HOOFDSTUK 1. OMSCHRIJVING VAN HET BEGRIP MARKETING

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "HOOFDSTUK 1. OMSCHRIJVING VAN HET BEGRIP MARKETING"

Transcriptie

1 INHOUD Voorwoord v Dankwoord ix Lijst van figuren xxv OPZET VAN HET HANDBOEK ROUTEPLAN NAAR KLANT- EN MARKTGERICHT ONDERNEMEN INLEIDING DEEL I WAARDE KIEZEN HOOFDSTUK 1. OMSCHRIJVING VAN HET BEGRIP MARKETING Ontstaan van het begrip marketing Historische schets van het ondernemen Van discipline naar bedrijfsbeleid Marketing in macro-economisch perspectief Definitie van marketing Marketing in de 21ste eeuw Marketing en bedrijfsbeleid Het marketingbeleid en de ondernemingsresultaten De mate van marktoriëntatie Marketing in managementperspectief Marketing is een maatschappelijk kader De nieuwe marketingwereld HOOFDSTUK 2. DE MARKETINGOMGEVING Inleiding Leveranciers Concurrenten Tussenpersonen De markt De media De overheid xi

2 2.8. Belangengroepen Het grote publiek De fysieke omgeving De demografische omgeving De economische omgeving De sociale omgeving De juridische omgeving De technologische omgeving De culturele omgeving De internationale omgeving De marketingomgeving en het ondernemen HOOFDSTUK 3. DE MARKT Inleiding Wat is een markt? Marktbegrippen Marktvormen Marktdefinitie Marktomvang Marktevolutie Factoren die de marktevolutie beïnvloeden Marktsegmentatie Marktsegmentatievariabelen Voorwaarden van marktsegmentatie Marktsegmentatie versus productsegmentatie Segmentatietechnieken Discriminantanalyse Clusteranalyse Doelmarkten (market targeting) Segmentatie en marketingbeleid De marktpartijen Marktkennis: een kritische succesfactor HOOFDSTUK 4. MARKETINGSTRATEGIE Inleiding Strategie en het marketingwaardeketenmodel Omschrijving van het begrip strategie Strategische planning en marketing xii

3 4.5. De context van strategiebepaling Strategieontwikkeling Het formuleren van de strategie De samenstellende elementen van strategie Bedrijfstakanalyse Business-definitie Bedrijfsmissie Strategische objectieven Strategiekeuze Strategische denkmodellen: een bloemlezing De groeimatrix van Ansoff Het Boston Consultancy Group Model De General Electric-matrix Het waardeketenmodel Concurrentiestrategieën van Porter Strategie in functie van de marktpositie Strategie en planning Hoe een markt benaderen? De marketingmix De optimale marketingmix? Trade marketing HOOFDSTUK 5. MARKETING RESEARCH Inleiding Het Marketing Information System M.I.S Interne rapportering Marketing Intelligence Marktonderzoek De rol van marktonderzoek Het marktonderzoeksproces Definiëring van de onderzoeksvragen Onderzoeksontwerp: bepaling van de onderzoeksdoelgroep en steekproeftrekking Bepaling van de onderzoeksmethode Analyse en rapportage Implementeren van de resultaten Bewaren van de inzichten in een Marketing Intelligence System Het meten van de marketingprestaties met de marketing metrics xiii

4 5.7. Het inschatten van de huidige en toekomstige vraag of forecasting (verkoopprognoses) Kwalitatief marktonderzoek De paradox van kwantitatief onderzoek De rol van kwalitatief onderzoek Het ene kwalitatieve onderzoek is het andere niet: verschillende types van kwalitatief onderzoek Verschillende benaderingswijzen: individuele gesprekken, duo-interviews, interactieve groepssessies Het belang van homogenisering Representativiteit Aantal respondenten in het onderzoek en aantal respondenten per groep Voorwaarden en vereisten van een goed onderzoek Rapportering en interpretatie Fundamentele platformen om sterke (merk)relaties met mensen uit te bouwen Face-to-face en online onderzoek Online onderzoek heeft zeker een uitgesproken relevantie Belangrijke ontwikkelingen binnen kwalitatief marktonderzoek: neurodiagnostisch marktonderzoek De praktijk van bruikbare marketing research vuistregels Management en marktonderzoek Ethiek van het marktonderzoek HOOFDSTUK 6. KLANTENGEDRAG Inleiding De voornaamste beïnvloedingsfactoren Culturele factoren Sociale klasse Maatschappelijke rol en status Persoonlijke kenmerken Leeftijd en levenscyclus Beroep Levensstijl Psychologische factoren Behoefte(n) en motivatie Het koopbeslissingsproces De deelnemers aan het beslissingsproces xiv

5 Types van aankoopgedrag Complex aankoopgedrag Dissonantievermindering Routinematig aankoopgedrag Variatiezoekend gedrag Het aankoopbeslissingsproces Categorieën van productaanvaarders Productcategorieën Functies van het product Het koopbeslissingsproces en informatieverwerking Consumentengedrag en marketingmanagement HOOFDSTUK 7. WAARDE KIEZEN Inleiding Waarden als richtlijnen voor het consumentengedrag Waarden en normen Waarden en consumentengedrag Dieperliggende noden en motieven De menselijke psyche: eenheid in ogenschijnlijke verscheidenheid Verschillende modellen van de menselijke geest Een systematisering van de consumentenmotivaties De contextgebonden aard van waarden maakt ze relevant voor marketing Van UPO over USP naar USP: Unique Satisfaction Proposition Merken als de veruitwendiging van de voldoening die de consumens in het product zoekt en de waarden die een product kan vervullen Hoe de waarden kiezen opdat ze stevige pijlers zouden vormen in de relatie tussen de mens en zijn commerciële omgeving? B-to-C en B-to-B: een genuanceerd ander verhaal Handvaten voor klantgericht ondernemen: praktische do s en don ts DEEL II WAARDE VERSCHAFFEN HOOFDSTUK 8. PRODUCTBELEID Inleiding Het productconcept Producthiërarchie xv

6 8.4. Productclassificatie De productmix Productkwaliteit De waarneembare producteigenschappen De verpakking Packaging: de vijfde P van de marketingmix Merk en merkenbeleid De productlevenscyclus Product Life Cycle (PLC) Het operationeel toepassen van de levenscyclus De productrendabiliteit Juridische aspecten HOOFDSTUK 9. INTRODUCTIE VAN NIEUWE PRODUCTEN Inleiding Wat zijn nieuwe producten? Hoe gaat men te werk bij het introduceren van nieuwe producten? De opeenvolgende fasen van productontwikkeling Zoeken naar nieuwe ideeën Selectie van de ideeën Bedrijfseconomische analyse Productontwikkeling en formulering van de positionering Evaluatie van het product en de positionering Markttest Uitwerken van de communicatie naar de consument en de distributie Lancering en opvolging van de introductiecampagne Succes en mislukking: leren uit ervaringen En wat met assortimentssanering? Innoveren ruimer bekeken HOOFDSTUK 10. PRIJS Inleiding Het bepalen van de verkoopprijs De relatie tussen de marktvraag en de verkoopprijs Prijselasticiteit De kostenfunctie Prijszettingsmethoden Kostprijs-plus- of mark-up-prijsbepaling xvi

7 Prijs in functie van de gewenste opbrengst of target return pricing Perceived value-prijs Competitieve prijszetting Methode van gelijkblijvende winst of brutomarge Andere factoren die meespelen in het prijsbeleid Prijsbeleid is ruimer dan de verkoopprijs Prijsbeleid en de handelskanalen Prijs als strategisch instrument Passief strategisch prijsbeleid Actief strategisch prijsbeleid Prijs als tactisch marketinginstrument Werkwijze bij het vaststellen van de prijs Prijs en positionering Wetgeving en ethiek HOOFDSTUK 11. DISTRIBUTIE Inleiding Waarom distributiekanalen inschakelen? De functies van distributie Het distributiekanaal Keuze van het distributiekanaal Klantenkarakteristieken Productkarakteristieken Karakteristieken van het distributiekanaal Concurrentie Bedrijfskenmerken Omgevingsfactoren Trade marketing en accountmanagement Distributiemix Intensiteit van de distributie Intensieve distributie Exclusieve distributie Selectieve distributie: De voedingsdistributie Distributietechnieken Aspecten van distributiebeheer Rendabiliteitsberekeningen bij de distributie Productrendabiliteit xvii

