Invoering Wet werken naar Vermogen Barneveld, Ede, Renkum, Scherpenzeel, Wageningen Voorkeursmodel Regionaal Werkbedrijf 13 april 2012

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Invoering Wet werken naar Vermogen Barneveld, Ede, Renkum, Scherpenzeel, Wageningen Voorkeursmodel Regionaal Werkbedrijf 13 april 2012"

Transcriptie

1 Invoering Wet werken naar Vermogen Barneveld, Ede, Renkum, Scherpenzeel, Wageningen Voorkeursmodel Regionaal Werkbedrijf 13 april 2012 BMC 13 april 2012 M. Depla en P. Raaijmakers Projectnummer: Correspondentienummer:

2 INHOUD HOOFDSTUK 1 INLEIDING: HET REGIONAAL WERKBEDRIJF Inleiding Vervolg: uitwerking in business case 2 HOOFDSTUK 2 HET REGIONAAL WERKBEDRIJF Inleiding Aannames over de doelgroepen De activiteiten van het regionaal werkbedrijf Uitwerking regionaal werkbedrijf in business case Beoordeling voorkeursmodel 7 1/22

3 Hoofdstuk 1 Inleiding: het regionaal werkbedrijf 1.1 Inleiding De gemeenten Barneveld, Ede, Renkum, Scherpenzeel en Wageningen willen samenwerken in een regionaal werkbedrijf voor de uitvoering van de sociale werkvoorziening en werken naar vermogen. Op basis van een scenario-studie is een voorkeursmodel gekozen, dat in deze notitie wordt gepresenteerd. Het regionaal werkbedrijf zal zich zowel inzetten voor de huidige en de nieuwe doelgroep van de WSW, als voor verschillende doelgroepen vanuit de Wet werken naar vermogen. De volledige WSW-doelgroep van de vijf gemeenten werkt in of via het regionaal werkbedrijf. Voor de WWnV-doelgroep kunnen individuele gemeenten kiezen of zij deze via het regionaal werkbedrijf, of via een andere route, willen ondersteunen om aan het werk te gaan. In deze notitie wordt het model van het regionaal werkbedrijf uitgewerkt. Naast een beschrijving en een presentatie van de kwantitatieve gegevens in een verdienmodel, worden de kansen en risico s van het model in kaart gebracht. Dit gebeurt aan de hand van het eerder opgestelde toetsingskader. In bijlage 1 wordt het verdienmodel per doelgroep gepresenteerd. De bijlagen 2 en 3 bevatten de cijfermatige onderbouwing voor deze verdienmodellen. 1.2 Vervolg: uitwerking in business case Het hier gepresenteerde voorkeursmodel voor een regionaal werkbedrijf, bevat een relatief grove schets van de doelgroepen, dienstverlening en het daarbij behorende verdienmodel. Voor de aanvraag van de herstructureringsfaciliteit WSW, geeft het model voldoende richting. Voor een daadwerkelijke doorontwikkeling van het huidige Permar naar een nieuw regionaal werkbedrijf, is een nadere uitwerking in een business case wenselijk. 2/22

4 Hoofdstuk 2 Het regionaal werkbedrijf 2.1 Inleiding In dit hoofdstuk wordt het regionaal werkbedrijf van Barneveld, Ede, Renkum, Scherpenzeel en Wageningen gepresenteerd. Na een korte introductie van de doelgroepen in de WSW en WWnV, volgt een kwalitatieve en kwantitatieve beschrijving van het regionaal werkbedrijf. Daarna volgt een inventarisatie van de kansen en risico s aan de hand van het eerder opgestelde toetsingskader. Het hoofdstuk wordt afgesloten met een aantal voorstellen voor het vervolg. Groeimodel Het regionaal werkbedrijf is een groeimodel: op basis van het huidige Permar dient een nieuwe organisatie met nieuwe mensen en methodieken te worden gebouwd. Dat hoeft niet van de ene dag op de andere te zijn gerealiseerd. De WSW-doelgroep die Permar nu bedient, blijft werken in het regionaal werkbedrijf. Dat betekent dat het werkbedrijf de tijd heeft om, met name voor groep C (WSW-ers die werken in dienstverlening) verder te gaan met de beweging van binnen naar buiten. Daarnaast zal het bedrijfsonderdeel dienstverlening en detachering zich in de komende periode verder moeten ontwikkelen om de groeiende WWnV-doelgroep te kunnen inzetten bij reguliere bedrijven in de regio. 2.2 Aannames over de doelgroepen Het regionaal werkbedrijf biedt vooralsnog dienstverlening aan voor zes verschillende doelgroepen: drie doelgroepen vanuit de WSW en drie vanuit de WWnV. Onderstaand schema schetst het beeld op hoofdlijnen over arbeidsvoorwaarden, verdienvermogen, werkzaamheden en toegevoegde waarde van de zes doelgroepen. 3/22

5 Schema: doelgroepen in het regionaal werkbedrijf Groep Regeling Arbeidsvoorwaarden Verdienvermogen (startnotitie) Werkt in werkbedrijf A Wsw beschut oud WSW-cao < 20% WML productie B C E F G Wsw beschut nieuw Wsw dienstverlening oud (CAO-loon) WWnV permanente ondersteuning WWnV reintegratie WWnV weinig/geen loonwaarde 100% WML < 20% WML productie WSW-cao 40% WML dienstverlening % WML + aanvullende WWNV-uitkering (permanent) 40% WML dienstverlening % WML + aanvullende WWNV-uitkering (tijdelijk) 50% WML dienstverlening WWNV-uitkering < 20% WML productie We gaan er van uit dat de groepen A, B en G bij Permar in productie werken (= beschut werk) en dat de groepen C, E en F bij Permar in dienstverlening werken (= niet-beschut werk). 2.3 De activiteiten van het regionaal werkbedrijf Het regionaal werkbedrijf Het regionaal werkbedrijf is een faciliteit voor alle vijf GR-gemeenten: Barneveld, Ede, Renkum, Scherpenzeel en Wageningen. Het bedrijf bedient zowel de huidige als de nieuwe SW-doelgroepen en een deel van de drie nieuwe doelgroepen vanuit de WWnV. De doelstelling van het bedrijf is om de verschillende doelgroepen zoveel mogelijk te laten werken naar vermogen en op deze manier toegevoegde waarde te realiseren. Voor een deel van de doelgroep gebeurt dit middels beschut werk. Het grootste deel van de medewerkers van het regionaal werkbedrijf zal echter in dienstverlening of via detachering (individueel of per groep) aan de slag gaan bij reguliere werkgevers. De volgende doelgroepen werken in of via het regionaal werkbedrijf: Beschut werk SW (groepen A en B): deze werken voor 100% bij het regionaal werkbedrijf. Groep A verdwijnt in de komende decennia door natuurlijk verloop Groep B stroomt langzaam in. Structureel zal de omvang van groep B naar verwachting 250 mensen zijn. 4/22

6 Bestaande populatie WSW-ers die in dienstverlening werkt (groep C): ook deze groep blijft voor 100% bij het regionaal werkbedrijf werken. Op termijn verdwijnt deze groep door natuurlijk verloop. WWnV-groepen E (tijdelijke ondersteuning, verdiencapaciteit tijdelijk beneden WML), F (permanente ondersteuning, verdiencapaciteit blijvend beneden WML; gemiddeld 40% WML) en G (verdiencapaciteit <20% WML): voor al deze doelgroepen heeft het regionaal werkbedrijf een aanbod van passende dienstverlening/werk. Gemeenten kunnen individuele afspraken maken over de omvang van de WWnVgroepen E, F en G welke door het regionaal werkbedrijf worden bediend. Ede en Wageningen kiezen er in beginsel voor om voor de doelgroepen uit de WWnV exclusief zaken te doen met het regionaal werkbedrijf. De gemeenten Barneveld, Renkum en Scherpenzeel houden de mogelijkheid open om ook met andere aanbieders zaken te doen en/of mensen vanuit de eigen gemeentelijke organisatie te begeleiden naar werk. Over de condities en consequenties dienen nog nadere afspraken te worden gemaakt. De dienstverlening van het regionaal werkbedrijf bestaat onder meer uit het stellen van een diagnose on the job en het activeren van klanten. Daarbij is het de doelstelling om de medewerkers, binnen het werkbedrijf of via een detachering, een deel van het wettelijk minimumloon zelfstandig te laten verdienen. Ten opzichte van het huidige Permar zal het werkbedrijf veel meer werk buiten (bij andere werkgevers) moeten organiseren. Hoe beter het werkbedrijf erin slaagt om de medewerkers toegevoegde waarde te laten realiseren, hoe meer de gemeenten kunnen besparen op het inkomensdeel. Mogelijk worden voor deeltaken (medische begeleiding, indicatiestelling) onderaannemers ingezet. Wat doen de gemeenten De gemeenten voeren zelf dat deel van de WWnV uit dat niet met werk van doen heeft: intake, uitkeringenbeheer, handhaving. Daarnaast ligt er onder meer een rol voor de gemeente in het contractbeheer met het werkbedrijf en het arrangeren van SROI-overeenkomsten met leveranciers van de gemeente. Voor Ede en Wageningen geldt dat in principe alle klanten waarvan bij de intake wordt ingeschat dat deze alleen met enige ondersteuning op enig moment (een deel van) het minimumloon kunnen verdienen, rechtstreeks naar het regionaal werkbedrijf gaan. Deze gemeenten sturen het werkbedrijf dan aan op collectieve resultaten (bijvoorbeeld op minimaliseren van de resterende uitkeringslast voor de gehele doelgroep). Dat betekent dat een aantal werk-activiteiten uit de sociale dienst van Ede en Wageningen overgaan naar het regionale werkbedrijf. Voor de gemeentelijke organisaties van Barneveld, Renkum en Scherpenzeel zijn de consequenties minder groot. Voor het aan werk helpen van die mensen die tijdelijk of permanent ondersteuning nodig hebben, hebben zij de mogelijkheid om samen te werken met het werkbedrijf, ondernemers en/of intermediaire organisaties. Hoeveel de gemeente zelf doet voor WWnV-klanten, en hoeveel men uitbesteedt, is 5/22

