Tegenover de interne verdelingen, Europa als horizon

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Tegenover de interne verdelingen, Europa als horizon"

Transcriptie

1 2010 Tegenover de interne verdelingen, Europa als horizon Voorwoord:"samen staan we sterk" 4 Bruggen slaan: het Europese voorzitterschap als waardevolle samenwerking 13 Het sociale en het economische verzoenen 14 De Belgische expertise inzake armoede valoriseren 23 Van het Europese naar het Belgische niveau 41 Roma, een bijzondere problematiek binnen Europa 46 Samenleven in de stad: van de woonwijk tot Europa 49 Tussen de digitale wereld van de jongeren en de informatiemaatschappij 55 Onze dienstverlening verder uitbouwen 57 Een doordachte aansturing 58 Een positieve dynamiek binnen de diensten 60 De OCMW s steeds op het voorplan 64 Nieuwe uitdagingen aangaan 77 Gespecialiseerde informatie, op maat 78 Statistische expertise 80 Ambitieuze... maar noodzakelijke ICT-projecten voor onze partners. 87 EMAS: een programma enkel en alleen voor het milieu _02 POD_JVSLG 2010_NL.indd 3 16/09/11 09:15

2 De voorzitter aan het woord: Samen staan we sterk «2010 was voor ons wat men noemt een «grand cru». Niet dat alles wat we aanraakten in goud veranderde, Maar vele van onze ambities hebben we waargemaakt, zoals onze campagne met de Verenigde OCMW s in het kader van het Europese Jaar van de Strijd tegen de Armoede en Sociale Uitsluiting en het Belgische voorzitterschap tijdens de tweede helft van 2010.» Julien Van Geertsom, Voorzitter van de POD MI 4 Het begon nochtans niet te best. Op 1 juli werd België voorzitter van de Raad van de Europese Unie, terwijl het land zich in volle economische crisis bevond. Dit evenement vond trouwens plaats binnen de volkomen nieuwe context van het Verdrag van Lissabon. Desondanks hebben wij aanzienlijke vooruitgang geboekt op alle vlakken: minimuminkomen, kinderarmoede, dakloosheid, sociale economie, geïntegreerd stedelijk beleid, Al deze thema s werden naar voren gebracht tijdens conferenties en ronde tafels binnen de drie prioriteiten die onze staatssecretaris Philippe Courard had gekozen. Het bewijs dat een bescheiden organisatie en een vastbesloten staatssecretaris samen zeer mooie dingen kunnen verwezenlijken Een socialer toekomstig Europa Voortbouwend op de Spaanse verworvenheden heeft het Belgische voorzitterschap gewerkt aan de concretisering van de grote doelstellingen van de Strategie Europa 2020 voor banen en groei: een intelligente, duurzame en inclusieve economie. In het kader van het sociale luik moest de POD Maatschappelijke Integratie een zeer belangrijke rol spelen. In een steeds meer geglobaliseerde maatschappij, blijkt het voortaan vrij moeilijk om geen rekening te houden met de impact en de invloed van Europa. Hoewel dit Europees kader steeds vaker tegenwoordig is, is het eveneens onontbeerlijk dat het gericht is naar de sociale missies _02 POD_JVSLG 2010_NL.indd 4 16/09/11 09:15

3 VOORWOORD 2010 was dus een overgangsjaar voor de toekomst van Europa. Na het Verdrag van Lissabon ( ) was het ogenblik aangebroken om de balans op te maken van een decennium, maar eveneens om de toekomst van Europa te bepalen voor de volgende tien jaren. Het feit dat Europa het jaar 2010 heeft aangeduid als het Europees Jaar van de Strijd tegen Armoede en Sociale Uitsluiting is evenmin toeval. Het is het teken dat Europa de publieke opinie en de beleidsmachten wil sensibiliseren voor deze problematiek. In Lissabon, in 2000, had Europa duidelijk te kennen gegeven dat zij de armoede wilde uitroeien. Vandaag stellen we jammer genoeg vast dat dit nog lang niet het geval is Alleen al hiervoor vond het Belgische voorzitterschap op het juiste moment plaats. Zij moest het mogelijk maken om de dingen in beweging te zetten en het sociale hoger op de agenda 2020 te plaatsen. Het Belgische voorzitterschap in drie prioriteiten De prioriteiten bepaald door staatssecretaris Philippe Courard gaven deze nieuwe sociale ambitie zeer goed weer: de strijd tegen kinderarmoede, de noodzaak van een minimuminkomen, de aanpak van dakloosheid. Daarnaast werden ook actieprioriteiten naar voren geschoven in het kader van het gebruik van de Europese fondsen, meer bepaald het ESF, de rol van de sociale economie in de Strategie Europa 2020 en de insluiting van de Roma. In juli, tijdens de eerste informele raad van de ministers van Sociale Zaken en Werk, wilde Philippe Courard het startschot geven voor een road map op weg naar een richtlijn om in elk land een minimuminkomen in te voeren. Ze lieten hem alle kanten van de vergaderzaal zien. «No way!» Europa zou zich daar niet mee bemoeien. Ik sms-te onze staatssecretaris: Point n est besoin d espérer pour entreprendre, ni de réussir pour persévérer. En we hebben doorgezet! Tijdens de Ronde Tafel over Armoede en Sociale Uitsluiting bespraken we het beleid om actieve insluiting, de aanbeveling van de Commissie uit 2008, in de praktijk te brengen. Daar zat een luikje in over een voldoende inkomen om menswaardig te leven. Maar tijdens de informele vergadering van de ministers bevoegd voor armoedebestrijding, die vlak nadien plaatsvond, hebben we een stap in de goede richting gezet met de organisatie van een peer review van ons werk inzake budgettaire standaarden. De zeer goede resultaten die we hebben bereikt met betrekking tot de methoden en de voorwaarden om te slagen, hebben geleid tot het overwinnen van een eerste stap: de ministers bevoegd voor armoedebestrijding ertoe brengen de besluiten te onderzoeken in hun respectievelijke landen. Dakloosheid was de tweede prioriteit van Philippe Courard, lang voordat de eerste sneeuwvlokken het land met een wit tapijt bedekten. Tijdens het voorbereidingsproces dat moest leiden _02 POD_JVSLG 2010_NL.indd 5 16/09/11 09:16

4 tot een Europese consensusconferentie over dakloosheid, pionier op het sociale vlak, hebben wij daklozen ondervraagd om te weten te komen welke oplossingen zij voorstelden en wat hun noden waren. Philip De Craene, vroeger zelf dakloos, heeft vervolgens de besluiten van het verslag uitvoerig beschreven, tijdens de Consensusconferentie, een vernieuwend beleidsproces dat tot doel had gemeenschappelijke begrippen op te stellen over fundamentele vragen in verband met dakloosheid, met als doel een basis te creëren voor de toekomstige politieke vooruitgang. Er werd een akkoord gevonden en het Hongaarse voorzitterschap zal het onderwerp uitdiepen, dat trouwens als speciaal thema zal worden opgenomen in het nieuwe Europese Platform tegen Armoede en Sociale Uitsluiting. Onze laatste, maar daarom niet minste prioriteit was de strijd tegen kinderarmoede en het welzijn van de kinderen. In België leven meer dan kinderen in armoede en in Europa zijn er dat ongeveer 20 miljoen! Dit is een schande voor de Europese Unie, één van de rijkste continenten van de wereld. Onaanvaardbaar! Samen met de Koning Boudewijnstichting, Eurochild en Unicef hebben we, in Marche-en-Famenne, één van de meest opmerkelijke conferenties op Europees vlak georganiseerd, volgens de Town Hall-methode, over de strijd tegen armoede bij kinderen en hun families. Via deze conferentie ontstond een concreet voorstel voor een aanbeveling van de Commissie tegen kinderarmoede. Deze aanbeveling moet in 2012 gelanceerd worden. Dit betekent voor ons een grote overwinning! De participatieve houding, sleutel van het succes De vastgelegde prioriteiten werden allemaal behandeld in conferenties tijdens het voorzitterschap en werden opgevolgd door de Europese instellingen. Zij werden trouwens duidelijk opgenomen in het platform armoede dat de Commissie op 16 december 2010 heeft gepubliceerd. Talrijke studies en activiteiten hebben het beleidsproces trouwens ondersteund om het einddoel te bereiken: een menswaardig leven waarborgen aan elke Europeaan. Maar wat is het geheim van dit succes? Eerst en vooral een duidelijke omschrijving van de politieke prioriteiten door onze staatssecretaris. De grootste succesfactor was zeker het vertrouwen van de staatssecretaris in zijn administratie en de uitstekende samenwerking tussen deze laatste en zijn kabinet, meer bepaald zijn adjunct-kabinetschef Magda De Meyer. Vervolgens een zeer gemotiveerd team dat er hard wilde tegenaan gaan en dat gesteund werd door onze andere diensten. Tenslotte een belangrijke deelname van mensen die in armoede leven, met het «European Anti Poverty Network» (EAPN) en het Belgisch Netwerk Armoedebestrijding (BAPN), maar ook de OCMW s, de koepels van de sociale economie en de verantwoordelijken van de gemeenschappen en de gewesten _02 POD_JVSLG 2010_NL.indd 6 16/09/11 09:16

5 VOORWOORD Dezelfde positieve relatie overheerste bij minister Michel Daerden, bevoegd voor het grootstedenbeleid. Onze conferentie in Luik over multigovernance in het Europese stedenbeleid was enorm boeiend. België zal in de toekomst de bakens zetten om te komen tot een echt Europees stedenbeleid waar elk beleidsniveau - lokaal, regionaal, nationaal en Europees - elk zijn verantwoordelijkheid kan nemen. Want in onze moderne tijd is het onmogelijk geworden om een bevoegdheid te beperken tot één niveau. Misschien een tip voor onze politieke onderhandelaars Gedurende het jaar 2010 werden al onze krachten en middelen ingezet voor deze Europese inspanning. Heel dit patchwork van initiatieven, maar ook van mannen, vrouwen en gezamenlijke wensen (zie cover van dit verslag) heeft gezorgd voor het succes van dit belangrijke evenement. Het voorzitterschap was de bindende kracht die toegelaten heeft bruggen te slaan tussen al deze acties, die, op een manier, de Belgische ervaring op Europees niveau hebben gevaloriseerd, maar ook, op een andere manier, het Europese proces hebben ondersteund door een fundament te creëren op het lokale niveau van België. Onze missie niet uit het oog verliezen Daarnaast en bedreigd door de crisis, hebben wij, koste wat het kost, getracht vast te houden aan onze missie; de duurzame toekenning van fundamentele rechten aan iedereen. We hebben ons programma voor administratieve vereenvoudiging, Crystal, verdergezet. Dat moet de OCMW s toelaten tijd en geld vrij te maken, waardoor ze zich beter kunnen concentreren op de begeleiding van hun cliënten. We hebben het elektronisch uniek jaarverslag uitgebreid, dat een snellere behandeling en terugbetaling van de subsidies waarborgt. Daarnaast ging aandacht naar het project e-carmed waardoor wij binnenkort de dringende medische hulp van mensen in de illegaliteit efficiënter kunnen terugbetalen. En tot slot hebben we heel wat geïnvesteerd in de projecten Primaweb + en Nova Prima, die de grootste OCMW s een soepele en gemakkelijk hanteerbare basistoepassing ter beschikking moeten stellen voor de behandeling van het sociaal dossier. En deze lijst is verre van compleet. En van de droom komen wij zachtjes in de werkelijkheid. Die waarin, stap voor stap, een socialer Europa wordt gebouwd, waarin de strijd tegen de armoede en de sociale uitsluiting, en a fortiori de actoren van deze strijd, een plaats op het voorplan krijgen _02 POD_JVSLG 2010_NL.indd 7 16/09/11 09:16

