Z Zo werkt zorgondernemerschap

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Z Zo werkt zorgondernemerschap"

Transcriptie

1 2013 De beste zorg onder één dak Zó werkt ondernemerschap Z Zo werkt zorgondernemerschap Verkort Jaarverslag MC Groep

2 Leeswijzer In dit verslag nemen we u mee in een vogelvlucht langs Wat waren de highlights? Waar gaan we ons de aankomende tijd op concentreren? En hoe hebben we het in financieel opzicht gedaan in 2013? Een uitgebreide versie van de jaarverantwoording en tevens de verplichte onderdelen die we als ziekenhuis via DigiMV hebben gepubliceerd, vindt u op Wij nodigen u van harte uit om uw opmerkingen over dit jaardocument met ons te delen. U kunt hiervoor contact opnemen met de afdeling PR & Communicatie, Stichting IJsselmeerziekenhuizen en MC Groep B.V. Na de bestuurlijke overname in februari 2009 van de IJsselmeerziekenhuizen door MC Groep B.V., bleef de rechtspersoon Stichting IJsselmeerziekenhuizen bestaan. Dit is gebleven gedurende de periode van de balanssteun, en blijft totdat we formeel de conversie naar een BV hebben kunnen maken. Intern en naar de buitenwereld presenteren we onze organisatie altijd als MC Groep, met de locaties MC Zuiderzee (Lelystad), MC Emmeloord en MC Dronten. In de jaarverantwoording wordt de naam Stichting IJsselmeerziekenhuizen of verkort Stichting gehanteerd wanneer het formeel over de rechtspersoon gaat. In de overige gevallen gebruiken we hier de naamsvermelding zoals we ook intern en naar buiten hanteren: MC Groep. 1

3 Voorwoord Raad van Bestuur Ondernemerschap in de zorg. Het blijft voor veel mensen een lastig begrip. Wij zien echter al vijf jaar, sinds de overname van de IJsselmeerziekenhuizen in 2009, dat het ondernemerschap werkt. Niet alleen hebben wij het vertrouwen van onze medewerkers, patiënten, verwijzers en stakeholders (terug)gekregen, we zijn ook goed op weg om van het ziekenhuis een financieel gezonde organisatie te maken. Een organisatie waar doelmatigheid, efficiëntie en kwaliteit centraal staan. Waar we ons verantwoordelijk voelen en tonen voor de maatschappelijke middelen en de veiligheid van onze patiënten. Een organisatie ook waar we vasthouden aan onze visie, ook als deze dwars staat op wat gangbaar is in de zorg. Het heeft ons gebracht tot wat we zijn: een ziekenhuisorganisatie waar de beste zorg onder één dak wordt aangeboden met een goede prijs/kwaliteit verhouding. En ook een platte organisatie waar verantwoordelijkheden laag in de organisatie liggen en er ruimte is voor ondernemerschap op het gebied van kwaliteitsverbeteringen was in meerdere opzichten een bewogen jaar. We troffen voorbereidingen voor de audit van het NIAZ, die eind 2013 plaatsvond. Een zeer intensief traject ging hier aan vooraf waarin alle afdelingen betrokken werden en medewerkers het NIAZ-bezoek vol vertrouwen ingingen. Die betrokkenheid viel ook de NIAZ-auditoren op. De voorzitter merkte op dat de medewerkers enthousiast en deskundig de gesprekken hadden gevoerd en werkplekken hadden getoond, en was verrast dat er tijdens de slotbijeenkomst op de vrijdagmiddag een grote opkomst was. Medewerkers toonden grote belangstelling. Op de kliniek startten we een reorganisatie waarbij afdelingen geclusterd werden en er werd begonnen aan flexibilisering. Doel van dit laatste is om personeel en productie beter op elkaar af te stemmen door een flexibeler inzet van verpleegkundig personeel. Een ingrijpend traject was het D3 (digitaal denken doen) project dat ook in 2014 en 2015 zal doorlopen, met deelprojecten Ordermanagement, Digitale Statusvoering (xcare EPD) en Elektronisch Verpleegkundig Dossier (EVD). Dit omvangrijke digitaliseringstraject vroeg, en vraagt nog steeds, een grote inspanning van onze medewerkers. Velen pakten taken op naast hun dagelijkse werkzaamheden, omdat zij een rol kregen in het project. Anderen vingen de extra drukte op die ontstond doordat collega s werden ingezet voor het D3 project. Die betrokkenheid en de hands-on mentaliteit in onze organisatie zorgden ervoor dat het elektronisch patiëntendossier (het xcare EPD) begin 2014 voor alle specialismen tegelijk geïmplementeerd kon worden. Dankwoord Geen ziekenhuis kan goed functioneren zonder de inzet van haar medewerkers. Voor onze organisatie geldt dat als geen ander. De gedrevenheid en betrokkenheid van onze medewerkers en vrijwilligers en de initiatieven die zij ontplooiden, hebben ervoor gezorgd dat onze ziekenhuisorganisatie succesvol kan ondernemen. We zijn trots op wat we met onze medewerkers en partners hebben bereikt. En blij met het vertrouwen dat onze patiënten, verwijzers, zorgverzekeraars en overige relaties waaronder de publieke overheden en de banken- opnieuw in ons stelden. De Raad van Bestuur bedankt de Raad van Toezicht voor de goede en deskundige samenwerking en de Cliëntenraad, Ondernemingsraad en Stafbestuur voor de waardevolle samenwerking. Lelystad, 15 december 2014 Raad van Bestuur Prof. dr. drs. L.H.L. Winter en W.F.H. de Boer 2

4 Verslag Raad van Toezicht De Raad van Toezicht houdt integraal toezicht op het beleid van de Raad van Bestuur en op de algemene gang van zaken binnen de Stichting. Behalve als toezichthouder fungeert de Raad vanuit de maatschappelijke betrokkenheid en kundigheid van de leden, tevens als klankbord en adviesorgaan van de Raad van Bestuur. Daarnaast is de Raad van Toezicht de werkgever van de Raad van Bestuur. De Raad van Toezicht heeft een aantal formele taken, zoals goedkeuring van besluiten conform de statuten. De Raad van Toezicht doet verslag van het toezicht voor wat betreft de financiën, de bezoldiging en kwaliteit & veiligheid. Samenstelling Raad van Toezicht De Raad van Toezicht bestaat uit: J.M. Leemhuis-Stout (voorzitter) F.H. Barneveld Binkhuysen (vicevoorzitter) D.M. Brouwer R. Spriensma J.C.M. Tadema-Koomen In 2013 was van de heren Barneveld Binkhuysen, Brouwer en Spriensma de vierjaarstermijn verstreken. Er is een besluit tot herbenoeming genomen voor vier jaar. De beëindiging van de balanssteun betekende dat de termijn van mevrouw Leemhuis automatisch zou eindigen. Zij is echter door de MC Groep voorgedragen om als lid van de Raad van Toezicht aan te blijven in een bestaande vacature. De Raad van Toezicht heeft hiertoe besloten en mevrouw Leemhuis gevraagd de voorzittersrol te blijven vervullen. Corporate Governance Ter zake zijn de geldende zorgbrede governance code en vigerende wet- en regelgeving van toepassing. Er wordt periodiek nagegaan of er nog wordt voldaan aan deze code. Zo heeft de Raad van Toezicht veel gesprekken met de Raad van Bestuur gevoerd over de inrichting van good governance in het kader van de conversie van de Stichting naar een BV. Standaard houdt de Raad van Toezicht jaarlijks een evaluatie van zijn eigen functioneren en voert de Raad evaluatiegesprekken met de Raad van Bestuur. Daarnaast worden jaarlijks overlegvergaderingen met cliëntenraad en ondernemingsraad bijgewoond door een delegatie van de Raad van Toezicht. Ook is een delegatie van de Raad van Toezicht periodiek aanwezig bij vergaderingen van de medische staf. Het bijwonen van genoemde vergaderingen vindt altijd plaats in overleg met en/of in aanwezigheid van de Raad van Bestuur. De Raad van Toezicht is zich zeer bewust dat aspecten als kwaliteit en veiligheid een steeds belangrijkere rol spelen binnen de zorgbrede governance code en hij bekijkt voortdurend welke rol hij daarin kan spelen. Deze rol kan verder gaan dan enkel toezicht houden. De Raad van Toezicht probeert actief bij te dragen aan het continu verbeteren van een maatschappelijke organisatie waarbij rekening wordt gehouden met verschillende stakeholders. Op deze manier profileert de Raad van Toezicht zich als een Raad die meegaat met zijn tijd en klaar is voor de toekomst. Overleg en besproken onderwerpen De Raad van Toezicht heeft in 2013 zeven keer regulier vergaderd in aanwezigheid van de Raad van Bestuur. In oktober 2013 hebben de Raad van Toezicht en Raad van Bestuur tijdens een extra strategie meeting teruggekeken naar het resultaat van de ingezette koers en aanpak sinds de overname van de IJsselmeerziekenhuizen. Hierbij is tevens stilgestaan bij toekomstige ontwikkelingen. Geconstateerd is dat de visie consistent is toegepast en nog steeds toekomstvast is en er dus verder gewerkt kan worden volgens de ingezette koers en de visie van de Raad van Bestuur. Voorts zijn tijdens deze meeting de governance consequenties besproken in het kader van de conversie van stichting naar BV. 3

5 Tijdens het reguliere overleg is met de Raad van Bestuur onder andere gesproken over de jaarrekening 2012, de maandelijkse rapportages en de conversie van de Stichting naar een BV conform de destijds bij de overname gemaakte afspraken. Tevens zijn besproken het Ondernemingsplan 2014, het digitaliseringsproject D3, de overgang van de PAAZ afdeling (psychiatrische afdeling algemeen ziekenhuis) naar GGz Centraal, de samenwerking met Cardiologie Centra Nederland, de overname van de verloskundigenpraktijk, de plannen rond de oprichting van een plastische chirurgie kliniek, het kwaliteit en veiligheidsbeleid (waaronder de behaalde VMS-accreditatie en de voorbereidingen voor de NIAZ accreditatie) en de flexibilisering van de kliniek. Onderwerp van gesprek was ook de afsluiting van de balanssteunperiode en in het kader daarvan de aanpassing van de vergoeding van de beide bestuurders conform de richtlijnen van de BBZ (Beloning Bestuurders in de Zorg). Ten tijde van de balanssteun deelden beide bestuurders één Balkenende norm. Daarnaast is gesproken over de landelijke trend van afnemende zorgconsumptie hetgeen leidt tot de noodzaak sturing te blijven geven op operationele kosten. In aanwezigheid van de accountant zijn het accountantsverslag 2012 en de managementletter besproken. De Auditcommissie is zes keer bijeen geweest met één lid van de Raad van Bestuur en het Hoofd FPC en de AOIC functionaris. Tevens heeft de accountant tweemaal een vergadering bijgewoond (betreffende de interim-controle en het jaarverslag). Hierbij werden onder meer de maandrapportages, de begroting, de accountantsverslagen, de AOIC, de belangrijkste risico s, het treasury beleid, het contractbeheer en de begroting besproken. De Governance en Remuneratiecommissie is in 2013 zes keer bij elkaar geweest. Onderwerpen die hierbij aan de orde zijn gekomen zijn onder andere good governance in het kader van de conversie van stichting naar BV, herijking van diverse reglementen en statuten in dat kader, het bezoldigingsbeleid voor de leden van de Raad van Toezicht en de leden van de Raad van Bestuur en de evaluatiegesprekken met bestuurders. NIAZ accreditatie De Raad van Toezicht is positief over de wijze waarop het ziekenhuis het traject naar de NIAZ-audits heeft voorbereid en de audits heeft georganiseerd. De Raad van Toezicht heeft kennis genomen van en een reactie gegeven op het Zelfevaluatie rapport (ZER) dat als basis diende voor de beslissing van het NIAZ om de audits te houden. Onderdeel van de audits was het gesprek dat de auditoren hadden met de voorzitter en één van de leden van de Raad van Toezicht. Vooruitblik 2014 De Raad van Toezicht stelt vast dat de visie van het bestuur en de ingezette koers goede resultaten hebben gegeven en ook in de toekomst gecontinueerd kan worden. Echter ook in 2014 zal, zeker vanwege de landelijk geconstateerde afnemende zorgconsumptie, veel aandacht moeten blijven voor de operationele kosten. De Raad van Toezicht heeft goedkeuring gegeven voor de conversie van de Stichting naar een BV en ziet dit proces met vertrouwen tegemoet. Ook constateert de Raad van Toezicht dat de Raad van Bestuur en alle medewerkers zich met energie en toewijding inzetten voor het ziekenhuis en spreekt zijn waardering hiervoor uit. Lelystad, 15 december

