Stichting Penta Hoorn Jaarverslag 2012

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Stichting Penta Hoorn Jaarverslag 2012"

Transcriptie

1 Stichting Penta Hoorn Pagina 1

2 INHOUDSOPGAVE A BESTUURSVERSLAG A1 Algemene informatie Juridische structuur en organisatiestructuur Kernactiviteiten en organisatiedoelen 5 A2 Financieel beleid 9 A3 Analyse van de financiële situatie De balans Kengetallen 13 A4 Gang van zaken gedurende het verslagjaar De exploitatie Treasuryverslag Onderwijsresultaten Personeel Huisvesting Klachtenafhandeling 24 A5 Toekomstige ontwikkelingen 25 B JAARREKENING B1 Grondslagen Grondslagen voor de waardering van activa en passiva Grondslagen voor resultaatbepaling 34 B2 Balans per 31 december B3 Staat van baten en lasten B4 Kasstroomoverzicht B5 Toelichting behorende tot de balans 40 B6 Toelichting behorende bij de staat van baten en lasten 46 B7 Overige Niet uit de balans blijkende verplichtingen Overzicht verbonden partijen WOTP 52 Pagina 2

3 7.4. Bezoldiging van bestuurders 53 C OVERIGE GEGEVENS C1 Controleverklaring van onafhankelijk accountant 54 C2 Bestemming van het exploitatieresultaat 56 C3 Gebeurtenissen na balansdatum 57 D BIJLAGEN D1 Model G Specificatie posten OCW 58 D2 Overzicht liquide middelen niet ter beschikking bestuur 59 D3 Kerncijfers per school 60 Pagina 3

4 A1 Algemene informatie 1.1. Juridische structuur en organisatiestructuur* De rechtsvorm van (Stichting) Penta is een stichting, die is opgericht bij notariële akte in Stichting Penta is een stichting voor RK, PC en interconfessioneel onderwijs gevestigd in Hoorn. Brinnummer: AH35 Werkgeversnummer: Inschrijving KvK: Het organogram van Stichting Penta ziet er als volgt uit. bestuur algemene directie: algemeen directeur personeelsmanager financieel manager Personeelsfuncti onaris Personeelsmede werkster directiesecretaresse en frontoffice-medewerkster schooldirecteur (13 scholen in totaal) schooldirecteur (13 scholen in totaal) schooldirecteur (13 scholen in totaal) schooldirecteur (13 scholen in totaal) schooldirecteur (13 scholen in totaal) conciërge adm.medewerke r bouwteamleider leraar (LA, LB, LC) Onderwijsassistent Klassenassistent Hierbij dient aangetekend te worden dat omwille van de leesbaarheid gekozen is voor een vereenvoudigd model. In werkelijkheid is sprake van 13 schooldirecteuren (in de afbeelding staan slechts 5 schooldirecteuren vermeld). Op schoolniveau is een medezeggenschapsraad (MR) per school actief en op bovenschools niveau zijn de scholen afgevaardigd in een gemeenschappelijke medezeggenschapsraad (GMR). *Op het moment van het schrijven van dit Bestuursverslag is de organisatiestructuur veranderd. Per 1 januari 2013 hanteert Stichting Penta het Raad van Toezicht model als besturingsmodel. Pagina 4

5 Stichting Penta is 1 augustus 1998 tot stand gekomen door een fusie van vijf besturen voor bijzonder onderwijs te Hoorn, t.w. een Protestants-christelijke, een Oecumenische en drie Rooms-katholieke schoolbesturen. De inmiddels 13 scholen behorende tot Stichting Penta hebben een eigen levensbeschouwelijke en onderwijsinhoudelijke identiteit. Op 1 augustus 2008 is een nieuwe school geopend in de wijk Bangert/Oosterpolder in Zwaag. Het schoolbestuur bestuurt op hoofdlijnen en vergadert 5 tot 6 maal per jaar. Momenteel bestaat het bestuur uit 5 leden. Het bestuur wordt in het dagelijks werk vertegenwoordigd door de algemene directie, bestaande uit algemeen directeur Nico J.M. van der Gulik. De algemene directie stuurt de directeuren van de 13 scholen aan. Het bestuurskantoor is gehuisvest in een pand aan de Maelsonstraat 28-d, 1624 NP te Hoorn en is van maandag t/m donderdag telefonisch bereikbaar onder nummer De scholen hebben alle een Medezeggenschapsraad, bestaande uit een ouder- en een personeelsvertegenwoordiging. De MR-en vaardigen 2 leden af naar de Gemeenschappelijke Medezeggenschapsraad (GMR). In de GMR worden onderwerpen besproken die voor alle scholen van belang zijn. Het bestuur dient over een aantal zaken, bijvoorbeeld betreffende personeel en de schoolorganisatie, instemming c.q. goedkeuring te vragen aan de GMR. Op onze scholen zijn oudercommissies, -raden, -stichtingen en verenigingen actief. Daar waar dit orgaan een onafhankelijke juridische structuur heeft worden de inkomsten en uitgaven buiten de financiële huishouding van Stichting Penta gehouden. Daar waar dit niet het geval is worden deze wegens wettelijke verplichting meegenomen in de jaarrekening. Stichting Penta kan niet vrij beschikken over de financiële middelen en beschouwt deze organen dan ook als niet deel uitmakend van de organisatie Kernactiviteiten en organisatiedoelen Taakopvatting van het bestuur Het bestuur ziet het als zijn belangrijkste taak om, namens christelijke ouders en anderen die een belang hebben in het primaire onderwijs in de Gemeente Hoorn en die zich herkennen in een algemeen christelijke levensvisie, (hierna te noemen: de eigenaren) erop toe te zien dat de scholen een prestatie leveren die het bestuur aan hen kan verantwoorden. Vanuit dat perspectief voelt het zich ervoor verantwoordelijk om namens deze groep, en met inachtneming van de verantwoordelijkheid voor andere belanghebbenden: ervoor te zorgen dat de schoolorganisatie doet en bereikt waarvoor ze bedoeld is; ervoor te zorgen dat dit gebeurt op een aan de eigenaren en de overheid te verantwoorden wijze. Hiertoe heeft het bestuur taken en verantwoordelijkheden gedelegeerd en gemandateerd aan de algemeen directeur. Het bestuur heeft de algemeen directeur mandaat gegeven door middel van geschreven beleidsuitspraken over de te behalen resultaten (doelen) en over de wijze waarop wordt Pagina 5

6 geopereerd (de hem toegestane handelingsruimte), en staat hem/haar toe binnen dat kader naar redelijkheid te beslissen en handelen. Op deze wijze voldoet het bestuur ook aan de Code Goed Bestuur. Het bestuur en de algemeen directeur hebben het jaar 2012 gebruikt om door te groeien naar het Raad van Toezicht model, waarin ook formeel toezicht en management van elkaar worden gescheiden. Onder begeleiding van een deskundige en aan de hand van door de PO-Raad beschikbaar gesteld formats zijn de statuten en reglementen aangepast en is vanaf augustus 2012 al informeel geopereerd vanuit de RvT-gedachte. Op 1 januari 2013 is ook formeel de overstap gemaakt naar dit nieuwe besturingsmodel. Het bestuur oefent zijn toezicht uit op een of meer van de volgende wijzen: de algemeen directeur brengt regelmatig rapport uit aan het bestuur (interne rapportage). Daarbij gaat het om beknopte en zo concreet mogelijke beantwoording welke interpretatie hij/zij geeft aan de bestuursuitspraak en of aan de desbetreffende verwachting(en) is voldaan. het bestuur laat zich naar keuze informeren door enige vorm van externe rapportage. In elk geval zal het jaarlijks een accountant aanwijzen ter verkrijging van een goedkeurende verklaring. Het rekent ook de verslagen van inspectiebezoeken tot deze externe rapportage. het bestuur kan besluiten zelf nader onderzoek te verrichten. De dertien scholen krijgen de ruimte om hun eigen visie ten aanzien van de identiteit en onderwijsconcept te ontwikkelen en deze weer te geven in een schoolplan. De visie van de individuele scholen moet echter wel passen binnen de algemene kaders die op stichtingsniveau overeengekomen zijn. In mandaatcontracten wordt vastgelegd waarover de bovenschoolse directie en de directeuren verantwoording afleggen aan het bestuur dan wel aan de bovenschoolse directie (afspraken waarin verwachtingen van de resultaten van het handelen helder uiteen gezet zijn). Heldere en duidelijke onderlinge informatievoorziening en communicatie ondersteunen de beleidscyclus. Visie/missie: waar streeft de (school)organisatie naar (ultieme doel) In 1998 is bij de totstandkoming van de organisatie de volgende missie vastgesteld: De stichting heeft, zonder winstoogmerk, ten doel het doen geven en bevorderen van onderwijs op oecumenische, protestants-christelijke en rooms-katholieke scholen voor basisonderwijs op basis van de eerder genoemde grondslag. Voor Stichting Penta vormt haar religieuze identiteit het uitgangspunt voor haar handelen. De identiteit uit zich met name in de omgang met elkaar waarbij respect, zorg, aandacht en verantwoordelijkheidsbesef belangrijk zijn. De stichting streeft ernaar om leerlingen een veilige en gestructureerde omgeving te bieden met duidelijke regels waarbinnen zij zich maximaal kunnen ontplooien en ontwikkelen. Uit de missie blijkt de kern van de maatschappelijke opdracht zoals Stichting Penta die ziet: het verzorgen van goed onderwijs, waarin de kinderen centraal staan. De visie van Stichting Penta is erop gericht om alle betrokkenen (leerlingen, leerkrachten, onderwijsondersteunend personeel en management) te laten floreren. Het motto dat hierop van toepassing is: De regie ligt bij jezelf. Dit motto is van toepassing op de gehele organisatie, van het bestuur tot en met de leerlingen: de verantwoordelijkheid wordt daar neergelegd waar die thuis hoort. Pagina 6

7 Wat betekent de missie concreet voor het dagelijks functioneren van de school? De Stichting Penta heeft vier kernwoorden gekozen die kenmerkend zijn voor de stichting en bepalend zijn voor de koers van de stichting: Bijzonder Herkenning en erkenning Pluriformiteit Ondernemend Stichting Penta heeft de volgende slogan: Penta, bijzonder onderwijs met een eigen gezicht De slogan is tweeledig; op de eerste plaats verwijst het bijzonder naar de interconfessionele identiteit van de stichting. Het woord bijzonder heeft nog een tweede betekenis in die zin dat de stichting anders dan de andere scholen in de omgeving wil zijn. De slogan komt ook naar voren in het logo; dit is een (ondeugend, knipogend) gezichtje. Strategie: op welke wijze worden de geformuleerde doelstellingen gerealiseerd? De visie van Stichting Penta is uitgewerkt in de volgende punten: de combinatie van beleidsruimte voor en binnen de scholen leidt tot creatief, innovatief en kwalitatief goed onderwijs; de scholen binnen Stichting Penta opereren autonoom binnen duidelijke kaders; de betrokkenen binnen Stichting Penta hebben een professionele houding en worden professioneel ondersteund. Dit betekent dat medewerkers individuele vrijheid krijgen en over hun handelen achteraf verantwoording afleggen; Stichting Penta wil een lerende organisatie zijn, waarin scholen van elkaar leren en interne reflectie plaats vindt; Stichting Penta staat open voor en neemt deel aan maatschappelijke ontwikkelingen. In 2011 heeft Stichting Penta een adviescommissie ingesteld als voorbereiding op het nieuw te maken Strategisch Plan De adviescommissie bestond uit een 9-tal leerlingen uit groep 8. De centrale vraag was: hoe hebben jullie 8 jaar onderwijs op jullie school ervaren? Het resultaat is weergegeven in het Rapport Commissie School van Gisteren (op te vragen bij het Bestuurskantoor van Stichting Penta). De ingrediënten die zullen worden meegenomen in het op te stellen Strategisch Plan zijn de strategische kernwoorden: Uitdaging Individueel Innovatief Beleving Deze kernwoorden vatten de mindmap van het advies op de volgende pagina samen. Pagina 7

