FINANCIEEL JAARVERSLAG 2014

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "FINANCIEEL JAARVERSLAG 2014"

Transcriptie

1 FINANCIEEL JAARVERSLAG

2 Financieel jaarverslag NV Afvalzorg Holding 2014 inhoud ALGEMEEN 3 Profiel van de onderneming... 3 Aanbiedingsbericht van de raad van commissarissen aan de aandeelhouders... 3 Samenstelling raad van commissarissen en directie... 4 Bericht van de raad van commissarissen aan aandeelhouders en medewerkers... 6 Bestuurder(s)... 9 Corporate governance (CG) Directieverslag: algemeen Kengetallen Directieverslag: financiële verantwoording JAARREKENING NV AFVALZORG HOLDING 31 AFVALZORG ALGEMEEN 2 Geconsolideerde balans per 31 december Geconsolideerde resultatenrekening over Geconsolideerd kasstroomoverzicht Toelichting op de geconsolideerde jaarrekening Vennootschappelijke balans per 31 december Vennootschappelijke resultatenrekening over Toelichting op de vennootschappelijke jaarrekening OVERIGE GEGEVENS 61 Dividendvoorstel Structuurregime Controleverklaring jaarrekening... 62

3 Profiel van de onderneming NV Afvalzorg Holding is een structuurvennootschap uit welke hoofde de regeling van toepassing is die is neergelegd in de artikelen Boek 2 BW. De aandelen zijn geplaatst bij provinciale overheden: provincie Noord-Holland (90%) en provincie Flevoland (10%). NV Afvalzorg Holding heeft ten doel: het zorgdragen voor de continuïteit van de eindverwerking van afval door middel van het storten, met inachtneming van maatschappelijk verantwoord milieubeheer en door overheden vastgesteld milieubeleid; het verwerven, ontwikkelen, beheren en afwerken van afvalstortlocaties; het uitvoeren van zorg- en nazorgactiviteiten bij geopende en gesloten afvalstortlocaties, bij bodemsaneringslocaties en civieltechnische werken; het zorgdragen voor de verkrijging van veilige en maatschappelijk aanvaarde eindbestemmingen van afvalstortlocaties. NV Afvalzorg Holding beschikt over een netwerk van locaties in Nederland, waarop zij haar stort- en overige verwerkingsactiviteiten uitvoert. In toenemende mate deelt de onderneming haar kennis op het gebied van exploitatie, beheer, afwerking en herinrichting van stortlocaties met overheden en andere exploitanten in binnen- en buitenland. De verschillende activiteiten zijn ondergebracht in afzonderlijke juridische entiteiten, waarbij NV Afvalzorg Holding over het algemeen (direct of indirect) een beslissende zeggenschap heeft. De onderneming heeft een eenhoofdige statutaire directie, benoemd door de raad van commissarissen. Het management van de onderneming bestaat uit vier personen, waarin naast d e statutair bestuurder drie personen zitting hebben met ieder een specifiek verantwoordelijkheidsgebied. De onderneming heeft circa honderd werknemers in dienst. De onderneming hecht bij de uitvoering van haar activiteiten veel belang aan zaken als: het bieden van klantgerichte oplossingen; het inzetten op duurzame technieken (onze duurzame ambitie); het zorgvuldig invullen van onze maatschappelijke rol; een werkgeverschap gericht op vitale en betrokken medewerkers; een bedrijfseconomisch verantwoorde bedrijfsvoering, gericht op continuïteit. AANBIEDINGSBERICHT VAN DE RAAD VAN COMMISSARISSEN AAN DE AANDEELHOUDERS AFVALZORG ALGEMEEN 3 Hierbij bieden wij u de jaarrekening aan die door de directie van NV Afvalzorg Holding over 2014 is opgesteld. De verklaring van Deloitte Accountants B.V. en de "Overige gegevens", zoals bedoeld in artikel respectievelijk artikel Boek 2 Burgerlijk Wetboek, zijn in de jaarrekening opgenomen. De auditcommissie heeft op 7 november 2014 en op 14 april 2015 overleg gevoerd met de externe accountant, waarbij in de laatste vergadering de jaarrekening is besproken. In de vergadering van 24 april 2015 heeft de raad van commissarissen kennis genomen van de bevindingen van de auditcommissie en het accountantsrapport van Deloitte Accountants B.V.. Wij stellen u voor de jaarrekening 2014 vast te stellen. Daarnaast stellen wij u voor om décharge te verlenen aan de directie voor het in 2014 gevoerde beheer en aan de raad van commissarissen voor het gehouden toezicht. Assendelft, 24 april 2015 Namens de raad van commissarissen, J. Knoll, president-commissaris NV Afvalzorg Holding

4 Samenstelling raad van commissarissen EN DIRECTIE Raad van Commissarissen NV AFVALZORG HOLDING De raad van commissarissen was in 2014 als volgt samengesteld: De heer J. Knoll president-commissaris De heer H. Dijksma plaatsvervangend president-commissaris (vanaf 22 mei 2014) AFVALZORG ALGEMEEN 4 Mevrouw G. van der Lee-Heerkens (toegetreden 22 mei 2014) De heer W. Waleson Mevrouw M. Rookmaker De heer A.P. Rijpkema plaatsvervangend president-commissaris (afgetreden 21 mei 2014) DIRECTIE NV AFVALZORG HOLDING De heer A.H. Krom

5 Overzicht nevenfuncties (1) leden raad van commissarissen Hieronder volgen de nevenfuncties van de leden van de raad van commissarissen. Tenzij nadrukkelijk aangegeven betreffen dit bezoldigde functies. De heer J. Knoll president-commissaris, lid remuneratiecommissie CEO Green Gas International BV aandeelhouder in Tyche Management en Beheer B.V. De heer H. Dijksma plaatsvervangend president-commissaris (per 22 mei 2014), lid auditcommissie adviseur en toezichthouder publiek/private organisaties voorzitter raad van toezicht Regio College Zaanstreek-Waterland, Zaandam voorzitter raad van commissarissen Beheer Flevoland Participaties BV voor MKB & Technofonds Flevoland lid raad van toezicht OMALA (Ontwikkelingsmaatschappij Airport Lelystad Almere) + lid auditcommissie vicevoorzitter raad van commissarissen Medrie, Zwolle lid raad van toezicht Omroep Flevoland, Lelystad vice chairman of the Board of the Supervisory Council of the Foundation Wetlands International (onbezoldigd) voorzitter raad van toezicht Stichting Het Flevo-landschap (onbezoldigd) vicevoorzitter Prins Bernhard Cultuurfonds Flevoland (onbezoldigd) secretaris van het bestuur De12Landschappen (onbezoldigd) lid van het koepelbestuur Landschappen.NL (onbezoldigd) treasurer Association Wetlands International (onbezoldigd) penningmeester Stichting RDIJ-award, Almere (onbezoldigd) voorzitter Corrosia! Expo en Theater, Almere (onbezoldigd) vicevoorzitter VVD Kamercentrale Flevoland (onbezoldigd) lid comité van aanbeveling La Mascotte, opera- en operettevereniging Emmeloord en Almeers Jeugd Symfonie Orkest (onbezoldigd) (tot en met december 2014) Mevrouw G. van der Lee-Heerkens voorzitter auditcommissie (toegetreden per 22 mei 2014) director Boer & Croon Corporate Finance B.V. De heer W. Waleson lid remuneratiecommissie gevestigd als zelfstandig adviseur, Laborday BV, Amsterdam voorzitter raad van commissarissen Andus Group voorzitter Stichting Naleving CAO Uitzendkrachten (SNCU) (tot en met december 2014) AFVALZORG ALGEMEEN 5 Mevrouw M. Rookmaker voorzitter remuneratiecommissie lid van het college van Bestuur MBO Utrecht (per 1 januari 2015: voorzitter college van bestuur) commissaris bij Brabant Water, s-hertogenbosch (tot 1 juli 2015) De heer A.P. Rijpkema plaatsvervangend president-commissaris, lid auditcommissie (afgetreden per 21 mei 2014) partner (en aandeelhouder) Mahler Corporate Finance B.V., M&A Advisory voorzitter raad van commissarissen FN Steel aandeelhouder in Silodam BV en Jotrus BV (onbezoldigd) aandeelhouder in Mahler Investments BV (onbezoldigd (I) Onder nevenfuncties wordt in dit kader verstaan: functies naast het commissariaat bij NV Afvalzorg Holding.

6 Bericht van de raad van commissarissen aan aandeelhouders en medewerkers Profiel In de profielschets zijn zowel de omvang en samenstelling van de raad, als de generieke en specifieke eisen vastgelegd, die worden gesteld aan individuele commissarissen. De taken van de raad van commissarissen, alsmede zijn werkwijze, zijn neergelegd in de statuten van de vennootschap en in het Reglement raad van commissarissen NV Afvalzorg Holding. De profielschets wordt jaarlijks geëvalueerd. Indien op basis van maatschappelijke ontwikkelingen of veranderingen in de voor de onderneming noodzakelijke specifieke kennis en vaardigheden wijzigingen noodzakelijk zijn, wordt de profielschets aangepast. Op 17 november 2014 heeft de raad van commissarissen vastgesteld dat de vigerende profielschets in lijn is met de Corporate Governance Code. Deze bevinding is op 12 december 2014 behandeld in de aandeelhoudersvergadering NV Afvalzorg Holding en op 18 december 2014 besproken met de ondernemingsraad. Meer informatie treft u aan op de website van Afvalzorg: (OverAfvalzorg/Organisatiestructuur/ RvC). AFVALZORG ALGEMEEN 6 Rooster van aftreden Commissarissen kunnen, in de geest van de algemeen aanvaarde gedragscode, in beginsel maximaal drie termijnen van vier jaar (met andere woorden: twee herbenoemingen) aanblijven. Benoemingen en herbenoemingen kunnen uitsluitend door de algemene vergadering van aandeelhouders geschieden en vinden in principe plaats in de aandeelhoudersvergadering waarin de jaarrekening van de vennootschap wordt vastgesteld. In het algemeen vinden deze vergaderingen plaats in mei. Conform het rooster van aftreden zijn in 2014 twee commissarissen afgetreden, waarvan één commissaris herbenoemd is. Op basis van de profielschets is een nieuwe commissaris geworven. Deze wervingsprocedure is geïnitieerd door de remuneratiecommissie en begeleid door een gespecialiseerd extern wervings- en selectiebureau. Zowel de herbenoemde commissaris als de nieuw aangetrokken commissaris is in de algemene vergadering van aandeelhouders van 21 mei 2014 formeel benoemd. Het rooster van aftreden treft u eveneens aan op de website van Afvalzorg (OverAfvalzorg/Organisatiestructuur/RvC). Honorering De honorering van de leden van de raad van commissarissen is niet afhankelijk van de resultaten van de vennootschap. De aandeelhoudersvergadering van 20 december 2013 heeft de basisvergoeding voor 2014 vastgesteld op Voor de presidentcommissaris en/of de commissarissen die zitting hebben in één van de commissies wordt de basisvergoeding verhoogd met een toeslag van respectievelijk 50% (president-commissaris) en 25% (commissietoeslag). Onafhankelijkheid Geen van de commissarissen is in dienst van een organisatie waarmee de onderneming zakelijke contacten onderhoudt of waarvan de onderneming op enig ander gebied afhankelijk is in haar besluitvorming. Hiermee is naar het oordeel van de raad van commissarissen voldaan aan het vereiste van de bepaling met betrekking tot onafhankelijkheid. Reglement raad van commissarissen De taakverdeling van de raad van commissarissen en zijn werkwijze zijn vastgelegd in een reglement. De best practice bepalingen uit de code zijn daarin volledig verwerkt. Het reglement wordt periodiek geëvalueerd of het nog voldoet aan de bepalingen en andere maatschappelijke opvattingen. In afwijking van de aanbevelingen uit de code is het reglement vooralsnog niet op de website van de onderneming geplaatst. Toetsen van eigen functioneren De raad van commissarissen bespreekt ten minste eenmaal per jaar, buiten aanwezigheid van de bestuurder, zowel het functioneren van de raad als geheel als dat van de individuele leden van de raad van commissarissen. Ook bespreekt de raad de conclusies die hieraan moeten worden verbonden. Naast genoemde retrospectieve beschouwingen wordt ook stilgestaan bij de toekomst van de raad. Hierbij wordt vooral aandacht geschonken aan het gewenste profiel, de samenstelling, de onderlinge communicatie en de competenties van de raad. Vanwege het vertrek van één van de commissarissen in 2014 en een aanstaand vertrek van twee commissarissen in 2015, is nadrukkelijk stilgestaan bij het gewenste profiel van de nieuw te werven commissarissen, die in de vacatures 2014 en 2015 moeten voorzien. Volledigheidshalve valt te melden dat de commissaris(sen) (zullen)vertrekken als gevolg van het verstrijken van de zittingstermijn.