7 door individuele gemeenten op klantniveau te bepalen. De gemeente stuurt op individuele resultaten voor de klanten in de WWnV, bijvoorbeeld op een zo kort mogelijke periode van ondersteuning (groep F), maximale loonwaarde (groep E) of minimale kosten voor begeleiding (groep G). Betekenis voor de klant Resultaat van het voorkeursmodel is dat een substantieel deel van de WWnVdoelgroep terecht komt bij het werkbedrijf. Voor de gemeenten Ede en Wageningen zijn dat in principe alle WWnV-ers die kunnen werken en daarbij begeleiding nodig hebben. Binnen het werkbedrijf heeft de klant een werkcoach of begeleider die hem of haar ondersteunt om (deels) in het eigen inkomen te voorzien. Voor zaken die de (aanvullende) uitkering betreffen, dient de klant zich te melden bij de eigen gemeente. Betekenis voor werkgevers Het regionaal werkbedrijf zal voor de Wsw- en WWnV-doelgroep op zoek gaan naar opdrachtgevers. De gemeenten zijn een belangrijke opdrachtgever voor groenonderhoud, schoonmaak, etc. Daarnaast zal het werkbedrijf nieuwe allianties moeten aangaan met (groepen) ondernemers in de regio. Het werkbedrijf zal voor deze taken een aantal commerciële medewerkers dienen aan te stellen. Omdat het werkbedrijf niet de enige organisatie in de regio is voor de WWnV-doelgroep, wordt de werkgeversbenadering niet exclusief bij het werkbedrijf worden belegd. Het regionaal werkbedrijf werkt bij de benadering van ondernemers samen met de gemeenten (en UWV) in de regio. 2.4 Uitwerking regionaal werkbedrijf in business case Omvang werkbedrijf De geprognotiseerde omvang van het regionaal werkbedrijf zal in de op te stellen business case nader worden onderbouwd. Naast de (krimpende) groep WSW-ers, structureel naar een omvang van 250 mensen in beschut werk, zal het werkbedrijf een grote groep WWnV-ers aan het werk helpen en houden. De uiteindelijk omvang van het werkbedrijf is daarbij afhankelijk van de afspraken die individuele gemeenten maken. Kosten en opbrengsten Net als de omvang, dienen ook de kosten en opbrengsten van het regionaal werkbedrijf in de business case nader te worden onderbouwd. In algemene zin is de opgave voor het regionaal werkbedrijf om met de WSW- en WWnV-doelgroep, tegen acceptabele kosten, zoveel mogelijk toegevoegde waarde te realiseren. Op deze manier kunnen immers de kosten voor loon (voor WSW-doelgroep), begeleiding en overhead (deels) worden gecompenseerd. Naast de inkomsten uit de productieve inzet van medewerkers, ontvangt het werkbedrijf inkomsten uit WSW-subsidies en gemeentelijke re-integratiemiddelen. Voor gemeenten is het, in financiële zin, lonend als de opbrengsten van de toegevoegde waarde de besparing op de uitkering 6/22

8 overtreffen. Daarbij hebben gemeenten de mogelijkheid om re-integratiemiddelen in te zetten. 2.5 Beoordeling voorkeursmodel Doeltreffendheid In dit scenario is het werkbedrijf de belangrijkste voorziening in de regio voor het activeren van alle doelgroepen SW en WWnV. Als het werkbedrijf erin slaagt om de doelstelling per doelgroep te realiseren, hebben gemeenten een doeltreffende voorziening om mensen aan het werk te zetten. Op basis van de prestaties van Permar Energiek schatten gemeenten echter in dat er voor de groepen E en F buiten het werkbedrijf ook voorzieningen zijn die doeltreffender zijn. In dit voorkeursmodel maken Ede en Wageningen geen gebruik van deze alternatieve voorzieningen. Doelmatigheid Hoewel met de doelgroep beschut werken een negatief resultaat geboekt wordt, is sprake van een doelmatige voorziening. Het negatieve resultaat wordt veroorzaakt door de beperkte verdiencapaciteit, de noodzakelijke begeleidingskosten en de toepasselijkheid van de WSW-cao. Voor de overige doelgroepen geldt dat de opbrengsten uit gemeentelijke bijdragen en toegevoegde waarde de kosten voor loon, begeleiding en overhead naar verwachting compenseren. Op basis van de prestaties van Permar Energiek schatten een aantal gemeenten echter in dat er voor de WWnV-groepen ook buiten het werkbedrijf doeltreffende voorzieningen denkbaar zijn. In dit voorkeursmodel maken Ede en Wageningen geen gebruik van deze alternatieve voorzieningen. Verantwoordelijkheidsverdeling De vijf gemeenten zijn in ieder geval samen verantwoordelijk voor de activiteiten die het regionaal werkbedrijf doet voor de WSW-doelgroep. De verliezen op deze activiteiten worden verdeeld over de vijf gemeenten naar rato van het aantal WSWers dat per gemeente werkt bij het regionaal werkbedrijf. Voor de WWnV-doelgroep dienen de gemeenten nadere afspraken te maken over de aansturing, verantwoording en afrekening van het regionaal werkbedrijf. Uitgangspunt daarbij is dat iedere gemeente beslist over wie er uit de doelgroep WWnV in of via het regionale werkbedrijf aan de slag gaat. Het resultaat van deze activiteiten wordt tussen de gementen afgerekend op basis van vooraf overeengekomen afspraken over de benutting van het regionale werkbedrijf. Werkgeversbenadering Het werkbedrijf kan een belangrijk deel van de regionale werkgeversbenadering voor zijn rekening nemen. De werkgevers kunnen echter niet exclusief door het werkbedrijf worden bediend. De eerste reden hiervoor is dat Barneveld, Renkum en Scherpenzeel ook zaken (kunnen) doen met andere uitvoeringsorganisaties. Een tweede reden is dat lokale binding een belangrijke succesfactor is voor de 7/22

9 benadering van werkgevers. Individuele gemeenten zullen derhalve een rol blijven spelen individuele contacten met ondernemers. Tot slot zal een deel van de werkgeversbenadering mogelijk worden vormgegeven op een grotere regionale schaal, te weten de regio Food Valley en de regio Arnhem. De werkgeversbenadering van het regionale werkbedrijf zal dus afgestemd moeten worden in regionaal verband. Ook kunnen in regionaal verband afspraken worden gemaakt over een uniforme inzet van het instrument loondispensatie. Verbinding drie decentralisaties Het werkbedrijf kan worden ingezet voor arbeidsmatige dagbesteding via de Wmo. Door de combinatie van SW, WWnV en arbeidsmatige dagbesteding kan mogelijk meerwaarde worden gerealiseerd tegen relatief lage kosten. Financiën Het regionaal werkbedrijf draait, op basis van de huidige veronderstellingen, structureel met verlies. Omdat de huidige SW-doelgroep langzaam afneemt, daalt het verlies in de loop van de jaren. Incidentele kosten versus opbrengsten Om de toegevoegde waarde met de doelgroepen SW en WWnV te kunnen realiseren, zijn investeringen nodig in met name de uitbreiding van werkplekken (en bijbehorende begeleiding) voor de SW-ers en WWnV-ers. Hoe meer mensen buiten (bij andere werkgevers) werken, hoe minder geïnvesteerd hoeft te worden in gebouwen en productiemiddelen. In de business case voor het regionaal werkbedrijf zal de omvang van de investeringen nader in beeld gebracht dienen te worden. Risico s De belangrijkste risico s van de ontwikkeling van een regionaal werkbedrijf zijn: Het verdienmodel van het regionaal werkbedrijf is voor een belangrijk deel gebaseerd op het realiseren van de geraamde toegevoegde waarde voor de verschillende groepen. Als het werkbedrijf hier niet in slaagt met de nieuwe, grotere doelgroep, levert dat een groot risico op voor het verdienmodel. Het werkbedrijf moet zowel binnen als buiten voldoende werk kunnen organiseren, waarmee voldoende toegevoegde waarde kan worden binnengehaald. De mate waarin het werkbedrijf daarin slaagt, is van grote invloed op het eindresultaat. Naar verwachting ligt hier voor gemeenten een verantwoordelijkheid om uitvoerende taken als groenvoorziening, schoonmaak en onderhoud in te besteden bij het werkbedrijf. 8/22

10 Invoering Wet werken naar Vermogen Barneveld, Ede, Renkum, Scherpenzeel, Wageningen Bijlagen bij voorkeursmodel Regionaal Werkbedrijf Toelichting In navolgende bijlagen is een aantal doorrekeningen opgenomen. De berekeningen zijn gebaseerd op een groot aantal aannames over ontwikkelingen in de toekomst. We hebben dat gedaan om een inschatting te kunnen maken van de mogelijke omvang (op basis van een inschatting van doelgroepen) en resultaat (op basis van een inschatting van kosten en opbrengsten van verschillende doelgroepen) van het voorkeursmodel. De aannames zijn zo zorgvuldig mogelijk gekozen en steeds transparant onderbouwd. Ze zijn echter ook met veel onzekerheid omgeven en een aantal zal daarom mogelijk bij nader inzien moeten worden bijgesteld. Wijziging van bepaalde aannames kan leiden tot wijziging in de uitkomsten van de doorrekeningen. In de doorrekeningen is alleen het effect van de door het regionaal werkbedrijf gerealiseerde loonwaarde meegenomen. Het kan zijn dat ook buiten het regionale werkbedrijf loonwaarde gerealiseerd wordt bij andere bedrijven. De omvang hiervan is niet goed in te schatten omdat nog onzeker is of en hoe gemeenten dit zullen aanpakken. Bij de uitwerking van een businesscase op basis van het voorkeursmodel kan blijken dat bepaalde aannames in de praktijk anders uitpakken. Door transparant te zijn over de gehanteerde aannames in het voorkeursmodel is duidelijk hoe de uitkomsten tot stand zijn gekomen en kunnen verschillen die mogelijk zichtbaar worden in de business case worden verklaard. 9/22

