schoolgids R.K basisschool De Rietvink, waar talent zich ontpopt!

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "schoolgids R.K basisschool De Rietvink, waar talent zich ontpopt!"

Transcriptie

1 schoolgids R.K basisschool De rietvink a-katern De Rietvink, waar talent zich ontpopt!

2 R.K. Basisschool De Rietvink P.A. van Meverstraat 3 (bezoekadres) Postbus GA Zaandam T Directeur: Marjan Tromp Adjunct-directeur: Monique van de Walle

3 inhoud Inhoud Voorwoord 4 ONZE NAAM 5 1 Profiel VAn de school 6 Onze Missie 6 Onze Visie, waar staan wij voor 6 Grootte van de school, de ligging en de huisvesting 7 Pedagogische aanpak 7 Een Vreedzame School 8 Onderwijskundige aanpak 8 Ondernemend/Thematisch onderwijs 9 Schoolontwikkeling en speerpunten 9 2 Ouders en de school 10 Communicatie met ouders 10 De website 11 De jaarkalender 12 Het prikbord 12 De weekagenda 12 Informatie over de vorderingen van uw kind 12 Informatie aan gescheiden ouders 13 Jaarverslag 13 Meehelpen op school bij activiteiten 13 Huisbezoek 13 Meedenken en meebeslissen 13 De medezeggenschapsraad (MR) 13 Het ouderpanel 13 De Oudervereniging 14 De vrijwillige ouderbijdrage 14 Ouders helpen op school 14 3 Kwaliteitsbeleid 15 Het Leerlingvolgsysteem 17 Het leerlingdossier 17 Rapporten 18 Jaarverslag 18 Kwaliteitsonderzoek 18 Inspectierapport 18 4 Ons onderwijs 19 Schooltijden 19 Inloop 19 Benutting van de onderwijstijd 19 Schoolorganisatie 20 Het jonge kind 20 Vak- en vormingsgebieden 20 Godsdienstonderwijs/ levensbeschouwelijke vorming 21 Lezen 21 Rekenen 22 Schrijven 22 1

4 inhoud 2 Taal en spelling 22 Engels 23 Sociale redzaamheid 23 Thematisch onderwijs/wereldoriëntatie 23 ICT en Mediawijsheid 23 Bewegingsonderwijs 24 Dramatische vorming 24 Burgerschap 24 Sociale en emotionele vorming 24 Bijzondere activiteiten 24 5 Passend Onderwijs 27 Zorg voor de ontwikkeling van uw kind 27 Het Zorgteam 28 Speciaal Basisonderwijs 30 Extra ondersteuning buiten de school 30 Verlengde leertijd of versnellen 30 Hoe gaan we om met dyslexie? 31 De overstap naar het voortgezet onderwijs 31 6 Brede school ontwikkeling 33 Naschoolse activiteiten verlengde schooldag 33 Voor-, na-, en tussenschoolse opvang 34 GGD Zaanstreek/Waterland/Centrum Jong 34 8 PraktischE ZAKEn VAn A t/m Z 39 Aanmelding en inschrijving 39 Aanmelding na verhuizing 39 Continurooster 40 Declaratiemogelijkheid 40 Digitale foto s en video-opnamen 40 Gymnastiek 40 Halen en brengen 40 Handelen bij ziekte leerkracht 40 Hoofdluisbeleid 40 Gevonden voorwerpen 42 Jeugdbladen 42 Kledingvoorschrift 42 Leerplicht, extra verlof 42 Oud papier 42 Rollerbalpen 42 Schoolmelk 42 Schorsing en verwijdering 43 Sponsorbeleid 43 Telefoonnummers van diverse instellingen 43 Verhuizen 43 Verjaardagen 43 Ziek melden, verzuim 43 COLOFON 44 7 Veiligheid 36 Bedrijfshulpverlening 36 Ontruimingsplan 37 Medische situaties op school 37 Ongevallen- en aansprakelijkheidsverzekering 37 Mediaprotocol 37 Klachtenregeling 37 Interne contactpersoon 37 Schoolregels en afspraken 38

5 3 Mijn school heeft de naam van een vlinder: De Rietvink.

6 voorwoord VOORWOORD 4 Voor u ligt de A-katern van de schoolgids van R.K. basisschool De Rietvink. Deze gids is bestemd voor alle (toekomstige) ouders van de leerlingen van onze school. Alle informatie betreffende De Rietvink is terug te vinden in drie verschillende documenten: I De Agora schoolgids, met algemene informatie die alle Agora scholen betreft. I De A-katern, de schoolgids van De Rietvink met algemene informatie. I De B-katern, de schoolgids van De Rietvink met belangrijke informatie voor het komende schooljaar. We hopen dat u met plezier en belangstelling deze informatie leest en gebruikt. Mocht u informatie missen, dan horen we dat graag van u. Opmerkingen en suggesties van uw kant zijn uiteraard van harte welkom. Wij wensen de kinderen, ouders, leden van de oudervereniging en de medezeggenschapsraad op onze school een fijn en succesvol schooljaar toe. Namens het team van RKBS De Rietvink, Marjan Tromp, directeur Wanneer u een school zoekt voor uw kind, dan heten we u van harte welkom. U wilt natuurlijk een weloverwogen keuze maken. In deze gids informeren we u over de uitgangspunten, de visie en het beleid van onze school, de inrichting van ons onderwijs, de zorg voor de kinderen en hoe we werken aan de kwaliteit van ons onderwijs. In deze gids hebben we het steeds over de ouder(s), hiermee richten we ons ook op de verzorger(s) van het kind. Wij willen het beste uit uw kind halen door niet het resultaat als eerste doel te kiezen, maar de weg naar dit doel toe. Wij gaan uit van wat het kind kan, hoe het leert en hoe we het trots laten zijn op zijn eigen succeservaringen. Daarbij stellen wij onszelf hoge doelen. Als schoolteam willen we zorgen voor goed, boeiend en passend onderwijs. Dat willen we samen met u bereiken door een goede onderlinge samenwerking. De Vreedzame School

7 onze naam Onze naam Waar komt de naam Rietvink vandaan? Bij de naam Rietvink denk je eerder aan een watervogel dan aan een vlinder. Onze school De Rietvink is niet vernoemd naar een vogelsoort, maar naar de vlindersoort. De Rietvink behoort tot de groep van de nachtvlinders. Hij komt specifiek in het waterrijke gebied van de Zaanstreek voor. Je kunt de vlinder ook s nachts in de stad tegenkomen. De vlinder houdt zich dan op rondom lampen of straatverlichting. Je ziet hem op grassen, maar vooral op riet. Na een regenbui zie je hem vaak omhoog kruipen. De kleur is lichtbruin tot geel met een roodbruin strepenpatroon. Er is een duidelijk verschil te zien tussen het mannetje en het vrouwtje. Vlinders, waaronder De Rietvink, moeten zich ontwikkelen. De stadia van ontwikkeling zijn achtereenvolgens: ei, rups, pop en tot slot vlinder. Biologisch gezien is de fase van het pop zijn een enorm actieve periode. Het kost de rups heel wat energie om zich tot vlinder te ontwikkelen. Ogenschijnlijk lijkt er niets te gebeuren, maar in de cocon wordt er hard gewerkt. In vergelijking hiermee maken kinderen op de basisschool gedurende hun schooltijd ook een hele ontwikkeling door. Als een kind de eerste dag aan de hand van zijn ouders naar school gebracht wordt, realiseert het zich nog niet wat er hem allemaal te wachten staat. Na acht jaar basisonderwijs heeft het kind zich op vele gebieden ontwikkeld. Het kind maakt gedurende de basisschool diverse stadia van ontwikkeling door. De peuter is al een kleuter geworden, de eerste lengtegroei van het lichaam, de wisseling van het gebit, de tweede fase van versnelde groei rondom het 10de levensjaar, de aankomende puberteitsverschijnselen, het zijn allemaal fasen van ontwikkeling die het kind doormaakt. Zo is een school ook continu in ontwikkeling. Achter de muren van het gebouw wordt hard gewerkt aan de ontwikkeling van de school, nieuwe inzichten en methoden worden ingezet en toegepast en ouders zetten zich actief in voor allerlei activiteiten die onze kinderen ten goede komen. Een vlinder heeft twee prachtige vleugels, de ene kun je beschouwen als de ouders, de ander als het team. Alleen door een goede samenwerking van beide vleugels kan de vlinder zich verheffen. Jan Duin 1997 (oud collega) 5

8 profiel van de school Profiel van de school De Rietvink is een basisschool op Rooms-Katholieke grondslag en maakt deel uit van Agora, de Stichting voor Bijzonder Primair Onderwijs in de Zaanstreek. Onze Missie Samen met ouders en kinderen, werken we op RKBS De Rietvink aan kwalitatief goed onderwijs. Hierbij doen we recht aan de talenten en mogelijkheden van ieder kind. Ons motto is: De Rietvink, waar talent zich ontpopt. 1 Onze Visie, waar staan wij voor Onderwijs Binnen ons brede onderwijsaanbod, waarborgen we de leeropbrengsten van de basisvakken lezen, taal en rekenen. Ons onderwijs is doelgericht, op maat en met duidelijke leeropbrengst. Dit betekent dat we rekening houden met talenten, het niveau en de manier waarop kinderen leren.

9 profiel van de school Hier geven we invulling aan door: I Vaardigheden bij kinderen te ontwikkelen als zelfstandigheid, eigenaarschap en je eigen talenten kennennen. I Kinderen te leren trots te zijn op zichzelf en op hun eigen werk. I Professionele leerkrachten die zich continu en doelgericht blijven ontwikkelen. I Thematisch te werken, waarbij de volgende vaardigheden belangrijk zijn: samenwerken, communiceren, creatief denken, probleemoplossend vermogen, kritisch denken, ICT vaardigheden en mediawijsheid, sociale en culturele vaardigheden. Identiteit In onze identiteit gaan we uit van een katholieke grondslag. Hierbij zetten we ons in voor het welzijn van de ander en onszelf, door op een goede manier met elkaar en met onze omgeving om te gaan en zo mee te werken aan een betere wereld. Iedereen die zich thuis voelt bij onze manier van werken is welkom. Er is ruimte en respect voor ieders inbreng. We geven invulling aan onze katholieke identiteit door: I christelijke feestdagen te vieren I thema s met elkaar af te sluiten I om te zien naar elkaar I te delen met elkaar I kinderen vertrouwd te maken met Bijbelverhalen Kinderen groeien op in een multiculturele samenleving en maken kennis met verschillende wereldgodsdiensten en geestelijke stromingen. Binnen ons onderwijs wordt hier aandacht aan gegeven. Een deel van de ouders kiest bewust voor de katholieke identiteit vanuit hun eigen achtergrond. Kernwaarden De Rietvink is een Vreedzame School waar respect voor elkaar, open communicatie en betrokkenheid belangrijke waarden zijn. In een positief, veilig klimaat werken leerkrachten, kinderen en ouders samen, luisteren ze naar elkaar en leren ze van elkaar. Hier geven we invulling aan door: I Kinderen op te voeden tot verantwoordelijke en actieve leden van de gemeenschap. I Kinderen te leren oog en oor te hebben voor anderen. Grootte van de school, de ligging en de huisvesting De Rietvink is een middelgrote school met rond de 300 leerlingen en ongeveer 25 leerkrachten. De school is gelegen in de Westerwatering te Zaandam. De leerlingen die op onze school zitten komen grotendeels uit deze wijk. Alle groepen zijn gehuisvest op de P.A. van Meverstraat 3. In de wijk zijn contacten met de andere basisscholen, de kinderopvang en Centrum Jong. Er is een samenwerking op verschillende gebieden waar onder een aanbod van naschoolse activiteiten. De zakelijke gegevens kunt u voorin deze gids vinden. Pedagogische aanpak Wij willen onderwijs bieden waarbij ieder kind zich betrokken voelt en dat zoveel mogelijk tegemoet komt aan de mogelijkheden en talenten van elk kind. Wij vinden het belangrijk dat kinderen zich thuis voelen op school. School moet voor ieder kind een veilige omgeving zijn. Daarom is er ook aandacht voor de sociale en emotionele ontwikkeling. We streven ernaar dat, wanneer de kinderen na acht jaar basisonderwijs De Rietvink verlaten, ze het onderstaande bereikt hebben: I Ze hebben zich instrumentele vaardigheden eigen gemaakt. Dat houdt in dat ze zich op hun niveau zowel mondeling als schriftelijk kunnen uitdrukken, kunnen lezen, om kunnen gaan met hoeveelheden en getallen. 7

