Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download ""

Transcriptie

1 H M, H Woord vooraf V - O 2011 Een erg posi eve tweede jaarhel en vooruitzichten geven Passwerk extra boost! In de tweede hel van 2011 is Passwerk in een stroomversnelling terechtgekomen. Het aantal klanten is dusdanig toegenomen dat we in het najaar twee bijkomende assessments hebben georganiseerd. Op het einde van het jaar zal ons dit vermoedelijk op een totaal van een veer gtal test engineers brengen. Als de guns ge commerciële vooruitzichten voor Passwerk effec ef worden beves gd, dan kan begin volgend jaar nog een extra assessment worden georganiseerd. Deze groei en dit perspec ef zijn bijzonder posi ef, maar mogen geen invloed hebben op de kwaliteit van onze instroom, de kwaliteit van onze jobcoaching en de kwaliteit van onze dienstverlening. We zijn alert en blijven waakzaam om de kwaliteit van onze aanpak en dienstverlening te bestendigen. Als we Passwerk vergelijken met de andere bedrijven die buiten ons land in ICT ac ef zijn met mensen met een au smespectrumstoornis, dan behoren we tot de top. Dit succes is ook anderen die zelf met soortgelijke ac viteiten in het buitenland willen starten, niet ontgaan. Zij contacteren ons om meer te vernemen over onze aanpak en organisa e. Intussen hee onze algemene vergadering de winstbestemming voor 2010 goedgekeurd. In deze Passmap stellen we de zes projecten voor die we financieel hebben gesteund. Zes projecten met een maatschappelijke meerwaarde die onze steun echt verdienen en waarvan we hopen dat ze zeer succesvol worden. Tot slot nog het volgende. Misschien zal het u niet meteen opvallen, maar er is een kleine wijziging in de lay-out van onze Passmap. Om de leesbaarheid te verhogen zijn we afgestapt van de krantenkolommen en kozen we voor tekst over de hele breedte van de pagina. Bedankt Herman voor de p! Nico De Cleen

2 P 2 I : S R 3 G A 4 G FOD K E M 6 B 7 B 8 N ! 11 V 12 U 14 W Project: Au sme en werk (Vlaamse Vereniging voor Au sme) 16 Project: Magenta (Centrum voor Gezins- en Orthopedagogiek) 19 Project: Inrich ng werkbureau coaches (Orthopedagogisch Centrum Katrinahof) 23 Project: Vervoer jobcoaches en begeleidende werkers (vzw De Hoeve) 23 Project: Rematch (vzw De Ploeg) 26 Project: Au sm Specs (S ch ng Dr. Leo Kannerhuis) 27 I T 28 O?! 30 Z : A E A (APEPA) E G : P B 39

3 P 3 Schenking Ricoh Als specialist en marktleider in Office Solu ons, Managed Document Services, IT Services en Produc- on Prin ng steunt Ricoh Belgium vele NGO s en andere goede doelen. Ricoh s MVO-beleid werkt rond vier essen ële pijlers: integriteit bij bedrijfsac viteiten, harmonie met het milieu, harmonie met de maatschappij én respect voor mensen. In func e van deze laatste pijler bouwde Ricoh een bedrijfscultuur uit waarin het delen van kennis, diversiteit en emancipa e worden ges muleerd. Het zijn waarden die ook Passwerk hoog in het vaandel draagt. Ricoh stelt daarom een mul func onele copier ter beschikking van Passwerk en biedt ook ervaring en exper se aan. Ricoh is zich al jd bewust geweest van de impact van het bedrijf op de wereld. Zozeer zelfs dat maatschappelijk verantwoord ondernemen diep ingeworteld is in de bedrijfswaarden en integraal deel uitmaakt van Ricoh s kernac viteiten. Door con nu te zoeken naar verbetering en vernieuwing, waarborgt Ricoh een duurzame bedrijfsvoering. Passwerk is bijzonder blij met een royale schenking van Ricoh. Ze zal goed van pas komen. Passwerk zal dankzij deze schenking de talrijke folders, informa e- en documenta emappen, flyers, manuals en presenta es op een kwalita ef hoogstaande manier kunnen maken. Natuurlijk blijven we elektronische informa everspreiding zoals we dat met onze Passmappen doen promoten, maar er zijn al- jd nog heel wat documenten die moeten worden geprint. We beschouwen het ter beschikking stellen van deze copier door Ricoh dan ook als een mooie erkenning en waardering voor onze werking, aanpak en maatschappelijke finaliteit. Heel erg bedankt vanwege het hele Passwerkteam! Van links naar recht: Wim Vanhove, Director Managed Document Services, Nico De Cleen, Mia Goetvinck, Director Business Excellence/CSR

4 P 4 Getuigenis Anubex Anubex nv is ac ef op de ICTmarkt en gespecialiseerd in de geautoma seerde migra e van legacysystemen naar targetsystemen. Het bedrijf is opgericht in 1988 en telt vandaag 25 medewerkers waarvan twin g in België en vijf in Israël. Na jarenlang en met succes ervaring te hebben opgedaan met grote klanten in verschillende werelddelen (zoals bijvoorbeeld Ci bank in vij ien landen verspreid over vier verschillende con nenten, de ministeries van Financiën in België en Frankrijk, AON in het Verenigd Koninkrijk en Canada, de Landsbond der Christelijke mutualiteiten in België), dur Anubex de eindverantwoordelijkheid aan voor grote migra eprojecten die meerdere onderdelen kunnen omva en, zoals: Hardwarepla ormen, bijvoorbeeld van Mainframe naar een Linux/Unix/Windowsomgeving; Ontwikkelomgevingen en programmeertalen, bijvoorbeeld van 4GL talen naar Object- Orientedtalen; Databases, bijvoorbeeld van niet-rela oneel (zoals IDMS en Adabas) naar rela oneel (zoals Oracle, SQL Server en DB2) en User Interfaces Onze test engineer aan het werk bij Anubex Sinds een zestal maanden begeleidt Kris Ceuppens een Passwerkmedewerker. Hij gee graag een woordje uitleg. Onze ervaring: concrete analyses en tests worden snel en accuraat uitgevoerd Na een posi ef proefproject eind 2010 is onze Passwerker sinds begin 2011 bij ons ac ef. In samenspraak met Passwerk hebben we voor deze aanpak gekozen omdat de taken die wij op het oog hadden verder gingen dan het louter testen van applica es. We wilden de Passwerker namelijk inschakelen zowel in het uitvoeren van de migra es (inclusief het eventuele manuele werk) als bij de gedetailleerde technische probleemanalyses. Dit betekent dat we iemand nodig hadden die zeer vlot met computers kan werken én over een sterk logisch denkvermogen beschikt. Om eerlijk te zijn, het hee ons toch nog wat meer jd gekost om onze Passwerk medewerker volledig produc ef in te schakelen dan we aanvankelijk dachten.