6 De sociale agenda van het voorzitterschap in cijfers meer dan 2000 deelnemers 250 sprekers 1000 hotelkamers 18 maaltijden (10 middagmalen, 5 avondmalen en 3 VIP-diners) 15 publicaties in het kader van de conferenties 5 voorbereidende studies budget van 2 miljoen euro (Commissie: 1,4 miljoen Dienst Vreemdelingenzaken: ) GLOBAAL BUDGET VAN DE POD De POD Maatschappelijke Integratie beheert een vrij groot budget: alle uitgaven samengenomen beslaat het budget ongeveer 1,4 miljard euro. Het komt er natuurlijk op aan het geld doeltreffend te besteden. Het overgrote deel van ons budget gaat naar de zogenaamde grote posten : 619 miljoen euro is bestemd voor de terugbetaling aan de OCMW s van uitkeringen in het kader van het Recht op Maatschappelijke Integratie, waarvan het leefloon de grootste brok uitmaakt; 309 miljoen euro betreft de maatschappelijke hulp op basis van de wet van 2 april 1965; 321 miljoen euro is voorzien als dotatie aan het Federaal Agentschap voor de Opvang van Asielzoekers; Dit maakt zo'n miljoen euro in totaal ( of zowat 90% van het totale budget). 8 1 De lonen van de personen werkzaam in het project ervaringsdeskundigen niet inbegrepen Voor de interne werking worden volgende bedragen voorzien: 7,8 miljoen euro voor personeelskosten 1 ; 2,1 miljoen euro voor algemene werkings- en investeringskosten (waarvan 0,9 miljoen huurlasten); 3,0 miljoen euro voor informaticakosten; Op zijn beurt maakt dit 13 miljoen euro in totaal (of 1,1% van het totale budget). De rest van de uitgaven betreft voornamelijk subsidies aan OCMW s, grote steden, vzw's, enz. in het kader van de maatschappelijke integratie en de sociale cohesie, de sociale economie en het grootstedenbeleid. Vergeten we ten slotte niet dat er ook uitgaven voorzien worden voor het Europese Sociaal Fonds en het Europees Integratiefonds: zowat 10 miljoen euro. (meer hierover elders in dit jaarverslag) _02 POD_JVSLG 2010_NL.indd 8 16/09/11 09:16

7 VOORWOORD Leefloners en bedragen van het leefloon per maand Naast het uitzonderlijke evenement dat het Belgisch voorzitterschap van de Raad van de EU vormde, is de POD Maatschappelijke Integratie zijn gebruikelijke taken blijven uitvoeren, waaronder de uitbetaling van het leefloon (LL) dat één van de belangrijkste is op het vlak van uitgaven (zie vorige bladzijde). Daarom willen wij u de evolutie van het leefloon voorstellen (in aantal begunstigden en in bedragen) van 2002 tot 2010 in een grafiek die, als rode draad, bovenaan elke bladzijde van dit verslag zal worden weergegeven. Deze grafiek toont zeer duidelijk een regelmatige progressie aan van het leefloon met 2 % per jaar vanaf eind 2002 tot eind Er is eveneens een lichte jaarlijkse cyclische verandering merkbaar met een maximum in de maand april. Vanaf eind 2008 is er het begin van de economische crisis, tot eind 2010, er wordt een duidelijk grotere stijging opgemerkt van het aantal begunstigden. Zo telde België in december leefloners voor een bedrag van euro per maand. Begunstigden per maand Leefloon Aantal begunstigden en bedrag per maand. Begunstigden Bedrag K Bedrag K per maand _02 POD_JVSLG 2010_NL.indd 9 16/09/11 09:16

8 Vanaf 1 januari 2010 tot 30 juni 2011 bekleedde België, samen met Spanje en Hongarije het voorzitterschap van de Europese Unie. Gedurende 18 maanden werkte dit trio rond een gemeenschappelijke programma waarin armoedebestrijding, integratie, sociale economie en grootstedenbeleid belangrijke pijlers vormden. Dit voorzitterschap was reeds het twaalfde op rij voor België, maar was deze editie wel een voltreffer? In dit jaarverslag stellen we u de verwezenlijkingen voor van de POD Maatschappelijke Integratie, die onderstaande conferenties organiseerde in het kader van dit voorzitterschap. Daarnaast vindt u natuurlijk ook een overzicht van onze jaarlijkse activiteiten terug. Tussen 1 juli en 31 december 2010 organiseerde België volgende evenementen in het kader van het voorzitterschap: 10 CONFERENTIE OVER KINDERARMOEDE Marche-en-Famenne, 2-3 september 2010 Armoede en sociale uitsluiting bij kinderen brengen toekomstige levensopportuniteiten in gevaar en hypothekeren de mogelijkheden van het kind om deel te nemen aan de maatschappij van morgen. Kinderen die opgroeien in armoede zullen het moeilijker hebben om hun plaats in de maatschappij te vinden. Deze conferentie zette dit onderwerp twee dagen bovenaan de Europese agenda en resulteerde in een aanbeveling inzake kinderarmoede om kinderen beter te beschermen tegen uitsluiting. RONDE TAFEL OVER ARMOEDE EN SOCIALE UITSLUITING Brussel, oktober 2010 De «Europese Ronde Tafel Armoede en Sociale Uitsluiting» is een jaarlijkse conferentie die gezamenlijk georganiseerd wordt door de Europese Commissie en het voorzittende land. Deelnemers zijn afkomstig uit de verschillende lidstaten, Europese instellingen en uit de verschillende organisaties die zich bezighouden met deze problematiek. De agenda van de conferentie werd opgebouwd rond de invoering van de aanbeveling betreffende actieve insluiting en in het bijzonder het stelsel van het minimuminkomen. Deze rondetafelontmoeting werd gevolgd door een informele vergadering van de ministers bevoegd voor armoedebestrijding _02 POD_JVSLG 2010_NL.indd 10 16/09/11 09:16

9 VOORWOORD CONFERENTIE OVER DE SOCIALE ECONOMIE Brussel, oktober 2010 Met 6 % van de totale werkgelegenheid en 10% van de ondernemingen in de Europese Unie, neemt de sociale economie een belangrijke plaats in in onze maatschappij. Ze vormt een essentieel instrument binnen de actieve insluiting van kwetsbare groepen en ze verdient een grotere erkenning op Europees niveau. De conferentie had dan ook als doel de rol van de sociale economie in het kader van de verwezenlijking van de doelstellingen van de strategie Europa 2020, op de voorgrond te plaatsen. HET EUROPEES SOCIAAL FONDS EN DE STRIJD TEGEN ARMOEDE Brussel, november 2010 Het Europees Sociaal Fonds (ESF) speelt eveneens een belangrijke rol in de strijd tegen armoede. Een duurzame en kwaliteitsvolle tewerkstelling vormt een belangrijke factor in het kader van armoedebestrijding. Een onaangepast activeringsbeleid, dat geen rekening houdt met de specifieke omstandigheden van de werkzoekende, is gedoemd te falen. Om de personen die ver van de arbeidsmarkt verwijderd zijn duurzaam uit de armoede te halen, moeten er dus meer inspanningen gedaan worden. Tijdens dit seminarie werden goede praktijken en adviezen geformuleerd aangaande het gebruik van het ESF als instrument in de strijd tegen armoede. Daarnaast werd er ook aandacht besteed aan diversiteit, zoals leeftijd, geslacht en origine. Met dit seminarie wilde de POD MI bijdragen aan het nieuwe beleidskader voor de structurele fondsen van 2013, opdat het ESF een nog grotere rol kan spelen in de strijd tegen armoede. MULTILEVEL GOVERNANCE CONFERENCE Luik, 2 december 2010 Ondanks hevige sneeuwstormen hadden ruim 200 personen uit alle hoeken van Europa, de weg naar het Palais des Congrès gevonden. Na de uiteenzetting van prof. Claude Jacquier en die van prof. Simon Guentner volgde een panelgesprek met de voornaamste Europese stedennetwerken en instellingen. In de namiddag werden, in vijf thematische werkgroepen, telkens drie cases met een multilevel aanpak uit Europese steden voorgesteld en besproken. De conferentie werd besloten met een toespraak van de federale minister van Grootstedenbeleid Michel Daerden waarin hij namens het trio Spanje-België- Hongarije een gezamenlijke verklaring over multilevel governance naar voor bracht CONSENSUSCONFERENTIE OVER DAKLOOSHEID Brussel, 9-10 december 2010 Het verlies of het ontbreken van huisvesting zijn extreme uitingen van armoede en nemen reeds een belangrijke plaats in op de sociale Europese agenda. Jammer genoeg vraagt de volledige uitroeiing van dit fenomeen meer inspanningen. Tijdens het voorzitterschap zocht België een brede Europese consensus over dakloosheid. Hiervoor werkte een onafhankelijke jury, onder leiding van minister van staat Frank Vandenbroucke, een samenvatting en een consensus uit over de belangrijkste bestaande theses. Deze consensus zal als uitgangspunt dienen voor het uitwerken van Europese en Belgische strategieën om de thuisloosheid te bestrijden. HET VIERDE PLATFORM OVER DE ROMA Brussel, 13 december 2010 De maatschappelijke en economische integratie van de Roma is één van de sociale prioriteiten van de trojka Spanje-België- Hongarije. Zo organiseerde staatssecretaris voor Maatschappelijke Integratie en Armoedebestrijding, Philippe Courard, samen met de Europese Commissie het vierde «Europese Roma Platform». Deze bijeenkomst bouwde verder op de verwezenlijkingen van de voorgaande, georganiseerd onder het Spaanse voorzitterschap. Dat resulteerde in een stappenplan voor de integratie van Roma, waarin de vroege kinderjaren - onder het thema «onderwijs» - als belangrijkste kwestie naar voren werd geschoven. SLOTCONFERENTIE «2010, EUROPEES JAAR VAN DE STRIJD TEGEN ARMOEDE» Brussel, december 2010 Deze conferentie gold als afsluiter van het voorzitterschap en was niet enkele bestemd voor de presentaties van de projecten, het bood daarnaast ook een platform voor Europese staats- en regeringsleiders om een belangrijke verklaring goed te keuren waarin concrete en realistische verbintenissen in opgenomen werden om de armoede te bestrijden. Personen die in armoede leven waren eveneens uitgenodigd op dit evenement. Hun deelname vormde immers één van de leidraden doorheen het Belgische voorzitterschap. Zij konden dus niet ontbreken op deze slotconferentie _02 POD_JVSLG 2010_NL.indd 11 16/09/11 09:16

10 110241_ _02 opm_beeld POD_JVSLG tussenbladen.indd 2010_NL.indd /09/11 09:16

11 Bruggen slaan het Europese voorzitterschap als waardevolle samenwerking _02 POD_JVSLG 2010_NL.indd 13 16/09/11 04/07/11 09:16 12:09

