Informatieavond voor de omwonenden van Zeeburgerpad 45, 46 en 47

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Informatieavond voor de omwonenden van Zeeburgerpad 45, 46 en 47"

Transcriptie

1 Informatieavond voor de omwonenden van Zeeburgerpad 45, 46 en 47 Onderwerp: het Bouwplan van DUWO voor de locatie Plaats: Stayokay Amsterdam Zeeburg Datum informatieavond: 29 januari uur Aanwezigen Circa 33 omwonenden Huub van Vliet, projectleider DUWO Annemiek de Rooij, communicatie DUWO Arie van der Neut, architect Studio Ninedots Hester Ombre, projectmanager stadsdeel Oost Jan Huppen, junior projectleider stadsdeel Oost Arne Dolle, directeur Vastgoed DUWO Opening: De heer Dolle heet alle aanwezigen namens DUWO welkom en vertelt welke onderwerpen DUWO deze avond aan de orde wil stellen. DUWO zal deze avond antwoorden geven op de eerder door omwonenden gestelde vragen. Het betreft vragen die op de informatieavond van 20 november 2013 zijn gesteld en vragen uit de door DUWO ontvangen brief van omwonenden (d.d. 26 november 2013). Aansluitend is er gelegenheid voor het stellen van nieuwe vragen. De door omwonenden gestelde vragen: 1. Vraag: Kan de volgende bijeenkomst plenair zijn? Antwoord: Deze informatieavond is een plenaire bijeenkomst. 2. Vraag: Omwonenden zijn voornemens zich te verenigen, om zodoende één duidelijk aanspreekpunt te zijn. Wat vindt DUWO daarvan? Antwoord: DUWO vindt dat een prima initiatief en zal de verenigde omwonenden als aanspreekpunt benaderen. DUWO wil zorgvuldig communiceren en zal daarom tegelijkertijd de belanghebbenden blijven informeren via huisaan-huisverspreiding in het door de gemeente aangegeven verspreidingsgebied, s en de website. 3. Vraag: Wie heeft DUWO uitgenodigd voor de inloopavonden en wie worden uitgenodigd voor het vervolgtraject? Antwoord: DUWO communiceert momenteel over het plan met bewoners van circa adressen in het door stadsdeel-oost opgegeven verspreidingsgebied tussen de Zeeburgerdijk en Cruquiusweg (zie kaart). Dat zal DUWO gedurende de planontwikkeling en de realisatie blijven doen. 4. Vraag: Kan DUWO borgen dat de woningen alléén aan PhD'ers worden verhuurd, en niet aan gewone studenten? 5. Vraag: Kan in de erfpachtovereenkomst worden vastgelegd dat er alleen PhD-studenten in het complex komen te wonen? Dit om te voorkomen dat het principe van huisvesting voor PhD-studenten wijzigt. Antwoord: DUWO wil met de gemeente afspreken dat de woningen worden verhuurd aan studenten ouder dan 23 jaar, waaronder PhD'ers. DUWO zal in haar toewijzingsbeleid de woningen aanbieden aan PhD'ers en studenten ouder dan 23 jaar. De huurprijs van de woningen is boven de huurtoeslaggrens van 23 jaar. Studenten jonger dan 23 jaar krijgen hier geen huurtoeslag. Daarmee zijn de woningen voor hen niet aantrekkelijk. Door de gemeente Amsterdam wordt als voorwaarde aan studentenhuisvesting gesteld dat de studentenwoningen beschikbaar blijven voor studenten. DUWO borgt die beschikbaarheid met campuscontracten. In dat campuscontract staat dat de student/huurder in de kamer kan blijven wonen zolang hij als voltijdstudent ingeschreven is aan een onderwijsinstelling voor mbo, hbo of wo. De huurder gaat ermee akkoord dat hij na beëindiging van z n studie binnen 6 maanden moet verhuizen. Mocht in de toekomst blijken dat er onvoldoende oudere studenten en/of PhD'ers zijn, dan zal DUWO de gemeente vragen ook andere doelgroepen tot deze woningen toe te mogen laten. DUWO zal in dat geval een

2 formeel verzoek bij de gemeente moeten indienen om een andere doelgroep te huisvesten. Dit is feitelijk toestemming vragen om de gebruiksvergunning aan te passen. Die toestemming is een gemeentelijk besluit waartegen omwonenden in voorkomend geval bezwaar kunnen maken. Mevrouw Ombre (stadsdeel Oost) geeft aan dat de portefeuillehouder bij het besluit over het initiatief de specifieke doelgroep van PhD ers heeft meegewogen. De gemeente wil dit in de erfpachtovereenkomst vastleggen. DUWO en de gemeente zijn hierover nog in gesprek. De heer Dolle zegt dat DUWO de uitkomst van deze discussie met de omwonenden deelt, voordat DUWO de vergunning aanvraagt. Mevrouw Ombre zegt uit te zoeken of overeenkomsten met privaatrechtelijke afspraken tussen DUWO en de gemeente openbaar zijn. Ook als dit niet zo is dan wordt de afspraak over de doelgroep met de bewoners gedeeld. 6. Vraag: Hoe gaat de gemeente regelen dat er in het complex niet meer dan één persoon per woning gaat wonen? Antwoord: De heer Dolle legt uit dat DUWO op deze locatie één-kamerstudio s wil gaan realiseren. In Amsterdam heeft DUWO meer complexen met dit woningtype. De ervaring daar is dat deze één-kamerwoningen niet tot nauwelijks door meer dan één persoon bewoond worden. DUWO is bereid met de gemeente voor het complex aan het Zeeburgerpad dezelfde afspraken te maken over de eenpersoonsbewoning als in Amsterdam gebruikelijk is. Welke dat precies zijn, is ongetwijfeld in beleidstukken van de gemeente te vinden. Mevrouw Ombre zegt toe dat zij zal uitzoeken uit hoe het stadsdeel het aantal inschrijvingen per adres controleert. 7. Vraag: Kan DUWO een maquette maken waarbij het gebouw in zijn context op realistische wijze zichtbaar wordt? Antwoord: De heer Dolle vertelt dat de vanavond aanwezige overzichtsmaquette bedoeld is om zichtbaar te maken hoe de setting van het complex in zijn omgeving is. 8. Vraag: Welke onderzoeken heeft DUWO gedaan naar de haalbaarheid van dit project? Antwoord: De heer Dolle vertelt dat DUWO de haalbaarheid van het plan op de volgende facetten heeft onderzocht. Financieel Het project is voor DUWO bij ongewijzigde uitgangspunten financieel haalbaar. DUWO heeft financiering voor het project. Bij DUWO heeft interne besluitvorming reeds plaatsgevonden. Vraag naar woningen voor studenten en PhD'ers De missie van DUWO is het aanbieden van betaalbare en kwalitatief goede woningen voor haar doelgroep 'studenten' in brede zin (hbo, wo, buitenlandse studenten en PhD'ers). Gemeente en onderwijsinstellingen signaleren een grote vraag naar studentenwoningen. In het college-akkoord staat de doelstelling studenteneenheden te realiseren. Die doelstelling is door de gemeente met prestatieafspraken met de corporaties vastgelegd. Volgens de onderwijsinstellingen neemt in Amsterdam het aantal Nederlandse en buitenlandse PhD'ers toe. Die onderwijsinstellingen vragen DUWO om woonruimte voor de PhD'ers aan te bieden. In algemene zin erkent de Gemeente die woonbehoefte en heeft besloten dat PhD'ers in studentenwoningen kunnen worden gehuisvest. DUWO ziet de locatie Zeeburgerpad door ligging en woonmilieu als een voor PhD'ers geschikte woonlocatie. Die PhD'ers willen wonen nabij het centrum van de stad en dicht bij hun onderzoekslaboratoria. Haalbaarheid gebouwhoogte/woonbestemming/aantal woningen DUWO wil voldoen aan de vraag naar PhD-woningen en wil daarom de op deze locatie beschikbare ruimte maximaal benutten. DUWO maakt gebruik van de fysieke ruimte die de door de gemeente voor de locatie opgestelde spelregels bieden. Het hier voorgestelde woongebouw van 5 verdiepingen is volgens DUWO binnen die spelregels mogelijk. Het besluit van de gemeente om voorwaardelijk akkoord te gaan met het initiatiefplan van DUWO, bevestigt dat.

