Informatie voor ouders en leerlingen. Amersfoort BArneveld Ede Hoevelaken Kesteren. Leerlingbegeleiding. locatie Amersfoort.

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Informatie voor ouders en leerlingen. Amersfoort BArneveld Ede Hoevelaken Kesteren. Leerlingbegeleiding. locatie Amersfoort. www.vanlodenstein."

Transcriptie

1 en leerlingen Amersfoort BArneveld Ede Hoevelaken Kesteren Leerlingbegeleiding locatie Amersfoort 1

2 Welkom bij het Van Lodenstein College Informatie 2 Nog even en dan sluit uw kind samen met u een belangrijke periode af: de basisschooltijd. Misschien is dat jammer, maar het is ook het begin van een nieuwe periode. De stap naar het voortgezet onderwijs is heel normaal, maar toch voor ieder kind heel bijzonder. Met deze brochure willen we u informeren over de mogelijkheden die het Van Lodenstein College (locatie Amersfoort) uw zoon/ dochter en u te bieden heeft. Hopelijk helpt deze brochure u om een goed beeld te krijgen van onze school. Ook een bezoek aan onze school kan u daarbij wellicht helpen. Van harte welkom op onze school! We wensen u samen met uw kind een goede afsluiting van de basisschoolperiode toe en graag tot ziens! Goed voor nu en later! Wie zijn wij? Het Van Lodenstein College is een reformatorische school voor voortgezet onderwijs van vmbo (inclusief lwoo) tot en met vwo. Naast de algemene onderwijstaken geeft de school ruim aandacht aan de vorming en opvoeding van jonge mensen. Dit betekent dat de school zich in haar taken richt op de brede ontwikkeling van jonge mensen in het perspectief van het grote gebod van Christus in Markus 12 : 30 en 31: En gij zult den Heere uw God liefhebben uit geheel uw hart en uit geheel uw ziel, en uit geheel uw verstand, en uit geheel uw kracht. Dit is het eerste gebod. En het tweede, aan dit gelijk, is dit: Gij zult uw naaste liefhebben als u zelf. Er is geen ander gebod groter dan dat. Vanuit deze basis wil het Van Lodenstein College een school zijn waar n leerlingen uit de reformatorische gezindte op grond van de Bijbel en de drie Formulieren van Enigheid gewezen worden op de noodzaak en de mogelijkheid van wedergeboorte en bekering en van een leven overeenkomstig het grote gebod; n leerlingen onderwijs krijgen dat gericht is op het ontdekken en ontwikkelen van de gaven en talenten die de Heere hun gegeven heeft; n leerlingen kennis, vaardigheden en inzicht verwerven waarmee zij een diploma kunnen behalen dat aansluit bij hun gaven en talenten en waarmee zij een passende vervolgopleiding kunnen volgen; n leerlingen een apologetische toerusting krijgen én zelfstandig, verantwoordelijk en sociaal gedrag leren waarmee zij - vanuit hun eigen identiteit - hun maatschappelijke opdracht kunnen vervullen; n leerlingen een eenheid ervaren tussen school, gezin en kerkelijke gemeente, waarbij elk van deze levenskringen een primaire verantwoordelijkheid op het eigen terrein behoudt; n medewerkers vanuit een doorleefde reformatorische identiteit, met de hun 3 Leerlingbegeleiding

3 4 geschonken gaven en talenten, werken aan de ontwikkeling, vorming en opvoeding van leerlingen; n medewerkers en leerlingen samen werken aan een veilige leer- en leefomgeving. Zo wil het Van Lodenstein College zijn opdracht verstaan: werken aan onderwijs, vorming en toerusting van leerlingen op een manier die goed is, voor nu en voor later. Oproep tot bekering en voldoen aan Goddelijke roeping tot ontplooiing van talenten Wat willen wij? De school vervult de rol van mede-opvoeder. De ouders van onze leerlingen vinden het daarom belangrijk dat hun kinderen onderwijs krijgen dat aansluit bij hun geloofsovertuiging. Zodoende is er sprake van overeenstemming tussen gezin, kerk en school. Wij willen jongeren in de leeftijd tussen 12 en 18 toerusten en vormen voor hun plaats in de samenleving van de 21e eeuw. Het gaat daarbij niet alleen om het aanleren van kennis en vaardigheden, maar ook om jongeren te leren hoe zij met de Bijbel als uitgangspunt in het leven moeten staan. Daar zitten twee kanten aan: het leven hier-en-nu (het tijdelijke) en het leven ná dit leven (het eeuwige). Omdat God onze Schepper is, zijn wij Hem verantwoording schuldig van ons leven hier op aarde. En wij hebben een opdracht als christen in de samenleving. Dat is de ene kant. De andere kant is: ons leven eindigt niet bij de dood, maar krijgt een vervolg in een eeuwigheid mét of zonder God. Wij zien het als onze opdracht om in onze omgang met onze leerlingen dit een belangrijke plaats te geven. Zegen We willen kort aangeven tegen welke achtergrond dit gezien moet worden. God heeft ons goed en volmaakt geschapen, als kroon van de schepping. Dit met de bedoeling dat wij Hem zouden eren. Wij zijn echter gevallen mensen geworden: ons leven is doortrokken van de zonde. Het belangrijkste in ons leven is dat we door een geestelijke nieuwe geboorte met onze Schepper worden verzoend. Wat een heerlijk wonder is het dat vergeving mogelijk is door de komst van Gods Zoon, Jezus Christus. De opvoeding thuis en op school is erop gericht de noodzakelijkheid én de mogelijkheid van bekering in ons leven te benadrukken. Als die ommekeer plaatsvindt, is dat niet alleen een zegen voor onszelf, maar ook voor onze naaste. En dus ook voor de omgang met elkaar binnen de school. Roeping God heeft ons allen een uniek karakter en unieke talenten gegeven. Daarmee kunnen we op deze aarde onze taak en roeping vormgeven. Deze talenten moeten door middel van het onderwijs zoveel als mogelijk is tot ontplooiing komen. Daarvoor is een goede en gezonde relatie tussen leerkracht en leerling van enorm groot belang, zelfs onmisbaar. Wat doen wij? Om het voorgaande te kunnen realiseren, is goed onderwijs nodig. Naar onze overtuiging voldoet dat aan de volgende kenmerken: n Het is Bijbelgetrouw. Leidraad bij alles wat wij doen en leren in de school is dat wat de Bijbel zegt over de oorsprong, de zingeving en het doel van het leven. n Het is contextrijk. Onderwijs is meer dan reproduceren en uit het hoofd leren. Het kunnen toepassen van het geleerde en het leren in een sterke leeromgeving horen daar ook bij. n Het is betekenisvol. De leerinhouden hebben voor de leerlingen betekenis. Daarbij wordt uiteraard rekening gehouden met de verschillende begaafdheden van de leerlingen. Betekenisvol leren heeft voor een praktijkgerichte leerling een andere inhoud dan voor een leerling die voornamelijk theoretisch bezig is. 5 Leerlingbegeleiding

4 n Het is diepgaand. Met diepgaand onderwijs wordt niet alleen theoretische kennis bedoeld, maar gaat het om onderwijs dat zich richt op hoofd, hart en handen. n Het heeft aandacht voor de ontwikkeling van studievaardigheden. Het gaat erom hóe je de dingen leert, zowel theoretisch als praktisch. Kortom: de leerlingen worden opgeleid voor de maatschappij van nu, tot christelijk burgerschap. Dat burgerschap heeft als uitgangspunt: leven tot eer van God en tot nut en welzijn van onze naaste. Daarom is het ons doel onderwijs te geven dat goed is voor nu én later, tot over de grenzen van de tijd heen. Met andere woorden: het is gericht op het hele leven, ín de tijd en daarna. Scholen onderling vergelijken De inspectie voor het onderwijs heeft een aantal jaren geleden alle VO scholen het nadrukkelijke advies gegeven om alle gegevens op een landelijke website weer te geven. De reden daarvan is dat ouders scholen onderling moeten kunnen vergelijken om zo zelf te kunnen concluderen welke school het best past bij hun kind. Ook het Van Lodenstein College-Amersfoort stelt hiervoor ieder jaar gegevens beschikbaar. U kunt deze vinden op: voor goed en betrokken onderwijs 6 Uw zoon of dochter voorbereiden 0p een toekomst in de moderne maatschappij 7 Leerlingbegeleiding vlc locatie Amersfoort

5 Opleidingsaanbod Van Lodenstein College Informatie 8 Uitgebreide mogelijkheden en werken aan persoonlijke ontwikkeling Passend Onderwijs op het Van Lodenstein College Het Van Lodenstein College geeft onderwijs aan de leerlingen in Midden-Nederland in de omgeving van Amersfoort, Barneveld, Ede, Hoevelaken en Kesteren. Het Van Lodenstein College wil er voor alle reformatorische leerlingen in die regio zijn. Dat kan inmiddels ook: vanaf augustus 2013 kunnen leerlingen op het Van Lodenstein College niet alleen onderwijs volgen op het vmbo, het havo of het vwo, maar ook Praktijkonderwijs. Dat is onderwijs voor leerlingen die extra begeleiding nodig hebben om zich zo zelfstandig mogelijk te kunnen redden in onze samenleving. Dit onderwijs gaat uit van de mogelijkheden van de leerling en werkt aan de persoonlijke ontwikkeling om een plaats op de arbeidsmarkt te bereiken. Bovendien kunnen leerlingen die een rugzak hebben voor cluster 4 (moeilijk gedrag) terecht in een integratie- of trajectklas. Deze klassen zijn speciaal voor leerlingen die het niet redden in een gewone klas. In een aantal gevallen kunnen ook leerlingen met visuele, auditieve of spraakproblemen, langdurige ziekte of een lichamelijk handicap terecht op het Van Lodenstein College. Een commissie Zorgtoewijzing bekijkt van geval tot geval welke plek in het Van Lodenstein College de beste onderwijsplek voor een leerling is. Voor vragen hierover kunt u contact opnemen met de heer C. van den Bosch Welke opleidingen bieden we aan? In het voortgezet onderwijs volgt iedere leerling eerst de onderbouw. In de bovenbouw vmbo 3, 4 en havo/vwo 4, 5 (6) onderscheiden we de volgende opleidingen: n Vwo Voorbereidend wetenschappelijk onderwijs (het vwo leidt op voor een academische of universitaire studie); n Havo Hoger algemeen voortgezet onderwijs (het havo bereidt voor op het hoger beroepsonderwijs); Iedere leerling op de juiste plek 9 vlc

