Jaarverslag rkbs De Golfbreker

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Jaarverslag rkbs De Golfbreker"

Transcriptie

1 2013 Jaarverslag rkbs De Golfbreker Willem Lamers Februari 2014

2 Inhoudsopgave 1. Inleiding Zakelijk deel Leerlingenaantallen Instroom per jaar Uitstroom per jaar Personeel Bouwen aan goed onderwijs Heldere en gedeelde focus (waarden/missie/ visie) Hoge verwachtingen van leerlingen, medewerkers en systemen Effectief leiderschap van management en leerkracht Hoog niveau van samenwerken en communicatie Van standaarden afgeleid curriculum Regelmatige evaluatie van het onderwijs Focus op professionele ontwikkeling Stimulerende leeromgeving Educatief partnerschap met ouders Eigenaarschap van leerlingen Beleidsterreinen Onderwijs en identiteit Passend Opbrengstbericht Breed Professionalisering ICT Onderwijsresultaten Verslag en arrangement inspectie Identiteit Personeel en organisatie IPB (Integraal Personeelbeleid) Deskundigheidsbevordering/ scholing personeel Professionalisering Evaluatie professionalisering...19 Jaarverslag rkbs De Golfbreker

3 4.2.5 Jaardoelen professionaliseren Middelen en voorzieningen Tevredenheidsmeting Ouders Schooladviesraad (SAR) Activiteitencommissie (AC) Medezeggenschapsraad (MR) Bijlage Jaarverslag MR...23 Jaarverslag rkbs De Golfbreker

4 1. Inleiding Voor u ligt het jaarverslag 2013 van rkbs De Golfbreker. Hierin geven we aan op welke wijze wij aan de kwaliteit van ons onderwijs het afgelopen jaar richting hebben gegeven. Er zijn op onze school veel positieve ontwikkelingen. Daarnaast zien we ook een aantal zaken die nog beter kunnen. De ontwikkelingen vinden plaats vanuit de beleidsterreinen onderwijs/ identiteit, breed en passend onderwijs en opbrengstgericht werken. Deze beleidsterreinen worden richting gegeven door de meerjaren doelen , weergegeven in het schoolplan. Vanuit de meerjaren doelen zijn de jaardoelen opgesteld. De resultaten van de doelen zijn ook onderdeel van het jaarverslag. Voortschrijdend inzicht en actuele ontwikkelingen kunnen hierop van invloed zijn. We hopen dat wij met deze weergave een goed beeld schetsen van wat er is bereikt het afgelopen (school)jaar. Missie De schoolontwikkelingen koppelen we steeds aan onze missie: Mensen maken de school, mensen maken de wereld. De missie is gericht op het eigenaarschap van de kinderen, hun nieuwsgierigheid, hun vaardigheden, hun talenten en de wijze waarop ieder daarmee in de wereld om zich heen een ondernemende rol kan spelen. Op basis van de missie van Agora en De Golfbreker hebben we een schoolmissie vertaald naar de kinderen: We mogen onszelf zijn, we houden rekening met elkaar en we leren met plezier het hele jaar Binnen de groepen wordt gewerkt met een groepsmissie en groeps- en individuele doelen op cognitief en sociaal gebied. Ambitie Onze ambitie is dat de kinderen die onze school verlaten zullen voldoen aan de kwaliteitseisen van het basisonderwijs en vanuit onze missie de stap richting het voortgezet onderwijs kunnen gaan maken. Binnen ons onderwijsaanbod willen wij recht doen aan al onze kinderen; zowel aan de kinderen die moeite met leren hebben als aan de kinderen die méér aankunnen. Het afgelopen jaar In september hebben we de invoering van de nieuwe methode Taal Actief uitgebreid naar de groepen 7 en 8. We hebben het werken met de groepsplannen verder ontwikkeld. In het groepsplan staan de doelen en de activiteiten op basis van de onderwijsbehoeften van de kinderen beschreven. Aan de hand van dit werkplan geeft de leerkracht gerichte instructies op drie niveaus naar behoefte van de kinderen. In het kader van Wetenschap, Techniek en Talent is het science lokaal ingericht. De talentenklas van de groepen 7 en 8 werken hier met de onderdelen installatie techniek en robotica (het ontwerpen, bouwen en programmeren van robotten) Met ondersteuning van een gemeentelijke subsidie heeft de samenwerking tussen Kinderdagverblijf (KDV) De Wielewaal, Buitenschoolse opvang (BSO) De Orca (beiden onderdeel van Tinteltuin) duidelijke vormen aangenomen. De vorming van een Integraal Kindcentrum (IKC) is het doel. Inmiddels zijn concrete samenwerkingsmomenten, zoals de drie gezamenlijk thema s op schooljaarbasis en afspraken op het gebied van een doorgaande ontwikkeling van het KDV naar de school. Op het gebied van de buitenschoolse activiteiten hebben we in het kader van talentontwikkeling met Fluxus een muziekproject opgezet om kinderen kennis te laten maken met diverse muziekinstrumenten. De kinderen kunnen vervolgens muziekles krijgen van Fluxus docenten gedurende de komende jaren op De Golfbreker. Terugkijkend op het jaar zien we met een goed gevoel terug op een flink aantal stappen die we gezet hebben in de ontwikkeling van onze school binnen de benoemde beleidsterreinen. Jaarverslag rkbs De Golfbreker

5 2. Zakelijk deel 2.1 Leerlingenaantallen Leerlingenaantallen op Bovenstaande grafieken geven duidelijk weer dat het aantal leerlingen in de afgelopen vier jaren stabiel is gebleven ondanks een kleine krimp in het aanbod van vierjarige kinderen. Het aantal groepen (19) is in 2013 hetzelfde gebleven. Met deze aantallen zitten we ruim boven het landelijk gemiddelde. 2.2 Instroom per jaar Instroom per schooljaar Aantal 4 jarigen Aantal overige leerjaren Totaal De instroom vanaf laat een lichte daling zien. Het schooljaar geeft een stijging en maakt de gemiddelde instroom over vier jaren stabiel. We zitten met deze aantallen ruim boven het landelijk gemiddelde. Jaarverslag rkbs De Golfbreker

6 2.3 Uitstroom per jaar Uitstroom VO aantal percentage aantal percentage aantal percentage aantal percentage Pro 0 0 % 0 0 % 0 0 % 0 0 % VMBO % % % % Havo/VWO/Gym % % % % Anders VO (OPDC) Uitstroom, anders 0 0 % 3 0 % 4 8 % 0 0 % Andere basisschool aantal percentage aantal percentage aantal percentage aantal percentage 5 1 % 7 1,4 % 9 1,8 % 11 2,3 % In 2013 zijn negen leerlingen wegens verhuizing naar een ander woonplaats / land van school gegaan. Twee leerlingen zijn naar een andere school vertrokken i.v.m. een andere reden (o.a. identiteit, beleid). Bij de VO-adviezen worden de kinderen nauw betrokken. Zij nemen ook deel aan de gesprekken samen met hun ouders/ verzorgers. Daarop worden ze voorbereid door de leerkrachten. Op deze wijze zijn zij eigenaar van hun eigen leerproces. Bij een verschil van inzicht wordt de ouder als partner serieus genomen en wordt gezocht naar een oplossing. Soms wordt er in overleg een second opinion aangevraagd. In 2013 is er voor één kind gebruik gemaakt van deze mogelijkheid. 2.4 Personeel Formatie Dir. in WTF Directie 1,54 1,49 1,46 1,53 OP in WTF Leraren, vakdocent gym, ICT- coördinator en interne begeleider OOP in WTF Onderwijsassistenten en conciërge 25,63 24,37 23,71 21,56 0,81 0,8131 1,36 1,21 Vanaf het schooljaar hebben de stille bezuinigingen (hogere werknemerslasten) een afnemende formatie opgeleverd. Daarnaast is er bewust gekeken naar het effectief invullen van taken naar functies en hebben we meer uren onderwijsassistentie ingezet ter ondersteuning van de groepsleerkrachten ( meer handen in de groep). Jaarverslag rkbs De Golfbreker

7 3. Bouwen aan goed onderwijs Meerjarenbeleidsplan Agora, 2011 Als school van Agora willen wij een goede invulling geven aan de bovenstaande kenmerken: In 2013 waren er voor rkbs De Golfbreker de volgende ontwikkelingen t.a.v. deze kenmerken: 3.1 Heldere en gedeelde focus (waarden/missie/ visie) In het kader van hogere opbrengsten richten we ons op het voldoen aan de onderwijsbehoeften van de kinderen en het zo effectief mogelijk inrichten van het onderwijs op basis van groepsplannen. De groepsplannen rekenen, begrijpend lezen, spelling en technisch lezen zijn ingevoerd en gekoppeld aan de weekplanning en een groepsoverzicht. De leerkracht maken zich eigenaar van het analyseren van de ondersteunende gegevens voor groepsplannen. Tevens wordt focus nu gericht op de directe en effectieve instructie. Uitgangspunt bij de beleidsontwikkelingen is onze missie en visie. 3.2 Hoge verwachtingen van leerlingen, medewerkers en systemen De jaarplanning is gericht op het goed kunnen volgen van resultaten en het inzetten van de groepsplannen daartoe door elke tien weken via een teamdag evaluatie en teamontwikkeling te organiseren. Het voeren van een duidelijk integraal personeelsbeleid is verder uitgebreid, o.a. op basis van de indicatoren voor goed lesgeven (John Hattie) vinden groepsbezoeken plaats. Aansluitend vinden de doelstellingengesprekken plaats waarbij ook het POP (Persoonlijk Ontwikkelings Plan) is besproken. Het leren van en met elkaar in professionele leergemeenschappen (PLG) op Agoraniveau is verdiept en meer op onderzoek gericht (deelname PLG gedrag, PLG SVIB/School Video Interactie Begeleiding, PLG WTT/OL.) Op schoolniveau zijn we in dit kader gestart met de kwaliteitsteams op o.a. de gebieden Lezen/taal, wereldverkenning, opbrengstgericht werken, WTT/OL (Wetenschap, Techniek en Talent/ Onder-nemend Leren) en passend onderwijs. In 2014 willen we dit verder ontwikkelen. 3.3 Effectief leiderschap van management en leerkracht Bij de vaststelling van de jaardoelen worden de evaluatie van de voorgaande jaardoelen, voortschrijdend inzicht en actuele ontwikkelingen ingezet. In het schooljaar zijn we gestart met kwaliteitsteams op basis van meerjaren- en jaardoelen. De kwaliteitsteams zijn sturend Jaarverslag rkbs De Golfbreker

8 in de ontwikkelingen en zorgen twee keer per jaar voor een presentatie van de stand van zaken binnen het team. Reflectie op leiderschap en aanpassing van de organisatie en taakverdeling met o.a. de start van de kwaliteitsteams. 3.4 Hoog niveau van samenwerken en communicatie Door verdieping van het werken in kwaliteitsteams op schoolniveau en de PLG s op stichtingsniveau. De planning en personele invulling van de teamvergadering is aangepast. De teamvergadering is onderdeel geworden van de teamdagen, waarvan er acht plaatsvinden, zodat het voltallige personeel aanwezig is op de teamvergaderingen. De bouwvergaderingen zijn daar voor een deel ook onderdeel van. Op het einde van het schooljaar evalueren we deze organisatievorm op inhoud en planning. Dit jaar gestart met Intragolf. De volgende onderdelen zijn in werking: planner, mededelingen, nieuwe documenten en een start met tabs, waarvan het handboek als eerste. Aan de verdere uitwerking van het digitale handboek (borging van afspraken) wordt gewerkt Invoering van DigiDUIF in de communicatie naar ouders. Eerste stap is informatievoorziening naar ouders via de mail. De volgende stap is de digitale inschrijving van ouders voor de tien minutenavonden. Vraag is nog of ook de planner via Digiduif wordt verspreid i.p.v. de website. In het kader van de ontwikkeling van IKC (Integraal Kindcentrum) werken we nauw samen met BSO De Orca en KDV De Wielewaal om tot een doorgaande ontwikkelingslijn te komen. Op verschillende niveaus (leerkrachten, intern begeleiders en directie) zijn processen ingezet zoals gezamenlijke thema s, ondersteuningsstructuur, kindvolgsysteem van 0-13 jaar en een gezamenlijk pedagogisch beleid. 3.5 Van standaarden afgeleid curriculum Verbeteren van de opbrengsten, door het analyseren van de opbrengsten en het formuleren van streefdoelen 2013 en ambities en de hantering daarvan in de groepsplannen. Dit proces wordt begeleid door de SBDZW (Schoolbegeleidingsdienst Zaanstreek Waterland). Borgen van het werken met goede methodes: dit jaar is de taalmethode Taal Actief in de hele school doorgevoerd. We ontwikkelen een nieuw pestprotocol, welke verbonden is aan de sociaal emotionele methode Kinderen en hun sociale talenten, die in de school wordt gehanteerd. 3.6 Regelmatige evaluatie van het onderwijs Het schooljaar is ingedeeld in vier periodes van tien weken. Na elke tien weken vinden de volgende activiteiten plaats: - de groepsbesprekingen met de intern begeleiders. Daarbij worden de data gebruikt van: de methode en niet methodetoetsen, KIJK!, Zien en de observaties. De evaluaties van de groepplannen worden zorgvuldig besproken. De arrangementen en doelen worden vastgesteld voor de groepsplannen van de komende periode. - een teamdag met een teamevaluatie van de groepsplannen. Tweemaal per jaar worden de opbrengsten met het team geëvalueerd. - de rapportages naar de ouders in de vorm van gesprekken met tweemaal per jaar het rapport. Jaarlijks vindt evaluatie plaats van alle vakgebieden. Ook in de MR worden de cito resultaten besproken. Jaarverslag rkbs De Golfbreker