8 Bedrijfsrendabiliteit Distributie en serviceverlening De relatie tussen de fabrikant en de distributie Fysieke distributie Time-to-market DEEL III WAARDE COMMUNICEREN HOOFDSTUK 12. COMMUNICATIE Inleiding Geïntegreerde marketingcommunicatie Het marketingcommunicatiesysteem Het communicatieproces Communicatiestrategieën Pull- en push-communicatie Het one-step flow- of two-step flow-model Het AIDA-model Het hiërarchie-van-effectenmodel van Lavidge en Steiner Varianten op het respons-hiërarchiemodel Stappenplan voor het ontwikkelen van een communicatiebeleid De doelgroep selecteren Communicatiedoelstellingen formuleren Communicatiebudget bepalen De communicatiemix samenstellen De communicatieboodschap opstellen De mediaselectie Resultaten meten en bijsturen Conclusie Reclame en media Het mediaplanningsproces Hoe werkt een reclamebureau? Mediaplanning Mediaplanning terminologie HOOFDSTUK 13. VERKOOPPROMOTIE Wat is verkooppromotie? Doelstellingen van promoties Types van consumentenpromoties xviii

9 13.4. Het effect van verkooppromoties Direct marketing Wat is direct marketing? Mediakanalen voor direct marketing-acties De Wet op de Privacy Digitale marketing Relatietechnologie: begin met technologie, eindig met vertrouwen Wat is e-business? En wat brengt de toekomst? E-business En nu ook nog supply chain management & e-procurement Sponsoring Een werkdefinitie Soorten sponsoring Wat, wie, hoe sponsoren? Evenementen Wat is een evenement? Vakbeurzen Public relations Wat is public relations? Public relations-instrumenten Publiciteit Lobbying HOOFDSTUK 14. DIGITALE MARKETING Online marketing Door de digitalisering versnipperen de markten Hoe online marketing in het planningsproces inpassen? De online communicatiemix Opstellen van een online marketingplan HOOFDSTUK 15. DE VERKOOPORGANISATIE Inleiding Het organiseren van de verkoopafdeling Doelstellingen van de verkoop Strategie van de verkooporganisatie Structuur van de verkooporganisatie Grootte van de verkooporganisatie xix

10 15.7. Beloning van de verkoper Het managen van de verkooporganisatie De verkooporganisatie en efficiënt bedrijfsmanagement Direct marketing Customer Relationship Management DEEL IV WAARDE IMPLEMENTEREN HOOFDSTUK 16. MARKETINGPLANNING Waarom marketingplanning? Plannen in functie van de tijdshorizon Het marketingplanningsproces Organisatorische aanpak van marketingplanning Inhoudelijke opbouw van het marketingplan Samenvatting Marktanalyse Externe omgevingsanalyse Interne analyse Strategische alternatieve opties Marketingdoelstellingen en -strategie Marketingdoelstellingen Marketingstrategie Financiële doelstellingen Implementatie en budget Evalueren en controleren De strategische waarde van marketingplanning De kloofanalyse Bepalen van de ondernemingsdoelen en -doelstellingen Strategiebepaling Marketingprestatiemeting Het marketingplan: een managementinstrument HOOFDSTUK 17. DE MARKETINGORGANISATIE Inleiding De evolutie naar een marketingafdeling Organisatie van de marketingafdeling Marketing en andere bedrijfsfuncties Marketingorganisatie in de organisatie xx

11 HOOFDSTUK 18. BUSINESS-TO-BUSINESSMARKETING Inleiding Verschillen met consumentenmarketing Afnemerscategorieën en productgroepen in B-to-B Puur industriële marketing Grootverbruikersmarketing Tussenhandelsmarketing Het marketingbeleid op de industriële markt Het industriële marketingsysteem De industriële markt en de meso- en macro-omgeving Specifieke B-to-B-marketingconcepten De afgeleide vraag De beperkte prijsgevoeligheid van de vraag De complexiteit van het koopproces Het professionalisme van de kopers Een relatief klein aantal grote(re) afnemers Een hechte en duurzame relatie klant-leverancier Een grotere kooprationaliteit Duale marketing Marktsegmentatie op de industriële markt Macro-variabelen Meso-variabelen Branche/soort industrie Bedrijfsomvang Micro-variabelen Productieprocesvariabelen Inkoopprocesvariabelen Het industriële koopproces Het industriële communicatiegedrag De aard van de koopsituatie De aard van het product De decision making unit Het industriële koopgedrag De industriële marketingmix Het product Samenstelling van het product Het functionele product (core product) De productuitvoering (tangible product) De dienstverlening (augmented product) xxi

12 Prijs Communicatie Eén-tot-velen-communicatie-instrumenten Eén-op-één -communicatie-instrumenten De P van Plaats De inschakeling van tussenpersonen Wanneer gebruikmaken van tussenpersonen? Distributiekanaal en de selectie van dealers HOOFDSTUK 19. MARKETING VAN DIENSTEN lnleiding Diensten: begripsomschrijving Wat is een dienst? Onderscheid tussen goederen en diensten De heterogeniteit van de dienstensector De algemene kenmerken van diensten Diensten zijn ontastbaar Diensten kunnen niet gescheiden worden van de dienstverlener Diensten zijn variabel Diensten zijn vergankelijk Diensten hebben geen eigenaar De marketingfunctie in dienstverlenende ondernemingen De kwaliteit in dienstverlening De ontwikkeling van het kwaliteitsbegrip De introductie van Integrale Kwaliteitszorg Het kwaliteitsbegrip Kwaliteit van de front office Service time De servicegarantie Het concept servicegarantie De marketingmix revisited P van Product P van Plaats Het prijsbeleid Het promotiebeleid Personeel Het product: dienst(verlening) als organisatieprobleem De vijf hoofdzonden in marketing van diensten Apathie xxii

13 Neerbuigendheid Robotisme Richtlijnen overheersen Afschuiven BESLUIT Bronvermeldingen en bibliografie Aanbevolen literatuur Trefwoordenregister xxiii

14

15 LIJST VAN FIGUREN Figuur 1. De marketingwaardeketen Figuur 2. De uitgebreide marketingwaardeketen Figuur 3. Vereenvoudigde voorstelling van de resultatenrekening Figuur 4. De break-even point-analyse Figuur 5. De mate van marktoriëntatie Figuur 6. Perspectief van het waardetoevoegingstraject via interne bedrijfsprocessen het balanced scorecard-model Figuur 7. De evolutie van het marketing denken en doen volgens Kotler, Kartajaya, Setiawan Figuur 8. De marketingomgeving Figuur 9. Evolutie van de gezinsuitgaven als economische indicator Figuur 10. Uittreksel uit de Consumentenenquête 2012 van de Nationale Bank van België Figuur 11. Een illustratie van economische indicatoren uittreksel uit de publicaties van de Nationale Bank van België (Statistics Belgium, 2012) Figuur 12. Het marktmodel van Abell Figuur 13. Het marktmodel van Abell: toegepast Figuur 14. De samenstellende factoren van de marktvraag Figuur 15. De Product Life Cycle Figuur 16. De sociale groepen volgens CIM Figuur 17. Illustratie van de clustertechniek Figuur 18. Schematische voorstelling van markt-targeting Figuur 19. De vijf concurrentiekrachten volgens Porter Figuur 20. Het STP-proces Figuur 21. De context van strategiebepaling Figuur 22. Het strategische wiel Figuur 23. Het strategische planningsproces Figuur 24. Vragen bij het formuleren van de bedrijfsstrategie Figuur 25. Vragen die de consistentie van de strategie testen Figuur 26. Samenstellende elementen van een bedrijfsstrategie (M. Porter) Figuur 27. De SWOT-analyse Figuur 28. De product/marktmatrix van Ansoff Figuur 29. De uitgebreide Ansoff-matrix xxv

