BULLETIN DES ADJUDICATIONS Publié par le Moniteur belge. BULLETIN DER AUSSCHREIBUNGEN Herausgegeben durch das Belgische Staatsblatt

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "BULLETIN DES ADJUDICATIONS Publié par le Moniteur belge. BULLETIN DER AUSSCHREIBUNGEN Herausgegeben durch das Belgische Staatsblatt"

Transcriptie

1 BULLETIN DER AANBESTEDINGEN Uitgegeven door het Belgisch Staatsblad BULLETIN DES ADJUDICATIONS Publié par le Moniteur belge BULLETIN DER AUSSCHREIBUNGEN Herausgegeben durch das Belgische Staatsblatt 88e JAARGANG N e ANNEE DINSDAG 21 DECEMBER 2010 MARDI 21 DECEMBRE 2010 BERICHT Op 1 februari 2006 veranderde de reglementering m.b.t. de overheidsopdrachten op een aantal punten. Dit was het gevolg van het in werking treden van het KB van 12 januari 2006 gepubliceerd in het Belgisch Staatsblad van 27 januari Kostprijs van de publicatie Het KB bepaalt dat de publicatie van uw bericht in het Bulletin der Aanbestedingen (BDA) gratis is voor zover de aanlevering aan het BDA beantwoordt aan een aantal voorwaarden. Concreet komt het er op neer dat uw tekst gratis gepubliceerd wordt als U gebruik maakt van de online toepassing die toelaat om de te publiceren gegevens op een gestructureerde en/of gegroepeerde wijze aan te leveren aan het Bulletin der Aanbestedingen. Meer dan 90 % van de berichten wordt reeds op deze manier doorgestuurd. De publicatie van uw tekst is niet gratis en zal dus verder gefactureerd worden aan een tarief van 4,30 EUR (+ 21 % BTW) per gepubliceerde lijn als - Uw tekst op papier via De Post, telefax of drager bij het BDA ingediend wordt. - Uw tekst op diskette, CD of andere digitale drager ingediend wordt bij het BDA. - Uw individuele berichten via verstuurd worden naar het BDA, zelfs indien u gebruik maakt van de modellen van de nieuwe formulieren in Word-formaat die u kan aanvragen via Publicatiefrequentie Sinds 1 februari 2006 verschijnt het Bulletin der Aanbestedingen elke werkdag i.p.v. op vrijdag. Uw berichten worden hierdoor aanzienlijk sneller gepubliceerd. AVIS Au 1 er février 2006 la réglementation concernant les marchés publics changeait sur un grand nombre de points. Ce fut la conséquence de l entrée en vigueur de l AR du 12 janvier 2006 publié au Moniteur belge du 27 janvier Coût de publication L AR stipule qu à partir du 1 er février 2006, la publication de votre avis dans le Bulletin des Adjudications (BDA) est gratuite pour autant que la transmission au BDA réponde à un certain nombre de conditions. Concrètement, votre texte sera publié gratuitement si vous faites usage d une application électronique qui permet, de publier les données sous une forme structurée et/ou d une manière groupée a livrer au BDA. Plus de 90 % des avis sont déjà expédiés de cette manière. La publication de votre texte n est pas gratuite et sera donc facturée, au tarif de 4,30 EUR (+ 21 % T.V.A.) par ligne publiée si - Votre texte sur papier parvient au BDA par voie postale, fax ou par porteur. - Votre texte sur disquette, CD ou autre support digital arrive au BDA. - Vos avis individuels sont envoyés au BDA par , même au cas où vous utilisez des modèles des nouveaux formulaires en format Word que vous pouvez obtenir à l adresse suivante Fréquence de publication Depuis le 1 er février 2006, le Bulletin des Adjudications paraît chaque jour ouvrable au lieu de la parution hebdomadaire du vendredi. Vos avis seront ainsi publiés nettement plus rapidement.

2 37704 BULLETIN DER AANBESTEDINGEN BULLETIN DES ADJUDICATIONS Nieuwe modellen Sinds 1 februari 2006 zijn dus ook de modellen die u mag gebruiken voor het doorsturen van berichten veranderd. Deze modellen vindt u als bijlage bij het KB van 12 januari Nouveaux modèles Depuis le 1 er février 2006, les modèles que vous pouvez utiliser pour l envoi de vos avis ont changée. Vous trouverez ces modèles en annexe à l AR du 12 janvier Nog vragen Voor vragen betreffende het Bulletin der Aanbestedingen, de nieuwe modellen, openstaande publicatiedossiers, de publicatiefrequentie, de modaliteiten voor gratis aanlevering, enz. kan u terecht op het gratis nummer van het Belgisch Staatsblad 0800/98809, vragen naar de dienst Aanbestedingen. Des questions supplémentaires Toutes les questions relatives au Bulletin des Adjudications, aux nouveaux modèles, à la situation des dossiers, à la fréquence de publication, aux modalités de transmission gratuite, etc. peuvent être posées directement au numéro de téléphone gratuit du Moniteur belge 0800/98809, demander le Service Adjudications.

