RISICO S BEHEERSEN, MENS EN OMGEVING BESCHERMEN

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "RISICO S BEHEERSEN, MENS EN OMGEVING BESCHERMEN"

Transcriptie

1 RISICO S BEHEERSEN, MENS EN OMGEVING BESCHERMEN Gemeenschappelijke visie en agenda voor de toekomst. Deze notitie is vastgesteld door de Raad van Regionaal Commandanten van de Nederlandse Vereniging voor Brandweerzorg en Rampbestrijding (NVBR) op 16 januari 2009 Visie en agenda voor pagina 1

2 INHOUD Samenvatting 1 Een gemeenschappelijke visie en agenda voor de toekomst 2 Ambities 3 Kader voor het toezicht 4 Rol en organisatie 4.1 De rol van de brandweer bij industriële veiligheid 4.2 Positie van de BrandweerBRZO-regio s 4.3 Rol en positie van de brandweerinspecteur 4.4 Professionele taakuitvoering Eenduidig gezicht naar buiten / één aanspreekpunt Deskundigheid Kwaliteit werkprocessen Kwaliteit organisatie Verankering van dienstverlening door BrandweerBRZO-regio s aan anderen 4.5 Bestuurlijke agendering; relatie met het ministerie van BZK 4.6 Handhaving pagina 2 Visie en agenda voor pagina 3

3 Samenvatting pagina 4 Visie en agenda voor pagina 5

4 Gemeenschappelijke visie en agenda Deze notitie, opgesteld door de coördinatoren van de samenwerkende BrandweerBRZO-regio s, schetst de gemeenschappelijke visie en de bijbehorende uitvoeringsagenda van de BrandweerBRZOregio s voor het onderwerp industriële veiligheid in de nabije toekomst ( ). Met het opstellen van deze visie en uitvoeringsagenda willen zij de doelen van de taakuitvoering verduidelijken en de kwaliteit en uniformiteit van de eigen werkzaamheden borgen. Dit zal ook het begrip en draagvlak bij bedrijven, bestuurders en Brzo-partners voor de werkzaamheden van de brandweer versterken. De taakuitvoering vindt plaats binnen het bestuurlijk kader. Alle brandweer organisaties (veiligheidsregio s en gemeenten) hebben een eigen taak in eigen gebied, met eigen bestuur. Ten aanzien van de taakuitvoering zijn er landelijke afspraken die eenheid in optreden borgen. Oftewel Eenheid in verscheidenheid. Rol van de brandweerinspecteur De brandweerinspecteur treedt op als adviseur naar het bevoegd gezag Wet milieubeheer, andere veiligheidsregio s en gemeenten. Naar bedrijven treedt hij niet op als adviseur, maar als toezichthouder en handhaver (zowel binnen als buiten de eigen veiligheidsregio). Positie en missie van de BrandweerBRZO-regio s De BrandweerBRZO-regio s vormen het hart van de brandweer-organisatie op het gebied van industriële veiligheid. De BrandweerBRZO-regio s bundelen de taakuitvoering van de brandweer (advisering, beschikkingen bedrijfsbrandweeraanwijzing, toezicht / inspecties en handhaving). Zij willen met hun specifieke en unieke kennis van industriële veiligheid een bijdrage leveren aan het beheersen van de risico s die het gevolg zijn van het omgaan met gevaarlijke stoffen in (grote) inrichtingen. De BrandweerBRZO-regio s ondersteunen de andere veiligheidsregio s. Tevens bieden zij een platform voor de afstemming binnen de brandweer en met de Brzo-partners. Aanleiding tot het opstellen van de notitie vormen de afspraken die zijn gemaakt over het uitvoeren van het Brzo, zowel binnen (NVBR, xplosiv) als buiten de brandweer (het Verbeterprogramma BeteRZO), maar nadrukkelijk ook de wijzigingen door de komende wet op veiligheidsregio s en de SWOT-analyse van de eigen positie en taakuitvoering. Rol van de brandweer De visie is opgesteld in het besef dat de brandweer in de veiligheidsketen een bijzondere positie heeft. De brandweer is de enige organisatie die actief is in het gehele traject van preventie & preparatie tot en met repressie & herstel. Dat betekent dat brandweerinspecties mbt industriële veiligheid altijd plaatsvinden vanuit een dubbel perspectief: - de bescherming van de omgeving door maatregelen die het bedrijf heeft getroffen en de zelfredzaamheid van personen - het adequaat en veilig kunnen functioneren van de repressieve dienst (rampbestrijding) van de overheidsbrandweer (of indien van toepassing: de bedrijfsbrandweer). Kader voor het toezicht Risico s beheersen, mens en omgeving beschermen. Dat is het motto van de BrandweerBRZO-regio s bij de taakuitvoering. Een risicoloze maatschappij bestaat niet, maar een maatschappij waar de risico s op een adequate manier in beeld gebracht zijn en het niveau van veiligheid bewust is gekozen en in praktijk gewogen, wel. Brandweerinspecties worden gericht op die punten waar het veiligheidsrendement het grootst is. Zij betreffen de hele veiligheidsketen. De brandweer wil zich daarbij niet in de eerste plaats profileren als sanctionerende handhaver, maar is bereid en in staat waar nodig sancties in te zetten. Speerpunten De BrandweerBRZO-regio s kiezen, gezien de bovenstaande missie, de (bestuurlijke) ontwikkelingen en de uitgevoerde SWOT-analyse voor de volgende speerpunten: 1. hoger op de bestuurlijke agenda; gedegen gesprekspartner De BrandweerBRZO-regio s willen bevorderen dat de positie van de brandweer op de bestuurlijke agenda stijgt en dat de brandweer voor het bestuur, ministeries en anderen een gedegen gesprekspartner is in landelijke en regionale discussies over veiligheid, beleid en regelgeving. pagina 6 Visie en agenda voor pagina 7

5 Een duidelijke visie en een eenduidig gezicht naar buiten zijn daarvoor onontbeerlijk. De BrandweerBRZO-regio s willen daarom hun visie actief uitdragen. Bovendien streven zij bin- Cijfers (peiljaar 2007) Seveso-richtlijn en Brzo nen de bestuurlijke kaders naar een versterkte coördinatie en Aantal Brzo-bedrijven: 415 Seveso is een stadje in Noord-Italië dat bekend is vanwege De Seveso-richtlijn is in Nederland uitgewerkt in verschil- communicatie. Zodat gesprekspartners ervaren: Brandweer een chemische ramp in juli De EU heeft naar aan- lende wetten: de Wet rampen en zware ongevallen, Nederland bestaat wèl. - Waarvan met veiligheidsrapport 242 leiding hiervan een Europese Richtlijn, ook Seveso-richtlijn de Wet milieubeheer en de Arbeidsomstandighedenwet. (VR-plichtig) genoemd, vastgesteld. De Seveso-richtlijn richt zich op Het Besluit rampen en zware ongevallen (Brzo) is op deze 2. professionele taakuitvoering het beheersen van de risico s op en de gevaren van zware wetten gebaseerd. De BrandweerBRZO-regio s staan voor een professionele - waarvan PBZO-plichtig 173 ongevallen door gevaarlijke stoffen. Dat gebeurt enerzijds taakuitvoering. Dat vereist: een competente organisatie die door de kans dat dergelijke ongevallen plaatsvinden te ver- tenminste voldoet aan de eisen van de Maatlat Brzo. Aantal BRZO bedrijven met verplichte kleinen (preventie). Anderzijds door de gevolgen van een De BrandweerBRZO-regio s streven er naar in ruime mate aan bedrijfsbrandweer (Brandweerwet) 71 eventueel ongeval te beperken. deze eisen te voldoen. Het vereist ook deskundig en integer personeel, een bestuurlijk vastgesteld handhavingsbeleid en een goede samenwerking met andere overheden. Het kwaliteitsmanagementsysteem dat de BrandweerBRZO-regio s zichzelf opleggen is essentieel voor een professionele taakuitvoering. Alleen iemand die eigen fouten onder ogen durft te Veiligheid bij Brzo-bedrijven zien, kan een ander met open vizier wijzen op wat er mis is. Een Seveso-bedrijf, in Nederland Brzo-bedrijf genoemd, De bedrijven worden periodiek geïnspecteerd door toe- De BrandweerBRZO-regio s bevorderen dat de dienstverlening is een bedrijf dat activiteiten ontplooit op het vlak van de zichthouders van de brandweer, provincie of gemeente en aan andere veiligheidsregio s en aan gemeenten via dienstver- behandeling, de productie, het gebruik of de opslag van arbeidsinspectie. leningsovereenkomsten bestuurlijk wordt ingebed en juridisch gevaarlijke stoffen. Deze bedrijven moeten een preventie- vastgelegd. Zij dragen er zorg voor dat iedere inspecteur kan beleid voor zware ongevallen en een veiligheidsbeheersys- Op basis van onder meer de informatie in het veilig- beschikken over een duidelijk mandaat. teem hebben ingevoerd (PBZO-bedrijven). heidsrapport stelt de brandweer een rampbestrijdingsplan De bedrijven met de grootste risico s moeten bovendien een op. Dit plan bevat het geheel van te treffen maatregelen in De speerpunten zijn uitgewerkt in een uitvoeringsagenda veiligheidsrapport opstellen en dat regelmatig actualiseren geval van een ramp of een zwaar ongeval. die jaarlijks zal worden geconcretiseerd en bewaakt in het (VR-bedrijven). BrandweerBRZOregio-overleg. pagina 8 Visie en agenda voor pagina 9

6 1 Een gemeenschappelijke visie en agenda voor de toekomst pagina 10 Visie en agenda voor pagina 11

7 De afgelopen jaren is veel gesproken 1 over de kwaliteit van de taakuitvoering Brzo door provincies, gemeenten, arbeidsinspectie en de brandweer. De conclusies en afspraken zijn beschreven in de Werkwijzer Brzo 2. In vervolg hierop heeft de brandweer het project xplosiv 3 uitgevoerd, resulterend in aanvullende kwaliteitsafspraken, een model voor handhavingsbeleid en een voorstel voor een Leergang Industriële Veiligheid voor de inspecteurs van de brandweer. De NVBR heeft in de notitie Visie op risicobeheersing; een agenda voor de toekomst (juli 2006) aangegeven dat de brandweer moet streven naar een verdere professionalisering. Dit ook in het licht van diverse (in discussie zijnde) veranderingen op korte termijn, zoals invoering van de Wet op de veiligheidsregio s, de vermaatschappelijking van de brandweer en de Omgevingsvergunning. Om aan deze ontwikkelingen en ambities een goed vervolg te kunnen geven moeten de BrandweerBRZO-regio s een gemeenschappelijke visie hebben op de belangrijkste onderwerpen van hun werk. Die onderwerpen zijn het beheersen van risico s, de benodigde overheidsorganisatie, de kennis en kunde van de inspecteurs en de werkwijze bij het inspecteren van bedrijven en de handhaving. De coördinatoren van de BrandweerBRZO-regio s hebben daarom het initiatief genomen om de gemeenschappelijke visie en de bijbehorende agenda van de BrandweerBRZO-regio s voor het onderwerp industriële veiligheid in de nabije toekomst ( ) te beschrijven. Hiermee willen de coördinatoren de doelen van de taakuitvoering verduidelijken en de kwaliteit en uniformiteit van de eigen werkzaamheden borgen. En vanuit die gemeenschappelijke visie gezamenlijke acties voor het realiseren van het eindbeeld uit te voeren. Dit zal ook de positie van de brandweer bij bedrijven, bestuurders en Brzo-partners versterken. Leeswijzer De BrandweerBRZO-regio s bundelen de uitvoering van taken van de brandweer op het gebied van industriële veiligheid. De ambities voor de taakuitvoering vindt u in hoofdstuk 2. In het derde hoofdstuk is het kader voor het toezicht op bedrijven beschreven. Dat kader omvat doelen en uitgangspunten bij het uitvoeren van toezicht. Hoofdstuk 4 gaat in op de rol van de brandweer bij industriële veiligheid en op de eisen die dit stelt aan de professionaliteit van de taakuitvoering. De omgeving verandert, de brandweer ook. Tijdig en adequaat inspelen op de wijzigingen in de regelgeving is belangrijk. Dit wordt beschreven in hoofdstuk 5. Wat de taak van de brandweer bij industriële veiligheid inhoudt en waarop die is gebaseerd, vindt u in bijlage 1. De tweede bijlage beschrijft de coördinatie-afspraken op diverse punten: binnen de BrandweerBRZO-regio, tussen BrandweerBRZO-regio s onderling, met het bevoegd gezag Wet milieubeheer en met andere overheden en bedrijven. Voorafgaand aan het opstellen van deze notitie is een SWOTanalyse uitgevoerd voor de taak en positie van de brandweerorganisatie. Die vindt u in bijlage 3. In bijlage 4 tenslotte vindt u het actieprogramma. 1 In het kader van het Verbeterprogramma BeteRZO ( ), met onder meer de Keizerskroon-conferenties 2 Zie De resultaten zijn beschikbaar via pagina 12 Visie en agenda voor pagina 13

