Notulen commissievergadering Digitale bibliotheek

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Notulen commissievergadering Digitale bibliotheek 22-07-2010"

Transcriptie

1 Notulen commissievergadering Digitale bibliotheek Vergaderdatum: Verslagdatum: Locatie: Adres: Aanwezig: Afwezig: Cubiss Statenlaan 4, Tilburg Voorzitter: Notulist: Henriëtte de Kok Neeltje van Helvoort Henriëtte de Kok, Jan Klijweg, Jan de Waal, Annette van Helvoort, Anne Klop, Annemie van Rijswijk, Geja Olijnsma, Hilbrand van de Groep, Neeltje van Helvoort, Ron van Agtmaal Anita Waaijen (met bericht van verhindering) Vaststellen agenda Denise van de Pas Redacteur Kennisplatform BNB zal zich voorstellen. Agenda is vastgesteld. Mededelingen Ron van Agtmaal Ron van Agtmaal schuift aan bij deze vergadering en stelt zich voor. Ron is ICT adviseur bij Cubiss. Ron is de beoogde opvolger van Hilbrand als programmaleider. Denise van de Pas Denise van de Pas is redacteur van ons kennisplatform, de Brabantse Netwerkbibliotheek: Denise houdt nieuws in de gaten en deelt dit via het kennisplatform. Daarnaast gaat ze bibliotheken langs en interviewt ze bibliotheekmedewerkers over innovatieve projecten. Zo komt er waardevolle informatie naar boven, en kan deze gedeeld worden binnen BNB. Naast de voorkant van de website is er ook een achterkant; het projectdeel van het kennisplatform. Daar kan samengewerkt worden. Als er informatie is om te delen, kan dit gestuurd worden naar Denise verzoekt om bnbibliotheek onder de aandacht te brengen van alle medewerkers van de bibliotheek. Daarnaast mag iedereen informatie en persberichten en dergelijke sturen naar Als commissie kunnen we afspreken minstens elke maand of twee maanden iets op de website te plaatsen. Tip aan Denise: Ook in andere provincies de kennisplatformen bekijken en contact opnemen. Verzoek om de statistieken van het gebruik te publiceren. GII bijeenkomst Op 1 juni 2010 vond in de Jaarbeurs het derde GII-symposium plaats. Het vorige GII-symposium, op 14 januari jl., was bedoeld om de ideeën van Nederlandse bibliotheken te horen over de vernieuwing van de nationale informatie-infrastructuur en de gevolgen van uitbreiding van het GII-consortium met de openbare bibliotheken. Dit keer stond de gebruiker centraal en wilde de stuurgroep reacties horen op haar visie op de verdere ontwikkeling van de GII. Voor het complete verslag zie: Verslag bijeenkomst E-books met Michiel Laan N.a.v. het verschijnen van het rapport van TNO, afspraak gemaakt met Michiel Laan. Enerzijds aangeslingerd door het initiatief van Luc Pruijn. Michiel heeft het TNO-rapport toegelicht. Door Postbus LA Tilburg