7 Remuneratiecommissie Nadat eerder in 2012 is vastgesteld dat de wetgeving op het gebied van normering van de bezoldiging van topfunctionarissen in de publieke- en semipublieke sector, de zogenaamde Wet Normering Topinkomens ( WNT ), niet van toepassing is op NV Afvalzorg Holding, heeft de remuneratiecommissie, mede vooruitlopend op de per 1 januari 2015 in werking tredende WNT 2 vastgesteld dat het vigerende remuneratiebeleid voldoet. Op basis van de bevindingen van een door Hay Group uitgevoerd onderzoek heeft de remuneratie-commissie medio 2013 een geactualiseerd beloningsbeleid geformuleerd. De voltallige raad van commissarissen heeft dit beleid, inclusief een overgangsregeling, voorgelegd aan de algemene vergadering van aandeelhouders. De algemene vergadering van aandeelhouders heeft bij de behandeling van dit beleid een fasering aangebracht in de goedkeuring. Het beleid, inclusief de overgangsregeling, is goedgekeurd voor zover deze van toepassing is op de zittende bestuurder ( de persoon ). Ten aanzien van de beloning van een in de toekomst eventueel nieuw aan te stellen bestuurder is besluitvorming aangehouden ( de stoel ). Binnen deze vastgestelde beleidskaders heeft de remuneratiecommissie haar rol als werkgever uitgevoerd. De volledige raad van commissarissen neemt kennis van de bevindingen van de remuneratiecommissie en neemt deze mee in zijn integrale (voltallige RvC) besluitvorming. Auditcommissie De agenda van de auditcommissie werd in 2014 voor een belangrijk deel bepaald door ontwikkelingen op de financiële markten en de invloed daarvan op het nettoresultaat van de onderneming. Een bijzonder aandachtsgebied daarbij is de waardering van de voorzieningen op marktwaarde. Gegeven de lange looptijd van de verplichtingen van de onderneming is de invloed van een gewijzigde disconteringsfactor groot. Aanpassingen van de voorzieningen als gevolg van de rente- en inflatiebewegingen lopen via het nettoresultaat. Deze systematiek vloeit voort uit de voor de onderneming geldende verslaggevingsvoorschriften en draagt het gevaar van een mismatch van substantiële omvang tussen het nettoresultaat en de kasstromen van de onderneming met zich mee. Binnen de auditcommissie is uitvoerig gesproken over een actualisatie van het dividendbeleid om ongewenste effecten op de liquiditeitspositie te voorkomen. Een ander aandachtsgebied dat in 2014 behandeld is betreft het beleggingsbeleid in het algemeen en het afdekkingsbeleid van rente- en inflatierisico s in het bijzonder. De auditcommissie heeft in 2014 viermaal vergaderd waarbij tweemaal overleg gevoerd is met Deloitte Accountants B.V., de externe accountant die met ingang van boekjaar 2013 belast is met de controleopdracht van de jaarrekening. In de gesprekken met Deloitte zijn naast de bevindingen van de accountant ook de verwachtingen van de raad van commissarissen over de uitvoering en rapportage van de controleopdracht uitvoerig besproken. AFVALZORG ALGEMEEN 7 Naast bovengenoemde aandachtsgebieden zijn ook de reguliere aandachtsgebieden uitvoerig behandeld. Onder andere uitvoering van het treasurybeleid, verantwoordingsinformatie en prospectieve informatie zijn gedetailleerd besproken. Vermeldenswaard is daarbij de discussie ten aanzien van de investeringen in een nieuwe loswal, de financiële aspecten van duurzaam stortbeheer en de voortgang van de afspraken rondom de uitbreiding van de locatie Nauerna. De volledige raad van commissarissen neemt kennis van de bevindingen van de auditcommissie en neemt deze mee in zijn integrale (voltallige RvC) besluitvorming. Werkzaamheden in 2014 De taak van de raad van commissarissen is het houden van toezicht op de ontwikkelingen en de activiteiten van de onderneming en het functioneren als klankbord voor de statutair bestuurder. Door het kritisch volgen van ontwikkelingen, zowel binnen de onderneming als in de externe omgeving, houdt de raad de onderneming een spiegel voor, die de eigen positie van de onderneming helpt versterken. In 2014 heeft de raad vijfmaal regulier vergaderd, in aanwezigheid van de statutair bestuurder. Daarnaast heeft de raad van commissarissen een aantal keer intern overleg gevoerd en heeft er een bijeenkomst plaatsgevonden met de ondernemingsraad. In iedere vergadering staan de realisatie van de voorgenomen activiteiten en de positie van de onderneming in de markt prominent op de agenda. De voor de onderneming relevante marktontwikkelingen en de effecten van de economische crisis op de branche worden daarbij uitvoerig besproken. Over de voortgang van procedures, ontwikkelingen van relevante dossiers en eventuele juridische geschillen wordt de raad van commissarissen integraal door de bestuurder geïnformeerd. De continuïteit van de onderneming op de korte en middellange termijn is uitgangspunt voor de strategie van de onderneming. Hoewel

8 bepaling en uitvoering van de ondernemingsstrategie een vast onderdeel is van het toezicht door de raad, is er in 2014 extra aandacht geschonken aan dit aspect. Gegeven de aanhoudende economische onzekerheid in de voor de onderneming relevante markten en de turbulente ontwikkelingen in de branche, is door de directie en de raad van commissarissen gezamenlijk het externe bureau Traction Partners ingeschakeld om de strategie te toetsen. Een onafhankelijke externe toetsing biedt zowel de raad als de directie een goed en vooral een volledig beeld van kansen en bedreigingen die een bijstelling van de bestaande strategie noodzaken. In het door Traction Partners uitgevoerde onderzoek is zowel naar de bestaande activiteiten (storten en de niet-stortactiviteiten) gekeken als naar mogelijke nieuwe activiteiten. Vanuit een historisch perspectief zijn de ontwikkelingen van de bestaande activiteiten in beeld gebracht en vertaald naar mogelijke consequenties voor de toekomst in termen van groeipotentieel en risico s. Ten aanzien van de stortactiviteiten heeft de raad van commissarissen vastgesteld dat de huidige strategie goed aansluit op de bevindingen van het externe onderzoek. Hierbij is geconcludeerd dat tegen een relatief laag risico de stortactiviteit kan worden gecontinueerd. De realisatie van de uitbreiding van locatie Nauerna wordt daarbij als uitgangspunt gehanteerd. De overige bestaande activiteiten (de niet-stortactiviteiten) zijn veelal gerelateerd aan het storten of aan het beheer van stortlocaties. Het groeipotentieel van deze activiteiten is vrij beperkt. Veel van de activiteiten zijn eindig, waarbij zich waarschijnlijk wel nieuwe kansen zullen aandienen voor soortgelijke activiteiten. Alle bestaande activiteiten zijn kostendekkend, waarbij een aantal activiteiten sprake is van een aantrekkelijk rendement. In combinatie met de synergievoordelen op de locaties en met de stortactiviteiten passen ook deze activiteiten goed in de strategie van de onderneming. Bij het in beeld brengen van mogelijke nieuwe activiteiten heeft Traction Partners competenties van Afvalzorg als uitgangspunt genomen. De compententies zijn daarbij gerelateerd aan locaties, imago, kennis en kunde en het netwerk. In de strategie voor 2015 en volgende jaren zal vooral aandacht worden geschonken aan mogelijke strategische samenwerking op het gebied van de verwerking van bodemassen, exploitatie en beheer van andere stortplaatsen en het extern commercieel vermarkten van binnen de organisatie aanwezige kennis. AFVALZORG ALGEMEEN 8 Na kennisname van de bevindingen van het externe onderzoek en een uitgebreide behandeling van de strategische toetsing is de raad van commissarissen van mening dat de bestaande strategie van de onderneming op hoofdlijnen passend is. Op basis van de recent uitgewerkte scenario s en externe ontwikkelingen zal er een verdere finetuning plaatsvinden voor een beperkt aantal nieuwe activiteiten. De raad laat zich ingaande 2015 middels een monitoringsysteem door de directie informeren over de voortgang van de verschillende strategische en tactische doelstellingen. De raad van commissarissen is door de bestuurder uitgebreid geïnformeerd over lopende activiteiten, waaronder het project Het Groene Schip, de samenwerking met Sortiva op locatie De Liede, afkoopprojecten van Bodemzorg en het mogelijke project Groenewoud. De raad van commissarissen heeft kennis genomen van het negatieve nettoresultaat over 2014 van 3,0 miljoen. Belangrijker dan de absolute omvang van het resultaat is de samenstelling van het resultaat en de daaraan ten grondslag liggende ontwikkelingen. Meer dan het nettoresultaat is het bedrijfsresultaat voor de raad van commissarissen een belangrijke graadmeter om de prestaties van de onderneming te beoordelen. Het doet de raad van commissarissen deugd dat het bedrijfsresultaat zich, ondanks de inefficiënte overgangssituatie op de locatie Nauerna, positief ontwikkeld heeft ten opzichte van de begroting. Door niet beïnvloedbare ontwikkelingen op de financiële markten is de onderneming genoodzaakt om een zeer forse dotatie aan de voorzieningen van ruim 10,7 miljoen ten laste van het nettoresultaat te brengen. Hiermee voldoet de onderneming zowel aan de wettelijke voorschriften op het gebied van financiële verantwoordingsinformatie als aan haar prudente beleid ten aanzien van het nakomen van haar langlopende verplichtingen. Op basis van de geactualiseerde strategie en de aanstaande uitbreiding van de locatie Nauerna ziet de raad van commissarissen de toekomst met vertrouwen tegemoet. De raad van commissarissen bedankt directie, management en personeel voor hun inzet. Namens de raad van commissarissen, J. Knoll, president-commissaris NV Afvalzorg Holding

9 BESTUURDER(S) Algemeen Afvalzorg heeft een eenhoofdige statutaire directie. Zij wordt benoemd door de raad van commissarissen. De raad van commissarissen geeft de algemene vergadering van aandeelhouders kennis van een voorgenomen benoeming. De onderneming heeft een managementteam bestaande uit vier leden, waarin naast de statutair directeur drie personen zitting hebben, die ieder een specifiek verantwoordelijkheidsgebied hebben. De statutaire directie is verantwoordelijk voor de leiding van de onderneming, de uitvoering van haar strategie en beleid en het behalen van haar doelstellingen en resultaten. Benoeming en benoemingsduur De directeur heeft een arbeidsovereenkomst voor onbepaalde tijd. Een door de raad van commissarissen opgesteld voorstel voor het bezoldigingsbeleid van de bestuurder(s) wordt vastgesteld door de algemene vergadering van aandeelhouders. De bezoldiging van de bestuurder(s) wordt vastgesteld door de raad van commissarissen binnen het kader van het bezoldigingsbeleid. De jaarlijkse vaststelling van de bezoldiging vindt plaats op basis van een door de remuneratiecommissie voorbereid voorstel. Onafhankelijkheid In het verslagjaar is er geen sprake geweest van enig tegenstrijdig belang tussen vennootschap en bestuurder. De onderneming is geen transacties aangegaan waarbij een tegenstrijdig belang aan de orde is, noch heeft de bestuurder enig financieel belang middels aandelenparticipatie in de onderneming of de daaraan gelieerde ondernemingen. Remuneratierapport Algemeen De raad van commissarissen stelt het beloningsbeleid op voor de directie van Afvalzorg. Het beloningsbeleid dient door de algemene vergadering van aandeelhouders van Afvalzorg te worden vastgesteld. Binnen het vastgestelde beloningsbeleid stelt de raad van commissarissen de remuneratie van de directeur vast. Beloningsgrondslagen Het beloningsbeleid moet de mogelijkheid bieden om voor de directie de juiste personen aan te trekken, met zowel de nodige managementkwaliteiten als de vereiste achtergrond en ervaring. Ook dient het beleid de focus op performance en waardegroei van de onderneming te waarborgen, directeuren te motiveren en te behouden en uitdagend te zijn om hooggekwalificeerde directeuren voor Afvalzorg als werkgever te interesseren. AFVALZORG ALGEMEEN 9 Bij de vaststelling van de hoogte en de structuur van de beloning worden onder meer de resultaatontwikkeling, de uitvoering van de strategie, de ontwikkeling van het marktaandeel en voor de vennootschap relevante ontwikkelingen in overweging genomen. Om de genoemde uitgangspunten te realiseren is het beleid erop gericht om het beloningspakket te positioneren op een niveau, in de Nederlandse beloningsmarkt voor directeuren, dat passend is voor een onderneming als Afvalzorg. Hierbij wordt onder meer rekening gehouden met de maatschappelijke functie. Afvalzorg maakt hierbij gebruik van de zogenaamde Hay-methode voor functiewaardering. De Hay-methode stelt periodiek een functiezwaartebeoordelingsrapport op en vergelijkt dit met soortgelijke functies in de relevante markt. Beloningspakket De totale remuneratie van de bestuurder van Afvalzorg bestaat uit: jaarsalaris; variabele beloning; pensioen en overige secundaire arbeidsvoorwaarden.

10 De raad van commissarissen beschouwt het variabele inkomen als een onderdeel van het totale pakket. De prestatiecriteria waaraan de variabele beloning is gerelateerd zijn afgeleid van de belangrijkste parameters waarop de onderneming wordt gestuurd. De raad van commissarissen zal het beloningspakket periodiek bekijken om zich ervan te verzekeren dat het, zowel in samenstelling als in hoogte, voldoet aan de genoemde remuneratiegrondslagen. Voor het huidige beloningspakket is gekozen om het zogenaamde Q1-niveau (25% verdient minder - 75% verdient meer) binnen de eerdergenoemde beloningsmarkt te volgen. Bij zeer goed functioneren is het mogelijk dat het beloningspakket groeit naar een niveau rond het mediaanniveau (50% verdient minder - 50% verdient meer). Ter toelichting: Jaarsalaris Onder "jaarsalaris" wordt verstaan het vaste bruto maandsalaris, verhoogd met de vakantietoeslag en eventuele andere vaste componenten. Variabele beloning De directeur komt in aanmerking voor een variabele beloning bij het realiseren van vooraf afgesproken doelstellingen. De te realiseren doelstellingen worden vastgelegd in een document tussen de raad van commissarissen en de directeur. Pensioen Afvalzorg heeft voor haar directeur een pakket aan pensioenvoorzieningen (middenloonregeling) en overige secundaire arbeidsvoorwaarden in overeenstemming met het overige personeel. AFVALZORG ALGEMEEN 10 Beloning 2014 De raad van commissarissen heeft medio 2013 een geactualiseerd beloningsbeleid opgesteld inclusief een overgangsregeling. De raad heeft zich hierbij gebaseerd op een door de Hay Group uitgevoerd marktonderzoek en een externe juridische toetsing over de Wet normering topinkomens in de publieke sector. Hierbij is vastgesteld dat deze wetgeving niet van toepassing is op de bestuurder van NV Afvalzorg Holding. Het geactualiseerde beloningsbeleid is op 20 december 2013 voorgelegd aan de algemene vergadering van aandeelhouders. In de besluitvorming door de algemene vergadering van aandeelhouders is een onderscheid gemaakt tussen het beleid voor de huidige bestuurder ( de persoon ) en een beleid dat gehanteerd wordt bij het ontstaan van een vacature voor deze positie ( de stoel ). Het eerste onderdeel inclusief de overgangsregeling is goedgekeurd; ten aanzien van een mogelijk toekomstig beleid is de besluitvorming aangehouden. Op basis van deze besluitvorming heeft de raad van commissarissen in 2014 invulling gegeven aan haar rol als werkgever. Ten laste van de onderneming zijn de volgende bedragen uitgekeerd: Beloning bestuurder Bruto jaarsalaris (vast salaris incl. vakantietoeslag) Variabele beloning (over respectievelijk 2013 en 2012) Kosten pensioen Kosten zorg en risico Overige lasten Totale remuneratie Het bedrag over 2013 is exclusief de door de werkgever af te dragen crisisheffing van Deze crisisheffing is per 31 december 2013 opgenomen onder de kortlopende verplichtingen en medio 2014 afgedragen aan de fiscus. Overigens heeft Afvalzorg bezwaar gemaakt tegen deze heffing omdat deze mogelijk strijdig is met het Europees recht. Over 2014 is er geen crisisheffing verschuldigd. Aan de bestuurder wordt door de onderneming een bedrijfsauto (leaseauto) ter beschikking gesteld. De bestuurder ontvangt geen vaste onkostenvergoeding.

