Studentenbrochure zorgeenheid T2

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Studentenbrochure zorgeenheid T2"

Transcriptie

1 Studentenbrochure zorgeenheid T2

2 INTRODUCTIEBROCHURE VOOR STUDENTEN T2 1 VOORSTELLING VAN HET MEDISCH CENTRUM ST.-JOZEF 1.1. Plattegrond 1

3 1.2. Situering van zorgeenheid T2 binnen het Medisch Centrum St.-Jozef T2 is een gesloten behandelingseenheid op gedragstherapeutische basis voor vrouwelijke patiënten met ernstige gedragsstoornissen gerelateerd aan persoonlijkheidsstoornissen, psychose of bipolaire stoornissen. 2

4 Patiënten hebben een ernstige graad van storen in een open setting, accepteren geen regelgeving en hebben meestal geen sociaal vangnet. Er is sprake van ernstige vaardigheidstekorten en een persistent storend gedrag dat zich voornamelijk manifesteert in gevaarlijk gedrag naar materialen, zichzelf en derden. Hiervoor is er nood aan een specifieke, gestructureerde en gesloten afdeling met een intensieve begeleiding en een beschermende en een beveiligende structuur. Missie en visie van de afdeling Significante waarden: We willen aan patiënten en hun leefomgeving een verantwoorde totaalzorg verstrekken met een uitgesproken aandacht voor een individuele benadering. Dit doen we door: te voldoen aan de individuele noden, behoeften en wensen van de patiënt en zijn omgeving: het aanbieden van behoeftegerichte zorg kracht te putten uit onze christelijke inspiratie. het hebben van empathisch vermogen als kerncompetentie voor elke medewerker te aanzien respect te hebben voor de levensingesteldheid, levensopvatting en geloofsovertuiging van elke patiënt én zijn omgeving. We willen de levenskwaliteit bevorderen en het psychisch evenwicht behouden, herstellen of creëren door het draaglijk maken van psychische stoornissen. Strategie: De zorgeenheid T2 richt zich op de gedragstherapeutische behandeling van volwassenen (18 jaar tot 65 jaar) met gedragsstoornissen. We besteden veel aandacht aan het aanleren van vaardigheden, zowel individueel als in groep. We leggen accenten op het actief bezig zijn, het zoeken naar een zinvolle vrijetijdsinvulling en het ervaringsgericht leren. Verantwoordelijkheid kunnen opnemen, omgaan met afspraken en doorzettingsvermogen hebben, zijn belangrijke vereisten voor het verkrijgen van een goede levenskwaliteit na ontslag. We willen de positieve eigenschappen van onze bewoners weer aanzien als kwaliteiten i.p.v. als hindernissen en hun klachten verminderen door hun krachten te versterken. Het betrekken van de familie en hun omgeving in de behandeling is belangrijk voor het aanbieden van een verantwoorde totaalzorg aan onze bewoners. We trachten het steunsysteem terug op te bouwen en te versterken door het opstarten, herstellen en onderhouden van de contacten met de begeleidende instanties. Door het uitnodigen van deze instanties voor multidisciplinair overleg tijdens de opname, maar ook vóór een gepland ontslag, kan het maximale functioneringsniveau van de cliënten zolang mogelijk behouden blijven en kunnen de eerste ziektesignalen vroegtijdig herkend worden waardoor een preventief ingrijpen mogelijk is. Met een aantal diensten van begeleid en beschut wonen zijn er afspraken rond crisis- opvang van hun cliënten. Deze mogelijkheid van opvang ondersteunt de werking van deze diensten en maakt een tijdige, vaak kortere, opnameduur mogelijk. Hierdoor wordt de kwaliteit van leven van de cliënt zeker verhoogd. 3

5 Structuur: Verpleegkundig paramedisch directeur Afdelingspsychiater/Hoofdverpleegkundige/Psycholoog/Sociale dienst Verpleegkundigen/ zorgkundigen/ ergotherapeuten/ bewegingstherapeuten/ vrijetijdsmedewerkers. Systeem: Een goede behandeling wordt maar mogelijk in een stimulerend behandelingsklimaat. Door duidelijke werkwijzen en procedures willen we betrokkenheid creëren bij al onze medewerkers. We besteden aandacht aan een goede communicatie, infodoorstroming en besluitvorming. De communicatie moet duidelijk, congruent, transparant, doordacht en onderbouwd zijn. De infodoorstroming gebeurt mondeling en schriftelijk. Relevante informatie wordt in het EPD genoteerd. De verslagen van het multidisciplinair overleg zijn concreet, kort en bondig en bevatten maximale duidelijkheid. Het continu updaten van informatie, het publiceren van verslagen van werkgroepen en deze leesbaar maken voor iedereen zijn eveneens concrete doelstellingen. Infobrochures worden bezorgd aan familie en bewoners. De besluitvorming gebeurt in overleg met de medewerkers en is ingebed in de visie van de organisatie. Afspraken zijn weloverwogen, value based en SMART. We streven naar betrokkenheid, motivatie en waardering van en voor iedereen om affectiviteit, effectiviteit en cognitiviteit te bekomen. Staf: Gedragsmatig willen we komen tot een kwaliteitsstructuur. Oog hebben voor loopbaanperspectief en werken aan motiverende werkomstandigheden vinden we zeer belangrijk. Via investeringen in vorming en opleiding willen we de kennis, vaardigheden en attitudes van medewerkers actualiseren in functie van de huidige noden en behoeften van de afdeling. Het hebben van goede medewerkers op de afdeling is van groot belang voor het creëren van een optimale cultuur. Het krijgen, hebben en houden van bekwame mensen vergt een personeelsmanagement met een goede werving, opvolging en selectie. Een gedragen zorg impliceert ook het goed zorgen voor goede werknemers en het afscheid nemen van minder goede medewerkers. Medewerkers werkzaam binnen onze setting worden ondersteund naar hun individuele autonomie, geprikkeld naar hun competenties en aangemoedigd naar een verbonden groepsgevoel. Op zulke wijze trachten wij een intrinsiek gemotveerd team op de been te brengen. Stijl: De zorgeenheid T2 wil maximaal gebruik maken van de kennis en kunde van de aanwezige verpleegkundigen en verzorgenden. Ieder individu stelt hoge eisen van kwaliteit aan zichzelf t.a.v. kennis, opleiding en uitvoering en kan hierover ook kritisch reflecteren. Een goed team zorgt voor een open en doeltreffende communicatie, heeft helder omschreven doelen, schept vertrouwen en zorgt voor betrokkenheid van al haar leden. Dit komt rechtstreeks ten goede aan de patiënten. Goed personeel kan zich gemakkelijk aanpassen aan veranderende omstandigheden, heeft geen motivatieprobleem en hoeft nauwelijks aangestuurd te worden. Ten slotte zal intrinsiek gemotiveerd personeel plezier vinden in het werk wat doorstraalt naar de bewoners. Sleutelvaardigheden: Verpleegkundigen bezitten vaardigheden en kerncompetenties die belangrijk zijn voor zowel de afdeling als de organisatie: Bereidheid om te werken met cliënten met persoonlijksstoornissen Betrokkenheid: verantwoordelijk, flexibel en betrouwbaar zijn, in staat zijn om initiatief te nemen Bekwaamheid Empathisch vermogen 4

6 Respectvol zijn voor elk individu Stressbestendigheid bezitten Intrinsiek gemotiveerd zijn Psychiatrisch geschoold zijn en bereid zijn om bij te scholen Copingsvermogen hebben dat voldoende groot is Kunnen omgaan met agressie en zware psychische druk Grenzen kunnen stellen en grenzen kunnen bewaken Autonoom kunnen werken Medewerkers moeten in zichzelf durven investeren, zichzelf willen ontplooien en de wilskracht en gedrevenheid hebben om samen aan een gezamenlijk doel te werken. We willen goed zijn in het luisteren naar mensen en in het hebben van een warme bejegening naar mensen. We willen een veilige sfeer creëren voor de bewoners en ieder van hen benaderen als een uniek persoon met behoud van zijn eigen waarden en normen. Het voeren van een aangepast middelenbeheer op de afdeling is noodzakelijk om onze doelstellingen te bereiken en te behouden. 2 BEHANDELINGSKADER 2.1 Multidisciplinair team Afdelingspsychiater dr. Bryon Hoofdverpleegkundige Davy Garcia Verpleegkundigen Verzorgenden Psycholoog Maatschappelijk werkers Ergotherapeuten Bewegingstherapeuten Medewerkers van Vrije Tijd 2.2 Doel en filosofie van de zorgeenheid De behandelingsafdeling is een gedragstherapeutische zorgeenheid waar we via een intensieve behandeling met gedragstherapeutische principes, het token economy systeem, en het principe van progressieve terreinverovering patiënten begeleiden naar "het stellen van aangepast gedrag. We hanteren een holistische mensvisie, we beschouwen elke patiënt als een uniek persoon met zijn specifieke mogelijkheden en beperkingen, en werken behoeftegericht. De uiteindelijke bedoeling is de eigen mogelijkheden en vaardigheden van de patiënt zodanig te laten toenemen dat hij een zo hoog mogelijke kwaliteit van leven kan ervaren. 2.3 Organisatie van de verpleegkundige zorg De verpleegkundigen zijn de centrale figuren in de begeleiding van de patiënt, ze zijn ook de eerste contactpersonen. Gezien de zeer complexe aard van de verpleegkundige zorg op deze behandelingsafdeling is het noodzakelijk om een duidelijke taakverdeling te hanteren. De hoofdverpleegkundige: De hoofdverpleegkundige werkt mee aan de uitbouw en integratie van de verpleegkundige activiteit binnen de ziekenhuisactiviteit (visie) en past deze visie ook toe binnen haar equipe. Hij coördineert en organiseert de verpleegkundige zorgverlening. 5

