re-integratietraject? Caroline Bloemendal en Antoinette van Poeijer Hoewel het kabinetsbeleid erop is gericht vooral personen met een zwakke arbeidsmarktpositie te ondersteunen bij het vinden

Nadere informatie

Meerdere keren zonder werk

Meerdere keren zonder werk Meerdere keren zonder werk Antoinette van Poeijer Ontvangers van een - of bijstandsuikering en ers worden gestimuleerd (weer) aan de slag te gaan. In veel gevallen is dat succesvol. Er zijn echter ook

Nadere informatie

Arbeidsparticipatie van 20 64 jarigen

Arbeidsparticipatie van 20 64 jarigen Arbeidsparticipatie van 20 64 jarigen 09 Participatiepotentieel in 2006 en 2007 Daniëlle ter Haar Mariëtte Goedhuys Luuk Schreven Esther Vieveen Marleen Geerdinck Centrum voor Beleidsstatistiek Verklaring

Nadere informatie

Voortijdig schoolverlaters 0c van misdrijf in Nederland, naar woongemeente ente (G4) en schoolsoort

Voortijdig schoolverlaters 0c van misdrijf in Nederland, naar woongemeente ente (G4) en schoolsoort 08 Voortijdig schoolverlaters 0c olverlaters verdacht van misdrijf in Nederland, naar woongemeente ente (G4) en schoolsoort Toelichting bij geleverde everde maatwerktabellen De maatwerktabel bevat gegevens

Nadere informatie

Aan het werk met of zonder re-integratieondersteuning

Aan het werk met of zonder re-integratieondersteuning Aan het werk met of zonder re-integratieondersteuning Definitieve cijfers, 2008 en 2009 109 Lotte Oostrom Marion Sterk Martine de Mooij Centrum voor Beleidsstatistiek Verklaring van tekens. = gegevens

Nadere informatie

Langdurig met een uitkering

Langdurig met een uitkering Langdurig met een uitkering Harry Bierings en John Michiels In september 5 waren er 1,5 miljoen personen die een arbeidsongeschiktheids-, bijstands- en/of werkloosheidsuitkering ontvingen. Van hen zat

Nadere informatie

Pensioenfondsen ndsen en hun deelnemers,

Pensioenfondsen ndsen en hun deelnemers, Pensioenfondsen ndsen en hun deelnemers, 17 Eddy van de Pol Publicatiedatum CBS-website: 1 april 9 Den Haag/Heerlen Verklaring van tekens. = gegevens ontbreken * = voorlopig cijfer x = geheim = nihil =

Nadere informatie

IN EERSTE HALFJAAR 2002. Paula van der Brug en Robert Selten. April 2005. Het aantal gestarte trajecten in het eerste halfjaar van 2002.

IN EERSTE HALFJAAR 2002. Paula van der Brug en Robert Selten. April 2005. Het aantal gestarte trajecten in het eerste halfjaar van 2002. Centraal Bureau voor de Statistiek Centrum voor Beleidsstatistiek UITSTROOM UIT DE UITKERING NA START REÏNTEGRATIETRAJECT IN EERSTE HALFJAAR 2002 Paula van der Brug en Robert Selten April 2005 Op 1 januari

Nadere informatie

binnen Rotterdam

binnen Rotterdam 07 Inkomens en 0n verhuizingen binnen Rotterdam 1999 2005 Karin Hagoort en Nicol Sluiter Centrum voor Beleidsstatistiek (paper 08012) Den Haag/Heerlen, 2008 Verklaring van tekens. = gegevens ontbreken

Nadere informatie

BUS-H Samenloop werk en bijstand

BUS-H Samenloop werk en bijstand Rapport BUS-H Samenloop werk en bijstand Rianne Kraaijeveld-de Gelder Annemieke Redeman Jeremy Weidum 30 november 2016 samenvatting In opdracht van het ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid (SZW)

Nadere informatie

Instromers in de WW in 2007 en hun arbeidsverleden

Instromers in de WW in 2007 en hun arbeidsverleden Instromers in de WW in 2007 en hun arbeidsverleden 109 Mathilda Copinga Tirza König Nicol SLuiter Centraal Bureau voor de Statistiek Verklaring van tekens. = gegevens ontbreken * = voorlopig cijfer **

Nadere informatie

Een nieuwe start, of niet?