11 CORPORATE GOVERNANCE (CG) Algemeen Afvalzorg is een niet-beursgenoteerde structuurvennootschap naar Nederlands recht. In het kader van haar relaties met belanghebbenden (aandeelhouders, werknemers, omwonenden, klanten en toezichthoudende instanties) zorgt de vennootschap al jarenlang voor een betrouwbare en volledige informatieverstrekking. Hoewel de onderneming daartoe niet verplicht is, wil zij ter verbetering van haar corporate governance de aanbevelingen uit de Nederlandse Corporate Governance Code zoveel mogelijk naleven. Mede in verband met de aanbevelingen uit de code en de wetswijzigingen voor structuurvennootschappen heeft de algemene vergadering van aandeelhouders in 2006 besloten tot een statutenwijziging. Naar het oordeel van de raad van commissarissen en de bestuurder, die verantwoordelijk zijn voor de corporate governancestructuur van de vennootschap, worden de voor de onderneming relevante bepalingen voor het overgrote deel nageleefd. Raad van commissarissen De commissarissen worden op voordracht van de raad van commissarissen benoemd door de algemene vergadering van aandeelhouders. Zowel de algemene vergadering als de ondernemingsraad kunnen aan de raad van commissarissen personen aanbevelen. Voor één lid van de raad van commissarissen geldt een zogenaamd versterkt voordrachtsrecht van de ondernemingsraad. De raad van commissarissen heeft tot taak toezicht te houden op het beleid van de directie en op de algemene gang van zaken in de vennootschap en de met haar verbonden ondernemingen. Hij staat de directie met raad terzijde. Bij de vervulling van hun taak richten de commissarissen zich op het belang van de vennootschap en de met haar verbonden ondernemingen. Aanvullend op de algemene taakomschrijving van de raad van commissarissen is een aantal, expliciet in de statuten omschreven, bestuursbesluiten aan de goedkeuring van de raad van commissarissen onderworpen. Aandeelhouders Afvalzorg kent één soort aandelen: gewone aandelen, die voor 20% geplaatst zijn. Algemene vergaderingen van aandeelhouders worden ten minste tweemaal per jaar gehouden. Binnen zes maanden na afloop van het boekjaar wordt de algemene vergadering gehouden, bestemd tot de behandeling en vaststelling van de jaarrekening. In de tweede helft van het kalenderjaar vindt een vergadering plaats waarin het bedrijfsplan alsmede de algemene strategie van de vennootschap aan de orde worden gesteld. Statutair is bepaald dat de volgende directiebesluiten aan de goedkeuring van de algemene vergadering van aandeelhouders onderworpen zijn: het aangaan of verbreken van duurzame samenwerking van de vennootschap met een andere vennootschap of daarmee vergelijkbare transacties, voorzover van ingrijpende betekenis voor de vennootschap; het deelnemen c.q. het vergroten van een bestaande participatie in het kapitaal van een andere vennootschap, indien hiermee een bedrag van ten minste 5,0 miljoen is gemoeid; (des)investeringen die een bedrag vereisen dat gelijk is aan ten minste één vierde gedeelte van het geplaatste kapitaal met de reserves van de vennootschap. Of, indien dit bedrag lager is, (des)investeringen waarmee een bedrag van ten minste 5,0 miljoen is gemoeid, voor zover althans die (des)investeringen niet zijn opgenomen in het jaarlijkse bedrijfsplan. AFVALZORG ALGEMEEN 11 Informatie over de accountant Op grond van wettelijke bepalingen wordt de externe accountant van de vennootschap benoemd door de algemene vergadering van aandeelhouders op voorstel van de raad van commissarissen. De directie en de raad van commissarissen maken ten minste eenmaal in de drie jaar een grondige beoordeling van het functioneren van de externe accountant. Op voordracht van de raad van commissarissen heeft de algemene vergadering van aandeelhouders in haar vergadering van 20 december 2012 de controleopdracht voor de boekjaren 2013 tot en met 2015 verleend aan Deloitte Accountants B.V.. De externe accountant woont jaarlijks de vergadering van de auditcommissie bij waarin de jaarrekening wordt behandeld. Tijdens de vergadering kunnen aan de externe accountant vragen worden gesteld over zijn verklaring en zijn controlebevindingen. Daarnaast kan de accountant zowel op eigen initiatief als op verzoek van de raad van commissarissen een vergadering van de raad bijwonen.

12 Afvalzorg voert een beleid inzake de onafhankelijkheid van de externe accountant. Dit beleid ziet toe op een strikte scheiding tussen de controleopdracht en adviesopdrachten. Adviesopdrachten worden niet verstrekt aan de organisatie die belast is met de controleopdracht. Risicoparagraaf Algemeen De onderneming rapporteert jaarlijks over potentiële risico's en de genomen maatregelen om de mogelijke gevolgen daarvan te beheersen. Uiteraard zijn er niet alleen bedreigingen maar ook kansen, sterke punten van de onderneming en mogelijkheden in de markt die ingepast moeten worden in de strategie voor de komende jaren. De voorsprong die de onderneming heeft in de jaarlijkse benchmark van Ffact op het gebied van duurzaamheid, rendement en MVO evenals de positieve zaken uit het klanttevredenheidsonderzoek zijn daarbij illustratief. Risico en risicobeheersing Afvalzorg voert een actief risicomanagement, waarbij het detecteren, het benoemen en het treffen van adequate beheersmaatregelen (procedures en instructies) en specifieke maatregelen een vast onderdeel zijn van het dagelijkse opereren. Het nemen van risico's is inherent aan het ondernemerschap. Afvalzorg is zich bewust van het belang van een goede balans tussen de risico's die de onderneming loopt op velerlei gebied en de ondernemingsgeest. Naast universele risicogebieden die iedere onderneming kent, is Afvalzorg zich in het bijzonder bewust van de milieutechnische risico's die aan haar core business verbonden zijn. AFVALZORG ALGEMEEN 12 Belangrijke risicofactoren Zonder de indruk te willen wekken dat onderstaande opsomming een volledige weergave is van de risico's die zich kunnen voordoen, zijn de volgende risico's te benoemen: Externe risico's Afvalzorg opereert in een turbulente markt. Het beperkte afvalaanbod zorgt voor een stevige prijsconcurrentie op de stortmarkt. Zowel de vermindering van het afvalaanbod als de negatieve prijsontwikkeling zorgen voor een omzetverlies. Ondanks de licht aantrekkende economie zorgt de crisis nog altijd voor terughoudendheid in grootschalige investeringen. De bouwsector wordt nog altijd geconfronteerd met geringe orderportefeuilles. De verwerkingsactiviteiten van Afvalzorg worden hierdoor direct geraakt door een significant lagere aanvoer van stromen. Wijzigingen milieuwetgeving Milieuwetgeving is geen statisch aandachtsgebied. Op basis van nieuwe milieutechnische inzichten, Europese gelijkschakeling van weten regelgeving of door gewijzigde maatschappelijke opvattingen verandert de wetgeving met grote regelmaat. Een van de zaken die de beheersing daarbij complex maakt, is dat wet- en regelgeving, of meer specifiek: begrippen en definities, met terugwerkende kracht gewijzigd (kunnen) worden. Reputatierisico Afvalzorg is door haar positie in de maatschappij kwetsbaar; het is voor groeperingen relatief eenvoudig om reputatieschade aan te brengen. Afvalzorg heeft een reputatie hoog te houden als het gaat om verantwoord werken binnen de vigerende wet- en regelgeving. Als bedrijf met publieke aandeelhouders dient Afvalzorg in dit kader een voorbeeldfunctie te vervullen. Daarnaast ziet Afvalzorg het als haar taak om nieuwe technieken en processen te ontwikkelen die praktisch toepasbaar zijn voor de toekomstige afvalverwerking. Afvalzorg rekent het voldoen aan wet- en regelgeving tot één van de meest cruciale aandachtsgebieden in haar dagelijks opereren. Milieu-, veiligheids- en gezondheidsrisico's Afvalzorg is zich ervan bewust dat zij werkt met stoffen die milieu-, veiligheids- en gezondheidsrisico's met zich mee kunnen brengen. Deze risico's betreffen zowel de eigen medewerkers als de omgeving. Naast de naleving van de vele voorschriften en vergunningeisen zoals verwoord in de milieuvergunningen, de Arbowet en dergelijke, ziet de onderneming het als haar taak dergelijke risico's tijdig te detecteren en de mogelijke gevolgen middels passende maatregelen te elimineren. Speciaal op dit gebied treft Afvalzorg niet alleen preventieve maatregelen, maar laat zij door middel van onafhankelijke externe emissiemetingen en extern uitgevoerde gezondheidskeuringen (PMO s) ook continu de effecten meten.

13 Tekorten provinciale nazorgfondsen Afvalzorg loopt het risico voor tekorten in de provinciale nazorgfondsen tot het moment waarop de eeuwigdurende nazorgverantwoordelijkheid van haar gesloten stortlocaties wordt overgedragen aan de provincies. De belangrijkste oorzaken voor het mogelijk optreden van deze tekorten liggen in de verhoging van de benodigde doelvermogens door een verlaging van de rekenrente en het niet realiseren van de beoogde beleggingsrendementen. Financiële en fiscale risico's Door het langlopende karakter van haar activiteiten en de hieruit voortvloeiende verplichtingen, heeft de onderneming een relatief vreemde balansopbouw, met daaraan gekoppeld een beleggingsvraagstuk. Gezien de onvoorspelbaarheid van de langetermijnontwikkelingen op de financiële markten is er ten aanzien van het beleggingsrendement een risico aanwezig. Een ander risico dat voortvloeit uit de ontwikkelingen op de financiële markten betreft de jaarlijkse berekening van de noodzakelijke voorzieningen. De bij de berekening gehanteerde disconteringsfactor wordt ontleend aan actuele rente- en inflatieparameters. Het kiezen van een disconteringsvoet op basis van de voor Afvalzorg daadwerkelijk geldende beleggingsmix is niet toegestaan. Ongeacht de door Afvalzorg gerealiseerde rendementen kunnen wijzigingen in de disconteringsfactor leiden tot aanzienlijke mutaties in het financieel resultaat. In toenemende mate zorgt ook een grillig overheidsbeleid op fiscaal gebied (herinvoering van de afvalstoffenbelasting) voor een mogelijke verstoring van de aanvoer te storten of te reinigen stromen. Daarnaast wordt de vennootschapsbelastingplicht voor indirecte overheidsbedrijven per 1 januari 2016 van kracht. Risicobeheersing en controlesysteem Afvalzorg kent naast veel algemene beheersmaatregelen, zoals functiescheiding, interne procedures en instructies, ook diverse interne auditprocedures. In combinatie met een adequate inrichting van logistieke en financiële administraties en een daaruit voortvloeiend stelsel van eenduidige rapportages, zorgt dit voor een redelijke mate van zekerheid over de beheersing van risico's. Daarnaast kent Afvalzorg ook specifieke maatregelen gericht op de beheersing van de hierboven beschreven risico's. Participatie in brancheorganisaties, een actief onderhouden relatienetwerk en het periodiek extern laten uitvoeren van een inventarisatie van de markt- en brancheontwikkelingen, dragen bij aan het inzicht in de ontwikkelingen die voor de onderneming belangrijk zijn. De jaarlijks uitgevoerde ISO-certificeringstrajecten (milieu) en 9001 (kwaliteit) hebben niet alleen het verkrijgen van het bewuste certificaat tot doel. Ze hebben vooral waarde ten aanzien van het kritisch doorlopen van processen tussen de auditor en het eigen personeel. Daarnaast zijn alle activiteiten VCA-gecertificeerd (veiligheid). AFVALZORG ALGEMEEN 13 Naast een uitgebreid controlesysteem middels budgettering, rapportering en interne controle, worden alle vennootschappen gecontroleerd door een externe accountant. Op diverse terreinen (automatisering, belastingen en juridische aspecten) laat de onderneming periodiek quickscans uitvoeren om risico's en mogelijkheden vroegtijdig te onderkennen. In hoge mate wordt gebruik gemaakt van gespecialiseerde kennis van adviseurs bij procedures en processen. Afvalzorg streeft minimalisatie na van het risico dat zij niet aan haar lange termijn verplichtingen kan voldoen. Hiertoe wordt een interne risicobeheersingssystematiek gehanteerd, waarbij het grootste deel van de beleggingsportefeuille is gekoppeld aan de voorzieningen en niet zonder meer voor operationele activiteiten aangewend mag worden. De omvang van de toegerekende beleggingen is zodanig bepaald dat een zekere buffer aanwezig is om onvoorziene omstandigheden op te vangen. Overeenkomstig pensioenfondsen drukt Afvalzorg de waarde van de beleggingen ten opzichte van de voorzieningen uit in een dekkingsgraad, die minimaal 105% dient te bedragen. Per eind 2014 ligt de dekkingsgraad op 113% (2013: 122%). Naast de omvang van de beleggingen wordt ook de samenstelling van de portefeuille, met behulp van asset liability management studies, afgestemd op de verplichtingen. Op deze wijze is in 2014 een nieuwe optimale strategische beleggingsmix bepaald. Doordat het transitietraject nog niet is afgerond, wijkt de daadwerkelijke beleggingsmix per eind 2014 enigszins af van de strategische mix. Risicobeheer beleggingsportefeuille In het vastgestelde treasurystatuut zijn richtlijnen ten aanzien van kwaliteit en kwantiteit van de financiële instrumenten opgenomen om deze risico's te beheersen. Om op permanente basis verzekerd te zijn van de benodigde deskundigheid is een gekwalificeerde externe adviseur opgenomen in de beleggingscommissie. De belangrijkste beleggingsrisico's zijn hieronder weergegeven, tezamen met de belangrijkste risicobeheermaatregelen met betrekking tot de waarde, de kasstromen en het rendement van de financiële instrumenten:

