Jaarverslag. Stichting Thembalethu Nederland PIJLERS VAN HET BELEID. ONDERDAK ONDERWIJS ONDERSTEUNING voor nu voor de toekomst voor onderweg

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Jaarverslag. Stichting Thembalethu Nederland PIJLERS VAN HET BELEID. ONDERDAK ONDERWIJS ONDERSTEUNING voor nu voor de toekomst voor onderweg"

Transcriptie

1 Stichting Thembalethu Nederland Jaarverslag 2012 PIJLERS VAN HET BELEID ONDERDAK ONDERWIJS ONDERSTEUNING voor nu voor de toekomst voor onderweg

2

3 INHOUDSOPGAVE Voorwoord Algemeen beleid Pijlers van beleid... 6 A Onderdak: voor heden... 6 B Onderwijs: voor morgen... 8 C Ondersteuning: voor onderweg Evaluatie Ontwikkelingsplan Bijgesteld ontwikkelingsplan Financiën Statutaire gegevens Bijlage: Jaarrekening 2012 en beoordelingsverklaring Jaarverslag 2012

4

5 VOORWOORD Met dit document biedt het bestuur van Stichting Thembalethu Nederland u haar jaarverslag over 2012 aan. Dit jaarverslag geeft een beschrijving en toelichting, vaak sterk samengevat, op de belangrijkste ontwikkelingen die in het afgelopen jaar een rol hebben gespeeld. Daarmee wordt voldaan aan de functie van verantwoording afleggen over het gevoerde beleid. In een aantal gevallen zijn op basis van deze verantwoording ook voornemens geformuleerd naar de toekomst toe. Daarmee krijgt dit verslag ook de functie van een vooruitblik. Een en ander komt tot uitdrukking in de evaluatie van het bestaande ontwikkelingsplan (2012, 2013 en 2014) en het bijgestelde ontwikkelingsplan (2013, 2014 en 2015), zie hiervoor de hoofdstukken 3 en 4. De wellicht belangrijkste ontwikkeling in 2012 betrof de consolidatie van beleid in onze samenwerking met Thembalethu Home Based Care in Zuid Afrika. Deze consolidatie, geformuleerd in de notitie change of course, is eind 2011 vastgesteld en tijdens het werkbezoek van maart 2012, besproken met de leiding van THBC. Voor meer hierover, zie hoofdstuk: Algemeen Beleid. Als bestuur van een goede doelen stichting mag nooit worden vergeten dat zij haar doelstellingen alleen kan realiseren door het grote aantal kleinere en grotere financiële bijdragen die worden geschonken. Het verzorgen van de relatie met die schenkers en donateurs, is een belangrijke taak van het bestuur. We gaan er dan ook vanuit dat iedereen die in 2012 een financiële bijdrage heeft geschonken, ten minste een bevestiging van ontvangst en dank daarvan heeft ontvangen. Een woord van grote dank is hier zeker op zijn plaats. Niet alleen door middel van dit Jaarverslag probeert het bestuur haar beleid in beeld te brengen bij alle schenkers, donateurs, vrienden of belangstellenden. Daartoe is met name ook onze website van belang. U vindt daar verslagen van werkbezoeken, samenvattingen van bestuursvergaderingen en beschrijvingen van nieuwe projecten. Niet onvermeld mag blijven het grote aantal vrijwilligers, mensen die samen of meer individueel, zich inzetten voor THBC in Zuid Afrika. Ook zij dragen bij aan de verdere ontwikkeling van kinderen en gezinnen die deze hulp dringend nodig hebben. Naar al deze mensen gaat onze hartelijke dank uit! Jaarverslag

6 1 ALGEMEEN BELEID Voor het gevoerde beleid in 2012 geldt dat in algemene zin zich geen grote wijzigingen hebben voorgedaan. Dat betekent dat het hoofddoel van de Stichting nog steeds is het ondersteunen van de ontwikkelingsorganisatie Thembalethu Home Based Care (THBC) in Zuid Afrika. De concretisering van dat hoofddoel komt tot uitdrukking in de gemaakt keuzes in de uitvoering van het beleid: a. Ontwikkelingssamenwerking versus noodhulp; b. Focus op specifieke gebieden versus versnippering van beleid; c. Niet Nederland maar THBC Zuid Afrika bepaalt uiteindelijk waaraan behoefte is. Verwijzend naar hetgeen in het jaarverslag over 2011 hierover is geschreven, kan kortheidshalve hier samenvattend worden gesteld: Ad-a: Er ligt een duidelijke keuze om prioriteit te geven aan ontwikkelingssamenwerking; de werkgroep Noodhulp=overleven wordt door de stichting gefaciliteerd en voert onder eigen verantwoordelijkheid en evaluatie haar activiteiten uit. De stichting is daarop niet aanspreekbaar; reden waarom daarover in dit verslag niet wordt gerapporteerd. Het beleid op dit punt wordt voortgezet. Ad-b: Het is ondoenlijk om op alle vragen en noden vanuit THBC een adequaat antwoord te willen geven, reden waarom een keuze is gemaakt voor de gebieden van Onderdak, Onderwijs en Ondersteuning. Deze drie O staan ook in het logo van de stichting. Het beleid met betrekking tot deze keuze wordt voortgezet. Kinderen van de kidsclub in Jeppes Reef 2 Jaarverslag 2012

7 Ad-c: Leidend op dit gebied zijn de begrippen van vraag gestuurd, advies en samenwerking. Belangrijk is dat deze begrippen worden geplaatst in de sociaal-culturele context van het land waar het om gaat. Het gevolg daarvan is dat ontwikkelingen vaak langer duren, anders verlopen of onverwachte momenten kennen. Alleen door erkenning van de cultuur van de ander kan samenwerking ontstaan. Het beleid op dit gebied wordt voortgezet. Belangrijk is om op te merken dat deze drie keuzes een onderscheiding kenmerken in het beleid en geen scheiding. De uitwerking daarvan in termen van concrete activiteiten treft u aan in het ontwikkelingsplan. CONSOLIDATIE VAN BELEID Eind 2011 is besloten het algemene beleid aan te scherpen, dat wil zeggen, dat we ons meer dan in het verleden het geval was, willen richten op die projecten waarvoor we (al) verplichtingen zijn aangegaan en nieuwe/andere activiteiten, vooralsnog niet gaan initiëren. Eventuele nieuwe projecten moeten goed omschreven zijn voor wat betreft planning en organisatie, inclusief een begroting, als voorstel worden voorgelegd aan THNL. De Consolidatie van Beleid houdt ook in dat we op een meer expliciete wijze per kalenderjaar een afrekening willen zien en op basis daarvan een begroting voor het komend jaar (zie voor meer uitgebreide informatie hierover het jaarverslag van 2011). Naast meer zakelijke overwegingen, betrof het hier met name ook de noodzaak om naar schenkers en sponsoren toe in staat te zijn een duidelijk verhaal te kunnen vertellen wat er met deze gelden is gebeurd. De consolidatie van beleid is op schrift gesteld, toegezonden aan de leiding van THBC in Zuid Afrika en daarna in een werkbezoek in maart 2012, met de mensen aldaar, uitvoerig toegelicht en besproken. De reactie was aanvankelijk een van even schrikken, gevolgd door begrip en de afspraak dat dit inderdaad de nieuwe koers in de samenwerking kan en moet zijn. Deze consolidatie van beleid, betekent een nieuwe manier van werken die veelal niet tot de normale gang van zaken behoort en dus tijd vraagt om tot gewoonte te worden. Begonnen in 2012, zal deze lijn zeker in de komende jaren worden voortgezet. NIEUWE PROJECTEN Het klinkt enigszins tegenstrijdig als na het bovenstaande hier een beschrijving volgt van een nieuw project. Er is aan de ene kant inderdaad sprake van een nieuw initiatief, aan de ander kant betreft het ook de realisatie van een oude en zeer dringende wens. Oud en dringend, omdat we eigenlijk nu pas in staat zijn de noodzaak daarvan echt te onderkennen. Waar gaat het om? Jaarverslag

8 Toen Gerrie de Valk en Christiaan Eckhart voor het eerst kennismaakten met THBC in april 2006, werd ook een bezoek gebracht aan een zwaar zieke vrouw die op een matje voor de deur van haar huisje op de grond lag. De care worker die ons begeleidde, hielp met de vertaling van de vragen die we aan deze vrouw wilde stellen en de antwoorden die zij gaf. Op onze vraag: wat kunnen we voor deze zieke vrouw doen of betekenen, was het antwoord: zorg ervoor dat mijn kinderen officieel geregistreerd worden! De ware betekenis van dit antwoord is pas duidelijk geworden in de loop van 2012: Kinderen die geen geboortebewijs hebben of ook geen identiteitspapieren (I.D.), bestaan niet voor de wet. Zij ontvangen geen kindergeld, mogen geen examens op school doen en kunnen geen beroep doen op elementaire vormen van gezondheidszorg. Zij worden gediscrimineerd en moeten leven als tweederangs mensen. Het nieuwe project heeft de naam: het I.D. project. De eerste verkennende gesprekken hierover zijn gevoerd met de leiding van THBC. Duidelijk is dat als je ook de Zuid Afrikaanse overheid hierbij moet betrekken, dat er dan allerlei procedures en formaliteiten moeten worden onderzocht om een goed beeld te krijgen van de omvang van dit project, de kosten, organisatie en planning. Het bestuur van THNL heeft het vast voornemen om hieraan ook in de komende jaren te werken. Werkbezoek november 2012 WERKBEZOEKEN Het is al eerder gezegd, de werkbezoeken van bestuursleden zijn van essentieel belang voor de communicatie tussen Nederland en Zuid Afrika. Er is vooralsnog geen ander en beter instrument om de vinger aan de pols te houden en te zien hoe ontwikkelingen ter plaatse verlopen. Ook voor het signaleren van nieuwe activiteiten is dit instrument, zeer geschikt. 4 Jaarverslag 2012