7 De hoofdverpleegkundige heeft een procesbewakende rol in de opvolging en de uitvoering van de multidisciplinaire behandelingsafspraken. De hoofdverpleegkundige is verantwoordelijk voor: de organisatie, continuïteit en de kwaliteit van de verpleegkundige activiteit binnen haar equipe. het coördineren van het beleid van de afdeling. het sturen, evalueren en begeleiden van veranderingsprocessen, het uitwerken en aanpassen van procedures en werkmethoden, het uitvoeren van de wettelijke registraties en het opvolgen en toepassen van de relevante wetgeving. de verpleegkundige zorgorganisatie. Deze moet patiëntgericht en ethisch verantwoord zijn en de principes van patiënttoewijzing en patiëntenrechten respecteren. De protocollen moeten strikt toegepast worden om patiëntgerichte zorg, patiëntenrechten, ethiek en evidence based werken te integreren. het evalueren en eventueel bijsturen van de zorg door het opvolgen van de outcome van bvb. tevredenheidmetingen, MPG. het bewaken van de kwaliteit en de continuïteit van zorg het jaarlijks opstellen en opvolgen van te bereiken doelstellingen die gedragen zijn door, en duidelijk zijn voor, elk teamlid. het actualiseren van informatie en protocollen. het implementeren van een goed personeelsbeleid en een adequaat beheer van de personeelsformatie: door werkverdeling, uurroosterplanning, verlofregeling, verlofspreiding: het implementeren van een gunstig arbeidsklimaat op de afdeling door: het optimaliseren van het onthaal en de begeleiding van nieuwe medewerkers, het voeren van evaluatiegesprekken, het opvolgen en ondersteunen van medewerkers via een jaarlijks functioneringsgesprek met aandacht voor specifieke en inviduele wensen en het ondersteunen van de loopbaanontwikkeling. het creëren van ruimte en tijd ter ondersteuning van de referentieverpleegkundigen. de inventarisatie van de persoonlijke behoefte aan vorming alsook de behoefte aan vorming van de medewerkers en de planning hiervan. het optimaal aanwenden van middelen door een doeltreffend en doelmatig gebruik en beheer van het afdelingsbudget. communicatie en overleg, zowel intern als extern. De verpleegkundigen: Ze zijn de centrale figuren in het behoud van het therapeutisch klimaat op de afdeling en in de begeleiding en opvolging van de 'totaalzorg' voor de individuele patiënt gedurende de ganse opname en behandeling. Aan elke individuele patiënt wordt een verantwoordelijke verpleegkundige toegewezen (VVP). Deze verpleegkundige krijgt voor de toegewezen patiënt een onverdeelde totaalverantwoordelijkheid voor de verpleegkundige zorg. De verpleegkundige staat in voor de planning en evaluatie van de zorgen en, zoveel als mogelijk, voor de uitvoering ervan. Binnen die verantwoordelijkheid kan elke verpleegkundige zijn eigen deskundigheid tot uitdrukking brengen. 6

8 Van elke verpleegkundige wordt verwacht dat hij/zij op de hoogte blijft van alle lopende individuele behandelingsafspraken op de afdeling. Voor de goede organisatie van de afdeling zijn er individuele taken toegewezen aan de verpleegkundigen. Persoonsgebonden taken: Opvolgen van het medicatiebeheer Administratieve taken M.P.G. Mentorenwerking P.C.: updaten en overzichtelijk houden Opvolgen agressie, SOAS-schaal Elektronisch patiëntendossier (EPD) Afzonderingenregister accuraat opvolgen Opvolging en planning van de patiëntenevaluatie Opvolging bloednames en inspuitingen Opvolging parameters, anticonceptie e.a. Begeleiding woontraining Ontspanningsactiviteiten voor bewoners Evaluatie en communicatie met keukenmedewerkers Bestellingen en herstellingen opvolgen Hulpmiddelen voor de organisatie van de zorgeenheid: Algemeen huishoudelijke en therapeutische afspraken Individuele behandelingsafspraken in het EPD Gegevensverzameling van alle disciplines in het EPD Dagelijkse overdrachtmomenten bij dienstwisseling. Agenda Verzorgingsfiches Gedragskaarten / beloningsfiches Formulier met afdelingstaken Reva programma s Pastorale kalender. Keukenmenu. V.T.activiteiten kalender. Vergaderingen en verslagen: o Werkvergadering o Teamvergadering 3 THERAPEUTISCH PROGRAMMA 3.1 Omschrijving van de leefgroepen De eerste week is de opnameweek. In deze acute fase is een intensieve begeleiding, samen met een veilige gestructureerde omgeving, onontbeerlijk. De patiënt krijgt verder info en ontvangt de afdelingsbrochure. In deze week is er contact met dokter en psycholoog die de familie uitnodigen voor een gesprek. De patiënt krijgt ook een start verpleegkundige (SVP)toegewezen die het eerste zorgoverleg opneemt. De patiënt wordt dan ingeschakeld in de groep BASIS op de zorgeenheid zelf. Na de eerste week blijft ADL, het opvolgen van programma en contacten met derden belangrijk. Het team gaat na welke groep het best geïndiceerd na de Basisgroep. 7

9 De keuze wordt gemaakt tussen de ATLAS - of ANDES benadering. Dit zijn 2 leefgroepen die patiënten begeleiden naar de uitwerking in hun perspectief. In de 1e fase startend met begeleiding binnen de ziekenhuiscampus naar zelfstandigheid in de maatschappij. De patiënt wordt verder begeleid door de verantwoordelijk verpleegkundige (VVP) In de 2 de fase wanneer men voldoende herstellend is van de gedragingen die tot opname hebben geleid kan er een ontslagfasering uitgewerkt worden. Samen met de familie of belangrijke derden zal het accent van het actieterrein zich verplaatsen naar activiteiten in de samenleving. Wanneer door de psychische toestand de patiënt gedurende een lange tijd geen huishoudelijke taken meer heeft uitgevoerd, kan woontraining een oplossing bieden. Binnen woontraining leert men het terug opnemen van huishoudelijke taken zoals bv: wassen, strijken, koken, maar ook het verbeteren van sociale vaardigheden. De bedoeling hiervan is dat patiënten hun verantwoordelijkheidsgevoel terugkrijgen en leren om zelfstandig taken uit te voeren. Vanuit woontraining kan men naar zelfstandig (thuis) of beschut wonen georiënteerd worden. Na het ontslag bestaat de mogelijkheid om 1 of meerdere dagen per week in dagtherapie te komen op de afdeling T0 om de aanpassing gemakkelijker te laten verlopen. 3.2 Het therapeutisch behandelingsprogramma Het gedragstherapeutisch denkkader is: Activeringsgericht Rehabilitatiegericht Structurerend gericht Zelfcontrolerend gericht Behoeftegericht Met een gedragstherapeutische benadering trachten we het inadequate gedrag te verminderen en / of om te buigen tot sociaal acceptabel gedrag. Afhankelijk van de ernst van de problematiek heeft de bewoner enkele maanden, enkele jaren en in sommige gevallen blijvend, begeleiding nodig. Het basissysteem is een 'token-economy': een beloningssysteem waar gewenst gedrag wordt bekrachtigd en ongewenst gedrag wordt uitgedoofd. Via een beloningssysteem werkt de patiënt aan "progressieve terreinverovering". Er wordt vertrokken vanuit een zekere deprivatietoestand. Vanuit deze toestand kan de patiënt terreinen veroveren. Dit kan enkel door positief gedrag te stellen d.w.z.door zich te gedragen volgens afspraken die het multidisciplinaire team samen met de patiënte gemaakt heeft. Voor elk te verwerven terrein worden weer nieuwe doelstellingen vooropgesteld. Op deze manier wordt de patiënt steeds geloodst naar meer gewenst gedrag. Zo ervaart de bewoner op een bewuste wijze dat het de moeite waard is om zich actief en aangepast te gedragen. Door het verkrijgen van meer voorrechten, meer vrijheden en door het verminderen van het negatieve gedrag zal de bewoner ook minder problemen voor zichzelf creëren. Ook de relatie met anderen zal hierdoor vlotter verlopen. 4. ALGEMEEN VERPLEEGKUNDIGE TAKEN 4.1. Patiëntenzorg integrale zorg (holistisch): werken met de patiënt vanuit een totale benadering: psychisch, existentieel, sociaal, biologisch 8

10 de autonomie respecteren en bevorderen zorg/verzorging op maat realiseren planmatig systematisch handelen (methodisch) intuïtief handelen: op basis van ervaring en gevoelens een juiste inschatting maken van een bepaalde situatie, alvorens tot de meest geschikte interventie over te gaan. verpleegtechnisch handelen geven van psycho-educatie 4.2. Realiseren van een persoonlijke begeleiding het realiseren van continuïteit van zorg het aanbieden van een laagdrempelige zorg het opbouwen en in stand houden van een vertrouwensrelatie 4.3 Werken met het therapeutische leefklimaat werken met een groep van patiënten hanteren van groepsdynamische processen/ bepaalde methodieken deskundig hanteren (preventief/handelen) van crisissituaties: agressie, suïcidaal gedrag 4.4 Ethisch handelen patiënt begeleiden in het maken van keuzes en in het reflecteren over waarden/normen 4.5 Samenwerking: interdisciplinair / intradisciplinair actief meewerken aan een positief samenwerkingsklimaat rapporteren van observatiegegevens mee verantwoordelijk zijn voor de uitbouw en opvolging van het individuele zorgtraject verbindingsdeskundige in het team verbindingsdeskundige voor de patiënt naar het team toe 4.6 Beroepsbekwaamheid professionele ontwikkeling en vorming (levenslang leren) actief werken aan het op peil houden van de eigen professionele kennis: vernieuwen & verruimen naargelang de actualiteit en de specificiteit van de doelgroepen deel hebben aan de ontwikkeling van het leerproces voor collega s en studenten ontwikkelen van een visie op het eigen beroep 4.7 Lid van organisatie/beleidsdoelstellingen Deelnemen aan het verwezenlijken van de beleidsdoelstellingen: AFDELING/DIENST: o toepassen van therapeutische referentiemodellen o uitvoeren van de administratieve taken EIGEN ORGANISATIE : o participeren aan integrale kwaliteitszorg o correct uitvoeren en respecteren van de procedures STRUCTUUR GGZ / OVERHEID: o participeren aan integrale kwaliteitszorg o handelen conform de specifieke wetgeving van de Geestelijke Gezondheidszorg 5 MENTORENWERKING 5.1 Begeleiding van de studenten door de mentoren 9