9 3.7 Focus op professionele ontwikkeling Het voeren van een duidelijk integraal personeelsbeleid is verder uitgebreid, o.a. op basis van de indicatoren voor goed lesgeven (John Hattie), zie punt 3.2. De nadruk ligt op het nakomen van afspraken, een goede voorbereiding en op het delen van kennis. Verdieping van het werken als PLG, als kwaliteitsteam, teamscholing en individuele scholing medewerkers 3.8 Stimulerende leeromgeving Twee maal per jaar werken alle groepen aan hetzelfde thema: het thema van de kinderboekenweek ( Sport en spel ) en het ondernemende thema in maart/ april ( Dieren ). Thema s zijn duidelijk zichtbaar in alle groepen. Binnen het thema onderwijs zijn we aan het onderzoeken hoe we het wereldverkennende onderwijs kunnen verrijken met behulp van het gebruik van tablets De brede schoolactiviteiten zijn verder ontwikkeld mede in het kader van de ontwikkeling van het IKC. Talentontwikkeling is het uitgangspunt en in aansluiting op de talentenklassen geven we kinderen de mogelijkheid hun talenten te ontdekken. In augustus zijn we gestart met een nauwe samenwerking met Fluxus. Het project biedt kinderen onder schooltijd en tijdens de BSA kennis te maken met instrumenten en vervolgens muzieklessen van Fluxus te gaan volgen op de locatie van De Golfbreker. 3.9 Educatief partnerschap met ouders In 2013 hebben we de overstap gemaakt van Parnassys naar DigiDUIF. Alle ouders hebben een activeringcode ontvangen om in te loggen in DigiDUIF. Ouders worden direct geïnformeerd over de activiteiten en ontwikkelingen op en rondom onze school. Zie ook bij 3.4. We onderzoeken het kind- oudergesprek op de tien minutenavonden. In groep 8 gebeurt dit al tijdens de gesprekken over het voortgezet onderwijs. Het is de bedoeling deze ontwikkeling uit te breiden naar de andere groepen, te beginnen met een pilot in de groepen 7. In het zorgteam bieden we sinds dit jaar structureel ouders aan om deel te nemen aan de gesprekken. De ervaringen zijn heel goed en zinvol. De TSO is overgegaan naar een online systeem Overblijven met Edith. Na wat opstartproblemen is iedereen daar nu aan gewend Eigenaarschap van leerlingen De ontwikkelingen van kind oudergesprekken, zie punt 3.9 De ontwikkeling van portfolio zie beleidsterreinen hieronder. Jaarverslag rkbs De Golfbreker

10 4. Beleidsterreinen 4.1 Onderwijs en identiteit Passend Meerjaren ambitie: Een vorm van passend onderwijs is ontwikkeld, waarbij kinderen op basis van behoefte (handelingsgericht) en van de groepsorganisatie (groepsplannen op basis van leerlijnen) zich naar vermogen kunnen ontwikkelen binnen de mogelijkheden van de schoolorganisatie. De wensen van ouders t.a.v. passend onderwijs worden gerespecteerd op basis van ieders zijn verantwoordelijkheid. Talentontwikkeling neemt een belangrijke plaats in. Doelstelling 12/13: Actieplan: Resultaten/ evaluatie Het werken met groepsplannen aan de hand van de nieuwe methode rekenen en het opstarten van de groepsplannen van spelling, technisch lezen en begrijpend lezen. - Voor elke nieuwe periode van tien weken worden de groepsplannen op een teamdag geëvalueerd en voor de nieuwe periode gemaakt onder begeleiding van Seminarie van orthopedagogiek - De groepen 1/2 evalueren en ontwikkelen de groepsplannen vanuit het lvs Kijk onder begeleiding van Annelies De Vries van de SBDZW. Vanaf januari ondersteuning ingezet op het analyseren van cito LOVS resultaten als basis voor de groepsplannen voor de derde en vierde periode. Invoering afnemen cito M2, analyse toegepast voor de tweede periode. Groepsplannen voor de vakken rekenen, technisch lezen, begrijpend lezen en spelling zijn vastgelegd. Verder ontwikkelen van het benoemen van handelingsplannen apart of in groepsplannen; uniformiteit in beschrijving onderwijsactiviteiten, frequentie, organisatievorm en hulpmiddelen per subgroep. Beleid passend onderwijs is vastgelegd via het traject van Framework Met Zien wordt de sociaal emotionele ontwikkeling van kinderen twee keer per jaar vastgelegd voor sturing in de groep De eerste keer registratie van - bijeenkomsten van het TTTeam en begeleiding vanuit Agora - bijeenkomsten van de stuurgroep Passend Onderwijs op basis van Framework - onder begeleiding van de ib er en gedragsspecialist worden in november de observatielijsten ingevoerd t.a.v. welbevinden en betrokkenheid. Vaststelling van diversiteit per groep in Framework als basis voor de verdeling van ondersteuning in de groepen. Ontwikkelingspunten volgend jaar: beschrijving onderwijs ondersteuningsstructuur en de onderwijsarrangementen Werkervaring, vergelijkingen met collega s en overlegmomenten leveren een duidelijkere registratie op, welke nog steeds leerkracht gebonden is. Het invullen door leerlingen zelf vanaf Jaarverslag rkbs De Golfbreker

11 welbevinden en betrokkenheid. De tweede keer toevoeging van de sociale dimensies. De methode Kinderen en hun sociale talenten wordt ingevoerd met thema s door de hele school, waarbij ook thema s per groep ingezet kunnen worden n.a.v. de registratielijsten van Zien. Voor kinderen met een speciale leerbehoefte wordt een ontwikkelingsperspectief vastgesteld. Start van de oudergesprekken in het kader van het OOP. - in maart vindt de evaluatie plaats en wordt de observatie uitgebreid met de vijf sociale vaardigheids-dimensies; evaluatie in mei - Na de herfstvakantie wordt gestart met de thema s van de methode. In de teambijeenkomst wordt de link tussen observatieopbrengsten en koppeling van groeps/ individuele activiteiten behandeld. - Aan de hand van format en begeleiding van Agora werken ib ers de ontwikkelings-perspectieven uit voor uitvoering in de groepen en bespreking met de ouders op de tien minutenavonden van november. gr 5 is een belangrijke bijdrage. Ontwikkelingspunten voor volgend jaar: - twee registratiemomenten - toepassing in het groepsplan met acties vanuit de thema s van Kinderen en hun sociale talenten. De thema s zijn experimenteel ingezet vanaf maart. Ontwikkelpunt voor volgend jaar: op basis van registratie Zien uitvoeren van acties met thema s/ zo nodig dus thema s aanpassen aan groepssituatie. Doel is bereikt Opbrengstgericht Meerjaren ambitie: Het systematisch werken aan het verbeteren van de resultaten van technisch, begrijpend lezen, spelling en rekenen op basis van: - hoge verwachtingen, groeps- en individuele doelen die uitdagend en haalbaar zijn - eigenaarschap van het kind op zijn of haar niveau - een rustige en veilige leeromgeving, waarin het kind zich gewaardeerd voelt - periodieke groepsbesprekingen op basis van opbrengsten en leerstofaanbod - verder ontwikkelen van het beleid meerbegaafden en uitvoering van de excellente leerling Doelstelling 12/13: Actieplan: Resultaten\ evaluatie Het analyseren van de resultaten met behulp van de data van cito LOVS en Kijk door leerkracht en Intern Begeleider Informatie inwinnen/ begeleiding vragen bij analyses voor ib ers..vervolgens kennisoverdracht naar het team ten behoeve van het maken van Ondersteuning ingezet op het analyseren van cito LOVS en KIJK! resultaten, welke uitgevoerd zijn in de groepsplannen. Toevoeging van cito LOVS in de Continuous improvement (CI) is uitgebreid met de de groepsplannen. - Deskundigheidsbevordering van de specialisten en groep 2. CI stuurgroep heeft op de teamdag van het team schriftelijk Jaarverslag rkbs De Golfbreker

12 schoolmissie en schoolafspraken. In de groepen worden maximaal drie doelen (cognitief/ soc. emot.) ingezet met een overzicht van de doelen en resultaten op de datamuur. Het portfolio wordt ingevoerd met een jaarverwachting van de groep en het kind, twee evaluatiemomenten en de persoonlijke doelen en resultaten. Spelling en lezen zijn speerpunten. Het streven is de resultaten op een hoger niveau te brengen: tot boven landelijk verwachtingspatroon. Nieuwe taal/ spelling methode is ingevoerd in de groepen 4, 5 en 6. De nieuwe rekenmethode is ingevoerd Het vaststellen van een leerlijn en het inrichten van een techniekhoek ten behoeve van de activiteiten binnen het traject wetenschap, techniek en excellentie. In de groepen 1/2 is het LVS Kijk ingevoerd en het wordt gehanteerd als basis voor de groepsplannen stuurgroep. - Stuurgroep CI ontwikkelt, begeleidt team, evalueert en stuurt bij - Analyse cito lvs resultaten juni 12, - Handelingsafspraken n.a.v. gemaakte lees en spellingafspraken -Stuurgroep spelling/ lezen ontwikkelt en coördineert; begeleidt bij de invoering van de nieuwe taalmethode - Tijdens de groepsplan overleggen wordt de omgang met de methode geëvalueerd en afspraken gemaakt. - Stuurgroep OL/ WTT ontwikkelt, coördineert begeleidt het proces van invoering - Een drietal bijeenkomsten op de teamdagen met ondersteuning van Annelies de Vries van de SBDZW bevraagd over het functioneren van CI in de groep. Daaruit maken zij een actieplan voor het nieuwe schooljaar met als uitgangspunt de visie op ons onderwijs. Door deze bijsturing wordt de aanpak van het portfolio ook verlegd. De spellingresultaten zijn op niveau en in het lezen zit een stijging, maar zit nog niet op het gestelde streefniveau. De nieuwe taalmethode heeft een hoger niveau. Hiaten in de stof vereisten een nauwkeurig/ aangepast gebruik van de methode. Het gedifferentieerd werken met de 1,2 en 3 sterren vraagt om een secure aanpak. Het vaststellen van beleid is een ontwikkelingspunt. Ook de nieuwe rekenmethode heeft een hoger niveau. De start was daardoor lastig en vroeg twee weken extra tijd. Hiaten vroegen ook tussentijds aanpassingen aan het rekenprogramma. De gemiddelde score is op niveau gebleven. Techniektoepassingen in het gezamenlijk thema, thema groepen 7 en de talentenklassen. Het technieklokaal wordt op basis hiervan ingericht. Volgende stap is de verdere leerlijnontwikkeling. De groepsplannen zijn op basis van KIJK! ingericht. De uitvoering is met extra interne ondersteuning (IB er en sturende leerkracht) tot stand gekomen. De gebruiksmomenten zijn opgenomen in de weekplanning en de Jaarverslag rkbs De Golfbreker