9 Van alle werkbezoeken wordt uitvoerig verslag gedaan. Nieuw in 2012 is de onderscheiding daarvan in: a. een publieksverslag dat op de website wordt geplaatst; b. een intern werkverslag dat meer gedetailleerd ingaat op concrete afspraken, overeenkomsten en financiële aspecten van projecten die Nederland ondersteun; c. een in het Engels gestelde samenvatting van het interne werkverslag voor het management in Zuid Afrika. In het jaar 2012 waren dat: a. Voorjaar 2012: van 08 tot 16 maart 2012 door René Drost en Christiaan Eckhart, met als voornaamste doel: Onderdak: kostenoverzicht van het Education Centre, implementatie en voorbereiding exploitatie daarvan, training van het MT; Onderwijs: stand van zaken voortgang studenten, monitoring van studieresultaten. Ondersteuning: het bespreken en toelichten van de Consolidatie van Beleid b. Zomer 2012: van 11 juli tot 5 augustus 2012 door Christiaan Eckhart, met als doel: Onderdak: afspraken afwerking bouw huisjes Onderwijs: Teamvorming Education Centre Ondersteuning: Monitoring gemaakte afspraken c. Herfst 2012: van 15 november tot 3 december 2012, door Gerrie de Valk en Christiaan Eckhart, met als voornaamste doel: Onderdak: afwerking huisjes Onderwijs: voortgang studie studenten Ondersteuning: training team Education Centre en kostenplaatje kidsclubs Gezien de positieve ervaringen met deze werkbezoeken, is besloten het beleid op dit gebied voort te zetten. TEN SLOTTE In 2012 hebben in totaal zeven bestuursvergaderingen plaatsgevonden. De belangrijkste onderwerpen die daar zijn besproken, komen samengevat, in dit jaarverslag terug. Meer informatie vindt u: werkbezoeken: op de website, linker kolom, onder: werkbezoeken; bestuursvergaderingen: op de website, linker kolom, onder: Van de bestuurstafel. Jaarverslag

10 2 PIJLERS VAN BELEID A ONDERDAK: VOOR HEDEN A.1 Bouw van huizen voor wezen en andere kwetsbare kinderen Het hebben van een eigen huis, van een dak boven je hoofd waar je je veilig kan voelen, is een belangrijke voorwaarde voor zekerheid en zelfstandigheid. Bij het bouwen van huizen gaat het in principe om de volgende drie uitgangspunten: een dak boven je hoofd hebben; een gevoel van veiligheid hebben; minimale vormen van hygiëne. Veiligheid komt tot uitdrukking doordat er ramen met inbraakbeveiliging zijn en deuren met goede sloten. Soms lukt het ook om een schutting, een soort omheining om het huisje te bouwen. Hygiëne betekent hier, het hebben van een kraan met stromen water en een z.g. buiten-wc. Huisje Buffelspruit voor moeder met de tweeling Bierens 2 (huisje 45) In 2011 zijn geen huisjes gebouwd omdat prioriteit is gegeven aan de bouw van het Educatief Centrum. Dat Centrum is eind 2011 opgeleverd. Dat betekent ook dat het weer mogelijk was in 2012 aan het bouwen van huisjes aandacht te besteden. Aan de rand van Buffelspuit waar een jonge moeder woont met een tweeling in een zeer erbarmelijk ogend hutje, is medio 2012 het 45e huisje door Thembalethu Nederland gebouwd. Zij zijn in Jaarverslag 2012

11 door Gerrie de Valk en Christiaan Eckhart bezocht. Het huisje ziet er goed uit en de aannemer is binnen het beschikbare budget gebleven, inclusief wc. Het is nog niet mogelijk geweest om het huisje aan te sluiten op elektriciteit en water. Hier is geld voor beschikbaar en er wordt nog aan gewerkt. Ook was het mogelijk eind 2012 voor een care worker van de kidsklub in Buffelspruit haar schamele eenkamer woning, uit te breiden met een extra kamer (huisje nr. 46). Dit kon met behulp van de donatie van Bierens naar aanleiding van het jubileumfeest. Tandy behoort tot een van de meest actieve mensen van de kidsclub te Buffelspruit; zij is een grootmoeder die haar dochter verloor aan AIDS en nu voor haar kleindochter zorgt. Daarnaast hebben de bewoners van de eerste twee huisjes die met financiering van Bierens zijn gebouwd ieder een bedrag van 100 ontvangen, voor resp. studiemateriaal en een schommel voor de kinderen. In het voorjaar van 2012 heeft een storm grote schade toegebracht aan het dak van het huisje in Jeppes Reef (Bierens 1). Deze schade is inmiddels hersteld. In de komende planperiode van is het de bedoeling dat naast het bouwen van huisjes, ook een derde Kidsklub wordt gebouw. Zie bijgesteld ontwikkelingsplan. Op 9 oktober 2012 is Bierens geïnformeerd over de voortgang van het huisjesproject en de overige projecten. Kinderen van de kidsclub in Jeppes Reef A.2 Bouw en exploitatie van Kidsclubs Kidsklubs zijn een vorm van Onderdak voor kinderen die na schooltijd worden opgevangen in een gestructureerde omgeving en waar zij iedere dag een goede warme maaltijd krijgen, aan sport en spel doen, worden ondersteund bij het maken van huiswerk en dans en muziek beoefenen. Jaarverslag

12 De bestaande twee Kidsklubs, een in Jeppes Reef en een in Buffelspruit, worden structureel gefinancierd uit de z.g. MFS-gelden 1 (tot 2016) en aanvullend voor eten, speelmateriaal, transport en een kleine vergoeding voor de koks, door Vielvoye Fundation. In 2012 zijn geen nieuwe Kidsklubs gebouwd; het ligt in de planning om in het kader van het I.D. project (zie pagina 4), in 2014 een derde Kidsklub te bouwen. A.3 Bouw en exploitatie van een Educatiecentrum De bouw van dit Educatiecentrum is afgerond en het gebouw is eind 2011 opgeleverd. Het gehele jaar 2012 was nodig voor de verdere afwerking daarvan, de inrichting met tafels, stoelen en kasten en het installeren van computers met de daarbij behorende beveiliging. Zeer veel tijd moest worden geïnvesteerd in het verkrijgen van een goede internet verbinding. Het is de bedoeling dat dit Educatiecentrum in 2013 volgens de planning van het Business Plan, open gaat en daadwerkelijk gaat functioneren. Margareth in het Education Centre B ONDERWIJS: VOOR MORGEN B.1 Peetschap opleidingen Concreet hebben in 2012 een drietal werkbezoeken plaatsgevonden door bestuursleden; in maart, in juli en in november. Het onderwijsproject stond steeds weer hoog op de agenda. 1 MFS = Mede Financierings Stelsel, het subsidiestelsel van het Ministerie van Buitenlandse Zaken. THBC ontvangt gelden hieruit via Wereldkinderen. 8 Jaarverslag 2012

13 De studenten en hun nieuwe tutor hebben in 2012 hun intrek genomen in het nieuwe educatiecentrum. Dat betekent dat zij nu volop ruimte hebben en dat Siphiwe, tutor/coach hen dagelijks ziet. De switch van twee jongeren naar MBO-niveau opleiding heeft gunstig uitgepakt, in ieder geval voor wat betreft de resultaten. De ene haalde gemiddeld een 9 en de ander gemiddeld ruim een 7. Eind 2012 is besloten dat een student doorgaat met een cursus publishing en de andere stopt met haar studie en een baan zoekt. Van de student die vanaf januari management in tourism studeert aan de UNISA, kan niet anders worden gezegd dan dat het haar niet meevalt. Haar interesse en haar werklust is nog steeds groot. Einde 2012 is besloten haar de kans te geven door te gaan; zij zal hard moeten werken om een goed eindresultaat te kunnen behalen en wellicht heeft zij daarvoor een extra (half) jaar nodig. Van de twee die aan de UNISA de lerarenopleiding doen, is er een goed op schema. Hij is een van de mensen die een grote positieve verandering teweeg zou kunnen brengen, zowel persoonlijk als in de leefgemeenschap rond Thembalethu. De ander heeft de meeste vakken gehaald maar is gezakt voor een cruciaal examen en dat moet zij eerst in 2013 behalen voordat zij zich weer voor volgende vakken kan inschrijven. Dat maakt het voor haar erg lastig om haar studie binnen de beschikbare tijd te kunnen afronden. Of haar nog een extra jaar moet worden geboden moet dit jaar worden afgewogen. Zoals ook weer uit het bovenstaande blijkt kunnen we niet anders dan het volgende constateren: Omdat het studeren zelf en zeker het zelfstandig studeren, zeker via internet, niet een vanzelfsprekende zaak is, blijft intensieve begeleiding nodig. Studenten, mentor en leiding van THBC zijn daarvan doordrongen. De evaluatie van dit project, door THBC, heeft geleid tot een aantal aanbevelingen, zoals: Selectie van studenten moet strenger en eerder: strenger omdat het moet gaan om veelbelovende studenten die hebben aangetoond over de vereiste vaardigheden te beschikken en eerder, bijvoorbeeld al in grade 11; Tussen het eindexamen van de middelbare school (matric) en de studie, moet een bridging course worden gevolgd. Afgesproken was dat deze aanbevelingen in de loop van 2012 zouden worden geïmplementeerd; met een nieuwe groep studenten zou dan in januari 2013 eventueel kunnen worden begonnen met de bridging course. Er is wel een poging gedaan om dit te realiseren maar kennis en vaardigheden bleken onvoldoende bij de huidige staf. Wellicht kan in 2013 opnieuw een poging worden ondernomen. Omdat alle studenten last hadden van honger gedurende de dag dat ze op Thembalethu waren is dagelijks een eenvoudig (brood)maal aangeboden. Aan het einde van het verslagjaar is duidelijk dat: er een verbetering in de huisvesting is gekomen door intrek te nemen in het educatiecentrum Jaarverslag