11 De leerling wordt de eerste stagedag opgevangen door de mentor. Deze geeft een introductie op de zorgeenheid en overloopt de algemene werking ervan. Wat betreft de planning van het dagverloop is het de mentor die concreet aangeeft welke deelactiviteiten de leerling die dag uitvoert. Het is de leerling die de verantwoordelijkheid draagt over deze deelactiviteiten. 5.2 Begeleiding door de stagebegeleiders Er is een wekelijks onderhoud voorzien met de stagebegeleider van de school. Deze gaan meestal door in een lokaal op de zorgeenheid. 5.3 Dienstregeling De dienstregeling wordt opgemaakt door de hoofdverpleegkundige. Eventuele vragen om wijzigingen zijn steeds bespreekbaar. 5.4 Evaluatie van de studenten De evaluatie van de leerling gebeurt door de mentoren die vooraf de nodige informatie inwinnen bij hun collega s. Tijdens elke stageperiode vinden er minstens 2 evaluatiemomenten plaats: de tussentijdse evaluatie en de eindevaluatie. Hierbij zijn de student, stagementor en stagebegeleider aanwezig. Deze evaluatiemomenten worden in overleg met de betrokken partijen afgesproken. In het verloop van de stage zijn meerdere overlegmomenten mogelijk. 6 HUISHOUDELIJKE AFSPRAKEN 6.1 Beroepsgeheim Het beroepsgeheim is een van de meest fundamentele principes waarop de gezondheidszorg stoelt. Het is een grondrecht dat even fundamenteel is als het recht op gezondheid zelf. De patiënt geeft immers een stuk van zijn privacy prijs om zich te laten verzorgen door zijn keuze tot residentiële zorg. De patiënt heeft contacten met verschillende disciplines met name verpleegkundigen, studenten, paramedici, technici, administratief personeel en onderhoudspersoneel. Dit houdt in dat deze mensen gebonden zijn aan "het beroepsgeheim. Alles wat zij in dit ziekenhuis zien en horen mag niet vernoemd worden buiten het ziekenhuis. Studenten mogen patiëntengegevens niet bespreken met medestudenten of familie. Zij mogen geen formulieren ondertekenen of informatie doorgeven aan personen die niet werkzaam zijn op de zorgeenheid. 6.2 Dresscode Kleding die op stage gedragen wordt, moet toelaten om de job naar behoren te vervullen. Kleding is een vorm van non-verbale communicatie en dient professionaliteit uit te stralen. De richtlijn kleding en professionele uitstraling schetst het belang van een professionele uitstraling en kleding gedragen op het werk, en geeft tevens een richting aan in wat is toegelaten en wat niet. We rekenen op eenieder om deze richtlijn toe te passen (bijlage 1). 6.3 Vóór aanvang van de stage Als voorbereiding op de stage wordt de betreffende introductiebrochure voor studenten doorgenomen. Deze brochures zijn ter beschikking gesteld via de website: 6.4 Bereikbaarheid van het ziekenhuis Het Medisch Centrum St.- Jozef is gelegen in het centrum van Munsterbilzen, een deelgemeente van Bilzen, op de weg Bilzen - Genk 10

12 U kunt het Centrum op de volgende manieren bereiken: met de wagen o vanaf de autosnelweg E314 via af rit 32 Genk - Oost richting Bilzen o vanaf de autosnelweg E313 via af rit 31 Hoeselt- Bilzen richting Bilzen- Genk o routeplanner met De lijn bus nr. 10 Genk Tongeren o ieder uur rijdt er een bus tijdens de weekdagen en op zaterdag ( s zondags om de twee uren o bushalte Munsterbilzen centrum o de exacte tijdstippen kan u bekomen bij de Dienst Onthaal o reisplanner met de belbus o u kunt beroep doen op de service van de belbus o deze rijdt vanuit het station te Bilzen tot aan het Medisch Centrum St.- Jozef o u kunt de belbus reserveren via het telefoonnummer 011/ o de reservatie is mogelijk tot één uur voor uw vertrek en dit op alle weekdagen o de centrale van de belbus kunt u bereiken tussen 06.00u en 19.30u met de trein o u reist tot aan het station van Genk of Bilzen en vandaar per autobus nr. 10 tot aan de halte Munsterbilzen centrum 6.5 Parkeren Er is een parking voorzien ter hoogte van de Appelboomgaardstraat. De slagbomen en de poort kunnen steeds geopend worden met de badge. Het Medisch Centrum St.- Jozef kan niet aansprakelijk gesteld worden voor eventuele diefstallen en/of beschadiging van voertuigen die zich op haar terrein bevinden. Indien u met de fiets komt, kan u deze in de overdekte fietsenstalling van het ziekenhuisterrein plaatsen. 6.6 De eerste stagedag Aanmelden aan de dienst onthaal om 13.15u. 6.7 Sleutels en badge Bij aanvang van de stage krijgt u de sleutels (5 euro waarborg) en badge (20 euro waarborg) op de afdeling. U krijgt deze waarborg terug bij het inleveren van de badge en sleutels op het einde van de stage. 6.8 Maaltijden en logement maaltijden o inbegrepen in stage overnachting o is mogelijk o 3 per nacht (3 maaltijden inbegrepen) o 15 waarborg kamersleutel (gepaste bedrag meebrengen) o vooraf aanvragen 11

13 o beperkt aantal plaatsen o eerste stagedag aanmelden aan de dienst onthaal om 13.00u 6.9 Documenten (1 ste stagedag) werkpostfiche: een ondertekende kopie overhandigen bij aanvang van de stage (= 1 ste stagedag ). De werkpostfiche is ter beschikking gesteld via de website: risicoanalyse: voor aanvang van de stage door te nemen door de student. Deze risicoanalyse is ter beschikking gesteld via de website: geneeskundig onderzoek: kopie van het geneeskundig onderzoek overhandigen bij aanvang van de stage stagecontract: stagecontract overhandigen bij aanvang van de stage, voorzien van een handtekening van de opleidingsinstelling, de stageverlenende instelling en de student Op de documenten stagecontract, werkpostfiche en geneeskundig onderzoek dient men naam en voornaam, opleidingsinstelling en stageperiode te vermelden Verantwoordelijke stage De heer Jos Geebelen Verpleegkundig en paramedisch directeur Tel: 089/ Fax: 089/ Praktische afspraken Gwen Levenstond 6.12 Contactgegevens Medisch Centrum St.-Jozef Abdijstraat Bilzen 089/

14 Bijlage 1 Richtlijn Kleding en professionele uitstraling Aantal pagina s: 4 Kernwoorden kleding professionele uitstraling Toepassingsgebied Medisch Centrum St.-Jozef PVT St.-Jozef Inhoud 1 Doel 2 Toepassingsgebied 3 Verantwoordelijkheden en bevoegdheden 4 Verwante documenten 5 Missie/visie 6 Richtlijn 6.1 Algemene richtlijnen 6.2 Aanvullende richtlijn: zorgactiviteit Datum: Opgesteld en goedgekeurd door werkgroep dresscode Directiecomité en CPBW Goedgekeurd door: datum:

15 1 Doel Deze richtlijn schetst het belang van een professionele uitstraling en kleding gedragen op het werk. Het geeft tevens een richting aan in wat is toegelaten en wat niet in de werksituatie. 2 Toepassingsgebied Deze richtlijn is van toepassing op alle medewerkers van het MC Sint-Jozef. Deze richtlijn is een aanvulling op artikel 36 en 37 van het arbeidsreglement. 3 Verantwoordelijkheden en bevoegdheden Elke medewerker is verantwoordelijk voor het naleven van deze richtlijn. De hiërarchische verantwoordelijken zijn bevoegd om medewerkers aan te spreken over de naleving van deze richtlijn. 4 Verwante documenten Artikel: Kleding en aanspreektitel van psychiaters: welke voorkeur hebben patiënten?, K. Duron, G. Pieters, V. De Gucht. Uit Tijdschrift voor psychiatrie 46 (2004) 1. 5 Missie/visie In de missie van het Medisch Centrum St.-Jozef vinden we dat we ons willen manifesteren als een voortreffelijk psychiatrisch ziekenhuis dat aan haar patiënten en hun leefomgeving een verantwoorde totaalzorg verstrekt met uitgesproken aandacht voor een individuele benadering en met respect voor de patiënt en zijn omgeving. een verantwoorde totaalzorg met uitgesproken aandacht voor een individuele benadering veronderstelt in de eerste plaats dat we als zorgverlener een therapeutische relatie opbouwen met de patiënt. De opbouw van een therapeutische relatie kan maar als er aan een aantal voorwaarden zijn voldaan. Enkele van die voorwaarden zijn de kwaliteit van de verbale en non-verbale communicatie van de zorgverlener en de attitude van de zorgverlener. Daarnaast is het van belang dat professionaliteit door zorgverleners wordt uitgestraald naar de familie, bezoekers en professionelen waar we mee samenwerken. En ook hier is de verbale en nonverbale communicatie belangrijk. met respect voor de patiënt en zijn omgeving veronderstelt een respectvolle houding naar de patiënt, zijn familie en naasten. Deze houding communiceren alle medewerkers opnieuw verbaal en non-verbaal. Een belangrijk aspect van non-verbale communicatie is het uiterlijk, de manier van voorkomen, de houding, de kleding, van de medewerker en dit zowel voor direct als indirect patiëntencontact. Van oudsher heeft kleding 3 belangrijke functies: bescherming, versiering en uitdrukking van identiteit. Binnen de werksituatie komen vooral de functie bescherming en de functie uitdrukking van identiteit, met name de professionele identiteit, op de voorgrond. Op de meeste afdelingen binnen het MC St-Jozef wordt door de medewerkers eigen kleding gedragen en geen werkkleding dat door de werkgever ter beschikking is gesteld. De keuze voor het dragen van eigen kleding is heel bewust bedoeld om het therapeutisch contact met de zorgvrager alle kansen te geven. 14