12 Het sociale en het economische verzoenen Het Belgische voorzitterschap van de Raad van de Europese Unie heeft in het bijzonder aandacht besteed aan de invoering van de strategie voor groei en tewerkstelling «Europa 2020», die door de Europese Raad werd gelanceerd in juni LETTERLIJK «Voor allen die, zoals ik, geloven in een sterk sociaal Europa, is de Strategie Europa een belangrijke stap voorwaarts. Naast de doelstellingen in verband met tewerkstelling, innovatie en milieu, is er nu ook voor de eerste keer, een doelstelling tot vermindering van de armoede in de Europese Unie.» László Andor, commissaris bevoegd voor werkgelegenheid, sociale zaken en insluiting Europa 2020, een nieuwe economische strategie voor Europa. De Europese Commissie heeft de strategie Europa 2020 gelanceerd om uit de crisis te geraken en haar economie voor te bereiden op het komende decennium. De Commissie onderscheidt hiervoor drie grote dynamische krachten die op Europees en nationaal niveau moeten worden ingevoerd door middel van concrete acties: een intelligente groei (kennis, innovatie, onderwijs en de digitale maatschappij bevorderen), een duurzame groei (onze productie zuiniger maken in materialen door onze competitiviteit te stimuleren) en een inclusieve groei (de deelname aan de arbeidsmarkt, het verwerven van competenties en de strijd tegen armoede opvoeren). Er werden vijf doelstellingen vastgelegd om de plaats te bepalen die de EU uiterlijk in 2020 moet behalen en aan de hand waarvan de vooruitgang kan worden gemeten _02 POD_JVSLG 2010_NL.indd 14 16/09/11 09:16

13 BRUGGEN SLAAN LETTERLIJK. «Europa 2020 formuleert wat we vandaag en morgen moeten doen om de economie van de EU terug op het juiste spoor te brengen. De crisis heeft fundamentele vragen en tendensen op de voorgrond geplaatst, die we niet langer kunnen ontkennen. Europa kent een negatieve groei, die onze toekomst in gevaar brengt. Wij moeten resoluut onze zwaktes overwinnen en onze talrijke sterktes uitbuiten. We moeten een nieuw economisch model bouwen, gebaseerd op kennis, op een CO2-arme economie en op hoge tewerkstellingspercentages. Om deze strijd te winnen, zullen alle actoren in Europa hun krachten moeten bundelen.» Welke doelstellingen? 75 % van de bevolking tussen 20 en 64 jaar moet een job hebben; 3 % van het BBP van de Unie moet geïnvesteerd worden in R&D de zogenaamde doelstellingen «20/20/20» inzake klimaat en energie moeten worden behaald; het percentage vroegtijdige schoolverlaters moet onder de grens van 10 % worden gebracht en ten minste 40 % van de jongere generatie moet een getuigschrift of een diploma behalen; het aantal personen dat bedreigd wordt door armoede moet met 20 miljoen worden verminderd. J.M. Barosso, voorzitter van de Europese Commissie MEER INFORMATIE HIEROVER A Social Inclusion Roadmap for Europe 2020 De stategie Europa 2020 biedt ons het uitgelezen moment om de sociale insluiting in het middenpunt van de Europese politiek te plaatsen. Dit werkstuk geeft de vooruitgang weer die de laatste tien jaar werd geboekt en formuleert een reeks beleidsaanbevelingen voor het volgende decennium, zowel op Europees niveau, als op het niveau van de Lidstaten _02 POD_JVSLG 2010_NL.indd 15 16/09/11 09:17

14 De plaats van België in Europa 2020 DRIE MEETINDICATOREN: Personen die in gezinnen leven met een zeer lage arbeidsintensiteit Personen met armoederisico na sociale transfers Personen in een toestand van ernstige materiële deprivatie + een gekozen indicator: armoede op het werk Personen met armoederisico na sociale transfers (% en 1000 personen) Percentage van de totale bevolking land 2009 Positie binnen de EU Tsjechische Republiek 8,6 1 Slowakije 11 2 Nederland 11,1 3 Slovenië 11,3 4 Oostenrijk 12 5 Hongarije 12,4 6 Frankrijk 12,9 7 Denemarken 13,1 8 Zweden 13,3 9 Finland 13,8 10 België 14,6 11 Luxemburg 14,9 12 Ierland Malta 15,1 14 Duitsland (met inbegrip van de vroegere DDR vanaf 1991) 15,5 15 Cyprus 16,2 16 Polen 17,1 17 Verenigd Koninkrijk 17,3 18 Portugal 17,9 19 Italië 18,4 20 Spanje 19,5 21 Estland 19,7 22 Griekenland 19,7 23 Litouwen 20,6 24 Bulgarije 21,8 25 Roemenië 22,4 26 Letland 25, _02 POD_JVSLG 2010_NL.indd 16 16/09/11 09:17

15 BRUGGEN SLAAN Personen met ernstig materieel gebrek (% en 1000 personen) Percentage van de totale bevolking Personen die in gezinnen leven met een zeer lage arbeidsintensiteit (% en 1000 personen) Percentage van de totale bevolking Armoederisicopercentage op het werk (Source : SILC) Percentage van de totale bevolking land 2009 Positie binnen de EU land 2009 Positie binnen de EU land 2009 Positie binnen de EU Luxemburg 1,1 1 Cyprus 4 1 Tsjechische Republiek 3,2 1 Nederland 1,4 2 Estland 5,6 2 Finland 3,7 2 Zweden 1,6 3 Slovenië 5,6 3 België 4,6 3 Denemarken 2,3 4 Slowakije 5,6 4 Slovenië 4,8 4 Finland 2,8 5 Tsjechische Republiek 6 5 Nederland 5 5 Verenigd Koninkrijk 3,3 6 Zweden 6,2 6 Slowakije 5,2 6 Spanje 3,5 7 Luxemburg 6,3 7 Ierland 5,4 7 Malta 4,7 8 Griekenland 6,5 8 Denemarken 5,9 8 Oostenrijk 4,8 9 Letland 6,7 9 Oostenrijk 5,9 9 België 5,2 10 Bulgarije 6,9 10 Malta 6 10 Duitsland (met inbegrip van de vroegere DDR vanaf 1991) 5,4 11 Frankrijk 5,6 12 Tsjechische Republiek 6,1 13 Ierland 6,1 14 Slovenië 6,1 15 Estland 6,2 16 Italië 7 17 Cyprus 7,9 18 Portugal 9,1 19 Griekenland Slowakije 11,1 21 Polen Litouwen 15,1 23 Litouwen 6,9 11 Polen 6,9 12 Portugal 6,9 13 Spanje 7 14 Oostenrijk 7,2 15 Roemenië 7,7 16 Finland 8,2 17 Frankrijk 8,3 18 Nederland 8,3 19 Malta 8,4 20 Denemarken 8,5 21 Italië 8,8 22 Duitsland (met inbegrip van de vroegere DDR vanaf 1991) 10,8 23 Hongarije 6,2 11 Frankrijk 6,7 12 Verenigd Koninkrijk 6,7 13 Duitsland (met inbegrip van de vroegere DDR vanaf 1991) 6,8 14 Zweden 6,9 15 Cyprus 7 16 Bulgarije 7,5 17 Estland 8,1 18 Luxemburg Italië 10,3 20 Portugal 10,3 21 Litouwen 10,4 22 Polen 11,1 23 Hongarije 20,8 24 Hongarije 11,3 24 Letland 11,2 24 Letland 21,9 25 België 12,3 25 Spanje 11,4 25 Roemenië 32,2 26 Bulgarije 41,9 27 Verenigd Koninkrijk 12,6 26 Ierland 19,8 27 Griekenland 13,8 26 Roemenië 17, _02 POD_JVSLG 2010_NL.indd 17 16/09/11 09:17

16 CONCRETE RESULTATEN 18 Net zoals de 26 andere lidstaten van de Europese Unie heeft België een nationaal hervormingsprogramma ingevoerd om de doelstellingen, die zijn vastgelegd op Europees niveau, te verwezenlijken. Wat armoede en sociale uitsluiting betreft, hoopt België het aantal personen dat moet rondkomen met een inkomen onder het armoederisico, met minstens personen te doen dalen (op basis van de cijfers van 2008) en dit uiterlijk tegen De POD Maatschappelijke Integratie volgt de verwezenlijking van deze doelstelling op de voet. Ze zal eveneens het terrein voorbereiden om, in het volgende nationaal hervormingsprogramma, subdoelstellingen te formuleren voor gezinnen met een lage arbeidsintensiteit, voor personen met schuldenlast en voor kinderen in armoede. Ronde Tafel over Armoede en Sociale Uitsluiting Deze rondetafelontmoeting vond plaats op 18 en 19 oktober en werd gevolgd door een informele vergadering van de ministers bevoegd voor armoedebestrijding. Op het programma stonden volgende thema s: de implementering van de aanbeveling Actieve Insluiting, de oprichting van het Europees Platform tegen Armoede en het goed bestuur dat gekoppeld was aan de betrokkenheid van de stakeholders. Zo werden aanbevelingen geformuleerd over: het minimuminkomen en de budgettaire standaarden, de toegang tot de arbeidsmarkt, de toegang tot kwaliteitsvolle diensten, het potentieel van de groene economie, goed bestuur en het platform Europa Er moet worden opgemerkt dat het Armoedeplatform, in de maand december gepubliceerd door de Europese Commissie, erin voorziet om de jaarlijkse Ronde Tafel aan te passen en er een grootschalige jaarlijkse conventie van te maken waar de vooruitgang in de strijd tegen armoede zal worden opgevolgd. In samenwerking met de deelnemende partijen zal deze conventie het mogelijk maken om actievoorstellen te formuleren zoals die zijn voorgesteld door het Belgische voorzitterschap. Informele vergadering van de ministers bevoegd voor armoedebestrijding De Ronde Tafel over Armoede en Sociale Uitsluiting werd gevolgd door een informele vergadering van de ministers bevoegd voor armoedebestrijding. Dit gaf hen de mogelijkheid om de aanbevelingen ervan te bespreken. Zij hebben eveneens de prioriteiten erkend van het Belgische voorzitterschap in verband met kinderarmoede. De strategie voor actieve inclusie van de EU moet in de nieuwe strategie «Europa 2020» worden geïntegreerd met het oog op een intelligente, duurzame en inclusieve groei. Deze 3 pijlers moeten evenwel globaal worden aangepakt om ervoor te zorgen dat iedereen aan de maatschappij kan deelnemen: inclusieve arbeidsmarkten, ondersteuning van het inkomen en toegang tot kwaliteitsvolle diensten. Het Platform tegen Armoede moet het sociale Europa meer zichtbaarheid verlenen, de target armoede operationeel maken en de inspanningen voortzetten die in de loop van het Europees Jaar 2010 van de Strijd tegen Armoede en Sociale Uitsluiting, geleverd werden. De rijkdom en de dynamiek van de Open Coördinatiemethode (OCM), met inbegrip van de Nationale Actieplannen (NAP) inclusie, moeten worden behouden. De participatie van alle betrokken partijen in het beslissingsproces is cruciaal. Alle ministers hebben ermee ingestemd om het thema kinderarmoede bovenaan op de Europese agenda te zetten. De goedkeuring door de Europese Commissie van een aanbeveling inzake kinderarmoede is de doelstelling die door het Belgische voorzitterschap ondersteund wordt. De verklaring die door de trojka ondertekend werd, werd positief onthaald door de ministers. Deze verklaring moedigt een multidimensionele aanpak aan die gebaseerd is op de kinderrechten en nauw verweven is met hun welzijn. Dit impliceert de toegang voor hun ouders tot een degelijke baan, gezinsondersteuning, kinderopvangdiensten en de participatie van kinderen in het beslissingsproces. De aanwezigheid en actieve participatie aan deze Ronde Tafel van de mensen die in armoede leven, hebben aanzienlijk tot deze ontmoeting bijgedragen _02 POD_JVSLG 2010_NL.indd 18 16/09/11 09:17

