,Owl' i::5. 1 Ii;i i : Zkw

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download ",Owl' i::5. 1 Ii;i i :. - 1 - - .. 1. Zkw"

Transcriptie

1 ,Owl' i::5 U Zkw 1 1» 1 Ii;i i : S.

2 TNO-rapport VOERTUIG INTELLIGENTIE Bundeling van de interview verslagen TNO Inro VERTROUWELIJK. Schoemakerstraat 97 Postbus 6041 De informatie in deze bundel is strikt vertrouwelijk en mag op 2600 JA Delft geen enkele wijze vermenigvuldigd of verspreid worden Telefoon Fax Opdrachtgever Rijkswaterstaat, Adviesdienst Verkeer en Vervoer Contactpersoon H. de Winter J.P.M.M. Vis R.J. Galjaart A.J. van Gameren R.C.J. Smit Alle rechten voorbehouden. Niets Uit deze uitgave mag worden vermenigvuldigd en/of openbaar gemaakt door middel van druk, fotokopie, microfilm of op welke andere wijze dan ook, zonder voorafgaande toestemming van TNO. Indien dit rapport in opdracht werd uitgebracht, wordt voor de rechten en verplichtingen van opdrachtgever en opdrachtnemer verwezen naar de Algemene Voorwaarden voor Ortderzoeksopdrachten aan TNO, dan wel de betreffende terzake tussen partijen gesloten overeenkomst. Het ter inzage geven van het TNO-rapport aan direct belanghebbenden is toegestaan. Datum Delft, mei /NVI1 50 Afdeling Verkeer en Vervoer Auteur(s) M.J.W.A. Vanderschuren G.R.M. Jansen C. Witziers L.J.J. Kusters 1998 TNO TNO Inro doet onderzoek en geeft adviezen op het gebied van infrastructuur, transport en regionale ontwikkeling met als doel versterking van de regionale concurrentiekracht. TOM Nederlandse Organisatie voor toegepastnatuurwetenschappelijk onderzoek TNO

3 * 98/NV/1 50 I'lIIII) 1!'LII11 R S] In het kader van het project "Visie voertuig intelligentie" (ViVi) is een aantal interviews in binnenen buitenland uitgevoerd. Voor u ligt een bundeling van de interviewverslagen. Marianne Vanderschuren Ben Jansen Kees Witziers Leo Kusters Till W 044

4 ei INHOUDSOPGAVE pag. VOORWOORD INTERVIEWS Interview met dhr. J.M. de Jong en dhr. Van der Aalst Interview met Peter M. Verkuyl Interview met dhr. Huiberts Interview met Ambro Smit Interview met dhr. Van den Helder Interview met dhr. Van den Dool Interview met R.M. Gremmen en F.R. Twiss Interview with Dr. Ghassan Freij Interview with René Bastiaans and Eduardo Barreto Interview with Daimler Benz AG Interview with Delphi Automotive Systems Interview with Fiat Auto Interview with BMW AG Interview with Mannesmann Autocomm Till'

5 * * * 98/NE/ INTERVIEWS 1.1 Interview met dhr. J.M. de Jong en dhr. Van der Aalst Datum vergadering 27 april 1998 Aanwezig Ben Jansen en Lieke Berghout Algemene gegevens Bedrjfnaam KPN Telecom BV Adres Maan weg 174 Postcode, plaats 2516 AB Den Haag Postbus Postcode, plaats 2500 GD Den Haag Contactpersoon dhr. De Jong Functie sectormanager Personenvervoer en Mobiliteit Corporate Account Groep Tel nummer Fax nummer Mobielnr Verder aanwezig dhr. Van der Aalst Consultant, KPN Telecom BV, afd. TeleSolutions Postbus 6205, 5600 HE Eindhoven Homepage Type bedrijf Opmerkingen intern. Het interview begon om uur en duurde tot uur. Het concept verslag wordt opgestuurd, waarna opmerkingen en aanvullingen zullen worden verwerkt. Daarbij zal ook worden aangegeven of er vertrouwelijke informatie in het verslag staat. ALGEMEEN Dhr. De Jong heeft dhr. Van der Aalst gevraagd ook aanwezig te zijn bij dit gesprek omdat hij betrokken is bij het nu lopende project "Floating Car Data". Wegens een misverstand zijn de stukken die naar dhr. De Jong zijn gestuurd, niet door hem ontvangen. Dit had verder geen invloed op het verloop van het interview. Ben Jansen geeft een algemene inleiding van het interview, waarin duidelijk wordt gemaakt wat de achtergrond hiervan is en wat er tijdens het gesprek aan de orde zal komen. Hierna geeft dhr. De Jong kort weer wat zijn rol is binnen KPN en welke relaties er bestaat tussen KPN en voertuigintelligentie (VI). Vanuit de Corporate Account Groep is er betrokkenheid met VI en

6 * * * 98/NE/150 2 is er contact hierover met AVV. Deze groep is leidend op dit gebied. Het 'floating car data - project is hier een voorbeeld van. De raad van bestuur startte een Research-project Verkeer en Vervoer om de mogelijkheden op dit gebied te verkennen. Bij Het Mobiele Netwerk (de operator) had mobiele datacommunicatie tot voor kort geen prioriteit, maar mogelijkheden als distributie verkeersinformatie, floating car data en dergelijke leiden tot een groter gewicht van mobiele datacommunicatie. SERVICE GROEP LIJST Deze lijst wordt ter plaatse door beiden bestudeerd. Er zijn geen nieuwe groepen toegevoegd aan de lijst. Voor KPN zijn er relaties tussen de verschillende service groepen en worden sommige groepen als één samenhangend kluster gezien. RELEVANTIE SERVICE-GROEPEN VOOR DE GEÏNTERVIEWDE Bij het bekijken van het schema is al snel duidelijk dat er een aantal service-groepen of klusters van service-groepen zijn die voor KPN relevant zijn. Deze worden aangegeven en diepgaander besproken. Als er over een toekomstbeeld wordt gesproken, heeft dit meestal betrekking op een periode van 3 tot 5 jaar. Voor de commerciële tak van KPN is 5 jaar al aan de lange kant, bij Research wordt uiteraard wel verder in de tijd gekeken. Heuristiek Service Groep Betekenis voor KPN Belang Actieve Veiligheid Voertuig beheersing GEEN Snelheid en afstand GEEN Observatiesystemen GEEN Bestuurdersbewaking May day systemen WEL Passieve veiligheid Impact reductie GEEN Registratiesystemen GEEN Sociale veiligheid Diefstal preventie WEL Voertuiglocatiesystemen WEL Milieu Emmissiebeheersing Exploitatie Onderhoudssystemen Vervoertaken Plaatsbepalingssystemen "Vervoertaken" is als geheel van HOOG dienstverlening bekeken en wordt als belangrijk gezien. Het belangrijkste onderdeel is verkeersinformatie. Routeplanning HOOG Vervoerinformatiesystemen HOOG Verkeersinformatie HOOG Betaalsystemen in vervoer HOOG Commerciële taken Transacties GEEN Voertuigidentificatie WEL Documentenhandling GEEN I IN

7 1* & Is & /NE/150 3 Heuristiek Service Groep Betekenis voor KPN Belang Ladingconditie Fleetmanagementsyst. Communicatiesystemen Als onderdeel van het kluster "Vervoertaken" GSM zal het belangrijkste communicatienetwerk worden GEEN WEL HOOGST Comfortsystemen i j GEEN Communicatiesystemen (nr. 21) GSM is de belangrijkste drager van alle communicatie. Er zijn nog ontwikkelingen in de mogelijkheden van GSM. Ontwikkelingen in de nabije toekomst betreffen o.a. high-speed datacommunicatie, packageswitching, wireless application protocol (WAP) en dergelijke. De commerciële introductie van deze systemen wordt tussen 0,5 en 2 jaar verwacht. Internet (html) en datacommunicatie (9,6k respectievelijk sms-berichten over signaleringskanaal) over GSM zijn al huidige mogelijkheden. Barrières met betrekking tot nieuwe ontwikkelingen zijn niet zozeer technologisch als wel economisch van aard. Hierbij speelt o.a. het feit dat huidige apparatuur niet geschikt is voor de nieuwe systemen en dat de hardware hier een leidende rol heeft bij de bepaling van de vervanging. De rol van de overheid moet een passieve zijn, waarbij de ontwikkelingen gemonitord worden. Het mededingingsbeleid gericht op de 'dominante' marktpartij is voor KPN een beperkende factor, ook op mobiel terrein. Dhr. Van der Aast voegt toe dat de overheid ontwikkelingen ook kan stimuleren. Verkeersinformatie (nr. 14) en hieraan gekoppeld plaatsbepalingssystemen (nr. 11) GSM zal hier in de toekomst een grote rol kunnen spelen, met name voor 'gepersonaliseerde' informatie (informatie op maat). Dhr. De Jong verwacht dat er een nieuw systeem wordt toegevoegd aan de huidige manieren van routeplanning. In dit nieuwe systeem wordt een route gepland en doorgegeven aan het systeem. Het verloop van de rit en de actuele situatie van de route worden in de gaten gehouden. Als veranderingen optreden die een andere route of modaliteit aantrekkelijker maken, dat wordt er door het systeem een SMS bericht gestuurd met een advies voor een alternatieve route. Dit systeem moet gekoppeld worden aan een plaatsbepalingssysteem. Dit systeem kan binnen een jaar geïmplementeerd worden, afhankelijk van de vraag of het voor een of andere partij economisch verantwoord is het achterliggende systeem te bouwen. Hierbij is de verfijning natuurlijk afhankelijk van de kwaliteit van de bron-data c.q. de VI. T, of W 0411

8 * 98/NE/150 4 Floating Car Data De grootschalige invoering hiervan wordt niet verwacht in de komende 5 jaar. Hiervoor is het nut van het systeem nog niet groot genoeg voor de gebruiker (reiziger) om op te wegen tegen de kosten. Door nog andere applicaties aan het systeem te koppelen kunnen de mogelijkheden voor de gebruiker worden vergoot en wordt aanschaf interessanter. Hierbij kan bijvoorbeeld gedacht worden aan koppelingen met de wegenwacht, een alarmnummer of een verzekeraar. Volgen dhr. De Jong zal in de toekomst een Telematic Service Operator de drijvende kracht worden achter de ontwikkelingen van systemen. Nu vervult de auto-industrie nog deze rol. Voertuiglocatiesystemen (nr. 8) Deze zijn er nu al. Door middel van een aantal zenders die signalen versturen en weer ontvangen kan de positie van een voertuig worden bepaald. De penetratie van zo'n systeem hangt van af van veel factoren, waarvan de kosten een belangrijke is. De overheid moet randvoorwaarden creëren en een rolverdeling maken. Als er eenmaal is bepaald welke taken de overheid voor zichzelf ziet en welke voor het bedrijfsleven, moet zij zich hierna ook aan blijven houden. Voertuigidentificatie (nr. 17) Bij KPN Research worden de mogelijkheden hiervan in kaart gebracht. De overheid zou dit systeem moeten combineren met applicaties die voor de markt interessant zijn. Fleetmanagementsystemen (nr. 20) Op dit gebied is KPN al betrokken bij onderzoek. Er wordt verwacht dat de multifunctionele board computer binnen 3 tot 5 jaar op de markt komt. ROL OVERHEID Tot slot van het interview wordt de gewenste rol van de overheid samengevat. Ten eerste moet de overheid monitoren wat de ontwikkelingen zijn en wat verwacht kan worden in de directe toekomst. Daarnaast kan de overheid, in overleg met de industrie, een rolverdeling maken voor bijvoorbeeld het hele proces rond verkeersinformatie (zie ook de voorstellen van V&W in de Derde Nota Telematica). Als de overheid eenmaal deze rolverdeling heeft gemaakt, moet zij zichzelf daarna er ook aan houden. Dhr. Van der Aast voegt hier aan toe dat de overheid ook nog een faciliterende rol zou kunnen spelen (bijvoorbeeld met kortingen voor gebruikers voor bepaalde systemen), maar alleen indien dit noodzakelijk is. WORKSHOP Beide heren zijn uitgenodigd voor deelname aan de workshop op 16 juni en het bijwonen van de demo over automatische voertuig geleiding. 4000, Till!4*4

