Brandveiligheid en studenten

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Brandveiligheid en studenten"

Transcriptie

1 Brandveiligheid en studenten Een oriëntatie op het afstudeeronderzoek bij brandweer Zwolle Auteur/studentnummer Cindy van Vugt, Opleiding/studierichting Communicatiesystemen, specialisatie Brand & Designmangement Hanzehogeschool Groningen Opdrachtgever Brandweer Zwolle, hoofdpost Zuid Henk Oudshoorn, coördinator Community Safety Afstudeerbegeleider Sjaak Schipper Tweede beoordelaar Jan Liefers Plaats en datum van verschijnen Zwolle, 19 april 2012

2 Brandveiligheid en studenten Een oriëntatie op het afstudeeronderzoek bij brandweer Zwolle Auteur/studentnummer Cindy van Vugt, Opleiding/studierichting Communicatiesystemen, specialisatie Brand & Designmangement Hanzehogeschool Groningen Opdrachtgever Brandweer Zwolle, hoofdpost Zuid Henk Oudshoorn, coördinator Community Safety Afstudeerbegeleider Sjaak Schipper Tweede beoordelaar Jan Liefers Plaats en datum van verschijnen Zwolle, 19 april 2012 Plan van aanpak Afstudeeropdracht Brandweer Zwolle 2012 Cindy van Vugt 2

3 Voorwoord Voorafgaand aan de afstudeerperiode wordt er een afstudeeropdracht overeengekomen tussen de belanghebbenden partijen. In dit geval zijn dat de volgende drie partijen: Brandweer Zwolle, afdeling Risicobeheersing (Afstudeerbedrijf); Hanzehogeschool Groningen; Ondergetekende, de afstudeerder. De opdrachtomschrijving luidt als volgt: Het geven van advies aan brandweer Zwolle over hoe zij studenten kunnen benaderen om de boodschap voorkomen van brand over te brengen. Dit plan van aanpak is een beschrijving van de weg, welke ik zal gaan volgen om de afstudeeropdracht tot een goed einde te brengen. Het onderzoek zal worden gedaan als afstudeeropdracht voor de opleiding Communicatiesystemen aan de Hanzehogeschool te Groningen. Graag wil ik via deze weg een woord van dank uitbrengen naar mijn praktijkbegeleider Henk Oudshoorn van brandweer Zwolle, wiens feedback mij geholpen heeft bij de totstandkoming van dit rapport. Ook wil ik mijn afstudeerbegeleider Sjaak Schipper, vanuit de Hanzehogeschool bedanken voor de begeleiding. Zwolle, april 2012 Cindy van Vugt Plan van aanpak Afstudeeropdracht Brandweer Zwolle 2012 Cindy van Vugt 3

4 Inhoud Inleiding... 5 Hoofdstuk 1 Briefing... 6 Hoofdstuk 2 Organisatie en context Interne analyse Externe analyse Hoofdstuk 3 Theoretisch kader Onderzoeksmodel Conceptueel model Hoofdstuk 4 Debriefing Hoofdstuk 5 Onderzoeksvragen Hoofdvraag Centrale vragen en deelvragen Hoofdstuk 6 Definiëring Hoofdstuk 7 Methodologie Onderzoeksstrategie Onderzoeksmateriaal en technieken Verantwoording steekproef onder studenten fase b van het onderzoek Hoofdstuk 8 Op te leveren producten Hoofdstuk 9 Planning Hoofdstuk 10 Literatuurlijst Bijlagen A. Contract Plan van aanpak Afstudeeropdracht Brandweer Zwolle 2012 Cindy van Vugt 4

5 Inleiding Dit plan van aanpak is geschreven naar aanleiding van mijn afstudeeropdracht, ter afsluiting van de opleiding Communicatiesystemen aan de Hanzehogeschool Groningen. Als afstudeeropdracht is gekozen voor het uitvoeren van een onderzoek die een bijdrage zal leveren aan het vergroten van het brandveiligheidsbewustzijn onder studenten met het oog op een verbetering van de brandveiligheid in studentenhuizen. Het onderzoek wordt uitgevoerd voor brandweer Zwolle en maakt deel uit van het deelproject Community Safety, van de afdeling Risicobeheersing. Community Safety zet activiteiten in gang om het veiligheidsbewustzijn over fysieke veiligheid, waaronder brandveiligheid en zelfredzaamheid, in de leefomgeving van burgers en bedrijven te verhogen. Leeswijzer In hoofdstuk 1 wordt de aanleiding van het onderzoek beschreven. Vervolgens geeft hoofdstuk 2 een beschrijving van de organisatie en context die gemaakt is met behulp van het 7S-model van Mckinsey en de DESTEP-methode. In hoofdstuk 3 wordt een beschrijving gegeven van het theoretisch kader. Hierna volgt de debriefing waarin de opdracht geherdefinieerd wordt. In hoofdstuk 5 is de hoofdvraag geformuleerd met bijbehorende centralevragen en deelvragen. Vervolgens wordt er in hoofdstuk 6 enkele begrippen gedefinieerd. In hoofdstuk 7 wordt een uitwerking gegeven van de onderzoeksmethode voor elke deelvraag. In hoofdstuk 8 is beschreven welke producten worden opgeleverd. Tot slot bevat hoofdstuk 9 de planning van het afstudeeronderzoek. Bijlage A vormt het contract dat bij goedkeuring van het afstudeerbedrijf en het onderwijsinstituut ondertekend wordt door alle partijen. Plan van aanpak Afstudeeropdracht Brandweer Zwolle 2012 Cindy van Vugt 5

6 Hoofdstuk 1 Briefing In de afgelopen jaren is de brandveiligheid in studentenhuizen onvoldoende toegenomen. Dit ondanks aanscherping van regels en meer aandacht voor handhaving. In het actieprogramma brandveiligheid wordt geconstateerd dat met name ontbreekt aan het bewustzijn van de risico s en de eigen verantwoordelijkheid. Zo zijn ontwerpers, eigenaren en gebruikers van gebouwen onvoldoende bewust van hun eigen verantwoordelijkheid voor de brandveiligheid. Er wordt onvoldoende aandacht besteed aan de specifieke risico s. Hierdoor bestaat de indruk dat het gaande weg om de regels gaat en niet om het doel achter de regels, namelijk de veiligheid. Brandveiligheid lijkt te ontaarden tot een papieren werkelijkheid. (Actieprogramma Brandveiligheid, 2009) Controles op brandveiligheid in de panden die onder het beleid Kamergewijze verhuur vallen worden overdag uitgevoerd op tijden dat studenten college volgen. Hierdoor worden studenten (op een enkeling na) niet bereikt. In de huidige situatie is er sprake van weinig tot geen communicatie richting studenten om hen meer brandveiligheidsbewust te maken. Dit komt niet ten goede aan de zelfredzaamheid van studenten en de brandveiligheid in studentenhuizen. Tot op heden heeft brandweer Zwolle hoofdzakelijk activiteiten in gang gezet die gericht waren op de doelgroep kinderen. Hier wil brandweer Zwolle verandering in aanbrengen en zich mede gaan richten op de aandachtsgroep studenten. Zo worden studenten naast ouderen en jeugd beschouwd als een door woningbrand meest bedreigde groep. (Meer aandacht, 2012) Dat studentenhuizen extra aandacht behoeven, bewijst het gegeven dat tijdens controles in studentenhuizen vaak afgeplakte rookmelders, volgepakte en afgesloten luchtwegen en doorgeluste stekkerdozen aangetroffen worden waarop veel apparatuur is aangesloten. Dit zijn enkele voorbeelden van risicogedrag die de kans op brand vergroten (Onderzoeksopzet Pilot, 2011). Uit de zojuist beschreven informatie is op te maken dat er sprake is van zorgelijke situatie als het gaat om brandveiligheidsbewustzijn van studenten. Omdat er op dit moment in Zwolle niets wordt ondernomen om studenten bewust te maken van brandveiligheid wil brandweer Zwolle advies over de wijze waarop zij het brandveiligheidsbewustzijn onder studenten kunnen vergroten. De vraag van brandweer Zwolle hierbij is hoe ze de boodschap voorkomen van brand over kunnen brengen bij studenten. Deze boodschap is voortgekomen uit de strategische reis ( beschreven in het boek de Brandweer over morgen ) waarin de brandweer zich momenteel bevindt. Hierin is beschreven dat er op het punt van brandbestrijding veel winst te behalen is bij het voorkomen en beperken van brand. Dit is gevisualiseerd in het vlinderdasmodel dat uit de veiligheidskunde komt. (NVBR, 2010) Dit model weergeeft de relatie tot de brandveiligheidsketen en laat zien dat de nieuwe strategische richting van de brandweer meer naar de voorkant van de veiligheidsketen verschuift en meer de nadruk legt op het voorkomen van branden. Dit door middel van de taken proactie en preventie uit de veiligheidsketen, wat zich landelijk uit in het project BrandVeilig Leven. Brandweer Zwolle voert deze activiteiten uit onder de paraplu van Community Safety. Plan van aanpak Afstudeeropdracht Brandweer Zwolle 2012 Cindy van Vugt 6

7 Hoofdstuk 2 Organisatie en context De meest bekende taak van de brandweer is het blussen van branden. Echter doet de brandweer meer dan alleen het bestrijden van brand. In de zogenaamde (brand)veiligheidsketen zijn de taken van de brandweer weergegeven. Deze keten verdeelt de taken van de brandweer in de volgende vijf schakels: 1. Proactie (vermijden van structurele vormen van onveiligheid in de planfase); 2. Preventie (voorkomen en beperken van incidenten); 3. Preparatie (het voorbereiden op eventuele bestrijding van incidenten); 4. Repressie (het daadwerkelijk bestrijden van incidenten); 5. Nazorg (evaluatie, nazorg eigen personeel, terugkoppeling naar de keten) De elementen proactie en preventie noemt de brandweer ook wel risicobeheersing. (NVBR, 2010, p. 37) Proactie Bij de eerste stap in de veiligheidsketen richt de brandweer zich op het voorkomen van risicovolle situaties. Al in de planningsfase van groten projecten geeft de brandweer adviezen. Hierbij valt te denken aan projecten als de aanleg van een nieuwe woonwijk of een nieuwe vestiging van Ikea. Zo geeft de brandweer tijdens het overleg over het bestemmingsplan aan welke gevolgen bepaalde keuzes hebben voor de veiligheid. Hierbij wordt antwoord gegeven op vragen als Wat is een veilige locatie voor het bouwen van opslag met gevaarlijke stoffen? En wat niet? Bij proactie gaat het om veiligheid als onderdeel van de besluitvorming en niet om gedetailleerde voorschriften. (Proactie, z.d.) Preventie Bij preventie gaat het om concrete maatregelen om de veiligheid te verbeteren. De brandweer voert taken uit om brand te voorkomen en de kans op brand te verkleinen. Hulpmiddelen bij het uitvoeren van deze taak zijn bouwvoorschriften en brandbeveiligingsverordeningen die gelden in Nederland. Hierbij valt te denken aan veilige vluchtwegen, brandblussers, het gebruik van brandveilige materialen, rookmelders en het duidelijk aangeven van nooduitgangen. De brandweer controleert of de regels voor deze voorschriften en verordeningen worden nageleefd en geeft advies over onder andere gebruiksvergunningen. (Proactie, z.d.) Preparatie Bij deze taak gaat het om goed voorbereid te zijn op incidenten. De brandweer moet snel kunnen reageren wanneer ze worden opgeroepen. Om deze taak naar tevredenheid uit te kunnen voeren moet het personeel goed getraind en opgeleid zijn en het materieel gebruiksklaar. Onder deze taak valt ook het maken van rampbestrijdingsplannen, het houden van oefeningen en het geven van publieksvoorlichting. (Taken, z.d.) Plan van aanpak Afstudeeropdracht Brandweer Zwolle 2012 Cindy van Vugt 7

