Inspectierapport Pinkeltje (PSZ) Zichthof HC PURMEREND

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Inspectierapport Pinkeltje (PSZ) Zichthof 10 1445HC PURMEREND"

Transcriptie

1 Inspectierapport Pinkeltje (PSZ) Zichthof HC PURMEREND Toezichthouder: GGD Zaanstreek-Waterland In opdracht van gemeente: PURMEREND Datum inspectie: Type onderzoek: Regulier onderzoek Status: Definitief Datum vaststelling inspectierapport:

2 Inhoudsopgave Het onderzoek...3 Observaties en bevindingen...4 Pedagogisch klimaat...4 Personeel en groepen...5 Veiligheid en gezondheid...6 Ruimte en inrichting...7 Ouderrecht...8 Inspectie-items...9 Gegevens voorziening Gegevens toezicht Bijlage: Zienswijze houder peuterspeelzaal van 17

3 Het onderzoek Onderzoeksopzet Dit onderzoek is uitgevoerd op grond van artikel 2.20 lid 2 van de Wet kinderopvang en kwaliteitseisen peuterspeelzalen. Het betreft een onaangekondigd regulier onderzoek. Beschouwing Op 6 juni 2014 is er een onaangekondigd regulier inspectiebezoek gebracht aan PSZ Pinkeltje te Purmerend. Tijdens deze inspectie zijn alle voorwaarden die op deze peuterspeelzaal van toepassing zijn onderzocht. Peuterspeelzaal Pinkeltje is een kleinschalige kinderopvang die ook Voor -en Vroegschoolse Educatie aanbied. Er is een reguliere groep en een zogenaamde VVE groep, in deze laatste groep krijgen kinderen een extra taal aanbod geboden. De peuterspeelzaal heeft een ruim speellokaal, een buitenruimte en bij slecht weer is er in een aangrenzend lokaal ruimte om te fietsen, ballen of te rennen. Advies aan College van B&W De toezichthouder adviseert het college om te handhaven conform handhavingsbeleid. Personeel en groepen Het pedagogisch beleidsplan beschrijft in duidelijke en observeerbare termen de werkwijze, de maximale omvang en de leeftijdsopbouw van de peuterspeelzaalgroep. Veiligheid en gezondheid De houder en personen werkzaam bij de onderneming waarmee de houder de peuterspeelzaal exploiteert zijn in het bezit van een verklaring omtrent het gedrag die niet ouder is dan twee jaar. 3 van 17

4 Observaties en bevindingen Pedagogisch klimaat Pedagogisch beleid De houder heeft een pedagogisch beleidsplan opgesteld dat specifiek voor deze locatie geschreven is. Het pedagogisch werkplan voldoet niet geheel aan de gestelde voorwaarden. Met betrekking tot de werkwijze geeft de houder aan dat de bezetting van de Voor -en Vroegschoolse Educatie groep voldoet als slechts een beroepskracht gecertificeerd is. Dit is echter onjuist, beide beroepskrachten moeten voldoende gecertificeerd zijn. Op basis hiervan is geconstateerd dat aan de volgende voorwaarde(n) niet is voldaan: Het pedagogisch beleidsplan beschrijft in duidelijke en observeerbare termen de werkwijze, de maximale omvang en de leeftijdsopbouw van de peuterspeelzaalgroep. (art 2.6 lid 1 en 2 Wet kinderopvang en kwaliteitseisen peuterspeelzalen; art 20 lid 2 en 4 Besluit kwaliteit kinderopvang en peuterspeelzalen; art 20 sub b Regeling kwaliteit kinderopvang en peuterspeelzalen) Pedagogische praktijk Tijdens de observaties van de pedagogische praktijk maakt de inspecteur gebruik van het veldinstrument observatie kindercentrum. Onderstaande schuingedrukte beschrijvingen van de praktijk zijn aan dat instrument ontleend, en tijdens het onderzoek op locatie geconstateerd. Na de beschrijving uit het veldinstrument volgt eventueel een voorbeeld uit de waargenomen praktijk. Emotionele veiligheid De beroepskrachten moedigen gesprekjes tussen henzelf en de kinderen, en tussen kinderen onderling aan, door zowel luisteren als praten. Een van de beroepskrachten zat apart met de kinderen een verhaal uit een boekje na te spelen met een bus en poppetjes. Er waren gesprekjes met de beroepskracht maar ook de onderlinge communicatie werd aangemoedigd. Persoonlijke competenties De tentoongestelde werkjes of rapportages hebben een verband met huidige activiteiten of thema s. Het thema van de speelzaal was 'verkeer' en de kinderen hadden verschillende werkjes met dit thema gemaakt. Er waren bijvoorbeeld verkeerslichten geplakt en tijdens de inspectie werden er autootjes gemaakt. Sociale competenties Er is extra zorg voor kinderen die buiten de groep dreigen te vallen. Kinderen die alleen waren werden door de beroepskrachten en de stagiaires bij het spel betrokken. Ook werd er aangeboden om te knutselen of om een boekje te lezen. Voorschoolse educatie De houder heeft een opleidingsplan opgesteld. Per week besteedt de houder meer dan 10 uur aan voorschoolse educatie. Voor de voorschoolse educatie maakt men gebruik van het programma Startblokken. Gebruikte bronnen: Interview houder en/of locatieverantwoordelijke (Interview locatieverantwoordelijke) Observaties (Uitvoering van de pedagogische praktijk) Pedagogisch beleidsplan (Versie 6; 2014) VVE-certificaten Opleidingsplan voorschoolse educatie 4 van 17

5 Personeel en groepen Verklaring omtrent het gedrag De toetsing van de Verklaringen omtrent Gedrag en beroepskwalificaties is gebaseerd op een steekproef. Alleen de vaste invalkracht met een nul-uren contract bij peuterspeelzaal Pinkeltje heeft geen geldige VOG. De houder heeft aangegeven deze invaller niet in te zetten totdat de nieuwe VOG is overhandigd. Op basis hiervan is geconstateerd dat aan de volgende voorwaarde(n) niet is voldaan: De houder en personen werkzaam bij de onderneming waarmee de houder de peuterspeelzaal exploiteert zijn in het bezit van een verklaring omtrent het gedrag die niet ouder is dan twee jaar. (art 2.6 lid 3 en 3.8g Wet kinderopvang en kwaliteitseisen peuterspeelzalen) Passende beroepskwalificatie Dit item is middels een steekproef beoordeeld. De in deze steekproef beoordeelde diploma's voldoen aan de getoetste eisen. Vrijwilligersbeleid Op deze peuterspeelzaal zijn geen vrijwilligers werkzaam, derhalve is deze voorwaarde niet van toepassing. Beroepskracht/vrijwilliger-kindratio Het aantal beroepskrachten en vrijwilligers per groep is in orde. In deze peuterspeelzaal worden stagiaires als vrijwilliger binnen de beroepskracht/vrijwilliger-kind-ratio ingezet. In de toelichting bij artikel 17 van de Ministeriële Regeling Kwaliteit staat: "een houder moet er voor zorgen dat beroepskrachten in opleiding op een passende manier worden ingezet". Dit biedt geen juridische grondslag voor een negatieve beoordeling van de inzet van stagiaires als vrijwilliger. Bovendien staan er in de CAO WMD geen voorwaarden voor de inzetbaarheid van stagiaires. Om deze reden is deze voorwaarde als voldoende beoordeeld. De houder heeft een achterwacht regeling. Er zijn altijd meerdere volwassenen op de groep en de peuterspeelzaal tijden zijn georganiseerd binnen de lestijden van de basisschool. Derhalve is er altijd een andere volwassene bereikbaar in geval van een calamiteit. Opvang in groepen De opvang vindt plaats in groepen met een vaste bezetting en toegestane groepsgrootte Gebruik van de voorgeschreven voertaal Tijdens de opvang spreken de beroepskrachten en stagiaires Nederlands. Gebruikte bronnen: Verklaringen omtrent het gedrag Diploma's beroepskrachten Presentielijsten 5 van 17

6 Veiligheid en gezondheid Risico-inventarisatie veiligheid en gezondheid De meest recente risico-inventarisatie veiligheid is uitgevoerd op Een plan van aanpak is daarbij ook opgesteld. Hierin worden de veiligheidsrisico s beschreven op de thema s: verbranding, vergiftiging, verdrinking, valongevallen, verwondingen, beknelling, botsen, stoten, steken en snijden. In het plan van aanpak staat beschreven welke maatregelen genomen worden om de aanwezige risico's te minimaliseren, wie verantwoordelijk is voor de uitvoer van de beschreven maatregelen en wanneer deze maatregelen uitgevoerd dienen te worden. De meest recente risico-inventarisatie gezondheid is uitgevoerd op , er is een plan van aanpak. Hierin worden de gezondheidsrisico's beschreven op de thema's: ziektekiemen, binnenmilieu, buitenmilieu en medisch handelen. In het plan van aanpak staat beschreven welke maatregelen genomen worden om de aanwezige risico's te minimaliseren, wie verantwoordelijk is voor de uitvoer van de beschreven maatregelen en wanneer deze maatregelen uitgevoerd dienen te worden. Meldcode kindermishandeling De houder gebruikt het format van de meldcode kindermishandeling en huiselijk geweld van de brancheorganisatie, versie julie De houder heeft de gebruikers overeenkomst ingevuld en de sociale kaart aan de regio aangepast. De houder en de beroepskrachten hebben recent een scholing over kindermishandeling gevolgd. Gebruikte bronnen: Risico-inventarisatie veiligheid ( ) Risico-inventarisatie gezondheid ( ) Meldcode kindermishandeling (versie juli 2013 brancheorganisatie) 6 van 17

7 Ruimte en inrichting Binnenruimte Er is op deze peuterspeelzaal één groepsruimte en een speelhal. Deze ruimten beschikken over voldoende m2 en zijn passend ingericht. Buitenspeelruimte Peuterspeelzaal Pinkeltje beschikt over een goed ingerichte buitenruimte, waar voldoende ruimte is voor verschillende activiteiten. Er zijn verschillende speeltoestellen, een zandbak, een klein stukje gras en betegelde ruimte om te fietsen. Gebruikte bronnen: Observatie van de binnen -en buitenruimte. 7 van 17

8 Ouderrecht Informatie De houder informeert de ouders door een informatiebrochure voor de ochtendgroep of de middaggroep, er staat informatie op de website en de kinderen en ouders krijgen zonodig een brief met actuele informatie overhandigd. De informatie is actueel. De houder plaatst de inspectierapporten op zijn eigen website. Klachten De houder heeft een klachten regeling voor de ouders dat voldoet aan de gestelde voorwaarden. Het jaarverslag klachten voor cliënten is door de houder opgesteld, voldoet aan de voorwaarden en is tijdig aan de GGD toegestuurd. Deze peuterspeelzaal is bij de externe klachtencommissie stichting Klachten Kinderopvan (skk) aangesloten. Peuterspeelzaal Pinkeltje is een gesubsidieerde peuterspeelzaal, de voorwaarden voor de oudercommissie vallen buiten het bestek van deze inspectie. Gesubsidieerde peuterspeelzalen hebben een cliëntenraad op organisatieniveau, dit is geregeld vanuit de Wet maatschappelijke Ondersteuning. Gebruikte bronnen: Interview houder en/of locatieverantwoordelijke (Interview locatieverantwoordelijke) Informatiemateriaal voor ouders (brochure ochtendgroep en middaggroep) Website (www.pszpinkeltje.nl) Klachtenregeling (skk) Jaarverslag Wet klachtrecht cliënten zorgsector (ontvangen ) 8 van 17

