VAKKRACHT EEN FUNDAMENT VOOR DE TOEKOMST VISIEDOCUMENT ROC FRIESE POORT CHRISTELIJK BEROEPSONDERWIJS

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "VAKKRACHT EEN FUNDAMENT VOOR DE TOEKOMST VISIEDOCUMENT ROC FRIESE POORT 2012 2016 CHRISTELIJK BEROEPSONDERWIJS"

Transcriptie

1 VAKKRACHT EEN FUNDAMENT VOOR DE TOEKOMST VISIEDOCUMENT ROC FRIESE POORT CHRISTELIJK BEROEPSONDERWIJS

2 VOORWOORD VAKKRACHT 1, EEN FUNDAMENT VOOR DE TOEKOMST In de periode vormde het visiedocument Schakels de leidraad voor het beleid van ROC Friese Poort. De verbinding met de student en de omgeving stonden hierin centraal. Na vier jaar houdt deze visie niet op te bestaan. Vanuit de christelijke identiteit staat nog steeds de verbondenheid met elkaar en met onze omgeving centraal in de werkwijze van ROC Friese Poort. Voor de komende vier jaar is het thema Kracht daaraan toegevoegd. Binnen de verbondenheid elkaars kracht ontdekken en daar gebruik van maken, dragen bij aan een optimale ontwikkeling van de student op weg om een vak te leren en een plaats op de arbeidsmarkt te verwerven. Een stevig fundament voor de toekomst, een stevig fundament om vakkracht te worden. Een vakkracht waar de arbeidsmarkt om vraagt. Tegelijkertijd krijgen het bedrijfsleven en de instellingen de mogelijkheid om aan te geven welke opties wenselijk zijn om te zorgen voor een betere aansluiting tussen school en werk. Op deze wijze draagt ROC Friese Poort bij aan de versterking van de regionale economie in de komende vier jaar, waarin vergrijzing en krimp van invloed zijn op de arbeids populatie. Het visiedocument voor de komende vier jaar is tot stand gekomen met inachtneming van de regionale en landelijke ontwikkelingen. Op basis van een vooraf opgesteld plan is er overleg geweest met (geledingen van) alle betrokkenen: werknemers, studenten, ouders, decanen, bedrijfsleven en Raad van Toezicht. De gesprekken hebben ertoe geleid dat onder meer de aansluiting bij de arbeidsmarkt en de betrokkenheid van ouders een nog prominentere plaats hebben gekregen in dit visiedocument. Ook de door een extern bureau uitgevoerde risicoanalyse is bij de opzet betrokken. Zoals bepaald in art. 11 lid 4 sub. b van de statuten en art. 3 lid 3 van het reglement Raad van Toezicht, is dit visiedocument op 25 april 2012 goedgekeurd door de Raad van Toezicht. De invoering van het actieplan mbo Focus op Vakmanschap, staat centraal in de komende vier jaar. Ik denk dat ons ROC op een voor student, docent en bedrijfsleven aantrekkelijke wijze vorm kan geven aan dit actieplan mbo. De invoering van dit actieplan stelt ons voor de uitdaging om studenten een aantrekkelijk onderwijsprogramma te bieden, als start voor een interessante loopbaan. Een krachtig fundament voor de toekomst. Sjouke Tuinier Voorzitter College van Bestuur ROC FRIESE POORT IS IN 2016: EEN HERKENBARE SCHOOL - Werkt vanuit de christelijke identiteit - Stelt begeleiding voorop STELPROFIELEN VOOR ROC Friese Poort heeft voor een aantal Stelprofielen 2 geformuleerd, die richting geven aan het onderwijs in de komende jaren. De stelprofielen zijn geformuleerd vanuit het ROC, de student, de regio en de docent. Binnen deze profielen wordt gebouwd aan de concrete doelstellingen. KRACHT VAN HET ROC KRACHT VAN DE STUDENT KRACHT VAN DE REGIO KRACHT VAN DE MEDEWERKERS 2 Een stelprofiel is een hulpmiddel om bijvoorbeeld de bouwblokken bij stapelbouw in een juiste opstelling te kunnen stapelen. (HBO Bouwkunde, Thieme Meulenhoff) Studenten krijgen de mogelijkheid om aan hun opleiding extra opties toe te voegen, waarmee hun opleiding wordt verrijkt en ze kunnen uitblinken in hun vakgebied. Een optie kan bestaan uit het versnellen van de opleiding, waardoor doorstroom naar een hoger niveau of het hbo wordt verbeterd. Een optie kan ook bestaan uit het toevoegen van een extra module waardoor de kansen op de arbeidsmarkt worden vergroot. Het visiedocument beschrijft vanuit de student, de regio, de docent en het ROC een aantal speerpunten voor de komende vier jaar ( Stelprofielen ). Ter illustratie zijn portretten beschreven van de wenselijke situatie. 1 Vakkracht wordt (met name in de techniek) vaak gebruikt om vakmensen aan te duiden (zie In de (technische) cao s worden vakkrachten gedefinieerd als werknemers die een diploma hebben gehaald in het betreffende vakgebied, of daar een opleiding voor volgen. EEN SCHOOL MET EXTRA S - Biedt studenten een plus - Heeft een sterk aanbod voor volwassenen EEN BETROKKEN SCHOOL - Is partner op de arbeidsmarkt - Betrekt ouders bij de school EEN PROFESSIONELE SCHOOL - Werkt met vakmensen - Biedt ruimte voor persoonlijke ontwikkeling 02 03

3 KRACHT VAN HET ROC ROC Friese Poort is een waardegedreven instelling die haar kracht ontleent aan de christelijke identiteit. De kernwaarden zijn persoonlijk en veelbelovend. Deze kernwaarden zijn van invloed op de keuzes die gemaakt worden voor bijvoorbeeld het onderwijsconcept en het aannamebeleid. Maar ze zijn ook leidend voor de manier waarop docenten en studenten met elkaar omgaan. In de christelijke traditie is rentmeesterschap een belangrijk begrip. Vanuit dit rentmeesterschap kiest het ROC voor het behoud van de schepping. Dit wordt vertaald in de wijze waarop met goederen en mensen wordt omgegaan. ROC Friese Poort is sterk verankerd in de regio en heeft een herkenbare positie. Er wordt gewerkt vanuit moderne duurzame gebouwen. Studenten werken met moderne leermiddelen. Moderne ICT-middelen nemen een belangrijke plaats in in het onderwijs. Praktijkruimtes zijn toegerust met materiaal dat aansluit bij de beroepspraktijk. Het ROC voldoet aan de wettelijke eisen, en heeft een gezonde financiële positie. Uit onderzoeken van de inspectie blijkt dat de kwaliteit van het onderwijs op een hoog niveau staat. Regelmatig wordt onderzoek uitgevoerd naar de tevredenheid van studenten, ouders, bedrijven, toeleverende scholen, vervolgonderwijs en medewerkers. Door middel van audits, waarbij ook externe auditoren worden ingezet, wordt bewaakt dat het onderwijs minimaal het hoge kwaliteitsniveau behoudt

4 STELPROFIEL 1: STEVIG BOUWWERK 1. VOLDOEN AAN DE EISEN VAN DE WET ROC Friese Poort voldoet aan de eisen van de wet. Vanwege veranderende wet- en regelgeving en een nieuwe wijze van toezicht door de inspectie, is het van belang overal in de organisatie veel aandacht te besteden aan de wettelijke eisen. I. POSITIEVE BEOORDELINGEN VAN DE INSPECTIE. Er zijn geen onvoldoende beoordelingen, op onderwijs- en examenkwaliteit en naleving wettelijke vereisten. ROC Friese Poort voldoet aan de informatieplicht naar studenten, door het tijdig uitreiken van studiegidsen, waarin de onderwijs- en examenprogrammering is opgenomen, en het tijdig verstrekken van relevante informatie tijdens het schooljaar. Hiervoor wordt zoveel mogelijk gebruik gemaakt van de Elektronische Leeromgeving. II. FINANCIEEL GEZONDE ORGANISATIE. De jaarrekeningen zijn door de accountant goedgekeurd. ROC Friese Poort is een financieel gezonde, niet naar winst strevende organisatie. Het financieel beleid is gericht op het waarborgen van de continuïteit van de instelling. Dit betekent dat de middelen daar worden ingezet waar ze het meest nodig zijn. Ten opzichte van het landelijke gemiddelde is er een relatief hoge inzet voor onderwijzend personeel. III. PROFESSIONELE ORGANISATIE. ROC Friese Poort beschikt over kwalitatief hoogwaardige medewerkers. Het personeel voldoet aan de eisen van de Wet BIO en krijgt de mogelijkheid zich te scholen naar een hoger niveau en de vakbekwaamheid te onderhouden. IV. INTERN SYSTEEM VAN KWALITEITSZORG. De Plan-Do-Check-Act cyclus is in alle geledingen van de organisatie ingevoerd. Door het werken met beleidsplannen, werkplannen, zelfevaluaties en interne audits, worden medewerkers er steeds weer op gewezen, dat activiteiten niet alleen gepland en uitgevoerd moeten worden, maar ook geëvalueerd en bijgesteld. De meningen van stakeholders worden bij de verbetering van de kwaliteit van het onderwijs betrokken. 2. HERKENBAAR IN DE REGIO De omgeving kent ROC Friese Poort en weet waar dit ROC voor staat. Elementen die hierbij een rol spelen zijn: I. DE CHRISTELIJKE IDENTITEIT. Het omzien naar elkaar zoals Jezus ons dat leert, is het uitgangspunt voor de manier waarop studenten en medewerkers met elkaar omgaan en de wijze waarop het onderwijs wordt vormgegeven. Ook wordt de christelijke identiteit zichtbaar gemaakt in activiteiten en uitingen in de school, zoals ochtendopeningen, vieringen en de posterprojecten rondom de christelijke feestdagen. II. STRUCTUUR EN BEGELEIDING. Specifiek voor het onderwijs brengt de christelijke mensvisie met zich mee dat jongeren die nog zoekende zijn niet alleen hun weg hoeven te vinden, maar moeten worden begeleid naar zelfstandigheid en geleidelijk meer verantwoordelijkheid leren. Structuur en begeleiding zijn speerpunten binnen ROC Friese Poort. III. PROFESSIONALITEIT. Bij ROC Friese Poort werken vakmensen. Het onderwijzend personeel is deskundig in het eigen vakgebied en geschoold in het omgaan met jongeren. Er is voldoende ondersteunend personeel om docenten te faciliteren en te ondersteunen. IV. PARTNER. ROC Friese Poort is partner in de regio. Er wordt nauw samengewerkt met onder andere: onderwijsinstellingen, bedrijven en instellingen, gemeenten en hulpverleningsinstellingen. 3. DUURZAME SCHOOL ROC Friese Poort werkt aan duurzaamheid gericht op de verschillende gebieden. In Leeuwarden wordt een Centrum Duurzaamheid ontwikkeld, dat niet alleen een functie heeft voor de school, maar ook voor de provincie. I. ORGANISATIE. ROC Friese Poort wil duurzaam denken en handelen in de bedrijfsvoering bevorderen. Hierbij wordt aandacht besteed aan de volgende onderwerpen: - duurzaam bouwen - vermindering energiegebruik - duurzaam inkoopbeleid - toename gebruik biologische producten - toename gebruik fair trade producten - stimuleren van het gebruik van openbaar vervoer en van de fiets. II. STUDENTEN. ROC Friese Poort bevordert dat studenten inzicht hebben in duurzaamheidsvraagstukken in het algemeen en in relatie tot het eigen vakgebied. In alle onderwijsprogramma s komt duurzame ontwikkeling aan de orde. III. OPLEIDINGEN. ROC Friese Poort levert binnen de opleidingen een bijdrage aan de ontwikkeling van duurzame technieken. Hiervoor worden reguliere opleidingen aangevuld met modules duurzame technieken en worden zo nodig nieuwe opleidingen ontwikkeld gericht op innovatieve energiebronnen. IV. MEDEWERKERS. Om duurzame ontwikkeling binnen opleidingen en bewustwording van studenten te bevorderen, wordt er geïnvesteerd in kennis van het eigen personeel. De deskundigheid van eigen medewerkers met betrekking tot het thema duurzaamheid wordt bevorderd door workshops en scholing