Een nieuwe start, of niet? Een nieuwe start, of niet? Maartje Rienstra, Mariëtte Goedhuys, Han van den Berg en Harold Kroeze Mensen zonder baan die niet op eigen kracht weer aan het werk komen, krijgen begeleiding naar werk door

Nadere informatie

Statistisch Bulletin. Jaargang 71 2015 35

Statistisch Bulletin. Jaargang 71 2015 35 Statistisch Bulletin Jaargang 71 2015 35 27 augustus 2015 Inhoud 1. Arbeid en sociale zekerheid 3 Werkloosheid verder gedaald 3 Werkloze beroepsbevolking 4 2. Inkomen en bestedingen 5 Consumenten zijn

Nadere informatie

Verhuizingen 0n n van personen tussen Twentse gemeenten, 2007

Verhuizingen 0n n van personen tussen Twentse gemeenten, 2007 08 Verhuizingen 0n n van personen tussen Twentse gemeenten, 2007 Harold Kroeze en Ivo Gorissen Centrum voor Beleidsstatistiek Den Haag/Heerlen Verklaring van tekens. = gegevens ontbreken * = voorlopig

Nadere informatie

Documentatie Personen met een re-integratietraject dat wordt verzorgd door het Uitvoeringsinstituut Werknemersverzekeringen (UWVTRAAGGTABULT)

Documentatie Personen met een re-integratietraject dat wordt verzorgd door het Uitvoeringsinstituut Werknemersverzekeringen (UWVTRAAGGTABULT) Documentatie Personen met een re-integratietraject dat wordt verzorgd door het Uitvoeringsinstituut Werknemersverzekeringen (UWVTRAAGGTABULT) Datum :10 augustus 2017 Bronvermelding Publicatie van uitkomsten

Nadere informatie

Duur van uitkeringssituaties

Duur van uitkeringssituaties Duur van uitkeringssituaties Harry Bierings, Ton van Maanen en John Michiels In september 5 ontvingen 7 duizend personen in de leeftijd van 15 tot 65 een werkloosheids- of bijstandsuitkering. Ruim de helft

Nadere informatie

Prijsindexcijfers 0f Reclamediensten

Prijsindexcijfers 0f Reclamediensten 07 Prijsindexcijfers 0f Reclamediensten Michel van Veen Publicatiedatum CBS-website: 20 november 2008 Den Haag/Heerlen, 2008 Verklaring van tekens. = gegevens ontbreken * = voorlopig cijfer x = geheim

Nadere informatie

Kinderopvang per wijk in Den Bosch, Nicol Sluiter en Anouk de Rijk

Kinderopvang per wijk in Den Bosch, Nicol Sluiter en Anouk de Rijk Kinderopvang per wijk in Den Bosch, 2010 Nicol Sluiter en Anouk de Rijk CBS, Centrum voor Beleidsstatistiek Mei 2012 Inhoud Werkblad Toelichting Tabel 1 Tabel 2 Tabel 3 Inhoud Toelichting bij de tabellen

Nadere informatie

Statistisch Bulletin. Jaargang 71 2015 13

Statistisch Bulletin. Jaargang 71 2015 13 Statistisch Bulletin Jaargang 71 2015 13 26 maart 2015 Inhoud 1. Arbeid en sociale zekerheid 3 CBS: Werkloosheid gedaald door afname beroepsbevolking 3 Werkloze beroepsbevolking 1) 5 2. Inkomen en bestedingen

Nadere informatie

Tweede vervolgmeting 25%-doelstelling; voorlopige uitkomsten voor het gemeentedomein