6 Naam D.M. Brouwer F.H. Barneveld Binkhuysen J.M. Leemhuis-Stout R. Spriensma J.C.M. Tadema-Koomen Hoofd- en Nevenfuncties Directeur Sequoia Directeur Catalyst Microfinance Investors Directeur ASA International Holding Supervisor radiologie Diagnostiek voor U Lid partijcommissie volksgezondheid VVD Lid van verscheidene medical, scientific and editorial boards Lid Raad van Commissarissen Forcare BV Voorzitter Nationaal Comité 4 en 5 mei Voorzitter Raad van Toezicht Stichting Spelderholt Lid Raad van Commissarissen Brabant Water Voorzitter Stichting Week van de Chronisch Zieken Lid RvT Stichting Wooncentra Flevoland Manager verpleeg- en verzorgingshuizen Lid RvT Viattence, Stichting voor verpleeghuis-, verzorgingshuis- en thuiszorg 5

7 Onze missie Onze missie is het leveren van kwalitatief hoogwaardige zorg als zelfstandig basisziekenhuis in goede samenwerking met de eerste- en de derdelijns zorgaanbieders. Hiermee willen we een aantrekkelijke zorgomgeving bieden voor zowel patiënten als medewerkers en hebben we als uitgangspunt een levensvatbare exploitatie te realiseren door efficiënt en doelmatig te werken. Onze verantwoordelijkheid en onze drijfveer ligt in het bereikbaar houden van veilige en kwalitatief goede basiszorg voor de inwoners van ons verzorgingsgebied. Daarbij is ons principe Wat we doen, doen we veel en doen we (dus) goed, steeds uitgangspunt voor onze keuzes. Zo verschuift onze rol steeds meer van een traditioneel ziekenhuis naar dat van een netwerkorganisatie dat met samenwerkingen en partners het aanbod aan zorg op een verantwoorde manier levert. Onze beleidsuitgangspunten Wij hebben als zelfstandig basisziekenhuis een belangrijke rol en functie voor de regio. We nemen deze verantwoordelijkheid door een verantwoord pakket aan kwalitatief hoogstaande en veilige zorg dichtbij de patiënt te leveren. Wij stellen daarom grenzen aan wat wij zelf bieden waarbij het volume en complexiteit van de zorg belangrijke bepalende factoren zijn. De geleverde zorg moet dan ook voldoen aan ons adagium Wat je veel doet, doe je goed. 6

8 Onze keuzes Missie en uitgangspunten voor het beleid bepalen onze keuzes. Het betekent dat we kritisch zijn in welke zorg we zelf blijven verzorgen, en voor welke zorg we gespecialiseerde centra aantrekken in ons ziekenhuis. Het principe van een medical mall is hiermee ontstaan. Dat werkt goed. Patiënten krijgen de zekerheid van de beste zorg onder één dak, dichtbij huis. De afgelopen jaren heeft dat geresulteerd in samenwerkingsvormen met andere partijen. Zoals: Oogziekenhuis Zonnestraal verzorgt al jaren de oogheelkundige zorg voor onze patiënten. Op onze locatie MC Emmeloord in hetzelfde gebouw en sinds medio 2013 ook binnen de muren van de locatie MC Zuiderzee in Lelystad (tot die tijd in een pand op loopafstand). In MC Zuiderzee werd hiervoor flink verbouwd om een modern en toegankelijk oogheelkundig centrum te realiseren. Revalidatiecentrum De Trappenberg (onderdeel van Merem Behandelcentra) levert op de locatie MC Zuiderzee de revalidatiezorg voor volwassenen. Met het OLVG werken we samen op het gebied van Tele-IC, waarbij een intensivist van het OLVG middels een televerbinding buiten kantoortijden de behandeling van patiënten op de IC van MC Zuiderzee overneemt van de intensivist van MC Groep. De obesitaszorg wordt op de locatie MC Zuiderzee geleverd door de Obesitaspoli, waar MC Groep een deelneming in heeft. Fysiotherapie, Ergotherapie en Oefentherapie zijn sinds 2011 ondergebracht bij ZorgTeam MC Zuiderzee. De diëtisten bieden sinds 2011 hun diensten in het ziekenhuis aan vanuit Dietheek Flevoland. Sinds medio 2013 wordt samengewerkt met Cardiologie Centra Nederland (CCN) die op al onze locaties verantwoordelijk is voor de cardiologische zorg. De psychiatrische en medisch-psychologische zorg is in het najaar van 2013 overgegaan naar GGz Centraal, waarbij hetzelfde zorgaanbod op de locatie MC Zuiderzee wordt gecontinueerd. Meerwaarde van de samenvoeging is dat een betere tweedelijnszorg gegarandeerd wordt doordat de crisisdienst, ambulante behandeling, dagbehandeling, klinische opname en ziekenhuispsychiatrie nu in één organisatie zijn geïntegreerd. Op die manier worden kwaliteit en continuïteit van de psychische zorg in de regio Flevoland ook in de toekomst gewaarborgd. Op de locatie MC Zuiderzee heeft de Poliklinische Apotheek Lelystad zich gevestigd, zodat patiënten direct na hun ziekenhuisbezoek hun medicatie kunnen ophalen. Met de plastisch chirurgen werkt MC Groep aan de oprichting van de Beekman Klinieken. In 2013 startten hiervoor de voorbereidingen. Het team werd in 2013 alvast uitgebreid met een plastisch chirurg gespecialiseerd in hand- en polschirurgie. Op de locatie MC Emmeloord is het gebouw Dokter J.H. Jansencentrum optimaal benut door ruimtes te verhuren aan zorg gerelateerde bedrijven. Hierdoor is inmiddels een echt voorzieningencentrum ontstaan. We zien ook een belangrijke taak in het ondersteunen van de eerstelijnszorg. Zo namen we medio 2013 een Verloskundigenpraktijk over zodat continuïteit van deze zorg gewaarborgd kon worden. 7

9 Onze aanpassingen De zorgmarkt is grillig en vraagt om meer flexibiliteit. Om de zorgvraag en personeelsbestand meer met elkaar in lijn te brengen, hebben we medio 2013 een traject van flexibilisering gestart in de kliniek. Verpleegkundigen kregen de mogelijkheid om vrijwillig uren in te leveren tegen een eenmalige vergoeding, en de garantie dat zij bij een aantrekkende zorgmarkt of in drukkere periodes ingezet zouden worden. Ook de wijze van roosteren is aangepast met de aanstelling van een Forecaster die met diverse gegevens een prognose maakt voor de bedbezetting en de benodigde personele inzet. De flexibilisering was onderdeel van een verandertraject in de kliniek. We startten in 2013 een omvangrijk digitaliseringsproject: D3 (digitaal denken doen), dat meerdere jaren in beslag zal nemen. Deelprojecten binnen D3 zijn het Ordermanagement, de Digitale Statusvoering (xcare EPD) en het Elektronisch Verpleegkundig Dossier (EVD). Het project en de veranderingen die het met zich meebrengt, heeft impact op alle zorgmedewerkers. Gestart werd met het Ordermanagement voor Radiologie en het Klinisch Chemisch Laboratorium en het xcare EPD (basisdossier). Zorgmedewerkers werden nauw betrokken bij de voorbereidingen rond ontwerp, inrichting, aanpak en scholing. Dat leidde er toe dat de implementatie van het xcare EPD basisdossier voor alle vakgroepen gelijktijdig kon plaatsvinden. 8

10 Onze inspanningen Eind 2012 behaalden we de VMS accreditatie. In 2013 gingen we aan de slag met de aangegeven verbeterpunten. De officiële uitreiking van het VMS-certificaat lieten we plaatsvinden tijdens de viering van ons vierjarig bestaan in februari. In 2013 werkten we, onder leiding van de afdeling Kwaliteit & Veiligheid, ziekenhuisbreed aan de voorbereidingen voor de audit van het NIAZ. Deze audit vond in december plaats. De auditoren maakten een compliment over het enthousiasme en de betrokkenheid van de medewerkers. Ook besteedden we ziekenhuisbreed aandacht aan het werken volgens de NEN 7510 en het VIM-en en MIP-en. Het systeem voor de VIM en MIP werd vervangen door VMOS. MC Groep vindt transparantie een belangrijke waarde en laat graag zien wat er speelt binnen het ziekenhuis. Tijdens de jaarlijkse Open Dag kunnen inwoners een kijkje achter de schermen nemen en kennismaken met de zorgmedewerkers. Een vast team artsen en verpleegkundig specialisten is om toerbeurt wekelijks te gast in het radioprogramma Medische Zaken van Omroep Flevoland. Medisch specialisten werken mee aan informatiebijeenkomsten van patiëntenverenigingen. Met een vaste frequentie worden in de huis-aan-huisbladen achtergronden en nieuwe ontwikkelingen binnen de zorg gepresenteerd en de media worden tijdig geïnformeerd over vernieuwingen, ontwikkelingen en nieuws. Zorgmedewerkers organiseren regelmatig activiteiten in het kader van landelijke thema s. Een mooi voorbeeld waren de gratis glucosemetingen en cholesterolmetingen die tijdens de Diabetesweek op al onze locaties werden georganiseerd en waar mensen massaal gebruik van maakten. Een zinvolle activiteit omdat ruim 16% van de deelnemers een verhoogde glucosewaarde had en tijdig de juiste vervolgzorg kregen. De Ondernemingsraad en de Cliëntenraad zijn voor de Raad van Bestuur gewaardeerde gesprekspartners. Beide gremia hebben formeel medezeggenschap en worden periodiek geraadpleegd. Een lid van de Raad van Bestuur heeft eenmaal per week informeel overleg en eenmaal per zes weken formeel overleg met de Ondernemingsraad. Dit bestuurslid heeft eenmaal per drie weken informeel overleg met de Cliëntenraad en de Raad van Bestuur raadpleegt de Cliëntenraad waar de Wet Medezeggenschap Cliënten Zorginstellingen dit vereist. 9

11 Onze resultaten NIAZ accreditatie VMS accreditatie Vaatkeurmerk Groene vinkje voor goede stomazorg Smiley voor Kindergeneeskunde Roze lintje voor borstkankerzorg Menzis TopZorg predicaat voor de behandelingen van Liesbreuken, Meniscus en Carpaal Tunnel Syndroom 10

12 Ook voldoen we aan Criteria Patiëntenwijzer Nederlandse Federatie van Kankerpatiënten voor lymfeklier- en bloedkanker Criteria Reumabond Kwaliteitsindicatoren Wij voldoen aan de vereiste kwaliteitsindicatoren. U vindt deze op: De landelijke lijstjes In het Elsevier onderzoek naar Beste ziekenhuizen behaalde MC Groep een goede score en bleek dat wij opnieuw tot de kopgroep behoren. Onderzocht werden de Patiëntgerichtheid en Medisch Zorg waarvoor wij resp. de maximale en één na hoogste score behaalden. In de Top 100 van de Nederlandse Ziekenhuizen van het AD stonden wij in 2013 op nummer 38. Uit de uitkomst bleek dat we heel goed scoorden op veiligheid en de kwaliteit van de verpleegkundige zorg en op de gebieden orthopedie (heup- en knie operaties) en borstkanker, en dat we bijna alle vereiste keurmerken hebben behaald. Financieel resultaat De financiële resultaten over 2013 vindt u in de jaarrekening aan het eind van dit document. 11

13 Onze toekomst Ook in 2014 wordt de ingezette koers van de afgelopen jaren voortgezet, waarbij we kritisch blijven kijken naar onze rol en wat wij als basisziekenhuis zelf moeten en kunnen leveren, en voor welke zorg we andere partijen betrekken, bijvoorbeeld vanwege hun specifieke expertise of omdat er gezamenlijk een optimalisatie bereikt kan worden. De grote uitdaging is het blijven verhogen van de kwaliteit tegen een goede balans tussen kosten en opbrengsten. Belangrijke thema s voor 2014 zijn resultaatsturing, kostenbeheersing, profilering en kwaliteit & veiligheid. De zorgmarkt is sterk in beweging. Niet alleen vanuit overheidswege of door de verwachtingen van zorgverzekeraars richting ziekenhuizen op het gebied van bijvoorbeeld volumes en kwaliteit, ook de marktvraag en verwachtingen door de zorgconsument bepalen het in te zetten beleid. Verder blijven we binnen de ketenzorg, samen met de 1 e en 3 e lijn, in gesprek over het zo goed mogelijk vormgeven van de zorg in ons adherentiegebied. Op het gebied van kwaliteit en veiligheid werken we in 2014 aan de verbeterpunten uit de VMS en NIAZ accreditatie. Meer weten over MC Groep in 2013? Kijk op voor de uitgebreide versie van de jaarverantwoording en de onderdelen die we via DigiMV hebben gepubliceerd. 12

14 Jaarrekening

15 INHOUDSOPGAVE Pagina 5.1 Jaarrekening Balans per 31 december Resultatenrekening over Kasstroomoverzicht over Grondslagen van waardering en resultaatbepaling Toelichting op de balans per 31 december Mutatieoverzicht materiële vaste activa(/financiële vaste activa) Specificatie ultimo boekjaar onderhanden projecten en gereedgekomen projecten Overzicht langlopende schulden ultimo Toelichting op de resultatenrekening over Overige gegevens Vaststelling en goedkeuring jaarrekening Statutaire regeling resultaatbestemming Resultaatbestemming Gebeurtenissen na balansdatum Controleverklaring 37

