EINDVERSLAG. GECOMBINEERD OPENBAAR VERSLAG EX ARTIKEL 73a FAILLISSEMENTSWET NR AUGUSTUS inzake de faillissementen van:

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "EINDVERSLAG. GECOMBINEERD OPENBAAR VERSLAG EX ARTIKEL 73a FAILLISSEMENTSWET NR. 9 24 AUGUSTUS 2015. inzake de faillissementen van:"

Transcriptie

1 EINDVERSLAG GECOMBINEERD OPENBAAR VERSLAG EX ARTIKEL 73a FAILLISSEMENTSWET NR AUGUSTUS 2015 inzake de faillissementen van: GOODWOOD INVESTMENTS B.V. en GOODWOOD DIRECT MARKETING B.V. CMS Derks Star Busmann N.V. (Amsterdam Office) Mondriaan Tower Amstelplein 8a 1096 BC Amsterdam the Netherlands T +31 (0) F +31 (0)

2 Gegevens ondernemingen : GoodWood Investments B.V. ( GoodWood ) en ( GW Direct Marketing ) Faillissementsnummer : C/13/10/880F en C/13/11/547F Datum uitspraak : 16 december 2010 respectievelijk 13 september 2011 Curator : mr. M.N. de Groot Rechtercommissaris : mr. W.F. Korthals Altes Saldo einde verslagperiode : ,19 (GoodWood) 0 (Direct Marketing) Verslagperiode : 25 november augustus 2015 Bestede uren in verslag periode : GoodWood 46u en43 m Direct Marketing 0u en 0m Bestede uren totaal : GoodWood 66u en 0m Direct Marketing 7u en 47m Voorzover in het onderstaande verslag geen melding wordt gemaakt van aangelegenheden die in de voorgaande faillissementsverslagen werden vermeld, zijn deze aangelegenheden hetzij afgewikkeld dan wel hebben zich ten opzichte van de in de vorige verslagen vermelde stand van zaken geen meldenswaardige ontwikkelingen voorgedaan. 7. Rechtmatigheid 7.1 Boekhoudplicht : Op grond van artikel 2:10 lid 1 BW en artikel 3:15i BW dient een behoorlijke administratie te worden gevoerd op een zodanige wijze dat te allen tijde de rechten en verplichtingen van een rechtspersoon kunnen worden gekend. In verband met de op de curator rustende verplichting de boekhouding nader te onderzoeken, heeft de curator na daartoe machtiging te hebben verkregen van de rechtercommissaris het accountantskantoor Crowe Horwath Foederer B.V. (voorheen De Keijzer Nipius & Co, hierna te noemen: het "Accountantskantoor") onder meer de opdracht verstrekt de kwaliteit van de gevoerde financiële administratie te beoordelen. De curator kan een vordering op grond van art. 2:248 lid 6 BW (onbehoorlijk bestuur) slechts instellen op grond van onbehoorlijke taakvervulling in de periode van drie jaar voorafgaande aan het faillissement. De curator heeft het Accountantskantoor dan ook verzocht om zich bij het onderzoek naar mogelijke onrechtmatigheden voornamelijk te richten op de periode van drie jaar voorafgaand aan het faillissement, derhalve december 2007 december

3 Het Accountantskantoor heeft een backup gemaakt van de financiële administratie van GoodWood en GW Direct Marketing. De financiële administratie van GoodWood en GW Direct Marketing werd gevoerd in het pakket Exact Globe. De participantenadministratie werd gevoerd in een afzondelijk pakket. Het Accountantskantoor heeft de financiële administratie onder meer beoordeeld op periodiciteit en tijdigheid. Uit het onderzoek is geen enkele aanleiding gebleken om te veronderstellen dat niet aan de boekhoudplicht zou zijn voldaan. Gelet op het vorenstaande acht de curator een nader onderzoek naar de boekhoudplicht niet relevant en beschouwt zij deze plicht als voldaan. 7.2 Depot jaarrekeningen : GoodWood: De jaarrekening over 2008 is tijdig gedeponeerd. De jaarrekeningen over 2006 en 2007 zijn ongeveer 5 respectievelijk 10 maanden te laat gedeponeerd. Op datum faillissement bestond er nog geen verplichting om de jaarrekening over 2009 te deponeren. GW Direct Marketing: Er is geen jaarrekening over 2006 gedeponeerd. De jaarrekeningen over 2007 en 2008 zijn ongeveer 11 respectievelijk 10 maanden te laat gedeponeerd. 7.5 Onbehoorlijk bestuur : In geval van een faillissement van een besloten vennootschap is iedere bestuurder tegenover de boedel hoofdelijk aansprakelijk voor het bedrag van de schulden voor zover deze niet uit het faillissement kunnen worden voldaan indien i) het bestuur zijn taak kennelijk onbehoorlijk heeft vervuld en ii) aannemelijk is dat dit een belangrijke oorzaak is van het faillissement. Van kennelijk onbehoorlijk bestuur is sprake als geen redelijk denkend bestuurder onder dezelfde omstandigheden aldus gehandeld zou hebben. De curator heeft geconstateerd dat de jaarrekeningen van GoodWood over 2006 en 2007 ongeveer 5 respectievelijk 10 maanden te laat zijn gedeponeerd en de jaarrekening van GW Direct Marketing ongeveer 11 respectievelijk 10 maanden te laat zijn gedeponeerd. Derhalve heeft de bestuurder niet voldaan aan zijn publicatieplicht en staat vast dat het bestuur zijn taak onbehoorlijk heeft vervuld. Voorts wordt op grond van art. 2:248 lid 2 BW vermoed dat het schenden van de publicatieplicht een belangrijke oorzaak is van de faillissementen van GoodWood en GW Direct Marketing. De bestuurder kan het wettelijk vermoeden dat het schenden van de publicatieplicht een belangrijke oorzaak is geweest van het faillissement, weerleggen door aannemelijk te maken dat andere feiten en omstandigheden dan zijn onbehoorlijk bestuur een belangrijke oorzaak van het faillissement zijn geweest. De bestuurder heeft aangegeven dat de faillissementen van GoodWood en GW Direct Marketing zijn veroorzaakt door de navolgende externe omstandigheden. 3

4 Aanbieden beleggingsobjecten Vanaf de oprichting in mei 1998 tot ongeveer mei 2007 heeft GoodWood investeringen aangeboden in teakhoutplantages in Brazilië. De activiteiten van GoodWood bestonden voornamelijk uit het beheren van in het verleden geplaatste investeringsproducten die zijn geschoeid op plantages beplant met teakhout. Deze activiteiten zijn per 1 januari 2006 vergunningsplichtig geworden op grond van de op die datum in werking getreden Wet op de financiële dienstverlening ("Wfd"). Op 1 januari 2007 is de Wfd vervangen door de Wet op het financieel toezicht ("Wft"). Door de AFM is op 21 maart 2008 aan GoodWood een vergunning verstrekt voor het aanbieden van beleggingsobjecten ex artikel 2:55 Wft, echter met de beperking dat uitsluitend is toegestaan om beleggingsobjecten te beheren. Derhalve was GoodWood niet meer gerechtigd beleggingsobjecten aan consumenten aan te bieden en was GoodWood voor haar voortbestaan afhankelijk van een alternatieve inkomstenbron. Deze alternatieve inkomstenbron werd gevonden in een verkoopovereenkomst met Floresteca B.V. Op 5 maart 2008 hebben GoodWood, ATF en Floresteca B.V. een overeenkomst gesloten op grond waarvan ATF een groot aantal participaties verkoopt aan GoodWood voor een koopprijs van EUR Deze koopprijs zou worden voldaan door verrekening met de vordering van GoodWood op ATF in rekeningcourant. Vervolgens verkoopt GoodWood deze participaties direct door aan Floresteca B.V. voor een totale koopprijs van EUR ,. De koopprijs dient Floresteca B.V. in vijf jaarlijkse termijnen van EUR , aan GoodWood te voldoen. Terugkoopgaranties Voorts heeft De Nederlandsche Bank ("DNB") in 2007/2008 vastgesteld dat GoodWood in overtreding is geweest, althans voortdurend in overtreding is, van het bepaalde in artikel 3:5 lid 1 Wft (voorheen artikel 82 lid 1 Wtk). Artikel 3:5 lid 1 Wft bepaalt dat het verboden is in Nederland in de uitoefening van een bedrijf buiten besloten kring opvorderbare gelden van andere dan professionele marktpartijen aan te trekken, ter beschikking te verkrijgen of ter beschikking te hebben. DNB heeft naar aanleiding van haar onderzoek geconcludeerd dat GoodWood met verschillende garantieplannen (Groen Garantie Flex Plan, Groen Garantie Plan 5, Groen Garantie Plan 7, Groen Garantie Plan 10, Groen Garantie Plan 15 en Groen Garantie Termijn Plan) opvorderbare gelden heeft aangetrokken en ter beschikking heeft verkregen van het publiek. In verband met het vorengaande was de voornaamste taak van de bestuurder om een einde te maken aan de voortdurende overtreding van het verbod om opvorderbare gelden aan te trekken, ter beschikking te verkrijgen of ter beschikking te hebben verkregen van het publiek ofwel kort gezegd een einde te maken aan de uitstaande 'terugkoopgaranties'. De bestuurder heeft getracht de overtreding van voornoemd verbod te beëindigen door alle uitstaande beleggingsobjecten om te vormen tot een beleggingsfonds, waarbij aan alle participanten van 4

