VOLGNUMMER DATUM TEAM Economie en Cultuur

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "VOLGNUMMER DATUM TEAM 113-2013 12-11-2013 Economie en Cultuur"

Transcriptie

1 VOLGNUMMER DATUM TEAM Economie en Cultuur CORRESPONDENTIENUMMER BIJLAGEN 3 RAADSCOMMISSIE Actieprogramma en 2 bijlagen AZ en Middelen ONDERWERP RAADSVOORSTEL Student en Stad. STELLER S. v.d. Steen/ Samenvatting In bijgaand voorstel wordt de raad het actieprogramma Student en stad gepresenteerd. In het actieprogramma wordt ingegaan op de uitgangspunten, werkwijze, proces, reeds ingezette acties en de plannen voor Beslispunten De raad wordt gevraagd in te stemmen met het actieprogramma Student en Stad in het bijzonder t.a.v. de uitgangspunten en de hoofdlijnen. Tevens wordt u gevraagd kennis te nemen van de reeds genomen acties. 3. Aanleiding In januari 2013 is in de commissie Breed Welzijn de notitie plan van aanpak student en stad kort besproken. Hierin werd aangegeven dat er vier ateliersessies rondom de thema s sport, cultuur, wonen en openbaar vervoer samen met raadsleden, studenten, gemeente, Universiteit Maastricht en Zuyd Hogeschool dienden te worden georganiseerd. De deelnemers van de ateliersessies zouden voornamelijk concrete voorstellen formuleren die op korte termijn gerealiseerd zouden kunnen worden. Op 15 maart 2013 hebben deze sessies plaatsgevonden. Op 19 februari 2013 stemde uw raad unaniem in met de economische visie Made in Maastricht. Het stimuleren van de kenniseconomie heeft daarin belangrijke prioriteit gekregen. Actielijnen die daarmee samenhangen zijn het inzetten op meer starters en incubatorfaciliteiten, meer ontmoetingsplekken voor jongeren en internationals, afstemming alumnibeleid en inzet op de kenniseconomie ook in relatie tot de strategische ontwikkeling van de UM en de HSZuyd. Raadsvoorstel Op 28 april 2013 heeft de Universiteit Maastricht (UM) het rapport Kennis-As Limburg, Groeimotor van de regio gepresenteerd. Het rapport bevat een tienjarig programma gericht op de economische structuurversterking in Limburg, dat strookt met de Brainport 2020 agenda. Het gaat om versterking, verbreding en groei van de activiteiten rondom de UM, tezamen met de HSZuyd, bedrijfsleven en overheden. In de Commissie Algemene Zaken en Middelen zijn meerdere malen zorgen geuit over de integratie van studenten in de stad, overlast en anderszins, vaak gebaseerd op acute incidenten. In de Raadscommissie Algemene Zaken en Middelen evenals de commissie Breed Welzijn is in juni gesproken over de voortgang rondom student en stad naar aanleiding van de voortgangsrapportage ( ). In genoemde rapportage werd verslag gedaan van de genomen stappen en het proces. PAGINA 1 van 7

2 VOLGNUMMER Op 18 juni 2013 werd de motie Student en Stad aangenomen. In genoemde motie werd het College van Burgemeester en Wethouders verzocht voor kerstreces te komen met een samenhangend plan van aanpak met betrekking tot Student en Stad. Tevens werd daarin verzocht samen met de universiteit en mogelijke andere partners te faciliteren dat er zo spoedig mogelijk een locatie komt voor een internationale students club. Ook werd verzocht de communicatie aan internationale studenten te verbeteren voor september. 4. Relatie met bestaand beleid Het Actieprogramma Student en Stad is een uitwerking van zowel de Structuurvisie, de economische visie Made in Maastricht en de Sociale Visie. Middels student en stad worden die onderdelen die in het bijzonder betrekking hebben op de relatie gemeente-(um)-studenten uitgelicht en die nog niet elders in (gezamenlijke) projecten ook met andere partners zijn belegd en/ of die onderwerpen die bijzondere aandacht nodig hebben, apart benoemd en vastgesteld en aangegeven welke actie hierop noodzakelijk is. Vanwege het loslaten van het specifieke doelgroepenbeleid kan ook nu niet gesproken worden van studentenbeleid, maar wel van een integrale aanpak waarbij steeds de samenhang bewaakt wordt. Maastricht ambieert een duurzame internationaal georiënteerde kenniseconomie waarin voor burgers voldoende banen op allerlei niveaus bereikbaar zijn. Hieraan werkt Maastricht samen met het bedrijfsleven, kennisinstellingen en andere overheden, ieder vanuit zijn eigen rol en verantwoordelijkheid. Het programma student en stad is vooral pragmatisch en actiegericht. Achterliggende visies en agenda s zijn immers de structuurvisie, de economische visie Made in Maastricht en de Sociale Visie. Daarbij kan ook verwezen worden naar de Brainport 2020 en LED agenda. Vanuit de Universiteit Maastricht kan verwezen worden naar het in samen met de HSZuyd opgestelde document Kennis-As Limburg, Groeimotor van de regio. 5. Gewenst beleid en mogelijke opties De doorontwikkeling van de Universiteit Maastricht en de Zuyd Hogeschool (Kennis-As Limburg) geeft de kenniseconomie een stevige impuls en leidt tot nieuwe werkgelegenheid, nieuwe internationale kennisnetwerken, een gemakkelijkere toegang tot academische kennis voor middenen kleinbedrijf en een toeleiding van goed opgeleide kenniswerkers naar de arbeidsmarkt. Het ligt voor de hand dat kennisinstellingen en gemeente Maastricht elkaar versterken om deze strategie te realiseren. Daarbij zijn hele wezenlijke randvoorwaarden aan de orde die zich richten op de dagelijkse praktijk van de student en de stad in al haar facetten op het gebied van: sport, cultuur, vervoer en bereikbaarheid, leefbaarheid en integratie, behoud van (afgestudeerden/kenniswerkers, huisvesting/fysieke faciliteiten en communicatie. Die randvoorwaarden komen dan ook terug in de thematische aanpak. De aanpak van Student en Stad richt zich vooral op de vraag hoe Maastricht van oudste stad van Nederland met de jongste universiteit van Nederland zich kan ontwikkelen tot een echte studentenstad waarin de leefbaarheid voor alle bewoners optimaal is en (internationale) studenten maximaal geïntegreerd zijn. Raadsvoorstel Het actieprogramma is pragmatisch waarbij zoveel mogelijk wordt aangesloten bij bestaande instrumenten en middelen vanuit een gedeelde verantwoordelijkheid van de gemeente Maastricht en Universiteit Maastricht. Het is om die reden dat de Universiteit Maastricht het actieprogramma ook zelf gaat vaststellen. Gekozen is voor een aanpak waarbij de focus in eerste instantie ligt op de PAGINA 2 van 7

3 VOLGNUMMER (internationale)studentenpopulatie van de Universiteit Maastricht. Dit vanwege de gevoelde urgentie. Bij zowel de aanpak als de verdere uitrol worden ook andere kennisinstellingen betrokken Bovendien geeft het actieprogramma ook ruimte aan nieuw (eigen) initiatief van burgers en studenten. Daar waar nog onvoldoende bekend is hoe bepaalde ontwikkelingen gaan uitpakken voor de stad en welke consequenties dat heeft, zijn nog geen acties belegd. Dit neemt niet weg dat door de procesaanpak die gekozen is deze ontwikkelingen wel tijdig opgepakt kunnen worden. In die zin is het actieprogramma ook als het ware een dynamisch groeiproces waarin organisaties sneller elkaar weten te vinden, daar waar extra inzet noodzakelijk is. Focus ligt in eerste instantie op de knelpunten zoals die in de gezamenlijke ateliersessies met de raad en betrokkenen stakeholders binnen de thema s sport, cultuur, vervoer en bereikbaarheid, communicatie, leefbaarheid en integratie, behoud van kenniswerkers, huisvesting/fysieke faciliteiten zijn geconstateerd en zoals deze vervolgens daar waar nodig zijn geconcretiseerd. Net zoals bij de start van het thema, wordt,waar mogelijk bij de aanpak zoveel mogelijk de kennis en expertise van studenten ingezet. Het actieprogramma wordt jaarlijks bijgestuurd op basis van voortschrijdend inzicht en actualiteit. Per thema zijnde volgende doelstellingen vastgelegd: Sport Voor Sport ligt op de langere termijn de uitdaging sport, studenten en de stad meer met elkaar te verbinden. Dit door meer mogelijkheden voor sportbeoefening ook in de openbare ruimte mogelijk te maken en ook meer te communiceren over sportmogelijkheden en excellente sportprestaties van bijvoorbeeld studenten. Cultuur Voor Cultuur ligt er de uitdaging te komen tot een meer transparant, meer toegankelijk en divers aanbod voor vooral de internationale student, waarbij studenten beter gefaciliteerd worden om ook activiteiten zelf te organiseren. Vervoer en Bereikbaarheid Op het gebied van vervoer en bereikbaarheid ligt de uitdaging met name in het verbeteren van de euregionale bereikbaarheid, de ervaren parkeeroverlast, de (Engelstalige) communicatie hierover en het tegengaan van fietsoverlast in met name de binnenstad. Leefbaarheid en integratie Raadsvoorstel Voor Leefbaarheid en Integratie ligt er een uitdaging de ervaren overlast van studenten te beperken, zowel in de woonsituatie als in de horecasituatie, de meerwaarde van studenten te vergroten en vooral te zorgen dat (internationale) studenten beter integreren in de diverse buurten Behoud kenniswerkers Voor het behoud van Kenniswerkers ligt er een uitdaging meer afgestudeerden voor de stad en de regio te behouden. Hiervoor is de Brainport 2020 en de LED agenda het kader. PAGINA 3 van 7

4 VOLGNUMMER Huisvesting/Fysieke faciliteiten Op het gebied van huisvesting ligt er de uitdaging de doorontwikkeling van de Universiteit Maastricht op termijn mogelijk te maken. De mate waarin nieuwe huisvestingsbehoefte op het gebied van onderwijs en onderzoek ontstaat a.g.v. de ontwikkeling van de Kennisas Limburg zal zich nog verder uit moeten kristalliseren. Het kader ten behoeve van studentenhuisvesting (bijlage 3) is nog steeds het uitgangspunt. Wel ligt er een duidelijke wens te komen tot een visie op de wijze waarop het beste kan worden ingespeeld op nieuwe grootschalige studentenhuisvestinginitiatieven. Grootschalige studentenhuisvesting kan namelijk een bijdrage leveren aan het verminderen van de negatieve effecten van de verspreide huisvesting van studenten in woonbuurten, waar inmiddels enkele grotere clusters van verspreide huisvesting met relatief hoge concentraties zijn ontstaan. Zeker voor buitenlandse studenten -waarvan de integratie van hen die hier kort verblijven een bijzondere opgave is- is dit wonen in een campussetting aantrekkelijk. Communicatie Op het gebied van communicatie ligt er enerzijds de opgave met name informatie voor (internationale) studenten beter te stroomlijnen en transparanter te presenteren. Anderzijds ligt er een uitdaging pro-actiever te communiceren over activiteiten van studenten alsmede de kennisinstellingen zelf zodat het beeld hierover duidelijker en minder eenzijdig wordt. 6. Duurzaamheid en gezondheid N.v.t. 7. Personeel N.v.t. 8. Informatie en automatisering N.v.t. 9. (Duurzame) aanbestedingen N.v.t. Raadsvoorstel 10. IBOR beheersparagraaf N.v.t. 11. Financiën Het actieprogramma wordt gedekt uit een herprioritering van bestaande middelen en instrumenten. Zodra er op onderdelen meer helderheid is over eventuele financiële consequenties komt hiervoor een separaat voorstel. PAGINA 4 van 7

5 VOLGNUMMER Voorstel De prioriteiten in het voorliggende actieprogramma is tot stand gekomen in een interactief proces met studenten, raadsleden en vertegenwoordigers vanuit met name de Universiteit Maastricht. Op onderdelen zijn gevraagde acties reeds ter hand genomen. Bijzondere prioriteit hebben de acties op het gebied van de communicatie, de faciliteiten ten behoeve van internatonale studenten en met name de integratie van studenten. Uw raad wordt gevraagd in te stemmen met het actieprogramma Student en Stad in het bijzonder t.a.v. de uitgangspunten en de hoofdlijnen. 13. Vervolg / Planning Jaarlijks wordt over de voortgang en prioriteiten gerapporteerd middels de reguliere rapportages. Burgemeester en Wethouders van Maastricht, De Secretaris, De Burgemeester, P. Buijtels. O. Hoes Raadsvoorstel PAGINA 5 van 7

6 VOLGNUMMER Communicatie richting raad Voorgesteld wordt het raadsvoorstel inclusief bijlagen te bespreken in de commissie Algemene Zaken en Middelen. Het actieprogramma wordt tevens informeel besproken met de leden van de studentenraad op 5 november. Na vaststelling bij zowel de gemeente Maastricht als de Universiteit Maastricht zal een gezamenlijk communicatiemoment worden gezocht. Raadsvoorstel PAGINA 6 van 7