3 Onderzoeken voor de omgevingsvergunning DUWO zal de onderzoeken doen die de gemeente als voorwaarde stelt voor een omgevingsvergunning. Te denken valt aan de volgende onderzoeken: Verkeer en parkeren (auto s en fietsen) Akoestisch onderzoek c.q. onderzoek naar door omgevingsgeluid veroorzaakte geluidsbelasting op de gevels van het nieuwbouwcomplex Flora- en faunaonderzoek Bodemonderzoek Risicoanalyse omgeving De uitkomsten van deze onderzoeken zullen aan het vigerende beleid van de Gemeente en stadsdeel Oost worden getoetst. Indien de onderzoeken daar niet aan voldoen, is dat voor de gemeente een reden om de omgevingsvergunning aan te houden of af te wijzen. 9. Vraag: Zijn de in opdracht van DUWO opgestelde onderzoeken objectief? Antwoord: DUWO werkt met gerenommeerde onderzoeksbureaus waarvan juist verwacht wordt dat zij objectieve onderzoeken uitvoeren. De onderzoeksresultaten zijn onderdeel van de aanvraag van de omgevingsvergunning en daarmee tijdens de tervisielegging openbaar. De heer Dolle heeft er des ondanks geen probleem mee om op verzoek de namen van de adviesbureaus en de onderzoeksvragen te delen met geïnteresseerden. Mevrouw Ombre stelt dat de gemeente de door DUWO geleverde onderzoeken toetst. 10. Vraag: Kunnen de balkons aan de waterzijde vervallen om zo de mogelijke geluidsoverlast van die nieuwe buurtbewoners in de buurt te beperken? Geluid draagt ver over water, menen de omwonenden. 11. Vraag: Kan een onafhankelijke partij een akoestisch onderzoek uitvoeren naar de mogelijke geluidsoverlast door die nieuwe buurtbewoners? Dit omdat omwonenden vrezen dat de bewoners van het DUWO-complex geluidsoverlast gaan veroorzaken. Antwoord: Het complex zal voldoen aan de vigerende bouwregelgeving, ook qua geluidsisolatie. Een onderzoek naar verandering van geluidsniveaus in de omgeving door de komst van een woongebouw, maakt geen onderdeel uit van de eisen voor een omgevingsvergunning. Er is geen wettelijke noodzaak om zo n onderzoek uit te voeren. DUWO is van mening dat de gemeente voor de locatie een bestemmingsplan met spelregels heeft opgesteld. Die spelregels zijn volgens DUWO de beleidsmatige vertaling van het door de gemeente in de buurt gewenste leefmilieu (functies, bewoners, gebruikers, sfeer en karakter). De door DUWO voorgestelde doelgroep past volgens DUWO binnen de door de gemeente gestelde kaders en is daarmee niet strijdig met het vigerende beleid. De architect licht toe dat de borstweringen van de balkons van een dicht materiaal worden gemaakt. Hierdoor wordt het geluid enigszins gedempt in vergelijking met een open structuur zoals bijvoorbeeld een spijlen hek. De balkons hebben een oppervlakte van ca. 4 m2 en steken ca. 1,70 m1 uit vanaf de gevel. De balkons aan de straatzijde kragen niet uit over de rooilijn c.q. hangen boven eigen terrein. De balkons aan de waterzijde hangen boven het water. De heer Dolle stelt op basis van ervaringen bij andere DUWO-complexen met oudere studenten in individuele studio s dat het omgevingsgeluid dat haar huurders produceren vergelijkbaar is met dat van andere groepen bewoners. Hij nodigt de omwonenden uit om bij complexen van DUWO te gaan kijken en luisteren. DUWO heeft een actief beleid om overlast door haar huurders te beperken. Bewoners die zich bij voortduring niet aan de overeengekomen woonregels houden, worden door DUWO-beheerders actief aangesproken op hun gedrag en in uiterste gevallen overgeplaatst naar andere complexen. 12. Vraag: Hoe gaat DUWO om met planschade? Antwoord: Planschade is de schade die ontstaat als door een wijziging van een bestemmingsplan een gebouw of stuk grond minder waard wordt. Bijvoorbeeld wanneer een gemeente vlakbij een woonwijk een snelweg laat aanleggen. Zie ook:

4 Een verzoek om schadevergoeding dient u in bij uw gemeente. Een planschadeprocedure kan enkele jaren duren. 13. Vraag: Hoe gaat DUWO om met bouwschade? Antwoord: Door bouwwerkzaamheden voor het DUWO-project kan bouwschade ontstaan. Bouwschade is materiële schade aan de omliggende bestaande bebouwing en/ of woonarken als gevolg van sloop- en bouwwerkzaamheden in het project. Als bouwschade optreedt, dan moet dat meteen gemeld worden. DUWO of haar aannemer(-s) zullen daarom tijdens de werkzaamheden voorzien in een schadeloket en een calamiteitennummer waar u uw schade kunt melden. Verzoeken om vergoeding van bouwschade handelt de betrokken aannemer af, in overleg met de opdrachtgever voor de bouw. Het is belangrijk dat u kunt aantonen dat de schade ook echt door de bouwwerkzaamheden is ontstaan. Een bouwkundige vooropname kan u daarbij helpen. De vooropname dient voorafgaand aan de sloop- en bouwwerkzaamheden worden gemaakt. DUWO zal die bouwkundige vooropnames bij belendende percelen laten uitvoeren. De bevindingen van de vooropname zullen vastgelegd worden in een rapport met fotorapportage. Dat opnemen gebeurt pas nadat de betreffende eigenaar daar toestemming voor heeft verleend. De kosten voor die opnames zijn voor rekening van DUWO. DUWO zal over dit onderwerp communiceren ruim voordat wordt gestart met werkzaamheden op de locatie. 14. Vraag: Waarom heeft DUWO voor deze locatie gekozen? Antwoord: Deze locatie is beschikbaar voor DUWO en ligt centraal tussen het stadscentrum, Universiteitsgebouwen en het Science Park. Volgens DUWO is de locatie daarom zeer aantrekkelijk voor de doelgroep. Bovendien past het bouwplan in de ontwikkelvisie die stadsdeel Oost voor dit gebied heeft. 15. Vraag: Wie is de eigenaar van de benodigde kavels? Antwoord: Alle kavels zijn in erfpacht uitgegeven door de Gemeente Amsterdam. De kavels 45 en 46 zijn eigendom van Keij & Stefels. De kavels Zeeburgerpad 47, 48 en 49 zijn eigendom van woningcorporatie Rochdale. DUWO koopt binnenkort de kavels van Rochdale. 16. Vraag: Wat is de status van de voorgenomen ruil van kavels? Antwoord: Het initiatiefplan van DUWO is bedacht op de kavels Zeeburgerpad 45, 46 en 47 en 48 (ged.). Dat is gedeeltelijk op kavels van Keij & Stefels. Op de kavels 48 (ged.), 49 en 50 heeft Keij & Stefels plannen voor een hotel. Door onderling grond te ruilen, kunnen beide partijen hun plannen realiseren op de door hen gewenste kavels. Het DUWO-plan past ook op de DUWO-kavels 47, 48 en 49. In het geval dat de grondruil om wat voor reden niet door kan gaan, zal DUWO het initiatiefplan indienen als plan voor de DUWO-kavels 47, 48 en Vraag: Waarom willen DUWO en Keij & Stefels kavels ruilen? Antwoord: DUWO wil meewerken aan de grondruil met Keij & Stefels. Ten eerste vindt DUWO beide locaties als plek voor haar woningbouwplan gelijkwaardig. Ten tweede zijn Keij & Stefels van mening dat hun hotelplan het best past op de kavels 48 (ged.), 49 en Vraag: Koopt DUWO de kavels van Rochdale voordat er een uitspraak is van de Raad van State over het bestemmingplan. Antwoord: Dat weet DUWO nog niet. 19. Vraag: Waarom geldt de mix van wonen en bedrijven niet per locatie? Antwoord: Volgens DUWO staat er in de gebiedsspelregels van de gemeente dat de mix van wonen en bedrijven niet per kavel geldt maar als mix voor het gehele gebied. 20. Vraag: Er loopt nog een beroepsprocedure tegen het bestemmingsplan. Wat betekent dat voor de planvorming?

