Zending aanwezigheden 1e 3 schooldagen

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Zending aanwezigheden 1e 3 schooldagen"

Transcriptie

1 Zending aanwezigheden 1e 3 schooldagen 14 augustus 2012 WISA helpdesk

2 Inhoudsopgave 1 Zending aanwezigheden 1e 3 schooldagen Leerlinggegevens Ingave afwezigheden Afwezigheidscodes Ingave via de module afwezigheden Ingave afwezigheden Afwezigheden verzamelen Individuele ingave via de loopbaan Ingave in groep via Hulpprogramma s - Tellinggegevens - Gegevens aanwezigheidstelling in groep Aanmaken van de zending

3 1 Zending aanwezigheden 1e 3 schooldagen Inleiding Het basis en secundair onderwijs moeten van alle leerlingen via een zending een aantal gegevens over de inschrijvingen en de aanwezigheden in het begin van het schooljaar meedelen. (hoofdstructuren 111, 121, 211, 221, 311, 312 en 321) Deze zending moet gebeuren tussen de derde schooldag en uiterlijk de dertiende schooldag. Voor elke leerling die op de eerste, de tweede OF de derde schooldag was ingeschreven in de school, wordt per dag de aan- of afwezigheid meegedeeld, aangevuld met de afwezigheidscode indien de leerling een ganse dag afwezig geweest is. Indien de leerling tijdens de voor- of namiddag aanwezig is, wordt hij die dag als aanwezig beschouwd. Enkel de leerling die een ganse dag afwezig is, wordt als afwezig gemeld. Indien een leerling een ganse dag afwezig is, en er een verschillende afwezigheidscode is voor de voor- en de namiddag, volstaat de laatste code. Uitzondering : voor kleuters die niet leerplichtig zijn, moet niet meegedeeld worden of ze aan- of afwezig zijn, alleen of ze ingeschreven zijn. Hier moet dus geen aanwezigheidscode ingevuld worden. In Wisa worden deze afwezigheden tijdens de eerste 3 schooldagen bijgehouden in de loopbaan van de leerling. Hiervoor zijn 3 velden voorzien. Scholen die de leerlingafwezigheden elektronisch bijhouden, geven deze afwezigheden in via de module van de Afwezigheden, zoals men reeds gewoon was om te doen. De handleiding van de afwezigheden module kan je downloaden via deze link Wisad Afwezigheden.pdf. Deze afwezigheden kunnen dan nadien geïmporteerd worden in de loopbanen, waarna de zending kan aangemaakt worden. Scholen die de leerlingafwezigheden niet elektronisch bijhouden, moeten enkel deze 3 velden in de loopbaan opvullen en dan enkel nog indien een leerling tijdens 1 of meer van deze 3 eerste schooldagen afwezig was. Dit opvullen van de aan/afwezigheden kan individueel via de loopbaan gebeuren, ofwel via het scherm waar u deze gegevens in groep kan opvullen. 2

4 HOOFDSTUK 1. ZENDING AANWEZIGHEDEN 1E 3 SCHOOLDAGEN Leerlinggegevens In de zending worden de inschrijvingsgegevens van de leerlingen opgenomen. Men kan dus niet meer wachten tot de telling van 1 oktober om deze gegevens in orde te brengen en stamboeknummers toe te kennen. (de zending aanwezigheden moet uiterlijk de 13e schooldag verzonden worden.) Indien een leerling na deze 13e schooldag, en voor 1 oktober instapt, moet u de correcte inschrijvingsdatum opgeven, en niet zoals vroeger vaak gebeurde : 1 september... de inschrijvingsdatum voor een leerling die vanaf het begin van het schooljaar in uw instelling les volgt, is altijd 1 september, ongeacht of 1 september op zaterdag of zondag valt. Verplichte gegevens voor deze telling zijn : stamboeknummer : u kan het stamboeknummer nakijken op de Steekkaart van de leerling in het programma In-uitschrijvingen, tabblad Inschrijving. Indien u nog geen stamboeknummers had toegekend, kan u dit automatisch doen in de module Leerlingen - Stamboekregister - Toekennen Stamboeknummers ofwel manueel door ze in te geven op de in-en uitschrijvingsfiche (zie hierboven). LET OP : het stamboeknummer moet UNIEK zijn binnen een instelling. Het stamboeknummer mag NOOIT gewijzigd worden voor een leerling in een zending, ten opzichte van een vorige zending! Indien u dit toch doet, zal de zending foutief zijn! Eens de zending van de aanwezigheden is verstuurd, mag u bij het toekennen van de stamboeknummers NIET MEER HERNUMMEREN!!! rijksregisternummer of het bisnummer van de leerling: Op de leerlingen Steekkaart moet een geldig rijksregisternummer of bisnummer ingevuld zijn. Indien u geen nummer heeft, laat u deze velden gewoon leeg. (vooral niet proberen in te vullen met een stukje van het rijksregisternummer). Wanneer een leerling geen rijksregisternummer heeft zal de controle hierop een waarschuwing geven. De telling zal voor deze leerling nullen doorgeven als rijksregisternummer. geboortedatum De Geboortedatum moet liggen tussen de leeftijdsgrenzen die het DO heeft opgesteld voor de hoofdstructuur waar die leerling in zit. Hier volgen de restricties die het ministerie oplegt: Toegelaten waarden : Voor het gewoon voltijds secundair onderwijs : de geboortedatum moet liggen tussen 31 december van het beginjaar van het lopend schooljaar - 10, en 1 januari van het beginjaar van het lopend schooljaar -25. Voorbeeld : Voor het schooljaar < =geboortejaar < =2002 Voor het Buitengewoon secundair onderwijs (BUSO) : de geboortedatum moet liggen tussen 31 december van het beginjaar van het lopend schooljaar - 12, en 1 januari Voorbeeld : Voor het schooljaar < =geboortejaar < =2000

5 HOOFDSTUK 1. ZENDING AANWEZIGHEDEN 1E 3 SCHOOLDAGEN 4 Voor het Deeltijds Beroepssecundair Onderwijs De geboortedatum moet liggen tussen 31 december van het beginjaar van het lopend schooljaar - 10, en 1 januari van het beginjaar van het lopend schooljaar -29. Voorbeeld : Voor het schooljaar < =geboortejaar < =2002 geslacht familienaam Als de familienaam niet gekend is moet U in de steekkaart ONBEKEND invullen. eerste voornaam Alleen de eerste voornaam zoals vermeld op de identiteitskaart, het paspoort of de verblijfsvergunning. In geen geval worden afkortingen of roepnamen genoteerd, zelfs al gelijken ze op de naam die voorkomt op het paspoort. Indien het kind geen voornaam heeft moet ONBEKEND ingevuld worden. Door de telling wordt dit vervangen door blanco s. straat, nummer, postcode woonplaats, land woonplaats : dit wordt opgehaald uit het adresrecord met type O nationaliteit. Dit is de nationaliteit van de Leerling. Dit veld kan u invullen op de Hoofdfiche van de Steekkaart van de leerling. 1.2 Ingave afwezigheden Afwezigheidscodes Wisa heeft voor u de standaard codes reeds opgevuld. Indien u eigen afwezigheidscodes gebruikt in uw instelling, dient u via Schoolstructuur - Keuzelijsten - Beheer afwezigheidscodes te controleren of voor elke eigen afwezigheidscode die in uw school gebruikt wordt, een geldige Code voor telling is ingevuld. De code K moet opgevuld worden in het veld Code voor telling indien het gaat om klassikaal verlof. Vb. pedagogische studiedag (edisoncode *), komt overeen met de code K (klassikaal verlof) voor de telling. Indien u een eigen code gebruikt die gelijk staat met les krijgen (vb werken), dan vult u in Code voor telling in. Deze code zal in de zending vertaald worden naar aanwezig. De code - (Afwezig,reden onbekend), krijgt als Code voor telling initieel code B (Problematische afwezigheid). Het is dus belangrijk dat u alsnog de correcte afwezigheidscode (vb. Z voor ziekte) in de afwezigheden invult voor een leerling als deze leerling nog op tijd een geldig bewijs voor afwezigheid binnenbrengt alvorens u de zending aanmaakt. De aanduiding van de code K gebeurt enkel om technische redenen bij het Departement Onderwijs, en is enkel bedoeld voor de zending bij het begin van het schooljaar, en heeft dus geen gevolgen voor de te vermelden codes in het aanwezigheidsregister. Code K is dus geen code die in het aanwezigheidsregister wordt gebruikt.

