Studenten gezocht voor praktijkgericht onderzoek naar cultuuronderwijs!

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Studenten gezocht voor praktijkgericht onderzoek naar cultuuronderwijs!"

Transcriptie

1 Studenten gezocht voor praktijkgericht onderzoek naar cultuuronderwijs! Onderzoekskader: Kek! In 2013 is Keunstwurk in samenwerking met de provincie, de gemeente Leeuwarden, het onderwijs en de culturele instellingen in Fryslân gestart met het vierjarig activiteitenprogramma Kultueredukaasje mei Kwaliteit, Kek!. Dit project vindt plaats in het kader van de landelijke stimuleringsregeling Cultuureducatie met Kwaliteit. Het project in Fryslân kent twee invalshoeken. Ten eerste wordt op provinciaal niveau ingezet op deskundigheidsbevordering, middels scholing, een website en drie inspiratieprojecten. Daarnaast bestaat het project uit 10 regioplannen. In deze regioplannen staan twee hoofddoelen centraal; het versterken van het curriculum en lokale samenwerking tussen onderwijs en de cultuursector. Voor meer informatie over Kek! kunt u terecht op de website: Onderzoek binnen Kek! Kek! wordt op verschillende manieren gevolgd met onderzoek. Gedurende de looptijd van het programma wordt drie keer op provinciaal niveau een monitor uitgevoerd, bestaande uit een webbased vragenlijst, gericht op de kwaliteit van cultuureducatie op de basisscholen in Friesland. Naast deze monitor wordt meer verdiepend onderzoek gedaan naar specifieke onderdelen van Kek!. Bij dit verdiepende onderzoek spelen de participanten zelf een belangrijke rol bij de opzet en de uitvoering van het onderzoek en is het de bedoeling dat de onderzoeksgegevens gebruikt worden voor het verder vormgeven van het (deel)programma. Bij dit verdiepende onderzoek biedt Kek! studenten van verschillende opleidingen de mogelijkheid praktijkgericht onderzoek te doen naar thema s op het gebied van cultuureducatie in het basisonderwijs die relevant zijn voor het project en de participanten. Er zijn ook mogelijkheden om het praktijkgerichte onderzoek te koppelen aan een stage bij één van de participanten binnen Kek!

2 Werkwijze praktijkgericht onderzoek door studenten 1. Studenten oriënteren zich op onderzoeksmogelijkheden Kek! De studenten lezen de informatie over onderwerpen en voorbeelden van onderzoeksvragen die spelen binnen Kek! en bepalen op basis hiervan of ze onderzoek willen doen binnen Kek! Studenten die onderzoek willen doen binnen Kek! kunnen zich melden bij één van de leden van de Kek! onderzoeksgroep: Lummie Fokkema (projectleider Keunstwurk, Hennie Brandsma (lector NHL, of Bernadet de Jager (adviseur onderzoek Cedin, 2. Individuele matching: Elke student die belangstelling heeft voor onderzoek binnen Kek! bespreekt onderzoeksmogelijkheden en de eigen ambities met een vertegenwoordiger van de Kek! Onderzoeksgroep.Wanneer de student een onderzoeksthema heeft gekozen, zorgt Keunstwurk voor introductie bij participant (praktijkpartij) bij wie het onderzoek uitgevoerd zou kunnen worden. 3. Uitvoering onderzoek: De student maakt een onderzoeksplan in overleg met de praktijkpartij. Het plan wordt kwalitatief beoordeeld door de opleiding en toegestuurd aan de Kek! onderzoeksgroep.de uitvoering van het onderzoek wordt begeleid door de praktijkpartij. Kwalitatief wordt het onderzoek begeleid door de opleiding, de opleiding bepaalt ook het eindoordeel over het onderzoeksverslag. 4. Presentatie rapport: Elke student die onderzoek doet binnen Kek! presenteert de onderzoeksuitkomsten bij de praktijkpartij en op een symposium waar alle participanten vertegenwoordigd zijn. Meer informatie De activiteiten binnen Kek! en voorbeelden van mogelijke onderzoeksvragen zijn bijgesloten bij deze oproep. Ook is een artikel voor de Nieuwsbrief van het Fonds voor Cultuurparticipatie bijgevoegd. Hierin wordt het KEK project en de werkwijze Living Lab besproken.

3 ENKELE MOGELIJKE ONDERZOEKSPROJECTEN

4 Naam project Wy Sjonge Discipline Muziek, zingen Doelstelling Professionalisering van docenten Aan het eind van het project zijn 100 leerkrachten geschoold. Dit betekent dat deze leerkrachten: minstens 2 keer per week zingen met hun klas een breed liedrepertoire hebben zichzelf 1 keer per jaar bijscholen op het gebied van zingen minstens 1 keer per jaar met hun klas buiten de klas zingen vooral plezier hebben en uitstralen bij het zingen Dit betekent dat op de scholen van deelnemende leerkrachten: zingen in de klas school breed gedragen wordt 10% van de deelnemende scholen een leerlijn voor muziek (zingen) heeft aangelegd voor de komende jaren Activiteiten Onderwijskoor, coaching op school, teamworkshops, inspiratiebijeenkomsten, afsluitingen op de school Onderzoeksvragen - Wat is het bereik van het project? o Hoeveel leerkrachten nemen deel? o Hoeveel scholen nemen deel? - Wat is de waardering van de leerkrachten voor de professionaliseringsactiviteiten? - Welke veranderingen vinden plaats bij de leerkracht tijdens de activiteiten van Wy Sjonge? - Welke veranderingen vinden op schoolniveau plaats ten aanzien van zang/muziekonderwijs? - Hoe waarderen de leerlingen de zang/muzieklessen van de leerkrachten die hebben deelgenomen?

5 TITEL: De Tekenskoalle Discipline Tekenen, deskundigheidsbevordering Activiteiten De Tekenskoalle is een inspiratieproject voor leerkrachten van het primair onderwijs in Friesland die hun tekenvaardigheid (verder) willen ontwikkelen. Gedurende een schooljaar doen ze mee aan inspiratiemiddagen, tekenworkshops en ze krijgen (individuele) coaching op school. Belangrijk is dat leerkrachten vanuit hun eigen (hervonden) plezier in tekenen in staat zijn leerlingen te enthousiasmeren. Doelen van de Tekenskoalle IK KAN TEKENEN!! Tekenskoalle geeft Friesland tekenkracht A. Leerlingen zijn visueel geletterd en hebben handvatten om te verbeelden en kritisch te kijken. Visuele geletterdheid geeft handvatten om de wereld te zien en te begrijpen en vorm te geven. Het potlood is het instrument. B. Leerkrachten hebben instrumenten om met kinderen te verbeelden en kritisch te kijken. Leerkrachten durven leerlingen te begeleiden in verbeeldingsprocessen. Tekenen is ingebed in het curriculum en een vanzelfsprekend onderdeel van elke schooldag, zowel voor leerlingen als leerkrachten. Leerkrachten zijn in staat keuzes te maken wat uit hun culturele omgeving (musea, ateliers, overige culturele aanbieders) betekenisvol ingezet kan worden om hun onderwijs vorm te geven. Onderzoeksvragen van de Tekenskoalle: We willen nader (laten) onderzoeken in welke mate onze doelstellingen zijn bereikt. In volgorde van belangrijkheid: 1. In hoeverre draagt De Tekenskoalle bij aan de groei van de leerlingen op de volgende onderdelen (in hoeverre is het zelfbewustzijn van leerlingen op het gebied van tekenen toegenomen?):

6 -plezier en zelfvertrouwen in het tekenen -tekenvaardigheid -mogelijkheden om te verbeelden 2. In hoeverre is het zelfbewustzijn van de leerkrachten op het gebied van tekenen toegenomen? Deelvragen: -hoe vaak geven ze tekenles? -wat doen ze ermee in de klas? -hoe verbinden ze tekenen aan de zaakvakken? -gebruiken ze een doorgaande leerlijn? -hoe omschrijven ze zelf het belang en de bruikbaarheid van tekenen? 3. In hoeverre is tekenen een gestructureerd onderdeel geworden van het schoolcurriculum? En is tekenen opgenomen in het schoolleerplan?