8 Pagina 8

9 A2 Financieel beleid Stichting Penta maakt gebruik van een bestuurskantoor, dat is gevestigd op het adres Maelsonstraat 28d, 1624 NP te Hoorn. De financiële administratie van Penta werd in 2012 gevoerd door EFK te Zaandam/Alkmaar (tot en met 31 juli 2012) en Admondo te Amsterdam vanaf 1 augustus. De personeels- en salarisadministratie van Penta werd in 2012 gevoerd door Admondo te Amsterdam. In 2012 is het Financieel Strategisch Beleidsplan voor de periode geëvalueerd. Geconstateerd is dat de opbouw van het Weerstandsvermogen ( Eigen Vermogen - Materiële Vaste Activa uitgedrukt in % van de Rijksbijdrage OCW) minder snel verloopt dan gepland. Over is er toegevoegd door het behaalde exploitatieresultaat ten opzichte van de in 2009 geplande Voor een meer gedetailleerde analyse wordt verwezen naar het Strategisch Financieel Plan De targets blijven onverminderd van kracht: Weerstandsvermogen 3% Kapitalisatiefactor <35% Om de target voor beide indicatoren te behalen werd als belangrijkste strategisch financiële actie ingezet: Jaarlijkse rentabiliteit 2% Stichting Penta werkt nog steeds toe naar een situatie waarin er optimaal gebruik wordt gemaakt van de ter beschikking gestelde middelen en er gelijktijdig een weerstandsvermogen wordt opgebouwd die het hoofd moet kunnen bieden aan risico s waaraan Stichting Penta wordt blootgesteld. Om een ter zake doende risicoprofiel in kaart te brengen, is in het eerste kwartaal van 2010 deelgenomen aan een project van Marsh Risk Consultancy. De belangrijkste risico s die zijn geïndentificeerd zijn: De ontwikkeling van de Rijksbijdragen Prijsstijgingen voor onderhoud van schoolgebouwen Aantrekkelijkheid om te werken in het primair onderwijs Gebrekkige stuurinformatie Op basis hiervan zal het voorgenomen weerstandsvermogen worden geëvalueerd en eventueel worden aangepast. Een belangrijk nieuw risico vormt de ontwikkeling van het leelingaantal. In de komende 5 jaar verwacht Stichting Penta een stichtingsbrede daling van 8% ten opzichte van het huidige aantal. Zodra Stichting Penta niet in staat is om de bezetting door middel van natuurlijk verloop aan te passen aan de noodzakelijke bezetting op basis van het leerlingaantal, dan zal de target van 2% in de geconsolideerde begroting niet haalbaar zijn. Op schoolniveau blijft de 2% dan overigens onverminderd van kracht. Voorlopig zal Stichting Penta nog een aantal jaar rendement moeten realiseren om het weerstandsvermogen van -0,72% in 2011 naar de voorgestelde 3% te verhogen. Het voorgestelde target-rendement bedraagt 2% van de rijksbijdragen, hetgeen overeenkomt met ongeveer Pagina 9

10 Voor iedere schooldirecteur betekent de target van 2% dat de schoolorganisatie zodanig moet worden aangepast, dat er over een periode van ongeveer 3 tot 5 jaar minder wordt uitgegeven dan dat er binnen komt. Met schooldirecteuren is afgesproken dat indien een school meer dan de target van 2% realiseert het overschot in een bestemmingsreserve wordt geplaatst. De schooldirecteur is vrij om deze opgebouwde reserve binnen 3 jaar na opbouw gepland in te zetten wanneer en waarvoor de schooldirecteur dit goed acht. Indien de bestemmingsreserve na 3 jaar nog niet is ingezet neemt de algemene directie een besluit middels de resultaatbestemming of het saldo wordt toegevoegd aan de Algemene Reserve. Het uitgangspunt bij het financiële beleid is een optimale regie voor de scholen te realiseren. De scholen (de schooldirecteur) wordt zoveel mogelijk ruimte geboden om ondernemerschap voor de scholen mogelijk te maken. Het streven is om zoveel mogelijk middelen te besteden aan het primaire proces. Dit wordt gerealiseerd door de overheadkosten zo laag mogelijk te houden en de werkzaamheden efficiënt (doelmatig) en effectief (doeltreffend) uit te voeren. Om meer financiële vrijheid, verantwoordelijkheid en mogelijkheden aan de scholen te kunnen bieden, moet aan een aantal voorwaarden worden voldaan. Scholen moeten een beter begrip krijgen van de uitgangspunten voor het opstellen van de begroting, met name het verschil tussen beïnvloedbare en niet-beïnvloedbare kosten gedurende een schooljaar. Scholen zullen vervolgens meer inzicht moeten krijgen in de realisatie van de opgestelde begroting door middel van maandelijkse financiële rapportages, zodat bijgestuurd kan worden, daar waar dat noodzakelijk is. Dit is een continu proces van leren en verbeteren. De tools die gebruikt worden bij de planning en controle worden dan ook steeds beter. Voor de begroting van 2013 is gebruik gemaakt van een begrotingsmodel dat voorziet in de samenhang tussen formatieve en financiële planning. Het model is ontwikkeld door de schooldirecteur van De Wingerd, gebaseerd op het model dat tot dan toe alleen voor financiële planning werd gebruikt. Pagina 10

11 A3 Analyse van de financiële situatie 3.1. De balans Onderstaand schema geeft de balansposities weer van Stichting Penta over de afgelopen 4 jaar: Balans Stichting Penta (bedragen in 1000) actual actual actual actual ACTIVA materiele vaste activa financiële vaste activa vorderingen liquide middelen TOTAAL PASSIVA reserves resultaat eigen vermogen voorzieningen langlopende schulden kortlopende schulden TOTAAL Toelichting op de balans: Materiële vaste activa De Materiële vaste activa nemen af met 1%. De geplande afname in 2012 was 2%. Er is in 2012 voor meer geïnvesteerd dan gepland. Dit betreft voor een groot deel de niet geplande investeringen in de samenvoeging van de huisvesting van De Hoeksteen en De Duiventil. De hoofdcategorieën vertonen een normaal beeld : Meubilair Leermiddelen ICT Voor 2013 zijn de geplande investeringen consistent met de uitgangspunten van het Strategisch Financieel Plan. Pagina 11

12 Financiële vaste activa Sinds 2011 niet meer van toepassing. Zie A4.2 Treasuryverslag voor meer detail. Vorderingen De vorderingen nemen met 11,5% af ten opzichte van De afname wordt vooral veroorzaakt door een afname van de vordering op het Vervangingsfonds van Over de jaren heen vertonen de Vorderingen nauwelijks afwijkingen. Het grootste gedeelte van de vordering (2/3 deel) blijft verklaard door egalisatie van de inkomstenboeking die afwijkt van het werkelijke betaalritme, ongeveer Liquide middelen De liquide middelen betreft naast de betaalrekening en de spaarrekening van de stichting ook de bankrekeningen die verbonden zijn aan de diverse scholen. Zie voor een gedetailleerde toelichting de onderdelen A4.2 Treasuryverslag en B4 Kasstroom-overzicht. Eigen vermogen Het totale Eigen Vermogen neemt toe met het resultaat van Dit is minder dan de in het Strategisch Financieel Plan geplande De overige mutaties hebben betrekking op de benutting van de Bestemmingsreserves. Zie voor een gedetailleerde toelichting B5 Toelichting op de balans en C2 Bestemming van het resultaat Voorzieningen De voorzieningen nemen af met ongeveer De Voorzieningen Jubileum en Spaarverlof worden jaarlijks geactualiseerd op basis van de meest recente informatie. De Voorziening Jubileum correspondeert met een vast bedrag per fte in dienst. De Voorziening Spaarverlof bestaat uit de opgebouwde rechten van deelnemende medewerkers. Bij opname van de uren worden de lasten van vervanging aan de voorziening onttrokken. Het restant van de uren wordt gewaardeerd tegen 70% van de loonkosten per uur. De Voorziening Groot Onderhoud correspondeert met de lasten beschreven in het Meerjaren Onderhoudsplan (MOP). De jaarlijkse dotatie van is niet meer toereikend om de geplande uitgaven op langere termijn te dragen. Vanaf 2012 is de dotatie dan ook gestegen naar en in zal deze verder stijgen naar De voorziening neemt licht toe in plaats van de geplande lichte afname. Langlopende schulden De langlopende schuld van betreft een tot 2016 lopende lening met betrekking tot het Bestuurskantoor aan de Maelsonstraat. Pagina 12

13 Kortlopende schulden De kortlopende schulden nemen af met 4%, en worden vrijwel geheel verklaard door nog te betalen vakantiegeld, belastingen, premies sociale verzekeringen en overlopende passiva. De overlopende passiva betreft o.a. het verschil tussen de reeds ontvangen subsidies van het Ministerie OCW en de uitgegeven gelden per ultimo boekjaar. Verder betreft het investeringssubsidies van Gemeente en Provincie, waaronder de subsidie van voor de aanschaf van zonnepanelen Kengetallen De analyse van de financiële situatie zal nu worden gedaan aan de hand van een aantal kengetallen Ratio's actual actual actual actual Balanstotaal Rijksbijdrage OCW Weerstandsvermogen -0,94% -3,07% -3,89% -2,87% Weerstandsvermogen Penta 1,61% -0,51% -0,72% 0,20% Benutting BR (WS) 0,60% 0,48% Kapitalisatiefactor 32,54% 31,72% 31,24% 31,69% Liquiditeitsratio 1,23 0,98 1,02 1,10 Liquiditeit Solvabiliteit 1 49,79% 50,44% 52,53% 54,33% Solvabiliteit 2 58,39% 56,07% 56,90% 58,61% Werkkapitaal Rentabiliteit 2,46% -0,52% 0,36% 0,82% Weerstandsvermogen Definitie 1: Het eigen vermogen minus de Materiële vaste activa, uitgedrukt in een percentage van de rijksbijdrage OCW. Definitie 2 (Penta): Het eigen vermogen minus de Materiële vaste activa vermeerderd met het deel van de Materiële vaste activa dat door middel van vreemd vermogen is gefinancierd ( pand Maelsonstraat, en restant investeringssubsidie Provincie voor zonnepanelen ), uitgedrukt in een percentage van de rijksbijdrage OCW Het Weerstandsvermogen drukt feitelijk uit welk gepland of ongepland exploitatieverlies (rentabiliteit) er geleden kan worden zonder dat er een negatief eigen vermogen ontstaat. Het aan te houden Weerstandsvermogen is afhankelijk van het risicoprofiel van de onderneming. In de onderwijsbranche wordt geadviseerd om tussen de 3%-5% aan te houden. Omdat gepland en ongepland gebruik van het Eigen Vermogen niet pas gebeurd op het moment dat de target voor het Weerstandsvermogen behaald is, maakt Stichting Penta gebruik van een aanvullende ratio die aangeeft welk deel er van de Bestemmingsreserves in het afgelopen boekjaar Pagina 13

14 gepland en ongepland is ingezet. Dit is de Benutting BR (Bestemmingsreserve) uitgedrukt in Weerstandsvermogen. Over 2012 bedraagt dat 0,48%, ongeveer Solvabiliteit Definitie 1: Eigen vermogen gedeeld door het totale vermogen. Definitie 2: Eigen vermogen en voorzieningen gedeeld door het totale vermogen. De Commissie Don stelt betreffende Definitie 2 een ondergrens van 20% en geen bovengrens. Stichting Penta voldoet ruimschoots aan deze stelling. Kapitalisatiefactor Definitie: Balanstotaal minus boekwaarde Gebouwen en terreinen gedeeld door de totale baten Het kengetal Kapitalisatiefactor is door de Commissie Don gelanceerd als belangrijkste indicator voor Vermogensbeheer voor stichtingen in het primair onderwijs. Het Ministerie OCW heeft deze indicator inclusief een signaleringsgrens overgenomen. De Kapitalisatiefactor beoogt tot uitdrukking te brengen dat onderwijsinstellingen of het kapitaal al dan niet efficiënt wordt benut voor de vervulling van haar taken. De signalerings- en bovengrens is gesteld op 35%. Stichting Penta voldoet met 31,69% aan deze doelstelling. Liquiditeit (current ratio) Definitie: Vlottende activa gedeeld door kortlopende schulden. De Liquiditeitsratio geeft aan in hoeverre Stichting Penta in staat is om per balansdatum aan haar kortlopende verplichtingen te voldoen. Als streefwaarde heeft Stichting Penta een Liquiditeitsratio tussen 1,1 en 1,5 gesteld. De Commissie Don stelt een bovengrens van de ratio van 1,5. De waarde per balansdatum van 1,10 is een verbetering ten opzichte van vorig jaar. In de strategische periode is de planning dat de ratio verder zal toenemen naar 1,3 op het moment dat de target voor het Weerstandsvermogen gehaald wordt. Rentabiliteit Definitie: Resultaat uit gewone bedrijfsvoering gedeeld door totale baten uit gewone bedrijfsvoering. Als publieksrechtelijke stichting streeft Stichting Penta geen winst na. Om wel in staat te zijn om vanuit de exploitatie middelen op te bouwen om op langere termijn in te zetten, heeft Stichting Penta in het strategisch financieel plan beschreven een aantal jaren een rentabiliteitstarget van 2% te hanteren ten einde het voorgestelde weerstandsvermogen op te bouwen. De rentabiliteit van 0,82% voldoet niet aan de doelstellingen van Stichting Penta, maar dit past wel binnen het kader dat de Commissie Don heeft beschreven ten aanzien van Budgetbeheer: een rentabiliteit van 0-5%. Voor een meer gedetailleerde evaluatie van de resultaat wordt verwezen naar A4 Gang van zaken gedurende het verslagjaar. Pagina 14