9 Inspectie-items Pedagogisch klimaat Pedagogisch beleid De houder heeft een pedagogisch beleidsplan waarin de voor die peuterspeelzaal kenmerkende visie op de omgang met kinderen is beschreven. (art 2.6 lid 1 en 2 Wet kinderopvang en kwaliteitseisen peuterspeelzalen; art 20 lid 2 Besluit kwaliteit kinderopvang en peuterspeelzalen; art 11 lid 1 Besluit registers kinderopvang en peuterspeelzaalwerk) In het pedagogisch beleidsplan staat in duidelijke en observeerbare termen het volgende beschreven: de wijze waarop de emotionele veiligheid van kinderen wordt gewaarborgd, de mogelijkheden voor kinderen tot de ontwikkeling van hun persoonlijke- en sociale competentie, en de wijze waarop de overdracht van normen en waarden aan kinderen plaatsvindt. (art 2.6 lid 1 en 2 Wet kinderopvang en kwaliteitseisen peuterspeelzalen; art 20 lid 2 en 4 Besluit kwaliteit kinderopvang en peuterspeelzalen; art 20 sub a Regeling kwaliteit kinderopvang en peuterspeelzalen) Het pedagogisch beleidsplan beschrijft in duidelijke en observeerbare termen de werkwijze, de maximale omvang en de leeftijdsopbouw van de peuterspeelzaalgroep. (art 2.6 lid 1 en 2 Wet kinderopvang en kwaliteitseisen peuterspeelzalen; art 20 lid 2 en 4 Besluit kwaliteit kinderopvang en peuterspeelzalen; art 20 sub b Regeling kwaliteit kinderopvang en peuterspeelzalen) Het pedagogisch beleidsplan beschrijft in duidelijke en observeerbare termen de (spel)activiteiten waarbij kinderen hun peuterspeelzaalgroep dan wel de peuterspeelzaalgroepsruimte verlaten. (art 2.6 lid 1 en 2 Wet kinderopvang en kwaliteitseisen peuterspeelzalen; art 20 lid 2 en 4 Besluit kwaliteit kinderopvang en peuterspeelzalen; art 20 sub c Regeling kwaliteit kinderopvang en peuterspeelzalen) Het pedagogisch beleidsplan beschrijft in duidelijke en observeerbare termen de wijze waarop beroepskrachten bij hun werkzaamheden met kinderen worden ondersteund door andere niet structureel ingezette personen. (art 2.6 lid 1 en 2 Wet kinderopvang en kwaliteitseisen peuterspeelzalen; art 20 lid 2 en 4 Besluit kwaliteit kinderopvang en peuterspeelzalen; art 20 sub d Regeling kwaliteit kinderopvang en peuterspeelzalen) Het pedagogisch beleidsplan beschrijft in duidelijke en observeerbare termen hoe de achterwacht is geregeld indien slechts één beroepskracht in de peuterspeelzaal aanwezig is. (art 2.6 lid 1 en 2 Wet kinderopvang en kwaliteitseisen peuterspeelzalen; art 20 lid 2 en 4 Besluit kwaliteit kinderopvang en peuterspeelzalen; art 20 sub e Regeling kwaliteit kinderopvang en peuterspeelzalen) Het pedagogisch beleidsplan beschrijft in duidelijke en observeerbare termen hoe beroepskrachten in een peuterspeelzaal bijzonderheden in de ontwikkeling van kinderen of andere problemen signaleren en ouders doorverwijzen naar passende instanties die hierbij verdere ondersteuning kunnen bieden. (art 2.6 lid 1 en 2 Wet kinderopvang en kwaliteitseisen peuterspeelzalen; art 20 lid 2 en 4 Besluit kwaliteit kinderopvang en peuterspeelzalen; art 20 sub f Regeling kwaliteit kinderopvang en peuterspeelzalen) Het pedagogisch beleidsplan beschrijft in duidelijke en observeerbare termen hoe beroepskrachten in een peuterspeelzaal toegerust worden voor de taak van signaleren en doorverwijzen en op welke wijze zij daarbij ondersteund worden. (art 2.6 lid 1 en 2 Wet kinderopvang en kwaliteitseisen peuterspeelzalen; art 20 lid 2 en 4 Besluit kwaliteit kinderopvang en peuterspeelzalen; art 20 sub g Regeling kwaliteit kinderopvang en peuterspeelzalen) Pedagogische praktijk De houder draagt zorg voor uitvoering van het pedagogisch beleidsplan. (art 2.6 lid 1 en 2 Wet kinderopvang en kwaliteitseisen peuterspeelzalen; art 20 lid 3 Besluit kwaliteit kinderopvang en peuterspeelzalen) De houder draagt zorg voor het waarborgen van emotionele veiligheid. (art 2.5 en 2.6 lid 2 Wet kinderopvang en kwaliteitseisen peuterspeelzalen; art 20 lid 2, 3 en 4 Besluit kwaliteit kinderopvang en peuterspeelzalen; art 20 sub a Regeling kwaliteit kinderopvang en peuterspeelzalen) De houder draagt er zorg voor dat de kinderen de mogelijkheid krijgen om tot ontwikkeling van persoonlijke competentie te komen. (art 2.5 en 2.6 lid 2 Wet kinderopvang en kwaliteitseisen peuterspeelzalen; art 20 lid 2, 3 en 4 Besluit kwaliteit kinderopvang en peuterspeelzalen; art 20 sub a Regeling kwaliteit kinderopvang en peuterspeelzalen) 9 van 17

10 De houder draagt er zorg voor dat de kinderen de mogelijkheid krijgen om tot ontwikkeling van sociale competentie te komen. (art 2.5 en 2.6 lid 2 Wet kinderopvang en kwaliteitseisen peuterspeelzalen; art 20 lid 2, 3 en 4 Besluit kwaliteit kinderopvang en peuterspeelzalen; art 20 sub a Regeling kwaliteit kinderopvang en peuterspeelzalen) De houder draagt zorg voor de overdracht van normen en waarden. (art 2.5 en 2.6 lid 2 Wet kinderopvang en kwaliteitseisen peuterspeelzalen; art 20 lid 2, 3 en 4 Besluit kwaliteit kinderopvang en peuterspeelzalen; art 20 sub a Regeling kwaliteit kinderopvang en peuterspeelzalen) Voorschoolse educatie Voorschoolse educatie omvat per week ten minste vier dagdelen van ten minste 2,5 uur of per week ten minste 10 uur aan activiteiten gericht op het stimuleren van de ontwikkelingsdomeinen taal, rekenen, motoriek en de sociaal-emotionele ontwikkeling. (art 2.8 Wet kinderopvang en kwaliteitseisen peuterspeelzalen; art 2 Besluit basisvoorwaarden kwaliteit voorschoolse educatie) De verhouding tussen het aantal beroepskrachten en het feitelijk aantal aanwezige kinderen in de groep bedraagt ten minste één beroepskracht per acht kinderen. (art 2.8 Wet kinderopvang en kwaliteitseisen peuterspeelzalen; art 3 lid 1 Besluit basisvoorwaarden kwaliteit voorschoolse educatie) De groep bestaat uit ten hoogste 16 feitelijk aanwezige kinderen. (art 2.8 Wet kinderopvang en kwaliteitseisen peuterspeelzalen; art 3 lid 2 Besluit basisvoorwaarden kwaliteit voorschoolse educatie) De beroepskrachten voorschoolse educatie zijn in het bezit van een getuigschrift van met gunstig gevolg afgelegd examen van één van de bij ministeriële regeling vastgelegde diploma s. (art 2.8 Wet kinderopvang en kwaliteitseisen peuterspeelzalen; art 4 Besluit basisvoorwaarden kwaliteit voorschoolse educatie) Onderdeel van de beroepsopleiding waarvoor het getuigschrift is behaald, vormt ten minste één module over het verzorgen van voorschoolse educatie. OF De beroepskracht bezit een bewijs dat met gunstig gevolg scholing is afgerond specifiek gericht op het vroegtijdig bestrijden van achterstanden bij jonge kinderen of het werken met voor- en vroegschoolse educatieprogramma s. (art 2.8 Wet kinderopvang en kwaliteitseisen peuterspeelzalen; art 4 Besluit basisvoorwaarden kwaliteit voorschoolse educatie) De houder stelt jaarlijks een opleidingsplan op. (art 2.8 Wet kinderopvang en kwaliteitseisen peuterspeelzalen; art 4 Besluit basisvoorwaarden kwaliteit voorschoolse educatie) Voor de voorschoolse educatie wordt een programma gebruikt waarin op gestructureerde en samenhangende wijze de ontwikkeling wordt gestimuleerd op het gebied van taal, rekenen, motoriek en sociaal-emotionele ontwikkeling. (art 2.8 Wet kinderopvang en kwaliteitseisen peuterspeelzalen; art 5 Besluit basisvoorwaarden kwaliteit voorschoolse educatie) Personeel en groepen Verklaring omtrent het gedrag De houder en personen werkzaam bij de onderneming waarmee de houder de peuterspeelzaal exploiteert zijn in het bezit van een verklaring omtrent het gedrag die niet ouder is dan twee jaar. (art 2.6 lid 3 en 3.8g Wet kinderopvang en kwaliteitseisen peuterspeelzalen) De verklaring omtrent het gedrag van een persoon werkzaam bij een onderneming is vóór aanvang van de werkzaamheden bij de peuterspeelzaal overgelegd. (art 2.6 lid 4, 8 en 9 Wet kinderopvang en kwaliteitseisen peuterspeelzalen) De verklaring omtrent het gedrag van een persoon werkzaam bij een onderneming is bij aanvang van de werkzaamheden niet ouder dan twee maanden. (art 2.6 lid 4, 8 en 9 Wet kinderopvang en kwaliteitseisen peuterspeelzalen) 10 van 17

11 Passende beroepskwalificatie Alle beroepskrachten beschikken over een voor de werkzaamheden passende beroepskwalificatie overeenkomstig de cao Welzijn en Maatschappelijke Dienstverlening. (art 2.6 lid 1 en 2 Wet kinderopvang en kwaliteitseisen peuterspeelzalen; art 18 lid 1 en 4 Besluit kwaliteit kinderopvang en peuterspeelzalen; art 17 lid 1 Regeling kwaliteit kinderopvang en peuterspeelzalen) Beroepskracht/vrijwilliger-kindratio Het aantal beroepskrachten en vrijwilligers per groep bedraagt: - in een groep met maximaal 8 kinderen ten minste 1 beroepskracht; - in een groep met 9 t/m 16 kinderen ten minste 1 beroepskracht, en een vrijwilliger of tweede beroepskracht. (art 2.6 lid 2 Wet kinderopvang en kwaliteitseisen peuterspeelzalen; art 19 lid 2 en 4 Besluit kwaliteit kinderopvang en peuterspeelzalen; art 18 lid 4 en 5 Regeling kwaliteit kinderopvang en peuterspeelzalen) De houder heeft geregeld dat een andere volwassene telefonisch bereikbaar is en binnen 15 minuten aanwezig kan zijn in geval van een calamiteit, indien conform de beroepskracht/vrijwilliger-kindratio slechts één beroepskracht in de peuterspeelzaal aanwezig is. (art 2.6 lid 2 Wet kinderopvang en kwaliteitseisen peuterspeelzalen; art 19 lid 3 en 4 Besluit kwaliteit kinderopvang en peuterspeelzalen; art 19 Regeling kwaliteit kinderopvang en peuterspeelzalen) Opvang in groepen De opvang vindt plaats in peuterspeelzaalgroepen. (art 2.6 lid 2 Wet kinderopvang en kwaliteitseisen peuterspeelzalen; art 20 lid 1 en 4 Besluit kwaliteit kinderopvang en peuterspeelzalen; art 18 lid 1 Regeling kwaliteit kinderopvang en peuterspeelzalen) De peuterspeelzaalgroep bestaat uit maximaal 16 kinderen. (art 2.6 lid 2 Wet kinderopvang en kwaliteitseisen peuterspeelzalen; art 19 lid 1 en 4 Besluit kwaliteit kinderopvang en peuterspeelzalen; art 18 lid 1 Regeling kwaliteit kinderopvang en peuterspeelzalen) Ieder kind heeft maximaal drie vaste beroepskrachten waarvan er dagelijks minimaal één werkzaam is op de groep van het kind. (art 2.6 lid 2 Wet kinderopvang en kwaliteitseisen peuterspeelzalen; art 20 lid 1 en 4 Besluit kwaliteit kinderopvang en peuterspeelzalen; art 18 lid 3 Regeling kwaliteit kinderopvang en peuterspeelzalen) Gebruik van de voorgeschreven voertaal De voorgeschreven voertaal wordt gebruikt. (art 2.12 lid 1 Wet kinderopvang en kwaliteitseisen peuterspeelzalen) OF Er wordt een andere taal als voertaal gebezigd, omdat de herkomst van de kinderen in deze specifieke omstandigheid daartoe noodzaakt, overeenkomstig een door de houder vastgestelde gedragscode. (art 2.12 lid 2 Wet kinderopvang en kwaliteitseisen peuterspeelzalen) Veiligheid en gezondheid Risico-inventarisatie veiligheid en gezondheid De houder heeft een risico-inventarisatie veiligheid van maximaal een jaar oud. (art 2.6 lid 2 en 2.9 Wet kinderopvang en kwaliteitseisen peuterspeelzalen; art 17 lid 1 Besluit kwaliteit kinderopvang en peuterspeelzalen; art 11 lid 1 Besluit registers kinderopvang en peuterspeelzaalwerk) De houder heeft een risico-inventarisatie veiligheid betreffende de actuele situatie. (art 2.6 lid 2 en 2.9 Wet kinderopvang en kwaliteitseisen peuterspeelzalen; art 17 lid 1 en 3 Besluit kwaliteit kinderopvang en peuterspeelzalen; art 15 lid 5 Regeling kwaliteit kinderopvang en peuterspeelzalen; art 11 lid 1 Besluit registers kinderopvang en peuterspeelzaalwerk) De houder beschrijft de veiligheidsrisico s op de thema s: verbranding, vergiftiging, verdrinking, valongevallen, verwondingen, beknelling, botsen, stoten, steken en snijden. (art 2.6 lid 2 en 2.9 Wet kinderopvang en kwaliteitseisen peuterspeelzalen; art 17 lid 1 en 3 Besluit kwaliteit kinderopvang en peuterspeelzalen; art 15 lid 1 Regeling kwaliteit kinderopvang en peuterspeelzalen) 11 van 17