14 o de nieuwe tutor werkt ook in dezelfde ruimte als de studenten. Hierdoor is het contact met studenten beter mogelijk en kan ook de voortgang van de studie beter worden bewaakt. o er vijf studenten waren voor wie de opleiding werd gefinancierd door Thembalethu NL o per januari 2013 drie jongeren studeren via UNISA en één een administratieve opleiding doet. o er een computerdeskundige is die de studenten helpt bij het gebruik van internet en computerprogramma s o er geen nieuwe studenten zijn bijgekomen o in 2013 zal vooral aandacht worden besteed aan begeleiding opdat de studenten op de goede weg blijven gaan. o in 2013 zal worden geprobeerd een bridging course op te zetten. Verder zijn de volgende afspraken gemaakt: Potentiële studenten voor 2014 worden al in de 11e of 12e klas voorbereid op hun vervolgstudie; In NL moet tijdig een opgave van nieuwe studenten zijn zodat er voldoende tijd is voor het werven van fondsen/peetschappen; tijdens werkbezoeken in 2013 zal specifiek aandacht worden gegeven aan monitoren van studiegegevens en mogelijk verbeteren van de kwaliteit van begeleiding. Op grond van bovenstaande punten en overwegingen is een voorzichtig positief oordeel uitgesproken over de gang van zaken van de pilot en gaat het project door in C ONDERSTEUNING: VOOR ONDERWEG Ondersteuning als derde pijler van het beleid, is een logische consequentie van de beide andere gebieden waarop Thembalethu Nederland actief is, te weten Onderdak en Onderwijs. Ondersteuning moet daarom worden gezien als een permanent proces in de ruimste zin van het woord. Als consequentie van de keuzes die zijn gemaakt op het gebied van Consolidatie van Beleid (zie hoofdstuk 1), zijn aandacht en investeringen rond het project Sustainability Plan teruggetrokken. Dat plan beoogde een vorm van directe ondersteuning van het management team bij het aansturen, leiding geven aan en organiseren van THBC als geheel. Daar waar sprake is van management op of bij een bepaald project, bijvoorbeeld het Educatiecentrum, komt de aandacht voor het trainen op het gebied van management 10 Jaarverslag 2012

15 vaardigheden weer terug, zij het in een wat gewijzigde vorm. Dat verklaart ook waarom in het bijgestelde ontwikkelingsplan sprake is van training; die training is meer specifiek bedoeld voor het management team van het Educatiecentrum in management vaardigheden. Werkoverleg in het Education Centre C.1 Advisering Deze vorm van Ondersteuning komt het meest duidelijk tot uitdrukking in de werkbezoeken die ca. drie keer per jaar door bestuursleden worden gebracht aan THBC in Zuid Afrika. De voorbereiding van deze bezoeken gebeurd in de bestuursvergaderingen in de vorm van het opstellen van een agenda; de verslaglegging daarvan bestaat uit 3 onderdelen: een publieksverslag dat op de website komt; een intern werkverslag met concrete afspraken, berekeningen en gemaakte afspraken; een in het Engels gestelde korte samenvatting van publieks- en internetwerkverslag dat aan de leiding van THBC wordt gezonden en de basis vormt voor een volgend bezoek. C.2 Bemiddeling Deze vorm van Ondersteuning komt tot uitdrukking in het behulpzaam zijn bij verschillende onderhandelingen met relevante organisaties in Zuid Afrika en ook in Nederland. Daarnaast blijkt de bemiddeling ook nodig te zijn bij het opstellen van projectaanvragen bij Nederlandse organisaties en instellingen. Jaarverslag

16 C.3 Communicatie Het blijkt in bijna alle situaties dat goede communicatie, een absolute voorwaarde is voor succes. Daaraan kan veel worden gedaan tussen Nederland en Zuid-Afrika in digitale vorm en een enkele keer ook telefonisch. Echter, de eerder genoemde werkbezoeken zijn hier van cruciaal belang, omdat je ter plaatse bent en zo een bijdrage kan leveren aan wederzijds begrip, groetend vertrouwen en wederzijds respect. C.4 Organisatieversterking In het jaarverslag van 2011 is uitvoerig bericht over de redenen waarom het Sustainability Plan is stopgezet. Samenvattend moest worden geconcludeerd dat dit plan een brug te ver was. Of het ooit nog een keer kan worden opgepakt, is een open vraag. We hebben begrepen dat een van de organisaties waarmee THNL samenwerkt, te weten De Verre Naasten, gelukkig wel op dit gebied nog actief is. In dit verband is het relevant te vermelden dat bij de ontwikkeling van het Sustainability Plan, THNL is ondersteund door een samenwerkingsverband met Wereldkinderen in den Haag, Wilde Ganzen in Hilversum en de zojuist genoemde Verre Naasten in Zwolle. Nederland houdt zich gelukkig wel bezig met Organisatieversterking waar het gaat op projectniveau. Voorbeeld hiervan zijn de trainingen die door Zuid Afrikaanse deskundigen worden gegeven en door THNL gefinancierd en de trainingen die tijdens werkbezoeken worden gegeven. C.5 Ondersteuning bij vervoer Een kleine projectgroep heeft onder de paraplu van THNL enkele jaren geleden de kosten van aanschaf, onderhoud, financiering van de chauffeur, e.d. van een auto gefinancierd voor het vervoer van zieke mensen van en naar het ziekenhuis. Dat project, is volgens planning, medio 2011 beëindigd. 12 Jaarverslag 2012

17 3 EVALUATIE ONTWIKKELINGSPLAN Het Ontwikkelingsplan zoals dat in het jaarverslag 2011 was vastgelegd, betrof de volgende componenten en bedragen: A. Onderdak Huisjes 2. Exploitatie Kidsclubs 4. Garantstelling exploitatie EC B. Onderwijs Opleiding/studiebeurzen C. Ondersteuning Werkbezoeken (3 x 2 personen) 2. Training management EC EVALUATIE ONTWIKKELINGEN 2012 A. Onderdak Bouw van huis en exploitatie kidsclub zijn in 2012 gerealiseerd als gepland. Voor 2014 is de bouw van een derde kidsclub voorzien in combinatie met het ID-project. Door de vertraging in de bouw/oplevering van het Educatiecentrum is de garantstelling exploitatie doorgeschoven naar 2013 e.v. B. Onderwijs Het aantal studiebeurzen in 2012 bedroeg zes. In 2013 zullen het er vier zijn i.v.m. beëindiging studies en prioriteitstelling van de opstart van het kidsclub/id-project door THBC. In de loop van 2014 loopt het huidige studieproject ten einde. Beslissingen omtrent de vorm en financiering van het vervolgtraject moeten nog worden genomen en laten zich om die reden nu nog niet begroten. Jaarverslag

18 C. Ondersteuning Advies en begeleiding binnen het kader van goed voorbereide werkbezoeken wordt gecontinueerd. Voor het nieuw te starten ID-project is voor 2013 een aanloopbudget gereserveerd van EUR De vervolgkosten in 2014 e.v. laten zich op dit moment nog niet begroten. 14 Jaarverslag 2012

19 4 BIJGESTELD ONTWIKKELINGSPLAN De evaluatie van de ontwikkelingen 2012 heeft geleid tot een bijstelling van het ontwikkelingsplan voor de jaren daarna en wel als volgt: A. Onderdak Huisjes Bouw 3 e Kidsclub B. Onderwijs Opleiding/studiebeurzen C. Ondersteuning Exploitatie kidsclubs (2) (2) (3) 2. Garantstelling exploitatie EC ID-project Training Werkbezoeken (3 x 2 personen) Jaarverslag

20 5 FINANCIËN INKOMSTEN In 2012 werd EUR aan inkomsten gegenereerd. EUR werd rechtstreeks aan Thembalethu Nederland gedoneerd en EUR waren de baten uit gezamenlijke acties, met name als resultaat van de in 2011/2012 door THNL en Wilde Ganzen gehouden actie ten behoeve van de bouw van het Educatiecentrum. De rente inkomsten bedroegen EUR BESTEDING AAN DOELEINDEN Onderdak In 2012 werd EUR aangewend voor de bouw van het 45 e huisje, het zgn. 2 e Bierens huis (vernoemd naar de sponsor Bierens Advocaten uit Veghel) en de aanbouw aan een bestaand huis t.b.v. opname van twee adoptief/weeskinderen. Aan de afwerking van het Educatiecentrum werd een bedrag van EUR besteed. Onderwijs Voor onderhoud en exploitatie van de twee kidsclubs is EUR gedoneerd, vooral dankzij de bijdrage van sponsor Vielvoye Foundation. Onderwijs Aan zes studiebeurzen werd een bedrag van EUR uitgegeven. Ondersteuning De kosten van ondersteuning in het kader van de werkbezoeken bedroegen EUR Training Trainingskosten van het management van het Educatiecentrum bedroegen EUR Jaarverslag 2012