11 Bijlage 1 Verdienmodel regionaal werkbedrijf Inleiding Deze bijlage bevat een verkenning van een mogelijk verdienmodel voor het regionaal werkbedrijf. Het is nadrukkelijk een werkdocument, dat niet één-op-één vertaald kan worden naar het daadwerkelijk te ontwikkelen regionaal werkbedrijf. In de uitwerking van de business case volgt een onderbouwing van omvang, financiën en prestaties van het werkbedrijf. Het verdienmodel is gebaseerd op verdienmodellen van drie WSW-groepen en drie WWnV-groepen. Deze zijn beschreven in bijlage 2. De aannames waarop deze verdienmodellen zijn gebaseerd, zijn te vinden in bijlage 3. Tot slot bevat bijlage 4 prognoses voor de ontwikkeling van de verschillende doelgroepen. Omvang regionaal werkbedrijf Het regionaal werkbedrijf van het voorkeursmodel bestaat uit een groeiende groep WWnV-medewerkers en een dalende groep WSW-ers. Op basis van de aannames die hiervoor zijn toegelicht, schommelt de totale omvang van het regionaal werkbedrijf rond de personen. 1 Voor een inschatting van het aantal mensen dat vanuit Ede en Wageningen naar het regionale werkbedrijf gaat, gaan we er van uit dat 50% van de potentiële doelgroepen WWnV aan het werk gaat via het werkbedrijf. Barneveld, Renkum en Scherpenzeel kiezen ervoor om de doelgroep WWnV ook via en bij andere bedrijven aan het werk te zetten. Aangenomen wordt dat gemiddeld 25% van de potentiële groep E en F uit Barneveld, Renkum en Scherpenzeel via het regionaal werkbedrijf aan de slag gaat. Voor groep G nemen we voor alle vijf gemeenten aan dat hiervan 10% in het regionaal werkbedrijf werkt. Omvang werkbedrijf Structureel (2040) Medewerkers SW Medewerkers WWnV Totaal In de praktijk zal het regionaal werkbedrijf iets langer nodig hebben om naar het begrootte aantal medewerkers uit de doelgroep te groeien. 2 Dit is inclusief doelgroep F. Deze activiteit is binnen Permar nu ondergebracht bij Permar Energiek. 10/22

12 Verdienmodel werkbedrijf Hieronder wordt het verdienmodel voor het regionaal werkbedrijf gepresenteerd. Een korte toelichting op de cijfers: Groepen A, B en C: het resultaat is de rijkssubsidie WSW plus de toegevoegde waarde minus de WSW-loonkosten en overige kosten (begeleiding, overhead). Groepen E, F en G: het resultaat is de toegevoegde waarde plus bijdragen gemeenten minus loonkosten en overige kosten. 3 Schema: mogelijk verdienmodel werkbedrijf Resultaat 2013 Resultaat 2018 Structureel (2040) Groep A Groep B Groep C Groep E Groep F Groep G Resultaat Uit deze tabel is af te leiden dat het regionaal werkbedrijf structureel met verlies draait. Door de daling van de omvang van de (kostbare) groepen A en C, daalt het verlies in de loop der jaren. Gemeenten compenseren de verliezen met besparingen op het I-deel. Besparingen uitkeringslasten Door WWnV-ers in te zetten in het regionaal werkbedrijf, kunnen gemeenten besparingen realiseren op de uitkeringslasten. Onderstaande overzicht bevat de mogelijke besparingen voor de WWnV-groepen E en F, voor zover deze groepen werken in of via het regionaal werkbedrijf. De loonwaarde die gemeenten buiten het werkbedrijf realiseren, wordt niet in beeld gebracht. Voor groep G is de aanname dat deze geen loon betaald krijgen en er dus geen besparing op de uitkering wordt gerealiseerd. 3 Zie voor nadere toelichting van dit verdienmodel bijlage 2 en 3 11/22

13 Schema: mogelijke besparingen uitkeringslasten Per FTE Structureel (2040) Omvang groep E in werkbedrijf Besparing groep E per jaar Omvang groep F in werkbedrijf Besparing groep F per jaar Besparing totaal /22

14 Bijlage 2 Verdienmodel per groep Inleiding In deze bijlage worden voor zes doelgroepen (driemaal Wsw, driemaal WWnV) de verdienmodellen in beeld gebracht. Per groep geven we weer wat de kosten en opbrengsten zijn indien het werkbedrijf hen, binnen of buiten het bedrijf, aan werk helpt en begeleidt. De berekeningen worden zowel gemaakt voor een individuele klant als voor de totale doelgroep van het regionaal werkbedrijf (50% Ede en Wageningen, 25% Barneveld, Renkum en Scherpenzeel). Een nadere onderbouwing is te vinden in bijlage 2, de omvang van de doelgroepen in bijlage 3. Verdienmodel per groep Groep A: SW oud beschut (CAO) Per FTE Groep 2013 (N=202,39) Groep 2018 (N=145,93) Structureel (2040) (N=0) Loonkosten Bedrijfskosten Toegevoegde waarde SW-subsidie Saldo kostenopbrengsten Conclusie groep A Bij de groep Wsw beschut, met WSW-CAO-loon, leveren de inkomsten uit rijkssubsidie en productiewaarde niet op tegen de kosten voor loon en begeleiding. Als gemeenten het financiële gat willen aanvullen, kost dat hen ,- per SW-er per jaar. Deze groep krimpt met 5,5% per jaar (door verloop), in het structurele beeld is deze groep verdwenen. Groep B: SW nieuw beschut (WML) Per FTE Groep 2013 (N=14,67) Groep 2018 (N=80,32) Structureel (2040) (N=250) Loonkosten Bedrijfskosten Toegevoegde waarde SW-subsidie Saldo kostenopbrengsten /22

15 Conclusie groep B Doordat we ervan uitgaan dat aan deze groep geen WSW-CAO-loon maar het WML wordt betaald, daalt het verlies ten opzichte van groep A. Als de gemeente ervoor kiest deze tekorten aan te vullen, kost dat in het structurele beeld 0,6 mln per jaar. Groep C: SW oud dienstverlening (CAO) Per FTE Groep 2013 (N=503,61) Groep 2018 (N=363,12) Structureel (2040) (N=0) Loonkosten Bedrijfkosten Toegevoegde waarde SW-subsidie Saldo kostenopbrengsten Conclusie groep C: Voor groep C wegen de opbrengsten uit subsidie en productiewaarde niet op tegen de kosten voor loon en begeleiding. Als de gemeente deze tekorten wil aanvullen, kost dat per SW-er 3.609,- per jaar. De groep daalt net als groep A in omvang met 5,5% per jaar, structureel verdwijnt deze groep. Groep E: WWnV permanente ondersteuning Per FTE Groep 2013 (N=310) Groep 2018 (N=465) Structureel (2040) (N=832) Loonkosten Bedrijfskosten Toegevoegde waarde Bijdrage reintegratiebudget Saldo kostenopbrengsten * Omvang groep gebaseerd op 50% (Ede, Wageningen) en 25% (Barneveld, Renkum, Scherpenzeel) Conclusie groep E Aan de hand van deze kengetallen, kan de conclusie worden getrokken dat voor groep E de kosten voor het werkbedrijf lager zijn dan de som van de gemeentelijke bijdrage en de gerealiseerde toegevoegde waarde. Voor de gemeente loont het om (de helft van) deze groep te activeren. Hiermee wordt immers meer bespaard op de uitkeringen dan dat de kosten van de re-integratie zijn. Deze groep groeit in de loop 14/22

16 van de jaren in omvang, als gevolg van de instroom van de doelgroepen van (voorheen) Wsw en Wajong. Groep F: WWnV Re-integratie Groep F betreft mensen met substantiële belemmeringen om zelfstandig aan het werk te gaan tegen minimaal het WML. Deze groep heeft dus een ander karakter dan de WWnV-groep die zonder aanvullende maatregelen 100% van het WML kán verdienen. We nemen aan dat deze groep in het eerste jaar wel enige productiewaarde kan leveren en op basis daarvan gaan we ervan uit dat ze in dat jaar 50% van het WML verdienen. Na dat jaar hebben ze een verdienvermogen ontwikkeld van 100%WML en stromen ze uit naar regulier werk. In het eerste jaar zijn er dus kosten voor een (aanvullende) WWnV-uitkering, in het tweede jaar niet meer. Per FTE Groep 2013 (N=296) Groep 2018 (N=327) Structureel (2040) (N=354) Loonkosten Bedrijfskosten Toegevoegde waarde Bijdrage reintegratiebudget Saldo kostenopbrengsten * Omvang groep gebaseerd op 50% (Ede, Wageningen) en 25% (Barneveld, Renkum, Scherpenzeel) Conclusie groep F Voor deze groep zijn de opbrengsten uit het re-integratiebudget en de gerealiseerde loonwaarde voor het werkbedrijf lager dan de kosten voor loon en begeleiding. Voor de gemeente loont het om deze groep te activeren, omdat de som van de kosten voor re-integratie en aanvullende uitkering lager is dan de besparing op de uitkeringen (ervan uitgaande dat deze groep zonder interventie een jaar een volledige uitkering ontvangt). 15/22

17 Groep G: WWnV verdienvermogen <20% Per FTE Groep 2013 (N=86) Groep 2018 (N=97) Structureel (2040) (N=54) Loonkosten Bedrijfskosten Toegevoegde waarde Bijdrage reintegratiebudget Saldo kostenopbrengsten * Omvang groep gebaseerd op 10% (voor alle vijf gemeenten) Conclusie groep G Op basis van bovenstaande veronderstellingen, kan het werkbedrijf de kosten voor begeleiding en overhead compenseren met gerealiseerde loonwaarde en de reintegratiebijdrage van de gemeenten. Voor de gemeente is het, in financiële zin, niet lonend om groep G te activeren. In het structurele beeld daalt groep G in omvang. 16/22

18 Bijlage 4 Onderbouwing verdienmodel 1. Zes groepen in beeld In de scenario s worden zes groepen in beeld gebracht: drie voor de Wsw en drie voor de WWnV. De loonwaarde, loonkosten en toegevoegde waarde van deze groepen worden nader onderbouwd in bijlage 1 bij deze notitie. Groep Regeling arbeidsvoorwaarden Verdienverm ogen (startnotitie) Werkt in werkbedrijf Toegevoe gde waarde (raming Permar) A Wsw beschut oud WSW-cao < 20% WML productie B C E F G Wsw beschut nieuw Wsw dienstverlening oud (CAO-loon) WWnV permanente ondersteuning WWnV reintegratie WWnV weinig/geen loonwaarde 100% WML < 20% WML productie WSW-cao 40% WML dienstverlening % WML + aanvullende WWNV-uitkering (permanent) % WML + aanvullende WWNV-uitkering (tijdelijk) 40% WML dienstverlening % WML dienstverlening WWNV-uitkering < 20% WML productie We gaan er van uit dat de groepen A, B en G bij Permar in productie werken (= beschut werk) en dat de groepen C, E en F bij Permar in dienstverlening werken (= niet beschut werk). De toegevoegde waarde per doelgroep is gebaseerd op de toegevoegde waarde die bij Permar in productie en dienstverlening wordt gerealiseerd (begroting 2012) Twee groepen worden niet in beeld gebracht in de scenario s: Groep WWnV met verdienvermogen van 100% WML: aanname is dat deze groep geen ondersteuning nodig heeft van een werkbedrijf. Groep Dagbesteding: deze groep kan naar wens van een individuele gemeente worden geactiveerd in of via het werkbedrijf. 17/22

