De presentaties die gegeven worden, komen vanaf 23 januari te staan op de website van het wijkbureau.

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "De presentaties die gegeven worden, komen vanaf 23 januari te staan op de website van het wijkbureau."

Transcriptie

1 Postadres Postbus 16200, 3500 CE Utrecht Telefoon Fax Vergaderverslag Bijeenkomst Woningbouwontwikkeling Opaalweg Verslag door M. Kassing Datum 20 januari 2015 Datum verslag 22 januari 2015 Tijdstip 19:30 Verzonden aan Plaats Wijkbureau Zuid Vervolg 3 februari 2015 Agendapunten 1. Welkom 2. Toelichting bestemmingsplanprocedure 3. Presentatie stedenbouwkundige 4. Presentatie ecoloog 5. Presentatie eerste schetsplan 6. Sluiting Deelnemers Namens de gemeente Utrecht: Kika Aalberts (gebiedsmanager), Jan den Boer, (projectleider), wethouder Paulus Jansen, Hans Kruse (ecoloog), Eric Rossen (stedenbouwkundige) Klunder Architecten: Sjoerd Berghuis Namens GroenLinks: Pepijn Zwanenburg Waal: Johan van Iterson SSH:de heer Nieuwendijk Belangstellenden: ongeveer 50 Verslag 1. Welkom Jan den Boer opent de bijeenkomst over de ontwikkeling van 200 studentenwoningen aan de Opaalweg. Hij heet de aanwezigen welkom. Alvorens te starten merkt hij op dat er nog geen besluit is genomen tot de bouw van de studentenwoningen. Er is een startdocument opgesteld. Het college heeft ingestemd met het informeren van de bewoners en het ophalen van reacties bij de bewoners. De plannen moeten nog voorgelegd worden aan de gemeenteraad. Jan den Boer licht het programma toe. Hij verzoekt de aanwezigen de presentielijst te tekenen. Degene die de lijst hebben ingevuld ontvangen een verslag. De presentaties die gegeven worden, komen vanaf 23 januari te staan op de website van het wijkbureau. 2. Toelichting bestemmingsplanprocedure Kika Aalberts is gebiedsmanager voor de wijken Oost en Zuid. Zij is verantwoordelijk voor de ontwikkeling op het gebied van ruimtelijke ordening. Zij is aanspreekpunt voor ontwikkelaars die iets willen realiseren in de wijk. Beoordeeld wordt door de vakspecialisten van de gemeente of zo n initiatief past binnen het collegeprogramma, binnen het vastgestelde beleid en of de ontwikkeling volgens de gemeente een verbetering is voor de omgeving. Wanneer hierop positief is geantwoord, dan wordt een startdocument opgesteld. Dit startdocument wordt voorgelegd aan het college. Het college wordt toestemming gevraagd om over een ontwikkeling de mening te peilen bij de omwonenden. Vanavond is een eerste bijeenkomst voor de omwonenden. De gemeente wil de mening peilen van de bewoners en aan de hand hiervan zal gekeken worden of het plan haalbaar is. De gemeenteraad neemt uiteindelijk het besluit of het plan gerealiseerd wordt.

2 Wanneer de gemeenteraad positief besluit moet een bestemmingsplanprocedure worden doorlopen. De huidige bestemming van het gebied is groen en moet worden gewijzigd in wonen. Kika Aalberts licht de bestemmingsplanprocedure toe (zie voor gegevens, de informatie op de website). Pepijn Zwanenburg merkt op dat op dinsdag 27 januari een raadsinformatieavond gepland staat waar dit initiatief wordt behandeld. De bewoners hebben de mogelijkheid om in gesprek te gaan met de raad over het plan. De agenda voor deze avond staat op de site van de gemeente Utrecht. Gevraagd wordt naar een planning voor het vervolgproces. Jan den Boer antwoordt dat gestart wordt met flora- en faunaonderzoeken. Naar verwachting, wanneer de raad besluit om dit initiatief verder uit te gaan werken, zal eind 2015 een ontwerp bestemmingsplan ter inzage worden gelegd. De zienswijzen zullen vervolgens in het eerste kwartaal 2016 worden beantwoord. Daarna volgt de vaststelling van het bestemmingsplan door de gemeenteraad. Een eventuele beroepsprocedure bij de Raad van State gaat daarna lopen. Opgemerkt wordt dat de gemeente voor de vierde keer op deze locatie bebouwing wil realiseren. De vorige plannen zijn allemaal niet gerealiseerd onder andere als gevolg van protesten van omwonenden. Burgemeester Vos heeft in het verleden, toen men er een hostel wilde bouwen, gezegd dat dit plekje voorgoed ongeschikt is. Kika Aalberts antwoordt dat in het wijkontwikkelingsplan uit 1997 staat dat deze locatie nog ontwikkeld kan worden. Wethouder Jansen vult aan dat hij destijds raadslid was. Burgemeester Vos heeft gezegd dat deze locatie ongeschikt was als bouwlocatie voor een hostel. Het bouwplan uit 2002 is niet gerealiseerd omdat het financieel niet haalbaar bleek. Gevraagd wordt of er alternatieve locaties zijn waar studentenwoningen gebouwd kunnen worden. Kika Aalberts antwoordt dat er in Utrecht een tekort is van ongeveer studentenwoningen. Op diverse plekken in de stad zoals op de Uithof en Leidsche Rijn worden studentenwoningen gerealiseerd. Opgemerkt wordt dat de buurt in de afgelopen jaren veel overlast heeft gehad van diverse bouwactiviteiten (riolering, school, verbreding spoor, etc.). Gevraagd wordt om de porto cabins niet telkens op eenzelfde locatie neer te zetten. De overlast moet niet telkens terecht komen bij dezelfde bewoners. Opgemerkt wordt dat door dit bouwplan de buurt extra wordt belast (met verkeer en met geluidoverlast). Gesteld word dat een torenflat van 10 verdiepingen niet past in deze buurt. Jan den Boer antwoordt dat de verkeersaantrekkende werking van een studentenflat niet groot is. De vergelijking met City Max gaat niet op omdat in dat gebouw een deel studentenwoningen is gevestigd en een deel starterswoningen. Gevraagd wordt hoeveel studenten in het gebouw gehuisvest worden. Kika Aalberts antwoordt dat er 200 studentenkamers komen met een eigen douche en toilet. Een aantal studenten per verdieping deelt een keuken. De situatie rond het Rotsoord (school) is al onveilig door de vele taxibusjes die de kinderen halen en brengen. Zonder overleg zijn de parkeerplaatsen van de woningzijde verplaatst naar de schoolzijde. De buurt heeft last van de taxi s die hun motor aan laten staan wanneer zij de kinderen komen halen. Afgevraagd wordt of de buurt deze extra belasting wel aan kan. Kika Aalberts zal hierover in overleg treden met collega s van onderwijshuisvesting. Gevraagd wordt waarom gekozen is voor 200 studentenwoningen. 2/7

3 Kika Aalberts antwoordt dat dit te maken heeft met de financiële haalbaarheid van het plan. Om op deze locatie te kunnen bouwen moeten er geluidwerende en architectonische maatregelen getroffen worden. Die maatregelen zijn kostbaar. Aangegeven wordt dat in het huidige groen veel verschillende soorten vogels leven. Bewoner wil dit groen behouden. Bewoner stelt voor een petitie te houden om te voorkomen dat de gemeente op deze locatie gaat bouwen. Gevraagd wordt of Syntrus/Achmea met een plan naar de gemeente is gekomen. Kika Aalberts antwoordt dat, sinds deze locatie is benoemd als een WOP-locatie, de gemeente getracht heeft om met een ontwikkelaar tot een haalbaar plan te komen. Een aantal jaar geleden is er met de omwonenden gesproken over een woontoren van 10 lagen met startersappartementen. Het plan bleek niet haalbaar. De afgelopen jaren is getracht tot een bouwplan met studentenwoningen te komen met Achmea en Bouwfonds. Ook dit plan heeft het niet gehaald. Corporaties kunnen door gewijzigde wetgeving niet meer investeren in zo n plan. Het nu voorliggende plan is ongeveer anderhalve maand oud. Gevraagd wordt of het doel van het plan is de locatie te bebouwen of de locatie te bebouwen met studentenwoningen. Kika Aalberts antwoordt dat de locatie aangemerkt is als bouwlocatie. In de gemeentelijke boeken staat een opbrengst genoteerd voor deze locatie. Die opbrengst moet gehaald worden. Het voorliggende plan voldoet aan deze eis en ook aan de wens om in de stad studentenwoningen te realiseren. Gevraagd wordt of in de wijk geen gebouwen zijn die her-bestemd kunnen worden zodat hier studentenwoningen in gevestigd kunnen worden. Kika Aalberts antwoordt dat er in de stad kantoorgebouwen leeg staan. De gemeente treedt in overleg met de eigenaren van deze gebouwen om te bezien of deze her-bestemd kunnen worden. De grond aan de Opaalweg is in eigendom van de gemeente. De opbrengsten komen ten goede aan de gemeentelijke exploitatie. Gevraagd wordt wat in de toekomst met de Waterlinieweg gaat gebeuren. Kika Aalberts licht toe dat op de lange termijn de Waterlinieweg mogelijk weer een stadsweg wordt. Daarvoor moet het regionale- en landelijke verkeer gebruik maken van de A12 en de A27. Zij verwacht op zijn vroegst dat dit over 10 tot 15 jaar gaat plaatsvinden. Gevraagd wordt hoe de omwonenden kunnen voorkomen dat op deze locatie gebouwd gaat worden. Kika Aalberts antwoordt door; naar de raadsinformatieavond te gaan, mee te denken in de planvorming en zienswijze in te dienen tijdens de bestemmingsplanprocedure (als de raad positief besluit over het plan) Het voorstel van bewoners om een petitie op te stellen kan natuurlijk ook helpen. Opgemerkt wordt dat bij eerdere bouwplannen is gesteld dat het percentage fijnstof hoog is waardoor bebouwing kort langs de Waterlinieweg niet mogelijk is. Kika Aalberts antwoordt dat de gemeente de bouwplannen toetst aan de wettelijke normeringen. Er wordt alleen binnen de wettelijke normering gebouwd. 3. Presentatie stedenbouwkundige Eric Rossen licht toe waarom de gemeente denkt dat de voorgestelde locatie een goede plek is om studentenwoningen te realiseren en waarom gekomen is tot een bouwhoogte van 10 lagen. Het plangebied ligt aan de Waterlinieweg en langs de fiets-/busroute tussen Hoograven en Lunetten. Dit soort locaties heeft de gemeente Utrecht aangemerkt om hoogbouwaccenten te realiseren. Omdat het in een groenzone ligt moet de gemeente het groen zoveel als mogelijk behouden. De waardevolle bomen op deze locatie wil de gemeente behouden. Gekozen is daarom om een zo compact mogelijk gebouw te realiseren. 3/7

