GGD Zaanstreek-Waterland

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "GGD Zaanstreek-Waterland"

Transcriptie

1 GGD Zaanstreek-Waterland Begroting 2010

2 Gemeenschappelijke Gezondheidsdienst Zaanstreek-Waterland Vurehout EC Zaandam Postbus GB Zaandam Tel: Fax: programmabegroting

3 INHOUDSOPGAVE Voorwoord... 4 Inleiding... 5 Programmaplan... 8 Programma 0: Management, huisvesting en beheer... 9 Programma 1: Epidemiologie, beleid en gezondheidsbevordering...10 Programma 2: Algemene Gezondheidszorg...13 Programma 3: Jeugdgezondheidszorg...15 Programma 4: Geneeskundige Hulp bij Ongevallen en Rampen (GHOR)...20 Algemene Dekkingsmiddelen...22 Bedrag voor onvoorzien...23 Paragrafen...24 Inleiding...24 Weerstandsvermogen...25 Verbonden partijen...27 Onderhoud kapitaalgoederen...28 Bedrijfsvoering...29 Financiering...30 Financiele begroting...32 Overzicht van baten en lasten...32 De uiteenzetting van de financiele positie en de toelichting...34 Meerjarenraming...41 Bijlagen...46 programmabegroting

4 VOORWOORD Voor u ligt de programmabegroting 2010 van de GGD Zaanstreek-Waterland (GGD Z-W). In deze programmabegroting zijn vijf programma s opgenomen, die grotendeels parallel lopen aan de afdelingen van de GGD Z-W. Het doel van de programmabegroting is om de kaders te stellen voor de uitvoering van activiteiten in het betreffende jaar en de middelen daarvoor toe te wijzen. Daarnaast wordt inzicht verschaft in de financiële positie van de GGD Z-W. Tussentijds en na afloop van het jaar zal verantwoording worden afgelegd over de daadwerkelijke uitvoering van de activiteiten en de resultaten daarvan. De intentie is om per 2010 de uitvoering van de integrale jeugdgezondheidszorg 0-19 onder te brengen bij de GGD. Tevens zal het EKD worden geïmplementeerd en zal het aantal centra voor Jeugd en Gezin in de regio toenemen. Deze ontwikkelingen zullen een druk leggen op de uitvoering van het basispakket jeugdgezondheidszorg. Verder wordt uitvoering gegeven aan het strategisch beleidsplan en aan de speerpunten uit de regionale nota volksgezondheid. Voor een meer inhoudelijke toelichting op de richting en de activiteiten van de GGD Z-W wordt hiernaar verwezen. De voorzitter, De secretaris, mr.drs. M.C.G. Keijzer drs. J.P. Detering programmabegroting

5 INLEIDING Wijziging begroting 2010 ten opzichte van begroting 2009 Programma s Ten opzichte van 2009 is de hoofdindeling van de programmabegroting gelijk gebleven. Binnen het programma JGZ zijn een aantal wijzigingen doorgevoerd in verband met de verwachte integratie JGZ 0-19 jaar bij de GGD met ingang van De lasten en baten van de separate subprogramma s voor JGZ 0-4 en JGZ 4-19 zijn samengevoegd. Wel is nog onderscheid gemaakt inde lasten en baten van uniforme en maatwerk producten. Kadernota 2010 Maart 2009 is de Kadernota 2010 vastgesteld. In de Kadernota is aangegeven wat de financiële gevolgen zijn van autonome ontwikkelingen (indexering van lonen en prijzen) en van de nieuwe beleidsvoorstellen. Alle voorstellen uit de kadernota zijn verwerkt in deze begroting. De autonome ontwikkelingen veroorzaken een structurele kostenstijging met De financiële vertaling van reeds ingezet en nieuw beleid kost in totaal extra. De verhoging van kosten is geheel incidenteel. Een groot deel van deze kosten ( ) heeft betrekking op de implementatie van het EKD. In 2011 is hiervoor nog eens incidenteel nodig en in Daarna is het reeds in de begroting opgenomen structurele budget van toereikend om de kosten van het EKD te dekken. De voor de projectleider Raak is voor de jaren 2010 en 2011 begroot, daarna vervallen ook deze kosten. Aan kosten voor nieuw beleid is in totaal in de begroting verwerkt. Dit betreft voor een communicatiemedewerker en in verband met software voor infectieziektebestrijding. Met betrekking tot de aanstelling van een communicatiemedewerker ad wordt opgemerkt dat dit bedrag in 2012 als bezuinigingstaakstelling zal worden opgenomen en dient te worden terugverdiend door efficiencyvoordelen als gevolg van de integratie JGZ. De kosten voor de software voor infectieziektebestrijding zijn structureel. Bij de diverse programma s zal, indien nodig, nader worden ingegaan op de wijzigingen die voortvloeien uit de kadernota. Onderstaand is een overzicht opgenomen van de financiële effecten uit de kadernota: Omschrijving Bedrag Structureel/incidenteel Loonkosten indexering Structureel Materiële kosten indexering Structureel Software infectieziektebestrijding Structureel EKD implementatie Incidenteel Projectleider Raak Incidenteel, twee jaar Communicatiemedewerker Incidenteel, twee jaar Totaal Integratie JGZ De integratie van de jeugdgezondheidszorg 0-4 en 4-19 tot een (integrale) jeugdgezondheidszorg 0-19 jaar, ondergebracht bij de GGD, wordt ten tijde van de opstelling van deze begroting voorbereid. In deze begroting zijn nog niet alle financiële effecten van de beoogde integratie per meegenomen. Op verschillende plaatsen in deze programmabegroting

6 programmabegroting zal ingegaan worden op de gevolgen van de integratie voor de organisatie en begroting van de GGD, voor zover deze gevolgen kunnen worden gekwalificeerd en/of gekwantificeerd. Als dit niet mogelijk is, zal aangegeven worden welke risico s worden voorzien. Verdeelsystematiek Vanaf 2010 wordt een nieuwe systematiek gehanteerd voor de verdeling van de gemeentelijk bijdragen over de gemeenten in de regio Zaanstreek-Waterland. De wijzigingen betreffen twee verschillende aspecten van de systematiek. Enerzijds is besloten voor alle programma s voor zowel de begroting als de afrekening uit te gaan van inwoneraantallen op peildatum 1 januari van het voorafgaande jaar. Dat wil dus zeggen dat voor de begroting 2010 en de afrekening 2010 het aantal inwoners per 1 januari 2009 zal worden gehanteerd. Deze wijziging heeft als groot voordeel dat tussen de in rekening gebrachte voorschotten ( die altijd gebaseerd waren op inwoneraantallen van het voorafgaande jaar =t-1) en de uiteindelijke afrekening (die tot en met 2009 gebaseerd was op het aantal inwoners van het uitvoeringsjaar =t) geen herverdeeleffecten meer optreden als gevolg van onevenwichtige groei en krimp van inwoneraantallen in de regio. Anderzijds is besloten voor het programma JGZ in totaal een nieuwe verdeelsleutel te hanteren, in plaats van de voorheen gehanteerde drie verschillende verdeelsleutels. De nieuwe verdeelsleutel is gebaseerd op de berekening van de Brede Doeluitkering Centra voor Jeugd en Gezin ( BDU CJG) van het Rijk. Een volledige beschrijving van de verdeelsleutels staat in de paragraaf Algemene dekkingsmiddelen. Indeling programmabegroting De programmabegroting is voorgeschreven door het besluit begroting en verantwoording (BBV), dat in 2003 is vastgesteld door het ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties (BZK) en dat in de plaats kwam van het besluit comptabiliteitsvoorschriften 1995 en de ministeriële regeling informatie voor derden (IV3). In het BBV is geregeld waaraan gemeenten en provincies met ingang van begrotingsjaar 2004 moeten voldoen inzake begroting, meerjarenraming, jaarstukken, uitvoeringsinformatie en informatie voor derden. Het BBV is vanaf 2005 ook van toepassing verklaard op gemeenschappelijke regelingen. In de programmabegroting worden taken en activiteiten ondergebracht in programma s voor verschillende beleidsterreinen. De definitie van een programma is een samenhangende verzameling van producten, activiteiten en geldmiddelen. Bij een programma staan de volgende drie w-vragen centraal: Wat willen we bereiken? Wat gaan we daarvoor doen? Wat mag het kosten? Met het vaststellen van de programmabegroting autoriseert het algemeen bestuur het dagelijks bestuur om uitvoering te geven aan de programma s binnen de kaders van de geformuleerde doelstellingen, de te ondernemen activiteiten en de beschikbare middelen. De indeling van de programmabegroting is als volgt: - Het programmaplan: eerst wordt in hoofdlijnen aangegeven binnen welke context en kaders de GGD Z-W de geplande activiteiten uitvoert. Daarna wordt per programma aangegeven welke activiteiten in 2009 zullen worden ondernomen, met de nadruk op speerpunten en nieuwe activiteiten. - De paragrafen: in de paragrafen wordt op een wettelijk voorgeschreven aantal terreinen ingegaan op de beleidslijnen, die ten aanzien van deze terreinen zijn of worden uitgezet. programmabegroting

7 De paragrafen verschaffen, naast de financiële begroting, overzicht en inzicht in de financiële positie van de GGD. - De financiële begroting. Hierin is een totaaloverzicht opgenomen van de begrote baten en lasten voor het uitvoeringsjaar. Daarnaast wordt ingegaan op de financiële positie van de GGD Z-W en op de uitgangspunten voor de begroting. - De meerjarenraming. P&C cyclus GGD Z-W In de cyclus is aangegeven welke documenten en instrumenten in de loop van een planningsperiode van vier jaar worden opgesteld en vastgesteld door verschillende besluitvormingsorganen. Voor een toelichting op doel, inhoud en planning van de verschillende documenten wordt verwezen naar de P&C cyclus van de GGD-Z-W. Net als in voorgaande jaren is ook in 2009 de planning van de behandeling van en besluitvorming over de verschillende onderdelen van de P&C cyclus een knelpunt gebleken. Het blijft een probleem om alle stukken binnen de gestelde termijnen alle overlegorganen te laten passeren. Ondanks dat, is dit jaar wederom gelukt zowel de jaarrekening 2008 als de begroting 2010 binnen de wettelijk termijn vast te stellen. In het volgende overzicht wordt de relatie tussen de verschillende (wettelijk verplichte) begrotingen en verantwoordingsdocumenten en de doelgroepen aangegeven: Actor Begrotingsfunctie Soort begrotings-/verantwoordingsdocument Algemeen bestuur Dagelijks bestuur BZK/CBS/Toezichthouder Allocatie Autorisatie Controle Beheerstechnisch Bedrijfseconomisch Verantwoording Aggregatie/ Vergelijkbaarheid (programma)begroting (programma)begroting (programma)jaarstukken bestaande uit jaarverslag en jaarrekening productenraming/ -realisatie productenraming/ -realisatie (programma)jaarstukken bestaande uit jaarverslag en jaarrekening functionele indeling verdelingsmatrix (waaronder de categoriale indeling) programmabegroting

8 PROGRAMMAPLAN Welk maatschappelijk effect streeft de GGD na? Het maatschappelijk effect van de GGD Z-W is het bevorderen en behouden van de gezondheid van de inwoners in de regio door het ontwikkelen en leveren van collectieve preventie, waarbij specifiek aandacht is voor groepen met een gezondheidsrisico en voor personen die kwetsbaar zijn. Hoe wil de GGD dit effect realiseren? Doelstellingen In juni 2007 is het strategisch beleidsplan vastgesteld. Het strategisch beleidsplan beschrijft de missie en visie en de rollen van de GGD, het wettelijk kader, demografische en landelijke/regionale ontwikkelingen en de gezondheidssituatie in de regio. Op basis van de wettelijke verplichtingen, de eisen vanuit de Inspectie, landelijke ontwikkelingen en de epidemiologische gegevens maakt de GGD zijn keuzes. In het strategische beleidplan wordt per taakveld aangegeven wat de ambitie is voor deze periode. Maatschappelijke ontwikkelingen In het strategisch beleidsplan worden een aantal landelijke ontwikkelingen beschreven. Een van de ontwikkelingen is de komst van de Wet Publieke Gezondheid, die in december 2008 is ingegaan. Deze wet integreert de Wet Collectieve Preventie Volksgezondheid (WCPV), de Infectieziektewet en de Quarantainewet. Nieuw in de wet is een artikel over ouderengezondheidszorg. Voor de gemeenten en de GGD is dit een nieuwe wettelijke taak. De gemeenten krijgen de opdracht zorg te dragen voor de uitvoering van preventieve zorg voor ouderen. Het ministerie van VWS laat onderzoeken wat de uitvoering van dit artikel moet gaan behelzen. De publieke gezondheidszorg en de WMO liggen in elkaars verlengde (van preventie naar care), waarbij gedrag (leefstijl), de fysieke en sociale omgeving en zorgvoorzieningen een belangrijke rol spelen. Beide beleidsterreinen kunnen elkaar ondersteunen en aanvullen om te komen tot een integraal lokaal beleid. Bestuurlijke ontwikkelingen De regio Zaanstreek-Waterland is aangewezen als veiligheidsregio. Dit betekent een bestuurlijke integratie tussen regionale brandweer en GHOR. De taken op het gebied van de GHOR zullen deels door de GGD voor de Veiligheidsregio worden uitgevoerd. Een aantal taken wordt ingekocht bij het GHOR bureau Agglomeratie Amsterdam. Accenten In 2010 komen de belangrijkste accenten te liggen op de uitvoering van de regionale speerpunten lokaal volksgezondheidsbeleid, de integratie van de jeugdgezondheidszorg en de invoering van het EKD, de ontwikkeling van de Centra Jeugd en Gezin in de regio en de ontwikkeling van een integraal OGGZ beleid. Per programma staan de accenten vermeld. programmabegroting