21 Uitvoeringskosten De kosten van beheer en administratie bedroegen EUR Resultaat en beschikbare middelen Het resultaat ad EUR is toegevoegd aan de Reserve. Ultimo 2012 bedroegen de liquide middelen EUR Jaarverslag

22 6 STATUTAIRE GEGEVENS RECHTSVORM STATUTAIRE NAAM STATUTAIREZETEL ADRES CORRESPONDENTIEADRES : STICHTING : STICHTING THEMBALETHU NEDERLAND : AMSTERDAM : ROZENGRACHT 128, 1016 NJ AMSTERDAM : STATIONSSTRAAT 134, 3131 PV VLAARDINGEN TELEFOONNUMMER : DOMEINNAAM ADRES : : KAMER VAN KOOPHANDEL : DOSSIERNUMMER EERSTE INSCHRIJVING : STATUTAIRE DOELSTELLING : De stichting heeft ten doel: het ondersteunen van Thembalethu Home Based Care (THBC) in Zuid Afrika, met name op het gebied van Onderdak, Onderwijs en Ondersteuning. BESTUUR 2012 Voorzitter : Christiaan Eckhart Secretaris : Sigrid van der Laan Penningmeester : Dick de Wilde Bestuurslid : Frieda Janssen Bestuurslid : René Drost PR en communicatie : Gerrie de Valk 18 Jaarverslag 2012

23 BIJLAGE: JAARREKENING 2012 EN BEOORDELINGSVERKLARING Jaarverslag

24 20 Jaarverslag 2012

25 Jaarverslag

26 22 Jaarverslag 2012

27 Jaarverslag

28 24 Jaarverslag 2012

29 Jaarverslag

30 26 Jaarverslag 2012

31 Jaarverslag

32 28 Jaarverslag 2012

33

34 Stichting Thembalethu Nederland Rozengracht NJ Amsterdam Telefoon: of gironummer: Jaarverslag 2012

ONDERDAK ONDERWIJS ONDERSTEUNING

ONDERDAK ONDERWIJS ONDERSTEUNING Jaarverslag 2015 PIJLERS VAN HET BELEID ONDERDAK ONDERWIJS ONDERSTEUNING voor nu voor de toekomst voor onderweg INHOUDSOPGAVE Voorwoord pag. 2 1 Algemeen beleid pag. 3 - Consolidatie van beleid - Hoofdactiviteiten

Nadere informatie

Jaarverslag 2013. Stichting Thembalethu Nederland PIJLERS VAN HET BELEID. ONDERDAK ONDERWIJS ONDERSTEUNING voor nu voor de toekomst voor onderweg

Jaarverslag 2013. Stichting Thembalethu Nederland PIJLERS VAN HET BELEID. ONDERDAK ONDERWIJS ONDERSTEUNING voor nu voor de toekomst voor onderweg Stichting Thembalethu Nederland Jaarverslag 2013 PIJLERS VAN HET BELEID ONDERDAK ONDERWIJS ONDERSTEUNING voor nu voor de toekomst voor onderweg INHOUDSOPGAVE Voorwoord... 1 1 Algemeen beleid... 1 Consolidatie

Nadere informatie

www.thembalethu Verslag werkbezoek Christiaan Eckhart en Gerrie de Valk

www.thembalethu Verslag werkbezoek Christiaan Eckhart en Gerrie de Valk www.thembalethu Verslag werkbezoek Christiaan Eckhart en Gerrie de Valk 14 november - 2 december 2012 Werkbezoek We werden weer zeer hartelijk ontvangen die eerste dag, donderdag de 16e november. Christiaan

Nadere informatie

Beleidsplan stichting "Comedor Infantil" 2015-2020

Beleidsplan stichting Comedor Infantil 2015-2020 Uitgegeven door: Stichting Comedor Infantil Datum: december 2014 Status: Definitief Versienummer: 2.0 Beleidsplan stichting "Comedor Infantil" 2015-2020 Inhoudsopgave Inhoudsopgave... 2 Voorwoord... 3

Nadere informatie

Jaarverslag 2011. Stichting Vrienden van Umthombo

Jaarverslag 2011. Stichting Vrienden van Umthombo Jaarverslag 2011 Stichting Vrienden van Umthombo Inhoudsopgave Jaarverslag 2011... 1 Stichting Vrienden van Umthombo... 1 Inhoudsopgave... 2 Inleiding... 3 Huidig beleid... 4 Missie... 4 Doelstelling...

Nadere informatie

2. Werkzaamheden...5 2.1 Organisatieontwikkeling...5 2.2 Voorlichting en fondsenwerving...7 2.3 Activiteiten...8

2. Werkzaamheden...5 2.1 Organisatieontwikkeling...5 2.2 Voorlichting en fondsenwerving...7 2.3 Activiteiten...8 JAARVERSLAG 2005 Inhoudsopgave 1. Bestuursverslag...3 1.1 Algemeen...3 1.2 Doelstelling...3 1.3 Bestuur...4 1.4 Comité van aanbeveling...4 1.5 Banden met Tastite...4 1.6 CBF-keurmerk...4 2. Werkzaamheden...5

Nadere informatie

Verslag werkbezoek 8-16 maart 2012

Verslag werkbezoek 8-16 maart 2012 Verslag werkbezoek 8-16 maart 2012 koerswijziging en monitoren van projecten René Drost en Christiaan Eckhart Verslag werkbezoek René Drost en Christiaan Eckhart Wat er aan vooraf ging: In het jaar 2011

Nadere informatie

meerjarig beleidsplan van de Stichting Masibambisane

meerjarig beleidsplan van de Stichting Masibambisane meerjarig beleidsplan van de Stichting Masibambisane In dit plan wordt het beleid voor de komende jaren vastgelegd. Het geeft inzicht in de manier waarop de Stichting Masibambisane haar doelstellingen

Nadere informatie

Stichting Sizanani Amsterdam

Stichting Sizanani Amsterdam Stichting Sizanani Amsterdam Rapport jaarrekening 1 maart 2013-28 februari 2014 Adres: Willem Pijperstraat 172 2551 CP s-gravenhage KvK no.: 41213848 1 JAARVERSLAG 2013-2014 INHOUD Paginanummer 1. Bestuur

Nadere informatie

Project Koffie Wasstation Rwanda.

Project Koffie Wasstation Rwanda. Project Koffie Wasstation Rwanda. Het project is uitgevoerd op initiatief van de vrouwen coöperatie in Rwanda: ABATERANINKUNGA. In Nederland is dit project ondersteund door de Stichting Afrika 2007 Zwolle

Nadere informatie

Stichting St. Luke's Hospital Malawi. Beleidsplan

Stichting St. Luke's Hospital Malawi. Beleidsplan Stichting St. Luke's Hospital Malawi Beleidsplan 2014-2016 INHOUD 1. Voorwoord 2. Inleiding 3. Doelstelling 4. Ondersteunen en organisatie projecten 5. Exploitatie: Fondsenwerving Besteding van de donaties,

Nadere informatie

Beleidsplan Stichting Smile on a Face

Beleidsplan Stichting Smile on a Face Beleidsplan Stichting Smile on a Face 2016-2018 Beleidsplan Stichting Smile on a Face Januari 2016 Page 2 of 9 INHOUD: 1 VOORWOORD... 3 2 DOELSTELLINGEN VAN DE STICHTING... 3 2.1 MISSIE EN DOEL... 3 2.2

Nadere informatie

DOCTORS FOR MOZAMBIQUE STICHTING JAARREKENING 2014

DOCTORS FOR MOZAMBIQUE STICHTING JAARREKENING 2014 DOCTORS FOR MOZAMBIQUE STICHTING JAARREKENING 2014 Vastgesteld door het bestuur op 11 maart 2015 INHOUDSOPGAVE JAARVERSLAG VAN HET BESTUUR 3 BALANS PER 31 DECEMBER 2014 6 STAAT VAN BATEN EN LASTEN 2014

Nadere informatie

Jaarverslag 2003. De bestuursleden zijn:

Jaarverslag 2003. De bestuursleden zijn: Jaarverslag 2003 Jaarverslag 2003 Op 11 juli 2003 werd de Stichting Kondanani Nederland opgericht. Op die datum is de akte gepasseerd bij notaris Mr.H.L.J.Kamps te Leiden. Tevens staat de Stichting ingeschreven

Nadere informatie

JAARVERSLAG 2012 VICTORY HOPE NEDERLAND

JAARVERSLAG 2012 VICTORY HOPE NEDERLAND JAARVERSLAG 2012 VICTORY HOPE NEDERLAND Inhoud 1. Inleiding 2. Financiële verantwoording 2.1 Balans per 31-12-2013 2.2 Staat van baten en lasten 2012 2.3 Toelichting 2.4 Kascontrole 3. Activiteiten 3.1

Nadere informatie

Jaarverslag Stichting Kabanga Hospital Foundation Oscar Wildestraat AR Groningen.