13 Opbrengstgericht groepsmanagement en effectieve instructie met als speerpunt begrijpend lezen. - Voortschrijdend inzicht op basis van de mindere resultaten van het begrijpend lezen. De stepping stones gesprekken met de leerkrachten leverde het aandachtspunt op: instructie gericht op betrokkenheid en begrip. vastlegging van de weekplanning is erop afgestemd. Externe deskundigheid is ingezet op de teamdag van Voor een goede implementatie is een traject van effectieve en directe instructie intern ingezet met ingang van schooljaar Breed Meerjaren ambitie: In de ontwikkeling van ieder individueel kind hebben ouders, school en kind ieder eigen verantwoordelijkheden. Deze ontwikkeling kan alleen optimaal zijn als ouders, school en kind als gelijkwaardige partners samenwerken. Stimulering van de leeromgeving. De school beschikt, (zo nodig) in samenhang met partners, over het vermogen om onderwijs, opvang en activiteiten te bieden aan de kinderen. Deze omgeving biedt mogelijkheden voor leren, spelen, ontdekken en ontwikkelen. Doelstelling 12/13: Actieplan Resultaten\ evaluatie Het opzetten van een kindcentrum in nauwe samenwerking met Tinteltuin (BSO en KDV) op het gebied van een doorgaande lijn taalontwikkeling, kindvolgsysteem, pedagogisch klimaat en buitenschoolse activiteiten vanuit talentontwikkeling. - Onder begeleiding van de contactpersonen van Agora en Tinteltuin vindt er overleg plaats met de directie en de locatiemanager van Tinteltuin. - In dit verband worden er stappen gedaan in de info uitwisselingen van kinderen en een verdere samenwerking t.a.v. activiteiten, zoals de thema s. Het IKC overleg is uitgebreid met een Agora kopgroep IKC en daaraan verbonden werkgroepen op gebied van pedagogisch beleidsplan, taalontwikkeling, communicatie en kindvolgsysteem. In de laatste participeert de IB er van onze school. Resultaten: -T.a.v. doorgaande lijn van dossiervorming en begeleiding van kinderen: afstemming van het entreeformulier op het overdrachtsformulier van het KDV, stroomdiagram met wederzijdse inzet en ondersteuning van kinderen in hun ontwikkeling -T.a.v. de wereld verkennende ontwikkeling twee gezamenlijke thema s uitgevoerd - T.a.v. een doorlopende ontwikkeling van 2 tot 6 (harmonisatie) heeft de school een subsidie ontvangen van de gemeente. Jaarverslag rkbs De Golfbreker

14 4.1.4 Professionalisering Meerjaren ambitie: Professionalisering van het personeel door het samen ontwikkelen van ons onderwijs d.m.v.: talent en competentieontwikkeling, het aanleggen van bekwaamheidsdossiers, de gesprekkencyclus, visie en beleidsvorming en communicatie naar ouders. Doelstelling 12/13: Actieplan Resultaten\ evaluatie Op het gebied van communicatie hebben leerkrachten vaardigheden voor kindgesprekken en collegiale feedback - Studiedagdeel voortzetting gesprekstechnieken Door een andere prioriteit, begrijpend lezen en instructie, is dit onderdeel niet aan de orde geweest. Bekwaamheidsdossiers zijn op basis van Agora beleid vastgelegd en ingevoerd In de gesprekkencyclus zijn de waarderings-gesprekken volgens Agora beleid ingevoerd. - Directeur initieert invoering vanuit Agora - Waarderingsgesprekken worden opgenomen in de gesprekkencyclus van vier jaar en uitgevoerd in twee delen, november en maart. Dit schooljaar is een nieuw instrument ingevoerd op Agora niveau binnen het systeem van RAET. De gesprekken en groepsbezoeken in het tweede deel van het schooljaar zijn hierin uitgevoerd. Actiepunt: Verder uitbouwen van de gesprekkencyclus en bekwaamheidsdossier in RAET. Samen met de invoering van de bekwaamheidsdossiers vindt de gesprekkencyclus nu ook plaats via RAET. De eerste helft van de doelstellingsgesprekken heeft op deze wijze plaatsgevonden. In het kader van opbrengstgericht werken vinden er Stepping stones gesprekken plaats ten behoeve van hogere opbrengsten. Jaarverslag rkbs De Golfbreker

15 4.1.5 ICT Meerjaren ambitie: In een maatschappij waarin kinderen dagelijks worden geconfronteerd met multien massamedia is het vanzelfsprekend dat ICT is geïntegreerd in ons onderwijs met ondersteunende en uitdagende onderwijsprogramma s, interactief gebruik van het digibord, presentatievormen en de vaardigheid van kinderen en leerkrachten. Doelstelling 12/13: Actieplan Resultaten\ evaluatie Schoollijn van ICT competenties per jaargroep is vastgesteld. - Stuurgroep ICT onderzoekt, inventariseert, informeert en maakt voorstellen. - Overleg in DICT en het team/bouwoverleg Voorstel van de ICT stuurgroep is klaar voor bespreking in BCO en team. Dit is tevens actiepunt. Keuze maken in de programma s van de nieuwe reken- en taalmethode. Invoering van prowise en de organisatie van het opslaan van documenten De website is opgestart en het onderhoud binnen het team afgesproken ICT competenties van personeel in kaart brengen en ontwikkelen naar het Agora ICT competentiemodel. - Stuurgroep ICT onderzoekt, inventariseert, informeert, maakt voorstellen, begroot en ondersteunt met de invoering. - Voorstel van afspraken wordt gemaakt door de ICT stuurgroep - Voorstel vastgesteld in bouwen - Stuurgroep begeleidt in de uitvoering - De stuurgroep ICT coördineert, begeleidt en stuurt in het up to date houden van de website - Stuurgroep inventariseert en maakt planning voor ontwikkeling. De programma s van de methoden zijn aangeschaft en door de leerkrachten toegepast. Gebruik van Rekentuin en Taalzee is ook gericht op thuiswerk vooral voor kinderen met deze onderwijsbehoefte. Het programma wordt door het grootste deel van de leerkrachten gebruikt. De ict r heeft naast de Agora cursus extra instructiemomenten georganiseerd. Doel is bereikt. Het gebruik is nog niet geautomatiseerd. -Vijftien van de negentien groepen werken aan de groepspagina. -Bijhouden van het nieuws op de voorpagina nog geen automatisme bij directie -De Nieuwsbreker wordt bijgehouden - actie is toevoeging tab leerstrategieën De competenties zijn in kaart gebracht en zijn onderdeel van de planningsgesprekken Jaarverslag rkbs De Golfbreker

16 4.1.6 Onderwijsresultaten 2013 Wij willen dat ons onderwijs leidt tot optimale opbrengsten. Onze ambitie is dat de kinderen boven de inspectienormen scoren op het gebied van lezen, taal en rekenen. Daarbij stellen we onze streefdoelen, die hoger liggen dan de inspectienormen en gebaseerd zijn op de doelen, die wij als school stellen. De kinderen die onze school verlaten zullen voldoen aan de kwaliteitseisen van het basisonderwijs. Binnen ons onderwijsaanbod willen wij recht doen aan al onze kinderen; zowel aan de kinderen die moeite met leren hebben als aan de kinderen die méér aankunnen. Rekenen en wiskunde voor kleuters Taal voor kleuters De citotoetsen zijn afgenomen in de groepen 2. De score is boven het streefdoel van De Golfbreker. De citotoetsen zijn afgenomen in de groepen 2. De score is boven het streefdoel van de Golfbreker. Rekenen en wiskunde groepen 3 t/ m 8 De citotoetsen zijn voor het grootste deel hoger dan de inspectienorm en voor een deel hoger dan de streefdoelen van De Golfbreker. De groepen 3 en 7 scoren boven de streefdoelen van De Golfbreker. De groepen 5 en 6 scoren volgens de inspectienorm. De groepen 4 hebben gemiddeld de inspectienorm net niet behaald. De groepsplannen zijn in deze groepen deels bijgesteld i.v.m. de overgang naar de nieuwe methode. In het schooljaar zijn we gestart met de nieuwe methode Pluspunt 3 in de groepen 3 t/ m 8. De groepen 7 en 8 scoren boven het streefdoel. Technisch lezen DMT (woorden) gr 3 t/m 8 Technisch lezen AVI (tekst) gr 3 t/m 8 De citotoetsen zijn allemaal ruim boven de inspectienorm en deels ( de groepen 4 en 5) boven streefdoelen gescoord. De groepen 5, 6 en 7 hebben de inspectienorm niet gehaald. De groepsplannen zijn bijgesteld met extra oefenvormen van het woordlezen. De groepen 8 hebben boven het streefdoel van De Golfbreker gescoord. De AVI(tekst lezen) toetsen zijn in alle groepen van voldoende tot ruim voldoende gescoord Begrijpend lezen gr 4 t/m 8 De citotoetsen zijn deels niet op de inspectienorm gescoord en deels is het streefdoel van De Golfbreker behaald. Op het begrijpend lezen is het verbetertraject ingezet op basis van de directe en effectieve instructie op basis van het IGDI model. In juni 2013 zijn weer nieuwe groepsplannen opgesteld, waarin de nieuwe streefdoelen en interventies beschreven staan om de opbrengsten te verhogen. De scores zijn in totaal voldoende volgens de inspectienorm. Echter onze streefdoelen op basis van onze ambitie liggen hoger. De resultaten geven een vrij stabiel beeld. Op begrijpend lezen is een interventie gezet, welke in het nieuwe schooljaar een goed effect heeft opgeleverd. De nieuwe rekenmethode werpt inmiddels z n vruchten af gezien de eerste resultaten van het nieuwe schooljaar. Zie ook H Opbrengstgericht werken. Tweemaal per jaar vinden er zorgvuldige besprekingen van de opbrengsten plaats, waarbij verbeteracties of trajecten worden besproken of geïnitieerd. Het werken met de groepsplannen is een voortdurend proces van het volgen van onderwijsbehoeften en het stellen en evalueren van streefdoelen op individueel of groepsniveau. Jaarverslag rkbs De Golfbreker

17 4.1.7 Verslag en arrangement inspectie Op dinsdag heeft het laatste inspectiebezoek plaatsgevonden. Tijdens het onderzoek heeft de inspectie de kwaliteit van ons onderwijs beoordeeld met betrekking tot de resultaten en de ontwikkeling van de leerlingen, de zorg en de kwaliteitszorg. Daarnaast had het bezoek tot doel de sociale kwaliteit van ons onderwijs te onderzoeken. Dit onderdeel is als pilot uitgevoerd en geeft geen oordeel over dit gebied. Hieronder volgt het verslag van de bevindingen van de inspectie. De eindopbrengsten (de opbrengsten van groep 8) zijn in orde. De tussentijdse opbrengsten zijn ook voldoende. Deze worden vastgesteld op basis van de vakken technisch lezen, begrijpend lezen en rekenen in diverse groepen. Het begrijpend lezen in de middenbouw is een aandachtspunt. Begin van dit schooljaar hebben we daarvoor schoolbreed reeds een verbetertraject ingezet. De sociale ontwikkeling wordt beoordeeld op basis van het Saqi instrument, dat alleen in de groep 8 wordt afgenomen voor de overdracht naar het voortgezet onderwijs. Eén onderdeel daarvan wordt onder de norm gescoord: zelfvertrouwen. Daarmee stelt de inspectie de sociale opbrengsten in groep 8 als onvoldoende. Sinds vorig schooljaar zijn we bezig met de invoering van het sociaal emotioneel volgsysteem KIJK! en Zien, die ons een goed beeld geven van alle kinderen in alle groepen. De zorgstructuur wordt beoordeeld als goed, helder en heel herkenbaar door de hele school. Dit betekent dat we de kinderen heel goed volgen en dat we de kinderen, die dat nodig hebben, op tijd extra ondersteuning geven. De plannen, waarmee we werken in de groepen en met individuele kinderen zijn nauwkeurig en doordacht opgesteld. Met toetsen en observaties wordt goed gekeken of de doelen zijn gehaald. De wijze waarop de doelen wel of niet behaald worden ( het proces), kan nog beter betrokken worden bij de evaluatie. Hiermee gaan we aan de slag. De kwaliteitszorg is grotendeels in orde. Met de projecten de Talentenklas en Wetenschap, Techniek en talent is de school gericht op de leerlingen die meer uitdaging nodig hebben. De leeropbrengsten worden twee keer per jaar met het team geanalyseerd om voor de volgende periode nieuwe doelen te stellen, die de leerkrachten met de kinderen willen bereiken. Voor de beter presterende kinderen kan de lat nog hoger gelegd worden. Voor het volgen en verbeteren van de onderwijskwaliteit worden instrumenten ingezet zoals bijv. de vragenlijsten voor leerlingen en ouders. Verbeterpunt is een nog concretere uitwerking van de tussendoelen en de vaststelling van het resultaat. Wat betreft het pilot onderzoek over de sociale kwaliteit van het onderwijs wordt het volgende aangegeven. De school werkt planmatig aan de sociale en maatschappelijke ontwikkeling van leerlingen. Er is een veiligheidsplan met documenten, waarin het beleid rond de sociale veiligheid van de leerlingen en personeel is vastgelegd, zoals het pestprotocol. De conclusie van de inspectie is dat de onderwijskwaliteit op de onderzochte onderdelen nauwelijks tekortkomingen kent. Het basis arrangement wordt gehandhaafd. Als team zijn we heel trots op de resultaten van het onderzoek en werken we samen hard verder aan de kwaliteit van ons onderwijs en het welbevinden van de kinderen. Jaarverslag rkbs De Golfbreker