6 n Vmbo Voorbereidend middelbaar beroepsonderwijs met 4 leerwegen: Theoretische leerweg (tl): vooral theoretisch onderwijs met examenvakken op het hoogste niveau binnen het vmbo; Gemengde leerweg (gl): het onderwijs is wat niveau betreft gelijk aan de theoretische leerweg. Verschil: één theorievak is ingewisseld voor een beroepsgericht vak; Kaderberoepsgerichte leerweg (kb): onderwijs met de nadruk op de praktijk. Naast algemene vakken een omvangrijk beroepsgericht programma; Deze leerweg is incidenteel te volgen met en zonder leerwegondersteuning. Basisberoepsgerichte leerweg (bb): onderwijs met de nadruk op de praktijk. Naast algemene vakken op eenvoudig niveau een omvangrijk beroepsgericht programma; Deze leerweg is te volgen met en zonder leerwegondersteuning. n Pro Praktijkonderwijs Onderwijs voor de leerling die veel ondersteuning nodig heeft en na het verlaten van de school een baan heeft. Na het behalen van een entreeopleiding stroomt een klein gedeelte van de leerlingen door naar mbo niveau 2. Vmbo onderbouw Het vmbo is een voorbereidende beroepsopleiding en kent vier leerwegen: n Basisberoepsgerichte leerweg (inclusief lwoo) Deze leerlingen krijgen les in algemeen vormende vakken en in een beroepsgericht vak naar keuze. Ze zijn praktisch ingesteld en werken graag met de handen. Een combinatie van leren en werken spreekt hen aan. Zij stromen door naar niveau 2 op het mbo. n Kaderberoepsgerichte leerweg Deze leerlingen krijgen les in algemeen vormende vakken en in een beroepsgericht vak naar keuze. Ze zijn praktisch ingesteld en leren door doen. Zij stromen door naar niveau 3 of 4 op het mbo n Gemengde leerweg Deze leerlingen krijgen naast algemeen vormende vakken het beroepsoriënterende vak technologie. Zij hebben weinig moeite met studeren en willen zich voorbereiden op een beroepsopleiding. Zij stromen door naar niveau 3 of 4 op het mbo of naar de havo n Theoretisch leerweg Deze leerlingen volgen alleen algemeen vormende vakken. Ze hebben weinig moeite met studeren en willen nog geen beroepsopleiding kiezen. Zij stromen veelal door naar niveau 3 of 4 op het mbo of naar de havo. Vmbo bovenbouw (Van Lodenstein College, locatie Hoevelaken) Aan het eind van het tweede leerjaar kunnen alle vmbo-leerlingen kiezen voor één van de vier sectoren: techniek, zorg en welzijn, economie en groen. Binnen de meeste sectoren kunnen leerlingen in de basis- en kaderberoepsgerichte leerweg kiezen uit verschillende afdelingen: n economie en ondernemen n groen 10 Op weg naar het MBO! n bouwen, wonen en interieur (BWI) n produceren, installeren en energie (PIE) n mobiliteit en transport (M&T) n zorg en welzijn Alle leerlingen in de gemengde en theoretische leerweg hebben in de derde klas één praktijkvak. Aan het einde van de derde kiezen zij of zij dit vak willen hou- 11

7 den. Leerlingen die dit vak houden, volgen in de vierde de gemengde leerweg; de anderen de theoretische. Daarnaast is er ook de TL+ route. Die is bedoeld voor leerlingen die na het vmbo naar 4 havo willen. Leerlingen in de basis- en kaderberoepsgerichte leerweg doen examen in twee praktijkvakken en vier theoretische vakken. Havo en vwo/gymnasium-tto Een havo-leerling heeft naast zijn intellectuele aanleg ook vaak een praktische inslag. Hij/zij krijgt leerstof van hoog niveau met toepassingsgerichte opdrachten. Deze vijfjarige opleiding is een goede voorbereiding op het Hoger Beroeps- Onderwijs. Ook is overstappen naar vwo-5 mogelijk. Het vwo bereidt leerlingen voor op een studie aan een universiteit. Uiteraard kun je met een vwo-diploma ook verder in het HBO. Een vwo-leerling is leergierig en op zoek naar diepere achtergronden van allerlei vraagstukken. Er wordt duidelijk een beroep gedaan op het inzicht van leerlingen. Op het gymnasium wordt Latijn gegeven vanaf klas 1; in klas 2 komt Grieks erbij. In de onderbouw is het gymnasium gekoppeld aan TTO. Aan het eind van het derde leerjaar moeten zowel havo- als vwo-leerlingen kiezen uit vier profielen: n cultuur en maatschappij n economie en maatschappij n natuur en gezondheid n natuur en techniek Op weg naar het HBO of de universiteit! In de bovenbouw wordt er lesgegeven in een zogenaamd studiehuis-concept. Naast reguliere lessen zijn leerlingen bezig met het verwerken van opdrachten in hun eigen tijd binnen de mediatheek of elders. Alle bovenbouwjaren zijn examenjaren. Vanaf het vierde leerjaar tellen de cijfers mee voor het schoolexamen. In deze Tweede Fase worden ook andere toetsvormen gebruikt, zoals praktische opdrachten of handelingsdelen. Tweetalig Onderwijs (tto) TTO is vanwege de onderdompeling in de Engelse taal een goede manier om een vreemde taal te leren. Lessen als wiskunde, aardrijkskunde, kerkgeschiedenis, bewegingsonderwijs, economie, beeldende vakken en muziek worden in het Engels gegeven (per leerjaar zijn er wel verschillen). Naast de onderdompeling in de Engelse taal volgt ook een onderdompeling in internationale culturen: enkele tientallen gastsprekers en culturele activiteiten worden in de loop van de jaren ontplooid. Een hoogtepunt hierbij is wel de excursie naar Engeland in leerjaar 2. In de onderbouw van het vwo in Amersfoort kan de leerling kiezen uit een klas waar tweetalig onderwijs wordt gegeven en een klas waarin dat niet het geval is. Als een leerling zich aanmeldt voor TTO volgt nog wel een toelatingsgesprek. 12 Het bovenbouwprogramma bestaat uit een algemeen deel, een profieldeel en een vrij deel. Op het vwo kunnen leerlingen in het vrije deel naast de reguliere schoolvakken ook kiezen voor het vak Religie Mens & Samenleving. Dit examenvak beoogt een serieuze verdieping op thema s die religie, wereldgodsdiensten etc. te maken hebben en wordt afgesloten met een schoolexamen. Dit vak is onderscheiden van het reguliere vak godsdienst dat elke leerling in het gemeenschappelijke deel volgt. 13

8 Leerlingbegeleiding Van Lodenstein College Informatie Het Van Lodenstein College staat bekend om haar goede leerlingbegeleiding. In de beoordeling van de Inspectie en tevredenheidsonderzoeken onder ouders en leerlingen scoren we daar hoog op. De algemene leerlingbegeleiding heeft de voorspoedige ontwikkeling en het welbevinden van elke leerling als doel. Daarnaast is er speciale leerlingbegeleiding en geïndiceerde leerlingbegeleiding voor leerlingen met bepaalde leer-, gedrags- of sociaal-emotionele problemen. Elke leerling op het juiste niveau We besteden veel aandacht aan de plaatsing van onze leerlingen op het niveau dat bij hen past. Naast cijfers wegen daarbij ook leerlingkenmerken als zelfstandigheid, gedrag, werkhouding, leerstijl en interesses mee. We proberen de leerlingen minimaal vast te houden op het niveau waarop ze binnenkomen van de basisschool. Wie meer aankan, krijgt volop kans door te stromen naar een hoger niveau. 14 Ons primaire doel is voorspoedige ontwikkeling en welbevinden van elke leerling Leerlingbegeleiding / passend onderwijs In de zorg voor leerlingen wordt het volgende onderscheid gemaakt: begeleiding bij studieproblemen, begeleiding bij school- en beroepskeuze en begeleiding bij sociaal-emotionele problematiek. In alle gevallen is de mentor het eerste aanspreekpunt voor zowel de leerling als de ouders. Het Van Lodenstein College biedt vanaf 1 augustus 2014 passend onderwijs aan. De gewone begeleiding van de leerlingen valt onder de basisondersteuning. De school biedt daarnaast arrangementen met extra ondersteuning aan. Het Van Lodenstein College staat open voor nagenoeg alle leerlingen. Alleen zeer moeilijk lerende leerlingen worden naar het speciaal onderwijs verwezen. Dat geldt ook voor de meeste blinden, doven en zwaar lichamelijk gehandicapte leerlingen. 15 Leerlingbegeleiding

9 Algemene leerlingbegeleiding De mentor Goede leerlingbegeleiding is belangrijk voor het leerproces. We hebben daarom een stevig mentoraatsprogramma, met aandacht voor studievaardigheden, sociale vaardigheden, toerusting en vorming en oriëntatie op studie en beroep. De mentor is de belangrijkste schakel tussen school, leerlingen en ouders. De mentor is het vaste aanspreekpunt op school voor alle partijen en geeft informatie over alles wat van belang kan zijn voor goed onderwijs aan de leerlingen van zijn/haar mentorklas. De mentor bewaakt de prestaties en het welzijn van zijn mentorleerlingen. De mentor zoekt voor zijn leerlingen, waar nodig, begeleiding bij andere functionarissen binnen de school. Heeft een kind vragen, maakt een ouder zich zorgen of lopen zaken in de klas niet naar wens, dan is de mentor als eerste aan zet. Het mentoraat vormt het hart van de ondersteuningsstructuur van de school. Mentoren volgen de cognitieve en sociaal-emotionele ontwikkeling van leerlingen en organiseren, indien nodig, ondersteuning. Bij de indeling van de mentoren wordt zoveel mogelijk rekening gehouden met de affiniteit van een mentor met een bepaald niveau en een bepaald leerjaar. De voorkeur gaat uit naar een groep waaraan de mentor meerdere uren les geeft. Huiswerkbegeleiding Huiswerkinstituut Studiekring is verbonden aan het Van Lodenstein College te Amersfoort. Studiekring biedt studiebegeleiding aan in de vorm van huiswerkbegeleiding, bijles en studiementoraat. De huiswerkbegeleiding wordt van maandag tot en met donderdag van uur gegeven in lokaal 218. Begin het schooljaar goed en ga op huiswerkbegeleiding om je schoolwerk meteen op de rails te krijgen. Heb je moeite met een schoolvak, start dan met bijles zodat je (weer) voldoendes gaat halen! Uiteraard kan je op elk gewenst tijdstip in het jaar instromen als je extra begeleiding nodig hebt bij het leren, maken en organiseren van je schoolwerk. Vakdocent De vakdocent houdt het gedrag, de werkhouding en de resultaten van de leerling bij zijn vak goed in de gaten. Hij is de vraagbaak voor leerlingen die iets niet begrijpen en geeft individuele hulp als dat nodig is. Hij bespreekt zijn beeld van de leerling in het team. Ook adviseert hij leerlingen die zijn vak willen kiezen in de bovenbouw. Loopbaanoriëntatie- en begeleiding (LOB) We spannen ons in om elke leerling te begeleiden naar een opleiding of beroep waarin hij zijn talenten het meest kan ontplooien. In de onderbouw helpt een loopbaanbegeleider onze leerlingen bij het kiezen van een sector in het vmbo of een profiel in de Tweede Fase. In de bovenbouw zijn decanen aanwezig met veel kennis van het beroepsleven. Zij begeleiden de leerlingen bij de keuze van een vervolgopleiding. Informatie 16 Werken aan verschillen Op onze school is er extra aandacht voor taal, rekenen en Engels. Jaarlijks wordt er met behulp van Cito-toetsen (CVVO) gemeten of de leerlingen voldoen aan de gestelde eisen. Als er sprake is van een achterstand wordt er van de leerlingen een extra inspanning verwacht. Tijdens onze werken-aan-verschillen-uren worden zij door vakdocenten hierbij verder begeleid. 17