10 profiel van de school 8 I Ze hebben zich de noodzakelijke kennis, nader uitgewerkt bij de vakgebieden, eigen gemaakt. I Ze kunnen zich op een creatieve manier uitdrukken en op een eigen manier omgaan met creatieve uitingen van anderen. I Ze hebben zich via allerlei situaties op school als sociaal wezen ontwikkeld. Zij hebben ook geleerd om te gaan met eigen emoties en die van anderen. I Ze staan open voor anderen en leren met en van anderen (burgerschap). Wij gaan er van uit, dat kinderen die dit beheersen, in staat moeten zijn zich staande te houden in een voortdurend veranderende maatschappij. We komen hier verder op terug in het hoofdstuk over Passend onderwijs. Een Vreedzame School De Rietvink is een Vreedzame School. De doelstelling van de Vreedzame School is dat iedereen zich binnen de school; leerkrachten, kinderen en ouders, zich verantwoordelijk voelt voor een goede, positieve sfeer. We werken aan een school waar het verantwoordelijkheidsgevoel van kinderen toeneemt, waar sprake is van betrokkenheid op elkaar en waarin kinderen hun conflicten zelf oplossen. Als dit niet lukt kunnen ze de hulp inroepen van mediatoren. Dit zijn kinderen uit de bovenbouw die hiervoor opgeleid zijn. Iedereen leert op een positieve manier met elkaar om te gaan. De Vreedzame school biedt voor iedere groep een lessenserie, die we gebruiken als kapstok. Het gaat erom, dat hetgeen aangeboden wordt in de lessen, toegepast wordt in elke situatie. Door het volgen van dit programma realiseren wij als school een sociaal klimaat dat de school tot een gemeenschap maakt, waarin iedereen zich medeverantwoordelijk, thuis en betrokken voelt. U kunt ook een kijkje nemen op de website: Onderwijskundige aanpak Om het maximale uit ieder kind te halen werken we doelgericht en maken we effectief gebruik van de leertijd. We gaan er van uit dat ieder kind het basisniveau (fundamentele niveau) moet kunnen halen. Binnen iedere groep gaan we uit van het principe dat over het algemeen alle kinderen een basisinstructie aangeboden krijgen. Daarna wordt gedifferentieerd door een verlengde instructie aan te bieden aan kinderen die meer uitleg en/of herhaling nodig hebben. Kinderen die een korte instructie nodig hebben gaan compacten en krijgen verdiepings- en verrijkingsstof aangeboden. Door om te gaan met verschillen tussen kinderen willen we zo veel mogelijk onderwijs op maat bieden. We gebruiken hierbij de organisatievorm zelfstandig werken volgens het GIP-model (GIP staat voor Groepsgericht en Individueel gericht Pedagogisch en didactisch handelen). Kinderen leren vanaf groep 1 de principes van het zelfstandig werken: I Het leren omgaan met uitgestelde aandacht I Het omgaan met regels en afspraken I Zelfstandig werken met een dag- en/of weektaak I Het werken met de instructietafel I Het samenwerkend leren Het kan voorkomen dat kinderen binnen een jaargroep met een eigen leerlijn werken. Dit betekent dat een kind een aangepast programma volgt. Voor deze kinderen wordt een ontwikkelingsperspectief gemaakt.

11 profiel van de school Daarnaast kan het ook voorkomen dat kinderen niet voldoende hebben aan de verdiepingsstof binnen de groep. Om deze kinderen onderwijs op maat te bieden kunnen ze deelnemen aan de zogenaamde Plusactiviteiten. Ondernemend/Thematisch onderwijs Het bestuur van de stichting Agora heeft in haar pedagogische visie beschreven dat haar scholen zich profileren als ondernemende scholen. Kernmerken van ondernemend leren zijn: I talentontwikkeling I concrete en realistische onderwijsactiviteiten I het aangaan van uitdagingen I maximaal leereffect I streven naar meesterschap Door het werken met thema s willen we de betrokkenheid van kinderen bij hun eigen leren vergroten. Met name bij het ondernemend leren en het thematisch onderwijs kunnen kinderen hun talenten ontwikkelen. Schoolontwikkeling en speerpunten In het schoolplan staat de schoolontwikkeling voor de komende jaren beschreven. Ieder jaar stellen we onszelf een aantal doelen die we aan het eind van ieder schooljaar evalueren en daar waar nodig bijstellen. We richten ons daarbij op de volgende hoofdthema s: I Het opbrengstgericht werken; het systematisch werken aan de opbrengsten van ons onderwijs in met name de basisvakken. I Passend onderwijs; voor ieder kind een passend aanbod realiseren door bijvoorbeeld te werken met groepsplannen voor de verschillende vakken I Een breed aanbod; we streven naar een ononderbroken ontwikkeling waarbij we waarde hechten aan de voorschoolse ontwikkeling, het ontdekken van talenten van kinderen en een passend naschools aanbod. Onze ambities en doelen kunt u vinden in het schoolplan. Dit is voor een ieder ter inzage. In het jaarverslag kunt u de opbrengsten en jaardoelen die gerealiseerd zijn, terugvinden. 9 Met het thema Wonen heb ik een echte maquette gemaakt.

12 ouders en de school Ouders en de school De school kan niet zonder kinderen, maar ook zeker niet zonder ouders. Ouders leveren een essentiële bijdrage aan de school. Deze bijdrage gaat verder dan alleen met elkaar praten over uw kind. U kunt op verschillende manieren meehelpen, meedenken en meebeslissen. CommunicatIE MEt ouders 2 Onze school is een school waarbij we uitgaan van het partnerschap van ouders; zij hebben op allerlei manieren een grote inbreng en een uitgebreid contact met de school. Ze weten wat er dagelijks met de kinderen wordt gedaan en kunnen daar thuis over praten. Wij zijn van mening dat ons onderwijs daardoor beter verloopt. We hebben respect hoog in ons vaandel. We behandelen iedere ouder met respect en hebben de instelling dat er altijd een gesprek met de leerkrachten en/of de directie mogelijk is. Wij verwachten dat dit respect wederzijds is. Als je elkaar serieus neemt en naar elkaar luistert, dan worden veel onduidelijkheden opgelost. Als u iets wilt bespreken dan vinden we het prettig als u van tevoren een afspraak met de leerkracht of de directie maakt. De afspraak kunt u voor of na schooltijd maken. Alle partijen kunnen zich dan voorbereiden op het gesprek en er wordt de tijd genomen om het gesprek te voeren.

13 ouders en de school Aan het begin van ieder schooljaar organiseren we een informatieavond voor alle ouders. De leerkrachten vertellen over de leerstof, de werkwijze en specifieke zaken van de betreffende groep. In de loop van het jaar kunnen ook thema-avonden worden georganiseerd rondom zaken waar we op school mee bezig zijn. Actuele informatie ontvangt u via de Tam-Tam. Dit is ons tweewekelijkse bulletin, waarin wij u op de hoogte houden van de inhoud van ons onderwijs, de speciale activiteiten en alle andere zaken die met school te maken hebben. De Tam-Tam wordt u via de mail verzonden en op onze website gepubliceerd. De website Op onze website kunt u veel informatie over de school lezen. Iedere leerkracht houdt zijn/haar eigen websitepagina bij en probeert actuele informatie en foto s te plaatsen. Ook kunt u verschillende protocollen, formulieren, het jaarverslag, de B katern, de jaarkalender en andere informatie bekijken. Bij publicatie van materiaal waar een betrokkene bezwaar tegen maakt zal de webmaster dit zo spoedig mogelijk verwijderen. U kunt hiervoor contact opnemen met de webmaster: Monique van de Walle; kind 11 ouder ruimte om te ontwikkelen leraar

14 ouders en de school Soms hebben we een viering op een echt podium. 12 De jaarkalender Ieder jaar maken we een jaarkalender met daarop de vakanties, studiedagen, en activiteiten. U krijgt aan het begin van ieder schooljaar een papieren exemplaar en kunt de maandkalender bekijken op de website. Het prikbord Voor de groepen 1 t/m 4 geldt dat er ook regelmatig mededelingen worden opgehangen op de prikborden bij de verschillende lokalen. De weekagenda Bij beide ingangen van de school hangt een flatscreen met de weekagenda, waarop alle activiteiten voor de betreffende week staan. Informatie over de vorderingen van uw kind Tijdens de tienminutengesprekken, die driemaal per jaar worden gehouden, wordt u op de hoogte gesteld van de ontwikkeling van uw kind(eren). Een eerste gesprek vindt plaats na de herfstvakantie en wordt vooraf gegaan door een

15 ouders en de school kijkavond. Een rapport is dan nog niet aanwezig. Een tweede gesprek vindt plaats rond februari van het schooljaar. Dit gesprek vindt plaats op basis van het eerste rapport. Naar aanleiding van het tweede rapport krijgt u nogmaals de mogelijkheid zich aan te melden voor een gesprek. In principe vindt er zoveel mogelijk overleg plaats met de ouders als het gaat om de ontwikkeling van hun kind(eren). Mocht u zelf aanleiding zien om een gesprek aan te gaan met de groepsleerkracht van uw kind, dan is dit altijd mogelijk. Ouders die helpen op school doen dit altijd onder verantwoordelijkheid van de leerkracht. Iedere groep heeft een of meerdere klassenouders, die binnen de groep een ondersteunende en coördinerende functie heeft. De activiteiten kunnen per groep en per jaar verschillen. Aan het begin van het schooljaar organiseren we een bijeenkomst voor alle klassenouders om samen te bespreken wat er zoal verwacht wordt en kunnen ouders met ideeën komen Informatie aan gescheiden ouders We willen alle ouders voldoende informeren over de ontwikkeling van hun kind. Wanneer ouders gescheiden zijn verstrekken we de informatie aan de ouder die de dagelijkse verzorging aan het kind biedt. Deze ouder kan de informatie doorgeven aan de ex partner. Indien mogelijk kunnen beide ouders deelnemen aan een tienminutengesprek. Op verzoek kan een kopie van het rapport gegeven worden. Jaarverslag Tijdens de jaarvergadering leggen ouderraad, medezeggenschapsraad en team verantwoording af over hun activiteiten van het afgelopen schooljaar. Daarnaast wordt er een jaarverslag gemaakt, dat jaarlijks vastgesteld en op de website gepubliceerd wordt. Ook is voor een ieder het schoolplan ter inzage. Hierin wordt de totale organisatie verantwoord en zijn de onderwijskundige plannen vastgelegd. Meehelpen op school bij activiteiten Bij de organisatie en uitvoering van activiteiten in en buiten de school kunnen we uw hulp goed gebruiken. Helpen binnen de groep bij de leesactiviteiten, de handenarbeidtechnieklessen. Maar ook het helpen bij sportactiviteiten, excursies en feesten. Huisbezoek Als uw kind als kleuter op school komt in groep 1, dan komt de leerkracht op huisbezoek. Het doel van het huisbezoek is om nader kennis te maken en voor het kind om zijn/haar thuis te laten zien aan de leerkracht. De leerkracht maakt een afspraak voor het bezoek. Meedenken en MEEbeslissen De medezeggenschapsraad (MR) Aan De Rietvink is een medezeggenschapsraad(mr) verbonden. Deze raad, waarin leerkrachten en ouders zitting hebben,volgt het beleid dat de directie van de school voert op de voet. Op een aantal beleidslijnen heeft de raad adviesrecht en op andere gebieden instemmingsrecht. Verdere informatie over de MR en de Gemeenschappelijke Medezeggenschapsraad (GMR) kunt u in de Agora schoolgids lezen. De samenstelling van de MR van onze school kunt u terug vinden in de B-katern. Het ouderpanel We willen van de ouders weten hoe zij denken over onze school, als het gaat om beleid en andere zaken waar we mee bezig zijn. 13

