BP en haar buurtbewoners anno 2005

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "BP en haar buurtbewoners anno 2005"

Transcriptie

1 Katholieke Hogeschool Kempen Campus H.I.Kempen Geel Departement Handelswetenschappen en Bedrijfskunde Onderzoek uitgevoerd door de studenten Marketing van het departement Handelswetenschappen en Bedrijfskunde van de Katholieke Hogeschool Kempen te Geel In opdracht van Geel, mei 2005

2 1. Inleiding In 1999/2000/2003 is BP gestart met de uitvoering van een (op regelmaat terugkerende) bevraging, waarbij gepolst wordt naar de meningen van de buutbewoners betreffende BP en dit in de meest brede zin. Door de voortdurende dynamiek van de marketingomgeving (uitbreidingen van zowel industriezones als woonzones, nieuwe wetgevingen, nieuwe buren, etc ) is het zeker noodzakelijk een meetinstrument op te bouwen om het goede evenwicht te vinden in een ecologisch en economisch verantwoord ondernemen. Met dit buurtonderzoek wenst BP continu de vinger aan de pols te houden met betrekking tot de relatie tot de omwonenden. Dit ar werd het onderzoek voor de vierde keer uitgevoerd door de studenten marketing van de Katholieke Hogeschool Kempen, campus HIK Geel. Tegelijkertijd past dit onderzoek binnen de praktische opleiding van de studenten en geldt als onderdeel van de vakken marktonderzoek, informaticatoepassingen en practicum. Ter uitvoering van het marktonderzoek werd een vragenlijst opgesteld, die voortbouwde op de vragenlijst van Uiteraard werden er kleine aanpassingen uitgevoerd omwille van de licht veranderde situatie. Volgende informatiebehoeften waren in dit onderzoek van belang en worden in deel 2 uitvoerig besproken: 1. Milieuproblemen in de omgeving; Zijn er problemen? Welke? Welke door BP? Welk bedrijf is een goede / slechte buur? Waarom? 2. Bekendheid en houding t.o.v. BP; Hoe goed kent u BP? Wat fabriceert BP? Wat denkt de buurtbewoner over BP? 3. BP en haar omgeving; Wat betekent voor de buurtbewoner de aanwezigheid van BP? Bent u op de hoogte van de uitbreidingsplannen? Hoe staat u hier tegenover? Wat is het effect van de bouw van de geluidswerende muur ten zuiden van E313/verkeersaanpassing? Bent u op de hoogte van de toekomstige fusie? Bent u op de hoogte van de testsirenes van BP? 4. Communicatie van BP; Heeft u al contact gehad met BP? Op welke manier? Bent u op de hoogte van de Groene Telefoon? Kent u de website? Heeft u al deelgenomen aan festiviteiten van BP? Heeft u de laatste tijd iets gelezen over BP in de kranten? 5. Beschrijving van de steekproef; Geslacht? Leftijd? Woonplaats? Opleidingsniveau? Werkt bij BP of heeft vrienden/familieleden? Mee gedaan aan de vorige bevraging 2003? 2

3 Bij de samenstelling van de steekproef werd geopteerd voor een disproportiol gestratificeerde steekproef. Om statistisch verantwoorde besluiten te trekken, is het noodzakelijk dat elke deelpopulatie voldoende vertegenwoordigd is. Belangrijkste parameter in dit onderzoek is de afstand van de woonplaats tot BP. Daarom werd de populatie onderverdeeld in 3 strata; (in totaal 720 nuttige respondenten) Woonachtig binnen een straal van 2 km rond BP (218 nuttige respondenten) Woonachtig binnen een straal van 2-5 km rond BP (254 nuttige respondenten) Woonachtig buiten een straal van 5 km rond BP (248 nuttige respondenten) Uit elk van de deelpopulaties werd op willekeurige wijze een steekproef getrokken. Voor het afnemen van de enquêtes werd geopteerd voor een persoonlijke ondervraging aan huis van de respondent. Elke enquêteur kreeg hiervoor een lijst met adressen en reserveadressen. De enquêtes werden afgenomen in de maand april In totaal werden 720 bruikbare enquêtes verzameld. Bij een vooropgestelde betrouwbaarheid van 95%, levert dit een foutenmarge van 3,65% op. Voor de deelpopulatie hebben we bij benadering een foutenmarge van 5%, bij een vooropgestelde betrouwbaarheid van 90%. Tenslotte werden de gegevens verwerkt en kan u de resultaten van het onderzoek in dit rapport lezen. Voor sommige vragen werd er een vergelijking met de voorgaande onderzoeken gemaakt. Meer gedetailleerde frequentietabellen en de vragenlijst kunt u in bijlage terugvinden. De Katholieke Hogeschool Kempen, campus HIK Geel, wenst nogmaals de opdrachtgever BP te danken voor het vertrouwen en de aangename samenwerking. 3

4 2. Resultaten van het onderzoek 2.1. Milieuproblemen in de omgeving In een eerste reeks van vragen wordt de respondenten gevraagd of zij milieuproblemen ervaren in hun omgeving, welke problemen zij ervaren, en welke bedrijven hiervoor verantwoordelijk zijn. Grafiek 1: Zijn er volgens u milieuproblemen in de buurt % 42% % 52% % 64% % 65% 0,00% 20,00% 40,00% 60,00% 80,00% 100,00% 34,54% van de respondenten ervaren milieuproblemen in hun buurt. Dit cijfer ligt 1,5% lager dan de vorige studie. We zien trouwens dat het cijfer voor de vierde keer op rij afmt en terdege wijst op een verbeterd ecologisch ondernemen van de bedrijven én ook zo ervaren wordt door de omwonenden. Grafiek 2: Welke problemen? Andere Gebouw of fabriek ontsiert omgeving Geurhinder door plaatselijke bedrijven product en gebruikte grondstoffen Zwaar vervoer over de weg Gezondheidsrisico's spontaan geholpen hinder vanwege licht Geluidsoverlast zuiverheid water in rivieren of kanalen vuil- en stofdeeltjes in de lucht kans op een bedrijfsongeval of giflek kwaliteit van de lucht 0% 5% 10% 15% 20% 25% 30% 35% 40% 45% 50% 55% 60% 65% 70% 75% 4

5 De belangrijkste problemen die spontaan worden vermeld zijn de kwaliteit van de lucht (55,45% van de antwoorden, in 2003 maar 44,91%) gevolgd door de geurhinder (11% in 2003 was dit nog 46,30%) en vuil- en stofdeeltjes in de lucht (6,59% ten opzichte van 18,52% in 2003). Verder worden ook nog de lawaaihinder (4,85%), de zuiverheid van rivieren en kanalen (4,71%), en gezondheidsrisico s (2,96%) vermeld. De categorie andere scoort ook bij deze studie hoog (9,56%). Grafiek 3: Evolutie milieuproblemen afgenomen 19,57% gelijk gebleven 55,65% toegenomen 24,78% 0,00% 10,00% 20,00% 30,00% 40,00% 50,00% 60,00% Ruim de helft van de respondenten die milieuproblemen ervaren, vinden dat deze noch toegenomen, noch afgenomen zijn. Iets minder dan 20% zijn van mening dat de problemen zijn afgenomen. Dit betekent echter ook dat bijna 25% van mening is dat de problemen zijn toegenomen. Grafiek 4: Welke bedrijven in de buurt vervuilen of brengen schade toe aan het milieu? Andere Container Terminal Meerhout Tessenderlo Chemie Janssen Pharmaceutica SCK Exxon Chemicals Kaneka BP absolute cijfers Op de vraag welke bedrijven in de buurt schade aan het milieu toebrengen, antwoorden de meeste mensen BP. We merken op dat de 4 meest vermelde bedrijven allen uit de chemische sector komen. Trouwens hoe korter de afstand hoe groter de waarneming van de vervuiler. 5

6 Dit zijn de redenen waarom BP vermeld wordt. In het algemeen wordt er gezegd dat BP het grootste (chemische) bedrijf in de buurt is. De respondenten vermelden de luchtvervuiling, geluidsoverlast en de gezondheidsrisico s (dit komt ook terug in grafiek 2) maar stellen wel vast dat er iets aan gedaan wordt. Ook de uitbreidingen van de laatste ren worden vernoemd. Grafiek 5a : Welke bedrijven kent u, al is het maar van naam Nike 709 Janssen Pharmaceutica 705 Exxon Chemicals 529 BP 709 Alcatel absolute cijfers Over het algemeen kunnen we vaststellen dat de respondenten bijna alle bedrijven bij naam kennen. Samen met Nike en Janssen Pharmaceutica is BP het meest gekende bedrijf. Wel moeten we toevoegen dat onze enquêteurs bij het vermelden van BP meestal de vroegere naam Amoco moesten noemen voor de respondent BP kende. Grafiek 5b : Rangschikking van 5 bedrijven volgens beste buur tot slechtste buur 5e 4e 3e 2e 1e Alcatel BP Exxon Janssen Nike 0% 10% 20% 30% 40% 50% 60% 70% 80% 90% 100% 6

7 Grafiek 5c : Goede buur, procentuele afwijking t.o.v. het gemiddelde Nike Janssen Exxon BP Alcatel -0,6-0,3 0 0,3 0,6 % afw ijking t.o.v. gemiddelde Uit een reeks van 5 bedrijven, wordt BP als een minder goede buur beschouwd. In het rijtje van 5 worden zij als 2 de slechtste buur geplaatst. Dit beeld kunnen we het best afleiden uit grafiek 5b. Bedrijven uit de chemische sector scoren beduidend slechter dan de andere bedrijven. Grafiek 6: Waarom is dit voor u de beste buur? andere 335 sponsoring 79 voldoet eisen uitstoot 89 maatregelen veiligheid 30 maatregelen milieu 101 informerend absolute cijfers De respondenten beoordelen een goede buur vooral op basis van milieumaatregelen. Een ander belangrijk aspect is het voldoen aan de eisen van uitstoot. Sponsoring draagt evens bij tot de beoordeling van 'goede buur'. Onder 'andere' mogen we verstaan; geen of weinig hinder, verst verwijderd, werkgelegenheid, geen of weinig uitstoot van schadelijke stoffen en geen of weinig vervuiling. 7