5 4. TEVREDEN STAKEHOLDERS ROC Friese Poort heeft tevreden stakeholders. Dit wordt regelmatig gemeten en activiteiten worden uitgevoerd om deze tevredenheid te vergroten. I. TEVREDEN STUDENTEN. Elk team verzorgt periodiek een evaluatiemoment, met studenten en docenten. Eerstejaars studenten beschrijven hun ervaringen aan de decaan van hun vorige school. De tevredenheid wordt daarnaast gemeten in de landelijke JOB-monitor en de enquête onder afgestudeerden. ROC Friese Poort kent een studentenraad en meerdere studentenpanels. II. TEVREDEN OUDERS. ROC Friese Poort werkt aan een grotere betrokkenheid van ouders. Hiervoor zijn onder meer ouderpanels ingericht, worden workshops voor ouders gehouden en worden ouders geïnformeerd over voortgang en verzuim van hun zoon of dochter. De tevredenheid van ouders wordt gemeten in een tweejaarlijkse enquête. Resultaten en activiteiten worden teruggekoppeld via de website en door bespreking in ouderpanels. III. TEVREDEN SAMENWERKINGSPARTNERS. Om te weten wat de waardering is van de kwaliteit van het onderwijs van ROC Friese Poort, worden verschillende metingen uitgevoerd. Er vinden tevredenheidsonderzoeken plaats onder relevante belanghebbenden, zoals de BPV-bedrijven en de toeleverende scholen. Resultaten worden teruggekoppeld en verbeterpunten met betrokkenen, bijvoorbeeld in de Onderwijsadviesraden, besproken. IV. TEVREDEN MEDEWERKERS. ROC Friese Poort vindt het belangrijk dat medewerkers zich prettig voelen in hun werkomgeving. In gesprekken met leidinggevenden wordt hier aandacht aan besteed. Tweejaarlijks wordt een meting uitgevoerd om de tevredenheid van medewerkers in kaart te brengen. Hierbij wordt aandacht besteed aan werkbeleving, wijze van leidinggeven, beleid en structuur, interne communicatie, scholing en loopbaanbegeleiding. De resultaten worden naar de medewerkers teruggekoppeld en in alle geledingen van de organisatie besproken. PORTRET Studenten, ouders, toeleverende scholen en bedrijven kennen ROC Friese Poort als een toegankelijke instelling, dichtbij huis. Men kent de identiteit van ROC Friese Poort, men weet welke opleidingen worden aangeboden en wat belangrijke kernwaarden zijn in het onderwijs. Een student vindt binnen ROC Friese Poort gemakkelijk zijn weg. De inrichting van de gebouwen past bij de actieve en intensieve onderwijsprogramma s. Er zijn goed ingerichte ruimtes voor praktijkonderwijs, en er wordt gebruik gemaakt van voldoende ICT-faciliteiten. Aangezien de studenten veel tijd op school doorbrengen, zijn er prettig ingerichte kantines met gezonde producten. De kwaliteit van het onderwijs en de examinering staan bij ROC Friese Poort op hoog niveau. Er zijn geen onvoldoende beoordelingen van de inspectie en ouders, studenten, toeleverende scholen en BPV-bedrijven zijn tevreden over ROC Friese Poort. Stakeholders praten mee over de kwaliteit van het ROC, in raden en overlegorganen

6 KRACHT VAN DE STUDENT De mensvisie van ROC Friese Poort gaat ervan uit dat Christus ons oproept om aandacht voor elkaar te hebben en elkaar tot steun te zijn. Het kan vanuit deze visie niet zo zijn dat jongeren die nog zoekende zijn in het diepe worden gegooid. Integendeel, zij moeten leren geleidelijk aan meer zelfstandigheid en verantwoordelijkheid te kunnen dragen. De invoering van het actieplan mbo Focus op Vakmanschap gebruikt ROC Friese Poort om de student op elk niveau de mogelijkheid te bieden iets extra s aan de opleiding toe te voegen. Door deze extra opties wordt de student gestimuleerd om vanuit de eigen mogelijkheden uit te blinken 3. School en student zetten zich gezamenlijk in om het maximale te bereiken. De opties zijn verwerkt in onderwijsarrangementen, die de student de keuze bieden te versnellen, te verrijken of te verdiepen. De doelen die hierbij worden gesteld, sluiten aan bij de vraag van de arbeidsmarkt. De arrangementen zijn niet vrijblijvend, maar gericht op concrete doelen, die gezamenlijk tussen school en student worden opgesteld en waarop regelmatig wordt gereflecteerd. 3 Nelis & Sark stellen in hun boek Over de Top (Kosmos 2012) dat jongeren meer gestimuleerd moeten worden om uit te blinken. Jongeren willen ergens graag goed in zijn, maar moeten worden gestimuleerd om dat te bereiken. Zij stellen dat jongeren hard nodig zijn op de arbeidsmarkt. Ouders, vrienden en docenten kunnen jongeren aanmoedigen hun best te doen. En vertellen dat ergens goed in worden stap voor stap gaat. De jongeren van nu die ambitie hebben, stellen vaak hoge doelen. Die mislukken soms, omdat ze de weg ernaar toe niet goed uitstippelen. Ergens voor gaan en resultaten boeken geeft zelfvertrouwen en een goed gevoel

7 STELPROFIEL 2: OPTIMALE TALENT ONTWIKKELING 1. EEN UITDAGEND ONDERWIJSPROGRAMMA ROC Friese Poort biedt de student een uitdagend intensief onderwijsprogramma. Hiervoor is het onderwijsconcept Actief Leren ontwikkeld. I. GERICHT OP DE PRAKTIJK. Het onderwijs is vormgegeven rondom uit de beroepspraktijk ontworpen opdrachten en daaraan verbonden kennis- en vaardigheidslessen. De extra onderwijstijd die het actieplan mbo met zich meebrengt zal voor een deel met praktijklessen worden ingevuld. Leerwerkplaatsen en onderwijsleerbedrijven spelen hierin een grote rol. Er is een intensief programma, waarin Taal en Rekenen, Loopbaan en Burgerschap en Levensbeschouwelijke ontwikkeling een duidelijke plaats hebben. II. ONTWIKKELING NAAR ZELFSTANDIG LEREN. De student oefent gaandeweg meer invloed uit op zijn leerproces. Het leerproces zal aanvankelijk meer docentgestuurd zijn en gaandeweg meer studentgestuurd worden. Dit uit zich onder meer in de mate waarin de student zelfstandig doelen stelt, de mate waarin het proces is gestructureerd en de complexiteit van de opdrachten. III. VARIATIE IN WERKVORMEN. Het onderwijs wordt op een gevarieerde wijze aangeboden. Er worden verschillende werkvormen gebruikt, waarbij de student in verschillende samenwerkingsvormen werkt. Door verschil in groepsgroottes leert de student zowel samenwerken als zelfstandig werken. IV. ACTIVERENDE LEEROMGEVING. Studenten leren in een activerende leeromgeving. De leer omgeving is levensecht en nodigt uit tot activiteit. Er zijn verschillende soorten ruimtes, waarbij gebruik gemaakt wordt van moderne ICT-middelen. De leeromgeving wordt niet alleen door de school gevormd, maar studenten gaan ook op onderzoek uit en andere omgevingen als leeromgeving gebruiken. 2. PERSOONLIJKE LOOPBAANGERICHTE BEGELEIDING In het onderwijs van ROC Friese Poort staat de loopbaan van de student centraal. Dit betekent dat de individuele student en de omgeving waarin de student leeft, de normen en waarden in de samenleving en de eisen van het beroepenveld een belangrijke rol spelen in de vormgeving van het onderwijs. De student wordt hierin begeleid en kan gebruik maken van de zorgstructuur, waar op maat ondersteuning wordt verleend. I. CONTINUE LOOPBAANBEGELEIDING. De begeleiding is vanaf de intake gericht op het beroep waarvoor de student wordt opgeleid. In de intake wordt in een gezamenlijke afweging van student, school en arbeidsmarkt een keuze gemaakt voor de juiste opleiding. Hierbij wordt aandacht besteed aan de kansen op de arbeidsmarkt. Een student staat in zijn leertraject nooit alleen. Hij heeft een vaste begeleider en altijd een groep waar hij bij hoort, ook al werkt hij niet altijd met de hele groep samen. II. ZORGSTRUCTUUR. Voor studenten voor wie het reguliere begeleidingsaanbod onvoldoende is, bijvoorbeeld omdat extra taal- of rekenondersteuning nodig is, of omdat er sociaalpsychische problemen zijn, is er een transparante tweedelijns zorgstructuur. Er is een goede samenwerking met externe hulpverleners. III. MAATWERK. Waar mogelijk worden maatwerktrajecten en flexibele instroommogelijkheden ontwikkeld. Zo zijn er zijn verkorte trajecten voor havisten, flexibele overstapmogelijkheden van BOL naar BBL en doorstroomtrajecten naar het hbo. Verzilvering van EVC behoort tot de mogelijkheden. IV. GERICHT OP RESULTAAT. ROC Friese Poort levert een maximale inspanning om ervoor te zorgen dat een student die aangenomen wordt, met diploma, certificaat of plaatsing op de arbeidsmarkt, de school verlaat. 3. ONDERWIJSARRANGEMENTEN De extra onderwijstijd die in het actieplan mbo is opgenomen, benut ROC Friese Poort om studenten de mogelijkheid te bieden een onderwijsarrangement te kiezen. Door deze onderwijsarrangementen wordt de kans op de arbeidsmarkt vergroot of de doorstroom naar een hoger niveau bevorderd. I. VERRIJKING. Opleidingen bieden de mogelijkheid om binnen de nominale opleidingsduur een extra optie uit een andere opleidingsrichting te kiezen waardoor de kansen op de arbeidsmarkt worden vergroot. Deze keuzemodules zijn afgestemd op de vraag van de arbeidsmarkt 4. II. VERSNELLING. Opleidingen bieden de mogelijkheid om de nominale opleidingsduur te verkorten, waardoor doorstroom naar een hoger niveau of naar het hbo wordt bevorderd. Onderzocht wordt of een speciaal pro-hbo traject kan worden ontwikkeld, dat toegang geeft tot elke hbo-opleiding. Ook havisten en tussentijdse instromers krijgen de mogelijkheid te versnellen. III. VERDIEPING. Studenten die zich extra in willen spannen, krijgen de mogelijkheid binnen de nominale opleidingsduur een verdieping aan de opleiding toe te voegen. Ze kunnen binnen hun eigen opleidingsrichting bepaalde onderdelen verder uitdiepen, door bijvoorbeeld een extra project, een extra stage of een internationale stage te doen. IV. HERHALEN EN INHALEN. Er zijn in de nominale opleidingsduur mogelijkheden voor herhalen en/of inhalen. Studenten kunnen niet behaalde onderdelen herhalen of (bijvoorbeeld bij tussentijdse instroom) onderdelen inhalen. Ook buiten de gangbare schoolperiodes om worden hier mogelijkheden voor geboden 5. 4 Bijvoorbeeld: naar aanleiding van de vraag vanuit het basisonderwijs kan een technische module worden toegevoegd aan de opleiding Onderwijsassistent, of vanwege de vraag vanuit de zorg kan een module Fries aan de opleiding Verzorgende worden toegevoegd. 5 Zo kunnen studenten voorafgaand aan het schooljaar op enkele plaatsen extra lessen taal en rekenen volgen

