DRIEMAANDELIJKS INFORMATIEBLAD VAN DE NATIONALE CONFEDERATIE VAN HET KADERPERSONEEL.

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "DRIEMAANDELIJKS INFORMATIEBLAD VAN DE NATIONALE CONFEDERATIE VAN HET KADERPERSONEEL."

Transcriptie

1 KADERinfo N April / Mei / Juni 2009 Representatieve organisatie van kaderleden erkend bij KB van 26/11/1986. Belgique-België P N d autorisation anvoie clos B 36 Dépot légal 1000 BRUXELLES X Numéro d agrégation: P INHOUD 32 Editoriaal 33 Algemene vergadering van Korte berichten 37 Hoe het legaal pensioen verhogen? RESULTATEN ALGEMENE VERGADERING 28 MAART Oproep kandidaten 310 Enquete over kaderinfo 311 Afschrijven van de kerncentrales: Stand van zaken 313 Nota over de ondernemingsraad 314 De Europese sociale dialoog Van links naar rechts: Dhr. Michel Baudoux, Erevoorzitter; Dhr. Didier Reynders, Vice-Eerste Minister en Minister van Financiën; Dhr. Herman Claus, NCK-Voorzitter. DRIEMAANDELIJKS INFORMATIEBLAD VAN DE NATIONALE CONFEDERATIE VAN HET KADERPERSONEEL. 3Lambermontlaan bus Brussel KADER info I N 274 I April 2009

2 NATIONALE CONFEDERATIE VAN HET KADERPERSONEEL Lambermontlaan 171 bus Brussel Voorzitter: Herman CLAUS Ondervoorzitters: Michel BAUDOUX (F) Claude STOLZ (F) Johnny VAN IMPE (N) Algemeen afgevaardigde: Secretaris generaal: Penningmeester: Erwin BOEYNAEMS INTERREGIONALEN Voorzitter Vlaanderen: Erwin BOEYNAEMS Voorzitter Wallonië: René TROQUETTE REGIONALEN Voorzitter Antwerpen: Guido VAN ALSENOY Voorzitter Brabant/Brussel: Rony DE CONINCK Voorzitter Luik: Marcel PIRSON JURIDISCHE DIENST Geertrui VAN REUSEL (N) Frédéric BAUDOUX (F) NATIONAAL SECRETARIAAT Tel.: 02/ Fax: 02/ Website: Bankrekeningnr: V.U.: Herman Claus, Lambermontlaan 171 bus 4, 1030 Brussel Editoriaal Beste collega s kaderleden, Helaas blijken de verkiezingen binnen de NCK niet hetzelfde paralyserende effect te scoren op onze nationale regering als de regionale en de Europese verkiezingen. Daar waar de nationale regering zichzelf in suspensie kan plaatsen naarmate 7 juni nadert, zijn er tijdens de NCK verkiezingen al dadelijk twee hete hangijzers opgedoken. Ten eerste is er natuurlijk het eenheidsstatuut, gekoppeld aan de tijdelijke werkloosheid voor bedienden. Mijn oordeel is dat het eenheidsstatuut er onvermijdelijk komt, om dezelfde redenen als we gelijk loon voor gelijk werk ook wettelijk vergrendeld hebben, namelijk : geen discriminatie (de praktijk valt soms wel tegen: zoals Prof Humblet het formuleerde: zonder volledige publicatie van alle loonfiches is de loonachterstand voor vrouwen, zowel moeilijk te meten, als te bestrijden). Daar kaderleden reeds een speciale onderverdeling zijn van bediende is voor kaderleden-bediende dit eenheidsstatuut nu reeds een feit. Het inbrengen van arbeiders in de vergelijking, is echter iets dat dusdanig alles overhoop gooit dat we moeten opletten zeker in omstandigheden waar allerlei kassen geld nodig hebben. Onbeperkt inhouden, maar geplafonneerd uitbetalen zijn lievelingsmethodes van de gelijk loon voor gelijk werk benadering. Gelukkig hebben we hier een bondgenoot in de wrijving tussen arbeiders- en bedienden-afdelingen van de grote bonden, die allebei het eenheidsstatuut wensen te verwezenlijken door de andere afdeling op te slorpen. Een tweede probleem werd gemeld door Herman Parset en Philippe Dassargues, onze vertegenwoordigers in de pensioencommissie. Blijkbaar wenst men ook hier de reserves van de sparende burger aan te spreken om wie niet heeft kunnen sparen, te laten delen in de welvaart. Na de actieve herverdeling tijdens de loopbaan, waarbij kaderleden reeds onbeperkt bijdragen tot de pensioenen, doch slechts beperkt kunnen terugkrijgen, wenst men nu ook diegenen die gepoogd hebben wat van hun inkomen-na-belastingen opzij te zetten voor de oude dag hiervan te beroven via allerlei maatregelen. Uiteraard dat alles zonder te raken aan de hoge ambtenarenpensioenen natuurlijk. Over de pensioenen vindt U in deze KaderInfo een artikel van Erwin Boeynaems, penningmeester NCK. Tevens zijn de basisteksten uit de pensioencommissie on-line op onze website beschikbaar (kijk onder KaderInfo). Over het eenheidsstatuut is een artikel in voorbereiding. Ondertussen, wat de interne werking betreft, zijn we goed bezig. Bij het verschijnen van de volgende KaderInfo hoop ik verslag te kunnen doen van de stand van zaken inzake website, ledenbeheer en dergelijke, en hoop ik reeds te kunnen plannen voor beter contactnames met leden en groeperingen. Hou me aan mijn woord maar ik hoop op een regenachtige zomer. En omdat we hoe dan ook een vrijwilligersvereniging zijn voor vele taken, iedereen die graag bij onze werking betrokken is, is welgekomen. Access, Drupal, politieke contacten, schrijven of nalezen van teksten, rapporteren over sectoren, zelfs pensioenen: er is vast iets bij dat je interessant genoeg vindt om te komen helpen. Herman Claus - Voorzitter NCK BIJDRAGEN 2009 Bankoverschrijving Domiciliëring jaarlijks jaarlijks maandelijks Actieve leden ,11 Jonger dan 30 jaar ,86 Gepensioneerden en ,86 werklozen met uitkering Echtparen ,78 KADER info I N 274 I April

3 ALGEMENE VERGADERING VAN De Algemene Vergadering vond plaats in de vergaderzaal van de Nucleaire Centrale van Tihange. Wij danken de vennootschap Electrabel die voornoemde zaal gratis ter beschikking had gesteld. Dit jaar waren er buitengewoon veel aanwezigen. De belangrijkheid van de Algemene Vergadering op was duidelijk : er diende een nieuwe voorzitter verkozen te worden. Anderzijds was er waarschijnlijk eveneens een grote belangstelling omwille van onze spreker, de heer Didier Reynders,Vice-Eerste Minister en Minister van Financiën in de Federale Regering. In de loop van 2008 zijn de tussenkomsten van onze juridische dienst opnieuw gestegen. De verhoging van het aantal tussenkomsten was onder andere te wijten aan de huidige economische crisis. Frédéric Baudoux, onze Franstalige advocaat, heeft deelgenomen aan een televisiedebat, waarop hij de NCK vermeld heeft. Marc Compernolle, onze Nederlandstalige advocaat, werd recentelijk tot rechter benoemd en werd vervangen door Mevrouw Geertrui Van Reusel als Nederlandstalige juriste van de NCK. M. Baudoux dankt de algemeen afgevaardigde voor zijn tussenkomst, alsook voor het geleverde werk gedurende het jaar Hij herinnert de deelnemers eraan dat P. Nuyts een einde stelt aan zijn werkzaamheden voor de NCK na de lopende Algemene Vergadering. M. Baudoux nodigt vervolgens de kandidaten voor het voorzitterschap uit om zich aan de Algemene Vergadering voor te stellen. VLNR: Dhr. Pierre Nuyts, Ere-Secretaris Generaal; Dhr. Michel Baudoux, Ere-Voorzitter; Dhr. Richard Zgrzywa, Ere-Peningmeester. Het is dan ook niet verwonderlijk dat de Voorzitter, Michel Baudoux, de Algemene Vergadering met twintig minuten vertraging voor geopend heeft verklaard. Hij heeft onmiddellijk het woord gegeven aan Marcel Pirson, voorzitter van de Regionale van Luik, die de deelnemers verwelkomt heeft. M. Pirson heeft het nationaal karakter van onze Vereniging nogmaals laten blijken door zich tot de vergadering te richten in de drie landstalen. Vervolgens heeft M. Baudoux het woord gegeven aan de algemeen afgevaardigde om verslag uit te brengen over de activiteiten van het jaar Pierre Nuyts, algemeen afgevaardigde, heeft in zijn activiteitenverslag de nadruk gelegd op de werkzaamheden voor de sociale verkiezingen en het onderzoek m.b.t. burn out. De eerste activiteit heeft aan de NCK toegelaten om zich op een goede plaats te handhaven in het sociaal landschap, niettegenstaande de discriminaties waarvan de 3 3 kaderleden het slachtoffer zijn. Het onderzoek m.b.t. burn out heeft een groot succes gehad bij de leden. Behoudens een belangrijk aantal deelnemers aan het onderzoek krijgen we nog regelmatig positieve reacties van onze leden. De belangstelling voor het onderwerp werd bewezen door de aanwezigheid op onze persconferentie,gehouden eind november 2008, van Mevrouw Joëlle Milquet, Vice-Eerste Minister en Minister van Tewerkstelling in de Federale Regering. Intern heeft het Nationaal Comité een werkvergadering gehouden gedurende het jaar 2008 m.b.t. de wijziging van de statuten. Anderzijds, werken er twee nieuwe secretaressen op het secretariaat. Heden hebben we een secretaresse die voltijds werkt en een die deeltijds werkt. Dat moet ons toelaten om de personeelskosten te verminderen. Wij betreuren het overlijden in het begin van 2009 van Claudine Revelart. C. Revelart was onze werkvrouw gedurende meer dan dertig jaren. Herman Claus bijt de spits af. Hij deelt aan de vergadering zijn kwalificaties mee en weerhoudt vier doelstellingen : - een beter beheer van het secretariaat door de informatica - ontwikkeling van de juridische dienst - ontwikkeling van de vorming van de leden via o.a. internet - interactie tussen de leden en de groeperingen - contacten met de politieke en de wetgevende wereld. Johnny Van Impe stippelt eveneens zijn cursus uit. Hij legt de nadruk op de erkenning van de NCK ten einde te kunnen concurreren met de traditionele syndicaten met dezelfde wapens. Hij hecht ook veel belang aan het behoud van het nationaal karakter van de NCK. Voor de gelijkheid stelt M. Baudoux voor dat de kandidaten aan dezelfde vragen van de aanwezigen antwoorden. Vooraleer tot de stemming over te gaan, deelt de uittredende voorzitter de manier van stemmen mee. Hij informeert eveneens de deelnemers dat KADER info I N 274 I April 2009

4 ALGEMENE VERGADERING VAN (VERVOLG) de documentatiemap, die aan alle aanwezigen werd overhandigd bij de inschrijving, een uittreksel van het huishoudelijk reglement bevat. Betrokken uittreksel vermeldt hoe de stemmen zullen geteld worden. Twee stemopnemers hebben zich vrijwilliger gesteld : Jacques Delmez en Philippe Hendrickx. Gedurende de telling brengt Jean Finné, Europees afgevaardigde en afgevaardigde van de NCK bij de CEC, verslag uit van de activiteiten van de CEC in de loop van Zijn verslag zal in het volgend tijdschrift van Kaderinfo gepubliceerd worden. Daarna brengt Richard Zgzrywa, penningmeester, verslag uit van de rekeningen van Hij meldt aan de vergadering dat het jaar moeilijk is geweest op het niveau van de thesaurie. Het jaar 2009 meldt zich echter gunstiger rekening houdend met de inkomsten die we gedurende de eerste maanden reeds ontvangen hebben.de twee verificateurs van de rekeningen bevestigen hun aanvaarding van de rekeningen. Marc Iserbiet meldt dat er enkele praktische raadgevingen werden gegeven en dat boekhoudkundige vergissingen in de loop van 2009 zullen rechtgezet worden. Vervolgens keurt de Algemene Vergadering de rekeningen goed. Op vraag van de penningmeester worden de mandaten van de verificateurs hernieuwd door applaus. Pierre Nuyts deelt nadien het resultaat mee van de stemming voor het voorzitterschap. Herman Claus is verkozen met 97 stemmen op 152. Johnny Van Impe haalt 55 stemmen. Onmiddellijk na deze mededeling en alvorens over te gaan tot de stemming stellen de twee kandidaten voor de mandaten van de Franstalige ondervoorzitters, Michel Baudoux en Claude Stolz, zich kort voor. M. Baudoux behaalt 134 stemmen op de 162 stembulletins en C. Stolz behaalt 110 stemmen op de 148 stembulletins. De twee kandidaten zijn aldus verkozen. Voor het overgaan tot de stemming van de eretitels geeft M. Baudoux een voorstelling van de recipiëntairs P. Nuyts en R. Zgzywa. Op zijn beurt meldt P. Nuyts de verdiensten van de uittredende voorzitter M. Baudoux. Na de telling van de stemmen blijkt dat de eretitels met een ruime meerderheid worden toegekend aan M. Baudoux, R. Zgzrywa an P. Nuyts respectievelijk verkozen tot Erevoorzitter, Erepenningmeester en Eresecretaris generaal. De voorgestelde wijzingen aan de statuten werden eveneens goedgekeurd met 95 positieve stemmen op 141 geldige stembulletins, zijnde 67,38%. Daarna heeft de algemeen afgevaardigde het woord genomen om een eerbetoon te geven aan de uittredende voorzitter. Hij heeft de nadruk gelegd op de enorme energie van M. Baudoux gedurende zijn mandaat om de NCK te promoten in alle sociale middens. Zijn beschikbaarheid voor de NCK was voorbeeldig. In zijn antwoord heeft M. Baudoux aan de neutraliteit van de NCK herinnerd en eveneens aan de permanente aanvallen waaraan de kaderleden onderworpen worden, zoals de tweede en derde pijlers van de pensioenstelsels. Hij heeft aan de vitale bestaansmiddelen van de mens herinnerd die voor Karl Max, Eten, Kledij en Woongelegenheid zijn. Hij heeft de richting solidariteit waarvan de kaderleden het slachtoffer zijn aan de kaak gesteld. Hij heeft ook gevraagd om een wederzijds respect te hebben voor elkaar, zeker in de Belgische context. Gedurende zijn afscheidstoespraak hebben zijn tedere woorden voor zijn echtgenote de zaal beroerd. Als dank, om gedurende al die jaren haar echtgenoot toegelaten te hebben om veel tijd aan de NCK te spenderen heeft de NCK bloemen geschonken aan Claudine Baudoux. Vervolgens heeft de nieuw verkozen voorzitter, Herman Claus zijn doelstellingen mede gedeeld. Hij bevestigde de punten die hij gedurende zijn voorstelling verkondigde. Bijzondere aandacht zal gaan naar de promotie om de contacten tussen de leden te bevorderen. De adressen gaan daarin een belangrijke rol spelen. De nieuwe website die waarschijnlijk op het einde van het jaar zal geïmplementeerd worden zal cruciaal zijn. Dhr. Didier Reynders, Vice-Eerste Minister en Minister van Financiën. Al de punten van de agenda werden behandeld en Michel Baudoux, ondertussen Erevoorzitter, sluit de Algemene Vergadering van 2009 af en nodigt de aanwezigen uit op een korte onderbreking voor het begin van de toespraak van de heer Didier Reynders. De heer Didier Reynders wordt nadien uitgenodigd door Michel Baudoux om het woord te nemen over het thema : «financiële crisis, economische crisis». Gedurende zijn toespraak heeft de heer Didier Reynders de nadruk gelegd op de noodzaak om, nu reeds, de heroplevingplannen voor te bereiden om de omliggende landen voor te zijn binnen een paar jaren als de crisis voorbij zal zijn. Met de nucleaire reactoren van Tihange in de buurt vatte hij de vraag aan over de nucleaire energie. Voor hem dienen de onderzoeken en de vorming van de ingenieurs verder gezet te worden. Verder moet op een serene manier overwogen worden om het gebruik van de nucleaire centrales op de huidige sites te verlengen en gelijktijdig alternatieve energieën te ontwikkelen. Het is uitgesloten om naar nieuwe sites te zoeken. Na zijn toespraak heeft de heer Didier Reynders de talrijke vragen van de aanwezigen beantwoord. Nadien heeft de NCK een aperitief aangeboden aan de spreker en de aanwezigen op de Algemene Vergadering. Wij danken opnieuw de Regionale van Luik, alsook Electrabel voor de kwaliteit van de organisatie en van de omgeving waarin de vergadering heeft plaatsgevonden. Pierre Nuyts - Ere Secretaris Generaal KADER info I N 274 I April