10 Kopklassen Op onze school werken we, als het leerlingenaantal dat toelaat, met kopklassen. Dit zijn klassen waar voornamelijk leerlingen in zitten waarvan de basisschool twijfelt aan welke opleiding het beste bij het kind past. De leerlingen worden dan geplaatst op het laagste niveau, maar krijgen les op het hoogste niveau. De leerling kan zo laten zien of dit hogere niveau haalbaar is. Door extra begeleiding tijdens een tweede mentoruur en in de vaklessen vanwege het lagere leerlingaantal, proberen we de leerlingen extra te ondersteunen. Speciale leerlingbegeleiding 18 Plezier op school (Pos) De training Plezier op School wordt in samenwerking met Eleos gegeven, in de laatste week van de zomervakantie. De tweedaagse training is bedoeld voor aankomende brugklassers die erg tegen de nieuwe school op zien, bijvoorbeeld vanwege pesten in het verleden. Het doel is het vergroten van de sociale weerbaarheid, zodat leerlingen met plezier en zelfvertrouwen naar de nieuwe school gaan. Tijdens de training wordt o.a. aandacht besteed aan sociale vaardigheden, (lichaams)houding en assertiviteit. Deze training draagt bij aan een goede start op het Van Lodenstein College. Het Zorg Advies Team (ZAT) Het ZAT is bedoeld voor leerlingen die een bijzondere zorgvraag hebben. Deze vraag gaat uit boven wat van de begeleiding door de mentor verwacht kan worden. Het ZAT biedt ondersteuning door het geven van advies en indien nodig kortdurende begeleiding. Bij complexe problematiek wordt een leerling doorverwezen naar externe hulpverlening. Aan het ZAT nemen de zorgcoördinator (tevens voorzitter), leerlingbegeiders (counselors), een orthopedagoge en een schoolmaatschappelijk werker (SMW) deel. Voor de meer complexe zorg komt het ZAT vier keer per jaar in een breder verband samen. Deelnemers zoals de leerplichtambtenaar, schoolverpleegkundige, mentor integratieklas en soms de politiefunctionaris zijn dan aanwezig. Voor een ZAT-aanmelding wordt door de mentor contact opgenomen met leerling en ouders. Na het tekenen van de instemmingsverklaring kan het ZAT de problematiek gaan bespreken. Counselors Als een leerling problemen heeft, kan hij deze bespreken met een counselor. Heel soms komt het voor dat een leerling (of zijn ouders) zelf contact op met de counselor, maar bijna altijd wordt een leerling eerst bij het ZAT (= het Zorg Advies Team) aangemeld door de mentor en de teammanager. In principe gebeurt dit niet zonder toestemming van de ouders. Het ZAT bepaalt dan of de leerling begeleid gaat worden door de counselor, de orthopedagoog of de schoolmaatschappelijk werkster. Ook kan het nodig zijn dat de leerling naar een externe hulpverlener gaat. In dat geval valt de begeleiding niet meer onder de verantwoordelijkheid van de school. De counselor is iemand die ook les geeft op onze school. Meestal voert hij ongeveer vijf gesprekken met de leerling. Vertrouwenspersoon De vertrouwenspersoon is lid van het ZAT en is vaak de brug tussen het team en de externe hulpverlening. Ook spreekt hij met leerlingen bij ingrijpende sociaalemotionele of gezinsproblemen. Ouders en leerlingen kunnen hem direct benaderen. 19

11 Faalangsttraining Angst is een gezond mechanisme zodat we alert blijven. Maar bij teveel angst blokkeren we, en worden we belemmerd in onze prestaties. Voor leerlingen die last hebben van deze blokkades bieden wij handvatten aan tijdens de faalangsttraining op onze school. Training sociale vaardigheden Wij geloven dat leerlingen het best tot hun recht komen in hun ontwikkeling, wanneer er aandacht bestaat voor hun sociale- en emotionele ontwikkeling. Sociaal vaardig-zijn is niet voor iedereen vanzelfsprekend. Daarom is er voor leerlingen die extra begeleiding nodig hebben op dit gebied de mogelijkheid om een sociale vaardigheidstraining te volgen op onze school. 20 Hulp bij dyslexie In het eerste leerjaar wordt nagegaan welke leerlingen kenmerken van dyslexie hebben. Als signalen worden opgevangen die duiden op kenmerken van dyslexie, volgen er nadere testen. Als die testen de signalen versterken, laten we in overleg met de ouders het kind een uitgebreide test doen, waardoor de leerling in aanmerking kan komen voor een officiële dyslexieverklaring. Deze leerlingen Mirthe: Ze leggen de grammatica van vreemde talen extra uit, waardoor ik het beter snap. Pieter: Ik krijg meer persoonlijke aandacht. (en leerlingen die met zo n verklaring van de basisschool komen) krijgen een dyslexiepas waarop de faciliteiten staan die zij nodig hebben. Voor ernstig dyslectische leerlingen wordt aanvullend begeleiding ingezet bij de talen of m.b.t. strategieën die een leerling kan inzetten om met zijn/haar problematiek om te gaan. Planningscoach Het komt voor dat een leerling door de veelheid van opdrachten, huiswerk of andere omstandigheden, het overzicht kwijt raakt. Het gevolg kan zijn: demotivatie en dalende cijfers. Gedurende een korte periode van een aantal weken kan de leerling dan terecht bij onze planningscoach die een duidelijk structuur geeft bij het voorbereiden van repetities of toetsen en het leren van huiswerk. Vele leerlingen hebben hier al baat bij gehad. Geïndiceerde leerlingbegeleiding Onze school biedt praktijkonderwijs en leerwegondersteunend onderwijs aan. Hiervoor is een indicatie nodig. Soms kunnen leerlingen die geïndiceerd zijn voor het voortgezet speciaal onderwijs (cluster 1, 2, 3 of 4) met leerlinggebonden financiering (een rugzakje) het gewone onderwijs volgen. Zij krijgen dan ambulante begeleiding van een expertisecentrum. Voor cluster 4-leerlingen voor wie het gewone onderwijs niet haalbaar is, heeft onze school een eigen cluster 4-afdeling. Integratieklas De locatie Amersfoort telt twee integratieklassen. In een integratieklas worden alleen leerlingen toegelaten die een arrangement cluster-4-onderwijs (integratie- 21

12 klas) krijgen toegewezen via de commissie zorgtoewijzing van de school. In een integratieklas zitten leerlingen die het in een reguliere klas niet redden (ze hebben meer ondersteuning nodig). Een integratieklas heeft een eigen mentor met een eigen lokaal, waar het eerste uur begonnen wordt, waar leerlingen de etenspauze doorbrengen en het laatste uur geëindigd wordt. Afhankelijk van de situatie van de leerling volgt hij of zij zoveel mogelijk lessen per dag in een reguliere klas. Als het even niet gaat, kan hij of zij zelfstandig doorwerken in de integratieklas. De vakdocenten zorgen voor de benodigde lesstof en eventuele uitleg; de mentor van de integratieklas begeleidt het zelfstandig leren. Het streven is integratie in de reguliere klas; de actuele situatie van de leerling bepaalt echter volledig de mate van integratie. Wanneer het nodig is, kunnen de leerlingen hun hele schoolloopbaan in deze klas blijven. We gaan er van uit dat deze leerlingen voor minimaal 50% in de lessen (kunnen) integreren. Voor leerlingen waarbij dat niet (meer) gaat, zijn er trajectklassen. Zie verder http: // Rebound Het Van Lodenstein College beschikt over een eigen reboundvoorziening bij de locatie Barneveld. De rebound is bedoeld voor gedragsmoeilijke leerlingen uit de reguliere klassen van alle locaties. Zij kunnen maximaal 12 weken in de rebound geplaatst worden. De reboundklas telt maximaal 8 leerlingen. De mentor begeleidt het leerproces; het programma is ook gericht op verbetering van het gedrag. Zie verder http: // Toewijzing van extra ondersteuning Als een leerling extra ondersteuning nodig heeft, dient de leerling aangemeld te worden bij de commissie zorgtoewijzing. Dit is een centrale commissie voor de hele school. De commissie wijst ondersteuningsarrangementen (bv. integratieklas, trajectklas, rebound) toe. Zie verder: http: // > dan de nieuwsbrief passend onderwijs aanklikken. 22 Trajectklas De school wil zo veel mogelijk passend onderwijs bieden. Zo zijn voor leerlingen die veel extra ondersteuning nodig hebben trajectklassen beschikbaar. In deze klassen krijgen maximaal 8 tot 10 leerlingen les. Deze leerlingen hebben (vaak) gedragsproblemen. De mentor geeft alle vakken en ondersteunt de leerlingen. Trajectklassen zijn er in Barneveld (klas 1 en 2) en in Hoevelaken (klas 3 en 4). Praktijkonderwijs In Ede staat de vijfde locatie van het Van Lodenstein College: Praktijkonderwijs (PRO). Hiermee heeft het Van Lodenstein College haar onderwijsaanbod gecomplementeerd en hebben we nog meer mogelijkheden in huis voor leerlingen die extra aandacht nodig hebben. Praktijkonderwijs is voor leerlingen van 12 tot 18 jaar, voor wie een aangepaste leeromgeving (orthopedagogische en orthodidactische) noodzakelijk is. Naast de algemeen vormende vakken is er veel aandacht voor de praktijkvakken. De leerlingen worden vanuit onze Bijbelse identiteit voorbereid om zich zo zelfstandig mogelijk te kunnen redden in onze samenleving. In de onderwijsloopbaan van de leerling kunnen drie fasen worden onderscheiden: 1 De basisfase is een brede kennismaking, gericht op basisvaardigheden. 2 De oriëntatiefase biedt een verdere oriëntatie op o.a. de persoonlijke interesses 23

