Toelichting op de begroting. Inleiding

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Toelichting op de begroting. Inleiding"

Transcriptie

1 Toelichting op de begroting Inleiding De gemeenteraad van Heerhugowaard heeft in een Amendement van november 2009 het college van B & W gevraagd de werkelijke, reële kosten en opbrengsten van Cool in beeld te brengen, te laten onderzoeken of de positie van de horeca in Cool zou kunnen worden verbeterd en zo ja hoe, en te komen met een herzien meerjarenperspectief voor Cool. Als gevolg daarvan hebben de gemeente en Cool in de periode januari september 2010 de exploitatie van Cool op alle fronten opnieuw kritisch bekeken. Leidraad hierbij zijn geweest: - het ondernemingsplan dat ten grondslag ligt aan het concept Cool kunst en cultuur - de subsidie-uitvoeringsovereenkomst met de te behalen resultaten en doelen - uitwerken van in de eerdere begrotingsversies nog als PM post opgenomen onderdelen (kosten vervanging, herstel, onderhoud, verzuimkosten) die als gevolg van de afspraken in de huurovereenkomst door Cool gedragen zouden moeten worden - het bij elk onderdeel van de begroting zo kritisch mogelijk kijken naar een maximale kostenbesparing en een optimaal rendement - de op basis van de eerste jaarrekening van Cool bekende cijfers en prestaties - waar mogelijk het hanteren van benchmarkgegevens uit de sector Een en ander heeft geleid tot een herziene meerjarenbegroting voor Cool. Na 2 seizoenen is inmiddels een realistisch meerjarenperspectief te schetsen, al blijven er een aantal onzekerheden en risico s: - De oplevering van het Coolplein wordt verondersteld een forse toename van de verhuur- en horecaopbrengsten te genereren. Of de prognoses die in deze begroting zijn opgenomen worden gehaald is echter onzeker. Het niet behalen van de omzetten in horeca en verhuur vormt een risico. - De komende jaren zullen ingrijpende bezuinigingen de kunst- en cultuursector treffen. Dit zal op alle facetten van de bedrijfsvoering van Cool zijn uitwerking hebben. Met minder inkomsten uit subsidies is het voortbestaan van een culturele instelling als Cool onzeker. De mogelijkheden om met verhoging van toegangsprijzen of lesgelden meer inkomsten te verwerven zijn uiterst beperkt. Bezuinigingen op subsidie-inkomsten vormen derhalve een risico. - De inkomsten uit verhuur en sponsoring worden sterk beïnvloed door de conjunctuur. In het huidige economische klimaat trekt het bedrijfsleven zich terug en valt er aan sponsoring weinig tot niets te werven. Hetzelfde geldt voor de verhuur aan commerciële partijen. De in deze begroting opgenomen inkomsten zijn ambitieus en het realiseren ervan vormt een forse uitdaging voor het MT van Cool. - Het aantal Fte s voor organisatie en management bij Cool was van meet af aan minimaal in relatie tot de opdracht. Cool draait op de inzet en bereidheid van medewerkers om vrijwel structureel meer uren te werken dan waarvoor men betaald wordt. Structurele overbelasting van staf en management vormt een risico voor de kwaliteit en continuïteit. - Er is nog altijd een verschil van inzicht over de meerkosten van de muziekeducatie in Langedijk. Heerhugowaard en Langedijk verschillen van mening over de verantwoordelijkheid voor deze meerkosten. Deze onzekerheid vormt een risico voor Cool. Deze toelichting bestaat uit 3 onderdelen: - Een algemene inhoudelijke verantwoording

2 - Een toelichting van de belangrijkste posten, waar nodig voorzien van een uitgewerkte bijlage - Een conclusie en aanbeveling Een woord van dank gaat uit naar de beleidsadviseur kunst, cultuur en sport, Lucienne Braaksma, de controller van de gemeente en van Cool, Peter van Drongelen en de controller van Cool, Josephine Gunther Moor. Zij hebben allen met grote betrokkenheid en inzet bijgedragen aan het tot stand komen van deze begroting. Namens MT en raad van Toezicht Cool, Frans Funnekotter, directeur Cool, 27 september 2010 Dit is Heerhugowaard! Cool vormt voor vele inwoners in Heerhugowaard een bron van inspiratie en trots. De gemeente, de politieke partijen en het gemeentebestuur hebben met Cool een zelfbewuste en visionaire stap gezet in het waarmaken van de slagzin Stad van Kansen. En dat wordt beloond: Cool is een bruisende ontmoetingsplek voor jong en oud; een plek van en voor de inwoners van Heerhugowaard met een meer dan regionaal bereik. Of je nu het markante gebouw neemt, de eigenzinnige opzet met de elkaar versterkende functies van passieve en actieve kunstbeoefening, de fraaie inrichting, het brede aanbod, de professionele dienstverlening of de vernieuwende, prikkelende activiteiten; Artiesten staan vrijwel zonder uitzondering versteld van de fraaie zaal, het spraakmakende gebouw, de professionele benadering. Dit geldt ook voor huurders, congresgangers of bezoekers uit de rest van Nederland. Heerhugowaard heeft zichzelf met Cool flink op de kaart gezet Reuring Kunst en cultuur brengen leven in de brouwerij, brengen mensen op de been en dragen zo bij aan de levendigheid, gemeenschapszin en veiligheid in Heerhugowaard. Want evenementen in en/of door Cool georganiseerd, brengen mensen bij elkaar. Cool bereikt met de brede programmering en het veelzijdige educatie aanbod alle lagen van de bevolking. Cool vervult ook een regionale functie; bij voorstellingen, evenementen en projecten komen bezoekers uit Alkmaar, Langedijk, Schoorl, Bergen, Schagen, Ursem, tot aan Hoorn en Den Helder aan toe naar Heerhugowaard. Weg van het alledaagse Kunst kleurt Heerhugowaard. Het kan een bezoeker confronteren, maar kan ook voor vermaak en ontsnapping zorgen. Of het een bezoek aan het Peuterfestival, deelname aan een van de musicalcursussen, cabaretvoorstelling of het genieten van een fraaie toneelvoorstelling is; wat Cool brengt, doet en ontwikkelt, zorgt voor kleur en reliëf in Heerhugowaard en de levens van mensen. Kunst en cultuur voeden de geest en openen het hart. Kunst kan mensen raken én inspireren en activeren. Talentontwikkeling Het kunsteducatie-aanbod bij Cool draagt bij aan de persoonlijke ontwikkeling van de kinderen en volwassenen van Heerhugowaard en Langedijk. Het ontwikkelen van je talent is het ontwikkelen van je zelfvertrouwen. Het is bewezen dat kinderen door kunst beter leren samenwerken en creatief denken. Verbeeldingskracht en fantasie worden gestimuleerd. In beelden, verhalen en muziek doen de cursisten van Cool nieuwe ervaringen op. Je kunt je talenten niet ontdekken als je niet op ontdekkingstocht gaat. Je kunt je talenten niet ontwikkelen als je niet bereid bent om risico s te nemen. Cool biedt die mogelijkheid, geïntegreerd in een professionele setting.

3 Door een samenwerking met Rabobank Alkmaar e.o. is er bij Cool een speciale talentenklas die aan kinderen met een uitzonderlijk muzikaal talent extra middelen en mogelijkheden biedt. Aantrekkelijke stad Kunst en cultuur kunnen de magneten zijn die professionals aantrekken en vasthouden. Mensen wonen graag in steden met een interessant en gevarieerd cultureel aanbod. Liefst op fietsafstand. Want mensen willen spontaan kunnen besluiten s avonds naar een voorstelling of concert te gaan. Bedrijven trekken graag naar steden die deze kwaliteiten in huis hebben. Hier willen hun medewerkers wonen. Lokale en regionale bedrijven en instellingen waarderen Cool bovendien als locatie voor personeelsbijeenkomsten, presentaties of vergaderingen. Zoals recent onderzoek heeft aangetoond, zijn kunst en cultuur van cruciaal belang voor de aantrekkingskracht van een stad en de lokale economie. Investeren in kunst en cultuur betekent ook: investeren in een aantrekkelijke stad, in werkgelegenheid, groei, vernieuwing en bedrijvigheid. Kunst en cultuur zijn voor een stad niet de slagroom op de taart, ze zijn van cruciaal belang voor de aantrekkingskracht van een stad en de lokale economie.[ ] Het is een van de weinige bewezen effectieve manieren om met lokaal beleid de aantrekkingskracht van een stad te vergroten, en de lokale economie te stimuleren. Minder geld voor cultuur kan de stad op lange termijn dan ook veel kosten. (Gerard Marlet, 2010, econoom en medeauteur Atlas voor Gemeenten) Lokale werkgelegenheid Bij Cool werken ca 80 mensen, hoofdzakelijk uit de directe omgeving van Heerhugowaard. Daarnaast zorgt Cool voor werkgelegenheid bij marktpartijen van wie we diensten en producten afnemen; heel bewust kiest Cool daarbij voor lokale aanbieders en bedrijven. Sociale cohesie Meedoen aan kunst en cultuur (actief of passief) binnen Cool geeft mensen het gevoel ergens bij te horen. Door in de Big Band te spelen, een cursus modeltekenen te volgen of bij te dragen aan een kunstproject in de wijk, voelen mensen zich verbonden met anderen. Zulke collectieve ervaringen en activiteiten versterken het gemeenschapsgevoel. Het is een van de pijlers waar Cool op gebouwd is. Kunst en cultuur zijn daarmee ook in staat om afstanden tussen individuen en groepen te overbruggen en iedereen te laten meedoen. Het aanbod van Cool is voor mensen met een Huygen Pas tegen sterk gereduceerd tarief te volgen. Door het rijksgefinancierde project Ieder kind doet mee is een investering in huurinstrumenten mogelijk geworden waarmee op scholen, in wijken en aan individuele leerlingen gemakkelijk een instrument kan worden verhuurd. Het Cool Prelude fonds beheert dit instrumentarium. Cool is daardoor bereikbaar voor iedereen, ook de minder draagkrachtigen. Ontmoeting Cool is een succesvol en kansrijk bedrijf. Door de integratie van kunsteducatie en schouwburg, gecombineerd met de culturele centrumfunctie voor onderwijs, wijkcentra, amateurverenigingen, zorgcentra en culturele partners, is Cool in staat klanten lange tijd aan zich te binden. Binnen de theater- en muzieklessen leiden we het toekomstige schouwburgpubliek op. Bezoekers aan een voorstelling komen op ongedwongen en natuurlijke wijze in contact met cursisten. In café Cool ontmoeten professionals en amateurs elkaar. In organisatorische zin zijn de combinaties tussen actieve en passieve kunstbeoefening snel te maken, tegen lage kosten. De bezettingsgraad van het gebouw is

4 bijzonder gunstig, de overheadkosten gering doordat functies gecombineerd zijn en voorzieningen kunnen worden gedeeld. Kansen, kansen, kansen Het Coolplein zal medio 2011 gereed zijn. Met een aantrekkelijk plein voor de deur kan Cool de culturele centrumfunctie een nieuwe impuls geven. De tijdelijke sluiting van De Vest biedt mogelijkheden om een deel van het Alkmaarse publiek aan Cool te binden. En te blijven binden. Met een spin-off voor winkels, restaurants en overige uitgaansgelegenheden in de omgeving. Het representatieve, aangename gebouw waarin Cool is gehuisvest, gevestigd aan een aantrekkelijk plein, is een trekpleister voor congressen, symposia en bedrijfsfeesten. Cool is van Heerhugowaard Cool is hard op weg om van alle Heerhugowaarders te worden. Na krap twee jaar blijkt Cool bezocht te worden door mensen uit alle lagen van de gemeenschap. Verenigingen en instellingen vinden er hun thuisbasis, ouderen bezoeken concerten, moeders met kinderen doen mee met muziek op schoot. Alle schoolgaande kinderen zien educatieve voorstellingen en de burger die een week hard heeft gewerkt kan zijn zorgen vergeten bij een ontspannen avondje uit. Cool past. Past bij de maat van Heerhugowaard. Past bij de behoefte aan een aantrekkelijke leef- en woonomgeving. Past bij de doelstelling van Heerhugowaard. Cool voorziet in een behoefte en bereikt meer dan bezoekers per jaar. Cool is van Heerhugowaard.