5 GoodWood een voorstel zal worden gedaan om hun individuele opbrengstrechten om te ruilen voor verhandelbare deelnemingsrechten in de totale bosbouwbelegging. Hoewel geen beleggingsobjecten meer mochten worden verkocht aan consumenten door GoodWood, deed een groot aantal participanten een beroep op de zogenoemde 'terugkoopgarantie'. GoodWood kon deze terugkoopgaranties (alsmede alle andere vaste lasten, waaronder salarissen) voldoen uit de van Floresteca B.V. ontvangen gelden uit hoofde van de verkoopovereenkomst. Vanaf 2009 beschikte Floresteca B.V. over onvoldoende financiële middelen om de tussen haar en GoodWood gesloten verkoopovereenkomst volledig na te komen. Mede als gevolg hiervan was GoodWood niet meer in staat de terugkoopgaranties (al dan niet in betalingstermijnen) na te komen. Gelet op het feit dat er geen uitzicht was op enige inkomsten voor GoodWood en de verplichting tot het nakomen van de terugkoopgaranties, alsmede alle andere vaste lasten, doorliepen was een faillissement onafkeerbaar. De door de heer Van Eibergen Santhagens beschreven externe oorzaken van het faillissement van GoodWood (en van GW Direct Marketing) worden bevestigd door het Accountantskantoor. De bevindingen in het rapport van het Accountantskantoor gaven de curator geen aanleiding om te veronderstellen dat het faillissement veroorzaakt zou zijn door onbehoorlijk bestuur. Daarnaast acht de curator het aannemelijk dat de faillissementen van GoodWood en GW Direct Marketing zijn veroorzaakt door de hiervoor beschreven externe omstandigheden. Derhalve heeft de curator de rechtercommissaris verzocht om toestemming om af te zien van verder onderzoek naar kennelijk onrechtmatig bestuur en het eventueel aansprakelijk stellen van de bestuurder. De verzochte toestemming heeft de rechtercommissaris op 4 juni 2015 verleend. De conclusies van het Accountantskantoor en het voornemen van de curator om de rechtercommissaris te verzoeken om af te zien van het aansprakelijk stellen van de (indirect) bestuurder van GoodWood, heeft de curator eveneens besproken met de Belastingdienst. De Belastingdienst is de grootste crediteur in het faillissement van GoodWood met een preferente prefaillissementsvordering van EUR ,. De Belastingdienst heeft de curator te kennen gegeven zich te kunnen vinden in het voornemen van de curator af te zien van verder onderzoek naar mogelijke onrechtmatigheden en het faillissement op korte termijn af te wikkelen. 7.6 Paulianeus handelen : Op grond van de bij de curator bekende informatie is er geen sprake van paulianeus handelen. 5

6 8. Crediteuren 8.1 Boedelvorderingen : GoodWood , Pref. vordering van de fiscus : GoodWood ,00 GW Direct Marketing , Pref. vordering van het UWV : GoodWood , Andere pref. crediteuren : GoodWood , Aantal concurrente handelscrediteuren : GoodWood 16 GW Direct Marketing: Bedrag concurrente handelscrediteuren : GoodWood ,24 GW Direct Marketing: 490,17 Bedrag concurrente crediteuren (beleggers) : GoodWood pm 8.7 Verwachte wijze afwikkeling : Vereenvoudigde afwikkeling, waarbij de faillissementskosten volledig kunnen worden voldaan en de preferente vordering van de fiscus gedeeltelijk kan worden voldaan. 10. Overig 10.1 Termijn afwikkeling faill. : Het faillissement kan na de beslissing van de rechtercommissaris via de vereenvoudigde afwikkeling worden afgewikkeld Plan van aanpak : De curator zal de vereenvoudigde afwikkeling voorbereiden en de rechtercommissaris om toestemming verzoeken. Voorts zal de curator een (concept) financieel eindverslag en een slotuitdelingslijst opstellen Indiening volgend verslag : Dit betreft een eindverslag. Er zullen dus geen verdere faillissementsverslagen meer volgen. 11. Informatie met betrekking tot vorderingen uit hoofde van de terugkoopgaranties 11.1 Verhouding terugkoopgarantie en kapopbrengsten: In een groot aantal beleggingsovereenkomsten is een zogenoemde terugkoopgarantie opgenomen. Op grond van deze terugkoopgarantie was GoodWood gehouden de opbrengstrechten na een bepaalde periode voor het overeengekomen bedrag terug te kopen indien de belegger daar tijdig en op de juiste wijze aanspraak op heeft gemaakt. In verband met het faillissement van GoodWood kunnen deze terugkoopgaranties niet meer worden nagekomen. Als gevolg van deze nietnakoming konden beleggers hun vorderingen aanmelden bij de curator. De curator heeft een groot aantal vorderingen van de beleggers uit hoofde van de terugkoopgarantie geplaatst op een lijst van zogenoemde voorlopig erkende concurrente crediteurenvorderingen. 6

7 De curator heeft van diverse beleggers de vraag gekregen of de beleggers hun vordering betreffende het nietnakomen van de terugkoopgarantie door GoodWood kunnen indienen en daarnaast hun rechten op de kapopbrengsten van de teakbomen kunnen behouden. Indien de terugkoopgarantie zou zijn nagekomen, dan had de desbetreffende belegger het overeengekomen terugkoopbedrag van GoodWood ontvangen, en zou de belegger gehouden zijn de opbrengstrechten terug aan GoodWood over te dragen. In verband met het faillissement van GoodWood is het niet mogelijk om de terugkoopgaranties na te komen, waardoor de beleggers uit dien hoofde een voorlopige vordering op GoodWood hebben. De curator heeft reeds in het eerste openbare faillissementsverslag van 4 februari 2011 vermeld dat indien het zo zou zijn dat door een eventuele uitkering in het faillissement van GoodWood de beleggers geen of minder aanspraak zou kunnen maken op hun rechten op de kapopbrengst van de teakbomen, de curator dit tijdig zal melden en de beleggers in de gelegenheid zal stellen om hun vorderingen van beleggers uit hoofde van de terugkoopgarantie in te trekken. Inmiddels is gebleken dat van het gerealiseerde boedelactief uitsluitend de faillissementskosten kunnen worden voldaan en dat de preferente vordering van de fiscus gedeeltelijk kan worden voldaan. Derhalve kan geen (gedeeltelijke) uitkering plaatsvinden aan de concurrente crediteuren, waaronder de beleggers. Gelet op het vorenstaande zal de aanspraak van beleggers op hun rechten op de kapopbrengst van de teakbomen niet worden verminderd door een uitkering in het faillissement van GoodWood. Een (gedeeltelijke) uitkering aan de beleggers kan immers niet plaatsvinden. Beleggers hoeven de vorderingen uit hoofde van de terugkoopgarantie die ter verificatie zijn ingediend in het faillissement van Goodwood daarom niet in te trekken. 12. Publicatie op website Voor verdere informatie over dit faillissement verwijs ik u naar de openbare verslagen ex artikel 73a van de Faillissementswet die op de website van CMS Derks Star Busmann N.V. zullen worden gepubliceerd (www.cmsdsb.com, online services/faillissementen). De curator wijst er tenslotte op dat aan dit verslag en de bijlagen geen rechten ontleend kunnen worden. Amsterdam, 24 augustus 2014 mr. M.N. de Groot Curator 7

8 Deze zaak wordt behandeld door: Mr. M.N. de Groot CMS Derks Star Busmann Postbus GS Amsterdam T +31 (0) F +31 (0) E of 8

9 TUSSENTIJDS FINANCIEEL VERSLAG d.d. 7 april 2015 in het faillissement van: Goodwood Investments B.V. Faillissementsnummer 10/880F Datum uitspraak 7 december 2010 Rechtercommissaris mr. C.P. Bleeker Curator mr. M.N. de Groot betrekking hebbend op verslag nrs. 1 9 A. BATEN subtot. incl. BTW mutaties totaal Af te dragen BTW 1. aangetroffen middelen kas bank 3.133, ,38 giro 2. opbrengsten verkopen opbrengsten verkopen 19% BTW 435,00 435,00 69,45 opbrengsten verkopen geen BTW , ,00 opbrengsten verkopen geen BTW (Bond House S.A.) , ,00 kosten ivm verkoop 3. debiteuren praefaillissement debiteuren boedeldebiteuren 4. overige baten boedelbijdrage restitutie belastingdienst rente 163,48 0,12 163,60 restitutie TNT Post 6.886, ,37 afkoop R/C vordering , ,00 5. totaal ,23 0, ,35 69,45 B. REEDS BETAALDE VERSCHOTTEN / BOEDELSCHULDEN subtot. incl. BTW mutaties totaal Terug te ontvangen BTW salaris curator (19%) , , ,74 verschotten curator (19%) 3.348, ,98 534,71 salaris curator (21%) , , , ,65 verschotten curator (21%) 1.577,96 815, ,29 415,36 voorgeschoten kosten curator 88,09 88,09 15,29 uittreksel gas / water / electra verzekeringen fiscus bedrijfsvereniging De Keijzer Nipius & Co , , ,00 Superior Internet Services 143,03 143,03 14,25

10 Crowe Horwath Foederer B.V , , ,78 Superior BV inzake domeinregistratie (21%) 9,08 9,08 1,58 6. totaal , , , ,79 C. THANS NOG BESCHIKBAAR totaal A ,35 totaal B ,16 7. saldo boedelrekening ,19