13 van de leerling en de vak competenties bij de gekozen praktijkrichting. 3 De uitstroomfase leidt de leerlingen toe naar een plaats op de arbeidsmarkt en leidt waar mogelijk tot een certificaat of opleiding. Binnen de fases worden groepen leerlingen samengesteld naar leeftijd en niveau. Door een zo goed mogelijk pedagogisch klimaat te scheppen, willen we bereiken dat een leerling zich thuis gaat voelen op school. Een veilige situatie is immers één van de belangrijkste voorwaarden om tot leren te komen. Praktijkonderwijs gaat uit van de mogelijkheden van de leerlingen en werkt van hieruit samen met de leerling aan de persoonlijke ontwikkeling om een plaats op de arbeidsmarkt te bereiken. Er geldt geen cursusduur, maar wel een leeftijdsgrens. Praktijkonderwijs eindigt in het schooljaar waarin de leerling 18 jaar wordt. De leerling ontvangt dan een certificaat Praktijkonderwijs. Kenmerken van Praktijkonderwijs n Uitdagend onderwijs. n Leerlingen leren door doen. n Leerlingen ontwikkelen zich door middel van stages in de praktijk. n Leerlingen leren actief en zelfstandig vanuit Bijbelse identiteit aan vergroting van weerbaarheid en welzijn van de leerlingen op school en in de maatschappij. n Vergroting van de mogelijkheden van de leerlingen op de arbeidsmarkt. n Waar mogelijk kwalificeert de leerling zich met certificaten en/of opleidingen die door de branche erkend worden. n Leerlingbegeleiding Op onze school voor Praktijkonderwijs gaan we uit van de mogelijkheden van de leerling. We sluiten aan bij wat de leerling tot nu toe geleerd heeft en van hieruit gaan we praktische en theoretische kennis en vaardigheden verder ontwikkelen. n Leervorderingen De leervorderingen worden planmatig afgenomen en systematisch bijgehouden in het leerlingvolgsysteem (LVS). Twee keer per jaar ontvangen de leerlingen een rapport, waarop naast het cijfer voor het vak een omschrijving staat. n Leerlingbespreking De leerresultaten en de sociaal-emotionele ontwikkeling komen twee maal per jaar aan de orde tijdens de leerlingbespreking, waarbij docenten, orthopedagoog, zorgcoördinator en de teammanager aanwezig zijn. Tijdens de leerlingbespreking worden de eventuele hulpvragen van mentoren en vakdocenten besproken en waar nodig verdere acties ondernomen. n Handelingsplan Een onderwijs ontwikkelplan (OOP) wordt gemaakt door de mentor in samenwerking met de zorgcoördinator en in overleg met de leerling en de ouders. Per tien weken wordt een beginsituatie, doelstelling, uitvoering en evaluatie geformuleerd. Dit plan word frequent met alle betrokkenen geëvalueerd. 24 n Stage Binnen het Praktijkonderwijs neemt stage een belangrijke plaats in. Leerlingen van 15 jaar en ouder gaan extern op stage. De school onderscheidt drie stage-doelen: 1 De groei van de persoonlijkheid van de leerling. 2 Het opdoen van maatschappelijke ervaring. 3 Het verder uitbouwen van arbeidsvaardigheden met het oog op een blijvende arbeidsplaats. Voor de uitstroom van leerlingen naar de arbeidsmarkt wordt nauw samengewerkt met job coach-organisatie Talenta. 25

14 26 Leerweg ondersteunend onderwijs ( lwoo) Leerwegondersteunend onderwijs is onderwijs voor leerlingen met leerproblemen en/of leerachterstanden. Om die goed in kaart te brengen stelt het basisonderwijs een onderwijskundig rapport op voor de aanmelding VO. Eventueel wordt door het Van Lodenstein College een aanvullende test afgenomen. Het onderwijskundig rapport, de uitslag van de test en de leerresultaten worden voorgelegd aan een beoordelingscommissie. Deze Commissie Leerlingen Zorg (CLZ) kan een indicatie verlenen waardoor de leerling een lwoo leerling wordt. lwoo wordt meestal gegeven binnen de basisberoepsgerichte leerweg van het vmbo, maar het kan ook incidenteel in de kaderberoepsgerichte of de gemende leerweg aangeboden worden. Het lwoo onderwijs vindt plaats in een kleine groep (ongeveer 15 leerlingen). Het onderwijsaanbod wordt afgestemd op de onderwijskundige behoefte van de leerling. Het groepshandelingsplan met de onderwijsbehoeften van de leerlingen speelt bij de speciale pedagogische en didactische aanpak een grote rol. Bovendien wordt er bij de keuze van de leermiddelen en bij de becijfering rekening gehouden met het niveau van de leerling. lwoo leerlingen doen in de meeste gevallen examen in de basisberoepsgerichte leerweg. Er zijn twee vormen van lwoo ondersteuning mogelijk: 1 Leerwegondersteuning voor alle vakken. De leerlingen krijgen les in kleine groepen, waarin gericht gewerkt wordt aan het terugdringen van de leerachterstanden. In het groepshandelingsplan is aangegeven aan welke leerachterstanden of problematiek gewerkt wordt. Dit gebeurt met behulp van diverse lesprogramma s. Van tijd tot tijd worden toetsen gemaakt om te kijken of de leerachterstanden minder geworden zijn. 2 Leerwegondersteuning voor enkele vakken: Nederlands en/of Engels en/of wiskunde. Bij deze vakken wordt dan gericht gewerkt aan het terugdringen van de leerachterstanden. Ook deze leerlingen krijgen een groepshandelingsplan. 3 Binnen het vmbo kennen we de volgende leerwegen: de Basisberoepsgerichte (bb), de Kaderberoepsgerichte (kb) en de Gemengd-Theoretische (gt) leerweg. Het Leerwegondersteunend onderwijs (lwoo) is geen leerweg. Het biedt de mogelijkheid om de leerling extra pedagogische en didactische ondersteuning te geven bij het volgen van een leerweg. Leerlingen met lwoo zijn als zodanig geïndiceerd. Afhankelijk van het advies van de Commissie Leerlingen Zorg (CLZ) en de school zijn de volgende leerwegen mogelijk: n Basisberoepsgerichte Leerweg (bb), geheel lwoo De leerling wordt geplaatst in een kleine klas van ongeveer 15 leerlingen, waarin voor alle vakken een lwoo-programma gevolgd wordt. n Basisberoepsgerichte Leerweg (bb), gedeeltelijk lwoo De leerling wordt geplaatst in een klas van ongeveer 22 leerlingen. Bij Nederlands en/of Engels en/of wiskunde wordt de klas gesplitst. De leerlingen krijgen dan in een groep van ongeveer 12 leerlingen leerwegondersteuning in de betreffende vakken. Alle andere vakken worden samen met de bb-leerlingen gevolgd. n Na een grondige afweging kan voor één of meer vakken overwogen worden om de leerling over te plaatsen naar een bb-klas zonder lwoo. Als dat eind leerjaar 2 voor alle vakken mogelijk is, wordt de leerling in leerjaar 3 geplaatst in een bb-klas zonder lwoo (wel blijft altijd een beroep op de lwoo begeleiding mogelijk, want de lwoo beschikking blijft vier jaar geldig). 27

15 n Kaderberoepsgerichte Leerweg (kb) of Gemengd / Theoretische Leerweg (gtl) met (gedeeltelijk) lwoo Een leerling kan een lwoo-indicatie hebben en toch de meeste vakken binnen bijv. de kaderberoepsgerichte leerweg volgen. Meestal kan die leerling dan gewoon in de kb (of gtl) klas meedoen. Voor bepaalde vakken krijgt hij/zij extra ondersteuning via mentor en/of een zorgassistent. Jonathan: Het is hier veilig en supergezellig! Corry: Mijn mentor staat altijd voor mij klaar! 28 29

16 Aanmelden De basisschool zal de opleiding adviseren die uw zoon of dochter naar verwachting met een diploma zal afronden. Het advies van de basisschool is leidend. Toetsgegevens kunnen in uitzonderingsgevallen bij de keuze worden meegewogen. Voor elke leerling wordt door de basisschool een onderwijskundig rapport ingevuld. Vrijwel alle basisscholen worden meerdere keren per jaar bezocht om alvast een beeld te krijgen wat betreft de mogelijke plaatsing en begeleiding van uw kind. Deze gegevens van en de bezoeken aan de basisscholen zijn voor ons van belang om de begeleiding van uw kind optimaal verder vorm te kunnen geven na de overstap naar onze school. Informatie De sluitingsdatum voor de aanmelding is D.V. vrijdag 13 maart Na de plaatsing van uw kind ontvang hij/zij een uitnodiging voor een kennismakingsmiddag die gehouden wordt op D.V. woensdagmiddag 1 juli Voor de zomervakantie maken zijn dan alvast nader kennis met hun mentor, toekomstige klasgenootjes en onze school. Contact Voor nadere informatie over onze school en onze locatie verwijzen we u naar de website van de school: Natuurlijk kunt u ons ook bereiken via: telefoonnummer: (033) Leerlingbegeleiding de leerling op het VLC Barneveld VLC vlc locatie Amersfoort

17 We hope to meet YOU next year! Utrechtseweg ET Amersfoort Postbus Ad Amersfoort Telefoon: (033)

voor ouders en leerlingen Amersfoort BArneveld Ede Hoevelaken Kesteren Informatiebrochure locatie Amersfoort www.vanlodenstein.nl

voor ouders en leerlingen Amersfoort BArneveld Ede Hoevelaken Kesteren Informatiebrochure locatie Amersfoort www.vanlodenstein.nl en leerlingen Amersfoort BArneveld Ede Hoevelaken Kesteren brochure 1 www.vanlodenstein.nl Welkom bij het Van Lodenstein College 2 Nog even en dan sluit uw kind samen met u een belangrijke periode af:

Nadere informatie

Informatie voor ouders en leerlingen. Amersfoort Barneveld Ede Hoevelaken Kesteren. De leerling. locatie Kesteren.

Informatie voor ouders en leerlingen. Amersfoort Barneveld Ede Hoevelaken Kesteren. De leerling. locatie Kesteren. Informatie voor ouders en leerlingen Amersfoort Barneveld Ede Hoevelaken Kesteren 2016 2017 De leerling locatie Kesteren www.vanlodenstein.nl De leerling op het Van Lodenstein College Wie zijn wij? Het

Nadere informatie

Adviseer het Van Lodenstein College als ouders van harte achter de identiteit van deze school staan.

