Orbis Medisch Centrum, Stichting Orbis Zorgconcern, Stichting participatie Orbis en Stichting Atrium Medisch Centrum Parkstad

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Orbis Medisch Centrum, Stichting Orbis Zorgconcern, Stichting participatie Orbis en Stichting Atrium Medisch Centrum Parkstad"

Transcriptie

1 Bijlage 2: Effectanalyse Orbis Medisch Centrum, Stichting Orbis Zorgconcern, Stichting participatie Orbis en Stichting Atrium Medisch Centrum Parkstad Openbare versie Juli 2012

2 Inhoud 1. Inleiding 3 2. Gegevensselectie Selecteren op productmarkten Selecteren op productmarkten 4 3. Keuzemodel en methoden 6 4. Resultaten effectanalyse Diversion ratio s Resultaten WTP- en LOCI-methoden 8 5. Appendix: zorgaanbieders in gegevensset 10

3 1. Inleiding De Nederlandse Zorgautoriteit (NZa) geeft in het kader van de vergunningaanvraag ten aanzien van de concentratie van Orbis Medisch Centrum, Stichting Orbis Zorgconcern en Stichting Participatie Orbis (hierna: Orbis) en Stichting Atrium Medisch Centrum Parkstad (hierna: Atrium) een zienswijze aan de Nederlandse Mededingingsautoriteit (hierna: NMa). De zienswijze van de NZa richt zich op een fusie tussen Orbis en Atrium. Deze bijlage bij de NZa zienswijze bevat de kwantitatieve effectanalyse van een fusie tussen Atrium en Orbis. Hierbij past de NZa de WTPmethode en de LOCI-methode toe. Deze bijlage bij de zienswijze heeft tot doel de gemaakte keuzes en (deel)resultaten in het proces van dataselectie, verwerking en uitvoering van de effectanalyse inzake een fusie tussen Atrium en Orbis te beschrijven. In bijlage 1 bij de zienswijze geeft de NZa een algemene toelichting op deze methoden. Deze toelichting bestaat uit een algemene uitleg van het proces, de methoden, referenties naar de literatuur en overwegingen bij de te maken keuzes. 3

4 2. Gegevensselectie 2.1 Selecteren op productmarkten De analyses worden uitgevoerd op alle in het DIS aanwezige geopende DBC s in Hiervoor zijn in alle DBC s (zowel A-segment als B- segment) inzake somatische zorg geselecteerd. Deze dataset bevat alle DBC s die zijn aangeleverd aan het DIS door zorgaanbieders die somatische zorg leveren, zowel ziekenhuizen, als categorale aanbieders en ZBC s. Voor de aanbieders zijn vervolgens alle DBC s, aanwezig in het DIS, geselecteerd. Op basis van de Geodan Drive Time matrix is per DBC gecontroleerd of de door de zorgaanbieder ingevulde postcode een correcte postcode betreft 2. Vervolgens zijn de niet-correcte postcodes op basis van de verhoudingen van de correcte postcodes per zorgaanbieder ingeschat om te komen tot een correct resultaat. Bij de meeste zorgaanbieders betreft het maximaal circa 0% - 5% van de postcodes waarbij deze noodzakelijke correctie is toegepast 3. Er zijn een drietal ziekenhuizen die in 2009 grote hoeveelheden DBC's met dezelfde, bestaande postcode (de postcode van het ziekenhuis) hebben aangeleverd aan DIS. Twee instellingen (een ZBC en een categorale instelling) bevatten postcodes die bijna allemaal incorrect zijn. Hiervoor is niet gecorrigeerd en deze instellingen zijn uitgesloten van de analyses. Omdat deze instellingen niet in het werkgebied van de fuserende ziekenhuizen zijn gevestigd, is de verwachting dat deze problematiek weinig effect heeft op de resultaten. In provincie Limburg is één instelling niet zijnde een van de fusieziekenhuizen - gevestigd waarbij het percentage incorrecte ingevulde postcode meer dan 5% is. Deze instelling heeft voor 62% van zijn klinische DBC s een correcte postcode ingevuld en voor zijn nietklinische DBC s is dit percentage 67%. Aan de hand van DBC s uit een eerdere jaar (2006) waarin deze instelling wel voor zijn meeste DBC een correcte postcode heeft ingevuld is er bevestigd dat de verdeling van zijn DBC s over de postcodes in 2009 en de goede jaar gelijk is. Dit sluit uit dat de incorrecte ingevulde DBC s ongelijk over de postcodes zijn verdeeld. Voor de LOCI en WTP analyse worden de DBC s met hun prijzen gewogen. Voor de DBC s in het A-segment gebruiken we de landelijke tarieven en voor de DBC s in het B-segment gebruiken we de landelijke mediaan contractprijs. 2.2 Selecteren op productmarkten Zoals in de zienswijze wordt toegelicht, wordt voor de relevante productmarkt zoveel mogelijk aansluiting gezocht bij de definities zoals de NMa deze in eerdere besluiten heeft gehanteerd. Het gaat dan om de markten voor: 1 Hiermee wordt bedoeld de landelijke DBC database, het DBC Informatie Systeem dat beheerd wordt door DBC-Onderhoud. 2 Zie ook 3 Het gaat hierbij om bijvoorbeeld postbussen, niet bestaande postcodes of foutieve invoer zoals bijvoorbeeld een combinatie van cijfers en letters.

5 klinische algemene ziekenhuiszorg; niet-klinische algemene ziekenhuiszorg. Naast de markt voor algemene ziekenhuiszorg bestaat er mogelijk ook een markt voor topklinische ziekenhuiszorg. De DBC systematiek maakt geen expliciet onderscheid in topklinische en niet-topklinische zorg. Er bestaat consensus dat WBMV 4 DBC's in elk geval in de categorie topklinisch vallen. Atrium biedt klinische en niet-klinische algemene ziekenhuiszorg en topklinische ziekenhuiszorg aan en is lid van de vereniging Samenwerkende Topklinische opleidingsziekenhuizen. Orbis biedt klinische en niet-klinische algemene ziekenhuiszorg aan en is geen lid van de vereniging Samenwerkende Topklinische opleidingsziekenhuizen. Om de effectanalyse uit te voeren op dat gedeelte van de ziekenhuiszorg waar bij de onderhavige fusie van Atrium en Orbis sprake is van overlap, dient in kaart te worden gebracht welke DBC s de algemene klinische en algemene niet-klinische ziekenhuiszorg vertegenwoordigen. In dat verband is voor de doelstelling van deze effectanalyse de markt voor algemene klinische en niet-klinische ziekenhuiszorg geoperationaliseerd als de groep DBC's die wordt aangeboden door alle algemene ziekenhuizen in de provincie Limburg die niet tevens lid zijn van de vereniging Samenwerkende Topklinische opleidingsziekenhuizen of een academisch ziekenhuis zijn. Daarbij wordt uitgegaan van alle DBC s die de volgende instellingen in de periode 2008 tot en met 2010 hebben geproduceerd (exclusief WBMV-DBC s): ORBIS; SINT LAURENTIUS ZIEKENHUIS; SINT JANS GASTHUIS. Deze groep DBC s bevat in termen van omzet 83% van alle ziekenhuiszorg. Op basis van deze DBC s hebben we de twee productmarkten gedefinieerd: algemene klinische ziekenhuiszorg en algemene niet-klinische ziekenhuiszorg. Voor Atrium betekent dit dat 96% van de omzet ten aanzien van klinische ziekenhuiszorg en 98% van omzet ten aanzien van nietklinische ziekenhuiszorg betrokken is in de NZa effectanalyse. In de appendix bij deze effectanalyse is een overzicht opgenomen met de naam van alle zorgaanbieders die op deze manier mee zijn genomen in de analyse. Deze gegevens zijn uitgesplitst naar klinisch en nietklinische ziekenhuiszorg. 4 Wet op Bijzondere Medische Verrichtingen 5

6 3. Keuzemodel en methoden Bij deze effectanalyse werkt de NZa met werkelijke marktaandelen. Uit onderzoek, verricht door ECORYS-NEI (2003) is gebleken dat reistijd de belangrijkste factor is voor ziekenhuiskeuze, belangrijker dan (gepercipieerde) deskundigheid van het ziekenhuis en eigen ervaring 5. Om daarmee rekening te houden, is bij deze effectanalyse gekozen om uit te gaan van micromarkten die worden gedefinieerd met behulp van viercijferige postcodegebieden (PC4-gebieden). Een nadere toelichting op deze keuze alsmede een toelichting op de werkwijze is opgenomen in de paragrafen 3.1 en 3.2 van bijlage 1 bij de zienswijze. De marktaandelen en gewichten per micromarkt zijn berekend voor elke zorgaanbieder in de dataset. Het berekenen van de marktaandelen en gewichten is gedaan op basis van DBC omzetten van de betrokken zorgaanbieders. Voor een nadere beschrijving wordt verwezen naar paragraaf 3.3 van bijlage 1 bij de zienswijze. Naast het werken met werkelijke marktaandelen kan ook worden gewerkt met een robuust geschat keuzemodel. Dat is in deze zaak voor de ziekenhuissector niet beschikbaar. Hierna worden de resultaten gepresenteerd van de effectanalyse uitgaande van werkelijke marktaandelen. 5 Vraagfactoren Ziekenhuizen, ECORYS-NEI (2003) in opdracht van de NMa.