16 5.1 JAARREKENING

17 5.1 JAARREKENING BALANS PER 31 DECEMBER 2013 (na resultaatbestemming) Ref. 31-dec dec-12 ACTIVA Vaste activa Immateriële vaste activa 0 0 Materiële vaste activa Financiële vaste activa Totaal vaste activa Vlottende activa Voorraden Onderhanden projecten uit hoofde van DBC's / DBC-zorgproducten Vorderingen uit hoofde van financieringstekort Vorderingen uit hoofde van transitieregeling Overige vorderingen Effecten 0 0 Liquide middelen Totaal vlottende activa Totaal activa Ref. 31-dec dec-12 PASSIVA Eigen vermogen 9 Kapitaal Collectief gefinancierd gebonden vermogen Niet-collectief gefinancierd vrij vermogen Totaal eigen vermogen Voorzieningen 10 Voorzieningen uit hoofde van macrobeheersinstrument 0 0 Overige voorzieningen Langlopende schulden (nog voor meer dan een jaar) Kortlopende schulden (ten hoogste 1 jaar) Schulden uit hoofde van financieringsoverschot Schulden uit hoofde van honorariumplafond 0 0 Schulden uit hoofde van macrobeheersinstrument 0 0 Overige kortlopende schulden Totaal passiva Pagina 3

18 5.1.2 RESULTATENREKENING OVER 2013 BEDRIJFSOPBRENGSTEN: Ref Wettelijk budget voor aanvaardbare kosten Zvw-zorg 0 0 Wettelijk budget voor aanvaardbare kosten AWBZ (exclusief subsidies) Beschikbaarheidsbijdragen medisch specialistische zorg 0 0 vaste segment Niet-gebudgetteerde zorgprestaties (exclusief DBC's / DBC-zorgproducten A- en B-segment) Omzet DBC's / DBC-zorgproducten B-segment Omzet DBC's / DBC-zorgproducten A-segment Opbrengsten uit hoofde van transitieregelingen en honorariumplafonds Subsidies 0 0 Overige bedrijfsopbrengsten Som der bedrijfsopbrengsten BEDRIJFSLASTEN: Personeelskosten Honorariumkosten vrijgevestigd medisch specialisten die aan 0 0 de instelling voor medisch specialistische zorg declareren Afschrijvingen op immateriële en materiële vaste activa Bijzondere waardeverminderingen van vaste activa Overige bedrijfskosten Som der bedrijfslasten BEDRIJFSRESULTAAT Financiële baten en lasten RESULTAAT UIT GEWONE BEDRIJFSUITOEFENING Buitengewone baten Buitengewone lasten 0 0 Buitengewoon resultaat 0 0 RESULTAAT BOEKJAAR RESULTAATBESTEMMING Het resultaat is als volgt verdeeld: Toevoeging/(onttrekking): Reserve aanvaardbare kosten Pagina 4

19 5.1.3 KASSTROOMOVERZICHT Kasstroom uit operationele activiteiten Ref Bedrijfsresultaat Aanpassingen voor: - afschrijvingen terugneming bijzondere waardevermindering mutaties voorzieningen Veranderingen in vlottende middelen: - voorraden mutatie onderhanden werk uit hoofde van DBC's / DBC-zorgproducten vorderingen vorderingen/schulden uit hoofde van bekostiging vorderingen/schulden uit hoofde van de transitieregeling kortlopende schulden (excl. schulden aan banken) Kasstroom uit bedrijfsoperaties Ontvangen interest Betaalde interest Buitengewoon resultaat Totaal kasstroom uit operationele activiteiten Kasstroom uit investeringsactiviteiten Investeringen materiële vaste activa Desinvesteringen materiële vaste activa Investeringen immateriële vaste activa 0 0 Desinvesteringen immateriële vaste activa 0 0 Investeringen deelnemingen en/of samenwerkingsverbanden Mutatie leningen Overige investeringen in financiële vaste activa Totaal kasstroom uit investeringsactiviteiten Kasstroom uit financieringsactiviteiten Aflossing langlopende schulden Totaal kasstroom uit financieringsactiviteiten Mutatie geldmiddelen Stand geldmiddelen per 1 januari Stand geldmiddelen per 31 december Toelichting: Er is gebruik gemaakt van de indirecte methode. Pagina 5

20 5.1.4 GRONDSLAGEN VAN WAARDERING EN RESULTAATBEPALING Algemeen Groepsverhoudingen Zorginstelling Stichting IJsselmeerziekenhuizen behoort tot de MC Groep. Na de bestuurlijke overname in februari 2009 van de IJsselmeerziekenhuizen door MC Groep B.V., bleef de rechtspersoon Stichting IJsselmeerziekenhuizen bestaan. Hoewel intern en naar de buitenwereld onze organisatie gepresenteerd wordt als MC Groep, met de locaties MC Zuiderzee (Lelystad), MC Emmeloord en MC Dronten, wordt formeel nog de naam Stichting IJsselmeerziekenhuizen gehanteerd. Grondslagen voor het opstellen van de jaarrekening De jaarrekening is opgesteld in overeenstemming met de Regeling verslaggeving WTZi, de Richtlijnen voor de Jaarverslaggeving, in het bijzonder RJ 655 inzake de jaarverslaggeving door zorginstellingen, en Titel 9 Boek 2 Toelichting onzekerheden als gevolg van sectorontwikkelingen 2012/2014 Algemeen Inleiding onzekerheden omzet verantwoording 2013 medisch specialistische zorg Het afgelopen jaar heeft zich gekenmerkt door landelijke onzekerheden rond de omzetverantwoording van ziekenhuizen. Het landelijke herstelplan zoals gecommuniceerd in de brief van de Minister van VWS aan de Tweede Kamer dd. 22 mei 2014 heeft geleid dat bepaalde onzekerheden met betrekking tot omzet 2013 en eerder zijn ondervangen. Andere onzekerheden met betrekking tot de omzet zijn niet weggenomen. Deze resterende onzekerheden, het herstelplan en de bereikte status ter zake, die de omzetverantwoording in deze jaarrekening beïnvloeden, worden hierna toegelicht. Bij het bepalen van de omzet uit prestatiebekostiging DBC zorgproducten en overige zorgproducten, alsmede de opbrengsten uit hoofde van transitieregelingen en honoraria heeft Stichting IJsselmeerziekenhuizen de grondslagen voor waardering en resultaatbepaling gehanteerd zoals opgenomen in paragraaf van deze jaarrekening en zoals middels de handreiking omzetverantwoording die over 2013 door het Ministerie van VWS is vastgesteld. Oorzaken van de oorspronkelijke onzekerheden in de omzetverantwoording De onzekerheden waarvan sinds 2012 sprake is worden veroorzaakt door de gelijktijdige invoering van uitbreiding van het segment waarvoor prestatiebekostiging geldt in combinatie met een transitiemodel voor 2012 met doorwerking in 2013, wijzigingen in de DOT-productstructuur en nieuwe wijzen van contracteren met zorgverzekeraars. Diverse van de in 2012 gesignaleerde problemen inzake de omzetverantwoording golden in 2013 nog steeds, werkten door of waren doorontwikkeld in 2013 en gaven aanleiding tot nieuwe of gecontinueerde onzekerheden in de verantwoording en in de interne controle over Deze onzekerheden deden zich voor in combinatie met deels open normen voor registratie en facturatie die gedurende en na afloop van het boekjaar 2013 met terugwerkende kracht nader zijn geduid door de regelgever en intensivering van formele en materiële controles over 2013 en voorgaande jaren door de betrokken zorgverzekeraars. Deze onzekerheden in de opbrengstverantwoording werden in 2013, in tegenstelling tot 2012, in belangrijke mate niet meer gedempt door de werking van het transitiesysteem, aanneemsommen en het ruim overschrijden van plafonds. Ook definities van budgetteringsparameters die impact hebben op de transitiebekostiging en bekostiging van voorgaande jaren kwamen opnieuw ter discussie. Achtergrond landelijk herstelplan en stand van zaken herstelplan Voornoemde problematiek heeft uiteindelijk geleid tot een landelijk herstelplan voor de ziekenhuizen. Kern van het herstelplan (d.d. 22 mei2014 beschreven door de Minister van VWS ) is: Ziekenhuizen voeren een aanvullend omzetonderzoek uit over de jaren 2012 en 2013 in overeenstemming met het controleplan Correct Declareren en het Addendum hierop, met inachtneming van nadere duidingen van regelgeving door de NZa zoals in de loop van 2013 en tot in de zomer van 2014 vastgesteld (normverduidelijking en overzichten van casuïstiek rond toegestane en verboden registratie en declaratie door instellingen voor medisch specialistische zorg). Pagina 6

21 5.1.4 GRONDSLAGEN VAN WAARDERING EN RESULTAATBEPALING Indien het onderzoek toereikend is uitgevoerd, vervangt dit onderzoek de materiële en formele controles over de jaren 2012 en 2013 door de zorgverzekeraars. Beoordeling van de toereikendheid vindt plaats door de Expertgroep op basis van aanvullend omzetonderzoek. De uitkomsten (netto terug te betalen bedrag) worden finaal vastgesteld in onderhandeling tussen zorgverzekeraars en instellingen. De NZa committeert zich aan de uitkomsten van de Expertgroep (tenzij er sprake is van fraude) blijkens de brief van de Minister van VWS. Materiële controles tot en met 2011 moeten zijn afgerond door zorgverzekeraars en instellingen voor 1 september Definitieve vaststelling van het transitiebedrag door de NZa vindt plaats uiterlijk 1 december Beoordeling van de definitieve aanvraag vindt plaats door een ZN-commissie en de NZa. De NZa geeft duidelijkheid over de wijze van berekening van compensatie uit hoofde van de zogenaamde overgangsregeling kapitaallasten. Uitstel van publicatie van de jaarrekening 2013 tot uiterlijk 15 december 2014, zodat de uitkomsten van het aanvullend omzetonderzoek 2012/2013, de uitkomsten van de materiële controles tot en met 2011 en de definitieve vaststelling van het transitiebedrag kunnen worden verwerkt in de jaarrekening Middels het herstelplan is het mogelijk geworden voor de ziekenhuizen duidelijkheid te verkrijgen over de rechtmatigheidsaspecten en eventuele (resterende) onzekerheden hierin over de jaren tot en met 2013, alsmede over het definitieve transitiebedrag 2012 en (resterende) onzekerheden hierin. Stichting IJsselmeerziekenhuizen heeft deelgenomen aan het herstelplan. Hierna is een nadere toelichting opgenomen op de stand van zaken per onderdeel van het herstelplan: Aanvullend omzetonderzoek 2012/2013 Het rapportageformulier zelfonderzoek correct declareren is goedgekeurd door de ZN-expertgroep. Stichting IJsselmeerziekenhuizen heeft de uitkomsten eind september 2014 gecommuniceerd richting de verzekeraars. Hierop is vooralsnog geen reactie ontvangen. Stichting IJsselmeerziekenhuizen is in de bepaling van het resultaat 2013 uitgegaan van een resultaat neutrale uitkomst (geen positieve of negatieve verrekening uit hoofde van het zelfonderzoek). Materiële controles tot en met 2011 De materiële controles over de jaren tot en met 2011 zijn inmiddels afgewikkeld met de verzekeraars. De hieruit voortvloeiende correcties zijn verwerkt in de jaarrekening Aanvraag definitieve vaststelling transitiebedrag 2012 Stichting IJsselmeerziekenhuizen heeft de definitieve aanvraag ingediend bij NZa, deze is echter nog niet vastgesteld. Er loopt een bezwaarschriftprocedure bij de NZa, waarvan de uitkomst nog niet bekend is. In de jaarrekening is het transitiebedrag conform de definitieve aanvraag verwerkt. Toerekening van de contractafspraken met de zorgverzekeraars op schadejaar aan het boekjaar Stichting IJsselmeerziekenhuizen heeft met de zorgverzekeraars voor 2013 schadelastafspraken op basis van aanneemsommen resp. plafond afspraken gemaakt. Toerekening van de schadelastafspraken aan het boekjaar 2013 heeft plaatsgevonden op basis van een beste schatting van het voortgangspercentage ultimo De dientengevolge doorgevoerde nuanceringen respectievelijk correcties zijn conform de Handreiking omzetverantwoording op de omzet 2013 in mindering gebracht op het onderhanden werk ultimo De uiteindelijke uitkomsten zullen blijken uit de afrekeningen met zorgverzekeraars die in 2015 zullen plaatsvinden. Daarmee is er sprake van resterende (schattings)onzekerheden over de juistheid en/of volledigheid van de toegerekende omzet aan Afwikkeling FB tot en met 2011 De NZa heeft middels een circulaire de uitgangspunten voor finale afwikkeling FB kenbaar gemaakt zoals deze in overleg met de veldpartijen tot stand zijn gekomen. Tot op heden heeft nog geen verdere informatieverstrekking plaatsgevonden. Stichting IJsselmeerziekenhuizen heeft de jaren tot en met 2011 finaal afgerekend. Overgangsregeling kapitaallasten Stichting IJsselmeerziekenhuizen verwacht geen materiële effecten van deze regeling en heeft een vordering ter zake niet gewaardeerd. Macro beheers instrument Bij opmaak van de jaarrekening is niet betrouwbaar te schatten wat het effect gaat zijn van het macro beheers instrument voor 2012 en Eerste berekeningen van het ministerie van VWS wijzen erop dat mogelijk het instrument ingezet gaat worden, maar deze berekeningen zijn nog gebaseerd op premature cijfers die op het moment nog herijkt worden. Voor verdere toelichting rondom dit risico verwijzen we naar paragraaf Pagina 7