3 BULLETIN DER AANBESTEDINGEN BULLETIN DES ADJUDICATIONS FEDERALE OVERHEIDSDIENST ECONOMIE, KMO, MIDDENSTAND EN ENERGIE SERVICE PUBLIC FEDERAL ECONOMIE, PME, CLASSES MOYENNES ET ENERGIE N Aankondiging van een opdracht Diensten Afdeling I. Aanbestedende dienst I.1) Naam, adressen en contactpunt(en) FOD Economie, K.M.O., Middenstand en Energie, Vooruitgangstraat 50, 1210 Brussel, België Contactpunt(en) Budget en Beheerscontrole, t.a.v. Dhr. R. Massant Tel , fax Internetadres(sen) Adres van de aanbestedende dienst http//economie.fgov.be Adres van het kopersprofiel https//enot.publicprocurement.be/enot-war/- previewnotice.do?noticeid=81192 Nadere inlichtingen zijn te verkrijgen op het volgende adres FOD Economie, K.M.O., Middenstand en Energie, Vooruitgangstraat 50, 1210 Brussel, België Contactpunt(en) Budget en Beheerscontrole - Aankoopdienst, t.a.v. Dhr. D. MONS Tel , fax Bestek en aanvullende documenten (zoals documenten voor een concurrentiegerichte dialoog en een dynamisch aankoopsysteem) zijn verkrijgbaar op het volgende adres FOD Economie, K.M.O., Middenstand en Energie, Vooruitgangstraat 50, 1210 Brussel, België Contactpunt(en) Budget en Beheerscontrole - Aankoopdienst, t.a.v. Dhr. F. Verdinne Tel , fax Inschrijvingen of aanvragen tot deelneming moeten worden gericht aan zelfde adres als voor het(de) hierboven vermelde contactpunt(en). I.2) Type aanbestedende dienst en hoofdactiviteit of -activiteiten Ministerie of andere nationale of federale instantie, met de regionale of plaatselijke onderverdeling ervan. - Economische en financiële zaken. De aanbestedende dienst koopt namens andere aanbestedende diensten N Avis de marché Services Section I. Pouvoir adjudicateur I.1) Nom, adresse et point(s) de contact SPF Economie, P.M.E., Classes moyennes et Energie, Rue du Progrès 50, 1210 Bruxelles, Belgique Point(s) de contact Budget et Contrôle de Gestion, à l attention de M. R. Massant Tél , fax Adresse(s) internet Adresse générale du pouvoir adjudicateur http//economie.fgov.be Adresse du profil d acheteur https//enot.publicprocurement.be/enot-war/- previewnotice.do?noticeid=81192 Adresse auprès de laquelle des informations complémentaires peuvent être obtenues SPF Economie, P.M.E., Classes moyennes et Energie, Rue du Progrès 50, 1210 Bruxelles, Belgique Point(s) de contact Budget et Contrôle de Gestion - Service Achat, à l attention de M. D. MONS Tél , fax Adresse auprès de laquelle le cahier des charges et les documents complémentaires (y compris des documents relatifs à un dialogue compétitif et un système d acquisition dynamique) peuvent être obtenus SPF Economie, P.M.E., Classes moyennes et Energie, Rue du Progrès 50, 1210 Bruxelles, Belgique Point(s) de contact Budget et Contrôle de Gestion - Service Achat, à l attention de M. F. Verdinne Tél , fax Adresse à laquelle les offres ou demandes de participation doivent être envoyées point(s) de contact susmentionné(s). I.2) Type de pouvoir adjudicateur et activité(s) principale(s) Ministère ou toute autre autorité nationale ou fédérale, y compris leurs subdivisions régionales ou locales. - Affaires économiques et financières. Le pouvoir adjudicateur agit pour le compte d autres pouvoirs adjudicateurs non.

4 37706 BULLETIN DER AANBESTEDINGEN BULLETIN DES ADJUDICATIONS Afdeling II. Voorwerp van de opdracht II.1) Beschrijving. II.1.1) Door de aanbestedende dienst aan de opdracht gegeven benaming 2010/S2/E4/COACHING MSM II.1.2) Type opdracht en plaats van uitvoering van de werken, levering van de goederen of verlenen van de diensten Diensten. Categorie diensten 24 Belangrijkste plaats van dienstverlening Brussel NUTS-code BE1 - Région De Bruxelles-Capitale / Brussels Hoofdstedelijk Gewest II.1.3) De aankondiging betreft Een overheidsopdracht. II.1.5) Korte beschrijving van de opdracht of de aankoop- (aankopen) Coaching en begeleiding van de medewerkers van de Dienst Sector- en Marktmonitoring II.1.6) CPV-classificatie (gemeenschappelijke woordenlijst overheidsopdrachten) Hoofdopdracht Opleidingsdiensten II.1.7) Opdracht valt onder de Overeenkomst inzake overheidsopdrachten (GPA) II.1.8) Verdeling in percelen II.1.9) Varianten worden geaccepteerd II.2) Hoeveelheden of omvang van de opdracht. II.2.2) Opties Afdeling III. Juridische, economische, financiële en technische inlichtingen III.1) Voorwaarden met betrekking tot de opdracht. III.1.1) Verlangde borgsommen en waarborgen De borgtocht bedraagt 5 % van het totaal bedrag, excl. BTW, van de opdracht. Het aldus bekomen bedrag wordt afgerond naar het hogergelegen tiental EURO. III.2) Voorwaarden voor deelneming. III.2.1) Persoonlijke situatie van ondernemers, waaronder de vereisten in verband met de inschrijving in het beroeps- of handelsregister. Inlichtingen en formaliteiten om na te gaan of aan de vereisten is voldaan Zie bestek, punt , te downloaden via de site https//enot.publicprocurement.be/enot-war/ previewnotice.do?noticeid=81192 III.2.2) Economische en financiële draagkracht Inlichtingen en formaliteiten om na te gaan of aan de vereisten is voldaan Zie bestek, punt , te downloaden via de site https// enot.publicprocurement.be/enot-war/ previewnotice.do?noticeid=81192 III.2.3) Vakbekwaamheid Inlichtingen en formaliteiten om na te gaan of aan de vereisten is voldaan Zie bestek, punt , te downloaden via de site https// enot.publicprocurement.be/enot-war/ previewnotice.do?noticeid=81192 III.2.4) Voorbehouden opdrachten III.3) Voorwaarden betreffende een opdracht voor dienstverlening. III.3.1) Het verrichten van de dienst is aan een bepaalde beroepsgroep voorbehouden III.3.2) Rechtspersonen moeten de namen en beroepskwalificaties opgeven van het personeel dat met de uitvoering van de dienstverleningsopdracht wordt belast ja. Section II. Objet du marché II.1) Description. II.1.1) Intitulé attribué au marché par le pouvoir adjudicateur 2010/S2/E4/COACHING MSM II.1.2) Type de marché et lieu d exécution des travaux, de livraison de fournitures ou de prestation de services Services. Catégorie de services 24 Lieu principal de prestation Bruxelles Code NUTS BE1 - Région De Bruxelles-Capitale / Brussels Hoofdstedelijk Gewest II.1.3) L avis implique Un marché public. II.1.5) Description succincte du marché ou de l achat(des achats) Coaching et accompagnement des collaborateurs du Service Monitoring des Secteurs et du Marché II.1.6) Classification CPV (vocabulaire commun pour les marchés publics) Objet principal Services de formation II.1.7) Marché couvert par l accord sur les marchés publics (AMP) non. II.1.8) Division en lots non. II.1.9) Des variantes seront prises en considération non. II.2) Quantité ou étendue globale. II.2.2) Options non. Section III. Renseignements d ordre juridique, économique, financier et technique III.1) Conditions relatives au contrat. III.1.1) Cautionnement et garanties exigés Le cautionnement est fixé à 5 % du montant total annuel, hors TVA, du marché. Le montant ainsi obtenu est arrondi à la dizaine d euro supérieure. III.2) Conditions de participation. III.2.1) Situation propre des opérateurs économiques, y compris exigences relatives à l inscription au registre du commerce ou de la profession Renseignements et formalités nécessaires pour évaluer si ces exigences sont remplies Voir cahier des charges, point , à télécharger via le lien https//enot.publicprocurement.be/enotwar/previewnotice.do?noticeid=81192 III.2.2) Capacité économique et financière Renseignements et formalités pour évaluer si ces exigences sont remplies Voir cahier des charges, point , à télécharger via le lien https//enot.publicprocurement.be/enot-war/ previewnotice.do?noticeid=81192 III.2.3) Capacité technique Renseignements et formalités pour évaluer si ces exigences sont remplies Voir cahier des charges, point , à télécharger via le lien https//enot.publicprocurement.be/enot-war/ previewnotice.do?noticeid=81192 III.2.4) Marchés réservés non. III.3) Conditions propres aux marchés de services. III.3.1) La prestation est réservée à une profession particulière non. III.3.2) Les personnes morales sont tenues d indiquer les noms et qualifications professionnelles des membres du personnel chargés de la prestation oui.