18 4.1.8 Identiteit Mensen maken de school, mensen maken de wereld. Als Golfbreker staan we vanuit een katholieke identiteit voor de volgende punten: We willen kinderen nieuwsgierig maken naar de wereld om hen heen om deze met open vizier tegemoet te treden en te onderzoeken Kinderen hebben kennis, vaardigheden en attitudes nodig, die wij als school de kinderen bijbrengen, waarbij we hoge verwachtingen hebben van elk kind. We willen kinderen zich verbonden laten voelen met de wereld, met mensen, die andere gewoontes of een ander geloof hebben of in andere culturen leven. We willen bijdragen aan de vorming van de kinderen tot ondernemende mensen, die zich niet alleen staande weten te houden in de wereld, maar op een positieve manier willen werken aan een betere wereld. We willen kinderen laten ervaren dat ze deel uitmaken van kleine en grote gemeenschappen en daarom rechten én plichten hebben. We willen met de kinderen samen werken aan een veilige en geborgen sfeer, waarin elk kind tot z n recht kan komen met zijn of haar talenten en naar eigen vermogen kan presteren. Vanuit de visie en de missie zijn de meerjaren ambities beschreven en omgezet naar jaardoelen en jaaracties. De evaluaties daarvan zijn beschreven in hfdst 4. Daaraan kunnen de volgende zaken worden toegevoegd: In het kader van de critical friends hebben we tijdens de Agora dag collega s van de andere scholen ontvangen, die met de volgende opmerkingen kwamen: - De talentenklas als mooi uitgangspunt voor talentontwikkeling - Levelwerk (een methode voor meer begaafden) is goed ingebed in de schoolorganisatie - De school straalt rust uit - Aantrekkelijke techniek onderdelen zoals robotica - Enthousiaste presentaties van kinderen Activiteiten die onze identiteit benadrukken: - We hanteren de catechese methode Hemel en aarde. Het is een methode met een katholieke basis, van waaruit lijnen worden gelegd naar andere wereldgodsdiensten in de vorm van overeenkomsten, cultuur en verhalen. - Het Kerst- en Paasthema monden uit in een viering. De viering doen we in vier groepen, die samengesteld zijn de onder-, midden- en bovenbouw. De inbreng van de kinderen is groot. - In de groepen 7 en 8 krijgen de kinderen ontmoetingsonderwijs. Elk jaar komen drie vertegenwoordigers van een wereldgodsdienst in vier lessen hun verhaal doen. - In ons gezamenlijke thema worden kinderen uitgedaagd om op ondernemende wijze vorm te geven aan het thema door de hele school, dat we nu ook samen doen met kinderdagverblijf De Wielewaal en Buitenschoolse opvang De Orca van Tinteltuin. Jaarverslag rkbs De Golfbreker

19 4.2 Personeel en organisatie IPB (Integraal Personeelsbeleid) We volgen het personeelsbeleid zoals dat binnen Agora is vastgesteld. Dat houdt o.a. in dat er een doelstellingengesprek gevoerd wordt met de personeelsleden in vaste dienst. Deze gesprekken worden vastgelegd in RAET. De gesprekken in deze nieuwe vorm zijn voor de helft van het personeel uitgevoerd. Het personeelsbeleid is gericht op zo goed mogelijk onderwijs. Door de gesprekkencyclus, professionalisering, deskundigheidsbevordering, onderwijsontwikkeling en teamgeest proberen we de daarvoor beoogde ambities te bereiken Deskundigheidsbevordering/ scholing personeel: In 2013 zijn de volgende opleidingen en trainingen gestart of afgerond: Op schoolniveau: De scholing vindt plaats vanuit de meer jarendoelen ( )- en het jaardoel Sociaal emotioneel volgsysteem Zien (zie Passend), afgerond Kindvolgsysteem gr 1/2 Kijk SBDZW (zie Passend), wordt voortgezet Groepsplannen SBDZW ( zie Passend), wordt voortgezet Continuous improvement, bovenschools directie en twee specialisten, op schoolniveau met het team (zie opbrengstgericht), afgerond Invoering nieuwe rekenmethode Pluspunt in de groepen 2 t/ m 7, afgerond Invoering nieuwe Taalactief in de groepen 4 t/m 6 afgerond en 7 en 8 gestart Keuze nieuwe methode sociaal emotionele ontwikkeling Kinderen en hun sociale talenten als verbinding vanuit Zien: van signalering en registratie van groeps functioneren naar groepsontwikkeling d.m.v. de thema s van Kinderen en hun sociale talenten, afgerond IGDI model, effectieve en directe instructie, wordt voortgezet Leren aan de Zaan - Agora, afgerond Op individueel niveau: De scholing vindt plaats in school belang of in het belang van de individuele ambitie Mentorencursus 12-13( 5 personen), afgerond Mentorencursus 13-14( 5 personen), gestart Cursus digitaal schoolbord (6 personen), afgerond Verdieping taal post HBO (1 persoon) Taakspel 12-13, programma werkhouding, (6 personen) directe toepassing in de praktijk, gestart Taakspel 13-14, programma werkhouding, (3 personen) directe toepassing in de praktijk, afgerond SVIB (School Video Interactie Begeleiding) met kinderen ( 1persoon), directe toepassing in de praktijk, afgerond ICT coördinator praktijk cursus (1 persoon), afgerond Cursus Zien voor de invoering van Zien in het team door 2 personen, afgerond Jaarverslag rkbs De Golfbreker

20 Frame work in het kader van Passend onderwijs via Agora door 4 personen, afgerond BHV: 10 bhv-ers hebben een herhalingscursus gevolgd Cursus Prowise, digibord gebruik, diverse personen, afgerond Meer begaafdheid in Passend onderwijs (4 personen) gestart Master leiderschap ( 1persoon), gestart Professionalisering Alle leerkrachten: Zie werken planmatig en systematisch aan verbetering van het onderwijs. zijn in staat te differentiëren en het groepsmanagement en het didactisch handelen voldoet aan de onderwijsbehoeften van de kinderen. bevorderen hun deskundigheid en zijn gericht op persoonlijke professionele ontwikkeling. melden zich aan bij het landelijke lerarenregister, in het doelstellingengesprek is navraag gedaan of hij / zij al ingeschreven staat. Inmiddels heeft ongeveer 50 % zich aangemeld Evaluatie professionaliseren 2013 In teamverband werken alle leerkrachten aan het optimaliseren van ons onderwijs. Er wordt planmatig gewerkt aan het verbeteren van de resultaten op school- groeps- en leerling-niveau, waarbij de focus op de groepsplannen in het ritme van de tien weken een belangrijke rol speelt. Daarnaast stellen leerkrachten via hun POP hun individuele doelen. Intervisiebijeenkomsten staan ingeroosterd op de jaarplanning. Deskundigheidsbevordering Verantwoording deskundigheidsbevordering: Leerkrachten bewaken zelf hun eigen deskundigheid. Hun ontwikkeling is onderdeel van het doelstellingengesprek Jaardoelen professionaliseren 2014 Deskundigheidsbevordering op basis van de meerjaren/ jaardoelen, zie t/m Voortzetting gesprekkencyclus en invulling van het bekwaamheidsdossier, waarbij nog niet geheel duidelijk of het laatste via RAET of het lerarenregister gaat plaatsvinden. Jaarverslag rkbs De Golfbreker

21 4.3 Middelen en voorzieningen De volgende investeringen zijn gedaan t.a.v. Het onderwijs leerproces: De nieuwe methode taal/spelling Taalactief voor de groepen 7 en 8 inclusief digibord en oefenverwerking software. Kasten, werktafel en krukken voor WTT lokaal; het lokaal is ingericht in de algemene ruimte op de eerste verdieping Drie presentatie stellingen zijn geplaatst voor de thema s en de creatieve vakken Huisvesting: Op het gebied van vandalisme rond de school is er veel contact geweest met de politie/wijkagent en met het Dock, dat per januari 2013 het jongerenwerk in de wijk is gaan uitvoeren. Er zijn afspraken gemaakt over meldingen en aanpak van het Dock. Er is o.a. een wijkbijeenkomst geweest met buurtbewoners en de jongelui. Het resultaat is wisselend. Arbobeleid: Het protocol medicijnverstrekking en medisch handelen is verder geïmplementeerd. Alle leerkrachten en overblijfouders zijn op de hoogte van de regels en passen deze toe. De Risico Inventarisatie en Evaluatie is ingevuld en besproken met een deskundige. N.a.v. deze evaluatie zijn enkele maatregelen genomen. Op woensdag 17 april 2013 hebben de BHV-ers op De Golfbreker een herhalingscursus EHBO en levensreddende handelingen gevolgd. Op heeft de laatste ontruimingsoefening plaatsgevonden. Deze is met het team geëvalueerd en aanpassingen zijn uitgevoerd. 5. Tevredenheidsmeting De laatste tevredenheidsmeting is in november 2012 uitgevoerd. Elke twee jaar vindt er een dergelijke meting plaats. Vanuit de stichting Agora werd dit in 2012 gezamenlijk met alle andere scholen onder de stichting georganiseerd. Voor ons als school is het van belang te weten hoe we ervoor staan op de verschillende gebieden in de ogen van de kinderen en ouders om onze ambities nog beter richting te kunnen geven. De meting is gedaan onder ouders, leerlingen en personeel. De score wordt weergegeven in een 1-4 puntenschaal. Hieronder volgt een overzicht van de resultaten in vergelijking met hetzelfde onderzoek in Jaarverslag rkbs De Golfbreker

22 Ouders ouders leerlingen Aantal respondenten 139 van 344 (40%) 91 van 364(25%) 196 van 199(98%) Onderwijs en leren Leerstof en toetsen 3,5 3,6 3,4 3,4 Begeleiding 3,5 3,5 3,4 3,2 Leer- en hulpmiddelen 3,7 3,6 3,4 3,3 ICT 3,2 3,2 3,3 3,2 Zorg 3,3 3,2 Pedagogisch klimaat: sfeer 3,6 3,5 3,3 3,3 Pedag.klimaat: sociale omgang 3,6 3,5 3,0 3,0 Pedagogisch klimaat: veiligheid 3,3 3,3 3,3 3,4 Handelingsgericht werken 3,1 3,0 cultuur Interactie leerkracht- ouder 3,6 3,5 Interactie leerkracht- leerling 3,6 3,5 3,4 3,3 Management directie 3,6 3,6 3,4 3,6 bedrijfsvoering huisvesting 3,4 3,3 3,4 3,3 procedures 3,5 3,6 Informatie voorziening 3,6 3,6 Organisatie Overlegstructuur 3,4 3,4 Ouderbetrokkenheid 3,4 3,3 Schoolkeuze Verwachtingen 3,6 3,6 rapportcijfer 7,7 7,7 8,2 8,1 136 van 160(85%) We zijn zeer tevreden over de resultaten, die een stabiel beeld geven in de vergelijking van de twee opeenvolgende onderzoeken. Bij de analyse hebben we ons vooral gericht op het onderscheiden van opvallende zaken, die verbonden zijn aan onze ambities. Op basis daarvan worden de volgende verbeter- en ontwikkelingspunten geformuleerd. Binnen het passend onderwijs gaan we verder met het ontwikkelen van de meerbegaafden schoollijn Levelwerk. Zo zijn we in het schooljaar gestart met twee gezamenlijk momenten van de Levelwerk kinderen voor een versterking van de begeleiding en uitdaging. Binnen het opbrengstgericht werken gaan we het eigenaarschap van kinderen verder verbeteren t.a.v. hun leerproces en ook t.a.v. het sociaal functioneren van de groep. Met het leerlingvolgsysteem Zien en de daarop aansluitende thema s van de nieuwe methode Kinderen en hun sociale talenten ( per 2013) kunnen we daarin nog goede stappen maken. De werking van de ICT is vooral afhankelijk van het beheer, welke in periodes minder goed verliep. Voor de leerkrachten is dat een lastig gegeven. Het gebruik van de ICT middelen ontwikkelt zich snel en het personeel groeit goed mee. Elke uitbreiding is wenselijk, maar ook begrensd naar de subsidies. Inmiddels hebben vier groepen 1/ 2 een touch screen in het lokaal. Op een concreet punt als het kennen van de vertrouwenspersoon is actie gezet. De kinderen hebben inmiddels kennisgemaakt met de twee vertrouwenspersonen, juf Joke en juf Daniëlle. Jaarverslag rkbs De Golfbreker