7 Naam project: Friese meren (Regio 7) Discipline: netwerkvorming en afstemming Doelstellingen: Scholen zijn op de hoogte van het cultureel in de regio. Teamleden hebben de deskundigheid ontwikkeld om keuzes te maken die aansluiten bij de behoeftes van de school Scholen die zich willen ontwikkelen tot cultuurscholen krijgen steun van betreffende cultuurpartij(en) en hebben een cultuurbeleidsplan. Culturele aanbieders stemmen hun aanbod op elkaar af en Culturele aanbieders werken samen aan het ontwikkelen van doorlopende leerlijnen en/of multidisciplinaire projecten. Alle leerlingen worden in staat gesteld kennis te maken met een breed scala aan activiteiten op het gebied van kunst, cultuur en erfgoed. Activiteiten: De projectorganisatie (bestaande uit vertegenwoordigers van It Toanhûs, Bibliotheken, Museum Joure, Stichting Kunst&Cultuur Gaasterlân-Sleat) komt regelmatig bijeen om de voortgang van het KEK-project te bespreken. Scholen kunnen gratis kennismaken met voor hen onbekend cultuureducatief aanbod via de aangesloten partnerpartijen (It Toanhûs, Bibliotheken, Museum Joure, Stichting Kunst&Cultuur Gaasterlân-Sleat). Er wordt gewerkt aan een (digitaal) platform waarop scholen inzicht verkrijgen in het beschikbare aanbod in de regio. Scholen worden bezocht en geïnformeerd over de mogelijkheden van de KEKregeling. Cultuurscholen ontvangen ondersteuning op maat bij het Er worden netwerkbijeenkomsten georganiseerd waarbij scholen, aanbieders en andere geïnteresseerden elkaar kunnen ontmoeten, en waar zij informatie ontvangen over de ontwikkelingen in het kader van KEK! in de Friese Meren Mogelijke onderzoeksvragen: 1. Wat is het bereik van het project (kennis van en gebruik van aanbod door scholen, leerkrachten, leerlingen)? 2. Hoe is de afstemming vraag en aanbod georganiseerd (o.a. ontwikkeling keuze-instrument voor scholen) en met welk resultaat? 3. Op welke wijze vindt de netwerkvorming tussen aanbieders plaats en met welk resultaat? 4. Op welke wijze en met welke waardering vindt de begeleiding van Cultuurscholen plaats? 5. In welke mate wordt voldaan aan voorwaarden voor duurzaamheid c.q. de bestendiging van cultuureducatie in de regio?

8 KEK project regio 6 Stellingwerven Naam project: Kiekes: Erfgoededucatie in Stellingwerven Discipline Cultureel erfgoed Doelstellingen: 1. op schoolniveau ontwikkelen van een gestructureerd, door het team gedragen en duurzaam erfgoedbeleid dat herkenbaar is geïntegreerd in het curriculum. 2. Op leerlingniveau: Het versterken van het omgevingsbewustzijn bij leerlingen: de bij het project betrokken leerlingen zijn bewuster geworden van de rijkdom in de eigen omgeving en de mate waarin ze betrokken zijn bij en zich verantwoordelijk voelen voor hun omgeving is toegenomen. Activiteiten Er zijn drie coaches aangewezen vanuit drie culturele instellingen (De Bibliotheek, Kunst en COO en de Stellingwarver Schrieversronte). Deze coaches begeleiden de 10 deelnemende scholen intensief in het concretiseren van de leerlijn erfgoed en het organiseren van inspiratie-projecten. Daarnaast is er een cultuurpanel geformeerd, bestaande uit gespecialiseerde aanbieders uit de regio op het gebied van erfgoed. (fotografen, schrijvers, verhalenvertellers en erfgoedinstellingen zoals Stichting Stellingwarver Schrieversronte, het Vlechtmuseum en Museum Oold Ark Makkinga) Met dit cultuurpanel worden regelmatig (minimaal twee keer per jaar) bijeenkomsten georganiseerd, enerzijds om te brainstormen over mogelijke projecten met erfgoed als uitgangspunt, anderzijds om de expertise van het panel naast de leerlijn van TULE te leggen en zo tot een concrete invulling te komen van de leerlijn. De coaches hebben een adviserende taak naar de scholen toe op het gebied van de concretisering van de leerlijn, maar vormen ook een intermediair tussen de scholen en de aanbieders. De eigen website ( speelt een belangrijke rol bij het krijgen van een overzicht van het aanbod en mogelijke projecten. Onderzoeksvragen Algemene probleemstelling op schoolniveau: 1. In welke mate is er, tijdens de subsidieregeling KEK, binnen de Kiekes scholen een gestructureerd erfgoedbeleid zichtbaar (geworden)? 2. In welke mate is er, na afloop van de subsidieregeling KEK, binnen de Kiekes scholen sprake van een duurzaam erfgoedbeleid? Algemene probleemstelling op leerlingniveau: 3. In welke mate zijn de leerlingen, tijdens de subsidieregeling KEK, binnen de Kiekes scholen meer omgevingsbewust geworden?

9 Project [S]maak mee, samenwerking Smallingerland (regio 5) Thema: ontwikkelen van een doorgaande leerlijn cultuureducatie Doelstellingen Algemene doelstelling: Zoveel mogelijk kinderen in Smallingerland in aanraking te laten komen met kunst en cultuur in een samenhangend cultuur educatief aanbod. Tussentijdse doelen (S)Maak Mee: - Het intensiveren van de samenwerking tussen culturele instelling en scholen in Smallingerland; - Verankering van het traject van (S)Maak Mee in het curriculum van deelnemende scholen; - Vierjaarlijks overleg met cultuurcoördinatoren en kunstinstellingen; - Kunstbeschouwing een vaste plek geven in de cultuur educatieve leerlijn van het basisonderwijs in Smallingerland; - De bestaande activiteiten bijstellen naar aanleiding van evaluaties. Activiteiten Vier instellingen binnen Smallingerland, tw de Bibliotheek, De Meldij, Lawei en Museum Dr8888 ontwikkelen gezamenlijk een aanbod voor alle scholen binnen Smallingerland (ca. 38 basisscholen). Samenwerking met leerkrachten lagere scholen, studenten HBO en gepensioneerde leerkrachten zorgen er voor dat er gekeken wordt naar vraaggericht aanbod creëren. Om dit te bereiken wordt er samenhang gecreëerd tussen de al bestaande cultuur educatieve projecten van de culturele instellingen. De culturele instellingen in Smallingerland leveren een gezamenlijke inspanning om een gebalanceerd en een op de scholen toegesneden cultuureducatie plan neer te leggen. De te maken kwaliteitsslag is gericht op verdieping. Binnen het traject (S)Maak Mee wordt er gestreefd naar samenhang, herkenning en intensivering van cultuur educatieve kennis. (S)Maak Mee gaat ervan uit dat leerlingen ieder jaar in aanraking komen met uitingen van kunst en cultuur in Smallingerland. Bovendien leveren ze nadrukkelijk zelf verschillende bijdragen aan de kunstproducten. Door de samenhang tussen de verschillende producten gaan de leerlingen de verschillende onderdelen herkennen en uiteindelijk in één eindproject toepassen. Dit vergroot de culturele kennis. Onderzoeksvragen: De samenwerking tussen de instelling zorgt voor een programma op kerndoelen en in de doorgaande leerlijn. De vraag van de vier instellingen zou kunnen zijn:

10 In welke mate sluit het aanbod daadwerkelijk aan op de vraag van de scholen? a. de vraag van de leerkrachten b. de vraag van de directies c. In hoeverre past het aanbod binnen de CE visie en curriculum van de school? d. In hoeverre past het aanbod binnen het reeds aanwezige aanbod? e. wat vinden de kinderen er zelf van? f. Wat vinden de ouders van de kinderen er van en zijn zij betrokken? g. Op welke wijze kan het aanbod (nog) beter worden afgestemd op de vraag? Belangrijke vervolgvragen zouden kunnen zijn: 1. Wat hebben de scholen nodig om zelf verantwoording te dragen voor een breed binnen de school gedragen cultuurbeleid? 2. Hoe zorgt de school/directie voor een groot draagvlak binnen het team? 3. Is het nodig om een coördinator te hebben binnen de scholen 4. Is er een reëel cultuureducatief beleidsplan per school? 5. Hoe kan de relatie tussen de scholen en instellingen bestendigd worden? 6. Hoe wordt het cultuuraanbod geïntegreerd en hoe wordt gewerkt aan de continuïteit? Wat kan er gedaan worden om tot betere afstemming te komen? 7. Wat is het effect van het huidige aanbod bij leerlingen? 8. Wat is de mogelijke visie en missie voor de toekomst? 9. Hoe zorg je er voor dat er budget wordt vrijgemaakt binnen de cultuurinstellingen om aanbodvernieuwing door te zetten? Onderzoekmethode: Onderzoek op basis van enquêtes, interviews, observaties, literatuur, algemene statistieken en dialogen.

