Auteur. Onderwerp. Datum

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Auteur. Onderwerp. Datum"

Transcriptie

1 Auteur Lydian Lawyers Employment, Pensions & Benefits Onderwerp Het lot van aandelenopties in geval van ontslag Datum 20 augustus 2008 Copyright and disclaimer Gelieve er nota van te nemen dat de inhoud van dit document onderworpen kan zijn aan rechten van intellectuele eigendom, die toebehoren aan bepaalde betrokkenen, en dat er u geen recht wordt verleend op die desbetreffende rechten. M&D Seminars wil u met dit document de nodige informatie verstrekken, zonder dat de in dit document vervatte informatie bedoeld kan worden als een advies. Bijgevolg geeft M&D Seminars geen garanties dat de informatie die dit document bevat, foutloos is, zodat u dit document en de inhoud ervan op eigen risico gebruikt. M&D Seminars, noch enige van haar directieleden, aandeelhouders of bedienden zijn aansprakelijk voor bijzondere, indirecte, bijkomstige, afgeleide of bestraffende schade, noch voor enig ander nadeel van welke aard ook betreffende het gebruik van dit document en van haar inhoud. M&D Seminars M&D CONSULT BVBA Eikelstraat DE PINTE Tel. 09/ Fax 09/

2 Klik hier indien u de onderstaande boodschap niet kunt lezen. Employment, Pensions & Benefits Geachte mevrouw Geachte heer Deze zomerbijdrage staat in eerste instantie stil bij de stijgende kost van procesvoering. Dat is niet alleen te wijten aan de nieuwe regeling rond de rechtsplegingsvergoeding, maar ook de berekening van interesten op het brutobedrag van loon maken dat procederen voor de arbeidsrechtbanken er alvast niet goedkoper is op geworden. De tweede bijdrage sluit aan op een bijdrage in een vorige e-zine, waarin werd nagegaan of een bonus verschuldigd is bij ontslag en of die al dan niet wordt opgenomen in de berekening van de opzeggingsvergoeding. In deze bijdrage worden dezelfde vragen beantwoord wat betreft aandelenopties. Als laatste vermelden we recente Europese rechtspraak over discriminatie van het Hof van Justitie en een standpunt van de RSZ over de verschuldigdheid van RSZ-bijdragen op een nietconcurrentievergoeding gesloten na de beëindiging van de arbeidsovereenkomst. Coördinatie en eindredactie: Isabel Plets, tel. 02/ , Vanaf het najaar organiseren we opnieuw gratis lunchseminaries. In een eerste lunchseminarie zullen we een model van reglement voorstellen die afspraken vastlegt voor een goede werking met uw vakbondsafvaardiging. U ontvangt daarvoor vanzelfsprekend nog een uitnodiging. Wij kijken al uit naar uw komst. Van de gelegenheid maken we ook graag gebruik om te verwijzen naar de laatste editie van de Chambers 2008 Guide, een referentiegids voor advocaten louter samengesteld op basis van getuigenissen van cliënten: it (Lydian) is considered by market observers to have made remarkable progress recently. The team handles the full range of employment law, advising at local and international level. In addition to classic employment law issues, it advises clients on human resources issues affecting the public sector, collective redundancies and restructurings. However, it is the group's impressive reputation for pensions that stands out most to

3 commentators. Litigation is a substantial part of the practice, and the team has recently handled numerous cases involving employee fraud. Wij willen u van harte bedanken voor het blijvende vertrouwen in ons. Wij wensen u alvast veel leesplezier. Alexander Vandenbergen Partner Jan Hofkens Partner IN DIT NUMMER Procederen voor de arbeidsrechtbanken wordt duurder Het lot van aandelenopties in geval van ontslag Goed om te weten Procederen voor de arbeidsrechtbanken wordt duurder Niet alleen de aanhoudende inflatie en economische recessie maken het leven duurder, ook procederen wordt alsmaar duurder. Vanuit onze praktijk knopen wij twee grote oorzaken vast aan deze stijgende kost: (1) de gedeeltelijke tenlasteneming van de advocatenkosten van de tegenpartij door de verliezer sinds 1 januari 2008 via de rechtsplegingsvergoeding en (2) de interesten die op het brutoloon i.p.v. op het nettoloon moeten worden berekend. Ook werkgevers dienen hierdoor meer dan ooit tweemaal na te denken alvorens een procedure te voeren: een minnelijke regeling kan nu nog meer aangewezen zijn. 1. De rechtsplegingsvergoeding Met de wet van 21 april 2007 betreffende de verhaalbaarheid van de kosten en de erelonen verbonden aan de bijstand van een advocaat (B.S. 31 mei 2007, hierna Wet Verhaalbaarheid Erelonen) wilde de wetgever een einde maken aan de discussie over de wijze waarop de verliezende partij de advocatenkosten van de winnende partij moest dragen. 2

4 Basis-, minimum- en maximumbedrag van de rechtsplegingsvergoeding Indien de rechtbank oordeelt dat u de verliezende partij bent in een rechtszaak, zal u veroordeeld worden tot het betalen van de rechtsplegingsvergoeding. De bedragen zijn vastgelegd in het KB van 26 oktober 2007 tot vaststelling van het tarief van de rechtsplegingsvergoeding (B.S. 9 november 2007) en zijn verschillend naargelang de hoogte van de vordering. Basisbedrag Minimumbedrag Maximumbedrag Niet in geld 1.200,00 75, ,00 waardeerbare vorderingen Tot 250,00 150,00 75,00 300,00 Van 250,01 tot 200,00 125,00 500,00 750,00 Van 750,01 tot 400,00 200, , ,00 Van 2.500,01 tot 650,00 375, , ,00 Van 5.000,01 tot 900,00 500, , ,00 Van ,01 tot 1.100,00 625, , ,00 Van ,01 tot 2.000, , , ,00 Van ,01 tot 2.500, , , ,00 Van ,01 tot 3.000, , , ,00 Van ,01 tot 5.000, , , ,00 Van ,01 tot 7.000, , , ,00 Van ,01 tot , , , ,00 Boven , , , ,00 Dit zijn geen te verwaarlozen bedragen. Het basisbedrag van de rechtsplegingsvergoeding zorgt zeker bij kleinere vorderingen voor een belangrijke meerkost. 3

5 Procederen over de rechtsplegingsvergoeding In de wet wordt het basisbedrag van de rechtsplegingsvergoeding als principe naar voor geschoven. Nochtans kan de rechter indien één van de partijen er om vraagt dit bedrag verminderen of verhogen op grond van vastgestelde criteria. In de praktijk blijkt dat de partijen concluderen over de hoogte van de op te leggen bedragen, wat vanzelfsprekend opnieuw leidt tot een stijging van de proceskost. De bovenvermelde bedragen zijn bovendien slechts forfaitaire bedragen, zodat het niet uitgesloten is dat de in het gelijk gestelde partij toch niet al zijn kosten vergoed ziet. Procesdrempel verhoogt Vooral werknemers zouden door de Wet minder geneigd zijn te procederen, ook al beschikken zij over een goed dossier. Daarmee bekomt de Wet net het omgekeerde van wat zij beoogt. De Raad van State wijst er in een recent arrest van 10 juli 2008 op dat de wetgever van oordeel was dat het door hem ontworpen stelsel waarborgen inhield om te vermijden dat het recht op toegang tot de rechter geschonden zou worden, ondermeer door te voorzien dat de rechtsplegingsvergoeding herleid kan worden tot het minimumbedrag. Nochtans kunnen deze minimumbedragen voor particulieren ook al een (te hoge) meerkost betekenen. Alleen voor advocaten, niet voor vakorganisaties Vakorganisaties zijn misnoegd omdat de rechtsplegingsvergoeding alleen de kosten en erelonen van de advocaat dekt, waarmee de vakorganisaties uitdrukkelijk worden uitgesloten. De vakorganisaties vrezen voor oneerlijke concurrentie. Werkgevers zullen geen rechtsplegingsvergoeding moeten betalen als ze procederen tegen een werknemer die verdedigd wordt door een vakorganisatie. De werknemer riskeert wel de rechtsplegingsvergoeding te moeten betalen, terwijl hij deze nooit zelf zal kunnen ontvangen. Die onevenwichtige procesverhouding kwam aan bod in het al vermelde arrest van de Raad van State, maar de Raad oordeelde in de gegeven omstandigheden dat dit geen voldoende argument was om het KB tot vaststelling van het tarief van de rechtsplegingsvergoeding te schorsen. Toepasselijk op hangende procedures De nieuwe rechtsplegingsvergoeding is van toepassing op alle procedures waarin nog geen einduitspraak geveld is. Ook al waren procespartijen zich nog 4