12 In het plan van aanpak geeft de houder aan welke maatregelen op welk moment zijn respectievelijk worden genomen in verband met de veiligheidsrisico s, alsmede de samenhang tussen de veiligheidsrisico s en de maatregelen. (art 2.6 lid 2 en 2.9 Wet kinderopvang en kwaliteitseisen peuterspeelzalen; art 17 lid 1 sub b Besluit kwaliteit kinderopvang en peuterspeelzalen) De registratie van ongevallen bevat per ongeval de aard en plaats van het ongeval, het jaar waarin het ongeval zich heeft voorgedaan en een overzicht van getroffen maatregelen. (art 2.6 lid 2 en 2.9 Wet kinderopvang en kwaliteitseisen peuterspeelzalen; art 17 lid 1 en 3 Besluit kwaliteit kinderopvang en peuterspeelzalen; art 15 lid 3 Regeling kwaliteit kinderopvang en peuterspeelzalen) De houder zorgt ervoor dat personen werkzaam bij de peuterspeelzaal kennis kunnen nemen van de vastgestelde risico-inventarisatie veiligheid. (art 2.6 lid 2 en 2.9 Wet kinderopvang en kwaliteitseisen peuterspeelzalen; art 17 lid 1 en 3 Besluit kwaliteit kinderopvang en peuterspeelzalen; art 15 lid 4 Regeling kwaliteit kinderopvang en peuterspeelzalen) De houder heeft een risico-inventarisatie gezondheid van maximaal een jaar oud. (art 2.6 lid 2 en 2.9 Wet kinderopvang en kwaliteitseisen peuterspeelzalen; art 17 lid 1 Besluit kwaliteit kinderopvang en peuterspeelzalen; art 11 lid 1 Besluit registers kinderopvang en peuterspeelzaalwerk) De houder heeft een risico-inventarisatie gezondheid betreffende de actuele situatie. (art 2.6 lid 2 en 2.9 Wet kinderopvang en kwaliteitseisen peuterspeelzalen; art 17 lid 1 en 3 Besluit kwaliteit kinderopvang en peuterspeelzalen; art 15 lid 5 Regeling kwaliteit kinderopvang en peuterspeelzalen; art 11 lid 1 Besluit registers kinderopvang en peuterspeelzaalwerk) De houder beschrijft de gezondheidsrisico s op de thema s: ziektekiemen, binnenmilieu, buitenmilieu en medisch handelen. (art 2.6 lid 2 en 2.9 Wet kinderopvang en kwaliteitseisen peuterspeelzalen; art 17 lid 1 en 3 Besluit kwaliteit kinderopvang en peuterspeelzalen; art 15 lid 2 Regeling kwaliteit kinderopvang en peuterspeelzalen) In het plan van aanpak geeft de houder aan welke maatregelen op welk moment zijn respectievelijk worden genomen in verband met de gezondheidsrisico s, alsmede de samenhang tussen de gezondheidsrisico s en de maatregelen. (art 2.6 lid 2 en 2.9 Wet kinderopvang en kwaliteitseisen peuterspeelzalen; art 17 lid 1 sub b Besluit kwaliteit kinderopvang en peuterspeelzalen) De houder zorgt ervoor dat personen werkzaam bij de peuterspeelzaal kennis kunnen nemen van de vastgestelde risico-inventarisatie gezondheid. (art 2.6 lid 2 en 2.9 Wet kinderopvang en kwaliteitseisen peuterspeelzalen; art 17 lid 1 en 3 Besluit kwaliteit kinderopvang en peuterspeelzalen; art 15 lid 4 Regeling kwaliteit kinderopvang en peuterspeelzalen) Meldcode kindermishandeling De houder heeft een meldcode kindermishandeling vastgesteld welke voldoet aan de beschreven eisen. (art 2.9a Wet kinderopvang en kwaliteitseisen peuterspeelzalen; art 17a Besluit kwaliteit kinderopvang en peuterspeelzalen) De houder bevordert de kennis en het gebruik van de meldcode. (art 2.9a Wet kinderopvang en kwaliteitseisen peuterspeelzalen) Ruimte en inrichting Binnenruimte Er is ten minste 3,5 m² bruto oppervlakte in de groepsruimte beschikbaar per kind. De binnenruimte is ingericht in overeenstemming met het aantal op te vangen kinderen. De binnenruimte is passend ingericht in overeenstemming met de leeftijd van de op te vangen kinderen en het pedagogisch beleid. Buitenspeelruimte Er is ten minste 3 m² bruto buitenspeelruimte beschikbaar per aanwezig kind. 12 van 17

13 De buitenspeelruimte is voor kinderen toegankelijk en veilig bereikbaar. De buitenspeelruimte is aangrenzend aan het kindercentrum. De buitenspeelruimte is passend ingericht in overeenstemming met de leeftijd van de op te vangen kinderen en het pedagogisch beleid. Ouderrecht Informatie De houder informeert de ouders over het te voeren beleid. (art 2.11 Wet kinderopvang en kwaliteitseisen peuterspeelzalen) De houder informeert de ouders en de kinderen tot welke peuterspeelzaalgroep het kind behoort en welke beroepskrachten op welke dag voor welke groep verantwoordelijk zijn en welke vrijwilligers op deze dag aanwezig zijn. (art 2.6 lid 2 en 2.11 Wet kinderopvang en kwaliteitseisen peuterspeelzalen; art 18 lid 3 en 4 Besluit kwaliteit kinderopvang en peuterspeelzalen; art 18 lid 2 Regeling kwaliteit kinderopvang en peuterspeelzalen) De houder informeert ouders en personeel over het inspectierapport door het zo spoedig mogelijk na ontvangst op de eigen website te plaatsen. Indien geen website aanwezig is legt de houder een afschrift van het inspectierapport op een voor ouders en personeel toegankelijke plaats. (art 2.11 lid 2 en 3 Wet kinderopvang en kwaliteitseisen peuterspeelzalen) Klachten De houder treft een regeling voor de behandeling van klachten van ouders die voldoet aan de beschreven eisen. (art 2 lid 1 Wet klachtrecht cliënten zorgsector) De houder brengt de klachtenregeling voor ouders op passende wijze bij hen onder de aandacht. (art 2 lid 1 Wet klachtrecht cliënten zorgsector) De houder ziet erop toe dat de klachtencommissie voor ouders werkt met een reglement. (art 2 lid 3 Wet klachtrecht cliënten zorgsector) De houder hanteert de termijn waarbinnen schriftelijk wordt gereageerd naar aanleiding van een oordeel van de klachtencommissie. (art 2 lid 5 Wet klachtrecht cliënten zorgsector) De houder leeft geheimhoudingsplicht na. (art 2 lid 4 Wet klachtrecht cliënten zorgsector) De houder draagt er zorg voor dat over elk kalenderjaar een openbaar klachtenverslag van ouders wordt opgesteld, waarin ten minste een aantal vaste onderdelen wordt aangegeven. (art 2 lid 7 Wet klachtrecht cliënten zorgsector) De houder zendt het klachtenverslag van ouders voor 1 juni van het daaropvolgende kalenderjaar aan de GGD. (art 2 lid 9 Wet klachtrecht cliënten zorgsector) De houder treft een regeling voor de behandeling van klachten van de oudercommissie over een door hem genomen besluit als bedoeld in artikel 2.17, eerste lid die voldoet aan de beschreven eisen. (art 2.18 Wet kinderopvang en kwaliteitseisen peuterspeelzalen) 13 van 17

14 Gegevens voorziening Opvanggegevens Naam voorziening : Pinkeltje Aantal kindplaatsen : 16 Gesubsidieerde voorschoolse educatie : Ja Gegevens houder Naam houder : Stichting Beheer Peuterspeelzaal Pinkeltje Adres houder : Gruttostraat 99 Postcode en plaats : 1444AG PURMEREND KvK nummer : Gegevens toezicht Gegevens toezichthouder (GGD) Naam GGD : GGD Zaanstreek-Waterland Adres : Vurehout 2 Postcode en plaats : 1507EC ZAANDAM Telefoonnummer : Onderzoek uitgevoerd door : Mevrouw Dekker Gegevens opdrachtgever (gemeente) Naam gemeente : PURMEREND Adres : Postbus 15 Postcode en plaats : 1440AA PURMEREND Planning Datum inspectie : Opstellen concept inspectierapport : Zienswijze houder : Vaststelling inspectierapport : Verzenden inspectierapport naar houder : en oudercommissie Verzenden inspectierapport naar : gemeente Openbaar maken inspectierapport : van 17

15 Bijlage: Zienswijze houder peuterspeelzaal De zienswijze betreft een reactie van de houder op de inhoud van het inspectierapport. Zienswijze houder peuterspeelzaal. Conceptrapport GGD opmerkingen: Pagina 4. Pedagogisch beleid De houder heeft een pedagogisch beleidsplan opgesteld dat specifiek voor deze locatie geschreven is. Het pedagogisch werkplan voldoet niet geheel aan de gestelde voorwaarden. Met betrekking tot de werkwijze geeft de houder aan dat de bezetting van de Voor en Vroegschoolse Educatie groep voldoet als slechts een beroepskracht gecertificeerd is. Dit is echter onjuist, beide beroepskrachten moeten voldoende gecertificeerd zijn. Antwoord & vraag peuterspeelzaal Deze opmerking beantwoorden wij als volgt: 1. De website van de Rijksoverheidhttp://www.rijksoverheid.nl/onderwerpen/leerachterstand/taalachterstandpeuters geeft hierover het volgende aan: Kwaliteit voorschoolse educatie (VVE) Voor een goede voorschoolse educatie moeten minimaal 2 pedagogisch medewerkers voor de groep staan. In een groep zitten maximaal 16 peuters. Minstens 1 van de medewerkers heeft een opleiding op SPW-3 niveau (Sociaal Pedagogisch Werker) of een soortgelijke opleiding. De gemeenten geven peuterspeelzalen geld om het opleidingsniveau van de pedagogisch medewerkers te verhogen. 2. Blz. 20. van ons huidig pedagogisch beleidsplan (versie zie ook onze website) omschrijft de opleidingseisen beroepskrachten als volgt; Opleidingseisen beroepskrachten De VVE beroepskracht dient minimaal te beschikken over een SPW3 of een vergelijkbaar diploma en daarnaast ook beschikken over een VVE diploma. De beroepskracht peuterspeelzaal dient minimaal te beschikken over een SPW3 of een vergelijkbaar diploma. In de dagelijkse VVE praktijk dient er sprake te zijn van 1 VVE geschoolde beroepskracht in combinatie met 1 beroepskracht. Peuterspeelzaal Pinkeltje voldoet ruimschoots aan de gestelde eisen. Beide beroepskrachten zijn in bezit van een VVE diploma/kwalificatie en scholen jaarlijks bij. De beroepskrachten zijn in bezit van hogere, dan wel gelijkwaardig aan SPW 3, gekwalificeerde diploma s. Daarnaast beschikken de leidsters over een BHV diploma en ook hier worden zij jaarlijks bijgeschoold. Eventueel invallende beroepskrachten zullen in het bezit zijn van een diploma zoals genoemd onder beroepskracht. In onze beschrijving opleidingseisen beroepskrachten geven wij conform de richtlijnen van de Rijksoverheid aan welke opleidingseisen er worden gesteld en vervolgens aan welke eisen wij aan voldoen (beiden leidsters beschikken over een VVE diploma en over een hoger gekwalificeerd diploma dan SPW3) In onze huidige omschrijving doen wij ons zelf wellicht te kort omdat beide leidsters ook nog VVE gecertificeerd zijn. Op pagina 19 onder hoofdstuk, 8. Voorstellen van de beroepskrachten bij peuterspeelzaal Pinkeltje, geven wij aan dat beide leidsters VVE gecertificeerd zijn. Wij zullen het pedagogisch beleidsplan op blz. 20, opleidingseisen beroepskrachten als volgt aanpassen: 15 van 17