15 A4 Gang van zaken gedurende het verslagjaar 4.1. De exploitatie Onderstaande tabel geeft een vergelijking van het exploitatieresultaat op basis van de begroting en realisatie voor verslagjaar Voor de hoofdcategorieën wordt vervolgens op hoofdlijnen ingegaan op de afwijkingen. De weergave van de exploitatie wijkt af van de exploitatie in de jaarrekening op de volgende punten: financiële baten en lasten zijn apart weergegeven, baten en lasten met betrekking tot private deel (schoolfondsen) zijn apart weergegeven. Het totaalresultaat sluit uiteraard aan bij dat in de jaarrekening. Exploitatie 2012 Baten Realisatie 2012 Begroting Index Realisatie 2011 Rijksbijdragen Rijksbijdrage OCW , Overige subsidies OCW , Totaal Rijksbijdragen , Overige overheidsbijdragen en -subsidies (OOS) Gemeentelijke bijdragen en subsidies , Overige overheidsbijdragen , Totaal OOS , Overige baten , Totaal Baten , Lasten Personeelslasten Lonen en salarissen , Overige personele lasten , Totaal Personele lasten , Afschrijvingslasten Materiële activa , Huisvestingslasten , Overige lasten Administratie- en beheerslasten , ICT , OLP , Overige , Totaal Overige lasten , Totaal Lasten , Resultaat Exploitatie resultaat , Financieel resultaat , Exploitatie resultaat na financieel , Baten schoolfonds Lasten schoolfonds Resultaat Privaat Exploitatie resultaat W&V rekening , Pagina 15

16 a Rijksbijdragen OCW De Rijksbijdragen zijn 1,7% hoger dan begroot: o De reguliere bekostiging wijkt door het in 2010 geïntroduceerde begrotingsmodel nauwelijks af van de begroting o Doorrekening hogere pensioenafdracht (zie ook loonkosten) 75k o Groeiformatie voorzichtig ingeschat, effect 65k Totaal effect: 250k Gevolgen voor 2013: Voor 2013 zijn de begrotingen gebaseerd op de werkelijke leerlingaantallen per en de bekostigingsgegevens van 2012 die nauwelijks zullen afwijken van die van 2013 gezien het beleid van de huidige regering. b Overige subsidies OCW De overige subsidies OCW 0,34% minder dan begroot: Totaal effect: 3k Gevolgen voor 2013: In de begroting 2013 zijn alle op dat moment bekende buitenreguliere bekostigingsgegevens meegenomen. Dit betekent dat loonkostensubsidie OOP, subsidie impulsgebieden en prestatiebox inbegrepen zijn. c Overige overheidsbijdragen- en subsidies Deze post is 8,4% hoger dan de begroting: o Meer gemeentelijke bijdrage voor Beweegmanagement 7k o Bijdrage ID-banen niet meer begroot 9k Totaal effect: 15k Gevolgen voor 2013: In de begroting voor 2013 is uitgegaan van de op dat moment bekende cq. Toegekende subsidies en bijdragen d Overige baten De overige baten vertonen diverse afwijkingen ten opzichte van de begroting, deels veroorzaakt doordat in de begroting hier de inzet van bestemmingsreserves op schoolniveau staat, dit betreft geen werkelijke baat: o Wel begroot inzet bestemmingsreserves: -60k, zie C1 voor werkelijke inzet van deze reserves. o Bijdrage samenwerkingsverband hoger dan begroot: 28k o Opbrengst medegebruik hoger dan begroot: 5k o Subsidie Slimfit niet begroot: 27k o Baten schoolfonds niet begroot: 37k Totaal effect: 100k Gevolgen voor 2013: In de begroting is uitgegaan van de op dat moment bekende bijdragen, exclusief sponsoring, schenkingen en ouderbijdragen. Verder is er geen inzet van bestemmingsreserves begroot. Pagina 16

17 e Lonen en salarissen De lonen en salarissen zijn 1,65% hoger dan begroot: o In lijn met de bekostigingsafwijking o Hogere pensioenafdracht: 100k o Meer inzet dan begroot in overeenstemming met bekostigingstoename op diverse onderdelen (Slimfit, rugzakken, groeiformatie): 100k Totaal effect: 200k Gevolgen voor 2013: De begroting 2013 is gebaseerd op de loonkosten van de bezetting van , rekening houdend met de verwachte loonstijgingen op basis van opschaling. De kosten voor Bapo zijn geraamd op het niveau van 2012, overschrijding hiervan gaat ten laste van bestemmingsreserve TPL f Overige personele lasten De overige personele lasten zijn bijna 6,5% lager dan de begroting: o Nascholing minder dan begroot: -35k o Detachering personeel (gedeeltelijk vergoed door VVF): 60k o Werving en selectie minder dan begroot: -17k o Coaching en begeleiding minder dan begroot -22k Totaal effect: -25k Gevolgen voor 2013: In de begroting voor 2013 is voor posten als coaching en begeleiding, detachering en werving&selectie wederom uitgegaan van een normale verwachting. Er is wel gekozen om in 2013 geen professionaliseringstraject op te starten vanwege de druk op de loonkosten. g Afschrijvingen De afschrijvingslast was 2,5% hoger dan begroot: Totaal effect: 10k Gevolgen voor 2013: voor de begroting 2013 is wederom getracht een meer nauwkeurige aansluiting te krijgen bij de MVA-staat. Voor de geplande investeringen is gekozen voor een activeringsdatum per 1 juli voor zover niet anders bekend. h Huisvestingslasten De Huisvestinglasten waren ruim 8% hoger dan begroot: o Buitengewone huisvestingslast samenvoegen huisvesting Hoeksteen/Duiventil: -62k o Schoonmaakkosten meer dan begroot: -20k o Energielasten minder dan begroot (deels effect zonnepanelen: 60k Totaal effect: -80k Gevolgen voor 2013: In de begroting 2013 zijn de werkelijke normale kosten over 2012 gebruikt als uitgangspunt. De verwachting is dat de lasten zoals gewoonlijk nauwelijks zullen afwijken. De dotatie aan de onderhoudsvoorziening is voor 2013 verhoogd van 150k naar 175k om het meest actuele meerjaren onderhoudsplan op lange termijn te kunnen uitvoeren. Pagina 17

18 i Administratie- en beheerslasten Deze lasten waren bijna 31% hoger dan begroot: o Uitbesteding FA/PSA en accountant in verband met problematiek Metrium voor het jaarwerk 2011: -35k o Traject RvT niet begroot: -41k o Niet begroot zorgplan WSNS: -75k o Abonnementen en contributies: -10k Totaal effect: -170k Gevolgen voor 2013: In de begroting van 2013 zijn de werkelijke normale kosten van 2012 gebruikt als uitgangspunt. j ICT Deze kosten zijn 55% hoger dan begroot o Licentiekosten 65k meer dan begroot door een toename aan gebruik van digitale leermiddelen. Totaaleffect: -70k Gevolgen voor 2013 In de begroting voor 2013 is uitgegaan van normale uitgaven in lijn met de uitgaven van k OLP De kosten voor OLP wijken met 2,5% af van de begroting Totaal effect: 7k Gevolgen voor 2013: In de begroting voor 2013 is niet afgeweken van de normale lijn. De verwachting is dat de werkelijke lasten, zoals gewoonlijk, niet veel zullen afwijken van de begroting. Er wordt vooralsnog geen rekening gehouden met een afname van deze last door een toename aan gebruik van digitale leermiddelen. Voor de schooljaar begroting wordt overwogen om de licentiekosten met betrekking tot leermiddelen financieel weer te geven bij OLP in plaats van ICT. l Overige overige lasten Deze lasten bedragen 35% meer dan de begroting: o Niet begroot identiteitstraject: -14k o Meer uitgaven aan schooltesten dan begroot: -20k Totaal effect: -40k Gevolgen voor 2013: Voor de begroting 2013 zijn de normale uitgaven gepland in lijn met de begroting en werkelijke uitgaven m Financiële baten en lasten Voor de post financiële baten en lasten was een negatief bedrag voorzien. In werkelijkheid is het saldo twee keer zo groot: o Rentelast hoger dan begroot: -2k o Rentebaten als begroot o Waardeverandering FVA niet begroot: -2k Totaal effect: -5k Gevolgen voor 2012: de begroting van 2012 is in lijn met de normale verwachtingen. Pagina 18

19 n Private baten en lasten In de jaarrekening van 2010 werd reeds opgemerkt dat de overige baten en overige lasten behoorlijk werd beïnvloed door de mutaties op schoolgerelateerde bankrekeningen (schoolfondsen). Normaal gesproken zijn de baten en lasten vrijwel aan elkaar gelijk. De reden om in dit boekjaar de private baten en lasten apart te noemen is het feit dat er in lijn met de plannen naar aanleiding van de jaarrekening 2009 is gestart met de overgang van oudercommissies (schoolfondsen) naar ouderverenigingen, waarmee de financiën buiten de verantwoordelijk van de stichting vallen. Gevolgen voor 2013: gedurende 2013 zal er weer een aantal schoolfondsen minder zijn en daarmee een ongunstig effect op de exploitatie van Stichting Penta. Pagina 19

20 4.2. Treasuryverslag Bij Stichting Penta is de algemeen directeur verantwoordelijk voor het treasurymanagement. Het treasurybeleid is in een statuut vastgelegd. Treasury heeft bij stichting Penta als doel het beheersen van financiële risico s en secundair het reduceren van financieringskosten. Het financieren en beleggen is ondergeschikt en dienend aan de primaire doelstelling horende bij het basisonderwijs. Stichting Penta heeft in 2010 de financiële vaste activa getoetst aan de meest recente regeling voor beleggen en belenen door instellingen voor onderwijs en onderzoek 2010 (nr. FEZ/CC/150185) en geconstateerd dat deze niet aan de gestelde eisen voldeden. Stichting Penta heeft, ook in het verlengde van onderstaande, besloten om in 2011 de financiële vaste activa te verkopen. Stichting Penta neemt vanaf 2011 deel aan het initiatief van het Ministerie van Financiën; het Geïntegreerd Middelenbeheer, ook wel Schatkistbankieren genoemd. Uitgangspunt hierbij is dat door het Rijk beschikbaar gestelde middelen de Schatkist pas verlaten als deze ook daadwerkelijk worden ingezet. Gezien de aard van Stichting Penta zou dat goed op elkaar kunnen aansluiten. Een bijkomstig voordeel is de mogelijkheid om goedkoop geld te kunnen lenen Onderwijsresultaten Stichting Penta evalueert jaarlijks de resultaten van de leerlingen. De eindscore van groep 8 op de Cito-toetsen voor de onderdelen Rekenen & Wiskunde en Begrijpend Lezen is voor het schooljaar bepalend voor het beoordelen van de eindkwaliteit. Onderstaande grafiek toont de gemiddelde eindscore op deze onderdelen. De gemiddelde Penta-score laat zien dat er net op of iets boven het landelijk gemiddelde (=3,0) wordt gescoord. Als wordt ingezoomd op de gemiddelde eindopbrengsten (Begrijpend Lezen én Rekenen & Wiskunde in één waarde) per school is het volgende beeld te zien: Pagina 20

21 Er kan worden geconstateerd dat een tweetal scholen (Duiventil en Wingerd) het afgelopen schooljaar gemiddeld op beide onderdelen op niveauwaarde net onder het landelijk gemiddelde scoren. Als wordt ingezoomd op de specifieke onderdelen kan worden geconcludeerd dat de score op het onderdeel Begrijpend Lezen voor beide scholen wat achterblijft. Het vorige overzicht laat overigens ook zien dat het onderdeel Begrijpend Lezen Pentabreed iets minder scoort. In het jaar 2012 heeft de onderwijsinspectie een bezoek gebracht aan een zestal Pentascholen, te weten: De Duiventil, Dynamis, De Hoeksteen, de Bernardus van Bockxmeerschool, De Rank en De Pontonnier. De kwaliteit van deze scholen is helaas niet in alle gevallen als voldoende beoordeeld. Op De Duiventil en De Pontonnier heeft een vervolgonderzoek uitgewezen dat deze beide scholen geen basisarrangement hebben gekregen, maar het predicaat zwakke school. Beide scholen worden over een jaar opnieuw bezocht en mogen dan laten zien dat de onderwijskwaliteit zich weer op voldoende niveau bevindt. De kwaliteit op de overige scholen is wel als voldoende beoordeeld, hoewel ook daar nog wel ontwikkelpunten zijn benoemd. Deze ontwikkelpunten hebben vooral betrekking hebben op de zogenaamde zorg- en kwaliteitsindicatoren. Ze zijn door de scholen verwerkt in de schoolplannen, waarin de beleidskeuzes worden aangeven en waarover verantwoording wordt afgelegd aan de medezeggenschapsraad (MR). Onderstaande grafiek geeft een overzicht van de adviezen (in percentage) die in het schooljaar aan de leerlingen van groep 8 (schoolverlaters) zijn meegegeven: 100% 80% 60% 40% 20% 0% VWO HAVO VMBO TL VMBO GL VMBO-K VMBO-B Praktijkond. Pagina 21