9 PROGRAMMA 0: MANAGEMENT, HUISVESTING EN BEHEER Inleiding Programma 0 is een administratief programma, waarin de indirecte lasten en baten worden verantwoord. Het betreft de kosten van directie, huisvesting en beheer. Het saldo van lasten en baten van dit programma wordt vervolgens doorbelast aan de programma s 1 t/m 4 door middel van een opslag op de personele lasten. Hierdoor ontstaat een dekkingsresultaat. Voor programma 0 geldt dat de integratie JGZ omvangrijke gevolgen heeft voor de samenstelling en de lasten en baten, die in het programma zijn ondergebracht. In deze begroting zijn de kosten van huisvesting en beheer, die de uitvoering van de JGZ 0-4 met zich meebrengen en die tot en met 2009 in de begroting van Evean JGZ waren opgenomen, nog niet bij programma 0 ondergebracht. Reden hiervoor is dat op dit moment de precieze gevolgen van de integratie JGZ voor deze ondersteunende diensten nog niet in kaart gebracht kunnen worden. Er is daarom voor gekozen om de integrale kosten van JGZ 0-4, dus inclusief de benodigde huisvesting en ondersteuning op facilitair, financieel en administratief gebied, geheel op te nemen bij het programma 3 JGZ. In een later stadium (najaar 2009), als uitgewerkt is welke taken en activiteiten op welke plaats in de organisatie moeten worden belegd, zal de verdeling van de kosten over programma 0 en 3 worden verwerkt. Producten Onder dit programma vallen de volgende producten: Huisvesting en receptie Directie Management en afdelingskosten beheer Wat willen we bereiken? - Zorgen voor optimale condities op het gebied van management, personeel en middelen ten behoeve van het functioneren van de organisatie. - Aanleveren van adequate informatie voor de besturing van de GGD Z-W. Wat doen we hiervoor (activiteiten 2010)? - Leveren van adequate management- en bestuurlijke informatie. - Inpassen van de integrale jeugdgezondheidszorg in werkprocessen en administratieve processen van de afdeling beheer. - Opzetten van facilitaire ondersteuning van de decentrale onderzoekslocaties. - Vastleggen en implementeren van procedures op het gebied van financieel, personeel en administratief beheer, ook in het kader van het organisatiebrede kwaliteitsbeleid. - Uivoering geven aan het automatiseringsplan. - Ontwikkelen en implementeren van beleid op het gebied van personeel en financiën. programmabegroting

10 Kadernota In de kadernota zijn een aantal wijzigingen opgenomen, die in de begroting 2010 moeten worden verwerkt ten opzichte van de begroting Onder andere is een indexering van kosten opgenomen, van 1,5% voor loonkosten en 2% voor materiële kosten. Wat kost het? In programma 0 zijn kosten van organisatiebrede overhead opgenomen. Het percentage opslag op personele lasten, dat ten behoeve van de doorbelasting van overhead bij programma s 1 t/m 4 wordt berekend is in % ( 2009 was dit 40%). De verwerking van de integrale JGZ in programma 0 zal mogelijk ook gevolgen hebben voor de percentuele opslag aan overhead. Het dekkingsresultaat in programma 0 bedraagt Dit bedrag wordt gesaldeerd met de gemeentelijke bijdragen voor de programma s 1 t/m 4. Baten en lasten Begroting Begroting Begroting (bedragen in ) Personele lasten Kapitaallasten Materiele lasten Doorbelasting aan programma's Totaal lasten Baten Totaal baten Uitkering reserve Resultaat De loonkosten zijn gedaald met ca Dit wordt met name veroorzaakt door de verschuiving van kosten van de teamleider administratie JGZ van programma 0 naar programma 3 ad Daarnaast zijn de loonkosten gedaald met als gevolg van de herberekening en de indexering van loonkosten. De materiële lasten zijn gestegen met in verband met indexeringen, met ca verhoging bureaukosten in verband met uitbreiding van activiteiten en er is toegevoegd aan de post onvoorzien in verband met nog te verdelen kosten. De baten zijn gestegen met in verband met de verschuiving van huisvestingsbaten van programma 3 naar programma 0. Daarnaast zijn de rentebaten verhoogd met programmabegroting

11 PROGRAMMA 1: EPIDEMIOLOGIE, BELEID EN GEZONDHEIDSBEVORDERING Inleiding De Wet Publieke Gezondheid draagt de GGD op om de gezondheid te bevorderen. Hiertoe adviseert de GGD de gemeenten over gezondheidsrisico s en ontwikkelt de GGD gezondheidsbevorderende programma s. De basis voor de advisering en de ontwikkeling van programma s wordt gevormd door inzicht in de lokale en regionale gezondheidssituatie. De afdeling bestaat uit de disciplines bestuurskunde, gezondheidswetenschappen, epidemiologie, gezondheidsbevordering, voorlichting eigen taal en cultuur en tandheelkundige preventie. De afdeling bestaat uit 11 personen. Producten Onder dit programma vallen de volgende producten: Nummer Product Advisering lokaal gezondheidsbeleid Basistaak uniform Epidemiologie Basistaak uniform Gezondheidsbevordering algemeen Basistaak uniform Gezondheidsbevordering tandheelkundige prev. Basistaak uniform Communicatie Basistaak uniform Afdelingskosten EBG Wat willen we bereiken? - Aanleveren van adequate informatie voor het gemeentelijke gezondheidsbeleid. - Ondersteunen van de gemeenten bij het formuleren en uitvoeren van gezondheidsbeleid. - Vergroten van het inzicht in de gezondheidssituatie van inwoners van de regio. - Bevorderen van gezond gedrag door het beïnvloeden van de leefstijl. - Op adequate wijze communiceren met regiopartners en bewoners over de dienstverlening van de GGD in breedste zin. Wat doen we hiervoor? (activiteiten 2010) - Organiseren van overleg met ambtenaren volksgezondheid en formuleren van voorstellen/adviezen voor gemeenten. - Ontwikkeling van een preventieprogramma op basis van de resultaten van de verschillende gezondheidsenquêtes. Deze preventieprogramma s sluiten aan bij het strategisch beleidsplan en de regionale speerpunten van lokaal volksgezondheidsbeleid, zoals overgewicht, mondgezondheid, verslaving, seksualiteit en depressie. - Analyse van de gezondheidsmonitor 18 jaar en ouder en uitvoeren van EMOVO bij leerlingen van het voortgezet onderwijs. Kadernota In de kadernota 2010 is de aanstelling van een communicatiemedewerker voor 0,6 fte opgenomen. Met de groei van de organisatie en de toenemende samenwerkingsverbanden met partners in de regio is de behoefte aan een professioneel communicatiebeleid de laatste tijd steeds groter geworden. De kosten van deze uitbreiding zullen, na de integratie JGZ per programmabegroting

12 1 januari 2010, binnen twee jaar in de begroting van de GGD teruggevonden moeten worden. In de meerjarenraming is dan ook in 2012 weer een verlaging van de loonkosten met opgenomen. Wat kost het? Baten en lasten Begroting Begroting Begroting (bedragen in ) Personele lasten Kapitaallasten Materiele lasten Doorbelasting Totaal lasten Baten Totaal baten Resultaat De kosten van de uitbreiding met 0,6 fte communicatiemedewerker bedragen in totaal , inclusief de doorbelasting van de algemene overhead ad Tegelijk zijn de loonkosten naar aanleiding van de herberekening en de indexering met ruim gedaald en is de doorbelasting vanuit programma lager dan vorig jaar doordat het percentage opslag op de loonkosten is gedaald van 40% naar 35%. De inkomsten voor de BMHK zijn, door een andere regionale organisatie van deze taak, met ingang van 2010 vervallen. programmabegroting

13 PROGRAMMA 2: ALGEMENE GEZONDHEIDSZORG Inleiding De Wet Publieke Gezondheid draagt de GGD Z-W op om de gezondheid te bevorderen. Hiertoe voert de GGD Z-W de volgende taken uit: de bestrijding van infectieziekten, waaronder tuberculose en seksueel overdraagbare aandoeningen, technische hygiënezorg, medische milieukunde en openbare geestelijke gezondheidszorg. Daarnaast voert de afdeling een markttaak uit, te weten reizigersadvisering. De afdeling bestaat uit de disciplines arts, verpleegkundige, doktersassistente en administratie. Bij de afdeling zijn 35 personen werkzaam. Producten Onder dit programma vallen de volgende producten: Nummer Product Infectieziektebestrijding Basistaak uniform SOA bestrijding Basistaak uniform TBC bestrijding Basistaak uniform Technische hygiënezorg: kinderopvang Basistaak uniform Technische hygiënezorg: huidpenetrerende handelingen Basistaak uniform OGGZ: vangnet meldpunt overlast Basistaak uniform OGGZ: extra cliëntbemiddeling meldpunt overlast Basistaak uniform OGGZ: coördinatie huiselijk geweld, inclusief ASHG Basistaak uniform Medische milieukunde Basistaak uniform Uitvoering regeling koppeling Basistaak uniform Reizigersadvisering Markttaak Management en afdelingskosten AGZ Wat willen we bereiken? - Beperken van gezondheidsrisico s bij het voorkomen van infectieziekten. - Beschermen van de gezondheid door instellingen en organisaties te inspecteren op eventuele gezondheidsrisico s en hierover te adviseren. - Beschermen van de gezondheid door het signaleren van milieurisico s en hierover te adviseren, zodat de gezondheidsschade beperkt wordt. - Verminderen van overlast in de leefomgeving door het benaderen van kwetsbare groepen, zorgmijders en slachtoffers huiselijk geweld en proberen hen in zorg te krijgen. Wat doen we hiervoor (activiteiten 2010)? - Optimaliseren van het outbreakmanagement infectieziektebestrijding en deelname aan activiteiten in het kader van het landelijke project Versterking structuur regionale infectieziektebestrijding - Uitvoeren van de curatieve soa-spreekuren en preventieve spreekuren seksuele gezondheid (Sense) - Optimaliseren van de tbc-bestrijding in een regionale structuur N-Holland/Flevoland programmabegroting

14 - Uitvoeren van inspecties kinderopvang, peuterspeelzalen en inspecties huidpenetrerende handelingen - Uitvoeren van het modeltakenpakket medische milieukunde - Optimaliseren van de organisatie van de reizigersadvisering, op basis van een landelijk model. - Uitvoeren van de meerjarenbeleidsnotitie Aanpak Huiselijk Geweld Het regulier voortzetten van de projecten Team Bemoeizorg en Preventieve Huisbezoeken in aansluiting op het Meldpunt Overlast en Bemoeizorg. Kadernota 2010 In de kadernota 2010 is een bedrag van opgenomen voor de invoering van een nieuw automatiseringsprogramma, HP ZONE, in het kader van het landelijke Project versterking infectieziektebestrijding. Dit project wordt landelijk begeleid door een projectgroep vanuit GGD Nederland. In de regio N-Holland/Flevoland worden de voordelen gezien van een uniform registratiesysteem bij de GGD- en. Met het programma HP Zone kunnen outbreaks over een langere periode eerder ontdekt worden en kan sneller en efficiënter opgetreden worden bij uitbraakbestrijding en bronopsporing. Daarnaast kunnen bij het grensoverschrijdend managen van outbreaks eerder adequate maatregelen genomen worden. Wat kost het? Baten en lasten Begroting Begroting Begroting (bedragen in ) Personele lasten Kapitaallasten Materiele lasten Doorbelasting Totaal lasten Baten Totaal baten Resultaat De loonkosten zijn met name gestegen door uitbreiding van activiteiten op het gebied van Technische hygiënezorg en Meldpunt Overlast en Bemoeizorg, in totaal met ca De indexering en herberekening loonkosten heeft daarnaast een effect van De kapitaallasten en materiële lasten zijn gestegen met in verband met kosten automatisering infectieziektebestrijding en indexering kosten. Omdat het percentage doorbelasting is gedaald van 40% naar 35% zijn deze kosten, ondanks de hogere loonkosten beperkt gestegen met Per saldo zijn de kosten gestegen met ( =) De inkomsten zijn per saldo gestegen met ruim Dit wordt veroorzaakt door enerzijds de verhoging van de inkomsten voor meldpunt overlast en bemoeizorg en technische hygiënezorg met in totaal ruim Anderzijds zijn de inkomsten van reizigeradvisering naar beneden bijgesteld met , in verband met dalende omzet. programmabegroting