5 33 Korte Berichten Korte Berichten EEN MANAGEMENTBOEK VOOR MIDDLE MANAGEMENT. Het management van het middenkader toelichten is wel een originele benadering. Dit is wat de auteurs Hans Van der Aar en Martyn Adelmund gedaan hebben. Voor deze auteurs is de middle manager een leidinggevende die leiding geeft, maar één of meer managementlagen boven zich heeft. Deze manger doet zowel uitvoerend werk, als zelfstandig beslissingen nemen om zijn ondergeschikten de hen opgedragen taken te laten verrichten. Deze middle manger is een cruciaal niveau in de organisatie. Hij staat tussen de wensen en eisen van de directie, van de externe of interne cliënten en van zijn personeel onder zijn gezag. Hij moet overeenstemming bereiken tussen deze drie betrokken partijen. Dit is niet zo evident en zorgt voor veel problemen. Door het feit dat de middle manager zich tussen hamer en aambeeld bevindt, heeft hij een gedelegeerde macht en heeft bijgevolg niet alle touwtjes in handen. Maar zijn ondergeschikten zien hem wel als baas die niet alleen verantwoordelijk is voor de goede werking van de dienst, maar ook voor het functioneren als team en voor het zorgen voor hun welzijn. Hoe kom je in de positie van middle management terecht? Meestal kom je in het middle management terecht, omdat je een goede technicus bent, je geniet het respect van je collega s, je komt betrouwbaar over en je bent aardig en correct in de omgang met collega s. En het is misschien dat je al het werk informeel organiseerde en regelde voor je benoeming van middle manager. Eens geïnstalleerd als middle manager, constateert hij al vlug dat hij veel minder tijd heeft voor zijn vakgebied waarin hij bekwaam was. Hij moet tijd maken om coach te spelen, te luisteren naar reacties en de wensen van zijn ondergeschikten, plannen maken, cijfers interpreteren, studies maken en projecten uitwerken en realiseren. Kortom uitdagingen genoeg. Uitdagingen die hopelijk geen struikelblokjes worden. Gelukkig voor onze middle manager slaagt hij meestal wel om te lukken in de baan van middle manager. 3 5 Waar moet onze middle manager voor oppassen? Hij moet zorgen de medewerking te hebben van zijn medewerkers en dit vanaf het begin. (De twee auteurs maken van deze stelling hun eerste wet). Het zoeken naar de medewerking van je medewerkers mag gerust tijd vergen om hun wensen, hun zorgen en hun kritiek te kennen. En deze aandacht moet ook naar boven gaan: wat wil je baas, wat is zijn zakelijk probleem, zijn zorg. (De tweede wet gaat dan ook over: werk goed samen met je baas). Zoals in elk managementomgeving omring je met mensen die zeer goed zijn, misschien beter dan jezelf bent, maar je houdt de leiding, je houdt het stuur. Onze middle manager heeft enkele technieken en vaardigheden uit het management tot zijn beschikking. Hierdoor zou hij op tijd thuis kunnen zijn en de overuren beperken. Allereerst moet hij zich de discipline opleggen dat s zijn dag of agenda niet mogen bepalen. Daarom je inbox niet constant raadplegen. Reageer op s wanneer dit van U verwacht wordt. Ook moet hij kunnen delegeren al wat mogelijk is. Vergader met je mensen, maar pas op van niet in overdrijving te vallen want het gevaar is groot. De vergaderingen zijn niet gering in aantal: teamvergaderingen, beoordelingsgesprekken, besprekingen met je baas, de werk- en stuurgroepen voor projecten, vergaderingen met externen zoals verkopers en mensen van buiten de organisatie die hun weg zoeken in je organisatie voor specifieke vragen en problemen. Het delegeren en de vergaderingen in toom houden heeft als bedoeling: tijd vrij maken om te kunnen handelen tussen de meetings en s. Dit is dan de derde wet. Buiten deze recepten zal hij de vrijheid moeten nemen om zaken te veranderen en productiviteitsverbeteringen door te voeren om de stijging van kosten te beheersen. Dit is belangrijk om dit de vierde wet te noemen. Deze veranderingen zullen doorgevoerd worden met de betrokkenheid van zijn medewerkers (vijfde wet). Bron: De Tijd. 500 CAO S OVER BEDRIJFSBONUS WERDEN ONONTVANKELIJK VERKLAARD DOOR HET MINISTERIE. Het gaat over de Cao s waarbij de directie en de vakbonden afspraken maken over objectieven waaraan een bonus gekoppeld is. Deze bonus kan maximum 2200 euro per jaar bedragen met fiscaal vriendelijke behandeling. Dit type van CAO kende veel succes om meer koopkracht toe te kennen tegen een fiscaal vriendelijke kostprijs in vergelijking met de normale, gewone loonsverhoging. Welke fouten werden er gemaakt? Dossiers waren niet volledig ingevuld, vormvoorschriften werden niet gerespecteerd, bepalingen in strijd met de antidiscriminatie wetgeving. Om aan euvels te verhelpen zal het VBO informatiesessies organiseren. Bron: De Tijd. HET GEMIDDELD LOON IS BRUTO PER MAAND. De meeste loon- en weddenstatistieken vernemen we via krantenenquêtes. Voor beroepen van ingenieurs publiceren KVIV en VIK regelmatig hun statistieken. Maar voor het overige vernemen we sporadisch gegevens via enquetes van de krant. De bron van de gegevens van dit artikel komt van de Algemene Directie Statistiek en Economische Informatie van de FOD economie. Deze recente studie heeft zich gebaseerd op een zeer ruime gegevensbank. Hierdoor bekomt men een betere representativiteit dan de antwoorden op een enquête van een krant. Nadeel is wel dat de cijfers dateren van Toch toont deze statistiek de grote trends. De populatie is deze die 100% tewerkgesteld zijn. Laat ons eerst zien naar algemene gegevens. Het mediaanloon bedraagt euro bruto per maand. Het gemiddeld bruto maandloon bedraagt euro. Aan de onderkant verdient 10% van alle werknemers euro bruto per maand en aan de bovenkant is er 10% die euro per maand verdient. KADER info I N 274 I April 2009

6 KORTE BERICHTEN (VERVOLG) Welk zijn de 10 best betaalde beroepen? De hoogste inkomens vindt men bij de bedrijfsleiders (6.774 euro per maand bruto) en bij de kaderleden bij directie, bij de productie en operaties euro per maand bruto).de categorie overige kaderleden komen op de vijfde plaats met een bruto maandverdienste van euro. Op de negende plaats vinden we de architecten en ingenieurs (3.915 euro) en op de tiende plaats informatica specialisten met euro per maand. Dat de categorie van ingenieurs gemiddeld verdienen verbaast ons. Indien we naar de minst betaalde categorie zien, dan zijn de slechts betaalde de gezinshelpers en schoonnmaaksters met een maandloon van euro. De beheerders en personeel in de horeca behoren tot de één na minste betaalde groep met euro. De spanning tussen de hoogste lonen van bedrijfsleiders (6.774 euro) en de laagste lonen van gezinshelpers (1.823 euro) bedraagt een factor van 3,72. Hoeveel bedraagt de spanning tussen de categorie overige directiekaderleden (maandwedde euro) ten opzichte van de minst betaalde categorie in de horeca? De spanningsfactor bedraagt hier Volledigheidshalve weten we niet of men in deze studie de extra wettelijke voordelen heeft opgenomen. Een diploma van hogere studies hebben, wordt beter betaald. Het percentage van de loon- en weddentrekkende met een diploma hoger onderwijs bedraagt 34%. Dit percentage is opmerkelijk. Dit percentage stijgt naargelang men stijgt in de groep van hogere inkomens. De vraag stelt zich hoeveel iemand verdient met een diploma van lager secundair onderwijs? Dit is gemiddeld euro per maand. De sector van tewerkstelling is ook een factor die de hoogte van de beloning bepaalt. De best betaalde sector is de petrochemische nijverheid met euro per maand. Op de tiende plaats komt de sector van de productie van audio, videoen telecomapparatuur met euro. De spanning tussen de best betaalde sector vooral de petrochemie en de sector op de tiende plaats bedraagt 25%. TABEL 1: De 10 best betaalde beroepen. Gemiddeld bruto maandloon. 1. Bedrijfsleiders Kaderleden bij de directie, productie en operaties Directeurs en beheerders kleine ondernemingen Artsen Overige directiekaderleden Account managers en consultants Juristen Natuurkundigen en scheikundigen Architecten en ingenieurs Informaticaspecialisten TABEL 2: De 10 minst betaalde beroepen. Gemiddeld bruto maandlonen. 1. Gezinshelpers en schoonmakers Beheerders en personeel horeca Handlangers in de verwerkende nijverheid Gebouwpersoneel en ruitenwassers Arbeiders in hout, textiel en leder Dienstboden en portiers Bestuurders van machines voor houtbewerking Bibliotheekbedienden Houtbewerking, meubelmakers Vuilnisophalers TABEL 3: De 10 best betaalde sectoren. 1. Petrochemische nijverheid Financiële instellingen Chemische nijverheid Nutsbedrijven Verzekeringswezen en pensioenfondsen Ondersteunende activiteiten financiële instellingen Speur - en ontwikkelingswerk Activiteiten in verband met computers Luchtvaart Productie audio-, video- en telecomapparatuur Bronnen: Rubriek loon naar werken en De Standaard. Erwin BOEYNAEMS Penningmeester NCK De plaats van tewerkstelling is eveneens een factor. De wedden in Brussel zijn uiteraard hoger dan in Luxemburg. In Brussel verdient men gemiddeld 14% meer dan het gemiddelde van België (2.739 euro). KADER info I N 274 I April