16 Lijst van figuren Figuur 30. De Boston Consultancy Group-matrix Figuur 31. De Sterkte/Winstmatrix Figuur 32. De General Electric-matrix Figuur 33. Het waardeketenmodel van M. Porter Figuur 34. Marketingstrategieën volgens Kotler Figuur 35. Tactische marketingplanning Figuur 36. Opeenvolgende vragen voor het uitwerken van een marktbenadering Figuur 37. De marketingmix Figuur 38. De optimale marketingmix in functie van de beoogde doelgroep Figuur 39. De rol van trade marketing in de marketingmix Figuur 40. Het Marketing Informatie Systeem (M.I.S.) Figuur 41. Het stappenplan voor marktonderzoek Figuur 42. Detailanalyse van het Steenezelconcept Figuur 43. Het black box-model Figuur 44. De behoeftepiramide volgens Abraham Maslow Figuur 45. De vele facetten van het consumentengedrag Figuur 46. Types van koopgedrag Figuur 47. Het AIDA-koopbeslissingsmodel Figuur 48. Categorieën van productaanvaarders Figuur 49. Productcategorieën in B-to-C Figuur 50. De functies van een product Figuur 51. Het consumenteninformatieverwerkingsproces Figuur 52. De klassieke koopfunnel Figuur 53. Het consumer decision journey-model volgens McKinsey Figuur 54. Combinatie van beide modellen Figuur 55. De behoeftehiërarchie volgens A. Maslow (uitgebreid) Figuur 56. Behoeften en psychologische groei volgens Hampden-Turner Figuur 57. Het augmented product-concept Figuur 58. De producthiërarchie Figuur 59. Productclassificatie Figuur 60. Factoren die de perceptie van kwaliteit beïnvloeden Figuur 61. De vele functies van productverpakking(en) Figuur 62. De PLC en de marketingmix-implicaties Figuur 63. De PLC en winstgevendheid Figuur 64. Omzet/winst in functie van de gecumuleerde PLC s Figuur 65. Productkostenstructuur (vereenvoudigd) Figuur 66. Nieuwe producttypes Figuur 67. Het trechtermodel als stappenplan voor het ontwikkelen van nieuwe producten xxvi

17 Lijst van figuren Figuur 68. De fasen van productintroductie en de mortaliteitscurve van nieuwe producten Figuur 69. De opeenvolgende fasen in het productontwikkelingsproces Figuur 70. Evaluatietabellen voor nieuwe productideeën Figuur 71. Markttest set-up volgens het Latijns vierkant Figuur 72. Introductie follow-upplanning Figuur 73. De drie dimensies van innovatie Figuur 74. De marktvraag in functie van de prijs Figuur 75. Prijselasticiteit van de marktvraag Figuur 76. Productiekosten bij vaste productiecapaciteit Figuur 77. Kostprijs in functie van het gecumuleerde productievolume Figuur 78. Grafische voorstelling van de waardeperceptie en het prijsniveau Figuur 79. Prijsbepaling met de iso-winstmethode Figuur 80. De iso-winstcurve en prijszetting Figuur 81. Afroomprijs- of marktpenetratieprijsstrategie Figuur 82. Prijsbeleid en bedrijfsdoelstellingen Figuur 83. De fundamentele rol van distributiekanalen Figuur 84. Distributiekanalen voor consumentengoederen Figuur 85. Criteria m.b.t. distributiebeleid Figuur 86. Relatie tussen koopgedrag, producttype en distributievorm Figuur 87. Componenten van het distributiebeheer Figuur 88. Het Dupont de Nemours-schema Figuur 89. Samenstellende elementen van het bedrijfsresultaat Figuur 90. Typische winkeldiensten Figuur 91. Taakverwachtingen van de producent en de distributeur Figuur 92. Componenten van fysieke distributie Figuur 93. Het marketingcommunicatiesysteem Figuur 94. Het communicatieproces: hoe werkt communicatie? Figuur 95. Geïntegreerde marketingcommunicatie Figuur 96. Pull en push-communicatiestrategie Figuur 97. Het éénstaps- en tweestapsmodel in de communicatiestrategie Figuur 98. Het AIDA-communicatiemodel Figuur 99. Het hiërarchie-van-effectenmodel van Lavidge en Steiner Figuur 100. Varianten op het respons-hiërarchiemodel Figuur 101. Stappenplan voor het ontwikkelen van het communicatiebeleid Figuur 102. Merkbekendheid opbouwen d.m.v. sponsoring Figuur 103. Het reclameplanningsproces Figuur 104. Fasen in het reclameontwikkelingsproces, afdelingen en functies in het reclamebureau xxvii

18 Lijst van figuren Figuur 105. Redemptie van coupons volgens het gebruikte medium Figuur 106. Het zaagtandeffect van promotiecampagnes Figuur 107. Een overzicht van instrumenten en kanalen voor public relations Figuur 108. De klantenpiramide volgens J. Curry Figuur 109. De plaats van online marketing Figuur 110. Het ontwikkelen en managen van het verkoopteam Figuur 111. Beloningssystemen voor de verkoopfunctionarissen Figuur 112. Managementvariabelen van de verkooporganisatie Figuur 113. CRM-niveau in functie van aantal klanten en winstmarge per klant. 437 Figuur 114. Klantengroepen in functie van de relatieopbrengsten en relatiekosten 437 Figuur 115. Het marketingplanningsproces Figuur 116. Voorbeeld van een boorddocument Figuur 117. De kloofanalyse Figuur 118. Bedrijfsdoel en -doelstellingen Figuur 119. Voorbeeld van een marketing scorecard Figuur 120. De marketing metrics Figuur 121. Product- versus marktoriëntatie Figuur 122. Fases in marketingorganisatie Figuur 123. De functionele marketingorganisatie Figuur 124. De productmanagementorganisatie Figuur 125. De product/marktmatrixorganisatie Figuur 126. De interactie tussen marketing en andere bedrijfsdepartementen Figuur 127. De bedrijfskolom van kranten Figuur 128. De voornaamste verschillen tussen B-to-C- en B-to-B-marketing Figuur 129. Het industriële marketingsysteem Figuur 130. Samenvatting van de bevindingen uit het SERVQUAL-model Figuur 131. De vijf hoofdzonden in marketing van diensten xxviii

Inhoud. VOORWOORD... v. DANKWOORD... ix. LIJST VAN SCHEMA S... xxiii OPZET VAN HET HANDBOEK... 1 ROUTEPLAN... 5 INLEIDING... 7 ROUTEPLAN DEEL I...

Inhoud. VOORWOORD... v. DANKWOORD... ix. LIJST VAN SCHEMA S... xxiii OPZET VAN HET HANDBOEK... 1 ROUTEPLAN... 5 INLEIDING... 7 ROUTEPLAN DEEL I... Inhoud VOORWOORD............................................................. v DANKWOORD............................................................. ix LIJST VAN SCHEMA S....................................................

Nadere informatie

MARKETING TOEGEPAST KLANT- EN MARKTGERICHT ONDERNEMEN

MARKETING TOEGEPAST KLANT- EN MARKTGERICHT ONDERNEMEN MARKETING TOEGEPAST KLANT- EN MARKTGERICHT ONDERNEMEN IN ESSENTIE MARKETING TOEGEPAST KLANT- EN MARKTGERICHT ONDERNEMEN Tweede editie JOHAN VANHAVERBEKE m.m.v. MADELEINE JANSSENS en VEERLE HELLEMANS Antwerpen

Nadere informatie

MARKETING TOEGEPAST KLANT- EN MARKTGERICHT ONDERNEMEN

MARKETING TOEGEPAST KLANT- EN MARKTGERICHT ONDERNEMEN MARKETING TOEGEPAST KLANT- EN MARKTGERICHT ONDERNEMEN TOEGEPAST MARKETING TOEGEPAST KLANT- EN MARKTGERICHT ONDERNEMEN JOHAN VANHAVERBEKE m.m.v. MADELEINE JANSSENS en SARAH STEENHAUT Derde editie Antwerpen

Nadere informatie

Inhoud. DEEL 1 Marketing en marketingomgeving Marketing en marketingconcept Marketingomgeving Markt- en vraagbegrippen 53

Inhoud. DEEL 1 Marketing en marketingomgeving Marketing en marketingconcept Marketingomgeving Markt- en vraagbegrippen 53 Inhoud Inleiding DEEL Marketing en marketingomgeving Marketing en marketingconcept. Marketing als concept. Ontwikkeling van de marketinggedachte. Marketinginstrumenten. Marketing in specifi eke situaties

Nadere informatie

NIMA Marketing-A. Inhoudsopgave. Les 1. Les 4. Les 2. Les 5. Les 3. Marketing, een moderne denkdiscipline

