Onderzoek en beoordeling luchtkwaliteit met Geoair 1.60 (CAR II versie 6.1.1) Wet milieubeheer - luchtkwaliteitseisen Vinexwijk Ypenburg

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Onderzoek en beoordeling luchtkwaliteit met Geoair 1.60 (CAR II versie 6.1.1) Wet milieubeheer - luchtkwaliteitseisen Vinexwijk Ypenburg"

Transcriptie

1 DIENST STADSBEHEER MILIEU & VERGUNNINGEN GELUID & LUCHT Postbus 12651, 2500 DP Den Haag Aan: DSO/HOB/Pmdh/O. van der Kaaij Onderzoek en beoordeling luchtkwaliteit met Geoair 1.60 (CAR II versie 6.1.1) Wet milieubeheer - luchtkwaliteitseisen Vinexwijk Ypenburg Rapportnummer : MC Opgesteld door : M. Coolen Doorkiesnummer : Datum : 26 november 2007 Collegiale toets : P. Cox Verantwoording Gemeente Den Haag Dienst Stadsbeheer Milieu en Vergunningen Hoofd UMT Naam : L. Hopman Datum : 26 november 2007 Ondertekening :

2 Samenvatting In dit onderzoek is bepaald wat de invloed is op de luchtkwaliteit van de ontwikkelingen in de Vinexwijk Ypenburg. In het gebied wordt een aantal projecten gerealiseerd waarvan het verkeer over dezelfde wegen zal afwikkelen. Om deze reden is het luchtonderzoek niet per deelproject opgesteld maar voor het gehele gebied en alle projecten samen. Het onderzoek dient voor de ruimtelijke onderbouwing van de verschillende procedures in het kader van artikel 10 en 19 Wet op de Ruimtelijke Ordening (respectievelijk herziening van een bestemmingsplan en vrijstelling van het bestemmingsplan). Eerst wordt een globale vergelijking gemaakt tussen de luchtkwaliteit indien volledige invulling zou zijn gegeven aan de vigerende bestemmingsplannen van de deelplannen 19 en 20 en de nieuwe bestemmingsplannen 19 en 20. Uit de berekening blijkt dat vanwege het hoge aandeel vrachtverkeer de luchtkwaliteit ten gevolge van de vigerende bestemmingsplannen substantieel slechter kan uitpakken dan als de nieuwe bestemmingsplannen worden gerealiseerd. Het tweede deel van het onderzoek bestaat uit het vaststellen van de luchtkwaliteit na de realisatie van de onderstaande lijst van projecten en de toetsing aan de Wet milieubeheer. Deelplan 19; Deelplan 20; Deelplan 24; Deelplan 26 West en Oost; Toekomstige ontwikkeling TNO-lokatie; Ontwikkeling terrein Plas van Reef. De berekeningen van de luchtkwaliteit zijn voor de lokale wegen uitgevoerd met Geoair versie De basis voor dit model is het CAR II-model, versie van augustus De invloed van de snelwegen op de luchtkwaliteit in het gebied is bepaald door TNO met het model Pluimsnelweg. De bijdrage van de snelwegen is meegenomen in de bepaling van de luchtkwaliteit langs de lokale wegen. Uit het onderzoek blijkt dat ook na realisatie van de deelplannen, langs geen van de wegen in de wijk Ypenburg grenswaarden worden overschreden in 2008, 2010 en De Wet milieubeheer vormt daarom geen belemmering voor het realiseren van de afzonderlijke plannen en alle plannen samen. Luchtkwaliteit Vinexwijk Ypenburg Rapport MC, blad 2

3 Inhoudsopgave Samenvatting Inhoudsopgave 1. Inleiding Normstelling Vergelijking vigerende bestemmingsplannen met nieuwe bestemmingsplannen 7 4. Rekenmethode Uitgangspunten voor de berekeningen Resultaten Beoordeling Conclusie Bijlage I Plattegrond Bijlage II Overzicht deelplannen 19 en 20 Bijlage III Invoergegevens Bijlage IV Verkeersgegevens autonome situatie Bijlage V Verkeersgegevens planbijdrage Bijlage VI Uitkomsten fijn stof (PM10) Bijlage VII Uitkomsten stikstofdioxide (NO 2 ) Luchtkwaliteit Vinexwijk Ypenburg Rapport MC, blad 3

4 1. Inleiding Op grond van de Wet milieubeheer - luchtkwaliteitseisen moeten bij een procedure in het kader van de ruimtelijke ordening de grenswaarden uit het besluit in acht worden genomen of dient te worden aangetoond dat de planontwikkeling een niet in betekenende bijdrage levert aan de heersende luchtkwaliteit ten gevolge van de autonome verkeersgroei. Tevens is er de mogelijkheid om projecten die leiden tot een verslechtering van de luchtkwaliteit te salderen met samenhangende maatregelen of optredende effecten die een verbetering van de luchtkwaliteit tot gevolg hebben. Het luchtonderzoek dient ter onderbouwing van procedures artikel 10 (herziening van een bestemmingsplan) en artikel 19 (vrijstelling van het bestemmingsplan) van de Wet op de ruimtelijke ordening. In het onderzoek zijn de volgende deelplannen meegenomen: Deelplan 19; Deelplan 20; Deelplan 24; Deelplan 26 West en Oost; Toekomstige ontwikkeling TNO-terrein; Ontwikkeling terrein Plas van Reef. De Wet milieubeheer is op 15 november 2007 van kracht geworden en vervangt het Besluit luchtkwaliteit Projecten waarvan de besluitvorming plaatsvindt na 15 november 2007 dienen te worden getoetst aan de Wet milieubeheer. Uitwerkingsplannen (artikel 11 WRO) worden niet getoetst aan de Wet milieubeheer. Binnen het onderzoeksgebied worden de verkeersintensiteiten ten gevolge van de uitwerkingsplannen echter wel meegenomen omdat de totale verkeersintensiteit bepalend is voor de concentraties langs de wegen. Het plangebied is gelegen in de oksel van de snelwegen A4 en A12. De ontsluiting van de wijk naar de snelwegen gebeurt voornamelijk via de route Ypenburgse Boslaan en de Ypenburgse Stationsweg. Een situatietekening van het plan is in bijlage I opgenomen. De vigerende bestemmingsplannen voor deelplan 19 en 20 voorzien in een groot oppervlak aan bedrijventerreinen die niet zijn gerealiseerd. Deze bestemmingsplannen worden vervangen door nieuwe waarin geen bedrijventerreinen meer zijn opgenomen maar woningen. Dit betekent dat in de toekomst het aantal vrachtwagens in het gebied veel lager zal zijn dan indien invulling was gegeven aan de bestemming uit de vigerende bestemmingsplannen. In de berekeningen wordt daarom eerst globaal een vergelijking gemaakt tussen de luchtkwaliteit van de volledig ontwikkelde vigerende bestemmingsplannen en de luchtkwaliteit zoals deze zal zijn nadat de nieuwe bestemmingsplannen voor deelplan 19 en 20 geheel zijn ingevuld. Het tweede deel van de berekeningen bestaat uit een beschrijving van de luchtkwaliteit zoals deze zal zijn nadat het gehele gebied is ontwikkeld waarbij alle projecten zoals hier boven genoemd zijn meegenomen. Het verkeer dat deze projecten genereert worden opgeteld bij de autonome ontwikkeling in het gebied. Een verschil met de eerste berekeningen is dat in het basisjaar wordt uitgegaan van de werkelijke verkeersintensiteiten en niet van wat op basis van een maximale invulling van de vigerende bestemmingsplannen mag worden verwacht. De volgende stoffen zijn maatgevend in het luchtonderzoek: fijn stof (PM 10 ) en stikstofdioxide (NO 2 ). Omdat pas in 2010 een substantieel deel van de woningen is gerealiseerd wordt in dit rapport de luchtkwaliteit beschreven voor de jaren 2010 en Bovendien wordt de grenswaarde voor stikstofdioxide pas in 2010 van kracht. In de bijlage zijn voor fijn stof ook de uitkomsten voor 2008 opgenomen omdat de grenswaarden voor deze stof al van kracht zijn. Voor dat jaar is gerekend met de verkeersintensiteiten van Dit geeft een overschatting van de werkelijk te verwachten concentraties. Luchtkwaliteit Vinexwijk Ypenburg Rapport MC, blad 4

5 In dit rapport wordt de luchtkwaliteit ter plaatse van de genoemde plannen, langs de van belang zijnde omliggende wegen in beeld gebracht. De concentraties worden getoetst aan de Wet milieubeheer - luchtkwaliteitseisen. Luchtkwaliteit Vinexwijk Ypenburg Rapport MC, blad 5

6 2. Normstelling Met ingang van 15 november 2007 is het hoofdstuk Luchtkwaliteitseisen van de Wet milieubeheer van kracht geworden. Deze regelgeving komt in plaats van het Besluit luchtkwaliteit uit In de wet zijn grenswaarden voor meerdere luchtverontreinigingcomponenten vastgesteld; o.a. ter bescherming van de gezondheid van de mens. De grenswaarden zijn in de onderstaande tabel weergegeven. Tabel 2.1. Grenswaarden (gedeeltelijk) Wet milieubeheer Component Van kracht Grenswaarden Toegestane aantal overschrijdingen / jaar Fijn stof (PM 10 ) Stikstofdioxide (NO 2 ) Heden 40 µg/m 3 ; jaargemiddelde - 50 µg/m 3 ; 24-uurgemiddelde 35 plandrempel = 44 µg/m 3 ; jaargemiddelde µg/m 3 ; jaargemiddelde - Koolmonoxide (CO) Heden µg/m 3 ; 8-uurgemiddelde - Lood (Pb) Heden 0,5 µg/m 3 ; jaargemiddelde - Zwaveldioxide (SO 2 ) Benzeen (C 6 H 6 ) Heden 125 µg/m 3 ; 24-uurgemiddelde µg/m 3 ; uurgemiddelde 24 Heden 10 µg/m 3 ; jaargemiddelde µg/m 3 ; jaargemiddelde - In de Regeling beoordeling luchtkwaliteit 2007 staat aangegeven dat concentraties van fijn stof (PM 10 ), die zich van nature in de lucht bevinden en die niet schadelijk zijn voor de gezondheid van de mens, bij de beoordeling van de luchtkwaliteit buiten beschouwing mogen worden gelaten. Dit is onder andere het geval met zeezoutkristallen. In verband met dit zeezout mag de jaargemiddelde concentratie PM 10 in de gemeente Den Haag met 6 µg/m 3 mag worden verminderd. Het aantal dagen overschrijding van de 24-uurgemiddelde grenswaarde van 50 µg/m 3 mag vanwege het zeezout met 6 worden verminderd. Luchtkwaliteit Vinexwijk Ypenburg Rapport MC, blad 6