16 Op sommige afdelingen wordt door de medewerkers wel werkkleding gedragen. Het gaat over afdelingen waar men veel risico loopt dat de kleding van de medewerker bevuild of besmet wordt door de zorg voor de patiënt. 6 Richtlijn 6.1 Algemene richtlijnen We leggen in deze richtlijn een algemeen kader vast, en geven voor enkele situaties een duidelijke richting aan. Het is een aanzet om medewerkers bewust te laten kijken naar hun kleding en professionele uitstraling. We rekenen op eenieder om deze richtlijn toe te passen binnen zijn eigen professionele situatie. Op heel wat diensten dragen medewerkers persoonlijke kleding. Kleding die op het werk gedragen wordt, moet toelaten om de job naar behoren te vervullen. Kleding is een vorm van non-verbale communicatie en dient professionaliteit uit te stralen. De kleding die op het werk gedragen wordt, laat toe de job op een veilige, efficiënte manier te doen en voldoet aan volgende algemene voorwaarden: Kleding en voorkomen dienen uit te nodigen tot contact. Kleding is verzorgd en neutraal. Kleding en andere lichaamsversiering, mogen geen barrière vormen in de opbouw van het contact met de patiënt en zijn omgeving en mag de patiënt en zijn omgeving niet afschrikken. Als medewerker heb je inzake kleding en lichaamshygiëne een bepaalde voorbeeldfunctie: de kleding is proper, aangepast aan het seizoen, aangepast aan de gelegenheid, KLEDING: o diep uitgesneden topjes, doorkijkbloesjes, topjes met spaghettibandjes (< 2cm), korte rokjes (> 10 cm boven de knie), korte shorts (> 10 cm boven de knie), zichtbaar ondergoed, doen eerder denken aan vakantiekleding of uitdagende kleding dan aan professionele kleding en zijn dus niet toegelaten. o De kleding laat toe gemakkelijk te bewegen (vb. een spannend rokje laat niet toe achter een ontvluchte patiënt aan te lopen of op een comfortabele manier een patiënt te isoleren). o Het schoeisel aan de voet dient comfortabel te zijn waarbij de veiligheid niet in het gedrang komt. Slippers en stiletto s zijn niet aangewezen. o Bermuda s voor mannelijke medewerkers zijn toegelaten indien conform richtlijnen hierboven. TATOEAGE: o Tatoeages mogen niet aanstootgevend (vb. provocerende teksten, symbolen, ) zijn. Indien tatoeages aanstootgevend zijn, dienen ze bedekt te worden. PIERCING/JUWELEN: o Piercings mogen niet aanstootgevend zijn (vb. doodshoofden, ). Indien piercings aanstootgevend zijn, mogen ze niet gedragen worden. o Piercings die in context van direct patiëntencontact mogelijks verwondingen opleveren worden niet toegestaan. We denken hierbij aan: een rij oorpiercings, oorringen of lange hangers, open stretchers, ringpiercing in de lip/wenkbrauw, knopjes zijn minder gevaarlijk. o Gedragen juwelen dienen conform te zijn aan de richtlijnen van het comité ziekenhuishygiëne. HOOFDDEKSEL: o Hoofddeksels zijn mooi, maar niet op de werkvloer. 15

17 o Een hoofddoek wordt in deze context van professionaliteit op de werkvloer niet gezien als een religieus kenmerk of symbool, maar wordt gezien als eender welk hoofddeksel (een sjaal, pet, muts, ). 6.2 Aanvullende richtlijn: zorgactiviteit Onder zorgactiviteit verstaan we: het uitvoeren van fysieke zorgen bij de patiënt, zoals een ochtendtoilet, een wondzorg, een verpleegtechnische handeling, een kinébehandeling,. Bedoeld worden de professionele, fysieke contacten met een patiënt die méér omvatten dan een handdruk. Wanneer men zorgactiviteiten uitvoert bij de patiënt dient men rekening te houden met de procedure ziekenhuishygiëne. Soms doen zich op afdelingen situaties voor waarbij vanuit comité ziekenhuishygiëne bepaalde regels worden opgelegd inzake werkkleding, beschermkleding, In zulke situaties wordt van elke medewerker verwacht de specifieke regels, die door de ziekenhuishygiënist worden opgelegd, na te leven. Op sommige afdelingen wordt standaard werkkleding gedragen door medewerkers. Deze werkkleding wordt door de werkgever ter beschikking gesteld en heeft een beschermende functie. Ook op afdelingen waar niet-standaard werkkleding gedragen wordt, kunnen er zich situaties voordoen waar het aangewezen is werkkleding te dragen ter bescherming van patiënt en medewerker. 16

Studentenbrochure Reva

Studentenbrochure Reva Studentenbrochure Reva INTRODUCTIEBROCHURE VOOR STUDENTEN REVA 1 VOORSTELLING VAN HET MEDISCH CENTRUM ST. JOZEF 1.1 Plattegrond 1 2 VOORSTELLING VAN HET REVA In het Reva hebben de ergotherapeuten en bewegingstherapeuten

Nadere informatie

Studentenbrochure psychologische dienst

Studentenbrochure psychologische dienst Studentenbrochure psychologische dienst INTRODUCTIEBROCHURE VOOR STUDENTEN PSYCHOLOGISCHE DIENST 1 VOORSTELLING VAN HET MEDISCH CENTRUM ST. JOZEF 1.1 Plattegrond 1 2 VOORSTELLING VAN DE PSYCHOLOGISCHE

Nadere informatie

Studentenbrochure MTC

Studentenbrochure MTC Studentenbrochure MTC INTRODUCTIEBROCHURE VOOR STUDENTEN MTC 1 VOORSTELLING VAN HET MEDISCH CENTRUM ST.-JOZEF 1.1 Plattegrond 1 1.2 Situering van het MTC binnen het Medisch Centrum St.-Jozef Het Medisch

Nadere informatie

Studentenbrochure sociale dienst

Studentenbrochure sociale dienst Studentenbrochure sociale dienst INTRODUCTIEBROCHURE VOOR STUDENTEN SOCIALE DIENST 1 VOORSTELLING VAN HET MEDISCH CENTRUM ST. JOZEF 1.1 Plattegrond 1 1.2 Situering van de sociale dienst binnen het Medisch

Nadere informatie

Studentenbrochure zorgeenheid T2

Studentenbrochure zorgeenheid T2 Studentenbrochure zorgeenheid T2 INTRODUCTIEBROCHURE VOOR STUDENTEN T2 1 VOORSTELLING VAN HET MEDISCH CENTRUM ST.-JOZEF 1.1. Plattegrond 1 1.2. Situering van zorgeenheid T2 binnen het Medisch Centrum St.-Jozef

Nadere informatie

Studentenbrochure Mobiel Crisisteam Noolim

Studentenbrochure Mobiel Crisisteam Noolim Studentenbrochure Mobiel Crisisteam Noolim INTRODUCTIEBROCHURE VOOR STUDENTEN MOBIEL CRISISTEAM NOOLIM 1 VOORSTELLING VAN MOBIEL CRISISTEAM 1.1 Noolim Noolim - het netwerk Geestelijke Gezondheidszorg Oost-Limburg

Nadere informatie

Studentenbrochure zorgeenheid SP

Studentenbrochure zorgeenheid SP Studentenbrochure zorgeenheid SP INTRODUCTIEBROCHURE VOOR STUDENTEN SP 1 VOORSTELLING VAN HET MEDISCH CENTRUM ST. JOZEF 1.1 Plattegrond 1 2 ZORGKADER 2.1 Multidisciplinair team De afdelingsgeronto-psychiater

Nadere informatie

Studentenbrochure zorgeenheid T0

Studentenbrochure zorgeenheid T0 Studentenbrochure zorgeenheid T0 INTRODUCTIEBROCHURE VOOR STUDENTEN T0 1 VOORSTELLING VAN HET MEDISCH CENTRUM ST.-JOZEF 1.1. Plattegrond 1 1.2 Situering van zorgeenheid T0 binnen het Medisch Centrum St.-

Nadere informatie

Studentenbrochure zorgeenheid A2

Studentenbrochure zorgeenheid A2 Studentenbrochure zorgeenheid A2 INTRODUCTIEBROCHURE VOOR STUDENTEN A2 1 VOORSTELLING VAN HET MEDISCH CENTRUM ST.-JOZEF 1.1 Plattegrond 1 1.2 Situering van zorgeenheid A2 binnen het Medisch Centrum St.-

Nadere informatie

Studentenbrochure zorgeenheid A1

Studentenbrochure zorgeenheid A1 Studentenbrochure zorgeenheid A1 INTRODUCTIEBROCHURE VOOR STUDENTEN A1 1 VOORSTELLING VAN HET MEDISCH CENTRUM ST.-JOZEF 1.1 Plattegrond 1 1.2 Situering van zorgeenheid A1 binnen het Medisch Centrum St.-Jozef

Nadere informatie

Studentenbrochure zorgeenheid TG1

Studentenbrochure zorgeenheid TG1 Studentenbrochure zorgeenheid TG1 INTRODUCTIEBROCHURE VOOR STUDENTEN TG1 1 VOORSTELLING VAN HET MEDISCH CENTRUM ST.-JOZEF 1.1 Plattegrond 1 2 BEHANDELINGSKADER 2.1 Het multidisciplinair team De afdelingspsychiater

Nadere informatie

Studentenbrochure zorgeenheid PVT Bilzen

Studentenbrochure zorgeenheid PVT Bilzen Studentenbrochure zorgeenheid PVT Bilzen INTRODUCTIEBROCHURE VOOR STUDENTEN PVT BILZEN 1 VOORSTELLING VAN HET MEDISCH CENTRUM ST. JOZEF 1.1 Plattegrond 1 1.2 Situering van zorgeenheid PVT Bilzen binnen

Nadere informatie

Studentenbrochure zorgeenheid A4

Studentenbrochure zorgeenheid A4 Studentenbrochure zorgeenheid A4 Welkom op zorgeenheid A4 Ouderenpsychiatrie Iedereen van ons staat klaar voor het antwoorden op al jullie vragen! Wij wensen jullie veel succes en een leerrijke en aangename

Nadere informatie

Studentenbrochure vzw Beschut Wonen De Overstap

Studentenbrochure vzw Beschut Wonen De Overstap Studentenbrochure vzw Beschut Wonen De Overstap Wij heten je hartelijk welkom bij Beschut Wonen ' De Overstap'. Gedurende je stageperiode beschouwen we je als een lid van ons team, met bepaalde deskundigheden

