Jaarverslag De Waerden

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Jaarverslag De Waerden 2011 3.1.10"

Transcriptie

1 Jaarverslag De Waerden Managementteam : Ondernemingsraad : Centrale deelraad verwanten : Centrale deelraad cliënten : Raad van bestuur : Raad van toezicht : Verantwoordelijk MT-lid : manager stafdiensten Status : definitief

2 1 Uitgangspunten van de verslaggeving Bij De Waerden bieden wij zorg- en dienstverlening aan mensen met een (verstandelijke) beperking. Wij doen dit in de provincie Noord-Holland en wel ten noorden van Amsterdam. Honderden medewerkers, vele vrijwilligers, leerlingen en stagiairs zijn betrokken bij de ondersteuning van een kleine cliënten. Onze zorg- en dienstverlening wordt kleinschalig georganiseerd; dat wil zeggen gedecentraliseerd en gedeconcentreerd. Vanuit vele uitvalsbases verspreid over de provincie worden cliënten begeleid bij hun deelname aan de samenleving. Zo bieden wij ondersteuning bij (zelfstandig) wonen, werken en dagactiviteiten, onder meer in de omgeving van IJmuiden, Heiloo, Alkmaar, Sint Pancras, Heerhugowaard, Grootebroek, Onderdijk, Schagen, Anna Paulowna en Den Burg (op Texel). Evenals voorgaande jaren legt De Waerden, door middel van dit jaarverslag, verantwoording af aan interne en externe belanghebbenden. Het kalenderjaar 2011 wordt zowel kwalitatief als kwantitatief beschreven. De informatie in de navolgende hoofdstukken heeft in principe betrekking op de gehele organisatie. Daar waar hiervan wordt afgeweken, wordt dit expliciet vermeld. Hierbij spreek ik als voorzitter van de raad van bestuur mijn dank uit aan een ieder die zich in 2011, direct of indirect, heeft ingezet voor De Waerden door de persoonlijke en professionele dienstverlening aan onze cliënten. Tot slot wil ik ook graag van de gelegenheid gebruikmaken om iedereen hartelijk te bedanken voor de goede samenwerking, gedurende de afgelopen negen jaar. Maart 2012, drs. J. (Hans) Koller, raad van bestuur De Waerden Jaarverslag De Waerden

3 Inhoudsopgave pag. 1 Uitgangspunten van de verslaglegging 2 2 Profiel van de organisatie Algemene identificatiegegevens Structuur van het concern Kerngegevens Kernactiviteit Cliënten, capaciteit, productie, personeel en opbrengsten Werkgebieden Samenwerkingsrelaties 7 3 Bestuur, toezicht, bedrijfsvoering en medezeggenschap Normen voor goed bestuur Raad van bestuur Toezichthouders Bedrijfsvoering Deelraden verwanten en cliënten Verwanten a Centrale deelraad verwanten b Lokale deelraden verwanten Cliënten a Centrale deelraad cliënten b Lokale deelraden cliënten Ondernemingsraad 19 4 Beleid, inspanningen en prestaties Meerjarenbeleid Algemeen beleid Nieuw beleid Kwaliteitsbeleid in het algemeen BIG-beleid en medische protocollen Kwaliteitsbeleid ten aanzien van cliënten Klachten Vertrouwenspersoon cliënten Cliëntveiligheid Kwaliteitsbeleid ten aanzien van medewerkers Personeelsbeleid Kwaliteit van het werk Arbeidsomstandigheden Maatschappelijk ondernemen Financieel beleid 36 Jaarverslag De Waerden

4 2 Profiel van de organisatie 2.1 Algemene identificatiegegevens Naam verslagleggende rechtspersoon Stichting De Waerden Adres G. Rietveldweg 9 Postcode 1703 DD Plaats Heerhugowaard Telefoonnummer Identificatienummers Nza en Kamer van Koophandel inschrijvingsnummer adres Internetpagina 2.2 Structuur van het concern De Waerden is een stichting met een raad van bestuur / raad van toezicht - model. De raad van toezicht houdt integraal toezicht op het algemene beleid en het functioneren van de raad van bestuur en staat deze met raad ter zijde. De raad van bestuur bestuurt en vertegenwoordigt de stichting. Het managementteam van De Waerden bestaat uit de raad van bestuur (voorzitter), de manager primair proces, de manager stafdiensten, het hoofd personeel & organisatie en het hoofd bedrijfsvoering. De mens- en zorgvisie van De Waerden geven richting aan de stijl van leidinggeven die De Waerden hanteert. Er wordt gewerkt volgens de principes van integraal management. Teamleiders zijn belast met de uitvoering van (gedelegeerde) taken, die binnen de organisatorische eenheden plaatsvinden. De teamleider is integraal verantwoordelijk voor de dagelijkse gang van zaken binnen de organisatorische eenheid. Jaarverslag De Waerden

5 Persoonlijk begeleiders zijn verantwoordelijk voor het opstellen, coördineren, uitvoeren en evalueren van de ondersteuningsplannen van de cliënten. Een multidisciplinair team van deskundigen, onder meer bestaande uit artsen, gedragskundigen en therapeuten ondersteunt teamleiders en (persoonlijk) begeleiders. Verschillende facilitaire diensten ondersteunen het primair proces, achter de schermen, op voorwaardenscheppend terrein. De Waerden is door het ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport (VWS) toegelaten voor de uitoefening van de AWBZ-functies verzorging, verpleging, behandeling, begeleiding en verblijf. Medezeggenschap van cliënten De Waerden kent twee niveaus van medezeggenschap van cliënten: I. Individuele medezeggenschap cliënt (in samenspraak met verwanten); II. Collectieve medezeggenschap cliënten en verwanten; Lokale deelraden; Centrale deelraden. I. Individuele medezeggenschap cliënt Op basis van de ondersteuningsvraag van een cliënt wordt het begeleidingsaanbod geformuleerd. Met de cliënt wordt overleg gevoerd om tot een akkoord te komen, wat leidt tot respectievelijk een zorg- en dienstverleningsovereenkomst en een begeleidingsplan. Jaarlijks wordt het begeleidingsplan, c.q. de gestelde doelen en werkwijze, geëvalueerd. Naar aanleiding van dit overleg worden duidelijke afspraken gemaakt die officieel schriftelijk worden vastgelegd. Ter ondersteuning wordt de wettelijk vertegenwoordiger of de verwant/contactpersoon bij behandeling van belangrijke onderwerpen betrokken. II. Collectieve medezeggenschap cliënten en verwanten De collectieve medezeggenschapsraden van De Waerden omvatten zowel deelraden voor cliënten als deelraden voor verwanten. Op lokaal niveau kent De Waerden lokale deelraden cliënten en lokale deelraden verwanten. Op centraal niveau is er een centrale deelraad cliënten en een centrale deelraad verwanten. Lokale deelraden Het doel van de lokale deelraden is het behartigen van de gemeenschappelijke belangen binnen een organisatorische eenheid. Binnen de organisatorische eenheid, die wordt aangestuurd door de teamleider, vindt er gemiddeld drie a vier maal per jaar overleg plaats tussen de leidinggevende en de deelraden. De deelraden brengen gevraagd en ongevraagd advies uit aan de teamleider over onderwerpen die betrekking hebben op de betreffende locatie. Leden van de lokale deelraden worden gekozen door de cliënten, respectievelijk de verwanten, van de lokale organisatorische eenheid. De lokale deelraden ontvangen de notulen van de centrale deelraden. Centrale deelraden Het doel van de centrale deelraad cliënten en de centrale deelraad verwanten is het behartigen van de gemeenschappelijke belangen van de cliënten van de gehele organisatie, conform de Wet Medezeggenschap Cliënten Zorginstellingen. Jaarverslag De Waerden