8 Grafiek 7: Waarom is dit voor u de minst goede buur? andere 181 voldoet niet aan eisen uitstoot 83 geen veiligheid 8 veroorzaakt hinder 274 doet te w einig voor milieu 67 geeft te w einig informatie absolute cijfers Een bedrijf wordt als minder goede buur beschouwd wanr het hinder veroorzaakt, of wanr het niet voldoet aan de eisen van uitstoot. Te weinig aandacht voor het milieu wordt ook als negatieve factor aangehaald. We merken hier een omgekeerde redenering t.o.v. grafiek 6. Onder 'andere' mogen we verstaan; meeste vervuiling, chemisch bedrijf en uitstoot. 8

9 2.2. Bekendheid en houding t.o.v. BP Hoe goed kennen de respondenten BP en welke houding nemen ze aan ten opzichte van BP. Ook bekijken we hoe BP beoordeeld wordt op het vlak van milieu ten opzichte van andere chemische bedrijven. Grafiek 8a: Hoe goed kent u BP? Helemaal niet goed 83 Niet goed 320 Goed 283 Zeer goed Hieruit kunnen we afleiden dat meer dan de helft van de ondervraagden BP niet goed tot helemaal niet goed kent. Grafiek 8b: Weet u welke producten BP fabriceert? Weet niet 215 Scheikundige 497 Metaal Electronische Als we effectief meten of de respondenten weten welke soort producten er worden gefabriceerd, zien, we dat 70% correct antwoordt en 30 % het niet weet. Slechts 2 respondenten antwoorden verkeerd op de vraag. 9

10 Grafiek 9: Houding t.o.v. BP Het is een open en eerlijk bedrijf Het bedrijf vormt een bedreiging voor de omgeving Zij ondersteunen locale initiatieven en verenigingen Zij controleren het niveau van de uitstoot en publiceren de resultaten hiervan BP maakt nuttige producten die ten goede komen aan de bevolking Zij dragen bij tot de kwaliteit van het leven in de buurt Zij doen hun best om het water en de lucht in de buurt proper te houden Zij besteden aandacht aan de bezorgdheid van de plaatselijke gemeenschap Ze zijn begaan met de gezondheid en de veiligheid van hun werknemers 0% 10 % 20 % 30 % 40 % 50 % 60 % 70 % 80 % 90 % 100 % Globaal merken we op dat de respondenten positief staan ten opzichte van BP. Met de meeste voorgelegde stellingen zijn de respondenten het eens. BP is begaan met de gezondheid en veiligheid van de werknemers (95%), BP maakt nuttige producten (78%) en is bezorgd om de plaatselijke gemeenschap (79%) en steunt lokale initiatieven (92%). Dit zijn gelijklopende antwoorden met de bevraging van Op de stelling met betrekking tot de steun aan lokale initiatieven wordt dit ar echter positiever geantwoord dan de voorgaande ren, meer mensen zijn op de hoogte van de sponsoring. Grafiek 10: Hoe beoordeelt u BP op het vlak van milieu t.o.v. andere chemische bedrijven Veel slechter Slechter Even goed Beter Veel beter 0% 20% 40% 60% 80% 10

11 Vooreerst merken we de trend op dat BP steeds positiever wordt beoordeeld. De meeste respondenten vinden dat BP het even goed doet als andere chemische bedrijven. Zij vinden dit omdat: alle chemische bedrijven met dezelfde soort (ongezonde) stoffen werken alle chemische bedrijven aan dezelfde controles onderworpen worden en dus dezelfde wetten en normen dienen na te leven Diegene die vinden dat BP het beter doet, baseren zich op: de vele inspanningen die BP doet (milieu, omgeving, bewoners, ) het veelvuldig informeren door BP de controles en maatregelen die BP treft De respondenten die vinden dat BP het slechter doet, geven de volgende redenen aan: BP vervuilt nog steeds erg veel BP veroorzaakt hinder BP veroorzaakt ziektes (kanker) BP is een groot bedrijf en vervuilt dus meer 11

12 2.3. BP en haar omgeving We gaan in dit punt na welke betekenis de aanwezigheid van BP voor de omgeving heeft. Ook de bekendheid en de evaluatie over de bouw van een geluidswerende muur ten zuiden van de E313 en de uitbreidingsplannen wordt nagegaan. We peilen in welke mate de mensen al op de hoogte zijn van de toekomstige splitsing van het bedrijf. En indien ze geïnformeerd zijn, op welke manier dit is gebeurd. We bekijken hoe ze tegen de uitbreiding aankijken. De bekendheid van de testsirenes wordt ook bevraagd. En ten slotte gaan we na of de omgeving weet heeft dat BP plaatselijke scholen, verenigingen en andere locale initiatieven ondersteunt. Grafiek 11: Wat betekent voor u de aanwezigheid van BP in uw omgeving andere inkomsten voor de gemeente lichthinder verkeersdrukte sponsoring spontaan geholpen gezondheidsrisico's geluidshinder werkgelegenheid geurhinder Sponsoring, geurhinder en werkgelegenheid zijn de belangrijkste associaties die BP spontaan bij de respondenten oproept. In de bevraging van 2003 lag werkgelegenheid nog opmerkelijk hoger als belangrijkste associatie. Nu merken we toch een duidelijke voorkeur op voor sponsoring. In vergelijking met 2003, merken we nu ook de hoge associatie met werkgelegenheid. Heeft dit te maken met de economische moeilijkere tijden? 12

13 Grafiek 12: Heeft de geluidswerende muur ten zuiden van de E313 autostrade, ter hoogte van Eindhout, een positieve invloed op uw woonomgeving niet van toepassing 79% 10% 11% 0% 20% 40% 60% 80% Uit de grafiek kunnen we afleiden dat voor de meeste respondenten de geluidswerende muur niet van toepassing is op hun woonomgeving. Voor de respondenten waar de geluidswerende muur wel invloed heeft op hun woonomgeving zijn er maar enkele waarbij deze een positieve invloed had (11%) en enkele waarbij het helemaal geen positieve invloed had (10%). Grafiek 13a: Bent u op de hoogte van de verkeersaanpassing op de Amocolaan, ter hoogte van de ingang van de BP-bedrijfsterreinen? 36% 64% 0,00% 20,00% 40,00% 60,00% 80,00% Uit de grafiek kunnen we afleiden dat meer dan de helft van de respondenten op de hoogte is van de verkeersaanpassing (64%). Deze zijn vooral de correspondenten die dicht bij BP wonen (een staal van 2km). 13

14 Grafiek 13b: Welk oordeel heeft u over deze verkeersaanpassing? De verkeersaanpassing vertraagt het verkeer op de Amocolaan? De verkeersaanpassing is slecht aangegeven en zorgt daarom voor extra onveiligheid? Door de verkeersaanpassing w ordt er minder snel gereden op de Amocolaan? Ik vind de verkeersaanpassing een goed initiatief? 0% 10% 20% 30% 40% 50% 60% 70% 80% 90% 100% Globaal merken we op dat de respondenten negatief staan ten opzichte van de verkeersaanpassing. De meeste respondenten vinden dat de verkeersaanpassing het verkeer vertraagt (67%) en dat de verkeersaanpassing slecht is aangegeven en daarvoor zorgt voor extra onveiligheid (81%). Maar toch zijn alle respondenten het eens met de stelling dat de verkeersaanpassing een goed initiatief is. Grafiek 14: Hoe staat u ten opzichte van uitbreidingsplannen van de BP-site in Geel? Geen mening 110 Ik ben tegen de uitbreidingsplannen van de BP- site 134 Ik ben akkoord op voorwaarde dat er aan alle Vlaamse milieu- en veiligheidswetgevingen wordt voldaan 371 Ik ben akkoord op voorwaarde dat er nieuwe werkgelegenheid wordt gecreëerd Het merendeel van de respondenten gaat akkoord mits enkele voorwaarden. 371 respondenten kiezen als voorwaarden dat er aan alle Vlaamse milieu- en veiligheidswetgevingen wordt voldaan en 316 respondenten gaan akkoord op voorwaarde dat er nieuwe werkgelegenheid wordt gecreëerd. 14

15 Grafiek 15a: Bent u op de hoogte dat BP in de loop van dit kalenderar, de activiteiten op de BP-site te Geel, zal splitsen in 2 zelfstandige entiteiten 10% 90% Slechts 10% van de ondervraagde respondenten is op de hoogte dat BP in de loop van dit kalenderar, de activiteiten op de BP-site te Geel, zal splitsen in 2 zelfstandige entiteiten. 90% van de respondenten heeft er nog niets van gehoord. Grafiek 15b: Op welke manier hebt u deze informatie verkregen anderen 19 via een burenplatform/overlegcomité 7 via een kennis 33 via een reportage op RTV 2 via een artikle in de krant 3 via een artikel in een huisaan-huis krant 1 via een artikel in 'Buren'

16 Slechts 10% van de ondervraagde respondenten is op de hoogte dat BP in de loop van dit kalenderar, de activiteiten op de BP-site te Geel, zal splitsen in 2 zelfstandige entiteiten. 90% van de respondenten heeft er nog niets van gehoord. Grafiek 15c: Verwacht u door deze wijziging een verandering op het gebeid van werkgelegenheid, communicatie en milieuproblemen milieuproblemen communicatie omwonenden met de nieuwe entititeiten werkgelegenheid, positief, negatief n 0% 10% 20% 30% 40% 50% 60% 70% 80% 90% 100% Het merendeel van de respondenten verwachten op geen één van de drie gebieden wijzigingen. Op gebied van werkgelegenheid verwacht men de grootste positieve verandering. Op vlak van milieuproblemen verwacht de respondent een kleine positieve verandering. De negatieve veranderingen zijn bij milieuproblemen en werkgelegenheid ongeveer even groot. Op gebied van communicatie omwonenden met nieuwe entiteiten verwachten de meeste respondenten geen verandering. Grafiek 16a: bent u op de hoogte van bepaalde test sirenes in uw omgeving (tinneke) 100% 80% 80,73% 60% 40% 20% 19,27% 0% 578 van de respondenten (81%) zegt op de hoogte te zijn van bepaalde testsirenes in de omgeving. 16