16 ouders en de school 14 Vanuit iedere groep worden ouders uitgenodigd op school om in gesprek te gaan over zaken die ons op school bezig houden. Ook andere mensen die bij de school betrokken zijn kunnen uitgenodigd worden. De adviezen, bijvoorbeeld over identiteit, communicatie binnen de school en andere onderwerpen, worden meegenomen bij het maken of aanpassen van het beleid. Daarnaast houden wij iedere twee jaar een tevredenheidonderzoek onder alle ouders. De Oudervereniging Elke ouder is automatisch lid van de oudervereniging van De Rietvink. Het doel van de oudervereniging is het bevorderen van de samenwerking tussen ouders, directie en teamleden. De oudervereniging wordt vertegenwoordigd door de ouderraad (OR), waarin ouders zitting hebben die tijdens de algemene ledenvergadering aan het begin van het schooljaar worden gekozen. Een belangrijke taak van de OR is het beheren van de ouderbijdragen, waarmee een groot aantal activiteiten financieel mogelijk gemaakt wordt. De hoogte van de ouderbijdrage wordt jaarlijks, tijdens de algemene ledenvergadering, vastgesteld. Daarnaast wordt vanuit de OR hulp geboden bij de organisatie en uitvoering van de diverse (jaarlijks terugkerende) activiteiten, zoals excursies, feestelijke gebeurtenissen, etc. Voor de uitvoering van de werkzaamheden worden vanuit de OR werkgroepen gevormd, waarin ook andere ouders gevraagd kunnen worden om deel te nemen. Een ouderraadslid heeft de coördinatie en neemt deel in de werkgroep die bestaat uit zowel leerkrachten als ouders. Verder praat de OR mee over onderwerpen die zowel voor de ouders als voor de school belangrijk zijn. De OR heeft een dagelijks bestuur bestaande uit: een voorzitter, secretaris en penningmeester. Hun namen en die van de overige leden worden gepubliceerd op onze website en staan vermeld in de B-katern. Relevante informatie vanuit de OR wordt via de Tam-Tam aan u verstrekt. Uw vragen en/of opmerkingen kunt u bij voorkeur schriftelijk altijd kwijt bij één van de leden van de OR, via of in de postbak van de OR op school. De vrijwillige ouderbijdrage De hoogte van de vrijwillige ouderbijdrage wordt voorgelegd aan de MR en wordt jaarlijks vastgesteld door de OR, tijdens de jaarvergadering. U wordt hierover nader geïnformeerd in de Tam-Tam. Het geld wordt gebruikt voor allerlei activiteiten op school zoals; projecten, sportevenementen, het vervoer bij excursies en feesten zoals Sint Maarten en Sinterklaas. Het bedrag kan worden overgemaakt op: giro , t.n.v. Oudervereniging RKBS De Rietvink, Zaandam. Ouders helpen op school Veel ouders zijn op verschillende manieren actief op De Rietvink. In de MR of in de OR, maar ook bij veel activiteiten onder en na schooltijd. Een paar voorbeelden: I hulp bij het lezen I begeleiden van groepjes kinderen tijdens een excursie I hulp bij sportactiviteiten Daarnaast gaat iedere groepsleerkracht aan het begin van het schooljaar op zoek naar klassenouders. Ouders kunnen zich aan het begin van het schooljaar aanmelden bij de leerkracht. Klassenouders ondersteunen de leerkrachten bij allerlei speciale activiteiten, waarbij zij weer een beroep kunnen doen op de overige ouders van de klas. Als er kosten gemaakt worden, dan worden die op verzoek vergoed. Ieder jaar ontvangen alle ouders het hulpouder formulier, waarop aangegeven kan worden bij welke activiteiten ouders willen ondersteunen. Dit kan onder schooltijd zijn, maar ook in de avonduren of thuis. Ouders die helpen op school vallen altijd onder de verantwoordelijkheid van de leerkrachten. We verwachten dat ouders zorgvuldig omgaan met de privacy van de kinderen.

17 kwaliteitsbeleid Kwaliteitsbeleid We werken op De Rietvink opbrengstgericht. Dit betekent dat we doelen stellen aan ons onderwijs. Niet alleen op het gebied van rekenen en taal, maar ook aan de ontwikkeling van de creativiteit en de sociaal emotionele ontwikkeling. De gestelde doelen komen deels van de overheid, dit zijn de kerndoelen en referentieniveaus. Deels worden de doelen door ons zelf geformuleerd. Dit zijn onze ambities. We willen immers het beste uit kinderen halen. Naast opbrengstgericht, werken we ook aan passend onderwijs. Hiermee wordt bedoeld dat het onderwijs aansluit bij de onderwijsbehoefte van het kind. Bij het opstellen van het beleid werken we volgens de zogenaamde PDSA cyclus. Dit is een verbetercyclus om de gestelde doelen op een systematische manier te doorlopen en vast te leggen. P staat voor het plannen; waar staan we nu, wat gaan we veranderen en hoe gaan we dat aanpakken. D staat voor DO; de plannen worden uitgevoerd. S staat voor STUDY; de resultaten worden bestudeerd. A staat voor ACT; de verbeteringen worden vastgelegd en gecontinueerd. 3

18 kwaliteitsbeleid Continueer de verbetering Beschrijf het verbeteronderwerp Borg de verbetering Meet de huidige situatie a 16 s p d Bestudeer de resultaten Probeer de verbeteringen uit p: plan d: do s: study a: act Analyseer de oorzaken. Stel een verbetertheorie op

19 kwaliteitsbeleid Ieder jaar stellen we streefdoelen voor de school en de groep vast en wordt de ontwikkeling van ieder kind door de leerkracht en intern begeleider besproken. Twee keer per jaar worden de opbrengsten van de CITOtoetsen geanalyseerd en besproken met het hele team. De gegevens van de analyses gebruiken we om onze werkwijze te verbeteren. De scholen worden door de Inspectie van het Onderwijs gecontroleerd. Jaarlijks legt de school verantwoording af door de resultaten van de CITO aan te leveren bij de Inspectie. De normen die de Inspectie hanteert zijn minimumeisen. In het jaarverslag legt de school verantwoording af over de resultaten. Het Leerlingvolgsysteem Het leerlingvolgsysteem is bedoeld om systematisch de ontwikkeling en vorderingen van elke leerling te kunnen volgen en om te beoordelen of het onderwijs het gewenste resultaat heeft (leerrendement). Van ieder kind wordt na aanmelding op onze school een (digitaal) leerling-dossier aangelegd. Het dossier bevat ondermeer gegevens over het functioneren van het kind, toetsuitslagen, observatielijsten en verslagen van besprekingen met ouders. Bij de verschillende vakken worden toetsen afgenomen ter afsluiting van een hoofdstuk of blok. Daarnaast worden observaties gedaan. De resultaten worden gebruikt om te analyseren en de ontwikkeling van het kind in kaart te brengen. Op basis van deze gegevens kunnen we het vervolg van de lessen aanpassen. Daarnaast nemen we een aantal CITO-toetsen af: I Taal voor kleuters (groep 1/2) I Rekenen voor kleuters (groep 1/2 ) I Drieminutentoets voor tempo lezen (groep 3 t/m 8) I Leestechniek en Leestempo (groep 3 t/m 8) I Begrijpend Lezen (groep 3 t/m 8) I Spellingsvaardigheid (groep 3 t/m 8) I Reken- en wiskunde (groep 3 t/m 8) I Woordenschat (groep 3 t/m 7). Deze toets wordt nog aangevuld met groep 8 als hij uitgebracht wordt. Bovenstaande toetsen zijn niet methodegebonden en zijn landelijk genormeerd. De toetsen worden afgenomen op twee momenten in het jaar. We maken daarbij gebruik van een toetskalender waarin de toetsperiodes opgenomen zijn. Voor de sociale en emotionele ontwikkeling maken we gebruik van de methode Kijk voor de groepen 1 en 2 en de methode Zien voor de groepen 3 t/m 8. Naast toetsing worden de kinderen besproken: I Tijdens groepsbesprekingen: de groepsleerkrachten bespreken met de intern begeleider de leerlingen van de groep, de resultaten en de groepsprocessen. I Tijdens de leerlingbesprekingen: indien nodig worden individuele leerlingen in het Klein Zorgteam besproken. I In het Groot Zorgteam. Het leerlingdossier De ontwikkeling van een kind wordt niet alleen gevolgd, er wordt ook een leerling administratie bijgehouden. Iedere school is verplicht om vanuit de leerplichtwet een verzuimadministratie bij te houden. Dit alles vormt het leerling-dossier en wordt gedurende de jaren op de basisschool opgebouwd. Hierdoor hebben we een goed beeld van de ontwikkeling van ieder kind. Gegevens uit het leerlingdossier worden gebruikt bij: I De overdracht van de ene leerkracht naar de andere. I Het verlaten van de school bij verhuizing of vertrek naar het voortgezet onderwijs. 17

20 kwaliteitsbeleid 18 I Bij aanmelding van een kind bij commissies die bepalen of een kind in aanmerking komt voor bepaalde faciliteiten, bijvoorbeeld als een kind een rugzak nodig heeft of verwezen wordt naar een andere vorm van onderwijs. Verdere informatie over de inhoud van het leerlingdossier kunt u vinden in de Agora schoolgids. Rapporten In de loop van het schooljaar ontvangt u een schriftelijke rapportage in de vorm van een rapport. Van groep 1 één keer aan het eind van het schooljaar en van groep 2 tot en met groep 8 twee keer per jaar. In het rapport staat een weergave van de resultaten van de verschillende vakgebieden en de sociale en emotionele ontwikkeling. Het rapport is bedoeld voor u als ouder en we hopen dat u het rapport met uw kind bespreekt. We nodigen u naar aanleiding van het rapport uit om de resultaten met de leerkrachten te bespreken tijdens een tienminutengesprek. Deze gesprekken zijn verplicht voor alle ouders. Kwaliteitsonderzoek Een keer per twee jaar vindt er op onze school een kwaliteitsonderzoek plaats. We maken hierbij gebruik van de kwaliteitsenquête van van Beekveld en Terpstra. De vragenlijsten worden door de ouders, de kinderen van de groepen 6 t/m 8 en de leerkrachten ingevuld. De uitkomsten van het onderzoek worden geanalyseerd en vormen de input voor verbetering van het beleid van onze school. Inspectierapport De overheid houdt toezicht op de kwaliteit van het onderwijs op de scholen via de Inspectie van het Onderwijs. Jaarlijks worden de opbrengsten en verschillende beleidsdocumenten bekeken en getoetst door de Inspectie. Als de kwaliteit van de school in orde is, dan krijgt ze één keer per vier jaar een uitgebreid onderzoek. Het inspectierapport kunt u op de site van de Inspectie bekijken, Jaarverslag De school brengt elk jaar een jaarverslag uit waarin zij verantwoording aflegt over de doelen en opbrengsten die de school en de Inspectie gesteld heeft. Het jaarverslag van De Rietvink kunt u op de website van de school lezen.

21 ons onderwijs Ons onderwijs Schooltijden De schooltijden zijn: s Morgens uur uur s Middags uur uur Woensdag en vrijdag uur uur Inloop Om de leertijd zo effectief mogelijk te laten verlopen hebben we voor schooltijd een inloop. Alle kinderen mogen vanaf 8.20 uur en vanaf uur naar binnen. Ouders zijn welkom om met hun kind mee te komen om het werk van hun kind te bekijken of samen te lezen. De leerkrachten zijn vanaf dit moment in de groepen aanwezig. We vragen u om 8.30 uur en uur het lokaal van uw kind en de school te verlaten, omdat de lessen dan beginnen. Benutting van de onderwijstijd Met het ingaan van de nieuwe wet op de schooltijden hebben wij ervoor gekozen om de kinderen van groep 1 t/m 8, 940 uur per jaar naar school te laten gaan. In de B-katern vindt u een actueel overzicht van de urenberekening voor het hele schooljaar. 4