7 RAADGEVEND COMITÉ VOOR DE PENSIOENSECTOR Hoe het legaal pensioen verhogen? PROBLEEMSTELLING Dat onze lage pensioenen een probleem zijn, is geen geheim meer. De oorzaken zijn ondertussen ook bekend. Als eerste oorzaak is er de groeiende vergrijzing, waardoor mensen langer leven en er een groter aantal jaren pensioen betaald moet worden. Een andere oorzaak is de solidariteit. Het pensioen is gebaseerd op de repartitie, waarbij de actieven het geld afdragen aan de gepensioneerden van nu. Deze repartitie is gebaseerd op solidariteit. Deze solidariteit evolueert naar een echt ongenoegen van de mensen, wegens de wanverhouding tussen wat men betaalt aan sociale bedragen voor het pensioen, berekend op het totale loon, en wat men ontvangt als pensioen, berekend op een geplafonneerd loon. Dit ongenoegen tast de solidariteit aan en daardoor de houdbaarheid van het systeem. Als derde oorzaak is er de wanverhouding tussen de groepen van deelnemers. Een gemiddeld rustpensioen voor een ambtenaar bedraagt euro per maand en is vier maal zo hoog als dat van een zelfstandige (656 euro) en dubbel zo hoog als dat van een werknemer (1177 euro). Deze cijfers zijn vermeld in het rapport van Jan Berghmans over de pensioenen en aanvullende pensioenen. Vooral de discrepantie tussen deze drie categorieën is maatschappelijk moeilijk aanvaardbaar. Waarom moet een ambtenaar meer pensioen krijgen dan voor een vergelijkbare functie in de privé-sector? De ambtenaar heeft daarenboven meestal vastheid van betrekking en zijn pensioen is waardevast. Zijn pensioen verhoogt namelijk met hetzelfde percentage als het percentage wanneer de wedden van de ambtenaren verhogen. Dit noemt men het systeem van de perequatie. Deze drie factoren verklaren de grote ontevredenheid over het pensioenstelsel. 3 7 Voor de belastingsafhouding behoren we tot de hoogste van Europa en voor de pensioenuitkering behoren we tot de laagste van Europa. Wat een wanverhouding! DE NOTA VAN HET RAADGEVEND COMITÉ VOOR DE PENSIOENEN Het Raadgevend Comité voor de Pensioenen heeft zijn visie gegeven in een nota om een ingrijpende hervorming in de toekomst voor te stellen. De NCK neemt hieraan deel. Helaas lopen de andere belangengroepen in dit comité niet zo warm voor de tweede en derde pijler. De nota maakt onderscheid in maatregelen voor: 1) de groep gepensioneerden van nu 2) de groep van toekomstige gepensioneerden 3) hoe de financiering verbeteren van de pensioenstelsels 4) enkele maatregelen om het pensioen van zelfstandigen te verbeteren 5) ten slotte diverse maatregelen We kunnen deze nota niet in al haar facetten behandelen. De oorspronkelijke tekst kunt U opvragen bij het secretariaat van de NCK. Voor de huidige groep van gepensioneerden moet het minimum pensioen gelijk zijn aan het bruto bedrag van het wettelijk minimum loon. Ten titel van inlichting, dit minimum loon bedraagt 1381,20 euro per maand voor het jaar De pensioenen van deze groep moeten ook de duurte van het levensonderhoud volgen. Dit wordt niet bereikt door het volgen van de index, maar op basis van een percentage dat de regering jaarlijks beslist. Punt twee gaat over de groep van toekomstige gepensioneerden. Het doel moet zijn: een pensioen gelijk aan 75 % van het beroepsinkomen van de 25 beste jaren van de loopbaan. Indien de toekomstige gepensioneerde deze 75 % niet haalt op basis van zijn bijdragen, dan zijn er twee mogelijkheden. Ofwel heeft hij een aanvullend pensioen (2de pijler) en dan zou hij aan de 75% grens kunnen geraken. Ofwel heeft hij geen aanvullend pensioen en wordt hij verplicht ingeschreven in het aanvullend pensioen. Het Comité heeft niet bepaald wie de premies gaat betalen. Hoe gaan we dit financieren? Zo komen we aan het derde deel van de nota. Wat stelt het Comité voor? Ze onderscheidt de volgende bronnen: - de overheidsschuld moet verminderen en die vermindering moet als dotatie gaan naar de pensioenen - financiering van het Zilverfonds - de fiscale aftrek afschaffen op de 2de pijler (aanvullend pensioen) en 3de pijler (pensioensparen) en de bespaarde gelden moeten de kas van de pensioenen mee financieren - sociale zekerheid heffen op de voordelen in natura zoals maaltijdcheques, bedrijfswagen. De geïnde bedragen zouden naar de pensioenkas gaan - Fraude opsporen en deze voeden de pensioenkas WAT TE DENKEN OVER DEZE VOORSTELLEN? Allereerst constateren we dat de eerste pijler of het wettelijk pensioen absolute voorrang krijgt en de 2de en 3de pijler verdringt. Daardoor verschuift ook de financiering meer naar de Overheid toe. Hier is geen garantie dat deze de gelden ten gevolge van vermindering van overheidsschuld, financiering door afschaf- KADER info I N 274 I April 2009

8 RAADGEVEND COMITÉ VOOR DE PENSIOENSECTOR (VERVOLG) fing fiscale aftrek 2de en 3de pijler en invoering van nieuwe sociale belastingen steeds (we herhalen steeds) voor 100% in de pensioenkas terecht zullen komen. Kortom wanneer deze besparingen zouden gebeuren, dan is er nog geen garantie dat deze voor de pensioenen gebruikt worden. De praktijk leert dat dit niet gebeurt: noch in het verleden, noch in het heden, noch in de toekomst. De overheid en de politici zullen steeds spaarpotjes open maken en de gelden eruit halen om ergens anders te gebruiken. Dit gebeurt in tijden van recessie en verkiezingen. Indien men wil, zijn de wetten zo veranderd. De besluiten van het Comité zijn een mooie denkoefening geweest en heeft de gebreken en tekorten van ons huidig pensioenstelsel duidelijk naar voren gebracht. Dit is een verdienste. Als tweede punt zijn de conclusie van het Comité nergens cijfermatig onderbouwd. Zo vinden we nergens cijfers over de evolutie van de vergrijzing. Rond het jaar niet zover meer- voorziet men drie actieven tegenover één gepensioneerde. In 1970 was er één gepensioneerde voor vier actieven. In 2050 zullen er 2 actieven moeten zorgen voor één gepensioneerde. Gaat de voorgestelde financiering volstaan om dit op te vangen? Een economisch model zou hier inzicht kunnen geven. CONCLUSIE VAN DE NCK De NCK blijft zowel de eerste, de tweede als de derde pijler verdedigen, als enige weg tot verbetering voor de pensioenen. En dit om de volgende reden. Sinds de Wet op het Aanvullend Pensioen (WAP) is al 60% van de loontrekkenden aangesloten bij een verzekeringsmaatschappij voor het aanvullend pensioen. Kortom het aanvullend pensioen democratiseert. Deze evolutie toont duidelijk dat de loontrekkenden zelf hun deel willen bijdragen voor hun pensioen. Het te bereiken doel is dan ook dat elke loontrekkende een aanvullend pensioen heeft. De tweede reden is de volgende. Het systeem van de eerste, tweede en derde pijler is een systeem dat de pensioen belegging diversifieert. Met andere woorden niet alle eieren worden in één mand gelegd. Indien de actieven hun geld beleggen alleen bij de Staat en deze lukt niet in haar opdracht, dan is de kandidaat gepensioneerde ernstig benadeeld. Heeft hij zijn spaargelden in meerdere instellingen, dan heeft hij meer kans op een behoorlijk pensioen. Waar de NCK wel akkoord mee gaat, is het afbouwen van de overheidsuitgaven zonder dat dit pijn doet voor de werkenden of gepensioneerden. De afbouw moet dienen om het wettelijk pensioen in België van 60% van het gemiddelde nettoloon van de loopbaan te brengen naar 70% van het OESO gemiddelde. Onmogelijk? We moeten niet vergeten dat Nederland en Luxemburg gemiddeld 95% hebben. Hoe kan dit bereikt worden? Voor de NCK dient dit te gebeuren door het wettelijk pensioen te berekenen op het werkelijke loon en niet op een geplafonneerd loon. We herhalen onze stelling dat er iets moet gebeuren aan de overheidsuitgaven in verband met de pensioenen. Voor de belastingsafhouding behoren we tot de hoogste van Europa en voor de pensioenuitkering behoren we tot de laagste van Europa. Wat een wanverhouding! Erwin BOEYNAEMS Penningmeester NCK OPROEP KANDIDATEN LEDEN VAN DE NCK LIDGELD 2009 Vergeet niet uw lidgeld te betalen voor 2009 (NCK-bankrekening ) Tarief: Actieve leden: Gepensioneerden, werklozen en leden beneden de 30 jaar: 42 Collega wij vragen U als Secretaris Generaal! Wij zoeken dringend een Secretaris Generaal voor de NCK. Zijn functies zijn o.a.: deelname aan de maandelijkse vergaderingen van het dagelijks bestuur en het Nationaal Comité hulp bij het tijdschrift Kaderinfo (4x p/j) begeleiding van de secretaresses Indien u belangstelling hebt, zouden wij u dankbaar zijn om contact op te nemen met de Voorzitter de Heer Herman Claus. KADER info I N 274 I April

9 VOORDELEN voor onze leden Modaliteiten: het secretariaat contacteren. Voor actuele/verdere informatie : zie > leden > voordelen VERZEKERING : Extra rechtsbescherming tegen beroepsrisico s! In het kader van de beroepsuitoefening dekt die polis het burgerrechtelijk verhaal, de strafrechtelijke verdediging, de burgerrechtelijke verdediging, de bestuurderswaarborg, alle geschillen in verband met de sociale wetgeving en de arbeidsovereenkomst. Jaarpremie: 27 SUPERMARKTEN : Makrokaarten voor toegang tot alle vestigingen! (Alleur, Deurne, Eke, Lodelinsart, Machelen, St.-Pieters-Leeuw) AUTOHUUR : Hertz 10% korting op het landstarief! BRANDSTOF VOOR AUTO S : Dats 24 (Colruyt) Betaling van de tankbeurten via bankdomiciliëring; debet op de 1e dag van de maand volgend op de tankbeurt Ristorno van 1.86 eurocent/l (0,75 ex Bfr) via creditering van de bankrekening op de eerste dag van de maand volgend op de tankbeurt JURIDISCH ADVIES INZAKE ARBEIDSRECHT Dit gratis advies wordt uitgebreid tot de gezinsleden wonend onder hetzelfde dak als het NCK-lid. CARLSON WAGON TRAVEL Prijsvermindering aangeboden op verschillende reizen die besteld worden via de site 73. DKB : Loopbaanbegeleiding DKB Als Nederlandstalig lid van de NCK kan u gratis beroep doen op een loopbaanbegeleiding bij DKB loopbaancentrum. 3 9 KADER info I N 274 I April 2009

10 ENQUETE OVER KADERINFO De lezer is aan het woord. Kaderinfo verschijnt 4 maal per jaar. Wat is Uw oordeel over dit tijdschrift? Uw mening is zeer belangrijk: niet alleen voor de redactie, maar ook voor het beheer van de NCK. U bewijst ons hiermee een grote dienst. Wij danken U van harte voor Uw medewerking. Marketing team - Erwin Boeynaems & Mariem Guerroum 1. Ontvangt U Kaderinfo via: post pdf-file 2. Wordt het blad doorgegeven binnen Uw bedrijf? vaak soms nooit 3. Leest U Kaderinfo? elke editie vaak soms nooit Indien zelden of nooit, waarom? Hoe grondig leest U Kaderinfo? Ik doorblader Kaderinfo Ik lees 1 artikel Ik lees altijd meerdere artikels Ik lees het bijna volledig 5. Hoeveel tijd besteedt U aan het lezen van Kaderinfo?... minuten 6. Wanneer leest U Kaderinfo? Meteen bij ontvangst Binnen de week na ontvangst Binnen de maand na ontvangst 7. Welke rubrieken leest U? Editoriaal altijd soms nooit Korte artikelen altijd soms nooit Juridische artikelen altijd soms nooit Standpunten NCK altijd soms nooit Andere altijd soms nooit 8. Graag Uw mening over de artikels: Interessant akkoord niet akkoord geen mening Goed geschreven akkoord niet akkoord geen mening Nuttige informatie akkoord niet akkoord geen mening 9. Graag Uw mening over de vorm: Overzichtelijke lay-out akkoord niet akkoord geen mening Aangenaam formaat akkoord niet akkoord geen mening 10. Wenst U Uw artikelen te publiceren? Ja Nee 11. Bezoekt U de website Nooit Nu en dan Regelmatig 12. Uw eigen suggesties: Persoonlijke data : Vrouw Man Leeftijd: < > 56 Dank u voor Uw tijd en om deze enquête terug te sturen: via fax : via via post: Lambertmontlaan, 171 B Bruxelles KADER info I N 274 I April

11 NATIONALE CONFEDERATIE VAN HET KADERPERSONEEL : ENERGIE FEDERATIE Afschrijvingen van de kerncentrales: Stand van zaken Volgens Minister Magnette, zou de taks van 250 Miljoen ten laste van de kernproducenten (EDF, SPE en GDF-Suez) verantwoord worden door een versnelde afschrijving van de 7 Belgische kernreactoren. Greenpeace gaat nog verder en zou de tax tot 1 miljard per jaar brengen. (Belga 28/3/2009). Noch de Minister, noch Greenpeace hebben deze informatie op een serieuze manier gecontroleerd. Nochtans laten de jaarrekeningen van de betrokken bedrijven toe (jaarrekeningen elk jaar bij de Nationale Bank of België volgens de wet te deponeren) een zicht in de investeringen in het Belgische productie park te krijgen. Dankzij de leden van onze Federatie die in de betrokken bedrijven werken, hebben wij er een analyse voor de periode van kunnen maken. De conclusies zijn verrassend en ontkennen de verklaringen van de Minister en van Greenpeace. Rekening gehouden met een 2009 kost van een EPR kernreactor dat wil zeggen 5 miljard voor een vermogen van 1600MW of /kw, met de hypothese dat de bouwkosten van de 7 Belgische kernreactoren dezelfde zouden zijn, en met een schatting van de belastingswinst gemaakt ten opzichte van een 40 jaar afschrijving, geeft onze berekening 1,7 miljard winst op 30 jaar(waarde 2009). Gedurende de periode werd in het Belgische productie park 7,2 miljard geïnvesteerd (waarde 2009), zoals onze inventaris, op basis van de jaarrekeningen bij de Nationale Bank, bewijst. Rekening houdend dat er maar 50% van dat bedrag (3,6 miljard ) in de kerncentrales had geïnvesteerd kunnen worden, blijft het investeringsniveau nog altijd twee keer hoger dan de belastingswinst gemaakt ten opzichte van een 40 jaar afschrijving. Is dit niet juist de bedoeling van een 3 11 afschrijvingskost fiscaal immuun te maken, eigenlijk om kapitaal te creëren voor herinvestering. Rekening houdend met de periode waar een bedrag van 180 miljoen per jaar nodig was, is het dan nog redelijk om 500 miljoen taks te eisen bovenop het normale belastingsniveau van bedrijven? Onze federatie is zeer verontrust voor de werkzekerheid in de productieactiviteiten in België en in het bijzonder voor onze leden kaderleden, indien de Minister de bedragen in kwestie verder zou eisen. De productieactiviteiten in België zijn niet meer in de handen van Belgische aandeelhouders, maar van buitenlanders (EDF, GDF-Suez, Centrica en binnenkort Eon). Het signaal gegeven door onze regering is heel gevaarlijk, want dit zal leiden tot het progressief terugtrekken van Productiebedrijven aanwezig in België en zal de aankomst van nieuwe bedrijven ontmoedigen met alle gevolgen voor de elektriciteit bevoorradingszekerheid van ons land. De economische en financiële crisis hebben reeds geleid tot een vertraging van de investeringen. Waarom bijkomende onaanvaardbare fiscale risico s? Philippe Hendrickx Voorzitter Energie Federatie - Nationale Confederatie van het Kaderpersoneel. (CNC-NCK) BEREKENINGSWIJZE Prijs EPR reactor: 3,5 miljard prijs door Areva voor Flamanville (Frankrijk) gegeven. Bouw overschrijdingskosten tot 1,5 miljard geschat Areva spreekt van 700 miljoen voor Flamanville en groenen van 2,5 Miljard voor Olkiluoto(Finland). Berekeningshypotheses: - 5 miljard voor 1.600MW dus /kw - De 7 Belgische kernreactoren hebben dezelfde prijs gekost = geschatte investering: Doel 1: 390MW actualisatie waarde 1975 : 13,6 Miljard BEF Doel 2: 390MW actualisatie waarde 1975 : 13.6 Miljard BEF Tihange 1: 870MW actualisatie waarde 1975 : 30,4 Miljard BEF Doel 3: 900MW actualisatie waarde 1982 : 52,0 Miljard BEF Tihange 2: 900MW actualisatie waarde 1983 : 56,5 Miljard BEF Doel 4: 980MW actualisatie waarde 1985 : 70,5 Miljard BEF Tihange 3: 980MW actualisatie waarde 1985 : 70,5 Miljard BEF Totaal: 5.410MW actualisatie waarde 2009 : 16,9 Miljard - Actualisatie jaarlijkse inflatie gebaseerd (jaarlijkse inflatie vanaf 1952, SFP Economie, - Vergelijkingen tussen 40j en 20j lineaire afschrijvingen van de geschatte investeringen. - Bedrijfsbelastingen tot 1999 : 40% vanaf 2000 : 33,9% - Gecumuleerde vermeden belastingen (zie Grafiek) - De investeringen buiten België zijn vanaf de liberalisatie niet in aanmerking genomen. - Hypothese: 50% investeringen voor kerncentrales dwz 3,6 Miljard. - Gemiddeld bedrag van de bijkomende jaarlijkse investeringen op nucleair park : 3,6 Miljard / 20 j = 180 Miljoen /j. KADER info I N 274 I April 2009