5 P 5 Deze langere inwerkperiode had voornamelijk te maken met het feit dat we onze verschillende project directors moesten vragen de Passwerker concreet te registreren en in te schakelen in het projec eam met betrekking tot de func onele tests en hem daarop ten volle te laten focussen. Een ander belangrijk aspect was het uitleggen van de verschillende door Anubex ontwikkelde tools die bij dit werk worden gebruikt onder meer het Automated Tes ng Framework. Dit is inmiddels gelukkig gebeurd en we merken dat de zaken nu tot ieders tevredenheid snel vooruitgaan. Even in de nabije toekomst kijken Daar we momenteel parallel op meerdere grote projecten werken, waarbij telkens een significant aspect interac ef en func oneel testen aan bod komen, overwegen we zelfs een beroep te doen op een tweede Passwerkmedewerker om het grote volume test- en analysewerk aan te kunnen en de scherpe deadlines te kunnen halen. Zodra dat is beslist, zal deze tweede medewerker ongetwijfeld het voordeel hebben dat het pad al is geëffend en dat onze project director enthousiast zal zijn om de nieuwe Passwerkcollega snel in het projec eam op te nemen. We zien in elk geval naar het vervolg van deze samenwerking uit. Kris Ceuppens, Business Unit Manager

6 P 6 Getuigenis FOD Kanselarij van de Eerste Minister Passwerker is even betrouwbaar als DNS DNS staat voor Domain Name System. DNS zorgt ervoor dat internetgebruikers tussen de miljoenen webservers en nog meer websites Google vinden en niet terecht komen op een verkeerde pagina. Deze vertaalslag gebeurt transparant voor de internetsurfer en nog razendsnel ook. DNS is even belangrijk voor het internet als elektriciteit voor de burger. Maar net als de upgrade van de infrastructuur voor elektriciteit van 110 volt naar 220 volt nodig was, zo hee ook DNS soms een upgrade nodig. Deze upgrade moet minu eus worden voorbereid en uitgevoerd en alle domeinnamen met gerelateerde webserveradressen moeten 100 procent correct zijn, anders zijn de websites niet langer bereikbaar. De FOD Kanselarij van de Eerste Minister beheert de domeinnamen voor de federale overheid. De infrastructuur om dit beheer in stand te houden was aan een upgrade toe. Door een incompa biliteit tussen het oude en het nieuwe systeem kon niet alle informa e volledig op een correcte en/of geautoma seerde manier worden overgenomen. Toen dachten we aan de Passwerk om dit precisiewerk te klaren. Het moest immers snel gaan en tegelijker jd 100 procent correct verlopen. Met een paar duizendtal domeinnamen, aliassen en webserveradressen voorwaar geen sinecure. Volgens Passwerk zou Joeri die taak kunnen klaren. De eerste dag kwam Joeri, begeleid door twee sympathieke dames, samen met ons de problema ek doornemen. We verstrekten de lokale begeleider van Joeri de noodzakelijke uitleg en we maakten aan Joeri duidelijk wat zijn taak exact inhield en wat het uiteindelijke doel was. We meldden het Passwerkteam ook dat de taak voor de overheid erg belangrijk was omdat de sites con nu online moesten blijven. We toonden Joeri de toepassing die hij voor de datamigra e moest gebruiken en de volgende dag kon hij al zelfstandig zijn taak uitvoeren. De snelheid waarmee hij zich door die massa aanpassingen werkte was opmerkelijk: al na een aantal dagen had hij alle namen en gerelateerde adressen doorgenomen, ingevoerd, aangepast en gekoppeld. Hij vond zelfs enkele inconsisten es tussen een aantal van de duizenden namen die hij eerder had ingegeven. De complete upgrade werd dankzij het nauwgeze e werk van Joeri foutloos en op een transparante manier uitgevoerd, zonder dat ook maar één enkele site van de overheid onbeschikbaar werd. Knap werk Joeri. Gefeliciteerd en hartelijk dank. We kijken ernaar ook in de toekomst nog een beroep op u te kunnen doen. Leslie Goossens, expert binnen FOD Kanselarij van de Eerste Minister Mark Dillen, Adviseur-generaal FOD Kanselarij van de Eerste Minister Yves Vander Auwera, Director ICT Shared Services

7 P 7 Belevingsbox rond au sme Au smebelevingscircuit Onlangs kocht Passwerk bij Au sme Centraal een Au smebelevingscircuit aan. Deze belevingsbox maakt het voor neurotypicals (mensen zonder een au smespectrumstoornis) mogelijk zelf een indruk te krijgen van wat mensen met een au smespectrumstoornis zoal beleven en welke gevoelens hiermee gepaard kunnen gaan. Zo wordt met de belevingsbox onder meer aandacht besteed aan het waarnemen in fragmenten en details in plaats van in gehelen (zoals neurotypicals dat doen), aan het func oneren in een omgeving met een overvloed aan prikkels, aan het omgaan met en func oneren binnen verandering, aan het belang van context in verbale en non-verbale communica e, aan het nadeel van neurotypicals om zeer contextgevoelig te zijn en te interpreteren, aan het omgaan met een gebrek aan overzicht en duidelijkheid enz.