Tweede vervolgmeting 25%-doelstelling; voorlopige uitkomsten voor het gemeentedomein Tweede vervolgmeting 25%-doelstelling; voorlopige uitkomsten voor het gemeentedomein Harold Kroeze, Osman Baydar, Mariëtte Goedhuys en Frank van der Linden Centraal Bureau voor de Statistiek Voorburg/Heerlen,

Nadere informatie

1999 2004 van de COROP-gebieden Achterhoek en Arnhem/Nijmegen

1999 2004 van de COROP-gebieden Achterhoek en Arnhem/Nijmegen 08 Regionaal consistente 0o stente tijdreeksen 1999 2004 van de COROP-gebieden Achterhoek en Arnhem/Nijmegen Publicatiedatum CBS-website: 3 februari 2009 Den Haag/Heerlen, 2009 Verklaring van tekens. =

Nadere informatie

Verschillen in cijfers over huisartscontacten. en de statistiek tiek Geregistreerde contacten met de huisarts

Verschillen in cijfers over huisartscontacten. en de statistiek tiek Geregistreerde contacten met de huisarts m0 Verschillen in cijfers over huisartscontacten tussen 0u sen POLS-Gezondheid en de statistiek tiek Geregistreerde contacten met de huisarts Publicatiedatum CBS-website: november 2009 Den Haag/Heerlen

Nadere informatie

Statistisch Bulletin. Jaargang 71 2015 17

Statistisch Bulletin. Jaargang 71 2015 17 Statistisch Bulletin Jaargang 71 2015 17 23 april 2015 Inhoud 1. Arbeid en sociale zekerheid 3 CBS: Meer mensen aan het werk, vooral jongeren 3 Werkloze beroepsbevolking 4 2. Inkomen en bestedingen 5 Vertrouwen

Nadere informatie

Achterblijvers in de bijstand

Achterblijvers in de bijstand Achterblijvers in de Paula van der Brug, Mathilda Copinga en Maartje Rienstra Van de mensen die in 2001 in de kwamen, was 37 procent eind 2003 nog steeds afhankelijk van een suitkering. De helft van deze

Nadere informatie

Persbericht. Niet-westerse allochtonen tweemaal zo vaak een uitkering. Centraal Bureau voor de Statistiek

Persbericht. Niet-westerse allochtonen tweemaal zo vaak een uitkering. Centraal Bureau voor de Statistiek Centraal Bureau voor de Statistiek Persbericht PB01-187 24 augustus 2001 9.30 uur Niet-westerse tweemaal zo vaak een uitkering Eind 1999 ontvingen anderhalf miljoen mensen in Nederland een bijstands-,

Nadere informatie

Werkloosheid Redenen om niet actief te

Werkloosheid Redenen om niet actief te Sociaal Economische Trends 2013 Sociaaleconomische trends Werkloosheid Redenen 2004-2011 om niet actief te zijn Stromen op en duren de arbeidsmarkt Werkloosheidsduren op basis van de Enquête beroepsbevolking

Nadere informatie

Uitvoeringsinstituut Werknemersverzekeringen, niet gecoördineerd.

Uitvoeringsinstituut Werknemersverzekeringen, niet gecoördineerd. Documentatierapport Personen met een re-integratietraject dat wordt verzorgd door het Uitvoeringsinstituut Werknemersverzekeringen, niet gecoördineerd (UWVTRAPERSAGGTAB) Datum:16 juni 2016 Bronvermelding

Nadere informatie

maatschappelijke afdeling Beleidsonderzoek en Geo Informatie

maatschappelijke afdeling Beleidsonderzoek en Geo Informatie 107 maatschappelijke zorg 10 108 Maatschappelijke zorg Aantal huishoudens met een bijstandsuitkering verder afgenomen Het aantal huishoudens met een bijstandsuitkering is in 2009 met 3,1% gedaald, tot