7 4. Resultaten effectanalyse In dit hoofdstuk zijn de diversion ratio s (4.1) en de uitkomsten van de toegepaste LOCI- en WTP-methode (4.2) opgenomen. Alle resultaten betreffen de markt voor algemene klinische en niet-klinische ziekenhuiszorg zoals gedefinieerd in paragraaf 2.2 van deze effectanalyse. 4.1 Diversion ratio s De diversion ratio van ziekenhuis A naar ziekenhuizen B, C etc kan worden beschouwd als de gewogen overlap over alle micromarkten, waarbij de gewichten per micromarkt evenredig zijn met het belang van die micromarkt (omzet) voor ziekenhuis A. In een logit keuzemodel (die de basis vormt van de LOCI en WTP) kan de diversion ratio van ziekenhuis A naar B als volgt worden geïnterpreteerd: Als Ziekenhuis A zijn prijzen (kwaliteit) met x% laat stijgen (dalen), dan zal de fractie van alle consumenten die weggaan van ziekenhuis A overeenkomen met de diversion ratio van A naar B. Dus hoe groter de diversion ratio van A naar B, hoe meer concurrentiedruk ziekenhuis B heeft op ziekenhuis A. Voor een uitgebreide beschrijving van deze methoden wordt verwezen naar hoofdstuk 3 van bijlage 1 bij de zienswijze. Resultaten Klinische algemene ziekenhuiszorg Van ATRIUM naar Diversion ratio* ACADEMISCH ZIEKENHUIS MAASTRICHT [40-50]% ORBIS [20-30]% STICHTING ADELANTE [0-10]% VIECURI MEDISCH CENTRUM [0-10]% SINT LAURENTIUS ZIEKENHUIS [0-10]% CATHARINA ZIEKENHUIS [0-10]% * Diversion ratio s kleiner dan 2% zijn weggelaten. Van ORBIS naar Diversion ratio* ACADEMISCH ZIEKENHUIS MAASTRICHT [40-50]% ATRIUM [30-40]% SINT LAURENTIUS ZIEKENHUIS [10-20]% VIECURI MEDISCH CENTRUM [0-10]% * Diversion ratio s kleiner dan 2% zijn weggelaten. Resultaten Niet-klinische algemene ziekenhuiszorg Van ATRIUM naar Diversion ratio* ACADEMISCH ZIEKENHUIS MAASTRICHT [30-40]% ORBIS [30-40]% STICHTING ADELANTE [10-20]% [ ] [0-10]% [ ] [0-10]% * Diversion ratio s kleiner dan 2% zijn weggelaten. 7

8 Van ORBIS naar Diversion ratio* ACADEMISCH ZIEKENHUIS MAASTRICHT [30-40]% ATRIUM [30-40]% SINT LAURENTIUS ZIEKENHUIS [10-20]% [ ] [0-10]% [ ] [0-10]% [ ] [0-10]% [ ] [0-10]% * Diversion ratio s kleiner dan 2% zijn weggelaten. 4.2 Resultaten WTP- en LOCI-methoden 6 Met de LOCI- en WTP-methoden wordt berekend wat de procentuele LOCI dan wel WTP verandering is als gevolg van de fusie van ziekenhuizen. Voor een uitgebreide beschrijving van deze methoden wordt verwezen naar hoofdstuk 4 en 5 van bijlage 1 bij de zienswijze. De LOCI en WTP veranderingen worden vertaald naar prijsstijgingen door te vermenigvuldigen met een geschatte pre-fusie prijskostenmarge van 50%. In paragraaf 2.4 van bijlage 1 worden de stappen die zijn gezet om te komen tot deze resultaten nader toegelicht. De onderstaande tabellen geven de scores voor de WTP indicator pre-fusie aan (weergegeven als WTP Pre ), als ook na de fusie (weergegeven als WTP Post ). De WTP-methode berekent de prijsstijging op het niveau van het gefuseerde ziekenhuisconcern, waarin beide fuserende ziekenhuizen deelnemen (in dit geval Orbis en Atrium samen). Om de WTP verandering op concernniveau te bepalen, moeten de scores van de afzonderlijke ziekenhuizen (Orbis en Atrium) gewogen worden. Dit is verricht met behulp van de omzet van het ziekenhuis. Het omzetaandeel in het fusieziekenhuis ( Share ) van Orbis is [30-50]% en dat van Atrium betreft [40-60]%. Dit geldt zowel voor de markt voor klinische als voor niet-klinische algemene ziekenhuiszorg. Klinische algemene ziekenhuiszorg WTP Share WTP Pre WTP Post in WTP in prijs* ATRIUM [50-60]% [2-3] [2-3] 11% 6% ORBIS [40-50]% [2-3] [2-3] 13% 7% Fusieziekenhuizen 100% [2-3] [2-3] 12% 6% * Onder de aanname van een prijskostenmarge van 50%. LOCI Share Inv- Loci Pre Inv- Loci Post in LOCI in prijs* ATRIUM [50-60]% [4-5] [5-6] 8% 4% ORBIS [40-50]% [3-4] [4-5] 15% 8% Fusieziekenhuizen 100% [4-5] [4-5] 11% 6% * Onder de aanname van een prijskostenmarge van 50%. 6 Zoals aangegeven in hoofdstuk 2, worden de LOCI- en WTP-methode uitgevoerd op een subset van de DBC productie van alle aanbieders (ziekenhuizen, categorale aanbieders en ZBC s). Er is gecontroleerd of het uitsluiten van categorale aanbieders en ZBC s de WTP en LOCI resultaten in wezenlijke mate beïnvloedt. Het heeft geen enkele effect op de resultaten voor de productmarkt klinische algemene ziekenhuiszorg. Voor de productmarkt niet-klinische algemene ziekenhuiszorg zijn de LOCI en WTP stijgingen enkele procentpunten hoger.

9 Niet-klinische algemene ziekenhuiszorg WTP Share WTP Pre WTP Post in WTP in prijs* ATRIUM [50-60]% [2-3] [2-3] 12% 6% ORBIS [40-50]% [2-3] [2-3] 12% 6% Fusieziekenhuizen 100% [2-3] [2-3] 12% 6% * Onder de aanname van een prijskostenmarge van 50%. LOCI Share Inv- Loci Pre Inv- Loci Post in LOCI in prijs* ATRIUM [50-60]% [4-5] [4-5] 9% 5% ORBIS [40-50]% [3-4] [4-5] 17% 9% Fusieziekenhuizen 100% [3-4] [4-5] 13% 7% * Onder de aanname van een prijskostenmarge van 50%. 9

10 5. Appendix: zorgaanbieders in gegevensset Klinische gegevensset ACADEMISCH MEDISCH CENTRUM AMSTERD. ACADEMISCH ZIEKENHUIS MAASTRICHT ADMIRAAL DE RUYTER ZIEKENHUIS ALBERT SCHWEITZER ZIEKENHUIS ALGEMEEN ZIEKENHUIS DE TJONGERSCHA. ALGEMEEN ZIEKENHUIS WESTFRIES GASTH. AMPHIA ZIEKENHUIS ANNATOMMIE - CENTRA VOOR ORTHOPEDIE. ANTONI VAN LEEUWENHOEK ZIEKENHUIS ANTONIUS ZIEKENHUIS ATRIUM HEERLEN BEATRIXOORD BERGMAN MEDICAL CARE BV BETHESDA ZIEKENHUIS BOVENIJ ZIEKENHUIS BV BARIATRISCH CENTRUM LEEUWARDEN CANISIUS-WILHELMINA ZIEKENHUIS CATHARINA ZIEKENHUIS CENTRUM VOOR REUMA EN REVALIDATIE RO. DE OMMELANDER ZIEKENHUISGROEP DERMIS POLIKLINIEKEN LOCATIE MCB DIACONESSENHUIS DIAKONESSENHUIS ELKERLIEK ZIEKENHUIS ERASMUS UNIVERSITAIR MEDISCH CENT. FLEVOZIEKENHUIS GELRE ZIEKENHUIZEN GEMINI ZIEKENHUIS GROENE HART ZIEKENHUIS HAGAZIEKENHUIS HAVENZIEKENHUIS HET BRONOVO ZIEKENHUIS HET DIACONESSENHUIS HET OOGZIEKENHUIS HET RODE KRUIS ZIEKENHUIS HET ZIEKENHUIS IJSSELLAND IJSSELMEERZIEKENHUIZEN IKAZIA ZIEKENHUIS ISALA KLINIEKEN JAN VAN BREEMEN INSTITUUT JEROEN BOSCH ZIEKENHUIS KENNEMER GASTHUIS KLINIEK DE LAIRESSE KNO HET GOOI EN OMSTREKEN KORTEWEG KLINIEK B.V. LEIDS UNIVERSITAIR MEDISCH CENTRUM (LUMC) MAASSTAD ZIEKENHUIS MAASZIEKENHUIS MARTINI ZIEKENHUIS MAXIMA MEDISCH CENTRUM MEDINOVA KLINIEK KLEIN ROSENDAEL MEDINOVA KLINIEK ZESTIENHOVEN MEDISCH CENTRUM ALKMAAR MEDISCH CENTRUM HAAGLANDEN MEDISCH CENTRUM LEEUWARDEN MEDISCH CENTRUM WAALRE B.V. MILITAIR REVALIDATIECENTRUM AARDENBURG NEDERLANDS CENTRUM VOOR PLASTISCHE CHIRURGIE OPTIMAL CARE PIJNKLINIEKEN ORBIS MEDISCH CENTRUM READE REFAJA ZIEKENHUIS REINIER DE GRAAF GROEP REVALIDATIECENTRUM "HET ROESSINGH" REVALIDATIECENTRUM AMSTERDAM REVALIDATIECENTRUM DE HOOGSTRAAT REVALIDATIECENTRUM DE TOLBRUG REVALIDATIECENTRUM DE TRAPPENBERG REVALIDATIECENTRUM DE WAARDEN DOR. REVALIDATIECENTRUM GROOT KLIMMEND. REVALIDATIECENTRUM HELIOMARE REVALIDATIECENTRUM LEIJPARK REVALIDATIECENTRUM RIJNDAM ADRIAAN. RIJNLAND ZIEKENHUIS RIJNLANDS REVALIDATIE CENTRUM RIVAS MEDIZORG RUWAARD VAN PUTTENZIEKENHUIS SAXENBURGH GROEP