6 HOOFDSTUK 1. ZENDING AANWEZIGHEDEN 1E 3 SCHOOLDAGEN Ingave via de module afwezigheden Indien je niet werkt met de module afwezigheden van Wisa, waarmee je de afwezigheden elektronisch kan bijhouden voor het ganse schooljaar, kan je meteen naar punt voor individuele ingave in de loopbaan van de leerling of naar punt voor ingave in groep Ingave afwezigheden Initieel worden alle ingeschreven leerling als aanwezig beschouwd tijdens de eerste 3 schooldagen. Enkel de afwezigheden moeten ingegeven worden. Ingave van de afwezigheden via het programma Leerlingen - Afwezigheden - Ingave afwezigheden, moet ook enkel gedaan worden door de scholen die dit programma reeds gebruiken voor de registratie van hun afwezige leerlingen. De handleiding van de afwezigheden module kan je downloaden via deze link Wisad Afwezigheden.pdf Afwezigheden verzamelen Nadat u de afwezigheden hebt ingegeven via Leerlingen - Afwezigheden - Ingave afwezigheden, moet u deze verzamelen alvorens verder te gaan met het aanmaken van de zending. Dit doet u via het programma Leerlingen - Afwezigheden - Verzamelen OF via het programma Leerlingen - Hulpprogramma s - Tellinggegevens - Gegevens aanwezigheidstelling in groep (zie beschrijving in hoofdstuk 1.2.4) Individuele ingave via de loopbaan U kan individueel per leerling een afwezigheid aanduiden in de loopbaan van die leerling. Ga naar Leerlingen - Steekkaarten - Overzicht per Instelling. Zoek de desbetreffende leerling op. Ga naar de Loopbaan van dit schooljaar, Tabblad Telling Aanwezig en geef daar per dag de juiste afwezigheidscode in.

7 HOOFDSTUK 1. ZENDING AANWEZIGHEDEN 1E 3 SCHOOLDAGEN 6 Figuur 1.1: Afwezigheden in loopbaan Let op : dit is de afwezigheid in functie van de telling, de kalender van de leerling wordt hier niet mee opgevuld. (enkel voor secundair) De waarden die u kan ingeven, ziet u als u op het pijltje klikt. vb. Afwezig (B), Problematische afwezigheid (B + S), Spreiding lesprogramma (S) (B) wil zeggen dat de code toegelaten is in het Basisonderwijs (opm. code A, is enkel toegelaten in HS 111 en 121) (B+S) staat voor een code in het Basis + Secundair onderwijs (S) staat voor een code in het Secundair onderwijs

8 HOOFDSTUK 1. ZENDING AANWEZIGHEDEN 1E 3 SCHOOLDAGEN Ingave in groep via Hulpprogramma s - Tellinggegevens - Gegevens aanwezigheidstelling in groep Initieel worden alle ingeschreven leerling als aanwezig beschouwd tijdens de eerste 3 schooldagen. Enkel de uitzonderingen moeten aangepast worden. Ga naar de Module Leerlingen- Hulpprogramma s-tellinggegevens-gegevens aanwezigheidstelling in groep. Figuur 1.2: Aanwezigheidstelling gegevens in groep Kies de instelling en het schooljaar waarvoor u aanwezigheden wil ingeven. Klik op de knop Ophalen. Alle leerlingen werden opgehaald. De getoonde gegevens zijn : Naam Voornaam Stamboeknummer Inschrijving van - tot klasnummer Code klas Indien u afwezigheden hebt ingegeven via Leerlingen - Afwezigheden - Ingave afwezigheden klikt u na het ophalen van de gegevens, op de knop Verzamelen afw. Nadien gebruikt u de knop Import afw om de afwezigheden die ingegeven zijn via Leerlingen - Afwezigheden - Ingave afwezigheden te importeren

9 HOOFDSTUK 1. ZENDING AANWEZIGHEDEN 1E 3 SCHOOLDAGEN 8 Geen LB : indien hier een vinkje staat, wil dit zeggen dat de leerling wel ingeschreven is, maar nog geen loopbaan heeft voor dit schooljaar. U dient deze leerling in een klas te plaatsen (via Leerlingen - Hulpprogramma s -Inschrijvingen/loopbanen- Leerlingen in klas plaatsen) of uit te schrijven indien de leerling dit schooljaar niet meer in uw instelling zit. Dag 1 : hier staat J (aanwezig), X (de leerling is op de dag van de telling niet ingeschreven) of Y (het betreft een niet-leerplichtige kleuter). 1 Sep : hier (aanwezig), of een geldige afwezigheidscode. U duidt dus enkel de leerling(en) aan waarvoor u nog een afwezigheid wil wijzigen. Via de knop Controle kan u de ingebrachte gegevens laten controleren. Indien Wisa een fout vindt, wordt deze getoond in de kolom Controle. Indien geen fouten meer gevonden, kan u dit programma afsluiten en verder gaan met het aanmaken van de zending. Zie punt Aanmaken van de zending Ga naar de Module Leerlingen - Edison - Telling aanwezigheden 1 3 schooldagen. (zie Fig. 1.3 op p. 8). Figuur 1.3: Aanmaak zending Kies de Instelling waarvoor u de telling wil aanmaken. Controleer de contactpersoon (deze wordt automatisch ingevuld met de edison-contactpersoon als u deze naam (type EDIS) heeft ingevuld in de Module Schoolstructuur - Instellingen - contactpersonen).

10 HOOFDSTUK 1. ZENDING AANWEZIGHEDEN 1E 3 SCHOOLDAGEN 9 Ook de Edison-directory wordt automatisch ingevuld als u de verwijzing naar de juiste mappen heeft ingegeven bij Schoolstructuur - Instellingen - Fiche - tabblad Ministerie/Edison. Meestal zal hier de map C:\Edison.win\tosend ingevuld staan. Dit wil zeggen dat het tellingbestand zal bewaard worden in deze map. Deze map is de standaardmap waar het Edison programma gaat zoeken of er bestanden zijn die moeten doorgestuurd worden naar het Departement Onderwijs. Indien u de telling probeert te maken op een computer in een netwerk waar Edison niet geinstalleerd is, dan kunt u een melding krijgen van volgende aard : Figuur 1.4: Foutmelding bij aanmaken bestand In dit geval moet u bij de Edison-directory een map selecteren die wel bestaat. Er zijn nog andere mogelijkheden : Ofwel selecteert u een map op uw eigen harde schijf en kopieert u later het aangemaakte bestand via het netwerk naar de computer waar u de Edison verzendingen doet. Ofwel selecteert u uw A: schijf en laat u het bestand wegschrijven naar een diskette,cd of memorystick. Ofwel kiest u een netwerkschijf (als die aangemaakt is) die verwijst naar de computer waarmee de telling verstuurd wordt. Kies de correcte Datum (naargelang het gekozen schooljaar wordt de juiste datum opgevuld). Dit moet altijd 3 september zijn (kan door de gebruiker niet gewijzigd worden), ongeacht op welke dag de start van het schooljaar valt. Weliswaar bevat de zending de gegevens van de eerste 3 effectieve schooldagen. Dus de zending van schooljaar 2011 bevat de aanwezigheidsgegevens van 1, 2 en 5 september. De zendingsdatum is echter altijd 3 september (naar analogie met 1 oktober en 1 februari). Klik op de knop Voorbereiden (licht pas op als u alle velden hebt ingegeven). De leerlingen die in de telling opgenomen zullen worden, worden opgehaald met vermelding van hun aanwezigheden en eventuele afwezigheidscode. U krijgt een overzicht van deze leerlingen met onderaan de vermelding van het aantal. Controleer of het aantal klopt. Indien het aantal wel klopt gaat u verder. Als het aantal niet correct is dient u de in- en uitschrijvingen van de leerlingen te controleren. Wanneer de telling teveel leerlingen vindt, moeten er nog leerlingen uitgeschreven worden. (schoolverlaters op 30/06 van vorig schooljaar? Leerlingen die ingeschreven werden maar nooit zijn komen opdagen?...)