22 ons onderwijs 20 Schoolorganisatie We werken met een jaarklassensysteem met interne differentiatie (groep 1 t/m 8). Dit houdt in dat we leerlingen op grond van leeftijd groeperen en zoveel mogelijk tegemoet proberen te komen aan de verschillen die er binnen een groep zijn. In de kleuterbouw zitten 4,5 en 6 jarigen in dezelfde klas. Binnen de groep worden activiteiten aangeboden die passen bij de ontwikkelingsfase van het kind. Vanaf groep 3 zal het ieder jaar bekeken worden of er met een enkele (homogene) groep of een combinatiegroep (heterogene) groep gewerkt wordt. Het aantal kinderen is hierbij bepalend. Door de organisatie binnen de groep (verschillende instructies) maakt het in principe geen verschil of een kind in een enkele of gecombineerde groep zit. Het jonge kind Het accent bij het werken met kleuters ligt bij ons op de omgang met elkaar, het zich thuis- en veilig voelen en niet in het minst op het spelen. Spelend ontdekt een kleuter de wereld. De leerkrachten begeleiden de ontwikkeling. Belangrijke ontwikkelingsgebieden zijn: de sociaalemotionele ontwikkeling, de taalontwikkeling en de motorische ontwikkeling. We gaan in ons onderwijs uit van thema s. Vanuit een kringgesprek wordt duidelijk wat kinderen weten van het thema. Dit is het uitgangspunt voor het zoeken van allerlei activiteiten voor in de kring, voor expressieactiviteiten,voor het spel in hoeken en voor het bewegingsonderwijs. In de grote en kleine kring worden prentenboeken of informatieve boeken voorgelezen, we bekijken allerlei materialen en gaan in op wat kinderen meenemen en inbrengen. Bij al het spelen en samen bezig zijn, wordt voortdurend belangstelling gewekt voor het geschreven woord en worden kinderen uitgedaagd om bezig te zijn met allerlei lees en schrijf -activiteiten. Verder werken we met een aantal routines voor taal en lezen; het werken met een letterzak, de letter van de week, de lettermuur en een beeldwoordenveld bij de thema s. Daarnaast wordt er gewerkt met het klankkastje en zijn de kinderen op allerlei manieren bezig met boeken. Deze onderdelen maken deel uit van de methode Schatkist. De rekendomeinen komen aan bod door middel van de rekenkast. In de kleuterbouw wordt bewust gewerkt aan het voorbereidend lezen, rekenen en schrijven om kinderen verder te helpen in hun ontwikkeling. Om goed te kunnen bepalen wat ieder kind nodig heeft wordt regelmatig geobserveerd door de leerkracht. Ook worden er in de kleuterbouw op het gebied van taal en begrip toetsen afgenomen en wordt gewerkt met een leerlingvolgsysteem waar de ontwikkeling in wordt bijgehouden. Vanaf groep 3 verandert het onderwijs langzamerhand. We proberen de drempel van kleuter naar groep 3 zo klein mogelijk te maken. Toch krijgt het onderwijs een wat ander karakter: door middel van methodes leert uw kind stapsgewijs lezen, taal, spelling, rekenen en schrijven. De wereldoriënterende vakken doen we in projectvorm. Vak- en vormingsgebieden De kerndoelen die vanuit het Ministerie van Onderwijs gesteld zijn, zijn streefdoelen die aangeven waarop scholen zich moeten richten. Ze beschrijven het onderwijsaanbod in grote lijnen. De kerndoelen gaan over wat in elk geval aan de orde moet komen. De methodes die wij gebruiken voldoen aan de kerndoelen.

23 ons onderwijs In de Kinderboekenweek mag ik een eigen boek schrijven. Godsdienstonderwijs/ levensbeschouwelijke vorming Als onderdeel van de thema s wordt altijd een catechetische invalshoek belicht om de levensbeschouwelijke vorming invulling te geven. Bij ieder thema is een catecheseproject gezocht. We maken hierbij gebruik van de methode Hemel en Aarde. Naast het werken met thema s worden er dagopeningen gehouden en staan Bijbelverhalen centraal. We gebruiken hierbij een Bijbelwijzer, zodat alle verhalen die we belangrijk vinden, aan bod komen. 21 Lezen Op De Rietvink vinden we lezen heel belangrijk. Lezen is de manier om de wereld om ons heen te gaan begrijpen. We doen ons best om kinderen de liefde voor boeken bij te brengen, We organiseren allerlei activiteiten rondom het lezen zoals de kinderboekenweek, de voorleesdagen en het uitnodigen van een kinderboekenschrijver.

24 ons onderwijs 22 In groep 3 werken we met de nieuwste versie van de methode Veilig Leren Lezen en we werken in alle groepen structureel aan de verbetering van het leesonderwijs. In de kleuterbouw wordt gewerkt aan de tussendoelen voor beginnende geletterdheid (boekoriëntatie, verhaalbegrip, relaties tussen gesproken en geschreven taal en alfabetisch principe zijn voorbeelden). We besteden veel aandacht aan het leren begrijpen van de tekst. In de groepen 4, 5 en 6 wordt technisch lezen voortgezet met de methode Estafette. Bij het begrijpend en studerend lezen in groep 5 t/m 8 wordt de methode Leeslink gebruikt. Voor het lezen gebruiken we allerlei werkvormen waaronder het leescircuit. Als kinderen extra begeleiding nodig hebben, dan gebeurt dat in overleg tussen leerkracht, ouders en de leescoördinator. Als er sprake is van een vertraagde leesontwikkeling worden de methodes RALFI en CONNECT ingezet. We maken gebruik van de biebbus. Alle kinderen van onze school zijn in bezit van een leespas. Rekenen Voor het leren rekenen wordt de nieuwste versie van de methode Pluspunt gebruikt. We leren de kinderen praktische problemen uit het dagelijks leven op te lossen. De manier waarop kinderen tot een oplossing komen mag verschillen. De kinderen leren tabellen en grafieken zelf te lezen en te maken. We proberen kinderen een aantal rekensommen op een handige manier uit het hoofd te leren maken. Voor ingewikkelde bewerkingen gebruiken we in de hogere groepen een rekenmachine. Daarnaast wordt de computer ingezet om het rekenonderwijs te ondersteunen. Op school en thuis wordt gewerkt met Rekentuin, een computerprogramma. Rekenen is een van onze aandachtspunten. Schrijven In groep 1 en 2 worden schrijf-motorische oefeningen aangeboden. Kinderen leren vanaf groep 3 schrijven met de methode Pennenstreken. Dit is een methode voor verbonden schrift. Een voorbeeld van de letterkaart is op school verkrijgbaar. Schrijfonderwijs draagt er toe bij dat kinderen een duidelijk leesbaar, verzorgd en duidelijk handschrift ontwikkelen, als middel om te communiceren. Vanaf halverwege groep 4 schrijven de kinderen met een (school)rollerbalpen. Voor kinderen met motorische problemen is het soms beter om blokschrift aan te leren of ander schrijfgerei te gebruiken. Dit gebeurt in overleg met de leerkracht, intern begeleider en motorisch remedial teacher. Taal en spelling Voor taal en spelling gebruiken we de methode Taal in Beeld en Spelling in Beeld. Taal is bij uitstek het instrument om met elkaar in contact te komen en een boodschap aan elkaar door te geven of van een ander te ontvangen. We leren de kinderen het belang van foutloos schrijven en De Rietvink, waar talent zich ontpopt!

25 ons onderwijs we besteden veel aandacht aan leren praten, luisteren naar wat anderen zeggen en daarop antwoorden. Ook leren we kinderen om hun eigen mening onder woorden te brengen. Engels In de groepen 7 en 8 wordt Engels gegeven. We gebruiken hiervoor de methode Hello You. De kinderen leren zich uitdrukken in de Engelse taal. Ook leren zij eenvoudige zinnen te schrijven. Sociale redzaamheid Verkeerslessen worden gegeven met behulp van de verkeerskranten van Veilig Verkeer Nederland (VVN). Deze lessen starten in groep 5. In groep 7 doen de kinderen een verkeersexamen. Het landelijk theoretisch examen wordt afgenomen en daarnaast doen de kinderen een praktisch examen op de fiets. Thematisch onderwijs/wereldoriëntatie Op De Rietvink praten we veel met de kinderen over de wereld om ons heen en we brengen hen kennis bij over het heden en het verleden van de wereld. Het gaat hierbij niet alleen om feitenkennis maar veel meer om het aanleren van een juiste houding ten opzichte van de natuur, volkeren in andere landen en onze voorouders. We leren de kinderen respectvol om te gaan met verschillen in de groep, met anderen en met hun omgeving en wereld. We doen dit door middel van klassengesprekken, spreekbeurten, werkstukken en projecten die regelmatig geactualiseerd worden. We stimuleren het zelfstandig werken, het zelf problemen oplossen en het samenwerken met elkaar. Ook de expressievakken nemen een plaats in binnen de projecten. We gebruiken naast eigen materialen ook methodes als bronnenboeken en aanvullingen op de thema s. Wetenschap en techniek worden, daar waar het mogelijk is, geïntegreerd in de thema s. ICT en Mediawijsheid We leven in een informatiesamenleving waarin verschillende technologische en mobiele toepassingen zoals computers en telefoons elkaar snel opvolgen. Hierdoor wordt onze toegang tot informatie steeds gemakkelijker. Ook hebben we de mogelijkheden die informatie in één klik met elkaar te delen. Kinderen groeien op in een samenleving die gebruik maakt van veel verschillende media. Ze maken ook steeds meer gebruik van informatie die beschikbaar is via internet. In het onderwijs moeten kinderen leren hier op de juiste manier mee om te gaan. Alle kinderen op De Rietvink werken met computers. Voor de kleuters is het vooral van belang dat ze kennismaken met de computer. Spelenderwijs ontwikkelen ze vaardigheden en oefenen ze hun oog-handcoördinatie door het gebruik van de muis. De computerprogramma s in groep 1-2 zijn mede daarop afgestemd. Vanaf groep 3 leren de kinderen zelf geschreven verhalen te verwerken. Op de computers staan programma s die ondersteunen bij het rekenen, taal en het lezen. Het internet helpt kinderen bij het vinden van informatie voor een werkstuk, spreekbeurt of boekbespreking. Kinderen leren hoe zij gericht informatie kunnen opzoeken. Vanaf groep 5 leren kinderen om een powerpoint of PREZI presentatie te maken. Er worden met de kinderen regels afgesproken over het gebruik van de computer. Elke klas beschikt over minimaal 3 computers (in de onderbouwgroepen)en minimaal 4 computers (in de bovenbouwgroepen), die aangesloten zijn op ons netwerk. De computer is geïntegreerd in ons hele onderwijs. De leerkrachten op onze school maken gebruik van een digitaal schoolbord om de lessen te ondersteunen. Op onze school maken we gebruik van een Mediaprotocol, deze kunt u lezen op de website. 23

26 ons onderwijs 24 Bewegingsonderwijs De kleuters spelen iedere dag buiten en krijgen gymlessen in de speelzaal. Hierbij wordt de methode Bewegingslessen in het speellokaal gebruikt. De groepen 3 t/m 5 hebben twee keer per week gymnastiek in de sportzaal. In de groepen 6 t/m 8 hebben de kinderen een uur gymles per week. Voor de lessen gebruiken we de methode Basislessen bewegingsonderwijs. Dramatische vorming Het is voor ieder kind belangrijk dat het zich leert uit te drukken in tekenen, knutselen, toneelspel en muziek. Deze lessen worden meestal gegeven als verwerking van het thema of een feest. We gebruiken de methodes Muziek moet je doen en Beeldende vorming moet je doen. Burgerschap We geven kinderen taken en verantwoordelijkheden in de school en in de directe omgeving van de school. Vaardigheden die zij nodig hebben voor een (toekomstig) burger in onze democratische samenleving. De school is de aangewezen plek om te leren omgaan met verschillen en om te leren samenwerken met anderen op basis van gelijkheid. Actief burgerschap leer je door te doen, door te ervaren wat het is. We doen dit door kinderen medeverantwoordelijk te laten zijn voor de school (taken, meedenken) en de wijk (activiteiten zoals het planten van bollen). Burgerschap is een onderdeel van de Vreedzame School. Daarnaast maken we gebruik van de thema s uit Sam-Sam, een tijdschrift voor wereldburgerschap. Sociale en emotionele vorming Door een Vreedzame School te willen zijn, komen we tegemoet aan sociale en emotionele vorming. Naast de wekelijkse lessen vormen we kinderen en leren we ze om op een positieve manier in het leven te staan. Daarnaast gebruikt we het instrument Kijk voor de kleuterbouw en Zien voor de groepen 3 t/m 8 om de sociale en emotionele ontwikkeling te volgen. Bijzondere activiteiten E.H.B.O. In groep 8 krijgen de kinderen een serie E.H.B.O.-lessen. Deze lessen bevatten een hoeveelheid theorie, maar bestaan ook voor een belangrijk deel uit praktijklessen. Voor de lessen gebruiken de kinderen een werkboek. De praktijklessen worden, indien mogelijk, gegeven met hulp van vrijwilligers. Cultuur- en erfgoededucatie Het Zaans erfgoed biedt in samenwerking met Fluxus de leerlingen elk jaar een of meerdere activiteiten aan in de vorm van een voorstelling, concert, expositie of film. De activiteiten vinden plaats op school, in het Zaantheater, de muziekschool of Pathé bioscoop. Alle kinderen kunnen een gevarieerd aanbod verwachten. De activiteiten worden voorbereid in de klas. Schoolkamp Tegen het eind van het schooljaar gaan we met de kinderen van de groepen 7 en 8 drie dagen op schoolkamp. Tijdens deze dagen zijn we op een gezellige en sportieve manier bezig en hebben kinderen, leerkrachten en begeleidende ouders de gelegenheid elkaar op een andere wijze te leren kennen. Ieder jaar wordt voor een thema gekozen. De belangrijkste informatie over het schoolkamp, waaronder de kosten, krijgen de ouders tijdens de informatieavond aan het begin van het schooljaar te horen. Enkele weken van tevoren onvangt u het Kampboekje.