Nadere informatie

Centraal Bureau voor de Statistiek. Persbericht

Centraal Bureau voor de Statistiek. Persbericht Centraal Bureau voor de Statistiek Persbericht PB05-081 8 juli 2005 9.30 uur De in dit persbericht genoemde cijfers over de bijstandsuitkeringen zijn aangepast. Zie hiervoor de persmededeling van 11 augustus

Nadere informatie

Statistisch Bulletin. Jaargang

Statistisch Bulletin. Jaargang Statistisch Bulletin Jaargang 72 2016 51 22 december 2016 Inhoud 1. Arbeid en sociale zekerheid 3 Iets minder dan een half miljoen werklozen 3 Werkloze beroepsbevolking 1) (21) 4 Verklaring van tekens

Nadere informatie

Geen stagnatie in participatie

Geen stagnatie in participatie Geen stagnatie in participatie Het participatiepotentieel in crisisjaar 2009 Mathilda Copinga Tirza König Sita Tan Centraal Bureau voor de Statistiek Verklaring van tekens. = gegevens ontbreken * = voorlopig

Nadere informatie

Verschillenanalyse methodewijziging Eigendom woningen

Verschillenanalyse methodewijziging Eigendom woningen Paper Verschillenanalyse methodewijziging Eigendom woningen Januari 217 CBS Centraal Bureau voor de Statistiek Verschillenanalyse methodewijziging Eigendom woningen, 1 Inhoud 1. Inleiding 3 2. Belangrijkste

Nadere informatie

Breuk in de tijdreeks internationale ale handel in diensten0t

Breuk in de tijdreeks internationale ale handel in diensten0t 07 Breuk in de tijdreeks internationale ale handel in diensten0t Publicatiedatum CBS-website: 24 november 2008 Den Haag/Heerlen Verklaring van tekens. = gegevens ontbreken * = voorlopig cijfer x = geheim

Nadere informatie

Monitor Jeugdwerkloosheid Amsterdam over 2014

Monitor Jeugdwerkloosheid Amsterdam over 2014 1 Monitor Jeugdwerkloosheid Amsterdam over 2014 Fact sheet juni 2015 De werkloosheid onder Amsterdamse jongeren is voor het eerst sinds enkele jaren weer gedaald. Van de bijna 140.000 Amsterdamse jongeren

Nadere informatie

Labour Market Policy Database

Labour Market Policy Database Labour Market Policy Database 2013 definitief 2014 voorlopig Labour Market Policy Database 2013 definitief 2014 voorlopig Verklaring van tekens Niets (blanco) Een cijfer kan op logische gronden niet voorkomen.

Nadere informatie

Microdataservices. Documentatie Maandbedragen van personen met een arbeidsongeschiktheids (AO)-uitkering (AOTOTMNDBEDRAGBUS)

Microdataservices. Documentatie Maandbedragen van personen met een arbeidsongeschiktheids (AO)-uitkering (AOTOTMNDBEDRAGBUS) Documentatie Maandbedragen van personen met een arbeidsongeschiktheids (AO)-uitkering (AOTOTMNDBEDRAGBUS) Datum:19 september 2017 Bronvermelding Publicatie van uitkomsten geschiedt door de onderzoeksinstelling

Nadere informatie

Statistisch Bulletin. Jaargang 70 2014 47

Statistisch Bulletin. Jaargang 70 2014 47 Statistisch Bulletin Jaargang 70 2014 47 20 november 2014 Inhoud 1. Arbeid en sociale zekerheid 3 Iets meer banen en vacatures in het derde kwartaal 3 Werkloze beroepsbevolking 4 2. Macro-economie 5 Koerswaarde

Nadere informatie

Kenmerken van wanbetalers zorgverzekeringswet

Kenmerken van wanbetalers zorgverzekeringswet Publicatiedatum CBS-website: 22 augustus 2007 Kenmerken van wanbetalers zorgverzekeringswet Centraal Bureau voor de Statistiek Verklaring der tekens. = gegevens ontbreken * = voorlopig cijfer x = geheim