11 HOOFDSTUK 1. ZENDING AANWEZIGHEDEN 1E 3 SCHOOLDAGEN 10 Wanneer de telling te weinig leerlingen vindt zijn er vermoedelijk leerlingen verkeerdelijk uitgeschreven. Figuur 1.5: Opgenomen leerlingen in de zending Kolom Aanw1, Aanw2, Aanw3 : mogelijke waarden : J : de leerling was aanwezig N : de leerling was afwezig, X : de leerling was niet ingeschreven op 1 september, maar op een latere datum Y : de niet-leerplichtige kleuter was ingeschreven (ongeacht aanwezigheid). Voor de niet-leerplichtige kleuter wordt Y ingegeven, omdat de aanwezigheid niet moet worden geregistreerd. De kleuter is niet leerplichtig indien geboortejaar > schooljaar - 6, EN is ingeschreven in HS 111 of 121 Vb. geboortejaar 2007 > De kleuter is leerplichtig indien geboortejaar < =schooljaar - 6 of is ingeschreven in HS 211 of 221. Kolom Afwezig1, Afwezig2, Afwezig3 : mogelijke waarden : blanko indien leerling aanwezig niet = N K : Klassikaal verlof Een geldige afwezigheidscode indien veld aanwezigheid van deze dag N is, en de code K niet van toepassing is. Indien de knop Aanmaken niet oplicht, werden er door Wisa nog fouten in de gegevens gevonden. U dient deze fouten eerst te verbeteren. Als u ergens een fout heeft opgelost moet u opnieuw de zending aanmaken.

12 HOOFDSTUK 1. ZENDING AANWEZIGHEDEN 1E 3 SCHOOLDAGEN 11 Als Wisa geen fouten vindt, klik dan op de knop Aanmaken, opdat het zendingsbestand wordt weggeschreven in de gekozen Edison map. Wanneer Wisa de zending niet kon aanmaken, krijgt u een foutmelding van volgende aard: Figuur 1.6: Fouten bij aanmaken van de zending Klik op OK, u komt dan op het tabblad Resultaat, waar u een overzicht krijgt van de mogelijke fouten. Figuur 1.7: Overzicht fouten in zending Bij het resultaat kan je voor elke leerling zien of de gegevens correct zijn om doorgestuurd te worden. Als de gegevens van de leerling een fatale fout bevatten, wordt de zending niet aangemaakt. Indien de telling alleen waarschuwende fouten bevat, kan de zending wel aangemaakt worden. Verbeter eventuele fouten en maak opnieuw de zending aan.

13 HOOFDSTUK 1. ZENDING AANWEZIGHEDEN 1E 3 SCHOOLDAGEN 12 Veel voorkomende fout : Ongeldige landcode : controleer of de leerling een officieel adres heeft (type O), en of de postcode in dit adres een geldige code is. Indien de zending kon worden aangemaakt, krijgt u een melding van volgende aard, en kan u dit bestand versturen met uw Edison-programma. Figuur 1.8: Zending aangemaakt Klik op OK en verlaat het programma.

Zending Aanwezigheden Basis en Secundair Onderwijs

Zending Aanwezigheden Basis en Secundair Onderwijs Zending Aanwezigheden Basis en Secundair Onderwijs Vanaf schooljaar 2007-2008 29 augustus 2007 Wisa helpdesk versie 3.13.0.0 Inhoudsopgave 1 Inleiding 2 2 Voorbereidende werkzaamheden 3 2.1 Versie.......................................

Nadere informatie

Telling basisonderwijs

Telling basisonderwijs Telling basisonderwijs 5 maart 2012 WISA helpdesk Inhoudsopgave 1 Leerling 2 1.1 Voorbereiding van de tellingen......................... 2 1.2 Aanmaken van de telling............................. 3 1.3

Nadere informatie

Telling aanwezigheden niet leerplichtige kleuters

Telling aanwezigheden niet leerplichtige kleuters Telling aanwezigheden niet leerplichtige kleuters 5 maart 2012 WISA helpdesk Inhoudsopgave 1 Telling aanwezigheden niet leerplichtige kleuters 2 1.1 Inleiding...................................... 2 1.2

Nadere informatie

Zending problematische afwezigheid en tuchtmaatregel

Zending problematische afwezigheid en tuchtmaatregel Zending problematische afwezigheid en tuchtmaatregel 21 maart 2012 WISA helpdesk Inhoudsopgave 1 Problematische afwezigheid en tuchtmaatregel 2 1.1 Ingave afwezigheden B of T codes (optioneel).................

Nadere informatie

Discimus Getuigschrift en attesten Basisonderwijs

Discimus Getuigschrift en attesten Basisonderwijs Discimus Getuigschrift en attesten Basisonderwijs 31 juli 2017 WISA helpdesk Inhoudsopgave 1 Inleiding 2 1.1 Definitie van de studiebewijzen.......................... 3 1.2 Fiche van de instelling...............................

Nadere informatie

Studiebewijzen en Discimus Secundair Onderwijs

Studiebewijzen en Discimus Secundair Onderwijs Studiebewijzen en Discimus Secundair Onderwijs 31 juli 2017 WISA helpdesk Inhoudsopgave 1 Studiebewijzen 2 1.1 Studiebewijzen................................... 3 1.1.1 Definitie van de studiebewijzen......................

Nadere informatie

Discimus Gebruiker. 12 november WISA helpdesk

Discimus Gebruiker. 12 november WISA helpdesk Discimus Gebruiker 12 november 2012 WISA helpdesk Inhoudsopgave 1 Discimus Gebruiker 2 1.1 Algemeen..................................... 2 1.1.1 Wie neemt er deel aan het project DISCIMUS?............

Nadere informatie

Einde schooljaar basisonderwijs

Einde schooljaar basisonderwijs Einde schooljaar basisonderwijs 31 juli 2017 WISA helpdesk Inhoudsopgave 1 Toekennen studiebewijzen 2 1.1 Voorbereidend werk................................ 2 1.1.1 Studiebewijzen definiëren.........................

Nadere informatie

Begin schooljaar basisonderwijs

Begin schooljaar basisonderwijs Begin schooljaar basisonderwijs 2 juli 2015 WISA helpdesk Inhoudsopgave 1 Begin schooljaar basisonderwijs 2 1.1 Voorbereiden schoolstructuur.......................... 2 1.1.1 Klassen overdragen............................