15 PROGRAMMA 3: JEUGDGEZONDHEIDSZORG Inleiding De Wet Publieke Gezondheid draagt de GGD Z-W op de gezondheid van haar inwoners te bevorderen. Hiertoe voert de GGD Z-W de volgende taken uit: het op systematische wijze volgen en signaleren van ontwikkelingen in de gezondheidstoestand van jeugdigen en van gezondheidsbevorderende en bedreigende factoren, het ramen van de behoeften aan zorg, het geven van voorlichting en advies en verwijzing. Sinds 2005 is de integrale jeugdgezondheidszorg 0-19 jarigen door de gemeenten in de regio opgedragen aan de GGD Z-W. Het basistakenpakket JGZ voor 4-19 jarigen voert de GGD Z-W zelf uit. De uitvoering van het basistakenpakket JGZ voor 0-4 jarigen wordt tot en met 2009 door Evean JGZ verzorgd in opdracht van de GGD Z-W. Hiertoe was een samenwerkingsovereenkomst afgesloten. Deze overeenkomst liep formeel tot In 2008 en 2009 is de samenwerking nog op dezelfde wijze voortgezet als de drie voorgaande jaren. In 2008 is naar aanleiding van de evaluatie, die eind 2007 heeft plaatsgevonden, besloten om te onderzoeken of de integrale jeugdgezondheidszorg 0-19 jaar bij de GGD onder kan worden gebracht. De definitieve besluitvorming vindt plaats in juli In 2010 zal dan worden gewerkt aan de verdere inhoudelijke integratie van de Jeugdgezondheidszorg 0-19 jaar. In deze programmabegroting zijn de financiële gevolgen van de integratie zoveel mogelijk verwerkt in programma 3, de verdeling van de financiële gevolgen over programma 0 en 3 zal in een later stadium plaatsvinden. De huidige afdeling JGZ van de GGD Z-W bestaat uit de disciplines arts, verpleegkundige, pedagoog, (dokters)assistente, logopedie en administratie. Bij de afdeling zijn ca. 59 personen werkzaam. Na de integratie zullen op deze afdeling ruim 160 personen werken. De jeugdgezondheidszorg is in beweging. Naast de bovengenoemde integratie JGZ 0-19 jarigen zijn er ontwikkelingen op het terrein van de vorming van Centra Jeugd en Gezin, invoering EKD en verwijsindex, opvoedingsondersteuning en de invoering van Triple P en aanpak van multiprobleem gezinnen. Producten Onder dit programma vallen de volgende producten: Nummer Product JGZ uniform 0-4 jarigen Basistaak uniform PGO groep 2 (5-jarigen) Basistaak uniform PGO groep 7 Basistaak uniform PGO klas 2 VO Basistaak uniform Gericht onderzoek Basistaak uniform Speciaal onderwijs Basistaak uniform Rijksvaccinatieprogramma Basistaak uniform Gegevensbeheer Basistaak uniform Technische hygiënezorg scholen Basistaak uniform OGGZ: vangnet bij calamiteiten Basistaak uniform Logopedie uniform Basistaak uniform JGZ maatwerk 0-4 jarigen Basistaak maatwerk Zorgcoördinatie: kindgerichte netwerken Basistaak maatwerk programmabegroting

16 Zorgcoördinatie: beleidsnetwerken Basistaak maatwerk Inloopspreekuur Basistaak maatwerk Voorlichting en advies Basistaak maatwerk Opvoedingsondersteuning Basistaak maatwerk Logopedie maatwerk Basistaak maatwerk Management- en afdelingskosten JGZ Wat willen we bereiken? - Het bewaken, beschermen en bevorderen van de gezondheid van jeugdigen, zodat ieder individu als jeugdige en als volwassene een optimaal niveau van individueel en maatschappelijk functioneren kan bereiken. Hierbij is extra aandacht voor risicogezinnen en -kinderen. - Optimaliseren van de toegankelijkheid van de jeugdgezondheidszorg. - Bijdragen aan een netwerk van hulpverleningsinstellingen, zodat hulp aan jeugdigen zo licht mogelijk, zo kort mogelijk en zo nabij mogelijk georganiseerd kan worden. - Vroegtijdige onderkenning van problemen op het gebied van taal, spraak, stem en gehoor en advisering en zonodig verwijzing op het gebied van logopedie. Kadernota 2010 In de kadernota is een aantal ontwikkelingen opgenomen die tot wijzigingen in programma 3 leiden, maar waarvan in sommige gevallen nog moeilijk is aan te geven wat de gevolgen precies zullen zijn. Het betreft de reeds eerder genoemde ontwikkelingen als integratie JGZ, invoering EKD en ontwikkeling van Centra voor Jeugd en Gezin. Voor de integratie JGZ en ontwikkeling van Centra J&G zijn geen bedragen genoemd in de kadernota. Inmiddels is op grond van de uitkomsten uit de werkgroepen, die in het kader van het project integratie JGZ de eerste maanden van 2009 de financiële gevolgen zoveel mogelijk in kaart hebben gebracht, geraamd dat de structurele kostenstijging in 2010 ten opzichte van 2009 ca zal bedragen. Deze kostenstijging is in de begroting 2010 verwerkt. Echter, om twee redenen heeft deze kostenstijging geen financiële gevolgen voor de gemeentelijke bijdragen in 2010 ten opzichte van 2009: - Ten eerste is de ingediende voorlopige begroting van Evean over 2010 ca lager dan het, op grond van de laatst bekende BDU uitkering (2008), beschikbare budget. De verhoging van kosten met heeft dus per saldo een effect op de begroting JGZ 0-19 van Ten tweede bleek, naar aanleiding van een hernieuwde loonkostenbegroting van de GGD, dat de loonkosten met ca dalen. Subprogramma: JGZ uniform 0-19 Wat doen we hiervoor (activiteiten 2010)? - Uitvoeren van preventief gezondheidsonderzoek bij jeugdigen in leeftijd van 0 tot 19 jaar, zoals vastgesteld in het basistakenpakket. - Uitvoeren van extra consulten in aansluiting op de vaste contactmomenten. - Uitvoeren van een onderzoek in het kader van aanmeldingen en begeleiding bij het Speciaal Onderwijs. - Uitvoeren van het rijksvaccinatieprogramma. Uitvoeren van medisch hygiënische inspecties op scholen met als doel het voorkomen en terugdringen van besmettelijke ziekten en besmettingsbronnen. - Begeleiding van scholen bij calamiteiten. programmabegroting

17 - Uitvoeren van spraak-/taalscreening bij 5-jarigen. - Het verrichten van diagnostisch onderzoek na de screening met als doel extra adviezen te geven of verwijzing voor verder onderzoek of behandeling te bepalen. - Het verrichten van diagnostisch logopedisch aanmeldingsonderzoek voor het S(B)O. - Producten die tot het uniforme deel behoren, maar die niet individueel zijn, zoals zorggebonden netwerken en dossiervorming. Wat kost het? In de tabel zijn de lasten en baten van de uniforme producten JGZ 0-4 en 4-19 samengevoegd. Er is voor gekozen om de integrale kosten van JGZ 0-4, dus inclusief de benodigde huisvesting en ondersteuning op facilitair, financieel en administratief gebied, geheel op te nemen bij het programma 3 JGZ. Na de besluitvorming over de integratie JGZ (in juli 2009) worden de lasten en baten van JGZ 0-19 over de juiste kostenplaatsen (= programma s) en kostensoorten (= personele- en materiële lasten en baten) verdeeld. In het najaar 2009 zal een bijgestelde begroting worden opgesteld. Baten en lasten Begroting Begroting Begroting (bedragen in ) Personele lasten Kapitaallasten Materiele lasten Lasten JGZ 0-4 jaar Doorbelastingen Totaal lasten Baten Baten JGZ 0-4 jaar Totaal baten Resultaat De loonkosten zijn gestegen met ca door een verschuiving van kosten van de teamleider administratie van programma 0 naar programma 3. Door indexering en herziening zijn de loonkosten gedaald met , zodat per saldo de loonkosten hoger zijn dan in De materiële lasten zijn verhoogd met de incidentele kosten van het EKD ad en van de projectleider Raak ad Daarnaast heeft indexering van de lasten een verhoging van veroorzaakt en is op de post onvoorzien begroot voor nog niet te verdelen kosten. De lasten JGZ 0-4 jaar zijn gestegen met , resulterend uit de lagere voorlopige begroting van Evean ad en de verhoging van kosten met , voortvloeiend uit de risico-analyse integratie JGZ en een afrondingsverschil van ruim De verlaging van de baten betreft een verschuiving van baten huisvesting, die nu bij programma 0 (waar ook de lasten staan) zijn begroot. Subprogramma: JGZ maatwerk 0-19 jarigen Wat doen we hiervoor (activiteiten 2010)? - Het coördineren van complexe zorg- en hulpverleningsvraagstukken: het afstemmen en zonodig initiëren van zorg en/of hulpverlening in complexe gezins-, gezondheids- en programmabegroting

18 opvoedingssituaties tussen alle bij de zorg- en hulpverlening betrokken, dan wel te betrekken hulp- en zorgverleners, gelijktijdig en/of achtereenvolgend. - Het houden van opvoedspreekuur: laagdrempelige spreekuren waar ouders met problemen rond de opvoeding van hun kind terecht kunnen voor advies en kortdurende begeleiding, en het geven van opvoedcursussen - Beleidsontwikkeling jeugd ism met partners in de regio - Aanbieden van inloopspreekuren. - Voorlichting en instructie aan ouders, leerlingen en docenten bijvoorbeeld ten aanzien van hoofdluisbestrijding,uitleen van lesmaterialen en tandenpoetsinstructies. - Logopedisch onderzoek op verzoek van derden. programmabegroting

19 Wat kost het? In de tabel zijn de lasten en baten van de producten JGZ 0-4 en 4-19 samengevoegd. Er is voor gekozen om de integrale kosten van JGZ 0-4, dus inclusief de benodigde huisvesting en ondersteuning op facilitair, financieel en administratief gebied, geheel op te nemen bij het programma 3 JGZ. Na de besluitvorming over de integratie JGZ ( juli 2009) worden de lasten en baten van JGZ 0-19 over de juiste kostenplaatsen ( programma s) en kostensoorten (personele en materiële lasten en baten) verdeeld. In het najaar 2009 zal een bijgestelde begroting worden opgesteld Baten en lasten Begroting Begroting Begroting (bedragen in ) Personele lasten Materiele lasten Lasten JGZ 0-4 jaar Doorbelasting Totaal lasten Baten 0 0 Totaal baten Resultaat De indexering en herberekening loonkosten resulteert in een verlaging van de loonkosten met ca De verlaging van het percentage doorbelasting van 40% naar 35% veroorzaakt een verlaging van deze kosten met ruim programmabegroting