5 Antwoord: In de planvorming laat DUWO zich leiden door de ruimte die het vigerende, nog niet onherroepelijke, bestemmingsplan en de spelregels bieden. Vanzelfsprekend zal DUWO zich conformeren aan de uitspraak van de Raad van State in de nu lopende beroepszaak. 21. Vraag: Welke invloed hebben omwonenden op het ontwerp? Antwoord: De omwonenden hebben op 20 november hun kritieken op de toen voorliggende plannen geuit. Die kritieken zijn extra kracht bijgezet met een aan het stadsdeel gerichte brief van omwonenden (d.d. 26 november 2013). DUWO heeft het bouwplan naar aanleiding van de door omwonenden gegeven feedback op tal van punten aangepast. Het nu tijdens de bijeenkomst getoonde voorlopig ontwerp van Arie van der Neut (architect Studio Ninedots) is ten opzichte van de op 20 november getoonde plannen op de volgende punten gewijzigd: De gebouwhoogte is afgenomen van 18 meter naar 16,60 meter. Het oppervlak van de 4e verdieping is met 55 m2 afgenomen. De Floor-Space index (FSI) neemt daardoor af van 3,72 in het initiatiefplan naar circa 3,68 in het nu voorliggende plan. Om enigszins tegenmoet te komen aan het verzoek om de balkons aan de waterzijde te laten vervallen, zijn aan de waterzijde op de bovenste verdieping de dakterrassen vervallen. De daar gelegen penthouses zijn zodanig aangepast dat er nu aan de waterzijde een galerij met woningentrees komt. Om de bouwmassa (optisch) te verkleinen zijn de volgende zaken gewijzigd: o de breedte van het (visueel hogere) westelijke deel is met 3,6 meter afgenomen. o Bij het (visueel lagere) oostelijke deel is aan straatzijde de setback van de bovenste verdieping vergroot van 3 meter naar 5,7 meter. o De opening tussen de twee gebouwdelen is verbreed met 0,8 meter. Het woningaantal is met één woning afgenomen tot 113 studio s. Het totale gebouwde oppervlak is met 88m2 afgenomen. Om het fietsenstallen van de straat te houden, is er 30 m2 extra fietsenstalling toegevoegd zodat de fietsenstalling nu 171 m2 en ook ruimte biedt voor scooters en motoren. Voor fietsen van bezoekers worden bij de gebouwentree op eigen terrein fietsnietjes geplaatst. Om het fietsenstallen te reguleren, voert DUWO een actief beleid tegen wildstallen van fietsen. 22. Vraag: Het plan voldoet niet aan de spelregel dat de begane grond een vrije hoogte moet hebben van 3,50 m1. Antwoord: De architect licht toe dat dit is besproken met de stedenbouwkundige van de gemeente. De woningen hebben deze hoogte niet nodig. En het plan wordt hierdoor minder hoog en minder massaal, hetgeen voor de omwonenden juist gunstig is. 23. Vraag: Op de beoogde bouwplek heeft jarenlang een metaalbedrijf gestaan, moet de grond gesaneerd worden? Antwoord: De grond is onderzocht en blijkt gelijkmatig verontreinigd te zijn als gevolg van stedelijke ophoging, hetgeen in grote delen van Amsterdam het geval is. Grond wordt afgevoerd voor zover dat nodig is voor de bouw. Dat zal volgens de wettelijke regels plaatsvinden. 24. Vraag: Er wordt gebouwd met geprefabriceerde woningen. Voor welke periode wordt het gebouw gerealiseerd? Antwoord: De woningen worden gebouwd voor een exploitatieduur van 50 jaar, en onderscheiden zich daarmee niet van zgn. traditionele bouwsystemen. De kwaliteit is hetzelfde, het verschil is dat de woningen compleet in een fabriek worden gemaakt en op de bouwplaats worden samengesteld tot een gebouw. Met deze bouwwijze heeft DUWO reeds projecten gerealiseerd in Delft, Leiden en op de studentencampus Uilenstede in Amstelveen. 25. Vraag: Heeft u rekening gehouden met de monumenten op de Veemarkt? Antwoord: De architect licht toe. In overleg met de stedenbouwkundige is het plan opgedeeld in twee geschakelde gebouwdelen en niet één groot gebouw. Er mag in dit gebied niet breder dan 30 meter gebouwd worden. Het plan sluit aan bij die visie. Er komt een opening tussen de twee delen zodat je een doorkijkje naar het water hebt, o.a. op de monumenten aan de overkant. Er vindt nog een toets plaats door de Welstandscommissie bij de behandeling van de aanvraag voor de omgevingsvergunning.

6 26. Vraag: welke communicatie mogen omwonenden na 29 januari 2014 verwachten? Antwoord: Met twee weken zal DUWO een terugkoppeling van deze avond op de website zetten en een verzenden aan de omwonenden waarvan DUWO een adres heeft. Omwonenden worden in die mail en op de site verzocht om hun reactie op deze schriftelijke weergaven van de informatieavond uiterlijk 1 maart 2014 aan DUWO kenbaar te maken. Vlak voordat DUWO de omgevingsvergunning gaat aanvragen, zal DUWO dit melden aan de omwonenden en het definitieve ontwerp op de website plaatsen. Voorafgaand aan de uitvoering van de bouw zal DUWO een informatieavond verzorgen waarbij alles wat de bouw betreft aan de orde zal komen. Manifest Mevrouw van Zijverden (omwonende) overhandigt DUWO, namens de omwonenden, een manifest waarin de gang van zaken op het Zeeburgerpad beschreven wordt vanuit het gezichtspunt van de omwonenden, en waarin staat welke ontwikkelingen gewenst en ongewenst zijn. De inhoud hiervan zullen zij tevens bespreken in een overleg met de Stadsdeelwethouder op 30 januari. De heer Dolle vraagt de omwonenden om terugkoppeling van dat gesprek. Bijlage: Kaart verspreidingsgebied

7 Adressen: Veemarkt circa 167 stuks Let bij het verspreiden op de woonboten! Cruquiusweg/kant Veemarkt circa 13 stuks Veelaan 22 tm 62 circa 32 stuks Dick Greinerstraat circa 115 stuks H.J.MWalemkampstr. circa 94 stuks Hildo Kropplein circa 112 stuks Jan Boterenbroodstraat circa 83 stuks J.C.van Epenstraat circa 95 stuks J.M. van der Meijlaan 89 stuks circa 89 stuks Zeeburgerpad deel Oost circa 120 stuks Zeeburgerdijk circa 280 stuks Totaal circa 1200 stuks

Ruimtelijke onderbouwing Fort Imperial te Breskens

Ruimtelijke onderbouwing Fort Imperial te Breskens Ruimtelijke onderbouwing Fort Imperial te Breskens 1 INHOUDSOPGAVE 1. Inleiding 4 1.1 Aanleiding 4 1.2 Ligging en begrenzing plangebied 4 1.3 Vigerende bestemmingsplan 5 2. Bestaande situatie 6 2.1 ruimtelijke

Nadere informatie

Veelgestelde vragen over nieuwbouwwijk Vijfakkers-Noord

Veelgestelde vragen over nieuwbouwwijk Vijfakkers-Noord Veelgestelde vragen over nieuwbouwwijk Vijfakkers-Noord 18 en 20 september 2012 Algemeen Wat wordt er ontwikkeld in de nieuwbouwwijk Vijfakkers-Noord? In de nieuwbouwwijk Vijfakkers-Noord worden circa

Nadere informatie

Vrije bouwkavels De Schulp. Informatiebrochure

Vrije bouwkavels De Schulp. Informatiebrochure Vrije bouwkavels De Schulp Informatiebrochure INHOUDSOPGAVE INTRODUCTIE 2 LOCATIE 2 STAAT VAN DE BOUWKAVEL 3 KAVELREGELS 3 KAVELPRIJZEN 5 VERKOOPPROCEDURE 5 NADERE INFORMATIE 6 BIJLAGEN 6 Informatiebrochure

Nadere informatie

B&W-voorstel. 1) Status

B&W-voorstel. 1) Status B&W-voorstel Onderwerp: Ruimtelijke motivering voor transformatie voormalig kantoor Brabants Dagblad aan het Emmaplein naar 56 woonstudio s en 550 m2 kantoorruimte. 1) Status Het voorstel heeft betrekking

Nadere informatie

Presentatie raadscommissie 14 november 2013 bouwplannen B. van der Polweg en Stieltjesweg

Presentatie raadscommissie 14 november 2013 bouwplannen B. van der Polweg en Stieltjesweg Presentatie raadscommissie 14 november 2013 bouwplannen B. van der Polweg en Stieltjesweg TU Delft, Stichting DUWO en Bes de Blaay en Partners BV 1 TU Delft Programma Studentenhuisvesting - Stieltjesweg

Nadere informatie

Reacties en Q & A informatieavond omwonenden op 11 april jl. en ondernemers op 7 april jl. (versie 13 juni 2016)

Reacties en Q & A informatieavond omwonenden op 11 april jl. en ondernemers op 7 april jl. (versie 13 juni 2016) Reacties en Q & A informatieavond omwonenden op 11 april jl. en ondernemers op 7 april jl. (versie 13 juni 2016) Reacties - Fijn dat er nu eindelijk wat gaat gebeuren, het gebouw is in slechte staat. -

Nadere informatie

HUIDIGE SITUATIE DC VAN HALL. Meer informatie www.dcvanhall.amsterdam BRAAK LIGGENDE KAVEL BEDRIJFS VERZAMEL GEBOUW MERKELBACH

HUIDIGE SITUATIE DC VAN HALL. Meer informatie www.dcvanhall.amsterdam BRAAK LIGGENDE KAVEL BEDRIJFS VERZAMEL GEBOUW MERKELBACH DC VAN HALL HUIDIGE SITUATIE NAARGEESTIGE U ITSTRALING DONKER CURTIUS ZIJDE (DEELS) VERVANGEN LIFTEN ONSAMENHANGEND GEHEEL PAND IN SLECHTE CONDITIE SLECHTE GALLERIJEN BRAAK LIGGENDE KAVEL BEDRIJFS VERZAMEL

Nadere informatie

Reactienota zienswijzen Eemstraat 10A

Reactienota zienswijzen Eemstraat 10A Reactienota zienswijzen Eemstraat 10A gemeente Baarn Programma Fysiek Domein juni 2015 1 2 Inhoudsopgave 1 Inleiding...5 1.1 Ter plaatse geldende bestemmingsplan...5 1.2 Procedure...5 2 De ingekomen zienswijzen...6

Nadere informatie

Inspraaknota herontwikkeling Bovenkerkweg 35A-37

Inspraaknota herontwikkeling Bovenkerkweg 35A-37 Inspraaknota herontwikkeling Bovenkerkweg 35A-37 Van 10 december 2015 tot en met 20 januari 2015 zijn omwonenden van de locatie Bovenkerkweg 35A-37 geïnformeerd over de plannen voor herontwikkeling van

