STUDIE 171 BEROEPSPROFIEL. Vastgoedmakelaar

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "STUDIE 171 BEROEPSPROFIEL. Vastgoedmakelaar"

Transcriptie

1 STUDIE 171 BEROEPSPROFIEL Vastgoedmakelaar

2 BEROEPSPROFIEL Vastgoedmakelaar sector : hout - bouw - decoratie beroep : vastgoedmakelaar studiegebied : industriële wetenschappen en technologie opleiding : bouw optie : vastgoed Werkgroep beroepsprofielen van de Vlaamse Hogescholen in opdracht van de Vlaamse Onderwijsraad D/2000/6356/41 De leden van de werkgroep beroepsprofielen zijn inhoudelijk verantwoordelijk voor het beroepsprofiel. De Vlor heeft enkel ingestaan voor een uniforme en toegankelijke lay-out.

3 INHOUD BEROEPSPROFIEL VASTGOEDMAKELAAR I N H O U D 1 INLEIDING Identificatiegegevens Situering van de opdracht Bestaande opleidingen en voorgeschiedenis Werkwijze bij het opstellen van de beroepsprofielen voor de vastgoedsector 2 2 VOORONDERZOEK Situering van de vastgoedsector in de bouwwereld Bouwsector Vastgoedsector Schematische weergave van de beroepen in de vastgoedsector Het beroep en de opleidingen De beroepsprofielen voor de vastgoedsector Begrippenkader Beroepsprofiel 8 3 BEROEPSPROFIEL 10 DEEL 1: KERN VAN HET BEROEP VASTGOEDMAKELAAR 1 Benamingen van de typefuncties van de vastgoedmakelaar 10 2 Globale omschrijving van de functies van de vastgoedmakelaar Globale omschrijving van de functies van de vastgoedmakelaar - bemiddelaar Globale omschrijving van de functies van de vastgoedmakelaar - beheerder 11 3 Opleidingsvereisten, wettelijke bepalingen en beroepservaring 12 4 Beschrijving van de beroepsactiviteiten 13 5 Contextgegevens voor de vastgoedmakelaar 17 6 Ondersteunende kennis voor de vastgoedmakelaar 17 7 Beroepshoudingen van de vastgoedmakelaar Vastgoedmakelaar - bemiddelaar Vastgoedmakelaar - beheerder 17

4 INHOUD BEROEPSPROFIEL VASTGOEDMAKELAAR DEEL II: ONDERSTEUNENDE TAKENCLUSTER 1 Benaming 18 2 Globale omschrijving 18 3 Opleidingsvereisten, wettelijke bepalingen en beroepservaring 18 4 Beschrijving van de beroepsactiviteiten 20 5 Contextgegevens 20 6 Ondersteunende kennis 20 7 Beroepshouding 20 DEEL III: AANLEUNENDE TAKENCLUSTER VASTGOEDPROMOTOR 1 Benaming 21 2 Globale omschrijving 21 3 Opleidingsvereisten, wettelijke bepalingen en beroepservaring 21 4 Beschrijving van de beroepsactiviteiten 22 5 Contextgegevens 24 6 Ondersteunende kennis 24 7 Beroepshoudingen 25 4 GEBRUIKTE BRONNEN EN VERANTWOORDINGSSTUKKEN Algemeen Beroepsprofielen Besluit 26 5 LIJST VAN DE MEDEWERKERS 27 6 BIJLAGEN 28

5 BEROEPSPROFIEL VASTGOEDMAKELAAR 1 1 INLEIDING 1.1 Identificatiegegevens Beroepsprofiel Vastgoedmakelaar 1.2 Situering van de opdracht In 1993 formuleerde de heer L. Van den Bossche, Vlaams Minister van Onderwijs, de vraag naar de expliciete formulering van beroepsprofielen waarop opleidingen zich richten. In maart 1993 is door de Dienst voor Onderwijsontwikkeling (DvO) op een installatievergadering tekst en uitleg verstrekt bij de opdracht. Op de installatievergadering waren een aantal verantwoordelijken van de hogescholen uitgenodigd, die per opleiding zouden fungeren als voorzitter van een werkgroep ad hoc. Vooraf waren per opleiding, op verzoek van de Inspectie Hoger Onderwijs, de minimumlessentabellen vastgelegd. Hierin was een gemeenschappelijk deel opgenomen dat door alle hogescholen zou ingericht worden. In de daaropvolgende periode waren de besprekingen en onderhandelingen gestart over de invoering van een nieuw decreet betreffende de hogescholen van de Vlaamse Gemeenschap. Dit decreet is goedgekeurd op 13 juli De toepassing van het decreet leidde tot een grondig hertekenen van het Vlaamse onderwijslandschap. De werkwijze binnen de hogescholen wijzigde grondig. Er ontstonden verscheidene fusies van hogescholen, bepaalde afdelingen en opties kregen een andere benaming of een andere inhoud. Dit was het geval voor de opleiding graduaat Bouw, waarbij de bestaande graduaten Topografie omgevormd werden tot graduaten Bouw, optie Vastgoed en formeel dezelfde benaming kregen als de bestaande optie Vastgoed binnen het graduaat Bouw. Door al deze onzekerheden en veranderingen kwam de werking van een aantal werkgroepen voor de opstelling van de beroepsprofielen niet van de grond. Er is binnen de werkgroep Bouw verscheidene malen vergaderd, maar bij gebrek aan duidelijke perspectieven kwam men niet tot een bruikbaar afgerond verslag. De werkgroepen zijn opnieuw gestart midden 1995 en er is een nieuwe coördinatievergadering geweest voor de voorzitters in oktober Deze maal worden de werkzaamheden gesuperviseerd door de Vlaamse Onderwijsraad (VLOR).

6 2 BEROEPSPROFIEL VASTGOEDMAKELAAR In feite is de beroepswereld verantwoordelijk voor de beroepsprofielen van de sector. De beroepswereld zou een lijst met bijbehorende beschrijving moeten aanleveren van de betrokken beroepen. Een beroep is te omschrijven als een benaming met bijbehorende inhoud die maatschappelijk in consensus aanvaard is in organisatieoverschrijdende omstandigheden. De indeling van de werkgroepen houdt met dit gegeven geen rekening en is geënt op de structuur binnen het onderwijs: voor opleidingen waar er verschillende onderwijsniveaus bestaan is er voor elk niveau een afzonderlijke werkgroep opgericht. Voor de bouwsector werkt deze aanpak storend. Ze is niet bevorderlijk voor een coherente omschrijving van de beroepenstructuur en de bijbehorende beroepsprofielen in de sector. Dit des te meer daar binnen de verscheidene subsectoren van de bouwsector weinig wetenschappelijk verantwoord materiaal beschikbaar is. Na enkele gemeenschappelijke vergaderingen is een subwerkgroep Vastgoed opgericht, onder de algemene coördinatie van de voorzitter van de werkgroep Bouw. Op 12 november 1996 werd het toen opgestelde beroepsprofiel door de Raad Hoger Onderwijs niet goedgekeurd omdat de beroepsverenigingen van de landmeters bezwaar aantekenden tegen de taakbeschrijving van de landmeter in het beroepsprofiel Vastgoedmakelaar. De Raad Hoger Onderwijs wenste dan ook eerst een uitzuivering van het beroepsprofiel Vastgoedmakelaar en een duidelijk beroepsprofiel van de landmeter. Op 25 oktober 1999 werkten de beroepsverenigingen van de landmeters een beroepsprofiel landmeetkundig assistent uit. Het beroepsprofiel werd door de Raad Hoger Onderwijs goedgekeurd op 7 december De werkgroep Vastgoed heeft de taak het beroepsprofiel Vastgoedmakelaar aan te passen volgens het bestaande sectorbeeld, de vigerende wetgeving en de plichtenleer van de vastgoedmakelaar. 1.3 Bestaande opleidingen en voorgeschiedenis De geschiedenis van de graduaten Bouw is vermeld in het algemeen verslag. Uit de samenwerking met de betrokken beroepsverenigingen en met uitdrukkelijke stimulans vanuit de CIB (Confederatie van Immobiliënberoepen van België) is na een uitgebreide voorstudie en overleg vanaf het academiejaar een optie Vastgoed opgericht bij het bestaande graduaat Bouw in het CHO-VTI-Aalst. Bij de invoering van het decreet op het Hoger Onderwijs is het CHO-VTI Aalst opgenomen in de Katholieke Hogeschool Sint-Lieven, binnen het departement Aalst. Bij toepassing van hetzelfde decreet zijn de bestaande graduaten topografie omgevormd tot graduaten Bouw optie Vastgoed. Zo zijn er opties Vastgoed ingericht in de Hogeschool Gent en in de Hogeschool Antwerpen. 1.4 Werkwijze bij het opstellen van de beroepsprofielen voor de Vastgoedsector Binnen de werkgroep Bouw (studiegebied industriële wetenschappen en technologie partim graduaten) is na enkele gemeenschappelijke vergade-

7 BEROEPSPROFIEL VASTGOEDMAKELAAR 3 ringen beslist voor de optie Vastgoed een subwerkgroep op te richten. Voor deze optie bleek het te gaan over afzonderlijke beroepsprofielen en afzonderlijke vertegenwoordigers van de bedrijfswereld. Bij het uitschrijven van de beroepsprofielen voor de Vastgoedsector kunnen we beschikken over het stimulerend voorbereidend materiaal dat vanuit de beroepsorganisaties is aangereikt. De subwerkgroep Bouw-Vastgoed is samengesteld met als principiële structuur: de voorzitter van de werkgroep Bouw als algemene coördinator; de voorzitter van de subwerkgroep Bouw-Vastgoed; de secretaris (medewerker van de Vlaamse Onderwijsraad); een vertegenwoordiging van het BIV (Beroepsinstituut van Vastgoedmakelaars); een vertegenwoordiging van CIB (Confederatie van Immobiliënberoepen van België); een vertegenwoordiging van de hogescholen: Hogeschool Gent, Hogeschool Antwerpen de Katholieke Hogeschool Sint-Lieven; een vertegenwoordiging van de studenten 1. De uiteindelijke samenstelling van de werkgroep is tijdens de werkzaamheden enkele malen aangepast. In 2001 werd de samenstelling van de werkgroep opnieuw aangepast. De subwerkgroep Bouw-Vastgoed heeft afzonderlijk vergaderd op 12 januari, 8 februari, 7 maart Tussenin zijn er verscheidene consultaties geweest en hebben de leden uitvoerige documentatie uitgewisseld. De huidige werkgroep kwam samen op 10 mei 2001 en 15 juni 2001 met het doel het beroepsprofiel aan te passen. Voor de opstelling van het beroepsprofiel is er origineel vertrokken van een werktekst voorgelegd door de heer Winand Van Coillie, vertegenwoordiger van de onderwijscommissie van het BIV en werd de tekst ook opgevolgd door de Mevr. Hilde Lippens, coördinator van VIVO binnen CIB Vlaams Gewest. De werktekst is bijgewerkt na bespreking, zowel door de beroepsvereniging als door de andere leden van de werkgroep. Uiteindelijk is het beschikbaar materiaal herschikt binnen het door de VLOR gewenste stramien en gemaakte opmerkingen in het voorontwerp van advies van 12 november Na de opstelling en de goedkeuring van een afzonderlijk BP Landmeetkundig assistent (Vlor PROF/OPHO/BOUW/LAND/WVE/DOC/001.2) is de huidige werkgroep BP Vastgoed vertrokken van de in 1996 uitgewerkte tekst en werkt een uitgezuiverd beroepsprofiel Vastgoedmakelaar uit. 1 In de samenstelling werden geen studenten van de Vlaamse Autonome Hogescholen Gent en Antwerpen opgenomen, daar de opties pas werden ingericht

8 4 BEROEPSPROFIEL VASTGOEDMAKELAAR 2 VOORONDERZOEK 2.1 Situering van de Vastgoedsector in de bouwwereld De bouwwereld omvat twee sectoren: bouwsector en de vastgoedsector. Wanneer wij de bouw- en vastgoedsector in zijn geheel overschouwen, moeten wij onvermijdelijk een onderscheid maken tussen staf- en lijnfuncties. De lijnfuncties verwezenlijken bouw- en kunstwerken; de staffuncties moeten dit mogelijk maken en de nazorg verzekeren. De vastgoedmakelaar voert staffuncties uit, m.a.w. hij werkt mee aan de realisatie van bouwen kunstwerken, van de voorbereiding tot de nazorg Bouwsector Tot de bouwsector behoren alle beroepen die instaan voor, of deelnemen aan de daadwerkelijke (handmatige), realisatie van bouw- of kunstwerken. Het betreft dus alle via de Kamer van Ambachten en Neringen gereglementeerde deelberoepen gaande van aannemer beton- en metselwerken (ruwbouw) tot aannemer vloer- en tegelwerken of schrijnwerken (afwerking); samen zijn dat er 27. Alle beroepen die - uiteraard op een ander niveau - instaan voor de theoretische of intellectuele realisatie via ontwerp, berekeningen, leiding en coordinatie van hoger opgesomde werken, behoren eveneens tot de bouwsector. Het gaat in hoofdzaak over ingenieurs, architecten en werfleiders, met hun afgeleide deeltaken als bouwkundig tekenaar, calculator, en andere beroepen. Een veelvoud van opleidingen en diploma's (op verschillend niveau) leidt tot deze beroepen Vastgoedsector Tot de vastgoedsector behoren alle "vrije" of "intellectuele dienstverlenende" beroepen die vastgoed mogelijk maken. Het beroep Vastgoedmakelaar is een zelfstandig beroep. Het is uiteraard ook mogelijk dat een beginnend beroepsbeoefenaar zich niet vestigt als zelfstandige, maar gaat werken in loondienst. Het beroep Vastgoedmakelaar is gericht op: het verhandelen, het bemiddelen bij verkoop of verhuring; realiseren van overdracht van handelsfondsen, het beheer waarnemen, zowel privé (namens de eigenaar of eigenaars) of als syndicus van een vereniging van mede-eigenaars; het beschrijven, het evalueren, het remediëren, het schatten, het meten en/of het verdelen, het financieren en het promoten.