8 Repressie Dit is de meest zichtbare taak van de brandweer. Onder repressie valt het redden van mens en dier. Taken zijn bijvoorbeeld: het blussen van branden/uitbreiding van brand voorkomen, hulp bij stormen waterschade, het opsporen van gaslekkages en het bevrijden van dieren in nood. (Repressie, z.d.) Nazorg De eerste vier taken van de veiligheidsketen richten zich direct op de doelgroepen (bedrijven en burgers) van de brandweer. De nazorg taak doet dat indirect. Deze taak omvat alles wat nodig is om na een activiteit, zo snel mogelijk weer terug te keren tot de normale, dagelijkse situatie. Zo worden er binnen deze taak bijvoorbeeld werkzaamheden als het schoonmaken van het gebruikte materiaal en het uitrukgereed maken van voertuigen. Verder wordt na terugkomst van een uitruk geëvalueerd om van elkaar te leren voor een volgende inzet. Daarnaast kunnen brandweermensen in de nazorgfase rekenen op psychologische hulp om schokkende ervaringen op een goede manier te verwerken. Voor slachtoffers door brand wordt nazorg verzorgd door de stichting Salvage. (Nazorg, z.d.) 2.1 Interne analyse Om een organisatie te beschrijven en te analyseren biedt het 7S-model van Mckinsey handvat. Dit model verdeelt de organisatiekenmerken in zeven sectoren: strategy (strategie), structure (structuur), systems (systemen), staff (personeel), style (managementstijl), shared values (gemeenschappelijke waarden) en skills (sleutelvaardigheden). (Hoofdlijnen van het, z.d.) Als volgt worden de voor het onderzoek relevante onderdelen uit het model beschreven. Strategie Missie De missie van brandweer Zwolle luidt als volgt: Het binnen de door het gemeentebestuur aangegeven kaders en mogelijkheden waarborgen van de (veelal fysieke) veiligheid van de in Zwolle wonende en verblijvende burgers, evenals van de Zwolse gebouwen (woningen, bedrijven enzovoorts) met betrekking tot rampen en andere calamiteiten. Multidisciplinair (alle disciplines in de hulpverlening en in de gezamenlijke organisatie) en in regionaal verband (gezamenlijk met de andere Brandweerkorpsen) al het mogelijk doen om rampen te voorkomen, dan wel optimaal te bestrijden. Het verhogen van het veiligheidsbewustzijn, in het bijzonder bij jongeren door educatie en voorlichting. (Intranet gemeente Zwolle) Visie De visie brandweer Zwolle is als volgt omschreven: Voorkomen is beter dan blussen: door pro-actieve en preventieve inbreng in de ontwikkeling van de stad kunnen calamiteiten worden voorkomen. De Brandweer is interactief met maatschappelijke partners, werkt transparant, biedt aan de burger inzicht in veiligheid, onveiligheid en eigen verantwoordelijkheid. De inzet van de Brandweer bestrijkt de hele veiligheidsketen. Slagvaardig, reëel en met oog voor andere belangen is de Brandweer een vertrouwenwekkende organisatie. (Intranet gemeente Zwolle) Plan van aanpak Afstudeeropdracht Brandweer Zwolle 2012 Cindy van Vugt 8

9 Strategische reis De komende jaren wil de brandweer veel minder gaan uitrukken en meer de nadruk leggen op het voorkomen van een brand en hierbij een deel van haar taak overlaten aan burgers en bedrijven. Dit is nodig omdat de brandweerkorpsen het werk niet meer aankunnen en hun budgetten onder druk komen te staan. In een toekomstverkenning de Brandweer over morgen, strategische reis als basis voor vernieuwing heeft de brandweer kaders geschetst over hoe de brandweer er in 2040 uit ziet. Speerpunten voor de nieuwe brandweercultuur zijn: een veiliger maatschappij, een financieel beheersbare organisatie en meer sturen op risico s. Het doel van de strategische reis is het meewerken aan een veiliger samenleving en een organisatie creëren die recht doet aan verwachtingen van burgers. ((Brand)veilig Leven, z.d.) Een onderdeel van de strategische reis is zoals eerder beschreven het gegeven dat de nadruk meer komt te liggen op het voorkomen van brand en minder op de brandbestrijding. Onder de naam Brandveilig Leven (Community Safety) gaat de brandweer activiteiten ontplooien om ervoor te zorgen dat burgers en bedrijven een hoog ontwikkeld brandveiligheidbewustzijn krijgen. Binnen brandweer Zwolle wordt dit project uitgevoerd onder de naam Community Safey door de afdeling risicobeheersing. In het kader van mijn afstuderen is dit ook het project waar het onderzoek een bijdrage aan zal leveren. Externe communicatie Gericht op de afdeling risicobeheersing communiceert brandweer Zwolle extern door middel van presentaties, voorlichtingen maar ook via de traditionele communicatiemiddelen en telefonie. Brandweer Zwolle beschikt over een Twitter en LinkedInn account, maar heeft tot op heden nog weinig gebruik gemaakt van social media om extern te communiceren. Sleutelvaardigheden Paraatheid, flitsslagkracht en probleemoplossend/improvisatievermogen zijn enkele sleutelvaardigheden waar de brandweer als basis goed in is. Zo staat de branweer altijd paraat voor een burger in nood. Hiervoor is een uitgebreid netwerk van kazernes en gekwalificeerd personeel beschikbaar. Het brandweerpersoneel kan snel handelen en beschikt over veel deskundigheid. Daarnaast heeft de brandweer het gereedschap om snel te kunnen improviseren bij reddende handelingen om noodsituaties te verhelpen. De sleutelvaardigheid flitskracht houdt in dat de brandweer in een heel korte tijd veel mensen en materiaal in stelling kan brengen. Dit is mogelijk door een goede spreiding van korpsen. Verder is het personeel opgeleid om te kunnen improviseren om zo onverwachte nieuwe situaties te kunnen oplossen. (de Brandweer, 2010, p. 23) Het personeel op de afdeling Risicobeheersing beschikt over meer communicatieve vaardigheden. Zo zijn deze mensen goed in het onderhouden van contacten met klanten (burgers en bedrijven) en het realiseren van nieuwe contacten. Daarnaast beschikken een aantal medewerkers over de capaciteiten om voor een groep mensen voorlichting te geven op het gebied van preventie. Plan van aanpak Afstudeeropdracht Brandweer Zwolle 2012 Cindy van Vugt 9

10 2.2 Externe analyse Als volgt zullen de belangrijkste bevindingen uit de bedrijfstak waarin brandweer Zwolle zich bevindt worden beschreven. Om de analyse te kunnen maken is gebruik gemaakt van de DESTEP methode. Ook hierbij zijn de voor het onderzoek relevante onderdelen beschreven. Met behulp van de omgevingsfactoren zal er een beter beeld worden weergegeven van de ontwikkelingen in de overheid en veiligheidsbranche. Demografische ontwikkelingen Uit gegevens van het CBS blijkt dat voor het hbo relevante leeftijdsgroep de leeftijdsgroep van 18 tot 24 jaar wordt gehanteerd. Hbo-studenten zijn vooral oververtegenwoordigd in gemeenten met meer dan 80 duizend inwoners en gemeenten met een specifieke hbo-opleiding. Uit gegevens van het CBS blijkt dat Zwolle over veel hbo ers beschikt (53 procent). (Jaarboek onderwijs, 2011, p.100) Zwolle is onderverdeeld in zestien wijken. Kijkend naar de leeftijdscategorie 18 t/m 24 jaar, op wijkniveau is de doelgroep studenten in Zwolle het meest vertegenwoordigd in de wijken: Binnenstad, de Diezerpoort en het Assendorp. (Gemeente Zwolle, 2009) Economische ontwikkelingen De komende jaren wordt er flink bezuinigd bij de brandweer. Insiders rekenen dat brandweerkorpsen tussen de 200 a 300 miljoen moeten bezuinigen. Als gevolg hiervan zullen er brandweerkazernes verdwijnen waardoor de bluswagens langer onderweg zijn. Door de bezuinigingen moeten de aanrijtijden van de brandweer worden opgerekt tot de uiterste grens van 18 minuten. Uit een verklaring van voorzitter Cees van Beek, van de belangenvereniging van brandweervrijwilligers (VBV), blijkt dat de brandweer straks op veel plekken in het land 10 minuten later zal arriveren dan nu het geval is. Hierdoor zullen er meer slachtoffers vallen, ook onder brandweerlieden. Hiermee wordt de noodzaak van een adviserende rol van de brandweer duidelijk gemaakt. (Bezuiniging brandweer, 2011) Sociaal-culturele ontwikkelingen - Bedrijven en burgers Deze stakeholders kunnen beschouwd worden als de klanten van de brandweer. Middels preventieve voorschriften en bij incidentenbestrijding hebben zij de maken met de brandweer. De druk op de brandweer is toegenomen waar het gaat om het verlenen, toetsen en adviseren van gebruiksvergunningen als gevolg van eerder genoemde incidenten. De tolerantie op fouten is op dit gebied kleiner geworden. Daarnaast lijken burgers minder tevreden over de diensterlening van de brandweer. Zo worden er steeds hogere eisen gesteld aan tijdigheid, bekwaambaarheid en betrouwbaarheid. Ook wordt er een vergaande klantvriendelijke houding van de brandweer verlangd en dienen de activiteiten van de brandweer voor eenieder uitlegbaar en begrijpelijk te zijn. (Capgemini, 2010) Plan van aanpak Afstudeeropdracht Brandweer Zwolle 2012 Cindy van Vugt 10

11 Technologische ontwikkelingen De digitale wereld wordt alsmaar groter. De boodschap van Futuroloog Paul Ostendorf luidt dan ook: de overheid kan niet om social media heen. Bij een crisis wil de overheid zorgvuldig communiceren, maar via Twitter wordt er vervolgens al gecommuniceerd. Reden voor de brandweer om social media in te zetten bij crisiscommunicatie. Over het gebruik van social media door de overheid resten vooral praktische vragen als Wie zet social media in, en in welke opschalingsfase? Gebruiken we social media als zendinstrument of ook interactief? Zo kan social media worden ingezet als een middelenmix om mensen door te verwijzen naar de traditionele communicatiemiddelen. Hierdoor wordt er interactie gecreëerd, heb je een groter bereik en meer betrouwbaarheid. Daarnaast is de belangrijkste kracht van social media dat je snel kunt communiceren. (Social media, z.d.) Politiek-juridische ontwikkelingen (overheid) - Eigen verantwoordelijkheid De regering heeft bepaald dat burgers zelf verantwoordelijk zijn voor het voorkomen en oplossen van problemen. Hiermee wordt de slogan: 'Voorkomen is beter dan blussen' nieuw leven ingeblazen. De brandweer innoveert hierbij en speelt in op de behoefte van de samenleving. De brandweer zal niet langer fungeren als blusdienst, maar ook als adviseur, voorlichter en regisseur op het gebied van fysieke veiligheid. (Minister Opstelten, 2011) Plan van aanpak Afstudeeropdracht Brandweer Zwolle 2012 Cindy van Vugt 11