27 ons onderwijs Vieringen Wij houden een aantal malen per jaar een viering. Kinderen laten daarbij zien waarmee zij in de klas bezig zijn geweest in de vorm van toneelstukjes, poppenkast, een versje of een liedje. De groepen worden steeds in een andere samenstelling gecombineerd. De aanvangstijden worden in de Tam-Tam gepubliceerd. U bent van harte welkom om te komen kijken! Ook jongere broertjes en zusjes zijn van harte welkom. Als afsluiting van het Paasproject wordt een viering in het kerkgebouw van de Jozefparochie (Veldbloemweg, Kogerveld) gehouden. Deze viering vormt in dit geval een natuurlijk onderdeel van het onderwijs en is daarom voor alle kinderen verplicht. Excursies Als onderdeel van het thematisch onderwijs gaan we een aantal keer per jaar op excursie. Deze excursie heeft een educatief karakter. Omdat veiligheid voorop staat, hebben we een aantal regels opgesteld om een excursie goed te laten verlopen. Algemene voorwaarden: I Er zijn goede verzekeringsvoorwaarden. I We gaan er van uit dat bij een fietsexcursie de fietsen in goede staat verkeren. I Bij slecht weer wordt in overleg met de leerkracht(en) en schoolleiding bepaald of de excursie wel of niet door gaat. I Ouders worden door middel van de Tam-Tam of brief op de hoogte gesteld van een geplande excursie. Dit gebeurt minstens twee weken van tevoren (uitzonderingen daargelaten). We gebruiken alleen een continurooster bij een dagexcursie. Er is altijd opvang voor kinderen die tot uur op school moeten blijven in verband met werk van ouders. I Ouders die een excursie begeleiden krijgen van tevoren instructie over wat er van hen verwacht wordt, plattegrond, routebeschrijving, etc. I Kinderen mogen geen snoep of mobiele telefoon meenemen. In principe wordt er niet getrakteerd (ook niet door ouders aan een groepje). I Alle kinderen gaan mee op excursie. I Per excursie wordt bekeken hoeveel begeleiding nodig is en hoeveel groepen gemaakt moeten worden. Wie gaat er als begeleiding mee op excursie: I De klassenouders worden als eerste gevraagd. I Ouders die mee willen schrijven zich in op een lijst. I We hanteren een roulatiesysteem voor ouders. I Ouders worden op tijd gevraagd. Bij te weinig begeleiding kan besloten worden om een excursie niet door te laten gaan. Overleg tussen de leerkracht en ouders die meegaan op excursie: I Mobiele nummers kunnen worden uitgewisseld voor eventuele noodgevallen. I De ouders begeleiden de groepen. I De leerkracht neemt de beslissingen. I Na afloop van de excursie wordt kort geëvalueerd met de leerkracht. Bij fietsexcursies gelden de volgende regels: I Fietsexcursies vinden plaats vanaf groep 5. I Ouders zorgen ervoor dat de fiets in goede staat is. I Leerkrachten en ouders dragen een veiligheidshesje tijdens het fietsen. I Er wordt twee aan twee gefietst en van tevoren worden duidelijke tekens afgesproken. I Er gaat minimaal 1 ouder op 8 kinderen mee. I Er wordt in kleine groepen gefietst (als meerdere groepen tegelijk gaan fietsen). I De kruising wordt afgezet door de voorste ouders, de groep gaat in één keer over (m.u.v. spoorwegovergangen). I Er worden met de ouders afspraken gemaakt over hoe te handelen bij lekke banden onderweg. 25

28 ons onderwijs 26 Bij trein/busexcursies gelden de volgende regels: N.B. Het betreft excursie buiten Zaandam (zwemvervoer valt hier niet onder) I Alle kinderen hebben een eigen zitplaats in de bus. I Er wordt gebruik gemaakt van de gordels in de bus. I De leerkracht neemt plaats in de bus. I Er gaat minimaal 1 volwassene op 6 kinderen mee in de bus bij de groepen 1 t/m 5. I Er gaat minimaal 1 volwassene op 8 kinderen mee in de bus bij de groepen 6 t/m 8. I De ouders zitten verdeeld in de bus, met name ook bij de nooduitgangen. I Er wordt niet gegeten en gedronken in de bus. I De kinderen mogen tijdens de reis niet lopen in de bus (dit in verband met de veiligheid). I Er gaat 1 auto mee voor noodgevallen en extra begeleiding. Bij excursies te voet: I Er gaat in ieder geval 1 extra begeleider mee. Excursies per auto (bij navraag VVN): I Auto s mogen alleen gebruikt worden binnen een straal van 25 km. I Amsterdam wordt gemeden. I Ouders die rijden krijgen vooraf een duidelijke instructie over de te rijden route. I Kinderen onder de 12 jaar en kleiner dan 150 cm mogen alleen op de achterbank zitten. I Ouders die rijden zijn in bezit van een inzittendenverzekering. Iedere inzittendenverzekering beschrijft in de polis hoeveel inzittenden zijn verzekerd. I De autogordels worden altijd gebruikt. I Het gebruik van een stoelverhoging wordt aangeraden, maar is niet verplicht. I De verzekering: elke automobilist moet een WAverzekering hebben die schade aan derden dekt. I Er wordt een kilometervergoeding gegeven van 0,18 per kilometer. I Parkeerkosten kunnen gedeclareerd worden door de parkeerkaart aan de leerkracht te geven. Hij/zij verzorgt de vergoeding. I De verkeersregels worden in acht genomen (bijvoorbeeld de maximumsnelheid). I Ouders zorgen ervoor dat er tijdens de excursie niet getankt hoeft te worden. I In noodgevallen mag alleen handsfree gebeld worden.

R.K. Basisschool. De Rietvink. waar talent zich ontpopt! A katern!

R.K. Basisschool. De Rietvink. waar talent zich ontpopt! A katern! R.K. Basisschool De Rietvink Schoolgids 2016-2017 De Rietvink, waar talent zich ontpopt! A katern! www.de-rietvink.nl R.K. Basisschool De Rietvink P.A. van Meverstraat 3 (bezoekadres) Postbus 2005 1500

Nadere informatie

Achtergrond. Missie Onze missie op basis van deze situatie luidt:

Achtergrond. Missie Onze missie op basis van deze situatie luidt: Achtergrond Basisschool De Regenboog staat in de wijk Zuid-west in Boekel en valt onder het bestuur van Zicht PO. Evenals de andere scholen onder dit bestuur gaan wij de komende periode vorm geven aan

Nadere informatie

2. Waar staat de school voor?

2. Waar staat de school voor? 2. Waar staat de school voor? Missie en Visie Het Rondeel gaat uit van de Wet op het Basisonderwijs. Het onderwijs omvat de kerndoelen en vakgebieden die daarin zijn voorgeschreven. Daarnaast zijn ook

Nadere informatie

3 De visie van de Prinses Julianaschool

3 De visie van de Prinses Julianaschool 3 De visie van de Prinses Julianaschool 3.1 Visie op het onderwijs De missie: Prinses Julianaschool, school voor geborgenheid, (basis)kennis en zorg. De Prinses Julianaschool biedt kinderen een veilige

Nadere informatie

Basisschool De Poolster straalt, vanuit deze gedachte werkt het team samen met de kinderen en ouders aan kwalitatief goed onderwijs op onze school.

Basisschool De Poolster straalt, vanuit deze gedachte werkt het team samen met de kinderen en ouders aan kwalitatief goed onderwijs op onze school. Voorwoord Basisschool De Poolster straalt, vanuit deze gedachte werkt het team samen met de kinderen en ouders aan kwalitatief goed onderwijs op onze school. Onze visie op eigentijds, boeiend onderwijs

Nadere informatie

Onderwijskundig Jaarplan ( OKJP) OnderwijsKundig JaarVerslag ( OKJV)

Onderwijskundig Jaarplan ( OKJP) OnderwijsKundig JaarVerslag ( OKJV) Werken aan kwaliteit op De Schakel Hieronder leest u over hoe wij zorgen dat De Schakel een kwalitatief goede (excellente) school is en blijft. U kunt ook gegevens vinden over de recent afgenomen onderzoeken

Nadere informatie

Informatie bovenbouw Donderdag 29 september: uur

Informatie bovenbouw Donderdag 29 september: uur Informatie bovenbouw 2016 2017 Donderdag 29 september: 14.30 16.00 uur CBS De Lichtbron Johan Frisostraat 2 9285 TS Buitenpost 0511 542 385 Welkom in onze groep, Vanmiddag krijgt u een rondleiding van

Nadere informatie

Informatie basisschool Pius X Jordaansingel 20 Haaksbergen

Informatie basisschool Pius X Jordaansingel 20 Haaksbergen Informatie basisschool Pius X Jordaansingel 20 Haaksbergen Beste ouders/verzorgers, Fijn dat u basisschool Pius X als een potentiële basisschool voor uw kind ziet! Om u op hoofdlijnen een beeld te geven

Nadere informatie

7.2 Informatievoorziening aan ouders over het onderwijs en de school

7.2 Informatievoorziening aan ouders over het onderwijs en de school 7. DE OUDERS 7.1 Het belang van betrokkenheid van ouders Zoals al eerder beschreven vinden wij de betrokkenheid van ouders bij onze school van groot belang. Met name naar de pedagogische kant (sociaal-emotioneel,

Nadere informatie

Informatie groep 5 Daltonschool In Balans Schooljaar 2015/2016

Informatie groep 5 Daltonschool In Balans Schooljaar 2015/2016 Informatie groep 5 Daltonschool In Balans Schooljaar 2015/2016 Leerkrachten: 4/5 Anja Smits en Jennie van Laarhoven 5A Marloes Bongers ALGEMEEN GEDEELTE Zelfstandig werken In de groepen 5 werken de leerlingen

Nadere informatie

Informatie boekje groep 8

Informatie boekje groep 8 Informatie boekje groep 8 Groepsinformatie groep 8 1 Voorwoord Dit informatieboekje is bestemd voor de ouders van leerlingen in groep 8 In dit boekje willen we u een indruk geven van de leerstof en van

Nadere informatie

Talent nl: een uniek kindcentrum!

