Omgevingsdienst Noordzeekanaalgebied. Eindrapportage 2014 Jaarverslag en -rekening

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Omgevingsdienst Noordzeekanaalgebied. Eindrapportage 2014 Jaarverslag en -rekening"

Transcriptie

1 Omgevingsdienst Noordzeekanaalgebied Eindrapportage 2014 Jaarverslag en -rekening

2 2 Omgevingsdienst Noordzeekanaalgebied Eindrapportage 2014 Jaarverslag en -rekening

3 Inhoud 1 Voorwoord 5 2 Sfeerbeeld 6 3 Programma verantwoording Vergunningen Toezicht en handhaving Advies en expertise (Landelijke) Projecten Vijf ambities op weg naar Financiële effecten 15 4 Verplichte paragrafen BBV 17 Paragraaf 1 Weerstandsvermogen en risicobeheersing 18 Paragraaf 2 Onderhoud kapitaalgoederen 23 Paragraaf 3 Financiering 24 Paragraaf 4 Bedrijfsvoering 25 5 Financiële jaarrekening 37 Overzicht baten en lasten 37 Toelichting baten en lasten 39 Informatie wet normering bezoldiging topfunctionarissen 43 Grondslagen voor waardering en resultaatbepaling 44 Toelichting op de balans 48 Bijlage 1 overzicht baten per deelnemer 53 Bijlage 2 Controleverklaring van de onafhankelijke accountant 54 3

4 Gezaghebbend Betrouwbaar Transparant Flexibel Efficiënt Toegankelijk Werkgebied: Noordzeekanaalgebied.

5 1 Voorwoord Met veel genoegen bied ik u het eerste jaarverslag en de jaarrekening van de Omgevingsdienst Noordzeekanaalgebied (OD NZKG) aan. Het Bestuur van de OD NZKG vraagt de betrokken Raden en Staten vervolgens om zienswijzen op deze jaarverantwoording 2014, in samenhang met de begroting voor Onze opdrachtgevers (bevoegde gezagen) ontvangen ook een opdrachtgeversrapportage over het hele jaar 2014 waarin, behoudens een klein algemeen deel, specifieke informatie over de uitvoering van het werk door de OD NZKG voor de betreffende opdrachtgever is opgenomen. Het eerste jaar van de OD NZKG stond in het teken van het opbouwen van de organisatie en het plaatsen van de medewerkers, terwijl de omgeving waarin dit plaatsvond volop in beweging was. Ik constateer dat niet alleen de winkel open is gebleven, maar dat de productie merendeels is gehaald en de jaarrekening kan worden afgesloten met een positief resultaat van 494k euro. Een bijzondere prestatie, mogelijk gemaakt door een grote inzet van alle medewerkers en een constructieve samenwerking met onze opdrachtgevers en eigenaren. De officiële start van de OD NZKG op 6 februari 2014 werd opgeluisterd door de aanwezigheid van staatssecretaris Mansveld. Vervolgens is de ontwikkelopgave in volle gang gezet, met als hoofdkoers het behalen van de vijf ambities zoals vastgesteld door het Algemeen Bestuur in de Kaderbrief Ook is de samenwerking met de Omgevingsdienst IJmond geïntensiveerd, in januari 2015 zijn we gestart met twee pilots. En de samenwerking in landelijk BRZO verband heeft verder vorm gekregen, waarin de OD NZKG in het PGS 29 dossier (tankveiligheid) een trekkende rol vervult. De reguliere bespreking van Risico- en Aandachts-dossiers met verantwoordelijke bestuurders werkt goed en wordt gewaardeerd. In 2015 zal dit instrument verder ontwikkeld worden. Ook op het domein van bouw en tunnels heeft de OD NZKG mooie resultaten gehaald zoals het Coentunnelcomplex en de bijdragen aan bijvoorbeeld Schiphol en de Zuid-As. Innovatie zie ik in onze bijdragen aan het Zaans Proeflokaal en het Amsterdamse duurzaamheidprogramma met z n inzet op o.a. energiebesparing bij supermarkten en datacenters. Onze resultaten dragen bij aan een leefomgeving waarin duurzaam, veilig en gezond gewoond en gewerkt kan worden. Het is vol in het Noordzeekanaalgebied. Met een professionele en innovatieve uitvoering van het omgevingsrecht, in goed overleg met het bedrijfsleven, kan de economie zich hier duurzaam ontwikkelen. En voor 2014 kan iedereen terugkijken op een indrukwekkend jaar! Emmy Meijers Algemeen Directeur Omgevingsdienst Noordzeekanaalgebied 5

6 2 Sfeerbeeld De Omgevingsdienst Noordzeekanaalgebied (OD NZKG) is als zelfstandige organisatie gestart op 1 januari 2014, door samenvoeging van onderdelen van de gemeenten Amsterdam, Haarlemmermeer en Zaanstad en van de provincie Noord-Holland, met deelname van de Amstel- en Meerlandgemeenten. Deze acht gemeenten en de provincie Noord-Holland zijn zowel opdrachtgevers als eigenaren van de OD NZKG. Op het gebied van BRZO (Besluit Risico s Zware Ongevallen) is de OD NZKG tevens een landsdelige dienst. Dit betekent dat ook de provincies Utrecht en Flevoland en alle gemeenten in provincie Flevoland, Noord-Holland en Utrecht met een BRZO bedrijf aangesloten zijn middels aparte dienstverleningsovereenkomsten. Zij vervullen daarin een opdrachtgevende rol. De OD NZKG bewaakt en bevordert namens alle aangesloten gemeenten en provincies de kwaliteit van de fysieke leefomgeving. Uiteraard voor zover bepaald door grotere bedrijven en bouwprojecten, waar de OD NZKG het omgevingsrecht uitvoert (met name vergunningverlening, toezicht en handhaving). Het spreekt voor zich dat de OD NZKG de opgedragen taken professioneel en kwalitatief hoogwaardig uitvoert. De transitiefase, om na het ontstaan per 1 januari 2014 uit de samengevoegde onderdelen uit verschillende organisaties ook echt één professionele OD NZKG te smeden, vond en vindt plaats onder turbulente omstandigheden qua economische ontwikkelingen, veranderende maatschappelijke behoeften, veranderende wet- en regelgeving en de nieuwe relatie met onze opdrachtgevers. Het jaar 2014 heeft in het teken gestaan van de inrichting en ontwikkeling van de organisatie; het huis op orde krijgen (van kapstokken tot bedrijfsauto s tot rapportagesystemen) en de rollen en relatie met opdrachtgevers vorm geven. De transitie 6

7 naar de volledige inrichting van OD NZKG is inmiddels bijna afgerond. De organisatie heeft zijn vorm gekregen en zal zich verder moeten doorontwikkelen. Een mooie taak die voor ons ligt en die de nieuwe directeur, Emmy Meijers, per 1 oktober 2014 op zich heeft genomen. Het werken binnen één gemeenschappelijk dienst heeft al in 2014 tot mooie resultaten geleid en geeft velen inspiratie en energie. Iedereen was en is bereid zich in te zetten om de OD NZKG tot de professionele en robuuste dienst te maken die we met z n allen voorstaan. Daarvoor is in 2014 erg veel gebeurd en zijn grote stappen gezet. Hoewel alle medewerkers sinds 1 januari 2014 in dienst zijn bij de Omgevingsdienst werkte iedereen nog in de systemen van de latende organisaties (verlengde kabels principe), waar zij uit afkomstig waren: Ronduit een suboptimale manier van werken binnen één organisatie. Het programma Bedrijfsprocessen en Informatievoorziening (B&I) is daarom in 2014 in volle gang gezet, zodoende zo snel mogelijk naar standaardisatie en eenduidigheid toe te groeien. De vooruitzichten zijn dat er halverwege 2015 gewerkt kan worden binnen eenduidige OD werkprocessen en de daarbij behorende systemen. Een flinke investering op meerdere vlakken die op termijn zijn vruchten zal afwerpen. Meer over het programma B&I treft u verder in deze jaarverantwoording aan. Niet alleen de interne bewegingen en transitie hebben in 2014 veel gevraagd van (en ook gegeven aan) de organisatie, maar ook landelijk zijn er ontwikkelingen die de OD NZKG als organisatie raken. De decentralisatie van de Wabo heeft zowel werkinhoudelijk als financieel significante consequenties voor de organisatie die al in 2014 merkbaar werden. Ook heeft de OD NZKG de eerste efficiencyslag gemaakt van 2013 naar 2014, door geen inflatiecorrectie door te voeren, terwijl aan de andere kant ook investeringen nodig waren om de doorontwikkeling kracht bij te zetten. Externe ontwikkelingen en landelijke veranderingen op het gebied van wet- en regelgeving zullen in de toekomst effect hebben op de OD NZKG en de bevoegde gezagen. Risicobeheersing en flexibel inspelen op de veranderende context verdient de komende jaren veel aandacht. 7

8 3 Programma verantwoording De OD NZKG is een uitvoeringsorganisatie die een van te voren afgesproken takenpakket uitvoert voor de opdrachtgevers, zijnde gemeenten en provincies. Hierbij geldt dat de gemeenten en de provincie verantwoordelijk zijn voor de beleidsvorming. Zij doen dat aan de hand van landelijke kaders, landelijke regelgeving en aanwezige eigen beleidsruimte. De eigen beleidsruimte wordt ingevuld aan de hand van gemeentelijke en provinciale bestuurlijke ambities. Het totaal aan landelijke en eigen regelgeving wordt vertaald in een set vastgestelde beleidskaders. De uitvoering van deze beleidskaders wordt voor een deel belegd bij de OD NZKG. In 2014 zijn de overeenkomsten en verschillen op het punt van uitvoeringsbeleid op de domeinen luchtkwaliteit, geluid, externe veiligheid, geur en gedoogbeleid in kaart gebracht. Op het terrein van gedoogbeleid is een eenduidige praktijk ontwikkeld. De OD NZKG zorgt daardoor dat de uitvoering zo veel als mogelijk geüniformeerd verloopt waarbij de beleidskaders voor de VTH taken van de opdrachtgevers gerespecteerd worden. Er wordt transparant gewerkt en er is sprake van steeds beter wordende afstemming en verbinding met de bevoegde gezagen en ketenpartners vanuit een duidelijke positiebepaling. Wij zijn gemandateerd tot het uitoefenen van de bevoegd gezag rol in het Wabo-domein. Enerzijds betekent dat dat voor ons eenzelfde politiek primaat geldt als voor medewerkers van onze opdrachtgevers. Anderzijds zijn wij niet voor niets op afstand gezet. Dat betekent dat wij de ruimte hebben om met gezag te kunnen optreden en doorpakken waar dat nodig is. Er zijn in 2014 zaken door de OD NZKG aangepakt, die soms, vanwege diverse redenen, (te) lang zijn blijven liggen bij de latende organisaties. Ook hebben in 2014 gesprekken plaatsgevonden over vraagstukken met betrekking tot aard, omvang en kwaliteit van overgekomen werkvoorraden (o.a. bedrijvenbestanden die niet compleet zijn overgekomen en voor 2015 dienen te worden geactualiseerd). Met opdrachtgevers wordt gesproken over hoe deze werkvoorraden kunnen worden weggewerkt. 8

9 Wij hebben in 2014 aangetoond dat we in staat zijn om adequaat te reageren op de steeds complexere milieuwet- en regelgeving en slagvaardiger op te treden, m.n. voor complexe, risicovolle bedrijven. Wij zijn aanspreekbaar en benaderbaar met oog voor de maatschappelijk en politiek-bestuurlijke context en de economische en ruimtelijke opgaven en reageren met de vereiste expertise en uniforme, heldere en professionele standaarden. Onze opdrachtgevers zijn in de loop van 2014 over het algemeen contenter gebleken over de wijze waarop wij de dienstverleningsovereenkomsten uitvoeren. Dit heeft onder andere te maken gehad met opstart perikelen waardoor voortgangsrapportages en actualisatie van DVO s pas laat in 2014 gerealiseerd konden worden. Later in het jaar zijn deze problemen opgelost en afgehandeld. Alle medewerkers van de OD NZKG hebben zich in 2014 meer dan 100% ingezet als betrokken professionals om een gewaardeerde bijdrage aan de productie en de realisatie van de doelen van onze organisatie te leveren. Zij hebben dat gedaan vanuit hun eigen verantwoordelijkheid voor hun werk en hun persoonlijke ontwikkeling. Persoonlijke ontwikkeling in de vorm van opleiding is wel lager geweest dan verwacht in Dit heeft te maken gehad met de hoge werkdruk waardoor er weinig ruimte was voor opleiding. Wel hebben er veel in-company trainingen plaatsgevonden rondom de nieuwe uniforme werkwijze en is het middenmanagement gestart met een stevig leiderschapsprogramma waarin ook begeleiding van verandering en ontwikkeling een plek heeft gekregen. 3.1 Vergunningen Bij vergunningverlening is in 2014 een tendens waarneembaar geworden waarbij de vergunningenprocedures gemiddeld gezien complexer zijn dan voorgaande jaren. De overgang van vergunningplicht naar meldingsplicht als gevolg van de derde tranche van het Activiteitenbesluit is hier zeker debet aan; de vergunningen die resteren betreffen immers vooral de zwaardere en complexere bedrijvencategorieën. In 2014 is duidelijk geworden dat complexere vergunningen vaker meer overleg en afstemming vergen dan verwacht. Enerzijds heeft dit te maken met de positionering van de OD NZKG op grotere afstand van de opdrachtgevers, anderzijds is ook sprake van ingewikkelde afwegingen bij intensief ruimtegebruik, zoals de weging van economische belangen van opdrachtgever en die van ruimtegebruikers. Tevens blijkt dat zaken die onder de meldingsplicht vallen vaak ook aandacht behoeven. De meer complexe bedrijven die onder het Activiteitenbesluit vallen vergen vaker maatwerkvoorschriften om recht te doen aan de behoeften van deze bedrijven en hun omgeving. Het opstellen van maatwerkvoorschriften op verzoek van initiatiefnemers en op basis van onze eigen inventarisatie van de Derde Tranche, lopen door naar het volgend jaar. Op het gebied van bouwvergunningen en de inzet van bouwconstructeurs is in 2014 sprake van een stijging van aanvragen en capaciteitsinzet (t.o.v. 2013); dit lijkt verband te houden met een toename van grotere bouwprojecten. 9