12 NATIONALE CONFEDERATIE VAN HET KADERPERSONEEL : ENERGIE FEDERATIE (VERVOLG) Afschrijvingen van de Kerncentrales (delta 40 j - 20 j) : Gecumuleerde vermeden belastingen (Waarde 2009) , , , , , , , , , ,00 0, Inventaris van de bijkomende investeringen ( ) aan de hierboven geschatte startinvesteringen (Jaarrekeningen Intercom, Ebes, Unerg en Electrabel bij Nationale Bank gedeponeerd) TOTAAL INVESTERINGEN PRODUCTIE Jaar Miljarden BEF Waarde BEF 0, BEF 0, BEF 0, BEF 0, BEF 0, BEF 0, BEF 0, BEF 0, BEF 0, BEF 0, BEF , BEF , BEF , BEF , BEF , BEF , BEF , BEF , BEF , BEF , BEF , BEF , BEF , BEF , BEF , BEF , BEF , BEF , BEF , BEF ,48 Total BEF ,52 KADER info I N 274 I April

13 NOTA OVER DE ONDERNEMINGSRAAD HET BELEID VAN STRESS OP HET WERK In tegenstelling tot wat men zou denken, valt de problematiek van het beleid van stress op het werk niet uitsluitend onder de bevoegdheid van het Comité voor Preventie en Bescherming. Deze competentie wordt gedeeld met de ondernemingsraad. Deze materie is gebaseerd op de collectieve arbeidsovereenkomst nr. 72 van 30 maart 1999, betreffende het beleid ter voorkoming betreffende stress op het werk. Dit werd geratificeerd door het KB van 21 juni 1999 verschenen in het BS van 9 juli De tekst van de collectieve arbeidsconventie nr. 72. Het is ook te vinden op de website 1. DEFINITIES Op basis van het algemeen aanvaarde idee treedt stress op vanaf het moment dat de werknemer van oordeel is dat de noodzakelijke competenties ontbreken om aan de professionele eisen te voldoen en aan dewelke hij zich niet kan onttrekken. Het artikel 3 van de CAO nr. 72 inspireert zich op de definitie die gegeven werd door de Wereldgezondheidsorganisatie (WGO). Het artikel definieert stress als door een groep van werknemers als negatief ervaren toestand die gepaard gaat met klachten of disfunctioneren in lichamelijk, psychisch en/of sociaal opzicht en die het gevolg is van het feit dat werknemers niet in staat zijn om aan de eisen en verwachtingen, die hen vanuit de werksituatie gesteld worden, te voldoen. 2. PREVENTIE De werkgever is ertoe gehouden om een beleid te voeren om stress, die door het werk wordt veroorzaakt, collectief te voorkomen en/of te verhelpen. Om dit Stressbeleid te voeren, moet de werkgever in overeenstemming met de bepalingen van de Wet welzijn en van afdeling II van het koninklijk besluit betreffende het welzijnsbeleid: bij de algemene analyse van de werksituatie de eventuele stressrisico's opsporen; die analyse heeft betrekking op de taak, de arbeidsomstandigheden, de arbeidsvoorwaarden en de arbeidsverhoudingen; - aan de hand van de analyse van de werksituatie een evaluatie van die risico's uitvoeren; - op grond van die evaluatie passende maatregelen nemen om de risico's te voorkomen of te verhelpen. Het commentaar van deze CAO preciseert dat het specifiek gaat over: - de aanpassing van het werk aan de mens, met name wat betreft de inrichting van de werkposten en de keuze van de werkuitrusting en de werk- en productiemethoden, met name om monotone arbeid en tempogebonden arbeid draaglijker te maken en de gevolgen daarvan voor de gezondheid te beperken; - de planning van de preventie en de uitvoering van het beleid met betrekking tot het welzijn van de werknemers bij de uitvoering van hun werk met het oog op een systeembenadering waarin onder andere de volgende elementen worden geïntegreerd: techniek, organisatie van het werk, arbeidsomstandigheden, sociale betrekkingen en omgevingsfactoren op het werk. De opsporing van risico's gebeurt op een voor de onderneming passende manier, bijvoorbeeld door een bevraging bij de werknemers waarvan de resultaten onderling worden vergeleken met het doel collectieve problemen, die de werknemers ervaren, te identificeren. Met deze informatie als uitgangspunt kunnen, conform dit artikel, waar nodig passende maatregelen genomen worden. Wanneer deze collectieve maatregelen van toepassing zijn op een beperkt aantal werknemers of zelfs individuele werknemers, zullen dezen, conform de toelichting die bij artikel 10 van de collectieve arbeidsovereenkomst nr. 9 van 9 maart 1972 is opgenomen, vooraf ingelicht en geraadpleegd worden. Zij kunnen zich, op hun verzoek, laten bijstaan door een syndicale afgevaardigde. 3. WAT TE DOEN? De bevoegdheden zijn verdeeld tussen de OR en het Comité Preventie en Bescherming. Het artikel 5 van de CAO nr. 72 en het commentaar van dit artikel herinneren eraan dat: Het comité voor preventie en bescherming op het werk en de ondernemingsraad vakbondsafvaardiging moeten, elk binnen de perken van hun eigen bevoegdheid, informatie krijgen en voorafgaandelijk advies verstrekken over de verschillende fasen van het beleid, dat de werkgever wenst te voeren ter uitvoering van artikel 3 van onderhavige overeenkomst. Bij ontstentenis van comité, wordt genoemd beleid gevoerd na advies van de vakbondsafvaardiging. De ondernemingsraad en het comité zijn ertoe gehouden elk binnen de perken van de eigen bevoegdheid de werkgevers te adviseren. Dienaangaande wordt eraan herinnerd dat: - de comités hoofdzakelijk tot taak hebben alle middelen op te sporen en voor te stellen en actief bij te dragen tot alles wat wordt ondernomen om het welzijn van de werknemers bij de uitvoering van het werk te bevorderen (wet welzijn, artikel 65); - de ondernemingsraden onder meer tot taak hebben advies uit te brengen en alle suggesties of bezwaren te kennen te geven over alle maatregelen, die de arbeidsorganisatie, de arbeidsvoorwaarden en het rendement van de onderneming zouden kunnen wijzigen (wet van 20 september 1948, artikel 15); - bij ontstentenis van een comité, de opdrachten ervan worden uitgeoefend door de vakbondsafvaardiging (wet welzijn, artikel 52). De informatiebevoegdheid van het comité, respectievelijk de ondernemingsraad, houdt in dat ook de resulta- KADER info I N 274 I April 2009

14 NOTA OVER DE ONDERNEMINGSRAAD (VERVOLG) ten van de algemene analyse van de werksituatie en van de evaluatie van de risico's worden meegedeeld. 4. VOORBEELD In de analyse van de stress in de onderneming kan het Comité Preventie en Bescherming zich bezighouden met welk soort van medische studie te maken (studie gebaseerd op het model van Karasek of van Siegrist bijvoorbeeld) en op welke correlaties er zijn tussen de geobserveerde fenomenen in de onderneming (tabagisme, agressiviteit, absenteïsme). Daarentegen kan de OR zich bezig houden met de aspecten die inherent zijn aan de werkorganisatie (vermeerdering van de verplichtingen ten gevolge van een herstructurering) en aan de werkomstandigheden. Het gaat wel degelijk over een bevoegdheid verdeeld tussen Comité Preventie en Bescherming en de OR. Het gaat niet over een domein voorbehouden aan de traditionele syndicaten. De NCK en zijn afgevaardigden in de ondernemingsraad zijn voor 100% actoren in de problematiek van de stress van kaderleden. Frédéric Baudoux Juridisch Adviseur NCK DE EUROPESE SOCIALE DIALOOG EEN OVERZICHT INLEIDING Niettegenstaande de Europese Unie een economische constructie is, die geen reglementen mag uitvaardigen in het sociale domein, is er toch een steeds groeiende invloed van Europa te merken in de uitvoering van allerlei sociale wetgevingen. Wanneer je bvb. als Belg voor een belgische firma in Nederland werkt, heb je dan een dag verlof op 11 november? Als je op ziekteverlof bent, en je verblijft een tijdje in Frankrijk, mag je dan je uitkering behouden? Het Europese Hof van Justitie te Luxemburg heeft over deze en soortgelijke problemen uitspraak moeten doen, en heeft bijgevolg een door de rechtbank gestuurde sociale wetgeving ontwikkeld. Maar ook de Comissie laat zich zich niet onbetuigd : de Bolkenstein Richtlijn is hier een mooi voorbeeld van. Tijd dus voor enkele artikels over het Sociale Europa, dat wel eens wordt omschreven als een supertanker met een tweetaktmotortje. We beginnen met een overzicht van de sociale dialoog op Europees niveau (waar de NCK via de CEC aan deelneemt). WAT WORDT VERSTAAN ONDER EUROPESE SOCIALE DIALOOG? Sociale dialoog omvat als begrip de discussies, consultaties, onderhandelingen en allerlei acties die gezamenlijk worden ondernomen door de werkgevers- en de werknemersorganisaties met betrekking tot sociale thema s en de arbeidsrelatie. Op Europees niveau draagt deze sociale dialoog bij tot de Europese strategie richting economische groei en tewerkstelling. Sociaal overleg is een steunpilaar van het sociale Europese model, en is complementair aan de nationale sociale onderhandelingen. EEN BEETJE TERMINOLOGIE Interprofessionele vs. sectoriële onderhandelingen De interprofessionele dialoog speelt op het niveau van de ganse economie, en verenigt alle patronale en syndicale organisaties van de verschillende sectoren. De sectoriële dialoog daarentegen beperkt zich tot patronale en syndicale organisaties uit één of meerdere sectoren. Europa erkent op dit ogenblik 36 sectoren (zie tabel). Tweepartijen overleg vs. driepartijen overleg Tweepartijen overleg (bilateraal overleg) is een dialoog die gevoerd wordt tussen de patronale organisaties en de syndicale organisaties, zonder aanwezigheid van de overheid (hoewel soms een onderhandelaar wordt aangesteld). Driepartijenoverleg daarentegen heeft plaats tussen de patronale organisaties, de syndicale organisaties en de Europese Instellingen (de Europese Commissie en de Ministerraad) Autonome dialoog vs. verdragsgebaseerde dialoog De autonome dialoog betreft activiteiten, overeenkomsten, verklaringen, seminaries en dergelijke die op de agenda worden geplaatst vanuit het eigen initiatief van de sociale partners. De verdragsgebaseerde dialoog betreft de raadplegingen en desgevallen de onderhandelingen met betrekking tot initiatieven gelanceerd door de Europese Commissie overeenkomstig art. 138 en 139 van het Verdrag. WIE ZIJN DEZE SOCIALE PARTNERS? Er zijn zes soorten organisaties die deelnemen aan de interprofessionele sociale dialoog : de syndicale organisaties, de patronale organisaties van de privé en van de overheidssector, de organisatie van de KMO s, de professionelen en de kaderleden (zie tabel). Meer dan 70 Europese organisaties die elk hun specifieke sector vertegenwoordigen nemen KADER info I N 274 I April