20 PROGRAMMA 4: GENEESKUNDIGE HULP BIJ ONGEVALLEN EN RAMPEN (GHOR) Sinds januari 2008 is de Veiligheidsregio Zaanstreek-Waterland bestuurlijk organisatorisch een feit. De vertegenwoordiging van de GHOR in het bureau vindt plaats in de persoon van de beleidsmedewerker van de GGD. De directeur GGD is aangesteld als RGF. De GHOR draagt zorg voor de coördinatie van de geneeskundige hulpverlening bij rampen en grootschalige ongevallen en richt zich op de volgende activiteiten: - Geneeskundige hulpverlening somatisch; de medische opvang en zorg voor gewonden. - Psychologische hulpverlening bij ongevallen en rampen (PSHOR); de collectieve en psychosociale opvang van de direct en indirect betrokkenen bij een ongeval of ramp. - Preventieve openbare gezondheidszorg (POG); gericht op de bescherming van de volksgezondheid bij ongevallen of rampen met een gevaar voor mens en milieu, om zo (extra) gewonden of verergering van het letsel te voorkomen. De ontwikkelde draaiboeken in het kader van mogelijke pandemieën op het terrein van griep, pokken en SARS zijn hier voorbeelden van. Producten Onder dit programma valt het volgende product: Nummer Product Rampenbestrijding GHOR Basistaak uniform Wat willen we bereiken? - 24-uurs beschikbaarheid van RGF, leider kernteam PSHOR en medewerkers actiecentrum. - Optimale hulpverlening bij ongevallen en rampen door de taken en activiteiten van de ketenpartners (ziekenhuizen, ambulancediensten, huisartsen etc.) op elkaar af te stemmen en ervoor te zorgen dat zij goed opgeleid en geoefend zijn. - Een goede afstemming van taken tussen de bestuurlijke kolom en de operationele diensten teneinde te komen tot een adequate structuur voor rampen- en crisisbeheersing en terrorismedreiging in de regio. - Verminderen en zo mogelijk opheffen van de negatieve effecten die ontstaan als gevolg van dreiging en/of uitbraak van pandemieën op het gebied van infectieziekten en bioterrorisme. - Het zoveel mogelijk beperken van de psychosociale gevolgen voor getroffenen van ongevallen of rampen. Wat doen we hiervoor (activiteiten 2010) - Participeren in het Veiligheidsbureau Zaanstreek-Waterland en een bijdrage leveren aan (de uitvoering van) het multidisciplinaire werkprogramma. - Uitvoeren van beschikbaarheiddiensten RGF, PSHOR en actiecentrum. - Regelmatig informeren van de ketenpartners op het terrein van de GHOR en de PSHOR. - Organiseren van opleidingen voor de sleutelfunctionarissen van de GHOR. - Organiseren van monodisciplinaire oefeningen in het kader van de GHOR en de PSHOR en het deelnemen aan multidisciplinaire en bestuurlijke oefeningen per gemeente. programmabegroting

21 - Actualiseren en eventueel ontwikkelen van (nieuwe) draaiboeken die een antwoord zijn op de eerdergenoemde dreiging en/of uitbraak van pandemieën op het gebied van infectieziekten en bio-terrorisme. - Scholing van GGD-personeel dat een rol vervult bij de uitvoering van de GHOR-taken en de psychosociale nazorg. Wat kost het? Baten en lasten Begroting Begroting Begroting (bedragen in ) Personele lasten Materiele lasten Doorbelastingen Totaal lasten Baten Totaal baten Resultaat programmabegroting

22 ALGEMENE DEKKINGSMIDDELEN De algemene dekkingsmiddelen van de GGD Z-W bestonden tot en met 2009 uit de gemeentelijke bijdragen van de negen gemeenten uit de regio Zaanstreek Waterland en de overige algemene dekkingsmiddelen, waaronder opgenomen de voorheen RSU middelen van het ministerie van jeugd en gezin. Met ingang van 2010 is het begrote bedrag voor de uitvoering van het programma uniform JGZ 0-4 jaar, ofwel de voorheen RSU middelen, niet meer als baten in de begroting van de GGD opgenomen. Onderstaand is een overzicht opgenomen van de gemeentelijke bijdragen in de begroting 2010, in vergelijking tot de begroting 2009 en Algemene dekkingsmiddelen (bedragen in ) Begroting Begroting Begroting Bijdragen gemeenten: Programma's EBG, AGZ, GHOR Programma JGZ maatwerk 0-4 jarigen (Evean) Programma JGZ 0-19 jarigen Dekkingsresultaat programma Uitkering reserve - - resultaat Overige algemene dekkingsmiddelen: Programma JGZ uniform 0-4 jarigen (Evean) Totaal algemene dekkingsmiddelen Reeds verwerkt in subprogramma JGZ 0-4 jarigen (Evean) Totaal bijdragen gemeenten Voor de verdeling van de lasten over de gemeenten wordt per programma een verdeelsleutel gehanteerd. Vanaf 2010 zijn de verdeelsleutels gewijzigd. Voor de programma s epidemiologie, beleid en gezondheidsbevordering (EBG), algemene gezondheidszorg (AGZ) en GHOR betreft de wijziging alleen de peildatum van het aantal inwoners. Deze peildatum is veranderd van 1 januari van het uitvoeringsjaar naar 1 januari van het jaar voorafgaande aan het uitvoeringsjaar ( = t-1). Met ingang van 2010 geldt dan ook de verdeelsleutel: - het aantal inwoners per gemeente ten opzichte van het totaal aantal inwoners in de regio met als peildatum 1 januari van het jaar t-1. Voor het programma jeugdgezondheidszorg (JGZ) waren tot en met 2009 drie verschillende verdeelsleutels van toepassing: 1. Voor de uitvoering van het basistakenpakket 0-4 jaar uniform, dat in opdracht van de GGD Z-W door Evean JGZ wordt verricht, worden dezelfde verdeelsleutels gehanteerd die ook van toepassing zijn op de verdeling van de RSU (regeling specifieke uitkering)-middelen over de gemeenten. Dit is besloten om herverdeeleffecten binnen de regio Zaanstreek-Waterland te voorkomen. 2. Voor de uitvoering van het basistakenpakket 0-4 jaar maatwerk, dat in opdracht van de GGD Z-W door Evean JGZ wordt verricht, worden de bedragen gebaseerd op de in 2001 aan de gemeenten overgehevelde TRV -middelen (tijdelijke regeling programmabegroting

23 vroegsignalering). Op deze bedragen wordt jaarlijks de in de begroting van de GGD gehanteerde indexering toegepast. 3. Voor de uitvoering van het basistakenpakket 4-19 jaar wordt de verdeelsleutel het aantal inwoners van 4 tot 19 jaar per gemeente ten opzichte van het totale aantal inwoners van 4 tot 19 jaar in de regio gehanteerd. Met ingang van 2010 worden de kosten voor het volledige JGZ programma verdeeld op basis van één verdeelsleutel. Deze is als volgt vastgesteld: - op basis van de BDU CJG verdeling, maar in afwijking van de daarbij gehanteerde prognoses van het aantal inwoners 0-19 jaar, rekenen met werkelijke inwoneraantallen 0-19 jaar, peildatum 1 januari van het jaar t-1. Overzicht algemene dekkingsmiddelen per gemeente In het onderstaande overzicht zijn de algemene dekkingsmiddelen per gemeente per (sub)programma weergegeven. Beemster Edam- Landsmeer Oostzaan Purmerend Waterland Wormerland Zaanstad Zeevang Totaal Programma: Volendam EBG AGZ JGZ 0-19u JGZ 0-19m GHOR Man,huisv,beh Totaal Om een vergelijking te kunnen maken van de bedragen per gemeente voor het jaar 2010 met de bedragen in de jaren 2008 en 2009 is vanaf pagina 37, onder ontwikkeling inwoneraantallen en bedrag per inwoner, een aantal tabellen opgenomen, waarin per gemeente de cijfers zijn opgenomen van de begroting 2008, 2009 en BEDRAG VOOR ONVOORZIEN Het bedrag voor onvoorzien in de begroting van de GGD bedraagt Het betreft een voorlopige verhoging van deze post van naar , in verband met nog niet specifiek te verdelen kosten in de begroting. In de paragraaf weerstandsvermogen wordt het bedrag voor onvoorzien en de algemene reserve van de GGD Z-W in relatie gebracht met de risico-inventarisatie. programmabegroting

24 PARAGRAFEN INLEIDING In de programmabegroting is een aantal paragrafen opgenomen, die naast de financiële begroting overzicht en inzicht verschaffen in de financiële positie van de GGD Z-W. Het gaat hierbij om het aangeven van beleidslijnen ten aanzien van beheersmatige aspecten. Deze aspecten kunnen grote financiële gevolgen hebben en daardoor ook de realisatie van de programma s beïnvloeden. De voorgeschreven paragrafen zijn: - Weerstandsvermogen - Verbonden partijen - Onderhoud kapitaalgoederen - Bedrijfsvoering - Financiering - Grondbeleid - Overzicht lokale lasten De paragrafen grondbeleid en overzicht lokale lasten zijn niet van toepassing op de GGD. De paragraaf onderhoud kapitaalgoederen is slechts zeer beperkt van toepassing. Voor de overige paragrafen geldt dat in de begroting de beleidskaders dienen te worden vastgesteld. Dit kan op twee manieren worden uitgewerkt. Per onderdeel kunnen de beleidskaders, die vaak een meerjarig perspectief hebben, volledig in de begroting worden opgenomen. Dat betekent dat deze paragrafen omvangrijk kunnen worden en dat in opeenvolgende jaren herhalingen zullen optreden. De tweede mogelijkheid is om voor een aantal onderdelen een aparte nota op te stellen, waarin de ontwikkelingen die van belang zijn, de uitgangspunten, de visie, de lange termijn aanpak en de prioriteiten worden beschreven. In de paragrafen worden dan de voortgang van de beleidsuitoefening, nieuwe ontwikkelingen en de noodzaak tot het aanbrengen van wijzigingen in het beleid behandeld. De nota kan periodiek (bijvoorbeeld elke vier jaar) worden bijgesteld. De GGD zal voor een aantal paragrafen de beleidskaders jaarlijks in de begroting opnemen, omdat dit beleid maar beperkt van toepassing is op de GGD of omdat jaarlijkse bijstelling wenselijk is. Voor de paragrafen weerstandsvermogen en bedrijfsvoering zal de GGD op termijn aparte nota s opstellen. Hiervoor dient nog beleid ontwikkeld te worden. In de paragrafen zal telkens worden aangegeven wat de stand van zaken is binnen de GGD en wat de planning is van de verdere ontwikkeling van het beleid. programmabegroting

25 WEERSTANDSVERMOGEN Inleiding Voor het bepalen van de financiële positie en het financiële vermogen van de GGD is het van belang om richtlijnen te hebben over het vormen van reserves en voorzieningen, het bepalen van de gewenste hoogte en het gebruiken daarvan. In de paragraaf weerstandsvermogen, die door het BBV wordt voorgeschreven, wordt aan een specifiek onderdeel van reserves en voorzieningen aandacht besteed. Onder weerstandsvermogen wordt verstaan het vermogen om financiële tegenvallers op te vangen zonder dat dit direct dwingt tot bezuinigingen of wijziging van beleid. Het weerstandsvermogen is de relatie tussen de omvang van alle risico s en de aanwezige weerstandscapaciteit. Het gaat daarbij om risico s, waarvoor geen voorzieningen zijn gevormd of verzekeringen zijn afgesloten. Dit zijn in principe alleen niet-structurele risico s. De weerstandscapaciteit bestaat uit alle middelen en mogelijkheden, waarover de GGD beschikt om financiële tegenvallers te kunnen dekken. Er is daarom een relatie tussen het beleid over reserves en voorzieningen in het algemeen en over het weerstandsvermogen in het bijzonder. Het BBV schrijft voor dat in de paragraaf weerstandsvermogen tenminste wordt opgenomen: 1. Het beleid omtrent de weerstandscapaciteit en de risico s. 2. Een inventarisatie van de weerstandscapaciteit. 3. Een inventarisatie van de risico s. Stand van zaken GGD Er is een nota reserves en voorzieningen opgesteld, waarin beleidsuitgangspunten en regels zijn opgenomen ten aanzien van het vormen en het gebruiken van reserves en voorzieningen. Onder andere zijn regels opgenomen voor de bepaling van de hoogte van de algemene reserves, zijnde het belangrijkste onderdeel van de weerstandscapaciteit. Ook wordt aandacht besteed aan de relatie tussen de weerstandscapaciteit en de niet specifieke algemene risico s, die daarmee moeten worden afgedekt. De nota reserves en voorzieningen sluit af met een herbeoordeling van de huidige reserves en voorzieningen aan de hand van de vastgestelde kaders en richtlijnen. Onderstaand is een overzicht van de weerstandscapaciteit opgenomen en een inventarisatie van niet-kwantificeerbare algemene risico s. Weerstandscapaciteit De incidentele weerstandscapaciteit bestaat uit de algemene reserve wettelijke taken en de algemene reserve markttaken: - de algemene reserve wettelijke taken heeft ultimo 2008 een omvang van Indien het voorstel resultaatbestemming in de jaarrekening 2008 wordt aangenomen, neemt dit toe tot Volgens de nota reserves en voorzieningen is de minimale hoogte van de reserve 5% en de maximale hoogte 10% van de gemeentelijke bijdragen. De huidige stand is ca. 4,0% van de begrote gemeentelijke bijdragen over Na toevoeging van het resultaat 2008 is dit percentage 6,6% geworden. Hierbij is geen rekening gehouden met de mogelijke balanspositie van Evean JGZ. - de algemene reserve markttaken heeft ultimo 2008 een omvang van 0. Volgens de nota reserves en voorzieningen is de gewenste hoogte van deze reserve 20% van de programmabegroting