Nadere informatie

Studentenbrochure zorgeenheid PVT Tongeren

Studentenbrochure zorgeenheid PVT Tongeren Studentenbrochure zorgeenheid PVT Tongeren INTRODUCTIEBROCHURE VOOR STUDENTEN PVT TONGEREN 1 VOORSTELLING VAN HET MEDISCH CENTRUM ST.-JOZEF 1.1 Plattegrond van PVT Tongeren 1 1.2 Situering van de zorgeenheid

Nadere informatie

Coordinatie--ZH--KB uitvoering-art-17bis--Hoofd-verpleegkundig-departement--Functie.doc

Coordinatie--ZH--KB uitvoering-art-17bis--Hoofd-verpleegkundig-departement--Functie.doc 14 DECEMBER 2006. - Koninklijk besluit houdende uitvoering van artikel 17bis van de wet op de ziekenhuizen, gecoördineerd op 7 augustus 1987, voor wat de functie van hoofd van het verpleegkundig departement

Nadere informatie

Studentenbrochure zorgeenheid T3

Studentenbrochure zorgeenheid T3 Studentenbrochure zorgeenheid T3 Welkom op zorgeenheid T3 Het hele team wenst jullie alvast een leerrijke en aangename stage! 1 WELKOMSTWOORD Wij willen je wegens het volledige team van zorgeenheid T3

Nadere informatie

Hoger Beroepsonderwijs STUDIEGEBIED GEZONDHEIDSZORG

Hoger Beroepsonderwijs STUDIEGEBIED GEZONDHEIDSZORG Hoger Beroepsonderwijs STUDIEGEBIED GEZONDHEIDSZORG Opleiding Kaderopleiding Nursing BO GZ 001 Versie 1.0 BVR Pagina 1 van 15 Inhoud 1 Opleiding... 4 1.1 Relatie opleiding referentiekader... 4 1.2 Inhoud...

Nadere informatie

Hoger Beroepsonderwijs STUDIEGEBIED GEZONDHEIDSZORG

Hoger Beroepsonderwijs STUDIEGEBIED GEZONDHEIDSZORG RLLL/EXT/ADV/006bijl16 Hoger Beroepsonderwijs STUDIEGEBIED GEZONDHEIDSZORG Opleiding Kaderopleiding Nursing voor Gegradueerde/Bachelor Verpleegkunde: Psychiatrie en Geestelijke gezondheidszorg GZ003 (ontwerp)

Nadere informatie

A. Verpleegkundige verpleegkundige activiteit

A. Verpleegkundige verpleegkundige activiteit Nota Betreffende wijzigingen van de Ziekenhuiswet inzake de organisatie van de verpleegkundige activiteitenn het middenkader en de hoofdverpleegkundige. A. Verpleegkundige verpleegkundige activiteit In

Nadere informatie

Hoger Beroepsonderwijs STUDIEGEBIED GEZONDHEIDSZORG

Hoger Beroepsonderwijs STUDIEGEBIED GEZONDHEIDSZORG RLLL/EXT/ADV/006bijl18 Hoger Beroepsonderwijs STUDIEGEBIED GEZONDHEIDSZORG Opleiding Kaderopleiding Nursing voor Gegradueerde/Bachelor Verpleegkunde of Vroedkunde: Algemene Verzorgingsinstellingen GZ 001

Nadere informatie

STAGES IN ARBEIDS- EN ORGANISATIEPSYCHOLOGIE: FEEDBACKINSTRUMENT

STAGES IN ARBEIDS- EN ORGANISATIEPSYCHOLOGIE: FEEDBACKINSTRUMENT STAGES IN ARBEIDS- EN ORGANISATIEPSYCHOLOGIE: FEEDBACKINSTRUMENT Naam stagiair(e):... Stageplaats (+ adres):...... Tussentijdse evaluatie Eindevaluatie Stageperiode:... Datum:.. /.. / 20.. Stagementor:...

Nadere informatie

Studentenbrochure zorgeenheid PVT Tongeren

Studentenbrochure zorgeenheid PVT Tongeren Studentenbrochure zorgeenheid PVT Tongeren 1 INHOUDSOPGAVE INHOUDSOPGAVE... 1 INTRODUCTIEBROCHURE VOOR STUDENTEN PVT SINT-JOZEF... 3 1 VOORSTELLING VAN HET MEDISCH CENTRUM ST.-JOZEF... 3 1.1 PLATTEGROND

Nadere informatie

Studentenbrochure zorgeenheid A6

Studentenbrochure zorgeenheid A6 Studentenbrochure zorgeenheid A6 INTRODUCTIEBROCHURE VOOR STUDENTEN A6 1 VOORSTELLING VAN HET MEDISCH CENTRUM ST.-JOZEF 1.1 Plattegrond 1 2 ZORGKADER 2.1 Het multidisciplinaire team Het beleid: Afdelingspsychiater

Nadere informatie

Studentenbrochure zorgeenheid A3

Studentenbrochure zorgeenheid A3 Studentenbrochure zorgeenheid A3 WELKOMSTWOORD Wij heten je hartelijk welkom op onze zorgeenheid A3. WELKOMSTWOORD Wij heten je hartelijk welkom op onze zorgeenheid A3. Gedurende je stageperiode beschouwen

Nadere informatie

TRAINING EN TOETSING BINNEN DE OPLEIDING. Professioneel Handelen

TRAINING EN TOETSING BINNEN DE OPLEIDING. Professioneel Handelen TRAINING EN TOETSING BINNEN DE OPLEIDING 1 LEERRESULTATEN EN COMPETENTIES Doelstellingen competenties Structuur en éénduidigheid Uniformiteit in formulering 2 LEERRESULTATEN EN COMPETENTIES Generieke competenties

Nadere informatie

Sint-Andriesziekenhuis Bruggestraat Tielt Infobundel PAAZ afdeling Isabelle Dewaele

Sint-Andriesziekenhuis Bruggestraat Tielt Infobundel PAAZ afdeling Isabelle Dewaele Sint-Andriesziekenhuis Bruggestraat 84 8700 Tielt intredebegleiding@sintandriestielt.be Infobundel PAAZ afdeling Isabelle Dewaele Inhoud 1. Inleiding... 1 2. Voorstelling van de dienst 2 3. Verwachtingen

Nadere informatie

O.C.M.W.-LOCHRISTI FUNCTIEBESCHRIJVING ADMINISTRATIE WZC. 1. Plaats in de organisatie

O.C.M.W.-LOCHRISTI FUNCTIEBESCHRIJVING ADMINISTRATIE WZC. 1. Plaats in de organisatie O.C.M.W.-LOCHRISTI FUNCTIEBESCHRIJVING AFDELING: DIENST: FUNCTIEBENAMING: WOONZORGCENTRUM ADMINISTRATIE WZC Administratief medewerker WZC 1. Plaats in de organisatie De administratief medewerker werkt

Nadere informatie

v.u.: Ward Van Hoorde, Kwatrechtsteenweg 168, 9260 Wetteren opdrachtsverklaring SINT-LODEWIJK

v.u.: Ward Van Hoorde, Kwatrechtsteenweg 168, 9260 Wetteren opdrachtsverklaring SINT-LODEWIJK v.u.: Ward Van Hoorde, Kwatrechtsteenweg 168, 9260 Wetteren opdrachtsverklaring SINT-LODEWIJK OPDRACHTSVERKLARING SINT- LODEWIJK cliënt-organisatie-medew MISSIE SINT-LODEWIJK - biedt aangepast onderwijs

Nadere informatie

Functiebeschrijving. Werkt onder leiding van en rapporteert aan: hoofdverpleegkundige (WoonZorgCentrum, bewonerszorg, verpleging en verzorging)

Functiebeschrijving. Werkt onder leiding van en rapporteert aan: hoofdverpleegkundige (WoonZorgCentrum, bewonerszorg, verpleging en verzorging) Functie Graadnaam: gebrevetteerd verpleegkundige Functienaam: Functiefamilie: verplegend en verzorgend Functionele loopbaan: C3-C4 Afdeling: WoonZorgCentrum Dienst: bewonerszorg Subdienst: verpleging en

Nadere informatie

Eindtermen vervolgopleiding intensive care verpleegkundige

Eindtermen vervolgopleiding intensive care verpleegkundige Eindtermen vervolgopleiding intensive care verpleegkundige De beschrijving van de eindtermen voor de vervolgopleiding tot intensive care verpleegkundige is ontleend aan het deskundigheidsgebied intensive

Nadere informatie

Checklist Begeleiding stagiair - onbezoldigde niet-schoolse stage

Checklist Begeleiding stagiair - onbezoldigde niet-schoolse stage Samen met lokale besturen werken aan een divers personeelsbeleid Checklist Begeleiding stagiair - onbezoldigde niet-schoolse stage Diverse opleidingscentra kunnen stages organiseren, onder andere voor

Nadere informatie

OPLEIDINGSPROGRAMMA ILW. DUUR: 36 maanden 24 maanden indien de competenties Logistieke hulp in de verzorgingssector reeds zijn verworven

OPLEIDINGSPROGRAMMA ILW. DUUR: 36 maanden 24 maanden indien de competenties Logistieke hulp in de verzorgingssector reeds zijn verworven VERZORGENDE OPLEIDINGSPROGRAMMA ILW DUUR: 36 maanden 24 maanden indien de competenties Logistieke hulp in de verzorgingssector reeds zijn verworven Competenties: CLUSTERS VAN COMPETENTIES De leerling kan

Nadere informatie

Openbaar. Solliciteren:

Openbaar. Solliciteren: Openbaar In het kader van de verbreding en verdieping van artikel 107 rond de vermaatschappelijking van de geestelijke gezondheidszorg zoekt het netwerk GG ADS regio Aalst een teamcoördinator voor het

Nadere informatie

O.C.M.W.- LOCHRISTI FUNCTIEBESCHRIJVING VERZORGING/VERPLEGING. 1. Plaats in de organisatie