9 * * * * 98/NE/ Interview met Peter M. Verkuyl Datum vergadering 1 april 1998 Aanwezig Ben Jansen & Wim Korver Algemene gegevens Bedrijfsnaam Auto Lease Holland Adres Stavorenweg 3A Postcode, plaats Gouda Postbus 151 Postcode, plaats Contactpersoon Functie 2800 AD Gouda Peter M. Verkuyl Tel nummer Fax nummer Mobielnr Homepage Type bedrijf Autoleasebedrijf Algemeen Directeur (tevens voorzitter Vereniging van Nederlandse Autoleasebedrijven (VNA)) Opmerkingen intern.. introductie kost circa 10 minuten aanbeveling: schema 1 van tevoren toesturen ALGEMEEN Na introductie door Ben Jansen komt aan de orde of dhr. Verkuyl geïnterviewd wordt als voorzitter van de VNA of als directeur van ALH. Antwoord is dat de aandacht uitgaat naar het autoleasebedrijf als afnemer van voertuigen, maar omdat er vooralsnog maar één autoleasebedrijf geïnterviewd wordt dhr. Verkuyl in feite telkens twee petten op heeft. (opm. WKO: in het verloop van het interview leidde dit niet tot problemen) Dhr. Verkuyl benadrukt dat een autoleasebedrjf geen producent is van intelligente systemen voor het voertuig. Een autoleasebedrijf heeft naar de mening van dhr. Verkuyl drie functies: het is een risk manager. Bedrijven wentelen het risico (financieringsrisico, beheersrisico, etc.) van een eigen wagenpark af op een professionele dienstverlener; kennis rondom zakenautomobiliteit, leasebedrijven hebben een uitgebreide kennis van de juridische en fiscale aspecten van zakelijke mobiliteit. Zij adviseren de klant T114

10 Till! NE/ Leveranciersmangement, het autoleasebedrijf is een one stop agent voor een groot aantal leveranciers. Een bedrijf als ALH heeft contacten met 80 schadebedrjven, honderden autodealers, etc.. SERVICE GROEP LUST Na een eerste globale scan kan dhr. Verkuyl geen additionele service-groepen noemen. De lijst lijkt compleet. Opmerkingen zijn: dat onder fleetmanagementsystemen ritregistratiesystemen vallen, was niet gelijk duidelijk; voor de autoleasebranche zijn er twee soorten van registratiesystemen van belang: registratie van het feitelijk gedrag; in feite een elektronische vorm van een tachograaf. Een apparaat legt vast hoeveel kilometer er gereden wordt, wat het brandstofverbruik is, acceleratie, remgedrag, etc. en kilometerregistratie, een apparaat legt vast voor welke doeleinden het voertuig gebruikt wordt. onderscheid tussen service groep 15 en 16 is moeilijk te maken. Dhr. Verkuyl ziet het als één groep.. Service groep Voertuigidentificatie (nr. 17) hoort eigenlijk onder vervoertaken. RELEVANTIE SERVICE-GROEPEN VOOR DE GEÏNTERVIEWDE Heuristiek Service Betekenis voor een autoleasebedrijf Belang Groep Actieve Veiligheid Identificeren, klanten er op wijzen, GEM. promoten door middel van PR (registreren, monitoren en communiceren). Er is een economisch eigen belang, in sommige gevallen worden niet alle kosten aan de klant doorberekend! Passieve veiligheid Impact reductie Passieve betrokkenheid van leasebedrijven GEM. Registratiesystemen idem GEM. Sociale veiligheid Diefstal preventie Direct eigen belang: economische noodzaak HOOG Voertuiglocatiesystemen idem HOOG Milieu Emmissiebeheersing Idem als actieve veiligheid. Er zijn voorbeelden dat GEM. klanten extra veel hechten aan het milieu-imago van het voertuig. Mede hierom heeft ALH het milieu-lease concept uitgewerkt. Exploitatie Onderhoudssystemen Systemen hebben vooralsnog weinig toegevoegde LAAG waarde voor het beheer van een wagenpark. Dergelijk - van de berijder individueel beheer is en blijft de verantwoordelijkheid

11 ** * NE/150 7 Heuristiek Service Betekenis voor een autoleasebedrijf Belang Groep Vervoertaken Plaatsbepalingssystemen Producten als Carin. Voor de klant interessant (minder GEM. omrijden). Voor leasebedrijven kunnen dit soort instrumenten commercieel interessant zijn om zich te onderscheiden van concurrenten. Routeplannin Idem GEM g Vervoerinformatiesystem ALH heeft enkele jaren geleden de ALH routeplanner en op de markt gebracht. Meer uitgebreidere systemen zullen niet door een autoleasebedrijf ontwikkeld worden. LAAG Verkeersinformatie Geen betrokkenheid LAAG Betaalsystemen in In het bijzonder aankoop brandstof, parkeren, eventueel HOOG vervoer betalen verkeersboetes, etc. Allemaal direct van belang voor het wagenparrkbeheer Commerciele taken Transacties Idem HOOG Voertuigidentificatie Van belang voor diefstalpreventie HOOG Documentenhandling Niet van toepassing LAAG Ladingconditie Niet van toepassing LAAG Fleetmanagementsyst. Directe relatie met wagenparkbeheer. Dit soort HOOG systemen genereren de data waarmee het beheer geoptimaliseerd kan worden Communicatiesystemen Registratie en monitoring GEM Comfortsystemen registratie en monitoring GEM Diefstalpreventie (nr. 7 en 8) Wel begrepen eigen belang van de autoleasebedrijven. De ontwikkelingen op dit gebied zijn al erg ver. Een aantal auto's is al uitgerust met een systeem dat het mogelijk maakt voor de wagenparkbeheerder op afstand het voertuig te laten stoppen. Dus niet alleen GPS-achtige systemen die aangeven waar het voertuig is, maar het ook mogelijk maken twee-weg communicatie uit te voeren. Vooralsnog zijn alleen voertuigen voor VIP's met een dergelijk apparaat uitgerust. Logisch lijkt dat dit zich op termijn verspreidt naar het gehele wagenpark. In ieder geval is het al bedrijfspolicy om auto's van f ,- en duurder standaard uit te rusten met een alarminstallatie (dit is nog geen GPS-based systeem). Voor de overheid ziet dhr. Verkuyl hier geen rol weggelegd. De lease-auto's zijn eigendom van het leasebedrjf en vanuit die situatie zal het leasebedrijf, als de markt daar om vraagt, dit soort apparatuur inbouwen Till qq

12 *1 Is Is * * * 981NE/150 8 Het belang voor de autoleasebedrijven is evident. In 1997 zijn van alle NVA-bedrjven 933 auto's gestolen (een waarde van 28 miljoen gulden). De recovery rate was 38%. Uit de cijfers blijkt al dat de preventiemaatregelen werken: meer en meer worden de oudere auto's gestolen. Elektronische Identificatie (nr. 17) De relevantie is hoog in zoverre dit te maken heeft met preventie van diefstal. Door elektronische kenteken platen zouden voertuigen snel gescand kunnen worden. Voertuigen die dan als gestolen staan aangegeven, zijn dan als zodanig direct herkenbaar. De recente nieuwe wetgeving (GAIK) besteedt aandacht aan op welke wijze de kentekenregistratie nu dient plaats te vinden. Een elektronische kentekenregistratie biedt ook mogelijkheden voor bepaalde betaaltransacties, denk aan brandstof tanken en betalen. Indien het voertuig herkend wordt als lease-auto hoeft de berijder niet meer naar binnen om af te rekenen. De handlingkosten kunnen zo naar beneden. Voor de elektronische kentekenplaat ziet dhr. Verkuyl een belangrijke rol weggelegd voor de overheid. Naast regulering betreft dit ook de uitvoering. Betaalsystemen (nrs 15 en 16) ALH en andere leasebedrijven verschaffen aan de berjders een speciale kaart (onder andere de Travelcard) waarmee in binnen- en buitenland afgerekend kan worden. Vooralsnog is dit beperkt tot tankstations. Het streven is deze kaart, bijvoorbeeld met behulp van chipcard technologie, op te waarderen met meerdere betaalfuncties. Voorbeelden hiervan zijn: parkeren, boodschappen doen, openbaar vervoer en, eventueel, Rekening Rijden. Ideaal is dat een berijder zonder uit zijn auto te hoeven stappen kan betalen voor parkeren, het gebruik van een weg en nieuwe brandstof. De rol voor de overheid is te zorgen voor een open systeem: plug & play. Er dient een structuur te zijn die ruimte laat voor eenieder om er gebruik van te maken. Naar de mening van dhr. Verkuyl zijn de ontwikkelingen momenteel rondom Rekening Rijden een voorbeeld van hoe het juist niet moet: "rekeningen van f7,- versturen die aan administratiekosten vermoedelijk al meer kosten is van de gekke". Bovendien lost Rekening Rijden niets op: het meeste autoverkeer is gedwongen in de spits te rijden (woon-werk en zakelijk verkeer). Fleetmanagementsystemen (nr. 20) Rijgedragregistratie systemen zijn al geruime tijd op de markt. In principe is de sky de limit. Voor circa f 900,- is een apparaat op de markt dat registreert wat de km. stand is, hoeveel er op verschillende dagen gereden is, wat het rijgedrag is (acceleratie, remmen) en het brandstofverbruik. Dit alles kan direct via een satelliet doorgeseind worden naar het leasebedrijf. Toch is het niet zo dat alle auto's met een dergelijk systeem zullen worden uitgerust. Bepalend is de mate waarin de autokosten een belangrijk onderdeel vormen van de logistieke kosten. Voorbeelden hiervan zijn onderhoudsmonteurs en dergelijke. Voor een bedrijf dat aan zijn werknemer een auto (deels) als Tim!4*4

13 981NE/150 9 secundaire arbeidsvoorwaarde geeft, zijn dergelijke systemen minder interessant. Veel werkgevers zijn bang hun werknemer te dwingen tot bepaald gedrag. Zeker die werknemers die gemakkelijk een andere baan kunnen vinden (bijvoorbeeld in de zakelijke dienstverlening) zullen, indien zij dat niet willen, niet snel met dergelijke systemen gemonitord worden. Voor die bedrijven die hechten aan een milieu-imago geldt natuurlijk dat zij wel snel geneigd zijn dit soort systemen te gebruiken. De vervoergedragregistratiesystemen zijn ook op de markt. Voor enkele werkgevers is dit interessant. De ideeën om dit te gebruiken voor de bepaling van het fiscale autoforfait zijn naar de mening van dhr. Verkuyl niet reëel. De toewijzing naar zakelijk, woon-werk en sociaal-recreatief verkeer gebeurt door de berijder zelf. Dit is in principe zeer fraude-gevoelig. Ten opzichte van de huidige situatie is dit misschien zelfs eerder een achteruitgang dan een vooruitgang. ROL OVERHEID Naar de mening van dhr. Verkuyl dient de rol van de overheid op het gebied van intelligente systemen voor in het voertuig beperkt te blijven. In essentie beperkt dit zich tot stimulering en versnelling van het R&D traject. Een goed voorbeeld van deze rol is de werkwijze van de Novem. Per servicegroep (samenvatting WKO) Servicegroep Diefstal preventie Voertuiglocatiesystemen Betaalsystemen Transacties Voertuigidentificatie (elektronische kentekenplaat) Fleetmanagement systemen Rol overheid Versneller R&D Versneller R&D Waarborgen van plug & play concept. Open systeem Waarborgen van plug & play concept. Open systeem Grote rol overheid: regulering en uitvoering) Versneller R&D WORKSHOP Dhr. Verkuyl is enthousiast over deelname aan de workshop. In het bijzonder de combinatie met de pilot Automatische Voertuig Geleiding klinkt aantrekkelijk. De datum van 16juni is strijdig met zijn vakantie, mogelijk doet hij toch mee. Indien niet, dan komt een vervanger. Tim!14%

14 * * * 98/NE/ Interview met dhr. Huiberts Datum vergadenng 27 april 1998 Aanwezig Ben Jansen en Lieke Berghout Algemene gegevens Bedrijfsnaam Adres Spui 188 Postcode, plaats Postbus Postcode, plaats Koninklijk Nederlands Vervoer (KNV) 2511 BW Den Haag 2500 CJ Den Haag Contactpersoon dhr. ir. S.J.C. Huiberts Functie Tel nummer Fax nummer Mobielnr. Homepage Type bedrijf werkgeversorganisatie in het beroepsgoederen- en beroepspersonenvervoer Opmerkingen intern. Het gesprek had plaats van 9.30 tot uur. ALGEMEEN Ben Jansen geeft een toelichting over de opzet van het interview en de relatie tussen dit onderzoek en andere projecten. Hierna geeft dhr. Huiberts een korte uitleg over het KNV. Deze Organisatie bestaat uit 4 branche organisaties, te weten voor touringcars, taxi's, openbaar vervoer en goederen vervoer. Het kenmerkende van de organisaties is dus beroepsvervoer via de weg. Er zijn een aantal stafafdelingen, waarvan technische zaken er een is. Deze afdeling heeft een nieuw branche centrum opgezet, het 'Branchecentrum Technologie voor beroepsvervoer'. Dit is bedoeld om formeler met technologie om te gaan en het in een breder kader te zien. Ook zullen er duurzame samenwerkingsverbanden worden aangegaan met andere organisaties waarbinnen aandacht wordt besteed aan technische innovaties in het vervoer. Dhr. Huiberts is ook medewerker bij dit branchecentrum. Dhr. Huiberts zal dit interview voeren en meningen geven namens de leden van het KNV.