17 Grafiek 16b: Welke testsirenes kent u andere nucleaire test sirene andere nucleaire test sirene testsirenes BP testsirenes BP 0% 10% 20% 30% 40% 50% 60% 70% 53% zegt op de hoogte te zijn van de nucleaire testsirenes en 63% van de testsirenes van BP. Andere zijn volgens de respondenten; Brandweer, kerncentrale Mol, Exxon, Janssen Pharmaceutica, school, van de gemeente, Alcatel, Tessenderlo, of de respondent weet niet welke. Belangrijker is te weten of de respondenten ook weten wanr resp. de BP sirene en de nucleaire sirene getest worden. Grafiek16c en 16d geven hierop een antwoord. Grafiek 16c: Kan u ons vertellen wanr de BP-sirene getest wordt andere 7% geen idee 35% willekeurig tijdstip 1% altijd op vrijdag 7% 1*/mnd 15% 1*/3mnd 2% 1ste vrijdag vd mnd 28% 0,00% 10,00% 20,00% 30,00% 40,00% Op zulk een specifieke vraag valt het op dat meer dan 37% spontaan zegt dat ze geen idee hebben. Iets meer dan 30 % denkt het te weten, maar zit er toch meestal naast. Wel valt op te merken dat significant meer respondenten binnen een straal van 2km rond BP het juiste tijdstip van de BP-testsirene kennen. 17

18 Grafiek 16d: Kan u ons vertellen wanr de Nucleaire-sirene getest wordt andere 14% geen idee 48% willekeurig tijdstip 3% altijd op vrijdag 0% 1*/mnd 1*/3mnd 15% 16% 1ste vrijdag vd mnd 4% 0,00% 10,00% 20,00% 30,00% 40,00% 50,00% 60,00% 50% van de respondenten zegt spontaan geen idee te hebben wanr de nucleaire sirene getest wordt. Opvallend is wel dat geen enkele respondent altijd op vrijdag heeft aangegeven voor het tijdstip van de nucleaire sirene. Grafiek 17a: Weet u dat BP de plaatselijke scholen, verenigingen en andere locale initiatieven steunt n ,00% 20,00% 40,00% 60,00% 80,00% 100,00% Van de respondenten weet 62% dat BP de plaatselijke scholen,verenigingen en andere locale initiatieven sponsort. Dit getal ligt opmerkelijk hoger dan vorig ar waar slechts 48% zich hiervan bewust was. Het ar 2001 blijft echter onverslagen, toen wisten 65% van de mensen dat BP deze initiatieven steunde. 18

19 Grafiek 17b: In welke mate heeft deze steun uw beeld van BP beïnvloed Geen invloed Negatief Positief ,00% 10,00% 20,00% 30,00% 40,00% 50,00% 60,00% De aanhoudende sponsoring van BP aan de locale scholen en initiatieven, blijkt een goede zaak te zijn voor BP. Ongeveer 49% van de respondenten beweren dat de sponsoring het beeld van BP positief beïnvloed. Deze positieve perceptie mt elk ar opnieuw toe, men kan dus zeggen dat de sponsoring wordt geapprecieerd door de omgeving van BP. 19

20 2.4. Communicatie van BP We gaan in dit deel de communicatie van BP naar haar omgeving onderzoeken. We gaan na of de respondent al ooit persoonlijk contact gehad heeft met BP en zo op welke manier. De bekendheid van zowel het website adres als de Groene Telefoon wordt nagegaan en een beoordeling ervan. We peilen evens naar de evaluatie van de infodagen, door de respondenten die aanwezig zijn waren op deze infodagen. Tenslotte bekijken we de communicatie via de pers. Grafiek 18: Heeft u ooit persoonlijk contact gehad met BP of heeft u er ooit informatie van ontvangen (steven) 33% 67% Ongeveer 2/3(67%) van de respondenten is al in contact geweest met BP. Dit is duidelijk meer dan in 2003, toen het percentage van de mensen die in contact waren geweest met BP slechts 50,67% bedroeg Grafiek 19a: Indien, op welke manier heeft u informatie ontvangen andere infodagen overlegcomité burenplatform persoonlijke brief deelname opendeurdag bezoek bedrijf nieuwsbrief 0,00% 20,00% 40,00% 60,00% 80,00% 100,00% 20

21 De nieuwsbrief blijft de belangrijkste manier waarop de respondenten informatie ontvangen. Ook het bedrijfsbezoek is belangrijk, maar volgt toch op verre afstand van de nieuwsbrief. Onder andere vermelden de respondenten; via visclub, kaartclub, stage, buurtcomité, leveranciers, enz. Ook vermelden dat de nieuwsbrief beter gekend is bij de respondenten die korter bij wonen (straal van 2 km) dan de respondenten die buiten een straal van 5 km wonen. Grafiek 19b: indien, zou u graag regelmatig iets vernemen van BP Van de 221 respondenten die nog geen contact hebben gehad met BP willen er slechts 54 wel een contact. De rest werd liever niet in contact gebracht met BP. Grafiek 19c: Ja, op welke manier? persoonlijke brief 22 bezoek bedrijf 8 nieuwsbrief Het liefst zouden de respondenten de nieuwsbrief (24) ontvangen. Kort volgt hierop met een weinig betekenend verschil de persoonlijke brief (22). In mindere maten wilden ook enkelen wel een bedrijfsbezoek (8) doen. 21

22 Grafiek 20: Kent u het website adres van BP 2% 7% Ja, kent het Ja, maar kent het niet n 91% Slechts 2% van de respondenten kent het echte website adres van BP, 7% meent het te kennen maar gaf een foute URL op. Dit is een negatieve evolutie. Vorig ar kenden 6% van de ondervraagden het correcte website adres. Grafiek 21: Website bezocht + oordeel over de website van BP De website is bevorderlijk voor de interactie tussen BP en de omwonenden? De website geeft informatie die echt up-to-date is? Ik vind dat de website overzichtelijk is? Ik vind de nodige informatie op de website? 0% 20% 40% 60% 80% 100% Van de 22 respondenten die de website hebben bezocht, kan men zeggen dat de website wordt aanzien als een goede website met de nodige up-to-date informatie van BP. Geen enkele respondent heeft de keuzemogelijkheid helemaal niet akkoord ingevuld, wat toch wel positief is. 22

23 Grafiek 22a: Bent u op de hoogte van het bestaan van de Groene Telefoon Indien mensen klachten, opmerkingen of vragen hebben over BP kunnen zij terecht op het nummer van de Groene Telefoon. In deze enquête gingen wij na hoe goed gekend dit nummer is en of de mensen er al gebruik van hebben gemaakt. 40% kent de Groene Telefoon. In 2003 was dit 38%. Ja 40% Nee 60% Grafiek 22b: Heeft u al gebruik gemaakt van de Groene Telefoon Ja 8% Nee 92% Aan de hand van deze 2 grafieken kunnen we zien dat nog steeds meer dan de helft van de ondervraagden de Groene Telefoon niet kent. Van degenen die hem wel kennen heeft slechts 8 % hem ooit gebruikt.(in 2003 was dit 9%) Diegene die de Groene Telefoon al gebruikt hebben vinden al de respondenten het een goed initiatief. De meerderheid is van mening dat er rekening wordt gehouden met de klacht, een achttal respondenten vinden het tegendeel. Over het feit dat er feedback wordt gegeven 23

24 achteraf, zijn de meningen verdeeld: iets meer dan de helft vindt van niet. Het merendeel van de respondenten vindt dat er snel wordt opgenomen en dat men vriendelijk wordt onthaald. Grafiek 23a: Heeft u de laatste tijd iets gelezen over BP in de plaatselijke krant 6% 94% 40 respondenten, of wel 6% heeft de laatste tijd iets gelezen over BP in de krant. Waarover ze iets gelezen hebben maakt grafiek 23b duidelijk. In 2003 lag dit percentage op 26%. Grafiek 23b: Indien, waarover heeft u dan gelezen negatieve artikels artikel over zelfstandigheid artikel over investeringen artikel over bedrijfsongevallen artikel over wat ze doen voor pl. Gemeenschap artikel over wat ze doen voor milieu spontaan geholpen artikel over anti-vervuiling artikel over wat ze maken artikel over bedrijf

25 Grafiek 24a: Heeft u deelgenomen aan de infodagen omtrent zonnepanelen? Zo wat vond u ervan? De 16 respondenten die deelgenomen hebben aan de infodagen omtrent de zonnepanelen vonden de infodag over het algemeen interessant. Grafiek 24b: Heeft u deelgenomen aan de infodagen omtrent waterzuivering? Zo wat vond u ervan? De 21 respondenten die deelgenomen hebben aan de infodagen omtrent waterzuivering vonden de infodag interessant tot zeer interessant. 25

26 2.5. Beschrijving van de steekproef In een laatste aandachtspunt bespreken we de samenstelling van de steekproef. Onder meer het geslacht, de leeftijd, het opleidingsniveau en de woonplaats worden bekeken. Daarnaast peilen we ook naar de actieve betrokkenheid met BP door middel van; zelf werknemer te zijn of vrienden/familielid als werknemer van BP te hebben, maar ook of ze mee gewerkt hebben aan de vorige bevraging in Grafiek 25a: Geslacht 61,25% 38,75% man vrouw Het resultaat van deze grafiek 25 toont aan dat er 61% vrouwen en 39% mannen.zijn ondervraagd, wat een lichte oververtegenwoordiging is van de vrouwen. Grafiek 25b: Leeftijd >= % 15% % 25% % 10% 0% 5% 10% 15% 20% 25% 30% Wat betreft de leeftijd krijgen we een representatief beeld, naar analogie met de gehele bevolkingsopbouw. U merkt op dat alle leeftijdscategorieën ondervraagd zijn. 26