9 BEROEPSPROFIEL VASTGOEDMAKELAAR 5 De vastgoedmakelaar kan zowel als projectbegeleider of als -ontwikkelaar optreden. Een veelvoud van opleidingen en diploma's (en vaak dezelfde als voor de bouwsector) leidt tot de uitoefening van een of ander facet van de beroepen in de vastgoedsector, zoals: notariaat; vastgoedexpert (plaatsbeschrijver, schatter, schaderegelaar, meter); vastgoedpromotor (sleutelklare bouw, projectontwikkelaar, verkavelaar); vastgoedhandelaar; hypotheekverstrekker; landmeter; vastgoedmakelaar als bemiddelaar (verkopen, verhuren, overdragen); vastgoedmakelaar als beheerder (rentmeester en syndicus).

10 6 BEROEPSPROFIEL VASTGOEDMAKELAAR Schematische weergave van de beroepen in de Vastgoedsector 2 VASTGOEDSECTOR NOTARIS (I) HYPOTHEEKVERSTREKKER (II) LANDMETER (III) TOPOGRAAF GEZWOREN LANDMETER - EXPERT VASTGOED VASTGOEDMAKELAAR BEMIDDELAAR (IV) VERKOOP VERHUUR KERN VASTGOEDMAKELAAR OVERDRACHT HANDELSFONDS BEHEERDER (V) SYNDICUS RENTMEESTER VASTGOEDEXPERT (VI) PLAATSBESCHRIJVER SCHADEREGELAAR TAXATEUR - SCHATTER VASTGOEDPROMOTOR (VII) VASTGOEDHANDELAAR VERKAVELAAR BOUW SLEUTELKLAAR PROJECTONTWIKKELAAR 2 In bijlage 1 Werkveld van de Vastgoedmakelaar wordt het beroep van vastgoedmakelaar schematisch uitvergroot.

11 BEROEPSPROFIEL VASTGOEDMAKELAAR Het beroep en de opleidingen Voor elk van de opgesomde functies van het beroep vastgoedmakelaar heeft de werkgroep in de mate van het mogelijke de gegevens en uitspraken verzameld die aangeven welk opleidingsniveau er nodig en verwacht is. Specifiek voor de gegradueerden bouwvastgoed blijkt er geen wetenschappelijk onderzoek beschikbaar te zijn dat enige niveaubepaling kan ondersteunen. Dit onderzoek kan trouwens voor de Vastgoedsector nog niet gevoerd zijn wegens de recente ontwikkelingen in de sector, zowel op het vlak van de structuur als op het vlak van de wettelijke achtergronden. Op basis van de beschikbare uitspraken heeft de werkgroep een niveaubepaling uitgewerkt voor elk van de functies van het beroep vastgoedmakelaar uit voorgaande schema. De functies en het beroep als geheel komt overeen met het niveau 4. Dit houdt in dat de vastgoedmakelaar in staat is op autonome of onafhankelijke manier verantwoordelijkheid op te nemen voor planning, leiding en beheer. Hij is verantwoordelijk voor de uitvoering van eigen takenpakket en moet zich daarvoor ook kunnen verantwoorden tegenover de niet-hiërarchische collega s. Hij draagt uitdrukkelijk een hiërarchische verantwoordelijkheid betreffende planning, administratie, beheer en ontwikkeling van het gehele verkoop- of verhuurproces. Hij bedenkt hierbij nieuwe procedures of combineert verschillende procedures. In de beroepenstructuur zijn eveneens enkele beroepen opgenomen die niet aansluiten op een graduaatsopleiding op zich. Gegradueerden kunnen mits een gepaste vooropleiding in deze beroepen te werk gesteld worden. Zo kunnen zij tewerkgesteld worden in bijvoorbeeld grotere notariaten, voor die deeltaken die de vastgoedsector aanbelangen. 2.3 De beroepsprofielen voor de Vastgoedsector Begrippenkader In overeenstemming met de ontvangen richtlijnen van de VLOR gebruiken we volgende begrippen: Beroepsprofiel: een geordende opsomming van taken, die doorgaans in een beroep of functie worden uitgevoerd en van de kwaliteitsstandaarden en vereiste kwalificaties die daarvoor gelden. Beroepsprofielen situeren zich op het niveau van de sector en ruimer. Functieprofiel: houdt rekening met de interne beleidsvoering, de bedrijfsorganisatie en de beoogde veranderingen. Functieprofielen situeren zich op het niveau van het bedrijf. Opleidingsprofiel: een gestructureerde keuze van kennis, vaardigheden en attitudes om de beginnende beroepsbeoefenaar of de doorstromer naar vervolg-

12 8 BEROEPSPROFIEL VASTGOEDMAKELAAR onderwijs in staat te stellen taken, beroepstaken en /of studietaken, op een gegeven beheersingsniveau uit te voeren. Het opleidingsprofiel legt de karakteristieken vast van de opleiding die daartoe moet leiden, deze mikken ook op andere dan beroepsgerichte doelen Beroepsprofiel Na raadpleging van verscheidene bronnen heeft de werkgroep de voorliggende ontwerptekst aangevuld en verder uitgewerkt. Op de vergadering van 7 maart 1996 was deze tekst ongeveer afgerond. Volgens de opmerkingen op de tekst van de beroepsprofielen Bouw enerzijds en volgens de handleiding over het schrijven van beroepsprofielen 3 anderzijds, is het bestaand materiaal herschikt. Vooreerst werd de kern geselecteerd uit de beroepencluster en vervolgens werden de aanverwante beroepen aangehecht. De kern beperkt zich tot vijf typefuncties: syndicusschap uitvoeren, rentmeesterschap uitvoeren, verkopen, verhuren en overdragen van handelsfondsen. De drie laatste typefuncties kunnen verzameld worden tot een takencluster 'bemiddelen' en de eerste twee typefuncties tot een takencluster 'beheren'. Uit de plichtenleer zijn nog twee takenclusters af te leiden, die echter niet tot de kern behoren van het beroep, maar ondersteunend zijn voor het beroep of erbij aanleunen. Deze taken behoren niet tot de essentie van het beroep als 'vastgoedmakelaar', maar kunnen deel uitmaken van het takenpakket. Een vastgoedmakelaar mag expertises uitvoeren, die nodig zijn voor zijn taak als bemiddelaar. Tevens mag de vastgoedmakelaar aantreden als vastgoedpromotor voor werken, die binnen de mogelijkheden liggen. Dit brengt ons tot twee bijkomende takenclusters: expertise uitvoeren en vastgoed promoten. Het uitvoeren van expertise' wordt onderverdeeld in drie typefuncties: plaatsbeschrijven, schaderegelen en uitvoeren van de taxatie van de schatter. De promotie van vastgoed wordt onderverdeeld in vier typefuncties: verhandelen van vastgoed, verkavelen, bouwen sleutelklaar en ontwikkelen van project. Hierbij werd een welbepaalde indeling aangehouden: 1 Benaming van het beroep Om in overeenstemming te zijn met de wettelijke bepalingen en de in de sector gemaakte indelingen zijn hier benamingen gebruikt die bij het grote publiek een minder precieze betekenis hebben. Deze algemene beroepstitel is dan dadelijk aangevuld met een beperkende omschrijving. 2 Globale omschrijving: definities en vastleggen van de betreffende beroepstaken 3 Opleidingsvereisten en beroepservaring De beschrijving van het beroepsprofiel, de opleiding, het werkveld en het niveau moet rekening houden met verscheidene wettelijke bepalingen. Deze wettelijke bepalingen beschermen of reglementeren de titel, de beroepsactiviteiten, of beide samen. 3 Handleiding voor het schrijven van beroepsprofielen, Brussel, DvO, 1995

13 BEROEPSPROFIEL VASTGOEDMAKELAAR 9 Daarom zal verwezen worden naar de artikels uit de betreffende wetten of besluiten. In het bijzonder verwijzen wij hier naar de overkoepelende kaderwet van 1 maart 1976 tot reglementering van de bescherming van de beroepstitel en van de uitoefening van de "dienstverlenende intellectuele beroepen" (BS d.d ), gewijzigd bij de wet van 15 juli 1985 (BS d.d ). De beroepenclusters III (landmeter), IV en V (respectievelijk vastgoedmakelaar als bemiddelaar en beheerder) werden reeds, n.a.v. genoemde kaderwet, via een besluit beschermd. Het stagereglement en de deontologie worden respectievelijk als bijlage 2 en 3 toegevoegd. De beroepsorganisaties van de beroepenclusters VI (vastgoedexpert) en VII (vastgoedpromotor) zijn bezig een reglementering voor te bereiden. 4 Beschrijving van de beroepsactiviteiten omvat volgende onderdelen: Taakbeschrijving (meer omstandige beschrijving van de taakinhouden). Contextgegevens (arbeidsomstandigheden, omschrijving van de omgevingsvoorwaarden waarin de opdracht dient te worden vervult, opsomming van de specifieke benodigde vaardigheden). Ondersteunende kennis (specifieke kennis die verwacht wordt om de vermelde taken te vervullen). Beroepshoudingen of attitudes (opsomming van de bijbehorende gewenste beroepshoudingen).

14 10 BEROEPSPROFIEL VASTGOEDMAKELAAR 3 EIGENLIJKE BEROEPSPROFIEL DEEL I : KERN VAN HET BEROEP VASTGOEDMAKELAAR De kern van het beroep Vastgoedmakelaar bestaat uit twee takenclusters: bemiddelaar en beheerder. Elk van deze clusters wordt beschreven. Wat de taakbeschrijving betreft worden eerst een aantal gemeenschappelijke taken van de vastgoedmakelaar beschreven, daarna worden de specifieke taken van aan de vastgoedmakelaar - bemiddelaar en de vastgoedmakelaar - beheerder beschreven. 1 BENAMINGEN VAN DE TYPEFUNCTIES VAN DE VASTGOEDMAKELAAR 1.1 Vastgoedmakelaar - bemiddelaar (beschermde titel) Bemiddelaar bij verkoop (1), verhuring (2), overdracht handelsfondsen (3). 1.2 Vastgoedmakelaar - beheerder (beschermde titel) Syndicus van mede-eigendom (1), rentmeester van privaat vastgoed (2). 2 GLOBALE OMSCHRIJVING VAN DE FUNCTIES VAN DE VAST- GOEDMAKELAAR 2.1 Globale omschrijving van de functies van de Vastgoedmakelaar - bemiddelaar Vastgoedmakelaar: bemiddelaar bij verkoop Samenbrenger van vraag en aanbod (werving, prospectie, reclame, marketingadvies) in de koopmarkt (woon-, opbrengst- en handelshuizen, ééngezinswoningen, herenhuizen, villa's, hoevetjes, appartementen en studio's, winkels en kantoren, garages en parkeerruimten, fabrieks- en industriegebouwen, gebouwd, in opbouw of op plan, net als industriegronden, naakte gronden en bouwplaatsen voor promotie, zowel individuele bouwpercelen als gronden voor verkaveling, cultuurgronden & boseigendommen, handelslokalen en agrarische eigendommen en sociale woningbouw) die naar best vermogen rekening houdend met de vigerende regels van de deontologie de belangen van koper en verkoper behartigt (financiering, fiscaliteit, prijsvorming, premies, verkooprecht) de transactie begeleidt (onderhandelen) en de passende documenten opstelt. (verkoopsovereenkomst, lijfrente, tontine).

15 BEROEPSPROFIEL VASTGOEDMAKELAAR 11 Vastgoedmakelaar: bemiddelaar bij verhuring Samenbrenger van vraag en aanbod (werving, prospectie, reclame, marketing en advies) in de huurmarkt (residentieel, commercieel, industrieel, agrarisch, kantoren, bossen en gronden), die naar best vermogen rekening houdend met de vigerende regels van de deontologie de belangen van de huurder en verhuurder behartigt (modaliteiten, termijnen, prijsvorming, indexering, sociale huurprijzen), de contractvorming begeleidt (onderhandelen) en de passende documenten opstelt (huur vgl., gemeen recht, hoofdverblijfplaats, handelshuur, landpacht, seizoenhuur, erfpacht ). Vastgoedmakelaar: bemiddelaar bij overdracht handelsfondsen Samenbrenger van vraag en aanbod inzake overdracht van handelfondsen (het geheel van de bestanddelen samengebracht en aangewend om de betreffende onderneming te drijven en het cliënteel ervan aan te trekken en te behouden), die naar best vermogen rekening houdend met de vigerende regels van de deontologie de belangen van overdrager en overnemer behartigt (modaliteiten, prijsvorming, betaling, garanties), de contractvorming begeleidt (onderhandelen inzake benaming handelszaak, het voorwerp, het uitbatingsadres en -pand, de beklanting, de handelsorganisatie, het recht van gebruik van de ruimten, het materieel, meubilair, machines, gereedschap en werktuigen dienende voor de exploitatie van de handelszaak, het opmaken van een onderhandse staat ter zake, de stocks, de industriële, letterkundige en artistieke eigendomsrechten, de licenties, de concessies en vergunningen, de lopende contracten en de boeken) en de passende overnamedocumenten opstelt (met oog voor het kassaldo, banksaldi, schuldvorderingen en uitstaande schulden, het onroerend goed, eventuele leasingovereenkomsten, belastingen en heffingen, bestaande contracten, niet concurrentiebeding, begeleiding, overname en/of ontslag personeel, beslagen en hypothecair getuigschrift, neerleggen van facturen, omzetcijfer en bedrijfswinsten en boeteclausules). 2.2 Globale omschrijving van de functies van de Vastgoedmakelaar - beheerder Vastgoedmakelaar: syndicus van mede-eigendom Wettelijk (uitvoerend) orgaan van de rechtspersoon "vereniging van medeeigenaars" 4, en de énige aansprakelijke voor het beheer 5 en behoud van het gebouw in mede-eigendom 6, en als zodanig belast met wettelijke 7 statutaire 8, deontologische en conventionele opdrachten teneinde het administratief-, financieel- en technisch beheer waar te nemen. Vastgoedmakelaar: rentmeester van privaat vastgoed Treedt in de plaats van de eigenaar(s) of (patrimonium) vennootschap voor het beheer van hun vastgoedportefeuille. De rentmeester zal op korte, middellange en lange termijn instaan voor de (her)verhuring, de uitbating, Art B.W. Art B.W. Art B.W. Art B.W. Art B.W.