2 Brabant is aangedrongen om vaart te maken met E-books. Daar wordt niet veel op toegezegd. Het is wel zo dat in 2010 de rechtenvrije content beschikbaar komt. We hebben aangegeven dat we pilot willen zijn en betrokken willen worden bij de ontwikkelingen, maar daar is nog niets over te melden. Hilbrand neemt contact op met Michiel Laan. Naast de oude DBNL-boeken is er vrij weinig rechtenvrij. DBNL is echter alleen PDF of HTML en heeft een eigen beleid. Google Books: Op dit moment zijn er Nederlandse boeken/rapporten als een soort tekstformaat beschikbaar, kun je alleen op je computer lezen. In België kun je met AquaBrowser in PDF E-books vinden. Jan de Waal Jan is gedetacheerd bij de Blauwe Brug, en weer gekoppeld aan het project in Deventer (websiteontwikkeling voor bibliotheken). Ingekomen post Er is een binnengekomen van Boudewijn van der Lecq. Dit betreft deelname door een lid van de cie digitale bibliotheek in de klankbordgroep project portfolioanalyse. Hilbrand en Henriëtte bereiden dit voor en koppelen terug. Rapport over de Nederland leest tour voor de Microsoft Surface Multitouch-tafel Staat op Notulen vergadering Paginanummers worden toegevoegd in het sjabloon voor het verslag. Opmerking Neeltje: inmiddels is het besluit genomen om de actielijst los te halen van het verslag. Op bladzijde 2 staat een stuk over het bibliotheekcharter. We hebben het gehad over een soort visiedocument. Dit is kort besproken in het lunchoverleg. Iedereen vond dit wel een goed idee, maar er is niets concreets over afgesproken. In het rooster van aftreden was zichtbaar dat zowel de voorzitters van de commissies als de plaatsvervangend voorzitters tegelijkertijd aftreden. Wegens weinig tijd is dit niet goed aan bod gekomen. Constance moet nog reageren naar Hilbrand. Laboratoriumprojecten: we hadden gezegd dat we met de virtuele leesclubs en E-books verder gingen. Maar er moet nog het een en ander komen en dit is nog niet in gang gezet. Er moet rekening gehouden worden met wat er landelijk georganiseerd wordt in een korte notitie. Wat doen we met E-books? Misschien kunnen we kijken wat er Brabants beschikbaar is (Brabantcollectie)? Ligt wellicht weer meer bij cie collectiebeleid, Lezen en Educatie? Kijken naar de oplossing die is geïmplementeerd op 1. Begroting/planning eerste half jaar 2010 Hilbrand heeft een bijlage uitgedeeld. Op de bijlage is aan de linkerkant de begroting te zien en aan de rechterkant wat er tot nu toe gerealiseerd is. Tot nu toe hebben we 20% van ons budget besteed, als je dat extrapoleert hebben we aan het eind van het jaar geld over. Dit word vooral veroorzaakt doordat voor een aantal projecten een stevig bedrag is gereserveerd terwijl daar nog geen uitvoering van is gestart. Dit betreft uitvoering haalbaarheidsonderzoek één systeem en centrale backoffice en implementeren landelijke ontwikkelingen. Overige projecten lopen volgens planning en begroting. Provinciebesluit: als cie Digitale bibliotheek mogen we geld reserveren. Dit tot een maximaal bedrag van 3 miljoen euro OOP staat voor out of pocket; dit kunnen licentiekosten zijn of uren van uitbestede opdrachten. 2

3 2. Implementatie landelijke ontwikkelingen a. Verslag Regiobijeenkomst woensdag 16 juni uur in Eindhoven Bibliotheek.nl heeft gepresenteerd wat hun plannen zijn. Ook hebben zij laten zien hoe de gewenste situatie er uit ziet. Zij hebben aangeboden om een intakegesprek met elke bibliotheek te voeren, om te kijken in hoeverre bibliotheken mee willen gaan doen met de landelijke lijn en ontwikkelingen. Daarvoor zou bibliotheek.nl contact opnemen met de bibliotheken om een afspraak te maken. b. Implementatie binnen Brabant De voorzitter stelt de vraag in hoeverre het netwerk en Cubiss betrokken zijn bij de intakegesprekken die door Bibliotheek.nl worden gehouden. Vanuit Biblioplus (Thijs Kuipers) is een pleidooi gehouden voor een gezamenlijk optreden van Bicat bibliotheken die door Cubiss worden geserviced. Hilbrand van de Groep antwoordt dat de afspraak gemaakt was tussen BNB en Bibliotheek.nl om Cubiss te betrekken bij de intakegesprekken. Door een misverstand aan de kant van Bibliotheek.nl was Cubiss nog niet ingepland bij de gesprekken maar dat is inmiddels recht gezet. Ron van Agtmaal zit bij de geplande gesprekken van 23 en 29 juli bij resp. de Kempen en Van nu (Roosendaal). De voorzitter vraagt om de commissie digitale bibliotheek op de hoogte te stellen van de resultaten van deze gesprekken. Daarbij moet de relatie met het haalbaarheidsonderzoek in de gaten gehouden worden. Aktie ligt bij Ron. 3. Presentatie project ontwikkelen generieke webservices (Joost van Stiphout) a. Businesscase b. Inhoudelijk projectplan bespreken Het project is landelijk geborgd bij Bibliotheek.nl Er worden koppelvlakken gerealiseerd van Drupal met zowel Vubis als Bicat. De pilots met Helmond-Peel en Biblioplus worden 8 oktober opgeleverd. Presentatie meesturen met verslag. 4. Pilot datawarehouse voortgezet in Business Intelligence: a. Presentatie door Peggie Rombout, ook in relatie tot de landelijke ontwikkelingen Presentatie Peggie Rombout gaat wegens tijdgebrek niet door, maar de commissie is wel benieuwd naar de stand van zaken nu en de voortgang. b. Vervolgstappen Momenteel is het technische platform (data warehouse) in ontwikkeling bij bibliotheek.nl. Dit platform is gebruikt door de BNB om een service te ontwikkelen, te weten de pilot management informatie (dashboard en rapportages). De pilot management informatie wordt in testvorm beheerd door Cubiss. Het is nog niet helder wie het technische platform in productie gaat brengen en beheren. Het heeft de voorkeur om dit landelijk op te pakken. Dit kan bij Bibliotheek.nl gebeuren of bij de Stichting PSO Nederland. Bibliotheek.nl heeft momenteel de kennis om dit platform te ontwikkelen en beheren, maar weinig middelen. De Stichting PSO Nederland beschikt over ruimere middelen, maar heeft minder kennis en heeft door haar recente oprichting nog geen eenduidige richting. Het is echter ook mogelijk om dit in Brabant (al dan niet in combinatie met andere PSO s) onder te brengen. Hiervoor wordt in de zomer het kostenplaatje in beeld gebracht. 3