27 Grafiek 26: Woonplaats Andere Rest van Meerhout Zittaard 8% 7% 11% Rest van Laakdal 18% Eindhout 12% Rest van Geel 23% Stelen 3% Oosterlo 6% Winkelomheide 13% 0% 5% 10% 15% 20% 25% Voor wat betreft de woonplaats van de respondenten krijgt u een beeld via grafiek 26. Uitgesplitst over de drie strata krijgen we de volgende resultaten: Woonachtig binnen een straal van 2 km rond BP (218 nuttige respondenten = 30%) Woonachtig binnen een straal van 2-5 km van BP (254 nuttige respondenten = 35%) Woonachtig buiten een straal van 5 km rond BP (248 nuttige respondenten = 34%) Grafiek 27: Opleidingsniveau HO 30% SO 58% LO 12% 0% 10% 20% 30% 40% 50% 60% 70% Tenslotte kunnen we aantonen dat de verschillende opleidingsniveau s ook in de steekproef werden opgenomen. Er is wel een kleine oververtegenwoordiging van de ondervraagden met een diploma van Hoger Onderwijs. Deze vaststelling werd ook opgetekend tijdens de vorige onderzoeken in 2001 en

28 Grafiek 28a: Werken vrienden of familie bij BP 56,88% 43,12% Uit deze grafiek constateren we dat 43% van de respondenten vrienden of familieleden kent die bij BP actief zijn, wat vrij veel is. Grafiek 28b: werkt u zelf bij BP? 0,97% 99,03% Aan de ondervraging hebben slechts 7 werknemers (=1%) van BP deelgenomen als respondent. 28

29 Grafiek 29: Heeft u deelgenomen aan de vorige enquête van BP 12,34% 87,66% En als laatste werd er nagegaan hoeveel respondenten ook meegedaan hebben aan de bevraging in het ar Slechts 12% was min of meer bevooroordeeld omdat zij ook in 2003 in de steekproef werden opgenomen. 29

30 3. Besluit De positieve trend met betrekking tot milieuproblemen in de buurt zet zich ook in 2005 verder. Opnieuw stellen we een daling vast van het aantal personen, dat milieuproblemen ervaart. In tegenstelling tot geurhinder, het grootste probleem in 2003, wordt nu met overtuigende meerderheid kwaliteit van de lucht als grootste probleem vermeld. Geurhinder, gezondheidsrisico s en vuil- en stofdeeltjes in de lucht vervolledigen de top 4. BP wordt nog steeds als grootste boosdoener voor de vervuiling aangewezen. Opnieuw de respondenten binnen een straal van 2km rond BP wijzen het meest in hun richting. En ook opnieuw wordt de chemische sector in z n geheel als grootste vervuiler aangewezen. Daarom ervaren de respondenten de chemische bedrijven wederom als slechtste buur. Zij veroorzaken hinder of zelfs gewoon omdat het een chemisch bedrijf is. Op het vlak van milieu wordt BP ook deze keer weer beter beoordeeld dan de andere chemische bedrijven. De respondenten hebben bovendien een positieve houding ten opzichte van BP. Vooral het feit dat BP begaan is met de gezondheid en veiligheid van hun werknemers, en dat BP locale initiatieven steunt scoren zeer positief. Spontaan betekent BP werkgelegenheid voor de buurtbewoners. Geurhinder en gezondheidsrisico s treden net als in 2003 weer op de voorgrond. Dit ar is wel de hoge score van sponsoring opmerkelijk. Inkomsten voor de gemeente scoort dan weer zeer laag en komt dit ar op de laatste plaats (i.t.t. vorige bevraging in 2003, toen werd dit als 4 de belangrijkst weergegeven) De bouw van de geluidswerende muur ten zuiden van de E313, betekent voor 11% van de respondenten een verbetering van hun leefomgeving. (Voor 79% van de respondenten was deze vraag niet van toepassing). De verkeersaanpassing op de Amocolaan, ter hoogte van de ingang van de BP-bedrijfsterreinen is door 64% gekend. De aanpassing wordt als een goed initiatief ervaren waardoor er minder snel wordt gereden op de Amocolaan. Blijkbaar zijn de respondenten wel van mening dat de signalisatie beter zou moeten zijn. Met klachten kunnen de buurtbewoners steeds terecht op de groene telefoon van BP. Een initiatief waarvan vorige bevraging al 38% op de hoogte was. Dit aantal ligt dit ar op 40%.. 8% (in 2003 was dit 5%) van de ondervraagden heeft al effectief van de telefoon gebruik gemaakt. Het website adres van BP ( dringt bij de buurtbewoners nog niet door. Slechts 2% (in 2003 = 6%) kent de juiste URL. Daarentegen blijft de nieuwsbrief het meest herkenbare communicatie instrument.. 30

BUURTONDERZOEK BP. BP Buurtonderzoek 2014

BUURTONDERZOEK BP. BP Buurtonderzoek 2014 BUURTONDERZOEK BP 2014 1 INHOUDSTAFEL Inleiding Doelstelling Methodologie Bespreking resultaten Besluit Aanbevelingen 2 INLEIDING 2 à 3 jaarlijks onderzoek Veiligheid- en communicatiebeleid 600 enquêtes

Nadere informatie

BP en haar buurtbewoners anno 2003

BP en haar buurtbewoners anno 2003 Katholieke Hogeschool Kempen Campus H.I.Kempen Geel Departement Handelswetenschappen en Bedrijfskunde Onderzoek uitgevoerd door de studenten Marketing van het departement Handelswetenschappen en Bedrijfskunde

Nadere informatie

In dit rapport worden de belangrijkste resultaten van de studie belicht. Meer gedetailleerde tabellen en cijfers worden weergegeven in bijlage.

In dit rapport worden de belangrijkste resultaten van de studie belicht. Meer gedetailleerde tabellen en cijfers worden weergegeven in bijlage. 1. Inleiding Een goede relatie met haar omgeving is essentieel voor ieder bedrijf. Het is daarom belangrijk te weten wat de mensen uit de buurt denken over het bedrijf. Om de vinger aan de pols te houden

Nadere informatie

INHOUD 1 DOELSTELLINGEN VAN HET ONDERZOEK... 7 2 ONDERZOEKSOPZET EN METHODOLOGIE... 8

INHOUD 1 DOELSTELLINGEN VAN HET ONDERZOEK... 7 2 ONDERZOEKSOPZET EN METHODOLOGIE... 8 INHOUD 1 DOELSTELLINGEN VAN HET ONDERZOEK... 7 2 ONDERZOEKSOPZET EN METHODOLOGIE... 8 3 RESULTATEN... 10 3.1 BESCHRIJVING VAN DE STEEKPROEF... 10 3.2 BESPREKING VAN DE RESULTATEN... 13 3.2.1 Milieuproblemen

Nadere informatie

In dit rapport worden de belangrijkste resultaten van de studie belicht. Meer gedetailleerde tabellen en cijfers worden weergegeven in bijlage.

In dit rapport worden de belangrijkste resultaten van de studie belicht. Meer gedetailleerde tabellen en cijfers worden weergegeven in bijlage. 1. Inleiding BP Amoco hecht veel belang aan een goede relatie met de omgeving waarin zij actief is. Het is voor het bedrijf dan ook belangrijk te weten wat de mensen uit de buurt denken over het bedrijf.

Nadere informatie

Onderzoeksproject: BP Geel & zijn buurtbewoners. Buurtonderzoek

Onderzoeksproject: BP Geel & zijn buurtbewoners. Buurtonderzoek Onderzoeksproject: BP Geel & zijn buurtbewoners Buurtonderzoek 2010-2011 Projectgroep: Alexandra Bornasova, Brent Claes, Jilke De Backer, Britt De Laet, Thomas Fockaert, Eline Geudens, Mathias Jacob, Niels

Nadere informatie

Onderzoek in het kader van de 100 ste editie van de Internationale Vierdaagse Afstandsmarsen Nijmegen. Nienke Lammertink en Koen Breedveld

Onderzoek in het kader van de 100 ste editie van de Internationale Vierdaagse Afstandsmarsen Nijmegen. Nienke Lammertink en Koen Breedveld NEDERLANDERS OVER DE VIERDAAGSE Onderzoek in het kader van de 100 ste editie van de Internationale Vierdaagse Afstandsmarsen Nijmegen Nienke Lammertink en Koen Breedveld Mei 2016 1 Nederlanders over de

Nadere informatie

Onderzoek TNS NIPO naar thuiswinkelgedrag en de bekendheid van het Thuiswinkel Waarborg in Nederland

Onderzoek TNS NIPO naar thuiswinkelgedrag en de bekendheid van het Thuiswinkel Waarborg in Nederland Onderzoek TNS NIPO naar thuiswinkelgedrag en de bekendheid van het Thuiswinkel Waarborg in Nederland In april 2013 heeft TNS NIPO in opdracht van Thuiswinkel.org een herhalingsonderzoek uitgevoerd naar

Nadere informatie

HET LEIDERDORPPANEL OVER...

HET LEIDERDORPPANEL OVER... HET LEIDERDORPPANEL OVER... Resultaten peiling 13: Meedenken en meedoen in de openbare ruimte april 2015 Inleiding Deze nieuwsbrief beschrijft de resultaten van de 13 e peiling met het burgerpanel van

Nadere informatie

VEA - Draagvlak windenergie

VEA - Draagvlak windenergie Elke Van Hamme Significant GfK Februari 2011 VEA - Draagvlak windenergie Inhoud Achtergrond & doelstelling van het onderzoek 2 Is er anno 2011 een draagvlak voor windenergie? Attitude tov windenergie:

Nadere informatie

De gegevens die worden gebruikt door de benchmark worden door de gemeente zelf aangeleverd. De burgerpeiling levert een deel van deze gegevens aan.

De gegevens die worden gebruikt door de benchmark worden door de gemeente zelf aangeleverd. De burgerpeiling levert een deel van deze gegevens aan. Burgerpeiling 2013 Eind 2013 is onder 2000 inwoners van de gemeente Noordoostpolder een enquete verspreid ten behoeve van de benchmark waarstaatjegemeente.nl. De enquete vormt een onderdeel van de benchmark.