12 Hoofdstuk 3 Theoretisch kader Één van de theorieën waarbij wordt stil gestaan is communicatie. Door middel van communicatie wil brandweer Zwolle de boodschap voorkomen van brand overbrengen op studenten. Dit met de juiste inzet van communicatiemiddelen/interventies daarbij. Om de boodschap over te kunnen brengen zal nader worden onderzocht met welke doelen diverse middelen worden ingezet. Ook wordt de theorie over gedragsverandering uit de psychologie bestudeerd om te kijken of het mogelijk is om het brandonveilig gedrag van studenten te kunnen veranderen en welke rol communicatie hier hierbij speelt. Daarnaast wordt het theoretisch kader gevormd door een verdieping in de doelgroep studenten 18 t/m 35 jaar. Hierbij wordt gekeken naar de waarden, kenmerken en het mediagebruik van deze jongeren. Verder wordt een trendanalyse gemaakt van de huidige trends in communicatie en marketingland, welke een inzicht geeft in trends die voor brandweer Zwolle interessant zijn om op in te spelen. Tot slot wordt er onderzocht wat de term Brandveilig Leven inhoudt. Hierin wordt nader beschreven waar deze term vandaan komt, wat deze term betekend voor brandweer Nederland, welke activiteiten er zoal zijn uitgevoerd in het kader van BrandVeilig Leven en wat deze term betekend voor brandweer Zwolle. Doelgroep 18 t/m 25 jaar Trendanalyse Communicatie Gedragsverandering BrandVeilig Leven Figuur 1. Schematische weergave theoretisch kader Plan van aanpak Afstudeeropdracht Brandweer Zwolle 2012 Cindy van Vugt 12

13 3.1 Onderzoeksmodel Theorie communicatie Onderzoek Studenten Theorie gedragsverandering Aanbevelingen BrandVeilig Leven Trendanalyse Aandachtspunten overbrengen boodschap voorkomen van brand Doelgroepanalyse Vooronderzoek (a) (b) (c) Figuur 2. Visuele weergave onderzoeksmodel Verwoording onderzoeksmodel In de eerste stap van dit onderzoek (a) doe ik vooronderzoek naar brandweer Zwolle en oriënteer ik me op theorieën over communicatie, theorie over gedragsverandering, de doelgroep studenten in de leeftijd van 18 t/m 24 jaar met betrekking tot hun kenmerken, waarden en mediagebruik, trends in jongerencommunicatie die wellicht interessant zijn om op in te spelen en de term BrandVeilig Leven. Al deze informatie moet leiden tot een aantal voor brandweer Zwolle relevant bevonden aandachtspunten om de boodschap voorkomen van brand over te brengen. In de tweede stap van het onderzoek (b) worden de relevant bevonden aandachtspunten geconfronteerd met de bevindingen van studenten. Hieruit worden tot slot (c) conclusies getrokken en aanbevelingen gedaan voor de wijze waarop brandweer Zwolle studenten kan benaderen om de boodschap voorkomen van brand over te brengen. Plan van aanpak Afstudeeropdracht Brandweer Zwolle 2012 Cindy van Vugt 13

14 3.2 Conceptueel model Er wordt gebruik gemaakt van een conceptueel model dat gevormd wordt door de literatuurstudie en gesprekken met deskundigen. De onderzoeksoptiek zal bestaan uit voorwaarden verkregen uit een bestudering van theorieën en deskresearch voor het overbrengen van de boodschap voorkomen van brand. In dit onderzoek zal worden gestreefd naar een verbetering van de praktijksituatie, in casu het benaderen van studenten om het brandveiligheidsbewustzijn van deze doelgroep te verbeteren. In het onderstaande model is de onafhankelijke variabele de boodschap voorkomen van brand en de afhankelijke variabele het brandveiligheidsbewustzijn van studenten. Zo zal de wijze waarop de boodschap voorkomen van brand wordt overgebracht van invloed zijn op het brandveiligheidsbewustzijn van studenten. Boodschap voorkomen van brand Brandveiligheidsbewustzijn studenten Figuur 3. Visuele weergave conceptueel model Plan van aanpak Afstudeeropdracht Brandweer Zwolle 2012 Cindy van Vugt 14

15 Hoofdstuk 4 Debriefing Veranderde maatschappij Nieuwe aanpak brandveiligheid Adviserende rol brandweer Boodschap voorkomen van brand Figuur 4. Schematische weergave debriefing Scriptie Het is van belang om te kijken naar een vernieuwende, andere aanpak als het gaat om brandveiligheid. Dit als gevolg van de veranderde maatschappij en het gegeven dat het aantal branden, doden en gewonden en materiële schade als gevolg van deze branden niet afneemt. Door de nieuwe benadering komt de nadruk minder op bestrijding van brand te liggen en meer op het voorkomen en beheersbaar maken van branden en incidenten. De nieuwe aanpak houdt in dat de burger en het bedrijfsleven zich meer bewust moeten zijn van de eigen verantwoordelijkheid en het feit dat de overheid niet in staat is om een risicoloze maatschappij te creëren. (Brandveilig leven, 2010) In het kader van de strategische reis waarin de brandweer zich momenteel bevindt zal de brandweer een meer adviserende rol zal aannemen. Brandweer Zwolle wil graag een bijdrage leveren aan een brandveiliger leven onder studenten. Uit de beschreven situatie in de aanleiding blijkt dat het van belang is om de boodschap voorkomen van brand over te brengen. Dit om de kans op brand, met alle gevolgen van dien te verkleinen. Doordat studenten op dit moment niet voldoende worden bereikt met het huidige kamerverhuurbeleid vindt brandweer Zwolle het noodzakelijk om studenten te benaderen via Community Safety. Dit om het brandveiligheidsbewustzijn van studenten te verbeteren om zo de onveilige situaties in studentenhuizen te kunnen verminderen. Onder de paraplu van Community Safety vallen namelijk alle activiteiten om het veiligheidsbewustzijn over fysieke veiligheid in de leefomgeving te verhogen, waaronder brandveiligheid en zelfredzaamheid. (Projectplan Community, 2011) Brandweer Zwolle vindt studenten een kwetsbare doelgroep in de samenleving waar nog verbeteringen te behalen zijn op het gebied van brandveiligheid. Echter heeft brandweer Zwolle hier nog geen ervaring mee richting de doelgroep studenten. Het doel van dit onderzoek is het dan ook het doen van aanbevelingen aan brandweer Zwolle over de wijze waarop zij studenten kunnen benaderen om de boodschap voorkomen van brand, over te brengen. Dit door het geven van inzicht in de mogelijk in te zetten communicatiemiddelen om de boodschap over te brengen, met als doel het brandveiligheidsbewustzijn van studenten te vergroten. De veronderstelling is dat een vergroting van het brandveiligheidsbewustzijn onder studenten zal leiden tot een verbetering van onveilige situaties in studentenhuizen. Plan van aanpak Afstudeeropdracht Brandweer Zwolle 2012 Cindy van Vugt 15

16 Hoofdstuk 5 Onderzoeksvragen 5.1 Hoofdvraag Om doelstelling, welke hiervoor is beschreven, te kunnen realiseren zal de volgende hoofdvraag gehanteerd worden: Op welke wijze kan brandweer Zwolle studenten benaderen om de boodschap voorkomen van brand, over te brengen? 5.2 Centrale vragen en deelvragen Als volgt worden de centrale vragen en de daarbij behorende deelvragen weergegeven die in fase A, B en C worden beantwoord. Fase A, eerste centrale vraag: Welke inzichten levert het vooronderzoek en een bestudering van de theorieën op voor het overbrengen van de boodschap voorkomen van brand? Deelvragen: Waar komt de boodschap 'voorkomen van brand' vandaan. Wat verstaat de brandweer in Nederland onder de boodschap 'voorkomen van brand'. Op welke manier benaderen andere brandweerkorpsen in Nederland studenten om de boodschap voorkomen van brand over te brengen? Wat verstaat brandweer Zwolle onder de boodschap 'voorkomen van brand'. Welke soort/vorm van communicatie kan worden ingezet om de boodschap voorkomen van brand over te brengen? Welke communicatiemiddelen zijn geschikt om de boodschap voorkomen van brand over te brengen? Wat is het mediagebruik van jongeren? Welke trends zijn interessant voor jongerencommunicatie? Fase B, tweede centrale vraag: Wat zijn de mogelijkheden bij het overbrengen van de boodschap voorkomen van brand onder studenten? Deelvragen: Zijn studenten betrokken bij het thema brandveiligheid? Hoe is het gesteld met de brandveiligheid van studenten? In welke aspecten van de boodschap voorkomen van brand zijn ze geïnteresseerd? Hoe willen studenten in Zwolle benaderd worden? Fase C, derde centrale vraag: Wat voor een inzichten geeft een vergelijking van de analyseresultaten uit fase A en B met het oog op het doen van aanbevelingen voor het overbrengen van de boodschap voorkomen van brand onder studenten? Plan van aanpak Afstudeeropdracht Brandweer Zwolle 2012 Cindy van Vugt 16

17 Hoofdstuk 6 Definiëring Brandveiligheid In dit onderzoek wordt onder brandveiligheid het volgende verstaan: brandveilig leven; de nieuwe visie op brandveiligheid geeft aan dat risicobenadering als leidraad genomen kan worden. Hierbij gaat het om het adviseren vanuit de deskundigheid van de brandweer om de kans op onbeheersbare branden met slachtoffers te doen afnemen. De brandveiligheid van een gebouw wordt bepaald door het samenspel van ontwerp, inrichting en gebruik. Het Bouwbesluit en het Gebruiksbesluit (in april 2012 samengevoegd in het Bouwbesluit 2012) geven wettelijke minimumeisen voor brandveiligheid, maar opdrachtgevers, architecten en gebruikers zijn zelf verantwoordelijk. (de Brandweer, 2010, p. 27) Eigen verantwoordelijkheid Burgers en bedrijven zijn zelf verantwoordelijk voor een brandveilige omgeving. Zo is men bijv. zelf verantwoordelijk voor het wel of niet plaatsen van rookmelders. Brandveiligheidbewustzijn Een algemene toestand waarin iemand opmerkzaam is op de risico s van brand en besef heeft van zijn eigen gedrag en de mogelijke consequenties voor de brandveiligheid. (Kramer, 2011, p.26) Zelfredzaamheid Met zelfredzaamheid wordt in dit onderzoek bedoeld dat er van de burger wordt verwacht dat wanneer er een brand ontstaat men zich in de eerste cruciale minuten zelf kan redden. De kans om te overleven bij brand wordt bepaald door het zelfredzame gedrag van burgers. Het gedrag van mensen in deze eerste fase is het meest bepalend om te kunnen overleven. In de eerste fase van een brand zijn de aanwezigen in een gebouw vooral aangewezen op zichzelf en op de mensen in de directe omgeving. Daarnaast speelt de beschikbaarheid van brandveiligheidsvoorzieningen, zoals vluchtroutes, randbestrijdingsmiddelen en nooduitgangen een bepalende rol. De hulp van professionele hulpverleningsdiensten, zoals de redding door de brandweer en de medische bijstand door de ambulancedienst, komt pas na de eerste fase op gang. (Zelfredzaamheid bij, z.d.) Brandweer Zwolle Onder dit begrip vallen alleen de medewerkers van brandweer Zwolle werkende op de afdeling risicobeheersing. Studenten Onder dit begrip vallen studenten in de leeftijd van 18 t/m 24 jaar. Community Safety Letterlijk vertaald betekend Community Safety veiligheid voor de samenleving. Onder deze naam voert brandweer Zwolle activiteiten uit om het veiligheidsbewustzijn over de fysieke veiligheid in de leefomgeving te verhogen. Plan van aanpak Afstudeeropdracht Brandweer Zwolle 2012 Cindy van Vugt 17