Nadere informatie

Zending stages. 7 april WISA helpdesk

Zending stages. 7 april WISA helpdesk Zending stages 7 april 2015 WISA helpdesk Inhoudsopgave 1 Zending stages 2 1.1 Inleiding...................................... 2 1.2 Op wie heeft de zending betrekking....................... 2 1.3 Wanneer

Nadere informatie

Leerlingen. 31 maart 2016. WISA helpdesk

Leerlingen. 31 maart 2016. WISA helpdesk Leerlingen 31 maart 2016 WISA helpdesk Inhoudsopgave 1 Structuur van het gegevensbeheer 3 1.1 Inleiding...................................... 3 1.2 Inschrijvingen................................... 3 1.3

Nadere informatie

Leerling Inschrijfwizard

Leerling Inschrijfwizard Leerling Inschrijfwizard 23 april 2015 WISA helpdesk Inhoudsopgave 1 Leerling Inschrijfwizard 2 1.1 Opstart mogelijkheden van de inschrijfwizard................. 2 1.2 Stap 1 - Inschrijvingsdata school

Nadere informatie

Einde schooljaar basisonderwijs

Einde schooljaar basisonderwijs Einde schooljaar basisonderwijs 12 maart 2015 WISA helpdesk Inhoudsopgave 1 Toekennen studiebewijzen 2 1.1 Voorbereidend werk............................... 2 1.1.1 Studiebewijzen definiëren........................

Nadere informatie

Website voor leerkrachten

Website voor leerkrachten Website voor leerkrachten 13 augustus 2013 WISA helpdesk Inhoudsopgave 1 Website voor leerkrachten 2 1.1 Algemene termen en iconen........................... 3 1.2 Inloggen......................................

Nadere informatie

Inschrijvingsregister voor het basisonderwijs

Inschrijvingsregister voor het basisonderwijs Inschrijvingsregister voor het basisonderwijs 20 maart 2014 WISA helpdesk Inhoudsopgave 1 Inschrijvingsregister voor het basisonderwijs 2 1.1 Inleiding...................................... 2 1.2 Voorbereidend

Nadere informatie

Inhoud. Algemene informatie - 1 -

Inhoud. Algemene informatie - 1 - Inhoud ALGEMENE INFORMATIE...2 AFWEZIGHEDEN...3 1. AFWEZIGHEDEN...3 1.1 Algemeen...3 1.2 Ingave afwezigheden...4 Info... 4 Werkwijze Per Klas... 4 Werkwijze Per Leerling... 5 Werkwijze In Groep... 6 Werkwijze

Nadere informatie

Toekennen studiebewijzen basisonderwijs

Toekennen studiebewijzen basisonderwijs Toekennen studiebewijzen basisonderwijs 5 maart 2012 WISA helpdesk Inhoudsopgave 1 Toekennen studiebewijzen basisonderwijs 2 1.1 Voorbereidend werk............................... 2 1.1.1 Studiebewijzen

Nadere informatie

AFWEZIGHEDEN SCHOOLWARE

AFWEZIGHEDEN SCHOOLWARE AFWEZIGHEDEN SCHOOLWARE Inleiding In dit gedeelte van de handleiding wordt uitgelegd hoe leerkrachten afwezigheden kunnen registreren via de schoolware website. Al het voorbereidend werk (gebruikersnamen,

Nadere informatie

Handleiding Opmaken fiche 281.10

Handleiding Opmaken fiche 281.10 Opmaken fiche 281.10 1. Inleiding... 3 2. Voorbereidingen... 4 3. Personeelsleden als leverancier in de boekhouding voorzien... 7 3.1. Manueel leveranciersfiches voor de personeelsleden aanmaken... 7 3.2.

Nadere informatie

Afwezigheden. 27 juli WISA helpdesk

Afwezigheden. 27 juli WISA helpdesk Afwezigheden 27 juli 2017 WISA helpdesk Inhoudsopgave 1 Afwezigheden 3 1.1 Kalenders..................................... 4 1.1.1 Afwezigheidscodes............................. 4 1.1.2 Definiëren van een

Nadere informatie

Aanmaak Educatief Verlof

Aanmaak Educatief Verlof Aanmaak Educatief Verlof 5 maart 2012 WISA helpdesk Inhoudsopgave 1 CVO 2 1.1 Inleiding...................................... 2 1.2 Voorbereidende werken.............................. 4 1.2.1 Klas....................................

Nadere informatie

Configuratie van de Website

Configuratie van de Website Configuratie van de Website 13 augustus 2013 WISA helpdesk Inhoudsopgave 1 Configuratie website 2 1.1 Instellingen in Wisa............................... 2 1.1.1 Profielen aanmaken...........................

Nadere informatie

Telling GON-leerlingen Buitengewoon Basis- en Secundair onderwijs.

Telling GON-leerlingen Buitengewoon Basis- en Secundair onderwijs. Telling GON-leerlingen Buitengewn Basis- en Secundair nderwijs. Vanaf wis@d versie 3.7.0 Het GON (geïntegreerd nderwijs) is een samenwerking tussen het gewn nderwijs en het buitengewn nderwijs. Het is

Nadere informatie

Zending stages. 1. Op wie heeft de zending betrekking. 2. Wanneer moet de zending verstuurd worden. 3. Welke stages moeten gemeld worden

Zending stages. 1. Op wie heeft de zending betrekking. 2. Wanneer moet de zending verstuurd worden. 3. Welke stages moeten gemeld worden Zending stages 1. Op wie heeft de zending betrekking 2. Wanneer moet de zending verstuurd worden 3. Welke stages moeten gemeld worden 4. Welke velden moeten verplicht ingevuld zijn 5. Hoe kan ik de gegevens

Nadere informatie

Handleiding nieuwe omgeving Gebruikersbeheer Vlaamse overheid. 1 Hoe zoek ik een gebruiker? Hoe maak ik een nieuwe gebruiker aan?...

Handleiding nieuwe omgeving Gebruikersbeheer Vlaamse overheid. 1 Hoe zoek ik een gebruiker? Hoe maak ik een nieuwe gebruiker aan?... Handleiding nieuwe omgeving Gebruikersbeheer Vlaamse overheid Inhoud 1 Hoe zoek ik een gebruiker?...2 2 Hoe maak ik een nieuwe gebruiker aan?... 5 3 Hoe maak ik een werkrelatie aan?... 8 4 Hoe geef ik

Nadere informatie

Stappenplan afwezigheden Basisonderwijs

Stappenplan afwezigheden Basisonderwijs Stappenplan afwezigheden Basisonderwijs Stap 1: Surf naar: http://81.82.226.240:800 of http://afwezigheden.sgrkempen.be Stap 2: Geef de gebruikersnaam en wachtwoord in en druk op de enter-toets om in te

Nadere informatie

HANDLEIDING. Registratie RTH Versie 3.0

HANDLEIDING. Registratie RTH Versie 3.0 HANDLEIDING Registratie RTH Versie 3.0 1 Voorwaarden Alvorens iemand geregistreerd kan worden in de cliëntregistratie (via eender welke procedure) dient deze persoon te beschikken over een fiche in de

Nadere informatie

HANDLEIDING. Registratie RTH Versie 5.0

HANDLEIDING. Registratie RTH Versie 5.0 HANDLEIDING Registratie RTH Versie 5.0 1 Voorwaarden Alvorens iemand geregistreerd kan worden in de cliëntregistratie (via eender welke procedure) dient deze persoon te beschikken over een fiche in de

Nadere informatie

Handleiding online inschrijven leden Versie

Handleiding online inschrijven leden Versie Handleiding online inschrijven leden Versie 18-01-2018 Indien u problemen hebt tijdens het inschrijfproces, is het aan te raden om een recentere browser te downloaden. Om online in te schrijven dient u

Nadere informatie

DKO Beheerders. 5 maart WISA helpdesk

DKO Beheerders. 5 maart WISA helpdesk DKO Beheerders 5 maart 2012 WISA helpdesk Inhoudsopgave 1 DKO Beheerders 2 1.1 Taken na update WISA-programma...................... 2 1.1.1 Aanmelden als administrator...................... 2 1.1.2 Nieuwe

Nadere informatie

Opzetten van het leerlingvolgsysteem

Opzetten van het leerlingvolgsysteem Opzetten van het leerlingvolgsysteem 5 maart 2012 WISA helpdesk Inhoudsopgave 1 Leerlingvolgsysteem 2 1.1 Van start gaan.................................. 4 1.1.1 Definiëren van de rollen.........................