16 12 BEROEPSPROFIEL VASTGOEDMAKELAAR het onderhoud en het rendabiliseren van de onroerende goederen, waarbij hij de belangen van huurder en verhuurder zal verzoenen. Hij zal alle administratieve (contracten, verzekeringen, briefwisseling, aanmaningen e.d.m.), financiële (indexaanpassingen, kostenberekeningen en splitsingen, prijszettingen e.d.m.) en technische (onderhoud, renovatie e.d.m.) aspecten van zijn opdracht uitvoeren als een goede huisvader. 3 OPLEIDINGSVEREISTEN, WETTELIJKE BEPALINGEN EN BE- ROEPSERVARING Bij koninklijk besluit van 6 september 1993 (BS d.d ), werden zowel de beroepstitel, als de uitoefening van het beroep van vastgoedmakelaar beschermd. Artikel 3 van het KB van 6 september 1993 bepaalt: Oefent de beroepswerkzaamheid van vastgoedmakelaar in de zin van dit besluit uit, hij die zich gewoonlijk, als zelfstandige en voor rekening van derden, bezighoudt met 9 : activiteiten van bemiddelaar met het oog op de verkoop, aankoop, ruil, verhuring of afstand van onroerende goederen, onroerende rechten of handelsfondsen; activiteiten van beheerder van goederen die instaat voor: ofwel het beheer van onroerende goederen of van onroerende rechten; ofwel het syndicschap van onroerende goederen in mede-eigendom. Het KB van 6 september 1993 beschermt "vastgoedmakelaar" als énige beroepstitel, maar reglementeert voor hen (mits enkele uitzonderingen 10 ) de exclusieve uitoefening van een vijftal vastgoedactiviteiten: A verkoop, aankoop en ruiling van vastgoed of dito rechten; B verhuring of afstand van onroerende goederen of dito rechten; C overdracht van handelsfondsen; D syndicschap van mede-eigendom; E rentmeesterschap van privaat eigendom. Voor het deelberoep syndicus zijn eveneens de wet (van dwingend recht), met aanvulling van de bepalingen van het Burgerlijk Wetboek betreffende de mede-eigendom van 30 juni 1994 (BS d.d ), en de errata verschenen in het BS van 20 september 1994, van kapitaal belang zie eveneens schema hiervoor onder 2 zie artikel 4 van het KB van 6 september 1993 (B.S )

17 BEROEPSPROFIEL VASTGOEDMAKELAAR 13 4 BESCHRIJVING VAN DE BEROEPSACTIVITEITEN A Vastgoedmakelaar - gemeenschappelijke taken voor de kern van het beroep zijnde de typefuncties kopen, verhuren, overdragen van handelsfonds, syndicschap en rentmeesterschap DEELFUNCTIES Bedrijfsbeleid Organisatie Bedrijfsbeheer Analyse Produktieve informatieverwerking TAKEN VOOR DE ERVAREN VASTGOEDMAKELAAR Het bedrijfsplan van het kantoor uitwerken en opvolgen. De beroepsmatige handelingen professioneel ondersteunen door het gebruik van informatica, moderne multimediaen communicatiemiddelen. De organisatie van het kantoor uitwerken en opvolgen. De organisatie van het kantoor uitwerken en opvolgen. Begeleiden van overdracht van handelsfondsen, het beheer waarnemen, zowel privé (namens de eigenaar of eigenaars) of als syndicus van een vereniging van medeeigenaars. Het beschrijven, het evalueren, het remediëren, het schatten, het meten en/of het verdelen, het financieren en het promoten van onroerend goed. De beroepsmatige handelingen professioneel ondersteunen door het gebruik van informatica, moderne multimediaen communicatiemiddelen. Het beschrijven, het evalueren, het remediëren, het schatten, het meten en/of het verdelen, het financieren en het promoten van onroerend goed. Advies Het beschrijven, het evalueren, het remediëren, het schatten, het meten en/of het verdelen, het financieren en het promoten van onroerend goed. De voorschriften met betrekking tot het welzijn (veiligheid, milieu, gezondheid) kennen en toepassen. De kwaliteit bewaken en bevorderen. De technische voorschriften van installaties kennen en toepassen. Afwerking Instaan voor uitvoerende administratieve taken. Instaan voor de briefwisseling. Onderhandeling Onderhandelen, bemiddelen bij verkoop of verhuring. Begeleiden van overdracht van handelsfondsen, het beheer waarnemen, zowel privé (namens de eigenaar of eigenaars) of als syndicus van een vereniging van medeeigenaars. Samenwerking De nodige kontakten leggen en onderhouden met beroepsverenigingen, het BIV en confraters. Communicatie Onderhandelen, bemiddelen bij verkoop, verhuring en beheer. Personen ontvangen. Communicatietechnieken beheersen en toepassen.

18 14 BEROEPSPROFIEL VASTGOEDMAKELAAR B Vastgoedmakelaar - Specifieke taken voor de bemiddelaar DEELFUNCTIES TAKEN VOOR DE ERVAREN VASTGOEDBEMIDDELAAR Bedrijfsbeheer Instaan voor de verkoop, aankoop en ruiling van vastgoed of dito rechten, overdracht van handelsfondsen, verhuring of afstand van onroerende goederen of dito rechten. Voorstudie Bemiddelen op de verkoopmarkt en de passende documenten opstellen (verkoopsovereenkomst, lijfrente). Bemiddelen op de huurmarkt en de passende documenten opstellen (huur vgl., gemeen recht, hoofdverblijfplaats, handelshuur, landpacht, seizoenhuur, erfpacht). Het opmaken van een onderhandse staat van het materieel, meubilair, machines, gereedschap en werktuigen dienende voor de exploitatie van de handelszaak, de stocks. Overnamedocumenten opzoeken en voorbereiden bij overdracht van handelsfondsen i.v.m. het kassaldo, banksaldi, schuldvorderingen en uitstaande schulden, beslagen en hypothecair getuigschrift, neerleggen van facturen, omzetcijfer en bedrijfswinsten en boeteclausules. Overnamedocumenten opzoeken en voorbereiden bij overdracht van handelsfondsen i.v.m. het onroerend goed, leasingsovereenkomsten, belastingen en heffingen, bestaande contracten, niet concurrentiebeding, begeleiding, overname en/of ontslag personeel. Informatieverstrekking Bemiddelen en samenbrengen vraag en aanbod met het oog op de verkoop, aankoop, ruil, verhuring of afstand van onroerende goederen, onroerende rechten of handelsfondsen. Advies De contractvorming begeleiden bij overdracht handelsfondsen door te onderhandelen het recht van gebruik van de ruimten, het materieel, meubilair, machines, gereedschap en werktuigen dienende voor de exploitatie van de handelszaak, de stocks. De contractvorming begeleiden bij overdracht handelsfondsen door te onderhandelen over de beklanting, de industriële, letterkundige en artistieke eigendomsrechten, de licenties, de concessies en vergunningen, de lopende contracten en de boeken. Naar best vermogen volgens de vigerende deontologische regels de belangen van koper/huurder en verkoper/verhuurder behartigen (financiering, fiscaliteit, prijsvorming, premies, verkooprecht). Naar best vermogen volgens de vigerende deontologische regels de belangen van overdrager en overnemer behartigen bij overdracht handelsfondsen (modaliteiten, prijsvorming, betaling, garanties e.d.m.). Onderhandeling De transacties begeleiden (onderhandelen) bij de verkoop, aankoop, ruil, verhuring of afstand van onroerende goederen, onroerende rechten of handelsfondsen. Verkoop/Verhuur Bemiddelen en samenbrengen vraag en aanbod met het oog op de verkoop, aankoop, ruil, verhuring of afstand van onroerende goederen, onroerende rechten of handelsfondsen. Onderhandelen, bemiddelen bij verkoop of verhuring. Begeleiden van overdracht van handelsfondsen, het beheer waarnemen, zowel privé (namens de eigenaar(s)) of als syndicus van een vereniging van mede-eigenaars.

19 BEROEPSPROFIEL VASTGOEDMAKELAAR 15 B Vastgoedmakelaar - Specifieke taken voor de bemiddelaar DEELFUNCTIES Productieve informatieverwerking TAKEN VOOR DE ERVAREN VASTGOEDBEMIDDELAAR De passende documenten opstellen (verkoopsovereenkomst, lijfrente, tontine). Het opmaken van een onderhandse staat van het materieel, meubilair, machines, gereedschap en werktuigen dienende voor de exploitatie van de handelszaak, de stocks. Overnamedocumenten opzoeken en opstellen bij overdracht van handelsfondsen i.v.m. het kassaldo, banksaldi, schuldvorderingen en uitstaande schulden, beslagen en hypothecair getuigschrift, neerleggen van facturen, omzetcijfer en bedrijfswinsten en boeteclausules. Overnamedocumenten opstellen bij overdracht van handelsfondsen i.v.m. het onroerend goed, eventuele leasingovereenkomsten, belastingen en heffingen, bestaande contracten, niet concurrentiebeding, begeleiding, overname en/of ontslag personeel. C Vastgoedmakelaar Specifieke taken van de beheerder DEELFUNCTIES TAKEN VOOR DE ERVAREN VASTGOEDBEHEERDER Advies Als zelfstandige voor rekening van derden adviseren met het oog op de verkoop, aankoop, ruil, verhuring of afstand van onroerende goederen, onroerende rechten of handelsfondsen. De voorschriften met betrekking tot het welzijn (veiligheid, milieu, gezondheid) kennen en toepassen. De kwaliteit bewaken en bevorderen. De technische voorschriften van installaties kennen en toepassen. Bedrijfsbeheer Als zelfstandige voor rekening van derden optreden als beheerder van goederen die instaat voor het beheer van onroerende goederen of van onroerende rechten. Als zelfstandige voor rekening van derden optreden als rentmeester van privaat eigendom. Als zelfstandige voor rekening van derden optreden als syndicus van mede-eigendom. Instaan op korte, middellange en lange termijn instaan voor de (her)verhuring, de uitbating, het onderhoud en het rendabiliseren van de onroerende goederen, waarbij hij de belangen van huurder en verhuurder zal verzoenen. Optreden als de énige aansprakelijke voor het beheer en behoud van het gebouw in mede-eigendom. Optreden als wettelijk (uitvoerend) orgaan van de rechtspersoon "vereniging van mede-eigenaars". Optreden in de plaats van de eigenaar(s) of (patrimonium) vennootschap voor het beheer van hun vastgoedportefeuille. Uitvoeren van alle administratieve (contracten, verzekeringen, briefwisseling, aanmaningen) aspecten van een beheeropdracht. Uitvoeren van alle financiële (indexaanpassingen, kostenberekeningen en splitsingen, prijszettingen) aspecten van een beheeropdracht.

20 16 BEROEPSPROFIEL VASTGOEDMAKELAAR C Vastgoedmakelaar Specifieke taken van de beheerder DEELFUNCTIES TAKEN VOOR DE ERVAREN VASTGOEDBEHEERDER Uitvoeren van wettelijke statutaire, deontologische en conventionele opdrachten teneinde het administratief, financieel en technisch beheer van onroerende goederen waar te nemen. Afwerking Uitvoeren van alle administratieve (contracten, verzekeringen, briefwisseling, aanmaningen) aspecten van een beheeropdracht. Uitvoeren van alle financiële (indexaanpassingen, kostenberekeningen en splitsingen, prijszettingen) aspecten van een beheeropdracht. Onderhoud Als zelfstandige voor rekening van derden optreden als beheerder van goederen die instaat voor het beheer van onroerende goederen of van onroerende rechten. Als zelfstandige voor rekening van derden optreden als rentmeester van privaat eigendom. Als zelfstandige voor rekening van derden optreden als syndicus van mede-eigendom. Instaan op korte, middellange en lange termijn instaan voor de (her)verhuring, de uitbating, het onderhoud en het rendabel maken van de onroerende goederen, waarbij hij de belangen van huurder en verhuurder zal verzoenen rekening houdend met de vigerende deontologische regels. Uitvoeren van alle technische (onderhoud, renovatie e.d.m.) aspecten van een beheeropdracht.

21 BEROEPSPROFIEL VASTGOEDMAKELAAR 17 5 CONTEXTGEGEVENS VOOR DE VASTGOEDMAKELAAR Dit zijn de arbeidsomstandigheden en de nodige vaardigheden. Voor deze aspecten: zie de globale omschrijving. 6 ONDERSTEUNENDE KENNIS VOOR DE VASTGOEDMAKELAAR De vastgoedmakelaar moet een zo ruim mogelijke kennis verwerven, zich vervolmaken en bijscholen, niet alleen van en in alle aspecten van zijn (deel)beroep (technisch, juridisch, fiscaal, economisch, sociaal enz.) maar eveneens van en in de problemen die eigen zijn aan de aanverwante en deelberoepen. Zie ook de opleidingsvereisten en de taakomschrijving. 7 BEROEPSHOUDINGEN VAN DE VASTGOEDMAKELAAR 7.1 Vastgoedmakelaar bemiddelaar Accuratesse, flexibiliteit, kritische ingesteldheid, organisatievermogen, resultaatgerichtheid, contactvaardigheid, dienstverlenende ingesteldheid, zelfstandigheid. 7.2 Vastgoedmakelaar beheerder Flexibiliteit, organisatievermogen, zin voor initiatief, assertiviteit, beslissingsvermogen, contactbereidheid en dienstverlenende ingesteldheid.