Nadere informatie

Werkvoorzieningen en zorg in 2005

Werkvoorzieningen en zorg in 2005 Werkvoorzieningen en zorg in 2005 Uitkomsten en toelichting Centrum voor Beleidsstatistiek Karin Hagoort, Henk van Maanen en Maartje Rienstra Centraal Bureau voor de Statistiek Voorburg/Heerlen, 2007 Verklaring

Nadere informatie

afdeling Beleidsonderzoek en Geo Informatie

afdeling Beleidsonderzoek en Geo Informatie 107 maatschappelijke zorg 10 108 Maatschappelijke zorg Veel uitkeringsgerechtigden alleenstaand In 2006 is het aantal huishoudens met een periodieke uitkering licht gestegen (+1,3%), tot 2.087 huishoudens

Nadere informatie

Microdataservices. Documentatierapport Maandbedragen van personen met een arbeidsongeschiktheids (AO)-uitkering (AOTOTMNDBEDRAGBUS)

Microdataservices. Documentatierapport Maandbedragen van personen met een arbeidsongeschiktheids (AO)-uitkering (AOTOTMNDBEDRAGBUS) Documentatierapport Maandbedragen van personen met een arbeidsongeschiktheids (AO)-uitkering (AOTOTMNDBEDRAGBUS) Datum:20 december 2016 Bronvermelding Publicatie van uitkomsten geschiedt door de onderzoeksinstelling

Nadere informatie

VUT-fondsen op weg naar het einde

VUT-fondsen op weg naar het einde Webartikel 2014 VUT-fondsen op weg naar het einde Drs. J.L. Gebraad mw. T.R. Pfaff 05-03-2013 gepubliceerd op cbs.nl CBS VUT-fondsen op weg naar het einde 3 Inhoud 1. Minder VUT-fondsen in 2012 5 2. Kortlopende

Nadere informatie

Factsheet. Monitor jeugdwerkloosheid Amsterdam 2014. Werkloosheid stijgt naar 24% Definities. Nummer 6 juni 2014

Factsheet. Monitor jeugdwerkloosheid Amsterdam 2014. Werkloosheid stijgt naar 24% Definities. Nummer 6 juni 2014 Nummer 6 juni 2014 Monitor jeugdwerkloosheid Amsterdam 2014 Factsheet Ondanks eerste tekenen dat de economie weer aantrekt blijft de werkloosheid. Negen procent van de Amsterdamse beroepsbevolking is werkloos

Nadere informatie

Annex bij het methoderapport

Annex bij het methoderapport Paper Annex bij het methoderapport Woningmarktontwikkeling rondom het Groningenveld Oktober 2016 CBS Kwaliteits- en riscomanagementpaper 1 1.1 Inleiding Het Centraal Bureau voor de Statistiek (CBS) voert

Nadere informatie

VUT-fondsen kalven af

VUT-fondsen kalven af 132 VUT-fondsen kalven af Drs. J.L. Gebraad en mw. T.R. Paff Publicatiedatum CBS-website: 03-07-2013 Den Haag/Heerlen Verklaring van tekens. gegevens ontbreken * voorlopig cijfer ** nader voorlopig cijfer

Nadere informatie

Fact sheet. Monitor jeugdwerkloosheid Amsterdam 2013

Fact sheet. Monitor jeugdwerkloosheid Amsterdam 2013 Fact sheet nummer 9 juli 2013 Monitor jeugdwerkloosheid Amsterdam 2013 Er zijn in Amsterdam bijna 135.000 jongeren in de leeftijd van 15 tot 27 jaar (januari 2013). Veel jongeren volgen een opleiding of

Nadere informatie

Transities tussen banen en sociale zekerheid naar regio,

Transities tussen banen en sociale zekerheid naar regio, Transities tussen banen en sociale zekerheid naar regio, 2007 2010 Katja Chkalova en Gerda Gringhuis In dit artikel worden de transities van en naar een baan als werknemer op provincieniveau in beeld gebracht.