Talent nl: een uniek kindcentrum! Welkom bij Talent.nl, de christelijke basisschool van de Nieuwveense Landen. Met ons onderwijs sluiten wij aan bij de unieke manier van leren van uw kind - met hoofd, hart en handen. Belangrijk op onze

Nadere informatie

17 1e schooldag. 18 Informatieavond groepen 1+2 + ontmoetingscafé. 19 Informatieavond groepen 3+4/5, 19-20 en 20-21

17 1e schooldag. 18 Informatieavond groepen 1+2 + ontmoetingscafé. 19 Informatieavond groepen 3+4/5, 19-20 en 20-21 AUGUSTUS 2015 VISIE VAN DE BOEIER Wij zijn een openbare basisschool die continu in ontwikkeling is. Wij bieden uw kind naast reguliere vakken, 21 e eeuwse vaardigheden aan om de kinderen de toekomst vol

Nadere informatie

Informatieboekje Informatieboekje groep 7 Beekpark Schooljaar

Informatieboekje Informatieboekje groep 7 Beekpark Schooljaar Informatieboekje Beste ouder(s) en verzorger(s), Voor u ligt het informatieboekje van groep 7 van Basisschool Beekpark. In dit boekje vindt u allerlei informatie: informatie over onze school, ons onderwijs

Nadere informatie

SCHOOLMAGAZINE

SCHOOLMAGAZINE SCHOOLMAGAZINE 2016-2017 SAMENWERKEN AAN GEÏNSPIREERD ONDERWIJS! ONZE WAARDEN Als team staan wij voor de taak om uw kind(eren) een zo goed mogelijke basisschool tijd te bieden. Goed onderwijs waarbij ook

Nadere informatie

School- ouderbetrokkenheid

School- ouderbetrokkenheid School- ouderbetrokkenheid Inleiding Het thema school-ouderbetrokkenheid staat in de afgelopen periode volop in de schijnwerpers. Niet alleen dankzij onze MR die dit thema op de agenda heeft geplaatst,

Nadere informatie

Jaarverslag 2015/2016

Jaarverslag 2015/2016 Jaarverslag 2015/2016 Terugblik Het afgelopen schooljaar hebben we binnen het team gewerkt met vijf actiegroepen, te weten: 1. Visie 2. Zorg en Begeleiding 3. Effectieve Instructie 4. Leerinhouden 5. Jonge

Nadere informatie

Informatiefolder groep 7

Informatiefolder groep 7 Informatiefolder groep 7 Schooljaar 2014-2015 Welkom Beste ouders, In deze folder vindt u de basis-informatie die van belang is voor uw kind in groep 7. Aanvullende informatie zult u steeds terug kunnen

Nadere informatie

Obs de Bouwsteen. Notitie actief burgerschap en sociale integratie OBS DE BOUWSTEEN. actief burgerschap en sociale integratie

Obs de Bouwsteen. Notitie actief burgerschap en sociale integratie OBS DE BOUWSTEEN. actief burgerschap en sociale integratie Obs de Bouwsteen Notitie actief burgerschap en sociale integratie OBS DE BOUWSTEEN 1. Wat is actief burgerschap? Actief burgerschap is: de bereidheid en het vermogen om deel uit te kunnen maken van een

Nadere informatie

...paspoort naar grenzeloos onderwijs...

...paspoort naar grenzeloos onderwijs... OBS Waarom kiest u voor De Border? Engelse taal in elk lokaal! Wij bereiden onze leerlingen erop voor om goed te functioneren in de hedendaagse samenleving, die zowel binnen als buiten de Nederlandse grenzen

Nadere informatie

Ouderbeleidsplan. Sbo de Bonte Vlinder. September 2014

Ouderbeleidsplan. Sbo de Bonte Vlinder. September 2014 Ouderbeleidsplan Sbo de Bonte Vlinder September 2014 1 Inleiding De meerwaarde van een ouderbeleidsplan Een ouderbeleidsplan vormt de grondslag voor de activiteiten die een school met en voor ouders ontplooit.

Nadere informatie

Inhoudsopgave: Even voorstellen 5. Waar staan we voor 7. Ons onderwijs 7. Boeiend onderwijs: 8. Kwaliteit bewaken 8

Inhoudsopgave: Even voorstellen 5. Waar staan we voor 7. Ons onderwijs 7. Boeiend onderwijs: 8. Kwaliteit bewaken 8 Informatiegids Inhoudsopgave: Even voorstellen 5 Waar staan we voor 7 Ons onderwijs 7 Boeiend onderwijs: 8 Kwaliteit bewaken 8 Veiligheid door respect en regels 9 Open voor vernieuwingen 9 Engels en Frans

Nadere informatie

*Daar waar ouders staat geschreven, wordt bedoeld de ouder/ouders en/of de verzorger/verzorgers.

*Daar waar ouders staat geschreven, wordt bedoeld de ouder/ouders en/of de verzorger/verzorgers. Partnerschap met ouders op basisschool de Hien november 2016 Inleiding In deze tekst wordt beschreven wat de visie van basisschool De Hien is op de samenwerking met ouders van onze school. Wij willen graag

Nadere informatie

Technisch lezen Methode: Lijn 3 - Alle letters kennen. - Van deze letters woorden kunnen maken. - Correct en vlot kunnen lezen van. woorden.

Technisch lezen Methode: Lijn 3 - Alle letters kennen. - Van deze letters woorden kunnen maken. - Correct en vlot kunnen lezen van. woorden. Welkom! Van harte welkom in groep 3. Door middel van deze brochure informeren we u aan het begin van het schooljaar graag over belangrijke zaken in deze groep. Neemt u ook regelmatig een kijkje op onze

Nadere informatie

5. Contacten met ouders

5. Contacten met ouders 5. Contacten met ouders 5.1 Hoe wordt u geïnformeerd over ons onderwijs Wij vinden het erg belangrijk om de ouders/verzorgers van de kinderen van onze school goed op de hoogte te houden over ons onderwijs.

Nadere informatie

Identiteitsdocument van Jenaplanschool de Sterrenwachter

Identiteitsdocument van Jenaplanschool de Sterrenwachter Identiteitsdocument van Jenaplanschool de Sterrenwachter Onze ideologie We zien iedereen als uniek en waardevol. Ieder kind heeft talenten en samen gaan we die ontdekken en ontwikkelen. Hierdoor kunnen

Nadere informatie

Onderzoek naar de kwaliteitsverbetering bij. Christelijke Speciale basisschool De Branding

Onderzoek naar de kwaliteitsverbetering bij. Christelijke Speciale basisschool De Branding RAPPORT VAN BEVINDINGEN Onderzoek naar de kwaliteitsverbetering bij Christelijke Speciale basisschool De Branding Plaats : Spijkenisse BRIN-nummer : 23XL Onderzoeksnummer : 123530 Datum schoolbezoek :

Nadere informatie

PAULUSPRAAT 1. Augustus 2016

PAULUSPRAAT 1. Augustus 2016 PAULUSPRAAT 1 Augustus 2016 Inhoudsopgave - Van de directie - Aanmelding nieuwe leerlingen - Nieuws van de ouderraad - Roald Dahl week - Kinderboekenweek - Voorleesexpres - Korting op schoolreisje - Agenda

Nadere informatie

Uitgangspunten van de Koningin Julianaschool

Uitgangspunten van de Koningin Julianaschool Uitgangspunten van de Koningin Julianaschool Christelijke identiteit De Koningin Julianaschool is een open christelijke basisschool. Dat wil zeggen: iedereen is welkom. Daarbij is acceptatie van en respect

Nadere informatie

Schoolplan van RKBS De Hoeksteen 2015-2019

Schoolplan van RKBS De Hoeksteen 2015-2019 Schoolplan van RKBS De Hoeksteen 2015-2019 RKBS De Hoeksteen Braillestraat 2 1561 JP Krommenie T: 075-6284336 E: info@de-hoeksteen.nl Schoolplan De Hoeksteen 2015-2019. Pagina 1 Inleiding. Hier treft u

Nadere informatie

De Schakel in het kort.

De Schakel in het kort. CBS De Schakel De Schakel in het kort. Wij zijn een Christelijke school! Tien groepen; groep 1 t/m 8 en groep 1 t/m 5 Twee locaties: Hoofdgebouw Dependance Botter 40-77 Kennemerland 17 Uitgangspunten:

Nadere informatie

Samen leren jezelf te zijn, kansrijk en uniek Wij maken werk van talent!

Samen leren jezelf te zijn, kansrijk en uniek Wij maken werk van talent! De missie van onze school: Samen leren jezelf te zijn, kansrijk en uniek Wij maken werk van talent! De visie van onze school: A: Goed onderwijs, opbrengstgericht Door middel van een gevarieerd lesaanbod

Nadere informatie

Welkom. Informatieavond groep 7

Welkom. Informatieavond groep 7 Welkom Informatieavond groep 7 Wat komt vanavond ter sprake? Voorstellen Vakken en toetsing in groep 7 Rekenen Hoofdrekenen, herhaald aftrekken, metriek stelsel, breuken, procenten, zakrekenmachine. Er

Nadere informatie

Welkom op de informatieavond van groep 7-8!

Welkom op de informatieavond van groep 7-8! Welkom op de informatieavond van groep 7-8! De onderwerpen van vanavond: De vakgebieden (Continu-)rooster en pauze Huiswerk Regels Verjaardagen Kamp Spullen meenemen Verzuim Rapporten en 10-minuten gesprekken

Nadere informatie

Informatie boekje groep 6

Informatie boekje groep 6 Informatie boekje groep 6 Groepsinformatie groep 6 1 Voorwoord Dit informatieboekje is bestemd voor de ouders van leerlingen in groep 6 In dit boekje willen we u een indruk geven van de leerstof en van

Nadere informatie

RAPPORT VAN BEVINDINGEN. Kwaliteitsonderzoek bij. R.K. basisschool De Talenten

RAPPORT VAN BEVINDINGEN. Kwaliteitsonderzoek bij. R.K. basisschool De Talenten RAPPORT VAN BEVINDINGEN Kwaliteitsonderzoek bij R.K. basisschool De Talenten Plaats : Haarlem BRIN-nummer : 16LQ Onderzoeksnummer : 120887 Datum schoolbezoek : 29 november 2010 Rapport vastgesteld te Zoetermeer

Nadere informatie

RAPPORT ONDERZOEK REKENEN-WISKUNDE BASISSCHOOL 'PATER VAN DER GELD'

RAPPORT ONDERZOEK REKENEN-WISKUNDE BASISSCHOOL 'PATER VAN DER GELD' RAPPORT ONDERZOEK REKENEN-WISKUNDE BASISSCHOOL 'PATER VAN DER GELD' School : basisschool 'Pater van der Geld' Plaats : Waalwijk BRIN-nummer : 13NB Onderzoeksnummer : 94513 Datum schoolbezoek : 12 juni

Nadere informatie

GROTE OUDER- EN LEERLINGENENQUETE 2010

GROTE OUDER- EN LEERLINGENENQUETE 2010 GROTE OUDER- EN LEERLINGENENQUETE 2010 1 Algemeen In 2010 is er een Grote Ouder- en Leerlingenenquete geweest. Het onderzoek is uitgevoerd door het bekende bureau Beekveld en Terpstra. Alle ouders en de

Nadere informatie

DEFINITIEF RAPPORT ONDERZOEK IN HET KADER VAN HET ONDERWIJSVERSLAG OP RKBS HOEKSTEEN

DEFINITIEF RAPPORT ONDERZOEK IN HET KADER VAN HET ONDERWIJSVERSLAG OP RKBS HOEKSTEEN DEFINITIEF RAPPORT ONDERZOEK IN HET KADER VAN HET ONDERWIJSVERSLAG 2009-2010 OP RKBS HOEKSTEEN Plaats : Enkhuizen BRIN-nummer : 04YU Onderzoeksnummer : 118767 Datum schoolbezoek : Rapport vastgesteld te

Nadere informatie

Welkom. Wat leren we in groep 5? Psalm

Welkom. Wat leren we in groep 5? Psalm Welkom De eerste schoolweken liggen alweer achter ons. In uw handen heeft u nu de infobrief van groep 5. Hier kunt u belangrijke informatie vinden over groep 5, voor uw kind. Wanneer u vragen / opmerkingen

Nadere informatie

Informatieboekje Marcusschool 2014-2015

Informatieboekje Marcusschool 2014-2015 Informatieboekje Marcusschool 2014-2015 De Marcusschool is een Vreedzame School Inleiding In dit boekje vindt u alle informatie die u nodig heeft als uw kind op de Marcusschool komt. Indien u meer informatie

Nadere informatie

Doorstromen, vertragen en versnellen.

Doorstromen, vertragen en versnellen. Doorstromen, vertragen en versnellen. Openbare Basisschool t Koppel Nieuw-Weerdinge Vastgesteld op: 7 maart 2011 Evalueren op: schooljaar 2011-2012 Protocol doorstromen, vertragen en versnellen obs t Koppel

Nadere informatie

Uitkomsten kwaliteitsonderzoek pilot toezicht 2020. Godelindeschool Hilversum

Uitkomsten kwaliteitsonderzoek pilot toezicht 2020. Godelindeschool Hilversum Uitkomsten kwaliteitsonderzoek pilot toezicht 2020 Godelindeschool Hilversum 17 september 2015 Feedbackgesprek De inspectie voert aan het eind van het bezoek graag een gesprek over de kwaliteit van de

Nadere informatie

Wat is de identiteit voor de schoolraad van de PBS?