Adviseer het Van Lodenstein College als ouders van harte achter de identiteit van deze school staan. Advies voortgezet onderwijs Wegwijzer bij het opstellen van het advies van de groepsleerkracht bij de overgang van leerlingen van de basisschool naar voortgezet onderwijs Doel van de wegwijzer Ouders en

Nadere informatie

VMBO Voorbereidend Middelbaar Beroeps Onderwijs

VMBO Voorbereidend Middelbaar Beroeps Onderwijs Inhoud VO avond 1. Onderwijstypen voortgezet onderwijs (VO) 2. Advisering basisschool 3. Toelichting toetsafname 4. Tijdspad 5. Ontwikkelingen 6. Traject aanmelding VO. 7. Tips bezoek en overzicht van

Nadere informatie

Welkom. Vo o r l i c h t i n g o u d e r s b a s i s s c h o o l J a n u a r i Bewust, Betrokken, Berechja

Welkom. Vo o r l i c h t i n g o u d e r s b a s i s s c h o o l J a n u a r i Bewust, Betrokken, Berechja Welkom Vo o r l i c h t i n g o u d e r s b a s i s s c h o o l J a n u a r i 2 0 1 6 Bewust, Betrokken, Berechja Programma Opening: dhr. J. Frankema, directeur Presentatie: dhr. J. Schaak, teamleider

Nadere informatie

Nieuwe afspraken over de overstap. 1. Basisschooladvies is leidend.! LVS-gegevens groep 6, 7 en 8 Werkhouding en gedrag Aanvullende gegevens

Nieuwe afspraken over de overstap. 1. Basisschooladvies is leidend.! LVS-gegevens groep 6, 7 en 8 Werkhouding en gedrag Aanvullende gegevens Na de basisschool Nieuwe afspraken over de overstap Naar welke opleiding kan mijn kind? Het basisschooladvies Het 2e toetsgegeven Welke opleidingen zijn er? Wat verwachten we van de ouders bij deze schoolkeuze?

Nadere informatie

Informatie voor ouders groep 8 over: Overgang van PO naar VO

Informatie voor ouders groep 8 over: Overgang van PO naar VO Informatie voor ouders groep 8 over: Overgang van PO naar VO De Overstap Let op! Informatie over de procedure aanmelding wordt tijdens de decemberavonden in het VO aan de ouders gegeven. Inrichting van

Nadere informatie

Hardenberg Tel 0524 593800. Coevorden. Your next step! Tel 0523 262170. www.denieuweveste.nl

Hardenberg Tel 0524 593800. Coevorden. Your next step! Tel 0523 262170. www.denieuweveste.nl Van Heeckerenlaan 2 Piet Heinstraat 1 Coevorden Hardenberg Tel 0524 593800 Your next step! Tel 0523 262170 www.denieuweveste.nl Your next step! informatie 2014/2015 ontwikkel(t) je talent De Nieuwe Veste

Nadere informatie

CSG LIUDGER Ondersteuningsplan 2014-2015 0

CSG LIUDGER Ondersteuningsplan 2014-2015 0 CSG LIUDGER Ondersteuningsplan 2014-2015 0 Voorwoord CSG Liudger is een brede, christelijke scholengemeenschap voor het voortgezet onderwijs. Bestaande uit praktijkonderwijs, vmbo (inclusief lwoo), mavo,

Nadere informatie

Informatie 8ste jaarsouders

Informatie 8ste jaarsouders Informatie 8ste jaarsouders NIO donderdag 8 november 2012 Deze wordt afgenomen door Eduniek, onze schoolbegeleidingsdienst. Uitslag na de kerstvakantie, samen met het schooladvies. Aanvullende informatie

Nadere informatie

Adviseer het Van Lodenstein College als ouders van harte achter de identiteit van deze school staan.

Adviseer het Van Lodenstein College als ouders van harte achter de identiteit van deze school staan. Advies voortgezet onderwijs Wegwijzer bij het opstellen van het advies van de groepsleerkracht bij de overgang van leerlingen van de basisschool naar voortgezet onderwijs Doel van de wegwijzer Ouders en

Nadere informatie

Informatie voor ouders groep 8 over: Overgang van PO naar VO

Informatie voor ouders groep 8 over: Overgang van PO naar VO Informatie voor ouders groep 8 over: Overgang van PO naar VO De Overstap Let op! Informatie over de procedure aanmelding wordt tijdens de decemberavonden in het VO aan de ouders gegeven. Inrichting van

Nadere informatie

vmbo bb en kb, ondersteuningsgroepen bb, kb en tl 500 leerlingen

vmbo bb en kb, ondersteuningsgroepen bb, kb en tl 500 leerlingen vmbo bb en kb, ondersteuningsgroepen vmbo bb, kb en tl 500 leerlingen Leren door te doen Wij zijn een open christelijke school voor voortgezet onderwijs in de stad Groningen. Onze school is een plek waar

Nadere informatie

Naar welke opleiding kan mijn kind?

Naar welke opleiding kan mijn kind? Na de basisschool Naar welke opleiding kan mijn kind? Het basisschooladvies Het 2e toetsgegeven De nieuwe school Het onderwijssysteem Wat verwachten we van de ouders bij deze schoolkeuze? Belangrijke data

Nadere informatie

Informatiefolder voor ouders. Kempenhorst College: Hart voor de leerling Klein en Betrokken. Kempenhorst, een fijne school!

Informatiefolder voor ouders. Kempenhorst College: Hart voor de leerling Klein en Betrokken. Kempenhorst, een fijne school! Informatiefolder voor ouders Kempenhorst College: Hart voor de leerling Klein en Betrokken Kempenhorst, een fijne school! Structuur van de school Leerjaar 4 Leerjaar 3 Theoretische leerweg Keuze uit 2

Nadere informatie

VOORLICHTING 2016 - vmbo WELKOM

VOORLICHTING 2016 - vmbo WELKOM VERBINDEND ONDERWIJS VOORLICHTING 2016 - vmbo WELKOM C O N N E C TC O L L E G E. N L KIND Aanleg Belangstelling Schoolpresta2es Beroepswens BASISSCHOOL Leerlingvolgsysteem Toetsen Leerpresta2es Interesses

Nadere informatie

Welkom op. Naar het voortgezet onderwijs

Welkom op. Naar het voortgezet onderwijs Welkom op Naar het voortgezet onderwijs Een homogene klas Meerdere vakdocenten Andere mensen Meer vakken Meer lokalen Meer boeken Meer huiswerk Andere verantwoordelijkheden Andere lestijden Pauzeren op

Nadere informatie

De leerling. op het VLC. locatie Barneveld VLC! Welkom. op het. Informatie voor ouders. www.vanlodenstein.nl

De leerling. op het VLC. locatie Barneveld VLC! Welkom. op het. Informatie voor ouders. www.vanlodenstein.nl Informatie voor ouders Amersfoort Barneveld Ede Hoevelaken Kesteren Welkom op het VLC! De leerling op het VLC locatie Barneveld 1 www.vanlodenstein.nl Uw kind gaat de overstap maken van de basisschool

Nadere informatie

Informatieboekje Voortgezet Onderwijs

Informatieboekje Voortgezet Onderwijs Informatieboekje Voortgezet Onderwijs 1 2 Voorwoord Dit informatieboekje geeft een overzicht van de belangrijkste gegevens over het VMBO, Havo en VWO. Hoe het VMBO is opgebouwd, welke vakken in de onderbouw

Nadere informatie

SG W.J. Bladergroen. vmbo - lwoo, OPDC, ISK en praktijkonderwijs algemeen toegankelijk

SG W.J. Bladergroen. vmbo - lwoo, OPDC, ISK en praktijkonderwijs algemeen toegankelijk SG W.J. Bladergroen vmbo - lwoo, OPDC, ISK en praktijkonderwijs algemeen toegankelijk SG W.J. Bladergroen Wie zijn we? 1 Bladergroen is een kleine, gezellige en veilige school waarin verschillende onderdelen

Nadere informatie

Surf ook naar www.rvec.nl

Surf ook naar www.rvec.nl Een succesvolle leerloopbaan voor ieder kind Welkom bij Roelof! Het Roelof van Echten College in Hoogeveen is een school voor ieder kind. Wij bieden alle vormen van onderwijs aan: praktijkonderwijs, leerwegondersteunend

Nadere informatie

Vakkundig in Actief leren

Vakkundig in Actief leren Vakkundig in Actief leren Vakkundig in Actief leren Voorbereidend middelbaar beroepsonderwijs Oud-Beijerland Het Actief College Het Actief College is een openbare scholengemeenschap voor beroepsgerichte

Nadere informatie

ADVIES, CITO-TOETS EN HOE VERDER?? Een aantal spannende maanden tegemoet

ADVIES, CITO-TOETS EN HOE VERDER?? Een aantal spannende maanden tegemoet ADVIES, CITO-TOETS EN HOE VERDER?? Een aantal spannende maanden tegemoet Wat is de voorbereiding? Vanaf eind november starten we met het oefenen van Cito-toetsen -niet te serieus -wijzen op strategieën

Nadere informatie

Driestar Lekkerkerk. Loopbaanoriëntatie en begeleiding VMBO-BK2

Driestar Lekkerkerk. Loopbaanoriëntatie en begeleiding VMBO-BK2 Driestar Lekkerkerk Loopbaanoriëntatie en begeleiding VMBO-BK2 Loopbaan: Als je bezig bent met je schoolloopbaan dan ben je bezig met vragen over jouw toekomst. Wat voor beroepen vind je interessant? Wat

Nadere informatie

Onderwijstypen vo 7 december 2016

Onderwijstypen vo 7 december 2016 Onderwijstypen vo 7 december 2016 Inhoud Praktijkonderwijs Vmbo Havo en vwo Overig aanbod vo 2 Uitstroom naar het vo PO bo sbo so VO PrO vmbo havo vwo (lwoo) Kopklas EOA VSO 3 Uitstroom naar het vo 6 jaar

Nadere informatie

Informatie voor ouders groep 8 over: Overgang van PO naar VO

Informatie voor ouders groep 8 over: Overgang van PO naar VO Informatie voor ouders groep 8 over: D De E O Overstap V E R S T A P Overgang van PO naar VO Let op! Informatie over de procedure aanmelding wordt tijdens de decemberavonden in het VO aan de ouders gegeven.

Nadere informatie

\hoe verder?? Wat is de voorbereiding? Een aantal spannende maanden tegemoet. Vanaf eind november starten we met het oefenen van Cito-toetsen

\hoe verder?? Wat is de voorbereiding? Een aantal spannende maanden tegemoet. Vanaf eind november starten we met het oefenen van Cito-toetsen Advies, CITO-toets toets en \hoe verder?? Een aantal spannende maanden tegemoet Wat is de voorbereiding? Vanaf eind november starten we met het oefenen van Cito-toetsen -niet te serieus -wijzen op leerstrategieën

Nadere informatie

Informatieavond CBS de Citer 2015. Welkom 10-09-2015

Informatieavond CBS de Citer 2015. Welkom 10-09-2015 Informatieavond CBS de Citer 2015 Welkom 10-09-2015 Algemene Informatie m.b.t. de communicatie Iedere vrijdag verschijnt de nieuwsbrief. Het is van belang om deze goed te lezen. Zo blijft u op de hoogte

Nadere informatie

Adviseer het Van Lodenstein College als ouders van harte achter de identiteit van deze school staan.