NIMA Marketing-A. Inhoudsopgave. Les 1. Les 4. Les 2. Les 5. Les 3. Marketing, een moderne denkdiscipline NIMA Marketing-A Inhoudsopgave Les 1 Marketing, een moderne denkdiscipline 1.1 Inleiding 1.2 Het begrip marketing uitgelegd 1.3 Toepassing van marketing 1.4 Een beetje geschiedenis 1.5 Van bedrijf naar

Nadere informatie

Marketing. De basisprincipes. Acco Leuven / Den Haag. Katheline De Lembre

Marketing. De basisprincipes. Acco Leuven / Den Haag. Katheline De Lembre Marketing De basisprincipes Katheline De Lembre Acco Leuven / Den Haag Inhoud Back to basics 11 Deel 1 De betekenis van marketing 13 1. Verschil tussen verkoop, reclame en marketing 14 2. Definitie van

Nadere informatie

Inhoud. DEEL 1 Marketing en marktinformatie 15. 1 Verkenning van het vakgebied 17. 2 Koopgedrag van organisaties 49

Inhoud. DEEL 1 Marketing en marktinformatie 15. 1 Verkenning van het vakgebied 17. 2 Koopgedrag van organisaties 49 Inhoud DEEL 1 Marketing en marktinformatie 15 1 Verkenning van het vakgebied 17 1.1 Definitie en plaatsbepaling 18 1.1.1 Wat is marketing? 18 1.1.2 Marketing als visie: de marketingconceptie 19 1.1.3 Marketing

Nadere informatie

3 Productontwikkeling en de productlevenscyclus 69

3 Productontwikkeling en de productlevenscyclus 69 Inhoud Voorwoord 9 1 Product en assortiment 11 Inleiding 12 1.1 Wat is een product? 12 1.2 Goederenclassificaties 20 1.3 Het assortiment 24 1.4 Productbeslissingen 27 1.5 Productgroepbeslissingen 29 1.6

Nadere informatie

Inhoud. 1 Marketing van kunst, cultuur en creativiteit 19. 2 De consument van kunst, cultuur en andere creatieve. producten 35

Inhoud. 1 Marketing van kunst, cultuur en creativiteit 19. 2 De consument van kunst, cultuur en andere creatieve. producten 35 Inhoud 1 Marketing van kunst, cultuur en creativiteit 19 Competenties 19 1.1 Inleiding 19 1.2 Wat is marketing? 21 1.2.1 Het marketingconcept 21 1.2.2 Marketing en ethiek 23 1.2.3 Marketing als een verzameling

Nadere informatie

VERKOOPMANAGEMENT TOEGEPAST

VERKOOPMANAGEMENT TOEGEPAST VERKOOPMANAGEMENT TOEGEPAST TOEGEPAST VERKOOPMANAGEMENT TOEGEPAST BASISINZICHTEN IN VERKOOPORGANISATIE, -MANAGEMENT EN -STRATEGIE Tweede editie JOHAN VANHAVERBEKE Antwerpen Cambridge Verkoopmanagement

Nadere informatie

Business Plan Grensoverschrijdende Marketing. Marie-Janine Saris 24 april 2007

Business Plan Grensoverschrijdende Marketing. Marie-Janine Saris 24 april 2007 Business Plan Grensoverschrijdende Marketing Marie-Janine Saris 24 april 2007 Agenda Introductie Waarom een plan? Business Plan versus Marketing Plan Opbouw Business Plan Structuur van een Marketing Plan

Nadere informatie

Een marketingplan in twaalf stappen

Een marketingplan in twaalf stappen Reekx is gespecialiseerd in het adviseren van organisaties en detacheren van specialisten op het gebied van het efficiënt managen van informatiestromen. Kijk op onze website www.reekx.nl voor actuele informatie

Nadere informatie

Internationale Marketing H4. Week 1 1. Executive summary 2. Inhoudsopgave 3. Inleiding en achtergrond 4. Externe analyse

Internationale Marketing H4. Week 1 1. Executive summary 2. Inhoudsopgave 3. Inleiding en achtergrond 4. Externe analyse Internationale Marketing H4 Week 1 1. Executive summary 2. Inhoudsopgave 3. Inleiding en achtergrond 4. Externe analyse Executive summary Een samenvatting voor het management 1 à 2 pagina s belangrijkste

Nadere informatie

Inhoudsopgave. 1 Marketing en communicatie 19. 2 Consumentengedrag 55

Inhoudsopgave. 1 Marketing en communicatie 19. 2 Consumentengedrag 55 Inhoudsopgave 1 Marketing en communicatie 19 1.1 Inleiding 19 1.2 Ondernemingsplan en marketingplan 24 1.3 Marketingcommunicatieplan 26 1.3.1 Analysefase 27 1.3.2 Doelstellingen 31 1.3.3 Doelgroep 33 1.3.4

Nadere informatie

Inhoud. 1 Inleiding marketingplanningsproces 15. 2 Analyse van de externe omgeving 47

Inhoud. 1 Inleiding marketingplanningsproces 15. 2 Analyse van de externe omgeving 47 Inhoud 1 Inleiding marketingplanningsproces 15 1.1 Waarom strategische planning? 16 1.1.1 Strategische planning 16 1.1.2 Niveaus van het planningsproces in een onderneming 17 1.1.3 Strategisch marketingplanningsproces

Nadere informatie

Hoe zit de reiswereld van oudsher in elkaar?

Hoe zit de reiswereld van oudsher in elkaar? INHOUD Voorwoord 11 Inleiding 13 Deel 1: Hoe zit de reiswereld van oudsher in elkaar? 1 De structuur van de reisbranche 17 1.1 Oorsprong van toerisme 17 1.2 Categorieën vakanties 17 1.3 De bedrijfskolom

Nadere informatie

Strategische marketing planning

Strategische marketing planning Marketing F-cluster Succes met leren Leuk dat je onze bundels hebt gedownload. Met deze bundels hopen we dat het leren een stuk makkelijker wordt. We proberen de beste samenvattingen voor jou te selecteren.

Nadere informatie

Hoofdstuk 12 Productontwikkeling en levenscyclusstrategieën

Hoofdstuk 12 Productontwikkeling en levenscyclusstrategieën Hoofdstuk 12 Productontwikkeling en levenscyclusstrategieën Productontwikkeling en levenscyclusstrategieën Deel 1 Deel 2 Deel 3 Deel 4 Product Deel 5 Deel 6 Deel 7 Deel 8 Deel 9 Leerdoelen 1. Uitleggen

Nadere informatie

Praktijkinstructie Marketingplanning 4 (CCA06.4/CREBO:50147)

Praktijkinstructie Marketingplanning 4 (CCA06.4/CREBO:50147) instructie Marketingplanning 4 (CCA06.4/CREBO:50147) pi.cca06.4.v2 ECABO, 1 september 2003 Alle rechten voorbehouden. Niets uit deze uitgave mag worden vermenigvuldigd, overgenomen, opgeslagen of gepubliceerd

Nadere informatie

Inhoudsopgave beknopt

Inhoudsopgave beknopt Inhoudsopgave beknopt Hoofdstuk 1 Marketing en communicatie Hoofdstuk 2 Consumentengedrag Hoofdstuk 3 Reclame Hoofdstuk 4 Sales promotions Hoofdstuk 5 Direct marketing en persoonlijke verkoop Hoofdstuk

Nadere informatie

Terug naar Senseo en Nespresso: zuivere koffie? 38

Terug naar Senseo en Nespresso: zuivere koffie? 38 Inhoud Inleiding 15 1 Marketing: basisbegrippen 17 Senseo en Nespresso: zuivere koffie? 17 1.1 Inleiding 18 1.2 Wat is marketing? 18 1.2.1 Behoefte 19 1.2.2 Wat wil de klant? 19 1.2.3 Marketing op drie

Nadere informatie

Marketingplanning 4 MARKETINGPLANNING 4 (CCA06.4/CREBO:50147)

Marketingplanning 4 MARKETINGPLANNING 4 (CCA06.4/CREBO:50147) MARKETINGPLANNING 4 (CCA06.4/CREBO:50147) sd.cca06.4.v1 ECABO, Alle rechten voorbehouden. Niets uit deze uitgave mag worden vermenigvuldigd, overgenomen, opgeslagen of gepubliceerd in enige vorm of wijze,

Nadere informatie

Hoofdstuk 9 Marktsegmentatie en positionering

Hoofdstuk 9 Marktsegmentatie en positionering Hoofdstuk 9 Marktsegmentatie en positionering MARKTSEGMENTATIE EN POSITIONERING Deel 1 Deel 2 Deel 3 Kernstrategie Deel 4 Deel 5 Deel 6 Deel 7 Deel 8 Deel 9 Leerdoelen 1. Aangeven wat de vier belangrijke