6 niet bewust van het financiële risico, dan toch zal één van hen niet aan de betaling van de rechtsplegingsvergoeding kunnen ontkomen. Wanneer u al in een procedure betrokken bent waarvan u vermoedt dat u ze zult verliezen, kan het misschien interessant zijn verstek te laten gaan. In dat geval zal slechts het minimumbedrag van de rechtsplegingsvergoeding kunnen worden opgelegd. Bij een afstand van rechtsvordering moet er duidelijk afgesproken worden dat elke partij zijn proceskosten zal dragen, zoniet moet de partij die de afstand vordert de rechtsplegingsvergoeding aan de andere partij betalen. 2. Interesten op brutobedrag Interest is verschuldigd op loon vanaf het ogenblik dat het loon opeisbaar wordt. Artikel 10 van de Loonbeschermingswet werd in 2002 gewijzigd en preciseerde voortaan dat die interest berekend moet worden op het brutoloon. Het K.B. dat de inwerkingtreding van dit artikel bepaalde, verduidelijkte dat deze interest op het brutoloon verschuldigd was voor het loon waarvan het recht op betaling ontstaat vanaf 1 juli Aangezien er in de rechtspraak onenigheid bestond of dit Koninklijk Besluit wel wettig was, is de wetgever tussengekomen met de Wet houdende diverse bepalingen (I) van 8 juni 2008 (B.S. 16 juni 2008). Deze wet bekrachtigt het KB van 3 juli 2005 met retroactieve werking vanaf 1 juli 2005, zodat er voortaan interesten op het brutoloon verschuldigd zijn voor het loon waarvan het recht op betaling ontstaan is vanaf 1 juli Wanneer uw ex-werknemer ontslagen is op 1 juli 2008 en een aanvullende opzeggingsvergoeding vordert, zult u vanaf dan interesten (aan 7 %) verschuldigd zijn op het brutobedrag van de vergoeding. Dat is uiteraard een belangrijke meerkost waarmee u rekening moet houden. Voor meer informatie kunt u contact opnemen met Sarah De Groof (02/ , of met Isabel Plets (02/ , Het lot van aandelenopties in geval van ontslag top In een van onze vorige e-zines hebben we nagegaan of een (pro rata deel van een) bonus verschuldigd is bij ontslag en of een bonus moet worden opgenomen in de berekeningsbasis van de opzeggingsvergoeding. Dezelfde vragen rijzen ook naar aanleiding van het ontslag van een werknemer die recht heeft op aandelenopties. 1. Heeft een ontslagen werknemer recht op de uitoefening van zijn 5

7 aandelenopties bij een ontslag? Wat betreft de uitoefening van aandelenopties in geval van ontslag moet er een onderscheid gemaakt worden tussen aandelenopties die al definitief verworven zijn door de werknemer (vested options) en aandelenopties die dat nog niet zijn (non vested options). Aandelenopties die al definitief verworven zijn, blijven op het ogenblik van ontslag behouden en kunnen door de werknemer uitgeoefend worden tijdens een bepaalde uitoefenperiode. In veel aandelenoptieplannen wordt wel bepaald dat de termijn voor uitoefening van de aandelenopties wordt verkort. Voor wat betreft aandelenopties die nog niet definitief zijn verworven, voorzien de meeste plannen dat deze opties vervallen, geheel of gedeeltelijk. In sommige plannen wordt niettemin de mogelijkheid voorzien dat, in afwijking van dat verval, een vennootschapsorgaan discretionair kan beslissen om de opties toch toe te kennen. Of deze clausule rechtsgeldig is, kan niet met zekerheid gezegd worden; mogelijks kan de clausule een potestatieve voorwaarde uitmaken. Bovendien zou een bediende wiens aandelenopties ten gevolge van zijn ontslag vervallen, deze met succes kunnen opeisen op grond van een gebruik, indien hij kan aantonen dat de vennootschap in het verleden op een systematische manier de opties heeft toegekend aan andere ontslagen werknemers. 2. Moeten de aandelenopties in de berekeningsbasis van de opzeggingsvergoeding opgenomen worden? In een arrest van 4 februari 2002 stelde het Hof van Cassatie dat het verkrijgen van een aandelenoptie voor de werknemer een kans op winst uitmaakt die op haar beurt een voordeel verworven krachtens de arbeidsovereenkomst vormt. Het voordeel van aandelenopties toegekend gedurende twaalf maanden voorafgaand aan ontslag zou daarom in principe moeten worden opgenomen in de berekeningsbasis van de opzeggingsvergoeding. Wel vereist is dat de werknemer op het ogenblik van het ontslag recht heeft op de toekenning van aandelenopties. Loonelementen waarop de werknemer geen recht meer heeft op het ogenblik van de beëindiging van de arbeidsovereenkomst, komen niet in aanmerking. Een uitzonderlijke en eenmalige toekenning van aandelenopties zonder recht deze in de toekomst te ontvangen, moet dan ook niet opgenomen worden in de berekeningsbasis van de opzeggingsvergoeding. Voordelen verworven krachtens de arbeidsovereenkomst kunnen bovendien enkel in de berekeningsbasis van de opzeggingsvergoeding worden opgenomen voor zover zij in geld waardeerbaar zijn. De vraag rijst hoe de 6

8 kans op winst die de werknemer verkrijgt door de toekenning van de aandelenoptie kan gewaardeerd worden. In rechtspraak en rechtsleer zijn er drie verschillende strekkingen te onderscheiden: (i) Toepassing fiscale waarderingsregels Een eerste strekking baseert zich op artikel 43 van de Aandelenoptiewet dat voorziet in een forfaitaire waardering van de aandelenoptie voor fiscale doeleinden (Arbh. Brussel 2 maart 2004 A.R. nr ; Arbh. Brussel 21 september 2004 A.R. nr ). Het belastbare voordeel wordt in principe vastgesteld op 15% van de waarde van de onderliggende aandelen op het ogenblik van het aanbod. Indien de opties toegekend worden voor een duurtijd van meer dan 5 jaar, wordt dit percentage verhoogd met 1% per jaar boven het 5 e jaar. Onder bepaalde voorwaarden worden deze percentages herleid tot 7,5 % van de onderliggende aandelen en tot 0,5 % per jaar boven het 5 e jaar. Diezelfde forfaitaire waardering wordt volgens deze strekking ook in het kader van de berekening van de opzeggingsvergoeding toegepast. (ii) Geen toepassing fiscale waarderingsregels geen waardering mogelijk Volgens een tweede strekking kunnen de forfaitaire fiscale waarderingsregels niet gehanteerd worden, omdat zij geen directe doorwerking in het arbeidsrecht hebben (Arbh. Brussel 16 september 2003, A.R. nr ; Arbrb. Gent 7 juni 2002, A.R. nr /01). Er moet dus rekening worden gehouden met de werkelijke waarde van het voordeel van de toegekende aandelenoptie. Deze strekking volgt rechtspraak van het Hof van Cassatie, die stelt dat voor de berekening van de opzeggingsvergoeding slechts rekening moet gehouden worden met het loon en de voordelen waarvan het bedrag met zekerheid kan worden bepaald op het ogenblik van het ontslag op grond van de wettelijke bepalingen en de bedingen van de overeenkomst. Voor toegekende aandelenopties is het volgens deze strekking onmogelijk om hun waarde met zekerheid vast te stellen, zodat zij niet in de berekeningsbasis van de opzeggingsvergoeding kunnen opgenomen worden. (iii) Werkelijke waardering Een derde strekking verwerpt ook de forfaitaire fiscale waarderingsregels en meent dat het voordeel moet worden opgenomen aan haar werkelijke waarde 7