7 BIJLAGE I VOLGNUMMER DE RAAD DER GEMEENTE MAASTRICHT, gezien het voorstel van Burgemeester en Wethouders d.d. 12 november 2013, organisatieonderdeel Economie en Cultuur, no ; gehoord de commissie Algemene Zaken en Middelen; BESLUIT: in te stemmen met het actieprogramma Student en Stad in het bijzonder t.a.v. de uitgangspunten en de hoofdlijnen. Tevens wordt u gevraagd kennis te nemen van de reeds genomen acties. Aldus besloten door de raad der gemeente Maastricht in zijn openbare vergadering van 17 december De Griffier, De Voorzitter, Raadsbesluit PAGINA 7 van 7

8 Actieprogramma Student en Stad

9 1. Aanleiding Op 18 juni 2013 werd door de gemeenteraad van de Gemeente Maastricht de motie Student en Stad aangenomen waarin het College van Burgemeester en Wethouders werd verzocht voor het kerstreces te komen met een samenhangend plan van aanpak met betrekking tot Student en Stad. Tevens werd daarin verzocht samen met de universiteit en mogelijke andere partners te faciliteren dat er zo spoedig mogelijk een locatie komt voor een International Students Club. Ook werd de gemeente verzocht de communicatie aan internationale studenten samen met de universiteit te verbeteren voor september. In het actieprogramma Student en Stad 2014 wordt ingegaan op de volgende aspecten: Proces Uitgangspunten actieprogramma Student en Stad 2014 Hoofdlijnen actieprogramma Student en Stad Resultaten in het bijzonder t.a.v. de onderdelen communicatie en International Students Club Voor het overzicht van alle acties verwijzen we u naar het Totaaloverzicht acties Student en Stad. 2. Proces In januari 2013 is in de commissie Breed Welzijn van de Gemeente Maastricht een notitie plan van aanpak Student en Stad kort besproken. Hierin werd verzocht vier ateliersessies rondom de thema s sport, cultuur, wonen en openbaar vervoer samen met raadsleden, studenten, gemeente, Universiteit Maastricht (UM) en Zuyd Hogeschool te organiseren en een verdere aanpak te gaan realiseren. Op 15 maart 2013 zijn genoemde ateliersessies georganiseerd. De geformuleerde knelpunten en oplossingsrichtingen zijn zoveel als mogelijk vertaald in het actieprogramma Student en Stad 2014 en opgepakt. Hiervoor zijn werkgroepen vanuit zowel de Universiteit Maastricht als de gemeente Maastricht aan de slag gegaan. Een kleine coördinerende werkgroep vanuit de UM en de gemeente Maastricht bewaakt de integraliteit en monitort de afspraken. Tevens heeft de Gemeente Maastricht een accountmanager studenten benoemd. Vanwege het belang van het thema en de raakvlakken met de portefeuilles van alle wethouders en leden van het College van Bestuur van de UM hebben burgemeester Hoes en prof. dr. Paul als voorzitter van College van Bestuur van de UM een sterke coördinerende rol op zich genomen. Ten behoeve van de vertaling en opstelling van het actieprogramma Student en Stad zijn een aantal uitgangspunten geformuleerd die hier samenvattend voorgelegd worden. Jaarlijks wordt het actieprogramma bijgesteld en over de voortgang gerapporteerd. 3. Uitgangspunten van het actieprogramma Student en Stad : Actiegericht Achterliggende visies en agenda s zijn vanuit de gemeente Maastricht de Structuurvisie, de Economische visie Made in Maastricht en de Sociale visie. Vanuit de Universiteit Maastricht kan verwezen worden naar de Kennis-As Limburg, Groeimotor van de regio die als het ware de koers voor het Hoger Onderwijs in onze regio aangeeft. De aanpak Student en Stad richt 2

10 zich vooral op de vraag hoe Maastricht van oudste stad van Nederland met de jongste universiteit van Nederland een echte universiteitsstad en studentenstad wordt waarin de leefbaarheid voor reguliere bewoners én studenten optimaal is en (internationale) studenten maximaal geïntegreerd zijn. Voor de economische ontwikkeling en structuurversterking is de factor kennis van cruciaal belang. De maatschappelijke kerntaak van kennisinstellingen als de universiteit Maastricht, de Zuyd Hogeschool is het ontwikkelen van kennis en het samen met overheden en bedrijfsleven scheppen van de voorwaarden voor een florerende economie, kennisdeling, onderzoek, innovatie en het vitaal houden van de bevolking. Hierin hebben gemeente en kennisinstellingen een belangrijk gezamenlijk gedeeld belang. Om kennispartners als de Universiteit Maastricht en de Zuyd Hogeschool een leidende maatschappelijke rol te kunnen laten spelen en optimaal te laten bijdragen aan de economische structuurversterking zal de gemeente Maastricht daarin ook een actieve rol op zich moeten nemen. Vooral daar waar het gaat om belangrijke randvoorwaarden om zowel studenten en kenniswerkers naar deze stad te trekken en te kunnen boeien en binden. Het betreft randvoorwaarden op het gebied van de leefbaarheid, cultuur, sport, bereikbaarheid, de kenniswerkers (arbeidsmarkt), huisvesting. Pragmatisch vanuit een gedeelde verantwoordelijkheid Er wordt zoveel als mogelijk aansluiting gezocht bij bestaande instrumenten en middelen, vanuit een gedeelde verantwoordelijkheid van de gemeente Maastricht en de Universiteit Maastricht. Gekozen is voor een aanpak waarin in eerste instantie vooral de focus ligt op de grootste kennisinstelling in de stad, de UM met het grootste aantal internationale studenten. Bij zowel de aanpak als verdere uitrol worden ook de andere kennisinstellingen betrokken die ook nadrukkelijk deel uitmaken van de Kennis-as Limburg. Daarnaast wordt nadrukkelijk ook eigen initiatief vanuit studenten, buurtbewoners en andere instellingen gestimuleerd. Thematische focus Focus ligt op de knelpunten die raadsleden, studenten en vertegenwoordigers van gemeente Universiteit, Zuyd Hogeschool en andere partners in eerste instanatie hebben geconstateerd binnen de thema s: sport, cultuur, vervoer en bereikbaarheid, communicatie, leefbaarheid en integratie, behoud van kenniswerkers en fysieke faciliteiten. Hier zijn de werkgroepen student en stad op ingericht. De werkgroepen fysieke faciliteiten/huisvesting en communicatie werken vooral in opdracht van de overige werkgroepen. Inzet kennis en expertise van studenten Waar mogelijk wordt de inzet van kennis en expertise van studenten ingezet. Actueel Het actieprogramma wordt voortdurend bijgesteld op basis van voortschrijdend inzicht en actualiteit waar nodig. Hierover wordt jaarlijks gerapporteerd. 4. Hoofdlijnen actieprogramma Het actieprogramma is verdeeld op basis van de thema s van de werkgroepen: sport, cultuur, vervoer en bereikbaarheid, leefbaarheid en integratie, behoud kenniswerkers, huisvesting/fysieke faciliteiten en communicatie. Er is een onderscheid in korte termijn acties en meer lange termijn acties en de voortgang hierin. De acties zijn mede gebaseerd op basis 3

11 van de ateliersessies en vervolgens aangescherpt. Het totaal overzicht van de acties voor 2013 en 2014 zijn te vinden in de actiepuntenlijst van de bijlage. Per eindnoot is ook uitleg gegeven van de fase van het project en de termijnen die daaraan verbonden zijn. Sport Voor Sport ligt op de langere termijn de uitdaging sport, studenten en de stad meer met elkaar te verbinden. Dit door meer mogelijkheden voor sportbeoefening in de openbare ruimte mogelijk te maken en ook meer te communiceren over sportmogelijkheden en excellente sportprestaties van bijvoorbeeld studenten. Bij een verdere groei van de universiteit zullen de huidige en de te realiseren sportvoorziening op Randwyck niet meer voldoende zijn. Op dit moment is echter nog niet inzichtelijk op welke termijn dat aan de orde is en hoe de behoefte eruit ziet. Vanuit de werkgroep huisvesting wordt hier een vinger aan de pols gehouden. Voor de korte termijn is gekozen voor het snel realiseren van de nieuwe sporthal te Randwyck en het ondernemen van de daarvoor vanuit de UM en de gemeente Maastricht benodigde stappen. Cultuur Voor Cultuur ligt er de uitdaging te komen tot een meer transparant, meer toegankelijk en divers aanbod voor vooral de internationale student, waarbij studenten beter gefaciliteerd worden om activiteiten zelf te organiseren. Voor de korte termijn betekent dit en is dit deels gerealiseerd beter doorgeleiding van al bestaande informatie over culturele activiteiten en/of de mogelijkheid om deze zelf te organiseren. Vervoer en Bereikbaarheid Voor Vervoer en Bereikbaarheid ligt op de lange termijn de uitdaging met name de euregionale bereikbaarheid te verbeteren en ook de communicatie hierover. Op de korte termijn zal vooral de overlast van fietsen in de binnenstad worden aangepakt. Leefbaarheid en Integratie Voor Leefbaarheid en Integratie ligt er een uitdaging de ervaren overlast van studenten te beperken, zowel in de woonsituatie als in de horecasituatie, de meerwaarde van studenten te vergroten en vooral te zorgen dat (internationale) studenten beter integreren in de diverse buurten, ook door bijvoorbeeld vrijwilligerswerk. Tevens ligt hier een veiligheidsopgave. Hiervoor is goed inzicht in de daadwerkelijke en soort overlast een vereiste. Stigmatisering dient te worden voorkomen. Monitoring en analyse van de overlast is daarvoor noodzakelijk Behoud kenniswerkers Voor het behoud van Kenniswerkers ligt er een uitdaging meer afgestudeerden voor de stad en de regio te behouden. Hiervoor is de Brainport 2020 en LED agenda het kader. Op de korte termijn betekent dit vooral het in kaart brengen van de veelheid van projecten en initiatieven die op regionale, provinciale en landelijke schaal worden ingezet en te kijken welke instrumenten in beide organisaties beter kunnen worden benut Huisvesting/fysieke faciliteiten De mate waarin nieuwe huisvestingsbehoefte nodig is voor onderzoek en onderwijs mede als gevolg van de ontwikkeling van de Kennis-as Limburg zal zich nog verder uit moeten kristalliseren. Het kader ten behoeve van studentenhuisvesting zoals vastgesteld door de gemeente Maastricht is nog steeds het uitgangspunt. Wel ligt er een duidelijke wens tot een visie op de wijze waarop het beste kan worden ingespeeld op nieuwe grootschalige 4

12 studenthuisvestingsinitiatieven. Grootschalige studentenhuisvesting kan een bijdrage leveren aan het verminderen van de negatieve effecten van de verspreide huisvesting van studenten in woonbuurten, waar inmiddels enkele grotere clusters van verspreide huisvesting met relatief hoge concentraties zijn ontstaan. Zeker voor buitenlandse studenten -waarvan de integratie van hen die hier kort verblijven een bijzondere opgave is- is dit wonen in een campussetting aantrekkelijk. Ook liggen er op de korte termijn plannen die gericht zijn op een betere informatievoorziening richting studenten ten aanzien van de kwaliteit van de studentenhuisvesting in Maastricht, bijvoorbeeld door de inrichting van een keurmerk. Communicatie Voor Communicatie liggen er meerdere opdrachten die vooral komen vanuit de diverse werkgroepen daar er veel behoefte is de informatie die er is beter te stroomlijnen en transparanter te presenteren. Dit vergt voortdurend inzet. Daarnaast zijn de gezamenlijke communicatieafdelingen aan de slag om veel vaker proactief positieve informatie over zowel de betrokkenheid van studenten bij de stad als de UM zelf te presenteren. 5. Wat is er gerealiseerd? Het totaal overzicht van de acties voor 2013 en 2014 zijn te vinden in de actiepuntenlijst in de bijlage. Per voetnoot is ook uitleg gegeven van de fase van het project en de termijnen die daaraan verbonden zijn. In onderstaand overzicht de belangrijkste ontwikkelingen: Sport Er is een start gemaakt met de ontwikkeling van de nieuwe sporthal op Randwyck. Daarmee is een belangrijke stap gemaakt in de goede richting van zowel de gebiedsontwikkeling van de Maastricht Health Campus als het dossier sport. De bevindingen uit de ateliers van 15 maart 2013 hebben zijn weerslag gekregen in de sportnota 2020 Mee bewegen. Inmiddels is ook de eerste trimbaan/fitnessplek in het Stadspark in de planning opgenomen. Tevens is via de gemeentelijke site inzichtelijk gemaakt welke sportorganisaties en verenigingen er zijn. Cultuur Op het gebied van Cultuur heeft de nieuwe locatie van de Muziekgieterij in de Timmerfabriek bijdragen aan een verbeterd cultureel aanbod ook voor studenten. De gemeentelijke portal is sterk verbeterd waardoor het cultureel aanbod ook sneller te vinden is. Ook op de Engelstalige gemeentelijke website wordt nu doorverwezen naar de vvv-site en Maastrichtnet (ook in het Engels) die beide een goed overzicht bieden van alle activiteiten in de stad en regio. Daarnaast biedt ook het nieuwe Maastricht.cc een goed inzicht in het cultureel aanbod. Daarmee is het huidige cultureel aanbod transparanter. Voor een transparanter euregionaal aanbod is momenteel een LEDproject in uitvoering dat hiertoe een oplossing moet gaan bieden. Leefbaarheid en integratie Vanuit de werkgroep leefbaarheid en integratie is in kaart gebracht welke knelpunten er zijn ten aanzien van de overlast van studenten zowel in horecasituatie als woonsituatie en dit is gepresenteerd aan een aantal buurten. Ook is er een start 5