10 Daarnaast is in 2014 met regelmaat sprake geweest van wensen van vergunningaanvragers die, gegeven de ruimtelijke context, lastig binnen de wettelijke kaders zijn in te passen. Gevolg hiervan is dat druk is komen te staan op de doorlooptijden. In 2014 is sprake geweest van 3,1% overschrijdingen van fatale termijnen, afgezet tegen de totale omvang afgegeven beschikkingen. Het monitoringsysteem binnen verlengde kabels is hier mede debet aan. Er zijn passende beheersmaatregelen genomen met als doel binnen de termijnen te vergunnen. De inzet op gedoogverzoeken is iets stijgend, het betreft veelal complexe afwegingen waarbij maatschappelijke en economische urgentie moet worden afgewogen tegen de formele kaders. In alle gevallen wordt het landelijk gedoogbeleid gehanteerd. De portefeuille Vergunningverlening is in 2014 als eerste directie gestart met het herinrichten van het werkproces en de uitrol/implementatie daarvan. Reguliere capaciteit is ingezet op de ontwikkeling van de nieuwe manier van werken. Derhalve is druk komen te staan op de productie, en dat was ook de verwachting. Er zijn maatregelen getroffen om zowel management als uitvoerend niveau te ondersteunen. Tevens is zowel bij de uitlijning van het nieuwe werkproces als in de mogelijke beheermaatregelen ook kwaliteitsborging meegenomen. Een risico- en informatiegestuurde aanpak wordt ook bij vergunningverlening als een opwikkelopgave en kans gezien die in de komende jaren vorm zal krijgen. 3.2 Toezicht en handhaving Binnen de portefeuille Toezicht & Handhaving worden de toezichttaken adequaat uitgevoerd. Er wordt deels al risico gestuurd gewerkt, wat ook als sturingsmechanisme zal gaan werken voor opdrachtgevers en zal leiden tot een efficiënter handhavingsprogramma. In 2014 zijn de verschillende werkprocessen van de latende organisatie geüniformeerd naar één werkproces waarbij het uitgangspunt van risico en informatie gestuurd werken ook centraal heeft gestaan. Daarmee is een level playing field gecreëerd in de uitvoeringspraktijk van gedogen, het werkproces onvoorziene voorvallen, en de afhandeling van klachten. Met de opdrachtgevers zijn procedurele afspraken gemaakt over de inning van dwangsommen, en wijze van toezicht op overheidsinstellingen. De door de founding Fathers overgedragen Milieu en bouwpikketten zijn al deels omgevormd naar een gebiedsbrede consignatiedienst. 10

11 Alle BRZO bedrijven zijn volgens de landelijke maatstaven en werkwijze jaarlijks ten minste een maal gecontroleerd. Ook is in 2014 de landelijke BRZO handhavingsstrategie geïmplementeerd, zoals vastgesteld in het Bestuurlijk Omgevingsberaad. Er toestemming gegeven door bestuurlijke opdrachtgevers om te starten met het openbaar maken van inspectiedata van BRZO bedrijven in In het kader van de uitvoering van het strafrecht is een structurele overlegstructuur met het Openbaar Ministerie en met de ketenpartners ingericht. Een mooi voorbeeld van de intensivering van de samenwerking met ketenpartners is de handhavingsestafette, die in oktober 2014 plaatsvond. De OD NZKG en ketenpartners waaronder Rijkswaterstaat, Waternet, waterschappen, de politie en de Haven Amsterdam hebben in twee dagen 66 controles uitgevoerd, waarbij 78 overtredingen zijn geconstateerd, waarvan 4 processen-verbaal. Deze integrale controles bevorderen een schone en veilige leefomgeving en geven de samenwerking tussen ketenpartners (en het belang daarvan) een boost. De OD NZKG heeft zich in 2014 op een aantal dossiers echt onderscheidend opgesteld. Het motto Wij zijn streng waar het moet en begripvol waar het kan was hierbij leidend. In goed overleg met de desbetreffende opdrachtgevers is er in sommige gevallen harder opgetreden dan voorheen. Het op afstand plaatsen van de toezicht- en handhavingstaken heeft derhalve in 2014 al zijn vruchten afgeworpen. 3.3 Advies en expertise In de grote complexiteit die ons regio kent als meest verdichte en multifunctionele van Nederland, waar hoogwaardige functies van wonen, werken en recreëren in een klein gebied gebundeld worden en de druk op ieder van die functies groot is, is de expertise van de OD op het terrein van toepassing van milieu- bodem- en bouwregelgeving essentieel en wordt in toenemende mate ingezet. Binnen de portefeuille advies en expertise wordt veel hoogwaardige kennis gebundeld op de terreinen van o.a. externe veiligheid, constructieve veiligheid, tunnelveiligheid, juridische expertise, bouw, bodem, luchtkwaliteit, geluid, geur en energiebesparing. In 2014 heeft er zowel kwalitatief en kwantitatief ontwikkeling plaatsgevonden als ook intern op de primaire processen van Vergunningverlening en Toezicht en Handhaving en extern in het zaakgebonden advies. Daar ligt ook de prioriteit. Vanwege de hoge werkdruk in 2014 zijn een aantal projecten als kennismanagement, databeheer (digitaal kaartmateriaal) en uniformering uitvoeringsbeleid getemporiseerd. In 2015 zullen deze zaken verder vorm krijgen. Zowel de opdrachtgevers als de Rijksoverheid blijken gaarne gebruik te maken van adviezen van deskundigen van de OD op diverse terreinen, vanwege haar kennis van de inhoud en van de uitvoeringspraktijk. Daar waar relevant en door opdrachtgevers gewenst (bijvoorbeeld bij de totstandkoming Omgevingswet) wordt daar ruimte voor gemaakt. Ook zijn er in 2014 convenanten 11

12 afgesloten met ziekenhuizen, supermarkten en met ketenpartners en opdrachtgevers op het gebied van duurzaamheid. Bij enkele opdrachtgevers is een toenemende vraag om in complexe situaties gebiedsgericht advies te hebben voorafgaand aan de VTH-werkzaamheden van de OD. Voorbeeld hiervan is het Havenbedrijf Amsterdam. Van belang is hierbij om als OD de verschillende rollen goed van elkaar te scheiden. Dit vroeg en vraagt continue om alertheid en reflectie. De OD NZKG is de Omgevingsdienst met de meeste kennis en ervaring op het gebied van tunnelveiligheid van alle omgevingsdiensten in den lande. De opgedane kennis en ervaring met de rond 15 Amsterdamse tunnels - rijks en gemeentelijk - is daar debet aan. In 2014 heeft het proces rondom de Risico en Aandachtdossiers (R&A dossiers) veel aandacht gekregen, zodoende dat deze nu regulier met de bevoegde gezagen kunnen worden besproken. De betreffende bestuurders weten hierdoor goed wat er speelt en zij kunnen eventueel in hun opdrachtgevende rol aangeven waarop zij extra inspanning zouden willen op de betreffende dossiers. Vanuit de opdrachtgeverskant is er waardering uitgesproken voor de manier waarop de OD NZKG deze relevante informatie in bespreking brengt. 12

13 3.4 (Landelijke) Projecten De OD NZKG wordt kwalitatief stevig aan de lat gezet door de sterke opwaartse beweging bij de kwaliteitseisen die landelijk aan het BRZO (Besluit Risico Zware Ongevallen 1999) toezicht worden gesteld, zoals bestuurlijk vastgesteld door het Bestuurlijk OmgevingsBeraad. Dit mede naar aanleiding van de Odfjell casus. De landelijke prioriteiten werken door naar de landsdelige Omgevingsdiensten. Zo heeft de OD NZKG te maken met landelijk beleid rond transparantie, sanctie- en gedoogstrategie, kwaliteit van vergunningverlening. Dit moet intern geïmplementeerd en gewaarborgd worden en wordt gespreksonderwerp met de opdrachtgevers. De OD NZKG is verantwoordelijk, als trekker, voor een intensieve landelijke aanpak van de inbedding van PGS29 in de vergunningen van risicovolle tankopslagen. Met als doel het level playing field te vergroten. In 2014 zijn ook vervolg stappen gezet in nauwere samenwerking met de Omgevingsdienst IJmond. Hierover zijn de raden en staten eind 2014 geïnformeerd in een voortgangsbericht over het Bestuurlijk Akkoord Twee pilots starten begin 2015 om de complementariteit van de twee organisaties nader te onderzoeken. Overigens wordt de samenwerking op de terreinen waar de diensten elkaar al tijden zeer succesvol treffen, zoals asbest en vuurwerkcontroles, gewoon doorgezet. Vanaf 2015 zal de samenwerking met de andere Noord-Hollandse Omgevingsdiensten, op initiatief van de OD NZKG, structureel ingebed zijn. De OD NZKG is een belangrijke (landelijke) motor achter de intensivering van de Wet Milieubeheer en energiebesparing, één van de onderdelen van het SER Energieakkoord. Begin 2015 wordt daartoe ook een overeenkomst gesloten met het Rijk. De expertise-inbreng van de OD NZKG wordt door het Rijk gewaardeerd waar het gaat om kleine en grote wijzigingen in regelgeving. De OD NZKG werkt daarin samen en/of in opdracht van de opdrachtgevers. Een majeur voorbeeld daarvan is de bijdrage van de OD NZKG bij de totstandkoming van de Omgevingswet. 13

14 3.5 Vijf ambities op weg naar 2020 Begin 2014 is door het Algemeen Bestuur de Kaderbrief vastgesteld waarin vijf ambities zijn beschreven op weg naar 2020, om de maatschappelijke opgave waar te maken en professioneel, gezaghebbend, transparant en aanspreekbaar te zijn. Deze ambities vormen het fundament van onze ontwikkelagenda voor de periode die uitwerking vindt in onze directies Vergunningverlening, Handhaving & Toezicht, Advies & Expertise en Bedrijfsvoering. Deze agenda beschrijft acties die moeten bijdragen aan het realiseren van onderstaande top vijf. In 2014 is veel aandacht uitgegaan naar de inrichting van de organisatie op de gebieden van integratie van medewerkers uit verschillende organisaties binnen teams, het opzetten van processen voor bedrijfsvoering, het functioneel inrichten van de inbestedingscontracten van financiën, HR, facilitair en ICT en het draaiende houden van het werken binnen de systemen van opdrachtgevende partijen volgens het zogenoemde verlengde kabels principe. In de tussentijd hebben we de voortgang van het toezicht en de vergunningverlening voor onze opdrachtgevers gewaarborgd. In de loop van 2014 heeft de OD prioriteit gegeven aan het oplossen van opstartproblemen rondom de voortgangsrapportages over de dienstverleningsovereenkomsten. Er zijn formats ontwikkeld waardoor verzamelen en duiden van gegevens voor de tertaalrapportage aanzienlijk sneller kan. Het streven is om de tertaalrapportages en actualisatie DVO s in 2015 binnen de Planning en Control cyclus te produceren. Ook is het streven om vanaf volgend jaar in de rapportages meer aandacht te besteden aan risico en aandachtsdossiers. Bestuurlijk gevoelige zaken zullen tijdig met opdrachtgevers worden overlegd in de reguliere opdrachtgevers overleggen alvorens deze in de rapportages worden vermeld. Tijdens de rapportage besprekingen met de opdrachtgevers wordt steeds duidelijker waar voor de verschillende opdrachtgever de focus ligt. De OD NZKG leert daarbij ook op welke wijze beheersmaatregelen het beste kunnen worden gepresenteerd en dat impactanalyses nodig zijn om situaties en consequenties te kunnen duiden. In 2014 zijn we gestart met onze focus op twee van de vijf ambities zoals beschreven in de Kaderbrief , namelijk Financiële en procesmatige transparantie en sturing en Accountmanagement op orde. Hierdoor zijn grote sprongen gemaakt. Dat niet wil zeggen dat deze twee ambities als gerealiseerd kunnen worden beschouwd. In 2015 en 2016 zal de integratie naar één organisatie nog veel van ons vergen. Dit zou mogelijk effect kunnen hebben op de productiviteit. De nog lopende acties vallend onder de noemer basis op orde zullen ook in 2015 blijvend aandacht vragen en krijgen. Wel zullen we trachten de focus in de loop van 2015 te verschuiven naar de ambitie Professionele kwaliteit en gezag. De kernwaarden gezaghebbend, betrouwbaar, transparant, flexibel, efficiënt en toegankelijk zullen verankerd en uitgedragen worden bij de ontwikkeling en realisatie van de ambities. 14