23 6. Ouders Activiteiten van onderstaande oudergeledingen commissies in 2013: 6.1 Schooladviesraad (SAR) De SAR fungeert als klankbord voor de directie. Er worden zaken besproken, die leven onder de ouders en/ of in het team. Onderwerpen die in 2013 op de agenda stonden waren o.a. : jaarplan, jaarverslag, continurooster, passend onderwijs, IKC ontwikkeling en verkeersituatie rond de school. 6.2 Activiteitencommissie (AC) De AC is een betrokken en zeer actieve groep ouders, die o.a. de organisatie voor Sint, Kerst, Pasen, Konings sportdag, fotograaf, de kinderpostzegels, diverse sportactiviteiten (avondvierdaagse en schoolsporttoernooien) en de sponsorloop op zich hebben genomen. De daarvoor ingezette middelen uit de vrijwillige ouderbijdrage wordt verantwoord in de jaarrekening. Deze wordt, net als het jaarverslag, gepubliceerd in de Nieuwsbreker en op de schoolwebsite. 6.3 Medezeggenschapsraad (MR) De medezeggenschapsraad heeft ook dit jaar een zeer actieve rol gespeeld in de ontwikkeling van onze school. De MR adviseerde de directie bij beleidskeuzes en verleende instemming op diverse zaken. Zie bijlage 1. Jaarverslag rkbs De Golfbreker

24 7. Bijlage 7.1 jaarverslag Medezeggenschapsraad De Golfbreker schooljaar Algemeen. Met dit verslag willen wij U in het kort een overzicht geven van de werkzaamheden binnen de MR. Verder worden er een aantal onderwerpen aangestipt waar we ons het afgelopen jaar mee bezig hebben gehouden. 2. De bezetting. De MR van de Golfbreker bestaat uit tien leden; vijf leerkrachten en vijf ouders. Zij hebben de volgende taken binnen de MR: voorzitter en vicevoorzitter, secretaris en vicesecretaris, penningmeester en vicepenningmeester, contactpersoon naar ouders, team en directie, contact en vertegenwoordiging in de GMR. 3. Hoe wordt in de MR gewerkt? De MR vergaderingen vinden een keer in de zes weken plaats op school en zijn openbaar. De data van de vergaderingen worden vermeld in de Nieuwsbreker. Een week van tevoren stelt de agendacommissie de onderwerpen, die op de vergadering besproken moeten worden, vast. Dit gebeurt o.a. aan de hand van de ingekomen post en een vaststaand schema van te bespreken onderwerpen. Vervolgens wordt de agenda gemaakt. Regelmatig wordt er vanuit de directie advies of instemming over bepaalde onderwerpen aan de MR gevraagd. De directie vraagt dan om de mening van de MR leden, welke door middel van stemming wordt bepaald. Verder kunnen er zaken zijn waarin een ouder of leerkracht zich verdiept. Hiervan wordt tijdens de vergadering verslag uitgebracht. Soms nodigt de voorzitter van de MR leden van een werkgroep uit om tijdens de vergadering informatie te verstrekken aan de MR. Er zijn binnen de schoolorganisatie en de MR veel jaarlijks terugkerende onderwerpen te bespreken. 4. Besproken onderwerpen, advies en instemming. Het afgelopen jaar hebben we over de volgende onderwerpen gesproken: - Het jaarverslag van de Golfbreker door W. Lamers* - Het financieel jaarverslag van de Golfbreker * - Het verslag van de groepsouderavond op * - De vergaderdata van de Medezeggenschapsraad in * - De jaarvergadering 2012* - De taakverdeling/vacatures binnen de MR in * - Het aftreedschema van de MR leden* - De MR informatie op de schoolwebsite - Het herschrijven van het huishoudelijk reglement MR - Het financieel jaarverslag betreffende de ouderbijdragen * - De inhoud en de budgettering van de excursies* - Overschrijding budget werkgroepen* - De vaststelling van de ouderbijdrage* - Digitale communicatie school/ ouders - De resultaten van het tevredenheidsonderzoek * Jaarverslag rkbs De Golfbreker

Jaarverslag rkbs De Golfbreker

Jaarverslag rkbs De Golfbreker 2014 Jaarverslag rkbs De Golfbreker Willem Lamers Februari 2015 Inhoudsopgave 1. Inleiding... 3 2. Zakelijk deel... 4 2.1 Leerlingenaantallen... 4 2.2 Instroom per jaar... 4 2.3 Uitstroom per jaar... 5

Nadere informatie

Jaarverslag 2014-2015 DE DELTA

Jaarverslag 2014-2015 DE DELTA Jaarverslag 2014-2015 DE DELTA VOORWOORD In dit verslag van obs de Delta treft u op schoolniveau een verslag aan van de ontwikkelingen in het afgelopen schooljaar in het kader van de onderwijskundige ontwikkelingen,

Nadere informatie

Schoolplan van RKBS De Hoeksteen 2015-2019

Schoolplan van RKBS De Hoeksteen 2015-2019 Schoolplan van RKBS De Hoeksteen 2015-2019 RKBS De Hoeksteen Braillestraat 2 1561 JP Krommenie T: 075-6284336 E: info@de-hoeksteen.nl Schoolplan De Hoeksteen 2015-2019. Pagina 1 Inleiding. Hier treft u

Nadere informatie

Onderwijskundig Jaarplan. CBS de Ark September 2013

Onderwijskundig Jaarplan. CBS de Ark September 2013 Onderwijskundig Jaarplan CBS de Ark September 2013 In dit onderwijskundig jaarverslag vermelden we kort en bondig welke zaken prioriteit krijgen dit jaar en hoe we dit op gaan pakken. Uitwerking van de

Nadere informatie

School Gildeschool voor openbaar basisonderwijs School Gildeschool voor openbaar basisonderwijs. Opmerkingen

School Gildeschool voor openbaar basisonderwijs School Gildeschool voor openbaar basisonderwijs. Opmerkingen JAARPLAN JAARVERSLAG Jaar 2012-2013 Jaar 2012-2013 School Gildeschool voor openbaar basisonderwijs School Gildeschool voor openbaar basisonderwijs Schoolleider Albertien Kolkman Schoolleider Albertien

Nadere informatie

Jaarplan Basisschool De Regenboog 2014-2015

Jaarplan Basisschool De Regenboog 2014-2015 Jaarplan Basisschool De Regenboog 2014-2015 Groeien in kwaliteit Voorwoord In het Jaarplan 2014-2015 wordt de concrete uitwerking van de beleidsvoornemens beschreven, die weergegeven zijn in het Schoolplan.

Nadere informatie

Evaluatie Jaarplan 2013-2014

Evaluatie Jaarplan 2013-2014 Evaluatie Jaarplan 2013-2014 VOORWOORD Omdat elk kind telt en groeit met plezier; dat is de titel van het strategisch beleidsplan 2013-2018 van onze Stichting Proo. Met die titel dagen wij onszelf uit

Nadere informatie

Omdat elk kind telt en groeit met plezier ; dat is de titel van het strategisch beleidsplan 2013-2018 van onze Stichting Proo.

Omdat elk kind telt en groeit met plezier ; dat is de titel van het strategisch beleidsplan 2013-2018 van onze Stichting Proo. Jaarplan 2013-2014 VOORWOORD Omdat elk kind telt en groeit met plezier ; dat is de titel van het strategisch beleidsplan 2013-2018 van onze Stichting Proo. Met die titel dagen wij onszelf uit en ieder

Nadere informatie

Jaarplan - jaarverslag 2015-2016

Jaarplan - jaarverslag 2015-2016 Jaarplan - jaarverslag 2015-2016 Basisschool De Schakel Broekhuizenvorst Datum: 31 augustus 2015 www.mijnschoolplan.nl JAARPLAN 2015-2016 JAARVERSLAG 2015-2016 Schoolnaam Basisschool De Schakel Schoolnaam

Nadere informatie

School Ontwikkel Plan

School Ontwikkel Plan School Ontwikkel Plan r.k.b.s. de Ark Burg.Kooimanweg 1 1711 KK Hensbroek tel: 0226-452072 directie.deark@skowestfriesland.nl www.rkbs-deark.nl Jaar 2013-2014 School Rkbs de Ark Schoolleider Peter van

Nadere informatie

Jaarplan Hellevoetsluis. Datum: 14 november

Jaarplan Hellevoetsluis. Datum: 14 november Jaarplan 2016-2017 Basisschool De Bron Hellevoetsluis Datum: 14 november 2016 www.mijnschoolplan.nl JAARPLAN 2016-2017 Schoolnaam Basisschool De Bron Datum Inleiding Streefbeelden 1. Op onze school is

Nadere informatie

Onderwijsproces. Iedere leerkracht heeft de. Uitgangspositie bepalen passend onderwijs. Iedere leerkracht heeft de Kennisnemen van het

Onderwijsproces. Iedere leerkracht heeft de. Uitgangspositie bepalen passend onderwijs. Iedere leerkracht heeft de Kennisnemen van het In het schoolplan staan de ambities voor onze school geformuleerd. Deze worden met jaarlijkse ontwikkelingsdoelstellingen gerealiseerd. Deze jaarlijkse doelstellingen worden medegevormd en bijgestuurd

Nadere informatie

Onderwijskundig Jaarplan ( OKJP) OnderwijsKundig JaarVerslag ( OKJV)

Onderwijskundig Jaarplan ( OKJP) OnderwijsKundig JaarVerslag ( OKJV) Werken aan kwaliteit op De Schakel Hieronder leest u over hoe wij zorgen dat De Schakel een kwalitatief goede (excellente) school is en blijft. U kunt ook gegevens vinden over de recent afgenomen onderzoeken

Nadere informatie

Jaarplan - jaarverslag 2015-2016

Jaarplan - jaarverslag 2015-2016 Jaarplan - jaarverslag 2015-2016 SBO de Windroos, locatie Lindenholt Nijmegen Datum: 13 juli 2015 www.mijnschoolplan.nl JAARPLAN 2015-2016 JAARVERSLAG 2015-2016 Schoolnaam SBO de Windroos, locatie Lindenholt

Nadere informatie

Jaarplan 2015-2016. Rockanje. Datum: 6 oktober 2015. www.mijnschoolplan.nl

Jaarplan 2015-2016. Rockanje. Datum: 6 oktober 2015. www.mijnschoolplan.nl Jaarplan 2015-2016 Baron De Vos Van Steenwijk Rockanje Datum: 6 oktober 2015 www.mijnschoolplan.nl JAARPLAN 2015-2016 Schoolnaam Baron De Vos Van Steenwijk Datum 15-09-2015 Inleiding In ons jaarplan geven

Nadere informatie

Mariaschool Reutum tevredenheidsmeting medewerkers 2014-2015

Mariaschool Reutum tevredenheidsmeting medewerkers 2014-2015 Mariaschool Reutum tevredenheidsmeting medewerkers 2014-2015 Aantal respondenten: 10/12 Vensters Voor Verantwoording PO Schoolklimaat 3,7 0% 0% 27% 73% 0% B1. In hoeverre gaan leerlingen graag naar school?

Nadere informatie

Ook vorig jaar hebben wij een jaarplan opgesteld. Dit jaarplan is uitgevoerd en geëvalueerd. Negen items zijn het afgelopen jaar aangepakt.

Ook vorig jaar hebben wij een jaarplan opgesteld. Dit jaarplan is uitgevoerd en geëvalueerd. Negen items zijn het afgelopen jaar aangepakt. Onderwijskundig jaarplan 2015-2016 Voor u ligt het jaarplan van schooljaar 2015-2016. Hierin beschrijven wij welke doelstellingen wij ons voor dit schooljaar hebben gesteld en hoe wij deze willen bereiken.