Wat is de identiteit voor de schoolraad van de PBS? Wat is de identiteit voor de schoolraad van de PBS? 1. Levensbeschouwelijke (religieuze) identiteit : Over het algemeen geldt dat een ieder van het team zich achter de levensbeschouwelijke identiteit die

Nadere informatie

Ouderavond 16 november. 7 mei 2007

Ouderavond 16 november. 7 mei 2007 Ouderavond 16 november 7 mei 2007 Durf te stralen, je dient de wereld niet door je klein te houden! Durf te ervaren wat je kunt! Kijk naar mogelijkheden, dat motiveert om het beste naar boven te halen!

Nadere informatie

NIEUWSBRIEF GROENHORST-KINDERLAND Jaargang 1, nummer 2

NIEUWSBRIEF GROENHORST-KINDERLAND Jaargang 1, nummer 2 NIEUWSBRIEF GROENHORST-KINDERLAND Jaargang 1, nummer 2 Ter Inleiding Voor u ligt de tweede nieuwsbrief over de fusie tussen de scholen Kinderland en Groenhorst. In de eerste editie hebben wij u uitgenodigd

Nadere informatie

Totaalonderwijs Thematisch onderwijs voor alle groepen

Totaalonderwijs Thematisch onderwijs voor alle groepen Totaalonderwijs Thematisch onderwijs voor alle groepen www.obs-delijster.nl wat maakt onze school bijzonder? Totaalonderwijs Thematisch onderwijs voor alle groepen, waarbij wereld oriënterende vakken,

Nadere informatie

RAPPORT PERIODIEK KWALITEITSONDERZOEK O.B.S. DE BORGH

RAPPORT PERIODIEK KWALITEITSONDERZOEK O.B.S. DE BORGH RAPPORT PERIODIEK KWALITEITSONDERZOEK O.B.S. DE BORGH School : o.b.s. De Borgh Plaats : Zuidhorn BRIN-nummer : 03FT Onderzoeksnummer : 93885 Datum schoolbezoek : 21 en 22 mei 2007 Datum vaststelling :

Nadere informatie

Informatieavond groep 6

Informatieavond groep 6 Informatieavond groep 6 Via de schooltelefoon zijn we bereikbaar Ziekte/ afwezigheid even melden Tijdens het inloopkwartier s morgens korte boodschap 10 minuten avond Afspraken worden apart gemaakt en

Nadere informatie

RESULTATEN. Rapportage bs Overhoven, Sittard

RESULTATEN. Rapportage bs Overhoven, Sittard RESULTATEN Rapportage bs Overhoven, Sittard 2014 1 ALGEMEEN 1.1 Inleiding Algemeen Het instrument de Kwaliteitsvragenlijst is een hulpmiddel om de kwaliteit van de school en/of het schoolbestuur in kaart

Nadere informatie

Kleuterboekje De Hoeksteen. Vandaag peuter, morgen kleuter

Kleuterboekje De Hoeksteen. Vandaag peuter, morgen kleuter Kleuterboekje De Hoeksteen Vandaag peuter, morgen kleuter Welkom op de Hoeksteen! En dan is het ineens zover: Uw kind mag (bijna) naar de basisschool! In dit boekje leest u hoe het eraan toe gaat bij de

Nadere informatie

Uit het onderzoekskader 2017 van Inspectie van het Onderwijs. Primair onderwijs

Uit het onderzoekskader 2017 van Inspectie van het Onderwijs. Primair onderwijs Uit het onderzoekskader 2017 van Inspectie van het Onderwijs Primair onderwijs ONDERWIJSPROCES (OP) OP1. Aanbod Het aanbod bereidt de leerlingen voor op vervolgonderwijs en samenleving. De school biedt

Nadere informatie

Kwaliteitszorg OBS De Springplank Januari 2014

Kwaliteitszorg OBS De Springplank Januari 2014 Kwaliteitszorg OBS De Springplank Januari 2014 Kwaliteitszorg op OBS De Springplank Kwaliteit Voor de directeur zijn het schoolplan, de schoolgids en het schooljaarverslag / -plan van school de belangrijkste

Nadere informatie

Presentatie ouders. Schooltijden voorstel Leeropbrengsten februari 2015 Tevredenheidsonderzoek Stand van zaken visie en vierjarenplan

Presentatie ouders. Schooltijden voorstel Leeropbrengsten februari 2015 Tevredenheidsonderzoek Stand van zaken visie en vierjarenplan Presentatie ouders Schooltijden voorstel Leeropbrengsten februari 2015 Tevredenheidsonderzoek Stand van zaken visie en vierjarenplan Programma Schooltijden Leeropbrengsten Tevredenheidsonderzoek Missie/visie

Nadere informatie

Informatieboekje groep 1-2

Informatieboekje groep 1-2 Informatieboekje groep 1-2 Wij heten u en uw kind van harte welkom op onze school. De eerste schooldag is niet alleen erg spannend voor uw kind, ook bij ouders kan het leiden tot vragen. Met dit informatieboekje

Nadere informatie

Informatie middenbouw Donderdag 29 september 2016: uur uur

Informatie middenbouw Donderdag 29 september 2016: uur uur Informatie middenbouw 2016 2017 Donderdag 29 september 2016: 14.30 uur 16.00 uur CBS De Lichtbron Johan Frisostraat 2 9285 TS Buitenpost 0511 542 385 Welkom in onze groep, Vanmiddag krijgt u een rondleiding

Nadere informatie

Welkom op de Kogge. Ons onderwijs. Staat voor onderwijs dat meegroeit! Beste ouders/verzorgers, Informatieboekje kleuters groep 1/2

Welkom op de Kogge. Ons onderwijs. Staat voor onderwijs dat meegroeit! Beste ouders/verzorgers, Informatieboekje kleuters groep 1/2 Welkom op de Kogge Staat voor onderwijs dat meegroeit! Beste ouders/verzorgers, Welkom op openbare basisschool de Kogge in IJlst! In het begin is het voor u en uw kind best even wennen op school. Een spannende

Nadere informatie

Schoolreisbeleid OBS De Optimist. (Van Kleffensschool)

Schoolreisbeleid OBS De Optimist. (Van Kleffensschool) Schoolreisbeleid OBS De Optimist (Van Kleffensschool) Inhoud Voorwoord... 3 Visie en missie... 4 Doel van de schoolreizen... 4 Tijdstippen van de schoolreizen... 5 Schoolreisdata... 5 Bestemmingen en begeleiding...

Nadere informatie

UITKOMST ONDERZOEK PARKENDAAL VOOR PRIMAIR ONDERWIJS TE APELDOORN

UITKOMST ONDERZOEK PARKENDAAL VOOR PRIMAIR ONDERWIJS TE APELDOORN UITKOMST ONDERZOEK PARKENDAAL VOOR PRIMAIR ONDERWIJS TE APELDOORN INHOUD Uitkomst onderzoek Parkendaal te Apeldoorn 3 2 en oordelen per onderliggende onderzoeksvraag 4 3 Samenvattend oordeel 10 Bijlage

Nadere informatie

Informatie boekje groep 4

Informatie boekje groep 4 Informatie boekje groep 4 Groepsinformatie groep 4 1 Voorwoord Dit informatieboekje is bestemd voor de ouders van leerlingen in groep 4 In dit boekje willen we u een indruk geven van de leerstof en van

Nadere informatie

Informatieboekje schooljaar 2011-2012. RKBS De Hofstee

Informatieboekje schooljaar 2011-2012. RKBS De Hofstee Informatieboekje schooljaar 2011-2012 RKBS De Hofstee Klassenorganisatie: Inloop: De kinderen mogen tussen 8.30 en 8.45 uur naar binnen. De kinderen mogen naar binnen gebracht worden, maar om hun zelfstandigheid

Nadere informatie

ONZE WAARDEN. r k i j k h e i k k e. i n g i d l i n g l t a a t P l e z i e. S a m e n w e D u O n. i d e l t w R e s u. r i l i g h e i d.

ONZE WAARDEN. r k i j k h e i k k e. i n g i d l i n g l t a a t P l e z i e. S a m e n w e D u O n. i d e l t w R e s u. r i l i g h e i d. 1 ONZE WAARDEN Als team staan wij voor de taak om uw kind(eren) een zo goed mogelijke basisschool tijd te bieden. Goed onderwijs waarbij ook de creativiteit en de sociaal-emotionele ontwikkeling belangrijk

Nadere informatie

Wij bieden, op maat, een uitgebreid en intensief begeleidingstraject op de werkplek aan.

Wij bieden, op maat, een uitgebreid en intensief begeleidingstraject op de werkplek aan. Profielschets directeur OBS Het Toverkruid ELK KIND IS UNIEK! Algemeen In de gemeente Asten zijn twee basisscholen van PlatOO gesitueerd; OBS Het Toverkruid en OBS de Horizon. PlatOO zoekt voor OBS Het

Nadere informatie

Informatieboekje Informatieboekje groep 8 Beekpark Schooljaar

Informatieboekje Informatieboekje groep 8 Beekpark Schooljaar Informatieboekje Beste ouder(s) en verzorger(s), Voor u ligt het informatieboekje van groep 8 van Basisschool Beekpark. In dit boekje vindt u allerlei informatie: informatie over onze school, ons onderwijs

Nadere informatie

JAARPROGRAMMA GROEP 7

JAARPROGRAMMA GROEP 7 JAARPROGRAMMA GROEP 7 Even voorstellen De leerkrachten van deze groep zijn: Patricia Mulder, zij werkt op maandag en dinsdag. Evelien Rikken werkt op woensdag, donderdag en vrijdag. Technisch lezen Technisch

Nadere informatie

RAPPORT ONDERZOEK IN HET KADER VAN HET ONDERWIJSVERSLAG FINLANDIA

RAPPORT ONDERZOEK IN HET KADER VAN HET ONDERWIJSVERSLAG FINLANDIA RAPPORT ONDERZOEK IN HET KADER VAN HET ONDERWIJSVERSLAG 2008- FINLANDIA School : Finlandia Plaats : Rotterdam BRIN-nummer : 14EJ Onderzoeksnummer : 110855 Datum uitvoering onderzoek : 24-3- Datum vaststelling

Nadere informatie

Sabine Sommer is Interne begeleider van de bovenbouw.. Zij gaat vooral over de zorg van de kinderen.

Sabine Sommer is Interne begeleider van de bovenbouw.. Zij gaat vooral over de zorg van de kinderen. Informatie over de gang van zaken in leerjaar 5 Sabine Sommer is Interne begeleider van de bovenbouw.. Zij gaat vooral over de zorg van de kinderen. ALGEMEEN Het allerbelangrijkste vinden wij dat de kinderen

Nadere informatie

Belangrijk BO naar VO. Leerlingvolgsysteem. Leerling-kenmerken. november april

Belangrijk BO naar VO. Leerlingvolgsysteem. Leerling-kenmerken. november april Belangrijk BO naar VO Leerlingvolgsysteem Leerling-kenmerken november april leerstof groep 8 voorbereiding op de verwijzing VO CITO toetsen M8 LOVS VO informatieavond in oktober/november 2 verwijzingsgesprekken

Nadere informatie

Koersplan - Geloof in de toekomst

Koersplan - Geloof in de toekomst Koersplan - Geloof in de toekomst Storytelling als innerlijk kompas De s8ch8ng hanteert het verhaal van Springmuis voor draagvlak en gemeenschappelijke taal. Springmuis gaat op reis naar het onbekende.