7 3. Vergelijking vigerende bestemmingsplannen met nieuwe bestemmingsplannen De vigerende bestemmingsplannen voor deelplan 19 en 20 geven de mogelijkheid tot de ontwikkeling van grote bedrijventerreinen. In de nieuwe bestemmingsplannen 19 en 20 worden geen bedrijfsterreinen meer opgenomen. Dit heeft zowel invloed op de hoeveelheid verkeer die door de verschillende plannen wordt gegenereerd als op de samenstelling van het verkeer. Het aandeel vrachtverkeer zal op basis van de nieuwe bestemmingsplannen veel lager zijn. In de bijlage II is een overzicht gegeven van het aantal verkeersbewegingen dat op basis van de maximale invulling van de vigerende bestemmingsplannen mogelijk is. In deelplan 19 is ongeveer m 2 bruto vloeroppervlakte (bvo) voor bedrijven mogelijk. Dit leidt tot 2855 verkeersbewegingen ten gevolge van de bedrijven. Deelplan 20 geeft de mogelijkheid tot ongeveer m 2 bvo. Dit leidt tot 5268 verkeersbewegingen. Het aandeel middelzwaar vrachtverkeer is 35% en het aandeel zwaar vrachtverkeer 5%. Het overige is licht verkeer (personenauto s en bestelbusjes). In totaal leiden de beide bestemmingsplannen tot 8123 verkeersbewegingen. De nieuwe bestemmingsplannen zullen ritten veroorzaken (zie bijlage II). Dit is weliswaar meer verkeer maar zoals aangegeven is de samenstelling anders. Het aandeel middelzwaar en zwaar vrachtverkeer is respectievelijk nog slechts 12% en 1%. Om eenvoudig aan te geven wat de invloed is van dit verschil op de luchtkwaliteit is met CAR een berekening gemaakt waarbij in beide situaties al het verkeer op één weg is geprojecteerd. Tabel 3.1 Indicatieve invloed van oude en nieuwe bestemmingsplannen op de luchtkwaliteit. NO 2 * PM 10 Vigerende bestemmingsplannen 34,9 27,6 Nieuwe bestemmingsplannen 30,5 26,9 * zonder zeezoutcorrectie Uit de berekening blijkt dat vanwege het hoge aandeel vrachtverkeer de luchtkwaliteit ten gevolge van de vigerende bestemmingsplannen substantieel slechter kan uitpakken dan als de nieuwe bestemmingsplannen worden gerealiseerd. Luchtkwaliteit Vinexwijk Ypenburg Rapport MC, blad 7

8 4. Rekenmethode De berekeningen van de concentraties aan luchtverontreinigde componenten in de lucht ten gevolge van het wegverkeer, zijn uitgevoerd met het model Geoair, versie De basis voor dit model is het CAR II-programma, versie (VROM/TNO, augustus 2007). Met dit model kunnen concentraties van de luchtkwaliteit in stedelijke verkeerssituaties worden berekend, met als doel na te gaan of op wegvakken sprake is van een overschrijding van de grenswaarden. De totale concentratie van een stof wordt bepaald door de berekende immissie van bronnen op te tellen bij de heersende of de te verwachten achtergrondconcentratie van die stof in de lucht. De belangrijkste bronnen in het gebied zijn de desbetreffende lokale wegen waarlangs de luchtkwaliteit dient te worden vastgesteld en de snelwegen (A4 en A12), die het onderzoeksgebied aan twee zijden begrenzen. De snelwegen zijn in de achtergrondconcentraties van het model slechts in een afgevlakte vorm opgenomen. Om deze reden is aan TNO opdracht gegeven om de volledige invloed van de snelwegen op de luchtkwaliteit binnen het gebied te bepalen (TNO rapportnummer 2007-A-R0443/B). Per coördinaat is vastgesteld wat de snelwegbijdrage is. Deze bijdrage is in het Geoair-model als extra bron, naast het verkeer op de lokale weg, ingevoerd om de luchtkwaliteit langs de lokale wegen te bepalen. De snelwegbijdrage is alleen voor de wegvakken 6 tot en met 13 relevant. De belangrijkste factoren die bepalend zijn voor de hoogte van de immissies zijn het aantal motorvoertuigen per etmaal, de fracties lichte -, middelzware -, zware motorvoertuigen en de fractie autobussen, de gemiddelde rijsnelheid en de weg- en omgevingskenmerken (zoals de aanwezigheid van bomen langs de weg en de afstand van het beoordelingspunt tot de wegas). De luchtkwaliteit is berekend op de afstand van de as van de weg tot waar zich mensen kunnen bevinden. Meestal is dit de stoep. Indien deze op meer dan 5 meter van de rand van de weg is gelegen is, overeenkomstig de Regeling beoordeling luchtkwaliteit 2007, in de berekeningen uitgegaan van 5 meter tot de wegrand. Het Geoair-rekenprogramma valt onder standaardrekenmethode 1 uit de Regeling beoordeling luchtkwaliteit Met dit model zijn de lokale wegen doorgerekend. Het is met dit model niet mogelijk om wegen met hoogteverschillen te berekenen. Aangezien de lokale wegen geen hoogteverschil kennen vormt dat geen belemmering. De snelwegen kennen wel een hoogteverschil en zijn bovendien voorzien van geluidsschermen. Voor deze wegen dient daarom standaardrekenmethode 2 te worden toegepast. Het TNO-model Pluimsnelweg voldoet hieraan. De berekeningen zijn uitgevoerd conform de Regeling beoordeling luchtkwaliteit 2007 en de handleiding van TNO met kenmerk 2007-A-R0394/B van april Luchtkwaliteit Vinexwijk Ypenburg Rapport MC, blad 8

9 5. Uitgangspunten voor de berekeningen nieuwe plannen 5.1. Inleiding De luchtkwaliteit in dit onderzoek wordt, conform de Regeling beoordeling luchtkwaliteit 2007, getoetst op de plaats waar zich mogelijk mensen bevinden (de stoep), met een maximum van 5 meter tot de rand van de weg. Er is alleen getoetst of na realisatie van alle plannen wordt voldaan aan de grenswaarden. De reden dat alle plannen tezamen zijn getoetst is gebaseerd op de voorwaarden uit artikel 5 van het Besluit niet in betekenende mate bijdragen luchtkwaliteitseisen (Besluit NIBM). De projecten binnen Ypenburg voldoen hieraan omdat ze aan elkaar grenzen en gebruikmaken van dezelfde ontsluitingswegen. Indien wordt voldaan aan de grenswaarden is het niet meer relevant om door middel van het Besluit NIBM de bijdrage van elk plan (of van alle plannen samen) aan de luchtkwaliteit vast te stellen. De ingevoerde locatie in Geoair is bepaald door rijksdriehoekcoördinaten. Op deze wijze is ook de achtergrondconcentratie in Geoair vastgelegd. Op basis van de ingevulde x, y-coördinaten van de straten bepaalt het model de bijbehorende regio waarin de straat ligt. Vervolgens is met de regio en het gekozen meteojaar gekomen tot het meerjarig gemiddeld meteo-bestand (10 jaar gemiddelde meteo). In bijlage III zijn de invoergegevens opgenomen. Bij de modellering is uitgegaan van de digitale ondergrond van de gemeente Den Haag (Digtop). De verkeersintensiteiten van de wegen die voor het luchtonderzoek van belang zijn, zijn verstrekt door de afdeling Verkeer & Infrastructuur van de Dienst Stedelijke Ontwikkeling voor de jaren 2010 en In de verkeersintensiteiten zijn voor het getoetste jaar alleen die plannen meegenomen die dan ook naar verwachting daadwerkelijk zijn gerealiseerd (het TNO-terrein en de Plas van Reef zijn bijvoorbeeld pas vanaf 2015 meegenomen) Verkeersgegevens met planbijdrage In de onderstaande tabellen worden de verkeersintensiteiten gepresenteerd voor 13 maatgevende wegvakken met doorgaand verkeer in het gebied. Per wegvak is door V&I bepaald wat de verkeersintensiteit is in de autonome situatie (zie bijlage IV). Dit is de huidige situatie, nog zonder de plannen. V&I heeft ook bepaald hoe het verkeer zich in de toekomst zal ontwikkelen op deze wegen als de plannen niet worden gerealiseerd. In bijlage V zijn vervolgens de gegevens opgenomen van de hoeveelheid verkeer die de in dit rapport genoemde plannen naar verwachting zullen gaan genereren. Dit is uitgesplitst per wegvak. Deze gegevens komen bovenop het huidige (autonome) verkeer. Deze totale verkeersintensiteit per wegvak is gebruikt als basis voor de berekeningen. Bussen zijn opgenomen in het middelzware verkeer. De door V&I aangeleverde verkeersgegevens zijn voor deelplan 26 nog aangepast. Het plan is om daar 450 parkeerplaatsen te realiseren in plaats van 200. Om deze reden is in de bijlage voor de wegvakken 8 tot en met 11 een correctie toegepast. De verkeersintensiteiten zijn met 500 lichte voertuigen opgehoogd (250 extra plaatsen maal 2 vervoersbewegingen). Tabel 5.2.1: Verkeersintensiteit (aantal motorvoertuigen per etmaal) Ypenburgse Boslaan (wegvak 1) ter hoogte van ontsluiting TNO, inclusief planbijdrage Tabel 5.2.2: Verkeersintensiteit Ypenburgse Boslaan (2) tussen ontsluiting TNO en de Luchtkwaliteit Vinexwijk Ypenburg Rapport MC, blad 9