14 Renterisico In beginsel stemt Afvalzorg de rentetypische looptijden af op de looptijd van de verplichtingen, zodat de rentegevoeligheid van de beleggingen overeenkomstig is met die van de voorzieningen. Indien gewenst (bijvoorbeeld in een omgeving met historisch lage renteniveaus) kan hier van afgeweken worden en houdt Afvalzorg kortere looptijden aan om het renterisico in de beleggingsportefeuille te beperken. Daarnaast kunnen obligaties en leningen met een variabele rentevergoeding deel uitmaken van de portefeuille. Inflatierisico De verplichtingen zijn onderhevig aan inflatie. Afvalzorg neemt financiële instrumenten op in de portefeuille waarvan het rendement positief gecorreleerd is met de inflatieverwachtingen (bijvoorbeeld inflatiegerelateerde obligaties). Het inflatierisico wordt hiermee verminderd. Kredietrisico Keuze voor tegenpartijen met AAA- en AA-rating, met limieten per partij en een zeer hoge mate van spreiding voor debiteuren met een lagere investment grade rating. Vastrentende waarden van partijen met een speculative grade rating worden in de strategische mix als zakelijke waarde beschouwd. Markt- of koersrisico Mogelijkheid tot onderweging van zakelijke waarden. NV Afvalzorg Holding zet geen derivaten in om neerwaartse koersrisico's op te vangen. De beleggingen in zakelijke waarden zijn bedoeld voor rendementsrealisatie op lange termijn en negatieve kortetermijnkoersbewegingen worden geaccepteerd. AFVALZORG ALGEMEEN 14 Valutarisico Het USD-risico wordt gedurende het jaar afgedekt met een derivaat, waarbij er een beperkt toelaatbaar risico overblijft binnen vooraf gestelde grenzen. Ten aanzien van andere valuta zijn de aanwezige posities dermate klein dat zij acceptabel zijn en afdekking niet als zinvol wordt beschouwd. De USD-afdekking is per 31 december 2013 geëxpireerd en daarom op balansdatum niet aanwezig. Door het opstellen van langetermijnprognoses ten aanzien van de verplichtingen en het aanhouden van zowel liquide middelen als voldoende goed verhandelbare financiële instrumenten is het liquiditeitsrisico niet relevant. Een fluctuerende omvang in de kasstromen van financiële instrumenten is voor NV Afvalzorg Holding ook geen relevant risico, doordat zij geen exacte matching van deze kasstromen aanhoudt met geplande uitgaven. Derivaten kunnen worden ingezet ter afdekking van risicoposities. In het beleid van NV Afvalzorg Holding mogen derivaten niet op afzonderlijke basis ingezet worden voor speculatieve doeleinden. Conform het beleid heeft dit dan ook niet plaatsgevonden. Naast een conservatief en defensief beleggingsbeleid heeft Afvalzorg ook administratief-organisatorische maatregelen getroffen voor een goede borging van de belegde gelden. Een administratieve splitsing en concreet geformuleerde voorschriften ten aanzien van dekkingsgraden maken daar onderdeel vanuit. Uitgebreide en tijdige verantwoordingsinformatie wordt opgesteld en besproken in zowel de beleggingscommissie als de auditcommissie. Daarmee toetst de onderneming periodiek zowel de uitvoering als de actualiteit van de gekozen randvoorwaarden. Integriteit Afvalzorg en haar medewerkers houden zich aan algemeen aanvaarde maatschappelijke normen en waarden en aan specifieke wetten en regels. Dit betekent dat medewerkers zich in hun relatie met (potentiële) opdrachtgevers, bevoegde gezagen, omwonenden en collega's integer dienen op te stellen, afspraken dienen na te komen en er respectvolle omgangsvormen op moeten nahouden. Binnen de organisatie wordt actief aandacht geschonken aan deze aspecten. De organisatie inventariseert jaarlijks mogelijke risico's op het gebied van fraude en integriteit en rapporteert daarover periodiek aan de raad van commissarissen. In afwijking tot voorgaande jaren is de inventarisatie in 2014 gebaseerd op een van de externe accountant ontvangen leidraad/checklist. Deze intern ingevulde vragenlijst is ter beschikking gesteld aan de externe accountant om als extra informatie mee te nemen in de oordeelsvorming. Hoewel er geen specifieke aanvullende opdracht is gegeven voor een fraudeintegriteitsonderzoek zal de accountant eventuele bevindingen rapporteren in het accountantsrapport.

15 Afvalzorg kent al een aantal jaren de functie van vertrouwenspersoon, bij wie medewerkers melding kunnen doen van onregelmatigheden. Ook bestaat de mogelijkheid om in voorkomende gevallen en afhankelijk van de strekking de presidentcommissaris of de bedrijfsarts te benaderen. Maatschappelijk verantwoord ondernemen Afvalzorg is nadrukkelijk bezig met het voeren van een beleid op gebied van maatschappelijk verantwoord ondernemen. Hierbij haalt zij haar omzet uit de markt en levert zij milieukwaliteit aan de maatschappij. Om die reden acht zij een onafhankelijk oordeel over belangrijke aspecten van haar bedrijfsvoering als noodzakelijk onderdeel van haar verantwoording naar de externe omgeving. Personeelsbeleid Afvalzorg is een bedrijf met een missie. De medewerkers zijn de belangrijkste schakel om die missie en de daarvan afgeleide strategie ten uitvoer te brengen. Afvalzorg vindt het niet alleen van groot belang dat zij een betrouwbare en zorgvuldige werkgever is, maar vooral dat medewerkers zich betrokken voelen bij de zaken waar de onderneming voor staat. Naast betrokkenheid vinden zeer veel medewerkers "vrijheid" van groot belang. Vrijheid in de zin van (gecontroleerd) ruimte krijgen om eigen initiatieven te ontplooien, ideeën aan te dragen en, indien noodzakelijk, kritische kanttekeningen te plaatsen bij ontwikkelingen. De belangrijkste pijlers van het personeelsbeleid zijn: het bieden van een veilige werkomgeving waarbij verantwoordelijkheden en bevoegdheden duidelijk gedefinieerd en bekend zijn; het bieden van een aantrekkelijk arbeidsvoorwaardenpakket en goede arbeidsomstandigheden; het bieden van mogelijkheden voor het ontwikkelen van nieuwe vaardigheden en het opdoen van nieuwe kennis door middel van scholing en werkervaringstrajecten; adequate werving- en selectieprocedures; een personele bezetting die zowel in kwantitatieve als in kwalitatieve zin is afgestemd op de aard, complexiteit en omvang van de ondernemersactiviteiten. Duurzame inzetbaarheid Een aandachtsgebied dat al een aantal jaren veel aandacht krijgt betreft duurzame inzetbaarheid. Duurzame inzetbaarheid is binnen Afvalzorg meer dan een thema, het is vooral het dagelijks in de praktijk brengen van elementen uit bovenstaande pijlers. Met als doel het faciliteren van een goede gezondheid, het ontwikkelen en bijhouden van kennis en vaardigheden, het bieden van een werkomgeving waarbij motivatie en betrokkenheid vanzelfsprekend zijn en waarbij medewerkers een goede werk privé balans ervaren. AFVALZORG ALGEMEEN 15 Medezeggenschap Afvalzorg heeft een vijfhoofdige ondernemingsraad, die een goede afspiegeling vormt van het bedrijf. In het voorjaar van 2013 zijn verkiezingen georganiseerd, waarbij er een instroom van twee nieuwe leden heeft plaatsgevonden. Naast de onderlinge overleggen heeft de ondernemingsraad in het verslagjaar zes keer met de directie vergaderd. Belangrijke overlegthema s waren: de strategie, het BHV-beleid en het Arbo-beleid in het algemeen. De ondernemingsraad voert eenmaal per jaar een gecombineerd overleg met de directie en de raad van commissarissen. In het gezamelijk overleg wordt zowel de algemene gang van zaken binnen de onderneming besproken als de strategie voor de komende jaren. Met het overleg wordt mede invulling gegeven aan de bepalingen van Artikel 24 Wet op de ondernemingsraden.

16 DIRECTIEVERSLAG: ALGEMEEN De ontwikkelingen gedurende het boekjaar en de resultaten Jaarlijks wordt door de onderneming een bedrijfsplan opgesteld. Het bedrijfsplan is een vertaling van de strategie van de onderneming voor de korte termijn. In de vorm van een aantal meetbare doelstellingen wordt richting gegeven aan activiteiten, worden prioriteiten bepaald en mensen en middelen vrij gemaakt om deze doelstellingen te realiseren. Het formuleren van een beperkt aantal doelstellingen betekent niet dat de organisatie geen aandacht schenkt en energie stopt in andere aandachtsgebieden. Veel van de aandachtsgebieden hebben een lang- tot zeer lang lopend karakter en vragen een voortdurende aandacht zonder specifiek in de spotlights te worden gezet. In het bedrijfsplan 2014 zijn de volgende strategische doelstellingen geformuleerd: storttarieven moeten geleidelijk weer omhoog; ontwikkelen voldoende stortcapaciteit met lage kostprijs; ondertekening Green Deal Duurzaam Stortbeheer; uitbouwen bodemasactiviteiten: Het Groene Schip en grootschalige wasinstallatie; opvolger project AVRI (ondersteuning collega-exploitant); landschapsproject Groenewoud; energieproject Braambergen. AFVALZORG ALGEMEEN 16 Storttarieven moeten geleidelijk weer omhoog Het gemiddelde storttarief is in 2014 gestegen ten opzichte van 2013 ( 17,54 ten opzichte van 15,10). Deze positieve ontwikkeling geeft een enigszins vertekend beeld. Op 1 april 2014 is de Wbm heringevoerd met een heffing van 17,-- per gestorte ton. Vanaf dat moment worden enkele grote stromen met relatief lage tarieven tijdelijk opgeslagen. Hierdoor is het aandeel stromen met een relatief hoog tarief, zoals asbest, toegenomen. Na bekendmaking van het voor 2015 geldende afvalstoffenbelastingtarief ( 13,-- per ton), is er voor klanten geen reden meer om grote stortstromen tijdelijk op te slaan. Ontwikkelen voldoende stortcapaciteit met lage kostprijs Hoewel het mediationtraject over de uitbreiding van de locatie Nauerna al in 2013 is afgerond, kon de formele aanvraag voor de uitbreiding van de stortcapaciteit met twee miljoen kubieke meter pas in mei 2014 door Afvalzorg worden ingediend. Deze vertraging is met name ontstaan door de discussies met Belangengroep Nauerna over de interpretatie van de vaststellingsovereenkomst. Gedurende 2014 heeft Afvalzorg derhalve zeer behoedzaam om moeten gaan met de zeer beperkte restcapaciteit uit de vigerende vergunning. Dit heeft onvoorzien en ongewenst geleid tot een minder efficiënte bedrijfsvoering met fors hogere kosten. Ondanks dat alle betrokken partijen, middels ondertekening van de vaststellingsovereenkomst, hebben ingestemd met een uitbreiding van de capaciteit wordt de effectuering daarvan pas in de loop van 2015 een feit. Ondertekening Green Deal Duurzaam Stortbeheer Op basis van het projectplan Introductie Duurzaam Stortbeheer van het ministerie van IenM zijn de garanties die IenM, IPO en stortplaatsexploitanten van elkaar verlangen ingevuld. Aan de tekst van de Green Deal Duurzaam Stortbeheer is gedurende 2014 zeer hard gewerkt, waarbij Afvalzorg zeer nadrukkelijk een voortrekkersrol heeft vervuld. Het streven om de Green Deal nog in 2014 te ondertekenen is niet gelukt, ondertekening staat voor medio 2015 geagendeerd. Naast de betrokkenheid van Afvalzorg bij de totstandkoming van de Green Deal is de onderneming ook nauw betrokken bij het uitvoeren van de pilots introductie Duurzaam Stortbeheer (ids). Ondanks dat de technieken en processen voor verduurzaming bekend zijn, zijn grootschalige pilots op praktijkschaal noodzakelijk. Met deze pilots moet aangetoond worden dat het resterende emissiepotentieel in het overgrote deel van het afvalpakket blijvend verlaagd kan worden. In Nederland worden drie pilots uitgevoerd, waarvan twee op locaties van Afvalzorg (Braambergen en Wieringermeer). De looptijd van gehele traject bedraagt tien jaar. Naast uitvoering van de pilots op de genoemde locaties verplicht Afvalzorg zich ook tot het leveren van een substantiële financiële bijdrage aan het uitvoeren van fundamenteel onderzoek. Uitbouwen bodemasactiviteiten: Het Groene Schip en grootschalige wasinstallatie Afvalzorg is, middels participatie in Het Groene Schip, al geruime tijd actief op het gebied van het op- en verwerken van bodemassen volgens de conventionele techniek. De nieuwe vergunning, ingaande in 2015, biedt ook ruimte om deze activiteit op eigen locatie uit te voeren. Voor de langere termijn heeft Afvalzorg samen met een externe partner een verbeterde opwerkingstechniek voor bodemas op basis van een wastechniek ontwikkeld (Bodemas 2.0). De eerste Nederlandse toepassing van dit product als vrij toepasbare bouwstof