5 Toelichting op de cijfers Algemeen In deze meerjarenbegroting is geen rekening gehouden met inflatie, prijscompensatie van lonen en CAO gebonden ophogingen (stappen in salarisschalen), met uitzondering van de afspraken die conform het sociaal plan Dijk en Waard reeds vastlagen (ophoging normjaartaak van docenten gekoppeld aan salarisstappen). Het feit dat deze elementen niet in de begroting zijn opgenomen betekent niet dat Cool deze kosten niet zal krijgen. Met name de CAO verplichte ophogingen zijn dan ook te zien als een risico. Cool heeft sinds de start gewerkt met een te krappe begroting. Hierover is in de periode regelmatig overleg gevoerd met de gemeenten Heerhugowaard en Langedijk. De directie en de Raad van Toezicht van Cool houden vanaf dag 1 doorlopend rekening met bezuinigingen in de uitgaven en maximalisering van de opbrengsten. Sinds de opening zijn om die reden enkele belangrijke, noodzakelijke investeringen uitgesteld en wordt er gewerkt met een structurele onderbezetting op vrijwel alle bedrijfsonderdelen. Bezuinigingen zijn waar mogelijk al in de meerjarenbegroting verwerkt en worden hieronder aangegeven. Productbegrotingen Voor het verkrijgen van een goed financieel inzicht betreffende de verschillende productgroepen van Cool worden de cijfers in deze begroting in aparte productbegrotingen gepresenteerd. De uitgangspunten voor verdeling van kosten en inkomsten zijn in overleg met de gemeente Heerhugowaard bepaald. Het is echter niet zo dat de producten los van elkaar kunnen worden gezien, financieel nog organisatorisch. Maatregelen in de ene productgroep heeft altijd zijn doorwerking in kosten van een andere productgroep. Bij het losweken van één van de productgroepen uit het concept Cool, zal een nieuwe doorrekening en begroting moeten worden gemaakt. Samenvattend: Cool grijpt elke mogelijkheid aan om de kosten te drukken. De lasten nemen in 2010 ten opzichte van eerdere begrotingen af met in Dit komt in hoofdzaak door: 1. Stoppen met blind date en minder inzet van freelancers: Lagere prognose activiteitenkosten vnl door minder projecten en lagere inkoop horeca: Schoonmaak in eigen beheer (miv 1 sept. 2010) , komende jaren per jaar bezuiniging 4. Minder verkoopkosten Meer rente door vooruit ontvangen theatertickets en lesgelden De lasten nemen op andere posten echter ook toe ten opzichte van eerdere begrotingen. In totaal gaat het om een toename van De redenen hiervoor zijn gelegen in: 1. Salarissen eigen personeel en oproepkrachten (= keerzijde van mindere inzet freelancers) Freelance docenten voor beeldend en theater in verband met opbouw cursusaanbod 3. Voorziening voor ziekteverzuim Kosten afdracht SFKV en OR Energielasten hoger dan begroot (was in eerdere versies een prognose; daadwerkelijke gebruikskosten vielen pas eind 2009 te bepalen) 6. Niet terug te vorderen BTW Advieskosten (ivm horeca) en kopieerkosten

6 8. Toename van de huisvestingskosten (onderhoud, herstel en vervanging gebouw en inventaris) Verschillende diverse kleine posten (zie toelichting in de cijfers) Per saldo nemen de lasten toe met = Aangezien de inkomsten met dalen is het tekort op de exploitatie met toegenomen. Het in de oude begroting voorziene tekort bedroeg voor de gemeente Heerhugowaard en voor de gemeente Langedijk In deze begroting is het tekort voor de gemeente Heerhugowaard en voor de gemeente Langedijk Bij elkaar is dit Hieronder worden baten en lasten in detail toegelicht. BATEN Kunsteducatie Bij de muziekeducatie is een lichte stijging van de omzet te verwachten door de ophoging van de jaartaak van docenten en een grotere efficiency bij de inzet van de nietlesgebonden uren (NLU); de ratio lesuren voorbereidingsuren wordt in een periode van 3 jaar stapsgewijs verbeterd (van gemiddeld in 2008 naar in 2011). Hierdoor kan het aantal lesuren toenemen bij relatief gelijke kosten. Bij de theater- en beeldende kunst lessen is sprake van een opbouw van leerlingenbestand. Het aantal leerlingen en activiteiten zal nog toenemen. De subsidie die wordt aangewend voor de theater- en beeldende lessen betreft de huisvestingskosten, materiaalkosten en de kosten voor organisatie en administratie. De tarieven voor de lessen en cursussen liggen laag bij Cool. Dit is een erfenis uit de periode Dijk en Waard en Artiance Heerhugowaard. In 2009 is een eenmalige differentiatie van de tarieven voor muzieklessen toegepast: een verhoging van de tarieven voor individuele lessen en een geringe verlaging van de tarieven voor duo- en groepslessen. Tegelijk is een financiële regeling voor minder draagkrachtigen opgetuigd en is er de mogelijkheid gekomen om tegen een geringe vergoeding een muziekinstrument te huren. Dit heeft geleid tot een grotere kostendekkendheid enerzijds en een verlaging van de financiële drempel voor lagere inkomens anderzijds. Gezien de economische ontwikkelingen en de te verwachten daling van de koopkracht is het niet verstandig om in de komende jaren de lestarieven opnieuw (fors) te verhogen. Bovenstaand beleid is gericht op het bouwen aan een hogere opbrengst per lesuur, gekoppeld aan een gezond, relatief jong, breed leerlingenbestand. Podium De opdracht van Cool is het programmeren van een breed aanbod aan podiumkunsten, daarbij gebruik makend van de mogelijkheden van de zaal en de up to date theatertechniek. Na twee volledige seizoenen valt vast te stellen dat Cool met de huidige programmering goed scoort. In de aanloop naar seizoen is in de voorverkoop een verheugend aantal kaarten verkocht. Tegen de landelijke trend in (daling 7 % in 2009) blijft het publiek naar Cool komen en kan verwacht worden dat Cool opnieuw een bezettingspercentage van gemiddeld 60 % zal scoren in de periode bij een gemiddelde prijs van 19,- per ticket. De cijfers zijn hierop gebaseerd. De meeropbrengst van extra verkochte kaarten moet niet worden overschat;. De afreken systematiek binnen de

7 podiumkunsten heeft tot gevolg dat een schouwburg met de omvang van Cool (550) stoelen slechts bij enkele uitkoopvoorstellingen extra marge kan maken. Theater De Vest in Alkmaar gaat verbouwen. Ten tijde van de verbouwing zal wellicht een deel van de programmering vaar Cool worden overgebracht. Op het moment van publicatie van deze begroting is hier nog niets over te zeggen. Cool staat open voor (verregaande) samenwerking met De Vest en heeft hiertoe reeds het initiatief genomen. Indien een samenwerking met De Vest zal leiden tot een positief resultaat bij het product Podium wil Cool dit ten goede laten komen aan het resultaat. Zie voor een overzicht van het aantal voorstellingen + bezoekersaantallen per genre bijlage 1 Verhuur Bij de verhuuropbrengsten is een toename ingerekend vanwege de realisatie van het Coolplein medio De verwachting is dat hierdoor Cool aan aantrekkingskracht zal winnen en dientengevolge meer verhuur zal kunnen genereren op de lange termijn. Daarnaast zal er gerichter acquisitie worden gepleegd en zijn de prijzen van de verhuur meer marktconform vastgesteld. Ten slotte zorgt ook het wegvallen van enkele overgangsregelingen voor oude huurders voor een kleine toename. Op korte termijn zullen de gevolgen van de economische crisis ook gevolgen hebben op de verhuuropbrengsten,. VSCD cijfers tonen aan dat inkomsten uit de verhuur met 9 % in 2009 is gedaald. Nadere uitwerking van de verhuur treft u aan in bijlage 2 toelichting verhuur Cool. Horeca De oplevering van het Coolplein medio 2011 zal zorgen voor een toename in de horeca van Cool. Cool is dan een echte A-locatie. Het spontaan bezoek, meer slow stay bezoekers, uitbreiding van de terrasfunctie, ontwikkeling van de grand café / lunch functie, intensivering van programmering van pop- en jazz muziek in het café dragen allen bij aan een hogere omzet. Ten opzichte van eerdere versies van de meerjarenbegroting zijn de inkomsten naar beneden bijgesteld vanwege het schrappen van de restaurant functie. Zie voor nadere rapportage de bijlage 3 horeca ontwikkelingen in Cool Projecten Door Cool georganiseerde projecten in de kunsteducatie of amateurkunstondersteuning geschieden op basis van afname. De genoemde getallen zijn een schatting. Projecten zijn minimaal kostendekkend. Ten opzichte van de eerdere versies van de begroting is de prognose voor inkomsten uit projecten met naar beneden bijgesteld. Vrienden van Cool De vriendenkring van Cool kan nog licht groeien. Gelet op wat bij collega instellingen gebruikelijk is zal die groei niet spectaculair zijn. Fondsen en sponsoring In het huidige economisch klimaat is het vinden van sponsorgeld uitermate moeizaam. De budgetten bij fondsen worden teruggeschroefd. Cool blijft actief zoeken naar samenwerking met lokale en regionale bedrijven, bouwt gestaag aan een netwerk van ondernemers en particulieren, en verwacht hier een geringe toename over de komende jaren. De inkomsten op dit onderdeel zijn lager opgenomen dan in eerdere versies van de begroting. In de oorspronkelijke begroting stond een opbrengst van ca uit het opleidingenfonds SFKV vermeld. Dit is een achterhaald gegeven gebleken. De opbrengst is niet meer in deze versie opgenomen. Samenvattend:

8 De baten nemen ten opzichte van eerdere begrotingen af met ca Dit komt in hoofdzaak door: 1. Stoppen met blind date: Lagere prognose inkomsten projecten: Minder inkomsten uit fondsen en sponsoring Ten onrechte ingeboekte inkomsten uit SFKV opleidingenfonds Diverse afname inkomsten overige posten LASTEN Salarissen De salarissen van de medewerkers bij Cool die werken onder de CAO Kunsteducatie zijn berekend conform de CAO stappen die volgen uit de afspraken uit het sociaal plan Dijk en Waard. De toename van de salariskosten is volledig hierdoor te verklaren. Daarnaast zal vanaf medio 2011 de Horeca zal meer open zijn en wordt er meer verhuurd. Dit komt terug in een toename van de kosten voor oproepkrachten voor café en verhuur. In de meerjarenbegroting is het te verwachten / te voorziene verloop van medewerkers die 65 jaar worden verdisconteerd. In 2011 betreft het een medewerker die per 1 september afscheid zal nemen. In de begroting is verwerkt dat deze medewerker vanaf dat moment wordt opgevolgd door een goedkopere kracht. In 2013 zal een medewerker in de Horeca met pensioen gaan. Medio 2010 is de functie Facilitair Manager komen te vervallen. Het Management Team is afgeslankt tot 2 personen. De taken van de facilitair manager zijn voor ca 20% binnen bestaande FTE s ondergebracht. Voor de resterende 80 % is een (onmisbare, maar lager ingeschaalde) vacature medewerker horeca, evenementen en verhuur. In totaal betekent deze reorganisatie een besparing van ca per jaar (in 2010 vanaf september). Deze besparing is in de cijfers verwerkt; de toename van de salarislasten was anders groter geweest. Daarnaast zijn er vanaf 2011 extra taken aan Cool toebedeeld inzake het onderhoud en beheer van het pand. Deze extra taken betekenen een uitbreiding van 0,2 FTE, die worden ondergebracht bij een reeds in dienst zijnde medewerker theatertechniek. Uitbreiding functie kunst in school De uitbreiding wordt gefinancierd uit een aparte geldstroom: de gelden voor de combinatiefunctie. Geoormerkt geld, afspraken liggen vast tot eind Voorziening verzuimkosten In eerdere versies van de begroting van Cool is deze post steeds als PM post opgenomen. Cool maakt echter wel kosten voor vervanging bij ziekte. Het is realistisch om een percentage van de salariskosten in te boeken voor vervanging bij ziekte. Als uitgangspunt is het gemiddelde langjarig ziekteverzuim binnen de sector cultuur en onderwijs genomen (CBS cijfers 4,3%). Cool vervangt lang niet altijd bij ziekte, en waar mogelijk wordt vervanging kostenneutraal intern opgevangen. Voor de vervanging van resterende direct te vervangen uren (zie bijlage) is een bedrag benodigd van In bijlage 4 staat beschreven hoe Cool omgaat met vervanging bij ziekte. Freelance docenten De toename hangt samen met de opbouw van het curriculum van theater- en beeldende kunst lessen. Overige freelance medewerkers Het betreft de inhuur van onze vaste freelance kok (evenementgebonden) en freelance technici.

