Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download ""

Transcriptie

1 H M, H Woord vooraf V - O 2011 Een erg posi eve tweede jaarhel en vooruitzichten geven Passwerk extra boost! In de tweede hel van 2011 is Passwerk in een stroomversnelling terechtgekomen. Het aantal klanten is dusdanig toegenomen dat we in het najaar twee bijkomende assessments hebben georganiseerd. Op het einde van het jaar zal ons dit vermoedelijk op een totaal van een veer gtal test engineers brengen. Als de guns ge commerciële vooruitzichten voor Passwerk effec ef worden beves gd, dan kan begin volgend jaar nog een extra assessment worden georganiseerd. Deze groei en dit perspec ef zijn bijzonder posi ef, maar mogen geen invloed hebben op de kwaliteit van onze instroom, de kwaliteit van onze jobcoaching en de kwaliteit van onze dienstverlening. We zijn alert en blijven waakzaam om de kwaliteit van onze aanpak en dienstverlening te bestendigen. Als we Passwerk vergelijken met de andere bedrijven die buiten ons land in ICT ac ef zijn met mensen met een au smespectrumstoornis, dan behoren we tot de top. Dit succes is ook anderen die zelf met soortgelijke ac viteiten in het buitenland willen starten, niet ontgaan. Zij contacteren ons om meer te vernemen over onze aanpak en organisa e. Intussen hee onze algemene vergadering de winstbestemming voor 2010 goedgekeurd. In deze Passmap stellen we de zes projecten voor die we financieel hebben gesteund. Zes projecten met een maatschappelijke meerwaarde die onze steun echt verdienen en waarvan we hopen dat ze zeer succesvol worden. Tot slot nog het volgende. Misschien zal het u niet meteen opvallen, maar er is een kleine wijziging in de lay-out van onze Passmap. Om de leesbaarheid te verhogen zijn we afgestapt van de krantenkolommen en kozen we voor tekst over de hele breedte van de pagina. Bedankt Herman voor de p! Nico De Cleen

2 P 2 I : S R 3 G A 4 G FOD K E M 6 B 7 B 8 N ! 11 V 12 U 14 W Project: Au sme en werk (Vlaamse Vereniging voor Au sme) 16 Project: Magenta (Centrum voor Gezins- en Orthopedagogiek) 19 Project: Inrich ng werkbureau coaches (Orthopedagogisch Centrum Katrinahof) 23 Project: Vervoer jobcoaches en begeleidende werkers (vzw De Hoeve) 23 Project: Rematch (vzw De Ploeg) 26 Project: Au sm Specs (S ch ng Dr. Leo Kannerhuis) 27 I T 28 O?! 30 Z : A E A (APEPA) E G : P B 39

3 P 3 Schenking Ricoh Als specialist en marktleider in Office Solu ons, Managed Document Services, IT Services en Produc- on Prin ng steunt Ricoh Belgium vele NGO s en andere goede doelen. Ricoh s MVO-beleid werkt rond vier essen ële pijlers: integriteit bij bedrijfsac viteiten, harmonie met het milieu, harmonie met de maatschappij én respect voor mensen. In func e van deze laatste pijler bouwde Ricoh een bedrijfscultuur uit waarin het delen van kennis, diversiteit en emancipa e worden ges muleerd. Het zijn waarden die ook Passwerk hoog in het vaandel draagt. Ricoh stelt daarom een mul func onele copier ter beschikking van Passwerk en biedt ook ervaring en exper se aan. Ricoh is zich al jd bewust geweest van de impact van het bedrijf op de wereld. Zozeer zelfs dat maatschappelijk verantwoord ondernemen diep ingeworteld is in de bedrijfswaarden en integraal deel uitmaakt van Ricoh s kernac viteiten. Door con nu te zoeken naar verbetering en vernieuwing, waarborgt Ricoh een duurzame bedrijfsvoering. Passwerk is bijzonder blij met een royale schenking van Ricoh. Ze zal goed van pas komen. Passwerk zal dankzij deze schenking de talrijke folders, informa e- en documenta emappen, flyers, manuals en presenta es op een kwalita ef hoogstaande manier kunnen maken. Natuurlijk blijven we elektronische informa everspreiding zoals we dat met onze Passmappen doen promoten, maar er zijn al- jd nog heel wat documenten die moeten worden geprint. We beschouwen het ter beschikking stellen van deze copier door Ricoh dan ook als een mooie erkenning en waardering voor onze werking, aanpak en maatschappelijke finaliteit. Heel erg bedankt vanwege het hele Passwerkteam! Van links naar recht: Wim Vanhove, Director Managed Document Services, Nico De Cleen, Mia Goetvinck, Director Business Excellence/CSR

4 P 4 Getuigenis Anubex Anubex nv is ac ef op de ICTmarkt en gespecialiseerd in de geautoma seerde migra e van legacysystemen naar targetsystemen. Het bedrijf is opgericht in 1988 en telt vandaag 25 medewerkers waarvan twin g in België en vijf in Israël. Na jarenlang en met succes ervaring te hebben opgedaan met grote klanten in verschillende werelddelen (zoals bijvoorbeeld Ci bank in vij ien landen verspreid over vier verschillende con nenten, de ministeries van Financiën in België en Frankrijk, AON in het Verenigd Koninkrijk en Canada, de Landsbond der Christelijke mutualiteiten in België), dur Anubex de eindverantwoordelijkheid aan voor grote migra eprojecten die meerdere onderdelen kunnen omva en, zoals: Hardwarepla ormen, bijvoorbeeld van Mainframe naar een Linux/Unix/Windowsomgeving; Ontwikkelomgevingen en programmeertalen, bijvoorbeeld van 4GL talen naar Object- Orientedtalen; Databases, bijvoorbeeld van niet-rela oneel (zoals IDMS en Adabas) naar rela oneel (zoals Oracle, SQL Server en DB2) en User Interfaces Onze test engineer aan het werk bij Anubex Sinds een zestal maanden begeleidt Kris Ceuppens een Passwerkmedewerker. Hij gee graag een woordje uitleg. Onze ervaring: concrete analyses en tests worden snel en accuraat uitgevoerd Na een posi ef proefproject eind 2010 is onze Passwerker sinds begin 2011 bij ons ac ef. In samenspraak met Passwerk hebben we voor deze aanpak gekozen omdat de taken die wij op het oog hadden verder gingen dan het louter testen van applica es. We wilden de Passwerker namelijk inschakelen zowel in het uitvoeren van de migra es (inclusief het eventuele manuele werk) als bij de gedetailleerde technische probleemanalyses. Dit betekent dat we iemand nodig hadden die zeer vlot met computers kan werken én over een sterk logisch denkvermogen beschikt. Om eerlijk te zijn, het hee ons toch nog wat meer jd gekost om onze Passwerk medewerker volledig produc ef in te schakelen dan we aanvankelijk dachten.

5 P 5 Deze langere inwerkperiode had voornamelijk te maken met het feit dat we onze verschillende project directors moesten vragen de Passwerker concreet te registreren en in te schakelen in het projec eam met betrekking tot de func onele tests en hem daarop ten volle te laten focussen. Een ander belangrijk aspect was het uitleggen van de verschillende door Anubex ontwikkelde tools die bij dit werk worden gebruikt onder meer het Automated Tes ng Framework. Dit is inmiddels gelukkig gebeurd en we merken dat de zaken nu tot ieders tevredenheid snel vooruitgaan. Even in de nabije toekomst kijken Daar we momenteel parallel op meerdere grote projecten werken, waarbij telkens een significant aspect interac ef en func oneel testen aan bod komen, overwegen we zelfs een beroep te doen op een tweede Passwerkmedewerker om het grote volume test- en analysewerk aan te kunnen en de scherpe deadlines te kunnen halen. Zodra dat is beslist, zal deze tweede medewerker ongetwijfeld het voordeel hebben dat het pad al is geëffend en dat onze project director enthousiast zal zijn om de nieuwe Passwerkcollega snel in het projec eam op te nemen. We zien in elk geval naar het vervolg van deze samenwerking uit. Kris Ceuppens, Business Unit Manager

6 P 6 Getuigenis FOD Kanselarij van de Eerste Minister Passwerker is even betrouwbaar als DNS DNS staat voor Domain Name System. DNS zorgt ervoor dat internetgebruikers tussen de miljoenen webservers en nog meer websites Google vinden en niet terecht komen op een verkeerde pagina. Deze vertaalslag gebeurt transparant voor de internetsurfer en nog razendsnel ook. DNS is even belangrijk voor het internet als elektriciteit voor de burger. Maar net als de upgrade van de infrastructuur voor elektriciteit van 110 volt naar 220 volt nodig was, zo hee ook DNS soms een upgrade nodig. Deze upgrade moet minu eus worden voorbereid en uitgevoerd en alle domeinnamen met gerelateerde webserveradressen moeten 100 procent correct zijn, anders zijn de websites niet langer bereikbaar. De FOD Kanselarij van de Eerste Minister beheert de domeinnamen voor de federale overheid. De infrastructuur om dit beheer in stand te houden was aan een upgrade toe. Door een incompa biliteit tussen het oude en het nieuwe systeem kon niet alle informa e volledig op een correcte en/of geautoma seerde manier worden overgenomen. Toen dachten we aan de Passwerk om dit precisiewerk te klaren. Het moest immers snel gaan en tegelijker jd 100 procent correct verlopen. Met een paar duizendtal domeinnamen, aliassen en webserveradressen voorwaar geen sinecure. Volgens Passwerk zou Joeri die taak kunnen klaren. De eerste dag kwam Joeri, begeleid door twee sympathieke dames, samen met ons de problema ek doornemen. We verstrekten de lokale begeleider van Joeri de noodzakelijke uitleg en we maakten aan Joeri duidelijk wat zijn taak exact inhield en wat het uiteindelijke doel was. We meldden het Passwerkteam ook dat de taak voor de overheid erg belangrijk was omdat de sites con nu online moesten blijven. We toonden Joeri de toepassing die hij voor de datamigra e moest gebruiken en de volgende dag kon hij al zelfstandig zijn taak uitvoeren. De snelheid waarmee hij zich door die massa aanpassingen werkte was opmerkelijk: al na een aantal dagen had hij alle namen en gerelateerde adressen doorgenomen, ingevoerd, aangepast en gekoppeld. Hij vond zelfs enkele inconsisten es tussen een aantal van de duizenden namen die hij eerder had ingegeven. De complete upgrade werd dankzij het nauwgeze e werk van Joeri foutloos en op een transparante manier uitgevoerd, zonder dat ook maar één enkele site van de overheid onbeschikbaar werd. Knap werk Joeri. Gefeliciteerd en hartelijk dank. We kijken ernaar ook in de toekomst nog een beroep op u te kunnen doen. Leslie Goossens, expert binnen FOD Kanselarij van de Eerste Minister Mark Dillen, Adviseur-generaal FOD Kanselarij van de Eerste Minister Yves Vander Auwera, Director ICT Shared Services