9 in hoofde van de werknemer op het ogenblik van de toekenning. In tegenstelling tot de vorige stelling meent zij dat het wel degelijk mogelijk is dit voordeel te waarderen. Voor de concrete waardering van aandelenopties wordt in de rechtsleer vaak verwezen naar de formule van Black en Scholes. Deze wiskundige formule berekent de waarde van de aandelenoptie op het ogenblik van de toekenning ervan op basis van volgende parameters: de aandelenkoers, de risicovrije rente, de resterende looptijd, de uitoefenprijs en de volatiliteit. De rechtspraak heeft die waarderingsmethode vooralsnog niet toegepast. De opname van de waarde van de aandelenopties in de opzeggingsvergoeding is met andere woorden niet vanzelfsprekend. Door de verscheidenheid in de rechtspraak blijft onzekerheid troef. Voor meer informatie kunt u contact opnemen met Jan Hofkens (02/ , of met Thijs De Wagter (02/ , top Goed om te weten 1. RSZ bijdragen op niet-concurrentievergoeding gesloten na einde arbeidsovereenkomst We stelden de vraag aan de RSZ of zij akkoord gaat met de stelling dat er geen socialezekerheidsbijdragen verschuldigd zijn op een niet-concurrentie vergoeding die overeengekomen is na de beëindiging van de arbeidsovereenkomst, zelfs wanneer in de arbeidsovereenkomst een geldig niet-concurrentiebeding was overeengekomen, maar dat beding geen uitwerking heeft gehad. Zoals u weet, zijn in principe geen socialezekerheidsbijdragen verschuldigd op een niet-concurrentievergoeding gesloten na het einde van de arbeidsrelatie (i) voor zover de partijen geen niet-concurrentiebeding in de arbeidsovereenkomst hebben opgenomen en (ii) voor zover de nietconcurrentievergoeding geen verdoken vergoeding is voor de beëindiging van de arbeidsovereenkomst. De vraag rijst of dat ook het geval is wanneer in de beëindigde arbeidsovereenkomst wel een geldig concurrentiebeding was overeengekomen, maar dat beding geen uitwerking heeft gehad, bijvoorbeeld omdat de arbeidsovereenkomst beëindigd is geworden op initiatief van de werkgever. De RSZ heeft geantwoord dat in dat geval het recht op de niet- 8

10 concurrentievergoeding wordt toegekend ingevolge de beëindiging van de vroeger bestaande arbeidsovereenkomst, precies omdat deze de uitwerking van het concurrentiebeding verhindert en de partijen die in deze omstandigheden de vrijheid van concurrentie toch zouden willen beperken er eigenlijk toe dwingt hun toevlucht te nemen tot het afsluiten van een nietconcurrentiebeding. In dat geval is de niet-concurrentievergoeding volgens de RSZ wel degelijk loon en zijn er RSZ-bijdragen op verschuldigd. 2. Dubbele Europese Rechtspraak over discriminatie: ruim toepassingsgebied Het Hof van Justitie heeft recent twee arresten geveld over het verbod van discriminatie op grond van etnische afstamming en het verbod van discriminatie op grond van handicap in arbeidsverhoudingen. Beide zaken tonen aan dat Europese rechtspraak het verbod van discriminatie in arbeidsverhoudingen ruim interpreteert. De Belgische discriminatiewetgeving moet op dezelfde ruime manier worden gelezen. De eerste uitspraak velde het Hof in de gekende Belgische zaak Feryn (C/ juli 2008). De directeur van deze onderneming, actief in de verkoop en installatie van kantelpoorten, had publiekelijk verklaard dat zijn onderneming geen allochtonen wenste aan te werven omwille van bezwaren van cliënten. Het Centrum voor gelijkheid van kansen en voor racismebestrijding vroeg de Arbeidsrechtbank vast te stellen dat er wel degelijk sprake was van discriminatie op grond van etnische afstamming. De Arbeidsrechtbank wees de vordering af, omdat niet was aangetoond dat iemand zich daadwerkelijk kandidaat had gesteld voor een functie. In hoger beroep stelde het Arbeidshof een aantal prejudiciële vragen aan het Hof van Justitie. Volgens het Hof is er volgens de Richtlijn 2000/43/EG al sprake van directe discriminatie op grond van etnische afstamming wanneer een werkgever in het kader van een aanwervingscampagne publiekelijk verklaart dat sollicitanten van een bepaalde etnische afstamming of ras zullen worden afgewezen, aangezien dergelijke verklaringen voor bepaalde kandidaten een ernstige reden kunnen zijn om niet te solliciteren en dus een beletsel vormen voor de toegang tot de arbeidsmarkt. Het Hof voegt eraan toe dat het bestaan van de directe discriminatie niet veronderstelt dat een klager moet kunnen worden geïdentificeerd die beweert slachtoffer te zijn van zulke discriminatie. Ook als geen klager wordt geïdentificeerd, kan de rechter een werkgever sanctioneren wegens (hypothetische) discriminatie uitspreken. Het Hof gaat daarmee in tegen het vonnis van de Arbeidsrechtbank die meende dat er maar sprake is van een "hypothetische" discriminatie zolang een werkgever niet naar zijn eigen discriminerende verklaringen heeft 9