5 BULLETIN DER AANBESTEDINGEN BULLETIN DES ADJUDICATIONS Afdeling IV. Procedure IV.1) Type procedure. IV.1.1) Type procedure Openbaar. IV.2) Gunningscriteria. IV.2.1) Gunningscriteria Economisch meest voordelige aanbieding, gelet op de in het bestek, in de uitnodiging tot inschrijving of tot onderhandeling of de in het beschrijvende document vermelde criteria. IV.2.2) Er wordt gebruik gemaakt van een elektronische veiling IV.3) Administratieve inlichtingen. IV.3.1) Referentienummer van het dossier bij de aanbestedende dienst FOD ECO-10D31-F02_0 IV.3.2) Eerdere aankondigingen betreffende dezelfde opdracht IV.3.3) Voorwaarden voor de verkrijging van bestekken en aanvullende documenten of een beschrijvend document Termijn voor ontvangst van aanvragen voor documenten of voor toegang tot documenten Datum 17/01/2011; tijdstip 1600 Tegen betaling verkrijgbare documenten IV.3.4) Termijn voor ontvangst van inschrijvingen of deelnemingsaanvragen Datum 24/01/2011; tijdstip 1000 IV.3.6) Taal of talen die mogen gebruikt worden bij inschrijvingen of verzoeken tot deelneming Frans, Nederlands IV.3.7) Minimumtermijn gedurende welke de inschrijver zijn inschrijving gestand moet doen Periode 120 dagen. IV.3.8) Omstandigheden waarin de inschrijvingen worden geopend datum 24/01/2011; tijdstip 1000 Plaats, FOD Economie, Atrium, Vooruitgangstraat 50 te 1210 Brussel Personen die de opening van de inschrijvingen mogen bijwonen Openbaar Afdeling VI. Aanvullende inlichtingen VI.1) Periodieke opdracht VI.2) Opdracht houdt verband met een project en/of een programma dat met middelen van de Europese Gemeenschap wordt gefinancierd VI.4) Beroepsprocedures. VI.4.1) Voor beroepsprocedures bevoegde instantie Raad van State, Wetenschapsstraat 33, 1040 Brussel, België Tel Internetadres http//www.raadvst-consetat.be VI.4.3) Dienst waar inlichtingen over de beroepsprocedures kunnen worden verkregen Raad van State, Wetenschapsstraat 33, 1040 Brussel, België Tel Internetadres http//www.raadvst-consetat.be VI.5) Datum van verzending van deze aankondiging 17/12/2010 (Gratis publicatie in uitvoering van artikel 15 van het KB van 12 januari 2006) Section IV. Procédure IV.1) Type de procédure. IV.1.1) Type de procédure Ouverte. IV.2) Critères d attribution. IV.2.1) Critères d attribution Offre économiquement la plus avantageuse appréciée en fonction des critères énoncés dans le cahier des charges, dans l invitation à soumissionner ou à négocier ou encore dans le document descriptif. IV.2.2) Une enchère électronique sera effectué non. IV.3) Renseignements d ordre administratif. IV.3.1) Numéro de référence attribué au dossier par le pouvoir adjudicateur FOD ECO-10D31-F02_0 IV.3.2) Publication(s) antérieure(s) concernant le même marché non. IV.3.3) Conditions d obtention du cahier des charges et des documents complémentaires ou du document descriptif Date limite pour la réception des demandes de documents ou pour l accès aux documents Date 17/01/2011; heure 1600 Documents payants non. IV.3.4) Date limite de réception des offres ou des demandes de participation Date 24/01/2011; heure 1000 IV.3.6) Langue(s) pouvant être utilisée(s) dans l offre ou la demande de participation Français, Néerlandais IV.3.7) Délai minimal pendant lequel le soumissionnaire est tenu de maintenir son offre Durée 120 jours. IV.3.8) Modalités d ouverture des offres date 24/01/2011; heure 1000 Lieu, SPF Economie, Atrium, Rue du Progrès 50à 1210 Bruxelles Personnes autorisés à assister à l ouverture des offres Publique Section VI. Renseignements complémentaires VI.1) Il s agit d un marché périodique non. VI.2) Le marché s inscrit dans un projet et/ou un programme financé par des fonds de la Communauté Européennes non. VI.4) Procédures de recours. VI.4.1) Instance chargée des pprocédures de recours Conseil d Etat, Rue de la Science 33, 1040 Bruxelles, Belgique Tél Adresse internet http//www.raadvst-consetat.be VI.4.3) Service auprès duquel des renseignements peuvent être obtenues concernant l introduction des recours Conseil d Etat, Rue de la Science 33, 1040 Bruxelles, Belgique Tél Adresse internet http//www.raadvst-consetat.be VI.5) Date d envoi du présent avis 17/12/2010 (Publication gratuite en exécution de l article 15 de l AR du 12 janvier 2006)