26 omzet van de markttaken. De huidige stand is ontstaan na onttrekking van het restant ad van de reserve ter dekking van het negatief resultaat op reizigersvaccinatie. De structurele weerstandscapaciteit wordt gevormd door de post onvoorzien. In de begroting 2010 is voor onvoorziene kosten een bedrag van opgenomen. Risico-inventarisatie In de risico-inventarisatie zijn risico s opgenomen, die niet kwantificeerbaar zijn en waarvoor geen voorzieningen of bestemmingsreserves zijn gevormd. Onder deze risico s wordt het type risico s verstaan dat voortvloeit uit eigen beleid, het doen of nalaten van derden of beleid van andere overheden. De inventarisatie vindt tweemaal per jaar plaats, namelijk bij de begroting en bij de jaarrekening. Eigen risicodrager WW: De GGD is eigen risicodrager voor uitkeringen uit de werkloosheidswet (WW). Dat betekent dat bij ontslag of einde dienstverband (bij tijdelijke aanstellingen) de eventueel uit te betalen WW-uitkering betaald moet worden door de GGD. Om dit risico te beperken wordt bij tijdelijke inhuur van medewerkers indien mogelijk gebruik gemaakt van uitzendkrachten. Integratie JGZ: Het is de bedoeling per 1 januari 2010 de integrale JGZ onder te brengen bij de GGD ZW. In de periode januari tot april 2009 is door een aantal werkgroepen, onder leiding van een projectgroep, een inventarisatie gemaakt van de van Evean JGZ over te nemen mensen en middelen en de daaraan gekoppelde financiële risico s. Parallel hieraan is door Deloitte een Due Diligence onderzoek (DDO) uitgevoerd, waarvan op dit moment nog niet duidelijk is wat de conclusies zijn. In de begroting 2010 is voorlopig een bedrag van opgenomen in verband met verwachte structurele kosten als gevolg van de integratie. Voor wat betreft de incidentele kosten is op dit moment alleen een inschatting gemaakt van de kosten van overdacht pensioenen ad Omdat de uitkomst van het DDO nog onbekend is, is voor overige incidentele kosten, zoals frictie- en transitiekosten, nog geen bedrag in de begroting verwerkt. Deze kosten zullen (tot bepaalde hoogte) ten laste (of bate) van de algemene reserve kunnen worden gebracht. EKD: De GGD zal in de loop van 2010 het EKD gaan invoeren. Er is een projectplan opgesteld met een daaraan gekoppelde begroting, onderverdeeld in incidentele en structurele lasten. Deze begroting is nog voorlopig en zal steeds worden bijgesteld met informatie die beschikbaar komt. Op dit moment wordt de Europese aanbesteding van het pakket voorbereid. Calamiteiten binnen het taakveld van de GGD: Als zich in de regio calamiteiten voordoen, die een bedreiging vormen voor de volksgezondheid (bijvoorbeeld uitbraak infectieziekte) of in het kader van de rampenbestrijding inzet vragen van de GGD, zullen hieruit kosten voortvloeien. Met deze kosten is in de begroting geen rekening gehouden. programmabegroting

Taken in de gemeenschappelijk regeling GGD Zaanstreek-Waterland

Taken in de gemeenschappelijk regeling GGD Zaanstreek-Waterland Taken in de gemeenschappelijk regeling Inhoudsopgave 1. Inleiding 3 2. De 3 3. Een gemeenschappelijke regeling 3 4. Bekostiging van de 4 5. 4 6. De GGD in cijfers 9 2 De gemeenschappelijke regeling 1.

Nadere informatie

RAADSVOORSTEL EN ONTWERPBESLUIT

RAADSVOORSTEL EN ONTWERPBESLUIT RAADSVOORSTEL EN ONTWERPBESLUIT Registratienummer raad 1126366 Datum: Behandeld door: 28 april 2014 MJ. Prins Afdeling / Team: SO/BMO Onderwerp: Raadsvoorstel Zienswijze jaarrekening 2013 GGD Zaanstreek-Waterland

Nadere informatie

Zienswijze Gemeenteraad Oostzaan

Zienswijze Gemeenteraad Oostzaan Zienswijze Gemeenteraad Oostzaan inzake: de jaarrekening 2008 en de conceptbegroting 2010 van de GGD Zaanstreek- Waterland, de wijziging van de verdeelsleutel van de kosten van de GGD en de risicoanalyse

Nadere informatie

NOTA WEERSTANDSVERMOGEN RECREATIESCHAP VOORNE-PUTTEN-ROZENBURG

NOTA WEERSTANDSVERMOGEN RECREATIESCHAP VOORNE-PUTTEN-ROZENBURG NOTA WEERSTANDSVERMOGEN RECREATIESCHAP VOORNE-PUTTEN-ROZENBURG Opgesteld door: G.Z-H In opdracht van: Recreatieschap Voorne-Putten-Rozenburg Postbus 341 3100 AH Schiedam Tel.: 010-2981010 Fax: 010-2981020

Nadere informatie

De GGD Hollands Midden nader belicht Sjaak de Gouw 26 juni 2013

De GGD Hollands Midden nader belicht Sjaak de Gouw 26 juni 2013 De GGD Hollands Midden nader belicht Sjaak de Gouw 26 juni 2013 Inhoud Kerngegevens RDOG Hollands Midden Wettelijk kader GGD Hollands Midden Korte bespreking producten (basistaken en overige taken) Enkele

Nadere informatie

RAADSVOORS *D14.003565* D14.003565

RAADSVOORS *D14.003565* D14.003565 RAADSVOORS *D14.003565* D14.003565 DATUM 30 juni 2014 AGENDAPUNT 6 ONDERWERP Jaarstukken 2013 en begroting 2015 GGD INLEIDING De Gemeentelijke Gezondheidsdienst Hollands Noorden (GGD) heeft onlangs de

Nadere informatie

Raadsvergadering, 29 januari 2008. Voorstel aan de Raad

Raadsvergadering, 29 januari 2008. Voorstel aan de Raad Raadsvergadering, 29 januari 2008 Voorstel aan de Raad Nr: 206 Agendapunt: 8 Datum: 11 december 2007 Onderwerp: Vaststelling speerpunten uit de conceptnota Lokaal Gezondheidsbeleid Wijk bij Duurstede 2008-2011

Nadere informatie

ADVIES STUKKEN GEMEENSCHAPPELIJKE REGELINGEN JAARSTUKKEN 2010 GGD

ADVIES STUKKEN GEMEENSCHAPPELIJKE REGELINGEN JAARSTUKKEN 2010 GGD ADVIES STUKKEN GEMEENSCHAPPELIJKE REGELINGEN JAARSTUKKEN 2010 GGD Algemeen: Uit bijgevoegde checklist blijkt dat de jaarrekening 2010 GGD, op een detail na, voldoet aan het BBV. Het saldo van baten en

Nadere informatie

Bestuursopdracht Raad

Bestuursopdracht Raad Bestuursopdracht Raad Natuurlijk: gezond! Uitgangspunten notitie lokaal gezondheidsbeleid Naam ambtenaar: P.M. Veldkamp Datum: 18 april 2008 1. Aanleiding. Gemeenten zijn verplicht om iedere vier jaar

Nadere informatie

FINANCIËLE VERORDENING RECREATIESCHAP DOBBEPLAS

FINANCIËLE VERORDENING RECREATIESCHAP DOBBEPLAS FINANCIËLE VERORDENING RECREATIESCHAP DOBBEPLAS Het Algemeen Bestuur van het recreatieschap Dobbeplas; Gezien het voorstel van het Dagelijks Bestuur van 13 oktober 2014; Gelet op het bepaalde in de artikelen

Nadere informatie

BEGROTINGSWIJZIGING (concept)

BEGROTINGSWIJZIGING (concept) BEGROTINGSWIJZIGING (concept) Gemeenschappelijke Regeling Provincie Dienstjaar Wijziging GGD Midden-Nederland Utrecht 2013 nr. 2 Het algemeen bestuur van de gemeenschappelijke regeling GGD Midden-Nederland,

Nadere informatie

8 2009-078 Programmaverantwoording 2008, herzien programmabegroting 2009, begroting 2010 en meerjarenraming 2009-2013 van de GGD Hollands Noorden.

8 2009-078 Programmaverantwoording 2008, herzien programmabegroting 2009, begroting 2010 en meerjarenraming 2009-2013 van de GGD Hollands Noorden. r^aacte Cfy Agendanr. Voorstelnr Onderwerp *w* 'WvA^ My? 8 2009-078 Programmaverantwoording 2008, herzien programmabegroting 2009, begroting 2010 en meerjarenraming 2009-2013 van de GGD Hollands Noorden.

Nadere informatie

GGD Zaanstreek-Waterland

GGD Zaanstreek-Waterland GGD Zaanstreek-Waterland Begroting 2012 en meerjarenperspectief 2013-2015 1 Gemeenschappelijke Gezondheidsdienst Zaanstreek-Waterland Vurehout 2 1507 EC Zaandam Postbus 2056 1500 GB Zaandam Tel: 075-6519292

Nadere informatie

agendanummer afdeling Simpelveld VI- 38 Burgerzaken 21 oktober 2008 onderwerp Uitvoeringsnota Gemeentelijk gezondheidsbeleid

agendanummer afdeling Simpelveld VI- 38 Burgerzaken 21 oktober 2008 onderwerp Uitvoeringsnota Gemeentelijk gezondheidsbeleid Aan de raad agendanummer afdeling Simpelveld VI- 38 Burgerzaken 21 oktober 2008 onderwerp Uitvoeringsnota Gemeentelijk gezondheidsbeleid 2008-2011 Inleiding Op grond van Wet Collectieve Preventie Volksgezondheid

Nadere informatie

Raadsvoorstel. Jaarrekening 2013 GGD Zaanstreek Waterland. Maatschappelijke participatie. Beleid en regie M. Boutsma T. Schaafsma

Raadsvoorstel. Jaarrekening 2013 GGD Zaanstreek Waterland. Maatschappelijke participatie. Beleid en regie M. Boutsma T. Schaafsma Titel Nummer 14/47 Jaarrekening 2013 GGD Zaanstreek Waterland Datum 22 mei 2014 Programma Fase Onderwerp Maatschappelijke participatie Zienswijze over de jaarrekening 2013 van de GGD Zaanstreek Waterland

Nadere informatie

Het algemeen bestuur van het openbaar lichaam Regionale dienst openbare gezondheidszorg Hollands Midden;

Het algemeen bestuur van het openbaar lichaam Regionale dienst openbare gezondheidszorg Hollands Midden; Het algemeen bestuur van het openbaar lichaam Regionale dienst openbare gezondheidszorg Hollands Midden; Overwegende dat de belangen van de openbare gezondheidszorg en van de volksgezondheid in een aantal

Nadere informatie

Gemeente Waterland 13 FEB 2015 INGEKOMEN. begrotingswijziging 2015 van de GGD Zaanstreek- Waterland voor zienswijze aan uw Raad voor te leggen.