9 Studiekosten In de begroting is voor scholing en opleiding een bedrag opgenomen van 1 % van de salariskosten van het personeel in dienst. Dit is een minimaal percentage. Kosten OR De OR is een verplichting (>50 medewerkers). In 2010 heeft de OR een opleiding gevolgd. De uren voor OR medewerkers zitten in salarissen verwerkt. Het betreft hier materialen, opleidingskosten en onkosten. Overige personeelskosten Hierin opgenomen zijn de CAO afdracht SFKV muziekeducatie (1 % van de loonsom), ARBO gebonden maatregelen en voorzieningen. Binnen de bedrijfstakken podiumkunsten, horeca en kunsteducatie zijn de risico s voor het personeel aanzienlijk en de ARBO verplichtingen groot (gehoorbescherming, veiligheidskleding, opgeleid persoon, BHV) Huisvestingskosten In alle eerdere versies van de begroting wordt gemeld dat de kosten voor onderhoud, vervanging en herstel nog nader zullen moeten worden uitgewerkt. Die uitwerking heeft inmiddels plaatsgevonden. Het uitgangspunt is dat Cool vrijwel alle kosten voor onderhoud, vervanging en herstel voor zijn rekening neemt. De gemeente heeft een extern bureau (Brinck Vastgoed) laten onderzoeken wat realistische budgetten zijn voor onderhoud, herstel en vervanging van gebouwgebonden onderdelen. Cool heeft deze cijfers overgenomen en aangevuld met de cijfers voor de inventaris. Hierbij is uitgegaan van inmiddels opgedane ervaring met het gebouw en de inventaris, met wettelijke normeringen, veiligheids- en ARBO normen en verplichtingen en met ervaringsgegevens van enkele collega-schouwburgen. Een en ander betekent een forse uitbreiding van de op te nemen kosten / budgetten. Cool had binnen de oorspronkelijke formatie geen mankracht beschikbaar om deze uitgebreidere taak naar behoren te kunnen vervullen, en heeft 0,2 FTE toegevoegd aan het takenpakket van een medewerker theatertechniek. Cool zoekt vanwege kostenreductie daarnaast naar mogelijkheden om deze taken in een samenwerkingsverband met collega-instellingen inhoud te geven. Onderhoud en herstel gebouw Kosten voor gebouwgebonden onderhoudscontracten, klein herstel en reparatie aan deuren, wanden, vloeren, installaties etc.. Onderhoud en herstel inventaris Kosten voor onderhoud, herstel en reparatie aan de inventaris, hieronder vallen ook alle technische installaties van de Rodi Media zaal. Vervanging gebouw, vervanging inventaris De gemeente Heerhugowaard heeft alle nieuwe aanschaffingen van Cool bij de opening gefinancierd en deze staan ook bij hun in de kapitaalslasten. Pas na vrijval van deze lasten op de gemeentelijke begroting kunnen deze bij Cool geactiveerd worden. Hiervoor zijn afspraken gemaakt. De bedragen zijn opgenomen op basis van oorspronkelijke aanschafprijzen. Voor het deel van de inventaris die door Cool of de oude organisaties zijn aangeschaft wordt een reservering genomen waarmee Cool in de toekomst vervangingen kan financieren. Schoonmaakkosten Het betreft hier de kosten van reguliere, dagelijkse schoonmaak en glasbewassing. Periodieke reiniging en incidentele, specialistische schoonmaakwerkzaamheden zijn opgenomen in de onderhoudsbudgetten. Op basis van advies BMC is de schoonmaak bij aanvang van Cool uitbesteed aan een schoonmaakbedrijf. Dit bleek een dure oplossing.

10 Vanaf 1 september 2010 heeft Cool de schoonmaak in eigen beheer genomen. Verwachte bezuiniging is 33 % ( per jaar) aan personeel en materiaal. Verkoopkosten De uitgaven gaan omlaag, maar output van de PR en Marketing zal omhoog gaan als gevolg van samenwerking met andere theaters en instellingen voor kunsteducatie. Dit houdt in dat Cool met minder middelen verwacht meer aan PR en Marketing te kunnen doen. Algemene beheerskosten Deze kosten zijn stabiel over de jaren De advieskosten waren in 2010 incidenteel hoog in verband met personeelsgerelateerde advisering en de inzet van horeca adviseurs. In 2011 zullen deze kosten afnemen. In de oude begroting waren de kosten voor kopieermachine, afdracht contributies en salarisadministratie niet realistisch ingeschat. De werkelijke kosten zijn nu opgenomen. Activiteitenkosten De afname is te verklaren door de lagere inkoop horeca (33% van omzet) en minder projecten en daarmee minder kosten dan voorzien. De kosten voor projecten zijn een aanname. Projecten worden altijd kostendekkend geoffreerd. Conclusie Nu Cool 2 volle seizoenen heeft gedraaid is pas werkelijk goed in beeld te brengen wat de uitvoering van de opdracht kost en wat het oplevert. De Raad van Toezicht en het MT van Cool hebben, zich bewust van de huidige en toekomstige financiële situatie, reeds al het mogelijke in het werk gesteld om kosten te reduceren en opbrengsten te verhogen. In de thans voor u liggende begroting, gebaseerd op ervaringscijfers, zijn alle mogelijke bezuinigingsmaatregelen reeds getroffen en wordt een flinke ambitie aan de dag gelegd waar het gaat om het vinden van sponsoren en overige eigen inkomsten. Aan de uitgaven-kant is met een kaasschaaf niets meer te winnen. Nog verder bezuinigen zal onvermijdelijk leiden tot het wegsnijden van een of meer bedrijfsonderdelen. Het concept Cool zal daardoor ingrijpend gewijzigd dienen te worden en de opdracht waarbinnen Cool werkt zal moeten worden herzien. Daarnaast zal er in een dergelijk scenario rekening moeten worden gehouden met reorganisatiekosten. Namens de Raad van Toezicht en het MT van Cool, 4 oktober 2010 Frans Funnekotter, directeur Cool BIJLAGEN 1. Prestaties en bereik 2. Toelichting Verhuur 3. Horeca ontwikkelingen Cool / Coolplein 4. Ziekte en ziektevervanging

11 Per beleidsgebied: 1 Beleidskader Subsidieverordening Welzijn, Cultuurnota Kansen voor cultuur Kansrijk Jong 2 Beleidsterrein Kunst en cultuur, integraal jeugdbeleid 3 Beleidsdoelstelling De mogelijkheid tot actieve en passieve deelname aan het culturele leven in Heerhugowaard door het vraaggericht aanbieden van alle kunstdisciplines. 4 Resultaatgebie d 5 Prestaties (kwalitatief) a. PODIUM: Aanbod van professionele theatervoorstellingen b. KUNSTEDUCATIE: Aanbod van kunst- en muziekeducatie c. PROJECTEN: Eigen projecten van Cool. Samenwerkingsprojecten met andere partners in de culturele sector d. DRAAGVLAK: Culturele ontmoetingsplaats voor alle inwoners van Heerhugowaard PODIUM: een volwaardige, brede programmering van voorstellingen in alle podiumkunsten (toneel, cabaret, dans, mime, musical, muziek, cross-overs en jeugdvoorstellingen) voor alle inwoners van Heerhugowaard en omgeving RESULTAAT: Conform opdracht geprogrammeerd (zie programma overzicht ) KUNSTEDUCATIE: een professioneel en up to date aanbod van lessen, cursussen en workshops in de disciplines muziek, theater, beeldende kunst voor alle inwoners van Heerhugowaard. RESULTAAT: conform opdracht; theaterlessen later van start ivm personele problemen PROJECTEN: aanvullend of complementair met het reguliere aanbod - kunsteducatieve projecten, - samenwerkingsprojecten, - maatwerk, - eigen initiatieven door Cool op het gebied van kunsteducatie en podium; RESULTAAT: Conform opdracht DRAAGVLAK: - Cool wordt door alle klantgroepen* gekend, gewaardeerd en gezien; - heeft een positieve uitstraling, - is laagdrempelig, - reageert alert op vragen uit de markt, - initieert en stimuleert op het brede terrein van kunst en cultuur, - biedt kwaliteit en service RESULTAAT: nog niet gemeten; reacties uit publiek zijn echter positief. 6 Prestaties (kwantitatief): (cijfers seizoen ) Ad 5.a.: PODIUM OPDRACHT - 50 voorstellingen voor grote zaal producties; 550 stoelen, 60% bezettingsgraad = bezoekers - 25 voorstellingen voor kleine zaal producties; 350 stoelen, 60 % bezettingsgraad = bezoekers - het totaal aantal bezoekers van deze voorstellingen: gemiddelde toegangsprijs: 18,= - RESULTAAT zie tabel onderaan

12 Gemiddelde toegangsprijs professionele voorstellingen 18,- Ad 5.b.: KUNSTEDUCATIE OPDRACHT: het aantal leerlingen tot 18 jaar wat individueel of in groepsverband kunsteducatielessen volgt; het totaal aantal uren & minuten les. uitgesplitst naar: 1. muziekles: 625 leerlingen, 150 uur les 2. theaterles: 60 leerlingen, 112 uur les 3. beeldende kunst les: 60 leerlingen, 120 uur les 745 leerlingen, 272 uur RESULTAAT: Muziek: 612 leerlingen, 150 uur les Theater: 33 leerlingen, 112 uur les Beeldende kunst: 17 leerlingen, 72 uur les Lesprojecten divers: 32 keer 15 leerlingen, 60 minuten 480 leerlingen, 32 uur BSO projecten theater, beeldende kunst, hiphop etc, 80 leerlingen, 98 uur les, docentkostendekkend Subtotaal tot 18 jaar: 1222 leerlingen, 464 uur, waarvan 98 uur (=beeldend en theater) docentkostendekkend OPDRACHT: - het aantal leerlingen van 18 jaar en ouder wat individueel of in groepsverband kunsteducatielessen volgt; het totaal aantal uren & minuten les uitgesplitst naar: 1. muziekles: 150 leerlingen, 45 uur les 2. theaterles: 25 leerlingen, 40 uur les 3. beeldende kunst les: 30 leerlingen, 120 uur les 205 leerlingen, 205 uur RESULTAAT Muziek: 166 leerlingen, 45 uur les Theater: nog geen volwassen leerlingen (gestart februari, focus op jeugdtheater) Beeldende kunst: 16 leerlingen, 80 uur les Subtotaal: 182 leerlingen, 125 uur Totaal prognose / opdracht KUNSTEDUCATIE: 905 leerlingen, 477 uur Totaal resultaat bereik KUNSTEDUCATIE: 1404 leerlingen ( 499 +), 491 uur grotendeels onder subsidie (14 +) en 98 uur (=beeldend en theater) docentkostendekkend OPDRACHT: - het aantal leerlingen wat actief en receptief deelneemt aan door Cool georganiseerde lessen, voorstellingen en projecten: 5750 basisschool leerlingen uit het basisonderwijs RESULTAAT 15 voorstellingen voor leerlingen 2 introductiebijeenkomsten ter voorbereiding van Classic Express voor 450 leerlingen 3 vertelvoorstellingen voor 330 leerlingen. 18 concertjes Classic Express 450 leerlingen 18 filmvertoningen in JT bioscoop van 3 verschillende educatieve films 4050 leerlingen 37 kleine voorstellingen/projecten in school voor leerlingen