16 De zin in de dagelijkse VVE praktijk dient er sprake te zijn van 1 VVE geschoolde beroepskracht in combinatie met 1 beroepskracht, wordt gewijzigd in: In de dagelijkse VVE praktijk dient er sprake te zijn van 2 VVE geschoolde beroepskrachten Het tekstblok Peuterspeelzaal Pinkeltje voldoet ruimschoots aan de gestelde eisen. Beide beroepskrachten zijn in bezit van een VVE diploma/kwalificatie en scholen jaarlijks bij. De beroepskrachten zijn in bezit van hogere, dan wel gelijkwaardig aan SPW 3, gekwalificeerde diploma s. Daarnaast beschikken de leidsters over een BHV diploma en ook hier worden zij jaarlijks bijgeschoold. Eventueel invallende beroepskrachten zullen in het bezit zijn van een diploma zoals genoemd onder beroepskracht, wordt gewijzigd in: Peuterspeelzaal Pinkeltje voldoet ruimschoots aan de gestelde eisen. Beide VVE beroepskrachten zijn in bezit van een VVE diploma en zijn VVE gecertificeerd. Onze VVE beroepskrachten scholen jaarlijks bij. Onze VVE beroepskrachten zijn in bezit van hogere, dan wel gelijkwaardig aan SPW 3, gekwalificeerde diploma s. Onze VVE beroepskrachten beschikken over een BHV diploma en worden jaarlijks bijgeschoold. Onze VVE beroepskrachten zijn gecertificeerd in de meldcode huiselijk geweld en kindermishandeling Invalkrachten op de VVE peuterspeelzaal beschikken altijd over een juiste beroepskwalificatie, minimaal een hoger of gelijkwaardig aan SPW3 diploma, alsmede over een verklaring omtrent gedrag (VOG) op basis van permanente screening. Conceptrapport GGD opmerkingen: Op basis hiervan is geconstateerd dat aan de volgende voorwaarde(n) niet is voldaan: Het pedagogisch beleidsplan beschrijft in duidelijke en observeerbare termen de werkwijze, de maximale omvang en de leeftijdsopbouw van de peuterspeelzaalgroep. (art 2.6 lid 1 en 2 Wet kinderopvang en kwaliteitseisen peuterspeelzalen; art 20 lid 2 en 4 Besluit kwaliteit kinderopvang en peuterspeelzalen; art 20 sub b Regeling kwaliteit kinderopvang en peuterspeelzalen) Pedagogische praktijk Antwoord & vraag peuterspeelzaal De vervolgopmerking, op basis hiervan is geconstateerd dat aan de volgende voorwaarden niet is voldaan, ontgaat ons in de context van de opmerking rondom de kwalificatie van de leidsters. Op pagina 20 van ons pedagogisch beleidsplan maken wij een onderscheid tussen de ochtend (niveau C) en middaggroepen (niveau A). Hierbij geven wij per groep aan over welke beroepskrachten/kwaliteitseisen wij per groep beschikken en melden tevens dat er per groep maximaal 16 kinderen per dagdeel mogen deelnemen. Ook de kwalificatie eisen voor beroepskrachten in opleiding zijn hierin meegenomen. Op pagina 8 van ons pedagogisch beleidsplan staat onder hoofdstuk 3 Functie en de rol van de VVE peuterspeelzaal, aangegeven dat alle peuters tussen de 2 en 4 jaar in aanmerking komen voor een plaats op de peuterspeelzaal. Pagina 9 van het plan geeft aan dat wij samenwerken met de basisschool en daar de werk methode startblokken hanteren. Het VVE volgsysteem waar wij de observeerbare termen rondom de ontwikkelingen en vorderingen van de VVE kinderen in bijhouden, is in het kinderdagboek van Horeb, laatstgenoemde staat niet in ons beleidsplan en zullen wij op pagina 9 toevoegen. Ons addendum voor de middaggroepen in ons beleidsplan passen wij aan naar niveau B omdat wij qua werkwijze en aanpak dezelfde VVE methode en werkwijze hanteren. Niveau A is 16 van 17

17 een te lage kwalificatie. Wij zullen op pagina 20 van ons pedagogisch beleidsplaan scherper aangeven dat er een verplichte leidster kind ratio is van 1 op 8 op een peutergroep met kinderen in de leeftijd van 2 t/m 4 jaar. Conceptrapport GGD opmerkingen: Verklaring omtrent het gedrag De toetsing van de Verklaringen omtrent Gedrag en beroepskwalificaties is gebaseerd op een steekproef. Alleen de vaste invalkracht met een nul-uren contract bij peuterspeelzaal Pinkeltje heeft geen geldige VOG. De houder heeft aangegeven deze invaller niet in te zetten totdat de nieuwe VOG is overhandigd. Op basis hiervan is geconstateerd dat aan de volgende voorwaarde(n) niet is voldaan: De houder en personen werkzaam bij de onderneming waarmee de houder de peuterspeelzaal exploiteert zijn in het bezit van een verklaring omtrent het gedrag die niet ouder is dan twee jaar. (art 2.6 lid 3 en 3.8g Wet kinderopvang en kwaliteitseisen peuterspeelzalen) Antwoord peuterspeelzaal De medewerkster waar het hier omgaat heeft een VOG verklaring, maar is een invalkracht met een zgn. nul uren contract die zo nu en dan invalwerkzaamheden verricht. De peuterspeelzaal heeft dit ingeschat op een VOG verklaring, zoals die ook voor beroepskrachten in opleiding van toepassing is (geen continue screening) Deze inschatting hebben wij aan de GGD inspectrice gemeld en voorgelegd, maar kon tijdens de inspectie niet beantwoord worden. Dit antwoord hebben wij inmiddels direct na inspectie van de GGD mogen ontvangen en de conclusie luidt dat ook bovengenoemde medewerkster een VOG verklaring op basis van continue screening dient te hebben. De desbetreffende medewerkster is direct na de inspectie door ons geïnformeerd en op non actief gesteld. Inmiddels (binnen 1 week) beschikt de medewerkster over VOG verklaring met de continue screening. Wij bedanken de GGD voor de geboden gelegenheid om onze zienswijze kenbaar te maken alsmede voor de constructieve medewerking waar het gaat om het bewaken van en het coachen op de kwaliteitsdoelstellingen en uitgangspunten peuterspeelzaalwerk. Met vriendelijke groet, Bestuur Stichting Beheer Peuterspeelzaal Pinkeltje Zichthof HC Purmerend Postadres: Gruttostraat AG Purmerend Algemene leiding: Irma Schagen Telefoon EINDE zienswijze houder peuterspeelzaal. 17 van 17

Inspectierapport Pinkeltje II (PSZ) Jachtwagenstraat 64 1445NM PURMEREND

Inspectierapport Pinkeltje II (PSZ) Jachtwagenstraat 64 1445NM PURMEREND Inspectierapport Pinkeltje II (PSZ) Jachtwagenstraat 64 1445NM PURMEREND Toezichthouder: GGD Zaanstreek-Waterland In opdracht van gemeente: PURMEREND Datum inspectie: 21-11-2014 Type onderzoek: Onderzoek

Nadere informatie

Inspectierapport Christelijke Peuterspeelzaal Jona (PSZ) Ds. E. Fransenlaan TX BARNEVELD

Inspectierapport Christelijke Peuterspeelzaal Jona (PSZ) Ds. E. Fransenlaan TX BARNEVELD Inspectierapport Christelijke Peuterspeelzaal Jona (PSZ) Ds. E. Fransenlaan 1 3772TX BARNEVELD Toezichthouder: Veiligheids- en Gezondheidsregio Gelderland Midden In opdracht van gemeente: BARNEVELD Datum

Nadere informatie

Inspectierapport Naam (KDV) straat postcode plaats Registratienummer

Inspectierapport Naam (KDV) straat postcode plaats Registratienummer Toezichthouder: In opdracht van gemeente: Datum inspectie: Type onderzoek : Status: Inspectierapport Naam (KDV) straat postcode plaats Registratienummer Inhoudsopgave Het onderzoek... 3 Observaties en

Nadere informatie

Inspectierapport Snuffie (PSZ) Willinklaan 8 2121CV BENNEBROEK

Inspectierapport Snuffie (PSZ) Willinklaan 8 2121CV BENNEBROEK Inspectierapport Snuffie (PSZ) Willinklaan 8 2121CV BENNEBROEK Toezichthouder: GGD Kennemerland In opdracht van gemeente: BLOEMENDAAL Datum inspectie: 01-12-2014 Type onderzoek : Regulier onderzoek Status:

Nadere informatie

Inspectierapport Kastanjeplein (PSZ) Kastanjeplein 6 3053CD ROTTERDAM

Inspectierapport Kastanjeplein (PSZ) Kastanjeplein 6 3053CD ROTTERDAM Inspectierapport Kastanjeplein (PSZ) Kastanjeplein 6 3053CD ROTTERDAM Toezichthouder: GGD Rotterdam-Rijnmond In opdracht van gemeente: ROTTERDAM Datum inspectie: 11-03-2014 Type onderzoek : Regulier onderzoek

Nadere informatie

Inspectierapport Dependance RK de Regenboog (PSZ) Oude Watering RD ROTTERDAM

Inspectierapport Dependance RK de Regenboog (PSZ) Oude Watering RD ROTTERDAM Inspectierapport Dependance RK de Regenboog (PSZ) Oude Watering 262 3077RD ROTTERDAM Toezichthouder: GGD Rotterdam-Rijnmond In opdracht van gemeente: ROTTERDAM Datum inspectie: 26-09-2014 Type onderzoek

Nadere informatie

Inspectierapport Kinderopvang en Peuterspeelzaal Lewieke (BSO) Brusselsestraat 46 6211PG Maastricht

Inspectierapport Kinderopvang en Peuterspeelzaal Lewieke (BSO) Brusselsestraat 46 6211PG Maastricht Inspectierapport Kinderopvang en Peuterspeelzaal Lewieke (BSO) Brusselsestraat 46 6211PG Maastricht Toezichthouder: GGD Zuid Limburg In opdracht van gemeente: Maastricht Datum inspectie: 23-07-2015 Type

Nadere informatie

Inspectierapport Sport en Science BSO Eigenwijs (BSO) Havikstraat 5A 7 6135ED Sittard

Inspectierapport Sport en Science BSO Eigenwijs (BSO) Havikstraat 5A 7 6135ED Sittard Inspectierapport Sport en Science BSO Eigenwijs (BSO) Havikstraat 5A 7 6135ED Sittard Toezichthouder: GGD Zuid Limburg In opdracht van gemeente: Sittard-Geleen Datum inspectie: 19-05-2015 Type onderzoek

