OFFERTEAANVRAAG VOOR DIENSTEN BESTEK NR. DLA/COM/ Onderhandelingsprocedure zonder bekendmaking Ontwikkelen van de website

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "OFFERTEAANVRAAG VOOR DIENSTEN BESTEK NR. DLA/COM/13. 02. Onderhandelingsprocedure zonder bekendmaking Ontwikkelen van de website www.vgc."

Transcriptie

1 BIJLAG Bijlage nr. 1 Bestek nderhandelingsprcedure znder bekendmaking vr het ntwikkelen van de website OFFRTAANVRAAG VOOR DINSTN BSTK NR. DLA/COM/ Onderhandelingsprcedure znder bekendmaking Ontwikkelen van de website VLAAMS GMNSCHAPSCOMMISSI DINSTN VAN D LIDND AMBTNAAR COMMUNICATI, MDIA N ICT

2 INHOUDSTAFL DL 1: Administratief gedeelte 1.1. Algemene bepalingen 1.2. Administratieve vrschriften A. Plaatsing van de pdracht B. Uitvering van de pdracht DL 2: Technische vrschriften 2.1. Vernieuwing van vgc.be 2.2.Ontwikkeling van een nieuwe crprate website 2.3. Planning 2.4. Algemene kenmerken nieuwe website 2.5. Taken, dcumenten en verlegmmenten 2.6. isen en vrwaarden met betrekking tt de uitvering 2.7. isen betreffende maatwerk en prjectaanpak 2.8. isen betreffende nderhud 2.9. Functinele en technische eisen BIJLAG I. KNMRKN VAN D T RALISRN WBSITS BIJLAG II. OFFRTFORMULIR N INLICHTINGNBLAD 2

3 1.1. ALGMN BPALINGN AANBSTDND OVRHID DL 1: ADMINISTRATIF GDLT 1. De aanbestedende verheid is de Vlaamse Gemeenschapscmmissie, vertegenwrdigd dr het Cllege, bij delegatie, in de persn van de leidend ambtenaar van de administratie van de Vlaamse Gemeenschapscmmissie. 2. De vlgende administratieve entiteit is belast met de pvlging van deze pdracht: Diensten Leidend Ambtenaar Cmmunicatie, Media en ICT mile Jacqmainlaan Brussel Alle briefwisseling m.b.t. deze pdracht met naar die entiteit wrden gestuurd. Bijkmende inlichtingen betreffende de pdracht kunnen wrden pgevraagd via het vlgende e- mailadres: VOORWRP N CLASSIFICATI OPDRACHT Deze pdracht betreft de technische ntwikkeling van een nieuwe website vr de Vlaamse Gemeenschapscmmissie ( CPV-cde: Deze pdracht is een pdracht vr diensten in de zin van art. 3 van de Wet verheidspdrachten en bepaalde pdrachten vr werken, leveringen en diensten van 15 juni De te leveren diensten wrden gedetailleerd beschreven in deel 2 van dit bijznder bestek: technische vrschriften en in BIJLAG I (kenmerken van de te realiseren websites) GUNNINGSWIJZ De gunning van deze pdracht gebeurt via nderhandelingsprcedure znder vrafgaande bekendmaking, p basis van artikel 26, 1, a van de Wet verheidspdrachten en bepaalde pdrachten vr werken, leveringen en diensten van 15 juni TOPASSLIJK WTTLIJK BPALINGN Op deze pdracht zijn nder meer tepasselijk: Wet verheidspdrachten en bepaalde pdrachten vr werken, leveringen en diensten van 15 juni 2006 (hierna: Wet Overheidspdrachten); Kninklijk besluit plaatsing verheidspdrachten klassieke sectren van 15 juli 2011 (hierna: KB Plaatsing); Kninklijk besluit tt bepaling van de algemene uitveringsregels van de verheidspdrachten en van de cncessies vr penbare werken van 14 januari 2013 (hierna: KB Uitvering) TOPASSLIJK DOCUMNTN N PLANNN 3

4 Onderhavig bestek nr. DLA/COM/13.02 met de bijlagen De gedgekeurde fferte OVRIG ALGMN TOPASSLIJK BPALINGN De inschrijver gebruikt uitsluitend het Nederlands in zijn mndelinge en schriftelijke relatie met de aanbestedende verheid. Van dcumenten die enkel in een andere taal beschikbaar zijn, kan de verheid een, desgevallend beëdigde, vertaling eisen LIJST AFWIJKINGN KB UITVORING De artikelen van het KB Uitvering waarvan dit bestek afwijkt, zijn: - 154; er wrdt afgeweken van dit artikel inzake de betes vr laattijdige uitvering in het bijznder p het vlak van het percentage van de betes per kalenderdag en van het maximum percentage van de betes berekend p de waarde van de diensten wegens het belangrijk nadeel vr de Vlaamse Gemeenschapscmmissie die de laattijdige uitvering van de diensten met zich meebrengt ADMINISTRATIV VOORSCHRIFTN A. PLAATSING VAN D OPDRACHT A.1. RSZ-VRPLICHTINGN (ART. 61, 1 & 2,5 N 62 KB PLAATSING) Dr in te schrijven p deze pdracht, verklaart de inschrijver zich niet in een testand van uitsluiting te bevinden, zals bedeld in art. 61, 1 & 2,5. De buitenlandse inschrijver, alsk de Belgische inschrijver die persneel tewerkstelt dat nderwrpen is aan de sciale zekerheidswetgeving van een andere lidstaat van de urpese Unie, vegt bij zijn fferte een attest f een verklaring vlgens de bepalingen van art. 62, 2. A.2. MODALITITN A.2.1. PRCLN (ART. 11 KB PLAATSING) Deze pdracht bestaat uit 1 perceel. A.2.2. VARIANTN (ART. 9 KB PLAATSING) Het indienen van vrije varianten is verbden. A.3. OFFRT OPNING, INDINING, VORM N INHOUD A.3.1. OPNING N INDINING VAN D OFFRTS De ffertes meten uiterlijk p vrijdag 30 augustus 2013, vr 14 u, ingediend wrden. Ofwel: via de pst, de pststempel geldt als bewijs vr de verzendingsdatum dr persnlijke neerlegging bij de aanbestedende verheid (Vlaamse Gemeenschapscmmissie, Administratiehuis Renaissance, mile Jacqmainlaan 135, 1000 Brussel). 4

5 Op deze mslag meten de vlgende vermeldingen wrden aangebracht: de vlledige identiteit van de aanbestedende verheid; het referentienummer van het bestek; De inschrijver met de fferte in een definitief geslten envelp steken en daarp in grte drukletters vermelden: OFFRT NIT OPNN. A.3.2. VORM N INHOUD OFFRT De fferte met ingevuld wrden p het frmulier dat zich achteraan in dit bestek bevindt. Dr het neerleggen van zijn fferte ziet de inschrijver autmatisch af van zijn algemene f bijzndere verkpsvrwaarden, zelfs als die p de een f andere bijlage in de fferte vermeld zijn. De inschrijver duidt in zijn fferte duidelijk aan welke infrmatie vertruwelijk is en/f betrekking heeft p technische f cmmerciële geheimen. De fferte wrdt in 3 exemplaren ingediend. Daarnaast wrdt één digitale kpie p een usb-stick bezrgd. De digitale versie met exact dezelfde structuur en inhudhebben als de papieren versie. Hierna vlgt een verzicht van alle dcumenten die bij de fferte meten gevegd wrden: Tab Omschrijving blad 1 Offertefrmulier Veg achter tabblad 1 een vlledig ingevuld ffertefrmulier te. De pmaak van dat ffertefrmulier mag u niet veranderen. Als u die pmaak tch verandert, dan wrdt de fferte nvergelijkbaar. Met die fferte kan dan geen rekening meer gehuden wrden. 2 Dcument met eisen en vrwaarden, vragen en wensen uit het bestek Deel II van dit lastenbek bevat de technische vrschriften. Daarin zijn reeksen vrwaarden, eisen, wensen en vragen schematisch pgenmen. Vul deel II vlledig in en veg het als bijlage bij uw fferte. 3 Plan van aanpak Het plan van aanpak met minimaal de vlgende nderdelen bevatten: Prjectplanning Gedetailleerde planning van de werkzaamheden die tijdens de duur van het prject uitgeverd zullen wrden, met de vrpgestelde mijlpalen: pleveringen, valideringen dr de VGC, testen, crrectieve acties, prjectpvlgingsvergaderingen, pleidingssessies, enzvrt De mijlpalen zijn te vinden in deel II ( Technische vrschriften ). Del: aftetsen haalbaarheid vrgestelde planning, evaluatie ingebuwde veiligheidsmechanismen m de deadline te halen Prjectteam Gedetailleerde beschrijving van het prjectteam dat de cördinatie en de uitvering van de werkzaamheden zal den, met vermelding van hun ervaring en rl/prfiel, inclusief back-upmedewerkers. Veg vr alle leden van het prjectteam en vr alle back-upmedewerkers een curriculum vitae te. Geef vr alle leden van het prjectteam en vr alle back-upmedewerkers k 3 referenties aan: prjecten die vergelijkbaar zijn met deze pdracht. Veg vr elke referentie een prjectfiche te te vegen alsk de url waarp de website bekeken kan wrden. 5

6 Prjectmanagement: Gedetailleerde beschrijving van de cördinatie die vr dit prject vrgesteld wrdt, met een mschrijving van de manier waarp de cmmunicatie met de klant verlpt, infrmatie ver de bereikbaarheid van de prjectmanager, infrmatie ver reactiviteit in geval van vragen f prblemen met werkzaamheden die aan de gang zijn f die al uitgeverd zijn enzvrt. Risicanalyse en -beheer: Gedetailleerde beschrijving van de risicanalyse die uitgeverd werd en de maatregelen die getrffen zullen wrden m deze risic s te beheren. Dit nderdeel met de VGC alle ndige garanties geven dat het prject binnen de vrziene prjecttermijn uitgeverd zal wrden en vlledig zal beantwrden aan de vrpgestelde specificaties. Technische methdlgie Gedetailleerde beschrijving van de uitvering van de verschillende prjecttaken, zals vermeld in de prjectplanning, inclusief supprt en pleiding. Deze methdlgie met nder meer in detail beschrijven wat de technische aanpak zal zijn vr elk van de uit te veren prjecttaken, he de website gecnfigureerd zal wrden binnen Drupal, welke test- en kwaliteitsprcedures er vrzien wrden, welke nderdelen van de website ut-f-the-bx geïmplementeerd kunnen wrden en welke nderdelen maatwerk zijn. Als het gaat m maatwerk, geef dan k aan waarm maatwerk ndzakelijk is en he het zal wrden geïmplementeerd. A.3.3. VOORDRACHT VAN ONDRAANNMRS (ART. 12 KB PLAATSING N ART. 12 KB UITVORING) De inschrijver vermeldt welk gedeelte van de pdracht hij vrnemens is in nderaanneming te geven en de identiteit van de nderaannemers die hij vrstelt. De pdrachtnemer is verplicht deze vrgedragen nderaannemers in te zetten bij de uitvering van de pdracht. Het gebruik van andere nderaannemers is nderwrpen aan de testemming van de aanbestedende verheid. A.3.4. VRBINTNISTRMIJN (ART. 57 KB PLAATSING) De inschrijvers blijven gebnden dr hun fferte gedurende een termijn van zestig kalenderdagen, ingaand de dag na de uiterste indieningsdatum van de ffertes. A.4. PRIJS A.4.1. PRIJSVASTSTLLING (ART. 13 KB PLAATSING) Deze pdracht is een pdracht tegen glbale prijs. Het vrziene budget bedraagt maximum UR exclusief btw. A.4.2. PRIJSHRZINING (ART. 20 KB PLAATSING) Vr de nderhavige pdracht is geen prijsherziening mgelijk. A.4.3. PRIJSONDRZOK (ART. 21 KB PLAATSING) Op verzek van de aanbestedende verheid verstrekt de inschrijver alle ndige inlichtingen m het prijsnderzek van zijn fferte mgelijk te maken. 6

7 De aanbestedende verheid kan fwel zelf vergaan tt, fwel een persn aanduiden vr het uitveren van alle verificaties van de bekhudkundige stukken en alle nderzeken ter plaatse, teneinde de juistheid na te gaan van de gegevens die de inschrijver in het raam van het prijsnderzek heeft verstrekt. A.5. OVRZICHT PROCDUR - GUNNINGSCRITRIA A.5.1. OVRZICHT PROCDUR In een eerste fase wrden de ingediende ffertes nderzcht p het vlak van de administratieve regelmatigheid. Onregelmatige ffertes wrden geweerd. De administratief regelmatige ffertes zullen in een tweede fase p inhudelijk vlak wrden nderzcht dr een evaluatiecmmissie. Dit nderzek heeft tt del een shrtlist samen te stellen van inschrijvers waarmede nderhandelingen zullen wrden geverd. Nadien vlgt de fase van de nderhandelingen. Ingevlge deze nderhandelingen kunnen de inschrijvers een gewijzigde fferte indienen f bijkmende stukken bij hun fferte vegen. Na het afsluiten van de nderhandelingen, zullen de definitieve versies van de ffertes wrden getetst aan de gunningcriteria. De inschrijver met de ecnmisch vrdeligste fferte (dus deze die het best scrt p basis van de hiernder vermelde gunningcriteria) zal vr deze pdracht als dienstverlener wrden aangeduid. A.5.2. GUNNINGSCRITRIA (ART. 107 KB PLAATSING) De gunningscriteria zijn: kwaliteit van het aanbd, de dienstverlening en de kwalificaties van het prject team 70 % de prijs 30 % De qutaties vr de 2 gunningscriteria zullen wrden pgeteld. De pdracht zal wrden gegund aan de inschrijver met de hgste eindqutatie. De evaluatie van de gunningscriteria gebeurt als vlgt: - valuatie van gunningscriterium 1: kwaliteit De scre kwaliteit wrdt pgebuwd uit de verschillende deelaspecten als benemd in nderstaande tabel. Op elk deelaspect is een scre van 0 t/m 10 punten te behalen. Na tepassing van de wegingsfactren is de ttaalscre p kwaliteit in het bereik 0 t/m 10 punten. Aspecten Weging Subweging 1. Plan van aanpak 40% a) Prject planning b) Prject team c) Prject management d) Risicanalyse- en beheer e) Technische methdlgie 2. Specifieke eisen, vragen en wensen van het 60 % lastenbek a) Onderhud en dienstverlening na plevering 30% b) Functinele en technische specificaties 70% 7 indberdeling Kwaliteit Ten beheve van de eindwaardering van inschrijvers p het gunningscriterium 'Kwaliteit' zal de hgste gewgen ttaalscre een waardering van 10 punten krijgen. De eindwaarderingen van de verige inschrijvers zullen hieraan pr rata wrden gerelateerd (nrmalisatie van de kwaliteitscre).

8 - valuatie van gunningscriterium 2: prijs Ten beheve van de eindwaardering van inschrijvers p het gunningscriterium Prijs zal de hgste gewgen ttaalscre een waardering van 10 punten krijgen. De eindwaarderingen van de verige inschrijvers zullen hieraan pr rata wrden gerelateerd (nrmalisatie van de prijsscre). B. UITVORING VAN D OPDRACHT B.1. ALGMN UITVORINGSBPALINGN B.1.1. UITVORINGSTRMIJN (ART. 147 KB UITVORING) De uitveringstermijn begint te lpen vanaf de dag die vlgt p deze waarp de leverancier de kennisgeving van de sluiting van de pdracht heeft ntvangen en bedraagt 4,5 maanden. De uitvering van de diensten vrzien in het nderhavig bestek met, in alle gevallen, wrden beëindigd p 10 februari De garantieperide van 12 maanden maakt geen deel uit van de uitveringstermijn. B.1.2. LIDING N TOZICHT OP UITVORING (ART. 11 KB UITVORING) De leidende ambtenaar, bedeld in artikel 11 van het KB van 14 januari 2013, is de heer rik Hulsbsch, deskundige-cördinatr Cmmunicatie, Media en ICT. Het mandaat van de leidende ambtenaar bestaat enkel uit: a) de technische en administratieve pvlging van de diensten tt en met de plevering; b) de keuring van de prestaties, zwel de a priri als de a psteriri keuring; c) het nazicht van de schuldvrderingen en facturen; d) het pstellen van de prcessen-verbaal; e) de pleveringen; f) het instaan vr het tezicht p de prestaties; dit tezicht mvat nder meer het geven van nderrichtingen, telkens wanneer het bestek f de pdrachtdcumenten nvlledig f nduidelijk zijn. B.1.3. BORGTOCHT (ART. 25 TOT N MT 33 KB UITVORING) a) Het bedrag van de brgtcht bedraagt 5% van het ttale ffertebedrag znder btw. b) De brgstelling dient te gebeuren binnen 30 kalenderdagen vlgend p de dag van de sluiting van de pdracht. Bij niet-naleving stelt de aanbestedende verheid de pdrachtnemer in gebreke en past de sancties van art. 29 KB Uitvering te. De brgstelling dient te gebeuren vereenkmstig één van de wijzen vrzien in artikel 26 en 27 KB Uitvering, met name: 1 in speciën; 2 in publieke fndsen; 3 in de vrm van een gezamenlijke brgtcht; 4 via een waarbrg, tegestaan dr een kredietinstelling f een verzekeringsinstelling die vldet aan de desbetreffende wetgeving. Vr wat 1 tt en met 3 betreft, kunt u vr meer infrmatie terecht p de website van de Depsit- en Cnsignatiekas. c) Het bewijs van de brgstelling dient te wrden bezrgd aan de aanbestedende verheid. Welk dcument u dient te bezrgen als bewijs van de brgstelling, kunt u terugvinden in het artikel 27 KB Uitvering. Vr meer infrmatie kunt u k terecht p de website van de Depsit- en Cnsignatiekas.. 8 d) De brgtcht zal in één keer vrijgegeven wrden na de vrlpige plevering.