15 3.6 Financiële effecten In onderstaande tabel zijn de financiële effecten 2014 van het programma weergegeven. Het is de eerste verantwoording van de OD NZKG omdat de OD NZKG per 1 januari 2014 operationeel geworden is. Hierdoor zijn geen historische gegevens beschikbaar en is het lastig een juiste raming te maken. De OD NZKG sluit het jaar af met een positief resultaat van 494k. In onderstaande tabel zijn baten en onttrekkingen met een min weergegeven en lasten en dotaties met een plus. Bij het resultaat betekent een min een positief resultaat (minder lasten of meer baten) en een plus een negatief resultaat (meer lasten of minder baten). Tabel 1: financiële verantwoording OD NZKG jaarrekening 2014 (bedragen x 1.000,-) Primaire begroting Begroting wijzigingen Actuele begroting Realisatie Resultaat Baten Lasten Personele kosten Materiele kosten Projecten Ontwikkelagenda Programma B&I, exploitatie Externe Veiligheid PGS Onvoorzien Saldo Reserves Onttrekkingen Toevoegingen SALDO Toelichting tabel Op de baten is een positief resultaat van 372k zichtbaar. Dit wordt veroorzaakt door actualisatie van de DVO s en correctie op de lumpsum. Het positieve resultaat op de lasten van 123k bestaat vooral uit lagere lasten dan geraamd op het algemeen personeelsbudget, op projecten en op onvoorzien. Bij de reserves doet zich geen resultaat voor. De onttrekking betreft het project B&I. De dotatie is een optelling van een dotatie van 935k voor B&I en een dotatie aan het weerstandsvermogen van 375k. 15

16 Algemene dekkingsmiddelen De OD NZKG heeft geen andere algemene dekkingsmiddelen dan de dienstverleningsovereenkomsten (DVO S) met de opdrachtgevers. Er zijn DVO s afgesloten met de founding fathers (gemeente Amsterdam, gemeente Zaanstad, gemeente Haarlemmermeer en de provincie Noord-Holland), de AM-gemeenten (Amstelland-Meerlanden) en de (overige) Contractpartners. In deze DVO s zijn ook posten opgenomen voor projectgebonden kosten. Daarnaast is er sprake van betaalde dienstverlening in de vorm van losse opdrachten van de opdrachtgevers. Het afsluiten van DVO s is een ontwikkelproces. Zowel de deelnemers als de OD NZKG zijn nog zoekende welke zaken in de DVO s opgenomen moeten worden en welke onderwerpen als aparte opdrachten opgenomen moeten worden. Dit heeft tot gevolg dat in 2014 veel DVO s pas laat in het jaar getekend zijn. In de kolom begroting in deze tabel is de stand tweede tertaalrapportage opgenomen. Ten tijde van de tweede tertaalrapportage waren nog niet alle DVO s getekend. Deels betreft de kolom begroting dus een inschatting. Tabel 2: Algemene dekkingsmiddelen Deelnemer (bedragen x 1.000,-) Begroting Realisatie Resultaat Inbreng Partners Founding Fathers AM-gemeenten Contractpartners Totaal In bijlage 1 is een overzicht opgenomen van de baten per deelnemer. 16

17 4 Verplichte paragrafen BBV (NB: de paragrafen lokale heffingen/verbonden partijen/ grondbeleid zijn voor de OD NZKG niet van toepassing) 17

18 Paragraaf 1 Weerstandsvermogen en risicobeheersing Inleiding Met ingang van 2015 wil de OD NZKG het risicomanagement op een andere wijze gaan vormgeven. Een nieuwe nota Risicomanagement en Weerstandsvermogen wordt tegelijkertijd met deze jaarstukken aan het bestuur aangeboden. Deze nota voorziet in een methodische onderbouwing van de weerstandscapaciteit vanaf 2015, in plaats van het nu gehanteerde plafond in de vorm van een percentage. Het voorstel kent een aantal stappen die stelselmatig en consequent doorlopen zullen worden bij het inventariseren en actualiseren van de risico s: a. Identificeren b. Prioriteren c. Kwantificeren d. Beheersen Voor de beoordeling van het weerstandsvermogen zal vervolgens gebruik gemaakt worden van een ratio: Beschikbare weerstandscapaciteit = ratio weerstandsvermogen Benodigde weerstandscapaciteit Deze ratio wordt gewaardeerd conform de systematiek van het Nederlands Adviesbureau Risicomanagement. Het AB van de OD NZKG zal de gewenste hoogte van de ratio vaststellen. Ook zal expliciet aandacht besteed worden aan de inbedding van risicomanagement in de organisatie. De rollen, taken en verantwoordelijkheden worden uitgewerkt. Bij het identificeren en beheersen van risico s is input uit de hele organisatie nodig. Tot slot zullen de stappen van het risicomanagement worden gekoppeld aan vaste momenten in de P&C-cyclus. In 2014 gold de nota Risicomanagement en Weerstandsvermogen uit begin 2013 nog als kader. Dat is dan ook het uitgangspunt in deze paragraaf Weerstandsvermogen en risicobeheersing. Weerstandscapaciteit (inventarisatie en beleid) Voor de weerstandscapaciteit wordt een onderscheid gemaakt in de benodigde weerstandscapaciteit (de bekende risico s in een bedrag uitgedrukt) en de beschikbare weerstandscapaciteit (de beschikbare middelen om de risico s af te dekken). Het verschil tussen beide wordt het weerstandsvermogen genoemd. Het weerstandsvermogen is dus een indicator voor de mate waarin binnen een duurzaam meerjarig sluitende begroting substantiële financiële tegenvallers kunnen worden opgevangen zonder aantasting van het bestaande beleid. Dit houdt in dat mogelijke nadelige effecten waarmee in de begroting al rekening is gehouden (bijvoorbeeld in een voorziening), niet meer als risico worden aangemerkt (er is immers al dekking voor). 18

19 Bij de jaarrekening 2013 is vanuit het resultaat een bedrag van 255k aan het weerstandsvermogen gedoteerd. (De dotatie was in de jaarrekening 2013 vastgesteld op 301k maar bij het opstellen van de jaarrekening 2014 is geconstateerd dat dit 46k te hoog is vanwege een te hoog bedrag aan materiële vaste activa in 2013). Voor de jaren daarna werd uitgegaan van een jaarlijkse dotatie van 1% van de baten. Voor de vorming van het ontwikkelbudget is de dotatie aan de Weerstandscapaciteit in de jaren 2014, 2015 en 2016 verlaagd met 75k. Het plafond van de weerstandscapaciteit is voor de OD NZKG in de Nota weerstandsvermogen en risicomanagement (2013) bepaald op 7,5% van de baten. Wanneer er geen beroep wordt gedaan op de Weerstandscapaciteit voor onvoorziene kosten, dan zal het plafond van de weerstandscapaciteit, conform de huidige systematiek, in 2019 worden bereikt. In de nieuwe systematiek wordt een vereist niveau van weerstandsvermogen (uitgedrukt in de ratio weerstandsvermogen) aan het bestuur voorgesteld. Inventarisatie van de risico s Bij opstellen begroting 2014 In de begroting 2014 zijn diverse risico s benoemd. Bij het actualiseren van deze risico s is vastgesteld dat deze nu niet meer als risico aangemerkt hoeven te worden. In de meeste gevallen is namelijk voorzien in dekking van de kosten. Bij het inventariseren en actualiseren van de risico s is tevens gekeken naar de risico s waaraan in de financiële verordening aandacht besteed is. Dit zijn: tegenvallende renteontwikkelingen op de kapitaalmarkt en dreigend faillissement van derden bij wie de OD NZKG vorderingen heeft uitstaan. Op dit moment worden deze onderwerpen niet als risico aangemerkt. Dit omdat de OD NZKG geen risicovolle financiële producten in bezit heeft en geen vorderingen heeft bij private partijen. Actuele stand Op dit moment is een aantal risico s in beeld. Hieronder worden ze kort toegelicht. Vervolgens is in een tabel weergegeven hoe groot de kans op ieder risico wordt ingeschat en welke financiële gevolgen het risico heeft. Risico s met een zeer kleine kans van optreden (5%) zijn niet meegenomen in de toelichting. Wabo-decentralisatie: In de meerjarenbegroting wordt rekening gehouden met 1.268k minder baten vanwege de Wabo decentralisatie. Hierbij is er vanuit gegaan dat de bijdragen van gemeenten gecontinueerd zullen worden en dat de provincie Noord Holland in 2015 net als in 2014 een tijdelijke tegemoetkoming van 655k bijdraagt. Er is echter een risico dat de baten nog verder zullen afnemen. Indien de gemeenten het bedrag van 1.900k niet of niet volledig doorzetten naar de OD leidt dat tot minder inkomsten. De uit te voeren taken komen dan verder onder druk te staan. Wabo-decentralisatie, tweede orde effect Indien de decentralisatie Wabo inderdaad gepaard gaat met minder omzet, dan treedt een tweede orde effect op. Er kunnen dan ontslagen vallen, met extra kosten tot gevolg. De kans dat dit tweede orde effect zich zal voordoen is klein. 19

20 Actualisatie DVO s: De DVO s worden jaarlijks geactualiseerd. Deze actualisatie leidt tot een aanpassing van de baten en de lasten in de begroting. Het vaststellen van de meerjarenbegroting moet binnen wettelijke termijnen. Dat betekent dat de meerjarenbegroting 2016 in maart 2015 in het DB wordt besproken en daarna aan het AB wordt aangeboden. Op het moment dat de meerjarenbegroting behandeld wordt, is nog niet bekend hoe de DVO s 2016 er uit gaan zien en kunnen eventuele financiële gevolgen voor lasten en baten nog niet verwerkt worden. Hierbij kan het bijvoorbeeld ook gaan om effecten van een nieuw provinciaal bestuur in De kans dat dit risico zich voordoet is groot. Veranderingen in wetgeving met een negatief effect op de omzet van de OD De komende jaren zijn diverse wetswijzigingen te verwachten die een effect kunnen hebben op de taken van de OD. De kans dat deze wijzigingen leiden tot verschuivingen in taken en dus een effect kunnen hebben op de omzet, wordt als gemiddeld ingeschat. Het financiële effect van het totaal van de wetswijzigingen wordt geschat op maximaal vijf procent van de jaaromzet. Het gaat om de volgende wetswijzigingen: Vierde tranche Activiteitenbesluit: Met de vierde tranche van de tweede fase van het Activiteitenbesluit komen meer vergunningplichtige activiteiten onder het Activiteitenbesluit te vallen. Voor bepaalde groepen bedrijven komt in de meeste gevallen de omgevingsvergunning milieu te vervallen en in plaats daarvan krijgen zij een meldingsplicht. In eerste instantie betekent dit meer maatwerkvoorschriften maar het zou ook een verschuiving kunnen betekenen van taken bij vergunningverlening naar toezicht en handhaving. De kans dat de wetswijziging leidt tot verschuiving in taken wordt als gemiddeld ingeschat. Wet Vergunningverlening Toezicht en Handhaving (VTH): De wet VTH legt de taakverdeling tussen het bevoegd gezag (provincies en gemeenten) en de omgevingsdiensten vast. Ook wordt het stellen van kwaliteitsvoorschriften mogelijk gemaakt en worden regels vastgesteld over de informatievoorziening. Dit kan gevolgen hebben voor de kwaliteitseisen aan medewerkers en IT. Omgevingswet: De Omgevingswet integreert een groot aantal wetten op het gebied van de fysieke leefomgeving. Door de regelgeving op het gebied van omgevingsrecht te bundelen en te vereenvoudigen moet er meer samenhang in het beleid ontstaan. Daarnaast moet er meer ruimte voor maatwerk komen, kwaliteit van de besluitvorming worden verbeterd en moet de wet leiden tot minder regels, planvormen en procedures, minder onderzoekslasten en toetsingskaders. 20