Nadere informatie

SCHOOLONDERSTEUNINGSPROFIEL SCHOOLJAAR

SCHOOLONDERSTEUNINGSPROFIEL SCHOOLJAAR SCHOOLONDERSTEUNINGSPROFIEL SCHOOLJAAR 2016-2017 1 Voorwoord Voor u ligt het SchoolOndersteuningsProfiel (SOP) van basisschool de Arnhorst in Velp Iedere school stelt een SOP op, dit is een wettelijke

Nadere informatie

DOELSTELLINGEN EN DOMEINEN

DOELSTELLINGEN EN DOMEINEN Jaarplan 206-207 Inhoudsopgave INLEIDING... 3TS:... 3 BEGRIJPEND LEZEN:... 3. DOELSTELLINGEN EN DOMEINEN 206-207... 5 DOMEIN : KWALITEITSZORG (KWALITEITSZORG OPBRENGSTEN ONTWIKKELING VAN LEERLINGEN) NORMINDICATOREN

Nadere informatie

RAPPORT VAN BEVINDINGEN KWALITEITSONDERZOEK. Basisschool Adriaan van den Ende

RAPPORT VAN BEVINDINGEN KWALITEITSONDERZOEK. Basisschool Adriaan van den Ende RAPPORT VAN BEVINDINGEN KWALITEITSONDERZOEK Basisschool Adriaan van den Ende Plaats : Warnsveld BRIN nummer : 09GA C1 Onderzoeksnummer : 287535 Datum onderzoek : 8 februari 2016 Datum vaststelling : 28

Nadere informatie

Jaarplan 2015 2016. Basisschool St. Catharina Haastrecht

Jaarplan 2015 2016. Basisschool St. Catharina Haastrecht Jaarplan 2015 2016 Basisschool St. Catharina Haastrecht Voorwoord In dit Jaarplan wordt een concrete uitwerking van beleidsvoornemens beschreven. De beleidsvoornemens hebben veelal een directe link met

Nadere informatie

Jaarplan o.b.s. De Boomhut 2015-2016

Jaarplan o.b.s. De Boomhut 2015-2016 Jaarplan o.b.s. De Boomhut 2015-2016 Inleiding Elk jaar stellen wij als team van o.b.s. De Boomhut gezamenlijk een jaarplan op. Vanuit de evaluatie van het vorige jaarplan, gekoppeld aan de strategische

Nadere informatie

Jaarplan - jaarverslag

Jaarplan - jaarverslag Jaarplan - jaarverslag 2016-2017 OBS de Pijler Maasdam Datum: 19 mei 2016 www.mijnschoolplan.nl JAARPLAN 2016-2017 JAARVERSLAG 2016-2017 Schoolnaam OBS de Pijler Schoolnaam OBS de Pijler Datum 31-03-2016

Nadere informatie

Schoolplan 2011-2015 jaarplan periode 3

Schoolplan 2011-2015 jaarplan periode 3 Jaarplan 2014-2015 Dit jaarplan van De Steenen Brug vloeit voort uit: beleidskeuzes binnen stichting Swalm & Roer de 4-jarenplanning aangegeven in het schoolplan 2011-2015 het geëvalueerde jaarplan van

Nadere informatie

Evaluatie plan van aanpak cbs de Wâlikker schooljaar 2011-2012 EVALUATIE. plan van aanpak schooljaar 2011-2012. 4-11-2012 team Wâlikker Pagina 1

Evaluatie plan van aanpak cbs de Wâlikker schooljaar 2011-2012 EVALUATIE. plan van aanpak schooljaar 2011-2012. 4-11-2012 team Wâlikker Pagina 1 EVALUATIE plan van aanpak schooljaar 2011-2012 4-11-2012 team Wâlikker Pagina 1 Plan van aanpak 2011-2012 1. Professionele schoolcultuur Het team kan op aantoonbaar voldoende wijze functioneren door: resultaat-

Nadere informatie

analyse van de opbrengsten.

analyse van de opbrengsten. analyse van de opbrengsten. Borging 6 Analyse 1 5 ACT 2 Bijstellen STUDY PLAN Doelstellingen en resultaten Monitoren 4 DO Uitproberen van de verbetertheorie Planning 3 Wie: Handeling; wanneer Plan Analyse,

Nadere informatie

Kwaliteitszorg OBS De Springplank Januari 2014

Kwaliteitszorg OBS De Springplank Januari 2014 Kwaliteitszorg OBS De Springplank Januari 2014 Kwaliteitszorg op OBS De Springplank Kwaliteit Voor de directeur zijn het schoolplan, de schoolgids en het schooljaarverslag / -plan van school de belangrijkste

Nadere informatie

VERSLAG VOORTGANGSGESPREK. obs De Fuik

VERSLAG VOORTGANGSGESPREK. obs De Fuik VERSLAG VOORTGANGSGESPREK obs De Fuik Plaats : Den Ilp BRIN nummer : 11SO C1 Onderzoeksnummer : 289464 Datum onderzoek : 4 juli 2016 Datum vaststelling : 3 oktober 2016 Pagina 2 van 13 INHOUDSOPGAVE 1

Nadere informatie

WIJ LEREN MET JOU. WIJ WIJ LEREN WIJ LEREN MET MET JOU LEREN WIJ t RENDAL

WIJ LEREN MET JOU. WIJ WIJ LEREN WIJ LEREN MET MET JOU LEREN WIJ t RENDAL Terugblik op het schooljaar 2012-2013 (jaarverslag) Het afgelopen schooljaar hebben we planmatig gewerkt om onze gestelde doelen te realiseren. Ook hebben we ervoor gezorgd dat de borgingsonderwerpen onze

Nadere informatie

Nummer Domein Doel/resultaat Hoe Planning Betrokkenen Kwaliteit 1718 K1 Volgen van onderwijskwaliteit

Nummer Domein Doel/resultaat Hoe Planning Betrokkenen Kwaliteit 1718 K1 Volgen van onderwijskwaliteit Jaarplan 2017-: Nummer Domein Doel/resultaat Hoe Planning Betrokkenen Kwaliteit 1718 K1 Volgen van onderwijskwaliteit Januari Juni 1718 K2 Besprekingen resultaten Er worden meerdere relevante instrumenten

Nadere informatie

Jaarplan - jaarverslag

Jaarplan - jaarverslag Jaarplan - jaarverslag 2017-2018 Basisschool de Langereis Ursem www.mijnschoolplan.nl JAARPLAN 2017-2018 JAARVERSLAG 2017-2018 Schoolnaam Basisschool de Langereis Schoolnaam Basisschool de Langereis Datum

Nadere informatie

Uitvoeringsplan obs De Ster

Uitvoeringsplan obs De Ster Uitvoeringsplan - obs De Ster Inleiding In dit uitvoeringsplan voor het schooljaar - wordt beschreven op welke manier het team van De Ster het beleid zoals beschreven in het Meerjaren Beleidsplan -2015

Nadere informatie

Schoolondersteuningsprofiel. 17YV00 OBS De Marke

Schoolondersteuningsprofiel. 17YV00 OBS De Marke Schoolondersteuningsprofiel 17YV00 OBS De Marke Toelichting Met dit schoolondersteuningsprofiel willen wij in beeld brengen welke (extra) ondersteuning wij onze leerlingen bieden. Ook geven wij aan welke

Nadere informatie

Doen wat werkt! Verbeterplan OBS Daltonschool Jan Ligthart januari OBS Dalton Jan Ligthart Leeuwerikstraat JB Zutphen

Doen wat werkt! Verbeterplan OBS Daltonschool Jan Ligthart januari OBS Dalton Jan Ligthart Leeuwerikstraat JB Zutphen Doen wat werkt! Verbeterplan OBS Daltonschool Jan Ligthart januari 2017 OBS Dalton Jan Ligthart Leeuwerikstraat 1 7203JB Zutphen Inhoudsopgave Inleiding 3 Aanleiding 3 Doelstellingen 4 Planningsoverzicht

Nadere informatie

Jaarverslag 2014-2015. Basisschool St. Catharina Haastrecht

Jaarverslag 2014-2015. Basisschool St. Catharina Haastrecht Jaarverslag 2014-2015 Basisschool St. Catharina Haastrecht Voorwoord In dit Jaarverslag wordt beschreven wat de resultaten zijn van de voornemens die de school beschreven heeft in het Jaarplan. Gekozen

Nadere informatie

Ook vorig jaar hebben wij een jaarplan opgesteld. Dit jaarplan is uitgevoerd en geëvalueerd. Zeven items zijn het afgelopen jaar aangepakt.

Ook vorig jaar hebben wij een jaarplan opgesteld. Dit jaarplan is uitgevoerd en geëvalueerd. Zeven items zijn het afgelopen jaar aangepakt. Onderwijskundig jaarplan 2016-2017 Voor u ligt het jaarplan van schooljaar 2016-2017. Hierin beschrijven wij welke doelstellingen wij ons voor dit schooljaar hebben gesteld en hoe wij deze willen bereiken.

Nadere informatie

Jaarplan Steenwijksmoer. Datum: 19 januari

Jaarplan Steenwijksmoer. Datum: 19 januari Jaarplan 2017 RKBS Sint Theresia Steenwijksmoer Datum: 19 januari 2017 www.mijnschoolplan.nl JAARPLAN 2017 Schoolnaam RKBS Sint Theresia Datum 07-01-2017 Inleiding Dit jaarplan is geschreven voor de RKBS

Nadere informatie

Jenaplan Christelijke Basisschool De Troubadour Elden

Jenaplan Christelijke Basisschool De Troubadour Elden SCHOOLONDERSTEUNINGSPROFIEL SCHOOLJAAR 2015-2016 Jenaplan Christelijke Basisschool De Troubadour Elden 1 Voorwoord Voor u ligt het Schoolondersteuningsprofiel (SOP) van : Jenaplan Christelijke Basisschool

Nadere informatie

Jaarplan voor het schooljaar OBS HERMAN GORTER

Jaarplan voor het schooljaar OBS HERMAN GORTER Jaarplan voor het schooljaar 2013-2014 OBS HERMAN GORTER 0. VOORWOORD In het Meerjaren Schoolplan beschrijven we de planning van doelen en activiteiten over een periode van 4 jaar. Het plan biedt ons als

Nadere informatie

Jaarplan - jaarverslag 2016

Jaarplan - jaarverslag 2016 Jaarplan - jaarverslag 2016 Gerardus Majella School Nieuw Schoonebeek Datum: 30 november 2015 www.mijnschoolplan.nl JAARPLAN 2016 JAARVERSLAG 2016 Schoolnaam Gerardus Majella School Schoolnaam Gerardus

Nadere informatie

Ik hoop u een helder beeld te kunnen geven van de mate waarin wij onze resultaten hebben behaald. Ton Huiskamp (directeur) P a g i n a 1

Ik hoop u een helder beeld te kunnen geven van de mate waarin wij onze resultaten hebben behaald. Ton Huiskamp (directeur) P a g i n a 1 Jaarverslag 2013-2014 obs De Bogen VOORWOORD In dit verslag van obs de Bogen treft u op schoolniveau een verslag aan van de ontwikkelingen in het afgelopen schooljaar in het kader van de onderwijskundige

Nadere informatie

Jaarplan 2015-2016. Basisschool de Krullevaar. Schoonhoven. Doelenplein 26 2871 CV Schoonhoven T 0182 382847

Jaarplan 2015-2016. Basisschool de Krullevaar. Schoonhoven. Doelenplein 26 2871 CV Schoonhoven T 0182 382847 Jaarplan 2015-2016 Basisschool de Krullevaar Schoonhoven Doelenplein 26 2871 CV Schoonhoven T 0182 382847 Voorwoord In dit Jaarplan wordt de concrete uitwerking van beleidsvoornemens beschreven, die weergegeven

Nadere informatie

Doel resultaat - Opbrengsten passend bij landelijk gemiddelde en analyseren opbrengsten

Doel resultaat - Opbrengsten passend bij landelijk gemiddelde en analyseren opbrengsten Speerpunt 3 Doorgaande leerlijn 2016 2017 1. Waarom Het didactisch handelen van leerkrachten is erop gericht dat kinderen een ononderbroken ontwikkeling kunnen doormaken. Voor die ontwikkeling is een rijke

Nadere informatie

RAPPORT VAN BEVINDINGEN VIERJAARLIJKS BEZOEK. basisschool De Merenwijk

RAPPORT VAN BEVINDINGEN VIERJAARLIJKS BEZOEK. basisschool De Merenwijk RAPPORT VAN BEVINDINGEN VIERJAARLIJKS BEZOEK basisschool De Merenwijk Plaats : Leiden BRIN nummer : 15PX C1 Onderzoeksnummer : 150822 Datum onderzoek : 1 februari 2013 Datum vaststelling : 18 september

Nadere informatie

Jaarplan 2015-2016. Jaarplan 2015-2016

Jaarplan 2015-2016. Jaarplan 2015-2016 In het jaarplan worden de doelstellingen en activiteiten beschreven waar wij het komend aandacht aan gaan besteden. De onderwerpen komen uit het schoolplan, de evaluatie van het huidige jaarplan en onderwerpen

Nadere informatie

Jaarverslag 2015/2016

Jaarverslag 2015/2016 Jaarverslag 2015/2016 Terugblik Het afgelopen schooljaar hebben we binnen het team gewerkt met vijf actiegroepen, te weten: 1. Visie 2. Zorg en Begeleiding 3. Effectieve Instructie 4. Leerinhouden 5. Jonge

Nadere informatie

JAARDOELEN 2015 2019. Schoolplan De Hoeksteen jaardoelen 2015-2019 Pagina 1

JAARDOELEN 2015 2019. Schoolplan De Hoeksteen jaardoelen 2015-2019 Pagina 1 JAARDOELEN 2015 2019 Schoolplan De Hoeksteen jaardoelen 2015-2019 Pagina 1 HOOGBEGAAFDHEID 2015-2016 2016-2017 2017-2018 2018-2019 Het bieden van passend onderwijs middels een doorgaande leerlijn voor

Nadere informatie

Jaarplan Basisschool St. Catharina Haastrecht

Jaarplan Basisschool St. Catharina Haastrecht Jaarplan 2016 - Basisschool St. Catharina Haastrecht Voorwoord In dit Jaarplan wordt een concrete uitwerking van beleidsvoornemens beschreven. De beleidsvoornemens hebben veelal een directe link met de

Nadere informatie

Het Jaarplan 2011-2012 is voor dit jaar geschreven en opgesteld door de clusterdirecteur. Dit i.v.m. wisseling van directie op onze school.