6 37708 BULLETIN DER AANBESTEDINGEN BULLETIN DES ADJUDICATIONS FEDERALE OVERHEIDSDIENST MOBILITEIT EN VERVOER SERVICE PUBLIC FEDERAL MOBILITE ET TRANSPORTS N Kennisgeving van aanvullende informatie, informatie over een onvolledige procedure of rectificatie Afdeling I. Aanbestedende dienst I.1) Naam, adressen en contactpunt(en) Infrabel NV, Barastraat 110, 1070 Brussel, België Contactpunt(en) TUC RAIL NV, t.a.v. F. Beirens Tel Internetadres(sen) Adres van de aanbestedende dienst Adres van het kopersprofiel https//enot.publicprocurement.be/enot-war/- previewnotice.do?noticeid=79501 I.2) Type aankoopcentrale Aanbestedende dienst (in het geval van een opdracht die onder Richtlijn 2004/17/EG - Nutssectoren valt). Afdeling II. Voorwerp van de opdracht II.1) Beschrijving. II.1.1) Door de aanbestedende dienst aan de opdracht gegeven benaming Opdracht TR Uitrustingen van de spoorverbinding Schuman Josaphat fase 1 II.1.2) Korte beschrijving van de opdracht of de aankoop- (aankopen) Fase 1 van de uitrustingswerken aan de spoorverbinding Schuman-Josaphat bestaande uit een tunnel van meter lang. De werken omvatten civieltechnische werken waaronder de realisatie van spoorviaducten, de realisatie van een trillingdempend systeem(*) in deze viaducten, de afbraak van een deel van de bestaande Jubelparktunnelvloer (L26); de realisatie van het brugdek; de dichtingswerken aan de bedding/het platform; de realisatie van de technische ruimtes; de realisatie van de geluidwerende muren; de realisatie of de aanpassing van de perrons; realisatie van nieuwe nooduitgangen; werkzaamheden voor de ontmanteling, de plaatsing en de aanpassing van de sporen; werken aan de bovenleidingen waaronder de aanpassing van de bestaande bovenleidingen en de plaatsing van nieuwe bovenleidingen (steunen en draad) en de realisatie van de aarding van lokalen en uitrustingen; werken aan kabels en seingeving waaronder de inwerkingstelling van de nieuwe seingeving; plaatsing van kabels van 11 kv en van glasvezel; werken m.b.t. de elektriciteitsbevoorrading van de uitrustingen; de realisatie van een verlichtingssysteem; de invoering van de bewegwijzering; de installatie van een systeem om in geval van brand de rook uit de tunnel af te voeren. N Avis d informations complémentaires, avis d informations sur une procédure incomplète ou avis rectificatif Section I. Pouvoir adjuducateur I.1) Nom, adresses et point(s) de contact Infrabel SA, Rue Bara 110, 1070 Bruxelles, Belgique Point(s) de contact TUC RAIL S.A., à l attention de F. Beirens Tél Adresse(s) internet Adresse générale du pouvoir adjudicateur Adresse du profil d acheteur https//enot.publicprocurement.be/enot-war/- previewnotice.do?noticeid=79501 I.2) Type d organisme acheteur Entité adjudicatrice (dans le cas d un marché couvert par la Directive 2004/17/CE - Secteurs spéciaux ). Afdeling II. Objet du marché II.1) Description. II.1.1) Intitulé attribué au marché par le pouvoir adjudicateur /l entité adjudicatrice Marché TR Equipements de la liaison ferroviaire Schuman-Josaphat phase 1 II.1.2) Description succinte du marché ou de l acquisition/des acquisitions Phase 1 des travaux d équipement de la liaison ferroviaire Schuman-Josaphat comprenant un tunnel d une longueur de mètres. Les travaux comprennent des travaux de génie civil dont la réalisation de viaducs ferroviaires, la réalisation d un système d amortissement vibratoire(*) dans ces viaducs, la démolition d une partie du radier du tunnel Cinquantenaire existant (L26) ; la réalisation de tabliers ; les travaux d étanchéité de la plateforme ; la réalisation des locaux techniques ; la réalisation de murs anti-bruit ; la réalisation ou l adaptation de quais ; la réalisation de sorties de secours supplémentaires ; des travaux de dépose, pose et adaptation de voies ; des travaux de caténaires dont l adaptation des caténaires existantes et la pose de nouvelles caténaires (supports et fil) et la réalisation de la mise à la terre de locaux et équipements ; des travaux de câbles et de signalisation dont la mise en œuvre de la nouvelle signalisation ; des travaux de pose de câbles 11kV et de fibre optique ; des travaux relatif à l alimentation électrique des équipements ; la réalisation d un système d éclairage; la mise en place de la signalétique ; la mise en œuvre d un système de désenfumage du tunnel en cas d incendie.

7 BULLETIN DER AANBESTEDINGEN BULLETIN DES ADJUDICATIONS (*) De aandacht van de inschrijvers wordt erop gevestigd dat processen-verbaal van proeven betreffende de trillingswerende onderdelen bij de inschrijving gevoegd moeten worden. Er moet dan ook rekening te worden gehouden met de nodige tijd voor de uitvoering van deze proeven teneinde over de processen-verbaal te kunnen beschikken op de openingsdatum van de inschrijvingen. II.1.3) CPV-classificatie (gemeenschappelijke woordenlijst overheidsopdrachten) Hoofdopdracht Aanleg van spoorweg Afdeling IV. Procedure IV.1) Type procedure. IV.1.1) Type procedure Openbaar. IV.2) Administratieve inlichtingen. IV.2.1) Referentienummer van het dossier bij de aanbestedende dienst I-AR3-TR F05_0 IV.2.2) Referentienummer van elektronisch ingediende aankondigingen Oorspronkelijke aankondiging verzonden via OJS esender. Inloggegevens BE001 Referentie van de aankondiging IV.2.3) Aankondiging waarop deze publicatie betrekking heeft Nummer van de aankondiging in het Publicatieblad van de Europese Unie 2010/S van 03/12/2010 IV.2.4) Datum van verzending van de oorspronkelijke aankondiging 01/12/2010 Afdeling VI. Aanvullende inlichtingen VI.1) Deze aankondiging betreft Rectificatie. VI.3) Gecorrigeerde of toegevoegde informatie. VI.3.1) Wijziging van de oorspronkelijke door de aanbestedende dienst opgegeven informatie. VI.3.2) In de bijbehorende aanbestedingsstukken. VI.4) Overige nadere inlichtingen Nieuwe versie van het bestek in het Nederlands oplossing van de drukproblemen van de delen 2B, 3 en 4; inhoud ongewijzigd. VI.5) Datum van verzending van deze aankondiging 17/12/2010 (Gratis publicatie in uitvoering van artikel 15 van het KB van 12 januari 2006) (*) L attention des soumissionnaires est attirée sur le fait que des procès-verbaux d essais concernant les éléments antivibratiles doivent être joints à la soumission. Il convient dès lors de tenir compte du temps nécessaire à la réalisation de ces essais de manière à disposer des procès verbaux de ceux-ci à la date de l ouverture des soumissions. II.1.3) Classification CPV (vocabulaire commun pour les marchés publics) Objet principal Ouvrages ferroviaires Afdeling IV. Procédure IV.1) Type de procédure. IV.1.1) Type de procédure Ouverte. IV.2) Renseignements d ordre administratif. IV.2.1) Numéro de référence attribué au dossier par le pouvoir adjudicateur/l entité adjudicatrice I-AR3-TR F05_0 IV.2.2) Référence de l avis pour les avis envoyés électroniquement Avis original envoyé par OJS esender. Login BE001 Référence de l avis IV.2.3) Avis auquel se réfère la présente publication Numéro d avis au Journal Officiel de l Union Européenne 2010/S du 03/12/2010 IV.2.4) Date d envoi de l avis original 01/12/2010 Afdeling VI. Renseignements complémentaires VI.1) L avis implique Rectification. VI.3) Informations a rectifier ou a ajouter. VI.3.1) Modification des informations originales fournies par le pouvoir adjudicateur. VI.3.2) Dans le dossier d appel d offres correspondant. VI.4) Autres informations complementaires Nouvelle version du cahier spécial des charges en néerlandais résolution des problèmes d impression des parties 2B, 3 et 4; contenu inchangé. VI.5) Date d envoi du présent avis 17/12/2010 (Publication gratuite en exécution de l article 15 de l AR du 12 janvier 2006) FEDERALE OVERHEIDSDIENST MOBILITEIT EN VERVOER SERVICE PUBLIC FEDERAL MOBILITE ET TRANSPORTS N Aankondiging van een opdracht - Nutssectoren Werken Afdeling I. Aanbestedende dienst I.1) Naam, adressen en contactpunt(en) Infrabel-Directie Infrastructuur, Koningin Astridplein 27, 2018 Antwerpen, België Contactpunt(en) I-I.NO.05, t.a.v. Bureau I-I.NO.05 Aannemingen Tel , fax Nadere inlichtingen zijn te verkrijgen op het volgende adres Infrabel-Directie Infrastructuur, Koningin Astridplein 27, 2018 Antwerpen, België Contactpunt(en) leidend ambtenaar, t.a.v. R. CALUWE