Nadere informatie

Installatie procedure Wis@d

Installatie procedure Wis@d Installatie procedure Wis@d 14 augustus 2012 WISA helpdesk Inhoudsopgave 1 Installatie procedure Wis@d 2 1.1 Voorbereidend werk............................... 2 1.1.1 Downloaden applicaties.........................

Nadere informatie

Elektronisch Bestellen in ENK Software

Elektronisch Bestellen in ENK Software Elektronisch Bestellen in ENK Software Auteurs: RK/MRz Versie: 1.2 Datum: 22-07-2010 Voorwoord Deze handleiding zet voor u uiteen op welke manier u elektronisch bij Galvano kunt bestellen vanuit ENK Software,

Nadere informatie

Hiervoor volstaat het dat u zich op uw Klantenzone MySodexo begeeft en de volgende 5 stappen volgt:

Hiervoor volstaat het dat u zich op uw Klantenzone MySodexo begeeft en de volgende 5 stappen volgt: GEBRUIKERGIDS Verstuur uw bestelling via Excel ALGEMEEN Om elektronische maaltijdcheques (e-lunch Pass ), elektronische ecocheques (e-eco Pass ) of elektronische geschenkcheques (e-cadeau Pass ) van Sodexo

Nadere informatie

Handleiding online inschrijven leden Versie

Handleiding online inschrijven leden Versie Handleiding online inschrijven leden Versie 27-06-2018 Indien u problemen hebt tijdens het inschrijfproces, is het aan te raden om een recentere browser te downloaden. Om online in te schrijven dient u

Nadere informatie

Edisonzendingen vanuit Informat. (Integratie WebEdison in Informat)

Edisonzendingen vanuit Informat. (Integratie WebEdison in Informat) Edisonzendingen vanuit Informat (Integratie WebEdison in Informat) Versie 1 - Augustus 2018 Inhoud Vooraf... 2 1. Berichten aanmaken... 2 2. Zending aanmaken... 2 3. Zendingen versturen/ontvangen... 5

Nadere informatie

Handleiding. Edisonzendingen vanuit Informat. (Integratie WebEdison in Informat) Gebruikers dec

Handleiding. Edisonzendingen vanuit Informat. (Integratie WebEdison in Informat) Gebruikers dec Handleiding Edisonzendingen vanuit Informat (Integratie WebEdison in Informat) Gebruikers dec. 2018 Nijverheidstraat 9-8600 Diksmuide Tel: 051 50 21 76 - info@informat.be www.informat.be Inhoudsopgave

Nadere informatie

Bijgewerkte handleiding mandatenbeheer

Bijgewerkte handleiding mandatenbeheer Mandatendatabank: mandatenbeheer alle besturen, versie 1.2, bijgewerkt tot 24/02/2014 Bijgewerkte handleiding mandatenbeheer De handleiding werd opgesteld voor gemeente en OCMW. U kan de handleiding naar

Nadere informatie

en via WISA. 29 juli 2016. WISA helpdesk

en via WISA. 29 juli 2016. WISA helpdesk E-mailen via WISA 29 juli 2016 WISA helpdesk Inhoudsopgave 1 E-mailen via WISA 2 1.1 Instellingen.................................... 3 1.1.1 Mails sturen via............................. 3 1.1.1.1 Standaard

Nadere informatie

COMMUNICATIE. Versie 1.1

COMMUNICATIE. Versie 1.1 M@TRIX COMMUNICATIE Versie 1.1 Dit programma zorgt ervoor dat de M@trix-zendingen vanuit de databank op de FTP-server van M@trix terecht komen. En omgekeerd dat zendingen vanop de FTP-server in de WISAdatabank

Nadere informatie

Handleiding online inschrijven leden

Handleiding online inschrijven leden Handleiding online inschrijven leden Gent l 23 mei 2017 Deze applicatie werd ontwikkeld voor recentere browsers (bv. Internet Explorer 9) Indien u problemen hebt tijdens het inschrijfproces, is het aan

Nadere informatie

HANDLEIDING IBAMAFLEX

HANDLEIDING IBAMAFLEX HANDLEIDING IBAMAFLEX Voor docenten Deel 1: registratie examenresultaten Deel 2: naamlijsten en fotolijsten van studenten Deel 3: gegevens en afwezigheden van studenten opzoeken 08/01/2014 Inhoud 1. Elektronisch

Nadere informatie

1. Wat is een lesverdeling - De lesverdeling is een overzicht van hoe de uren besteed worden in de school.

1. Wat is een lesverdeling - De lesverdeling is een overzicht van hoe de uren besteed worden in de school. LESVERDELING 1. Wat is een lesverdeling 2. Doel van de lesverdeling 3. Hoe een lesverdeling aanmaken 3.1. Ingave urenpakket 3.2. Aanmaken lesverdeling simulatie 3.3. Ingave deelnemende scholen 3.4. Uurverdeling

Nadere informatie

Gebruikers handleiding Brugge Printshop webshop

Gebruikers handleiding Brugge Printshop webshop Gebruikers handleiding Brugge Printshop webshop Gebruikers handleiding Brugge Printshop webshop... 1 Inleiding... 3 Inloggen... 4 Wachtwoord vergeten... 4 Gebruikersnaam vergeten... 5 Nog geen klant?...

Nadere informatie

HANDLEIDING IBAMAFLEX

HANDLEIDING IBAMAFLEX HANDLEIDING IBAMAFLEX Voor docenten Deel 1: registratie examenresultaten Deel 2: naamlijsten en fotolijsten van studenten Deel 3: gegevens en afwezigheden van studenten opzoeken 08/01/2014 Inhoud 1. Elektronisch

Nadere informatie

1. Inhoudsopgave Vooraf Stap 1: Functie aanvragen Stap 2: Certificaat installeren Stap 3: URL registreren...

1. Inhoudsopgave Vooraf Stap 1: Functie aanvragen Stap 2: Certificaat installeren Stap 3: URL registreren... Handleiding OSO 1. Inhoudsopgave 1. Inhoudsopgave... 2 2. Vooraf... 3 3. Stap 1: Functie aanvragen... 3 4. Stap 2: Certificaat installeren... 4 5. Stap 3: URL registreren... 5 6. Overstapdossier klaarzetten

Nadere informatie

Veelgestelde vragen over het project DISCIMUS

Veelgestelde vragen over het project DISCIMUS Veelgestelde vragen over het project DISCIMUS Dankzij het project DISCIMUS wisselen scholen, de Centra voor Deeltijds Onderwijs en AgODi op een vlottere en gebruiksvriendelijkere manier leerlingengegevens