8 2 Ambities pagina 14 Visie en agenda voor pagina 15

9 Risico s beheersen, mens en omgeving beschermen. Dat is het motto van de BrandweerBRZO-regio s. Een risicoloze maatschappij bestaat niet, maar een maatschappij waar de risico s op een adequate manier in beeld gebracht zijn en het niveau van veiligheid bewust is gekozen en in praktijk gewogen, wel. Brandweerinspecties worden gericht op die punten waar het veiligheidsrendement het grootst is. De inspecties richten zich op de hele veiligheidsketen en betreffen waar nodig alle VMS-elementen. Nodeloze last voor bedrijven wordt vermeden. Maximaal effect, minimaal overlast is het streven. Het inhoudelijk kader voor het toezicht op bedrijven is verder uitgewerkt in hoofdstuk 3. Positie en missie van de BrandweerBRZO-regio s De BrandweerBRZO-regio s vormen het hart van de brandweer-organisatie op het gebied van industriële veiligheid. De BrandweerBRZO-regio s willen met hun specifieke en unieke kennis van industriële veiligheid een bijdrage leveren aan het beheersen van de risico s die het gevolg zijn van het omgaan met gevaarlijke stoffen in (grote) inrichtingen. De BrandweerBRZO-regio is daarbij DE brandweeradviseur voor de bescherming van de omgeving, het bevorderen van zelfredzaamheid en de beheers- en bestrijdingsmogelijkheden bij inrichtingen voor wat betreft industriële veiligheid. De BrandweerBRZO-regio s ondersteunen de andere veiligheidsregio s. Tevens bieden zij een platform voor de afstemming binnen de brandweer en met de Brzo-partners. in de eerste plaats profileren als sanctionerende handhaver, maar zijn bereid en in staat waar nodig sancties in te zetten. Speerpunten De BrandweerBRZO-regio s hebben gelet op bovenstaande missie een SWOT 4 uitgevoerd naar de eigen positie en taakuitvoering en hebben op basis daarvan de volgende speerpunten voor de toekomst gekozen. 1. hoger op de bestuurlijke agenda; gedegen gesprekspartner De BrandweerBRZO-regio s willen bevorderen dat de positie van de brandweer op de bestuurlijke agenda stijgt en dat de brandweer voor het bestuur, ministeries en anderen een gedegen gesprekspartner is in landelijke en regionale discussies over veiligheid, beleid en regelgeving. Een duidelijke visie en een eenduidig gezicht naar buiten zijn daarvoor onontbeerlijk. De BrandweerBRZO-regio s willen daarom hun visie actief uitdragen. Bovendien streven zij binnen de bestuurlijke kaders naar een versterkte coördinatie en communicatie. Zodat gesprekspartners ervaren: Brandweer Nederland bestaat wèl. 2. professionele taakuitvoering De BrandweerBRZO-regio s staan voor een professionele taakuitvoering. Dat vereist: een competente organisatie die tenminste voldoet aan de eisen van de Maatlat Brzo. De BrandweerBRZO-regio s streven er naar in ruime mate aan deze eisen te voldoen. Het vereist ook deskundig en integer personeel, een bestuurlijk vastgesteld handhavingsbeleid en een goede samenwerking met andere overheden. Het kwaliteitsmanagementsysteem dat de BrandweerBRZO-regio s zichzelf opleggen is essentieel voor een professionele taakuitvoering. Alleen iemand die eigen fouten onder ogen durft te zien, kan een ander met open vizier wijzen op wat er mis is. De BrandweerBRZO-regio s bevorderen dat de dienstverlening aan andere veiligheidsregio s en aan gemeenten via dienstverleningsovereenkomsten bestuurlijk wordt ingebed en juridisch vastgelegd. Zij dragen er zorg voor dat iedere inspecteur kan beschikken over een duidelijk mandaat. Deze speerpunten zijn verder uitgewerkt in hoofdstuk 4 en het actieprogramma (bijlage 4). Niet alleen het instrumentarium van het Brzo, maar ook de aanwijzing bedrijfsbrandweren en de advisering in het kader van het Bevi en milieuvergunningen dragen wezenlijk bij aan het beheersen en beschermen. De BrandweerBRZO-regio s streven er daarom naar het beschikbare instrumentarium voor industriële veiligheid ten volle te benutten. De BrandweerBRZO-regio s willen zich daarbij niet 4 Zie bijlage 3 pagina 16 Visie en agenda voor pagina 17

10 3 Kader voor het toezicht pagina 18 Visie en agenda voor pagina 19

11 Figuur 1: aandachtspunten van de brandweer in de veiligheidsketen Proactie / Preventie Preparatie Repressie Herstel Inventaris Materieel Vluchtlengte Reservemateriaal Het toezicht is gericht op het beheersen van de risico s ten gevolge van het om gaan met gevaarlijke stoffen in inrichtingen en het beschermen van mens en omgeving. In dit hoofdstuk worden het beleid en de gehanteerde uitgangspunten voor het toezicht beschreven. De houder van een inrichting wordt door de overheid aangesproken op zijn / haar eigen verantwoordelijkheid voor veiligheid. Door het terugtreden van de overheid en deregulering worden minder vergunningen afgegeven en zal de overheid steeds meer alleen controlerend optreden. Voor de bedrijven in het beleidsveld industriële veiligheid echter geldt een deels ander beeld: men streeft wel naar grotere verantwoordelijkheid, maar binnen het kader van een vergunning. Daarom worden brandweerinspecties mbt industriële veiligheid altijd vanuit een dubbel perspectief uitgevoerd: - de bescherming van de omgeving door maatregelen die het bedrijf heeft getroffen en de zelfredzaamheid van personen - het adequaat en veilig kunnen functioneren van de repressieve dienst (rampbestrijding) van de overheidsbrandweer (of indien van toepassing: de bedrijfsbrandweer). De brandweerinspecties richten zich daarbij op de hele veiligheidsketen (zie figuur 1 5 ) en betreffen waar nodig alle VMS-elementen. Daartoe wordt in de eerste plaats het instrumentarium van het Brzo ingezet, maar ook van de Wrzo, de Brandweerwet 6 en het Bevi. Een overzicht van het instrumentarium is opgenomen in bijlage 1. Organisatie Techniek Ontwerp Materiaal Nooduitgangen - Kranen Camera s Bereikbaarheid Compartimentering - Pompen Onderhoud Bluswater Installaties - Stutten Opslag Blusmiddelen Sprinkler Wbdbo - Tenten - Noodstroom Schadebeperking gebouw - Zeilen - Rookafvoer Schadebeperking proces - Afvoer afval Proactie / Preventie Preparatie Repressie Herstel Inspectie / toezicht Oefening Alarmering Opvang slachtoffers Hot work permits Opleiding BHV Communicatie Rookbeleid Certificatie Brdrijfsbrandweer Pers Vergunningen Planvorming Brandweer overheid Toezichthouders Verzekering Onderzoek Inkoopbeleid Huurcontracten Toegangsbeleid Sleutelbeleid 5 Bron:De (Be)Sturingsdriehoek, Ed Oomes, In de toekomst vervangt de wet op de veilligheidsregio s de Wrzo en de Brandweerwet pagina 20 Visie en agenda voor pagina 21

12 Figuur 2: oorzaak- en effectbeheersing Uitgangspunt voor het tweede perspectief (adequaat en veilig Het publiceren van BBT is een goed middel om bedrijfskeuzes kunnen werken van de repressieve dienst) is de vraag of hulp- te ondersteunen en overheidsbeleid te implementeren. De diensten bij de rampbestrijding optimaal kunnen werken en BrandweerBRZO-regio s zullen daartoe het initiatief nemen. legenda oorzaken volledig beschermd zijn tegen gevaren bij de uitvoering van hun taak. De invalshoek is daarbij: terugkijken in de veilig- oorzaken LOC effecten effecten maatregelen (lines of defence) heidsketen, startend vanuit repressie. Dit vergt controleren van het functioneren van de organisatie. Het vergt tevens praktijktesten die dienen ter verificatie van de daadwerkelijke beschikbaarheid, betrouwbaarheid en robuustheid van de voorzieningen. oorzaakbeheersing effectbeheersing Niet alleen bij het Brzo, maar ook bij andere taken is het ontwerp detectie gewenst om te inspecteren op basis van systeemtoezicht. constructie kleine blusmiddelen Dit betreft met name de aanwijzing van de bedrijfsbrandweer. onderhoud bluswatervoorziening De aanwijsbeschikking bevat derhalve bijvoorkeur ook de zonering sprinklers verplichting tot het invoeren van een veiligheidsmanagement- procedures bedrijfsnoodplan systeem. Systeemtoezicht is dan deels een alternatief voor het VBS aanvalsplannen uitsluitend controleren van voorzieningen. opleiding operators opleiding bedrijfsbrandweer niveaumeting oefenen Bij het voorschrijven van maatregelen worden ALARA 7 en BBT 8 risicocommunicatie gehanteerd. Overwogen wordt om ter ondersteuning hiervan een kostenefficiëntie-methode in te voeren. Bezien wordt of het mogelijk is om niet alleen de effectiviteit van de beoogde maatregel, maar ook de kosten - efficiëntie van een maatregel (afweging effectiviteit tegen de kosten van alternatieven) in de besluitvorming te betrekken. 7 As Low As Reasonably Achievable (= zo laag als redelijker wijze bereikbaar is). 8 best beschikbare technieken pagina 22 Visie en agenda voor pagina 23

13 4 Rol en organisatie pagina 24 Visie en agenda voor pagina 25

14 4.1 De rol van de brandweer bij industriële veiligheid De rol en organisatie van de brandweer bij industriële veiligheid worden bepaald door de bestuurlijke positie van de brandweer. De bestuurlijke positie heeft de volgende kenmerken: De brandweer is een unieke en onmisbare partner in de veiligheidsketen De brandweer heeft daarbij een bijzondere positie. De brandweer is in de veiligheidsketen de enige organisatie die het gehele traject overziet: van preventie & preparatie tot en met repressie & herstel. Dat betekent dat de veiligheidssituatie bij het bedrijf en de mogelijkheden van de overheid om een ramp of zwaar ongeval op adequate wijze te bestrijden in elkaars verlengde worden gezien; de eisen aan het bedrijf en de brandweerorganisatie worden daarbij op elkaar afgestemd. Eenheid in verscheidenheid De taakuitvoering vindt plaats binnen het bestuurlijk kader. Alle brandweer organisaties (veiligheidsregio s en gemeenten) hebben een eigen taak in hun eigen gebied, met eigen bestuur. Ten aanzien van de taakuitvoering zijn er landelijke afspraken die eenheid in optreden borgen. Oftewel Eenheid in verscheidenheid. Samenwerking Nederland telt vele bedrijven die met gevaarlijke stoffen werken, niet zelden nabij een verkeersader of in dichtbevolkt gebied. Goede afspraken tussen overheden en bedrijven over preventieve maatregelen en zelfredzaamheid van omwonenden en medewerkers zijn daarom letterlijk van levensbelang. In dat proces speelt de brandweerinspecteur een belangrijke rol: de brandweerinspecteur is daarbij adviserend, controlerend en als het moet ook handhavend actief 9. De brandweerinspecteurs doen dat niet alleen. De Brzo-taken worden uitgevoerd in samenwerking met de Arbeidsinspectie en het bevoegd gezag Wet milieubeheer (provincies, gemeenten). De overige taken (Bevi, Wrzo, Brandweerwet) in samenwerking met de brandweercollega s die betrokken zijn bij de advisering in het kader van Bevi, preventisten, planvorming voor de rampbestrijding, de afdeling preparatie en de repressieve dienst. Kortom: de collega s van de veiligheidsketen. 4.2 Positie van de BrandweerBRZO-regio s Industriële veiligheid is een specialistisch vakgebied; dat specialisme vraagt om een bundeling van kennis en uitvoeringscapaciteit. Die bundeling heeft gestalte gekregen via de BrandweerBRZO-regio. De BrandweerBRZO-regio s en het BrandweerBRZO-regio-overleg vormen het hart van de brandweer-organisatie op het gebied van industriële veiligheid. De gemeenten en veiligheidsregio s zijn op basis van de wet- en regelgeving verantwoordelijk voor het vaststellen van beleid, bestuurlijke besluitvorming over zaken als vergunningen en handhaving en voor de communicatie naar bedrijf en bevolking. De uitvoering van de inspecties en de afstemming met inspectiepartners is ondergebracht bij de BrandweerBRZO-regio s. De taak van de BrandweerBRZOregio is het uitvoeren van inspecties ten behoeve van de eigen veiligheidsregio en ten behoeve van veiligheidsregio s en /of gemeenten die bij de BrandweerBRZO-regio zijn aangesloten. Per BrandweerBRZO-regio zijn er afspraken inzake de uitvoering van de werkzaamheden en de periodieke terugkoppeling. De afstemming via de BrandweerBRZO-regio s onderling vindt plaats via het BrandweerBRZO-regio-overleg. Het BrandweerBRZO-regio-overleg is onderdeel van de NVBRstructuur. Het overleg wordt voorbereid door het Expertisecentrum BrandweerBRZO. In bijlage 2 is een overzicht opgenomen van de gemaakte afspraken. 4.3 Rol en positie van de brandweerinspecteur De brandweerinspecteur zal in veel gevallen actief zijn ter uitvoering van de wettelijke taken en bevoegdheden van zijn eigen organisatie, de veiligheidsregio waar hij werkzaam is. Hij treedt dan op als functionaris namens dat bestuur. Hij heeft de volgende rollen: - toezichthouder en handhaver naar bedrijven. - adviseur naar andere overheden, met name het bevoegd gezag wet milieubeheer (bijvoorbeeld advies over het opstellen van de paragraaf brandveiligheid in de milieuvergunning) 9 De brandweer vervult in het beleidsveld industriële veiligheid verschillende rollen: die van adviseur / specialist voor het verlenen van vergunningen, vergunningverlener / beschikker voor de bedrijfsbrandweer-aanwijzing, toezichthouder (inspecteur) voor het toezicht op de naleving en handhaver voor het sanctioneren van overtredingen. pagina 26 Visie en agenda voor pagina 27