9 B.2. BTALINGN B.2.1. WIJZ WAAROP D PRIJS WORDT BTAALD (ART. 66 KB UITVORING) De diensten wrden in glb betaald na de vrlpige plevering. B.2.2. PROCDUR (ART. 150 N 160 KB UITVORING) De dienstverlener zendt de factuur (in één exemplaar) en het prces-verbaal van vrlpige plevering (rigineel exemplaar) naar het vlgende adres: Vlaamse Gemeenschapscmmissie Dienst Financiën mile Jacqmainlaan Brussel De betaling vindt plaats binnen een termijn van 30 dagen na de datum van ntvangst van de factuur, f 30 dagen na het beëindigen van de diensten indien de factuur vr het beëindigen wrdt ntvangen f de datum van ntvangst van de factuur niet vaststaat. B.3. INTLLCTUL RCHTN N VRTROUWLIJKHID B.3.1. BSTAAND INTLLCTUL IGNDOMSRCHTN (ART. 17 KB PLAATSING) De inschrijver is verplicht in zijn fferte aan te geven welke intellectuele eigendmsrechten, waarvan hij titularis is f waarvr hij van een derde een gebruikslicentie met verkrijgen, ndig zijn vr het geheel f een deel van de uit te veren prestaties. De aankpprijs en de verschuldigde vergedingen vr de gebruikslicenties van deze intellectuele eigendmsrechten meten inbegrepen zijn in de gebden prijzen. B.4. SANCTIS N RCHTSVORDRINGN B.4.1. VRTRAGINGSBOTS (ART. 46 N 154 KB UITVORING) In afwijking van artikel 154 van het kninklijk besluit van 14 januari 2013 wrdt de bete wegens laattijdige uitvering van de diensten vastgesteld p 0,5 % per kalenderdag met een maximum van 10 % van het bedrag van de uitgeverde diensten. r wrdt afgeweken van de bepalingen van artikel 154 inzake de betes wegens laattijdige uitvering van de diensten wegens het belangrijk nadeel vr de Vlaamse Gemeenschapscmmissie die de laattijdige uitvering van de diensten met zich meebrengt. B.4.2. RCHTSVORDRINGN (ART. 73 KB UITVORING) lke rechtsvrdering van de dienstverlener wrdt ingesteld bij een Nederlandstalige Belgische rechtbank van het gerechtelijk arrndissement Brussel, behudens ingeval van een vrdering tt tussenkmst in een bestaand geding. B.5. KURINGN N OPLVRING B.5.1. AANSPRAKLIJKHID VAN D DINSTVRLNR (ART. 152 N 153 KB UITVORING) De diensten die niet beantwrden aan de bepalingen en de vrwaarden van de pdracht f niet werden verleend vereenkmstig de regels van de kunst, dienen dr de dienstverlener te wrden 9

10 herbegnnen. Z niet geschiedt dit dr het nemen van een ambtshalve maatregel dr de aanbestedende verheid p ksten en risic s van de dienstverlener, via een van de middelen van ptreden vermeld in artikel 155. De dienstverlener stelt zich bvendien blt aan betes en straffen wegens niet-naleving van de bepalingen en vrwaarden van de pdracht. B.5.2. OPLVRING (ART. 64 N 156 KB UITVORING) Bij het verstrijken van de termijn van dertig dagen die vlgen p de dag die werd vastgesteld vr de afwerking van het geheel van de diensten, wrdt, naar gelang het geval, een prces-verbaal van vrlpige plevering f van weigering van plevering van de pdracht pgesteld. De aanbestedende verheid kan gedurende de waarbrgtermijn van één jaar, te rekenen vanaf de dag van de vrlpige plevering p de leveringsplaats, van de leverancier eisen dat hij p zijn ksten de prducten binnen de gestelde termijn vervangt, wanneer ze gebreken vertnen die geen gebruik telaten vereenkmstig de vrwaarden van de pdracht. De definitieve plevering: na een waarbrgperide van 12 maanden vlgt een definitieve acceptatie dr de Vlaamse Gemeenschapscmmissie. 10

11 2.1. Vernieuwing van vgc.be DL 2: TCHNISCH VOORSCHRIFTN De Vlaamse Gemeenschapscmmissie (VGC) De Vlaamse Gemeenschapscmmissie (VGC) is een instelling met rechtspersnlijkheid. Ze werd pgericht bij de bijzndere wet van 12 januari 1989 met betrekking tt de Brusselse instellingen (artikel 60 e.v.), de zgenaamde Brusselwet. De VGC is bevegd vr culturele, nderwijs- en persnsgebnden (welzijn en gezndheidszrg) materies binnen het grndgebied van het Brussels Hfdstedelijk Gewest. Ze heeft vr deze gemeenschapsaangelegenheden de bevegdheid van inrichtende macht. De VGC is enkel bevegd vr instellingen die uitsluitend ressrteren nder de Vlaamse Gemeenschap. Niet vr persnen, want de Brusselaars kunnen immers nit verplicht wrden een keuze te maken tussen één van beide gemeenschappen m in aanmerking te kmen vr de diensten van deze gemeenschap. De Vlaamse Gemeenschap hudt tezicht p de Vlaamse Gemeenschapscmmissie. De vrbije bestuursperides werd de wettelijke pdracht van de VGC inhudelijk vertaald in de hiernavlgende missie: De Vlaamse Gemeenschapscmmissie is de basis en draaischijf vr de Vlaamse gemeenschap in het Brusselse hfdstedelijke gewest en vr diegenen die bij haar aansluiting zeken. De Vlaamse Gemeenschapscmmissie maakt deze missie waar vanuit haar institutinele psitinering en haar bevegdheden inzake cultuur, nderwijs, welzijn en gezndheid en dit alles aangestuurd vanuit Nederlandstalig perspectief. Dr de ntwikkeling en ndersteuning van een pen Nederlandstalig netwerk van diensten en vrzieningen p alle terreinen van haar bevegdheden, wil de Vlaamse Gemeenschapscmmissie de kwaliteit van het leven in de stad in de diverse levensdmeinen verhgen en nieuwe kansen bieden aan mensen. De Vlaamse Gemeenschapscmmissie staat vr een assertieve, pen en zelfverzekerde Vlaamse gemeenschap die evident aanwezig is in het Brusselse hfdstedelijke gewest en die de stad mee uitbuwt. Als verheid stelt ze zich fundamenteel cmmunicatief, grtstedelijk geëngageerd, cöperatief, tekmstgericht, direct, ndersteunend, dienstverlenend en innverend p De huidige website (vgc.be) De website van de Vlaamse Gemeenschapscmmissie, bereikbaar via werd in 2004 cnceptueel uitgewerkt en ging in 2005 in prductie. Het is het belangrijkste digitale cmmunicatiekanaal van de VGC. Sinds het nline gaan werd de website technisch en structureel niet fundamenteel aangepast. en grndige vernieuwing van deze bijna 10 jaar ude website is dan k dringend aan de rde. Tijdens de vrbereiding van de vernieuwing van de website van de VGC werden vlgende initiatieven genmen: analyse van de huidige website m de primaire knelpunten te bepalen; analyse van de bezekersstatistieken m de vaakst gecnsulteerde inhud p te lijsten; bevragingen (met de bevegde kabinetten, de aanspreekpunten van de verschillende VGCdirecties, vertegenwrdigers van het middenveld en burgers) m de nden en wensen vr de vernieuwde website in kaart te brengen; 11

12 SWOT-analyse (stakehldersbevraging, verleg met directies en entiteiten, drlichting cmmunicatieprducten VGC, drlichting beleidsdcumenten) m een verzicht p te stellen van de vrnaamste sterktes, zwaktes, bedreigingen en pprtuniteiten van/vr vgc.be nderzek naar de gekendheid en het imag van de Vlaamse Gemeenschapscmmissie (uitgeverd dr een extern marktnderzekbureau) De resultaten van deze initiatieven leidden tt een cncreet vrstel vr de vernieuwing van de huidige website. De nieuwe infrmatiearchitectuur en een reeks representatieve wireframes zijn te vinden in bijlage Themasites De Vlaamse Gemeenschapscmmissie heeft themasites laten ntwikkelen bestemd vr specifieke delgrepen. Het gaat specifiek ver: cultuurcentrumbrussel.be (nline sinds 18/12/2012) brusselbazaar.be (nline sinds 20/02/2013) nderwijsinbrussel.be (vernieuwde versie ng niet nline) pgreieninbrussel.be (ng niet nline) In de nabije tekmst wrdt dit aanbd ng uitgebreid, nder andere met een themasite rnd sprt. Deze sites hebben een specifieke psitinering ten aanzien van vgc.be en zijn in het kader van deze pdracht één van de infrmatiebrnnen vr de vernieuwde VGC-website Webstatistieken De VGC gebruikt Ggle Analytics vr de registratie en analyse van bezekersstatistieken. In 2012 bezchten unieke bezekers vgc.be (= gemiddeld 323 unieke bezekers per dag). r werden bezeken geregistreerd en in ttaal werden pagina s bekeken. De gemiddelde bezekduur bedreg 3 min. 05 sec. Per bezek werden gemiddeld 5 pagina s bekeken en het buncepercentage lag vrij laag (nder de 40%). We verwachten vr de vernieuwde vgc.be dat het aantal geregistreerde bezeken met z n 25 à 50% zal stijgen Ontwikkeling van een nieuwe crprate website Inleiding Deze fferteaanvraag handelt ver de technische ntwikkeling en plevering van een nieuwe crprate website vr de Vlaamse Gemeenschapscmmissie, gevlgd dr een garantieperide. De nieuwe website zal de huidige vervangen p het webadres De pdracht mvat Fase 1 van het vernieuwingsprces: de ntwikkeling van een infrmatieve website met beperkte interactiviteit. De ntwikkeling van een uitgebreider aanbd aan interactieve tepassingen zal het nderwerp vrmen van een vlgende fase. De nieuwe website met in Drupal 7 ntwikkeld wrden, hetzelfde platfrm dat vr de themasites gebruikt wrdt. 12

13 De VGC zekt hiervr een webntwikkelaar die een zeer ruime en aantnbare ervaring heeft met Drupal 7 en sterke garanties kan bieden p het vlak van: gebruiksvriendelijkheid (frnt en back end) webtegankelijkheid (frnt end) zekmachineptimalisatie (frnt end) respect vr webstandaarden (frnt end) bedrijfsinterne kwaliteitsprcedures een flexibel en perfrmant issue tracking systeem g vr detail (esthetisch, grafisch, technisch, functineel) meedenken met de pdrachtgever, zin vr initiatief innverende ideeën beschikbaarheid technische flexibiliteit en perfrmantie kwaliteitsvlle en gedetailleerde dcumentatie reactiviteit p het vlak van supprt en cmmunicatie met de aanbestedende verheid (vergaderverzeken, s ) beschikbaarheid en reactiviteit tijdens de garantieperide De vernieuwde VGC-website zal bij Anysurfer aangemeld wrden vr het behalen van het Anysurferlabel. Het vlden aan de Anysurfernrmen is een abslute vereiste. De nieuwe website wrdt intern gehst p de VGC en met uiterlijk einde januari 2014 vrlpig pgeleverd wrden Cmmunicatiecncept Delgrepen De delgrepen van zijn de delgrepen van het beleid van de VGC: - rechtstreeks belanghebbenden inwners (kiezers); Nederlandstalige rganisaties in het Brusselse gewest (en hun persneelsleden). gebruikers van Brussel; - nrechtstreeks belanghebbenden: andere verheden (en hun persneelsleden). samenwerkende partners (en hun persneelsleden). Inhuden Overheidsinfrmatie van de VGC is de nemer: - beleid; - administratie; - dienstverlening; - peratinele prjecten. Delstellingen 13 - inhudelijk: p niveau van het beleidsprces: de burger betrekken bij en infrmeren ver de VGC en haar beleid; p niveau van de participatie aan de beleidsprducten: actief infrmeren ver het aanbd (subsidies, prducten, diensten); - functineel: het ptimaliseren van de externe cmmunicatie en de interactie;

14 de website vgc.be als katalysatr vr verheidsinfrmatie en interactie aanwenden (binnen een geïntegreerde cmmunicatiewerking). - gewenste effecten: kennis: de delgrepen kennen de VGC: de rganisatie (identiteit en imag), de beleidskeuzes, de subsidie- en ndersteuningsmgelijkheden, het peratineel aanbd attitude: de delgrepen waarderen de VGC in haar diverse aspecten gedrag: de delgrepen geven inbreng en feedback p beleidsniveau en maken gebruik van ndersteuningsmgelijkheden en peratineel aanbd Pijlers van de vernieuwde website r kmt een cmmunicatie in 3 lagen: 1. Vr iedereen tegankelijk/begrijpbaar 2. Vr specifieke delgrepen 3. Vr een gespecialiseerd publiek De nadruk wrdt gelegd p wat de VGC zelf det: resultaatgericht, via haar beleid, aanbd en ndersteuning. De nieuwe infrmatiearchitectuur is taakgericht: bezekers hebben cncrete delen bij het bezeken van vgc.be. De gebruiker staat permanent centraal Planning Start peratinele activiteiten De peratinele activiteiten starten p maandag 23 september Mijlpalen De Inschrijver met rekening huden met de vlgende mijlpalen: half nvember 2013: de website is vlledig gecnfigureerd en de eerste testperide (p basis van vrlpige inhud) start half december 2013: eerste acceptatie (na crrecties vrtvleiend uit de eerste testperide) en transfer naar de prductiemgeving van de VGC half januari 2014: tweede testperide (p basis van definitieve inhud) start eind januari 2014: vrlpige plevering en start garantieperide eind januari 2015: definitieve plevering 2.4. Algemene kenmerken nieuwe website Grafisch ntwerp r wrdt een nieuw grafisch ntwerp vr vgc.be ntwikkeld, p basis van het 960 grid system ( De geselecteerde webntwikkelaar ntvangt bij de start van de pdracht: alle grafische elementen die ndzakelijk zijn vr de Drupal theming en de ntwikkeling van de website, inclusief een cllectie icnen gedetailleerde instructies ver kleurgebruik, typgrafie, afmetingen, enz ICT-mgeving: ntwikkeling en hsting De ntwikkeling van de website met gebeuren p de servers van de ntwikkelaar. 14