Nadere informatie

Notulen informatieavond GALVANO Aalsterweg

Notulen informatieavond GALVANO Aalsterweg 6 januari 2014 Notulen informatieavond GALVANO Aalsterweg 1. Opening / wie zijn wij Marc Reijs opent de informatieavond en heet iedereen van harte welkom. Foolen & Reijs Vastgoed BV (FRV) houd zich bezig

Nadere informatie

Onderzoek naar Zee- burgertafel als instrument voor gebiedsontwikkeling Beknopt verslag, juni 2014

Onderzoek naar Zee- burgertafel als instrument voor gebiedsontwikkeling Beknopt verslag, juni 2014 Onderzoek naar Zeeburgertafel als instrument voor gebiedsontwikkeling Beknopt verslag, juni 2014 Aanleiding Tertium doet in opdracht van het ministerie van I & M onderzoek naar toepassingsmogelijkheden

Nadere informatie

E. van den Boom raad00684

E. van den Boom raad00684 Agendapunt commissie: steller telefoonnummer email E. van den Boom 3665 ebo@valkenswaard.nl agendapunt kenmerk datum raadsvergadering onderwerp 13raad00684 Vaststellen bestemmingsplan Waalreseweg - Dijkstraat

Nadere informatie

Verslag Informatieavond

Verslag Informatieavond Verslag Informatieavond Voorlopig Ontwerp inrichting openbare ruimte, locatie Paardenplein Plaats Raadhuis te Hilversum Datum 25 november 2013 Tijd van 20.00 u tot ca. 21.15 u Agenda 1. Welkom 2. Stand

Nadere informatie

De gemeenteraad van Wijchen

De gemeenteraad van Wijchen De gemeenteraad van Wijchen 15 RZ 096 Beslisnota Functieverandering Hoogeerdstraat 24 Niftrik/Houtsestraat naast 16 Balgoij Wijchen, 1 december 2015 Geachte leden van de raad, Beslispunten 1. Het bestemmingplan

Nadere informatie

Aanvraag omgevingsvergunning Venusstraat 2 te IJmuiden

Aanvraag omgevingsvergunning Venusstraat 2 te IJmuiden Aanvraag omgevingsvergunning Venusstraat 2 te IJmuiden Inspraakrapportage 6 juni 2017 Inhoudsopgave 1. Inleiding 1.1 Inspraakprocedure 1.2 Leeswijzer 2. Verwerking inspraakreacties 3. Conclusie 1. Inleiding

Nadere informatie

VRIJGAVE VOOR INSPRAAK VAN HET (CONCEPT-)VOORONTWERP VOOR EEN BUURTFIETSENSTALLING AAN DE GOUDSBLOEMLAAN

VRIJGAVE VOOR INSPRAAK VAN HET (CONCEPT-)VOORONTWERP VOOR EEN BUURTFIETSENSTALLING AAN DE GOUDSBLOEMLAAN Gemeente Den Haag Ons kenmerk DSO/2011.1577 RIS 182099 VRIJGAVE VOOR INSPRAAK VAN HET (CONCEPT-)VOORONTWERP VOOR EEN BUURTFIETSENSTALLING AAN DE GOUDSBLOEMLAAN HET COLLEGE VAN BURGEMEESTER EN WETHOUDERS,

Nadere informatie

Nota behandeling zienswijzen en ambtelijke aanpassingen (procesnota) bestemmingsplan

Nota behandeling zienswijzen en ambtelijke aanpassingen (procesnota) bestemmingsplan Nota behandeling zienswijzen en ambtelijke aanpassingen (procesnota) bestemmingsplan Bestemmingsplan : Zuilichem, t Boske Behorend bij raadsbesluit : 26 september 2013 I. Procedure ontwerp-bestemmingsplan

Nadere informatie

Routeboek functieverandering Bijlage bij structuurvisie Functieverandering NL.IMRO.0233.SVfunctiever-0401 Gemeente Ermelo (12063787)

Routeboek functieverandering Bijlage bij structuurvisie Functieverandering NL.IMRO.0233.SVfunctiever-0401 Gemeente Ermelo (12063787) Routeboek functieverandering Bijlage bij structuurvisie Functieverandering NL.IMRO.0233.SVfunctiever-0401 Gemeente Ermelo (12063787) Inleiding In dit routeboek wordt een beschrijving gegeven van de stappen

Nadere informatie

Gebiedsontwikkeling TU Noord

Gebiedsontwikkeling TU Noord Gebiedsontwikkeling TU Noord Planpresentatie 12 januari 2015 Arne Dolle/ Directeur Vastgoed DUWO Agenda - Kernwaarden gebied - Wat er aan vooraf ging - Deelplannen - Vooruitblik 2015 - Vragen? TU Noord

Nadere informatie

Nota van beantwoording zienswijzen ontwerp-bestemmingsplan AZC Francois de Veijestraat Binnen de termijn dat het ontwerp-bestemmingsplan ter visie lag zijn vier zienswijzen ontvangen. De zienswijze van

Nadere informatie

Nota Samenvatting en beantwoording zienswijzen. Bestemmingsplan Ambachtsschool

Nota Samenvatting en beantwoording zienswijzen. Bestemmingsplan Ambachtsschool Nota Samenvatting en beantwoording zienswijzen Bestemmingsplan Ambachtsschool Gemeente Enschede Programma Stedelijke Ontwikkeling Team Bestemmingsplannen Februari 2016 SAMENVATTING EN BEANTWOORDING ZIENSWIJZEN

Nadere informatie

Uitgangspunten voor uitgifte van bouwgrond aan het initiatief voor CPO. op de locatie Hattemerbroek Oost

Uitgangspunten voor uitgifte van bouwgrond aan het initiatief voor CPO. op de locatie Hattemerbroek Oost Uitgangspunten voor uitgifte van bouwgrond aan het initiatief voor CPO op de locatie Hattemerbroek Oost Uitgangspunten planontwikkeling Volkshuisvesting: Maximaal 15 woningen. Stedenbouwkunde: Als randvoorwaarde

Nadere informatie

Routeplan zelfbouw op de Rubenssingel

Routeplan zelfbouw op de Rubenssingel Routeplan zelfbouw op de Rubenssingel Droomt u weleens van een huis dat aan al uw wensen voldoet? Met volop ruimte voor kamers voor de kinderen, hobby s en het werk? En een mooie tuin op het zuidwesten?

Nadere informatie

B&W-aanbiedingsformulier

B&W-aanbiedingsformulier B&W-nr. 07.0688, d.d. 26 juni 2007 B&W-aanbiedingsformulier Onderwerp: Realisatie AZC Besjeslaan BESLUITEN : Behoudens advies van de commissie R I. In te stemmen met a. Bijgaand Plan van aanpak communicatie

Nadere informatie

gemeente Eindhoven Raadsnummer 12R5107 Inboeknummer 12bst01976 Beslisdatum B&W 13 november 2012 Dossiernummer

gemeente Eindhoven Raadsnummer 12R5107 Inboeknummer 12bst01976 Beslisdatum B&W 13 november 2012 Dossiernummer gemeente Eindhoven Raadsnummer 12R5107 Inboeknummer 12bst01976 Beslisdatum B&W 13 november 2012 Dossiernummer 12.46.254 RaadsvoorstelVerklaringen van geen bedenkingen voor: b de bouw van 21 wooneenheden

Nadere informatie

C.C.A. Evers 3678

C.C.A. Evers 3678 Agendapunt commissie: 3.3 steller telefoonnummer email C.C.A. Evers 3678 carlijn.evers@valkenswaard.nl agendapunt kenmerk datum raadsvergadering 123325/225214 portefeuillehouder M. Wijnen onderwerp Verklaring

Nadere informatie

Grondprijzenbrief 2015

Grondprijzenbrief 2015 Grondprijzenbrief 2015 Inleiding De grondprijzenbrief 2015 geeft de door de gemeente Ede te hanteren prijzen weer voor gronden die in Ede door de gemeente worden uitgegeven met verschillende bestemmingen.

Nadere informatie

Ontwikkelstrategie Lammenschansdriehoek, Gemeente Leiden (februari 2013) Ontwikkelstrategie

Ontwikkelstrategie Lammenschansdriehoek, Gemeente Leiden (februari 2013) Ontwikkelstrategie (februari 2013) Ontwikkelstrategie Lammenschans, Leiden in opdracht van: Gemeente Leiden februari 2013, Amsterdam Kerkstraat 204 1017 GV Amsterdam Postbus 15550 1001 NB Amsterdam Soeters Van Eldonk architecten

Nadere informatie

Informatieavond Bajonetlocatie 15 en 16 juni 2011

Informatieavond Bajonetlocatie 15 en 16 juni 2011 Informatieavond Bajonetlocatie 15 en 16 juni 2011 Inhoud presentatie 1. Aanleiding: - goede woningen - goede en vitale wijk 2. Programma (wat gaan we doen): Geleidelijke bloksgewijze aanpak - Van de woningen

Nadere informatie

B&W-voorstel. Onderwerp: Ruimtelijke motivering voor transformatie leegstaand kantoorpand Zuid Willemsvaart naar 5 woningen.