15 DE EUROPESE SOCIALE DIALOOG EEN OVERZICHT (VERVOLG) deel aan het Europese sectorieel sociaal overleg. De organisaties die erkend zijn als gesprekpartners in de Europese sociale dialoog zijn deze die zich georganiseerd hebben op Europese schaal en die zich bekwaam tonen deel te nemen aan de consultaties en de onderhandelingen. Ze moeten, voor zover mogelijk, representatief zijn voor alle lidstaten van de EU, en hun leden dienen als sociale partner erkend te zijn op nationaal niveau. FORA VOOR DE EUROPESE SOCIALE DIALOOG Interprofessioneel: Social Dialogue Committee De verschillende sectoriële overlegcomités (SSDCs) De Tripartite Social Summit Verschillende Advisory Committees Werkgroepen, seminaries etc. De sociale partners bij de interprofessionele sociale dialoog European Trade Union Confederation (ETUC) Confederation of European Business (BUSINESSEUROPE) European Centre of Enterprises with Public Participation and of Enterprises of General Economic Interest (CEEP) European Association of Craft, Small and Medium Sized Enterprises (UEAPME) Eurocadres (Council of European Professional and Managerial Staff) - as part of the ETUC delegation European Confederation of Executives and Managerial Staff (CEC) - as part of the ETUC delegation SOORTEN OVERLEG 3 15 De Europese Commissie is een voorstander van het sociale overleg. Telkens de patronale en sociale organisaties van de EU een officieel overleg opstarten zorgt zij voor een passende structuur. Deze structuur bestaat op dit ogenblik uit het Social Dialogue Committe voor het interprofessionele sociale overleg, en 36 sectoriële overlegcomités (Sectoral Social Dialogue Committee - SSDC) die gezamenlijk een ruime waaier aan sectoren bestrijken (zie tabel met de exhaustieve lijst van erkende sectoren). Het Europese sociaal overleg is een twee-partijenoverleg (bipartisanaal) wanneer het patronale en syndicale organisaties bijeen brengt. In het overleg komen onderwerpen aan bod die hetzij de ganse economie, hetzij specifieke sectoren aanbelangen. Het overleg vindt plaats in de zojuist genoemde comités en in werkgroepen. De Europese Commissie kan effectief tussenkomen als bemiddelaar om het tweepartijenoverleg te bevorderen. Men spreekt van een drie-partijenoverleg wanneer behalve de patronale en syndicale vertegenwoordigers tevens de Europese Instellingen (met name de Europese Commissie en de Ministerraad) deelnemen. Dergelijk overleg vindt plaats tijdens de zgn. Tripartite Social Summit voor economische groei en tewerkstelling, en tijdens periodieke vergaderingen die worden georganiseerd rond technische en politieke thema s zoals de makro-economie, de werkgelegenheid, de sociale bescherming en onderwijs en opleiding. Deze Tripartite Social Summit heeft minstens één maal per jaar plaats, en biedt een overlegplatform op het hoogste niveau tussen de sociale partners en de vertegenwoordigers van de EU. Het sectoriële sociale overleg heeft zich ondertussen uitgebreid tot een steeds groter aantal sectoren : van 19 sectoren in 1999 tot 36 sectoren in EN DIT BETEKENT Twee artikelen uit het EG verdrag spelen een rol. Artikel 138 bepaalt dat de Europese Sociale Partners dienen te worden geraadpleegd alvorens er wetgevende initiatieven worden genomen met een scoiale impact. Artikel 139 geeft deze partners tevens het recht om akkoorden te onderhandelen die vervolgens hetzij omgezet worden in gemeenschapsrecht, hetzij door de sociale partners zelf worden ingevoerd in de lidstaten. Indien de Commissie, na verkennende gesprekken met de sociale partners, zelf van oordeel is dat een gemeenschapsinitiatief in het sociale domein nuttig zou zijn, kan zij bepaalde voorstellen voorleggen aan de sociale partners ter beoordeling. De sociale partners formuleren vervolgens commentaren of aanbevelingen ten behoeve van de Commissie. Gebaseerd op artikel 139 kunnen ze tevens de Commissie informeren dat ze zelf officiële onderhandelingen opstarten rond het aangereikte thema. RESULTATEN Deze mechanismes resulteren vervolgens in akkoorden, bvb. betreffende minimale sociale normen die dienen gerespecteerd te worden in sociale materies. Deze normen worden vervolgens ofwel door de sociale partners op nationaal niveau ingevoerd overeenkomstig de procedures die in elk land van toepassing zijn (de zogenaamde Sectoral social dialogue committees (SSDC) Natural resources Agriculture Extractive industry Sea fisheries Chemical industry Construction Electricity Manufacturing Footwear Furniture Gas sectors Shipbuilding Steel Sugar Tanning and leather Textile and clothing Woodworking Services sectors Audiovisual Banking Catering Civil aviation Commerce Horeca Hospitals Industrial cleaning Inland waterways Insurance Live performance Local and regional government Maritime transport Personal services Postal services Private security Professional football Railways Road transport Telecommunications Temporary agency work KADER info I N 274 I April 2009

16 DE EUROPESE SOCIALE DIALOOG EEN OVERZICHT (VERVOLG) autonome akkoorden), ofwel worden ze omgezet in Europees recht. Enkele thema s die door dergelijke akkoorden werden gereglementeerd zijn bvb het telewerken en de stress op het werk. Akkoorden die werden omgezet in gemeenschapsrecht betreffen bvb. het ouderschapsverlof, het deeltijds werken en de regeling rond de arbeidsovereenkomsten met bepaalde duur. Behalve de vermelde formele procedures die voorzien zijn in het EG verdrag, kunnen de sociale partners tevens hun eigen agenda bepalen en thema s aansnijden die een gemeenschappelijk belang hebben, zoals de opleiding en het levenslang leren, of geslachtsdiscriminatie op het werk e.d. In dit soort gevallen kan het sociale overleg leiden tot zogenaamde actiekaders Dergelijke actiekaders leggen de politieke prioriteiten vast die de sociale partners nauwst aan het hart liggen. Deze prioriteiten dienen dan als referentiekader, en de sociale partners evalueren jaarlijks in welke mate er rond deze thema s vooruitgang is geboekt. Voorbeeld Het autonome akkoord dat in 2002 door de sociale partners werd gesloten betreffende telewerken gedefinieerd als het op een regelmatige manier werken buiten de gebouwen van de werkgever, werd door de sociale partners zelf in het merendeel van de lidstaten ingevoerd. Het akkoord behandelt aspecten zoals het ter beschikking stellen van arbeidsmiddelen, de eerbied voor de privacy en de bescherming van de gegevens, de gelijkheid van behandeling met niet-telewerkers en de opleiding. Het akkoord Andere vormen van impact die dergelijk sociaal overleg kan opleveren zijn bvb het verschijnen van algemene richtlijnen of gedragscodes die dan weer via algemene nationale wetgeving een invloed hebben op de sociale verhoudingen of verantwoordelijkheden. WAT IS HET BELANG VOOR DE BURGERS? Consultatie en onderhandelingsprocedure overeenkomstig de artikels 138 en 139 Onderhandelingen (max 9 maanden) Succes Sociale partners Commissie Raad / Parlement Advies Keuze Mislukking Akkoord Keuze Advies Autonoom akkoord: uitvoering van het akkoord door de nationale sociale partners in de lidstaten De sociale partners kennen de realiteit van de arbeidsmarkt in Europa. Ze begrijpen de behoeften van de werknemers en de bedrijven en verdedigen hun respectievelijke belangen. Het voornaamste gevolg van dit overleg voor Europa is dat bij het opstellen van gemeenschapswetgeving rekening wordt gehouden met de belangen van de betreffende partijen. In sommige gevallen hebben de sociale partners zelfs een doorslaggevende invloed gehad op de totstandkoming van Europese sociale wetgeving. Ze hebben verschillende akkoorden gesloten en een ruime keuze aan teksten opgesteld rond sociale thema s. Vele van deze thema s hebben een directe relevantie voor de individuele werknemer, zoals de modernisering van het sociaal overleg, de organisatie van het werk, de opleiding van de werknemers, veiligheid en gezondheid van werknemers, positieve discriminatie in de werksfeer van bepaalde maatschappelijke groepen, de verhouding tussen privé-leven en werk, het gelijke kansenbeleid en de mobiliteit van werknemers. Voorbeeld Studies tonen aan dat blijkbaar één werknemer op twintig het slachtoffer is van intimidatie of pesterijen op het werk. Om hieraan te verhelpen hebben in 2007 werkgevers en werknemers een akkoord afgesloten dat een nultolerantie voorziet voor ongewenste intimiteiten en fysiek geweld op de werkplaats. Dit akkoord voorziet tevens in procedures die kunnen voorzien worden in bedrijven om met dergelijke gevallen om te gaan. Eerste consultatie betreffende een mogelijke oriëntatie van een voorgesteld communautair ingrijpen Tweede consultatie betreffende het onderwerp van het voorgestelde ingrijpen Wetgevend voorstel Evaluatie Wetgevend voorstel (met akkoord in annex) VOOR WIE MEER WIL WETEN - Lees uiteraard de volgende nummers van KaderInfo HEBBEN MEEGEWERKT AAN DIT NUMMER : Frédéric BAUDOUX Michel BAUDOUX Erwin BOEYNAEMS Herman CLAUS Rachel DE VRIES Jean FINNÉ Mariem GUERROUM Philippe HENDRICKX Pierre NUYTS VERTALING: Erwin BOEYNAEMS Herman CLAUS Jean FINNÉ DRUKKERIJ: GILLIS nv Debatten, amendementen en opname in het communautaire recht Aanvaarding (of verwerping) in communautair recht (alleen de Raad) Overnemen van artikels is toegestaan mits vermelding van de bron en versturen van een bewijs naar de NCK. KADER info I N 274 I April

COLLECTIEVE ARBEIDSOVEREENKOMST NR. 72 VAN 30 MAART 1999 BETREFFENDE HET BELEID TER VOORKOMING VAN STRESS DOOR HET WERK -------------------

COLLECTIEVE ARBEIDSOVEREENKOMST NR. 72 VAN 30 MAART 1999 BETREFFENDE HET BELEID TER VOORKOMING VAN STRESS DOOR HET WERK ------------------- COLLECTIEVE ARBEIDSOVEREENKOMST NR. 72 VAN 30 MAART 1999 BETREFFENDE HET BELEID TER VOORKOMING VAN STRESS DOOR HET WERK ------------------- Gelet op de wet van 5 december 1968 betreffende de collectieve

Nadere informatie

RAADGEVEND COMITÉ VOOR DE PENSIOENSECTOR

RAADGEVEND COMITÉ VOOR DE PENSIOENSECTOR RAADGEVEND COMITÉ VOOR DE PENSIOENSECTOR Het Raadgevend comité voor de pensioensector, dat werd opgericht krachtens het koninklijk besluit van 5 oktober 1994 houdende oprichting van een Raadgevend comité

Nadere informatie

HOOFDSTUK I.- Definities. Artikel 1.- Voor de toepassing van dit besluit wordt verstaan onder:

HOOFDSTUK I.- Definities. Artikel 1.- Voor de toepassing van dit besluit wordt verstaan onder: Koninklijk besluit van 30 januari 2003 tot vaststelling van de criteria, de voorwaarden en de nadere regels voor de toekenning van de toelage tot ondersteuning van acties die betrekking hebben op de bevordering

Nadere informatie

DE SOCIALE VERKIEZINGEN IN 12 VRAGEN

DE SOCIALE VERKIEZINGEN IN 12 VRAGEN DE SOCIALE VERKIEZINGEN IN 12 VRAGEN Versie december 2015 Content Inleiding... 1 Wanneer vallen de verkiezingen? Wat is een verkiezingskalender?... 2 In welke bedrijven worden verkiezingen gehouden? Wanneer

Nadere informatie

ALGEMENE DIRECTIE STATISTIEK EN ECONOMISCHE INFORMATIE PERSBERICHT donderdag 6 november 2008. Loon naar werken

ALGEMENE DIRECTIE STATISTIEK EN ECONOMISCHE INFORMATIE PERSBERICHT donderdag 6 november 2008. Loon naar werken ALGEMENE DIRECTIE STATISTIEK EN ECONOMISCHE INFORMATIE PERSBERICHT donderdag 6 november 2008 Loon naar werken In welke sectoren betaalt men de hoogste lonen uit? Welke impact heeft het opleidingsniveau

Nadere informatie

A D V I E S Nr Zitting van dinsdag 26 september 2017

A D V I E S Nr Zitting van dinsdag 26 september 2017 A D V I E S Nr. 2.051 ------------------------------ Zitting van dinsdag 26 september 2017 ---------------------------------------------------- Ontwerp van koninklijk besluit tot uitvoering van een aantal

Nadere informatie

INHOUDSOPGAVE LIJST VAN AFKORTINGEN DEEL 1. SOCIAAL OVERLEG IN BELGIË 1

INHOUDSOPGAVE LIJST VAN AFKORTINGEN DEEL 1. SOCIAAL OVERLEG IN BELGIË 1 INHOUDSOPGAVE LIJST VAN AFKORTINGEN VII DEEL 1. SOCIAAL OVERLEG IN BELGIË 1 Hoofdstuk 1. Partners in sociaal overleg 7 Afdeling 1. Werkgeversorganisaties 7 Afdeling 2. Werknemersorganisaties 9 Afdeling

Nadere informatie

Nieuw bedrag forfaitaire kilometervergoeding vanaf 1 juli 2015 definitief vastgelegd

Nieuw bedrag forfaitaire kilometervergoeding vanaf 1 juli 2015 definitief vastgelegd Nr. 195 16 juli 2015 Belgisch Staatsblad Nieuw bedrag forfaitaire kilometervergoeding vanaf 1 juli 2015 definitief vastgelegd Zoals u weet hanteert de overheid een forfaitaire kilometervergoeding voor

Nadere informatie

Persbericht. Anti-crisismaatregelen: goedkeuring van een tweede pakket maatregelen van de minister van Werk om ontslagen te vermijden

Persbericht. Anti-crisismaatregelen: goedkeuring van een tweede pakket maatregelen van de minister van Werk om ontslagen te vermijden Brussel, 30 april 2009 Persbericht Anti-crisismaatregelen: goedkeuring van een tweede pakket maatregelen van de minister van Werk om ontslagen te vermijden Vice-Eerste minister en minister van werk, Joëlle

Nadere informatie

Arbeidsovereenkomst voor voltijdse werknemers tewerkgesteld in de ambassades en diplomatieke missies

Arbeidsovereenkomst voor voltijdse werknemers tewerkgesteld in de ambassades en diplomatieke missies Arbeidsovereenkomst voor voltijdse werknemers tewerkgesteld in de ambassades en diplomatieke missies Tussen de Staat (naam van het land), vertegenwoordigd door de heer XXXX, Ambassadeur van xxxxxxx te

Nadere informatie

SOLVAY NV HUISHOUDELIJK REGLEMENT VAN HET AUDITCOMITE. De leden van het Auditcomité worden benoemd voor een hernieuwbare termijn van twee jaar.

SOLVAY NV HUISHOUDELIJK REGLEMENT VAN HET AUDITCOMITE. De leden van het Auditcomité worden benoemd voor een hernieuwbare termijn van twee jaar. SOLVAY NV HUISHOUDELIJK REGLEMENT VAN HET AUDITCOMITE I. SAMENSTELLING VAN HET AUDITCOMITÉ 1. Aantal leden - Duur van de mandaten Het Auditcomité telt minstens vier leden. De leden van het Auditcomité

Nadere informatie

Circulaire WAP - nr. 4. Betreft : Jaarlijkse mededeling betreffende de individuele pensioentoezeggingen

Circulaire WAP - nr. 4. Betreft : Jaarlijkse mededeling betreffende de individuele pensioentoezeggingen Toezicht op de aanvullende pensioenen Brussel, 15 november 2005 Circulaire WAP - nr. 4 Betreft : Jaarlijkse mededeling betreffende de individuele pensioentoezeggingen Mevrouw, Mijnheer, De wet van 28 april

Nadere informatie

COLLECTIEVE ARBEIDSOVEREENKOMST NR. 58 VAN 7 JULI 1994 TOT VERVANGING VAN DE COLLECTIEVE ARBEIDSOVEREENKOMST NR. 47 VAN 18 DECEMBER

COLLECTIEVE ARBEIDSOVEREENKOMST NR. 58 VAN 7 JULI 1994 TOT VERVANGING VAN DE COLLECTIEVE ARBEIDSOVEREENKOMST NR. 47 VAN 18 DECEMBER COLLECTIEVE ARBEIDSOVEREENKOMST NR. 58 VAN 7 JULI 1994 TOT VERVANGING VAN DE COLLECTIEVE ARBEIDSOVEREENKOMST NR. 47 VAN 18 DECEMBER 1990 BETREFFENDE DE NA TE LEVEN PROCEDURE EN DE DUUR VAN DE TIJDELIJKE

Nadere informatie

Metaalverwerkingsondernemingen Nationaal

Metaalverwerkingsondernemingen Nationaal Paritair Comité voor de metaal-, machine- en elektrische bouw 1110001 Metaalverwerkingsondernemingen Nationaal Ecocheques, Maaltijdcheques, Hospitalisatieverzekering, Aanvullend pensioen 1 Aanvullend pensioen...