6 Beide centrale deelraden overleggen jaarlijks circa viermaal met de raad van bestuur en eenmaal per jaar met de raad van toezicht. De raad van bestuur dient adviesaanvragen in die direct betrekking hebben op de rechten en het welzijn van cliënten. De centrale deelraad cliënten en de centrale deelraad verwanten geven gevraagd en ongevraagd advies over onderwerpen op organisatieniveau. Leden van de centrale deelraad cliënten en de centrale deelraad verwanten worden gekozen door de deelraden op lokaal niveau en hebben zonder last of ruggespraak zitting in de centrale deelraden. Medezeggenschap van medewerkers De medezeggenschap van medewerkers is gewaarborgd door middel van gestructureerd werkoverleg, zoals voorgeschreven in de CAO, en via de ondernemingsraad. De ondernemingsraad (OR) De ondernemingsraad heeft elf zetels. Om te zorgen voor een goede vertegenwoordiging vanuit de gehele organisatie zijn de leden onderverdeeld in de volgende kiesgroepen: Kiesgroep wonen (vier leden); Kiesgroep dagbesteding (drie leden); Kiesgroep ambulante dienstverlening (drie leden); Kiesgroep centraal bureau (één lid). Op de locaties waar geen OR-lid is, heeft de ondernemingsraad OR-contactpersonen. Enerzijds spelen zij belangrijke informatie vanuit de OR door aan de directe collega s en anderzijds geven zij belangrijke zaken die spelen op de locatie door aan de OR. De OR heeft de volgende commissies: financiële commissie, achterbancommissie, arbeidstijdencommissie, commissie sociaal beleid en arbocommissie. Namens de OR zitten er leden in de Interne Bezwaren Commissie (IBC), Klachtencommissie, Stuurgroep Competentiegericht Werken en het OndernemingsRadenNetwerk van Carante Groep. Daarnaast presenteert de OR zich ook tijdens de introductiedagen voor nieuwe medewerkers. 2.3 Kerngegevens Kernactiviteit De kernactiviteit van De Waerden is het bieden van zorg- en dienstverlening aan mensen met een handicap. Jaarverslag De Waerden

7 2.3.2 Cliënten, capaciteit, productie, personeel en opbrengsten Kerngegevens Aantal / bedrag Cliënten per einde verslagjaar Aantal intramurale cliënten Aantal cliënten dagbesteding Aantal extramurale cliënten (excl. dagbesteding) Capaciteit per einde verslagjaar Aantal beschikbare plaatsen AWBZ verblijf (incl. gvt) Totale productie in verslagjaar Aantal verpleeg- en gvt-bezettingsdagen Aantal dagdelen dagactiviteiten Aantal uren extramurale productie (excl. dagactiviteiten) Personeel per einde verslagjaar Aantal personeelsleden in loondienst Aantal fte in loondienst (excl. Oproepkrachten) Bedrijfsopbrengsten in verslagjaar Totaal in euro's * Waarvan wettelijk budget aanvaardbare k osten Waarvan overige bedrijfsopbrengsten Werkgebieden Het werkgebied van De Waerden bestrijkt de provincie Noord-Holland ten noorden van Amsterdam. In de volgende zorgkantoorregio s wordt zorg geboden: Noord-Holland Noord: o Noord-Kennemerland; o Noordkop; o West-Friesland. Kennemerland: o Midden-Kennemerland; o Zuid-Kennemerland. 2.4 Samenwerkingsrelaties Ketenzorg, als in met anderen samenwerken om zo goed mogelijk een antwoord te vinden op de verscheidenheid aan ondersteuningsvragen, is voor De Waerden vanzelfsprekend. De Waerden heeft daarom samenwerkingsovereenkomsten afgesloten met de volgende partners. Carante Groep De Waerden is al jaren aangesloten bij Carante Groep, een samenwerkingsverband van elf zelfstandig opererende care-organisaties. Deze organisaties, verspreid over het hele land, zijn actief in de zorg- en dienstverlening aan mensen met een beperking, de psychiatrie, de jeugdzorg en de ouderenzorg. Autisme In 2009 sloot De Waerden een samenwerkingsovereenkomst af met eenentwintig andere Noord-Hollandse organisaties die betrokken zijn bij de hulpverlening aan mensen met een Jaarverslag De Waerden