22 4.4. Personeel Personeelsbeleidsplan In het verslagjaar 2012 zijn de volgende zaken tot stand gekomen - Protocol Arbeidsconflicten - Procedure Interne Contactpersoon en Externe Vertrouwenspersonen - Arbobeleidsplan inclusief: - schoolveiligheidsplan - ongevallenregistratie - BHV-plan - Ontruimingsplan - Calamiteitenplan externe gymzaal - Handboek Good Governance Handboek Good Governance Onderdelen die hierin zijn beschreven zijn zaken als: - de nieuwe organisatiestructuur per 1 januari het managementstatuut waarin de kaders worden omschreven voor de schooldirecteuren, alsmede het bijbehorende mandaat - hoe het overleg met de directeur/bestuurder is georganiseerd en de relatie met de gesprekkencyclus - de staf, de rollen, de profielen en het mandaat van de stafleden en het overleg met de directeur/bestuurder - een overzicht van alle rapportages binnen onze stichting. Ziekteverzuim Was het ziekteverzuim in ,1%, in 2011 is dit gedaald naar 4,1%. Voor 2012 was het ziekteverzuimcijfer 4,12%. Functiemix Per 1 augustus 2012 is 39,47 fte benoemd in de LB-functie (inclusief de intern begeleiders). Dit is 25,14% van de totale LA- en LB-functies (t.w. 157,0237 fte per ). Daar besloten is om het vereiste percentage LC-functies van 2% om te zetten in 4% LB-functies voor 2012 was het streefcijfer voor iedere school 28%. Twee scholen hebben dit streefpercentage gehaald. Wij gaan gestaag verder met het benoemen in de LB-functies, maar voor Penta is niet alleen het vereiste percentage leidend, ook de schoolontwikkeling speelt een grote rol. De directeuren willen geen functies creëren als er vanuit de school geen behoefte aan is. Pagina 22

23 Arbo & Preventie Het jaar 2012 heeft als thema Veilig en wel meegekregen. In 2012 zijn wederom workshops georganiseerd voor leerkrachten met als onderwerp: - Succesvol communiceren met ouders - Agressie bij leerlingen Deze onderwerpen zijn gekozen omdat uit de vorige welzijnchecks van de scholen bleek dat aandacht hiervoor gewenst was. In januari 2012 is er door de bedrijfsarts een workshop georganiseerd voor schooldirecteuren met als onderwerp: Directeuren en arbeidsconflicten. RIE s en Plannen van Aanpak In het schooljaar zijn alle Risico Inventarisatie & Evaluaties geactualiseerd. Dit gebeurt 1 x per 4 jaar. In het schooljaar zullen van 6 scholen de Plannen van Aanpak geactualiseerd worden en in het schooljaar daarna de overige 7 scholen. Welzijnschecks Op 4 scholen heeft in 2012 een welzijnscheck plaatsgevonden. Voor de overige scholen, het directeurenteam en het bestuurskantoor zal dit in 2013 plaatsvinden. Iedere school krijgt direct het eigen resultaat. Zodra alle welzijnschecks zijn afgerond, volgt een totaal rapportage. In 2012 is er aan 1 personeelslid op basis van een rechterlijke uitspraak een ontslagvergoeding betaald van die voldoet aan de eisen zoals gesteld in een brief van het Ministerie OCW van 21 juni Huisvesting Op huisvestingsgebied zijn buiten het reguliere onderhoud de volgende opmerkelijke zaken te melden: De langverwachte samenvoeging van de huisvesting van De Hoeksteen en De Duiventil tot Cedercampus is tot stand gebracht, deels bekostigd door de Gemeente, deels door Stichting Penta door het naar voren trekken van onderhoudselementen. Bij de Sint Jozef is een start gemaakt met de verbouwing van de aula in het kader van de onderwijskundige vernieuwing als onderdeel van het renovatieplan uit In de zomervakantie heeft op een aantal scholen een asbestinventarisatie plaats gevonden. Er zijn zoals verwacht in de ruimtes waar leerlingen, ouders en personeel komen geen asbesthoudende materialen gevonden. Wel zijn er in enkele stookruimtes platen verwijderd die geen direct risico vormden voor leerlingen en personeel. Bij de Ichthus zijn middels het aanbrengen van een schuifdeur twee lokalen bij elkaar getrokken om de onderwijskundige vernieuwing in het kader van Slimfit verder vorm te geven. Pagina 23

24 4.6. Klachtenafhandeling In de Jaarrapportage 2012 van de externe vertrouwenspersoon wordt melding gemaakt van vier klachten. Het initiatief lag bij twee meldingen bij de ouder, bij een melding bij een leerkracht en bij een melding bij een intern begeleider. Twee meldingen gingen over de thuissituatie, een melding over schoolbeleid en een melding over machtsmisbruik onderling. Bij alle meldingen werd volstaan met een telefonisch advies. Pagina 24

25 A5 Toekomstige ontwikkelingen Algemeen De visie op onderwijs van Stichting Penta is ongewijzigd gebleven. In de publieksversie van het jaarverslag 2012 geeft de algemene directie hierop een toelichting. Er hebben zich gedurende het boekjaar geen zaken voorgedaan met een behoorlijke maatschappelijke of politieke impact die van invloed zijn om de visie te wijzigen. Kwaliteit van het onderwijs Voor de twee scholen die sinds het predikaat zwakke school hebben gekregen zal naast de inspanningen op schoolniveau ook vanuit de stichting daar waar noodzakelijk middelen worden ingezet om de kwaliteit zo snel mogelijk weer op het normale niveau te krijgen. In 2009 is Stichting Penta gestart met de ontwikkeling van een intern kwaliteitssysteem met als doel een integrale management monitor te bezitten waar alle facetten van de organisatie met doelstellingen, resultaten en kengetallen periodiek gevolgd kunnen worden. Deze ontwikkeling zal ook in 2013 worden voortgezet. Huisvesting Aangezien de onderhoudsmiddelen per 1 januari 2015 niet meer via de Gemeente, maar rechtstreeks aan de scholen worden toegekend verandert de verantwoordelijkheidsstructuur en daarmee ook het beleid van de stichting. In 2013 en 2014 zal Stichting Penta gezamenlijk optrekken met Stichting Talent om voorbereid te zijn op deze ontwikkeling. Er staan voor 2013 geen buitengewone huisvestingsuitgaven in de planning. Met de Gemeente Hoorn zullen de gesprekken omtrent verdergaande doordecentralisatie gevoerd blijven worden daar waar mogelijk. Ontwikkeling leerlingaantal Het leerlingenaantal ontwikkelt zich volgens de prognoses licht negatief. De ontwikkeling binnen de scholen van Stichting Penta is in te delen in drie categorieën: Krimpmoment (leerlingdaling van >3% ten opzicht van het jaar ervoor) o Spectrum : organisatie is aangepast o De Pontonnier o Mariaschool o Ichthus en o BvB Pagina 25

26 Krimpperiode (meer dan 2 krimpmomenten tot ) o Sint Jozef (-20,5% tov1 oktober 2012) o Hoeksteen (-36,4%) o Duiventil (-25,3%) o Dynamis (-19,7%) Stabiel of licht groeiend o Wingerd (-3,6%) o Kompas (+9,3%) o De Rank (-3,9%) o Roald Dahl (+58,8%) Op individueel schoolniveau zullen de ontwikkelingen nauw gevolgd worden om de personele bezetting daarop aan te passen. Voor de scholen die geconfronteerd worden met een krimpperiode werden er in 2011 en 2012 verkennende gesprekken gevoerd door de Bond KBO om de samenwerking tussen een aantal scholen te onderzoeken met als doel de voorziene onmogelijkheid om De Pontonnier structureel in stand te houden op basis van de gemiddelde schoolgrootte voor te zijn. Het betreft hier de samenwerking tussen De Duiventil en De Hoeksteen vanwege de geografische ligging en tussen De Pontonnier en de Sint Jozefschool vanwege het onderwijsconcept. Uit de 1 oktobertelling van 2012 blijkt het voor Stichting Penta onmogelijk om de Pontonnier nog langer in stand te houden als zelfstandige school. Inmiddels bevindt het fusietraject dat sinds 2011 is voorbereid tussen de Pontonnier en de Sint Jozef in de laatste fase, zodat de administratieve fusie per 1 augustus 2013 van kracht zal zijn. Prestatiebox In januari 2012 is het bestuursakkoord ondertekend waarin prestatieafspraken voor het primair onderwijs voor de komende jaren zijn vastgelegd. Deze afspraken moeten leiden tot verhoging van de onderwijskwaliteit en de versterking van de kwaliteit van het onderwijspersoneel. Met betrekking tot de inzet van middelen voor opbrengstgericht werken en professionalisering zijn in het bestuursakkoord ambities geformuleerd. Een aantal van deze ambities zijn vertaald naar concrete doelstellingen zijn uitgewerkt in het Strategisch Beleid van Stichting Penta Een sterk verhaal. Dit beleidsplan zal voor het einde van schooljaar door alle geleding worden getoetst. Zodra het beleid van kracht is zal het worden uitgevoerd en jaarlijks worden geëvalueerd en geactualiseerd. Pagina 26

27 Het betreft de onderstaande ambities: Een wijkgerichte aanpak voor onderwijsaanbod voor alle kinderen: geen kind zit thuis. De wijkscholen verkennen in samenwerking met kinderopvang en welzijn nieuwe vormen van samenwerking in het kader van Passend Onderwijs en Brede Scholen. De verkenning leidt tot het in kaart brengen van specifieke ondersteuningsbehoeften op basis van de wijkanalyse. Per school wordt een ondersteuningsprofiel vastgesteld en gehanteerd. Het ondersteuningsprofiel maakt op iedere school onderdeel uit van het school- en jaarplan. Het beste onderwijs voor alle kinderen in een veranderende wereld. Opbrengstgericht werken heeft in alle scholen van Stichting Penta een zichtbare plaats. Stichting Penta is tevreden wanneer de opbrengsten goed zijn en er geen zwakke scholen zijn. Scholen profileren zich met het concept en de kwaliteit van hun onderwijs. Leerkrachten worden geschoold/scholen zich in onderzoeksvaardigheden van leeropbrengsten, zodat het onderwijs wordt afgestemd op de ontwikkelbehoefte van alle kinderen. Een cyclische aanpak om de kwaliteit van ons onderwijs te verbeteren op alle scholen. Alle scholen nemen hun schoolontwikkeling op in het kwaliteitsinstrument Integraal. Medewerkers worden geschoold in het gebruik van de cockpit personeel, zodat de informatie over kwaliteit van onderwijs op alle niveau s in de organisatie zichtbaar is en wordt gebruikt om de kwaliteit te monitoren. Het uiteindelijke doel is het structureel ruim te voldoen aan de inspectienormen op alle scholen. Personeelsleden van Stichting Penta zijn experts op hun vakgebied. Om personeelsleden bewust te maken van het proces en de resultaten binnen hun vakgebied, zodat ze proactief op zoek gaan naar verbetering, wordt er gedurende een algemeen nascholingsbeleid opgezet. Stichting Penta is pas tevreden als alle medewerkers als eigenaar aan hun professionele vakinhoudelijke en persoonlijke ontwikkeling werken binnen het kader van dit beleid. Middels het uitvoeren van de gesprekkencyclus voor iedere medewerker op iedere school wordt enerzijds de scholingsbehoefte geïnventariseerd en anderzijds de ontwikkeling van de medewerker gemonitord. Er wordt gedurende een onderzoek gestart naar de mogelijkheden om scholing in eigen beheer middels de Penta Academie te organiseren. Hoofdreden is de opvatting van Stichting Penta dat er meer dan voldoende talenten, ervaring, kennis en kunde is binnen de stichting om te delen met elkaar. Pagina 27

28 Financieel Stichting Penta zal gedurende 2013 het strategisch financieel plan evalueren en aanpassen aan de actuele situatie. Hierbij worden de beschouwingen van de Commissie Don meegenomen. Naar aanleiding van de jaarrekening 2012 is er geen noodzaak om de rentabiliteitstarget van 2% over 2013 te veranderen. Een initiatief voor 2013, gestart in 2011, heeft betrekking op de evaluatie van het inkooptraject. Met ondersteuning van een extern bureau wordt de inkoop van diverse materiële onderdelen bekeken. Verondersteld wordt dat er door middel van een meer efficiënte inkoop kostenbesparingen gerealiseerd kunnen worden. Daarnaast zal kritisch gekeken worden naar de grenswaarden om te voldoen aan Europese wet- en regelgeving ten aanzien van aanbestedingen. In de begroting van is, daar waar nu al bekend, een kostenpost in de gezamenlijke last opgenomen die een groeisituatie op individueel schoolniveau mogelijk maakt zonder dat daar bekostiging tegenover staat. De verwachting is dat Stichting Penta door het licht dalend leerlingenaantal niet snel in aanmerking zal komen voor groeibekostiging op stichtingsniveau. Een andere ontwikkeling die invloed heeft op de meerjarenbegroting is de wijze waarop rugzakgelden worden toegekend. Vanaf is rekening gehouden met de aanwezigheid van minder rugzakkinderen en vanaf worden geen inkomsten meer begroot. De hieraan gerelateerde kosten worden overeenkomstig afgebouwd. Hieronder treft u de meerjarenbegroting voor aan: Pagina 28

29 Meerjaren begroting Penta Baten kalenderjaar begroting prognose begroting begroting Rijksbijdragen OCW Overige subsidies OCW Gemeentelijke bijdrages en subsidies Overige overheidsbijdragen en subsidies Overige baten totaal baten Lasten Loonkosten Overige personele lasten Afschrijvingslasten materiële activa Huisvestingslasten Administratie- en beheerslasten Kosten ICT Kosten OLP Overige lasten Bijdrage bovenschools totaal lasten Pagina 29

Onderstaand treft u de balans aan per 31 december 2014. Na de balans volgt een korte toelichting op de belangrijkste wijzigingen in de balans.