15 981NE/ SERVICE GROEP LUST Dhr. Huiberts wordt gevraagd opmerkingen te maken en aanvullingen te geven op het eerste schema. Een aanvulling op het schema zijn systemen die het vermaak, en zo het comfort, in het voertuig vergroten. Deze spelen vooral in de touringcar-branche. Dhr. Huiberts vraagt zich af waar de 'chauffeur ondersteunende' systemen passen in dit schema en mist deze in de kolom 'heuristiek'. Verder lijken de punten 8 en 11 (voertuiglocatie- en plaatsbepalingssystemen) gelijk. Er wordt erkend dat het schema niet altijd eenduidig is en dat sommige service groepen onder verschillende heuristieken kunnen vallen. Deze problemen waren, door de verscheidenheid van de geïnterviewde organisaties, moeilijk te voorkomen. Dhr. Huiberts geeft tijdens het interview een mening over de genoemde servicegroepen en geeft aanvullingen met andere relevante systemen die niet in het schema worden genoemd. Deze worden onder de tabel verder uitgewerkt. RELEVANTIE SERVICE-GROEPEN VOOR DE GEÏNTERVIEWDE Heuristiek Service Groep Betekenis Belang Actieve Veiligheid Voertuigbeheersing Bestuurdersondersteunend HOOG (-ST) Snelheid en Bestuurdersondersteunend HOOG afstandscontrole Observatiesystemen Bestuurdersondersteunend HOOG Bestuurdersbewaking Bestuurdersondersteunend HOOG Passieve veiligheid Impact reductie GEEN Registratiesystemen GEEN Sociale veiligheid Diefstal preventie Vooral voor het goederenvervoer HOOG Voertuiglocatiesystemen Vooral voor het goederenvervoer HOOG Milieu Emmissiebeheersing Hierbij hangt het belang vooral af van de GEM. financieringsconstructie. Als het voertuig geleased is, zijn de leasemaatschappijen verantwoordelijk en hebben de vervoerders geen (direct) belang bij dit systeem. De systemen komen al vaak standaard in het voertuig, wat goed is. Exploitatie Onderhoudssystemen idem. GEM. Vervoertaken Plaatsbepalingssystemen Dit is een noodzakelijke voorwaarde voor andere HOOG systemen. Routeplanning Dit zijn belangrijke systemen, vooral voor vervoer HOOG met wisselende klanten (zoals taxivervoer en bezorgdiensten). De systemen moeten wel veranderd worden,informatie moet via geluid of een klein display worden gegeven, omdat anders de veiligheid zal verminderen. Vervoerinformatiesystem Dit wordt de "overlevingsstrategie" van openbaar HOOG en vervoer. Bij haltes moet goede informatie komen en in bussen en treinen moet informatie worden gegeven over aansluitingen en opties. Verkeersinformatie GEM. Betaalsystemen in vervoer GEM. Commerciële taken Transacties Er is een positieve houding ten aanzien van rekening GEM. rijden, omdat verwacht wordt dat hierdoor het aandeel 4

16 * 98/NE/ Heuristiek Service Groep Betekenis Belang niet-zakelijk verkeer zal dalen, zodat het zakelijk verkeer meer ruimte krijgt. Men gaat er hierbij wel vanuit dat beroepsvervoer uitgesloten wordt van deze regelingen. Voertuigidentificatie Dit komt nu al; identificatie bij VRI. In de toekomst GEM. zal de prioriteit affiankelijk zijn van de dienstregeling. Documentenhandling In de toekomst zal men afkomen van vrachtbrieven. GEM. Deze ontwikkeling zal vooral buiten het voertuig plaatsvinden. 'Eigen rijders' zullen in de toekomst vanuit hun cabine mobiel databanken kunnen raadplegen over bijvoorbeeld de retourvracht. Ladingconditie Op afstand beïnvloeden van lading zal mogelijk GEM. worden. Fleetmanagementsyst. GEM. Communicatiesystemen Deze worden steeds belangrijker en data moet mobiel GEM. bereikbaar zijn. Comfortsystemen Deze zijn belangrijk, hierbij moet ook "vermaak- GEM. worden geplaatst. Voertuigbeheersing en Snelheid- en Afstandcontrole (nr. 1 en 2) Dhr. Huiberts zegt dat deze twee groepen van 'actieve veiligheid' het belangrijkste zijn. Voor het openbaar vervoer bestaat er een overlap tussen deze twee groepen. Voor het goederenvervoer is deze overlap er niet. Een belangrijk voorbeeld van de eerste groep zijn systemen die zorgen voor een voorspelbaar rijgedrag. Deze zijn vooral geschikt voor bussen. Ze kunnen vooral bij haltering hun nut bewijzen, zodat tijd kan worden gewonnen en het comfort voor de passagiers wordt vergroot. Andere systemen kunnen inspelen op de vergrijzing, door het mogelijk te maken dat bussen dicht bij de stoep en met deuren op voorspelbare plaatsten stoppen. Dhr. Huiberts gaat hier verder in op systemen die het volumevervoer kunnen ondersteunen. Naar zijn mening rijden er in Nederland geen dubbeldekkers omdat de bruggen te laag zijn en men bang is dat de halteringstijden zullen toenemen. Mogelijkheden om de tweede oorzaak weg te nemen zijn a) het rijgedrag voorspelbaarder te maken, zodat passagiers veilig naar boven en beneden kunnen lopen en zodoende niet hoeven te wachten tot de bus stil staat; b) een scheiding maken tussen lange en korte afstand vervoer en c) aangeven wanneer en een halte komt en waar de deur komt. De belangrijkste producten uit deze twee groepen zijn lane-keeping (langsgeleiding) en dwarsgeleiding. Door middel van het eerste kan een bus meer op een tram lijken. Deze krijgt zo de voordelen van de tram, maar is veel goedkoper. Als ondersteunend systeem kan het nu al worden ingevoerd. Als er voor het goederenvervoer speciale stroken komen, dan kan het systeem daar ook worden toegepast. De doelgroep van deze systemen (de vervoerders) moet nog overtuigd worden van de effecten (in verhouding tot de kosten). Dit kan door middel van (grootschalige) demonstraties. Dwarsgeleiding is met name toepasbaar in het goederenvervoer. Hiermee is ook colonnevervoer mogelijk. De overheid moet bij deze twee systemen een voorwaarden scheppende rol spelen. Hierbij moet gedacht worden aan regelgeving en het opzetten van demonstratie programma's. ftbolw Till

17 ** Is 4 to * * 98/NE/ Diefstalpreventie en Voertuiglocatiesystemen (nr. 7 en 8) Hier mist hij 'overvalbeveiliging'. Deze is vooral belangrijk in de taxibranche en bij busvervoer. Hiermee moet snel kunnen worden gereageerd om zo snel hulp te krijgen. De (belangrijke) producten hiervoor bestaan al. De markt moet dit verder zelf bepalen. Overheid hoeft niets te doen; bemoeienis van de overheid kan hier zelfs averechts werken. Vervoersinformatiesystemen (nr. 13) Beroepsvervoer is uitermate geschikt voor het leveren van floating car informatie. De overheid levert dan het kastje en krijgt informatie over de actuele situatie. In ruil hiervoor krijgt de vervoerder direct informatie over die actuele situatie. Op deze manier bestaat en een win-win-situatie. De overheid moet hier een grote actieve rol spelen en moet zorgdragen voor een goede verwerking en verspreiding van de informatie. ROL OVERHEID Dhr. Huiberts merkt op dat er verschillende systemen zijn en dat erop gelet moet worden dat deze accorderen. De overheid moet naar de markt toe komen en een rol spelen in het standaardiseringstraject. Dit moet zij doen door middel van het stellen van condities ten aanzien van de systeemarchitectuur. Nu neemt de overheid wel de verantwoordelijkheid, maar werkt alleen in de marge. De politiek is niet revolutionair genoeg voor grote veranderingen. Daarbij is ze ook niet technologisch genoeg voor deze veranderingen. Door middel van demonstratie van de nieuwe technieken en het stimuleren van voor- en naonderzoek kan het gebruik van nieuwe technieken bevorderd worden en kunnen beleidsdoelstellingen gehaald worden. Nu is er te veel berusting bij het niet halen van de doelstellingen. WORKSHOP Dhr. Huiberts wordt uitgenodigd voor de workshop op 16juni. Hij stelt de uitnodiging op prijs, maar heeft die dag ook een andere afspraak.

18 * * * * 981NE/ Interview met Ambro Smit Datum vergadenng 24 april 1998 Aanwezig Martie van der Vlist & Lieke Berghout Algemene gegevens Bedrijfsnaam Transport & Logistiek Nederland (T&LN) Adres Plein van de verenigde naties 15 Postcode, plaats Zoetermeer Postbus 3008 Postcode, plaats 2700 KS Zoetermeer Contactpersoon Ambro Smit Functie Beleidsmedewerker techniek Tel nummer Fax nummer Mobielnr. Homepage Type bedrijf Ondernemersorganisatie voor het goederenvervoer Opmerkingen intern. Het interview had plaats van tot uur. ALGEMEEN Na een introductie van Martie van der Vlist vertelt dhr. Smit het een en ander over zijn Organisatie. T&LN kent zo'n 7000 leden. De leden kunnen vooral terecht voor advies over allerlei zaken. Verder is er contact met de leden via het brancheblad dat wekelijks wordt uitgegeven. Dit is belangrijkste communicatiemiddel en hierin wordt aandacht geschonken aan nieuwe ontwikkelingen. Direct contact met de leden komt vaak vanaf de kant van de leden. T&LN heeft een ledendienst waarbij leden naar adviseurs kunnen bellen. Leden hebben verder contact met regioconsulenten. Deze koppelen signalen weer terug naar T&LN. Dhr. Smit is werkzaam op de afdeling beleid. Deze bestaat uit 5 groepen, te weten: veiligheid, infrastructuur & transport, economische zaken, IT en techniek. Dhr. Smit is voor het laatste vlak verantwoordelijk. Vanwege de overlap tussen de verschillende onderdelen wordt er veel samengewerkt. Dhr. Smit is lid van de technische commissie. Hierin worden regelmatig verschillende technische onderwerpen besproken. Er vindt geregeld overleg plaats tussen T&LN en RDW. Hierbij gaat het vooral over Europese richtlijnen die Nederlandse wetgeving moeten worden ingevoerd. Daarnaast neemt men deel aan verschillende werkgroepen en begeleidings commissies (zoals "Schoon Stil & Till

19 * /NE/ Zuinig") en loopt er momenteel een groot project m.b.t. incident management in samenwerking met RWS en KLPD. Aan het einde van het gesprek is nagegaan of er sprake is van vertrouwelijke informatie. Dhr. Smit zegt dat dit niet het geval is. SERVICE GROEP LIJST Dhr. Smit heeft de lijst met service-groepen al voor het interview ontvangen en doorgenomen. Hij zegt op het eerste gezicht geen extra service-groepen te kunnen noemen. Aan het einde van het gesprek heeft hij wel nog een toevoeging; camera's aan de zijkant van een vrachtwagen. Dit systeem neemt het gevaar van de 'dode hoek' af en kan zodoende de veiligheid verhogen. Naar zijn mening moet de overheid de invoering van dit systeem stimuleren door het (financieel) aantrekkelijker te maken. Dhr. Smit benadrukt een aantal maal dat in de vervoersbranche altijd een kosten-baten analyse wordt uitgevoerd, waarbij alleen naar de korte termijn wordt gekeken. De meeste auto's rijden zo'n 3 jaar, waarna ze zijn afgeschreven en worden vervangen. Het systeem moet dan al genoeg hebben opgeleverd, of moet makkelijk overplaatsbaar zijn. RELEVANTIE SERVICE-GROEPEN VOOR DE GEÏNTERVIEWDE Heuristiek Service Groep Betekenis Belang Actieve Veiligheid Voertuig beheersing De veiligheid kan verhoogd worden, maar voorlopig HOOG zullen de kosten nog te hoog zijn. Snelheid en Goede aanvulling op huidige cruise control (CC). GEM. afstandcontrole CC houdt de snelheid constant. Dit kan gevaarlijk zijn als de chauffeur niet in de gaten heeft dat hij harder rijdt dan zijn voorganger en zodoende er te dicht achter komt. Het heeft een toevoegende waarde, maar er is geen bereidheid hiervoor te betalen. CC is wel belangrijk voor het terugdringen van het aantal boetes en het brandstofverbruik. Observatiesysteem Comfortverhogend, maar niet belangrijk. Als er ook GEM. informatie over belasting en aslasten wordt gegeven, is het wel interessant. Vanwege de hoge boetes wordt de terugverdientijd kort. Bestuurdersbewaking Dit biedt wel een toegevoegde waarde, maar er is GEM. geen bereidheid om hier kosten voor te betalen. Passieve veiligheid Impact reductie Markt voert dit snel in in voertuigen, omdat GEM. consumentenorganisaties hier veel aandacht aan besteden. Ondernemers hebben nu keuze wel/geen airbag. Bij subsidie of een andere stimulans van de overheid, zal dit sneller worden aangeschaft. Registratiesystemen Dit werkt preventief. Veel voertuigen bezitten dit al. HOOG Vooral koeriersbedrijven. Onderzoek heeft effect al aangetoond. Een elektronische tachograaf zal deze taak overnemen. Er is wel een angst bij ondernemers, dat de overheid deze gegevens ook krijgt. Tim