4 Gevraagd wordt of busverbinding met de wijk Lunetten in de toekomst ook opengesteld wordt als autoroute. Kika Aalberts antwoordt dat in het licht van dit plan de busroute niet opengesteld wordt voor autoverkeer. Zij kan echter niet garanderen dat de route nimmer wordt opengesteld voor autoverkeer. De aanwezigen stellen dat de huidige Slotlaan al overbelast is. Er wordt veel hinder ondervonden van de taxibusjes. Gevraagd wordt of het autoverkeer niet geleid kan worden over de Robijnlaan. Eric Rossen antwoordt dat deze suggestie wordt meegenomen. Hij merkt op dat het gaat om 20 parkeerplaatsen. De verkeerstoename in de wijk is gering. 4. Presentatie ecoloog Hans Kruse licht toe dat in het groen gebouwd gaat worden. Dit betekent dat elders het groen gecompenseerd moet worden. Dit onderwerp zal besproken worden in een te vormen klankbordgroep. Hans Kruze geeft een presentatie. Gevraagd wordt hoe de ecoloog het groen onder de Waterlinieweg wil versterken. Hans Kruse wil met licht in de tunnel kijken of er onder de tunnel groen kan gaan groeien. Opgemerkt wordt dat de bomen langs de busbaan afkomstig zijn van de Ruigenhoeklaan. Deze bomen hebben geen ecologische functie. De gemeente heeft het gebied nimmer onderhouden. De gemeente wil per se het gebied ontwikkelen en dit gaat ten koste van dit groene gebied. Jan den Boer antwoordt dat het duidelijk is dat een aantal aanwezigen tegen dit plan is. De gemeenteraad zal uiteindelijk een besluit nemen. Hij adviseert de aanwezigen in te spreken tijdens de raadsinformatieavond op 27 januari a.s. Jan den Boer merkt op dat er een klankbordgroep wordt gevormd. Er zal worden gesproken over het verkeer, de inrichting van de openbare ruimte en de groencompensatie. Eind februari/begin maart zal er nog een informatieavond over de ontwikkeling aan de Opaalweg plaatsvinden. De uiteindelijke bestemmingsplanprocedure zal naar verwachting tot eind 2015 gaan lopen. Het plan wordt na vanavond verder uitgewerkt door de ambtenaren. De bewoners worden vanavond geïnformeerd over het plan zoals het op dit moment bekend is. Over een maand komt er een nieuwe bijeenkomst. Volgende week laat de gemeenteraad zich informeren over het plan. Omwonenden kunnen hierbij aanwezig zijn. Gevraagd wordt hoe de omwonenden worden geïnformeerd over raadsbehandelingen, raadsinformatieavonden, etc. De opkomst voor dit soort bijeenkomsten wordt steeds lager. Jan den Boer zal proberen om de mensen die hun adres hebben genoteerd in de komende periode te informeren over belangrijke data in het proces. Hij adviseert hen ook om de websites van de gemeente regelmatig na te lezen omdat daar de relevante informatie op wordt geplaatst. Gevraagd wordt wat het totale perceeloppervlakte is en welk percentage hiervan wordt bebouwd. Geantwoord wordt dat het perceel 7380m2 groot is en dat ongeveer 730m2 wordt bebouwd. Daarnaast moeten er 20 parkeerplekken worden gerealiseerd van 25m2 en een ontsluitingsweg. Ongeveer 1500 m2 van het terrein zal worden bebouwd. 5. Presentatie eerste schetsplan Sjoerd Berghuis van Klunder architecten toont de eerste schetsplannen. 4/7

5 Gevraagd wordt hoe breed het gebouw wordt. Sjoerd Berghuis antwoordt dat het gebouw ongeveer 32 tot 35 meter breed wordt. De brede kopgevel wordt ongeveer 22 meter breed. De tussenliggende terrassen zijn ongeveer 12 meter breed. Een woonlaag is ongeveer 3 meter hoog. Er komen 20 kamers per bouwlaag. De kelder komt mogelijk volledig onder maaiveld of deels onder maaiveld. Gevraagd wordt hoe groot de afstand is tussen de gevel van het gebouw en de eengezinswoningen. Geantwoord wordt ongeveer 60 meter. Gevraagd wordt of de wijk meer geluidsoverlast krijgt doordat er een gebouw wordt geplaatst. Sjoerd Berghuis antwoordt dat het geluid in de wijk minder wordt. Het gebouw houdt het geluid tegen. Gevraagd wordt waarom de gemeente per se een gebouw van 10 lagen wil realiseren. Jan den Boer antwoordt dat met dit plan ongeveer 10% van het gebied wordt gebouwd. Wanneer er meer laagbouw wordt gebouwd moeten er ook meer parkeerplaatsen worden aangelegd. De parkeernorm voor studentenwoningen is 1 op 20 woningen. Voor laagbouw geldt de norm 1 voor iedere woning. Dat betekent dat het hele gebied bebouwd moet worden. Gevraagd wordt welke eisen meegegeven zijn aan het ontwerp. Jan den Boer antwoordt dat deze door Eric Rossen zijn verteld. De presentatie komt op de website te staan. Gevraagd wordt welke omschrijving is gegeven voor het begrip passendheid. Jan den Boer antwoordt dat een evenwicht gezocht wordt tussen hoogbouw en het groene karakter van het gebied. Er komen balkons met groene elementen en het gebouw krijgt natuurstenen gevels. Gevraagd wordt of het bestemmingsplan gewijzigd is. Geantwoord wordt dat het bestemmingsplan gewijzigd wordt nadat de gemeenteraad heeft ingestemd om het bestemmingsplan te gaan wijzigen. Gevraagd wordt wat de kosten zijn van deze ontwikkeling. Jan den Boer antwoordt dat het nog niet bekend is en wanneer dit bekend zou zijn, deze informatie niet wordt gedeeld met bewoners. Bekend is dat studenten geen groenbeheerders zijn. Gevraagd wordt wie de bomen op de terrassen gaat verzorgen. Geantwoord wordt de beheerders van het pand of er wordt een systeem aangelegd die de planten van water voorzien. Gevraagd wordt wat wordt verstaan onder groencompensatie. Hans Kruse antwoordt dat groen zowel kwalitatief als kwantitatief gecompenseerd kan worden. Het idee is om het groen zo veel mogelijk in de buurt te compenseren. Lukt dit niet dan wordt er elders groen gecompenseerd. Het college moet er een besluit over nemen. Gevraagd wordt waarom er überhaupt parkeerplaatsen aangelegd worden. De studenten zullen gelet op de plannen van het kabinet, geen middelen hebben om een auto te rijden. Jan den Boer antwoordt dat de parkeernorm zorgvuldig is bepaald. Er moeten niet te veel plaatsen worden aangelegd maar ook niet te weinig. De parkeerplaatsen moeten zo ingericht worden dat wanneer er geen auto s staan het parkeerterrein een groene uitstraling heeft. Gevraagd wordt of de parkeerplaatsen niet onder het gebouw gerealiseerd kunnen worden. Jan den Boer antwoordt dat dit financieel niet past. Ondergronds parkeren is kostbaar. Om dit te betalen zou er dan meer bebouwing moeten plaatsvinden. 5/7