8 P 8 Buitenlandse interesse voor Passwerk Links : Marcel Hurkens, algemeen directeur van NoXqs Passwerk trekt ook meer en meer aandacht in het buitenland. Zo kregen we onlangs Dirk Müller met zijn collega op werkbezoek. Dirk hee de inten e een soortgelijk bedrijf als Passwerk op te richten in Berlijn. Beiden waren erg geïnteresseerd in onze aanpak, zowel wat assessment en jobcoaching als onze markbenadering betre. Marcel Hurkens en Jeroen van Schaik waren in augustus bij Passwerk te gast. Via hun bedrijf NoXqs (uitgesproken no excuse ) Labs werken zij nauw samen met het Dr. Leo Kannerhuis, aandeelhouder van Passwerk. Binnen NoXqs volgen en medewerkers met ASS een leer- en werktraject. In drie jaar jd ontwikkelen deze medewerkers zich tot so ware engineer en kunnen ze cer ficaten behalen in programmeertalen als AJAX, JAVA, PHP, Ruby, Ac on Script,.NET, C++ en C#. Inmiddels zijn er ook contacten met Petek Ozgul (Istanbul) en Moshe Weitzberg (Chicago). Mogelijks zullen zij ons in het najaar bezoeken. Rechts: Jeroen van Schaik, crea ef directeur van NoXqs Inmiddels zijn er in heel wat landen bedrijven zoals Passwerk opgestart die werken met mensen met een au smespectrum. Hierbij een overzicht van de bedrijven die ons bekend zijn: Israël: AQA US: Asperitech Zwitserland: Asperger Informa k UK: Au sm Works Japan : Kaien Nederland NoXqs, Specialisterren, Au talent Denemarken: Specialisterne Schotland: Specialisterne Scotland Ijsland: Specialisterne Iceland Links Dirk en rechts Bernd

9 P 9 Nieuw assessment In juli werd een nieuw assessment georganiseerd. Daaruit werden drie kandidaten weerhouden. Zij hebben intussen de opleiding tot test engineer succesvol afgerond en hun ISTQB-cer ficaat behaald. Van oktober af zijn zij als test engineer aan de slag. In juli en augustus verscheen in Metro (het gra s dagblad dat ter beschikking ligt in sta- ons) een aantal adverten es voor extra test engineers. Naar aanleiding van deze adverten es kwam Passwerk in het VRT-journaal van 12 augustus. Een aantal organisa- Kandidaten aan het werk jdens het assessment es ac ef binnen het ASSwerkveld (onder meer VVA) hebben eveneens een oproep naar bijkomende kandidaten voor Passwerk op hun website gepubliceerd. Een honderdtal kandidaten hebben naar aanleiding van de adverten es in Metro, het item in het VRT-journaal en diverse oproepen gereageerd. Inmiddels vonden de intakegesprekken met deze nieuwe kandidaat-passwerkers plaats en werd al een aantal selec- eproeven afgenomen. Begin oktober zijn zeven kandidaten gestart aan een assessment. De weerhouden kandidaten zullen een opleiding volgen tot so ware test engineer. In totaal werken we nu met een veer gtal test engineers. A ankelijk van de evolu e van de vraag naar bijkomende test engineers, zullen we evalueren of er na dit assessment op korte termijn nog een extra assessment zal worden georganiseerd. Kandidaten aan het werk jdens het assessment

10 P 10 Passwerk in de media en in andere publica es VRT-journaal Naar aanleiding van een personeelsadverten e in Metro, kwam Passwerk op 12 augustus 2011 uitgebreid aan bod in het VRT-journaal van 13 uur en 19 uur. Goedele Magazine In het augustusnummer van Goedele verscheen een ar kel met als tel Au sten zijn de beste krachten. Datanews In principe verschijnt eerstdaags in Datanews, naar aanleiding van het Drupalcongres, een ar kel over onze website. Boek Au power! Het boek Au power! met als onder tel Succesvol leven en werken met een vorm van au sme, is in september verschenen bij uitgeverij Pepijn in Eindhoven. Herman Jansen & Be y Rombout, auteurs van het boek, hebben niet de inten e een stappenplan te presenteren over hoe je met au sme succesvol wordt, maar hebben genoteerd wat zowel mensen met au sme, professionals, belangenbehar gers, re-integra edeskundigen en werkgevers jdens interviews te zeggen hadden. Het boek bevat 23 interviews waarvan één is afgenomen bij Passwerk. Ze hopen dat het boek kan leiden tot her-

11 P 11 kenning en nieuwe inzichten over de sterke kanten van mensen met au sme, omdat ook zij ervan overtuigd zijn dat mensen met au sme in onze samenleving bijzonder waardevol zijn. Ook willen ze met het boek bijdragen aan een genuanceerder beeldvorming over au sme. Het boek (ISBN ) kan voor 18,95 euro worden besteld op de site Weliswaar Magazine In het magazine van Weliswaar, het welzijns en gezondheidsmagazine voor Vlaanderen, verschijnt in een van de komende nummers (waarschijnlijk het november-decembernummer) een ar kel over Passwerk. Plus Magazine In een van de volgende nummers van Plus Magazine verschijnt in de rubriek Zo ben ik een korte bijdrage over Passwerk. Tijdschri voor Welzijnswerk In het Tijdschri voor Welzijnswerk, uitgegeven door het Vlaams Welzijnsverbond, komt Passwerk aan bod in het novembernummer. Passwerk met informa estand op 2de congres van Par cipate! Nico en Yolande achter onze informa estand Op zaterdag 1 oktober vond in het Auditorium 2000 van de Heizel het tweede congres van Par cipate! plaats met als tel Au sme, praat erover. Zoals jdens het eerst congres van Par cipate! was Passwerk terug aanwezig met een informa estand. Vele deelnemers aan het congres brachten een bezoek aan onze stand.

12 P 12 Sinds 20 september is onze vernieuwde website online. We kozen voor een drietalige site, ontwikkeld in Drupal 7. De Nederlandstalige pagina's zijn dynamisch opgevat. Momenteel zijn we volop bezig met het verkrijgen van het Anysurferlabel, het Belgische kwaliteitslabel voor toegankelijke websites. Bij de opbouw van de site werd zowel rekening gehouden met het informa eve karakter, de gebruiksvriendelijkheid als de samenwerking met onze klanten. Op regelma ge basis worden op de site nieuwsberichten geplaatst. Indien gewenst kunt u zich via een RSS-feed gra s op deze nieuwsberichten abonneren. De inhoud Carrousel In de carrousel die bovenaan elke pagina verschijnt, worden fragmenten uit getuigenissen opgenomen. Door erop te klikken kan de volledige getuigenis worden gelezen. Exper se Homepage van onze vernieuwde website In deze rubriek stellen wij onze diensten, de kwaliteiten van onze Passwerkers en de jobcoaching die wij aanbieden voor. Samenwerken Hier wordt uitgelegd hoe een samenwerking prak sch tot stand kan komen, on-site bij de klant of via onze test factory. Verder wordt in deze rubriek ingegaan op langlopende en projectma ge samenwerking. Tot slot worden onder referen es de vele klanten vermeld waarmee werd of wordt samengewerkt. Per klant wordt aangegeven welke ac viteiten werden uitgevoerd en indien ze een getuigenis hebben geschreven, dan wordt ook die hier weergegeven. Au sme Vernieuwde website We hebben hier getracht op een beva elijke manier uit te leggen wat au sme is en welke kenmerken eraan verbonden zijn. Vervolgens zoomen we in op de kwaliteiten van mensen met een au smespectrumstoornis, geven we enkele cijfers over au sme en laten we zien welke kleine aanpassingen op de werkvloer voor mensen met een au smespectrumstoornis een groot verschil kunnen maken.