7 P 7 Belevingsbox rond au sme Au smebelevingscircuit Onlangs kocht Passwerk bij Au sme Centraal een Au smebelevingscircuit aan. Deze belevingsbox maakt het voor neurotypicals (mensen zonder een au smespectrumstoornis) mogelijk zelf een indruk te krijgen van wat mensen met een au smespectrumstoornis zoal beleven en welke gevoelens hiermee gepaard kunnen gaan. Zo wordt met de belevingsbox onder meer aandacht besteed aan het waarnemen in fragmenten en details in plaats van in gehelen (zoals neurotypicals dat doen), aan het func oneren in een omgeving met een overvloed aan prikkels, aan het omgaan met en func oneren binnen verandering, aan het belang van context in verbale en non-verbale communica e, aan het nadeel van neurotypicals om zeer contextgevoelig te zijn en te interpreteren, aan het omgaan met een gebrek aan overzicht en duidelijkheid enz.

8 P 8 Buitenlandse interesse voor Passwerk Links : Marcel Hurkens, algemeen directeur van NoXqs Passwerk trekt ook meer en meer aandacht in het buitenland. Zo kregen we onlangs Dirk Müller met zijn collega op werkbezoek. Dirk hee de inten e een soortgelijk bedrijf als Passwerk op te richten in Berlijn. Beiden waren erg geïnteresseerd in onze aanpak, zowel wat assessment en jobcoaching als onze markbenadering betre. Marcel Hurkens en Jeroen van Schaik waren in augustus bij Passwerk te gast. Via hun bedrijf NoXqs (uitgesproken no excuse ) Labs werken zij nauw samen met het Dr. Leo Kannerhuis, aandeelhouder van Passwerk. Binnen NoXqs volgen en medewerkers met ASS een leer- en werktraject. In drie jaar jd ontwikkelen deze medewerkers zich tot so ware engineer en kunnen ze cer ficaten behalen in programmeertalen als AJAX, JAVA, PHP, Ruby, Ac on Script,.NET, C++ en C#. Inmiddels zijn er ook contacten met Petek Ozgul (Istanbul) en Moshe Weitzberg (Chicago). Mogelijks zullen zij ons in het najaar bezoeken. Rechts: Jeroen van Schaik, crea ef directeur van NoXqs Inmiddels zijn er in heel wat landen bedrijven zoals Passwerk opgestart die werken met mensen met een au smespectrum. Hierbij een overzicht van de bedrijven die ons bekend zijn: Israël: AQA US: Asperitech Zwitserland: Asperger Informa k UK: Au sm Works Japan : Kaien Nederland NoXqs, Specialisterren, Au talent Denemarken: Specialisterne Schotland: Specialisterne Scotland Ijsland: Specialisterne Iceland Links Dirk en rechts Bernd

9 P 9 Nieuw assessment In juli werd een nieuw assessment georganiseerd. Daaruit werden drie kandidaten weerhouden. Zij hebben intussen de opleiding tot test engineer succesvol afgerond en hun ISTQB-cer ficaat behaald. Van oktober af zijn zij als test engineer aan de slag. In juli en augustus verscheen in Metro (het gra s dagblad dat ter beschikking ligt in sta- ons) een aantal adverten es voor extra test engineers. Naar aanleiding van deze adverten es kwam Passwerk in het VRT-journaal van 12 augustus. Een aantal organisa- Kandidaten aan het werk jdens het assessment es ac ef binnen het ASSwerkveld (onder meer VVA) hebben eveneens een oproep naar bijkomende kandidaten voor Passwerk op hun website gepubliceerd. Een honderdtal kandidaten hebben naar aanleiding van de adverten es in Metro, het item in het VRT-journaal en diverse oproepen gereageerd. Inmiddels vonden de intakegesprekken met deze nieuwe kandidaat-passwerkers plaats en werd al een aantal selec- eproeven afgenomen. Begin oktober zijn zeven kandidaten gestart aan een assessment. De weerhouden kandidaten zullen een opleiding volgen tot so ware test engineer. In totaal werken we nu met een veer gtal test engineers. A ankelijk van de evolu e van de vraag naar bijkomende test engineers, zullen we evalueren of er na dit assessment op korte termijn nog een extra assessment zal worden georganiseerd. Kandidaten aan het werk jdens het assessment

10 P 10 Passwerk in de media en in andere publica es VRT-journaal Naar aanleiding van een personeelsadverten e in Metro, kwam Passwerk op 12 augustus 2011 uitgebreid aan bod in het VRT-journaal van 13 uur en 19 uur. Goedele Magazine In het augustusnummer van Goedele verscheen een ar kel met als tel Au sten zijn de beste krachten. Datanews In principe verschijnt eerstdaags in Datanews, naar aanleiding van het Drupalcongres, een ar kel over onze website. Boek Au power! Het boek Au power! met als onder tel Succesvol leven en werken met een vorm van au sme, is in september verschenen bij uitgeverij Pepijn in Eindhoven. Herman Jansen & Be y Rombout, auteurs van het boek, hebben niet de inten e een stappenplan te presenteren over hoe je met au sme succesvol wordt, maar hebben genoteerd wat zowel mensen met au sme, professionals, belangenbehar gers, re-integra edeskundigen en werkgevers jdens interviews te zeggen hadden. Het boek bevat 23 interviews waarvan één is afgenomen bij Passwerk. Ze hopen dat het boek kan leiden tot her-

11 P 11 kenning en nieuwe inzichten over de sterke kanten van mensen met au sme, omdat ook zij ervan overtuigd zijn dat mensen met au sme in onze samenleving bijzonder waardevol zijn. Ook willen ze met het boek bijdragen aan een genuanceerder beeldvorming over au sme. Het boek (ISBN ) kan voor 18,95 euro worden besteld op de site Weliswaar Magazine In het magazine van Weliswaar, het welzijns en gezondheidsmagazine voor Vlaanderen, verschijnt in een van de komende nummers (waarschijnlijk het november-decembernummer) een ar kel over Passwerk. Plus Magazine In een van de volgende nummers van Plus Magazine verschijnt in de rubriek Zo ben ik een korte bijdrage over Passwerk. Tijdschri voor Welzijnswerk In het Tijdschri voor Welzijnswerk, uitgegeven door het Vlaams Welzijnsverbond, komt Passwerk aan bod in het novembernummer. Passwerk met informa estand op 2de congres van Par cipate! Nico en Yolande achter onze informa estand Op zaterdag 1 oktober vond in het Auditorium 2000 van de Heizel het tweede congres van Par cipate! plaats met als tel Au sme, praat erover. Zoals jdens het eerst congres van Par cipate! was Passwerk terug aanwezig met een informa estand. Vele deelnemers aan het congres brachten een bezoek aan onze stand.

12 P 12 Sinds 20 september is onze vernieuwde website online. We kozen voor een drietalige site, ontwikkeld in Drupal 7. De Nederlandstalige pagina's zijn dynamisch opgevat. Momenteel zijn we volop bezig met het verkrijgen van het Anysurferlabel, het Belgische kwaliteitslabel voor toegankelijke websites. Bij de opbouw van de site werd zowel rekening gehouden met het informa eve karakter, de gebruiksvriendelijkheid als de samenwerking met onze klanten. Op regelma ge basis worden op de site nieuwsberichten geplaatst. Indien gewenst kunt u zich via een RSS-feed gra s op deze nieuwsberichten abonneren. De inhoud Carrousel In de carrousel die bovenaan elke pagina verschijnt, worden fragmenten uit getuigenissen opgenomen. Door erop te klikken kan de volledige getuigenis worden gelezen. Exper se Homepage van onze vernieuwde website In deze rubriek stellen wij onze diensten, de kwaliteiten van onze Passwerkers en de jobcoaching die wij aanbieden voor. Samenwerken Hier wordt uitgelegd hoe een samenwerking prak sch tot stand kan komen, on-site bij de klant of via onze test factory. Verder wordt in deze rubriek ingegaan op langlopende en projectma ge samenwerking. Tot slot worden onder referen es de vele klanten vermeld waarmee werd of wordt samengewerkt. Per klant wordt aangegeven welke ac viteiten werden uitgevoerd en indien ze een getuigenis hebben geschreven, dan wordt ook die hier weergegeven. Au sme Vernieuwde website We hebben hier getracht op een beva elijke manier uit te leggen wat au sme is en welke kenmerken eraan verbonden zijn. Vervolgens zoomen we in op de kwaliteiten van mensen met een au smespectrumstoornis, geven we enkele cijfers over au sme en laten we zien welke kleine aanpassingen op de werkvloer voor mensen met een au smespectrumstoornis een groot verschil kunnen maken.