10 ontsluitingsweg Deelplan 20, inclusief planbijdrage Tabel 5.2.3: Verkeersintensiteit Ypenburgse Boslaan (3) tussen de ontsluiting van Deelplan 20 en de Laan van Nootdorp, inclusief planbijdrage Tabel 5.2.4: Verkeersintensiteit Laan van Nootdorp (4), inclusief planbijdrage Tabel 5.2.5: Verkeersintensiteit Ypenburgse Stationsweg (5) tussen de Laan van Nootdorp en de ontsluitingsweg van Deelplan 19 (1), inclusief planbijdrage Tabel 5.2.6: Verkeersintensiteit Ypenburgse Stationsweg (6) tussen de ontsluitingsweg van Deelplan 19-1 en de Laan van Leidschenveen, inclusief planbijdrage Tabel 5.2.7: Verkeersintensiteit Laan van Leidschenveen (onderdoorgang A12 wegvak 7) inclusief planbijdrage Tabel 5.2.8: Verkeersintensiteit Ypenburgse Stationsweg (8) tussen de Laan van Leidschenveen en de ontsluitingsweg Deelplan 19-2 en Deelplan 26 Oost, inclusief planbijdrage Tabel 5.2.9: Verkeersintensiteit Ypenburgse Stationsweg (9) tussen de ontsluitingsweg van Luchtkwaliteit Vinexwijk Ypenburg Rapport MC, blad 10

11 Deelplan 19-2 en de ontsluitingsweg van Deelplan 19-3 inclusief planbijdrage Tabel : Verkeersintensiteit Ypenburgse Stationsweg (10) tussen de ontsluitingsweg van Deelplan 19-3 en Deelplan 24 (kantoren en bedrijven), inclusief planbijdrage Tabel : Verkeersintensiteit Ypenburgse Stationsweg (11) tussen de ontsluitingsweg van Deelplan 24 en de oprit/afrit naar de A12, inclusief planbijdrage Tabel : Verkeersintensiteit Ypenburgse Stationsweg (12) tussen de oprit/afrit A12 en Deelplan 24 (tankstation), inclusief planbijdrage Tabel : Verkeersintensiteit Ypenburgse Stationsweg (13) tussen Deeplan 24 en de randweg inclusief planbijdrage Luchtkwaliteit Vinexwijk Ypenburg Rapport MC, blad 11

12 6. Resultaten 6.1. Fijn stof met zeezoutcorrectie In onderstaande tabellen zijn de resultaten gegeven voor fijn stof (PM 10 ) op de stoep of op maximaal 5 meter van de wegrand in 2010 en De concentraties zijn afgerond overeenkomstig de Regeling beoordeling luchtkwaliteit Omdat de wegvakken parallel aan de A12 het meest worden belast door de verontreiniging afkomstig van de snelweg en bovendien op deze wegvakken de verkeersintensiteit hoger is dan op de wegvakken die dieper de wijk ingaan, worden alleen deze parallel lopende wegvakken gepresenteerd (wegvakken 8 tot en met 13). Voor de concentraties op de overige wegvakken wordt verwezen naar bijlage VI. De in onderstaande tabellen opgenomen concentraties en het aantal dagen dat de 24-uurgemiddelde concentratie fijn stof groter is dan 50 µg/m 3 zijn berekend met de correctie voor zeezout (conform de Regeling beoordeling luchtkwaliteit 2007). Tabel Jaargemiddelde concentratie fijn stof en aantal dagen overschrijding etmaalgemiddelde concentratie langs wegvak 8. Jaar Jaargemiddelde (Jm) concentratie in µg/m 3 Aantal dagen per jaar met 24-uurgemiddelde concentratie groter dan 50 µg/m Tabel Jaargemiddelde concentratie fijn stof en aantal dagen overschrijding etmaalgemiddelde concentratie langs wegvak 9. Jaar Jaargemiddelde (Jm) concentratie in µg/m 3 Aantal dagen per jaar met 24-uurgemiddelde concentratie groter dan 50 µg/m Tabel Jaargemiddelde concentratie fijn stof en aantal dagen overschrijding etmaalgemiddelde concentratie langs wegvak 10. Jaar Jaargemiddelde (Jm) concentratie in µg/m 3 Aantal dagen per jaar met 24-uurgemiddelde concentratie groter dan 50 µg/m Tabel Jaargemiddelde concentratie fijn stof en aantal dagen overschrijding etmaalgemiddelde concentratie langs wegvak 11. Jaar Jaargemiddelde (Jm) concentratie in µg/m 3 Aantal dagen per jaar met 24-uurgemiddelde concentratie groter dan 50 µg/m Luchtkwaliteit Vinexwijk Ypenburg Rapport MC, blad 12

13 Tabel Jaargemiddelde concentratie fijn stof en aantal dagen overschrijding etmaalgemiddelde concentratie langs wegvak 12. Jaar Jaargemiddelde (Jm) concentratie in µg/m 3 Aantal dagen per jaar met 24-uurgemiddelde concentratie groter dan 50 µg/m Tabel Jaargemiddelde concentratie fijn stof en aantal dagen overschrijding etmaalgemiddelde concentratie langs wegvak 13. Jaar Jaargemiddelde (Jm) concentratie in µg/m 3 Aantal dagen per jaar met 24-uurgemiddelde concentratie groter dan 50 µg/m Stikstofdioxide In onderstaande tabellen zijn de resultaten gegeven voor stikstofdioxide (NO 2 ) op de stoep in 2010 en 2017, of op maximaal 5 meter tot de rand van de weg. De concentraties zijn afgerond overeenkomstig de Regeling beoordeling luchtkwaliteit De grenswaarden voor het jaargemiddelde van stikstofdioxide zijn pas van kracht in Tabel Jaargemiddelde concentratie stikstofdioxide (µg/m 3 ) voor de wegvakken 1 tot en met 7, in 2010 en 2017, na realisatie van de plannen. Jaar/Wegvak W1 W2 W3 W4 W5 W6 W Tabel Jaargemiddelde concentratie stikstofdioxide (µg/m 3 ) voor de wegvakken 8 tot en met 13, in 2010 en 2017, na realisatie van de plannen. Jaar/Wegva W8 W9 W10 W11 W12 W13 k In bijlage VII zijn de volledige resultaten van de concentraties stikstofdioxide opgenomen Overige stoffen De overige stoffen leiden in Nederland slechts op zeer specifieke locaties tot problemen. De situatie in Ypenburg valt daar niet onder. Om deze reden worden de overige stoffen niet opgenomen in het rapport. Luchtkwaliteit Vinexwijk Ypenburg Rapport MC, blad 13

14 7. Beoordeling In dit hoofdstuk worden de in hoofdstuk 6 gepresenteerde rekenresultaten beoordeeld. Algemeen kan worden gesteld dat de luchtkwaliteit geleidelijk zal verbeteren tussen 2008 en Om deze reden kan op basis van een aantal peiljaren een uitspraak worden gedaan over de luchtkwaliteit in de tussenliggende jaren Fijn stof De grenswaarde voor de jaargemiddelde concentratie fijn stof (40 µg/m 3 ) wordt na planontwikkeling op geen van de onderzochte wegvakken overschreden, ongeacht het beoordelingsjaar (dus ook niet in de tussenliggende jaren en de jaren na 2015). De gestelde grenswaarde voor het toegestane aantal overschrijdingen van de 24-uurgemiddelde concentratie fijn stof (35 dagen) wordt eveneens op geen van de onderzochte wegvakken overschreden, ongeacht het beoordelingsjaar Stikstofdioxide Na het van kracht worden van de jaargemiddelde grenswaarde voor stikstofdioxide (40 µg/m 3 ) op 1 januari 2010 wordt de jaargemiddelde grenswaarde voor stikstofdioxide op geen van de onderzochte wegvakken overschreden, ongeacht het beoordelingsjaar 2010 of 2017 (en ook niet in de tussenliggende jaren en de jaren na 2017). De grenswaarde voor de uurgemiddelde concentratie stikstofdioxide wordt op geen van de onderzochte wegvakken overschreden, ongeacht het beoordelingsjaar. Luchtkwaliteit Vinexwijk Ypenburg Rapport MC, blad 14

15 8. Conclusie Uit het luchtkwaliteitsonderzoek blijkt dat ook na ontwikkeling van de deelplannen 19, 20, 24, 26 West en Oost, het TNO-terrein en het terrein Plas van Reef, geen grenswaarden uit de Wet milieubeheer Luchtkwaliteitseisen worden overschreden. De planontwikkeling kan uit het oogpunt van luchtkwaliteit plaats vinden. Dit geldt zowel voor de individuele plannen als voor alle plannen samen. Luchtkwaliteit Vinexwijk Ypenburg Rapport MC, blad 15

16 BIJLAGEN Luchtkwaliteit Vinexwijk Ypenburg Rapport MC, blad 16

17 Bijlage I Plattegrond Luchtkwaliteit Vinexwijk Ypenburg Rapport MC, blad 17

18 Bijlage II Overzicht deelplannen 19 en 20 Luchtkwaliteit Vinexwijk Ypenburg Rapport MC, blad 18

19 Bijlage III Invoergegevens berekeningen

20 Bijlage IV Verkeersgegevens Autonome situatie Luchtkwaliteit Vinexwijk Ypenburg Rapport MC, blad 20

21 Bijlage V Totale verkeersintensiteiten Deze bijlage is opgebouwd uit 13 kolommen. Elke kolom staat voor een wegvak (Wegvak 1 tot en met Wegvak 13). Elke kolom bestaat uit 18 rijen. Hiervan staan 17 rijen voor de verschillende deelplannen (of onderdelen van een deelplan deelplan 19 bestaat bijvoorbeeld uit een Uitwerkingsplan en een Artikel 19- gedeelte). In de rij is aangegeven hoeveel verkeer afkomstig van dat deelplan over het betreffende wegvak zal rijden. In de bovenste rij zijn al deze verkeersintensiteiten per wegvak gesommeerd. Luchtkwaliteit Vinexwijk Ypenburg Rapport MC, blad 21

22 Bijlage VI Uitkomsten fijn stof (PM10) Luchtkwaliteit Vinexwijk Ypenburg Rapport MC, blad 22

23 Bijlage VII Uitkomsten stikstofdioxide Luchtkwaliteit Vinexwijk Ypenburg Rapport MC, blad 23

Luchtkwaliteit t.g.v. wegverkeer. parkeren Spoorzone

Luchtkwaliteit t.g.v. wegverkeer. parkeren Spoorzone Luchtkwaliteit t.g.v. wegverkeer parkeren Spoorzone te Winterswijk Versie 2 december 2008 opdrachtnummer 08-159lucht datum 2 december 2008 opdrachtgever Gemeente Winterswijk Postbus 101 7100 AC Winterswijk

Nadere informatie

Tabel 1 Grenswaarden maatgevende stoffen Wet luchtkwaliteit stof toetsing van grenswaarde geldig stikstofdioxide (NO 2 )