11 Regio: Opsterland Thema: afstemming vraag en aanbod/ontwikkelen van een doorgaande leerlijn cultuureducatie Doelen: Einddoelstelling Opsterland en Heerenveen: In totaal hebben 40 scholen meegedaan binnen de regeling cultuureducatie met kwaliteit Vraag + aanbod zijn meer verantwoord op elkaar afgestemd. Scholen verwoorden een inhoudelijke argumentatie van de noodzaak van cultuureducatie. Er is een doorgaande lijn gerealiseerd op een gekozen onderdeel tussen 3 bouwen: onder midden bovenbouw specifiek aan de hand van een kunstdiscipline, een thema, een wereld oriënterend onderwerp, een onderdeel van cultureel erfgoed. Het gaat om het ontwikkelen van een culturele loopbaan waarin het kind actief en receptief kennis zal maken met diverse disciplines. De inhoud van het programma komt tot stand in nauwe afstemming tussen de diverse participanten en het onderwijs en past binnen het curriculum van de (individuele) school. Dat kan verbonden worden aan één of meerdere kunstdisciplines, de specifieke lesmethodes,meervoudige intelligentie, een thema, een wereld oriënterend onderwerp, een onderdeel van cultureel erfgoed etc. Disciplines: erfgoed, cultuur breed Activiteiten: Per schooljaar zijn er 4 cultuurblokken voor Heerenveen. In vier jaar tijd komt het kind actief in aanraking met 6 verschillende cultuureducatieve disciplines. Per jaar staan minimaal 2 receptieve blokken ingepland. Er wordt een deskundigheidsplatform samengesteld waarin lokale aanbieders, vertegenwoordigers vanuit het onderwijs en de culturele instellingen zitting zullen nemen Onderzoeksvragen: 1. Kwantitatieve doelen en vragen. In welke mate wordt het op het aantal geplande scholen een CE- activiteit uitgevoerd? 2. Kwalitatieve doelen en vragen. 2.A In hoeverre is de vraag van scholen en het aanbod (van instellingen) op afgestemd? 2.B In welke mate is de kwaliteit van de samenwerking tussen de diverse (culturele) instellingen en het onderwijs en buitenschoolse opvang versterkt?

12 2.C Op welke wijze kan het samenspel tussen kunstvakdocenten, de school, externen tot een structurele voortzetting komen? Doel: Ontwikkelen en versterken van een doorgaande leerlijn cultuureducatie in de scholen 3. In welke mate is er binnen de deelnemende scholen een CE-beleid en een doorgaande leerlijn CE concreet zichtbaar (geworden)? Doel: Deskundigheidsbevordering De samenwerking met de diverse betrokken docenten, instellingen zal op het gebied van deskundigheidsbevordering worden versterkt (door middel van pedagogische en didactische scholing in 4 bijeenkomsten per jaar). 4. In welke mate hebben deze bijeenkomsten bijgedragen aan de deskundigheid van de betrokken leerkrachten? Specifiek project Naam project Carnaval der dieren Disciplines: muziek/zang-drama-dans-muziekkorps-schoolorkest Doelstellingen: -deelname 2 scholen: schoolbreed totaal 150 leerlingen in de leeftijd van 4-12 jaar, -elkaar opzoeken, samenwerken tussen openbaar/bijzonder onderwijs waarbij de kinderen van beide scholen integreren gedurende dit traject, -multi- en interdisciplinaire samenwerking tussen de kunstvakdocenten, -vormgeven aan, uitvoeren van een drietal stappen in het proces: (1) kennismaken met de docenten, disciplines, het verhaal en de muziek van Carnaval der dieren. (2) Specialiseren en verbindingen maken waar mogelijk. (3) Leren presenteren. Korte beschrijving: iedere vrijdagochtend tussen wordt er gewerkt aan Carnaval der dieren, gecomponeerd door Saint Saens. Periode 28 maart-25 juni 2014 met zang/muziek, toneel, dans, korps De Bazuin in Tijnje. De structuur wordt gegeven in 14 onderdelen/dieren. Onderzoeksvragen: nog nader in te vullen

Monitor Kek! Kultueredukaasje mei Kwaliteit Eerste meting, 2013

Monitor Kek! Kultueredukaasje mei Kwaliteit Eerste meting, 2013 Monitor Kek! Kultueredukaasje mei Kwaliteit Eerste meting, 2013 Onderzoeksafdeling Cedin Lianne Bleker Bernadet de Jager In opdracht van Inhoudsopgave Hoofdstuk 1 Inleiding 3 Hoofdstuk 2 Resultaten 5 2.1

Nadere informatie

KEK DE FRIESE MEREN: VINDBAARHEID EN VERBONDENHEID

KEK DE FRIESE MEREN: VINDBAARHEID EN VERBONDENHEID KEK DE FRIESE MEREN: VINDBAARHEID EN VERBONDENHEID Aanleiding: Scholen in de regio hebben geen behoefte aan een verruiming van het aanbod, maar aan het inzichtelijk maken van het aanbod en de keuzemogelijkheden,

Nadere informatie

Beweging die nu te zien is m.b.t. cultuureducatie binnen het primair onderwijs

Beweging die nu te zien is m.b.t. cultuureducatie binnen het primair onderwijs Bijlage 2 Aanvraag Cultuureducatie met Kwaliteit in het Primair Onderwijs 2013 2016 Opgesteld door Cultura in samenwerking met de en besproken met Fonds Cultuurparticipatie. Lokale Situatie en context

Nadere informatie

REGIO S. Overzicht onderzoeksmogelijkheden van het KEK! programma 2014

REGIO S. Overzicht onderzoeksmogelijkheden van het KEK! programma 2014 Overzicht onderzoeksmogelijkheden van het KEK! programma 2014 REGIO S Regio 1 Traject 1 Mijn terugblik Akte2: Ontwikkeling van een persoonlijk Annemarie van der reflexie-instrument van leerlingen Reijden

Nadere informatie

Cultuureducatie in het basisonderwijs

Cultuureducatie in het basisonderwijs Cultuureducatie in het basisonderwijs Gemeente Westland Nulmeting Inleiding Teneinde aan het einde van het programma Cultuureducatie met Kwaliteit (CMK) vast te kunnen stellen wat de bereikte resultaten

Nadere informatie

CULTUUREDUCATIE BOVEN

CULTUUREDUCATIE BOVEN CULTUUREDUCATIE BOVEN KCE ZEEUWS- VLAANDEREN WIE KCE ZEEUWS-VLAANDEREN HET PROGRAMMA Van 13.30 tot 14.15 uur Presentatie Van 14.15 tot 14.30 uur Van 14.30 tot 15.00 uur Koffie en thee in de foyer Dansduet

Nadere informatie

M CCA EXPERTISENETWERK CULTUUREDUCATIE

M CCA EXPERTISENETWERK CULTUUREDUCATIE Keizersgrach T 020-6 info@mocca-amsterdam.nl Factsheet Basispakket, Overgangsregeling Kunstkijkuren en de Cultuurbus Amsterdam Juli 2014 Inhoud Het Basispakket Kunst- en Cultuureducatie 2 MoccaAcademie

Nadere informatie

Cultuureducatie in het PO en SO

Cultuureducatie in het PO en SO Cultuureducatie in het PO en SO 04-10-2015/JD Inhoud Introductie 1. PR8cultuurprogramma 2. Expertisecentrum Kunst en Scholen 3. Cultuureducatie met Kwaliteit 4. Aanvullende educatieve projecten Introductie