22 18 BEROEPSPROFIEL VASTGOEDMAKELAAR DEEL II : ONDERSTEUNENDE TAKENCLUSTER De expertise wordt beschouwd als een ondersteunende activiteit voor de bemiddelaar en de beheerder. De activiteiten ondersteunen de uitvoerende taken van de vastgoedmakelaar. Hij vervult de functie van vastgoedexpert. 1 BENAMING Vastgoedexpert als plaatsbeschrijver Vastgoedexpert als schaderegelaar Vastgoedexpert als schatter 2 GLOBALE OMSCHRIJVING Plaatsbeschrijver: deze maakt een omstandige en tegensprekelijke beschrijving op van een onroerend goed bij de aanvang van bouwwerken of bij de aanvang van een huurovereenkomst, om indien nodig een totaal en exact beeld van de oorspronkelijke toestand te hebben. Schaderegelaar: bepaalt de vervangingswaarde, rekening houdend met de ontwaarding - de zogenaamde vetusteit - tengevolge van schade door externe factoren aan bouwonderdelen of bouwcomponenten. Hierbij zal de schaderegelaar het oorzakelijk verband moeten opsporen en een remediëring aanraden. Schatter: beoogt de waardebepaling van een onroerend goed, rekening houdend met zowel de omstandigheden als het beoogde doel (bij verkoop, verdeling, aangifte van nalatenschappen, leningsgaranties, verzekeringen, onteigeningen, inbreng in vennootschappen en fiscale taxatie). Afhankelijk van het beoogde doel noemen de schattingen: verkoopwaarde, nieuwbouwwaarde, gelegenheidswaarde, ruilwaarde, toekomstwaarde, dagwaarde, intrinsieke waarde, exploitatiewaarde of kritieke waarde. 3 OPLEIDINGSVEREISTEN, WETTELIJKE BEPALINGEN EN BE- ROEPSERVARING Ingroeibaan voor gegradueerde Bouw-vastgoed. Voor vastgoedexpertplaatsbeschrijver studeren kan niet; expert wordt men door de jaren ervaring in een dagdagelijkse beroepspraktijk. Desondanks ontstonden talloze praktijken die gaandeweg uitmondden in regels en soms opgenomen werden in wetten. Het opmaken van plaatsbeschrijvingen in het kader van huurovereenkomsten is daar een voorbeeld van, verwijzend naar de artikelen 1730 en 1731 van het Burgerlijk Wetboek (wet van 29 december 1993). Verder behoren waardebepaling en schaderegeling tot deze beroepencluster.

23 BEROEPSPROFIEL VASTGOEDMAKELAAR 19 Vastgoedexperten zijn verenigd in een waaier van beroepsorganisaties, gaande van ingenieurs- en architectenverenigingen, Abex tot Cibex. In onderlinge samenspraak wordt nu gestreefd naar een beroepsreglementering binnen de kaderwet Verhaegen van 1 maart 1976 (BS d.d. 27 maart 1976), gewijzigd bij wet van 15 juli BESCHRIJVING VAN DE BEROEPSACTIVITEITEN Typefuncties: plaatsbeschrijver, schaderegelaar, schatter. Voor deze typefuncties worden enkel globale taken beschreven. Er zijn geen specifieke taken voor ieder van de typefuncties. DEELFUNCTIES TAKEN VAN DE ERVAREN VASTGOEDEXPERT Bedrijfsbeleid Het bedrijfsplan van het kantoor uitwerken en opvolgen Informatieverzameling De beroepsmatige handelingen professioneel ondersteunen door het gebruik van informatica, multimedia- en communicatiemiddelen. De gegevens voor de technische uitrusting van het gebouw opzoeken en verwerken. Gebruik maken van anderstalige documenten. Schaderegelen bij onroerende goederen. Technische informatie verzamelen uit documentatie. Waardebepaling van onroerende goederen. Voorstudie De gegevens voor de technische uitrusting van het gebouw opzoeken en verwerken. De principes van normalisatie kennen en toepassen. Correcte bouwfysische inzichten hanteren. Gebruik maken van anderstalige documenten. Geometrische gegevens interpreteren en instructies voor de bepaling ervan. Inzicht in de structuur van het gebouw verwerven. Opmaken van een omstandige en tegensprekelijke beschrijving op van een onroerend goed, om indien nodig een totaal en exact beeld van de oorspronkelijke toestand te hebben. Opsporen van de oorzaken van ontwaarding door externe factoren. Organisatie De beroepsmatige handelingen professioneel ondersteunen door het gebruik van informatica, moderne multimediaen communicatiemiddelen. De organisatie van het kantoor uitwerken en opvolgen. De principes van normalisatie kennen en toepassen. Analyse Opsporen van de oorzaken van ontwaarding door externe factoren. Schaderegelen bij onroerende goederen. Vaststellen en correct rapporteren van technische gebreken in bestaande gebouwen en installaties. Waardebepaling van onroerende goederen. Diagnose Aanraden van remediëring om de schadeveroorzakende oorzaken weg te werken. Correcte bouwfysische inzichten hanteren. Opsporen van de oorzaken van ontwaarding door externe factoren.

24 20 BEROEPSPROFIEL VASTGOEDMAKELAAR DEELFUNCTIES TAKEN VAN DE ERVAREN VASTGOEDEXPERT Schaderegeling bij onroerende goederen. Vaststellen en correct rapporteren van technische gebreken in bestaande gebouwen en installaties. Bedrijfsbeheer De organisatie van het kantoor uitwerken en opvolgen. Advies Aanraden van remediëring om de schadeveroorzakende oorzaken weg te werken. Schaderegelen bij onroerende goederen. Waardebepaling van een onroerend goed (verkoop, verdeling, aangifte nalatenschap, leningen, fiscale taxatie, verzekering, inbreng vennootschap). Productieve informatieverwerking De beroepsmatige handelingen professioneel ondersteunen door het gebruik van informatica, moderne multimediaen communicatiemiddelen. Maken van de plaatsbeschrijving bij aanvang en einde van bepaalde werkzaamheden (verhuur gebouw, uitvoering bouwwerken, verkoop onroerend goed). Vaststellen en correct rapporteren van technische gebreken in bestaande gebouwen en installaties. Waardebepaling van een onroerend goed (verkoop, verdeling, aangifte nalatenschap, leningen, fiscale taxatie, verzekering, inbreng vennootschap,...) Afwerking Verantwoording dragen voor de documenten i.v.m. plaatsbeschrijving. Instaan voor uitvoerende administratieve taken. Instaan voor de briefwisseling. Samenwerking De nodige kontakten leggen en onderhouden met beroepsverenigingen, confraters. Communicatie Personen ontvangen. Communicatiemiddelen beheersen en toepassen. 5 CONTEXTGEGEVENS Dit zijn de arbeidsomstandigheden en nodige vaardigheden. Voor deze aspecten: zie de globale omschrijving. 6 ONDERSTEUNENDE KENNIS Zie de omschrijving bij de vastgoedmakelaar, de opleidingsvereisten en de taakomschrijving. 7 BEROEPSHOUDING Bij de verschillende typefuncties horen specifieke beroepshoudingen: Plaatsbeschrijver: Accuratesse, assertiviteit, flexibiliteit, dienstverlenende ingesteldheid. Schaderegelaar: Flexibiliteit, kritische ingesteldheid, zin voor initiatief en contactvaardigheid. Schatter: Flexibiliteit, kritische ingesteldheid, organisatievermogen, zin voor initiatief, assertiviteit, contactbereidheid en zelfstandigheid.

25 BEROEPSPROFIEL VASTGOEDMAKELAAR 21 DEEL III : AANLEUNENDE TAKENCLUSTER VASTGOEDPROMOTOR De takencluster behoort niet tot de kern van het beroep en ondersteunt het beroep niet rechtstreeks. De cluster is aanverwant aan het beroep. 1 BENAMING Vastgoedhandelaar Verkavelaar Sleutelklaar bouwer (Sleutel-op-de-deur) Projectontwikkelaar 2 GLOBALE OMSCHRIJVING Vastgoedhandelaar: de persoon die koopt en verkoopt voor eigen rekening waarbij hij voor het vastgoed een meerwaarde bewerkstelligt via renovatie, restauratie, vernieuwing, verbetering... Verkavelaar: in opdracht van de eigenaars (of geïnteresseerden voor) van een perceel (bouw)grond, de nodige opmetingen laten doen voor het verdelen in een aantal loten en de bijbehorende infrastructuur (wegenaanleg, groenvoorziening) ontwerpen. Dit alles in plan laten brengen (tekenen), en de nodige documenten laten opstellen voor het verkrijgen van een verkavelingsvergunning. Deze treedt op als tussenpersoon voor rekening van derden. Sleutelklaar bouwer: de persoon die voor rekening van derden instaat voor de aanmaak van de plannen, de samenstelling van het bouwdossier, het verkrijgen van alle vergunningen, het aanbesteden van de werken, de controle op de uitvoering en de rekeningen tot en met de oplevering van eengezinswoningen voor een gekende opdrachtgever. Projectontwikkelaar: de persoon die instaat voor de aanmaak van de plannen, de samenstelling van het bouwdossier, het verkrijgen van alle vergunningen, het aanbesteden van de werken, de controle op de uitvoering en de rekeningen tot en met de oplevering van eengezinswoningen. 3 OPLEIDINGSVEREISTEN, WETTELIJKE BEPALINGEN EN BE- ROEPSERVARING De bouwpromotoren onderscheiden zich van de aannemers omdat zij geen bouwvakkers tewerkstellen maar enkel dienstverlenend optreden voor de vastgoedconsument voor het verkavelen van gronden, het sleutelklaar bouwen of het ontwikkelen van projecten. Hun beroepsactiviteit is noch beschermd noch gereglementeerd. Wel wordt zij grotendeels beheerst door de Wet Breyne van 9 juli 1971, gewijzigd bij de wet van 3 mei 1993:

26 22 BEROEPSPROFIEL VASTGOEDMAKELAAR Iedere overeenkomst tot eigendomsoverdracht van een te bouwen of in aanbouw zijnde huis of appartement, en ook op iedere overeenkomst waarbij de verbintenis wordt aangegaan om een zodanig goed te bouwen, te doen bouwen of te verschaffen, mits het huis of het appartement tot huisvestiging of tot beroepsdoeleinden en huisvesting is bestemd en de koper of de opdrachtgever volgens de overeenkomst verplicht is voor de voltooiing van het gebouw één of meer storingen te doen. Deze wet is ook van toepassing op iedere overeenkomst tot eigendomsovergang waarbij de verbintenis wordt aangegaan een huis of appartement, bestemd tot huisvesting of tot beroepsdoeleinden en huisvesting te verbouwen of uit te breiden waarbij de totale prijs van de verbouwings- of uitbreidingswerken hoger is dan het minimumbedrag waarvan de berekeningsmodaliteiten zullen bepaald worden door de Koning en de opdrachtgever volgens de overeenkomst, verplicht is voor de voltooiing van deze werken één of meer stortingen te doen. De wet viseert dus hoofdzakelijk de verkoop op plan, waarbij de projectontwikkelaar er zich toe verbindt een onroerend goed op te trekken op plan en de verkoop sleutel-op-de-deur waarbij de projectontwikkelaar er zich toe verbindt tegen vaste prijs en vaste datum een onroerend goed op te richten. Bovendien vallen ook verbouwings- en uitbreidingswerken onder het toepassingsgebied indien ze een bij KB bepaald bedrag overschrijden. 4 BESCHRIJVING VAN DE BEROEPSACTIVITEITEN DEELFUNCTIES TAKEN VAN DE ERVAREN VASTGOEDPROMOTOR Voorstudie Bestaande en te verbouwen gebouwen opmeten en in plan brengen of laten brengen. De kostencalculatie in het kader van het projectbeheer uitvoeren. De stedenbouwkundige inlichtingen verzamelen, de voorschriften analyseren en toepassen. De stedenbouwkundige mogelijkheden van bouwpercelen en gebouwen inschatten. De terreinomgeving schetsmatig opnemen en aanvullen met elementaire metingen. Gepaste inlichtingen inwinnen over de bouwgrond. Direct onderzoek uitvoeren op de aan de perceelsgrens palende constructies. Inlichtingen nopens plaatselijke reglementering bij de betrokken instanties inwinnen. Onderzoek doen naar de toegepaste funderingssystemen in de omgeving. Een sonderingsverslag oriënterend lezen. De financieringsmogelijkheden onderzoeken. De technische en financiële gevolgen van de fasering van het bouwproject onderzoeken. Voorbereiding De uitvoeringsbestekken begrijpend lezen en de essentiële elementen memoriseren. Diverse betalingen voorbereiden, afrekeningen opstellen