17 vond in juni plaats. Een gedeelte van de fundering onder een parkeerplaats van de Penitentiaire Inrichting Zaandam werd vervaardigd uit dit schoongewassen materiaal. Op 10 juni 2014 organiseerden we hierover het "Symposium Bodemas 2.0" voor specialisten uit de branche. Na deze eerste stappen zal Afvalzorg in 2015 verdere acties ondernemen om deze techniek met een solide partner(s) op een bedrijfseconomisch verantwoorde wijze uit te rollen. Opvolger project AVRI Het storten op de locatie Meersteeg te Geldermalsen (van AVRI) is conform afspraak vanaf juli 2014 beëindigd. Afvalzorg blijft betrokken bij de afwerking van deze stortlocatie. Met de voorziene uitbreiding van locatie Nauerna is de zoektocht naar een opvolger voor deze locatie minder urgent geworden. Afvalzorg werkt aan een oplossing om ook regionale klanten van de locatie AVRI te blijven bedienen. Landschapsproject Groenewoud Een oude stortplaats wordt gesaneerd in combinatie met natuurontwikkeling, het omliggende gebied wordt meegenomen in de planvorming. Het idee is om de sanering te bekostigen met de verkoop van, in dit gebied te ontwikkelen, waterwoningen. De gemeenteraad van Wijdemeren heeft in december 2013 het Masterplan Groenewoud goedgekeurd. De vervolgactie is dat de Adviescommissie Ruimtelijke Ontwikkeling (ARO) van de provincie zal adviseren aan Gedeputeerde Staten over het Masterplan Groenewoud. Hiervoor wordt onder andere een natuurtoets uitgevoerd. Pas nadat deze procedure is doorlopen kan de gemeente in 2015 een bestemmingsplanprocedure starten en krijgt dit project mogelijk een vervolg. Energieproject Braambergen Energiezorg (een samenwerking tussen HVC en Afvalzorg), Staatsbosbeheer en de gemeente Almere hebben een ambitiedocument gemaakt voor een duurzaam educatief en recreatief energiepark op locatie Braambergen dat door het college van B&W zeer positief is ontvangen. Realisatie van dit plan wacht onder andere op goedkeuring door de gemeenteraad van een beleid voor windmolens. Naast bovengenoemde specifieke strategische doelstellingen zijn de volgende ontwikkelingen vermeldenswaard: Afvalzorg presteert het best op MVO en milieukwaliteit Op de Afvalconferentie van 30 oktober 2014 in Antwerpen werd de benchmark van de afvalbedrijven, die actief zijn in Nederland en Vlaanderen, gepresenteerd. Afvalzorg kwam als het best scorende bedrijf uit de bus op het gebied van MVO en milieukwaliteit. De resultaten werden bekend gemaakt door het onafhankelijke onderzoeksbureau Ffact. Personeel Afvalzorg realiseert zich dat de ondernemingsdoelen alleen behaald kunnen worden met goede en gemotiveerde mensen. Afvalzorg investeert dan ook bewust in haar personeel: de mogelijkheden voor scholing, een prettig werkklimaat en gecontroleerde vrijheid van handelen zijn voor veel van de Afvalzorg medewerkers dan ook belangrijke aspecten naast de primaire beloning. Een goed en wel doordacht personeelsbeleid wordt sinds jaren beloond met een laag verlooppercentage 4,2% (vergelijk 2013: 4,2%). Tijdens de bovengenoemde Afvalconferentie werd Afvalzorg eveneens geprezen om haar lage ziekteverzuim 1,5% (vergelijk 2013: 1,4%). AFVALZORG ALGEMEEN 17 Het personeel van Afvalzorg valt onder de cao Afval en Milieu. De cao-afspraken tussen de werkgeversvereniging WENb en de vakbonden lopen tot en met 31 december Waterverwerkingsbeleid Afvalzorg goedgekeurd door Rijkswaterstaat Op de percolaatwaterzuiveringsinstallatie wordt het eigen afvalwater (percolaat) behandeld. Ook water van derden wordt ingenomen als grond en hulpstof. Afvalzorg en Rijkswaterstaat moeten extra aandacht besteden aan het toelaten, innemen en verwerken van deze externe waterstromen. Deze stromen moeten namelijk van toegevoegde waarde zijn en geen nadelige effecten hebben bij lozing op het oppervlaktewater. Op 19 augustus 2014 is het waterverwerkingsbeleid van Afvalzorg voor externe waterige stromen door Rijkswaterstaat goedgekeurd. Groen & Grond Combinatie VOF Op 26 juni 2014 is de samenwerkingsovereenkomst tussen Afvalzorg en Sortiva ondertekend. Vanaf medio 2014 bundelen beide bedrijven hun ervaring en expertise op het gebied van het recyclen van grond, groen, RKG-slib en veegvuil. De gezamenlijke exploitatie vindt plaats op locatie De Liede in Vijfhuizen. De service naar de klanten is hiermee aanzienlijk verbeterd. De samenwerking biedt daarnaast mogelijkheden voor verdere groei van activiteiten in de regio.

18 Vooruitzichten 2015 Afvalzorg gaat ervan uit dat een serieus economisch herstel nog op zich laat wachten. Wel wordt voor de bouwsector, van belang voor Afvalzorg, voor het eerst sinds jaren weer enige groei verwacht. Ontwikkelingen op de financiële markten, in het bijzonder de ontwikkeling van de renteniveaus, hebben verstrekkende gevolgen voor het nettoresultaat van de onderneming. Een daling van het renteniveau heeft een (sterk) negatief effect als gevolg van extra dotaties aan de voorzieningen. De onderneming voorziet ten opzichte van 2014 een groei van de omzet uit stortactiviteiten. De belangrijkste oorzaken zijn een lichte daling van het afvalstoffenbelastingtarief en de verwachting dat er door de uitbreiding van de locatie Nauerna meer ruimte bestaat voor het accepteren van grote volumes. Na verlaging van de rekenrente voor het nazorgfonds door provincie Zuid-Holland overwegen ook andere provincies dit voorbeeld te volgen. Omdat dit tot behoorlijke verhoging van het doelvermogen per locatie kan leiden, hebben de stortexploitanten het ministerie verzocht de nazorgwet te evalueren en de systematiek te veranderen. Dit om meer zekerheid te verkrijgen over toekomstige rendementen waardoor minder risico op onverwachte grote uitgaven optreedt voor de exploitanten. De gewenste evaluatie zal in 2015 worden uitgevoerd. Voor de niet-stortactiviteiten wordt per saldo een lichte daling voorzien ten opzichte van Tegenover een groei van activiteiten bij Bodemzorg, Stortgas en Afvalzorg Grondstromen Limburg wordt een daling voorzien in de omzet van Afvalzorg Buffer en de Grondbankcombinatie. Bij de bufferactiviteiten wordt de afname veroorzaakt door een andere contractvorm. In de nieuwe vorm blijft het afval eigendom van de klant en ontvangt Afvalzorg uitsluitend een opslag- en handlingvergoeding. Deze is beduidend lager dan de oude vergoeding waarbij het eigendom van het afval overging naar Afvalzorg. De daling van de omzet van Grondbankcombinatie vloeit voort uit de oprichting van Groen & Grond Combinatie. Een deel van de activiteiten wordt thans uitgevoerd door deze vennootschap. AFVALZORG ALGEMEEN 18 De investeringen zullen in 2015 naar verwachting circa 4,9 miljoen bedragen. Genoemd bedrag is voor een belangrijk deel toe te schrijven aan de investering in het bedrijfsterrein Nauerna ( 3,0 miljoen) en investeringen ten behoeve van de loswal ( 0,6 miljoen). De totale investering hiervoor wordt over meerdere jaren uitgespreid. De overige investeringen strekken zich uit over alle aspecten van de bedrijfsvoering. Het personeelsbestand bestaat per balansdatum uit 94 medewerkers (81 fte s). Bij het ontstaan van vacatures zal met nadruk worden gekeken naar een optimalisatie van het personeelsbestand in relatie tot de omvang van de bedrijfsactiviteiten. Interne invulling van vacatures door wijziging van functies, in voorkomende gevallen gecombineerd met een omscholingstraject, genieten daarbij de voorkeur. Ondanks moeilijke omstandigheden in de afgelopen jaren staat Afvalzorg er goed voor. De ruimere mogelijkheden op de locatie Nauerna en de binnen de organisatie aanwezige competenties bieden voldoende houvast om 2015 met vertrouwen tegemoet te zien. Directie en management bedanken het personeel voor haar betrokkenheid en inzet. Assendelft, 24 april 2015 A.H. Krom, algemeen directeur NV Afvalzorg Holding

19 Kengetallen De volgende kengetallen van NV Afvalzorg Holding zijn ontleend aan de geconsolideerde jaarrekening (voor winstverdeling). Activiteiten en resultaten (in duizenden euro's) Bedrijfsopbrengsten Kosten bedrijfsactiviteiten Bedrijfsresultaat Resultaat financiële baten en lasten Resultaat uit gewone bedrijfsuitoefening voor belastingen Belasting over resultaat Resultaat na belastingen Af: aandeel derden Nettoresultaat Activiteiten en resultaten (in duizenden euro's) Bedrijfsopbrengsten Bedrijfslasten Operationeel resultaat (EBITDA) percentage ten opzichte van bedrijfsopbrengsten Afschrijvingen materiële vaste activa Bedrijfsresultaat (EBIT) ,1 % ,6 % AFVALZORG ALGEMEEN 19 percentage ten opzichte van bedrijfsopbrengsten 3,0 % -45,7 % Financiële baten en lasten Resultaat deelnemingen Belastingen over resultaat Aandeel derden Nettoresultaat percentage ten opzichte van bedrijfsopbrengsten -11,0 % -19,0 % ACtiviteiten en resultaten genormaliseerd voor incidentele posten (in duizenden euro's) Genormaliseerde bedrijfsopbrengsten Genormaliseerde bedrijfslasten Genormaliseerd operationeel resultaat percentage ten opzichte van bedrijfsopbrengsten ,3 % ,7 % Afschrijvingen materiële vaste activa Genormaliseerd bedrijfsresultaat percentage ten opzichte van bedrijfsopbrengsten ,1 % ,6 %

20 Specificatie genormaliseerd resultaat voor incidentele posten (in duizenden euro's) Genormaliseerd bedrijfsresultaat Genormaliseerd financieel resultaat Belastingen en aandeel van derden (per saldo) Genormaliseerd resultaat disconteringsparameters Mutatie voorzieningen incidentele posten (per saldo) Nettoresultaat Enkele balansgegevens (in duizenden euro's) AFVALZORG ALGEMEEN 20 Bedrijfsvermogen (= totaal vermogen) Eigen vermogen Eigen vermogen (exclusief aandeel derden) Voorzieningen Nettowerkkapitaal (vlottende activa minus vlottende passiva) Ratio's Eigen vermogen/bedrijfsvermogen Vlottende activa/vlottende passiva Nettowinst/eigen vermogen (exclusief aandeel derden) 29,19 1,85-6,44 33,63 1,97-8,77 40,09 2,63 7,29 39,14 1,44 8,08 33,30 1,42 10,36 Omzetgegevens (in duizenden euro's) Opbrengst stortlocaties Opbrengst producten, bewerkingen en diensten Totaal netto-omzet Medewerkers Per 31 december (absoluut) Per 31 december (effectief) (in fte's)

FINANCIEEL JAARVERSLAG 2013 AFVALZORG

FINANCIEEL JAARVERSLAG 2013 AFVALZORG STEMMEN KOERSEN SPRAKEN WEGEN FINANCIEEL JAARVERSLAG 2013 AFVALZORG 2 Financieel jaarverslag NV Afvalzorg Holding 2013 inhoud ALGEMEEN 3 Profiel van de onderneming... 3 Aanbiedingsbericht van de raad van

Nadere informatie

AFVALZORG FINANCIEEL JAARVERSLAG 2012

AFVALZORG FINANCIEEL JAARVERSLAG 2012 AFVALZORG FINANCIEEL JAARVERSLAG 2012 Financieel jaarverslag NV Afvalzorg Holding 2012 inhoud ALGEMEEN 3 Aanbiedingsbericht van de raad van commissarissen aan de aandeelhouders... 3 Samenstelling raad

Nadere informatie

Reglement, werkwijze en taakverdeling RVC

Reglement, werkwijze en taakverdeling RVC Reglement, werkwijze en taakverdeling RVC Artikel 1. Begripsbepalingen De RvC De vennootschap De Statuten De RvC van Commissarissen zoals bedoeld in artikel 16 e.v. van de statuten van Twente Milieu N.V

Nadere informatie

GOVERNANCE CODE WONINGCORPORATIES

GOVERNANCE CODE WONINGCORPORATIES GOVERNANCE CODE WONINGCORPORATIES November 2006 1 GOVERNANCE CODE WONINGCORPORATIES PRINCIPES I. Naleving en handhaving van de code Het bestuur 1 en de raad van commissarissen zijn verantwoordelijk voor

Nadere informatie

REGLEMENT RAAD VAN TOEZICHT HOGESCHOOL LEIDEN

REGLEMENT RAAD VAN TOEZICHT HOGESCHOOL LEIDEN REGLEMENT RAAD VAN TOEZICHT HOGESCHOOL LEIDEN ALGEMEEN Artikel 1. Algemene bepalingen 1. Dit reglement is het huishoudelijk reglement van de Raad van Toezicht, bedoeld in artikel 15 van de statuten van

Nadere informatie

Reglement Raad van Toezicht. Stichting Hogeschool Leiden CONCEPT 140331 ALGEMEEN

Reglement Raad van Toezicht. Stichting Hogeschool Leiden CONCEPT 140331 ALGEMEEN Reglement Raad van Toezicht Stichting Hogeschool Leiden ALGEMEEN Artikel 1. Algemene bepalingen 1. Dit reglement is het Huishoudelijk Reglement van de Raad van Toezicht, bedoeld in artikel 15 van de Statuten

Nadere informatie

Corporate governance code Caparis NV

Corporate governance code Caparis NV Corporate governance code Caparis NV De brancheorganisatie sociale werkgelegenheid en arbeidsintegratie Cedris heeft in het voorjaar van 2010 een branchecode aangenomen. In de inleiding van deze branchecode

Nadere informatie

Instruerend Bestuur Quickscan en checklist

Instruerend Bestuur Quickscan en checklist Instruerend Bestuur Quickscan en checklist Stade Advies BV Kwaliteit van samenleven Quickscan Instruerend Bestuur (0 = onbekend; 1 = slecht; 2 = onvoldoende; 3 = voldoende; 4 = goed; 5 = uitstekend) 1.