15 De VGC krijgt een beveiligde, permanente en perfrmante tegang tt een testmgeving zdat testen vlt en efficiënt kunnen gebeuren. Half december installeert de ntwikkelaar de vlledige website p de prductiemgeving. Dit wil zeggen p de servers van de ICT-Dienst van de VGC. Vanaf dat genblik synchrniseert de ntwikkelaar wekelijks de 2 mgevingen (verdracht wijzigingen van test- naar prductiemgeving). De testmgeving van de ntwikkelaar met tt aan het eind van de garantieperide beschikbaar blijven vr het valideren van bug fixes Inhud De inhud van de huidige website wrdt vlledig herschreven, er wrdt geen autmatische migratie gepland van bestaande cntent. Op de nieuwe website wrdt zwel inhud getnd die rechtstreeks in het CMS is ingebracht (met behulp van de Drupal GUI) als nrechtstreeks (gegevens aangebracht via interfaces). De interface gegevens wrden aangeleverd dr interne VGC databrnnen en dienen de mgelijkheid te hebben m in Drupal gegevens te lezen, nieuwe gegevens aan te leveren, bestaande gegevens aan te passen en bestaande gegevens te verwijderen vr enkelvudige gegevens (= singletn CRUD). Bestaande plssingen den dit reeds via RSTful Web Services/JSON met NdeId als identificatie (dit is een standaard, actief nderhuden mdule van Drupal). De plssing dient een aantal services te nderhuden namelijk, cntactgegevens, activiteiten en cllegebesluiten. De gegevens kmen uit een databank f zijn dcumenten. Het resultaat van deze gegevens kan p verschillende pagina s kmen zals beschreven in de wireframes. r met eveneens een mgelijkheid bestaan m het resultaat van meerdere CRUD peraties te cntrleren. Dit kan dr het definiëren van een view met parameters (zekfunctie) die de resultaten beschikbaar stelt via een interface (zelfde principe als het singletn lezen via NdeId, maar nu via view name) f via een zekpagina met zekresultaten. De zekmgelijkheden meten minimaal telaten p de vlledige naam te zeken f een deel ervan en bijkmend vr activiteiten p een begindatum en einddatum Meertaligheid De website met als een vlwaardige meertalige site gebuwd wrden met als hfdtaal het Nederlands. en deel van de inhud wrdt k in het Frans en het ngels aangebden. Het gaat specifiek ver algemene infrmatie ver de Vlaamse Gemeenschapscmmissie Mbiele versie De ntwikkeling van een mbiele versie van vgc.be is geen nderdeel van deze pdracht. Dat wrdt het nderwerp van een tekmstig prject. De VGC stelt wel als vrwaarde dat de website perfect bruikbaar is p tablet pc s Taken, dcumenten en verlegmmenten Taken De pdracht mvat de vlgende taken: A. De cnfiguratie van een testmgeving (server webntwikkelaar) B. Het bepalen en vastleggen van alle technische en functinele vereisten en keuzes 15

16 16 C. De ntwikkeling van een nieuw (f de aanpassing van een bestaand) Drupal theme p basis van een aangeleverd grafisch ntwerp D. De buw van een nieuwe crprate website vr vgc.be vlgens de vereengekmen specificaties (incl. cnfiguratie, parametrering en uitbuw van het framewrk). De ntwikkeling van een nieuwsbrief vr de site (incl. beheer- en verzendingssysteem) F. De cnfiguratie van de Drupal back ffice G. De installatie van de website in ntwikkeling binnen de testmgeving (regelmatige updates) H. De installatie/cnfiguratie van de afgewerkte website p de prductiemgeving (binnen de VGC) I. De regelmatige synchrnisatie van de test- en prductiemgeving J. Het verzrgen van 2 pleidingssessies (intern p de VGC): 1 pleidingssessie vr webmasters en ICT beheerders (max. 5 persnen) Webmasters meten in staat zijn m de nieuwe website vlledig zelfstandig te beheren en aan te passen/uit te breiden, in de ruimste zin van het wrd. n nieuwe f afgeleide websites te ntwikkelen p basis van het tegepaste grafische cncept. ICT beheerders meten in staat zijn m de technische mgeving vlledig zelfstandig te beheren en aan te passen/uit te breiden, in de ruimste zin van het wrd. 1 pleidingssessie vr web(hfd)redacteurs (max. 10 persnen) De web(hfd)redacteurs meten in staat zijn m de webpagina s te beheren (aanmaken, verwijderen) en m de inhud van deze pagina s aan te passen, binnen het kader van de interne webredactieregels. K. Het verlenen van technische supprt tijdens de garantieperide De vlgende taken behren niet tt deze pdracht: Webredactie Taalrevisie Vertalingen Ontwikkeling van een specifieke mbiele versie Dcumenten De pdracht mvat de vlgende dcumenten: A. Gedetailleerde technische en functinele dcumentatie ver de buw, structuur en werking (incl. nderhud) van de nieuwe website B. Testrapprt waaruit blijkt dat de website cnfrm de geldende W3C webstandaarden en AnySurferrichtlijnen ntwikkeld werd C. Opstellen van een testrapprt waarin de gedetailleerde resultaten van de technische perfrmance en cmpatibiliteitstesten pgenmen wrden D. Opstellen van gedetailleerde technische dcumentatie ten beheve van de dienst Cmmunicatie, Media en ICT. Opstellen van een gedetailleerde handleiding ten beheve van de web(hfd)redacteurs (als ndersteuning vr hun pleidingssessie) F. (wekelijks dr te geven) Vrtgangsrapprt: een verzicht van de uitgeverde taken tijdens de vrbije week, de planning vr de kmende week, eventuele incidenten die zich vrdeden, wijzigingen t.a.v. de rsprnkelijke planning, crrectieve acties, enz Overlegmmenten De pdracht mvat, minimaal, de vlgende verlegmmenten (deze vinden plaats in het administratiehuis van de VGC in Brussel): A. Opstartvergadering. Tijdens dit eenmalig verleg: stelt de Vlaamse Gemeenschapscmmissie het prject vr stelt de webntwikkelaar zijn plan van aanpak vr wrdt de planning besprken wrden er praktische afspraken gemaakt ver: de agenda vr de vlgende verlegmmenten; de bilaterale cmmunicatie;

17 de prjectpvlging; de rganisatie van/prcedures vr de testperiden; enz. B. Opvlgingsvergaderingen. Tijdens dit wekelijks verleg wrdt de vrtgang van het prject bilateraal besprken. C. Stuurgrepvergaderingen. Op de stuurgrepvergaderingen wrden de fundamentele beslissingen ivm het prject (uitgangspunten, scpe, budget, mijlpalen, acceptatie en plevering, ) behandeld. D. Afsluitingsvergadering. Tijdens dit eenmalig verleg: wrden het vlledige prject en de samenwerking geëvalueerd wrden er praktische afspraken gemaakt ver de prjectpvlging tijdens de afgesprken garantieperide Aan de inschrijvers wrdt gevraagd m p basis van de in dit dcument en de bijlage beschreven specificaties een fferte uit te brengen. De inschrijver hudt hierbij rekening met: de specificaties en mdellen die tegevegd werden in bijlage 1 - Kenmerken van de te realiseren website. een nderhuds- en garantieperide die aangewend zal wrden vr het kstels plssen, dr de ntwikkelaar, van technische futen, nvlkmenheden f niet gerespecteerde criteria met betrekking tt het design, de functinaliteiten, de technische perfrmantie/stabiliteit en/f de gevraagde cnfrmiteitseisen f vr het uitveren van ndzakelijke en/f nuttige sftware updates isen en vrwaarden met betrekking tt de uitvering De inschrijver met dit hfdstuk ingevuld meesturen met de fferte. In dit hfdstuk staan eisen en vrwaarden met betrekking tt de te ntwikkelen website. Deze uitgangspunten gelden als minimumeisen. Aandacht! Offertes die niet in vereenstemming zijn met de hiernder beschreven minimumeisen kunnen dr de Aanbestedende verheid van verdere evaluatie uitgeslten wrden. Telichting Vw Vrwaarde Nummer waarnaar verwezen kan wrden indien er een relatie tussen eisen bestaat. is Vrstellen die niet in vereenstemming zijn met de nderstaande eisen () kunnen dr de VGC niet in aanmerking wrden genmen. Akkrd Ja Als u Ja antwrdt dan betekent dit dat uw vrstel vldet aan de gestelde eis. Nee Als u Nee antwrdt dan betekent dit dat uw vrstel niet vldet aan de gestelde eis. 17

18 Algemene eisen en vrwaarden Vw Omschrijving eis Akkrd 10 Na de vrlpige plevering verkrijgt de VGC de beschikking ver de brncde van alle scripts die p maat ntwikkeld werden en ver de te prduceren dcumentatie. De vrlpige plevering is de plevering van de vlledig afgewerkte website, inclusief het vlledig afgewerkt hebben van eventuele resterende crrectieve acties vrtvleiend uit een vrgaande acceptatietesten. De vrlpige plevering dient plaats te vinden uiterlijk einde januari Na de definitieve plevering verkrijgt de VGC alle rechten betreffende het (intellectueel) eigendm p deze nderdelen. De definitieve plevering is de definitieve acceptatie en aanvaarding van de website dr de VGC. Deze gebeurt p het eind van de vereengekmen garantieperide die 12 peenvlgende kalendermaanden duurt, te rekenen vanaf de dag vlgend p de frmele acceptatie van de vrlpige plevering. 20 Indien de VGC niet de vlledige tegang krijgt tt de brncde van de in vrwaarde 10 vermelde scripts dan dient de Inschrijver vr eigen rekening gebruik te maken van een brncde escrwregeling en ervr te zrgen dat de VGC er vrije tegang te heeft. Prijzen en tarieven Vw Omschrijving eis Akkrd 10 De pgegeven prijzen en tarieven vr de te buwen en leveren website dienen vast te zijn tt aan het eind van de garantieperide (= 12 peenvlgende kalendermaanden te rekenen vanaf de dag vlgend p de frmele acceptatie van de vrlpige plevering ). Deze prijs bevat alle ksten die verbnden zijn aan de uitvering van de pdracht, inclusief de garantieperide. De Inschrijver verklaart de ttstandkming van deze prijs dr middel van een transparante begrting. 20 Vr het dr de Inschrijver in te zetten persneel dient een pgave te wrden verstrekt van de tariefstelling (per uur en per dag) per prfiel. Prjectrganisatie Vw Omschrijving eis Akkrd 10 Binnen de prjectrganisatie gelden vlgende definities: 1) De VGC is de grtste belanghebber bij het prjectresultaat. De VGC is tevens budgethuder en vrzitter van de Stuurgrep. 2) De vertegenwrdiger van de Inschrijver is een vertegenwrdiger van het management van de Inschrijver. Hij is bevegd m vereenkmsten aan te gaan en m medewerkers aan het prject te te wijzen. 18

19 3) De prjectmanager (PM) is een vertegenwrdiger van de VGC die de andere prjectmedewerkers van de VGC aanstuurt, cntacten nderhudt met de prjectleider van de Inschrijver en verantwrding aflegt aan de Stuurgrep. 4) De prjectleider (PL) is een medewerker van de Inschrijver die de andere medewerkers van de Inschrijver aanstuurt, cntacten nderhudt met en verantwrding aflegt aan de prjectmanager van de VGC. 5) De VGC stelt de Stuurgrep samen. Deze bestaat minstens uit: de verantwrdelijke ambtenaar van de VGC de prjectmanager van de VGC de prjectleider van de Inschrijver 6) De Inschrijver heeft als rganisatie de verantwrdelijkheid p zich genmen m de dr de VGC gewenste website te realiseren. 7) Het prject is een samenwerkingsverband waarin p basis van een vereenkmst tussen de VGC en de Inschrijver het in de prjectpdracht vereengekmen resultaat binnen de vereengekmen randvrwaarden wrdt gerealiseerd. 20 Om aan de vrpgestelde planning te kunnen vlden geldt ten aanzien van de Inschrijver dat deze vldende persnen en middelen vrijmaakt m een vlekkelze realisatie van het prject te kunnen waarbrgen, met inbegrip van vldende back-upmaatregelen. 30 Cnflicten die vrtvleien uit nduidelijkheden ver de prjectpdracht kunnen in een uitznderlijk prjectverleg behandeld wrden. Dit verleg bestaat minimaal uit één vertegenwrdiger van de VGC (PM) en de Inschrijver (PL) zdat de lpende werkzaamheden niet verstrd wrden. De uitkmst van dit verleg wrdt vrgelegd aan de Stuurgrep. 40 De prjectpvlgingsvergaderingen waarin minimaal de PM en de PL zitting hebben dienen ervr te zrgen dat de vrtgang van de werkzaamheden nauwgezet pgevlgd kunnen wrden en dat eventuele afwijkingen in de planning meteen besprken en aangepakt kunnen wrden. Dit verlegmment dient minimaal 1 keer per week plaats te vinden binnen de gebuwen van de VGC. Tussentijdse pleveringen en acceptatietesten Vw Omschrijving eis Akkrd 10 Tussentijdse pleveringen en acceptatietesten De partijen kmen vereen dat er tussentijdse pleveringen gebeuren vr de vrlpige plevering van de website. Deze tussentijdse pleveringen wrden telkens gevlgd dr een acceptatietest, uitgeverd dr de VGC. 19 Beide partijen maken uiterlijk 20 werkdagen vr een tussentijdse plevering plaatsvindt, in nderling verleg, afspraken ten aanzien van het del, de pzet, de werkwijze, de duur en de planning van de acceptatietest. Deze afspraken wrden vastgelegd in een testplan. Het testplan bevat alle relevante infrmatie die de VGC ndig heeft m de acceptatietest vlekkels uit te kunnen veren.

20 De VGC rganiseert de acceptatietest binnen de 3 werkdagen vlgend p de dag van de tussentijdse plevering en het frmele sein van de Inschrijver dat de installatie geslaagd was en de test in ptimale mstandigheden en vlgens het testplan kan drgaan. De Inschrijver dient minstens 15 werkdagen vr de geplande datum van de tussentijdse plevering alle dcumentatie die ndig is m de acceptatietest vlekkels te kunnen uitveren, aan de VGC ver te maken, met inbegrip van het testplan. De acceptatietesten hebben betrekking p het geheel van de website, inclusief de nderdelen die via maatwerk tegevegd werden. De VGC kan, in uitznderlijke gevallen, verlangen dat delen van de in ntwikkeling zijnde website afznderlijk getest wrden, ls van een tussentijdse plevering van de gehele website. 20 Werkzaamheden Inschrijver vr Acceptatietesten Indien vr de uitvering van een acceptatietest de medewerking van de Inschrijver vereist is, f de Inschrijver specifieke werkzaamheden dient te verrichten, dan meten de ksten van deze medewerking inbegrepen zijn in de ttaalprijs van de fferte. 30 Acceptatietestverslag Binnen de 3 werkdagen nadat een acceptatietest heeft plaatsgevnden wrdt dr de Inschrijver een acceptatietestverslag pgesteld. Dit wrdt dr beide partijen gedateerd en ndertekend. In dit verslag wrden de eventuele gebreken vastgelegd die de website (f een deel ervan) tijdens de acceptatietest vertnde en f de website (f een deel van) dr de VGC is gedgekeurd ( geaccepteerd ), dan wel is afgekeurd ( niet geaccepteerd ). Gebreken die uit de acceptatietest blijken, wrden ndergebracht in de vlgende categrieën: a) Blcking issues Gebreken die het gebruik van de website nmgelijk maken f een zdanig nadelige invled p (een deel van) de website hebben dat het nrmale gebruik ervan in ernstige mate wrdt verstrd; b) Majr issues Gebreken die het gebruik van de website als geheel, f essentiële functies daarvan, niet nmgelijk maken, maar die dat gebruik wel nadelig beïnvleden; c) Minr issues De verige gebreken die het gebruik van (een deel van) de website slechts in lichte mate beïnvleden. 40 Oplstijd gebreken a)- en b)-categrie Acceptatie Indien bij de acceptatietest gebreken van de a)- en/f b)-categrie naar vren kmen dan herstelt de Inschrijver deze gebreken binnen de 10 werkdagen na ndertekening van het acceptatietestverslag en stelt de Inschrijver de website pnieuw ter beschikking van de VGC vr een glbale hertest. 20

21 De VGC kan aan de Inschrijver vr bepaalde gebreken van de a)- en/f b)-categrie een langere hersteltermijn verlenen. 50 Oplstijd gebreken c)-categrie Acceptatie Gebreken van de c)-categrie zijn vr de VGC geen reden m de website niet te accepteren. Zulke gebreken wrden dr de Inschrijver z spedig mgelijk pgelst, in ieder geval vr het nline gaan van de website. 60 Herkansing Acceptatie Indien de VGC (een deel van) de website niet heeft geaccepteerd bij de eerste uitvering van een acceptatietest als bedeld nder vrwaarde 10, dan wrdt uiterlijk binnen 10 werkdagen na de datum waarp het acceptatietestverslag als bedeld nder vrwaarde 30 is ndertekend, de acceptatietest herhaald dr de VGC. In het acceptatietestverslag dat van deze herhaalde acceptatietest wrdt pgemaakt wrdt vastgelegd f de in het vrige acceptatietestverslag pgenmen gebreken zijn verhlpen, f nieuwe gebreken zijn gecnstateerd en f de website thans is geaccepteerd. 70 Herstel gebreken Indien de Inschrijver, nadat deze daarte dr de VGC andermaal in de gelegenheid is gesteld m de gebreken te herstellen niet binnen 5 werkdagen vldet aan zijn verplichting tt herstel van de gebreken, dan is de VGC, nverminderd zijn verdere rechten, bevegd m deze gebreken na vrafgaande kennisgeving p ksten van de Inschrijver, hetzij zelf, hetzij dr derden te den verhelpen. De Inschrijver is verplicht hieraan zijn medewerking te verlenen en alle daarvr bendigde infrmatie p eerste verzek te verstrekken. 80 Aanpassingen Mcht blijken dat bepaalde aanpassingen, dr de VGC gevraagd, niet vereenstemmen met de in dit lastenbek gevraagde specificaties, dan brengt de Inschrijver de PM van de VGC hier z snel als mgelijk van p de hgte. De VGC zal dan nagaan f de aanpassing inderdaad afwijkt van de vereengekmen specificaties. Afhankelijk van de resultaten van dit nderzek wrden de aanpassingen nverkrt drgeverd dr de Inschrijver f wrdt er vergegaan, dr de VGC, tt de intrekking van de gevraagde aanpassing. Vrlpige en definitieve plevering Vw Omschrijving eis Akkrd 10 Vrlpige plevering 21 De definitie van vrlpige plevering staat vermeld in vrwaarde 10 van de Algemene eisen en vrwaarden.