19 2. Geen doorrekening alternatieve arrangementen Voor die groepen die niet in of via het werkbedrijf werken, nemen we in de doorrekening van het voorkeursmodel aan dat deze inactief zijn. Dat betekent dat de gemeenten voor deze groepen kosten maken (loon voor mensen met een SWaanstelling, uitkering voor WWNV-ers) en inkomsten hebben (SW-subsidie, I-deel, W-deel). Gemeenten hebben vervolgens de keuze om voor deze groepen een alternatief aanbod te organiseren. Of en hoe gemeenten dat willen doen, is (nog) niet bekend. Wij doen daarom geen aannames over hoogte van de kosten en opbrengsten van alternatieve arrangementen. 3. Doorrekening voor drie jaren We presenteren het berekende resultaat voor drie jaren: 2013, 2018 en structureel. Het jaar 2013 als weergave van de startsituatie. Het jaar 2018 omdat dan de periode van de herstructureringsfaciliteit afloopt. En structureel is de situatie als de overgangsregeling voor de WSW is uitgewerkt en het zittend bestand WSW-ers is uitgestroomd (naar verwachting tussen 2035 en 2050). 4. Gemeentelijke budgetten De gemeentelijke budgetten zijn gebaseerd op de rijksbudgetten voor inkomen en re-integratie in 2012 en zijn opgeteld: I-deel: Re-integratiebudget: Deze budgetten worden niet toegerekend aan de verschillende doelgroepen. Wel wordt in ieder scenario weergegeven hoeveel de gemeenten tekort komen / overhouden op deze budgetten. De additionele middelen van de gemeente Wageningen ( in 2012, structureel) zijn niet meegenomen in het totaalbedrag. Mogelijke ontwikkeling I-deel structureel (2040) WWnV-bestand I-deel: aanname rapport Indien I-deel ontwikkeling WWnV volgt +/ I-deel (nieuw) W+I (nieuw) Toelichting Indien het macrobudget voor het I-deel WWnV de groei van de WWnV-doelgroep volgt, zal het macrobudget in de komende jaren stijgen. Deze stijging kan nog niet met zekerheid worden ingeboekt. Als deze plaatsvindt, ziet de ontwikkeling van de rijksbudgetten er voor de vijf gemeenten samen uit als in bovenstaand schema. 18/22

20 5. Aannames voor de berekeningen Algemeen De kosten/opbrengsten per groep zijn afgerond op duizendtallen. Hierdoor kunnen in de optellingen afrondingsverschillen ontstaan. Alle prijzen zijn constant in de prijzen van Groep D (Dagbesteding) is niet meegenomen in de verdienmodellen van het werkbedrijf. Gemeenten kiezen zelf of zij deze doelgroep via het werkbedrijf willen activeren. Voor die groepen die niet in of via het werkbedrijf aan het werk zijn, nemen we aan dat deze wel een uitkering of SW-loon ontvangen, dat er geen kosten worden gemaakt en geen loonwaarde wordt gerealiseerd. SW (groepen A, B, C) De rijkssubsidie SW is, omwille van de vergelijkbaarheid door de jaren heen, gesteld op per SE per jaar. Het aantal werkzame uren van een SW-er is, op basis van ervaringsgegeven Permar, vastgesteld op uur per jaar. De loonkosten voor de SW zijn berekend inclusief bijkomende personeelskosten als bedrijfskleding, vervoer en arbodienstverlening. De omvang van de groepen A, B en C is gebaseerd op de door Permar opgestelde stroomtabel. De toegevoegde waarde van de groepen A en B is, op basis van de begroting 2012 van Permar, gesteld op 7.210,- per jaar. De toegevoegde waarde van groep C is, op basis van ervaringsgegevens van Permar, gesteld op ,- per jaar. Ook de bedrijfskosten (ambtelijk en overig personeel, bedrijfsmiddelen, overhead) zijn gebaseerd op de begroting 2012 van Permar. Deze zijn voor de groepen A en B en voor groep C gemiddeld per jaar. De loonkosten voor groep B zijn gesteld op het WML ( ,- per jaar). WWnV (groepen E, F en G) Groep 1 (100% WML) brengen we niet in beeld. De aanname is dat deze groep zonder inzet van het werkbedrijf een baan kan vinden op minimaal het WML. Voor alle overige WWnV-groepen nemen we aan dat 50% dan wel 25% van deze groep wordt geactiveerd voor een voltijds werkplek. De aantallen zijn niet gecorrigeerd met een deeltijdfactor. De gemeentelijke bijdrage vanuit het re-integratiebudget hebben we, op basis van ervaringsgegevens voor de Wwb-doelgroep, voor de groepen E en F gesteld op 4.000,- per persoon per jaar en voor groep G op 2.000,- per persoon per jaar. Gemeenten kiezen er in het regime van de WWnV mogelijk voor om voor die groepen die toegevoegde waarde kunnen realiseren, een lagere, of: geen, bijdrage te verstrekken vanuit het re-integratiebudget. Als dat gebeurt, gaat dat in de rekenmodellen ten koste van de financiële resultaten van het werkbedrijf. De toegevoegde waarde van de groepen is gebaseerd op de toegevoegde waarde die Permar nu realiseert met de SW-doelgroep. Voor de groepen E en F gaat het om een toegevoegde waarde van ,- per jaar, voor groep G om 7.210,- per jaar. De loonkosten voor groep G worden gesteld op 0,-, voor de groepen E en F op respectievelijk 9.000,- en ,- (40% en 50% van het WML). 19/22

21 De bedrijfskosten (begeleiding, overhead werkbedrijf) en de toegevoegde waarde zijn voor de groepen E en F gebaseerd op de ervaringscijfers van Permar met de groep C (dienstverlening Wsw). Voor groep G zijn deze gebaseerd op de ervaringscijfers met groep A (beschut Wsw). De aanvullende uitkering wordt als volgt berekend: 100 % loonkosten x (zijnde de gemiddelde kosten voor een bijstandsuitkering). 20/22

22 Bijlage 5 Omvang doelgroepen SW en WWnV SW Tabel 1 : Uitstroom en doorstroom WSW oud en nieuw 800 SE = FTE beschut normaal WSW nieuw Totaal ,00 535,00-750, ,39 503,61 14,67 720, ,24 473,38 28,80 692, ,53 444,25 42,41 665, ,25 416,19 55,52 638, ,39 389,16 68,15 613, ,93 363,12 80,32 589,37 Structureel (2040) WWnV 2013 Doelgroep Wwnv 2013 naar verdienvermogen Barneveld Ede Renkum Scherpenzeel Wageningen aantal % aantal % aantal % aantal % aantal % Groep 1: 100% WML 72 20% % % 8 20% % Groep 2: tijdelijk <100% WML 91 25% % % 10 25% % Groep 3: permanent 20-80% WML 96 26% % % 10 25% % Groep 4: permanent <20% WML % % % 12 30% % Totaal % % % % % 2018 Doelgroep Wwnv 2018 naar verdienvermogen Barneveld Ede Renkum Scherpenzeel Wageningen aantal % aantal % aantal % aantal % aantal % Groep 1: 100% WML 72 16% % % 8 17% % Groep 2: tijdelijk <100% WML % % % 11 23% % Groep 3: permanent 20-80% WML % % % 15 32% % Groep 4: permanent <20% WML % % % 13 28% % Totaal % % % % % 21/22

23 Structureel (2040) Doelgroep Wwnv structureel naar verdienvermogen Barneveld Ede Renkum Scherpenzeel Wageningen aantal % aantal % aantal % aantal % aantal % Groep 1: 100% WML 75 14% % 95 14% 9 15% % Groep 2: tijdelijk <100% WML % % % 13 22% % Groep 3: permanent 20-80% WML % % % 32 54% % Groep 4: permanent <20% WML 58 11% % % 5 8% % Totaal % % % % % 22/22

Gemeente Ede. Memo. Raadsinformatiebrief over voorkeursmodel 13 april 2012

Gemeente Ede. Memo. Raadsinformatiebrief over voorkeursmodel 13 april 2012 Gemeente Ede Memo Aan : Raadscommissie Maatschappelijke Zaken Van : College van burgemeester en wethouders Datum : 24 april 2012 In afschrift aan : Registratienummer : 706911 Opgesteld door : Ina Roelfsma

Nadere informatie

Financiële gevolgen van het beëindigen van tijdelijke contracten in de sociale werkvoorziening

Financiële gevolgen van het beëindigen van tijdelijke contracten in de sociale werkvoorziening Financiële gevolgen van het beëindigen van tijdelijke contracten in de sociale werkvoorziening Gemeenten worden geconfronteerd met hoge kosten voor onder andere de SW- populatie, een dalend subsidiebedrag

Nadere informatie

Welke re-integratiemiddelen krijgen gemeenten onder de Participatiewet?

Welke re-integratiemiddelen krijgen gemeenten onder de Participatiewet? Welke re-integratiemiddelen krijgen gemeenten onder de Participatiewet? Gemeenten ontvangen via het re-integratiebudget middelen voor ondersteuning en begeleiding van de doelgroep Participatiewet. Er zijn

Nadere informatie

TRANSITIE Wwn w v n / hers r t s ruct c ure r rin i g S W S

TRANSITIE Wwn w v n / hers r t s ruct c ure r rin i g S W S TRANSITIE Wwnv / herstructurering SW Hoofdlijnen WWNV (I) 1. Eén regeling voor personen met arbeidsvermogen 2. Verantwoordelijkheid gemeenten 3. Wajong: volledig én duurzaam jonggehandicapt 4. Wsw: aangewezen

Nadere informatie

VISIE BESCHUT WERK (nieuw) REGIO MIDDEN-LIMBURG

VISIE BESCHUT WERK (nieuw) REGIO MIDDEN-LIMBURG VISIE BESCHUT WERK (nieuw) REGIO MIDDEN-LIMBURG Juli 2016 1 INHUDSOPGAVE Pagina 1. Samenvatting 3 2. Inleiding 4 3. Beschut werk nieuw 5 4. (Regionale) visie op beschut werk nieuw 5 5. Contouren beschut

Nadere informatie

Transitie Participatiewet: Regionale Stellingen

Transitie Participatiewet: Regionale Stellingen Transitie Participatiewet: Regionale Stellingen Huidige Visie CGM Kadernota Participatie Land van Cuijk van uw raad uit dec. 2011. Inwoners economisch zelfredzaam = Schadelastbeperken = Verminderen van

Nadere informatie

Beschut werk in Aanleiding

Beschut werk in Aanleiding Beschut werk in 2015 1. Aanleiding Op 1 januari jl. is de Participatiewet in werking getreden. Een nieuwe voorziening onder deze wet is beschut werk nieuwe stijl 1. Gemeenten zijn onder deze wet verplicht