Nadere informatie

Inhoud. Deel 1 Wat is een bedrijf? 17. Inleiding 14

Inhoud. Deel 1 Wat is een bedrijf? 17. Inleiding 14 Inhoud Inleiding 14 Deel 1 Wat is een bedrijf? 17 1 Bedrijf en bedrijfskunde 19 1.1 Het bedrijf 20 1.1.1 Organisatie, bedrijf en onderneming 20 1.1.2 Bedrijven zijn organisaties 22 1.1.3 De eenvoudige

Nadere informatie

Inhoud. Deel 1 Inleiding. Deel 2 De context

Inhoud. Deel 1 Inleiding. Deel 2 De context Inhoud Deel 1 Inleiding 1 en scenario s 1.1 Wat is consumentengedrag? 1.1.1 Beschrijven, verklaren en voorspellen van consumentengedrag 1.1.2 Waarop heet consumentengedrag betrekking? 1.1.3 Veranderend

Nadere informatie

Basiskennis Management NEMAS

Basiskennis Management NEMAS Basiskennis Management NEMAS Editie 2015 Morel Opleiding en Training B.V. Niets uit deze uitgave mag worden vermenigvuldigd en/of openbaar gemaakt d.m.v. druk, fotokopie, microfilm of op welke andere wijze

Nadere informatie

Mangement & Organisatie (M&O) In Balans HAVO Hoofdstuk 16, 17, 18 en 19

Mangement & Organisatie (M&O) In Balans HAVO Hoofdstuk 16, 17, 18 en 19 Mangement & Organisatie (M&O) In Balans HAVO Hoofdstuk 16, 17, 18 en 19 Hoofdstuk 16 Marketing 16.1 Strategische doelstellingen van elke organisatie: - het nastreven van continuïteit, en daarmee samenhangend

Nadere informatie

Dit bestand niet correct? Meld misbruik op www.saxionstudent.nl. Saxionstudent.nl Blok1

Dit bestand niet correct? Meld misbruik op www.saxionstudent.nl. Saxionstudent.nl Blok1 Inleiding Dit verslag is geschreven in het kader voor het project Desk & Fieldresearch. Het project is voor het eerste studiejaar van de opleiding Commerciële Economie, aan Saxion Hogeschool te Enschede.

Nadere informatie

Basiskennis Management

Basiskennis Management Basiskennis Management Inhoudsopgave Les 1 Management: besturing en macht 1.1 Inleidin 1.2 Management algemeen 1.3 Managementniveaus 1.4 Bestuursproces 1.5 Taken van managers 1.6 Omgaan met macht 1.7 Samenvatting

Nadere informatie

Marketing Woordverklaring: Markt-getting o Naar de markt brengen o Aan de klant bezorgen

Marketing Woordverklaring: Markt-getting o Naar de markt brengen o Aan de klant bezorgen Marketing Woordverklaring: Markt-getting o Naar de markt brengen o Aan de klant bezorgen 1. vrijwillige ruilrelaties tussen aanbieder en prospect (klant) 2. marktfilosofieën a) productfilosofie: massaproductie

Nadere informatie

Leerdoelen. Dit is marketing! Loek ten Berge Johan van Kooten. met medewerking van Esther de Berg. bij. Tweede, herziene druk

Leerdoelen. Dit is marketing! Loek ten Berge Johan van Kooten. met medewerking van Esther de Berg. bij. Tweede, herziene druk Leerdoelen bij Dit is marketing! Loek ten Berge Johan van Kooten met medewerking van Esther de Berg Tweede, herziene druk u i t g e v e r ij coutinho c bussum 2012 Deze leerdoelen horen bij Dit is marketing!

Nadere informatie

Hoofdstuk 19 Distributiebeleid

Hoofdstuk 19 Distributiebeleid Hoofdstuk 19 Distributiebeleid Leerdoelen Uitleggen waarom bedrijven distributiekanalen gebruiken en de functies van deze kanalen beschrijven. De wisselwerking tussen tussenschakels in het distributiekanaal

Nadere informatie

Accountmanager. Inhoudsopgave. Les 1. Les 3. Les 4. Les 2. Les 5. Segmenteren. Verkoop als onderdeel van de marketingmix

Accountmanager. Inhoudsopgave. Les 1. Les 3. Les 4. Les 2. Les 5. Segmenteren. Verkoop als onderdeel van de marketingmix Accountmanager Inhoudsopgave Les 1 Verkoop als onderdeel van de marketingmix 1.1 Inleiding 1.2 Wat is marketing? 1.3 Definities van marketing 1.4 Opdracht 1.5 De marketingmix 1.6 Marketingstrategieën 1.7

Nadere informatie

HOOFDSTUK 14: MERKEN BEHEREN OVER GEOGRAFISCHE GRENZEN EN MARKTSEGMENTEN

HOOFDSTUK 14: MERKEN BEHEREN OVER GEOGRAFISCHE GRENZEN EN MARKTSEGMENTEN HOOFDSTUK 14: MERKEN BEHEREN OVER GEOGRAFISCHE GRENZEN EN MARKTSEGMENTEN 1 INTRODUCTIE H:14 Er zijn diverse factoren die bedrijven aansporen om producten en diensten buiten de eigen thuismarkt te verkopen.

Nadere informatie

Inhoud. Onderwijseenheid 1 Onderzoek en acquisitie 11. Onderwijseenheid 2 Verkopen 45

Inhoud. Onderwijseenheid 1 Onderzoek en acquisitie 11. Onderwijseenheid 2 Verkopen 45 Inhoud Onderwijseenheid 1 Onderzoek en acquisitie 11 1 Het verwerven van verkoopopdrachten 11 1.1 Marketing, wat is dat? 12 1.2 Het marketingplan 13 1.3 De instrumenten van de marketingmix 14 2 Public

Nadere informatie

ECTS-fiche. 1. Identificatie. Module. Lestijden 160

ECTS-fiche. 1. Identificatie. Module. Lestijden 160 ECTS-fiche 1. Identificatie Opleiding Marketing Module Algemene Marketing Code A5 Lestijden 160 Studiepunten n.v.t. Ingeschatte totale studiebelasting (in uren) 1 Mogelijkheid tot JA aanvragen vrijstelling

Nadere informatie

Dossier: Marketing, communicatie en evenementen Examen: KE2 Marketingplanning

Dossier: Marketing, communicatie en evenementen Examen: KE2 Marketingplanning dekt de SPL-toetstermen van de kwalificaties die vallen onder de dossiers Commercie en Marketing, communicatie en evenementen. Hierna ziet u voor onderstaand kennisexamen per SPL toetsterm de koppeling

Nadere informatie

Strategische marketing

Strategische marketing Strategische marketing Wat is (marketing)strategie en waarom is het belangrijk? Wat is strategie? Ondernemingskoers Creëren van waarde voor stakeholders Eisen effectieve strategie (1/2) 1. Positie die

Nadere informatie

BU$trN{s5 S$f{Àr# $? [íts sílt Rtnfil Fr', xtêz*h. tdc f l'! Iltï[Rr Ít í'05iïi0ïrnf x DO Ê[.e f oepxtuzs. }}r n ${ 5ï1p Ê0 t} u cï.

BU$trN{s5 S$f{Àr# $? [íts sílt Rtnfil Fr', xtêz*h. tdc f l'! Iltï[Rr Ít í'05iïi0ïrnf x DO Ê[.e f oepxtuzs. }}r n ${ 5ï1p Ê0 t} u cï. s - r.ëí ljii $ BU$trN{s5 S$f{Àr# ÍXïf*{ttf à$rllysi Ifi rë.ri,të Àt{AtYsE Ktfrli lpt8a![ë]4 $? [íts sílt Rtnfil Fr', xtêz*h rli.'1 t{ar K[ ï Ir* GflOtLSTf;:"l"llifi tdc f l'! Iltï[Rr Ít í'05iïi0ïrnf x

Nadere informatie

Hoofdstuk 7 Marktonderzoek

Hoofdstuk 7 Marktonderzoek Hoofdstuk 7 Marktonderzoek Leerdoelen Uitleggen hoe belangrijk informatie is voor het bedrijf, om inzicht te krijgen in de markt. Het marketinginformatiesysteem definiëren en de onderdelen daarvan bespreken.