13 1 dagproject voor school die 30-jarig bestaan viert 1 tentoonstelling voor meerdere scholen 21 workshops (circa 525 leerlingen) in de klas n.a.v. een voorstelling 2 introducties, 60 leerlingen Totaal bereik bezoeken leerlingen basisonderwijs (5730 +) Ad 5.c.: PROJECTEN - 6 grootschalige en 8 kleinschalige activiteiten gericht op het vergroten van de interesse voor kunst en cultuur; actieve of receptieve deelname. - In totaal worden met de 6 grote projecten 1000 deelnemers bereikt en met de 8 kleinere In totaal komen er naar presentaties / voorstellingen / afsluitingen van deze projecten 6000 bezoekers RESULTAAT projecten georganiseerd door Cool GROTE PROJECTEN: Musicaluitvoering, 32 deelnemers, 700 bezoekers Kerstconcert 125 deelnemers, 650 bezoekers Korenavond, 90 deelnemers, 400 bezoekers Musicaluitvoering klein, 40 deelnemers, 350 bezoekers Presentaties op de Cam, 100 deelnemers, 300 bezoekers Uitvoering theater, 25 deelnemers, 300 bezoekers Subtotaal grote projecten: 412 deelnemers, 2700 bezoekers KLEINE(RE) PROJECTEN BSO project uitvoering SKH,SWH 30 deelnemers, 250 bezoekers Bijeenkomst Vrienden van Cool 230 deelnemers Music4u 40 deelnemers Toeterroute, 66 deelnemers Open Podium 15 deelnemers, 50 bezoekers BSO Uitvoering Kakelbont, 25 deelnemers, 100 bezoekers BSO Babbels, 25 deelnemers, 50 bezoekers Schilderijententoonstelling, 50 deelnemers, 100 bezoekers Keyboardevent, 35 deelnemers, 150 bezoekers Deelname dag van de ouderen, 120 bezoekers Subtotaal kleinere projecten: 516 deelnemers, 820 bezoekers Speciaal project Openingsweekend, 3 dagen, 6 voorstellingen, 350 deelnemers, 4000 bezoekers (valt deels buiten deze subsidie overeenkomst ivm apart verstrekte subsidie) Totaal projecten incl. openingsweekend: 1278 deelnemers, 7520 bezoekers Cool faciliteert, ondersteunt en / of werkt samen met: Gemeente Heerhugowaard & Langedijk Provincie Noord Holland Prins Bernhard Cultuurfonds, VSB fonds, SNS Reaal fonds Stichting De Kunst Wereld Zomer Feest Reigersdaal Festival Internationale dans Trinitascollege Kunstenaars & Co Jazzclub Heerhugowaard SKV (basis- en voortgezet onderwijs) SWH (Stichting Welzijn Heerhugowaard)

14 Kompleks Waerdse Tempel Rabobank Alkmaar e.o. Rodi Media Platform De Waaijer en Bedrijfskring Heerhugowaard Sizzeling Salsa, Gemengd Koor Heerhugowaard, Fotoclub, Weight Watchers, Hou en Trouw, Blazersensemble Bot Bouw Jazzfestival, Irish Spirit, Kids with Attitude, Meeting Mallets, de Zonnebloem, HAFABRA concours, Wouters Sport Fonds, Toneelgroep Centrum, Toneelvereniging de HArmonie, dansstudio Dentro, Theatergroep Horizon Kern8 / jongerenwerk OCK / Kunstconnectie (partners oa. Artiance, Fluxus Zaandam, Triade, Pier K) Regio Randstad / VSCD (partners oa. Theater de Vest, Parktheater Hoorn, Theater Campanje Den Helder, Zaantheater, De Purmaryn) Bezoekcijfers culturele projecten en evenementen die plaatsvinden bij Cool. Wereldzomerfeest, 312 bezoekers Inholland Orkest uitvoering, 77 bezoekers International Dansfestival, 386 bezoekers Re-mixx, 306 bezoekers Keltisch Muziekfestival, 289 bezoekers Dansstudio Marilyn, 556 bezoekers Kids with Attitude, 391 bezoekers Dentro, 922 bezoekers Meeting mallets, 335 bezoekers Toneelvereniging de Harmonie, 348 bezoekers Silver Music Eveent, 149 bezoekers Vita Accordeonista, 127 bezoekers Theatergroep Eenhoorn, 314 bezoekers Toneelgroep Centrum, 108 bezoekers Hoebe projecten, 315 bezoekers Dansstudio Flex, 1650 bezoekers Heart en Music, 209 bezoekers Balletschool Heerhugowaard, 1002 bezoekers SiU in Colour, 409 bezoekers Gottadance, 570 bezoekers Totaal bezoekcijfers culturele projecten en evenementen: 8775 Ad 5.d.: DRAAGVLAK - de klanttevredenheid (klanttevredenheidsonderzoek) onder alle klantgroepen (zie hieronder); gemeten in een online enquête uit te voeren in oktober 2009; Cool moet een rapportcijfer 7 halen RESULTAAT Onderzoek wordt in 2010 uitgevoerd via voor wat betreft de performance voor het schouwburg aanbod, en dmv KTO onderzoek wat is ontwikkeld door brancheorganisatie Kunstconnectie voor de kunsteducatie. 8 Doelgroepen DOELGROEPEN DOOR COOL TE BEDIENEN / BEREIKEN - cursisten / leerlingen en hun ouders - bezoekers van voorstellingen en evenementen - huurders / gebruikers - bedrijfsleven - scholen (basis- en voortgezet onderwijs)

15 - culturele partners (amateurgezelschappen, bibliotheek, musea e.a.) - sociale partners (jongerenwerk, naschoolse opvang, verenigingsleven e.a.) - politiek (college, raad) - artiesten, producenten, impresariaten Alle bovenstaande doelgroepen zijn in met een of meer producten van Cool bediend en / of bereikt 9 Uitgezonderd van subsidie Cool heeft de financiële administratie zodanig ingericht dat inzichtelijk gemaakt wordt dat de subsidiegelden besteed worden aan bovenstaande 4 resultaatgebieden (a t/m d). Expliciet uitgezonderd van subsidie zijn: - Horeca - Arrangementen - Commerciële verhuur

16 AD 5-A PODIUM: Bezettingspercentages over 18 maanden (2 e helft 2008, heel 2009) cabaret muziek toneel dans groot klein groot klein groot klein groot klein bezoekers per genre voorstellingen per genre gemiddeld per genre volle zaal bezettingspercenta ge 95% 60% 75% 40% 38% 42% 15% Bezetting per genre 87% 63% 39% 15% jeugd komedie muz/cab musical show klei groot klein groot klein groot klein groot klein groot n bezoekers per genre voorstellingen per genre gemiddeld per genre volle zaal bezettingspercenta ge 60% 48% 66% 53% 37% 62% 0% 100% Bezetting per genre 57% 66% 44% 62% 100% Samenvattend aant al bezoek ers bezettingsgr aad Grote zaal voorstellingen % Kleine zaal voorstellingen % Totaal %

17 Verdeling genres Musical 6% Dans 4% Show 3% Muz. / Cab 6% Komedie 7% Toneel 10% Jeugd 15% Cabaret 30% Muziek 19% Cabaret Muziek Jeugd Toneel Komedie Muz. / Cab Musical Dans Show Bezettingspercentage per genre

18 100% 90% 87% 100% 80% 70% 63% 57% 66% 62% 60% 50% 40% 39% 44% 30% 20% 15% 10% 0% Cabaret Muziek Jeugd Toneel Komedie Muz. / Cab Musical Dans Show

19 Bijlage 2: Toelichting Verhuur Cool Cool is een verhuurder van zalen en studio s. De voorganger van Cool, De Schakel, had een vaste klantenkring van huurders en gebruikers. Vanuit deze traditie speelden er bij de start van Cool in 2008 rondom de verhuur een aantal afspraken, verwachtingen en discussies met oude huurders die Cool ertoe bracht om maatwerk afspraken te maken. Maatwerk betekende in dit geval een stevige reductie op de huurprijs, extra soepele voorwaarden voor gebruik van materialen en ruimtes en waar mogelijk optreden als co-producent, co-financier of leverancier van professionele kennis voor (veel) minder dan de kostprijs. Deze maatwerk afspraken zijn in 2008 steeds gecommuniceerd als een overgangsregeling; de werkelijke, realistische prijs kon op dat moment nog niet gerekend worden. Cool heeft in mei 2010 een vergelijkend onderzoek laten doen naar tarieven en voorwaarden van zaalhuur bij collega-schouwburgen in de regio. Cool heeft op basis daarvan de tarieven en de voorwaarden bijgesteld; de tarieven lagen veelal te laag en de voorwaarden waren te soepel. Sinds mei 2010 hanteert Cool meer marktconforme verhuurtarieven en voorwaarden. Voor de invulling van de culturele opdracht van Cool is er voor culturele huurders een cultureel huurtarief vastgesteld. Het culturele tarief is gebaseerd op de kostprijs per m2 en per manuur, met een marginale afronding naar boven. Op culturele verhuur wordt dus winst noch verlies gemaakt. De keuze om aldus met de verhuur om te gaan ligt verankerd in het bedrijfsplan en in het meerjarencontract Heerhugowaard Cool (artikel 2 lid g, h en i). Hierin wordt verwoord dat Cool een culturele ontmoetingsplaats is, optreedt als spil in het culturele leven van Heerhugowaard en faciliterend, adviserend en stimulerend optreedt daarin. Cool moet laagdrempelig, bereikbaar en toegankelijk zijn. Ook voor de verhuur van ruimtes heeft deze opdracht consequenties. Voorwaarden voor het in aanmerking komen voor een cultureel tarief zijn: De verhuring moet een cultureel / kunstzinnig / kunsteducatief doel dienen De huurder mag geen winst maken doordat er een reductie op de huurprijs wordt toegekend De huurder dient gezeteld te zijn in Heerhugowaard. Huurders die aan de eerste twee criteria wel voldoen, maar uit andere plaatsen dan Heerhugowaard afkomstig zijn, betalen een toeslag van 10 % op het culturele tarief. Deze voorwaarden zijn medio 2010 in individuele gesprekken met alle vaste huurders doorgenomen, toegelicht en opnieuw afgesproken. Cool is 340 dagen per jaar beschikbaar. Er vinden ca 100 professionele voorstellingen in de Rodi Media zaal plaats (inclusief schoolvoorstellingen). Voor onderhoud en herstelwerkzaamheden in de zaal staat 30 dagen per jaar. Het aantal vrij verhuurbare dagen voor commerciële en culturele verhuur is derhalve ca 210. Gebaseerd op de afgelopen twee jaar kan er van worden uitgegaan dat met commerciële en culturele verhuringen, montagevoorstellingen, presentaties van eigen producties (kunsteducatie), op- en afbouwdagen van grote producties (professioneel en amateurs) ca 90 dagen per jaar gemoeid zijn. Het bruto aantal dagen wat nog beschikbaar is voor verhuur is ca 120, hoofdzakelijk op incourante dagen en tijdstippen. Indien er op deze dagen verhuur plaatsvindt zal voor receptie, schoonmaak, techniek en begeleiding apart uren moeten worden ingezet; deze zijn niet opgenomen in de vaste formatie, noch in de begroting. Ook bijkomende kosten als energie, waterverbruik en slijtage zijn niet in de begroting opgenomen. Doordat een groot deel van de verhuurbare zalen doordeweeks vanaf ca tot ver in de avonduren beschikbaar dient te zijn voor vaste huurders / gebruikers en / of de kunsteducatie, zijn de mogelijkheden voor (commerciële) verhuur overdag beperkt. Deze niet-verhuurbare uren / m2 zijn verdisconteerd bij de vaststelling van de huurprijs.