8 37710 BULLETIN DER AANBESTEDINGEN BULLETIN DES ADJUDICATIONS Tel , fax Bestek en aanvullende documenten (zoals documenten voor een dynamisch aankoopsysteem) zijn verkrijgbaar op het volgende adres zelfde adres als voor het(de) hierboven vermelde contactpunt(en). Inschrijvingen of aanvragen tot deelneming moeten worden gericht aan zelfde adres als voor het(de) hierboven vermelde contactpunt(en). I.2) Hoofdactiviteit of -activiteiten van de aanbestedende dienst - Vervoersdiensten per spoor. Afdeling II. Voorwerp van de opdracht II.1) Beschrijving. II.1.1) Door de aanbestedende dienst aan de opdracht gegeven benaming Onderbrugging Stuyvenbergstraat. Vervangen van het kunstwerk door middel van een portaalbrug. II.1.2) Type opdracht en plaats van uitvoering van de werken, levering van de goederen of verlenen van de diensten Werken. Uitvoering. Belangrijkste plaats van uitvoering van de werken Gemeente Schelle. Lijn 52 Puurs -Y. Antwerpen-Zuid,km NUTS-code BE211 - Arr. Antwerpen II.1.3) De aankondiging betreft Een overheidsopdracht. II.1.5) Korte beschrijving van de opdracht of de aankoop(aankopen) Besteknr. 57/53/2/09/53 -prefabriceren van een betonnen brugdek; -opbreken sporen; -grondwerken -afbreken oud metalen dek -gedeeltelijk afbreken oude landhoofden; -vervoeren en plaatsen prefabbrug; -aanvullen en profileren talud; -plaatsen afwateringsstelsel; -plaatsen grondkerende elementen; -terugplaatsen van sporen; -het onderhoud van de vernieuwde sporen gedurende een periode vanaf de vaststelling van goede uitvoering. Er kunnen werken, die een herhaling zijn van soortgelijke werken, toevertrouwd worden aan de aannemer die deze opdracht toegewezen krijgt. II.1.6) CPV-classificatie (gemeenschappelijke woordenlijst overheidsopdrachten) Hoofdopdracht Bouwen van bruggen en tunnels, schachten en ondergrondse doorgangen II.1.7) Opdracht valt onder de Overeenkomst inzake overheidsopdrachten (GPA) II.1.8) Verdeling in percelen II.1.9) Varianten worden geaccepteerd II.2) Hoeveelheden of omvang van de opdracht. II.2.2) Opties Afdeling III. Juridische, economische, financiële en technische inlichtingen III.1) Voorwaarden met betrekking tot de opdracht. III.1.1) Verlangde borgsommen en waarborgen 5% van het inschrijvingsbedrag III.1.2) Belangrijkste financierings- en betalingsvoorwaarden en/of verwijzing naar de voorschriften dienaangaande Maandelijkse betalingen III.1.3) De vereiste rechtsvorm van de combinatie van ondernemers waaraan de opdracht wordt gegund Tijdelijke handelsvereniging III.1.4) Andere bijzondere voorwaarden voor de uitvoering van de opdracht III.2) Voorwaarden voor deelneming. III.2.3) Vakbekwaamheid. Inlichtingen en formaliteiten om na te gaan of aan de vereisten is voldaan Erkenning in de categorie E, klasse 4 of hogere III.2.4) Voorbehouden opdrachten