18 Hoofdstuk 7 Methodologie 7.1 Onderzoeksstrategie Dit onderzoek kan o.a. gekenmerkt worden als een casestudy. Hierbij wil ik in fase a vooral door middel van desk research informatie vergaren om een diepgaand inzicht te verkrijgen. Gezien de relatief korte tijd die staat voor het uitvoeren van het onderzoek is het voordeel van deskresearch dat het betrekkelijk snel kan plaatsvinden doordat ik van achter mijn bureau informatie kan opzoeken op internet, in boeken en documenten. Bij de casestudy wordt een kwalitatieve methoden van onderzoek gehanteerd. De onderzoeksstrategie voor dit onderzoek valt tevens te kwalificeren als een empirisch onderzoek waarbij ik in fase b het veld in ga, om door middel van enquêtes materiaal te verzamelen. Hierbij is sprake van kwantitatief onderzoek, waarbij ik bij een groot aantal mensen (studenten) informatie tracht te verzamelen. Hierdoor is het mogelijk om betrouwbare uitspraken te doen over grote groepen, onderzoeksresultaten te vergelijken en data te verwerken met speciale software. (Michels, 2006) 7.2 Onderzoeksmateriaal en technieken Voor het onderzoek in fase a zal gebruik worden gemaakt van verschillende databronnen. Dit zijn de databronnen: documenten, media en literatuur. Documenten Er wordt gebruik gemaakt van bestaande rapporten, uitgegeven door Nederlands Instituut Fysieke Veiligheid (NIFV) en de NVBR met betrekking tot de onderwerpen: zelfredzaamheid, brandveiligheid en fysieke veiligheid. Daarnaast zullen rapporten die betrekking hebben op communicatie, voorlichting en gedrag worden geraadpleegd. Mediaproducten Er zal gebruikt gemaakt worden van diverse internetsites met betrekking tot Community Safety, jongeren en trends op het gebied van jongeren communicatie. Literatuur Er zal gebruik worden gemaakt van verschillende theorieën met betrekking op het onderwerp communicatie, voorlichting en gedrag. Als volgt zal per deelvraag van de eerste centrale vraag worden weergegeven wat de relevante objecten zijn en de soorten informatie die voor deze objecten nodig zijn. Plan van aanpak Afstudeeropdracht Brandweer Zwolle 2012 Cindy van Vugt 18

19 Waar komt de boodschap 'voorkomen van brand' vandaan. Bronnen Soort/aantal Ontsluiting Documenten Rapporten NVBR Inhoudsanalyse Literatuur Boek Inhoudsanalyse Wat verstaat de brandweer in Nederland onder de boodschap 'voorkomen van brand'. Bronnen Soort/aantal Ontsluiting Documenten Rapporten NVBR Inhoudsanalyse Media Internetsite Brandweerkennisnet.nl en de site van de NVBR Inhoudsanalyse Op welke manier benaderen andere brandweerkorpsen in Nederland studenten? Bronnen Soort/aantal Ontsluiting Documenten Rapporten Inhoudsanalyse Media Internetsite Brandweerkennisnet.nl en de site van de NVBR Inhoudsanalyse Wat verstaat brandweer Zwolle onder de boodschap 'voorkomen van brand'. Bronnen Soort/aantal Ontsluiting Documenten Rapporten Inhoudsanalyse Media Internetsite Brandweerkennisnet.nl en de site van de NVBR Inhoudanalyse Welke soort/vorm van communicatie kan worden ingezet om de boodschap voorkomen van brand over te brengen? Bronnen Soort/aantal Ontsluiting Documenten Rapporten Inhoudsanalyse Media Internetsites/weblogs Inhoudsanalyse Literatuur Boeken over communicatie, gedrag, voorlichting Inhoudanalyse Welke communicatiemiddelen zijn geschikt om de boodschap voorkomen van brand over te brengen? Bronnen Soort/aantal Ontsluiting Documenten Rapporten Inhoudsanalyse Media Internetsites/weblogs Inhoudsanalyse Literatuur Boeken over communicatie Inhoudanalyse Plan van aanpak Afstudeeropdracht Brandweer Zwolle 2012 Cindy van Vugt 19

20 Wat is het mediagebruik van jongeren? Bronnen Soort/aantal Ontsluiting Documenten Rapporten Inhoudsanalyse Media Internetsites/weblogs Inhoudsanalyse Welke trends zijn interessant voor jongerencommunicatie? Bronnen Soort/aantal Ontsluiting Documenten Rapporten Inhoudsanalyse Media Internetsites/weblogs van trendwatchers en rapporten over huidige trends op communicatiegebied Inhoudsanalyse 7.3 Verantwoording steekproef onder studenten fase b van het onderzoek In fase B wil ik een schriftelijke enquête uitzetten onder studenten. Hierin beantwoordt de ontvanger zelf de vragenlijst en is er sprake van kwantitatief onderzoek. Hierbij is het echter niet van belang om van tevoren en vaste steekproefgrootte te bepalen. Wel streef ik na een respons van 50 enquêtes. Dit om te kunnen analyseren of er een vaste lijn in te ontdekken is en zo een bepaald inzicht te verkrijgen met het oog op het doen van aanbevelingen. Plan van aanpak Afstudeeropdracht Brandweer Zwolle 2012 Cindy van Vugt 20

21 Hoofdstuk 8 Op te leveren producten In dit hoofdstuk worden de op te leveren producten beschreven die bij de verschillende fases tot stand komen. Oriëntatiefase Product: plan van aanpak Het plan van aanpak omvat een oriëntatie op de afstudeeropdracht waarin beschreven staat waarnaar onderzoek wordt verricht en hoe het onderzoek uitgevoerd wordt. Voor de realisatie van het plan van aanpak is gebruik gemaakt van het boek: Het ontwerpen van een onderzoek, van Verschuren & Doorewaard. Onderzoeksfase (b) Tussenproduct:enquêtes Door middel van enquêtes zal naar de mening van studenten worden gevraagd over de wijze waarop zij benaderd willen worden door brandweer Zwolle. Realisatiefase (c) Product: advies Een vergelijking van de analyses zal resulteren in een advies voor brandweer Zwolle op de wijze waarop zij studenten kunnen benaderen om de boodschap voorkomen van brand over te brengen. Plan van aanpak Afstudeeropdracht Brandweer Zwolle 2012 Cindy van Vugt 21

22 Hoofdstuk 9 Planning Plan van aanpak Afstudeeropdracht Brandweer Zwolle 2012 Cindy van Vugt 22

23 Hoofdstuk 10 Literatuurlijst Actieprogramma Brandveiligheid (2009). Ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties. Geraadpleegd op 20 maart 2012, van: Bezuiniging brandweer leidt tot meer doden (2011). Website ad.nl Geraadpleegd op 11 maart 2012, van: (Brand)veilig Leven (z.d.). Website brandweerijsselland.nl Geraadpleegd op 1 maart 2012, van: Brandveilig leven (2010), website brandweerkennisnet.nl. Geraadpleegd op 22 maart 2012, van: Capgemini (2010). Trends in veiligheid [elektronische versie], URL Gemeente Zwolle (2009). Trendrapportage Zwolle in de groei. [elektronische versie], URL ved=0cdqqfjab&url=http%3a%2f%2fwww.zwolle.nl%2fweb%2ffile%3fuuid%3d1b6ed8f b0-87c5-974c %26owner%3D6b7797ea-6ab8-45c1-87d0- e %26contentid%3d4372&ei=qj5et- 39FIKbOvvDxZgN&usg=AFQjCNEmSTdh73orwOxkF9VVUY914Dsm6w Hoofdlijnen van het 7S model (z.d.) [PDF] Geraadpleegd op 5 april 2012, URL Jaarboek onderwijs in cijfers 2011 (2011). Website cbs.nl Geraadpleegd op 11 maart 2012, van: Kramer, J. (2011). Brandveilig gedrag in aandachtswijken. Een onderzoek naar de relatie tussen het aantal binnenbranden en brandveilig gedrag in Haagse aandachtswijken als opmaat naar een interventiestrategie. Geraadpleegd op 5 april 2012, van: _brandveilig_gedrag_in_aandachtswijken_-_dec_2011_-_vs_defi.pdf Plan van aanpak Afstudeeropdracht Brandweer Zwolle 2012 Cindy van Vugt 23

24 Meer aandacht voor veiligheid, minder slachtoffers (2012), website infopuntveiligheid.nl. Geraadpleegd op 22 maart 2012, van: https://www.infopuntveiligheid.nl/publicatie/dossieritem/90/2984/meer-aandacht-voor-veiligheidminder-slachtoffers-.html Michels, W. J. (2006). Communicatie handbook. Groningen/Houten: Wolters-Noordhoff bv Minister Opstelten: "Voorkomen is beter dan blussen" (2011). Website nvbr.nl Geraadpleegd op 11 maart 2012, van: Nazorg (z.d.), website brandweer.nl. Geraadpleegd op 19 maart 2012, van: NVBR (2010). de Brandweer over morgen, strategische reis als basis voor vernieuwing. Den Haag: Turnaround Communicatie bv. Onderzoeksopzet Pilot Studenten (2011), website nvbr.nl. Geraadpleegd op 23 maart 2012, van: Proactie (z.d.), website brandweer.nl. Geraadpleegd op 19 maart 2012, van: Projectplan Community & Safety (2011). Brandweer Zwolle Repressie (z.d.), website brandweer.nl. Geraadpleegd op 19 maart 2012, van: Social media; een blijvend begrip (z.d.) Website nationaalcrisiscentrum.nl Geraadpleegd op11 maart 2012, van: Taken (z.d.) website brandweer.nl. Geraadpleegd op 19 maart 2012, van: Van der Linden, S. (2012). Brabantse studenten betrokken bij grote brand woontoren Utrecht, 25 maart, URL d+woontoren+utrecht.aspx Intern document Intranet gemeente Zwolle Plan van aanpak Afstudeeropdracht Brandweer Zwolle 2012 Cindy van Vugt 24