20 Verhuur wordt als aparte productgroep begroot en afgerekend. Alle inkoop, voorzieningen, bijkomende kosten, mankracht en organisatie rondom de verhuur wordt per verhuring geregistreerd. Bij verhuringen met horeca voorzieningen wordt hiervoor een marktconforme marge gehanteerd. Om de performance in de verhuur op een hoger plan te krijgen is door het MT van Cool sinds juni 2010 een professionalisering doorgevoerd met betrekking tot de offerte, intake, registratie van voorzieningen, facturering en evaluatie met de klant. In 2010 bedraagt de omzet op de verhuur ca ,- Dit bedrag is inclusief bestaande kortingen en reducties. Vanaf 2011 (realisatie Coolplein en tijdelijke sluiting De Vest) is een stijging van de verhuur te verwachten. Deze is reeds in de begroting verwerkt: een hogere geprognosticeerde omzet (baten) alsook hogere personeelskosten, energielasten, schoonmaakkosten en verhuur-gerelateerde materialen (lasten). Bijlage 3 Horeca ontwikkelingen in Cool Om de performance in de horeca op een hoger plan te krijgen is door het MT van Cool sinds april 2009 een aantal maatregelen genomen. 1. Efficiencymaatregelen: a. Café Cool slechts open bij evenementen en voorstellingen; vrije inloop functie van café en klandizie van kusteducatie en vaste huurders niet voldoende. Gecombineerd met de inzet van horecapersoneel met vaste contracten bij de receptie en zaalverhuur, om zodoende elk uur optimaal in te zetten hierdoor een besparing van ca per jaar b. Krappere bezetting waar mogelijk. Werkdruk neemt toe, maar het levert een kleine besparing op van ca op jaarbasis; c. Opheffen van de diner-mogelijkheid (Blind date Culinair). Deze bleek in de praktijk fysiek niet te combineren met de cafe / buffetfunctie en kon onvoldoende winst genereren. Een volwaardige restaurant functie zou bovendien investeringen vergen in een uitgebreidere keukenvoorziening. d. Inzet van oproepkrachten en van een Wajong-medewerker om tegen lage kosten het wat eenvoudiger werk te kunnen doen. e. Scherper inkoopbeleid, besparing ca op jaarbasis 2. Kwalitatieve maatregelen: a. Bijscholing / training van horecamedewerkers in efficiënt werken, klantvriendelijkheid, productkennis; b. Het op freelance basis inschakelen van een vaste, ervaren, hoogwaardige kok die bij commerciële verhuringen maaltijden en buffetten van hoog niveau kan leveren binnen de eenvoudige keuken-setting van Cool (klantenbinding); c. Doordat het dienstverband van een vaste medewerker eind 2010 wordt beëindigd kan gericht worden gezocht naar een horeca beheerder met commercieel inzicht en ervaring, die net als al het andere nieuwe personeel (oproepkrachten) werkt onder de CAO Nederlandse Podia. d. Analyse van de werkwijze en efficiency van de horeca-bedrijfsvoering; in eerste instantie door HTC Horeca advies, naderhand door Horeca management en adviesbureau Muller & Moerkerk conclusie: i. een deel van het huidige vaste personeel is vanwege de erfenis van hun inschaling in de CAO Welzijn relatief duur. Loonkosten liggen daardoor op ca 40 % (norm = 33 %) van de omzet. Op korte termijn geen maatregelen mogelijk, zal zich oplossen door natuurlijk verloop. ii. Op dit moment is er geen sprake van een A-locatie en zal de omzet niet kunnen toenemen. Vanwege de bedrijfseconomische omstandigheden is er op dit moment ook geen partij te vinden die via

21 een management beheer-constructie of een pachtovereenkomst Café Cool wil gaan runnen. iii. Werkprocessen en productiviteit van de medewerkers is daar waar mogelijk verbeterd; iv. Als medio 2011 het Coolplein gerealiseerd is, en de horeca bestierd wordt door een vakkundig en commercieel denkend beheerder, zal café Cool een winstgevend onderdeel van Cool kunnen worden. Ervaringscijfers in de branche laten zien dat vanaf een omzet van een horeca-functie ion eigen beheer voor een schouwburg of kunstencentrum een bron van inkomsten is. Bij een volledig operationeel Coolplein valt een omzet van ca per jaar te behalen.

22 Bijlage 4 Richtlijnen voor vervanging bij ziekte voor medewerkers techniek, horeca en receptie Binnen deze afdelingen is aanwezigheid / bezetting op de werkplek een vereiste (veiligheid, contractuele verplichtingen, service niveau). Het niet vervangen van een zieke medewerker levert direct een probleem op. Uitgangspunt is dan ook om bij ziekte altijd te vervangen. Bij langdurige ziekte wordt gezocht naar een vaste vervanger. Allereerst wordt gezocht binnen de eigen kring (inzet directe collega). Is dit niet mogelijk dan wordt gezocht bij collega-instellingen (De Vest, Kampanje, Parktheater Hoorn). Pas daarna wordt een beroep gedaan op een uitzendbureau. Richtlijnen voor vervanging bij ziekte voor de afdeling kunsteducatie Uitgangspunt is dat er bij ziekte de eerste twee lessen niet vervangen wordt, tenzij de continuïteit van het lesprogramma teveel in het gedrang komt. Hiervoor gelden de volgende richtlijnen; Vanaf de datum van ziekmelding (= peildatum) wordt er gekeken hoeveel lessen er zijn uitgevallen in de afgelopen 3 maanden. ( Dus ziekmelding 1 november terugkijken tot 1 augustus). Wanneer er in die periode tenminste twee lessen zijn uitgevallen wordt er overgegaan tot vervanging. Schoolvakanties worden niet meegerekend als uitgevallen les. Vlak voor en na vakanties die twee weken of langer duren (uitgezonderd de zomervakantie) wordt gestreefd naar vervanging. Uitgangspunt is dat niet meer dan twee weken aaneengesloten de les mag uitvallen. Bij langdurige ziekte wordt gezocht naar een vaste vervanger. Vervanging gebeurt zoveel mogelijk door inzet van eigen medewerkers (nabetaling) of collega s van Artiance / Triade / Gerard Boudijn. Pas als dit niet mogelijk is, wordt Adecco Kunsteducatie ingeschakeld. Richtlijnen voor vervanging bij ziekte voor management en staf Binnen deze afdelingen is het werk vaak erg specialistisch en is vervanging bij kortdurende ziekte niet goed mogelijk. In dergelijke situaties wordt dan ook niet overgegaan tot vervanging, hetgeen in de praktijk betekent dat (een deel van) het werk blijft liggen en bij herstel alsnog door de betreffende medewerker zelf moet worden ingehaald. Bij langdurige ziekte wordt het werk waar mogelijk verdeeld onder de collega s en waar noodzakelijk wordt een vervanger of interim kracht ingehuurd.

EXPLOITATIEBEGROTING DE BLINKERD 2.0

EXPLOITATIEBEGROTING DE BLINKERD 2.0 Concept Door Pirovano Planeconomie en Grondbeleid In opdracht van de Gemeente Bergen 12 januari 2013 Hoofdstuk: Doel en uitgangspunten INHOUD 1 Doel en uitgangspunten... 3 1.1 Doel van dit rapport... 3

Nadere informatie

Kunstschool Boxtel. Inleiding

Kunstschool Boxtel. Inleiding Kunstschool Boxtel Inleiding In dit beknopte scenario wordt een kleine duurzame organisatie voor cultuureducatie in de gemeente Boxtel omschreven; Kunstschool Boxtel. Kunst- en cultuureducatie stimuleert,

Nadere informatie

De kunst van samen vernieuwen

De kunst van samen vernieuwen De kunst van samen vernieuwen Cultuuragenda gemeente Zutphen 2016 Kunst, cultuur en erfgoed geven kleur aan Zutphen. Ze zorgen voor een leefbare en dynamische samenleving, sociale en economische vitaliteit

Nadere informatie

Wat vinden wij belangrijk?

Wat vinden wij belangrijk? informatieavond Wat vinden wij belangrijk? Kunst is een verrijking voor je leven. Het stimuleert de creativiteit, geeft plezier en zelfvertrouwen en zorgt voor ontwikkeling. Kunst stimuleert kritisch denkvermogen

Nadere informatie

Inkoop van buitenschoolse cultuureducatie seizoen 2015/2016 - Rondom de (brede) school - Popmuziek - Dans - Beeldende Kunst Visie, uitgangspunten en

Inkoop van buitenschoolse cultuureducatie seizoen 2015/2016 - Rondom de (brede) school - Popmuziek - Dans - Beeldende Kunst Visie, uitgangspunten en Inkoop van buitenschoolse cultuureducatie seizoen 2015/2016 - Rondom de (brede) school - Popmuziek - Dans - Beeldende Kunst Visie, uitgangspunten en voorwaarden December 2014 Inhoud 1. Inleiding 3 2. Visie

Nadere informatie

CKE koers 2014. van care naar share. Eindhoven, september 2011

CKE koers 2014. van care naar share. Eindhoven, september 2011 CKE koers 214 van care naar share Eindhoven, september 211 Doelstellingen CKE heeft in mei deze verkenning gestart naar aanleiding van de druk op het subsidie en de wens adequaat in te kunnen spelen op

Nadere informatie

Dit is de Lindenberg. Onze filosofie. Geniet van talent. Strategisch Meerjarenplan

Dit is de Lindenberg. Onze filosofie. Geniet van talent. Strategisch Meerjarenplan Dit is de Lindenberg De Lindenberg is het huis waar alles kan. Niet in de letterlijke zin natuurlijk; ook de Lindenberg heeft te maken met wet- en regelgeving en financiële grenzen. Maar de zin verwoordt

Nadere informatie

Kunst & cultuur, het investeren waard? Onderzoek naar economische betekenis

Kunst & cultuur, het investeren waard? Onderzoek naar economische betekenis Kunst & cultuur, het investeren waard? Onderzoek naar economische betekenis Presentatie voor het Paradiso-debat In opdracht van Kunsten 92, ACI en Paradiso Zondag 29 augustus 2010 Bastiaan Vinkenburg 1

Nadere informatie

De onweerstaanbare verleiding om van kunst te genieten

De onweerstaanbare verleiding om van kunst te genieten OPEN ACADEMIE LINGEWAARD De onweerstaanbare verleiding om van kunst te genieten Kunst en cultuur zijn essentieel om ons staande te houden BEELDENDE KUNST THEATER FOTO/VIDEO D A N S M U Z I E K Lingewaard,

Nadere informatie

Inkoop van buitenschoolse theatereducatie seizoen 2015/2016 Uitgangspunten en voorwaarden

Inkoop van buitenschoolse theatereducatie seizoen 2015/2016 Uitgangspunten en voorwaarden Inkoop van buitenschoolse theatereducatie seizoen 2015/2016 Uitgangspunten en voorwaarden Mei 2015 Inleiding Westland Cultuurweb is op zeer korte termijn op zoek naar aanbieders voor lessen theater aan

Nadere informatie

voorstel interne verzelfstandiging Plantage op basis van contractmanagement Convenant Plantage 2013 t/m 2016

voorstel interne verzelfstandiging Plantage op basis van contractmanagement Convenant Plantage 2013 t/m 2016 voorstel interne verzelfstandiging Plantage op basis van contractmanagement Convenant Plantage 2013 t/m 2016 1 Voorgeschiedenis interne verzelfstandiging Plantage Cultuurnota 2007-2010; Coalitieakkoord;

Nadere informatie

Schouwburg & Filmtheater Agnietenhof, plek van cultuur en ontmoeting

Schouwburg & Filmtheater Agnietenhof, plek van cultuur en ontmoeting Schouwburg & Filmtheater Agnietenhof, plek van cultuur en ontmoeting In deze notitie worden de verbouwingsplannen van de Agnietenhof toegelicht. Het is bedoeld om, na de beeldvormende avond van afgelopen

Nadere informatie

het Peel en Maas bad een bad voor en door de gemeenschap

het Peel en Maas bad een bad voor en door de gemeenschap het Peel en Maas bad een bad voor en door de gemeenschap Uitgangspunt De Bubblemates, Heldense Reddingsbrigade en de Heldense Zwemvereniging spreken samen de intentie uit om vanaf 2016 het beheer van de

Nadere informatie

Inkoop van buitenschoolse muziekeducatie seizoen 2014/2015 Uitgangspunten en voorwaarden

Inkoop van buitenschoolse muziekeducatie seizoen 2014/2015 Uitgangspunten en voorwaarden Inkoop van buitenschoolse muziekeducatie seizoen 2014/2015 Uitgangspunten en voorwaarden Mei 2014 Inleiding Onlangs maakte Muziekschool Westland bekend dat zij gaat stoppen met haar activiteiten. Muziekschool

Nadere informatie

Collegevoorstel. Onderwerp. Samenvatting. Voorstel Reg. nr.: Afdeling: Maatschappelijke Ontwikkeling

Collegevoorstel. Onderwerp. Samenvatting. Voorstel Reg. nr.: Afdeling: Maatschappelijke Ontwikkeling 15-1 Collegevoorstel 1410136 Afdeling: Maatschappelijke Ontwikkeling Onderwerp Toekomst huisvesting bibliotheek en Podium Boxtel Samenvatting De cultuur sector is vanwege de economische situatie volop

Nadere informatie

BEGROTINGSWIJZIGING (concept)

BEGROTINGSWIJZIGING (concept) BEGROTINGSWIJZIGING (concept) Gemeenschappelijke Regeling Provincie Dienstjaar Wijziging GGD Midden-Nederland Utrecht 2013 nr. 2 Het algemeen bestuur van de gemeenschappelijke regeling GGD Midden-Nederland,

Nadere informatie

Overzicht ingevulde gegevens Museana 2014 Streekmuseum het Admiraliteitshuis. Organisatiegegevens. Bezoek. Entreeprijzen. Aantal bezoeken 29-7-2015

Overzicht ingevulde gegevens Museana 2014 Streekmuseum het Admiraliteitshuis. Organisatiegegevens. Bezoek. Entreeprijzen. Aantal bezoeken 29-7-2015 Overzicht ingevulde Museana 2014 Streekmuseum het Admiraliteitshuis Organisatie [A1] rechtsvorm [A2] hoofdfinancier [A3a] onderwerp [A3b] andere categorieën [A4] (deels) openluchtmuseum stichting gemeente

Nadere informatie

Visie op de toekomst van Theater De Storm!