22 5.1.4 GRONDSLAGEN VAN WAARDERING EN RESULTAATBEPALING Doorbreken bankconvenanten inzake informatieverplichtingen Bij een doorbreking van het bankconvenant ontstaat de situatie dat de financieringsfaciliteiten die niet geborgd zijn door het Waarborgfonds voor de zorgsector, direct opeisbaar worden. De huisbankier heeft te kennen gegeven het rekening courant krediet niet te zullen opeisen op grond van het feit dat bij de jaarrekening 2013 door de accountant een verklaring met beperking in verband met de transitiefinanciering wordt afgegeven. Mede op grond hiervan zijn langlopende leningen dan ook niet gereclassificeerd naar kortlopende schulden en is de jaarrekening opgesteld op basis van de continuïteitsveronderstelling. Conclusie Raad van Bestuur De Raad van Bestuur heeft ten behoeve van de bepaling van het resultaat en de financiële positie de best mogelijke schattingen gemaakt op basis van de beschikbare informatie, onder andere met betrekking tot bovenstaande aspecten. De Raad van Bestuur is van mening dat met voornoemde toelichting de jaarrekening het vereiste inzicht geeft in het resultaat en de financiële positie van de instelling en de continuïteitsveronderstelling onderbouwd is Continuïteitsveronderstelling Deze jaarrekening is opgesteld uitgaande van de continuïteitsveronderstelling. In de loop van 2008 is, als gevolg van meerdere oorzaken, ernstige onzekerheid ontstaan over het voortbestaan van de Stichting IJsselmeerziekenhuizen. Als gevolg hiervan is een reddingsoperatie op gang gekomen, waarbij meerdere stakeholders hebben bijgedragen om het voortbestaan van de ziekenhuisactiviteiten door de stichting mogelijk te maken. Onderdeel van deze reddingsoperatie is ook een succesvolle balanssteunaanvraag bij de NZa geweest. De operatie houdt enerzijds in dat de Stichting voldoende aanvullende financiering heeft gekregen om niet in liquiditeitsproblemen te komen, anderzijds is met de aanvullende financiering en de balanssteun een omvangrijke en noodzakelijke reorganisatie gerealiseerd. In het verslagjaar 2013 heeft het ziekenhuis een positief resultaat behaald van 1,5 miljoen. Het Eigen Vermogen komt hierdoor uit op 1,6 miljoen negatief. De Raad van Bestuur heeft reeds in 2009, naast de reorganisatie een herstructureringsplan inclusief verbetermaatregelen opgesteld. De uitvoering van het reorganisatieplan is in 2013 conform planning geëindigd. Van de gevormde voorziening is 0,6 miljoen gebruikt in 2013, daarmee is de voorziening volledig aangewend. Na het doorvoeren van de reorganisatie verwacht de Raad van Bestuur dat de operationele resultaten de komende jaren positief zijn en de vermogenspositie verbetert. Als gevolg van recente systeemwijzigingen zijn het tijdig overeenkomen van contracten met zorgverzekeraars, toereikende plafonds/aanneemsommen en bevoorschotting en het op gang brengen van facturering, van essentieel belang ter voorkoming van liquiditeitsproblematiek. De contractonderhandelingen voor 2015 zijn effectief verlopen; Stichting IJsselmeerziekenhuizen heeft vóór 1 december 2014 overeenstemming bereikt met de zorgverzekeraars over de afspraken De Raad van Bestuur onderschrijft de uitgangspunten van de liquiditeitsprognose, waarbij de Stichting afhankelijk is van de tijdige betaling van verzekeraars. Op basis van deze prognose verwacht de Stichting toereikende liquiditeit te hebben om de verlaging van de kredietfaciliteit van 11,0 miljoen naar 8,0 miljoen na ontvangst van de transitiefinanciering te kunnen opvangen. Om op korte termijn extra liquiditeit te creëren, heeft de Stichting verschillende mogelijkheden in kaart gebracht en zijn reeds acties in gang gezet, waaronder de reeds overeengekomen extra bevoorschotting door de zorgverzekeraar. Tevens bevinden de verkooptransacties van enkele onderdelen van het ziekenhuis zich in de afrondende fase, hetgeen naar verwachting op korte termijn tot opbrengsten leidt. Om tot een structurele oplossing te komen wordt het werkkapitaalbeheer uitbesteed en wordt met verzekeraars onderhandeld over contractuele afspraken over hogere bevoorschotting. Middels deze maatregelen verwacht de Raad van Bestuur een structurele verbetering van de liquiditeitspositie te realiseren. Vergelijking met voorgaand jaar De grondslagen van waardering en van resultaatbepaling zijn ongewijzigd ten opzichte van voorgaand jaar. Pagina 8

23 5.1.4 GRONDSLAGEN VAN WAARDERING EN RESULTAATBEPALING Verbonden rechtspersonen Partij Aard van de betrokkenheid MC Groep B.V. Verstrekker achtergestelde lening 5 miljoen MC Groep B.V. Rente op achtergestelde lening Rente op lening B.V. Polikliniek Dronten Deelneming Oogziekenhuis Zonnestraal Flevoland B.V. Deelneming South Sea Investment B.V. Deelneming O.W.M. Medi-Risk B.A. Deelneming MC Groep Facilitair bedrijf B.V. Dochtermaatschappij Zorgteam MC Groep B.V. Indirect belang Dietheek Flevoland B.V. Dochtermaatschappij Oogziekenhuis Zonnestraal Flevoland B.V. Afnemer lening Stichting GGz Centraal Afnemer lening Stichting Vastgoed Beheer SSGL Afnemer lening Zorgteam MC Groep B.V. Afnemer lening Grondslagen van waardering van activa en passiva Activa en passiva Activa en passiva worden in het algemeen gewaardeerd tegen de verkrijgings- of vervaardigingsprijs of de actuele waarde. Indien geen specifieke waarderingsgrondslag is vermeld, vindt waardering plaats tegen de verkrijgingsprijs. Toelichtingen op posten in de balans, resultatenrekening en kasstroomoverzicht zijn in de jaarrekening genummerd. Gebruik van schattingen De opstelling van de jaarrekening vereist dat het management oordelen vormt en schattingen en veronderstellingen maakt die van invloed zijn op de toepassing van grondslagen en de gerapporteerde waarde van activa en verplichtingen, en van baten en lasten. De daadwerkelijke uitkomsten kunnen afwijken van deze schattingen. De schattingen en onderliggende veronderstellingen worden voortdurend beoordeeld. Herzieningen van schattingen worden opgenomen in de periode waarin de schatting wordt herzien en in toekomstige perioden waarvoor de Immateriële en materiële vaste activa De immateriële en materiële vaste activa worden gewaardeerd tegen verkrijgings- of vervaardigingsprijs onder aftrek van cumulatieve afschrijvingen en cumulatieve bijzondere waardeverminderingen. Het vervallen van het stelsel van bekostiging waarbij een integrale vergoeding voor werkelijke afschrijvingskosten van vaste activa was opgenomen, kan ook gevolgen hebben voor de waardering van de materiële vaste activa. Het vervallen van het stelsel van bekostiging kan worden aangemerkt als een aanwijzing voor de aanwezigheid van een bijzondere waardevermindering overeenkomstig Richtlijn 121 Bijzondere waardeverminderingen van vaste activa. De inschatting op basis van een uitgevoerde impairmenttest heeft aangetoond dat er ultimo 2013 geen sprake is van een bijzondere waardevermindering. De afschrijvingstermijnen van immateriële en materiële vaste activa zijn gebaseerd op de verwachte gebruiksduur van het vast actief. De afschrijvingen worden berekend als een percentage over de aanschafprijs volgens de lineaire methode op basis van de economische levensduur. Op bedrijfsterreinen en op onderhanden projecten en vooruitbetalingen op materiële vaste activa wordt niet afgeschreven. De volgende afschrijvingspercentages worden hierbij gehanteerd: Bedrijfsgebouwen : 2 % - 5 %. Machines en installaties : 10 %. Andere vaste bedrijfsmiddelen : 10 % - 20 %. Pagina 9

24 5.1.4 GRONDSLAGEN VAN WAARDERING EN RESULTAATBEPALING Financiële vaste activa Deelnemingen in groepsmaatschappijen en overige deelnemingen waarin invloed van betekenis kan worden uitgeoefend, worden gewaardeerd volgens de nettovermogenswaardemethode. Invloed van betekenis wordt in ieder geval verondersteld aanwezig te zijn bij het kunnen uitbrengen van 20% of meer van de stemrechten. De nettovermogenswaarde wordt berekend volgens de grondslagen die gelden voor deze jaarrekening; voor deelnemingen waarvan onvoldoende gegevens beschikbaar zijn voor aanpassing aan deze grondslagen, wordt uitgegaan van de waarderingsgrondslagen van de desbetreffende deelneming. Indien de waardering van een deelneming volgens de nettovermogenswaarde negatief is, wordt deze op nihil gewaardeerd. Deelnemingen waarop geen invloed van betekenis kan worden uitgeoefend, worden gewaardeerd tegen verkrijgingsprijs. Indien sprake is van een duurzame waardevermindering vindt waardering plaats tegen deze lagere waarde; afwaardering vindt plaats ten laste van de resultatenrekening. De leningen aan niet-geconsolideerde deelnemingen worden opgenomen tegen geamortiseerde kostprijs op basis van de effectieve rentemethode, verminderd met bijzondere waardeverminderingsverliezen. De grondslagen voor overige financiële vaste activa zijn opgenomen onder het kopje Financiële Instrumenten. Dividenden worden verantwoord in de periode waarin zij betaalbaar worden gesteld. Rentebaten worden verantwoord in de periode waartoe zij behoren, rekening houdend met de effectieve rentevoet van de desbetreffende post. Eventuele winsten of verliezen worden verantwoord onder de financiële baten en lasten. Bijzondere waardeverminderingen Vaste activa met een lange levensduur worden beoordeeld op bijzondere waardeverminderingen wanneer wijzigingen of omstandigheden zich voordoen die doen vermoeden dat de boekwaarde van een actief niet terugverdiend zal worden. De terugverdienmogelijkheid van activa die in gebruik zijn, wordt bepaald door de boekwaarde van een actief te vergelijken met de geschatte contante waarde van de toekomstige netto kasstromen die het actief naar verwachting zal genereren. Wanneer de boekwaarde van een actief hoger is dan de geschatte contante waarde van de toekomstige kasstromen, worden bijzondere waardeverminderingen verantwoord voor het verschil tussen de boekwaarde en de realiseerbare waarde. Vervreemding van vaste activa Voor verkoop beschikbare activa worden gewaardeerd tegen boekwaarde of lagere opbrengstwaarde. Voorraden Voorraden zijn gewaardeerd tegen kostprijs onder aftrek van een voorziening voor incourantheid. De voorziening, die in aftrek op de voorraden is gebracht, bedraagt 7% van de waarde van de voorraden. Financiële instrumenten Financiële instrumenten omvatten handels- en overige vorderingen, geldmiddelen, leningen en overige financieringsverplichtingen, handelsschulden en overige te betalen posten. Financiële instrumenten omvatten tevens in contracten besloten afgeleide financiële instrumenten (derivaten). Deze worden door de instelling gescheiden van het basiscontract en apart verantwoord indien de economische kenmerken en risico s van het basiscontract en het daarin besloten derivaat niet nauw verwant zijn, indien een apart instrument met dezelfde voorwaarden als het in het contract besloten derivaat aan de definitie van een derivaat zou voldoen en het gecombineerde instrument niet wordt gewaardeerd tegen reële waarde met verwerking van waardeveranderingen in de resultatenrekening. Financiële instrumenten, inclusief de van de basiscontracten gescheiden afgeleide financiële instrumenten, worden bij de eerste opname verwerkt tegen reële waarde, waarbij (dis)agio en de direct toerekenbare transactiekosten in de eerste opname worden meegenomen. Indien instrumenten niet zijn gewaardeerd tegen reële waarde met verwerking van waardeveranderingen in de resultatenrekening, maken eventuele direct toerekenbare transactiekosten deel uit van de eerste waardering. In contracten besloten financiële instrumenten die niet worden gescheiden van het basiscontract, worden verwerkt in overeenstemming met het basiscontract. Na de eerste opname worden financiële instrumenten op de hierna beschreven manier gewaardeerd. Pagina 10