Nadere informatie

kultueredukaasje mei kwaliteit programma 2015-2016 Inspiratieprojecten en deskundigheidsbevordering voor leerkrachten

kultueredukaasje mei kwaliteit programma 2015-2016 Inspiratieprojecten en deskundigheidsbevordering voor leerkrachten kultueredukaasje mei kwaliteit programma 2015-2016 Inspiratieprojecten en deskundigheidsbevordering voor leerkrachten 1 Wy Dûnsje KEK! staat voor Kultueredukaasje mei kwaliteit. Dat is de verzamelnaam

Nadere informatie

Basispakket Kunst- en Cultuureducatie

Basispakket Kunst- en Cultuureducatie Basispakket Kunst- en Cultuureducatie Convenant Basispakket Kunst- en Cultuureducatie Het Basispakket Cultuureducatie: Biedt een kader voor het invullen van de landelijke kerndoelen voor cultuur educatie

Nadere informatie

inhoudelijk verslag cultuureducatie in Leeuwarden 2013

inhoudelijk verslag cultuureducatie in Leeuwarden 2013 Verantwoording 2013: inhoudelijk verslag Cultuureducatie voor ieder kind in de gemeente Leeuwarden 1. Inleiding Keunstwurk is penvoerder en coördinator voor de regeling Cultuureducatie met kwaliteit voor

Nadere informatie

Veel gestelde vragen aanvragen Cultuureducatie met Kwaliteit

Veel gestelde vragen aanvragen Cultuureducatie met Kwaliteit Veel gestelde vragen aanvragen Cultuureducatie met Kwaliteit Met deze vragenlijst proberen we antwoord te geven op vragen die er over de regeling Cultuureducatie met Kwaliteit (CmK) en het aanvragen daarvan

Nadere informatie

KWALITEITSCRITERIA FONDS CULTUUREDUCATIE ZWOLLE

KWALITEITSCRITERIA FONDS CULTUUREDUCATIE ZWOLLE KWALITEITSCRITERIA FONDS CULTUUREDUCATIE ZWOLLE Fonds Cultuureducatie Zwolle en kwaliteit cultuuronderwijs De gemeente Zwolle wil dat alle basisschoolleerlingen een stevige culturele basis krijgen. Hiervoor

Nadere informatie

KUNST- EN CULTUUREDUCATIE VOOR HET ONDERWIJS IN OOSTSTELLINGWERF

KUNST- EN CULTUUREDUCATIE VOOR HET ONDERWIJS IN OOSTSTELLINGWERF Uitgewerkt door: Thijs Oud kunst- en cultuurcoördinator Kunst & COO Langezwaag, juni 2011 KUNST- EN CULTUUREDUCATIE VOOR HET ONDERWIJS IN OOSTSTELLINGWERF De opdracht voor Kunst & COO INHOUDSOPGAVE 1.

Nadere informatie

Teamtrainingen & ouderavond

Teamtrainingen & ouderavond Teamtrainingen & ouderavond Een teamtraining is een bijeenkomst van 1,5 tot 2 uur voor een heel schoolteam. Op actieve en enthousiasmerende wijze verdiep je je samen in een onderwerp. Er zijn verschillende

Nadere informatie

Inventarisatieformulier basisonderwijs in West- Friesland

Inventarisatieformulier basisonderwijs in West- Friesland Inventarisatieformulier basisonderwijs in West- Friesland Inventarisatie van de stand van cultuurbeleid in het basisonderwijs van West-Friesland voor het project Cultuleren 2017-2020. Stap 1 van 12 8%

Nadere informatie

Projectplan. Cultuur als middel om onderwijs en omgeving te verbinden Mw. N. Remerie, P. Holland, M. Jakubowski en dhr. C. van Herkhuizen(penvoerder)

Projectplan. Cultuur als middel om onderwijs en omgeving te verbinden Mw. N. Remerie, P. Holland, M. Jakubowski en dhr. C. van Herkhuizen(penvoerder) Projectplan Titel van het project: Naam van de lokale projectleiders: Betrokken partijen binnen het project: Cultuur als middel om onderwijs en omgeving te verbinden Mw. N. Remerie, P. Holland, M. Jakubowski

Nadere informatie

Eerste tussentijdse effectevaluatie

Eerste tussentijdse effectevaluatie Eerste tussentijdse effectevaluatie In Noord-Brabant namen in 2013 en 2014 85 basisscholen en 3 middelbare scholen uit 27 gemeenten deel aan De Cultuur Loper. De Cultuur Loper helpt scholen om vanuit hun

Nadere informatie

Algemene voorwaarden cultuurcoördinator

Algemene voorwaarden cultuurcoördinator 1 Algemene voorwaarden cultuurcoördinator Opleidingsniveau & denkniveau HBO denk- & werkniveau Opleiding; (Master) opleiding Richtlijn uren coördinatie; 40 uur Randvoorwaarden; Open en transparante communicatie

Nadere informatie

Over doorgaande leerlijnen en talentontwikkeling binnen kunst en cultuur Bureau BABEL, 's-hertogenbosch

Over doorgaande leerlijnen en talentontwikkeling binnen kunst en cultuur Bureau BABEL, 's-hertogenbosch Over doorgaande leerlijnen en talentontwikkeling binnen kunst en cultuur Bureau BABEL, 's-hertogenbosch Beschrijving van het arrangement voor talentontwikkeling Bureau Babel is een intermediair tussen

Nadere informatie

kultueredukaasje mei kwaliteit programma 2016-2017 Inspiratieprojecten en deskundigheidsbevordering voor leerkrachten

kultueredukaasje mei kwaliteit programma 2016-2017 Inspiratieprojecten en deskundigheidsbevordering voor leerkrachten kultueredukaasje mei kwaliteit programma 2016-2017 Inspiratieprojecten en deskundigheidsbevordering voor leerkrachten 1 Wy Dûnsje Inspiratiecursus voor leerkrachten uit het primair onderwijs. Ontdek in

Nadere informatie

ONDERWIJS. Vlaardingse Schatten. Cultuurlijn 2015/2016

ONDERWIJS. Vlaardingse Schatten. Cultuurlijn 2015/2016 O ONDERWIJS Vlaardingse Schatten Cultuurlijn 2015/2016 Vlaardingse Schatten Cultuurlijn 2015/2016 Beste mensen, Ik ben verheugd u de Cultuurlijn 2015-2016 aan te mogen bieden. Cultuureducatie is één van

Nadere informatie

EXPERTISECENTRUM CULTUURONDERWIJS. Ada Nieuwendijk RAPPORTAGE CULTUUREDUCATIE AMSTERDAM ZUIDOOST

EXPERTISECENTRUM CULTUURONDERWIJS. Ada Nieuwendijk RAPPORTAGE CULTUUREDUCATIE AMSTERDAM ZUIDOOST Ada Nieuwendijk RAPPORTAGE CULTUUREDUCATIE AMSTERDAM ZUIDOOST November 2016 Inleiding Stadsdeel Zuidoost is uniek. Het hoort bij Amsterdam, maar het is ook een stad apart, waar de inwoners zich zeer betrokken

Nadere informatie

RAADSINFORMATIEBRIEF. TITEL Implementatie Cultuureducatie met Kwaliteit (schooljaar 2013-2014)

RAADSINFORMATIEBRIEF. TITEL Implementatie Cultuureducatie met Kwaliteit (schooljaar 2013-2014) RAADSINFORMATIEBRIEF Van : Burgemeester en Wethouders Reg.nr. : 4426490 Aan : Gemeenteraad Datum : 5 juli 2013 Portefeuillehouder : Wethouder P. van den Berg/ C. van Eijk Programma : 9. Cultureel klimaat

Nadere informatie

Verslag Netwerkbijeenkomst Erfgoedinstellingen

Verslag Netwerkbijeenkomst Erfgoedinstellingen Verslag Netwerkbijeenkomst Erfgoedinstellingen 12 november 2014 Speciaal M voor erfgoedinstellingen CCA in Amsterdam organiseerde de MoccaAcademie op 12 november een netwerkbijeenkomst. In een eerder verstuurde

Nadere informatie

De Muziekimpuls Regeling Professionalisering Cultuuronderwijs. 26 januari 2016

De Muziekimpuls Regeling Professionalisering Cultuuronderwijs. 26 januari 2016 De Muziekimpuls Regeling Professionalisering Cultuuronderwijs 26 januari 2016 Het cultuuronderwijs is in Breda vormgegeven binnen een aantal heldere kaders, waarmee een brede ontwikkeling van het kind