13 P 13 Nieuws In de nieuwsrubriek wordt via berichten, media en Passmap het nieuws over Passwerk gepresenteerd. Een aparte rubriek wordt gewijd aan het koninklijk bezoek van We brengen in deze rubriek informa e over de inhoud van de job van de Passwerker/tester en hoe de selec eprocedure eruit ziet. Het is ook mogelijk rechtstreeks via de website te solliciteren. De mo- va ebrief en het cv kunnen eenvoudig worden toegevoegd. Een aparte rubriek brengt informa e over de inhoud van de taken van de jobcoach. Bedrijf Hier kan de bezoeker informa e vinden over ons ontstaan, ons model, onze missie en visie, onze waarden en maatschappelijk verantwoord ondernemen en lezen wie onze aandeelhouders en leden van onze raad van bestuur en van het dagelijks bestuur en wie onze jobcoaches zijn. Een aparte pagina gee toelich ng bij ons adviescomité, een andere bij onze naam en logo. Tot slot wordt uitleg gegeven over onze winstbestemming en worden de concrete projecten waaraan wij onze winsten besteden vermeld. Contacteer ons Hier vindt u onze contactgegevens en een routebeschrijving naar ons kantoor. Downloads Via deze sec e kunnen onze bedrijfsbrochure, getuigenissen van onze klanten, interviews met onze test engineers, onze Passmappen en andere documenta e over au sme worden gedownload. Algemeen Wie interesse hee om commercieel partner van ons te worden, kan hier terecht. Bij de links worden zowel de URL s van onze aandeelhouders, organisa es ac ef in het vlak van au smespectrumstoornissen als andere interessante links weergegeven. Intranet/extranet Het pla orm zal ook worden gebruikt om een extranet voor klanten, ons adviescomité, onze raad van bestuur en andere par jen te ontwikkelen. Bovendien zullen we eveneens een intranet uitbouwen via hetwelke we onder meer systema sch kennis intern kunnen gaan delen. Drupal 7 De gebruikte technologie is het open-source content management systeem (CMS) Drupal. Drupal 7 is de meest recente versie van dit CMS. Oprichter van Drupal Dries Buytaert is Belg. Meer informa e over Drupal vindt u op

14 P 14 In de vorige Passmap werd al melding gemaakt van ons commerciële plan. Inmiddels werd dit plan goedgekeurd door de raad van bestuur. Verschillende ac es die in het commerciële plan werden voorzien, werden al uitgevoerd of staan op de planning. Voor de opvolging van de stand van zaken van het plan werd een dashboard ontworpen dat ook dienst doet om de vooruitgang te rapporteren aan de raad van bestuur. Enkele al gerealiseerde ac es uit het commerciële plan zijn: Voor poten ële klanten is een nieuw formaat van curriculum vitae voor onze test engineers ontwikkeld; Het kennisniveau Frans werd voor al onze test engineers bepaald; Een competen ematrix werd opgemaakt om alle technische competen es van onze test engineers in kaart te brengen; Een proefproject rond begeleiding op afstand werd uitgevoerd samen met het Dr. Leo Kannerhuis; Er werd beslist volgend jaar een aantal van onze klanten uit te nodigen naar de atle ekmee ng Memorial Van Damme; Er vonden gesprekken plaats met verschillende mogelijke bijkomende commerciële partners; Met een aantal beschu e- en sociale werkplaatsen zijn partnerships aangegaan; Een aantal bijkomende getuigenissen werd opgemaakt door onze klanten; Er is gestart met de opmaak van verschillende ontwikkeltrajecten rond de verdere verdieping van de kennis van onze test engineers rond tes ng; Er werd een terugbelac e opgestart naar bedrijven waarmee Passwerk eerder contact had; Een licen e werd afgesloten voor een pla orm voor marke ng; De set met opdrach iches ten behoeve van poten ële klanten werd vervolledigd; Er is deelgenomen aan verschillende netwerkac viteiten; Passwerk selecteerde een aantal wedstrijden om aan deel te nemen; Een plan van aanpak rond redac onele aandacht door verschillende media werd opgemaakt; Twee flyers werden ontworpen bestemd voor zowel eventuele nieuwe medewerkers als mogelijk geïnteresseerde poten ële klanten; Een evalua eformaat werd ontwikkeld om opdrachten bij klanten te evalueren; Onze nieuwe website werd ontwikkeld; Er werd gestart met de opnames van een bedrijfsfilm;... Update commercieel plan Ook werd de wens besproken een nieuwe ac viteit op te starten, met name het aanbieden van ontwikkelaars in detachering naar klanten. Om allerlei redenen werd beslist deze ac viteit voorlopig nog niet te ontwikkelen. Volgend jaar zal dit opnieuw worden bekeken en geëvalueerd.

15 P 15 Winstbestemming 2010 Passwerk is een cvba met sociaal oogmerk. Door het sociale oogmerk kan aan de aandeelhouders, indien de algemene vergadering daartoe zou beslissen, slechts een beperkt dividend worden uitgekeerd. Tot op heden werd nog geen dividend uitgekeerd. De winsten die worden gemaakt, worden hoofdzakelijk geïnvesteerd in de verdere ontwikkeling en con nuïteit van Passwerk en aan het realiseren van het sociale oogmerk. Het sociale oogmerk van Passwerk is beschreven in de statuten van de onderneming. Indien u daar graag meer informa e over wenst, dan kan u die statuten lezen op onze website. Jaarlijks wordt in juni door de algemene vergadering beslist welke ingediende projecten mogen rekenen op financiële ondersteuning door Passwerk. In 2009 werd een bedrag van euro geschonken aan vzw Ergasia en in het kader van de winstbestemming van 2010 werden zes projecten financieel ondersteund voor een totaalbedrag van euro: Organisa e: Vlaamse Vereniging voor Au sme VVA Project: Au sme en werk Bedrag: euro Organisa e: Centrum voor Gezins- en Orthopedagogiek Project: Magenta Bedrag: euro Organisa e: Dienst Begeleid Werken (Orthopedagogisch Centrum Katrinahof) Project: Inrich ng werkbureau coaches Bedrag: 5000 euro Organisa e: Dienst Begeleid Werken (vzw De Hoeve) Project: Vervoer jobcoaches en begeleidende werkers Bedrag: 5000 euro Organisa e: vzw De Ploeg Project: Rematch Bedrag: euro Organisa e: S ch ng Dr. Leo Kannerhuis Project: Au sm Specs Bedrag: 2500 euro In deze Passmap worden deze zes projecten voorgesteld. In de Passmap die in het najaar van 2012 zal verschijnen publiceren we een update van elk project.

16 P 16 Organisa e: Vlaamse Vereniging voor Au sme VVA Project: Au sme en werk Bedrag: Euro De exper se van volwassenen met au sme en ouders van kinderen met au sme i.v.m. tewerkstelling ter beschikking stellen van lotgenoten Vlaamse Vereniging Au sme (VVA) komt als ouder- en familievereniging op voor mensen met au- sme en hun netwerk. Onze missie is het empoweren van persoonlijk betrokkenen, zoals ouders, partners, familieleden... en mensen met au sme zodat hun levenskwaliteit kan verbeteren. VVA wil inspireren en hen zélf in beweging krijgen. Ons ideaal is een samenleving die openstaat voor alle face en van au sme en waarin diversiteit als een meerwaarde wordt ervaren. De vereniging met haar vele ervaringsdeskundigen is de stuwende kracht achter tal van ini- a even, zoals de au smetelefoon, de online VVA-community, regionale werking, enz. De VVA informeert, sensibiliseert en brengt mensen samen rond au sme. Meer informa e vindt u op smevlaanderen.be Context Werk hebben en als werknemer gewaardeerd worden zijn belangrijk elementen van de kwaliteit van het leven. Onderwijs en werk zijn in de huidige maatschappij belangrijke sleutels tot sociale inclusie. Voor personen met au sme is dat niet anders. Zij ondervinden omwille van hun problema ek tal van moeilijkheden op het vlak van tewerkstelling. Vaak wordt hier weinig rekening mee gehouden, waardoor nogal wat mensen met au sme uit de boot vallen. Bovendien is er weinig informa e beschikbaar over hoe mensen met au sme het op de arbeidsmarkt doen. Ouders ervaren wel dat er heel wat voorzieningen beschikbaar zijn voor de ondersteuning van hun jong, schoollopend kind met au sme. Eenmaal volwassen is het echter niet zo eenvoudig om de nodige ondersteuning te krijgen bij het zoeken naar werk en bij het behouden van werk.

17 P 17 Recente prevalen ecijfers geven aan dat 1 op 150 personen een au smespectrumstoornis hee. De kans dat een werknemer of een collega in een bedrijf of een organisa e au sme hee, is dus reëel. Wordt met au sme op de werkvloer geen rekening gehouden, dan kunnen problemen optreden. Problemen die tot frustra es kunnen leiden, zowel langs de zijde van de werkgever als langs die van de werknemer. De aandacht voor mensen met au sme die nu op de arbeidsmarkt uitvallen neemt echter toe. S laan groeit het besef dat er eerder moet worden gekeken naar de talenten die hen arbeidsgeschikt maken dan naar de gebreken die hen arbeidsongeschikt maken. Het Vlaamse beleid rond Evenredige Arbeidsdeelname en Diversiteit (EAD) wil de diversiteit op de werkvloer promoten. In 2010 werden een Open Kennisnetwerk en een Zorgpla orm opgericht met als partners VDAB, Vlaamse overheid, het werkveld binnen werk en welzijn, gebruikersverenigingen, het Fonds Julie Renson en andere organisa es. Dit ini a ef is gegroeid vanuit de vaststelling dat veel mensen in de geestelijke gezondheidszorg willen en kunnen werken, maar dat de regelgeving zichzelf vaak tegenspreekt en aan vernieuwing toe is. VVA neemt, naast het gebruikersoverleg handicap en arbeid, ook aan dit pla orm deel. Uit deze pla orms blijkt duidelijk dat er nood is aan veel goede prak jkvoorbeelden over alle sectoren en jobs. Mensen met au sme hebben vaak zelf een goede kijk op wat hen in een arbeidssitua e helpt en welke sterke eigenschappen ze in een werksitua e benu en of zouden kunnen benu en. Deze kennis kunnen delen met lotgenoten werkt empowerend. Doelstelling van het project Het project vertrekt vanuit de ervaringsdeskundigheid en wil deze exper se rond werk verspreiden, enerzijds naar lotgenoten en direct betrokkenen (zoals ouders en familieleden), anderzijds naar partners in de tewerkstelling (zoals trajectbegeleiders, werkgevers en collega s). Het project sluit in die zin aan bij ini a even als Passwerk die de specifieke vaardigheden van mensen met au sme inze en. We willen echter breder gaan door de talenten en sterke eigenschappen van mensen met au sme in kaart te brengen en hierrond sensibiliserend ac ef te zijn. Hierdoor kan op maatschappelijk vlak een he oom worden gecreëerd: er komt een realis scher kijk op talenten, mogelijkheden, beperkingen, aanpassingen en ondersteuningsbehoe en op het domein van werk voor mensen met au sme. De bredere aandacht voor mensen met au sme als volwaardige deelnemers aan het arbeidsproces resulteert bovendien in een des gma sering. In eerste instan e wordt een focusgroep samengesteld die exper se bundelt en in kaart brengt wat de bijdragen en talenten van volwassenen met au sme op de werkvloer kunnen zijn. Deze groep zal bestaan uit een ental vrijwilligers met au sme met een diverse achtergrond (lee ijd, opleiding, geslacht, verstandelijke capaciteit...).