6 Gevraagd wordt of de studenten direct hun woning moeten verlaten nadat zij hun studie hebben afgerond. De heer Nieuwendijk van SSH antwoordt dat de studenten een huurcontract tekenen. Daarin staat dat zij uiterlijk een jaar nadat zij hun studie hebben afgerond de woning moeten verlaten. Er zal een beheerder worden aangesteld voor dit complex. Deze is niet 24/7 aanwezig maar is wel aanspreekpunt. Gevraagd wordt of de grond verkocht wordt aan SSH. Jan den Boer stelt dat de grond in erfpacht uitgegeven zal worden aan Syntrus Achmea. SSH wordt de beheerder van de woningen.. Gevraagd wordt hoe de gemeente invloed kan uitoefenen op de groencompensatie wanneer de grond wordt overgedragen aan Syntrus Achmea. Jan den Boer antwoordt dat dit vooraf geregeld moet worden. De grond zal niet in erfpacht worden uitgegeven wanneer dit punt niet is geregeld. Gevraagd wordt of de balkons niet verkleind kunnen worden waardoor er meer kamers per verdieping gerealiseerd kunnen worden en daardoor het gebouw verlaagd kan worden. Sjoerd Berghuis antwoordt dat er 20 kamers per verdieping worden gerealiseerd. Het aantal kamers per verdieping kan niet worden vergroot omdat er meer keukens gerealiseerd moeten worden. Wanneer de balkons worden verkleind zal het totale bouwvolume van ongeveer 730 m2 naar 710m2 worden bijgesteld. De balkons worden dan minder diep waardoor het zonlicht op deze balkons aanzienlijk minder wordt. Gevraagd wordt of de exacte bouwplek bekend is. Jan den Boer antwoordt dat het volume op de driehoek wordt gebouwd. Waar exact is nog niet bekend. Gevraagd wordt om de indeling van het gebouw zodanig te wijzigen dat de studenten niet op de bestaande woningen uitkijken. Sjoerd Berghuis antwoordt dat wanneer de terrassen worden verplaatst naar de smalle zijde van het gebouw deze op het noorden komen te liggen. De afstand van het gebouw tot de eerste woonbebouwing is ongeveer 60 meter. 6. Sluiting Wethouder Jansen merkt op dat het college dit een goed plan vindt. Er is een gigantisch aantal mensen dat graag in Utrecht wil wonen. Er wonen ruim studenten in de stad. Die wonen in slechte panden waar huisjesmelkers veel geld voor vragen. Er zijn partijen in de stad die woningen opkopen en er vervolgens vijf studenten huisvesten. Dit levert in de wijken veel discussie op. In de stad worden verschillende soorten woningzoekenden huisvesting geboden. Op Rotsoord worden starterswoningen gebouwd. Op het Befu-terrein worden eengezinswoningen en starterswoningen gebouwd. Meer mensen willen in de stad wonen. Wanneer er geen huizen gebouwd worden in Hoograven en Tolsteeg zal het aantal bewoners in de wijk dalen, omdat er steeds minder mensen in een woning wonen. Dit betekent dat de voorzieningen (winkels, busverbindingen, huisartsen, etc.) zullen afnemen. De locatie is aangewezen als ontwikkellocatie. Door op deze locatie te bouwen zal ook de sociale veiligheid rondom het fietspad verbeteren. Wethouder Jansen is van mening dat het beter is een hoger gebouw neer te zetten dan een laag gebouw over een groter gebied. Opgemerkt wordt dat er elders in de stad voldoende mogelijkheden zijn om te bouwen. Gepleit wordt dit bestaande groen te behouden. Wethouder Jansen merkt op dat de gemeente drie maanden geleden een aantal panden in de stad heeft verlaten en verhuisd is naar het Stadskantoor. Bijna alle gemeentelijke gebouwen worden op dit 6/7

7 moment al herontwikkeld (bijvoorbeeld tot hotel, appartementen/horeca, studentenhuisvesting, laagbouw). Wethouder Jansen merkt op dat verder op diverse locaties in de stad zoals de Cartesiusdriehoek, Rotsoord en het Kruisvaardersgebied bebouwing wordt gerealiseerd. Afgevraagd wordt waarom studenten in de stad gevestigd moeten worden. Zij kunnen ook elders gehuisvest worden en reizen naar hun bestemming. Wethouder Jansen antwoordt dat het autobezit onder studenten gering is. De meeste studenten reizen met de bus of de fiets naar de Uithof. Uit onderzoek is gebleken dat studenten zo dicht als mogelijk bij de Uithof willen wonen. Gevraagd wordt waar de fixatie voor 10 bouwlagen voor deze kavel vandaan komt. Wethouder Jansen antwoordt dat de gemeente de strook zo groen mogelijk wil houden. Het is aan de gemeenteraad om een besluit te nemen over deze kavel. Niet alleen de belangen van de bewoners worden gewogen bij het nemen van een besluit maar ook de belangen van de woningzoekenden. Aanwezigen die zitting willen nemen in de klankbordgroep kunnen dit vermelden op de presentatielijst of een mail sturen aan Jan den Boer. De klankbordgroep zal mogen reageren op de ontwerpen die de ontwikkelaar maakt. De klankbordgroep zal met name gevraagd worden input te leveren voor de ontsluiting, groencompensatie, etc. De bewoners kunnen een reactieformulier meenemen. De bewoners worden nogmaals geattendeerd op de raadsinformatieavond van 27 januari a.s. waar het plan Opaalweg zal worden besproken. Aan de architect wordt gevraagd of hij zelf in het complex zou willen wonen. Sjoerd Berghuis antwoordt dat de studenten mooie kamers krijgen met een mooie buitenruimte. Het groen wordt op een zorgvuldige wijze ingevuld. Van het totale perceel wordt ongeveer 10% bebouwd. Er komt een gering aantal parkeerplaatsen. Geprobeerd wordt het gebouw op een zorgvuldige manier in te passen in de omgeving. Jan den Boer bedankt de aanwezigen voor hun actieve bijdrage en sluit het overleg om uur. 7/7

Bewonersavond Woningbouwontwikkeling Opaalweg

Bewonersavond Woningbouwontwikkeling Opaalweg Bewonersavond Hier komt tekst Jan den Boer Hier 20-1-2015 komt ook tekst Programma (1) 19.30u Welkom door Jan den Boer, voorzitter - introductie aanwezigen - uitleg programma en doel avond 19.45u Toelichting

Nadere informatie

Vragen/suggesties 2016 en antwoorden. Woningen

Vragen/suggesties 2016 en antwoorden. Woningen Locatie De Star Vragen/antwoorden nieuwbouw locatie De Star naar aanleiding van Inloopavond 23 februari 2017. De ontvangen reacties zijn in het overzicht van vraag en antwoord vooral feitelijk beantwoord.

Nadere informatie

Ontwikkeling Middenwaard het bestemmingsplan; een toelichting op de planvorming

Ontwikkeling Middenwaard het bestemmingsplan; een toelichting op de planvorming Ontwikkeling Middenwaard het bestemmingsplan; een toelichting op de planvorming Een terugblik In 2012 heeft de gemeenteraad de Ontwikkelvisie Middenwaard vastgesteld. De Ontwikkelvisie geeft richting aan

Nadere informatie

HERONTWIKKELING MOLENWAL

HERONTWIKKELING MOLENWAL STARTNOTITIE HERONTWIKKELING MOLENWAL (VOORMALIGE BUSREMISE) Maart 2011 Gemeente Oudewater Sector REV 1 Inhoudsopgave INHOUDSOPGAVE... 2 1 INLEIDING... 3 2 PLANGEBIED... 4 2.1 HET PLANGEBIED... 4 2.2 PROGRAMMA...

Nadere informatie

Jessy Riesthuis, Gerrie Meijer, Nirmala Rambocus, Ad Tourne, Jasper Fastl, Annette van den Bosch, Barend Olde Rikkert

Jessy Riesthuis, Gerrie Meijer, Nirmala Rambocus, Ad Tourne, Jasper Fastl, Annette van den Bosch, Barend Olde Rikkert Postadres Postbus 16200, 3500 CE Utrecht Telefoon 030-286 00 00 www.utrecht.nl Vergaderverslag Bijeenkomst herontwikkeling openbare ruimte Verslag door K. Wolswijk-Deckers Centrumgebied Overvecht Datum

Nadere informatie

Nota zienswijzen. Bestemmingsplan Park Beelland te Heesch

Nota zienswijzen. Bestemmingsplan Park Beelland te Heesch Nota zienswijzen Bestemmingsplan Park Beelland te Heesch Nota zienswijzen Ontwerp bestemmingsplan Park Beelland te Heesch Voorliggende Nota zienswijzen heeft betrekking op de ontwerp bestemmingsplan Park

Nadere informatie

Bijlage 2 - Reactienota zienswijzen m.b.t. Ontwerpbestemmingsplan De Wijk, Parkweg e.o.