8 stoornis in het autistisch spectrum. Het samenwerkingsverband stelt zich ten doel om het dienstverleningsaanbod beter op elkaar af te stemmen en om lacunes en knelpunten op te sporen en op te lossen. Supportopleiding De opzet van de supportopleiding voor persoonlijk begeleiders, die in 2007 werd opgezet door ROC Horizoncollege, ROC Kop van Noord-Holland, Esdégé-Reigersdaal en De Waerden, is in 2009 geëvalueerd en bijgesteld. ROC Kop van Noord-Holland en Esdégé- Reigersdaal hebben sindsdien de leiding. De Waerden is met ingang van 2010 al niet meer vertegenwoordigd in de stuurgroep, maar blijft desalniettemin nauw betrokken bij deze opleiding. Begeleiders zullen aangemoedigd worden om de supportopleiding te volgen en De Waerden levert regelmatig gastdocenten. Esdégé-Reigersdaal Esdégé-Reigersdaal en De Waerden werken nauw samen in het Centrum Begeleid Werken (CBW). Vanuit dit centrum worden mensen met een arbeidshandicap begeleid in de richting van echt werk. Esdégé-Reigersdaal en De Waerden hebben bovendien afspraken gemaakt over de mogelijkheid tot deelname aan dagactiviteiten door cliënten die bij de andere organisatie verblijven. Ook hierover is regelmatig contact tussen beide organisaties. s Heeren Loo s Heeren Loo en De Waerden exploiteren gezamenlijk een woonlocatie op Texel. De Waerden is eigenaar van het onroerend goed en brengt exploitatiekosten in rekening bij s Heeren Loo. Samenwerking en overleg vindt vooral plaats op operationeel niveau, tussen uitvoerend medewerkers en teamleiders. De organisaties houden elkaar op de hoogte van eventuele nieuwe initiatieven op Texel, zodat afstemming blijft gewaarborgd. Loket Schagen Diverse zorgaanbieders en welzijnsorganisaties in Noord-Holland Noord, waaronder De Waerden, leveren een bijdrage aan het Loket Schagen, een centraal informatiepunt voor wonen, welzijn en zorg. SBO De Zeearend en MLK De Zevensprong De Waerden heeft ook een samenwerkingsovereenkomst met SBO De Zeearend (in Velsen) en met MLK De Zevensprong (in Beverwijk). We huren ruimte in beide scholen voor speltherapie voor kinderen met een verstandelijke beperking uit de regio rondom Velsen en Beverwijk. Woningbouwcorporaties De Waerden werkt samen met vele woningbouwcorporaties, dit ten behoeve van een goede huisvesting van haar cliënten. Woningbouwcorporaties waarmee De Waerden onder meer een samenwerkingsovereenkomst heeft afgesloten zijn Woontij, Eigen Haard, de Woonschakel, het Grootslag en Woningbouwvereniging Anna Paulowna. De Waerden heeft een intentieovereenkomst met Woningstichting Woonwaard Noord- Kennemerland en de Gemeente Alkmaar, in het kader van het project Wonen, Welzijn & Zorg, in de wijk Overdie. Triversum Triversum, een centrum voor kinder- en jeugdpsychiatrie, en De Waerden hebben al enkele jaren een samenwerkingsovereenkomst. Triversum biedt De Waerden zorginhoudelijke ondersteuning in onze locaties in Onderdijk en Grootebroek. De Waerden biedt op deze locaties ondersteuning bij het wonen; het gaat hierbij om ondersteuning Jaarverslag De Waerden

9 aan kinderen die weliswaar zijn uitbehandeld in de kinderpsychiatrie, maar die nog wel chronische zorg nodig hebben. De Bedstee Sinds drie jaar heeft De Waerden een samenwerkingsovereenkomst met VOF De Bedstee, in Zwaagdijk-Oost. Gezamenlijk wordt een zogenaamd gezinshuis geëxploiteerd, waar vijf verblijfscliënten samenwonen met een gewoon gezin. De Omring Voor de woonlocaties op Texel, in Grootebroek en in Onderdijk heeft De Waerden een samenwerkingsovereenkomst met De Omring. De Omring biedt ons zo nodig ambulante nachtzorg. WonenPlus Noord-Holland De Waerden heeft, samen met andere zorginstellingen, een samenwerkingsovereenkomst afgesloten met WonenPlus Noord-Holland. WonenPlus realiseert praktische dienstverlening aan cliënten, zodat zij langer zelfstandig kunnen blijven wonen. Het gaat om aanvullende (niet-geïndiceerde) dienstverlening. Cliënten van De Waerden worden soms geholpen door WonenPlus, maar zijn soms zelf ook als vrijwilliger actief voor WonenPlus. SIG - organisatie voor ondersteuning van mensen met een beperking Zowel in Carante Groep als operationeel wordt al jaren goed samengewerkt met Carantepartner SIG, actief in Midden- en Zuid Kennemerland. SIG en De Waerden leveren elkaar onder meer vertrouwenspersonen voor cliënten. Integrale Vroeghulp (IVH) In 2011 heeft ons sectoroverschrijdend samenwerkingsverband met Integrale Vroeghulp (IVH) een belangrijke doorstart gemaakt, mede dankzij een krachtenbundeling met het project Vroeg, voortdurend en integraal (VVI). Integrale Vroeghulp wil in een vroegtijdig stadium ontwikkelingsproblemen bij kinderen opsporen door middel van professionele diagnostiek. Dankzij het samenwerkingsverband met IVH kan vervolgens, eveneens in een vroegtijdig stadium, adequate zorg geboden worden. Licht Verstandelijk Beperkt De Waerden participeert al langere tijd in de stuurgroep Licht Verstandelijk Beperkt (LVB) van het regionale expertisecentrum VG/GGZ. In 2011 zijn bovendien verkennende gesprekken gestart voor eventuele samenwerking, specifiek gericht op de doelgroep van licht verstandelijk beperkte cliënten. Daarbij is onderzocht hoe de sectoren en zorgaanbieders elkaar kunnen versterken bij de ondersteuning van mensen met een lichte verstandelijke beperking, met bijkomende problematiek. Wellicht zal dit leiden tot een formele samenwerkingsovereenkomst, in Jaarverslag De Waerden

10 3 Bestuur, toezicht, bedrijfsvoering en medezeggenschap 3.1 Normen voor goed bestuur De Waerden heeft zich, als lid van de Vereniging Gehandicaptenzorg Nederland (VGN), geconformeerd aan de Zorgbrede Governancecode. 3.2 Raad van Bestuur Samenstelling raad van bestuur Naam Bestuursfunctie Nevenfuncties Drs. J. Koller Statutair bestuurder Directeur Koller Vastgoed BV Het bestuur van de stichting is opgedragen aan één persoon, te weten aan de heer drs. J. Koller. De raad van bestuur vertegenwoordigt de stichting. De eindverantwoordelijkheid berust bij de raad van bestuur, die leiding geeft aan het managementteam. De verantwoordelijkheden en bevoegdheden zijn vastgelegd in de statuten van de stichting en er is een Reglement raad van bestuur dat is goedgekeurd door de raad van toezicht. Hierin zijn onder andere opgenomen: De rechtspositie en arbeidsvoorwaarden; De taakomschrijving; Verantwoordelijkheden en bevoegdheden; De communicatie met de raad van toezicht; De positie ten aanzien van het managementteam; De waarneming in geval van afwezigheid. Bezoldiging De raad van toezicht stelt, conform de Zorgbrede Governancecode, de bezoldiging van de raad van bestuur vast. Jaarverslag De Waerden