11 SCHEPER ZIEKENHUIS SEIN EPILEPSIECENTRUM SGL REVALIDATIEARTSENPRAKTIJK SINT ANNA ZIEKENHUIS SINT ANTONIUS ZIEKENHUIS SINT ELISABETH ZIEKENHUIS SINT FRANCISCUS GASTHUIS SINT FRANCISCUS ZIEKENHUIS SINT JANS GASTHUIS SINT LAURENTIUS ZIEKENHUIS SINT LUCAS-ANDREAS ZIEKENHUIS SLINGELAND ZIEKENHUIS SLOTERVAARTZIEKENHUIS SOPHIA REVALIDATIE DEN HAAG SPAARNE ZIEKENHUIS ST. REINAERT KLINIEK ST. REVALIDATIEGENEESKUNDE ZEEL. ST.CENTRA VOOR INTEGRALE REV.&. STICHTING KLINIEK ORTHO-FIT STICHTING ADELANTE STICHTING ALANT VROUW STICHTING ALLESKITS STICHTING ASKLEIPION STICHTING AVE-MEDICAL STICHTING BERGMAN MEDICAL CARE STICHTING BESTE ZORG STICHTING DE KINDERKLINIEK ALMERE STICHTING DE VOGELLANDEN STICHTING DE WATERLANDKLINIEK STICHTING DEVENTER ZIEKENHUIS STICHTING HEELKUNDE INSTITUUT NEDERL. STICHTING HET VAN WEEL-BETHESDA ZIEKE. STICHTING ICONE STICHTING KEMPENHAEGHE STICHTING KLINIEK SPORTSTAD HEERENVEEN STICHTING KNO-HAARLEMMERMEER STICHTING PARK MEDISCH CENTRUM STICHTING PLASTISCHE CHIRURGIE HET GOOI STICHTING RA-MEDICAL STICHTING REVALIDATIE FRIESLAND STICHTING REVALIDATIE ZUID-OOST BRT. STICHTING REVALIDATIECENTRUM BREDA STICHTING TRENTA STICHTING VELTHUIS KLINIEK, LOCATIE ENSCHEDE STICHTING VELTHUIS KLINIEK, LOCATIE VELP STICHTING VELTHUIS KLINIEK, LOKATIE HILVERSUM STICHTING VIAREVA REVALIDATIEGENEESKUNDE STICHTING VIASANA STREEKZIEKENHUIS KONINGIN BEATRIX 'T LANGE LAND ZIEKENHUIS TALMA SIONSBERG TERGOOIZIEKENHUIZEN TWEESTEDEN ZIEKENHUIS UNIVERSITAIR MEDISCH CENTRUM GRON. UNIVERSITAIR MEDISCH CENTRUM ST. RAD. UNIVERSITAIR MEDISCH CENTRUM UTRECHT VAN LEEUWENHOEK KLINIEK VIECURI MEDISCH CENTRUM VLIETLAND ZIEKENHUIS VU-ZIEKENHUIS AMSTERDAM WATERLANDZIEKENHUIS WILHELMINA ZIEKENHUIS ZAANS MEDISCH CENTRUM ZELFSTANDIG BEHANDELCENTRUM BOSCH EN DUIN BV ZIEKENHUIS AMSTELLAND ZIEKENHUIS BERNHOVEN ZIEKENHUIS DE GELDERSE VALLEI ZIEKENHUIS LIEVENSBERG ZIEKENHUIS NIJ SMELLINGHE ZIEKENHUIS RIJNSTATE ZIEKENHUIS RIVIERENLAND ZIEKENHUIS ST JANSDAL ZIEKENHUISGROEP TWENTE ZORGSAAM ZEEUWS VLAANDEREN ZUWE HOFPOORT ZIEKENHUIS Niet-Klinische gegevensset ACADEMISCH MEDISCH CENTRUM AMSTER. ACADEMISCH ZIEKENHUIS MAASTRICHT ALBERT SCHWEITZER ZIEKENHUIS ALGEMEEN ZIEKENHUIS DE TJONGERSCHANS ALGEMEEN ZIEKENHUIS WESTFRIES GASTHU. AMPHIA ZIEKENHUIS ANNADAL MEDISCH CENTRUM MAASTRICHT ANNATOMMIE - CENTRA VOOR ORTHOPEDIE ANTONI VAN LEEUWENHOEK ZIEKENHUIS ANTONIUS ZIEKENHUIS ATRIUM HEERLEN BEATRIXOORD BERGMAN MEDICAL CARE BV BETHESDA ZIEKENHUIS 11

12 BLIEK JP DE BOVENIJ ZIEKENHUIS BV BARIATRISCH CENTRUM LEEUWARDEN CANISIUS-WILHELMINA ZIEKENHUIS CARDIO CENTRUM GOES CARDIOLOGIE AMSTERDAM CARDIOLOGIE CENTRUM CARE FOR HEART CATHARINA ZIEKENHUIS CENTRUM VOOR REUMA EN REVALIDATIE RO. DE KONING DE OMMELANDER ZIEKENHUISGROEP DERMAPARK BV DERMATOLOGISCH CENTRUM DERMIS POLIKLINIEKEN LOCATIE MCB DIABETER DIACONESSENHUIS DIAKONESSENHUIS DIALYSE CENTRUM GRONINGEN DR. BRINKMANN KLINIEK ASSEN DR. BRINKMANN KLINIEK NIEUWEGEIN E.P. SCHOOREL ELKERLIEK ZIEKENHUIS ERASMUS UNIVERSITAIR MEDISCH CENTRUM EYE CENTRE DE IJSSEL FLEVOZIEKENHUIS GELRE ZIEKENHUIZEN GEMINI ZIEKENHUIS GROENE HART ZIEKENHUIS HAGAZIEKENHUIS HAVENZIEKENHUIS HET BRONOVO ZIEKENHUIS HET DIACONESSENHUIS HET OOGZIEKENHUIS HET RODE KRUIS ZIEKENHUIS HET ZIEKENHUIS IJSSELLAND HUIDKLINIEK ZUID IJSSELMEERZIEKENHUIZEN IKAZIA ZIEKENHUIS ISALA KLINIEKEN JAN VAN BREEMEN INSTITUUT JEROEN BOSCH ZIEKENHUIS KENNEMER GASTHUIS KINDERPRAKTIJK HILLEGERSBERG KLINIEK DE LAIRESSE KNO HET GOOI EN OMSTREKEN KORTEWEG KLINIEK B.V. KSYOS EXPERTISE CENTRUM LEIDS UNIVERSITAIR MEDISCH CENTRUM (LUMC) M.F.D. CSANKY MAASSTAD ZIEKENHUIS MAASZIEKENHUIS MARTINI ZIEKENHUIS MAXIMA MEDISCH CENTRUM MEDINOVA KLINIEK KLEIN ROSENDAEL MEDINOVA KLINIEK OMC HAARLEM MEDINOVA KLINIEK ZESTIENHOVEN MEDISCH CENTRUM ALKMAAR MEDISCH CENTRUM HAAGLANDEN MEDISCH CENTRUM KINDERWENS B.V. MEDISCH CENTRUM LEEUWARDEN MEDISCH CENTRUM WAALRE B.V. MILITAIR REVALIDATIECENTRUM AARDENB. NEDERLANDS CENTRUM VOOR PLASTISCHE NL PROCTOLOGISCH EN BEKKENBODEM CENTRUM (NPBC) OLIAI AA OMC NOORD B.V. OOSTERINK J.G. OPSIS OOGARTSENPRAKTIJK OPTIMAL CARE PIJNKLINIEKEN ORBIS MEDISCH CENTRUM POLIKLINIEK DEN REGENBOEGHE PRAKTIJK DERMATOLOGIE AVENUE CARNISSE PRAKTIJK HASPER PRAKTIJK R.F.H.J. HULSMANS PRAKTIJK SCHARDIJN PRAKTIJK SNEPVANGERS PRAKTIJK STERK READE REFAJA ZIEKENHUIS REINIER DE GRAAF GROEP REVALIDATIECENTRUM "HET ROESSINGH" REVALIDATIECENTRUM AMSTERDAM REVALIDATIECENTRUM DE HOOGSTRAAT REVALIDATIECENTRUM DE TOLBRUG REVALIDATIECENTRUM DE TRAPPENBERG REVALIDATIECENTRUM DE WAARDEN DORD. REVALIDATIECENTRUM GROOT KLIMMENDAAL REVALIDATIECENTRUM HELIOMARE REVALIDATIECENTRUM LEIJPARK REVALIDATIECENTRUM RIJNDAM ADRIAANS. RIJNLAND MEDISCH CENTRUM RIJNLAND ZIEKENHUIS RIJNLANDS REVALIDATIE CENTRUM RIVAS MEDIZORG RUWAARD VAN PUTTENZIEKENHUIS SAXENBURGH GROEP SCHEPER ZIEKENHUIS SEIN EPILEPSIECENTRUM

13 SGL REVALIDATIEARTSENPRAKTIJK SINT ANNA ZIEKENHUIS SINT ANTONIUS ZIEKENHUIS SINT ELISABETH ZIEKENHUIS SINT FRANCISCUS GASTHUIS SINT FRANCISCUS ZIEKENHUIS SINT JANS GASTHUIS SINT LAURENTIUS ZIEKENHUIS SINT LUCAS-ANDREAS ZIEKENHUIS SLINGELAND ZIEKENHUIS SLOTERVAARTZIEKENHUIS SOPHIA REVALIDATIE DEN HAAG SPAARNE ZIEKENHUIS ST. BELANGENBEHARTIGING MED. CENTRUM ST. BEVORDERING ONTWIK. DERMATOLOGIE. ST. CARDIOLOGIE GEERVLIET ST. DERMATOLOGIE PRAKTIJK EENDENBUR. ST. DERMATOLOGISCH CENTRUM AMSTEL &. ST. DIAGNOSTISCH CENTR. AMSTERDAM ST. DIAGNOSTISCH CENTRUM AMSTERDAM ST. FLEBOLOGISCH CENTRUM GROENEWEG ST. FLEBOLOGISCH CENTRUM OOSTERWAL ST. MOSHE YEMIN KLINIEK HOLY-STAETE NE. ST. MULTIPLE SCLEROSE CENTRUM NIJMEGEN ST. NEDERLANDS CENTRUM VOOR SPATADER. ST. OOGHEELKUNDE RIJSWIJK ST. OOGHEELKUNDIG MEDISCH CENTRUM A. ST. OOGHEELKUNDIG MEDISCH CENTRUM T. ST. POLIKLINIEK DE BLAAK STICHTING CARDIOLOGIE LANDSMEER STICHTING CARDIOLOGIECENTRUM ZUID STICHTING CARDIOZORG STICHTING CARENALIS, LOCATIE ALMERE STICHTING CASA MEDICAL STICHTING DE KINDERKLINIEK ALMERE STICHTING DE VOGELLANDEN STICHTING DE WATERLANDKLINIEK STICHTING DEVENTER ZIEKENHUIS STICHTING DIAGNOSTISCH CENTRUM STICHTING DIAGNOSTISCH CENTRUM STICHTING DIAGNOSTISCH CENTRUM AMSTERDAM STICHTING DIANET STICHTING DOKTER KOLBACH KLINIEK STICHTING DR KUYPERS KLINIEK STICHTING DR. KAPPEL INSTITUUT STICHTING GEERTGEN STICHTING HEELKUNDE INSTITUUT NEDER. STICHTING HET VAN WEEL-BETHESDA ZIEKENHUIS STICHTING ICONE STICHTING KEMPENHAEGHE STICHTING KLINIEK LANGE VOORHOUT STICHTING KLINIEK OUD ZUID STICHTING KLINIEK SPORTSTAD HEERENVEEN STICHTING KNO-HAARLEMMERMEER STICHTING MAURITSKLINIEKEN STICHTING MAURITSKLINIEKEN STICHTING MAURITSKLINIEKEN STICHTING MAURITSKLINIEKEN FCH KLINIEK B.V. ST. PSORIASISDAGBEHANDELINGSCENTRUM MIDDEN-NEDERLAND STICHTING MC 'T GOOI ST. REINAERT KLINIEK ST. REVALIDATIEGENEESKUNDE ZEELAND ST. VISIE CENTRUM VOOR OOGHEELKUNDI. ST. ZORGINSTELLING AQUA MARE HUIDKLIN. ST.CENTRA VOOR INTEGRALE REV.& ARB.AC. STICHTING KLINIEK ORTHO-FIT STICHTING ACURA M.C. STICHTING ADELANTE STICHTING ALANT VROUW STICHTING ALLESKITS STICHTING ANDROS STICHTING ASKLEIPION STICHTING AVE-MEDICAL STICHTING BERGMAN MEDICAL CARE STICHTING BESTE ZORG STICHTING BLUE LABEL STICHTING BRAAM KLINIEK ASSEN STICHTING CAPRI HARTREVALIDATIE ROT. STICHTING CARDIOLOGIE HEELSUM STICHTING MEDISCH CENTRUM BILTHOVEN STICHTING MEDISCH CENTRUM MIDDEN NEDERLAND STICHTING MEDISCH CENTRUM MOLENHOF STICHTING MEDISCH CENTRUM REGENTESSE STICHTING MEDISCH CENTRUM RHIJNAUWEN STICHTING MELLES HOORNVLIESKLINIEK RO. STICHTING MOHS KLINIEKEN STICHTING OOGHEELKUNDIG CENTRUM HAARLEMMERMEER STICHTING OOGKLINIEK HEUVELRUG STICHTING OOGKLINIEK VISSER-ZANDBERG. STICHTING OOGMEDISCH CENTRUM ZAAND. STICHTING OOGZIEKENHUIS EINDHOVEN STICHTING OOGZIEKENHUIS OOST-NEDER. STICHTING OOGZORG AMSTELVEEN STICHTING OOGZORG OPTICUS STICHTING PARK MEDISCH CENTRUM STICHTING PAULUS VAN LOO KNO STICHTING PHACOCENTRUM STICHTING PLASTISCHE CHIRURGIE HET GO. 13