27 BEROEPSPROFIEL VASTGOEDMAKELAAR 23 DEELFUNCTIES TAKEN VAN DE ERVAREN VASTGOEDPROMOTOR en opvolgen, boekhoudkundige routinehandelingen uitvoeren. In opdracht van de eigenaars (of geïnteresseerden voor) van een perceel (bouw)grond de nodige documenten opstellen voor het verkrijgen van een verkavelingsvergunning. In opdracht van de eigenaars (of geïnteresseerden voor) van een perceel (bouw)grond, de nodige opmetingen laten doen voor het verdelen in een aantal loten en de bij horende infrastructuur (wegenaanleg, groenvoorziening) ontwerpen. Instaan voor de aanmaak van de plannen, de samenstelling van het bouwdossier, het verkrijgen van alle vergunningen, het aanbesteden van de werken, de controle op de uitvoering en de rekeningen tot en met de oplevering van eengezinswoningen. Analyse De berekening van de hoeveelheden nazien. De plannen van gebouwen en installaties lezen en interpreteren. De standaardmeetmethode toepassen. De vorderingsstaat van de aannemer nazien. Verschillen tussen de uitvoeringsplannen en het werkelijk uitgevoerde opmerken. Productieve informatieverwerking Organiseren van de nodige aanbestedingen, offertevragen volgens de wettelijke voorschriften en de gewoonten. Instaan voor het aanbesteden van de werken, de controle op de uitvoering en de rekeningen tot en met de oplevering van eengezinswoningen voor een gekende opdrachtgever. Wijzigingen tijdens de uitvoering administratief verwerken. Advies Dienstverlenend optreden bij sleutelklare projecten. Dienstverlenend optreden voor de vastgoedconsument voor het verkavelen van gronden, het sleutelklaar bouwen of het ontwikkelen van projecten. Voor rekening van derden instaan voor de aanmaak van de plannen, de samenstelling van het bouwdossier, het verkrijgen van alle vergunningen van eengezinswoningen voor een gekende opdrachtgever. Voor rekening van derden instaan voor het aanbesteden van de werken, de controle op de uitvoering en de rekeningen tot en met de oplevering van eengezinswoningen voor een gekende opdrachtgever. De wettelijke bepalingen op de toegankelijkheid voor gehandicapten laten toepassen. Organisatie De kostencalculatie in het kader van het projectbeheer uitvoeren. De projectplanning (uitvoeringstermijnen, behoeften) uitwerken en opvolgen. De projectopvolging organiseren en coördineren (vergaderingen, vorderingsstaten, opleveringen). De uitvoering van bouwwerken of de plaatsing van technische installaties en afwerkingen opvolgen. Nauwkeurig de op het bouwwerk geleverde materialen bijhouden. Bedrijfsbeheer De opeenvolging van de uitvoeringspraktijk registreren. De uitvoering van bouwwerken of de plaatsing van technische installaties en afwerkingen opvolgen. Inschatten wat al of niet tot de opdracht of tot het budget hoort. Kopen en verkopen voor eigen rekening waarbij hij voor

Studie 203. Opleidingsprofiel Vastgoed

Studie 203. Opleidingsprofiel Vastgoed Studie 203 Opleidingsprofiel Vastgoed Studie 203 Opleidingsprofiel Vastgoed Beroep: Studiegebied: Opleiding: vastgoedmakelaar vastgoedexpert vastgoedpromotor Industriële wetenschappen en technologie Vastgoed

Nadere informatie

AGIV-TREFDAG 2014. Waardebepaling onroerende goederen: landmeter-expert of makelaar onroerende goederen? door Vital Dewitz, voorzitter KBLL

AGIV-TREFDAG 2014. Waardebepaling onroerende goederen: landmeter-expert of makelaar onroerende goederen? door Vital Dewitz, voorzitter KBLL AGIV-TREFDAG 2014 Is een opmeting met bijhorend plan van een landmeter-expert anders of waardevoller dan die van een architect? Door Hans Vanroose, voorzitter KVLWV Waardebepaling onroerende goederen:

Nadere informatie

6 SEPTEMBER 1993. - Koninklijk besluit tot bescherming van de beroepstitel en van de uitoefening van het beroep van vastgoedmakelaar.

6 SEPTEMBER 1993. - Koninklijk besluit tot bescherming van de beroepstitel en van de uitoefening van het beroep van vastgoedmakelaar. 6 SEPTEMBER 1993. - Koninklijk besluit tot bescherming van de beroepstitel en van de uitoefening van het beroep van vastgoedmakelaar. Gelet op de kaderwet van 1 maart 1976 tot reglementering van de bescherming

Nadere informatie

N Landmeters A05 Brussel, 29.9.2005 MH/BL/LC A D V I E S. over DE GELIJKWAARDIGHEID VAN DIPLOMA'S VOOR HET BEKOMEN VAN DE TITEL VAN LANDMETER-EXPERT

N Landmeters A05 Brussel, 29.9.2005 MH/BL/LC A D V I E S. over DE GELIJKWAARDIGHEID VAN DIPLOMA'S VOOR HET BEKOMEN VAN DE TITEL VAN LANDMETER-EXPERT N Landmeters A05 Brussel, 29.9.2005 MH/BL/LC A D V I E S over DE GELIJKWAARDIGHEID VAN DIPLOMA'S VOOR HET BEKOMEN VAN DE TITEL VAN LANDMETER-EXPERT (bekrachtigd door de Hoge Raad voor de Zelfstandigen

Nadere informatie

Lid van Groep Van Welden VERKOOP VERHUUR BEHEER WAARDERINGEN OVERNAMES

Lid van Groep Van Welden VERKOOP VERHUUR BEHEER WAARDERINGEN OVERNAMES VERKOOP VERHUUR BEHEER WAARDERINGEN OVERNAMES ... dé juiste keuze! is dé referentie voor vastgoed in de Vlaamse Ardennen. Het kantoor heeft een lange traditie en was één van de eerste vastgoedmakelaars

Nadere informatie

Beroepencluster. Bemiddelaar bij verkoop, aankoop en ruil van vastgoed Bemiddelaar bij verhuur en huur van vastgoed.

Beroepencluster. Bemiddelaar bij verkoop, aankoop en ruil van vastgoed Bemiddelaar bij verhuur en huur van vastgoed. Brussel, augustus 2006 Beroepencluster Bemiddelaar bij verkoop, aankoop en ruil van vastgoed Bemiddelaar bij verhuur en huur van vastgoed Sector Vastgoed Subsector Vastgoedbemiddeling en beheer Functionele

Nadere informatie

Algemene inhoud BEROEPSREGLEMENTERING 1. Vastgoedmakelaar 3. Notaris 47. Landmeter-expert 67

Algemene inhoud BEROEPSREGLEMENTERING 1. Vastgoedmakelaar 3. Notaris 47. Landmeter-expert 67 Algemene inhoud BEROEPSREGLEMENTERING 1 Vastgoedmakelaar 3 Koninklijk besluit tot bescherming van de beroepstitel en van de uitoefening van het beroep van vastgoedmakelaar 6 september 1993.................................................

Nadere informatie

Inhoudstafel. iii. Ten geleide... HOOFDSTUK 1. TOEPASSELIJKE WETGEVING OP VASTGOEDCONTRACTEN

Inhoudstafel. iii. Ten geleide... HOOFDSTUK 1. TOEPASSELIJKE WETGEVING OP VASTGOEDCONTRACTEN Inhoudstafel Ten geleide...................................................... i HOOFDSTUK 1. TOEPASSELIJKE WETGEVING OP VASTGOEDCONTRACTEN GESLOTEN DOOR EEN RECHTSPERSOON.................. 1 Dirk MEULEMANS,

Nadere informatie

Hoger Beroepsonderwijs STUDIEGEBIED INDUSTRIELE WETENSCHAPPEN EN TECHNOLOGIE

Hoger Beroepsonderwijs STUDIEGEBIED INDUSTRIELE WETENSCHAPPEN EN TECHNOLOGIE RLLL/EXT/ADV/006bijl26 Hoger Beroepsonderwijs STUDIEGEBIED INDUSTRIELE WETENSCHAPPEN EN TECHNOLOGIE Opleiding Openbare Werken IT 005 (Ontwerp) Bijlage bij Vlor-advies Pagina 1 van 16 Inhoud Vlaams Ministerie

Nadere informatie

Beroepsprofiel. Rentmeester. Sector Vastgoed. Subsector Vastgoedbemiddeling en -beheer. Functionele afdeling Vastgoedbeheer

Beroepsprofiel. Rentmeester. Sector Vastgoed. Subsector Vastgoedbemiddeling en -beheer. Functionele afdeling Vastgoedbeheer Brussel, augustus 2006 Beroepsprofiel Rentmeester Sector Vastgoed Subsector Vastgoedbemiddeling en -beheer Functionele afdeling Vastgoedbeheer In samenwerking met de sociale partners die de subsector vastgoedbemiddeling

Nadere informatie

MyRent. Inhoudsopgave

MyRent. Inhoudsopgave MyRent Inhoudsopgave 1. De verschillende soorten contracten:... 2 1.1. Huurcontract... 2 1.2. Plaatsbeschrijving... 2 1.3. Addendum... 2 1.4. Onderhuur... 2 1.5. Overdracht (van huur)... 2 1.6. Ontbinding

Nadere informatie

Secundair volwassenenonderwijs STUDIEGEBIED PERSONENZORG

Secundair volwassenenonderwijs STUDIEGEBIED PERSONENZORG RLLL/EXT/ADV/006bijl9 Secundair volwassenenonderwijs STUDIEGEBIED PERSONENZORG Opleiding Initiatie Bibliotheek-, Documentatie- en Informatiekunde BO PZ 002 (Ontwerp) Informatiekunde Versie {1.0} Bijlage

Nadere informatie

UITVOERENDE KAMER VAN HET BEROEPSINSTITUUT VAN VASTGOEDMAKELAARS

UITVOERENDE KAMER VAN HET BEROEPSINSTITUUT VAN VASTGOEDMAKELAARS UITVOERENDE KAMER VAN HET BEROEPSINSTITUUT VAN VASTGOEDMAKELAARS TUCHTRECHTELIJKE BESLISSING IN EERSTE AANLEG nr. ( ) Van 16 januari 2015 Dossier : T6687 Inzake ( ) (B.I.V. nr. ) Samenvatting: In het kader

Nadere informatie

N Vastgoedexpert A2 Brussel, 29 april 2015 MH/BL/AS 727-2015 ADVIES. over EEN VERZOEKSCHRIFT TOT BESCHERMING VAN DE BEROEPSTITEL VAN DE VASTGOEDEXPERT

N Vastgoedexpert A2 Brussel, 29 april 2015 MH/BL/AS 727-2015 ADVIES. over EEN VERZOEKSCHRIFT TOT BESCHERMING VAN DE BEROEPSTITEL VAN DE VASTGOEDEXPERT N Vastgoedexpert A2 Brussel, 29 april 2015 MH/BL/AS 727-2015 ADVIES over EEN VERZOEKSCHRIFT TOT BESCHERMING VAN DE BEROEPSTITEL VAN DE VASTGOEDEXPERT (goedgekeurd door het bureau op 17 februari 2015, bekrachtigd

Nadere informatie

VASTGOEDMAKELAAR: Inleiding tot het beroep & deontologie

VASTGOEDMAKELAAR: Inleiding tot het beroep & deontologie sociaal fonds voor de vastgoedsector Kortrijksesteenweg 1005 9000 Gent www.sf323.be info@sf323.be Tel. 09 371 41 37 Fax 09 371 41 38 VASTGOEDMAKELAAR: Inleiding tot het beroep & deontologie Deze uitgave

Nadere informatie

De wet is van toepassing op alle overeenkomsten met betrekking tot de eigendomsoverdracht. 1. Het voorwerp van de overeenkomsten:

De wet is van toepassing op alle overeenkomsten met betrekking tot de eigendomsoverdracht. 1. Het voorwerp van de overeenkomsten: Hoofdstuk8 De wet-breyne De wet-breyne is een bijzondere wetgeving tot regeling van de overeenkomsten betreffende de eigendomsoverdracht van een te bouwen of in aanbouw zijnde woning of van verkopen op

Nadere informatie

Advies. Over het voorontwerp van decreet tot invoering van een verhoogd abattement bij hypotheekvestiging op de enige woning

Advies. Over het voorontwerp van decreet tot invoering van een verhoogd abattement bij hypotheekvestiging op de enige woning Brussel, 9 juli 2008 070908 Advies decreet hypotheekvestiging Advies Over het voorontwerp van decreet tot invoering van een verhoogd abattement bij hypotheekvestiging op de enige woning 1. Toelichting

Nadere informatie

De meerwaarden. Met meerwaarden bedoelt men het positieve verschil tussen de verkoopprijs van een goed en de aankoopprijs ervan (inclusief kosten).

De meerwaarden. Met meerwaarden bedoelt men het positieve verschil tussen de verkoopprijs van een goed en de aankoopprijs ervan (inclusief kosten). De meerwaarden Met meerwaarden bedoelt men het positieve verschil tussen de verkoopprijs van een goed en de aankoopprijs ervan (inclusief kosten). Als het onroerend goed voor beroepsactiviteiten wordt

Nadere informatie

Inhoudstafel. Deel I. Gemeen recht

Inhoudstafel. Deel I. Gemeen recht Deel I. Gemeen recht Hoofdstuk 1. Algemene bepalingen (1-29) Afdeling 1. Definitie en situering (1-14) Afdeling 2. Algemene geldigheidsvoorwaarden (15-25) Afdeling 3. Bewijs (26-29) Hoofdstuk 2. Duur en

Nadere informatie

CARE PROPERTY INVEST Naamloze Vennootschap. Openbare vastgoedbevak naar Belgisch recht

CARE PROPERTY INVEST Naamloze Vennootschap. Openbare vastgoedbevak naar Belgisch recht CP Invest / GVV Bijzonder verslag artikel 559 W.Venn. 24.09.2014 CARE PROPERTY INVEST Naamloze Vennootschap Openbare vastgoedbevak naar Belgisch recht die een openbaar beroep op het spaarwezen heeft gedaan

Nadere informatie

Deel 1 - Waarom zou een vennootschap hiervoor interessant kunnen zijn?