9 BULLETIN DER AANBESTEDINGEN BULLETIN DES ADJUDICATIONS Afdeling IV. Procedure IV.1) Type procedure. IV.1.1) Type procedure Openbaar. IV.2) Gunningscriteria IV.2.1) Gunningscriteria Laagste prijs. IV.2.2) Er wordt gebruik gemaakt van een elektronische veiling IV.3) Administratieve inlichtingen. IV.3.1) Referentienummer van het dossier bij de aanbestedende dienst 57/53/2/09/53 IV.3.2) Eerdere aankondigingen betreffende dezelfde opdracht IV.3.3) Voorwaarden voor de verkrijging van bestekken en aanvullende documenten Tegen betaling verkrijgbare documenten ja, prijs 120 EUR Betalingstermijnen en -methode Het bestek is te koop bij Infrabel, Directie Infrastructuur, Bureau I-I.NO.05 Aannemingen, Koningin Astridplein 27 te 2018 Antwerpen (station Antwerpen-Centraal). Overschrijving op rekeningnummer van Infrabel, District Noordoost, ontvangsten te Antwerpen met vermelding bestek 57/53/2/09/53 en BTW-nummer (geen contante betaling) IV.3.4) Termijn voor ontvangst van inschrijvingen of deelnemingsaanvragen Datum 02/02/2011; tijdstip 1100 IV.3.5) Taal of talen die mogen gebruikt worden bij inschrijvingen of verzoeken tot deelneming Nederlands IV.3.6) Minimumtermijn gedurende welke de inschrijver zijn inschrijving gestand moet doen Periode 150 dagen. IV.3.7) Omstandigheden waarin de inschrijvingen worden geopend datum 02/02/2011; tijdstip 1100 Plaats, Station Antwerpen-Centraal-Koningin Astridplein Antwerpen (2e verdieping) Personen die de opening van de inschrijvingen mogen bijwonen iedereen Afdeling VI. Aanvullende inlichtingen VI.1) Periodieke opdracht VI.2) Opdracht houdt verband met een project en/of een programma dat met middelen van de Europese Gemeenschap wordt gefinancierd VI.3) Nadere uitvoeringstermijn 120 werkdagen VI.4) Beroepsprocedures. VI.4.1) Voor beroepsprocedures bevoegde instantie Raad van State, Wetenschapsstraat 33, 1040 Brussel, België Tel Internetadres http//www.raadvst-consetat.be VI.4.2) Instellen van beroep Precieze aanduiding van de termijn(en) voor het instellen van een beroep 60 kalenderdagen te rekenen vanaf de dag na de betekening van een beslissing VI.5) Datum van verzending van deze aankondiging 17/12/2010 (Gratis publicatie in uitvoering van artikel 15 van het KB van 12 januari 2006) FEDERALE OVERHEIDSDIENST MOBILITEIT EN VERVOER SERVICE PUBLIC FEDERAL MOBILITE ET TRANSPORTS N Aankondiging van een opdracht - Nutssectoren Leveringen Afdeling I. Aanbestedende dienst I.1) Naam, adressen en contactpunt(en) De Poste, Muntcentrum, 1000 Brussel, België, t.a.v. Johan Salien Tel , fax N Avis de marché - Secteurs spéciaux Fournitures Section I. Entité adjudicatrice I.1) Nom, adresses et point(s) de contact La Poste, Centre Monnaie, 1000 Bruxelles, Belgique, à l attention de Johan Salien Tél , fax

Bulletin des Adjudications. Bulletin der Aanbestedingen. Bulletin Nr 2015-116 Van 26 april 2015. Bulletin No 2015-116 Du 26 avril 2015

Bulletin des Adjudications. Bulletin der Aanbestedingen. Bulletin Nr 2015-116 Van 26 april 2015. Bulletin No 2015-116 Du 26 avril 2015 Bulletin der Aanbestedingen Publicaties van de Federale Dienst e-procurement FOD P&O - Wetstraat, 51 - B-1040 Brussel Bulletin des Adjudications Publications du Service Fédéral e-procurement SPF P&O -

Nadere informatie

WET OVERHEIDSOPDRACHTEN EN BEPAALDE OPDRACHTEN VOOR WERKEN, LEVERINGEN EN DIENSTEN VAN 15 JUNI 2006

WET OVERHEIDSOPDRACHTEN EN BEPAALDE OPDRACHTEN VOOR WERKEN, LEVERINGEN EN DIENSTEN VAN 15 JUNI 2006 ROYAUME DE BELGIQUE KONINKRIJK BELGIE SERVICE PUBLIQUE FEDERAL CHANCELLERIE DU PREMIER MINISTRE FEDERALE OVERHEIDSDIENST KANSELARIJ VAN DE EERSTE MINISTER TEXTE COORDONNE AU 15/05/2014 GECOORDINEERDE TEKST

Nadere informatie

Bulletin des Adjudications. Bulletin der Aanbestedingen. Bulletin Nr 2015-101 Van 11 april 2015. Bulletin No 2015-101 Du 11 avril 2015

Bulletin des Adjudications. Bulletin der Aanbestedingen. Bulletin Nr 2015-101 Van 11 april 2015. Bulletin No 2015-101 Du 11 avril 2015 Bulletin der Aanbestedingen Publicaties van de Federale Dienst e-procurement FOD P&O - Wetstraat, 51 - B-1040 Brussel +32 27905200 e.proc@publicprocurement.be www.publicprocurement.be Bulletin des Adjudications

Nadere informatie

LOIS, DECRETS, ORDONNANCES ET REGLEMENTS WETTEN, DECRETEN, ORDONNANTIES EN VERORDENINGEN

LOIS, DECRETS, ORDONNANCES ET REGLEMENTS WETTEN, DECRETEN, ORDONNANTIES EN VERORDENINGEN MONITEUR BELGE 15.02.2007 BELGISCH STAATSBLAD 7355 LOIS, DECRETS, ORDONNANCES ET REGLEMENTS WETTEN, DECRETEN, ORDONNANTIES EN VERORDENINGEN SERVICE PUBLIC FEDERAL CHANCELLERIE DU PREMIER MINISTRE F. 2007

Nadere informatie

BELGISCH STAATSBLAD MONITEUR BELGE. Numéro tél. gratuit : 0800-98 809 N. 37. Gratis tel. nummer : 0800-98 809

BELGISCH STAATSBLAD MONITEUR BELGE. Numéro tél. gratuit : 0800-98 809 N. 37. Gratis tel. nummer : 0800-98 809 MONITEUR BELGE BELGISCH STAATSBLAD Publication conforme aux articles 472 à 478 de la loi-programme du 24 décembre 2002, modifiés par les articles 4 à 8 de la loi portant des dispositions diverses du 20

Nadere informatie

LOIS, DECRETS, ORDONNANCES ET REGLEMENTS WETTEN, DECRETEN, ORDONNANTIES EN VERORDENINGEN

LOIS, DECRETS, ORDONNANCES ET REGLEMENTS WETTEN, DECRETEN, ORDONNANTIES EN VERORDENINGEN MONITEUR BELGE 21.06.2013 BELGISCH STAATSBLAD 39949 LOIS, DECRETS, ORDONNANCES ET REGLEMENTS WETTEN, DECRETEN, ORDONNANTIES EN VERORDENINGEN SERVICE PUBLIC FEDERAL CHANCELLERIE DU PREMIER MINISTRE [2013/203640]