Nadere informatie

Europese domiciliëringen

Europese domiciliëringen Europese domiciliëringen 1 Inleiding...2 2 Beheer gegevens schuldeiser...2 3 Beheer van mandaten... 3 3.1 Manueel mandaten beheren... 3 3.2 Mandaat afdrukken... 5 3.3 Klantenfiche... 5 4 Migratie...6 4.1

Nadere informatie

Foto s. 26 april 2012. WISA helpdesk

Foto s. 26 april 2012. WISA helpdesk Foto s 26 april 2012 WISA helpdesk Inhoudsopgave 1 Opstart Foto s 2 1.1 Fotomap locatie.................................. 2 1.2 Foto s klassikaal toekennen........................... 3 1.3 Foto s inlezen

Nadere informatie

Handleiding AmbraSoft voor beheerders Eerste gebruik op de school Bestellen accounts aanmaken voor leerkrachten en leerlingen

Handleiding AmbraSoft voor beheerders Eerste gebruik op de school Bestellen accounts aanmaken voor leerkrachten en leerlingen Handleiding AmbraSoft voor beheerders Eerste gebruik op de school Bestellen accounts aanmaken voor leerkrachten en leerlingen Inhoudsopgave 1 Bestellen... 3 1.1 De schoolgegevens invullen... 3 1.2 AmbraSoftbeheerder...

Nadere informatie

Handleiding. Online subsidie Vlabinvest aanvragen. Greet Matthijs Projectleider ICT. april 2018

Handleiding. Online subsidie Vlabinvest aanvragen. Greet Matthijs Projectleider ICT. april 2018 Handleiding Online subsidie Vlabinvest aanvragen april 2018 Greet Matthijs Projectleider ICT Handleiding online subsidie Vlabinvest aanvragen Een nieuwe aanvraag 1. Een subsidie van Vlabinvest aanvragen

Nadere informatie

Handleiding e-loket voor zorgboerderij

Handleiding e-loket voor zorgboerderij Handleiding e-loket voor zorgboerderij Handleiding e-loket voor zorgboerderij... 1 1. Aanmelden op het e-loket... 2 2. Naar de tegel zorgboerderijen... 4 3. Aanmaken van een nieuwe zorgboerderij overeenkomst...

Nadere informatie

Handleiding Online subsidies aanvragen

Handleiding Online subsidies aanvragen Handleiding Online subsidies aanvragen Een nieuwe aanvraag 1. Een subsidie aanvragen doe je via de subsidiewebsite. Dit kan op 2 manieren. Ga naar http://www.vlaamsbrabant.be/info/subsidies-overzicht.jsp

Nadere informatie

INTERNETBOEKHOUDEN HANDLEIDING BANKING MODULE

INTERNETBOEKHOUDEN HANDLEIDING BANKING MODULE INTERNETBOEKHOUDEN HANDLEIDING BANKING MODULE INHOUD INHOUD... 2 INLEIDING... 3 ALVORENS TE STARTEN... 4 UITGAAND BETALINGSVERKEER... 6 Samenstellen werklijst betalingen vanuit de openstaande verrichtingen...

Nadere informatie

Handleiding Informat. v1.0

Handleiding Informat. v1.0 Handleiding Informat v1.0 Inhoudsopgave Inhoudsopgave... 2 1. Afspraken... 3 2. Aanmelden... 3 3. Afwezigheden invullen... 5 3.1 Afwezigheden code Z, B, R, D... 5 3.1.1 Inbrengen... 5 3.1.2 Wijzigen...

Nadere informatie

WEBTOEPASSING ACHIL (Ambulatory Care Health Information Lab)

WEBTOEPASSING ACHIL (Ambulatory Care Health Information Lab) WEBTOEPASSING ACHIL (Ambulatory Care Health Information Lab) Gebruikershandleiding Dit document wordt u gratis aangeboden door het RIZIV Tervurenlaan 211 1150 BRUSSEL HELPDESK : 02/788.51.55 Iedereen kan

Nadere informatie

Exporteren naar excel

Exporteren naar excel Exporteren naar excel 9 maart 2012 WISA helpdesk Inhoudsopgave 1 Exporteren naar excel 2 1.1 Exporteren van schermgegevens......................... 3 1.1.1 Export opvragen.............................

Nadere informatie

Schoolinschrijvingen Dwars door Brugge

Schoolinschrijvingen Dwars door Brugge Schoolinschrijvingen Dwars door Brugge 08.05.2016 In de brief over Dwars door Brugge vind je een link die je naar de inschrijvingspagina voor scholen leidt. Hieronder vind je een stappenplan hoe het inschrijvingsplatform

Nadere informatie

Gebruik van formulierkasten

Gebruik van formulierkasten Gebruik van formulierkasten 14 augustus 2012 WISA helpdesk Inhoudsopgave 1 Formulierkasten 2 1.1 Voorbereiding................................... 3 1.1.1 Bepalen fysieke locatie van de kast...................

Nadere informatie

HANDLEIDING LEVERANCIERS PORTAAL

HANDLEIDING LEVERANCIERS PORTAAL HANDLEIDING LEVERANCIERS PORTAAL Inhoudstafel 1. Inloggen... 4 2. Paswoord vergeten... 4 2.1. Afmelden 2.2. Meat&More/Buurtslagers 3. Contact... 5 4. Mijn gegevens... 5 4.1. Bedrijfsgegevens 4.2. Logingegevens

Nadere informatie

Downloaden en uitpakken van een retourbericht

Downloaden en uitpakken van een retourbericht Downloaden en uitpakken van een retourbericht Wanneer u een retourbericht van de instantie heeft terugontvangen, dan zijn dezen te downloaden op de website van Vecozo. Deze retourberichten zijn gecomprimeerd;

Nadere informatie

Leerlingen inschrijven portal Centrale Eindtoets

Leerlingen inschrijven portal Centrale Eindtoets Leerlingen inschrijven portal Centrale Eindtoets Helpdesk Centrale Eindtoets Het gebruik van de portal Centrale Eindtoets wordt ondersteund door de helpdesk Centrale Eindtoets. Bereikbaar op werkdagen

Nadere informatie

GEBRUIK van het SOFbestand. AG Employee Benefits Trust in expertise

GEBRUIK van het SOFbestand. AG Employee Benefits Trust in expertise GEBRUIK van het SOFbestand voor de jaarlijkse herberekening Employee Benefits Plan AG Employee Benefits Trust in expertise Inhoudstafel 1 Doel van het SOF-bestand... 3 2 Bestandstype... 3 3 Hoe vraagt

Nadere informatie

Bij de maximumfactuur wordt er een onderscheid gemaakt tussen de scherpe en minder scherpe maximumfactuur.

Bij de maximumfactuur wordt er een onderscheid gemaakt tussen de scherpe en minder scherpe maximumfactuur. Maximumfactuur Inhoud 1 Inleiding... 1 2 Opzet in Count-e... 2 2.1 Bedragen maximumfactuur... 2 2.2 Aanduiden kleuter of lager onderwijs... 2 2.3 Beheer artikelen... 3 3 Rapportering en opvolging bedragen

Nadere informatie

1. Inhoudsopgave Vooraf Stap 1: Functie aanvragen Stap 2: Certificaat installeren Stap 3: URL registreren...

1. Inhoudsopgave Vooraf Stap 1: Functie aanvragen Stap 2: Certificaat installeren Stap 3: URL registreren... Handleiding OSO 1. Inhoudsopgave 1. Inhoudsopgave... 2 2. Vooraf... 3 3. Stap 1: Functie aanvragen... 4 4. Stap 2: Certificaat installeren... 5 5. Stap 3: URL registreren... 6 6. Overstapdossier klaarzetten

Nadere informatie

Handleiding voor gebruik Call systeem. Ref. handleidingen/support / handleiding gebruik call systeem

Handleiding voor gebruik Call systeem. Ref. handleidingen/support / handleiding gebruik call systeem Handleiding voor gebruik Call systeem. Ref. handleidingen/support / handleiding gebruik call systeem Aanmelden Aanmelden via: Klik op Helpdesk De eerste keer komt u in het aanmeldscherm: Vul uw gebruikersnaam

Nadere informatie

ONLINE DEKMELDINGEN. geboorte en nestregistratie. Dit document beschrijft hoe online melding van een dekking, geboorte en nest kan worden gedaan.