Visie op de toekomst van Theater De Storm! Visie op de toekomst van Theater De Storm! 1. Het bedrijf De Storm - Tijd voor een stevige frisse wind! Twee jaar geleden hebben wij het ondernemingsplan gepresenteerd. Op basis hiervan hebben wij ons

Nadere informatie

Uitvoeringsprogramma Kunst en Cultuur Velsen 2014-2017

Uitvoeringsprogramma Kunst en Cultuur Velsen 2014-2017 Beleidsspeerpunt Wat willen we bereiken? Wat gaan we daarvoor doen en wie Cultuureducatie Meer kinderen maken kennis met amateurkunst/ kunsteducatie en worden lid van een amateurkunstvereniging Verbetering

Nadere informatie

Concept Inhoudelijk / Activiteiten Jaarverslag Open Academie 2011

Concept Inhoudelijk / Activiteiten Jaarverslag Open Academie 2011 Concept Inhoudelijk / Activiteiten Jaarverslag Open Academie 2011 1 Inhoudelijk jaarverslag 2011 Open Academie Lingewaard` Inleiding 2011 was voor de Open Academie een geslaagd jaar. Dit verslag geeft

Nadere informatie

M CCA EXPERTISENETWERK CULTUUREDUCATIE

M CCA EXPERTISENETWERK CULTUUREDUCATIE Keizersgrach T 020-6 info@mocca-amsterdam.nl Factsheet Basispakket, Overgangsregeling Kunstkijkuren en de Cultuurbus Amsterdam Juli 2014 Inhoud Het Basispakket Kunst- en Cultuureducatie 2 MoccaAcademie

Nadere informatie

STICHTING KULTURHUS WARNSVELD. Begroting 2015

STICHTING KULTURHUS WARNSVELD. Begroting 2015 STICHTING KULTURHUS WARNSVELD Begroting 2015 oktober 2014 Versienummer: 2.0p - vastgesteld in de bestuursvergadering d.d. 3 november 2014 STICHTING KULTURHUS WARNSVELD TOELICHTING OP DE FINANCIËLE BEGROTING

Nadere informatie

Overzicht ingevulde gegevens Museana 2014 't Fiskershúske. Organisatiegegevens. Bezoek. Entreeprijzen. Aantal bezoeken 29-7-2015.

Overzicht ingevulde gegevens Museana 2014 't Fiskershúske. Organisatiegegevens. Bezoek. Entreeprijzen. Aantal bezoeken 29-7-2015. Overzicht ingevulde Museana 2014 't Fiskershúske Organisatie [A1] rechtsvorm [A2] hoofdfinancier [A3a] onderwerp [A3b] andere categorieën [A4] (deels) openluchtmuseum stichting gemeente geschiedenis (incl.

Nadere informatie

Bijlage II Beoordeling evenement op de gemeentelijke doelstellingen

Bijlage II Beoordeling evenement op de gemeentelijke doelstellingen Bijlage II Beoordeling evenement op de gemeentelijke doelstellingen Genre Editie 2010 Organisator : Stadsfestijn, muziek, jazz/ blues : 13 e editie : Stichting Big Rivers Aantal bezoeken 2009 : 100.000

Nadere informatie

Toelichting begroting 2015

Toelichting begroting 2015 Toelichting begroting 2015 1. TOELICHTING 1.1 Algemeen Bij het opstellen van de begroting is het doel gesteld om de bijdrage van de waterschappen voor 2015 op het niveau te houden zoals is geraamd voor

Nadere informatie

Rapportage eind Fase 2 Kulturhus Trefkoele+ Bijlage 11a: Memo ICSadviseurs

Rapportage eind Fase 2 Kulturhus Trefkoele+ Bijlage 11a: Memo ICSadviseurs Rapportage eind Fase 2 Kulturhus Trefkoele+ Bijlage 11a: Memo ICSadviseurs 14-5-2013 Memo Aan Plaats, datum Zwolle, 13 mei 2013 Onderwerp Exploitatiemodel De Trefkoele+ Ons kenmerk Behandeld door Martijn

Nadere informatie

Kadernota Evenementen. Provincie Groningen van de

Kadernota Evenementen. Provincie Groningen van de Kadernota Evenementen 2016-2020 van de Provincie Groningen Kadernota Evenementen 2016-2020 van de provincie Groningen Het huidige evenementenbeleid heeft een looptijd tot en met 2015. In deze kadernota

Nadere informatie

SAMENGEVOEGDE BEGROTING 2016

SAMENGEVOEGDE BEGROTING 2016 SAMENGEVOEGDE BEGROTING 2016 Stichting Hoogvliegers (SHV) Stichting Ambulancevliegtuig (SAV) Status Begroting 2016 In bewerking bij penningmeester en administratiekantoor In concept gereed, ter goedkeuring

Nadere informatie

rapport Jaarrekening 2016

rapport Jaarrekening 2016 rapport Jaarrekening 2016 Disclaimer Bij de samenstelling van deze publicatie is de grootst mogelijke zorgvuldigheid in acht genomen. VeiligheidNL aanvaardt echter geen verantwoordelijkheid voor eventuele,

Nadere informatie

27 oktober Toelichting verzelfstandigingen t.b.v. Commissie Samenleving

27 oktober Toelichting verzelfstandigingen t.b.v. Commissie Samenleving 27 oktober 2016 Toelichting verzelfstandigingen t.b.v. Commissie Samenleving Inhoud Terugblik Beleidsuitgangspunten Bedrijfsplan Algemene uitgangspunten Theater, Sport en gecombineerd Wat moet er nog gebeuren

Nadere informatie

Overzicht ingevulde gegevens Museana 2015 't Fiskershúske. Organisatiegegevens. Bezoek. Entreeprijzen. Aantal bezoeken

Overzicht ingevulde gegevens Museana 2015 't Fiskershúske. Organisatiegegevens. Bezoek. Entreeprijzen. Aantal bezoeken Overzicht ingevulde Museana 2015 't Fiskershúske Organisatie [A1] rechtsvorm [A2] hoofdfinancier [A3a] onderwerp [A3b] andere categorieën [A4] (deels) openluchtmuseum stichting gemeente geschiedenis (incl.

Nadere informatie

FINANCIËLE BIJLAGE BIJ BEDRIJFSPLAN VAN HET FILMHUIS HELMOND

FINANCIËLE BIJLAGE BIJ BEDRIJFSPLAN VAN HET FILMHUIS HELMOND FINANCIËLE BIJLAGE BIJ BEDRIJFSPLAN 2008-2011 VAN HET FILMHUIS HELMOND INHOUDSOPGAVE 1. Inleiding... 2 2. Balans en Resultatenrekening 2007... 3 3. Begroting 2008... 5 4. Toelichting op de begroting 2008...

Nadere informatie

Verkorte jaarrekening 2015 Rotterdamse Schouwburg

Verkorte jaarrekening 2015 Rotterdamse Schouwburg Verkorte jaarrekening Rotterdamse Schouwburg Balans per 31 december (na resultaatbestemming) Bedragen x 1.000 31 december 31 december 2014 ACTIVA VASTE ACTIVA Materiële vaste activa 1.674 1.804 TOTAAL

Nadere informatie

Prestatievoorstel & verantwoording 2014 (bijlage bij subsidiebeschikking)

Prestatievoorstel & verantwoording 2014 (bijlage bij subsidiebeschikking) Prestatievoorstel & verantwoording 2014 (bijlage bij subsidiebeschikking) Prestaties : Naam organisatie : Stichting Amersfoort in C Maatschappelijk doel (betreft outcomedoelstellingen) Het bieden

Nadere informatie

DORPSHUIS BENSCHOP ontmoetingsplek in de (kleine) kern

DORPSHUIS BENSCHOP ontmoetingsplek in de (kleine) kern DORPSHUIS BENSCHOP ontmoetingsplek in de (kleine) kern Vertrekpunt Het eerste prestatieveld binnen de WMO: Het bevorderen van sociale samenhang in en leefbaarheid van dorpen, wijken en buurten. Om aan

Nadere informatie

Raadsvoorstel. Bevoegdheid Raad. Vergaderdatum: 29 september 2015 Registratienummer: 2015/56 Agendapunt nummer: 13. Onderwerp Subsidieverzoek De Enck

Raadsvoorstel. Bevoegdheid Raad. Vergaderdatum: 29 september 2015 Registratienummer: 2015/56 Agendapunt nummer: 13. Onderwerp Subsidieverzoek De Enck Raadsvoorstel Bevoegdheid Raad Vergadering Gemeenteraad Oirschot Vergaderdatum: 29 september 2015 Registratienummer: 2015/56 Agendapunt nummer: 13 Onderwerp Subsidieverzoek De Enck Voorstel 1. Aan de Enck

Nadere informatie

Overzicht ingevulde gegevens Museana 2015 Streekmuseum het Admiraliteitshuis. Organisatiegegevens. Bezoek. Entreeprijzen. Aantal bezoeken

Overzicht ingevulde gegevens Museana 2015 Streekmuseum het Admiraliteitshuis. Organisatiegegevens. Bezoek. Entreeprijzen. Aantal bezoeken Overzicht ingevulde Museana 2015 Streekmuseum het Admiraliteitshuis Organisatie [A1] rechtsvorm [A2] hoofdfinancier [A3a] onderwerp [A3b] andere categorieën [A4] (deels) openluchtmuseum stichting gemeente

Nadere informatie

Buurthuizen en activiteiten

Buurthuizen en activiteiten Invalshoek: een wijkbudget voor activiteiten We stoppen met de financiering van (een gedeelte van) de huidige activiteiten in de wijk en stellen per wijk een budget beschikbaar voor initiatieven van inwoners

Nadere informatie

Aan de gemeenten in de GR Breed Griffier ter attentie van gemeenteraad. Datum: 31 maart 2014 Onderwerp: gewijzigde begroting 2015

Aan de gemeenten in de GR Breed Griffier ter attentie van gemeenteraad. Datum: 31 maart 2014 Onderwerp: gewijzigde begroting 2015 Aan de gemeenten in de GR Breed Griffier ter attentie van gemeenteraad Datum: 31 maart 2014 Onderwerp: gewijzigde begroting 2015 Geachte gemeenteraadsleden, In december 2014 hebben wij u geïnformeerd over

Nadere informatie

ontwikkeling, ontspanning

ontwikkeling, ontspanning 73 ontwikkeling ontspanning 6 74 Ontwikkeling en ontspanning Bibliotheek meer bezoekers en meer leden De bibliotheken in Hengelo registreerden in 2008 totaal 434.449 bezoekers. Dit is een stijging van

Nadere informatie

adres» Spoorlaan 444 «5038 CH Tilburg post «Postbus 3078-5003 DB Tilburg tel «013 583 99 99

adres» Spoorlaan 444 «5038 CH Tilburg post «Postbus 3078-5003 DB Tilburg tel «013 583 99 99 Gemeente Krimpen aan den IJssel T.a.v. mevr. Noe Postbus 200 2920 AE KRIMPEN AAN DEN IJSSEL datum kenmerk onderwerp 8 april 2015 15181-LB/LvI Offerte Taalcoaching 2015 Geachte mevrouw Noe, Hierbij sturen

Nadere informatie

FONDSENWERVING EN FINANCIERING

FONDSENWERVING EN FINANCIERING FONDSENWERVING EN FINANCIERING ALTIJD GELD VOOR EEN GOED IDEE! Marianne Muller, 16 september BUREAU MORE Gespecialiseerd in vinden van geld (= o.a. alle subsidie- en fondsenvraagstukken) Voor bedrijven,

Nadere informatie

Collegevoorstel. Zaaknummer: Exploitatie zwembad die Heygrave

Collegevoorstel. Zaaknummer: Exploitatie zwembad die Heygrave Collegevoorstel Inleiding 25 maart 2014 is het voorstel onderzoek sportbedrijf (00383372) in het college behandeld. In het onderzoek is ingegaan op de kosten en opbrengsten van het sportbedrijf voor de

Nadere informatie

Zero Based Begroten. De andere kant van de kaasschaafmethode

Zero Based Begroten. De andere kant van de kaasschaafmethode Zero Based Begroten De andere kant van de kaasschaafmethode Je moet de tijd nemen voor Zero Based Begroten, en je moet lef hebben Zero Based begroten legt een duidelijke relatie tussen de doelstellingen,