21 Overdracht Brzo van gemeenten naar provincies: De overdracht van gemeentelijke Brzo/RIE4-bedrijven (bedrijven die onder de richtlijn industriële emissies, categorie 4 vallen) van gemeenten naar provincies (Brzo-recentralisatie) zal waarschijnlijk per 1 januari 2016 plaatsvinden. In de komende maanden zal duidelijk moeten worden met welke financiële overheveling vanuit gemeentefonds naar provinciefonds dit gepaard gaat en welke verdeelsleutel er tussen de provincies gehanteerd zal worden. Het risico bestaat dat onvoldoende middelen worden overgeheveld of dat negatieve herverdelingseffecten ontstaan. Nieuwe financieringsmethode: In de loop van 2015 zullen scenario s ontwikkeld worden die zorgen voor een toekomstbestendige financieringsmethodiek. Bij het bepalen van het te volgen scenario zal aandacht worden besteed aan het beperken van financiële risico s. Eventuele financiële gevolgen van nieuwe bestuurlijke akkoorden provincies: De verkiezingen in maart 2015 zullen leiden tot een nieuw provinciaal bestuur. Dit zou financiële gevolgen kunnen hebben voor de OD NZKG. Afhankelijkheid automatisering Organisaties zijn steeds meer afhankelijk van geautomatiseerde systemen waarmee bedrijfsprocessen worden ondersteund en uitgevoerd. Het uitvallen van deze systemen (bijvoorbeeld door stroomuitval) leidt tot productieverlies en daarmee tot een lagere omzet. Als inschatting voor de financiële effecten is uitgegaan van gemiddeld een werkdag per jaar verlies aan productie. Dit komt neer op 220k (300 medewerkers x 8 uur x 91,50). Als beheersmaatregel moet een draaiboek/protocol worden opgesteld wat te doen ingeval van stroomuitval bij kritische systemen. Onrechtmatige aanbestedingen Onrechtmatige aanbestedingen kunnen leiden tot een schadeclaim/boete, met een negatief financieel effect voor de OD NZKG. In het nog op te stellen intern controleplan worden de voorwaarden en controles op inkoop vastgelegd. Periodiek dient dit geanalyseerd te worden. Fraude De kans op fraude is, hoewel klein, altijd aanwezig. Frauduleuze handelingen door eigen of ingehuurd personeel, kunnen een negatief financieel effect hebben. Via het interne controleplan en interne audits wordt de kans verkleind. Functiescheiding is hierbij van belang. 21

22 Vertraging Bedrijfsprocessen & Informatisering Vertraging in het project B&I kan ertoe leiden dat de Verlengde Kabels langer gebruikt gaan worden dan gepland. De totale jaarkosten voor het gebruik van de Verlengde Kabels zijn 1.200k. Cao De OD NZKG volgt de cao voor provincies. Deze cao loopt in 2016 af. De nieuw af te sluiten cao zal gevolgen hebben voor de begroting van de OD NZKG. Op dit moment is nog niet in te schatten of dit risico s met zich meebrengt. In de berekening van de benodigde weerstandscapaciteit is het onderwerp cao dan ook nog niet meegenomen. Indien nodig zal dat alsnog gebeuren. Tabel 3 Risico s: kans en financieel effect Risico Kans Geschat financieel effect Wabo decentralisatie gemiddeld 1.900k Wabo decentralisatie, 2e orde effect klein 2.250k Actualisatie DVO s zeer groot 700k Veranderingen in wetgeving gemiddeld 1.050k Overdracht Brzo naar provincies gemiddeld 750k Nieuwe financieringsmethode groot 700k Afhankelijkheid automatisering gemiddeld 220k Onrechtmatige aanbestedingen gemiddeld 50k Fraude klein 100k Vertraging Bedrijfsprocessen & Informatisering klein 1.200k De stand van de weerstandscapaciteit per 2014 is 630k, en loopt op tot 2.674k in Veel van de genoemde risico s golden nog niet voor 2014 maar pas in 2015 of later. Vanuit een meerjarig perspectief is de weerstandscapaciteit de eerste jaren nog niet hoog genoeg om alle risico s (kans * gevolg) te kunnen opvangen. Vanaf 2018 is de weerstandscapaciteit naar verwachting hoog genoeg om de nu bekende risico s af te kunnen dekken. Beheersing van de risico s Als de nieuwe nota weerstandsvermogen en risicomanagement is vastgesteld, zal het beheersen van de risico s bij zowel inventariseren als actualiseren van de risico s een expliciete stap in het proces zijn. De beheersmaatregelen voor de nu bekende risico s bestaan vooralsnog uit het nauwgezet blijven volgen van ontwikkelingen en zodra er meer duidelijkheid is bijsturen of bezien of de begroting zodanig kan worden bijgesteld dat de gevolgen kunnen worden opgevangen. Verder zal in de eerste helft van 2015 een intern controleplan worden vastgesteld. Het regelmatig uitvoeren van audits die in dit controleplan worden afgesproken, draagt ook bij aan het beheersen van de risico s. 22

23 Paragraaf 2 Onderhoud kapitaalgoederen De kapitaalgoederen die de OD NZKG in bezit heeft, bestaan uit apparatuur, automatisering, meubilair en de verbouwing van het gehuurde pand Ebbehout in Zaandam. Als afschrijvingstermijn wordt de economische levensduur als uitgangspunt genomen (conform de financiële verordening). In 2015 zal een onderhoudsplan worden opgesteld. Daarin zullen de onderhoudslasten voor de komende jaren (met dekkingsvoorstel) gepresenteerd worden. 23

24 Paragraaf 3 Financiering De OD NZKG werkt volgens het treasurystatuut dat is vastgesteld op 26 februari Het treasurystatuut is de uitwerking van de kaders die gesteld zijn in de wet financiering decentrale overheden (fido) en de ministeriële regelingen uitzettingen en derivaten decentrale overheden (ruddo). Eén van de doelstellingen van het statuut is het beschermen van vermogens- en (rente-)resultaten tegen ongewenste financiële risico s zoals renterisico s, koersrisico s, liquiditeitsrisico s en kredietrisico s. Om het renterisico te beperken is vastgelegd dat de kasgeldlimiet (grens aan korte financiering) en de renterisiconorm niet worden overschreden. Nieuwe leningen/uitzettingen worden afgestemd op de bestaande financiële positie en de liquiditeitenplanning. De rentetypische looptijd en het renteniveau van de betreffende lening/uitzetting worden zo veel mogelijk afgestemd op de actuele rentestand en de rentevisie. Valutarisico s worden door de Omgevingsdienst uitgesloten. Leningen worden uitsluitend aangegaan in de Europese geldeenheid (de euro). Er is een lening opgenomen bij de Bank Nederlandse Gemeenten van 1.050k met een looptijd van vijf jaar en een rente van 1,45%. In 2014 is hier 210k op afgelost. De lening dient als financiering van investeringen in meubilair die in tien jaar worden afgeschreven. De Omgevingsdienst beperkt haar interne liquiditeitsrisico s door haar treasuryactiviteiten te baseren op een adequate liquiditeitsplanning. Doordat overtollige liquide middelen moeten worden aangehouden in de schatkist (op een rekening courant bij het agentschap van het ministerie van Financiën) zijn er geen kredietrisico s. Overtollige middelen zijn middelen die decentrale overheden niet direct nodig hebben voor hun publieke taak. Deze middelen mogen niet meer aangehouden worden bij private partijen, zoals banken. Er is een bankrekening geopend die automatisch wordt afgeroomd (bij positief saldo) of aangezuiverd (bij een negatief saldo) vanuit de rekening courant bij het ministerie van Financiën. Het treasurystatuut zal in 2015 worden aangepast voor het schatkistbankieren. 24

25 Paragraaf 4 Bedrijfsvoering Het jaar 2014 was het eerste volle jaar dat de OD NZKG actief was. Het jaar stond dan ook in het teken van de inrichting en ontwikkeling van de organisatie. Dit rechtvaardigt een uitgebreide terugblik op de bedrijfsvoering in In deze paragraaf wordt achtereenvolgens aandacht besteed aan: Bedrijfsvoering nieuwe stijl; Personeel en organisatie; Financieel beheer en administratieve organisatie; Btw; Uniformeren van de primaire processen; Huisvesting. 1. Bedrijfsvoering nieuwe stijl In het eerste volle jaar dat de OD NZKG actief was, is een aantal verbeterpunten op het gebied van de bedrijfsvoering zichtbaar geworden. Het algemene beeld is dat de bedrijfsvoering noodgedwongen nog te veel bezig is met administratieve taken en het oplossen van incidenten. Daardoor komen we te weinig toe aan meer strategische en business control. Eind 2014 is daarom besloten tot een transitieproces in de bedrijfsvoering. Er zal gewerkt gaan worden in een drietal samenwerkingsverbanden (strategie & control, procesontwikkeling & beheer en advies & ondersteuning), waarmee de strategische en beleidsfunctie specifiek worden gepositioneerd. 2. Personeel en organisatie Er is veel gebeurd op personeelsgebied in 2014: de plaatsing van alle medewerkers bij de Omgevingsdienst Noordzeekanaalgebied (OD NZKG), afhandeling van ingediende bezwaarschriften en rechten vanuit het Sociaal Plan, inregelen van procedures in-, door- en uitstroom, gegevensinvoer in de salaris- en personeelsadministratie, afstemming met de Bijzondere Ondernemingsraad (BOR, nu OR) en Provincie Noord-Holland, invulling van vacatures, het vullen van de personeelsdossiers, aanbesteding voor bedrijfsarts, integriteitsbeleid, informatievoorziening naar medewerkers en advisering aan directie en leidinggevenden. Hiernaast is de afdeling HR ook zelf nog volop in ontwikkeling. Een jaar na de formele start van de OD NZKG is er op HR vlak dus veel bereikt in zaken die de dienst in de basis nodig heeft. In het kader van de verdere ontwikkeling van de OD en de visie op HR, is er in het najaar 2014 gewerkt om de aansluiting tussen organisatieontwikkeling en HR verder uit te werken, waarbij meer aandacht besteed zal worden aan de bijdrage aan strategische advisering. Installatie OR Ten tijde van de oprichting van de OD NZKG was een zogenaamde Bijzondere Ondernemingsraad (BOR) opgericht. In deze BOR waren de 4 Ondernemingsraden van de founding fathers (gemeenten Amsterdam, Zaanstad, Haarlemmermeer en Provincie Noord-Holland) vertegenwoordigd. Na de oprichting heeft de BOR tot aan het uitschrijven van de OR verkiezingen gefungeerd als OR van de OD NZKG. Zaken die in de BOR ( ) aan de orde zijn gekomen betreffen onder meer het Sociaal Plan met betrekking tot 25

26 overgang van medewerkers van de founding fathers naar de OD NZKG, de inrichting van de fijnstructuur en verdeling in teams, selectieprocedures van de teammanagers en de concern controller, inbesteding operationele bedrijfsvoeringstaken, huisvesting, het vervoersbeleid en het Besluit mandaat, volmacht en machtiging. In deze tussenliggende periode is met de BOR een OR reglement, waarin ook de wijze en procedure bij OR verkiezingen staat beschreven, overeengekomen. Conform dit reglement zijn in maart 2014 verkiezingen uitgeschreven, is vervolgens de BOR opgeheven en de OD OR officieel geïnstalleerd. Conform de WOR, hoofdstuk 23 en 24, worden zowel overlegvergaderingen georganiseerd (gemiddeld circa één keer per maand) als (twee keer per jaar) algemene vergaderingen waarin de algemene gang van zaken van de onderneming wordt besproken door de bestuurder en de voltallige OR. Hiernaast worden er situationeel technische overleggen georganiseerd. Voor technische overleggen wordt een afvaardiging van de OR (veelal in lijn met de ingestelde OR commissies) en deskundigen op het betreffende onderwerp vanuit de dienst uitgenodigd. Technische overleggen kennen bij langdurende programma s, zoals de uitrol van de nieuwe werkprocessen, een periodiek technisch overleg. Voor advies- of instemmingsplichtige onderwerpen wordt, indien de situatie daarom vraagt, ook een éénmalig technisch overleg georganiseerd. In 2014 is onder meer overleg gevoerd en advies of instemming gevraagd op de beloningsronde in 2014, aanbesteding arboarts, integriteitsbeleid en vertrouwenspersonen, ICT-protocol, opleidingsbeleid, spelregels competenties 2015, meenemen van verlofrechten, oprichting interne bezwarencommissie en beleid (voorkomen van) ongewenst gedrag. Oprichting Georganiseerd Overleg (GO) In het Sociaal Plan OD NZKG d.d. 21 mei 2013 is in artikel 2.1 vastgelegd dat de OD NZKG de arbeidsvoorwaarden van de Provincie Noord-Holland en de toekomstige wijzigingen hierin volgt, met uitzondering van het functiegebouw, het functiewaarderingssysteem en het Sociaal Statuut. Hiernaast is in dit eerste jaar geconstateerd dat er een klein aantal onderwerpen is dat dusdanig specifiek is voor de OD NZKG of de Provincie Noord-Holland dat aanpassing of aanvullende afspraken gewenst zijn. Om deze redenen wordt momenteel een Regeling Georganiseerd Overleg (GO) opgesteld. Zodra de Regeling Georganiseerd Overleg met relevante vakbonden is overeengekomen wordt deze ter instemming aan het bestuur van de OD NZKG voorgelegd. Na instemming door het bestuur is de oprichting een feit en kan op onderwerpen, zoals het omzetten van de indicatieve schalen naar definitieve schalen en een OD eigen sociaal statuut, het GO met de bonden formeel gestart worden. Bezwaren overgang naar de OD In totaal zijn er 50 bezwaren ingediend ten gevolge van het plaatsingsbesluit/overgang naar de OD. De meeste bezwaren gingen over taken en functie, inschaling, onderlinge cao verschillen en gebruik van dienstauto s. De Bezwarencommissie van de OD heeft bij zes dossiers het bezwaar als gegrond geadviseerd. Drie van deze zes dossiers zijn identiek, het gaat inhoudelijk dus om vier verschillende zaken. De bezwaren zijn inmiddels allemaal afgerond. Het gegronde advies heeft in één geval geleid tot een gewijzigd aanstellingsbesluit en er lopen nog twee beroepszaken. 26