15 Daarnaast kan hij actief zijn ter uitvoering van wettelijke Deze uitgangspunten worden hieronder verder uitgewerkt. Expertisecentrum (LEC) BrandweerBRZO. Het Landelijk Alle kerntaken worden afgesloten met een proeve van taken en bevoegdheden van een andere veiligheidsregio of Expertise-centrum BrandweerBRZO is HET aanspreekpunt voor bekwaamheid. De medewerkers die de Leergang met een gemeente. Dit gebeurt ter ondersteuning van die andere Eenduidig gezicht naar buiten / één aanspreekpunt landelijke afstemming en namens de BrandweerBRZO-regio s goed gevolg hebben afgesloten worden geregistreerd. overheid. Hier ligt een samenwerkingsafspraak (convenant of De BrandweerBRZO-regio s willen binnen het kader van de DE spreekbuis voor landelijke standpunten. De BrandweerBRZO-regio s kiezen niet voor systeem met een dienstverleningsovereenkomst) tussen zijn eigen veiligheids- bestuurlijke bevoegdheidsverdeling en de regelgeving komen persoonscertificatie. regio en die andere overheid aan ten grondslag. In deze situ- tot een versterkte coördinatie en communicatie. Zodat ande Deskundigheid atie treedt de brandweerinspecteur op als adviseur naar die ren ervaren: Brandweer Nederland bestaat wèl. Een goede taakuitvoering vereist deskundige en competente Het bijhouden van kennis en ervaring is een randvoorwaarde andere overheid. Naar bedrijven treedt hij niet op als adviseur, medewerkers, medewerkers die op hun taak berekend zijn. voor een professionele kennisorganisatie. Om hier actief invul- maar als toezichthouder en handhaver. De BrandweerBRZO-regio s bevorderen waar nodig landelijk Kerntaken van de specialist industriële veiligheid zijn: ling aan te geven wordt periodiek een landelijke netwerkdag 4.4 Professionele taakuitvoering geldende afspraken en de onderlinge binding aan die afspraken. Het BrandweerBRZO-regio-overleg is HET platform voor - Het adviseren bij risicobeheersing en de voorbereiding op rampen en zware ongevallen bij industriële inrichtingen voor brandweerinspecteurs georganiseerd, waar de uitwisseling van kennis en praktijkervaringen voorop staan. De brandweer wil beschikken over een adequate organisatie, meningsvorming / afstemming en besluitvorming ten aanzien - Het analyseren en beoordelen van industriële risico s deskundig personeel en een professionele werkwijze met van acties van de BrandweerBRZO-regio s. De samenwer- - Het houden van toezicht op de naleving en handhaven Kwaliteit werkprocessen uniformiteit in resultaat. king in het BrandweerBRZO-regio-overleg is een belangrijke van relevante wet- en regelgeving. Om te waarborgen dat de brandweer en meer speciaal De professionaliteit van de taakuitvoering en de uniformi- voorwaarde voor een krachtig optreden van de brandweer. de BrandweerBRZO-regio de taken op het gebied van teit van het resultaat zijn gebaseerd op de volgende Het versterken van het gezamenlijke optreden op landelijke Het is noodzakelijk om kennis en vaardigheden via een syste- industriële veiligheid goed uitvoert, is het nodig dat de uitgangspunten. niveau leidt ook tot vergroten van de legitimiteit van het matisch onderwijsprogramma te borgen (zowel techniek, als BrandweerBRZO-regio beschikt over een geïmplementeerd 1. Het hebben van een competente organisatie op zowel optreden op locaal niveau. Men kan immers mede verwijzen beleid en juridische basiskennis). De eisen van de Maatlat Brzo kwaliteitsmanagementsysteem (KMS). lokaal als landelijk niveau en het hebben van één centraal naar landelijke beleid en landelijke afspraken. De coördinatie- (2 tot 3 inspecties per jaar) vormen feitelijk een te lage onder- landelijk aanspreekpunt zijn randvoorwaarden om als afspraken met betrekking tot de uitvoering zijn weergegeven grens. De BrandweerBRZO-regio s streven er naar om in ruime In het kwaliteitsmanagementsysteem zijn alle belangrijke serieuze gesprekspartner te worden gezien. in bijlage 2. mate aan deze eisen te voldoen. werkprocessen beschreven en zijn de wettelijke vereisten 2. De dingen goed doen vergt investeren in kwaliteit van Voor een structurele en efficiënte opleiding in het uitvoe- en andere afspraken over rolverdeling, inhoud, termijnen, processen, organisatie en medewerkers en duidelijkheid Het is daarnaast nodig om met een eenduidig gezicht naar ren van deze taken wordt via het NIFV (en op onderdelen in communicatie etc verwerkt. De procesbeschrijvingen hebben over de taken van de BrandweerBRZO-regio s. buiten te treden, zodat de gezamenlijke BrandweerBRZO- samenwerking met de Brzo-partners) een Leergang Specialist nog een belangrijke extra functie: zij brengen duidelijkheid 3. De BrandweerBRZO-regio s moeten een eenduidige en regio s landelijk gesprekspartner zijn voor branche-orga- Industriële Veiligheid opgezet. De BrandweerBRZO-regio s aan degenen die met de regionale brandweer samenwerken: gemeenschappelijke visie hebben op de wijze waarop nisaties van bedrijven, ministeries (BZK, VROM, SZW) en gaan er van uit dat alle medewerkers aan deze Leergang gemeentebestuur, locale brandweer, Brzo-partners, etc. handhaving wordt ingezet als instrument om naleving andere overheden (LAT BRZO, Arbeidsinspectie, provincies zullen deelnemen. Zodat ook voor hen helder is, wat men wel (of juist niet) van te borgen. en gemeenten). Deze taak is toebedeeld aan het Landelijk de brandweer mag verwachten. pagina 28 Visie en agenda voor pagina 29

16 4.4.4 Kwaliteit organisatie Maatlat Brzo Ondersteuning BrandweerBRZO-regio s door het Landelijk Expertise-centrum BrandweerBRZO 4.5 Bestuurlijke agendering; relatie met het ministerie van BZK (vergelijk het Platform Railplan). Een dergelijk platform met een duidelijk bestuurlijk boegbeeld kan het gat dat door het Om als brandweer een adequate rol in de Brzo-keten te Het bijhouden van ontwikkelingen in binnen- en buitenland Taken en rol van de brandweer op het gebied van industriële terugtreden van BZK ontstaat, opvullen. Het ministerie heeft kunnen vervullen is professionaliteit een vereiste. en het interpreteren van die ontwikkelingen voor het onder- veiligheid zijn maar beperkt bekend, zowel buiten als binnen aangegeven het tot stand komen van een dergelijk platform De BrandweerBRZO-regio staat voor een kwalitatief goed werp industriële veiligheid vergt een structurele inspanning de brandweer. Dat beperkt het draagvlak voor de taakuitvoe- beleidsmatig en financieel te zullen faciliteren. niveau van optreden. De BrandweerBRZO-regio s vinden daarom het vasthouden aan de Maatlat-vereisten essentieel: die is ondergebracht in het Landelijk Expertise-centrum BrandweerBRZO. Vanuit het Landelijk Expertisecentrum wor- ring en voor noodzakelijke investeringen. Het beperkt ook de mogelijkheden tot beïnvloeding van bestuurlijke beslissingen, 4.6 Handhaving verdere verdunning van de brandweer-expertise zal leiden den de BrandweerBRZO-regio s op zowel technisch-inhoude- beleid en regelgeving. De brandweer kan via het bestuur waarvoor zij optreedt, tot vermijdbare fouten in de taakuitvoering. Het zal ook lijk als op juridisch gebied ondersteund. Het is daarom gewenst om een beter beeld te bieden op beschikken over handhavende bevoegdheden en zal die leiden tot verzwakking van de positie van de brandweer op wat de brandweer is en doet, waar je de brandweer op kunt bevoegdheden ook gebruiken als dat nodig is. Ook de inzet landelijk én op lokaal niveau. Veiligheidsregio s die niet aan Verankering van dienstverlening door aanspreken. van het strafrecht hoort daarbij. de Maatlat Brzo voldoen en toch inspecties uitvoeren hebben BrandweerBRZO-regio s aan anderen De BrandweerBRZO-regio s hanteren een ruime definitie van een sterk verhoogd risico op fouten en falen in het managen De kwaliteit van de taakuitvoering door de brandweer vergt Het regelmatig agenderen van industriële veiligheid als thema handhaving: het gaat om het door controle en door (dreigen van bestuurlijke risico s. ook duidelijkheid over verantwoordelijkheden en taken van en het investeren in draagvlak op bestuurlijk en management met) toepassen van bestuursrechtelijke, strafrechtelijke of Het deelnemen aan een BrandweerBRZO-regio is voor een de BrandweerBRZO-regio. De taken van de BrandweerBRZO- niveau is daarom een speerpunt voor de BrandweerBRZO- privaatrechtelijke middelen, bevorderen dat algemeen en veiligheidsregio uiteraard een vrijwillige keuze. regio zijn immers niet wettelijk vastgelegd en zonder spe- regio s en het Landelijk Expertisecentrum. Want vanuit de individueel geldende rechtsregels en voorschriften worden De BrandweerBRZO-regio s streven naar robuuste regio s en cifieke afspraken is niet duidelijk wat de positie van de uitvoeringspraktijk kan een beter beeld worden geboden op nageleefd 10. Dat kan gaan om allerlei acties, van voorlichting bestuurlijke verankering van taakuitvoering op het juiste BrandweerBRZO-regio en/of de veiligheidsregio is. wat de brandweer is en doet alsmede waar de brandweer op en het aanbieden van best practices tot het opmaken van een schaalniveau. Het is daarom noodzakelijk om de afspraken vast te leggen kan worden aangesproken. proces-verbaal. in een convenant of dienstverleningsovereenkomst. Het doel Naast preventie ook repressie-ervaring in het team is het borgen van de kwaliteit van de taakuitvoering. Met het Een belangrijke ontwikkeling is het door het ministerie van De BrandweerBRZO-regio s willen zich niet in de eerste plaats De BrandweerBRZO-regio s streven er naar om ook voldoende convenant resp. de overeenkomst wordt een juridische basis BZK aangekondigde terugtreden van het ministerie ten profileren als repressief sanctionerende handhaver, maar zijn repressieve ervaring in het team van de BrandweerBRZO-regio gelegd onder de dienstverlening en duidelijkheid geschapen opzichte van de uitvoeringspraktijk. wel bereid waar nodig repressieve sancties in te zetten. aanwezig te hebben; dit komt de kwaliteit van de inbreng in naar alle betrokkenen over zaken als verantwoordelijkheden, Het adequaat regelen van de uitvoeringspraktijk vergt naar Die bereidheid impliceert ook dat beleid en organisatie (ken- het inspectieteam met Brzo-partners ten goede. De kritische te hanteren procedures, termijnen en kosten. de mening van het ministerie van BZK een actievere houding nis, capaciteit, werkprocedures, juridische verankering) op massa die de BrandweerBRZO-regio heeft, maakt het mogelijk van de brandweer zelf. Enerzijds door zelf binnen de eigen orde zijn of op orde worden gebracht. om te komen tot een mix van inhoudelijke achtergronden in kolom zaken sterker te agenderen (NVBR). Anderzijds door het team van de BrandweerBRZO-regio. het instellen van een breed samengesteld bestuurlijk platform 10 Ontleend aan Visie op toezicht pagina 30 Visie en agenda voor pagina 31

17 5 Inspelen op veranderingen pagina 32 Visie en agenda voor pagina 33

18 De BrandweerBRZO-regio s willen actief inspelen op de komende Wet op de veiligheidsregio en op de Omgevingsvergunning. Het verschuiven van het bevoegd gezag van lokaal niveau naar regionaal niveau zien de BrandweerBRZO-regio s als een kans voor verdere professionalisering van de taakuitvoering en verhoogde landelijke uniformiteit van het product. Een voorbeeld vormt de betere mogelijkheid tot implementatie van het nieuwe Besluit Bedrijfsbrandweren. Bijblijven vergt een constant proces van inspelen op en aanpassen aan de nieuwe omgeving. De in deze notitie beschreven visie heeft daarom geen oneindige looptijd, maar betreft de periode van Gedurende deze periode zal de actualiteit van de voornemens in deze notitie regelmatig worden bezien (zie bijlage 4 Actieprogramma). pagina 34 Visie en agenda voor pagina 35