Nadere informatie

Hoofdstuk 14 Meeuwenoverlast

Hoofdstuk 14 Meeuwenoverlast Hoofdstuk 14 Meeuwenoverlast Samenvatting Twee derde van alle Leidenaren geeft aan bij hen in de buurt overlast van meeuwen te hebben. Vergeleken met voorgaande jaren is vooral het aandeel bewoners dat

Nadere informatie

Kennis van de reflexmaatregelen risicocommunicatie en risicoperceptie

Kennis van de reflexmaatregelen risicocommunicatie en risicoperceptie Kennis van de reflexmaatregelen risicocommunicatie en risicoperceptie Een onderzoek bij de inwoners van Mol en Dessel Universiteit Antwerpen 29 mei 2017 Lien Verbeeck Doel HOOFDVRAGEN - Hoe goed zijn de

Nadere informatie

Gemeentelijke Dienstverlening. Omnibus 2009

Gemeentelijke Dienstverlening. Omnibus 2009 Gemeentelijke Dienstverlening Omnibus 2009 Afdeling O&S Februari 2009 2 Samenvatting Inwoners vinden dat de gemeente haar dienstverlening heeft verbeterd De inwoners van s-hertogenbosch beoordelen de gemeentelijke

Nadere informatie

Hoe bekend is het EnergiePrestatieCertificaat? Eerste resultaten van de EPC nulmeting.

Hoe bekend is het EnergiePrestatieCertificaat? Eerste resultaten van de EPC nulmeting. Hoe bekend is het EnergiePrestatieCertificaat? Eerste resultaten van de EPC nulmeting. Om de bekendheid van het EnergiePrestatieCertificaat in te schatten werd eind augustus, begin september 2008 een telefonische

Nadere informatie

Fries burgerpanel Fryslân inzicht

Fries burgerpanel Fryslân inzicht Fries burgerpanel Fryslân inzicht Wij gaan er van uit dat we zo lang mogelijk in onze eigen woonomgeving kunnen blijven. Wij gaan er van uit dat we zo lang mogelijk in onze eigen woonomgeving kunnen blijven.

Nadere informatie

Rapportage Wmo onderzoek Communicatie

Rapportage Wmo onderzoek Communicatie Rapportage Wmo onderzoek Communicatie Cliënten zijn tevreden over hoe het proces nu verloopt, voornamelijk door de inzet van traditionele communicatiekanalen 23 juli 2014 Versie 1,0 Inhoudsopgave Doelstelling

Nadere informatie

Klanttevredenheid Gemeentewinkel Zwijndrecht 2014

Klanttevredenheid Gemeentewinkel Zwijndrecht 2014 Klanttevredenheid Gemeentewinkel Zwijndrecht 2014 Inhoud 1. Conclusies en aanbevelingen 2. Dienstverlening Gemeentewinkel 3. Contact met de gemeente 4. Wensen en behoeften De gemeente Zwijndrecht heeft

Nadere informatie

Evaluatie hinder bij wegwerkzaamheden

Evaluatie hinder bij wegwerkzaamheden Evaluatie hinder bij wegwerkzaamheden Projectnummer: 10203 In opdracht van: Dienst Infrastructuur, Verkeer en Vervoer drs. Merijn Heijnen dr. Willem Bosveld Oudezijds Voorburgwal 300 Postbus 658 1012 GL

Nadere informatie

Openingstijden Stadswinkels 2008

Openingstijden Stadswinkels 2008 Openingstijden Stadswinkels 2008 Openingstijden Stadswinkels 2008 René van Duin & Maaike Dujardin Centrum voor Onderzoek en Statistiek (COS) december 2008 In opdracht van Publiekszaken afdeling Beleid

Nadere informatie

Evaluatie van het project Mantelluisteren academiejaar 2012-2013

Evaluatie van het project Mantelluisteren academiejaar 2012-2013 Evaluatie van het project Mantelluisteren academiejaar 212-21 In academiejaar 212-21 namen 5 mantelzorgers en 5 studenten 1 ste bachelor verpleegkunde (Howest, Brugge) deel aan het project Mantelluisten.

Nadere informatie

Rapportage Tevredenheidonderzoek 2013 Collectief vervoer Gemeenten Noord-Oost Friesland

Rapportage Tevredenheidonderzoek 2013 Collectief vervoer Gemeenten Noord-Oost Friesland Rapportage Tevredenheidonderzoek 2013 Collectief vervoer Gemeenten Noord-Oost Friesland 25 juni 2014 Versie 1.0 Inhoudsopgave Doelstelling en Onderzoeksvragen 3 Werkwijze 4 Onderzoeksdoelgroep 5 Achtergrondinformatie

Nadere informatie

Tabel 2.1 Overzicht van de situatie op de arbeidsmarkt van de onderzochte personen op 30/06/97. Deelpopulatie 1996

Tabel 2.1 Overzicht van de situatie op de arbeidsmarkt van de onderzochte personen op 30/06/97. Deelpopulatie 1996 Dit deel van het onderzoek omvat alle personen tussen de 18 en 55 jaar oud (leeftijdsgrenzen inbegrepen) op 30 juni 1997, wiens dossier van het Vlaams Fonds voor de Sociale Integratie van Personen met

Nadere informatie

Deelrapportage "Apotheken door Cliënten Bekeken" Vorige en huidige meting Apotheek Den Hoorn

Deelrapportage Apotheken door Cliënten Bekeken Vorige en huidige meting Apotheek Den Hoorn Deelrapportage "Apotheken door Cliënten Bekeken" Vorige en huidige meting Apotheek Den Hoorn E Inhoud 1. Inleiding en methode 1 1.1. Achtergrond 1 1.2. Doel van het kwaliteitstraject: meten en verbeteren

Nadere informatie

NOORDZEE EN ZEELEVEN. 2-meting Noordzee-campagne. Februari 2015. GfK 2015 Noordzee en zeeleven Stichting Greenpeace Februari 2015

NOORDZEE EN ZEELEVEN. 2-meting Noordzee-campagne. Februari 2015. GfK 2015 Noordzee en zeeleven Stichting Greenpeace Februari 2015 NOORDZEE EN ZEELEVEN 2-meting Noordzee-campagne Februari 2015 1 Inhoudsopgave 1. Samenvatting 2. Onderzoeksverantwoording 3. Onderzoeksresultaten 4. Contact 2 1. Samenvatting 3 Samenvatting Houding t.a.v.

Nadere informatie

Omnibusenquête 2015. deelrapport. Ter Zake Het Ondernemershuis

Omnibusenquête 2015. deelrapport. Ter Zake Het Ondernemershuis Omnibusenquête 2015 deelrapport Ter Zake Het Ondernemershuis Omnibusenquête 2015 deelrapport Ter Zake Het Ondernemershuis OMNIBUSENQUÊTE 2015 deelrapport TER ZAKE HET ONDERNEMERSHUIS Zoetermeer, 15 februari

Nadere informatie

Rapport klanttevredenheid 2013

Rapport klanttevredenheid 2013 Rapport klanttevredenheid 2013 2014.1.73 2 Inhoudsopgave 1. Inleiding 3 2. Procedure nieuwe verhuur 4 3. 3.1 Reparatieverzoeken Resultaten afgehandelde enquêtes Meerssen 2013 5 5 4. Procedure vertrekkende

Nadere informatie

Onderzoek Test website door het Stadspanel Helmond

Onderzoek Test website door het Stadspanel Helmond Onderzoek Test website door het Stadspanel Helmond In januari 2012 is de nieuwe gemeentelijke website de lucht ingegaan. Maanden van voorbereiding en tests gingen daaraan vooraf. Daarbij is bij de projectgroep

Nadere informatie

NVZ Imago-onderzoek. Opdrachtgever: Datum: voorjaar drs. S. Boekee, drs. S. Buitinga

NVZ Imago-onderzoek. Opdrachtgever: Datum: voorjaar drs. S. Boekee, drs. S. Buitinga NVZ Imago-onderzoek Opdrachtgever: NVZ Datum: voorjaar 2016 Uitgevoerd door: Auteurs: Newcom Research & Consultancy B.V. drs. S. Boekee, drs. S. Buitinga Inhoud 1. Achtergrond Doelstelling 2. Imago, tevredenheid

Nadere informatie

Rekenkameronderzoek Veiligheid

Rekenkameronderzoek Veiligheid Rekenkameronderzoek Veiligheid ONDERZOEK ONDER HET BEWONERSPANEL DORDRECHT Inhoud In hoeverre zijn de bewoners op de hoogte van de voorlichting van de gemeente Dordrecht? Wat weten ze van de veiligheidsrisico

Nadere informatie

Wat weten de buurtbewoners over het Closing the Circle project REMO?

Wat weten de buurtbewoners over het Closing the Circle project REMO? Locals Enquête 15-16: 1 Wat weten de buurtbewoners over het Closing the Circle project REMO? Houthalen Helchteren 1 februari 16 Communicatie werkgroep CtC Locals Enquete 15-16: 2 Eerst een aantal randopmerkingen:

Nadere informatie

Windenergie. Een onderzoek onder inwoners van de gemeente Groningen B A S I S V O O R B E L E I D. Oktober Laura de Jong. Marjolein Kolstein

Windenergie. Een onderzoek onder inwoners van de gemeente Groningen B A S I S V O O R B E L E I D. Oktober Laura de Jong. Marjolein Kolstein Windenergie Een onderzoek onder inwoners van de gemeente Groningen Laura de Jong Oktober 2016 Marjolein Kolstein www.os-groningen.nl Inhoudsopgave Samenvatting... 2 1. Inleiding... 3 2. Resultaten... 4

Nadere informatie

Waar winkelen de inwoners van de gemeente Ede? Een onderzoek op basis van 304 winkelmomenten

Waar winkelen de inwoners van de gemeente Ede? Een onderzoek op basis van 304 winkelmomenten Waar winkelen de inwoners van de gemeente? Een onderzoek op basis van 304 winkelmomenten In opdracht van de SGP Door Studentenpool Bestuurlijke Bedrijfskunde Academie Mens & Organisatie Christelijke Hogeschool