20 98/NE/ Heuristiek Service Groep Betekenis Belang Sociale veiligheid Diefstal preventie Laatste tijd hier niet zo veel meer over gehoord. Nut GEM. van systeem hangt vooral af van bestemming. Nuttig voor internationale markt. Voor Oostbiok wordt dit vaak al verplicht gesteld door de verzekering. Voertuiglocatiesystemen Dit geeft meer zekerheid. Voor ritten naar Oostbiok GEM. zit dit er altijd al in. Milieu Emmissiebeheersing EU stelt strenge normen. Het is de taak van de industrie om hierop in te springen. Exploitatie Onderhoudssystemen Belangrijk voor de totale kosten (samen met brandstof), maar industrie biedt nu al goede voertuigen aan die weinig onderhoud nodig hebben. Vervoertaken Plaatsbepalingssystemen zie Voertuiglocatiesystemen Routeplanning Zijn al in opmars. In het distrubutieverkeer kan dit HOOG besparen. Vervoerinformatie niet belangrijk LAAG systemen Verkeersinformatie nuttig, altijd behoefte aan actuele informatie GEM. Betaalsystemen in Voorstander van betaalstroken, zodat er een keuze vervoer blijft. Hier moet de overheid het voortouw nemen. Commerciële taken Transacties Dit is gemaksverhogend. Er is wel behoefte aan GEM./ uniformiteit, compatibele systemen. LAAG Voertuigidentificatie niet belangrijk LAAG Documentenhandling Nuttig voor snelle afhandeling aan de grens. HOOG Ladingconditie LAAG Fleetmanagement Hierin worden nu al investeringen gedaan. Zo kan HOOG systemen het verbruik en het aantal gelopen uren worden bijgehouden, zodat het onderhoud kan worden bepaald. Communicatie Zijn belangrijk, maar mobile telefoon en fax HOOG systemen grotendeels al aanwezig in voertuigen. Door de toenemende concurrentie zijn de prijzen gedaald, wat een groot voordeel is voor de vervoerders. Comfortsystemen I.v.m. ARBO-wet zijn er al voorzieningen. De air-co heeft voordelen voor de inzittenden en verhoogt zo ook de veiligheid. Het nadeel is dat er meer brandstof wordt verbruikt. Overheid moet hier geen drempels gaan opwerpen. Voertuigbeheersing (nr. 1) Door de hoge kosten en de sterke concurrentie onder de vervoerders, worden deze systemen momenteel nog niet ingebouwd in het wagenpark. Het overheid zou hier een rol kunnen spelen en de marktintroductie versnellen door er voor te zorgen dat de prijs van deze systemen daalt. Hiervoor zijn veel mogelijkheden. Daarnaast zou bijvoorbeeld een daling van de verzekeringspremie ook de kosten van het systeem verlagen. De overheid hoeft geen rol te spelen in de R&D van deze systemen. De markt pakt dit zelf wel op. Tim

21 * 98/NE/ Sociale veiligheid (nr 7 & 8) Deze producten zijn nog duur, maar de prijs daalt al. Deze systemen worden ook al veel gebruikt. Ze zijn ook handig voor de planning. De overheid kan er voor zorgen dat de prijs van de systemen verder daalt. De overheid hoeft geen rol te spelen bij de opsporing van de voertuigen. De relatie tussen de vervoerder en de verzekeraar is belangrijker. Routeplanning (nr. 12) In de praktijk bewijst het al zijn diensten. Het kan grote voordelen opleveren, vooral in het distributieverkeer. De apparatuur kan ook in volgende auto's worden gebruikt, zodat de investering later ook nog kan worden gebruikt. Het nadeel is dat het nog erg duur is. Helaas kunnen de huidige systemen nog niet inspelen op actuele informatie. Hier kan de overheid de taak zien, dit te stimuleren. Documentenhandeling (nr. 18) Voorstander van elektronische overdracht van vrachtdocumenten. De overheid moet hier het voortouw nemen en initiatieven ontplooien. Fleetmanagementsystemen (nr. 20) Hierin worden nu al investeringen gedaan. Zo kan het verbruik en het aantal gelopen uren worden bijgehouden, zodat het onderhoud kan worden bepaald. In de toekomst zullen er meer mogelijkheden zijn met de tachograaf. De overheid moet hier duidelijkheid geven over wat de mogelijkheden hiervan precies zullen zijn. Vervoerders zijn nu bang te investeren in iets wat straks geen toevoegende waarde meer heeft. ROL OVERHEID Over het algemeen moet de overheid een rol spelen door de kosten van de verschillende systemen te verlagen. Dit kan bijvoorbeeld door subsidies of andere regelingen. WORKSHOP Dhr. Smit wil graag aanwezig zijn. Daarnaast wil hij ook graag een rapport van dit onderzoek toegezonden krijgen.

22 ** * a a * * 981NEJI Interview met dhr. Van den Helder Datum vergadering 24 april 1998 Aanwezig dhr. Galjaard (AVV), Martie van der Vlist en Lieke Berghout Algemene gegevens Bedrijfsnaam Hertz Automobielen Nederland B.V. Adres Saturnusstraat 25 Postcode, plaats 2132 HB Hoofddorp Postbus Postcode, plaats Contactpersoon dhr. Van den Helder Functie Operations Manager Tel nummer Fax nummer Mobielnr Homepage Type bedrijf Autoverhuur en Leasing Opmerkingen intern. Het gesprek had plaats van tot uur. Dhr. Galjaard van de Adviesdienst Verkeer en Vervoer was ook aanwezig als opdrachtgever van dit project. Aan het slot van het overleg wordt benadrukt dat de informatie die is gegeven door dhr. Van den Helder niet als vertrouwelijk hoeft te worden behandeld. ALGEMEEN Dhr. Galjaard stelt zichzelf voor een geeft aan wat het doel van dit onderzoek is. Martie van der Vlist vult aan hoe het interview zal verlopen. Hierna geeft dhr. Van den Helder kort weer hoe de Organisatie van Hertz is opgebouwd en hoe het bedrijf werkt. Hertz Nederland is een onderdeel van Hertz Europa. In Nederland gaat het om 40 verhuurvestigingen en 2500 auto's op jaarbasis. Deze zijn maximaal ongeveer 6 maanden oud. Daarna gaan ze terug naar de importeur. Hierbij merkt dhr. Van den Helder op dat vlootplanning dus erg belangrijk is en dat de auto's te kort in bezit zijn om investeringen in voertuigintelligentie terug te winnen. Hij benadrukt dat zijn bedrijf niet actief bezig is op dit terrein en ook in de toekomst daar geen rol voor Hertz in ziet. Hertz Nederland heeft alle invloed op de vloot en de mogelijke voertuigintelligentie hierin. De auto's van Hertz zijn niet verzekerd tegen diefstal en systemen zoals een startonderbreking zitten er alleen in als deze standaard bij het model en type geleverd worden. De klanten van Hertz hebben primair een Q%

23 98/NE/ auto nodig die technisch in orde is en accessoires zijn hier ondergeschikt aan. Een navigatiesysteem is een "leuke" extra, maar het komt alleen in de auto als het er door de importeur voordelig wordt bijgeleverd. In het algemeen geldt dat het mogelijk verbeteren van de bereikbaarheid door middel van systemen in de auto geen rol speelt bij de aanschaf van deze systemen. SERVICE GROEP LIJST Dhr. Van den Helder ziet op het eerste gezicht geen mogelijke systemen die ontbreken in schema 1. Er wordt nogmaals benadrukt dat de verhuurtijd te kort is om in deze systemen te investeren. "Je kunt het niet verkopen als de klant extra moet betalen voor een service in de auto." Er wordt snel door het schema gelopen om te zien welke systemen in de toekomst voor Hertz misschien van betekenis zouden kunnen zijn. Andere systemen zijn niet of nauwelijks besproken. RELEVANTIE SERVICE-GROEPEN VOOR DE GEÏNTER VIE WDE Heuristiek Service Groep Betekenis Belang Actieve Veiligheid Voertuigbeheersing GEEN Snelheid en afstandscontrole Hierdoor zou het aantal overtredingen beperkt Mogelijk kunnen worden. Observatiesystemen GEEN Bestuurdersbewaking GEEN Passieve veiligheid Impact reductie GEEN Registratiesystemen GEEN Sociale veiligheid 1 Diefstal preventie Kan een rol spelen voor Hertz, maar tot nu toe was Mogelijk dit nog financieel onhaalbaar. Hertz heeft andere maatregelen genomen die ook diefstal en verduistering hebben doen dalen. Voertuiglocatiesystemen GEEN Milieu Emmissiebeheersing GEEN Exploitatie Onderhoudssystemen Nuttig, nu al standaard aanwezig GEM. Vervoertaken Plaatsbepalingssystemen Mogelijke meerwaarde in combinatie met HOOG "Routeplanning" Routeplanning Deze systemen moeten een meerwaarde kunnen HOOG hebben. Vervoerinformatiesystemen GEEN Verkeersinformatie Nuttig voor klanten van Hertz, maar doordat het in GEM./ het Nederlands is, kan de helft van de klanten hier HOOG niets mee. Engelstalige informatie zou een goede toevoeging zijn. Betaalsystemen in vervoer 2 Kan nuttig zijn, omdat dan een directe relatie kan HOOG worden gelegd tussen de klant en de extra kosten van zijn ritten. Till

24 .* * * * * * 98/NEJ Heuristiek Service Groep Betekenis Belang Commerciële taken Transacties Nu al veel met creditcard. Bij andere verhuurders zijn HOOG wel mogelijkheden om via een automaat een auto te huren. Een "Hertz-klanten-creditcard" zou misschien een goede optie zijn. Voertuigidentificatie GEEN Documentenhandling GEEN Ladingconditie GEEN Fleetmanagementsyst. Kan interessant zijn voor vlootonderhandelingen met GEM. de importeur. Hierdoor kan het gebruik en de doelgroep beter bepaald worden. Communicatiesystemen Nu is het voor de huurder al mogelijk om er een GEM. telefoon bij te huren. Comfortsystemen - Een air-eo zit al in iedere auto GEM. 2 Bij deze groep van systemen wordt een afweging gemaakt. De kosten door het verdwijnen van één auto zijn geringer dan de kosten voor het beveiligen van de hele vloot. Hertz vraagt zich af welke oplossingen de overheid heeft bedacht voor problemen die zich voor bij het rekening rijden voor zullen doen met betrekking tot huurauto's. Dit wordt door Hertz als een groot probleem gezien, maar verwacht van de overheid hiervoor een oplossing. Dhr. Galjaard merkt op dat hier nog geen duidelijke ideeën over zijn, maar stelt voor om hier in een ander gesprek nader op in te gaan. ROL OVERHEID Om in het algemeen het gebruik van (eigen) auto's te verminderen, moet de overheid veel meer investeren in het beschikbaar stellen van faciliteiten. Hiermee wordt bedoeld dat er veel meer autoverhuurbedrjven moeten komen, waar tevens direct getankt en gewassen kan worden. Daarnaast moet er medewerking komen door bijvoorbeeld parkeerplaatsen ter beschikking te stellen tegen een gereduceerd tarief. Volgens dhr. Van den Helder is een witte-auto/verhuur-plan haalbaar in de praktijk, maar tot nu toe lukt het niet (goed), omdat er te veel verschillende verhuurders op één lijn moeten worden gekregen. In plaats hiervan zou de overheid grote verhuurders moeten stimuleren (inclusief een financiële prikkel) om een netwerk op te zetten. Dhr. Van den Helder is van mening dat de rol van autoverhuurders enorm wordt onderschat. Hij ziet zijn bedrijf in de groep van de NS en VSN. De overheid zou zich meer moeten richten op professionals, zoals verhuurders. Dhr. Van den Helder voorziet een verschuiving van autobezit naar autogebruik. Verhuur is hierbij een hele goede optie. De wensen om een doorbraak te kunnen realiseren is ten eerste een verhoging van het aantal vestigingsplaatsen. Daarnaast is het relevant dat de ontwikkelingen van betaalsystemen snel gaan, zodat er meer onbemande verhuurplaatsen kunnen komen. WORKSHOP Dhr. Van den Helder is uitgenodigd voor de workshop over voertuigintelligentie op 16juni. T, of