19 Bijlage 1, 2, 3 en 4 pagina 36 Visie en agenda voor pagina 37

20 Bijlage 1 Brandweer en indu striële veiligheid Wat is industriële veiligheid Onder de brandweertaken bij industriële veiligheid worden verstaan: de proactieve en preventieve brandweertaken bij - Brzo-bedrijven; - bedrijven die een aanwijzing bedrijfsbrandweer kunnen ontvangen, en; - niet-categoriale BEVI-inrichtingen. Het gaat daarbij om het opleggen en controleren van eisen met betrekking tot: - het opleggen en controleren van eisen met betrekking tot (brand-) veiligheidsmiddelen; - de (bedrijfs)brandweerorganisatie en de borging van de integriteit (onderhoud en geoefendheid) van de (bedrijfs)brandweer. - Het toezicht op de veiligheidseisen bij bedrijven (veiligheidsbeheersystemen, preventiebeleid zware ongevallen, scenario s, veiligheidsstudies, incidentenonderzoek en het leggen van een samenhang tussen proactie / preventie / preparatie / repressie en nazorg) - Het doorvertalen van industriële risico s naar de eigen organisatie ten behoeve van de optimale rampbestrijding. pagina 38 Visie en agenda voor pagina 39

21 Figuur 3: Taken en bevoegd gezag industriële veiligheid (huidige regeling) Huidige wettelijke Taak brandweer Bevoegd Gezag Rampenbestrijding Industriële veiligheid basis ja nee Brzo 99 (gebaseerd op Brandweerwet / Wrzo) Bijdrage aan inspectiebeleid en -planning B&W Bestuurlijk beoordeling veiligheidsrapport Reg. Brw., B&W, B Inspectie VR en PBZO B&W Adviseren bevoegd gezag Wm nav inspectie Reg. Brw Brandweerwet 1985 (toezicht op) brandbeveiligingsverordening (art 12) B&W Aanwijzen bedrijfsbrandweerplichtige inrichtingen (art 13) B&W Toezicht op eisen bedrijfsbrandweren (art 13) B&W Wet rampen en zware ongevallen Onderzoek rampen (art 10g) B&W Informatieverschaffing (art 10a) B&W Handhaving informatievoorziening (art 5c) B&W Besluit informatie inzake rampen en zware ongevallen (BIR; gebaseerd op Wrzo) Informatieverschaffing bij (dreigende) rampen of zware ongevallen (art 4) B Besluit rampenbestrijdingsplannen Inrichtingen (BRI; gebaseerd op Wrzo) Bijdrage aan opstellen rampbestrijdingsplan B Wet Milieubeheer (Wm) Advies opstellen paragraaf brandveiligheid milieuvergunning B&W Advies toezicht paragraaf brandveiligheid milieuvergunning B&W ARIE-regeling (gebaseerd op Arbeidsomstandighedenwet) Geen wettelijke taak voor de brandweer. Vanuit het Arbeidsomstandighedenbesluit wordt geadviseerd, daar waar nodig, inspecties van de ARIE-regeling samen met de regionale brandweer en het Wm-BG uit te voeren (art 2.5g) Besluit externe veiligheid inrichtingen (Bevi;gebaseerd op Wet milieubeheer en Wet RO) Advies hulpverlening en zelfredzaamheid bij niet-categoriale bedrijven (art 12 Bevi) Reg. Brw. Advies hulpverlening en zelfredzaamheid bij categoriale bedrijven (art 12 Bevi) Reg. Brw. Advies hulpverlening en zelfredzaamheid bij vestigen (beperkt) kwetsbare Reg. Brw. bestemmingen (art 13 Bevi) Vuurwerkbesluit en Circulaire ontplofbare stoffen civiel gebruik (gebaseerd op Wet Milieubeheer) Advies milieuvergunning reg. Cmt Wet Vervoer Gevaarlijke Stoffen (Wvgs) Advies gevaarlijke stoffen (AGS) Circulaires zonering van buisleidingen Advies externe veiligheid bij buisleidingen met gevaarlijke stoffen Circulaires risiconormering vervoer gevaarlijke stoffen (crnvgs) Advies externe veiligheid bij transportroutes met vervoer gevaarlijke stoffen Gemeentelijke Bouwverordening (gebaseerd op Woningwet) Advies bouwvergunning complexe industriële objecten B&W Toezicht op gebruikseisen complexe industriële objecten B&W pagina 40 Visie en agenda voor pagina 41

22 Figuur 4: Taken en bevoegd gezag industriële veiligheid (toekomstige regeling) Toekomstige Taak brandweer Bevoegd Gezag Rb Industriële ARIE-regeling (gebaseerd op Arbeidsomstandighedenwet) wettelijke basis veiligheid Geen wettelijke taak voor de brandweer. Vanuit het ja nee Arbeidsomstandighedenbesluit wordt geadviseerd, daar waar nodig, Brzo 99 (gebaseerd op de Wet op de veiligheidsregio) inspecties van de ARIE-regeling samen met de regionale brandweer Bijdrage aan inspectiebeleid en -planning Veiligheidsregio en het Wm-BG uit te voeren (art 2.5g) Bestuurlijk beoordeling Veiligheidsrapport Veiligheidsregio Besluit Externe Veiligheid Inrichting (Bevi; gebaseerd op Wet Milieubeheer en Wet RO) Inspectie VR en PBZO Veiligheidsregio Advies hulpverlening en zelfredzaamheid bij niet-categoriale Veiligheidsregio Adviseren bevoegd gezag Wm nav insppectie Veiligheidsregio bedrijven (art 12 Bevi) Wet op de veiligheidsregio Advies hulpverlening en zelfredzaamheid bij categoriale bedrijven Veiligheidsregio (toezicht op) brandbeveiligingsverordening (art 12 Bevi) Aanwijzing van bedrijfsbrandweerplichtige inrichtingen Veiligheidsregio Advies hulpverlening en zelfredzaamheid bij vestigen (beperkt) Veiligheidsregio Toezicht op eisen bedrijfsbrandweren Veiligheidsregio kwetsbare bestemmingen (art 13 Bevi) Onderzoek rampen Veiligheidsregio Vuurwerkbesluit en Circulaire ontplofbare stoffen civiel gebruik (gebaseerd op Wet Milieubeheer) Informatieverschaffing Veiligheidsregio Advies milieuvergunning Handhaving informatieverschaffing Veiligheidsregio Besluit transport externe veiligheid (Btev) Besluit Informatie inzake rampen en zware ongevallen (BIR; gebaseerd op Wet op de Advies externe veiligheid bij transportroutes met vervoer gevaarlijke Veiligheidsregio) stoffen Informatieverschaffing bij (dreigende) rampen of zware Veiligheidsregio Wet Vervoer Gevaarlijke Stoffen (Wvgs) ongevallen (art 4) Advies gevaarlijke stoffen (AGS) Besluit Rampenbestrijdingsplannen Inrichtingen (BRI; gebaseerd op Wet op de Veiligheidregio) Gemeentelijke Bouwverordening (gebaseerd op Woningwet) Bijdrage aan opstellen rampbestrijdingsplan Veiligheidsregio Advies bouwvergunning complexe industriële objecten Wet Milieubeheer (Wm) Toezicht op gebruikseisen complexe industriële objecten Advies opstellen paragraaf brandveiligheid milieuvergunning Advies toezicht paragraaf brandveiligheid milieuvergunning pagina 42 Visie en agenda voor pagina 43

23 Bijlage 2 Coördinatie van de taakuitvoering De BrandweerBRZO-regio s willen een grotere uniformiteit in optreden en eenheid in standpunten bevorderen. Daarom zijn afspraken gemaakt over de coördinatie van de taakuitvoering op vier niveaus: - binnen de BrandweerBRZO-regio (tussen de BrandweerBRZO-regio en de inliggende veiligheidsregio s en gemeenten) - tussen de BrandweerBRZO-regio s onderling - tussen de BrandweerBRZO-regio s en de Brzo-partners (Bevoegd gezag Wet milieubeheer en de Arbeidsinspectie) - tussen de BrandweerBRZO-regio s en andere overheden en bedrijven 1. afstemming binnen de BrandweerBRZO-regio De gemeenten en veiligheidsregio s zijn conform de regelgeving verantwoordelijk voor het vaststellen van beleid, bestuurlijke besluitvorming en communicatie. De uitvoering van de inspecties is ondergebracht bij BrandweerBRZO-regio s. De taak van de BrandweerBRZO-regio is het uitvoeren van inspecties ten behoeve van de eigen veiligheidsregio en ten behoeve van veiligheidsregio s en /of gemeenten die bij de BrandweerBRZO-regio zijn aangesloten. Per BrandweerBRZO-regio zijn afspraken inzake de periodieke terugkoppeling en afstemming van de werkzaamheden. Deze afspraken worden vastgelegd in de Dienstverleningsovereenkomst (inclusief Service Level Agreement). De huidige indeling (1 juli 2008) van Veiligheidsregio s en BrandweerBRZO-regio s is als volgt: Figuur 5: coördinatie-afspraken per 1 juli 2008 BrandweerBRZO-regio Veiligheidsregio Coördinator BrandweerBRZO-regio Noord-Oost Friesland Jos v/d Maat Groningen IJssel-Vecht Drenthe Flevoland BrandweerBRZO-regio Gelderland Gelderland Zuid Richard Smit Noord en Oost Gelderland Gelderland Midden Twente Twente Leonie Mentink BrandweerBRZO-regio Noord-West Utrechts land Norbert Gret Gooi en Vechtstreek Amsterdam-Amstelland Kennemerland Noord-Holland Noord Zaanstreek-Waterland Hollands Midden BrandweerBRZO-regio West Haaglanden Tony Heer Rotterdam-Rijnmond BrandweerBRZO-regio Zuid-Holland Zuid Zuid-Holland Zuid Gosia Tabaka BrandweerBRZO-regio Zeeland Zeeland Jan van Dixhoorn BrandweerBRZO-regio Midden-, Noord en Brabant Noord Michael de Gunst West-Brabant Midden- en West-Brabant BrandweerBRZO-regio Zuid-Oost Zuid-Oost Brabant Marijke Besselink Zuid Limburg Noord en Midden Limburg Toelichting De weergegeven gebiedsindeling is nog in discussie en kan derhalve wijzigen. Hetl geeft de situatie per 1 juli 2008 weer. pagina 44 Visie en agenda voor pagina 45

24 2. Afstemming tussen de BrandweerBRZO-regio s onderling De afstemming tussen de BrandweerBRZO-regio s onderling verloopt via het BrandweerBRZO-regio-overleg. Het BrandweerBRZO-regio-overleg is onderdeel van de NVBRstructuur. Het overleg wordt voorbereid en voorgezeten door het Expertisecentrum BrandweerBRZO. Dit is een samenwerkingsverband van het NIFV en de veiligheidsregio Rotterdam- Rijnmond. Afstemming met BRZO-partners (figuur 6) 3. Afstemming tussen de BrandweerBRZO-regio s en andere overheden en bedrijven De BrandweerBRZO-regio s zijn overeengekomen dat het Expertisecentrum BrandweerBRZO optreedt als gesprekspartner namens de brandweer met betrekking tot landelijke punten. Het betreft: - afstemming met de ministeries van BZK, VROM en SZW - afstemming met de LAT Brzo - afstemming met branche-organisaties van bedrijven - internationale contacten Figuur 6: afstemming brandweer met BG Wet milieubeheer en met Arbeidsinspectie per 1 juli 2008 Milieuregio (regio van het Bevoegd gezag Wet BrandweerBRZO-regio (regio van de brandweer) in de Vertegenwoor-diger naar BG wet milieubeheer Veiligheidsregio s in de BrandweerBRZO-regio milieubeheer) milieuregio Regio Noord Groningen Friesland Drenthe BrandweerBRZO-regio Noord-Oost Jos vd Maat (Groningen) - Groningen - Friesland - Drenthe Regio West Noord-Holland BrandweerBRZO-regio Noord-West Norbert Gret (Amsterdam-Amstelland) - Amsterdam-Amstelland - Gooi en Vechtstreek - Kennemerland - Noord-Holland Noord - Zaanstreek-Waterland Zuid-Holland / Rijnmond BrandweerBRZO-regio Norbert Gret - Hollands-Midden Noord-West (Amsterdam-Amstelland) BrandweerBRZO-regio Tony Heer (Rotterdam-Rijnmond) - Zuid-Holland Zuid Zuid-Holland Zuid /Gosia Tabaka (Zuid-Holland Zuid) BrandweerBRZO-regio West Tony Heer (Rotterdam-Rijnmond) - Haaglanden - Rotterdam-Rijnmond Regio Oost Flevoland BrandweerBRZO-regio Jos vd Maat (Groningen) - Flevoland Noord-Oost Utrecht BrandweerBRZO-regio Norbert Gret - Utrechts Land Noord-West (Amsterdam-Amstelland) Gelderland BrandweerBRZO-regio Gelderland Richard Smit (Gelderland Midden) - Gelderland Zuid - Gelderland Midden - Noord-Oost Gelderland Overijssel BrandweerBRZO-regio Twente Leonie Mentink (Twente) - Twente BrandweerBRZO-regio Jos vd Maat (Groningen) - Ijssel Vecht Noord-Oost Regio Zuid Zeeland BrandweerBRZO-regio Zeeland Jan v Dixhoorn (Zeeland) - Zeeland Noord-Braband BrandweerBRZO-regio Midden, West en Noord Brabant Michael de Gunst (Brabant-Noord) - Midden en West Brabant - Brabant Noord Limburg BrandweerBRZO-regio Zuid-Oost Marijke Besselink (Zuid-Limburg) - Zuid-Oost Brabant - Noord- en Midden Limburg - Zuid-Limburg Toelichting De weergegeven gebiedsindeling is nog in discussie en kan derhalve wijzigen. Het geeft de situatie per 1 juli 2008 weer. pagina 46 Visie en agenda voor pagina 47