11 Lijst van (voorlopig) erkende vorderingen Goodwood Investments B.V./Faillissement (10/880F) BOEDEL Schuldeiser Erkend ex BTW BTW Erkend totaal Betwist ex BTW BTW Betwist totaal Aard van de vordering Opmerkingen UWV , ,97 Loonvordering ex art. 66 WW UWV 3.199, ,79 Premie wgdeel SV , ,76 PREFERENT Schuldeiser Erkend ex BTW BTW Erkend totaal Betwist ex BTW BTW Betwist totaal Aard van de vordering Opmerkingen Belastingdienst Amsterdam , ,00 LH oktober 2010 Belastingdienst Amsterdam 158,00 158,00 Vpb 2007 Belastingdienst Amsterdam 58,00 58,00 Vpb 2007 Openstaande kosten Belastingdienst Amsterdam , ,00 Vpb 2008 Belastingdienst Amsterdam 802,00 802,00 Vpb 2008 Openstaande kosten Belastingdienst Amsterdam , ,00 LH september 2010 Belastingdienst Amsterdam , ,00 LH november 2010 Belastingdienst Amsterdam , ,00 OB t/m Belastingdienst Amsterdam 2.648, ,00 OB t/m Openstaande kosten Belastingdienst Amsterdam 2.460, ,00 Vpb UWV , ,71 Loonvordering ex art. 66 WW pref ex art. 3:288 sub e BW UWV 576,91 576,91 premie wgdeel SV ex art. 66 lid 3 WW gelijke rangorde fiscus De heer R.S. Stobbe , ,07 niet opgenomen vakantiedagen bruto bedrag Mevrouw L.M. SleijsterVogtschmidt 4.380, ,23 niet opgenomen vakantiedagen bruto bedrag Belastingdienst Amsterdam 61,00 61,00 OB 2011 Belastingdienst Amsterdam 15,00 15,00 OB 2011 Openstaande kosten Belastingdienst Amsterdam , ,00 Loonheffingen / Belastingdienst Amsterdam 15,00 15,00 Loonheffingen / Openstaande kosten Belastingdienst Amsterdam , ,00 OB Fiscale Eenheid Amazon Teak Foundation, Goodwood , ,92 CONCURRENT Schuldeiser Erkend ex BTW BTW Erkend totaal Betwist ex BTW BTW Betwist totaal Aard van de vordering Opmerkingen Buren Van Velzen Guelen Advocaten , , ,33 geleverde diensten Schenk & Zoon 1.292,27 173, ,55 geleverde diensten BTW opgevraagd KPMG , , ,25 geleverde diensten ANT Trust en Corporate Services N.V ,33 887, ,69 geleverde diensten Financial Markets Conduct 8.225, , ,75 geleverde diensten Financieel Denkwerk B.V , , ,10 geleverde diensten SET/ICT 5.669, , ,75 geleverde diensten De Lage Landen Vendorlease B.V , ,45 geleverde diensten Heussen 9.104, , ,69 geleverde diensten Stichting Autoriteit Financiële Markten , ,40 heffingen 2007 t/m PM Dream It 114,56 21,77 136,33 geleverde diensten Nestlé Waters Direct (Netherlands) B.V. 85,68 3,42 89,10 geleverde goederen Achmea Vitale 489,51 489,51 geleverde diensten BTW opgevraagd Mevrouw J. Mommers 965,00 965,00 restitutie ZVW Centraal Beheer Achmea 475,90 13,61 489,51 geleverde diensten Tence Inzetbureau 1052,8 200, , geleverde diensten , , ,24

12 Lijst van vorderingen Goodwood Direct Marketing B.V. BOEDEL Schuldeiser Erkend ex BTW BTW Erkend totaal Betwist ex BTW BTW Betwist totaal Aard van de vordering Opmerkingen PREFERENT Schuldeiser Erkend ex BTW BTW Erkend totaal Betwist ex BTW BTW Betwist totaal Aard van de vordering Opmerkingen Belastingdienst , ,00 Belastingaanslag Belastingdienst , ,00 Belastingaanslag openstaande kosten Belastingdienst , ,00 OB Fiscale eenheid Amazon Teak Foundation, Goodwood , ,00 CONCURRENT Schuldeiser Erkend ex BTW BTW Erkend totaal Betwist ex BTW BTW Betwist totaal Aard van de vordering Opmerkingen Kamer van Koophandel 127,04 127,04 jaarlijkse bijdrage Heussen 305,15 57,98 363,13 geleverde diensten 432,19 57,98 490,17

GECOMBINEERD OPENBAAR VERSLAG EX ARTIKEL 73a FAILLISSEMENTSWET NR. 5 10 JULI 2012

GECOMBINEERD OPENBAAR VERSLAG EX ARTIKEL 73a FAILLISSEMENTSWET NR. 5 10 JULI 2012 GECOMBINEERD OPENBAAR VERSLAG EX ARTIKEL 73a FAILLISSEMENTSWET NR. 5 10 JULI 2012 inzake de faillissementen van: GOODWOOD INVESTMENTS B.V. en GOODWOOD DIRECT MARKETING B.V. CMS Derks Star Busmann N.V.

Nadere informatie

OPENBAAR VERSLAG EX ARTIKEL 73a FAILLISSEMENTSWET. NR augustus 2011

OPENBAAR VERSLAG EX ARTIKEL 73a FAILLISSEMENTSWET. NR augustus 2011 OPENBAAR VERSLAG EX ARTIKEL 73a FAILLISSEMENTSWET NR. 3 17 augustus 2011 inzake het faillissement van: GOODWOOD INVESTMENTS B.V. CMS Derks Star Busmann N.V. Mondriaan Tower Amstelplein 8A 1096 BC Amsterdam

Nadere informatie

EINDVERSLAG. Verslag 2 Datum: 27 april 2012

EINDVERSLAG. Verslag 2 Datum: 27 april 2012 EINDVERSLAG Verslag 2 Datum: 27 april 2012 Gegevens onderneming : de besloten vennootschap ARPRO INTERIEUR B.V. (hierna: Arpro ), statutair gevestigd te Muiden (dossiernummer Kamer van Koophandel: 32041761)

Nadere informatie

FAILLISSEMENTSVERSLAG Nummer: 4 Datum: 27 februari 2009

FAILLISSEMENTSVERSLAG Nummer: 4 Datum: 27 februari 2009 FAILLISSEMENTSVERSLAG Nummer: 4 Datum: 27 februari 2009 Gegevens onderneming : 1. de besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid PLUSBALIE HOLDING B.V., statutair gevestigd te Amsterdam en kantoorhoudende

Nadere informatie

FAILLISSEMENTSVERSLAG Nummer: 3 Datum: 21 januari 2010. 2. de besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid B.V.

FAILLISSEMENTSVERSLAG Nummer: 3 Datum: 21 januari 2010. 2. de besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid B.V. FAILLISSEMENTSVERSLAG Nummer: 3 Datum: 21 januari 2010 Gegevens onderneming : 1. de besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid GCA DRUKWERK B.V. (hierna te noemen: GCA drukwerk ), statutair gevestigd

Nadere informatie

FAILLISSEMENTSVERSLAG Nummer: 7 Datum: 25 februari 2009

FAILLISSEMENTSVERSLAG Nummer: 7 Datum: 25 februari 2009 FAILLISSEMENTSVERSLAG Nummer: 7 Datum: 25 februari 2009 Gegevens onderneming : de besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid REATEL B.V., tevens handelend onder de naam CHRADIS, statutair gevestigd

Nadere informatie

OPENBAAR VERSLAG EX ARTIKEL 73a FAILLISSEMENTSWET EINDVERSLAG. NR. 5 16 december 2014. inzake het faillissement van: M-1 NEDERLAND B.V.

OPENBAAR VERSLAG EX ARTIKEL 73a FAILLISSEMENTSWET EINDVERSLAG. NR. 5 16 december 2014. inzake het faillissement van: M-1 NEDERLAND B.V. OPENBAAR VERSLAG EX ARTIKEL 73a FAILLISSEMENTSWET EINDVERSLAG NR. 5 16 december 2014 inzake het faillissement van: M1 NEDERLAND B.V. CMS Derks Star Busmann N.V. Mondriaantoren Amstelplein 8A NL1096 BC

Nadere informatie

EINDVERSLAG OPENBAAR VERSLAG EX ARTIKEL 73a FAILLISSEMENTSWET NR. 5 20 FEBRUARI 2013. inzake het faillissement van: AUTORENT HILVERSUM B.V.