Adviseer het Van Lodenstein College als ouders van harte achter de identiteit van deze school staan. Advies voortgezet onderwijs 2016 Wegwijzer bij het opstellen van het advies van de groepsleerkracht bij de overgang van leerlingen van de basisschool naar voortgezet onderwijs Doel van de wegwijzer Ouders

Nadere informatie

Goed op weg naar het vo 2015-2016

Goed op weg naar het vo 2015-2016 Goed op weg naar het vo 2015-2016 Een goede overstap van basisonderwijs naar voortgezet onderwijs is erg belangrijk: motivatie & zelfvertrouwen plezier houden in leren opmaat voor vervolgopleiding/werken

Nadere informatie

Inhoud. Uitstroom naar het vo. Onderwijstypen vo Praktijkonderwijs Vmbo Havo en vwo Overig aanbod vo. bo sbo so. PrO vmbo havo vwo (lwoo)

Inhoud. Uitstroom naar het vo. Onderwijstypen vo Praktijkonderwijs Vmbo Havo en vwo Overig aanbod vo. bo sbo so. PrO vmbo havo vwo (lwoo) Onderwijstypen vo 7 december 2016 Inhoud Praktijkonderwijs Vmbo Havo en vwo Overig aanbod vo 2 Uitstroom naar het vo PO bo sbo so VO PrO vmbo havo vwo (lwoo) Kopklas EOA VSO 3 1 Uitstroom naar het vo 6

Nadere informatie

decaan Annette Brons

decaan Annette Brons Van harte welkom!! decaan Annette Brons LOB(loopbaanoriëntatie en begeleiding) LOB is een geïntegreerd en continue proces waarin de leerling wordt voorbereid op een toekomstige vervolgopleiding, arbeidsmarkt,

Nadere informatie

College voor. beroepsonderwijs. vmbo basis- en kaderberoepsgerichte leerwegen. algemeen toegankelijk

College voor. beroepsonderwijs. vmbo basis- en kaderberoepsgerichte leerwegen. algemeen toegankelijk College voor vmbo basis- en kaderberoepsgerichte leerwegen algemeen toegankelijk beroepsonderwijs College voor Beroepsonderwijs Wie zijn we? Alle leerlingen die de basisberoepsgerichte of de kaderberoepsgerichte

Nadere informatie

OPEN DAG 2015. www.staring.nl. 24 januari 10 tot 13 uur. 24 januari 10 tot 13 uur. 24 januari 10 tot 13 uur. Borculo Beukenlaan

OPEN DAG 2015. www.staring.nl. 24 januari 10 tot 13 uur. 24 januari 10 tot 13 uur. 24 januari 10 tot 13 uur. Borculo Beukenlaan OPEN DAG 2015 Borculo Beukenlaan 24 januari 10 tot 13 uur Borculo Herenlaan bovenbouw vmbo 24 januari 10 tot 13 uur Lochem Zutphenseweg 24 januari 10 tot 13 uur www.staring.nl Het Staring College daagt

Nadere informatie

PROGRAMMA VAN DE AVOND

PROGRAMMA VAN DE AVOND PROGRAMMA VAN DE AVOND Overzicht voortgezet in Nederland Het kundig rapport NIO Tijd voor vragen Onderwijs na de Basisschool Het Voortgezet Onderwijs MBO-niveau 3 + 4 MBO Niveau 1 + 2 Hoger Onderwijs Weten

Nadere informatie

Presentatie Basisscholen door:.

Presentatie Basisscholen door:. Presentatie Basisscholen door:. Voor elke leerling een passend aanbod Locatie vmbo Gemert Locatie vmbo Laarbeek Locatie havo/vwo Praktijkschool Wat maakt het Commanderij College uniek? Voor elke leerling

Nadere informatie

Povo. Ouderbrochure POVO. Uitleg voor ouders over de overstap van de basisschool naar het voortgezet onderwijs 2013-2014

Povo. Ouderbrochure POVO. Uitleg voor ouders over de overstap van de basisschool naar het voortgezet onderwijs 2013-2014 Povo Ouderbrochure POVO Uitleg voor ouders over de overstap van de basisschool naar het voortgezet onderwijs 2013-2014 Inhoudsopgave Hoofdstuk 1: Advisering en schoolkeuze 1 Hoofdstuk 2: De verschillende

Nadere informatie

NAAR DE BRUGKLAS, MAAR WELKE?

NAAR DE BRUGKLAS, MAAR WELKE? VMBO NAAR DE BRUGKLAS, MAAR WELKE? Kind: aanleg, belangstelling, prestaties,beroepswens Basisschool: toetsen, leerprestaties, interesse, motivatie, vaardigheden, gedrag. Leerlingvolgsysteem + Advies Toelatingseisen:

Nadere informatie

Informatieboekje Voortgezet Onderwijs

Informatieboekje Voortgezet Onderwijs Informatieboekje Voortgezet Onderwijs 1 2 Voorwoord Dit informatieboekje geeft een overzicht van de belangrijkste gegevens over het VMBO, Havo en VWO. Hoe het VMBO is opgebouwd, welke vakken in de onderbouw

Nadere informatie

BEROEPSGERICHT VMBO HENGELO

BEROEPSGERICHT VMBO HENGELO BEROEPSGERICHT VMBO HENGELO DE ONDERBOUW Team VMBO Hengelo 28 januari 2017 EEN NIEUWE SCHOOL, EEN NIEUWE KANS UITGANGSPUNTEN VOOR HET BEROEPSGERICHT VMBO HENGELO Ontplooiing en ontwikkeling van basisvaardigheden

Nadere informatie

BORNEGO COLLEGE. 25 oktober Een belangrijk keuzemoment in het leven van uw zoon of dochter. Hier kan een onderschrift komen

BORNEGO COLLEGE. 25 oktober Een belangrijk keuzemoment in het leven van uw zoon of dochter. Hier kan een onderschrift komen BORNEGO COLLEGE 25 oktober 2016 Een belangrijk keuzemoment in het leven van uw zoon of dochter Hier kan een onderschrift komen 1 Programma (in hoofdlijnen) (voortgezet) Onderwijs in Nederland Bornego College:

Nadere informatie

Voorlichting Voortgezet Onderwijs

Voorlichting Voortgezet Onderwijs Voorlichting Voortgezet Onderwijs Onderwerpen die besproken worden: Onderbouw VO Bovenbouw VO LWOO vmbo havo/vwo En daarna? Factoren voor schoolkeuze Scholen in de regio Aanmeldingsprocedure Belangrijke

Nadere informatie

Algemene uitleg door 2College Durendael

Algemene uitleg door 2College Durendael Algemene uitleg door VMBO algemeen VMBO, hoe is het ontstaan en waarom? Met de invoering van het VMBO in 1999 wilde toenmalig staatssecretaris van Onderwijs, mevr. T. Netelenbos (PvdA) de instroom in het

Nadere informatie

Welkom op de Uilenhof

Welkom op de Uilenhof Welkom op de Uilenhof Nieuwe Mavo Havo Junior Talent Ontwikkeling Techniek (TOT) Uilenhof, kijken door familie - ogen Opbouw van de presentatie Wie zijn wij? (missie/visie/belofte/kernwaarden) Vormen van

Nadere informatie

Decanaat Lekkerkerk. Loopbaanoriëntatie en begeleiding in VMBO-BK2. Loopbaan Oriëntie en Beroep (LOB)

Decanaat Lekkerkerk. Loopbaanoriëntatie en begeleiding in VMBO-BK2. Loopbaan Oriëntie en Beroep (LOB) Decanaat Loopbaanoriëntatie en begeleiding in VMBO-BK2 Loopbaan: Als je bezig bent met je schoolloopbaan dan ben je bezig met vragen over jouw toekomst. Wat voor beroepen vind je interessant? Wat voor

Nadere informatie

Toelatingsprocedure 2016 2017 PO en VO Velsen

Toelatingsprocedure 2016 2017 PO en VO Velsen Toelatingsprocedure 2016 2017 PO en VO Velsen Inhoud 1. Toelatingsprocedure PO - VO Velsen 1.1 Verantwoording 1.2 De leerlingen waar de afspraken voor gelden 1.3 Overeenstemming binnen de regio 2. Van

Nadere informatie

VOORLICHTING VAN DE BASISSCHOOL NAAR HET VOORTGEZET ONDERWIJS

VOORLICHTING VAN DE BASISSCHOOL NAAR HET VOORTGEZET ONDERWIJS VOORLICHTING VAN DE BASISSCHOOL NAAR HET VOORTGEZET ONDERWIJS Programma: Voorlichting wordt verzorgd door drie scholen uit de buurt namens alle VO-scholen Verschillende onderwijsvormen Onderbouw en bovenbouw

Nadere informatie

Welkom. op de informatieavond voor ouders over: Overgang van PO naar VO

Welkom. op de informatieavond voor ouders over: Overgang van PO naar VO Welkom op de informatieavond voor ouders over: Overgang van PO naar VO SCHOOLSOORTEN PRO VMBO HAVO PRaktijkOnderwijs Voorbereidend Middelbaar BeroepsOnderwijs Hoger Algemeen Voortgezet Onderwijs VWO Voorbereidend

Nadere informatie

Welkom. op de algemene voorlichtingsavond over het Voortgezet Onderwijs maandag 4 november 2013. Wilt u alstublieft uw mobiele telefoon uitzetten?

Welkom. op de algemene voorlichtingsavond over het Voortgezet Onderwijs maandag 4 november 2013. Wilt u alstublieft uw mobiele telefoon uitzetten? Welkom op de algemene voorlichtingsavond over het Voortgezet Onderwijs maandag 4 november 2013 Wilt u alstublieft uw mobiele telefoon uitzetten? Grote veranderingen Meer leerkrachten Wisselen van lokaal

Nadere informatie

HORN. Bezoekmiddagen Woensdag 14 januari 2015 Woensdag 28 januari 2015 Woensdag 4 februari 2015 Woensdag 11 februari 2015

HORN. Bezoekmiddagen Woensdag 14 januari 2015 Woensdag 28 januari 2015 Woensdag 4 februari 2015 Woensdag 11 februari 2015 HORN Bezoekmiddagen Woensdag 14 januari 2015 Woensdag 28 januari 2015 Woensdag 4 februari 2015 Woensdag 11 februari 2015 WELKOM GEACHTE OUDERS Dit boekje bevat een beknopte, zakelijke weergave van de informatie

Nadere informatie

Vakkundig in Actief leren. Voorbereidend middelbaar beroepsonderwijs. Oud-Beijerland

Vakkundig in Actief leren. Voorbereidend middelbaar beroepsonderwijs. Oud-Beijerland Vakkundig in Actief leren Voorbereidend middelbaar beroepsonderwijs Oud-Beijerland Het Actief College Het Actief College is een openbare scholengemeenschap voor beroepsgerichte opleidingen. Op het Actief

Nadere informatie

Overgang van Primair naar Voortgezet Onderwijs Almere

Overgang van Primair naar Voortgezet Onderwijs Almere Overgang van Primair naar Voortgezet Onderwijs Almere Voorlopig advies groep 6 en 7 Aan het einde van het schooljaar groep 6 en 7 geeft de PO school na overleg met ouders een voorlopig schooladvies 1.