27 In de blauwe kolommen staat het percentage bezwaren (van het totaal aantal bezwaren), in de rode kolom het percentage ingebrachte medewerkers (van het totaal aantal ingebrachte medewerkers, exclusief de overige partners). Opleiding en ontwikkeling Met een goed opleidingsbeleid zorgt de OD NZKG ervoor dat medewerkers efficiënter, langer en flexibeler inzetbaar blijven. Voor een wendbare organisatie waar taakpakketten kunnen fluctueren, is een verdergaande flexibilisering van inzet van medewerkers nodig. Vanuit het oogpunt van werkzekerheid (in plaats van baanzekerheid) zal het leren niet alleen gericht zijn op functiegebonden scholing en training, maar ook op het vergroten van mogelijkheden om andere taken binnen en buiten de organisatie op te pakken. Begin 2014 is een inventarisatie van de opleidingsbehoefte gehouden. Opleidingen worden, aansluitend bij de Uitvoeringsregeling Opleiding en Ontwikkeling 2010 (Provincie Noord-Holland) onderverdeeld in verplichte opleidingen (volgens OD/leidinggevende vereist/noodzakelijk geacht in belang van de OD) voor het vervullen van de huidige functie of voor een andere (passende) functie die is opgedragen en nietverplichte opleidingen (door een medewerker gewenst in het kader van een toekomstige functie binnen de OD). Hiernaast is er aandacht voor opleidingen, ter vergroting van de loopbaanmogelijkheden. In 2014 is prioriteit gegeven aan de verplichte opleidingen. Afspraken omtrent ontwikkeling en te volgen opleidingen worden gedurende de gesprekscyclus tussen medewerker en leidinggevende besproken en vastgelegd. In 2014 is gestart met de ontwikkeling van een OD-breed trainingsaanbod. Zo is er voor twee groepen een training Bestuurlijke Sensitiviteit georganiseerd, en een training Persoonlijke Effectiviteit voor medewerkers ontwikkeld (start begin 2015). Tevens is in 2014 de start gemaakt met een leiderschapstraject voor alle teammanagers, waar ook negen geselecteerde senior generalisten aan deelnemen. Na diverse sessies met directieleden, teammanagers en een aantal adviseurs van de OD is het Kompas OD NZKG voor 2015 opgesteld. In dit Kompas zijn vijftien strategische ambities en projecten benoemd, afkomstig uit de vijf eerder bepaalde strategische acties voor 2013, het projectoverzicht en de organisatieontwikkelagenda. De nog verder te benoemen doelstellingen, resultaten en acties zullen ook meer duidelijkheid en richting gaan geven aan het algemeen opleidingsplan voor 2015 (en verder). Verdere invulling van het OD-brede aanbod zal dan ook gedurende 2015 plaatsvinden, in afstemming met de diverse ambassadeurs. Hierbij 27

NOTA WEERSTANDSVERMOGEN RECREATIESCHAP VOORNE-PUTTEN-ROZENBURG

NOTA WEERSTANDSVERMOGEN RECREATIESCHAP VOORNE-PUTTEN-ROZENBURG NOTA WEERSTANDSVERMOGEN RECREATIESCHAP VOORNE-PUTTEN-ROZENBURG Opgesteld door: G.Z-H In opdracht van: Recreatieschap Voorne-Putten-Rozenburg Postbus 341 3100 AH Schiedam Tel.: 010-2981010 Fax: 010-2981020

Nadere informatie

Regeling Financieel Beheer Belastingsamenwerking Gouwe- Rijnland

Regeling Financieel Beheer Belastingsamenwerking Gouwe- Rijnland Regeling Financieel Beheer Belastingsamenwerking Gouwe- Rijnland Het Algemeen Bestuur van de Gemeenschappelijke regeling Gouwe-Rijnland (BSGR), gelet op: Artikel 212 van de Gemeentewet; Het Waterschapsbesluit;

Nadere informatie

ORGANISATIEVERORDENING OMGEVINGSDIENST NOORDZEEKANAALGEBIED 2014

ORGANISATIEVERORDENING OMGEVINGSDIENST NOORDZEEKANAALGEBIED 2014 ORGANISATIEVERORDENING OMGEVINGSDIENST NOORDZEEKANAALGEBIED 2014 Het dagelijks bestuur van de Omgevingsdienst Noordzeekanaalgebied, gelet op: artikel 37 lid 3 en 38 lid 1 van de Gemeenschappelijke Regeling

Nadere informatie

FINANCIËLE VERORDENING RECREATIESCHAP DOBBEPLAS

FINANCIËLE VERORDENING RECREATIESCHAP DOBBEPLAS FINANCIËLE VERORDENING RECREATIESCHAP DOBBEPLAS Het Algemeen Bestuur van het recreatieschap Dobbeplas; Gezien het voorstel van het Dagelijks Bestuur van 13 oktober 2014; Gelet op het bepaalde in de artikelen

Nadere informatie

Begroting 2016 Omgevingsdienst Zuid Holland Zuid

Begroting 2016 Omgevingsdienst Zuid Holland Zuid Begroting 2016 Omgevingsdienst Zuid Holland Zuid Presentatie Alblasserwaard Vijfheerenlanden 15 april 2015 Inhoud Missie en werkgebied Hoofdtaken Bestuurlijke aansturing Sturing en verantwoording Financiële

Nadere informatie

Jaarverslag 2015. Bouwen aan een gezamenlijke toekomst, de ODBN verandert

Jaarverslag 2015. Bouwen aan een gezamenlijke toekomst, de ODBN verandert Jaarverslag 2015 Bouwen aan een gezamenlijke toekomst, de ODBN verandert Voorwoord Hierbij bied ik u het jaarverslag 2015 aan. Een jaar waarin de Omgevingsdienst Brabant Noord (ODBN) aanzienlijk is doorontwikkeld

Nadere informatie

BRZO zowel BRZO als VT-CHEMIE. Provincie Provincie Provincie Totaal

BRZO zowel BRZO als VT-CHEMIE. Provincie Provincie Provincie Totaal PROJECTOPDRACHT Naam deelproject : VORMGEVING BRZO-RUD NOORD-NEDERLAND (LAT-RB) Opdrachtgever : Dick Bresser, namens de noordelijke regisseurs RUD Projectleider : Jan Smittenberg Organisatie : Provincie

Nadere informatie

VOORSTEL AAN BURGEMEESTER EN WETHOUDERS VAN DE GEMEENTE ROERMOND

VOORSTEL AAN BURGEMEESTER EN WETHOUDERS VAN DE GEMEENTE ROERMOND VOORSTEL AAN BURGEMEESTER EN WETHOUDERS VAN DE GEMEENTE ROERMOND datum indiening: 19 mei 2014 datum/agendapunt B&Wvergadering: 270514/304 afdeling: Bouwtoeziciit Onderwerp: Jaarprogramma Wet algemene bepalingen

Nadere informatie

Wie bewaakt mijn geld? Financiële controle en risicobeheersing binnen de gemeente Nuth

Wie bewaakt mijn geld? Financiële controle en risicobeheersing binnen de gemeente Nuth Wie bewaakt mijn geld? Financiële controle en risicobeheersing binnen de gemeente Nuth De taak van de raad onder het dualisme Kaders stellen (WMO, Jeugdwet, handhaving) Budgetteren (begroting) Lokale wetgeving

Nadere informatie

advies Jaarrekening 2013 Gemeenschappelijke Regeling Breed

advies Jaarrekening 2013 Gemeenschappelijke Regeling Breed advies Jaarrekening 2013 Gemeenschappelijke Regeling Breed Gemeente Nijmegen Adviesfunctie Gemeenschappelijke Regelingen Danny Ederveen Peggy van Gemert RA/AA Mei 2014 1 2 Inhoudsopgave 1. Inleiding...

Nadere informatie

Bijlage II - Het spoorboekje kwaliteit: De BIG-8 stap voor stap. Inleiding

Bijlage II - Het spoorboekje kwaliteit: De BIG-8 stap voor stap. Inleiding Bijlage II - Het spoorboekje kwaliteit: De BIG-8 stap voor stap Inleiding In het omgevingsrecht worden regels gesteld waar de overheden zich aan moeten houden bij het uitvoeren van vergunningverlening,

Nadere informatie

FINANCIERINGSSTATUUT OMGEVINGSDIENST GRONINGEN

FINANCIERINGSSTATUUT OMGEVINGSDIENST GRONINGEN FINANCIERINGSSTATUUT OMGEVINGSDIENST GRONINGEN Algemeen Bestuur Veendam 29 oktober 2013 Inhoud 1. INLEIDING... 3 2. VOORBEREIDING EN VASTSTELLING VAN HET TREASURYBELEID... 3 2.1. Beleids- en verantwoordingscyclus...3

Nadere informatie

Motie Ondersteuning Standaardisatie Uitvoeringsprocessen. voor BALV 17 november 2014

Motie Ondersteuning Standaardisatie Uitvoeringsprocessen. voor BALV 17 november 2014 Motie Ondersteuning Standaardisatie Uitvoeringsprocessen voor BALV 17 november 2014 Gemeente Zaanstad namens gemeenten Zwolle, Leeuwarden, Amersfoort, Haarlemmermeer, Rotterdam, Utrecht, Enschede en Apeldoorn

Nadere informatie

Nota risicomanagement 2014

Nota risicomanagement 2014 Nota risicomanagement 2014 Opgesteld door: Afdeling concerncontrol D.d.: Februari 2014 2 Inhoud 1 Inleiding... 5 2 Wettelijk kader en doelstellingen... 6 2.1 BBV... 6 2.2 Doelstellingen... 6 3 Risicomanagement...

Nadere informatie

TUSSENTIJDSE RAPPORTAGE 2015

TUSSENTIJDSE RAPPORTAGE 2015 TUSSENTIJDSE RAPPORTAGE 2015 Periode: januari t/m juni 2015 Datum: 7 september 2015. Inhoudsopgave 1. Voorwoord 3 2. Inleiding 4 3. Stand van zaken programma s 6 4. Stand van zaken financiële begroting

Nadere informatie

Datum: 24 augustus 2012 Nummer raadsnota: BI Onderwerp: Aangaan Gemeenschappelijke Regeling Omgevingsdienst Midden- en West-Brabant

Datum: 24 augustus 2012 Nummer raadsnota: BI Onderwerp: Aangaan Gemeenschappelijke Regeling Omgevingsdienst Midden- en West-Brabant NOTA VOOR DE RAAD Datum: 24 augustus 2012 Nummer raadsnota: BI.0120066 Onderwerp: Aangaan Gemeenschappelijke Regeling Omgevingsdienst Midden- en West-Brabant Portefeuillehouder: Peters Bijlagen: 1. Tekst

Nadere informatie

Verleden, heden en toekomst FUMO. Oorsprong en basis RUD vorming in Nederland Landelijk beeld De RUD in Fryslân FUMO

Verleden, heden en toekomst FUMO. Oorsprong en basis RUD vorming in Nederland Landelijk beeld De RUD in Fryslân FUMO Verleden, heden en toekomst FUMO Oorsprong en basis RUD vorming in Nederland Landelijk beeld De RUD in Fryslân FUMO Oorsprong RUD vorming Diverse rampen / incidenten in Nederland, diverse rapporten De

Nadere informatie

Deelplan IC Treasury 2014. Gemeente Lingewaard

Deelplan IC Treasury 2014. Gemeente Lingewaard Deelplan IC Treasury 2014 Gemeente Lingewaard 1 Inhoudsopgave 1. Aanleiding 3 2. Structureel / incidenteel 3 3. Opdrachtgever 3 4. Opdrachtnemer 3 5. Relevante wet- en regelgeving 3 6. Rapportage 4 7.