25 Bijlagen Plan van aanpak Afstudeeropdracht Brandweer Zwolle 2012 Cindy van Vugt 25

26 A. Contract Ondergetekenden verklaren zich akkoord met het plan van aanpak en spreken af alles in het werk te stellen om hetgeen in het plan van aanpak staat beschreven te realiseren. Datum: Plaats: Student/afstudeerder Cindy van Vugt: Afstudeerbegeleider Sjaak Schipper: Opdrachtgever, brandweer Zwolle Henk Oudshoorn: Tweede beoordelaar Jan Liefers: Plan van aanpak Afstudeeropdracht Brandweer Zwolle 2012 Cindy van Vugt 26

Afstudeerscriptie Voorkomen is beter dan blussen 1

Afstudeerscriptie Voorkomen is beter dan blussen 1 Afstudeerscriptie Voorkomen is beter dan blussen 1 Voorkomen is beter dan blussen Adviesrapport voor het vergroten van het eigen verantwoordelijkheidsgevoel, het brandveiligheidsbewustzijn en de zelfredzaamheid

Nadere informatie

Naar een nieuwe doctrine voor brandveiligheid. 12 april 2011 Jan Kuyvenhoven NVBR

Naar een nieuwe doctrine voor brandveiligheid. 12 april 2011 Jan Kuyvenhoven NVBR Naar een nieuwe doctrine voor brandveiligheid 12 april 2011 Jan Kuyvenhoven NVBR 1 Programma Korte intro: Brandweer over Morgen Nieuwe doctrine Brandveiligheid Visie Brandveiligheid en Actieprogramma Mythes

Nadere informatie

De Brandweer over Morgen. Risico Beheersing in verandering

De Brandweer over Morgen. Risico Beheersing in verandering De Brandweer over Morgen Risico Beheersing in verandering Beeld van de brandweer? De brandweer Kan het nog beter? Klaar voor de toekomst of aanpassen? De omgeving verandert Knelpunten: Snel veranderde

Nadere informatie

Het nieuwe denken van de brandweer.. Ook uw nieuwe denken?

Het nieuwe denken van de brandweer.. Ook uw nieuwe denken? Naar een brandveiliger samenleving.. Met minder brand, minder slachtoffers én minder schade Het nieuwe denken van de brandweer.. Ook uw nieuwe denken? Ricardo Weewer, Strategisch Centrum NVBR Netwerkdag

Nadere informatie

Bijlage A Taken op het gebied van de brandveiligheid en hulpverlening

Bijlage A Taken op het gebied van de brandveiligheid en hulpverlening Bijlage A Taken op het gebied van de brandveiligheid en hulpverlening (Behorende bij bestuursafspraken gemeente Beverwijk met de Veiligheidsregio Kennemerland i.o.*) * De Veiligheidsregio Kennemerland

Nadere informatie

Brandveilig Leven: Bedreven in Brandveilig Leven kennis opdoen en delen op de netwerkdag

Brandveilig Leven: Bedreven in Brandveilig Leven kennis opdoen en delen op de netwerkdag Brandveilig Leven: Bedreven in Brandveilig Leven kennis opdoen en delen op de netwerkdag Netwerkdag 27 april 2011 Rob Frek Portefeuillehouder verantwoordelijkheidsverdeling en veiligheidsbewustzijn Directeur

Nadere informatie

Het Nieuwe denken van de brandweer. Ook úw nieuwe denken?

Het Nieuwe denken van de brandweer. Ook úw nieuwe denken? Naar een brandveiliger samenleving.. Met minder brand, minder slachtoffers én minder schade Het Nieuwe denken van de brandweer. Ook úw nieuwe denken? Ricardo Weewer, Strategisch Centrum NVBR René Hagen,

Nadere informatie

Verordening brandveiligheid en hulpverlening Coevorden 1998

Verordening brandveiligheid en hulpverlening Coevorden 1998 Verordening brandveiligheid en hulpverlening Coevorden 1998 Wetstechnische informatie Gegevens van de regeling Overheidsorganisatie gemeente Coevorden Officiële naam regeling Verordening brandveiligheid

Nadere informatie

Brandweer Nederland Samen sterk, samen veilig

Brandweer Nederland Samen sterk, samen veilig Brandweer Nederland Samen sterk, samen veilig Met hart en ziel Brandweer Nederland staat voor 31.000 brandweermensen die zich met hart en ziel inzetten voor hun medemens. Die 24 uur per dag en 7 dagen

Nadere informatie

Verordening brandveilidheid en brandweerzorg en rampenbestrijding

Verordening brandveilidheid en brandweerzorg en rampenbestrijding CVDR Officiële uitgave van Leek. Nr. CVDR54284_1 1 juni 2016 Verordening brandveilidheid en brandweerzorg en rampenbestrijding De raad van de gemeente Leek; gelet op: - artikel 1, tweede lid, artikel 12

Nadere informatie

Bijlage A Taken op het gebied van de brandveiligheid en hulpverlening

Bijlage A Taken op het gebied van de brandveiligheid en hulpverlening Bijlage A Taken op het gebied van de brandveiligheid en hulpverlening (Behorende bij bestuursafspraken gemeente met de Veiligheidsregio Kennemerland i.o.*) * De Veiligheidsregio Kennemerland (VRK) i.o.

Nadere informatie

Terug naar de toekomst!

Terug naar de toekomst! Terug naar de toekomst! Innovatiecongres Veiligheid 2010 Stephan Wevers Commandant brandweer Twente Bestuurslid NVBR De innovatiemomenten en het zoeken naar samenhang 1. Bidden en breken 25 v.chr. 1393

Nadere informatie

gelezen het voorstel van Burgemeester en Wethouders van 15 januari 2004

gelezen het voorstel van Burgemeester en Wethouders van 15 januari 2004 No: 5.4/260204 Onderwerp: Verordening brandveiligheid en hulpverlening De Raad van de gemeente Noordenveld; - gelet op artikel 1, tweede lid, en artikel 12 van de brandweerwet 1985 - gelet op artikel 8,

Nadere informatie

KWALIFICATIEPROFIEL VOOR INSTRUCTEUR

KWALIFICATIEPROFIEL VOOR INSTRUCTEUR KWALIFICATIEPROFIEL VOOR INSTRUCTEUR werkzaam bij de brandweer Status Dit kwalificatieprofiel is op 16 juli 2009 te Arnhem vastgesteld door de Deelprojectgroep Kwaliteitsinstrumenten van het Project Kwaliteit

Nadere informatie

FACTSHEET VOORLICHTING NA BRAND

FACTSHEET VOORLICHTING NA BRAND FACTSHEET VOORLICHTING NA BRAND INTERVENTIE In een studentenwoning in de Zwolse wijk Assendorp is op maart 0 brand ontstaan. Twee slachtoffers zijn met ademhalingsproblemen naar het ziekenhuis gebracht.

Nadere informatie

gezien het voorstel van het college van burgemeester en wethouders van 10 april 2007, bijlage nr. : 24-2007;

gezien het voorstel van het college van burgemeester en wethouders van 10 april 2007, bijlage nr. : 24-2007; 07.0003314 De raad van de gemeente Son en Breugel; gezien het voorstel van het college van burgemeester en wethouders van 10 april 2007, bijlage nr. : 24-2007; gelet op artikel 1, tweede lid, en artikel

Nadere informatie

Verordening brandveiligheid en hulpverlening

Verordening brandveiligheid en hulpverlening Verordening brandveiligheid en hulpverlening Wetstechnische informatie Gegevens van de regeling Overheidsorganisatie Officiële naam regeling Citeertitel Besloten door Deze versie is geldig tot (als de

Nadere informatie

Bijlage. Uitvoeringsplan. Deel 1: Wat gaat er veranderen?

Bijlage. Uitvoeringsplan. Deel 1: Wat gaat er veranderen? Uitvoeringsplan Deel 1: Wat gaat er veranderen? Binnen Brandweer GNL gaan er een aantal zaken structureel veranderen op het gebied van taken, verantwoordelijkheden en cultuur. In deze paragraaf wordt hier

Nadere informatie

Brandweerzorg in samenhang

Brandweerzorg in samenhang Brandweerzorg in samenhang Presentatie voor het Algemeen Bestuur op 20 mei 2016 Dekkingsplan Brandrisicoprofiel Wettelijk kader Art. 14 Wet Vr: het bestuur van een veiligheidsregio stelt minimaal eens

Nadere informatie

Community Safety aanpak & ontwikkelingen

Community Safety aanpak & ontwikkelingen Community Safety aanpak & ontwikkelingen Bijeenkomst Brandveiligheid voor en door de burger 7 mei 2011 Community Safety aanpak & ontwikkelingen Belang van Community Safety Ontwikkelingen in Nederland Aanpak

Nadere informatie

Inhoudsopgave. 2 Danique Beeks Student Advanced Business Creation Stage JH Business Promotions

Inhoudsopgave. 2 Danique Beeks Student Advanced Business Creation Stage JH Business Promotions Onderzoeksopzet Danique Beeks Studentnummer: 2054232 Advanced Business Creation Stagebedrijf: JH Busines Promotions Bedrijfsbegeleider: John van den Heuvel Datum: 12 September 2013 Inhoudsopgave Inleiding

Nadere informatie

Brandweer Bedum. Commissie Algemene Bestuurlijke Zaken. Rapportage en voortgang van de lokale Brandweer Bedum

Brandweer Bedum. Commissie Algemene Bestuurlijke Zaken. Rapportage en voortgang van de lokale Brandweer Bedum Brandweer Bedum Commissie Algemene Bestuurlijke Zaken Rapportage en voortgang van de lokale Brandweer Bedum Koos Poelma Commandant Brandweer 10 mei 2012 Programma Prestaties brandweerzorg Bedum 2011 Risico

Nadere informatie

- het wenselijk is de voorzieningen voor brandveiligheid en hulpverlening in samenhang te treffen,

- het wenselijk is de voorzieningen voor brandveiligheid en hulpverlening in samenhang te treffen, VERORDENING BRANDVEILIGHEID EN HULPVERLENING BRANDWEER PARKSTAD LIMBURG 2005 Het Algemeen Bestuur van Brandweer Parkstad Limburg, gelezen het voorstel van het Dagelijks Bestuur van Brandweer Parkstad Limburg,

Nadere informatie

Bijlagen. 1. Persbericht oktober 2012. 2. Artikelen: Brandpreventieweek in het nieuws. 3. (Stopper) advertenties

Bijlagen. 1. Persbericht oktober 2012. 2. Artikelen: Brandpreventieweek in het nieuws. 3. (Stopper) advertenties Bijlagen 1. Persbericht oktober 2012 2. Artikelen: Brandpreventieweek in het nieuws 3. (Stopper) advertenties 4. Alle materialen: poster, folder, pen etc. 5. Consumentensite www.watdoejijbijbrand.nl 6.

Nadere informatie

Afbakening Het onderzoek richt zich op de fatale woningbranden in 2011. De niet-fatale woningbranden zijn in het onderzoek niet meegenomen.