Deel 1 - Waarom zou een vennootschap hiervoor interessant kunnen zijn? Inhoudstafel Voorwoord... 1 Deel 1 - Waarom zou een vennootschap hiervoor interessant kunnen zijn? 1. Belastingen besparen?.... 5 1.1. Alle kosten van onroerende goederen in principe aftrekbaar... 5 1.1.1.

Nadere informatie

Vlaams gewest. Aard van het document. Administratieve geldboete van 500 tot 5.000. Enkel volle eigendom 5.000

Vlaams gewest. Aard van het document. Administratieve geldboete van 500 tot 5.000. Enkel volle eigendom 5.000 Overzicht Vlaams gewest Decreet houdende algemene bepalingen betreffende energiebeleid (energiedecreet) van 8 mei 2009. Belgisch Staatsblad: 07.07.2009 Van kracht sinds: 01.01.2011 Besluit van de Vlaamse

Nadere informatie

Aandachtspunten voor de vastgoedmakelaar na wijziging van de Appartementswet.

Aandachtspunten voor de vastgoedmakelaar na wijziging van de Appartementswet. Aandachtspunten voor de vastgoedmakelaar na wijziging van de Appartementswet. Na de recente wijzigingen van de appartementswet, bestaan er óók voor de vastgoedmakelaar enkele aandachtspunten. Enkele daarvan

Nadere informatie

Verzekeringsvoorstel beroepsaansprakelijkheid en financiële waarborg vastgoedmakelaars.

Verzekeringsvoorstel beroepsaansprakelijkheid en financiële waarborg vastgoedmakelaars. Verzekeringsvoorstel beroepsaansprakelijkheid en financiële waarborg vastgoedmakelaars. 1. Makelaar Naam:... FSMA-nr:... Straat:... nr :... bus :... Postnummer:... Gemeente:... Telefoon:... Fax:... E-mailadres:...

Nadere informatie

Vest. V. Beroepen A04 Brussel, BL/LC A D V I E S. over DE REGLEMENTERING VAN DE TITEL EN HET BEROEP VAN LANDMETER-EXPERT ***

Vest. V. Beroepen A04 Brussel, BL/LC A D V I E S. over DE REGLEMENTERING VAN DE TITEL EN HET BEROEP VAN LANDMETER-EXPERT *** Vest. V. Beroepen A04 Brussel, 31.5.2002 BL/LC A D V I E S over DE REGLEMENTERING VAN DE TITEL EN HET BEROEP VAN LANDMETER-EXPERT *** 2 Op 22 februari 2002 werd aan de Ministerraad een voorontwerp van

Nadere informatie

Boek I, titel 2 van het Wetboek van economisch recht Hoofdstuk 5. Definities eigen aan boek XIV:

Boek I, titel 2 van het Wetboek van economisch recht Hoofdstuk 5. Definities eigen aan boek XIV: Vrij beroep 1/ België Wet van 15 mei 2014 houdende invoeging van Boek XIV "Marktpraktijken en consumentenbescherming betreffende de beoefenaars van een vrij beroep" in het Wetboek van economisch recht

Nadere informatie

AANGIFTE (Artikel 2 van het koninklijk besluit nr. 14, van 3 juni 1970)

AANGIFTE (Artikel 2 van het koninklijk besluit nr. 14, van 3 juni 1970) Federale Overheidsdienst FINANCIEN Algemene Administratie van de FISCALITEIT Sector btw (Stempel van de dienst) Vak bestemd voor de administratie Aangifte ontvangen onder nr.... Dossiernummer:... Dossier

Nadere informatie

PRIVE-VERKAVELING ELEKTRICITEIT

PRIVE-VERKAVELING ELEKTRICITEIT Goedgekeurd door Raden van Bestuur Gaselwest 30.11.2007, IMEA 27.11.2007, Imewo 30.11.2007, Intergem 22.11.2007, Iveka 26.11.2007, Iverlek 26.11.2007. PRIVE-VERKAVELING ELEKTRICITEIT ARTIKEL 1 ALGEMEENHEDEN

Nadere informatie

Inhoudsopgave. Deel I Huurprincipes... 17. 1.1 Burgerlijk Wetboek... 17. Boek III Wijze van eigendomsverkrijging... 17. Titel VIII Huur...

Inhoudsopgave. Deel I Huurprincipes... 17. 1.1 Burgerlijk Wetboek... 17. Boek III Wijze van eigendomsverkrijging... 17. Titel VIII Huur... Inhoudsopgave Deel I Huurprincipes... 17 1.1 Burgerlijk Wetboek... 17 Boek III Wijze van eigendomsverkrijging... 17 Titel VIII Huur... 17 Hoofdstuk I Algemene bepalingen... 17 Hoofdstuk II Huur van goederen...

Nadere informatie

Btw-optimalisering en onroerende verhuur. Bart Buelens

Btw-optimalisering en onroerende verhuur. Bart Buelens Btw-optimalisering en onroerende verhuur Bart Buelens De wettelijke basis Vrijstelling artikel 135, lid 1, l) Vrijstelling onroerende verhuur artikel 44, 3, 2 Omzetting Verplichte uitzonderingen Artikel

Nadere informatie

INHOUDSTAFEL. 101 Tips voor Huur & Verhuur

INHOUDSTAFEL. 101 Tips voor Huur & Verhuur INHOUDSTAFEL 101 Tips voor Huur & Verhuur - 1 - 101 TIPS VOOR HUUR & VERHUUR 1. Huurwetgeving: gemene huur en handelshuur...2 A. Gemene huur...4 1. Leveringsverplichting verhuurder - vergunningen...4 2.

Nadere informatie

De achtste editie van de Dag van de Mede-eigenaar

De achtste editie van de Dag van de Mede-eigenaar De achtste editie van de Dag van de Mede-eigenaar De twee nieuwe organen binnen de Vereniging van Mede-eigenaars: de Raad van Mede-eigendom en de Commissaris van de Rekeningen inhoud Voorwoord... 1 DEEL

Nadere informatie

Hoger Beroepsonderwijs STUDIEGEBIED INDUSTRIELE WETENSCHAPPEN EN TECHNOLOGIE

Hoger Beroepsonderwijs STUDIEGEBIED INDUSTRIELE WETENSCHAPPEN EN TECHNOLOGIE Hoger Beroepsonderwijs STUDIEGEBIED INDUSTRIELE WETENSCHAPPEN EN TECHNOLOGIE Opleiding BO IT 006 Versie 1.0 BVR Pagina 1 van 19 Inhoud 1 Opleiding... 4 1.1 Relatie opleiding referentiekader... 4 1.2 Inhoud...

Nadere informatie

AANHANGSEL BIJ DE BEDRIJFSHUUR. Voorstel voor een aanhangsel van het type leegstaande verdiepingen

AANHANGSEL BIJ DE BEDRIJFSHUUR. Voorstel voor een aanhangsel van het type leegstaande verdiepingen AANHANGSEL BIJ DE BEDRIJFSHUUR Voorstel voor een aanhangsel van het type leegstaande verdiepingen April 2014 Ontwikkeld in opdracht van de Directie Huisvesting Brussel Stedelijke Ontwikkeling Staatssecretaris

Nadere informatie

INHOUDSOPGAVE. Woord vooraf 3

INHOUDSOPGAVE. Woord vooraf 3 INHOUDSOPGAVE Woord vooraf 3 Wanneer is de woninghuurwet van toepassing? 13 1 Is de Woninghuurwet van toepassing op alle huurovereenkomsten? 13 2 Wat is een hoofdverblijfplaats? 14 3 Wie kan als huurder

Nadere informatie

MINISTERIE VAN TEWERKSTELLING EN ARBEID Hoge Raad voor Preventie en Bescherming op het werk

MINISTERIE VAN TEWERKSTELLING EN ARBEID Hoge Raad voor Preventie en Bescherming op het werk MINISTERIE VAN TEWERKSTELLING EN ARBEID ------ Hoge Raad voor Preventie en Bescherming op het werk ------ Advies nr. 17 van 16 oktober 1998 met betrekking tot een ontwerp van koninklijk besluit en een

Nadere informatie

AANVRAAG TOT INSCHRIJVING OP HET TABLEAU VAN DE INTERNE BOEKHOUDERS BIBF

AANVRAAG TOT INSCHRIJVING OP HET TABLEAU VAN DE INTERNE BOEKHOUDERS BIBF PASFOTO (geen nietjes) Ik, ondergetekende: vraag in toepassing van artikel 52 ter van de Wet van 22 april 1999 mijn inschrijving op het tableau van de interne boekhouders, zoals bijgehouden door het Beroepsinstituut

Nadere informatie

NOTA RELEVANTE BEPALINGEN VOOR DE VASTGOEDMAKELAAR UIT HET ONROEREND ERFGOEDDECREET VAN 12 JULI 2013

NOTA RELEVANTE BEPALINGEN VOOR DE VASTGOEDMAKELAAR UIT HET ONROEREND ERFGOEDDECREET VAN 12 JULI 2013 CONFEDERATIE VAN IMMOBILIENBEROEPEN VLAANDEREN Kortrijksesteenweg 1005, 9000 Gent Tel.: 09/222 06 22 Fax: 09/222 28 95 info@cib.be www.cibweb.be NOTA RELEVANTE BEPALINGEN VOOR DE VASTGOEDMAKELAAR UIT HET

Nadere informatie

Beroepsprofiel. Syndicus. Sector Vastgoed. Subsector Vastgoedbemiddeling en -beheer. Functionele afdeling vastgoedbeheer

Beroepsprofiel. Syndicus. Sector Vastgoed. Subsector Vastgoedbemiddeling en -beheer. Functionele afdeling vastgoedbeheer Brussel, augustus 2006 Beroepsprofiel Syndicus Sector Vastgoed Subsector Vastgoedbemiddeling en -beheer Functionele afdeling vastgoedbeheer In samenwerking met de sociale partners die de subsector vastgoedbemiddeling

Nadere informatie

TITEL I: DOEL TITEL II: DEFINITIES

TITEL I: DOEL TITEL II: DEFINITIES GEMEENTE WIELSBEKE GEMEENTELIJK REGLEMENT TOT TOEKENNING VAN EEN VERBETERINGSPREMIE VOOR WONINGEN DIE VERHUURD (ZULLEN) WORDEN VIA HET SOCIAAL VERHUURKANTOOR aangenomen door de Gemeenteraad in zitting

Nadere informatie

Secundair volwassenenonderwijs STUDIEGEBIED BIBLIOTHEEK-, ARCHIEF- EN DOCUMENTATIEKUNDE

Secundair volwassenenonderwijs STUDIEGEBIED BIBLIOTHEEK-, ARCHIEF- EN DOCUMENTATIEKUNDE Secundair volwassenenonderwijs STUDIEGEBIED BIBLIOTHEEK-, ARCHIEF- EN DOCUMENTATIEKUNDE Opleiding Initiatie Bibliotheek-, Documentatie- en Informatiekunde BO BD 001 Versie 1.0 BVR Pagina 1 van 15 Inhoud

Nadere informatie

Beroepsprofiel. Overdrachtbemiddelaar. Sector Vastgoed. Subsector Vastgoedbemiddeling en -beheer. Functionele afdeling Vastgoedbemiddeling

Beroepsprofiel. Overdrachtbemiddelaar. Sector Vastgoed. Subsector Vastgoedbemiddeling en -beheer. Functionele afdeling Vastgoedbemiddeling Brussel, augustus 2006 Beroepsprofiel Overdrachtbemiddelaar Sector Vastgoed Subsector Vastgoedbemiddeling en -beheer Functionele afdeling Vastgoedbemiddeling In samenwerking met de sociale partners die

Nadere informatie

Gewijzigde artikelen 1, 9, en 44, 3, 1, van het Btw-Wetboek vanaf 1 januari Eerste commentaar.

Gewijzigde artikelen 1, 9, en 44, 3, 1, van het Btw-Wetboek vanaf 1 januari Eerste commentaar. Beslissing BTW nr. E.T.119.318 dd. 28.10.2010 Gewijzigde artikelen 1, 9, en 44, 3, 1, van het Btw-Wetboek vanaf 1 januari 2011. Eerste commentaar. 1. Inleiding Ingevolge de wijzigingen van het Btw-Wetboek

Nadere informatie

Daenshuis Uitbreiding en verbouwing van een WGC Offerteformulier Blz.: O. 1 van 6. Sinte Annalaan 41 bus Aalst

Daenshuis Uitbreiding en verbouwing van een WGC Offerteformulier Blz.: O. 1 van 6. Sinte Annalaan 41 bus Aalst Daenshuis Uitbreiding en verbouwing van een WGC Offerteformulier Blz.: O. 1 van 6 BESTEK NUMMER: IN OPDRACHT VAN: GEBOUW / LIGGING: WERK / PERCEEL: 1407 Bouw en afwerking Wijkgezondheidscentrum Daenshuis

Nadere informatie

Verzoekschrift tot reglementering van de beroepstitel van de vastgoedexpert

Verzoekschrift tot reglementering van de beroepstitel van de vastgoedexpert FEDERALE OVERHEIDSDIENST ECONOMIE, K.M.O., MIDDENSTAND EN ENERGIE BEKENDMAKING Verzoekschrift tot reglementering van de beroepstitel van de vastgoedexpert Bekendmaking van het verzoekschrift tot bescherming

Nadere informatie

Tot eigendomsovergang van een gebouw / tot verbintenis te bouwen

Tot eigendomsovergang van een gebouw / tot verbintenis te bouwen Woningbouw De woningbouwwet poogt de misbruiken die in de bouwsector bestonden en die het burgerlijk wetboek niet konden voorzien, te sanctioneren en te elimineren. De wet vormt een dwingende aanvulling

Nadere informatie

AKKOORD TUSSEN DE REGERING VAN DE STAAT ISRAËL DE VLAAMSE REGERING INZAKE DE SAMENWERKING OP HET GEBIED VAN ONDERZOEK EN ONTWIKKELING IN DE INDUSTRIE

AKKOORD TUSSEN DE REGERING VAN DE STAAT ISRAËL DE VLAAMSE REGERING INZAKE DE SAMENWERKING OP HET GEBIED VAN ONDERZOEK EN ONTWIKKELING IN DE INDUSTRIE AKKOORD TUSSEN DE REGERING VAN DE STAAT ISRAËL EN DE VLAAMSE REGERING INZAKE DE SAMENWERKING OP HET GEBIED VAN ONDERZOEK EN ONTWIKKELING IN DE INDUSTRIE AKKOORD TUSSEN DE REGERING VAN DE STAAT ISRAËL EN

Nadere informatie

Bespreking onroerende leasing in combinatie met een patrimoniumvennootschap

Bespreking onroerende leasing in combinatie met een patrimoniumvennootschap Bespreking onroerende leasing in combinatie met een patrimoniumvennootschap 1. Onroerende leasing in combinatie met een patrimoniumvennootschap Bij een onroerende leasing krijgt de patrimoniumvennootschap

Nadere informatie

FUNCTIEBESCHRIJVING. deskundige juridische aangelegenheden. De deskundige juridische aangelegenheden rapporteert aan het diensthoofd stafdienst..