17 BRUGGEN SLAAN DE OCM? Duidelijke sociale doelstellingen op Europees niveau bepalen De Open Coördinatiemethode (OCM) kwam tot stand in het kader van het werkgelegenheidsbeleid en van het proces van Luxemburg. Ze werd gedefinieerd als een instrument van de Strategie van Lissabon (2000). De OCM biedt een nieuw kader voor de samenwerking tussen de lidstaten, met het oog op de convergentie van de nationale beleidsvormen, om bepaalde gemeenschappelijke doelstellingen te verwezenlijken. Volgens deze intergouvernementele methode worden de lidstaten door andere lidstaten geëvalueerd (zie volgende kolom «peer review») en wordt de rol van de Commissie hierbij beperkt tot «het gewone» toezicht. Het Europees Parlement en het Hof van Justitie hebben vrijwel niets met het proces van de OCM te maken. De Open Coördinatiemethode heeft betrekking op domeinen die onder de bevoegdheid van de lidstaten vallen zoals werkgelegenheid, sociale bescherming, sociale inclusie, opvoeding, jeugd en opleiding. Peer review «De referentiebudgetten gebruiken om de specifieke kenmerken te bepalen van het stelsel van het minimuminkomen en om de gelijkheid ervan te evalueren» Namen, 26 november 2010 De systemen die een minimuminkomen waarborgen zijn essentieel om de armoede te bestrijden. De aanbeveling over de actieve inclusie is gericht op drie bijkomende pijlers, namelijk een aangepast inkomen, inclusieve arbeidsmarkten en de toegang tot kwaliteitsvolle sociale diensten. Deze drie pijlers moeten gelijktijdig worden ontwikkeld. We stellen echter vast dat bepaalde lidstaten, tot op vandaag, nog steeds geen beleid inzake minimuminkomen hebben. Sommige stakeholders, waaronder EAPN, vragen dat de Europese Unie een kaderrichtlijn goedkeurt over het minimuminkomen op Europees niveau. België heeft dit standpunt verdedigd tijdens haar voorzitterschap, maar is gebotst op de weerstand van bepaalde lidstaten om dit dossier aan te halen. Om het onderwerp op de Europese agenda te houden, werd beslist om een peer review te organiseren over de referentiebudgetten. Dit middel neemt voor verschillende soorten gezinnen de prijzen in aanmerking van basisgoederen en diensten die nodig zijn om een maatschappelijk aanvaard leven te leiden en kan bijdragen tot de evaluatie van het niveau van het minimuminkomen in functie van de noden van de personen die het genieten. In dit kader heeft België een studie voorgesteld, uitgevoerd door de POD Maatschappelijke Integratie, in samenwerking met de «Katholieke Hogeschool Kempen», de Universiteit van Antwerpen en de «Université de Liège», met als titel «Wat is het minimuminkomen dat nodig is voor een menswaardig leven in België?». Personen in armoede hebben meegewerkt aan deze studie. Via de peer review konden de inhoud van de referentiebudgetten (welke elementen moeten opgenomen worden), de invoering van de referentiebudgetten (met welke partners de tool wordt ingevoerd), evenals de risico s in verband met het gebruik van deze tool (problemen bij het gebruik van dit instrument) worden onderzocht. Het debat heeft het mogelijk gemaakt om bepaalde elementen onder de aandacht te brengen, zoals de gelijkheid, de transparantie om het referentiebudget op te stellen, evenals de deelname van de stakeholders. Er werd trouwens aangegeven dat er meer gegevens en indicatoren nodig zijn. Besluit : het belang van de tool voor een beter begrip van de sociale insluiting op Europees niveau _02 POD_JVSLG 2010_NL.indd 19 16/09/11 09:17

18 Conferentie: «De rol van het ESF in de strijd tegen armoede en sociale uitsluiting» HET ESF IN HET KORT Het Europees sociaal fonds (ESF) is een structureel Europees fonds dat streeft naar een vermindering van de economische en sociale verschillen binnen de EU. De specifieke doelstelling van het ESF is de werkgelegenheid en de sociale integratie in de regio s van de Europese Unie te bevorderen. Voor de periode heeft de Europese Unie zich verbonden voor een bedrag van 75 miljard euro voor het ESF, of ongeveer 8 % van het budget van de EU voor de huidige financiële cyclus van 7 jaar. De andere regionale fondsen zijn de Europese fondsen voor regionale ontwikkeling en het Cohesiefonds. De financiële middelen van de fondsen komen voornamelijk via de regio s tot bij de burger. Extra informatie over het ESF op pagina 65. De werkzaamheden van de Conferentie De rol van het ESF in de strijd tegen armoede en sociale uitsluiting die in het kader van het Belgische voorzitterschap op 18 en 19 november 2010 werd gehouden, hebben geleid tot de volgende conclusies: De rol van het ESF als beleidsinstrument voor de bestrijding van armoede en sociale uitsluiting moet worden versterkt in overeenstemming met het 10de geïntegreerde richtsnoer van Europa 2020 sociale integratie bevorderen en armoede bestrijden. Het ESF moet zijn acties blijven toespitsen op de meest kwetsbare groepen die het verst van de arbeidsmarkt verwijderd zijn. Belangrijk hierbij is om dit te doen vanuit een integrale benadering omdat hardnekkige armoede en werkloosheid, samen met de toenemende complexiteit van meervoudige achterstanden, een omvattend, geïntegreerd beleid noodzakelijk maken. De aanbeveling van de Commissie rond actieve inclusie is een belangrijke hefboom ter ondersteuning van de strijd tegen armoede en sociale uitsluiting. Conform deze aanbeveling rond actieve inclusie moet het ESF zijn aandacht toespitsen op duurzame en hoogwaardige jobs voor diegenen die kunnen werken en acties die de sociale participatie bevorderen van diegenen die niet kunnen werken. Toegang verlenen tot banen van een betere kwaliteit is een uitdaging waaraan het ESF een belangrijke bijdrage kan leveren. Een kwalitatieve en duurzame job met mogelijkheden voor competentieontwikkeling is immers een belangrijk instrument om mensen uit armoede en sociale uitsluiting te halen. Het ESF moet aanhoudend aandacht besteden aan competentieontwikkeling. Er bestaan al heel wat instrumenten en methodieken, maar de uitdaging is om deze verder te verfijnen en toepasbaar te maken op de meest kwetsbare doelgroepen. Het ESF moet ook aandacht hebben voor die personen die niet (meteen) naar de arbeidsmarkt toe te leiden zijn om verscheidene redenen (ziekte, handicap, leeftijd, ). Om de sociale participatie van deze doelgroep te bevorderen dient het ESF ook acties te ondersteunen op het vlak van beschermde arbeid, sociale economie of vrijwilligerswerk. Het ESF moet verdere ondersteuning bieden aan institutionele capaciteitsopbouw en structurele hervormingen. Samenwerkingsverbanden met sociale partners en hoofdactoren uit het middenveld, in het bijzonder ngo s, organisaties die met kwetsbare groepen werken en verenigingen waar armen het woord nemen, moeten worden aangemoedigd. Binnen het ESF blijven gendergelijkheid en gelijke kansen belangrijke transversale aandachtspunten. Er moet bovendien voldoende ruimte worden voorzien voor vernieuwende projecten binnen tewerkstelling en actieve inclusie _02 POD_JVSLG 2010_NL.indd 20 16/09/11 09:18

19 BRUGGEN SLAAN De ondernemingen binnen de sociale economie dragen volwaardig bij tot de realisatie van de doelstellingen van de Strategie van Lissabon en van de EU2020-strategie, zij het op het vlak van innovatie, jobcreatie of sociale insluiting. Daarom werd er een conferentie georganiseerd over dit thema, ter gelegenheid van het voorzitterschap. Conferentie over de Sociale Economie en Strategie Europa 2020 Lokale meerwaarde en territoriale verankering Op 27 en 28 oktober vond de conferentie «Sociale Economie en Strategie Europa 2020 Lokale meerwaarde en territoriale verankering» plaats. Deze conferentie werd georganiseerd in nauwe samenwerking met de gewesten en de Duitstalige Gemeenschap, evenals met de Belgische en Europese koepels van de sociale economie (VOSEC, SAW-B, REVES en Social Economy Europe) en heeft, onder andere, de meerwaarden van de sociale economie op de voorgrond geplaatst binnen de drie hoofdthema s van de Strategie Europa 2020: kenniseconomie, duurzame ontwikkeling en insluiting. De conferentie, met vertegenwoordigers uit 17 lidstaten, Europese instellingen en organen, evenals organisaties en ondernemingen uit de sociale economie, heeft concrete aanbevelingen opgeleverd over deze drie hoofdthema s. CONCRETE RESULTATEN Verbintenis van de Commissie om de rol van het ESF te versterken in het kader van armoedebestrijding en sociale cohesie Wens van de Commissie om de toegang tot Europese financieringen te versoepelen en partnerschappen aan te moedigen _02 POD_JVSLG 2010_NL.indd 21 16/09/11 09:18

20 CONCRETE RESULTATEN Het voorzitterschap verzoekt de lidstaten, evenals de instellingen en organen van de Europese Unie om alle actoren, ook de KMO s, de mogelijkheid te bieden Europese steun te genieten en verschillende vormen van samenwerking te bevorderen, ook op lokaal niveau; om bij de invoering van financieringsvoorzieningen van de ontwikkeling van «groene» technologie, naast financiële kenmerken ook ondernemingskenmerken uit de sociale economie in overweging te nemen; om initiatieven aan te moedigen die tot doel hebben sociale en ecologische aspecten te verbinden om zo tot een geïntegreerd en gemeenschappelijk beleid te komen over duurzame overheidsaankopen; om zowel de technologische als sociale capaciteiten van de sociale economie ten volle in aanmerking te nemen en om de waarden overgebracht door ondernemingen uit de sociale economie te bevorderen; om meer initiatieven op te starten in het kader van het levenslang leren en eveneens meer rekening te houden met de initiatieven van de sociale economie op dit vlak; om de opleidingscursussen voor en over de sociale economie en over de uitwisseling van goede praktijken te stimuleren; om de rol van de sociale economie in het kader van de inschakeling van kwetsbare personen volledig te erkennen, zoals opgenomen in de aanbeveling over actieve inclusie of richtsnoer 10. De Raad heeft duidelijk het beheer van de Strategie Europa 2020 en de versterking van het economisch beheer van de EU in het teken van werkgelegenheid en het maatschappelijke geplaatst. Zo heeft ze een aantal besluiten aangenomen over het bestuur van de Europese werkgelegenheidsstrategie in de context van Europa 2020 en van het Europees semester. Daarnaast heeft ze twee zeer belangrijke instrumenten goedgekeurd: enerzijds de «Joint Assessment Frameworks», een instrument voor de monitoring van het werkgelegenheidsbeleid, en anderzijds de evaluatie van het nationaal hervormingsprogramma op het vlak van werkgelegenheid in het kader van het Europees semester _02 POD_JVSLG 2010_NL.indd 22 16/09/11 09:18

Federaal Plan Armoedebestrijding. Reactie van BAPN vzw. Belgisch Platform tegen Armoede en Sociale Uitsluiting EU2020 30/11/2012

Federaal Plan Armoedebestrijding. Reactie van BAPN vzw. Belgisch Platform tegen Armoede en Sociale Uitsluiting EU2020 30/11/2012 Belgisch Platform tegen Armoede en Sociale Uitsluiting EU2020 30/11/2012 Federaal Plan Armoedebestrijding Reactie van BAPN vzw BAPN vzw Belgisch Netwerk Armoedebestrijding Vooruitgangstraat 333/6 1030

Nadere informatie

Cijfers en wegwijzers Armoede in Vlaanderen en Brussel. ChanceArt 10 december 2009

Cijfers en wegwijzers Armoede in Vlaanderen en Brussel. ChanceArt 10 december 2009 Cijfers en wegwijzers Armoede in Vlaanderen en Brussel ChanceArt 10 december 2009 Inhoud 1. De naakte cijfers 2. Decenniumdoelstellingen 3. Armoedebarometers 4. Armoede en cultuurparticipatie 5. Pleidooi

Nadere informatie

Hoe beïnvloedt het Europese beleid de uitvoering van het arbeidsmarktbeleid in Vlaanderen?