Het Jaarplan 2011-2012 is voor dit jaar geschreven en opgesteld door de clusterdirecteur. Dit i.v.m. wisseling van directie op onze school. SCHOOLJAARVERSLAG 2011-2012 1. Algemene informatie De leerlingen: Op de teldatum, 1 oktober 2011, telde onze school 181 leerlingen, verdeeld over 8 groepen. Uit de prognose blijkt dat het leerlingenaantal

Nadere informatie

In het Jaarplan wordt de concrete uitwerking van de beleidsvoornemens beschreven, die weergegeven zijn in het Schoolplan.

In het Jaarplan wordt de concrete uitwerking van de beleidsvoornemens beschreven, die weergegeven zijn in het Schoolplan. Jaarplan 2014-2015 Inleiding In het Jaarplan 2014-2015 wordt de concrete uitwerking van de beleidsvoornemens beschreven, die weergegeven zijn in het Schoolplan. Gekozen is voor een compacte vorm waarbij

Nadere informatie

Jaarplan Jaar Datum 15 juni 2016

Jaarplan Jaar Datum 15 juni 2016 Jaarplan 2016-2017 Jaar 2016-2017 School De Toermalijn Willem Kamper Datum 15 juni 2016 Inleiding In dit jaarplan 2016-2017 geven we een overzicht en uitwerking van geplande activiteiten en verbeterpunten

Nadere informatie

Jaarplan It Harspit, Oppenhuizen Schooljaar:

Jaarplan It Harspit, Oppenhuizen Schooljaar: Speerpunten 2014-2015 Item 1, 3, 7, 9 en 17 (zie onderstaand format) Jaarplan It Harspit, Oppenhuizen 17-06-2015 Schooljaar: 2014-2015 Onderwijs en identiteit + leerlingenzorg Plan Do Check/act (Evaluatie

Nadere informatie

Er is een gericht plan van aanpak; met instemming van team en MR op de onderdelen: - Zorgstructuur - Verhogen van de opbrengsten

Er is een gericht plan van aanpak; met instemming van team en MR op de onderdelen: - Zorgstructuur - Verhogen van de opbrengsten Ambitie Doel Strategie Metingen Begroting Dashboard Actieplan (wie, wanneer) I De inspectie heeft vlak voor de zomervakantie van 2014 de school bezocht. Het bestuur heeft de inspectie toegezegd dat er

Nadere informatie

CBS Tamarinde. Jaarplan maart juli Betrokken. Professioneel. Onderzoekend

CBS Tamarinde. Jaarplan maart juli Betrokken. Professioneel. Onderzoekend Jaarplan maart 2017- juli 2018 In het jaarplan staan doelen voor resterend huidig schooljaar en nieuw schooljaar 2017-2018 geformuleerd. Het jaarplan is deels een afgeleide van het schoolplan 2015-2019.

Nadere informatie

JAARPLAN OBS De Driehoek

JAARPLAN OBS De Driehoek JAARPLAN OBS De Driehoek 2015 2016 OBS De Driehoek Jan van Rixtelstraat 26 5735 GA Aarle-Rixtel 0492-383 003 info@3hoek.nl 2 Onderwijskundig jaarplan 2015-2016 Jaar 2015-2016 School OBS De Driehoek Schoolleider

Nadere informatie

RAPPORT VAN BEVINDINGEN VIERJAARLIJKS BEZOEK. rkbs "De Beiaard"

RAPPORT VAN BEVINDINGEN VIERJAARLIJKS BEZOEK. rkbs De Beiaard RAPPORT VAN BEVINDINGEN VIERJAARLIJKS BEZOEK rkbs "De Beiaard" Plaats : Utrecht BRIN nummer : 10PY C1 Onderzoeksnummer : 268816 Datum onderzoek : 12 december 2013 Datum vaststelling : 3 maart 2014 Pagina

Nadere informatie

Schooljaarverslag

Schooljaarverslag Schooljaarverslag 2015 2016 Zakelijke gegevens Brinnummer 10DT Schoolnaam SWS De Driesprong Telefoonnummer 0597-541440 Faxnummer Gemeente Bellingwedde Provincie Groningen Vestiging adres Dorpsstraat 145a

Nadere informatie

Onderwijskundig jaarplan Jaar 2015-2016

Onderwijskundig jaarplan Jaar 2015-2016 Onderwijskundig jaarplan Jaar 2015-2016 School CBS 3sprong Schoolleider Chris Klaver Datum Mei 2015 Inleiding In ons jaarplan 2015-2016 geven we aan [1] welke beleidsterreinen we hebben gescoord (mei 2015),

Nadere informatie

RAPPORT VAN BEVINDINGEN VIERJAARLIJKS BEZOEK. basisschool De Fontein

RAPPORT VAN BEVINDINGEN VIERJAARLIJKS BEZOEK. basisschool De Fontein RAPPORT VAN BEVINDINGEN VIERJAARLIJKS BEZOEK basisschool De Fontein Plaats : Breda BRIN nummer : 12WE C1 Onderzoeksnummer : 273589 Datum onderzoek : 1 april 2014 Datum vaststelling : 22 mei 2014 Pagina

Nadere informatie

RAPPORT VAN BEVINDINGEN ONDERZOEK BIJ

RAPPORT VAN BEVINDINGEN ONDERZOEK BIJ RAPPORT VAN BEVINDINGEN ONDERZOEK BIJ BASISSCHOOL MISTE CORLE Plaats : Winterswijk BRIN-nummer : 18ZG Onderzoek uitgevoerd op : 3 november 2009 Rapport vastgesteld te Zwolle op 30 maart 2010 HB 2811938/9

Nadere informatie

SCHOOLONDERSTEUNINGSPROFIEL SCHOOLJAAR

SCHOOLONDERSTEUNINGSPROFIEL SCHOOLJAAR SCHOOLONDERSTEUNINGSPROFIEL SCHOOLJAAR 2016-2017 1 Voorwoord Voor u ligt het Schoolondersteuningsprofiel (SOP) van Jenaplan basisschool De Sterrenkring. Iedere school stelt een SOP op, dit is een wettelijke

Nadere informatie

De Vogelveste. speciale school voor basisonderwijs

De Vogelveste. speciale school voor basisonderwijs De Vogelveste speciale school voor basisonderwijs Onderwijskundig Jaarplan 2010-2011 Onderwijskundig jaarplan Jaar 2010 2011 School SBO De Vogelveste Schoolleider Annette Pool a.i. Datum 20 08 2010 Inleiding

Nadere informatie

Jaarplan Sint Jozefschool Moordrecht 2015-2016

Jaarplan Sint Jozefschool Moordrecht 2015-2016 Jaarplan Sint Jozefschool Moordrecht 2015-2016 1 Voorwoord In dit Jaarplan wordt de concrete uitwerking van beleidsvoornemens beschreven, die weergegeven zijn in het Schoolplan. Gekozen is voor een compacte

Nadere informatie

Jaarplan 2013-2014. Still going strong.

Jaarplan 2013-2014. Still going strong. Jaarplan 2013-2014 Still going strong. Een jaarplan is afgeleid van het schoolplan Alle plannen voor 2011-2015 Eerst alle plannen keurig verdeeld over vier jaar; Bijstellingen door evaluaties; Toevoegingen

Nadere informatie

Jaarverslag schooljaar Basisschool De Maasparel

Jaarverslag schooljaar Basisschool De Maasparel Jaarverslag schooljaar 2016-2017 Basisschool De Maasparel 1 Inhoud jaarverslag Inhoud Inhoud jaarverslag... 2 1. Inleiding... 3 2. Opbrengsten van het schooljaar 2016-2017... 4 Leerlingenaantal... 4 Instroom...

Nadere informatie

OBS Het Web. Datum document 21 juni Jaarverslag

OBS Het Web. Datum document 21 juni Jaarverslag Jaarverslag 2016-2017 OBS Het Web Datum document 21 juni 2017 Jaarverslag 2016 2017 Het Web Inhoudsopgave 1. Inhoudsopgave 2 2. Inleiding 3 3. Onderwijskundige zaken en ontwikkelingen 3 4. Doelen van het

Nadere informatie

RAPPORT VAN BEVINDINGEN. Tussentijds kwaliteitsonderzoek bij. basisschool De Meander

RAPPORT VAN BEVINDINGEN. Tussentijds kwaliteitsonderzoek bij. basisschool De Meander RAPPORT VAN BEVINDINGEN Tussentijds kwaliteitsonderzoek bij basisschool De Meander Plaats : Hendrik-Ido-Ambacht BRIN-nummer : 12GN Onderzoeksnummer : 120272 Datum schoolbezoek : 7 oktober 2010 Rapport

Nadere informatie

Jaarplan - jaarverslag 2015-2016

Jaarplan - jaarverslag 2015-2016 Jaarplan - jaarverslag 2015-2016 obs 't baken Wijk bij Duurstede Datum: 7 juli 2015 www.mijnschoolplan.nl JAARPLAN 2015-2016 JAARVERSLAG 2015-2016 Schoolnaam obs 't baken Schoolnaam obs 't baken Datum

Nadere informatie

Jaarplan - jaarverslag 2015-2016

Jaarplan - jaarverslag 2015-2016 Jaarplan - jaarverslag 2015-2016 CBS Geuzenschip Brielle Datum: 6 juli 2015 www.mijnschoolplan.nl JAARPLAN 2015-2016 JAARVERSLAG 2015-2016 Schoolnaam CBS Geuzenschip Schoolnaam CBS Geuzenschip Datum 09-06-2015

Nadere informatie

Jaarverslag. 1 Inleiding. September 2014. Inhoud

Jaarverslag. 1 Inleiding. September 2014. Inhoud DEEL 1 NUMMER 2 Jaarverslag September 2014 Inhoud 1 Inleiding 1 Leerlinggegevens 2 Resultaten 3 Onderwijskundige ontwikkelingen 4 Formatie 4 Tevredenheidsenquête 5 Brede school 6 Bijzondere ontwikkelingen

Nadere informatie

Evaluatie Jaarplan 2011-2012 Doel (specifiek formuleren)

Evaluatie Jaarplan 2011-2012 Doel (specifiek formuleren) toelichting SMART: Evaluatie Jaarplan 2011-2012 Doel (specifiek formuleren) SPECIFIEK Activiteiten (concreet formuleren) en tijdsplanning SPECIFIEK / TIJD Wie (wie voert uit, wie organiseert en wie controleert)

Nadere informatie

Ondersteuning van uw kind Ouderversie school-ondersteuningsplan

Ondersteuning van uw kind Ouderversie school-ondersteuningsplan Ondersteuning van uw kind 2016-2017 Ouderversie school-ondersteuningsplan 1 Het school ondersteuningsprofiel Het ondersteuningsprofiel is geschreven voor ouders zodat ouders weten welke ondersteuning een

Nadere informatie

Bijlage 1: Jaarplan

Bijlage 1: Jaarplan Bijlage 1: Jaarplan 2016-2017 Voor 2016-2017 kiest de school voor de volgende veranderingsonderwerpen: 1. Beleidsterrein: didactisch: implementatie van de rekenmethode Wereld in getallen 2. Beleidsterrein:

Nadere informatie

DE VESTE EVALUATIE ONDERWIJSKUNDIG JAARPLAN 2014/ 2015 DALTONSCHOOL. VRIJHEID Stap voor stap leren omgaan met verantwoordelijkheid.