Nadere informatie

Voorlichting Voortgezet Onderwijs

Voorlichting Voortgezet Onderwijs Voorlichting Voortgezet Onderwijs Onderwerpen die besproken worden: Onderbouw VO Bovenbouw VO LWOO vmbo havo/vwo En daarna? Factoren voor schoolkeuze Scholen in de regio Aanmeldingsprocedure Belangrijke

Nadere informatie

EEN WERELD SCHOOL. lyceum (h)tl vakcolleges (b/k) lwoo. vmbo theoretische leerweg HTL-route voor leerlingen die naar de havo willen.

EEN WERELD SCHOOL. lyceum (h)tl vakcolleges (b/k) lwoo. vmbo theoretische leerweg HTL-route voor leerlingen die naar de havo willen. lyceum (h)tl vakcolleges (b/k) lwoo EEN WERELD SCHOOL vmbo theoretische leerweg HTL-route voor leerlingen die naar de havo willen Gemini (H)TL Gemini (H)TL, iets voor jou! De HTL- route Je hebt advies

Nadere informatie

DECANOLOGICA LEERJAAR 2 VMBO

DECANOLOGICA LEERJAAR 2 VMBO DECANOLOGICA LEERJAAR 2 VMBO 2015-2016 1 Inhoudsopgave 1 Het onderwijs verandert blz 3 2 Kiezen in VMBO-2 blz 4 3 De opleidingen binnen het Minkema College blz 5 Basis- en kaderberoepsgerichte leerweg

Nadere informatie

informatie dagen: AMS: de basis voor succes! jan. Succesvolle leerlingen in een kleurrijke omgeving! HAVO HAVOplus VMBO maandag

informatie dagen: AMS: de basis voor succes! jan. Succesvolle leerlingen in een kleurrijke omgeving! HAVO HAVOplus VMBO maandag AMS: de basis voor succes! informatie dagen: HAVO HAVOplus VMBO. Theoretische leerweg Kaderberoepsgerichte leerweg Basisberoepsgerichte leerweg 23 maandag jan. 24 dinsdag jan. Let op! Start: 19.30 uur

Nadere informatie

Hartelijk welkom. Presentatie informatieavond 15 november Onze locaties. Opening. Informatie. Zorgcoördinator. Identiteit.

Hartelijk welkom. Presentatie informatieavond 15 november Onze locaties. Opening. Informatie. Zorgcoördinator. Identiteit. Opening Frans Schoondermark f.schoondermark@piusx.nl Hartelijk welkom Informatie Zorgcoördinator Frits Kleinheerenbrink f.kleinheerenbrink@piusx.nl Johan Oolderink j.oolderink@piusx.nl Onze locaties Identiteit

Nadere informatie

ZORGPLAN AOC TERRA ASSEN 2012-2013

ZORGPLAN AOC TERRA ASSEN 2012-2013 ZORGPLAN AOC TERRA ASSEN 2012-2013 Versie: Vensters voor Verantwoording en Schoolkompas, januari 2013 Overzicht Leerlingbegeleiding AOC Terra Assen Mentor De mentor is de eerste persoon om alles aan te

Nadere informatie

Welkom ouders van t Zonnewiel

Welkom ouders van t Zonnewiel Welkom ouders van t Zonnewiel Presentatie over: De overstap van de basisschool naar het voortgezet onderwijs en de scholen van Het Baken in Almere Onderwijsdoorstroomschema LWOO, wat is dat? LWOO op Stad

Nadere informatie

Ondersteuningsprofiel

Ondersteuningsprofiel Ondersteuningsprofiel 2016-2017 Algemeen Inleiding Onze school maakt deel uit van het samenwerkingsverband VO 20.02. Samen met alle scholen voor voortgezet (speciaal) onderwijs in de gemeenten zorgen we

Nadere informatie

INFORMATIE AVONDEN: HAVO. HAVOplus VMBO VAKCOLLEGE. Ontdek de school, de mensen en de mogelijkheden. woensdag. donderdag. Let op! Start: 19.30 u.

INFORMATIE AVONDEN: HAVO. HAVOplus VMBO VAKCOLLEGE. Ontdek de school, de mensen en de mogelijkheden. woensdag. donderdag. Let op! Start: 19.30 u. Ontdek de school, de mensen en de mogelijkheden. INFORMATIE AVONDEN: woensdag donderdag Let op! Start: 19.30 u. HAVO HAVOplus Voor een bijzondere invulling van het onderwijs. CHRISTELIJKE SCHOLENGEMEENSCHAP

Nadere informatie

Ondersteuningsprofiel

Ondersteuningsprofiel Ondersteuningsprofiel 2016-2017 Algemeen Inleiding Onze school maakt deel uit van het samenwerkingsverband VO 20.02. Samen met alle scholen voor voortgezet (speciaal) onderwijs in de gemeenten zorgen we

Nadere informatie

Elde College. Elke dag een uitdaging

Elde College. Elke dag een uitdaging Elde College Elke dag een uitdaging Sint-Michielsgestel Devon Sterken, zorgcoördinator Luque Somers, mentor en docent lichamelijke opvoeding Basisschool * Voortgezet Meer vakken, meer docenten, meer lokalen

Nadere informatie

Begeleiding. Aandacht voor elke leerling!

Begeleiding. Aandacht voor elke leerling! Aandacht voor elke leerling! Begeleiding 2017 Begeleiding Het Staring College biedt goede begeleiding. Er is aandacht voor de leerling als individu, niet alleen als het even niet soepel gaat, maar ook

Nadere informatie

Het havo/atheneum en atheneum op het Oostvaarders College. Hartelijk welkom

Het havo/atheneum en atheneum op het Oostvaarders College. Hartelijk welkom Het havo/atheneum en atheneum op het Oostvaarders College Hartelijk welkom Doelstelling presentatie Uitleg onderwijs in het havo/atheneum en atheneum op het Oostvaarders College Beantwoorden van vragen

Nadere informatie

Voorlichting Voortgezet Onderwijs

Voorlichting Voortgezet Onderwijs Voorlichting Voortgezet Onderwijs Onderwerpen die besproken worden: Onderbouw VO Bovenbouw VO LWOO vmbo havo/vwo En daarna? Factoren voor schoolkeuze Scholen in de regio Aanmeldingsprocedure Belangrijke

Nadere informatie

OPEN DAG CSG BEILEN 01 FEBRUARI 2018

OPEN DAG CSG BEILEN 01 FEBRUARI 2018 OPEN DAG CSG BEILEN 01 FEBRUARI 2018 OPEN DAG SALLAND 03 FEBRUARI 2018 LOCATIES LOCATIE SALLAND Salland 4 9405 GM ASSEN 0592-390290 LOCATIE CSG BEILEN De Omloop 4 9411 KA BEILEN 0593-522819 CSVINCENTVANGOGH.NL

Nadere informatie

Informatie-avond vo. - Welkom

Informatie-avond vo. - Welkom Informatie-avond vo - Welkom - Programma: Wat gaat er gebeuren? Als er gekozen is Wat doet het Spectrum? Wat doen de ouders? Wat doen de leerlingen? Structuur van het onderwijs VMBO HAVO en VWO Periodes

Nadere informatie

Toelatingsprocedure 2015-2016 PO en VO Velsen

Toelatingsprocedure 2015-2016 PO en VO Velsen Toelatingsprocedure 2015-2016 PO en VO Velsen Vastgesteld op 12 november 2014 Inhoud 1. Toelatingsprocedure PO - VO Velsen 1.1 Verantwoording 1.2 De leerlingen waar de afspraken voor gelden 1.3 Overeenstemming

Nadere informatie

Informatieavond voortgezet onderwijs 2013-2014

Informatieavond voortgezet onderwijs 2013-2014 Informatieavond voortgezet onderwijs 2013-2014 Wat gaan we doen? Inleiding Voortgezet onderwijs Opbouw advies t.w. -Advies Basisschool (ABS) -CITO Aannamebeleid scholen Vragen Sluiting Samen kiezen Kind

Nadere informatie

Hartelijk welkom op het Driestar College. Sector havo & vwo

Hartelijk welkom op het Driestar College. Sector havo & vwo Hartelijk welkom op het Driestar College Sector havo & vwo Programma Opening Identiteit Driestar College Presentatie sector havo & vwo Pauze (schriftelijk vragen stellen) Beantwoorden van vragen Sluiting

Nadere informatie

ACN Zorg en Begeleiding:Opmaak :21 Pagina 1 Zorg & Begeleiding

ACN Zorg en Begeleiding:Opmaak :21 Pagina 1 Zorg & Begeleiding Zorg & Begeleiding 2 Zorg & Begeleiding Hoe maak ik mijn huiswerk op de juiste manier? Hoe ga ik om met stress en frustraties? Hoe word ik zekerder zodat ik beter voor mezelf kan opkomen? En wat gebeurt

Nadere informatie

Begeleiding. Aandacht voor elke leerling!