14 STICHTING POLDERMA STICHTING POLIKLINISCH MEDISCH CENT. STICHTING PROFESSOR HENNEMANN KLINIEK STICHTING PULMONAAL STICHTING RA-MEDICAL STICHTING REVALIDATIE FRIESLAND STICHTING REVALIDATIE ZUID-OOST BRAB. STICHTING REVALIDATIECENTRUM BREDA STICHTING RUGPOLI STICHTING RUGPOLI STICHTING SOMT DIAGNOSTICS STICHTING TCCN STICHTING THE HAND CLINIC STICHTING TRANSPAARNE STICHTING TRENTA STICHTING VELTHUIS KLINIEK STICHTING VELTHUIS KLINIEK, LOCATIE ENS. STICHTING VELTHUIS KLINIEK, LOCATIE VEL. STICHTING VELTHUIS KLINIEK, LOKATIE EIN. STICHTING VELTHUIS KLINIEK, LOKATIE ROT. STICHTING VIAREVA REVALIDATIEGENEESKU. STICHTING VIASANA STICHTING VIECURI-VITAAL STICHTING WOMAN'S HEALTH CARE CENTER STICHTING XPERT CLINIC STICHTING ZBC DE TERP STICHTING ZBC MULTICARE TALMA SIONSBERG TERGOOIZIEKENHUIZEN TWEESTEDEN ZIEKENHUIS UNIVERSITAIR MEDISCH CENTRUM GRONINGEN UNIVERSITAIR MEDISCH CENTRUM ST. RAD. UNIVERSITAIR MEDISCH CENTRUM UTRECHT VAN VEENENDAAL VAN LEEUWENHOEK KLINIEK VIECURI MEDISCH CENTRUM VLIETLANDZIEKENHUIS VU-ZIEKENHUIS AMSTERDAM W.G. STRACK VAN SCHINDEL-VAN HANS. WATERLANDZIEKENHUIS WILHELMINA ZIEKENHUIS ZAANS MEDISCH CENTRUM ZBC DE BEETHOVENKLINIEK ZBC EYESCAN ZBC VELUWEKLINIEK ZELFSTANDIG BEHANDELCENTRUM BOSCH E. ZIEKENHUIS AMSTELLAND ZIEKENHUIS BERNHOVEN ZIEKENHUIS DE GELDERSE VALLEI ZIEKENHUIS LIEVENSBERG ZIEKENHUIS NIJ SMELLINGHE ZIEKENHUIS RIJNSTATE ZIEKENHUIS RIVIERENLAND ZIEKENHUIS ST JANSDAL STICHTING ZELFSTANDIG BEHANDEL CENTRUM WEERT ZIEKENHUISGROEP TWENTE STICHTING ZORGAANBOD HANZEKLINIEK STICHTING ZORGGROEP ZONNESTRAAL STREEKZIEKENHUIS KONINGIN BEATRIX ZORGSAAM ZEEUWS VLAANDEREN ZUIDOOST KLINIEK ZUWE HOFPOORT ZIEKENHUIS 'T LANGE LAND ZIEKENHUIS

Openbare* Effectanalyse Stichting Zorggroep Noorderbreedte Stichting Ziekenhuis De Tjongerschans

Openbare* Effectanalyse Stichting Zorggroep Noorderbreedte Stichting Ziekenhuis De Tjongerschans Bijlage 2 Openbare* Effectanalyse Stichting Zorggroep Noorderbreedte Stichting Ziekenhuis De Tjongerschans september 2011 * In deze openbare versie van de effectanalyse zijn delen van de tekst vervangen

Nadere informatie

Effectanalyse S.S.V.Z. - St. Franciscus

Effectanalyse S.S.V.Z. - St. Franciscus Bijlage 2 Effectanalyse S.S.V.Z. - St. Franciscus (openbare versie) Juni 2012 In deze openbare versie van de zienswijze zijn delen van de tekst vervangen of weggelaten om redenen van vertrouwelijkheid.

Nadere informatie

Effectanalyse Stichting Bronovo-Nebo Stichting Medisch Centrum Haaglanden

Effectanalyse Stichting Bronovo-Nebo Stichting Medisch Centrum Haaglanden Bijlage 2 Effectanalyse Stichting Bronovo-Nebo Stichting Medisch Centrum Haaglanden (openbare versie * ) Augustus 2013 * In deze openbare versie van de zienswijze zijn delen van de tekst vervangen of weggelaten

Nadere informatie

Bijlage 1 Gewogen gemiddelde

Bijlage 1 Gewogen gemiddelde Bijlage 1 Gewogen gemiddelde Rang Ziekenhuis Type Gewogen Verhouding gemiddelde dagverpleging / ligduur klinische verpleegdagen 1 Zaans Medisch Centrum Perifeer 2,33 36% 2 St. Anna Zorggroep Perifeer 2,36

Nadere informatie

Ruwe sterftecijfers ziekenhuizen

Ruwe sterftecijfers ziekenhuizen Ruwe sterftecijfers ziekenhuizen Klinische opname Ziekenhuis Plaats Dagopname Dagmortaliteit Klinische mortaliteit % dag % kliniek Stg. Medisch Centrum Alkmaar Alkmaar 30.641 33.947 0 765 0,00 2,25 Ziekenhuisgroep

Nadere informatie

voldoet niet aan minimale kwaliteitsnormen van CZ

voldoet niet aan minimale kwaliteitsnormen van CZ Overzicht kwaliteitscategorieën bariatrische chirurgie (revisie 01-01-2012) beste zorg Ziekenhuizen die volgens de kwaliteitskaders van CZ als beste scoren worden als voorkeursziekenhuis bestempeld: deze

Nadere informatie

Erkende opleidingen per opleiding

Erkende opleidingen per opleiding Opleiding Instelling geldigheidsduur Ambulanceverpleegkundige Academie voor Ambulancezorg Ambulancedienst Zuid-Holland Zuid 31-3-2014 AmbulanceZorg Limburg Noord 30-5-2014 AmbulanceZorg Rotterdam 31-3-2014

Nadere informatie

Effectanalyse Sint Elisabeth Ziekenhuis Tweesteden Ziekenhuis

Effectanalyse Sint Elisabeth Ziekenhuis Tweesteden Ziekenhuis Bijlage 2 Effectanalyse Sint Elisabeth Ziekenhuis Tweesteden Ziekenhuis (openbare versie * ) Juli 2012 * In deze openbare versie van de zienswijze zijn delen van de tekst vervangen of weggelaten om redenen

Nadere informatie

Ruwe Sterftecijfers Ziekenhuizen

Ruwe Sterftecijfers Ziekenhuizen Ziekenhuis Plaats DagOpname Klinische Opname Franciscus Ziekenhuis Roosendaal 13.986 15.21 Atrium Medisch Centrum Parkstad Heerlen 31.453 30.128 Orbis medisch en zorgconcern Sittard-Geleen 28.194 18.29

Nadere informatie

Ziekenhuis: positie op ranglijst plus plaatsnaam

Ziekenhuis: positie op ranglijst plus plaatsnaam Ziekenhuis: positie op ranglijst plus plaatsnaam Percentage van de ondervraagden dat specialisme goed vindt Anaesthesie/pijnbestrijding Oss, Ziekenhuis Bernhoven 56 Rotterdam, Ikazia ziekenhuis 47 Nieuwegein/Utrecht,

Nadere informatie

Id Naam Plaats Eindspecialisatie Instroom Leerlingen Instroom FTE Universitair Medisch Centrum Groningen Groningen Anesthesiologie 8 8,00

Id Naam Plaats Eindspecialisatie Instroom Leerlingen Instroom FTE Universitair Medisch Centrum Groningen Groningen Anesthesiologie 8 8,00 101001 Universitair Medisch Centrum Groningen Groningen Anesthesiologie 8 8,00 101002 Umc Sint Radboud Nijmegen Anesthesiologie 6 6,00 101003 Universitair Medisch Centrum Utrecht Utrecht Anesthesiologie

Nadere informatie

OKT-2010 VWS Oktober 2010 Levering 2009. Naam Vestigingsplaats dagverpleging 2 Dagverpleging 1e polikliniekbezoeken Gewogen opnamen