13 gemaakt met meer voorlichting aan studenten over de ervaren overlast, zijn er gesprekken met de buurt geweest en zijn er een aantal buurten waarin nadrukkelijk meer contact is met de daarin gevestigde studentenvereniging. Via een koppeling van de digitale agent met de studentenagent kan beter preventief worden opgetreden bij huisfeesten. Er is een start gemaakt met de ontwikkeling van een voorlichtingsaanpak voor studenten t.a.v. alcohol en drugspreventie die kan worden ingezet bij de inkom voor volgend jaar. De UM ondersteunt een pilot van studenten die inwoners en studenten dichter bij elkaar wil brengen middels het Student & Samenleving Initiatief. Deze organisatie heeft een aantal bijeenkomsten georganiseerd. De UM stelt inmiddels internationale studenten vanaf het najaar 2013 in de gelegenheid een basiscursus Nederlands te volgen. Diverse studentenverenigingen zijn betrokken bij meerdere vrijwilligersprojecten: bijvoorbeeld de Ragweek. Middels Breaking Maas doen studenten van de Universiteit Maastricht verslag van activiteiten in de stad. Vanwege de internationale oriëntering van de universiteit is het verslag in het engels. De programma s worden uitgezonden door RTV Maastricht. Enerzijds bieden zij meer inzicht in hetgeen studenten voor de stad betekenen, anderzijds draagt dit ook bij tot een beter begrip. Behoud kenniswerkers Het project Launch Base is in de opstartfase: door middel van een gericht incubatieprogramma worden studenten geholpen bij de start van hun bedrijf en de verankering daarvan in de regio. UM, gemeente en provincie werken hierin samen. Er wordt binnen de gemeente Maastricht méér gebruik gemaakt van bestaande instrumenten om studenten in te zetten voor onderzoeksopdrachten en stadsbrede thema s zoals bijvoorbeeld het Premiumprogramma en de Think Tank. De Universiteit Maastricht heeft inmiddels een taskforce employability opgericht. Vervoer en bereikbaarheid Op diverse plekken in de stad waar te weinig fietsenstallingen werden ervaren zijn fietsenstallingen uitgebreid. Tevens bestaat er de mogelijkheid van het vooralsnog gratis -inzetten van (tijdelijke) fietsenstallingen zoals bij tentamens. Studenten zijn actief geïnformeerd over de mogelijkheden van vervoer en parkeren als onderdeel van de 10 punten die studenten krijgen bij het aanmelden bij de Universiteit Maastricht. Fysieke voorzieningen Tapijn is per 1 oktober aangekocht. UM, provincie en gemeenten zijn aan de slag met de invulling van het gebied. De gemeente Maastricht trekt binnen de ontwikkeling van de Maastricht Health Campus sterk aan de gebiedsontwikkeling. Hiervoor is een masterplan ontwikkeld tezamen met partijen. 6

14 6. Verbetering van communicatie aan vooral internationale studenten voor september 2013 Op diverse fronten is de communicatie voor internationale studenten verbeterd. De gemeentelijke website is verbeterd door betere doorverwijzingen binnen de gemeentelijke site en naar de Maastrichtportal toe, juist voor die zaken waar het vragen van studenten betreft. In 2014 zal de nieuwe website in gebruik worden genomen De bedoeling is de communicatie van de gemeente in meer te monitoren middels een gebruikerspanel waarin ook studenten zitten zodat duidelijk wordt waar verbeteringen gewenst zijn. Tevens zijn de 30 meest gevraagde gemeentelijke producten in het Engels op de site vertaald. Ook hebben alle studenten bij hun inschrijving per mail via de Universiteit Maastricht een verwijziging naar de lijst van 10 punten op de site van de gemeente gekregen met belangrijke informatie over de stad. Per 1 oktober is tevens een gemeentelijk inloopspreekuur voor studenten bij de gemeentelijke informatiebalie op basis waarvan meer inzicht gekregen kan worden in de bestaande informatiebehoefte. Tevens is er een gemeentelijke accountmanager studenten benoemd. Bij de INKOM is een actief (Engelstalig) programma ontwikkeld om met name de internatonale studenten beter kennis te laten maken met de stad. Hierbij zijn diverse activiteiten samen met de gemeente Maastricht georganiseerd: inschrijving GBA, paneldiscussie, informatiemarkt. 7. International Students Club De wens te komen tot een internationale Students Club komt voort uit de gevoelde behoefte van alle partijen aan meer activiteiten voor internationale studenten. Het draagt bij tot een betere integratie, kan een oplossing bieden voor de vele huisfeesten en voorziet duidelijk in een behoefte. Op dit moment is er nog geen geschikte locatie voor een nieuwe International Students Club. Heel positief is dat de bestaande studentenverenigingen zich steeds meer op de internationale studenten gaan richten en er voor de internationale studentengemeenschap steeds meer activiteiten georganiseerd worden soms met commerciële partners. Inmiddels zijn er wekelijks internationale activiteiten. Veel van deze activiteiten zijn te vinden via de site maastricht.cc. Immers de internationale studentpopulatie is zo groot, dat niet kan worden verwacht dat één International Students Club kan voorzien in die behoefte. De reden voor het ontbreken van een geschikte locatie heeft enerzijds te maken met de specifieke wensen en organisatiegraad van de huidige organisatie (ESN) die voor een Internationale Students Club het voortouw neemt en anderzijds met het geringe aantal locaties waarvoor op dit moment een nachtvergunning verleend kan worden. De verwachting is dat met de ontwikkeling van meer grootschalige studentenhuisvesting op termijn een en ander gecombineerd kan worden en dat hierover begin 2014 duidelijkheid kan worden geboden. 7

15 TOTAALOVERZICHT ACTIES STUDENT & STAD Werkgroepen Student & Stad actiepunten GROEN = gerealiseerd en akkoord ORANJE= lopende actie ROOD = knelpunt GRIJS = onderzocht en momenteel niet realiseerbaar

16 ACTIES GROEN ORANJE ROOD GRIJS VERVOER & BEREIKBAARHEID Euregionale Bereikbaarheid Verbeteren snelbus Aken (Gesprekken met Veolia lopen). 1 Euregionale Bereikbaarheid Verbeteren OV naar Hasselt (Lightrail gaat door, beschikbaar 2017). 2 Euregionale Bereikbaarheid Euregionale OV-kaart (meegenomen in de lobby voor nieuwe concessie 2016). 3 Euregionale Bereikbaarheid Snelle OV-verbindingen naar Aken, Luik en Chemelot (Voor grote infrastructurele projecten is de provincie verantwoordelijk. Rol UM en gemeente is versterken van de lobby). 4 Verbeteren informatievoorziening over bereikbaarheid Via Maastricht.nl is informatie over transport/bereikbaarheid beschikbaar. 5 Verbeteren informatievoorziening over bereikbaarheid Onderzoek loopt via Maastrichtbereikbaarheid en Maastricht.nl om verbeteringen door te voeren. 6 Verbeteren informatievoorziening over bereikbaarheid (o.a. over parkeermogelijkheden voor UM-studenten) Studenten Service Centrum UM communiceert bereikbaarheid naar UM studenten toe. 7 Fietsenoverlast Inzetten tijdelijke fietsenstallingen en bestaande fietsenstallingen uitbreiden. Deels gerealiseerd, deels in ontwikkeling. 8 Werkplaats fietsen creëren omdat er weinig aanbod is van goedkope tweedehands fietsen Soortgelijk initiatief bestaat al bij Kringloop Zuid. 9 Werkplaats fietsen creëren omdat er weinig aanbod is van goedkope tweedehands fietsen Communiceren naar studenten dat Kringloop Zuid bestaat. 10 Wat betekent het voor de stad Maastricht als de Ovstudentenkaart in het studiejaar 2015/2016 wordt opgeheven. Nadenken over alternatieven. 11

17 ACTIES GROEN ORANJE ROOD GRIJS SPORT Nieuwe sportlocatie Randwyck Vergunningentraject gemeente en UM. Start bouw Zichtbaar maken van sport in de openbare ruimte Zichtbaarheid universitaire sporters in de media vergroten. Voormalige sporters UM meer inzetten voor events. Toegepast bij opening Geusseltbad. 13 Zichtbaar maken van sport in de openbare ruimte Zichtbaar maken van netwerk van sportorganisaties via website. Sportdatabank Limburg (NL) is beschikbaar. 14 Zichtbaar maken van sport in de openbare ruimte Professionalisering van sportverenigingen door HSZuyd studenten in te zetten voor clinics. 15 Zichtbaar maken van sport in de openbare ruimte Koppeling sportieve agenda s aan uitagenda s. 16 Zichtbaar maken van sport in de openbare ruimte Vergunningentraject trimbaan/fitnessplek Stadspark start najaar Zichtbaar maken van sport in de openbare ruimte Onderzoeken of nieuwe mountainbikeroute St. Pietersberg financieel haalbaar is. 18 ACTIES GROEN ORANJE ROOD GRIJS BEHOUD KENNISWERKERS VOOR DE REGIO Kenniswerkers behouden voor de regio d.m.v. beter en vaker gebruik te maken van bestaande initiatieven die lopen, zoals PREMIUMprogramma en Think Tank. Plus ontwikkeling portal, opzetten coördinatiepunt, stimuleren kennisdeling. 19 Verbeteren taalvaardigheid Basiscursus Nederlands voor internationale studenten aan UM 20 Verbeteren taalvaardigheid Slag maken met internationalisering van gemeentelijke organisatie 21 Aantal starten ondernemers is gering Versterken startersklimaat. Launchbase is in opstartfase 22 Universiteit Maastricht richt een taskforce employability op. 23

18 ACTIES GROEN ORANJE ROOD GRIJS FYSIEKE FACILITEITEN Internationale studentensoos voor ESN, locatie(s) voor internationale studenten -> taskforce opgezet -> zie ook Leefbaarheid en Integratie Taskforce ingesteld om te onderzoeken welke locaties geschikt zijn. Verschillende locaties zijn de revue gepasseerd (Ridderfabriek, Platte Zaol, Feesfebrik, Tragos). Zoektocht loopt. 24 Visie op huisvestingsbehoefte onderwijs en onderzoek nu is er een projectgerichte aanpak bijvoorbeeld bij de ontwikkeling van Tapijn en MHC. 25 Behoefte aan gezamenlijke visie op grootschalige studentenhuisvesting In ontwikkeling. Mede naar aanleiding van initiatieven van marktpartijen. 26 Inventarisatie panden met herbestemmingsmogelijkheden voor studentenhuisvesting. 27 Peiling knelpunten studentenhuisvesting Opzet discussieforum. 28 Tapijn is per 1 oktober aangekocht. UM, provincie en gemeenten zijn aan de slag met de invulling van het gebied 29 De gemeente Maastricht trekt samen met andere partners binnen de Maastricht Health Campus sterk aan gebiedsontwikkeling. Hiervoor is een masterplan ontwikkeld. 30

19 ACTIES GROEN ORANJE ROOD GRIJS LEEFBAARHEID & INTEGRATIE (L&I) Internationale studentensoos voor ESN, locatie(s) voor internationale studenten Taskforce ingesteld om te onderzoeken welke locaties geschikt zijn. Verschillende locaties zijn de revue gepasseerd (Ridderfabriek, Platte Zaol, Feesfebrik, Tragos). Zoektocht loopt. 31 Bevorderen L& I 1, als bewoner (o.m. huisfeesten) In kaart brengen effecten door wonen van student. Wordt verder onderzocht. 32 Bevorderen L&I 2, als gebruiker van horecagelegenheden In kaart brengen effecten door horecagebruik van student. Wordt verder onderzocht en het beleid t.a.v. nachtvergunningen wordt verkent. 33 Bevorderen L&I Voorlichting geven aan studenten bij start studie. 34 Bevorderen L&I Vergroten maatschappelijke betrokkenheid studenten. Loopt via sommige buurthuizen maar verder uitbreiden, verbeteren. 35 Bevorderen L&I Goede praktijkvoorbeelden andere steden uitventen (bijvoorbeeld onderzoek naar quotering studentenhuisvesting). Onderzoek is gestart. Tussenrapportage verwacht half december Klaar april Bevorderen L&I Proactief gebruik maken van sociale media en twitter om te inventariseren waar een feest plaatsvindt en vooraf te kunnen informeren. Loopt via de politie 37 Bevorderen L&I Sancties richting horeca als milieuregels (geluid) niet worden nageleefd en als buiten drank wordt geserveerd. 38 Alcohol- en drugsbeleid Voorlichtingaanpak ontwikkelen en materiaal toespitsen op studenten (animo voor studenten voor voorlichting is gebrekkig). Start van het project PREMIUM i.s.m. Mondriaan. Start januari Alcohol- en drugsbeleid Gemeentebeleid drugs ook bekijken in relatie tot