Jaarverslag Stichting Kabanga Hospital Foundation Oscar Wildestraat AR Groningen. Jaarverslag 2012 Stichting Kabanga Hospital Foundation Oscar Wildestraat 43 9746AR Groningen www.kabangahospitalfoundation.org Inhoudsopgave 1. Inleiding blz. 3 2. Ontstaan van de stichting blz. 4 3. Doelstelling

Nadere informatie

Checklist. Informatievoorziening. Grote Projecten

Checklist. Informatievoorziening. Grote Projecten Checklist Informatievoorziening Grote Projecten Najaar 2010 Rekenkamercommissie Berkelland, Bronckhorst, Lochem, Montferland 1. Inleiding De uitvoering van grote projecten in Nederland heeft nogal eens

Nadere informatie

THEMBALETHU. Nieuwsbrief Juli 2016

THEMBALETHU. Nieuwsbrief Juli 2016 THEMBALETHU Nieuwsbrief Juli 2016 Gerard en Frieda zijn van 23-04-2016 tot 31-05-2016 weer in Zuid-Afrika geweest om te kijken hoe de stand van zake ter plekke is. In deze nieuwsbrief vind je het verslag

Nadere informatie

JAARVERSLAG 2013 VICTORY HOPE NEDERLAND. KvK nummer 02094816 www.victoryhope.nl BIC ABNANL2A Fiscaal nummer 816869455 Rekening nummer 43.53.35.

JAARVERSLAG 2013 VICTORY HOPE NEDERLAND. KvK nummer 02094816 www.victoryhope.nl BIC ABNANL2A Fiscaal nummer 816869455 Rekening nummer 43.53.35. JAARVERSLAG 2013 VICTORY HOPE NEDERLAND Inhoud 1. Inleiding 2. Financiële verantwoording 2.1 Balans per 31-12-2013 2.2 Staat van baten en lasten 2013 2.3 Toelichting 2.4 Kascontrole 3. Activiteiten 3.1

Nadere informatie

JAARVERSLAG 2014 STICHTING STEUN WOONVERENIGING DE BURGH. Inhoudsopgave. voorwoord pagina 2. doelstelling pagina 3. organisatie pagina 3

JAARVERSLAG 2014 STICHTING STEUN WOONVERENIGING DE BURGH. Inhoudsopgave. voorwoord pagina 2. doelstelling pagina 3. organisatie pagina 3 JAARVERSLAG 2014 STICHTING STEUN WOONVERENIGING DE BURGH Inhoudsopgave voorwoord pagina 2 doelstelling pagina 3 organisatie pagina 3 financiering woonproject pagina 4 activiteiten pagina 4 inkomsten en

Nadere informatie

Financieel jaarverslag Salek 2010

Financieel jaarverslag Salek 2010 Financieel jaarverslag Salek 2010 Bestuur Salek Juli 2011 Inhoudsopgave 1. Inleiding...3 2. Stichting Salek in 2010...4 3. Project Namu...5 3.1 Het project...5 3.2 Deelproject watervoorziening...6 4. Financieel

Nadere informatie

Jaarverslag 2014. Stichting Madamfo Contactadres: J. Claessens De Scheerder 40 5506 BM Veldhoven. www.madamfo.com

Jaarverslag 2014. Stichting Madamfo Contactadres: J. Claessens De Scheerder 40 5506 BM Veldhoven. www.madamfo.com Jaarverslag 2014 Stichting Madamfo is opgericht in 1997 en ondersteunt in Ghana projecten op het gebied van gezondheidszorg en onderwijs. Madamfo is het Ghanese woord voor vriend. Stichting Madamfo Contactadres:

Nadere informatie

Aan de directie en het bestuur van de Stichting de Brug, Capellastraat 34, 7771 XM Hardenberg JAARREKENING 2012

Aan de directie en het bestuur van de Stichting de Brug, Capellastraat 34, 7771 XM Hardenberg JAARREKENING 2012 Aan de directie en het bestuur van de Stichting de Brug, Capellastraat 34, 7771 XM Hardenberg INHOUDSOPGAVE 1 VERSLAG Bladzijde 1.1 Algemeen 4 1.2 Informatie over de stichting 4 1.3 Namen bestuurders/directie

Nadere informatie

Beleidsplan van Stichting Ibhongo

Beleidsplan van Stichting Ibhongo Inleiding Er leven in Zuid- Afrika 18 miljoen kinderen. 360.000 daarvan zijn naar schatting geïnfecteerd met HIV. 5 miljoen kinderen wonen in overvolle townships, met behuizing en hygiëne in slechte staat.

Nadere informatie

Stichting Vrienden van Onze Taal s-gravenhage

Stichting Vrienden van Onze Taal s-gravenhage s-gravenhage Jaarrekening 2012 31 mei 2013-1 - Inhoud Blad Jaarrekening 2012 3 Bestuursverslag 4 Jaarrekening 7 Balans per 31 december 2012 8 Staat van baten en lasten over 2012 9 Toelichting op de balans

Nadere informatie

Huishoudelijk Reglement. van

Huishoudelijk Reglement. van Huishoudelijk Reglement van Versie: 1.1 Vastgesteld door bestuur d.d.: 29 december 2013 Inhoudsopgave A. STICHTING EMETOFOBIE BESTUURLIJK... 3 I. ALGEMEEN... 3 II. DOELSTELLING VAN STICHTING EMETOFOBIE:...

Nadere informatie

STICHTING HOVERAID NEDERLAND Ingeschreven bij de Kamer van Koophandel onder nummer 24398318

STICHTING HOVERAID NEDERLAND Ingeschreven bij de Kamer van Koophandel onder nummer 24398318 PUBLICATIE BETREFFENDE KALENDERJAAR 2012 STICHTING HOVERAID NEDERLAND Ingeschreven bij de Kamer van Koophandel onder nummer 24398318 Contactgegevens STICHTING HOVERAID NEDERLAND Website: www.hoveraid.nl

Nadere informatie

JAARVERSLAG 2014 STICHTING VRIENDEN VAN HET JEUGD- EN JONGERENCENTRUM DON BOSCO APELDOORN. Inhoudsopgave. Inhoudsopgave... blz. 2. Voorwoord... blz.

JAARVERSLAG 2014 STICHTING VRIENDEN VAN HET JEUGD- EN JONGERENCENTRUM DON BOSCO APELDOORN. Inhoudsopgave. Inhoudsopgave... blz. 2. Voorwoord... blz. JAARVERSLAG 2014 JAARVERSLAG 2014 STICHTING VRIENDEN VAN HET JEUGD- EN JONGERENCENTRUM DON BOSCO APELDOORN Inhoudsopgave Inhoudsopgave... blz. 2 Voorwoord... blz. 3 Jaarverslag... blz. 4 Ondernomen activiteiten

Nadere informatie

BELEIDSPLAN STICHTING VRIENDEN VAN MSVN-FRYSLÂN

BELEIDSPLAN STICHTING VRIENDEN VAN MSVN-FRYSLÂN BELEIDSPLAN STICHTING VRIENDEN VAN MSVN-FRYSLÂN Meerjarenbeleidsplan 2016 2019 Voorwoord Voor u ligt het beleidsplan 2016-2019 van Stichting Vrienden van MSVN-Fryslân. In dit beleidsplan staan de activiteiten

Nadere informatie

Jaarverslag 2010 Stichting Djappoleen, te Velp

Jaarverslag 2010 Stichting Djappoleen, te Velp Jaarverslag 2010 Jaarverslag 2010 Stichting Djappoleen, te Velp Inhoudsopgave Inhoudsopgave...1 Inleiding...2 Bestuur...2 Communicatie en Promotie...2 Fondswerving...2 Projecten...2 Plannen...3 Financieel

Nadere informatie

Jaarrekening 2010 Stichting Beetje Beter

Jaarrekening 2010 Stichting Beetje Beter Jaarrekening 2010 Stichting Beetje Beter Stichting Beetje Beter Nicolaas Beetslaan 66 2273 RD VOORBURG www.beetjebeter.nl INHOUDSOPGAVE BESTUURSVERSLAG 2 Balans per 31 december 2010 6 Staat van baten en

Nadere informatie

Beleidsplan Periode

Beleidsplan Periode Beleidsplan Periode 2011 2021 Stichting wijkraad Leuken Postbus 10257 6000 CG Weert Kvk nr. 41066676 Fiscaal nr. 802606568 Vastgesteld door het bestuur op 20 december 2016 1. Inleiding In dit beleidsplan

Nadere informatie

Stichting The Flame Foundation. Jaarrekening 2008

Stichting The Flame Foundation. Jaarrekening 2008 Stichting The Flame Foundation Jaarrekening 2008 Inhoudsopgave Jaarverslag 1 Balans per 31 december 2008 3 Staat van baten en lasten over 2008 4 Toelichting behorende tot de jaarrekening 2008 5 Overige

Nadere informatie

Stichting Vrienden van Cello JAARREKENING. Pagina 1

Stichting Vrienden van Cello JAARREKENING. Pagina 1 Stichting Vrienden van Cello JAARREKENING 2016 Rosmalen, 26 april 2017 Pagina 1 INHOUDSOPGAVE Pagina Inleiding 3 Verslag over 2016 4 Balans per 31 december 2016 6 Resultatenrekening 7 Waarderingsgrondslagen

Nadere informatie

1. Inleiding. Wij wensen u veel leesplezier! Bestuur van Stichting Kwasa. Robert Verboon Daniëlle van der Zande Esther de Vreede

1. Inleiding. Wij wensen u veel leesplezier! Bestuur van Stichting Kwasa. Robert Verboon Daniëlle van der Zande Esther de Vreede Jaarverslag 2009 Inhoud 1. Inleiding Voor u ligt het jaarverslag van Stichting Kwasa. Met dit document willen wij donateurs en andere geïnteresseerden inzicht bieden in de werkzaamheden en financiën van

Nadere informatie

Jaarverslag 2014. Sunny Side Up Foundation. Weleveld 18, 2151 JR Nieuw-Vennep. www.sunnysideupfoundation.com. KvK: 60369698 RSIN: 853879497