13 P 13 Nieuws In de nieuwsrubriek wordt via berichten, media en Passmap het nieuws over Passwerk gepresenteerd. Een aparte rubriek wordt gewijd aan het koninklijk bezoek van We brengen in deze rubriek informa e over de inhoud van de job van de Passwerker/tester en hoe de selec eprocedure eruit ziet. Het is ook mogelijk rechtstreeks via de website te solliciteren. De mo- va ebrief en het cv kunnen eenvoudig worden toegevoegd. Een aparte rubriek brengt informa e over de inhoud van de taken van de jobcoach. Bedrijf Hier kan de bezoeker informa e vinden over ons ontstaan, ons model, onze missie en visie, onze waarden en maatschappelijk verantwoord ondernemen en lezen wie onze aandeelhouders en leden van onze raad van bestuur en van het dagelijks bestuur en wie onze jobcoaches zijn. Een aparte pagina gee toelich ng bij ons adviescomité, een andere bij onze naam en logo. Tot slot wordt uitleg gegeven over onze winstbestemming en worden de concrete projecten waaraan wij onze winsten besteden vermeld. Contacteer ons Hier vindt u onze contactgegevens en een routebeschrijving naar ons kantoor. Downloads Via deze sec e kunnen onze bedrijfsbrochure, getuigenissen van onze klanten, interviews met onze test engineers, onze Passmappen en andere documenta e over au sme worden gedownload. Algemeen Wie interesse hee om commercieel partner van ons te worden, kan hier terecht. Bij de links worden zowel de URL s van onze aandeelhouders, organisa es ac ef in het vlak van au smespectrumstoornissen als andere interessante links weergegeven. Intranet/extranet Het pla orm zal ook worden gebruikt om een extranet voor klanten, ons adviescomité, onze raad van bestuur en andere par jen te ontwikkelen. Bovendien zullen we eveneens een intranet uitbouwen via hetwelke we onder meer systema sch kennis intern kunnen gaan delen. Drupal 7 De gebruikte technologie is het open-source content management systeem (CMS) Drupal. Drupal 7 is de meest recente versie van dit CMS. Oprichter van Drupal Dries Buytaert is Belg. Meer informa e over Drupal vindt u op

14 P 14 In de vorige Passmap werd al melding gemaakt van ons commerciële plan. Inmiddels werd dit plan goedgekeurd door de raad van bestuur. Verschillende ac es die in het commerciële plan werden voorzien, werden al uitgevoerd of staan op de planning. Voor de opvolging van de stand van zaken van het plan werd een dashboard ontworpen dat ook dienst doet om de vooruitgang te rapporteren aan de raad van bestuur. Enkele al gerealiseerde ac es uit het commerciële plan zijn: Voor poten ële klanten is een nieuw formaat van curriculum vitae voor onze test engineers ontwikkeld; Het kennisniveau Frans werd voor al onze test engineers bepaald; Een competen ematrix werd opgemaakt om alle technische competen es van onze test engineers in kaart te brengen; Een proefproject rond begeleiding op afstand werd uitgevoerd samen met het Dr. Leo Kannerhuis; Er werd beslist volgend jaar een aantal van onze klanten uit te nodigen naar de atle ekmee ng Memorial Van Damme; Er vonden gesprekken plaats met verschillende mogelijke bijkomende commerciële partners; Met een aantal beschu e- en sociale werkplaatsen zijn partnerships aangegaan; Een aantal bijkomende getuigenissen werd opgemaakt door onze klanten; Er is gestart met de opmaak van verschillende ontwikkeltrajecten rond de verdere verdieping van de kennis van onze test engineers rond tes ng; Er werd een terugbelac e opgestart naar bedrijven waarmee Passwerk eerder contact had; Een licen e werd afgesloten voor een pla orm voor marke ng; De set met opdrach iches ten behoeve van poten ële klanten werd vervolledigd; Er is deelgenomen aan verschillende netwerkac viteiten; Passwerk selecteerde een aantal wedstrijden om aan deel te nemen; Een plan van aanpak rond redac onele aandacht door verschillende media werd opgemaakt; Twee flyers werden ontworpen bestemd voor zowel eventuele nieuwe medewerkers als mogelijk geïnteresseerde poten ële klanten; Een evalua eformaat werd ontwikkeld om opdrachten bij klanten te evalueren; Onze nieuwe website werd ontwikkeld; Er werd gestart met de opnames van een bedrijfsfilm;... Update commercieel plan Ook werd de wens besproken een nieuwe ac viteit op te starten, met name het aanbieden van ontwikkelaars in detachering naar klanten. Om allerlei redenen werd beslist deze ac viteit voorlopig nog niet te ontwikkelen. Volgend jaar zal dit opnieuw worden bekeken en geëvalueerd.

15 P 15 Winstbestemming 2010 Passwerk is een cvba met sociaal oogmerk. Door het sociale oogmerk kan aan de aandeelhouders, indien de algemene vergadering daartoe zou beslissen, slechts een beperkt dividend worden uitgekeerd. Tot op heden werd nog geen dividend uitgekeerd. De winsten die worden gemaakt, worden hoofdzakelijk geïnvesteerd in de verdere ontwikkeling en con nuïteit van Passwerk en aan het realiseren van het sociale oogmerk. Het sociale oogmerk van Passwerk is beschreven in de statuten van de onderneming. Indien u daar graag meer informa e over wenst, dan kan u die statuten lezen op onze website. Jaarlijks wordt in juni door de algemene vergadering beslist welke ingediende projecten mogen rekenen op financiële ondersteuning door Passwerk. In 2009 werd een bedrag van euro geschonken aan vzw Ergasia en in het kader van de winstbestemming van 2010 werden zes projecten financieel ondersteund voor een totaalbedrag van euro: Organisa e: Vlaamse Vereniging voor Au sme VVA Project: Au sme en werk Bedrag: euro Organisa e: Centrum voor Gezins- en Orthopedagogiek Project: Magenta Bedrag: euro Organisa e: Dienst Begeleid Werken (Orthopedagogisch Centrum Katrinahof) Project: Inrich ng werkbureau coaches Bedrag: 5000 euro Organisa e: Dienst Begeleid Werken (vzw De Hoeve) Project: Vervoer jobcoaches en begeleidende werkers Bedrag: 5000 euro Organisa e: vzw De Ploeg Project: Rematch Bedrag: euro Organisa e: S ch ng Dr. Leo Kannerhuis Project: Au sm Specs Bedrag: 2500 euro In deze Passmap worden deze zes projecten voorgesteld. In de Passmap die in het najaar van 2012 zal verschijnen publiceren we een update van elk project.