20 buitenlandse studenten. 40 Studentenvrijwilligerscentrale. Ook geschikt aanbod creëren voor de internationale student. Onderzoek Hogeschool Zuyd gestart naar motivatie van studenten om met vrijwilligerswerk te starten. Resultaat verwacht eind 2013/begin Studentenvrijwilligerscentrale. Ook geschikt aanbod creëren voor de internationale student. Website creëren waar aanbieders van vrijwilligersbanen vacatures kwijt kunnen en waar studenten kunnen zoeken (of invoegen bij projecten via Trajekt). Tevens lopen er gesprekken met maatschappelijke organisaties om studentenvrijwilligerswerk in te passen. 42 Student & Samenleving initiatief vraagt ondersteuning. Pilot is gestart met ondersteuning van UM. Het initiatief vraagt ook substantiële financiële ondersteuning van de gemeente. Voor de periode van twee jaar. 43 Keurmerk studentenhuisvesting ontwikkelen Taskforce opgezet: onderzoekt of een gemeentelijk keurmerk of keurmerk vanuit Maastrichthousing tot de mogelijkheden behoort 44 Er is een nieuwe studentenraad opgericht eind 2012 (UM) 45 Tijdens de inkomdag is er een aparte introductiedag georganiseerd voor internationale studenten (bezoek Geusselt, informatiemarkt, informatie over woning). 46 Diverse studentenverenigingen zijn betrokken bij meerdere vrijwilligersprojecten: bijvoorbeeld de Ragweek 47 Breaking Maas (nieuws voor en door internationale studenten ook te zien op RTV Maastricht) beschikt over een nieuwe locatie. Gefaciliteerd door UM. 48 De gemeente onderzoekt met partners uit het veld hoe stichting Code043 ingezet kan worden om het traject Student en Stad te ondersteunen in brede zin. 49

21 ACTIES GROEN ORANJE ROOD GRIJS CULTUUR Cultureel aanbod transparant aanbieden (digitaal) Links op de websites zetten naar culturele sites. Vanuit de gemeentelijke internationale site zijn links gemaakt naar de VVV en Maastrichtnet. 50 Cultureel aanbod transparant aanbieden (digitaal) Project LED gestart naar culturele euregionale informatievoorziening en ticketing. 51 Cultureel aanbod transparant aanbieden (digitaal) Inventariseren of partners bereid zijn om gemiste culturele informatie toe te voegen aan website of portal 52 Cultureel aanbod transparant aanbieden (digitaal) Lange termijn: onderzoeken of streaming van agenda s mogelijk is. 53 Alternatief cultureel aanbod faciliteren De centrale locatie van de Muziekgieterij in de Timmerfabriek draagt bij aan een verbeterd cultureel aanbod voor studenten. 54 Alternatief cultureel aanbod faciliteren Toegankelijke en transparante structuur opzetten voor internationale studenten die culturele activiteiten willen organiseren. 55 Alternatief cultureel aanbod faciliteren Gesprekken voeren met het alternatieve culturele veld om knelpunten te inventariseren. 56

22 ACTIES GROEN ORANJE ROOD GRIJS COMMUNICATIE Toegankelijk maken van gemeentelijke informatie voor (internationale) studenten -> inloopspreekuur Start inloopspreekuur (één uur per week) extra onder de aandacht gebracht bij (internationale) studenten van de UM. Proef voor twee maanden, gestart 2 oktober. Inventariseren met welke vragen (internationale) studenten bij de gemeente aankloppen. 57 Toegankelijk maken van noodzakelijke informatie voor (internationale) studenten -> UM onderzoekt diverse mogelijkheden om servicegerichtheid aan internationale studenten te verbeteren. 58 Toegankelijk maken van gemeentelijke informatie voor (internationale) studenten -> website faciliteren 30 meest gevraagde gemeentelijke producten vertaald in het Engels. 59 Toegankelijk maken van gemeentelijke informatie voor (internationale) studenten -> website faciliteren Ten things you should know as a student in Maastricht gecommuniceerd naar UM student. 60 Toegankelijk maken van gemeentelijke informatie voor (internationale) studenten -> website faciliteren FAQ s toevoegen op portal. In gesprek met partners hierover. 61 Toegankelijk maken van gemeentelijke informatie voor (internationale) studenten -> website faciliteren Nieuwe gemeentelijke website is nagenoeg gereed. Op de nieuwe website moeten de gemeentelijke producten en diensten gemakkelijker toegankelijk zijn. 62 Strategisch communicatieplan ontwikkelen Gratis communicatiemiddelen zijn geïnventariseerd. 63 Strategisch communicatieplan ontwikkelen Meer positieve aandacht in gemeentelijke persberichten voor rol/ontwikkelingen bij UM/Hogeschool Zuyd/MSM etc. 64 Strategisch communicatieplan ontwikkelen Er vindt strategisch overleg plaats tussen communicatieadviseurs van verschillende instellingen. 65 Strategisch communicatieplan ontwikkelen Gebruikersgroep met o.a. studenten wordt samengesteld om gemeentelijke communicatiemiddelen te optimaliseren. Groep samenstellen voor 1 jan

23 Strategisch communicatieplan ontwikkelen Vanuit de gemeente is iedere communicatieadviseur van het college betrokken bij een werkgroep van Student en Stad. Per 1 oktober 2013 gerealiseerd. Dit is gedaan om de communicatie te stroomlijnen en onder de aandacht te brengen bij de juiste persoon. 67 ALLE WERKGROEPEN GROEN ORANJE ROOD GRIJS KNELPUNT: weinig continuïteit samenstelling internationale studentengroepen. Dit maakt het lastig om soms afspraken te maken en te inventariseren wat de groep wil Oranje, naar groen bij nieuwe dienstregeling als de verbinding verbeterd (versneld) is. 2 Groen, lightrail project vindt doorgang. Trambaan staat gepland om in 2017 geleverd te worden. Ook oranje omdat de aanleg nog in de ontwikkelfase zit. 3 Oranje, naar groen als de Euregionale OV-kaart in 2016 daadwerkelijk kan worden verwezenlijkt. 4 Oranje, voortdurende lobby. 5 Groen, momenteel informatie over bereikbaarheid beschikbaar via maastrichtbereikbaar.nl. 6 Oranje, naar groen als uitkomsten onderzoek bekend zijn en doorgevoerd kunnen worden. Voorjaar Groen, gedaan door het Studenten Service Centrum van de UM maar behoeft voortdurend aandacht. Bijvoorbeeld onder de aandacht brengen dat buitenlandse studenten die geen kamer hebben in Maastricht of directe omgeving, maar op en neer pendelen tussen Maastricht en hun woonplaats in België of Duitsland, voor 50 per jaar een parkeervergunning kunnen krijgen waarmee ze tussen uur en uur in bepaalde gebieden, redelijk dicht in de buurt van de universiteitsgebouwen, kunnen parkeren (gebieden zijn Brusselsepoort, Mariaberg, Villaberg-Sint Pieter- Jekerdal, Noorderbrug). Aan te vragen via Universiteit Maastricht. Tevens is aan het Peter Debyeplein op Randwyck is een parkeerplaats gerealiseerd (door UM), waar alle studenten 7 dagen per week en 24 uur per dag met gebruikmaking van hun UM-card gratis kunnen parkeren. 8 Groen: tijdelijke fietsenstallingen zijn beschikbaar plus uitbreiding fietsenstalling Academieplein gaat door. Oranje: uitbreiding plan fietsenstalling Nieuwenhofstraat in ontwikkeling. Oranje, naar groen als uitbreiding fietsenstalling Nieuwenhofstraat gerealiseerd wordt. Beheer fietsenstallingen voortdurend proces. 9 Er is onderzocht of een fietswerkplaats gerealiseerd kon worden. Een soortgelijke werkplaats bestaat al en wordt door de gemeente ondersteund bij Kringloop Zuid. 10 Oranje, naar groen als de communicatie betreffende Kringloop Zuid opgenomen is in structurele communicatie naar studenten toe. September 2014 bij start nieuw studiejaar.

24 11 Oranje, het afschaffen van de OV-studentenkaart is (nog) niet van toepassing maar alvast nadenken over consequenties en alternatieven voor Maastricht mocht dit gaan gebeuren. 12 Groen: intentieverklaringen zijn getekend. Oranje: vergunningentraject loopt nu. Als dat goed gaat kan in januari 2014 de bouw starten. Van oranje naar groen als het nieuwe gebouw opgeleverd wordt. Eerste fase oplevering september 2015, in gebruik name staat gepland voor begin Groen, gedaan bij opening Geusseltbad (Pieter van de Hoogenband, oud UM student). Integreren in structureel beleid/communicatie. 14 Groen, Sportdatabank Limburg (NL) is beschikbaar via gemeentelijk website. 15 Oranje, oppakken voorjaar 2014 met Hogeschool Zuyd. Nagaan of dit in het studiejaar 2014/2015 toegepast kan worden. 16 Oranje, naar groen als koppeling sportieve agenda s met uitagenda s daadwerkelijk gerealiseerd is. Onderzoek naar mogelijke koppeling van agenda s moet nog plaatsvinden. 17 Oranje, vergunningentraject voor trimbaan/fitnessplek is gestart najaar Van oranje naar groen: als de trimbaan/fitnessplek geopend wordt. Eind Oranje, onderzoek naar mountainbikeroute St. Pietersberg loopt. Uitkomst onderzoek verwacht voorjaar Oranje, naar groen als portal (overzichtelijk maken van uiteenlopende bestaande initiatieven op website UM Career Services) gerealiseerd is. Voorjaar Groen, basiscursus NL voor internationale studenten is gestart in september Oranje, naar groen als slag internationalisering gemeentelijk apparaat voltooid is. Voortdurend proces. De nota internationalisering is inmiddels vastgesteld. 22 Groen, Launchbase is in opstartfase. 23 Oranje, een UM richt in 2014 een taskforce employability op. Gericht op de jonge kenniswerkers. 24 Oranje, taskforce is aan het werk. Maar rood i.v.m. de knelpunten. Moeilijk om een geschikte locatie te vinden. Naar groen als er een alternatieve locatie gevonden is of andere oplossingen gecreëerd worden. 25 Groen, er is een projectgerichte aanpak bij Tapijn en MHC. Oranje springt naar groen als visie op huisvestingsbehoefte onderwijs en onderzoek ontwikkeld is in relatie tot Kennis-As Limburg. 26 Oranje, springt naar groen als er een gezamenlijke visie is ontwikkeld m.b.t. grootschalige studentenhuisvesting, eind Oranje, inventarisatie van panden die geschikt zijn voor herbestemmingsmogelijkheden voor studenten loopt. Medio Oranje, naar groen als discussieforum gerealiseerd is, medio Oranje, Tapijn is aangekocht maar ook oranje omdat de invulling nog in ontwikkeling is. Naar groen als gebiedsbestemming duidelijk is. 30 Oranje, naar groen als Maastricht Health Campus stevig ontwikkeld is. 31 Oranje, taskforce is aan het werk. Maar rood i.v.m. de knelpunten. Moeilijk om een geschikte locatie te vinden. Naar groen als er een alternatieve locatie gevonden is of andere oplossingen gecreëerd worden.