11 gehandeld en dat de richtlijn niet van toepassing is aangezien er geen identificeerbare klager is. In de Engelse zaak Coleman (C-303/06-17 juli 2008) meent mevrouw Coleman dat zij het slachtoffer is geworden van een geconstrueerd ontslag en dat zij minder gunstig is behandeld dan andere werknemers, op grond van het feit dat zij de zorg heeft voor haar zoon die gehandicapt is. De vraag die werd voorgelegd aan het Hof was of de Richtlijn 2000/78 die discriminatie en intimidatie in arbeidsverhoudingen verbiedt omwille van (onder meer) handicap, ook bescherming biedt aan werknemers die zelf geen handicap hebben, maar op grond van een band met een gehandicapte minder gunstig worden behandeld. Het Hof stelt dat het verbod van directe discriminatie en intimidatie niet alleen geldt ten aanzien van personen die zelf gehandicapt zijn. Wanneer de werkneemster kan bewijzen dat zij wel degelijk omwille van "een" handicap (niet "haar" handicap), met name deze van haar zoon die zij verzorgt wordt gediscrimineerd en/of geïntimideerd, dan moet zij zich kunnen beroepen op de Richtlijn. Het arrest geeft tot gevolg dat de ingeroepen discriminatiegrond niet noodzakelijk persoonlijk moet worden geïnterpreteerd. Deze rechtspraak lijkt mutatis mutandis ook te gelden voor de andere discriminatiegronden beschermd in de richtlijn (godsdienst of overtuiging, leeftijd of seksuele geaardheid). Voor meer informatie, kunt u terecht bij Isabel Plets (02/ , top De door u aan Lydian (Tour & Taxis, Havenlaan 86c b113, 1000 Brussel, België) meegedeelde gegevens worden verwerkt door Lydian met het oog op haar klantenbeheer, evenals direct marketing, zoals het toesturen van een newsletter, uitnodigingen tot client events enz. U hebt het recht op inzage tot en verbetering van de op u betrekking hebbende persoonsgegevens. U hebt tevens het recht zich te verzetten tegen de verwerking van uw persoonsgegevens voor direct marketing doeleinden. Daartoe kan u een sturen aan met duidelijke vermelding van uw naam. Lydian, augustus Deze nieuwsbrief verstrekt enkel algemene informatie en houdt geen advies in. Verantwoordelijke uitgever: Alexander Vandenbergen, Tour & Taxis, Havenlaan 86c b113, 1000 Brussel, België. Website: 10

Instelling. Onderwerp. Datum

Instelling. Onderwerp. Datum Instelling Lydian Pensions www.lydian.be Onderwerp Werkgeversbijdrage in pensioenplan bij ontslag: betalen als opzeggingsvergoeding of storten in het pensioenplan? Datum mei 2014 Copyright and disclaimer

Nadere informatie

Instelling. Onderwerp. Datum

Instelling. Onderwerp. Datum Instelling Lydian Pensions www.lydian.be Onderwerp Wat brengt het eenheidsstatuut inzake aanvullende pensioenen? Datum mei 2014 Copyright and disclaimer De inhoud van dit document kan onderworpen zijn

Nadere informatie

Instelling. Onderwerp. Datum

Instelling. Onderwerp. Datum Instelling Lydian regulatory www.lydian.be Onderwerp Grondwettelijk Hof ziet geen discriminatie in beperken tussenkomst bij opmaak schattingsverslagen voor lokale besturen tot erkende landmeter-experten.

Nadere informatie

Instelling. Onderwerp. Datum

Instelling. Onderwerp. Datum Instelling Lydian Empoyment www.lydian.be Onderwerp Schijnzelfstandigheid in de bouwsector Datum Augustus 2013 Copyright and disclaimer De inhoud van dit document kan onderworpen zijn aan rechten van intellectuele

Nadere informatie

Instelling. Onderwerp. Datum

Instelling. Onderwerp. Datum Instelling Client Memo Labour & Employment Liedekerke Wolters Waelbroeck Kirkpatrick www.liedekerke.com Onderwerp Opzeggingsvergoeding bij ontslag tijdens een periode van verminderde arbeidsprestaties:

Nadere informatie

Instelling. Onderwerp. Datum

Instelling. Onderwerp. Datum Instelling Lydian Lawyers Employment, Pensions & Benefits www.lydian.be Onderwerp Vakantiegeld op vakantiegeld (bis) Datum 21 december 2010 Copyright and disclaimer De inhoud van dit document kan onderworpen

Nadere informatie

Instelling. Onderwerp. Datum

Instelling. Onderwerp. Datum Instelling Lydian Employment www.lydian.be Onderwerp Ontslagmotivering vanaf 1 april 2014 verplicht Datum 20 februari 2014 Copyright and disclaimer De inhoud van dit document kan onderworpen zijn aan rechten

Nadere informatie

Auteur. Elfri De Neve. www.elfri.be. Onderwerp. Anatocisme. Copyright and disclaimer

Auteur. Elfri De Neve. www.elfri.be. Onderwerp. Anatocisme. Copyright and disclaimer Auteur Elfri De Neve www.elfri.be Onderwerp Anatocisme Copyright and disclaimer Gelieve er nota van te nemen dat de inhoud van dit document onderworpen kan zijn aan rechten van intellectuele eigendom,

Nadere informatie

Auteur. Onderwerp. Datum

Auteur. Onderwerp. Datum Auteur My Lawyer Info Monard-D Hulst www.monard-dhulst.be Onderwerp De betaling van loon Datum 2005 Copyright and disclaimer Gelieve er nota van te nemen dat de inhoud van dit document onderworpen kan

Nadere informatie

Instelling. Onderwerp. Datum

Instelling. Onderwerp. Datum Instelling SoCompact Van Eeckhoutte, Taquet & Clesse www.bellaw.be Onderwerp Bijzondere compenserende bijdrage voor het Sluitingsfonds: uitvoeringsbesluit gepubliceerd Datum 21 maart 2014 Copyright and

Nadere informatie

Auteur. Onderwerp. Datum

Auteur. Onderwerp. Datum Auteur Lydian Lawyers Employment, Pensions & Benefits www.lydian.be Onderwerp Een nieuw jaar, een nieuw bonussysteem Datum Januari 2008 Copyright and disclaimer Gelieve er nota van te nemen dat de inhoud

Nadere informatie

Auteur. Federale Overheidsdienst Financiën. minfin.fgov.be. Onderwerp

Auteur. Federale Overheidsdienst Financiën. minfin.fgov.be. Onderwerp Auteur Federale Overheidsdienst Financiën minfin.fgov.be Onderwerp Circulaire nr. Ci.RH.241/567.657 (AOIF 7/2008). BEROEPSINKOMEN. Anciënniteitspremie. Bezoldiging. Sociaal voordeel. Vrijgesteld inkomen.

Nadere informatie

Instelling. Onderwerp. Datum

Instelling. Onderwerp. Datum Instelling Raad van de Europese Unie Onderwerp Verordening (EG) nr. 4/2009 betreffende de bevoegdheid, het toepasselijke recht, de erkenning en de tenuitvoerlegging van beslissingen, en de samenwerking

Nadere informatie

Auteur. Onderwerp. Datum

Auteur. Onderwerp. Datum Auteur Lydian Lawyers Employment, Pensions & Benefits www.lydian.be Onderwerp Het lot van de bonus in geval van ontslag Datum April 2008 Copyright and disclaimer Gelieve er nota van te nemen dat de inhoud

Nadere informatie

Instelling. Onderwerp. Datum

Instelling. Onderwerp. Datum Instelling Newsletter Laga www.laga.be Onderwerp Nieuwe ontslagregeling vanaf 1 januari 2012 Datum 10 mei 2011 Copyright and disclaimer De inhoud van dit document kan onderworpen zijn aan rechten van intellectuele

Nadere informatie

Instantie. Onderwerp. Datum

Instantie. Onderwerp. Datum Instantie Hof van Cassatie Onderwerp Overeenkomst - Bestanddelen - Toestemming - Gebrek - Geweld - Morele dwang - Gebrekkige wil - Voorwaarde - Artt. 1109 en 1112, BW Datum 23 maart 1998 Copyright and

Nadere informatie

Instelling. Onderwerp. Datum

Instelling. Onderwerp. Datum Instelling Lydian Lawyers Employment, Pensions & Benefits www.lydian.be Onderwerp SWT (het vroegere brugpensioen), Canada Dry en Tijdskrediet: verhoogde werkgeversbijdragen, ook voor het verleden! Datum

Nadere informatie

Instantie. Onderwerp. Datum

Instantie. Onderwerp. Datum Instantie Hof van Cassatie Onderwerp Jaarlijkse vakantie - Vakantiegeld - Bedienden - Veranderlijk loon - Enkel en dubbel vakantiegeld - Berekening - Art. 39, K.B. 30 maart 1967 Datum 15 januari 1996 Copyright