Nadere informatie

Documentatie Kenmerken van uitkeringsperiodes van personen met één of meer (gelijktijdig lopende) arbeidsongeschiktheidsuitkeringen (AOTOTPERSOONBUS)

Documentatie Kenmerken van uitkeringsperiodes van personen met één of meer (gelijktijdig lopende) arbeidsongeschiktheidsuitkeringen (AOTOTPERSOONBUS) Documentatie Kenmerken van uitkeringsperiodes van personen met één of meer (gelijktijdig lopende) arbeidsongeschiktheidsuitkeringen (AOTOTPERSOONBUS) Datum:3 juli 2017 Bronvermelding Publicatie van uitkomsten

Nadere informatie

Participatiepotentieel aandachtswijken 2006 Maatwerktabellen Raad voor Werk en Inkomen Centrum voor Beleidsstatistiek

Participatiepotentieel aandachtswijken 2006 Maatwerktabellen Raad voor Werk en Inkomen Centrum voor Beleidsstatistiek Participatiepotentieel aandachtswijken 2006 Maatwerktabellen Raad voor Werk en Inkomen Centrum voor Beleidsstatistiek Maaike Hersevoort, Daniëlle ter Haar, Karin Hagoort en Mariëtte Goedhuys Centraal Bureau

Nadere informatie

Centraal Bureau voor de Statistiek. Persbericht. Daling bijstand en WW neemt af. Ruim 300 duizend bijstandsuitkeringen

Centraal Bureau voor de Statistiek. Persbericht. Daling bijstand en WW neemt af. Ruim 300 duizend bijstandsuitkeringen Centraal Bureau voor de Statistiek Persbericht PB02-075 17 april 2002 9.30 uur Daling bijstand en WW neemt af Het aantal bijstands- en WW-uitkeringen is in de tweede helft van 2001 verder afgenomen. Dit

Nadere informatie

Centraal Bureau voor de Statistiek MONITOR GEDETINEERDEN MET BIJSTAND, JANUARI - DECEMBER 2001. H.M. Ammerlaan. Divisie SRS Sector SAV

Centraal Bureau voor de Statistiek MONITOR GEDETINEERDEN MET BIJSTAND, JANUARI - DECEMBER 2001. H.M. Ammerlaan. Divisie SRS Sector SAV Centraal Bureau voor de Statistiek Divisie SRS Sector SAV MONITOR GEDETINEERDEN MET BIJSTAND, JANUARI - DECEMBER 2001 H.M. Ammerlaan Samenvatting: Sommige gedetineerden kunnen het laatste deel van hun

Nadere informatie

Microdataservices. Documentatierapport Kenmerken van IOW-uitkeringen (IOWUITKERING1ATAB)

Microdataservices. Documentatierapport Kenmerken van IOW-uitkeringen (IOWUITKERING1ATAB) Documentatierapport Kenmerken van IOW-uitkeringen (IOWUITKERING1ATAB) Datum:14 juni 2017 Bronvermelding Publicatie van uitkomsten geschiedt door de onderzoeksinstelling of de opdrachtgever op eigen titel.

Nadere informatie

Microdataservices. Documentatierapport Personen die staan ingeschreven bij een Centrum voor Werk en Inkomen (CWITAB)

Microdataservices. Documentatierapport Personen die staan ingeschreven bij een Centrum voor Werk en Inkomen (CWITAB) Documentatierapport Personen die staan ingeschreven bij een Centrum voor Werk en Inkomen (CWITAB) Datum:7 juni 2017 Bronvermelding Publicatie van uitkomsten geschiedt door de onderzoeksinstelling of de

Nadere informatie

Microdataservices. Documentatierapport Personen die staan ingeschreven bij een Centrum voor Werk en Inkomen (CWI) (CWITAB)