B&W-voorstel. Onderwerp: Ruimtelijke motivering voor transformatie leegstaand kantoorpand Zuid Willemsvaart naar 5 woningen. B&W-voorstel Onderwerp: Ruimtelijke motivering voor transformatie leegstaand kantoorpand Zuid Willemsvaart 217-227 naar 5 woningen. 1) Status Het voorstel heeft betrekking op het uitoefenen van de collegebevoegdheden

Nadere informatie

Agenda 17 november. Welkom Introductie Ooglijdersgasthuis: een nieuwe toekomst Presentatie Vragen Beknopt/formulier/box Rondleidingen

Agenda 17 november. Welkom Introductie Ooglijdersgasthuis: een nieuwe toekomst Presentatie Vragen Beknopt/formulier/box Rondleidingen Agenda 17 november Welkom Introductie Ooglijdersgasthuis: een nieuwe toekomst Presentatie Vragen Beknopt/formulier/box Rondleidingen Welkom Grote opkomst Groot plezier! Eerste bijeenkomst Eerste stap,

Nadere informatie

Gewijzigd vaststellen bestemmingsplan 'De Nieuwe Vaart'

Gewijzigd vaststellen bestemmingsplan 'De Nieuwe Vaart' Raadsvoorstel Voor de gemeenteraadsvergadering d.d. 9 maart 2015 Documentnummer : 2015.0.013.143 Zaaknummer: 2014-09-00312 Onderwerp: Gewijzigd vaststellen bestemmingsplan 'De Nieuwe Vaart' Aan de gemeenteraad.

Nadere informatie

Veld 5. Vragen en antwoorden n.a.v. informatieavond d.d. 16 maart 16.

Veld 5. Vragen en antwoorden n.a.v. informatieavond d.d. 16 maart 16. Veld 5 Vragen en antwoorden n.a.v. informatieavond d.d. 16 maart 16. Waar is de locatie van Veld 5? Bouwplan veld 5 is een deelplan van de gebiedsontwikkeling Nieuw Delft, in het centrum van Delft. Het

Nadere informatie

nieuwsbrief Waarom deze

nieuwsbrief Waarom deze N wonen en werken in stedelijk groen nieuwsbrief Meedenken? Kom naar de bijeenkomst op dinsdag 7 oktober Het Lucentterrein ondergaat de komende jaren een ware metamorfose. Dit 3,5 hectare grote kantoorterrein

Nadere informatie

/ Behandeld door [Geanonimiseerd] Doorkiesnummer [Geanonimiseerd] [Geanonimiseerd] Aantal bijlagen 1 Datum zie documentenlijst

/ Behandeld door [Geanonimiseerd] Doorkiesnummer [Geanonimiseerd]  [Geanonimiseerd] Aantal bijlagen 1 Datum zie documentenlijst Retouradres: Postbus 12655, 2500 DP Den Haag Uw brief van Onderwerp Ons kenmerk verlening van de gevraagde omgevingsvergunning voor Vondelstraat 52 201608167/6055768 Behandeld door Doorkiesnummer E-mail

Nadere informatie

RUIMTELIJKE ONDERBOUWING. Spoorsingel 52-54

RUIMTELIJKE ONDERBOUWING. Spoorsingel 52-54 RUIMTELIJKE ONDERBOUWING Spoorsingel 52-54 20-11-2006 Afbeelding 1: Ligging in de stad 1. Inleiding Aan de Spoorsingel 52-54 is reinigingsmiddelengroothandel Q.J. van Zon BV gevestigd. In het kader van

Nadere informatie

Opmerking Daar waar de informatie op de avond wat onduidelijk is geweest of waar nadere aanvulling nodig is hebben we dit in het verslag opgenomen

Opmerking Daar waar de informatie op de avond wat onduidelijk is geweest of waar nadere aanvulling nodig is hebben we dit in het verslag opgenomen Verslag bewonersinformatieavond Reimerswaalbuurt Osdorp 17 april 2012, eerste bijeenkomst Aanwezig: - Circa 200 bewoners - Jan Voskamp, regiodirecteur Ymere - Kenneth Edam, gebiedsmanager Ymere - Steven

Nadere informatie

VERSLAG INSPRAAKBIJEENKOMST STEDENBOUWKUNDIG PLAN KADOELERBREEK STADSDEEL AMSTERDAM-NOORD D.D. 3 JULI 2006 (MIDDAGBIJEENKOMST)

VERSLAG INSPRAAKBIJEENKOMST STEDENBOUWKUNDIG PLAN KADOELERBREEK STADSDEEL AMSTERDAM-NOORD D.D. 3 JULI 2006 (MIDDAGBIJEENKOMST) Aanwezig L. Ederveen Voorzitter, SDAN N. Pouwels Projectmanager Kadoelerbreek, SDAN M. Neep Stedenbouwkundige, RPHS-architecten S. Bach Projectleider, Woningcorporatie Ymere alsmede circa 30 personen als

Nadere informatie

VERGADERING BURGEMEESTER EN WETHOUDERS. de dato 24 MAART 2015. besluitenlijst

VERGADERING BURGEMEESTER EN WETHOUDERS. de dato 24 MAART 2015. besluitenlijst VERGADERING VAN BURGEMEESTER EN WETHOUDERS de dato 24 MAART 2015 besluitenlijst Aanwezig: Burgemeester mw. W.J.A. Verklei), Secretaris P. Schouten, Burgemeester SECR int 15.1103 Betreft: Besluitenlijst

Nadere informatie

De Nieuwe Tuinderij Zuidoostbeemster. Informatie vervolgtraject woningbouw fase 2 en 3

De Nieuwe Tuinderij Zuidoostbeemster. Informatie vervolgtraject woningbouw fase 2 en 3 De Nieuwe Tuinderij Zuidoostbeemster Informatie vervolgtraject woningbouw fase 2 en 3 8 oktober 2013 1 Inhoudsopgave Inleiding 3 Bestemmingsplan en plankaart 4 Planning naar start bouw 6 VON prijzen woningen

Nadere informatie

J. Verstand. 6 oktober 2014 Stedenbouwkundig ontwerp + kaderstelling project WA Scholtenlaan

J. Verstand. 6 oktober 2014 Stedenbouwkundig ontwerp + kaderstelling project WA Scholtenlaan Voorstel aan raad Verantwoordelijke afdeling Nummer ROM 132073 Inboeknummer: 132073 Raad d.d. Paragraaf begroting: 3 26 november 2014 Steller: M.J.L. Lammerée Portefeuillehouder J. Verstand Datum Onderwerp

Nadere informatie

In een aantal bestemmingsplannen is een bepaling opgenomen over dakterrassen. Voor dit beleid is aangesloten bij deze bepaling.

In een aantal bestemmingsplannen is een bepaling opgenomen over dakterrassen. Voor dit beleid is aangesloten bij deze bepaling. 2 e wijziging 2.12 Beleid De Bilt 2014 Artikel 6 Tekst artikel 4 lid 4 bijlage II Besluit omgevingsrecht Een dakterras, balkon of andere niet op de grond gelegen buitenruimte aan of op een gebouw, een

Nadere informatie

Ruimtelijke onderbouwing voor de bouw van een woning aan Laurens Stommespad 2 te Middelburg

Ruimtelijke onderbouwing voor de bouw van een woning aan Laurens Stommespad 2 te Middelburg Ruimtelijke onderbouwing voor de bouw van een woning aan Laurens Stommespad 2 te Middelburg Middelburg, 8 januari 2014 Inhoud 1. Inleiding 2. Locatie en project 2.1 Ligging plangebied 2.2 Geldend bestemmingsplan

Nadere informatie

Formulier t.b.v. principeverzoek of bestemmingsplan herziening (let op dit betreft geen aanvraag om omgevingsvergunning)

Formulier t.b.v. principeverzoek of bestemmingsplan herziening (let op dit betreft geen aanvraag om omgevingsvergunning) Formulier t.b.v. principeverzoek of bestemmingsplan herziening (let op dit betreft geen aanvraag om omgevingsvergunning) Wat dient u in: (verplicht in te vullen) Voorlopig advies inzake: Principeverzoek:

Nadere informatie

Raadsvoorstel gemeente Coevorden

Raadsvoorstel gemeente Coevorden Raadsvoorstel gemeente Coevorden Datum raadsvergadering 3 maart 2015 Versie Agendapunt Naam rapporteur Rv.nr. Openbaar Portefeuillehouder Onderwerp Definitief L. Sakkers Ja Dhr. J. Brink Voorgenomen concept

Nadere informatie

2. Projectresultaat Realisatie van nieuw gemeentehuis inclusief ondergrondse parkeergarage

2. Projectresultaat Realisatie van nieuw gemeentehuis inclusief ondergrondse parkeergarage Voortgangsrapportage Gemeenteraad Projectnaam Bestemd Gemeenteraad Periode 6 april 2012 tot 11 mei 2012 voor Status Openbaar Datum 15 mei 2012 1. Organisatie a) bestuurlijk Gemeenteraad Weert opdrachtgever

Nadere informatie

Onderwerpen. Structuurvisie + plan-m.e.r. Delft 2030 Nieuwe bestemmingsplannen + project-m.e.r. Delft zuidoost Afzonderlijke bouwprojecten