Tabel 1 Grenswaarden maatgevende stoffen Wet luchtkwaliteit stof toetsing van grenswaarde geldig stikstofdioxide (NO 2 ) Luchtkwaliteit 1.1. Toetsingskader Wet milieubeheer luchtkwaliteitseisen De Wet milieubeheer luchtkwaliteitseisen (ook wel Wet luchtkwaliteit genoemd, Wlk) bevat grenswaarden voor zwaveldioxide, stikstofdioxide

Nadere informatie

Onderzoek luchtkwaliteit aanpassingen kruisingen Laan van Malkenschoten

Onderzoek luchtkwaliteit aanpassingen kruisingen Laan van Malkenschoten Onderzoek luchtkwaliteit aanpassingen kruisingen Laan van Malkenschoten Gemeente Apeldoorn Postbus 9033 7300 ES Apeldoorn Contactpersoon: De heer J. Vermeij Apeldoorn, 18 april 2011 Uitvoerder: H. IJssel

Nadere informatie

Luchtkwaliteitonderzoek Lelystad bestemmingsplan De Velden

Luchtkwaliteitonderzoek Lelystad bestemmingsplan De Velden Notitie Contactpersoon Maaike Teunissen Datum 13 oktober 2008 Kenmerk N011-4522917MTU-evp-V01-NL Luchtkwaliteitonderzoek Lelystad bestemmingsplan De Velden 1 Achtergrond en opzet onderzoek In opdracht

Nadere informatie

Luchtkwaliteit t.g.v. wegverkeer. van en naar uitbreiding. bedrijventerrein Moesdijk

Luchtkwaliteit t.g.v. wegverkeer. van en naar uitbreiding. bedrijventerrein Moesdijk Luchtkwaliteit t.g.v. wegverkeer van en naar uitbreiding bedrijventerrein Moesdijk te Weert Versie 24 maart 2011 opdrachtnummer 11-060 datum 24 maart 2011 opdrachtgever Econsultancy bv Rijksweg Noord 39

Nadere informatie

Notitie. : Stichting Ouderenhuisvesting Rotterdam : P.R. Beaujean Datum : 12 oktober 2007 : M. Zieltjens Onze referentie : 9S6248.01/N0003/902610/Nijm

Notitie. : Stichting Ouderenhuisvesting Rotterdam : P.R. Beaujean Datum : 12 oktober 2007 : M. Zieltjens Onze referentie : 9S6248.01/N0003/902610/Nijm Notitie Aan : Stichting Ouderenhuisvesting Rotterdam Van : P.R. Beaujean Datum : 12 oktober 2007 Kopie : M. Zieltjens Onze referentie : 9S6248.01/N0003/902610/Nijm Betreft : Luchtkwaliteitsonderzoek Tiendhove

Nadere informatie

N204 - reconstructie ter hoogte van Linschoten. Luchtkwaliteitsonderzoek

N204 - reconstructie ter hoogte van Linschoten. Luchtkwaliteitsonderzoek N204 - reconstructie ter hoogte van Linschoten Luchtkwaliteitsonderzoek N204 - reconstructie ter hoogte van Linschoten Luchtkwaliteitsonderzoek Rapportnummer: 20155031.R04.V01 Document: 14067 Status: definitief

Nadere informatie

Datum Referentie Uw referentie Behandeld door 21 april 2011 20110073-02 211x04850 J. van Rooij

Datum Referentie Uw referentie Behandeld door 21 april 2011 20110073-02 211x04850 J. van Rooij Notitie 20110073-02 Bouwplan Ringbaan West 15 te Weert Inventarisatie luchtkwaliteitsaspecten Datum Referentie Uw referentie Behandeld door 21 april 2011 20110073-02 211x04850 J. van Rooij 1 Inleiding

Nadere informatie

Onderzoek luchtkwaliteit bedrijventerrein Kieveen

Onderzoek luchtkwaliteit bedrijventerrein Kieveen Onderzoek luchtkwaliteit bedrijventerrein Kieveen Gemeente Apeldoorn Postbus 9033 7300 ES Apeldoorn Contactpersoon: De heer M. Tulk tel: 14055 Apeldoorn, Uitvoerder: H. Veldman 20 oktober 2010 Inhoudsopgave:

Nadere informatie

Luchtkwaliteit aansluiting. 2 rotondes Hamelandweg

Luchtkwaliteit aansluiting. 2 rotondes Hamelandweg aansluiting 2 rotondes Hamelandweg te Lichtenvoorde Versie opdrachtgever Gemeente Oost Gelre Postbus 17 7130 AA Lichtenvoorde auteur drs. A.D. Postma INHOUDSOPGAVE INHOUDSOPGAVE... I SAMENVATTING... 1

Nadere informatie

Eisenhowerlaan 112, Postbus 82223 NL-2508 EE Den Haag T +31 (0)70 350 39 99 F +31 (0)70 358 47 52

Eisenhowerlaan 112, Postbus 82223 NL-2508 EE Den Haag T +31 (0)70 350 39 99 F +31 (0)70 358 47 52 Rapport V.2010.0073.00.R001 Onderzoek naar de luchtkwaliteit ten gevolge van wegverkeer Status: DEFINITIEF Adviseurs voor bouw, industrie, verkeer, milieu en software info@dgmr.nl www.dgmr.nl Van Pallandtstraat

Nadere informatie

Luchtkwaliteit B E S T E MMINGSPLAN

Luchtkwaliteit B E S T E MMINGSPLAN Luchtkwaliteit B E S T E MMINGSPLAN H OOGEIND - BEEMDWEG Dienst Stedelijke ontwikkeling & Beheer Team Milieu Documentnummer: 2013-01 Eigenaar: SB/Mi/KA Revisienummer: 1 Status: definitief Datum: 12 juli

Nadere informatie

In hoofdstuk 5, titel 5.2 en bijlage 2 van de Wet milieubeheer zijn normen en grenswaarden voor luchtkwaliteit opgenomen.

In hoofdstuk 5, titel 5.2 en bijlage 2 van de Wet milieubeheer zijn normen en grenswaarden voor luchtkwaliteit opgenomen. Luchtkwaliteitberekeningen bestemmingsplan -West Inleiding: Ten behoeve van het bestemmingsplan -West is onderzocht of aan de normen voor luchtkwaliteit uit de Wet milieubeheer wordt voldaan. Het onderzoek

Nadere informatie

Aanleg parallelweg N248

Aanleg parallelweg N248 Aanleg parallelweg N248 Onderzoek luchtkwaliteit Definitief Provincie Noord-Holland Grontmij Nederland B.V. De Bilt, 14 juli 2014 Verantwoording Titel : Aanleg parallelweg N248 Subtitel : Onderzoek luchtkwaliteit

Nadere informatie

Luchtonderzoek voor de herziening van het Bestemmingsplan Leerpark

Luchtonderzoek voor de herziening van het Bestemmingsplan Leerpark Rapport Dossier 015747 Zaaknummer 0116075 Kenmerk 2013012221 / EBU Opsteller mevrouw A. Celik-Özbek / mevrouw M. Noordam Datum 22 mei 2013 Onderwerp Luchtonderzoek voor het bestemmingsplan Leerpark Luchtonderzoek

Nadere informatie

BESTEMMINGSPLAN EDE OOST ONDERZOEK LUCHTKWALITEIT WEGVERKEER

BESTEMMINGSPLAN EDE OOST ONDERZOEK LUCHTKWALITEIT WEGVERKEER BESTEMMINGSPLAN EDE OOST ONDERZOEK LUCHTKWALITEIT WEGVERKEER GEMEENTE EDE 21 januari 2009 B02013/CE9/011/000030 Inhoud 1 Inleiding 3 1.1 Aanleiding 3 1.2 Doel luchtkwaliteitonderzoek 3 1.3 Leeswijzer 3

Nadere informatie

N34 WITTE PAAL - DRENTSE GRENS LUCHTKWALITEITSONDERZOEK

N34 WITTE PAAL - DRENTSE GRENS LUCHTKWALITEITSONDERZOEK N34 WITTE PAAL - DRENTSE GRENS LUCHTKWALITEITSONDERZOEK PROVINCIE OVERIJSSEL 24 augustus 2015 078483231:C - Definitief B03203.000003.0600 Inhoud 1 Inleiding... 2 2 Wet- en regelgeving luchtkwaliteit...

Nadere informatie

MEMO DHV B.V. Logo. : De heer P.T. Westra : Ramon Nieborg, Alex Bouthoorn : Ceciel Overgoor

MEMO DHV B.V. Logo. : De heer P.T. Westra : Ramon Nieborg, Alex Bouthoorn : Ceciel Overgoor Logo MEMO Aan : De heer P.T. Westra Van : Ramon Nieborg, Alex Bouthoorn Kopie : Ceciel Overgoor Dossier : BA4962-100-100 Project : Milieuonderzoeken bedrijventerrein de Flier Nijkerk Betreft : Onderzoek

Nadere informatie

Datum Referentie Uw referentie Behandeld door 26 april J. van Rooij

Datum Referentie Uw referentie Behandeld door 26 april J. van Rooij Notitie 20120520-03 Ontwikkeling hotelzone Maastricht Aachen Airport Beoordeling luchtkwaliteitsaspecten Datum Referentie Uw referentie Behandeld door 26 april 2012 20120520-03 J. van Rooij 1 Inleiding

Nadere informatie

Notitie. Project : Luchtkwaliteit Achter de Arnhemse Poortwal II Locatie : Amersfoort Betreft : Onderzoek luchtkwaliteit

Notitie. Project : Luchtkwaliteit Achter de Arnhemse Poortwal II Locatie : Amersfoort Betreft : Onderzoek luchtkwaliteit Notitie Nieuwegein, 21 december 2009 Kenmerk : V073125aaA0.djs Project : Luchtkwaliteit Achter de Arnhemse Poortwal II Locatie : Amersfoort Betreft : Onderzoek luchtkwaliteit Inleiding In opdracht van

Nadere informatie

Uitbreiding poppodium 013 Tilburg. Luchtkwaliteitsonderzoek in het kader van de bestemmingsplanwijziging

Uitbreiding poppodium 013 Tilburg. Luchtkwaliteitsonderzoek in het kader van de bestemmingsplanwijziging Uitbreiding poppodium 013 Tilburg Luchtkwaliteitsonderzoek in het kader van de bestemmingsplanwijziging Rapportnummer TH 630-1-RA-001 d.d. 30 juli 2014 Uitbreiding poppodium 013 Tilburg Luchtkwaliteitsonderzoek