Nadere informatie

Raadsinformatieavond. dinsdag 22 april 2014. Transitieplan UW

Raadsinformatieavond. dinsdag 22 april 2014. Transitieplan UW Raadsinformatieavond dinsdag 22 april 2014 Transitieplan UW Missie - waartoe zijn wij op aarde - UW helpt mensen met een afstand tot de arbeidsmarkt met raad en daad bij het verkrijgen van passend werk,

Nadere informatie

Participatiewet Dilemma s beschut werken. (Uitloop)Commissie Sociaal 14 maart 2013

Participatiewet Dilemma s beschut werken. (Uitloop)Commissie Sociaal 14 maart 2013 Participatiewet Dilemma s beschut werken (Uitloop)Commissie Sociaal 14 maart 2013 Inhoud Hoofdlijnen Participatiewet (uitloop 7-2) Regeeraccoord Brief 21-12 Contouren Participatiewet Conclusies uit deze

Nadere informatie

De missie van DZB en de Wet werken naar vermogen

De missie van DZB en de Wet werken naar vermogen De missie van DZB en de Wet werken naar vermogen Bas van Drooge Directeur DZB april 2012 concept 1 1 Wet werken naar vermogen Eén regeling voor WSW, Wajong en WWB Bezuiniging van ca. 1,8 mld 1 op 3 uitstromers

Nadere informatie

Participatiewet / Wsw. Raadsinformatieavond - 3 juli 2013

Participatiewet / Wsw. Raadsinformatieavond - 3 juli 2013 Participatiewet / Wsw Raadsinformatieavond - 3 juli 2013 Bespreekpunten Wat is de huidige situatie in Wwb en Wsw? Wat zijn de belangrijkste contouren van de Participatiewet? Welke effecten heeft de Participatiewet

Nadere informatie

Opinienota. Toekomst uitvoering Participatiewet en WSW

Opinienota. Toekomst uitvoering Participatiewet en WSW Opinienota Toekomst uitvoering Participatiewet en WSW Mei 2016 TOEKOMST UITVOERING PARTICIPATIEWET EN WSW 1. Inleiding en proces tot nu toe De regionale stuurgroep Werk en Inkomen heeft in oktober 2015

Nadere informatie

Notitie tijdelijke dienstverbanden medewerkers Risse

Notitie tijdelijke dienstverbanden medewerkers Risse Notitie tijdelijke dienstverbanden medewerkers Risse Aanleiding In de vergadering van de Commissie Welzijn op 24 januari 2012 heeft wethouder Litjens van de gemeenteraad de opdracht gekregen om een notitie

Nadere informatie

Oktober 2013. Participatiewet; kansen in samenwerking

Oktober 2013. Participatiewet; kansen in samenwerking Oktober 2013 Participatiewet; kansen in samenwerking In 1952 gaat de Gemeentelijke Sociale Werkvoorzieningsregeling (1950) gelden voor het opzetten van speciale werkplaatsen voor gehandicapten. Gehandicapten

Nadere informatie

Presentatie. en specifiek

Presentatie. en specifiek Presentatie Ontwikkeling Werk & Inkomen en specifiek Wet Werken Naar Vermogen T.b.v. raadsthemabijeenkomst 2011 Wet Werken naar vermogen (Wwnv) Belangrijkste punten op gebied van werk en inkomen (vooral

Nadere informatie

Welkom. Wet werken naar vermogen. Herstructureringsplan sociale werkvoorziening. Stand van zaken scenario s rol SWbedrijf

Welkom. Wet werken naar vermogen. Herstructureringsplan sociale werkvoorziening. Stand van zaken scenario s rol SWbedrijf Welkom Wet werken naar vermogen Herstructureringsplan sociale werkvoorziening Stand van zaken scenario s rol SWbedrijf Ergon Wet werken naar vermogen (1) één doel: meer mensen aan het werk, uitgaven terugdringen

Nadere informatie

Participatiewet, Banenafspraken en Quotumwet. Door: Tanja Willemsen Divosa

Participatiewet, Banenafspraken en Quotumwet. Door: Tanja Willemsen Divosa Participatiewet, Banenafspraken en Quotumwet Door: Tanja Willemsen Divosa participatiewet sinds 1 januari 2015 voor wie? doel schaal Iedereen die kan werken, maar het op de arbeidsmarkt niet redt zonder

Nadere informatie

Van Martin Heekelaar m.heekelaar@berenschot.nl 030-2916814 Datum 30 oktober 2012 Betreft

Van Martin Heekelaar m.heekelaar@berenschot.nl 030-2916814 Datum 30 oktober 2012 Betreft Van Martin Heekelaar m.heekelaar@berenschot.nl 030-2916814 Datum 30 oktober 2012 Betreft Financiële gevolgen Regeerakkoord i.v.m. gemeentelijke regelingen W&I Op 29 oktober presenteerden de VVD en de PvdA

Nadere informatie

Financiële vertaling Bestuursakkoord

Financiële vertaling Bestuursakkoord Financiële vertaling Bestuursakkoord In deze notitie geven we inzicht in de financiële vertaling van het Bestuursakkoord. Dat doen we per onderdeel van het Bestuursakkoord. En dat doen we door per onderdeel

Nadere informatie

Toekomst Sociale Werkvoorziening Zaanstreek-Waterland onder de Wet Werken naar Vermogen. (WWnV) - 2 -

Toekomst Sociale Werkvoorziening Zaanstreek-Waterland onder de Wet Werken naar Vermogen. (WWnV) - 2 - Toekomst Sociale Werkvoorziening Zaanstreek-Waterland onder de Wet Werken naar Vermogen (WWnV) - 2 - Inhoud presentatie 1. Inleiding: Berent Daan 2. Proces omvorming SW tot nu toe (Ronald van Wijk, Beleidsadviseur)

Nadere informatie

Beschut Werk in de praktijk. presentatie 30 maart 2016 Jan-Jaap de Haan (Cedris)

Beschut Werk in de praktijk. presentatie 30 maart 2016 Jan-Jaap de Haan (Cedris) Beschut Werk in de praktijk presentatie 30 maart 2016 Jan-Jaap de Haan (Cedris) Voor wie doen we het eigenlijk? Voor wie doen we het? WWB: Wajong: WSW: 400.000 (waarvan ca 50% langer dan 3 jaar) 250.000

Nadere informatie

Definitief bijgestelde begroting 2015 van Vixia BV en GR

Definitief bijgestelde begroting 2015 van Vixia BV en GR Betreft Vergaderdatum Definitief bijgestelde begroting 2015 van Vixia BV en GR 28-mei-2015 Gemeenteblad 2015 / Agendapunt Aan de Raad Voorstel De gemeenteraad wordt voorgesteld: 1. Kennisnemen van de definitief

Nadere informatie

Stichting IMpact de nieuwe ATB-organisatie

Stichting IMpact de nieuwe ATB-organisatie Stichting IMpact de nieuwe ATB-organisatie Meerjarenbegroting 2012-2016 2 Inhoudsopgave Voorwoord 4 1 Meerjarenbegroting 2012-2016 5 1.1 Beknopte toelichting op de meerjarenbegroting 2012-2016 6 Bijlage

Nadere informatie

Een financieel toekomstperspectief voor het sw-bedrijf na 2013

Een financieel toekomstperspectief voor het sw-bedrijf na 2013 Een financieel toekomstperspectief voor het sw-bedrijf na 2013 Een doorrekening van het bedrijfsresultaat op basis van het rapport Optimaliseren Verdienvermogen Een financieel toekomstperspectief 2013-2018.

Nadere informatie

Vaststellen Visie Beschut Werk en wijziging Re-integratieverordening Participatiewet 2015 gemeente Leudal

Vaststellen Visie Beschut Werk en wijziging Re-integratieverordening Participatiewet 2015 gemeente Leudal GEMEENTEBLAD Officiële uitgave van gemeente Leudal. Nr. 183275 23 december 2016 Vaststellen Visie Beschut Werk en wijziging Re-integratieverordening Participatiewet 2015 gemeente Leudal De gemeenteraad

Nadere informatie

Werken naar vermogen. Maart 2012

Werken naar vermogen. Maart 2012 Werken naar vermogen Maart 2012 1 Inhoud presentatie Hoofdlijnen nieuwe systeem Loondispensatie Stand van zaken WWNV Planning wetsvoorstel Planning lagere regelgeving 2 Nieuwe systeem Wet werken naar vermogen

Nadere informatie

Overdrachtsdocument voor (nieuw) bestuur na de gemeenteraadsverkiezingen

Overdrachtsdocument voor (nieuw) bestuur na de gemeenteraadsverkiezingen Overdrachtsdocument voor (nieuw) bestuur na de gemeenteraadsverkiezingen Inleiding Hoewel de kaders van de Participatiewet nog steeds regelmatig wijzigen, 3 februari is bekend gemaakt dat het Kabinet met

Nadere informatie

Aan de Raad. 1. Aanleiding Het voorstel wordt aan de raad voorgelegd in zijn kaderstellende rol

Aan de Raad. 1. Aanleiding Het voorstel wordt aan de raad voorgelegd in zijn kaderstellende rol Aan de Raad No. : 8/3 Muntendam : 13 april 2017 Onderwerp : Vaststellen gewijzigde re-integratie verordening i.v.m. beschut werken ---------------------------------------------------------------------------------------

Nadere informatie

Een financieel toekomstperspectief voor het sw-bedrijf na 2013

Een financieel toekomstperspectief voor het sw-bedrijf na 2013 Een financieel toekomstperspectief voor het sw-bedrijf na 2013 Een doorrekening van het bedrijfsresultaat op basis van het rapport Optimaliseren Verdienvermogen Een financieel toekomstperspectief 2013-2018.