18 P 18 Door deze sessies zullen de leden van de focusgroep bovendien worden begeleid tot het niveau van getuigen-ervaringsdeskundigen: de vrijwilligers worden voorbereid om de eigen situa e en de eigen ervaringen beter met een breder publiek te kunnen delen. Deze voorbereiding, samen met een bundeling van de ideeën en conclusies van de brainstormsessies, vormt de basis van een getuigenissjabloon. In een volgende fase worden de getuigen-ervaringsdeskundigen uit de focusgroep onder de noemer PAS op t werk(t)! ingeschakeld in de VVA-werking en de outreach van het project. Met behulp van de ontwikkelde getuigenissjabloon delen ze hun ervaringen omtrent werk met lotgenoten en persoonlijk betrokkenen op ac viteiten van VVA en PAS(S). Naast de VVA-werking dient vooral de arbeidsmarkt te worden bereikt. Daarvoor zullen de PAS op t werk(t)! getuigenissen worden gepromoot bij bedrijven, organisa es, werkgevers, trajectbegeleiders en intermediaire partners op de arbeidsmarkt. In een laatste fase van het project willen we komen tot een publica e. Bestaande publica es vertrekken meestal vanuit het perspec ef van de werkgever. Die hee bepaalde verwach ngen voor een func e, maar niet vanuit het perspec ef van de werknemer met au sme, een individu met talenten die vaak niet ten volle op de werkvloer worden gevaloriseerd. Al te vaak worden de moeilijkheden benadrukt en niet afgewogen tegen de bijdragen en meerwaarden van volwassenen met au sme. Met deze publica e wil VVA dus het accent leggen op de talenten die personen met au sme arbeidsgeschikt maken, veeleer dan op de gebreken die hen arbeidsongeschikt zouden maken. De publica e zal verscheidene onderdelen beva en. De good prac ces (1) die in de eerste fase van het project werden verzameld, worden opgenomen en aangevuld met de ervaringen van een aantal werknemers en werkgevers (2): hoe ervaren zij samenwerken met een persoon met au sme? Daarnaast zal een beknopte bundeling (3) worden toegevoegd van de onderzoeksresultaten die voortvloeien uit t komt van PAS, een vorig project rond werk. De publica e zal zo op maal mogelijk worden verspreid onder lotgenoten, persoonlijk betrokkenen, trajectbegeleiders, werkgevers, organisa es, bedrijven en intermediaire partners binnen de arbeidsmarkt. Dit project wordt deels dankzij de financiële steun van Passwerk gerealiseerd.

19 P 19 Organisa e: Centrum voor Gezins- en Orthopedagogiek Project: Magenta Bedrag: Euro zorg-werk-levenbalans voor ouders met een zorgenkind Een zorgenkind? Nooit gedacht dat het jou zou overkomen? Je was bezig met werk, je had leuke momenten met partner en kinderen, vrienden, met het inrichten van je huis, met hobby s en met de minder leuke klussen die je erbij moet nemen. Druk, druk, druk En dan staat je wereld heel even s l. Je kindje hee een erns ge ziekte/handicap/ beperking/stoornis. Misschien ben je de eerste die het hee opgemerkt en heb je al een hele zoektocht achter de rug. Misschien kwam de boodschap voor jou als een complete verrassing en vraag je je nog af of het wel echt zo is. En dan wordt het weer druk, druk, druk... Doktersbezoeken, intensief bezig zijn met behandelingen en medica e, voeding aanpassen, je afstemmen op Noor Seghers de ontwikkelingsmogelijkheden van je kind Er is een duidelijke verhoogde zorg voor het kind nodig. Tussendoor ook jd maken voor een hele nieuwe papierwinkel: aanvragen verhoogde kinderbijslag, een dossier bij de mutualiteit indienen, terugbetalingen van de hospitalisa everzekering aanvragen Mensen vragen je Hoe hou je het vol? Soms vraag je jezelf ook af of je het wel zult volhouden of zie je het niet meer zi en. Andere dagen sta je versteld van je eigen kracht.

20 P 20 Het Magentaproject: voor ouders van een zorgenkind van 0 tot 14 jaar. Zorg opnemen betekent veel meer dan zelf zorgtaken uitvoeren. Het betekent ook plannen en organiseren, informa e verzamelen, zorgverleners selecteren en hun bijdragen op elkaar afstemmen, beslissingen nemen, financieel en administra ef beheer, persoonlijke prioriteiten en memanagement. Dit zijn eigenlijk managementvaardigheden zoals we ze ook in het bedrijfsleven terugvinden. Het Magentaproject vertaalt management- en communica eprincipes naar de gezinssitua e. Management in het gezin? Je zoon kan niet alleen eten en hee last met slikken. Hij duwt bij elke hap het eten met zijn tong naar buiten en jij weet perfect wanneer en hoe je moet doorduwen zonder risico op verslikken. Als hij zich dan toch eens verslikt, dan weet je wat je wel of niet moet doen. Je dochter hee veel nood aan structuur. Je gaat wekelijks met haar zwemmen. Het is belangrijk dat je de zwemtas samen met haar vult en dat zij bij de kassa de beurtenkaart mag afgeven. Het moeilijkste moment blij het douchen. De ene keer gaat ze zonder problemen snel onder de douche (al jd eerst even alleen de benen nat maken), andere keren hee ze en minuten nodig vooraleer ze onder de douche staat. Je ziet aan kleine signalen of je kan aandringen of haar even moet afleiden en haar tot rust moet laten komen. Er zijn bepaalde zorgtaken die een ouder tot nu al jd zelf uitvoert. Hij of zij wil eigenlijk wel dat dit een keer door anderen wordt overgenomen, maar zo eenvoudig is dat niet. In de bedrijfswereld zien we hetzelfde. De leidinggevende vindt het heel moeilijk bepaalde taken uit handen te geven. Hij hee een jarenlang opgebouwde ervaring, hij kent de taak door en door, hij weet hoe hij problemen kan voorkomen en hij weet ook hoe hij moet reageren als het misloopt. In managementliteratuur vinden we heel wat inspira e om dit aan te pakken: waarom is die taak doorgeven zo moeilijk voor jou? wat is het onderscheid tussen WAT moet gedaan worden (doel) en HOE het wordt gedaan? waarmee hou je rekening als je iemand uitkiest om de taak over te nemen? welke manieren zijn er om mensen bij het opnemen van een nieuwe taak te begeleiden? We willen ouders over organisa e van zorgtaken nieuwe inzichten en een aantal concrete ideeën geven. Het kan helpen hun eigen aanpak te bekijken en houvast bieden als ze kleine of grote veranderingen willen doorvoeren.

Momenteel zit ik op een goed project, dus geef ik er de voorkeur aan op loca e bij de klant te werken.

Momenteel zit ik op een goed project, dus geef ik er de voorkeur aan op loca e bij de klant te werken. P 1 PASSMAP Dankzij Passwerk heb ik na een lange zoektocht en na het volgen van vele opleidingen en het uitoefenen van minder leuke jobs, eindelijk iets gevonden wat ik graag doe en wat me voldoening schenkt.

Nadere informatie

ONLINE VOORRAADBEHEER Nieuwsbrief September 2010

ONLINE VOORRAADBEHEER Nieuwsbrief September 2010 G S D A U T O M A T I S E R I N G UW PARTNER IN ICT EN BUSINESS SOLUTIONS ONLINE VOORRAADBEHEER Nieuwsbrief September 2010 Nieuwsbrief September 2010 Inhoud Algemeen Dashboard Management rapportage Budge

Nadere informatie

Tot snel! Beatrijs Oosterhof

Tot snel! Beatrijs Oosterhof Pijler 1 Positiviteit Toen ik star e met Eyes for Details had ik drie belangrijke punten voor ogen: posi viteit, beleving en verkoop. Drie punten die belangrijk zijn voor iedereen die werkt in de belevingswereld.

Nadere informatie

pedagogie van het jonge kind

pedagogie van het jonge kind BACHELOR pedagogie van het jonge kind PJK: Opvoeding en Coaching DE GEDRAGSINDICATOREN VOOR AFSTUDEERSTAGE (WIE DOET WAT? WELKE INDICATOREN? WELKE VERWACHTINGEN?) DEEL 1: WIE DOET WAT? ROL VAN DE STUDENT:

Nadere informatie

office & IT solutions IT Services Uitgebreide IT diensten voor kleine en middelgrote onderdnemingen. msupport

office & IT solutions IT Services Uitgebreide IT diensten voor kleine en middelgrote onderdnemingen. msupport office & IT solutions IT Services Uitgebreide IT diensten voor kleine en middelgrote onderdnemingen. msupport mpower mcloud Uw IT-infrastructuur con nu onder controle De efficiën e van uw bedrijf berust

Nadere informatie

Welke vaardigheden hebben een invloed op het al dan niet succesvol zijn van het outplacement?