Nadere informatie

Groet. Vu la Constitution, l'article 108, Gelet op de Grondwet, artikel 108,

Groet. Vu la Constitution, l'article 108, Gelet op de Grondwet, artikel 108, Version coordonnée Avis rectificatif du 14 janvier 2013 MB 26/03/2013 Arrêté royal du 07 février 2014 - MB 21/02/2014 Arrêté royal du 22 mai 2014 - MB 30/05/2014 Gecoördineerde versie Rechtzetting van

Nadere informatie

Affaires générales - Algemene zaken

Affaires générales - Algemene zaken COMMUNE D'IXELLES GEMEENTE ELSENE CONSEIL COMMUNAL DU 19 MARS 2015 GEMEENTERAAD VAN 19 MAART 2015 PROCÈS VERBAL PROCES-VERBAAL Présents Aanwezig Excusés Verontschuldigd Willy Decourty, Bourgmestre-Président/Burgemeester-Voorzitter

Nadere informatie

BELGISCH STAATSBLAD 02.03.2006 MONITEUR BELGE

BELGISCH STAATSBLAD 02.03.2006 MONITEUR BELGE BELGISCH STAATSBLAD 02.03.2006 MONITEUR BELGE 12469 FEDERAAL AGENTSCHAP VOOR DE VEILIGHEID VAN DE VOEDSELKETEN N. 2006 855 [C 2005/23114] 16 JANUARI 2006. Koninklijk besluit tot vaststelling van de nadere

Nadere informatie

Loi du 12 juin 1991 relative au crédit à la consommation. Wet van 12 juni 1991 op het consumentenkrediet

Loi du 12 juin 1991 relative au crédit à la consommation. Wet van 12 juni 1991 op het consumentenkrediet Loi du 12 juin 1991 relative au crédit à la consommation Wet van 12 juni 1991 op het consumentenkrediet SERVICE PUBLIC FEDERAL ECONOMIE, P.M.E., CLASSES MOYENNES ET ENERGIE Direction générale de la Régulation

Nadere informatie

25 APRIL 2014 25 AVRIL 2014

25 APRIL 2014 25 AVRIL 2014 25 APRIL 2014 25 AVRIL 2014 Wet op het statuut van en het toezicht op kredietinstellingen Loi relative au statut et au contrôle des établissements de crédit (Belgisch Staatsblad, 7 mei 2014) (Moniteur

Nadere informatie

OBJET DU RECUEIL DOEL VAN DE VERZAMELING 1. BELGISCHE OCTROOIEN 1. BREVETS BELGES

OBJET DU RECUEIL DOEL VAN DE VERZAMELING 1. BELGISCHE OCTROOIEN 1. BREVETS BELGES OBJET DU RECUEIL DOEL VAN DE VERZAMELING 1. BREVETS BELGES La loi du 28 mars 1984 sur les brevets d invention dispose à l article 25, 2, que les brevets «... sont également publiés en substance dans le

Nadere informatie

MONITEUR BELGE 11.07.2007 BELGISCH STAATSBLAD

MONITEUR BELGE 11.07.2007 BELGISCH STAATSBLAD 37849 Mode de calcul Art. 3. Pour déterminer le nombre de chèques-repas qui doivent être octroyés, le nombre d heures de travail que le travailleur a effectivement fourni au cours du trimestre est divisé

Nadere informatie

PHILIPPE FILIP BELGISCH STAATSBLAD 29.08.2014 MONITEUR BELGE

PHILIPPE FILIP BELGISCH STAATSBLAD 29.08.2014 MONITEUR BELGE 64857 HOOFDSTUK IV. Slotbepaling Art. 9. De minister bevoegd voor Economie is belast met de uitvoering van dit besluit. Gegeven te Brussel, 9 juli 2014. FILIP CHAPITRE IV. Disposition finale Art. 9. Le

Nadere informatie

WETTEN, DECRETEN, ORDONNANTIES EN VERORDENINGEN LOIS, DECRETS, ORDONNANCES ET REGLEMENTS

WETTEN, DECRETEN, ORDONNANTIES EN VERORDENINGEN LOIS, DECRETS, ORDONNANCES ET REGLEMENTS 53170 BELGISCH STAATSBLAD 29.08.2012 Ed. 2 MONITEUR BELGE WETTEN, DECRETEN, ORDONNANTIES EN VERORDENINGEN LOIS, DECRETS, ORDONNANCES ET REGLEMENTS FEDERALE OVERHEIDSDIENST INFORMATIE- EN COMMUNICATIETECHNOLOGIE

Nadere informatie

ARRÊTÉ ROYAL DU 15 FÉVRIER 2005 KONINKLIJK BESLUIT 15 FEBRUARI 2005

ARRÊTÉ ROYAL DU 15 FÉVRIER 2005 KONINKLIJK BESLUIT 15 FEBRUARI 2005 ARRÊTÉ ROYAL DU 15 FÉVRIER 2005 KONINKLIJK BESLUIT 15 FEBRUARI 2005 15 FEVRIER 2005. - Arrêté royal relatif à 15 FEBRUARI 2005. - Koninklijk besluit l'exercice de la profession de comptable betreffende

Nadere informatie

Circulaire : 07/2011. Datum. Edition Uitgave : 2

Circulaire : 07/2011. Datum. Edition Uitgave : 2 Circulaire CIR/LIC 11 Date Datum Edition Uitgave : 07/2011 : 2 Objet : Agrément d un organisme chargé de l organisation d examens de contrôle du niveau de connaissance linguistique 4, 5 ou 6 de la langue

Nadere informatie

12 NOVEMBER 2012 12 NOVEMBRE 2012

12 NOVEMBER 2012 12 NOVEMBRE 2012 12 NOVEMBER 2012 12 NOVEMBRE 2012 KONINKLIJK BESLUIT MET BETREKKING TOT BEPAALDE OPENBARE INSTELLINGEN VOOR COLLECTIEVE BELEGGING ARRÊTÉ ROYAL RELATIF A CERTAINS ORGANISMES DE PLACEMENT COLLECTIF PUBLICS

Nadere informatie

WETTEN, DECRETEN, ORDONNANTIES EN VERORDENINGEN LOIS, DECRETS, ORDONNANCES ET REGLEMENTS

WETTEN, DECRETEN, ORDONNANTIES EN VERORDENINGEN LOIS, DECRETS, ORDONNANCES ET REGLEMENTS BELGISCH STAATSBLAD 16.06.1998 MONITEUR BELGE 19579 WETTEN, DECRETEN, ORDONNANTIES EN VERORDENINGEN LOIS, DECRETS, ORDONNANCES ET REGLEMENTS MINISTERIE VAN BINNENLANDSE ZAKEN MINISTERE DE L INTERIEUR MINISTERIUM