Nadere informatie

Inspectierapport Drie Turven (PSZ) S. van Drielstraat 4 2435XP ZEVENHOVEN

Inspectierapport Drie Turven (PSZ) S. van Drielstraat 4 2435XP ZEVENHOVEN Inspectierapport Drie Turven (PSZ) S. van Drielstraat 4 2435XP ZEVENHOVEN Toezichthouder: GGD Hollands Midden In opdracht van gemeente: NIEUWKOOP Datum inspectie: 30-09-2014 Type onderzoek: Regulier onderzoek

Nadere informatie

Inspectierapport Stichting Peuterspeelzalen Gemeente Geldermalsen (PSZ) J.H. L.-van Herwaardenstraat RR Meteren

Inspectierapport Stichting Peuterspeelzalen Gemeente Geldermalsen (PSZ) J.H. L.-van Herwaardenstraat RR Meteren Inspectierapport Stichting Peuterspeelzalen Gemeente Geldermalsen (PSZ) J.H. L.-van Herwaardenstraat 2 4194RR Meteren Toezichthouder: GGD Gelderland-Zuid, vestiging Tiel In opdracht van gemeente: Geldermalsen

Nadere informatie

Inspectierapport Nijntje Pluis (PSZ) Lookveld KE Veghel

Inspectierapport Nijntje Pluis (PSZ) Lookveld KE Veghel Inspectierapport Nijntje Pluis (PSZ) Lookveld 1 5467KE Veghel Toezichthouder: GGD Hart voor Brabant In opdracht van gemeente: Veghel Datum inspectie: 19-07-2016 Type onderzoek : Onderzoek voor registratie

Nadere informatie

Inspectierapport Ienie Mienie (PSZ) Eindhovenstraat 49 6415CE Heerlen

Inspectierapport Ienie Mienie (PSZ) Eindhovenstraat 49 6415CE Heerlen Inspectierapport Ienie Mienie (PSZ) Eindhovenstraat 49 6415CE Heerlen Toezichthouder: GGD Zuid Limburg In opdracht van gemeente: Heerlen Datum inspectie: 03-09-2015 Type onderzoek : Onderzoek voor registratie

Nadere informatie

Inspectierapport Dribbel (PSZ) Nieuwehaven 310 2801EG GOUDA

Inspectierapport Dribbel (PSZ) Nieuwehaven 310 2801EG GOUDA Inspectierapport Dribbel (PSZ) Nieuwehaven 310 2801EG GOUDA Toezichthouder: GGD Hollands Midden In opdracht van gemeente: Gouda Datum inspectie: 09-03-2015 Type onderzoek: Jaarlijks onderzoek Status: Definitief

Nadere informatie

Inspectierapport Peuterspeelzaal AZC (PSZ) Noorderend AL Drachten

Inspectierapport Peuterspeelzaal AZC (PSZ) Noorderend AL Drachten Inspectierapport Peuterspeelzaal AZC (PSZ) Noorderend 2 9207 AL Drachten Toezichthouder: GGD Fryslân In opdracht van gemeente: Smallingerland Datum inspectie: 11-05-2015 Type onderzoek : Onderzoek voor

Nadere informatie

Inspectierapport Pinokkio (KDV) Isaac da Costalaan ZA DELFT Registratienummer

Inspectierapport Pinokkio (KDV) Isaac da Costalaan ZA DELFT Registratienummer Inspectierapport Pinokkio (KDV) Isaac da Costalaan 313 2624ZA DELFT Registratienummer 234276514 Toezichthouder: GGD Haaglanden In opdracht van gemeente: DELFT Datum inspectie: 15-10-2014 Type onderzoek:

Nadere informatie

Inspectierapport Bijdehand (PSZ) Overhandstraat 19 3195SE PERNIS ROTTERDAM

Inspectierapport Bijdehand (PSZ) Overhandstraat 19 3195SE PERNIS ROTTERDAM Inspectierapport Bijdehand (PSZ) Overhandstraat 19 3195SE PERNIS ROTTERDAM Toezichthouder: GGD Rotterdam-Rijnmond In opdracht van gemeente: ROTTERDAM Datum inspectie: 03-03-2014 Type onderzoek : Nader

Nadere informatie

Inspectierapport Kinderopvang Thialf (BSO) Dullertstraat 25 6828HJ Arnhem

Inspectierapport Kinderopvang Thialf (BSO) Dullertstraat 25 6828HJ Arnhem Inspectierapport Kinderopvang Thialf (BSO) Dullertstraat 25 6828HJ Arnhem Toezichthouder: Veiligheids- en Gezondheidsregio Gelderland Midden In opdracht van gemeente: Arnhem Datum inspectie: 12-05-2015

Nadere informatie

Inspectierapport Pippeloentje (PSZ) Goudmos 67 2914AG NIEUWERKERK AD IJSSEL

Inspectierapport Pippeloentje (PSZ) Goudmos 67 2914AG NIEUWERKERK AD IJSSEL Inspectierapport Pippeloentje (PSZ) Goudmos 67 2914AG NIEUWERKERK AD IJSSEL Toezichthouder: GGD Hollands Midden In opdracht van gemeente: ZUIDPLAS Datum inspectie: 02-06-2014 Type onderzoek: Regulier onderzoek

Nadere informatie

Inspectierapport NannyThuis (GOB) Alk 45 2201XL NOORDWIJK ZH Registratienummer 131248224

Inspectierapport NannyThuis (GOB) Alk 45 2201XL NOORDWIJK ZH Registratienummer 131248224 Inspectierapport NannyThuis (GOB) Alk 45 2201XL NOORDWIJK ZH Registratienummer 131248224 Toezichthouder: GGD Hollands Midden In opdracht van gemeente: Noordwijk Datum inspectie: 29-01-2015 Type onderzoek:

Nadere informatie

Inspectierapport SNO mini's (PSZ) Prins Hendrikstraat 3 3931BA WOUDENBERG

Inspectierapport SNO mini's (PSZ) Prins Hendrikstraat 3 3931BA WOUDENBERG Inspectierapport SNO mini's (PSZ) Prins Hendrikstraat 3 3931BA WOUDENBERG Toezichthouder: GGD regio Utrecht In opdracht van gemeente: WOUDENBERG Datum inspectie: 30-09-2014 Type onderzoek: Regulier onderzoek

Nadere informatie

Inspectierapport Peutercentrum Peuterpark (PSZ) Van Riebeeckstraat 40 3531EJ UTRECHT

Inspectierapport Peutercentrum Peuterpark (PSZ) Van Riebeeckstraat 40 3531EJ UTRECHT Inspectierapport Peutercentrum Peuterpark (PSZ) Van Riebeeckstraat 40 3531EJ UTRECHT Toezichthouder: In opdracht van gemeente: UTRECHT Datum inspectiebezoek: 29-08-2013 Type onderzoek : Incidenteel onderzoek

Nadere informatie

Inspectierapport Kinderopvang Aurora (KDV) Dirk Boutsstraat 36 8932 CT Leeuwarden

Inspectierapport Kinderopvang Aurora (KDV) Dirk Boutsstraat 36 8932 CT Leeuwarden Inspectierapport Kinderopvang Aurora (KDV) Dirk Boutsstraat 36 8932 CT Leeuwarden Toezichthouder: GGD Fryslân In opdracht van gemeente: Leeuwarden Datum inspectie: 02-09-2015 Type onderzoek : Onderzoek

Nadere informatie

Inspectierapport De Ringkantertjes (PSZ) Hazeweg AD NIEUWVEEN

Inspectierapport De Ringkantertjes (PSZ) Hazeweg AD NIEUWVEEN Inspectierapport De Ringkantertjes (PSZ) Hazeweg 1 2441AD NIEUWVEEN Toezichthouder: GGD Hollands Midden In opdracht van gemeente: NIEUWKOOP Datum inspectie: 02-10-2014 Type onderzoek: Regulier onderzoek

Nadere informatie

Inspectierapport Peuterspeelzaal De Wigwam (PSZ) De Excelsior 133 9207 DD DRACHTEN

Inspectierapport Peuterspeelzaal De Wigwam (PSZ) De Excelsior 133 9207 DD DRACHTEN Inspectierapport Peuterspeelzaal De Wigwam (PSZ) De Excelsior 133 9207 DD DRACHTEN Toezichthouder: GGD Fryslân In opdracht van gemeente: Smallingerland Datum inspectie: 12-10-2015 Type onderzoek : Incidenteel

Nadere informatie

Inspectierapport Peuterspeelzaal De Vliegwereld (PSZ) Isabella van Spanjestraat 4 5122LE Rijen

Inspectierapport Peuterspeelzaal De Vliegwereld (PSZ) Isabella van Spanjestraat 4 5122LE Rijen Inspectierapport Peuterspeelzaal De Vliegwereld (PSZ) Isabella van Spanjestraat 4 5122LE Rijen Toezichthouder: GGD Hart voor Brabant In opdracht van gemeente: Gilze en Rijen Datum inspectie: 05-06-2015

Nadere informatie

Inspectierapport Sport BSO Bekkerveld (BSO) Tacitusstraat 130 6417TZ Heerlen

Inspectierapport Sport BSO Bekkerveld (BSO) Tacitusstraat 130 6417TZ Heerlen Inspectierapport Sport BSO Bekkerveld (BSO) Tacitusstraat 130 6417TZ Heerlen Toezichthouder: GGD Zuid Limburg In opdracht van gemeente: Heerlen Datum inspectie: 23-07-2015 Type onderzoek : Onderzoek voor

Nadere informatie

Inspectierapport Buitenschoolse Opvang Kinderopvang Villa Vrolijk VOF Noordpoort 8 4695 BX Sint-Maartensdijk Registratienummer 143860884

Inspectierapport Buitenschoolse Opvang Kinderopvang Villa Vrolijk VOF Noordpoort 8 4695 BX Sint-Maartensdijk Registratienummer 143860884 Inspectierapport Buitenschoolse Opvang Kinderopvang Villa Vrolijk VOF Noordpoort 8 4695 BX Sint-Maartensdijk Registratienummer 143860884 Toezichthouder: GGD Zeeland In opdracht van gemeente: Tholen Datum

Nadere informatie

Inspectierapport BSO Samen Spelen Wyck (BSO) Franciscus Romanusweg AH MAASTRICHT

Inspectierapport BSO Samen Spelen Wyck (BSO) Franciscus Romanusweg AH MAASTRICHT Inspectierapport BSO Samen Spelen Wyck (BSO) Franciscus Romanusweg 50 6221 AH MAASTRICHT Toezichthouder: GGD Zuid Limburg In opdracht van gemeente: MAASTRICHT Datum inspectie: 10-03-2014 Type onderzoek

Nadere informatie

Inspectierapport Pinokkio (PSZ) Mathilde Wibautstraat 20 2135MC HOOFDDORP

Inspectierapport Pinokkio (PSZ) Mathilde Wibautstraat 20 2135MC HOOFDDORP Inspectierapport Pinokkio (PSZ) Mathilde Wibautstraat 20 2135MC HOOFDDORP Toezichthouder: GGD Kennemerland In opdracht van gemeente: Haarlemmermeer Datum inspectie: 20-05-2015 Type onderzoek : Jaarlijks

Nadere informatie

Inspectierapport De Toverfluit (PSZ) Griseldalaan JA NIEUW-VENNEP

Inspectierapport De Toverfluit (PSZ) Griseldalaan JA NIEUW-VENNEP Inspectierapport De Toverfluit (PSZ) Griseldalaan 4 2152JA NIEUW-VENNEP Toezichthouder: GGD Kennemerland In opdracht van gemeente: Haarlemmermeer Datum inspectie: 24-02-2016 Type onderzoek : Jaarlijks

Nadere informatie

Inspectierapport psz Pinkeltje (PSZ) Reginahof 3 5282GC BOXTEL

Inspectierapport psz Pinkeltje (PSZ) Reginahof 3 5282GC BOXTEL Inspectierapport psz Pinkeltje (PSZ) Reginahof 3 5282GC BOXTEL Toezichthouder: GGD Hart voor Brabant In opdracht van gemeente: BOXTEL Datum inspectie: 08-12-2014 Type onderzoek : Regulier onderzoek Status:

Nadere informatie

Inspectierapport De Blokkendoos (PSZ) Dorpshuisweg 36 9617BN HARKSTEDE

Inspectierapport De Blokkendoos (PSZ) Dorpshuisweg 36 9617BN HARKSTEDE Inspectierapport De Blokkendoos (PSZ) Dorpshuisweg 36 9617BN HARKSTEDE Toezichthouder: GGD Groningen In opdracht van gemeente: SLOCHTEREN Datum inspectie: 18-11-2014 Type onderzoek: Regulier onderzoek

Nadere informatie

Inspectierapport Ieniemienie (PSZ) Willem van Engenstraat 75 8331CC STEENWIJK

Inspectierapport Ieniemienie (PSZ) Willem van Engenstraat 75 8331CC STEENWIJK Inspectierapport Ieniemienie (PSZ) Willem van Engenstraat 75 8331CC STEENWIJK Toezichthouder: GGD IJsselland In opdracht van gemeente: Steenwijkerland Datum inspectie: 04-03-2015 Type onderzoek: Jaarlijks

Nadere informatie

Inspectierapport De Hummeltjestrein (KDV) Stationsstraat 36 3451BZ Vleuten

Inspectierapport De Hummeltjestrein (KDV) Stationsstraat 36 3451BZ Vleuten Inspectierapport De Hummeltjestrein (KDV) Stationsstraat 36 3451BZ Vleuten Toezichthouder: Gemeente Utrecht, Volksgezondheid In opdracht van gemeente: Utrecht Datum inspectie: 16-04-2015 Type onderzoek

Nadere informatie

Inspectierapport Het Tuinhuis (GOB) Azalealaan 107 2771ZV BOSKOOP Registratienummer 174278780

Inspectierapport Het Tuinhuis (GOB) Azalealaan 107 2771ZV BOSKOOP Registratienummer 174278780 Inspectierapport Het Tuinhuis (GOB) Azalealaan 107 2771ZV BOSKOOP Registratienummer 174278780 Toezichthouder: GGD Hollands Midden In opdracht van gemeente: ALPHEN AAN DEN RIJN Datum inspectie: 18-02-2014

Nadere informatie

Inspectierapport de Petteflet VVE (PSZ) Lagebiezen 4 3401NG IJSSELSTEIN UT

Inspectierapport de Petteflet VVE (PSZ) Lagebiezen 4 3401NG IJSSELSTEIN UT Inspectierapport de Petteflet VVE (PSZ) Lagebiezen 4 3401NG IJSSELSTEIN UT Toezichthouder: GGD regio Utrecht In opdracht van gemeente: IJsselstein Datum inspectie: 16-12-2014 Type onderzoek: Onderzoek

Nadere informatie

Inspectierapport De Kindertuin (stg. Istia) (KDV) Leuvenlaan 35 6229GX Maastricht

Inspectierapport De Kindertuin (stg. Istia) (KDV) Leuvenlaan 35 6229GX Maastricht Inspectierapport De Kindertuin (stg. Istia) (KDV) Leuvenlaan 35 6229GX Maastricht Toezichthouder: GGD Zuid Limburg In opdracht van gemeente: Maastricht Datum inspectie: 26-08-2015 Type onderzoek : Onderzoek

Nadere informatie

Inspectierapport Peuterspeelzaal 't Opstapje (PSZ) Kwelder 2 8224CN LELYSTAD

Inspectierapport Peuterspeelzaal 't Opstapje (PSZ) Kwelder 2 8224CN LELYSTAD Inspectierapport Peuterspeelzaal 't Opstapje (PSZ) Kwelder 2 8224CN LELYSTAD Toezichthouder: GGD Flevoland In opdracht van gemeente: LELYSTAD Datum inspectie: 28-10-2014 Type onderzoek: Regulier onderzoek

Nadere informatie

Inspectierapport Naam (GOB) straat postcode plaats Registratienummer

Inspectierapport Naam (GOB) straat postcode plaats Registratienummer Toezichthouder: In opdracht van gemeente: Datum inspectie: Type onderzoek : Status: Inspectierapport Naam (GOB) straat postcode plaats Registratienummer Inhoudsopgave Het onderzoek... 3 Observaties en

Nadere informatie

Inspectierapport Flattekat (PSZ) Mr. Rinkstraat 19 4005VH TIEL

Inspectierapport Flattekat (PSZ) Mr. Rinkstraat 19 4005VH TIEL Inspectierapport Flattekat (PSZ) Mr. Rinkstraat 19 4005VH TIEL Toezichthouder: GGD Gelderland-Zuid, vestiging Tiel In opdracht van gemeente: Tiel Datum inspectie: 16-04-2015 Type onderzoek : Jaarlijks

Nadere informatie

Inspectierapport Kinderdagverblijf Het Mezennest (KDV) Noorderend AL Drachten Registratienummer

Inspectierapport Kinderdagverblijf Het Mezennest (KDV) Noorderend AL Drachten Registratienummer Inspectierapport Kinderdagverblijf Het Mezennest (KDV) Noorderend 2 9207 AL Drachten Registratienummer 391267309 Toezichthouder: GGD Fryslân In opdracht van gemeente: Smallingerland Datum inspectie: 07-04-2016

Nadere informatie

Inspectierapport de Miniwiek (PSZ) Vroonland VK MIJNSHEERENLAND

Inspectierapport de Miniwiek (PSZ) Vroonland VK MIJNSHEERENLAND Inspectierapport de Miniwiek (PSZ) Vroonland 2 3271VK MIJNSHEERENLAND Toezichthouder: Dienst Gezondheid en Jeugd In opdracht van gemeente: BINNENMAAS Datum inspectie: 24-03-2014 Type onderzoek : Onderzoek

Nadere informatie

Inspectierapport Kinderopvang de Speelboom (BSO) Schinkelstraat MN Rotterdam

Inspectierapport Kinderopvang de Speelboom (BSO) Schinkelstraat MN Rotterdam Inspectierapport Kinderopvang de Speelboom (BSO) Schinkelstraat 158 3061MN Rotterdam Toezichthouder: GGD Rotterdam-Rijnmond In opdracht van gemeente: Rotterdam Datum inspectie: 13-10-2015 Type onderzoek:

Nadere informatie

Inspectierapport Gastouderopvang De Kroonjuweeltjes (GOB) Flevostraat PX Purmerend

Inspectierapport Gastouderopvang De Kroonjuweeltjes (GOB) Flevostraat PX Purmerend Inspectierapport Gastouderopvang De Kroonjuweeltjes (GOB) Flevostraat 197 1442PX Purmerend Toezichthouder: GGD Zaanstreek-Waterland In opdracht van gemeente: Purmerend Datum inspectie: 17-04-2015 Type

Nadere informatie

Inspectierapport peuterspeelzaal Dribbel (KDV) Vondellaan HZ Baarn

Inspectierapport peuterspeelzaal Dribbel (KDV) Vondellaan HZ Baarn Inspectierapport peuterspeelzaal Dribbel (KDV) Vondellaan 2 3743HZ Baarn Toezichthouder: GGD regio Utrecht In opdracht van gemeente: Baarn Datum inspectie: 16-06-2015 Type onderzoek: Onderzoek voor registratie

Nadere informatie

Inspectierapport De Waterlelie (KDV) P A van Meverstraat 1 buko 1507XE ZAANDAM Registratienummer 249281879

Inspectierapport De Waterlelie (KDV) P A van Meverstraat 1 buko 1507XE ZAANDAM Registratienummer 249281879 Inspectierapport De Waterlelie (KDV) P A van Meverstraat 1 buko 1507XE ZAANDAM Registratienummer 249281879 Toezichthouder: GGD Zaanstreek-Waterland In opdracht van gemeente: Zaanstad Datum inspectie: 23-03-2015

Nadere informatie

Inspectierapport KDV-Peuteropvang Ukkenoord (KDV) Sint Maartenstraat GR DOETINCHEM Registratienummer

Inspectierapport KDV-Peuteropvang Ukkenoord (KDV) Sint Maartenstraat GR DOETINCHEM Registratienummer Inspectierapport KDV-Peuteropvang Ukkenoord (KDV) Sint Maartenstraat 2 7009GR DOETINCHEM Registratienummer 928140969 Toezichthouder: GGD Noord en Oost Gelderland In opdracht van gemeente: DOETINCHEM Datum

Nadere informatie

Inspectierapport Peuterspeelzaal 't Flinterke (PSZ) Zetveld LM DRACHTEN

Inspectierapport Peuterspeelzaal 't Flinterke (PSZ) Zetveld LM DRACHTEN Inspectierapport Peuterspeelzaal 't Flinterke (PSZ) Zetveld 38 9202 LM DRACHTEN Toezichthouder: GGD Fryslân In opdracht van gemeente: Smallingerland Datum inspectie: 04-03-2015 Type onderzoek : Jaarlijks

Nadere informatie

Inspectierapport Kinderdagverblijf Mini Club Vlijmen (KDV) Wolput CE VLIJMEN

Inspectierapport Kinderdagverblijf Mini Club Vlijmen (KDV) Wolput CE VLIJMEN Inspectierapport Kinderdagverblijf Mini Club Vlijmen (KDV) Wolput 77 5251CE VLIJMEN Toezichthouder: GGD Hart voor Brabant In opdracht van gemeente: HEUSDEN Datum inspectie: 30-09-2014 Type onderzoek: Onderzoek

Nadere informatie

Inspectierapport De Teddybeer (PSZ) De Ruyterstraat 49 5151MP DRUNEN

Inspectierapport De Teddybeer (PSZ) De Ruyterstraat 49 5151MP DRUNEN Inspectierapport De Teddybeer (PSZ) De Ruyterstraat 49 5151MP DRUNEN Toezichthouder: GGD Hart voor Brabant In opdracht van gemeente: HEUSDEN Datum inspectie: 18-02-2014 Type onderzoek : Onderzoek voor

Nadere informatie

Inspectierapport De Takjes (PSZ) Ter Apelkanaal Oost RE TER APELKANAAL

Inspectierapport De Takjes (PSZ) Ter Apelkanaal Oost RE TER APELKANAAL Inspectierapport De Takjes (PSZ) Ter Apelkanaal Oost 113 9563RE TER APELKANAAL Toezichthouder: GGD Groningen In opdracht van gemeente: VLAGTWEDDE Datum inspectie: 04-03-2014 Type onderzoek: Regulier onderzoek

Nadere informatie

Inspectierapport De Kleiduifjes (PSZ) Lutulistraat TG HOOFDDORP

Inspectierapport De Kleiduifjes (PSZ) Lutulistraat TG HOOFDDORP Inspectierapport De Kleiduifjes (PSZ) Lutulistraat 139 2131TG HOOFDDORP \ Toezichthouder: GGD Kennemerland In opdracht van gemeente: Haarlemmermeer Datum inspectie: 11-05-2016 Type onderzoek : Jaarlijks

Nadere informatie

Inspectierapport Pinokkio (KDV) Zoeksestraat 5a 4721AC SCHIJF Registratienummer 144434131

Inspectierapport Pinokkio (KDV) Zoeksestraat 5a 4721AC SCHIJF Registratienummer 144434131 Inspectierapport Pinokkio (KDV) Zoeksestraat 5a 4721AC SCHIJF Registratienummer 144434131 Toezichthouder: GGD West-Brabant In opdracht van gemeente: Rucphen Datum inspectie: 27-01-2015 Type onderzoek:

Nadere informatie

Inspectierapport Octo-Kids (BSO) Zuiderdreef 3 22 4616AJ Bergen op Zoom

Inspectierapport Octo-Kids (BSO) Zuiderdreef 3 22 4616AJ Bergen op Zoom Inspectierapport Octo-Kids (BSO) Zuiderdreef 3 22 4616AJ Bergen op Zoom Toezichthouder: GGD West-Brabant In opdracht van gemeente: Bergen op Zoom Datum inspectie: 26-02-2015 Type onderzoek: Onderzoek voor

Nadere informatie

Inspectierapport BSO Twinnie (BSO) Salviusstraat 2 6141LK LIMBRICHT Registratienummer 289329346

Inspectierapport BSO Twinnie (BSO) Salviusstraat 2 6141LK LIMBRICHT Registratienummer 289329346 Inspectierapport BSO Twinnie (BSO) Salviusstraat 2 6141LK LIMBRICHT Registratienummer 289329346 Toezichthouder: GGD Zuid Limburg In opdracht van gemeente: SITTARD-GELEEN Datum inspectie: 26-03-2014 Type