16 P 16 Organisa e: Vlaamse Vereniging voor Au sme VVA Project: Au sme en werk Bedrag: Euro De exper se van volwassenen met au sme en ouders van kinderen met au sme i.v.m. tewerkstelling ter beschikking stellen van lotgenoten Vlaamse Vereniging Au sme (VVA) komt als ouder- en familievereniging op voor mensen met au- sme en hun netwerk. Onze missie is het empoweren van persoonlijk betrokkenen, zoals ouders, partners, familieleden... en mensen met au sme zodat hun levenskwaliteit kan verbeteren. VVA wil inspireren en hen zélf in beweging krijgen. Ons ideaal is een samenleving die openstaat voor alle face en van au sme en waarin diversiteit als een meerwaarde wordt ervaren. De vereniging met haar vele ervaringsdeskundigen is de stuwende kracht achter tal van ini- a even, zoals de au smetelefoon, de online VVA-community, regionale werking, enz. De VVA informeert, sensibiliseert en brengt mensen samen rond au sme. Meer informa e vindt u op smevlaanderen.be Context Werk hebben en als werknemer gewaardeerd worden zijn belangrijk elementen van de kwaliteit van het leven. Onderwijs en werk zijn in de huidige maatschappij belangrijke sleutels tot sociale inclusie. Voor personen met au sme is dat niet anders. Zij ondervinden omwille van hun problema ek tal van moeilijkheden op het vlak van tewerkstelling. Vaak wordt hier weinig rekening mee gehouden, waardoor nogal wat mensen met au sme uit de boot vallen. Bovendien is er weinig informa e beschikbaar over hoe mensen met au sme het op de arbeidsmarkt doen. Ouders ervaren wel dat er heel wat voorzieningen beschikbaar zijn voor de ondersteuning van hun jong, schoollopend kind met au sme. Eenmaal volwassen is het echter niet zo eenvoudig om de nodige ondersteuning te krijgen bij het zoeken naar werk en bij het behouden van werk.

17 P 17 Recente prevalen ecijfers geven aan dat 1 op 150 personen een au smespectrumstoornis hee. De kans dat een werknemer of een collega in een bedrijf of een organisa e au sme hee, is dus reëel. Wordt met au sme op de werkvloer geen rekening gehouden, dan kunnen problemen optreden. Problemen die tot frustra es kunnen leiden, zowel langs de zijde van de werkgever als langs die van de werknemer. De aandacht voor mensen met au sme die nu op de arbeidsmarkt uitvallen neemt echter toe. S laan groeit het besef dat er eerder moet worden gekeken naar de talenten die hen arbeidsgeschikt maken dan naar de gebreken die hen arbeidsongeschikt maken. Het Vlaamse beleid rond Evenredige Arbeidsdeelname en Diversiteit (EAD) wil de diversiteit op de werkvloer promoten. In 2010 werden een Open Kennisnetwerk en een Zorgpla orm opgericht met als partners VDAB, Vlaamse overheid, het werkveld binnen werk en welzijn, gebruikersverenigingen, het Fonds Julie Renson en andere organisa es. Dit ini a ef is gegroeid vanuit de vaststelling dat veel mensen in de geestelijke gezondheidszorg willen en kunnen werken, maar dat de regelgeving zichzelf vaak tegenspreekt en aan vernieuwing toe is. VVA neemt, naast het gebruikersoverleg handicap en arbeid, ook aan dit pla orm deel. Uit deze pla orms blijkt duidelijk dat er nood is aan veel goede prak jkvoorbeelden over alle sectoren en jobs. Mensen met au sme hebben vaak zelf een goede kijk op wat hen in een arbeidssitua e helpt en welke sterke eigenschappen ze in een werksitua e benu en of zouden kunnen benu en. Deze kennis kunnen delen met lotgenoten werkt empowerend. Doelstelling van het project Het project vertrekt vanuit de ervaringsdeskundigheid en wil deze exper se rond werk verspreiden, enerzijds naar lotgenoten en direct betrokkenen (zoals ouders en familieleden), anderzijds naar partners in de tewerkstelling (zoals trajectbegeleiders, werkgevers en collega s). Het project sluit in die zin aan bij ini a even als Passwerk die de specifieke vaardigheden van mensen met au sme inze en. We willen echter breder gaan door de talenten en sterke eigenschappen van mensen met au sme in kaart te brengen en hierrond sensibiliserend ac ef te zijn. Hierdoor kan op maatschappelijk vlak een he oom worden gecreëerd: er komt een realis scher kijk op talenten, mogelijkheden, beperkingen, aanpassingen en ondersteuningsbehoe en op het domein van werk voor mensen met au sme. De bredere aandacht voor mensen met au sme als volwaardige deelnemers aan het arbeidsproces resulteert bovendien in een des gma sering. In eerste instan e wordt een focusgroep samengesteld die exper se bundelt en in kaart brengt wat de bijdragen en talenten van volwassenen met au sme op de werkvloer kunnen zijn. Deze groep zal bestaan uit een ental vrijwilligers met au sme met een diverse achtergrond (lee ijd, opleiding, geslacht, verstandelijke capaciteit...).