Jaarverslag 2014. Sunny Side Up Foundation. Weleveld 18, 2151 JR Nieuw-Vennep. www.sunnysideupfoundation.com. KvK: 60369698 RSIN: 853879497 Jaarverslag 2014 Sunny Side Up Foundation Weleveld 18, 2151 JR Nieuw-Vennep www.sunnysideupfoundation.com KvK: 60369698 RSIN: 853879497 Bank: NL34 INGB 0006482112 De inhoud 1. Het voorwoord... 3 2. Het

Nadere informatie

Jaarverslag 2014 Assen, juni 2015 1

Jaarverslag 2014 Assen, juni 2015 1 Jaarverslag 2014 Assen, juni 2015 1 Inhoud Inhoud...2 1.Jaarverslag...3 2.Jaarrekening 2014...5 3. Overige gegevens...11 2 1. Jaarverslag 1.1. Algemene informatie Stichting Vrienden Leonardo Assen Boomgaard

Nadere informatie

Stichting Vrienden van het Waterlandziekenhuis. Beleidsplan 2014

Stichting Vrienden van het Waterlandziekenhuis. Beleidsplan 2014 Stichting Vrienden van het Waterlandziekenhuis Beleidsplan 2014 Purmerend, december 2013 1 Inhoud 1. De stichting Statutaire doelstelling Bestuursleden Beloningsbeleid Officiële gegevens 2. Strategie Missie

Nadere informatie

Stichting Vrienden van Onze Taal s-gravenhage

Stichting Vrienden van Onze Taal s-gravenhage s-gravenhage Jaarrekening 2014 18 juni 2015-1 - Inhoud Blad Jaarrekening 2014 3 Bestuursverslag 4 Jaarrekening 7 Balans per 31 december 2014 (na bestemming batig saldo) 8 Staat van baten en lasten over

Nadere informatie

Stichting OKI. Wonen, werken en ontwikkelen onder begeleiding. Periode 2011-2016

Stichting OKI. Wonen, werken en ontwikkelen onder begeleiding. Periode 2011-2016 Stichting OKI Wonen, werken en ontwikkelen onder begeleiding Periode 2011-2016 Bezoekadres : Eslaan 2 1401 EG Bussum www.stichtingoki.nl fiscaal nummer : 850376476 Beleidsplan Stichting OKI 1. Inleiding

Nadere informatie

DOCTORS FOR MOZAMBIQUE STICHTING JAARREKENING 2013

DOCTORS FOR MOZAMBIQUE STICHTING JAARREKENING 2013 DOCTORS FOR MOZAMBIQUE STICHTING JAARREKENING 2013 Vastgesteld door het bestuur op 26 februari 2014 INHOUDSOPGAVE JAARVERSLAG VAN HET BESTUUR 3 BALANS PER 31 DECEMBER 2013 5 STAAT VAN BATEN EN LASTEN 2013

Nadere informatie

Jaarverslag 2012 Stichting Vrienden van De Goede Zorg

Jaarverslag 2012 Stichting Vrienden van De Goede Zorg Jaarverslag 2012 Stichting Vrienden van De Goede Zorg N.13-08 Onderwerp : Jaarverslag Stichting Vrienden van De Goede Zorg 1 januari 2012 tot en met 31 december 2012 Inleiding Voor u ligt het derde jaarverslag

Nadere informatie

Beleidsplan Stichting Wij Helpen (2012)

Beleidsplan Stichting Wij Helpen (2012) Beleidsplan Stichting Wij Helpen (2012) 1 INLEIDING In 2012 heb ik in samen met mijn vader een reis door Sri Lanka gemaakt. Mijn vader is hier al meerdere malen geweest en kent de lokale bevolking. Hij

Nadere informatie

Oosterweg 4 6602 HD Wijchen Jaarverslag 2013

Oosterweg 4 6602 HD Wijchen Jaarverslag 2013 Jaarverslag 2013 1. Oprichting en doelstelling De Stichting Wijchen Wereldwijd is in 2009 ontstaan uit een samenwerking tussen De Rooms Katholieke parochie De Twaalf Apostelen en de Protestantse gemeente

Nadere informatie

Jaarverslag 2009-2010

Jaarverslag 2009-2010 Jaarverslag 2009-2010 Inleiding De Stichting Kaamba Neere is opgericht op 21 mei 2008. Doelstelling van de stichting is het verlenen van hulp en steun aan de inwoners van Burkina Faso. Het doel is om kleinschalige

Nadere informatie

Beleidsplan Stichting Tanzania Ubuntu Academy

Beleidsplan Stichting Tanzania Ubuntu Academy Beleidsplan Stichting Tanzania Ubuntu Academy 2011-2015 Inhoud: 1. Activiteiten van de Stichting Tanzania Ubuntu Academy 2. Wijze werving van gelden 3. Beheer van de stichting Tanzania Ubuntu Academy 4.

Nadere informatie

JAARVERSLAG 2015 STICHTING CHILDREN'S FOODURE NAARDEN INHOUD 1

JAARVERSLAG 2015 STICHTING CHILDREN'S FOODURE NAARDEN INHOUD 1 JAARVERSLAG 2015 STICHTING CHILDREN'S FOODURE NAARDEN INHOUD 1 Algemeen 2 Staat van herkomst en besteding van de geldmiddelen over 2015 4 Staat van baten en lasten en begrotingen over 2014, 2015 en 2016

Nadere informatie

Jaarverslag van Stichting ABaCus

Jaarverslag van Stichting ABaCus Jaarverslag van Stichting ABaCus 2011 Jaarverslag Stichting ABaCus 2011 1 Inhoudsopgave 1. Inleiding 2. Ontwikkelingen in 2011 2.1 Bestuursleden in Nederland 2.2 Werkgroepen 2.3 Impulsis 3. De Projecten

Nadere informatie

Stichting Paleis van de Verdraagzaamheid

Stichting Paleis van de Verdraagzaamheid Jaarplan 2011 Stichting Paleis van de Verdraagzaamheid www.paleisvandeverdraagzaamheid.nl Verdraagzaamheid is respect en waardering voor en acceptatie van de rijke verscheidenheid van de culturen in onze

Nadere informatie

FINANCIEEL VERSLAG STICHTING HILL WHEELER FOUNDATION 2010. De Stichting Hill Wheeler Foundation is formeel opgericht op 25 april 2007.

FINANCIEEL VERSLAG STICHTING HILL WHEELER FOUNDATION 2010. De Stichting Hill Wheeler Foundation is formeel opgericht op 25 april 2007. FINANCIEEL VERSLAG STICHTING HILL WHEELER FOUNDATION 2010 Stichting Hill Wheeler Foundation 2010 De Stichting Hill Wheeler Foundation is formeel opgericht op 25 april 2007. De Stichting is statutair gevestigd

Nadere informatie

Stichting Tumani Tenda Development Fund Jaarverslag 2015

Stichting Tumani Tenda Development Fund Jaarverslag 2015 Stichting Tumani Tenda Development Fund Jaarverslag 2015 Abaraka voor onze mooie nieuwe Kleuterschool! We hopen dat jullie onze juffen en meesters ook verder zullen helpen. 2 INLEIDING Binnen het TTDF

Nadere informatie

Jaarverslag 2014 19-1-2015

Jaarverslag 2014 19-1-2015 Jaarverslag 2014 19-1-2015 Voorwoord... 3 Het bestuur... 3 Het ontstaan van Stichting Estafetteloop... 4 De Stichting Estafetteloop... 4 De 100 van Spijkenisse... 5 Hoe werkt het... 5 Het goede doel...

Nadere informatie

Jaarverslag Stichting Vrienden van Nadirkonyen

Jaarverslag Stichting Vrienden van Nadirkonyen 2011 Jaarverslag Stichting Vrienden van Nadirkonyen Stichting Vrienden van Nadirkonyen Jaarverslag Stichting Vrienden van Nadirkonyen 2011 Stichting Vrienden van Nadirkonyen Ringbaan West 116 5041 LS Tilburg

Nadere informatie

Zutphen -Warnsveld Bundel t.b.v. de algemene voorjaarsvergadering op 15 februari 2011 VACATURES EN BIJBEHORENDE PROFIELEN

Zutphen -Warnsveld Bundel t.b.v. de algemene voorjaarsvergadering op 15 februari 2011 VACATURES EN BIJBEHORENDE PROFIELEN VACATURES EN BIJBEHORENDE PROFIELEN Volgens de herziene Statuten en Reglementen van de Partij van de Arbeid, zoals vastgesteld tijdens het afgelopen congres 2012, worden zowel de voorzitter als de penningmeester

Nadere informatie

DOCTORS FOR MOZAMBIQUE STICHTING JAARREKENING 2015

DOCTORS FOR MOZAMBIQUE STICHTING JAARREKENING 2015 DOCTORS FOR MOZAMBIQUE STICHTING JAARREKENING 2015 Vastgesteld door het bestuur op 14 april 2016 INHOUDSOPGAVE JAARVERSLAG VAN HET BESTUUR 3 BALANS PER 31 DECEMBER 2015 6 STAAT VAN BATEN EN LASTEN 2015

Nadere informatie

Stichting Tumani Tenda Development Fund Jaarverslag 2014

Stichting Tumani Tenda Development Fund Jaarverslag 2014 Stichting Tumani Tenda Development Fund Jaarverslag 2014 Amy Sonko vraagt: steun de bouw van mijn nieuwe Kleuterschool nu de oude door termieten wordt opgegeten 2 INLEIDING Binnen het TTDF zijn er twee

Nadere informatie

Stichting Kalinga Jaarverslag 2008

Stichting Kalinga Jaarverslag 2008 Stichting Kalinga Dit rapport heeft 16 pagina s 1 Inhoudsopgave Jaarverslag 3 Algemene informatie 3 Gang van zaken gedurende het boekjaar 3 De verwachte gang van zaken op de Filippijnen 4 Het bestuur 4

Nadere informatie

Jaarverslag. Stichting Suba Nederland Kameelstraat 19 6531 RN Nijmegen tel. 024-3510245 e-mail: info@subanederland.nl www.subanederland.