Onderwerpen. Structuurvisie + plan-m.e.r. Delft 2030 Nieuwe bestemmingsplannen + project-m.e.r. Delft zuidoost Afzonderlijke bouwprojecten Onderwerpen Procedure planvorming TU Noord 2007-nu Toelichting betekenis uitspraak Afdeling Bestuursrecht Raad van State (RvS) bestemmingsplan (b.p.) TU Noord Toelichting gevolgen uitspraak RvS: Structuurvisie

Nadere informatie

J.A. Rädeckerweg 52 Schoorl

J.A. Rädeckerweg 52 Schoorl J.A. Rädeckerweg 52 Schoorl J.A. Rädeckerweg 52 Schoorl De kans van uw leven! Vrije bouwkavel in de woonwijk Bregtdorp te Schoorl. Al jaren op zoek naar uw eigen kavel waarop u uw vrijstaande droomhuis

Nadere informatie

Vertegenwoordiging Rodamco en Busmaatschappijen

Vertegenwoordiging Rodamco en Busmaatschappijen Verslag Onderwerp: Samenspraak ikv haalbaarheidsonderzoek jongerenwoningen Spazio2 Vergaderdatum en tijd: 3 november 2015, 19:30-22:30 Vergaderplaats: Wijkcentrum Castellum Palensteyn te Zoetermeer Aanwezig:

Nadere informatie

Bouwkundig Adviesburo Buis B. Buis Looydijk 80 3732 VG De Bilt. Omgevingsvergunning besluit. Geachte heer Buis,

Bouwkundig Adviesburo Buis B. Buis Looydijk 80 3732 VG De Bilt. Omgevingsvergunning besluit. Geachte heer Buis, Kerkplein 2 T (0343) 56 56 00 Postbus 200 F (0343) 41 57 60 3940 AE Doorn E info@heuvelrug.nl Domein Dienstverlening Afdeling Vergunning en Handhaving Contactpersoon A.V. van der Wal Doorkiesnummer (0343)

Nadere informatie

Besluitenlijst d.d. d.d. d.d. [X]Akkoordstukken 26-04-2016 [ ]Openbaar -- [X]Besloten 26-04-2016

Besluitenlijst d.d. d.d. d.d. [X]Akkoordstukken 26-04-2016 [ ]Openbaar -- [X]Besloten 26-04-2016 Nota voor burgemeester en wethouders Onderwerp Bed, bad, brood in de Assenstraat 12 1- Notagegevens Notanummer 2016-000697 Datum 21-04-2016 Programma: 08 Meedoen Portefeuillehouder Weth. Kolkman Team PMA

Nadere informatie

GEMEENTE NUTH Raad: 24 maart 2015 Agendapunt: RTG: 10 maart 2015

GEMEENTE NUTH Raad: 24 maart 2015 Agendapunt: RTG: 10 maart 2015 Reg.nr:Z.06827 INT.08894 Pagina 1 van 5 GEMEENTE NUTH Raad: 24 maart 2015 Agendapunt: RTG: 10 maart 2015 AAN DE RAAD Onderwerp: Verzoek om medewerking realisatie nieuw zorgpension Nuth 1. Samenvatting

Nadere informatie

2. Projectresultaat Realisatie van nieuw Gemeentehuis inclusief ondergrondse parkeergarage

2. Projectresultaat Realisatie van nieuw Gemeentehuis inclusief ondergrondse parkeergarage Voortgangsrapportage Gemeenteraad Projectnaam Bestemd Gemeenteraad Periode 2 maart 2012-6 april 2012 voor Status Openbaar Datum 6 april 2012 1. Organisatie a) bestuurlijk Gemeenteraad Weert opdrachtgever

Nadere informatie

RISICOTOETS PLANSCHADE

RISICOTOETS PLANSCHADE RISICOTOETS PLANSCHADE met betrekking tot de vestiging van Iriszorg op de locatie Gondel 3611 te Lelystad. CONCLUSIE Het planschaderisico taxeren wij op: 16.000,--. Opdracht: 3232360 Datum: mei 2012 Adviseur:

Nadere informatie

PRESENTATIE, VRAGEN EN OPMERKINGEN INLOOPAVOND 1 MAART 2016 PROJECT ROODENBURG VERMAATSTRAAT PRESENTATIE

PRESENTATIE, VRAGEN EN OPMERKINGEN INLOOPAVOND 1 MAART 2016 PROJECT ROODENBURG VERMAATSTRAAT PRESENTATIE PRESENTATIE, VRAGEN EN OPMERKINGEN INLOOPAVOND 1 MAART 2016 PROJECT ROODENBURG VERMAATSTRAAT PRESENTATIE 1 2 3 4 5 6 7 VRAGEN EN ANTWOORDEN Naar aanleiding van de presentatie is er een mogelijkheid voor

Nadere informatie

Omgevingsvergunning Larixstraat 50. Zienswijzennota

Omgevingsvergunning Larixstraat 50. Zienswijzennota Omgevingsvergunning Larixstraat 50 Zienswijzennota Zienswijzennota Omgevingsvergunning Larixstraat 50 (Doc.nr. #5238116 v2) 2 INHOUD 1. INLEIDING 4 1.1. Status zienswijzennota 4 1.2. Procedure omgevingsvergunning

Nadere informatie

Aanvraaggegevens. Ingediende aanvraag/melding. Aanvraagnummer 1966077. Aanvraagnaam Realisatie 2 woningen Westeind 45. Ingediend op 14-09-2015

Aanvraaggegevens. Ingediende aanvraag/melding. Aanvraagnummer 1966077. Aanvraagnaam Realisatie 2 woningen Westeind 45. Ingediend op 14-09-2015 Gegevens bevoegd gezag Referentienummer Datum ontvangst Formulierversie Aanvraaggegevens Ingediende aanvraag/melding Aanvraagnummer 1966077 Aanvraagnaam Realisatie 2 woningen Westeind 45 Uw referentiecode

Nadere informatie

Besluit hogere waarden Wet geluidhinder omgevingsvergunning stationslocatie Lelylaan

Besluit hogere waarden Wet geluidhinder omgevingsvergunning stationslocatie Lelylaan Besluit hogere waarden Wet geluidhinder omgevingsvergunning stationslocatie Lelylaan Colofon Opdrachtgever Gemeente Amsterdam Opdrachtnemer, team Nieuw-West Datum 6 oktober 2015 Planstatus vaststelling

Nadere informatie

Grondverwerving; een introductie

Grondverwerving; een introductie Grondverwerving; een introductie Inleiding De provincie Zuid-Holland heeft als taak het provinciaal- /rijksbeleid uit te voeren. Zij doet er alles aan om dit goed en zorgvuldig te doen. Soms is het nodig

Nadere informatie

VOORSTEL AAN DE GEMEENTERAAD

VOORSTEL AAN DE GEMEENTERAAD VOORSTEL AAN DE GEMEENTERAAD Onderwerp: Registratienummer: 00533567 Op voorstel B&W d.d.: 23 december 2014 Datum vergadering: 10 maart 2015 Portefeuillehouder: Helm Verhees Rol gemeenteraad: Verklaring

Nadere informatie

Pagina 1 van 6 Versie Nr. 1 Registratienr.: Z/14/005105/9510. Afdeling: Beleid Ruimte Leiderdorp, 25 augustus 2014 Onderwerp: herontwikkeling

Pagina 1 van 6 Versie Nr. 1 Registratienr.: Z/14/005105/9510. Afdeling: Beleid Ruimte Leiderdorp, 25 augustus 2014 Onderwerp: herontwikkeling Pagina 1 van 6 Versie Nr. 1 Afdeling: Beleid Ruimte Leiderdorp, 25 augustus 2014 Onderwerp: herontwikkeling Aan de raad. Hoogmadeseweg 60A Besluit categorie vvgb 09-2014 Beslispunten *Z001D11AA5 5* 1.

Nadere informatie

REACTIENOTA ZIENSWIJZEN BESTEMMINGSPLAN ANDEREN DORP, NIJEND 18 (ZAAGWERKZAAMHEDEN)

REACTIENOTA ZIENSWIJZEN BESTEMMINGSPLAN ANDEREN DORP, NIJEND 18 (ZAAGWERKZAAMHEDEN) REACTIENOTA ZIENSWIJZEN BESTEMMINGSPLAN ANDEREN DORP, NIJEND 18 (ZAAGWERKZAAMHEDEN) 1 Algemeen In deze notitie wordt een reactie gegeven op de ingediende zienswijzen op het ontwerpbestemmingsplan Anderen

Nadere informatie

Ben jij klaar voor Sprokkelenburg?