Hoe beïnvloedt het Europese beleid de uitvoering van het arbeidsmarktbeleid in Vlaanderen? Hoe beïnvloedt het Europese beleid de uitvoering van het arbeidsmarktbeleid in Vlaanderen? Cascade van beleidsniveaus en beleidsteksten Beleid EU Strategie Europa 2020 Europees werkgelegenheidsbeleid Richtsnoeren

Nadere informatie

Verdeling van de ministeriële bevoegdheden

Verdeling van de ministeriële bevoegdheden Verdeling van de ministeriële bevoegdheden Eerste minister Federale Overheidsdienst Kanselarij van de Eerste Minister Federale Overheidsdienst Mobiliteit en Vervoer Fraudebestrijding, en de uniforme toepassing

Nadere informatie

Actieplan 1 Informatie- en preventiebeleid naar de Zeelse bevolking toe op het vlak van o.m. (kinder)armoede, gezondheid, participatie

Actieplan 1 Informatie- en preventiebeleid naar de Zeelse bevolking toe op het vlak van o.m. (kinder)armoede, gezondheid, participatie DEEL ARMOEDEBESTRIJDING Actieplan 1 Informatie- en preventiebeleid naar de Zeelse bevolking toe op het vlak van o.m. (kinder)armoede, gezondheid, participatie Actie 1 : Het OCMW zorgt er, zelfstandig of

Nadere informatie

1. 31958 Q 1101: EAEC Raad: De Statuten van het Voorzieningsagentschap van Euratom (PB 27 van 6.12.1958, blz. 534), gewijzigd bij:

1. 31958 Q 1101: EAEC Raad: De Statuten van het Voorzieningsagentschap van Euratom (PB 27 van 6.12.1958, blz. 534), gewijzigd bij: 9. ENERGIE 1. 31958 Q 1101: EAEC Raad: De Statuten van het Voorzieningsagentschap van Euratom (PB 27 van 6.12.1958, blz. 534), gewijzigd bij: 31973 D 0045: Besluit 73/45/Euratom van de Raad van 8 maart

Nadere informatie

Het Europees Sociaal Investeringspakket door een Vlaamse bril Workshop kinderarmoede

Het Europees Sociaal Investeringspakket door een Vlaamse bril Workshop kinderarmoede Het Europees Sociaal Investeringspakket door een Vlaamse bril Workshop kinderarmoede 4 november 2013 Henk Van Hootegem henk.vanhootegem@cntr.be 02/212.31.71 Identikit: Steunpunt tot bestrijding van armoede,

Nadere informatie

Q1 In welke hoedanigheid neemt u deel aan deze enquête:

Q1 In welke hoedanigheid neemt u deel aan deze enquête: Q1 In welke hoedanigheid neemt u deel aan deze enquête: Answered: 280 Skipped: 0 Leerkracht Schoolhoofd Leerling Ouder Vertegenwoor... Leerkracht Schoolhoofd Leerling Ouder Vertegenwoordiger van een andere

Nadere informatie

Arbeidsmarkt allochtonen

Arbeidsmarkt allochtonen Streekpact 2013-2018 Cijferanalyse Publicatiedatum: 30 september 2013 Contactpersoon: Kim Nevelsteen Arbeidsmarkt allochtonen Samenvatting 1.176 werkzoekende allochtone Kempenaren (2012) vaak man meestal

Nadere informatie

Erasmus voor iedereen: EU-financiering voor 5 miljoen burgers

Erasmus voor iedereen: EU-financiering voor 5 miljoen burgers EUROPESE COMMISSIE - PERSBERICHT Erasmus voor iedereen: EU-financiering voor 5 miljoen burgers Brussel, 23 november 2011 - Tot 5 miljoen mensen, bijna tweemaal zo veel als nu, krijgen de kans om in het

Nadere informatie

DEELNAME AAN NATIONALE RADEN EN COMITÉS

DEELNAME AAN NATIONALE RADEN EN COMITÉS O6 DEELNAME AAN NATIONALE RADEN EN COMITÉS 6.1. Nationale Hoge Raad voor personen met een handicap De Nationale Hoge Raad voor personen met een handicap (NHRPH) onderzoekt dossiers die te maken hebben

Nadere informatie

Inhoudsopgave Inhoudsopgave... 1 Inleiding... 4 Periode... 4 Overzicht voor de Federale-, Programmatorische overheidsdiensten, het Ministerie van

Inhoudsopgave Inhoudsopgave... 1 Inleiding... 4 Periode... 4 Overzicht voor de Federale-, Programmatorische overheidsdiensten, het Ministerie van Monitoring - Overheids Gebruik van de e-procurement-toepassingen door de diensten van de federale Staat juli 2013 september 2013 1 Inhoudsopgave Inhoudsopgave... 1 Inleiding... 4 Periode... 4 Overzicht

Nadere informatie

«WELZIJNSBAROMETER 2010» SAMENVATTING EN CONCLUSIES

«WELZIJNSBAROMETER 2010» SAMENVATTING EN CONCLUSIES «WELZIJNSBAROMETER 2010» SAMENVATTING EN CONCLUSIES Brussel wordt gekenmerkt door een grote concentratie van armoede in de dichtbevolkte buurten van de arme sikkel in het centrum van de stad, met name

Nadere informatie

De arbeidsmarkt in april 2015

De arbeidsmarkt in april 2015 De arbeidsmarkt in april 2015 Datum: 12 mei 2015 Van: Stad Antwerpen Ondernemen & stadsmarketing Business en innovatie Betreft: Arbeidsmarktfiche april 2015 In deze arbeidsmarktfiche zien we 1. dat Antwerpen

Nadere informatie

ONDERHANDELINGEN OVER DE TOETREDING VAN BULGARIJE EN ROEMENIË TOT DE EUROPESE UNIE

ONDERHANDELINGEN OVER DE TOETREDING VAN BULGARIJE EN ROEMENIË TOT DE EUROPESE UNIE ONDERHANDELINGEN OVER DE TOETREDING VAN BULGARIJE EN ROEMENIË TOT DE EUROPESE UNIE Brussel, 31 maart 2005 (OR. en) AA 23/2/05 REV 2 TOETREDINGSVERDRAG: SLOTAKTE ONTWERP VAN WETGEVINGSBESLUITEN EN ANDERE

Nadere informatie

GEMEENSCHAPPELIJKE VERKLARINGEN VAN DE HUIDIGE OVEREENKOMSTSLUITENDE PARTIJEN EN DE NIEUWE OVEREENKOMSTSLUITENDE PARTIJEN BIJ DE OVEREENKOMST

GEMEENSCHAPPELIJKE VERKLARINGEN VAN DE HUIDIGE OVEREENKOMSTSLUITENDE PARTIJEN EN DE NIEUWE OVEREENKOMSTSLUITENDE PARTIJEN BIJ DE OVEREENKOMST EN VAN DE HUIDIGE OVEREENKOMSTSLUITENDE PARTIJEN EN DE NIEUWE OVEREENKOMSTSLUITENDE PARTIJEN BIJ DE OVEREENKOMST AF/EEE/BG/RO/DC/nl 1 BETREFFENDE DE TIJDIGE BEKRACHTIGING VAN DE OVEREENKOMST BETREFFENDE

Nadere informatie

Observatorium voor Gezondheid en Welzijn OPERATIONEEL PLAN 2011-2014

Observatorium voor Gezondheid en Welzijn OPERATIONEEL PLAN 2011-2014 Observatorium voor Gezondheid en Welzijn OPERATIONEEL PLAN 2011-2014 1. OPDRACHTEN VAN HET OBSERVATORIUM VOOR GEZONDHEID EN WELZIJN 1.1 Wettelijke basis De opdrachten van het Observatorium staan opgesomd

Nadere informatie

Ontstaan van de EU Opdrachtenblad Schooltv-beeldbank

Ontstaan van de EU Opdrachtenblad Schooltv-beeldbank Ontstaan van de EU Opdrachtenblad Schooltv-beeldbank GROEP / KLAS.. Naam: Ga www.schooltv.ntr.nl Zoek op trefwoord: EU Bekijk de clip Het ontstaan van de EU en maak de volgende vragen. Gebruik de pauzeknop

Nadere informatie

De arbeidsmarkt in november 2015

De arbeidsmarkt in november 2015 De arbeidsmarkt in november 2015 Datum: 7 december 2015 Van: Stad Antwerpen Ondernemen en Stadsmarketing Business en innovatie Betreft: Arbeidsmarktfiche november 2015 In deze arbeidsmarktfiche zien we

Nadere informatie

EAPN Assessment: Nationale Hervormingsprogramma s en Nationale Sociale Rapporten. 26 september 2012 Brussel

EAPN Assessment: Nationale Hervormingsprogramma s en Nationale Sociale Rapporten. 26 september 2012 Brussel EAPN Assessment: Nationale Hervormingsprogramma s en Nationale Sociale Rapporten 26 september 2012 Brussel 1. Europa 2020 - Minder en minder aandacht voor inclusieve groei en armoede doelstelling Economisch

Nadere informatie

Evaluatie National Contact Point-werking van het Vlaams Contactpunt Kaderprogramma

Evaluatie National Contact Point-werking van het Vlaams Contactpunt Kaderprogramma Evaluatie National Contact Point-werking van het Vlaams Contactpunt Kaderprogramma Departement Economie, Wetenschap en Innovatie Afdeling Strategie en Coördinatie Koning Albert II-laan 35 bus 10 1030 Brussel

Nadere informatie

FEDERALE PRIJS ARMOEDEBESTRIJDING 2010 *** Reglement

FEDERALE PRIJS ARMOEDEBESTRIJDING 2010 *** Reglement FEDERALE PRIJS ARMOEDEBESTRIJDING 2010 *** Reglement Hoofdstuk 1: voorwerp van het reglement Artikel 1 Dit reglement bepaalt het doel, de deelnemingsvoorwaarden, de selectieprocedure en de toekenningcriteria

Nadere informatie

5. Protocol tot vaststelling van het statuut van de. Europese Investeringsbank

5. Protocol tot vaststelling van het statuut van de. Europese Investeringsbank De Slotakte vermeldt de verbindende protocollen en de niet-verbindende verklaringen Slotakte De CONFERENTIE VAN DE VERTEGENWOORDIGERS VAN DE REGERINGEN VAN DE LIDSTATEN, bijeen te Brussel op 30 september

Nadere informatie

Docentenvel opdracht 18 (De grote klimaat- en Europa- quiz)

Docentenvel opdracht 18 (De grote klimaat- en Europa- quiz) Docentenvel opdracht 18 (De grote klimaat- en Europa- quiz) Lees ter voorbereiding de volgende teksten en bekijk de vragen en antwoorden van de quiz. De juiste antwoorden zijn vetgedrukt. Wat wil en doet