25 * * * * 981NE/ Interview met dhr. Van den Dooi Datum vergadenng 28 april 1998 Aanwezig Martie van der Vlist en Lieke Berghout Algemene gegevens Bedrijfsnaam Pon Holding Car B.V. Adres Zuiderinslag 2 Postcode, plaats Postbus Postcode, plaats Contactpersoon Functie 3833 BP Leusden Tel nummer Fax nummer Mobielnr. Homepage Type bedrijf dhr. Van den Dooi coördinator technische onderwerpen Importeur van Volkswagen, Audi, Seat, MAN en Porsche Opmerkingen intern. Het gesprek had plaats van tot uur. Tijdens het gesprek is er geen informatie gegeven die vertrouwelijk moet worden behandeld. ALGEMEEN Na een introductie van Martie van der Vlist vertelt dhr. Van den Dool wat over zijn Organisatie. Het is onderdeel van de overkoepelende holding die bestaat uit meer dan 40 b.v.'s en is al ruim 50 jaar importeur van Volkswagen. Dhr. Van den Dool is coördinator technische onderwerpen en is zodoende betrokken bij nieuwe systemen in de auto's. Hij benadrukt aan het begin van het interview dat er onderwerpen behandeld kunnen worden waar hij minder kennis van heeft en stelt voor deze dan later met collega's te bepreken en hierop terug te komen. Dit is geen probleem en er wordt benadrukt dat dhr. Van den Dool ook later nog zaken toe kan voegen aan het verslag van het interview. SERVICE GROEP LUST Dhr. Van den Dool heeft de lijst al voor het interview ontvangen en doorgenomen. Voor hem zijn, door de gebruikte terminologie, enkele systemen niet geheel duidelijk. Daarnaast kan hij bekende systemen niet altijd plaatsen in het schema. Gedurende het doorlopen van het schema, worden toelichtingen gegeven door Martie van der Vlist en systemen in service groepen geplaatst. swow T, VA

26 whow Tim Ww", * * * 98/NE/ RELEVANTIE SERVICE-GROEPEN VOOR DE GEÏNTER VIE WDE Heuristiek Service Groep Betekenis Belang Actieve Veiligheid Voertuigbeheersing Deze systemen verhogen de veiligheid en HOOG worden zodoende ingebouwd. Snelheid en Snelheidscontrole systemen worden al ingebouwd, HOOG afstandscontrole voor afstandscontrole nog niet. Observatiesystemen Deze systemen zijn ook veiligheid en comfort GEM./ verhogend. Veel producten uit deze groep worden al HOOG ingebouwd. Deze systemen zorgen zelf voor het creëren van de vraag. Als een merk het invoert, zullen de anderen volgen. Bestuurdersbewaking Alleen als onderdeel van de board computer; elke 2 GEM. uur gaat het display knipperen als teken dat er een pauze moet worden gehouden. Passieve veiligheid Impact reductie Belangrijk voor vergroting veiligheid HOOG Registratiesystemen Van deze systemen wordt wel wat verwacht, maar het LAAG zorgt voor te veel controle op de bestuurder. De verwachting is dat de overheid dit in de toekomst verplicht zal gaan stellen. Pas dan zullen deze systemen ingevoerd worden. Sociale veiligheid Diefstal preventie Al aanwezig. Hier is er een logische relatie tussen de GEM. particuliere autobezitter en de verzekering. Deze moeten onderling zorgen voor een (snelle) invoering van het systeem, de overheid moet hier niet ingrijpen. Voertuiglocatiesystemen Deze systemen bestaan al en kunnen al gekoppeld GEM. worden aan een noodknop. Tot nu toe vooral voor vrachtwagens. Milieu Emmissiebeheersing Is er al GEM. Exploitatie Onderhoudssystemen 'On board diagnose' is in aantocht en zal rond 2000 GEM. worden ingevoerd. De overheid verlangt dit en de regelgeving hiervoor is al rond. Vervoertaken Plaatsbepalingssystemen Is er nog niet, maar het kan wel al GEM. Routeplanning GEM. Vervoerinformatie GEM. systemen Verkeersinformatie In Duitsland al via de telefoon abonnement op file GEM. informatie mogelijk. Verder geen toevoeging aan auto. Betaalsystemen in vervoerl Dit moet de overheid geheel zelf doen GEEN

27 * * * 98/NE/ Heuristiek Service Groep Betekenis Belang Commerciële taken Transacties GEEN Voertuigidentificatie Dit is een belangrijk nieuw systeem, omdat dit het HOOG onderhoud kan verbeteren en vergemakkelijken Documentenhandling GEEN Ladingconditie GEEN Fleetmanagementsyst. Op dit moment is al een systeem in gebruik die GEM. voertuigen van de PTT kan volgen. Nu wordt dit nog niet in auto's geleverd, maar de verwachting is dat binnen 5 jaar ze wel beschikbaar zullen zijn voor bijvoorbeeld leasebedrjven en besteldiensten. Communicatiesystemen Zitten nu al in veel auto's GEM. Comfortsystemen Al aanwezig of in ontwikkeling - GEM. Een groot deel van de systemen uit het schema wordt al ingevoerd in nieuwe auto's of de ontwikkeling is zo ver dat ze op korte termijn worden verwacht. Ze leveren alle een eigen bijdrage aan het verhogen van de aantrekkelijkheid van de auto. Daarnaast gaat het in deze branche ook om wat de concurrent voor accessoires aanbiedt. Over het algemeen is er een verschuiving te zien in systemen. Deze beginnen als luxe accessoire en worden later een standaard extra van de auto. Deze ontwikkeling is extra sterk bij het ouder worden van het model. Het is een evolutie die de consument verlangt om het model aantrekkelijk te blijven vinden. Hier hoeft de overheid niets aan te doen. Dhr. van den Dool maakt bij de toepassingen en de introductie van een systeem onderscheid tussen het gebruik voor beroepschauffeurs en particulieren. Voor de eerste groep is het rijden het werk. Zodoende is controle toegestaan. Bij de tweede groep komt de privacy door bij een aantal systemen al snel in het geding. Voertuigbeheersing (nr. 1) en de groep 'Actieve Veiligheid' in zijn geheel Op dit moment worden nieuwe systemen ingevoerd die zorgen voor een gelijkmatige verdeling van de kracht van de wielen op het wegdek. Verder is er een systeem in ontwikkeling die zorgt voor een controle op het remmen op de (diesel)motor bij glad wegdek. Voor deze groep van systemen die de veiligheid vergroten, worden veel, vaak vergaande, regels in Europees verband opgesteld. Deze richtlijnen zijn vaak in samenspraak met de industrie opgesteld. Vaak lopen deze richtlijnen echter achter bij de ontwikkelingen. Zo zouden er nu nog regels gesteld moeten worden voor bijvoorbeeld de airbag, anti-bots-systemen en cruise control. Impactreductie (nr. 5) Dit zijn belangrijke systemen die tegenwoordig vaak in de auto zitten. Deze systemen zijn geheel zonder invloed van de overheid door de industrie ontwikkeld. Hier ligt er dus geen taak voor de overheid. ftkol- Till

Spookfiles A58 is één van de projecten binnen het programma Beter Benutten van het Ministerie van Infrastructuur en Milieu.

Spookfiles A58 is één van de projecten binnen het programma Beter Benutten van het Ministerie van Infrastructuur en Milieu. Factsheet Algemene informatie Wat is het project Spookfiles A58? In de hele wereld wordt gewerkt aan manieren om het verkeer sneller, veiliger, comfortabeler en duurzamer maken. Nederland loopt voorop

Nadere informatie

verkeer veilige veiligheid verbindingen BIJLAGE 6: TAG CLOUDS MOBILITEIT staat stad stiptheid stress tijd tram trein treinen uur veilig

verkeer veilige veiligheid verbindingen BIJLAGE 6: TAG CLOUDS MOBILITEIT staat stad stiptheid stress tijd tram trein treinen uur veilig flexibiliteit genoeg geraken gezondheid goed goede goedkoop grote BIJLAGE 6: TAG CLOUDS MOBILITEIT Grafische voorstelling open antwoorden andere belangrijke zaken bij verplaatsingen aankomen aansluiting

Nadere informatie

GreenPlan. Boek groen resultaat

GreenPlan. Boek groen resultaat GreenPlan Boek groen resultaat Waarom groen ondernemen? Groen ondernemen krijgt in het bedrijfsleven steeds meer aandacht. En terecht. We zijn getuige van een opwarming van de aarde. Een toenemende CO

Nadere informatie

Naar een andere Taxistandplaatsorganisatie

Naar een andere Taxistandplaatsorganisatie Naar een andere Taxistandplaatsorganisatie Met een betere afstemming van vraag op aanbod versie 13 november 2009 s.huiberts@h-ti.nl 1 Plaatsbepaling Parkeren op bij stationplein steeds lastiger (voetgangeronvriendelijk)

Nadere informatie

Naast kwaliteit, kijken we ook altijd naar kosten. Arjan Dogterom Head of IT. Vast Mobiel VastMobiel

Naast kwaliteit, kijken we ook altijd naar kosten. Arjan Dogterom Head of IT. Vast Mobiel VastMobiel Naast kwaliteit, kijken we ook altijd naar kosten Arjan Dogterom Head of IT Partner Logistics is altijd bereikbaar en bespaart op telefoonkosten met Intercity Zakelijk Partner Logistics is een bedrijf

Nadere informatie

De 15 meest gestelde vragen over zakelijk rijden in 2016.

De 15 meest gestelde vragen over zakelijk rijden in 2016. De 15 meest gestelde vragen over zakelijk rijden in 2016. Bijtelling, investeringsaftrek, bpm, motorrijtuigenbelasting en btw. Wie de belastingen rondom mobiliteit een beetje wil volgen, heeft er bijna

Nadere informatie

Hoe kunnen we risico s beter voorspellen?

Hoe kunnen we risico s beter voorspellen? Hoe kunnen we risico s beter voorspellen? Prijzengeld: 5.000,- Deadline: 2 november 2014 Battle type: Premium Battle Introductie ABZ (onderdeel van Solera) is de IT-dienstverlener op het gebied van schade,

Nadere informatie

Naar een schoner wagenpark. Auto voor Auto

Naar een schoner wagenpark. Auto voor Auto Naar een schoner wagenpark Auto voor Auto Gestart in 2010 234.000 auto s in 2013 besparen 258.000 ton CO 2 -emissie, 82 mio liters brandstof en 129 mio euro Die wij niet hoeven te betalen Cleaner Car Contracts

Nadere informatie

Lean and Green Personal Mobility

Lean and Green Personal Mobility Lean and Green Personal Mobility Connekt heeft in samenwerking met het ministerie van Infrastructuur en Milieu het programma Lean and Green ontwikkeld voor duurzame mobiliteit. Sinds de introductie in

Nadere informatie

Plug-in Hybrid. juni 2013

Plug-in Hybrid. juni 2013 Plug-in Hybrid Electric Vehicles juni 2013 Begin 2013 reden In Nederland ongeveer 8.000 personenauto s met 0% fiscale bijtelling. Het overgrote deel hiervan zijn elektrische auto s die tevens een benzine-

Nadere informatie

FLEETBAROMETER Nederland

FLEETBAROMETER Nederland 1 FLEETBAROMETER 2016 Nederland 2 Inhoudsopgave I KENMERKEN VAN HET WAGENPARK p.16 II FINANCIERING p.35 III TELEMATICA EN MOBIELE APPS p.43 IV VEILIGHEID p.55 V ZELFRIJDEND VOERTUIG p.59 VI PERSPECTIEVEN

Nadere informatie

MEEST GESTELDE VRAGEN RICHTLIJN VAKBEKWAAMHEID Code 95

MEEST GESTELDE VRAGEN RICHTLIJN VAKBEKWAAMHEID Code 95 MEEST GESTELDE VRAGEN RICHTLIJN VAKBEKWAAMHEID Code 95 Wat houdt de Richtlijn in? De Richtlijn Vakbekwaamheid stelt eisen aan de basiskwalificatie voor aankomende beroepschauffeurs en verplicht actieve

Nadere informatie

MAN TeleMatics voor zuinig rijden en een transparante logistiek

MAN TeleMatics voor zuinig rijden en een transparante logistiek MAN TeleMatics voor zuinig rijden en een transparante logistiek MAN TeleMatics software in een nieuw jasje Asse 17/06/2013 Verschillende servicepakketten voor elk doel Wagenparken onderweg beheren met

Nadere informatie

JA, Volkswagen Abonnement.