11 3.3 Toezichthouders Samenstelling raad van toezicht Naam Aandachtsgebied Nevenfuncties Mr. J. Fokkens, voorzitter Algemene zaken Lid Raad van Toezicht Carante Groep Drs. H.M.W. Boom Tot Sociale zaken Directeur Bureau Boom, Coaching & Advies Lid van de Raad van Commissarissen van Vierstroom te Gouda (V&V en Thuiszorg) Consulent bij Van Ede & Partners, Amsterdam M.F.D. Waling-Huijsen Tot Ethische zaken Lid Raad van Bestuur van Van Ede & Partners, Landelijk Lid Raad van Advies voor levensbeschouwelijke zaken Spaarne Ziekenhuis Voorzitter Commissie Ethiek CNV Publieke Zaak Directeur Bureau Met Waarden Helen, ethiek in de zorg Lid Raad van Toezicht Amstelring/Osiragroep Lid van de Stuurgroep van het sectorfonds FCB WJK C. van Geffen Zorg Coördinerend Manager Westfriesgasthuis, Hoorn Lid bestuur Stichting Penta, Hoorn (tot 2011) Lid Bestuur Tabor College, Hoorn (vanaf 2011) J.F. Gerrits Jans RA Financiële zaken Zelfstandig adviseur internal audit Lid Raad van Toezicht Nederlandse Stichting voor het gehandicapte kind (NSGK) Lid Raad van Toezicht Stichting Welzijn en Cultuur, Alkmaar Penningmeester bestuur van de Stichting Kwaliteitsverbetering Gezondheidszorg Voorzitter van de rekenkamercommissies Heemskerk en Stede Broec Lid rekenkamercommissies Midden-Delfland en Beverwijk Secretaris en vicevoorzitter bondsbestuur Koninklijke Nederlandse ZwemBond (KNZB) J.A. Oostenbrink Bouwzaken Bedrijfsleider Service & Onderhoud IntermarisHoeksteen Voorzitter Zwemvereniging Atlantis (in liquidatie) L. Sipkes Personeel Burgemeester Gemeente Koggenland Bestuurslid Veiligheidsregio Noord-Holland Noord Bestuurslid West Fries Archief Lid Raad van Toezicht Stichting Geriant Voorzitter Commissie Bezwaar en Beroep GroenLinks Jaarverslag De Waerden

12 Verslag raad van toezicht De raad van toezicht is in 2011 vier keer in vergadering bijeen geweest. Ook dit jaar is de samenstelling van de raad gewijzigd. Voor zowel mevrouw Boom als voor mevrouw Waling liep de tweede en daarmee laatste termijn ten einde en derhalve waren zij niet herbenoembaar. Een gevoelig verlies, omdat deze twee ervaren bestuurders zich met hart en ziel hebben ingezet voor De Waerden. Daarbij is hun inbreng van enorme waarde geweest, zowel voor De Waerden in het algemeen als voor de raad van toezicht in het bijzonder. Met een passend afscheid, omlijst door een bezoek aan één van onze activiteitencentra, zijn beide bestuurders uitgeluid. Hun plaatsen zijn vervolgens ingenomen door minstens even enthousiaste en deskundige mensen in de persoon van mevrouw Sipkes en mevrouw Van Geffen, die zich met de aandachtsgebieden personeel respectievelijk zorg in de raad van toezicht hebben genesteld. De volgende onderwerpen hebben tijdens onze vergaderingen de revue gepasseerd: Het medewerkerstevredenheidsonderzoek (uitgevoerd eind 2010); Financiën en Jaarverslag 2010; Management letter van PWC; Personele aangelegenheden; Klokkenluidersregeling; Jaarplan 2012; Begroting 2012; Stand van zaken nieuwbouw Schagen; Treasurystatuut; Evaluatie functioneren raad van toezicht. Het Treasurystatuut is door de raad van toezicht zorgvuldig besproken en uiteindelijk vastgesteld. De raad van toezicht heeft in 2011 een korte zelfevaluatie gehouden (in de oude samenstelling) en heeft besloten om begin 2012, onder leiding van een externe deskundige, opnieuw een evaluatiesessie te houden. Deze nieuwe evaluatie zou meer gericht moeten zijn op het toekomstig functioneren in de nieuwe samenstelling. Deze evaluatie heeft inmiddels plaatsgevonden. Naast de reguliere vergaderingen heeft de raad van toezicht ook in 2011 weer een werkbezoek gebracht aan één van de locaties van De Waerden. Daarnaast heeft het jaarlijks overleg plaatsgevonden met de ondernemingsraad, de centrale deelraad cliënten en de centrale deelraad verwanten. Ook was de raad van toezicht aanwezig bij de kerstbijeenkomst, waarbij het managementteam en de vertegenwoordigende raden aanwezig waren. Tijdens deze bijeenkomst hebben wij ons gezamenlijk gebogen over de toekomst van De Waerden. Hierbij dankt de raad van toezicht onze notulist, mevrouw Herderscheê, voor de correcte en stipte verzorging van onze vergaderingen. Verder willen wij bij dezen de heer Koller, bestuurder van De Waerden, expliciet dank zeggen voor de prettige en constructieve samenwerking in de afgelopen jaren. Tot slot mag een woord van welkom niet ontbreken voor onze nieuwe bestuurder, mevrouw Janssen. Jaarverslag De Waerden