Nadere informatie

Nota Bedrijfsvoering RMH. Inhoudsopgave. 1. Inleiding. 2. Doelstelling nota. 3. Personeel. 4. Organisatie 5. ICT

Nota Bedrijfsvoering RMH. Inhoudsopgave. 1. Inleiding. 2. Doelstelling nota. 3. Personeel. 4. Organisatie 5. ICT Nota Bedrijfsvoering RMH Inhoudsopgave 1. Inleiding 2. Doelstelling nota 3. Personeel 4. Organisatie 5. ICT 6. Financiën/Administratieve Organisatie 7. Communicatie 8. Huisvesting 9. Voorstel aan het Algemeen

Nadere informatie

RAADSVOORSTEL Verseon kenmerk: 323478. Raadsvergadering van 8 maart 2012 Agendanummer: 10.2

RAADSVOORSTEL Verseon kenmerk: 323478. Raadsvergadering van 8 maart 2012 Agendanummer: 10.2 RAADSVOORSTEL Verseon kenmerk: 323478 Raadsvergadering van 8 maart 2012 Agendanummer: 10.2 Onderwerp: Achterstanden met betrekking tot de afgifte van gebruiksvergunningen en -meldingen Verantwoordelijk

Nadere informatie

Beleidsregel kwaliteitseisen vergunningverlening, toezicht en handhaving Den Haag 2017

Beleidsregel kwaliteitseisen vergunningverlening, toezicht en handhaving Den Haag 2017 GEMEENTEBLAD Officiële uitgave van de gemeente 's-gravenhage Nr. 45697 22 maart 2017 Beleidsregel kwaliteitseisen vergunningverlening, toezicht en handhaving Den Haag 2017 Het college van burgemeester

Nadere informatie

Zaaknummer

Zaaknummer Raadsvoorstel Inleiding Sinds 2013 is de gemeente Heusden deelnemer aan de gemeenschappelijke regeling Omgevingsdienst Midden- en West-Brabant (GR). Dit verplichte samenwerkingsverband heeft als doel om

Nadere informatie

JAARREKENING Ja, IPA Acon heeft een goedkeurende verklaring afgegeven.

JAARREKENING Ja, IPA Acon heeft een goedkeurende verklaring afgegeven. JAARREKENING 2015 Tijdigheid Is de jaarrekening op tijd (voor 15 april) ontvangen? Accountantsverklaringen Is de verklaring aanwezig (ja /nee) en welke soort verklaring? Weerstandsvermogen Hoogte algemene

Nadere informatie

Het memo wordt afgesloten met een advies aan het Bestuurlijk Provinciaal handhavingsoverleg van 20 december 2012.

Het memo wordt afgesloten met een advies aan het Bestuurlijk Provinciaal handhavingsoverleg van 20 december 2012. B-PHO 20 december 12; agendapunt 5 MEMO Noties ter beoordeling van de voortzetting en positionering van de PHO werkgroepen Kwaliteit en Handhaving Bouwstoffen en Ketenbeheer in relatie tot de ontwikkeling

Nadere informatie

Portefeuillehouder: M.A.P. Michels Behandelend ambtenaar J. van der Meer, 0595 447719 gemeente@winsum.nl (t.a.v. J. van der Meer)

Portefeuillehouder: M.A.P. Michels Behandelend ambtenaar J. van der Meer, 0595 447719 gemeente@winsum.nl (t.a.v. J. van der Meer) Vergadering: 11 december 2012 Agendanummer: 12 Status: Besluitvormend Portefeuillehouder: M.A.P. Michels Behandelend ambtenaar J. van der Meer, 0595 447719 E mail: gemeente@winsum.nl (t.a.v. J. van der

Nadere informatie

Berenschot. Evaluatie wet VTH. Op weg naar een volwassen stelsel BIJLAGE 3 ANALYSE FINANCIËLE RATIO S OMGEVINGSDIENSTEN

Berenschot. Evaluatie wet VTH. Op weg naar een volwassen stelsel BIJLAGE 3 ANALYSE FINANCIËLE RATIO S OMGEVINGSDIENSTEN Berenschot Evaluatie wet VTH Op weg naar een volwassen stelsel BIJLAGE 3 ANALYSE FINANCIËLE RATIO S OMGEVINGSDIENSTEN 22 mei 2017 Bijlage 3. Analyse financiële ratio s omgevingsdiensten Inleiding In deze

Nadere informatie

(Proces)voorstel aanpak opstellen Nota Risicomanagement

(Proces)voorstel aanpak opstellen Nota Risicomanagement (Proces)voorstel aanpak opstellen Nota Risicomanagement Aanleiding Het college heeft de opdracht een Nota Risicomanagement op te stellen. Hiertoe heeft de raad besloten bij de rapportage Financiële Strategie.

Nadere informatie

Treasurystatuut Stichting Openbare Scholengroep Vlaardingen Schiedam (OSVS)

Treasurystatuut Stichting Openbare Scholengroep Vlaardingen Schiedam (OSVS) Treasurystatuut Stichting Openbare Scholengroep Vlaardingen Schiedam (OSVS) Treasurystatuut Stichting Openbare Scholengroep Vlaardingen Schiedam vs. 1.2 28 november 2013 pagina 1 van13 Inhoudsopgave 1.

Nadere informatie

22 april 2015 OPENBAAR LICHAAM CREMATORIA TWENTE

22 april 2015 OPENBAAR LICHAAM CREMATORIA TWENTE 22 april 2015 OPENBAAR LICHAAM CREMATORIA TWENTE ONTWERPBEGROTING 2016 Inhoudsopgave Bladz. 1. Aanbieding begroting 2016 1 2. Beleidsbegroting 2016 3 2.1 Programma 2.2 Paragrafen 3. Financiële begroting

Nadere informatie

RAADSBERICHT (voor de leden van de raad en de algemene raadscommissie)

RAADSBERICHT (voor de leden van de raad en de algemene raadscommissie) RAADSBERICHT (voor de leden van de raad en de algemene raadscommissie) Van Aan : het college van burgemeester en wethouders : de raads- en commissieleden Datum : 24 juni 2015 Nr. : 2015-67 Portefeuillehouder:

Nadere informatie

(pagina 3) (pagina 6)

(pagina 3) (pagina 6) JAARREKENING 2014 Tijdigheid Is de jaarrekening op tijd (voor 15 april) ontvangen? Accountantsverklaringen Is de verklaring aanwezig (ja /nee) en welke soort verklaring? Weerstandsvermogen Hoogte algemene

Nadere informatie

Raadsvoorstel Treasurystatuut gemeente Eindhoven 2015

Raadsvoorstel Treasurystatuut gemeente Eindhoven 2015 gemeente Eindhoven Raadsnummer 15R6172 Inboeknummer 15bst00015 Beslisdatum B&W 27 januari 2015 Dossiernummer 15.05.651 Raadsvoorstel Treasurystatuut gemeente Eindhoven 2015 Inleiding Het treasurystatuut

Nadere informatie

Nota reserves, weerstandsvermogen en solvabiliteit 2015. RAD Hoeksche Waard

Nota reserves, weerstandsvermogen en solvabiliteit 2015. RAD Hoeksche Waard Nota reserves, weerstandsvermogen en solvabiliteit 2015 Inhoud Samenvatting... 3 Inleiding Risicomanagement... 4 Doel risicomanagement Stappen risicomanagement Risicobeheersing Taken en verantwoordelijkheden

Nadere informatie

BELEIDSREGEL KWALITEITSEISEN VERGUNNINGVERLENING, TOEZICHT EN HANDHAVING DEN HAAG 2017

BELEIDSREGEL KWALITEITSEISEN VERGUNNINGVERLENING, TOEZICHT EN HANDHAVING DEN HAAG 2017 RIS296472 BELEIDSREGEL KWALITEITSEISEN VERGUNNINGVERLENING, TOEZICHT EN HANDHAVING DEN HAAG 2017 Het college van burgemeester en wethouders van Den Haag, de burgemeester van Den Haag, ieder voor zover

Nadere informatie

Omgevingsdienst Midden- en West- Brabant: bedrijfsplan en GR. Raadsinformatieronde 4 oktober 2012

Omgevingsdienst Midden- en West- Brabant: bedrijfsplan en GR. Raadsinformatieronde 4 oktober 2012 Omgevingsdienst Midden- en West- Brabant: bedrijfsplan en GR Raadsinformatieronde 4 oktober 2012 Opbouw en toelichting Achtergrond Bedrijfsplan Gevolgen gemeente Drimmelen GR Vervolg OMWB: achtergrond

Nadere informatie

afdeling: iedere organisatorische eenheid binnen de omgevingsdienst met een eigen rechtstreekse verantwoordelijkheid

afdeling: iedere organisatorische eenheid binnen de omgevingsdienst met een eigen rechtstreekse verantwoordelijkheid o Financiële verordening Omgevingsdienst Veluwe IJssel Het algemeen bestuur van de Omgevingsdienst Veluwe IJssel, gelet op artikel 212 van de Gemeentewet; gelet op artikel 216 van de Provinciewet; gelet

Nadere informatie

Bijlage D Raads- en statenvoorstel 1 en besluit GR RUD LN

Bijlage D Raads- en statenvoorstel 1 en besluit GR RUD LN Bijlage D Raads- en statenvoorstel 1 en besluit GR RUD LN 1 T.b.v. het statenvoorstel moet daar waar Raad is opgenomen dit vervangen worden door Provinciale Staten, daar waar het college van burgemeesters

Nadere informatie

Afspraken tussen raad, college en organisatie bij (grote) ruimtelijke gemeentelijke projecten S.Reijmer, 2 maart 2016, TA

Afspraken tussen raad, college en organisatie bij (grote) ruimtelijke gemeentelijke projecten S.Reijmer, 2 maart 2016, TA Afspraken tussen raad, college en organisatie bij (grote) ruimtelijke gemeentelijke projecten S.Reijmer, 2 maart 2016, TA 1. Inleiding De raad heeft in de vergadering van februari 2014 het college de opdracht

Nadere informatie

Een OVER-gemeentelijke samenwerking tussen Oostzaan en Wormerland

Een OVER-gemeentelijke samenwerking tussen Oostzaan en Wormerland OVER OOSTZAAN Een OVER-gemeentelijke samenwerking tussen Oostzaan en Wormerland WORMERLAND. GESCAND OP 13 SEP. 2013 Gemeente Oostzaan Datum : Aan: Raadsleden gemeente Oostzaan Uw BSN : - Uw brief van :

Nadere informatie

Voorstel van het college aan de raad. Raadsvergadering d.d. 7 juli 2016 Onderwerp: Jaarverslag en Jaarrekening 2015.

Voorstel van het college aan de raad. Raadsvergadering d.d. 7 juli 2016 Onderwerp: Jaarverslag en Jaarrekening 2015. GEMEENTE OLDEBROEK Raadsvergadering d.d. 7 juli 2016 Onderwerp: Jaarverslag en Jaarrekening 2015. Voorstel van het college aan de raad Agendapunt Portefeuillehouder: mw. A.A.C. Groot Kenmerk: 247735 /

Nadere informatie

Onderstaande tabel geeft het verloop weer van onze huidige langlopende geldleningen.

Onderstaande tabel geeft het verloop weer van onze huidige langlopende geldleningen. 4 Financiering Het doel van deze paragraaf is om de raad beter te informeren omtrent het treasurybeleid en de beheersing van financiële risico s. De treasuryfunctie ondersteunt de uitvoering van de programma's

Nadere informatie

Berenschot. Evaluatie wet VTH. Op weg naar een volwassen stelsel BIJLAGE 1. EVALUATIEPROTOCOL. 22 mei 2017

Berenschot. Evaluatie wet VTH. Op weg naar een volwassen stelsel BIJLAGE 1. EVALUATIEPROTOCOL. 22 mei 2017 Berenschot Evaluatie wet VTH Op weg naar een volwassen stelsel BIJLAGE. EVALUATIEPROTOCOL 22 mei 207 Bijlage. Evaluatieprotocol Onderwerp Aspect Streven (indien van Context Aanleiding voor wet VTH Achtergrond

Nadere informatie

Artikel 1. Definities

Artikel 1. Definities Verordening 212 Het algemeen bestuur van de ISD Bollenstreek besluit, gelet op artikel 212 van de Gemeentewet, vast te stellen: Verordening op de uitgangspunten voor het financieel beleid, alsmede voor

Nadere informatie

Datum 31 maart 2016 contactpersoon. 13 apr 2016/0005

Datum 31 maart 2016 contactpersoon. 13 apr 2016/0005 Datum 31 maart 2016 contactpersoon M. Heijlnk Aan de raden van de 26 VRU-gemeenten door tussenkomst van de colleges van burgemeesters en wethouders Concerncontroller a.i. Archimedeslaan 6 3584 BA Utrecht

Nadere informatie

b e s l u i t : 1 Inleidende bepaling 2 Begroting en verantwoording Nr: 07-104a De raad van de gemeente Barneveld;

b e s l u i t : 1 Inleidende bepaling 2 Begroting en verantwoording Nr: 07-104a De raad van de gemeente Barneveld; Nr: 07-104a De raad van de gemeente Barneveld; gelezen het voorstel van burgemeester en wethouders, nr. 07-104; gelet op artikel 212 van de Gemeentewet; overwegende dat de verordening op de uitgangspunten

Nadere informatie

BEGROTING 2014. Paragraaf Financiering

BEGROTING 2014. Paragraaf Financiering BEGROTING 2014 Paragraaf Financiering Ambtelijke programmamanager Afdelingshoofd Bedrijfsvoering Inleiding In de BBV 2004 (Besluit Beheer en Verantwoording Provincies en gemeenten) is een paragraaf financiering

Nadere informatie

Deloitte. Openbaar Lichaam Afvalstoffenverwijdering Zeeland. Rapport van bevindingen voor het boekjaar eindigend op 31 december 2014.