25 Bijlage 3 SWOT Brandweer industriële veiligheid Sterke punten - goede samenwerking tussen coördinatoren, gezamenlijke activiteiten (visie!) - expertise gebundeld - start gemaakt met uniformering (NIM en kwaliteitssysteem) - goede samenwerkingsafspraken met BRZO-partners Zwakke punten - geen duidelijk visie op doel en rol; twijfel aan eigen rol in aantal regio s weinig aandacht van managers en bestuurders - geringe binding aan eigen afspraken; geen duidelijk beeld over landelijke afspraken; zwakke inbedding in NVBR - geen handhavingscultuur c.q. ervaring binnen brandweer - personele wisselingen leiden tot weinig conti nuïteit BrandweerBRZO-overleg Kansen - uitwerken identiteit (rol en doel) o.a. middels gezamenlijke handhavingstrategie en coördinatie - opleiding inspecteurs - herpositionering Brandweer in relatie tot discussie landelijke inspectiedienst en omgevingsdiensten Bedreigingen - versnippering door wisseling in BrandweerBRZO- regio s - verlies formatie en budget door gebrek aan interesse bestuur / management - te laag gekwalificeerd personeel - onbekendheid bij buitenstaanders pagina 48 Visie en agenda voor pagina 49

26 Bijlage 4 Actieprogramma In deze notitie zijn diverse acties genoemd ter uitvoering of concretisering van de visie. Deze zijn in het onderstaande op een rijtje gezet. Jaarlijks wordt een programma gemaakt ter uitvoering van de acties. De voortgang van het realiseren van de acties wordt besproken in het BrandweerBRZOregio-overleg. Het Expertisecentrum BrandweerBRZO is verantwoordelijk voor de realisatie. Uitwerking van Actie Hoofdstuk 3 De BrandweerBRZO-regio s bepleiten bij de betrokken veiligheidsregio s een aanwijsbeschikking op basis van systeemtoezicht. Om onduidelijkheden te vermijden bepleiten zij tevens dat het ministerie van BZK de mogelijkheid van het eisen van een veiligheidsbeheersysteem expliciet benoemd in de wet op de veiligheidsregio s. Hoofdstuk 3 De BrandweerBRZO-regio s ontwerpen een gezamenlijk te hanteren methodiek voor het beoordelen van de kostenefficiëntie van maatregelen. Hoofdstuk 3 De BrandweerBRZO-regio s verzamelen technieken voor het voldoen aan ALARA en BBT en publiceren die op Par Vastleggen landelijke positie Expertisecentrum BrandweerBRZO (actualiseren taakbeschrijving) Par Opzetten Leergang Specialist Industriële Veiligheid op basis van het in 2008 vastgestelde kwalificatieprofiel. Deelname alle medewerkers Par Bevorderen mix van achtergronden in het team van de BrandweerBRZO-regio Par In stand houden kennis van zittende inspecteurs via onder meer Netwerkdagen Par Invoeren KMS in alle BrandweerBRZO-regio s per 1 december 2008 Par Invoeren onderlinge visitaties met ingang van 2009 Par Par Par 4.4 Par 4.4 Par 4.4 Par 4.4 Par 4.5 Par 4.5 Hoofdstuk 5 Streven naar robuuste BrandweerBRZO-regio s en naar bestuurlijke verankering van taakuitvoering op het juiste schaalniveau Vastleggen taakuitvoering BrandweerBRZO-regio s in convenanten en / of dienstverleningsovereenkomsten Uitwerken van een communicatiestrategie richting bestuurders en management Naast oriëntatie op BZK, ook oriëntatie van de brandweer bewerkstelligen op de ministeries van VROM en SZW Regelmatig contact tussen BZK en BrandweerBRZO als landelijk gesprekspartner continueren Opzetten bestuurlijk platform en bestuurlijk boegbeeld. Uitwerken afspraken facilitering door BZK. Alle BrandweerBRZO-regio s stellen een handhavingsbeleid op volgens het xplosivmodel. Dit beleid is ambtelijk gereed uiterlijk 6 maanden na het van kracht worden van de wet op de Veiligheidsregio s1 januari Het wordt opgesteld in overleg met de veiligheidsregio s in het werkgebied. Het beleid wordt ter vaststelling voorgelegd aan het bestuur van de eigen (maatlat-)regio en aan de besturen van de inliggende veiligheidsregio s. Deze procedure start zo spoedig mogelijk, maar uiterlijk in de maand van invoering van de Wet op de veiligheidsregio. Alle BrandweerBRZO-regio s zorgen er voor dat de inspecteurs conform de betreffende regelgeving worden aangewezen als toezichthouder. De aanwijzing is uiterlijk 1 januari 2009 voltooid en wordt zo nodig vernieuwd na invoering van de wet op de veiligheidsregio. Monitoren op relevantie voor industriële veiligheid van de ontwikkelingen bij de Wet op de veiligheidsregio s, de Omgevingsvergunning. Tevens eventuele andere ontwikkelingen. pagina 50 Visie en agenda voor pagina 51

DE BRANDWEER EN INDUSTRIËLE VEILIGHEID RISICO S BEHEERSEN, MENS EN OMGEVING BESCHERMEN

DE BRANDWEER EN INDUSTRIËLE VEILIGHEID RISICO S BEHEERSEN, MENS EN OMGEVING BESCHERMEN DE BRANDWEER EN INDUSTRIËLE VEILIGHEID RISICO S BEHEERSEN, MENS EN OMGEVING BESCHERMEN BrandweerBRZO DE BRANDWEER EN INDUSTRIËLE VEILIGHEID RISICO S BEHEERSEN, MENS EN OMGEVING BESCHERMEN Nederland telt

Nadere informatie

Landelijk Expertisecentrum Brandweer en BRZO. Monitoringsrapport 2007

Landelijk Expertisecentrum Brandweer en BRZO. Monitoringsrapport 2007 Landelijk Expertisecentrum Brandweer en BRZO Monitoringsrapport 2007 Arnhem, Augustus 2008 M. van der Ham MSc Ing. R.T.J. Bouwman Landelijk Expertisecentrum Brandweer & BRZO www.brandweerbrzo.nl Inhoudsopgave

Nadere informatie

Verordening brandveiligheid en hulpverlening

Verordening brandveiligheid en hulpverlening Verordening brandveiligheid en hulpverlening Wetstechnische informatie Gegevens van de regeling Overheidsorganisatie Officiële naam regeling Citeertitel Besloten door Deze versie is geldig tot (als de

Nadere informatie

Verordening brandveilidheid en brandweerzorg en rampenbestrijding

Verordening brandveilidheid en brandweerzorg en rampenbestrijding CVDR Officiële uitgave van Leek. Nr. CVDR54284_1 1 juni 2016 Verordening brandveilidheid en brandweerzorg en rampenbestrijding De raad van de gemeente Leek; gelet op: - artikel 1, tweede lid, artikel 12

Nadere informatie

Bijlage A Taken op het gebied van de brandveiligheid en hulpverlening

Bijlage A Taken op het gebied van de brandveiligheid en hulpverlening Bijlage A Taken op het gebied van de brandveiligheid en hulpverlening (Behorende bij bestuursafspraken gemeente Beverwijk met de Veiligheidsregio Kennemerland i.o.*) * De Veiligheidsregio Kennemerland

Nadere informatie

GEMEENSCHAPPELIJKE REGELING BRANDWEER-GHOR ZUID-LIMBURG.

GEMEENSCHAPPELIJKE REGELING BRANDWEER-GHOR ZUID-LIMBURG. Bijlage 4 bij brief U2008-159 d.d. 2 juli 2008: gemeenschappelijke regeling GEMEENSCHAPPELIJKE REGELING BRANDWEER-GHOR ZUID-LIMBURG. GEMEENSCHAPPELIJKE VERORDENING BRANDWEERZORG EN RAMPENBESTRIJDING Gemeenschappelijke

Nadere informatie

Verordening brandveiligheid en hulpverlening Coevorden 1998

Verordening brandveiligheid en hulpverlening Coevorden 1998 Verordening brandveiligheid en hulpverlening Coevorden 1998 Wetstechnische informatie Gegevens van de regeling Overheidsorganisatie gemeente Coevorden Officiële naam regeling Verordening brandveiligheid

Nadere informatie

- het wenselijk is de voorzieningen voor brandveiligheid en hulpverlening in samenhang te treffen,

- het wenselijk is de voorzieningen voor brandveiligheid en hulpverlening in samenhang te treffen, VERORDENING BRANDVEILIGHEID EN HULPVERLENING BRANDWEER PARKSTAD LIMBURG 2005 Het Algemeen Bestuur van Brandweer Parkstad Limburg, gelezen het voorstel van het Dagelijks Bestuur van Brandweer Parkstad Limburg,

Nadere informatie

gelezen het voorstel van Burgemeester en Wethouders van 15 januari 2004

gelezen het voorstel van Burgemeester en Wethouders van 15 januari 2004 No: 5.4/260204 Onderwerp: Verordening brandveiligheid en hulpverlening De Raad van de gemeente Noordenveld; - gelet op artikel 1, tweede lid, en artikel 12 van de brandweerwet 1985 - gelet op artikel 8,

Nadere informatie

BESLUIT BRANDWEERZORG EN RAMPENBESTRIJDING 2005

BESLUIT BRANDWEERZORG EN RAMPENBESTRIJDING 2005 RIS129203_04-JUL-2005 Gemeente Den Haag Ons kenmerk BRW/2005.34 RIS 129203 BESLUIT BRANDWEERZORG EN RAMPENBESTRIJDING 2005 Het college van burgemeester en wethouders, Gelet op: artikel 1, tweede lid, artikel

Nadere informatie

gezien het voorstel van het college van burgemeester en wethouders van 10 april 2007, bijlage nr. : 24-2007;

gezien het voorstel van het college van burgemeester en wethouders van 10 april 2007, bijlage nr. : 24-2007; 07.0003314 De raad van de gemeente Son en Breugel; gezien het voorstel van het college van burgemeester en wethouders van 10 april 2007, bijlage nr. : 24-2007; gelet op artikel 1, tweede lid, en artikel

Nadere informatie

Informatieavond Marcogas

Informatieavond Marcogas Informatieavond Marcogas Welkom Doel informatiebijeenkomst Introductie aanwezige partijen Ontwikkelingen Marcogas (Gemeente) Veiligheidsaspecten (Veiligheidsregio) Externe Veiligheid (Omgevingsdienst)

Nadere informatie

Onderwerp Handhavingsbeleid Industriële Veiligheid

Onderwerp Handhavingsbeleid Industriële Veiligheid Bestuursvoorstel Onderwerp Handhavingsbeleid Industriële Veiligheid 2014-2018 Status Gevraagd besluit Besluitvormend Vaststellen van het Handhavingsbeleid Industriële Veiligheid 2014-2018, waarbij het

Nadere informatie

Bedrijfsbrandweren: de 12 meest gestelde vragen

Bedrijfsbrandweren: de 12 meest gestelde vragen Kennispublicatie Bedrijfsbrandweren: de 12 meest gestelde vragen 1 Infopunt Veiligheid Zoveel industriële activiteiten, zoveel vragen. Waar moet bijvoorbeeld een bedrijfsbrandweer uit bestaan en wie legt

Nadere informatie

Bijlage A Taken op het gebied van de brandveiligheid en hulpverlening

Bijlage A Taken op het gebied van de brandveiligheid en hulpverlening Bijlage A Taken op het gebied van de brandveiligheid en hulpverlening (Behorende bij bestuursafspraken gemeente met de Veiligheidsregio Kennemerland i.o.*) * De Veiligheidsregio Kennemerland (VRK) i.o.