Onderstaand treft u de balans aan per 31 december 2014. Na de balans volgt een korte toelichting op de belangrijkste wijzigingen in de balans. FINANCIEEL BELEID Financiële positie op balansdatum Onderstaand treft u de balans aan per 31 december 2014. Na de balans volgt een korte toelichting op de belangrijkste wijzigingen in de balans. Activa

Nadere informatie

Definitie: Eigen vermogen gedeeld door het vreemde vermogen.

Definitie: Eigen vermogen gedeeld door het vreemde vermogen. Definitie: Eigen vermogen gedeeld door het vreemde vermogen. Jaar kengetal Gemiddelde sector Indicator risicoanalyse inspectie 2016 73,6% 1 Don: ondergrens 3 2015 75% Don: ondergrens 3

Nadere informatie

JAARVERSLAG 2013 PRESENTATIE GEMEENTEN, RAAD VAN TOEZICHT, GMR EN DIRECTIES

JAARVERSLAG 2013 PRESENTATIE GEMEENTEN, RAAD VAN TOEZICHT, GMR EN DIRECTIES JAARVERSLAG 2013 PRESENTATIE GEMEENTEN, RAAD VAN TOEZICHT, GMR EN DIRECTIES Juni 2014 JAARVERSLAG; PROCES Maart t/m Mei: voorbereiding jaarafsluiting Mei: accountantscontrole Juni: opstellen bestuursverslag

Nadere informatie

Artikel 7 Opdracht Stichting Onderwijs Primair heeft de opdracht uitgewerkt naar vijf kernwaarden:

Artikel 7 Opdracht Stichting Onderwijs Primair heeft de opdracht uitgewerkt naar vijf kernwaarden: Concretisering Code Goed Bestuur voor Onderwijs Primair Inleiding De leden van de PO-Raad hebben in 2010 de Code Goed Bestuur vastgesteld als leidraad voor goed bestuur in het primair onderwijs. Het bestuur

Nadere informatie

Basisschool De Werf: vrije persoonlijkheidsvorming, sterk inhoudelijk onderwijs en een goede zorgstructuur

Basisschool De Werf: vrije persoonlijkheidsvorming, sterk inhoudelijk onderwijs en een goede zorgstructuur Basisschool De Werf: vrije persoonlijkheidsvorming, sterk inhoudelijk onderwijs en een goede zorgstructuur 1. De Werf kijkt vooruit De Werf is een algemeen bijzondere basisschool die onderwijs verzorgt

Nadere informatie

5 # 2!$# 3 )$)*!$# 3 )$)* 7#.$% 3 )$)* 4 $%!$%! '#.!*$ 1 )! $% / 0##% " # "$%! &'() !$*$!+,!! -.!!

5 # 2!$# 3 )$)*!$# 3 )$)* 7#.$% 3 )$)* 4 $%!$%! '#.!*$ 1 )! $% / 0##%  # $%! &'() !$*$!+,!! -.!! 5 # 6$ 7 "! 2!$# 3 )$)*!$# 3 )$)* 7#.$% 3 )$)* 4 $%!$%! 4 $%!$%!!) '#.!*$ 1 )! $% / 0##% " # & "$%! &'()!$*$!+,!! -.!!!! Versie: 1.0 2 BESTUURSVERSLAG Versie: 1.0 3 ! "# "!$%!& ' ( ')"*' +, & -# &'##./0-1

Nadere informatie

Samengevoegd College Hageveld en Hageveld Beheer

Samengevoegd College Hageveld en Hageveld Beheer Jaarrekening Grondslagen Deze jaarrekening is in opdracht van het bestuur van de Stichting Hageveld Beheer en de Onderwijsstichting College Hageveld opgesteld door de Stichting Regionaal Onderwijsbureau

Nadere informatie

BALANS PER 31 DECEMBER 2013 (na verwerking resultaatbestemming)

BALANS PER 31 DECEMBER 2013 (na verwerking resultaatbestemming) JAARREKENING 2013 BALANS PER 31 DECEMBER 2013 (na verwerking resultaatbestemming) 2013 2012 ACTIVA Vaste activa Materiële vaste activa 301.692 349.096 301.692 349.096 Vlottende activa Vorderingen 192.327

Nadere informatie

Tweede kwartaalrapportage exploitatie 2013. Conceptversie 1.1

Tweede kwartaalrapportage exploitatie 2013. Conceptversie 1.1 Tweede kwartaalrapportage exploitatie 2013 Conceptversie 1.1 Inhoudsopgave Pagina 1. Inleiding 3 2. Exploitatie tweede kwartaal 2013 en prognose exploitatie 2013 4 3. Toelichting exploitatie tweede kwartaal

Nadere informatie

Stichting Manege voor Gehandicapten Amsterdam, Amsterdam Rapport inzake jaarstukken 2013

Stichting Manege voor Gehandicapten Amsterdam, Amsterdam Rapport inzake jaarstukken 2013 Stichting Manege voor Gehandicapten Amsterdam, Amsterdam Rapport inzake jaarstukken 2013 INHOUDSOPGAVE Pagina Accountantsrapportage 1 1. Opdracht 2 2. Resultaat 3 3. Vermogenspositie Jaarstukken 2013 Jaarrekening

Nadere informatie

Officiële uitgave van het Koninkrijk der Nederlanden sinds 1814.

Officiële uitgave van het Koninkrijk der Nederlanden sinds 1814. STAATSCOURANT Officiële uitgave van het Koninkrijk der Nederlanden sinds 1814. Nr. 35803 20 december 2013 Regeling van de Minister van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap van 12 december 2013, nr. FEZ/579396

Nadere informatie

112.002364 2 6 JULI 2012. Stichting voor openbaar primair onderwijs /Indrukwekkend onderwijs

112.002364 2 6 JULI 2012. Stichting voor openbaar primair onderwijs /Indrukwekkend onderwijs 112.002364 2 6 JULI Stichting voor openbaar primair onderwijs /Indrukwekkend onderwijs T 0226 357230 W www.stichtingallure.nl E info@stichtingalture.nl Gemeente Koggenland T.a.v. college van burgemeester

Nadere informatie

Toelichting bij de begroting 2015 Stopoz Hierbij biedt het bestuur van Stopoz u de toelichtingsbrief en de begroting 2015 aan.

Toelichting bij de begroting 2015 Stopoz Hierbij biedt het bestuur van Stopoz u de toelichtingsbrief en de begroting 2015 aan. Toelichting bij de begroting 2015 Stopoz 28-10-2014 Inleiding Hierbij biedt het bestuur van Stopoz u de toelichtingsbrief en de begroting 2015 aan. De toelichtingsbrief beschrijft de financiële uitgangspunten,

Nadere informatie

Financieel economisch verslag

Financieel economisch verslag Financieel economisch verslag Voor de overzichtelijkheid zijn in het jaarverslag 2016 uitsluitend de kerncijfers en de balans en de winst- en verliesrekening opgenomen. De gegevens van dochteronderneming

Nadere informatie

JAARREKENINGEN 2012 VAN INSTELLINGEN VOOR FUNDEREND ONDERWIJS. FINANCIEEL BEELD PER SECTOR Versie 1.0 definitief

JAARREKENINGEN 2012 VAN INSTELLINGEN VOOR FUNDEREND ONDERWIJS. FINANCIEEL BEELD PER SECTOR Versie 1.0 definitief JAARREKENINGEN 2012 VAN INSTELLINGEN VOOR FUNDEREND ONDERWIJS FINANCIEEL BEELD PER SECTOR Versie 1.0 definitief Utrecht, december 2013 INHOUDSOPGAVE Inleiding... 3 1. Basisonderwijs en speciaal basisonderwijs...

Nadere informatie

FINANCIËLE RAPPORTAGE FUNDEREND ONDERWIJS. Utrecht, november 2014

FINANCIËLE RAPPORTAGE FUNDEREND ONDERWIJS. Utrecht, november 2014 FINANCIËLE RAPPORTAGE FUNDEREND ONDERWIJS 2014 Utrecht, november 2014 INHOUD Inleiding 5 1 Basisonderwijs en speciaal basisonderwijs 7 2 Expertisecentra 10 3 Voortgezet onderwijs 12 4 Samenwerkingsverbanden

Nadere informatie

Financieel verslag 2011/2012. Mixed Hockeyclub Voorbeeld Sportpark Hoefslag 12 2342 KM Vlissingen

Financieel verslag 2011/2012. Mixed Hockeyclub Voorbeeld Sportpark Hoefslag 12 2342 KM Vlissingen Financieel verslag 2011/2012 Mixed Hockeyclub Voorbeeld Sportpark Hoefslag 12 2342 KM Voorblad 0 Inhoud Bestuursverslag 2 Algemeen 3 Resultaatvergelijk 4 Financiele positie 5 Jaarrekening 7 Balans 8 Staat

Nadere informatie

INSTITUUT HET CENTRUM DEN HAAG - LEIDEN TE 'S-GRAVENHAGE. Rapport inzake jaarstukken 2013/2014

INSTITUUT HET CENTRUM DEN HAAG - LEIDEN TE 'S-GRAVENHAGE. Rapport inzake jaarstukken 2013/2014 INSTITUUT HET CENTRUM DEN HAAG - LEIDEN TE 'S-GRAVENHAGE Rapport inzake jaarstukken 2013/2014 INHOUDSOPGAVE Pagina ACCOUNTANTSVERSLAG 1 Algemeen 3 FINANCIEEL VERSLAG 1 Bestuursverslag over 2013/2014 5

Nadere informatie

Toelichting Begroting Stichting Openbaar Onderwijs Land van Altena

Toelichting Begroting Stichting Openbaar Onderwijs Land van Altena Toelichting Begroting 2015 Stichting Openbaar Onderwijs Land van Altena November 2014 Hoofdstuk: Inleiding Inhoudsopgave Inleiding... 2 1. Toelichting resultaat... 4 2. Besluiten... 6 3. Aandachtspunten

Nadere informatie

Financiën (VO) RSG Magister Alvinus

Financiën (VO) RSG Magister Alvinus Financiën (VO) 2012 Dit rapport over de financiën van het bestuur toont detailinformatie over de kengetallen en verdeling van de lasten. Er wordt een trend van vijf jaar getoond en een vergelijking gemaakt

Nadere informatie

jaarstukken 2016 Stichting RSG Magister Alvinus en Stichting Gearhing

jaarstukken 2016 Stichting RSG Magister Alvinus en Stichting Gearhing Ons nummer: O17.001486 *O17.001486* Informatie raad/mededeling college Onderwerp jaarstukken 2016 Stichting RSG Magister Alvinus en Stichting Gearhing Commissie Boarger en Mienskip Collegebesluit d.d.