18 P 18 Door deze sessies zullen de leden van de focusgroep bovendien worden begeleid tot het niveau van getuigen-ervaringsdeskundigen: de vrijwilligers worden voorbereid om de eigen situa e en de eigen ervaringen beter met een breder publiek te kunnen delen. Deze voorbereiding, samen met een bundeling van de ideeën en conclusies van de brainstormsessies, vormt de basis van een getuigenissjabloon. In een volgende fase worden de getuigen-ervaringsdeskundigen uit de focusgroep onder de noemer PAS op t werk(t)! ingeschakeld in de VVA-werking en de outreach van het project. Met behulp van de ontwikkelde getuigenissjabloon delen ze hun ervaringen omtrent werk met lotgenoten en persoonlijk betrokkenen op ac viteiten van VVA en PAS(S). Naast de VVA-werking dient vooral de arbeidsmarkt te worden bereikt. Daarvoor zullen de PAS op t werk(t)! getuigenissen worden gepromoot bij bedrijven, organisa es, werkgevers, trajectbegeleiders en intermediaire partners op de arbeidsmarkt. In een laatste fase van het project willen we komen tot een publica e. Bestaande publica es vertrekken meestal vanuit het perspec ef van de werkgever. Die hee bepaalde verwach ngen voor een func e, maar niet vanuit het perspec ef van de werknemer met au sme, een individu met talenten die vaak niet ten volle op de werkvloer worden gevaloriseerd. Al te vaak worden de moeilijkheden benadrukt en niet afgewogen tegen de bijdragen en meerwaarden van volwassenen met au sme. Met deze publica e wil VVA dus het accent leggen op de talenten die personen met au sme arbeidsgeschikt maken, veeleer dan op de gebreken die hen arbeidsongeschikt zouden maken. De publica e zal verscheidene onderdelen beva en. De good prac ces (1) die in de eerste fase van het project werden verzameld, worden opgenomen en aangevuld met de ervaringen van een aantal werknemers en werkgevers (2): hoe ervaren zij samenwerken met een persoon met au sme? Daarnaast zal een beknopte bundeling (3) worden toegevoegd van de onderzoeksresultaten die voortvloeien uit t komt van PAS, een vorig project rond werk. De publica e zal zo op maal mogelijk worden verspreid onder lotgenoten, persoonlijk betrokkenen, trajectbegeleiders, werkgevers, organisa es, bedrijven en intermediaire partners binnen de arbeidsmarkt. Dit project wordt deels dankzij de financiële steun van Passwerk gerealiseerd.

19 P 19 Organisa e: Centrum voor Gezins- en Orthopedagogiek Project: Magenta Bedrag: Euro zorg-werk-levenbalans voor ouders met een zorgenkind Een zorgenkind? Nooit gedacht dat het jou zou overkomen? Je was bezig met werk, je had leuke momenten met partner en kinderen, vrienden, met het inrichten van je huis, met hobby s en met de minder leuke klussen die je erbij moet nemen. Druk, druk, druk En dan staat je wereld heel even s l. Je kindje hee een erns ge ziekte/handicap/ beperking/stoornis. Misschien ben je de eerste die het hee opgemerkt en heb je al een hele zoektocht achter de rug. Misschien kwam de boodschap voor jou als een complete verrassing en vraag je je nog af of het wel echt zo is. En dan wordt het weer druk, druk, druk... Doktersbezoeken, intensief bezig zijn met behandelingen en medica e, voeding aanpassen, je afstemmen op Noor Seghers de ontwikkelingsmogelijkheden van je kind Er is een duidelijke verhoogde zorg voor het kind nodig. Tussendoor ook jd maken voor een hele nieuwe papierwinkel: aanvragen verhoogde kinderbijslag, een dossier bij de mutualiteit indienen, terugbetalingen van de hospitalisa everzekering aanvragen Mensen vragen je Hoe hou je het vol? Soms vraag je jezelf ook af of je het wel zult volhouden of zie je het niet meer zi en. Andere dagen sta je versteld van je eigen kracht.

20 P 20 Het Magentaproject: voor ouders van een zorgenkind van 0 tot 14 jaar. Zorg opnemen betekent veel meer dan zelf zorgtaken uitvoeren. Het betekent ook plannen en organiseren, informa e verzamelen, zorgverleners selecteren en hun bijdragen op elkaar afstemmen, beslissingen nemen, financieel en administra ef beheer, persoonlijke prioriteiten en memanagement. Dit zijn eigenlijk managementvaardigheden zoals we ze ook in het bedrijfsleven terugvinden. Het Magentaproject vertaalt management- en communica eprincipes naar de gezinssitua e. Management in het gezin? Je zoon kan niet alleen eten en hee last met slikken. Hij duwt bij elke hap het eten met zijn tong naar buiten en jij weet perfect wanneer en hoe je moet doorduwen zonder risico op verslikken. Als hij zich dan toch eens verslikt, dan weet je wat je wel of niet moet doen. Je dochter hee veel nood aan structuur. Je gaat wekelijks met haar zwemmen. Het is belangrijk dat je de zwemtas samen met haar vult en dat zij bij de kassa de beurtenkaart mag afgeven. Het moeilijkste moment blij het douchen. De ene keer gaat ze zonder problemen snel onder de douche (al jd eerst even alleen de benen nat maken), andere keren hee ze en minuten nodig vooraleer ze onder de douche staat. Je ziet aan kleine signalen of je kan aandringen of haar even moet afleiden en haar tot rust moet laten komen. Er zijn bepaalde zorgtaken die een ouder tot nu al jd zelf uitvoert. Hij of zij wil eigenlijk wel dat dit een keer door anderen wordt overgenomen, maar zo eenvoudig is dat niet. In de bedrijfswereld zien we hetzelfde. De leidinggevende vindt het heel moeilijk bepaalde taken uit handen te geven. Hij hee een jarenlang opgebouwde ervaring, hij kent de taak door en door, hij weet hoe hij problemen kan voorkomen en hij weet ook hoe hij moet reageren als het misloopt. In managementliteratuur vinden we heel wat inspira e om dit aan te pakken: waarom is die taak doorgeven zo moeilijk voor jou? wat is het onderscheid tussen WAT moet gedaan worden (doel) en HOE het wordt gedaan? waarmee hou je rekening als je iemand uitkiest om de taak over te nemen? welke manieren zijn er om mensen bij het opnemen van een nieuwe taak te begeleiden? We willen ouders over organisa e van zorgtaken nieuwe inzichten en een aantal concrete ideeën geven. Het kan helpen hun eigen aanpak te bekijken en houvast bieden als ze kleine of grote veranderingen willen doorvoeren.