Nadere informatie

Auteur. Elfri De Neve. www.elfri.be. Onderwerp. Echtscheiding voor gepensioneerden. Copyright and disclaimer

Auteur. Elfri De Neve. www.elfri.be. Onderwerp. Echtscheiding voor gepensioneerden. Copyright and disclaimer Auteur Elfri De Neve www.elfri.be Onderwerp Echtscheiding voor gepensioneerden. Copyright and disclaimer Gelieve er nota van te nemen dat de inhoud van dit document onderworpen kan zijn aan rechten van

Nadere informatie

Auteur. Onderwerp. Datum

Auteur. Onderwerp. Datum Auteur Lydian Lawyers Employment, Pensions & Benefits www.lydian.be Onderwerp De berekeningsbasis van de opzeggingsvergoeding bij ouderschapsverlof: het standpunt van het Hof van Justitie Datum 30 oktober

Nadere informatie

Instelling. Onderwerp. Datum

Instelling. Onderwerp. Datum Instelling Arbeidsrechtbank Brugge Onderwerp Handvest van de sociaal verzekerde. Beroepsziekten Datum 01 februari 2005 Copyright and disclaimer Gelieve er nota van te nemen dat de inhoud van dit document

Nadere informatie

Instantie. Onderwerp. Datum

Instantie. Onderwerp. Datum Instantie Hof van Cassatie Onderwerp Fiscaal recht. Tijdelijke handelsvennootschap. Geen rechtspersoonlijkheid. Geen vestiging van gemeentebelasting Datum 14 februari 2008 Copyright and disclaimer Gelieve

Nadere informatie

Auteur. Federale Overheidsdienst Financiën. minfin.fgov.be. Onderwerp

Auteur. Federale Overheidsdienst Financiën. minfin.fgov.be. Onderwerp Auteur Federale Overheidsdienst Financiën minfin.fgov.be Onderwerp Circulaire nr. Ci.RH.26/582.830 (AOIF 17/2008). AFTREKBARE BESTEDING. Aftrek voor enige eigen woning. INTEREST VAN EEN HYPOTHECAIRE LENING.

Nadere informatie

Instelling. Onderwerp. Datum

Instelling. Onderwerp. Datum Instelling Lydian Regulatory www.lydian.be Onderwerp Het langverwachte KB Uitvoering gepubliceerd inwerkingtreding nieuwe overheidsopdrachtenregelgeving op 1 juli 2013? Datum 14 februari 2013 Copyright

Nadere informatie

Instelling. Onderwerp. Datum

Instelling. Onderwerp. Datum Instelling Lydian Employment www.lydian.be Onderwerp Vastklikken van rechten: een nieuwe trend in HR Datum december 2013 Copyright and disclaimer De inhoud van dit document kan onderworpen zijn aan rechten

Nadere informatie

Instelling. Onderwerp. Datum

Instelling. Onderwerp. Datum Instelling The Bright Side Newsletter n 23 Bright Advocaten www.b-right.be Onderwerp Verbod op verkoop met verlies in strijd met het Europees recht Datum 22 april 2013 Copyright and disclaimer De inhoud

Nadere informatie

Instantie. Onderwerp. Datum

Instantie. Onderwerp. Datum Instantie Hof van Cassatie Onderwerp Feitelijke scheiding. Vermoeden van toerekenbaarheid. Omkering Datum 22 december 2008 Copyright and disclaimer Gelieve er nota van te nemen dat de inhoud van dit document

Nadere informatie

Auteur. Elfri De Neve. www.elfri.be. Onderwerp. Echtscheiding in volledig akkoord. Copyright and disclaimer

Auteur. Elfri De Neve. www.elfri.be. Onderwerp. Echtscheiding in volledig akkoord. Copyright and disclaimer Auteur Elfri De Neve www.elfri.be Onderwerp Echtscheiding in volledig akkoord Copyright and disclaimer Gelieve er nota van te nemen dat de inhoud van dit document onderworpen kan zijn aan rechten van intellectuele

Nadere informatie

Instelling. Onderwerp. Datum

Instelling. Onderwerp. Datum Instelling SoCompact Van Eeckhoutte, Taquet & Clesse www.bellaw.be Onderwerp Wet op het eenheidsstatuut schaft het proefbeding af Datum 18 december 2013 Copyright and disclaimer De inhoud van dit document

Nadere informatie

Auteur. Onderwerp. Datum

Auteur. Onderwerp. Datum Auteur Stefan Nerinckx Onderwerp Het toepasselijk recht op verbintenissen voortvloeiend uit (internationale) arbeidsovereenkomsten: een nieuwe Europese verordening in de maak? Datum april 2005 Copyright

Nadere informatie

Auteur. Bernard Waûters. Onderwerp. Dit is een uittreksel uit het boek:

Auteur. Bernard Waûters. Onderwerp. Dit is een uittreksel uit het boek: Auteur Bernard Waûters Onderwerp Dit is een uittreksel uit het boek: "Aandelen en echtscheiding" Jaar: 2000 Auteur: B. Waûters ISBN: 90 6215 725 4 Volume: 588 p. Prijs: 3.950 BEF (97,92 EUR) Uitgeverij:

Nadere informatie

Instelling. Onderwerp. Datum

Instelling. Onderwerp. Datum Instelling Moore Stephens Informatief 148 www.moorestephens.be Onderwerp Welke interest mag u nu betalen op uw rekening-courant? Datum 24 september 2014 Copyright and disclaimer De inhoud van dit document

Nadere informatie

Instelling. Onderwerp. Datum

Instelling. Onderwerp. Datum Instelling SoCompact Van Eeckhoutte, Taquet & Clesse www.bellaw.be Onderwerp Datum 16 maart 2012 Copyright and disclaimer De inhoud van dit document kan onderworpen zijn aan rechten van intellectuele eigendom

Nadere informatie

Auteur. Onderwerp. Datum

Auteur. Onderwerp. Datum Auteur Stibbe Nieuwsbrief sociaal recht www.stibbe.be Onderwerp De ene hand neemt, wat de andere geeft! Datum September 2008 Copyright and disclaimer Gelieve er nota van te nemen dat de inhoud van dit

Nadere informatie

Instantie. Onderwerp. Datum

Instantie. Onderwerp. Datum Instantie Hof van Cassatie Onderwerp Bewijs. Strafzaken. Bewijsvoering. Onrechtmatig verkregen bewijs. Toelaatbaarheid. Beoordeling door de rechter Datum 23 maart 2004 Copyright and disclaimer Gelieve

Nadere informatie

Instelling. Onderwerp. Datum

Instelling. Onderwerp. Datum Instelling Lydian Lawyers HRM Public Sector www.lydian.be Onderwerp Hervorming financiering pensioenen vastbenoemde ambtenaren op lokaal vlak Datum 24 november 2011 Copyright and disclaimer De inhoud van

Nadere informatie

Instelling. Onderwerp. Datum

Instelling. Onderwerp. Datum Instelling My Lawyer Info Monard D Hulst www.monard-dhulst.be Onderwerp De vereffening van vennootschappen vereenvoudigd Datum 7 juni 2012 Copyright and disclaimer De inhoud van dit document kan onderworpen

Nadere informatie

Auteur. Onderwerp. Datum

Auteur. Onderwerp. Datum Auteur FOD Financiën Onderwerp 19 vragen en antwoorden omtrent de fiscale aftrek voor de enige eigen woning Datum februari 2005 Copyright and disclaimer Gelieve er nota van te nemen dat de inhoud van dit