O.C.M.W.- LOCHRISTI FUNCTIEBESCHRIJVING VERZORGING/VERPLEGING. 1. Plaats in de organisatie O.C.M.W.- LOCHRISTI FUNCTIEBESCHRIJVING AFDELING: DIENST: FUNCTIEBENAMING: WOONZORGCENTRUM VERZORGING/VERPLEGING Verzorgende in de ouderenzorg 1. Plaats in de organisatie De verzorgende in de ouderenzorg

Nadere informatie

TECHNISCHE ASSISTENTIE MEDISCH ASSISTENT C. Functiefamilie: Niveau:

TECHNISCHE ASSISTENTIE MEDISCH ASSISTENT C. Functiefamilie: Niveau: Functiefamilie: Niveau: TECHNISCHE ASSISTENTIE MEDISCH ASSISTENT C Doel van de functiefamilie Toedienen van verzorging en basis medische hulp teneinde bij te dragen tot de geestelijke en fysieke gezondheid

Nadere informatie

O.C.M.W.- LOCHRISTI FUNCTIEBESCHRIJVING VERZORGING /VERPLEGING. 1. Plaats in de organisatie

O.C.M.W.- LOCHRISTI FUNCTIEBESCHRIJVING VERZORGING /VERPLEGING. 1. Plaats in de organisatie O.C.M.W.- LOCHRISTI FUNCTIEBESCHRIJVING AFDELING: DIENST: FUNCTIEBENAMING: WOONZORGCENTRUM VERZORGING /VERPLEGING Verpleegkundige (gediplomeerd) 1. Plaats in de organisatie De verpleegkundige werkt onder

Nadere informatie

FUNCTIEBESCHRIJVING. Het afdelingshoofd Technische Zaken staat in voor de algemene leiding van de afdeling technische zaken.

FUNCTIEBESCHRIJVING. Het afdelingshoofd Technische Zaken staat in voor de algemene leiding van de afdeling technische zaken. FUNCTIEBESCHRIJVING Functie Graadnaam: AFDELINGSHOOFD Afdeling TECHNISCHE ZAKEN Functienaam: AFDELINGSHOOFD Dienst TECHNISCHE ZAKEN Functionele loopbaan: A4a A4b Omschrijving van de afdeling en dienst

Nadere informatie

FUNCTIEBESCHRIJVING VOOR HET AMBT VAN DIRECTEUR

FUNCTIEBESCHRIJVING VOOR HET AMBT VAN DIRECTEUR FUNCTIEBESCHRIJVING VOOR HET AMBT VAN DIRECTEUR Onderwijsinstelling :... Instellingsnummer :... Schoolbestuur :... Scholengemeenschap/consortium : SG BLOM Nummer scholengemeenschap : 121921 Het arbeidsreglement,

Nadere informatie

Het Pi-manifest Kracht door persoonlijke groei & eigenheid

Het Pi-manifest Kracht door persoonlijke groei & eigenheid Inleiding Pi-groep is opgericht op 17 maart 2004. De visie die ten grondslag ligt aan het ontstaan van Pi-groep is in dit document vastgelegd. Met het vastleggen van de visie, missie en doelstellingen

Nadere informatie

Functiebeschrijving. Directeur secundair onderwijs. De algemene afspraken werden op het Tussencomité onderhandeld - zie protocol dd.

Functiebeschrijving. Directeur secundair onderwijs. De algemene afspraken werden op het Tussencomité onderhandeld - zie protocol dd. Functiebeschrijving Directeur secundair onderwijs De algemene afspraken werden op het Tussencomité onderhandeld - zie protocol dd. 12 maart 2014 Instelling:.... Naam personeelslid:.... Inleiding Situering

Nadere informatie

HUISHOUDELIJK EN TECHNISCH ONDERHOUD INTERIEURVERZORGING

HUISHOUDELIJK EN TECHNISCH ONDERHOUD INTERIEURVERZORGING O.C.M.W.- LOCHRISTI FUNCTIEBESCHRIJVING AFDELING: DIENST: FUNCTIEBENAMING: HUISHOUDELIJK EN TECHNISCH ONDERHOUD INTERIEURVERZORGING Interieurverzorg(st)er O.C.M.W. 1. Plaats in de organisatie De interieurverzorg(st)er

Nadere informatie

Deskundige in animatie en activatie

Deskundige in animatie en activatie O.C.M.W.- LOCHRISTI FUNCTIEBESCHRIJVING AFDELING: DIENST: FUNCTIEBENAMING: WOONZORGCENTRUM ANIMATIE Deskundige in animatie en activatie 1. Plaats in de organisatie De deskundige in animatie en activatie

Nadere informatie

OPDRACHTVERKLARING WZC Leiehome (Actualisering 12.06.2015)

OPDRACHTVERKLARING WZC Leiehome (Actualisering 12.06.2015) OPDRACHTVERKLARING WZC Leiehome (Actualisering 12.06.2015) Woonzorgcentrum Leiehome is een woonplaats met ruime verzorgingsmogelijkheden voor ouderen. Wij verlenen een deskundige en actuele zorg op maat.

Nadere informatie

WELKOM OP DE DAGKLINIEK REHABILITATIE BOOMGAARD

WELKOM OP DE DAGKLINIEK REHABILITATIE BOOMGAARD WELKOM OP DE DAGKLINIEK REHABILITATIE BOOMGAARD Psychiatrisch Ziekenhuis Bethaniënhuis Andreas Vesaliuslaan 39 2980 Zoersel Tel. 03 380 30 11 pzbethanienhuis@emmaus.be www.pzbethanienhuis.be Binnen en

Nadere informatie

10/05/2012. Project evalueren studenten in het UZA. Hoe is dit gegroeid?? Wat is de achtergrond en het doel van evalueren

10/05/2012. Project evalueren studenten in het UZA. Hoe is dit gegroeid?? Wat is de achtergrond en het doel van evalueren Project evalueren studenten in het UZA Nancy Van Genechten Katrien Van den Sande Yvonne Gilissen Werkgroep mentoren en Hogescholen Hoe is dit gegroeid?? Mentorendag 2010 Hoe verder na vraag Mentoren hadden

Nadere informatie

Studentenbrochure zorgeenheid A6

Studentenbrochure zorgeenheid A6 Studentenbrochure zorgeenheid A6 INTRODUCTIEBROCHURE VOOR STUDENTEN A6 1 VOORSTELLING VAN HET MEDISCH CENTRUM ST.-JOZEF 1.1. Plattegrond 1 2. ZORGKADER 2.1. Het multidisciplinaire team Het beleid: Afdelingspsychiater

Nadere informatie

Informatie & Beroepsgeheim

Informatie & Beroepsgeheim Informatie & Beroepsgeheim Duffel 1 december 2009 Axel Liégeois, Waarden in dialoog, hoofdstuk 7, p. 147-181. Inleiding Afbakening onderwerp Alle gegevens over zorgvrager in zijn of haar leefwereld Mondeling

Nadere informatie

Functiebeschrijving. Werkt onder leiding van en rapporteert aan: directeur (WoonZorgCentrum) Geeft leiding aan: alle medewerkers van de dienst

Functiebeschrijving. Werkt onder leiding van en rapporteert aan: directeur (WoonZorgCentrum) Geeft leiding aan: alle medewerkers van de dienst Functie Graadnaam: deskundige Functienaam: deskundige animatie Functiefamilie: deskundig Functionele loopbaan: B1-B3 Afdeling: WoonZorgCentrum Dienst: animatie Subdienst: Code:FB.602.01 Doel van de entiteit

Nadere informatie

Opdrachtsverklaring Missie - Visie

Opdrachtsverklaring Missie - Visie Opdrachtsverklaring Missie - Visie 1. Missie Sint-Lodewijk biedt aangepast onderwijs en/of begeleiding op maat aan kinderen, jongeren en volwassenen met een motorische beperking. Ook het gezin en breder

Nadere informatie

O.C.M.W.- LOCHRISTI FUNCTIEBESCHRIJVING. 1. Plaats in de organisatie

O.C.M.W.- LOCHRISTI FUNCTIEBESCHRIJVING. 1. Plaats in de organisatie O.C.M.W.- LOCHRISTI FUNCTIEBESCHRIJVING AFDELING: DIENST: FUNCTIEBENAMING: WOONZORGCENTRUM KEUKEN Hulpkok(kin) 1. Plaats in de organisatie De hulpkok(kin) werkt onder de leiding van de kok(kin). De hulpkok(kin)

Nadere informatie

Studentenbrochure Mobiel Team Langdurige Zorg Noolim

Studentenbrochure Mobiel Team Langdurige Zorg Noolim Studentenbrochure Mobiel Team Langdurige Zorg Noolim Introductiebrochure voor studenten Mobiel Team Langdurige Zorg Welkom binnen het mobiele 2b-team Noolim! Via deze weg willen we je informatie verschaffen

Nadere informatie

Competentiegerichte stageevaluatie binnen verpleegkunde- HBO5

Competentiegerichte stageevaluatie binnen verpleegkunde- HBO5 Competentiegerichte stageevaluatie binnen verpleegkunde- HBO5 St Franciscusinstituut Leuven Els Swinnen 29 april 2015 Structuur van de opleiding MODULE 1 Initiatie verpleegkunde MODULE 2 Verpleegkundige

Nadere informatie

Functie en competentieprofiel ZORGKUNDIGE

Functie en competentieprofiel ZORGKUNDIGE Functie en competentieprofiel ZORGKUNDIGE 1. Situering van de functie Naam van de functie Dienst Niveau Functionele loopbaan Evaluator procesbewaker Zorgkundige Woonzorgcentrum C C1 C2 Hoofdverpleegkundige/Zorgcoördinator

Nadere informatie

Het ondersteunen en mee uitvoeren van de boekhouding alsook het voeren van een verantwoord aankoopbeleid.