FUNCTIEBESCHRIJVING. deskundige juridische aangelegenheden. De deskundige juridische aangelegenheden rapporteert aan het diensthoofd stafdienst.. FUNCTIEBESCHRIJVING FUNCTIE: NIVEAU: RANG: WEDDENSCHAAL: deskundige juridische aangelegenheden B Bv B1-B3 Plaats in het organogram De deskundige juridische aangelegenheden rapporteert aan het diensthoofd

Nadere informatie

Verwerven van onroerend goed in Spanje Second Home : September 2015. Dany De Decker Tax Partner Baker Tilly Belgium www.bakertillybelgium.

Verwerven van onroerend goed in Spanje Second Home : September 2015. Dany De Decker Tax Partner Baker Tilly Belgium www.bakertillybelgium. Verwerven van onroerend goed in Spanje Second Home : September 2015 Dany De Decker Tax Partner Baker Tilly Belgium www.bakertillybelgium.be Enkele cijfers 2 (c) 2015 Baker Tilly Belgium Valkuilen en aandachtspunten

Nadere informatie

DECREET. inzake sociale werkplaatsen

DECREET. inzake sociale werkplaatsen VLAAMS PARLEMENT DECREET inzake sociale werkplaatsen HOOFDSTUK I Algemene bepalingen Artikel 1 Dit decreet regelt een gewestaangelegenheid. Artikel 2 Voor de toepassing van dit decreet wordt verstaan onder

Nadere informatie

Levering van goederen

Levering van goederen Wanneer is een levering van goederen aan BTW onderworpen? Artikel 2 W.BTW 1 levering van goederen en de diensten 2 geleverd onder bezwarende titel 3 door een belastingplichtige 4 in België Wetboek BTW

Nadere informatie

KATHOLIEKE BASISSCHOOL VAN ZEMST VZW

KATHOLIEKE BASISSCHOOL VAN ZEMST VZW KATHOLIEKE BASISSCHOOL VAN ZEMST VZW Project Verbouwing en vernieuwing van sanitaire installaties met inbegrip van installaties voor regenwaterrecuperatie. Kadaster Zemst 1e afdeling, sectie B, nummer

Nadere informatie

FUNCTIEBESCHRIJVING FUNCTIE: toezichter gebouwen groen reiniging wegen NIVEAU: WEDDENSCHAAL: C1/C3. Plaats in het organogram

FUNCTIEBESCHRIJVING FUNCTIE: toezichter gebouwen groen reiniging wegen NIVEAU: WEDDENSCHAAL: C1/C3. Plaats in het organogram FUNCTIEBESCHRIJVING FUNCTIE: NIVEAU: Rang: WEDDENSCHAAL: toezichter gebouwen groen reiniging wegen C Cv C1/C3 Plaats in het organogram De toezichter rapporteert aan zijn directe hiërarchisch verantwoordelijke

Nadere informatie

AANVRAAG TOT INSCHRIJVING OP DE LIJST VAN STAGIAIRS - BEROEPSERVARING

AANVRAAG TOT INSCHRIJVING OP DE LIJST VAN STAGIAIRS - BEROEPSERVARING BIV - STAGIAIR-beroepservaring / 2017 - Pagina 1 / 5 Luxemburgstraat 16 B - 1000 BRUSSEL - Tel. 02/505.38.50 - Fax 02/503.42.23 - www.biv.be AANVRAAG TOT INSCHRIJVING OP DE LIJST VAN STAGIAIRS - BEROEPSERVARING

Nadere informatie

INVULINSTRUCTIES INSCHRIJVINGSFORMULIER FEXPRO

INVULINSTRUCTIES INSCHRIJVINGSFORMULIER FEXPRO INVULINSTRUCTIES INSCHRIJVINGSFORMULIER FEXPRO Een lidmaatschap kan u aanvragen door de inschrijvingsformulieren correct ingevuld en ondertekend terug te bezorgen samen met een digitale pasfoto. 1. U dient

Nadere informatie

De VLAAMSE RAAD heeft aangenomen en Wij, EXECUTIEVE, bekrachtigen hetgeen volgt:

De VLAAMSE RAAD heeft aangenomen en Wij, EXECUTIEVE, bekrachtigen hetgeen volgt: De VLAAMSE RAAD heeft aangenomen en Wij, EXECUTIEVE, bekrachtigen hetgeen volgt: Artikel 1 Dit decreet regelt een aangelegenheid bedoeld in artikel 107quater van de Grondwet. Artikel 2 Bij het Ministerie

Nadere informatie

AFDELING I: AANBESTEDENDE DIENST AFDELING II: VOORWERP VAN DE OPDRACHT II.1 BESCHRIJVING I.1 NAAM, ADRESSEN EN CONTACTPUNT(EN)

AFDELING I: AANBESTEDENDE DIENST AFDELING II: VOORWERP VAN DE OPDRACHT II.1 BESCHRIJVING I.1 NAAM, ADRESSEN EN CONTACTPUNT(EN) AFDELING I: AANBESTEDENDE DIENST I.1 NAAM, ADRESSEN EN CONTACTPUNT(EN) Noorderpoort Projectbureau Huisvesting Postbus 530 9700 AM GRONINGEN Contactpunt(en): draaijer+partners Ter attentie van: A.N. de

Nadere informatie

houdende wijziging van diverse decreten met betrekking tot wonen

houdende wijziging van diverse decreten met betrekking tot wonen stuk ingediend op 854 (2010-2011) Nr. 4 24 februari 2011 (2010-2011) Ontwerp van decreet houdende wijziging van diverse decreten met betrekking tot wonen Amendementen Stukken in het dossier: 854 (2010-2011)

Nadere informatie

Hoger Beroepsonderwijs STUDIEGEBIED INDUSTRIELE WETENSCHAPPEN EN TECHNOLOGIE

Hoger Beroepsonderwijs STUDIEGEBIED INDUSTRIELE WETENSCHAPPEN EN TECHNOLOGIE RLLL/EXT/ADV/006bijl23 Hoger Beroepsonderwijs STUDIEGEBIED INDUSTRIELE WETENSCHAPPEN EN TECHNOLOGIE Opleiding Bouwkundig tekenaar IT 006 (Ontwerp) Bijlage bij Vlor-advies Pagina 1 van 21 Inhoud Vlaams

Nadere informatie

Functiebeschrijving. Hajnadi Klimaattechniek BV Service Coördinator Printdatum 17-09-2012

Functiebeschrijving. Hajnadi Klimaattechniek BV Service Coördinator Printdatum 17-09-2012 Bedrijf Hajnadi Klimaattechniek BV Functie Service Coördinator Printdatum 17-09-2012 Functiebeschrijving Functiekenmerken Taken kennis en vaardigheden Opleidingsmogelijkheden bij functie Functiekenmerken

Nadere informatie

Functiebeschrijving: Directeur audit

Functiebeschrijving: Directeur audit Functiebeschrijving: Directeur audit Functiefamilie Controle en audit functies Voor akkoord Naam leidinggevende Datum + handtekening Naam functiehouder Datum + Handtekening 1. Context van de functie 1.1.

Nadere informatie

Bachelor in de bouw. Competentiematrix. X Opleiding prof. Ba BO Opleiding prof. Ba EM

Bachelor in de bouw. Competentiematrix. X Opleiding prof. Ba BO Opleiding prof. Ba EM 1 Bachelor in de bouw Competentiematrix Departement IW&T Doc. Nr. Rev. Nr. Toepassingsgebied X Opleiding prof. Ba BO Opleiding prof. Ba EM Opleiding prof. Ba EO-ICT Opleiding prof. Ba LV Het doel van de

Nadere informatie

Vaststelling inventaris bouwkundig erfgoed provincie Limburg VAREND ERFGOED IN VLAADEREN. onroerenderfgoed.be

Vaststelling inventaris bouwkundig erfgoed provincie Limburg VAREND ERFGOED IN VLAADEREN. onroerenderfgoed.be Vaststelling inventaris bouwkundig erfgoed provincie Limburg VAREND ERFGOED IN VLAADEREN onroerenderfgoed.be onroerenderfgoed.be De Vlaamse overheid stelt de inventaris van het bouwkundig erfgoed in de

Nadere informatie

Functieprofiel: Administratief Medewerker Functiecode: 0503

Functieprofiel: Administratief Medewerker Functiecode: 0503 Functieprofiel: Administratief Medewerker Functiecode: 0503 Doel Uitvoeren van administratieve werkzaamheden ten behoeve van interne en externe opdrachtgevers binnen vastgestelde procedures en wet- en

Nadere informatie

TITEL I OPRICHTING VAN EEN INTERN VERZELFSTANDIGD AGENTSCHAP "INTERNE AUDIT VAN DE VLAAMSE ADMINISTRATIE"

TITEL I OPRICHTING VAN EEN INTERN VERZELFSTANDIGD AGENTSCHAP INTERNE AUDIT VAN DE VLAAMSE ADMINISTRATIE Besluit van de Vlaamse Regering tot oprichting van het intern verzelfstandigd agentschap Interne Audit van de Vlaamse Administratie en tot omvorming van het auditcomité van de Vlaamse Gemeenschap tot het

Nadere informatie

CLAUSULE 108: BEROEPSAANSPRAKELIJKHEID VAN DE NIET DOOR DE BIV ERKENDE SYNDICUS

CLAUSULE 108: BEROEPSAANSPRAKELIJKHEID VAN DE NIET DOOR DE BIV ERKENDE SYNDICUS CLAUSULE 108: BEROEPSAANSPRAKELIJKHEID VAN DE NIET DOOR DE BIV ERKENDE SYNDICUS De bepalingen die hierna zijn voorzien vullen het lexicon, het hoofdstuk "B.A. Uitbating" en het hoofdstuk "Gemeenschappelijke

Nadere informatie

LASTENBOEK SYNDICUS VAN MEDE-EIGENDOM

LASTENBOEK SYNDICUS VAN MEDE-EIGENDOM LASTENBOEK SYNDICUS VAN MEDE-EIGENDOM Lastenboek syndicus van mede-eigendom van de Residentie. horende bij de overeenkomst tussen vereniging van mede-eigenaars en syndicus, dd.... en dat er uitdrukkelijk,

Nadere informatie

ONTWERP VAN DECREET TEKST AANGENOMEN DOOR DE PLENAIRE VERGADERING

ONTWERP VAN DECREET TEKST AANGENOMEN DOOR DE PLENAIRE VERGADERING Zitting 2008-2009 18 februari 2009 ONTWERP VAN DECREET betreffende de organisatie en erkenning van toeristische samenwerkingsverbanden TEKST AANGENOMEN DOOR DE PLENAIRE VERGADERING Zie: 1853 (2008-2009)

Nadere informatie

Vastgoedwetboek. Roland TIMMERMANS Advocaat. Dagmare LOCKEFEER Lector, Hogeschool Gent. Mounia FAID Lector, Artesis Plantijn Hogeschool Antwerpen

Vastgoedwetboek. Roland TIMMERMANS Advocaat. Dagmare LOCKEFEER Lector, Hogeschool Gent. Mounia FAID Lector, Artesis Plantijn Hogeschool Antwerpen Vastgoedwetboek Roland TIMMERMANS Advocaat Dagmare LOCKEFEER Lector, Hogeschool Gent Mounia FAID Lector, Artesis Plantijn Hogeschool Antwerpen Roy MAES Advocaat-vennoot LAWTREE Lector, Artesis Plantijn

Nadere informatie

Luc Saliën Collegelid dienst Voorafgaande beslissingen in fiscale zaken (DVB)

Luc Saliën Collegelid dienst Voorafgaande beslissingen in fiscale zaken (DVB) Luc Saliën Collegelid dienst Voorafgaande beslissingen in fiscale zaken (DVB) Transactie waarbij erfpachtrecht wordt overgedragen aan partij X, direct gevolgd door de verkoop van het bezwaarde eigendomsrecht

Nadere informatie

NOTA AAN DE VLAAMSE REGERING

NOTA AAN DE VLAAMSE REGERING DE VLAAMSE MINISTER VAN ONDERWIJS NOTA AAN DE VLAAMSE REGERING Betreft: - Ontwerp van besluit van de Vlaamse Regering tot wijziging van de indeling van studiegebieden in opleidingen van het secundair volwassenenonderwijs