Nadere informatie

Openbare basisschool De Windhoek Abtslaan 15 4844 SL Terheijden 076 5938218 www.obsdewindhoek.nl

Openbare basisschool De Windhoek Abtslaan 15 4844 SL Terheijden 076 5938218 www.obsdewindhoek.nl Openbare basisschool De Windhoek Abtslaan 15 4844 SL Terheijden 076 5938218 www.obsdewindhoek.nl Openbare basisschool De Windhoek: een kleine school met een groot karakter! Een school kiezen voor uw kind

Nadere informatie

6. Ondersteuning voor de leerlingen

6. Ondersteuning voor de leerlingen 6. Ondersteuning voor de leerlingen 6.1 Passend onderwijs SWV Unita Op 1 augustus 2014 gaat de wet Passend Onderwijs van kracht. Deze wet regelt de samenwerking tussen het regulier en het speciaal basisonderwijs

Nadere informatie

Handleiding ouderportaal ParnasSys

Handleiding ouderportaal ParnasSys Handleiding ouderportaal ParnasSys Inleiding Als team van WSKO basisschool Het Kompas vinden wij openheid naar ouders belangrijk. Tijdens de oriëntatie op een nieuw leerlingvolgsysteem hebben wij bewust

Nadere informatie

Pedagogisch beleid Tussenschoolse opvang

Pedagogisch beleid Tussenschoolse opvang Pedagogisch beleid Tussenschoolse opvang Introductie Introductie Het pedagogisch beleid van de tussenschoolse opvang SKN s Eetclub biedt een kader dat de overblijfkrachten en de coördinatoren tussenschoolse

Nadere informatie

Jaarplan 2015-2016. Basisschool de Krullevaar. Schoonhoven. Doelenplein 26 2871 CV Schoonhoven T 0182 382847

Jaarplan 2015-2016. Basisschool de Krullevaar. Schoonhoven. Doelenplein 26 2871 CV Schoonhoven T 0182 382847 Jaarplan 2015-2016 Basisschool de Krullevaar Schoonhoven Doelenplein 26 2871 CV Schoonhoven T 0182 382847 Voorwoord In dit Jaarplan wordt de concrete uitwerking van beleidsvoornemens beschreven, die weergegeven

Nadere informatie

RAPPORT ONDERZOEK IN HET KADER VAN HET ONDERWIJSVERSLAG DE DR. J.A. GERTH VAN WIJKSCHOOL

RAPPORT ONDERZOEK IN HET KADER VAN HET ONDERWIJSVERSLAG DE DR. J.A. GERTH VAN WIJKSCHOOL RAPPORT ONDERZOEK IN HET KADER VAN HET ONDERWIJSVERSLAG 2008-2009 DE DR. J.A. GERTH VAN WIJKSCHOOL School : de dr. J.A. Gerth van Wijkschool Plaats : 's-gravenhage BRIN-nummer : 17UD Onderzoeksnummer :

Nadere informatie

Hoofdstuk 2 De organisatie van het onderwijs

Hoofdstuk 2 De organisatie van het onderwijs Hoofdstuk 2 De organisatie van het onderwijs 2.1. De organisatie van de school Wij hebben de school verdeeld in onderbouw en bovenbouw. Tot de onderbouw horen de groepen 1 t/m 4 en tot de bovenbouw de

Nadere informatie

Algemene informatieavond groep 5-6

Algemene informatieavond groep 5-6 Algemene informatieavond groep Kindcentrum de Eik Burg. Willemeplein 8 EA Nieuwstadt Tel. 4483938 www.kcdeeik.nl Inhoud Presentatie Afspraken Pedagogisch klimaat Handelingsgericht werken Coöperatieve werkomgeving

Nadere informatie

Informatie boekje groep 3

Informatie boekje groep 3 Informatie boekje groep 3 Groepsinformatie groep 3 1 Voorwoord Dit informatieboekje is bestemd voor de ouders van leerlingen in groep 3 In dit boekje willen we u een indruk geven van de leerstof en van

Nadere informatie

Het Baken: Een school van de Vereniging voor Christelijk Primair Onderwijs.

Het Baken: Een school van de Vereniging voor Christelijk Primair Onderwijs. Het Baken: Een school van de Vereniging voor Christelijk Primair Onderwijs. De Vereniging voor Christelijk Primair Onderwijs in Spijkenisse bestaat ruim 100 jaar. Gedurende die honderd jaar hebben wij

Nadere informatie

pit de school met Schoolkalender 2007-2008 RK Basisschool Cornelis Musius Prins Mauritsstraat 37 2628 SR Delft T 015-256 83 65 info@cornelismusius.

pit de school met Schoolkalender 2007-2008 RK Basisschool Cornelis Musius Prins Mauritsstraat 37 2628 SR Delft T 015-256 83 65 info@cornelismusius. de school met pit Schoolkalender 0-0 RK Basisschool Cornelis Musius Prins Mauritsstraat SR Delft T 0- info@cornelismusius.nl Peuterspeelzaal Het Muizenhuis Prins Mauritsstraat SR Delft T 0-0 0 muizenhuis@laurentiusstichting.nl

Nadere informatie

SCHOOLONDERSTEUNINGSPROFIEL SCHOOLJAAR

SCHOOLONDERSTEUNINGSPROFIEL SCHOOLJAAR SCHOOLONDERSTEUNINGSPROFIEL SCHOOLJAAR 2016-2017 1 Voorwoord Voor u ligt het SchoolOndersteuningsProfiel (SOP) van basisschool de Arnhorst in Velp Iedere school stelt een SOP op, dit is een wettelijke

Nadere informatie

Basisschool 't Maxend, Nistelrode, Ouders

Basisschool 't Maxend, Nistelrode, Ouders Basisschool 't Maxend, Nistelrode, Ouders Aantal respondenten: 134 14-11-2010 Basisschool 't Maxend, Nistelrode, Ouders 1 / 9 Welkomstblad Fijn dat u mee wilt werken aan dit onderzoek. De vragen gaan over

Nadere informatie

De nieuwsbrief van 7 september 2012. Datum Activiteit Voor wie September

De nieuwsbrief van 7 september 2012. Datum Activiteit Voor wie September Overzicht activiteiten september 2012 De nieuwsbrief van 7 september 2012 Datum Activiteit Voor wie September Di. 11-09 Aangekondigde BHV oefening Gr 1-8 Di. 11-09 Informatie-ochtend Ouders van potentiële

Nadere informatie

RAPPORT VAN BEVINDINGEN KWALITEITSONDERZOEK. Basisschool Cosmicus

RAPPORT VAN BEVINDINGEN KWALITEITSONDERZOEK. Basisschool Cosmicus RAPPORT VAN BEVINDINGEN KWALITEITSONDERZOEK Basisschool Cosmicus Plaats : 's-gravenhage BRIN nummer : 15XZ C1 Onderzoeksnummer : 281806 Datum onderzoek : 16 februari 2015 Datum vaststelling : 17 mei 2015

Nadere informatie

RAPPORT VAN BEVINDINGEN KWALITEITSONDERZOEK. De Aquarel

RAPPORT VAN BEVINDINGEN KWALITEITSONDERZOEK. De Aquarel RAPPORT VAN BEVINDINGEN KWALITEITSONDERZOEK De Aquarel Plaats : Zwolle BRIN nummer : 13YV C1 Onderzoeksnummer : 291638 Datum onderzoek : 6 februari 2017 Datum vaststelling : 17 mei 2017 Pagina 2 van 10

Nadere informatie

o.a. Carnaval, cito groep 1 en 2, protocol (meer)begaafdheid

o.a. Carnaval, cito groep 1 en 2, protocol (meer)begaafdheid Hofbode 5 11 januari 2016 o.a. Carnaval, cito groep 1 en 2, protocol (meer)begaafdheid Kerst 2015 Het is alweer een aantal weken geleden maar we kunnen terugkijken op een sfeervolle Kerst. We willen alle

Nadere informatie

INFORMATIE GROEP 7. De vakken: Taal:

INFORMATIE GROEP 7. De vakken: Taal: INFORMATIE GROEP 7 Kenmerken: De meeste kinderen krijgen wat meer oog voor wereldse problemen, tevens komen ze met allerlei vragen over de meest uiteenlopende onderwerpen. Ze verwachten exacte antwoorden

Nadere informatie

2. Profiel van onze school

2. Profiel van onze school 2. Profiel van onze school Bij ons op school voelen kinderen zich gerespecteerd en gewaardeerd binnen een WARM pedagogisch klimaat, zodat zij zich optimaal kunnen ontwikkelen op zowel: COGNITIEF, CREATIEF,

Nadere informatie

Behandeld met HB specialist in de periode september november Besproken in pedagogisch team d.d Kwaliteitszorg Notitie Nobel

Behandeld met HB specialist in de periode september november Besproken in pedagogisch team d.d Kwaliteitszorg Notitie Nobel Pcb De Hoeksteen Kwaliteitszorg Notitie Nobel Kwaliteitszorg Notitie Nobel Behandeld met HB specialist in de periode september november 2013 Besproken in pedagogisch team d.d. 19 11 2013 Vastgesteld d.d.

Nadere informatie

Locatie Sprang-Capelle Rembrandtlaan ES Sprang-Capelle T Locatie Landgoed Driessen Burgemeester van Casterenstraat GA

Locatie Sprang-Capelle Rembrandtlaan ES Sprang-Capelle T Locatie Landgoed Driessen Burgemeester van Casterenstraat GA SCHOOLONDERSTEUNINGSPROFIEL Koningsschool Wat is het schoolondersteuningsprofiel en waar dient het voor? Het schoolondersteuningsprofiel beschrijft welke ondersteuning wij kinderen kunnen bieden die op

Nadere informatie

2. Samen met ouders. 2.1 Partnerschap. 2.2 Informatie en communicatie

2. Samen met ouders. 2.1 Partnerschap. 2.2 Informatie en communicatie 2. Samen met ouders 2.1 Partnerschap Kind, ouders en leerkracht(en) zijn partners van elkaar in het ondersteunen van de ontwikkeling van het kind. Ieder heeft waardevolle informatie over wat belangrijk

Nadere informatie

SCHOOLCONCEPT. Schoolconcept

SCHOOLCONCEPT. Schoolconcept SCHOOLCONCEPT Schoolconcept Onze school Basisschool Het Molenven is een katholieke basisschool gelegen in Vught Noord. Onze school valt onder Stichting Leijestroom waar in totaal 10 basisscholen met circa

Nadere informatie

PROTOCOLLEN. leerlingenzorg

PROTOCOLLEN. leerlingenzorg pag.: 1 versie: 3 Doel Het doel van dit protocol is ouders te informeren over de werkwijze op onze school t.a.v.. Tevens is het een werkvoorschrift voor het personeel bij de omgang met zorgleerlingen.

Nadere informatie

Visie op ouderbetrokkenheid

Visie op ouderbetrokkenheid Visie op ouderbetrokkenheid Basisschool Lambertus Meestersweg 5 6071 BN Swalmen tel 0475-508144 e-mail: info@lambertusswalmen.nl website: www.lambertusswalmen.nl 1 Maart 2016 Inleiding: Een beleidsnotitie

Nadere informatie

LUMIAR VOOR PRIMAIR ONDERWIJS

LUMIAR VOOR PRIMAIR ONDERWIJS BIJLAGE 2: UITKOMST ONDERZOEK LUMIAR VOOR PRIMAIR ONDERWIJS TE VIANEN INHOUD 1. Uitkomst onderzoek Lumiar te Vianen 3 2. en oordelen per onderliggende onderzoeksvraag 5 3. Samenvattend oordeel 11 Bijlage

Nadere informatie

Informatieboekje. Groep 4. Juliana van Stolbergschool

Informatieboekje. Groep 4. Juliana van Stolbergschool Informatieboekje Groep 4 Juliana van Stolbergschool Voorwoord Hierbij ontvangt u het informatieboekje van groep 4. In dit boekje staat informatie over het reilen en zeilen in de groep. U vindt in dit boekje

Nadere informatie

Toezicht op scholen en voorzieningen voor nieuwkomers

Toezicht op scholen en voorzieningen voor nieuwkomers Toezicht op scholen en voorzieningen voor nieuwkomers Studiedag LOWAN 16 november 2011 Thea Manders Miriam Baltussen Inhoud 1. Terug- en vooruitblik 2. Het toezichtkader 3. Het kwaliteitsonderzoek 4. Vragen

Nadere informatie

KWALITEITSONDERZOEK IN HET KADER VAN HET ONDERWIJSVERSLAG 2007/2008

KWALITEITSONDERZOEK IN HET KADER VAN HET ONDERWIJSVERSLAG 2007/2008 RAPPORT KWALITEITSONDERZOEK IN HET KADER VAN HET ONDERWIJSVERSLAG 2007/2008 OBS REMBRANDT School: openbare basisschool Rembrandt Plaats: Akersloot BRIN-nummer: 04GB Onderzoeksnummer: 103497 Datum uitvoering

Nadere informatie

KWALITEITSONDERZOEK IN HET KADER VAN HET ONDERWIJSVERSLAG 2007/2008 BASISSCHOOL DE HORST

KWALITEITSONDERZOEK IN HET KADER VAN HET ONDERWIJSVERSLAG 2007/2008 BASISSCHOOL DE HORST RAPPORT KWALITEITSONDERZOEK IN HET KADER VAN HET ONDERWIJSVERSLAG 2007/2008 BASISSCHOOL DE HORST School: De Horst Plaats: Apeldoorn BRIN-nummer: 17UB Onderzoeksnummer: 103558 Datum uitvoering onderzoek:

Nadere informatie