Jaarverslag. Stichting Suba Nederland Kameelstraat 19 6531 RN Nijmegen tel. 024-3510245 e-mail: info@subanederland.nl www.subanederland. Jaarverslag 2015 Stichting Suba Nederland Kameelstraat 19 6531 RN Nijmegen tel. 024-3510245 e-mail: info@subanederland.nl www.subanederland.nl Stichting Suba Nederland Jaarverslag 2015 1 JAARVERSLAG STICHTING

Nadere informatie

Stichting Beetje Beter Jaarrekening 2008

Stichting Beetje Beter Jaarrekening 2008 Stichting Beetje Beter Jaarrekening 2008 Stichting Beetje Beter Nicolaas Beetslaan 66 2273 RD VOORBURG www.beetjebeter.nl INHOUDSOPGAVE Bestuursverslag 2 Balans per 31 december 2008 5 Staat van baten en

Nadere informatie

DOCTORS FOR MOZAMBIQUE STICHTING JAARREKENING 2016

DOCTORS FOR MOZAMBIQUE STICHTING JAARREKENING 2016 DOCTORS FOR MOZAMBIQUE STICHTING JAARREKENING 2016 Vastgesteld door het bestuur op 23 maart 2017 INHOUDSOPGAVE JAARVERSLAG VAN HET BESTUUR 3 BALANS PER 31 DECEMBER 2016 5 STAAT VAN BATEN EN LASTEN 2016

Nadere informatie

Verslag van de Kascontrolecommissie (KCC) van de NVBT over boekjaar 2013

Verslag van de Kascontrolecommissie (KCC) van de NVBT over boekjaar 2013 Renkum, 3 januari 2015 Verslag van de Kascontrolecommissie (KCC) van de NVBT over boekjaar 2013 Geachte leden, Inleiding De kascontrolecommissie, bestaande uit Betty Keizer en Shelley Gerritsen, heeft

Nadere informatie

INHOUD: 1. Voorwoord. 2. Oprichting van Stichting Terima Kasih. 3. Stichting Terima Kasih. 4. Activiteiten. 5. Conclusies

INHOUD: 1. Voorwoord. 2. Oprichting van Stichting Terima Kasih. 3. Stichting Terima Kasih. 4. Activiteiten. 5. Conclusies JAARVERSLAG 2013 Stichting Terima Kasih Vier-Morgenweg 6 (postadres) 6721 MS Bennekom KvK Utrecht nr. 50028235 Bankrekeningnr. NL05RABO 010.84.45.771 W.www.stichtingterimakasih.nl E. info@stichtingterimakasih.nl

Nadere informatie

Stichting Hopeful Children Center

Stichting Hopeful Children Center JAARREKENING 2013 Stichting Hopeful Children Center Wolweverslaan 13 3454 GK De Meern (NL) +31 (0)30 662 20 35 info@hopefulchildrencenter.org www.hopefulchildrencenter.org INHOUDSOPGAVE 1 VERSLAG 1.1 Algemeen

Nadere informatie

Jaarverslag Stichting Vrienden van El-Shadai

Jaarverslag Stichting Vrienden van El-Shadai Jaarverslag Stichting Vrienden van El-Shadai Over het jaar Stichting Vrienden van El-Shadai Krabbescheer 18 8265 JD Kampen Bankrekeningnummer: NL34 RABO 0155 5775 49 KVK: 08212101 Website: www.el-shadai.nl

Nadere informatie

Beleidsplan. Stichting Bachi Amaa

Beleidsplan. Stichting Bachi Amaa Beleidsplan Stichting Bachi Amaa 2014-2018 1. Inleiding Voor u ligt het beleidsplan van Stichting Bachi Amaa voor 2014 tot en met 2018. In het beleidsplan wordt het beleid, de missie, de doelstelling en

Nadere informatie

Stichting YUVALOKCHILD Sociaal en Financiëel jaarverslag 2014

Stichting YUVALOKCHILD Sociaal en Financiëel jaarverslag 2014 Stichting YUVALOKCHILD Sociaal en Financiëel jaarverslag 2014 bestuur YuvalokChild: Engel Antonides, voorzitter Rein Kremer, secretaris Betty Holsappel, penningmeester Linda Blaauw, lid Frans van Oorspronk,

Nadere informatie

Sponsorplan Triathlon Team H.O.P.E.

Sponsorplan Triathlon Team H.O.P.E. Sponsorplan Triathlon Team H.O.P.E. 2014-2016 Inhoudsopgave Voorwoord... 3 Wie zijn wij en wat doen wij... 4 Contactgegevens Team H.O.P.E.... 4 Logo en shirt Team H.O.P.E.... 4 Sponsoring bij Team H.O.P.E....

Nadere informatie

Jaarverslag 2013 Stichting Vrienden van De Goede Zorg

Jaarverslag 2013 Stichting Vrienden van De Goede Zorg Jaarverslag 2013 Stichting Vrienden van De Goede Zorg N.14-03 Onderwerp : Jaarverslag Stichting Vrienden van De Goede Zorg 1 januari 2013 tot en met 31 december 2013 Inleiding Voor u ligt het vierde jaarverslag

Nadere informatie

STICHTING SARINHA FINANCIEEL VERSLAG 2015

STICHTING SARINHA FINANCIEEL VERSLAG 2015 STICHTING SARINHA (KINDERHULP MOZAMBIQUE) Soest FINANCIEEL VERSLAG 2015 KVK dossiernummer 32113256 INHOUDSOPGAVE Jaarverslag bestuur Pagina Inleiding 4 Bestuurverslag 5 Toelichting op balans en staat van

Nadere informatie

Activiteiten verslag 2014

Activiteiten verslag 2014 Activiteiten verslag 2014 Voorwoord Stichting Talud richt zich op het ondersteunen van kleinschalige integrale kinderprojecten die voor ogen hebben de zelfredzaamheid van kinderen te vergoten. Dit doet

Nadere informatie

Because Education Matters

Because Education Matters Because Education Matters Jaarverslag Stichting Maanda 2014 Inhoudsopgave Jaarverslag 1. INLEIDING JAARVERSLAG STICHTING MAANDA...3 2. EEN KORTE TERUGBLIK...3 3. DOELEN EN RESULTATEN 2014...4 DOEL 1: ZEDUPADS...4

Nadere informatie

Beleidsplan. stichting Hof van Nagele. beleidsplan - stichting Hof van Nagele - Revisie 2912_A12

Beleidsplan. stichting Hof van Nagele. beleidsplan - stichting Hof van Nagele - Revisie 2912_A12 Beleidsplan stichting Hof van Nagele beleidsplan - stichting Hof van Nagele - Revisie 2912_A12 Inhoudsopgave Voorwoord 1 Missie, Visie, Doelen 2 Doelen 2 Bestuur 3 Werkwijze 3 Beheer en besteding van gelden

Nadere informatie

Beleidsplan en focus. Stichting LUGA Care

Beleidsplan en focus. Stichting LUGA Care Beleidsplan en focus Stichting LUGA Care Opgesteld door: Bestuur LUGA Care Datum laatste wijziging: 25-11-2014 Inleiding Dit beleidsplan is geschreven voor een ieder die kennis wil nemen c.q. geïnteresseerd

Nadere informatie

Beleidsplan Stichting Ayesha

Beleidsplan Stichting Ayesha Beleidsplan Stichting Ayesha Inhoud: 1. Werkzaamheden van de Stichting Ayesha 2. Wijze werving van gelden 3. Beheer van de stichting Ayesha 4. Besteding van de financiële middelen 2 1. Werkzaamheden van

Nadere informatie

Beleidsplan Joy for Children Hagestein, juli 2013

Beleidsplan Joy for Children Hagestein, juli 2013 Beleidsplan Joy for Children Hagestein, juli 2013 Beleidsplan Joy for Children juli 2013-1- Samenvatting Stichting Joy for Children beheert in India zes zorg- en onderwijscentra, waar 445 kinderen kleding,

Nadere informatie

Stichting Vrienden van Karakter

Stichting Vrienden van Karakter Stichting Vrienden van Karakter Jaarverslag 2014 Bestuursleden Vrienden van Karakter: dhr. drs. M. Krijgsheld dhr. P. Niesink mw. M. Verhoeven mw. drs. C. van Zijp Contactpersonen Karakter: mw. drs. B.