8 4. ONDERWIJS VOOR BIJZONDERE DOELGROEPEN ROC Friese Poort is een open instelling en toegankelijk voor alle studenten, ongeacht hun levensovertuiging, maatschappijvisie, geslacht, huidskleur, seksuele geaardheid of nationaliteit. Vanuit de christelijke mensvisie biedt ROC Friese Poort ruime mogelijkheden voor studenten die extra ondersteuning en begeleiding nodig hebben. Opleidingen zijn toegankelijk voor studenten met een beperking en voor studenten die niet voldoen aan de toelatingseis voor een niveau 2 opleiding. I. BREDE ENTREEOPLEIDING. Voor studenten die niet voldoen aan de toelatingseis voor niveau 2 en nog niet kunnen of willen kiezen voor een vakrichting, is er een brede entreeopleiding, die opleidt voor doorstroom naar een niveau 2 opleiding of voor een plaats op de arbeidsmarkt. Na een aantal maanden wordt een bindend studieadvies gegeven of de student door kan gaan met de opleiding en of er gekozen wordt voor werk of vervolgopleiding. II. VAKOPLEIDING EN DOORSTROOM NAAR NIVEAU 2. Een student die al een duidelijke keuze heeft gemaakt voor een vakrichting, maar nog niet in staat is om in te stromen in de niveau 2 opleiding, kan instromen in de entreeopleiding die gekoppeld is aan het vakgebied en zo spoedig mogelijk doorstromen naar de niveau 2 opleiding. III. TOELATINGSEXAMEN NIVEAU 2. De student zonder diploma, die al een duidelijke keuze heeft gemaakt voor een niveau 2 opleiding en waarvan tijdens de intake blijkt dat hij goede kansen heeft om het niveau 2 diploma te halen, kan een toelatingsexamen doen voor de niveau 2 opleiding. IV. PASSEND ONDERWIJS. In het passend onderwijs worden voor het mbo de LGF-middelen opgenomen in de lumpsum. ROC Friese Poort heeft het aanbod voor extra zorg en ondersteuning geformuleerd (zorgprofielen opgesteld) en studenten geïnformeerd over de inhoud van het zorgaanbod. Bijzondere aandacht wordt besteed aan studenten met dyslexie en dyscalculie. PORTRET De student heeft een uitdagend onderwijsprogramma. Hij wordt vanaf het begin begeleid in zijn traject naar een plaats op de arbeidsmarkt. De student volgt een onderwijsprogramma dat gericht is op de praktijk en dat herkenbaar is voor het bedrijfsleven. Het onderwijsprogramma is intensief, en bestaat uit kennislessen, praktijklessen en beroepspraktijkvorming. Er is een gedifferentieerd lesaanbod, gericht op het beroep. Daarnaast is er aandacht voor persoonlijke ontwikkeling en levensbeschouwelijke vorming. Gedurende het traject krijgt de student meer zelfstandigheid en kan hij kiezen voor een onderwijsarrangement. Hij kan kiezen voor versnelling, wanneer hij wil doorstromen naar een hoger niveau of naar het hbo, maar ook door verdieping van onderdelen van de opleiding, door het aanvullen met delen uit andere opleidingen of het volgen van een internationale stage. Bij deze keuzemogelijkheden wordt een inspanningsverplichting van de student gevraagd en zijn afspraken vastgelegd. De student heeft (digitaal) inzage in zijn studievoortgang. De opleiding wordt afgesloten met een praktijkgericht examen. Ouders zijn betrokken bij de keuzemogelijkheden van de student en zijn studievoortgang

9 KRACHT VAN DE REGIO ROC Friese Poort is sterk verankerd in de regio en wil een bijdrage leveren aan de regionale economie. Het onderwijs wordt aangeboden vanuit relatief zelfstandige vestigingen in Leeuwarden/Dokkum, Drachten, Sneek en Emmeloord/Urk. De vestigingen spelen in op de specifieke regionale behoeftes. ROC Friese Poort wil voorkomen dat er onderbenutting ontstaat van capaciteit doordat studenten een verkeerde opleidingskeuze maken 6. De school geeft voorlichting over de arbeidsmarkt, zodat studenten een goede afweging kunnen maken. De voorlichting over en de inrichting van het onderwijs worden samen met bedrijven en instellingen ontwikkeld. Opleidingen zullen, waar nodig om studenten en bedrijfsleven dichter bij elkaar te brengen, dichterbij of zelfs in de bedrijven worden vormgegeven. 6 De Raad voor Werk en Inkomen stelt in de Arbeidsmarktmonitor 2010 dat teveel mensen kiezen voor een opleiding waarmee ze op de arbeidsmarkt niet uit de voeten kunnen. Gevolg is dat ze vaak op een lager niveau gaan werken. Deze onderbenutting van capaciteit is slecht voor de economie. Volgens de Raad hebben scholen een zorgplicht. Zij zouden studenten duidelijk moeten maken welke opleidingen goede vooruitzichten hebben op een baan en welke niet. ROC Friese Poort maakt serieus werk van macrodoelmatigheid. Het opleidingenaanbod zal worden afgestemd met de arbeidsmarkt en met collega-instellingen. Het behoud van de christelijke identiteit is voor ROC Friese Poort één van de criteria die hierin worden meegenomen. ROC Friese Poort richt zich expliciet op werkende en niet werkende volwassenen. Hiervoor is door ROC Friese Poort Bedrijfsopleidingen een pakket maatwerktrajecten ontwikkeld, afgestemd op de vraag van bedrijven en instellingen

10 STELPROFIEL 3: ARBEIDSMARKT GERICHT OPLEIDEN 1. AFSTEMMEN OPLEIDINGENAANBOD. ROC Friese Poort wil een bijdrage leveren aan de regionale economie. Dit komt tot uiting in het opleiden voor de vraag op de arbeidsmarkt, het onderhouden van goede contacten met bedrijven, instellingen en overheden. ROC Friese Poort wil een meerwaarde leveren aan de regionale scholingsinfrastructuur. Hierover worden goede afspraken gemaakt met het toeleverend en vervolgonderwijs. I. AFSTEMMING MET DE ARBEIDSMARKT. De (regionale) arbeidsmarkt is mede bepalend voor het opleidingenaanbod. Binnen Onderwijsadviesraden, in Branche Advies Groepen en in de overige contacten met het bedrijfsleven, zal de vraag van de arbeidsmarkt een regelmatig terugkerend onderwerp van gesprek zijn. De situatie op de arbeidsmarkt kan ertoe leiden dat opleidingen worden gestopt of het aantal studenten wordt beperkt. ROC Friese Poort staat open voor ongevraagd advies vanuit het bedrijfsleven over het opleidingenaanbod 7. II. VOORLICHTING OVER ARBEIDSMARKTPERSPECTIEF. ROC Friese Poort geeft studenten voorlichting over het arbeidsmarktperspectief van de aangeboden opleidingen en zal studenten stimuleren te kiezen voor een beroep waar een grote vraag naar is of wordt verwacht. Daar waar krapte is op de arbeidsmarkt (zoals in de techniek) wordt de voorlichting vormgegeven samen met het voortgezet onderwijs en het bedrijfsleven. De student is vrij om een eigen keuze te maken, maar het aantal beschikbare opleidingsplaatsen hangt samen met het arbeidsmarktperspectief. III. AFSTEMMING MET ANDERE ROC S. In het kader van macrodoelmatigheid zullen met andere aanbieders van middelbaar beroeps onderwijs afspraken worden gemaakt over het opleidingenaanbod. Ook wordt met collegainstellingen informatie uitgewisseld over onder meer het aanbod Taal en Rekenen. IV. SCHOLINGSINFRASTRUCTUUR. ROC Friese Poort wil de student in een voor hem zo kort mogelijke tijd een zo hoog mogelijke kwalificatie laten halen. Hiervoor is het van belang goed aan te sluiten bij het voortgezet onderwijs en bij het hoger onderwijs. Er wordt met het voortgezet onderwijs samengewerkt in het gezamenlijk aanbieden van vmbo-mbo trajecten en er zijn doorlopende leerlijnen ontwikkeld met het hbo. 7 Bijvoorbeeld: Op verzoek van de branches is de brede opleiding Maritieme Techniek niveau 4 ontwikkeld. 2. BETROKKEN BEDRIJFSLEVEN. Om de opleidingen zo goed mogelijk aan te laten sluiten bij de praktijk, gebruikt ROC Friese Poort lesmateriaal wat zo goed mogelijk aansluit bij bedrijven en instellingen, en laat ze het bedrijfsleven meepraten over de kwaliteit van het onderwijs. I. OPDRACHTEN UIT DE PRAKTIJK. De opleidingen worden vormgegeven rondom integrale praktijkopdrachten of beroepstaken. Deze beroepstaken hebben als kenmerk dat alle aspecten van het werk geïntegreerd aan de orde komen. Praktijkopdrachten kunnen simulaties zijn, maar kunnen ook in opdracht van instellingen worden uitgevoerd, mits passend binnen het curriculum. II. OPLEIDINGEN ONTWIKKELEN MET HET BEDRIJFSLEVEN. Waar mogelijk worden (delen van) opleidingen ontwikkeld in samenwerking met het bedrijfs leven. Dit kan zijn op landelijk niveau door gebruik te maken van materiaal dat met bedrijven is ontwikkeld, maar ook op regionaal niveau door onderdelen van de opleiding zo in te vullen dat het beter aansluit bij het regionale bedrijfsleven. III. EXAMINERING IN DE BPV. Om de examinering in een zo reëel mogelijke omgeving te laten plaatsvinden, gebeurt dit voor een groot deel in de beroepspraktijkvorming. Duidelijke kaders zijn gesteld voor een onafhankelijke en deskundige beoordeling. Het ROC blijft te allen tijde verantwoordelijk voor de examinering en draagt zorg voor de deskundigheid van de praktijkbeoordelaars. IV. BEOORDELING VAN DE KWALITEIT VAN HET ONDERWIJS. Bedrijven en instellingen worden betrokken bij de beoordeling van de kwaliteit van het onderwijs. Dit gebeurt zo dicht mogelijk bij de opleidingen in de Onderwijsadviesraden. Hierin zijn bedrijfsleven en onderwijs betrokken en wordt gesproken over de inrichting van het onderwijs en de examinering. De Onderwijsadviesraden worden verder geprofessionaliseerd. 3. DICHTBIJ BEDRIJVEN EN INSTELLINGEN ROC Friese Poort wil het onderwijs zo dicht mogelijk bij het bedrijfsleven brengen. Dit kan door een onderwijsleerbedrijf binnen de school te halen, maar ook door het onderwijs naar bedrijven en instellingen te brengen. I. SAMENWERKINGSVERBANDEN MET BEDRIJVEN EN INSTELLINGEN. De samenwerkingsverbanden met bedrijven en instellingen over het aanbieden van het onderwijs dichtbij de werkvloer worden verder uitgebreid. Afspraken zoals over de Friese Zorgacademie 8 en met De Vries Makkum 9 kunnen als voorbeeld dienen voor andere samenwerkingsvormen. II. ONDERWIJSLEERBEDRIJVEN. ROC Friese Poort kent onderwijsleerbedrijven, waar een student op school in de rol van werknemer in een realistische omgeving beroeps taken uitvoert. Het onderwijsleerbedrijf gaat ervan uit dat de beroepswerkelijkheid echt binnen de school wordt gehaald. Deze leeromgeving wordt dus naar vormgeving, procedures, begeleiding zo veel mogelijk bepaald door de externe opdrachten en opdrachtgevers. Er zijn meerdere vormen van werkplekleren die, in meer of mindere mate de echtheid van een bedrijf nabootsen. 8 In de Friese Zorgacademie werken Friese zorginstellingen en ROC s samen om de opleidingen voor Verzorgenden en Verpleegkundigen vorm te geven, zo dicht mogelijk bij de praktijk. 9 Bij scheepswerf De Vries Makkum worden opleidingen uitgevoerd op de werkvloer. Studenten werken in de praktijk en leren in de praktijk. Docenten van ROC Friese Poort gaan naar de scheepswerf om de lessen te verzorgen