Nadere informatie

Directiestatuut. Waterleidingmaatschappij Drenthe

Directiestatuut. Waterleidingmaatschappij Drenthe Directiestatuut Waterleidingmaatschappij Drenthe Inhoud Directiestatuut van de NV Waterleidingmaatschappij Drenthe Artikel 1 Definities 3 Artikel 2 Inleiding 3 Artikel 3 Taken van de directie 3 Artikel

Nadere informatie

Remuneratierapport Raad van Commissarissen Accell Group N.V. over 2008 1

Remuneratierapport Raad van Commissarissen Accell Group N.V. over 2008 1 Remuneratierapport Raad van Commissarissen Accell Group N.V. over 2008 1 Remuneratiecommissie De Raad van Commissarissen kent geen aparte remuneratiecommissie, omdat de Raad uit vier leden bestaat en de

Nadere informatie

Reglement commissies raad van commissarissen Ymere 1

Reglement commissies raad van commissarissen Ymere 1 Reglement commissies raad van commissarissen Ymere 1 De statuten van Ymere geven aan dat de raad van commissarissen kan besluiten tot het instellen van commissies, en dat deze commissies functioneren op

Nadere informatie

Corporate governance. Ten aanzien van een drietal specifieke Best Practice bepalingen uit de Code doet Neways als volgt verslag:

Corporate governance. Ten aanzien van een drietal specifieke Best Practice bepalingen uit de Code doet Neways als volgt verslag: Corporate governance De Raad van Commissarissen en de Raad van Bestuur onderschrijven de belangrijkste principes van corporate governance. Goed ondernemingsbestuur is voor Neways een belangrijk uitgangspunt.

Nadere informatie

REGLEMENT BESTUURSRAAD (RAAD VAN TOEZICHT) STICHTING DE KEMPEL

REGLEMENT BESTUURSRAAD (RAAD VAN TOEZICHT) STICHTING DE KEMPEL REGLEMENT BESTUURSRAAD (RAAD VAN TOEZICHT) STICHTING DE KEMPEL Dit reglement is op 12 december 2005 door de bestuursraad van Stichting De Kempel, statutair gevestigd te Helmond, kantoorhoudende te 5709

Nadere informatie

Dit reglement is opgesteld en vastgesteld ingevolge artikel 5.5. van de statuten van Stichting Vocallis.

Dit reglement is opgesteld en vastgesteld ingevolge artikel 5.5. van de statuten van Stichting Vocallis. BESTUURSREGLEMENT Vastgesteld door het bestuur op 6 mei 2015. Hoofdstuk I. Algemeen. Artikel 1. Begrippen en terminologie. Dit reglement is opgesteld en vastgesteld ingevolge artikel 5.5. van de statuten

Nadere informatie

De Raad van Toezicht voert tenminste jaarlijks met de Raad van Bestuur een functionering en beoordelingsgesprek. (in de maand september)

De Raad van Toezicht voert tenminste jaarlijks met de Raad van Bestuur een functionering en beoordelingsgesprek. (in de maand september) TAKEN EN BEVOEGDHEDEN RAAD VAN TOEZICHT ALERIMUS 1. Taak en werkwijze: De Raad van Toezicht heeft tot taak toezicht te houden op het besturen door de Raad van Bestuur en op de algemene gang van zaken in

Nadere informatie

Remuneratierapport Raad van Commissarissen Accell Group N.V. over

Remuneratierapport Raad van Commissarissen Accell Group N.V. over Remuneratierapport Raad van Commissarissen Accell Group N.V. over 2006 1 Remuneratiecommissie De Raad van Commissarissen kent geen aparte remuneratiecommissie, omdat de Raad uit vier leden bestaat en de

Nadere informatie

BESTUURSREGLEMENT. Voor [naam betreffende stichting/vennootschap]

BESTUURSREGLEMENT. Voor [naam betreffende stichting/vennootschap] BESTUURSREGLEMENT Voor [naam betreffende stichting/vennootschap] 1 Inleiding 1.1 Dit bestuursreglement is een reglement in de zin van art. [...] van de statuten van [naam betreffende stichting/vennootschap]

Nadere informatie

REGLEMENT AUDITCOMMISSIE RAAD VAN COMMISSARISSEN KWH Water B.V.

REGLEMENT AUDITCOMMISSIE RAAD VAN COMMISSARISSEN KWH Water B.V. REGLEMENT AUDITCOMMISSIE RAAD VAN COMMISSARISSEN KWH Water B.V. Vastgesteld door de Raad van Commissarissen op 11 december 2014 INLEIDING Dit reglement is opgesteld ingevolge artikel 12 lid 5 en 12 van

Nadere informatie

Reglement statutair-directeur Stichting Woonveste ex artikel 5 lid 4 en 5 lid 5 van de statuten d.d. 2 oktober 2013

Reglement statutair-directeur Stichting Woonveste ex artikel 5 lid 4 en 5 lid 5 van de statuten d.d. 2 oktober 2013 Reglement statutair-directeur Stichting Woonveste ex artikel 5 lid 4 en 5 lid 5 van de statuten d.d. 2 oktober 2013 Artikel 1 Functie Reglement 1. Dit Reglement geeft nadere voorschriften, welke de statutair-directeur

Nadere informatie

REGLEMENT RAAD VAN TOEZICHT FULDAUERSTICHTING

REGLEMENT RAAD VAN TOEZICHT FULDAUERSTICHTING REGLEMENT RAAD VAN TOEZICHT FULDAUERSTICHTING ARTIKEL 1 DEFINITIES In dit reglement wordt verstaan onder: - Bestuur : het bestuur van de Stichting, zijnde het orgaan dat de dagelijkse en algemene leiding

Nadere informatie

Remuneratierapport Raad van Commissarissen Accell Group N.V. over 2014 1

Remuneratierapport Raad van Commissarissen Accell Group N.V. over 2014 1 Remuneratierapport Raad van Commissarissen Accell Group N.V. over 2014 1 Selectie/remuneratiecommissie De Raad van Commissarissen heeft uit zijn midden een selectie/remuneratiecommisie ingesteld. De selectie/remuneratiecommisie

Nadere informatie

Corporate Governance verantwoording

Corporate Governance verantwoording Corporate Governance verantwoording Algemeen De Raad van Commissarissen en de Raad van Bestuur van Verenigde Nederlandse Compagnie (VNC) respecteren de principes en best practice bepalingen van de Corporate

Nadere informatie

REGLEMENT VAN DE RAAD VAN COMMISSARISSEN VAN BEVER HOLDING N.V.

REGLEMENT VAN DE RAAD VAN COMMISSARISSEN VAN BEVER HOLDING N.V. REGLEMENT VAN DE RAAD VAN COMMISSARISSEN VAN BEVER HOLDING N.V. Definities de Vennootschap de RVC de voorzitter Directie : Bever Holding N.V. : De raad van commissarissen van de vennootschap : De voorzitter

Nadere informatie

Remuneratierapport Raad van Commissarissen Accell Group N.V. over 2013 1

Remuneratierapport Raad van Commissarissen Accell Group N.V. over 2013 1 Remuneratierapport Raad van Commissarissen Accell Group N.V. over 2013 1 Selectie/remuneratiecommissie De Raad van Commissarissen heeft uit zijn midden een selectie/remuneratiecommisie ingesteld. De selectie/remuneratiecommisie

Nadere informatie

VERSLAG VAN DE RAAD VAN COMMISSARISSEN ALGEMEEN

VERSLAG VAN DE RAAD VAN COMMISSARISSEN ALGEMEEN VERSLAG VAN DE RAAD VAN COMMISSARISSEN ALGEMEEN De Raad van Commissarissen heeft tot taak toezicht te houden op het bestuur en op de algemene gang van zaken in de woningcorporatie en de met haar verbonden

Nadere informatie

REGLEMENT STICHTING GREENPEACE NEDERLAND

REGLEMENT STICHTING GREENPEACE NEDERLAND REGLEMENT STICHTING GREENPEACE NEDERLAND Artikel 1 Begrippen In dit reglement wordt verstaan onder: 1.1 "Stichting": Stichting Greenpeace Nederland; 1.2 "Statuten": de statuten van genoemde Stichting;

Nadere informatie

Profielschets Raad van Commissarissen Wonion

Profielschets Raad van Commissarissen Wonion Profielschets Raad van Commissarissen Wonion Uitgangspunten 1. Deze profielschets wordt gehanteerd: bij de werving en selectie van nieuwe leden van de Raad van Commissarissen; bij de discussie over de

Nadere informatie

Beleid werving en selectie Van Lanschot Groep (RvC, RvB Van Lanschot en Directie Kempen & Co)

Beleid werving en selectie Van Lanschot Groep (RvC, RvB Van Lanschot en Directie Kempen & Co) Beleid werving en selectie Van Lanschot Groep (RvC, RvB Van Lanschot en Directie Kempen & Co) Versie 28 oktober 2016 Human Resource Management Pagina 1 van 7 Inleiding In dit document is het beleid van

Nadere informatie

Governancestructuur WonenBreburg. januari 2012, geactualiseerd augustus 2015

Governancestructuur WonenBreburg. januari 2012, geactualiseerd augustus 2015 Governancestructuur WonenBreburg januari 2012, geactualiseerd augustus 2015 1 Inhoud 1. Inleiding 3 2. Bestuur 3 2.1 Taak en werkwijze 3 2.2 Rechtspositie en bezoldiging bestuur 4 2.3 Tegenstrijdige belangen

Nadere informatie

REGLEMENT VOOR DE RAAD VAN COMMISSARISSEN VAN SOURCE GROUP N.V. (de Vennootschap ) Vastgesteld door de raad van commissarissen

REGLEMENT VOOR DE RAAD VAN COMMISSARISSEN VAN SOURCE GROUP N.V. (de Vennootschap ) Vastgesteld door de raad van commissarissen REGLEMENT VOOR DE RAAD VAN COMMISSARISSEN VAN SOURCE GROUP N.V. (de Vennootschap ) Vastgesteld door de raad van commissarissen Versie 1.1 dd. 15 januari 2014 Artikel 1 - Algemene taak 1.1 De raad van commissarissen

Nadere informatie

Raad van Toezicht Quickscan en checklist

Raad van Toezicht Quickscan en checklist Raad van Toezicht Quickscan en checklist Stade Advies BV Kwaliteit van samenleven Quickscan Raad van Toezicht (0 = onbekend; 1 = slecht; 2 = onvoldoende; 3 = voldoende; 4 = goed; 5 = uitstekend) 1. Hoe

Nadere informatie

Profielschets Raad van Commissarissen

Profielschets Raad van Commissarissen Profielschets Raad van Commissarissen Vastgesteld door de Raad van Commissarissen op 18 maart 2009 en laatstelijk gewijzigd in 2014. 1. Doel profielschets 1.1 Het doel van deze profielschets is om uitgangspunten

Nadere informatie

Bestuursreglement. Woningstichting Heteren

Bestuursreglement. Woningstichting Heteren Bestuursreglement Woningstichting Heteren Status: Definitief, 11 februari 2014 Bestuursreglement Woningstichting Heteren 1 Doel en reikwijdte 1. Dit reglement is vastgesteld door het bestuur op 4 februari

Nadere informatie

af over het gevoerde beleid en de door de Raad van Bestuur in dat kader verrichte werkzaamheden.

af over het gevoerde beleid en de door de Raad van Bestuur in dat kader verrichte werkzaamheden. sdw REGLEMENT RAAD VAN BESTUUR DEFINITIES Cliëntenraad: het door de stichting ingestelde orgaan dat binnen de doelstellingen van de stichting in het bijzonder de gemeenschappelijke belangen van de cliënten

Nadere informatie

REGLEMENT VOOR DE RAAD VAN COMMISSARISSEN VAN PROPERTIZE B.V.

REGLEMENT VOOR DE RAAD VAN COMMISSARISSEN VAN PROPERTIZE B.V. REGLEMENT VOOR DE RAAD VAN COMMISSARISSEN VAN PROPERTIZE B.V. Datum: 11 mei 2015 Propertize B.V. is een 100% dochtervennootschap van Stichting Administratiekantoor Beheer Financiële Instellingen. De Vennootschap

Nadere informatie

KENNISBANK - ORGANISATIE

KENNISBANK - ORGANISATIE KENNISBANK - ORGANISATIE MODEL DIRECTIEREGLEMENT STICHTING MEER DAN VOETBAL Samenvatting Het bestuur stelt een profiel voor de directie op, waarin de omvang van de directie en de vereiste kwaliteiten van

Nadere informatie

REGLEMENT VAN DE AUDITCOMMISSIE VAN DE RAAD VAN COMMISSARISSEN

REGLEMENT VAN DE AUDITCOMMISSIE VAN DE RAAD VAN COMMISSARISSEN REGLEMENT VAN DE AUDITCOMMISSIE VAN DE RAAD VAN COMMISSARISSEN Dit reglement is op 11 mei 2012 vastgesteld door de raad van commissarissen van Koninklijke FrieslandCampina N.V. (de "Vennootschap"). Artikel

Nadere informatie

NB: De agendapunten 4, 6, 8a, 8b, 9, 11, 12, 13, 14 en 15 zullen ter stemming worden gebracht.

NB: De agendapunten 4, 6, 8a, 8b, 9, 11, 12, 13, 14 en 15 zullen ter stemming worden gebracht. Beter Bed Holding N.V. Agenda Algemene Vergadering van Aandeelhouders op donderdag, 28 april 2011 om 12.30 uur bij IBN Vergadercentrum, Hockeyweg 5, 5405 NC Uden 1. Opening. 2. Bespreking jaarverslag 2010.