Welke vaardigheden hebben een invloed op het al dan niet succesvol zijn van het outplacement? Welke vaardigheden hebben een invloed op het al dan niet succesvol zijn van het outplacement? Definitie outplacement Outplacement is een geheel van begeleidende diensten en adviezen die in opdracht van

Nadere informatie

Fonds ICT Community for ASD

Fonds ICT Community for ASD H M, H V - F 2012 Passwerk boekt in 2011 posi eve resultaten Passwerk boekte in 2011 een financiële winst van 44.000 euro. Eigenlijk gaat het om een winst van 94.000 euro, omdat de 50.000 euro die in 2011

Nadere informatie

DOT Impact analyse. Voor ziekenhuizen en medisch specialisten LOGEX

DOT Impact analyse. Voor ziekenhuizen en medisch specialisten LOGEX Financiële DOT Impact analyse Uitgangspunt: Het ontwikkelen van een begrijpbare en werkbare DOT Impact oplossing voor ziekenhuizen. Door de analyses specifiek en begrijpbaar te maken voor ziekenhuizen

Nadere informatie

Marktonderzoek 2010 Bedrijfsso ware

Marktonderzoek 2010 Bedrijfsso ware Atheneum Alicebourg Koning Albertlaan 58 3620 Lanaken Marktonderzoek 2010 Bedrijfsso ware Studie werd mede mogelijk gemaakt door: Michael Rampelberg James Draak Voorwoord Wij, leerlingen van atheneum Alicebourg

Nadere informatie

Maak er werk van! Een overzicht van ons aanbod voor (jong)volwassenen, ouders, professionelen en werkgevers & collega s

Maak er werk van! Een overzicht van ons aanbod voor (jong)volwassenen, ouders, professionelen en werkgevers & collega s Maak er werk van! Een overzicht van ons aanbod voor (jong)volwassenen, ouders, professionelen en werkgevers & collega s Projectmedewerkers Sofie Thielemans, Yana Tilleman en Lentl Van Aken In opdracht

Nadere informatie

Een gelukkig leven. Mensen en digitaal werken 2015-2016

Een gelukkig leven. Mensen en digitaal werken 2015-2016 Een gelukkig leven Mensen en digitaal werken 2015-2016 Een gelukkig leven Mensen en digitaal werken 2015-2016 Betrouwbare informatie is een van de pijlers van een gelukkig leven. (Theo Kars) 82 De belofte

Nadere informatie

Nieuwsbrief Passend Onderwijs voor ouders

Nieuwsbrief Passend Onderwijs voor ouders Samenwerkingsverband Drechtsteden i.o. Mei 2013 - uitgave voor ouders en verzorgers www.swv-zhz.nl 1 Nieuwsbrief Passend Onderwijs voor ouders Wij willen in deze Nieuwsbrief ouders en verzorgers informeren

Nadere informatie

pedagogie van het jonge kind

pedagogie van het jonge kind BACHELOR pedagogie van het jonge kind PJK: Opvoeding en Coaching DE BEROEPSATTITUDES EN DE GEDRAGSINDICATOREN VOOR STAGE 1 (WIE DOET WAT? WELKE BEROEPSATTITUDES EN INDICATOREN? WELKE VERWACHTINGEN?) DEEL

Nadere informatie

E-CURSUS 1: WELKE WAARDEN ZIJN VAN WEZENLIJK BELANG VOOR JOU?

E-CURSUS 1: WELKE WAARDEN ZIJN VAN WEZENLIJK BELANG VOOR JOU? E-CURSUS 1: WELKE WAARDEN ZIJN VAN WEZENLIJK BELANG VOOR JOU? Thuis en op school heb je allerlei waarden meegekregen. Sommigen passen bij je, anderen misschien helemaal niet. Iedereen heeft waarden. Ken

Nadere informatie

Werk. Omdat een andere blik je leven verrijkt

Werk. Omdat een andere blik je leven verrijkt Werk vanuit bekeken Omdat een andere blik je leven verrijkt (Samen)werken met autisme Autisme heeft invloed op het hele leven, dus ook op de werkplek. Autisme brengt talenten en kwaliteiten met zich mee

Nadere informatie

Samenstelling tekst Beppie Brood (teamleider ATC s Amstelduin) Monique van Kollenburg (trainer ATC Amstelduin)

Samenstelling tekst Beppie Brood (teamleider ATC s Amstelduin) Monique van Kollenburg (trainer ATC Amstelduin) Samenstelling tekst Beppie Brood (teamleider ATC s Amstelduin) Monique van Kollenburg (trainer ATC Amstelduin) Lay-out Bob Snel (trainer ATC Amstelduin) Document Versie maart 2007 Meer informatie E-mail:

Nadere informatie

Najaar Vormingsaanbod voor vrijwilligers en vrijwilligersorganisa es in Brussel.

Najaar Vormingsaanbod voor vrijwilligers en vrijwilligersorganisa es in Brussel. Najaar 2014 Vormingsaanbod voor vrijwilligers en vrijwilligersorganisa es in Brussel www.hetpuntbrussel.be Het Punt vzw is jouw steunpunt voor vrijwilligerswerk in Brussel. Via het aanbieden van een vacaturebank,

Nadere informatie

6 Coaching van de cliënt

6 Coaching van de cliënt 6.1 6 Coaching van de cliënt De begeleiding of coaching op de werkvloer is afhankelijk van de noden van de cliënt, collega s en werkgever. Samen starten op de stage/ tewerkstelling Als coach kan je samen

Nadere informatie

INTRODUCTIE TOOLBOX voor GEBRUIKERS. duurzame plaatsing van werknemers met autisme

INTRODUCTIE TOOLBOX voor GEBRUIKERS. duurzame plaatsing van werknemers met autisme INTRODUCTIE TOOLBOX voor GEBRUIKERS duurzame plaatsing van werknemers met autisme 1 Welkom bij toolbox AUTIPROOF WERKT Autiproof Werkt is een gereedschapskist met instrumenten die gebruikt kan worden bij

Nadere informatie

Op naar ons 5-jarig bestaan!

Op naar ons 5-jarig bestaan! H M, H Z - M 2012 Volgend jaar bestaat Passwerk 5 jaar. Het was in de opstar ase echt wel pionieren. Alleen in Denemarken en in Nederland waren bedrijven zoals Passwerk ac ef. Op alle domeinen was het

Nadere informatie

Zorg. Omdat een andere blik je leven verrijkt

Zorg. Omdat een andere blik je leven verrijkt Zorg vanuit bekeken Omdat een andere blik je leven verrijkt Je kind heeft autisme Je kind blijkt autisme te hebben. Waarschijnlijk had je al langere tijd een vermoeden. Ouders weten vaak al vroeg dat hun

Nadere informatie

ad Matres Upgrade Functioneel Beheer Word in drie maanden functioneel beheerder Benut je werkervaring Leren in de praktijk Persoonlijke begeleiding

ad Matres Upgrade Functioneel Beheer Word in drie maanden functioneel beheerder Benut je werkervaring Leren in de praktijk Persoonlijke begeleiding Upgrade Functioneel Beheer Leren in de praktijk Benut je werkervaring Opleiding op maat Persoonlijke begeleiding Word in drie maanden functioneel beheerder Upgrade Functioneel Beheer Als je - optimaal

Nadere informatie

MART. Werk Agile vanuit je persoonlijke missie en vergroot je impact. Continue verbeteren. leiderschap. Team. Structuur. Proces. Reflectie.

MART. Werk Agile vanuit je persoonlijke missie en vergroot je impact. Continue verbeteren. leiderschap. Team. Structuur. Proces. Reflectie. Team leiderschap Continue verbeteren Structuur Proces Reflectie Innovatie kern activiteiten Agile Werken en Leiderschap voor Professionals Vergroot je zel ewustzijn in dit 9-maands intensief programma.

Nadere informatie

Begeleid Werken HET ROER

Begeleid Werken HET ROER Begeleid Werken HET ROER Begeleid Werken is een droomjob voor volwassenen met een verstandelijke beperking van Het Roer. Dagcentra, woonvormen, ambulante begeleiding Het Roer Unit Het Roer biedt zorg en

Nadere informatie

Dieter, je werkt sinds eind 2008 bij Passwerk. Was het jouw ambi e bij Passwerk te komen werken?

Dieter, je werkt sinds eind 2008 bij Passwerk. Was het jouw ambi e bij Passwerk te komen werken? P 1 T E P Interac e met collega s vind ik ook heel fijn, dat is s mulerend en mo veert me om verder te werken. Interview met Dieter Dieter, je werkt sinds eind 2008 bij Passwerk. Was het jouw ambi e bij

Nadere informatie

Zoom. APEPA in enkele woorden. APEPA: een vereniging. vrijwilligers à votre

Zoom. APEPA in enkele woorden. APEPA: een vereniging. vrijwilligers à votre 14 P Zoom In deze rubriek zoomen we in op een organisa e ac ef binnen het domein van de au smespectrumstoornis. In dit nummer is het aan de Associa on de Parents pour l Epanouissement des Personnes avec

Nadere informatie

Een gelukkig leven. Mensen en digitaal werken

Een gelukkig leven. Mensen en digitaal werken Een gelukkig leven Mensen en digitaal werken 2015-2016 Ben de Jong is associate partner bij Digital. Hij is specialist op het gebied van digitaal werken, metadatering, digitaal archiveren, e-depot en kwaliteit.

Nadere informatie

Op zoek naar een leuke baan? WSD-Groep helpt je op weg!

Op zoek naar een leuke baan? WSD-Groep helpt je op weg! Op zoek naar een leuke baan? WSD-Groep helpt je op weg! leuk en zinvol werk passend bij wat jij kunt gezelligheid met collega s je eigen salaris verdienen Jo Arts, assistent-kok: Van thuis zitten word

Nadere informatie

150 Tips om kinderen te laten zien dat je om ze geeft!

150 Tips om kinderen te laten zien dat je om ze geeft! 150 Tips om kinderen te laten zien dat je om ze geeft! Scott de Jong http://www.positiefleren.nl - 1 - Je leest op dit moment versie 2.0 van het Ebook: 150 Tips om kinderen te laten zien dat je om ze geeft.

Nadere informatie

Is iemand in jouw omgeving verslaafd?