Afbakening Het onderzoek richt zich op de fatale woningbranden in 2011. De niet-fatale woningbranden zijn in het onderzoek niet meegenomen. Fatale woningbranden 2011 Managementsamenvatting Het Nederlands Instituut Fysieke Veiligheid (NIFV) heeft onderzoek verricht naar de oorzaken, omstandigheden en het verloop van woningbranden met dodelijke

Nadere informatie

Raadsbijlage Voorstel tot het vaststellen van de Verordening brandveiligheid

Raadsbijlage Voorstel tot het vaststellen van de Verordening brandveiligheid gemeente Eindhoven Dienst Brandweer en Rampenbestrijding Raadsbijlage nummer xa Inboeknummer oxroox64r Beslisdatum Blkw 22 januari 2002 Dossiernummer 204.104 Raadsbijlage Voorstel tot het vaststellen van

Nadere informatie

Aan de Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal Postbus 20018 2500 EA DEN HAAG

Aan de Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal Postbus 20018 2500 EA DEN HAAG > Retouradres Postbus 20011 2500 EA Den Haag Aan de Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal Postbus 20018 2500 EA DEN HAAG Nationaal Coördinator Terrorismebestrijding en Veiligheid Fysieke Veiligheid

Nadere informatie

CO 2 Communicatieplan. 18 mei 2015

CO 2 Communicatieplan. 18 mei 2015 CO 2 Communicatieplan 18 mei 2015 Inhoudsopgave 1. Inleiding 3 2. Communicatiedoelstellingen 4 3. Doelgroepen 5 4. Communicatiemiddelen 7 5. Planning 8 6. Organisatie 9 CO 2-communicatieplan 2 1. Inleiding

Nadere informatie

Resultaten eerste peiling digitaal burgerpanel Externe communicatiemiddelen gemeente Oirschot. Januari 2015

Resultaten eerste peiling digitaal burgerpanel Externe communicatiemiddelen gemeente Oirschot. Januari 2015 Resultaten eerste peiling digitaal burgerpanel Externe communicatiemiddelen gemeente Oirschot Januari 2015 Inhoud 1. Inleiding... 3 2. Resultaten... 4 2.1 Onderzoeksverantwoording... 4 2.2 Hoe tevreden

Nadere informatie

11 PREVENTIE II 12 ONVEILIGE PLEKKEN 13 AANVULLENDE VRAAG ONVEILIGE PLEKKEN. pagina 31. Komt het wel eens voor dat u:

11 PREVENTIE II 12 ONVEILIGE PLEKKEN 13 AANVULLENDE VRAAG ONVEILIGE PLEKKEN. pagina 31. Komt het wel eens voor dat u: PREVENTIE II Komt het wel eens voor dat u:. s avonds of s nachts niet open doet, omdat u het niet veilig vindt? 2. in uw eigen buurt omloopt of omrijdt om onveilige plekken te vermijden? 3. uw kind(eren)

Nadere informatie

GEMEENSCHAPPELIJKE REGELING BRANDWEER-GHOR ZUID-LIMBURG.

GEMEENSCHAPPELIJKE REGELING BRANDWEER-GHOR ZUID-LIMBURG. Bijlage 4 bij brief U2008-159 d.d. 2 juli 2008: gemeenschappelijke regeling GEMEENSCHAPPELIJKE REGELING BRANDWEER-GHOR ZUID-LIMBURG. GEMEENSCHAPPELIJKE VERORDENING BRANDWEERZORG EN RAMPENBESTRIJDING Gemeenschappelijke

Nadere informatie

Fatale woningbranden 2003 en 2008 t/m 2011: een vergelijking

Fatale woningbranden 2003 en 2008 t/m 2011: een vergelijking Fatale woningbranden 2003 en 2008 t/m 2011: een vergelijking Managementsamenvatting Inzicht in kritische factoren bij fatale woningbranden is onontbeerlijk om gericht en effectief brandveiligheidsbeleid

Nadere informatie

Inzicht in de activiteiten die brandweer Maas en Waal verricht voor de gemeente Beuningen.

Inzicht in de activiteiten die brandweer Maas en Waal verricht voor de gemeente Beuningen. Lokaal pakket brandweerzorg Dienstenboek brandweer Maas en Waal voor de gemeente Beuningen Inzicht in de activiteiten die brandweer Maas en Waal verricht voor de gemeente Beuningen. Bijlage bij de dienstverleningsovereenkomst

Nadere informatie

FSE in de Brandweer over mor en

FSE in de Brandweer over mor en FSE in de Brandweer over mor en Ricardo Weewer NVBR Projectgroep Strategische Reis Derde Nationale Congres Fire Safety Engineering 9 en 10 juni 2010 Programma Intro: Nieuwe visie brandweer over morgen

Nadere informatie

Kwaliteitsverbetering van een bedrijfsnoodorganisatie door middel van scenario s Danny A. Jolly, Regionale brandweerorganisatie

Kwaliteitsverbetering van een bedrijfsnoodorganisatie door middel van scenario s Danny A. Jolly, Regionale brandweerorganisatie Kwaliteitsverbetering van een bedrijfsnoodorganisatie door middel van scenario s Danny A. Jolly, Regionale brandweerorganisatie Jolly@rbogv.nl Inleiding Om verschillende typen incidenten als gevolg van

Nadere informatie

ehealth binnen de thuiszorg van Noorderbreedte

ehealth binnen de thuiszorg van Noorderbreedte ehealth binnen de thuiszorg van Noorderbreedte De ontwikkeling van de ehealth-koffer Naam : Seline Kok en Marijke Kuipers School : Noordelijke Hogeschool Leeuwarden Opleiding : HBO-Verpleegkunde voltijd

Nadere informatie

Checklist voor controle (audit) NEN 4000

Checklist voor controle (audit) NEN 4000 Rigaweg 26, 9723 TH Groningen T: (050) 54 45 112 // F: (050) 54 45 110 E: info@precare.nl // www.precare.nl Checklist voor controle (audit) NEN 4000 Nalooplijst hoofdstuk 4 Elementen in de beheersing van

Nadere informatie

Hulpverleningsregio Zuidoost-Brabant Regionale brandweer. Beleidsnotitie proactie: Vormgeven aan veiligheid. Visie 2010 Plan van Aanpak 2004-2006

Hulpverleningsregio Zuidoost-Brabant Regionale brandweer. Beleidsnotitie proactie: Vormgeven aan veiligheid. Visie 2010 Plan van Aanpak 2004-2006 Hulpverleningsregio Zuidoost-Brabant Regionale brandweer Beleidsnotitie proactie: Vormgeven aan veiligheid Visie 2010 Plan van Aanpak 2004-2006 Colofon Uitgave Hulpverleningsregio Zuidoost-Brabant Regionale

Nadere informatie

Brandweer, meer dan een vliegende keep?! Welkom op Papendal! Nederlandse Vereniging voor Brandweerzorg en Rampenbestrijding

Brandweer, meer dan een vliegende keep?! Welkom op Papendal! Nederlandse Vereniging voor Brandweerzorg en Rampenbestrijding Brandweer, meer dan een vliegende keep?! Welkom op Papendal! Voetbalwijsheden Aanval is de beste verdediging Totaal voetbal Risico s afwegen & keuzes maken Marc Lammers, bondscoach van de Nederlandse hockeyvrouwen,

Nadere informatie

Reflectie op interne en externe hulpverlening.

Reflectie op interne en externe hulpverlening. Reflectie op interne en externe hulpverlening. Eerste reactie: waarom hulpverlening en geen dienstverlening? Waaraan moet ik geholpen worden dan? Tweede reactie: FSE is veel te operationeel en te weinig

Nadere informatie

Communicatieplan CO 2 -prestatieladder. Communicatieplan. 5 maart 2014

Communicatieplan CO 2 -prestatieladder. Communicatieplan. 5 maart 2014 Communicatieplan 5 maart 2014 1-8 05-03-2014 INHOUDSOPGAVE 1. Inleiding... 3 2. Communicatiedoelstellingen... 3 2.1 Algemene doelstelling... 3 3. Doelgroepen... 4 3.1. Groep A - Veel invloed, veel belang...

Nadere informatie

Jaaroverzicht 2015 Uitgeest. Regionaal. Nieuwe controlesystematiek. Brandveilig leven

Jaaroverzicht 2015 Uitgeest. Regionaal. Nieuwe controlesystematiek. Brandveilig leven Regionaal Nieuwe controlesystematiek De bestuursnotitie - Nieuwe controlesystematiek brandveiligheid in regio Kennemerland ligt ter besluitvorming voor bij de gemeenten in Kennemerland. Gemeente Zandvoort,

Nadere informatie

Project Kwaliteit brandweerpersoneel. De brandweer wordt nog veiliger en beter

Project Kwaliteit brandweerpersoneel. De brandweer wordt nog veiliger en beter Project Kwaliteit brandweerpersoneel De brandweer wordt nog veiliger en beter VAKBEKWAAM WORDEN, VAKBEKWAAM BLIJVEN Wat verandert er concreet? Alle medewerkers van de brandweer worden voortaan opgeleid,

Nadere informatie

Notitie Informatie. BRANDVEILIG LEVEN van én voor iedereen

Notitie Informatie. BRANDVEILIG LEVEN van én voor iedereen Notitie Informatie BRANDVEILIG LEVEN van én voor iedereen 1 In de vergadering van 27 september 2013 heeft het AB zijn goedkeuring gegeven aan het Jaarverslag Brandveilig Leven 2012 2013. Activiteiten voor

Nadere informatie

CO2 Communicatieplan. Datum:... Paraaf directie: februari 2017

CO2 Communicatieplan. Datum:... Paraaf directie: februari 2017 CO2 Communicatieplan 15 februari 2017 Datum:... Paraaf directie:... 1 Inhoudsopgave 1. Inleiding 3 2. Communicatiedoelstellingen 4 3. Doelgroepen 5 4. Communicatiemiddelen 7 5. Planning 8 6. Organisatie

Nadere informatie

Communicatieplan. Datum: 7 maart Paraaf directie:

Communicatieplan. Datum: 7 maart Paraaf directie: Communicatieplan Datum: 7 maart 2017 Paraaf directie: Inhoudsopgave COMMUNICATIEPLAN 1. Inleiding 3 2. Communicatiedoelstellingen 4 3. Doelgroepen 5 4. Communicatiemiddelen 7 5. Planning 8 6. Organisatie

Nadere informatie

Brandweer en brandpreventie in Twente

Brandweer en brandpreventie in Twente Brandweer en brandpreventie in Twente Integrale Veiligheidsmonitor Twente 2011 Themarapport Brandweer April 2012 Brandweer en brandpreventie in Twente Integrale Veiligheidsmonitor Twente 2011 - Themarapport

Nadere informatie

Handreiking 'Geen Nood Bij Brand'!

Handreiking 'Geen Nood Bij Brand'! Handreiking 'Geen Nood Bij Brand'! Een positieve verschuiving op attitude, risicoperceptie en bewustwording van brandveiligheid binnen de zorginstelling Inhoudsopgave 1. Inleiding 4 2. Geen Nood Bij Brand!

Nadere informatie

Beleidsnotitie BRANDVEILIGHEID. ( brandveiligheid, een hot item )

Beleidsnotitie BRANDVEILIGHEID. ( brandveiligheid, een hot item ) Beleidsnotitie BRANDVEILIGHEID ( brandveiligheid, een hot item ) Inleiding Er zijn zowel interne als externe ontwikkelingen die maken dat extra aandacht voor het onderwerp brandveiligheid gewenst is. In

Nadere informatie

Hoe brandveilig is uw bedrijf?