Nadere informatie

Inspectierapport Kinderopvang Moederskind (BSO) Balijelaan 54A 3521GV UTRECHT Registratienummer 190241433

Inspectierapport Kinderopvang Moederskind (BSO) Balijelaan 54A 3521GV UTRECHT Registratienummer 190241433 Inspectierapport Kinderopvang Moederskind (BSO) Balijelaan 54A 3521GV UTRECHT Registratienummer 190241433 Toezichthouder: Gemeente Utrecht, Volksgezondheid In opdracht van gemeente: Utrecht Datum inspectie:

Nadere informatie

Inspectierapport Kinderdagverblijf Wonderlief (BSO) Laan van Wateringse Veld DA 's-gravenhage

Inspectierapport Kinderdagverblijf Wonderlief (BSO) Laan van Wateringse Veld DA 's-gravenhage Inspectierapport Kinderdagverblijf Wonderlief (BSO) Laan van Wateringse Veld 1496 2548DA 's-gravenhage Toezichthouder: GGD Haaglanden In opdracht van gemeente: 's-gravenhage Datum inspectie: 29-07-2015

Nadere informatie

Definitief Inspectierapport Kits Oonlie BSO Centraal (BSO) J.M.P. de Biestraat 2 1827 PA ALKMAAR Registratienummer 120792321

Definitief Inspectierapport Kits Oonlie BSO Centraal (BSO) J.M.P. de Biestraat 2 1827 PA ALKMAAR Registratienummer 120792321 Definitief Inspectierapport Kits Oonlie BSO Centraal (BSO) J.M.P. de Biestraat 2 1827 PA ALKMAAR Registratienummer 120792321 Toezichthouder: GGD Hollands Noorden In opdracht van gemeente: ALKMAAR Datum

Nadere informatie

Inspectierapport PSZ De Vijf Hoeven (PSZ) Hendrik van Tulderstraat 7 5046NC TILBURG

Inspectierapport PSZ De Vijf Hoeven (PSZ) Hendrik van Tulderstraat 7 5046NC TILBURG Inspectierapport PSZ De Vijf Hoeven (PSZ) Hendrik van Tulderstraat 7 5046NC TILBURG Toezichthouder: GGD Hart voor Brabant In opdracht van gemeente: TILBURG Datum inspectie: 27-10-2014 Type onderzoek :

Nadere informatie

Inspectierapport Het Zonnetje (PSZ) Van Houten Industriepark 11 1381MZ WEESP. Dit is een publicatie van:

Inspectierapport Het Zonnetje (PSZ) Van Houten Industriepark 11 1381MZ WEESP. Dit is een publicatie van: Inspectierapport Het Zonnetje (PSZ) Van Houten Industriepark 11 1381MZ WEESP Dit is een publicatie van: 14.0001212 Inspectierapport Het Zonnetje (PSZ) Van Houten Industriepark 11 1381MZ WEESP Toezichthouder:

Nadere informatie

Inspectierapport De Krûpelhintsjes (PSZ) Hantumerweg 28 9101 AB DOKKUM

Inspectierapport De Krûpelhintsjes (PSZ) Hantumerweg 28 9101 AB DOKKUM Inspectierapport De Krûpelhintsjes (PSZ) Hantumerweg 28 9101 AB DOKKUM Toezichthouder: GGD Fryslân In opdracht van gemeente: DONGERADEEL Datum inspectie: 04-06-2014 Type onderzoek : Onderzoek na registratie

Nadere informatie

Inspectierapport Gastouderbureau Bobo Bourgondieweg 142 1611 WN BOVENKARSPEL

Inspectierapport Gastouderbureau Bobo Bourgondieweg 142 1611 WN BOVENKARSPEL Inspectierapport Gastouderbureau Bobo Bourgondieweg 142 1611 WN BOVENKARSPEL Toezichthouder: GGD Hollands Noorden In opdracht van gemeente: STEDE BROEC Datum inspectie: 20 januari 2014 Type onderzoek:

Nadere informatie

Inspectierapport Kinderdagverblijf Levenslust (KDV) Zeeweg 4 4681SN NIEUW-VOSSEMEER Registratienummer 206059061

Inspectierapport Kinderdagverblijf Levenslust (KDV) Zeeweg 4 4681SN NIEUW-VOSSEMEER Registratienummer 206059061 Inspectierapport Kinderdagverblijf Levenslust (KDV) Zeeweg 4 4681SN NIEUW-VOSSEMEER Registratienummer 206059061 Toezichthouder: GGD West-Brabant In opdracht van gemeente: Steenbergen Datum inspectie: 20-10-2015

Nadere informatie

Inspectierapport Spot4kids Benschop (KDV) Koningin Julianasingel XA Benschop

Inspectierapport Spot4kids Benschop (KDV) Koningin Julianasingel XA Benschop Inspectierapport Spot4kids Benschop (KDV) Koningin Julianasingel 1 3405XA Benschop Toezichthouder: GGD regio Utrecht In opdracht van gemeente: Lopik Datum inspectie: 15-11-2016 Type onderzoek : Onderzoek

Nadere informatie

Inspectierapport BSO Wondertje (BSO) Visserijplein HC Tilburg

Inspectierapport BSO Wondertje (BSO) Visserijplein HC Tilburg Inspectierapport BSO Wondertje (BSO) Visserijplein 30 5022HC Tilburg Toezichthouder: GGD Hart voor Brabant In opdracht van gemeente: Tilburg Datum inspectie: 01-07-2015 Type onderzoek : Onderzoek voor

Nadere informatie

Inspectierapport Speelleerschool Beren Eigen Wijs (KDV) Kloosterstraat 4 5386AS GEFFEN

Inspectierapport Speelleerschool Beren Eigen Wijs (KDV) Kloosterstraat 4 5386AS GEFFEN Inspectierapport Speelleerschool Beren Eigen Wijs (KDV) Kloosterstraat 4 5386AS GEFFEN Toezichthouder: GGD Hart voor Brabant In opdracht van gemeente: MAASDONK Datum inspectie: 10-12-2014 Type onderzoek

Nadere informatie

Inspectierapport BSO De Zoom (BSO) Zoomweg PE Wageningen

Inspectierapport BSO De Zoom (BSO) Zoomweg PE Wageningen Inspectierapport BSO De Zoom (BSO) Zoomweg 6 6704 PE Wageningen Toezichthouder: In opdracht van gemeente: Datum inspectie: Type onderzoek : Status: Datum vaststelling inspectierapport: Veiligheids- en

Nadere informatie

Inspectierapport De DOlfijn (PSZ) Gijsingstraat RH ROTTERDAM

Inspectierapport De DOlfijn (PSZ) Gijsingstraat RH ROTTERDAM Inspectierapport De DOlfijn (PSZ) Gijsingstraat 51 3026RH ROTTERDAM Toezichthouder: GGD Rotterdam-Rijnmond In opdracht van gemeente: ROTTERDAM Datum inspectie: 27-10-2014 Type onderzoek: Regulier onderzoek

Nadere informatie

Inspectierapport De Rammelaar (KDV) Oldenzaalsestraat 61 7551AP HENGELO OV Registratienummer 230098599

Inspectierapport De Rammelaar (KDV) Oldenzaalsestraat 61 7551AP HENGELO OV Registratienummer 230098599 Inspectierapport De Rammelaar (KDV) Oldenzaalsestraat 61 7551AP HENGELO OV Registratienummer 230098599 Toezichthouder: GGD Twente In opdracht van gemeente: HENGELO Datum inspectie: 24-09-2014 Type onderzoek:

Nadere informatie

Inspectierapport Roezemoes (PSZ) Brandlicht 1 7463CM RIJSSEN

Inspectierapport Roezemoes (PSZ) Brandlicht 1 7463CM RIJSSEN Inspectierapport Roezemoes (PSZ) Brandlicht 1 7463CM RIJSSEN Toezichthouder: GGD Twente In opdracht van gemeente: Rijssen-Holten Datum inspectie: 20-08-2015 Type onderzoek: Jaarlijks onderzoek Status:

Nadere informatie

Inspectierapport De Hasselbraam (KDV) Bonnerveen PM GIETERVEEN Registratienummer

Inspectierapport De Hasselbraam (KDV) Bonnerveen PM GIETERVEEN Registratienummer Inspectierapport De Hasselbraam (KDV) Bonnerveen 7 9511PM GIETERVEEN Registratienummer 183450115 Toezichthouder: GGD Drenthe In opdracht van gemeente: AA EN HUNZE Datum inspectie: 23-09-2014 Type onderzoek

Nadere informatie

Inspectierapport Wereldwijs (PSZ) Graan voor Visch VH HOOFDDORP

Inspectierapport Wereldwijs (PSZ) Graan voor Visch VH HOOFDDORP Inspectierapport Wereldwijs (PSZ) Graan voor Visch 14402 2132VH HOOFDDORP Toezichthouder: GGD Kennemerland In opdracht van gemeente: Haarlemmermeer Datum inspectie: 19-04-2016 Type onderzoek : Jaarlijks

Nadere informatie

Inspectierapport BSO Dien Popke (BSO) Oostereinde 31 9672TB WINSCHOTEN Registratienummer 359005822

Inspectierapport BSO Dien Popke (BSO) Oostereinde 31 9672TB WINSCHOTEN Registratienummer 359005822 Inspectierapport BSO Dien Popke (BSO) Oostereinde 31 9672TB WINSCHOTEN Registratienummer 359005822 Toezichthouder: GGD Groningen In opdracht van gemeente: OLDAMBT Datum inspectie: 30-06-2014 Type onderzoek:

Nadere informatie

Inspectierapport 't Hummeltje (PSZ) Koningin Wilhelminastraat 3 3265BH PIERSHIL

Inspectierapport 't Hummeltje (PSZ) Koningin Wilhelminastraat 3 3265BH PIERSHIL Inspectierapport 't Hummeltje (PSZ) Koningin Wilhelminastraat 3 3265BH PIERSHIL Toezichthouder: Dienst Gezondheid en Jeugd In opdracht van gemeente: KORENDIJK Datum inspectie: 12-06-2014 Type onderzoek

Nadere informatie

Inspectierapport Peuterspeelzaal 't Pieepelke Merkelbeek (PSZ) Kerkstraat 5 6447BE Merkelbeek

Inspectierapport Peuterspeelzaal 't Pieepelke Merkelbeek (PSZ) Kerkstraat 5 6447BE Merkelbeek Inspectierapport Peuterspeelzaal 't Pieepelke Merkelbeek (PSZ) Kerkstraat 5 6447BE Merkelbeek Toezichthouder: GGD Zuid Limburg In opdracht van gemeente: Onderbanken Datum inspectie: 11-06-2015 Type onderzoek

Nadere informatie

Inspectierapport GO Kidz (GOB) Het Laar 253 7414BR DEVENTER Registratienummer 185791578

Inspectierapport GO Kidz (GOB) Het Laar 253 7414BR DEVENTER Registratienummer 185791578 Inspectierapport GO Kidz (GOB) Het Laar 253 7414BR DEVENTER Registratienummer 185791578 Toezichthouder: GGD IJsselland In opdracht van gemeente: Deventer Datum inspectie: 02-03-2015 Type onderzoek: Onderzoek

Nadere informatie

Inspectierapport Dribbel (KDV) Lange Kavel 50 7881LS EMMER-COMPASCUUM Registratienummer 499584417

Inspectierapport Dribbel (KDV) Lange Kavel 50 7881LS EMMER-COMPASCUUM Registratienummer 499584417 Inspectierapport Dribbel (KDV) Lange Kavel 50 7881LS EMMER-COMPASCUUM Registratienummer 499584417 Toezichthouder: GGD Drenthe In opdracht van gemeente: Emmen Datum inspectie: 30-06-2015 Type onderzoek

Nadere informatie

Inspectierapport Kinderdagverblijf Levenslust (KDV) Zeeweg SN NIEUW-VOSSEMEER Registratienummer

Inspectierapport Kinderdagverblijf Levenslust (KDV) Zeeweg SN NIEUW-VOSSEMEER Registratienummer Inspectierapport Kinderdagverblijf Levenslust (KDV) Zeeweg 4 4681SN NIEUW-VOSSEMEER Registratienummer 206059061 Toezichthouder: GGD West-Brabant In opdracht van gemeente: STEENBERGEN Datum inspectie: 04-11-2014