Nadere informatie

Hoe hoog ligt de Lat bij de Bedrijfsbrandweer. Michael de Gunst, Centrum Industriële Veiligheid/LEC BrandweerBRZO

Hoe hoog ligt de Lat bij de Bedrijfsbrandweer. Michael de Gunst, Centrum Industriële Veiligheid/LEC BrandweerBRZO Hoe hoog ligt de Lat bij de Bedrijfsbrandweer Michael de Gunst, Centrum Industriële Veiligheid/LEC BrandweerBRZO Bedrijfsbrandweer? Bedrijfsbrandweer = Organisatie van mensen en middelen die tot doel heeft

Nadere informatie

Raadsbijlage Voorstel tot het vaststellen van de Verordening brandveiligheid

Raadsbijlage Voorstel tot het vaststellen van de Verordening brandveiligheid gemeente Eindhoven Dienst Brandweer en Rampenbestrijding Raadsbijlage nummer xa Inboeknummer oxroox64r Beslisdatum Blkw 22 januari 2002 Dossiernummer 204.104 Raadsbijlage Voorstel tot het vaststellen van

Nadere informatie

BRZO VEILIGHEIDSREGIO SAMENWERKINGSVERBAND

BRZO VEILIGHEIDSREGIO SAMENWERKINGSVERBAND BIJLAGE 1 BIJ BESTUURSVOORSTEL SAMENWERKINGSOVEREENKOMST VAN BRZO VEILIGHEIDSREGIO SAMENWERKINGSVERBAND REGIO ZUIDWEST VOOR DE UITVOERING VAN TAKEN OP HET GEBIED VAN INDUSTRIËLE VEILIGHEID Samenwerkingsovereenkomst

Nadere informatie

DE INRICHTING VAN HET BELEIDSTERREIN PREVENTIE IN DE REGIO GRONINGEN DE PRODUCTEN

DE INRICHTING VAN HET BELEIDSTERREIN PREVENTIE IN DE REGIO GRONINGEN DE PRODUCTEN HULPVERLENINGSDIENST GRONINGEN BRANDWEER STAD EN REGIO GRONINGEN DE INRICHTING VAN HET BELEIDSTERREIN PREVENTIE IN DE REGIO GRONINGEN DE PRODUCTEN Opstellers : Mike de Laat, Jan Timmer en Roelf Knoop Datum

Nadere informatie

Notitie Inrichting archiefbeheer en informatievoorziening bij de RUDs Welke afspraken te maken tussen de RUD en de deelnemers?

Notitie Inrichting archiefbeheer en informatievoorziening bij de RUDs Welke afspraken te maken tussen de RUD en de deelnemers? Notitie Inrichting archiefbeheer en informatievoorziening bij de RUDs Welke afspraken te maken tussen de RUD en de deelnemers? RUD-werkgroep LOPAI, 10 september 2012 Wat gaat er veranderen? Met ingang

Nadere informatie

Verordening brandveiligheid en hulpverlening Brandweer Parkstad-Limburg voor de gemeente Nuth 2006

Verordening brandveiligheid en hulpverlening Brandweer Parkstad-Limburg voor de gemeente Nuth 2006 CVDR Officiële uitgave van Nuth. Nr. CVDR54254_2 4 oktober 2016 Verordening brandveiligheid en hulpverlening Brandweer Parkstad-Limburg voor de gemeente Nuth 2006 Ongestructureerd artikel Gem. reg. nr.

Nadere informatie

Visie op naleving regelgeving brandveiligheid

Visie op naleving regelgeving brandveiligheid Visie op naleving regelgeving brandveiligheid Petro van Bergen Robert Luinge Programma Inhoud Tijd Opening (G. Verhoeven) 10.00 10.15 Presentatie over de visie (P. van Bergen en R. Luinge) Hoe is de visie

Nadere informatie

Tweede Kamer der Staten-Generaal

Tweede Kamer der Staten-Generaal Tweede Kamer der Staten-Generaal 2 Vergaderjaar 2011 2012 26 956 Beleidsnota Rampenbestrijding Nr. 115 BRIEF VAN DE MINISTER VAN VEILIGHEID EN JUSTITIE Aan de Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal

Nadere informatie

Gemeenschappelijke verordening BRANDWEERZORG EN RAMPENBESTRIJDING

Gemeenschappelijke verordening BRANDWEERZORG EN RAMPENBESTRIJDING Gemeenschappelijke verordening BRANDWEERZORG EN RAMPENBESTRIJDING 1 Artikel 1 Brandweer Zuid-Limburg De beschikken over een brandweer. In de regeling daarvan wordt voorzien door middel gemeenschappelijke

Nadere informatie

Verbindende schakel in rampenbestrijding

Verbindende schakel in rampenbestrijding Verbindende schakel in rampenbestrijding en crisisbeheersing 2 Veiligheidsberaad De voorzitters van de 25 veiligheidsregio s vormen samen het Veiligheidsberaad. Dit landelijke overleg is opgericht in februari

Nadere informatie

Samen vooruit kijken. Kennisdag BRZO+ 23 april 2015

Samen vooruit kijken. Kennisdag BRZO+ 23 april 2015 Samen vooruit kijken Kennisdag BRZO+ 23 april 2015 THEMA: Samen vooruit kijken Jaarplan BRZO+ 1 juni 2015 Brzo 2015 2 Titel document Samenstelling 3 Titel document Waar werkt u? 4 Titel document In de

Nadere informatie

Brandveilig Leven: Bedreven in Brandveilig Leven kennis opdoen en delen op de netwerkdag

Brandveilig Leven: Bedreven in Brandveilig Leven kennis opdoen en delen op de netwerkdag Brandveilig Leven: Bedreven in Brandveilig Leven kennis opdoen en delen op de netwerkdag Netwerkdag 27 april 2011 Rob Frek Portefeuillehouder verantwoordelijkheidsverdeling en veiligheidsbewustzijn Directeur

Nadere informatie

onderzoeksopzet handhaving

onderzoeksopzet handhaving onderzoeksopzet handhaving Rekenkamercommissie Onderzoeksopzet Handhaving rekenkamercommissie Oss 29 april 2009 1 Inhoudsopgave 1. AANLEIDING EN ACHTERGROND... 3 2. AFBAKENING... 4 3. DOELSTELLING EN ONDERZOEKSVRAGEN...

Nadere informatie

KWALIFICATIEPROFIEL VOOR MEDEWERKER BRANDPREVENTIE

KWALIFICATIEPROFIEL VOOR MEDEWERKER BRANDPREVENTIE KWALIFICATIEPROFIEL VOOR MEDEWERKER BRANDPREVENTIE werkzaam bij de brandweer Status Dit kwalificatieprofiel is op 3 september 2008 te Arnhem vastgesteld door de Deelprojectgroep Kwaliteitsinstrumenten

Nadere informatie

Monitor Colofon. Dit rapport is opgesteld door Werkgroep Monitoring in opdracht van het LAT BRZO. Datum 6 oktober 2009.

Monitor Colofon. Dit rapport is opgesteld door Werkgroep Monitoring in opdracht van het LAT BRZO. Datum 6 oktober 2009. Monitor 2008 Colofon Dit rapport is opgesteld door Werkgroep Monitoring in opdracht van het LAT BRZO Datum 6 oktober 2009 Kenmerk Status Definitieve versie Inhoudsopgave 1 Inleiding... 3 2 Resultaten van

Nadere informatie

Bijlage A, behorende bij artikel 2 lid 1 Besluit personeel veiligheidsregio s

Bijlage A, behorende bij artikel 2 lid 1 Besluit personeel veiligheidsregio s Bijlage A, behorende bij artikel 2 lid 1 Besluit personeel veiligheidsregio s Supplement p. Functie medewerker brandpreventie Functie zoals genoemd in artikel 2 lid 1 sub p Besluit personeel veiligheidsregio

Nadere informatie

Brzo samenwerkingsverband Gelderland. Samenwerkingsovereenkomst tussen de Gelderse gemeenten en de provincie Gelderland

Brzo samenwerkingsverband Gelderland. Samenwerkingsovereenkomst tussen de Gelderse gemeenten en de provincie Gelderland Brzo samenwerkingsverband Gelderland Samenwerkingsovereenkomst tussen de Gelderse gemeenten en de provincie Gelderland DE ONDERGETEKENDEN De gemeente en het college van Burgemeester en Wethouders van de

Nadere informatie

Bijlage A, behorende bij artikel 2 lid 1 Besluit personeel veiligheidsregio s

Bijlage A, behorende bij artikel 2 lid 1 Besluit personeel veiligheidsregio s Bijlage A, behorende bij artikel 2 lid 1 Besluit personeel veiligheidsregio s Supplement y. Functie specialist brandpreventie Functie zoals genoemd in artikel 2 lid 1 sub y Besluit personeel veiligheidsregio

Nadere informatie

Groningen. Samenhang. Samenwerking. Operationele prestaties. Kwaliteit

Groningen. Samenhang. Samenwerking. Operationele prestaties. Kwaliteit Groningen De Inspectie constateert dat de veiligheidsregio Groningen de samenhang tussen de opgestelde plannen, de samenwerking met de gemeenten, de internationale samenwerking en de kwaliteitszorg in

Nadere informatie

FEB Middelburg. I februari 201 7

FEB Middelburg. I februari 201 7 Archiefexemplaar Gedeputeerde Staten bericht op brief van: De voorzitter van provinciale staten van Zeeland uw kenm*: ons kenmek, 11002884 afdeling: Handhaving Natuur en Milieu bijlage("): 1 behandeladoor:

Nadere informatie

Verordening Brandveiligheid en hulpverlening

Verordening Brandveiligheid en hulpverlening Raadsbesluit nummer : Rb2009/05 Onderwerp : Verordening Brandveiligheid en hulpverlening De raad der gemeente Hulst gelet op; 1. artikel 1, tweede lid en artikel 12 van de Brandweerwet 1985, 2. artikel

Nadere informatie

Taakafstemming rampenbestrijding en crisisbeheersing tussen gemeenten en regionale brandweer

Taakafstemming rampenbestrijding en crisisbeheersing tussen gemeenten en regionale brandweer Taakafstemming rampenbestrijding en crisisbeheersing tussen gemeenten en regionale brandweer VERSIEBEHEER Vers i e Datum Auteur 0. 1 25-08- 2007 GAV 0.2 10-09-2007 ME, GAV 0. 3 11-10- 2007 GAV 0. 4 19-10-

Nadere informatie

BRZO zowel BRZO als VT-CHEMIE. Provincie Provincie Provincie Totaal

BRZO zowel BRZO als VT-CHEMIE. Provincie Provincie Provincie Totaal PROJECTOPDRACHT Naam deelproject : VORMGEVING BRZO-RUD NOORD-NEDERLAND (LAT-RB) Opdrachtgever : Dick Bresser, namens de noordelijke regisseurs RUD Projectleider : Jan Smittenberg Organisatie : Provincie

Nadere informatie

Tweede Kamer der Staten-Generaal

Tweede Kamer der Staten-Generaal Tweede Kamer der Staten-Generaal 2 Vergaderjaar 2007 2008 26 956 Beleidsnota Rampenbestrijding 2000 2004 31 117 Bepalingen over de brandweerzorg, de rampenbestrijding, de crisisbeheersing en de geneeskundige

Nadere informatie

Brandweer Haaglanden Bestuurlijke aansturing en Contouren brandweerorganisatie

Brandweer Haaglanden Bestuurlijke aansturing en Contouren brandweerorganisatie C O N C E P T R A A D S V O O R S T E L Veiligheidregio Haaglanden Brandweer Haaglanden Bijlage 5.3 C O N C E P T R A A D S V O O R S T E L Brandweer Haaglanden Bestuurlijke aansturing en Contouren brandweerorganisatie

Nadere informatie

Werkwijzer Intern noodplan BRZO

Werkwijzer Intern noodplan BRZO Werkwijzer Intern noodplan BRZO Copyright Dit document is eigendom van het Landelijk Expertisecentrum voor Brandweer en BRZO (BrandweerBRZO). Het BrandweerBRZO is een samenwerking van de Veiligheidsregio

Nadere informatie

CONVENANT BESTUURLIJKE EN OPERATIONELE COÖRDINATIE DIJKRINGEN 14, 15 EN 44

CONVENANT BESTUURLIJKE EN OPERATIONELE COÖRDINATIE DIJKRINGEN 14, 15 EN 44 CONVENANT BESTUURLIJKE EN OPERATIONELE COÖRDINATIE DIJKRINGEN 14, 15 EN 44 Partijen, de provincies Zuid-Holland, Noord-Holland en Utrecht, vertegenwoordigd door hun commissaris van de Koning, de veiligheidsregio

Nadere informatie

KWALIFICATIEPROFIEL VOOR SPECIALIST RISICO S EN VEILIGHEID

KWALIFICATIEPROFIEL VOOR SPECIALIST RISICO S EN VEILIGHEID KWALIFICATIEPROFIEL VOOR SPECIALIST RISICO S EN VEILIGHEID werkzaam bij de brandweer Status Dit kwalificatieprofiel is op 3 oktober 2005 te Arnhem vastgesteld door het Project Kwaliteit Brandweerpersoneel.