Nadere informatie

Onderwerp : Financiele verkenning bestuursakkoord met betrekking tot de Wet Werken Naar Vermogen

Onderwerp : Financiele verkenning bestuursakkoord met betrekking tot de Wet Werken Naar Vermogen MEMO Datum : 16 mei 2011 Aan : Gemeenteraad Van : college B&W Onderwerp : Financiele verkenning bestuursakkoord met betrekking tot de Wet Werken Naar Vermogen In de raadsvergadering van 28 april 2011 is

Nadere informatie

Opinienota toekomst uitvoering Participatiewet en Wsw

Opinienota toekomst uitvoering Participatiewet en Wsw Opinienota toekomst uitvoering Participatiewet en Wsw Mei 2016 TOEKOMST UITVOERING PARTICIPATIEWET EN WSW 1. Inleiding en proces tot nu toe De regionale stuurgroep Werk en Inkomen, die bestaat uit de portefeuillehouders

Nadere informatie

Strategische beleidskeuzen arbeidsmarktbeleid Zuid Limburg

Strategische beleidskeuzen arbeidsmarktbeleid Zuid Limburg Strategische beleidskeuzen arbeidsmarktbeleid Zuid Limburg Kerkrade, 1 juli 2011 Martin Heekelaar Marlies Willemen Floris Bannink Dorrit de Jong 1 Opbouw Opdracht van WOZL aan Berenschot Veranderingen

Nadere informatie

BEGROTING 2015 WERKVOORZIENINGSSCHAP ZUID-KENNEMERLAND

BEGROTING 2015 WERKVOORZIENINGSSCHAP ZUID-KENNEMERLAND BOB 14/020 Aan de raad, BEGROTING 2015 WERKVOORZIENINGSSCHAP ZUID-KENNEMERLAND Voorgeschiedenis / aanleiding Op 7 oktober jl. heeft het college besloten de conceptbegroting van 2015 ter goedkeuring voor

Nadere informatie

Presentatie Rapport Samen Verder Bouwen

Presentatie Rapport Samen Verder Bouwen Presentatie Rapport Samen Verder Bouwen Informatiebijeenkomst 3 oktober 2014 Jaco van Velden, IROKO Inhoud 1. WOZL op dit moment 2. De Participatiewet 3. De opdracht 4. Scenario s voor Beschut Werken 5.

Nadere informatie

Strategieën gericht op het wegwerken van tekorten op de SW Workshop conferentie Weg naar werk 2020 Utrecht d.d. 11 november 2015

Strategieën gericht op het wegwerken van tekorten op de SW Workshop conferentie Weg naar werk 2020 Utrecht d.d. 11 november 2015 Strategieën gericht op het wegwerken van tekorten op de SW Workshop conferentie Weg naar werk 2020 Utrecht d.d. 11 november 2015 Martin Heekelaar (adviseur Berenschot) Guido van den Boorn (directeur ad

Nadere informatie

Programma. Wat is de Participatiewet? Hoe kunnen wij u helpen?

Programma. Wat is de Participatiewet? Hoe kunnen wij u helpen? Programma Wat is de Participatiewet? Hoe kunnen wij u helpen? De Participatiewet Op 1 januari 2015 is de Participatiewet van kracht Van werkgevers wordt nu verwacht om werkzoekenden met een arbeidsbeperking

Nadere informatie

DE PARTICIPATIE- WET. Wat betekent de Participatiewet voor uw gemeente?

DE PARTICIPATIE- WET. Wat betekent de Participatiewet voor uw gemeente? DE PARTICIPATIE- WET Wat betekent de Participatiewet voor uw gemeente? 2 Grotere doelgroep Naar vermogen, naar buiten bij reguliere werkgevers Minder geld 3 Op 2 december jl. heeft het kabinet-rutte-asscher

Nadere informatie

RAADSINFORMATIEBRIEF 12R R.00167

RAADSINFORMATIEBRIEF 12R R.00167 RAADSINFORMATIEBRIEF 12R.00167 gemeente WOERDEN Van College van Burgemeester en Wethouders Datum 8 mei 2012 Portefeuillehouders) : L.Ypma Portefeuille(s) : Sociale Zaken Contactpersoon : C. Drabik Tel.nr.

Nadere informatie

Notitie beschut werk Inleiding Achtergronden bij de wetgeving Inhoud van de wetgeving

Notitie beschut werk Inleiding Achtergronden bij de wetgeving Inhoud van de wetgeving Notitie beschut werk Inleiding Inmiddels is er ingestemd met het wettelijk verplicht stellen van beschut werk per 1-1-2017. Hiervoor is een wijziging van de Participatiewet vastgesteld. Daarmee zijn de

Nadere informatie

Verbinding beschut werk en dagbesteding

Verbinding beschut werk en dagbesteding Verbinding beschut werk en dagbesteding Inhoud van de presentatie 1. De 3 decentralisaties 2. Uitgangspunten Participatiewet en Wmo 2015 3. Conclusies analyse samenhang beschut werk en arbeidsmatige dagbesteding

Nadere informatie

Inspiratiesessie: Toekomst CAO Sociale. Door Huib van Olden

Inspiratiesessie: Toekomst CAO Sociale. Door Huib van Olden Inspiratiesessie: Toekomst CAO Sociale Werkvoorziening Door Huib van Olden Programma 1. Even voorstellen: Huib van Olden 2. De Bossche situatie 3. Korte schets Sw-sector 4. Wettelijk en financieel kader

Nadere informatie

Sessie 16: Hoe werkt beschut werk onder de Participatiewet

Sessie 16: Hoe werkt beschut werk onder de Participatiewet Sessie 16: Hoe werkt beschut werk onder de Participatiewet WAT WIL JE WETEN OVER Introductie: beschut moet of toch niet? 2 discussies: Financieel (kosten beschut) Hoogte vd kosten Dienstverband: vast vs

Nadere informatie

Notitie. Deze notitie is bedoeld voor de 12 deelnemende gemeenten in de gezamenlijke communicatie naar hun raden toe.

Notitie. Deze notitie is bedoeld voor de 12 deelnemende gemeenten in de gezamenlijke communicatie naar hun raden toe. Notitie Aan: Van: Betreft: 12 deelnemende gemeenten Taskforce Communicatie ontwikkelingen en activiteiten GR Promen Deze notitie is bedoeld voor de 12 deelnemende gemeenten in de gezamenlijke communicatie

Nadere informatie

Sociaal Domein 2016: De Uitdaging Hoe krijgen we mensen aan het werk? Evelien Meester

Sociaal Domein 2016: De Uitdaging Hoe krijgen we mensen aan het werk? Evelien Meester Sociaal Domein 2016: De Uitdaging Hoe krijgen we mensen aan het werk? Evelien Meester De uitdagingen van de Participatiewet U heeft van René Paas gehoord waar op hoofdlijnen de knelpunten zitten in de

Nadere informatie

Tijdelijke contracten SW: collectief stopzetten is twijfelachtig

Tijdelijke contracten SW: collectief stopzetten is twijfelachtig Tijdelijke contracten SW: collectief stopzetten is twijfelachtig Gemeenten worden geconfronteerd met hoge kosten voor onder andere de SW-populatie, een dalend subsidiebedrag en een forse opgave om de verwachte

Nadere informatie

RAADSVOORSTEL Verseon kenmerk: Raadsvergadering van 19 april 2012 Agendanummer: 6.2. Onderwerp: Herstructurering Sociale Werkvoorziening

RAADSVOORSTEL Verseon kenmerk: Raadsvergadering van 19 april 2012 Agendanummer: 6.2. Onderwerp: Herstructurering Sociale Werkvoorziening RAADSVOORSTEL Verseon kenmerk: 332804 Raadsvergadering van 19 april 2012 Agendanummer: 6.2 Onderwerp: Herstructurering Sociale Werkvoorziening Verantwoordelijk portefeuillehouder: L. Koevoets SAMENVATTING

Nadere informatie

VERDIENMODELLEN ONDER DE PARTICIPATIEWET

VERDIENMODELLEN ONDER DE PARTICIPATIEWET VERDIENMODELLEN ONDER DE PARTICIPATIEWET Netwerk Werken naar vermogen Utrecht, 28 augustus 2014 pagina 1 ACHTSTE NETWERKBIJEENKOMST Donderdagavond 28 augustus 2014 vond de achtste bijeenkomst van het netwerk

Nadere informatie

Eerste Kamer der Staten-Generaal

Eerste Kamer der Staten-Generaal Eerste Kamer der Staten-Generaal 1 Vergaderjaar 2013 2014 33 161 Wijziging van de Wet werk en bijstand, de Wet sociale werkvoorziening, de Wet werk en arbeidsondersteuning jonggehandicapten en enige andere

Nadere informatie

De gemeenten zijn verantwoordelijk voor de uitvoering van de Wet sociale werkvoorziening (Wsw). Hiervoor ontvangen zij een Rijkssubsidie.

De gemeenten zijn verantwoordelijk voor de uitvoering van de Wet sociale werkvoorziening (Wsw). Hiervoor ontvangen zij een Rijkssubsidie. 19 maart 2015 De gemeenten zijn verantwoordelijk voor de uitvoering van de Wet sociale werkvoorziening (Wsw). Hiervoor ontvangen zij een Rijkssubsidie. Ingevolge de Participatiewet komen er geen nieuwe

Nadere informatie

Businesscase WAO. 1. Inleiding. 2. Pilot en uitvoerbaarheid

Businesscase WAO. 1. Inleiding. 2. Pilot en uitvoerbaarheid Businesscase WAO 1. Inleiding In de begrotingsafspraken 2014 van de regeringspartijen met D66, CU en SGP is het volgende afgesproken: Het UWV maakt een businesscase over hoe en voor welke groepen de kansen

Nadere informatie

De gemeente aan zet. Presentatie t.b.v. bijeenkomst Dongemondraden op 10 juni Ad Baan Maarten Adelmeijer

De gemeente aan zet. Presentatie t.b.v. bijeenkomst Dongemondraden op 10 juni Ad Baan Maarten Adelmeijer De gemeente aan zet Presentatie t.b.v. bijeenkomst Dongemondraden op 10 juni 2015 Ad Baan Maarten Adelmeijer 1 Programma 1 2 3 4 Het speelveld De opstelling De gemeente aan zet Voorbeelden 2 1 HET SPEELVELD

Nadere informatie

De Zijl Bedrijven Van sociale werkvoorziening tot Brug naar Werk. Jan-Jaap de Haan Wethouder Leiden

De Zijl Bedrijven Van sociale werkvoorziening tot Brug naar Werk. Jan-Jaap de Haan Wethouder Leiden De Zijl Bedrijven Van sociale werkvoorziening tot Brug naar Werk Jan-Jaap de Haan Wethouder Leiden november 2012 1 Bouwen op de kracht van burgers Principes VNG (1) 1. Ondersteuning op maat door integrale

Nadere informatie

Subsidieresultaat A V. NTW (netto toegevoegde waarde) B N

Subsidieresultaat A V. NTW (netto toegevoegde waarde) B N Financiën Paragraaf a is een analyse van het resultaat, in paragraaf b wordt de ontwikkeling van de subsidieratio behandeld, in paragraaf c staat een overzicht van de gemeentelijke bijdrage per SE en in