EINDVERSLAG OPENBAAR VERSLAG EX ARTIKEL 73a FAILLISSEMENTSWET NR. 5 20 FEBRUARI 2013. inzake het faillissement van: AUTORENT HILVERSUM B.V. EINDVERSLAG OPENBAAR VERSLAG EX ARTIKEL 73a FAILLISSEMENTSWET NR. 5 20 FEBRUARI 2013 inzake het faillissement van: AUTORENT HILVERSUM B.V. CMS Derks Star Busmann N.V. Mondriaan Tower Amstelplein 8A 1096

Nadere informatie

inzake het faillissement van: NOVECENTO B.V. faillissementsnummer: C/13/14/640 F

inzake het faillissement van: NOVECENTO B.V. faillissementsnummer: C/13/14/640 F OPENBAAR VERSLAG EX ARTIKEL 73a FW NR. 2 (tevens eindverslag) inzake het faillissement van: NOVECENTO B.V. faillissementsnummer: C/13/14/640 F CMS Derks Star Busmann N.V. (Amsterdam Office) Mondriaan Tower,

Nadere informatie

inzake het faillissement van: POTATO'S FRESH PRODUCE B.V. faillissementsnummer: 13/14/440 F

inzake het faillissement van: POTATO'S FRESH PRODUCE B.V. faillissementsnummer: 13/14/440 F OPENBAAR VERSLAG EX ARTIKEL 73a FW NR. 2 inzake het faillissement van: POTATO'S FRESH PRODUCE B.V. faillissementsnummer: 13/14/440 F CMS Derks Star Busmann N.V. (Amsterdam Office) Mondriaan Tower, 14th

Nadere informatie

GECOMBINEERD FAILLISSEMENTSVERSLAG. inzake de faillissementen van: 1. STAR CLEAN AMSTERDAM DIENSTVERLENING B.V. (3 de Openbaar Verslag)

GECOMBINEERD FAILLISSEMENTSVERSLAG. inzake de faillissementen van: 1. STAR CLEAN AMSTERDAM DIENSTVERLENING B.V. (3 de Openbaar Verslag) GECOMBINEERD FAILLISSEMENTSVERSLAG inzake de faillissementen van: 1. STAR CLEAN AMSTERDAM DIENSTVERLENING B.V. (3 de Openbaar Verslag) 2. STAR CLEAN NEDERLAND B.V. (2 de Openbaar Verslag) 3. STAR GROUP

Nadere informatie

(TUSSENTIJDS) OPENBAAR VERSLAG EX ARTIKEL 73a FAILLISSEMENTSWET. NR. 2 19 april 2011

(TUSSENTIJDS) OPENBAAR VERSLAG EX ARTIKEL 73a FAILLISSEMENTSWET. NR. 2 19 april 2011 (TUSSENTIJDS) OPENBAAR VERSLAG EX ARTIKEL 73a FAILLISSEMENTSWET NR. 2 19 april 2011 inzake het faillissement van: GOODWOOD INVESTMENTS B.V. CMS Derks Star Busmann N.V. Mondriaan Tower Amstelplein 8A 1096

Nadere informatie

OPENBAAR FAILLISSEMENTSVERSLAG EX ARTIKEL 73A FW

OPENBAAR FAILLISSEMENTSVERSLAG EX ARTIKEL 73A FW OPENBAAR FAILLISSEMENTSVERSLAG EX ARTIKEL 73A FW Nummer : 4 Datum : 15 augustus 2014 Gegevens onderneming : 1. CEROPA B.V. h.o.d.n. SUPERMEUBEL BEVERWIJK, statutair gevestigd te Amsterdam en kantoorhoudende

Nadere informatie

Openbaar verslag ex artikel 73a Faillissementswet. Nummer: 4 Datum: 22 augustus 2013

Openbaar verslag ex artikel 73a Faillissementswet. Nummer: 4 Datum: 22 augustus 2013 Openbaar verslag ex artikel 73a Faillissementswet Nummer: 4 Datum: 22 augustus 2013 Gegevens onderneming : de besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid Euro/Facility Project Management B.V.,

Nadere informatie

OPENBAAR VERSLAG EX ARTIKEL 73a FAILLISSEMENTSWET NR. 3. inzake het faillissement van: BABA'S CAR CLEANING B.V.

OPENBAAR VERSLAG EX ARTIKEL 73a FAILLISSEMENTSWET NR. 3. inzake het faillissement van: BABA'S CAR CLEANING B.V. OPENBAAR VERSLAG EX ARTIKEL 73a FAILLISSEMENTSWET NR. 3 inzake het faillissement van: BABA'S CAR CLEANING B.V. Openbaar verslag ex artikel 73a Faillissementswet Nummer: 2 Datum: 6 januari 2015 Gegevens

Nadere informatie

OPENBAAR FAILLISSEMENTSVERSLAG EX ARTIKEL 73A FW

OPENBAAR FAILLISSEMENTSVERSLAG EX ARTIKEL 73A FW OPENBAAR FAILLISSEMENTSVERSLAG EX ARTIKEL 73A FW Nummer : 2 Datum : 3 maart 2014 Gegevens onderneming : 1. CEROPA B.V. h.o.d.n. SUPERMEUBEL BEVERWIJK, statutair gevestigd te Amsterdam en kantoorhoudende

Nadere informatie

inzake het faillissement van: CANDOR COMPONENTS B.V. faillissementsnummer: C/13/15/384F

inzake het faillissement van: CANDOR COMPONENTS B.V. faillissementsnummer: C/13/15/384F OPENBAAR VERSLAG EX ARTIKEL 73a FW NR. 1 inzake het faillissement van: CANDOR COMPONENTS B.V. faillissementsnummer: C/13/15/384F CMS Derks Star Busmann N.V. (Amsterdam Office) Mondriaan Tower, 14th Floor

Nadere informatie

Openbaar verslag ex artikel 73a Faillissementswet EINDVERSLAG

Openbaar verslag ex artikel 73a Faillissementswet EINDVERSLAG Openbaar verslag ex artikel 73a Faillissementswet EINDVERSLAG Gegevens onderneming : De besloten vennootschap 7th Entertainment Machines B.V. (hierna: 7EM ) tevens handelend onder de naam Maxim Electronics

Nadere informatie

Openbaar verslag ex artikel 73a Faillissementswet

Openbaar verslag ex artikel 73a Faillissementswet Openbaar verslag ex artikel 73a Faillissementswet Nummer: 3 Datum: 25 februari 2014 Gegevens onderneming : De besloten vennootschap Silt B.V., statutair gevestigd te Amsterdam en kantoorhoudende te (1506

Nadere informatie

Openbaar verslag ex artikel 73a Faillissementswet. Nummer: 5 Datum: 11 april 2014

Openbaar verslag ex artikel 73a Faillissementswet. Nummer: 5 Datum: 11 april 2014 Openbaar verslag ex artikel 73a Faillissementswet Nummer: 5 Datum: 11 april 2014 Gegevens onderneming : de besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid Euro/Facility Project Management B.V., statutair

Nadere informatie

FAILLISSEMENTSVERSLAG (ex art. 73a Fw.) Nummer: 2 Datum: 8 november 2011

FAILLISSEMENTSVERSLAG (ex art. 73a Fw.) Nummer: 2 Datum: 8 november 2011 FAILLISSEMENTSVERSLAG (ex art. 73a Fw.) Nummer: 2 Datum: 8 november 2011 Gegevens onderneming : Besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid R.F.A. van Kampen B.V. Faillissementsnummer : 11/355

Nadere informatie

Openbaar verslag ex artikel 73a Faillissementswet, tevens eindverslag

Openbaar verslag ex artikel 73a Faillissementswet, tevens eindverslag Openbaar verslag ex artikel 73a Faillissementswet, tevens eindverslag Nummer: 3 Datum: 15 november 2013 Gegevens onderneming : Monarch Security B.V. Faillissementsnummer : C/16/13/113 F Datum uitspraak

Nadere informatie

OPENBAAR VERSLAG EX ARTIKEL

OPENBAAR VERSLAG EX ARTIKEL OPENBAAR VERSLAG EX ARTIKEL 73a FAILLISSEMENTSWET NR. 4 (tevens eindverslag) inzake het faillissement van Btwist4Claim B.V. Openbaar verslag ex artikel 73a Faillissementswet Nummer 4 tevens eindverslag

Nadere informatie

OPENBAAR FAILLISSEMENTSVERSLAG EX ARTIKEL 73A FW

OPENBAAR FAILLISSEMENTSVERSLAG EX ARTIKEL 73A FW OPENBAAR FAILLISSEMENTSVERSLAG EX ARTIKEL 73A FW Nummer : 2 Datum : 6 november 2014 Gegevens onderneming : De besloten vennootschap BESSELING INSTALLATIE GROEP B.V., statutair gevestigd te Alkmaar, en

Nadere informatie

OPENBAAR FAILLISSEMENTSVERSLAG (EX ART. 73A FW)

OPENBAAR FAILLISSEMENTSVERSLAG (EX ART. 73A FW) OPENBAAR FAILLISSEMENTSVERSLAG (EX ART. 73A FW) Nummer : 9 Datum : 1 augustus 2014 Gegevens onderneming : De besloten vennootschap DE NIEUWE HEEREN VAN BERGEN statutair gevestigd te Bergen (Nh), eveneens

Nadere informatie

OPENBAAR FAILLISSEMENTSVERSLAG EX ARTIKEL 73A FW

OPENBAAR FAILLISSEMENTSVERSLAG EX ARTIKEL 73A FW OPENBAAR FAILLISSEMENTSVERSLAG EX ARTIKEL 73A FW Nummer : 3 Datum : 13 februari 2015 Gegevens onderneming : De besloten vennootschap BESSELING INSTALLATIE GROEP B.V., statutair gevestigd te Alkmaar, en

Nadere informatie

OPENBAAR VERSLAG EX ARTIKEL 73a FAILLISSEMENTSWET NR APRIL 2013

OPENBAAR VERSLAG EX ARTIKEL 73a FAILLISSEMENTSWET NR APRIL 2013 OPENBAAR VERSLAG EX ARTIKEL 73a FAILLISSEMENTSWET NR. 1 12 APRIL 2013 inzake het faillissement van: M-1 NEDERLAND B.V. CMS Derks Star Busmann N.V. Mondriaantoren - Amstelplein 8A NL-1096 BC Amsterdam Postbus

Nadere informatie

EINDVERSLAG RMA BOUW B.V.