Nadere informatie

Stelsel van economische werkloosheid voor bedienden

Stelsel van economische werkloosheid voor bedienden Stelsel van economische werkloosheid voor bedienden 1. Inleiding De economische werkloosheid voor bedienden wordt sinds 1 januari 2012 geregeld door art. 77/1 tot 77/7 van de wet van 3 juli 1978 betreffende

Nadere informatie

Halftijds brugpensioen

Halftijds brugpensioen Halftijds brugpensioen //dossier Eindeloopbaan Inhoud Wat verstaat men onder halftijds brugpensioen?... 01 Onder welke voorwaarden krijgt men toegang tot het halftijds brugpensioen?... 01 Welke procedure

Nadere informatie

Persbericht. 1. De loonmarge: een koninklijk besluit ter bevordering van de werkgelegenheid en de preventieve bescherming van het concurrentievermogen

Persbericht. 1. De loonmarge: een koninklijk besluit ter bevordering van de werkgelegenheid en de preventieve bescherming van het concurrentievermogen Brussel, 25 februari 2011 Persbericht Goedkeuring door de ministerraad van de ontwerpen van wet en van koninklijk besluit ter uitvoering van het bemiddelingsvoorstel van de Regering Vice-Eerste minister

Nadere informatie

Waarborg en Sociaal Fonds Voedingsindustrie Aanvullend pensioen. Wat?

Waarborg en Sociaal Fonds Voedingsindustrie Aanvullend pensioen. Wat? Waarborg en Sociaal Fonds Voedingsindustrie Aanvullend pensioen Wat? Sinds 1 april 2004 genieten alle arbeiders van de voedingsnijverheid een aanvullend pensioen, ofwel op basis van het sectoraal sociaal

Nadere informatie

Stelsel van economische werkloosheid voor bedienden

Stelsel van economische werkloosheid voor bedienden Stelsel van economische werkloosheid voor bedienden 1. Inleiding De economische werkloosheid voor bedienden wordt sinds 1 januari 2012 geregeld door art. 77/1 tot 77/7 van de wet van 3 juli 1978 betreffende

Nadere informatie

DE VERSCHILLENDE REGELINGEN INZAKE OUTPLACEMENT VANAF 1 JANUARI 2014

DE VERSCHILLENDE REGELINGEN INZAKE OUTPLACEMENT VANAF 1 JANUARI 2014 1 april 2014 DE VERSCHILLENDE REGELINGEN INZAKE OUTPLACEMENT VANAF 1 JANUARI 2014 De wet van 26 december 2013 betreffende de invoering van een eenheidsstatuut tussen arbeiders en bedienden inzake de opzeggingstermijnen

Nadere informatie

A D V I E S Nr. 1.938 ------------------------------- Zitting van maandag 27 april 2015 ------------------------------------------------

A D V I E S Nr. 1.938 ------------------------------- Zitting van maandag 27 april 2015 ------------------------------------------------ A D V I E S Nr. 1.938 ------------------------------- Zitting van maandag 27 april 2015 ------------------------------------------------ Collectieve arbeidsovereenkomst nr. 118 van 27 april 2015 tot vaststelling

Nadere informatie

Naar de kern. Thema 1: De kern van het ondernemen ...

Naar de kern. Thema 1: De kern van het ondernemen ... Thema 1: De kern van het ondernemen overheid klanten leveranciers leefomgeving onderneming werknemers... mede-eigenaars drukkingsgroepen en actiecomités U Ondernemen doet iemand in de eerste plaats uit

Nadere informatie

SOLVAY NV Maatschappelijke zetel : Ransbeekstraat 310,1120 Brussel RPR Brussel 0403.091.220 VERDUIDELIJKENDE NOTA

SOLVAY NV Maatschappelijke zetel : Ransbeekstraat 310,1120 Brussel RPR Brussel 0403.091.220 VERDUIDELIJKENDE NOTA SOLVAY NV Maatschappelijke zetel : Ransbeekstraat 310,1120 Brussel RPR Brussel 0403.091.220 VERDUIDELIJKENDE NOTA BUITENGEWONE ALGEMENE VERGADERING VAN 13 MEI 2014 Deze nota werd opgesteld in toepassing

Nadere informatie

Een opleidingskrediet, uitgedrukt in aantal dagen per jaar, wordt, voor het jaar 2014, collectief op bedrijfsvlak als volgt bepaald:

Een opleidingskrediet, uitgedrukt in aantal dagen per jaar, wordt, voor het jaar 2014, collectief op bedrijfsvlak als volgt bepaald: CAO BIJWERKING 1 maart 2014 PARITAIR COMITÉ VOOR HET VERZEKERINGSWEZEN (PC 306) COLLECTIEVE ARBEIDSOVEREENKOMST VAN 13 FEBRUARI 2014 BETREFFENDE HET SECTORAKKOORD 2013-2014 1 1. Toepassingsgebied Artikel

Nadere informatie

Huishoudelijk reglement van FOPAS. Hoofdstuk I Zetel van FOPAS Art. 2

Huishoudelijk reglement van FOPAS. Hoofdstuk I Zetel van FOPAS Art. 2 Huishoudelijk reglement van FOPAS Hoofdstuk I Zetel van FOPAS Art. 2 Hoofdstuk II Beheerscomité Opdracht Art. 3 Samenstelling Art. 4 Stemming Art. 5 Voorzitter- en ondervoorzitterschap Art. 6 Secretariaat

Nadere informatie

Kan een VAPZE gecombineerd worden met een groepsverzekering?

Kan een VAPZE gecombineerd worden met een groepsverzekering? Kan een VAPZE gecombineerd worden met een groepsverzekering? Sedert enkele jaren hebben zelfstandigen de mogelijkheid om via hun sociaal verzekeringsfonds een aanvullend pensioen op te bouwen, het zogenaamde

Nadere informatie

S O C I A L E D I A L O O G STRESS OP HET WERK. Raamovereenkomst over stress op het werk

S O C I A L E D I A L O O G STRESS OP HET WERK. Raamovereenkomst over stress op het werk S O C I A L E D I A L O O G STRESS OP HET WERK Raamovereenkomst over stress op het werk This project is organised with the financial support of the European Commission 1. Inleiding Werkstress wordt op

Nadere informatie

Financiering van demografieplannen

Financiering van demografieplannen Financiering van demografieplannen CAO gesloten op 18 oktober 2016 in het Paritair Comité voor de bedienden uit de scheikundige nijverheid betreffende de financiering van demografieplannen binnen sector

Nadere informatie

Gemeenschappelijke Raadszitting van donderdag 2 mei 2002 ----------------------------------------------------------------------------------

Gemeenschappelijke Raadszitting van donderdag 2 mei 2002 ---------------------------------------------------------------------------------- CENTRALE RAAD VOOR HET BEDRIJFSLEVEN NATIONALE ARBEIDSRAAD ADVIES Nr. 1.402 Gemeenschappelijke Raadszitting van donderdag 2 mei 2002 ----------------------------------------------------------------------------------

Nadere informatie

COLLECTIEVE ARBEIDSOVEREENKOMST NR. 17 TRICIES -----------------------------------------------------------------------------------

COLLECTIEVE ARBEIDSOVEREENKOMST NR. 17 TRICIES ----------------------------------------------------------------------------------- COLLECTIEVE ARBEIDSOVEREENKOMST NR. 17 TRICIES ----------------------------------------------------------------------------------- Zitting van dinsdag 19 december 2006 ----------------------------------------------------

Nadere informatie

A AN B E V E L I N G Nr SUPPLEMENT BOVENOP DE WERKLOOSHEIDSUITKERINGEN WEGENS SCHORSING

A AN B E V E L I N G Nr SUPPLEMENT BOVENOP DE WERKLOOSHEIDSUITKERINGEN WEGENS SCHORSING A AN B E V E L I N G Nr. 24 ---------------------------------------- SUPPLEMENT BOVENOP DE WERKLOOSHEIDSUITKERINGEN WEGENS SCHORSING VAN DE UITVOERING VAN DE ARBEIDSOVEREENKOMST - WET VAN 12 APRIL 2011

Nadere informatie

A D V I E S Nr Zitting van woensdag 28 juni

A D V I E S Nr Zitting van woensdag 28 juni A D V I E S Nr. 2.041 ------------------------------ Zitting van woensdag 28 juni 2017 ------------------------------------------------ Voorontwerp van wet houdende diverse bepalingen inzake sociale zaken

Nadere informatie

De waarheid over de notionele intrestaftrek

De waarheid over de notionele intrestaftrek De waarheid over de notionele intrestaftrek Februari 2008 Wat is de notionele intrestaftrek? Notionele intrestaftrek, een moeilijke term voor een eenvoudig principe. Vennootschappen kunnen een bepaald

Nadere informatie

COLLECTIEVE ARBEIDSOVEREENKOMST NR. 104 VAN 27 JUNI 2012 OVER DE UITVOERING VAN EEN WERKGELEGENHEIDSPLAN OUDERE WERKNEMERS IN DE ONDERNEMING

COLLECTIEVE ARBEIDSOVEREENKOMST NR. 104 VAN 27 JUNI 2012 OVER DE UITVOERING VAN EEN WERKGELEGENHEIDSPLAN OUDERE WERKNEMERS IN DE ONDERNEMING COLLECTIEVE ARBEIDSOVEREENKOMST NR. 104 VAN 27 JUNI 2012 OVER DE UITVOERING VAN EEN WERKGELEGENHEIDSPLAN OUDERE WERKNEMERS IN DE ONDERNEMING ----------------- Gelet op de wet van 5 december 1968 betreffende

Nadere informatie

COLLECTIEVE ARBEIDSOVEREENKOMST NR. 104 VAN 27 JUNI 2012 OVER DE UITVOERING VAN EEN WERKGELEGENHEIDSPLAN OUDERE WERKNEMERS IN DE ONDERNEMING

COLLECTIEVE ARBEIDSOVEREENKOMST NR. 104 VAN 27 JUNI 2012 OVER DE UITVOERING VAN EEN WERKGELEGENHEIDSPLAN OUDERE WERKNEMERS IN DE ONDERNEMING Bijlage 2: Cao 104 1 COLLECTIEVE ARBEIDSOVEREENKOMST NR. 104 VAN 27 JUNI 2012 OVER DE UITVOERING VAN EEN WERKGELEGENHEIDSPLAN OUDERE WERKNEMERS IN DE ONDERNEMING ----------------- Gelet op de wet van 5

Nadere informatie

COLLECTIEVE ARBEIDSOVEREENKOMST OVER DE UITVOERING VAN EEN WERKGELEGENHEIDSPLAN OUDERE WERKNEMERS IN DE ONDERNEMING

COLLECTIEVE ARBEIDSOVEREENKOMST OVER DE UITVOERING VAN EEN WERKGELEGENHEIDSPLAN OUDERE WERKNEMERS IN DE ONDERNEMING COLLECTIEVE ARBEIDSOVEREENKOMST Nr. 104 -------------------------------------------------------------------- Zitting van 27 juni 2012 ------------------------------ COLLECTIEVE ARBEIDSOVEREENKOMST OVER

Nadere informatie

Structurele hervormingen van de arbeidsmarkt: naar meer flexibiliteit inzake arbeidsduur?

Structurele hervormingen van de arbeidsmarkt: naar meer flexibiliteit inzake arbeidsduur? Structurele hervormingen van de arbeidsmarkt: naar meer flexibiliteit inzake arbeidsduur? Mr. Eric Carlier Partner ec@tetralaw.com Mrs. Sylvie Lacombe Partner sl@tetralaw.com Kris Peeters wenst het arbeidsrecht

Nadere informatie

Geldigheidsdatum: 01/01/2011 Laatste aanpassing: 02/05/2016. Paritair Comité voor de scheikundige nijverheid Nationaal

Geldigheidsdatum: 01/01/2011 Laatste aanpassing: 02/05/2016. Paritair Comité voor de scheikundige nijverheid Nationaal Paritair Comité voor de scheikundige nijverheid 1160001 Nationaal Eindejaarspremie... 1 Vakantiegeld 4 e vakantieweek... 1 Aanvullend pensioen... 3 Ploegenpremies... 4 Arbeid op zon en feestdag... 4 Overuren...

Nadere informatie

TETRALERT - SOCIAAL DE VERHOGING VAN DE WETTELIJKE PENSIOENLEEFTIJD : DE STAP IS GEZET!

TETRALERT - SOCIAAL DE VERHOGING VAN DE WETTELIJKE PENSIOENLEEFTIJD : DE STAP IS GEZET! TETRALERT - SOCIAAL DE VERHOGING VAN DE WETTELIJKE PENSIOENLEEFTIJD : DE STAP IS GEZET! Na talrijke analyses door een commissie van deskundigen en herhaaldelijke discussies tussen de sociale partners,

Nadere informatie

Regeerakkoord DI RUPO I:Wat met de pensioenen?

Regeerakkoord DI RUPO I:Wat met de pensioenen? Regeerakkoord DI RUPO I:Wat met de pensioenen? 540 dagen na de verkiezingen heeft België een nieuwe federale regering. Vincent Van Quickenborne (Open VLD) wordt de nieuwe minister van pensioenen. Hieronder

Nadere informatie

Rolnummer 5726. Arrest nr. 135/2014 van 25 september 2014 A R R E S T

Rolnummer 5726. Arrest nr. 135/2014 van 25 september 2014 A R R E S T Rolnummer 5726 Arrest nr. 135/2014 van 25 september 2014 A R R E S T In zake : de prejudiciële vraag over de wet betreffende de verplichte verzekering voor geneeskundige verzorging en uitkeringen, gecoördineerd

Nadere informatie

Versie 2008 9 Erkenning van je rechten en hoe kan je ze verdedigen?