Nadere informatie

Kinderarmoede in het Brussels Gewest

Kinderarmoede in het Brussels Gewest OBSERVATOIRE DE LA SANTÉ ET DU SOCIAL BRUXELLES OBSERVATORIUM VOOR GEZONDHEID EN WELZIJN BRUSSEL Senaat hoorzitting 11 mei 2015 Kinderarmoede in het Brussels Gewest www.observatbru.be DIMENSIES VAN ARMOEDE

Nadere informatie

TRACTATENBLAD VAN HET

TRACTATENBLAD VAN HET 34 (2007) Nr. 5 TRACTATENBLAD VAN HET KONINKRIJK DER NEDERLANDEN JAARGANG 2012 Nr. 9 A. TITEL Verdrag van Lissabon tot wijziging van het Verdrag betreffende de Europese Unie en het Verdrag tot oprichting

Nadere informatie

NOTA het secretariaat-generaal van de Raad de delegaties Gezamenlijke conclusies van de Jeugdconferentie van de EU (Dublin, 11-13 maart 2013)

NOTA het secretariaat-generaal van de Raad de delegaties Gezamenlijke conclusies van de Jeugdconferentie van de EU (Dublin, 11-13 maart 2013) RAAD VAN DE EUROPESE UNIE Brussel, 22 maart 2013 (26.03) (OR. en) 7808/13 JEUN 33 NOTA van: aan: Betreft: het secretariaat-generaal van de Raad de delegaties Gezamenlijke conclusies van de Jeugdconferentie

Nadere informatie

RAAD VAN DE EUROPESE UNIE. Brussel, 26 juli 2006 (27.07) (OR. en) 12036/06 Interinstitutioneel dossier: 2006/0121 (AVC)

RAAD VAN DE EUROPESE UNIE. Brussel, 26 juli 2006 (27.07) (OR. en) 12036/06 Interinstitutioneel dossier: 2006/0121 (AVC) RAAD VAN DE EUROPESE UNIE Brussel, 26 juli 2006 (27.07) (OR. en) 12036/06 Interinstitutioneel dossier: 2006/0121 (AVC) CH 39 SOC 374 MI 157 ETS 16 SERVICES 35 ELARG 86 VOORSTEL van: de Europese Commissie

Nadere informatie

67,3% van de 20-64-jarigen aan het werk

67,3% van de 20-64-jarigen aan het werk ALGEMENE DIRECTIE STATISTIEK EN ECONOMISCHE INFORMATIE PERSBERICHT 28 oktober 67,3% van de 20-64-jarigen aan het werk Tegen 2020 moet 75% van de Europeanen van 20 tot en met 64 jaar aan het werk zijn.

Nadere informatie

Dienst Voogdij. Hoe zal deze dienst je helpen?

Dienst Voogdij. Hoe zal deze dienst je helpen? Dienst Voogdij Hoe zal deze dienst je helpen? Aankomst in België Je bent nog geen 18 en in België aangekomen zonder je vader of moeder. Je zoekt hulp of opvang, of je werd door de politie onderschept.

Nadere informatie

De arbeidsmarkt in december 2014

De arbeidsmarkt in december 2014 De arbeidsmarkt in december 2014 Datum: 14 januari 2015 Van: Stad Antwerpen Ondernemen & stadsmarketing Werk en Economie Betreft: Arbeidsmarktfiche december 2014 In deze arbeidsmarktfiche zien we 1. dat

Nadere informatie

Onderwijs en OCMW: pleidooi voor meer samenwerking! Lege brooddozen op school symposium 14 oktober 2014

Onderwijs en OCMW: pleidooi voor meer samenwerking! Lege brooddozen op school symposium 14 oktober 2014 Onderwijs en OCMW: pleidooi voor meer samenwerking! Lege brooddozen op school symposium 14 oktober 2014 Programma armoedebestrijding cijfers Armoede in Kortrijk In Kortrijk leven in 2011 11.227 inwoners

Nadere informatie

Raad van de Europese Unie Brussel, 29 oktober 2014 (OR. en)

Raad van de Europese Unie Brussel, 29 oktober 2014 (OR. en) Raad van de Europese Unie Brussel, 29 oktober 2014 (OR. en) Interinstitutioneel dossier: 2014/0298 (E) 14563/14 ACP 166 FIN 764 PTOM 51 WETGEVINGSBESLUITEN EN ANDERE INSTRUMENTEN Betreft: Besluit van de

Nadere informatie

Gemeenschappelijke Raadszitting van donderdag 2 mei 2002 ----------------------------------------------------------------------------------

Gemeenschappelijke Raadszitting van donderdag 2 mei 2002 ---------------------------------------------------------------------------------- CENTRALE RAAD VOOR HET BEDRIJFSLEVEN NATIONALE ARBEIDSRAAD ADVIES Nr. 1.402 Gemeenschappelijke Raadszitting van donderdag 2 mei 2002 ----------------------------------------------------------------------------------

Nadere informatie

COMMISSIE VAN DE EUROPESE GEMEENSCHAPPEN. Aanbeveling voor een BESLUIT VAN DE RAAD

COMMISSIE VAN DE EUROPESE GEMEENSCHAPPEN. Aanbeveling voor een BESLUIT VAN DE RAAD COMMISSIE VAN DE EUROPESE GEMEENSCHAPPEN Brussel, 25.4.2007 COM(2007) 217 definitief 2007/0077 (CNS) Aanbeveling voor een BESLUIT VAN DE RAAD betreffende de toetreding van Bulgarije en Roemenië tot het

Nadere informatie

Niet-gebruik van en niet-toegang tot rechten

Niet-gebruik van en niet-toegang tot rechten Niet-gebruik van en niet-toegang tot rechten Elektronische gegevensuitwisselingen 28 april 2015 Henk Van Hootegem henk.vanhootegem@cntr.be 02/2012.31.71 Plan 1.Steunpunt tot bestrijding van armoede, bestaansonzekerheid

Nadere informatie

Thema 2: Kwaliteit van de arbeid

Thema 2: Kwaliteit van de arbeid Thema 2: Kwaliteit van de arbeid Het hebben van een baan is nog geen garantie op sociale integratie indien deze baan niet kwaliteitsvol is en slecht betaald. Ongeveer een vierde van de werkende Europeanen

Nadere informatie

De arbeidsmarkt in juli 2014

De arbeidsmarkt in juli 2014 De arbeidsmarkt in juli 2014 Datum: 13 augustus 2014 Van: Stad Antwerpen Ondernemen & stadsmarketing Werk en Economie Betreft: Arbeidsmarktfiche juli 2014 In deze arbeidsmarktfiche zien we 1. dat Antwerpen

Nadere informatie

Indien u vragen hebt over deze controle, kunt u contact opnemen met uw inspecteur via mi.inspect_office@mi-is.be.

Indien u vragen hebt over deze controle, kunt u contact opnemen met uw inspecteur via mi.inspect_office@mi-is.be. Aan de Voorzitter van het OCMW van Knokke-Heist Kraaiennestplein 1 bus 2 8300 Knokke-Heist Geïntegreerd inspectieverslag POD MI Inspectiedienst POD MI Aantal 2 OCMW / RMIB-SFGE / 2015 Betreft: Geïntegreerd

Nadere informatie

VERDELING VAN DE MINISTERIËLE BEVOEGDHEDEN. Fraudebestrijding, en de uniforme toepassing van de wetgeving in het ganse land

VERDELING VAN DE MINISTERIËLE BEVOEGDHEDEN. Fraudebestrijding, en de uniforme toepassing van de wetgeving in het ganse land FEDERALE OVERHEIDSDIENST KANSELARIJ VAN DE EERSTE MINISTER WETSTRAAT 16 1000 BRUSSEL TEL. 02 501 02 11 4 september 2009 VERDELING VAN DE MINISTERIËLE BEVOEGDHEDEN EERSTE MINISTER Federale Overheidsdienst

Nadere informatie

Wie bestuurt de Europese Unie?

Wie bestuurt de Europese Unie? Wie bestuurt de Europese Unie? De Europese Unie (EU) is een organisatie waarin 28 landen in Europa samenwerken. Eén ervan is Nederland. Een aantal landen werkt al meer dan vijftig jaar samen. Andere landen

Nadere informatie

Maatschappelijke uitdagingen voor brede scholen

Maatschappelijke uitdagingen voor brede scholen Maatschappelijke uitdagingen voor brede scholen Inspiratiedag Brede School - 29 april 2014 - BRONKS Programma armoedebestrijding cijfers Armoede in Kortrijk In Kortrijk leven in 2011 11.227 inwoners in

Nadere informatie

De arbeidsmarkt in februari 2015

De arbeidsmarkt in februari 2015 De arbeidsmarkt in februari 2015 Datum: 24 maart 2015 Van: Stad Antwerpen Ondernemen & stadsmarketing Business en innovatie Betreft: Arbeidsmarktfiche februari 2015 In deze arbeidsmarktfiche zien we 1.

Nadere informatie

DE BRIEVEN BRIGADE HET VERHAAL VAN DE EUROPESE UNIE TIJDSLIJN

DE BRIEVEN BRIGADE HET VERHAAL VAN DE EUROPESE UNIE TIJDSLIJN DE BRIEVEN BRIGADE HET VERHAAL VAN DE EUROPESE UNIE TIJDSLIJN INTRO VOOR DE LEERKRACHT Deze tijdslijn illustreert het verhaal van de Europese Unie. U kunt de tijdslijn in verschillende stukken afdrukken

Nadere informatie

Manifest voor de Rechten van het kind

Manifest voor de Rechten van het kind Manifest voor de Rechten van het kind Kinderen vormen de helft van de bevolking in ontwikkelde landen. Ongeveer 100 miljoen kinderen leven in de Europese Unie Het leven van kinderen in de hele wereld wordt

Nadere informatie

GEMEENSCHAPPELIJKE VERKLARINGEN VAN DE HUIDIGE OVEREENKOMSTSLUITENDE PARTIJEN EN DE NIEUWE OVEREENKOMSTSLUITENDE PARTIJEN BIJ DE OVEREENKOMST

GEMEENSCHAPPELIJKE VERKLARINGEN VAN DE HUIDIGE OVEREENKOMSTSLUITENDE PARTIJEN EN DE NIEUWE OVEREENKOMSTSLUITENDE PARTIJEN BIJ DE OVEREENKOMST 443 der Beilagen XXIII. GP - Staatsvertrag - 91 niederländische Erklärungen (Normativer Teil) 1 von 13 EN VAN DE HUIDIGE OVEREENKOMSTSLUITENDE PARTIJEN EN DE NIEUWE OVEREENKOMSTSLUITENDE PARTIJEN BIJ DE

Nadere informatie

Betreft: Geïntegreerd inspectieverslag. Geachte Voorzitter,

Betreft: Geïntegreerd inspectieverslag. Geachte Voorzitter, Aan de Voorzitter van het OCMW van Kinrooi Breeërsesteenweg 146 Postcode en plaats Geïntegreerd inspectieverslag POD MI Inspectiedienst POD MI Kinrooi/W65B-SFGE/2016 2 Betreft: Geïntegreerd inspectieverslag

Nadere informatie

Emissiehandel: Commissie geeft groen licht voor nog eens 8 plannen zodat de handel zoals gepland van start kan gaan

Emissiehandel: Commissie geeft groen licht voor nog eens 8 plannen zodat de handel zoals gepland van start kan gaan IP/04/1250 Brussel, 20 oktober 2004 Emissiehandel: Commissie geeft groen licht voor nog eens 8 plannen zodat de handel zoals gepland van start kan gaan De Europese Commissie gaat akkoord met een tweede