Nadere informatie

Jaarverslag LAT BRZO 2009

Jaarverslag LAT BRZO 2009 Jaarverslag LAT BRZO 2009 De LAT BRZO regiegroep kijkt terug op een dynamisch LAT-jaar. De regiegroep is trots op wat er bereikt is. In de werkgroepen is hard gewerkt aan een beter BRZO-toezicht. Er zijn

Nadere informatie

Bijlage A, behorende bij artikel 2 lid 1 Besluit personeel veiligheidsregio s

Bijlage A, behorende bij artikel 2 lid 1 Besluit personeel veiligheidsregio s Bijlage A, behorende bij artikel 2 lid 1 Besluit personeel veiligheidsregio s Supplement dd. Functie tactisch manager Functie zoals genoemd in artikel 2 lid 1 sub dd Besluit personeel veiligheidsregio

Nadere informatie

TOELICHTING. Verordening Brandweerzorg en Rampenbestrijding

TOELICHTING. Verordening Brandweerzorg en Rampenbestrijding TOELICHTING Verordening Brandweerzorg en Rampenbestrijding Algemeen In 1985 heeft de Vereniging Nederlandse Gemeenten een modelverordening betreffende de organisatie en het beheer van de gemeentelijke

Nadere informatie

Arnhem, 10 november BRZO-zaken. Team LEC

Arnhem, 10 november BRZO-zaken. Team LEC Arnhem, 10 november 2016 BRZO-zaken Team LEC 12 10 juni november 2008 2016 Titel Brzo-zaken van de presentatie 1 Brzo - zaken Jaarplan LEC BrandweerBRZO/ projecten voor 2017 Themaonderzoek 2017: Ageing

Nadere informatie

Product 1. Generieke risico-analyse en beheer.

Product 1. Generieke risico-analyse en beheer. Product 1. Generieke risico-analyse en beheer. Periodiek 1) inventariseren en analyseren van de incidentele en structurele risico s en het daarop afstemmen van het gemeentelijk en regionaal risicobeheer,

Nadere informatie

Bijlage Dienstenboek Veiligheidsregio Gelderland-Zuid

Bijlage Dienstenboek Veiligheidsregio Gelderland-Zuid Bijlage Dienstenboek Veiligheidsregio Gelderland-Zuid Inzicht in de brandweerzorg die de Veiligheidsregio Gelderland-Zuid nu en na regionalisering levert (exclusief de brandweerzorg die door de gemeenten

Nadere informatie

Welkom. Conferentie BRZO voor uitvoerenden

Welkom. Conferentie BRZO voor uitvoerenden Welkom LAT-BRZO Conferentie BRZO voor uitvoerenden Programma uitvoerenden BRZO Opening 13:45 / 13:55 Landelijke ontwikkelingen 13:55 / 14:35 BRZO-producten 14:35 / 15:05 LAT-BRZO 15:05 / 15:15 Pauze 15:15

Nadere informatie

Opstellen plan voor Brabantse samenwerking EV na 2010

Opstellen plan voor Brabantse samenwerking EV na 2010 Opstellen plan voor Brabantse samenwerking EV na 2010 Georganiseerde veiligheid contouren voor het borgen van externe veiligheid in beleid en uitvoering van gemeenten in Noord-Brabant Petra de Paauw projectleider

Nadere informatie

Foto maatlat mei 2007

Foto maatlat mei 2007 Foto maatlat mei 2007 Kenmerk Aan Geadresseerde Kopie Stan Herms, Robert Mout (VNG) Van Marie-Noëlle Martin Datum 07 juni 2007 Onderwerp Overzicht maatlatorganisaties Inleiding Dit overzicht is samengesteld

Nadere informatie

Workshop Publieksevenementen moeten wel leuk blijven.. Inspectie Veiligheid en Justitie Sjaak Krombeen

Workshop Publieksevenementen moeten wel leuk blijven.. Inspectie Veiligheid en Justitie Sjaak Krombeen Workshop Publieksevenementen moeten wel leuk blijven.. Sjaak Krombeen Doel van deze presentatie Inspectie Onze missie en visie Toezicht: wat, waarom en hoe Vervolgonderzoek Publieksevenementen Reden vervolgonderzoek

Nadere informatie

KWALITEITSIMPULS OMGEVINGSVEILIGHEID ZUIDOOST-BRABANT 2016

KWALITEITSIMPULS OMGEVINGSVEILIGHEID ZUIDOOST-BRABANT 2016 KWALITEITSIMPULS OMGEVINGSVEILIGHEID ZUIDOOSTBRABANT 2016 2 van 12 3 van 12 4 van 12 1 Het Brabantse UPIOV 2016 is te downloaden van: https://www.omgevingsdienst.nl/mijn+kennisnet/brabantnet/impuls+omgevingsveiligheid+iov+brabant/zuid

Nadere informatie

SAMENVATTING RAADSVOORSTEL 10G / I. Drupsteen BVL Ke. Gemeenschappelijke Regeling Veiligheidsregio Twente.

SAMENVATTING RAADSVOORSTEL 10G / I. Drupsteen BVL Ke. Gemeenschappelijke Regeling Veiligheidsregio Twente. SAMENVATTING RAADSVOORSTEL CASENUMMER BEHANDELEND AMBTENAAR SECTOR PORT. HOUDER 10G201737 390433 / 390433 I. Drupsteen BVL Ke AGENDANUMMER BELEIDSPROGRAMMA/BELEIDSLIJN 08 - Inwoners en bestuur REDEN VAN

Nadere informatie

Rapport Fatale Woningbranden 2011 en Rapport Fatale woningbranden 2003 en 2008 t/m 2011: een vergelijking 1

Rapport Fatale Woningbranden 2011 en Rapport Fatale woningbranden 2003 en 2008 t/m 2011: een vergelijking 1 29517 Veiligheidsregio s 30821 Nationale Veiligheid Nr. 62 Brief van de minister van Veiligheid en Justitie Aan de Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal Den Haag, 5 juli 2012 Met deze brief

Nadere informatie

Bijlage A, behorende bij artikel 2 lid 1 Besluit personeel veiligheidsregio s

Bijlage A, behorende bij artikel 2 lid 1 Besluit personeel veiligheidsregio s Bijlage A, behorende bij artikel 2 lid 1 Besluit personeel veiligheidsregio s Supplement cc. Functie strategisch manager Functie zoals genoemd in artikel 2 lid 1 sub cc Besluit personeel veiligheidsregio

Nadere informatie

Eerste Kamer der Staten-Generaal 1

Eerste Kamer der Staten-Generaal 1 Eerste Kamer der Staten-Generaal 1 Vergaderjaar 2015-2016 33 872 Wijziging van de Wet algemene bepalingen omgevingsrecht (verbetering vergunningverlening, toezicht en handhaving) A herdruk 1 GEWIJZIGD

Nadere informatie

Raadsvoorstel tot het wijzigen van de Bouwverordening gemeente

Raadsvoorstel tot het wijzigen van de Bouwverordening gemeente gemeente Eindhoven Dienst Stedelijke Ontwikkeling en Beheer Raadsnummer 03.R499.OOI Inboeknummer osbooo4s4 Beslisdatum BikW xo juni soos Dossiernummer a24.75i Raadsvoorstel tot het wijzigen van de Bouwverordening

Nadere informatie

NVBR uitgangspuntennotitie risicobeheersing

NVBR uitgangspuntennotitie risicobeheersing NVBR uitgangspuntennotitie risicobeheersing 1 Voorwoord Inhoudsopgave 3 1 Ontwikkeling risicobeheersing 5 De ruimte in Nederland is een steeds schaarser wordend goed. Met het uitbreiden van de industrie,

Nadere informatie

Monitor 2010. Dit rapport is opgesteld door Werkgroep Monitoring in opdracht van het LAT. Datum 14 juni 2011. Definitief. Status

Monitor 2010. Dit rapport is opgesteld door Werkgroep Monitoring in opdracht van het LAT. Datum 14 juni 2011. Definitief. Status Monitor 2010 Dit rapport is opgesteld door Werkgroep Monitoring in opdracht van het LAT Datum 14 juni 2011 Status Definitief Inhoudsopgave Samenvatting... 3 1 Inleiding... 5 1.1 Achtergrond... 5 1.2 Doel...

Nadere informatie

KWALIFICATIEPROFIEL VOOR SPECIALIST BRANDPREVENTIE

KWALIFICATIEPROFIEL VOOR SPECIALIST BRANDPREVENTIE KWALIFICATIEPROFIEL VOOR SPECIALIST BRANDPREVENTIE werkzaam bij de brandweer Status Dit kwalificatieprofiel is op 5 juli 2005 te Arnhem vastgesteld door het Project Kwaliteit Brandweerpersoneel. KWALIFICATIEPROFIEL

Nadere informatie

Aanwijzing bedrijfsbrandweer risicobedrijven. Een onderzoek in de veiligheidsregio s naar de toepassing van artikel 31 Wvr

Aanwijzing bedrijfsbrandweer risicobedrijven. Een onderzoek in de veiligheidsregio s naar de toepassing van artikel 31 Wvr Aanwijzing bedrijfsbrandweer risicobedrijven Een onderzoek in de veiligheidsregio s naar de toepassing van artikel 31 Wvr Aanwijzing Bedrijfsbrandweer Risicobedrijven Een onderzoek in de veiligheidsregio

Nadere informatie

Samenwerking aanpak verzekeringsfraude en gerelateerde criminaliteit

Samenwerking aanpak verzekeringsfraude en gerelateerde criminaliteit Samenwerking aanpak verzekeringsfraude en gerelateerde criminaliteit Kaderconvenant Samenwerking aanpak verzekeringsfraude en gerelateerde criminaliteit Vertrouwelijk 1 Alleen voor intern gebruik De partijen:

Nadere informatie

Dekkingsplan 2012 BRANDWEER BRABANT-NOORD. Presentatie: algemene toelichting

Dekkingsplan 2012 BRANDWEER BRABANT-NOORD. Presentatie: algemene toelichting Dekkingsplan 2012 BRANDWEER BRABANT-NOORD Presentatie: algemene toelichting Inhoud presentatie: Dekkingsplan Regionale Brandweer Brabant Noord Inspectierapport Ter Plaatse Hoe nu verder? Dekkingsplan:

Nadere informatie

Antwoord. van Gedeputeerde Staten op vragen van L. van Aelst (SP) (d.d. 22 maart 2011) Nummer Onderwerp Veiligheid chemiebedrijven

Antwoord. van Gedeputeerde Staten op vragen van L. van Aelst (SP) (d.d. 22 maart 2011) Nummer Onderwerp Veiligheid chemiebedrijven van Gedeputeerde Staten op vragen van L. van Aelst (SP) (d.d. 22 maart 2011) Nummer 2463 Onderwerp Veiligheid chemiebedrijven Aan de leden van Provinciale Staten Toelichting vragensteller Veel chemiebedrijven

Nadere informatie

Agendapunt : Voorstelnummer : Raadsvergadering : 11 december 2014. Onderwerp: Actualisatie Beleidsvisie Externe Veiligheid.

Agendapunt : Voorstelnummer : Raadsvergadering : 11 december 2014. Onderwerp: Actualisatie Beleidsvisie Externe Veiligheid. Agendapunt : Voorstelnummer : Raadsvergadering : 11 december 2014 Naam opsteller : Lydia Schaefers Informatie op te vragen bij : L. Schaefers Portefeuillehouder(s) : Rob Zeeman Zaaknummer : BB14.00251

Nadere informatie

Wanneer kan een veiligheidsregio een incidentonderzoek starten bij een Brzo-bedrijf?

Wanneer kan een veiligheidsregio een incidentonderzoek starten bij een Brzo-bedrijf? Wanneer kan een veiligheidsregio een incidentonderzoek starten bij een Brzo-bedrijf? Leren van incidenten Gerard Drenthen 12 juni 2008 Titel van de presentatie 1 Opdracht aan werkgroep Kernteam Brzo+:

Nadere informatie

Aan de Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal Postbus EA DEN HAAG

Aan de Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal Postbus EA DEN HAAG > Retouradres Postbus 20301 2500 EH Den Haag Aan de Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal Postbus 20018 2500 EA DEN HAAG Directie nationale veiligheid NVROO Schedeldoekshaven 100 2511 EX Den

Nadere informatie

Toezicht BRZO door externe partners SRE (Stadsregio Eindhoven) en Brandweer Brabant-Noord

Toezicht BRZO door externe partners SRE (Stadsregio Eindhoven) en Brandweer Brabant-Noord College Onderwerp: V200701124 Toezicht BRZO door externe partners SRE (Stadsregio Eindhoven) en Brandweer Brabant-Noord Samenvatting: Inleiding: Om adequaat toezicht te kunnen houden op het besluit risico

Nadere informatie

Verordening betreffende de organisatie, het beheer en de taak van de

Verordening betreffende de organisatie, het beheer en de taak van de Verordening betreffende de organisatie, het beheer en de taak van de gemeentelijke brandweer Wetstechnische informatie Gegevens van de regeling Overheidsorganisatie gemeente Dordrecht Officiële naam regeling

Nadere informatie

STAPPENPLAN IMPLEMENTATIE WATERRAND

STAPPENPLAN IMPLEMENTATIE WATERRAND STAPPENPLAN IMPLEMENTATIE WATERRAND HOE TE KOMEN TOT EEN ADEQUATE ORGANISATIE VAN INCIDENTBESTRIJDING OP HET WATER? IN AANSLUITING OP HET HANDBOEK INCIDENTBESTRIJDING OP HET WATER Uitgave van het Projectbureau

Nadere informatie

Intentieverklaring. Platform voor Overleg, Samenwerking en Besluitvorming. OV-Chipkaart

Intentieverklaring. Platform voor Overleg, Samenwerking en Besluitvorming. OV-Chipkaart Intentieverklaring Platform voor Overleg, Samenwerking en Besluitvorming OV-Chipkaart 1. De minister van Infrastructuur en Milieu, handelend als bestuursorgaan; 2. De gedeputeerde staten van de provincies

Nadere informatie

Provinciaal opdrachtgeverschap voor uitvoering VTH-taken bij majeure risicobedrijven. Onderzoeksopzet

Provinciaal opdrachtgeverschap voor uitvoering VTH-taken bij majeure risicobedrijven. Onderzoeksopzet Provinciaal opdrachtgeverschap voor uitvoering VTH-taken bij majeure risicobedrijven Onderzoeksopzet Amsterdam, oktober 2015 Inhoudsopgave 1. Achtergrond en aanleiding... 3 2. Probleemstelling en onderzoeksvragen...