Gemeente Waterland 13 FEB 2015 INGEKOMEN. begrotingswijziging 2015 van de GGD Zaanstreek- Waterland voor zienswijze aan uw Raad voor te leggen. Ĺ 7 Zaanstreek-Waterland Gemeente Waterland 1 3 FEB 2015 Gemeente Waterland 13 FEB 2015 INGEKOMEN GESCAND College van B&W gemeente Waterland t.a.v. wethouder J. Kes Postbus 1000 1141 GV MONNICKENDAM Uw

Nadere informatie

Aan de raad van de gemeente Lingewaard

Aan de raad van de gemeente Lingewaard 6 Aan de raad van de gemeente Lingewaard *14RDS00194* 14RDS00194 Onderwerp Nota Risicomanagement & Weerstandsvermogen 2014-2017 1 Samenvatting In deze nieuwe Nota Risicomanagement & Weerstandsvermogen

Nadere informatie

GEMEENTE HOOGEVEEN. Voorstel voor burgemeester en wethouders. Onderwerp: Conceptbegroting GGD Drenthe 2010-2013

GEMEENTE HOOGEVEEN. Voorstel voor burgemeester en wethouders. Onderwerp: Conceptbegroting GGD Drenthe 2010-2013 Onderwerp: Conceptbegroting GGD Drenthe 2010-2013 Voorgesteld besluit: 1. Kennis nemen van bijgaande concept Beleidsbegroting 2010-2013 van de GGD Drenthe van 27 maart 2009. 2. De Raad adviseren om de

Nadere informatie

GGD regio Utrecht. Uw gemeentelijke gezondheidsdienst Nicolette Rigter, Directeur Publieke Gezondheid

GGD regio Utrecht. Uw gemeentelijke gezondheidsdienst Nicolette Rigter, Directeur Publieke Gezondheid GGD regio Utrecht Uw gemeentelijke gezondheidsdienst Nicolette Rigter, Directeur Publieke Gezondheid GGD regio Utrecht in het kort 26 gemeenten: 6 subregio s incl. de stad Utrecht 1,2 miljoen inwoners

Nadere informatie

GESCA14D OP -3 JUNI 2011. Gemeente Oostzaan

GESCA14D OP -3 JUNI 2011. Gemeente Oostzaan p p n z^^ns^'^^'^ l?y" waterland GESCA14D OP -3 JUNI 211 Gemeente Oostzaan Aan de gemeenteraden van de gemeenschappelijke regeling GGD Zaanstreek-Waterland Uw bnef d.d.: Uv^ kenmerk; Ons kenmerk: 211-316

Nadere informatie

*ZEA006D8E93* Raadsvergadering d.d. 30 juni 2015

*ZEA006D8E93* Raadsvergadering d.d. 30 juni 2015 *ZEA006D8E93* Raadsvergadering d.d. 30 juni 2015 Agendanr. 13. Aan de Raad No.ZA.15-33292/DV.15-498, afdeling Samenleving. Sellingen, 18 juni 2015 Onderwerp: Jaarverslag en jaarrekening 2014, Actualisatie

Nadere informatie

Kaderbrief Programmabegroting 2018 GGD IJsselland

Kaderbrief Programmabegroting 2018 GGD IJsselland Kaderbrief Programmabegroting 2018 GGD IJsselland Inleiding Deze kaderbrief voor de begroting 2018 is de eerste stap in de voorbereiding van de Programmabegroting 2018. In deze kaderbrief worden de uitgangspunten

Nadere informatie

GGD regio Utrecht. Uw gemeentelijke gezondheidsdienst Nicolette Rigter, Directeur Publieke Gezondheid

GGD regio Utrecht. Uw gemeentelijke gezondheidsdienst Nicolette Rigter, Directeur Publieke Gezondheid GGD regio Utrecht Uw gemeentelijke gezondheidsdienst Nicolette Rigter, Directeur Publieke Gezondheid GGD regio Utrecht in het kort 26 gemeenten: 6 subregio s incl. de stad Utrecht 1,2 miljoen inwoners

Nadere informatie

Raadsvoorstel. Jaarrekening 2011 en begroting 2013 GGD. Maatschappelijke participatie. Beleid en regie H.L. Klomberg M. Olij

Raadsvoorstel. Jaarrekening 2011 en begroting 2013 GGD. Maatschappelijke participatie. Beleid en regie H.L. Klomberg M. Olij Titel Nummer 13/39 Jaarrekening 2011 en begroting 2013 GGD Datum 15 mei 2013 Programma Fase Onderwerp Maatschappelijke participatie Zienswijze over de jaarrekening 2012 van de GGD Zaanstreek-Waterland

Nadere informatie

Activiteiten gericht op het behalen van de doelstellingen van de Regionale Nota Gezondheidsbeleid

Activiteiten gericht op het behalen van de doelstellingen van de Regionale Nota Gezondheidsbeleid Activiteiten gericht op het behalen van de doelstellingen van de Regionale Nota Gezondheidsbeleid 2016-2019 Bijlage bij adviesnota AB 2 juli 2015 20 mei 2015 Inhoudsopgave 1. Inleiding 3 2. Gezondheidsbescherming

Nadere informatie

Voorstel raad en raadsbesluit

Voorstel raad en raadsbesluit Voorstel raad en raadsbesluit Gemeente Landgraaf Programma Documentnummer: B.16.0984 B.16.0984 Landgraaf, 23 mei 2016 ONDERWERP: Vaststellen zienswijze raad van begroting GGD Zuid Limburg 2017 Raadsvoorstelnummer:

Nadere informatie

Staatsblad van het Koninkrijk der Nederlanden

Staatsblad van het Koninkrijk der Nederlanden Staatsblad van het Koninkrijk der Nederlanden Jaargang 2002 468 Wet van 13 juli 2002 tot wijziging van de Wet collectieve preventie volksgezondheid Wij Beatrix, bij de gratie Gods, Koningin der Nederlanden,

Nadere informatie

Nota risicomanagement 2014

Nota risicomanagement 2014 Nota risicomanagement 2014 Opgesteld door: Afdeling concerncontrol D.d.: Februari 2014 2 Inhoud 1 Inleiding... 5 2 Wettelijk kader en doelstellingen... 6 2.1 BBV... 6 2.2 Doelstellingen... 6 3 Risicomanagement...

Nadere informatie

Functieprofiel Sectormanager Strategie & Ontwikkeling

Functieprofiel Sectormanager Strategie & Ontwikkeling Functieprofiel Sectormanager Strategie & Ontwikkeling Maart 2015 GGD Zaanstreek-Waterland GGD Zaanstreek-Waterland is een gemeenschappelijke gezondheidsdienst die werkt voor 9 gemeenten in de regio Zaantreek-Waterland.

Nadere informatie

Voorgestelde bestuurlijke besluiten t.a.v. bezuinigingen GGD HN en de conceptzienswijze van het college.

Voorgestelde bestuurlijke besluiten t.a.v. bezuinigingen GGD HN en de conceptzienswijze van het college. Bijlage: Voorgestelde bestuurlijke besluiten t.a.v. bezuinigingen GGD HN en de conceptzienswijze van het college. Bestuurlijke besluiten A. Vanaf het begrotingsjaar 2011 wordt voor aanvullende taken aan

Nadere informatie

Bijlage bij raadsvoorstel nr Nota Risicomanagement & Weerstandsvermogen

Bijlage bij raadsvoorstel nr Nota Risicomanagement & Weerstandsvermogen Nota Risicomanagement & Weerstandsvermogen 2012-2015 1 Inhoudsopgave 1. Inleiding a. Aanleiding en kader b. Proces 2. Risicomanagement a. Risico's en risicomanagement b. Invoering van risicomanagement

Nadere informatie

(pagina 3) (pagina 6)

(pagina 3) (pagina 6) JAARREKENING 2014 Tijdigheid Is de jaarrekening op tijd (voor 15 april) ontvangen? Accountantsverklaringen Is de verklaring aanwezig (ja /nee) en welke soort verklaring? Weerstandsvermogen Hoogte algemene

Nadere informatie

Onderwerp: Verlengen nota Lokaal gezondheidsbeleid Wijk bij Duurstede 2008-2011

Onderwerp: Verlengen nota Lokaal gezondheidsbeleid Wijk bij Duurstede 2008-2011 Raadsvergadering, 31 januari 2012 Voorstel aan de Raad Onderwerp: Verlengen nota Lokaal gezondheidsbeleid Wijk bij Duurstede 2008-2011 Nr.: 483 Agendapunt: 11 Datum: 31 januari 2012 Onderdeel raadsprogramma:

Nadere informatie

Cursus Financiën voor raadsleden

Cursus Financiën voor raadsleden Cursus Financiën voor raadsleden René de Bonte Teamleider Financiën Maandag 22 juni 2015 19:00 21:00 uur Programma Inleiding Planning en control cyclus Evaluatie p&c Kaders gemeentefinanciën Algemene begrippen

Nadere informatie

begrotingswijziging 2012 vastgesteld door het dagelijks bestuur.

begrotingswijziging 2012 vastgesteld door het dagelijks bestuur. i CCD, f Zaanstreek-Waterland V-de Aan de gemeenteraden van de gemeenschappelijke regeling GGD Zaanstreek-Waterland Uw bnef

Nadere informatie

Stand van zaken notitie Integrale Jeugdgezondheidszorg.

Stand van zaken notitie Integrale Jeugdgezondheidszorg. Stand van zaken notitie Integrale Jeugdgezondheidszorg. Op 1 januari 2003 is de gewijzigde Wet Collectieve Preventie Volksgezondheid (WCPV) in werking getreden. Dit houdt voor de Jeugdgezondheidszorg (JGZ)

Nadere informatie

Haarlem, 23 augustus 2011. Onderwerp: Begroting 2012. Bijlagen: ontwerpbesluit, begroting

Haarlem, 23 augustus 2011. Onderwerp: Begroting 2012. Bijlagen: ontwerpbesluit, begroting Haarlem, 23 augustus 2011 2011 77 Onderwerp: Begroting 2012 Bijlagen: ontwerpbesluit, begroting 1 Inleiding De voor u liggende begroting 2012-2015 is de eerste begroting van het nieuwe college na de verkiezingen

Nadere informatie

Inventarisatie activiteiten van Veiligheidsregio Fryslân als bedoeld in de Wet Markt en Overheid.

Inventarisatie activiteiten van Veiligheidsregio Fryslân als bedoeld in de Wet Markt en Overheid. Bijlage 1. Inventarisatie activiteiten van Veiligheidsregio Fryslân als bedoeld in de Wet Markt en Overheid. De inventarisatie heeft plaatsgevonden middels de beheersproductenportfolio van Veiligheidsregio

Nadere informatie

G e m e e n t e S l u i s

G e m e e n t e S l u i s Raadsvoorstel Pag. 1 Datum vergadering 24 september 2009 Nr. 9 Omschrijving agendapunt Portefeuillehouder Voorstel om de jaarrekening/jaarverslag 2008 van GGD Zeeland vast te stellen en om niet in te stemmen

Nadere informatie

Raadsvoorstel 26 juni 2014 AB14.00447 RV2014.030

Raadsvoorstel 26 juni 2014 AB14.00447 RV2014.030 Raadsvergadering d.d. Casenummer Raadsvoorstelnummer Raadsvoorstel 26 juni 2014 AB14.00447 RV2014.030 Gemeente Bussum Vaststellen Perspectiefnota 2015 Brinklaan 35 Postbus 6000 1400 HA Bussum Aan de gemeenteraad.

Nadere informatie

Dienst/afdeling: SMO. Onderwerp De jaarrekening 2013 en de begroting 2015 GGD Hart voor Brabant

Dienst/afdeling: SMO. Onderwerp De jaarrekening 2013 en de begroting 2015 GGD Hart voor Brabant Aan de gemeenteraad Volgnummer: Dienst/afdeling: SMO Onderwerp De jaarrekening 2013 en de begroting 2015 GGD Hart voor Brabant Voorstel 1. In te stemmen met de jaarrekening 2013 GGD Hart voor Brabant;

Nadere informatie

Voorstel van het college aan de raad. Raadsvergadering d.d. 7 juli 2016 Onderwerp: Jaarverslag en Jaarrekening 2015.

Voorstel van het college aan de raad. Raadsvergadering d.d. 7 juli 2016 Onderwerp: Jaarverslag en Jaarrekening 2015. GEMEENTE OLDEBROEK Raadsvergadering d.d. 7 juli 2016 Onderwerp: Jaarverslag en Jaarrekening 2015. Voorstel van het college aan de raad Agendapunt Portefeuillehouder: mw. A.A.C. Groot Kenmerk: 247735 /

Nadere informatie

NIEUWSBRIEF. Integrale Jeugdgezondheidszorg Regio WEST BRABANT

NIEUWSBRIEF. Integrale Jeugdgezondheidszorg Regio WEST BRABANT NIEUWSBRIEF Integrale Jeugdgezondheidszorg Regio WEST BRABANT Inleiding: Op 1 januari 2003 krijgen gemeenten de regie over de totale preventieve Jeugdgezondheidszorg (JGZ) voor kinderen tot 19 jaar. Naast

Nadere informatie

Financiële verordening gemeente Achtkarspelen

Financiële verordening gemeente Achtkarspelen Financiële verordening gemeente Achtkarspelen De raad van de gemeente Achtkarspelen; gezien het voorstel van het college van burgemeester en wethouders van @; gelet op artikel 212 van de gemeentewet en

Nadere informatie

Raadsvoorstel. Onderwerp: Jaarrekening 2007 en begroting 2009 van de Veiligheidsregio Brabant-Noord. 1) Status

Raadsvoorstel. Onderwerp: Jaarrekening 2007 en begroting 2009 van de Veiligheidsregio Brabant-Noord. 1) Status Raadsvoorstel Agendanr. : Onderwerp: Jaarrekening 2007 en begroting 2009 van de Veiligheidsregio Brabant-Noord Reg.nr. : B&W verg.. : Cie_verg. : Raadsverg.. : 1) Status Ter uitvoering van het bepaalde

Nadere informatie

Overzicht Basistaken GGD Drenthe 2015 e.v.