EINDVERSLAG RMA BOUW B.V. EINDVERSLAG Gegevens onderneming : De besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid RMA BOUW B.V., statutair gevestigd te Amsterdam, kantoorhoudende aan het adres Jan Hanzenstraat 26hs te (1053

Nadere informatie

openbaar FAILLISSEMENTSVERSLAG Verslagnummer: 4 Datum: 5 augustus 2014

openbaar FAILLISSEMENTSVERSLAG Verslagnummer: 4 Datum: 5 augustus 2014 openbaar FAILLISSEMENTSVERSLAG Verslagnummer: 4 Datum: 5 augustus 2014 Gegevens gefailleerde : Integral Security Consultancy B.V. Integral Security Services B.V. H & N Investment B.V. Pattiasina Beheer

Nadere informatie

OPENBAAR FAILLISSEMENTSVERSLAG EX ARTIKEL 73A FW

OPENBAAR FAILLISSEMENTSVERSLAG EX ARTIKEL 73A FW OPENBAAR FAILLISSEMENTSVERSLAG EX ARTIKEL 73A FW Nummer : 4 Datum : 29 juni 2011 Gegevens onderneming : SHOEMINOE B.V. Faillissementsnummer : F.344/2010 Datum uitspraak : 7 september 2010 Curator : Mr.

Nadere informatie

OPENBAAR FAILLISSEMENTSVERSLAG EX ARTIKEL 73A FW

OPENBAAR FAILLISSEMENTSVERSLAG EX ARTIKEL 73A FW OPENBAAR FAILLISSEMENTSVERSLAG EX ARTIKEL 73A FW Nummer : 6 Datum : 11 maart 2016 Gegevens onderneming : De besloten vennootschap BESSELING INSTALLATIE GROEP B.V., statutair gevestigd te Alkmaar, en aldaar

Nadere informatie

FAILLISSEMENTSVERSLAG Nummer: 3 Datum: 7 december 2010

FAILLISSEMENTSVERSLAG Nummer: 3 Datum: 7 december 2010 FAILLISSEMENTSVERSLAG Nummer: 3 Datum: 7 december 2010 Gegevens onderneming : de besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid Holland Vastgoedbeleggingen B.V., statutair gevestigd te Hilversum

Nadere informatie

Openbaar verslag ex artikel 73a Faillissementswet

Openbaar verslag ex artikel 73a Faillissementswet Openbaar verslag ex artikel 73a Faillissementswet Nummer: 3 Datum: 14 februari 2014 Gegevens onderneming Datum uitspraak : 25 juni 2013 Curator : mr. S.V. Hardonk Rechter-commissaris : mr. M.H.F. van Vugt

Nadere informatie

OPENBAAR FAILLISSEMENTSVERSLAG EX ARTIKEL 73A FW

OPENBAAR FAILLISSEMENTSVERSLAG EX ARTIKEL 73A FW OPENBAAR FAILLISSEMENTSVERSLAG EX ARTIKEL 73A FW Nummer : 2 Datum : 13 oktober 2015 Gegevens onderneming : De besloten vennootschap HIM BENELUX B.V., statutair gevestigd te VelsenNoord, en aldaar kantoorhoudende

Nadere informatie

OPENBAAR FAILLISSEMENTSVERSLAG EX ARTIKEL 73A FW

OPENBAAR FAILLISSEMENTSVERSLAG EX ARTIKEL 73A FW OPENBAAR FAILLISSEMENTSVERSLAG EX ARTIKEL 73A FW Nummer : 2 Datum : 11 mei 2015 Gegevens onderneming : SMARTNL B.V., statutair gevestigd te Beverwijk en laatstelijk kantoorhoudende aan de Orlyweg 85 te

Nadere informatie

Eindverslag Exploitatie Maatschappij Zandvoort (E.M.Z.) B.V. EMZ

Eindverslag Exploitatie Maatschappij Zandvoort (E.M.Z.) B.V. EMZ Eindverslag Gegevens onderneming : De besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid Exploitatie Maatschappij Zandvoort (E.M.Z.) B.V. tevens handelend onder de naam Scandals, statutair gevestigd

Nadere informatie

inzake de faillissementen van: HIP (HOOPMAN INTERIOR PROJECTS) B.V. faillissementsnummer: C/13/13/487 F

inzake de faillissementen van: HIP (HOOPMAN INTERIOR PROJECTS) B.V. faillissementsnummer: C/13/13/487 F GECONSOLIDEERD OPENBAAR VERSLAG EX ARTIKEL 73a FW NR. 3 inzake de faillissementen van: HIP (HOOPMAN INTERIOR PROJECTS) B.V. faillissementsnummer: C/13/13/487 F en W.H. HOOPMAN HOLDINGS B.V. Faillissementsnummer

Nadere informatie

FAILLISSEMENTSVERSLAG 3 / 2 TEVENS HOUDENDE EINDVERSLAG Datum: 26 januari 2015

FAILLISSEMENTSVERSLAG 3 / 2 TEVENS HOUDENDE EINDVERSLAG Datum: 26 januari 2015 Dit verslag ziet uitsluitend op hetgeen zich in de afgelopen verslagperiode heeft voorgaan. Daar waar de nummering ontbreekt, zijn de betreffende onderwerpen niet (langer) van toepassing en wordt voor

Nadere informatie

inzake het faillissement van: RESTAURANT VIEW B.V. faillissementsnummer: C/13/15/415F

inzake het faillissement van: RESTAURANT VIEW B.V. faillissementsnummer: C/13/15/415F OPENBAAR VERSLAG EX ARTIKEL 73a FW NR. 1 inzake het faillissement van: RESTAURANT VIEW B.V. faillissementsnummer: C/13/15/415F CMS Derks Star Busmann N.V. (Amsterdam Office) Mondriaan Tower, 14th Floor

Nadere informatie

Openbaar verslag ex artikel 73a Faillissementswet

Openbaar verslag ex artikel 73a Faillissementswet Openbaar verslag ex artikel 73a Faillissementswet Nummer: 5 Datum: 11 augustus 2014 Gegevens onderneming Datum uitspraak : 25 juni 2013 Curator : mr. S.V. Hardonk Rechter-commissaris : mr. M.H.F. van Vugt

Nadere informatie

OPENBAAR VERSLAG EX ARTIKEL 73a FAILLISSEMENTSWET NR. 1. inzake het faillissement van: COBOO MILIEU B.V.

OPENBAAR VERSLAG EX ARTIKEL 73a FAILLISSEMENTSWET NR. 1. inzake het faillissement van: COBOO MILIEU B.V. OPENBAAR VERSLAG EX ARTIKEL 73a FAILLISSEMENTSWET NR. 1 inzake het faillissement van: COBOO MILIEU B.V. Openbaar verslag ex artikel 73a Faillissementswet Nummer: 1 Datum: 17 november 2014 Gegevens onderneming

Nadere informatie

OPENBAAR FAILLISSEMENTSVERSLAG EX ARTIKEL 73A FW

OPENBAAR FAILLISSEMENTSVERSLAG EX ARTIKEL 73A FW OPENBAAR FAILLISSEMENTSVERSLAG EX ARTIKEL 73A FW Nummer : 3 Datum : 1 december 2015 Gegevens onderneming : STICHTING WE SHARE4LIFE, statutair gevestigd te Beverwijk en zaakdoende aan de Cornwallstraat

Nadere informatie

OPENBAAR VERSLAG EX ARTIKEL 73a FAILLISSEMENTSWET NR. 1. inzake het faillissement van: Combi-Connect-International B.V.

OPENBAAR VERSLAG EX ARTIKEL 73a FAILLISSEMENTSWET NR. 1. inzake het faillissement van: Combi-Connect-International B.V. OPENBAAR VERSLAG EX ARTIKEL 73a FAILLISSEMENTSWET NR. 1 inzake het faillissement van: CombiConnectInternational B.V. Openbaar verslag ex artikel 73a Faillissementswet Nummer: 1 Datum: 18 februari 2014

Nadere informatie

OPENBAAR FAILLISSEMENTSVERSLAG (EX ART. 73A FW)

OPENBAAR FAILLISSEMENTSVERSLAG (EX ART. 73A FW) OPENBAAR FAILLISSEMENTSVERSLAG (EX ART. 73A FW) Nummer : 2 Datum : 15 mei 2012 Gegevens persoon : De heer RONNIE BOSMA, H.O.D.N. HNC DIENSTEN. Faillissementsnummer : F 33/2012 Datum uitspraak : 17 januari

Nadere informatie

OPENBAAR FAILLISSEMENTSVERSLAG EX ARTIKEL 73A FW

OPENBAAR FAILLISSEMENTSVERSLAG EX ARTIKEL 73A FW OPENBAAR FAILLISSEMENTSVERSLAG EX ARTIKEL 73A FW Nummer : 2 Datum : 9 juni 2015 Gegevens onderneming : De besloten vennootschap OKAY INDUSTRIAL SYSTEMS B.V., statutair gevestigd te Hillegom en zaakdoende

Nadere informatie

Openbaar verslag ex artikel 73a Faillissementswet

Openbaar verslag ex artikel 73a Faillissementswet Openbaar verslag ex artikel 73a Faillissementswet Nummer: 1 Datum: 20 december 2010 Gegevens onderneming : FATISA DAKWERKEN B.V. Datum uitspraak : 12 oktober 2010 Curator : mr. M.N. de Groot Rechtercommissaris

Nadere informatie

Openbaar verslag ex artikel 73a Faillissementswet

Openbaar verslag ex artikel 73a Faillissementswet Openbaar verslag ex artikel 73a Faillissementswet Nummer: 5 Datum: 28 december 2011 Gegevens onderneming : Peter Beurskens Digital B.V. Datum uitspraak : 9 november 2010 Curator : mr. S.V. Hardonk Rechter-commissaris