25 5.1.4 GRONDSLAGEN VAN WAARDERING EN RESULTAATBEPALING Verstrekte leningen en overige vorderingen Verstrekte leningen en overige vorderingen worden gewaardeerd tegen geamortiseerde kostprijs op basis van de effectieverentemethode, verminderd met bijzondere waardeverminderingsverliezen. Overige financiële verplichtingen Financiële verplichtingen die geen deel uitmaken van een handelsportefeuille worden tegen geamortiseerde kostprijs gewaardeerd op basis van de effectieverentemethode. Afgeleide financiële instrumenten Afgeleide instrumenten worden gewaardeerd op kostprijs of lagere marktwaarde, tenzij hedge accounting onder het kostprijs hedge model wordt toegepast. Indien kostprijs hedge accounting wordt toegepast, vindt eerste waardering plaats tegen reële waarde. Zolang het afgeleide instrument betrekking heeft op afdekking van het specifieke risico van een toekomstige transactie die naar verwachting zal plaatsvinden, vindt geen herwaardering van dit instrument plaats. Zodra de verwachte toekomstige transactie leidt tot verantwoording in de winst- en verliesrekening, wordt de met het afgeleide instrument samenhangende winst of het met het afgeleide instrument samenhangende verlies in de resultatenrekening verwerkt. Indien de afgedekte positie van een verwachte toekomstige transactie leidt tot de opname in de balans van een niet-financieel actief of een niet-financiële verplichting past de instelling de kostprijs van dit actief aan met de afdekkingsresultaten die nog niet in de resultatenrekening zijn verwerkt. Een verlies voor het percentage groter dan de omvang van het afgeleide instrument ten opzichte van de afgedekte positie wordt op basis van kostprijs of lagere marktwaarde direct in de resultatenrekening verwerkt. Indien afgeleide instrumenten aflopen of worden verkocht, worden de afdekkingsrelaties beëindigd. De cumulatieve winst die of het cumulatieve verlies dat tot dat moment nog niet in de resultatenrekening was verwerkt, wordt als overlopende post in de balans opgenomen totdat de afgedekte transacties plaatsvinden. Indien de transacties naar verwachting niet meer plaatsvinden, wordt de cumulatieve winst of het cumulatieve verlies overgeboekt naar de winst-en-verliesrekening. Onderhanden projecten uit hoofde van DBC's / DBC-zorgproducten De onderhanden projecten uit hoofde van DBC's worden gewaardeerd tegen opbrengstwaarde van de reeds bestede verrichtingen. De productie van de onderhanden projecten is bepaald door de openstaande verrichtingen te koppelen aan de DBC's die ultimo boekjaar openstonden. Op de onderhanden projecten worden de voorschotten die ontvangen zijn van verzekeraars in mindering gebracht. Vorderingen Vorderingen worden opgenomen voor de geamortiseerde kostprijs (nominale waarde). Een voorziening wordt getroffen op de vorderingen op grond van verwachte oninbaarheid. Liquide middelen Liquide middelen bestaan uit kas, banktegoeden en direct opeisbare deposito s met een looptijd korter dan twaalf maanden. Rekening-courantschulden bij banken zijn opgenomen onder schulden aan kredietinstellingen onder kortlopende schulden. Liquide middelen worden gewaardeerd tegen de nominale waarde. Voorzieningen (algemeen) Voorzieningen worden gevormd voor in rechte afdwingbare of feitelijke verplichtingen die op de balansdatum bestaan waarbij het waarschijnlijk is dat een uitstroom van middelen noodzakelijk is en waarvan de omvang op betrouwbare wijze is te schatten. De voorzieningen worden gewaardeerd tegen de beste schatting van de bedragen die noodzakelijk zijn om de verplichtingen per balansdatum af te wikkelen. De voorzieningen worden gewaardeerd tegen de contante waarde van de uitgaven die naar verwachting noodzakelijk zijn om de verplichtingen af te wikkelen, tenzij anders vermeld. Wanneer verplichtingen naar verwachting door een derde zullen worden vergoed, wordt deze vergoeding als een actief in de balans opgenomen indien het waarschijnlijk is dat deze vergoeding zal worden ontvangen bij de afwikkeling van de verplichting. Pagina 11

Jaarrekening 2014. Stichting Oevernet

Jaarrekening 2014. Stichting Oevernet Jaarrekening 2014 Stichting Oevernet 1.0 Inhoud 1 Inhoud 2 2 Jaarrekening 2.1 Bestuursverslag 3 2.2 Grondslagen 4 2.3 Balans per 31 december 6 2.4 Staat van Baten en Lasten 7 2.5 Toelichting Financiële

Nadere informatie

Jaarrekening 2015 Stichting Oevernet

Jaarrekening 2015 Stichting Oevernet Jaarrekening 2015 Stichting Oevernet Inhoud 1 Bestuursverslag 3 1.1 Grondslagen van waardering en resultaatbepaling 4 2 Jaarrekening 2.1 Balans per 31 december 2015 6 2.2 Staat van baten en lasten over

Nadere informatie

Stichting Medische Voortplanting Voorburg

Stichting Medische Voortplanting Voorburg Stichting Medische Voortplanting Voorburg Jaarrekening 2015 INHOUDSOPGAVE Pagina 1.1 Jaarrekening 2015 1.1.1 Balans per 31 december 2015 4 1.1.2 Resultatenrekening over 2015 5 1.1.3 Kasstroomoverzicht

Nadere informatie

HOLLAND IMMO GROUP INSINGER DE BEAUFORT BEHEER B.V. TE EINDHOVEN. Halfjaarcijfers per 30 juni 2014. Geen accountantscontrole toegepast

HOLLAND IMMO GROUP INSINGER DE BEAUFORT BEHEER B.V. TE EINDHOVEN. Halfjaarcijfers per 30 juni 2014. Geen accountantscontrole toegepast HOLLAND IMMO GROUP INSINGER DE BEAUFORT BEHEER B.V. TE EINDHOVEN Halfjaarcijfers per 30 juni 2014 Balans per 30 juni 2014 Vóór resultaatbestemming ACTIVA 30 juni 2014 31 december 2013 Vlottende activa

Nadere informatie

Jaarverslaggeving 2014. Stichting Hospice Dignitas

Jaarverslaggeving 2014. Stichting Hospice Dignitas Jaarverslaggeving 2014 Stichting Hospice Dignitas INHOUDSOPGAVE Pagina 5.1 Jaarrekening 2014 5.1.1 Balans per 31 december 2014 1 5.1.2 Resultatenrekening over 2014 2 5.1.4 Grondslagen van waardering en

Nadere informatie

Financieel verslag Stichting De Nijensteen, Heerde

Financieel verslag Stichting De Nijensteen, Heerde Financieel verslag 2015 Stichting De Nijensteen, Heerde Inhoud Jaarrekening 3 Balans per 31 december 2015 (na voorgestelde resultaatbestemming) 4 Staat van baten en lasten over 2015 5 Grondslagen van waardering

Nadere informatie

HOLLAND IMMO GROUP BEHEER B.V. TE EINDHOVEN. Halfjaarcijfers per 30 juni 2015. Geen accountantscontrole toegepast

HOLLAND IMMO GROUP BEHEER B.V. TE EINDHOVEN. Halfjaarcijfers per 30 juni 2015. Geen accountantscontrole toegepast HOLLAND IMMO GROUP BEHEER B.V. TE EINDHOVEN Halfjaarcijfers per 30 juni 2015 Balans per 30 juni 2015 Vóór resultaatbestemming ACTIVA 30 juni 2015 31 december 2014 Vaste activa Immateriële vaste activa

Nadere informatie

3. Jaarrekening Stichting KHO-Heliomare

3. Jaarrekening Stichting KHO-Heliomare 3. Jaarrekening Stichting KHO-Heliomare 3.1 Balans per 31 december 2013 (voor resultaatbestemming) Activa 31-12-2013 31-12-2012 Vaste activa Materiële vaste activa 591.897 591.897 Financiële vaste activa

Nadere informatie

Jaarverslag Stichting Victas Fonds

Jaarverslag Stichting Victas Fonds Jaarverslag 214 Stichting Victas Fonds Utrecht, juni 215 E.J. Reinking M. de Munnik M. Scheper Bestuurder Penningmeester Secretaris Inhoudsopgave 1 Jaarverslag 214 3 2. Jaarrekening 214 4 2.1 Balans per

Nadere informatie

Jaarrekening 2013. Stichting Vrienden van Sprank

Jaarrekening 2013. Stichting Vrienden van Sprank Jaarrekening 2013 Stichting Vrienden van Sprank 1 INHOUDSOPGAVE Pagina 5.1 Jaarrekening 2013 5.1.1 Balans per 31 december 2013 4 5.1.2 Resultatenrekening over 2013 5 5.1.3 Kasstroomoverzicht over 2013

Nadere informatie

HOLLAND IMMO GROUP BEHEER B.V. TE EINDHOVEN. Halfjaarcijfers per 30 juni 2014. Geen accountantscontrole toegepast

HOLLAND IMMO GROUP BEHEER B.V. TE EINDHOVEN. Halfjaarcijfers per 30 juni 2014. Geen accountantscontrole toegepast HOLLAND IMMO GROUP BEHEER B.V. TE EINDHOVEN Halfjaarcijfers per 30 juni 2014 Balans per 30 juni 2014 Vóór resultaatbestemming ACTIVA 30 juni 2014 31 december 2013 Vlottende activa Handelsdebiteuren 1.624

Nadere informatie

HOLLAND IMMO GROUP BEHEER B.V. TE EINDHOVEN. Halfjaarcijfers per 30 juni Geen accountantscontrole toegepast

HOLLAND IMMO GROUP BEHEER B.V. TE EINDHOVEN. Halfjaarcijfers per 30 juni Geen accountantscontrole toegepast HOLLAND IMMO GROUP BEHEER B.V. TE EINDHOVEN Halfjaarcijfers per 30 juni 2016 Balans per 30 juni 2016 Vóór resultaatbestemming ACTIVA 30 juni 2016 31 december 2015 Vaste activa Immateriële vaste activa

Nadere informatie

Uitgebracht aan de directie en aandeelhouder van: Vinc Vastgoed Management I B.V. inzake. tussentijds bericht per 30 juni 2011

Uitgebracht aan de directie en aandeelhouder van: Vinc Vastgoed Management I B.V. inzake. tussentijds bericht per 30 juni 2011 Uitgebracht aan de directie en aandeelhouder van: inzake tussentijds bericht per 30 juni 2011 25 augustus 2011 Barendrecht INHOUDSOPGAVE Pagina Balans per 30 juni 2011 2 Winst- en verliesrekening over

Nadere informatie

3. Jaarrekening Stichting KHO-Heliomare

3. Jaarrekening Stichting KHO-Heliomare 3. Jaarrekening Stichting KHO-Heliomare 3.1 Balans per 31 december 2012 (voor resultaatbestemming) Activa 31-12-2012 31-12-2011 Vaste activa Materiële vaste activa 591.897 591.897 Financiële vaste activa

Nadere informatie

Stichting Vrienden van het Mauritshuis te s-gravenhage

Stichting Vrienden van het Mauritshuis te s-gravenhage BALANS PER 31 DECEMBER 2016 (na verwerking van het resultaat) ACTIEF 31.12.2016 31.12.2015 MATERIËLE VASTE ACTIVA 5.184.551 4.292.292 VOORRADEN 362.102 439.375 VORDERINGEN EN OVERLOPENDE ACTIVA 175.528

Nadere informatie

Jaarrekening 2014. Steun Stichting Vrienden van Winterdijk

Jaarrekening 2014. Steun Stichting Vrienden van Winterdijk Jaarrekening 2014 Steun Stichting Vrienden van Winterdijk INHOUDSOPGAVE Pagina Jaarrekening 2014 Balans per 31 december 2014 3 Resultatenrekening over 2014 4 Grondslagen van waardering en resultaatbepaling

Nadere informatie

Vaste activa Materiële vaste activa

Vaste activa Materiële vaste activa 1 BALANS PER 31 DECEMBER 2015 (voor winstbestemming) 31 december 2015 31 december 2014 ACTIVA Vaste activa Materiële vaste activa 375.365 504.356 Vlottende activa Voorraden 50.210 20.111 Vorderingen 105.994

Nadere informatie

Stichting Benedictus Labre

Stichting Benedictus Labre Stichting Benedictus Labre Boekjaar 2015 Stichting Benedictus Labre Utrecht 6 april 2016 Inhoud Blad Inhoud 2 Contactgegevens 2 Jaarverslag over boekjaar 2015 3 Jaarrekening 2015 4 Toelichting op de jaarrekening

Nadere informatie

Publicatiestukken 2014 van Stichting Vogelrevalidatiecentrum Zundert

Publicatiestukken 2014 van Stichting Vogelrevalidatiecentrum Zundert Publicatiestukken 2014 van Stichting Vogelrevalidatiecentrum Zundert Stichting Vogelrevalidatiecentrum Zundert Pagina 1 INHOUD 1 Balans op 31 december 2014 (na resultaatverdeling) 2 Winst- en Verliesrekening

Nadere informatie

Jaarrekening Steun Stichting Vrienden van Winterdijk

Jaarrekening Steun Stichting Vrienden van Winterdijk Jaarrekening 2013 Steun Stichting Vrienden van Winterdijk INHOUDSOPGAVE Pagina Jaarrekening 2013 Balans per 31 december 2013 3 Resultatenrekening over 2013 4 Grondslagen van waardering en resultaatbepaling

Nadere informatie

Uitgebracht aan de directie en aandeelhouder van: Vinc Vastgoed Management I B.V. inzake. tussentijds bericht per 1 juli 2010

Uitgebracht aan de directie en aandeelhouder van: Vinc Vastgoed Management I B.V. inzake. tussentijds bericht per 1 juli 2010 Uitgebracht aan de directie en aandeelhouder van: inzake tussentijds bericht per 1 juli 2010 7 juli 2010 Barendrecht INHOUDSOPGAVE Pagina Balans per 1 juli 2010 2 Winst- en verliesrekening over de periode

Nadere informatie

BALANS PER 31 DECEMBER 2016 (na resultaatbestemming) ====================== IMMATERIËLE VASTE ACTIVA

BALANS PER 31 DECEMBER 2016 (na resultaatbestemming) ====================== IMMATERIËLE VASTE ACTIVA JAARREKENING 2016 BALANS PER 31 DECEMBER 2016 (na resultaatbestemming) ====================== 31-12-2016 ---------------- 31-12-2015 ---------------- activa: IMMATERIËLE VASTE ACTIVA 5.375 6.875 MATERIËLE

Nadere informatie

Vereniging onderwijshuisvesting voortgezet onderwijs Breda en omstreken in coöperatief verband met uitsluiting van aansprakelijkheid (U.A.