Het ondersteunen en mee uitvoeren van de boekhouding alsook het voeren van een verantwoord aankoopbeleid. - LOCHRISTI FUNCTIEBESCHRIJVING AFDELING: DIENST: FUNCTIEBENAMING: FINANCIELE DIENST FINANCIELE DIENST-ECONOMAAT econoom-boekhouder 1. Plaats in de organisatie De econoom-boekhouder werkt onder leiding

Nadere informatie

Landelijk Opleidingscompetentieprofiel. Master Physician Assistant

Landelijk Opleidingscompetentieprofiel. Master Physician Assistant Landelijk Opleidingscompetentieprofiel Master Physician Assistant Dit Landelijk Opleidingscompetentieprofiel van de Physician Assistant is tot stand gekomen door samenwerking tussen de 5 PA opleidingen

Nadere informatie

Het Tussenhuis. P s yc h i at r i s c h Ziekenhui s D u f f e l. Afdeling voor resocialisatie, training en reïntegratie

Het Tussenhuis. P s yc h i at r i s c h Ziekenhui s D u f f e l. Afdeling voor resocialisatie, training en reïntegratie P s yc h i at r i s c h Ziekenhui s D u f f e l Het Tussenhuis Afdeling voor resocialisatie, training en reïntegratie Stationsstraat 22 C 2570 Duffel tel: 015 30 40 30 www.pz-duffel.be Informatie voor

Nadere informatie

1. Verzorgende taken. De verzorgende in de ouderenzorg staat in voor een aantal basiszorgen.

1. Verzorgende taken. De verzorgende in de ouderenzorg staat in voor een aantal basiszorgen. O.C.M.W.- LOCHRISTI FUNCTIEBESCHRIJVING AFDELING: WOONZORGCENTRUM DIENST: VERZORGING/VERPLEGING / FUNCTIEBENAMING: Verzorgende in de ouderenzorg 1. Plaats in de organisatie De verzorgende in de ouderenzorg

Nadere informatie

Onthaal van nieuwe medewerkers

Onthaal van nieuwe medewerkers Onthaal van nieuwe medewerkers CHECKLIST voor PETERS en METERS Checklist Onthaal van nieuwe werknemers pagina 1 van 11 Inhoudsopgave Het wat en waarom van peter- en meterschap... 3 Gebruik van de checklist...

Nadere informatie

LOKAAL DIENSTENCENTRUM Administratief medewerk(st)er dienstencentrum

LOKAAL DIENSTENCENTRUM Administratief medewerk(st)er dienstencentrum O.C.M.W.-LOCHRISTI FUNCTIEBESCHRIJVING AFDELING: DIENST: FUNCTIEBENAMING: LOKAAL DIENSTENCENTRUM LOKAAL DIENSTENCENTRUM Administratief medewerk(st)er dienstencentrum 1. Plaats in de organisatie De administratief

Nadere informatie

Tijdens deze stage laten wij je kennismaken met langdurige psychiatrische thuiszorg, bij mensen die vastlopen op verschillende levensdomeinen.

Tijdens deze stage laten wij je kennismaken met langdurige psychiatrische thuiszorg, bij mensen die vastlopen op verschillende levensdomeinen. Welkom binnen het mobiele 2b-team Noolim! Via deze weg willen we je informatie verschaffen over het mobiele team langdurige zorg en de werking hiervan, nog voor je aan je stage begint. Zo weet je wat de

Nadere informatie

VERANDERINGEN BINNEN HET

VERANDERINGEN BINNEN HET VERANDERINGEN BINNEN HET VERPLEEGKUNDIG LANDSCHAP Verpleegkunde en Geestelijke Gezondheidszorg Trends Vermaatschappelijking van zorg Individualisering van zorg, patiënt wordt mondiger GGZ-problemen komen

Nadere informatie

Feedback. Tussentijdse - of eindevolutie (schrappen wat niet van toepassing is) A. Patiënt-/cliënt- en familiegericht. Tussentijdse- of eindevolutie

Feedback. Tussentijdse - of eindevolutie (schrappen wat niet van toepassing is) A. Patiënt-/cliënt- en familiegericht. Tussentijdse- of eindevolutie Datum: Naam Stagiair: Tussentijdse- of eindevolutie Tussentijdse - of eindevolutie (schrappen wat niet van toepassing is) A. Patiënt-/cliënt- en familiegericht 1. Verantwoordelijkheid Verantwoordelijkheid

Nadere informatie

FUNCTIEBESCHRIJVING: Gemeenschapswacht

FUNCTIEBESCHRIJVING: Gemeenschapswacht FUNCTIEBESCHRIJVING: Gemeenschapswacht 1. FUNCTIEBENAMING Naam van de functie Afdeling Niveau/rang Graad Gemeenschapswacht Gemeenschapswachten C1-C3 Administratief 2. DOEL VAN DE FUNCTIE Uitvoeren van

Nadere informatie

O.C.M.W.- LOCHRISTI FUNCTIEBESCHRIJVING. 1. Plaats in de organisatie

O.C.M.W.- LOCHRISTI FUNCTIEBESCHRIJVING. 1. Plaats in de organisatie O.C.M.W.- LOCHRISTI FUNCTIEBESCHRIJVING AFDELING: DIENST: FUNCTIEBENAMING: WOONZORGCENTRUM KEUKEN Interieurverzorg(st)er keuken 1. Plaats in de organisatie De interieurverzorg(st)er keuken werkt onder

Nadere informatie

Word vrijwilliger Word vrijwilliger op de Palliatieve Eenheid op de Palliatieve Eenheid

Word vrijwilliger Word vrijwilliger op de Palliatieve Eenheid op de Palliatieve Eenheid Word vrijwilliger Word vrijwilliger op de Palliatieve Eenheid op de Palliatieve Eenheid INFORMATIE VOOR VRIJWILLIGERS INHOUDSTAFEL Vrijwilligers, een onmisbare schakel 3 1. Wat is palliatieve zorg? 4 2.

Nadere informatie

I Autonome verzorgingsinstelling. Informatiebrochure. Chronische revalidatie dienst Sp

I Autonome verzorgingsinstelling. Informatiebrochure. Chronische revalidatie dienst Sp I Autonome verzorgingsinstelling Informatiebrochure Chronische revalidatie dienst Sp IIInhoudsopgave Inleiding 4 Wat is chronische revalidatie 5 De opname 6 Multidisiplinair team 7 Dagindeling 9 Ontslag

Nadere informatie

Departement Burger en Vrije Tijd Binnenschoolse Opvang. administratief

Departement Burger en Vrije Tijd Binnenschoolse Opvang. administratief FUNCTIEBESCHRIJVING: Begeleider binnenschoolse opvang 1. FUNCTIEBENAMING Naam van de functie Afdeling Niveau/rang Graad Begeleider Departement Burger en Vrije Tijd Binnenschoolse Opvang E1-E3 administratief

Nadere informatie

Werktrajectbegeleider

Werktrajectbegeleider Werktrajectbegeleider Functiebeschrijving naar aanleiding van CAO-tekst Trajectbegeleider Vastgesteld door: Directeurbestuurder Datum: December 2005 Algemene kenmerken De werktrajectbegeleider richt zich

Nadere informatie

Functieprofiel Begeleidingsverpleegkundigen

Functieprofiel Begeleidingsverpleegkundigen Functieprofiel Begeleidingsverpleegkundigen FUNCTIEOMSCHRIJVING BEGELEIDINGSVERPLEEGKUNDIGE 1. Functietitel: Begeleidingsverpleegkundige van intreders en herintreders in het verpleegkundig departement

Nadere informatie

Teamcoördinator ALERT-team

Teamcoördinator ALERT-team Functie- en competentieprofiel Teamcoördinator ALERT-team Datum Organisatie CAW Antwerpen Medewerker Deelwerking ALERT-team Plaats in de organisatie Teamcoördinator Waarom deze functie Deze functie draagt

Nadere informatie

Functiebeschrijving: gegradueerde verpleegkundige/ bachelor verpleegkunde (m/v)

Functiebeschrijving: gegradueerde verpleegkundige/ bachelor verpleegkunde (m/v) bachelor verpleegkunde (m/v) Graad Gegradueerde verpleegkundige/bachelor verpleegkunde (m/v) Functietitel Gegradueerde verpleegkundige/bachelor verpleegkunde (m/v) Doelstelling van de functie De optimale

Nadere informatie

Studentenbrochure zorgeenheid A7

Studentenbrochure zorgeenheid A7 Studentenbrochure zorgeenheid A7 INTRODUCTIEBROCHURE VOOR STUDENTEN A7 1 VOORSTELLING VAN HET MEDISCH CENTRUM ST. JOZEF 1.1 Plattegrond 1 1.2 Situering van zorgeenheid A7 binnen het Medisch Centrum St.-

Nadere informatie

Academiejaar 2013/2014. navorming. Mentor Klinisch Onderwijs. Artesis Plantijn Hogeschool Antwerpen

Academiejaar 2013/2014. navorming. Mentor Klinisch Onderwijs. Artesis Plantijn Hogeschool Antwerpen Academiejaar 2013/2014 navorming Mentor Klinisch Onderwijs Artesis Plantijn Hogeschool Antwerpen Navorming Mentor Klinisch Onderwijs Deze opleiding is een samenwerking van het departement Gezondheid en

Nadere informatie

Competenties van leerkrachten in scholen met een katholiek geïnspireerd opvoedingsproject

Competenties van leerkrachten in scholen met een katholiek geïnspireerd opvoedingsproject Competenties van leerkrachten in scholen met een katholiek geïnspireerd opvoedingsproject Deze lijst is het onderzoekresultaat van een PWO-traject binnen de lerarenopleidingen van de KAHO Sint-Lieven,

Nadere informatie

Begeleider in de kinderopvang

Begeleider in de kinderopvang DBSO-opleidingskaarten Administratieve groep 37701 Rubriek: Personenzorg 9/06/2011 Begeleider in de kinderopvang Kerntaken De begeleider in de kinderopvang begeleidt en verzorgt baby s, peuters, kleuters

Nadere informatie

Individuele stageovereenkomst

Individuele stageovereenkomst Individuele stageovereenkomst Tussen Het Openbaar Psychiatrisch Zorgcentrum Geel, met zetel te 2440 Geel, Dokter Sanodreef 4, met KBO-nummer 0850465613, vertegenwoordigd door de heer Pieter Jans, Administrateur-generaal,