Nadere informatie

LUCHTKWALITEITONDERZOEK BESTEMMINGSPLAN SCHOOLSTRAAT-OOST GAMEREN

LUCHTKWALITEITONDERZOEK BESTEMMINGSPLAN SCHOOLSTRAAT-OOST GAMEREN LUCHTKWALITEITONDERZOEK BESTEMMINGSPLAN SCHOOLSTRAAT-OOST GAMEREN WAALWAARDWONEN 30 september 2011 075989560:0.4 B01055.000230.0120 Inhoud 1 Luchtkwaliteitonderzoek 2 1.1 Inleiding 2 1.1.1 Huidige situatie

Nadere informatie

memo INLEIDING 1 Toets NIBM; 2 Toets grenswaarden in het kader van goede ruimtelijke ordening; WETTELIJK KADER Gemeente Apeldoorn Johan van der Burg

memo INLEIDING 1 Toets NIBM; 2 Toets grenswaarden in het kader van goede ruimtelijke ordening; WETTELIJK KADER Gemeente Apeldoorn Johan van der Burg memo aan: van: Gemeente Apeldoorn Johan van der Burg datum: 10 maart 2014 betreft: Luchtkwaliteit Nagelpoelweg 56 te Apeldoorn project: 140171 INLEIDING Aan de Nagelpelweg 56 in Apeldoorn is het bedrijf

Nadere informatie

memo INLEIDING 1 Toets NIBM; 2 Toets grenswaarden in het kader van goede ruimtelijke ordening; WETTELIJK KADER Bogor projectontwikkeling

memo INLEIDING 1 Toets NIBM; 2 Toets grenswaarden in het kader van goede ruimtelijke ordening; WETTELIJK KADER Bogor projectontwikkeling memo aan: van: Bogor projectontwikkeling SAB datum: 4 februari 2015 betreft: Luchtkwaliteit Plantageweg 35 Alblasserdam project: 140479 INLEIDING Het gebied tussen de Plantageweg, de Cornelis Smitstraat,

Nadere informatie

ONDERZOEK LUCHTKWALITEIT

ONDERZOEK LUCHTKWALITEIT ONDERZOEK LUCHTKWALITEIT 1 december 2008 Algemeen Op 15 november 2007 is de Wet tot wijziging van de Wet milieubeheer (luchtkwaliteitseisen) in werking getreden. Vanaf dat moment zijn in de Wet milieubeheer

Nadere informatie

Adviseurs voor bouw, industrie, verkeer, milieu en software. Rapport B.2012.1011.05.R001 Wolfertcollege, Rotterdam. Onderzoek naar de luchtkwaliteit

Adviseurs voor bouw, industrie, verkeer, milieu en software. Rapport B.2012.1011.05.R001 Wolfertcollege, Rotterdam. Onderzoek naar de luchtkwaliteit Rapport B.2012.1011.05.R001 Wolfertcollege, Rotterdam Onderzoek naar de luchtkwaliteit Status: CONCEPT Van Pallandtstraat 9-11 Casuariestraat 5 Lavendelheide 2 Geerweg 11 info@dgmr.nl Postbus 153 Postbus

Nadere informatie

Memo. In totaal worden er maximaal 110 woningen gerealiseerd. Dit kunnen zowel grondgebonden woningen zijn alsook gestapeld woningen.

Memo. In totaal worden er maximaal 110 woningen gerealiseerd. Dit kunnen zowel grondgebonden woningen zijn alsook gestapeld woningen. Memo aan: van: Gemeente Arnhem SAB datum: 18 maart 2015 betreft: Luchtkwaliteit Schuytgraaf Arnhem project: 150131 INLEIDING Het voornemen bestaat om veld 13 van de in aanbouw zijnde woonwijk Schuytgraaf

Nadere informatie

Onderzoek luchtkwaliteit

Onderzoek luchtkwaliteit Onderzoek luchtkwaliteit Bestemmingsplan Castricum Duin en Bosch 2011 Milieudienst Regio Alkmaar Opsteller onderzoek: Bert Klijn Contactpersoon gemeente Castricum: Nathalie Houtkamp - van Offeren Datum:

Nadere informatie

Datum Referentie Uw referentie Behandeld door 2 november 2012 20121559-02 M. Souren

Datum Referentie Uw referentie Behandeld door 2 november 2012 20121559-02 M. Souren Notitie 20121559-02 Brede Maatschappelijke Voorzieningen (BMV) Molenberg Beoordeling luchtkwaliteitsaspecten Datum Referentie Uw referentie Behandeld door 2 november 2012 20121559-02 M. Souren 1 Inleiding

Nadere informatie

Memo INLEIDING. 1 Toets NIBM; 2 Toets grenswaarden in het kader van goede ruimtelijke ordening. WETTELIJK KADER. Gemeente West Maas en Waal

Memo INLEIDING. 1 Toets NIBM; 2 Toets grenswaarden in het kader van goede ruimtelijke ordening. WETTELIJK KADER. Gemeente West Maas en Waal Memo aan: van: Gemeente West Maas en Waal Paul Kerckhoffs datum: 25 maart 2015 betreft: Luchtkwaliteit Gouden Ham/De Schans project: 90249 INLEIDING In het recreatiegebied De Gouden Ham is men voornemens

Nadere informatie

HaskoningDHV Nederland B.V. MEMO. : De heer A. Borgeld (B.M.G. Vastgoed B.V.) : Ramon Nieborg : De heer W. Herweijer (Ordito)

HaskoningDHV Nederland B.V. MEMO. : De heer A. Borgeld (B.M.G. Vastgoed B.V.) : Ramon Nieborg : De heer W. Herweijer (Ordito) BIJLAGE 7 MEMO Aan Van Kopie Dossier Project Betreft : De heer A. Borgeld (B.M.G. Vastgoed B.V.) : Ramon Nieborg : De heer W. Herweijer (Ordito) : BC8918-127-100 : Wellnesscentrum Baarn : Onderzoek luchtkwaliteit

Nadere informatie

Datum Referentie Uw referentie Behandeld door 12 februari 2014 20102687-06v3 M. Blankvoort

Datum Referentie Uw referentie Behandeld door 12 februari 2014 20102687-06v3 M. Blankvoort Wilhelm Röntgenstraat 4 8013 NE Zwolle Postbus 1590 8001 BN Zwolle T +31 (0)38-4221411 F +31 (0)38-4223197 E Zwolle@chri.nl www.chri.nl Notitie 20102687-06v3 Clarissenhof te Vianen Beoordeling luchtkwaliteitseisen

Nadere informatie

NIBM-toets winkelcentrum Mereveldplein in De Meern

NIBM-toets winkelcentrum Mereveldplein in De Meern Notitie Contactpersoon Maaike Teunissen Datum 28 juni 2013 Kenmerk N001-1215927MTU-evp-V02-NL 1 Aanleiding onderzoek Tauw heeft een NIBM-onderzoek uitgevoerd in opdracht van Hoorne Vastgoed BV. Zij zijn

Nadere informatie

memo INLEIDING 1 Toets NIBM; 2 Toets grenswaarden in het kader van goede ruimtelijke ordening. WETTELIJK KADER

memo INLEIDING 1 Toets NIBM; 2 Toets grenswaarden in het kader van goede ruimtelijke ordening. WETTELIJK KADER memo aan: van: Gemeente De Ronde Venen en De Stichtse Vecht Johan van der Burg datum: 28 augustus 2014 betreft: Luchtkwaliteit Fietsbrug bij Nigtevecht project: 130530 INLEIDING Aan de zuidzijde van Nigtevecht

Nadere informatie

memo INLEIDING 1 Toets NIBM; 2 Toets grenswaarden in het kader van goede ruimtelijke ordening; WETTELIJK KADER De Elf Provincien / Gemeente Utrecht

memo INLEIDING 1 Toets NIBM; 2 Toets grenswaarden in het kader van goede ruimtelijke ordening; WETTELIJK KADER De Elf Provincien / Gemeente Utrecht memo aan: van: De Elf Provincien / Gemeente Utrecht Johan van der Burg / Mariël Gerritsen datum: 3 juli 2015 betreft: Luchtkwaliteit Kaatstraat 1, Pijlsweerd project: 130445 INLEIDING In het pand Kaatstraat

Nadere informatie

Beoordeling luchtkwaliteit Wilhelminalaan e.o.

Beoordeling luchtkwaliteit Wilhelminalaan e.o. www.utrecht.nl Milieu en Mobiliteit Expertise Milieu 030-286 00 00 Beoordeling luchtkwaliteit Wilhelminalaan e.o. Resultaten van een nul-onderzoek rapport van de afdeling Expertise Milieu 11 februari 2016

Nadere informatie

Memo INLEIDING. 1 Toets NIBM; 2 Toets grenswaarden in het kader van goede ruimtelijke ordening. WETTELIJK KADER. Gemeente Oegstgeest.

Memo INLEIDING. 1 Toets NIBM; 2 Toets grenswaarden in het kader van goede ruimtelijke ordening. WETTELIJK KADER. Gemeente Oegstgeest. Memo aan: van: Gemeente Oegstgeest Paul Kerckhoffs datum: 23 oktober 2015 betreft: Luchtkwaliteit Duivenvoordestraat Oegstgeest project: 100817 INLEIDING Provastgoed Nederland b.v. heeft het initiatief

Nadere informatie

Bedrijvenpark H2O. Oldebroek. Onderzoek luchtkwaliteit. ing. D.R. Boer. projectnummer: datum: status: concept

Bedrijvenpark H2O. Oldebroek. Onderzoek luchtkwaliteit. ing. D.R. Boer. projectnummer: datum: status: concept Bedrijvenpark H2O Oldebroek Onderzoek luchtkwaliteit identificatie status projectnummer: datum: status: 400421.145202 02-05-2016 concept Opdrachtleider MSc E. Stellingwerf auteur: ing. D.R. Boer Inhoud

Nadere informatie

memo INLEIDING 1 Toets NIBM; 2 Toets grenswaarden in het kader van goede ruimtelijke ordening; WETTELIJK KADER Gemeente Leiden Johan van der Burg

memo INLEIDING 1 Toets NIBM; 2 Toets grenswaarden in het kader van goede ruimtelijke ordening; WETTELIJK KADER Gemeente Leiden Johan van der Burg memo aan: van: Gemeente Leiden Johan van der Burg datum: 3 december 2013 betreft: Luchtkwaliteit Greentower te Leiden project: 120728 INLEIDING Op de kantorenlocatie aan het Kanaalpark, ten oosten van