Nadere informatie

Reglement bestuur Stichting Havensteder

Reglement bestuur Stichting Havensteder Reglement bestuur Stichting Havensteder Dit reglement is krachtens artikel 7 lid 3 van de statuten door het bestuur van Stichting Havensteder vastgesteld op 6 september 2011, na goedkeuring door de raad

Nadere informatie

Remuneratierapport 2016

Remuneratierapport 2016 Remuneratierapport 2016 Het doel van dit remuneratierapport is om het remuneratiebeleid van de Raad van Commissarissen van DPA inzake de bezoldiging van de Raad van Bestuur van DPA, alsmede de uitvoering

Nadere informatie

Remuneratierapport 2013 DPA Group N.V.

Remuneratierapport 2013 DPA Group N.V. Remuneratierapport 2013 DPA Group N.V. Remuneratierapport 2013 Het doel van dit remuneratierapport is om het remuneratiebeleid van de Raad van Commissarissen van DPA inzake de bezoldiging van de Raad van

Nadere informatie

Overzicht van de afwijkingen van PGGM N.V. ten opzichte van de Nederlandse Corporate Governance Code

Overzicht van de afwijkingen van PGGM N.V. ten opzichte van de Nederlandse Corporate Governance Code Overzicht van de afwijkingen van PGGM N.V. ten opzichte van de Nederlandse Corporate Governance Code De Nederlandse Corporate Governance Code ( Code ) is van toepassing op alle Nederlandse beursgenoteerde

Nadere informatie

Reglement voor de Raad van Bestuur (Beleid)

Reglement voor de Raad van Bestuur (Beleid) De Raad van Bestuur van de stichting Van Neynselgroep, gevestigd te s-hertogenbosch, besluit, met inachtneming van de statuten van de stichting zoals gewijzigd bij akte tot statutenwijziging op 28 december

Nadere informatie

Bestuursreglement van Stichting deltawonen te Zwolle. 1 Vaststelling en reikwijde van het bestuursreglement

Bestuursreglement van Stichting deltawonen te Zwolle. 1 Vaststelling en reikwijde van het bestuursreglement Bestuursreglement van Stichting deltawonen te Zwolle 1 Vaststelling en reikwijde van het bestuursreglement 1.1 Dit bestuursreglement (reglement) is opgesteld ingevolge artikel 11 lid 1 van de statuten

Nadere informatie

Remuneratierapport Raad van Commissarissen Accell Group N.V. over

Remuneratierapport Raad van Commissarissen Accell Group N.V. over Remuneratierapport Raad van Commissarissen Accell Group N.V. over 2011 1 Selectie/remuneratiecommissie De Raad van Commissarissen heeft uit zijn midden een selectie/remuneratiecommisie ingesteld. De selectie/remuneratiecommisie

Nadere informatie

- Vaststelling van de jaarrekening 2014 van ABN AMRO Group N.V.

- Vaststelling van de jaarrekening 2014 van ABN AMRO Group N.V. Verantwoording stemgedrag eerste half jaar 2015 Stemgedrag op vergaderingen van aandeelhouders en genomen aandeelhoudersbesluiten buiten vergadering 1. Inleiding NLFI onderschrijft het belang van de Nederlandse

Nadere informatie

Corporate Governance Corporate governance structuur

Corporate Governance Corporate governance structuur Corporate Governance DPA Group N.V. ( DPA ) is een naamloze vennootschap met statutaire zetel in Amsterdam en een two-tier bestuursstructuur. DPA is sinds 1999 genoteerd aan Euronext Amsterdam. De corporate

Nadere informatie

Ter wille van de duidelijkheid worden enkele in de Statuten opgenomen bepalingen geheel of gedeeltelijk herhaald.

Ter wille van de duidelijkheid worden enkele in de Statuten opgenomen bepalingen geheel of gedeeltelijk herhaald. Reglement Raad van toezicht BiSC Inleiding De Statuten van BiSC, een Stichting met als doel de ondersteuning en bevordering van het bibliotheekwerk in de provincie Utrecht, voorzien in de Raad van toezicht.

Nadere informatie

Toegepast in 2014. Principe 1. Het bestuur is verantwoordelijk voor het in acht nemen van de Governance Code Cultuur

Toegepast in 2014. Principe 1. Het bestuur is verantwoordelijk voor het in acht nemen van de Governance Code Cultuur Appendi 105 Het Nieuwe Instituut Jaarverslag Verantwoording Governance Code Cultuur Toegepast in Principe 1 Het bestuur is verantwoordelijk voor het in acht nemen van de Governance Code Cultuur De organisatie

Nadere informatie

Dit reglement is vastgesteld door de raad van commissarissen van Woningbouwvereniging Habeko wonen op 8 juli 2008.

Dit reglement is vastgesteld door de raad van commissarissen van Woningbouwvereniging Habeko wonen op 8 juli 2008. Bestuursreglement Dit reglement is vastgesteld door de raad van commissarissen van Woningbouwvereniging Habeko wonen op 8 juli 2008. Artikel 1 Status en inhoud van het reglement 1. Dit reglement is opgesteld

Nadere informatie

Bezoldigingsbeleid statutaire directie 2017 GVB Holding NV. Vastgesteld door de AvA op 13 oktober 2017

Bezoldigingsbeleid statutaire directie 2017 GVB Holding NV. Vastgesteld door de AvA op 13 oktober 2017 Bezoldigingsbeleid statutaire directie 2017 GVB Holding NV Vastgesteld door de AvA op Colofon GVB Arlandaweg 100 1043 HP AMSTERDAM Directiesecretariaat Uw contact M.C.J. Schoordijk Voor eventuele vragen

Nadere informatie

Reglement raad van toezicht Vastgesteld door de raad van toezicht op: 14 juni 2011

Reglement raad van toezicht Vastgesteld door de raad van toezicht op: 14 juni 2011 Reglement raad van toezicht Vastgesteld door de raad van toezicht op: 14 juni 2011 HOOFDSTUK I. ALGEMEEN Artikel 1. Begrippen en terminologie Dit Reglement is opgesteld ingevolge artikel 14 en 15 van de

Nadere informatie

P R O F I E L S C H E T S R V C S T I C H T I N G W E T L A N D W O N E N G R O E P, V E R S I E

P R O F I E L S C H E T S R V C S T I C H T I N G W E T L A N D W O N E N G R O E P, V E R S I E P R O F I E L S C H E T S R V C S T I C H T I N G W E T L A N D W O N E N G R O E P, V E R S I E 1 8-0 9-0 8 Bijlage A bij Reglement RvC 1 1. Algemeen (conform Governancecode) 3 2. Samenstelling Raad van

Nadere informatie

September 2010 REGLEMENT RAAD VAN TOEZICHT UNIVERSITEIT UTRECHT

September 2010 REGLEMENT RAAD VAN TOEZICHT UNIVERSITEIT UTRECHT REGLEMENT RAAD VAN TOEZICHT UNIVERSITEIT UTRECHT De cursief gedrukte tekst is overgenomen uit de relevante wetgeving. Artikel 1 Inleiding 1. Dit reglement heeft betrekking op de Raad van Toezicht (de Raad

Nadere informatie

Remuneratierapport Raad van Commissarissen Accell Group N.V. over

Remuneratierapport Raad van Commissarissen Accell Group N.V. over Remuneratierapport Raad van Commissarissen Accell Group N.V. over 2015 1 Selectie/remuneratiecommissie De Raad van Commissarissen heeft uit zijn midden een selectie/remuneratiecommissie ingesteld. De selectie/remuneratiecommissie

Nadere informatie

PROFIELSCHETS VOORZITTER RAAD VAN TOEZICHT

PROFIELSCHETS VOORZITTER RAAD VAN TOEZICHT PROFIELSCHETS VOORZITTER RAAD VAN TOEZICHT 1. Beschrijving van de aard en de omvang van de stichting Bij de bepaling van de omvang en samenstelling van de Raad van Toezicht wordt rekening gehouden met

Nadere informatie

VERSLAG VAN DE RAAD VAN COMMISSARISSEN ALGEMEEN

VERSLAG VAN DE RAAD VAN COMMISSARISSEN ALGEMEEN VERSLAG VAN DE RAAD VAN COMMISSARISSEN ALGEMEEN De Raad van Commissarissen heeft tot taak toezicht te houden op het bestuur en op de algemene gang van zaken in de woningcorporatie en de met haar verbonden

Nadere informatie

Remuneratierapport 2015

Remuneratierapport 2015 Remuneratierapport 2015 Het doel van dit remuneratierapport is om het remuneratiebeleid van de Raad van Commissarissen van DPA inzake de bezoldiging van de Raad van Bestuur van DPA, alsmede de uitvoering

Nadere informatie

Profielschets raad van commissarissen

Profielschets raad van commissarissen Profielschets raad van commissarissen 1. Algemeen De raad van commissarissen (rvc) heeft tot taak toezicht te houden op het bestuur en op de algemene gang van zaken in de woningcorporatie en de met haar

Nadere informatie

Directie- en autorisatiereglement Floriade Almere 2022 B.V.

Directie- en autorisatiereglement Floriade Almere 2022 B.V. 1 e concept Directie- en autorisatiereglement Floriade Almere 2022 B.V. Artikel 1. Algemeen 1.1 Dit reglement is opgesteld op grond van van de statuten van Floriade Almere 2022 B.V. (de vennootschap )

Nadere informatie

REGLEMENT AUDITCOMMISSIE WONINGBOUWVERENIGING OUDEWATER

REGLEMENT AUDITCOMMISSIE WONINGBOUWVERENIGING OUDEWATER REGLEMENT AUDITCOMMISSIE WONINGBOUWVERENIGING OUDEWATER Auditcommissie reglement def Pag. 1 Missie / doelstellingen De auditcommissie is een vaste commissie van de Raad van Toezicht. De auditcommissie

Nadere informatie

Reglement voor de Raad van Commissarissen van N.V. Texels Eigen Stoomboot Onderneming "Teso"

Reglement voor de Raad van Commissarissen van N.V. Texels Eigen Stoomboot Onderneming Teso Reglement voor de Raad van Commissarissen van N.V. Texels Eigen Stoomboot Onderneming "Teso" Vaststelling. Reikwijdte 1.1 Dit Reglement (het "reglement") is vastgesteld en goedgekeurd in de vergadering

Nadere informatie

HEIJMANS N.V. REGLEMENT AUDITCOMMISSIE

HEIJMANS N.V. REGLEMENT AUDITCOMMISSIE HEIJMANS N.V. REGLEMENT AUDITCOMMISSIE Vastgesteld door de RvC op 10 maart 2010 1 10 maart 2010 INHOUDSOPGAVE Blz. 0. Inleiding... 3 1. Samenstelling... 3 2. Taken en bevoegdheden... 3 3. Taken betreffende

Nadere informatie

PROFIELSCHETS RVC ALLIANDER N.V.

PROFIELSCHETS RVC ALLIANDER N.V. BIJLAGE B BIJ DE TOELICHTING OP DE AGENDA VOOR DE EERSTE ALGEMENE VERGADERING VAN AANDEELHOUDERS VAN ALLIANDER N.V. TE HOUDEN OP 12 MEI 2011 PROFIELSCHETS RVC ALLIANDER N.V. 1. OMVANG EN SAMENSTELLING

Nadere informatie

BESTUURSREGLEMENT. Vastgesteld in de vergadering van de Raad van Commissarissen op 10 maart Bestuursreglement Wonen Midden-Delfland

BESTUURSREGLEMENT. Vastgesteld in de vergadering van de Raad van Commissarissen op 10 maart Bestuursreglement Wonen Midden-Delfland BESTUURSREGLEMENT Vastgesteld in de vergadering van de Raad van Commissarissen op 10 maart 2010 2 Vaststelling en reikwijdte reglement Artikel 1 Vaststelling en reikwijdte 1. Dit reglement is een uitwerking

Nadere informatie

ABN AMRO Groenbank B.V. ENKELVOUDIGE JAARREKENING 2014

ABN AMRO Groenbank B.V. ENKELVOUDIGE JAARREKENING 2014 ABN AMRO Groenbank B.V. ENKELVOUDIGE JAARREKENING 2014 INHOUDSOPGAVE Directieverslag 2014 3 Beschrijving van de voornaamste risico s, het risicobeheer en de bestuursorganen 4 Enkelvoudige balans per 31

Nadere informatie

REGLEMENT DIRECTIE/RAAD VAN BESTUUR FONDS VOOR CULTUURPARTICIPATIE

REGLEMENT DIRECTIE/RAAD VAN BESTUUR FONDS VOOR CULTUURPARTICIPATIE REGLEMENT DIRECTIE/RAAD VAN BESTUUR FONDS VOOR CULTUURPARTICIPATIE Vastgesteld door het bestuur op: 4 juni 2014 Goedgekeurd door de raad van toezicht op: 4 juni 2014 HOOFDSTUK I. ALGEMEEN Artikel 1. Begrippen

Nadere informatie

REGLEMENT RAAD VAN COMMISSARISSEN VAN ZORG GROEP BEEK B.V.

REGLEMENT RAAD VAN COMMISSARISSEN VAN ZORG GROEP BEEK B.V. REGLEMENT RAAD VAN COMMISSARISSEN VAN ZORG GROEP BEEK B.V. Artikel 1. Definities - Governancecode: de Zorgbrede Governancecode 2010 of een daarvoor in de plaats tredende regeling; - Raad van Bestuur: de

Nadere informatie

AGENDA. Voor (het advies inzake) de routebeschrijving en bereikbaarheid met het openbaar vervoer verwijzen wij u naar onze website: www.nedap.com.