Nadere informatie

OPENBAAR FAILLISSEMENTSVERSLAG EX ARTIKEL 73A FW

OPENBAAR FAILLISSEMENTSVERSLAG EX ARTIKEL 73A FW OPENBAAR FAILLISSEMENTSVERSLAG EX ARTIKEL 73A FW Nummer : 1 Datum : 27 oktober 2015 Gegevens onderneming : De besloten vennootschap FREEZINC B.V., statutair gevestigd te Beverwijk en voorheen gevestigd

Nadere informatie

OPENBAAR FAILLISSEMENTSVERSLAG EX ARTIKEL 73A FW

OPENBAAR FAILLISSEMENTSVERSLAG EX ARTIKEL 73A FW OPENBAAR FAILLISSEMENTSVERSLAG EX ARTIKEL 73A FW Nummer : 2 Datum : 3 december 2014 Gegevens onderneming : De besloten vennootschap MONTEUR KOFFIEMACHINE B.V., statutair gevestigd en voorheen zaakdoende

Nadere informatie

Openbaar verslag ex artikel 73a Faillissementswet. Nummer: 1 Datum: 19 december 2011

Openbaar verslag ex artikel 73a Faillissementswet. Nummer: 1 Datum: 19 december 2011 Openbaar verslag ex artikel 73a Faillissementswet Nummer: 1 Datum: 19 december 2011 Gegevens onderneming : de besloten vennootschap ARPRO INTERIEUR B.V. (hierna: Arpro ), statutair gevestigd te Muiden

Nadere informatie

inzake de faillissementen van: HIP (HOOPMAN INTERIOR PROJECTS) B.V. faillissementsnummer: C/13/13/487 F

inzake de faillissementen van: HIP (HOOPMAN INTERIOR PROJECTS) B.V. faillissementsnummer: C/13/13/487 F GECONSOLIDEERD OPENBAAR VERSLAG EX ARTIKEL 73a FW NR. 3 inzake de faillissementen van: HIP (HOOPMAN INTERIOR PROJECTS) B.V. faillissementsnummer: C/13/13/487 F en W.H. HOOPMAN HOLDINGS B.V. Faillissementsnummer

Nadere informatie

FAILLISSEMENTSVERSLAG (ex art. 73a Fw.) TEVENS EINDVERSLAG

FAILLISSEMENTSVERSLAG (ex art. 73a Fw.) TEVENS EINDVERSLAG FAILLISSEMENTSVERSLAG (ex art. 73a Fw.) TEVENS EINDVERSLAG Nummer: 1 Datum: 8 juli 2013 Gegevens onderneming : Manders Reizen B.V. Faillissementsnummer : 12/710 F Datum uitspraak : 20 november 2012 Curator

Nadere informatie

FAILLISSEMENTSVERSLAG Nummer: 3 Datum: 13 oktober 2009

FAILLISSEMENTSVERSLAG Nummer: 3 Datum: 13 oktober 2009 FAILLISSEMENTSVERSLAG Nummer: 3 Datum: 13 oktober 2009 Gegevens onderneming : de besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid EVENT PLANET B.V. IN LIQUIDATIE, ingeschreven bij de Kamer van Koophandel

Nadere informatie

FAILLISSEMENTSVERSLAG Nummer: 8 Datum: 27 november 2014

FAILLISSEMENTSVERSLAG Nummer: 8 Datum: 27 november 2014 Dit verslag ziet uitsluitend op hetgeen zich in de afgelopen verslagperiode heeft voorgaan. Daar waar de nummering ontbreekt, zijn de betreffende onderwerpen niet (langer) van toepassing en wordt voor

Nadere informatie

inzake het faillissement van: GREENGRAFFITI NEDERLAND B.V. faillissementsnummer: C/13/15/240F

inzake het faillissement van: GREENGRAFFITI NEDERLAND B.V. faillissementsnummer: C/13/15/240F OPENBAAR VERSLAG EX ARTIKEL 73a FW NR. 1 inzake het faillissement van: GREENGRAFFITI NEDERLAND B.V. faillissementsnummer: C/13/15/240F CMS Derks Star Busmann N.V. (Amsterdam Office) Mondriaan Tower, 14th

Nadere informatie

OPENBAAR FAILLISSEMENTSVERSLAG (EX ART. 73A FW) Gegevens onderneming : PMB-Scouting B.V. gevestigd te 1911 JN Heemskerk, De Waterdief 19.

OPENBAAR FAILLISSEMENTSVERSLAG (EX ART. 73A FW) Gegevens onderneming : PMB-Scouting B.V. gevestigd te 1911 JN Heemskerk, De Waterdief 19. OPENBAAR FAILLISSEMENTSVERSLAG (EX ART. 73A FW) Nummer : 8 Datum : 6 oktober 2014 Gegevens onderneming : PMBScouting B.V. gevestigd te 1911 JN Heemskerk, De Waterdief 19. Faillissementsnummer : F. 12/659

Nadere informatie

inzake het faillissement van: STUDIO KAPPERS B.V. faillissementsnummer: C/13/15/97 F

inzake het faillissement van: STUDIO KAPPERS B.V. faillissementsnummer: C/13/15/97 F OPENBAAR VERSLAG EX ARTIKEL 73a FW NR. 2 inzake het faillissement van: STUDIO KAPPERS B.V. faillissementsnummer: C/13/15/97 F CMS Derks Star Busmann N.V. (Amsterdam Office) Mondriaan Tower, 14th Floor

Nadere informatie

TWEEDE OPENBAAR, TEVENS EINDFAILLISSEMENTSVERSLAG IN DE FAILLISSEMENTEN VAN LEMMER VASTGOED BV, IJSSELMEER VASTGOED BV EN CNH VASTGOED BV

TWEEDE OPENBAAR, TEVENS EINDFAILLISSEMENTSVERSLAG IN DE FAILLISSEMENTEN VAN LEMMER VASTGOED BV, IJSSELMEER VASTGOED BV EN CNH VASTGOED BV Dit verslag ziet uitsluitend op hetgeen zich in de afgelopen verslagperiode heeft voorgedaan. Daar waar de nummering ontbreekt, zijn de hoofdstukken reeds afgesloten en wordt voor informatie verwezen naar

Nadere informatie

OPENBAAR VERSLAG EX ARTIKEL 73a FW. NR. 6 (eindverslag) inzake het faillissement van:

OPENBAAR VERSLAG EX ARTIKEL 73a FW. NR. 6 (eindverslag) inzake het faillissement van: OPENBAAR VERSLAG EX ARTIKEL 73a FW NR. 6 (eindverslag) inzake het faillissement van: 2L Mobility Solutions B.V. surséancenummer: S10/50 faillissementsnummer: F 10/634 CMS Derks Star Busmann N.V. Utrecht/Amsterdam

Nadere informatie

FAILLISSEMENTSVERSLAG Nummer: 5 Datum: 20 juli 2015

FAILLISSEMENTSVERSLAG Nummer: 5 Datum: 20 juli 2015 Hoewel de informatie in dit openbaar verslag en het bijbehorend financieel verslag zo zorgvuldig mogelijk is samengesteld, staat de curator niet in voor de volledigheid en juistheid daarvan. Mogelijk is

Nadere informatie

ZESDE OPENBAAR VERSLAG EX ART. 73A FAILLISSEMENTSWET

ZESDE OPENBAAR VERSLAG EX ART. 73A FAILLISSEMENTSWET ZESDE OPENBAAR VERSLAG EX ART. 73A FAILLISSEMENTSWET Naam gefailleerde : Aramiska B.V. Faillissementsnummer : 06/70 F Datum uitspraak : 3 februari 2006 Curator : mr J. Lensink Rechter-commissaris : mr

Nadere informatie

OPENBAAR VERSLAG EX ARTIKEL 73a FAILLISSEMENTSWET NR. 2 EINDVERSLAG. inzake het faillissementen van: Fly Mundo B.V.

OPENBAAR VERSLAG EX ARTIKEL 73a FAILLISSEMENTSWET NR. 2 EINDVERSLAG. inzake het faillissementen van: Fly Mundo B.V. OPENBAAR VERSLAG EX ARTIKEL 73a FAILLISSEMENTSWET NR. 2 EINDVERSLAG inzake het faillissementen van: Fly Mundo B.V. Openbaar verslag ex artikel 73a Faillissementswet Nummer: 2 Datum: 4 juli 2014 Gegevens

Nadere informatie

OPENBAAR FAILLISSEMENTSVERSLAG (EX ARTIKEL 73A FW.) Naam : 1. Rep en Roozendaal Beheer B.V. 2. Pluimveeslachterij Rep en Roozendaal B.V.