Nadere informatie

Functiebeschrijving Niveau C1-C3 Leidinggevend

Functiebeschrijving Niveau C1-C3 Leidinggevend Ploegbaas Techniek en inrichting Functiebeschrijving Niveau C1-C3 Leidinggevend 1. IDENTIFICATIEGEGEVENS AFDELING TERRITORIUM DIENST INFRASTRUCTUUR SUBDIENST CEL GEBOUWEN FUNCTIE GENERIEKE FUNCTIETITEL

Nadere informatie

Functiebeschrijving teamverantwoordelijke Ruimtelijke en stedelijke ontwikkeling

Functiebeschrijving teamverantwoordelijke Ruimtelijke en stedelijke ontwikkeling Functiebeschrijving teamverantwoordelijke Ruimtelijke en stedelijke ontwikkeling Functietitel Cluster Dienst Plaats in de organisatie Niveau Weddeschaal Statuut Teamverantwoordelijke Ruimtelijke en stedelijke

Nadere informatie

Functiebeschrijving: gebrevetteerd/gediplomeerd verpleegkundige (m/v)

Functiebeschrijving: gebrevetteerd/gediplomeerd verpleegkundige (m/v) verpleegkundige (m/v) Graad Gebrevetteerd/gediplomeerd verpleegkundige (m/v) Functietitel Gebrevetteerd/gediplomeerd verpleegkundige (m/v) Doelstelling van de functie De optimale en de totale zorg voor

Nadere informatie

Competentieprofiel. Maatschappelijk werker

Competentieprofiel. Maatschappelijk werker Competentieprofiel maatschappelijk werker OCMW 1. Functie Functienaam Afdeling Dienst Functionele loopbaan Maatschappelijk werker Sociale zaken Sociale dienst B1-B3 2. Context Het OCMW garandeert aan elke

Nadere informatie

Missie van de Oosteinder: Het verzorgen van primair onderwijs in Aalsmeer Oost vanuit een integratieve aanpak en katholieke geloofsovertuiging.

Missie van de Oosteinder: Het verzorgen van primair onderwijs in Aalsmeer Oost vanuit een integratieve aanpak en katholieke geloofsovertuiging. Missie van de Oosteinder: Het verzorgen van primair onderwijs in Aalsmeer Oost vanuit een integratieve aanpak en katholieke geloofsovertuiging. Wij zijn een katholieke school en daarom vinden het belangrijk

Nadere informatie

Toelichting De kerncompetentie vakinhoudelijk handelen vormt de rode draad van elke leerweg. De andere kerncompetenties zijn daarbij ondersteunend.

Toelichting De kerncompetentie vakinhoudelijk handelen vormt de rode draad van elke leerweg. De andere kerncompetenties zijn daarbij ondersteunend. Kerncompetenties Kerncompetentie 1 Vakinhoudelijk handelen De beroepsbeoefenaar integreert alle vakinhoudelijk kennis en vaardigheden en een professionele attitude t.b.v. optimale patiëntenzorg en werkprocessen.

Nadere informatie

Als je in zorg of welzijn werkt, krijg je veel te maken met zorgvragers die ondersteunt moeten worden in hun persoonlijke verzorging/adl.

Als je in zorg of welzijn werkt, krijg je veel te maken met zorgvragers die ondersteunt moeten worden in hun persoonlijke verzorging/adl. STER opdracht ADL Als je in zorg of welzijn werkt, krijg je veel te maken met zorgvragers die ondersteunt moeten worden in hun persoonlijke verzorging/adl. In de eerste 10 weken van je opleiding heb je

Nadere informatie

Inwendige geneeskunde

Inwendige geneeskunde PATIËNTEN INFORMATIE Inwendige geneeskunde onthaalbrochure 2 Beste patiënt en familie, Van harte welkom op de afdeling inwendige geneeskunde (4 de verdieping) van het AZ Lokeren. Met deze brochure stellen

Nadere informatie

Kerntaken. Referentiekader. Opmerking

Kerntaken. Referentiekader. Opmerking DBSO-opleidingskaarten 17 juni 2008 Verzorgende Kerntaken De verzorgende zorgt voor mensen die tijdelijk of permanent hulp nodig hebben met betrekking tot alle activiteiten in het dagelijks leven. Hij/zij

Nadere informatie

Visie Hanterings- en mobiliteitsbeleid (hamobel) 1. Visie

Visie Hanterings- en mobiliteitsbeleid (hamobel) 1. Visie 1. Visie Wij streven ernaar om zoveel mogelijk tilsituaties te vermijden of te beperken en waar men toch moet tillen, dat het op een veilige manier gebeurt. Vroeger werd gepoogd te tillen volgens een techniek.

Nadere informatie

WELKOM OP DE BEHANDELEENHEID DELTA

WELKOM OP DE BEHANDELEENHEID DELTA WELKOM OP DE BEHANDELEENHEID DELTA Psychiatrisch Ziekenhuis Bethaniënhuis Andreas Vesaliuslaan 39 2980 Zoersel Tel. 03 380 30 11 pzbethanienhuis@emmaus.be www.pzbethanienhuis.be Binnen en buiten met aandacht

Nadere informatie

Kinesitherapeut. BV1-BV3 m/v contractueel voor onbepaalde duur voltijds of deeltijds. 1. Publicatie. 2. Functiebeschrijving. 3. Aanwervingsvoorwaarden

Kinesitherapeut. BV1-BV3 m/v contractueel voor onbepaalde duur voltijds of deeltijds. 1. Publicatie. 2. Functiebeschrijving. 3. Aanwervingsvoorwaarden Kinesitherapeut BV1-BV3 m/v contractueel voor onbepaalde duur voltijds of deeltijds 1. Publicatie 2. Functiebeschrijving 3. Aanwervingsvoorwaarden 4. Selectieprogramma 5. Aanbod en verloning 1. Publicatie

Nadere informatie

FUNCTIEPROFIEL VERANTWOORDELIJKE WOONOPVANG RESIDENTIE VIJVERPLEIN

FUNCTIEPROFIEL VERANTWOORDELIJKE WOONOPVANG RESIDENTIE VIJVERPLEIN FUNCTIEPROFIEL VERANTWOORDELIJKE WOONOPVANG RESIDENTIE VIJVERPLEIN DIENSTENCENTRUM LIMBURGSE STICHTING AUTISME 1 FUNCTIEDOEL De verantwoordelijke woonopvang ondersteunt de directeur in de dagelijkse leiding

Nadere informatie

zorgkundige woonzorgcentrum hoofdverpleegkundige

zorgkundige woonzorgcentrum hoofdverpleegkundige Zorgkundige FUNCTIEBESCHRIJVING EN COMPETENTIEPROFIEL 1 IDENTIFICATIEGEGEVENS Functietitel Niveau zorgkundige VC1 VC2 Competenties 1/2/3/4/7/15/17/20 2 PLAATS IN HET ORGANOGRAM (situatie op 01/09/2010)

Nadere informatie

LEIDING GEVEN. Functiefamilie: Niveau: Doel van de functiefamilie

LEIDING GEVEN. Functiefamilie: Niveau: Doel van de functiefamilie Functiefamilie: Niveau: LEIDING GEVEN D Doel van de functiefamilie Instaan voor de coördinatie en de opvolging van de werkzaamheden van een administratieve of operationele entiteit waarin men medewerkers

Nadere informatie

Nikki van der Meer. Stage eindverslag. Stage Cordaan Thuiszorg.

Nikki van der Meer. Stage eindverslag. Stage Cordaan Thuiszorg. Nikki van der Meer. Stage eindverslag Stage Cordaan Thuiszorg. Klas: lv13-4agz2 Student nummer: 500631386 Docentbegeleider: Marieke Vugts Werkbegeleider: Linda Pieterse Praktijkopleider: Evelien Rijkhoff

Nadere informatie

WELKOM OP ZORGEENHEID GONDEL

WELKOM OP ZORGEENHEID GONDEL WELKOM OP ZORGEENHEID GONDEL Psychiatrisch Ziekenhuis Bethaniënhuis Andreas Vesaliuslaan 39 2980 Zoersel Tel. 03 380 30 11 pzbethanienhuis@emmaus.be www.pzbethanienhuis.be Binnen en buiten met aandacht

Nadere informatie

Functieprofiel. Wat is het?

Functieprofiel. Wat is het? Functieprofiel Wat is het? Een functieprofiel is een omschrijving van taken, bevoegdheden en verantwoordelijkheden van een functie binnen een organisatie. Het zorgt ervoor dat discussies worden vermeden

Nadere informatie

WELKOM OP DE REHABILITATIE-EENHEID KOUTER

WELKOM OP DE REHABILITATIE-EENHEID KOUTER WELKOM OP DE REHABILITATIE-EENHEID KOUTER Psychiatrisch Ziekenhuis Bethaniënhuis Andreas Vesaliuslaan 39 2980 Zoersel Tel. 03 380 30 11 pzbethanienhuis@emmaus.be www.pzbethanienhuis.be Binnen en buiten

Nadere informatie

groepswerker/ begeleider (m/v) 24-30 uur. Voor onze locatie de Schuilplaats, 24-uurs zorg, zijn wij op zoek naar een:

groepswerker/ begeleider (m/v) 24-30 uur. Voor onze locatie de Schuilplaats, 24-uurs zorg, zijn wij op zoek naar een: Breng jij ons team op sterkte met je ervaring in de psychiatrie? (of: Werk je als professional in de psychiatrie en zou je wel meer met je geloof willen?) Voor onze locatie de Schuilplaats, 24-uurs zorg,

Nadere informatie

Toekomstbestendige beroepen in de verpleging en verzorging

Toekomstbestendige beroepen in de verpleging en verzorging Toekomstbestendige beroepen in de verpleging en verzorging Beroepsprofiel verzorgende IG altijd dichtbij werkt voor DE ZORG www.nu91.nl Landelijk Overleg Opleidingen Verpleegkunde Een nieuw beroepsprofiel:

Nadere informatie

Meetinstrument competenties verantwoordelijk verpleegkundige

Meetinstrument competenties verantwoordelijk verpleegkundige Bijlage 5: Meetinstrument competenties verantwoordelijk verpleegkundige Instrument voor de verantwoordelijk verpleegkundige Naam verpleegkundige: Begindatum functie: Datum van invulling: Basiscompetenties

Nadere informatie