Nadere informatie

Iedereen denkt bij informatieveiligheid dat het alleen over ICT en bedrijfsvoering gaat, maar het is veel meer dan dat. Ook bij provincies.

Iedereen denkt bij informatieveiligheid dat het alleen over ICT en bedrijfsvoering gaat, maar het is veel meer dan dat. Ook bij provincies. Iedereen denkt bij informatieveiligheid dat het alleen over ICT en bedrijfsvoering gaat, maar het is veel meer dan dat. Ook bij provincies. Gea van Craaikamp, algemeen directeur en provinciesecretaris

Nadere informatie

RAADSVOORSTEL Verseon kenmerk: 323478. Raadsvergadering van 8 maart 2012 Agendanummer: 10.2

RAADSVOORSTEL Verseon kenmerk: 323478. Raadsvergadering van 8 maart 2012 Agendanummer: 10.2 RAADSVOORSTEL Verseon kenmerk: 323478 Raadsvergadering van 8 maart 2012 Agendanummer: 10.2 Onderwerp: Achterstanden met betrekking tot de afgifte van gebruiksvergunningen en -meldingen Verantwoordelijk

Nadere informatie

2. Actuele wet- en regelgeving

2. Actuele wet- en regelgeving 2. Wet algemene bepalingen omgevingsrecht (Wabo) De Wet algemene bepalingen omgevingsrecht (Wabo, per 1 oktober 2010) regelt de omgevingsvergunning voor het bouwen (voorheen de bouwvergunning) en de omgevingsvergunning/gebruiksmelding

Nadere informatie

Stand van zaken naleving brandveiligheidseisen bij opslagen van gevaarlijke stoffen. Actualisatie 2012

Stand van zaken naleving brandveiligheidseisen bij opslagen van gevaarlijke stoffen. Actualisatie 2012 Stand van zaken naleving brandveiligheidseisen bij opslagen van gevaarlijke stoffen Actualisatie 2012 Stand van zaken naleving brandveiligheidseisen bij opslagen van gevaarlijke stoffen Actualisatie 2012

Nadere informatie

Toestemming tot wijziging van de gemeenschappelijke regeling Veiligheidsregio Brabant-Noord

Toestemming tot wijziging van de gemeenschappelijke regeling Veiligheidsregio Brabant-Noord Datum: 25-6-13 Onderwerp Toestemming tot wijziging van de gemeenschappelijke regeling Veiligheidsregio Brabant-Noord Status Besluitvormend Voorstel Het college toestemming te verlenen tot het wijzigen

Nadere informatie

Samenvatting voor Bent u een man of een vrouw? (N=164) Antwoord Telling Percentage

Samenvatting voor Bent u een man of een vrouw? (N=164) Antwoord Telling Percentage Resultaten Brandweeronderzoek (Regio Utrecht) Aantal respondenten Aantal respondenten in deze vragenlijst: 164 Totaal aantal respondenten in deze vragenlijst: 3701 Percentage van het totaal: 4.4% Samenvatting

Nadere informatie

Burgemeester en Wethouders

Burgemeester en Wethouders Burgemeester en Wethouders de raad der gemeente EDE Behandelend ambtenaar Ginkel, van H.J. Tel.nr. (0318) 68 08 27 Verzameling Raadsstukken registratienummer sector datum: 2010/55 631916 COA 17 augustus

Nadere informatie

KWALIFICATIEPROFIEL VOOR CONTROLEUR BRANDPREVENTIE

KWALIFICATIEPROFIEL VOOR CONTROLEUR BRANDPREVENTIE KWALIFICATIEPROFIEL VOOR CONTROLEUR BRANDPREVENTIE werkzaam bij de brandweer Status Dit kwalificatieprofiel is op 5 maart 2009 te Arnhem vastgesteld door de Deelprojectgroep Kwaliteitsinstrumenten van

Nadere informatie

Besluit van Provinciale Staten

Besluit van Provinciale Staten Besluit van Provinciale Staten Vergaderdatum Maart 2015 Nummer 6773 Onderwerp Beleidsregel groepsrisicoverantwoording in inpassingsplannen 1 Besluit Provinciale Staten van Zuid-Holland, Gelet op artikel

Nadere informatie

Bestuurlijke aanpak van georganiseerde criminaliteit

Bestuurlijke aanpak van georganiseerde criminaliteit Bestuurlijke aanpak van georganiseerde criminaliteit Informatie over het Regionaal Informatie en Expertise Centrum (RIEC) -1- Bestuurlijke aanpak van georganiseerde criminaliteit 3 Bestuurlijke aanpak

Nadere informatie

Eindbeeld BRZO pilot Zuid-Nederland

Eindbeeld BRZO pilot Zuid-Nederland Eindbeeld BRZO pilot Zuid-Nederland Het Besluit Risico s Zware Ongevallen (BRZO) beoogt de kans op en de schade van een zwaar ongeval bij risicovolle bedrijven zo klein mogelijk te maken. Hiervoor wordt

Nadere informatie

Handreiking borging brandveiligheid unitbouw

Handreiking borging brandveiligheid unitbouw Handreiking borging brandveiligheid unitbouw PM foto: unitbouw met gevelbekleding Aanleiding en achtergrond Unitbouw die vooral voor tijdelijke bouw wordt toegepast - kan, net als andere bouwmethoden,

Nadere informatie

Onderwerp: Beantwoording van de schriftelijke vragen van het raadslid A. Bonte (Groenlinks) over veiligheid bij chemiebedrijven.

Onderwerp: Beantwoording van de schriftelijke vragen van het raadslid A. Bonte (Groenlinks) over veiligheid bij chemiebedrijven. Rotterdam, 24 mei 2011. Onderwerp: Beantwoording van de schriftelijke vragen van het raadslid A. Bonte (Groenlinks) over veiligheid bij chemiebedrijven. Aan de Gemeenteraad, Op 22 maart 2011 stelt het

Nadere informatie

Officiële uitgave van het Koninkrijk der Nederlanden sinds 1814.

Officiële uitgave van het Koninkrijk der Nederlanden sinds 1814. STAATSCOURANT Officiële uitgave van het Koninkrijk der Nederlanden sinds 1814. Nr. 8942 14 juni 2010 Regeling van de Minister van Sociale Zaken en Werkgelegenheid van 7 juni 2010, nr. R&P/RA/2010/11430,

Nadere informatie

De directeur van de Omgevingsdienst Noordzeekanaalgebied; overwegende dat:

De directeur van de Omgevingsdienst Noordzeekanaalgebied; overwegende dat: Besluit van de directeur van de Omgevingsdienst Noordzeekanaalgebied van 7 april 2015 houdende de aanwijzing van toezichthouders van de Omgevingsdienst Noordzeekanaalgebied De directeur van de Omgevingsdienst

Nadere informatie

CONVENANT. SLOTERVAART ZIEKENHUIS VEILIGHEIDSREGIO Amsterdam-Amstelland SAMENWERKINGSAFSPRAKEN VOOR RAMPEN EN CRISES

CONVENANT. SLOTERVAART ZIEKENHUIS VEILIGHEIDSREGIO Amsterdam-Amstelland SAMENWERKINGSAFSPRAKEN VOOR RAMPEN EN CRISES CONVENANT SLOTERVAART ZIEKENHUIS VEILIGHEIDSREGIO Amsterdam-Amstelland SAMENWERKINGSAFSPRAKEN VOOR RAMPEN EN CRISES 2012 Ondergetekenden: 1. Het Slotervaart, gevestigd te Amsterdam, in deze rechtsgeldig

Nadere informatie

Aan de Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal Postbus EA DEN HAAG

Aan de Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal Postbus EA DEN HAAG 1 > Retouradres Postbus 16950 2500 BZ Den Haag Aan de Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal Postbus 20018 2500 EA DEN HAAG Turfmarkt 147 2511 DP Den Haag Postbus 16950 2500 BZ Den Haag www.nctv.nl

Nadere informatie

Verantwoording van het groepsrisico

Verantwoording van het groepsrisico Verantwoording van het groepsrisico B1.1. Beleidskader Op basis van het artikel 13 van het Besluit externe veiligheid inrichtingen (Bevi) en de Circulaire Risiconormering Vervoer van Gevaarlijke Stoffen

Nadere informatie

Bestuursovereenkomst Samenwerking toezicht op risicobedrijven Brzo 99 en VT-chemie 2012 2016 1

Bestuursovereenkomst Samenwerking toezicht op risicobedrijven Brzo 99 en VT-chemie 2012 2016 1 Bestuursovereenkomst Samenwerking toezicht op risicobedrijven Brzo 99 en VT-chemie 2012 2016 1 Bestuursovereenkomst Samenwerking toezicht op risicobedrijven Brzo 99 en VT-chemie 2012-2016 DE ONDERGETEKENDEN

Nadere informatie

Werkbijeenkomst NVRR en AR d.d. 18 september 2014

Werkbijeenkomst NVRR en AR d.d. 18 september 2014 VAN Sanne Kouwenhoven DATUM 18 september 2014 AAN NVRR BETREFT Verslag workshop RUD s/omgevingsveiligheid Werkbijeenkomst NVRR en AR d.d. 18 september 2014 1 Inleiding Op het complexe handhavingsterrein

Nadere informatie

Spoorboekje. Beeldvorming. Oriëntatie op de bestuurlijke toekomst van de gemeente Landsmeer. Oordeelsvorming Besluitvorming

Spoorboekje. Beeldvorming. Oriëntatie op de bestuurlijke toekomst van de gemeente Landsmeer. Oordeelsvorming Besluitvorming Spoorboekje Oriëntatie op de bestuurlijke toekomst van de gemeente Landsmeer Beeldvorming Oordeelsvorming Besluitvorming maart 2014 november 2014 Inleiding De gemeenteraad heeft op 29 oktober 2013 het

Nadere informatie

Informatie voor BRZO inrichtingen

Informatie voor BRZO inrichtingen April 9, 2009 Werkwijzer intern noodplan 2 Basiseisen Intern Noodplan Informatie voor BRZO inrichtingen Werkwijzer intern noodplan BRZO eisen t.a.v. intern noodplan PBZO- en VR inrichtingen: - voorbereid

Nadere informatie

Bijlage 2 bij de dienstverleningsovereenkomst tussen de gemeentes Geldermalsen, Neerijnen, Lingewaal en de Veiligheidsregio Gelderland-Zuid

Bijlage 2 bij de dienstverleningsovereenkomst tussen de gemeentes Geldermalsen, Neerijnen, Lingewaal en de Veiligheidsregio Gelderland-Zuid Bijlage 1.2c bij het raadsvoorstel regionalisering van brandweer GNL Bijlage 2 bij de dienstverleningsovereenkomst tussen de gemeentes Geldermalsen, Neerijnen, Lingewaal en de Veiligheidsregio Gelderland-Zuid

Nadere informatie

CONVENANT 'JOIN THE CLUB VEILIGE PUBLIEKE TAAK' TILBURG

CONVENANT 'JOIN THE CLUB VEILIGE PUBLIEKE TAAK' TILBURG CONVENANT 'JOIN THE CLUB VEILIGE PUBLIEKE TAAK' TILBURG Gemeente Tilburg en werkgevers in de (semi)publieke sector 1 Inleiding Ambulancepersoneel, buschauffeurs, medewerkers van zorginstellingen, gemeentes,

Nadere informatie

Nota toezicht en handhavingbeleid Industriële veiligheid Veiligheidsregio Fryslân

Nota toezicht en handhavingbeleid Industriële veiligheid Veiligheidsregio Fryslân Nota toezicht en handhavingbeleid Industriële veiligheid Veiligheidsregio Fryslân Samenwerkingsverband BrandweerBrzo99 Noord Veiligheidsregio Groningen, Fryslân en Drenthe 2011 Inhoud Managementsamenvatting...3

Nadere informatie

herijkingsonderzoek BDuR en het meerjarenperspectief. Omschrijving

herijkingsonderzoek BDuR en het meerjarenperspectief. Omschrijving Nationaal Coördinator Terrorismebestrijding en Veiligheid Ministerie van Veiligheid en Justitie De voorzitters van de besturen van de veiligheidsregio s Directie Weerbaarheidsverhogin Afdeling Veiligheidsregio

Nadere informatie