Bijlage 2 - Reactienota zienswijzen m.b.t. Ontwerpbestemmingsplan De Wijk, Parkweg e.o. Bijlage 2 - Reactienota zienswijzen m.b.t. Ontwerpbestemmingsplan De Wijk, Parkweg e.o. 1. Indiener zienswijze 1 1. Indieners zienswijze geven aan bezwaar te hebben tegen de realisatie van een appartementencomplex

Nadere informatie

ontwerpvoorstel aan de raad

ontwerpvoorstel aan de raad pagina 1 van 8 ontwerpvoorstel aan de raad Tijdelijke studentenhuisvesting Van Lieflandlaan Het college van burgemeester en wethouders stelt de raad voor het volgende te besluiten: 1 Vooruitlopend op de

Nadere informatie

Nota zienswijzen. Bestemmingsplan Park Beelland te Heesch

Nota zienswijzen. Bestemmingsplan Park Beelland te Heesch Nota zienswijzen Bestemmingsplan Park Beelland te Heesch Nota zienswijzen Ontwerp bestemmingsplan Park Beelland te Heesch Voorliggende Nota zienswijzen heeft betrekking op de ontwerp bestemmingsplan Park

Nadere informatie

Gewijzigd vaststellen bestemmingsplan 'De Nieuwe Vaart'

Gewijzigd vaststellen bestemmingsplan 'De Nieuwe Vaart' Raadsvoorstel Voor de gemeenteraadsvergadering d.d. 9 maart 2015 Documentnummer : 2015.0.013.143 Zaaknummer: 2014-09-00312 Onderwerp: Gewijzigd vaststellen bestemmingsplan 'De Nieuwe Vaart' Aan de gemeenteraad.

Nadere informatie

VERSLAG INSPRAAKBIJEENKOMST STEDENBOUWKUNDIG PLAN KADOELERBREEK STADSDEEL AMSTERDAM-NOORD D.D. 3 JULI 2006 (MIDDAGBIJEENKOMST)

VERSLAG INSPRAAKBIJEENKOMST STEDENBOUWKUNDIG PLAN KADOELERBREEK STADSDEEL AMSTERDAM-NOORD D.D. 3 JULI 2006 (MIDDAGBIJEENKOMST) Aanwezig L. Ederveen Voorzitter, SDAN N. Pouwels Projectmanager Kadoelerbreek, SDAN M. Neep Stedenbouwkundige, RPHS-architecten S. Bach Projectleider, Woningcorporatie Ymere alsmede circa 30 personen als

Nadere informatie

Woningbouwontwikkeling Opaalweg

Woningbouwontwikkeling Opaalweg Woningbouwontwikkeling Opaalweg Voorzitter Tim Schipper Tijd Zaal Soort Bijeenkomst Werkvorm bijeenkomst Geagendeerd door Doel van de bijeenkomst Betrokken ambtenaren/ Presentatoren Meepraters Portefeuillehouder(s)

Nadere informatie

Pagina 1 van 6 Versie Nr. 1 Registratienr.: Z/14/005105/9510. Afdeling: Beleid Ruimte Leiderdorp, 25 augustus 2014 Onderwerp: herontwikkeling

Pagina 1 van 6 Versie Nr. 1 Registratienr.: Z/14/005105/9510. Afdeling: Beleid Ruimte Leiderdorp, 25 augustus 2014 Onderwerp: herontwikkeling Pagina 1 van 6 Versie Nr. 1 Afdeling: Beleid Ruimte Leiderdorp, 25 augustus 2014 Onderwerp: herontwikkeling Aan de raad. Hoogmadeseweg 60A Besluit categorie vvgb 09-2014 Beslispunten *Z001D11AA5 5* 1.

Nadere informatie

NOTA VAN BEANTWOORDING ZIENSWIJZEN ontwerpbestemmingsplan Heliushaven

NOTA VAN BEANTWOORDING ZIENSWIJZEN ontwerpbestemmingsplan Heliushaven NOTA VAN BEANTWOORDING ZIENSWIJZEN ontwerpbestemmingsplan Heliushaven INLEIDING In 2011 is het voorontwerp bestemmingsplan Heliushaven opgesteld en heeft het wettelijk vooroverleg plaatsgevonden, zoals

Nadere informatie

Naar een bereikbaar en leefbaar Stompwijk. Weergave inloopbijeenkomst 18 mei 2015

Naar een bereikbaar en leefbaar Stompwijk. Weergave inloopbijeenkomst 18 mei 2015 Naar een bereikbaar en leefbaar Stompwijk Weergave inloopbijeenkomst 18 mei 2015 STOMPWIJKSE- WEG Naar een bereikbaar en leefbaar Stompwijk Weergave inloopbijeenkomst 18 mei 2015 Inleiding In deze weergave

Nadere informatie

Veelgestelde vragen over nieuwbouwwijk Vijfakkers-Noord

Veelgestelde vragen over nieuwbouwwijk Vijfakkers-Noord Veelgestelde vragen over nieuwbouwwijk Vijfakkers-Noord 18 en 20 september 2012 Algemeen Wat wordt er ontwikkeld in de nieuwbouwwijk Vijfakkers-Noord? In de nieuwbouwwijk Vijfakkers-Noord worden circa

Nadere informatie

Onderwerp : Sweensstraat-West: klankbordgroep Datum : 14 maart 2011 Locatie : Locatie Westkant (Vossenbergselaan 72, Kaatsheuvel)

Onderwerp : Sweensstraat-West: klankbordgroep Datum : 14 maart 2011 Locatie : Locatie Westkant (Vossenbergselaan 72, Kaatsheuvel) Gespreksverslag Onderwerp : Sweensstraat-West: klankbordgroep Datum : 14 maart 2011 Locatie : Locatie Westkant (Vossenbergselaan 72, Kaatsheuvel) Aanwezig namens - gemeente : Rick Dusée (projectleider)

Nadere informatie

Datum: 25 januari 2015 Onderwerp: aanvraag omgevingsvergunning Hoofdstraat 146 nr. HZ_WABO

Datum: 25 januari 2015 Onderwerp: aanvraag omgevingsvergunning Hoofdstraat 146 nr. HZ_WABO Datum: 25 januari 2015 Onderwerp: aanvraag omgevingsvergunning Hoofdstraat 146 nr. HZ_WABO-14-2000 Geachte Burgemeester en Wethouders, Recentelijk is een vergunning aangevraagd, voor de uitbreiding van

Nadere informatie

Nota van zienswijzen en wijzigingen Geleen Centrum, uitwerking Dr. Nolenslaan.

Nota van zienswijzen en wijzigingen Geleen Centrum, uitwerking Dr. Nolenslaan. Nota van zienswijzen en wijzigingen Geleen Centrum, uitwerking Dr. Nolenslaan. Vastgesteld door het College van Burgemeester en Wethouders van de gemeente Sittard-Geleen, d.d. 7 oktober 2014. 1 INLEIDING

Nadere informatie

Notulen tweede informatiebijeenkomst Nieuw Vossepark- Tesselschadestraat d.d. 28 maart jl. in het WTC te Leeuwarden.

Notulen tweede informatiebijeenkomst Nieuw Vossepark- Tesselschadestraat d.d. 28 maart jl. in het WTC te Leeuwarden. Notulen tweede informatiebijeenkomst Nieuw Vossepark- Tesselschadestraat d.d. 28 maart jl. in het WTC te Leeuwarden. Tijd: 19.00-20.30 uur De heer Jetze Lont opent de avond namens Nieuw Vossepark en stelt

Nadere informatie

tunnel spoorwegovergang Paterswoldseweg

tunnel spoorwegovergang Paterswoldseweg tunnel spoorwegovergang Paterswoldseweg Waarom zijn er plannen voor een tunnel voor alle verkeer bij de spoorwegovergang Paterswoldseweg? Wat zijn deze plannen? En wat voor gevolgen heeft dit voor uw buurt?

Nadere informatie

Schriftelijke vragen

Schriftelijke vragen Schriftelijke vragen Invulling Katwijkerlaantracé met oog voor belangen omwonenden De CDA-fractie in de raad van de gemeente Zoetermeer stelt heden, 13 april 2014, de volgende vraag/vragen aan het college

Nadere informatie

Verslag Startbijeenkomst Tuinen van Genta 10 Oktober.

Verslag Startbijeenkomst Tuinen van Genta 10 Oktober. Verslag Startbijeenkomst Tuinen van Genta 10 Oktober. De startbijeenkomst werd gehouden in De Toerist aan de Teteringsedijk 145. Aanwezig waren circa 35 omwonenden, waaronder enkele ondernemers van het

Nadere informatie

Notulen informatieavond GALVANO Aalsterweg

Notulen informatieavond GALVANO Aalsterweg 6 januari 2014 Notulen informatieavond GALVANO Aalsterweg 1. Opening / wie zijn wij Marc Reijs opent de informatieavond en heet iedereen van harte welkom. Foolen & Reijs Vastgoed BV (FRV) houd zich bezig

Nadere informatie

E. van den Boom raad00684

E. van den Boom raad00684 Agendapunt commissie: steller telefoonnummer email E. van den Boom 3665 ebo@valkenswaard.nl agendapunt kenmerk datum raadsvergadering onderwerp 13raad00684 Vaststellen bestemmingsplan Waalreseweg - Dijkstraat

Nadere informatie

Bewonersbijeenkomst Meeuwensingel 3 oktober 2016

Bewonersbijeenkomst Meeuwensingel 3 oktober 2016 Bewonersbijeenkomst Meeuwensingel 3 oktober 2016 1 Inleiding Dick van Sluis, wethouder bij de gemeente Capelle aan den IJssel, heet de aanwezigen van harte welkom. Met honderden Capellenaren is de afgelopen