Nadere informatie

PROJECTVOORSTEL KINDERARMOEDE

PROJECTVOORSTEL KINDERARMOEDE OCMW Sint-Katelijne-Waver PROJECTVOORSTEL KINDERARMOEDE 1. Inleiding Armoede wordt gedeeltelijk, maar voor een belangrijk deel, doorgegeven van generatie op generatie. Kinderen die (langdurig) leven in

Nadere informatie

Steunpunt tot bestrijding van armoede, bestaansonzekerheid en sociale uitsluiting

Steunpunt tot bestrijding van armoede, bestaansonzekerheid en sociale uitsluiting Steunpunt tot bestrijding van armoede, bestaansonzekerheid en sociale uitsluiting Feiten en cijfers ja Neemt de inkomensongelijkheid tussen arm en rijk toe? Toelichting: Een vaak gehanteerde maatstaf voor

Nadere informatie

De horizontale sociale clausule en sociale mainstreaming in de EU

De horizontale sociale clausule en sociale mainstreaming in de EU Belgisch voorzitterschap van de Raad van de Europese Unie De horizontale sociale clausule en sociale mainstreaming in de EU De horizontale sociale clausule als oproep voor het intensifiëren van de samenwerking

Nadere informatie

~ :-.~? 'J~ ~ Vlaamse Regering. DE VLAAMSE MINISTER VAN WEL2;IJN, VOLKSGEZONDHEID EN GEZI1ir

~ :-.~? 'J~ ~ Vlaamse Regering. DE VLAAMSE MINISTER VAN WEL2;IJN, VOLKSGEZONDHEID EN GEZI1ir I 'J~ ~ ~ :-.~? Vlaamse Regering DE VLAAMSE MINISTER VAN WEL2;IJN, VOLKSGEZONDHEID EN GEZI1ir Omzendbrief betreffende de toepassing van de Vlaamse zorgverzekering voor Belgisch sociaal verzekerden met:

Nadere informatie

Betreft: Geïntegreerd inspectieverslag. Geachte Voorzitter,

Betreft: Geïntegreerd inspectieverslag. Geachte Voorzitter, Aan de Voorzitter van het OCMW van Kalmthout Heuvel 39 2920 Kalmthout Geïntegreerd inspectieverslag POD MI Inspectiedienst POD MI KALMTHOUT/RMIB-STOF/2015 2 Betreft: Geïntegreerd inspectieverslag Geachte

Nadere informatie

Boodschap uit Gent voor Biodiversiteit na 2010

Boodschap uit Gent voor Biodiversiteit na 2010 Boodschap uit Gent voor Biodiversiteit na 2010 Belgisch voorzitterschap van de Europese Unie: Conferentie over Biodiversiteit in een veranderende wereld 8-9 september 2010 Internationaal Conventiecentrum

Nadere informatie

De arbeidsmarkt in augustus 2015

De arbeidsmarkt in augustus 2015 De arbeidsmarkt in augustus 2015 Datum: 8 september 2015 Van: Stad Antwerpen Ondernemen en Stadsmarketing Business en innovatie Betreft: Arbeidsmarktfiche augustus 2015 In deze arbeidsmarktfiche zien we

Nadere informatie

Voorstel voor een BESLUIT VAN DE RAAD

Voorstel voor een BESLUIT VAN DE RAAD EUROPESE COMMISSIE Brussel, 18.2.2016 COM(2016) 69 final 2016/0041 (NLE) Voorstel voor een BESLUIT VAN DE RAAD betreffende de sluiting, namens de Europese Unie en haar lidstaten, van het protocol bij de

Nadere informatie

Gezondheid: uw Europese ziekteverzekeringskaart altijd mee op vakantie?

Gezondheid: uw Europese ziekteverzekeringskaart altijd mee op vakantie? MEMO/11/406 Brussel, 16 juni 2011 Gezondheid: uw Europese ziekteverzekeringskaart altijd mee op vakantie? Vakantie verwacht het onverwachte. Gaat u binnenkort op reis in de EU of naar IJsland, Liechtenstein,

Nadere informatie

Studiedag over pensioenen 09.06.2015

Studiedag over pensioenen 09.06.2015 Dames en heren, Studiedag over pensioenen 09.06.2015 Vooreerst dank ik u voor de uitnodiging op deze studiedag. U hebt mij uitgenodigd om te spreken over een fundamentele kwestie: «Met welke uitdagingen

Nadere informatie

Niveau: Doel van de functiefamilie

Niveau: Doel van de functiefamilie Functiefamilie: Niveau: BEGELEIDING VAN PERSONEN C Doel van de functiefamilie Praktisch, socio-psychologisch en procedureel begeleiden van personen (asielzoekers, geplaatste jongeren, ) tijdens hun verblijf

Nadere informatie

IMMIGRATIE IN DE EU 85% 51% 49% Immigratie van niet-eu-burgers. Emigratie van niet-eu-burgers

IMMIGRATIE IN DE EU 85% 51% 49% Immigratie van niet-eu-burgers. Emigratie van niet-eu-burgers IMMIGRATIE IN DE EU Bron: Eurostat, 2014, tenzij anders aangegeven De gegevens verwijzen naar niet-eu-burgers van wie de vorige gewone verblijfplaats in een land buiten de EU lag en die al minstens twaalf

Nadere informatie

R A P P O R T Nr. 87 --------------------------------

R A P P O R T Nr. 87 -------------------------------- R A P P O R T Nr. 87 -------------------------------- Europese kaderovereenkomst betreffende inclusieve arbeidsmarkten Eindevaluatie van de Belgische sociale partners ------------------------ 15.07.2014

Nadere informatie

TRACTATENBLAD VAN HET KONINKRIJK DER NEDERLANDEN. JAARGANG 2015 Nr. 70

TRACTATENBLAD VAN HET KONINKRIJK DER NEDERLANDEN. JAARGANG 2015 Nr. 70 13 (2013) Nr. 2 TRACTATENBLAD VAN HET KONINKRIJK DER NEDERLANDEN JAARGANG 2015 Nr. 70 A. TITEL Euro-mediterrane luchtvaartovereenkomst tussen de Europese Unie en haar lidstaten, enerzijds, en de regering

Nadere informatie

BRUSSEL Wat gebeurt daar? Peter N. Ruys

BRUSSEL Wat gebeurt daar? Peter N. Ruys BRUSSEL Wat gebeurt daar? Peter N. Ruys INHOUD 1. Algemene kennis over de EU 2. Wat ging eraan vooraf 3. Structuur 4. Totstandkoming wetten De Europese Unie: 500 miljoen mensen 27 landen EU-landen Kandidaat-EU-landen

Nadere informatie

Personen met een handicap hebben gelijke rechten

Personen met een handicap hebben gelijke rechten Personen met een handicap hebben gelijke rechten De Europese strategie voor personen met een handicap 2010-2020 Europese Commissie Gelijke rechten, gelijke kansen Europese toegevoegde waarde Circa 80 miljoen

Nadere informatie

Deel 3. Wat doet de Europese Unie? 75

Deel 3. Wat doet de Europese Unie? 75 DEEL 3.4 DE EURO Deel 3. Wat doet de Europese Unie? 75 3.4. DE EURO DOEL - De leerlingen/cursisten ontdekken de voordelen van het gebruik van de eenheidsmunt: wisselen van geld is niet meer nodig, je spaart

Nadere informatie

KIJK VOOR MEER INFORMATIE EN LESTIPS OP WWW.EUROPAEDUCATIEF.NL HET STARTPUNT VOOR EUROPA IN HET ONDERWIJS. werkvel - 1. Tweede Fase Havo/vwo

KIJK VOOR MEER INFORMATIE EN LESTIPS OP WWW.EUROPAEDUCATIEF.NL HET STARTPUNT VOOR EUROPA IN HET ONDERWIJS. werkvel - 1. Tweede Fase Havo/vwo werkvel - 1 De Europese Unie (EU). Je hebt er dagelijks mee te maken. Al is het alleen al omdat je niet alleen Nederlander bent, maar ook Europeaan. Of dat er bijvoorbeeld euro s in je portemonnee zitten.

Nadere informatie

MODULE III BESLISSINGEN NEMEN IN EUROPA? BEST LASTIG!!!

MODULE III BESLISSINGEN NEMEN IN EUROPA? BEST LASTIG!!! MODULE III BESLISSINGEN NEMEN IN EUROPA? BEST LASTIG!!! De Europese Unie bestaat uit 27 lidstaten. Deze lidstaten hebben allemaal op dezelfde gebieden een aantal taken en macht overgedragen aan de Europese

Nadere informatie

Overzicht van de behoeften aan wetenschappelijke en technologische beroepen

Overzicht van de behoeften aan wetenschappelijke en technologische beroepen Brussels Observatorium voor de Werkgelegenheid Overzicht van de behoeften aan wetenschappelijke en technologische beroepen 7 Juli 2010 Stéphane THYS Coördinator Opzet van de presentatie Studenten in wetenschappelijke

Nadere informatie

TYPES INSTRUMENTEN OVERZICHT

TYPES INSTRUMENTEN OVERZICHT TYPES INSTRUMENTEN OVERZICHT Aanbeveling... 2 Advies... 2 Algemeen commentaar... 2 Beleidsdocument... 3 Besluit... 3 Decreet... 3 Europees besluit... 3 Grondwet... 3 Koninklijk besluit... 3 Mededeling...

Nadere informatie

Werkloosheid in de Europese Unie

Werkloosheid in de Europese Unie in de Europese Unie Diana Janjetovic en Bart Nauta De werkloosheid in de Europese Unie vertoont sinds 2 als gevolg van de conjunctuur een wisselend verloop. Door de economische malaise in de jaren 21 23

Nadere informatie

RAAD VAN DE EUROPESE UNIE. Brussel, 20 december 2006 (OR. en) 16647/06 Interinstitutioneel dossier: 2006/194 (CNS) REGIO 70 FIN 673

RAAD VAN DE EUROPESE UNIE. Brussel, 20 december 2006 (OR. en) 16647/06 Interinstitutioneel dossier: 2006/194 (CNS) REGIO 70 FIN 673 RAAD VAN DE EUROPESE UNIE Brussel, 20 december 2006 (OR. en) 16647/06 Interinstitutioneel dossier: 2006/194 (CNS) REGIO 70 FIN 673 WETGEVINGSBESLUITEN EN ANDERE INSTRUMENTEN Betreft: VERORDENING VAN DE

Nadere informatie

21.10.2015 A8-0249/139. Door de Commissie voorgestelde tekst

21.10.2015 A8-0249/139. Door de Commissie voorgestelde tekst 21.10.2015 A8-0249/139 139 Jens Rohde e.a. Artikel 4 lid 1 1. De lidstaten beperken op zijn minst hun jaarlijkse antropogene emissies van zwaveldioxide (SO2), stikstofoxiden (NOx), vluchtige organische

Nadere informatie

Kortcyclische arbeid, Op de teller!

Kortcyclische arbeid, Op de teller! Kortcyclische arbeid, Op de teller! 1 Doel Doel van dit instrument is inzicht bieden in de prevalentie (mate van voorkomen) en de effecten van kortcylische arbeid. Dit laat toe een duidelijke definiëring

Nadere informatie

RAAD VAN DE EUROPESE UNIE. Brussel, 26 september 2006 (OR. en) 12758/06 Interinstitutioneel dossier: 2005/0204 (CNS) ASIM 63 OC 655

RAAD VAN DE EUROPESE UNIE. Brussel, 26 september 2006 (OR. en) 12758/06 Interinstitutioneel dossier: 2005/0204 (CNS) ASIM 63 OC 655 RAAD VAN DE EUROPESE UNIE Brussel, 26 september 2006 (OR. en) 12758/06 Interinstitutioneel dossier: 2005/0204 (CNS) ASIM 63 OC 655 WETGEVINGSBESLUITEN EN ANDERE INSTRUMENTEN Betreft: BESCHIKKING VAN DE

Nadere informatie

REKENHOF. Consolideren en motiveren om vooruitgang te boeken

REKENHOF. Consolideren en motiveren om vooruitgang te boeken REKENHOF Consolideren en motiveren om vooruitgang te boeken STRATEGISCH PLAN 2010-2014 2 Inleiding Dit document stelt de resultaten voor van de strategische planning van het Rekenhof voor de periode 2010-2014.