Hoe brandveilig is uw bedrijf? EXPEDITIE BRANDVEILIGHEID Hoe brandveilig is uw bedrijf? Beantwoord de vragen en ontdek of er verbeterpunten zijn. Ontdek welke punten u en uw medewerkers helpen bij het verbeteren van de brandveiligheid

Nadere informatie

Architecture Governance

Architecture Governance Architecture Governance Plan van aanpak Auteur: Docent: Stijn Hoppenbrouwers Plaats, datum: Nijmegen, 14 november 2003 Versie: 1.0 Inhoudsopgave 1. INLEIDING... 3 2. PROBLEEMSTELLING EN DOELSTELLING...

Nadere informatie

PAPER IMPLEMENTATIE ICT INFRASTRUCTURE PROJECT 3

PAPER IMPLEMENTATIE ICT INFRASTRUCTURE PROJECT 3 INSTITUTE OF MANAGEMENT & INFORMATION TECHNOLOGY R E A D E R PAPER IMPLEMENTATIE ICT INFRASTRUCTURE PROJECT 3 MODEL STRUCTUUR EN INDELING VAN DE ITP3 PAPER VERSIE 3.0 PARAMARIBO 21 OKTOBER 2016 BY MCT

Nadere informatie

ECCvA/U Lbr: 07/40

ECCvA/U Lbr: 07/40 Brief aan de leden T.a.v. het college en gemeenteraad informatiecentrum tel. (070) 3738020 uw kenmerk bijlage(n) onderwerp Brandweerontwikkelingen Samenvatting ons kenmerk ECCvA/U200700611 Lbr: 07/40 datum

Nadere informatie

Wabo kans of bedreiging

Wabo kans of bedreiging Wabo kans of bedreiging Charles Meijer Workshop NVBR Congres 24-09-2010 Waar gaan we het over hebben? 1 Regio s niet uniform Kans of bedreiging? 2 Doelen Wabo Integraal Klantgerichter Kredietcrisis Effecten

Nadere informatie

Verordening brandveiligheid en hulpverlening Brandweer Parkstad-Limburg voor de gemeente Nuth 2006

Verordening brandveiligheid en hulpverlening Brandweer Parkstad-Limburg voor de gemeente Nuth 2006 CVDR Officiële uitgave van Nuth. Nr. CVDR54254_2 4 oktober 2016 Verordening brandveiligheid en hulpverlening Brandweer Parkstad-Limburg voor de gemeente Nuth 2006 Ongestructureerd artikel Gem. reg. nr.

Nadere informatie

Begeleidende samenvatting en advies behorende bij de. Concept Rapportage Regionaal Risicoprofiel

Begeleidende samenvatting en advies behorende bij de. Concept Rapportage Regionaal Risicoprofiel Begeleidende samenvatting en advies behorende bij de Concept Rapportage Regionaal Risicoprofiel 1. Inleiding 1.1 Veiligheidsregio Drenthe en het Regionaal risicoprofiel De Veiligheidsregio Drenthe heeft

Nadere informatie

CO 2 Communicatieplan. 18 maart 2015

CO 2 Communicatieplan. 18 maart 2015 CO 2 Communicatieplan 18 maart 2015 Inhoudsopgave 1. Inleiding 3 2. Communicatiedoelstellingen 4 3. Doelgroepen 5 4. Communicatiemiddelen 7 5. Planning 8 6. Organisatie 9 CO 2-communicatieplan 2 1. Inleiding

Nadere informatie

Risico s bij brandbestrijding. Ricardo Weewer Strategisch adviseur/ plv commandant

Risico s bij brandbestrijding. Ricardo Weewer Strategisch adviseur/ plv commandant Risico s bij brandbestrijding Ricardo Weewer Strategisch adviseur/ plv commandant Congres Bouwkundige Brandpreventie 19 november 2008 Programma Enige achtergronden Brandweer in Nederland Standaard werkwijze

Nadere informatie

Een brede kijk op onderwijskwaliteit Samenvatting

Een brede kijk op onderwijskwaliteit Samenvatting Een brede kijk op onderwijskwaliteit E e n o n d e r z o e k n a a r p e r c e p t i e s o p o n d e r w i j s k w a l i t e i t b i n n e n S t i c h t i n g U N 1 E K Samenvatting Hester Hill-Veen, Erasmus

Nadere informatie

College van Burgemeester en Wethouders Gemeente Echt-Susteren Postbus 450 6100 AL Echt. Geacht College,

College van Burgemeester en Wethouders Gemeente Echt-Susteren Postbus 450 6100 AL Echt. Geacht College, College van Burgemeester en Wethouders Gemeente Echt-Susteren Postbus 450 6100 AL Echt datum 17 december 2008 uw kenmerk behandeld door Dhr. B.J.J. Verbugt ons kenmerk 2008501495 doorkiesnummer +31 (077)

Nadere informatie

Hulpverleningszones: tijd voor een zonaal verhaal 21 november 2016

Hulpverleningszones: tijd voor een zonaal verhaal 21 november 2016 Hulpverleningszones: tijd voor een zonaal verhaal 21 november 2016 #vvsgbwcongres Communicatie: ongeleid projectiel of doordacht beleid? Machteld Weyts #vvsgbwcongres 4 22-11-2016 5 22-11-2016 voorbeeldslides

Nadere informatie

Bijlagen ( ) Eisen aan het onderzoeksvoorstel

Bijlagen ( ) Eisen aan het onderzoeksvoorstel Bijlagen (2008-2009) Eisen aan het onderzoeksvoorstel Het onderzoeksvoorstel dat na vier weken bij de begeleider moet worden ingediend omvat een (werk)titel, een uitgewerkte probleemstelling (die een belangrijke

Nadere informatie

De ontwikkeling van een gebouwbeheersysteem

De ontwikkeling van een gebouwbeheersysteem De ontwikkeling van een gebouwbeheersysteem Een afstudeeropdracht elektrotechniek Auteurs: R. Hulzebos S.H. de Lange Opleiding: Hanzehogeschool faculteit techniek De ontwikkeling van een gebouwbeheersysteem

Nadere informatie

Onderzoeksleerlijn Commerciële Economie. Naar een integrale leerlijn onderzoek Tom Fischer

Onderzoeksleerlijn Commerciële Economie. Naar een integrale leerlijn onderzoek Tom Fischer Onderzoeksleerlijn Commerciële Economie Naar een integrale leerlijn onderzoek Tom Fischer Onderzoek binnen de opleiding CE Aandacht door de tijd heen heel verschillend Van een paar credits voor de hele

Nadere informatie

Visie op naleving regelgeving brandveiligheid

Visie op naleving regelgeving brandveiligheid Visie op naleving regelgeving brandveiligheid Petro van Bergen Robert Luinge Programma Inhoud Tijd Opening (G. Verhoeven) 10.00 10.15 Presentatie over de visie (P. van Bergen en R. Luinge) Hoe is de visie

Nadere informatie

brandweer Nieuwegein Zuid Jij ook? Kom bij de brandweer!

brandweer Nieuwegein Zuid Jij ook? Kom bij de brandweer! I brandweer Nieuwegein Zuid Jij ook? Kom bij de brandweer! Brandweer Veiligheidsregio Utrecht zoekt vrijwilligers Werken bij de brandweer: voor sommigen is het een droom, voor anderen een roeping. Werken

Nadere informatie

Competentieprofiel. Instituut voor Interactieve Media. Competentieprofiel studenten Instituut voor Interactieve Media vastgesteld juni 2006

Competentieprofiel. Instituut voor Interactieve Media. Competentieprofiel studenten Instituut voor Interactieve Media vastgesteld juni 2006 Competentieprofiel Instituut voor Interactieve Media Competentieprofiel studenten Instituut voor Interactieve Media vastgesteld juni 2006 Aangepast in maart 2009 Inleiding De opleiding Interactieve Media

Nadere informatie

I K B E N B R A N D W E E R

I K B E N B R A N D W E E R IK BEN BRANDWEER Waar staat de brandweer voor? Wie zijn wij? Wat doen wij? En hoe willen wij gezien worden? Behulpzaam, deskundig en daadkrachtig. Dat is de brandweer. Maar wat betekent dit voor jou en

Nadere informatie

Burgerpeiling communicatie 2014

Burgerpeiling communicatie 2014 Burgerpeiling communicatie 2014 Datum: 22 oktober 2014 Versie 2.0 Uitgevoerd door: Auteurs: Opdrachtgever: Newcom Research & Consultancy B.V. drs. S. Buitinga & drs. K. Meeusen Gemeente Midden-Delfland

Nadere informatie

-diensten. licht van de crisis valt dat niet altijd mee. Juist nu kan het handig zijn

-diensten. licht van de crisis valt dat niet altijd mee. Juist nu kan het handig zijn -diensten Inzicht in kwetsbare doelgroepen Analyse Ken uw doelgroep dé onderbouwing van uw beleid Meedoen in de maatschappij is niet voor iedereen vanzelfsprekend. Gemeenten, bibliotheken en andere maatschappelijke

Nadere informatie

NVBR Brandveilig Leven in de praktijk

NVBR Brandveilig Leven in de praktijk NVBR Brandveilig Leven in de praktijk Hoe zet ik een project op? In samenwerking met de Nederlandse Brandwonden Stichting Inleiding Gedragsverandering bij een vooraf vastgestelde doelgroep Een project

Nadere informatie

Deelopdracht 1: Onderzoek naar het onderwijsconcept van jouw leerwerkplek

Deelopdracht 1: Onderzoek naar het onderwijsconcept van jouw leerwerkplek Deelopdracht 1: Onderzoek naar het onderwijsconcept van jouw leerwerkplek In deze deelopdracht ga je het onderwijsconcept van jouw leerwerkplek onderzoeken. Geerts en van Kralingen (2011) definiëren onderwijsconcept

Nadere informatie

De nieuwe Brandweer Hollands Midden

De nieuwe Brandweer Hollands Midden De nieuwe Brandweer Hollands Midden Bijeenkomst gemeentebesturen (Leiden, 8 oktober 2010) Henk Meijer Regionaal Commandant Korte terugblik Discussie over regionalisering brandweer ruim 5 jaar geleden gestart

Nadere informatie

Vragen D66 Het lijkt D66 belangrijk dat er keuzemogelijkheden zijn. Dat lijkt nu niet het geval.