OKT-2010 VWS Oktober 2010 Levering 2009. Naam Vestigingsplaats dagverpleging 2 Dagverpleging 1e polikliniekbezoeken Gewogen opnamen OKT-2010 VWS Oktober 2010 Levering 2009 Naam Vestigingsplaats dagverpleging 2 Dagverpleging 1e polikliniekbezoeken Gewogen opnamen 010-0100 - Wilhelmina Ziekenhuis ASSEN 375,00 5.782,00 52.162,00 9.261,00

Nadere informatie

Effectanalyse stichting Interconfessioneel Spaarne Ziekenhuis - stichting Kennemer Gasthuis (openbare versie )

Effectanalyse stichting Interconfessioneel Spaarne Ziekenhuis - stichting Kennemer Gasthuis (openbare versie ) Bijlage 2 Effectanalyse stichting Interconfessioneel - stichting Kennemer (openbare versie ) Juli 2012 In deze openbare versie van de zienswijze zijn delen van de tekst vervangen of weggelaten om redenen

Nadere informatie

Effectanalyse Stichting Lievensberg ziekenhuis Stichting R.K. ziekenhuis St. Franciscus

Effectanalyse Stichting Lievensberg ziekenhuis Stichting R.K. ziekenhuis St. Franciscus Bijlage 2 Effectanalyse Stichting Lievensberg ziekenhuis Stichting R.K. ziekenhuis St. Franciscus (Openbare versie) 1 Januari 2013 1 In deze openbare versie van de zienswijze zijn delen van de tekst vervangen

Nadere informatie

Effectanalyse Stichting Sint Antonius Ziekenhuis- Stichting Zuwe Hofpoort Ziekenhuis

Effectanalyse Stichting Sint Antonius Ziekenhuis- Stichting Zuwe Hofpoort Ziekenhuis Bijlage 2 Effectanalyse Stichting Sint Antonius Ziekenhuis- Stichting Zuwe Hofpoort Ziekenhuis (openbare versie * ) November 2013 * In deze openbare versie van de zienswijze zijn delen van de tekst vervangen

Nadere informatie

Erkende opleidingen per zorginstelling

Erkende opleidingen per zorginstelling Instelling Academisch Medisch Centrum academisch ziekenhuis Maastricht Ambulance Amsterdam B.V. Ambulancedienst Zuid-Holland Zuid Connexxion ambulance Services B.V. Coöperatie RAV Fryslân U.A. Coöperatie

Nadere informatie

Erkende opleidingen per zorginstelling

Erkende opleidingen per zorginstelling Instelling Academisch Medisch Centrum academisch ziekenhuis Maastricht Ambulance Amsterdam B.V. Ambulancedienst Zuid-Holland Zuid Connexxion ambulance Services B.V. Coöperatie RAV Fryslân U.A. Coöperatie

Nadere informatie

Effectanalyse Universitair Medisch Centrum Groningen Ommelander Ziekenhuis Groep

Effectanalyse Universitair Medisch Centrum Groningen Ommelander Ziekenhuis Groep Bijlage 2 Effectanalyse Universitair Medisch Centrum Groningen Ommelander Ziekenhuis Groep (openbare versie * ) maart 2014 * In deze openbare versie van de zienswijze zijn delen van de tekst vervangen

Nadere informatie

voortgangsbrief > Fonds ZiekenhuisOpleidingen Eerste subsidiejaar FZO afgesloten

voortgangsbrief > Fonds ZiekenhuisOpleidingen Eerste subsidiejaar FZO afgesloten voortgangsbrief > Fonds ZiekenhuisOpleidingen 6 september 2011 Regionale samenwerkingsverbanden > Samenwerkingsverbanden Opleidingsregio s > Overzicht Ziekenhuizen > Eerste subsidiejaar FZO afgesloten

Nadere informatie

Medisch Centrum - Alkmaar Maaltijdencomponenten worden geleverd door een onbekende externe leverancier.

Medisch Centrum - Alkmaar Maaltijdencomponenten worden geleverd door een onbekende externe leverancier. Kassa inventariseerde de standaard warme maaltijden die worden geserveerd in de Nederlandse ziekenhuizen. Ontkoppeld koken betekent dat het ziekenhuis de maaltijden bereidt, koelt en later weer opwarmt.

Nadere informatie

Effectanalyse SLAZ - OLVG

Effectanalyse SLAZ - OLVG Bijlage 2 Effectanalyse SLAZ - OLVG (openbare versie*) NZa juni 2012 In deze openbare versie van de zienswijze zijn delen van de tekst vervangen of weggelaten om redenen van vertrouwelijkheid. Vervangen

Nadere informatie

Effectanalyse Stichting HagaZiekenhuis Stichting Reinier de Graaf Groep (openbare versie)

Effectanalyse Stichting HagaZiekenhuis Stichting Reinier de Graaf Groep (openbare versie) Bijlage 2 Effectanalyse Stichting HagaZiekenhuis Stichting Reinier de Graaf Groep (openbare versie) December 2012 In deze openbare versie van de zienswijze zijn delen van de tekst vervangen of weggelaten

Nadere informatie

Erkende opleidingen per zorginstelling

Erkende opleidingen per zorginstelling Instelling Academisch Medisch Centrum academisch ziekenhuis Maastricht Ambulance Amsterdam B.V. Ambulancedienst Zuid-Holland Zuid Connexxion Ambulance Services B.V. Coöperatie RAV Fryslân U.A. Coöperatie

Nadere informatie

GIDS DE BESTE ZIEKENHUIZEN ZIEKENHUIZEN BEOORDEELD. beste ziekenhuizen 74 Zware of lichte patiënt? 80

GIDS DE BESTE ZIEKENHUIZEN ZIEKENHUIZEN BEOORDEELD. beste ziekenhuizen 74 Zware of lichte patiënt? 80 GIDS WWW.ELSEVIER.NL 22 OKTOBER 2011 93 H ZIEKENHUIZEN BEOORDEELD DE BESTE ZIEKENHUIZEN 2011 De beste ziekenhuizen 74 Zware of lichte patiënt? 80 De patiënt moet op reis 83 Wat de patiënt wil weten 84

Nadere informatie

Resultaten Prestatie Indicatoren Ondervoeding voor ziekenhuizen 2014

Resultaten Prestatie Indicatoren Ondervoeding voor ziekenhuizen 2014 Resultaten Prestatie Indicatoren Ondervoeding voor ziekenhuizen 2014 Percentage ondervoede patiënten in het ziekenhuis met een adequate voeding op de vierde opnamedag is beter maar kan nóg beter. Ondanks

Nadere informatie

Resultaten Prestatie Indicatoren Ondervoeding voor ziekenhuizen 2015

Resultaten Prestatie Indicatoren Ondervoeding voor ziekenhuizen 2015 Resultaten Prestatie Indicatoren Ondervoeding voor ziekenhuizen 2015 Percentage patiënten in het ziekenhuis met een adequate voeding op de vierde opnamedag is beter maar kan nóg beter. Sinds 2006 wordt

Nadere informatie

Bijlage 1: Overzicht van alle ziekenhuizen, exclusief ZBC s (2009)

Bijlage 1: Overzicht van alle ziekenhuizen, exclusief ZBC s (2009) Bijlage 1: Overzicht van alle ziekenhuizen, excluief ZBC (2009) In het rapport Ranglijt Ziekenhuizen:Inventariatie voorchrijfgedrag van geneemiddelen door medich pecialiten voor extramuraal gebruik zijn

Nadere informatie

Vaatkeurmerk x x x x x x. x x x

Vaatkeurmerk x x x x x x. x x x PAV Academisch Medisch Centrum (AMC) Amsterdam Admiraal De Ruyter Ziekenhuis, Loc.Goes Loc. Zierikzee Loc. Vlissingen Albert Schweitzer Ziekenhuis (ASZ) Loc. Sliedrecht Loc. Zwijndrecht Alrijne Ziekenhuis,

Nadere informatie

Factsheet Bedrijfsmatige performance ziekenhuizen 2016

Factsheet Bedrijfsmatige performance ziekenhuizen 2016 Factsheet Bedrijfsmatige performance ziekenhuizen 216 Inhoudsopgave Samenvatting 2 Omzetontwikkeling 4 Ontwikkeling bedrijfskosten en rendement 6 Liquiditeit en solvabiliteit 8 Over Kompas in Zorg 1 1

Nadere informatie

Plaats Ziekenhuis Status

Plaats Ziekenhuis Status Zorg Plan Selectief Overzicht van geselecteerde ziekenhuizen Voor het Zorg Plan Selectief hebben we een beperkt aantal ziekenhuizen geselecteerd die kwalitatief goede zorg verlenen en de laagste prijs

Nadere informatie

Erkende zorginstellingen per opleiding

Erkende zorginstellingen per opleiding Opleiding Ambulanceverpleegkundige Anesthesiemedewerker Instelling Ambulance Amsterdam B.V. Ambulancedienst Zuid-Holland Zuid Conexxion ambulance Services B.V Coöperatie Regionale Ambulancevoorziening

Nadere informatie

voortgangsbrief > Fonds ZiekenhuisOpleidingen Fonds ZiekenhuisOpleidingen start met ramingen

voortgangsbrief > Fonds ZiekenhuisOpleidingen Fonds ZiekenhuisOpleidingen start met ramingen voortgangsbrief > Fonds ZiekenhuisOpleidingen 7 december 2011 Fonds ZiekenhuisOpleidingen start ramingen > Kaderbrief van VWS verzonden > Onterechte diplomaaanvragen > Fonds ZiekenhuisOpleidingen start

Nadere informatie

Wij zijn er voor ú. NS Zorg Plan Selectief

Wij zijn er voor ú. NS Zorg Plan Selectief Wij zijn er voor ú NS Zorg Plan Selectief Op deze pagina ziet u de geselecteerde ziekenhuizen. Daarnaast kunt u ook kiezen voor geselecteerde Zelfstandige Behandelcentra (ZBC s) zoals bijvoorbeeld de Bergman

Nadere informatie

Heijneman Medical BV Referentielijst compleet

Heijneman Medical BV Referentielijst compleet Amsterdam, 2015 1 st. Wandpaneel, EKZ, 2 st. Verzorgingszuil EKZ Breda, Amphia Ziekenhuis 2015 2 st. Plafondpendels, hybride OK Helmond 2015 12 st. Voorzieningenbrug, IC Elkerliek Ziekenhuis 2 st. Wandvoorzieningsgoot,

Nadere informatie

GIDS DE BESTE ZIEKENHUIZEN ZIEKENHUIZEN BEOORDEELD. Hoe goed zijn de umc s? 76 Gezonder zonder groei 78 Wie vertelt het de patiënt?