Nadere informatie

Module 1 Marketing in de verzekeringsbranche

Module 1 Marketing in de verzekeringsbranche In een wereld waarin de klant steeds vaker koning is, worden bedrijven zich steeds meer bewust van de enorme waarde van het internet in de relatie met (potentiële) klanten. Ook in de financiële dienstverlening

Nadere informatie

Customer Experience Management

Customer Experience Management Klantwaarde en klantentrouw als strategische stuurvariabelen (KPI s) Van klanttevredenheid naar -waarde en loyaliteit Gebruik waardevolle feedback van klanten om bedrijfsresultaten verder te verbeteren

Nadere informatie

Marketingplan 2010 Triad

Marketingplan 2010 Triad Marketingplan 2010 Triad Inhoud Triad Analyse van de omgevingsfactoren SWOT-analyse SMART-doelstellingen Marketingstrategie Marketingmix Budgettering Actieplanning Triad Wie? Studenten 1 ste jaar bedrijfsmanagement

Nadere informatie

Exameneisen Marketingcommunicatie-A Vooraf

Exameneisen Marketingcommunicatie-A Vooraf Exameneisen Marketingcommunicatie-A Vooraf Zoals in het examenreglement is bepaald, wordt de strekking van de hierna geformuleerde eisen nader aangeduid door het studiemateriaal van de opleiding Marketingcommunicatie-A

Nadere informatie

Afstudeerrichting Marketing Management

Afstudeerrichting Marketing Management Afstudeerrichting Marketing Management Doel van vandaag Informeren over het belang van marketing Een overzicht geven van de afstudeerrichting en de aanpak Schetsen van mogelijkheden op de arbeidsmarkt

Nadere informatie

Commerciële beroepsvorming 2 COMMERCIËLE BEROEPSVORMING 2 (CCA01.2/CREBO:50173)

Commerciële beroepsvorming 2 COMMERCIËLE BEROEPSVORMING 2 (CCA01.2/CREBO:50173) COMMERCIËLE BEROEPSVORMING 2 (CCA01.2/CREBO:50173) sd.cca01.2.v1 ECABO, Alle rechten voorbehouden. Niets uit deze uitgave mag worden vermenigvuldigd, overgenomen, opgeslagen of gepubliceerd in enige vorm

Nadere informatie

2 Goederenretail in Nederland: indelingscriteria 47

2 Goederenretail in Nederland: indelingscriteria 47 Inhoud Inleiding Deel Beschrijving van de branche Retailmarketing. Het begrip retailing. Detailhandel. Functieverandering van de detailhandel. Consequenties van de functieverandering in de detailhandel.

Nadere informatie

Consumentengedrag. H7 Marketingcommunicatiedoelstellingen Floor en van Raaij. maandag 25 februari 13

Consumentengedrag. H7 Marketingcommunicatiedoelstellingen Floor en van Raaij. maandag 25 februari 13 Consumentengedrag H7 Marketingcommunicatiedoelstellingen Floor en van Raaij DAGMAR model bekendheid begrip overtuiging actie bekendheid begrip overtuiging actie Defining Advertising Goals for Measured

Nadere informatie

Verkooppromotie In dit hoofdstuk zul je het volgende leren:

Verkooppromotie In dit hoofdstuk zul je het volgende leren: OHT 12.1 Verkooppromotie In dit hoofdstuk zul je het volgende leren: Het stijgende belang van verkooppromotie als instrument van de communicatiemix De diverse typen promoties en hun doelstellingen en doelgroepen

Nadere informatie

WC MARKETING BLOK 2 LESWEEK 1

WC MARKETING BLOK 2 LESWEEK 1 WC MARKETING BLOK 2 LESWEEK 1 AGENDA Blok 2 overzicht Team formatie Blokopdracht briefing Debriefing Onderzoek deel 1 marktoriëntatie Huiswerk Andre Neumann Propedeuse Psychologie MSc Kunstmatige Intelligentie/HCI

Nadere informatie

Geschreven dor Jim Perk i.o.v. de Hogeschool van Amsterdam en V.I.P. 10-12-09

Geschreven dor Jim Perk i.o.v. de Hogeschool van Amsterdam en V.I.P. 10-12-09 1 Plan van aanpak Door: Student Jim Perk Navigator: Mevr. Pein Lunenberg Assessor De heer Matthijs de Feber 2 1 Achtergrond Projectnaam: Next level De organisatie The right person gives the right thing

Nadere informatie

Hoofdstuk 3 Strategische marketing. Hoofdstuk 3 Strategische marketing

Hoofdstuk 3 Strategische marketing. Hoofdstuk 3 Strategische marketing Hoofdstuk 3 Strategische marketing Hoofdstuk 3 Strategische marketing Marketingomgeving Deel 1 Strategische Marketing Deel 2 Deel 3 Deel 4 Deel 5 Deel 6 Deel 7 Deel 8 Deel 9 Leerdoelen 1. Strategische

Nadere informatie

HOOFDSTUK 3: MERKPOSITIONERING

HOOFDSTUK 3: MERKPOSITIONERING HOOFDSTUK 3: MERKPOSITIONERING 1 INTRODUCTIE H:3 Hoofdstuk 3 gaat over merkkennisstructuren Positioneren is het identificeren en vaststellen van punten van verschil en punten van overeenkomst om zo de

Nadere informatie

Thema 8. Marketingmanagement

Thema 8. Marketingmanagement Thema 8 Marketingmanagement 1. Marketing: definitie en typologie Marketing verwijst naar het geheel van activiteiten die gericht zijn op het bevorderen van de ruil van goederen en/of diensten Er is een

Nadere informatie

Geïntegreerde communicatie In dit hoofdstuk zul je het volgende leren:

Geïntegreerde communicatie In dit hoofdstuk zul je het volgende leren: OHT 1.1 Geïntegreerde communicatie In dit hoofdstuk zul je het volgende leren: De plaats van marketingcommunicatie in de marketingmix De instrumenten van de communicatiemix Geïntegreerde marketing- en

Nadere informatie

Verandermanagement. Hoofdstuk 5 Strategie en ondernemingsdoelstellingen

Verandermanagement. Hoofdstuk 5 Strategie en ondernemingsdoelstellingen Verandermanagement Hoofdstuk 5 Strategie en ondernemingsdoelstellingen Schema strategie Externe analyse Interne analyse Kansen en bedreigingen (Opportunities, Threats) Confrontatieanalyse Sterkten en zwakten

Nadere informatie

grens onderscheidend ondernemen

grens onderscheidend ondernemen KvK Kiosk Martin Lammerteyn Bedrijfsmentor Grensverleggend verkopen in Belgeland, hoe doe je dat? grens onderscheidend ondernemen starter Wie is hier aanwezig? Wie is ondernemer? Wie verkoopt er? Wie adviseert

Nadere informatie

Accountmanagement Het op doelgerichte en gestructureerde wijze aangaan, onderhouden en ontwikkelen van duurzame profijtelijke relaties met accounts.

Accountmanagement Het op doelgerichte en gestructureerde wijze aangaan, onderhouden en ontwikkelen van duurzame profijtelijke relaties met accounts. Enkele marketingbegrippen op alfabetische volgorde op een rij: Account Zakelijke klant (afnemer, bedrijf). Accountmanagement Het op doelgerichte en gestructureerde wijze aangaan, onderhouden en ontwikkelen

Nadere informatie

Inhoudsopgave. Voorwoord. Dankwoord. Over de auteurs MARKETING EN STRATEGIEBEPALING. Deel1 Marketing vandaag en morgen 2

Inhoudsopgave. Voorwoord. Dankwoord. Over de auteurs MARKETING EN STRATEGIEBEPALING. Deel1 Marketing vandaag en morgen 2 Inhoudsopgave Voorwoord Dankwoord Over de auteurs MARKETING EN STRATEGIEBEPALING xviii xxvi xxix 1.6.1 Strategie, marketing en planning 27 1.6.2 De marketingomgeving 27 1.6.3 Markten 31 1.6.4 Strategische

Nadere informatie

Strategisch verkopen. Inhoudsopgave. Les 1. Les 3. Les 4. Les 2. Planning in de marketing en distributie