11 III. GASTLESSEN. Om opleidingen dichterbij de praktijk te brengen, worden medewerkers uit bedrijven en instellingen uitgenodigd om gastlessen te verzorgen. Deze lessen maken deel uit van het curriculum en worden mee voorbereid door bevoegde docenten van het ROC. IV. DOCENTENSTAGES. Voor docenten in het beroepsonderwijs is het belangrijk dat ze feeling houden met wat er zich op de werkvloer afspeelt en dat ze op de hoogte blijven van actuele ontwikkelingen. Hiervoor worden docentenstages structureel ingezet. Door docentenstages worden school en bedrijfsleven dichterbij elkaar gebracht. 4. OPLEIDINGENAANBOD VOOR VOLWASSENEN. ROC Friese Poort heeft een ruim opleidingenaanbod voor werkende en niet werkende volwassenen. Speciale aandacht is er voor dertigplussers, in verband met de nieuwe bekostigingssystematiek. I. VOLWASSENENLOKET. Elke vestiging van ROC Friese Poort heeft een volwassenenloket. Het loket is een samenwerking tussen de vestiging en ROC Friese Poort Bedrijfsopleidingen. Voor elke volwassene die zich aanmeldt bij dit volwassenen loket wordt door ROC en Bedrijfsopleidingen gezamenlijk gekeken welk opleidingstraject het beste past. Voor een regulier traject kan rechtstreeks instroom plaatsvinden bij het ROC. Wanneer er op de persoon toegesneden maatwerk nodig is, wordt door Bedrijfsopleidingen een bijzonder traject ontwikkeld. In verband met de wijzigingen in de bekostiging van opleidingen voor dertigplussers, wordt er voor deze groep een afgestemd opleidingenaanbod ontwikkeld. BEDRIJFSOPLEIDINGEN ROC FRIESE POORT. Bedrijfsopleidingen, onderdeel van ROC Friese Poort, biedt opleidingen, cursussen en trainingen voor de zakelijke en particuliere markt. Bedrijven, particulieren, werkenden en werkzoekenden (volwassenen) kunnen hier terecht voor om-, her- en bijscholing, voor re-integratie en het Ervaringscertificaat (EVC). ROC Friese Poort Bedrijfsopleidingen verzorgt de voorlichting over en de acquisitie van deze opleidingen. De uitvoering vindt plaats binnen het ROC. III. OPLEIDINGENAANBOD MARKTGERICHT. Verwachting is dat scholing van volwassenen zal toenemen. Innovatie in het onderwijs is nodig om in te kunnen spelen op trends, nieuwe technieken en veranderende marktontwikkelingen. ROC Friese Poort stemt haar opleidingenaanbod voor volwassenen daarom af op deze nieuwe ontwikkelingen en de veranderende marktvraag. IV. BEDRIJFSSCHOLEN. ROC Friese Poort Bedrijfsopleidingen kent een aantal bedrijfsscholen. Studenten kunnen via het werken-leren traject aan de slag bij de aangesloten leerbedrijven. De praktijkopleiding en begeleiding wordt verzorgd door de bedrijfsschool en de student doet zijn werkervaring op binnen het leerbedrijf. PORTRET Het regionale bedrijfsleven kent ROC Friese Poort als opleider van kwalitatief goed personeel. ROC Friese Poort kent de vragen van de arbeidsmarkt en heeft die vertaald in het opleidingenaanbod en de voorlichting naar de studenten. Samen met het voortgezet onderwijs en het bedrijfsleven zijn er actieve programma s ontwikkeld om studenten te stimuleren te kiezen voor beroepen waaraan krapte is op de arbeidsmarkt. Voor de studenten is transparant waar welke opleidingen worden aangeboden en wat de beroepsperspectieven zijn. Zij lezen dit in de studiegids en op de website. In enkele gevallen zijn de opleidingen en de examinering samen met bedrijven vormgegeven. De student komt voor de beroepspraktijkvorming in de bedrijven, maar ontmoet het bedrijfsleven ook via gastdocenten en lessen in het bedrijf

12 KRACHT VAN DE MEDEWERKERS Goed onderwijs kan alleen worden bereikt vanuit de kracht van de mensen die dat onderwijs verzorgen. Onderwijzend personeel werkt in teams, waarin alle leden hun eigen deskundigheid inbrengen. Gezamenlijk zijn ze verantwoordelijk voor de kwaliteit van één of meerdere opleidingen en de studenten die deze opleidingen volgen. Om te komen tot eenheid van gelijke onderwijsprocessen over de vestigingen heen zijn er dwarsverbanden via de domeinen. Belangrijkste functie in het onderwijs is die van docent. Vakbekwaamheid, zowel de vakinhoudelijke als de pedagogisch-didactische, staat bij docenten voorop. Docenten zijn vakdocent en hebben als belangrijkste taak het verzorgen van onderwijs aan studenten. Daarnaast kunnen ze nog andere rollen vervullen, zoals studieloopbaanbegeleider of BPV-begeleider. In het kader van de vergrijzing investeert ROC Friese Poort in nieuwe medewerkers. ROC Friese Poort draagt zorg voor een goede werkomgeving, met ruimte voor zingeving en persoonlijke ontwikkeling

13 STELPROFIEL 4: INVESTEREN IN OPLEIDERS 1. GOED OPGELEIDE PROFESSIONALS De medewerker in het onderwijs is een professional die zijn beroep bewust, verantwoord en met de benodigde vakbekwaamheid verricht. De medewerkers zijn cruciaal voor de kwaliteit van het onderwijs. ROC Friese Poort geeft medewerkers de ruimte om het professioneel handelen te optimaliseren. III. VERSTERKEN VAKMANSCHAP. Vakmanschap is van groot belang in het middelbaar beroepsonderwijs. Het vakmanschap wordt versterkt door docenten de mogelijkheid te bieden bij te scholen in hun vakgebied. Tevens worden meer docenten en instructeurs benoemd die werkzaam zijn geweest in het bedrijfsleven (zij-instromers). 2. KRACHTIGE TEAMS Een onderwijsteam binnen ROC Friese Poort is een groep onderwijspersoneel (gemiddeld 15 personen) die gezamenlijk verantwoordelijk is voor de kwaliteit van één of meerdere opleidingen en zelf het werk organiseert en afstemt om te komen tot een afgesproken resultaat. I. PROFESSIONALISERING TEAMS. Het onderwijsteam is de kleinste organisatorische eenheid van waaruit het onderwijsproces wordt vormgegeven. Dit stelt hoge eisen aan de teamleden en het team als geheel. ROC Friese Poort investeert in verdere ontwikkeling van de teams. I. BEVOEGD EN BEKWAAM. ROC Friese Poort heeft alleen bevoegde docenten in dienst en stimuleert deze docenten zich als bekwaam docent te registreren in het lerarenregister en hun bekwaamheid te onderhouden. II. UPGRADING NAAR MASTERNIVEAU. Docenten worden gestimuleerd en in staat gesteld hun opleidingsniveau te verhogen naar masterniveau. Docenten krijgen de mogelijkheid te participeren in kenniskringen. IV. DE ROC FRIESE POORT ACADEMIE. De ROC Friese Poort Academie is een netwerkorganisatie die tot doel heeft de professionele ontwikkeling van alle medewerkers te stimuleren en te borgen. In deze Academie worden eigen medewerkers ingezet voor scholing van collega s, maar kunnen ook externe deskundigen worden ingezet. Het scholingsaanbod is zowel voor onderwijzend als voor ondersteunend personeel. II. EIGEN VERANTWOORDELIJKHEID BINNEN KADERS. Op basis van consensus en breed draagvlak worden centrale kaders vastgesteld die de leidraad vormen voor de processen binnen ROC Friese Poort. Het team is gezamenlijk verantwoordelijk voor de kwaliteit van het onderwijs binnen de gestelde kaders. III. KWALITEITSGERICHT. Het team is kwaliteitsgericht. Teamdoelen zijn beschreven in een teamplan en worden gemonitord. De PDCA-cylus is in alle processen ingevoerd. Bijzondere aandacht is er voor intervisie en lesobservaties. IV. RANDVOORWAARDEN EN ONDERSTEUNING. ROC Friese Poort draagt zorg voor goede randvoorwaarden, zoals ruimte en materiaal. De teams worden inhoudelijk ondersteund door een deskundige onderwijskundige staf, vanuit de bureaus onderwijs in de vestigingen

14 3. ONDERWIJSKUNDIG LEIDERSCHAP ROC Friese Poort heeft er voor gekozen meer verantwoordelijkheden in de teams te leggen. De opleidingsmanager is de onderwijskundig leider van het team. Goede onderwijskundige leiders verhogen de effectiviteit van de school, dragen bij aan goede resultaten van studenten en helpen het onderwijs vernieuwen. I. CONTACT MET DE STUDENT. Het is van belang dat de opleidingsmanager nauw betrokken is bij het primaire proces, weet wat er in de dagelijkse praktijk speelt en contact heeft met studenten. Daarom vervult de opleidingsmanager voor een deel onderwijstaken. II. DEEL VAN HET TEAM. Het team is gezamenlijk verantwoordelijk voor de kwaliteit van het onderwijs. De opleidingsmanager is gericht op het creëren van draagvlak en betrokkenheid. Hij stimuleert en motiveert medewerkers door het geven van specifieke en constructieve feedback. Hij stuurt op kwaliteitsgegevens. III. VISIE. De opleidingsmanager is in staat om de visie van ROC Friese Poort adequaat uit te dragen. Hij informeert de teamleden en stimuleert de medewerkers hun verantwoordelijkheid te benutten binnen de gestelde kaders. IV. CONVERGENTIE. Onderwijskundige ontwikkelingen verlopen via vestigingsoverstijgende domeinen, waardoor convergentie tussen vestigingen gewaarborgd is. De opleidingsmanager is verantwoordelijk voor het uitvoeren van de afspraken die gemaakt zijn binnen het domeinoverleg. 4. GOEDE WERKGEVER ROC Friese Poort is zuinig op haar medewerkers en draagt zorg voor een goede werkomgeving, een goed aannamebeleid en goede zorg in geval van problemen of ziekte. I. GOEDE WERKOMGEVING. ROC Friese Poort draagt zorg voor een goede werkomgeving, met ruimte voor zingeving, persoonlijke ontwikkeling en een goede sfeer. II. LAAG ZIEKTEVERZUIM. ROC Friese Poort kent een laag ziekteverzuim. Er is begeleiding bij ziekte en de continuïteit wordt geborgd door adequate vervanging. III. LEEFTIJDSBEWUST PERSONEELBELEID. Zowel voor jongere als oudere medewerkers is een specifiek ondersteuningsbeleid. IV. ARBEIDSVOORWAARDEN. ROC Friese Poort kent goede arbeidsvoorwaarden. Bij goed functioneren is er een goede beloning. Er is een aantrekkelijk pakket van secundaire arbeidsvoorwaarden PORTRET Onderwijsgevenden maken deel uit van een team. Er is geïnvesteerd in een sterk team, dat bestaat uit bekwame docenten en instructeurs, die daarvoor goed zijn opgeleid. Door intervisie en coaching is men goed op elkaar ingespeeld. Er vindt regelmatig een zelfevaluatie plaats en het team laat de kwaliteit van het onderwijs beoordelen door bijvoorbeeld een audit of panelgesprekken met studenten. Kerntaak van docenten en instructeurs is het verzorgen van onderwijs. Teamleden laten zich regelmatig bijscholen. De ROC Friese Poort Academie kan daar bij helpen. Deskundigheid van docenten wordt hierbij ingezet voor de scholing van collega s