JA, Volkswagen Abonnement. ! JA, ik wil een abonnement op een up!, Polo, Polo BlueMotion, Golf, Golf Cabrio, Golf Plus, Beetle, Touran, Jetta of Passat en betaal één vast maandbedrag. Volkswagen Abonnement. Voorbeeld: U rijdt al

Nadere informatie

Mobiliteit & duurzaamheid Leaserijder wordt steeds duurzamer. www.alphabet.com

Mobiliteit & duurzaamheid Leaserijder wordt steeds duurzamer. www.alphabet.com Mobiliteit & duurzaamheid Leaserijder wordt steeds duurzamer www.alphabet.com Duurzame mobiliteit. Onderzoek naar gedrag en keuzes van leaserijders op gebied van duurzaamheid. Leaserijders steeds milieubewuster.

Nadere informatie

Responsible Lease. Achter elk duurzaam wagenpark staat een sterk merk. VWLE099-01 Brochure v9 LOS.indd 1 27-04-12 11:47. Pagina 1

Responsible Lease. Achter elk duurzaam wagenpark staat een sterk merk. VWLE099-01 Brochure v9 LOS.indd 1 27-04-12 11:47. Pagina 1 Responsible Lease Achter elk duurzaam wagenpark staat een sterk merk Pagina VWLE099-0 Brochure v9 LOS.indd 27-04-2 :47 Pagina 2 VWLE099-0 Brochure v9 LOS.indd 2 27-04-2 :47 RespoNsible Lease In het kader

Nadere informatie

Waar ligt uw MVO uitdaging?

Waar ligt uw MVO uitdaging? welkom Waar ligt uw MVO uitdaging? Verbeteren imago transportbranche Bijdrage Maatschappelijk Verantwoord Ondernemen (MVO) Inzage en reductie CO2 uitstoot Reductie brandstof kosten Reductie, banden, schades

Nadere informatie

Eerder verschenen cases: Case opvragen? www.kadenza.nl/cases. www.kadenza.nl. Eemnesserweg 55 1251 NB Laren +31 (0)35 539 44 90

Eerder verschenen cases: Case opvragen? www.kadenza.nl/cases. www.kadenza.nl. Eemnesserweg 55 1251 NB Laren +31 (0)35 539 44 90 case closed Eerder verschenen cases: Case opvragen? www.kadenza.nl/cases www.kadenza.nl Eemnesserweg 55 1251 NB Laren +31 (0)35 539 44 90 Athlon Car Lease Nederland is een krachtige en onderscheidende

Nadere informatie

WagenPlan Partner in duurzame mobiliteit

WagenPlan Partner in duurzame mobiliteit partner in duurzame mobiliteit WagenPlan Partner in duurzame mobiliteit Kosten- en milieubewust leasen. Met volledige compensatie van CO2-uitstoot. Efficiënt wagenparkbeheer en aantrekkelijke oplossingen

Nadere informatie

Elektrisch rijden is de toekomst

Elektrisch rijden is de toekomst Elektrisch rijden is de toekomst Duurzaam onderweg in Rotterdam www.rotterdam.nl/elektrischrijden Elektrisch rijden neemt een vlucht. Er rijden steeds meer elektrische voertuigen rond. Een positieve ontwikkeling

Nadere informatie

Nederlandse mediators vereniging. Nederlandse mediators vereniging

Nederlandse mediators vereniging. Nederlandse mediators vereniging Nederlandse mediators vereniging Nederlandse mediators vereniging Wie is Alphabet? Alphabet is onderdeel van de BMW Group en is actief in 18 verschillende landen. Hoewel Alphabet een dochteronderneming

Nadere informatie

Voorkom schade en maak daardoor minder kosten. Preventie voor uw wagenpark

Voorkom schade en maak daardoor minder kosten. Preventie voor uw wagenpark Voorkom schade en maak daardoor minder kosten Preventie voor uw wagenpark Voorkom schade en maak daardoor minder kosten Schade is natuurlijk ongewenst in uw bedrijf. Schades binnen uw wagenpark hebben

Nadere informatie

Een goede leaseauto hoeft niet perse gloednieuw te zijn!

Een goede leaseauto hoeft niet perse gloednieuw te zijn! Een goede leaseauto hoeft niet perse gloednieuw te zijn! Een scherp tarief, of kortere looptijd. Waarom zou u dat niet doen? Met Occasion Lease kunnen u en uw medewerkers snel, veilig, betrouwbaar én voordelig

Nadere informatie

Averus Financial Services. Ons huismerk in leasen.

Averus Financial Services. Ons huismerk in leasen. Averus Financial Services. Ons huismerk in leasen. Leasen, onmisbaar in de zakenwereld. Meer en meer bedrijven geven het beheer van hun wagenpark, groot of klein, uit handen. Leasen is eerder regel dan

Nadere informatie

INHOUDSOPGAVE WHITEPAPER ZELFRIJDENDE AUTO. Leasen met voorrang

INHOUDSOPGAVE WHITEPAPER ZELFRIJDENDE AUTO. Leasen met voorrang INHOUDSOPGAVE WHITEPAPER ZELFRIJDENDE AUTO Leasen met voorrang INLEIDING-DEFINITIE Enkele jaren geleden was het nog toekomstmuziek, maar tegenwoordig is het technisch al mogelijk: een auto waarin de bestuurder

Nadere informatie

CONVENANT verbetering verkeersveiligheid bestelverkeer

CONVENANT verbetering verkeersveiligheid bestelverkeer CONVENANT verbetering verkeersveiligheid bestelverkeer De Minister van Verkeer en Waterstaat, handelend als bestuursorgaan, hierna te noemen: de Minister, en De Ondernemersorganisatie voor Logistiek en

Nadere informatie

Inleiding BusinessTrack RRS

Inleiding BusinessTrack RRS Inleiding BusinessTrack RRS In de eerste plaats onze dank voor het gebruiken van BusinessTrack voor uw fiscale Ritten Registratie. Gezien er bij het gebruik van het systeem een aantal opties zijn, willen

Nadere informatie

Autoleasing en wagenparkbeheer, vormen van externe dienstverlening Mr. A.W.A. Joosen Geheel herziene derde druk, 2004

Autoleasing en wagenparkbeheer, vormen van externe dienstverlening Mr. A.W.A. Joosen Geheel herziene derde druk, 2004 Autoleasing en wagenparkbeheer, vormen van externe dienstverlening Mr. A.W.A. Joosen Geheel herziene derde druk, 2004 Inhoud Voorwoord I Algemeen 2. Verandering als constante a. Omgevingsfactoren b. Vraagzijde

Nadere informatie

Ketenanalyse Woon- Werkverkeer

Ketenanalyse Woon- Werkverkeer 2014 Ketenanalyse Woon- Werkverkeer Rapportage: KAWWV 2014 Datum: 12 Augustus 2014 Opgesteld door: Rick Arts Versie: 1.1 Inhoud 1 Inleiding... 3 2 Doel... 4 2.1 Data inventarisatie... 4 2.1.1 Zakelijke

Nadere informatie

abcdefgh De voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal Binnenhof AA DEN HAAG Geachte voorzitter,

abcdefgh De voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal Binnenhof AA DEN HAAG Geachte voorzitter, abcdefgh De voorzitter van de Tweede Kamer der StatenGeneraal Binnenhof 4 2513 AA DEN HAAG Contactpersoon Datum 30 november 2006 Ons kenmerk DGP/MDV/U.06.03210 Onderwerp Leerwerktraject voor het contractvervoer

Nadere informatie

Meerkeuze vragenlijst Vervoersonderzoek OBN

Meerkeuze vragenlijst Vervoersonderzoek OBN Bedrijfsnaam:.. Contactpersoon:.... Telefoonnummer:.... E-mailadres:.... Graag 1 antwoord aankruisen tenzij anders is aangegeven! Bedrijfskenmerken 1. Op wat voor een type klant richt uw bedrijf zich het

Nadere informatie

Bescherm het milieu en uw bedrijfsresultaten

Bescherm het milieu en uw bedrijfsresultaten 23042012_WORKsmart_ECO_bro_NL WORKsmart -Eco Bescherm het milieu en uw bedrijfsresultaten www.tomtom.com/business Let s drive business Inhoud 2 Hoe groen is uw onderneming? 3 Optimaliseer de inzet van

Nadere informatie

Allianz Nederland Schadeverzekering. Allianz. Wagenparkmanagement

Allianz Nederland Schadeverzekering. Allianz. Wagenparkmanagement Allianz Nederland Schadeverzekering Allianz Wagenparkmanagement Hoeveel gemak wilt u hebben bij het beheren van uw wagenpark? Uw wagenpark is onmisbaar voor uw bedrijfsvoering. Geen wonder dat u alle zorg

Nadere informatie

Garmin (Nederland) GARMIN NÜVI 465T Garmin s eerste draagbare navigatie voor vrachtwagens

Garmin (Nederland) GARMIN NÜVI 465T Garmin s eerste draagbare navigatie voor vrachtwagens GARMIN NÜVI 465T Garmin s eerste draagbare navigatie voor vrachtwagens 1 Voor wie is de nüvi 465T bedoeld? Vrachtwagenchauffeurs Buschauffeurs Campereigenaars Fleetmanagement 2 Welke kenmerken heeft de

Nadere informatie

Toyota Financial Services Onbezorgd rijplezier. Zakelijk

Toyota Financial Services Onbezorgd rijplezier. Zakelijk Toyota Financial Services Onbezorgd rijplezier Zakelijk 01. Toyota Financial Services 02. Verstandig geleased 04. Financial Lease 05. Netto Operational Lease 06. Full Operational Lease 08. Optionele componenten

Nadere informatie

van en vóór ondernemers

van en vóór ondernemers van en vóór ondernemers Ontdek die ondernemersgerichte aanpak. De boys van Dé Lease Maatschappij zorgen voor een passende oplossing. Dé ondernemersgerichte aanpak Na een lange werkdag veilig thuiskomen

Nadere informatie

Energie Auditverslag (periode 2016)

Energie Auditverslag (periode 2016) Energie Auditverslag (periode 2016) Son, Maart 2017 Pagina 1 van 6 1. Introductie A. Jansen B.V. heeft een inventarisatie uitgevoerd over alle energiestromen binnen haar bedrijfsvoering. Dit document geeft

Nadere informatie

Review CO 2 -reductiedoelstellingen

Review CO 2 -reductiedoelstellingen Review CO 2 -reductiedoelstellingen Conform niveau 5 op de CO 2 -prestatieladder 3.0 De directeur H. van der Wiel gaat akkoord: inhoud document 5.B.1_1 Review CO2 reductiedoelstellingen 2017-10 Datum:

Nadere informatie

Voortgang CO 2 reductie

Voortgang CO 2 reductie Voortgang CO 2 reductie Introductie A. Hak wil in 2020 CO2 neutraal werken en heeft doorlopend aandacht voor de invloed van onze werkzaamheden op het milieu. Wij zijn gecertificeerd volgens ISO 14001 en

Nadere informatie

Zero emissie busvervoer in Limburg Pilot lijn 4 in Maastricht

Zero emissie busvervoer in Limburg Pilot lijn 4 in Maastricht Zero emissie busvervoer in Limburg Pilot lijn 4 in Maastricht P.F.C.W. Van der Broeck, 15-03-2013 1 Waarom Zero Emissie Busvervoer? 1. Verbeteren luchtkwaliteit Maastricht (fijn stof); 2. Klimaatdoelen

Nadere informatie

Onderwerp: Beantwoording van de schriftelijke vragen van het raadslid A. Bonte (Groenlinks) over leaseauto's.

Onderwerp: Beantwoording van de schriftelijke vragen van het raadslid A. Bonte (Groenlinks) over leaseauto's. Rotterdam, 11 oktober 2011. Onderwerp: Beantwoording van de schriftelijke vragen van het raadslid A. Bonte (Groenlinks) over leaseauto's. Aan de Gemeenteraad. Op 29 augustus 2011 stelt het raadslid A.