25 32 Oranje naar groen als de effecten die een student als bewoner (door huisfeesten) op zijn leefomgeving heeft volledig in kaart gebracht is. 33 Oranje naar groen als de effecten van de student door horecagebruik volledig in kaart gebracht is. Het beleid omtrent de nachtvergunning wordt in 2014 verder in kaart gebracht. 34 Groen, vindt momenteel plaats tijdens introducties van exchange studenten. Onderzocht wordt of dit kan worden uitgebreid naar de introducties van reguliere studenten of de INKOM. 35 Groen, loopt bijvoorbeeld via buurtplatform Argos maar uitbreiden. Oranje naar groen als dit gerealiseerd is. 36 Oranje, wisselt naar groen als het onderzoek naar goede praktijkvoorbeelden om de integratie van (internationale) studenten in een stad te bevorderen en onderzoek naar andere praktijkvoorbeelden m.b.t. studentenbeleid (bijv. quotering studentenwoningen) in april 2014 is afgerond. 37 Groen, loopt via de politie. Voortdurend proces. 38 Groen, sancties richting horeca bij overlast vinden plaats waar mogelijk. 39 Groen, project start in januari 2014 met PREMIUM i.s.m. Mondriaan Zorggroep. 40 Oranje, verspringt naar groen als geïnventariseerd is welke consequenties het huidige drugsbeleid heeft in relatie tot de (buitenlandse) student. 41 Groen, resultaat onderzoek Hogeschool Zuyd verwacht eind 2013/begin Oranje, naar groen als elementen studentenvrijwilligerswerk meer geïntegreerd zijn met andere initiatieven of andere mogelijke oplossingen. Voorjaar Groen het project is met financiële steun van UM gestart als pilot tot eind Het initiatief kan wellicht gedeeltelijk doorgang vinden (door ondersteuning activiteiten, evenementen van SSI door de gemeente), dit wordt momenteel onderzocht. 44 Oranje, onderzoek naar keurmerk studentenhuisvesting loopt via UM. Springt naar een andere kleur als onderzoek is afgerond. Uitkomst nog onbekend. Zomer Groen, nieuwe vorm Maastrichtse studentenraad is eind 2012 gestart. Sinds najaar 2013 in nieuwe samenstelling aan de slag. 46 Groen, sinds 2013 bij UM apart event voor internationale studenten tijdens de INKOM. 47 Groen, Ragweek en ander initiatieven lopen al langer. 48 Groen, nieuwe locatie door UM beschikbaar gesteld. Uitzendingen vinden plaats. 49 Oranje, onderzoek naar opdrachtverlening Code043 moet nog starten. Er wordt bijvoorbeeld onderzocht hoe men studenten kan betrekken bij de uitvoering of coördinatie van activiteiten die bij Code043 gemeld worden. 50 Groen, links culturele websites toegevoegd op gemeentelijke site. 51 Oranje, onderzoek project LED loopt, uitkomsten verwacht voorjaar Oranje, gesprekken met partners lopen. Uitkomsten afwachten. Nieuwe websites ontstaan spontaan zoals Maastricht.cc. Studenten van Hogeschool Zuyd, UM onderzoeken (loopt via werkgroep communicatie) hoe een studentenportal er uit moet zien. Het inzichtelijk maken van het cultureel aanbod past hier wellicht ook in. Zomer 2014.

26 53 Oranje, gesprekken met culturele veld lopen. Uikomsten nog niet bekend. 54 Groen, hervestiging Muziekgieterij in de Timmerfabriek sinds eind Oranje, gesprekken lopen studenten, UM en gemeente. Uitkomsten nog onbekend. 56 Oranje, gesprekken met culturele veld lopen. Uitkomsten nog onbekend. 57 Groen, pilot gestart woensdag 2 oktober, duur 2 maanden. 58 Oranje, naar groen als er definitieve aanpak uit voortvloeit, het is een continu proces om informatievoorziening te verbeteren. 59 Groen, ruim 30 meest gevraagde gemeentelijke producten/diensten zijn ook Engelstalig toegevoegd aan het (digitale) gemeenteloket. 60 Groen, rondgestuurd bij nieuwe inschrijvingen UM afgelopen studiejaar 2013/ Oranje, Hogeschool Zuyd en UM studenten onderzoeken momenteel mogelijkheden/eisen voor een portal specifiek voor studenten. Resultaten verwacht zomer Oranje, naar groen als gemeentelijke website gelanceerd is. Voorjaar Groen, in kaart gebracht. 64 Groen, afgesproken om toe te passen in dagelijks communicatiebeleid. 65 Groen, loopt. 66 Oranje, verspringt naar groen als groep is samengesteld en bijeengekomen om feedback te geven. Voorjaar Groen, gedaan. 68 Rood, knelpunt. Dit is de werkelijkheid waar mee gewerkt wordt. Goed om dit in acht te nemen en zich te realiseren, ook rekening hiermee houdend als afspraken gemaakt worden.

DATUM. 20 november 2015 FAXNUMMER

DATUM. 20 november 2015 FAXNUMMER Gemeente Maastricht > RETOURADRKS Postbus 1992,6201 BZ Maastricht Aan de dames en heren, leden van de gemeenteraad BEZOEKADRES Mosae Forum 10 6211 DW POSTADRF5 Postbus 1992 6201 BZ Maastricht ONDERWERP

Nadere informatie

Student en stad. Programmapunten

Student en stad. Programmapunten Student en stad Programmapunten Voortgang Actieprogramma Student en Stad De aanpak Student en Stad richt zich op de vraag hoe Maastricht als oudste stad van Nederland met de jongste universiteit van Nederland

Nadere informatie

Gemeente Delft RZONDEN 27 MAUI Geachte leden van de gemeenteraad,

Gemeente Delft RZONDEN 27 MAUI Geachte leden van de gemeenteraad, Bestuur Besturing Strategie Gemeente Delft bezoekadres: Stationsplein 1 2611 BV Delft IBAN NL21 BNGH 0285 0017 87 t.n.v. gemeente Delft Retouradres : Postbus 78, 2600 ME Delft Aan de leden van de gemeenteraad

Nadere informatie

Dialoog veehouderij Venray

Dialoog veehouderij Venray Dialoog veehouderij Venray aanbevelingen dialoog veehouderij gemeente Venray Datum 21 december 2016 Portefeuillehouder Martijn van der Putten Team RO Naam steller Jos Kniest De onderstaande aanbevelingen

Nadere informatie

RAADSVOORSTEL Rv. nr.: B en W-besluit d.d.: B en W-besluit nr.:

RAADSVOORSTEL Rv. nr.: B en W-besluit d.d.: B en W-besluit nr.: RAADSVOORSTEL 13.0010 Rv. nr.: 13.0010 B en W-besluit d.d.: 22-1-2012 B en W-besluit nr.: 13.0026 Naam programma: Bereikbaarheid Onderwerp: Kredietaanvraag plankosten voor verkenning bereikbaarheid van

Nadere informatie

Openbaar. Rijk van Nijmegen Alleen ter besluitvorming door het College Actief informeren van de Raad. Collegevoorstel.

Openbaar. Rijk van Nijmegen Alleen ter besluitvorming door het College Actief informeren van de Raad. Collegevoorstel. Openbaar Onderwerp Rijk van Nijmegen 2025 Programma Economie & Werk BW-nummer Portefeuillehouder H.M.F. Bruls / T. Tankir Samenvatting De Rabobank Rijk van Nijmegen heeft in 2015 het initiatief genomen

Nadere informatie

Raadsvoorstel. Bevoegdheid Raad. Vergaderdatum: 20 oktober 2015 Registratienummer: 2015/61 Agendapunt nummer: 9. Onderwerp Detailhandelsvisie

Raadsvoorstel. Bevoegdheid Raad. Vergaderdatum: 20 oktober 2015 Registratienummer: 2015/61 Agendapunt nummer: 9. Onderwerp Detailhandelsvisie Raadsvoorstel Bevoegdheid Raad Vergadering Gemeenteraad Oirschot Vergaderdatum: 20 oktober 2015 Registratienummer: 2015/61 Agendapunt nummer: 9 Onderwerp Detailhandelsvisie Voorstel 1. Vaststellen regionale

Nadere informatie

agendanummer afdeling Simpelveld VI- Burgerzaken 24 juli 2008

agendanummer afdeling Simpelveld VI- Burgerzaken 24 juli 2008 Aan de raad agendanummer afdeling Simpelveld VI Burgerzaken 24 juli 2008 onderwerp AntiDiscriminatieVoorziening Limburg Inleiding Zoals nu bekend gaat vanuit het Ministerie van VROM een wettelijke regeling

Nadere informatie

VOLGNUMMER DATUM ORGANISATIEONDERDEEL mei 2015 B&O-Ruimte

VOLGNUMMER DATUM ORGANISATIEONDERDEEL mei 2015 B&O-Ruimte DATUM ORGANISATIEONDERDEEL 26 mei 2015 B&O-Ruimte CORRESPONDENTIENUMMER BIJLAGEN STELLER 2015-17526 Smeets/350 4595 eugene.smeets@maastricht.nl ONDERWERP RAADSVOORSTEL Vaststelling bestemmingsplan Sporthal

Nadere informatie

OPINIERONDE 7 maart 2013. Casenr: 13.00148 Onderwerp: Aanbevelingen n.a.v. Raadsonderzoek Kafi en Rekenkamerrapport "Lage Zwaluwe West"

OPINIERONDE 7 maart 2013. Casenr: 13.00148 Onderwerp: Aanbevelingen n.a.v. Raadsonderzoek Kafi en Rekenkamerrapport Lage Zwaluwe West Aan de Raad Made, 29 januari 2013 OPINIERONDE 7 maart 2013 Agendapuntnummer: 6 Raadsvergadering 21 maart 2013 Registratienummer: 13int00406 Casenr: 13.00148 Onderwerp: Aanbevelingen n.a.v. Raadsonderzoek

Nadere informatie

Voorstel : Vaststellen nota Dorpshuizen in Sint Anthonis, inclusief beleid ten aanzien van paracommercialisme

Voorstel : Vaststellen nota Dorpshuizen in Sint Anthonis, inclusief beleid ten aanzien van paracommercialisme Raadsvergadering : 15 september 2003 Agendapunt : 23. Voorstel : Vaststellen nota Dorpshuizen in Sint Anthonis, inclusief beleid ten aanzien van paracommercialisme Aan de Raad, In het coalitieprogramma

Nadere informatie

Burgemeester en Wethouders 9 maart Steller Documentnummer Afdeling. R. van Wijk 15I Samenleving

Burgemeester en Wethouders 9 maart Steller Documentnummer Afdeling. R. van Wijk 15I Samenleving Burgemeester en Wethouders Steller Documentnummer Afdeling R. van Wijk 15I0002878 Samenleving Doorkiesnummer Communicatie Portefeuillehouder 036 5229564 Nee G.M. Dijksterhuis Kabinet Memo bijgevoegd Te

Nadere informatie

RAADSVOORSTEL EN ON ITWERPBESLUIT

RAADSVOORSTEL EN ON ITWERPBESLUIT PUHMEftEÜG f c. RAADSVOORSTEL EN ON ITWERPBESLUIT Agendanummer 11-04 Registratienummer raad 605317 Behorend bij het B&W-advies met registratienummer 605114 Moet in elk geval behandeld zijn in de raadsvergadering

Nadere informatie

portefeuillehouder ak e i e \* Secretaris akkoord

portefeuillehouder ak e i e \* Secretaris akkoord Gemeente Zandvoort B&W-ADVIES Verordening Nadere regels Beleidsnota Overig Na besluit (B&W/Raad): Uitgaande brief verzenden Stukken retour Publicatie Afdeling / werkeenheid: MD/BA Auteur : P. Haker Datum

Nadere informatie

VOORSTEL AAN BURGEMEESTER EN WETHOUDERS VAN DE GEMEENTE ROERMOND

VOORSTEL AAN BURGEMEESTER EN WETHOUDERS VAN DE GEMEENTE ROERMOND ^ gemeente Roermond VOORSTEL AAN BURGEMEESTER EN WETHOUDERS VAN DE GEMEENTE ROERMOND datum indiening: 24 maart 2014 datum/agendapunt B&Wvergadering: 010414/A07 afdeling: Stedelijice Ontwikkeling Onderwerp:

Nadere informatie

GEMEENTE VA LKENSWAARD. Via deze weg willen wij u op de hoogte brengen van de ontwikkelingen met

GEMEENTE VA LKENSWAARD. Via deze weg willen wij u op de hoogte brengen van de ontwikkelingen met VA LKENSWAARD Aan de leden van de raad van de gemeente Valkenswaard de Hofnar 15 Postbus 10100 5550 GA Val enswaard T (040) 208 34 44 \ F (040) 204 58 90 aemeenteoivalkenswaard.nl www. alkenswaard.nl Uw

Nadere informatie

Gemeente Delft. Geachte leden van de gemeenteraad,

Gemeente Delft. Geachte leden van de gemeenteraad, w Gemeente Delft Postadres Postbus 3137 2601 DC Delft Retauradros : OBS B.V., Postbus 3137,2801 DC Delfi Aan de leden van de Gemeenteraad Behandeld door Yveite Govaart T015 2tB 7929 E ygovaari@delfl.nl

Nadere informatie

Rondweg-Oost N233 Maatregelen treden 3 Um 5 Ladder van Verdaas

Rondweg-Oost N233 Maatregelen treden 3 Um 5 Ladder van Verdaas provincie :: Utrecht Plan van aanpak Rondweg-Oost N233 Maatregelen treden 3 Um 5 Ladder van Verdaas In samenwerking tussen Veenendaal: 23 oktober 2017 Versie: 0.1 Opgesteld door: Maurice Kassing Gemeente

Nadere informatie

\ raadsvoorstel. Voerendaal, d.d. 29 oktober Nummer: 2012/9/18. Portefeuillehouder: P.J.E. Leunissen. Afdeling: Welzijn

\ raadsvoorstel. Voerendaal, d.d. 29 oktober Nummer: 2012/9/18. Portefeuillehouder: P.J.E. Leunissen. Afdeling: Welzijn \ raadsvoorstel Voerendaal, d.d. 29 oktober 2012 Nummer: 2012/9/18 Portefeuillehouder: P.J.E. Leunissen Afdeling: Welzijn Programma: Mens en Welzijn Product: Onderwerp: Plan van aanpak Q-koorts Aan de