Nadere informatie

Eisenhowerlaan 112, Postbus NL-2508 EE Den Haag T +31 (0) F +31 (0)

Eisenhowerlaan 112, Postbus NL-2508 EE Den Haag T +31 (0) F +31 (0) Rapport M.2007.5652.00.R001 Elst Centraal Onderzoek naar de luchtkwaliteit Status: DEFINITIEF Adviseurs voor bouw, industrie, verkeer, milieu en software info@dgmr.nl www.dgmr.nl Van Pallandtstraat 9-11,

Nadere informatie

Advies parkeervoorzieningen Morspoort en Haagweg

Advies parkeervoorzieningen Morspoort en Haagweg Milieudienst West- Advies parkeervoorzieningen Morspoort en Haagweg Onderwerp Onderzoek luchtkwaliteit parkeervoorzieningen Morspoort en Haagwegterrein in Leiden Gemeente Leiden Datum 11 februari 2010

Nadere informatie

memo INLEIDING 1 Toets NIBM; 2 Toets grenswaarden in het kader van goede ruimtelijke ordening; Gemeente Hof van Twente Johan van der Burg

memo INLEIDING 1 Toets NIBM; 2 Toets grenswaarden in het kader van goede ruimtelijke ordening; Gemeente Hof van Twente Johan van der Burg memo aan: van: Gemeente Hof van Twente Johan van der Burg datum: 20 februari 2014 betreft: Luchtkwaliteit Hengevelde, Marke III project: 120218 INLEIDING Aan de zuidwestzijde van de kern van Hengevelde

Nadere informatie

Casuariestraat 5, Postbus 370 NL-2501 C J Den Haag T +31 (0) F +31 (0)

Casuariestraat 5, Postbus 370 NL-2501 C J Den Haag T +31 (0) F +31 (0) Rapport V.2011.0284.02.R001 Bestemmingsplan Del 6 en 10, Rozendaal Onderzoek naar de luchtkwaliteit Status: DEFINITIEF Adviseurs voor bouw, industrie, verkeer, milieu en software info@dgmr.nl www.dgmr.nl

Nadere informatie

Notitie Luchtkwaliteit Bestemmingsplan Hoekse Park

Notitie Luchtkwaliteit Bestemmingsplan Hoekse Park Notitie Luchtkwaliteit Bestemmingsplan Hoekse Park KuiperCompagnons / JS-JK Werknummer: 123.308.02 datum: 22 december 2009 j:\123\308\02\3 projectresultaat\milieu\doc\lucht_bp hoekse park.doc Wet luchtkwaliteit

Nadere informatie

(water)bodemonderzoek bodembescherming beleidsondersteuning. directievoering

(water)bodemonderzoek bodembescherming beleidsondersteuning. directievoering GIS (water)bodemonderzoek bodembescherming beleidsondersteuning ecologie asbestinventarisaties waterplannen directievoering geofysisch onderzoek energieadvies geofysisch onderzoek (water)bodemsanering

Nadere informatie

Onderzoek luchtkwaliteit. 4 atelierwoningen en 40 ateliers. voormalige Theresiaschool

Onderzoek luchtkwaliteit. 4 atelierwoningen en 40 ateliers. voormalige Theresiaschool Koumans & Partners vof Consultancy in de gebouwde omgeving Boompjesweg 12 6438 BN Oirsbeek tel. 046-4397700 fax 046-4397800 info@koumans-partners.nl Gemeente Maastricht Sector OntwikkelingsBedrijf Maastricht

Nadere informatie

Plan Strik, Beuningsesteeg te Wijchen. Luchtkwaliteitsonderzoek

Plan Strik, Beuningsesteeg te Wijchen. Luchtkwaliteitsonderzoek Plan Strik, Beuningsesteeg te Wijchen Luchtkwaliteitsonderzoek Rapportnummer FC 18625-3-RA d.d. 8 november 2013 Plan Strik, Beuningsesteeg te Wijchen Luchtkwaliteitsonderzoek o p d r a c h t g e v e r

Nadere informatie

memo INLEIDING WETTELIJK KADER aan: Johan van der Burg datum: 26 maart 2013 Luchtkwaliteit parkeerterrein Fort Pannerden project: 110189.

memo INLEIDING WETTELIJK KADER aan: Johan van der Burg datum: 26 maart 2013 Luchtkwaliteit parkeerterrein Fort Pannerden project: 110189. memo aan: van: Johan van der Burg datum: 26 maart 2013 betreft: Luchtkwaliteit parkeerterrein Fort Pannerden project: 110189.01 INLEIDING De ministeriële regeling NIBM bevat geen kwantitatieve uitwerking

Nadere informatie

Rapport. Concept. Augustinianum en woningbouw te Eindhoven Onderzoek naar luchtkwaliteit in de omgeving van het plangebied

Rapport. Concept. Augustinianum en woningbouw te Eindhoven Onderzoek naar luchtkwaliteit in de omgeving van het plangebied Rapport Lid NLingenieurs ISO-9001 gecertificeerd Concept Augustinianum en woningbouw te Eindhoven Onderzoek naar luchtkwaliteit in de omgeving van het plangebied Rapportnummer SB 1287-3-RA d.d. 20 april

Nadere informatie

Bestemmingsplanwijziging spoor HOV Velsen

Bestemmingsplanwijziging spoor HOV Velsen Bestemmingsplanwijziging spoor HOV Velsen Luchtkwaliteitonderzoek luchtkwaliteit/hov Provincie Noord-Holland oktober 2013 Bestemmingsplanwijziging spoor HOV Velsen Luchtkwaliteitonderzoek luchtkwaliteit/hov

Nadere informatie

Memo Luchtkwaliteit. Inleiding/aanleiding. Beschrijving plan

Memo Luchtkwaliteit. Inleiding/aanleiding. Beschrijving plan Memo Luchtkwaliteit datum 13 september 2011 aan Marcel Grit VOF Rutbekerveld van Hans Jacobs Ingenieursbureau Oranjewoud B.V. project Zandwinplas Rutbekerveld projectnummer 242787 betreft luchtkwaliteit

Nadere informatie

Luchtkwaliteitsonderzoek

Luchtkwaliteitsonderzoek Luchtkwaliteitsonderzoek Realisatie gemeentehuis aan de Walk te Heythuysen, gemeente Leudal Gegevens opdrachtgever: Gemeente Leudal Postbus 250 6440 AG Brunssum Tel. 045-527 86 55 Contactpersoon: De heer

Nadere informatie

Luchtkwaliteit Ontwikkelingsgebied Schalkwijk - Schipholweg

Luchtkwaliteit Ontwikkelingsgebied Schalkwijk - Schipholweg Luchtkwaliteit Ontwikkelingsgebied Schalkwijk - Schipholweg 8 september 2009 4\28 Luchtkwaliteit Ontwikkelingsgebied Schalkwijk Schipholweg versie 1 - Concept Inhoud Verantwoording en colofon... 3 1

Nadere informatie

Rood omcirkeld toekomstige locatie van BSO, groene stippellijn geeft globaal complete plangebied.

Rood omcirkeld toekomstige locatie van BSO, groene stippellijn geeft globaal complete plangebied. sa p SCHOONDERBEEK EN PARTNERS A D V I E S B V MILIEU, GELUID, BOUWADVIES, BRANDVEILIGHEID, RUIMTELIJKE ORDENING, BELEIDSADVIES Datum : 4 mei 2010 Onze ref. : 10025A.B20100504 Gemeente Utrechtse Heuvelrug

Nadere informatie

Dorpsschool te Rozendaal. Luchtkwaliteitsonderzoek

Dorpsschool te Rozendaal. Luchtkwaliteitsonderzoek Dorpsschool te Rozendaal Luchtkwaliteitsonderzoek Dorpsschool te Rozendaal Luchtkwaliteitsonderzoek Rapportnummer: 20155173.R02.V01 Document: 13478 Status: definitief Datum: 7 december 2015 In opdracht

Nadere informatie

RAPPORT LUCHTKKWALITEIT

RAPPORT LUCHTKKWALITEIT RAPPORT LUCHTKKWALITEIT Kerkstraat te Renswoude Gemeente Renswoude Opdrachtgever: Contactpersoon: de heer M. Wolleswinkel de heer M. Wolleswinkel Documentnummer: 20152200/C01/RK Datum: 1 oktober 2015 Opdrachtnemer:

Nadere informatie

Eisenhowerlaan 112, Postbus NL-2508 EE Den Haag T +31 (0) F +31 (0)

Eisenhowerlaan 112, Postbus NL-2508 EE Den Haag T +31 (0) F +31 (0) Rapport M.2010.0914.01.R001 Project 3 Noord, Arnhem Onderzoek naar de luchtkwaliteit Status: DEFINITIEF Adviseurs voor bouw, industrie, verkeer, milieu en software info@dgmr.nl www.dgmr.nl Van Pallandtstraat

Nadere informatie

ONDERZOEK LUCHTKWALITEIT ZUIDELIJKE RANDWEG BORNE

ONDERZOEK LUCHTKWALITEIT ZUIDELIJKE RANDWEG BORNE ONDERZOEK LUCHTKWALITEIT ZUIDELIJKE RANDWEG BORNE GEMEENTE BORNE 20 januari 2014 076724493:B - Definitief B02046.000004.0100 Inhoud 1 Inleiding... 5 2 Toetsingskader... 7 2.1 Algemeen... 7 2.2 Luchtkwaliteitseisen

Nadere informatie

ONDERZOEK LUCHTKWALITEIT T.B.V. BESTEMMINGSPLANNEN WEGVERBREDING N207 LEIMUIDEN - ALPHEN AAN DEN RIJN

ONDERZOEK LUCHTKWALITEIT T.B.V. BESTEMMINGSPLANNEN WEGVERBREDING N207 LEIMUIDEN - ALPHEN AAN DEN RIJN ONDERZOEK LUCHTKWALITEIT T.B.V. BESTEMMINGSPLANNEN WEGVERBREDING N207 LEIMUIDEN - ALPHEN AAN DEN RIJN PROVINCIE ZUID-HOLLAND 12 maart 2013 076968883:A - Definitief B02046.000002.01212 Inhoud 1 Inleiding...4

Nadere informatie

Plan Weteringshoek Onderzoek luchtkwaliteit. Onderzoek luchtkwaliteit. Versie 002 M R001 Datum 17 november 2014