Nadere informatie

Brabantse aanpak Cultuureducatie met Kwaliteit

Brabantse aanpak Cultuureducatie met Kwaliteit Brabantse aanpak Cultuureducatie met Kwaliteit Hoe breng je meer lijn en structuur in je cultuureducatie en hoe werk je gericht aan de persoonlijke (creativiteits)- ontwikkeling van leerlingen? Basisscholen

Nadere informatie

Convenant Cultuur en Primair Onderwijs Haarlem

Convenant Cultuur en Primair Onderwijs Haarlem Bijlage A bij nota Convenant Cultuur en primair onderwijs Haarlem, december 2014 Convenant Cultuur en Primair Onderwijs Haarlem 2014 2022 1. Inleiding Waarom dit convenant: Sinds een aantal jaren maken

Nadere informatie

Cursus Coördinator Cultuureducatie Onderbouw V.O

Cursus Coördinator Cultuureducatie Onderbouw V.O Cursus Coördinator Cultuureducatie Onderbouw V.O. 2012-2013 CultuurlinC, marktplaats cultuureducatie Roosendaal biedt de cursus Coördinator Cultuureducatie Onderbouw Voortgezet Onderwijs aan. Aanleiding

Nadere informatie

Het beleidsplan cultuureducatie

Het beleidsplan cultuureducatie Het beleidsplan cultuureducatie Beleidsplannen voor cultuureducatie kunnen variëren van 1 A4 tot een compleet beleidsplan. Belangrijk hierbij is dat het cultuureducatiebeleid onderdeel is van het schoolplan.

Nadere informatie

Kleine Gartmanplantsoen 21 1017 RP Amsterdam T 020 620 9567 info@mocca-amsterdam.nl www.mocca-amsterdam.nl. Stappenplan cultuureducatiebeleid

Kleine Gartmanplantsoen 21 1017 RP Amsterdam T 020 620 9567 info@mocca-amsterdam.nl www.mocca-amsterdam.nl. Stappenplan cultuureducatiebeleid Kleine Gartmanplantsoen 21 1017 RP Amsterdam T 020 620 9567 info@mocca-amsterdam.nl www.mocca-amsterdam.nl Stappenplan cultuureducatiebeleid Inleiding Dit stappenplan is een handreiking om te komen tot

Nadere informatie

Cultuureducatie, geen vak apart

Cultuureducatie, geen vak apart Cultuureducatie, geen vak apart Uitvoeringsplan Theo Thijssen Inleiding Op Educatief Centrum Theo Thijssen wordt gewerkt aan een ononderbroken ontwikkeling van kinderen van 0-13 jaar. Het ondernemend leren

Nadere informatie

Oktober 2016 Bureau ART Peter van der Zant

Oktober 2016 Bureau ART Peter van der Zant Oktober 2016 Bureau ART Peter van der Zant Cultuuronderwijs in stadsdeel Centrum Eindrapportage in opdracht van Cultuurschakel Den Haag, over de ontwikkeling van cultuuronderwijs bij de scholen voor primair

Nadere informatie

Alvast hartelijk dank voor het invullen! De teams van Kunststation C, IVAK de Cultuurfabriek, Cultuur Educatie Stad en Museumhuis Groningen

Alvast hartelijk dank voor het invullen! De teams van Kunststation C, IVAK de Cultuurfabriek, Cultuur Educatie Stad en Museumhuis Groningen Wij verzoeken u vriendelijk de volgende vragen over cultuureducatie op uw school te beantwoorden. Uw antwoorden zijn voor ons van groot belang om de ondersteuning van cultuureducatie op de scholen de komende

Nadere informatie

TAKEN EN COMPETENTIES CULTUURCOÖRDINATOR

TAKEN EN COMPETENTIES CULTUURCOÖRDINATOR TAKEN EN COMPETENTIES CULTUURCOÖRDINATOR Cultuurbeleid en cultuurbeleidsplan Uren Wie doet wat Hier ben ik goed in - een overzicht hebben van het cultuurbeleid van de overheden: ministerie, gemeente etc.

Nadere informatie

De Blauwe Schuit Onderwijs, gemaakt als onderdeel van het project Cultuleren.

De Blauwe Schuit Onderwijs, gemaakt als onderdeel van het project Cultuleren. Welkom bij CULTUURspoor, een instrument om in 5 stappen cultuurbeleid te maken. De uitkomst van deze handleiding leidt tot een kader waarmee je als school keuzes maakt uit het culturele aanbod. Zo heb

Nadere informatie

Werkwijze Cultuurtraject Rotterdam

Werkwijze Cultuurtraject Rotterdam zinleiding Tijdens de bijeenkomst op 3 december 2012 presenteert het KCR de nieuwe werkwijze voor het Cultuurtraject Rotterdam aan de Rotterdamse culturele instellingen. In dit document vindt u een beknopte

Nadere informatie

April Plan cultuureducatie schooljaar

April Plan cultuureducatie schooljaar April 2015 Plan cultuureducatie schooljaar 2015-2016 Gemeente Heusden, april 2015 Inleiding Beste schoolleiders en ICC-ers, Naar aanleiding van het Trefpunt Café d.d. 16-04-2015 willen wij graag een aantal

Nadere informatie

Kunstgebouw Beleidsplan

Kunstgebouw Beleidsplan Kunstgebouw Beleidsplan 2017-2020 Kunstgebouw Broekmolenweg 20 2289 BE Rijswijk www.kunstgebouw.nl Beleidsplan 2017-2020 ZICHTBAAR MAKEN WAT ER IS, STIMULEREN WAT ER KAN ZIJN Inleiding Kunstgebouw is expert

Nadere informatie

Het kader voor de evaluatie van de regeling Cultuureducatie met Kwaliteit

Het kader voor de evaluatie van de regeling Cultuureducatie met Kwaliteit Het kader voor de evaluatie van de regeling Cultuureducatie met Kwaliteit 1. Aanleiding voor het evaluatiekader Zoals overeengekomen in de bestuurlijke afspraak die ten grondslag ligt aan de regeling Cultuureducatie

Nadere informatie

Cultuureducatie in Amsterdam. Ada Nieuwendijk. SCHOLINGSAANBOD 2014-2015 Onderwijs

Cultuureducatie in Amsterdam. Ada Nieuwendijk. SCHOLINGSAANBOD 2014-2015 Onderwijs Cultuureducatie in Amsterdam. Ada Nieuwendijk SCHOLINGSAANBOD 2014-2015 Onderwijs Inleiding De MoccaAcademie biedt iedereen die werkzaam is in cultuureducatie in Amsterdam de mogelijkheden om zich verder

Nadere informatie

Kunstgebouw Beleidsplan 2013-2016

Kunstgebouw Beleidsplan 2013-2016 Kunstgebouw Beleidsplan 2013-2016 Kunstgebouw Broekmolenweg 16 2289 BE Rijswijk www.kunstgebouw.nl B e l e i d s p l a n 2 0 1 3-2 0 1 6 Z I C H T B A AR M AK E N W AT E R I S, S T I M U L E R E N W AT

Nadere informatie

Fianne Konings en Marjo Berendsen over Culturele instellingen en een doorlopende leerlijn cultuuronderwijs door Jacolien de Nooij

Fianne Konings en Marjo Berendsen over Culturele instellingen en een doorlopende leerlijn cultuuronderwijs door Jacolien de Nooij Fianne Konings en Marjo Berendsen over Culturele instellingen en een doorlopende leerlijn cultuuronderwijs door Jacolien de Nooij De publicatie van Fianne Konings, Culturele instellingen en een doorlopende

Nadere informatie

PLAN VAN AANPAK. CMK Groningen. Bestendigen, uitbreiden en verankeren. van het cultuuronderwijs in Groningen

PLAN VAN AANPAK. CMK Groningen. Bestendigen, uitbreiden en verankeren. van het cultuuronderwijs in Groningen PLAN VAN AANPAK CMK Groningen Bestendigen, uitbreiden en verankeren van het cultuuronderwijs in Groningen Regeling Cultuureducatie met Kwaliteit Provincie Groningen en gemeente Groningen Inleiding De provincie