Nadere informatie

Kwantitatieve reductiedoelstelling

Kwantitatieve reductiedoelstelling CO 2 Prestatieladder Kwantitatieve reductiedoelstelling Auteur: Dhr. A.J. van Doornmalen Aspect(en): 3.B.1, 3.B.2, 4.B.1, 1.D.1 Vrijgegeven: Dhr. A.J. van der Heul Datum: 18 april 2014 Inhoudsopgave 1.0

Nadere informatie

HANDLEIDING ANALYSE FINANCIËLE EFFECTEN VERVOERSSYSTEMEN

HANDLEIDING ANALYSE FINANCIËLE EFFECTEN VERVOERSSYSTEMEN HANDLEIDING ANALYSE FINANCIËLE EFFECTEN VERVOERSSYSTEMEN 2010 Policy Research Corporation, namens de sociale partners inhet beroepsgoederenvervoer over de weg en de logistiek (CNV, FNV, TLN en VVT) Meer

Nadere informatie

E-car sharing in Zuid - Limburg

E-car sharing in Zuid - Limburg E-car sharing in Zuid - Limburg Visie en toepassing in Zuid Limburg Waarom e-car sharing in Zuid-Limburg? Waarom dit e-car sharing project? o Doorbraak van e-mobility in minder dicht bevolkte gebieden

Nadere informatie

WE HELPEN U GRAAG OP WEG. mobiliteit op maat

WE HELPEN U GRAAG OP WEG. mobiliteit op maat WE HELPEN U GRAAG OP WEG mobiliteit op maat Autoverhuur voor de zakelijke en particuliere markt EASYRENT WEET WAAR U NAARTOE WILT EasyRent Autoverhuur is de specialist in autoverhuur voor de zakelijke

Nadere informatie

Een methode om het vracht- en bestelverkeer veiliger te maken Begeleidingstraject Safety Culture

Een methode om het vracht- en bestelverkeer veiliger te maken Begeleidingstraject Safety Culture Een methode om het vracht- en bestelverkeer veiliger te maken Begeleidingstraject Safety Culture Samenvatting Het ROV Zuid-Holland heeft samen met TLN en EVO een begeleidingstraject Safety Culture opgezet

Nadere informatie

Voor wie: Trevler Fleet is speciaal ontwikkeld voor bedrijven met een wagenpark van meer dan 10 (grijskenteken)auto s.

Voor wie: Trevler Fleet is speciaal ontwikkeld voor bedrijven met een wagenpark van meer dan 10 (grijskenteken)auto s. Trevler Fleet: Voor wie: Trevler Fleet is speciaal ontwikkeld voor bedrijven met een wagenpark van meer dan 10 (grijskenteken)auto s. Waarom: De Belastingdienst heeft in veel gevallen de controle op het

Nadere informatie

Probleem 2. Oplossing 3. Kosten en opbrengsten 4. Impact Gemiddelde automobilist 5 Maatschappij 6. Verdeling van kosten en opbrengsten 7

Probleem 2. Oplossing 3. Kosten en opbrengsten 4. Impact Gemiddelde automobilist 5 Maatschappij 6. Verdeling van kosten en opbrengsten 7 Inhoudsopgave Onderwerp paginanummer Probleem 2 Oplossing 3 Kosten en opbrengsten 4 Impact Gemiddelde automobilist 5 Maatschappij 6 Verdeling van kosten en opbrengsten 7 Stakeholders 8 Implementatieplan

Nadere informatie

Dienstbeschrijving CanConnect Mobile Connect Inhoud

Dienstbeschrijving CanConnect Mobile Connect Inhoud Dienstbeschrijving CanConnect Mobile Connect Inhoud... 1 1. Inleiding... 3 1.1 Introductie... 3 1.2 Positionering dienst... 3 1.3 Varianten... 4 2. Overzicht dienst... 5 2.1 High Level overzicht dienst...

Nadere informatie

Programma elektrisch rijden. Resultaten praktijkproef en hoe nu verder?

Programma elektrisch rijden. Resultaten praktijkproef en hoe nu verder? Programma elektrisch rijden Resultaten praktijkproef en hoe nu verder? André de Boer Senior Adviseur Vervoersmobiliteit Verantwoordelijk voor uitvoering tactisch en strategisch wagenparkbeheer. Operationeel

Nadere informatie

Dienstbeschrijving SB Vast-Mobiel Versie: 1.0 Datum: 06-12-2013

Dienstbeschrijving SB Vast-Mobiel Versie: 1.0 Datum: 06-12-2013 Dienstbeschrijving SB Vast-Mobiel Versie: 1.0 Datum: 06-12-2013 Inhoud 1. Inleiding... 3 1.1 Introductie... 3 1.2 Positionering dienst... 3 1.3 Varianten... 3 2. Overzicht dienst... 5 2.1 High Level overzicht

Nadere informatie

CO2 uitstoot per klant Tolheffingen per klant Lege kilometers Gereden kilometers per stop en klant Transport- of voertuigkosten per stop en klant

CO2 uitstoot per klant Tolheffingen per klant Lege kilometers Gereden kilometers per stop en klant Transport- of voertuigkosten per stop en klant Hoe kun je de race tegen de klok winnen? HOE KUN JE DE RACE TEGEN DE KLOK WINNEN? PTV. The Mind of Movement De PTV Group levert software en consultancy diensten voor transport, logistiek en geomarketing.

Nadere informatie

Resultaten onderzoek Verduurzaming Wagenpark gemeente

Resultaten onderzoek Verduurzaming Wagenpark gemeente Resultaten onderzoek Verduurzaming Wagenpark gemeente 1. Achtergrond Uit de klimaatvoetafdruk zoals dat voor het jaar 2013 is opgesteld, bleek dat de klimaatvoetafdruk van de gemeente Utrechtse Heuvelrug

Nadere informatie

SEAT PRIVATE LEASE. Jij regelt de brandstof, wij de rest. SEAT FINANCIAL SERVICES Financieren. Leasen. Verzekeren. Mobiliteit. TECHNOLOGY TO ENJOY

SEAT PRIVATE LEASE. Jij regelt de brandstof, wij de rest. SEAT FINANCIAL SERVICES Financieren. Leasen. Verzekeren. Mobiliteit. TECHNOLOGY TO ENJOY SEAT PRIVATE LEASE Jij regelt de brandstof, wij de rest. SEAT FINANCIAL SERVICES Financieren. Leasen. Verzekeren. Mobiliteit. TECHNOLOGY TO ENJOY SEAT PRIVATE LEASE Rijd voor één vast maandbedrag een

Nadere informatie

Loyaliteitsprogramma GPS-Buddy

Loyaliteitsprogramma GPS-Buddy Loyaliteitsprogramma GPS-Buddy Dagelijks zijn mensen mobiel en reizen om verschillende redenen en op diverse manieren van de ene locatie naar de andere. Per spoor, over het water, te voet, per fiets maar

Nadere informatie

Autoleasemarkt in cijfers 2012

Autoleasemarkt in cijfers 2012 www.vna-lease.nl Autoleasemarkt in cijfers 2012 samenvatting Mobiliteit verandert; autoleasing ook 1. Lease-auto s in Nederland Mobiliteit verandert. Zakelijke reizigers kunnen kiezen uit een steeds breder

Nadere informatie

Manage all things moving

Manage all things moving Manage all things moving Wat is Moving Intelligence? Online mobiliteitsdiensten De actuele locatie van uw voertuig op uw smartphone, uw rittenadministratie altijd inzichtelijk, diefstalopsporing en rijstijlanalyse.

Nadere informatie

BANDEN, VELGEN EN AUTOSERVICE. Winterbandenanalyse Profile Tyrecenter

BANDEN, VELGEN EN AUTOSERVICE. Winterbandenanalyse Profile Tyrecenter Winterbandenanalyse Profile Tyrecenter Winterbandenanalyse Profile Tyrecenter De belangrijkste oorzaak van auto-ongelukken in de winter, is een slechte voorbereiding op de weersomstandigheden. Hierbij

Nadere informatie

Simacan Connect verwerkt en harmoniseert verschillende databronnen, zodat deze te gebruiken zijn met eigen databronnen.

Simacan Connect verwerkt en harmoniseert verschillende databronnen, zodat deze te gebruiken zijn met eigen databronnen. Integratie van verkeersinformatie in logistieke processen Simacan, onderdeel van de OVSoftware Groep (www.ovsoftware.nl), richt zich op het verwerken, beschikbaar maken en inzichtelijk maken van grote

Nadere informatie

Quick Start RitMeter Kilometerregistratie

Quick Start RitMeter Kilometerregistratie Quick Start RitMeter Kilometerregistratie Kilometerregistratie op je Android telefoon SIMOSO 2013 Quick Start RitMeter Kilometerregistratie Kilometerregistratie op je Android telefoon RitMeter, de eenvoudigste

Nadere informatie

Sector- en keteninitiatieven

Sector- en keteninitiatieven Sector- en keteninitiatieven Conform 1.D.1, 1.D.2 en 3.D.1 Onderzoek naar initiatieven en toelichting op de actieve deelname aan het initiatief van Zwatra B.V. Auteur(s): R. Egas, directie & CO 2-functionaris,

Nadere informatie

Regeling gebruik (bestel)auto Woonbedrijf

Regeling gebruik (bestel)auto Woonbedrijf Regeling gebruik (bestel)auto Woonbedrijf Behorende bij (bestel)auto nummer:. Berijder:..(vanaf datum ) Kenteken:. Om de medewerker van Woonbedrijf in staat te stellen zijn werkzaamheden uit te kunnen

Nadere informatie

Hoofdstuk 13 Luchtkwaliteit

Hoofdstuk 13 Luchtkwaliteit Hoofdstuk 13 Luchtkwaliteit Samenvatting Ruim één op de drie Leidenaren maakt zich wel eens zorgen over de luchtkwaliteit. Dit aandeel is vergelijkbaar met vorig jaar, maar is lager dan in 2008. Bewoners

Nadere informatie

Na#onaal Zakenauto Onderzoek 2014

Na#onaal Zakenauto Onderzoek 2014 Na#onaal Zakenauto Onderzoek 2014 Presenta#e belangrijkste onderzoeksresultaten Eric Vousten VMS Research Intelligence Strategy Driving Business, 24 september 2014 Thema 2014 HOE ZAKELIJK IS DE ZAKELIJKE

Nadere informatie

Fleet Barometer Nederland 2015

Fleet Barometer Nederland 2015 Fleet Barometer Nederland 2015 Omvang van het onderzoek Europa en BRT 2002: Start in Frankrijk 2005: Nederland, Italië, Portugal, Zwitserland 2006: Polen 2007: België, Tsjechië 2008: Spanje, India 2009:

Nadere informatie

De 15 meest gestelde vragen over zakelijk rijden in 2017.

De 15 meest gestelde vragen over zakelijk rijden in 2017. De 15 meest gestelde vragen over zakelijk rijden in 2017. Bijtelling, investeringsaftrek, BPM, motorrijtuigenbelasting en btw. Wie de belastingen rondom mobiliteit een beetje wil volgen, heeft er bijna

Nadere informatie

CO2 reductiedoelstellingen 2020. Conform niveau 3 op de CO2-prestatieladder 3.0

CO2 reductiedoelstellingen 2020. Conform niveau 3 op de CO2-prestatieladder 3.0 CO2 reductiedoelstellingen 2020 Conform niveau 3 op de CO2-prestatieladder 3.0 Inhoudsopgave 1 Inleiding 3 1.1. Doelstellingen 3 2 Subdoelstellingen 4 2.1. Subdoelstelling kantoren 4 2.2. Subdoelstelling

Nadere informatie

Overview 2012-2015 energiemanagement VolkerRail. Organisatie: VolkerRail Nederland

Overview 2012-2015 energiemanagement VolkerRail. Organisatie: VolkerRail Nederland Overview 2012-2015 energiemanagement VolkerRail Organisatie: VolkerRail Nederland Publicatiedatum: 01-02-2016 ton CO2 CO2 Footprint VolkerRail Medio 2008 is VolkerRail begonnen met de monitoring van haar

Nadere informatie

Wisseling van de macht: Perspectief van de Leasemaatschappij

Wisseling van de macht: Perspectief van de Leasemaatschappij Wisseling van de macht: Perspectief van de Leasemaatschappij Breukelen, 28 oktober 2009 June 17, 2008May 22, 2008 Page 1 Facts & Figures LeasePlan Wereldwijd Opgericht in 1963 1.4 miljoen voertuigen wereldwijd

Nadere informatie

Autokosten en uw onderneming Spelregels kostenaftrek, BTW verrekening, privé bijtelling

Autokosten en uw onderneming Spelregels kostenaftrek, BTW verrekening, privé bijtelling Autokosten en uw onderneming Spelregels kostenaftrek, BTW verrekening, privé bijtelling (bron: belastingdienst.nl augustus 2012) Als ondernemer hebt u misschien een personenauto of een bestelauto nodig

Nadere informatie

Betrouwbaar Eenvoud. Overzichtelijk. Privacy

Betrouwbaar Eenvoud. Overzichtelijk. Privacy Betrouwbaar Eenvoud Overzichtelijk Privacy Wilt u voor uw bedrijf: Efficiëntere inzet van uw medewerkers? Besparen op het brandstofverbruik en de onderhoudskosten? 24/7 beveiligde toegang tot de posities

Nadere informatie

7 Management Beslissingen Die Leiden Tot Een Efficiënt Wagenpark

7 Management Beslissingen Die Leiden Tot Een Efficiënt Wagenpark Met checklist 7 Management Beslissingen Die Leiden Tot Een Efficiënt Wagenpark De snelste weg naar direct besparen op uw autoregeling. Inleiding Ondernemers zoals u rijden en vergoeden heel wat zakelijke

Nadere informatie

De 15 meest gestelde vragen over zakelijk rijden in 2017.