Ben jij klaar voor Sprokkelenburg? Ben jij klaar voor Sprokkelenburg? 1 Inhoud 3 Waarom bouwen op Sprokkelenburg? 4 Ligging van Sprokkelenburg 6 Het plan Sprokkelenburg 8 Kies uw kavel 8 Zelf bouwen op Sprokkelenburg 9 Stappenplan 11 Kavelpaspoort

Nadere informatie

Nota van zienswijzen. Bestemmingsplan Walbreukergraaf Egelbroek

Nota van zienswijzen. Bestemmingsplan Walbreukergraaf Egelbroek Nota van zienswijzen Bestemmingsplan Walbreukergraaf Egelbroek Inleiding Het ontwerpbestemmingsplan Walbreukergraaf Egelbroek heeft vanaf 31 augustus 2011 gedurende zes weken tot en met 11 oktober 2011

Nadere informatie

Gemeente Emmen 26 januari 2015

Gemeente Emmen 26 januari 2015 Eindrapportage Locatieonderzoek nieuw zwembad Gemeente Emmen 26 januari 2015 Hakgriend 18 / 3371 KA Hardinxveld-Giessendam / T. 0184 616544 / www.synarchis.nl / info@synarchis.nl Inhoudsopgave pagina:

Nadere informatie

Verslag tweede overleg Klankbordgroep Amberdreef 23 februari 2011

Verslag tweede overleg Klankbordgroep Amberdreef 23 februari 2011 Verslag tweede overleg Klankbordgroep Amberdreef 23 februari 2011 (uit oogpunt van privacy zijn alle persoonlijke gegevens zwart gemaakt) Opening en voorstelronde De vergadering wordt geopend. Angélique

Nadere informatie

9,65 x 15,8 mm. Sluisweg. 4,9 x 5,25 mm. verslag 2015-01-27

9,65 x 15,8 mm. Sluisweg. 4,9 x 5,25 mm. verslag 2015-01-27 9,65 x 15,8 mm Sluisweg 4,9 x 5,25 mm verslag 2015-01-27 Verslag van de bijeenkomst met de bewoners van de Sluisweg op dinsdag 27 januari 2015 om 19.30 uur in het EMS gebouw aan de Sluisweg 67 E. Aanwezigen:

Nadere informatie

voorstel Informatienota voor de raad Onderwerp Locatiekeuze COA Versienummer V1.

voorstel Informatienota voor de raad Onderwerp Locatiekeuze COA Versienummer V1. Informatienota voor de raad Onderwerp Locatiekeuze COA Versienummer V1. Portefeuillehouder HJ. Meijer Informant H.A.F. Nijmeijer Eenheid/Afdeling Ontwikkeling/OW Telefoon 038 498 5109 Email H.Nijmeijer@zwolle.nl

Nadere informatie

Nota van zienswijzen en ambtshalve aanpassingen bestemmingsplan Servicebioscoop.

Nota van zienswijzen en ambtshalve aanpassingen bestemmingsplan Servicebioscoop. Nota van zienswijzen en ambtshalve aanpassingen bestemmingsplan Servicebioscoop. Februari 2015 1. Inleiding Het ontwerpbestemmingsplan Servicebioscoop is op 17 december 2014 bekend gemaakt. In de bekendmaking

Nadere informatie

ontwerp bestemmingsplan Leusden-Zuid - Herontwikkelingen

ontwerp bestemmingsplan Leusden-Zuid - Herontwikkelingen Nota Zienswijzen en ambtshalve wijzigingen ontwerp bestemmingsplan Leusden-Zuid - Herontwikkelingen Mei 2013 Inleiding In het kader van de wettelijke procedure heeft het ontwerp bestemmingsplan Leusden-Zuid

Nadere informatie

RUIMTELIJKE ONDERBOUWING T.B.V. HET PLAATSEN VAN (MODEL) TUINHUISJES AAN DE NIEUWE RIJKSWEG 25 TE S-HEER HENDRIKSKINDEREN

RUIMTELIJKE ONDERBOUWING T.B.V. HET PLAATSEN VAN (MODEL) TUINHUISJES AAN DE NIEUWE RIJKSWEG 25 TE S-HEER HENDRIKSKINDEREN RUIMTELIJKE ONDERBOUWING T.B.V. HET PLAATSEN VAN (MODEL) TUINHUISJES AAN DE NIEUWE RIJKSWEG 25 TE S-HEER HENDRIKSKINDEREN Versie 2, d.d. 18 augustus 2011 Afdeling Stadsontwikkeling M. Jonker Inhoud 1.

Nadere informatie

Startnotitie Herstructurering woningen Rijsoord Versie 1.1 Datum 21 mei 2014

Startnotitie Herstructurering woningen Rijsoord Versie 1.1 Datum 21 mei 2014 Startnotitie Herstructurering woningen Rijsoord Versie 1.1 Datum 21 mei 2014 Openbaar wat willen we bereiken? (doel) Het doel voor de gemeente is om, in samenwerking met Woonvisie, de (ruimtelijke) kaders

Nadere informatie

Het verlenen van de omgevingsvergunning Turfmarkt. Geachte heer [Geanonimiseerd],

Het verlenen van de omgevingsvergunning Turfmarkt. Geachte heer [Geanonimiseerd], Retouradres Postbus 12600, 2500 DJ Den Haag Uw brief van Datum 22 februari 2017 Contactpersoon Telefoonnummer E-mailadres Aantal bijlagen - Onderwerp Het verlenen van de omgevingsvergunning Turfmarkt Geachte

Nadere informatie

Foolen & Reijs Vastgoed BV

Foolen & Reijs Vastgoed BV Verslag informatiebijeenkomst Philips Lighting / Emmapark Datum: donderdag 9 april 2015 Locatie: LAC, Mathildelaan Opening Programmamanager Jos Roijmans opent de avond met een korte schets van het geleidelijk

Nadere informatie

S I N T P A N C R A S I K O S S E N L A N D T W E E U N I E K G E L E G E N B O U W K A V E L S

S I N T P A N C R A S I K O S S E N L A N D T W E E U N I E K G E L E G E N B O U W K A V E L S C A S T R I C U M B E V E R W I J K E R S T R A A T W E G S I N T P A N C R A S I K O S S E N L A N D T W E E U N I E K G E L E G E N B O U W K A V E L S EEN EIGEN WONING BOUWEN EEN DROOM DIE UITKOMT...

Nadere informatie

Nota zienswijzen. Bestemmingsplan Park Beelland te Heesch

Nota zienswijzen. Bestemmingsplan Park Beelland te Heesch Nota zienswijzen Bestemmingsplan Park Beelland te Heesch Nota zienswijzen Ontwerp bestemmingsplan Park Beelland te Heesch Voorliggende Nota zienswijzen heeft betrekking op de ontwerp bestemmingsplan Park

Nadere informatie

Bij de verdere uitwerking zal aandacht worden besteed aan de gevels voor zorgvuldige inpassing van het parkeren in het plan en de omgeving.

Bij de verdere uitwerking zal aandacht worden besteed aan de gevels voor zorgvuldige inpassing van het parkeren in het plan en de omgeving. Hieronder treft u een serie vragen aan welke gesteld zijn door de bezoekers van de inloopavond project Zalmhaven - 11 februari 2015. De beantwoording van deze vragen valt onder de verantwoording van Zalmhaven

Nadere informatie

Op onderstaande luchtfoto is de locatie aangeduid met een rode omcirkeling.

Op onderstaande luchtfoto is de locatie aangeduid met een rode omcirkeling. Raadsvoorstel no. R2015.0011 Agendapunt no. 13 Onderwerp Verklaring van geen bedenkingen Stierop 3 Uitgeest, 14 april 2015 Aan de gemeenteraad Aanleiding Op 2 juli 2014 is er een aanvraag omgevingsvergunning

Nadere informatie

Zaaknummer: 1395048 Agendanummer: Datum raadsvergadering: 11-05-2015 De Gemeenteraad Verzenddatum: Voorbereidingskrediet Jeugdspeelpark

Zaaknummer: 1395048 Agendanummer: Datum raadsvergadering: 11-05-2015 De Gemeenteraad Verzenddatum: Voorbereidingskrediet Jeugdspeelpark Zaaknummer: 1395048 Agendanummer: Datum raadsvergadering: 11-05-2015 Aan: De Gemeenteraad Verzenddatum: Betreft: Voorbereidingskrediet Jeugdspeelpark Inleiding In het kader van het coalitieprogramma van

Nadere informatie

Welkom op de 2e Informatieavond voor omwonenden Brittenstein

Welkom op de 2e Informatieavond voor omwonenden Brittenstein Welkom op de 2e Informatieavond voor omwonenden Brittenstein Terugblik Samenvatting van uw aandachtspunten - Communicatie (nieuwsbrief, infoavond, mails, website) - Klankbordgroep - Informatie over fasering

Nadere informatie

Ondernemen op bedrijventerrein Lagekant

Ondernemen op bedrijventerrein Lagekant Ondernemen op bedrijventerrein Lagekant Almere biedt ondernemers met ambitie in het centrum van Nederland alle ruimte zich te vestigen, te pionieren en te groeien. Ondernemen in Almere betekent ondernemen

Nadere informatie

INFORMATIE MEMORANDUM KLAASJE ZEVENSTER

INFORMATIE MEMORANDUM KLAASJE ZEVENSTER INFORMATIE MEMORANDUM KLAASJE ZEVENSTER Algemene toelichting Stichting Brentano Amstelveen (SBA) is gespecialiseerd in wonen, zorg en dienstverlening aan ouderen in Amstelveen. SBA is al 40 jaar actief