OPENBAAR FAILLISSEMENTSVERSLAG (EX ARTIKEL 73A FW.) Naam : 1. Rep en Roozendaal Beheer B.V. 2. Pluimveeslachterij Rep en Roozendaal B.V. OPENBAAR FAILLISSEMENTSVERSLAG (EX ARTIKEL 73A FW.) Nummer: : 28 Datum : 24 oktober 2014 Naam : 1. Rep en Roozendaal Beheer B.V. 2. Pluimveeslachterij Rep en Roozendaal B.V. Beide statutair gevestigd te

Nadere informatie

FAILLISSEMENTSVERSLAG (ex art. 73a Fw.) Nummer: 2 Datum: 11 november 2013

FAILLISSEMENTSVERSLAG (ex art. 73a Fw.) Nummer: 2 Datum: 11 november 2013 FAILLISSEMENTSVERSLAG (ex art. 73a Fw.) Nummer: 2 Datum: 11 november 2013 Gegevens failliet : Bolwerk Talen B.V., kantoorhoudende te Utrecht aan de Lucasbolwerk 5; Kvknummer : 30142594 Faillissementsnummer

Nadere informatie

OPENBAAR FAILLISSEMENTSVERSLAG EX ARTIKEL 73A FW

OPENBAAR FAILLISSEMENTSVERSLAG EX ARTIKEL 73A FW OPENBAAR FAILLISSEMENTSVERSLAG EX ARTIKEL 73A FW Nummer : 2 Datum : 21 augustus 2012 Gegevens onderneming : 1. SPEECHCOM HOLDING B.V.; 2. SPEECHPARTNERS B.V.; 3. SPEECHCOM B.V. allen statutair gevestigd

Nadere informatie

OPENBAAR FAILLISSEMENTSVERSLAG (EX ART. 73A FW)

OPENBAAR FAILLISSEMENTSVERSLAG (EX ART. 73A FW) OPENBAAR FAILLISSEMENTSVERSLAG (EX ART. 73A FW) Nummer : 7 Datum : 27 februari 2015 Gegevens onderneming : Iris Holding B.V., gevestigd te 1951 NA VelsenNoord aan de Leeghwaterweg 1B, tevens handelend

Nadere informatie

Nog onbekend. Volgens de handelsregistergegevens van de Kamer van Koophandel zouden er 5 werknemers in dienst zijn van de Vennootschap.

Nog onbekend. Volgens de handelsregistergegevens van de Kamer van Koophandel zouden er 5 werknemers in dienst zijn van de Vennootschap. TWEEDE OPENBAAR VERSLAG EX ART. 73 a FAILLISSEMENTSWET In het faillissement van: de besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid PLF Trade B.V., tevens handelend onder de naam Plafondwereld.com,

Nadere informatie

OPENBAAR FAILLISSEMENTSVERSLAG (EX ART. 73A FW)

OPENBAAR FAILLISSEMENTSVERSLAG (EX ART. 73A FW) OPENBAAR FAILLISSEMENTSVERSLAG (EX ART. 73A FW) Nummer : 22 Datum : 10 juni 2015 Gegevens onderneming : a. Marrita Management B.V. b. Enduro Beheer B.V. c. Arcadia Holland B.V. d. Thomtex B.V. allen voorheen

Nadere informatie

FAILLISSEMENTSVERSLAG (ex art. 73a Fw.) Nummer: 2 Datum: 9 december 2013

FAILLISSEMENTSVERSLAG (ex art. 73a Fw.) Nummer: 2 Datum: 9 december 2013 FAILLISSEMENTSVERSLAG (ex art. 73a Fw.) Nummer: 2 Datum: 9 december 2013 Gegevens failliet : Maashout Utrecht B.V., kantoorhoudende te Utrecht aan de Strijkviertel 35a; Kvknummer : 30157506 Faillissementsnummer

Nadere informatie

OPENBAAR FAILLISSEMENTSVERSLAG EX ARTIKEL 73A FW

OPENBAAR FAILLISSEMENTSVERSLAG EX ARTIKEL 73A FW OPENBAAR FAILLISSEMENTSVERSLAG EX ARTIKEL 73A FW Nummer : 3 Datum : 15 november 2012 Gegevens onderneming : 1. SPEECHCOM HOLDING B.V.; 2. SPEECHPARTNERS B.V.; 3. SPEECHCOM B.V. allen statutair gevestigd

Nadere informatie

OPENBAAR FAILLISSEMENTSVERSLAG TEVENS EINDVERSLAG SURSEANCE (ex artikel 73a Faillissementswet)

OPENBAAR FAILLISSEMENTSVERSLAG TEVENS EINDVERSLAG SURSEANCE (ex artikel 73a Faillissementswet) OPENBAAR FAILLISSEMENTSVERSLAG TEVENS EINDVERSLAG SURSEANCE (ex artikel 73a Faillissementswet) Nummer: 1 Datum: 13 januari 2014 Gegevens onderneming (hierna: "CTW OG") Faillissements-/ surseancenummer,

Nadere informatie

OPENBAAR FAILLISSEMENTSVERSLAG (ex artikel 73a Faillissementswet)

OPENBAAR FAILLISSEMENTSVERSLAG (ex artikel 73a Faillissementswet) OPENBAAR FAILLISSEMENTSVERSLAG (ex artikel 73a Faillissementswet) Nummer: 1 Datum: 12 februari 2014 Gegevens onderneming (hierna: De Bron ) Faillissements-/ surseancenummer Datum uitspraak : 14 januari

Nadere informatie

OPENBAAR FAILLISSEMENTSVERSLAG (EX ART. 73A FW)

OPENBAAR FAILLISSEMENTSVERSLAG (EX ART. 73A FW) OPENBAAR FAILLISSEMENTSVERSLAG (EX ART. 73A FW) Nummer : 5 Datum : 16 mei 2014 Gegevens onderneming : Iris Holding B.V., gevestigd te 1951 NA VelsenNoord aan de Leeghwaterweg 1B, tevens handelend onder

Nadere informatie

Openbaar verslag ex artikel 73a Faillissementswet

Openbaar verslag ex artikel 73a Faillissementswet Openbaar verslag ex artikel 73a Faillissementswet Nummer: 4 Datum: 15 september 2011 Gegevens onderneming : Peter Beurskens Digital B.V. Datum uitspraak : 9 november 2010 Curator : mr. S.V. Hardonk Rechter-commissaris

Nadere informatie

FAILLISSEMENTSVERSLAG (ex art. 73a Fw.) Nummer: 1 Datum: 29 oktober 2013

FAILLISSEMENTSVERSLAG (ex art. 73a Fw.) Nummer: 1 Datum: 29 oktober 2013 FAILLISSEMENTSVERSLAG (ex art. 73a Fw.) Nummer: 1 Datum: 29 oktober 2013 Gegevens failliet : Peeman Elektrotechniek B.V., kantoorhoudende te Houten aan Stuwmeer 113; Kvknummer : 30177290 Faillissementsnummer

Nadere informatie

Openbaar verslag ex artikel 73a Faillissementswet, tevens zijde eindverslag

Openbaar verslag ex artikel 73a Faillissementswet, tevens zijde eindverslag Openbaar verslag ex artikel 73a Faillissementswet, tevens zijde eindverslag Nummer: 2 Datum: 8 mei 2014 Gegevens onderneming Datum uitspraak : 7 januari 2014 Curator : mr. S.V. Hardonk Rechter-commissaris

Nadere informatie

FAILLISSEMENTSVERSLAG Nummer: 4 Datum: 23 juni 2008

FAILLISSEMENTSVERSLAG Nummer: 4 Datum: 23 juni 2008 OPENBAAR VERSLAG EX ARTIKEL 73A DER FAILLISSEMENTSWET FAILLISSEMENTSVERSLAG Nummer: 4 Datum: 23 juni 2008 Gegevens onderneming : de besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid BLENDER B.V., gevestigd

Nadere informatie

OPENBAAR FAILLISSEMENTSVERSLAG (EX ART. 73A FW)

OPENBAAR FAILLISSEMENTSVERSLAG (EX ART. 73A FW) OPENBAAR FAILLISSEMENTSVERSLAG (EX ART. 73A FW) Nummer : 2 Datum : 5 maart 2013 Gegevens onderneming : a. Euro Demolition Group B.V. b. Euro Demolition Equipment B.V. c. Euro Demolition OG B.V. d. Euro

Nadere informatie

FAILLISSEMENTSVERSLAG (ex art. 73a Fw.) Nummer: 8 Datum: 25 november 2014

FAILLISSEMENTSVERSLAG (ex art. 73a Fw.) Nummer: 8 Datum: 25 november 2014 FAILLISSEMENTSVERSLAG (ex art. 73a Fw.) Nummer: 8 Datum: 25 november 2014 Gegevens failliet : Velis Scholten Utrecht B.V., kantoorhoudende te Utrecht aan de Proostwetering 131 Kvknummer : 30094631 Faillissementsnummer

Nadere informatie

FAILLISSEMENTSVERSLAG Nummer: 2 Datum: 19 maart 2015

FAILLISSEMENTSVERSLAG Nummer: 2 Datum: 19 maart 2015 Dit verslag ziet uitsluitend op hetgeen zich in de afgelopen verslagperiode heeft voorgaan. Daar waar de nummering ontbreekt, zijn de betreffende onderwerpen niet (langer) van toepassing en wordt voor

Nadere informatie

OPENBAAR FAILLISSEMENTSVERSLAG (ex artikel 73a Faillissementswet)

OPENBAAR FAILLISSEMENTSVERSLAG (ex artikel 73a Faillissementswet) OPENBAAR FAILLISSEMENTSVERSLAG (ex artikel 73a Faillissementswet) Nummer: 2 Datum: 7 januari 2015 Gegevens onderneming KvK-nummer 32068863 Faillissements-/ surseancenummer Datum uitspraak : 25 augustus

Nadere informatie

OPENBAAR FAILLISSEMENTSVERSLAG (EX ART. 73A FW)

OPENBAAR FAILLISSEMENTSVERSLAG (EX ART. 73A FW) OPENBAAR FAILLISSEMENTSVERSLAG (EX ART. 73A FW) Nummer : 2 Datum : 18 maart 2015 Gegevens onderneming : Bouw op Maat B.V., statutair gevestigd te Velsen, vestigingsadres te (1972 TG) IJmuiden, gemeente

Nadere informatie

OPENBAAR FAILLISSEMENTSVERSLAG (EX ART. 73A FW)