15 Uitgave: ROC Friese Poort COLLEGE VAN BESTUUR EN CENTRALE DIENSTEN Telefoon: (058) BEZOEKADRES Badweg 2 Leeuwarden POSTADRES Postbus AC Leeuwarden VESTIGING LEEUWARDEN/DOKKUM Wilaarderburen 1, Leeuwarden Anne Wadmanwei 6, Leeuwarden Birdaarderstraatweg 125, Dokkum Postbus 6090, 8902 HB Leeuwarden Telefoon: (058) VESTIGING DRACHTEN Splitting 21-23, Drachten Wetterwille 68, Drachten Postbus 15, 9202 LC Drachten Telefoon: (0512) VESTIGING SNEEK Harste 4-6, Sneek Eeltjebaasweg 4, Sneek Postbus 184, 8600 AD Sneek Telefoon: (0515) VESTIGING EMMELOORD/URK Lange Riet 2, Urk Espelerlaan 74, Emmeloord Postbus 118, 8300 AC Emmeloord Telefoon: (0527) ROC FRIESE POORT BEDRIJFSOPLEIDINGEN Anne Wadmanwei 6, Leeuwarden Postbus 136, 8900 AC Leeuwarden Telefoon: (058)

Onderwijstijd; een middel om kwaliteit te genereren. Els de Ruijter Maartje van den Burg

Onderwijstijd; een middel om kwaliteit te genereren. Els de Ruijter Maartje van den Burg Onderwijstijd; een middel om kwaliteit te genereren Els de Ruijter Maartje van den Burg 1 oktober 2015 Onderwerp workshop 1. Wetgeving per 01-08-2014 2. Toezicht 3. BOT & Beroepspraktijkvorming 4. Afwijken

Nadere informatie

ROC FRIESE POORT. Kernwaarden van ROC Friese Poort. Hoe de kernwaarden te meten? Kwaliteitszorg 21-9-2010

ROC FRIESE POORT. Kernwaarden van ROC Friese Poort. Hoe de kernwaarden te meten? Kwaliteitszorg 21-9-2010 ROC FRIESE POORT Kernwaarden van ROC Friese Poort Hoe de kernwaarden te meten? Kwaliteitszorg 21-9-2010 Inhoud Inleiding... 3 1. Wat zijn kernwaarden van ROC Friese Poort?... 3 2. Meten is weten: Hoe kan

Nadere informatie

middelbaar beroepsonderwijs Brainport regio Eindhoven Onderwijsvisie Onze kijk op onderwijs

middelbaar beroepsonderwijs Brainport regio Eindhoven Onderwijsvisie Onze kijk op onderwijs middelbaar beroepsonderwijs Brainport regio Eindhoven Onderwijsvisie Onze kijk op onderwijs Summa College maart 2013 Inhoudsopgave Hoofdstuk 1: De vijf onderwijspijlers 4 Hoofdstuk 2: De vijf onderwijspijlers

Nadere informatie

Verantwoordingsdocument September 2014 PERSONEELSPLAN

Verantwoordingsdocument September 2014 PERSONEELSPLAN Verantwoordingsdocument September 2014 PERSONEELSPLAN Inhoud 1. Inleiding... 3 2. Organisatiestructuur... 4 2.1 Rollen binnen de Netwerkschool (zie bijlage)... 4 2.2 Het kernteam... 5 2.3 De Interne flexibele

Nadere informatie

Een integrale benadering van verandering en onderwijsvernieuwing

Een integrale benadering van verandering en onderwijsvernieuwing FOCUS OP VERANDERING INSPIRATIE EN HANDVATTEN VOOR HET VERANDERPROCES BIJ DE INVOERING VAN FOCUS OP VAKMANSCHAP Een integrale benadering van verandering en onderwijsvernieuwing In deze white paper presenteren

Nadere informatie

Aandacht voor jouw ambitie!

Aandacht voor jouw ambitie! Aandacht voor jouw ambitie! ROC Rivor is hét opleidingscentrum van regio Rivierenland. Wij bieden een breed scala aan opleidingen, cursussen en trainingen voor jongeren en volwassenen. Toch zijn we een

Nadere informatie

SCHOOLONTWIKKELPLAN SAMEN UNIEK

SCHOOLONTWIKKELPLAN SAMEN UNIEK SCHOOLONTWIKKELPLAN 2017-2021 SAMEN UNIEK Instemming van de medezeggenschapsraad: 23 januari 2017 1 Inhoud 1. Voorwoord... 3 2. Missie... 4 3. Visie... 4 4. Zes pijlers... 5 5. Kernwaarden en ambities...

Nadere informatie

Servicedocument urennormen van de Wet BIG en WEB

Servicedocument urennormen van de Wet BIG en WEB Servicedocument urennormen van de Wet BIG en WEB Dit document is opgesteld door: Het Ministerie van OCW, het Ministerie van VWS en de MBO Raad in samenwerking met de Inspectie van het Onderwijs en JOB.

Nadere informatie

PLAN VAN AANPAK CONVENANT LOONWERK-ONDERWIJS AOC S

PLAN VAN AANPAK CONVENANT LOONWERK-ONDERWIJS AOC S PLAN VAN AANPAK CONVENANT LOONWERK-ONDERWIJS AOC S 1. Inleiding Dit plan van aanpak vormt een onlosmakelijk onderdeel van het convenant loonwerkonderwijs AOC s. In dit plan van aanpak zijn de uit te voeren

Nadere informatie

De LOB-scan voor mbo

De LOB-scan voor mbo 35 BIJLAGE 3 De LOB-scan voor mbo De LOB-scan Doel van de LOB-scan is om zicht te krijgen op hoe Loopbaanontwikkeling en -begeleiding (LOB) in jullie onderwijsinstelling er op dit moment voor staat. De

Nadere informatie

GROEI LOOPBAAN ONTWIKKELING EIGEN REGIE TALENT INNOVATIEKRACHT BEWUST PERSONEEL FLEXIBILITEIT ZELFSTURING EMPLOYMENT NETWERKEN TOEKOMST WERKNEMER

GROEI LOOPBAAN ONTWIKKELING EIGEN REGIE TALENT INNOVATIEKRACHT BEWUST PERSONEEL FLEXIBILITEIT ZELFSTURING EMPLOYMENT NETWERKEN TOEKOMST WERKNEMER KADER LOOPBAANONTWIKKELING DIALOOG BEWUST TOEKOMST ZELFSTURING TALENT INNOVATIEKRACHT LOOPBAAN ONTWIKKELING FLEXIBILITEIT EIGEN REGIE NETWERKEN GROEI PERSONEEL KWALITEITEN EMPLOYMENT WERKNEMER INLEIDING

Nadere informatie

Samenvatting effecten en resultaten Masterplan CGO Zuid-Holland

Samenvatting effecten en resultaten Masterplan CGO Zuid-Holland BIJLAGE: Samenvatting effecten en resultaten Masterplan CGO Zuid-Holland Pagina 1: Effecten bij leerlingen Effecten bedrijven - onderwijs Toelichting: De percentages onder het kopje Nul zijn de uitersten

Nadere informatie

DIRECTEUR BEDRIJFSVOERING MBO-COLLEGE ALMERE. ROC van Flevoland

DIRECTEUR BEDRIJFSVOERING MBO-COLLEGE ALMERE. ROC van Flevoland DIRECTEUR BEDRIJFSVOERING MBO-COLLEGE ALMERE ROC van Flevoland ROC van Flevoland Het Regionaal Opleidingen centrum van Flevoland behoort tot een van de ruim 40 ROC s van ons land. Inspelend op de veranderende

Nadere informatie

BBL-OPLEIDINGEN ZORG & WELZIJN KRAMERSGILDEPLEIN ARNHEM ROC A12

BBL-OPLEIDINGEN ZORG & WELZIJN KRAMERSGILDEPLEIN ARNHEM ROC A12 BBL-OPLEIDINGEN ZORG & WELZIJN KRAMERSGILDEPLEIN ARNHEM ROC A12 Kleinschalig BBL-onderwijs INHOUDS OPGAVE 2 3 4 5 6 8 10 12 13 Welkom bij ROC A12 Professionalisering in de praktijk BBL, de uitleg Subsidie

Nadere informatie

Beleid Horizontale dialoog Hogeschool Viaa

Beleid Horizontale dialoog Hogeschool Viaa Beleid Horizontale dialoog Hogeschool Viaa Vastgesteld door het college van bestuur op 4 januari 2016 Positief advies beleidsoverleg 13 oktober 2015 Goedgekeurd door de raad van toezicht 18 december 2015

Nadere informatie

Tekst: Gofrie van Lieshout Foto's: Ken Wong

Tekst: Gofrie van Lieshout Foto's: Ken Wong Bij onderzoeken die de aansluiting van het onderwijs op de arbeidsmarkt en de samenwerking in kaart brengen, komt steevast de zorgsector als beste uit de bus. Sinds het bestaan van KBB, nu vier jaar, pakken

Nadere informatie

LOB beleidsontwikkelingen. Thea van den Boom Directie mbo, OCW 17 maart 2017

LOB beleidsontwikkelingen. Thea van den Boom Directie mbo, OCW 17 maart 2017 LOB beleidsontwikkelingen Thea van den Boom Directie mbo, OCW 17 maart 2017 LOB staat op de agenda! En ontwikkelt zich in de hele onderwijsketen positief. Er moet (blijvend) aandacht zijn voor verbetering.

Nadere informatie

Ons. Onderwijs. Kwaliteit in onderwijs

Ons. Onderwijs. Kwaliteit in onderwijs Ons Onderwijs Kwaliteit in onderwijs Voorwoord Bij Marianum staat de ontwikkeling van de leerling voorop. Wij staan voor aantrekkelijk en afgestemd onderwijs, gemotiveerde leerlingen en goede eindresultaten.

Nadere informatie

Een flexibele deeltijdopleiding die inspeelt op de actualiteit van het sociaal werk

Een flexibele deeltijdopleiding die inspeelt op de actualiteit van het sociaal werk Een flexibele deeltijdopleiding die inspeelt op de actualiteit van het sociaal werk Inhoud 1. Heldere onderwijsvisie 2. Opleiden op maat 3. Online leren 4. Samen verantwoordelijk 5. Modulaire opleiding

Nadere informatie

KWALITEITSONDERZOEK MBO. New School Routing Academy Commercieel medewerker (Commercieel medewerker binnendienst)

KWALITEITSONDERZOEK MBO. New School Routing Academy Commercieel medewerker (Commercieel medewerker binnendienst) KWALITEITSONDERZOEK MBO New School Routing Academy 90111 Commercieel medewerker (Commercieel medewerker binnendienst) December 2015 BRIN: 30KP Onderzoeksnummer: 286411 Onderzoek uitgevoerd: 07 december

Nadere informatie

Excellente docent in de mbo-praktijk

Excellente docent in de mbo-praktijk Excellente docent in de mbo-praktijk Uitwisseling scholen HU 7 maart 2014 ROCMN P&O 5-3-2014 1 ROC Midden Nederland Profiel: Kwaliteit, kleinschaligheid en persoonlijk contact Nauwe verbinding met regionale

Nadere informatie

Onderwijskundig jaarverslag

Onderwijskundig jaarverslag Onderwijskundig verslag 2013 Inhoudsopgave 1. Inleiding... 3 2. Opleidingsaanbod 2013... 4 3. Uitgegeven diploma s... 4 4. Aantal studenten per lopende opleiding op 1 maart 2014... 4 5. Urenverantwoording

Nadere informatie

Piter Jelles Strategisch Perspectief

Piter Jelles Strategisch Perspectief Piter Jelles Strategisch Perspectief Strategisch Perspectief Inhoudsopgave Vooraf 05 Piter Jelles Onze missie 07 Onze ambities 07 Kernthema s Verbinden 09 Verbeteren 15 Vernieuwen 19 Ten slotte 23 02 03