ONLINE DEKMELDINGEN. geboorte en nestregistratie. Dit document beschrijft hoe online melding van een dekking, geboorte en nest kan worden gedaan. ONLINE DEKMELDINGEN geboorte en nestregistratie Dit document beschrijft hoe online melding van een dekking, geboorte en nest kan worden gedaan. E.R. Moll 1-10-2012 ONLINE DEKMELDINGEN geboorte en nestregistratie

Nadere informatie

Expert/M Plus. Importeren saldibalans uit Excel.

Expert/M Plus. Importeren saldibalans uit Excel. Expert/M Plus Importeren saldibalans uit Excel www.kluwer.be/software Inhoudsopgave INLEIDING... 2 WERKING IN EXPERT/M PLUS... 2 DE STRUCTUUR VAN DE SALDIBALANS IN MS EXCEL... 3 DE HOOFDING... 3 DE SALDIBALANS...

Nadere informatie

Handleiding online inschrijven leden

Handleiding online inschrijven leden Handleiding online inschrijven leden Gent l 1 juni 2018 Deze applicatie werd ontwikkeld voor recentere browsers (bv. Internet Explorer 9) Indien u problemen hebt tijdens het inschrijfproces, is het aan

Nadere informatie

TimeManager Handleiding

TimeManager Handleiding TimeManager Handleiding DOT SYS 1997-2012 I TimeManual Inhoudstafel Deel I Gebruikershandleiding TimePlan 1 1 Configuratie... TimePlan 1 2 Verlofaanvraag... invoeren 4 Verlofaanvraag... ASP-Klant 5 Verlofaanvraag...

Nadere informatie

Mijn PGB handleiding

Mijn PGB handleiding Mijn PGB handleiding Maak uw keuze door middel van een muisklik op één van de onderstaande onderwerpen. U kunt na afloop van iedere uitleg terug naar deze pagina door te klikken op terug naar home pagina

Nadere informatie

Betrokken bij het Onderwijs

Betrokken bij het Onderwijs Informatiebulletin IB groep BO/SBO/SO/VSO Betrokken bij het Onderwijs II Informatiebulletin IB groep Inhoudsopgave Voorwoord 1 1. Voorbereiding aansluiten BRON 2 1.1 Certificaat installeren 2 2. Aansluiten

Nadere informatie

2) Aan welke voorwaarden moet het CSV bestand voldoen om geïmporteerd te kunnen worden?

2) Aan welke voorwaarden moet het CSV bestand voldoen om geïmporteerd te kunnen worden? FAQ Import 1) Welke gegevens moeten geregistreerd zijn in Medega voordat ik een CSV bestand kan importeren? 2) Aan welke voorwaarden moet het CSV bestand voldoen om geïmporteerd te kunnen worden? 3) Hoe

Nadere informatie

STAP 1 Een eenheid toevoegen

STAP 1 Een eenheid toevoegen g e b r u i k e r s sep. 2016 Om nieuwe activiteiten toe te voegen en klaar te zetten voor gebruik zijn er twee bewerkingen nodig: 1) Een eenheid toevoegen STAP 1 Een eenheid toevoegen Eenheden worden

Nadere informatie

1. INLEIDING. 2 2. PROCESBESCHRIJVING PO NAAR VO. 2 3. HET MAKEN VAN EEN OKR EN TOEVOEGEN AAN HET DOD. 3 4. OKR TOEVOEGEN AAN HET DOD. 10 5.

1. INLEIDING. 2 2. PROCESBESCHRIJVING PO NAAR VO. 2 3. HET MAKEN VAN EEN OKR EN TOEVOEGEN AAN HET DOD. 3 4. OKR TOEVOEGEN AAN HET DOD. 10 5. HANDLEIDING OKR MAKEN + TOEVOEGEN AAN DOD + VERSTUREN DOD INHOUDSOPGAVE 1. INLEIDING... 2 2. PROCESBESCHRIJVING PO NAAR VO... 2 3. HET MAKEN VAN EEN OKR EN TOEVOEGEN AAN HET DOD... 3 4. OKR TOEVOEGEN AAN

Nadere informatie

POVO-module OSO overdracht Handleiding voor het basisonderwijs

POVO-module OSO overdracht Handleiding voor het basisonderwijs POVO-module OSO overdracht Handleiding voor het basisonderwijs 2016-2017 1 Stappenplan OSO 1. OSO-registratie regelen m.b.v. sleutel 2. OSO dossier klaarzetten in LAS/LVS 3. Leerling aanmaken in Onderwijs

Nadere informatie

FAQ Databank Internaat jan. 2015

FAQ Databank Internaat jan. 2015 Beste Informatgebruiker, Op 1 februari (en facultatief op 1 oktober) dient u jaarlijks de databank voor internen aan te maken. Met dit document bieden wij u een handig overzicht van de meestgestelde vragen

Nadere informatie

GEBRUIKERSGIDS Verstuur uw bestelling via Excel

GEBRUIKERSGIDS Verstuur uw bestelling via Excel ELISABETH DUMONT SODEXO BENEFITS & REWARDS CARD: 1234 1234 1234 1234 EXP.: 02 / 2014 GEBRUIKERSGIDS Verstuur uw bestelling via Excel ALGEMEEN Om elektronische (elunch Pass ) of papieren maaltijdcheques

Nadere informatie

POVO-module OSO importeren Handleiding voor het basisonderwijs 2014-2015

POVO-module OSO importeren Handleiding voor het basisonderwijs 2014-2015 POVO-module OSO importeren Handleiding voor het basisonderwijs 2014-2015 1 Stappenplan OSO 1. OSO certificaat uploaden 2. OSO dossier klaarzetten in LAS/LVS 3. Leerling aanmaken in Onderwijs Transparant

Nadere informatie

ZORGBOERDERIJSUBSIDIE. Departement Landbouw en Visserij. Handleiding e-loket voor zorgboerderijen

ZORGBOERDERIJSUBSIDIE. Departement Landbouw en Visserij. Handleiding e-loket voor zorgboerderijen ZORGBOERDERIJSUBSIDIE Departement Landbouw en Visserij Handleiding e-loket voor zorgboerderijen Handleiding e-loket voor zorgboerderij... 1 1. Aanmelden op het e-loket... 2 2. Naar de tegel zorgboerderijen...

Nadere informatie

SCHOOL (OWA) handleiding

SCHOOL (OWA) handleiding SCHOOL (OWA) handleiding Kibro België Kibro Nederland Handleiding voor Online Web Admin (v:1.0.0.1) DOWNLOAD ALS PDF BEKIJK DE VIDEO HANDLEIDING De OWA kort uitgelegd... De KinderBrowser Online Web Admin

Nadere informatie

Handleiding : Opdrachten vanuit Excel

Handleiding : Opdrachten vanuit Excel Handleiding : Opdrachten vanuit Excel Opdrachten vanuit Excel v2.1 Created on 1/21/2009 3:55:00 PM 1 1. Introductie Deze handleiding beschrijft de werkwijze voor het gebruik van de toepassing Domiciliëringen

Nadere informatie

OVM 2.0. Stappenplan. Leerling exporteren en importeren

OVM 2.0. Stappenplan. Leerling exporteren en importeren OVM 2.0 Stappenplan Leerling exporteren en importeren Inhoudsopgave Inhoudsopgave... 2 Algemeen... 3 Voorbereiding... Fout! Bladwijzer niet gedefinieerd. Downloaden... Fout! Bladwijzer niet gedefinieerd.