Nadere informatie

Auteur. Federale Overheidsdienst Financiën. http://minfin.fgov.be. Onderwerp

Auteur. Federale Overheidsdienst Financiën. http://minfin.fgov.be. Onderwerp Auteur Federale Overheidsdienst Financiën http://minfin.fgov.be Onderwerp Circulaire nr. Ci.RH.26/586.459 (AOIF 43/2007). Aftrek voor enige woning. Belastingvermindering voor het lange termijnsparen. Kapitaalaflossing

Nadere informatie

Instelling. GD & A Nieuwsbrief. Onderwerp. Datum. 31 januari 2017

Instelling. GD & A Nieuwsbrief.  Onderwerp. Datum. 31 januari 2017 Instelling GD & A Nieuwsbrief www.gdena-advocaten.be Onderwerp De omgevingsvergunning in zicht: De Raad voor Vergunningsbetwistingen zet zich schrap! Datum 31 januari 2017 Copyright and disclaimer De inhoud

Nadere informatie

Auteur. Elfri De Neve. www.elfri.be. Onderwerp. Echtscheiding in gemeen akkoord. Copyright and disclaimer

Auteur. Elfri De Neve. www.elfri.be. Onderwerp. Echtscheiding in gemeen akkoord. Copyright and disclaimer Auteur Elfri De Neve www.elfri.be Onderwerp Echtscheiding in gemeen akkoord Copyright and disclaimer Gelieve er nota van te nemen dat de inhoud van dit document onderworpen kan zijn aan rechten van intellectuele

Nadere informatie

Instantie. Onderwerp. Datum

Instantie. Onderwerp. Datum Instantie Hof van Beroep te Brussel Onderwerp Dagvaarding van een tijdelijke vereniging/vennootschap. Ontbreken van rechtspersoonlijkheid Datum 26 oktober 2009 Copyright and disclaimer Gelieve er nota

Nadere informatie

Auteur. Onderwerp. Datum

Auteur. Onderwerp. Datum Auteur Monard D Hulst www.monard-dhulst.be Onderwerp Gebruik van software. Licentie. B.S.A Datum 3 februari 2009 Copyright and disclaimer Gelieve er nota van te nemen dat de inhoud van dit document onderworpen

Nadere informatie

Instantie. Onderwerp. Datum

Instantie. Onderwerp. Datum Instantie Hof van Cassatie Onderwerp Faillissement, Faillissementsakkoord en gerechtelijk akkoord - Gevolgen (personen, goederen, verbintenissen) - Verbintenissen - Schuldvordering - Aangifte Gevolg -

Nadere informatie

Instelling. Onderwerp. Datum

Instelling. Onderwerp. Datum Instelling FOD FINANCIËN Onderwerp Circulaire nr. Ci.RH.241/575.580 (AOIF 33/2007). Bericht aan de vennootschappen.. Zelfstandige bedrijfsleider. Sociaal voordeel aan het personeel.. Voordeel van alle

Nadere informatie

Auteur. Elfri De Neve. www.elfri.be. Onderwerp. De sociale verzekering voor zelfstandigen, in geval van faillissement. Copyright and disclaimer

Auteur. Elfri De Neve. www.elfri.be. Onderwerp. De sociale verzekering voor zelfstandigen, in geval van faillissement. Copyright and disclaimer Auteur Elfri De Neve www.elfri.be Onderwerp De sociale verzekering voor zelfstandigen, in geval van faillissement Copyright and disclaimer Gelieve er nota van te nemen dat de inhoud van dit document onderworpen

Nadere informatie

Instelling. Onderwerp. Datum

Instelling. Onderwerp. Datum Instelling Hof van Cassatie Onderwerp Veroordeling tot betaling van een uitkering tot onderhoud. Voorwaarde. Voorafgaande ingebrekestelling van de schuldenaar Datum 3 november 2009 Copyright and disclaimer

Nadere informatie

Instantie. Onderwerp. Datum

Instantie. Onderwerp. Datum Instantie Hof van Cassatie Onderwerp Handelsvennootschappen. Marktmanipulatie. Bevoorrechte informatie. Koersbeïnvloeding. Criterium van redelijk handelende belegger. Toepassing Datum 16 mei 2006 Copyright

Nadere informatie

Instelling. Onderwerp. Datum

Instelling. Onderwerp. Datum Instelling SoCompact Van Eeckhoutte, Taquet & Clesse www.bellaw.be Onderwerp Onderbrekingsuitkeringen bij tijdskrediet: belangrijke wijzigingen vanaf 1 januari 2012 Datum 6 januari 2012 Copyright and disclaimer

Nadere informatie

Instantie. Onderwerp. Datum

Instantie. Onderwerp. Datum Instantie Hof van Cassatie Onderwerp Scheepvaart. Averijregeling. Aard. Hypothecaire schuldeiser. Rechten Datum 29 september 2006 Copyright and disclaimer Gelieve er nota van te nemen dat de inhoud van

Nadere informatie

Instantie. Onderwerp. Datum

Instantie. Onderwerp. Datum Instantie Hof van Cassatie Onderwerp Lijfrente Kanscontract Datum 6 september 2002 Copyright and disclaimer Gelieve er nota van te nemen dat de inhoud van dit document onderworpen kan zijn aan rechten

Nadere informatie

Instelling. Onderwerp. Datum

Instelling. Onderwerp. Datum Instelling My Lawyer Info Monard D Hulst www.monard-dhulst.be Onderwerp De Wet op de Continuïteit van de Ondernemingen. Hoofdstuk 3. Het gerechtelijk minnelijk akkoord: het huwelijkscontract tussen schuldeiser

Nadere informatie

Instelling. Onderwerp. Datum

Instelling. Onderwerp. Datum Instelling Hof van Cassatie Onderwerp Benelux Merkenwet. Benelux-Verdrag intellectuele eigendom. Verval. Teken. Gebruik. Bescherming. Mogelijkheid Datum 15 september 2011 Copyright and disclaimer De inhoud

Nadere informatie

Instelling. Onderwerp. Datum

Instelling. Onderwerp. Datum Instelling Lydian Lawyers Employment, Pensions & Benefits www.lydian.be Onderwerp Follow-up sociale verkiezingen 2012 Datum Juni 2012 Copyright and disclaimer De inhoud van dit document kan onderworpen

Nadere informatie

Instantie. Onderwerp. Datum

Instantie. Onderwerp. Datum Instantie Hof van Cassatie Onderwerp Koophandel. Handelsagentuur. Concurrentiebeding. Aard. Verbintenis. Vordering. Verjaring. Termijn. Aanvang Datum 18 mei 2006 Copyright and disclaimer Gelieve er nota

Nadere informatie

Instantie. Onderwerp. Datum

Instantie. Onderwerp. Datum Instantie Benelux Gerechtshof Onderwerp Eenvormige Beneluxwet op de merken, gewijzigd bij het Protocol van 2 december 1992, artikelen 6bis en 6ter - Beroep tegen een beslissing van het Benelux-Merkenbureau

Nadere informatie

Auteur. Onderwerp. Datum

Auteur. Onderwerp. Datum Auteur SoCompact Van Eeckhoutte, Taquet & Clesse www.bellaw.be Onderwerp Sinds 1 april ouderschapsverlof voor kinderen tot 12 jaar Datum 03 april 2009 Copyright and disclaimer Gelieve er nota van te nemen