Nadere informatie

Willemsoord BV Rapportage aan de gemeenteraad

Willemsoord BV Rapportage aan de gemeenteraad 2 e tussentijdse rapportage 2012 Willemsoord BV Rapportage aan de gemeenteraad 1 Inhoudsopgave 1. Aanbieding... 3 2. Inleiding... 3 2.1. Doelstelling Willemsoord... 3 2.2. Toelichting in algemene zin op

Nadere informatie

Verkorte jaarrekening 2014 Rotterdamse Schouwburg

Verkorte jaarrekening 2014 Rotterdamse Schouwburg Verkorte jaarrekening 2014 Rotterdamse Schouwburg Balans per 31 december (na resultaatbestemming) Bedragen x 1.000 31 december 2013 31 december 2012 ACTIVA VASTE ACTIVA Materiële vaste activa 1.804 2.041

Nadere informatie

Notitie. Datum: 28 november 2016 Onderwerp: Begroting PCOB 2017

Notitie. Datum: 28 november 2016 Onderwerp: Begroting PCOB 2017 Notitie Datum: 28 november 2016 Onderwerp: Begroting PCOB 2017 Inleiding Het jaar 2017 is een bijzonder jaar voor onze vereniging. De verenigingen PCOB en Unie KBO zullen zich vanuit één gemeenschappelijk

Nadere informatie

VERGADERING GEMEENTERAAD d.d.. AGENDA NR. Vul agendanr in. VOORSTEL Kunst- en cultuurbeleid Gennep De Kunst van Samen. Aan de Gemeenteraad

VERGADERING GEMEENTERAAD d.d.. AGENDA NR. Vul agendanr in. VOORSTEL Kunst- en cultuurbeleid Gennep De Kunst van Samen. Aan de Gemeenteraad VOORSTEL Kunst- en cultuurbeleid Gennep 2016-2020 De Kunst van Samen. Geachte raad, Aan de Gemeenteraad VERGADERING GEMEENTERAAD d.d.. AGENDA NR. Vul agendanr in. Hierbij biedt ons college u het Kunst-

Nadere informatie

Podia 2010 CIJFERS EN KENGETALLEN VAN DE VERENIGING VAN SCHOUWBURG- EN CONCERTGEBOUWDIRECTIES. Vereniging van Schouwburg- en Concertgebouwdirecties

Podia 2010 CIJFERS EN KENGETALLEN VAN DE VERENIGING VAN SCHOUWBURG- EN CONCERTGEBOUWDIRECTIES. Vereniging van Schouwburg- en Concertgebouwdirecties Podia 21 CIJFERS EN KENGETALLEN VAN DE VERENIGING VAN SCHOUWBURG- EN CONCERTGEBOUWDIRECTIES Vereniging van Schouwburg- en Concertgebouwdirecties Inhoud Samenvatting gegevens 21 3 Aantal leden, stoelen

Nadere informatie

Definitief bijgestelde begroting 2015 van Vixia BV en GR

Definitief bijgestelde begroting 2015 van Vixia BV en GR Betreft Vergaderdatum Definitief bijgestelde begroting 2015 van Vixia BV en GR 28-mei-2015 Gemeenteblad 2015 / Agendapunt Aan de Raad Voorstel De gemeenteraad wordt voorgesteld: 1. Kennisnemen van de definitief

Nadere informatie

Horen zien en zwijgen - CONFUCIUS -

Horen zien en zwijgen - CONFUCIUS - Horen zien en zwijgen - CONFUCIUS - Ontmoeting aan de Amstel In 2016 opent aan de promenade/boulevard in het hart van Uithoorn een nieuwe ontmoetingsplaats. Onder de naam Confucius wordt een plek gecreëerd

Nadere informatie

Budget Educatie en Participatie Projecten (BEPP)

Budget Educatie en Participatie Projecten (BEPP) Budget Educatie en Participatie Projecten (BEPP) Met het Budget Educatie en Participatie Projecten willen de provincie Groningen en het Rijk een aantal doelstellingen bereiken. We hanteren daarbij een

Nadere informatie

Stichting Podium Victorie Alkmaar. Verkorte jaarrekening Inhoudsopgave. Rapport A. Algemeen. B. Financieel verslag

Stichting Podium Victorie Alkmaar. Verkorte jaarrekening Inhoudsopgave. Rapport A. Algemeen. B. Financieel verslag Stichting Podium Victorie Alkmaar Verkorte jaarrekening 2016 Inhoudsopgave Rapport A. Algemeen B. Financieel verslag 1. Grondslagen van financiële verslaggeving 2. Balans per 31 december 2016 3. Staat

Nadere informatie

Waar woorden tekort schieten spreekt de muziek

Waar woorden tekort schieten spreekt de muziek Muziekbeleid Gemeente Ameland 2014 Waar woorden tekort schieten spreekt de muziek Hans Christian Anderson Vastgesteld door burgemeester en wethouders op 8 juli 2014 INHOUDSOPGAVE 1 Inleiding 3 2 Amelander

Nadere informatie

Exploitatie overzicht jaar 2013

Exploitatie overzicht jaar 2013 Exploitatie overzicht jaar 2013 IFES-NEDERLAND INHOUDSOPGAVE Pagina Inhoudsopgave 1 Voorwoord 2-3 Balans per 31 december 2012 4 Resultatenrekening jaar 2012 5 Toelichting op de resultatenrekening 6-7 Resultaatverdeling

Nadere informatie

Rapportage Ontwikkelings- en exploitatiemaatschappij Willemsoord BV 1ste halfjaar 2014

Rapportage Ontwikkelings- en exploitatiemaatschappij Willemsoord BV 1ste halfjaar 2014 Rapportage Ontwikkelings- en exploitatiemaatschappij Willemsoord BV 1ste halfjaar 2014 9 september 2014 (ID14.02832) 2 Inhoudsopgave Samenvatting 1. Inleiding 2. Kaders 3. Ontwikkelingen Willemsoord 4.

Nadere informatie

De opbouw zoals hierboven beschreven, heeft als voordeel dat de financiële consequenties van de verschillende ambities direct inzichtelijk zijn.

De opbouw zoals hierboven beschreven, heeft als voordeel dat de financiële consequenties van de verschillende ambities direct inzichtelijk zijn. 1. Inleiding In deze bijlage vindt u de vertaling van de ambities uit het Beleids- en bedrijfsplan Theater t Speelhuis voor de seizoenen 2008 2011 naar financiële gegevens. Er is gekozen voor een stapsgewijze

Nadere informatie

Begroting Bedrijfsresultaat

Begroting Bedrijfsresultaat Tabel: samenvattend overzicht begroting 2017 2021 Meer Jaren 2018-2021 (in 1.000) 2016 2017 2018 2019 2020 2021 Totale baten (excl netto omzet) 70.258 75.967 77.100 78.776 79.591 80.669 Totale directe

Nadere informatie

FORMAT TUSSENRAPPORTAGE CULTUURARRANGEMENT DEEL A: VERANTWOORDING GEMEENTE: Dalfsen JAAR: 2014

FORMAT TUSSENRAPPORTAGE CULTUURARRANGEMENT DEEL A: VERANTWOORDING GEMEENTE: Dalfsen JAAR: 2014 FORMAT TUSSENRAPPORTAGE CULTUURARRANGEMENT 2013-2016 DEEL A: VERANTWOORDING 2014 GEMEENTE: Dalfsen JAAR: 2014 AMATEURKUNST/BUITEN- SCHOOLSE CULTUUREDUCATIE PROJECT DOELSTELLINGEN FINANCIELE VERANTWOORDING

Nadere informatie

Toelichting op de balans en verlies- en winstrekening Stichting de Leeuwenkuil

Toelichting op de balans en verlies- en winstrekening Stichting de Leeuwenkuil Toelichting op de balans en verlies- en winstrekening Stichting de Leeuwenkuil Activa 2016 2015 Vaste activa Muziekinstrumenten Beginbalans 20.389 23.393 Investeringen 1.267 Afschrijvingen 4.440-4.271-

Nadere informatie

Beleidsregel tussentijdse aanvragen 'Back to Basics'

Beleidsregel tussentijdse aanvragen 'Back to Basics' Beleidsregel tussentijdse aanvragen 'Back to Basics' Voor u ligt de beleidsregel tussentijdse aanvragen 'Back to Basics'. Dit betreft een tijdelijke beleidsregel voor de periode 2014 en 2015, tot de aanvang

Nadere informatie

Cultuureducatie in het PO en SO

Cultuureducatie in het PO en SO Cultuureducatie in het PO en SO 04-10-2015/JD Inhoud Introductie 1. PR8cultuurprogramma 2. Expertisecentrum Kunst en Scholen 3. Cultuureducatie met Kwaliteit 4. Aanvullende educatieve projecten Introductie

Nadere informatie

uw brief van: ons kenmerk: bijlage(n): datum: 15.3003742 2 4 juni 2015

uw brief van: ons kenmerk: bijlage(n): datum: 15.3003742 2 4 juni 2015 Gemeenteraad Heerenveen HEERENVEEN uw brief van: ons kenmerk: bijlage(n): datum: 15.3003742 2 4 juni 2015 Onderwerp: Jaarrekening 2014 en 1e kwartaalrapportage 2015 Caparis NV Geachte raad, Jaarrekening

Nadere informatie

Bezuinigingen muziekonderwijs

Bezuinigingen muziekonderwijs Muziek en cultuur bezuinigingen & nieuw beleid 7 november 2012 Bezuinigingen muziekonderwijs Begrotingsbehandeling november 2011: Afschaffen subsidie muziekschool Muziekles t/m 18 jaar tegen gereduceerd

Nadere informatie

Stichting Present Sneek 06-49 63 20 59 info@stichtingpresent-sneek.nl www.stichtingpresent.nl/sneek Rabobank 15.02.60.245.

Stichting Present Sneek 06-49 63 20 59 info@stichtingpresent-sneek.nl www.stichtingpresent.nl/sneek Rabobank 15.02.60.245. Stichting Present Sneek 06-49 63 20 59 info@stichtingpresent-sneek.nl www.stichtingpresent.nl/sneek Rabobank 15.02.60.245 Jaarplan 2014 INHOUD 1 KORTE BESCHRIJVING PRESENT 2 ALGEMENE DOELSTELLING 2 2

Nadere informatie

Toelichting bij de jaarrekening 2007

Toelichting bij de jaarrekening 2007 Toelichting bij de jaarrekening 2007 De jaarrekening 2007 sluit met een positief saldo van 61.886. De begroting 2007 ging uit van een positief resultaat van 15.265. Hierna volgt een toelichting op het

Nadere informatie

Resultaat en balans In 2009 heeft de vereniging een tekort gekend van ruim 1000.-. Dit bedrag is ten laste gebracht van de algemene reserve.

Resultaat en balans In 2009 heeft de vereniging een tekort gekend van ruim 1000.-. Dit bedrag is ten laste gebracht van de algemene reserve. Natuurvereniging de Ruige Hof 14 april 2010 Financieel verslag 2009 en begroting 2010 Concept voor Algemene Ledenvergadering 12 mei 2010 Toelichting Jaarrekening 2009 en begroting 2010 2010 is voor de

Nadere informatie

De Algemene Vergadering wordt gevraagd in te stemmen met de Begroting 2016 van NOC*NSF

De Algemene Vergadering wordt gevraagd in te stemmen met de Begroting 2016 van NOC*NSF AGENDAPUNT 3.b. Notitie Ter besluitvorming aan van Algemene Vergadering NOC*NSF Bestuur NOC*NSF betreft Begroting NOC*NSF 2016 datum behandeling 16 november 2015 gevraagd besluit De Algemene Vergadering

Nadere informatie

Totaal Baten 13.093 13.860 13.048 767

Totaal Baten 13.093 13.860 13.048 767 KNGF 2015 2014 2013 Verschil Begroting 2015 Begroting Begroting Exploitatie 2015-2014 Baten Contributie A 7.459 7.979 7.940 520 Externe financiering B 39 26 39 Congressen en Events C 300 605 200 305 Registergelden

Nadere informatie

Toelichting begroting 2014

Toelichting begroting 2014 Toelichting begroting 2014 1. TOELICHTING 1.1 Algemeen Bij het opstellen van de begroting heeft Hefpunt zichzelf het doel gesteld om de bijdrage van de waterschappen voor 2014 op het niveau te houden zoals

Nadere informatie

Organisatiemodellen voor kunst en cultuureducatie

Organisatiemodellen voor kunst en cultuureducatie Organisatiemodellen voor kunst en cultuureducatie Uitgangspunten toekomstig organisatiemodel Aan de gemeenteraad zullen de uitgangspunten voor een toekomstig organisatiemodel voor kunst en cultuureducatie

Nadere informatie

Openbaar. Subsidie 2015 voor de Lindenberg. Alleen ter besluitvorming door het College Actief informeren van de Raad. Collegevoorstel.