Nadere informatie

De manier waarop dit moet gebeuren heeft als gevolg dat het volledige scherm van clausuleringen herwerkt moest worden.

De manier waarop dit moet gebeuren heeft als gevolg dat het volledige scherm van clausuleringen herwerkt moest worden. Clausuleringen Inleiding Nieuw bij het versturen van studiebewijzen naar Discimus (in plaats van naar Edison) is dat ook de clausulering(en) mee verstuurd moet(en) worden voor leerlingen met een B-attest.

Nadere informatie

POVO-module OSO overdracht Handleiding voor het basisonderwijs

POVO-module OSO overdracht Handleiding voor het basisonderwijs POVO-module OSO overdracht Handleiding voor het basisonderwijs 2017-2018 1 Stappenplan OSO 1. OSO-registratie regelen m.b.v. sleutel 2. OSO dossier klaarzetten in LAS/LVS 3. Leerling aanmaken in Onderwijs

Nadere informatie

De controlekaart volledige werkloosheid

De controlekaart volledige werkloosheid De controlekaart volledige werkloosheid Mobiele Versie Gebruikershandleiding Inhoudstafel Toegang 4 Algemene beschrijving 6 Bovenaan 7 Het logo van de uitbetalingsinstelling 7 De PDF downloaden 7 Instellingen

Nadere informatie

VlaS handleiding voor de internet ledenadministratie (ILA) Voor KNBBW-clubsecretarissen (=zaakgelastigden)

VlaS handleiding voor de internet ledenadministratie (ILA) Voor KNBBW-clubsecretarissen (=zaakgelastigden) VlaS handleiding voor de internet ledenadministratie (ILA) Voor KNBBW-clubsecretarissen (=zaakgelastigden) Inhoud A. INLOGGEN... 2 B. VERLENGEN van je club naar het volgende jaar één maal per jaar... 4

Nadere informatie

HANDLEIDING IBAMAFLEX

HANDLEIDING IBAMAFLEX HANDLEIDING IBAMAFLEX Voor docenten Deel 1: registratie examenresultaten Deel 2: naamlijsten en fotolijsten van studenten Deel 3: gegevens en afwezigheden van studenten opzoeken 28/06/2018 Inhoud 1. Elektronisch

Nadere informatie

Car-Pass versie 7_1_0

Car-Pass versie 7_1_0 Car-Pass versie 7_1_0 1 ALGEMEEN Iedereen in de garagesector is wettelijk verplicht om de kilometerstanden van elke auto of lichte bestelwagen waarop hij/zij een interventie doet door te geven aan Car-Pass.

Nadere informatie

CARPASS WINGS Software Snelheid & zekerheid

CARPASS WINGS Software Snelheid & zekerheid CARPASS WINGS Software Snelheid & zekerheid 1. Vereisten Dossier: CAR-PASS MODULE incl. Wings Logistiek Uitgave Wings: Professional, Enterprise of Expert Gebruiker: (Car-pass maakt gebruik van vrije (gebruikers)velden)

Nadere informatie

Upgrade Accowin van versie 1 naar versie 2

Upgrade Accowin van versie 1 naar versie 2 Upgrade Accowin van versie 1 naar versie 2 Versie 2.0.2 Inhoudsopgave 1. Inleiding... 2 2. AccowinUpgrade uitvoeren... 2 2.1 Taalkeuze... 2 2.2 Belangrijke opmerking... 2 2.3 Selecteren map waarin de huidige

Nadere informatie

Handleiding Elektronische uitwisseling patiëntendossiers

Handleiding Elektronische uitwisseling patiëntendossiers Handleiding Elektronische uitwisseling patiëntendossiers Auteurs en Redactie PharmaPartners Huisartsenzorg 8 april 2015 Niets uit deze uitgave mag worden verveelvoudigd en/of openbaar gemaakt door middel

Nadere informatie

HANDLEIDING RAPPORTEN

HANDLEIDING RAPPORTEN HANDLEIDING RAPPORTEN Versie 2.0 dd 13/10/2014 Versie 2.1 dd 03/04/2015 Inhoudstabel VAN START MET DE RAPPORTEN... 2 1 EEN TOETS TOEVOEGEN... 3 MOGELIJKHEID 1: PROEVEN PER KLAS... 3 MOGELIJKHEID 2: INVOEREN

Nadere informatie

LOGISTIEK Factuurcontrole

LOGISTIEK Factuurcontrole LOGISTIEK Factuurcontrole WINGS Software Flexibel, efficiënt & accuraat Factuurcontrole INHOUDSOPGAVE INLEIDING 1.1. Algemeen 3 WERKING 2.1. Verrichtingen ontvangsten 4 2.2. Verrichtingen vooraf 5 2.3.

Nadere informatie

Scenario 1: Een nieuwe leerkracht start met werken in een bepaalde school.

Scenario 1: Een nieuwe leerkracht start met werken in een bepaalde school. Gebruikers toevoegen en verwijderen in iomniwize Deze handleiding is bedoeld voor scholen die enkel iomniwize gebruiken en niet Informat. Het aanmaken van een gebruiker verloopt altijd in twee stappen:

Nadere informatie

Om een nieuw lid toe te voegen, is een combinatie van lid in de horizontale werkbalk en informatie in de verticale werkbalk de startpositie.

Om een nieuw lid toe te voegen, is een combinatie van lid in de horizontale werkbalk en informatie in de verticale werkbalk de startpositie. ALABUS Tabblad Lid Aansluiten nieuwe leden Om een nieuw lid toe te voegen, is een combinatie van lid in de horizontale werkbalk en informatie in de verticale werkbalk de startpositie. Dit scherm geeft

Nadere informatie

PARTIJOPGAVE NAKTUINBOUW

PARTIJOPGAVE NAKTUINBOUW PARTIJOPGAVE NAKTUINBOUW HANDLEIDING In het kort Deze handleiding helpt u om stapsgewijs uw partijopgave te doen. Mochten er nog vragen zijn naar aanleiding van deze handleiding, dan kunt u altijd telefonisch

Nadere informatie

Handleiding People Inc. - ArboUnie link

Handleiding People Inc. - ArboUnie link Handleiding People Inc. - ArboUnie link I Installatie en Gebruik Arbo Unie link voor People Inc. Inhoudsopgave Hoofdstuk 1 People Inc. - ArboUnie link 2 1.1 Inleiding... 2 1.2 Werking... van de link 2

Nadere informatie

Elektronisch Bestellen in Handsoft

Elektronisch Bestellen in Handsoft Elektronisch Bestellen in Handsoft Auteurs: RK/MRz Versie: 1.2 Datum: 20-07-2010 Voorwoord Deze handleiding zet voor u uiteen op welke manier u elektronisch bij Galvano kunt bestellen vanuit Handsoft en

Nadere informatie

Handleiding Projectnet. 1. Een account aanmaken. Hoofdmenu

Handleiding Projectnet. 1. Een account aanmaken. Hoofdmenu Handleiding Projectnet 1. Een account aanmaken ProjectNet is een persoonsgebonden systeem. Daarom moet u zich inloggen met een persoonlijke gebruikersnaam en wachtwoord. Wanneer u nog nooit met ProjectNet

Nadere informatie