Nadere informatie

Landelijke peiling Nijmegen 2000. Resultaten eindmeting, januari 2006

Landelijke peiling Nijmegen 2000. Resultaten eindmeting, januari 2006 Resultaten eindmeting, januari 2006 O&S Nijmegen januari 2006 Inhoudsopgave 1 Inleiding 3 2 Onderzoeksresultaten 5 2.1 Eerste gedachte bij de stad Nijmegen 5 2.2 Bekendheid met gegeven dat Nijmegen de

Nadere informatie

PROJECTPLAN UMICORE OLEN

PROJECTPLAN UMICORE OLEN PROJECTPLAN UMICORE OLEN Naam studenten: Cescia Vanhout, Sofie Vandoninck, Lise Verachtert, Tinne Oostvogels, Michiel Janssens, Stijn Peeten Datum: 14 december 2009 INHOUD 1 Inleiding 3 2 Probleemstelling

Nadere informatie

Wetenschap bij jou in de buurt/bib

Wetenschap bij jou in de buurt/bib Januari 2007 Vlaamse Overheid - departement Economie, Wetenschap en Innovatie Nobody s Unpredictable Inhoud I. Inleiding II. Synthese 1 I. INLEIDING 2 Onderzoeksdoelstelling De Vlaamse overheid besteedt

Nadere informatie

Wijkaanpak. bekendheid, betrokkenheid en communicatie

Wijkaanpak. bekendheid, betrokkenheid en communicatie Afdeling Onderzoek & Statistiek Gemeente Deventer Karen Teunissen April 2006 Inhoudsopgave Inleiding 3 Hoofdstuk 1 Bekendheid en betrokkenheid 4 Samenvatting 8 Hoofdstuk 2 Communicatie 9 Samenvatting 12

Nadere informatie

Enquête Hengstdal: Lijsterbesstraat & Ahornstraat

Enquête Hengstdal: Lijsterbesstraat & Ahornstraat Enquête Hengstdal: Lijsterbesstraat & Ahornstraat SP Afdeling Nijmegen juli 2015 SP afdeling Nijmegen, Molenweg 95, 6543 VA Nijmegen T (024) 322 93 88 F (024) 322 93 88 E nijmegen@sp.nl I www.nijmegen.sp.nl

Nadere informatie

HR & Participatie 2014-2015

HR & Participatie 2014-2015 HR & Participatie 2014-2015 samenvatting Het onderzoek naar de Participatiewet 2015 is een kwantitatief online onderzoek uitgevoerd onder Nederlandse bedrijven (verdeeld naar de categorieën 50-99 werk

Nadere informatie

Veiligheidsgevoel in fietstunnels

Veiligheidsgevoel in fietstunnels Bestuursondersteuning Afdeling Onderzoek & Statistiek Veiligheidsgevoel in fietstunnels Omnibusonderzoek 2008 1 Onderzoekskader Omnibusonderzoek 2008 Opdrachtgever Gemeenteraad/Sector BO Uitvoering Gemeente

Nadere informatie

koopzondagen 2012 def KOOPZONDAGEN EN KOOPAVONDEN DE MENING VAN DE BURGER

koopzondagen 2012 def KOOPZONDAGEN EN KOOPAVONDEN DE MENING VAN DE BURGER koopzondagen 2012 def KOOPZONDAGEN EN KOOPAVONDEN DE MENING VAN DE BURGER Oktober 2012 2 Opdrachtnemer: Opdrachtgever: Team Financieel Advies, Onderzoek & Statistiek Camiel De Bruijn Ard Costongs Economie

Nadere informatie

Antwerpen telt evenveel ja-stemmers als neen-stemmers voor de Lange Wapper brug. Volksraadpleging Lange Wapper mobiliseert vooral neen stemmers.

Antwerpen telt evenveel ja-stemmers als neen-stemmers voor de Lange Wapper brug. Volksraadpleging Lange Wapper mobiliseert vooral neen stemmers. PERSBERICHT Antwerpen telt evenveel ja-stemmers als neen-stemmers voor de Lange Wapper brug. Volksraadpleging Lange Wapper mobiliseert vooral neen stemmers. Leuven, 7 oktober 2009. Rogil, een onafhankelijk

Nadere informatie

Resultaten conjunctuurenquête 1 e halfjaar 2015

Resultaten conjunctuurenquête 1 e halfjaar 2015 Resultaten conjunctuurenquête 1 e halfjaar 2015 Inleiding Chris M. Jager In mei en juni 2015 zijn in het kader van de conjunctuurenquête (CE) een groot aantal bedrijven benaderd met vragenlijsten. Doel

Nadere informatie

3.3 Kennis m.b.t. klimaatverandering

3.3 Kennis m.b.t. klimaatverandering 3.3 Kennis m.b.t. klimaatverandering 3.3.1 Beeldvorming rond klimaatverandering Aan de hand van een aantal uitspraken zijn we nagegaan hoe de Belgen over het algemeen tegenover klimaatverandering staan.

Nadere informatie

Duurzame ontwikkeling

Duurzame ontwikkeling Duurzame ontwikkeling Rapportage duurzaamheid en groene energie 2010 Onderzoek & Statistiek Groningen is ondergebracht bij de dienst SOZAWE van de Gemeente Groningen Duurzame ontwikkeling Rapportage duurzaamheid

Nadere informatie

Resultaten bewonersonderzoek, meting 2013

Resultaten bewonersonderzoek, meting 2013 Resultaten bewonersonderzoek, meting 2013 In de periode half mei/ begin juli 2013 heeft USP Marketing Consultancy in opdracht van Volkshuisvesting opnieuw een bewonersonderzoek gedaan naar de tevredenheid

Nadere informatie

Gemeente Roosendaal. Cliëntervaringsonderzoek Wmo over Onderzoeksrapportage. 26 juni 2017

Gemeente Roosendaal. Cliëntervaringsonderzoek Wmo over Onderzoeksrapportage. 26 juni 2017 Gemeente Cliëntervaringsonderzoek Wmo over 2016 Onderzoeksrapportage 26 juni 2017 DATUM 26 juni 2017 Dimensus Beleidsonderzoek Wilhelminasingel 1a 4818 AA Breda info@dimensus.nl www.dimensus.nl (076) 515

Nadere informatie

RESULTATEN KOTENQUÊTE

RESULTATEN KOTENQUÊTE RESULTATEN KOTENQUÊTE ACADEMIEJAAR 2005-2006 A. Algemeen De enquête werd afgenomen onder studenten van de UGent na de Paasvakantie van het academiejaar 2005-2006. Via de elektronische leeromgeving Minerva

Nadere informatie

Interactief bestuur. Omnibus 2015

Interactief bestuur. Omnibus 2015 Interactief bestuur Omnibus 2015 O&S April 2016 Samenvatting In september/oktober 2015 is door de afdeling Onderzoek & Statistiek van de gemeente s- Hertogenbosch een omnibusonderzoek gehouden. In dit

Nadere informatie

Rapport Consumentenonderzoek 2016 Keurmerk Klantgericht Verzekeren

Rapport Consumentenonderzoek 2016 Keurmerk Klantgericht Verzekeren Rapport Consumentenonderzoek 2016 Keurmerk Klantgericht Verzekeren Stichting toetsing verzekeraars Datum: 8 februari 2016 Projectnummer: 2015522 Auteur: Marit Koelman Inhoud 1 Achtergrond onderzoek 3 2

Nadere informatie

Onderzoek Zondagopenstelling Gemeente Borger-Odoorn

Onderzoek Zondagopenstelling Gemeente Borger-Odoorn Onderzoek Zondagopenstelling Gemeente Borger-Odoorn Oktober 2015 2 Management Summary Inleiding Ongeveer een jaar geleden heeft de gemeenteraad van Borger-Odoorn besloten om de winkels in haar gemeente

Nadere informatie

Rapportage Medewerkersonderzoek 2013 de DCW medewerkers gedetacheerd

Rapportage Medewerkersonderzoek 2013 de DCW medewerkers gedetacheerd Rapportage Medewerkersonderzoek 2013 de DCW medewerkers gedetacheerd 0 Inhoudsopgave 1 Inleiding 2 Samenvatting 3 Resultaten 6 Respons Over de respondenten Rapportcijfer Werkbeleving 10 Leidinggeven(den)

Nadere informatie

Resultaten Conjunctuurenquete 1e helft 2014

Resultaten Conjunctuurenquete 1e helft 2014 Resultaten Conjunctuurenquete 1e helft 214 Willemstad, Maart 214 Inleiding In juni 214 zijn in het kader van de conjunctuurenquête (CE) de bedrijven benaderd met vragenlijsten op Curaçao. Doel van deze

Nadere informatie

Draagvlakmonitor huisvesting vluchtelingen. Rapportage derde meting juni 2016

Draagvlakmonitor huisvesting vluchtelingen. Rapportage derde meting juni 2016 Draagvlakmonitor huisvesting vluchtelingen Rapportage derde meting juni 2016 Introductie Waarom dit onderzoek? Zijn Nederlanders de afgelopen maanden anders gaan denken over de opvang van vluchtelingen

Nadere informatie

Eenheid Strategische Ontwikkeling

Eenheid Strategische Ontwikkeling Eenheid Strategische Ontwikkeling Bekendheid gemeentelijke politiek 2006-2009 Bekendheid gemeentelijke politiek 2006-2009 Colofon Uitgave : Eenheid Strategische Ontwikkeling Naam : Jaap Barink Telefoonnummer

Nadere informatie

Enquête leefbaarheid in uw buurt

Enquête leefbaarheid in uw buurt Enquête leefbaarheid in uw buurt Met deze vragenlijst stellen wij u een aantal vragen over de leefbaarheid in uw buurt. U kunt steeds een rapportcijfer geven tussen de 1 (zeer negatief) en de 10 (zeer

Nadere informatie

Onderzoek Passend Onderwijs

Onderzoek Passend Onderwijs Rapportage Onderzoek passend onderwijs In samenwerking met: Algemeen Dagblad Contactpersoon: Ellen van Gaalen Utrecht, augustus 2015 DUO Onderwijsonderzoek drs. Liesbeth van der Woud drs. Tanya Beliaeva

Nadere informatie

Enquête leefbaarheid in uw buurt

Enquête leefbaarheid in uw buurt Enquête leefbaarheid in uw buurt Buurtnummer: Met deze enquête stellen wij u een aantal vragen over de leefbaarheid in uw buurt. U kunt steeds een rapportcijfer geven van 1 (zeer negatief) tot 10 (zeer

Nadere informatie

De vrouwen hebben dan ook een grotere kans op werkloosheid (0,39) dan de mannen uit de onderzoekspopulatie (0,29).