Vereniging onderwijshuisvesting voortgezet onderwijs Breda en omstreken in coöperatief verband met uitsluiting van aansprakelijkheid (U.A. Financieel verslag 2012 Building Breda Vereniging onderwijshuisvesting voortgezet onderwijs Breda en omstreken in coöperatief verband met uitsluiting van aansprakelijkheid (U.A.) Breda Inhoud Algemeen

Nadere informatie

Financiele gegevens Stichting Hospice Hoeksche Waard

Financiele gegevens Stichting Hospice Hoeksche Waard Financiele gegevens 2013 Stichting Hospice Hoeksche Waard BALANS PER 31 DECEMBER 2013 ACTIVA Vaste activa Materiële vaste activa 515.767 Vlottende activa Vorderingen en overlopende activa 43.733 Liquide

Nadere informatie

Stichting Kringloopcentrum Spullenhulp, SOEST inzake de jaarrekening 2011

Stichting Kringloopcentrum Spullenhulp, SOEST inzake de jaarrekening 2011 , SOEST inzake de jaarrekening 2011 INHOUDSOPGAVE Pagina JAARREKENING Balans per 31 december 2011 2 Winst- en verliesrekening over 2011 4 Grondslagen van waardering en resultaatbepaling 5 Toelichting op

Nadere informatie

Jaarbericht. Weller Vastgoed Ontwikkeling Secundus BV

Jaarbericht. Weller Vastgoed Ontwikkeling Secundus BV Jaarbericht Weller Vastgoed Ontwikkeling Secundus BV 2014 Inhoudsopgave 1. Algemeen 2 2. Jaarrekening 3 2.1 Balans per 31-12-2014 (voor winstbestemming) 3 2.2 Winst en verliesrekening over 2014 4 2.3 Kasstroomoverzicht

Nadere informatie

Jaarrekening 2016 Stichting Piloot met Missie Gouda

Jaarrekening 2016 Stichting Piloot met Missie Gouda Jaarrekening 2016 Stichting Piloot met Missie Gouda Mei 2017 (vaststelling jaarrekening) Stichting Piloot met Missie, Gouda Pagina 1 van 6 Inhoud Balans per 31 december 2016 3 Toelichting op de balans

Nadere informatie

Uitgebracht aan de directie en aandeelhouder van: Vinc Vastgoed Management I B.V. inzake. tussentijds bericht per 30 juni 2012

Uitgebracht aan de directie en aandeelhouder van: Vinc Vastgoed Management I B.V. inzake. tussentijds bericht per 30 juni 2012 Uitgebracht aan de directie en aandeelhouder van: inzake tussentijds bericht per 30 juni 2012 28 augustus 2012 Barendrecht INHOUDSOPGAVE Pagina Balans per 30 juni 2012 2 Winst- en verliesrekening over

Nadere informatie

Steunstichting SBWU. Boekjaar Steunstichting SBWU Utrecht. 19 januari 2016

Steunstichting SBWU. Boekjaar Steunstichting SBWU Utrecht. 19 januari 2016 Steunstichting SBWU Boekjaar 2015 Steunstichting SBWU Utrecht 19 januari 2016 Inhoud Blad Jaarrekeningverslag over boekjaar 2015 3 Jaarrekening 2015 4 Balans per 31 december 2015 5 Winst-en verliesrekening

Nadere informatie

Financieel Verslag 2014 Stichting Mama Watoto

Financieel Verslag 2014 Stichting Mama Watoto Financieel Verslag 214 Stichting Mama Watoto 1 Inhoud Jaarrekening Balans per 31 december 214 5 Winst-en-verliesrekening over 214 7 Toelichting op de balans en winst- en verliesrekening 1 Overige gegevens

Nadere informatie

1. JAARREKENING Stichting Beeldende Kunst Noord-Kennemerland mei 2017

1. JAARREKENING Stichting Beeldende Kunst Noord-Kennemerland mei 2017 1. JAARREKENING Stichting Beeldende Kunst Noord-Kennemerland - 1-22 mei 2017 1.1 Balans per 31 december 2016 (Na resultaatbestemming) 31 december 2016 31 december 2015 ACTIVA Vaste activa Immateriële vaste

Nadere informatie

SPECIALISTERREN B.V. KOBALTWEG CE UTRECHT PUBLICATIERAPPORT 2016

SPECIALISTERREN B.V. KOBALTWEG CE UTRECHT PUBLICATIERAPPORT 2016 SPECIALISTERREN B.V. KOBALTWEG 11 3542CE UTRECHT PUBLICATIERAPPORT 2016 Handelsregister Kamer van Koophandel voor Woerden, dossiernummer 24396392. Vastgesteld door de algemene vergadering d.d. 14 augustus

Nadere informatie

VERKORTE JAARREKENING 2016 STICHTING KRANENBURGH Bergen (NH), 8 mei 2017

VERKORTE JAARREKENING 2016 STICHTING KRANENBURGH Bergen (NH), 8 mei 2017 VERKORTE JAARREKENING 2016 STICHTING KRANENBURGH Bergen (NH), 8 mei 2017 Foto Peter H. Toxopeus INHOUDSOPGAVE PAGINA Verkorte jaarrekening Balans per 31 december 2016 1-2 Staat van baten en lasten over

Nadere informatie

Financiele gegevens 2014. Stichting Hospice Hoeksche Waard

Financiele gegevens 2014. Stichting Hospice Hoeksche Waard Financiele gegevens 2014 Stichting Hospice Hoeksche Waard BALANS PER 31 DECEMBER 2014 ACTIVA Vaste activa Materiële vaste activa 488.106 Vlottende activa Vorderingen en overlopende activa 104.201 Liquide

Nadere informatie

Vinc Vastgoed Management I B.V. gevestigd te Rotterdam

Vinc Vastgoed Management I B.V. gevestigd te Rotterdam #ORG=saa#VES=rdm#PAP=vbl Vinc Vastgoed Management I B.V. gevestigd te Rotterdam Financieel verslag over het boekjaar 1-1-2014 / 30-6-2014 #ORG=saa#VES=rdm#PAP=vlg Vinc Vastgoed Management I B.V., Rotterdam

Nadere informatie

Jaarbericht. Weller Vastgoed Ontwikkeling Secundus BV

Jaarbericht. Weller Vastgoed Ontwikkeling Secundus BV Jaarbericht Weller Vastgoed Ontwikkeling Secundus BV 2015 Inhoudsopgave Inhoudsopgave... 1 1. Algemeen... 2 2. Jaarrekening... 3 2.1 Balans per 31 12 2015 (voor winstbestemming)... 3 2.2 Winst en verliesrekening

Nadere informatie

Jaarbericht Weller Wonen Holding BV 2014

Jaarbericht Weller Wonen Holding BV 2014 Jaarbericht Weller Wonen Holding BV 2014 Inhoudsopgave 1. Algemeen 2 2. Jaarrekening 3 2.1 Balans per 31-12-2014 (voor winstbestemming) 3 2.2 Winst en verliesrekening over 2014 4 2.3 Kasstroomoverzicht

Nadere informatie

1. JAARREKENING Stichting Beeldende Kunst Noord-Kennemerland mei 2016

1. JAARREKENING Stichting Beeldende Kunst Noord-Kennemerland mei 2016 1. JAARREKENING Stichting Beeldende Kunst Noord-Kennemerland - 1-3 mei 2016 1.1 Balans per 31 december 2015 (Na resultaatbestemming) 31 december 2015 31 december 2014 ACTIVA Vaste activa Materiële vaste

Nadere informatie

STICHTING MUSEUM VAN DE TWINTIGSTE EEUW KRENTENTUIN DG HOORN PUBLICATIERAPPORT 2016

STICHTING MUSEUM VAN DE TWINTIGSTE EEUW KRENTENTUIN DG HOORN PUBLICATIERAPPORT 2016 STICHTING MUSEUM VAN DE TWINTIGSTE EEUW KRENTENTUIN 24 1621 DG HOORN PUBLICATIERAPPORT 2016 Handelsregister Kamer van Koophandel Nederland, dossiernummer 41235850 Het RSIN-nummer is 801310830. INHOUDSOPGAVE

Nadere informatie

Jaarrekening Stichting Vrienden van Dôme

Jaarrekening Stichting Vrienden van Dôme Jaarrekening 2014 Inhoudsopgave Jaarrekening 1 Balans per 31 december 2014 2 Staat van baten en lasten over 2014 3 Waarderingsgrondslagen 4 Toelichting op de Balans per 31 december 2014 5 Toelichting op

Nadere informatie

Stichting Schiedamse Theaters Stadserf DZ Schiedam

Stichting Schiedamse Theaters Stadserf DZ Schiedam Stadserf 1 3112 DZ INHOUDSOPGAVE Pagina Jaarverslag 1 Jaarrekening Balans per 31 december 2015 2 Staat van baten en lasten over 2015 3 Kasstroomoverzicht 2015 4 Grondslagen voor waardering en resultaatbepaling

Nadere informatie

NLNet gevestigd te Nijkerk. Jaarrekening 2016

NLNet gevestigd te Nijkerk. Jaarrekening 2016 NLNet gevestigd te Nijkerk Inhoudsopgave Pagina Jaarrekening Balans per 31 december 2016 2 Staat van baten en lasten over 2016 4 Grondslagen van waardering en resultaatbepaling 5 Balans per 31 december

Nadere informatie

JAARREKENING 2016 STICHTING REIS MET JE HART

JAARREKENING 2016 STICHTING REIS MET JE HART JAARREKENING STICHTING REIS MET JE HART 1 BALANS PER 31 DECEMBER (na verwerking van het verlies) 31 december 31 december ACTIVA Vaste activa Materiële vaste activa (1) 27.731 27.897 Vlottende activa 27.731

Nadere informatie

JAARREKENING 2015 STICHTING REIS MET JE HART

JAARREKENING 2015 STICHTING REIS MET JE HART JAARREKENING 2015 STICHTING REIS MET JE HART 1 BALANS PER 31 DECEMBER 2015 (na verwerking van het verlies) 31 december 2015 ACTIVA Vaste activa Materiële vaste activa (1) 27.897 27.897 Vlottende activa

Nadere informatie

Jaarrekening per 31 december 2008. de Kijvelanden forensisch psychiatrisch centrum

Jaarrekening per 31 december 2008. de Kijvelanden forensisch psychiatrisch centrum Jaarrekening per 31 december 2008 de Kijvelanden forensisch psychiatrisch centrum 2 Jaarrekening 2008 3 Balans per 31 december 2008 4 Resultatenrekening over 2008 5 Grondslagen van waardering en resultaatbepaling

Nadere informatie

J A A R STUKKEN 2014. Pertax BV Ede

J A A R STUKKEN 2014. Pertax BV Ede J A A R STUKKEN 2014 Pertax BV Ede Opmaakdatum: 21 mei 2015 Jaarstukken 2014 - Jaarrekening - Overige gegevens Opmaakdatum: 21 mei 2015 1 Jaarrekening - Balans - Winst-en-verliesrekening - Toelichting

Nadere informatie

Ophorst Van Marwijk Kooy Vermogensbeheer N.V. Gouda

Ophorst Van Marwijk Kooy Vermogensbeheer N.V. Gouda Ophorst Van Marwijk Kooy Vermogensbeheer N.V. Gouda Rapport inzake de tussentijdse cijfers per 30 juni 2016 Inhoudsopgave Pagina Tussentijdse cijfers 1 Balans per 30 juni 2016 3 2 Winst- en verliesrekening