4 Naast het platform worden de services momenteel in testvorm beheerd door de PSO s die ze hebben ontwikkeld (w.o. de pilot management informatie in Brabant). Dit kan bij het in productie brengen van het platform en mogelijke services blijven bestaan, waar mogelijk samenwerking wordt gezocht op landelijk of interprovinciaal niveau. Momenteel wordt gelobbyd door Cubiss om het platform in productie te brengen en te beheren door Bibliotheek.nl. Bij PSO Nederland lopen discussies om het op te pakken. Mocht het bijvoorbeeld samen met Probiblio verder ontwikkeld worden, kan het later altijd nog opgepakt worden door een landelijke partij. Henriëtte, Peggie en Hilbrand hebben contact zodat Henriëtte in haar rol als bestuurslid van bibliotheek.nl dit issue op de agenda kan zetten bij Peter van Eijk (directeur bibliotheek.nl). Daarnaast dient de voorzitter van de commissie digitale bibliotheek op de hoogte gesteld te worden over de kosten van het in productie brengen en beheren van het platform, indien dit door de BNB wordt opgepakt. 5. Haalbaarheidsonderzoek a. Verslag bijeenkomst DOBB Er is afgesproken het haalbaarheidsonderzoek in drie fases te bespreken in het DOBB. Op 10 juni is het rapport besproken met de aanwezige directeuren en is hen gevraagd naar een eerste reactie. De reacties waren tweeledig: 1. Eigen innovatie en flexibiliteit; wordt mijn ontwikkeling geremd door anderen? 2. Wat betekent het financieel voor mijn bibliotheek; levert het geld op of kost het geld. Niet aan de orde is geweest wat het betekent voor de klanten van de bibliotheek en de snelheid waarmee er nieuwe ontwikkelingen geïmplementeerd kunnen worden. 10 september staat het onderzoek opnieuw op de agenda van het DOBB. Henriette, Ron en Hilbrand bereiden dit overleg voor. b. Voortgang / verdere stappen Hilbrand vraagt of het een interessant idee is om de Bicat-bibliotheken uit te nodigen om te kijken of we de stap kunnen maken naar één Bicat Wise systeem in Brabant, en dit te organiseren vanuit commissie Digitale Bibliotheek in samenwerking met Cubiss met gebruikmaking van netwerkgeld. Dit is een goed moment, omdat er urgentie ligt bij bibliotheken om over te gaan naar Bicat Wise. De cie is van mening dat dit de aanpak richting DOBB doorkruist en wil de geplande procedure eerst uitvoeren. Hiervoor kan dan ook geen netwerkgeld aangewend worden. 6. Stand van Zaken Laboratoriumprojecten a. Apps iphone, Android Er is een vooronderzoek geweest naar een app voor de iphone, om een koppeling te leggen naar de bibliotheeksystemen. Er moet een koppelvlak gemaakt worden om de app te laten communiceren met de lokale systemen. 4