Nadere informatie

Op de agenda worden de volgende agendapunten toegevoegd: - Besluitenlijst en actiepuntenlijst. CB

Op de agenda worden de volgende agendapunten toegevoegd: - Besluitenlijst en actiepuntenlijst. CB Verslag Bespreking: 2. Klankbordgroep Herontwikkeling Tongerseweg 135 28-09-2015 Project: 13.07 Studentenhuisvesting Maastricht - Bonnefantencollege Datum: Locatie: 28 september 2015 Café Servais Aanwezig:

Nadere informatie

E.G.M. van den Boom / juli 2017

E.G.M. van den Boom / juli 2017 steller telefoonnummer email Agendapunt commissie: 3.1 E.G.M. van den Boom 3665 Evelien.van.den.Boom@valkenswaard.nl agendapunt kenmerk datum raadsvergadering 120977/239451 6 juli 2017 portefeuillehouder

Nadere informatie

Reactienota zienswijzen Eemstraat 10A

Reactienota zienswijzen Eemstraat 10A Reactienota zienswijzen Eemstraat 10A gemeente Baarn Programma Fysiek Domein juni 2015 1 2 Inhoudsopgave 1 Inleiding...5 1.1 Ter plaatse geldende bestemmingsplan...5 1.2 Procedure...5 2 De ingekomen zienswijzen...6

Nadere informatie

B&W Vergadering. B&W Vergadering 29 augustus 2017

B&W Vergadering. B&W Vergadering 29 augustus 2017 2.1.3 Bouw 9 zorgappartementen Wilhelminalaan te Roermond 1 Dossier 2093 voorblad.pdf B&W Vergadering Dossiernummer 2093 Vertrouwelijk Nee Vergaderdatum 29 augustus 2017 Agendapunt 2.1.3 Omschrijving Bouw

Nadere informatie

Datum: 26 mei 2015 Nummer: Onderwerp: Nota van Uitgangspunten locatie Eurowerft Noord te Denekamp

Datum: 26 mei 2015 Nummer: Onderwerp: Nota van Uitgangspunten locatie Eurowerft Noord te Denekamp RAADSVOORSTEL Datum: 26 mei 2015 Nummer: Onderwerp: Nota van Uitgangspunten locatie Eurowerft Noord te Denekamp Voorgesteld raadsbesluit: Vaststelling van de Nota van Uitgangspunten voor de locatie Eurowerft

Nadere informatie

Agenda 17 november. Welkom Introductie Ooglijdersgasthuis: een nieuwe toekomst Presentatie Vragen Beknopt/formulier/box Rondleidingen

Agenda 17 november. Welkom Introductie Ooglijdersgasthuis: een nieuwe toekomst Presentatie Vragen Beknopt/formulier/box Rondleidingen Agenda 17 november Welkom Introductie Ooglijdersgasthuis: een nieuwe toekomst Presentatie Vragen Beknopt/formulier/box Rondleidingen Welkom Grote opkomst Groot plezier! Eerste bijeenkomst Eerste stap,

Nadere informatie

Dorpsontwikkeling Den Ham Voorontwerp bestemmingsplan Zuidmaten oost woongebied

Dorpsontwikkeling Den Ham Voorontwerp bestemmingsplan Zuidmaten oost woongebied Dorpsontwikkeling Den Ham Voorontwerp bestemmingsplan Zuidmaten oost woongebied Welkom Inleiding door wethouder Oordt 1 Opbouw presentatie Huidige situatie Uitgangspunten Het stedenbouwkundige plan Referentiebeelden

Nadere informatie

PRESENTATIE, VRAGEN EN OPMERKINGEN INLOOPAVOND 1 MAART 2016 PROJECT ROODENBURG VERMAATSTRAAT PRESENTATIE

PRESENTATIE, VRAGEN EN OPMERKINGEN INLOOPAVOND 1 MAART 2016 PROJECT ROODENBURG VERMAATSTRAAT PRESENTATIE PRESENTATIE, VRAGEN EN OPMERKINGEN INLOOPAVOND 1 MAART 2016 PROJECT ROODENBURG VERMAATSTRAAT PRESENTATIE 1 2 3 4 5 6 7 VRAGEN EN ANTWOORDEN Naar aanleiding van de presentatie is er een mogelijkheid voor

Nadere informatie

Nota van beantwoording zienswijzen ontwerp-bestemmingsplan AZC Francois de Veijestraat Binnen de termijn dat het ontwerp-bestemmingsplan ter visie lag zijn vier zienswijzen ontvangen. De zienswijze van

Nadere informatie

Aan de gemeenteraad Gemeente Steenwijkerland Vendelweg XE Steenwijk Steenwijk, Nummer voorstel: 2013/65

Aan de gemeenteraad Gemeente Steenwijkerland Vendelweg XE Steenwijk Steenwijk, Nummer voorstel: 2013/65 Voorstel aan de raad Aan de gemeenteraad Gemeente Steenwijkerland Vendelweg 1 8331 XE Steenwijk Steenwijk, 3-9-2013 Nummer voorstel: 2013/65 Voor raadsvergadering d.d.: 17-09-2013 Agendapunt: 09 Onderwerp:

Nadere informatie

Welkom Herontwikkeling locatie Sportfondsenbad

Welkom Herontwikkeling locatie Sportfondsenbad 1 Welkom Herontwikkeling locatie Sportfondsenbad U vindt vanavond informatie over: Sloop zwembad Kaders voor wonen en openbare ruimte Vertrekpunten voor de ontwikkeling van wonen Schetsontwerp inrichting

Nadere informatie

Stedenbouwkundig ontwerp / woningen 1. Hoeveel woningen komen er? Tussen 30 en 38 woningen

Stedenbouwkundig ontwerp / woningen 1. Hoeveel woningen komen er? Tussen 30 en 38 woningen Q&A Zuid Schalkwijkerweg 58 Stedenbouwkundig ontwerp / woningen 1. Hoeveel woningen komen er? Tussen 30 en 38 woningen 2. Is het mogelijke minder maar meer luxueuze woningen te bouwen (gelijke opbrengsten,

Nadere informatie

Geacht College van Burgemeester en Wethouders van Utrecht,

Geacht College van Burgemeester en Wethouders van Utrecht, Aan: College van B&W Utrecht, Korte Minrebroederstraat 2, Postbus 16200, 3500CE Utrecht. e-mail: gemeente@utrecht.nl raadsleden@utrecht.nl Uw kenmerk: Datum: 18 januari 2012. Onderwerp: Definitief advies

Nadere informatie

NOTA ZIENSWIJZE(N) BESTEMMINGSPLAN HAREN DORP WEST

NOTA ZIENSWIJZE(N) BESTEMMINGSPLAN HAREN DORP WEST NOTA ZIENSWIJZE(N) BESTEMMINGSPLAN HAREN DORP WEST REACTIENOTA ZIENSWIJZE(N) ONTWERPBESTEMMINGSPLAN HAREN DORP WEST 1. INLEIDING 2. SAMENVATTING ZIENSWIJZEN + REACTIE 3. VOORSTEL 4. AMBTSHALVE WIJZIGINGEN

Nadere informatie

Bewonersbijeenkomst Leusden-Zuid

Bewonersbijeenkomst Leusden-Zuid Bewonersbijeenkomst Leusden-Zuid Datum en locatie : 27 september 2011, Gemeentehuis Leusden, 19.30-21.45 uur Aanwezigen: Dhr. Henk Pullen Mw. Joyce Oskam Dhr. Bert Vruggink Dhr. Mark ter Bals Mw. Irma

Nadere informatie

Verslag inspraakbijeenkomst Bensdorp

Verslag inspraakbijeenkomst Bensdorp Datum : 19 maart 2015 Tijd : 17.45 19.30 uur Plaats : Gemeentehuis Aanwezigen namens de gemeente Bussum Mevrouw L. de Ridder Wethouder o.a. Ruimtelijke Ordening De heer J. Lagerweij Gebiedsmanager Spoorzone

Nadere informatie

Herinrichting t Goylaan. Presentatie 22 april 2015

Herinrichting t Goylaan. Presentatie 22 april 2015 Herinrichting t Goylaan Presentatie 22 april 2015 Opbouw presentatie Waarom is het nodig? Wat stellen we voor? Wat zijn de verkeerseffecten? Wat zijn milieu-effecten? Wat bereiken we ermee? Hoe gaat het

Nadere informatie

Argumenten 1.1. De opgestelde randvoorwaarden waarborgen een voldoende toetsingskader en een goede ruimtelijke ordening.