Begeleiding. Aandacht voor elke leerling! Aandacht voor elke leerling! Begeleiding 2016 Begeleiding Het Staring College biedt goede begeleiding. Er is aandacht voor de leerling als individu, niet alleen als het even niet soepel gaat, maar ook

Nadere informatie

VOORLICHTINGSAVOND VOORTGEZET ONDERWIJS

VOORLICHTINGSAVOND VOORTGEZET ONDERWIJS VOORLICHTINGSAVOND VOORTGEZET ONDERWIJS SBO De Regenboog 7 januari 2015 Inhoud van de avond Uitstroom leerlingen en een aantal verschillende scholen Pauze (15 minuten) Toetsing en aanmelden van onze leerlingen

Nadere informatie

Algemene voorlichting

Algemene voorlichting Algemene voorlichting 2012-2013 Locaties Locatie Etten-Leur Trivium 60 Locatie Rucphen Bosheidestraat 1 VMBO-school 4 leerwegen: Theoretische leerweg / mavo Gemengde leerweg Kaderberoepsgerichte leerweg

Nadere informatie

Informatieavond Het College Vos maandag 11 januari 2016 De Vos:

Informatieavond Het College Vos maandag 11 januari 2016 De Vos: Informatieavond Het College Vos maandag 11 januari 2016 De Vos: Jouw slimste keuze Welkom Frank Werlich Locatiedirecteur Nienke van Kooij van Wamelen Afdelingsleider onderbouw Programma Algemene informatie

Nadere informatie

ONDERSTEUNINGSPROFIEL HARENS LYCEUM samenwerkingsverband staat aangegeven:

ONDERSTEUNINGSPROFIEL HARENS LYCEUM samenwerkingsverband  staat aangegeven: ONDERSTEUNINGSPROFIEL HARENS LYCEUM 2016-2017 INLEIDING Onze school maakt deel uit van het samenwerkingsverband VO 20.01. Samen met alle scholen voor voortgezet (speciaal) onderwijs in de gemeenten zorgen

Nadere informatie

Voorlichting Vmbo. Candea College

Voorlichting Vmbo. Candea College Voorlichting Vmbo Candea College Vmbo opleiding Gemengd en Theoretisch Bereidt voor op het Mbo (80%) en Havo (20%) Gemengde leerweg is inclusief het beroepsgerichte vak Technologie Theoretische leerweg

Nadere informatie

Starterscursus po. BOVO procedure deel 2 Start

Starterscursus po. BOVO procedure deel 2 Start Starterscursus po BOVO procedure deel 2 Start 14 oktober 2015 Inhoud BOVO tijdpad jan-jul Onderwijstypen vo Aanmeldprocedure vo Toelating vo In contact met het vo Tijdpad 2015-2016 Speciale doelgroepen

Nadere informatie

Sectoren - bovenbouw vmbo

Sectoren - bovenbouw vmbo LifeTech College Sectoren - bovenbouw vmbo 2016-2017 Locatie Oude Bossche Baan Het Stedelijk College Eindhoven Meteen de juiste keuze! Het Stedelijk College Eindhoven is een openbare school voor voortgezet

Nadere informatie

Kiezen na de basisschool

Kiezen na de basisschool Kiezen na de basisschool Kiezen na de basisschool Wat staat je dan te wachten, waar kun je uit kiezen, waar kun je terecht??? In onderstaand schema is te zien hoe de leerroutes er uit zien op de middelbare

Nadere informatie

Elde College. Elke dag Een uitdaging

Elde College. Elke dag Een uitdaging Elde College Elke dag Een uitdaging VMBO Theoretisch Kader VMBO Kader- Basisberoeps Denny Arians Teamleider Onderbouw VMBO Keuze voor een schooltype De basisschool zegt : Theoretische leerweg En dan? U

Nadere informatie

Op naar de brugklas!!!!

Op naar de brugklas!!!! Op naar de brugklas!!!! Voorlichtingsavond Voortgezet Onderwijs Programma Welkom en toelichting programma Voorbereiding VO De Cito-toets Informatie over scholen en schooltypes Het adviestraject en de inschrijving

Nadere informatie

Naar het voortgezet onderwijs. Antwoorden op vragen

Naar het voortgezet onderwijs. Antwoorden op vragen Naar het voortgezet onderwijs Antwoorden op vragen Geachte ouders, Dit schooljaar gaat u uw zoon of dochter aanmelden voor het voortgezet onderwijs (vo).een grote stap voor de meeste leerlingen. Natuurlijk

Nadere informatie

WELKOM OP HET FLORACOLLEGE VOOR VMBO

WELKOM OP HET FLORACOLLEGE VOOR VMBO HET P O M O K L E W E G E L L O C FLORA VOOR VMBO FLORACOLLEGE Ondernemend Betrokken Eigenzinnig Resultaatgericht CHECK WWW.LENTIZ.NL/ FLORACOLLEGE VOOR MEER INFO Ondernemend Het Lentiz Floracollege is

Nadere informatie

Het VMBO op het Groenhorst College Nijkerk. Inleiding

Het VMBO op het Groenhorst College Nijkerk. Inleiding Het VMBO op het Groenhorst College Nijkerk Inleiding Voor u ligt de informatie over de leerwegen binnen het VMBO. Het is een naslagwerkje naar aanleiding van de informatie-avond. Mocht u vragen hebben

Nadere informatie

Voorlichting Voortgezet Onderwijs

Voorlichting Voortgezet Onderwijs Voorlichting Voortgezet Onderwijs Onderwerpen die besproken worden: Onderbouw VO Bovenbouw VO LWOO (wordt geïntegreerd) vmbo havo/vwo En daarna? Factoren voor schoolkeuze Scholen in de regio Aanmeldingsprocedure

Nadere informatie

Jouw keuzes l Jouw talenten I Jouw toekomst I Jouw school

Jouw keuzes l Jouw talenten I Jouw toekomst I Jouw school Jouw keuzes l Jouw talenten I Jouw toekomst I Jouw school Het Walburg College is een middelgrote school voor gymnasium, atheneum, havo en mavo in Zwijndrecht. Op het Walburg College hebben we oog voor

Nadere informatie

Informatie over LWOO en Praktijkonderwijs

Informatie over LWOO en Praktijkonderwijs Informatie over LWOO en Praktijkonderwijs Aanmelding voor schooljaar 2016-2017 Instelling Voortgezet Onderwijs Deurne met vier deelscholen: De Sprong, Hub van Doornecollege, Alfrinkcollege, Peellandcollege

Nadere informatie

Titel. Doorstroomnormering vmbo. Sectorleiding vmbo september 2014 1

Titel. Doorstroomnormering vmbo. Sectorleiding vmbo september 2014 1 Titel Doorstroomnormering vmbo Sectorleiding vmbo september 2014 1 Auteur: Sectorleiding vmbo Beknopte toelichting inhoud: Doorstroomnormering vmbo Sectorleiding, DV, MR Routing in school: Vervangt: eerdere

Nadere informatie

VOORLICHTING VAN DE BASISSCHOOL NAAR HET VOORTGEZET ONDERWIJS

VOORLICHTING VAN DE BASISSCHOOL NAAR HET VOORTGEZET ONDERWIJS VOORLICHTING VAN DE BASISSCHOOL NAAR HET VOORTGEZET ONDERWIJS Programma: Voorlichting wordt verzorgd door drie scholen uit de buurt namens alle VO-scholen 1 2 3 Verschillende Onderbouw en Hoe komt u aan

Nadere informatie

Heeft u een zoon of dochter in groep 8? Dan is deze brochure voor u.

Heeft u een zoon of dochter in groep 8? Dan is deze brochure voor u. Heeft u een zoon of dochter in groep 8? Dan is deze brochure voor u. Uw kind gaat naar het Voortgezet Onderwijs en daar komt veel bij kijken. Per schooljaar 2013-2014 wordt er in de Regio Utrecht West

Nadere informatie

Leerwegondersteunend onderwijs en Praktijkonderwijs in Zutphen e.o. Informatie voor ouders/verzorgers van basisschoolleerlingen

Leerwegondersteunend onderwijs en Praktijkonderwijs in Zutphen e.o. Informatie voor ouders/verzorgers van basisschoolleerlingen Leerwegondersteunend onderwijs en Praktijkonderwijs in Zutphen e.o. Informatie voor ouders/verzorgers van basisschoolleerlingen 1 2 Vooraf Uw zoon of dochter zit nu in groep 8 van de basisschool of in

Nadere informatie

Hoofdstuk 2: De verschillende soorten onderwijsniveaus na de basisschool 3

Hoofdstuk 2: De verschillende soorten onderwijsniveaus na de basisschool 3 2012-2013 Inhoudsopgave Hoofdstuk 1: Advisering en schoolkeuze 1 Hoofdstuk 2: De verschillende soorten onderwijsniveaus na de basisschool 3 Hoofdstuk 3: Overzicht van alle Utrechtse scholen en hun onderwijsniveaus

Nadere informatie

Procedure schoolverlaten

Procedure schoolverlaten Procedure schoolverlaten Overgang van het PO naar VO: Het advies van de basisschool is tegelijk het plaatsingsniveau van de leerling. Regelgeving: Het bevoegd gezag (VO) baseert zijn beslissing over de

Nadere informatie

VOORLICHTING VAN DE BASISSCHOOL NAAR HET VOORTGEZET ONDERWIJS

VOORLICHTING VAN DE BASISSCHOOL NAAR HET VOORTGEZET ONDERWIJS VOORLICHTING VAN DE BASISSCHOOL NAAR HET VOORTGEZET ONDERWIJS Programma: Voorlichting wordt verzorgd door drie scholen uit de buurt namens alle VO-scholen Verschillende onderwijsvormen Onderbouw en bovenbouw

Nadere informatie

Informatieavond Voortgezet onderwijs

Informatieavond Voortgezet onderwijs Informatieavond Voortgezet onderwijs Welkom Hoe zit het voortgezet onderwijs in elkaar? De verschillende richtingen nader bekeken. Extra zorg binnen het VO (vmbo) Speciale brugklassen/leerwegen Hoe komt

Nadere informatie

Happy! https://www.youtube.com/watch?v=3k68a DXrr2c

Happy! https://www.youtube.com/watch?v=3k68a DXrr2c Happy! https://www.youtube.com/watch?v=3k68a DXrr2c Voorlichting Ichthus College 2014 GOUD in handen! Programma Centrale Opening door rectoren Ronde 1 20.05-20.30 uur Ronde 2 20.35-21.00 uur Ronde 3 21.05-21.30

Nadere informatie

Hoofdstuk. Jij maakt het verschil! Informatiebrochure BB/ KB Economie & Ondernemen BB/ KB Zorg & Welzijn GL/ TL Dienstverlening & Producten

Hoofdstuk. Jij maakt het verschil! Informatiebrochure BB/ KB Economie & Ondernemen BB/ KB Zorg & Welzijn GL/ TL Dienstverlening & Producten Hoofdstuk Jij maakt het verschil! Informatiebrochure 2015-2016 BB/ KB Economie & Ondernemen BB/ KB Zorg & Welzijn GL/ TL Dienstverlening & Producten 1 Welkom op de Schans Welkom op de Schans Binnenkort

Nadere informatie

ONDERSTEUNINGSPROFIEL MONTESSORI LYCEUM staat aangegeven:

ONDERSTEUNINGSPROFIEL MONTESSORI LYCEUM staat aangegeven: ONDERSTEUNINGSPROFIEL MONTESSORI LYCEUM 2016-2017 INLEIDING Onze school maakt deel uit van het samenwerkingsverband VO 20.01. Samen met alle scholen voor voortgezet (speciaal) onderwijs in de gemeenten

Nadere informatie