De vrouwen hebben dan ook een grotere kans op werkloosheid (0,39) dan de mannen uit de onderzoekspopulatie (0,29). In het kader van het onderzoek kreeg de RVA de vraag om op basis van de door het VFSIPH opgestelde lijst van Rijksregisternummers na te gaan welke personen op 30 juni 1997 als werkloze ingeschreven waren.

Nadere informatie

Wie kent het Groene Hart?

Wie kent het Groene Hart? 2011 Wie kent het Groene Hart? Onderzoek naar het imago van het Groene Hart in opdracht van de provincie Utrecht Uitgevoerd door Het Opiniehuis 1-7-2011 Inhoudsopgave Inhoudsopgave... 1 1. Samenvatting

Nadere informatie

BURGERS DIE VAN ZICH LATEN HOREN

BURGERS DIE VAN ZICH LATEN HOREN BURGERS DIE VAN ZICH LATEN HOREN Wie zitten er in het burgerpanel? Het burgerpanel telt 645 actieve leden. Aan het klanttevredenheidsonderzoek van 2011 hebben 264 burgers deelgenomen. Dit is 41% van de

Nadere informatie

Tevredenheid Abw-cliënten. Benchmark rapportage gemeente Maassluis. December 2003

Tevredenheid Abw-cliënten. Benchmark rapportage gemeente Maassluis. December 2003 Tevredenheid Abw-cliënten Benchmark rapportage gemeente Maassluis December 2003 Benchmark Werk, Inkomen en Zorg Postbus 85932 2508CP Den Haag telefoon (070) 346 93 00 e-mail: gsd.benchmark@vng.nl website:

Nadere informatie

Nationaal Studentenonderzoek 2008. Stageplaza.nl

Nationaal Studentenonderzoek 2008. Stageplaza.nl Nationaal Studentenonderzoek 2008 Stageplaza.nl Gepubliceerd door: S. Icke & B. Rooijendijk De Ruyterkade 106 II 1011 AB Amsterdam Tel : 020 422 33 22 Fax : 020 422 20 22 I : www.stageplaza.nl Maart 2008

Nadere informatie

Tevredenheid over MEE. Brancherapport 2011. Een onderzoek in opdracht van MEE Nederland. Marieke Hollander Betty Noordhuizen BA3913

Tevredenheid over MEE. Brancherapport 2011. Een onderzoek in opdracht van MEE Nederland. Marieke Hollander Betty Noordhuizen BA3913 Tevredenheid over MEE Brancherapport 2011 Een onderzoek in opdracht van MEE Nederland Marieke Hollander Betty Noordhuizen BA3913 Zoetermeer, 21 december 2011 De verantwoordelijkheid voor de inhoud berust

Nadere informatie

Coffeeshop in de buurt Ervaringen van direct omwonenden

Coffeeshop in de buurt Ervaringen van direct omwonenden Coffeeshop in de buurt Ervaringen van direct omwonenden De gemeente Dordrecht zet zich in om overlast in het algemeen, en van coffeeshops in het bijzonder, te verminderen. Dordrecht telt in totaal acht

Nadere informatie

Wat betekent het CBF-Keur voor het Nederlands publiek?

Wat betekent het CBF-Keur voor het Nederlands publiek? Wat betekent het CBF-Keur voor het Nederlands publiek? Rapportage van: Irene Mol Stichting Pequeno pequeno@planet.nl en René Bekkers Werkgroep Filantropische Studies Vrije Universiteit Amsterdam R.Bekkers@fsw.vu.nl

Nadere informatie

Wat betekent het CBF-Keur voor het Nederlands publiek?

Wat betekent het CBF-Keur voor het Nederlands publiek? Wat betekent het CBF-Keur voor het Nederlands publiek? Rapportage van: Irene Mol Stichting Pequeno pequeno@planet.nl en René Bekkers Werkgroep Filantropische Studies Vrije Universiteit Amsterdam R.Bekkers@fsw.vu.nl

Nadere informatie

Bezuinigingen openbaar groen Branche vereniging VHG Uitvoering augustus 2013 VELDWERK OPTIMAAL

Bezuinigingen openbaar groen Branche vereniging VHG Uitvoering augustus 2013 VELDWERK OPTIMAAL Bezuinigingen openbaar groen Branche vereniging VHG Uitvoering augustus 2013 VELDWERK OPTIMAAL Veldwerk Optimaal B.V. 's-hertogenbosch, september 2013 INHOUDSOPGAVE Pagina 1. ONDERZOEKSVERANTWOORDING 2

Nadere informatie

Resultaat Windmolenenquête Wakker Emmen

Resultaat Windmolenenquête Wakker Emmen Resultaat Windmolenenquête Wakker Emmen Datum: 22 mei 2013 Plaats: Emmen 1. Inleiding Wakker Emmen vindt het belangrijk dat de mening van de burger wordt gehoord. Er is al een geruime tijd discussie binnen

Nadere informatie

Monitoring gebruikerstevredenheid invoering 130 km/h

Monitoring gebruikerstevredenheid invoering 130 km/h TNS Nipo Grote Bickersstraat 74 1013 KS Amsterdam t 020 5225 444 e info@tns-nipo.com www.tns-nipo.com Rapport Monitoring gebruikerstevredenheid invoering 130 km/h Rick Heldoorn & Matthijs de Gier H1630

Nadere informatie

Toelichting uitkomsten Cliëntervaringsonderzoek Wmo 2016

Toelichting uitkomsten Cliëntervaringsonderzoek Wmo 2016 Toelichting uitkomsten Cliëntervaringsonderzoek Wmo 2016 Inleiding Op basis van de Wmo 2015 zijn gemeenten verplicht jaarlijks een cliëntervaringsonderzoek uit te voeren. De vier Westerkwartiergemeenten

Nadere informatie

Omgekeerd Inzamelen. Datum: 11 augustus 2014. Versie 3.0. drs. S. Buitinga & de heer R. Sival, BSc. Mevr M. Stam

Omgekeerd Inzamelen. Datum: 11 augustus 2014. Versie 3.0. drs. S. Buitinga & de heer R. Sival, BSc. Mevr M. Stam Omgekeerd Inzamelen Datum: 11 augustus 2014 Versie 3.0 Uitgevoerd door: Auteurs: Opdrachtgever: Newcom Research & Consultancy B.V. drs. S. Buitinga & de heer R. Sival, BSc. Gemeente Woerden Mevr M. Stam

Nadere informatie

StudentenBureau Stagemonitor

StudentenBureau Stagemonitor StudentenBureau Stagemonitor Rapportage Mei 2011 1 SAMENVATTING... 3 ERVARINGEN... 3 INLEIDING... 4 ONDERZOEKSMETHODE... 5 RESPONDENTEN... 5 PROCEDURE... 5 METING... 5 DEEL I ANALYSE... 6 1. STAGE EN ZOEKGEDRAG...

Nadere informatie

Rapport monitor Opvang asielzoekers. week 8 t/m 11. Onderzoek naar houding van Nederlanders t.a.v. de opvang van asielzoekers.

Rapport monitor Opvang asielzoekers. week 8 t/m 11. Onderzoek naar houding van Nederlanders t.a.v. de opvang van asielzoekers. Rapport monitor Opvang asielzoekers week 8 t/m 11 Onderzoek naar houding van Nederlanders t.a.v. de opvang van asielzoekers 18 maart 2016 Projectnummer: 20672 Inhoudsopgave Voorwoord Samenvatting Resultaten

Nadere informatie

Onderzoek naar patiënttevredenheid

Onderzoek naar patiënttevredenheid Onderzoek naar patiënttevredenheid Uitslag patiënten enquête 2012 Dermatologisch Centrum Amstel & Vechtstreek Oktober 2012 Introductie In dit rapport vindt u de resultaten van het onderzoek naar de tevredenheid

Nadere informatie

Wat vindt de Stadjer (van) erfgoed?

Wat vindt de Stadjer (van) erfgoed? Wat vindt de Stadjer (van) erfgoed? Laura de Jong November 2016 Marjolein Kolstein Met medewerking van Leontien Spoelstra (Geo-Informatie) www.os-groningen.nl BASIS VOOR BELEID Inhoud 1. Inleiding... 2

Nadere informatie

Tevredenheidsonderzoek bij klanten van interim management (providers)

Tevredenheidsonderzoek bij klanten van interim management (providers) FEDERGON OPDRACHTGEVERS BEOORDELEN INTERIM MANAGEMENT PROVIDERS POSITIEF Tevredenheidsonderzoek bij klanten van interim management (providers) Tevredenheidsonderzoek bij de klanten van interim management

Nadere informatie

Gemeente Breda. Proef met LED-verlichting. SSC Onderzoek en Informatie. Achtervang, Bijvang en Uitvang

Gemeente Breda. Proef met LED-verlichting. SSC Onderzoek en Informatie. Achtervang, Bijvang en Uitvang Gemeente Breda SSC Onderzoek en Informatie Proef met LED-verlichting Achtervang, Bijvang en Uitvang Publicatienummer: 1493 Datum: Juli 2008 In opdracht van: Gemeente Breda, Directie Buitenruimte afd. technisch

Nadere informatie

INFORMATIEVOORZIENING URENAFTREK DOOR ZELFSTANDIGEN VANUIT WW

INFORMATIEVOORZIENING URENAFTREK DOOR ZELFSTANDIGEN VANUIT WW INFORMATIEVOORZIENING URENAFTREK DOOR ZELFSTANDIGEN VANUIT WW INFORMATIEVOORZIENING URENAFTREK DOOR ZELFSTANDIGEN VANUIT WW - eindrapport - drs. L.F. Heuts drs. R.C. van Waveren Amsterdam, december 2009

Nadere informatie

Digipanel over Duurzaam Deelvervoer

Digipanel over Duurzaam Deelvervoer Digipanel over Duurzaam Deelvervoer Afdeling O&S december 2011 Inleiding Digipanel over "Duurzaam Deelvervoer" In steeds meer gemeenten in Nederland komen de laatste tijd autodeel initiatieven van de

Nadere informatie

DE KOSTEN VOOR RIOLERING EN ZUIVERING AFVALWATER

DE KOSTEN VOOR RIOLERING EN ZUIVERING AFVALWATER DE KOSTEN VOOR RIOLERING EN ZUIVERING AFVALWATER Resultaten online bevraging executive summary Auteurs: Datum: Herwerking: Veerle Minne, Sarah Botterman 6 februari 2015 VMM Inhoudstafel 1 Managementsamenvatting...