Argumenten 1.1. De opgestelde randvoorwaarden waarborgen een voldoende toetsingskader en een goede ruimtelijke ordening. Portefeuillehouder Datum raadsvergadering drs A.J. Ditewig 29 april 2010 Datum voorstel 02 maart 2010 Agendapunt Onderwerp vervangende nieuwbouw Huize Het Oosten, Bilthoven De raad wordt voorgesteld te

Nadere informatie

VOORSTEL OPSCHRIFT. Vergadering van mei Onderwerp:

VOORSTEL OPSCHRIFT. Vergadering van mei Onderwerp: VOORSTEL OPSCHRIFT Vergadering van mei 2013 Besluit nummer: 2013_Raad_00044 Onderwerp: Vaststelling bestemmingsplan Voorhout-Oost - Besluitvormend Beknopte samenvatting: De raad wordt voorgesteld in te

Nadere informatie

B&W Vergadering. 1. Het college heeft ingestemd met het inrichtingsontwerp van de openbare ruimte Sterrenberg fase 1

B&W Vergadering. 1. Het college heeft ingestemd met het inrichtingsontwerp van de openbare ruimte Sterrenberg fase 1 2.2.6 Inrichtingsontwerp Sterrenberg fase 1 1 Dossier 1556 voorblad.pdf B&W Vergadering Dossiernummer 1556 Vertrouwelijk Nee Vergaderdatum 28 maart 2017 Agendapunt 2.2.6 Omschrijving Inrichtingsontwerp

Nadere informatie

Gemeente Boxmeer. Onderwerp: Voorstel tot vaststelling van het bestemmingsplan "Op den Bosch 3, Maashees". Nummer: de Raad van de gemeente Boxmeer

Gemeente Boxmeer. Onderwerp: Voorstel tot vaststelling van het bestemmingsplan Op den Bosch 3, Maashees. Nummer: de Raad van de gemeente Boxmeer Gemeente Boxmeer Onderwerp: Voorstel tot vaststelling van het bestemmingsplan "Op den Bosch 3, Maashees". Nummer: AAN de Raad van de gemeente Boxmeer Boxmeer, 29 mei 2007 Aanleiding Op het perceel Op den

Nadere informatie

Nota van beantwoording zienswijzen. Bestemmingsplan Herontwikkeling Campina-terrein

Nota van beantwoording zienswijzen. Bestemmingsplan Herontwikkeling Campina-terrein Nota van beantwoording zienswijzen Bestemmingsplan Herontwikkeling Campina-terrein September 2013 Inhoudsopgave 1. INLEIDING... 3 2. ZIENSWIJZEN... 4 2 1. I N L E I D I N G Het ontwerpbestemmingsplan Campina-terrein

Nadere informatie

vaststellen bestemmingsplan "Bartok"

vaststellen bestemmingsplan Bartok Raadsvoorstel Voor de gemeenteraadsvergadering d.d. Documentnummer : 2015.0.053.200 Zaaknummer: 2014-12-01755 Onderwerp: vaststellen bestemmingsplan "Bartok" Aan de gemeenteraad. Arnhem, 9 juni 2015 VOORSTEL

Nadere informatie

Verslag burgerparticipatie Bestemmingsplan Kempenbaan 2 Bastion Tilburg d.d. 28 augustus 2013

Verslag burgerparticipatie Bestemmingsplan Kempenbaan 2 Bastion Tilburg d.d. 28 augustus 2013 Verslag burgerparticipatie Bestemmingsplan Kempenbaan 2 Bastion Tilburg d.d. 28 augustus 2013 1. Vooraf De Bastion Hotel Groep is voornemens middels sloop-nieuwbouw een hotel met 105 kamer te realiseren

Nadere informatie

BEWONERSAVOND HERINRICHTING JOHAN WAGENAARKADE 27 JUNI 2016

BEWONERSAVOND HERINRICHTING JOHAN WAGENAARKADE 27 JUNI 2016 BEWONERSAVOND HERINRICHTING JOHAN WAGENAARKADE 27 JUNI 2016 Inleiding Projectleider Ronald Roos opent de avond. Hij stelt de collega s van deze avond voor: Zanne Schors (adviseur stedelijke ontwikkeling),

Nadere informatie

VERSLAG BURGERPARTICIPATIE

VERSLAG BURGERPARTICIPATIE VERSLAG BURGERPARTICIPATIE PLAN KERKSTRAAT 4A BERKEL ENSCHOT Versie: 06-02-2017 1 INHOUD Inleiding... 3 Reacties en antwoorden... 4 2 INLEIDING De gemeente Tilburg is in 2015 met de woningbouwcorporaties

Nadere informatie

Uw raad moet het bestemmingsplan op grond van art. 3.1 Wet ruimtelijke ordening vaststellen.

Uw raad moet het bestemmingsplan op grond van art. 3.1 Wet ruimtelijke ordening vaststellen. Rotterdam, 7 april 2015. 15bb2212 Aan: de gemeenteraad Onderwerp: Raadsvoorstel vaststelling bestemmingsplan "Startmotor". Gevraagd besluit: Samenvattend stellen wij u voor: 1. Het bestemmingsplan "Startmotor"

Nadere informatie

Notulen Informatieavond Lighting donderdag 10 september, Eindhoven.

Notulen Informatieavond Lighting donderdag 10 september, Eindhoven. Notulen Informatieavond Lighting donderdag 10 september, Eindhoven. 1. VOSP (Voorlopig Ontwerp Stedenbouwkundig Plan). In het stedenbouwkundige plan wordt de ruimtelijke ordening geregeld en het vormt

Nadere informatie

Hellendoorn. Aan de raad. Noord. Punt 5 : Financiën Stationsomgeving LjCMlCClIlC

Hellendoorn. Aan de raad. Noord. Punt 5 : Financiën Stationsomgeving LjCMlCClIlC Punt 5 : Financiën Stationsomgeving LjCMlCClIlC Noord Hellendoorn Aan de raad Samenvatting: In september 2012 dient het NS-station verplaatst te zijn naar het centrum van Nijverdal. De stationsomgeving

Nadere informatie

Programma inspraakavond Welkom en inleiding door wethouder Ruimtelijke Ordening, dhr. F.E. Bouwman

Programma inspraakavond Welkom en inleiding door wethouder Ruimtelijke Ordening, dhr. F.E. Bouwman Programma inspraakavond Welkom en inleiding door wethouder Ruimtelijke Ordening, dhr. F.E. Bouwman Presentatie stedenbouwkundige visie door dhr. G.J. Hellinga van HzA, Stedebouw & Landschap Gelegenheid

Nadere informatie

Verslag van het tweede werkatelier Visie en bestemmingsplan Binnenstad Wijk bij Duurstede d.d. 6 december 2016

Verslag van het tweede werkatelier Visie en bestemmingsplan Binnenstad Wijk bij Duurstede d.d. 6 december 2016 Verslag van het tweede werkatelier Visie en bestemmingsplan Binnenstad Wijk bij Duurstede d.d. 6 december 2016 Aanwezig: Buro Waalbrug: W. Haans en G. Perenboom. Gemeente Wijk bij Duurstede: W. Kosterman,

Nadere informatie

Gemeente Langedijk. Voorstel aan de raad

Gemeente Langedijk. Voorstel aan de raad Gemeente Langedijk Raadsvergadering van : Agendanummer : Portefeuillehouder Afdeling Opsteller : P.J. Beers : BP-projecten : J. de Boer Voorstel aan de raad Onderwerp : Veilingterrein Noord Scharwoude

Nadere informatie

Raadsstuk. 1. Het college stelt het voorstel aan de raad vast. De raad der gemeente Haarlem besluit:

Raadsstuk. 1. Het college stelt het voorstel aan de raad vast. De raad der gemeente Haarlem besluit: Raadsstuk Onderwerp Vaststellen SPvE ten behoeve van verkoop en ontwikkeling Fietsznfabriek Nummer 2016/500469 Portefeuillehouder Botter, J. Programma/beleidsveld 5.3 Overige beheerstaken Afdeling GOB

Nadere informatie

Agenda van vanavond 24 november 2014. 1) Verslag van gebeurtenissen tot nu toe. 2) Bezwaren buurtbewoners/stichting/werkgroep

Agenda van vanavond 24 november 2014. 1) Verslag van gebeurtenissen tot nu toe. 2) Bezwaren buurtbewoners/stichting/werkgroep Agenda van vanavond 24 november 2014 1) Verslag van gebeurtenissen tot nu toe 2) Bezwaren buurtbewoners/stichting/werkgroep 3) Actuele stand van zaken op 24 november 2014 4) Wijziging bestemmingsplan 5)

Nadere informatie

ontwerpvoorstel aan de raad

ontwerpvoorstel aan de raad Page 1 of 9 ontwerpvoorstel aan de raad Rotsoord: Ontwikkeling locatie De Boo - vaststelling Stedenbouwkundig Progrmma van Eisen Het college van burgemeester en wethouders stelt de raad voor het volgende

Nadere informatie

VERSLAG VAN HET WERKATELIER GROTE BUITENDIJK/HOFGEEST. Datum : 16 februari 2010 Locatie: De Hofstede

VERSLAG VAN HET WERKATELIER GROTE BUITENDIJK/HOFGEEST. Datum : 16 februari 2010 Locatie: De Hofstede VERSLAG VAN HET WERKATELIER GROTE BUITENDIJK/HOFGEEST Datum : 16 februari 2010 Locatie: De Hofstede Aanwezig waren circa 80 bewoners/ geïnteresseerden Aanwezig namens de Gemeente: AnneMieke Korf - wethouder

Nadere informatie

Collegebesluit Openbaar

Collegebesluit Openbaar Het Gemeente Drechterla nd Collegebesluit Openbaar Onderwerp: Inspraakreacties voorontwerp bp "Reigersborg Noord 3" Zaaknummer: 202070 Het college van burgemeester en wethouders van de gemeente Drechterland

Nadere informatie

Schetsontwerp Starterswoningen Achterweg 90 Voormalig Cultureel Centrum, Nieuwe Wetering.