Vragen D66 Het lijkt D66 belangrijk dat er keuzemogelijkheden zijn. Dat lijkt nu niet het geval. TECHNISCHE VRAGEN Onderwerp : Brandweer Hollands Midden, raad 16 juni 2014 Vraagsteller: verschillende fracties Datum : 6 juni 2014 COMMISSIEADVIES Behandeld in commissievergadering: BM 2 juni 2014 Raadsvergadering

Nadere informatie

Rapport Fatale Woningbranden 2011 en Rapport Fatale woningbranden 2003 en 2008 t/m 2011: een vergelijking 1

Rapport Fatale Woningbranden 2011 en Rapport Fatale woningbranden 2003 en 2008 t/m 2011: een vergelijking 1 29517 Veiligheidsregio s 30821 Nationale Veiligheid Nr. 62 Brief van de minister van Veiligheid en Justitie Aan de Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal Den Haag, 5 juli 2012 Met deze brief

Nadere informatie

Bedrijfshulpverleningsplan

Bedrijfshulpverleningsplan Bedrijfshulpverleningsplan voor de openbare apotheek te Datum opmaak: bijlage 8 61 Inhoud 1 Basisgegevens Apotheek Arts Ziekenhuis met EHBO-post Aanwezige bedrijfshulpverleners 2 Informatie/instructie

Nadere informatie

Hulpverleningszone Fluvia ten dienste van bedrijven

Hulpverleningszone Fluvia ten dienste van bedrijven Hulpverleningszone Fluvia ten dienste van bedrijven Samenwerken aan een veilige werk- en leefomgeving Bedrijventerreinmanagement Jukeboxmuseum Menen 21 januari 2012 Voorstelling Delegatie Jan Leenknecht,

Nadere informatie

Social Action Research Plan

Social Action Research Plan Social Action Research Plan Social media project Studenten Dennis Visschedijk 438332 Aileen Temming 474094 Stefan Ortsen 481295 Niels Konings 449822 Renee Preijde 482835 Opdrachtgever Stal te Bokkel Daniëlle

Nadere informatie

Samenwerken aan Brandveiligheid

Samenwerken aan Brandveiligheid Gemeente Leiderdorp Gemeente Leiderdorp Wie zijn wij als Brandweer Hollands Midden? Wat mag u van ons verwachten en hoe zijn we aan elkaar verbonden? Samenwerken aan Brandveiligheid Missie Brandweer Hollands

Nadere informatie

Plan van aanpak Onderzoek Kwaliteit Brandweerzorg 2015

Plan van aanpak Onderzoek Kwaliteit Brandweerzorg 2015 Plan van aanpak Onderzoek Kwaliteit Brandweerzorg 2015 Februari 2015 Inhoudsopgave 1 Inleiding en aanleiding onderzoek... 3 1.1 Inleiding... 3 1.2 Aanleiding... 3 1.3 Scope van het onderzoek... 4 2 Doel-

Nadere informatie

Communicatieplan CO 2 -prestatieladder. Communicatieplan. 15 april 2013

Communicatieplan CO 2 -prestatieladder. Communicatieplan. 15 april 2013 Communicatieplan 15 april 2013 1-9 15-04-2013 INHOUDSOPGAVE 1. Inleiding... 3 2. Communicatiedoelstellingen... 3 2.1 Algemene doelstelling... 3 3. Doelgroepen... 4 3.1. Groep A - Veel invloed, veel belang...

Nadere informatie

Betreft Kadernota Integrale Veiligheid Westelijke Mijnstreek Veiligheid kent geen grenzen.

Betreft Kadernota Integrale Veiligheid Westelijke Mijnstreek Veiligheid kent geen grenzen. Betreft Kadernota Integrale Veiligheid Westelijke Mijnstreek 2015 2018 Veiligheid kent geen grenzen. Vergaderdatum 4 december 2014 Gemeenteblad 2014 / 77 Agendapunt 10 Aan de Raad Voorstel De gemeenteraad

Nadere informatie

Format beoordelingsformulier FEM voor geschreven afstudeerwerk: de afstudeeropdracht Toelichting over het gebruik van het formulier:

Format beoordelingsformulier FEM voor geschreven afstudeerwerk: de afstudeeropdracht Toelichting over het gebruik van het formulier: Bijlage bij Andriessen, D. en Van der Marel, I. (2015) Beoordelingsmodel voor eindwerkstukken voor een Faculteit Economie & Manage-ment in het hbo. Tijdschrift voor Hoger Onderwijs, Jaargang 33, Nr. 2,

Nadere informatie

Raadsbrief brandveiligheid kamerbewoning

Raadsbrief brandveiligheid kamerbewoning Collegevoorstel Openbaar Onderwerp Raadsbrief brandveiligheid kamerbewoning Programma BW-nummer Portefeuillehouder H.M.F. Bruls Samenvatting De 50 jaarlijkse controles die de brandweer de afgelopen 4 jaar

Nadere informatie

Voorwoord... iii Verantwoording... v

Voorwoord... iii Verantwoording... v Inhoudsopgave Voorwoord... iii Verantwoording... v INTRODUCTIE... 1 1. Wat is onderzoek... 2 1.1 Een definitie van onderzoek... 2 1.2 De onderzoeker als probleemoplosser of de onderzoeker als adviseur...

Nadere informatie

Brandweer Haaglanden Bestuurlijke aansturing en Contouren brandweerorganisatie

Brandweer Haaglanden Bestuurlijke aansturing en Contouren brandweerorganisatie C O N C E P T R A A D S V O O R S T E L Veiligheidregio Haaglanden Brandweer Haaglanden Bijlage 5.3 C O N C E P T R A A D S V O O R S T E L Brandweer Haaglanden Bestuurlijke aansturing en Contouren brandweerorganisatie

Nadere informatie

Bijlage A, behorende bij artikel 2 lid 1 Besluit personeel veiligheidsregio s

Bijlage A, behorende bij artikel 2 lid 1 Besluit personeel veiligheidsregio s Bijlage A, behorende bij artikel 2 lid 1 Besluit personeel veiligheidsregio s Supplement p. Functie medewerker brandpreventie Functie zoals genoemd in artikel 2 lid 1 sub p Besluit personeel veiligheidsregio

Nadere informatie

Hogeschool van Arnhem en Nijmegen Faculteit Educatie Instituut voor Leraar en School

Hogeschool van Arnhem en Nijmegen Faculteit Educatie Instituut voor Leraar en School Hogeschool van Arnhem en Nijmegen Faculteit Educatie Instituut voor Leraar en School Feedforward en beoordeling Afstudeeronderzoek eindfase studiejaar 2014-2015 VT-DT Feedforwardformulier afstudeeronderzoek:

Nadere informatie

Doelen Praktijkonderzoek Hogeschool de Kempel

Doelen Praktijkonderzoek Hogeschool de Kempel Doelen Praktijkonderzoek Hogeschool de Kempel Auteurs: Sara Diederen Rianne van Kemenade Jeannette Geldens i.s.m. management initiële opleiding (MOI) / jaarcoördinatoren 1 Inleiding Dit document is bedoeld

Nadere informatie

Brandweerzorg in samenhang

Brandweerzorg in samenhang Brandweerzorg in samenhang Wettelijk kader Art. 14 Wet Vr: het bestuur van een veiligheidsregio stelt minimaal eens per 4 jaar een beleidsplan vast, waarin ten minste de operationele prestaties van de

Nadere informatie

Publieke Gezondheid en De Dienst Gezondheid & Jeugd. Commissievergadering Samenleving Papendrecht 13 april

Publieke Gezondheid en De Dienst Gezondheid & Jeugd. Commissievergadering Samenleving Papendrecht 13 april Publieke Gezondheid en De Dienst Gezondheid & Jeugd Commissievergadering Samenleving Papendrecht 13 april 2017 1 Wat doet de DG&J? https://www.youtube.com/watch?v=g9a1aynkl2m 2 GR DIENST GEZONDHEID & JEUGD

Nadere informatie

Plan van aanpak. Namen Studenten: Tim Smit Bhanu Sharma Ryan Pool Paulo Bruns Denzel Seca

Plan van aanpak. Namen Studenten: Tim Smit Bhanu Sharma Ryan Pool Paulo Bruns Denzel Seca Plan van aanpak Namen Studenten: Tim Smit 500630016 Bhanu Sharma 500709428 Ryan Pool 500713831 Paulo Bruns 500716331 Denzel Seca 500672845 Klas: MMT1F Team: 2 Minor: Marketing Tomorrow Vak: Online Marketing

Nadere informatie

3.C.2. Communicatieplan. CO 2 Prestatieladder, niveau 4

3.C.2. Communicatieplan. CO 2 Prestatieladder, niveau 4 3.C.2. Communicatieplan CO 2 Prestatieladder, niveau 4 Inhoudsopgave Inleiding... 1 Strategie... 1 Communicatiedoelstellingen... 2 Doelgroepen... 2 Intern... 2 Extern... 2 Boodschap per... 3 Interne belanghebbenden...

Nadere informatie

Onderzoeksplan. Rabobank Oss e.o. Marieke ****** Marlon ****** Avans Hogeschool s Hertogenbosch 2013. Kenniskring OABC K3 A

Onderzoeksplan. Rabobank Oss e.o. Marieke ****** Marlon ****** Avans Hogeschool s Hertogenbosch 2013. Kenniskring OABC K3 A Onderzoeksplan Rabobank Oss e.o. Marieke ****** Marlon ****** Kenniskring OABC K3 A Inhoudsopgave Inleiding Pag. 3 Aanleiding Pag. 4 Relevantie van het onderzoek - maatschappelijke relevantie - persoonlijke

Nadere informatie

Bedrijfshulpverlening: informatie voor werknemers

Bedrijfshulpverlening: informatie voor werknemers Bedrijfshulpverlening: informatie voor werknemers Elk bedrijf heeft één of meerdere bedrijfshulpverleners nodig. De bedrijfshulpverleners hebben een voorpostfunctie: zij treden op als voorpost van brandweer,

Nadere informatie

DE INRICHTING VAN HET BELEIDSTERREIN PREVENTIE IN DE REGIO GRONINGEN DE PRODUCTEN

DE INRICHTING VAN HET BELEIDSTERREIN PREVENTIE IN DE REGIO GRONINGEN DE PRODUCTEN HULPVERLENINGSDIENST GRONINGEN BRANDWEER STAD EN REGIO GRONINGEN DE INRICHTING VAN HET BELEIDSTERREIN PREVENTIE IN DE REGIO GRONINGEN DE PRODUCTEN Opstellers : Mike de Laat, Jan Timmer en Roelf Knoop Datum

Nadere informatie

Rubrics onderzoeksopzet

Rubrics onderzoeksopzet Eindbeoordeling LA51 Praktijkgericht onderzoek 2012-2013 Naam: J. Rietjens Cijfer: 7.3 De beoordeling van de verschillende onderdelen zijn geel gemarkeerd. Door Eline Ossevoort en Hanneke Koopmans Feedback

Nadere informatie

Voorwoord van Hester van Herk... iii Voorwoord van Foeke van der Zee... iv Verantwoording... vi

Voorwoord van Hester van Herk... iii Voorwoord van Foeke van der Zee... iv Verantwoording... vi Inhoudsopgave Voorwoord van Hester van Herk... iii Voorwoord van Foeke van der Zee... iv Verantwoording... vi INTRODUCTIE... 1 1. Wat is onderzoek... 2 1.1 Een definitie van onderzoek... 2 1.2 De onderzoeker

Nadere informatie

Functieprofiel: Projectleider Functiecode: 0302

Functieprofiel: Projectleider Functiecode: 0302 Functieprofiel: Projectleider Functiecode: 0302 Doel Voorbereiden en opzetten van en bijbehorende projectorganisatie, alsmede leiding geven aan de uitvoering hiervan, binnen randvoorwaarden van kosten,

Nadere informatie