Werk. Werkt! werk. schrift5

Werk. Werkt! werk. schrift5 Werk Werkt! schrift5 werk Voorwoord Werk Werkt! is geschreven vanuit een recovery-visie. Recovery is veel meer dan medische genezing. Het is een persoonlijk en uniek proces, gestuurd door de klant. Drie

Nadere informatie

PROJECTEVALUATIE FOCUS OP WERK

PROJECTEVALUATIE FOCUS OP WERK PROJECTEVALUATIE FOCUS OP WERK GGz Eindhoven Caroline Place en Harry Michon Trimbos-instituut, Utrecht 2013 Colofon Financiering Dit onderzoek is onderdeel van en financieel mogelijk gemaakt door het Programma

Nadere informatie

Werken aan economische participatie. 29 best practices

Werken aan economische participatie. 29 best practices Werken aan economische participatie 29 best practices Auteurs: Anne van der Vinne m.m.v. Jamila Achahchah en Paul van Yperen. Met tekstbijdragen van Jetta Klijnsma, Wil Verschoor en Annie Oude Avenhuis.

Nadere informatie

Binnenlopen bij het Open Spreekuur

Binnenlopen bij het Open Spreekuur Binnenlopen bij het Open Spreekuur Focus op kracht en kansen alternatief: Burgerkracht en verbinding mei 2012 Van Heerwaarden Onderzoek en Advies en Het Inter-lokaal Auteur: Yvonne van Heerwaarden Het

Nadere informatie

WIE EEN NETWERK HEEFT, IS INGEBURGERD.

WIE EEN NETWERK HEEFT, IS INGEBURGERD. WIE EEN NETWERK HEEFT, IS INGEBURGERD. PROJECTOVERZICHT 2007-2013 EUROPEES INTEGRATIEFONDS VLAANDEREN Vlaanderen EIF EUROPEES INTEGRATIEFONDS Beste lezer, In 2007 richtte de EU het (EIF) op. Het EIF is

Nadere informatie

De 10 tips voor. Succesvol Communiceren

De 10 tips voor. Succesvol Communiceren De 10 tips voor Succesvol Communiceren Wat je geeft, ontvang je terug ICM Uitgave De 10 tips voor Succesvol Communiceren Extra tip: Print dit 10 tips e-book voor optimaal resultaat 1 De 10 tips voor Succesvol

Nadere informatie

Zelfmanagement, wat betekent het voor de patiënt?

Zelfmanagement, wat betekent het voor de patiënt? Dit rapport is een uitgave van het NIVEL. De gegevens mogen worden gebruikt met bronvermelding. Zelfmanagement, wat betekent het voor de patiënt? Monique Heijmans Geeke Waverijn Lieke van Houtum ISBN 978-94-6122-248-0

Nadere informatie

Terug naar de basis. Handreiking. Marijke Booijink

Terug naar de basis. Handreiking. Marijke Booijink Marijke Booijink Terug naar de basis Mogelijkheden voor het verbeteren van de communicatie tussen leerkrachten en allochtone ouders in het primair onderwijs Handreiking Handreiking Terug naar de basis

Nadere informatie

Just share it! Geef je kennis een goed doel. CIVIQ Plompetorengracht 17 Postbus 12080 3501 AB Utrecht www.civiq.nl

Just share it! Geef je kennis een goed doel. CIVIQ Plompetorengracht 17 Postbus 12080 3501 AB Utrecht www.civiq.nl Colofon Titel Just share it! Geef je kennis een goed doel. Samengesteld door CIVIQ instituut vrijwillige inzet House of Sharing * Datum Oktober 2004 Contactadressen voor deze publicatie: CIVIQ Plompetorengracht

Nadere informatie

Met vrijwilligers blijf je bezig

Met vrijwilligers blijf je bezig Met vrijwilligers blijf je bezig Handleiding bij het spel - Voor jeugdhuizen van Formaat - HANDLEIDING JEUGDHUIZEN 1 Alles uit deze uitgave mag worden overgenomen met uitdrukkelijke bronvermelding. november

Nadere informatie

Voorbereiden op de toekomst.

Voorbereiden op de toekomst. voorwoord 3 Voorbereiden op de toekomst. door Linda Boot, bestuurder Pameijer Qua snelheid en impact heeft het nieuwe regeerakkoord ons verrast, maar de grote lijn is natuurlijk al veel langer bekend.

Nadere informatie

Monitor Zo kan het ook! Beweegstimuleringsprogramma voor mensen met een verstandelijke handicap, het eindrapport. Monitor Zo kan het ook!

Monitor Zo kan het ook! Beweegstimuleringsprogramma voor mensen met een verstandelijke handicap, het eindrapport. Monitor Zo kan het ook! Beweegstimuleringsprogramma voor mensen met een verstandelijke handicap, het eindrapport Remko van den Dool Marcia de Jong Astrid Cevaal Lambert Wassink Gehandicaptensport Nederland wil stimuleren dat

Nadere informatie

ze aan boord! (Nieuwe) erfgoedvrijwilligers motiveren

ze aan boord! (Nieuwe) erfgoedvrijwilligers motiveren Hou ze aan boord! (Nieuwe) erfgoedvrijwilligers motiveren en begeleiden best een erfgoedvereniging opdat de vrijwilligers gemotiveerd blijven? Waarop moet je letten als je je bestuur wilt verjongen? Hoe

Nadere informatie

Meedoen zonder beperkingen Meer participatiemogelijkheden voor jonggehandicapten

Meedoen zonder beperkingen Meer participatiemogelijkheden voor jonggehandicapten 07 06 Meedoen zonder beperkingen Meer participatiemogelijkheden voor jonggehandicapten advies Meedoen zonder beperkingen Meer participatiemogelijkheden voor jonggehandicapten Uitgebracht aan de Minister

Nadere informatie

Ik vertelde dat ik weer zwanger was en de hel brak los

Ik vertelde dat ik weer zwanger was en de hel brak los NU. 1/6 Ik vertelde dat ik weer zwanger was en de hel brak los Interview met Muriel Arts MURIEL ARTS (1964) STUDEERDE TANDHEELKUNDE EN STARTTE VERVOLGENS EEN COMMERCIËLE INTERNATIONALE CARRIÈRE BIJ UNILEVER.

Nadere informatie

De HRM er komt zo bij u. onderzoek naar de mensen achter het mensenwerk

De HRM er komt zo bij u. onderzoek naar de mensen achter het mensenwerk De HRM er komt zo bij u onderzoek naar de mensen achter het mensenwerk De HRM er komt zo bij u onderzoek naar de mensen achter het mensenwerk De HRM er komt zo bij u is een uitgave van Driessen HRM_Payroll.