22 Tesamen met de vrlpige plevering met k alle dcumentatie die ng niet geleverd werd, f die aangepast mest te wrden na een eerdere levering, in een definitieve versie aan de Opdrachtgever verhandigd wrden. 20 Definitieve plevering De definitie van definitieve plevering staat vermeld in vrwaarde 10 van de Algemene eisen en vrwaarden. 30 Waarbrg De Inschrijver garandeert gedurende 12 maanden na het verstrijken van de vereengekmen uitveringstermijn van de pdracht de deugdelijke werking van de website en dat deze werking in vereenstemming is met alle aangegeven specificaties die ten grndslag liggen aan het prject, en de gebreken in de website vr zijn rekening plst. Dcumentatie Vw Omschrijving eis Akkrd 10 De website dient te wrden pgeleverd met de brncde van het maatwerk, een uitverige systeemdcumentatie, een installatiehandleiding en dcumentatie ver gegevensbeheer, applicatiebeheer en de cnfiguratiebestanden. 20 De systeemdcumentatie bevat een nauwkeurige, begrijpelijke en vlledige beschrijving van de structuur en werking van alle aspecten van de website. De dcumentatie wrdt pgesteld in de Nederlandse taal. De dcumentatie heeft tt del de VGC vldende infrmatie te verschaffen ver de vlgende nderwerpen: a) De werking van de website en bijbehrende cmpnenten; b) De bediening van de website en bijbehrende cmpnenten; c) Het nderhud van de website en bijbehrende cmpnenten; d) De installatie van de website en bijbehrende cnfiguratiebestanden e) De nderbuw van de website en de bijhrende cmpnenten 22 en ttaalverzicht van de p te leveren dcumentatie, inclusief een vrstel vr de inhudstafel van elk dcument en een beschrijving van de inhud van de verschillende hfdstukken, wrdt dr de Inschrijver bij de fferte gevegd. Vrbeeldsjablnen strekken tt aanbeveling. In te zetten persneel Vr deze pdracht vragen we 3 verschillende prfielen: - Prject Manager - Drupalntwikkelaar - Webdesigner/ergnm Vw Omschrijving eis Akkrd 10 De VGC hanteert de vlgende minimumeisen ten aanzien van prjectleider:

23 Minimaal 3 jaar ervaring in Drupalprjecten Minimaal 3 jaar ervaring in prject management PMI f Prince2 certificaat is een vrdeel 20 De VGC hanteert de vlgende minimumeisen ten aanzien van Drupalntwikkelaar(s): Minimaal 2 jaar ervaring in de ntwikkeling van Drupal websites (incl. versie 7.x) Ruime ervaring met Custm en Cre Drupalmdules 30 De VGC hanteert de vlgende minimum eisen ten aanzien van webdesigner/ergnm: Minimaal 2 jaar ervaring als analyst vr Drupal websites Ruime ervaring met gebruiksvriendelijkheid van GIU s Opleverdatum Vw Omschrijving eis Akkrd 10 De vrlpige plevering van de nieuwe website met vltid zijn uiterlijk p 31 januari Indien Opdrachtnemer kan aantnen dat de in vrwaarde 10 vermelde pleverdatum niet gehaald kan wrden dr een vertraging die te wijten is aan Opdrachtgever dan wrdt de pleverdatum pgeschven met het aantal dagen pgelpen vertraging isen betreffende maatwerk en prjectaanpak De inschrijver met dit hfdstuk ingevuld meesturen met de fferte. In dit hfdstuk wrden de minimumeisen betreffende maatwerk en eventuele aanpassingen van het CMS beschreven. Aandacht! Offertes die niet in vereenstemming zijn met de hiernder beschreven minimumeisen kunnen dr de Aanbestedende dienst van verdere evaluatie uitgeslten wrden. Telichting gehanteerde afkrtingen Vw Vrwaarde Nummer waarnaar verwezen kan wrden indien er een relatie tussen eisen bestaat. is Vrstellen die niet in vereenstemming zijn met de nderstaande eisen () kunnen dr de VGC niet in aanmerking wrden genmen. Algemene richtlijnen r zal in hfdzaak met Cre en Cntributed Drupalmdules gewerkt wrden. Het gebruik van Custm mdules wrdt enkel tegestaan indien er geen Cre f Cntributed mdule beschikbaar is. A priri wrden er geen mdules gebruikt die ng in dev -fase zitten. Indien tch ndig dan kan dit enkel na grndig testen en dit met case per case vrgelegd wrden aan VGC. 23

24 De VGC ntvangt een lijst van alle mdules, met inbegrip van het type (Cre, Cntributed f Custm) en de Drupalversie waarmee ze cmpatibel zijn. Vr de custm mdules is uitleg gewenst ver het waarm en de verschillende implementaties met de vrgestelde plssing. Mdules die beschikbaar zijn in versie 7, meten k in versie 7 wrden aangebden. De implementatie van het systeem met vlden aan best practices p het gebied van beheer en beveiliging. De hiernder genemde items wrden geacht daar niet aan te vlden en zijn daarm niet tegestaan: Maatwerk Sftware waarbij de Inschrijver f prducent een zgenaamde backdr vr eigen gebruik heeft ingebuwd. Applicaties f services die alleen functineren nder het Administratr accunt f waarvan dr beheer het wachtwrd niet gewijzigd kan wrden Applicaties gebaseerd p Micrsft SQL server die alleen functineren wanneer ze gebruik maken van het SA accunt Sftware waarvr het vr het crrect functineren ndzakelijk is m de default beveiligingsinstellingen van het Operating System, de webserver, firewall, applicatie server f database server te verlagen Applicaties die geen gebruik kunnen maken van een prxy server met authenticatie f gebruik maken van andere prten dan 80, 443 f 21. Systemen die gebruik maken van LM authenticatie Peer t Peer sftware die niet centraal te beheren is Sftware die zichzelf f clients kan vrzien van updates, znder dat dit uit te schakelen is f die p enige andere manier in strijd is met het ITIL Release beheer prces Authenticatie mechanismen waarbij er geen beperking mgelijk is p het aantal futieve inlg pgingen binnen een bepaalde tijd. Authenticatie mechanismen waarbij het wachtwrd niet gewijzigd kan wrden, f in clear text verznden wrdt znder deugdelijke vrm van encryptie. Bijvrbeeld: http Basic Authenticatin znder SSL, Telnet Sftware waarbij de wachtwrden znder encryptie wrden pgeslagen binnen de applicatie Sftware die niet crrect functineert in cmbinatie met de dr de Inschrijver van het Operating System, Webserver, Applicatie server f Database aanbevlen security patches. Sftware die niet crrect functineert in cmbinatie met een virusscanner f firewall Applicaties die niet netwerk aware zijn. De applicatie functineert bijvrbeeld niet met UNC paden f het is niet mgelijk m de data p het netwerk p te slaan in plaats van p de client. Applicaties f systemen die het netwerk bvenmatig belasten Applicaties die geen mgelijkheid bieden m de lcatie van de data in te stellen. Applicaties die alleen crrect functineren bij 1 bepaalde scherm reslutie Vw Omschrijving / V 10 Op basis van de functinele en technische eisen beschreven in dit + dcument en de bijlage inventariseert de Inschrijver welk maatwerk V vrzien is. Akkrd 24

25 20 De Inschrijver zal het functineel ntwerp van de website dat dr de Opdrachtgever samen met dit dcument wrdt afgeleverd (bijlage) als basis gebruiken vr het inschatten en begrten van deze aanbesteding. De Inschrijver zal bijkmende gedetailleerde functinele en/f technische analyses vrzien. Deze analyses meten eveneens in de fferte pgenmen wrden. 30 De Inschrijver zal een vaste prijs pgeven vr al het te leveren maatwerk. 40 De fferte dient alle ksten tt en met definitieve acceptatie van de te implementeren website te bevatten. Specifiek dienen de vlgende aspecten nderdeel van de fferte uit te maken: Prjectmanagement (planning en pvlging van de prjectactiviteiten, scpebewaking, budgetbewaking, change management, issue management, rapprtering) Alle werkzaamheden betreffende ntwerp en buw van de website Alle testwerkzaamheden (vrbereiding, uitvering, rapprtering en crrecties) Alle werkzaamheden in het kader van de acceptatietest Alle werkzaamheden betreffende in prductiestellen Materiaal- en licentieksten Dcumentatie Kennisverdracht (pleiding) 50 Opdrachtgever is gerechtigd m de fferte ter tetsing vr te leggen aan een derde partij. + V Meerwerk ten gevlge van wijzigingen Vw Omschrijving /V Akkrd 10 Indien tijdens de uitvering van het prject dr hernieuwde inzichten / situaties afgeweken wrdt van het technisch en/f functineel ntwerp dan kan meerwerk alleen in rekening gebracht wrden indien vrafgaande aan de werkzaamheden er een afznderlijk transparante begrting met een vaste prijs wrdt ingediend bij de Opdrachtgever. 20 Vr elke wijziging zal de Inschrijver een impactanalyse uitveren zdat eventuele gevlgen van de implementatie van de aanpassing(en) ten aanzien van het CMS-systeem geïdentificeerd kunnen wrden. 30 Het meerwerk mag pas aanvangen nadat de Opdrachtgever (eventueel na tetsing bij derden) akkrd heeft gegeven p de meerwerkbegrting en de eventuele gevlgen van de wijzigingen frmeel aanvaard heeft. Acceptatie van een wijziging Vw Omschrijving /V Akkrd 10 De acceptatieprcedure als eerder beschreven is van tepassing p alle uit te veren maatwerk en wijzigingen tenzij anders vereengekmen. 25

26 Bedrijfsklare plevering in prductie-mgeving Vw Omschrijving /V Akkrd 10 De vrlpige plevering: Na succesvlle acceptatie in de Test- en Acceptatie-mgeving is het maatwerk gereed vr implementatie in de prductie-mgeving. 20 De definitieve plevering: na een waarbrgperide van 12 maanden vlgt een definitieve acceptatie dr de VGC. Bijkmende diensten dr derden Vw Omschrijving /V Akkrd 10 Indien specifiek diensten van andere derden bijkmend ingerepen wrden dan wrdt dit k vermeld in de fferte met aangeven van : + V - Identificatie van de derde partij - Waarm wrdt berep gedaan p die partij? - Wat huden die diensten in? - Wanneer wrden ze uitgeverd? Prjectaanpak Vw Omschrijving / V 10 en prjectplan met aangeduide milestnes maakt deel uit van de fferte. 20 Bij elke milestne wrdt er duidelijk aangegeven welke de delivrables zijn, k en in het bijznder als het ver dcumentatie f analyse gaat. 30 De Inschrijver det k een vrstel naar prjectstructuur, prjectcmmunicatie en issue- f prblemmanagement. Akkrd 2.8. isen betreffende nderhud De inschrijver met dit hfdstuk ingevuld meesturen met de fferte. In dit hfdstuk wrden de eisen betreffende het nderhud van het CMS systeem beschreven. Aandacht! Offertes die niet in vereenstemming zijn met de hiernder beschreven minimumeisen kunnen dr de Aanbestedende dienst van verdere evaluatie uitgeslten wrden. Telichting gehanteerde afkrtingen Vw Vrwaarde Nummer waarnaar verwezen kan wrden indien er een relatie tussen eisen bestaat. is Vrstellen die niet in vereenstemming zijn met de nderstaande eisen () kunnen dr de VGC niet in aanmerking wrden genmen. V Vraag De antwrden p de vragen wrden meegenmen in de kwaliteitsberdeling. 26

27 isen betreffende crrectief nderhud Opmerking: De Inschrijver mag vr het nderstaande een alternatief vrstel uitwerken. Vw Omschrijving /V Akkrd 10 In het geval van incidenten nderscheiden we 3 situaties: a) Het incident is blkkerend en dient nmiddellijk te wrden pgelst. r is sprake van een hge pririteit. b) Het incident betreft een beveiligingsprbleem. Het systeem is kwetsbaar vr aanvallen van buiten en binnen en dient nmiddellijk aangepast te wrden ten einde de beveiligingsdreiging weg te nemen. c) Alle incidenten die niet nder a) f b) vallen. 20 In het geval van een incident van de categrie a) als bedeld in vrwaarde 10 dient de Inschrijver de navlgende respnse/plstijden te realiseren: 1. Bevestiging ntvangst melding: binnen 30 minuten; 2. Terugkppeling prbleem: binnen 4 kantruren na melding; 3. Prbleemplssing: binnen 16 kantruren na melding 30 In het geval van een incident van de categrie b) als bedeld in vrwaarde 10 dient de Inschrijver de navlgende respnse- /plstijden te realiseren: 1. Bevestiging ntvangst melding: binnen 4 kantruren 2. Prbleemplssing: binnen 48 kantruren na melding 40 In het geval van een incident van de categrie c) als bedeld in vrwaarde 10 dient de Inschrijver de navlgende respnse- /plstijden te realiseren: 1. Bevestiging ntvangst melding: binnen 24 kantruren; 2. Prbleemplssing: binnen 5 werkdagen na melding tenzij anders vereengekmen; 50 Incidenten van de categrie b) en c) als bedeld in vrwaarde 10 dienen tijdens Kantruren gemeld te kunnen wrden. 60 Inschrijver dient alle updates en/f upgrades met ged gevlg te testen in de Test & Acceptatie mgeving 70 Inschrijver dient in staat te zijn m incidenten, vr zver mgelijk, drmiddel van remte beheer p te lssen. 80 De Inschrijver dient ten beheve van incidenten van de categrie a) en b), als bedeld in vrwaarde 1, p werkdagen tijdens Kantruren ndersteuning te bieden bij het analyseren en plssen van stringen. 90 Geef een exhaustieve lijst van de diensten die u nder de vrm van een nderhudscntract kan aanbieden. + V Antwrd: 100 Gelieve een vrstel uit te werken waarbij VGC na definitieve plevering diensten p afrep kan vragen (bijvrbeeld vr het uitveren van kleine aanpassingen) Antwrd: + V 2.9. Functinele en technische eisen De inschrijver met dit hfdstuk ingevuld meesturen met de fferte. 27

28 In dit hfdstuk wrden de functinele en technische eisen, wensen en vragen ten aanzien van de websitebeschreven. Aandacht! Offertes die niet in vereenstemming zijn met de hiernder beschreven elementen kunnen dr de Aanbestedende dienst van verdere evaluatie uitgeslten wrden. Telichting gehanteerde afkrtingen Vw Vrwaarde Nummer waarnaar verwezen kan wrden indien er een relatie tussen eisen bestaat. is Vrstellen die niet in vereenstemming zijn met de gefrmuleerde eisen vlden niet 100 %. Tenzij grndige en afdende verantwrding daarvan dr de Inschrijver, kan de VGC beslissen tt uitsluiting van verdere evaluatie van de fferte. W Wens De mate van vlden aan de wensen wrdt meegenmen in de kwaliteitsberdeling. Per wens dient u een z bndig mgelijke (z mgelijk als psmming) telichting te verstrekken p welke wijze u vldet aan de wens. V Vraag De antwrden p de vragen wrden meegenmen in de kwaliteitsberdeling. Antwrd U wrdt verzcht z krt en bndig mgelijk te antwrden. Akkrd Ja Als u Ja antwrdt dan betekent dit dat uw vrstel 100% vldet aan de gestelde eis, wens f vraag. Nee Als u Nee antwrdt dan betekent dit dat uw vrstel niet 100% vldet aan de gestelde eis, wens f vraag. Telichting Wanneer u het ndig acht, geef een beknpte, verklarende beschrijving m uw vrstel te te lichten. Dit kan u den zwel bij Ja- als bij Nee-antwrden. Randvrwaarden Vw Tegankelijkheid /W/V Akkrd 10 De website ndersteunt de W3C-standaarden met betrekking tt brwser- en platfrmnafhankelijkheid 20 Structuur en vrmgeving wrden steeds gescheiden via CSS + V 30 De website heeft de beschikking ver webbased interfaces vr de verschillende functinaliteiten, zals editing en beheer, die platfrm- en brwsernafhankelijk zijn. 40 De website met beantwrden aan het Anysurfer-label. De VGC wenst dit label te behalen. 50 De website gebruikt userfriendly urls. W + V 60 De gebruikersinterface met van het grafische type zijn (GUI 28