13 3.4 Bedrijfsvoering Conform de vastgestelde planning- & controlcyclus wordt het management van De Waerden maandelijks geïnformeerd over de exploitatiecijfers, ten opzichte van de vastgestelde begroting. Hierbij wordt, in samenwerking met Carante Groep, gebruik gemaakt van een geautomatiseerd managementinformatiesysteem (Business Intelligence). Aan de raad van toezicht, het MT, de OR en de CCR is ieder kwartaal informatie verstrekt met betrekking tot een viertal prestatie-indicatoren, te weten productie, financiën, ziekteverzuim en liquiditeitsontwikkeling. In 2011 is het liquiditeitsplan regelmatig geactualiseerd. In augustus 2011 is de financieringsovereenkomst met ING verlengd, waarmee voor de financiering van de A. Mauvestraat en de opstart van de projecten Titanialaan en Boerlagehuis in de financieringsbehoefte kan worden voorzien. De planning- en controlcyclus kan als volgt puntsgewijs worden samengevat: Gedurende het eerste kwartaal van het kalenderjaar zijn jaarrekening en kwaliteitsjaarverslag samengesteld. Gedurende het tweede kwartaal zijn de conceptjaarplannen, inclusief conceptbegrotingen van de locaties en regio s opgesteld. Tijdens de zomermaanden is het conceptjaarplan, inclusief conceptbegroting voor de hele organisatie samengesteld. In oktober 2011 is het inkooptraject met de zorgkantoren doorlopen. Eind oktober 2011 heeft de interimcontrole plaatsvonden, waarvan verslag is gedaan in de managementletter. In november is het jaarplan voorgelegd aan de centrale cliëntenraad en ondernemingsraad, vastgesteld door de raad van bestuur en goedgekeurd door de raad van toezicht. De vaststelling van de begroting heeft in februari 2012 plaatsgevonden, vanwege de aanvraag, toekenning en verwerking van de zogenoemde extra middelen voor de langdurige zorg in december De dienst Bedrijfsvoering had in haar jaarplan voor 2011 de volgende doelen gesteld en resultaten behaald: Uitvoeren ICT beleidsnota o Pilot ambulante dienstverlening Op dit terrein zijn alle doelen gerealiseerd. Door omstandigheden is bij de pilot ambulante dienstverlening wel enige vertraging opgetreden. Aanpassen begrotingssystematiek De begrotingssystematiek is aangepast en in het MT van juli 2011 vastgesteld. Optimaliseren administratieve processen De stuurgroep is opgestart, de eerste projecten zijn in voorbereiding en in 2012 zullen de eerste projecten worden uitgevoerd. Verbeteren risicomanagementsystematiek In 2011 zijn het veiligheidsbeleid en de daarbij behorende risicoinventarisatie vastgesteld. Voorwaarden bedrijfsvoering Binnen De Waerden wordt steeds professioneler en planmatiger gewerkt, zowel op zorginhoudelijk gebied als op voorwaardenscheppend terrein. Jaarverslag De Waerden

14 De administratieve organisatie en interne (productie)controle zijn met de geautomatiseerde productieaanlevering ( AW319 ), die sinds januari 2011 verplicht is, verder verbeterd. De totale correctie bedraagt Die komt voor voor rekening van niet tijdige of onvolledige (her)indicaties van ambulante cliënten, voor rekening van dagbesteding en voor voor rekening van verblijf. Bij verblijf betreft het overigens slechts één indicatie, waarbij het ondanks grote inspanning van De Waerden niet is gelukt de indicaties te laten aansluiten. De overige hebben betrekking op kleine correcties, met name bij vervoer en kapitaalslastencomponenten. Op het terrein van huisvesting zijn in 2011, voor alle panden die De Waerden in eigendom heeft, de plannen geactualiseerd. Daalmeer (Alkmaar) heeft in 2011 een grote opknapbeurt gehad en er is een groot aantal functionele verbeteringen (waaronder klimaatbeheersing) uitgevoerd. De vernieuwbouw van Alkerhoef zal niet eerder dan 2015 of 2016 kunnen starten; daarom krijgt ook Alkerhoef een grote opfrisbeurt in Eind 2011 is de intentieverklaring met Woontij getekend voor de realisatie van de nieuwbouw voor Texelse Reede. De verbouwing van het Boerlagehuis staat nu gepland in de tweede helft van 2013; de voorbereidingen zijn in volle gang. Door het faillissement van de aannemer is de geplande oplevering van de A. Mauvestraat 71a in Schagen (Nieuwbouw Hooge Weid) van medio december 2011 niet gehaald. De verwachting is dat de oplevering in juni 2012 zal zijn. Met betrekking tot De Vijfhoek is eind 2011 besloten tot een verbouwing waarbij aanstaand grootschalig onderhoud is inbegrepen. De locaties Dagcentrum Jan Willem en Centraal Bureau worden betrokken in de plannen voor de nieuwbouw van een multifunctioneel dagcentrum op de Titanialaan. Bovenstaande aanpassingen hebben tot gevolg gehad dat de bestaande onderhoudsvoorziening in de jaarrekening vrijwel geheel is vrijgevallen, maar ook dat het aanstaande onderhoud voor Jan Willem en het CB is gedoteerd. Zoals vorig jaar reeds gemeld is de nieuwbouw van De Frans van de baan en is de schade verhaald op Stichting gereformeerde Bouwcorporatie voor bejaarden (SGBB). Vestia, dat SGBB heeft overgenomen, heeft de wettelijke boete voor het beëindigen van overeenkomst inmiddels voldaan. Er loopt nog een juridische discussie over gevolgschade van het opzeggen van de overeenkomst. Jaarverslag De Waerden

15 3.5 Deelraden verwanten en cliënten Voor de cliëntenmedezeggenschap bij De Waerden geldt als uitgangspunt dat cliënten zoveel mogelijk zelfstandig en in overleg met de zorginstelling aangeven welke zorg zij nodig hebben en hoe die zorg het beste kan worden ingericht. Alleen voor zover de cliënten niet altijd zelf noch in volle omvang hun belangen kunnen overzien, moet hen ondersteuning worden geboden. Op individueel niveau gebeurt de ondersteuning door de contactpersoon, te weten een verwant of ander vertrouwd persoon, die de cliënt ondersteunt bij de beoordeling van de zorg en de dienstverlening die de cliënt van De Waerden ontvangt. Op locatieniveau is er in elke organisatie-eenheid een lokale deelraad cliënten actief om de directe belangen van de cliënten in een locatie te behartigen, en worden de cliënten hierbij ondersteund door coach cliëntenraden. Op centraal niveau worden de algemene belangen van de cliënten behartigd door de centrale deelraad cliënten, en geeft de coach cliëntenraden hier ondersteuning bij. De splitsing van de cliëntenmedezeggenschap in deelraden cliënten en deelraden verwanten is voortgekomen uit de ervaring dat de medezeggenschapsinbreng van de cliënt beter tot zijn recht komt, indien de cliënt in een eigen deelraad zijn invloed kan uitoefenen. Overleg met het zorgkantoor In augustus 2011 hebben de voorzitters van de centrale deelraad cliënten en de centrale deelraad verwanten - samen met vertegenwoordigers van andere cliëntenraden in Kennemerland en Zaanstreek Waterland overleg gevoerd met het zorgkantoor. Door het zorgkantoor is aangegeven wat de taken zijn, hoe de zorginkoop plaatsvindt en wat cliënten van het zorgkantoor mogen verwachten. Van de kant van de cliëntenraden is aangegeven wat zij van het zorgkantoor verwachten en is aandacht gevraagd voor enkele zorgpunten (zoals de financiering van de zorg). Door beide partijen (zorgkantoor en cliëntenraden) is de wens uitgesproken om dit overleg in de toekomst jaarlijks te houden. Overleg verwantenraden In april 2011 heeft overleg plaatsgevonden tussen vertegenwoordigers van zowel de centrale deelraad als de lokale deelraden verwanten. In het algemeen bleek de medezeggenschap in de locaties belangrijk verbeterd ten opzichte van de bevindingen in de drie jaar geleden gehouden enquête. Het overleg resulteerde in een aantal aandachtspunten voor het managementteam. Dit waren zowel aandachtspunten op het interne vlak (zoals het ziekteverzuim met hieruit voortvloeiende gevolgen), als ook extern gerichte aandachtspunten (zoals de beïnvloeding van overheden, met name gemeenten) Centrale deelraden a Centrale deelraad verwanten De centrale deelraad verwanten, in 2010 uitgebreid met één lid tot in totaal vier leden, moest in september 2011 helaas al weer afscheid nemen van het vierde lid, wegens plaatsing van diens verwant bij een andere zorginstelling. Een oproep aan leden van de lokale deelraden verwanten om de vacante plek in de centrale deelraad op te vullen, heeft tot op heden helaas nog geen nieuw lid opgeleverd. Jaarverslag De Waerden