Nadere informatie

(financiële) verantwoording passend onder

(financiële) verantwoording passend onder (financiële) verantwoording passend onder 11 maart 2015 Doel Doel - Inzicht in proces van de totstandkoming jaarverslag - Identificatie van knelpunten om het jaarverslag proces goed te laten verlopen -

Nadere informatie

(financiële) verantwoording passend onderwijs

(financiële) verantwoording passend onderwijs (financiële) verantwoording passend onderwijs Conferentie Naoberschap - Meesterschap, vrijdag 10 oktober 2014 Start with why? Waarom is verantwoording van belang? Hoe geef ik handen en voeten aan verantwoording?

Nadere informatie

Stichting Dagopvang Utrecht te Utrecht

Stichting Dagopvang Utrecht te Utrecht te Utrecht Rapport inzake jaarstukken 2014 SAMENGEVATTE JAARREKENING 2014 1 BALANS PER 31 DECEMBER 2014 (na winstbestemming) 31 december 2014 31 december 2013 ACTIVA VASTE ACTIVA Materiële vaste activa

Nadere informatie

Jaarverslag. Wij staan graag tot uw dienst! Duurzaam ondernemen met hoofd en hart

Jaarverslag. Wij staan graag tot uw dienst! Duurzaam ondernemen met hoofd en hart Jaarverslag 2016 Wij staan graag tot uw dienst! Duurzaam ondernemen met hoofd en hart Financieel economisch verslag Voor de overzichtelijkheid zijn in het jaarverslag 2016 uitsluitend de kerncijfers en

Nadere informatie

Aan de bestuursleden van de Stichting Openbaar Primair Onderwijs Zuid- Kennemerland

Aan de bestuursleden van de Stichting Openbaar Primair Onderwijs Zuid- Kennemerland Aan de bestuursleden van de Stichting Openbaar Primair Onderwijs Zuid- Kennemerland Onderwerp: Analyse begroting 2007 Algemeen Hierbij bied ik u de concept-begroting 2007 ter voorlopige vaststelling aan.

Nadere informatie

Rafaël Nederland te Giessenlanden. Rapport inzake jaarstukken 2014 27 februari 2015

Rafaël Nederland te Giessenlanden. Rapport inzake jaarstukken 2014 27 februari 2015 Rapport inzake jaarstukken 2014 27 februari 2015 INHOUDSOPGAVE Pagina 2 Financiële positie 3 Jaarrekening 1 Balans per 31 december 2014 5 2 Winst-en-verliesrekening over 2014 7 3 Toelichting op de jaarrekening

Nadere informatie

Jaarrekening 2015 Stichting Bibliotheek Rijn en Venen

Jaarrekening 2015 Stichting Bibliotheek Rijn en Venen Jaarrekening 2015 Stichting Bibliotheek Rijn en Venen INHOUDSOPGAVE Pagina FINANCIEEL VERSLAG JAARREKENING 1 Balans per 31 december 2015 4 2 Staat van baten en lasten over 2015 6 3 Kasstroomoverzicht 2015

Nadere informatie

!" # $ % "!&' # ( # " &" & 0112!! $ % &)0113 # & #& & 4! & %!#( & #

! # $ % !&' # ( #  & & 0112!! $ % &)0113 # & #& & 4! & %!#( & # !" # $ "!' # ( # " " )*!+, -!+./)* 0112!! $ )0113 # # 4! #" 56 # ( # #'7!#( # '7 ( 8 # 9 8 * # # #" " (! ! " #! ( 9! (! " (! 4 : " ( ; " $ " " # : 9!# " #"! " # ( " 8 + 0 7 ( + ; + < : + 2 8 + 3 9 0 +

Nadere informatie

FINANCIEEL ECONOMISCH VERSLAG

FINANCIEEL ECONOMISCH VERSLAG OVERZICHT JAARVERSLAG 2014 FINANCIEEL ECONOMISCH VERSLAG Voor de overzichtelijkheid zijn in het jaarverslag 2014 uitsluitend de kerncijfers en de balans en de winst- en verliesrekening opgenomen. De gegevens

Nadere informatie

Geacht College van B&W Geachte leden van de Gemeenteraad van de gemeente Leiderdorp. 30 april 2015 Begroting 2015 en Meerjarenbegroting 2015-2018

Geacht College van B&W Geachte leden van de Gemeenteraad van de gemeente Leiderdorp. 30 april 2015 Begroting 2015 en Meerjarenbegroting 2015-2018 Stichting Openbare Basisscholen Gemeenschap Leiderdorp Bezoekadres Leeuwerikstraat 6 2352 ER Leiderdorp tel. 071 589 03 85 Postadres Postbus 104 2350 AC Leiderdorp Geacht College van B&W Geachte leden

Nadere informatie

STICHTING SING gevestigd te DEN HAAG. Jaarrekening 2013

STICHTING SING gevestigd te DEN HAAG. Jaarrekening 2013 Jaarrekening 2013 Nummer Kamer van Koophandel: 27318330 Datum: 25 maart 2014 Aantal exemplaren: 7 Inhoudsopgave Inhoudsopgave pagina Jaarverslag Opdracht 3 Financiële positie 4 Bespreking van de resultaten

Nadere informatie

STICHTING HOOP VOOR ALBANIË TE MAASDIJK. Rapport inzake jaarstukken 2014 30 juni 2015

STICHTING HOOP VOOR ALBANIË TE MAASDIJK. Rapport inzake jaarstukken 2014 30 juni 2015 STICHTING HOOP VOOR ALBANIË TE MAASDIJK Rapport inzake jaarstukken 2014 30 juni 2015 INHOUDSOPGAVE Pagina VERKORTE JAARREKENING 1 Balans per 31 december 2014 4 2 Staat van baten en lasten over 2014 5 3

Nadere informatie

Jaarrekening 2014 Stichting Bibliotheek De Kempen. versie t.b.v. het voldoen aan publicatieplicht ANBI

Jaarrekening 2014 Stichting Bibliotheek De Kempen. versie t.b.v. het voldoen aan publicatieplicht ANBI Jaarrekening 2014 Stichting Bibliotheek De Kempen versie t.b.v. het voldoen aan publicatieplicht ANBI 17 maart 2015 Balans per 31 december 2014 Activa 31-12-2014 31-12-2013 Vaste activa Materiële vaste

Nadere informatie

STICHTING SPRINT SCHIEDAM TE SCHIEDAM. Rapport inzake jaarstukken 2012

STICHTING SPRINT SCHIEDAM TE SCHIEDAM. Rapport inzake jaarstukken 2012 STICHTING SPRINT SCHIEDAM TE SCHIEDAM Rapport inzake jaarstukken 2012 INHOUDSOPGAVE Pagina ACCOUNTANTSVERSLAG 1 Algemeen 2 2 Samenstellingsverklaring 5 FINANCIEEL VERSLAG 1 Bestuursverslag over 2012 7

Nadere informatie

Rondvraag De Bloktempel

Rondvraag De Bloktempel GMR 17 juni 2013 Rondvraag De Bloktempel " Ik heb begrepen dat de overgang naar het nieuwe administratiekantoor en de overgang naar nieuwe softwareoplossingen allesbehalve soepel verlopen. De salarissen

Nadere informatie

Stichting Schiedamse Theaters Stadserf DZ Schiedam

Stichting Schiedamse Theaters Stadserf DZ Schiedam Stadserf 1 3112 DZ INHOUDSOPGAVE Pagina Jaarverslag 1 Jaarrekening Balans per 31 december 2015 2 Staat van baten en lasten over 2015 3 Kasstroomoverzicht 2015 4 Grondslagen voor waardering en resultaatbepaling

Nadere informatie

JAARVERSLAG 2014 2011 EV HAARLEM. Haarlem, 7 april 2015 - 1 - STICHTING DE WERELD KINDERTHEATER Gasthuisvest 47

JAARVERSLAG 2014 2011 EV HAARLEM. Haarlem, 7 april 2015 - 1 - STICHTING DE WERELD KINDERTHEATER Gasthuisvest 47 JAARVERSLAG 2014 STICHTING DE WERELD KINDERTHEATER Gasthuisvest 47 2011 EV HAARLEM Haarlem, 7 april 2015-1 - INHOUDSOPGAVE Pagina RAPPORT 1 Opdracht 3 2 Resultaat 4 3 Financiële positie 5 4 Kengetallen

Nadere informatie

MANAGEMENTRAPPORTAGE. Januari t/m September 2012

MANAGEMENTRAPPORTAGE. Januari t/m September 2012 MANAGEMENTRAPPORTAGE Januari t/m September 2012 Stichting OPOCK blad 1 van 5 FINANCIËLE MANAGEMENTRAPPORTAGE Periode januari t/m september 2012 Inleiding / algemeen Hierbij bieden wij u de managementrapportage

Nadere informatie

RAPPORT VAN BEVINDINGEN (DEFINITIEF) FINANCIEEL CONTINUITEITSTOEZICHT

RAPPORT VAN BEVINDINGEN (DEFINITIEF) FINANCIEEL CONTINUITEITSTOEZICHT RAPPORT VAN BEVINDINGEN (DEFINITIEF) FINANCIEEL CONTINUITEITSTOEZICHT bij Onderwijs Stichting College Hageveld Plaats : Utrecht Bestuursnummer : 78157 Onderzoeksnummer : 249329 Documentnummer : 4397189

Nadere informatie

FINANCIEEL CONTINUITEITSTOEZICHT. bij Stichting Het Zonnewiel te De Bilt

FINANCIEEL CONTINUITEITSTOEZICHT. bij Stichting Het Zonnewiel te De Bilt RAPPORT VAN BEVINDINGEN DEFINITIEF FINANCIEEL CONTINUITEITSTOEZICHT bij Stichting Het Zonnewiel te De Bilt Plaats : Utrecht Bestuursnummer : 79003 Onderzoeksnummer : 285919 edocs nummer : 4719498 Datum

Nadere informatie

Jaarrekening Stichting Vrije Christelijke School Westerlee Galgeweg MT 's-gravenzande

Jaarrekening Stichting Vrije Christelijke School Westerlee Galgeweg MT 's-gravenzande Jaarrekening 2013 Stichting Vrije Christelijke School Westerlee Galgeweg 57 2671MT Voorblad 0 Inhoud Opdracht 2 Resultaatvergelijk 3 Financiele positie 5 Grondslagen 7 Balans 9 V en W 11 Materiele activa

Nadere informatie

Begroting SKPO Eindhoven e.o.

Begroting SKPO Eindhoven e.o. Begroting SKPO Eindhoven e.o. 2016 Inhoudsopgave Bovenschoolse begroting en schoolbegroting... 3 Inleiding... 3 Planning en control... 3 De bovenschoolse begroting... 3 De bovenschoolse organisatie en

Nadere informatie

FINANCIEEL VERSLAG 2014 Stichting AKROS Beheer te Amsterdam

FINANCIEEL VERSLAG 2014 Stichting AKROS Beheer te Amsterdam FINANCIEEL VERSLAG 2014 Stichting AKROS Beheer te Amsterdam Inhoud : Bestuursverslag Balans per 31-12-14 Resultaten rekening per 31-12-14 Korte toelichting op de balans Accountantsverklaring inzake 2014

Nadere informatie

Financiële benchmark over de cijfers van 2014

Financiële benchmark over de cijfers van 2014 Financiële benchmark over de cijfers van 01 Jaarlijkse financiële benchmark van de kengetallen, opgesteld naar aanleiding van de cijfers voortkomend uit de jaarrekeningen over het jaar 01 Ridderkerk, 1

Nadere informatie

STICHTING CHALLENGES TE ROTTERDAM. Rapport inzake jaarstukken 2014

STICHTING CHALLENGES TE ROTTERDAM. Rapport inzake jaarstukken 2014 STICHTING CHALLENGES TE ROTTERDAM Rapport inzake jaarstukken 2014 INHOUDSOPGAVE Pagina ACCOUNTANTSVERSLAG 1 Opdracht 2 2 Deskundigenonderzoek 2 FINANCIEEL VERSLAG 1 Bestuursverslag over 2014 4 JAARREKENING

Nadere informatie

Stichting Noorderslag

Stichting Noorderslag Stichting Noorderslag Jaarrekening 2013 Administratiekantoor De Rekenkamer Zuidlaarderweg 69A 9479 PR Groningen Telefoon (050)4090546 INHOUD Balans per 31 december 2013 3 Functionele exploitatierekening

Nadere informatie

Zelfevaluatie Raad van Toezicht RvT

Zelfevaluatie Raad van Toezicht RvT werkveld datum Instemming/advies GMR Vaststelling RvT Vastgesteld CvB Organisatie 28-11-2012 n.v.t. 28-11-2012 n.v.t. Zelfevaluatie Raad van Toezicht RvT Inhoudsopgave 1. Procedure zelfevaluatie Raad van

Nadere informatie

WALDO STICHTING TE ODIJK. Jaarrekening 2013. 9 januari 2015

WALDO STICHTING TE ODIJK. Jaarrekening 2013. 9 januari 2015 WALDO STICHTING TE ODIJK Jaarrekening 2013 9 januari 2015 INHOUDSOPGAVE Pagina ACCOUNTANTSVERSLAG 1 Opdracht 2 2 Ontbreken van de verklaring 2 3 Resultaat 3 4 Financiële positie 4 JAARREKENING 1 Balans

Nadere informatie

Meerjarenbegroting Stichting Openbaar Basisonderwijs Alblasserdam 2014 t/m 2017

Meerjarenbegroting Stichting Openbaar Basisonderwijs Alblasserdam 2014 t/m 2017 Meerjarenbegroting Stichting Openbaar Basisonderwijs Alblasserdam 2014 t/m 2017 Opgesteld door: Dyade Dienstverlening Onderwijs Datum: 05-12-2013 Inhoudsopgave 1 Aanleiding... 3 2 Opdracht en uitgangspunten...