Nadere informatie

Steunpunt tot bestrijding van armoede, bestaansonzekerheid en sociale uitsluiting

Steunpunt tot bestrijding van armoede, bestaansonzekerheid en sociale uitsluiting Steunpunt tot bestrijding van armoede, bestaansonzekerheid en sociale uitsluiting Feiten en cijfers Hebben laaggeschoolden een hoger risico om in armoede te belanden? Ja. Laagopgeleiden hebben het vaak

Nadere informatie

Gecoördineerde handhavingsmaatregelen voor betere naleving consumentenrechten op reiswebsites

Gecoördineerde handhavingsmaatregelen voor betere naleving consumentenrechten op reiswebsites #sweep2013 Gecoördineerde handhavingsmaatregelen voor betere naleving consumentenrechten op reiswebsites Brussel, 14 april 2014 In 2013 bleek uit een gezamenlijke, door de Europese Commissie gecoördineerde

Nadere informatie

Tweede Kamer der Staten-Generaal

Tweede Kamer der Staten-Generaal Tweede Kamer der Staten-Generaal 2 Vergaderjaar 2011 2012 22 112 Nieuwe Commissievoorstellen en initiatieven van de lidstaten van de Europese Unie Nr. 1249 BRIEF VAN DE STAATSSECRETARIS VAN BUITENLANDSE

Nadere informatie

MODULE I EUROPA: NOOIT MEER OORLOG!

MODULE I EUROPA: NOOIT MEER OORLOG! MODULE I EUROPA: NOOIT MEER OORLOG! I.I De geboorte van de Europese Unie Zoals jullie waarschijnlijk wel weten zijn er de vorige eeuwen veel oorlogen in Europa geweest. Vooral de Eerste en de Tweede Wereldoorlog

Nadere informatie

BESCHERMING TEGEN DISCRIMINATIE VOOR Ú

BESCHERMING TEGEN DISCRIMINATIE VOOR Ú BESCHERMING TEGEN DISCRIMINATIE VOOR Ú De Socialistische Fractie in het Europees Parlement streeft naar de garantie dat iedereen zich volledig aanvaard voelt zoals hij of zij is, zodat we in onze gemeenschappen

Nadere informatie

Versie mei 2015 Sociaal onderzoek WEGWIJS IN. het sociaal onderzoek van het OCMW

Versie mei 2015 Sociaal onderzoek WEGWIJS IN. het sociaal onderzoek van het OCMW Versie mei 2015 Sociaal onderzoek WEGWIJS IN het sociaal onderzoek van het OCMW WEGWIJS IN HET SOCIAAL ONDERZOEK in negen stappen... Wat is het sociaal onderzoek? Waarom het sociaal onderzoek? Wie voert

Nadere informatie

Voortgangsrapportage Onderwijs en Opleiding 2010 Beschrijving prestaties Nederland en andere lidstaten op EU benchmarks

Voortgangsrapportage Onderwijs en Opleiding 2010 Beschrijving prestaties Nederland en andere lidstaten op EU benchmarks ANNEX Voortgangsrapportage Onderwijs en Opleiding 21 Beschrijving prestaties Nederland en andere lidstaten op EU benchmarks 1. Deelname voor- en vroegschoolse educatie (VVE) De Nederlandse waarde voor

Nadere informatie

IZ/BSB/2003/3781. De Minister van Sociale Zaken en Werkgelegenheid, (mr. A.J. de Geus) Ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid

IZ/BSB/2003/3781. De Minister van Sociale Zaken en Werkgelegenheid, (mr. A.J. de Geus) Ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid Ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid Aan de Europese van de Algemene Commissie voor Europese en de Voorzitter van de Vaste Commissie voor Sociale Zaken en Werkgelegenheid van de Tweede Kamer

Nadere informatie

DE RAAD VAN EUROPA HOEDER VAN DE MENSENRECHTEN SAMENVATTING

DE RAAD VAN EUROPA HOEDER VAN DE MENSENRECHTEN SAMENVATTING DE RAAD VAN EUROPA HOEDER VAN DE MENSENRECHTEN SAMENVATTING Non-member state of the Council of Europe (Belarus) LIDSTATEN HOOFDZETEL EN OVERIGE VESTIGINGEN BEGROTING Albanië, Andorra, Armenië, Azerbeidzjan,

Nadere informatie

A D V I E S Nr. 1.941 ------------------------------- Zitting van dinsdag 26 mei 2015 ----------------------------------------------

A D V I E S Nr. 1.941 ------------------------------- Zitting van dinsdag 26 mei 2015 ---------------------------------------------- A D V I E S Nr. 1.941 ------------------------------- Zitting van dinsdag 26 mei 2015 ---------------------------------------------- IAO Proces post-2015 x x x 2.762-1 Blijde Inkomstlaan, 17-21 - 1040

Nadere informatie

online! Telenet Foundation ondersteunt momenteel zo n 105 projecten in België. We bereikten al meer dan 111.000 mensen. Iedereen

online! Telenet Foundation ondersteunt momenteel zo n 105 projecten in België. We bereikten al meer dan 111.000 mensen. Iedereen Iedereen online! Telenet Foundation ondersteunt momenteel zo n 105 projecten in België. We bereikten al meer dan 111.000 mensen. 96 Telenet Jaarverslag 2012 Duurzaamheid Telenet Foundation Telenet Foundation

Nadere informatie

ADVIES UITGEBRACHT DOOR DE ECONOMISCHE EN SOCIALE RAAD VOOR HET BRUSSELS HOOFDSTEDELIJK GEWEST TIJDENS ZIJN ZITTING VAN 17 MAART 2011.

ADVIES UITGEBRACHT DOOR DE ECONOMISCHE EN SOCIALE RAAD VOOR HET BRUSSELS HOOFDSTEDELIJK GEWEST TIJDENS ZIJN ZITTING VAN 17 MAART 2011. ADVIES UITGEBRACHT DOOR DE ECONOMISCHE EN SOCIALE RAAD VOOR HET BRUSSELS HOOFDSTEDELIJK GEWEST TIJDENS ZIJN ZITTING VAN 17 MAART 2011 inzake de criteria aan te nemen voor de definitie van de begrippen

Nadere informatie

JAARVERSLAG 2014. Deze plenaire vergaderingen vonden plaats op 14 maart, 6 juni, 19 september en 12 december.

JAARVERSLAG 2014. Deze plenaire vergaderingen vonden plaats op 14 maart, 6 juni, 19 september en 12 december. JAARVERSLAG 2014 1. Plenaire vergaderingen In 2014 kwam de Psychologencommissie vier maal bijeen in een plenaire zitting, met respect voor de per KB bepaalde vereisten in termen van taalgroep- en sectorvertegenwoordiging

Nadere informatie

Sociale rechten en handicap POSITIENOTA

Sociale rechten en handicap POSITIENOTA Sociale rechten en handicap POSITIENOTA FEBRUARI 2015 1. INLEIDING Onder sociale rechten verstaan wij rechten die toegekend worden door het socialezekerheidssysteem, zoals de geneeskundige verzorging,

Nadere informatie

Hoge Raad voor Vrijwilligers over het EYAA 2012 (European Year of Active Ageing 2012)

Hoge Raad voor Vrijwilligers over het EYAA 2012 (European Year of Active Ageing 2012) Hoge Raad voor Vrijwilligers over het EYAA 2012 (European Year of Active Ageing 2012) De Hoge Raad voor Vrijwilligers (HRV) kijkt relatief tevreden terug op 2011, het Europees Jaar voor het Vrijwilligerswerk.

Nadere informatie

ADVIES 88 EUROPESE ONDERZOEKSRAAD. 24 juni 2004. Advies 88 24 juni 2004 1/7 ERC

ADVIES 88 EUROPESE ONDERZOEKSRAAD. 24 juni 2004. Advies 88 24 juni 2004 1/7 ERC ADVIES 88 EUROPESE ONDERZOEKSRAAD 24 juni 2004 Advies 88 24 juni 2004 1/7 Inhoud SITUERING... 3 DEBAT... 4 ADVIES... 5 Advies 88 24 juni 2004 2/7 Advies bij de oprichting van de Europese Onderzoeksraad

Nadere informatie

Wat kan men meer bepaald voor aanhangwagens afleiden uit die definitie?

Wat kan men meer bepaald voor aanhangwagens afleiden uit die definitie? DE PROBLEMATIEK VAN DE AANHANGWAGENS De eerste Europese richtlijn betreffende verplichte verzekering van de burgerlijke aansprakelijkheid voor motorrijtuigen 1 bepaalt dat alle Lidstaten de nodige maatregelen

Nadere informatie

COHESIEBELEID 2014-2020

COHESIEBELEID 2014-2020 GEÏNTEGREERDE TERRITORIALE INVESTERING COHESIEBELEID 2014-2020 De nieuwe wet- en regelgeving voor de volgende investeringsronde van het EU-cohesiebeleid voor 2014-2020 is in december 2013 formeel goedgekeurd

Nadere informatie

Fonds voor Europese hulp aan de meest behoeftigen de meest behoeftigen te helpen alle

Fonds voor Europese hulp aan de meest behoeftigen de meest behoeftigen te helpen alle Fonds voor uropese hulp aan de meest behoeftigen Provinciale ontmoetingsdagen Lente 2014 FAD: waarom & voor wie Het Fonds heeft tot doel de meest behoeftigen te helpen in alle Lidstaten. Jammer genoeg

Nadere informatie

Betalingsachterstand bij handelstransacties

Betalingsachterstand bij handelstransacties Betalingsachterstand bij handelstransacties 13/05/2008-20/06/2008 408 antwoorden 0. Uw gegevens Land DE - Duitsland 48 (11,8%) PL - Polen 44 (10,8%) NL - Nederland 33 (8,1%) UK - Verenigd Koninkrijk 29

Nadere informatie

EUROPEAN DISABILITY FORUM...

EUROPEAN DISABILITY FORUM... Deïnstitutionalisering en de rechten van personen met een handicap perspectief van Europese Unie... An-Sofie Leenknecht, EDF Human Rights Officer, Brussel, 26 november 2014 EUROPEAN DISABILITY FORUM Vertegenwoordigen

Nadere informatie

Zakendoen in Europa? De Europese Dienstenrichtlijn maakt het u makkelijk.

Zakendoen in Europa? De Europese Dienstenrichtlijn maakt het u makkelijk. Zakendoen in Europa? De Europese Dienstenrichtlijn maakt het u makkelijk. Vanaf 2010 is de nieuwe Dienstenrichtlijn van kracht binnen de hele Europese Unie. Dit is goed nieuws voor onze exportgerichte

Nadere informatie

Wegwijs in het Europees Vluchtelingenfonds

Wegwijs in het Europees Vluchtelingenfonds Wegwijs in het Europees Vluchtelingenfonds Zoeken naar huisvesting Minderjarigen Juridische bijstand Opleidingen Werk zoeken Psychologische hulp Verantwoordelijke uitgever: Isabelle Küntziger Redactie:

Nadere informatie