GIDS DE BESTE ZIEKENHUIZEN ZIEKENHUIZEN BEOORDEELD. Hoe goed zijn de umc s? 76 Gezonder zonder groei 78 Wie vertelt het de patiënt? GIDS WWW.ELSEVIER.NL 3 NOVEMBER 2012 93 H ZIEKENHUIZEN BEOORDEELD DE BESTE ZIEKENHUIZEN 2012 INHOUD De beste ziekenhuizen 64 Ervaring van patiënt telt 74 Hoe goed zijn de umc s? 76 Gezonder zonder groei

Nadere informatie

Toepassingsvoorbeelden BENDER folietableautechniek

Toepassingsvoorbeelden BENDER folietableautechniek Toepassingsvoorbeelden BENDER folietableautechniek In dit document zijn een aantal foto s weergegeven van toepassingen van folietableautechniek in Nederland. BENDER folietableautechniek is gespecialiseerd

Nadere informatie

Erkende zorginstellingen per opleiding

Erkende zorginstellingen per opleiding Opleiding Ambulanceverpleegkundige Anesthesiemedewerker Instelling Ambulance Amsterdam B.V. Ambulancedienst Zuid-Holland Zuid Conexxion ambulance Services B.V Coöperatie Regionale Ambulancevoorziening

Nadere informatie

Welke instellingen (> 100 mln) hebben het beste track-record?

Welke instellingen (> 100 mln) hebben het beste track-record? (Resultaat uit gewone bedrijfsuitoefening + mutaties voorzieningen) / totale opbrengsten 1 St. Jansdal ZKH 134.890.969 12,0% 10,4% 8,1% 6,5% 9,2% 2 Promens Care GHZ 119.641.567 5,4% 7,1% 4,6% 17,3% 8,6%

Nadere informatie

Factsheet 3 - Resultaten Prestatie Indicatoren Ondervoeding voor ziekenhuizen 2016

Factsheet 3 - Resultaten Prestatie Indicatoren Ondervoeding voor ziekenhuizen 2016 Factsheet 3 - Resultaten Prestatie Indicatoren Ondervoeding voor ziekenhuizen 2016 Adequate eiwitinname op de vierde opnamedag - Volwassenen Sinds 2006 wordt er in de Nederlandse ziekenhuizen gescreend

Nadere informatie

RIGOUREUZE NAAMSWIJZIGINGEN BETEKENEN RISICO VAN KAPITAALVERNIETIGING EN VERWARRING NEDERLANDERS HEBBEN MEESTE VERTROUWEN IN ANTONI VAN LEEUWENHOEK

RIGOUREUZE NAAMSWIJZIGINGEN BETEKENEN RISICO VAN KAPITAALVERNIETIGING EN VERWARRING NEDERLANDERS HEBBEN MEESTE VERTROUWEN IN ANTONI VAN LEEUWENHOEK RIGOUREUZE NAAMSWIJZIGINGEN BETEKENEN RISICO VAN KAPITAALVERNIETIGING EN VERWARRING NEDERLANDERS HEBBEN MEESTE VERTROUWEN IN ANTONI VAN LEEUWENHOEK Het Antoni van Leeuwenhoek heeft de sterkste reputatie

Nadere informatie

Erkende zorginstellingen per opleiding

Erkende zorginstellingen per opleiding Opleiding Ambulancechauffeur Ambulanceverpleegkundige Instelling Ambulance Amsterdam B.V. Ambulancedienst Zuid-Holland Zuid Connexxion Ambulance Services B.V Coöperatie Regionale Ambulancevoorziening Fryslân

Nadere informatie

Effectanalyse Academisch Medisch Centrum VU medisch centrum

Effectanalyse Academisch Medisch Centrum VU medisch centrum Bijlage 2 Effectanalyse Academisch Medisch Centrum VU medisch centrum (openbare versie * ) Mei 2017 * In deze openbare versie van de zienswijze zijn delen van de tekst vervangen of weggelaten om redenen

Nadere informatie

EPD. De markt versmalt

EPD. De markt versmalt EPD De markt versmalt Het epd-jaar 2013 kenmerkte zich door turbulentie aan de vraagzijde, 2014 was het jaar van de consolidatie aan de aanbodzijde. 2015 belooft een jaar te worden waarin veel selectieprocedures

Nadere informatie

TOP 5 STIJGERS (EXCL. NIEUWKOMERS)

TOP 5 STIJGERS (EXCL. NIEUWKOMERS) TOP 5 STIJGERS (EXCL. NIEUWKOMERS) Verschil Instelling Subsector 46 59 13 Amarant Gehz 249.097 3.501 208.598 5.690 34 41 7 Ziekenhuisgroep Twente AZ 275.981 8.264 248.942 1.241 16 22 6 Cordaan Groep Gemengd

Nadere informatie

Geachte huisarts, Coöperatie VGZ UA Postbus 5040 6802 EA Arnhem. www.cooperatievgz.nl

Geachte huisarts, Coöperatie VGZ UA Postbus 5040 6802 EA Arnhem. www.cooperatievgz.nl behandeld door Inkoop Generieke en Integrale Zorg & Medisch Specialistische Zorg datum 27 februari 2015 betreft Overzicht belangrijke wijzigingen in 2015 Geachte huisarts, Eind vorig jaar hebben we u per

Nadere informatie

Bij dit overzicht van de EPD/

Bij dit overzicht van de EPD/ /ZIS Ontwikkelingen in de / ZIS-markt Vier jaar geleden publiceerden Zorgvisie en het toenmalige ICTzorg een overzicht van de /ZIS-markt. In de afgelopen vier jaar heeft de tijd niet stil gestaan. Op deze

Nadere informatie

De Kamer Verpleegkundige Vervolg Opleidingen en de Kamer Medisch Ondersteunde Opleidingen zijn vanaf 2011 samengevoegd.

De Kamer Verpleegkundige Vervolg Opleidingen en de Kamer Medisch Ondersteunde Opleidingen zijn vanaf 2011 samengevoegd. IN DIT NUMMER : Eerste erkenning Cardiac Care Informatiebijeenkomst FZO contactpersonen Kamer en College Innovatieprijs Prijswijzigingen 2011 Erkenningen Benoemingen Eerste erkenning Cardiac Care In april

Nadere informatie

Ons project "verbeteren van de telefonische bereikbaarheid" heeft een van de drie felbegeerde Antonius Awards gewonnen, nl. de project-award.

Ons project verbeteren van de telefonische bereikbaarheid heeft een van de drie felbegeerde Antonius Awards gewonnen, nl. de project-award. Referenties Testimonial ANTONIUS ZIEKENHUIS NIEUWEGEIN/UTRECHT 13 januari 2010 Ons project "verbeteren van de telefonische bereikbaarheid" heeft een van de drie felbegeerde Antonius Awards gewonnen, nl.

Nadere informatie

ONDERZOEK PATIËNTPORTALEN VOORJAAR 2015

ONDERZOEK PATIËNTPORTALEN VOORJAAR 2015 Grote mismatch tussen vraag en aanbod ONDERZOEK PATIËNTPORTALEN VOORJAAR 2015 Sparrenheuvel 32, 3708 JE Zeist (030) 2 270 500 info@mxi.nl www.mxi.nl 23 maart 2015 Caroline Willems Antoon van Luxemburg

Nadere informatie

De toenemende aandacht voor

De toenemende aandacht voor EPD/ZIS-MARKT Turbulentie op de EPD/ZIS-markt De Nederlandse EPD/ZIS-markt is enorm in beweging. Het afgelopen jaar hebben zeven ziekenhuizen ervoor gekozen een nieuw EPD/ZIS te implementeren tegen tien

Nadere informatie

IN DIT NUMMER: SEPTEMBER

IN DIT NUMMER: SEPTEMBER IN DIT NUMMER: Ambulancezorg Nederland sluit aan Mandatering afgeven erkenningen Decentralisering vooropleidingseis Ziekenhuishygiënist FZO Feestelijke bijeenkomst OLVG Registratie Erkenningen Benoemingen

Nadere informatie

Toepassingsvoorbeelden BENDER folietableautechniek

Toepassingsvoorbeelden BENDER folietableautechniek Toepassingsvoorbeelden BENDER folietableautechniek In dit document zijn een aantal foto s weergegeven van toepassingen van folietableautechniek. BENDER folietableautechniek is gespecialiseerd in het vervaardigen

Nadere informatie

PRIAS (Prostaatkanker) / prostaatkanker

PRIAS (Prostaatkanker) / prostaatkanker PRIAS (Prostaatkanker) / prostaatkanker Onderzoek naar een alternatief voor de behandeling van patiënten met prostaatkanker. Onderzocht wordt wat de effecten zijn van een 'actief afwachtend beleid' bij

Nadere informatie

Analyse het bereikbare ziekenhuis met spoedeisende hulpverlening

Analyse het bereikbare ziekenhuis met spoedeisende hulpverlening Analyse het bereikbare ziekenhuis met spoedeisende hulpverlening Vraagstelling Naar aanleiding van de analyses die gedaan zijn voor het rapport Doelmatigheid van Acute Zorg heeft de RVZ aanvullende vragen.

Nadere informatie

Absolute en gestandaardiseerde sterftecijfers 2010

Absolute en gestandaardiseerde sterftecijfers 2010 Absolute en gestandaardiseerde sterftecijfers 2010 Naam Instelling Plaats Klin. Klin. % HSMR Toelichting - exclusiecriteria morta- opna- 2010 liteit men Medisch Centrum Alkmaar Alkmaar 684 35.639 1,92

Nadere informatie

Op welke wijze levert het ziekenhuis vanaf 1-1-2012 tnfalfaremmers

Op welke wijze levert het ziekenhuis vanaf 1-1-2012 tnfalfaremmers Is het ziekenhuis klaar Op welke wijze levert het ziekenhuis vanaf 1-1-2012 tnfalfaremmers Alkmaar, Medisch Centrum Alkmaar (M.C.A.) Ja wordt met de thuiszorgorganisatie reeds bekend bij de patienn. Men

Nadere informatie

Referenties. Testimonial ANTONIUS ZIEKENHUIS NIEUWEGEIN/UTRECHT

Referenties. Testimonial ANTONIUS ZIEKENHUIS NIEUWEGEIN/UTRECHT Referenties Testimonial ANTONIUS ZIEKENHUIS NIEUWEGEIN/UTRECHT Ons project "verbeteren van de telefonische bereikbaarheid" heeft een van de drie felbegeerde Antonius Awards gewonnen, nl. de project-award.