Deloitte. Openbaar Lichaam Afvalstoffenverwijdering Zeeland. Rapport van bevindingen voor het boekjaar eindigend op 31 december 2014. Deloitte Accountants B.V. Park Veidzigt 25 4336 DR Middelburg Postbus 7056 4330 GB Middelburg Nederland Tel: 088 288 2888 Fax 088 288 9895 www.deloitte.n1 Openbaar Lichaam Afvalstoffenverwijdering Zeeland

Nadere informatie

Haarlem, 23 augustus 2011. Onderwerp: Begroting 2012. Bijlagen: ontwerpbesluit, begroting

Haarlem, 23 augustus 2011. Onderwerp: Begroting 2012. Bijlagen: ontwerpbesluit, begroting Haarlem, 23 augustus 2011 2011 77 Onderwerp: Begroting 2012 Bijlagen: ontwerpbesluit, begroting 1 Inleiding De voor u liggende begroting 2012-2015 is de eerste begroting van het nieuwe college na de verkiezingen

Nadere informatie

Bijlage bij raadsvoorstel nr Nota Risicomanagement & Weerstandsvermogen

Bijlage bij raadsvoorstel nr Nota Risicomanagement & Weerstandsvermogen Nota Risicomanagement & Weerstandsvermogen 2012-2015 1 Inhoudsopgave 1. Inleiding a. Aanleiding en kader b. Proces 2. Risicomanagement a. Risico's en risicomanagement b. Invoering van risicomanagement

Nadere informatie

2. Financieel kader gemeenschappelijke regelingen in de regio van Hollands-Midden

2. Financieel kader gemeenschappelijke regelingen in de regio van Hollands-Midden 1. Inleiding Ten tijde van het schrijven van de kadernota 2016 wordt nog volop gewerkt aan de uitwerking van het proces Kracht#15. Voor het besluitvormingsproces dient de Kadernota 2016 in januari 2015

Nadere informatie

Informatiebrief Omgevingsdienst De Vallei

Informatiebrief Omgevingsdienst De Vallei Aan: College van B&W van de partners van Omgevingsdienst de Vallei; Barneveld, Ede, Nijkerk, Scherpenzeel, Wageningen en Gedeputeerde Staten van de provincie Gelderland met het verzoek deze Informatiebrief

Nadere informatie

Financiële verordening gemeente Achtkarspelen

Financiële verordening gemeente Achtkarspelen Financiële verordening gemeente Achtkarspelen De raad van de gemeente Achtkarspelen; gezien het voorstel van het college van burgemeester en wethouders van @; gelet op artikel 212 van de gemeentewet en

Nadere informatie

Treasurystatuut voor de Veiligheidsregio Utrecht

Treasurystatuut voor de Veiligheidsregio Utrecht Treasurystatuut voor de Veiligheidsregio Utrecht Versie: AB VRU 21 juni 2010 INHOUDSOPGAVE 1. Inleiding 2 Algemeen 2 Wettelijke voorschriften 2 Opbouw statuut 2 2. Uitgangspunten en doelstellingen 3 Uitgangspunten

Nadere informatie

Gemeenteraad Aanbieden via de Griffie aan commissie en raad

Gemeenteraad Aanbieden via de Griffie aan commissie en raad Onderwerp Besluitvorming GR RUD LN 2018 en inrichting organisatie RUD LN Zaaknummer 339727 Teammanager Hank Velthuis a.i. B & W datum 19 juni 2017 Afdeling/Team Wonen Werken en Leven/Vergunningverlening

Nadere informatie

Jaarrekening 2013. Gemeente Bunnik. Bunnik, 5 juni 2014 Open Huis gemeenteraad

Jaarrekening 2013. Gemeente Bunnik. Bunnik, 5 juni 2014 Open Huis gemeenteraad Jaarrekening 2013 Gemeente Bunnik Bunnik, 5 juni 2014 Open Huis gemeenteraad Agenda Controle van de jaarrekening De voorschriften voor de jaarrekening Jaarrekeningcontrole 2013 Controle van de jaarrekening

Nadere informatie

Indicatieve begroting Omgevingsdienst Midden- en West-Brabant

Indicatieve begroting Omgevingsdienst Midden- en West-Brabant Indicatieve begroting Omgevingsdienst Midden- en West-Brabant Status Deze indicatieve begroting is bestemd voor de colleges van de deelnemers aan de Omgevingsdienst Midden- en West-Brabant. Het doel is

Nadere informatie

Nota Risicomanagement en Weerstandsvermogen

Nota Risicomanagement en Weerstandsvermogen Nota Risicomanagement en Weerstandsvermogen September 2015 Inhoudsopgave 1. Inleiding... 3 2. Aanleiding... 4 3. Nadere toelichting... 5 4. Doelstellingen en wettelijke kaders... 6 4.1. Doelstellingen...

Nadere informatie

NOTA RENTEBELEID GEMEENTE BERGEN OP ZOOM

NOTA RENTEBELEID GEMEENTE BERGEN OP ZOOM l lllllll llll lllll llll llllll 111111111111111111111111111111111 815-023068 NOTA RENTEBELEID 2015 GEMEENTE BERGEN OP ZOOM Bergen op Zoom, oktober 2015 1. INLEIDING.""""""""""""""""""""""""""""""""""

Nadere informatie

Onderwerp Verordening kwaliteit vergunningverlening, toezicht en handhaving omgevingsrecht

Onderwerp Verordening kwaliteit vergunningverlening, toezicht en handhaving omgevingsrecht Raadsvoorstel Datum raadsvergadering : 7 juli 2016 Agendanummer : Datum : 17 mei 2016 Onderwerp Verordening kwaliteit vergunningverlening, toezicht en handhaving omgevingsrecht Aan de leden van de raad,

Nadere informatie

Invoering Omgevingswet

Invoering Omgevingswet Invoering Omgevingswet Projectplan Versie 1.2 Datum: 19-09-2016 Opsteller: Linda Roeterink Inhoud 1. Inleiding... 2 2. Projectomschrijving... 2 2.1. Aanleiding... 2 2.2. Totstandkoming projectplan... 2

Nadere informatie

Datum voorstel Datum raadsvergadering Bijlagen Ter inzage 17 juli 2012 17 juli 2012 1 5 vertrouwelijke bijlages

Datum voorstel Datum raadsvergadering Bijlagen Ter inzage 17 juli 2012 17 juli 2012 1 5 vertrouwelijke bijlages Raadsvoorstel Agendapunt: 16 Onderwerp risicomanagement grondexploitaties Datum voorstel Datum raadsvergadering Bijlagen Ter inzage 17 juli 2012 17 juli 2012 1 5 vertrouwelijke bijlages Aan de gemeenteraad,

Nadere informatie

Voortgangsrapportage

Voortgangsrapportage Rechtmatigheid Wat hebben we bereikt? Voortgangsrapportage Rechtmatigheid Stand van zaken per 1 juli Behoort bij brief met kenmerk - 50651 Voortgangsrapportage Rechtmatigheid, juli 1 FASE 1 WET EN REGELGEVING

Nadere informatie

Financiële verordening RUD Zuid-Limburg

Financiële verordening RUD Zuid-Limburg Financiële verordening RUD Zuid-Limburg 1 Inhoud Hoofdstuk 1 Algemene bepalingen... 3 Artikel 1 Begrippenkader... 3 Hoofdstuk 2 Begroting en verantwoording... 4 Artikel 2 Opstellen begroting en verantwoording...

Nadere informatie

INNOVATIE VAN VERGUNNINGVERLENING EN HANDHAVING

INNOVATIE VAN VERGUNNINGVERLENING EN HANDHAVING Infosheet 1 INNOVATIE VAN VERGUNNINGVERLENING EN HANDHAVING De overheid wil werken vanuit het perspectief van burger en ondernemer: efficiënter, effectiever, integraler, transparanter en digitaler. Op

Nadere informatie

Kadernota Risicomanagement provincie Groningen

Kadernota Risicomanagement provincie Groningen Kadernota Risicomanagement provincie Groningen Provincie Groningen December 2014 1. Inleiding Op basis van de Financiële Verordening Provincie Groningen dienen Gedeputeerden Staten (GS) ten minste eenmaal

Nadere informatie

II. De Nota risicomanagement Delfland vast te stellen met onder meer de volgende bepalingen:

II. De Nota risicomanagement Delfland vast te stellen met onder meer de volgende bepalingen: agendapunt B.05 1046082 Aan Verenigde Vergadering ONTWERP NOTA RISICOMANAGEMENT DELFLAND Gevraagd besluit Verenigde Vergadering 05-06-2014 I. De Nota risico's en weerstandsvermogen Delfland, vastgesteld

Nadere informatie

gezien het voorstel van de Tijdelijke Commissie ingesteld door de Drechtraad van 21 augustus 2006 en 13 november 2006; b e s l u i t :

gezien het voorstel van de Tijdelijke Commissie ingesteld door de Drechtraad van 21 augustus 2006 en 13 november 2006; b e s l u i t : De Drechtraad gezien het voorstel van de Tijdelijke Commissie ingesteld door de Drechtraad van 21 augustus 2006 en 13 november 2006; gelet op artikel 212 van de Gemeentewet, alsmede artikel 30, eerste

Nadere informatie

Raadsstuk. Onderwerp: Actualisatie financiële verordening Haarlem BBV nr: 2015/98823

Raadsstuk. Onderwerp: Actualisatie financiële verordening Haarlem BBV nr: 2015/98823 Raadsstuk Onderwerp: Actualisatie financiële verordening Haarlem BBV nr: 2015/98823 1. Inleiding De gemeenteraad stelt kaders vast o.a. in de vorm van gemeentelijke verordeningen. De financiële beheersverordening

Nadere informatie

Naam Financiële verordening Gemeenschappelijke Regeling Bijsterhuizen (2006)

Naam Financiële verordening Gemeenschappelijke Regeling Bijsterhuizen (2006) Gemeenteblad Nijmegen Jaartal / nummer 2006 / 85 Naam Financiële verordening Gemeenschappelijke Regeling Bijsterhuizen (2006) Publicatiedatum 25 oktober 2006 Opmerkingen - Vaststelling van de verordening

Nadere informatie

VERBETERPLANNEN KWALITEITS- CRITERIA 2.1

VERBETERPLANNEN KWALITEITS- CRITERIA 2.1 JAARCONGRES VBWTN 2013 VERBETERPLANNEN KWALITEITS- CRITERIA 2.1 Robert Forkink, Oranjewoud Han van den Broeke, Yacht 24 oktober 2013 EVEN VOORSTELLEN Han van den Broeke Yacht Robert Forkink Oranjewoud

Nadere informatie

Omgevingswet en de raad

Omgevingswet en de raad Omgevingswet en de raad Inhoud Waarom de Omgevingswet? Wat is de omgevingswet? Wat verandert er door de omgevingswet Wat vraagt dit van u als raad. Samen met de samenleving Budget reserveren Vrije (beleids)ruimte

Nadere informatie

Ontwerpbesluit pag. 3. Toelichting pag. 4. Bijlage(n): Najaarsrapportage 2016

Ontwerpbesluit pag. 3. Toelichting pag. 4. Bijlage(n): Najaarsrapportage 2016 College van Gedeputeerde Staten statenvoorstel DATUM 13-9-2016 NUMMER PS PS2016PS17 AFDELING MAO COMMISSIE BEM STELLER Leo Donker DOORKIESNUMMER 0646994683 DOCUMENTUMNUMMER 818ACAEO PORTEFEUILLEHOUDER

Nadere informatie

Raadsvergadering : 22 april 2013 Agendanr. 15

Raadsvergadering : 22 april 2013 Agendanr. 15 Raadsvergadering : 22 april 2013 Agendanr. 15 Voorstelnr. : R 6948 Onderwerp : scheiding bestuur en toezicht Stichting Scholengroep OPRON Stadskanaal, 5 april 2013 Beslispunten 1. Instemmen met de gewijzigde

Nadere informatie

PROVINCIAAL BLAD. Mandaatbesluit OD NZKG 2015 provincie Utrecht en de bijlage

PROVINCIAAL BLAD. Mandaatbesluit OD NZKG 2015 provincie Utrecht en de bijlage PROVINCIAAL BLAD Officiële uitgave van provincie Utrecht. Nr. 60 2 oktober 201 Mandaatbesluit OD NZKG 201 provincie Utrecht en de bijlage Besluit van het college van gedeputeerde staten van Utrecht van

Nadere informatie

Naam vragensteller: M.H.J. Bon Namens Fractie Inwonersbelangen Montfoort Linschoten.