Is iemand in jouw omgeving verslaafd? Is iemand in jouw omgeving verslaafd? Verslaafd aan Jou ondersteunt en informeert de omgeving van verslaafden. Vaak gaat alle aandacht uit naar de verslaafde en daardoor wordt soms niet gezien dat familie

Nadere informatie

Prospectie naar Nederlandstalige gedrukte publicaties voor de deponering

Prospectie naar Nederlandstalige gedrukte publicaties voor de deponering Prospectie naar Nederlandstalige gedrukte publicaties voor de deponering Ik kom u graag vertellen over onze prospectie naar niet-periodieke gedrukte publicaties boeken zeg maar - voor de hedendaagse collecties

Nadere informatie

Voorstelling Onafhankelijk Leven vzw

Voorstelling Onafhankelijk Leven vzw Voorstelling Onafhankelijk Leven vzw Waarvoor staat Onafhankelijk Leven vzw? 1. Visie Onafhankelijk Leven vzw gaat met volle kracht voor een samenleving waar alle personen met beperking controle hebben

Nadere informatie

Je gedachten gestructureerd op papier

Je gedachten gestructureerd op papier Online training: Je gedachten gestructureerd op papier Start: 14 september 2015 Een online programma, mét coaching, voor ondernemers en werknemers Voor als je logisch opgebouwde teksten wil leren schrijven,

Nadere informatie

Lichamelijke ac viteit bij kinderen met spas sche cerebrale parese

Lichamelijke ac viteit bij kinderen met spas sche cerebrale parese Lichamelijke ac viteit bij kinderen met spas sche cerebrale parese Samenva ng Cerebrale parese (CP) is een verzamelnaam voor aandoeningen die gekenmerkt worden door een afwijkende ontwikkeling van het

Nadere informatie

Aan de slag met de Werk Ster!

Aan de slag met de Werk Ster! Aan de slag met de Werk Ster! Werk Ster Copyright EgberinkDeWinter 2013-2014 Werk Ster Stappen naar werk De Werk Ster helpt je duidelijk te krijgen waar jij op dit moment staat op weg naar werk. Je krijgt

Nadere informatie

In deze brochure hebben we aan aantal van de getuigenissen verzameld die in de voorbije periode werden opgemaakt door onze klanten.

In deze brochure hebben we aan aantal van de getuigenissen verzameld die in de voorbije periode werden opgemaakt door onze klanten. G P In deze brochure hebben we aan aantal van de getuigenissen verzameld die in de voorbije periode werden opgemaakt door onze klanten. Deze klanten hebben elk in hun eigen s jl hun ervaringen opgeschreven

Nadere informatie

Portret van H. Gerealiseerd door H. en Linde Stael In samenwerking met het SIHO

Portret van H. Gerealiseerd door H. en Linde Stael In samenwerking met het SIHO Portret van H. Gerealiseerd door H. en Linde Stael In samenwerking met het SIHO Dit portret gaat over H., een vrouw die met een evoluerende spierziekte nog lang voor de klas heeft gestaan in het lager

Nadere informatie

Oplossingsgerichte vragen (Het Spel van Oplossingen IKB & TS)

Oplossingsgerichte vragen (Het Spel van Oplossingen IKB & TS) Oplossingsgerichte vragen (Het Spel van Oplossingen IKB & TS) Stel dat dat (te grote wonder) gebeurt, ik betwijfel of dat zal gebeuren, maar stel je voor dat, wat zou je dan doen dat je nu niet doet? (p36)

Nadere informatie

Tineke Boudewijns VERSTAG

Tineke Boudewijns VERSTAG Tineke Boudewijns VERSTAG Colofon Eindredactie Joost Pool Redactie Boris Goddijn Vormgeving Pien Vermazeren Fotografie Boris Goddijn Beeldbewerking Pien Vermazeren Copyright en disclaimer Het overnemen

Nadere informatie

EEN SUCCESVOL SOLLICITATIEGESPREK

EEN SUCCESVOL SOLLICITATIEGESPREK EEN SUCCESVOL SOLLICITATIEGESPREK INHOUD Over ons 1 Finance 2 Business support 3 Voorbereiding 4 De juiste indruk achterlaten 5 Het sollicitatiegesprek 7 Sollicitatievragen beantwoorden 8 OVER ONS Walters

Nadere informatie

Iedereen online, van 9 tot 99 jaar. Les 7 ... Facebook, sociaal zijn op het internet. Deze iconen tonen aan voor wie het document is

Iedereen online, van 9 tot 99 jaar. Les 7 ... Facebook, sociaal zijn op het internet. Deze iconen tonen aan voor wie het document is Les 7... Facebook, sociaal zijn op het internet Deze iconen tonen aan voor wie het document is Leerkrachten WebExperts Senioren Leerlingen Achtergrondinformatie Achtergrondinformatie voor de leerkracht

Nadere informatie

6 Coaching van de cliënt

6 Coaching van de cliënt 6.1 6 Coaching van de cliënt De begeleiding of coaching op de werkvloer is afhankelijk van de noden van de cliënt én van de noden van de collega s en werkgever. Samen starten op de stage/ tewerkstelling

Nadere informatie

WHITEPAPER. Wat is een. Responsive website? Voordelen van een. Responsive website? Hoe start je met een. Responsive website? RESPONSIVE WEBSITES

WHITEPAPER. Wat is een. Responsive website? Voordelen van een. Responsive website? Hoe start je met een. Responsive website? RESPONSIVE WEBSITES WHITEPAPER RESPONSIVE WEBSITES Wat is een Responsive website? Voordelen van een Responsive website? Hoe start je met een Responsive website? INTRODUCTIE Met het downloaden van deze whitepaper kunnen we

Nadere informatie

In hoeverre is jouw bedrijf zo ingericht dat mensen thuis aan de keukentafel een verhaal vertellen over jouw bedrijf?

In hoeverre is jouw bedrijf zo ingericht dat mensen thuis aan de keukentafel een verhaal vertellen over jouw bedrijf? Hoe word je als makelaar herinnerd? Hoe val je de dag van vandaag op? Hoe kan je uitspringen in deze schreeuwende multimedia maatschappij? Hoe zorg je ervoor dat je vertrouwen opbouwt en een goede indruk

Nadere informatie

Voorwoord. Aan de slag met job craften

Voorwoord. Aan de slag met job craften Aan de slag met job craften Voorwoord Over job craften wordt steeds meer geschreven. Er is een scala aan wetenschappelijke artikelen en in Nederland zijn inmiddels ook enkele promotieonderzoeken gepubliceerd.

Nadere informatie

Leading Professional Recruitment in the Technology Industry

Leading Professional Recruitment in the Technology Industry Leading Professional Recruitment in the Technology Industry People Linking Performance Strategy Wie is Top Job TOP JOB is een Belgisch, internationaal wervings-en selectiekantoor gespecialiseerd in het

Nadere informatie

Mats Werkt! WWW.MATSWERKT.NL DÉ CURSUS VOOR HET BEGELEIDEN VAN MENSEN MET EEN ARBEIDSBEPERKING OP DE WERKVLOER.

Mats Werkt! WWW.MATSWERKT.NL DÉ CURSUS VOOR HET BEGELEIDEN VAN MENSEN MET EEN ARBEIDSBEPERKING OP DE WERKVLOER. Mats Werkt! DÉ CURSUS VOOR HET BEGELEIDEN VAN MENSEN MET EEN ARBEIDSBEPERKING OP DE WERKVLOER. WWW.MATSWERKT.NL Mats werkt: Dé cursus voor het begeleiden van mensen met een arbeidsbeperking op de werkvloer.

Nadere informatie

Succesvolle matching & begeleiding van werknemers met een arbeidsbeperking

Succesvolle matching & begeleiding van werknemers met een arbeidsbeperking Succesvolle matching & begeleiding van werknemers met een arbeidsbeperking Radar is uw zorgzame partner in business www.radar.org Wel de voldoening & de voordelen, niet de rompslomp We werken gewoon als

Nadere informatie

Congres Begeleid Werken Arbeid en Zorg op Maat

Congres Begeleid Werken Arbeid en Zorg op Maat Congres Begeleid Werken Arbeid en Zorg op Maat Provinciehuis Hasselt Boudewijnzaal dinsdag 1 december 2015 programma en workshops praktische info inschrijven vóór 16 november 2015 een organisatie van Platform

Nadere informatie

Fitness2Drive. Elke chauffeur heeft een belangrijke rol in het imago dat zijn bedrijf naar klanten en ruimer de maatschappij uitstraalt.

Fitness2Drive. Elke chauffeur heeft een belangrijke rol in het imago dat zijn bedrijf naar klanten en ruimer de maatschappij uitstraalt. Fitness2Drive Elke chauffeur heeft een belangrijke rol in het imago dat zijn bedrijf naar klanten en ruimer de maatschappij uitstraalt. Fitness2Drive : uniek in België Fitness2Drive is het uniek resultaat

Nadere informatie

Inhoud. Aan jou de keuze 7. Niet alleen maar een boek 187. Auteurs 191. Dankwoord 197

Inhoud. Aan jou de keuze 7. Niet alleen maar een boek 187. Auteurs 191. Dankwoord 197 Inhoud Aan jou de keuze 7 D/2012/45/239 - isbn 978 94 014 0183 8 - nur 248 Tweede druk Vormgeving omslag en binnenwerk: Nanja Toebak, s-hertogenbosch Illustraties omslag en binnenwerk: Marcel Jurriëns,

Nadere informatie

[PILOT] Aan de slag met de Hoofdzaken Ster

[PILOT] Aan de slag met de Hoofdzaken Ster [PILOT] Aan de slag met de Hoofdzaken Ster! Hoofdzaken Ster Copyright EffectenSter BV 2014 Hoofdzaken Ster SOCIALE VAARDIGHEDEN VERSLAVING DOELEN EN MOTIVATIE 10 9 8 10 9 8 7 6 4 3 2 1 7 6 4 3 2 1 10 9

Nadere informatie

Employee Support en Menea

Employee Support en Menea Employee Support en Menea Sinds de aankondiging in april heb je de adviseurs van Employee Support bij Philip Morris kunnen zien om jou en je collega's te ondersteunen en bij te staan. Gelukkig hebben veel

Nadere informatie

Geïntegreerd ONderwijs (GON) is een samenwerkingsverband tussen gewoon en buitengewoon onderwijs.

Geïntegreerd ONderwijs (GON) is een samenwerkingsverband tussen gewoon en buitengewoon onderwijs. GON Wat is GON? Geïntegreerd ONderwijs (GON) is een samenwerkingsverband tussen gewoon en buitengewoon onderwijs. GON is bedoeld om kinderen en jongeren met een beperking lessen en ac viteiten te laten

Nadere informatie

E-BOEK: DE STUDIEKEUZE KOMT ERAAN!