16 De deelraad heeft in 2011 vier maal met de bestuurder overlegd. Onder andere de volgende zaken zijn aan de orde gekomen: De uitvoering van een cliëntervaringsonderzoek; De vacature voor een lid van de raad van toezicht (met aandachtsgebied zorg); De aanpassing van het beleid beslissingen omtrent het levenseinde; De maatregelen onvrijwillige zorg; De betrokkenheid bij de aanstelling van leidinggevenden, ook indien vacatures intern worden vervuld; De managementinformatie per kwartaal; De beleidsdag van het managementteam ter voorbereiding op het Jaarplan 2012; Het beleid inzake de beëindiging van de zorg- en dienstverlening; Het Jaarverslag 2010 inclusief jaarrekening; Het Jaarplan 2012; De verspreiding van nieuw of geëvalueerd beleid naar de lokale deelraden. De voorzitter van de centrale deelraad verwanten heeft in februari 2011 deelgenomen aan een studiemiddag van VraagRaak over ondersteuningsplannen. Zijn conclusie was dat we bij De Waerden met de begeleidingsplannen al heel ver in de goede richting zijn gevorderd. De voorzitter van de centrale deelraad verwanten heeft in mei 2011 zitting gehad in de sollicitatiecommissie voor een lid van de raad van toezicht met het aandachtsgebied zorg. In volle overtuiging is positief geadviseerd over de voorgestelde kandidaat. Er vindt weliswaar geen structureel overleg plaats tussen de centrale deelraad cliënten en de centrale deelraad verwanten, maar het onderlinge contact (tussen de voorzitters) verloopt heel soepel. In september 2011 heeft de centrale deelraad verwanten overlegd met een vertegenwoordiger van de raad van toezicht over met name de samenwerking met de raad van bestuur. Door de deelraad werd daarnaast de zorg uitgesproken over het probleem om de achterban van verwanten bij het wel en wee van (de cliënten van) De Waerden te betrekken. In december 2011 heeft een samenkomst plaatsgevonden met het managementteam, de raad van toezicht, de raad van bestuur, de ondernemingsraad en de centrale deelraad cliënten. Op deze bijeenkomst heeft de centrale deelraad verwanten haar wensen en idealen kenbaar gemaakt, die zij in het nieuwe meerjarenbeleidsplan opgenomen zou willen zien. De centrale deelraad verwanten heeft de presentatie van de deelraad op de website van De Waerden voorbereid. De centrale deelraad verwanten is tevreden over de medezeggenschap op centraal niveau b Lokale deelraden verwanten Niet in alle locaties is een (volledige) verwantenraad aanwezig. Mede door samenvoeging van deelraden op meerdere locaties, wordt gepoogd de medezeggenschap toch zo goed mogelijk te organiseren. In de locaties heeft periodiek overleg plaats tussen de afzonderlijke deelraden en de leidinggevende (teamleider) van de lokale organisatie-eenheid. Er wordt naar gestreefd om dit overleg circa vier keer per jaar te laten plaatsvinden. In het overleg zijn onder andere de volgende zaken aan de orde gekomen: Het jaarplan van de organisatie-eenheid; De aanstelling van teamleiders en medewerkers; Huisvesting, verbouwing en verhuizing (zo is bijvoorbeeld gesproken over deelname in bouwcommissies); Jaarverslag De Waerden

17 De inrichting van de woon- en werkplek; Nachtdiensten bij verblijfslocaties; De begeleiding in de weekenden bij verblijfslocaties; Gastvrouwschap bij verblijfslocaties; De vereenzaming van cliënten; De ontspannings- en recreatiemogelijkheden (binnenshuis en buitenshuis), en vrijetijdsbesteding; Het beleid rond maaltijdvoorziening, snoepen en traktaties; Het beleid rond veiligheid, gezondheid en hygiëne. De overleggen verlopen over het algemeen goed en in een goede sfeer; de deelraden hebben gevoel dat zij serieus genomen worden. Er wordt voldoende tijd genomen om met elkaar van gedachten te wisselen en de leidinggevenden laten de inbreng van de deelraden verwanten in de beleidsvoering meewegen. De wensen van de deelraden verwanten kunnen soms niet gehonoreerd worden, doordat het budget niet altijd toereikend is. Incidenteel loopt het lokale overleg niet optimaal; in die gevallen besteedt de manager primair proces hier extra aandacht aan. Op lokaal niveau is er geen structureel overleg tussen de deelraden verwanten en de deelraden cliënten Cliënten a Centrale deelraad cliënten De centrale deelraad cliënten heeft in 2011 vijf keer vergaderd met de raad van bestuur. Daarnaast heeft de raad tien keer een voor- en nabespreking met de coach gehad. De centrale deelraad cliënten bestaat uit zes cliënten van De Waerden. Zij krijgen ondersteuning van de coach cliëntenraden van De Waerden. De leden van de centrale cliëntenraad hebben ook zitting in een lokale deelraad. In 2011 zijn er verkiezingen geweest voor een nieuwe voorzitter. Ook in 2011 stonden weer diverse beleidsstukken op de agenda die ter advisering zijn voorgelegd aan de raad. Het ging hierbij om de volgende onderwerpen: Beslissingen omtrent levenseinde; Beëindiging van de zorg- en dienstverlening; Vrijheidsbeperkende maatregelen; Jaarplan 2011; Theoretisch kader; Jaarverslag 2010, inclusief jaarrekening; Cliëntendossier; Bejegening; Corrigerende en preventieve maatregelen; Marktoriëntatie, ontwikkeling zorgaanbod, nieuwe producten; Maatregelen tot onvrijwillige zorg. Overige punten die besproken zijn: Vertrouwenspersoon cliënten (dit onderwerp komt in 2012 terug); Medezeggenschap op de locaties (wordt in 2012 geëvalueerd); Voordracht nieuwe leden raad van toezicht; Wet Maatschappelijke Ondersteuning (WMO); Bezuinigingen dagactiviteiten; Wisseling van teamleiders; Cliënttevredenheidsonderzoek; Prepaid pinnen; Jaarverslag De Waerden