Nadere informatie

Inspectierapport Kinderdagverblijf Sinne Pikemar (KDV) Pikemar 11 8939 CR LEEUWARDEN Registratienummer 187220530

Inspectierapport Kinderdagverblijf Sinne Pikemar (KDV) Pikemar 11 8939 CR LEEUWARDEN Registratienummer 187220530 Inspectierapport Kinderdagverblijf Sinne Pikemar (KDV) Pikemar 11 8939 CR LEEUWARDEN Registratienummer 187220530 Toezichthouder: GGD Fryslân In opdracht van gemeente: Leeuwarden Datum inspectie: 19-06-2015

Nadere informatie

Inspectierapport Chr. Kinderopvang `Natuurlijk' locatie De Bongerd (BSO) Bongerdspad NV ZUTPHEN Registratienummer

Inspectierapport Chr. Kinderopvang `Natuurlijk' locatie De Bongerd (BSO) Bongerdspad NV ZUTPHEN Registratienummer Inspectierapport Chr. Kinderopvang `Natuurlijk' locatie De Bongerd (BSO) Bongerdspad 2 7201NV ZUTPHEN Registratienummer 638478881 Toezichthouder: GGD Noord en Oost Gelderland In opdracht van gemeente:

Nadere informatie

Inspectierapport BeeKidzzZ...Speelparadijs (KDV) Nederlandstraat DB Almere

Inspectierapport BeeKidzzZ...Speelparadijs (KDV) Nederlandstraat DB Almere Inspectierapport BeeKidzzZ...Speelparadijs (KDV) Nederlandstraat 86 1363DB Almere Toezichthouder: GGD Flevoland In opdracht van gemeente: Almere Datum inspectie: 06-10-2015 Type onderzoek : Onderzoek voor

Nadere informatie

Inspectierapport IKC Het Remigius (BSO) Droopad BX Duiven

Inspectierapport IKC Het Remigius (BSO) Droopad BX Duiven Inspectierapport IKC Het Remigius (BSO) Droopad 1 6921BX Duiven Toezichthouder: Veiligheids- en Gezondheidsregio Gelderland Midden In opdracht van gemeente: Duiven Datum inspectie: 06-07-2016 Type onderzoek

Nadere informatie

Inspectierapport Peuterspeelzaal De Krullevaar (PSZ) De Vogelweide 5 9201 TE DRACHTEN

Inspectierapport Peuterspeelzaal De Krullevaar (PSZ) De Vogelweide 5 9201 TE DRACHTEN Inspectierapport Peuterspeelzaal De Krullevaar (PSZ) De Vogelweide 5 9201 TE DRACHTEN Toezichthouder: GGD Fryslân In opdracht van gemeente: Smallingerland Datum inspectie: 10-03-2015 Type onderzoek : Jaarlijks

Nadere informatie

Inspectierapport Kleinschalige Kinderopvang Roodkapje Castellum (KDV) Cella Gallia XT Houten

Inspectierapport Kleinschalige Kinderopvang Roodkapje Castellum (KDV) Cella Gallia XT Houten Inspectierapport Kleinschalige Kinderopvang Roodkapje Castellum (KDV) Cella Gallia 31 3995XT Houten Toezichthouder: GGD regio Utrecht In opdracht van gemeente: Houten Datum inspectie: 07-10-2016 Type onderzoek

Nadere informatie

Inspectierapport PUUR kinderopvang Chaam (KDV) Gilzeweg 12 4861AT CHAAM

Inspectierapport PUUR kinderopvang Chaam (KDV) Gilzeweg 12 4861AT CHAAM Inspectierapport PUUR kinderopvang Chaam (KDV) Gilzeweg 12 4861AT CHAAM Toezichthouder: GGD West-Brabant In opdracht van gemeente: ALPHEN-CHAAM Datum inspectie: 27-11-2014 Type onderzoek: Onderzoek voor

Nadere informatie

Inspectierapport Kinderdagverblijf Kinderopvang Villa Vrolijk VOF Noordpoort BX Sint-Maartensdijk Registratienummer

Inspectierapport Kinderdagverblijf Kinderopvang Villa Vrolijk VOF Noordpoort BX Sint-Maartensdijk Registratienummer Inspectierapport Kinderdagverblijf Kinderopvang Villa Vrolijk VOF Noordpoort 8 4695 BX Sint-Maartensdijk Registratienummer 390543676 Toezichthouder: GGD Zeeland In opdracht van gemeente: Tholen Datum inspectie:

Nadere informatie

Inspectierapport De Wingerd (KDV) Kersenberg KC ROOSENDAAL Registratienummer

Inspectierapport De Wingerd (KDV) Kersenberg KC ROOSENDAAL Registratienummer Inspectierapport De Wingerd (KDV) Kersenberg 52 4708KC ROOSENDAAL Registratienummer 165898239 Toezichthouder: GGD West-Brabant In opdracht van gemeente: Roosendaal Datum inspectie: 04-07-2016 Type onderzoek

Nadere informatie

Inspectierapport KDV De Kleurkrijtjes (KDV) Goverwellesingel DX Gouda

Inspectierapport KDV De Kleurkrijtjes (KDV) Goverwellesingel DX Gouda Inspectierapport KDV De Kleurkrijtjes (KDV) Goverwellesingel 100 2807DX Gouda Toezichthouder: GGD Hollands Midden In opdracht van gemeente: Gouda Datum inspectie: 01-12-2016 Type onderzoek : Onderzoek

Nadere informatie

Inspectierapport Dribbel (KDV) Lange Kavel 50 7881LS EMMER-COMPASCUUM Registratienummer 499584417

Inspectierapport Dribbel (KDV) Lange Kavel 50 7881LS EMMER-COMPASCUUM Registratienummer 499584417 Inspectierapport Dribbel (KDV) Lange Kavel 50 7881LS EMMER-COMPASCUUM Registratienummer 499584417 Toezichthouder: GGD Drenthe In opdracht van gemeente: EMMEN Datum inspectie: 20-03-2014 Type onderzoek

Nadere informatie

Inspectierapport Peutercentrum Heiderakkertjes 2 (KDV) Dorpsstraat 49a 4634TN WOENSDRECHT Registratienummer 119386410

Inspectierapport Peutercentrum Heiderakkertjes 2 (KDV) Dorpsstraat 49a 4634TN WOENSDRECHT Registratienummer 119386410 Inspectierapport Peutercentrum Heiderakkertjes 2 (KDV) Dorpsstraat 49a 4634TN WOENSDRECHT Registratienummer 119386410 Toezichthouder: GGD West-Brabant In opdracht van gemeente: Woensdrecht Datum inspectie:

Nadere informatie

Inspectierapport Dolfijntje (PSZ) Triasplein 7 3845 GC HARDERWIJK

Inspectierapport Dolfijntje (PSZ) Triasplein 7 3845 GC HARDERWIJK Inspectierapport Dolfijntje (PSZ) Triasplein 7 3845 GC HARDERWIJK Toezichthouder: GGD Noord en Oost Gelderland In opdracht van gemeente: HARDERWIJK Datum inspectie: 16-10-2014 Type onderzoek : Regulier

Nadere informatie

Inspectierapport BSO in Balans Buitenschoolse Opvang (BSO) Spiesheem 54 3907NJ VEENENDAAL Registratienummer 189219142

Inspectierapport BSO in Balans Buitenschoolse Opvang (BSO) Spiesheem 54 3907NJ VEENENDAAL Registratienummer 189219142 Inspectierapport BSO in Balans Buitenschoolse Opvang (BSO) Spiesheem 54 3907NJ VEENENDAAL Registratienummer 189219142 Toezichthouder: GGD regio Utrecht In opdracht van gemeente: Veenendaal Datum inspectie:

Nadere informatie

Inspectierapport Kinderdagverblijf Top4Kids (KDV) Blankenburgsestraat AR Ophemert

Inspectierapport Kinderdagverblijf Top4Kids (KDV) Blankenburgsestraat AR Ophemert Inspectierapport Kinderdagverblijf Top4Kids (KDV) Blankenburgsestraat 3 4061AR Ophemert Toezichthouder: GGD Gelderland-Zuid In opdracht van gemeente: Neerijnen Datum inspectie: 08-04-2016 Type onderzoek

Nadere informatie

Inspectierapport BSO Plus Prinsenstichting (BSO) Doctor J M den Uyllaan 12 1442VS PURMEREND

Inspectierapport BSO Plus Prinsenstichting (BSO) Doctor J M den Uyllaan 12 1442VS PURMEREND Inspectierapport BSO Plus Prinsenstichting (BSO) Doctor J M den Uyllaan 12 1442VS PURMEREND Toezichthouder: GGD Zaanstreek-Waterland In opdracht van gemeente: PURMEREND Datum inspectie: 23-01-2014 Type

Nadere informatie

Inspectierapport 't Köppeltie (PSZ) Boekenberghstraat 12 7906GA HOOGEVEEN

Inspectierapport 't Köppeltie (PSZ) Boekenberghstraat 12 7906GA HOOGEVEEN Inspectierapport 't Köppeltie (PSZ) Boekenberghstraat 12 7906GA HOOGEVEEN Toezichthouder: GGD Drenthe In opdracht van gemeente: HOOGEVEEN Datum inspectie: 01-09-2014 Type onderzoek: Regulier onderzoek

Nadere informatie

Inspectierapport Puk & Co (PSZ) Strevelsweg DZ ROTTERDAM

Inspectierapport Puk & Co (PSZ) Strevelsweg DZ ROTTERDAM Inspectierapport Puk & Co (PSZ) Strevelsweg 155 3073DZ ROTTERDAM Toezichthouder: GGD Rotterdam-Rijnmond In opdracht van gemeente: ROTTERDAM Datum inspectie: 17-10-2014 Type onderzoek: Regulier onderzoek

Nadere informatie

Inspectierapport Ploegmaatjes (PSZ) Melkweg PT LAREN NH. Dit is een publicatie van:

Inspectierapport Ploegmaatjes (PSZ) Melkweg PT LAREN NH. Dit is een publicatie van: Inspectierapport Ploegmaatjes (PSZ) Melkweg 42 1251PT LAREN NH Dit is een publicatie van: 14.0004332 Inspectierapport Ploegmaatjes (PSZ) Melkweg 42 1251PT LAREN NH Toezichthouder: GGD Gooi & Vechtstreek

Nadere informatie

Inspectierapport DOL FIJN Peuterspeelzalen Kindercentrum De Burgt (PSZ) Nederwoudseweg 19 3772TD BARNEVELD

Inspectierapport DOL FIJN Peuterspeelzalen Kindercentrum De Burgt (PSZ) Nederwoudseweg 19 3772TD BARNEVELD Inspectierapport DOL FIJN Peuterspeelzalen Kindercentrum De Burgt (PSZ) Nederwoudseweg 19 3772TD BARNEVELD Toezichthouder: Veiligheids- en Gezondheidsregio Gelderland Midden In opdracht van gemeente: Barneveld

Nadere informatie

Inspectierapport (K)Individu Psz Meidoornlaan Meidoornlaan 13 1829 EA OUDORP NH

Inspectierapport (K)Individu Psz Meidoornlaan Meidoornlaan 13 1829 EA OUDORP NH Inspectierapport (K)Individu Psz Meidoornlaan Meidoornlaan 13 1829 EA OUDORP NH Toezichthouder: GGD Hollands Noorden In opdracht van gemeente: ALKMAAR Datum inspectie: 15 december 2014 Type onderzoek:

Nadere informatie

Inspectierapport Stichting Peuterspeelzalen Swalmen (PSZ) Gevaren 3 6071BP Swalmen

Inspectierapport Stichting Peuterspeelzalen Swalmen (PSZ) Gevaren 3 6071BP Swalmen Inspectierapport Stichting Peuterspeelzalen Swalmen (PSZ) Gevaren 3 6071BP Swalmen Toezichthouder: GGD Limburg-Noord In opdracht van gemeente: Roermond Datum inspectie: 18-06-2015 Type onderzoek: Onderzoek

Nadere informatie