Nadere informatie

Werkboek. Creëer meer plezier in je werk

Werkboek. Creëer meer plezier in je werk Werkboek Creëer meer plezier in je werk Schouten en Nelissen ontwikkelde, samen met de universiteit van Utrecht, een training die medewerkers bewust maakt van de ruimte die zij zelf hebben om het werk

Nadere informatie

Als het niet kan zoals het hoort, zijn er nog duizenden manieren waarop het wél kan

Als het niet kan zoals het hoort, zijn er nog duizenden manieren waarop het wél kan Als het niet kan zoals het hoort, zijn er nog duizenden manieren waarop het wél kan Eerste druk Schrijf- en Adviesbureau Yvette den Brok, juli 2014. Alles uit deze brochure mag worden gebruikt of openbaar

Nadere informatie

Maak je buurt uitmuntend!

Maak je buurt uitmuntend! Maak je buurt uitmuntend! Handboek gemeenschapsmunten voor lokale besturen en organisaties 1 Vlaamse overheid Inhoudstafel Woord vooraf 4 Hoe dit handboek te lezen? 5 Inleiding 7 1. Verken de mogelijkheden

Nadere informatie

welkom in de groep concrete tips en aandachtspunten voor het werken met vluchtelingenkinderen in het jeugdwerk

welkom in de groep concrete tips en aandachtspunten voor het werken met vluchtelingenkinderen in het jeugdwerk welkom in de groep concrete tips en aandachtspunten voor het werken met vluchtelingenkinderen in het jeugdwerk Oost-Vlaams Diversiteitscentrum (ODiCe vzw) Lieselotte Reynvoet Inhoud Voorwoord 5 Inleiding

Nadere informatie

Zij maken je wegwijs GRATIS LOOPBAANADVIES OP ZOEK NAAR EEN OPLEIDING? SOCIAAL NETWERKEN KANSEN OP DE ARBEIDSMARKT

Zij maken je wegwijs GRATIS LOOPBAANADVIES OP ZOEK NAAR EEN OPLEIDING? SOCIAAL NETWERKEN KANSEN OP DE ARBEIDSMARKT MAG Zij maken je wegwijs GRATIS LOOPBAANADVIES OP ZOEK NAAR EEN OPLEIDING? SOCIAAL NETWERKEN KANSEN OP DE ARBEIDSMARKT KATRIEN HERMAN ILSE CARLA KARIN YVAN NIELS SARAH NINA VEERLE MUSTAFA PIETER EVA ANNELIES

Nadere informatie

Lessen over diversiteitsbeleid. bij gemeenten, provincies en waterschappen

Lessen over diversiteitsbeleid. bij gemeenten, provincies en waterschappen Lessen over diversiteitsbeleid 1 bij gemeenten, provincies en waterschappen 2 L e s s e n o v e r d i v e r s i t e i t s b e l e i d b i j g e m e e n t e n, provincies en waterschappen 3 Lessen over

Nadere informatie

Op weg naar een duurzame sportvereniging

Op weg naar een duurzame sportvereniging Op weg naar een duurzame sportvereniging 1 Inhoud Inleiding... 4 De fasen op een rij... 10 1. Dromen... 11 1.1 Het begint met een droom... 11 1.2 Mandaat van bestuur en leden... 12 1.3 Wijs verantwoordelijke(n)

Nadere informatie

langer gemotiveerd en productief aan de slag

langer gemotiveerd en productief aan de slag langer gemotiveerd en productief aan de slag langer gemotiveerd en productief aan de slag praktische tools voor een duurzaam HR-beleid een product ontwikkeld door in samenwerking met met de steun van

Nadere informatie

HANDLEIDING KWALITEITSVERBETERING ZIEKENHUISZORG VANUIT DE ERVARING VAN PATIËNTEN

HANDLEIDING KWALITEITSVERBETERING ZIEKENHUISZORG VANUIT DE ERVARING VAN PATIËNTEN HANDLEIDING KWALITEITSVERBETERING ZIEKENHUISZORG VANUIT DE ERVARING VAN PATIËNTEN Auteurs: Femke Vennik, Hester van de Bovenkamp, Ilse Raats, Femke de Wit, Ella Visserman, Kor Grit Datum: Augustus 2013

Nadere informatie

Het CJG, de oplossing voor de jeugdzorg? De invloed van vertrouwen en samenwerking op de organisaties binnen het Centrum voor Jeugd en Gezin.

Het CJG, de oplossing voor de jeugdzorg? De invloed van vertrouwen en samenwerking op de organisaties binnen het Centrum voor Jeugd en Gezin. Het CJG, de oplossing voor de jeugdzorg? De invloed van vertrouwen en samenwerking op de organisaties binnen het Centrum voor Jeugd en Gezin. Auteur: Eva Geesing 2 Het CJG, de oplossing voor de jeugdzorg?

Nadere informatie

Gebruik mij als kompas, ik ken de richting beter dan je denkt. Over begeleiding van mensen met ASS bij studie- en beroepskeuze

Gebruik mij als kompas, ik ken de richting beter dan je denkt. Over begeleiding van mensen met ASS bij studie- en beroepskeuze Gebruik mij als kompas, ik ken de richting beter dan je denkt Over begeleiding van mensen met ASS bij studie- en beroepskeuze Marijke van Son Studentnummer: 2171084 Juni 2012, Beek en Donk Onderzoeksbegeleider:

Nadere informatie

Bureau Onderzoek Gemeente Groningen, oktober 2005

Bureau Onderzoek Gemeente Groningen, oktober 2005 Hoe werk jij? Methodiekontwikkeling bij de dienst SOZAWE Jeanine Vosselman Monique Beukeveld Bureau Onderzoek Gemeente Groningen, oktober 2005 Bureau Onderzoek heeft als kernactiviteiten instrumentontwikkeling

Nadere informatie

Jij zoekt werk. en je hebt dyslexie. Zo pak je dat aan!

Jij zoekt werk. en je hebt dyslexie. Zo pak je dat aan! Jij zoekt werk en je hebt dyslexie Zo pak je dat aan! 3 e druk 3 e oplage december 2007 ISBN 9789074910446 Copyright 2006 irv, Hoensbroek Uitgever: Auteurs: CrossOver, Woerden Brigitte van Lierop Enid

Nadere informatie