Nadere informatie

Stichting CHAVAH. Jaarrekening. Stichting CHAVAH

Stichting CHAVAH. Jaarrekening. Stichting CHAVAH Jaarrekening Stichting CHAVAH 2015 1 Inhoudsopgave BESTUURSVERSLAG 3 JAARREKENING 2015 6 BALANS PER 31 DECEMBER 2015 7 STAAT VAN BATEN EN LASTEN 2014-15 8 TOELICHTING BEHORENDE TOT DE JAARREKENING 2015

Nadere informatie

Jaarrekening 2015 Stichting Bibliotheek De Kempen. versie t.b.v. het voldoen aan publicatieplicht ANBI

Jaarrekening 2015 Stichting Bibliotheek De Kempen. versie t.b.v. het voldoen aan publicatieplicht ANBI Jaarrekening 2015 Stichting Bibliotheek De Kempen versie t.b.v. het voldoen aan publicatieplicht ANBI 16 maart 2016 Balans per 31 december 2015 Activa 31-12-2015 31-12-2014 Vaste activa Materiële vaste

Nadere informatie

FINANCIEEL CONTINUITEITSTOEZICHT. bij Schoolvereniging Aerdenhout-Bentveld te Aerdenhout

FINANCIEEL CONTINUITEITSTOEZICHT. bij Schoolvereniging Aerdenhout-Bentveld te Aerdenhout RAPPORT VAN BEVINDINGEN FINANCIEEL CONTINUITEITSTOEZICHT bij Schoolvereniging Aerdenhout-Bentveld te Aerdenhout Plaats : Utrecht Bestuursnummer : 94316 Onderzoeksnummer : 286673 Datum onderzoek : oktober

Nadere informatie

1. Balans per 31 december 2015 (na voorgestelde resultaatbestemming)

1. Balans per 31 december 2015 (na voorgestelde resultaatbestemming) 1. Balans per 31 december 2015 (na voorgestelde resultaatbestemming) Activa Referentie 31 december 2015 31 december 2014 (in euro's) Vaste activa 4.5.1 Materiele vaste activa 381 8.420 Vlottende activa

Nadere informatie

JAARREKENING 2016 STICHTING REIS MET JE HART

JAARREKENING 2016 STICHTING REIS MET JE HART JAARREKENING STICHTING REIS MET JE HART 1 BALANS PER 31 DECEMBER (na verwerking van het verlies) 31 december 31 december ACTIVA Vaste activa Materiële vaste activa (1) 27.731 27.897 Vlottende activa 27.731

Nadere informatie

Ontwerpbegroting 2011

Ontwerpbegroting 2011 Ontwerpbegroting 2011 Toelichting Stichting openbaar onderwijs Baasis Bezoekadres: Stationsweg 3 9471 GJ Zuidlaren Opgesteld door: Onderwijs Service Groep Borgstee 11 9403 TS Assen November 2010 Versie

Nadere informatie

Financieel overzicht 2014. Stichting Stedelijk Museum Fonds. Versie 04-06-2015

Financieel overzicht 2014. Stichting Stedelijk Museum Fonds. Versie 04-06-2015 Financieel overzicht 2014 Stichting Stedelijk Museum Fonds Versie 04-06-2015 Inhoud Financieel overzicht 2014 3 Balans 4 Staat van baten en lasten 5 Toelichting op de balans en staat van baten en lasten

Nadere informatie

Raadsvergadering : 29 oktober 2012 Agendanr. 14. : jaarverslag en jaarrekening 2011 Scholengroep OPRON

Raadsvergadering : 29 oktober 2012 Agendanr. 14. : jaarverslag en jaarrekening 2011 Scholengroep OPRON Raadsvergadering : 29 oktober 2012 Agendanr. 14 Voorstelnr. : R 6912 Onderwerp : jaarverslag en jaarrekening 2011 Scholengroep OPRON Stadskanaal, 12 oktober 2012 Beslispunten 1. Kennisnemen van het jaarverslag

Nadere informatie

Werkveld Datum Instemming/Advies GMR Vastgesteld R v T

Werkveld Datum Instemming/Advies GMR Vastgesteld R v T Werkveld Datum Instemming/Advies GMR Vastgesteld R v T Organisatie Januari 2012 nvt 18 Januari 2012 Zelfevaluatie Raad van Toezicht Organisatie/Zelfevaluatie Inhoudsopgave 1. PROCEDURE ZELFEVALUATIE RAAD

Nadere informatie

STICHTING NIDA TE ROTTERDAM. Rapport inzake jaarstukken 2013/2014

STICHTING NIDA TE ROTTERDAM. Rapport inzake jaarstukken 2013/2014 STICHTING NIDA TE ROTTERDAM Rapport inzake jaarstukken 2013/2014 INHOUDSOPGAVE Pagina ACCOUNTANTSVERSLAG 1 Algemeen 3 FINANCIEEL VERSLAG 1 Bestuursverslag over 2013/2014 5 JAARREKENING 1 Balans per 31

Nadere informatie

Stichting Steun Sonshine

Stichting Steun Sonshine Rapport inzake de jaarverslaggeving 2015 Inhoudsopgave Pagina 1. JAARREKENING 1.1 Balans per 31 december 2015 2 1.2 Staat van baten en lasten over 2015 4 1.3 Grondslagen van waardering en resultaatbepaling

Nadere informatie

Ingevolge artikel 396 lid 7 Titel 9 Boek 2 BW is afgezien van het opstellen van een bestuursverslag over 2012.

Ingevolge artikel 396 lid 7 Titel 9 Boek 2 BW is afgezien van het opstellen van een bestuursverslag over 2012. FINANCIEEL VERSLAG BESTUURSVERSLAG OVER Ingevolge artikel 396 lid 7 Titel 9 Boek 2 BW is afgezien van het opstellen van een bestuursverslag over. Ondertekening van de jaarrekening Schipluiden, 6 november

Nadere informatie

Jaarrekening 2013 Stichting Bibliotheek De Kempen. versie t.b.v. het voldoen aan publicatieplicht ANBI

Jaarrekening 2013 Stichting Bibliotheek De Kempen. versie t.b.v. het voldoen aan publicatieplicht ANBI Jaarrekening 2013 Stichting Bibliotheek De Kempen versie t.b.v. het voldoen aan publicatieplicht ANBI 17 maart 2014 Balans per 31 december 2013 Activa 31-12-2013 31-12-2012 Vaste activa Materiële vaste

Nadere informatie

JAARREKENING 2016 Stichting Present Deventer - Jaarrekening 2016

JAARREKENING 2016 Stichting Present Deventer - Jaarrekening 2016 JAARREKENING 2016 Stichting Present Deventer - Jaarrekening 2016 STICHTING PRESENT DEVENTER Postbus 640 7400 AP Deventer Bezoekadres: Lange Zandstraat 13 7412 CD Deventer Telefoon: 06-28020077 E-mail:

Nadere informatie

STICHTING TIME TO HELP NEDERLAND TE ROTTERDAM. Rapport inzake jaarstukken 2013

STICHTING TIME TO HELP NEDERLAND TE ROTTERDAM. Rapport inzake jaarstukken 2013 STICHTING TIME TO HELP NEDERLAND TE ROTTERDAM Rapport inzake jaarstukken 2013 INHOUDSOPGAVE Pagina ACCOUNTANTSVERSLAG 1 Algemeen 3 2 Resultaat 4 3 Financiële positie 5 4 Samenstellingsverklaring 7 1 BESTUURSVERSLAG

Nadere informatie

123WatEenSite C. van de PC Teststraat 1 3351 ZZ Alblasserdam

123WatEenSite C. van de PC Teststraat 1 3351 ZZ Alblasserdam C. van de PC Teststraat 1 3351 ZZ Alblasserdam INHOUDSOPGAVE Pagina Accountantsrapportage 3 Voorwoord 4 Resultaten 5 Financiële positie 7 Ondertekening van de accountantsrapportage 9 Jaarstukken 2008 Jaarrekening

Nadere informatie

Financieel overzicht Stichting Stedelijk Museum Fonds. Versie 31 maart 2016

Financieel overzicht Stichting Stedelijk Museum Fonds. Versie 31 maart 2016 Financieel overzicht 2015 Stichting Stedelijk Museum Fonds Versie 31 maart 2016 Inhoud Financieel overzicht 2015 3 Balans 4 Staat van baten en lasten 5 Toelichting op de balans en staat van baten en lasten

Nadere informatie

Nederlandse Vereniging voor Arthroscopie T.a.v. het bestuur Nieuwe Bosscheweg 9 5017 JJ TILBURG. Jaarrekening 2012

Nederlandse Vereniging voor Arthroscopie T.a.v. het bestuur Nieuwe Bosscheweg 9 5017 JJ TILBURG. Jaarrekening 2012 Nederlandse Vereniging voor Arthroscopie T.a.v. het bestuur Nieuwe Bosscheweg 9 5017 JJ TILBURG Jaarrekening 2012 Nederlandse Vereniging voor Arthroscopie T.a.v. het bestuur Nieuwe Bosscheweg 9 5017 JJ

Nadere informatie

Stichting Platform Centrummanagement Zeist Steynlaan 45 3701 EB Zeist JAARREKENING 2009

Stichting Platform Centrummanagement Zeist Steynlaan 45 3701 EB Zeist JAARREKENING 2009 371 EB Zeist JAARREKENING 29 Inhoudsopgave Pag. VERSLAG 1 Samenstellingsverklaring 2 Resultaat 3 Financiële positie JAARREKENING 1 Balans per 31 december 2 Staat van Baten en Lasten 3 Kasstroomoverzicht

Nadere informatie

Stichting Openbaar Museum Modelbouw Postbus AE DE BILT. Financieel verslag (t.b.v. website) 2015

Stichting Openbaar Museum Modelbouw Postbus AE DE BILT. Financieel verslag (t.b.v. website) 2015 Stichting Openbaar Museum Modelbouw Postbus 232 3730 AE DE BILT Financieel verslag (t.b.v. website) 2015 Stichting Openbaar Museum Modelbouw Postbus 232 3730 AE DE BILT Jaarrapport 2015 Rapportdatum: 23

Nadere informatie

CSG DE WAARD BEGROTING 2017 STICHTING CHRISTELIJKE SCHOLENGROEP DE WAARD OUD-BEIJERLAND

CSG DE WAARD BEGROTING 2017 STICHTING CHRISTELIJKE SCHOLENGROEP DE WAARD OUD-BEIJERLAND CSG DE WAARD BEGROTING 2017 STICHTING CHRISTELIJKE SCHOLENGROEP DE WAARD OUD-BEIJERLAND Inhoud 1. CSG De Waard... 2 1.1 Inleiding... 2 1.2 Begroting 2017... 3 1.3 Toelichting op de begroting 2017... 7

Nadere informatie

Stichting Kennisbank Filantropie Hilversum. Jaarrapport 2014

Stichting Kennisbank Filantropie Hilversum. Jaarrapport 2014 Hilversum Jaarrapport 2014 INHOUDSOPGAVE Pagina ACCOUNTANTSVERSLAG 2 Resultatenanalyse 3 JAARREKENING 1 Balans per 31 december 2014 4 2 Staat van baten en lasten over 2014 5 3 Grondslagen voor waardering

Nadere informatie

Strategisch beleidsplan Stichting Poolster. Poolster ontwikkelt. Versie:100909 voorlopig besluit BC op 8 september

Strategisch beleidsplan Stichting Poolster. Poolster ontwikkelt. Versie:100909 voorlopig besluit BC op 8 september Strategisch beleidsplan Stichting Poolster 2010 2013 Poolster ontwikkelt Versie:100909 voorlopig besluit BC op 8 september 1 Ambitie 1. We streven naar 12 sterke openbare scholen naar de maatstaven van

Nadere informatie

Financiële managementrapportage Eerste kwartaal 2017

Financiële managementrapportage Eerste kwartaal 2017 Financiële managementrapportage Eerste kwartaal Stichting tot behartiging van de belangen van Scholen met de Bijbel op Reformatorische Grondslag, Achterberg Aangepast: 11-5- Pagina 1 van 11 Dashboard Financiële

Nadere informatie

Toezichtkader Bestuur

Toezichtkader Bestuur Toezichtkader Bestuur Vastgesteld bestuur CBO Zeist e.o. : 12 november 2013 Vastgesteld GMR : 19 november 2013 Inhoudsopgave 1. Vooraf... 2 1.2 Wat zijn de ontwikkelingen... 2 2. Taken van het bestuur...