Nadere informatie

Raadsvoorstel Sportvisie

Raadsvoorstel Sportvisie gemeente Eindhoven 16R7018 Raadsnummer Inboeknummer 16bst01331 Beslisdatum B&W 18 oktober 2016 Dossiernummer 16.42.751 Raadsvoorstel Sportvisie Inleiding We bieden u bijgaand de nieuwe Sport en Beweegvisie

Nadere informatie

Onderwerp: Onderzoek naar de overschrijding van de raming Brandweerkazerne Cothen-Langbroek

Onderwerp: Onderzoek naar de overschrijding van de raming Brandweerkazerne Cothen-Langbroek Raadsvergadering, 22 april 2008 Voorstel aan de Raad Nr: 228 Agendapunt: 6 Datum: 9 april 2008 Onderwerp: Onderzoek naar de overschrijding van de raming Brandweerkazerne Cothen-Langbroek Onderdeel raadsprogramma:

Nadere informatie

Beslisdocument en plan van aanpak

Beslisdocument en plan van aanpak Beslisdocument en plan van aanpak TIENDEVEEN Inleiding In oktober 2006 heeft de gemeenteraad ingestemd met het plan van aanpak Woningbouw dorpen. Het project bestaat uit drie fasen. Deze fasen worden telkens

Nadere informatie

Raadscommissievoorstel

Raadscommissievoorstel Raadscommissievoorstel Status: Voorbereidend besluitvormend Agendapunt: 4 Onderwerp: Transformatie jeugdzorg Regionaal projectplan Datum: 10 december 2012 Portefeuillehouder: Jhr. M.R.H.M. von Martels

Nadere informatie

Op 7 juli 2017 wordt in Maastricht bij Zuyd Hogeschool een Confucius Instituut geopend. Het

Op 7 juli 2017 wordt in Maastricht bij Zuyd Hogeschool een Confucius Instituut geopend. Het Samenvatting Op 7 juli 2017 wordt in Maastricht bij Zuyd Hogeschool een Confucius Instituut geopend. Het Confucius Instituut is een door de Chinese overheid gefinancierde non-profit organisatie die als

Nadere informatie

Routekaart eerste fase schoolbestuurlijk onderzoek Scholen voor Morgen en gemeentelijke onderzoek juni 2017 tot en met december 2017.

Routekaart eerste fase schoolbestuurlijk onderzoek Scholen voor Morgen en gemeentelijke onderzoek juni 2017 tot en met december 2017. Routekaart eerste fase schoolbestuurlijk onderzoek Scholen voor Morgen en gemeentelijke onderzoek juni 2017 tot en met december 2017. Activiteit Wie Planning Actie Gemeentelijk projectplan Uitspreken intentie

Nadere informatie

VOORSTEL AAN BURGEMEESTER EN WETHOUDERS VAN DE GEMEENTE ROERMOND

VOORSTEL AAN BURGEMEESTER EN WETHOUDERS VAN DE GEMEENTE ROERMOND , 8 a ^ gemeente Roermond VOORSTEL AAN BURGEMEESTER EN WETHOUDERS VAN DE GEMEENTE ROERMOND datum indiening: 19 december 2013 datum/agendapunt B&Wvergadering: 070114/201 afdeling: Kabinet en Communicatie

Nadere informatie

Het evenementenbeleid dat in 2009 voor het laatst door uw raad werd aangepast behoeft actualisering.

Het evenementenbeleid dat in 2009 voor het laatst door uw raad werd aangepast behoeft actualisering. Raadsnota Raadsvergadering d.d.: 30 juni 2014 Agenda nr.: 14 Onderwerp: Vaststellen evenementenbeleid vervat in de nota Op en Top Valkenburg aan de Geul 2014-2018 Aan de gemeenteraad, 1. Doel, Samenvatting

Nadere informatie

Stijn Smeulders / september 2017

Stijn Smeulders / september 2017 Agendapunt commissie: 5.4 steller telefoonnummer email Stijn Smeulders 06-14164246 stijn.smeulders@valkenswaard.nl agendapunt kenmerk datum raadsvergadering 280559/287224 21 september 2017 portefeuillehouder

Nadere informatie

Maastricht 2015 en verder. zaken. BMTP Theodorou. Telefoonnummer: Controleprotocol met.

Maastricht 2015 en verder. zaken. BMTP Theodorou. Telefoonnummer: Controleprotocol met. Raadsvergadering Volgnummer 141-2015 Onderwerp Programmanummer Controleprotocol Jeugdzorg en Wmo Centrumgemeente Maastricht 2015 en verder Niet van toepassing Registratienummer 2015-39368 Collegevergadering

Nadere informatie

De gemeente Maastricht heeft besloten een eenmalige bijdrage van ,- toe te kennen aan de

De gemeente Maastricht heeft besloten een eenmalige bijdrage van ,- toe te kennen aan de Samenvatting De gemeente Maastricht heeft besloten een eenmalige bijdrage van 20.000,- toe te kennen aan de Stichting Prettig Wonen Keurmerk voor de opstart van een keurmerk voor kamerverhuurpanden. De

Nadere informatie

Externe communicatie ambtelijke samenwerking Beemster- Purmerend

Externe communicatie ambtelijke samenwerking Beemster- Purmerend Externe communicatie ambtelijke samenwerking Beemster- Purmerend Gemeente Beemster Versie: definitief Goedkeuring: gemeentesecretaris Beemster, Els Kroese Juni 2012 Auteur: Nancy van der Vin, Filtercommunicatie

Nadere informatie

Raadsvergadering, 2 februari 2010. Voorstel aan de Raad. Onderwerp: Economisch Actie Programma

Raadsvergadering, 2 februari 2010. Voorstel aan de Raad. Onderwerp: Economisch Actie Programma Raadsvergadering, 2 februari 2010 Voorstel aan de Raad Onderwerp: Economisch Actie Programma Nr.: 369 Agendapunt: Voorbespreking & 15 Datum: 19 januari 2010 Onderdeel raadsprogramma: Portefeuillehouder:

Nadere informatie

PROCEDUREBLAD BEHANDELING RAADSVOORSTEL

PROCEDUREBLAD BEHANDELING RAADSVOORSTEL PROCEDUREBLAD BEHANDELING RAADSVOORSTEL HET COLLEGE VERZOEKT U DIT RAADSVOORSTEL TE BEHANDELEN ONDERWERP : De Raad op Pad in Broekland ZAAKNUMMER : 3398-2016 B&W VERGADERING : 17 mei 2016 AGENDACOMMISSIE

Nadere informatie

Fysieke dialoogtafel Dagactiviteiten

Fysieke dialoogtafel Dagactiviteiten Fysieke dialoogtafel Dagactiviteiten 16-03-2017 1 Openstellen markt maart 2017 producten 3 Openstelling markt maart 2017 Planning 4 Tussenstand werkgroep inhoudelijk integratie producten Doelstelling

Nadere informatie

1. De hoofdlijnennotitie 'Aanpak transities en herinrichting sociale domein in de gemeente Stein vast te stellen

1. De hoofdlijnennotitie 'Aanpak transities en herinrichting sociale domein in de gemeente Stein vast te stellen Betreft Vergaderdatum Hoofdlijnennotitie Aanpak transities en herinrichting sociale domein in de gemeente Stein 21-oktober-2013 Gemeenteblad 2013 / Agendapunt Aan de Raad Voorstel De gemeenteraad wordt

Nadere informatie

Raadsvergadering. Bovendien wijzen wij u er op dat in deze kadernota nog geen rekening is gehouden met de implementatie van de strategische agenda.

Raadsvergadering. Bovendien wijzen wij u er op dat in deze kadernota nog geen rekening is gehouden met de implementatie van de strategische agenda. RAADSVOORSTEL Raadsvergadering Nummer 30 juni 2016 16-049 Onderwerp Kadernota 2017-2020 Aan de raad, Onderwerp Kadernota 2017-2020. Gevraagde beslissing 1. De Kadernota 2017-2020 vast te stellen. Grondslag

Nadere informatie

Agendapunt commissie: 8. W.Bischoff O6raad00804

Agendapunt commissie: 8. W.Bischoff O6raad00804 Agendapunt commissie: 8 steller Telefoonnummer email W.Bischoff 040-2083417 wim.bischoff@valkenswaard.nl agendapunt Kenmerk datum raadsvergadering Onderwerp O6raad00804 Kader ten behoeve van het sociaal-economisch

Nadere informatie

VERGADERING GEMEENTERAAD d.d. 9 januari 2012 AGENDA NR. 10. VOORSTEL tot oprichting NV Greenport Venlo Innovation Center. Aan de Gemeenteraad

VERGADERING GEMEENTERAAD d.d. 9 januari 2012 AGENDA NR. 10. VOORSTEL tot oprichting NV Greenport Venlo Innovation Center. Aan de Gemeenteraad VOORSTEL tot oprichting NV Greenport Venlo Innovation Center. Aan de Gemeenteraad VERGADERING GEMEENTERAAD d.d. 9 januari 2012 AGENDA NR. 10 Geachte raad, Het college van burgemeester en wethouders vraagt

Nadere informatie

Raadsvoorstel. 1. Samenvatting. 2. Voorstel

Raadsvoorstel. 1. Samenvatting. 2. Voorstel Raadsvoorstel Agenda nr.4 Onderwerp: Prioriteiten Kadernota Integrale Veiligheid 2015-2018 Soort: Besluitvormend Opsteller: T.L.M. van Houts - van Dijk Portefeuillehouder: A.P.M. Veltman Zaaknummer: SOM/2014/009989

Nadere informatie

= Datum raadsvergadering: 15 december 2010 Agenda nr.: (in te vullen door griffie) Voorstel invulling aanbevelingen rapport Sturing grote projecten

= Datum raadsvergadering: 15 december 2010 Agenda nr.: (in te vullen door griffie) Voorstel invulling aanbevelingen rapport Sturing grote projecten Raadsvoorstel = Datum raadsvergadering: 15 december 2010 Agenda nr.: (in te vullen door griffie) Portefeuillehouder: Onderwerp: S. Adriaansen/J.A. Peeters Registratiecode: (in te vullen door griffie) Voorstel

Nadere informatie

VOORSTEL AAN DE GEMEENTERAAD

VOORSTEL AAN DE GEMEENTERAAD VOORSTEL AAN DE GEMEENTERAAD Onderwerp: Zienswijze op Regionale Agenda 2015-2018 MRE Registratienummer: 00529485 Op voorstel B&W d.d.: 18 november 2014 Datum vergadering: 9 december 2014 Portefeuillehouder:

Nadere informatie

Besluit op basis van de oplegnotitie behorend bij "Rapportage voor bepaling koers WSD" en een zienswijze op de betreffende rapportage.

Besluit op basis van de oplegnotitie behorend bij Rapportage voor bepaling koers WSD en een zienswijze op de betreffende rapportage. Raadsvoorstel Datum: 14 maart 2017 Onderwerp Besluit op basis van de oplegnotitie behorend bij "Rapportage voor bepaling koers WSD" en een zienswijze op de betreffende rapportage. Status Besluitvormend

Nadere informatie

Sociaal Economisch Masterplan: Uitvoeringsagenda Netwerk Noordoost

Sociaal Economisch Masterplan: Uitvoeringsagenda Netwerk Noordoost Aan de Raadscommissie Agendapunt: 5 Onderwerp: Sociaal Economisch Masterplan: Uitvoeringsagenda Netwerk Noordoost Kenmerk: Status: VROM - Ruimtelijke Ordening / FK Informerend Kollum, 11 januari 2011 Samenvatting

Nadere informatie

Aan burgemeester en wethouders

Aan burgemeester en wethouders Aan burgemeester en wethouders Documentnummer 2016.0.032.999 Coördinerend Portefeuillehouder Zaaknummer 2016-06-00868 Anja Haga Cluster BR Vertrouwelijk Nee Ambtenaar Cees Vermeulen Datum in college 28-06-2016

Nadere informatie

gemeente Eindhoven Kerntaak gekoppeld aan het werkprogramma van het college

gemeente Eindhoven Kerntaak gekoppeld aan het werkprogramma van het college gemeente Eindhoven Raadsnummer Inboeknummer 13R5271 13bst00404 Beslisdatum B&W 12 maart 2013 Dossiernummer 13.11.551 RaadsvoorstelVerbindende kracht - Samen voor elkaar: de ontwikkeling van samenkracht

Nadere informatie

Voorstel raad en raadsbesluit

Voorstel raad en raadsbesluit Voorstel raad en raadsbesluit Gemeente Landgraaf Programma Documentnummer: B.15.0695 B.15.0695 Landgraaf, 13 april 2015 ONDERWERP: Zienswijze over toekomstscenario's van de GHOR. Raadsvoorstelnummer: 23

Nadere informatie

BESTUURSOPDRACHT MAJEURPROJECT VOORTGEZET ONDERWIJS Gemeenteraad

BESTUURSOPDRACHT MAJEURPROJECT VOORTGEZET ONDERWIJS Gemeenteraad BESTEMD VOOR BESTUURSOPDRACHT MAJEURPROJECT VOORTGEZET ONDERWIJS Gemeenteraad STATUS Openbaar DATUM BESTUURLIJKE Wethouder F. Strik OPDRACHTGEVER AMBTELIJKE OPDRACHTGEVER H. Damen hoofd Afdeling Beleid

Nadere informatie

RAADSBRIEF ONDERWERP. KENNISNEMEN VAN Invulling werkbudget economie

RAADSBRIEF ONDERWERP. KENNISNEMEN VAN Invulling werkbudget economie RAADSBRIEF ONDERWERP Beantwoording van de motie werkbudget economie KENNISNEMEN VAN Invulling werkbudget economie INLEIDING De aanleiding van deze raadsbrief is dat in 2016 besloten is om de OZB op panden

Nadere informatie

Onderwerp Vaststellen startnotitie (ver)bouw, beheer en onderhoud gemeentelijke gebouwen Vastgoed onder één dak

Onderwerp Vaststellen startnotitie (ver)bouw, beheer en onderhoud gemeentelijke gebouwen Vastgoed onder één dak OPENBAAR Adviseur: P. Driesen (VROM, tst. ) Portefeuillehouder: W.E. Tönjann - Levert 10.12133 1 ADVIESNOTA POLITIEKE RONDE d.d. 11 november 2010 Raadsvergadering d.d. 25 november 2010 Voorstel nr. 113/10

Nadere informatie

+Z} IJsselstein. Raadsvoorstel. Agendapunt 10. Aanderaadvandegemeente IJsselstein. Datum: 19 januari 2010 Blad: 1van 5. Economische Zaken.