Nadere informatie

Presentatie voor bijeenkomst Miljoenennota toegelicht

Presentatie voor bijeenkomst Miljoenennota toegelicht Presentatie voor bijeenkomst Miljoenennota toegelicht Inhoud 1. Macrobudget gebundelde uitkering 2. Verdeelmodel gebundelde uitkering 3. Participatiemiddelen 4. LKS, LIV en mobiliteitsbonus 2 Macrobudget

Nadere informatie

Dilemma s in Re-integratie en participatie i.r.t. P-budget en WWnV. Uitloop-avond Commissie Sociaal 12 april 2012

Dilemma s in Re-integratie en participatie i.r.t. P-budget en WWnV. Uitloop-avond Commissie Sociaal 12 april 2012 Dilemma s in Re-integratie en participatie i.r.t. P-budget en WWnV. Uitloop-avond Commissie Sociaal 12 april 2012 Bedoeling Bespreking en dicussie over: Invulling maatschappelijke participatie Invulling

Nadere informatie

Toelichting kadernota werk & inkomensondersteuning

Toelichting kadernota werk & inkomensondersteuning Toelichting kadernota werk & inkomensondersteuning Martyntje Brink Regionaal projectleider Participatiewet Hoeksche Waard 8 oktober 2013 Landelijk Herziening sociale stelsel vanwege te hoge kosten => nieuwe

Nadere informatie

College voor Arbeidszaken Kamer Gesubsidieerde Arbeid

College voor Arbeidszaken Kamer Gesubsidieerde Arbeid College voor Arbeidszaken Kamer Gesubsidieerde Arbeid Brief aan de leden T.a.v. het college en de gemeenteraad informatiecentrum tel. (070) 373 8020 betreft Arbeidsvoorwaarden en de sociale werkvoorziening

Nadere informatie

BESCHUT WERKEN ALS WETTELIJKE VERPLICHTING AANLEIDING WETTELIJK KADER RIS.8139

BESCHUT WERKEN ALS WETTELIJKE VERPLICHTING AANLEIDING WETTELIJK KADER RIS.8139 RIS.8139 BESCHUT WERKEN ALS WETTELIJKE VERPLICHTING Per 1 januari 2017 wordt het beschut werken een wettelijke verplichting. In deze notitie geven we inzicht in de wijze waarop de gemeente Emmen invulling

Nadere informatie

Van Ferdinand Tierie Afdeling WIZ Datum 22 juni 2017 Aan Bevelandse gemeenten

Van Ferdinand Tierie Afdeling WIZ Datum 22 juni 2017 Aan Bevelandse gemeenten 17.0002203 gemeenschappelijke regeling DE BEVELANDEN Van Ferdinand Tierie Afdeling WIZ Datum 22 juni 2017 Aan Bevelandse gemeenten Onderwerp Notitie beschut werk Notitie beschut werk Inleiding Inmiddels

Nadere informatie

NIEUW BESCHUT WERKEN o.g.v. Participatiewet. Gemeente Hellendoorn. t.b.v. raadscommissie Samenlevingszaken

NIEUW BESCHUT WERKEN o.g.v. Participatiewet. Gemeente Hellendoorn. t.b.v. raadscommissie Samenlevingszaken NIEUW BESCHUT WERKEN o.g.v. Participatiewet. Gemeente Hellendoorn t.b.v. raadscommissie Samenlevingszaken 23-2-2016 CONTEXT: Volume-ontwikkeling Doelstelling nieuw beschut Doelstelling: ook mensen met

Nadere informatie

Factsheet. Participatiewet. Informatie voor de werkgever, juli 2014

Factsheet. Participatiewet. Informatie voor de werkgever, juli 2014 Factsheet Participatiewet Informatie voor de werkgever, juli 2014 In deze factsheet voor de UMC s over de Participatiewet wordt op een rij gezet waar deze wetgeving over gaat, over wie het gaat en wat

Nadere informatie

Wet werken naar vermogen. perspectieven voor cliënten en gemeente?

Wet werken naar vermogen. perspectieven voor cliënten en gemeente? Wet werken naar vermogen perspectieven voor cliënten en gemeente? Branko Hagen/Else Roetering, LCR, 29-03-2012 Agenda Wwnv onder de loep Gevolg cliënten en gemeenten Wat / Hoe dan wel? Wwnv Kern: Ieder

Nadere informatie

- omvang bezuinigingen - financiële risico s - invulling bezuiniging 64,8 mln op re-integratie en 4 mln SW.

- omvang bezuinigingen - financiële risico s - invulling bezuiniging 64,8 mln op re-integratie en 4 mln SW. RIS266546 Procesdossier Participatiewet Een nieuwe taak voor gemeenten Vanaf 1 januari 2015 treedt de Participatiewet in werking. Het doel van de wet is om meer mensen, ook mensen met een arbeidsbeperking,

Nadere informatie

Participatiewet. 9 september 2014. raadscommissie EM - 1 -

Participatiewet. 9 september 2014. raadscommissie EM - 1 - Participatiewet raadscommissie EM 9 september 2014-1 - Inhoud achtergrond wijzigingen sociale zekerheid hoofdlijnen Participatiewet 1 januari 2015 financiering Rijk wetswijzigingen WWB 1 januari 2015 voorbereidingen

Nadere informatie

Businesscase Floriade Werkbedrijf

Businesscase Floriade Werkbedrijf Businesscase Floriade Werkbedrijf UWV, Randstad en de gemeente Almere gaan een samenwerking aan om mensen met afstand tot de arbeidsmarkt met behulp van de Floriade 2022, duurzaam aan het werk te helpen.

Nadere informatie

Kadernota Participatie en Inkomen. Raadsinformatieavond 14 januari 2014

Kadernota Participatie en Inkomen. Raadsinformatieavond 14 januari 2014 Kadernota Participatie en Inkomen Raadsinformatieavond 14 januari 2014 Opbouw 1. Urgentie/aanleiding 2. Gekozen insteek en proces 3. Drieledige veranderstrategie a. Versterken bedrijvigheid en stimuleren

Nadere informatie

Naar een stad die werkt Benen op tafel bijeenkomst. 14 juni 2011 Jan Lagendijk Marc Bevers

Naar een stad die werkt Benen op tafel bijeenkomst. 14 juni 2011 Jan Lagendijk Marc Bevers Naar een stad die werkt Benen op tafel bijeenkomst 14 juni 2011 Jan Lagendijk Marc Bevers PROGRAMMA Participatie, reintegratie en werk aan de onderkant van de arbeidsmarkt Een serieuze opgave van hoge

Nadere informatie

Aan de gemeenten in de GR Breed Griffier ter attentie van gemeenteraad. Datum: 31 maart 2014 Onderwerp: gewijzigde begroting 2015

Aan de gemeenten in de GR Breed Griffier ter attentie van gemeenteraad. Datum: 31 maart 2014 Onderwerp: gewijzigde begroting 2015 Aan de gemeenten in de GR Breed Griffier ter attentie van gemeenteraad Datum: 31 maart 2014 Onderwerp: gewijzigde begroting 2015 Geachte gemeenteraadsleden, In december 2014 hebben wij u geïnformeerd over

Nadere informatie

Gemeente Den Haag. De voorzitter van de Commissie Samenleving. Geachte voorzitter,

Gemeente Den Haag. De voorzitter van de Commissie Samenleving. Geachte voorzitter, Wethouder van Sociale zaken, Werkgelegenheid, Wijkaanpak en Sport, Rabin S. Baldewsingh Gemeente Den Haag Retouradres: Postbus 12600, 2500 DJ Den Haag De voorzitter van de Commissie Samenleving Uw brief

Nadere informatie

Financiële effecten van de Participatiewet

Financiële effecten van de Participatiewet Financiële effecten van de Participatiewet Utrecht, 5 december 2012 Martin Heekelaar E: m.heekelaar@berenschot.nl M: 06-23152767 1 Wet werken naar vermogen wordt Participatiewet Invoering op 1 januari

Nadere informatie

De feiten over beschut werk: werken loont Kernpunten

De feiten over beschut werk: werken loont Kernpunten De feiten over beschut werk: werken loont Kernpunten Beschut werk is goedkoper dan een participatievoorziening omdat met beschut werk opbrengsten worden gerealiseerd uit productie. Hiermee kunnen ongeveer

Nadere informatie

2513AA22. De Voorzitter van de Eerste Kamer der Staten-Generaal Binnenhof AA S GRAVENHAGE

2513AA22. De Voorzitter van de Eerste Kamer der Staten-Generaal Binnenhof AA S GRAVENHAGE > Retouradres Postbus 90801 2509 LV Den Haag De Voorzitter van de Eerste Kamer der Staten-Generaal Binnenhof 22 2513 AA S GRAVENHAGE 2513AA22 Postbus 90801 2509 LV Den Haag Anna van Hannoverstraat 4 T

Nadere informatie

Inspiratietool. Werk bespaart bijstand. Aan de slag met loonkostensubsidie en besparen op het bijstandsbudget 1.0

Inspiratietool. Werk bespaart bijstand. Aan de slag met loonkostensubsidie en besparen op het bijstandsbudget 1.0 Inspiratietool Werk bespaart bijstand Aan de slag met loonkostensubsidie en besparen op het bijstandsbudget 1.0 De Participatiewet is ingevoerd in 2015. Een van de doelen is om niet meer te kijken wat

Nadere informatie

Subwerkgroep Pensioenopbouw & Loondispensatie van de Werkgroep Pensioenen van de Stichting van de Arbeid

Subwerkgroep Pensioenopbouw & Loondispensatie van de Werkgroep Pensioenen van de Stichting van de Arbeid P&L/5 SZW, 29 april 2010 Subwerkgroep Pensioenopbouw & Loondispensatie van de Werkgroep Pensioenen van de Stichting van de Arbeid Achtergrondinformatie bij de adviesaanvraag van de minister van SZW aan

Nadere informatie

Voorstel aan Burgemeester en Wethouders Voorblad

Voorstel aan Burgemeester en Wethouders Voorblad Voorstel aan Burgemeester en Wethouders Voorblad Publiekszaken G. Smit (036) 539 9088 Verseon 14 mei 2012 Pagina 1/5 Parafen: Onderwerp Aanvraag Herstructureringsfaciliteit Wsw Portefeuillehouder Programma

Nadere informatie

Notitie voor rondetafelgesprek Tweede Kamer over de Wet Werken naar Vermogen (WWNV) Op verzoek van de Tweede Kamer

Notitie voor rondetafelgesprek Tweede Kamer over de Wet Werken naar Vermogen (WWNV) Op verzoek van de Tweede Kamer CPB Notitie 14 maart 2012 Notitie voor rondetafelgesprek Tweede Kamer over de Wet Werken naar Vermogen (WWNV) Op verzoek van de Tweede Kamer. CPB Notitie Aan: Tweede Kamer Centraal Planbureau Van Stolkweg

Nadere informatie

Eerste ijkmoment Programma 2 Werken en meedoen Inclusief Rapportage voortgang participatiebeleid (oude statusrapport)

Eerste ijkmoment Programma 2 Werken en meedoen Inclusief Rapportage voortgang participatiebeleid (oude statusrapport) Eerste ijkmoment 2011 Programma 2 Werken en meedoen Inclusief Rapportage voortgang participatiebeleid (oude statusrapport) Ontwikkeling cliëntenbestand WWB/WIJ 1.450 1.400 1.350 1.300 1.250 1.200 1.150

Nadere informatie

VERGADERING GEMEENTERAAD 2014

VERGADERING GEMEENTERAAD 2014 VERGADERING GEMEENTERAAD 2014 VOORSTEL Registratienummer 1148435 Bijlage(n) 4 Onderwerp gewijzigde begroting 2014, ontwerp begroting 2015, meerjarenraming 2016-2018 en de scenariokeuze transitie werkvoorzieningschap

Nadere informatie

Samenvatting van de antwoorden n.a.v. schriftelijke vragen over de Contourenbrief Participatiewet in de Vaste Kamercommissie SZW, dd.