Versie 2008 9 Erkenning van je rechten en hoe kan je ze verdedigen? Versie 2008 9 Erkenning van je rechten en hoe kan je ze verdedigen? Verantwoordelijke Uitgever: Daniël Samyn, Dienst Beroepsopleiding, departement Onderwijs en Vorming, Koning Albert-II laan 15, 1210 Brussel

Nadere informatie

Paritair Comité voor de diensten en organismen voor technische controles en gelijkvormigheidstoetsing

Paritair Comité voor de diensten en organismen voor technische controles en gelijkvormigheidstoetsing 2190000 Paritair Comité voor de diensten en organismen voor technische controles en gelijkvormigheidstoetsing Negende verlenging van collectieve arbeidsovereenkomst van 18 september 2007 betreffende de

Nadere informatie

COLLECTIEVE ARBEIDSOVEREENKOMST NR. 39 VAN 13 DECEMBER 1983 BETREFFENDE DE VOORLICHTING EN HET OVERLEG INZAKE DE

COLLECTIEVE ARBEIDSOVEREENKOMST NR. 39 VAN 13 DECEMBER 1983 BETREFFENDE DE VOORLICHTING EN HET OVERLEG INZAKE DE COLLECTIEVE ARBEIDSOVEREENKOMST NR. 39 VAN 13 DECEMBER 1983 BETREFFENDE DE VOORLICHTING EN HET OVERLEG INZAKE DE SOCIALE GEVOLGEN VAN DE INVOERING VAN NIEUWE TECHNOLOGIEEN ------------------ Gelet op de

Nadere informatie

Protocol van akkoord van 31 mei 2011

Protocol van akkoord van 31 mei 2011 Paritair comité voor de bedienden uit de internationale handel, het vervoer en de logistiek Protocol van akkoord 2011-2012 van 31 mei 2011 1. TOEPASSINGSGEBIED Dit akkoord is van toepassing op de werkgevers

Nadere informatie

CAO tot invoering van niet-recurrente resultaatsgebonden voordelen

CAO tot invoering van niet-recurrente resultaatsgebonden voordelen CAO tot invoering van niet-recurrente resultaatsgebonden voordelen Terug te sturen aan de griffie van de algemene directie Collectieve Arbeidsbetrekkingen van de Federale Overheidsdienst Werkgelegenheid,

Nadere informatie

Evaluatie van de pensioenbonus

Evaluatie van de pensioenbonus Federale Overheidsdienst Financiën - België Documentatieblad 72e jaargang, nr. 1, 1e kwartaal 2012 Evaluatie van de pensioenbonus HOGE RAAD VAN FINANCIEN Studiecommissie voor de vergrijzing D it is een

Nadere informatie

Vakantiegeld... 2 Jaarlijkse gratificatie... 2 Jaarlijkse premie... 4 Bijdrage van de werkgevers in de vervoerkosten van het personeel...

Vakantiegeld... 2 Jaarlijkse gratificatie... 2 Jaarlijkse premie... 4 Bijdrage van de werkgevers in de vervoerkosten van het personeel... 3100000 Paritair Comité voor de banken Vakantiegeld... 2 Jaarlijkse gratificatie... 2 Jaarlijkse premie... 4 Bijdrage van de werkgevers in de vervoerkosten van het personeel... 4 De hierna vermelde CAO

Nadere informatie

De loonkloof tussen vrouwen en mannen in België. Samenvatting rapport 2011

De loonkloof tussen vrouwen en mannen in België. Samenvatting rapport 2011 De loonkloof tussen vrouwen en mannen in België Samenvatting rapport 2011 Hoe groot is de loonkloof? Daalt de loonkloof? De totale loonkloof Deeltijds werk Segregatie op de arbeidsmarkt Leeftijd Opleidingsniveau

Nadere informatie

Besluit van de Vlaamse Regering betreffende de erkenning van beoefenaars van paramedische beroepen

Besluit van de Vlaamse Regering betreffende de erkenning van beoefenaars van paramedische beroepen Besluit van de Vlaamse Regering betreffende de erkenning van beoefenaars van paramedische beroepen DE VLAAMSE REGERING, Gelet op de bijzondere wet van 8 augustus 1980 tot hervorming der instellingen, gewijzigd

Nadere informatie

Collectieve arbeidsovereenkomst van 18 januari 2016 betreffende de veralgemening van het sectorstelsel voor beroepsherinschakeling

Collectieve arbeidsovereenkomst van 18 januari 2016 betreffende de veralgemening van het sectorstelsel voor beroepsherinschakeling PARITAIR COMITÉ VOOR HET VERZEKERINGSWEZEN (PC 306) Collectieve arbeidsovereenkomst van 18 januari 2016 betreffende de veralgemening van het sectorstelsel voor beroepsherinschakeling Inleiding Gezien de

Nadere informatie

Geldigheidsdatum: 01/02/2016 Laatste aanpassing: 24/01/2017. Paritair Comité voor de scheikundige nijverheid Nationaal

Geldigheidsdatum: 01/02/2016 Laatste aanpassing: 24/01/2017. Paritair Comité voor de scheikundige nijverheid Nationaal Paritair Comité voor de scheikundige nijverheid 1160001 Nationaal Eindejaarspremie... 1 Vakantiegeld 4 e vakantieweek... 1 Aanvullend pensioen... 4 Ploegenpremies... 5 Arbeid op zon en feestdag... 5 Overuren...

Nadere informatie

A D V I E S Nr Zitting van vrijdag 10 oktober

A D V I E S Nr Zitting van vrijdag 10 oktober A D V I E S Nr. 1.654 ------------------------------ Zitting van vrijdag 10 oktober 2008 ----------------------------------------------- IPA 2007-2008 - Non-discriminatie - Positieve acties x x x 2.278/1-1

Nadere informatie

2. In het arrest van 20 september 2001 heeft het Hof uitspraak gedaan over twee prejudiciële vragen die respectievelijk betrekking hadden op:

2. In het arrest van 20 september 2001 heeft het Hof uitspraak gedaan over twee prejudiciële vragen die respectievelijk betrekking hadden op: Conseil UE RAAD VAN DE EUROPESE UNIE Brussel, 11 juni 2002 (26.06) (OR. fr) PUBLIC 9893/02 Interinstitutioneel dossier: 2001/0111 (COD) LIMITE 211 MI 108 JAI 133 SOC 309 CODEC 752 BIJDRAGE VAN DE IDISCHE

Nadere informatie

SOLIDARITEITSREGLEMENT VOOR DE BEDIENDEN TEWERKGESTELD IN HET PARITAIR COMITÉ 220. Inhoudstafel... 1. 1 Voorwerp... 2. 2 Werking in de tijd...

SOLIDARITEITSREGLEMENT VOOR DE BEDIENDEN TEWERKGESTELD IN HET PARITAIR COMITÉ 220. Inhoudstafel... 1. 1 Voorwerp... 2. 2 Werking in de tijd... Bijlage 4 SOLIDARITEITSREGLEMENT VOOR DE BEDIENDEN TEWERKGESTELD IN HET PARITAIR COMITÉ 220 Inhoudstafel Inhoudstafel... 1 1 Voorwerp... 2 2 Werking in de tijd... 2 3 Aansluiting... 2 4 De solidariteitsinstelling

Nadere informatie

WERK = WERK. naar een werknemersstatuut voor arbeiders en bedienden

WERK = WERK. naar een werknemersstatuut voor arbeiders en bedienden WERK = WERK naar een werknemersstatuut voor arbeiders en bedienden Arbeider vs Bediende Zoek de vele oneerlijke verschillen Zoek de vele oneerlijke verschillen De verschillen tussen het statuut van arbeider

Nadere informatie

F L U X Y S Naamloze Vennootschap. Kunstlaan Brussel BTW BE RPR Brussel

F L U X Y S Naamloze Vennootschap. Kunstlaan Brussel BTW BE RPR Brussel F L U X Y S Naamloze Vennootschap Kunstlaan 31-1040 Brussel BTW BE 0402 954 628 RPR Brussel UITTREKSEL VAN DE BIJEENROEPING VAN DE BUITENGEWONE ALGEMENE VERGADERING VAN 9 MEI 2006 Voorstel om de statuten

Nadere informatie

De Commissie voor de bescherming van de persoonlijke levenssfeer,

De Commissie voor de bescherming van de persoonlijke levenssfeer, KONINKRIJK BELGIE 1000 Brussel, Postadres : Ministerie van Justitie Waterloolaan 115 Kantoren : Regentschapsstraat 61 Tel. : 02 / 542.72.00 Fax : 02 / 542.72.12 COMMISSIE VOOR DE BESCHERMING VAN DE PERSOONLIJKE

Nadere informatie

DRAAIBOEK VOOR PLAATSELIJKE BESTUURSVERKIEZINGEN 2010-2011

DRAAIBOEK VOOR PLAATSELIJKE BESTUURSVERKIEZINGEN 2010-2011 GEZINSBOND vzw DRAAIBOEK VOOR PLAATSELIJKE BESTUURSVERKIEZINGEN 2010-2011 Vooraf De verkiezingen op plaatselijk vlak zullen plaatshebben tussen 15 oktober 2010 en 15 maart 2011. Deze tijdspanne van vijf

Nadere informatie

Belgen bevraagd

Belgen bevraagd 1 41.420 Belgen bevraagd De PVDA vroeg 41.420 Belgen hun mening over de crisis, armoede, werk, koopkracht, de toekomst van de jongeren, discriminatie & justitie, klimaat & milieu, democratie en energie.

Nadere informatie

Nr september 2015

Nr september 2015 Nr. 199 17 september 2015 Belgisch Staatsblad Stijging leefloon op 1 september 2015 beïnvloedt loonbeslag door DAVO Op 1 september 2015 werden de basisbedragen van het leefloon met 2% opgetrokken. Dit

Nadere informatie

TOEGESTANE EVOLUTIE VAN DE LOONKOST VOOR 2015-2016. I. Geen loonsverhoging voor 2015, maar beperkte mogelijkheden voor 2016

TOEGESTANE EVOLUTIE VAN DE LOONKOST VOOR 2015-2016. I. Geen loonsverhoging voor 2015, maar beperkte mogelijkheden voor 2016 1/6 TOEGESTANE EVOLUTIE VAN DE LOONKOST VOOR 2015-2016 I. Geen loonsverhoging voor 2015, maar beperkte mogelijkheden voor 2016 Het ontwerp van interprofessioneel akkoord dat werd voorgesteld door de Regering

Nadere informatie

MEDEDELING Nr. 11 -------------------------------- Zitting van dinsdag 30 oktober 2012 --------------------------------------------------

MEDEDELING Nr. 11 -------------------------------- Zitting van dinsdag 30 oktober 2012 -------------------------------------------------- MEDEDELING Nr. 11 -------------------------------- Zitting van dinsdag 30 oktober 2012 -------------------------------------------------- MEDEDELING BETREFFENDE DE INTERPRETATIE VAN DE COLLECTIEVE ARBEIDS-

Nadere informatie

Knipperlichten Sociaal Recht

Knipperlichten Sociaal Recht Knipperlichten Sociaal Recht 25 februari 2010 Edward Carlier Advocaat www.reliancelaw.be Overzicht nieuwigheden 2009 1. Recht op individuele voortzetting collectieve ziekteverzekering; 2. Verhoogde ontslagkost

Nadere informatie

STATUTEN STEDELIJKE RAAD VOOR PERSONEN MET EEN HANDICAP

STATUTEN STEDELIJKE RAAD VOOR PERSONEN MET EEN HANDICAP STAD BRUGGE MAATSCHAPPELIJKE BEGELEIDING STATUTEN STEDELIJKE RAAD VOOR PERSONEN MET EEN HANDICAP ARTIKEL 1: De Stedelijke Raad voor Personen met een Handicap heeft als doel: 1. A. op te treden als volwaardig

Nadere informatie

LOONNORM Sodexo White Paper. Powered by Altius Lawyers, experts in Belgian Employment policies

LOONNORM Sodexo White Paper. Powered by Altius Lawyers, experts in Belgian Employment policies Sodexo White Paper LOONNORM 2017-2018 Powered by Altius Lawyers, experts in Belgian Employment policies Werkgevers genieten geen absolute vrijheid in het toekennen van loonsverhogingen aan hun personeelsleden.

Nadere informatie

{DE DIENSTEN VAN HET SOCIAAL SECRETARIAAT

{DE DIENSTEN VAN HET SOCIAAL SECRETARIAAT { DE DIENSTEN VAN HET SOCIAAL SECRETARIAAT { INHOUDSOPGAVE EDITORIAAL... 3 U WORDT WERKGEVER... 4 U WERFT PERSONEEL AAN... 6 SOCIALE FORMALITEITEN... 7 DAGELIJKSE FORMALITEITEN TIJDENS DE TEWERKSTELLING

Nadere informatie

Nr januari 2016

Nr januari 2016 Nr. 216 14 januari 2016 Belgisch Staatsblad Wijzigingen betaald educatief verlof in Vlaanderen Naar aanleiding van de zesde staatshervorming werden heel wat bevoegdheden van de federale overheid overgeheveld

Nadere informatie

Sociale verkiezingen 2012. Vrijstelling van het organiseren van verkiezingen

Sociale verkiezingen 2012. Vrijstelling van het organiseren van verkiezingen SB.12.033 DIENST BELEIDSCOÖRDINATIE Brussel, 29 maart 2012 VSKO/DB/12.06 Contact: Paul Wille: paul.wille@vsko.be Sociale verkiezingen 2012 Vrijstelling van het organiseren van verkiezingen 1 Context In

Nadere informatie

INFORMATIESESSIE. Inhoud

INFORMATIESESSIE. Inhoud INFORMATIESESSIE Wet van 26/12/2013 betreffende de invoering van een eenheidsstatuut tussen arbeiders en bedienden inzake de opzeggingstermijnen en de carenzdag en begeleidende maatregelen Inhoud Berekening

Nadere informatie

12 AUGUSTUS Koninklijk besluit houdende de organisatie van de informatieveiligheid bij de instellingen van sociale zekerheid.