Plan Weteringshoek Onderzoek luchtkwaliteit. Onderzoek luchtkwaliteit. Versie 002 M R001 Datum 17 november 2014 Onderzoek luchtkwaliteit Status concept Versie 002 Rapport M.2014.0205.03.R001 Datum 17 november 2014 Colofon Opdrachtgever Contactpersoon Grekas B.V. Postbus 2855 3000 CW ROTTERDAM Consort Architects

Nadere informatie

Colofon. Datum van uitgave: 4 december Contactadres: Rivium Westlaan LD CAPELLE A/D IJSSEL Postbus AN ROTTERDAM

Colofon. Datum van uitgave: 4 december Contactadres: Rivium Westlaan LD CAPELLE A/D IJSSEL Postbus AN ROTTERDAM Colofon Datum van uitgave: 4 december 2014 Contactadres: Rivium Westlaan 72 2909 LD CAPELLE A/D IJSSEL Postbus 8590 3009 AN ROTTERDAM Copyright 2014 Niets uit deze uitgave mag worden verveelvoudigd en/of

Nadere informatie

bestemmingsplan Ambachtsezoom e.o. BIJLAGE 7 Onderzoek Luchtkwaliteit OD 205 SL stedenbouw + landschap 103

bestemmingsplan Ambachtsezoom e.o. BIJLAGE 7 Onderzoek Luchtkwaliteit OD 205 SL stedenbouw + landschap 103 bestemmingsplan Ambachtsezoom e.o. BIJLAGE 7 Onderzoek Luchtkwaliteit OD 205 SL stedenbouw + landschap 103 Rapport Dossier 22793 Zaaknummer 0109847 Kenmerk 2013002405 / CHK Opsteller mevrouw A. Celik-Ozbek

Nadere informatie

Memo INLEIDING. 1 Toets NIBM; 2 Toets grenswaarden in het kader van goede ruimtelijke ordening. WETTELIJK KADER. Bogor Projectontwikkeling

Memo INLEIDING. 1 Toets NIBM; 2 Toets grenswaarden in het kader van goede ruimtelijke ordening. WETTELIJK KADER. Bogor Projectontwikkeling Memo aan: van: Bogor Projectontwikkeling Paul Kerckhoffs datum: 19 januari 2016 betreft: Luchtkwaliteit Rozengrachttoren Zaandam project: 150124 INLEIDING In Zaandam verrijst Inverdan als nieuw stadshart.

Nadere informatie

Rapport luchtkwaliteit. HANOS vestiging en (Oriental) te Delft. projectnummer 120874. Versienummer: 1.0. Datum: 25 oktober 2012

Rapport luchtkwaliteit. HANOS vestiging en (Oriental) te Delft. projectnummer 120874. Versienummer: 1.0. Datum: 25 oktober 2012 Rapport luchtkwaliteit HANOS vestiging en (Oriental) te Delft projectnummer 120874 Opdrachtgever: Heembouw bv Versienummer: 1.0 Datum: 25 oktober 2012 Auteur: de heer drs. ing. M.L.W. Andela Controle:

Nadere informatie

Randweg Noord-Om. Gemert. Luchtkwaliteit. Opdrachtnummer :

Randweg Noord-Om. Gemert. Luchtkwaliteit. Opdrachtnummer : Randweg Noord-Om Gemert Luchtkwaliteit Opdrachtnummer : 12914-1 Document Status : Rap-02D : Definitief Project : Noord-Om te Gemert Document : 12914-1 / Rap-02D Opdrachtgever: Gemeente Gemert - Bakel Ridderplein

Nadere informatie

memo INLEIDING WETTELIJK KADER aan: Johan van der Burg datum: 7 maart 2012 Luchtkwaliteit heemtuin in Gorsel project: 70922.01

memo INLEIDING WETTELIJK KADER aan: Johan van der Burg datum: 7 maart 2012 Luchtkwaliteit heemtuin in Gorsel project: 70922.01 memo aan: van: Johan van der Burg datum: 7 maart 2012 betreft: Luchtkwaliteit heemtuin in Gorsel project: 70922.01 INLEIDING In Gorssel (Gemeente Lochem) is aan de Molenweg het herstel van de heemtuin

Nadere informatie

1. Het aspect luchtkwaliteit vormt geen belemmering voor het realiseren van een woning op de Bemmelstraat 22 in Horst.

1. Het aspect luchtkwaliteit vormt geen belemmering voor het realiseren van een woning op de Bemmelstraat 22 in Horst. Notitie Datum: 21 november 2016 Project: BP woning Bemmelstraat - geluid en luchtkwaliteit Uw kenmerk: - Locatie: Horst Ons kenmerk: V026969aa.00002.rk Betreft: Onderzoek luchtkwaliteit Versie: 01_001

Nadere informatie

memo INLEIDING 1 Toets NIBM; 2 Toets grenswaarden in het kader van goede ruimtelijke ordening; WETTELIJK KADER Gemeente Tiel Johan van der Burg

memo INLEIDING 1 Toets NIBM; 2 Toets grenswaarden in het kader van goede ruimtelijke ordening; WETTELIJK KADER Gemeente Tiel Johan van der Burg memo aan: van: Gemeente Tiel Johan van der Burg datum: 3 september 2012 betreft: Luchtkwaliteit Tuincentrum Hamsche Biezen project: 110281 INLEIDING In Wadenoijen (gemeente Tiel) is het tuincentrum Life

Nadere informatie

Memo. Dhr. Jauke Klein, Stichting Torenstad Monumentenbeheer

Memo. Dhr. Jauke Klein, Stichting Torenstad Monumentenbeheer Memo aan: van: Dhr. Jauke Klein, Stichting Torenstad Monumentenbeheer Paul Kerckhoffs datum: 15 juni 2015 betreft: Luchtkwaliteit Marspoortstraat 5-11 project: 150179 INLEIDING Een particulier initiatiefnemer

Nadere informatie

24 uurgemiddelden, mag max. 35 maal per kalenderjaar overschreden worden

24 uurgemiddelden, mag max. 35 maal per kalenderjaar overschreden worden Logo MEMO Aan : Rob Kramer, DHV Van : Harrie van Lieshout, Alex Bouthoorn, DHV Dossier : BA6360-101-100 Project : N219A Nieuwerkerk a/d IJssel Betreft : Toets luchtkwaliteit Ons kenmerk : HL.BA6360.M02,

Nadere informatie

Notitie 20101628-03 Herziening bestemmingsplan Zuiderpoort fase 2 te Apeldoorn; luchtkwaliteitsaspecten

Notitie 20101628-03 Herziening bestemmingsplan Zuiderpoort fase 2 te Apeldoorn; luchtkwaliteitsaspecten Notitie 20101628-03 Herziening bestemmingsplan Zuiderpoort fase 2 te Apeldoorn; luchtkwaliteitsaspecten Datum Referentie Behandeld door 5 oktober 2010 20101628-03 ir. P. van der Wal/MVD 1 Inleiding In

Nadere informatie

Bijlage 9: Onderzoek luchtkwaliteit

Bijlage 9: Onderzoek luchtkwaliteit Bijlage 9: Onderzoek luchtkwaliteit Wettelijk kader In de Wet milieubeheer is de Europese richtlijn geïmplementeerd op het gebied van grenswaarden voor diverse stoffen. Het doel van de wet is mensen te

Nadere informatie

L. Indicatieve effecten Luchtkwaliteit

L. Indicatieve effecten Luchtkwaliteit L. Indicatieve effecten Luchtkwaliteit 73 Bijlage L Indicatieve bepaling effect alternatieven N 377 op luchtkwaliteit Inleiding De provincie Overijssel is voornemens de N 377 Lichtmis Slagharen (verder

Nadere informatie

Bijlage 4 bij toelichting Bestemmingsplan Verbreding N444 en reconstructie Nagelbrug, Voorhout. Onderzoek luchtkwaliteit

Bijlage 4 bij toelichting Bestemmingsplan Verbreding N444 en reconstructie Nagelbrug, Voorhout. Onderzoek luchtkwaliteit Bijlage 4 bij toelichting Bestemmingsplan Verbreding N444 en reconstructie Nagelbrug, Voorhout Onderzoek luchtkwaliteit Onderzoek luchtkwaliteit Datum 3 februari 2015 Kenmerk ZHA289/Kzj/2349.01 Eerste

Nadere informatie

Toelichting bestemmingsplan Miro Center. Bijlage 6: Onderzoeksresultaten luchtkwaliteit

Toelichting bestemmingsplan Miro Center. Bijlage 6: Onderzoeksresultaten luchtkwaliteit Toelichting bestemmingsplan Miro Center Bijlage 6: Onderzoeksresultaten luchtkwaliteit Luchtkwaliteitonderzoek Ontwikkeling Noord Esmarkerrondweg 421 en 431 projectnr. 184332 revisie 01 02 december 2009

Nadere informatie

Luchtkwaliteitsaspecten uitbreiding winkelcentrum Wesselerbrink te Enschede

Luchtkwaliteitsaspecten uitbreiding winkelcentrum Wesselerbrink te Enschede 5 Rapport Lid NLingenieurs ISO 9001 gecertificeerd Betreft: Rapportnummer: Luchtkwaliteitsaspecten uitbreiding winkelcentrum Wesselerbrink te Enschede O 15384-1-RA-001 Datum: 6 december 2013 Ref.: SvdA/JHa/KS/O

Nadere informatie

Rapport luchtkwaliteit

Rapport luchtkwaliteit projectnr. 197280 revisie 02 augustus 2009 Auteur(s) ing. J.A. Hop Opdrachtgever Gemeente Brunssum Postbus 250 6440 AG Brunssum datum vrijgave beschrijving revisie 02 goedkeuring vrijgave augustus 2009

Nadere informatie

Referentienummer Datum Kenmerk GM-0108700 5 augustus 2013 323059

Referentienummer Datum Kenmerk GM-0108700 5 augustus 2013 323059 Notitie Referentienummer Datum Kenmerk GM-0108700 5 augustus 2013 323059 Betreft Notitie NIBM ten behoeve van park Aldenhof te Hoensbroek De gemeente Heerlen werkt aan een aantal projecten in Hoensbroek.