29 interface) waarbij de functies zwel muisgestuurd kunnen verlpen als via klavier 70 De website ndersteunt het gebruik van diverse webbrwsers dr de bezeker. In de bijlage wrden de maatstaven pgesmd. Vw Architectuur /W/V Akkrd 80 Wat is de interactie met andere sftware cmpnenten en V infrastructuurlaag (webserver, clientserver, middleware, database, active directry, ). Antwrd: 90 De VGC wenst naast de eigen prductiemgeving k een test- en acceptatiemgeving te gebruiken (gehst bij de Opdrachtnemer). De architectuur met erp vrzien zijn dat een geaccepteerde versie van het systeem van de testacceptatie mgeving naar de prductie mgeving kan vergezet wrden. + V 100 Vermeld de server- en netwerkarchitectuur die de website vereist. V 110 Geef de specificaties vr de servercnfiguratie, sftware, het netwerk en andere ndzakelijke infrastructuur- en sftwarecmpnenten aan server zijde, rekening hudend met de vlumes, aantal gebruikers en de gevraagde functinaliteiten. 120 Vermeld, indien u dit ndig acht, welke bijkmende specifieke nderdelen vereist zijn zals fail-ver systemen, redundante pstelling, lad balancing. Antwrd: V V 130 Welke databanken wrden ndersteund? V Antwrd: 140 Welke faciliteiten wrden dr het systeem verwacht p het vlak van mail server? Antwrd: 150 Bijkmende prducten derden: Indien specifieke sftware f hardware van derden bijkmend dient geïnstalleerd te wrden dan wrdt dit k vermeld in de fferte met aangeven van : - Identificatie en versie van het prduct - Het waarm, welke functinaliteit dekt het prduct af? - Licentie plitiek van het bijkmende prduct - Kstprijs licentie nderhud - Is de cmpnent ptineel f ndzakelijk? Indien ptineel, dan wrdt deze k bij de ptinele nderdelen van de inschrijving vermeld. V V 29

30 Vw Archivering en versiebeheer /W/V Akkrd 160 Geautmatiseerde archivering: na verlp van geldigheid van de W + V cntent vlgt autmatisch pname in het archief. Bestanden (images, dcumenten, webpagina s ) waar niet meer naar gelinkt wrdt meten pgelijst en verwijderd kunnen wrden. Dit m te vermijden dat na enkele jaren een enrm aantal veruderde bestanden in het systeem blijven hangen. 170 Beschrijf de wijze waarp assets en cntent (al dan niet in de webcntext) dr het systeem wrden gearchiveerd Antwrd: V 180 Geautmatiseerd versiebeheer vr alle typen bjecten W + V Vw Beveiliging en bedrijfszekerheid /W/V Akkrd 190 Beschrijf de beveiligingsaspecten van de website p de vlgende V punten: Gebruikersbeheer, Autrisatiebeheer, Authenticatiebeheer, Prvisining (implementatie rllen in bjecten), Mnitring en auditing van wijzigingen in gebruikers, autrisaties en authenticaties. Antwrd: 200 De website is beveiligd tegen SQL injectie en Crss-site scripting. 210 Beschrijf p welke wijze deze beveiliging gewaarbrgd wrdt V Antwrd: 220 De website garandeert dat elke transactie in zijn geheel wrdt uitgeverd f, ingeval van een fut, in het geheel niet wrdt uitgeverd. In het tweede geval krijgt de gebruiker een gepaste futmelding p het scherm. Dit betekent k verrichtingen die zijn gekppeld, k samen wrden drgeverd f in het geheel niet. De website werkt met andere wrden transactineel. 230 De Inschrijver met een geschreven prcedure afleveren waarin de disaster recvery verrichtingen zijn beschreven. 240 De fferte met vermelden welke back-up en restre faciliteiten er mgelijk zijn: - Ttale disaster recvery: vertrekkende van een basis infrastructuur mgeving terug de sftware up and running te krijgen met hergebruik van de meest recente crrecte gegevens en met een minimaal verlies van gegevens (aangeven wat dit maximale verlies kan zijn). - Andere backup-restre mgelijkheden. + V + V 30

31 Het gaat hier inznderheid m de gegevensbestanden en de sftware. Ze maakt het mgelijk m het systeem te herstellen in de staat waarin het zich bevnd bij de laatste back-up. De herstelling kan ndig zijn na een werkingsfut f een verkeerde manipulatie. 250 De sftware met vrzien in een back-up en restre prcedure van: De CMS sftware: de laatste versie van de sftware met p een gescheiden medium zijn aangebracht, zwel wat client-sftware als server-sftware betreft. De data: naast de actuele beveiligingsmgelijkheden qua infrastructuur vr het verzekeren van een crrecte en stabiele data-pslag dient er een prcedure vrzien, waarbij minimaal dagelijks back-up (ptineel nline f ffline) kan wrden genmen via een autmatische prcedure +V De restre prcedure met eveneens geautmatiseerd en gedcumenteerd zijn. Ok indien de prcedure gebruik maakt van standaard functinaliteit die heden ten dage aanwezig is in database systemen, dan ng dient de prcedure in zijn ttaliteit te zijn geautmatiseerd f minimaal gedcumenteerd. Vw Identificatie, authenticatie en autrisatie /W/V Akkrd 260 Beschrijf welke authenticatiemethden het systeem ndersteunt V Antwrd: 270 Autrisatie kan wrden ingesteld per gebruiker f gebruikersgrep via een rl. Autrisatie is mgelijk zwel vr eindgebruikers als webmasters en webredacteuren p verschillende niveaus (repsitry, flder, item) 280 Het is mgelijk rllen en de daaraan gekppelde autrisatieprfielen zelf te definiëren. 290 Privacy wrdt gewaarbrgd wanneer bezekers persnlijke gegevens drgeven via de site. Antwrd: W + V V Vw Sharing /W/V Akkrd 300 Kunnen extra sites rnd dezelfde cntent pgebuwd wrden V (cntent sharing)? Vw Metadata, Taxnmy en Thesaurus /W/V Akkrd 310 Het systeem beschikt ver een mdule (cmpnent) die het beheer van de Vcabulary (Taxnmy en Thesaurus) p een eenvudige manier mgelijk maakt. 320 Het thesaurusbeheer met gekppeld zijn aan het rechtenbeheer (enkel bevegde gebruikers kunnen de thesaurus beheren) 31

32 330 De website werkt zveel mgelijk met gecntrleerde velden (velden met een keuzelijst m vervuiling te vrkmen) 340 De website zal gebruik maken van de Dublin Cre metadata. W 350 De website biedt de mgelijkheid m infrmatie ver auteursrechten p te nemen in de metadata van de gekppelde mediabestanden Telichting W + V Vw Ondersteuning datatypes /W/V Akkrd 360 De website biedt de mgelijkheid m de vlgende bestandstypes in te veren en te beheren: platte tekst, rich text, afbeeldingen (jpg, gif, png, svg), PDF, ODF, MSWrd, xcel, Flash, geluidsfragmenten (WMA, MP3, WAV), videfragmenten (MPG, flashvide) 370 De website kan streaming cntent weergeven V Vw Dcumentatie /W/V Akkrd 380 De gevraagde dcumentatie wrdt nder gedrukte vrm en nder elektrnische aanpasbare vrm (Wrd) geleverd. 390 De website met beantwrden aan haar expliciete delstellingen, d.w.z. het mag geen functinaliteiten bevatten die niet gedcumenteerd zijn. 400 De fferte vermeldt wat er bij de plevering(en) aan + V standaarddcumentatie mag wrden verwacht, met een representatief dcument f template per nderdeel als vrbeeld (minstens 1 vrbeeldtemplate). 410 Gebruikersdcumentatie wrdt in de Nederlandse taal pgesteld en is actueel met betrekking tt de gebruikte versie van Drupal 420 De explitatiedcumentatie mvat de vereiste basiscnfiguratie van de hardware en van de sftware m de website te kunnen gebruiken, en eventueel met de algritmen m de capaciteit van de cnfiguraties te kunnen berekenen (centraal geheugen in functie van het aantal gebruikers, berekening van de schijfruimte in functie van de vlumes) 430 De explitatiedcumentatie mvat de prcedure die met wrden gevlgd vr het installeren van sftware 440 De explitatiedcumentatie beschrijft de wijze waarp men na een incident kan terugkeren naar de nrmale testand 450 De explitatiedcumentatie beschrijft de systeempdrachten en - functies en de menustructuur + V + V + V + V + V 32

33 460 De explitatiedcumentatie beschrijft de wijze waarp de gede werking van het systeem p een regelmatige basis kan wrden gecntrleerd 470 De explitatiedcumentatie bevat een duidelijke beschrijving van het datamdel met de relaties tussen de tabellen. 480 Vr het gebruik en implementatie van interfaces met het systeem: Per interface beschrijving van de prcedure Per interface beschrijving van de futafhandeling Per interface beschrijving van de verwachte invergegevens en beschrijving van de resultaten en/f de verwerking 490 Gelieve als bijlage aan de fferte een exhaustieve lijst te te vegen van alle dcumentatie die bij het systeem zal wrden geleverd f tijdens het traject ntwikkeld inzake.a.: - Functinele en cntent analyses - Technische analyses - Architectuur - Framewrk - Gebruikersdcumentatie - xplitatiedcumentatie. + V + V + V + V Antwrd: Vw Rapprtering, lgging en statistische infrmatie /W/V Akkrd 500 Beschrijf de rapprteringsmgelijheden die het systeem biedt mbt V aantal bezekers, bezekersgedrag, site cntent, stringen en beschikbaarheid Antwrd: 510 Het systeem kan een verzicht geven van de bjecten die niet gelinkt zijn. + V 520 Het systeem ndersteunt Ggle Analytics 530 Het systeem biedt een verzicht van de gedefinieerde gebruikers en W + V de tegewezen autrisaties. Beheer Vw Gebruikersgemak en efficiency /W/V Akkrd 10 De pbuw van de schermen met he dan k unifrm zijn ver alle mdules van de sftware. Hierbij dient vral te wrden benadrukt dat + V 33

34 en knp (buttn) p een eenduidige manier gedefinieerd is; het gebruik en het srt verwerking is maw. dezelfde drheen de tepassing. Unifrm gebruik van sneltetsen, indien van tepassing De enige taal die wrdt gebruikt p de schermen is het Nederlands, zwel vr de teksten p het scherm, als hfdingen, futmeldingen, Overal p de schermen wrdt hetzelfde lettertype gebruikt, afwijkingen hiervan wrden per categrie tegelicht 20 Het is mgelijk m bjecten (resurces, pagina s, site-nderdelen) te kpiëren 30 Het systeem beschikt ver uitgebreide functinaliteit m de cntent repsitry te beheren (cpy/paste, zeken, zeken en vervangen ) 40 Het systeem biedt de mgelijkheid m zeken en vervangen te te passen per veld, met de mgelijkheid m de gebruiker te laten bevestigen per gevnden item 50 Beschrijf de mgelijkheden vr het beheer van de cntent repsitry. Assets wrden autmatisch in de cntent repsitry pgeslagen en gerdend p een lgische en gestructureerde manier, de assets meten makkelijk teruggevnden kunnen wrden via een zekmdule Antwrd: 60 Link checker : het systeem biedt de mgelijkheid m interne en externe links te checken. 70 Het systeem biedt de mgelijkheid m autmatisch een sitemap te genereren. W + V W V W + V 80 Het systeem biedt de mgelijkheid m autmatisch een brdkruimel te genereren. 90 en webredacteur met in staat zijn p een laagdrempelige wijze cntent aan een site te te vegen, aan te passen en te verwijderen. Beschrijf p welk mgelijkheden van laagdrempelige cntentcntributie standaard in het systeem aanwezig zijn en welke mgelijkheden in de vrm van maatwerk kunnen wrden geleverd: Webredacteur: kan pagina s tevegen en bewerken: tekst, afbeeldingen, dcumenten, vide Webmaster: kan de lay-ut en structuur van de site wijzigen + V 34

35 Maatwerk dr prgrammeurs: extra functinaliteit, mdules, links met databanken, webservices, in bepaalde gevallen structuur en lay-ut 100 In alle srten pagina s waar beelden kunnen geupladed wrden met bij de cnfiguratie ervan vr de beelden (images) een vaste breedte en/f lengte (naargelang de pagina) kunnen ingesteld wrden. De herschaling gebeurt autmatisch bij het pladen, met een thumb en een grt beeld. De verhudingen van het beeld meten uiteraard k behuden blijven. De grtte van het klein en grt beeld wrden per pagina-sjabln vastgelegd bij de cnfiguratie ervan. De beelden meten bewaard wrden vr het web. 110 Het is mgelijk m tijdens het Online editen van cntent, assets (ft, lg, videfragment) die ng niet in het systeem staan, rechtstreeks te te vegen aan de tekst. De asset wrdt wel autmatisch in de repsitry van het systeem pgeslagen. (enkel met bepaalde rechten) 120 De pmaakmgelijkheden meten per sjabln kunnen vastgelegd wrden bij de cnfiguratie dr de webmaster. Lettertype, lettergrtte, kleur enz. wrden dr de sitebeheerder p siteniveau ingesteld, de webredacteur kan dit niet aanpassen. De webredacteur kan beperkte vrgedefiniëerde pmaakelementen p een gebruiksvriendelijke manier kiezen m de cntent aan te maken. ( css-class kiezen f paragraaf stijl (h1, h2, p, lijst ) 130 Het met mgelijk zijn m van de cntent-pagina s een preview te zien 140 Het is mgelijk m tekst vanuit MS Wrd te plakken in een pagina, waarbij alle pmaakkenmerken wrden verwijderd 150 Het systeem biedt inzicht in lpende en afgernde zaken. Het systeem biedt de mgelijkheid tt uitgebreide staging binnen de wrkflw. In ieder geval met het mgelijk zijn de vlgende fasen te ndersteunen: Gepubliceerd, Ter gedkeuring, In herziening, In vrbereiding. In elke fase is een previewmgelijkheid beschikbaar. 160 Het systeem kan een rapprt maken van alle cntent die wacht p gedkeuring (per gedkeurder/grep). 170 Het is mgelijk m aan een gebruikersrl een specifieke wrkflw te kppelen. Beschrijf de mgelijkheden die het systeem biedt tav het definiëren van rllen, het inrichten van wrkflw en de stadia van publicatie. + V W + V W + V 35

36 180 De Inschrijver zal VGC adviseren en ndersteunen bij het ptimaliseren van het redactieprces en het mappen van prcessen en functies binnen het systeem. 190 Het systeem biedt de mgelijkheid tt een HTML tag filter (zwarte lijst met niet te gebruiken HTML tags) per gebruikersgrep en beheerrl, in de editr mgeving 200 He kan cntent die van buiten het CMS wrdt pgehaald, verrijkt wrden? Het betreft hier infrmatie die via synchrnisatie in CMS geladen wrdt en die vóór de publicatie met verrijkt wrden. Welke mgelijkheden biedt het systeem? W W + V Vw Publicatie /W/V Akkrd 210 Het systeem biedt de mgelijkheid m autmatisch en handmatig cntent uit het CMS te publiceren en te beheren 220 De getnde gegevens p een scherm dienen steeds de actuele testand van de gevalideerde gegevens in de databank te reflecteren 230 Het systeem kan cntent publiceren p basis van publicatiedatum (begin en einddatum). en publicatiedatum kan k in het verleden f in de tekmst liggen 240 Het is mgelijk m (een selectie van) nieuwsberichten die vr een bepaalde peride zijn gepubliceerd, autmatisch in een nieuwsarchief te plaatsen. 250 Bij de publicatie van meerdere cntent items p een pagina (f binnen een prtlet) kan de chrnlgische vlgrde wrden ingesteld (Keuze m het nieuwste bericht f het udste bericht bvenaan te plaatsen) 260 Het met mgelijk zijn m gepubliceerde pagina s niet in de navigatie te laten verschijnen (hide when published) 270 Cntent met via XML-feeds (RSS) beschikbaar kunnen wrden gesteld 280 Mgelijkheid tt weergeven datum van laatste wijziging van gepresenteerde cntent 36