Nadere informatie

ZIS/EPD. Ontwikkelingen in de ZIS/ EPD-markt

ZIS/EPD. Ontwikkelingen in de ZIS/ EPD-markt ZIS/ Ontwikkelingen in de ZIS/ -markt Vier jaar geleden publiceerden Zorgvisie en het toenmalige ICTzorg een overzicht van de /ZIS-markt. In de afgelopen vier jaar heeft de tijd niet stil gestaan. Op deze

Nadere informatie

Heijneman Medical BV Referentielijst compleet

Heijneman Medical BV Referentielijst compleet 2017 Maastricht, UMC+ 2017 19 st. Plafondpendel, Acute Cluster Nijmegen, 2017 10 st. LED Operatielamp, Martin Canisius-Wilhelmina Ziekenhuis Roermond, Laurentius Ziekenhuis 2017 9 st. Voorzieningenbrug,

Nadere informatie

Toewijzingsvoorstel Jaar: 2013 Tranche: 1

Toewijzingsvoorstel Jaar: 2013 Tranche: 1 Toewijzingsvoorstel Jaar: 2013 Tranche: 1 Id Naam Plaats Eindspecialisatie InstroomPersonen 1101001 Universitair Medisch Centrum Groningen Groningen Anesthesiologie 16 1101001 Universitair Medisch Centrum

Nadere informatie

Resultaten Kwaliteitsindicator Screening op ondervoeding bij in de kliniek opgenomen kinderen 2016

Resultaten Kwaliteitsindicator Screening op ondervoeding bij in de kliniek opgenomen kinderen 2016 Resultaten Kwaliteitsindicator Screening op bij in de kliniek opgenomen kinderen 2016 Screening op acute bij kinderen in de kliniek gaat goed! Met de landelijke aandacht voor het signaleren van bij zieke

Nadere informatie

Resultaten Kwaliteitsindicator Behandeling van ondervoeding bij in de kliniek opgenomen kinderen 2016

Resultaten Kwaliteitsindicator Behandeling van ondervoeding bij in de kliniek opgenomen kinderen 2016 Resultaten Kwaliteitsindicator Behandeling van ondervoeding bij in de kliniek opgenomen kinderen 2016 Alhoewel de screening op acute ondervoeding bij kinderen in het ziekenhuis goed gaat, blijft het percentage

Nadere informatie

geactualiseerd.doc Ziekenhuizen Bijlage 1

geactualiseerd.doc Ziekenhuizen Bijlage 1 Drenthe 363 Scheper Emmen 56191/ 56191,1 Flevoland 426 Flevoziekenhuis Almere 7664/ 1828,1 /ver poliklinieken vering en s 2005 15.00 1.65 2004 70.00 6.30 354 Nij Smellinghe Drachten 66845/ 66845,1 realisatie

Nadere informatie

Dit verslag betreft een actualisatie van de bereikbaarheidsanalyse van SEH s in Nederland met als peilmoment april 2011.

Dit verslag betreft een actualisatie van de bereikbaarheidsanalyse van SEH s in Nederland met als peilmoment april 2011. Inleiding Het ministerie van VWS heeft het RIVM gevraagd een doorrekening te maken van de bereikbaarheid van de afdelingen Spoedeisende Hulp in Nederland volgens de methodiek van de gevoelige ziekenhuizen.

Nadere informatie

Absolute en gestandaardiseerde sterftecijfers 2010

Absolute en gestandaardiseerde sterftecijfers 2010 Absolute en gestandaardiseerde sterftecijfers 2010 Naam Instelling Plaats Klin. Klin. % HSMR Toelichting - exclusiecriteria morta- opna- 2010 liteit men Medisch Centrum Alkmaar Alkmaar 684 35.639 1,92

Nadere informatie

Bijlage 3. Effectanalyse met voorspelde patiëntkeuzen stichting Interconfessioneel Spaarne Ziekenhuis - stichting Kennemer Gasthuis

Bijlage 3. Effectanalyse met voorspelde patiëntkeuzen stichting Interconfessioneel Spaarne Ziekenhuis - stichting Kennemer Gasthuis Blage 3 Effectanalyse met voorspelde patiëntkeuzen stichting Interconfessioneel Spaarne Ziekenhuis - stichting Kennemer Gasthuis Juli 2012 Zienswze Inhoud 1. Inleiding 3 2. Model 4 3. Data 5 3.1 Dataselectie

Nadere informatie

Effectanalyse Slingeland Ziekenhuis Streekziekenhuis Koningin Beatrix

Effectanalyse Slingeland Ziekenhuis Streekziekenhuis Koningin Beatrix Bijlage 2 Effectanalyse Slingeland Ziekenhuis Streekziekenhuis Koningin Beatrix (openbare versie 1 ) September 2016 1 In deze openbare versie van de zienswijze zijn delen van de tekst vervangen of weggelaten

Nadere informatie

geactualiseerd.doc Ziekenhuizen Bijlage 1

geactualiseerd.doc Ziekenhuizen Bijlage 1 Drenthe 363 Scheper Emmen 56191/ 56191,1 nieuw/ver poliklinieken 2005 15.00 1.65 Flevoland 426 Flevoziekenhuis Almere 7664/ 1828,1 vering en snieuw 2004 70.00 6.30 354 Nij Smellinghe Drachten 66845/ 66845,1

Nadere informatie

CARDIOLOGIE CTCHIRG DERMATOL HEELKUNDE INTERNE GEN

CARDIOLOGIE CTCHIRG DERMATOL HEELKUNDE INTERNE GEN Erkende opleidingsinrichtingen per medisch specialisme naar soort, cluster en/of OOR, november 2010 instelling ANESTHESIOL CARDIOLOGIE CTCHIRG DERMATOL HEELKUNDE INTERNE GEN Alkmaar Medisch Centrum (MCA)

Nadere informatie

BOOG INFLAME (Borstkanker) / borstkanker

BOOG INFLAME (Borstkanker) / borstkanker BOOG 2014-05 INFLAME (Borstkanker) / borstkanker Prospectieve registratiestudie voor vrouwen met inflammatoir borstkanker in Nederland. Deelname aan deze studie heeft als doel om een Nederlandse prospectieve

Nadere informatie

Effectanalyse Stichting Rivas Zorggroep Stichting Albert Schweitzer Ziekenhuis

Effectanalyse Stichting Rivas Zorggroep Stichting Albert Schweitzer Ziekenhuis Bijlage 2 Effectanalyse Stichting Rivas Zorggroep Stichting Albert Schweitzer Ziekenhuis (openbare versie ) In deze openbare versie van de zienswijze zijn delen van de tekst vervangen of weggelaten om

Nadere informatie

PICA Seminar Patiëntenlogistiek. Spreiding en bereikbaarheid acute zorg

PICA Seminar Patiëntenlogistiek. Spreiding en bereikbaarheid acute zorg PICA Seminar Patiëntenlogistiek Spreiding en bereikbaarheid acute zorg 1 10 december 2012 Spreiding en bereikbaarheid acute zorg Acute zorg, vraag, aanbod, patiëntenstromen Bereikbaarheid SEH s Spreiding

Nadere informatie

Bijlage 2 Effectanalyse Waterland Ziekenhuis Westfries Gasthuis

Bijlage 2 Effectanalyse Waterland Ziekenhuis Westfries Gasthuis Bijlage 2 Effectanalyse Waterland Ziekenhuis Westfries Gasthuis (openbare versie) Oktober 2016 Inhoud 1. Inleiding 3 2. Gegevensselectie 4 2.1 Vektis gegevensset 4 2.2 Selecteren op productmarkten 4 3.

Nadere informatie

Naam ziekenhuis Adres Postcode Plaatsnaam

Naam ziekenhuis Adres Postcode Plaatsnaam Naam ziekenhuis Adres Postcode Plaatsnaam Admiraal De Ruyter Ziekenhuis, locatie Goes Postbus 15 4460 AA Goes Admiraal De Ruyter Ziekenhuis, locatie Middelburg Kalverstraat 1 4331 LZ Middelburg Admiraal

Nadere informatie

Overzicht Wvkl-vergunninghouders, afgegeven vanaf 1 juni 2007 d.d L/VD: vergunning donortestlaboratorium

Overzicht Wvkl-vergunninghouders, afgegeven vanaf 1 juni 2007 d.d L/VD: vergunning donortestlaboratorium L/VD: vergunning donortestlaboratorium L/VD Academisch Medisch Centrum hodn Universiteit van Amsterdam Meibergdreef 9 AMSTERDAM 3750 L/VD (020) 566 4252 Postbus 22660 1100DD AMSTERDAM Academisch Ziekenhuis

Nadere informatie

BESLUIT. Besluit van de Raad van Bestuur van de Nederlandse Mededingingsautoriteit als bedoeld in artikel 37, eerste lid, van de Mededingingswet.

BESLUIT. Besluit van de Raad van Bestuur van de Nederlandse Mededingingsautoriteit als bedoeld in artikel 37, eerste lid, van de Mededingingswet. Nederlandse Mededingingsautoriteit BESLUIT Besluit van de Raad van Bestuur van de Nederlandse Mededingingsautoriteit als bedoeld in artikel 37, eerste lid, van de Mededingingswet. Nummer 7563 / 25 Betreft

Nadere informatie

BESLUIT. Besluit van de Raad van Bestuur van de Nederlandse Mededingingsautoriteit als bedoeld in artikel 37 van de Mededingingswet.

BESLUIT. Besluit van de Raad van Bestuur van de Nederlandse Mededingingsautoriteit als bedoeld in artikel 37 van de Mededingingswet. Nederlandse Mededingingsautoriteit BESLUIT Besluit van de Raad van Bestuur van de Nederlandse Mededingingsautoriteit als bedoeld in artikel 37 van de Mededingingswet. Nummer 6115 / 14 Betreft zaak: Stichting

Nadere informatie

Aanvullende vergelijking Zorgkaart Nederland met CQ-index Ziekenhuisopname. Maarten Krol Stichting Miletus, april 2014

Aanvullende vergelijking Zorgkaart Nederland met CQ-index Ziekenhuisopname. Maarten Krol Stichting Miletus, april 2014 Aanvullende vergelijking Zorgkaart Nederland met CQ-index Ziekenhuisopname Maarten Krol Stichting Miletus, april 2014 1 Inhoud Samenvatting... 3 1. Achtergrond... 4 2. Methoden... 4 Gegevens... 4 Analyses...