De 15 meest gestelde vragen over zakelijk rijden in 2017. De 15 meest gestelde vragen over zakelijk rijden in 2017. Bijtelling, investeringsaftrek, BPM, motorrijtuigenbelasting en btw. Wie de belastingen rondom mobiliteit een beetje wil volgen, heeft er bijna

Nadere informatie

VERGELIJKING RITREGISTRATIESYSTEMEN WERKGEVERS

VERGELIJKING RITREGISTRATIESYSTEMEN WERKGEVERS VERGELIJKING RITREGISTRATIESYSTEMEN WERKGEVERS Algemeen LEVERANCIERS Aps Decos Transscope Hoofddoelgroep / Overheid / Overheid Travel Groot Berijders / Business / MKB / Groot Berijder/ / Overheid Berijders/

Nadere informatie

Opel Insignia Onderzoek onder leaserijders November 2008

Opel Insignia Onderzoek onder leaserijders November 2008 Opel Insignia Onderzoek onder leaserijders November 2008 Belangrijkste uitkomsten Van de leaserijders maakt 71% nooit gebruik van het openbaar vervoer voor het werk. Bij een mogelijkheid voor een nieuwe

Nadere informatie

CO2 reductiedoelstellingen niveau 5

CO2 reductiedoelstellingen niveau 5 CO2 reductiedoelstellingen niveau 5 Aannemingsbedrijf van der Meer B.V. Benthuizen 19 november 2014 J. van der Meer. Afdeling KAM Akkoord directie: Datum: Handtekening: 0.0 Inhoudsopgave 0.0 Inhoud 1.0

Nadere informatie

DEMONSTRATIE AUTOMATISCH EN COÖPERATIEF RIJDEN

DEMONSTRATIE AUTOMATISCH EN COÖPERATIEF RIJDEN 9 SEPTEMBER 2015 DEMONSTRATIE AUTOMATISCH EN COÖPERATIEF RIJDEN Binnen het Automated Driving Programma werkt TNO aan de versnelde implementatie van automatisch rijden van zowel personen- als vrachtauto

Nadere informatie

FLEET131 Zakelijk rijden VW 297x210 v6.indd 1 20-01-15 12:01

FLEET131 Zakelijk rijden VW 297x210 v6.indd 1 20-01-15 12:01 FLEET131 Zakelijk rijden VW 297x210 v6.indd 1 20-01-15 12:01 De 15 meestgestelde vragen over zakelijk rijden in 2015. Bijtelling, investeringsaftrek, bpm, motorrijtuigenbelasting en brandstofaccijns. Wie

Nadere informatie

Antea Group en Maatschappelijk Verantwoord Ondernemen

Antea Group en Maatschappelijk Verantwoord Ondernemen Onderdeel - CO2 prestatieladder - 4.C.1/4.C.2 Maatschappelijke dialoog met stakeholders - 5.C.1/5.C.2 Gecommitteerd aan CO2 reductieprogramma projectnr. 194508 Opdrachtgever Directie Inhoud Blz. 1 Dialoog

Nadere informatie

Taxis Pitane Automaat. Censys BV Eindhoven

Taxis Pitane Automaat. Censys BV Eindhoven Taxis Pitane Automaat Censys BV Eindhoven Wat is de 'automaat' van Taxis Pitane Een Taxis Pitane 'automaat' bestaat uit verschillende componenten: De belangrijkste Taxis Pitane component is wellicht het

Nadere informatie

Dienstbeschrijving IP One Mobile Connect

Dienstbeschrijving IP One Mobile Connect Dienstbeschrijving IP One Mobile Connect Auteur: Marketing Datum: 01-09-2014 Versie: 2.0 Aantal bladen: 10 Nummer: 1027 2 P a g i n a Inhoud 1. Inleiding... 3 1.1 Positionering dienst... 3 1.2 Varianten...

Nadere informatie

CO 2 Prestatieladder. Energie auditverslag. Aspect(en): 2.A.3, 1.B.2, 2.B.2, 2.B.3

CO 2 Prestatieladder. Energie auditverslag. Aspect(en): 2.A.3, 1.B.2, 2.B.2, 2.B.3 CO 2 Prestatieladder Energie auditverslag Auteur: Dhr. A.J. van Doornmalen Aspect(en): 2.A.3, 1.B.2, 2.B.2, 2.B.3 Vrijgegeven: Dhr. A.J. van der Heul Datum: 11 juni 2014 Inhoudsopgave 1.0 Energie auditverslag...3

Nadere informatie

Review CO 2 reductiedoelstellingen voestalpine WBN. Conform niveau 5 op de CO 2 -prestatieladder 2.2

Review CO 2 reductiedoelstellingen voestalpine WBN. Conform niveau 5 op de CO 2 -prestatieladder 2.2 Review CO 2 reductiedoelstellingen voestalpine WBN Conform niveau 5 op de CO 2 -prestatieladder 2.2 Inhoudsopgave 1 Inleiding 3 2 Voortgang subdoelstellingen 4 2.1. Voortgang subdoelstelling kantoren 4

Nadere informatie

Duurzaam rijden, samen met ECOdrive

Duurzaam rijden, samen met ECOdrive Duurzaam rijden, samen met ECOdrive Beknopte gebruiksaanwijzing Algemene versie 07-2014 Introductie Het duurzaam ondernemen wordt steeds belangrijker. Veel bedrijven zijn verplicht CO 2 -doelstellingen

Nadere informatie

Inspiratiebijeenkomst Duurzame mobiliteit. Programma:

Inspiratiebijeenkomst Duurzame mobiliteit. Programma: Inspiratiebijeenkomst Duurzame mobiliteit Jacco Buisman, directeur Movares, Zijn persoonlijke ervaringen met het low car diet. Programma: Geert Kloppenburg, projectleider duurzame mobiliteit van Urgenda

Nadere informatie

STARTSTART START. vertel maar hoe u het hebben wilt De nieuwe abonnementen voor ondernemers

STARTSTART START. vertel maar hoe u het hebben wilt De nieuwe abonnementen voor ondernemers vertel maar hoe u het hebben wilt De nieuwe abonnementen voor ondernemers Met T-Mobile heeft u altijd het abonnement dat het beste op uw behoefte is afgestemd. Stuurt u alleen af en toe een e-mail of geeft

Nadere informatie

VERGELIJKING RITREGISTRATIESYSTEMEN

VERGELIJKING RITREGISTRATIESYSTEMEN VERGELIJKING RITREGISTRATIESYSTEMEN Algemeen LEVERANCIERS Accredis Aps Productnaam Hoofddoelgroep Accredis A1 Small Business/ / Overheid APS Connect / Overheid Business Rit registratie Small Business/

Nadere informatie

Persbericht. Bedrijven verwachten groei aantal websites. Centraal Bureau voor de Statistiek

Persbericht. Bedrijven verwachten groei aantal websites. Centraal Bureau voor de Statistiek Centraal Bureau voor de Statistiek Persbericht PB00-288 21 december 2000 9.30 uur Bedrijven verwachten groei aantal websites Eind volgend jaar zal bijna 6 van de 10 bedrijven die toegang hebben tot een

Nadere informatie

Prijzengeld: 5.000,- Deadline: 23 November 2014 Battle type: Premium Battle. Hoe voorkomen we piekbelasting van het elektriciteitsnet?

Prijzengeld: 5.000,- Deadline: 23 November 2014 Battle type: Premium Battle. Hoe voorkomen we piekbelasting van het elektriciteitsnet? Prijzengeld: 5.000,- Deadline: 23 November 2014 Battle type: Premium Battle Hoe voorkomen we piekbelasting van het elektriciteitsnet? Introductie Stedin is als netbeheerder verantwoordelijk voor een veilig

Nadere informatie

Universele brandstofpas buitengewoon dominant in Nederlandse mid- en groot zakelijke markt.

Universele brandstofpas buitengewoon dominant in Nederlandse mid- en groot zakelijke markt. Universele brandstofpas buitengewoon dominant in Nederlandse mid- en groot zakelijke markt. Shell doet met merk-gebonden brandstofpas goede zaken in het grootzakelijk segment. Fleet Profile heeft onderzoek

Nadere informatie

Energie beoordelingsverslag februari 2017

Energie beoordelingsverslag februari 2017 Energie beoordelingsverslag 2016 15 februari 2017 Datum:... Paraaf directie:... Inhoudsopgave 1. Inleiding 3 2. Bedrijf 4 2.1 Activiteiten 4 2.2 Bedrijfsonderdelen 4 2.3 Factoren die het energieverbruik

Nadere informatie

Voortgangsrapportage CO 2 reductie 1 e helft 2014

Voortgangsrapportage CO 2 reductie 1 e helft 2014 Voortgangsrapportage CO 2 reductie 1 e helft 2014 CO 2 Prestatieladder - Niveau 3 Datum: 1 november 2014 Versie: 1 Inhoudsopgave 1. Inleiding... 1 2. Basisgegevens... 2 2.1 Beschrijving van de organisatie...

Nadere informatie

U krijgt toegang tot TITC nadat u een GPS box heeft aangeschaft via TITC. TITC biedt meerdere typen GPS boxen.

U krijgt toegang tot TITC nadat u een GPS box heeft aangeschaft via TITC. TITC biedt meerdere typen GPS boxen. Inleiding Welkom bij de verkorte handleiding van Trips in the Cloud (TITC). Aan de hand van een paar schermafbeeldingen geven we een korte toelichting op de werking van de oplossing. Het doel van dit document

Nadere informatie

Mesttransport wordt eenvoudiger dan ooit

Mesttransport wordt eenvoudiger dan ooit Mesttransport wordt eenvoudiger dan ooit De AGR Cockpit één systeem voor meststoffenregistratie, navigatie, track & trace, urenregistratie en (tele)communicatie 1 De AGR Cockpit 2 De AGR Cockpit Data2Track

Nadere informatie

De auto als actuator

De auto als actuator De auto als actuator Martie van der Vlist Goudappel Coffeng BV mvdvlist@goudappel.nl Rolf Krikke Quest-TC rolf@quest-tc.nl Samenvatting De auto als actuator Communicatiemiddelen in de auto worden gebruikt

Nadere informatie

On-the-Road transport

On-the-Road transport On-the-Road transport Verbeter uw planning en distributie Overzicht en inzicht. Altijd en overal. Effciënte transportplanning met On-the-Road Tijd is geld, zeker voor transportbedrijven. Daarom is het

Nadere informatie

De maatregelen bestaan in hoofdlijnen uit: Betrekken medewerkers bij reduceren energieverbruik en reduceren CO2-uitstoot

De maatregelen bestaan in hoofdlijnen uit: Betrekken medewerkers bij reduceren energieverbruik en reduceren CO2-uitstoot Beleidsverklaring Co2 Deze beleidsverklaring met betrekking tot de CO2 uitstoot is onderdeel van het door M, van der Spek Hoveniersbedrijf B.V. gevoerde milieubeleid. M. van der Spek Hoveniersbedrijf B.V.

Nadere informatie

ZAKELIJK SEAT RIJDEN. Zorgeloos ondernemen. SEAT FINANCIAL SERVICES Financieren. Leasen. Verzekeren. Mobiliteit. TECHNOLOGY TO ENJOY

ZAKELIJK SEAT RIJDEN. Zorgeloos ondernemen. SEAT FINANCIAL SERVICES Financieren. Leasen. Verzekeren. Mobiliteit. TECHNOLOGY TO ENJOY ZAKELIJK SEAT RIJDEN Zorgeloos ondernemen SEAT FINANCIAL SERVICES Financieren. Leasen. Verzekeren. Mobiliteit. TECHNOLOGY TO ENJOY STAP MAAR IN. SEAT REGELT DE REST. SEAT-rijders hebben sowieso al weinig

Nadere informatie

Wie? www.localcarlease.nl. www.localcarlease.nl. 0337 A4 sets Local Car Lease.indd 1 03-04-13 09:56

Wie? www.localcarlease.nl. www.localcarlease.nl. 0337 A4 sets Local Car Lease.indd 1 03-04-13 09:56 Wie? 0337 A4 sets Local Car Lease.indd 1 03-04-13 09:56 Wie? Local Car Lease is een merkonafhankelijke en niet bankgebonden autoleasemaatschappij. Er is gekozen voor een samenwerking met Business Lease

Nadere informatie