37 290 Het is mgelijk meerdere RSSfeeds te definiëren W 300 Het systeem kan dynamische verzichten genereren van hyperlinks naar meest gezchte items en deze in een prtlet presenteren 310 Het systeem kan gesegmenteerde s versturen p basis van de infrmatie uit de bezekersprfielen en statistische gegevens ver bezekersgedrag. W W Mdulariteit en integratie Vw Integratie met gestructureerde data en data uitwisseling /W/V Akkrd 10 Beschrijf p welke manier het systeem de gegevens uit de database V kan halen rekening hudend met het dynamisch karakter van de data, vlumes en de wachttijden vr de bezeker Antwrd: Functinaliteit en persnalisatie Vw Gebruikersregistratie /W/V Akkrd 10 De antwrdtijden meten aanvaardbaar zijn. Als richtlijn wrdt 0.5 W + V sec. genmen vr statische websites, met en maximum van 3 sec. Wanneer een gebruiker langer dan 5 secnden met wachten p het resultaat van een actie (navigatie, zeken, p een knp geklikt, eens...) dan met het systeem een bdschap tnen zdat de gebruiker weet dat het systeem bezig is. Dit m te vermijden dat een gebruiker een bepaalde actie vr de tweede keer lanceert wanneer hij geen feedback van het systeem krijgt. Vw Functinaliteit en persnalisatie /W/V Akkrd 20 Het systeem biedt de mgelijkheid m p de website een nieuwsrubriek aan te bieden en daar een archief van bij te huden. 30 Het systeem biedt de mgelijkheid m sciale media links te integreren (Facebk, Twitter,...) 40 Het systeem beschikt ver een Sitemap. en dynamisch verzicht van de hele website, een srt index die autmatisch wrdt gegenereerd p basis van de structuur van de website 50 De website met ntwikkeld wrden m meertaligheid te te laten waarbij de verschillende taalversies van een pagina aan elkaar gelinkt zijn Vw Meta-data en Cntent classificatie /W/V Akkrd 60 Het systeem kan metadata tekennen aan de cntent en assets 37

38 70 Het systeem biedt de beheerder (webmaster) de mgelijkheid m zelf cntenttypes te definiëren. Vw Zeken /W/V Akkrd 80 Het systeem biedt uitgebreide mgelijkheden vr (fulltext) zeken en ndersteunt de mgelijkheid m te zeken p basis van metadata: zeken ver alle velden heen f p één bepaald veld 90 Het systeem ndersteunt zeken in PDF bestanden gegenereert vanuit Micrsft Office bestanden 100 Mgelijkheden gebruiken dr het systeem vr search-engine ptimalisatie (SO) ( 110 Betreffende SF/SO, biedt het systeem: W + V Mgelijkheid m de <title> tag te persnaliseren Mgelijkheid m de <meta> tags te persnaliseren Mgelijkheid m statische SF URL s aan te maken 301 server re-direct ndersteuning 120 Welke mgelijkheden biedt het systeem m zekpdrachten te verfijnen, te verrijken (semantische verbanden/relaties) Antwrd: 130 Het systeem zal autmatisch dubbele zekresultaten ntdekken/verwijderen 140 Het systeem biedt de mgelijkheid m de resultaten van meerdere zekmachines / databrnnen samen te vegen V W + V W + V Vw Nieuwsbrieven /W/V Akkrd 150 Het systeem biedt de mgelijkheid m nieuwsbrieven samen te + V stellen met cntent uit de cntentrepsitry. 160 Beschrijf z grndig mgelijk he uw systeem een nieuwsbrief pbuwt (template pmaken, nieuwsbrief pmaken via template, registratie abnnees, abnnees beheren, meerdere nieuwsbrieven vr verschillende delgrepen enz ) Antwrd: V Vw Diversen /W/V Akkrd 170 Het met mgelijk zijn m meerdere dcumenten (pdf, dc, xcel ) in te vegen in een gewne cntentpagina. Deze dcumenten kunnen geupladed wrden van eender welke directry en wrden in het systeem autmatisch en p een gestructureerde manier bewaard. (zie k alle andere srten bestanden (images enz.) 38

39 180 Het systeem biedt de mgelijkheid m meerdere imagegalleries te maken en p verschillende plaatsen binnen de site te publiceren. Bij een imagegallery kan men de ft s niet kpiëren (zie ftgallery van bv. De Standaard nline). Bij alle images met de mgelijkheid bestaan m de ftgraaf te vermelden, alsk cpy right 190 Het systeem beschikt ver een Nederlandstalige spellingcntrle 39

40 BIJLAG I. KNMRKN VAN D T RALISRN WBSITS Zie PDF-dcument. 40

41 BIJLAG II. OFFRTFORMULIR N INLICHTINGNBLAD II.1 Offertefrmulier Vlaamse Gemeenschapscmmissie mile Jacqmainlaan BRUSSL BSTK DLA/COM/13.02 Onderhandelingsprcedure znder bekendmaking vr het ntwikkelen van de website De firma (vlledige benaming) met als adres: (straat) (pstnr en gemeente) (land) Ingeschreven bij de Kruispuntbank van de Ondernemingen nder nummer en waarvr Mijnheer/Mevruw (*) (naam) (functie) gedmicilieerd p het adres (straat) (pstnr en gemeente) als Inschrijver f gevlmachtigde ptreedt en hiernder ndertekent, verbindt zich tt de uitvering, vereenkmstig de vrwaarden en bepalingen van het bestek DLA/COM/13.02 van de hiervr mschreven diensten vrmende het NIG PRCL van dit dcument uit te veren, tegen de (land) 41

Cubro BVBA Algemene voorwaarden

Cubro BVBA Algemene voorwaarden Cubr BVBA Algemene vrwaarden Hiernder vindt u de algemene vrwaarden van Cubr BVBA. Deze vrwaarden zijn van tepassing p alle geleverde diensten en gemaakte vereenkmsten dr Cubr BVBA, tenzij expliciet anders

Nadere informatie

1. Lid: onder een lid wordt verstaan een bij Pennyplace ingeschreven particulier of ZZP-er / bedrijf die / dat als doel heeft:

1. Lid: onder een lid wordt verstaan een bij Pennyplace ingeschreven particulier of ZZP-er / bedrijf die / dat als doel heeft: ALGEMENE VOORWAARDEN VAN PENNYPLACE VOOR LEDEN Inhudspgave: Artikel 1: Definities... 1 Artikel 2 - Identiteit van de ndernemer... 1 Artikel 3 -Tepasselijkheid en wijziging Algemene Vrwaarden... 2 Artikel

Nadere informatie

Algemene Voorwaarden i m Storm

Algemene Voorwaarden i m Storm Artikel 1. Definities 1.1 In deze algemene vrwaarden wrdt, tenzij uitdrukkelijk anders is aangegeven, nder de hiernavlgende termen de vlgende betekenis verstaan: pdrachtgever: de wederpartij van i m Strm;

Nadere informatie

Werken met uitzendkrachten

Werken met uitzendkrachten Uitzendkrachten-Werken met uitzendkrachten-telichting 1/8 Werken met uitzendkrachten Uitzendkrachten zijn werknemers die vallen nder twee srten werkgevers. Enerzijds heeft men de werkgever van de uitzendkracht

Nadere informatie

Aanmeldformulier voor Partnerschap Vernieuwing Bouw

Aanmeldformulier voor Partnerschap Vernieuwing Bouw Aanmeldfrmulier vr Partnerschap Vernieuwing Buw ALGEMENE GEGEVENS OVER DE ORGANISATIE 1. Naam van de rganisatie 2. Ingangsdatum partnerschap 3. Cntactgegevens algemeen Pstbusnummer Pstcde + plaats Straatnaam

Nadere informatie

Algemene v((rwaarden ten beh(eve van het schildersbedrijf

Algemene v((rwaarden ten beh(eve van het schildersbedrijf Algemene v((rwaarden ten beh(eve van het schildersbedrijf 1. Definities In deze algemene v++rwaarden w+rdt verstaan +nder: Opdrachtnemer: het schildersbedrijf Opdrachtgever: Degene met wie +pdrachtnemer

Nadere informatie

Zijn in de aanvraag bijlagen genoemd en zijn die bijgevoegd? Zo ja, welke? Nummer desgewenst de bijlagen.

Zijn in de aanvraag bijlagen genoemd en zijn die bijgevoegd? Zo ja, welke? Nummer desgewenst de bijlagen. Checklist berdeling adviesaanvraag 1. De adviesaanvraag Heeft de r een adviesaanvraag gehad? Let p: een rapprt is in principe geen adviesaanvraag. Met een adviesaanvraag wrdt bedeld: het dr de ndernemer

Nadere informatie

Algemene Leveringsvoorwaarden

Algemene Leveringsvoorwaarden Algemene Leveringsvrwaarden 1. Tepasselijkheid 1.1 Deze algemene vrwaarden zijn van tepassing p alle ffertes en alle vereenkmsten, en de uitvering daarvan, welke dr WaterWerk Training, Caching & Cnsultancy

Nadere informatie

ALGEMENE VOORWAARDEN

ALGEMENE VOORWAARDEN ALGEMENE VOORWAARDEN VisumPr B.V., Raamweg 1, 2596 HL, Den Haag Artikel 1. Definities In deze algemene vrwaarden wrden de vlgende definities tegepast: Opdrachtgever: de wederpartij van VisumPr B.V. VisumPr:

Nadere informatie

Algemene Voorwaarden Stepwise b.v.

Algemene Voorwaarden Stepwise b.v. Algemene Vrwaarden Stepwise b.v. Artikel 1. Begripsbepalingen In deze algemene vrwaarden wrdt verstaan nder: Opdrachtnemer: Stepwise bv te Bemmel Opdrachtgever De natuurlijke persn f rechtspersn die met

Nadere informatie

Opdrachtgever en opdrachtnemer samen te noemen: partijen, verklaren te zijn overeengekomen als volgt:

Opdrachtgever en opdrachtnemer samen te noemen: partijen, verklaren te zijn overeengekomen als volgt: RAAMOVEREENKOMST INCL. BIJLAGEN: JURIDISCHE DIENSTVERLENING VOOR DE GEMEENTE EDE DE ONDERGETEKENDEN: 1. De gemeente Ede, gevestigd aan Bergstraat 4 te 6711 DD Ede, rechtsgeldig vertegenwrdigd dr haar burgemeester,

Nadere informatie

Kracht door balans Biofeedback opleiding

Kracht door balans Biofeedback opleiding Algemene vrwaarden De algemene vrwaarden zijn van tepassing p iedere aanbieding en fferte van, alsmede elke vereenkmst tussen Kracht dr balans, vertegenwrdigd dr Mevr. drs. D.M. Matt, hierna te nemen:

Nadere informatie

Artikel 5 - De overeenkomst Artikel 6 - Herroepingsrecht Artikel 7 - Kosten in geval van herroeping

Artikel 5 - De overeenkomst Artikel 6 - Herroepingsrecht Artikel 7 - Kosten in geval van herroeping Algemene Vrwaarden het Anbi register Inhudspgave: Artikel 1 - Definities Artikel 2 - Identiteit van het ANBI register Artikel 3 - Tepasselijkheid Artikel 4 - Het aanbd Artikel 5 - De vereenkmst Artikel

Nadere informatie

Aanvraag verlening eenmalige subsidie gemeente Wageningen

Aanvraag verlening eenmalige subsidie gemeente Wageningen Aanvraag verlening eenmalige subsidie gemeente Wageningen Dit aanvraagfrmulier is bedeld vr een eenmalige subsidie. Een eenmalige subsidie wrdt verleend vr een eenmalige activiteit f ander incidenteel

Nadere informatie

Oproep erkenning en subsidiëring van groepsgericht aanbod. opvoedingsondersteuning door vrijwilligers

Oproep erkenning en subsidiëring van groepsgericht aanbod. opvoedingsondersteuning door vrijwilligers Oprep erkenning en subsidiëring van grepsgericht aanbd pvedingsndersteuning dr vrijwilligers In het kader van het versterken van aanbd pvedingsndersteuning in de Huizen van het Kind lanceert Kind en Gezin

Nadere informatie

Regeling: strategisch plan duurzame ontwikkeling werknemer

Regeling: strategisch plan duurzame ontwikkeling werknemer Regeling: strategisch plan duurzame ntwikkeling werknemer Lptijd : 1 maart 2017 t/m 31 december 2018 Aanbd vr metalektrbedrijven He verandert u daadwerkelijk het gedrag en de werkwijze van teams/afdelingen

Nadere informatie

GOVERNANCE MVO PLATFORM

GOVERNANCE MVO PLATFORM Gvernancedcument MVO Platfrm, 22 nvember 2012 GOVERNANCE MVO PLATFORM Inleiding Het MVO Platfrm is een in 2002 pgericht infrmeel samenwerkingsverband van maatschappelijke rganisaties 1 en vakbndsrganisaties

Nadere informatie

INFORMATIE UITWISSELING TUSSEN UITZENDBUREAUS IVM VEILIGHEID EN

INFORMATIE UITWISSELING TUSSEN UITZENDBUREAUS IVM VEILIGHEID EN RVB10004.dc 1/5 RVB 2010/04 INFORMATIE UITWISSELING TUSSEN UITZENDBUREAUS IVM VEILIGHEID EN Situering GEZONDHEID OP HET WERK : EEN GESTRUCTUREERDE AANPAK Preventie en Interim heeft in 2008, in het kader

Nadere informatie

Gebruiksvoorwaarden - trustbox v.2-21/06/2013

Gebruiksvoorwaarden - trustbox v.2-21/06/2013 TERMS OF USE DATA AFNEMERS Gebruiksvrwaarden - trustbx v.2-21/06/2013 1. Bereik 1.1. Trustbx B2C is een gedepneerd handelsmerk van GS1 Belgium & Luxemburg en is een database ('Database') die de exclusieve

Nadere informatie

Algemene voorwaarden trainingen Edunova

Algemene voorwaarden trainingen Edunova Algemene vrwaarden trainingen Edunva Edunva Meddsestraat 47 Winterswijk Artikel 1. Definities Opdrachtgever: de natuurlijke persn f rechtspersn, met wie een vereenkmst met betrekking tt deelname aan een

Nadere informatie

Requirements marktscan Generieke inrichting Digikoppeling adapter

Requirements marktscan Generieke inrichting Digikoppeling adapter Requirements marktscan Generieke inrichting Digikppeling adapter Lgius en KING Operatie NUP ndigen u van harte uit deel te nemen aan de marktscan vr een Generieke inrichting Digikppeling adapter en realisatie

Nadere informatie

ALGEMENE VOORWAARDEN BEN KORTMAN COMMUNICATIE/FOTOGRAFIE

ALGEMENE VOORWAARDEN BEN KORTMAN COMMUNICATIE/FOTOGRAFIE ALGEMENE VOORWAARDEN BEN KORTMAN COMMUNICATIE/FOTOGRAFIE 1. Algemeen De ft s p www.benkrtman.nl zijn alleen bestemd vr de eigenaar van Ben Krtman Cmmunicatie. Bezekers kunnen deze ft s bekijken, maar zijn

Nadere informatie

Reglement Vlaams-Nederlandse Journalistenbeurs Onderzoeksbeurs & Uitwisseling 2016

Reglement Vlaams-Nederlandse Journalistenbeurs Onderzoeksbeurs & Uitwisseling 2016 Reglement Vlaams-Nederlandse Jurnalistenbeurs Onderzeksbeurs & Uitwisseling 2016 In 2016 kennen de Vlaamse en Nederlandse verheid pnieuw de Vlaams-Nederlandse Jurnalistenbeur(zen) (VNJB) te aan Nederlandse

Nadere informatie

Richtlijnen en dienstbeschrijving Website

Richtlijnen en dienstbeschrijving Website Richtlijnen en dienstbeschrijving Website 1. Inleiding Deze Richtlijnen en Dienstbeschrijving Website Services ( Richtlijnen ) vrmen een aanvulling p de Algemene Vrwaarden van Khris.nl ( Algemene Vrwaarden

Nadere informatie

PARTIJEN. Achtergrond

PARTIJEN. Achtergrond PARTIJEN Het Cllege van de Onafhankelijke Pst- en Telecmmunicatieautriteit, vertegenwrdigd dr de vrzitter mr. C.A. Fnteijn, verder te nemen: OPTA; en De Minister van Binnenlandse Zaken en Kninkrijksrelaties,

Nadere informatie

Algemene Voorwaarden Lidaholm Garens

Algemene Voorwaarden Lidaholm Garens Algemene Vrwaarden Lidahlm Garens Inhudspgave: Artikel 1 - Definities Artikel 2 - Identiteit van de ndernemer Artikel 3 - Tepasselijkheid Artikel 4 - Het aanbd Artikel 5 - De vereenkmst Artikel 6 - Herrepingsrecht

Nadere informatie

Algemene voorwaarden van Ballast Personeelsdiensten v.o.f.