5 Ook heeft de projectgroep gekeken naar de vragen waar de klant inlogt, waar de klant fysiek is, en waar laat je hem dan binnenkomen? De keuze is gemaakt om lokaal te kijken, naar de thuisbibliotheek van de klant. Het functioneel ontwerp is vastgesteld, en er ligt een voorstel met o.a. de schermlay-out (eerste fase). Er zijn offertes opgevraagd bij de bouwer en de leveranciers van de bibliotheeksystemen. Mogelijkheid van koppeling met Clientrix wordt nog bekeken. De presentatie met de schermvoorbeelden wordt meegestuurd met het verslag. Landelijk worden er ook een aantal Apps ontwikkeld. De werkgroep volgt dit. b. ipad Jan de Waal ligt het projectplan toe. In zijn presentatie legt hij eerst uit waarom de ipad een succes is? De ipad voldoet aan de 0123 regel: 0. geen handleiding, 1. één knop, 2 twee functietoetsen, 3 seconden om het te snappen of om op te starten. De ipad blijft echter wel een gesloten systeem. De achtergrond van het projectplan is gericht op het mediawijs maken van onze eigen medewerkers en een nieuwe manier van werken aanleren. Aan het krijgen van de ipad zit een verplichting vast; een scholing. Daarnaast moet je er in de bibliotheek iets mee doen. Het is op dit moment echt een instrument voor de bibliothecaris en niet zozeer voor klanten. Dan lopen we er namelijk weer tegen aan dat er geen content is. Jan heeft er mee in de bibliotheek gelopen, en goede en leuke gesprekken gehad met de klanten. De commissie is het eens met het voorstel. Alle bibliotheken komen zo op één niveau en het project daagt uit om er mee aan de slag te gaan. Er moet nog wel goed nagedacht worden over wie er uitgenodigd worden voor de workshops. Frontoffice medewerkers of mediacoaches? Twee medewerkers per bibliotheek of één per ipad? Etc. Hilbrand stuurt de dag na de vergadering een korte vooraankondiging naar de directies van de bibliotheken. De dag na de vergadering start namelijk de verkoop van de ipad in Nederland. Mocht een bibliotheek meer ipads willen hebben dan kunnen deze mee besteld worden in de bulkbestelling van de ipads. Na de vooraankondiging zal er een aanbieding met meer informatie gestuurd worden aan de bibliotheken. Ter informatie: In Eindhoven vindt op 5 september de opening van het culturele seizoen plaats. Er is dan ook een workshop voor klanten over de ipad. Door de cie wordt groen licht gegeven voor de uitvoering van dit project. 5

6 7. AquaBrowser a. Weblogbericht Informatiegebruiker AquaBrowser (ingebracht door Jan de Waal) b. Zoeken.bibliotheek.be c. i.c.m. haalbaarheidsonderzoek Wegens tijdgebrek vervalt dit punt. Het is wel van belang een keer de AquaBrowser te bespreken in de commissie. Wordt voor de volgende keer geagendeerd. 8. Presenteren digitaal format jaarverslag (prototype) a. Projectgroepje opstarten? b. Kan het generiek gemaakt worden, zodat iedereen in Brabant het kan gebruiken? c. Moet het dan overgeheveld worden naar de cie. Marketing? Vervalt wegens tijdgebrek. Wordt voor de volgende keer geagendeerd. Jan stuurt de presentatie die hij wilde delen alvast rond, zodat iedereen er alvast over kan nadenken. WVTTK Voorstel om de volgende keer te vergaderen in de nieuwe bibliotheek in Helmond. Hilbrand kijkt of dit geregeld kan worden. Rondvraag Er is niets voor de rondvraag. Volgende vergadering: Sluiting vergadering:

Notulen 3e vergadering, 10 februari 2015

Notulen 3e vergadering, 10 februari 2015 Notulen 3e vergadering, 10 februari 2015 Commissie Omgeving Aanwezig: Voorzitter : dhr. N. Zarroy CDA : dhr. J. Roefs, dhr. M. Heesakkers, dhr. T. van Wetten VVD : dhr. J. Möllmann, dhr. R. Michiels PvdA

Nadere informatie

De inhoud van dit thema:

De inhoud van dit thema: DC 15 Vergaderen 1 Inleiding In het onderwijs wordt veel vergaderd en overlegd. Als onderwijsassistent zul je ook bij vergaderingen en andere overlegvormen aanwezig zijn. Misschien word je ook wel gevraagd

Nadere informatie

We houden contact. Burgerparticipatie in Velsen. Beleidskader voor Inspraak en Samenspraak 10 december 2009

We houden contact. Burgerparticipatie in Velsen. Beleidskader voor Inspraak en Samenspraak 10 december 2009 We houden contact Burgerparticipatie in Velsen Beleidskader voor Inspraak en Samenspraak 10 december 2009 College van Burgemeester en wethouders van Velsen Inhoudsopgave Inhoudsopgave... 2 1. Inleiding...