Nadere informatie

Instelling. Onderwerp. Datum

Instelling. Onderwerp. Datum Instelling Hof van Cassatie Onderwerp Verlies maatschappelijk kapitaal N.V. Opdrachten openbaar ministerie Datum 17 oktober 2014 Copyright and disclaimer De inhoud van dit document kan onderworpen zijn

Nadere informatie

Instelling. Onderwerp. Datum

Instelling. Onderwerp. Datum Instelling Hof van Cassatie Onderwerp Echtscheiding. Hulpplicht tussen echtgenoten. Voorlopige maatrgeleen t.o.v. de echtgenoten m.b.t. het levensonderhoud Datum 5 juni 2014 Copyright and disclaimer De

Nadere informatie

Instelling. Onderwerp. Datum

Instelling. Onderwerp. Datum Instelling hof van beroep Brussel Onderwerp Gerechtelijke vereffening-verdeling. Artikel 1207 e.v. Ger. W. Deelakkoorden: geldigheid en bindende kracht. Artikel 1447 BW betreffende de overname van de gezinswoning

Nadere informatie

Auteur. Onderwerp. Datum

Auteur. Onderwerp. Datum Auteur SoCompact Van Eeckhoutte, Taquet & Clesse www.bellaw.be Onderwerp Startbaanverplichting kan verlicht worden door het aanbieden van stageplaatsen Datum 5 maart 2010 Copyright and disclaimer Gelieve

Nadere informatie

Auteur. Onderwerp. Datum

Auteur. Onderwerp. Datum Auteur Lydian Nieuws Employment, Pensions & Benefits www.lydian.be Onderwerp Facebook en andere sociale netwerken: handige tools bij aanwerving en ontslag? Datum 21 april 2009 Copyright and disclaimer

Nadere informatie

Instelling. Onderwerp. Datum

Instelling. Onderwerp. Datum Instelling Integra Advocaten www.integra-advocaten.be Onderwerp Terbeschikkingstelling van personeel Datum April 2015 Copyright and disclaimer De inhoud van dit document kan onderworpen zijn aan rechten

Nadere informatie

Relevante feiten. Beoordeling. RECHTBANK VAN EERSTE AANLEG VAN ANTWERPEN Vonnis van 09 oktober 2002 - Rol nr 00/2654/A - Aanslagjaar 1996

Relevante feiten. Beoordeling. RECHTBANK VAN EERSTE AANLEG VAN ANTWERPEN Vonnis van 09 oktober 2002 - Rol nr 00/2654/A - Aanslagjaar 1996 RECHTBANK VAN EERSTE AANLEG VAN ANTWERPEN Vonnis van 09 oktober 2002 - Rol nr 00/2654/A - Aanslagjaar 1996 Relevante feiten Als kaderlid van M heeft eerste eiser in 1993 aandelenopties verkregen op aandelen

Nadere informatie

Instantie. Onderwerp. Datum

Instantie. Onderwerp. Datum Instantie Hof van Cassatie Onderwerp Arbeidsovereenkomst. Niet-inachtnemen van de vormvereiste van een geschrift Datum 22 januari 2007 Copyright and disclaimer Gelieve er nota van te nemen dat de inhoud

Nadere informatie

Instelling. Onderwerp. Datum

Instelling. Onderwerp. Datum Instelling Hof van Cassatie Onderwerp Bedrijfsvoorheffing. Niet-doorstorting. Aansprakelijke bestuurders of zaakvoerders. Onrechtmatige daad. Datum 5 september 2013 Copyright and disclaimer De inhoud van

Nadere informatie

Instelling. Onderwerp. Datum

Instelling. Onderwerp. Datum Instelling arbeidshof Brussel Onderwerp Arbeidsovereenkomsten. Ontslag. Afstand concurrentiebeding door werkgever. Vormvoorwaarden Datum 11 februari 2011 Copyright and disclaimer De inhoud van dit document

Nadere informatie

Instelling. Onderwerp. Datum

Instelling. Onderwerp. Datum Instelling Loyens & Loeff Employment, Compensation & Benefits and Pensions www.loyensloeff.com Onderwerp De wetten op de indexsprong en de loonnorm zijn gepubliceerd. Waarover gaan zij nu concreet? Datum

Nadere informatie

Instelling. Onderwerp. Datum

Instelling. Onderwerp. Datum Instelling Hof van Beroep te Antwerpen Onderwerp Faillissement. Afsluiting. Geldsommen ontdekt na afsluiting. Deposito- en Consignatiekas. Vordering tot vrijgave door schuldeiser. Te richten tegen vereffenaars

Nadere informatie

Instelling. Onderwerp. Datum

Instelling. Onderwerp. Datum Instelling Cel voor Financiële Informatieverwerking Onderwerp Toelichtingsnota bestemd voor advocaten Datum 24 maart 2004 Copyright and disclaimer Gelieve er nota van te nemen dat de inhoud van dit document

Nadere informatie

Instelling. Onderwerp. Datum

Instelling. Onderwerp. Datum Instelling FOD FINANCIËN Onderwerp Voorafgaande beslissing nr. 700.096. Personenbelasting.Vrijgesteld inkomen. Sociaal voordeel aan het personeel. Thuisoppas van zieke kinderen. Beroepskosten. Niet-aftrekbare

Nadere informatie

Instelling. Onderwerp. Datum

Instelling. Onderwerp. Datum Instelling hof van beroep Brussel Onderwerp I. Artikelen 792 en 1448 BW. Heling: toepassingsvoorwaarden. II. Artikelen 1446 en 1447 BW. Toewijzing bij voorrang. Moet het huisraad overgenomen worden met

Nadere informatie

Instelling. Onderwerp. Datum

Instelling. Onderwerp. Datum Instelling Newsletter Peeters Advocaten www.peeters-law.be Onderwerp Samenwerken met schijnzelfstandigen? Datum 03-2013 Copyright and disclaimer De inhoud van dit document kan onderworpen zijn aan rechten

Nadere informatie

Instantie. Onderwerp. Datum

Instantie. Onderwerp. Datum Instantie Hof van Beroep te Gent Onderwerp Bij de waardebepaling van aandelen bij gedwongen overname kan de rechter rekening houden met de winstverwachtingen die de aandeelhouders zich stellen Datum 5

Nadere informatie

Hof van Cassatie van België

Hof van Cassatie van België 7 OKTOBER 2013 S.11.0122.N/1 Hof van Cassatie van België Arrest Nr. S.11.0122.N RIJKSDIENST VOOR SOCIALE ZEKERHEID, openbare instelling, met zetel te 1060 Sint-Gillis, Victor Hortaplein 11, eiser, vertegenwoordigd

Nadere informatie

Instelling. Onderwerp. Datum

Instelling. Onderwerp. Datum Instelling hof van cassatie Onderwerp Huwelijksvermogensrecht. Wettelijk stelsel. Ontbinding. Vereffening. Vergoeding door het gemeenschappelijk vermogen Datum 21 januari 2011 Copyright and disclaimer

Nadere informatie

Instantie. Onderwerp. Datum

Instantie. Onderwerp. Datum Instantie Hof van Cassatie Onderwerp Ondernemingsraad en veiligheidscomité Beschermde werknemers - Sociale verkiezingen - Kandidaat. Definitieve kandidatenlijst - Ontslagbescherming - Beperking - Art.