Nadere informatie

FUNCTIEFAMILIE 1.3 Technisch specialist

FUNCTIEFAMILIE 1.3 Technisch specialist FUNCTIEFAMILIE 1.3 Technisch specialist Doel van de functiefamilie Vanuit de eigen technische specialisatie voorbereiden en opmaken van plannen, ontwerpen of studies en de uitvoering ervan opvolgen specialistische

Nadere informatie

Het domeinspecifieke referentiekader professioneel gerichte bacheloropleiding Biomedische laboratoriumtechnologie

Het domeinspecifieke referentiekader professioneel gerichte bacheloropleiding Biomedische laboratoriumtechnologie Uittreksel uit het visitatierapport biomedische laboratoriumtechnologie voedings- en dieetkunde, 15 december 2008 Het domeinspecifieke referentiekader professioneel gerichte bacheloropleiding Biomedische

Nadere informatie

VERKOOP VERHUUR BEHEER PROJECTEN

VERKOOP VERHUUR BEHEER PROJECTEN VERKOOP VERHUUR BEHEER PROJECTEN Colson vastgoed is een dynamisch vastgoedkantoor met als grootste troeven: kennis van zaken en een directe, persoonlijke aanpak. Nathalie Colson, zaakvoerster en erkend

Nadere informatie

Maatschappelijk werker dienst budgetbeheer/ algemene sociale dienstverlening

Maatschappelijk werker dienst budgetbeheer/ algemene sociale dienstverlening Maatschappelijk werker dienst budgetbeheer/ algemene sociale dienstverlening 1 Actuele situatie OCMW Steenokkerzeel begeleidt al vele jaren cliënten met financiële problemen. Vaak wordt een financieel

Nadere informatie

PRIVE-VERKAVELING AARDGAS

PRIVE-VERKAVELING AARDGAS Goedgekeurd door Raden van Bestuur Gaselwest 23.03.2012, IMEA 20.03.2012, Imewo 23.03.2012, Intergem 22.03.2012, Iveka 20.03.2012, Iverlek 19.03.2012 en door Sectorcomité Noord Sibelgas 28.02.2012 PRIVE-VERKAVELING

Nadere informatie

Functiekaart. Functie. Doel van de entiteit. Plaats in de organisatie. Voor kennisname

Functiekaart. Functie. Doel van de entiteit. Plaats in de organisatie. Voor kennisname Functie Functienaam: projectleider wegeninfrastructuur Functionele loopbaan: A1a-A3a Afdeling: gedeelde diensten Dienst: expertises Doel van de entiteit De afdeling gedeelde diensten omvat diverse expertisedomeinen

Nadere informatie

Deel I. Burgerlijk recht

Deel I. Burgerlijk recht mwb-3205-wetboek.landmeter-expert.book Page iii Wednesday, September 19, 2012 4:19 PM Deel I. Burgerlijk recht 1. Zakenrecht.............. 3 Eigendom........................ 3 Burgerlijk Wetboek (Uittreksel).......

Nadere informatie

APPARTEMENTSGEBOUWEN EN WOONCOMPLEXEN ELEKTRICITEIT PRIVE

APPARTEMENTSGEBOUWEN EN WOONCOMPLEXEN ELEKTRICITEIT PRIVE 1 Goedgekeurd door Sectorcomité Noord Sibelgas op 28.02.2012 APPARTEMENTSGEBOUWEN EN WOONCOMPLEXEN ELEKTRICITEIT PRIVE ARTIKEL 1 ALGEMEENHEDEN Onderhavig reglement legt de modaliteiten vast met betrekking

Nadere informatie

Besluit van de Vlaamse Regering van 4 mei 2007 (BS 19 juni 2007) houdende het lokaal beleid kinderopvang. Titel I. Algemene bepalingen

Besluit van de Vlaamse Regering van 4 mei 2007 (BS 19 juni 2007) houdende het lokaal beleid kinderopvang. Titel I. Algemene bepalingen 1 Besluit van de Vlaamse Regering van 4 mei 2007 (BS 19 juni 2007) houdende het lokaal beleid kinderopvang Titel I. Algemene bepalingen Artikel 1. Voor de toepassing van dit besluit wordt verstaan onder:

Nadere informatie

De VLAAMSE RAAD heeft aangenomen en Wij, EXECUTIEVE, bekrachtigen hetgeen volgt

De VLAAMSE RAAD heeft aangenomen en Wij, EXECUTIEVE, bekrachtigen hetgeen volgt De VLAAMSE RAAD heeft aangenomen en Wij, EXECUTIEVE, bekrachtigen hetgeen volgt Artikel 1 Dit decreet regelt een aangelegenheid bedoeld in artikel 59bis van de Grondwet. Artikel 2 Bij het Ministerie van

Nadere informatie

Veilig een huis kopen in Spanje

Veilig een huis kopen in Spanje Veilig een huis kopen in Spanje Het Ministerie van Publieke Werken, Transport en Huisvesting heeft, in samenwerking met de Spaanse Vereniging van vastgoed- en commerciële administrateurs, een korte, eenvoudige

Nadere informatie

Deel I Burgerlijk Wetboek (uitreksel), Opstal en Erfpacht Burgerlijk Wetboek Titel I Onderscheiding van de goederen...

Deel I Burgerlijk Wetboek (uitreksel), Opstal en Erfpacht Burgerlijk Wetboek Titel I Onderscheiding van de goederen... Inhoudsopgave Deel I Burgerlijk Wetboek (uitreksel), Opstal en Erfpacht... 21 1. Burgerlijk Wetboek... 21 Boek II Goederen en verschillende beperkingen van de eigendom... 21 Titel I Onderscheiding van

Nadere informatie

houdende invoering van een aankoop- en hypotheekpremie ter vervanging van het abattement en het bij-abattement

houdende invoering van een aankoop- en hypotheekpremie ter vervanging van het abattement en het bij-abattement stuk ingediend op 718 (2010-2011) Nr. 1 20 oktober 2010 (2010-2011) Voorstel van decreet van de heren Felix Strackx, Erik Tack en Christian Verougstraete houdende invoering van een aankoop- en hypotheekpremie

Nadere informatie

AANVRAAG TOT INSCHRIJVING OP DE LIJST VAN STAGIAIRS - BEROEPSERVARING

AANVRAAG TOT INSCHRIJVING OP DE LIJST VAN STAGIAIRS - BEROEPSERVARING BIV - STAGIAIR-beroepservaring / 2013 - Pagina 1 / 5 Luxemburgstraat 16 B - 1000 BRUSSEL - Tel. 02/505.38.50 - Fax 02/503.42.23 - www.biv.be AANVRAAG TOT INSCHRIJVING OP DE LIJST VAN STAGIAIRS - BEROEPSERVARING

Nadere informatie

ten bijkomende titel, onroerende goederen, met of zonder koopoptie, in leasing geven overeenkomstig artikel 47 van het Koninklijk Besluit van lien

ten bijkomende titel, onroerende goederen, met of zonder koopoptie, in leasing geven overeenkomstig artikel 47 van het Koninklijk Besluit van lien 5 ten bijkomende titel, onroerende goederen, met of zonder koopoptie, in leasing geven overeenkomstig artikel 47 van het Koninklijk Besluit van lien april negentienhonderd vijfennegentig met betrekking

Nadere informatie

BTW. Academiejaar 2009-2010 samenvatting - Jeroen De Mets 1

BTW. Academiejaar 2009-2010 samenvatting - Jeroen De Mets 1 BTW 1. INLEIDING...2 A. DEFINITIE...2 B. OUD EN NIEUW STELSELSTELSEL...2 2. DE BTW-PLICHTIGE VAN RECHTSWEGE...2 3. DE TOEVALLIGE BTW-PLICHTIGE...3 4. DE BELASTBARE FEITEN...3 A. ALGEMEEN...3 B. OVERZICHT...4

Nadere informatie

Vak III. inkomsten van onroerende goederen. uitgangspunt bij de belastbare grondslag. België. Kadastraal Inkomen. Brutohuur. Buitenland.

Vak III. inkomsten van onroerende goederen. uitgangspunt bij de belastbare grondslag. België. Kadastraal Inkomen. Brutohuur. Buitenland. uitgangspunt bij de belastbare grondslag Vak III België Kadastraal Inkomen Brutohuur Buitenland inkomsten van onroerende goederen Brutohuur Brutohuurwaarde Hoe wordt het kadastraal inkomen betekend? Elk

Nadere informatie

VR DOC.1537/1BIS

VR DOC.1537/1BIS VR 2016 2312 DOC.1537/1BIS VLAAMSE MINISTER VAN BINNENLANDS BESTUUR, INBURGERING, WONEN, GELIJKE KANSEN EN ARMOEDEBESTRIJDING NOTA AAN DE VLAAMSE REGERING Betreft: - Ontwerp van besluit van de Vlaamse

Nadere informatie

Notaris 45 Wet tot regeling van het notarisambt 16 maart 1803... 47

Notaris 45 Wet tot regeling van het notarisambt 16 maart 1803... 47 Algemene inhoud VESTIGINGSRECHT 1 Vastgoedmakelaar 3 Wet houdende organisatie van het beroep van vastgoedmakelaar 13 januari 2013......... 5 Kaderwet betreffende de dienstverlenende intellectuele beroepen

Nadere informatie

Betreft: Offerte Syndicusbeheer van een appartementsgebouw D_Factory gelegen te Plankenbergstraat 112-118 te Deurne.

Betreft: Offerte Syndicusbeheer van een appartementsgebouw D_Factory gelegen te Plankenbergstraat 112-118 te Deurne. AMERIKALEI 163 2000 ANTWERPEN TEL 03 230 68 84 FAX 03 230 71 52 info@jurimmo.be www.jurimmo.be VERZEKERINGEN IMMOBILIËN JURIDISCH ADVIES Dhr. Peter Sels Sels.peter@gmail.com. Antwerpen, 09/03/2011 Betreft:

Nadere informatie

De vernieuwde regeling inzake gedwongen mede-eigendom

De vernieuwde regeling inzake gedwongen mede-eigendom De vernieuwde regeling inzake gedwongen mede-eigendom Mrs. Katrien Kempe Advocaat / Avocat kakempe@laga.be Mr. Stefaan Van Dyck Advocaat / Avocat svandyck@laga.be De wet van 2 juni 2010 versterkt en verfijnt

Nadere informatie

Algemene Consumentenvoorwaarden Makelaardij

Algemene Consumentenvoorwaarden Makelaardij Algemene Consumentenvoorwaarden Makelaardij Algemene Consumentenvoorwaarden Makelaardij Dit zijn de algemene voorwaarden van VastgoedPRO. Hierin leest u welke rechten en plichten uw makelaar en uzelf hebben.

Nadere informatie

COMMISSIE VOOR BOEKHOUDKUNDIGE NORMEN

COMMISSIE VOOR BOEKHOUDKUNDIGE NORMEN COMMISSIE VOOR BOEKHOUDKUNDIGE NORMEN CBN-advies 2012/8 De boekhoudkundige verwerking van de inbreng in eigendom in een Belgische burgerlijke maatschap die niet de rechtsvorm heeft aangenomen van een handelsvennootschap

Nadere informatie

FUNCTIEBESCHRIJVING. Het afdelingshoofd Technische Zaken staat in voor de algemene leiding van de afdeling technische zaken.

FUNCTIEBESCHRIJVING. Het afdelingshoofd Technische Zaken staat in voor de algemene leiding van de afdeling technische zaken. FUNCTIEBESCHRIJVING Functie Graadnaam: AFDELINGSHOOFD Afdeling TECHNISCHE ZAKEN Functienaam: AFDELINGSHOOFD Dienst TECHNISCHE ZAKEN Functionele loopbaan: A4a A4b Omschrijving van de afdeling en dienst

Nadere informatie

3. Bodemattest in het Brussels Hoofdstedelijk gewest.. 17

3. Bodemattest in het Brussels Hoofdstedelijk gewest.. 17 Inhoudstafel Voorwoord.................................................... 1 Deel 1 - Bodemattest Overzicht... 5 1. Bodemattest in het Vlaams gewest... 8 1.1. Wanneer moet men in het Vlaams gewest beschikken

Nadere informatie

VLAAMSE RAAD ONTWERP VAN DECREET. houdende aanvulling van de wet van 26 maart 1971. de bescherming van de oppervlaktewateren tegen verontreiniging

VLAAMSE RAAD ONTWERP VAN DECREET. houdende aanvulling van de wet van 26 maart 1971. de bescherming van de oppervlaktewateren tegen verontreiniging Stuk 228 (1983-1984) - Nr. 1 VLAAMSE RAAD ZITTING 1983-1984 6 DECEMBER 1983 ONTWERP VAN DECREET houdende aanvulling van de wet van 26 maart 1971 op de bescherming van de oppervlaktewateren tegen verontreiniging

Nadere informatie

. De volledige administratieve opvolging van het project woondienst, klusjesdienst en naai- en strijkatelier project omvattende onder andere :

. De volledige administratieve opvolging van het project woondienst, klusjesdienst en naai- en strijkatelier project omvattende onder andere : LOCHRISTI O.C.M.W. FUNCTIEBESCHRIJVING AFDELING : Sociale Dienst DIENST : Sociale Dienst Functiebenaming : MAATSCHAPPELIJK WERK(ST)ER PROJECT WOONDIENST, KLUSJESDIENST EN NAAI- EN STRIJKATELIER 1. Plaats

Nadere informatie

DE VERPLICHTING TOT REGISTRATIE...

DE VERPLICHTING TOT REGISTRATIE... Registratierechten 1. INLEIDING...2 A. OMSCHRIJVING...2 B. DRIE SOORTEN REGISTRATIERECHTEN...2 1 Het algemeen vast recht ( 25)...2 2 Specifieke vaste rechten...2 3 Evenredige rechten...2 2. DE VERPLICHTING

Nadere informatie