Nadere informatie

Op weg naar een duurzame sportvereniging

Op weg naar een duurzame sportvereniging Op weg naar een duurzame sportvereniging 1 Inhoud Inleiding... 4 De fasen op een rij... 10 1. Dromen... 11 1.1 Het begint met een droom... 11 1.2 Mandaat van bestuur en leden... 12 1.3 Wijs verantwoordelijke(n)

Nadere informatie

Rekenkamercommissie Soest Treft subsidie doel?

Rekenkamercommissie Soest Treft subsidie doel? Rekenkamercommissie Soest Treft subsidie doel? Een onderzoek naar het subsidieproces van de gemeente Soest 25 September 2006. Inhoudsopgave 1. Inleiding en achtergronden...2 2. Probleemstelling...3 3.

Nadere informatie

Van evalueren kun je leren

Van evalueren kun je leren Van evalueren kun je leren Voorwoord Wie zich bezighoudt met cliëntenparticipatie doet er goed aan om van tijd tot tijd stil te staan bij de praktijk van dat moment. Cliëntenparticipatie is niet iets wat

Nadere informatie

Just share it! Geef je kennis een goed doel. CIVIQ Plompetorengracht 17 Postbus 12080 3501 AB Utrecht www.civiq.nl

Just share it! Geef je kennis een goed doel. CIVIQ Plompetorengracht 17 Postbus 12080 3501 AB Utrecht www.civiq.nl Colofon Titel Just share it! Geef je kennis een goed doel. Samengesteld door CIVIQ instituut vrijwillige inzet House of Sharing * Datum Oktober 2004 Contactadressen voor deze publicatie: CIVIQ Plompetorengracht

Nadere informatie

Actieplan Open overheid

Actieplan Open overheid Directoraat-Generaal Wonen, Bouwen en Integratie Actieplan Open overheid Datum September 2013 Status Definitief Pagina 2 van 40 1 Inleiding: Open overheid begint niet bij nul... 5 1.1 Actuele voorbeelden...

Nadere informatie

DE ROL VAN DE BIBLIOTHEEK IN OPEN EN ONLINE ONDERWIJS: EEN VERKENNING

DE ROL VAN DE BIBLIOTHEEK IN OPEN EN ONLINE ONDERWIJS: EEN VERKENNING DE ROL VAN DE BIBLIOTHEEK IN OPEN EN ONLINE ONDERWIJS: EEN VERKENNING De rol van de bibliotheek in open en online onderwijs: een verkenning 3 INHOUDSOPGAVE Samenvatting 4 Achtergrond 6 Directe aanleiding

Nadere informatie

EEN ANDERE BAAN VOOR ÉÉN DAG. Zes evenementen waarbij medewerkers voor één dag kennismaken met ander werk en een andere organisatie

EEN ANDERE BAAN VOOR ÉÉN DAG. Zes evenementen waarbij medewerkers voor één dag kennismaken met ander werk en een andere organisatie EEN ANDERE BAAN VOOR ÉÉN DAG Zes evenementen waarbij medewerkers voor één dag kennismaken met ander werk en een andere organisatie DRENTHE EN DE WEEK VAN DE MOBILITEIT Met de twaalf deelnemende organisaties

Nadere informatie

Vastgesteld verslag Nationaal Beraad 10-02-2015

Vastgesteld verslag Nationaal Beraad 10-02-2015 Vastgesteld verslag Nationaal Beraad 10-02-2015 Aanwezig: Bas Eenhoorn (Digicommissaris, voorzitter), Hans van der Stelt (directeur Bureau Digicommissaris), Roger van Lier (programmamanager financiën Bureau