DE VESTE EVALUATIE ONDERWIJSKUNDIG JAARPLAN 2014/ 2015 DALTONSCHOOL. VRIJHEID Stap voor stap leren omgaan met verantwoordelijkheid. EVALUATIE 2014/ 2015 ONDERWIJSKUNDIG JAARPLAN VRIJHEID Stap voor stap leren omgaan met verantwoordelijkheid. REFLECTIE Leren kijken naar jezelf. Nadenken over de manier waarop je dingen doet, leert en

Nadere informatie

RAPPORT ONDERZOEK IN HET KADER VAN HET VIERJAARLIJKS BEZOEK OP WILLEM VAN ORANJE

RAPPORT ONDERZOEK IN HET KADER VAN HET VIERJAARLIJKS BEZOEK OP WILLEM VAN ORANJE RAPPORT ONDERZOEK IN HET KADER VAN HET VIERJAARLIJKS BEZOEK OP WILLEM VAN ORANJE Plaats : Kampen BRIN-nummer : 13KB Onderzoeksnummer : 119040 Datum schoolbezoek : 30 Rapport vastgesteld te Zwolle op 9

Nadere informatie

Uitkomsten kwaliteitsonderzoek pilot toezicht 2020. Godelindeschool Hilversum

Uitkomsten kwaliteitsonderzoek pilot toezicht 2020. Godelindeschool Hilversum Uitkomsten kwaliteitsonderzoek pilot toezicht 2020 Godelindeschool Hilversum 17 september 2015 Feedbackgesprek De inspectie voert aan het eind van het bezoek graag een gesprek over de kwaliteit van de

Nadere informatie

Schooljaarplan (SJP) 2015 2016

Schooljaarplan (SJP) 2015 2016 Schooljaarplan (SJP) 2015 2016 t Naam school Obs Letterwies Adres Postbus 32 (bezoekadres : Meidoornstraat 20) Postcode 9670AA Winschoten (9944 AR Nieuwolda) Telefoon 0596-541265 Brinnummer 00BB E-mail

Nadere informatie

Jaarverslag Jaarplan o.b.s. de Sprenge

Jaarverslag Jaarplan o.b.s. de Sprenge Jaarverslag 2014-2015 Jaarplan 2015-2016 o.b.s. de Sprenge Inhoudsopgave 2 Voorwoord 3 Inleiding 3 Onderwijskundige ontwikkelingen 4 Beleidsvoornemens Onderwijskundige ontwikkelingen In- en uitstroom Kwaliteitsbeleid

Nadere informatie

Schooljaarplan (SJP)

Schooljaarplan (SJP) Schooljaarplan (SJP) 2016 2017 Naam school Adres Postcode o.d.b.s. Theo Thijssen HB Hulsmanstraat k8b 9663 TP Telefoon 0597 646004 Brinnummer E-mail 10BG obstheothijssen@hotmail.com Website Directeur Bevoegd

Nadere informatie

Jaarverslag basisschool de Vijf-er schooljaar

Jaarverslag basisschool de Vijf-er schooljaar Jaarverslag basisschool de Vijf-er schooljaar 2015-2016 Beleidsterrein Nadere uitleg en beschrijving 1. Leiderschap Er is per 1 februari afscheid genomen van dhr. R. Aangeenbrug als directeur. Met ingang

Nadere informatie

Inleiding Jaarverslag 2014

Inleiding Jaarverslag 2014 Jaarverslag 2014 Inleiding Jaarverslag 2014 Het afgelopen schooljaar is wederom goed verlopen. De resultaten zijn, voornamelijk op het gebied van taal-lezen behoorlijk gestegen. We verleggen nu de aandacht

Nadere informatie

Plan van aanpak 2014 2015

Plan van aanpak 2014 2015 Plan van aanpak 2014 2015 Jaarlijks stelt de locatiedirecteur in samenspraak met de collega s een Plan van aanpak op. Hierin worden de doelen omschreven waar het komende schooljaar expliciet aan zal worden

Nadere informatie

Schooljaarplan 2014 2015

Schooljaarplan 2014 2015 Schooljaarplan 2014 2015 Naam school O.B.S. De Wjukslach Adres De Klamp 12 Postcode 8404 BM Langezwaag Telefoon O513-688555 E-mail directeur@wjukslach.nl Website www.wjukslach.nl Directeur J. Nijboer Datum

Nadere informatie

Schoolondersteuningsprofiel. 09AY00 Rooms Katholieke Basisschool De Brembocht

Schoolondersteuningsprofiel. 09AY00 Rooms Katholieke Basisschool De Brembocht Schoolondersteuningsprofiel 09AY00 Rooms Katholieke Basisschool De Brembocht Inhoudsopgave Toelichting 3 DEEL I INVENTARISATIE 6 1 Typering van de school.7 2 Kwaliteit basisondersteuning 7 3 Basisondersteuning

Nadere informatie

Arjan Clijsen, Noëlle Pameijer & Ad Kappen

Arjan Clijsen, Noëlle Pameijer & Ad Kappen Met handelingsgericht werken opbrengstgericht aan de slag 1. Inleiding Arjan Clijsen, Noëlle Pameijer & Ad Kappen Wat is de samenhang tussen handelingsgericht werken (HGW) en opbrengstgericht werken (OGW)?

Nadere informatie

Jaarplan Mûnein. Datum: 29 juni

Jaarplan Mûnein. Datum: 29 juni Jaarplan 2017-2018 OBS It Kruirêd Mûnein Datum: 29 juni 2017 www.mijnschoolplan.nl JAARPLAN 2017-2018 Schoolnaam OBS It Kruirêd Datum 14-06-2017 Inleiding Voor u ligt het schooljaarplan 2017-2018 van OBS

Nadere informatie

Hoe volgt en begeleidt Montessori-Zuid de leerlingen?

Hoe volgt en begeleidt Montessori-Zuid de leerlingen? Hoe volgt en begeleidt Montessori-Zuid de leerlingen? Opbrengstgericht onderwijs, een verzamelnaam voor het doelgericht werken aan het optimaliseren van leerlingprestaties. systeem van effectieve schoolontwikkeling

Nadere informatie

Schooljaarplan Planperiode Versie Versie 4 Datum Obs Prins Willem Alexander. Adres t Witzand 22. Telefoon

Schooljaarplan Planperiode Versie Versie 4 Datum Obs Prins Willem Alexander. Adres t Witzand 22. Telefoon Plan n in g Schooljaarplan Planperiode 2011-2015 Versie Versie 4 Datum 04-07-2013 Naam school Adres t Witzand 22 Postcode Obs Prins Willem Alexander 9463PA Telefoon 0592 262400 E-mail Directeur pwa@primah.org

Nadere informatie

Schoolondersteuningsprofiel. 11WU00 Mariaschool

Schoolondersteuningsprofiel. 11WU00 Mariaschool Schoolondersteuningsprofiel 11WU00 Mariaschool Inhoudsopgave Toelichting... 3 DEEL I INVENTARISATIE... 6 1 Typering van de school... 7 2 Kwaliteit basisondersteuning... 7 3 Basisondersteuning... 8 4 Deskundigheid

Nadere informatie

RAPPORT Onderzoek in het kader van het vierjaarlijks bezoek bij obs De Wijde Veert. : Noord-Scharwoude

RAPPORT Onderzoek in het kader van het vierjaarlijks bezoek bij obs De Wijde Veert. : Noord-Scharwoude RAPPORT Onderzoek in het kader van het vierjaarlijks bezoek bij obs De Wijde Veert Plaats : Noord-Scharwoude BRIN-nummer : 12TT Onderzoeksnummer : 126280 Datum schoolbezoek : 21 mei 2012 Rapport vastgesteld

Nadere informatie

ZORG OP MAAT OMDAT IEDER KIND TELT

ZORG OP MAAT OMDAT IEDER KIND TELT Telefoon 0317-350815 ZORG OP MAAT OMDAT IEDER KIND TELT DON BOSCOSCHOOL RENKUM Versie april 2011 ZORGSYSTEEM DON BOSCOSCHOOL RENKUM Iedere school heeft de plicht voor alle kinderen zorg op maat te bieden.

Nadere informatie

SCHOOLONDERSTEUNINGSPROFIEL SCHOOLJAAR 2015-2016. Basisschool Pius X

SCHOOLONDERSTEUNINGSPROFIEL SCHOOLJAAR 2015-2016. Basisschool Pius X SCHOOLONDERSTEUNINGSPROFIEL SCHOOLJAAR 2015-2016 Basisschool Pius X 1 Voorwoord Voor u ligt het Schoolondersteuningsprofiel (SOP) van basisschool Pius X. Iedere school stelt een SOP op, dit is een wettelijke

Nadere informatie

RAPPORT ONDERZOEK IN HET KADER VAN HET VIERJAARLIJKS BEZOEK OP DE BOSSCHOOL. Onderzoeksnummer :

RAPPORT ONDERZOEK IN HET KADER VAN HET VIERJAARLIJKS BEZOEK OP DE BOSSCHOOL. Onderzoeksnummer : RAPPORT ONDERZOEK IN HET KADER VAN HET VIERJAARLIJKS BEZOEK OP DE BOSSCHOOL School : De Bosschool Plaats : Bergen Nh BRIN-nummer : 05JM Onderzoeksnummer : 108122 Datum schoolbezoek : 30 oktober 2008 Datum

Nadere informatie

Schoolondersteuningsprofiel

Schoolondersteuningsprofiel Schoolondersteuningsprofiel 12TE00 De Esch Inhoudsopgave Toelichting... 3 DEEL I INVENTARISATIE... 6 1 Typering van de school... 7 2 Kwaliteit basisondersteuning... 7 3 Basisondersteuning... 8 4 Deskundigheid

Nadere informatie

Jaarplan - jaarverslag

Jaarplan - jaarverslag Jaarplan - jaarverslag 2016-2017 OBS de Dubbele Punt Aartswoud Datum: 1 augustus 2016 www.mijnschoolplan.nl JAARPLAN 2016-2017 JAARVERSLAG 2016-2017 Schoolnaam OBS de Dubbele Punt Schoolnaam OBS de Dubbele

Nadere informatie

Jaarverslag Jaarplan

Jaarverslag Jaarplan Jaarverslag 2012-2013 Jaarplan 2013-2014 Inhoudsopgave 1. Voorwoord 3 2. Inleiding 3 3. Onderwijskundige en andere ontwikkelingen 4 3.1 Algemeen. 4 3.2 Professionalisering 5 3.3 Instroom en uitstroom 5

Nadere informatie

Jaarverslag schooljaar Basisschool De Toermalijn

Jaarverslag schooljaar Basisschool De Toermalijn Jaarverslag schooljaar 2016-2017 Basisschool De Toermalijn 1 Inhoud jaarverslag Inhoud jaarverslag... 2 1. Inleiding... 3 2. Opbrengsten van het schooljaar 2016-2017... 4 Leerlingenaantal... 4 Instroom...

Nadere informatie

Plan van aanpak Hoek van Holland/Van Rijckevorsel n.a.v. rapportage inspectie kwaliteit VVE.

Plan van aanpak Hoek van Holland/Van Rijckevorsel n.a.v. rapportage inspectie kwaliteit VVE. De aanpak op schoolniveau: Indicator Doel Actie/middel Tijdpad Wie Resultaat Professionalisering Tussenevaluatie /borging Condities Scholing VVE. Ouders De leerkrachten van de vroegschoolse zijn VVE-geschoold.

Nadere informatie

Elk hoofdstuk bevat een conclusie met eventuele actiepunten voor het nieuwe schooljaar.

Elk hoofdstuk bevat een conclusie met eventuele actiepunten voor het nieuwe schooljaar. Evaluatie schooljaarverslag 2014 2015 Naam school OBS It Iepen Stee Adres Buurtlaan 3 Postcode / Plaats 9258 CK Jistrum Telefoon 0512 47 17 83 e-mail info@iepenstee.nl Website www.iepenstee.nl Directeur

Nadere informatie

STRATEGISCH PLAN BASISSCHOOL DE VORDERING 2015-2019

STRATEGISCH PLAN BASISSCHOOL DE VORDERING 2015-2019 STRATEGISCH PLAN BASISSCHOOL DE VORDERING 2015-2019 MISSIE DE VORDERING Vanuit een traditie van katholieke waarden en voor iedereen toegankelijk, verzorgen wij kwalitatief hoogstaand eigentijds basisonderwijs,

Nadere informatie