Nadere informatie

LOB scan voor MBO werkversie 1

LOB scan voor MBO werkversie 1 Uitleg bij invullen LOB-scan; Stap 1: de LOB -scan is verdeeld in 12 componenten (donker grijze balken). Onder ieder component zijn een aantal elementen (witte vlakken) geformuleerd. Per element geeft

Nadere informatie

Professionele leeromgeving. Inleiding

Professionele leeromgeving. Inleiding Professionele leeromgeving Het onderwijs aan studenten is gebaat bij betrokken en professionele onderwijsteams. Het bieden van professionele ruimte geeft teams de gelegenheid om het onderwijs op een optimale

Nadere informatie

Toezichtkader Raad van Toezicht

Toezichtkader Raad van Toezicht Toezichtkader Raad van Toezicht 1 Toezichtkader Raad van Toezicht dr. Aletta Jacobs College De Raad van Toezicht houdt integraal toezicht, dat wil zeggen toezicht op alle aspecten van de stichting en de

Nadere informatie

Je maakt t op het Vakcollege Noordoostpolder

Je maakt t op het Vakcollege Noordoostpolder Je maakt t op het Vakcollege Noordoostpolder Schooljaar 16/17 Onderwijs voor jongeren met gouden handen die aan een gouden toekomst willen werken. Dat is het Vakcollege Noordoostpolder. Leerlingen die

Nadere informatie

BBL-OPLEIDINGEN ZORG & WELZIJN. Kleinschalig BBL-onderwijs Kramersgildeplein Arnhem. Astrum College is onderdeel van ROC A12

BBL-OPLEIDINGEN ZORG & WELZIJN. Kleinschalig BBL-onderwijs Kramersgildeplein Arnhem. Astrum College is onderdeel van ROC A12 BBL-OPLEIDINGEN ZORG & WELZIJN Kleinschalig BBL-onderwijs Kramersgildeplein Arnhem Astrum College is onderdeel van ROC A12 Inhoud Welkom bij het Astrum College 3 Professionalisering in de praktijk 4 BBL,

Nadere informatie

Datum 4 februari 2013 Betreft Voorstel van wet tot wijziging van onder meer de Wet educatie en beroepsonderwijs (33 187)

Datum 4 februari 2013 Betreft Voorstel van wet tot wijziging van onder meer de Wet educatie en beroepsonderwijs (33 187) a 1 > Retouradres Postbus 16375 2500 BJ Den Haag De Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal Postbus 20018 2500 EA DEN HAAG Rijnstraat 50 Den Haag Postbus 16375 2500 BJ Den Haag www.rijksoverheid.nl

Nadere informatie

SAMEN OPLEIDEN: impact van leren in beeld. Meerjarenplan Opleiden in de School

SAMEN OPLEIDEN: impact van leren in beeld. Meerjarenplan Opleiden in de School SAMEN OPLEIDEN: impact van leren in beeld Meerjarenplan Opleiden in de School 2015-2018 Opleidingsteam, 2015 Samen opleiden: impact van leren in beeld Meerjarenplan 2015-2018 Inleiding Goed onderwijs staat

Nadere informatie

FNV EN BEROEPSONDERWIJS

FNV EN BEROEPSONDERWIJS FNV EN BEROEPSONDERWIJS SANDRA TER MAAT WAAROM IS ONDERWIJS BELANGRIJK VOOR FNV? Jongeren moeten vaardigheden en kennis kunnen opdoen voor de huidige en toekomstige arbeidsmarkt Onderwijs heeft ook een

Nadere informatie

Focus op Vakmanschap. Heel wat voeten in de aarde Bas Derks, Ministerie van OCW

Focus op Vakmanschap. Heel wat voeten in de aarde Bas Derks, Ministerie van OCW Focus op Vakmanschap Heel wat voeten in de aarde Bas Derks, Ministerie van OCW Focus op Vakmanschap (FoV) in perspectief Inhoud/Kernpunten FoV en Regeerakkoord Onderwijstijd Entreeopleidingen Bekostiging

Nadere informatie

Het vmbo van de toekomst. Strategische alliantie vmbo-mbo? Succesvol samenwerken kan!

Het vmbo van de toekomst. Strategische alliantie vmbo-mbo? Succesvol samenwerken kan! Het vmbo van de toekomst Strategische alliantie vmbo-mbo? Succesvol samenwerken kan! Voorstellen Mirjam Bosch, plv. directeur CSV Veenendaal Dennis Heijnens, adviseur bij Actis Advies Programma deelsessie

Nadere informatie

ONDERZOEK NAAR KWALITEITSVERBETERING MBO OPLEIDINGSNIVEAU. Installeren (Eerste monteur elektrotechnische installaties)

ONDERZOEK NAAR KWALITEITSVERBETERING MBO OPLEIDINGSNIVEAU. Installeren (Eerste monteur elektrotechnische installaties) ONDERZOEK NAAR KWALITEITSVERBETERING MBO OPLEIDINGSNIVEAU ROC Tilburg te Tilburg Installeren (Eerste monteur elektrotechnische installaties) Juli 2014 3280511/7 BRIN: 25LZ Onderzoeksnummer: 276480 Onderzoek

Nadere informatie

Begeleiding Startende Leraren

Begeleiding Startende Leraren Begeleiding Startende Leraren Afgestudeerd en minder dan twee jaar bevoegd (2015 2017) Melanchthon christelijke scholengemeenschap voor voortgezet onderwijs Rotterdam en Lansingerland Postbus 28211 3003

Nadere informatie

RAPPORT VAN BEVINDINGEN ONDERZOEK BIJ ROC WEST-BRABANT FLORIJN COLLEGE. Opleidingen Commercieel medewerker

RAPPORT VAN BEVINDINGEN ONDERZOEK BIJ ROC WEST-BRABANT FLORIJN COLLEGE. Opleidingen Commercieel medewerker RAPPORT VAN BEVINDINGEN ONDERZOEK BIJ ROC WEST-BRABANT FLORIJN COLLEGE Opleidingen Commercieel medewerker Plaats: BRIN: Onderzoeksnummer: Onderzoek uitgevoerd op: Conceptrapport verzonden op: Rapport vastgesteld

Nadere informatie

Tweede Kamer der Staten-Generaal

Tweede Kamer der Staten-Generaal Tweede Kamer der Staten-Generaal Vergaderjaar 0 03 7 93 Werken in het onderwijs Nr. 44 BRIEF VAN DE STAATSSECRETARIS VAN ONDERWIJS, CULTUUR EN WETENSCHAP Aan de Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal

Nadere informatie

Je maakt het op het Vakcollege Noordoostpolder Schooljaar 15/16

Je maakt het op het Vakcollege Noordoostpolder Schooljaar 15/16 Je maakt het op het Vakcollege Noordoostpolder Schooljaar 15/16 Onderwijs voor jongeren met gouden handen die aan een gouden toekomst willen werken. Dat is het Vakcollege Noordoostpolder. Leerlingen die

Nadere informatie

AFDELINGSMANAGER VITALIS COLLEGE

AFDELINGSMANAGER VITALIS COLLEGE FUNCTIEPROFIEL AFDELINGSMANAGER VITALIS COLLEGE ROC WEST-BRABANT Inhoudsopgave 1 De organisatie 3 ROC West-Brabant 3 Vitalis College 3 De structuur 3 De thema s 3 2 Afdelingsmanager Vitalis College 4 Plaats

Nadere informatie

Visie op LOB van het Summa College

Visie op LOB van het Summa College Visie op LOB van het Summa College Datum: 21 mei 2013 Auteur(s): Linda van Steenhoven (manager onderwijs) en Claudine Hogenboom (Dienst O&S) Versie: 1.0 (definitief) Visie op LOB van het Summa College

Nadere informatie

Examenprofiel mbo Schilderen en Onderhoud en Afbouw

Examenprofiel mbo Schilderen en Onderhoud en Afbouw Januari 2015 Examenprofiel mbo Schilderen en Onderhoud en Afbouw Sector: Schilderen en Onderhoud en Afbouw Vastgesteld door: Paritaire Commissie Onderhoud, Schilderen en Afbouw Savantis Vaststellingsdatum:

Nadere informatie

Schoolondersteuningsprofiel

Schoolondersteuningsprofiel Schoolondersteuningsprofiel samenwerkingsverband primair onderwijs Inhoudsopgave Inleiding 3 1. 4 2. Missie en Visie 4 3. ondersteuning 5 4. Wat kan de 6 4.1 Regionale afspraken minimaal te bieden ondersteuning

Nadere informatie

Inzet en betrokkenheid van de vakbonden bij het middelbaar beroepsonderwijs

Inzet en betrokkenheid van de vakbonden bij het middelbaar beroepsonderwijs Notitie Datum 12 januari 2017 Aan Deelnemers Ledencongres Van Ben Francooy Status Ter bespreking Onderwerp Inzet en betrokkenheid van vakbonden bij MBO/1701010/BF/CdK Inzet en betrokkenheid van de vakbonden

Nadere informatie

Examenprofiel mbo Zakelijke dienstverlening Orde & Veiligheid ICT

Examenprofiel mbo Zakelijke dienstverlening Orde & Veiligheid ICT Examenprofiel mbo Zakelijke dienstverlening Orde & Veiligheid ICT Sector: ESB&I Gevalideerd door: de paritaire commissie ECABO Vaststellingsdatum: 7 oktober 2014 Examenprofielnummer: EXPRO.16 1 Inleiding

Nadere informatie

Kinderopvang Dikkertje Dap. BPV Beleidsplan. Document: 3.12 Eigenaar: Gerrie Behet. Versie: Pagina 1 van 8

Kinderopvang Dikkertje Dap. BPV Beleidsplan. Document: 3.12 Eigenaar: Gerrie Behet. Versie: Pagina 1 van 8 1 Versie: 21-04-2015 Pagina 1 van 8 2 Inhoudsopgave Pag. Inleiding 3 Missie 4 Visie opleiden De Beroepspraktijk Vorming (bpv) 5 1. Voorwaarden voor het leerproces Taken en verantwoordelijkheden van alle

Nadere informatie

Netwerkschool concretisering IJkpunten. Criteria en meetvoorbeelden V1.0

Netwerkschool concretisering IJkpunten. Criteria en meetvoorbeelden V1.0 Netwerkschool concretisering IJkpunten Criteria en meetvoorbeelden V1.0 Positief exploitatie saldo Beter onderwijs voor hetzelfde budget Wettelijke kaders - Onderwijstijd - Personeel voldoet aan bekwaamheidseisen

Nadere informatie

Samenvatting bijeenkomst Stip aan de Horizon 14 maart 2016

Samenvatting bijeenkomst Stip aan de Horizon 14 maart 2016 Samenvatting bijeenkomst Stip aan de Horizon 14 maart 2016 Op 14 maart jl. hebben ROB en Utrechtzorg, in het kader van de aftrap van de Week van Zorg en Welzijn, een thema bijeenkomst georganiseerd over

Nadere informatie

Verzilvering van ervaringscertificaten Een matrix met rollen, verantwoordelijkheden en hulpmiddelen. Kenniscentrum EVC, januari 2013

Verzilvering van ervaringscertificaten Een matrix met rollen, verantwoordelijkheden en hulpmiddelen. Kenniscentrum EVC, januari 2013 Verzilvering van ervaringscertificaten Een matrix met rollen, verantwoordelijkheden en hulpmiddelen Kenniscentrum EVC, januari 2013 1 Aanleiding Sociale partners in Zorg en Welzijn stelden in het voorjaar

Nadere informatie

Op expeditie naar waarde(n)

Op expeditie naar waarde(n) Op expeditie naar waarde(n) 21e eeuwse educatie Effectief leiderschap Vakmanschap: de leraar doet ertoe! Verbinding met de gemeenschap Waardengedreven onderwijs Op expeditie naar waarde(n) De hele opvoeding

Nadere informatie

ONDERZOEK NAAR KWALITEITSVERBETERING MBO OPLEIDINGSNIVEAU

ONDERZOEK NAAR KWALITEITSVERBETERING MBO OPLEIDINGSNIVEAU ONDERZOEK NAAR KWALITEITSVERBETERING MBO OPLEIDINGSNIVEAU ROC TOP te Amsterdam 22158 Financiële beroepen (Financiële beroepen) en 93200 Financiële beroepen (Financieel administratief medewerker) Januari,

Nadere informatie

Bijdragen aan een krachtige leeromgeving voor leerlingen in de bouw en infra. Bouw aan vakmanschap. Word erkend leerbedrijf!