Nadere informatie

Auteur. Onderwerp. Datum

Auteur. Onderwerp. Datum Auteur Deloitte Fiduciaire www.deloitte.com Onderwerp Verloningsoptimalisaties Datum December 2008 Copyright and disclaimer Gelieve er nota van te nemen dat de inhoud van dit document onderworpen kan zijn

Nadere informatie

Instelling. Onderwerp. Datum

Instelling. Onderwerp. Datum Instelling De Staatssecretaris van Financiën Onderwerp Nota van Toelichting bij het Besluit tot wijziging van het Besluit voorkoming dubbele belasting 2001 in verband met de samenloop met het belastingverdrag

Nadere informatie

Instantie. Onderwerp. Datum

Instantie. Onderwerp. Datum Instantie Arbeidsrechtbank te Tongeren Onderwerp Collectieve arbeidsverhoudingen. Collectieve arbeidsovereenkomsten.hiërarchie van de verbindingsbronnen - eindejaarspremie - geen CAO ondernemingsgebruik

Nadere informatie

Instelling. Onderwerp. Datum

Instelling. Onderwerp. Datum Instelling My Lawyer Info Monard D Hulst www.monard-dhulst.be Onderwerp Het Hof van Justitie zet de deur open voor tweedehandse software Datum 9 juli 2012 Copyright and disclaimer De inhoud van dit document

Nadere informatie

Auteur. Onderwerp. Datum

Auteur. Onderwerp. Datum Auteur Filip Tilleman Advocaat-Vennoot Tilleman van Hoogenbemt Antwerpen Onderwerp Heeft een ondertekende arbeidsovereenkomst nog waarde of kan men dat zomaar opzij schuiven? Datum Augustus 2001 Copyright

Nadere informatie

Instelling. Onderwerp. Datum

Instelling. Onderwerp. Datum Instelling Hof van Cassatie Onderwerp Duur. Bijzondere verjaringstermijnen. Vijfjarige verjaring. Geregeld betaalbare schulden. Verstrekken van mobiele telefonie Datum 25 januari 2010 Copyright and disclaimer

Nadere informatie

Instelling. Onderwerp. Datum

Instelling. Onderwerp. Datum Instelling hof van cassatie Onderwerp Valsheid in geschriften. Conclusie neergelegd in een procedure tot echtscheiding. Conclusie houdende een vordering tot onderhoudsgeld op grond van valse beweringen.

Nadere informatie

Instantie. Onderwerp. Datum

Instantie. Onderwerp. Datum Instantie Infoblad werknemers RVA Onderwerp Hebt u recht op de jeugdvakantie? Datum 1 oktober 2006 Copyright and disclaimer Gelieve er nota van te nemen dat de inhoud van dit document onderworpen kan zijn

Nadere informatie

Instelling. Onderwerp. Datum

Instelling. Onderwerp. Datum Instelling Hof van Cassatie Onderwerp Duur. Burenhinder. Herstel. Rechtsvordering. Algemene verjaringstermijnen. Termijn buitencontractuele aansprakelijkheid Datum 20 januari 2011 Copyright and disclaimer

Nadere informatie

Instelling. Onderwerp. Datum

Instelling. Onderwerp. Datum Instelling GD & A Nieuwsbrief www.gdena-advocaten.be Onderwerp Ook een inschrijver die werd geselecteerd bij vroegere opdrachten is niet ontslaan van de zorgvuldigheidsplicht bij het indienen van een offerte

Nadere informatie

Instelling. Onderwerp. Datum

Instelling. Onderwerp. Datum Instelling Federale Overheidsdienst Financiën Onderwerp Voorafgaande beslissing 400.374. Interest. Afkoopwaarde. Kapitaal. Levensverzekering. Beleggingsfonds. Datum 21 april 2005 Copyright and disclaimer

Nadere informatie

Auteur. Onderwerp. Datum

Auteur. Onderwerp. Datum Auteur Hilde Laga Hoofddocent KULeuven Advocaat Laga, Leterme & Vennoten Onderwerp Het nieuwe wetboek van vennootschappen wijzigingen voor de praktijk van de algemene vergadering Datum 2001 Copyright and

Nadere informatie

Instelling. Onderwerp. Datum

Instelling. Onderwerp. Datum Instelling Nieuwsbrief Monard D Hulst www.monard-dhulst.be Onderwerp Buitensporige burenhinder bij bouwwerkzaamheden Datum 19 december 2011 Copyright and disclaimer De inhoud van dit document kan onderworpen

Nadere informatie

Auteur FOD FINANCIËN. Onderwerp

Auteur FOD FINANCIËN.  Onderwerp Auteur FOD FINANCIËN http://minfin.fgov.be/portail1/nl/cadrenl.htm Onderwerp Een huurcontract laten registreren een makkelijk te vervullen verplichting. Gewijzigde wetgeving Datum 2007 Copyright and disclaimer

Nadere informatie

Onderwerp. Copyright and disclaimer

Onderwerp. Copyright and disclaimer Onderwerp Ontvangen reacties op ontwerp-advies 126/18 Aanschaffingswaarde bij inbreng in natura Copyright and disclaimer Gelieve er nota van te nemen dat de inhoud van dit document onderworpen kan zijn

Nadere informatie

Instelling. Onderwerp. Datum

Instelling. Onderwerp. Datum Instelling SoCompact Van Eeckhoutte, Taquet & Clesse www.bellaw.be Onderwerp Nationale Arbeidsraad buigt zich over de landingsbanen Datum 30 april 2015 Copyright and disclaimer De inhoud van dit document

Nadere informatie

Instantie. Onderwerp. Datum

Instantie. Onderwerp. Datum Instantie Hof van Cassatie Onderwerp Arbeidsovereenkomst dringende reden voortdurende tekortkoming verstrijken ultimatum regelmatigheid van het ontslag Datum 8 april 2002 Copyright and disclaimer Gelieve

Nadere informatie

Instelling. Onderwerp. Datum

Instelling. Onderwerp. Datum Instelling My Lawyer Info Monard D Hulst www.monard-dhulst.be Onderwerp De Wet op de Continuïteit van de Ondernemingen. Hoofdstuk 2. De gerechtelijke WCO-procedure in theorie en in de praktijk: een wereld

Nadere informatie

Instantie. Onderwerp. Datum

Instantie. Onderwerp. Datum Instantie Hof van Cassatie Onderwerp Art. 19, 4 Hyp. Wet RSZ-bijdragen Bevoorrecht karakter Art. 42 RSZ-wet Datum 20 januari 2003 Copyright and disclaimer Gelieve er nota van te nemen dat de inhoud van

Nadere informatie

Instantie. Onderwerp. Datum

Instantie. Onderwerp. Datum Instantie Hof van Cassatie Onderwerp Arbeidsovereenkomst Aard van de wet. Toepassingssfeer - Dringende reden. - Termijnen. - Dwingende wet. - Art. 35, derde en vierde lid, Arbeidsovereenkomstenwet Datum

Nadere informatie

Instelling. Onderwerp. Datum

Instelling. Onderwerp. Datum Instelling Hof van Cassatie Onderwerp Misdrijf. Toerekenbaarheid. Rechtspersonen. Strafrechtelijke verantwoordelijkheid Datum 20 december 2005 Copyright and disclaimer De inhoud van dit document kan onderworpen

Nadere informatie

Auteur. Onderwerp. Datum

Auteur. Onderwerp. Datum Auteur Bureau voor Belgische Zaken Onderwerp Sociale verzekeringen in Nederland voor in België gevestigde werkgevers Datum juli 2001 Copyright and disclaimer Gelieve er nota van te nemen dat de inhoud

Nadere informatie

Instelling. Onderwerp. Datum

Instelling. Onderwerp. Datum Instelling Integra Business Law update www.integra-advocaten.be Onderwerp Recente rechtspraak in vennootschapsrechtelijke zaken Datum Juni 2015 Copyright and disclaimer De inhoud van dit document kan onderworpen

Nadere informatie