Nadere informatie

Ontwerp-omgevingsvergunning Eekhoornstraat 11 te Donderen

Ontwerp-omgevingsvergunning Eekhoornstraat 11 te Donderen Ontwerp-omgevingsvergunning Eekhoornstraat 11 te Donderen Burgemeester en wethouders van Tynaarlo zijn voornemens een omgevingsvergunning te verlenen voor het oprichten van een woning op het perceel Eekhoornstraat

Nadere informatie

*Z00B9741EA3* Advies B en W (openbaar) 1500 Afdeling ROVM. Conform besloten B en W d.d. 6 november Algemene Zaken

*Z00B9741EA3* Advies B en W (openbaar) 1500 Afdeling ROVM. Conform besloten B en W d.d. 6 november Algemene Zaken Advies B en W (openbaar) 1500 Afdeling ROVM zaaknummer Z-12-02915 registratienummer ADV-12-01088 opsteller advies mevrouw M.J.M. van Tilburg doorkiesnummer 010-5931815 directielid datum advies 7 september

Nadere informatie

SAMENWERKINGSOVEREENKOMST. tussen. De Gemeente Haarlemmermeer. het consortium van huisartsen. ten behoeve van de realisering van een

SAMENWERKINGSOVEREENKOMST. tussen. De Gemeente Haarlemmermeer. het consortium van huisartsen. ten behoeve van de realisering van een concept 15-06-2004 SAMENWERKINGSOVEREENKOMST tussen De Gemeente Haarlemmermeer en het consortium van huisartsen ten behoeve van de realisering van een multidisciplinair gezondheidscentrum Bijlagen: 1.

Nadere informatie

Omgevingsvergunning. De omgevingsvergunning wordt verleend onder de bepaling dat de hieronder genoemde stukken deel uitmaken van de vergunning:

Omgevingsvergunning. De omgevingsvergunning wordt verleend onder de bepaling dat de hieronder genoemde stukken deel uitmaken van de vergunning: inn i in MI ii mm ii ii OOG O O Omgevingsvergunning Burgemeester en wethouders hebben op 29 juli 2013 een aanvraag om een omgevingsvergunning ontvangen voor het bouwen van een woning met bijgebouw. De

Nadere informatie

Ontwikkelingsbedrijf Gemeente Utrecht H.. ' '.. I .',, ...I ..'

Ontwikkelingsbedrijf Gemeente Utrecht H.. ' '.. I .',, ...I ..' ..' H.. ' '.. %.',,...... Ontwikkelingsbedrijf Gemeente Utrecht d Erfpacht is het recht op het 'vol genot. iet onroerend goed van iemand anders. Voor dat recht moet de erfpachter een vergoeding betalen

Nadere informatie

Haalbaarheidsstudie AH

Haalbaarheidsstudie AH Januari 2016 Nieuwsbrief Bruisend Dorpshart Heeze Raadsbesluit 9 mei 2016 over haalbaarheid locatie naast het gemeentehuis Haalbaarheidsstudie AH Start Centrumvisie 3 december 2013 Opstellen Centrumvisie

Nadere informatie

TITEL Verklaring van geen bedenkingen voor gedeeltelijke sloop en verbouwing tot woning op het perceel Westerstraat 92.

TITEL Verklaring van geen bedenkingen voor gedeeltelijke sloop en verbouwing tot woning op het perceel Westerstraat 92. Gemeente Amersfoort RAADSVOORSTEL Van : Burgemeester en Wethouders Reg.nr. : 4356845 Aan : Gemeenteraad Datum : 26 maart 2013 Portefeuillehouder : Wethouder P. van den Berg Agendapunt : B&W-vergadering

Nadere informatie

Nota van Beantwoording Ontvangen zienswijzen en beantwoording zienswijzen op

Nota van Beantwoording Ontvangen zienswijzen en beantwoording zienswijzen op Nota van Beantwoording Ontvangen zienswijzen en beantwoording zienswijzen op Omgevingsvergunning in afwijking van het bestemmingsplan Aalsmeer-Dorp 2005, Helling 49 (uitgebreide procedure) en een besluit

Nadere informatie

Recept voor stedelijk wonen in het A-kwartier in Groningen

Recept voor stedelijk wonen in het A-kwartier in Groningen Recept voor stedelijk wonen in het A-kwartier in Groningen Presentatie Informele bijeenkomst toekomst A-kwartier 30 april 2015 dia 1 foto Bert Kaufmann Programma vanavond Vanavond is de tweede bijeenkomst

Nadere informatie

Zienswijzennotitie ontwerp-bestemmingsplan Buitengebied Hof van Twente, wijziging Hagmolenweg 19 Bentelo. Gemeente Hof van Twente.

Zienswijzennotitie ontwerp-bestemmingsplan Buitengebied Hof van Twente, wijziging Hagmolenweg 19 Bentelo. Gemeente Hof van Twente. 1 Zienswijzennotitie ontwerp-bestemmingsplan Buitengebied Hof van Twente, wijziging Hagmolenweg 19 Bentelo. Gemeente Hof van Twente. 2 B&W besluit 16 april 2013 Zienswijzennotitie ontwerp-bestemmingsplan

Nadere informatie

VRAGEN OVER DE LOCATIES

VRAGEN OVER DE LOCATIES Veel gestelde vragen over komst tijdelijke woningen Heesch en Nistelrode Versie 18 oktober 2016 N.B. De antwoorden op deze veel gestelde vragen houden wij zo actueel mogelijk. Kijk daarom voor de meest

Nadere informatie

Voortgangsrapportage gemeentelijke huisvesting

Voortgangsrapportage gemeentelijke huisvesting Voortgangsrapportage gemeentelijke huisvesting Registratienummer: : 2013011476 Opdrachtgever: : Tames Kokke/Ton van der Wees Opdrachtnemer(s) : Wim van der Vliet Budgetnummer : 000210013 Datum : 4 april

Nadere informatie

RUIMTELIJKE ONDERBOUWING T.B.V. HET BOUWEN VAN EEN LOODS AAN DE WESTHOFSEZANDWEG 9 TE S- HEER ARENDSKERKE

RUIMTELIJKE ONDERBOUWING T.B.V. HET BOUWEN VAN EEN LOODS AAN DE WESTHOFSEZANDWEG 9 TE S- HEER ARENDSKERKE RUIMTELIJKE ONDERBOUWING T.B.V. HET BOUWEN VAN EEN LOODS AAN DE WESTHOFSEZANDWEG 9 TE S- HEER ARENDSKERKE Versie 2, d.d. 6 oktober 2011 Afdeling Stadsontwikkeling M. Jonker 1 Inhoud Hoofdstuk 1. Inleiding

Nadere informatie

Vrij en groen wonen. in landelijk Echt-Susteren. Bouwkavels

Vrij en groen wonen. in landelijk Echt-Susteren. Bouwkavels Vrij en groen wonen in landelijk Echt-Susteren Bouwkavels Welkom Op een van de mooiste plekken van Midden-Limburg, gelegen in het dorp, groeit een prachtige nieuwe woonwijk. Tussen het groen ontstaat Bocage

Nadere informatie

Verslag. Gebiedsschouw De Slinger

Verslag. Gebiedsschouw De Slinger Verslag Gebiedsschouw De Slinger Dat um /tij d Pl aats Re ferentie Projec tnum mer 90934 16 januari 2010/10.00 uur-12.30 uur Houten kmu/nkl/v/09.295 Aanleiding van de wijkschouw: De heer Mulder heet als

Nadere informatie

UW DROOMWONING IN TIEN STAPPEN. Waar woonwensen werkelijkheid worden

UW DROOMWONING IN TIEN STAPPEN. Waar woonwensen werkelijkheid worden UW DROOMWONING IN TIEN STAPPEN Waar woonwensen werkelijkheid worden 1 2 DROOMPLEK GEVONDEN? OF ZOEKT U NOG? HOE WORDT UW DROOMWONING WERKELIJKHEID? Iedereen heeft dromen. Zeker als het om wonen gaat. Maar

Nadere informatie

Agenda van vanavond 24 november 2014. 1) Verslag van gebeurtenissen tot nu toe. 2) Bezwaren buurtbewoners/stichting/werkgroep

Agenda van vanavond 24 november 2014. 1) Verslag van gebeurtenissen tot nu toe. 2) Bezwaren buurtbewoners/stichting/werkgroep Agenda van vanavond 24 november 2014 1) Verslag van gebeurtenissen tot nu toe 2) Bezwaren buurtbewoners/stichting/werkgroep 3) Actuele stand van zaken op 24 november 2014 4) Wijziging bestemmingsplan 5)

Nadere informatie

ZOETERMEER Rokkeveenseweg 182 RUIMTELIJKE ONDERBOUWING

ZOETERMEER Rokkeveenseweg 182 RUIMTELIJKE ONDERBOUWING ZOETERMEER Rokkeveenseweg 182 RUIMTELIJKE ONDERBOUWING RBOI - Rotterdam bv Delftseplein 27b Postbus 150 3000 AD Rotterdam telefoon (010) 201 85 55 E-mail: info@rboi.nl Zoetermeer Rokkeveenseweg 182 RUIMTELIJKE

Nadere informatie