12 AUGUSTUS Koninklijk besluit houdende de organisatie van de informatieveiligheid bij de instellingen van sociale zekerheid. 12 AUGUSTUS 1993. - Koninklijk besluit houdende de organisatie van de informatieveiligheid bij de instellingen van sociale zekerheid. - Bron : SOCIALE VOORZORG Publicatie : 21-08-1993 Inwerkingtreding

Nadere informatie

INHOUDSTAFEL. Afdeling 1: Ontslag wegens technische redenen van arbeidsorganisatie Artikel 8

INHOUDSTAFEL. Afdeling 1: Ontslag wegens technische redenen van arbeidsorganisatie Artikel 8 19.9.2011 PARITAIR COMITÉ VOOR HET VERZEKERINGSWEZEN INHOUDSTAFEL PROTOCOL VAN SECTORAKKOORD 2011-2012 Hoofdstuk 1: Toepassingsgebied Artikel 1 Hoofdstuk 2: Koopkracht Afdeling 1: Voor 2011 Artikel 2:

Nadere informatie

De FOD Economie informeert u! De innovatiepremie. Een creatieve werknemer belonen? Ja! Dankzij de fiscale vrijstelling van de innovatiepremies

De FOD Economie informeert u! De innovatiepremie. Een creatieve werknemer belonen? Ja! Dankzij de fiscale vrijstelling van de innovatiepremies De FOD Economie informeert u! De innovatiepremie Een creatieve werknemer belonen? Ja! Dankzij de fiscale vrijstelling van de innovatiepremies De innovatiepremie Een creatieve werknemer belonen? Ja! Dankzij

Nadere informatie

Nationaal Akkoord voor bedienden (PC 207)

Nationaal Akkoord voor bedienden (PC 207) Nationaal Akkoord 2015-2016 voor bedienden (PC 207) CAO gesloten op 16 juni in het Paritair Comité voor de bedienden uit de scheikundige nijverheid betreffende het Nationaal Akkoord 2015-2016 Preambule

Nadere informatie

Paritair Comité voor de diensten en organismen voor technische controles en gelijkvormigheidstoetsing

Paritair Comité voor de diensten en organismen voor technische controles en gelijkvormigheidstoetsing 2190000 Paritair Comité voor de diensten en organismen voor technische controles en gelijkvormigheidstoetsing Zesde verlenging van de collectieve arbeidsovereenkomst van 18 september 2007 betreffende de

Nadere informatie

redenen voor uitzendarbeid

redenen voor uitzendarbeid redenen voor uitzendarbeid Randstad-uitzendkrachten geven uw bedrijf meer kracht en flexibiliteit om in wisselende omstandigheden optimaal te functioneren. Uitzendarbeid is echter strikt gereglementeerd.

Nadere informatie

Sector van de vlasbereiding

Sector van de vlasbereiding Sector van de vlasbereiding 2014 Dit document is gebaseerd op de reglementering en de bedragen die op 15 oktober 2013 van toepassing waren. 1 De meeste zaken die in de textielagenda staan, zijn ook voor

Nadere informatie

DE MOGELIJKHEID OM TE STUDEREN VOOR BACHELOR IN DE

DE MOGELIJKHEID OM TE STUDEREN VOOR BACHELOR IN DE BERICHT AAN DE WERKNEMERS PROJECT «VORMING 600» OPENBARE SECTOR DE MOGELIJKHEID OM TE STUDEREN VOOR BACHELOR IN DE VERPLEEGKUNDE OF GEGRADUEERDE VERPLEEGKUNDIGE MET LOONBEHOUD NIEUWE SELECTIES VOOR HET

Nadere informatie

HOOFDSTUK I. - Algemene bepalingen. Voor de toepassing van dit besluit wordt met de term «gemeente» ook een «brandweerintercommunale» verstaan.

HOOFDSTUK I. - Algemene bepalingen. Voor de toepassing van dit besluit wordt met de term «gemeente» ook een «brandweerintercommunale» verstaan. KONINKLIJK BESLUIT VAN 12 OKTOBER 2011 TOT OVERPLAATSING NAAR DE FOD BINNENLANDSE ZAKEN VAN DE PERSONEELSLEDEN IN DIENST BIJ DE CENTRA VAN HET EENVORMIG OPROEPSTELSEL. (inw. 31 oktober 2011) (B.S. 21.10.2011)

Nadere informatie

Sectoraal pensioenstelsel

Sectoraal pensioenstelsel Sectoraal pensioenstelsel CAO van 15 maart 2016 gesloten in het Paritair Comité voor de scheikundige nijverheid betreffende het aanvullend sectoraal pensioenstelsel voor de bedienden van de scheikundige

Nadere informatie

12/02/2015. Instituut voor de gelijkheid van vrouwen en mannen. De wet van 22 april 2012 en de doelstellingen ervan. 1.

12/02/2015. Instituut voor de gelijkheid van vrouwen en mannen. De wet van 22 april 2012 en de doelstellingen ervan. 1. 1 Instituut voor de gelijkheid van vrouwen en mannen De wet van 22 april 2012 en de doelstellingen ervan 2 1. 1 3 1.1. Verdrag en richtlijn Artikel 157 van het Verdrag van Rome (ratio legis + direct horizontaal

Nadere informatie

Art. 1. Toepassingsgebied

Art. 1. Toepassingsgebied Reglement tot het bekomen van een financiële tussenkomst van het Waarborg en Sociaal Fonds Horeca en Aanverwante bedrijven voor interne bedrijfsopleidingen voor bedrijven van meer dan 50 werknemers. Art.

Nadere informatie

COLLECTIEVE ARBEIDSOVEREENKOMST NR. 42 VAN 2 JUNI 1987 BETREF- FENDE DE INVOERING VAN NIEUWE ARBEIDSREGELINGEN IN DE

COLLECTIEVE ARBEIDSOVEREENKOMST NR. 42 VAN 2 JUNI 1987 BETREF- FENDE DE INVOERING VAN NIEUWE ARBEIDSREGELINGEN IN DE COLLECTIEVE ARBEIDSOVEREENKOMST NR. 42 VAN 2 JUNI 1987 BETREF- FENDE DE INVOERING VAN NIEUWE ARBEIDSREGELINGEN IN DE ONDERNEMINGEN, GEWIJZIGD DOOR DE COLLECTIEVE ARBEIDSOVEREENKOMST NR. 42 BIS VAN 10 NOVEMBER

Nadere informatie

COLLECTIEVE ARBEIDSOVEREENKOMST Nr

COLLECTIEVE ARBEIDSOVEREENKOMST Nr COLLECTIEVE ARBEIDSOVEREENKOMST Nr. 127 ----------------------------------------------------------------------- Zitting van dinsdag 21 maart 2017 ---------------------------------------------- Collectieve

Nadere informatie

BETREFT: BRUGPENSIOEN BIJZONDERE WERKGEVERSBIJDRAGEN EN INHOUDINGEN RSZ VANAF 01/04/2010

BETREFT: BRUGPENSIOEN BIJZONDERE WERKGEVERSBIJDRAGEN EN INHOUDINGEN RSZ VANAF 01/04/2010 ONDERRICHTING AAN DE WERKGEVERS 2010-2 BETREFT: BRUGPENSIOEN BIJZONDERE WERKGEVERSBIJDRAGEN EN INHOUDINGEN RSZ VANAF 01/04/2010 Ingevolge het K.B. van 29/03/2010 B.S. 31/03/2010 tot uitvoering van het

Nadere informatie

COLLECTIEVE ARBEIDSOVEREENKOMST NR. 35 VAN 27 FEBRUARI 1981 BETREFFENDE SOMMIGE BEPALINGEN VAN HET ARBEIDSRECHT TEN AANZIEN VAN DE

COLLECTIEVE ARBEIDSOVEREENKOMST NR. 35 VAN 27 FEBRUARI 1981 BETREFFENDE SOMMIGE BEPALINGEN VAN HET ARBEIDSRECHT TEN AANZIEN VAN DE COLLECTIEVE ARBEIDSOVEREENKOMST NR. 35 VAN 27 FEBRUARI 1981 BETREFFENDE SOMMIGE BEPALINGEN VAN HET ARBEIDSRECHT TEN AANZIEN VAN DE DEELTIJDSE ARBEID, GEWIJZIGD DOOR COLLECTIEVE ARBEIDSOVEREENKOMST NR.

Nadere informatie

COLLECTIEVE ARBEIDSOVEREENKOMST NR. 9 TER -------------------------------------------------------------------

COLLECTIEVE ARBEIDSOVEREENKOMST NR. 9 TER ------------------------------------------------------------------- COLLECTIEVE ARBEIDSOVEREENKOMST NR. 9 TER ------------------------------------------------------------------- Zitting van woensdag 27 februari 2008 -------------------------------------------------- COLLECTIEVE

Nadere informatie

Afdeling 1. Definities. Artikel 1.- Voor de toepassing van dit besluit wordt verstaan onder :

Afdeling 1. Definities. Artikel 1.- Voor de toepassing van dit besluit wordt verstaan onder : Koninklijk besluit van 27 oktober 2009 betreffende de oprichting van een gemeenschappelijke interne dienst voor preventie en bescherming op het werk (B.S. 16.11.2009) Afdeling 1. Definities Artikel 1.-

Nadere informatie

SOLIDARITEITSREGLEMENT VOOR DE WERKNEMERS TEWERKGESTELD IN HET PARITAIR COMITÉ 302. Inhoudstafel... 1. 1 Voorwerp... 2. 2 Werking in de tijd...

SOLIDARITEITSREGLEMENT VOOR DE WERKNEMERS TEWERKGESTELD IN HET PARITAIR COMITÉ 302. Inhoudstafel... 1. 1 Voorwerp... 2. 2 Werking in de tijd... SOLIDARITEITSREGLEMENT VOOR DE WERKNEMERS TEWERKGESTELD IN HET PARITAIR COMITÉ 302 Inhoudstafel Inhoudstafel... 1 1 Voorwerp... 2 2 Werking in de tijd... 2 3 Aansluiting... 2 4 De solidariteitsinstelling

Nadere informatie

Sectoraal Comité van de Sociale Zekerheid en van de Gezondheid Afdeling "Sociale Zekerheid"

Sectoraal Comité van de Sociale Zekerheid en van de Gezondheid Afdeling Sociale Zekerheid Sectoraal Comité van de Sociale Zekerheid en van de Gezondheid Afdeling "Sociale Zekerheid" SCSZ/13/177 BERAADSLAGING NR. 13/082 VAN 3 SEPTEMBER 2013 MET BETREKKING TOT DE MEDEDELING VAN PERSOONSGEGEVENS

Nadere informatie

Koninklijke Belgische Ruitersportfederatie KBRSF VZW HUISHOUDELIJK REGLEMENT

Koninklijke Belgische Ruitersportfederatie KBRSF VZW HUISHOUDELIJK REGLEMENT Koninklijke Belgische Ruitersportfederatie KBRSF VZW HUISHOUDELIJK REGLEMENT Goedgekeurd door de Algemene Vergadering op 26 mei 2015 HUISHOUDELIJK REGLEMENT VAN DE KONINKLIJKE BELGISCHE RUITERSPORTFEDERATIE

Nadere informatie

Door een aantal wettelijke beschikkingen moest een einde komen aan dergelijke vorm van aanvullende pensioenfondsen.

Door een aantal wettelijke beschikkingen moest een einde komen aan dergelijke vorm van aanvullende pensioenfondsen. PC 216 NOTARIAAT AANVULLEND PENSIOEN DER NOTARISBEDIENDEN Woord Vooraf In het verleden (vóór 1987) bestond er voor de notarisbedienden een aanvullend pensioen volgens een repartitiesysteem, verspreid over

Nadere informatie

1060100 Cementfabrieken

1060100 Cementfabrieken Paritair comité voor het cementbedrijf 1060100 Cementfabrieken Driemaandelijkse premie... 1 Eindejaarspremie... 1 Maaltijdcheques... 4 Eenmalige ecocheque... 5 Geschenkencheque... 5 Kosten eigen aan de

Nadere informatie

MINISTERIE VAN TEWERKSTELLING EN ARBEID ------ Hoge Raad voor Preventie en Bescherming op het werk. ------

MINISTERIE VAN TEWERKSTELLING EN ARBEID ------ Hoge Raad voor Preventie en Bescherming op het werk. ------ MINISTERIE VAN TEWERKSTELLING EN ARBEID ------ Hoge Raad voor Preventie en Bescherming op het werk. ------ Advies nr. 1 van 18 november 1996 met betrekking tot het ontwerp van koninklijk besluit tot wijziging

Nadere informatie

A D V I E S Nr Zitting van dinsdag 26 mei

A D V I E S Nr Zitting van dinsdag 26 mei A D V I E S Nr. 1.939 ------------------------------- Zitting van dinsdag 26 mei 2015 ---------------------------------------------- Aanpassing van de wet van 12 april 1965 betreffende de bescherming van

Nadere informatie

Social-profitsector en vrije beroepen. Fonds sluiting ondernemingen

Social-profitsector en vrije beroepen. Fonds sluiting ondernemingen Social-profitsector en vrije beroepen Fonds sluiting ondernemingen Vanaf 1 oktober 2007 Fonds sluiting ondernemingen Het FSO is een publieke instelling die vergoedingen uitbetaalt aan slachtoffers van

Nadere informatie

Paritair Subcomité voor de socioculturele sector van de Vlaamse Gemeenschap

Paritair Subcomité voor de socioculturele sector van de Vlaamse Gemeenschap Paritair Subcomité voor de socioculturele sector van de Vlaamse Gemeenschap 3290105 Nederlandstalige organisaties voor socio-professionele inschakeling in Brussel Eindejaarspremie... 1 Aanvullend pensioen...

Nadere informatie

COLLECTIEVE ARBEIDSOVEREENKOMST NR. 55 VAN 13 JULI 1993 TOT INSTELLING VAN EEN REGELING VAN AANVULLENDE VERGOEDING

COLLECTIEVE ARBEIDSOVEREENKOMST NR. 55 VAN 13 JULI 1993 TOT INSTELLING VAN EEN REGELING VAN AANVULLENDE VERGOEDING COLLECTIEVE ARBEIDSOVEREENKOMST NR. 55 VAN 13 JULI 1993 TOT INSTELLING VAN EEN REGELING VAN AANVULLENDE VERGOEDING VOOR SOMMIGE OUDERE WERKNEMERS, IN GEVAL VAN HAL- VERING VAN DE ARBEIDSPRESTATIES, GEWIJZIGD

Nadere informatie

Jaarlijkse vakantie: de spelregels

Jaarlijkse vakantie: de spelregels Jaarlijkse vakantie: de spelregels Mrs. Kathy Bergen Senior Legal Consultant De zomermaanden komen eraan, een periode waarin u wordt geconfronteerd met de jaarlijkse vakantie van uw werknemers... Wat zijn

Nadere informatie