Nadere informatie

Luchtkwaliteitonderzoek plan Groeneweg Midden: totale optredende concentraties, toetsing bijlage 2 Wet milieubeheer

Luchtkwaliteitonderzoek plan Groeneweg Midden: totale optredende concentraties, toetsing bijlage 2 Wet milieubeheer Rapport Lid NLingenieurs ISO-9:2 gecertificeerd Betreft: Rapportnummer: Luchtkwaliteitonderzoek plan Midden: totale optredende concentraties, toetsing bijlage 2 Wet milieubeheer FD 754-3-RA Datum: 2 december

Nadere informatie

Werkgroep luchtkwaliteit en geluidsbelasting. Overzicht gegevens

Werkgroep luchtkwaliteit en geluidsbelasting. Overzicht gegevens Werkgroep luchtkwaliteit en geluidsbelasting Overzicht gegevens Inhoudsopgave 1 Inleiding 3 1.1 Aanleiding 3 1.2 Doel 3 2 Algemeen 4 2.1 Gebruikte gegevens 4 2.2 Welke stoffen zijn betrokken? 4 2.3 Normen

Nadere informatie

Akoestisch onderzoek (Standaard Rekenmethode I)

Akoestisch onderzoek (Standaard Rekenmethode I) Akoestisch onderzoek (Standaard Rekenmethode I) Locatie: Kollenburgweg 6 te Didam Gemeente: Montferland Projectnummer: P1888.01 Opdrachtgever: Fam. L.L.G. Egging Datum: 06 april 2011 Status: Concept Inleiding

Nadere informatie

1. Inleiding. Rapportage Luchtkwaliteit 2012, gemeente Doetinchem 4

1. Inleiding. Rapportage Luchtkwaliteit 2012, gemeente Doetinchem 4 Rapport Luchtkwaliteit 2012 Doetinchem Oktober 2013 INHOUD 1. Inleiding... 4 2. Algemeen... 5 2.1 Wet luchtkwaliteit... 5 2.2 Nationaal Samenwerkingsprogramma Luchtkwaliteit... 5 2.3 Bronnen van luchtverontreiniging...

Nadere informatie

Luchtkwaliteitsonderzoek Hart van Hoograven - 't Goylaan Zuid te Utrecht

Luchtkwaliteitsonderzoek Hart van Hoograven - 't Goylaan Zuid te Utrecht Rapport Lid ONRI ISO-9001: 2000 gecertificeerd Betreft: Rapportnummer: Luchtkwaliteitsonderzoek Hart van Hoograven - 't Goylaan Zuid te Utrecht HA 3591-1-RA Datum: 7 december 2009 Ref.: FK/TKe/KS/HA 3591-1-RA

Nadere informatie

Eisenhowerlaan 112, Postbus NL-2508 EE Den Haag T +31 (0) F +31 (0)

Eisenhowerlaan 112, Postbus NL-2508 EE Den Haag T +31 (0) F +31 (0) Rapport V.2009.0594.00.R001 Luchtkwaliteitskaarten Het Bildt Onderzoek luchtkwaliteit Status: DEFINITIEF Adviseurs voor bouw, industrie, verkeer, milieu en software info@dgmr.nl www.dgmr.nl Van Pallandtstraat

Nadere informatie

Luchtkwaliteitsonderzoek (ontwerp)bestemmingsplan Palenstein Zoetermeer

Luchtkwaliteitsonderzoek (ontwerp)bestemmingsplan Palenstein Zoetermeer Notitie Contactpersoon mw. E. (Esther) Gort-Krijger Datum 1 februari 2012 Kenmerk N002-4791062SPU-lyv-V01-NL Luchtkwaliteitsonderzoek (ontwerp)bestemmingsplan Palenstein Zoetermeer De gemeente Zoetermeer

Nadere informatie

memo INLEIDING 1 Toets NIBM; 2 Toets grenswaarden in het kader van goede ruimtelijke ordening; WETTELIJK KADER Gemeente Voorst Johan van der Burg

memo INLEIDING 1 Toets NIBM; 2 Toets grenswaarden in het kader van goede ruimtelijke ordening; WETTELIJK KADER Gemeente Voorst Johan van der Burg memo aan: van: Gemeente Voorst Johan van der Burg datum: 4 februari 2012 betreft: Luchtkwaliteit MFA Terwolde project: 120638 INLEIDING Aan de Schoolstraat 2 in Terwolde is de openbare basisschool De Bongerd

Nadere informatie

1. Inleiding. 2. Situatie. Notitie

1. Inleiding. 2. Situatie. Notitie Notitie Project Betreft Milieuonderzoeken luchtkwaliteit en wegverkeerslawaai Ons kenmerk V.2011.0947.00.N002 Versie 001 Datum 24 augustus 2011 Verwerkt door EBA MBR Contactpersoon ing. E.P.M. (Edwin)

Nadere informatie

Luchtkwaliteitsonderzoek bestemmingsplan 1ste herziening Noordelijk Plassengebied te Zoetermeer

Luchtkwaliteitsonderzoek bestemmingsplan 1ste herziening Noordelijk Plassengebied te Zoetermeer Luchtkwaliteitsonderzoek bestemmingsplan 1ste herziening Noordelijk Plassengebied te Zoetermeer Rapportnummer FP 15508-2-RA-001 d.d. 23 februari 2015 Luchtkwaliteitsonderzoek bestemmingsplan 1ste herziening

Nadere informatie

Onderzoek luchtkwaliteit

Onderzoek luchtkwaliteit Onderzoek luchtkwaliteit Bestemmingsplan Castricum Duin en Bosch 2011 Milieudienst Regio Alkmaar Opsteller onderzoek: Bert Klijn Contactpersoon gemeente Castricum: Nathalie Houtkamp - van Offeren Datum:

Nadere informatie

Locatie planontwikkeling

Locatie planontwikkeling MEMO Aan Van Kopie Dossier Project Betreft : M. Kaspers (gemeente Boarnsterhim) : ing. R. Nieborg : drs. ing. J. Smit (DHV) : AD0015-113-100 : Planontwikkeling brede school Akkrum : Resultaten luchtkwaliteit

Nadere informatie

Beoordeling luchtkwaliteit Bestemmingsplan Noordgebouw. Conform: Wet milieubeheer (luchtkwaliteitseisen)

Beoordeling luchtkwaliteit Bestemmingsplan Noordgebouw. Conform: Wet milieubeheer (luchtkwaliteitseisen) Beoordeling luchtkwaliteit Bestemmingsplan Noordgebouw Conform: Wet milieubeheer (luchtkwaliteitseisen) Colofon Uitgave Gemeente Utrecht, Sector Milieu & Mobiliteit Afdeling Expertise Milieu Auteur Drs.

Nadere informatie

Rapport Luchtkwaliteit

Rapport Luchtkwaliteit projectnr. 218993 revisie 1.0 april 2010 Auteurs drs. T. (Tim) Artz ing. E. (Evelien) Stehouwer W. (Wytze) van der Zweep Opdrachtgever Nieuwland Advies T.a.v. de heer A. Sikking Postbus 522 6700 AM Wageningen

Nadere informatie

Reconstructie Wegennet Kampen

Reconstructie Wegennet Kampen Reconstructie Wegennet Kampen Luchtkwaliteitonderzoek naar de gevolgen door reconstructie van het wegennet en door ruimtelijke ontwikkelingen bestemmingsplannen Onderdijks, Stationsomgeving en IJsseldelta

Nadere informatie

memo Luchtkwaliteit Rijksweg 20-1 te Drempt 100968

memo Luchtkwaliteit Rijksweg 20-1 te Drempt 100968 memo aan: van: Gemeente Bronckhorst Johan van der Burg datum: 8 juni 2011 betreft: Project: Luchtkwaliteit Rijksweg 20-1 te Drempt 100968 INLEIDING Op het perceel Rijksweg 20-1 te Drempt (gemeente Bronkhorst)

Nadere informatie

Toetsing Wet luchtkwaliteit crematorium te Huissen gemeente Lingewaard

Toetsing Wet luchtkwaliteit crematorium te Huissen gemeente Lingewaard Tebodin B.V. Mauritsstraat 76 5615 RZ Eindhoven Postbus 7613 5601 JP Eindhoven Telefoon 040 265 22 22 Fax 040 265 22 00 eindhoven@tebodin.nl www.tebodin.com Regio Zuid: Maastricht Eindhoven Bergen op Zoom

Nadere informatie

Datum Referentie Uw referentie Behandeld door 17 juli M. Souren

Datum Referentie Uw referentie Behandeld door 17 juli M. Souren Notitie 20121117-04 Inventarisatie luchtkwaliteitsaspecten Bestemmingsplan Koningin Julianaplein Datum Referentie Uw referentie Behandeld door 17 juli 2012 20121117-04 M. Souren 1 Inleiding In opdracht

Nadere informatie

4 sprinters Utrecht CS Harderwijk Fase 2b

4 sprinters Utrecht CS Harderwijk Fase 2b 4 sprinters Utrecht CS Harderwijk Fase 2b Deelrapport luchtkwaliteit Luchtkwaliteit Harderwijk 16 april 2013- Versie 1.0 Inhoudsopgave 1 Inleiding 2 2 Wettelijk kader 3 2.1 Wet milieubeheer 3 2.2 Grenswaarden

Nadere informatie

Onderzoek Luchtkwaliteit. MFA/woningbouw Luyksgestel

Onderzoek Luchtkwaliteit. MFA/woningbouw Luyksgestel Onderzoek Luchtkwaliteit MFA/woningbouw Luyksgestel Onderzoek luchtkwaliteit MFA/woningbouw Luyksgestel In opdracht van Gemeente Bergeijk Opgesteld door Auteur SRE Milieudienst Keizer Karel V Singel 8

Nadere informatie

BESTEMMINGSPLAN VOORBURG E.O. TE VUGHT BEOORDELING LUCHTKWALITEIT

BESTEMMINGSPLAN VOORBURG E.O. TE VUGHT BEOORDELING LUCHTKWALITEIT BESTEMMINGSPLAN VOORBURG E.O. TE VUGHT BEOORDELING LUCHTKWALITEIT GEMEENTE VUGHT 20 september 2011 075678011:C - Definitief B01055.000482.0100 Bestemmingsplan Voorburg e.o. te Inhoud 1 Inleiding 2 2 Wettelijk

Nadere informatie

Wet luchtkwaliteit. Woningbouwlocatie locatie Boterbogten te Steensel

Wet luchtkwaliteit. Woningbouwlocatie locatie Boterbogten te Steensel Wet luchtkwaliteit Woningbouwlocatie locatie Boterbogten te Steensel Wet luchtkwaliteit Woningbouwlocatie aan de Boterbogten te Steensel In opdracht van Opgesteld door Auteur Gemeente Eersel SRE Milieudienst

Nadere informatie