18 Ondersteuningsplannen; Klachten over het Centraal AdministratieKantoor (CAK). De centrale deelraad cliënten beschikt over een aantal externe contacten. Ten aanzien van deze contacten valt over 2011 het volgende te melden: Er is éénmaal overleg geweest met een lid van de raad van toezicht. De raad heeft een MeePraatDag georganiseerd, samen met Esdégé-Reigersdaal. Er is een informele bijeenkomst geweest met de raad van bestuur, OR, centrale deelraad verwanten, en de raad van toezicht en het managementteam. De voorzitter van de centrale deelraad cliënten heeft ook dit jaar weer overleg gehad met medewerkers van het zorgkantoor. Dit was op verzoek van het zorgkantoor. Dit overleg zal op beider verzoek voortaan elk jaar plaatsvinden. De voorzitter van onze raad is betrokken geweest bij de sollicitatie rond een nieuw lid voor de raad van toezicht. De voorzitter en de voormalig voorzitter zijn naar een manifestatie over de rechten van mensen met een beperking geweest in Utrecht. De voorzitter is samen met de voorzitter van de centrale deelraad verwanten naar een overleg geweest van een aantal zorgkantoren b Lokale deelraden cliënten Binnen de Waerden waren in 2011 vijftien lokale deelraden cliënten actief. Er zijn wel nieuwe locaties bijgekomen ten opzichte van 2010, maar de desbetreffende raden zijn vaak gekoppeld aan al bestaande deelraden. De lokale deelraden cliënten vergaderen drie keer per jaar waarbij de teamleider van de locatie aanwezig is. De coach cliëntenraden is ook bij deze vergaderingen aanwezig. Eén van de raden heeft een vrijwilliger waardoor ze vaker kunnen vergaderen. Twee raden krijgen extra ondersteuning van een vast teamlid. Het verloop binnen de raden is niet zo groot. Er zijn nog een paar open vacatures; regelmatig wordt gevraagd of mensen zitting willen nemen in de raad. In Werkwaerd hebben het afgelopen jaar verkiezingen plaatsgevonden. In 2011 zijn diverse onderwerpen de revue gepasseerd zoals: Vakantie van personeel (vervanging door invalkrachten); Privacy; Veiligheid (themabesprekingen); Het eten (wijziging van leverancier); De bezuinigingen; Eigen bijdrage; Veel wisseling van personeel; Wijzigingen van afspraken rondom aanloopruimte/huiskamer/steunpunt; De jaarplannen (op enkele locaties); De nieuwbouw (op enkele locaties); Sollicitatiegesprekken met teamleiders; Afspraken rond huisdieren; Pauze-invulling; Verplichte snipperdagen. Veelvuldig onderwerp van gesprek in de lokale deelraden cliënten was het gebrek aan informatie naar cliënten. Bovendien beklaagden sommige raden zich erover dat informatie vaak binnenkwam als mededeling. In sommige gevallen werd de raden ook om een advies gevraagd. Veel raden hebben deelgenomen aan een sollicitatiegesprek voor een nieuwe teamleider. Jaarverslag De Waerden

19 3.5 Ondernemingsraad Overlegmomenten De ondernemingsraad (OR) heeft in 2011 maandelijks overleg gehad over het beleid in het algemeen en over personeelsbelangen in het bijzonder. Daarnaast had de OR vier keer formeel en één keer informeel overleg met de raad van bestuur. De OR heeft tevens overleg gevoerd met de raad van toezicht, de managers primair proces en stafdiensten, de bedrijfsarts, de opleidingsadviseur en de arbo- en reintegratieadviseur. Daarnaast neemt de OR deel aan het jaarlijks terugkerende informele overleg met de raad van toezicht en raad van bestuur, het MT en de deelraden cliënten en verwanten. Communicatie met de achterban De OR-contactpersonen zijn in 2011 drie keer in de OR-vergadering aanwezig geweest. De contactpersonen hebben de volgende onderwerpen besproken met hun achterban: Beleid fysieke belasting; Wervings-, selectie- en aanstellingsbeleid; Interne mobiliteit; Regeling festiviteiten; Gebruik van de portfoliomap; Risico Inventarisatie & Evaluatie 2011 (RI&E); Wat is belangrijk voor het volgende meerjarenbeleidsplan van De Waerden? Daarnaast hebben de OR-contactpersonen een toelichting gekregen van de manager stafdiensten en een teamleider op het invoeringstraject Waardevol Mens De OR heeft vijf maal de OR-nieuwsbrief oorzaken g d aan alle medewerkers. De OR was ook in 2011 met een informatiestand aanwezig op de werkconferentie De Waerden Draait Door. Klankbordgroepen De OR heeft binnen De Waerden een aantal medewerkers benaderd om deel te nemen aan een klankbordgroep voor de OR. Het gaat om medewerkers uit de functiegroepen: facilitair, vervoer, gastvrouwen/-heren en teamleiders. Open stoel De open stoel is een nieuw initiatief van de OR waarbij aan medewerkers van De Waerden de mogelijkheid wordt geboden actief deel te nemen aan een OR-vergadering. Dit heeft een tweeledig doel: enerzijds kunnen medewerkers meer inzicht krijgen in de werkzaamheden van de OR, en anderzijds wil de OR een betere aansluiting krijgen op de wensen van de achterban. Instemming In het afgelopen jaar heeft de OR aan de volgende (geëvalueerde en/of aangepaste) beleidsstukken zijn instemming gegeven: Leer- en ontwikkelplan 2011; Nachtaanwezigheiddienst locatie Onderdijk; Beleid Gezond Werken: o Formulering m.b.t. de structurele toetsing aanpassen; o Scholing aan leidinggevenden als aandachtspunt blijven volgen; o Slechts de term werkvermogen hanteren. Gedragscode De Waerden; Uitvoering Risico Inventarisatie & Evaluatie 2011 (RI&E): o De OR heeft geadviseerd om bij het gesprek door de leidinggevende met de arbo- en re-integratieadviseur over de gang van zaken, ook de betreffende ergocoach en/of bedrijfshulpverlener (BHV-er) te benaderen/bevragen. Jaarverslag De Waerden