Schetsontwerp Starterswoningen Achterweg 90 Voormalig Cultureel Centrum, Nieuwe Wetering. Schetsontwerp Starterswoningen Achterweg 90 Voormalig Cultureel Centrum, Nieuwe Wetering. 1 September 2014 Schetsontwerp Starterswoningen Achterweg 90 Voormalig Cultureel Centrum, Nieuwe Wetering. Project:

Nadere informatie

Nota samenvatting en beantwoording zienswijzen bestemmingsplan Kraggenburg

Nota samenvatting en beantwoording zienswijzen bestemmingsplan Kraggenburg Nota samenvatting en beantwoording zienswijzen bestemmingsplan Kraggenburg Op 15 juni 2016 heeft het college van burgemeester en wethouders van Noordoostpolder bekend gemaakt dat zij met ingang 16 juni

Nadere informatie

GEMEENTE BOEKEL VOORSTEL AAN DE RAAD. Datum : 6 november Voorstel van : college van burgemeester en wethouders

GEMEENTE BOEKEL VOORSTEL AAN DE RAAD. Datum : 6 november Voorstel van : college van burgemeester en wethouders GEMEENTE BOEKEL VOORSTEL AAN DE RAAD Datum : 6 november 2017 Voorstel van : college van burgemeester en wethouders Onderwerp : Vaststelling bestemmingsplan De Run, Boekel Samenvatting Naar aanleiding van

Nadere informatie

Gemeente Haarlem. Retouradres: Stadhuis, Postbus PB Haarlem. Aan de leden van de commissie Beheer. bewonersvoorstel parkeren Land in Zicht.

Gemeente Haarlem. Retouradres: Stadhuis, Postbus PB Haarlem. Aan de leden van de commissie Beheer. bewonersvoorstel parkeren Land in Zicht. Gemeente Haarlem Haarlem drs. Cora-Yfke Sikkema Wethouder duurzaamheid, mobiliteit, beheer en onderhoud Retouradres: Stadhuis, Postbus 511 2003 PB Haarlem Aan de leden van de commissie Beheer Datum Ons

Nadere informatie

Verwerking zienswijzen wijzigingsplan Daaf Geluk

Verwerking zienswijzen wijzigingsplan Daaf Geluk Verwerking zienswijzen wijzigingsplan Daaf Geluk Het ontwerp-wijzigingsplan Daaf Geluk is op 16 september 2010 gepubliceerd en heeft zes weken ter inzage gelegen (tot 29 oktober 2010). De stukken waren

Nadere informatie

Nota van Inspraak Voorontwerp bestemmingsplan Hoek Graaf van Egmondstraat/Pad van Jongejan

Nota van Inspraak Voorontwerp bestemmingsplan Hoek Graaf van Egmondstraat/Pad van Jongejan Nota van Inspraak Voorontwerp bestemmingsplan Hoek Graaf van Egmondstraat/Pad van Jongejan Vastgesteld door het College van B&W: 18 december 2012 1. Aanleiding De locatie Koninginneweg/C1000 is in de Integrale

Nadere informatie

Verslag informatie- en co-design bijeenkomst 2 juli 2015

Verslag informatie- en co-design bijeenkomst 2 juli 2015 Verslag informatie- en co-design bijeenkomst 2 juli 2015 Inleiding Op 2 juli 2015 heeft de eerste informatie- en codesignbijeenkomst plaatsgevonden voor Wonen in Helsdingen. Ontwikkelaar Blauwhoed en ontwerper

Nadere informatie

Informatieavond RUP Rijschoolstraat op 19 maart 2014 verslag

Informatieavond RUP Rijschoolstraat op 19 maart 2014 verslag Informatieavond RUP Rijschoolstraat op 19 maart 2014 verslag Aanwezig : Pascal Vossius, schepen ruimtelijke ordening Sint-Truiden Johan Vangeffelen, dienst ruimtelijke planning stad Sint-Truiden Jan Baelus,

Nadere informatie

In het navolgende worden de ingediende zienswijzen verwoord en inhoudelijk behandeld.

In het navolgende worden de ingediende zienswijzen verwoord en inhoudelijk behandeld. Nota van Beantwoording zienswijzen WP-UP Akkers In het navolgende worden de ingediende zienswijzen verwoord en inhoudelijk behandeld. De zienswijzen worden hieronder verwoord en beantwoord. De zienswijzen

Nadere informatie

Verslag door. De wethouders Geldof en Everhardt zijn aanwezig. Daarnaast is een aantal ambtenaren aanwezig om de wethouders te ondersteunen.

Verslag door. De wethouders Geldof en Everhardt zijn aanwezig. Daarnaast is een aantal ambtenaren aanwezig om de wethouders te ondersteunen. Gemeente Utrecht Ruimtelijke en Economische ontwikkeling Postadres Postbus 8406, 3503 RK Utrecht Bezoekadres Stadsplateau 1 Telefoon 030-286 00 00 Fax 030-286 00 00 www.utrecht.nl Verslag Bijeenkomst Informatieavond

Nadere informatie

Ruimtelijke onderbouwing Fort Imperial te Breskens

Ruimtelijke onderbouwing Fort Imperial te Breskens Ruimtelijke onderbouwing Fort Imperial te Breskens 1 INHOUDSOPGAVE 1. Inleiding 4 1.1 Aanleiding 4 1.2 Ligging en begrenzing plangebied 4 1.3 Vigerende bestemmingsplan 5 2. Bestaande situatie 6 2.1 ruimtelijke

Nadere informatie

C.C.A. Evers 3678

C.C.A. Evers 3678 Agendapunt commissie: 3.3 steller telefoonnummer email C.C.A. Evers 3678 carlijn.evers@valkenswaard.nl agendapunt kenmerk datum raadsvergadering 123325/225214 portefeuillehouder M. Wijnen onderwerp Verklaring

Nadere informatie

Terugkoppeling van de bewonersbijeenkomst over de Jongerenwoningen aan het Saturnusgeel van 7 juli 2015.

Terugkoppeling van de bewonersbijeenkomst over de Jongerenwoningen aan het Saturnusgeel van 7 juli 2015. Terugkoppeling van de bewonersbijeenkomst over de Jongerenwoningen aan het Saturnusgeel van 7 juli 2015. Er waren ongeveer 45 aanwezigen Mede aanwezig: medewerkers woningcorporatie De Goede Woning en de

Nadere informatie

Delft - TNO Algemeen AM-003094 Ontwikkelingscombinatie Watertuinen van Delft CV. Gemeenteraad Gemeente Delft Postbus 78 2600 ME DELFT

Delft - TNO Algemeen AM-003094 Ontwikkelingscombinatie Watertuinen van Delft CV. Gemeenteraad Gemeente Delft Postbus 78 2600 ME DELFT Delft - TNO Algemeen AM-003094 p/a Ptolemaeuslaan 80 Postbus 4052 3502 HB UTRECHT T 030 6097222 Gemeenteraad Gemeente Delft Postbus 78 2600 ME DELFT Uw referentie Geachte Gemeenteraad, Naar aanleiding

Nadere informatie

Nota zienswijzen Bestemmingsplan Stuif zand, deelplan uitbreiding woningbouw 2011

Nota zienswijzen Bestemmingsplan Stuif zand, deelplan uitbreiding woningbouw 2011 Nota zienswijzen Bestemmingsplan Stuif zand, deelplan uitbreiding woningbouw 2011 Het ontwerpbestemmingsplan heeft van 3 juli 2013 tot en met 13 augustus 2013 voor een ieder ter inzage gelegen in het Compagnieshuis,

Nadere informatie

C. Evers raad00510

C. Evers raad00510 Agendapunt commissie: steller telefoonnummer email C. Evers 3678 cev@valkenswaard.nl agendapunt kenmerk datum raadsvergadering onderwerp 13raad00510 Omgevingsvergunning Nieuwe Waalreseweg 38-140 (Ginneve).

Nadere informatie

b. beroeps- en bedrijfsmatige activiteiten, met dien verstande dat:

b. beroeps- en bedrijfsmatige activiteiten, met dien verstande dat: Artikel 8 Wonen - 2 8.1 Bestemmingsomschrijving 8.2 Bouwregels 8.3 Nadere eisen 8.4 Afwijking van de bouwregels 8.1 Bestemmingsomschrijving De voor 'Wonen - 2' aangewezen gronden zijn bestemd voor: a.

Nadere informatie

Nota zienswijzen. Bestemmingsplan Snippergroen. Gemeente Deventer Januari 2016

Nota zienswijzen. Bestemmingsplan Snippergroen. Gemeente Deventer Januari 2016 Nota zienswijzen Bestemmingsplan Snippergroen Gemeente Deventer Januari 2016 1 INHOUDSOPGAVE 1. INLEIDING... 3 2. ZIENSWIJZEN BESTEMMINGSPLAN... 4 INGEDIENDE ZIENSWIJZEN... 4 BIJLAGE 1 LUCHTFOTO S... 6

Nadere informatie

Studentenwoningen. Opaalweg. Randvoorwaarden en plantoelichting; Schetsontwerp

Studentenwoningen. Opaalweg. Randvoorwaarden en plantoelichting; Schetsontwerp Studentenwoningen Opaalweg Randvoorwaarden en plantoelichting; Schetsontwerp 1 Inhoudsopgave Inleiding... 3 Locatie... 3 Geschiedenis... 3 Schetsontwerp... 5 Kaders... 4 Kadastrale situatie... 5 Quickscan...