E-BOEK: DE STUDIEKEUZE KOMT ERAAN! E-BOEK: DE STUDIEKEUZE KOMT ERAAN! E-BOEK: DE STUDIEKEUZE KOMT ERAAN! Carine Vos Richting-Wijzer Advies Zwolle augustus 2011 Carine Vos Pagina 2 Voorwoord In mijn bedrijf Richting-Wijzer Advies kom ik

Nadere informatie

Begeleid Werken OPEN KANS

Begeleid Werken OPEN KANS Begeleid Werken OPEN KANS Begeleid werken is een droomjob voor volwassenen met een verstandelijke handicap van Open Kans. Dagcentra, woonvormen, ambulante begeleiding OPEN KANS Unit Open Kans biedt zorg

Nadere informatie

Proefhoofdstuk Gitaar. www.centrumvoorafstandsonderwijs.be. www.centrumvoorafstandsonderwijs.be. info@centrumvoorafstandsonderwijs.

Proefhoofdstuk Gitaar. www.centrumvoorafstandsonderwijs.be. www.centrumvoorafstandsonderwijs.be. info@centrumvoorafstandsonderwijs. Proefhoofdstuk Gitaar Kom je cursus inkijken: Antwerpen, Frankrijklei 127, 2000 Gent, Oude Brusselseweg 125, 9050 Hasselt, Simpernelstraat 27, 3511 Brussel, Timmerhoutkaai 4, 1000 +32 3 292 33 30 Maak

Nadere informatie

2011-2015. Beleidsplan Stichting De Upside van Down

2011-2015. Beleidsplan Stichting De Upside van Down 2011-2015 Beleidsplan Stichting De Upside van Down Caroline Belle 2011-2015 Inhoud Inleiding. pagina 03 Hoofdstuk 1, Uitgangspunten. pagina 05 Hoofdstuk 2, Visie pagina 06 Hoofdstuk 3, Doelstellingen.

Nadere informatie

Hoe gaat het eigenlijk met jou?

Hoe gaat het eigenlijk met jou? Hoe gaat het eigenlijk met jou? Amarins (medewerker) en Debbie (medewerker) vanboeijen.nl Hoe gaat het eigenlijk met jou? Een Goed leven voor cliënten. En Mooi werk voor medewerkers. Met elkaar. Daar staat

Nadere informatie

(VIDEO) Review ZEEF Wat is ZEEF en wat kan je hiermee?

(VIDEO) Review ZEEF Wat is ZEEF en wat kan je hiermee? Inhoud Inleiding Voor Wie is ZEEF? Wat kan ik op ZEEF vinden? Hoe werkt ZEEF voor een bezoeker? Hoe werkt ZEEF voor een expert? Voordelen ZEEF Nadelen ZEEF Conclusie ZEEF Eigen ervaringen met ZEEF Bronnen

Nadere informatie

Structureel meer aandacht voor jeugdinformatie

Structureel meer aandacht voor jeugdinformatie ADVIES 1606 Structureel meer aandacht voor jeugdinformatie Datum: 6 april 2016 Voorzitter: Nozizwe Dube Aanwezigen: Al Hilou Fatimah, Aernouts Fried, Baetens Jo, De Mesmaeker Mathias, De Vilder Gilles,

Nadere informatie

tips voor het sollicitatiegesprek

tips voor het sollicitatiegesprek tips voor het sollicitatiegesprek algemeen In elk gesprek komen vragen voor die op meer manieren te beantwoorden zijn. Hiermee probeert een selecteur duidelijkheid te krijgen over je echte motivatie, persoonlijkheid

Nadere informatie

Waar sta jij? Reflectie- vragen voor de vakantie, zodat je er straks fit en effectief tegen aan kunt. Marischka Setz DNHS

Waar sta jij? Reflectie- vragen voor de vakantie, zodat je er straks fit en effectief tegen aan kunt. Marischka Setz DNHS Waar sta jij? Reflectie- vragen voor de vakantie, zodat je er straks fit en effectief tegen aan kunt. Vragen uit Loopbaan gesprekken waarmee je meteen jouw voordeel kunt doen Marischka Setz DNHS Waar sta

Nadere informatie

StepStone maakt er werk van

StepStone maakt er werk van teps April 2010 StepStone maakt er werk van www.stepstone.be info@stepstone.be +32 2 209 98 00 StepStone facts and figures Enkele cijfers Bezochte pagina s 6.771.581 Aantal bezoeken 1.207.368 Unieke bezoekers

Nadere informatie

18 tips om te werken aan je eigen inzetbaarheid

18 tips om te werken aan je eigen inzetbaarheid 18 tips om te werken aan je eigen inzetbaarheid Goed, gezond en gemotiveerd aan het werk tot je pensioen? Dat bereik je door kansen te pakken op het werk. Leer aan de hand van onderstaande punten hoe je

Nadere informatie

www.nexttalent.nl > Inkijkexemplaar

www.nexttalent.nl > Inkijkexemplaar > Inkijkexemplaar Inhoudsopgave: 1. Inleiding 2. De rol van werk in een leven 3. Wat ben je, wat kun je, wat wil je? 4. Waar vind je die baan? 5. Talentontwikkeling & Flow Copyright 2011, Martijn Leonard,

Nadere informatie

Uw talent kan bergen verzetten!

Uw talent kan bergen verzetten! Advies aan blinde en slechtziende personen Uw talent kan bergen verzetten! Werken, een eigen inkomen hebben, en zich op die manier ten volle integreren in de samenleving: iedereen heeft er recht op, ook

Nadere informatie

In deze brochure hebben we aan aantal van de getuigenissen verzameld die in de voorbije periode werden opgemaakt door onze klanten.

In deze brochure hebben we aan aantal van de getuigenissen verzameld die in de voorbije periode werden opgemaakt door onze klanten. G P In deze brochure hebben we aan aantal van de getuigenissen verzameld die in de voorbije periode werden opgemaakt door onze klanten. Deze klanten hebben elk in hun eigen s jl hun ervaringen opgeschreven

Nadere informatie

Wij zijn Kai & Charis van de Super Student en wij geven studenten zin in de toekomst.

Wij zijn Kai & Charis van de Super Student en wij geven studenten zin in de toekomst. Hallo, Wij zijn Kai & Charis van de Super Student en wij geven studenten zin in de toekomst. Dat is namelijk helemaal niet zo makkelijk. Veel studenten weten nog niet precies wat ze willen en hoe ze dat

Nadere informatie

Post-mbo opleiding autisme

Post-mbo opleiding autisme Post-mbo opleiding autisme mensenkennis De docent zocht aansluiting bij onze wensen en dat is erg prettig. Post-mbo opleiding autisme Wie werkt met mensen met autisme, weet dat zij een heel eigen benadering

Nadere informatie

WEGWIJS BIJ TRIPLE A SOLUTIONS

WEGWIJS BIJ TRIPLE A SOLUTIONS WEGWIJS BIJ TRIPLE A SOLUTIONS WELKOM BIJ TRIPLE A SOLUTIONS Namens het ganse AAA-team bedanken wij je voor je interesse in Triple A Solutions. Deze brochure heeft als doel je wegwijs te maken binnen onze

Nadere informatie

WERKMAAT = MAATWERK. Concreet, succesvol en duurzaam aan de slag! Informatie voor WSP-medewerkers

WERKMAAT = MAATWERK. Concreet, succesvol en duurzaam aan de slag! Informatie voor WSP-medewerkers WERKMAAT = MAATWERK Concreet, succesvol en duurzaam aan de slag! Informatie voor WSP-medewerkers De Werkmaat ontvangt: een dagdeel training op locatie; eén op één training, dus volop ruimte voor maatwerk;

Nadere informatie

Observatiestage 3/26/2013. Dennis Vanakker Beroepsgerichte communicatie 2TX3/5 537867

Observatiestage 3/26/2013. Dennis Vanakker Beroepsgerichte communicatie 2TX3/5 537867 3/26/2013 Observatiestage Dennis Vanakker Beroepsgerichte communicatie 2TX3/5 537867 INHOUDSTAFEL 1. Inleiding... 2 1.1 Waarom voor deze observatiestage gekozen?... 2 1.2 Wie en waar?... 2 2. Verloop en

Nadere informatie

R E C R U I T M E N T R E S O U R C E S R E S U L T S DE DRIJVENDE KRACHT ACHTER DYNAMISCHE ICT RECRUITMENT OPLOSSINGEN

R E C R U I T M E N T R E S O U R C E S R E S U L T S DE DRIJVENDE KRACHT ACHTER DYNAMISCHE ICT RECRUITMENT OPLOSSINGEN R E C R U I T M E N T R E S O U R C E S R E S U L T S DE DRIJVENDE KRACHT ACHTER DYNAMISCHE ICT RECRUITMENT OPLOSSINGEN VERDER KIJKEN HumanR is dé specialist bij uitstek op het gebied van werving, selectie

Nadere informatie

online! Telenet Foundation ondersteunt momenteel zo n 105 projecten in België. We bereikten al meer dan 111.000 mensen. Iedereen

online! Telenet Foundation ondersteunt momenteel zo n 105 projecten in België. We bereikten al meer dan 111.000 mensen. Iedereen Iedereen online! Telenet Foundation ondersteunt momenteel zo n 105 projecten in België. We bereikten al meer dan 111.000 mensen. 96 Telenet Jaarverslag 2012 Duurzaamheid Telenet Foundation Telenet Foundation

Nadere informatie

Kennis-in-huis. Informatie voor bedrijven. Persoonlijke begeleiding voor duurzame arbeidsrelaties. info@kennis-in-huis.nl www.kennis-in-huis.