Nadere informatie

CHAPITRE I er.- Portée du présent arrêté et terminologie

CHAPITRE I er.- Portée du présent arrêté et terminologie Versie van 06.11.2007 (B.S. van 18.10.2007) KONINKLIJK BESLUIT VAN 17 AUGUSTUS 2007 BETREFFENDE DE INTERNE AUDITACTIVITEITEN BINNEN SOMMIGE DIENSTEN VAN DE FEDERALE UITVOERENDE MACHT ARRETE ROYAL DU 17

Nadere informatie

BELGISCH STAATSBLAD 15.03.2006 Ed. 2 MONITEUR BELGE

BELGISCH STAATSBLAD 15.03.2006 Ed. 2 MONITEUR BELGE BELGISCH STAATSBLAD 15.03.2006 Ed. 2 MONITEUR BELGE 15407 FEDERALE OVERHEIDSDIENST BINNENLANDSE ZAKEN N. 2006 1012 [C 2006/00192] 16 FEBRUARI 2006. Koninklijk besluit betreffende de nood- en interventieplannen

Nadere informatie

2 de Deposito- en Consignatiekas; 3 de Post voor haar financiële postdiensten; 4 de kredietinstellingen naar Belgisch recht als bedoeld in

2 de Deposito- en Consignatiekas; 3 de Post voor haar financiële postdiensten; 4 de kredietinstellingen naar Belgisch recht als bedoeld in Loi du 11 janvier 1993 relative à la prévention de l utilisation du système financier aux fins du blanchiment de capitaux et du financement du terrorisme (telle que modifiée par la loi du 18 janvier 2010

Nadere informatie

CONSEIL COMMUNAL DU 18 DÉCEMBRE 2014 GEMEENTERAAD VAN 18 DECEMBER 2014 PROCÈS VERBAL PROCES-VERBAAL

CONSEIL COMMUNAL DU 18 DÉCEMBRE 2014 GEMEENTERAAD VAN 18 DECEMBER 2014 PROCÈS VERBAL PROCES-VERBAAL CONSEIL COMMUNAL DU 18 DÉCEMBRE 2014 GEMEENTERAAD VAN 18 DECEMBER 2014 COMMUNE D'IXELLES GEMEENTE ELSENE PROCÈS VERBAL PROCES-VERBAAL Présents Aanwezig Excusés Verontschuldigd Willy Decourty, Bourgmestre-Président/Burgemeester-Voorzitter

Nadere informatie

14 NOVEMBER 2003 14 NOVEMBRE 2003

14 NOVEMBER 2003 14 NOVEMBRE 2003 14 NOVEMBER 2003 14 NOVEMBRE 2003 Koninklijk besluit betreffende de levensverzekeringsactiviteit (Belgisch Staatsblad van 15 november 2003 Err. 23 juli 2004) Officieuze coördinatie Laatste update : Wet

Nadere informatie

ROYAUME DE BELGIQUE. -------- KONINKRIJK BELGIE ------- Ministerie van Volksgezondheid en Leefmilieu --------

ROYAUME DE BELGIQUE. -------- KONINKRIJK BELGIE ------- Ministerie van Volksgezondheid en Leefmilieu -------- 1 KONINKRIJK BELGIE ------- Ministerie van Volksgezondheid en Leefmilieu -------- 25 MAART 1964 Wet op de geneesmiddelen (B.S. 17 april 1964). --------- Wijzigingen : - Errata B.S. 6 mei 1964. - Wet 16

Nadere informatie

20 DECEMBER 1995 20 DECEMBRE 1995

20 DECEMBER 1995 20 DECEMBRE 1995 20 DECEMBER 1995 20 DECEMBRE 1995 Koninklijk besluit betreffende de buitenlandse beleggingsondernemingen Arrêté royal relatif aux entreprises d investissement étrangères (Belgisch Staatsblad, 6 januari

Nadere informatie

11 JANUARI 1993 11 JANVIER 1993

11 JANUARI 1993 11 JANVIER 1993 11 JANUARI 1993 11 JANVIER 1993 [Wet tot voorkoming van het gebruik van het financiële stelsel voor het witwassen van geld en de financiering van terrorisme] Opschrift vervangen bij artikel 2 van de wet

Nadere informatie

LOI DU 5 DECEMBRE 1968 SUR LES CONVEN- TIONS COLLECTIVES DE TRAVAIL ET LES COM- MISSIONS PARITAIRES (MB du 15.1.1969)

LOI DU 5 DECEMBRE 1968 SUR LES CONVEN- TIONS COLLECTIVES DE TRAVAIL ET LES COM- MISSIONS PARITAIRES (MB du 15.1.1969) LOI DU 5 DECEMBRE 1968 SUR LES CONVEN- TIONS COLLECTIVES DE TRAVAIL ET LES COM- MISSIONS PARITAIRES (MB du 15.1.1969) WET VAN 5 DECEMBER 1968 BETREFFENDE DE COLLECTIEVE ARBEIDSOVEREENKOMSTEN EN DE PARITAIRE

Nadere informatie

BELGISCHE KAMER VAN CHAMBRE DES REPRÉSENTANTS DE BELGIQUE VOLKSVERTEGENWOORDIGERS DOC 53 DOC 53. 13 février 2014 13 februari 2014 SOMMAIRE INHOUD

BELGISCHE KAMER VAN CHAMBRE DES REPRÉSENTANTS DE BELGIQUE VOLKSVERTEGENWOORDIGERS DOC 53 DOC 53. 13 février 2014 13 februari 2014 SOMMAIRE INHOUD DOC 53 DOC 53 CHAMBRE DES REPRÉSENTANTS DE BELGIQUE BELGISCHE KAMER VAN VOLKSVERTEGENWOORDIGERS 13 février 2014 13 februari 2014 PROJET DE LOI WETSONTWERP relatif aux assurances betreffende de verzekeringen

Nadere informatie

12 AVRIL 1965. - Loi concernant la protection de la rémunération des travailleurs.

12 AVRIL 1965. - Loi concernant la protection de la rémunération des travailleurs. 12 AVRIL 1965. - Loi concernant la protection de la rémunération des travailleurs. 12 APRIL 1965. - Wet betreffende de bescherming van het loon der werknemers. CHAPITRE 1 er. Champ d'application HOOFDSTUK

Nadere informatie