Algemene voorwaarden van Ballast Personeelsdiensten v.o.f. Algemene vrwaarden van Ballast Persneelsdiensten v..f. 1. Definities Algemene Vrwaarden Cliënt Dienstverlening Opdrachtgever Opdracht Opdrachttarief Opdrachtbevestiging Transitietraject De algemene vrwaarden

Nadere informatie

TARIFERING EDPB. Nota over de wetgeving

TARIFERING EDPB. Nota over de wetgeving FD/NB Brussel, 23 mei 2014 TARIFERING EDPB Nta ver de wetgeving Op 23 mei 2014 is een reeds lang aangekndigd KB verschenen: Het kninklijk besluit van 24 april 2014 tt wijziging van het kninklijk besluit

Nadere informatie

IMPLEMENTATIE WET VERPLICHTE MELDCODE HUISELIJK GEWELD EN KINDERMISHANDELING GEMEENTEN NOORDOOST-BRABANT

IMPLEMENTATIE WET VERPLICHTE MELDCODE HUISELIJK GEWELD EN KINDERMISHANDELING GEMEENTEN NOORDOOST-BRABANT BIJLAGE 1 IMPLEMENTATIE WET VERPLICHTE MELDCODE HUISELIJK GEWELD EN KINDERMISHANDELING GEMEENTEN NOORDOOST-BRABANT 1. Inleiding Op 1 juli 2013 is de Wet verplichte meldcde huiselijk geweld en kindermishandeling

Nadere informatie

Stel uw inkomen zeker, sluit een arbeidsongeschiktheidsverzekering af

Stel uw inkomen zeker, sluit een arbeidsongeschiktheidsverzekering af Stel uw inkmen zeker, sluit een arbeidsngeschiktheids af Eindelijk geniet u van een heerlijke skivakantie. En natuurlijk verkmt het u niet, want u bent een ervaren skiër. Maar laat dat ngeluk nu net in

Nadere informatie

Reglement betreffende een Provinciale herkenbaarheid bij elke vorm van provinciale subsidie.

Reglement betreffende een Provinciale herkenbaarheid bij elke vorm van provinciale subsidie. Reglement betreffende een Prvinciale herkenbaarheid bij elke vrm van prvinciale subsidie. DE PROVINCIERAAD VAN WEST - VLAANDEREN, Overwegende dat het belang van de prvinciale herkenbaarheid, naar aanleiding

Nadere informatie

Hoe kan uw overheidsorganisatie professionalisering en verduurzaming van het inkoopproces bewerkstelligen

Hoe kan uw overheidsorganisatie professionalisering en verduurzaming van het inkoopproces bewerkstelligen He kan uw verheidsrganisatie prfessinalisering en verduurzaming van het inkpprces bewerkstelligen He kan uw verheidsrganisatie prfessinalisering en verduurzaming van het inkpprces bewerkstelligen UITWERKING

Nadere informatie

Controleprotocol Sociaal Domein

Controleprotocol Sociaal Domein Cntrleprtcl Sciaal Dmein Cntrleprtcl vr de accuntantscntrle bij: dr de gemeenten in de regi Amersfrt* gesubsidieerde rganisaties vr Jeugdzrg en WMO dr de gemeenten in de regi Amersfrt f dr de gemeente

Nadere informatie

ALGEMENE VOORWAARDEN VAN VERMEERSCH-DECONINCK NV

ALGEMENE VOORWAARDEN VAN VERMEERSCH-DECONINCK NV ALGEMENE VOORWAARDEN VAN VERMEERSCH-DECONINCK NV Deze website is eigendm van Vermeersch-Decninck nv. Maatschappelijke zetel: Vermeersch-Decninck nv Edewallestraat 96 8610 Krtemark België Telefn: +32 (0)

Nadere informatie

Toelichting bij het formulier subsidievaststelling behorend bij artikel 7.1 van de Kaderregeling subsidies OCW, SZW en VWS

Toelichting bij het formulier subsidievaststelling behorend bij artikel 7.1 van de Kaderregeling subsidies OCW, SZW en VWS Telichting bij het frmulier subsidievaststelling behrend bij artikel 7.1 van de Kaderregeling subsidies OCW, SZW en VWS Dit dcument licht stapsgewijs alle nderdelen van het aanvraagfrmulier vr een subsidievaststelling

Nadere informatie

Klachtenbeleid Stichting KOM Kinderopvang

Klachtenbeleid Stichting KOM Kinderopvang Klachtenbeleid Stichting KOM Kinderpvang KOM Kinderpvang verzrgt kinderpvang vr kinderen in de leeftijdsgrep 0 tt en met 12 jaar. Alle medewerkers van de stichting zetten zich vlledig in m kwalitatief

Nadere informatie

Algemene Voorwaarden Webshop Uil VR Solutions BV

Algemene Voorwaarden Webshop Uil VR Solutions BV Algemene Vrwaarden Webshp Uil VR Slutins BV Inhudspgave: Artikel 1 - Definities Artikel 2 - Identiteit van de ndernemer Artikel 3 - Tepasselijkheid Artikel 4 - Het aanbd Artikel 5 - De vereenkmst Artikel

Nadere informatie

ALGEMENE VOORWAARDEN VAN FREELANCERZZPPLACE VOOR AANBIEDERS VAN KORTINGEN

ALGEMENE VOORWAARDEN VAN FREELANCERZZPPLACE VOOR AANBIEDERS VAN KORTINGEN ALGEMENE VOORWAARDEN VAN FREELANCERZZPPLACE VOOR AANBIEDERS VAN KORTINGEN Inhudspgave: Artikel 1: Definities... 1 Artikel 2 - Identiteit van de ndernemer... 2 Artikel 3 -Tepasselijkheid en wijziging Algemene

Nadere informatie

Aanvraag EXPLOITATIE SPEELAUTOMATENHAL

Aanvraag EXPLOITATIE SPEELAUTOMATENHAL Aanvraag EXPLOITATIE SPEELAUTOMATENHAL Aanvraag vr het verkrijgen van een vergunning vr het expliteren van een speelautmatenhal p grnd van de Speelautmatenhalverrdening Gemeente Tilburg 2014. Aan de burgemeester

Nadere informatie

Algemene Voorwaarden. Artikel 1 Definities

Algemene Voorwaarden. Artikel 1 Definities Algemene Vrwaarden Dit zijn de Algemene Vrwaarden van Fiets Clinics Nederland, gevestigd: Waalbandijk 20, 6541AJ Nijmegen. Op alle prducten van Fiets Clinics Nederland zijn deze Algemene Vrwaarden van

Nadere informatie

Addendum stappenplan plaatsing

Addendum stappenplan plaatsing Addendum stappenplan plaatsing In het kader van de aangekndigde (vrgenmen) rerganisatie d.d. 4 december 2012 heeft er nader verleg plaatsgevnden tussen de betrkken vakbnden en de werkgever ver de inhud

Nadere informatie

Inkoop- en aanbestedingsbeleid Energiefonds Overijssel

Inkoop- en aanbestedingsbeleid Energiefonds Overijssel Inkp- en aanbestedingsbeleid Energiefnds Overijssel 2013 Inhudspgave 1 Inleiding 3 2 Het beleid 4 2.1 Rechtmatigheidsthema's 4 Prcedures 4 Meerwerk en herhalingspdrachten 4 2B-diensten 5 Integriteit 5

Nadere informatie

Algemene voorwaarden picturefix. Download & print de algemene voorwaarden. Inhoudsopgave:

Algemene voorwaarden picturefix. Download & print de algemene voorwaarden. Inhoudsopgave: Algemene vrwaarden picturefix Dwnlad & print de algemene vrwaarden Inhudspgave: Artikel 1 - Definities Artikel 2 - Identiteit van de ndernemer Artikel 3 - Tepasselijkheid Artikel 4 - Het aanbd Artikel

Nadere informatie

REGLEMENT VAN ORDE van de GEBRUIKERSGROEP met betrekking tot het IWT VIS Traject RenoFase (IWT 120784)

REGLEMENT VAN ORDE van de GEBRUIKERSGROEP met betrekking tot het IWT VIS Traject RenoFase (IWT 120784) REGLEMENT VAN ORDE van de GEBRUIKERSGROEP met betrekking tt het IWT VIS Traject RenFase (IWT 120784) Bvengenemd prject kadert in een prgramma dat de inrichting van een gebruikersgrep dr de ntvanger van

Nadere informatie

Algemene Voorwaarden webshop (h)eerlijk vlees

Algemene Voorwaarden webshop (h)eerlijk vlees Algemene Vrwaarden webshp (h)eerlijk vlees Inhudspgave: Artikel 1 - Definities Artikel 2 - Identiteit van de ndernemer Artikel 3 - Tepasselijkheid Artikel 4 - Het aanbd Artikel 5 - De vereenkmst Artikel

Nadere informatie

Subsidietoetsingskader VVE gemeente Raalte 2015. Doelstelling subsidie:

Subsidietoetsingskader VVE gemeente Raalte 2015. Doelstelling subsidie: Subsidietetsingskader VVE gemeente Raalte 2015 Delstelling subsidie: Op grnd van de Wet OKE (Ontwikkelingskansen dr kwaliteit en educatie zijn gemeenten verantwrdelijk vr de Vrschlse educatie. Gemeenten

Nadere informatie

Algemene Voorwaarden Artikel 1- Identiteit van de ondernemer Artikel 2 - Toepasselijkheid Artikel 3 - Het aanbod

Algemene Voorwaarden Artikel 1- Identiteit van de ondernemer Artikel 2 - Toepasselijkheid Artikel 3 - Het aanbod Algemene Vrwaarden Artikel 1- Identiteit van de ndernemer Trend mda Oudemansstraat 82 1504 KP Zaandam Telefnnummer: (0031) 0623281926 Tussen 09;00 / 17;00 E-mailadres: inf@trendmda.nl KvK-nummer: 54290228

Nadere informatie

Meedoen in het MBO. Een regeling voor ouders/verzorgers of studenten met financiële problemen

Meedoen in het MBO. Een regeling voor ouders/verzorgers of studenten met financiële problemen Meeden in het MBO Een regeling vr uders/verzrgers f studenten met financiële prblemen Instemming CSR Vaststelling MBO DR Publicatie in cncept Publicatie definitief dcument 23 juni 2017 22 mei 2017 12 juni

Nadere informatie

Disclaimer Auteursrecht Aansprakelijkheid Hyperlinks

Disclaimer Auteursrecht Aansprakelijkheid Hyperlinks Ondanks de cnstante zrg en aandacht die wij besteden aan de inhud van deze internetsite, is het mgelijk dat infrmatie p deze internetsite nvlledig f njuist is. Auteursrecht Wij hebben p de inhud van deze

Nadere informatie

Beslissingsondersteunende instrumenten. Criteria 2016. September 2015 Stichting Kwaliteit in Basis GGZ

Beslissingsondersteunende instrumenten. Criteria 2016. September 2015 Stichting Kwaliteit in Basis GGZ Beslissingsndersteunende instrumenten September 2015 Stichting Kwaliteit in Basis GGZ Beslissingsndersteunende instrumenten Inleiding Stichting Kwaliteit in Basis GGZ gelft dat de mentale zrg in Nederland

Nadere informatie

Reglement Geschillencommissie Wonen Zuid-Holland Zuid

Reglement Geschillencommissie Wonen Zuid-Holland Zuid Reglement Geschillencmmissie Wnen Zuid-Hlland Zuid DEFINITIES Artikel 1: Dit reglement verstaat nder: crpratie: de bij de Geschillencmmissie Wnen Zuid-Hlland zuid aangeslten rganisatie p wiens handelen

Nadere informatie

Projectaanvraag Versterking sociale infrastructuur t.b.v. burgerkracht in Fryslân

Projectaanvraag Versterking sociale infrastructuur t.b.v. burgerkracht in Fryslân 1 Prjectaanvraag Versterking sciale infrastructuur t.b.v. burgerkracht in Fryslân 1. Aanleiding Eind 2012 heeft Prvinciale Staten van de prvincie Fryslân keuzes gemaakt mtrent de 'kerntakendiscussie'.

Nadere informatie

Bankoverstapdienst - reglement

Bankoverstapdienst - reglement versie 1.0-28/10/2009 Bankverstapdienst - reglement Dit reglement vrmt het algemeen kader waarbinnen de deelnemende banken in België een bankverstapdienst vr zichtrekeningen aanbieden aan de cnsument.

Nadere informatie

PROVINCIERAAD VAN ANTWERPEN

PROVINCIERAAD VAN ANTWERPEN PROVINCIERAAD VAN ANTWERPEN Vergadering van 27 juni 2013 Verslag van de deputatie Bevegd deputatielid: Luk Lemmens Telefn: 03 240 52 65 Agenda nr. 0/1 Invulling van het begrip dagelijks bestuur in de zin

Nadere informatie

Algemene voorwaarden Webshop Ginger.

Algemene voorwaarden Webshop Ginger. Algemene vrwaarden Webshp Ginger. Inhudspgave: Artikel 1 - Definities Artikel 2 - Identiteit van de ndernemer Artikel 3 - Tepasselijkheid Artikel 4 - Het aanbd Artikel 5 - De vereenkmst Artikel 6 - Herrepingsrecht

Nadere informatie

Bankoverstapdienst - reglement

Bankoverstapdienst - reglement versie 3.0-1/7/2011 Bankverstapdienst - reglement Dit reglement vrmt het algemeen kader waarbinnen de deelnemende banken in België een bankverstapdienst vr zichtrekeningen aanbieden aan de cnsument. De

Nadere informatie

ONTWIKKELPLAN SAMEN VERANTWOORDELIJK EN BETROKKEN

ONTWIKKELPLAN SAMEN VERANTWOORDELIJK EN BETROKKEN ONTWIKKELPLAN SAMEN VERANTWOORDELIJK EN BETROKKEN INLEIDING Dit dcument vervangt de mnitrprcedure die blmd en de eerder samen hebben pgesteld en die aan elke nieuwe LMD deelnemer 1 van ntwikkelactiviteiten

Nadere informatie

Geschoold arbeider / Erfgoedbewaker (m/v) Raversyde

Geschoold arbeider / Erfgoedbewaker (m/v) Raversyde Niveau D Functiebeschrijving Geschld arbeider / Erfgedbewaker (m/v) Raversyde I. Functiebenaming Geschld arbeider erfgedbewaker Functiefamilie 11 : tezichtsfuncties II. Plaats in de rganisatie Je wrdt

Nadere informatie

Vraag en antwoorden over de volmacht

Vraag en antwoorden over de volmacht Vraag en antwrden ver de vlmacht Hiernder treft u een verzicht aan van de vragen en antwrden die zijn gesteld ver de vlmacht. Heeft de vlmacht een lptijd? Heeft de deelnemersraad psitief advies gegeven

Nadere informatie

Algemene Voorwaarden - Equrion Services B.V. Inhoudsopgave: Artikel 1 - Definities. Artikel 2 - Identiteit van de ondernemer

Algemene Voorwaarden - Equrion Services B.V. Inhoudsopgave: Artikel 1 - Definities. Artikel 2 - Identiteit van de ondernemer Algemene Vrwaarden - Equrin Services B.V. Inhudspgave: Artikel 1 - Definities Artikel 2 - Identiteit van de ndernemer Artikel 3 - Tepasselijkheid Artikel 4 - Het aanbd Artikel 5 - De vereenkmst Artikel

Nadere informatie

Grip op reclame Internet (cookies)

Grip op reclame Internet (cookies) DDMA PRIVACY AUTORITEIT - CONSUMENTEN HANDBOEK Grip p reclame Internet (ckies) PRAKTISCH ADVIES BIJ COMMERCIËLE COMMUNICATIE Vrwrd Aan de hand van cncrete infrmatie en handige checklists bieden wij u via

Nadere informatie

De burgemeester, het college en de raad van de gemeente Muiden;

De burgemeester, het college en de raad van de gemeente Muiden; Vrbeeld handvest De burgemeester, het cllege en de raad van de gemeente Muiden; Gelet p artikel 169, tweede en derde lid, en artikel 180, tweede en derde lid, Gemeentewet; Hebben de vlgende uitgangspunten

Nadere informatie

Algemene Voorwaarden Prestum.nl

Algemene Voorwaarden Prestum.nl Algemene Vrwaarden Prestum.nl Inhudspgave: Artikel 1 - Definities Artikel 2 - Tepasselijkheid Artikel 3 - Het aanbd Artikel 4 - De vereenkmst Artikel 5 - Herrepingsrecht Artikel 6 - Ksten in geval van

Nadere informatie

Conceptnota. Raamovereenkomst voor de aankoop, implementatie en ondersteuning van toegangscontrole CD000529

Conceptnota. Raamovereenkomst voor de aankoop, implementatie en ondersteuning van toegangscontrole CD000529 Cnceptnta Raamvereenkmst vr de aankp, implementatie en ndersteuning van tegangscntrle CD000529 Pagina 1 van 8 Inhudspgave 1 Delstelling cnceptnta... 3 1.1 De pdracht... 3 1.2 Digiplis... 3 2 Opdrachtgevend

Nadere informatie

Gefaseerde implementatie projectbeheersing methodiek Hogeschool van Utrecht

Gefaseerde implementatie projectbeheersing methodiek Hogeschool van Utrecht Prject Shared Services Gefaseerde implementatie prjectbeheersing methdiek Hgeschl van Utrecht Vervlg van Deelprjectplan Prjectadministraties (januari 2004) Het beheersen van prjectadministraties dr de

Nadere informatie

o o o o o o o o o o o o o o o Algemene voorwaarden Gastouderbureau Charno VOF Definities In deze Algemene Voorwaarden wordt verstaan onder:

o o o o o o o o o o o o o o o Algemene voorwaarden Gastouderbureau Charno VOF Definities In deze Algemene Voorwaarden wordt verstaan onder: Algemene vrwaarden Gastuderbureau Charn VOF Definities In deze Algemene Vrwaarden wrdt verstaan nder: Gastuderbureau: Gastuderbureau Charn VOF Gastuder: degene die na bemiddeling dr het gastuderbureau

Nadere informatie

Bestaat er een economische en/of organisatorische eenheid met andere bedrijven? Zo ja, graag nadere informatie waaronder een organogram.