Bijdragen aan een krachtige leeromgeving voor leerlingen in de bouw en infra. Bouw aan vakmanschap. Word erkend leerbedrijf! Bijdragen aan een krachtige leeromgeving voor leerlingen in de bouw en infra. Bouw aan vakmanschap Word erkend leerbedrijf! bouw op kennis Een krachtige leeromgeving Je leert door te doen. Leerlingen leren

Nadere informatie

Onderzoek naar Experimenten

Onderzoek naar Experimenten Onderzoek naar Experimenten doorlopende leerlijnen vo-mbo Samenvattende conclusies Conclusies en aanbevelingen uit het themaonderzoek naar experimenten doorlopende leerlijnen vo-mbo mei 2016 Voorwoord

Nadere informatie

Wat gaan we doen? Colofon. Almeerse Scholen Groep. Koersplan maart 2015

Wat gaan we doen? Colofon. Almeerse Scholen Groep. Koersplan maart 2015 Colofon De uitgebreide versie van het ASG Koersplan 2015-2018 kunt u vinden op www.almeersescholengroep.nl. Dit is een uitgave van de Almeerse Scholen Groep. Niets uit deze uitgave mag worden verveelvoudigd

Nadere informatie

Begeleidingsstructuur Graafschap College Voorlopersaanpak Achterhoek

Begeleidingsstructuur Graafschap College Voorlopersaanpak Achterhoek Begeleidingsstructuur Graafschap College Voorlopersaanpak Achterhoek Jolien Tragter en Inge Zondergeld Waar gaan we het over hebben? Beleid en structuur Studentbegeleiding Voorlopersaanpak Achterhoek VRAGEN?

Nadere informatie

Samenwerkingsovereenkomst ROCKO

Samenwerkingsovereenkomst ROCKO Samenwerkingsovereenkomst ROCKO Partijen: Summa College, hierbij rechtsgeldig vertegenwoordigd door mevrouw T. van Hoogstraten, Korein, hierbij rechtsgeldig vertegenwoordigd door de heer P. Notten, Kinderopvanggroep,

Nadere informatie

KWALITEITSONDERZOEK MBO Rapport stelselonderzoek ROC De Leijgraaf Mbo-Verpleegkundige

KWALITEITSONDERZOEK MBO Rapport stelselonderzoek ROC De Leijgraaf Mbo-Verpleegkundige KWALITEITSONDERZOEK MBO Rapport stelselonderzoek 2017 ROC De Leijgraaf Mbo-Verpleegkundige Plaats : Utrecht BRIN nummer : 28DE Onderzoeksnummer : 292623 Datum onderzoek : 21, 22, 23 en 24 maart 2017 Datum

Nadere informatie

0-meting opleidingsinstituut [naam opleidingsinstituut] leergang [naam leergang]

0-meting opleidingsinstituut [naam opleidingsinstituut] leergang [naam leergang] 1. Eisen aan het onderwijs 1. Er wordt opgeleid tot beginnend beroepsbeoefenaar manschap A en/of bevelvoerder. 2. Er is sprake van beroepspraktijkvorming: - er is sprake van een stevige integratie tussen

Nadere informatie

Aanbod Stappen van activiteiten voor kwetsbare jongeren binnen het Praktijkonderwijs

Aanbod Stappen van activiteiten voor kwetsbare jongeren binnen het Praktijkonderwijs Aanbod Stappen van activiteiten voor kwetsbare jongeren binnen het Praktijkonderwijs Er zijn jongeren die de wind in de zeilen hebben, bij wie ogenschijnlijk alles lukt. Er zijn ook veel jongeren die gevoelig

Nadere informatie

RAPPORT VAN BEVINDINGEN ONDERZOEK BIJ LANDSTEDE. HARDERWIJK A HANDEL NIVEAU 2 en ICT NIVEAU 3, HARDERWIJK B TOERISME

RAPPORT VAN BEVINDINGEN ONDERZOEK BIJ LANDSTEDE. HARDERWIJK A HANDEL NIVEAU 2 en ICT NIVEAU 3, HARDERWIJK B TOERISME RAPPORT VAN BEVINDINGEN ONDERZOEK BIJ LANDSTEDE HARDERWIJK A HANDEL NIVEAU 2 en ICT NIVEAU 3, HARDERWIJK B TOERISME Plaats: Zwolle BRIN-nummer: 01AA Onderzoeksnummer: 113591 Onderzoek uitgevoerd op: 15

Nadere informatie

Erkend leerbedrijf. dáár wordt het vak geleerd. horeca bakkerij reizen recreatie facilitaire dienstverlening

Erkend leerbedrijf. dáár wordt het vak geleerd. horeca bakkerij reizen recreatie facilitaire dienstverlening Erkend leerbedrijf dáár wordt het vak geleerd horeca bakkerij reizen recreatie facilitaire dienstverlening Waarom erkend leerbedrijf? Jonge mensen wegwijs maken in de sector: dat is de taak van een leerbedrijf.

Nadere informatie

Focus op Vakmanschap in MBO

Focus op Vakmanschap in MBO Focus op Vakmanschap in MBO Een tussenstand en een vooruitblik Rico Vervoorn beleidsadviseur btg Communicatie en Media MBO Raad Sectoraal overleg onderwijsinstellingen Hoe is het ook alweer begonnen? Februari

Nadere informatie

De kracht van vakmanschap

De kracht van vakmanschap De kracht van vakmanschap Presentatie Anky Veldman, voorzitter Btg ZWS Kennisdelingsconferentie 29 maart 2012 Vers van de Pers A. V&VN voorstel beroepsniveau s B. Actieplan Focus op Vakmanschap C. Kenmerken

Nadere informatie

V I S I E D O C U M E N T E X P E R T I S E C E N T R U M M E U B E L

V I S I E D O C U M E N T E X P E R T I S E C E N T R U M M E U B E L V I S I E D O C U M E N T E X P E R T I S E C E N T R U M M E U B E L H E T E X P E R T I S E C E N T R U M M E U B E L I S H É T C E N T R U M I N N E D E R L A N D V O O R L E R E N, W E R K E N E N

Nadere informatie

Brondocument. - Burgerschap - Leren & loopbaan. in het MBO. Versie Juni 2009

Brondocument. - Burgerschap - Leren & loopbaan. in het MBO. Versie Juni 2009 Brondocument - Burgerschap - Leren & loopbaan in het MBO Versie Juni 2009 JFA/113807/2009 1 Inleiding Dit brondocument is een herziene versie van het brondocument LL&B van april 2007. Hierin staan de kwalificatie-eisen

Nadere informatie

Hoofdlijnenakkoord voor het inrichten van een Regionaal Arrangement Beroepsonderwijs Amsterdam

Hoofdlijnenakkoord voor het inrichten van een Regionaal Arrangement Beroepsonderwijs Amsterdam Afdeling Onderwijs, Jeugd en Educatie Team Onderwijs VO Hoofdlijnenakkoord voor het inrichten van een Regionaal Arrangement Beroepsonderwijs Amsterdam Betrokken partijen: De instellingen voor Beroepsonderwijs

Nadere informatie

SERVICEDOCUMENT BEROEPSPRAKTIJKVORMING: WAT MAG VERWACHT WORDEN VAN DE BPV?

SERVICEDOCUMENT BEROEPSPRAKTIJKVORMING: WAT MAG VERWACHT WORDEN VAN DE BPV? SERVICEDOCUMENT BEROEPSPRAKTIJKVORMING: WAT MAG VERWACHT WORDEN VAN DE BPV? Inleiding Op grond van de Wet educatie en beroepsonderwijs (hierna: WEB) zijn er aan de beroepspraktijkvorming (bpv) vereisten

Nadere informatie

Aanbevelingen en Actieprogramma. Naar versterking van het VMBO; Bedrijfsleven over VMBO beroepsgericht

Aanbevelingen en Actieprogramma. Naar versterking van het VMBO; Bedrijfsleven over VMBO beroepsgericht Aanbevelingen en Actieprogramma Naar versterking van het VMBO; Bedrijfsleven over VMBO beroepsgericht 2 Aanbevelingen ter verbetering van (de aantrekkelijkheid van) het VMBO naar aanleiding van het VMBO

Nadere informatie

NAUTICAL TECHNICAL TRAINING ACADEMY

NAUTICAL TECHNICAL TRAINING ACADEMY NAUTICAL TECHNICAL TRAINING ACADEMY STRATEGISCH BELEIDSPLAN 2012-2015 1 Inhoudsopgave: Blz. 1. Algemeen 3 2. Looptijd en evaluatie 3 3. Motto 3 4. Visie 3 5. Missie 3 6. Doelstellingen 4 6.1 strategie

Nadere informatie

MBO OPLEIDINGEN VOOR TOPSPORTERS EN TALENTEN

MBO OPLEIDINGEN VOOR TOPSPORTERS EN TALENTEN MBO OPLEIDINGEN VOOR TOPSPORTERS EN TALENTEN Sport & Business: Medewerker Marketing & Communicatie Medewerker Evenementenorganisatie Nijmegen 2016-17 JOHAN CRUYFF COLLEGE UNIVERSITY INSTITUTE Johan Cruijff

Nadere informatie

IK GA VOOR DE ENTREE- OPLEIDINGEN MBOAMERSFOORT.NL

IK GA VOOR DE ENTREE- OPLEIDINGEN MBOAMERSFOORT.NL IK GA VOOR DE ENTREE- OPLEIDINGEN MBOAMERSFOORT.NL WERKEN AAN JE EIGEN TOEKOMST Een entree-opleiding is voor iedereen die nog geen diploma heeft. We hebben opleidingen in 7 richtingen uit 4 sectoren: horeca,

Nadere informatie

Succesvolle leerlingen in een kleurrijke omgeving februari 2015

Succesvolle leerlingen in een kleurrijke omgeving februari 2015 - Missie/Visie - Succesvolle leerlingen in een kleurrijke omgeving februari 2015 Op AMS staat de leerling centraal. Dat betekent dat alles wat we doen er op gericht is om iedere leerling zo goed mogelijk

Nadere informatie

Beroeps Praktijk Vormingsplan

Beroeps Praktijk Vormingsplan Beroeps Praktijk Vormingsplan Hoofdstuk en artikelindeling 1. Algemene informatie 1.1 Inleiding 1.2 Doelgroep 1.3 Profiel erkende gastouder als leerbedrijf 1.4 Profiel bemiddelingsmedewerker 1.5 Profiel

Nadere informatie

Leo van den Hoek. Zaal 1 Tijdstip 13.00 uur. Implementeren, hoe doe je dat? FOTO

Leo van den Hoek. Zaal 1 Tijdstip 13.00 uur. Implementeren, hoe doe je dat? FOTO Leo van den Hoek FOTO Implementeren, hoe doe je dat? Zaal 1 Tijdstip 13.00 uur Thema s 1. Context: wat en hoe implementeren? 2. Onderwerp 1: intensiveren van opleidingen 3. Onderwerp 2: verbeteren teamfunctioneren

Nadere informatie

evc ervaringscertificaat laat zien wat je waard bent!

evc ervaringscertificaat laat zien wat je waard bent! evc ervaringscertificaat laat zien wat je waard bent! wat is evc? iedereen leert in verschillende situaties elke dag bij; op het werk, op school of gewoon thuis. het is voor werkgevers hierdoor vaak niet