Strategisch verkopen. Inhoudsopgave. Les 1. Les 3. Les 4. Les 2. Planning in de marketing en distributie Strategisch verkopen Inhoudsopgave Les 1 De verkoop/distributie in het totale marketingconcept 1. 1 Inleiding 1. 2 Definitie van marketing 1. 3 De strategische ondernemings- en marketingplanning 1. 4 Ontstaan

Nadere informatie

Noordhoff Uitgevers bv. Marketing vastgoed. J. Wagenmakers J. Buist. Tweede druk. Noordhoff Uitgevers Groningen/Houten

Noordhoff Uitgevers bv. Marketing vastgoed. J. Wagenmakers J. Buist. Tweede druk. Noordhoff Uitgevers Groningen/Houten Noordhoff Uitgevers bv Marketing vastgoed J. Wagenmakers J. Buist Tweede druk Noordhoff Uitgevers Groningen/Houten Noordhoff Uitgevers bv Ontwerp omslag: G2K Designers, Groningen/Amsterdam Omslagillustratie:

Nadere informatie

Marketing vastgoed. Joost Wagenmakers Jan Buist. Tweede druk

Marketing vastgoed. Joost Wagenmakers Jan Buist. Tweede druk Marketing vastgoed Joost Wagenmakers Jan Buist Tweede druk Noordhoff Uitgevers bv Marketing vastgoed J. Wagenmakers J. Buist Tweede druk Noordhoff Uitgevers Groningen/Houten Noordhoff Uitgevers bv Ontwerp

Nadere informatie

Merchandising voor 2020 Webwinkelvakdagen 2014 Utrecht

Merchandising voor 2020 Webwinkelvakdagen 2014 Utrecht Merchandising voor 2020 Webwinkelvakdagen 2014 Utrecht 2014 IBM Corporation Merchandising = Onderscheidende proposities Plannen en vermarkten van goederen en diensten: de juiste plaats en tijd, de juiste

Nadere informatie

ONDERNEMINGSPLAN. UNIZO i.s.m. CODA Boekhouders

ONDERNEMINGSPLAN. UNIZO i.s.m. CODA Boekhouders ONDERNEMINGSPLAN UNIZO i.s.m. CODA Boekhouders Spreker : Patrick KESSELS Boekhouder Fiscalist Zaakvoerder www.codaboekhouders.be Voor wie maak je een ondernemingsplan? in de eerste plaats voor jezelf voor

Nadere informatie

LEERACTIVITEIT Tomatensaus B.V. Ent-teach Module 3 Marktonderzoek

LEERACTIVITEIT Tomatensaus B.V. Ent-teach Module 3 Marktonderzoek LEERACTIVITEIT Tomatensaus B.V. Ent-teach Module 3 Marktonderzoek Beschrijving van de leeractiviteit Je bent de eigenaar van een startend bedrijf in de voedingssector. Je wilt een nieuwe tomatensaus produceren.

Nadere informatie

aspecten van het marketingbeleid Fasen van het marketing(plannings)proces 55% rekening houdend met de kansscore

aspecten van het marketingbeleid Fasen van het marketing(plannings)proces 55% rekening houdend met de kansscore Kwalificatiedossier: Medewerker marketing en communicatie Jaartal: 1112-1213-1314 Kwalificaties: 90532 Marketingmedewerker Niveau: 4 90534 Medewerker evenementenorganisatie Kennisonderdeel: Marketingbeleid

Nadere informatie

Oefenmateriaal Basiskennis Marketing

Oefenmateriaal Basiskennis Marketing Oefenmateriaal Basiskennis Marketing Vakgebied: Basis Basiskennis Marketing Welkom bij het oefenmateriaal van het NIMA Examen Basiskennis Marketing. it oefenmateriaal bestaat uit 20 meerkeuzevragen. U

Nadere informatie

Tweede Kamer der Staten-Generaal

Tweede Kamer der Staten-Generaal Tweede Kamer der Staten-Generaal 2 Vergaderjaar 2005 2006 30 413 Regels betreffende pensioenen (Pensioenwet) Nr. 5 NOTA VAN VERBETERING Ontvangen 25 januari 2006 In het voorstel van wet (stuk nr. 2) worden

Nadere informatie

Praktijkboek Strategie Bruggen bouwen naar de toekomst Aimé Heene

Praktijkboek Strategie Bruggen bouwen naar de toekomst Aimé Heene Praktijkboek Strategie Bruggen bouwen naar de toekomst Aimé Heene Inhoud Woord vooraf Ontstaan en achtergronden van het 'Praktijkboek Strategie' 5 Doelstellingen en uitgangspunten 5 Het gebruik van de

Nadere informatie

M&O VWO 2011/2012. www.lyceo.nl

M&O VWO 2011/2012. www.lyceo.nl Hoofdstuk 8: Marketing M&O VWO 2011/2012 www.lyceo.nl Overzicht Management & Organisatie School Examen (SE) 7. Organisaties 8. Marketing Organisatiestructuren Niet commerciële organisaties Commerciële

Nadere informatie

Examenprogramma management en organisatie vwo

Examenprogramma management en organisatie vwo Examenprogramma management en organisatie vwo Het eindexamen Het eindexamen bestaat uit het centraal examen en het schoolexamen. Het examenprogramma bestaat uit de volgende domeinen: Domein A Vaardigheden

Nadere informatie

Het Online Marketingplan. Het Social Media Plan als onderdeel van het Marketing Plan

Het Online Marketingplan. Het Social Media Plan als onderdeel van het Marketing Plan Het Online Marketingplan Het Social Media Plan als onderdeel van het Marketing Plan 1 Wil je een online marketingplan voor jouw organisatie beschrijven? In dit document vind je de opzet voor zo n plan.

Nadere informatie

Integratie. Strategisch marketingplan in tien stappen. S. van Leeuwen

Integratie. Strategisch marketingplan in tien stappen. S. van Leeuwen Integratie Strategisch marketingplan in tien stappen S. van Leeuwen STRATEGISCHE MARKETING Strategisch marketingplan in tie Zorgaanbieders moeten sneller inspelen op nieuwe ontwikkelingen, concurrentieverhoudingen

Nadere informatie

Marketing: inspelen op de behoeften binnen doelstellingen/ bevredigen van behoeften

Marketing: inspelen op de behoeften binnen doelstellingen/ bevredigen van behoeften Marketing: inspelen op de behoeften binnen doelstellingen/ bevredigen van behoeften Marketingmanagementconcepten Productiegericht (er was een hoop betaalbare beschikbare aanbod 1 e radio) Productgericht

Nadere informatie

Quick scan. Marketing & Communicatie Strategie. Jan Posdijk

Quick scan. Marketing & Communicatie Strategie. Jan Posdijk Quick scan Marketing & Communicatie Strategie Jan Posdijk 1 0. Inleiding Dit document helpt in het efficiënt bepalen van de grote lijnen van een marketing- & communicatiestrategie voor ondernemers. Door

Nadere informatie

EBC*L NIVEAU B. Syllabus. SYL - B - Version b

EBC*L NIVEAU B. Syllabus. SYL - B - Version b EBC*L NIVEAU B Syllabus SYL - B - Version 2016-1b International Centre of EBC*L Aichholzgasse 6 A 1120 Wien Fon: +43-1-813 997 745 office@ebcl.eu www.ebcl.eu Kuratorium Wirtschaftskompetenz für Europa

Nadere informatie

Hoofdstuk 16 Reclame en public relations

Hoofdstuk 16 Reclame en public relations Hoofdstuk 16 Reclame en public relations Leerdoelen Omschrijven welke rol reclame en PR spelen in de promotiemix. De belangrijkste beslissingen beschrijven waarvoor je komt te staan bij het opzetten van

Nadere informatie

aspecten van het communicatiebeleid - Kennis van het standaardcommunicatie-instrumentarium 55% rekening houdend met de kansscore

aspecten van het communicatiebeleid - Kennis van het standaardcommunicatie-instrumentarium 55% rekening houdend met de kansscore Kwalificatiedossier: Medewerker marketing en communicatie Jaartal: 1112-1213-1314 Kwalificaties: 90531 Assistent-communicatiemedewerker Niveau: 4 Kennisonderdeel: Communicatiebeleid en -instrumenten Vakkennis

Nadere informatie

DEEL I DE OPKOMST VAN E-HRM

DEEL I DE OPKOMST VAN E-HRM DEEL I DE OPKOMST VAN E-HRM Business sounds different these days...3 1. Introductie...4 2. De veranderende omgeving van organisaties...7 3. Toenemende complexiteit van organisaties en HRM...10 3.1 Inleiding...10