Nadere informatie

Innovatie. meteffect. Adviescommissie Bibliotheekinnovatie

Innovatie. meteffect. Adviescommissie Bibliotheekinnovatie Innovatie meteffect Adviescommissie Bibliotheekinnovatie Innovatie meteffect Adviescommissie Bibliotheekinnovatie Inhoud 4 Samenvatting 6 1 Inleiding 12 2 Programmalijnen 13 13 14 14 14 15 15 Programmalijn

Nadere informatie

HANDLEIDING KWALITEITSVERBETERING ZIEKENHUISZORG VANUIT DE ERVARING VAN PATIËNTEN

HANDLEIDING KWALITEITSVERBETERING ZIEKENHUISZORG VANUIT DE ERVARING VAN PATIËNTEN HANDLEIDING KWALITEITSVERBETERING ZIEKENHUISZORG VANUIT DE ERVARING VAN PATIËNTEN Auteurs: Femke Vennik, Hester van de Bovenkamp, Ilse Raats, Femke de Wit, Ella Visserman, Kor Grit Datum: Augustus 2013

Nadere informatie

Zo zijn we aan de slag

Zo zijn we aan de slag Zo zijn we aan de slag Na 19 maart is er een procesakkoord opgesteld en een werkakkoord gesloten. In beide akkoorden wordt één ding helder: college en raad gaan anders werken. De samenleving wordt nauw

Nadere informatie

Monitor Zo kan het ook! Beweegstimuleringsprogramma voor mensen met een verstandelijke handicap, het eindrapport. Monitor Zo kan het ook!

Monitor Zo kan het ook! Beweegstimuleringsprogramma voor mensen met een verstandelijke handicap, het eindrapport. Monitor Zo kan het ook! Beweegstimuleringsprogramma voor mensen met een verstandelijke handicap, het eindrapport Remko van den Dool Marcia de Jong Astrid Cevaal Lambert Wassink Gehandicaptensport Nederland wil stimuleren dat

Nadere informatie

Onderzoek met mensen met een verstandelijke beperking

Onderzoek met mensen met een verstandelijke beperking Onderzoek met mensen met een verstandelijke beperking Hoe ver je gaat als interviewer, bakent de geïnterviewde af (Paul Jambers) Onderzoek met mensen met een verstandelijke beperking Handreikingen voor

Nadere informatie

Professionals en ondersteuning

Professionals en ondersteuning Professionals en ondersteuning bij mediaopvoeding 1 2013 Nederlands Jeugdinstituut / Stichting Mijn Kind Online Niets uit deze uitgave mag worden vermenigvuldigd en/of openbaar gemaakt door middel van

Nadere informatie

TAAL X VAK = SUCCES 2

TAAL X VAK = SUCCES 2 TAAL X VAK = SUCCES 2 Eindverslag van het project 'Docenten aan zet bij taal in alle vakken' 2012/2013 Inhoud Voorwoord 3 Inleiding 4 Opbrengsten 6 Evaluatie 11 Conclusie en aanbevelingen 14 Bijlage 1

Nadere informatie

Met alle macht. Aansturen op politieke beïnvloeding

Met alle macht. Aansturen op politieke beïnvloeding 1 Met alle macht Aansturen op politieke beïnvloeding 2 E-Quality, kenniscentrum voor emancipatie, gezin en diversiteit Postbus 85808 2508 CM Den Haag Laan Copes van Cattenburch 71 2585 EW Den Haag F +31

Nadere informatie

Aan de slag met social return. De toepassing van social return bij inkopen en aanbesteden provincie Overijssel

Aan de slag met social return. De toepassing van social return bij inkopen en aanbesteden provincie Overijssel De toepassing van social return bij inkopen en aanbesteden provincie Overijssel Colofon De Rekenkamer Oost-Nederland is een onafhankelijk orgaan dat onderzoek doet naar de doeltreffendheid, doelmatigheid

Nadere informatie

Notulen vergadering 16 maart 2015, 19.30 uur, Boscotondo

Notulen vergadering 16 maart 2015, 19.30 uur, Boscotondo Notulen vergadering 16 maart 2015, 19.30 uur, Boscotondo Commissie M Aanwezig: Voorzitter: Griffie: Leden commissie M: Portefeuille: Notulist: Afw. m.k. J. Roefs P. Berkers Dhr. M. Chahim (PvdA), dhr.

Nadere informatie

Marktonderzoek doe je zo!