Nadere informatie

Arbeidsmarktagenda 21

Arbeidsmarktagenda 21 Arbeidsmarktagenda 21 Topsectoren en de HCA Voor de twee agrarische topsectoren is een Human Capital Agenda opgesteld met als doel, de aansluiting tussen onderwijs en arbeidsmarkt te verbeteren, zowel

Nadere informatie

Transitieverklaring van ROC Leiden, ID College, ROC Mondriaan en Nova College

Transitieverklaring van ROC Leiden, ID College, ROC Mondriaan en Nova College Transitieverklaring van ROC Leiden, ID College, ROC Mondriaan en Nova College 1. Achtergrond en perspectief De ernstige financiële problemen van het ROC Leiden noodzaken tot een nieuw perspectief voor

Nadere informatie

23-04-2012. Actieplan mbo Focus op Vakmanschap 2011-2015. Inhoud workshop. Bekostigingssystematiek 1. Wim Maas. Onderwijsgroep Tilburg ROC Tilburg

23-04-2012. Actieplan mbo Focus op Vakmanschap 2011-2015. Inhoud workshop. Bekostigingssystematiek 1. Wim Maas. Onderwijsgroep Tilburg ROC Tilburg Actieplan mbo Focus op Vakmanschap 2011-2015 Wim Maas Onderwijsgroep Tilburg ROC Tilburg Jouw partner in de school Inhoud workshop Binnen de scoop: Bekostigingssystematiek (was/wordt) Intensivering en

Nadere informatie

RAPPORT VAN BEVINDINGEN KWALITEITSONDERZOEK PRO

RAPPORT VAN BEVINDINGEN KWALITEITSONDERZOEK PRO RAPPORT VAN BEVINDINGEN KWALITEITSONDERZOEK PRO Plaats : Delft BRIN nummer : 26MJ 00 PRO Onderzoeksnummer : 253466 Datum onderzoek : 15 oktober 2013 Datum vaststelling : 6 december 2013 Pagina 2 van 9

Nadere informatie

Convenant sociale partners inzake leer-werktrajecten in het vmbo

Convenant sociale partners inzake leer-werktrajecten in het vmbo Convenant sociale partners inzake leer-werktrajecten in het vmbo Den Haag, 20 december 2001 1 Werkend leren moet worden versterkt, werkend leren is ook kansen creëren. Leerwerktrajecten bieden jongeren

Nadere informatie

Op het Nova College leer je een vak. Bijvoorbeeld verpleegkundige, monteur of kok. Dat kies je zelf, waarschijnlijk samen met je

Op het Nova College leer je een vak. Bijvoorbeeld verpleegkundige, monteur of kok. Dat kies je zelf, waarschijnlijk samen met je GELOOF IN JEZELF Jij verwacht dat je bij ons een vak kunt leren. Dat je goed onderwijs krijgt, zodat je kennis opbouwt die je nodig hebt voor later. Dat je tijdens je stage werkervaring kunt opdoen die

Nadere informatie

Lid Raad van Toezicht Met een achtergrond in het agrarisch bedrijfsleven en afkomstig uit Noord-Nederland

Lid Raad van Toezicht Met een achtergrond in het agrarisch bedrijfsleven en afkomstig uit Noord-Nederland Profiel Lid Raad van Toezicht Met een achtergrond in het agrarisch bedrijfsleven en afkomstig uit Noord-Nederland 9 november 2016 Opdrachtgever Van Hall Larenstein University of Applied Sciences Voor meer

Nadere informatie

Tilburg University 2020 Toekomstbeeld. College van Bestuur, april 2013

Tilburg University 2020 Toekomstbeeld. College van Bestuur, april 2013 Tilburg University 2020 Toekomstbeeld College van Bestuur, april 2013 Strategie in dialoog met stakeholders Open voor iedere inbreng die de strategie sterker maakt Proces met respect en waardering voor

Nadere informatie

RAPPORT VAN BEVINDINGEN. Kwaliteitsonderzoek bij. New Challenges Foundation, instelling voor sociale kanstrajecten

RAPPORT VAN BEVINDINGEN. Kwaliteitsonderzoek bij. New Challenges Foundation, instelling voor sociale kanstrajecten RAPPORT VAN BEVINDINGEN Kwaliteitsonderzoek bij New Challenges Foundation, instelling voor sociale kanstrajecten Plaats : Oranjestad, Sint Eustatius BRIN-nummer : 30LC Datum schoolbezoek : 6 oktober 2014

Nadere informatie

Leerlijnen voor verpleegkundigen

Leerlijnen voor verpleegkundigen Diakonessenhuis Leerlijnen voor verpleegkundigen Loopbaanontwikkeling in het Diakonessenhuis Bij- en nascholing Coaching Communicatie Experimenteren met nieuw gedrag Leren en werken Oefenen in de praktijk

Nadere informatie

Onderwijs met een plus

Onderwijs met een plus Onderwijs met een plus Ons onderwijs richting 2020 www.hoornbeeck.nl Doel Deze brochure bevat de strategische doelen van het Hoornbeeck College voor de periode 2015 2020. In vier hoofdlijnen schetsen we

Nadere informatie

De Voorzitter van de Tweede Kamer Der Staten-Generaal Postbus EA Den Haag. Datum 28 november 2011 Betreft Kwaliteit van het mbo-onderwijs

De Voorzitter van de Tweede Kamer Der Staten-Generaal Postbus EA Den Haag. Datum 28 november 2011 Betreft Kwaliteit van het mbo-onderwijs a 1 > Retouradres Postbus 16375 2500 BJ Den Haag De Voorzitter van de Tweede Kamer Der Staten-Generaal Postbus 20018 250 EA Den Haag Rijnstraat 50 Den Haag Postbus 16375 2500 BJ Den Haag www.rijksoverheid.nl

Nadere informatie

in verbinding schoolplan 2012-2016

in verbinding schoolplan 2012-2016 in verbinding schoolplan 2012-2016 Onze kernwaarden Zo werken we samen Verantwoording Visie Verantwoordelijkheid Verbinding Vertrouwen Vrijheid Waarom zijn we er? De Jacobus Fruytier scholengemeenschap

Nadere informatie

BABZ-opleiding Basisjaar en Specialisatie Burgerzaken

BABZ-opleiding Basisjaar en Specialisatie Burgerzaken www.segment.nl BABZ-opleiding Basisjaar en Specialisatie Burgerzaken Investeren in uw persoonlijk vakmanschap 3 Samen studeren in een vaste groep 3 Persoonlijke benadering 3 Gemotiveerde studenten 3 Enthousiaste

Nadere informatie

ONDERZOEK NAAR KWALITEITSVERBETERING MBO OP OPLEIDINGSNIVEAU. ROC Tilburg

ONDERZOEK NAAR KWALITEITSVERBETERING MBO OP OPLEIDINGSNIVEAU. ROC Tilburg ONDERZOEK NAAR KWALITEITSVERBETERING MBO OP OPLEIDINGSNIVEAU ROC Tilburg Plaats : Tilburg BRIN nummer : 25LZ Onderzoeksnummer : 292405 Datum onderzoek : 10 april 2017 Datum vaststelling : 22 mei 2017 INHOUD

Nadere informatie

> HELPENDE ZORG & WELZIJN > VERZORGENDE > MBO-VERPLEEGKUNDIGE

> HELPENDE ZORG & WELZIJN > VERZORGENDE > MBO-VERPLEEGKUNDIGE > gereformeerd mbo Zwolle 2015-2016 Heb jij: talent voor organiseren, een flexibele instelling en hart voor mensen? Kom dan bij ons studeren! Gezondheidszorg > HELPENDE ZORG & WELZIJN > VERZORGENDE > MBO-VERPLEEGKUNDIGE

Nadere informatie

KWALITEITSONDERZOEK MBO

KWALITEITSONDERZOEK MBO KWALITEITSONDERZOEK MBO Alfa-college te Groningen Medewerker beheer ICT Definitief Januari, 2013 BRIN: 25LU Onderzoeksnummer: 128009 Onderzoek uitgevoerd in: November, 2012 Conceptrapport verzonden op:

Nadere informatie

projectplan professionaliseringstraject Technisch College Velsen Samenwerkingsverband VO Zuid-Kennemerland 2014-2016

projectplan professionaliseringstraject Technisch College Velsen Samenwerkingsverband VO Zuid-Kennemerland 2014-2016 projectplan professionaliseringstraject Technisch College Velsen Samenwerkingsverband VO Zuid-Kennemerland 2014-2016 Doelstellingen professionaliseringstraject Het SWV heeft als doelstellingen voor het

Nadere informatie

De verschillende soorten docentenstages Uitgangspunten Organisatie

De verschillende soorten docentenstages Uitgangspunten Organisatie Voorwoord In onze regio is het organiseren van een docentenstage nog geen gemeengoed. Scholen hebben hun ideeën hierover, gaan er verschillend mee om of zelfs geheel niet. Docentenstages echter zijn onontbeerlijk

Nadere informatie

Hulp bij ADHD. Scholingsaanbod

Hulp bij ADHD. Scholingsaanbod Hulp bij ADHD Dit heeft mijn beeld van ADHD enorm verrijkt. Ik zie nu veel mogelijkheden om kinderen met ADHD goede begeleiding te bieden deelnemer workshop bij Fontys Hogescholen Copyright 2010 Hulp bij

Nadere informatie

Onderwijs- en examenregeling

Onderwijs- en examenregeling Onderwijs- en examenregeling 2016-2017 Inhoudsopgave Hoofdstuk 1 Beschrijving van de opleiding... 3 Artikel 1.1 Doel van de opleiding... 3 Artikel 1.2 Onderwijs op de LiS... 3 Artikel 1.3 Opleiding en

Nadere informatie

ONDERZOEK NAAR KWALITEITSVERBETERING MBO OPLEIDINGSNIVEAU. Edudelta College Goes te Goes. Dierverzorging 2 (Medewerker dierverzorging)

ONDERZOEK NAAR KWALITEITSVERBETERING MBO OPLEIDINGSNIVEAU. Edudelta College Goes te Goes. Dierverzorging 2 (Medewerker dierverzorging) ONDERZOEK NAAR KWALITEITSVERBETERING MBO OPLEIDINGSNIVEAU Edudelta College Goes te Goes Dierverzorging 2 (Medewerker dierverzorging), BRIN: 11UL Onderzoeksnummer: 280995 Onderzoek uitgevoerd in: November

Nadere informatie

Wat doe ik, wa ik en wat wil i

Wat doe ik, wa ik en wat wil i DC START Wat doe ik, wa ik en wat wil i VAN EN VOOR HEEL DRENTHE Drenthe College is een regionaal opleidingen centrum, een school voor middelbaar beroepsonderwijs (mbo), volwasseneneducatie, bedrijfsopleidingen

Nadere informatie

SWOT-ANALYSE. 1 Interpersoonlijk competent. 1.1 Eisen. 1.2 Mijn ontwikkelpunten. 1.3 Mijn leerdoelen

SWOT-ANALYSE. 1 Interpersoonlijk competent. 1.1 Eisen. 1.2 Mijn ontwikkelpunten. 1.3 Mijn leerdoelen SWOT-ANALYSE Met een SWOT-analyse breng ik mijn sterke en zwakke punten in kaart. Deze punten heb ik vervolgens in verband gebracht met de competenties van en leraar en heb ik beschreven wat dit betekent

Nadere informatie

Ondernemend onderwijs voor een groene toekomst. Groen is overal en voor iedereen

Ondernemend onderwijs voor een groene toekomst. Groen is overal en voor iedereen Ondernemend onderwijs voor een groene toekomst Groen is overal en voor iedereen AOC s geven een breed scala aan opleidingen op het gebied van voedsel, natuur en leefomgeving. Zij verzorgen vmbo, mbo en

Nadere informatie