Nadere informatie

Jaarverslag 2011-2012

Jaarverslag 2011-2012 Jaarverslag 2011-2012 Inleiding Stichting Kaamba Neere is opgericht op 21 mei 2008. Doelstelling van de stichting is het verlenen van hulp en steun aan de inwoners van Burkina Faso. We willen kleinschalige

Nadere informatie

DOCTORS FOR MOZAMBIQUE STICHTING JAARREKENING 2012

DOCTORS FOR MOZAMBIQUE STICHTING JAARREKENING 2012 DOCTORS FOR MOZAMBIQUE STICHTING JAARREKENING 2012 Vastgesteld door het bestuur op 9 april 2013 INHOUDSOPGAVE JAARVERSLAG VAN HET BESTUUR 3 BALANS PER 31 DECEMBER 2012 5 STAAT VAN BATEN EN LASTEN 2012

Nadere informatie

Jaarrapport 2013 Stichting Missionair Diaconaal Centrum te Groningen. Januari 2014

Jaarrapport 2013 Stichting Missionair Diaconaal Centrum te Groningen. Januari 2014 Jaarrapport 2013 Stichting Missionair Diaconaal Centrum te Groningen Januari 2014 Inhoudsopgave 1. Inleiding 3 2. Jaarverslag van het bestuur 4 3. Jaarrekening Stichting Missionair Diaconaal Centrum 7

Nadere informatie

voorwoord Namens het bestuur, Hilde Jansen

voorwoord Namens het bestuur, Hilde Jansen jaarverslag 2013 voorwoord Met enige trots biedt de Stichting Vrienden van Rosa Manus hierbij haar jaarverslag 2013 aan. Een jaar waarin we in staat waren om nieuwe vrienden te werven, waarin we een aantal

Nadere informatie

Beleidsplan FairFriends Foundation 2014-2020. fa ir frie n d s

Beleidsplan FairFriends Foundation 2014-2020. fa ir frie n d s Beleidsplan FairFriends Foundation 2014-2020 fa ir frie n d s 1. Inleiding Dit beleidsplan is opgesteld om vast te leggen wat de toekomstvisie is van de Stichting Fairfriends Foundation. Hierin willen

Nadere informatie

Stichting Vrienden van Buddyzorg Limburg

Stichting Vrienden van Buddyzorg Limburg Jaarverslag Stichting Vrienden van Buddyzorg Limburg 2015 Voorwoord Voor u ligt het vijfde jaarverslag van de Stichting Vrienden van Buddyzorg Limburg, afgekort SVVBL. Met dit jaarverslag beogen wij verantwoording

Nadere informatie

zien dat het kan nieuwsbrief nummer 6 april 2014 stichting mensen uit de nood 25 jaar geleden werd de Stichting Mensen uit de Nood opgericht.

zien dat het kan nieuwsbrief nummer 6 april 2014 stichting mensen uit de nood 25 jaar geleden werd de Stichting Mensen uit de Nood opgericht. stichting mensen uit de nood zien dat het kan nieuwsbrief nummer 6 april 2014 25 jaar geleden werd de Stichting Mensen uit de Nood opgericht. Hoe blij de overige bestuursleden en ik daarmee zijn, liet

Nadere informatie

Raadsbijlage Voorstel inzake de sanering Stichting Peuterspeelzalen Eindhoven naar aanleiding van de Rapportage Ernst 5

Raadsbijlage Voorstel inzake de sanering Stichting Peuterspeelzalen Eindhoven naar aanleiding van de Rapportage Ernst 5 gemeente Eindhoven Dienst Maatschappelijke Ontwikkeling Raadsbijlage nummer 145 Inboeknummer OOU001696 Beslisdatum BRW 9 juni 2000 Dossiernummer 024.202 Raadsbijlage Voorstel inzake de sanering Stichting

Nadere informatie

Beleidsplan Stichting Ashleigh s Place SA

Beleidsplan Stichting Ashleigh s Place SA Beleidsplan Stichting Ashleigh s Place SA 20152016 Voorwoord In dit beleidsplan geven wij u graag een helder beeld van de activiteiten van Stichting Ashleigh s Place SA (APSA). Dit beleidsplan is geschreven

Nadere informatie

Beleidsplan Carelanka

Beleidsplan Carelanka Beleidsplan Carelanka 2016-2019 Inhoud: 1. Werkzaamheden van de Stichting 2. Wijze werving van gelden 3. Beheer van het vermogen 4. Besteding van het vermogen Beleidsplan Carelanka 2016-2019 2 1. Werkzaamheden

Nadere informatie

Beleidsplan Stichting Hartslag Best 2017

Beleidsplan Stichting Hartslag Best 2017 Inhoud De situatie op 1 januari 2017... 2 Doelstelling Stichting Hartslag Best... 3 Uitwerking doelstelling... 3 Financiën... 4 Tot slot... 7 1 De situatie op 1 januari 2017 In de gemeente Best zijn volgens

Nadere informatie

Stichting Vrienden van Onze Taal s-gravenhage

Stichting Vrienden van Onze Taal s-gravenhage Jaarrekening 2015 25 mei 2016-1 - Inhoud Blad Jaarrekening 2015 3 Bestuursverslag 4 Jaarrekening 7 Balans per 31 december 2015 (na bestemming batig saldo) 8 Staat van baten en lasten over 2015 9 Toelichting

Nadere informatie

Jaarplan

Jaarplan Jaarplan 2017 www.kaalonederland.org Kaalo Nederland is een actieve organisatie van een aantal Nederlandse Somaliërs en initiator van verschillende wederopbouwprojecten. Kaalo Nederland heeft dankzij diverse

Nadere informatie

Sharing is everything

Sharing is everything Sharing is everything Beleidsplan Stichting Periode 2011- januari 2020 Stichting Maliebaan 127 3527 CK Utrecht KvK nummer: 53529170 1. Inleiding Strategie, kernprincipes en uitgangspunten van de instelling

Nadere informatie

Beleidsplan. Stichting Levante Foundation

Beleidsplan. Stichting Levante Foundation Beleidsplan Stichting Levante Foundation 2012-2016 Vooraf Voor u ligt het beleidsplan van Stichting Levante Foundation. Het plan omvat een overzicht van de doelstellingen en werkzaamheden en geeft inzicht

Nadere informatie

Jaarverslag 2009 Stichting Djappoleen, te Velp

Jaarverslag 2009 Stichting Djappoleen, te Velp Jaarverslag 2009 Jaarverslag 2009 Stichting Djappoleen, te Velp Inhoudsopgave Inhoudsopgave 1 Inleiding 2 Bestuur 2 Communicatie en Promotie 2 Fondswerving 2 Projecten 2 Plannen 3 Financieel verslag 4

Nadere informatie

JAARREKENING 2014 STICHTING KLEINOOD

JAARREKENING 2014 STICHTING KLEINOOD JAARREKENING 2014 STICHTING KLEINOOD te Tilburg 2 Stichting Kleinood Bredaseweg 375 5037 LD Tilburg Bankrekening NL 44 RABO 0130165891 www.stichtingkleinood.nl INLEIDING DOEL De Stichting Kleinood heeft

Nadere informatie

Stichting Semangat Financieel Jaarverslag 2010

Stichting Semangat Financieel Jaarverslag 2010 Stichting Semangat Financieel Jaarverslag A. Financieel jaarverslag Balans per 31-12- Activa 31-12- 31-12-2009 spaarrekening SNSregiobank 13.013 10.478 Betaalrekening SNSregiobank 206 236 contanten 10

Nadere informatie

Stichting Vrienden van Goražde Beleidsplan

Stichting Vrienden van Goražde Beleidsplan STICHTING VRIENDEN VAN GORAŽDE MEIDOORNSTRAAT 65, 1505 TS ZAANDAM 06-50298575 Facebook info@vriendenvangorazde.com www.vriendenvangorazde.com OPGERICHT: 12 JUNI 2013 TE ZAANDAM KAMER VAN KOOPHANDEL : 58153128

Nadere informatie

Beleidsplan. Stichting Vrienden van. Service Bureau Ouderen. Hellevoetsluis

Beleidsplan. Stichting Vrienden van. Service Bureau Ouderen. Hellevoetsluis Beleidsplan Stichting Vrienden van Service Bureau Ouderen Hellevoetsluis 2016 2017 Beleidsplan 2016-2017 Inhoudsopgave: 1. Doel en beleidsplan 2. Aanvragen 3. Historie van de Vrienden van het SBO 4. Beschrijving

Nadere informatie

Verdouw gaat Verder. Fluwelensingel 95, 2806 CG Gouda KvK Jaarverslag en Jaarrekening 2016

Verdouw gaat Verder. Fluwelensingel 95, 2806 CG Gouda KvK Jaarverslag en Jaarrekening 2016 Verdouw gaat Verder Fluwelensingel 95, 2806 CG Gouda KvK 65505085 Jaarverslag en Jaarrekening 2016 Inhoudsopgave Inhoudsopgave... 2 Jaarverslag 2016... 3 Organisatie en visie... 3 Achtergrond... 3 Fondsenwervingsactiviteiten...

Nadere informatie

Realisatie 2012. 1. Inkomsten 2. Uitgaven

Realisatie 2012. 1. Inkomsten 2. Uitgaven Realisatie 2012 Stichting Heliconia Eerste Jan van der Heijdenstraat 117-II 1072 TN Amsterdam Girorekening 5121901 info@stichtingheliconia.nl www.stichtingheliconia.nl 1. Inkomsten 2. Uitgaven 1.1 Donateurs

Nadere informatie

Beleidsplan SALEK 2009

Beleidsplan SALEK 2009 Beleidsplan SALEK 2009 Bestuur SALEK Februari 2009 Inhoudsopgave 1. Inleiding... 3 2. Doel Stichting SALEK... 4 3. Activiteiten... 5 3.1 Geld inzamelen... 5 3.2 Transparant werken... 5 3.3 Deskundigheidsbevordering...

Nadere informatie

Jaarverslag Stichting Wij Helpen (2012/2013)

Jaarverslag Stichting Wij Helpen (2012/2013) Jaarverslag Stichting Wij Helpen (2012/2013) 1 INLEIDING Sinds 2012 richt Stichting Wij Helpen zich op het helpen van de bevolking in Sri Lanka. Eind 2012 is begonnen met het inzamelen van geld. In 2013

Nadere informatie