Overzicht Basistaken GGD Drenthe 2015 e.v. Overzicht Basistaken GGD Drenthe 2015 e.v. De algemene taak van het college van burgemeester en wethouders is het bevorderen van de totstandkoming en de continuïteit van en de samenhang binnen de publieke

Nadere informatie

Functieprofiel Directeur Publieke Gezondheid M/V. Standplaats Zaandam 32-36 uur per week voor de duur van 2 jaar

Functieprofiel Directeur Publieke Gezondheid M/V. Standplaats Zaandam 32-36 uur per week voor de duur van 2 jaar Functieprofiel Directeur Publieke Gezondheid M/V Standplaats Zaandam 32-36 uur per week voor de duur van 2 jaar GGD Zaanstreek-Waterland GGD Zaanstreek-Waterland is een gemeenschappelijke gezondheidsdienst

Nadere informatie

Onderwerp: Jaarrekening 2006 en begroting 2008 van de Veiligheidsregio Brabant-Noord. Nummer:

Onderwerp: Jaarrekening 2006 en begroting 2008 van de Veiligheidsregio Brabant-Noord. Nummer: Gemeente Boxmeer Onderwerp: Jaarrekening 2006 en begroting 2008 van de Veiligheidsregio Brabant-Noord. Nummer: AAN de Raad van de gemeente Boxmeer Boxmeer, 29 mei 2007 Aanleiding Ter uitvoering van het

Nadere informatie

Bijlage 2 bij Ondermandaat- en volmachtbesluit directeur Bedrijfsvoering Regio Twente 2016

Bijlage 2 bij Ondermandaat- en volmachtbesluit directeur Bedrijfsvoering Regio Twente 2016 Bijlage 2 bij Ondermandaat- en volmachtbesluit Bedrijfsvoering Regio Twente 2016 Overzicht budgetbeheerders AGZ 5710030 AGZ Leiding & Secretariaat Afdelingshoofd AGZ 5710089 AGZ GGD Rampen Opvang Plan

Nadere informatie

De raden van de Zeeuwse gemeenten. Geachte raad, Bijgevoegd treft u aan de 2 e begrotingswijziging 2016 van de GR GGD Zeeland.

De raden van de Zeeuwse gemeenten. Geachte raad, Bijgevoegd treft u aan de 2 e begrotingswijziging 2016 van de GR GGD Zeeland. Doorkiesnummer : 0113-249456 Uw kenmerk : Uw brief van : Ons kenmerk : 160418 NP/CvD Datum : 18 april 2016 De raden van de Zeeuwse gemeenten Onderwerp : 2e begrotingswijziging 2016 Geachte raad, Bijgevoegd

Nadere informatie

gemeente Eindhoven 3 Maatschappelijke effecten en het meetpunt voor succes

gemeente Eindhoven 3 Maatschappelijke effecten en het meetpunt voor succes gemeente Eindhoven Dienst Bestuursondersteuning Raadsbijlage nummer S6 Inboeknummer 99NOOOO22 Beslisdatum B&W a3 februari tggg Dossiernummer go8.203 Raadsbijlage Voorstel tot het uitwerken van het gezondheidsbeleid

Nadere informatie

Portefeuillehouder : WL Datum collegebesluit : 22 maart 2011 Corr. nr.:

Portefeuillehouder : WL Datum collegebesluit : 22 maart 2011 Corr. nr.: Preadvies Portefeuillehouder : WL Datum collegebesluit : 22 maart 2011 Corr. nr.: 2011.04525 Onderwerp : Programma : 5. Welzijn en zorg Commissie : Mens en Maatschappij Agenda nr. : 11, 2011/20 Voorstel

Nadere informatie

Onderwerp Programmabegroting 2012 Samenwerkingsverband Regio Eindhoven

Onderwerp Programmabegroting 2012 Samenwerkingsverband Regio Eindhoven Raadsvoorstel Bevoegdheid Raad Vergadering Gemeenteraad Oirschot Vergaderdatum: 31 mei 2011 Registratienummer: 2011/45 Agendapunt nummer: 16 Onderwerp Programmabegroting 2012 Samenwerkingsverband Regio

Nadere informatie

Toetsingskaders Gemeenschappelijke Regelingen

Toetsingskaders Gemeenschappelijke Regelingen Toetsingskaders Gemeenschappelijke Regelingen JAARREKENING 2012 Tijdigheid Is de jaarrekening op tijd (voor 15 april) ontvangen? Accountantsverklaringen Is de verklaring aanwezig (ja /nee) en welke soort

Nadere informatie

Ontwerp Begrotingswijziging

Ontwerp Begrotingswijziging AB 044a Ontwerp Begrotingswijziging 20162 INHOUDSOPGAVE VOORWOORD... 3 A. BELEIDSBEGROTING... 4 A1. Inleiding... 4 A2. Toelichting op de wijzigingen in begroting 20162... 4 A2.1 Toelichting wijzigingen

Nadere informatie

Tussenrapportage juni

Tussenrapportage juni Tussenrapportage juni Veiligheidsregio Groningen Pagina 2 van 8 1 Inleiding Conform artikel 7 van de financiële verordening van de Gemeenschappelijke regeling Veiligheidsregio Groningen (VRG) wordt u de

Nadere informatie

Collegevoorstel 105/2003. Registratienummer Opgesteld door, telefoonnummer L.Deurloo, Programma openbare gezondheidszorg

Collegevoorstel 105/2003. Registratienummer Opgesteld door, telefoonnummer L.Deurloo, Programma openbare gezondheidszorg 105/2003 Registratienummer 3.1327 Opgesteld door, telefoonnummer L.Deurloo, 2230 Programma openbare gezondheidszorg Portefeuillehouder G.J.M. van Rumund Onderwerp van het voorstel financiering jeugdgezondheidszorg

Nadere informatie

Concept Beleidsbegroting september 2008 Gemeente Hoogeveen

Concept Beleidsbegroting september 2008 Gemeente Hoogeveen Concept Beleidsbegroting 2009-2012 18 september 2008 Gemeente Hoogeveen Inhoud Nieuwe uitgangspunten begroting GGD; Besluit activiteitenset GGD en betekenis voor gemeenten; Begrotingsoverzicht in meerjarenperspectief;

Nadere informatie

GGD Zaanstreek Waterland

GGD Zaanstreek Waterland 000 ZaanstreekWaterland GGD Zaanstreek Waterland Jaarstukken 2011 Voor identificatiedoeleinden. BehorendontroIeverkIaring 3..tNU.Lj1Z... Voor identificatiedoeie1tdefl. BehorefldMl controleverkiaring GGDZaanstreekWaterland

Nadere informatie

GGD Hollands Noorden. en wijkverpleegkundigen met S1-taken

GGD Hollands Noorden. en wijkverpleegkundigen met S1-taken GGD Hollands Noorden en wijkverpleegkundigen met S1-taken Waarom een GGD? Wet Publieke Gezondheidszorg (WPG): Gezondheidsbeschermende en gezondheidsbevorderende maatregelen voor de bevolking of specifieke

Nadere informatie

College van Gedeputeerde Staten Statenvoorstel. Ontwerp-besluit pag. 4. Toelichting: pag. 5

College van Gedeputeerde Staten Statenvoorstel. Ontwerp-besluit pag. 4. Toelichting: pag. 5 2017MME151 College van Gedeputeerde Staten Statenvoorstel DATUM 26 september 2017 NUMMER PS AFDELING Managementondersteuning COMMISSIE Alle STELLER Alex van der Weij DOORKIESNUMMER 3992 DOCUMENTUMNUMMER

Nadere informatie

Startnotitie Nota Lokaal Gezondheidsbeleid

Startnotitie Nota Lokaal Gezondheidsbeleid Startnotitie Nota Lokaal Gezondheidsbeleid 2008-2011 April 2008 Castricum Inleiding Voor het tijdvak 2007 tot en met 2010 vraagt het ontwikkelen van de Nota Lokaal gezondheidsbeleid de aandacht. In bijgevoegde

Nadere informatie

VOORSTEL AAN BURGEMEESTER EN WETHOUDERS VAN DE GEMEENTE ROERMOND. Onderwerp: Veiligheidsregio Limburg-Noord begroting 2017 en jaarrekening 2015

VOORSTEL AAN BURGEMEESTER EN WETHOUDERS VAN DE GEMEENTE ROERMOND. Onderwerp: Veiligheidsregio Limburg-Noord begroting 2017 en jaarrekening 2015 VOORSTEL AAN BURGEMEESTER EN WETHOUDERS VAN DE GEMEENTE ROERMOND Onderwerp: Veiligheidsregio Limburg-Noord begroting 2017 en jaarrekening 2015 Bijlagen: 1. Aanbiedingsbrief conceptbegroting 2017 Veiligheidsregio

Nadere informatie

F. Buijserd Burgemeester

F. Buijserd Burgemeester emeente nieuwkoop afdeling bedrijfsondersteuning raadsvoorstel portefeuillehouder Jan Tersteeg opgesteld door Ellen Burgers / 186 kenmerk/datum 09.0017140 / 11 februari 2010 vergaderdatum raad 11 februari

Nadere informatie

: financiële stukken van de Gemeenschappelijke Regeling Publieke Gezondheid en Zorg Groningen (PG&Z-regeling) Stadskanaal, 5 juni 2015

: financiële stukken van de Gemeenschappelijke Regeling Publieke Gezondheid en Zorg Groningen (PG&Z-regeling) Stadskanaal, 5 juni 2015 Voor het kiezen van de datum voor de raadsvergadering --> Klik op het knopje ernaast om een raadsvergaderdatum te selecteren.onderstaande velden worden door tekstverwerking ingevuld!!!stuur DIT RAADSVOORSTEL

Nadere informatie

Herziene financiële begroting 2015 GGD Hollands Noorden

Herziene financiële begroting 2015 GGD Hollands Noorden Herziene financiële begroting 2015 GGD Hollands Noorden Herziene financiële begroting 2015 Inleiding Na het opstellen van de primaire begroting 2015 is sprake van diverse mutaties, die aanleiding geven

Nadere informatie

Bekostiging. Bijdrage alle. bijdrage specifieke gemeenten BDU XXXXXXX XXXXXXX XXXXXXX XXXXXXX XXXXXXX XXXXXXX XXXXXXX XXXXXXX XXXXXXX XXXXXXX

Bekostiging. Bijdrage alle. bijdrage specifieke gemeenten BDU XXXXXXX XXXXXXX XXXXXXX XXXXXXX XXXXXXX XXXXXXX XXXXXXX XXXXXXX XXXXXXX XXXXXXX Takenlijst Regio Twente 23 januari 2014 (bron: programma begroting Regio Twente) Voor toelichting en context verwijzen wij u naar de programmabegroting 2014 van Regio Twente. De begroting Regio Twente

Nadere informatie

Kadernota Risicomanagement provincie Groningen

Kadernota Risicomanagement provincie Groningen Kadernota Risicomanagement provincie Groningen Provincie Groningen December 2014 1. Inleiding Op basis van de Financiële Verordening Provincie Groningen dienen Gedeputeerden Staten (GS) ten minste eenmaal

Nadere informatie

Algemeen Bestuur SK Dagelijks Bestuur SK Betreft: Kadernota Begroting 2016 en Meerjarenraming Datum: 5 maart 2015

Algemeen Bestuur SK Dagelijks Bestuur SK Betreft: Kadernota Begroting 2016 en Meerjarenraming Datum: 5 maart 2015 Aan: Van: Algemeen Bestuur SK Dagelijks Bestuur SK Betreft: Kadernota Begroting 2016 en Meerjarenraming 2017-2019 Datum: 5 maart 2015 Inleiding Met deze nota worden de uitgangspunten van de begroting 2016

Nadere informatie

Aan de Raad. Made, 20 mei 2008. Ontwerp begroting GROGZ 2009

Aan de Raad. Made, 20 mei 2008. Ontwerp begroting GROGZ 2009 Aan de Raad Made, 20 mei 2008 Raadsvergadering: 26 juni 2008 Nummer raadsnota: 19 Onderwerp: Ontwerp begroting GROGZ 2009 Portefeuillehouder: Bijlagen: Ter inzage: Drs. J. Krook Ambtelijke coördinatie:

Nadere informatie

SAMENWERKINGSVERBAND COLLECTIEF VERVOER ZEEUWSCH-VLAANDEREN

SAMENWERKINGSVERBAND COLLECTIEF VERVOER ZEEUWSCH-VLAANDEREN INHOUDSOPGAVE Beleidsbegroting 1. Programmaplan 1 1.1 Algemeen Bestuur 2 1.2 VTV-vervoer 4 1.3 Leerlingenvervoer 6 1.4 Vervoer WMO-gerechtigden 8 1.5 Het bedrag voor onvoorzien 10 2. Paragrafen 2.1 Weerstandsvermogen

Nadere informatie

Datum raadsvergadering 19 maart 2015

Datum raadsvergadering 19 maart 2015 Raadsvoorstel Datum vaststelling voorstel door het college 24 februari 2015 Datum raadsvergadering 19 maart 2015 Nummer raadsvoorstel 2015-126 Bijbehorend veld van de programmabegroting Welzijn (incl.