Marktonderzoek doe je zo! Marktonderzoek doe je zo! Praktische handvatten om marktonderzoek te verrichten Dit compacte e-book geeft inzicht in de basis van marktonderzoek en in de te nemen stappen; het biedt inhoudelijk en praktisch

Nadere informatie

De BGT komt eraan. Basisregistratie Grootschalige Topografie

De BGT komt eraan. Basisregistratie Grootschalige Topografie De BGT komt eraan Basisregistratie Grootschalige Topografie 2 Ministerie van Infrastructuur en Milieu De BGT komt eraan Basisregistratie Grootschalige Topografie Inleiding In 2016 is er een nieuwe basisregistratie:

Nadere informatie

Met elkaar werken aan een oplossing

Met elkaar werken aan een oplossing jaargang 1 nr 1 2009 Special Visieontwikkeling Veiligheidshuis IJsselland Voor u ligt de eerste special over het thema Visieontwikkeling Veiligheidshuis IJsselland. In de afgelopen tijd is de visie op

Nadere informatie

Module Draagvlak: de vraag achter elk initiatief. Kennisnetwerk Leefbaarheid en Gemeenschapsvoorzieningen 2014

Module Draagvlak: de vraag achter elk initiatief. Kennisnetwerk Leefbaarheid en Gemeenschapsvoorzieningen 2014 Module Draagvlak: de vraag achter elk initiatief Kennisnetwerk Leefbaarheid en Gemeenschapsvoorzieningen 2014 1 Colofon Nijmegen, 16 juni 2014 Kennisnetwerk Leefbaarheid en Gemeenschapsvoorzieningen, provincie

Nadere informatie

Praktijkvoorbeelden van communicatie met ouders in het primair onderwijs

Praktijkvoorbeelden van communicatie met ouders in het primair onderwijs Goed worden en goed blijven Communicatie met ouders Praktijkvoorbeelden van communicatie met ouders in het primair onderwijs Over het informeren van ouders over de kwaliteit van de school en het betrekken

Nadere informatie

Zorg voor senioren; hoe eerder, hoe beter! Beschrijving van het project Buurtcontactpersonen in Utrecht Binnenstad en Utrecht Noordoost

Zorg voor senioren; hoe eerder, hoe beter! Beschrijving van het project Buurtcontactpersonen in Utrecht Binnenstad en Utrecht Noordoost Zorg voor senioren; hoe eerder, hoe beter! Beschrijving van het project Buurtcontactpersonen in Utrecht Binnenstad en Utrecht Noordoost Stade Advies Utrecht, mei 2008 Lous Brouwer in opdracht van i.s.m.

Nadere informatie

Onderzoek passend onderwijs; handelingsgericht werken Van handelingsplan en themavoorbereiding naar een groepsplan?!

Onderzoek passend onderwijs; handelingsgericht werken Van handelingsplan en themavoorbereiding naar een groepsplan?! Onderzoek passend onderwijs; handelingsgericht werken Van handelingsplan en themavoorbereiding naar een groepsplan?! groepsplan Naam: Femke portman Klas: 3F Leerjaar: 2010/2011 SLB er: Anda de Vries Stageschool:

Nadere informatie

Directoraat-Generaal Wonen, Bouwen en Integratie. Visie Open Overheid. Datum September 2013 Status Definitief

Directoraat-Generaal Wonen, Bouwen en Integratie. Visie Open Overheid. Datum September 2013 Status Definitief Directoraat-Generaal Wonen, Bouwen en Integratie Visie Open Overheid Datum September 2013 Status Definitief Pagina 2 van 20 Inhoudsopgave Opmerking vooraf 5 1 Inleiding, waarom open overheid? 7 1.1 Gemeenschappelijke

Nadere informatie

1digitale overheid: betere service, méér gemak. fficiënt vraag centraal Snel en er eén overheid Geen overbodige. ant en aanspreekbaar Efficiënt Vraag

1digitale overheid: betere service, méér gemak. fficiënt vraag centraal Snel en er eén overheid Geen overbodige. ant en aanspreekbaar Efficiënt Vraag 1digitale overheid: betere service, méér gemak Vraag centraal Snel en zeker Eén overheid Geen rbodige vragen Transparant en aanspreekbaar ciënt Vraag centraal Snel en zeker Eén overheid Geen overbodige

Nadere informatie