+Z} IJsselstein. Raadsvoorstel. Agendapunt 10. Aanderaadvandegemeente IJsselstein. Datum: 19 januari 2010 Blad: 1van 5. Economische Zaken. Gemeente +Z} Agendapunt 10 Aanderaadvandegemeente Raadsstuknummer: 2010/12111 programma: Economische Zaken cluster: Samenleving portefeuillehouder: ing. F.J.L.M. Cremer informatiebij: Marleen Kalden, afdeling

Nadere informatie

Nummer raadsnota: Bl Onderwerp: Beschikbaarstelling van krediet voor planontwikkeling winkelcentrum Arkendonk

Nummer raadsnota: Bl Onderwerp: Beschikbaarstelling van krediet voor planontwikkeling winkelcentrum Arkendonk 9emeente Oosterhout *» ť ^ ) NOTA VOOR DE RAAD Datum: 1 november 2016 Nummer raadsnota: Bl.0160544 Onderwerp: Beschikbaarstelling van krediet voor planontwikkeling winkelcentrum Arkendonk Portefeuillehouder:

Nadere informatie

Datum Agendapunt Documentnummer. 23 mei R06S013/z Verslag werkgroep Participatie en Digitalisering over Raad op Straat 12 april 2017

Datum Agendapunt Documentnummer. 23 mei R06S013/z Verslag werkgroep Participatie en Digitalisering over Raad op Straat 12 april 2017 Datum Agendapunt Documentnummer 13 R06S013/z170025597 Onderwerp Verslag werkgroep Participatie en Digitalisering over Raad op Straat 12 april 2017 Raadsvoorstel Zeewolde Beoogd effect Kennisnemen van de

Nadere informatie

Woonvisie Regio Eindhoven. Samen werken aan drie uitdagingen voor de regionale woningmarkt

Woonvisie Regio Eindhoven. Samen werken aan drie uitdagingen voor de regionale woningmarkt Woonvisie Regio Eindhoven Samen werken aan drie uitdagingen voor de regionale woningmarkt Actieprogramma 2013 1 Inleiding Op 28 juni 2012 heeft de Regioraad de Regionale Woonvisie 2012-2015 vastgesteld.

Nadere informatie

Rv. nr.: B&W-besluit d.d.: B&W-besluit nr.:

Rv. nr.: B&W-besluit d.d.: B&W-besluit nr.: RAADSVOORSTEL Rv. nr.: 13.0014 B&W-besluit d.d.: 5-2-2013 B&W-besluit nr.: 13.0048 Naam programma +onderdeel: Jeugd en onderwijs Onderwerp: Transitie zorg voor de jeugd: visie jeugdhulp en informatie Aanleiding:

Nadere informatie

Voorstelnummer: Houten, 13 mei 2014

Voorstelnummer: Houten, 13 mei 2014 Raadsvoorstel Voorstelnummer: 2014-041 Houten, 13 mei 2014 Onderwerp: Het herontwikkelen van Het Gebouw door middel van de bouw van 10 levensloopbestendige woningen aan de Jonkheer Ramweg 40 in Schalkwijk.

Nadere informatie

Onderwerp: Voorstel tot deelname aan de AntiDiscriminatieVoorziening Limburg (ADV-Limburg)

Onderwerp: Voorstel tot deelname aan de AntiDiscriminatieVoorziening Limburg (ADV-Limburg) Pagina 1 van 5 GEMEENTE NUTH Raad: 23 september 2008 Agendapunt: Reg.nr: BJZ/2008/6803 RTG: 9 september 2008 Inleiding AAN DE RAAD Onderwerp: Voorstel tot deelname aan de AntiDiscriminatieVoorziening Limburg

Nadere informatie

Aan de commissie: Inwonerszaken Datum vergadering: 23 april 2008 Agendapunt : 6

Aan de commissie: Inwonerszaken Datum vergadering: 23 april 2008 Agendapunt : 6 Aan de Raad Made, 27 maart 2008 Aan de commissie: Inwonerszaken Datum vergadering: 23 april 2008 Agendapunt : 6 Raadsvergadering: 29 mei 2008 Onderwerp: Nummer raadsnota: Samenwerking Stichting Welzijn

Nadere informatie

BELEIDSKADER SOCIAAL DOMEIN (NIEUWE WMO EN JEUGDWET)

BELEIDSKADER SOCIAAL DOMEIN (NIEUWE WMO EN JEUGDWET) BOB 14/001 BELEIDSKADER SOCIAAL DOMEIN (NIEUWE WMO EN JEUGDWET) Aan de raad, Voorgeschiedenis / aanleiding Per 1 januari 2015 worden de volgende taken vanuit het rijk naar de gemeenten gedecentraliseerd:

Nadere informatie

VOLGNUMMER DATUM ORGANISATIEONDERDEEL Sociale zaken

VOLGNUMMER DATUM ORGANISATIEONDERDEEL Sociale zaken DATUM ORGANISATIEONDERDEEL 09-06-2015 Sociale zaken CORRESPONDENTIENUMMER BIJLAGEN STELLER 2015-19918 Div. Zwaga/350 4231 Arend.zwaga@maastricht.nl ONDERWERP RAADSVOORSTEL Gemeenschappelijke regeling Uitvoeringsorganisatie

Nadere informatie

Burgemeester en Wethouders 2 november Steller Documentnummer Afdeling. C.Th. Vos z Ruimte

Burgemeester en Wethouders 2 november Steller Documentnummer Afdeling. C.Th. Vos z Ruimte Burgemeester en Wethouders Steller Documentnummer Afdeling z160047730 Ruimte Doorkiesnummer Communicatie Portefeuillehouder 036 5229547 Nee W.P. van der Es Kabinet Brief bijgevoegd Te volgen procedure

Nadere informatie

RAADSVOORSTEL. Raadsvergadering. Onderwerp Led verlichting sportverenigingen. Aan de raad, Onderwerp Led verlichting sportverenigingen

RAADSVOORSTEL. Raadsvergadering. Onderwerp Led verlichting sportverenigingen. Aan de raad, Onderwerp Led verlichting sportverenigingen RAADSVOORSTEL Raadsvergadering Nummer 7 september 2017 17-062 Onderwerp Led verlichting sportverenigingen Aan de raad, Onderwerp Led verlichting sportverenigingen Gevraagde beslissing 1. In te stemmen

Nadere informatie

Raadsvergadering. 6 november

Raadsvergadering. 6 november RAADSVOORSTEL Raadsvergadering Nummer 6 november 2014 14-105 Onderwerp Resultaten bezuinigingsproject 'Bunnikse Kwaliteit' Aan de raad, Onderwerp Resultaten bezuinigingsproject 'Bunnikse Kwaliteit' Gevraagde

Nadere informatie

17R071. Initiatief voorstel. Zeist toegankelijk voor iedereen Niets over ons zonder ons

17R071. Initiatief voorstel. Zeist toegankelijk voor iedereen Niets over ons zonder ons Initiatief voorstel 17R071 Zeist toegankelijk voor iedereen Niets over ons zonder ons Ronde Tafel : Nog in te plannen Debat : Nog in te plannen Raadsvergadering : Nog in te plannen Informatie bij : Ans

Nadere informatie

REKENKAMERCOMMISSIE GEMEENTE VAALS COMMUNICATIEPLAN

REKENKAMERCOMMISSIE GEMEENTE VAALS COMMUNICATIEPLAN REKENKAMERCOMMISSIE GEMEENTE VAALS COMMUNICATIEPLAN Vastgesteld d.d. 9 maart 2016 1 Colofon De rekenkamercommissie van de gemeente Vaals is een onafhankelijke commissie binnen de gemeente. Zij bestaat

Nadere informatie

Bijlage 3. Voorbeeld gezamenlijk communicatieplan gemeente & COA bij vestiging van een nieuw azc. 1 van 8

Bijlage 3. Voorbeeld gezamenlijk communicatieplan gemeente & COA bij vestiging van een nieuw azc. 1 van 8 Bijlage 3 Voorbeeld gezamenlijk communicatieplan gemeente & COA bij vestiging van een nieuw azc 1 van 8 Communicatieplan azc gemeente Gemeente Centraal Orgaan opvang asielzoekers Status: conceptversie

Nadere informatie

Bestuursvoorstel: B&W Registratienr: [ 38354] Behandeld door: Portefeuillehouder: Agendanummer: secretaris. steller. gereed voor agenda college

Bestuursvoorstel: B&W Registratienr: [ 38354] Behandeld door: Portefeuillehouder: Agendanummer: secretaris. steller. gereed voor agenda college Behandeld door: Portefeuillehouder: Agendanummer: Auteur : S. Nieuwesteeg Directie/Afd : VGEP/EZ Telefoon : 5293753 Datum : 22-06-2011 1 e : Weth. Arbouw 2 e : Weth. Meeuwis 3 e : 4 e : Besluit d.d. Conform

Nadere informatie

Raadsvergadering van 28 juni 2012 Agendanummer: 8.1. Onderwerp: 166. Gebiedsplannen. Plan van aanpak, Intentieverklaring en startkrediet

Raadsvergadering van 28 juni 2012 Agendanummer: 8.1. Onderwerp: 166. Gebiedsplannen. Plan van aanpak, Intentieverklaring en startkrediet RAADSVOORSTEL Verseon kenmerk: 344445 Raadsvergadering van 28 juni 2012 Agendanummer: 8.1 Onderwerp: 166. Gebiedsplannen. Plan van aanpak, Intentieverklaring en startkrediet Verantwoordelijk portefeuillehouder:

Nadere informatie

Aan de raad AGENDAPUNT 11. Doetinchem, 4 juli 2009. Economische visie en actieplan Dynamisch Duurzaam Doetinchem

Aan de raad AGENDAPUNT 11. Doetinchem, 4 juli 2009. Economische visie en actieplan Dynamisch Duurzaam Doetinchem Aan de raad AGENDAPUNT 11 Economische visie en actieplan Dynamisch Duurzaam Doetinchem Voorstel: 1. de foto van de sociaal-economische situatie in Doetinchem voor kennisgeving aannemen; 2. het beleidskader

Nadere informatie

CONVENANT ACHTERHOEK 2020 Coöperatief samenwerkende ondernemers, overheid en maatschappelijke organisaties

CONVENANT ACHTERHOEK 2020 Coöperatief samenwerkende ondernemers, overheid en maatschappelijke organisaties CONVENANT ACHTERHOEK 2020 Coöperatief samenwerkende ondernemers, overheid en maatschappelijke organisaties De ondergetekenden: de ondernemers, hierbij vertegenwoordigd door de heer Gerrit Jan Pillen, voorzitter

Nadere informatie

POL-uitwerking werklocaties - Regionale visie detailhandel Noord Limburg

POL-uitwerking werklocaties - Regionale visie detailhandel Noord Limburg Agendapuntnummer : Documentnummer : (cc 2 t Raadsvergadering d.d. : 8 juni 201 Raadscommissie : Commissie Grondgebied Commissie d.d. 31 mei 2017 Programma Economische zaken Onderwerp POL-uitwerking werklocaties

Nadere informatie

Aanpak arbeidsmarkt Zuidoost-Nederland 2016-2020. Illustratie regionaal arbeidsmarkt dashboard. Inleiding

Aanpak arbeidsmarkt Zuidoost-Nederland 2016-2020. Illustratie regionaal arbeidsmarkt dashboard. Inleiding Aanpak arbeidsmarkt Zuidoost-Nederland 2016-2020 Illustratie regionaal arbeidsmarkt dashboard. Inleiding Wil Zuidoost-Nederland als top innovatie regio in de wereld meetellen, dan zal er voldoende en goed