Kennis-in-huis. Informatie voor bedrijven. Persoonlijke begeleiding voor duurzame arbeidsrelaties. info@kennis-in-huis.nl www.kennis-in-huis. Informatie voor bedrijven WOLTRING & OPPELAAR Kennis-in-huis Persoonlijke begeleiding voor duurzame arbeidsrelaties Woltring & Oppelaar Reïntegratietrajecten Training & coaching bedrijfsmentoren info@kennis-in-huis.nl

Nadere informatie

Socioprofessionele reïntegratie. Conny Daens, GTB

Socioprofessionele reïntegratie. Conny Daens, GTB Socioprofessionele reïntegratie Conny Daens, GTB GTB - dienst, vzw die vanuit de werkwinkels heel nauw samenwerkt met VDAB binnen een samenwerkingsakkoord voor personen met een werkvraag. - Onderscheidt

Nadere informatie

EEN LEVEN LANG LEREN

EEN LEVEN LANG LEREN EEN LEVEN LANG LEREN Martin van der Dong, 48 allround operator mengvoeder Agrifirm, Meppel Waarom ben je een EVC-traject gaan volgen? Wat was je motivatie? Mijn werkgever Agrifirm besloot om voor alle

Nadere informatie

Aflevering 2: Solliciteren

Aflevering 2: Solliciteren Aflevering 2: Solliciteren Vragen vooraf: Heb je wel eens gesolliciteerd naar een baan? Hoe deed je dat? Heb je een curriculum vitae? Hoofditem Fragment 1 Korte inhoud: Milouska en Bayu kijken hoe je kunt

Nadere informatie

Het Autismecafé: de kracht van ouders

Het Autismecafé: de kracht van ouders Uitgave Uitgeverij BigBusinessPublishers, i.s.m. Stichting Ovaal Tekst Maurice van Lieshout Ontwerp en vormgeving Sanne Dresmé Fotografie Maarten Bakker, begeleid door Atelier 071 Druk GT V Drukwerk Project

Nadere informatie

DE DRIJVENDE KRACHT ACHTER DYNAMISCHE ICT RECRUITMENT OPLOSSINGEN

DE DRIJVENDE KRACHT ACHTER DYNAMISCHE ICT RECRUITMENT OPLOSSINGEN R E C R U I T M E N T R E S O U R C E S R E S U L T S DE DRIJVENDE KRACHT ACHTER DYNAMISCHE ICT RECRUITMENT OPLOSSINGEN VERDER KIJKEN HumanR is dé specialist op het gebied van werving & selectie en de

Nadere informatie

> TAALWERKBLAD PARTICIPATIE

> TAALWERKBLAD PARTICIPATIE TAALWERKBLAD PARTICIPATIE aanpak coach cultuur deelnemen doel eigenschappen heden integreren kwaliteiten meedoen mentor nu plan samenleving toekomst vaardigheden verleden verwachtingen wensen DE WERKWOORDSTIJDEN

Nadere informatie

Wat is een au smespectrumstoornis? 3 Interessante links en lectuur rond ASS 5

Wat is een au smespectrumstoornis? 3 Interessante links en lectuur rond ASS 5 T E In deze brochure hebben we aan aantal interviews met onze test engineers verzameld die in de voorbije periode werden afgenomen. Ze geven een goed beeld van het profiel van onze medewerkers die ingezet

Nadere informatie

Sensibiliseringscampagne Autisme AUTHENTISME. Infodossier

Sensibiliseringscampagne Autisme AUTHENTISME. Infodossier Sensibiliseringscampagne Autisme AUTHENTISME Infodossier Autisme Autisme * is het gevolg van een andere manier van informatie verwerken door de hersenen. Autisme is niet zeldzaam: er leven in Vlaanderen

Nadere informatie

Lef en out-of-the-boxdenken in Lingewaard

Lef en out-of-the-boxdenken in Lingewaard Lef en out-of-the-boxdenken in Lingewaard Een onorthodoxe re-integratieaanpak Door: Fenny Brandsma Alle gemeenten hebben ermee te maken: reorganisatie, krimp en boventallige medewerkers. Sommige gemeenten

Nadere informatie

PR-team, stand van zaken

PR-team, stand van zaken Beste deelnemer, Ditmaal ontvang je een update van het PR-team. Deze update staat voornamelijk in het teken van de kaartverkoop ten behoeve van ons thuisconcert op 24 mei a.s.. We vragen je deze dan ook

Nadere informatie

www.desocialekaart.be Fiches claimen en beheren als fichebeheerder

www.desocialekaart.be Fiches claimen en beheren als fichebeheerder Fiche claimen www.desocialekaart.be Fiches claimen en beheren als fichebeheerder Ben je nog geen fiche-eigenaar en wil je dit worden? Neem eerst een kijkje in het Dashboard van je profiel bij Mijn fiches

Nadere informatie

EEN MATRIX VAN KRACHTEN HOE (HER-)ONTDEK IK MIJN EIGEN MOGELIJKHEDEN? Werkwinkel Vlaamse Hersteldag 3 december 2013

EEN MATRIX VAN KRACHTEN HOE (HER-)ONTDEK IK MIJN EIGEN MOGELIJKHEDEN? Werkwinkel Vlaamse Hersteldag 3 december 2013 EEN MATRIX VAN KRACHTEN HOE (HER-)ONTDEK IK MIJN EIGEN MOGELIJKHEDEN? Werkwinkel Vlaamse Hersteldag 3 december 2013 Filip Abts: een korte voorstelling Wie ik ben? Wat ik kan? Wat ik weet? Wat ik heb? Wat

Nadere informatie

Eerste nummer. Op kamers Eerst durfde ik de woonkamer niet naar binnen. Eetfobie. Het was moeilijk om te zien dat mijn nichtje van 5 meer at dan ik.

Eerste nummer. Op kamers Eerst durfde ik de woonkamer niet naar binnen. Eetfobie. Het was moeilijk om te zien dat mijn nichtje van 5 meer at dan ik. juni 2014 Op kamers Eerst durfde ik de woonkamer niet naar binnen. Eetfobie Eerste nummer Het was moeilijk om te zien dat mijn nichtje van 5 meer at dan ik. INHOUD juni 2014 Eten als een kind Op kamers

Nadere informatie

Evaluatie project webshop 2.0

Evaluatie project webshop 2.0 Evaluatie project webshop 2.0 Kim Krijt MM2A Kim Ik vind dat de productie erg goed is verlopen, wij hebben onderling geen problemen gehad. Ik vind dat er erg goed werk is geleverd. Als ik het vergelijk

Nadere informatie

Relaties. HDYO heeft meer informatie beschikbaar over de Ziekte van Huntington voor jongeren, ouders en professionals op onze website: www.hdyo.

Relaties. HDYO heeft meer informatie beschikbaar over de Ziekte van Huntington voor jongeren, ouders en professionals op onze website: www.hdyo. Relaties HDYO heeft meer informatie beschikbaar over de Ziekte van Huntington voor jongeren, ouders en professionals op onze website: www.hdyo.org Relaties kunnen een belangrijke rol spelen bij het omgaan

Nadere informatie

Meerwaarde met Online Marketing Expertise

Meerwaarde met Online Marketing Expertise Meerwaarde met Online Marketing Expertise Webinar 26 mei 2015 Wat leer je in dit webinar? Nieuwe ontwikkelingen bij zelfstandig ondernemers De meest gestelde vraag door ondernemers Hoe je als VA daarop

Nadere informatie

Workshops De werkelijkheid van gedrag. 11 maart, 25 maart en 8 april 2010

Workshops De werkelijkheid van gedrag. 11 maart, 25 maart en 8 april 2010 Workshops De werkelijkheid van gedrag 11 maart, 25 maart en 8 april 2010 Workshops De werkelijkheid van gedrag Vandaag heb je de eerste workshop De werkelijkheid van gedrag gevolgd. De workshops geven

Nadere informatie

DEEL 1. WERKBOEK 5 Eigen keuze. 2015 Monique van Dam YOU: De keuze is aan jou!

DEEL 1. WERKBOEK 5 Eigen keuze. 2015 Monique van Dam YOU: De keuze is aan jou! DEEL 1 1 WERKBOEK 5 Eigen keuze Inhoud 2 1. Hoe zit het met je keuzes? 3 2. Hoe stap je uit je automatische piloot? 7 3. Juiste keuzes maken doe je met 3 vragen 9 4. Vervolg & afronding 11 1. Hoe zit het

Nadere informatie

Wat leert mijn kind op de Jorisschool? Op de Jorisschool vinden we een aantal zaken erg belangrijk. Dat is op de eerste plaats de persoonlijkheidsontwikkeling van kinderen en het leren omgaan met elkaar

Nadere informatie

Adinda Keizer - Copyright 2013 Niets uit deze uitgave mag zonder toestemming van Vindjeklant.nl worden gekopieerd of gebruikt in commerciële

Adinda Keizer - Copyright 2013 Niets uit deze uitgave mag zonder toestemming van Vindjeklant.nl worden gekopieerd of gebruikt in commerciële Adinda Keizer - Copyright 2013 Niets uit deze uitgave mag zonder toestemming van Vindjeklant.nl worden gekopieerd of gebruikt in commerciële uitingen. Als startend ondernemer is alles nieuw. De boekhouding,

Nadere informatie

Het Nieuwe Werken is vooral nog een mannenzaak

Het Nieuwe Werken is vooral nog een mannenzaak Het Nieuwe Werken is vooral nog een mannenzaak Enquêteresultaten Kluwer Opleidingen 2011 Dit document bevat de enquêteresultaten over het onderzoek rond Het Nieuwe Werken dat in België werd gevoerd. Kluwer

Nadere informatie

Onderstaand krantenartikel kan eventueel gebruikt worden om het toenemende belang van elektronische databanken aan te tonen.

Onderstaand krantenartikel kan eventueel gebruikt worden om het toenemende belang van elektronische databanken aan te tonen. 5.6 Vaardigheden verzameld: slim solliciteren Deze Vaardigheden verzameld is opgevat als een (ietwat aangepaste) webquest. Dat betekent dat de leerlingen zelfstandig alle opdrachten doorlopen en gebruikmaken

Nadere informatie

Winnen en behouden van nieuwe cliënten

Winnen en behouden van nieuwe cliënten Winnen en behouden van nieuwe cliënten Dat is de kracht van het zelfstandig ondernemerschap in tegenstelling tot de grote bedrijven. Alles draait om het vertrouwen van jouw cliënt in jouw professionaliteit.

Nadere informatie

Hoe Zeker Ben Ik Van Mijn Relatie

Hoe Zeker Ben Ik Van Mijn Relatie Hoe Zeker Ben Ik Van Mijn Relatie Weet jij in welke opzichten jij en je partner een prima relatie hebben en in welke opzichten je nog wat kunt verbeteren? Na het doen van de test en het lezen van de resultaten,

Nadere informatie