Nadere informatie

Jaarrekening 2012. Stichting Stay Clean

Jaarrekening 2012. Stichting Stay Clean Jaarrekening 2012 Stichting Stay Clean INHOUDSOPGAVE Pagina 1. Algemeen 1.1 Groepsverhoudingen 2 1.2 Doelstelling 2 1.3 Activiteiten 2 1.4 Resultaat 2 2 Jaarrekening 2012 2.1 Balans per 31 december 2012

Nadere informatie

Steunstichting SBWU. Boekjaar 2014. Steunstichting SBWU Utrecht. 2 april 2015

Steunstichting SBWU. Boekjaar 2014. Steunstichting SBWU Utrecht. 2 april 2015 Steunstichting SBWU Boekjaar 2014 Steunstichting SBWU Utrecht 2 april 2015 Inhoud Blad Jaarrekeningverslag over boekjaar 2014 3 Jaarrekening 2014 4 Balans per 31 december 2014 5 Winst-en verliesrekening

Nadere informatie

Stichting Ankh Antwoordkerk Kruisnetlaan 200 3192 KD Hoogvliet Rotterdam. Jaarrekening 2014

Stichting Ankh Antwoordkerk Kruisnetlaan 200 3192 KD Hoogvliet Rotterdam. Jaarrekening 2014 Antwoordkerk Kruisnetlaan 200 3192 KD Hoogvliet Rotterdam INHOUDSOPGAVE Pagina Rapportage Samenstellingsverklaring 4 Voorwoord 5 Resultaten 6 Ondertekening van de rapportage 7 Jaarstukken 2014 Jaarrekening

Nadere informatie

VOORBEELD JAARREKENING B.V. TE HOOFDDORP. Rapport inzake jaarstukken 2010

VOORBEELD JAARREKENING B.V. TE HOOFDDORP. Rapport inzake jaarstukken 2010 VOORBEELD JAARREKENING B.V. TE HOOFDDORP Rapport inzake jaarstukken 2010 INHOUDSOPGAVE Pagina RAPPORT 1 Opdracht 3 2 Samenstellingsrapport 3 3 Resultaat 4 4 Financiële positie 6 JAARREKENING 1 Balans per

Nadere informatie

Stichting Jai Hanuman Shree Raam Mandir Wijchen gevestigd te Wijchen. Balans per 31 december 2016 ACTIEF

Stichting Jai Hanuman Shree Raam Mandir Wijchen gevestigd te Wijchen. Balans per 31 december 2016 ACTIEF Balans per 31 december 2016 ACTIEF (in euro's) Toelichting 31 december 2016 31 december 2015 VASTE ACTIVA Materiële vaste activa Bedrijfsgebouwen en terreinen 656.749 656.749 656.749 656.749 VLOTTENDE

Nadere informatie

Jaarverslag Stichting Optimix Beleggersgiro 2013

Jaarverslag Stichting Optimix Beleggersgiro 2013 Jaarverslag 2013 Inhoudsopgave Algemene gegevens 2 Bestuurverslag 3 Jaarrekening 2013 4 - Balans per 31 december 2013 5 - Winst en verliesrekening over de periode 1 januari t/m 31 december 2013 6 - Toelichting

Nadere informatie

SynVest Fund Management B.V. Hogehilweg 5-Z 1101 CA AMSTERDAM. Publicatiebalans 2015

SynVest Fund Management B.V. Hogehilweg 5-Z 1101 CA AMSTERDAM. Publicatiebalans 2015 Hogehilweg 5-Z 1101 CA AMSTERDAM Publicatiebalans 2015 Vastgesteld door de Algemene Vergadering d.d. 29 juni 2016. Hogehilweg 5-Z 1101 CA AMSTERDAM Publicatiebalans 2015 Ingeschreven bij de Kamer van Koophandel

Nadere informatie

SynVest Fund Management B.V. gevestigd te Amsterdam Rapport inzake de Publicatiebalans 2016 Vastgesteld door de Algemene Vergadering d.d.

SynVest Fund Management B.V. gevestigd te Amsterdam Rapport inzake de Publicatiebalans 2016 Vastgesteld door de Algemene Vergadering d.d. SynVest Fund Management B.V. gevestigd te Amsterdam Rapport inzake de Publicatiebalans 2016 Vastgesteld door de Algemene Vergadering d.d. 26 juni 2017 Inhoudsopgave 1. Jaarrekening 1.1 Balans per 31 december

Nadere informatie

Profielen stellen. Profielen stellen. Colofon. Colofon. Jaarverslag 2011. ons kenmerk B040412 datum 4 april 2012. auteur Building Breda versie 2.

Profielen stellen. Profielen stellen. Colofon. Colofon. Jaarverslag 2011. ons kenmerk B040412 datum 4 april 2012. auteur Building Breda versie 2. Profielen stellen Jaarverslag 2011 Profielen stellen Jaarverslag 2011 Colofon ons kenmerk B040412 datum 4 april 2012 auteur Building Breda versie 2.0 status Definitief Colofon ons kenmerk B040412 datum

Nadere informatie

Stichting Sprint Schiedam Westvest BW Schiedam. Jaarrekening 2016

Stichting Sprint Schiedam Westvest BW Schiedam. Jaarrekening 2016 Westvest 26 3111 BW Schiedam INHOUDSOPGAVE Pagina Accountantsrapportage 2 Samenstellingsverklaring 3 Algemeen 4 Financieel Verslag Bestuursverslag 6 Jaarstukken 2016 Balans per 31 december 2016 8 Staat

Nadere informatie

De Grote Voskuil Capital B.V. Haarlem. Tussentijds overzicht over de periode 1 januari 2016 t/m 30 juni 2016

De Grote Voskuil Capital B.V. Haarlem. Tussentijds overzicht over de periode 1 januari 2016 t/m 30 juni 2016 Haarlem Tussentijds overzicht over de periode 1 januari 2016 t/m 30 juni 2016 INHOUD Pagina ACCOUNTANTSVERSLAG 1 Opdracht 3 2 Samenstellingsverklaring van de accountant 3 TUSSENTIJDS OVERZICHT 1 Balans

Nadere informatie

Stichting Instituut Fondsenwerving. gevestigd te Utrecht. Rapport inzake de Jaarrekening 2014

Stichting Instituut Fondsenwerving. gevestigd te Utrecht. Rapport inzake de Jaarrekening 2014 Stichting Instituut Fondsenwerving gevestigd te Utrecht Rapport inzake de Jaarrekening 2014 Inhoudsopgave Pagina Bestuursverslag 3 Jaarrekening Balans per 31 december 2014 5 Staat van baten en lasten over

Nadere informatie

J A A R STUKKEN Pertax BV Ede

J A A R STUKKEN Pertax BV Ede J A A R STUKKEN 2016 Pertax BV Ede Opmaakdatum: 30 maart 2017 Jaarstukken 2016 - Jaarrekening - Overige gegevens Opmaakdatum: 6 april 2017 1 Jaarrekening - Balans - Winst-en-verliesrekening - Toelichting

Nadere informatie

Kingdom Ministries De heer A. van der Laak Klaproosstraat WD OMMEN Publicatiebalans 2014

Kingdom Ministries De heer A. van der Laak Klaproosstraat WD OMMEN Publicatiebalans 2014 Kingdom Ministries De heer A. van der Laak Klaproosstraat 49 7731 WD OMMEN Publicatiebalans 2014 Vastgesteld op de bestuursvergadering d.d. 30 december 2016. Kingdom Ministries De heer A. van der Laak

Nadere informatie

Stichting Twente Hart Safe t.a.v. het bestuur Theo Wolvecampstraat ZZ HENGELO. Jaarrekening 2013

Stichting Twente Hart Safe t.a.v. het bestuur Theo Wolvecampstraat ZZ HENGELO. Jaarrekening 2013 Stichting Twente Hart Safe t.a.v. het bestuur Theo Wolvecampstraat 7 7556 ZZ HENGELO Jaarrekening 2013 Stichting Twente Hart Safe t.a.v. het bestuur Theo Wolvecampstraat 7 7556 ZZ HENGELO Jaarrekening

Nadere informatie

Jaarrekening Stichting Vrije Christelijke School Westerlee Galgeweg MT 's-gravenzande

Jaarrekening Stichting Vrije Christelijke School Westerlee Galgeweg MT 's-gravenzande Jaarrekening 2013 Stichting Vrije Christelijke School Westerlee Galgeweg 57 2671MT Voorblad 0 Inhoud Opdracht 2 Resultaatvergelijk 3 Financiele positie 5 Grondslagen 7 Balans 9 V en W 11 Materiele activa

Nadere informatie

Stichting Yourney te Amsterdam. Rapport inzake de jaarrekening 2012/2013

Stichting Yourney te Amsterdam. Rapport inzake de jaarrekening 2012/2013 Stichting Yourney te Amsterdam Rapport inzake de jaarrekening 2012/2013 Inhoudsopgave RAPPORT Blz. Algemeen 3 Fiscale positie 4 JAARREKENING Grondslagen voor de financiële verslaggeving 5 Balans per 31

Nadere informatie

Finquiddity Vermogensbeheer B.V., Hilversum Nummer kamer van koophandel: Gegenereerd op 10:40 25 mei 2016

Finquiddity Vermogensbeheer B.V., Hilversum Nummer kamer van koophandel: Gegenereerd op 10:40 25 mei 2016 31/12/2015 31/12/2014 Balans Balans voor of na resultaatbestemming Na Activa Vaste activa Materiële vaste activa 2.130 13.323 Vaste activa 2.130 13.323 Vlottende activa Vorderingen 781.596 683.707 Liquide

Nadere informatie

Stichting Healthcare Christian Fellowship International Centre, Voorthuizen

Stichting Healthcare Christian Fellowship International Centre, Voorthuizen Balans per 31 december 2014 (na verwerking van het verlies) ACTIVA VASTE ACTIVA Materiële vaste activa (1) 31 december 2014 Onroerende zaken 300.365 315.307 Inventaris 3.061 4.925 Vervoermiddelen 500 725

Nadere informatie

STICHTING LOKALE OMROEP MIDDEN-NL TE RENSWOUDE. Rapport inzake jaarstukken 2014

STICHTING LOKALE OMROEP MIDDEN-NL TE RENSWOUDE. Rapport inzake jaarstukken 2014 STICHTING LOKALE OMROEP MIDDEN-NL TE RENSWOUDE Rapport inzake jaarstukken 2014 INHOUDSOPGAVE Pagina ACCOUNTANTSVERSLAG 1 Resultaat 2 JAARREKENING 1 Balans per 31 december 2014 4 2 Winst-en-verliesrekening

Nadere informatie

123WatEenSite C. van de PC Teststraat 1 3351 ZZ Alblasserdam

123WatEenSite C. van de PC Teststraat 1 3351 ZZ Alblasserdam C. van de PC Teststraat 1 3351 ZZ Alblasserdam INHOUDSOPGAVE Pagina Accountantsrapportage 3 Voorwoord 4 Resultaten 5 Financiële positie 7 Ondertekening van de accountantsrapportage 9 Jaarstukken 2008 Jaarrekening

Nadere informatie

Stichting Voedselallergie gevestigd te Nijkerk. Jaarrekening 2016

Stichting Voedselallergie gevestigd te Nijkerk. Jaarrekening 2016 Stichting Voedselallergie gevestigd te Nijkerk Inhoudsopgave Pagina Jaarrekening Balans per 31 december 2016 2 Staat van baten en lasten over 2016 4 Grondslagen van waardering en resultaatbepaling 5 Balans

Nadere informatie

STICHTING EDMOND HUSTINX Postbus AH Maastricht. Publicatierapport 2013

STICHTING EDMOND HUSTINX Postbus AH Maastricht. Publicatierapport 2013 STICHTING EDMOND HUSTINX Postbus 333 6201 AH Maastricht Publicatierapport 2013 PUBLICATIERAPPORT Balans per 31 december 2013 Winst-en-verliesrekening over 2013 Grondslagen voor waardering en resultaatbepaling

Nadere informatie

Jaarrekening Stichting Vrienden van Vrijwaard

Jaarrekening Stichting Vrienden van Vrijwaard Jaarrekening 2016 Stichting Vrienden van Vrijwaard 20 november 2017 Stichting vrienden van Vrijwaard INHOUDSOPGAVE pagina 1.1 Jaarrekening 2016 1.1.1 Balans per 31 december 2016 1 1.1.2 Resultatenrekening

Nadere informatie

1. Balans per 31 december 2015 (na voorgestelde resultaatbestemming)

1. Balans per 31 december 2015 (na voorgestelde resultaatbestemming) 1. Balans per 31 december 2015 (na voorgestelde resultaatbestemming) Activa Referentie 31 december 2015 31 december 2014 (in euro's) Vaste activa 4.5.1 Materiele vaste activa 381 8.420 Vlottende activa