AGENDA. Voor (het advies inzake) de routebeschrijving en bereikbaarheid met het openbaar vervoer verwijzen wij u naar onze website: www.nedap.com. AGENDA voor de jaarlijkse Algemene Vergadering van Aandeelhouders van de N.V. Nederlandsche Apparatenfabriek Nedap, gevestigd te Groenlo, te houden op 3 april 2014, s morgens om 11.00 uur in het EYE (filmmuseum)

Nadere informatie

Bevoegdheden en verantwoordelijkheden raad van toezicht

Bevoegdheden en verantwoordelijkheden raad van toezicht 1.3. Reglement Raad van Toezicht. Positionering raad van toezicht in de stichting 1.1. De directie bestuurt de stichting en de raad van toezicht houdt toezicht op het beleid van de directie en op de algemene

Nadere informatie

Raad van Toezicht Marketing Drenthe

Raad van Toezicht Marketing Drenthe Algemeen functieprofiel i Raad van Toezicht Marketing Drenthe versie 1.0 RBe okt 2017 Inleiding De Raad van Toezicht is een belangrijk intern toezichthoudend orgaan van Marketing Drenthe. Het is daarom

Nadere informatie

Definitieve versie 6 maart 2017 REGLEMENT RAAD VAN TOEZICHT UNIVERSITEIT UTRECHT

Definitieve versie 6 maart 2017 REGLEMENT RAAD VAN TOEZICHT UNIVERSITEIT UTRECHT REGLEMENT RAAD VAN TOEZICHT UNIVERSITEIT UTRECHT De cursief gedrukte tekst is overgenomen uit de relevante wetgeving. Artikel 1 Inleiding 1. Dit reglement heeft betrekking op de Raad van Toezicht (de Raad

Nadere informatie

REGLEMENT RAAD VAN TOEZICHT STICHTING THEATER DAKOTA

REGLEMENT RAAD VAN TOEZICHT STICHTING THEATER DAKOTA REGLEMENT RAAD VAN TOEZICHT STICHTING THEATER DAKOTA Cultural Governance in Theater Dakota Vastgesteld door het bestuur van de Stichting Cultuuranker Escamp op: 26 november 2012 HOOFDSTUK I. ALGEMEEN Artikel

Nadere informatie

A G E N D A. 9. a. Aanwijzing inzake uitgifte van aandelen (stempunt) b. Aanwijzing inzake beperking of uitsluiting van het voorkeursrecht (stempunt)

A G E N D A. 9. a. Aanwijzing inzake uitgifte van aandelen (stempunt) b. Aanwijzing inzake beperking of uitsluiting van het voorkeursrecht (stempunt) A G E N D A voor de jaarlijkse Algemene Vergadering van Aandeelhouders van Ballast Nedam N.V., te houden op donderdag 19 mei 2011 om 13.30 uur in Artis Party- en Congrescentrum aan de Plantage Middenlaan

Nadere informatie

4. Bij voorkeur zal de raad van toezicht van Stichting P60 bij de werving van nieuwe toezichthouders buiten het eigen netwerk zoeken.

4. Bij voorkeur zal de raad van toezicht van Stichting P60 bij de werving van nieuwe toezichthouders buiten het eigen netwerk zoeken. REGLEMENT RAAD VAN TOEZICHT Opgesteld door de voorzitter op 25.03.2013 Vastgesteld door de raad van toezicht op: 27.05.2013 te Amstelveen HOOFDSTUK I. ALGEMEEN Artikel 1. Begrippen en terminologie Dit

Nadere informatie

ABN AMRO Groenbank B.V. Enkelvoudige halfjaarlijkse jaarrekening

ABN AMRO Groenbank B.V. Enkelvoudige halfjaarlijkse jaarrekening Enkelvoudige halfjaarlijkse jaarrekening 1 september 2015 ENKELVOUDIGE HALFJAARLIJKSE JAARREKENING VOOR DE PERIODE EINDIGEND OP 30 JUNI 2015 INHOUDSOPGAVE 1 Directieverslag per 30 juni 2015 3 2 Beschrijving

Nadere informatie

Eumedion uitgangspunten verantwoord bezoldigingsbeleid van het bestuur van Nederlandse beursvennootschappen

Eumedion uitgangspunten verantwoord bezoldigingsbeleid van het bestuur van Nederlandse beursvennootschappen Eumedion uitgangspunten verantwoord bezoldigingsbeleid van het bestuur van Nederlandse beursvennootschappen Geldig vanaf 1 januari 2016 Achtergrond Binnen het vennootschapsrecht zijn in Nederland de taken

Nadere informatie

S a t de d Ad A vi v es BV B V Kw K al a ite t i e t tva v n n same m nl n eve v n

S a t de d Ad A vi v es BV B V Kw K al a ite t i e t tva v n n same m nl n eve v n Directie Reglement Stade Advies BV Kwaliteit van samenleven Artikel 1. Structuur 1. De directie is belast met de dagelijkse leiding van de W&MD-onderneming en de door het bestuur aan de directie gedelegeerde

Nadere informatie

Bestuursreglement Stichting Welzijn Buren

Bestuursreglement Stichting Welzijn Buren I. Keuze en naleving van de governancecode I.1 Het Bestuur van de Stichting Welzijn Buren is verantwoordelijk voor goed bestuur, goed toezicht en een goede verantwoording daarover. In het verlengde daarvan

Nadere informatie

Reglement College van Bestuur. Onderwijsstichting Esprit

Reglement College van Bestuur. Onderwijsstichting Esprit Reglement College van Bestuur Onderwijsstichting Esprit Amsterdam, vastgesteld, na goedkeuring door de Raad van Toezicht op 4 december 2015, door het College van Bestuur in haar vergadering van 7 december

Nadere informatie

Compliance- verklaring

Compliance- verklaring Compliance- verklaring 23 januari 2013 1 van 6 Inleiding Spaarnelanden en de Code Goed Bestuur Publieke Dienstverleners Spaarnelanden wenst haar governance in lijn te brengen met de laatste inzichten op

Nadere informatie

REGLEMENT RISICOCOMMISSIE VAN LANSCHOT N.V. EN F. VAN LANSCHOT BANKIERS N.V.

REGLEMENT RISICOCOMMISSIE VAN LANSCHOT N.V. EN F. VAN LANSCHOT BANKIERS N.V. REGLEMENT RISICOCOMMISSIE VAN LANSCHOT N.V. EN F. VAN LANSCHOT BANKIERS N.V. Vastgesteld door de RvC op 23 juni 2016 0. INLEIDING 0.1 Dit reglement is opgesteld door de RvC ingevolge artikel 5 van het

Nadere informatie

Reglement van de raad van commissarissen

Reglement van de raad van commissarissen Reglement van de raad van commissarissen Preambule Als maatschappelijk onderneming leveren U-center B.V. (hierna ook te noemen: de Vennootschap) en de met haar gelieerde rechtspersonen diensten die zowel

Nadere informatie

AGENDA. 5 Verlening van décharge aan de Directie voor het gevoerde beleid (stempunt)

AGENDA. 5 Verlening van décharge aan de Directie voor het gevoerde beleid (stempunt) AGENDA voor de jaarlijkse Algemene Vergadering van Aandeelhouders van SnowWorld N.V., te houden op donderdag 12 maart 2015 om 10:00 uur CET bij de vestiging van SnowWorld aan de Buytenparklaan 30, 2717

Nadere informatie

Corporate governance. Ten aanzien van een drietal specifieke Best Practice bepalingen uit de Code doet Neways als volgt verslag:

Corporate governance. Ten aanzien van een drietal specifieke Best Practice bepalingen uit de Code doet Neways als volgt verslag: Corporate governance De Raad van Commissarissen en de Raad van Bestuur onderschrijven de belangrijkste principes van corporate governance. Goed ondernemingsbestuur is voor Neways een belangrijk uitgangspunt.

Nadere informatie

Voorbeeld directiereglement bij het BV met Raad van Commissarissen-model

Voorbeeld directiereglement bij het BV met Raad van Commissarissen-model Voorbeeld directiereglement bij het BV met Raad van Commissarissen-model Begripsbepaling Artikel 0 In dit reglement wordt verstaan onder: 0.1 De vennootschap : De vennootschap voor XX in XX; 0.2 De statuten

Nadere informatie

REGLEMENT SELECTIE- EN REMUNERATIECOMMISSIE STICHTING WOONLINIE d.d. 1 januari 2017

REGLEMENT SELECTIE- EN REMUNERATIECOMMISSIE STICHTING WOONLINIE d.d. 1 januari 2017 Artikel 1 Definities REGLEMENT SELECTIE- EN REMUNERATIECOMMISSIE STICHTING WOONLINIE d.d. 1 januari 2017 In dit reglement hebben onderstaande begrippen de navolgende betekenis: Bestuur: Deelneming: Het

Nadere informatie

Remuneratierapport 2014

Remuneratierapport 2014 Remuneratierapport 2014 Het doel van dit remuneratierapport is om het remuneratiebeleid van de Raad van Commissarissen van DPA inzake de bezoldiging van de Raad van Bestuur van DPA, alsmede de uitvoering

Nadere informatie

op woensdag, 28 april 2010 om 14.00 uur in het Hilton Hotel, Apollolaan 138, 1077 BG Amsterdam

op woensdag, 28 april 2010 om 14.00 uur in het Hilton Hotel, Apollolaan 138, 1077 BG Amsterdam AGENDA Algemene Vergadering van Aandeelhouders BETER BED HOLDING N.V. op woensdag, 28 april 2010 om 14.00 uur in het Hilton Hotel, Apollolaan 138, 1077 BG Amsterdam 1. Opening. 2. Bespreking jaarverslag

Nadere informatie

Werving en selectie. Beleidsbepalers. Van Lanschot N.V. F. van Lanschot Bankiers N.V. Werving & Selectie Beleidsbepalers. Werving & selectiebeleid

Werving en selectie. Beleidsbepalers. Van Lanschot N.V. F. van Lanschot Bankiers N.V. Werving & Selectie Beleidsbepalers. Werving & selectiebeleid Werving & Selectie Werving en selectie Van Lanschot N.V. F. van Lanschot Bankiers N.V. Human Resource Management Pagina 1 van 9 Werving & Selectie Inleiding Met ingang van 1 juli 2012 hebben DNB en AFM

Nadere informatie

-1- AGENDA. 1. Opening en mededelingen.

-1- AGENDA. 1. Opening en mededelingen. AGENDA Voor de jaarlijkse Algemene Vergadering van Aandeelhouders van Macintosh Retail Group NV, te houden op dinsdag 22 april 2008 om 14.00 uur in het Golden Tulip Apple Park Hotel, Pierre de Coubertinweg

Nadere informatie

COMPLIANCE MET DE NEDERLANDSE CORPORATE GOVERNANCE CODE

COMPLIANCE MET DE NEDERLANDSE CORPORATE GOVERNANCE CODE COMPLIANCE MET DE NEDERLANDSE CORPORATE GOVERNANCE CODE Corporate Governance Novisource streeft naar een organisatiestructuur die onder meer recht doet aan de belangen van de onderneming, haar klanten,

Nadere informatie

Implementatie Regeling beheerst beloningsbeleid Wft 2011 bij BNG

Implementatie Regeling beheerst beloningsbeleid Wft 2011 bij BNG Implementatie Regeling beheerst beloningsbeleid Wft 2011 bij BNG Koninginnegracht 2 2514 AA Den Haag T 070 3750 750 www.bng.nl Vastgesteld door de Raad van Bestuur op en goedgekeurd door de Raad van Commissarissen

Nadere informatie

Comply Explain. Comply

Comply Explain. Comply 1.1 1.2 II.1.1 Naleving en handhaving van de Coporate Governance Code Hoofdlijnen corporate governance worden in een apart hoofdstuk van het jaarverslag besproken Wijzigingen in de corporate governance

Nadere informatie

2. ABN AMRO Group N.V. Op 18 mei 2016 heeft NLFI deelgenomen aan de algemene vergadering van aandeelhouders van ABN AMRO Group N.V.

2. ABN AMRO Group N.V. Op 18 mei 2016 heeft NLFI deelgenomen aan de algemene vergadering van aandeelhouders van ABN AMRO Group N.V. Verantwoording stemgedrag tweede kwartaal 2016 1. Inleiding NLFI onderschrijft het belang van de Nederlandse Corporate Governance Code en wil de relevante principes en best practice bepalingen van de Nederlandse

Nadere informatie

GOVERNANCECODE STICHTING ESPRIA 2011

GOVERNANCECODE STICHTING ESPRIA 2011 GOVERNANCECODE STICHTING ESPRIA 2011 Vastgesteld RvC: 26 oktober 2010 1/12 1. Inleiding In 2009 is voor het eerst een specifieke Espria versie van de governancecode vastgesteld. Bij de herziening van deze

Nadere informatie

op donderdag, 19 mei 2016 om uur in het Hilton Hotel, Apollolaan 138, Amsterdam

op donderdag, 19 mei 2016 om uur in het Hilton Hotel, Apollolaan 138, Amsterdam Agenda Aandeelhouders en andere stemgerechtigden van Beter Bed Holding N.V. worden uitgenodigd voor de jaarlijkse Algemene Vergadering, te houden op donderdag, 19 mei 2016 om 14.00 uur in het Hilton Hotel,

Nadere informatie

Actium en de governance code woningcorporaties

Actium en de governance code woningcorporaties Actium en de governance code woningcorporaties Actium heeft zich met ingang van juli 2008 verbonden aan de governance code woningcorporaties. In deze tekst wordt uiteengezet op welke wijze Actium zich

Nadere informatie

REGLEMENT VOOR DE AUDIT, COMPLIANCE EN RISICO COMMISSIE VAN PROPERTIZE B.V.

REGLEMENT VOOR DE AUDIT, COMPLIANCE EN RISICO COMMISSIE VAN PROPERTIZE B.V. REGLEMENT VOOR DE AUDIT, COMPLIANCE EN RISICO COMMISSIE VAN PROPERTIZE B.V. Datum: 11 mei 2015 Artikel 1. Definities AvA: Commissie: Reglement: RvB: RvC: Vennootschap: de algemene vergadering van aandeelhouders

Nadere informatie

Remuneratierapport 2014 Loyalis N.V.

Remuneratierapport 2014 Loyalis N.V. Remuneratierapport 2014 Loyalis N.V. Voorwoord Dit remuneratierapport geeft inzicht in de belangrijkste ontwikkelingen in het beloningsbeleid van Loyalis N.V. over het jaar 2014. Met dit rapport wil Loyalis

Nadere informatie