Naam vragensteller: M.H.J. Bon Namens Fractie Inwonersbelangen Montfoort Linschoten. INWONERSBELANGEN VRAGEN AAN HET COLLEGE Nr. 2013-16 Datum: 15-03-2013 Naam vragensteller: M.H.J. Bon Namens Fractie Inwonersbelangen Montfoort Linschoten. Vraag gericht aan het college Onderwerp: Raadsvoorstel

Nadere informatie

Offerte Programmabegroting 2017

Offerte Programmabegroting 2017 Offerte Programmabegroting 2017 PROGRAMMA Duurzaam wonen en ondernemen Maximaal meedoen Goed leven en ontmoeten Veilig gevoel Dienstbare en betrouwbare overheid Bedrijfsvoering Onderwerp: implementatie

Nadere informatie

Beslispunten in te stemmen met de ontwerpbegroting van Servicepunt71 en het Algemeen Bestuur van Servicepunt71 overeenkomstig te informeren.

Beslispunten in te stemmen met de ontwerpbegroting van Servicepunt71 en het Algemeen Bestuur van Servicepunt71 overeenkomstig te informeren. OPENBAAR Adviseur: F.P.M. Smit (DIR, tst. 870) Portefeuillehouder: E. van Oortmerssen - Schutte 11.08196 1 ADVIESNOTA Raadsvergadering d.d. 27 oktober 2011 Voorstel nr. 103/11 Programma en product 5.8

Nadere informatie

Berenschot. Evaluatie wet VTH. Op weg naar een volwassen stelsel BIJLAGE 4: NORMENKADER BRZO

Berenschot. Evaluatie wet VTH. Op weg naar een volwassen stelsel BIJLAGE 4: NORMENKADER BRZO Berenschot Evaluatie wet VTH Op weg naar een volwassen stelsel BIJLAGE 4: NORMENKADER BRZO 22 mei 2017 Bijlage 4: normenkader Brzo De uitvoering van de Brzo-taken was een van de verdiepende deelonderzoeken.

Nadere informatie

Verkennende Impactanalyse

Verkennende Impactanalyse Verkennende Impactanalyse Aanleiding onderzoek Onderzoek onder: Provincies Gemeenten Omgevingsdiensten Waterschappen Rijk Bedrijfsleven Verkennen hoe organisaties de impact van de Omgevingswet en AMvB

Nadere informatie

Advies: Instemmen met de inhoud van bijgaande RIB over ontwikkelingen rond de ODRU en deze vervolgens doorleiden aan de raad.

Advies: Instemmen met de inhoud van bijgaande RIB over ontwikkelingen rond de ODRU en deze vervolgens doorleiden aan de raad. VOORSTEL AAN BURGEMEESTER EN WETHOUDERS & RAADSINFORMATIEBRIEF Van: F. Kers Tel.nr.: 8429 Nummer: 14A.00418 Datum: 27 mei 2014 Team: Ruimtelijk beleid en projecten Tekenstukken: Ja Persoverleg: Nee Bijlagen:

Nadere informatie

Jos Dolstra. Erna Roosendaal MWH VNG. Voorzitter VVM sectie Milieurecht en Praktijk en projectleider jaarlijkse Dag v.d. Omgevingswet.

Jos Dolstra. Erna Roosendaal MWH VNG. Voorzitter VVM sectie Milieurecht en Praktijk en projectleider jaarlijkse Dag v.d. Omgevingswet. Jos Dolstra MWH Voorzitter VVM sectie Milieurecht en Praktijk en projectleider jaarlijkse Dag v.d. Omgevingswet Docent Basiscursus Omgevingswet (ism Mibacu) Erna Roosendaal VNG Omgevingswet Belangenbehartiging

Nadere informatie

Advies. Begroting Gemeenschappelijke Regeling Milieusamenwerking Afvalverwerking Regio Nijmegen (MARN)

Advies. Begroting Gemeenschappelijke Regeling Milieusamenwerking Afvalverwerking Regio Nijmegen (MARN) Advies Begroting 2017 Gemeenschappelijke Regeling Milieusamenwerking Afvalverwerking Regio Nijmegen (MARN) Gemeente Nijmegen Adviesfunctie Gemeenschappelijke Regelingen Peggy van Gemert RA/AA Rob Jilisen

Nadere informatie

1. Samenvatting In dit voorstel wordt ingegaan op de reactie van de provincie bij de ingediende begroting 2013.

1. Samenvatting In dit voorstel wordt ingegaan op de reactie van de provincie bij de ingediende begroting 2013. RAADSVOORSTEL Besluitvormend Aan de Raad Instemmen met reactie provincie op programmabegroting 2013. Agenda nr.6 1. Samenvatting In dit voorstel wordt ingegaan op de reactie van de provincie bij de ingediende

Nadere informatie

Naam van de regeling: Samenwerkingsverband Vastgoedinformatie Heffing en Waardebepaling (SVHW)

Naam van de regeling: Samenwerkingsverband Vastgoedinformatie Heffing en Waardebepaling (SVHW) CONCEPTZIENSWIJZEN GR-BEGROTINGEN 2016 Naam van de regeling: Samenwerkingsverband Vastgoedinformatie Heffing en Waardebepaling (SVHW) 1. Wat heeft de GR gedaan met de zienswijze bij de vorige begroting?

Nadere informatie

documentnr.: INT/C/16/24902 zaaknr.: Z/C/16/27528 Raadsvoorstel

documentnr.: INT/C/16/24902 zaaknr.: Z/C/16/27528 Raadsvoorstel *Z01633AB306* documentnr.: INT/C/16/24902 zaaknr.: Z/C/16/27528 Raadsvoorstel Onderwerp : Jaarrekening 2015 en begroting 2017 ODBN Datum college : 21 juni 2016 Portefeuillehouder : G.M.P. Stoffels Afdeling

Nadere informatie

Introductie provinciale financiën. Provincie Groningen

Introductie provinciale financiën. Provincie Groningen Introductie provinciale financiën Provincie Groningen 08.04.2015 1 Wie zijn wij? Afdeling Financiën & Control Fred Hassert (afdelingshoofd) Harmen Boeijenk (clustercoördinator beleid en advies) Johan Oosterling

Nadere informatie

Nummer 0,2 Versie 1 Datum 12-05-2014 Besluitvormingscyclus 5 Proceseigenaar E. Leenders Evaluatiemoment Mei 2015. Treasury statuut.

Nummer 0,2 Versie 1 Datum 12-05-2014 Besluitvormingscyclus 5 Proceseigenaar E. Leenders Evaluatiemoment Mei 2015. Treasury statuut. Nummer 0,2 Versie 1 Datum 12-05-2014 Besluitvormingscyclus 5 Proceseigenaar E. Leenders Evaluatiemoment Mei 2015 Treasury statuut Pagina 1 van 7 INHOUDSOPGAVE 1. INLEIDING... 3 1.1 Verantwoording... 3

Nadere informatie

A.S. Wedzinga raad00386

A.S. Wedzinga raad00386 Agendapunt commissie: steller telefoonnummer email A.S. Wedzinga 040-2083573 swe@valkenswaard.nl agendapunt kenmerk datum raadsvergadering onderwerp 12raad00386 Gemeenschappelijke Regeling Regionale Uitvoeringsdienst

Nadere informatie

Aan de raad van de gemeente Lingewaard

Aan de raad van de gemeente Lingewaard 6 Aan de raad van de gemeente Lingewaard *14RDS00194* 14RDS00194 Onderwerp Nota Risicomanagement & Weerstandsvermogen 2014-2017 1 Samenvatting In deze nieuwe Nota Risicomanagement & Weerstandsvermogen

Nadere informatie

Ons kenmerk MO00/15.0000785. Datum uw brief nvt

Ons kenmerk MO00/15.0000785. Datum uw brief nvt Aan de gemeenteraad van Nijmegen Korte Nieuwstraat 6 6511 PP Nijmegen Telefoon 14024 Telefax (024) 323 59 92 E-mail gemeente@nijmegen.nl Postbus 9105 6500 HG Nijmegen Datum 27 januari 2015 Ons kenmerk

Nadere informatie

INITIATIEFVOORSTEL Gemeente Velsen

INITIATIEFVOORSTEL Gemeente Velsen INITIATIEFVOORSTEL Gemeente Velsen Raadsvergadering d.d. : 1 december 2011 Raadsbesluitnummer : R11.081 Carrousel d.d. : 17 november 2011 Onderwerp : Eindrapport Rekenkamercommissie kwaliteit Grondbeleid

Nadere informatie

Personeelsplan. Samenwerking Leiden - Leiderdorp

Personeelsplan. Samenwerking Leiden - Leiderdorp Bijlage behorend bij de Gemeenschappelijke Regeling sociale diensten gemeenten Leiden en Leiderdorp, 2006 Personeelsplan Samenwerking Leiden - Leiderdorp 1 van 5 01. Inleiding. Het besluit van de gemeente

Nadere informatie

Hoofdstuk 1 Algemene bepalingen

Hoofdstuk 1 Algemene bepalingen Verordening financieel beleid en beheer 2015 gemeente Heemstede De raad van de gemeente Heemstede; gelezen het voorstel van burgemeester en wethouders van 28 juli 2015; gezien het advies van de commissie

Nadere informatie

Raadsvoorstel2008/19954

Raadsvoorstel2008/19954 gemeente Haarlemmermeer Raadsvoorstel2008/19954 Onderwerp Jaarstukken 2007 Portefeuillehouder J.J. Nobel steiler C. M. Bakker Collegevergadering 20 mei 2008 Raadsvergadering 26 juni 2008 1. Samenvatting

Nadere informatie

GGD Iff regio Utrecht >

GGD Iff regio Utrecht > ""T^Cjl^é? 3 GGD Iff regio Utrecht > s268 Notitie versterking Bedrijfsvoering 21 april V 2.0 Teun van Deijck Jikke de Jong Marieke Knobbe Notitie versterking Bedrijfsondersteuning GGDrU Pagina 1 Inhoudsopgave

Nadere informatie

= Datum raadsvergadering: 15 december 2010 Agenda nr.: (in te vullen door griffie) Voorstel invulling aanbevelingen rapport Sturing grote projecten

= Datum raadsvergadering: 15 december 2010 Agenda nr.: (in te vullen door griffie) Voorstel invulling aanbevelingen rapport Sturing grote projecten Raadsvoorstel = Datum raadsvergadering: 15 december 2010 Agenda nr.: (in te vullen door griffie) Portefeuillehouder: Onderwerp: S. Adriaansen/J.A. Peeters Registratiecode: (in te vullen door griffie) Voorstel

Nadere informatie

Financiële verordening Het Gegevenshuis

Financiële verordening Het Gegevenshuis Financiële verordening Het Gegevenshuis Vastgesteld in de openbare vergadering van het Algemeen Bestuur van de gemeenschappelijke regeling Het Gegevenshuis d.d. 25 februari 2016. Inhoud Artikel 1 Begrippenkader...

Nadere informatie

ALGEMENE VERGADERING. Relevante kaders - Waterwet - Verordening voor de Fysieke Leefomgeving Flevoland (VFL) Lelystad, 21 maart 2013

ALGEMENE VERGADERING. Relevante kaders - Waterwet - Verordening voor de Fysieke Leefomgeving Flevoland (VFL) Lelystad, 21 maart 2013 VERGADERDATUM 23 april 2013 SSO SECTOR/AFDELING STUKDATUM NAAM STELLER 3 april 2013 R.J.E. Peeters ALGEMENE VERGADERING AGENDAPUNT 12 Voorstel Kennisnemen van het projectplan voor Waterbeheerplan 3 waarin

Nadere informatie

Evaluatie stichting Afvalfonds

Evaluatie stichting Afvalfonds Evaluatie stichting Afvalfonds Inleiding Het ministerie van I&M (voorheen VROM) heeft Stichting Afvalfonds meerjarig een subsidie toegekend. Stichting Afvalfonds legt verantwoording af over de subsidie

Nadere informatie

Raadsvoorstel

Raadsvoorstel gemeente Raadsvoorstel 2016.0018300 onderwerp Verordening kwaliteit vergunningverlening, toezicht en handhaving omgevingsrecht Portefeuilehouder drs Theo Weterings / dr. Derk Reneman steiler Bianca Smal

Nadere informatie