Samenvatting van de antwoorden n.a.v. schriftelijke vragen over de Contourenbrief Participatiewet in de Vaste Kamercommissie SZW, dd. Samenvatting van de antwoorden n.a.v. schriftelijke vragen over de Contourenbrief Participatiewet in de Vaste Kamercommissie SZW, dd. 30-1- 2013 Uitgangspunten Iedereen die in een uitkering zit en die

Nadere informatie

Scenario Participatiewet 2013-2016 Iedereen doet mee, niemand aan de kant

Scenario Participatiewet 2013-2016 Iedereen doet mee, niemand aan de kant Scenario Participatiewet 2013-2016 Iedereen doet mee, niemand aan de kant Inzet MEEWERKEN tegenprestatie naar vermogen optima forma Uitgangspunten: Huidige beleidsuitspraken Vraagstelling: Is dit betaalbaar

Nadere informatie

Onderweg naar één Werk-Ontwikkelbedrijf. Divosa Masterclass 01-02-2013

Onderweg naar één Werk-Ontwikkelbedrijf. Divosa Masterclass 01-02-2013 Onderweg naar één Werk-Ontwikkelbedrijf Divosa Masterclass 01-02-2013 Inhoud keuze voor het inrichten van één werkbedrijf het model op hoofdlijnen doelgroep ondersteuning in de uitvoering de risico s en

Nadere informatie

Vragenlijst inventarisatie effecten omvorming WSW naar Wet Werken naar Vermogen

Vragenlijst inventarisatie effecten omvorming WSW naar Wet Werken naar Vermogen Vragenlijst inventarisatie effecten omvorming WSW naar Wet Werken naar Vermogen Tijdens de VGG Algemene Ledenvergadering in Hoogezand op 20 april jl. is afgesproken dat de VNG en de VGG op het onderdeel

Nadere informatie

Toekomstscenario s Paswerk

Toekomstscenario s Paswerk Toekomstscenario s Paswerk Second opinion Gemeente Haarlem Inhoudsopgave Hoofdstuk 1 Opdracht en vraagstelling 3-4 Hoofdstuk 2 Opgave Paswerk en huidige situatie 5-6 Hoofdstuk 3 Second opinion scenario

Nadere informatie

F. Buijserd burgemeester

F. Buijserd burgemeester Gemeente Nieuwkoop College van Burgemeester en Wethouders raadsvoorstel portefeuillehouder opgesteld door Registratienummer collegebesluit 15.04273 vergaderdatum raad 21 mei 2015 jaar/nummer 2015-044 T.

Nadere informatie

Raadsvoorstel. Raadsvergadering d.d. : 22 november Agendapunt : 12. : concept begroting 2012 Ability. B&W besluit d.d.

Raadsvoorstel. Raadsvergadering d.d. : 22 november Agendapunt : 12. : concept begroting 2012 Ability. B&W besluit d.d. Raadsvoorstel Raadsvergadering d.d. : 22 november 2011 Agendapunt : 12 Portefeuillehouder Onderwerp : dhr. K.P. Berghuis : concept begroting 2012 Ability B&W besluit d.d. : 1 november 2011 Inleiding Op

Nadere informatie

De Wet werken naar vermogen, een nieuwe weg in de sociale zekerheid!

De Wet werken naar vermogen, een nieuwe weg in de sociale zekerheid! De Wet werken naar vermogen, een nieuwe weg in de sociale zekerheid! De maatschappij en overheid veranderen. De kern van de verandering is de omslag van een verzorgingsstaat naar een participatiesamenleving.

Nadere informatie

Participatiewet en de lokale invulling. Presentatie aan de raad van de Gemeente Oude IJsselstreek Prof. Dr. Rob van Eijbergen

Participatiewet en de lokale invulling. Presentatie aan de raad van de Gemeente Oude IJsselstreek Prof. Dr. Rob van Eijbergen Participatiewet en de lokale invulling Presentatie aan de raad van de Gemeente Oude IJsselstreek Prof. Dr. Rob van Eijbergen Uitgangspunten wet werken naar vermogen Iedereen doet mee Er komt regeling voor

Nadere informatie

Het schaakbord van de Participatiewet

Het schaakbord van de Participatiewet Het schaakbord van de Participatiewet De gemeente aan zet Op 1 januari 2015 is de Participatiewet ingevoerd. In deze wet is de bijstandswet samengevoegd met de Wet sociale werkvoorziening (WSW) en belangrijke

Nadere informatie

AGENDAPUNT voor burgemeester en wethouders

AGENDAPUNT voor burgemeester en wethouders AGENDAPUNT voor burgemeester en wethouders Nummer: Datum vergadering: 10-09-2013 Onderwerp: Verlenging tijdelijke dienstverbanden SW NoordWestGroep Conceptbesluit: Samenvatting: NoordWestGroep toestemming

Nadere informatie

- dat dit alleen geldt voor de SW-medewerkers met een vast contract;

- dat dit alleen geldt voor de SW-medewerkers met een vast contract; MOTIE omzetting tijdelijke dienstverbanden SW naar vast. De gemeenteraad in vergadering bij elkaar op dinsdag 20 september 2016. constaterende - dat het College de raad toestemming vraagt om de GR Hameland

Nadere informatie

Toelichting kadernota werk & inkomensondersteuning

Toelichting kadernota werk & inkomensondersteuning HOOFDONDERWERP Toelichting kadernota werk & inkomensondersteuning Martyntje Brink regionaal projectleider Participatiewet Hoeksche Waard 30 september 2013 Voettekst 1 Context Landelijk Herziening sociale

Nadere informatie

Sociale werkbedrijven de toekomst

Sociale werkbedrijven de toekomst & Sociale werkbedrijven de toekomst Sociale werkbedrijven 2.0 De Participatiewet vraagt om een nieuwe manier van werken. Er zijn nieuwe doelen vastgelegd en overal ontstaan nieuwe samenwerkingsverbanden.

Nadere informatie

Participatiewet. Wetgeving

Participatiewet. Wetgeving Participatiewet Gemeenteraad 9 december 2014 Wetgeving Wet maatregelen WWB Wet hervorming kindregelingen Invoeringswet Participatiewet december 14 Participatiewet 2 1 Inhoud presentatie Huidige situatie

Nadere informatie

openbaar Onderwerp: Programmabegroting 2016 Permar WS conform advies besloten.

openbaar Onderwerp: Programmabegroting 2016 Permar WS conform advies besloten. Onderwerp: Programmabegroting 2016 Permar WS Rapport aan B&W d.d. 14.10oktober 2015 secretaris V.Raats Paraaf voor akkoord door het hoofd van de afdeling Gemeentewinkel Bedrijfsvoering Samenleving openbaar

Nadere informatie

Jaar Aantallen Rijnstreek Aantallen Kaag en Braassem 2015 5 1 2016 15 1,5 2017 23 2 2018 31 3

Jaar Aantallen Rijnstreek Aantallen Kaag en Braassem 2015 5 1 2016 15 1,5 2017 23 2 2018 31 3 Raadsavond : 18 mei 2015 Agendapunt : Registratienummer : 15.033 Portefeuillehouder(s) : F.M. Schoonderwoerd Opsteller : Leon Beernink/Virginia Schouten E-mail : vschouten@kaagenbraassem.nl Telefoon :

Nadere informatie

Overheidsbemoeienis versus maatschappelijk verantwoord ondernemen. Wat betekent deze wet voor u als werkgever?

Overheidsbemoeienis versus maatschappelijk verantwoord ondernemen. Wat betekent deze wet voor u als werkgever? De Participatiewet Overheidsbemoeienis versus maatschappelijk verantwoord ondernemen Wat betekent deze wet voor u als werkgever? De Participatiewet het juridische plaatje Met ingang van 1 januari 2015

Nadere informatie

Managementsamenvatting

Managementsamenvatting Managementsamenvatting Het jaar 2015 was voor BaanStede een bewogen jaar. Gaandeweg het jaar werd duidelijk dat voor het transitieplan voor BaanStede onvoldoende draagvlak aanwezig was, waarna bestuurlijk

Nadere informatie

Handreiking loonkostensubsidie

Handreiking loonkostensubsidie Handreiking loonkostensubsidie April 2014 Inhoud 1 Inleiding... 3 Wat is loonkostensubsidie?... 3 De Participatiewet... 3 Beschut werk... 3 2 Loonkostensubsidie... 4 Voor wie?... 4 Hoe wordt het ingezet?...

Nadere informatie

Oplegnotitie begroting 2017

Oplegnotitie begroting 2017 Oplegnotitie begroting 2017 In het tweede kwartaal 2016 worden nog veel besluiten genomen over de toekomst van Permar. Dat maakt het op het moment van schrijven van deze begroting vrijwel onmogelijk om

Nadere informatie

Keuzenota - maatregelen meerjarenbegroting IJmond Werkt! Uitwerking van de maatregelen uit categorie 2

Keuzenota - maatregelen meerjarenbegroting IJmond Werkt! Uitwerking van de maatregelen uit categorie 2 Keuzenota - maatregelen meerjarenbegroting IJmond Werkt! Uitwerking van de maatregelen uit categorie 2 Onderdeel 1 Geen beschutte arbeid Inleiding De Wsw (Wet sociale werkvoorziening) houdt op te bestaan,

Nadere informatie