Nadere informatie

Jaarverslaggeving 2014. Stichting Steun Thuis in West

Jaarverslaggeving 2014. Stichting Steun Thuis in West Jaarverslaggeving 2014 Stichting Steun Thuis in West Inhoudsopgave Bladzij Onderwerp 1 Bestuursverslag 2 Vaststelling van het jaarverslag 3 Balans 4 Rekening van baten en lasten 5 Kasstroomoverzicht 6

Nadere informatie

FINANCIEEL CONTINUÏTEITSTOEZICHT. bij Stichting Onderwijs 4 Nieuwe Tijd (04NT) te Amsterdam

FINANCIEEL CONTINUÏTEITSTOEZICHT. bij Stichting Onderwijs 4 Nieuwe Tijd (04NT) te Amsterdam RAPPORT VAN BEVINDINGEN DEFINITIEF FINANCIEEL CONTINUÏTEITSTOEZICHT bij Stichting Onderwijs 4 Nieuwe Tijd (04NT) te Amsterdam Plaats : Utrecht Bestuursnummer : 42684 Onderzoeksnummer : 285387 Edocsnummer

Nadere informatie

RAPPORT FINANCIEEL CONTINUÏTEITSTOEZICHT

RAPPORT FINANCIEEL CONTINUÏTEITSTOEZICHT RAPPORT FINANCIEEL CONTINUÏTEITSTOEZICHT bij Stichting ROC TOP Plaats : Utrecht Bestuursnummer : 42625 Onderzoeksnummer : 289366 Periode onderzoek : Jan -Oktober 2016 Datum vaststelling : November 2016

Nadere informatie

Managementrapportage 2016

Managementrapportage 2016 Managementrapportage 26 a. LEERLINGAANTALLEN Leerlingaantal 25 Regulier LWOO PRO VAVO TG Elders les Gecorrigeerd Begroting 2629 Financiële kaders (dec 26) Leerlingaantal 26 Regulier LWOO PRO VAVO TG Elders

Nadere informatie

Stichting Diaconessenhuis/Mariastichting tot steun aan het Interconfessioneel Spaarne Ziekenhuis

Stichting Diaconessenhuis/Mariastichting tot steun aan het Interconfessioneel Spaarne Ziekenhuis tot steun aan het Interconfessioneel Spaarne Ziekenhuis Jaarverslag 2013 tot steun aan het Interconfessioneel Spaarne Ziekenhuis 2 Inhoudsopgave: Bestuursverslag 3 Balans per 31 december 2013 4 Resultatenrekening

Nadere informatie

Verkorte jaarrekening 2013. Stichting Den Haag onder de Hemel. Den Haag

Verkorte jaarrekening 2013. Stichting Den Haag onder de Hemel. Den Haag Verkorte jaarrekening 2013 Stichting Den Haag onder de Hemel Den Haag (Ontleend aan het Jaarverslag en Jaarrekening 2013, zoals op 27 maart 2014 door het bestuur goedgekeurd en vastgesteld en van een goedkeurende

Nadere informatie

FINANCIEEL VERSLAG 2015 Stichting AKROS Beheer te Amsterdam

FINANCIEEL VERSLAG 2015 Stichting AKROS Beheer te Amsterdam FINANCIEEL VERSLAG 2015 Stichting AKROS Beheer te Amsterdam Inhoud : Bestuursverslag Balans per 31-12-15 Resultaten rekening per 31-12-15 Korte toelichting op de balans Amsterdam, mei 2016 R.v.d. Wouw

Nadere informatie

Financieel verslag Stichting Kleurrijke Stad Klokgebouw AC Eindhoven

Financieel verslag Stichting Kleurrijke Stad Klokgebouw AC Eindhoven Financieel verslag 2015 Stichting Kleurrijke Stad Klokgebouw 241 5617 AC Voorblad 0 Inhoud 1 Staat van baten en lasten Balans per 31 december 2015 3 Staat van baten en lasten over 2015 5 Grondslagen voor

Nadere informatie

Jaarbericht. Weller Vastgoed Ontwikkeling Secundus BV

Jaarbericht. Weller Vastgoed Ontwikkeling Secundus BV Jaarbericht Weller Vastgoed Ontwikkeling Secundus BV 2014 Inhoudsopgave 1. Algemeen 2 2. Jaarrekening 3 2.1 Balans per 31-12-2014 (voor winstbestemming) 3 2.2 Winst en verliesrekening over 2014 4 2.3 Kasstroomoverzicht

Nadere informatie

Stichting Buitenfonds T.a.v. de directie Houtplein 7 2012 DD HAARLEM. Jaarrekening 2014

Stichting Buitenfonds T.a.v. de directie Houtplein 7 2012 DD HAARLEM. Jaarrekening 2014 Stichting Buitenfonds T.a.v. de directie Houtplein 7 2012 DD HAARLEM Jaarrekening 2014 INHOUDSOPGAVE Pagina 1. Accountantsrapport 1.1 Samenstellingsverklaring 3 1.2 Algemeen 5 1.3 Resultaatvergelijking

Nadere informatie

Volledig uitgewerkt EFJ model voor de jaarrekening

Volledig uitgewerkt EFJ model voor de jaarrekening Volledig uitgewerkt EFJ model voor de jaarrekening BV Bestuursverslag Toelichting op onderdelen van het jaarverslag Verslag Raad van Toezicht Kerngegevens Kernactiviteiten Juridisch structuur Organisatiestructuur

Nadere informatie

FEDERATIE VAN EDUCATIEVE EN CULTURELE CENTRA TE ROTTERDAM. Rapport inzake jaarstukken 2014

FEDERATIE VAN EDUCATIEVE EN CULTURELE CENTRA TE ROTTERDAM. Rapport inzake jaarstukken 2014 FEDERATIE VAN EDUCATIEVE EN CULTURELE CENTRA TE ROTTERDAM Rapport inzake jaarstukken 2014 INHOUDSOPGAVE Pagina ACCOUNTANTSVERSLAG 1 Opdracht 2 2 Deskundigenonderzoek 2 3 Algemeen 3 4 Resultaat 4 5 Financiële

Nadere informatie

Stichting voor Openbaar Primair Onderwijs Capelle aan den IJssel en Krimpen aan den IJssel

Stichting voor Openbaar Primair Onderwijs Capelle aan den IJssel en Krimpen aan den IJssel Stichting voor Openbaar Primair Onderwijs Capelle aan den IJssel en Krimpen aan den IJssel Toelichting bij de begroting 2012 en het meerjarenoverzicht 2010-2016 Algemeen De begrotingen zijn taakstellend

Nadere informatie

Jaarrekening 2013 Mondriaan Fonds

Jaarrekening 2013 Mondriaan Fonds Jaarrekening 2013 Mondriaan Fonds BALANS PER 31 DECEMBER 2013 2013 2012 ACTIVA Vaste activa I Immateriële vaste activa - - II Materiële vaste activa 1.223.599 1.408.584 III Financiële vaste activa - -

Nadere informatie

VERKORTE JAARREKENING Stichting Voedselbank Waalwijk Waalwijk Balans per 31 december 2015 Staat van baten en lasten over 2015

VERKORTE JAARREKENING Stichting Voedselbank Waalwijk Waalwijk Balans per 31 december 2015 Staat van baten en lasten over 2015 VERKORTE JAARREKENING 2015 Stichting Voedselbank Balans per 31 december 2015 Staat van baten en lasten over 2015 Toelichting op de Staat van baten en lasten over 2015 Stichting Voedselbank pag. 2 van het

Nadere informatie

STICHTING BUURTLAB ROTTERDAM FINANCIËLE GEGEVENS 2014

STICHTING BUURTLAB ROTTERDAM FINANCIËLE GEGEVENS 2014 STICHTING BUURTLAB ROTTERDAM FINANCIËLE GEGEVENS 2014 INHOUD RAPPORT BLZ. BALANS PER 31 DECEMBER STAAT VAN BATEN EN LASTEN BALANS PER 31 DECEMBER (NA VERWERKING VAN HET RESULTAAT) ACTIVA 2014 2013 VASTE

Nadere informatie

Jaarverslag Sportbedrijf Deventer Smeenkhof 12a Deventer sportbedrijfdeventer.nl

Jaarverslag Sportbedrijf Deventer Smeenkhof 12a Deventer sportbedrijfdeventer.nl Jaarverslag 2016 Foto: Coen Schilderman - Sportfoto van het jaar 2016 (Emma Oosterwegel) Sportbedrijf Deventer Smeenkhof 12a Deventer 0570-503939 sportbedrijfdeventer.nl Financieel economisch verslag Voor

Nadere informatie

Jaarrekening 2012 Stichting Bibliotheek De Kempen. versie t.b.v. het voldoen aan publicatieplicht ANBI

Jaarrekening 2012 Stichting Bibliotheek De Kempen. versie t.b.v. het voldoen aan publicatieplicht ANBI Jaarrekening 2012 Stichting Bibliotheek De Kempen versie t.b.v. het voldoen aan publicatieplicht ANBI 15 maart 2013 Balans per 31 december 2012 Activa 31-12-2012 31-12-2011 Vaste activa Materiële vaste

Nadere informatie

Stichting MeeleefGezin. Jaarverslag 2012

Stichting MeeleefGezin. Jaarverslag 2012 Jaarverslag Utrecht, 3 juli 2013 Inhoudsopgave Bestuursverslag 3 Jaarrekening Balans per 31 december 6 Staat van baten en lasten 7 Toelichting 8 Overige gegevens 12 2 Bestuursverslag Algemeen De stichting

Nadere informatie

JAARREKENING Stichting Marianne Center

JAARREKENING Stichting Marianne Center JAARREKENING 2014 Stichting Marianne Center Inhoud Jaarverslag 3 Jaarrekening 4 Balans per 31 december 2014 4 Staat van baten en lasten over 2014 5 Toelichting op de balans en staat van baten en lasten

Nadere informatie

RAPPORT FINANCIEEL CONTINUITEITSTOEZICHT

RAPPORT FINANCIEEL CONTINUITEITSTOEZICHT RAPPORT FINANCIEEL CONTINUITEITSTOEZICHT bij de OPEN UNIVERSITEIT Plaats : Utrecht Bestuursnummer : 30720 Onderzoeksnummer : 284528 Datum onderzoek : januari-maart 2016 Datum vaststelling : 3 mei 2016

Nadere informatie

Global Opportunities (GO) Capital Asset Management BV gevestigd te AMSTERDAM. Rapport inzake de jaarrekening 2013

Global Opportunities (GO) Capital Asset Management BV gevestigd te AMSTERDAM. Rapport inzake de jaarrekening 2013 Global Opportunities (GO) Capital Asset Management BV gevestigd te AMSTERDAM Rapport inzake de jaarrekening 2013 Inhoudsopgave Pagina Opdracht 1 Algemeen 1 Resultaten 1 Financiële positie 2 Kengetallen

Nadere informatie

Jaarrekening Stichting Vrienden van Vrijwaard

Jaarrekening Stichting Vrienden van Vrijwaard Jaarrekening 2016 Stichting Vrienden van Vrijwaard 20 november 2017 Stichting vrienden van Vrijwaard INHOUDSOPGAVE pagina 1.1 Jaarrekening 2016 1.1.1 Balans per 31 december 2016 1 1.1.2 Resultatenrekening

Nadere informatie

Jaarverslag 2014-2015 DE DELTA

Jaarverslag 2014-2015 DE DELTA Jaarverslag 2014-2015 DE DELTA VOORWOORD In dit verslag van obs de Delta treft u op schoolniveau een verslag aan van de ontwikkelingen in het afgelopen schooljaar in het kader van de onderwijskundige ontwikkelingen,

Nadere informatie

FINANCIEEL CONTINUITEITSTOEZICHT. bij Stichting voor Speciaal Basisonderwijs te Doetinchem

FINANCIEEL CONTINUITEITSTOEZICHT. bij Stichting voor Speciaal Basisonderwijs te Doetinchem RAPPORT VAN BEVINDINGEN FINANCIEEL CONTINUITEITSTOEZICHT bij Stichting voor Speciaal Basisonderwijs te Doetinchem Plaats : Utrecht Bestuursnummer : 22453 Onderzoeksnummer : 279804 Datum onderzoek : februari

Nadere informatie