Nadere informatie

Uitvoeringsprogramma Kunst en Cultuur Velsen 2014-2017

Uitvoeringsprogramma Kunst en Cultuur Velsen 2014-2017 Beleidsspeerpunt Wat willen we bereiken? Wat gaan we daarvoor doen en wie Cultuureducatie Meer kinderen maken kennis met amateurkunst/ kunsteducatie en worden lid van een amateurkunstvereniging Verbetering

Nadere informatie

Cultuurbeleidsplan 2015-2019

Cultuurbeleidsplan 2015-2019 CBS Maranatha Hoogklei 7, 9671 GC Winschoten Cultuurbeleidsplan 2015-2019 1. Inleiding Dit is het cultuureducatieplan van de CBS Maranatha in Winschoten. Een plan dat is opgesteld om een bijdrage te leveren

Nadere informatie

NIEUWSBRIEF 29 november 2016

NIEUWSBRIEF 29 november 2016 BELANGRIJKE DATA 8 december 2016 Conferentie CmK in Den Bosch, www.cultuurparticpatie.nl iedereen 14 december 2016 intervisie educatief medewerkers 11 januari 2017 intervisie educatief medewerkers 11 januari

Nadere informatie

Basispakket Kunst- en Cultuureducatie Amsterdam. Resultaten tussenmeting Mocca monitor 2015

Basispakket Kunst- en Cultuureducatie Amsterdam. Resultaten tussenmeting Mocca monitor 2015 Basispakket Kunst- en Cultuureducatie Amsterdam Resultaten tussenmeting Mocca monitor Basispakket Kunst- en Cultuureducatie Amsterdam Resultaten tussenmeting Mocca monitor Utrecht, april Opdrachtgever:

Nadere informatie

Samenvatting en conclusies

Samenvatting en conclusies Samenvatting en conclusies Bron: De duizendpoot onder de loep / P. van der Zant, 2009 Cultuurnetwerk Nederland voert in opdracht van het ministerie van OCW een vierjarig project (2009-2012) uit met als

Nadere informatie

cultuureducatie ZMART-ARTZ AANLEIDING Projectomschrijving DOEL PROJECT CULTUUREDUCATIE MET KWALITEIT

cultuureducatie ZMART-ARTZ AANLEIDING Projectomschrijving DOEL PROJECT CULTUUREDUCATIE MET KWALITEIT ZMART-ARTZ PROJECT CULTUUREDUCATIE MET KWALITEIT AANLEIDING In het kader van het project Cultuureducatie met Kwaliteit werkt de Muzehof Centrum voor de Kunsten samen met 8 scholen in Zutphen, Lochem en

Nadere informatie

De combinatiefunctionaris in Zwartewaterland: niet alleen de verbindende factor, vooral ook een verbindende actor!

De combinatiefunctionaris in Zwartewaterland: niet alleen de verbindende factor, vooral ook een verbindende actor! De combinatiefunctionaris in Zwartewaterland: niet alleen de verbindende factor, vooral ook een verbindende actor! Verbindingen leggen en onderhouden. Dat is de belangrijkste taak van de combinatiefunctionaris.

Nadere informatie

Regeling versterking cultuureducatie in het primair onderwijs 2007-2008

Regeling versterking cultuureducatie in het primair onderwijs 2007-2008 Algemeen Verbindend Voorschrift Betreft de onderwijssector(en) Informatie CFI/ICO Primair Onderwijs po 079-3232.333 Regeling versterking cultuureducatie in het primair onderwijs 2007-2008 Bestemd voor

Nadere informatie

Inleiding Dit beleidsplan is tot stand gekomen door visieontwikkeling met het team van Basisschool Bösdael.

Inleiding Dit beleidsplan is tot stand gekomen door visieontwikkeling met het team van Basisschool Bösdael. 01-2008 Pagina 1 van 6 Inleiding Dit beleidsplan is tot stand gekomen door visieontwikkeling met het team van Basisschool Bösdael. Visie Samen leren - samen groeien, waarin ontmoeting tussen jong en oud,

Nadere informatie

Verslag Netwerkbijeenkomst Kunstvakdocenten

Verslag Netwerkbijeenkomst Kunstvakdocenten Verslag Netwerkbijeenkomst Kunstvakdocenten 21 mei 2014 Op 21 mei 2014 organiseerde de MoccaAcademie de zesde netwerkbijeenkomst voor kunstvakdocenten in het primair onderwijs. De bijeenkomst vond plaats

Nadere informatie

De Cultuur Loper op basisschool Sint Petrus in Boxtel

De Cultuur Loper op basisschool Sint Petrus in Boxtel De Cultuur Loper op basisschool Sint Petrus in Boxtel Als onderdeel van de monitoring van De Cultuur Loper heeft KPC Groep in 2015 met 4 voorloperscholen gesprekken gevoerd. De 4 gespreksverslagen vertellen

Nadere informatie

NIEUWSBRIEF 12 25 maart 2015

NIEUWSBRIEF 12 25 maart 2015 TRAININGEN (WERK)BIJEENKOMSTEN CONFERENTIES projectplan nieuwe scholen Op 11 maart zijn de icc-ers van de tweede tranche scholen onder leiding van Iris van der Kamp aan de slag gegaan met hun projectplan.

Nadere informatie

Regeling Professionalisering Cultuuronderwijs PO De Impuls muziekonderwijs Cultuureducatie met Kwaliteit (CMK)

Regeling Professionalisering Cultuuronderwijs PO De Impuls muziekonderwijs Cultuureducatie met Kwaliteit (CMK) Arnhem, 20 januari 2016 Kenmerk, PAS/b Betreft: aanmelding deelname aan regelingen cultuureducatie Svp reageren vóór 5 februari 2016 via info@stichtingpas.nl. Beste schooldirecteuren PO en icc ers, Op

Nadere informatie

Welkom bij De provinciale staat van cultuurbeleid! Tilburg, 4 maart 2015

Welkom bij De provinciale staat van cultuurbeleid! Tilburg, 4 maart 2015 Welkom bij De provinciale staat van cultuurbeleid! Tilburg, 4 maart 2015 Loek Sijbers Dagvoorzitter twitter mee via #PS15 Ocker van Munster Directeur LKCA Brigite van Haaften-Harkema Gedeputeerde provincie

Nadere informatie

Curriculumontwikkeling in de praktijk 4

Curriculumontwikkeling in de praktijk 4 Curriculumontwikkeling in de praktijk 4 DEEL 1 HOE STEL JE ALS SCHOOL EEN GOED CURRICULUM SAMEN? VERA MEEWIS (LKCA) VIOLA VAN LANSCHOT HUBRECHT (SLO) Curriculumontwikkeling vindt plaats op verschillende

Nadere informatie

Aanbod Kunst- en Cultuureducatie voor de basisscholen in De Lier

Aanbod Kunst- en Cultuureducatie voor de basisscholen in De Lier Aanbod Kunst- en Cultuureducatie voor de basisscholen in De Lier Dario Fo, ondernemers in de kunst Poeldijk, 13 december 2012 Inleiding Op de vraag van de gezamenlijke basisscholen uit De Lier voor een

Nadere informatie

Toekomstgerichte evaluatie Excellentieprogramma Basisonderwijs 2009-2010

Toekomstgerichte evaluatie Excellentieprogramma Basisonderwijs 2009-2010 Toekomstgerichte evaluatie Excellentieprogramma Basisonderwijs 2009-2010 Na een jaar samenwerken binnen het excellentieprogramma volgt nu een beschrijving van de behaalde resultaten en voornemens voor

Nadere informatie

Doorlopende leerlijnen (groep 1-8) voor kunst- en erfgoededucatie binnen de basisschool, inclusief teamcursus!