Openbaar. Subsidie 2015 voor de Lindenberg. Alleen ter besluitvorming door het College Actief informeren van de Raad. Collegevoorstel. Openbaar Onderwerp Subsidie 2015 voor de Lindenberg Programma / Programmanummer Cultuur / 1071 BW-nummer Portefeuillehouder B. Velthuis Samenvatting De Lindenberg heeft subsidie aangevraagd voor het jaar

Nadere informatie

STICHTING DE LICHTING MUZIEK THEATER

STICHTING DE LICHTING MUZIEK THEATER STICHTING DE LICHTING MUZIEK THEATER DANS BELEIDSPLAN 2014-2017 Inleiding Stichting de Lichting is opgericht in 1986 en heeft als algemene doelstelling het stimuleren van podiumkunsten, en het verrichten

Nadere informatie

Beleidsplan 2013-2016 Reuringfestival

Beleidsplan 2013-2016 Reuringfestival Beleidsplan 2013-2016 Reuringfestival De missie van Reuring Reuring is een jaarlijks terugkerend, internationaal theater- en muziekfestival in Purmerend. Het Reuring Festival richt zich op een breed publiek.

Nadere informatie

Analyse financiering voorstel Taskforce Kinderopvang/ Onderwijs

Analyse financiering voorstel Taskforce Kinderopvang/ Onderwijs CPB Notitie Nummer : 2010/12 Datum : 25 maart 2010 Aan : Jongerius (FNV) Analyse financiering voorstel Taskforce Kinderopvang/ Onderwijs FNV voorzitter Jongerius heeft middels een brief d.d. 22 februari

Nadere informatie

Versterken binnenstad Het aanbieden van een bibliotheekvoorziening

Versterken binnenstad Het aanbieden van een bibliotheekvoorziening Versterken binnenstad Het aanbieden van een bibliotheekvoorziening (ook als ontmoetingsplek) in de binnenstad. Cultuurparticipatie Kernfuncties leren, lezen en informeren bieden voor burgers mogelijkheden

Nadere informatie

Financiële Diensten. Uw financiën efficiënt en goed geregeld

Financiële Diensten. Uw financiën efficiënt en goed geregeld Financiële Diensten Uw financiën efficiënt en goed geregeld n of diensten? Neem dan contact met ons op: rtfondsen.nl - www.sportfondsen.nl Wilt u meer weten over een van onze producte Telefoon: (020) 3550

Nadere informatie

Verantwoordingsdocument September 2014 PERSONEELSPLAN

Verantwoordingsdocument September 2014 PERSONEELSPLAN Verantwoordingsdocument September 2014 PERSONEELSPLAN Inhoud 1. Inleiding... 3 2. Organisatiestructuur... 4 2.1 Rollen binnen de Netwerkschool (zie bijlage)... 4 2.2 Het kernteam... 5 2.3 De Interne flexibele

Nadere informatie

Evaluatie Kunst- en Cultuurbeleid 2009-2012 Thema s Kunst- en Cultuurbeleid 2013-2016

Evaluatie Kunst- en Cultuurbeleid 2009-2012 Thema s Kunst- en Cultuurbeleid 2013-2016 Evaluatie Kunst- en Cultuurbeleid 2009-2012 Thema s Kunst- en Cultuurbeleid 2013-2016 Inhoudsopgave Inhoudsopgave... 2 Inleiding...3 Evaluatie Kunst- en cultuurbeleid 2009-2012...3 Cultuureducatie... 3

Nadere informatie

Alleen organisaties met een culturele doelstelling en zonder winstoogmerk kunnen een aanvraag indienen.

Alleen organisaties met een culturele doelstelling en zonder winstoogmerk kunnen een aanvraag indienen. KUNSTPARTICIPATIE: OVER DEZE SUBSIDIE Met de programmalijn Kunstparticipatie wil het Fonds de vernieuwing van het aanbod van kunstbeoefening in de vrije tijd realiseren. Daarnaast wil het bijdragen aan

Nadere informatie

Deze samenwerkingen worden ook buiten Alkmaar aangegaan. Ons uiteindelijke doel is:

Deze samenwerkingen worden ook buiten Alkmaar aangegaan. Ons uiteindelijke doel is: +- MISSIE Wij bevorderen, verbinden en vergroten! #bevorderen Stichting SLK bevordert de cross-over tussen literatuur en beeldende kunst met de ambitie de doelgroep voor beide disciplines te vergroten.

Nadere informatie

Beleidsnota 2013-2016. in het KORT

Beleidsnota 2013-2016. in het KORT Beleidsnota 2013-2016 in het KORT Het Prinses Christina Concours vindt het belangrijk dat in Nederland alle kinderen en jongeren kennismaken met (klassieke) muziek. Ook wil het Prinses Christina Concours

Nadere informatie

5. Notulen vaststelling jaarrekening 2015 en decharge

5. Notulen vaststelling jaarrekening 2015 en decharge FINANCIEEL JAARVERSLAG 2015 1. Balans per 31 december 2015 2. Winst- en verliesrekening over 2015 3. Specificatie exploitatiekosten 2015 4. Toelichting jaarrekening 2015 5. Notulen vaststelling jaarrekening

Nadere informatie

Overhead en Ontwikkelingen personele kosten Informatieavond Gemeenteraad 27 september 2011

Overhead en Ontwikkelingen personele kosten Informatieavond Gemeenteraad 27 september 2011 Overhead en Ontwikkelingen personele kosten Informatieavond Gemeenteraad 27 september 2011 Overhead Opbouw kosten van overhead Benchmark Berenschot Verdeling van overhead Hoe om te gaan met overhead uitbesteding

Nadere informatie

Cultuur vormt een belangrijke factor die bijdraagt aan de. aantrekkelijkheid van onze gemeente... THEATER LUDENS

Cultuur vormt een belangrijke factor die bijdraagt aan de. aantrekkelijkheid van onze gemeente... THEATER LUDENS Cultuur vormt een belangrijke factor die bijdraagt aan de aantrekkelijkheid van onze gemeente... THEATER LUDENS BELEIDSVISIE 2014-2018 1 Inleiding Het Theater Ludens heeft haar eerste jaar achter de rug.

Nadere informatie

de Bibliotheek Begroting 20i6 Helmond-Peel 31MRT 2015 Deurne GEMEENTE ASTEN ingekomen Bibliotheekvoorzieningen in de gemeenten: Asten Helmond Someren

de Bibliotheek Begroting 20i6 Helmond-Peel 31MRT 2015 Deurne GEMEENTE ASTEN ingekomen Bibliotheekvoorzieningen in de gemeenten: Asten Helmond Someren GEMEENTE ASTEN ingekomen 31MRT 2015 de Bibliotheek Helmond-Peel Begroting 20i6 Bibliotheekvoorzieningen in de gemeenten: Asten Deurne Helmond Someren Bibliotheek Helmond-Peel Postbus 727 5700 AS Helmond

Nadere informatie

Aan de gemeenteraad Gemeente Steenwijkerland Vendelweg XE Steenwijk Steenwijk, Nummer voorstel: 2016/35

Aan de gemeenteraad Gemeente Steenwijkerland Vendelweg XE Steenwijk Steenwijk, Nummer voorstel: 2016/35 Voorstel aan de raad Aan de gemeenteraad Gemeente Steenwijkerland Vendelweg 1 8331 XE Steenwijk Steenwijk, 25-4-2016 Nummer voorstel: 2016/35 Voor raadsvergadering d.d.: 31-05-2016 Agendapunt: 11 Onderwerp:

Nadere informatie

afdeling Beleidsonderzoek en Geo Informatie

afdeling Beleidsonderzoek en Geo Informatie 75 ontwikkeling ontspanning 6 76 Ontwikkeling en ontspanning Bibliotheek minder bezoekers, meer leden De bibliotheek in Hengelo registreerde in 2007 totaal 351.829 bezoekers. Dit is een daling van 8.568

Nadere informatie

Oplegnotitie begroting 2017

Oplegnotitie begroting 2017 Oplegnotitie begroting 2017 In het tweede kwartaal 2016 worden nog veel besluiten genomen over de toekomst van Permar. Dat maakt het op het moment van schrijven van deze begroting vrijwel onmogelijk om

Nadere informatie

Rabobank Cijfers & Trends

Rabobank Cijfers & Trends Kappers In de kappersbranche kunnen de volgende bedrijfstypen worden onderscheiden: zelfstandigen zonder personeel, zzp ers (ondernemers die minder dan 32 uur per week in het kappersbedrijf werkzaam zijn)

Nadere informatie

Thijplein KM Rossum Tel

Thijplein KM Rossum Tel Thijplein 1 7596 KM Rossum Tel. 0541-625824 www.kulturhus-de-cocer.nl Inhoud 1. Het Kulturhus.... 2 1.1. Doelstelling... 2 1.2. Organisatie... 2 1.3. Huisvesting... 2 1.4. Beheer en openingstijden... 2

Nadere informatie

Binden Boeien & Beleven

Binden Boeien & Beleven Binden Boeien & Beleven Strategisch Plan Schouwburg Venray 2015-2020 [Invoegen afbeelding] 1 Inhoudsopgave 1. Inleiding 2 2. Trends & ontwikkelingen 3 3. Missie 4 4. Onze visie & bijbehorende doelstellingen

Nadere informatie

herziening voorzieningen Harmelen H2O 17 september 2013

herziening voorzieningen Harmelen H2O 17 september 2013 herziening voorzieningen Harmelen H2O 17 september 2013 DOEL WAT HOE Door de Raad: 200.000,- bezuinigen in Harmelen Focus op 3 locaties: - Dezibel - Dorpshuis - H20 TOT NU TOE - Dezibel 50.000 - Dorpshuis

Nadere informatie

B & W datum 3 april 2017 Team Concern Naam steller Roel Reijnders Portefeuillehouder Ike Busser/Lucien Peeters

B & W datum 3 april 2017 Team Concern Naam steller Roel Reijnders Portefeuillehouder Ike Busser/Lucien Peeters Onderwerp Tariefberekening accommodatie Jerusalem Zaaknummer Teammanager B & W datum 3 april 2017 Team Concern Naam steller Roel Reijnders Portefeuillehouder Ike Busser/Lucien Peeters Openbaarheid Ja,

Nadere informatie

NoLIMIT zalen & evenementen 2013

NoLIMIT zalen & evenementen 2013 NoLIMIT zalen & evenementen 2013 ZAlen & evenementen Bij NoLIMIT kunt u verschillende soorten ruimtes en faciliteiten huren. De zalen zijn geschikt voor activiteiten, conferenties, vergaderingen, evenementen

Nadere informatie

Evaluatie Open Podium Jeugd e seizoen

Evaluatie Open Podium Jeugd e seizoen Evaluatie Open Podium Jeugd 12 + 2 e seizoen 2015 2016 Inleiding Conform de projectbeschrijving zijn er vijf Open Podium-avonden voor de jeugd 12+ georganiseerd door Stichting Talentenloods in Dekker s

Nadere informatie

Toelichting begroting 2016

Toelichting begroting 2016 Toelichting begroting 2016 1. TOELICHTING 1.1 Algemeen Bij het opstellen van de begroting is het doel gesteld om de bijdrage van de waterschappen voor 2016 op het niveau te houden zoals is geraamd voor

Nadere informatie

Balans per 31 december 2012

Balans per 31 december 2012 Balans per 31 december 2012 Activa 31-12-12 31-12-11 Materiële vaste activa - Verbouwingen 14.656 17.422 - Installaties 2.007 3.311 - Inventaris en apparatuur 7.478 9.189 - Automatisering 126 460 Vlottende

Nadere informatie

FINANCIEEL VERSLAG 2014

FINANCIEEL VERSLAG 2014 FINANCIEEL VERSLAG 2014 De financiële positie van het Museum Voorschoten sluit in het boekjaar 2014 met een lager resultaat dan in 2013. Ten opzichte van de begroting voor 2014 is wel een beter resultaat

Nadere informatie