Nadere informatie

AEFIDES INSPIRATIS I BV TE GRONINGEN. Jaarverslag 2011 25 april 2012

AEFIDES INSPIRATIS I BV TE GRONINGEN. Jaarverslag 2011 25 april 2012 AEFIDES INSPIRATIS I BV TE GRONINGEN Jaarverslag 2011 INHOUDSOPGAVE Pagina JAARVERSLAG 1 Opdracht 2 2 Algemeen 3 3 Resultaat 4 4 Financiële positie 5 5 Directieverslag 6 JAARREKENING 1 Balans per 31 december

Nadere informatie

655 ZORGINSTELLINGEN EDITIE 2013

655 ZORGINSTELLINGEN EDITIE 2013 655 ZORGINSTELLINGEN EDITIE 2013 Deze Richtlijn 655 (aangepast 2013) vervangt Richtlijn 655 (herzien 2012) en is van kracht voor verslagjaren die aanvangen op of na 1 januari 2013. 101 1 Dit hoofdstuk

Nadere informatie

Rapport inzake de jaarrekening Stichting Special Arts Nederland te Amersfoort

Rapport inzake de jaarrekening Stichting Special Arts Nederland te Amersfoort Rapport inzake de jaarrekening 2016 Stichting Special Arts Nederland te JAARREKENING 1 BALANS PER 31 DECEMBER 2016 (na resultaatbestemming) ACTIVA 2016 2015 VASTE ACTIVA Materiële vaste activa 1 50.062

Nadere informatie

SynVest Fund Management B.V. Hogehilweg 5 1101 CA AMSTERDAM. Publicatiebalans 2014

SynVest Fund Management B.V. Hogehilweg 5 1101 CA AMSTERDAM. Publicatiebalans 2014 Hogehilweg 5 1101 CA AMSTERDAM Publicatiebalans 2014 Vastgesteld door de Algemene Vergadering d.d. 15-07-2015. Hogehilweg 5 1101 CA AMSTERDAM Publicatiebalans 2014 Ingeschreven bij de Kamer van Koophandel

Nadere informatie

Stichting Voedselbank Hoogezand e.o. Jaarrekening 2013

Stichting Voedselbank Hoogezand e.o. Jaarrekening 2013 Stichting Voedselbank Hoogezand e.o. Jaarrekening 1 Inhoudsopgave 1 Algemeen 2 Jaarrekening 2.1 Balans per 31 december 2.2 Resultatenrekening 2.3 Grondslagen van waardering en resultaatbepaling 2.4 Toelichting

Nadere informatie

CTOUCH Europe B.V. Het Schakelplein GR Eindhoven. Publicatierapport 2015

CTOUCH Europe B.V. Het Schakelplein GR Eindhoven. Publicatierapport 2015 CTOUCH Europe B.V. Het Schakelplein 20 5651 GR Eindhoven Publicatierapport 2015 Handelsregister Kamer van Koophandel voor Eindhoven, dossiernummer 17175918 Vastgesteld door de Algemene Vergadering van

Nadere informatie

Jaarrekening. BrightNL Coöperatie U.A. Statutair gevestigd te Amsterdam KvK inschrijving:

Jaarrekening. BrightNL Coöperatie U.A. Statutair gevestigd te Amsterdam KvK inschrijving: Jaarrekening BrightNL Coöperatie U.A. Statutair gevestigd te Amsterdam KvK inschrijving: 60880651 Rapport inzake de jaarrekening 2015 Inhoudsopgave JAARREKENING 3 BALANS PER 31 DECEMBER 2015 3 WINST- EN

Nadere informatie

Stichting Steunfonds KansPlus gevestigd te Houten

Stichting Steunfonds KansPlus gevestigd te Houten gevestigd te Houten Rapport inzake de Jaarrekening 2012 INHOUDSOPGAVE Pagina 1. Accountantsrapport 1.1 Opdracht 2 1.2 Algemeen 3 1.3 Resultaten 4 1.4 Financiële positie 5 2. Jaarrekening 2.1 Balans per

Nadere informatie

Jaarverslag 2014 stichting theater het Kruispunt

Jaarverslag 2014 stichting theater het Kruispunt Jaarverslag 2014 stichting theater het Kruispunt Jaarverslag 2014 stichting theater het Kruispunt - 1 - BALANS PER 31-12-2014 (bedragen in euro s) ACTIEF 31 december 2014 31 december 2013 Toelichting Vaste

Nadere informatie

Financiële informatie 2016 Stichting Museum Beelden aan Zee Den Haag

Financiële informatie 2016 Stichting Museum Beelden aan Zee Den Haag Financiële informatie 2016 Stichting Museum Beelden aan Zee Den Haag Missie Beelden aan Zee is het enige museum in Nederland dat zich exclusief richt op de moderne en hedendaagse, internationale beeldhouwkunst.

Nadere informatie

BALANS PER 31 DECEMBER 2015 (na resultaatbestemming) ====================== IMMATERIËLE VASTE ACTIVA MATERIËLE VASTE ACTIVA

BALANS PER 31 DECEMBER 2015 (na resultaatbestemming) ====================== IMMATERIËLE VASTE ACTIVA MATERIËLE VASTE ACTIVA JAARREKENING 2015 BALANS PER 31 DECEMBER 2015 (na resultaatbestemming) ====================== 31-12-2015 ---------------- 31-12-2014 ---------------- activa: IMMATERIËLE VASTE ACTIVA 6.875 8.375 MATERIËLE

Nadere informatie

DES Centrum gevestigd te Nijkerk. Jaarrekening 2016

DES Centrum gevestigd te Nijkerk. Jaarrekening 2016 DES Centrum gevestigd te Nijkerk Inhoudsopgave Pagina Jaarrekening Balans per 31 december 2016 2 Staat van baten en lasten over 2016 4 Grondslagen van waardering en resultaatbepaling 5 Balans per 31 december

Nadere informatie

STICHTING HOOP VOOR ALBANIË TE MAASDIJK. Rapport inzake jaarstukken 2014 30 juni 2015

STICHTING HOOP VOOR ALBANIË TE MAASDIJK. Rapport inzake jaarstukken 2014 30 juni 2015 STICHTING HOOP VOOR ALBANIË TE MAASDIJK Rapport inzake jaarstukken 2014 30 juni 2015 INHOUDSOPGAVE Pagina VERKORTE JAARREKENING 1 Balans per 31 december 2014 4 2 Staat van baten en lasten over 2014 5 3

Nadere informatie

Financieel verslag 2015

Financieel verslag 2015 Financieel verslag 2015 Inhoud Jaarrekening 2 Balans per 31 december 2015 3 Winst- en verliesrekening 2015 4 Toelichting op de balans en winst- en verliesrekening 5 Overige gegevens 10 Statutaire regeling

Nadere informatie

MAURITS EN ANNA DE KOCK STICHTING TE AMSTERDAM

MAURITS EN ANNA DE KOCK STICHTING TE AMSTERDAM MAURITS EN ANNA DE KOCK STICHTING TE AMSTERDAM Rapport inzake jaarstukken 2012 INHOUDSOPGAVE Pagina ACCOUNTANTSVERSLAG 1 Ontbreken van de verklaring 2 2 Algemeen 2 3 Ontbreken van de verklaring 4 JAARREKENING

Nadere informatie

Jaarrekening 2013 Stichting Mies te Assendelft

Jaarrekening 2013 Stichting Mies te Assendelft Jaarrekening 2013 Stichting Mies te Assendelft INHOUDSOPGAVE Pagina 5.1 Jaarrekening 2013 5.1.1 Balans per 31 december 2013 1 5.1.2 Resultatenrekening over 2013 2 5.1.3 Kasstroomoverzicht over 2013 3 5.1.4

Nadere informatie

Stichting Buurderij De Wilde Haan. Balloo 94 9458 TD BALLOO. Jaarrekening 2012

Stichting Buurderij De Wilde Haan. Balloo 94 9458 TD BALLOO. Jaarrekening 2012 Stichting Buurderij De Wilde Haan Balloo 94 9458 TD BALLOO Jaarrekening 2012 Stichting Buurderij De Wilde Haan Balloo 94 9458 TD BALLOO Jaarrekening 2012 INHOUDSOPGAVE Pagina 1. Jaarrekening 1.1 Balans

Nadere informatie

Sarcoïdose Belangenvereniging Nederland gevestigd te Nijkerk. Jaarrekening 2016

Sarcoïdose Belangenvereniging Nederland gevestigd te Nijkerk. Jaarrekening 2016 Sarcoïdose Belangenvereniging Nederland gevestigd te Nijkerk Inhoudsopgave Pagina Jaarrekening Balans per 31 december 2016 2 Staat van baten en lasten over 2016 4 Grondslagen van waardering en resultaatbepaling

Nadere informatie

FINANCIEEL VERSLAG 2014 STG. TUIN LAAG OORSPRONG OOSTERBEEK

FINANCIEEL VERSLAG 2014 STG. TUIN LAAG OORSPRONG OOSTERBEEK FINANCIEEL VERSLAG 2014 STG. TUIN LAAG OORSPRONG OOSTERBEEK JAARREKENING 2014 1 BALANS PER 31 DECEMBER 2014 (na resultaatbestemming) 31 december 2014 31 december 2013 ACTIVA Vaste activa Materiële vaste

Nadere informatie

Financiële Verantwoording 2014. Stichting OOK- OC!

Financiële Verantwoording 2014. Stichting OOK- OC! Financiële Verantwoording 2014 Stichting OOK- OC! Onderzoek en Ontwikkeling voor het verbeteren van de Kwaliteit van Ondersteunde Communicatie voor mensen met beperkingen en hun omgeving 1 P agina Inhoudsopgave

Nadere informatie

Interim Jaarrekening 2016

Interim Jaarrekening 2016 Interim Jaarrekening 2016 BrightPensioen Coöperatief U.A. Statutair gevestigd te Amsterdam KvK inschrijving: 65983351 Rapport inzake de interim jaarrekening december 2016 Inhoudsopgave JAARREKENING 2016

Nadere informatie

Stichting Jan van der Togt. te Amstelveen. Publicatierapport inzake de jaarrekening 2014

Stichting Jan van der Togt. te Amstelveen. Publicatierapport inzake de jaarrekening 2014 Stichting Jan van der Togt te Amstelveen Publicatierapport inzake de jaarrekening 2014 Inhoudsopgave Pagina Jaarrekening Balans per 31 december 2014 2 Staat van baten-en-lasten over 2014 4 Grondslagen

Nadere informatie

Stichting Kringloopcentrum Spullenhulp, SOEST inzake de jaarrekening 2013

Stichting Kringloopcentrum Spullenhulp, SOEST inzake de jaarrekening 2013 , SOEST inzake de jaarrekening 2013 INHOUDSOPGAVE Pagina JAARREKENING Balans per 31 december 2013 2 Winst- en verliesrekening over 2013 4 Grondslagen van waardering en resultaatbepaling 5 Toelichting op

Nadere informatie

Stichting Dreams4You Nederland T.a.v. het Bestuur Postbus 114 6114 ZJ Susteren. Rapport inzake de jaarstukken over 2013

Stichting Dreams4You Nederland T.a.v. het Bestuur Postbus 114 6114 ZJ Susteren. Rapport inzake de jaarstukken over 2013 Stichting Dreams4You Nederland T.a.v. het Bestuur Postbus 114 6114 ZJ Susteren Rapport inzake de jaarstukken over 2013 Dossiernummer: 5326 Datum: 2 december 2014 INHOUDSOPGAVE Pagina FINANCIEEL VERSLAG

Nadere informatie

JAARVERSLAG Stichting De Friesland

JAARVERSLAG Stichting De Friesland JAARVERSLAG 2016 Stichting De Friesland Inhoudsopgave Directieverslag... 2 Overzicht samenstelling directie en raad van toezicht... 4 Jaarrekening 2016... 5 Balans per 31 december 2016... 6 Winst- en verliesrekening

Nadere informatie

Publicatiestukken van 19 november 2014 t/m 31 december 2015

Publicatiestukken van 19 november 2014 t/m 31 december 2015 Publicatiestukken van 19 november 2014 t/m 31 december 2015 Deze publicatiestukken zijn ontleend aan de jaarrekening van 19 november 2014 t/m 31 december 2015, welke is vastgesteld en goedgekeurd in de

Nadere informatie

Finles N.V. Halfjaarverslag 2013

Finles N.V. Halfjaarverslag 2013 Finles N.V. Halfjaarverslag 2013 1. Algemene informatie Directie De directie van Finles N.V. wordt gevoerd door: Drs. J.A.M. van der Holst R.J. van Kuijk J.P.P.A. van Oudvorst RA Vestigingsplaats Finles

Nadere informatie

Stichting Kringloopcentrum Spullenhulp, SOEST inzake de jaarrekening 2012

Stichting Kringloopcentrum Spullenhulp, SOEST inzake de jaarrekening 2012 , SOEST inzake de jaarrekening 2012 INHOUDSOPGAVE Pagina JAARREKENING Balans per 31 december 2012 2 Winst- en verliesrekening over 2012 4 Grondslagen van waardering en resultaatbepaling 5 Toelichting op

Nadere informatie