Doorlopende leerlijnen (groep 1-8) voor kunst- en erfgoededucatie binnen de basisschool, inclusief teamcursus! Drama Dans Muziek Beeldend Media Erfgoed & Minitheater-Blikopener Doorlopende leerlijnen (groep 1-8) voor kunst- en erfgoededucatie binnen de basisschool, inclusief teamcursus! Kunst- en erfgoededucatie

Nadere informatie

PRESENTEERT. onderwijsteam MIKspecials. onderwijsteam MIKxer. onderwijsteam deskundigheidsbevordering

PRESENTEERT. onderwijsteam MIKspecials. onderwijsteam MIKxer. onderwijsteam deskundigheidsbevordering PRESENTEERT onderwijsteam MIKspecials onderwijsteam MIKxer onderwijsteam deskundigheidsbevordering Deskundigheidsbevordering De nieuwe beleidsperiode voor cultuureducatie is op 1 januari 2013 van start

Nadere informatie

voor- en vroegschoolse educatie Convenant uitvoering Boxtels model

voor- en vroegschoolse educatie Convenant uitvoering Boxtels model Convenant uitvoering Boxtels model Impuls kwaliteit VVE beleid Boxtel 6 juli 2011 Aanleiding en doelstelling bestuurlijk convenant Met ingang van de Wet Ontwikkelingskansen door Kwaliteit en Educatie krijgt

Nadere informatie

CKV Festival 2012. CKV festival 2012

CKV Festival 2012. CKV festival 2012 C CKV Festival 2012 Het CKV Festival vindt in 2012 plaats op 23 en 30 oktober. Twee dagen gaan de Bredase leerlingen van het voortgezet onderwijs naar de culturele instellingen van Breda. De basis van

Nadere informatie

Basis voor cultuureducatie als basis voor vernieuwing

Basis voor cultuureducatie als basis voor vernieuwing Basis voor cultuureducatie als basis voor vernieuwing Ronald Kox, hoofd Cultuureducatie Nieuwegein, 17 maart 2017 ronaldkox@lkca.nl Waarom kunst en cultuur? Artistiek-creatief proces Iteratief proces Universeel

Nadere informatie

Inkoop van buitenschoolse muziekeducatie seizoen 2014/2015 Uitgangspunten en voorwaarden

Inkoop van buitenschoolse muziekeducatie seizoen 2014/2015 Uitgangspunten en voorwaarden Inkoop van buitenschoolse muziekeducatie seizoen 2014/2015 Uitgangspunten en voorwaarden Mei 2014 Inleiding Onlangs maakte Muziekschool Westland bekend dat zij gaat stoppen met haar activiteiten. Muziekschool

Nadere informatie

Doorgaande leerlijnen cultuureducatie, hoe werkt dat in de praktijk?

Doorgaande leerlijnen cultuureducatie, hoe werkt dat in de praktijk? Doorgaande leerlijnen cultuureducatie, hoe werkt dat in de praktijk? www.kunstedu.nl info@kunstedu.nl 06 11322235 www.kunstedu.nl Cultuureducatie denkkader: VISIE verankering cultuurmenu verankering cultuurmenu

Nadere informatie

cultuuronderwijs: het onderwijs gericht op het bereiken van de kerndoelen in het leergebied Kunstzinnige oriëntatie van het primair onderwijs;

cultuuronderwijs: het onderwijs gericht op het bereiken van de kerndoelen in het leergebied Kunstzinnige oriëntatie van het primair onderwijs; Tijdelijke Regeling Flankerende Projecten Cultuureducatie met Kwaliteit 2014 Fonds voor Cultuurparticipatie Maart 2014 Het bestuur van de Stichting Fonds voor Cultuurparticipatie, Gelet op artikel 3 van

Nadere informatie

Living Lab: instrument voor duurzame cultuureducatie

Living Lab: instrument voor duurzame cultuureducatie Cultuur+Educatie jaargang 14 2014 nr. 41 Living Lab: instrument voor duurzame cultuureducatie Hennie Brandsma en Bernadet de Jager De provincie Fryslân gebruikt de methode het Living Lab om cultuureducatieprojecten

Nadere informatie

Afweging In de periode 2013 2016 zijn tot op heden per basisschool de volgende resultaten behaald:

Afweging In de periode 2013 2016 zijn tot op heden per basisschool de volgende resultaten behaald: Zaaknummer 00463648 Onderwerp voortzetting deelname regeling Cultuureducatie met Kwaliteit Collegevoorstel Aanleiding / voorgeschiedenis In de periode 2013 2016 hebben wij deelgenomen aan de landelijke

Nadere informatie

Het verschil maken Rapportage over de ontwikkeling van het cultuuronderwijs in de scholen voor primair onderwijs in Den Haag in de periode

Het verschil maken Rapportage over de ontwikkeling van het cultuuronderwijs in de scholen voor primair onderwijs in Den Haag in de periode Het verschil maken Rapportage over de ontwikkeling van het cultuuronderwijs in de scholen voor primair onderwijs in Den Haag in de periode 2013-2016 COLOFON Titel: Ondertitel: Opdrachtgever: Het verschil

Nadere informatie

Programma Kinderen Maken Muziek

Programma Kinderen Maken Muziek Programma Kinderen Maken Muziek Periode 2015-2017 Inleiding Kinderen Maken Muziek wil een bijdrage leveren aan het versterken van de sociale cohesie door kinderen samen een instrument te leren bespelen.

Nadere informatie

beleidsplan cultuureducatie o.b.s. De Zoeker Kerndoelen cultuureducatie voor het basisonderwijs

beleidsplan cultuureducatie o.b.s. De Zoeker Kerndoelen cultuureducatie voor het basisonderwijs beleidsplan cultuureducatie o.b.s. De Zoeker 2013-2014 Kerndoelen cultuureducatie voor het basisonderwijs *54. De leerlingen leren beelden, taal, muziek, spel en beweging gebruiken om er gevoelens en ervaringen

Nadere informatie

WORKSHOP LEERLIJNEN. Dag van de Cultuureducatie: workshop leerlijnen

WORKSHOP LEERLIJNEN. Dag van de Cultuureducatie: workshop leerlijnen WORKSHOP LEERLIJNEN Welkom en inleiding Wat is een leerlijn? Voorbeelden en achtergronden van leerlijnen cultuuronderwijs Leerlijnen in Flevoland: KIDD en De Culturele Haven Hoe bouw je een leerlijn? WORKSHOP

Nadere informatie

Cultuuronderwijs in school

Cultuuronderwijs in school Cultuuronderwijs in school Handreiking voor het schrijven van een beleidsplan cultuuronderwijs Het Motto Een motto of beweegreden is een korte tekst die de bedoeling van iets weergeeft. In dit geval een

Nadere informatie

De leden van de raad van de gemeente Groningen te GRONINGEN

De leden van de raad van de gemeente Groningen te GRONINGEN Onderwerp inzet intensiveringsmiddelen 'leren' 2017 Steller R.H.L. Pos De leden van de raad van de gemeente Groningen te GRONINGEN Telefoon (050) 367 63 92 Bijlage(n) Ons kenmerk 6262777 Datum Uw brief

Nadere informatie

BELEIDSPLAN 2014-2016 CULTUUR SCHOOL UTRECHT

BELEIDSPLAN 2014-2016 CULTUUR SCHOOL UTRECHT BELEIDSPLAN 2014-2016 CULTUUR SCHOOL UTRECHT CULTUUR SCHOOL UTRECHT CULTUUR SCHOOL UTRECHT BELEIDSPLAN 2014-2016 1. INLEIDING 2. POSITIONERING 3. WAT GING ER VOORAF 4. STAKEHOLDERS 5. LANDELIJKE ONTWIKKELINGEN

Nadere informatie

WERKPLAN Open Academie 2016

WERKPLAN Open Academie 2016 WERKPLAN Open Academie 2016 Audiovisueel beeldend dans theater muziek - erfgoed Als wij niet meer geloven dat het kan Als wij er niet komen met een plan Als wij er niet voor zorgen Dat de toekomst is geborgen

Nadere informatie

15 16 Evaluatie Docentencursus Zuyd, juni Inhoudsopgave. 1 Algemeen...1

15 16 Evaluatie Docentencursus Zuyd, juni Inhoudsopgave. 1 Algemeen...1 15 16 Evaluatie Docentencursus Zuyd, juni 2016 Inhoudsopgave 1...1 2 Hoofdsectie...2 1 Geef bij de onderstaande stellingen aan of u ermee zeer mee oneens/oneens/eens/zeer mee eens bent, dan wel neutraal

Nadere informatie

Muziekonderwijs door centra en muziekscholen in het basisonderwijs

Muziekonderwijs door centra en muziekscholen in het basisonderwijs Muziekonderwijs door centra en muziekscholen in het basisonderwijs Een stand van zaken! Landelijk Kennisinstituut Cultuureducatie en Amateurkunst Utrecht, mei 2014 Landelijk Kennisinstituut Cultuureducatie