Microdataservices. Documentatierapport Personen die staan ingeschreven bij een Centrum voor Werk en Inkomen (CWI) (CWITAB) Documentatierapport Personen die staan ingeschreven bij een Centrum voor Werk en Inkomen (CWI) (CWITAB) Datum:23 mei 2016 Bronvermelding Publicatie van uitkomsten geschiedt door de onderzoeksinstelling

Nadere informatie

ESF monitor deelnemerskenmerken 2008

ESF monitor deelnemerskenmerken 2008 09 ESF monitor deelnemerskenmerken 2008 Kenmerken van deelnemers aan ESF-projecten (voorlopige uitkomsten) Mariëtte Goedhuys Osman Baydar Pascal van den Berg Linda Muller Centrum voor Beleidsstatistiek

Nadere informatie

Rapport Redenen van in- en uitstroom WWB

Rapport Redenen van in- en uitstroom WWB Rapport Redenen van in- en uitstroom WWB Mirthe Bronsveld-de Groot Lisanne van Koperen Annemieke Redeman Samenvatting In dit project is middels koppeling aan diverse beschikbare bestanden gekeken naar

Nadere informatie

Einde in zicht voor de VUT

Einde in zicht voor de VUT Einde in zicht voor de VUT 11 0 Drs. J.L. Gebraad en mw. T.R. Pfaff Publicatiedatum CBS-website: 1 september 2011 Den Haag/Heerlen Verklaring van tekens. = gegevens ontbreken * = voorlopig cijfer ** =

Nadere informatie

Verwachte baanvindduren werkloze 45-plussers

Verwachte baanvindduren werkloze 45-plussers Sociaaleconomische trends 213 Verwachte baanvindduren werkloze 45-plussers Harry Bierings en Bart Loog juli 213, 2 CBS Centraal Bureau voor de Statistiek Sociaaleconomische trends, juli 213, 2 1 De afgelopen

Nadere informatie

Microdataservices. Documentatierapport Kenmerken van uitkeringsperiodes van personen met een bijstandsuitkering (BIJSTANDPERSOONBUS)

Microdataservices. Documentatierapport Kenmerken van uitkeringsperiodes van personen met een bijstandsuitkering (BIJSTANDPERSOONBUS) Documentatierapport Kenmerken van uitkeringsperiodes van personen met een bijstandsuitkering (BIJSTANDPERSOONBUS) Datum:29 mei 2017 Bronvermelding Publicatie van uitkomsten geschiedt door de onderzoeksinstelling

Nadere informatie

Centraal Bureau voor de Statistiek. Persbericht. Kleine daling werkloosheid. Vooral toename jonge werkzoekenden. Forse stijging nieuwe WW-uitkeringen

Centraal Bureau voor de Statistiek. Persbericht. Kleine daling werkloosheid. Vooral toename jonge werkzoekenden. Forse stijging nieuwe WW-uitkeringen www cbs nl Centraal Bureau voor de Statistiek Persbericht PB11-013 17 februari 2011 9.30 uur Kleine daling werkloosheid In januari minder dan 400 duizend werklozen Sinds de top begin vorig bijna 5 duizend

Nadere informatie

De Conjunctuurklok; 0t patronen in de Nederlandse e conjunctuur

De Conjunctuurklok; 0t patronen in de Nederlandse e conjunctuur 08 De Conjunctuurklok; 0t patronen in de Nederlandse e conjunctuur Floris van Ruth Publicatiedatum CBS-website: 4 december 2009 Den Haag/Heerlen Verklaring van tekens. = gegevens ontbreken * = voorlopig

Nadere informatie

Centrum voor Beleidsstatistiek en Microdata Services

Centrum voor Beleidsstatistiek en Microdata Services Centrum voor Beleidsstatistiek en Microdata Services Documentatierapport Kenmerken van uitkeringsperiodes van personen met één of meer (gelijktijdig lopende) arbeidsongeschiktheidsuitkeringen (AOTOTPERSOONBUS)

Nadere informatie