Nadere informatie

Samenvatting 3-meting effectonderzoek integratiecampagne. Onderzoek onder allochtone Nederlanders

Samenvatting 3-meting effectonderzoek integratiecampagne. Onderzoek onder allochtone Nederlanders Samenvatting 3-meting effectonderzoek integratiecampagne Onderzoek onder allochtone Nederlanders Samenvatting 3-meting effectonderzoek integratiecampagne Onderzoek onder allochtonen 1) Integratiecampagne

Nadere informatie

Rekenkameronderzoek Veiligheid

Rekenkameronderzoek Veiligheid Rekenkameronderzoek Veiligheid ONDERZOEK ONDER HET BEWONERSPANEL ALBLASSERDAM Inhoud 1. Conclusies 2. Figuren en tabellen Weten bewoners van Alblasserdam wat ze moeten doen als de sirene op een ongebruikelijk

Nadere informatie

Beschrijving van het onderzoek: doelstelling, methodologie en steekproefbeschrijving van het onderzoek. Wesley Ceulemans

Beschrijving van het onderzoek: doelstelling, methodologie en steekproefbeschrijving van het onderzoek. Wesley Ceulemans Enquête Energieprestatieregelgeving in de praktijk peilt naar de kennis, toepassing, mening en verandering op de werf ten gevolge van de energieprestatieregelgeving bij de Vlaamse bouwprofessionelen. De

Nadere informatie

Conclusie kort samengevat: Veiligheid voor langzaam verkeersbrug!

Conclusie kort samengevat: Veiligheid voor langzaam verkeersbrug! De Groene Corridor langzaam verkeersbrug Wilhelminakanaal Als eerste zullen we enkele kanttekeningen plaatsen bij de Groene Corridor. Vervolgens komt onze enquête aan bod en tot slot zullen we enkele conclusies

Nadere informatie

Omnibusenquête deelrapport. Werk, zorg en inkomen

Omnibusenquête deelrapport. Werk, zorg en inkomen Omnibusenquête 2015 deelrapport Werk, zorg en inkomen Omnibusenquête 2015 deelrapport Werk, zorg en inkomen OMNIBUSENQUÊTE 2015 deelrapport WERK, ZORG EN INKOMEN Zoetermeer, 25 januari 2016 Gemeente Zoetermeer

Nadere informatie

Clientervaringsonderzoek Wmo & Jeugd

Clientervaringsonderzoek Wmo & Jeugd Clientervaringsonderzoek Wmo & Jeugd Inhoudsopgave Samenvatting 3 1. Inleiding 4 1.1 Doelgroep 4 1.2 Methode 4 1.3 Respons 4 2. Resultaten Wmo 5 2.1 Contact en toegankelijkheid van hulp of ondersteuning

Nadere informatie

Case Medewerkerstevredenheiden betrokkenheidscan

Case Medewerkerstevredenheiden betrokkenheidscan Case Medewerkerstevredenheiden betrokkenheidscan Hoe tevreden zijn de medewerkers met en hoe betrokken zijn zij bij de organisatie en welke verbeterpunten ziet men voor de toekomst? Wat is medewerkerstevredenheid

Nadere informatie

Wat voor burgemeester wilt u? Resultaten inwonersenquête profielschets nieuwe burgemeester

Wat voor burgemeester wilt u? Resultaten inwonersenquête profielschets nieuwe burgemeester Wat voor burgemeester wilt u? Resultaten inwonersenquête profielschets nieuwe burgemeester April 2007 Colofon uitgave Afdeling Bestuursinformatie Sector Bestuurs- en Concernzaken Gemeente Utrecht Postbus

Nadere informatie

Factsheet persbericht

Factsheet persbericht Factsheet persbericht Nut vakbonden onbekend bij jongeren 30 november 2011 Inleiding Van oktober 2011 tot november 2011 hield Zoekbijbaan.nl het Nationale Bijbanen Onderzoek. Aan het onderzoek deden 2464

Nadere informatie

Gemeente Houten Risicobronnen. Den Dolder, 04 januari 2008 ir. Martine van Doornmalen drs. Thomas Beffers MSc

Gemeente Houten Risicobronnen. Den Dolder, 04 januari 2008 ir. Martine van Doornmalen drs. Thomas Beffers MSc Gemeente Houten Risicobronnen ADV Market Research B.V. Den Dolder, 04 januari 2008 ir. Martine van Doornmalen drs. Thomas Beffers MSc Het auteursrecht op dit rapport berust bij ADV Market Research (ADV).

Nadere informatie

Bijlage nr 10 aan ZVP 2014-2017 BIJLAGE 10 LOKALE VEILIGHEIDS- BEVRAGING 2011

Bijlage nr 10 aan ZVP 2014-2017 BIJLAGE 10 LOKALE VEILIGHEIDS- BEVRAGING 2011 BIJLAGE 10 LOKALE VEILIGHEIDS- BEVRAGING 2011 Lokale veiligheidsbevraging 2011 Synthese van het tabellenrapport Pz Blankenberge - Zuienkerke Inleiding De lokale veiligheidsbevraging 2011 is een bevolkingsenquête

Nadere informatie

TEVREDENHEIDS- ONDERZOEK. Lokale politie Klein-Brabant

TEVREDENHEIDS- ONDERZOEK. Lokale politie Klein-Brabant TEVREDENHEIDS- ONDERZOEK Lokale politie Klein-Brabant Inleiding Dit onderzoek werd gevoerd om zicht te krijgen op de mate van tevredenheid van de burger inzake de werking en de dienstverlening bij hun

Nadere informatie

De Tabakswet. Rapport. Onderzoek naar hinder en schadelijkheid van passief roken, houding t.a.v. en steun voor rookverboden Cyrille Koolhaas

De Tabakswet. Rapport. Onderzoek naar hinder en schadelijkheid van passief roken, houding t.a.v. en steun voor rookverboden Cyrille Koolhaas Grote Bickersstraat 74 13 KS Amsterdam Postbus 247 00 AE Amsterdam t 0 522 54 44 f 0 522 53 33 e info@tns-nipo.com www.tns-nipo.com Rapport De Tabakswet Onderzoek naar hinder en schadelijkheid van passief

Nadere informatie

Bijlage 8. Enquête. Analyse- en Oplossingsrichtingenfase MIRT-onderzoek Bereikbaarheid Rotterdam Den Haag

Bijlage 8. Enquête. Analyse- en Oplossingsrichtingenfase MIRT-onderzoek Bereikbaarheid Rotterdam Den Haag Bijlage 8 Enquête Analyse- en Oplossingsrichtingenfase MIRT-onderzoek Bereikbaarheid Rotterdam Den Haag documenttitel: BIJLAGE 8 ENQUÊTE ANALYSE- EN OPLOSSINGSRICHTINGENFASE MIRT-ONDERZOEK BEREIKBAARHEID

Nadere informatie

Omnibusenquête 2015. deelrapport. Studentenhuisvesting

Omnibusenquête 2015. deelrapport. Studentenhuisvesting Omnibusenquête 2015 deelrapport Studentenhuisvesting Omnibusenquête 2015 deelrapport Studentenhuisvesting OMNIBUSENQUÊTE 2015 deelrapport STUDENTENHUISVESTING Zoetermeer, 9 december 2015 Gemeente Zoetermeer

Nadere informatie

ONDERZOEK IBP COMMUNICATIE VERKEER

ONDERZOEK IBP COMMUNICATIE VERKEER ONDERZOEK IBP COMMUNICATIE VERKEER GEMEENTE HILVERSUM MAART/APRIL 2011 20110114.01 Maart/April 2011 1 Inhoudsopgave Onderzoeksopzet en -verantwoording Blz. 3 2 Resultaten Blz. 6 2.1 Deelname aan het verkeer

Nadere informatie

Fedecom Economische Barometer. Deelnemers Fedecom Economische Barometer. De sombere voorspellingen komen in het 2 e kwartaal uit!

Fedecom Economische Barometer. Deelnemers Fedecom Economische Barometer. De sombere voorspellingen komen in het 2 e kwartaal uit! Fedecom Economische Barometer De sombere voorspellingen komen in het 2 e kwartaal uit! De Fedecom Economische Barometer over het 2 e kwartaal van 2015 laat een verslechtering zien van de orderportefeuille

Nadere informatie

Inhoudsopgave. 1. Kengetallen 3. 2. DM Barometer 4 2.1. Onderzoeksopzet 4 2.2. Respondenten 4

Inhoudsopgave. 1. Kengetallen 3. 2. DM Barometer 4 2.1. Onderzoeksopzet 4 2.2. Respondenten 4 Inhoudsopgave 1. Kengetallen 3 2. DM Barometer 4 2.1. Onderzoeksopzet 4 2.2. Respondenten 4 3. Dialoogmarketingbudget 5 3.1. Percentage dialoogmarketing binnen het marketingbudget 5 3.2. Dialoogmarketingbudget

Nadere informatie

De Vlaamse overheid b(r)ouwt een diverse werkvloer

De Vlaamse overheid b(r)ouwt een diverse werkvloer De Vlaamse overheid b(r)ouwt een diverse werkvloer Holebi s & transgenders als collega s DIENST DIVERSITEITSBELEID Resultaten online enquête Om de situaties van homo s, lesbiennes, biseksuelen (holebi

Nadere informatie