Nadere informatie

Nota zienswijzen Ontwerpbestemmingsplan De Eng II Zuidzijde

Nota zienswijzen Ontwerpbestemmingsplan De Eng II Zuidzijde Nota zienswijzen Ontwerpbestemmingsplan De Eng II Zuidzijde Idn: NL.IMRO.0733.BPASPDEENGIIZZ-VS01 Versie: Definitief Asperen, 25 mei 2016 Definitief 25 mei 2016 1 Definitief 25 mei 2016 2 Inhoud 1. Inleiding...

Nadere informatie

Raadsbij lage Voorstel tot het nemen van een voorbereidingsbesluit

Raadsbij lage Voorstel tot het nemen van een voorbereidingsbesluit gemeente Eindhoven Dienst Stedelijke Ontwikkeling en Beheer Raadsbijlage nummer 1SS Inboeknummer OOP003056 Beslisdatum B%W 1 september 2000 Dossiernummer 036.404 Raadsbij lage Voorstel tot het nemen van

Nadere informatie

Raadsvoorstel 2015/ Ontwerp t.b.v. terinzageligging Vaststelling bestemmingsplan Zwanenburg 1 e herziening

Raadsvoorstel 2015/ Ontwerp t.b.v. terinzageligging Vaststelling bestemmingsplan Zwanenburg 1 e herziening Onderwerp Raadsvoorstel 2015/ Ontwerp t.b.v. terinzageligging Vaststelling bestemmingsplan Zwanenburg 1 e herziening Portefeuillehouder Collegevergadering Raadsvergadering Adam Elzakalai Steller Jolanda

Nadere informatie

Projectopdracht en voorlopig ontwerp inrichtingsplan ontwikkellocatie Pantarhei entielen

Projectopdracht en voorlopig ontwerp inrichtingsplan ontwikkellocatie Pantarhei entielen 1310524 Afdeling: Onderwerp Projectopdracht en voorlopig ontwerp inrichtingsplan ontwikkellocatie Pantarhei entielen Samenvatting In maart 2013 is met Bouwfonds een koopovereenkomst gesloten voor de realisering

Nadere informatie

Nieuwsbrief Woningbouwproject Raamsdonk

Nieuwsbrief Woningbouwproject Raamsdonk Rietland 23 3621 GZ Breukelen Tel. 0346-26 49 04 Fax 0346-26 47 52 Rijn & Vecht Ontwikkeling B.V. PLANONTWIKKELAARS VAN FORMAAT! www.rijnenvecht.nl Nieuwsbrief Woningbouwproject Raamsdonk Inleiding: Het

Nadere informatie

Rho adviseurs voor leefruimte

Rho adviseurs voor leefruimte 45 Bijlage 4 Reactienota Rho adviseurs voor leefruimte Reactienota Voorontwerpbestemmingsplan Herstructurering woongebied centrum Reactienota 1 Inspraak 1.1 Algemeen Het voorontwerpbestemmingsplan Herstructurering

Nadere informatie

visie Centrumplan Geldrop Beste mevrouw, mijnheer,

visie Centrumplan Geldrop Beste mevrouw, mijnheer, uw brief ons kenmerk behandeld door Stefan van Bogget doorkiesnr. (040) 289 37 60 Geldrop 26 september 2007 onderwerp Verslag informatieavond integrale visie Centrumplan Geldrop Beste mevrouw, mijnheer,

Nadere informatie

EINDVERSLAG INSPRAAKPROCEDURE VOORONTWERP BESTEMMINGSPLAN DEDEMSVAART CENTRUM, MARKT NOORDZIJDE

EINDVERSLAG INSPRAAKPROCEDURE VOORONTWERP BESTEMMINGSPLAN DEDEMSVAART CENTRUM, MARKT NOORDZIJDE EINDVERSLAG INSPRAAKPROCEDURE VOORONTWERP BESTEMMINGSPLAN DEDEMSVAART CENTRUM, MARKT NOORDZIJDE AFDELING RD 1 INHOUD: I. OVERZICHT GEVOLGDE PROCEDURE II. III. IV. ZIENSWIJZEN EN COMMENTAAR OP ZIENSWIJZEN

Nadere informatie

gemeenteraad van Albrandswaard Postbus 1000 3160 GA RHOON

gemeenteraad van Albrandswaard Postbus 1000 3160 GA RHOON Aan gemeenteraad van Albrandswaard Postbus 1000 3160 GA RHOON Datum Betreft Contactpersoon Doorkiesnummer Email Bijlage(n) Ons kenmerk Uw kenmerk CC 20 mei 2014 Beantwoording vragen Beraad & Advies Ruimte

Nadere informatie

Vergaderverslag. Burgemeester Reigerstraat 10. (Kassing Notuleerservice, Odijk)

Vergaderverslag. Burgemeester Reigerstraat 10. (Kassing Notuleerservice, Odijk) Postadres Postbus 8406, 3503 RK Utrecht Telefoon 030-286 49 44 Fax 030-286 49 47 www.utrecht.nl Vergaderverslag Bijeenkomst Informatieavond bouwplan Burgemeester Reigerstraat 10 Verslag door Mieke Kassing

Nadere informatie

Inspraaknota herontwikkeling Bovenkerkweg 35A-37

Inspraaknota herontwikkeling Bovenkerkweg 35A-37 Inspraaknota herontwikkeling Bovenkerkweg 35A-37 Van 10 december 2015 tot en met 20 januari 2015 zijn omwonenden van de locatie Bovenkerkweg 35A-37 geïnformeerd over de plannen voor herontwikkeling van

Nadere informatie

GEMEENTE LOPIK VOORSTEL. Raadsvergadering d.d. 19 juni 2007 Nr. : 6. Aan de raad van de gemeente Lopik.

GEMEENTE LOPIK VOORSTEL. Raadsvergadering d.d. 19 juni 2007 Nr. : 6. Aan de raad van de gemeente Lopik. VOORSTEL GEMEENTE LOPIK Raadsvergadering d.d. 19 juni 2007 Nr. : 6 Aan de raad van de gemeente Lopik. Onderwerp: Noordoostelijke uitbreiding kern Uitweg Behandelend ambtenaar: A. Vruggink Voorstel: 1.

Nadere informatie

Ruimtelijke motivering Verbouw Olympic Plaza locatie Zuidas

Ruimtelijke motivering Verbouw Olympic Plaza locatie Zuidas Ruimtelijke motivering Verbouw Olympic Plaza locatie Zuidas 1. Inhoud 1. Aanvraag... 3 2. Voorgenomen ontwikkeling... 3 3. Juridisch planologisch kader... 5 4. Motivering... 6 1. Aanvraag Ontwikkelaar

Nadere informatie

Beleidsregel Beoordeling Inbreidingsverzoeken Gemeente Overbetuwe 2007

Beleidsregel Beoordeling Inbreidingsverzoeken Gemeente Overbetuwe 2007 Beleidsregel Beoordeling Inbreidingsverzoeken Gemeente Overbetuwe 2007 Vastgesteld B&W: 19 juni 2007 en Raad: 30 oktober 2007 Inleiding Aanleiding Op 25 oktober 2005 heeft de gemeenteraad van de gemeente

Nadere informatie

Herzien bestemmingsplan (artikel 3.1 Wro) Het bestemmingsplan Wat is een bestemmingsplan? Waaruit bestaat een bestemmingsplan?

Herzien bestemmingsplan (artikel 3.1 Wro) Het bestemmingsplan Wat is een bestemmingsplan? Waaruit bestaat een bestemmingsplan? Herzien bestemmingsplan (artikel 3.1 Wro) In deze brochure leest u wat het herzien van een bestemmingsplan inhoudt, zoals bedoeld in artikel 3.1 van de Wet ruimtelijke ordening (Wro). Het bestemmingsplan

Nadere informatie

Nota van Beantwoording

Nota van Beantwoording Nota van Beantwoording Ontvangen reacties en beantwoording van deze reacties op de startnotitie Straat van Messina Amstelveen, augustus 2017 Toelichting De nota van beantwoording wordt gehanteerd voor

Nadere informatie

Informatie Regionaal Bedrijventerrein Twente

Informatie Regionaal Bedrijventerrein Twente Informatie Regionaal Bedrijventerrein Twente Geachte mevrouw, heer, Het is enige tijd stil geweest rondom de ontwikkeling van het Regionaal Bedrijventerrein Twente, het RBT. In oktober 2001 stelde de provincie

Nadere informatie

Inleiding. Inhoud van het plan

Inleiding. Inhoud van het plan Bijlage 1: nrapportage Uitwerkingsplan HSL-Overschie, 10e Uitwerking bestemming Gemengde Doeleinden II en omgevingsvergunning voor de activiteit Bouwen aan de Soesterbergstraat nabij de Bovendijk 137 te

Nadere informatie