Nadere informatie

primair onderwijs groep 4 en 8 samen Mijn verhaal van Brabant docentenhandleiding

primair onderwijs groep 4 en 8 samen Mijn verhaal van Brabant docentenhandleiding primair onderwijs groep 4 en 8 samen Mijn verhaal van Brabant docentenhandleiding Inhoud Een doorlopende leerlijn erfgoededucatie 3 Leerdoelen 6 Voorbereiding op het museumbezoek 7 De museumles Mijn verhaal

Nadere informatie

De Fulkaan Talentontwikkeling 2013-2016

De Fulkaan Talentontwikkeling 2013-2016 De Fulkaan Talentontwikkeling 2013-2016 1.inleiding Keunstwurk ontvangt in de beleidsperiode 2013 2016 een budgetsubsidie van de provincie Fryslân. Binnen deze budgetsubsidie is een geoormerkt bedrag voor

Nadere informatie

PostHBO CultuurBegeleider

PostHBO CultuurBegeleider PostHBO CultuurBegeleider Vervolg op ICC en CQ / ICQ; Functiemix: 2014: 40% LB schaal; Doorlopende lijn professionalisering leraren: bachelor Post HBO master Verbinding kunst- en cultuurinstellingen en

Nadere informatie

STAND VAN ZAKEN CMK SCHIJNDEL Juni 2015

STAND VAN ZAKEN CMK SCHIJNDEL Juni 2015 STAND VAN ZAKEN CMK SCHIJNDEL Juni 2015 De Beemd Done Assement - Done Ambitiegesprek Kaders aanbrengen in bestaande vaardigheden waardoor er meer lijn ontstaat, waar binnen alle aandacht voor bewustzijn

Nadere informatie

LERENDE NETWERKEN. Hoe werkt de cultuurcoach?

LERENDE NETWERKEN. Hoe werkt de cultuurcoach? LERENDE NETWERKEN Hoe werkt de cultuurcoach? Ga even staan als Cultuurcoaches Uitkomsten inventarisatie 2016 onder beleidsmedewerkers cultuur en cultuurcoaches Wie hebben gereageerd? 55 cultuurcoaches

Nadere informatie

ICC-CURSUSSEN EN -MODULES

ICC-CURSUSSEN EN -MODULES ICC-CURSUSSEN EN -MODULES IN DRENTHE Cultuurcoördinator worden of je als ICC-er verder verdiepen in cultuureducatie? Lees alles over de mogelijkheden voor (bij-)scholing! Cursus Interne Cultuurcoördinator

Nadere informatie

Leren van gisteren en vandaag voor de cultuureducatie van morgen

Leren van gisteren en vandaag voor de cultuureducatie van morgen NIEUWSBRIEF nummer 4, 28 januari 2014 Leren van gisteren en vandaag voor de cultuureducatie van morgen Waarom ontvangt u deze nieuwsbrief? Omdat Museumgroep Leiden, BplusC en Kunstgebouw samen met lokale

Nadere informatie

De Paulusschool Bso de eerste stap Zorgboerderij de Hagert Natuureducatie het dijkmagazijn Kunsteducatie Lesinkunst Edu-art Cultuurnetwerk

De Paulusschool Bso de eerste stap Zorgboerderij de Hagert Natuureducatie het dijkmagazijn Kunsteducatie Lesinkunst Edu-art Cultuurnetwerk Project heerlijk buiten De Paulusschool Bso de eerste stap Zorgboerderij de Hagert Natuureducatie het dijkmagazijn Kunsteducatie Lesinkunst Edu-art Cultuurnetwerk Partners in dit project Samenwerking Subsidie

Nadere informatie

Creativiteit VAK!!! Drama Gedragen door de leerkrachten. Weerbaarheid. (college theater)

Creativiteit VAK!!! Drama Gedragen door de leerkrachten. Weerbaarheid. (college theater) 1. Creativiteit VAK!!! Drama Gedragen door de leerkrachten Weerbaarheid (college theater) - Podium talentontw. - Gezamenlijk invullen van Shp op hen zen ( zie nr. 6 Elly ronde 1) (young ones) - Bewust

Nadere informatie

Interne. Coördinator. Cultuurdeducatie

Interne. Coördinator. Cultuurdeducatie Curriculum voor de cursus Interne Coördinator Cultuurdeducatie Voorwoord 1 Algemeen 2 Praktische gegevens 2.1 het programma 2.2 organisatie van de cursus 3 Beschrijving van de cursus 3.Enkele uitgangspunten

Nadere informatie

Projectplan Cultuureducatie met Kwaliteit Holland Rijnland

Projectplan Cultuureducatie met Kwaliteit Holland Rijnland Projectplan Cultuureducatie met Kwaliteit Holland Rijnland 2017 2020 1 Inhoudsopgave Hoofdstuk 1 Samenvatting 3 Hoofdstuk 2 Inleiding 4 Hoofdstuk 3 Reflectie op de stand van zaken Cultuureducatie met Kwaliteit

Nadere informatie

Doorlopende leerlijnen (groep 1-8) voor kunst- en erfgoededucatie binnen de basisschool.

Doorlopende leerlijnen (groep 1-8) voor kunst- en erfgoededucatie binnen de basisschool. Drama Dans Muziek Beeldend Media Erfgoed Het KunstKabinet & Minitheater-Blikopener Doorlopende leerlijnen (groep 1-8) voor kunst- en erfgoededucatie binnen de basisschool. Kunst- en erfgoededucatie Kunstzinnige

Nadere informatie

Gemeente Dalfsen, Cultuureducatie Projectplan Buitenschoolse activiteiten 2010-2013

Gemeente Dalfsen, Cultuureducatie Projectplan Buitenschoolse activiteiten 2010-2013 Gemeente Dalfsen, Cultuureducatie Projectplan Buitenschoolse activiteiten 2010-2013 Inleiding De gemeente Dalfsen wil voor haar jonge inwoners een cultureel en kunstzinnig klimaat scheppen waarin zoveel

Nadere informatie

Inhoudsopgave curriculum drama op de basisschool. 1. Definitie. 2. Visie. 3. Doelen. 4. Werkvormen. 5. Leerlijnen. 6. Materialen. 7.

Inhoudsopgave curriculum drama op de basisschool. 1. Definitie. 2. Visie. 3. Doelen. 4. Werkvormen. 5. Leerlijnen. 6. Materialen. 7. Inhoudsopgave curriculum drama op de basisschool 1. Definitie 2. Visie 3. Doelen 4. Werkvormen 5. Leerlijnen 6. Materialen 7. Rapportage 8. Budget 9. Evaluatie en bijstelling 10. Leerlijn drama Voorwoord

Nadere informatie

Subsidie CemK aanvragen: scenario s en format

Subsidie CemK aanvragen: scenario s en format Subsidie CemK aanvragen: scenario s en format In deze paragraaf wordt een format beschreven dat de Drentse basisscholen kunnen hanteren bij het aanvragen van subsidie Cultuureducatie met kwaliteit 2013-2016

Nadere informatie

DE KUNST- EN CULTUURKOERS VAN DE REGENBOOG

DE KUNST- EN CULTUURKOERS VAN DE REGENBOOG DE KUNST- EN CULTUURKOERS VAN DE REGENBOOG INLEIDING Aanleiding voor de herijking van de Kunst- en Cultuur koers per 1-8-2014 Aanleiding voor het herschrijven van de visie op kunst- en cultuureducatie

Nadere informatie

Koplopers Volgers Achterblijvers. Leidschendam-Voorburg. Grafiek 1. Percentage koplopers, volgers en achterblijvers landelijk versus lokale situatie

Koplopers Volgers Achterblijvers. Leidschendam-Voorburg. Grafiek 1. Percentage koplopers, volgers en achterblijvers landelijk versus lokale situatie 1 Trias onderzocht de mate van verankering van cultuuronderwijs onder schooltijd op de 21 basisscholen in de gemeente. Leidraad voor de interviews en de analyse vormde de landelijke Monitor cultuuronderwijs

Nadere informatie

Even voorstellen. Wie zijn wij, wie ben jij?

Even voorstellen. Wie zijn wij, wie ben jij? Even voorstellen Wie zijn wij, wie ben jij? Ontdek de mogelijkheden van een doorlopende leerlijn mediaeducatie In deze deelsessie worden deelnemers meegenomen via de mediawijsheidcirkel naar een concrete

Nadere informatie