Bestaat er een economische en/of organisatorische eenheid met andere bedrijven? Zo ja, graag nadere informatie waaronder een organogram. Aanvraagfrmulier Berepsaansprakelijkheidsverzekering algemeen 1. Verzekeringnemer Naam bedrijf:.... Crrespndentieadres:... Pstcde en plaats:... Cntactpersn:... man vruw E-mail cntactpersn:.. Rechtsvrm:.

Nadere informatie

Deelprojectplan. Projectadministraties

Deelprojectplan. Projectadministraties Deelprjectplan Prjectadministraties Het beheersen van prjectadministraties dr de invering van een hgeschlbrede methdiek. 1 INHOUDSOPGAVE 1. Inleiding 2. Prbleemverkenning en stelling 3. Prjectdelen 4.

Nadere informatie

UPGRADEN NAAR EEN NIEUWE VERSIE VAN DYNAMICS CRM

UPGRADEN NAAR EEN NIEUWE VERSIE VAN DYNAMICS CRM UPGRADEN NAAR EEN NIEUWE VERSIE VAN DYNAMICS CRM DE AANPAK VAN CRM RESULTANTS Ongeveer eens per twee jaar brengt Micrsft een nieuwe versie uit van Micrsft Dynamics CRM. In deze zgenaamde majr releases

Nadere informatie

Algemene voorwaarden Belsimpel.nl:

Algemene voorwaarden Belsimpel.nl: Algemene vrwaarden Belsimpel.nl: Artikel 1 Definities In deze vrwaarden wrdt verstaan nder: Ondernemer: de natuurlijke f rechtspersn die prducten en/f diensten p afstand aan cnsumenten aanbiedt; Cnsument:

Nadere informatie

Wij doen graag zaken!

Wij doen graag zaken! BRIXS Wij den graag zaken! De algemene vrwaarden van BRIXS GROEP zijn gedepneerd bij de kamer van kphandel te Den Haag nder nummer 59425458. Laatste wijziging 1 maart 2014. Algemene Vrwaarden BRIXS GROEP

Nadere informatie

Eerstelijns ServicePunt B.V.

Eerstelijns ServicePunt B.V. WebsiteService 2015 Eerstelijns ServicePunt B.V. Eerstelijns ServicePunt B.V. Trenallee 20, Videlab Strijp-S 5617 BC Eindhven inf@eerstelijnsservicepunt.nl www.eerstelijnsservicepunt.nl De WebsiteService

Nadere informatie

Het herroepingsrecht voor buiten verkoopruimten gesloten overeenkomsten. Boek VI van het Wetboek van economisch recht (art. VI.67 en volgende WER)

Het herroepingsrecht voor buiten verkoopruimten gesloten overeenkomsten. Boek VI van het Wetboek van economisch recht (art. VI.67 en volgende WER) Het herrepingsrecht vr buiten verkpruimten geslten vereenkmsten Bek VI van het Wetbek van ecnmisch recht (art. VI.67 en vlgende WER) Binnen welke termijn mag de cnsument zijn herrepingsrecht den gelden?

Nadere informatie

2013-2014. Trainingsinformatieblad nr. 5.4. Coöperatie Baronije UA

2013-2014. Trainingsinformatieblad nr. 5.4. Coöperatie Baronije UA Trainingsinfrmatieblad nr. 5.4 Cöperatie Barnije UA 2013-2014 Cöperatie Barnije UA Edisnbaan 16a - 3439 MN NIEUWEGEIN Pstbus 1383-3430 BJ NIEUWEGEIN T: 030-214 80 34 (algemeen) F: 030-214 80 36 E: cntact@barnije.nl

Nadere informatie

ARBOBELEIDSPLAN. voor de stichting PCBO BAARN SOEST

ARBOBELEIDSPLAN. voor de stichting PCBO BAARN SOEST ARBOBELEIDSPLAN vr de stichting PCBO BAARN SOEST Inhudspgave 1. Uitgangspunten Arbbeleid in essentie Preventieve zrg Arbdienst 2. Organisatie Arbcmmissie Arbcördinatr Bedrijfshulpverlening 3. Risic-inventarisatie

Nadere informatie

Versie 140509. Voor het uitvoeren van de taak beheerst de kandidaat de voorwaardelijke kennis, vaardigheden en houding.

Versie 140509. Voor het uitvoeren van de taak beheerst de kandidaat de voorwaardelijke kennis, vaardigheden en houding. Versie 140509 Prfieldelen Prfiel Media, Vrmgeving en ICT vmb BB KB GL Prfieldeel 1: Audivisuele vrmgeving en prductie een audivisuele (AV) prductie van 2 tt 3 minuten maken van script tt film en deze presenteren

Nadere informatie

7. Opleidingskader voor de functie redacteur web en social media

7. Opleidingskader voor de functie redacteur web en social media 7. Opleidingskader vr de functie redacteur web en scial media In het prject GROOTER wrden nder andere een aantal pleidingskaders ntwikkeld vr sleutelfuncties binnen de crisiscmmunicatie. Een daarvan is

Nadere informatie

Leveringsvoorwaarden Eyecatcher Webdesign

Leveringsvoorwaarden Eyecatcher Webdesign Leveringsvrwaarden Eyecatcher Webdesign 1 Definities Opdrachtnemer : Opdrachtgever : Overeenkmst : Dienst : Prduct : Eyecatcher Webdesign De natuurlijke f rechtspersn met wie Eyecatcher Webdesign een vereenkmst

Nadere informatie

D i e n s t v e r l e n i n g s d o c u m e n t

D i e n s t v e r l e n i n g s d o c u m e n t D i e n s t v e r l e n i n g s d c u m e n t Ons kantr hudt zich bezig met financiële dienstverlening en heeft zich gespecialiseerd in schade- en levensverzekeringen en is daarbij actief p de zakelijkeen

Nadere informatie

Schade protocol Zuiderpark Stadswalzone

Schade protocol Zuiderpark Stadswalzone Schade prtcl Zuiderpark Stadswalzne Gemeente s-hertgenbsch december 2012 Schadeprtcl Zuiderpark - Stadswalzne In dit dcument staat he de gemeente s-hertgenbsch mgaat met schadeclaims. Het is er p gericht

Nadere informatie

Huurdersvereniging In De Goede Woning ACTIVITEITENPLAN

Huurdersvereniging In De Goede Woning ACTIVITEITENPLAN ACTIVITEITENPLAN 2014 Activiteitenplan 2014 : INLEIDING In 1997 werd de in Zetermeer pgericht met als del het behartigen van de belangen van huurders van de cmplexen van R.K. Wningbuwstichting De Gede

Nadere informatie

ALGEMENE VOORWAARDEN KOPEN OP AFSTAND (CONSUMENTEN)

ALGEMENE VOORWAARDEN KOPEN OP AFSTAND (CONSUMENTEN) GROEP pstadres Pstbus 176 1270 AD Huizen vestigingsadres Arendstraat 16 1223 RE Hilversum 088-8648400 inf@unividuals.nl www.unividuals.nl Handelsregister 32138630 BTW nummer NL819770292B01 Bank (Rabbank)

Nadere informatie

Algemene Voorwaarden Inhoudsopgave: Artikel 1 - Definities Bedenktijd Consument Dag Duurtransactie Duurzame gegevensdrager Herroepingsrecht

Algemene Voorwaarden Inhoudsopgave: Artikel 1 - Definities Bedenktijd Consument Dag Duurtransactie Duurzame gegevensdrager Herroepingsrecht Algemene Vrwaarden Inhudspgave: Artikel 1 - Definities Artikel 2 - Identiteit van de ndernemer Artikel 3 - Tepasselijkheid Artikel 4 - Het aanbd Artikel 5 - De vereenkmst Artikel 6 - Herrepingsrecht Artikel

Nadere informatie

Aarzel niet om contact met ons op te nemen als u vragen heeft met betrekking tot onze algemene voorwaarden.

Aarzel niet om contact met ons op te nemen als u vragen heeft met betrekking tot onze algemene voorwaarden. Algemene Vrwaarden Hsting4ever.nl Hsting4ever is een dienst van ME Media V.O.F. Abraham Strickstraat 4 7521EV Enschede Laatste aanpassing: 09-09-2015 We vragen u deze vereenkmst dr te nemen vr u een bestelling

Nadere informatie

LOGBOEK van: klas: 1

LOGBOEK van: klas: 1 LOGBOEK van: klas: 1 Inhudspgave Inleiding en inhud van het lgbek Wat is de maatschappelijke stage? Delen van de maatschappelijke stage Waar de je maatschappelijke stage? Kaders waarbinnen de maatschappelijke

Nadere informatie

Aanvraagformulier subsidieregeling isolatiemaatregelen woningen 2015

Aanvraagformulier subsidieregeling isolatiemaatregelen woningen 2015 Aanvraagfrmulier subsidieregeling islatiemaatregelen wningen 2015 Raadhuisplein 2 Pstbus 500 3850 AM Ermel t 0341 56 73 21 Vul dit frmulier in, zet uw handtekening en stuur het p naar de Gemeente Ermel,

Nadere informatie

Richtlijnen functioneringsgesprek evangelist. Versie 1.0

Richtlijnen functioneringsgesprek evangelist. Versie 1.0 Richtlijnen functineringsgesprek evangelist Versie 1.0 Datum: mei 2015 1. Inleiding In deze brchure krijgt u een praktische handreiking met betrekking tt het huden van een functineringsgesprek met een

Nadere informatie

ALGEMENE VOORWAARDEN 123dubbelglas BV

ALGEMENE VOORWAARDEN 123dubbelglas BV 1 ALGEMENE VOORWAARDEN 123dubbelglas BV I. ALGEMENE GEDEELTE Artikel 1 Definities In deze Algemene Verkp-, Leverings-, en Aannemingsvrwaarden wrdt verstaan nder: 123dubbelglas : 123dubbelglas bv, Niclaas

Nadere informatie

Algemene Voorwaarden Inhoudsopgave:

Algemene Voorwaarden Inhoudsopgave: Algemene Vrwaarden Inhudspgave: Artikel 1 - Definities Artikel 2 - Identiteit van de ndernemer Artikel 3 - Tepasselijkheid Artikel 4 - Het aanbd Artikel 5 - De vereenkmst Artikel 6 - Herrepingsrecht Artikel

Nadere informatie

Huishoudelijk reglement ombudsdienst A.V. Ziekenhuis Oost-Limburg

Huishoudelijk reglement ombudsdienst A.V. Ziekenhuis Oost-Limburg Huishudelijk reglement mbudsdienst A.V. Ziekenhuis Ost-Limburg 1 Inhud 1. Inleiding en verwijzing naar wettelijke bepalingen... 3 2. Tepassingsgebied... 3 3. Gedkeuring en inzage huishudelijk reglement...

Nadere informatie

Training Faciliteren door middel van de moderatiemethode

Training Faciliteren door middel van de moderatiemethode samen beslist beter besluiten Training Faciliteren dr middel van de mderatiemethde Training Techniek Resultaat Tepasbaar. Dynamisch. Interactief. Visueel. Zelfdcumenterend. Overzichtelijk. Betrkkenheid.

Nadere informatie

Confidentieel. 16 januari 2013 2013/11989. Sectorbrief Themaonderzoek Uitbesteding Vermogensbeheer. Geacht bestuur,

Confidentieel. 16 januari 2013 2013/11989. Sectorbrief Themaonderzoek Uitbesteding Vermogensbeheer. Geacht bestuur, Tezicht pensienfndsen en beleggingsndernemingen Middelgrte en kleine pensienfndsen Pstbus 98 1000 AB Amsterdam Cnfidentieel Datum Bijlage(n) 1 Onderwerp Sectrbrief Themanderzek Uitbesteding Vermgensbeheer

Nadere informatie

Middelen Financiële middelen o De organisatie heeft een actueel beleid met betrekking tot het verkrijgen van de benodigde financiële middelen.

Middelen Financiële middelen o De organisatie heeft een actueel beleid met betrekking tot het verkrijgen van de benodigde financiële middelen. Categrie C Per aspect van het framewrk zijn nrmen pgesteld. Vetgedrukt zijn de verplichte nrmen. Organisaties die nder categrie C vallen, zullen verder zijn met het implementeren van kwaliteitssystemen

Nadere informatie

De overeenkomst inzake geneeskundige behandeling (WGBO)

De overeenkomst inzake geneeskundige behandeling (WGBO) De vereenkmst inzake geneeskundige behandeling (WGBO) Artikel 446 1.De vereenkmst inzake geneeskundige behandeling in deze afdeling verder aangeduid als de behandelingsvereenkmst is de vereenkmst waarbij

Nadere informatie

De Wilde Architecten bna T Gentiaan 1a 8271 DS IJsselmuiden

De Wilde Architecten bna T Gentiaan 1a 8271 DS IJsselmuiden De Wilde Architecten bna T Gentiaan 1a 8271 DS IJsselmuiden T F 038-333 33 53 038-333 33 52 Bank rel. 15.91.96.345 Rabbank IJsselmnd fam. Principaal Mdelweg 1 8000 AR zwlle KvK nr. 05053.320 Reg nr. 1.961101.014

Nadere informatie

Projectencatalogus. Additionele diensten

Projectencatalogus. Additionele diensten Prjectencatalgus Additinele diensten schljaar 2013-2014 Inleiding Bij additinele diensten is vraaggestuurd werken het uitgangspunt. In deze catalgus wrden additinele diensten beschreven waarvan de meeste

Nadere informatie

Groep Technologie & Design Campus De Nayer. Bijzonder reglement Bachelorproef

Groep Technologie & Design Campus De Nayer. Bijzonder reglement Bachelorproef Grep Technlgie & Design Campus De Nayer Bijznder reglement Bachelrpref Academiejaar 2014-2015 Inhudstafel 1 Begripsbepalingen... 2 2 Visie... 3 2.1 Externe criteria... 3 2.2 Interne criteria... 3 3 Begeleiding...

Nadere informatie

VEILIGHEIDSENGAGEMENT CONTRACTANTEN

VEILIGHEIDSENGAGEMENT CONTRACTANTEN Bladzijde : 1/8 VEILIGHEIDSENGAGEMENT CONTRACTANTEN Het bedrijf: Adres: Registratienummer:. BTW-nr. :.... Fax : Telefn: E-mail: Vertegenwrdigd dr: Naam: Functie: Verklaart: kennis genmen te hebben van

Nadere informatie

Federaal Agentschap voor de Veiligheid van de Voedselketen

Federaal Agentschap voor de Veiligheid van de Voedselketen Federaal Agentschap vr de Veiligheid van de Vedselketen Omzendbrief betreffende de cntrle van de identiteit van paarden en de uitsluiting vr de slacht vr menselijke cnsumptie van buiten de wettelijke termijn

Nadere informatie

P/MVI/1.4. Deeltaak: een idee voor het maken van een animatie uitwerken tot een script en een storyboard

P/MVI/1.4. Deeltaak: een idee voor het maken van een animatie uitwerken tot een script en een storyboard Prfieldelen Prfiel Media, vrmgeving en ICT BB KB GL 1 Audivisuele vrmgeving en prductie Taak: een audivisuele (AV) prductie van 2 tt 3 minuten maken van script tt film en deze presenteren een AV animatie

Nadere informatie