Nadere informatie

Inhoudsopgave. Inleiding 4. Programma 5. Module Marketing & Communicatie 6. Rooster 7. Opleidingskosten 7. Netherlands Business Academy

Inhoudsopgave. Inleiding 4. Programma 5. Module Marketing & Communicatie 6. Rooster 7. Opleidingskosten 7. Netherlands Business Academy 1 Inhoudsopgave Inleiding 4 Programma 5 Module Marketing & Communicatie 6 Rooster 7 Opleidingskosten 7 Netherlands Business Academy Postbus 6546 4802 HM Breda T. +31 (0)76-82 005 05 info@nlba.nl www.nlba.nl

Nadere informatie

College 1 inleiding ondernemerschap

College 1 inleiding ondernemerschap College 1 inleiding ondernemerschap Ondernemen is het uitvoeren van innovaties waarbij discontinuïteit wordt veroorzaakt - discontinuïteit is het creëren van waarde die voorheen nog niet beschikbaar was

Nadere informatie

Marketing is een onderdeel van het organisatiebeleid. Veel verkopen (afzet) voor een goede prijs (omzet)

Marketing is een onderdeel van het organisatiebeleid. Veel verkopen (afzet) voor een goede prijs (omzet) Marketingaspecten Marketing is een onderdeel van het organisatiebeleid. Doelstellingen Continuïteit winst Marketingdoelstellingen Veel verkopen (afzet) voor een goede prijs (omzet) Marktaandeel (verkopen

Nadere informatie

Proefexamen MARKETING

Proefexamen MARKETING Proefexamen MARKETING Beschikbare tijd: 90 minuten 150713 1 Proefexamen HET PROEFEXAMEN BESTAAT UIT 6 GENUMMERDE PAGINA'S, waarin opgenomen: 1 CASE, gericht op de toetsing van de toepassing van het begrippenkader,

Nadere informatie

Deeltijdopleiding Commerciële Economie Studiejaar 2014/2015

Deeltijdopleiding Commerciële Economie Studiejaar 2014/2015 Modulebeschrijving CE38 Blz. 1. Vak Modulenaam Docent Commerciële economie Marketing voor dienstverlenende en non-profitorganisaties Marjolein Visser Modulecode Ingangseis Vervolgmodule CE38 Propedeuse

Nadere informatie

Commerciële beroepsvorming 3 COMMERCIËLE BEROEPSVORMING 3 (CCA01.3/CREBO:50160)

Commerciële beroepsvorming 3 COMMERCIËLE BEROEPSVORMING 3 (CCA01.3/CREBO:50160) COMMERCIËLE BEROEPSVORMING 3 (CCA01.3/CREBO:50160) sd.cca01.3.v1 ECABO, Alle rechten voorbehouden. Niets uit deze uitgave mag worden vermenigvuldigd, overgenomen, opgeslagen of gepubliceerd in enige vorm

Nadere informatie

Consumentengedrag CG1VPBCE01/COGVPBCS01

Consumentengedrag CG1VPBCE01/COGVPBCS01 Consumentengedrag CG1VPBCE01/COGVPBCS01 Benodigde literatuur Consumer behaviour, a European outlook, Schiffman, Kanuk & Hansen (2008). Prentice Hall, ISBN: 9780273704010. Planning blok I wk 1: H1 Inleiding

Nadere informatie

Consumentengedrag CG1VPBCE01/COGVPBCS01

Consumentengedrag CG1VPBCE01/COGVPBCS01 Consumentengedrag CG1VPBCE01/COGVPBCS01 Benodigde literatuur Consumer behaviour, a European outlook, Schiffman, Kanuk & Hansen (2008). Prentice Hall, ISBN: 9780273704010. Planning blok I wk 1: H1 Inleiding

Nadere informatie

Inhoudsopgave. Hiërarchische modellen 94 VOORWOORD 11 VOORWOORD BIJ EERSTE DRUK 13 WOORD VOORAF 19 HISTORISCH OVERZICHT 21 RECLAME BESCHRIJVEN 53

Inhoudsopgave. Hiërarchische modellen 94 VOORWOORD 11 VOORWOORD BIJ EERSTE DRUK 13 WOORD VOORAF 19 HISTORISCH OVERZICHT 21 RECLAME BESCHRIJVEN 53 Inhoudsopgave VOORWOORD 11 VOORWOORD BIJ EERSTE DRUK 13 WOORD VOORAF 19 HISTORISCH OVERZICHT 21 Voor 1850: ad hoc 24 1850-1880: het ontwaken 25 1880-1929: de conceptualisering selling the goods 26 1929-1945:

Nadere informatie

Strategische marketing

Strategische marketing Strategische marketing Het semester is gericht op het ontwikkelen van strategisch inzicht. Niet zo gericht op het uit je hoofd kennen van theorie maar juist het kunnen herkennen van situaties en dan de

Nadere informatie

What to do voor strategisch management?

What to do voor strategisch management? What to do voor strategisch management? VRAGEN Stel dat je wordt gevraagd om als adviseur van H&M op te treden. De opdracht is om een strategisch plan op te stellen om de missie te verwezenlijken. Inleiding

Nadere informatie

H2 Omgevingsinvloeden. organisaties staan in wisselwerking met de omgeving

H2 Omgevingsinvloeden. organisaties staan in wisselwerking met de omgeving H2 Omgevingsinvloeden organisaties staan in wisselwerking met de omgeving Omringende partijen Omgevingsfactoren Strategisch management houdt onder andere het afstemmen van de organisatie op de omgeving

Nadere informatie

Initiëren en creëren van producten en diensten, zelfstandig en ondernemend.

Initiëren en creëren van producten en diensten, zelfstandig en ondernemend. COMMERCE Competentieniveaus voor de domeincompetenties Commerce DC.1 Initiëren en creëren van producten en diensten, zelfstandig en ondernemend. Competentieniveau 1 CE/IBL/SBRM/F&B Signaleren en opsporen

Nadere informatie

Consumentengedrag bij communicatie CG2VS2CE01

Consumentengedrag bij communicatie CG2VS2CE01 Consumentengedrag bij communicatie CG2VS2CE01 Literatuur H 5, 6, 7 & 22, Floor en van Raaij H 10 Schiffman, Kanuk & Hansen H 1, 4, 7, 9, 10, 12, 13, 14 & 15 Handboek Online Marketing, Patrick Petersen

Nadere informatie

COMMERCIEEL BUDGETTEREN TOEGEPAST

COMMERCIEEL BUDGETTEREN TOEGEPAST COMMERCIEEL BUDGETTEREN TOEGEPAST TOEGEPAST COMMERCIEEL BUDGETTEREN TOEGEPAST Een bedrijfseconomische aanpak voor klant- en marktgericht management Johan VANHAVERBEKE Lieselot VANHAVERBEKE Antwerpen Cambridge

Nadere informatie

Publicatie van deze opgaven mag alleen na schriftelijke toestemming van het NIMA.

Publicatie van deze opgaven mag alleen na schriftelijke toestemming van het NIMA. EXAMENOPGAVEN ONDERDEEL MEERKEUZEVRAGEN Tijd: 20 minuten Veel succes! Publicatie van deze opgaven mag alleen na schriftelijke toestemming van het NIMA. Vraag 1 Internet verkoop is niet langer gebonden

Nadere informatie

A. KLANTWAARDE... 2 B. BEGRIPPENLIJST... 7 C. KORT OVERZICHT... 10

A. KLANTWAARDE... 2 B. BEGRIPPENLIJST... 7 C. KORT OVERZICHT... 10 Inhoudsopgave A. KLANTWAARDE... 2 B. BEGRIPPENLIJST... 7 C. KORT OVERZICHT... 10 1 A. Klantwaarde Marketing is het verkrijgen van klanten en winstgevende relaties met klanten. In dit hoofdstuk worden de

Nadere informatie

Marketing Quick Scan. Hoe marktgericht is ons bedrijf? Indora Managementadvies Onafhankelijk advies op maat!

Marketing Quick Scan. Hoe marktgericht is ons bedrijf? Indora Managementadvies Onafhankelijk advies op maat! Indora Managementadvies Onafhankelijk advies op maat! www.indora.nl Met behulp van deze Marketing Quick Scan kunt u de marktgerichtheid van uw organisatie meten. U krijgt inzicht in de verschillende aspecten

Nadere informatie