Nadere informatie

Overzicht Wvkl-vergunninghouders, afgegeven vanaf 1 juni 2007 d.d L/VD: vergunning donortestlaboratorium 3750 L/VD L/VD

Overzicht Wvkl-vergunninghouders, afgegeven vanaf 1 juni 2007 d.d L/VD: vergunning donortestlaboratorium 3750 L/VD L/VD Overzicht Wvkl-vergunninghouders, afgegeven vanaf 1 juni 2007 d.d. 02-10-2017 L/VD: vergunning donortestlaboratorium L/VD Academisch Medisch Centrum hodn Universiteit van Amsterdam Meibergdreef 9 AMSTERDAM

Nadere informatie

Overzicht Wvkl-vergunninghouders, afgegeven vanaf 1 juni 2007 d.d

Overzicht Wvkl-vergunninghouders, afgegeven vanaf 1 juni 2007 d.d L/VD: vergunning donortestlaboratorium L/VD Academisch Medisch Centrum hodn Universiteit van Amsterdam Meibergdreef 9 AMSTERDAM 3750 L/VD (020) 566 4252 Postbus 22660 1100DD AMSTERDAM Academisch Ziekenhuis

Nadere informatie

Onderzoek voorjaar 2016 ONDERZOEK PATIËNTPORTALEN

Onderzoek voorjaar 2016 ONDERZOEK PATIËNTPORTALEN Onderzoek voorjaar 2016 ONDERZOEK PATIËNTPORTALEN Sparrenheuvel 32, 3708 JE Zeist (030) 2 270 500 info@mxi.nl www.mxi.nl Antoon van Luxemburg Caroline Willems 2016 EEN STIJGENDE LIJN IN HET GEBRUIK VAN

Nadere informatie

Potential Optimalisation of Expediency and Effectiveness of TNF-blockers

Potential Optimalisation of Expediency and Effectiveness of TNF-blockers Potential Optimalisation of Expediency and Effectiveness of TNF-blockers Namens alle patienten, verpleegkundigen en artsen, Ghiti Moghadam M, Vonkeman HE, Ten Klooster PM, Van Riel PLCM, Van de Laar MAFJ,

Nadere informatie

CAIRO5-studie (Dikkedarmkanker) / dikkedarmkanker

CAIRO5-studie (Dikkedarmkanker) / dikkedarmkanker CAIRO5-studie (Dikkedarmkanker) / dikkedarmkanker Onderzoek naar behandelingsstrategieën voor patiënten met darmkanker (colorectaal carcinoom) met uitzaaiingen die beperkt zijn tot de lever, welke primair

Nadere informatie

Gecontracteerde Ziekenhuizen

Gecontracteerde Ziekenhuizen Bovenij Ziekenhuis (020) 634 63 46 Statenjachtstraat 1 1034 CS AMSTERDAM Algemene ziekenhuishulp Bovenij Ziekenhuis (020) 634 63 46 Statenjachtstraat 1 1034 CS AMSTERDAM Heupoperatie (i.v.m. artrose) Bovenij

Nadere informatie

1100DD AMSTERDAM 2300RC LEIDEN. Ministerie van VWS

1100DD AMSTERDAM 2300RC LEIDEN. Ministerie van VWS d.d. 08-11-2016 L/VD: vergunning donortestlaboratorium L/VD Academisch Medisch Centrum hodn Universiteit van Amsterdam Meibergdreef 9 AMSTERDAM 3750 L/VD (020) 566 4252 Postbus 22660 1100DD AMSTERDAM Academisch

Nadere informatie

Aantal KvK nr AGB code WBMV omschrijving Naam organisatie Plaats Samenwerking

Aantal KvK nr AGB code WBMV omschrijving Naam organisatie Plaats Samenwerking 1 Protonentherapie APTC AMSTERDAM V en K 197681-117232-CZ 14-2-2014 2 58653473 Protonentherapie HollandPTC DELFT V 176992-114228-CZ 2-12-2013 3 116950 Protonentherapie UMCG GRONINGEN V en K 176993-114229-CZ

Nadere informatie

-----------------------------------------------------

----------------------------------------------------- IN DIT NUMMER: Naamswijziging CZO Erkenningsaanvragen op juridische entiteit Samenvoegen Kamers Aanpassing diplomaregistratie Start Jos Rutting Cursus Toetsen in de praktijk Erkenningen Benoemingen -----------------------------------------------------

Nadere informatie

Aantal KvK nr AGB code WBMV omschrijving Naam organisatie Plaats Samenwerking

Aantal KvK nr AGB code WBMV omschrijving Naam organisatie Plaats Samenwerking Aantal KvK nr AGB code WBMV omschrijving Naam organisatie Plaats Samenwerking Opmerkinge n Kenmerk brief Datum Geldigheidsdatum 1 Protonentherapie APTC AMSTERDAM V en K 197681-117232-CZ 14-2-2014 2 58653473

Nadere informatie

1100DD AMSTERDAM 2300RC LEIDEN. Ministerie van VWS

1100DD AMSTERDAM 2300RC LEIDEN. Ministerie van VWS d.d. 10-04-2015 L/VD: vergunning donortestlaboratorium Academisch Medisch Centrum hodn Universiteit van Amsterdam Meibergdreef 9 AMSTERDAM 3750 L/VD (020) 566 4252 Postbus 22660 1100DD AMSTERDAM Academisch

Nadere informatie

Overzicht stand van zaken CZO erkenningen met vermelding van de FZO contactpersoon

Overzicht stand van zaken CZO erkenningen met vermelding van de FZO contactpersoon Overzicht stand van zaken CZO erkenningen met vermelding van de FZO contactpersoon Bijgewerkt d.d. 18 mei 2015 VERVOLGOPLEIDING CARDIAC CARE VERPLEEGKUNDIGE CZO inschr. Plaats Status E-mailadres FZO contactpersoon

Nadere informatie

Overzicht Wvkl-erkenning- en -vergunninghouders, afgegeven vanaf 1 juni 2007 d.d

Overzicht Wvkl-erkenning- en -vergunninghouders, afgegeven vanaf 1 juni 2007 d.d L/VD: vergunning donortestlaboratorium L/VD Academisch Medisch Centrum hodn Universiteit van Amsterdam Meibergdreef 9 AMSTERDAM 3750 L/VD (020) 566 4252 Postbus 22660 1100DD AMSTERDAM Academisch Ziekenhuis

Nadere informatie

Overzicht Wvkl-erkenning- en -vergunninghouders, afgegeven vanaf 1 juni 2007 d.d

Overzicht Wvkl-erkenning- en -vergunninghouders, afgegeven vanaf 1 juni 2007 d.d L/VD: vergunning donortestlaboratorium L/VD Academisch Medisch Centrum hodn Universiteit van Amsterdam Meibergdreef 9 AMSTERDAM 3750 L/VD (020) 566 4252 Postbus 22660 1100DD AMSTERDAM Academisch Ziekenhuis

Nadere informatie

Bijzondere Neurochirurgie Academisch Medisch Centrum AMSTERDAM

Bijzondere Neurochirurgie Academisch Medisch Centrum AMSTERDAM 1 **nnb Protonentherapie APTC AMSTERDAM V en K 197681-117232-CZ 14-2-2014 2 58653473 Protonentherapie HollandPTC DELFT V 176992-114228-CZ 2-12-2013 3 116950 Protonentherapie UMCG GRONINGEN V en K 176993-114229-CZ

Nadere informatie

Dataset ACS/PCI registratie NCDR Verkorte versie Maart 2015

Dataset ACS/PCI registratie NCDR Verkorte versie Maart 2015 Dataset ACS/PCI registratie NCDR Verkorte versie Maart 2015 NCDR Adres: Strawinskylaan 229 1077XX Amsterdam Inhoudsopgave Inhoudsopgave... 2 Patiënt... 2 ACS Episode... 3 1.1 Binnenkomst en diagnose...

Nadere informatie

Overzicht Wvkl-vergunninghouders, afgegeven vanaf 1 juni 2007 d.d Registernummer 3750 L/VD. Registernummer L/VD.

Overzicht Wvkl-vergunninghouders, afgegeven vanaf 1 juni 2007 d.d Registernummer 3750 L/VD. Registernummer L/VD. Overzicht Wvkl-vergunninghouders, afgegeven vanaf 1 juni 2007 d.d. 10-05-2016 L/VD: vergunning donortestlaboratorium L/VD Academisch Medisch Centrum hodn Universiteit van Amsterdam Meibergdreef 9 AMSTERDAM

Nadere informatie

FEBRUARI 2010 IN DIT NUMMER:

FEBRUARI 2010 IN DIT NUMMER: IN DIT NUMMER: HBO ontwikkelingen operatieassistent en anesthesiemedewerker Cursus Toetsen in de praktijk wordt voor de derde maal georganiseerd Innovatieprijs Indienen van erkenningsaanvraag INTR OC Erkenningen

Nadere informatie

Staat voor: Registratie, Transparantie en Kwaliteit. Benchmark Rapport. ICD procedures. Toelichting NCDR ICD Deelnemende ziekenhuizen

Staat voor: Registratie, Transparantie en Kwaliteit. Benchmark Rapport. ICD procedures. Toelichting NCDR ICD Deelnemende ziekenhuizen Benchmark Rapport ICD procedures Periode: 2010-2012 Peildatum: Datum 26 juli 2013 Ziekenhuis: Catharina Ziekenhuis Michelangelolaan 2 5623 EJ Eindhoven Toelichting NCDR ICD 2010-2012 Deelnemende ziekenhuizen

Nadere informatie

Status per 19-08-2013

Status per 19-08-2013 Statusoverzicht naleving geclusterde voorschriften per ziekenhuis in 2012/2013 Nr. Naam Adres Inspectie onderdeel 1 Instelling voldoet aan voorschriften op het moment van: 1 Sint Lucas Andreas Jan Tooropstraat

Nadere informatie

Recente ontwikkelingen in de acute hartzorg

Recente ontwikkelingen in de acute hartzorg Recente ontwikkelingen in de acute hartzorg GEVOLGEN VOOR DE ORGANISATIE IN ZIEKENHUIZEN ROB VAN MECHELEN CONNECT 2012-2016 9-10-16 NVVC CONNECT 2016 1 Sterfte hartinfarct in Nederland 1970-2016 30 % Mortaliteit

Nadere informatie