Nadere informatie

De Ronde 21-06-2011 Aanvang: 19:00

De Ronde 21-06-2011 Aanvang: 19:00 De Ronde 21-06-2011 Aanvang: 19:00 Tijd Raadzaal 1.02 Molendijkzaal 0.01 Vermeerzaal 1.03 19:00 Basisrichting Structuurvisie Amersfoort 2030 Informatie Regionaal Werkvoorzieningschap Amersfoort en omgeving:

Nadere informatie

2. Wat is de analyse en conclusie uit de klankbordbijeenkomsten met raadsleden?

2. Wat is de analyse en conclusie uit de klankbordbijeenkomsten met raadsleden? Aan de raad AGENDAPUNT NR. 8.1 ALDUS VASTGESTELD 7 MAART 2013 Versterken sturing raad in nieuwe planning&controlcyclus Voorstel: De sturing van de raad in de planning&controlcyclus te versterken door:

Nadere informatie

RAADSVOORSTEL. Wijk- en Stadsbeheer. 22 december november Voorbereidingskrediet Integraal Kindcentrum West Onderwijs

RAADSVOORSTEL. Wijk- en Stadsbeheer. 22 december november Voorbereidingskrediet Integraal Kindcentrum West Onderwijs RAADSVOORSTEL Agendapunt Raad Voorstelnummer Datum 22 december 2016 2016.00095 22 november 2016 Afdeling Wijk- en Stadsbeheer Onderwerp Programma Voorbereidingskrediet Integraal Kindcentrum West Onderwijs

Nadere informatie

Naam steller Teammanager Team Portefeuillehouder

Naam steller Teammanager Team Portefeuillehouder B en W Voorblad Onderwerp Parkeersituatie Lovinckplein Datum Kenmerk B en W datum 12 juli 2016 18 juli 2016 Naam steller Teammanager Team Portefeuillehouder Wilco van der Bas Ernst-Jan Meerbeek Maatschappelijke

Nadere informatie

Ontwikkelplan Inzicht in cliëntervaringen

Ontwikkelplan Inzicht in cliëntervaringen Ontwikkelplan Inzicht in cliëntervaringen 1a. Niveau Ervaren kwaliteit van leven door de cliënt. 1b. Kwaliteitsthema Cliëntervaring Het werken aan dit kwaliteitsthema maakt onderdeel uit van de integrale

Nadere informatie

Aan de raad AGENDAPUNT 11. Doetinchem, 4 juli 2009 ALDUS BESLOTEN 9 JULI Economische visie en actieplan Dynamisch Duurzaam Doetinchem

Aan de raad AGENDAPUNT 11. Doetinchem, 4 juli 2009 ALDUS BESLOTEN 9 JULI Economische visie en actieplan Dynamisch Duurzaam Doetinchem Aan de raad AGENDAPUNT 11 ALDUS BESLOTEN 9 JULI 2009 Economische visie en actieplan Dynamisch Duurzaam Doetinchem Doetinchem, 4 juli 2009 Voorstel: 1. de foto van de sociaal-economische situatie in Doetinchem

Nadere informatie

De exploitatie van gemeentelijke sportaccommodaties van algemeen belang te verklaren zoals bedoeld in artikel 25h, vijfde lid, van de Mededingingswet.

De exploitatie van gemeentelijke sportaccommodaties van algemeen belang te verklaren zoals bedoeld in artikel 25h, vijfde lid, van de Mededingingswet. Raadsvoorstel Wet Markt en Overheid en Sportaccommodaties (RV-54) Voorgesteld besluit De exploitatie van gemeentelijke sportaccommodaties van algemeen belang te verklaren zoals bedoeld in artikel 25h,

Nadere informatie

Onderwerp : Voorstel tot het verstrekken van een krediet ten behoeve van de uitvoering van een plan van aanpak ten behoeve van de organisatie

Onderwerp : Voorstel tot het verstrekken van een krediet ten behoeve van de uitvoering van een plan van aanpak ten behoeve van de organisatie Raadsvergadering : 27 oktober 2008 Agendapunt : 6 Onderwerp : Voorstel tot het verstrekken van een krediet ten behoeve van de uitvoering van een plan van aanpak ten behoeve van de organisatie Samenvatting

Nadere informatie

Aan de raad van de gemeente Lingewaard

Aan de raad van de gemeente Lingewaard 6 Aan de raad van de gemeente Lingewaard *14RDS00194* 14RDS00194 Onderwerp Nota Risicomanagement & Weerstandsvermogen 2014-2017 1 Samenvatting In deze nieuwe Nota Risicomanagement & Weerstandsvermogen

Nadere informatie

Onderwerp Vraag / toezegging Stand van zaken per 1 september 2015 Deadline. Besluitvorming en stand van zaken financiën inzichtelijk maken

Onderwerp Vraag / toezegging Stand van zaken per 1 september 2015 Deadline. Besluitvorming en stand van zaken financiën inzichtelijk maken Actielijst raadscommissie Fysiek en Economie t/m raadsvergadering 14 juli 2015 Onderwerp Vraag / toezegging Stand van zaken per 1 september 2015 Deadline 18.12 23-10-2012 raad Project Trambaan Maastricht

Nadere informatie

Ter uitwerking van het Provinciaal Omgevingsplan (POL) wordt een intergemeentelijke Structuurvisie

Ter uitwerking van het Provinciaal Omgevingsplan (POL) wordt een intergemeentelijke Structuurvisie Samenvatting Ter uitwerking van het Provinciaal Omgevingsplan (POL) wordt een intergemeentelijke Structuurvisie Ruimtelijke Economie Zuid-Limburg (SVREZL) opgesteld. In deze structuurvisie wordt de ruimtelijke

Nadere informatie

Bijlage 1 Operationele Doelstellingen. Accommodatiebeleid

Bijlage 1 Operationele Doelstellingen. Accommodatiebeleid Bezinnen Bijlage 1 Operationele Doelstellingen Doen Denken Beslissen 1. Accommodatiebeleid Accommodatiebeleid a. De vereniging AV Fortuna zal gedurende de beleidsperiode zorgen voor optimale trainings-

Nadere informatie

Inventarisatie Kameraanbod Maastricht

Inventarisatie Kameraanbod Maastricht Inventarisatie Kameraanbod Maastricht 2728 Rapportage Maart 2016 Inhoudsopgave 1 Inleiding 3 2 Werkwijze onderzoek 4 2.1 Aanpak 4 2.2 Toekomstige actualisatie 6 3 Bevindingen 8 16012424 2 1 Inleiding In

Nadere informatie

17R R gemeente WOERDEN

17R R gemeente WOERDEN RAADSVOORSTEL 17R.00332 17R.00332 gemeente WOERDEN Indiener: college van burgemeester en wethouders Datum: 16 mei 2017 Portefeuillehouder(s): I ten Hagen, Y. Koster Portefeuille(s): Ruimtelijke ordening

Nadere informatie

Voorblad agendapunt 3 Stand van zaken speerpunt Informatiemanagement

Voorblad agendapunt 3 Stand van zaken speerpunt Informatiemanagement Voorblad agendapunt 3 speerpunt Informatiemanagement Ruud vd Belt en Peter Antonis In bijgaande notitie treft u de bestuursopdracht Informatiemanagement (IM) aan. De samenleving en werkorganisaties zijn

Nadere informatie

Raadsvergadering d.d. : 2 juni 2016 Agendanr.: 6b

Raadsvergadering d.d. : 2 juni 2016 Agendanr.: 6b Raadsvergadering d.d. : 2 juni 2016 Agendanr.: 6b Afdeling : Beleid en Ontwikkeling Portefeuillehouder : Wethouder M.M. Kuijken Onderwerp : Resultaten evaluatie centrumplan 't Hof / herinrichting fase

Nadere informatie

Statenmededeling aan Provinciale Staten

Statenmededeling aan Provinciale Staten Statenmededeling aan Provinciale Staten Onderwerp Voortgang streeknetwerken 2012-2014 Aan Provinciale Staten van Noord-Brabant, Kennisnemen van De voortgang van de streeknetwerken Aanleiding In de vergadering

Nadere informatie

Raadsvoorstel en besluitnota

Raadsvoorstel en besluitnota 2016/197661 Raadsvoorstel en besluitnota Onderwerp Visie op de opvang en integratie van vluchtelingen in Zaanstad Gevraagd besluit 1. De visie inzake de opvang en integratie van vluchtelingen in Zaanstad

Nadere informatie

Communicatieplan. Energie- & CO 2 beleid. Van Gelder Groep

Communicatieplan. Energie- & CO 2 beleid. Van Gelder Groep Van Gelder Groep B.V. Communicatieplan Energie- & CO 2 beleid Van Gelder Groep 1 2015, Van Gelder Groep B.V. Alle rechten voorbehouden. Geen enkel deel van dit document mag worden gereproduceerd in welke

Nadere informatie

Tussenbalans en richten van het vervolgproces

Tussenbalans en richten van het vervolgproces Raadsnotitie Samen bouwen aan het huis van de democratie in Bloemendaal: Tussenbalans en richten van het vervolgproces Aan De gemeenteraad van Bloemendaal Van Waarnemend burgemeester van gemeente Bloemendaal

Nadere informatie

Alleen ter besluitvorming door het College. Collegevoorstel Openbaar

Alleen ter besluitvorming door het College. Collegevoorstel Openbaar Collegevoorstel Openbaar Onderwerp Brief aan de fractie van Groen Links over gratis draadloos internet in binnenstad Nijmegen Programma / Programmanummer Economie & Toerisme / 1041 BW-nummer Portefeuillehouder

Nadere informatie

Nr. 2011-052 Houten, 27 september 2011

Nr. 2011-052 Houten, 27 september 2011 Raadsvoorstel Nr. 2011-052 Houten, 27 september 2011 Onderwerp: Bereikbaarheidsvisie Beslispunten: 1. De bereikbaarheidsvisie vast te stellen als ambitie en agenda voor de bereikbaarheid van Houten Samenvatting:

Nadere informatie

Raadsvoorstel. Wij stellen voor: Transformatieagenda Wmo en haar omgeving. besluitvormend de raad van de gemeente Teylingen

Raadsvoorstel. Wij stellen voor: Transformatieagenda Wmo en haar omgeving. besluitvormend de raad van de gemeente Teylingen Raadsvoorste l Raadsvoorstel Transformatieagenda 2017-2018 Wmo en haar omgeving doel: aan: besluitvormend de raad van de gemeente Teylingen zaaknummer: 161900 datum voorstel: 23 november 2016 datum collegevergadering:

Nadere informatie

Draaiboek van Ark naar Vredeskerk

Draaiboek van Ark naar Vredeskerk Draaiboek van Ark naar Vredeskerk (Een stappenplan om te komen tot realisatie van alle activiteiten van de PGO in de Vredeskerk en de Beuk) Inleiding Door de demografische ontwikkeling van onze kerkelijke

Nadere informatie

Raadsvoorstel Programma Inwoners - en Overheidsparticipatie

Raadsvoorstel Programma Inwoners - en Overheidsparticipatie BLANCO gemeente Eindhoven Raadsnummer 15R6463 Inboeknummer 15bst01200 Beslisdatum B&W 8 september 2015 Dossiernummer 15.37.551 Raadsvoorstel Programma Inwoners - en Overheidsparticipatie 2015-2018 Inleiding

Nadere informatie

RAADSVOORSTEL. raadsvergadering: 21 september 2011 Aanbesteding Masterplan Anna's Hoeve. datum: 12 september 2011 gemeenteblad I nr.: 68 agenda nr.

RAADSVOORSTEL. raadsvergadering: 21 september 2011 Aanbesteding Masterplan Anna's Hoeve. datum: 12 september 2011 gemeenteblad I nr.: 68 agenda nr. RAADSVOORSTEL raadsvergadering: 21 september 2011 onderwerp: Aanbesteding Masterplan Anna's Hoeve bijlage: ontwerp-besluit datum: 12 september 2011 gemeenteblad I nr.: 68 agenda nr.: 9 Aan de gemeenteraad,

Nadere informatie

Participatie Stichting BioMedTech Zuid-Holland BESLUITEN

Participatie Stichting BioMedTech Zuid-Holland BESLUITEN Aanbiedingsformulier Onderwerp Participatie Stichting BioMedTech Zuid-Holland BESLUITEN behoudens advies van de Commissie voor Economische Zaken, Grondzaken, Toerisme en Parkeren, bijgaand raadsvoorstel

Nadere informatie

Agendapunt BV7a, Kaderstelling opvang vluchtelingen in een AZC gemeente Ede

Agendapunt BV7a, Kaderstelling opvang vluchtelingen in een AZC gemeente Ede Onderwerp: afspraken met regio en provincie over evenredige verdeling en maximum aantal van 1,25% van de Edese bevolking de opvang van vluchtelingen een gedeelde verantwoordelijkheid is van alle gemeenten

Nadere informatie

SAMENVATTING VOORGESCHIEDENIS

SAMENVATTING VOORGESCHIEDENIS Aan de raad, Onderwerp: Digitale informatieborden Voorstel: 1. De huidige 23 analoge evenementeninformatieborden vervangen door 20 digitale informatieborden 2. Geen gebruik maken van sponsoring en commerciële

Nadere informatie