OPENBAAR FAILLISSEMENTSVERSLAG (EX ART. 73A FW) OPENBAAR FAILLISSEMENTSVERSLAG (EX ART. 73A FW) Nummer : 2 Datum : 23 november 2012 Gegevens persoon : De heer JELLE JAN WILLEM BASTIAAN h.o.d.n. JWB HANDLING, en JOHANNA CATHARINA MAZEREEUW wonende en

Nadere informatie

Openbaar verslag ex artikel 73a Faillissementswet

Openbaar verslag ex artikel 73a Faillissementswet Openbaar verslag ex artikel 73a Faillissementswet Nummer: 1 Datum: 16 juli 2015 Gegevens onderneming : NS Marketing & Sales Limited Faillissementsnummer : C/16/15/479 Datum uitspraak : 16 juni 2015 (rechtbank

Nadere informatie

Openbaar verslag ex artikel 73a Faillissementswet

Openbaar verslag ex artikel 73a Faillissementswet Openbaar verslag ex artikel 73a Faillissementswet Nummer: 2 Datum: 3 februari 2014 Gegevens onderneming (KvK: 55084028) Datum uitspraak : 1 oktober 2013 Curator : mr. S.V. Hardonk Rechter-commissaris :

Nadere informatie

FAILLISSEMENTSVERSLAG Nummer: 22 Datum: 21 september 2015

FAILLISSEMENTSVERSLAG Nummer: 22 Datum: 21 september 2015 FAILLISSEMENTSVERSLAG Nummer: 22 Datum: 21 september 2015 Gegevens onderneming : J. Meijer Management B.V. Faillissementsnummer : F 09/129 Datum uitspraak : 4 mei 2009 Curator : mr. P.T. Bakker RC : mr.

Nadere informatie

VIERDE OPENBARE FAILLISSEMENTSVERSLAG EX ARTIKEL 73A FW TEVENS EINDVERSLAG INZAKE HET FAILLISSEMENT VAN OCCASION CENTRUM MIDDEN NEDERLAND B.V.

VIERDE OPENBARE FAILLISSEMENTSVERSLAG EX ARTIKEL 73A FW TEVENS EINDVERSLAG INZAKE HET FAILLISSEMENT VAN OCCASION CENTRUM MIDDEN NEDERLAND B.V. VIERDE OPENBARE FAILLISSEMENTSVERSLAG EX ARTIKEL 73A FW TEVENS EINDVERSLAG INZAKE HET FAILLISSEMENT VAN OCCASION CENTRUM MIDDEN NEDERLAND B.V. Gegevens onderneming : de besloten vennootschap met beperkte

Nadere informatie

OPENBAAR FAILLISSEMENTSVERSLAG (EX ART. 73A FW) Nummer : 12. Gegevens onderneming : Vereniging V.V. Young Boys

OPENBAAR FAILLISSEMENTSVERSLAG (EX ART. 73A FW) Nummer : 12. Gegevens onderneming : Vereniging V.V. Young Boys OPENBAAR FAILLISSEMENTSVERSLAG (EX ART. 73A FW) Nummer : 12 Datum : 1 februari 2016 Gegevens onderneming : Vereniging V.V. Young Boys Faillissementsnummer : F. 175/2012 Datum uitspraak : 3 april 2012 Curator

Nadere informatie

Achtste openbaar verslag ex artikel 73a Faillissementswet - tevens eindverslag

Achtste openbaar verslag ex artikel 73a Faillissementswet - tevens eindverslag ex artikel 73a Faillissementswet - tevens eindverslag Datum: 16 september 2014 Gegevens gefailleerde : de besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid Keja/Donia B.V. in liquidatie (hierna: Keja/Donia

Nadere informatie

OPENBAAR FAILLISSEMENTSVERSLAG (EX ART. 73A FW)

OPENBAAR FAILLISSEMENTSVERSLAG (EX ART. 73A FW) OPENBAAR FAILLISSEMENTSVERSLAG (EX ART. 73A FW) Nummer : 6 Datum : 21 juni 2013 Gegevens onderneming : a. Betec Beheer B.V. b. Betec Elektrotechniek B.V. c. Betec Installatietechniek B.V. d. Betec Beveiligingstechniek

Nadere informatie

FAILLISSEMENTSVERSLAG (ex art. 73a Fw.) Nummer: 1 Datum: 15 augustus 2013

FAILLISSEMENTSVERSLAG (ex art. 73a Fw.) Nummer: 1 Datum: 15 augustus 2013 FAILLISSEMENTSVERSLAG (ex art. 73a Fw.) Nummer: 1 Datum: 15 augustus 2013 Gegevens failliet : Bolwerk Talen B.V., kantoorhoudende te Utrecht aan de Lucasbolwerk 5; Kvknummer : 30142594 Faillissementsnummer

Nadere informatie

OPENBAAR FAILLISSEMENTSVERSLAG EX ARTIKEL 73A FW

OPENBAAR FAILLISSEMENTSVERSLAG EX ARTIKEL 73A FW OPENBAAR FAILLISSEMENTSVERSLAG EX ARTIKEL 73A FW Nummer : 2 Datum : 21 augustus 2013 Gegevens ondernemingen : 1). De besloten vennootschap TIMMERFABRIEK J.J. KROESEN B.V., statutair gevestigd te Zaanstad

Nadere informatie

TWEEDE OPENBAAR VERSLAG TEVENS EINDVERSLAG EX ART. 73 a FAILLISSEMENTSWET

TWEEDE OPENBAAR VERSLAG TEVENS EINDVERSLAG EX ART. 73 a FAILLISSEMENTSWET 1 van 7 TWEEDE OPENBAAR VERSLAG TEVENS EINDVERSLAG EX ART. 73 a FAILLISSEMENTSWET In het faillissement van de besloten vennootschap AAA Bouw B.V., statutair gevestigd te Dronten, kantoorhoudende te (1058

Nadere informatie

Openbaar verslag ex artikel 73a Faillissementswet

Openbaar verslag ex artikel 73a Faillissementswet Openbaar verslag ex artikel 73a Faillissementswet Nummer: 3 Datum: 15 juni 2011 Gegevens onderneming : Peter Beurskens Digital B.V. Datum uitspraak : 9 november 2010 Curator : mr. S.V. Hardonk Rechter-commissaris

Nadere informatie

OPENBAAR FAILLISSEMENTSVERSLAG EX ARTIKEL 73A FW

OPENBAAR FAILLISSEMENTSVERSLAG EX ARTIKEL 73A FW OPENBAAR FAILLISSEMENTSVERSLAG EX ARTIKEL 73A FW Nummer : 8 Datum : 24 april 2014 Gegevens onderneming : 1. MONTES B.V.; Faillissementsnummer : 1. F.413/2011 2. F.414/2011 3. F.415/2011 Datum uitspraak

Nadere informatie

DERDE OPENBARE FAILLISSEMENTSVERSLAG EX ARTIKEL 73A FW TEVENS EINDVERSLAG IN HET FAILLISSEMENT VAN STOREAGE B.V.

DERDE OPENBARE FAILLISSEMENTSVERSLAG EX ARTIKEL 73A FW TEVENS EINDVERSLAG IN HET FAILLISSEMENT VAN STOREAGE B.V. DERDE OPENBARE FAILLISSEMENTSVERSLAG EX ARTIKEL 73A FW TEVENS EINDVERSLAG IN HET FAILLISSEMENT VAN STOREAGE B.V. Gegevens onderneming Faillissementsnummer Datum uitspraak : de besloten vennootschap met

Nadere informatie

inzake het faillissement van: STUDIO KAPPERS B.V. faillissementsnummer: C/13/15/97 F

inzake het faillissement van: STUDIO KAPPERS B.V. faillissementsnummer: C/13/15/97 F OPENBAAR VERSLAG EX ARTIKEL 73a FW NR. 1 inzake het faillissement van: STUDIO KAPPERS B.V. faillissementsnummer: C/13/15/97 F CMS Derks Star Busmann N.V. (Amsterdam Office) Mondriaan Tower, 14th Floor

Nadere informatie

Vierde openbaar verslag ex artikel 73a Faillissementswet

Vierde openbaar verslag ex artikel 73a Faillissementswet Vierde openbaar verslag ex artikel 73a Faillissementswet Datum: 18 augustus 2015 Gegevens gefailleerde : de besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid usario B.V., ingeschreven bij de Kamer van

Nadere informatie

FAILLISSEMENTSVERSLAG (ex art. 73a Fw) Nummer: 2 Datum: 5 november 2012

FAILLISSEMENTSVERSLAG (ex art. 73a Fw) Nummer: 2 Datum: 5 november 2012 FAILLISSEMENTSVERSLAG (ex art. 73a Fw) Nummer: 2 Datum: 5 november 2012 Gegevens onderneming : Symbision B.V., statutair gevestigd te Amersfoort en kantoorhoudende te (3821 AD) Amersfoort aan de Printerweg

Nadere informatie

FAILLISSEMENTSVERSLAG (ex art. 73a Fw.) Nummer: 2 Datum: 9 juli 2013

FAILLISSEMENTSVERSLAG (ex art. 73a Fw.) Nummer: 2 Datum: 9 juli 2013 FAILLISSEMENTSVERSLAG (ex art. 73a Fw.) Nummer: 2 Datum: 9 juli 2013 Gegevens failliet : Altigen Benelux B.V., kantoorhoudende te Utrecht aan de Computerlaan 5; Kvknummer : 51455757 Faillissementsnummer

Nadere informatie