Nadere informatie

BLAD GEMEENSCHAPPELIJKE REGELING

BLAD GEMEENSCHAPPELIJKE REGELING BLAD GEMEENSCHAPPELIJKE REGELING Officiële uitgave van de gemeenschappelijke regeling Metropoolregio Eindhoven Nr. 626 6 november 2017 Financiële Verordening 2018 1. Algemene bepalingen Artikel 1. Begripsbepaling

Nadere informatie

Gemeente Dalfsen t.a.v. de raadsgriffier Postbus 35 7720 AA Dalfsen. Geachte leden van de gemeenteraad,

Gemeente Dalfsen t.a.v. de raadsgriffier Postbus 35 7720 AA Dalfsen. Geachte leden van de gemeenteraad, Gemeente Dalfsen t.a.v. de raadsgriffier Postbus 35 7720 AA Dalfsen datum 5 september 2013 kenmerk G13.002130 AM doorkiesnummer (038) 428 15 12 onderwerp Factsheet voor uw gemeente Geachte leden van de

Nadere informatie

uitdraai van: :28

uitdraai van: :28 In bijlage III treft u een uitgebreidere beschrijving aan van de hiervoor genoemde punten. Monitoring Omdat externe ontwikkelingen snel gaan en mogelijk op grond daarvan nadere bijstelling noodzakelijk

Nadere informatie

Bijlage: 3 Bij welk oorspronkelijk stuk hoort de bijlage: 2009i00970 discussiememo p&c cyclus

Bijlage: 3 Bij welk oorspronkelijk stuk hoort de bijlage: 2009i00970 discussiememo p&c cyclus Postregistratienummer: 2009i01003 Bijlage: 3 Bij welk oorspronkelijk stuk hoort de bijlage: 2009i00970 Onderwerp: discussiememo p&c cyclus Naam auteur: Yvonne van Halem Memo Postregistratienummer: 2009i00628

Nadere informatie

Aan de raad van de gemeente Almere. Integrale Jeugdgezondheidszorg. Geachte raad,

Aan de raad van de gemeente Almere. Integrale Jeugdgezondheidszorg. Geachte raad, Dienst Sociaal Domein Bert Enderink Telefoon 0642795950 Fax (036) E-mail aenderink@almere.nl Aan de raad van de gemeente Almere Stadhuisplein 1 Postbus 200 1300 AE Almere Telefoon 14 036 Fax (036) 539

Nadere informatie

2013.1.0 Planning en Control Cyclus Begroting 2014-2017

2013.1.0 Planning en Control Cyclus Begroting 2014-2017 Begroting 2014-2017 Voorwoord... 3 1 Begrotingssaldo en meerjarenperspectief... 5 1.1 Samenvatting meerjarenperspectief... 5 1.2 Bijdrage gemeenschappelijke regeling 2014-2017... 6 2 Uitgangspunten begroting

Nadere informatie

GGD DPG, en kwetsbare ouderen

GGD DPG, en kwetsbare ouderen GGD, DPG en kwetsbare ouderen Waar wil ik het over hebben? Wat is een GGD? Wat is een directeur Publieke Gezondheid: DPG? Wat hebben wij met elkaar van doen? GGD en ouderen Relatie GGD - Inspectie Kwartaalontmoeting

Nadere informatie

Regeling Financieel Beheer Belastingsamenwerking Gouwe- Rijnland

Regeling Financieel Beheer Belastingsamenwerking Gouwe- Rijnland Regeling Financieel Beheer Belastingsamenwerking Gouwe- Rijnland Het Algemeen Bestuur van de Gemeenschappelijke regeling Gouwe-Rijnland (BSGR), gelet op: Artikel 212 van de Gemeentewet; Het Waterschapsbesluit;

Nadere informatie

9 maart 2015 Judith Lemmen regiomanager Land van Cuijk

9 maart 2015 Judith Lemmen regiomanager Land van Cuijk 9 maart 2015 Judith Lemmen regiomanager Land van Cuijk GGD = Gemeentelijke GezondheidsDienst Publieke Gezondheid & veiligheid is wettelijke taak. Alle 400 gemeenten hebben eigen GGD. GGD is van jullie:

Nadere informatie

Nota risicomanagement. Gemeente Asten

Nota risicomanagement. Gemeente Asten Nota risicomanagement Gemeente Asten Inhoudsopgave: 1 INLEIDING... 3 2 UITGANGSPUNTEN... 4 2.1 BESLUIT BEGROTING EN VERANTWOORDING (BBV)...4 2.2 FINANCIËLE VERORDENING ARTIKEL 212...4 3 DOELSTELLING...

Nadere informatie

Raadsvoorstel Nummer: 242561

Raadsvoorstel Nummer: 242561 Raadsvoorstel Nummer: 242561 Datum: 3 februari 2015 Hoort bij collegeadviesnummer: 242560 Datum raadsvergadering: 2 april 2015 Portefeuillehouder: A. Vermeulen Onderwerp Kadernota 2016 VRU Voorgesteld

Nadere informatie

Nota Risicomanagement en Weerstandsvermogen

Nota Risicomanagement en Weerstandsvermogen Nota Risicomanagement en Weerstandsvermogen September 2015 Inhoudsopgave 1. Inleiding... 3 2. Aanleiding... 4 3. Nadere toelichting... 5 4. Doelstellingen en wettelijke kaders... 6 4.1. Doelstellingen...

Nadere informatie

De jeugdgezondheidszorg als bondgenoot bij preventie en begeleiding van jongeren en seks

De jeugdgezondheidszorg als bondgenoot bij preventie en begeleiding van jongeren en seks De jeugdgezondheidszorg als bondgenoot bij preventie en begeleiding van jongeren en seks Vanessa Peters, GGD Gelderland Midden Marinka de Feijter, GGD N-O Gelderland Ineke van der Vlugt, Rutgers WPF 1

Nadere informatie

categorie-indeling aanvullende diensten en maatwerk

categorie-indeling aanvullende diensten en maatwerk Voorstel Vergadering Algemeen Bestuur GGD Hollands Noorden Datum 19 februari 2014 Agendapunt 6 Onderwerp Voorstel Frictie- en desintegratiekosten Bijlage categorie-indeling aanvullende diensten en maatwerk

Nadere informatie

Ervaringen van een RAAK-regio

Ervaringen van een RAAK-regio Ervaringen van een RAAK-regio Zaanstreek Waterland Voorgeschiedenis In Zaanstreek Waterland: - een sterke traditie van samenwerking tussen welzijnsorganisaties, jeugdzorginstellingen, jeugdgezondheidszorg

Nadere informatie

2. Financieel kader gemeenschappelijke regelingen in de regio van Hollands-Midden

2. Financieel kader gemeenschappelijke regelingen in de regio van Hollands-Midden 1. Inleiding Ten tijde van het schrijven van de kadernota 2016 wordt nog volop gewerkt aan de uitwerking van het proces Kracht#15. Voor het besluitvormingsproces dient de Kadernota 2016 in januari 2015

Nadere informatie

Raadsvoorstel (gewijzigd)

Raadsvoorstel (gewijzigd) Raadsvoorstel (gewijzigd) BARCODE STICKER Nr. 2009-064 Houten, 17 november 2009 Onderwerp: Tweede kadernota Lokaal Gezondheidsbeleid 2010-2013 Beslispunten: 1. In te stemmen met de volgende in de tweede

Nadere informatie

B en W d.d

B en W d.d B en W. 13.1048 d.d. 19-11-2013 Onderwerp Nota Lokaal gezondheidsbeleid Besluiten:Behoudens advies van de commissie 1. De bijgevoegde conceptnota Lokaal gezondheidsbeleid Ruimte maken voor gezondheid voor

Nadere informatie

Raadsvergadering van 1 november 2012 Agendanummer: 5

Raadsvergadering van 1 november 2012 Agendanummer: 5 RAADSVOORSTEL Verseon kenmerk: 368891 Raadsvergadering van 1 november 2012 Agendanummer: 5 Onderwerp: Beleidsbegroting 2013-2016 Verantwoordelijk portefeuillehouder: Drs. F.P. Fakkers SAMENVATTING Vanuit

Nadere informatie

Onderwerp Programmabegroting 2013 en meerjarenraming Veiligheidsregio Gelderland-Zuid

Onderwerp Programmabegroting 2013 en meerjarenraming Veiligheidsregio Gelderland-Zuid Raadsvoorstel Vergadering : 18 december 2012 Voorstelnummer : 12.09 Registratienummer : 12.022881 Portefeuillehouder : Mw. dr. M.W.M. de Vries Afdeling : BBO / Juridische Zaken Bijlage(n) : 2 B&W-datum/nummer

Nadere informatie

II. De Nota risicomanagement Delfland vast te stellen met onder meer de volgende bepalingen:

II. De Nota risicomanagement Delfland vast te stellen met onder meer de volgende bepalingen: agendapunt B.05 1046082 Aan Verenigde Vergadering ONTWERP NOTA RISICOMANAGEMENT DELFLAND Gevraagd besluit Verenigde Vergadering 05-06-2014 I. De Nota risico's en weerstandsvermogen Delfland, vastgesteld

Nadere informatie

Organisatieverordening Veiligheidsregio Brabant-Noord 2007

Organisatieverordening Veiligheidsregio Brabant-Noord 2007 Organisatieverordening Veiligheidsregio Brabant-Noord 2007 1 Het Algemeen Bestuur van de Veiligheidsregio Brabant-Noord, in vergadering d.d. 28 februari 2007 bijeen; overwegende: 1. dat de Veiligheidsregio

Nadere informatie

Naam en telefoon. Cathy van Doorn, tel. 685783 Afdeling. Portefeuillehouder René Peters

Naam en telefoon. Cathy van Doorn, tel. 685783 Afdeling. Portefeuillehouder René Peters Onderwerp Jaarrekening 2014 en begroting 2016 GGD Hart voor Brabant. CONCEPT Datum 30 april 2015 Naam en telefoon Cathy van Doorn, tel. 685783 Afdeling SMO Portefeuillehouder René Peters Wat adviseer je

Nadere informatie

Portefeuillehouder : W.J.J. Ligtenberg Datum collegebesluit : 16 februari 2016 Corr. nr.:

Portefeuillehouder : W.J.J. Ligtenberg Datum collegebesluit : 16 februari 2016 Corr. nr.: Preadvies Portefeuillehouder : W.J.J. Ligtenberg Datum collegebesluit : 16 februari 2016 Corr. nr.: 2016.02807 Onderwerp : GGD: Kadernota 2017 'Gezondheid gaat verder' Programma : 2. Welzijn, zorg en onderwijs

Nadere informatie

Het db van net Gewest, de portefeuillehouders gezondheidszorg en het bestuur van de veiligheidsregio Gooi en Vechtstreek.

Het db van net Gewest, de portefeuillehouders gezondheidszorg en het bestuur van de veiligheidsregio Gooi en Vechtstreek. Aan: Van: Het db van net Gewest, de portefeuillehouders gezondheidszorg en het bestuur van de veiligheidsregio Gooi en Vechtstreek Ans Engelsman Datum: 26 juli 2011 Betreft: tweede tranche Wet Publieke

Nadere informatie

Raadsvoorstel. Onderwerp Zienswijze voorjaarsnota 2016 GGD Hart voor Brabant. Status Oordeelvormend

Raadsvoorstel. Onderwerp Zienswijze voorjaarsnota 2016 GGD Hart voor Brabant. Status Oordeelvormend Datum: 24-03-15 Onderwerp Zienswijze voorjaarsnota 2016 GGD Hart voor Brabant Status Oordeelvormend Voorstel 1. Kennis nemen van de voorjaarsnota 2016 GGD Hart voor Brabant zoals opgesteld door het GGD-Dagelijks

Nadere informatie

B&W-Aanbiedingsformulier

B&W-Aanbiedingsformulier B&W.nr. 08.1145, d.d. 25 november 2008 B&W-Aanbiedingsformulier Onderwerp Sluiten samenwerkingsconvenant 'Veerkracht' in het kader van preventie van depressie bij ouderen in Leiden Zuidwest BESLUITEN Behoudens

Nadere informatie