20 Regeling Festiviteiten: o Bij een 40-jarig jubileum wordt dezelfde aanvullende tekst (vergezeld van schriftelijke berichtgeving/felicitatie vanuit de raad van bestuur) vermeld als bij een 12½- en 25-jarig jubileum. o Een aanvulling aanbrengen bij het woord OBU, omdat hier alleen medewerkers gebruik van kunnen maken die geboren zijn vóór Daarnaast de volledige tekst van artikel 4:13 van de CAO Gehandicaptenzorg opnemen in de tekst. Toeslag ambulante begeleiding van LVG-cliënten met een meervoudige problematiek: o Als het cliëntenpercentage toch structureel boven de 40-50% komt, wordt dit aan de raad van bestuur doorgegeven. o Eén keer per jaar wordt gekeken naar het cliëntenbestand. o Het meetinstrument wordt in januari 2013 geëvalueerd. o De toeslag telt ook mee in de pensioenopbouw en vakantietoeslag. Bewaking en toetsing van professioneel handelen: o Doordat risicomanagement steeds belangrijker wordt, is afgesproken dat er vanaf 2012 een verbeterd formulier risicoanalyse bij de nota s komt. o De volgorde van de hoofdstukken wordt veranderd in verband met het bevorderen/borgen van kwaliteit en zorg. Klokkenluidersregeling: De definitie van klokkenluider wordt opgenomen in de begripsbepalingen. Advies De OR heeft positief advies uitgebracht over het Jaarverslag 2010 en de bijbehorende jaarrekening. Ongevraagd advies Ten aanzien van de miscommunicatie met betrekking tot de wisseling van teamleiders heeft de OR gemeend ongevraagd advies te moeten uitbrengen. Dit advies hield in dat medewerkers in de toekomst gelijktijdig, eenduidig en zorgvuldig via de gebruikelijke communicatiekanalen geïnformeerd zouden moeten worden. OR-tour 2011 dagbesteding In 2011 heeft de OR de RI&E en Gezond Werken onder de aandacht gebracht bij alle locaties van dagbesteding. Gezond werken is tevens als thema gebruikt omdat - mede door de OR hierover officieel beleid is gemaakt (zoals weergegeven in de nota Gezond Werken). Aan de hand van vijf stellingen over het thema gezond werken werd een groepsdiscussie uitgelokt tijdens een teamvergadering. Daarna was er voor de medewerkers nog gelegenheid tot het stellen van individuele vragen. De OR kijkt tevreden terug op de tour, waardoor medewerkers nog meer zijn gaan beseffen dat gezond blijven een gemeenschappelijke verantwoordelijkheid is voor zowel medewerker als werkgever. OR-scholing Naast de scholingsdagen van de afzonderlijke OR-commissies, heeft de voltallige ondernemingsraad in het najaar 2011 een tweedaagse scholing gevolgd in Schagen. De volgende onderwerpen kwamen hierbij aan bod: Toekomst van de OR; ARBO, RI&E, PSA en gezondheidsbeleid; Team en samenwerking. De OR heeft de raad van bestuur uitgenodigd om een onderdeel van de cursus bij te wonen. Als thema van dat onderdeel is gekozen voor de toekomstige ontwikkelingen om bestaande AWBZ-regelingen over te hevelen naar de WMO van de diverse gemeentes. Vragen die hierbij besproken zijn: Wat gaat dit inhouden voor De Waerden? Jaarverslag De Waerden

21 Wat zal dit gaan betekenen voor de medewerkers? Welke rol is hierin weggelegd voor de OR? Introductiebijeenkomsten De OR verzorgt twee maal per jaar een presentatie tijdens de introductiebijeenkomst voor nieuwe medewerkers. Afscheid OR-leden In 2011 heeft de OR afscheid genomen van de ambtelijk secretaris en vier van de elf ORleden uit de kiesgroepen wonen, ambulant en dagbesteding. Besloten is om de taak van ambtelijk secretaris onder te brengen bij het secretariaat van het centraal bureau. Door de ontstane vacatures worden er medio juni 2012 vroegtijdige OR-verkiezingen gehouden. Jaarverslag De Waerden

22 4 Beleid, inspanningen en prestaties 4.1 Meerjarenbeleid Elk jaar komt het managementteam een dag bijeen om de opzet voor het jaarplan voor het volgende jaar te maken. Zo geschiedde ook afgelopen jaar, en wel voor het jaar Input voor de dag bestond zowel uit interne als externe ontwikkelingen. Tevens is stilgestaan bij de uitvoering van het Jaarplan Belangrijke interne ontwikkelingen die zijn opgenomen in het Jaarplan 2012 zijn: Het versterken van het integraal management; Het integreren van functies als praktische thuiszorg en gezinsondersteuning in ambulante teams; Het herstructureren van het aanbod dagbesteding; De inhoudelijke verbetering van de ondersteuning aan cliënten door beleid te formuleren rond: De ouder wordende cliënt; Medezeggenschap; Seksualiteit; Kinderwens en ouderschap. De verdere uitvoering van het eerder genoemde traject Waardevol Mens. Belangrijk onderwerp in 2011 was het cliënttevredenheidsonderzoek. De resultaten hiervan zullen in de loop van 2012 bekend worden waarna deze besproken zullen worden. Resultaten zullen leiden tot verbeteracties. Personeel & Organisatie (P&O) heeft zich voorgenomen om in 2012 beleid te ontwikkelen c.q. verder te ontwikkelen met betrekking tot onder andere gezond werken, blijvende ontwikkeling van medewerkers en strategische personeelsplanning. Op het gebied van huisvesting werd stilgestaan bij de stand van zaken rond het portefeuilleplan. De Wet Maatschappelijke Ondersteuning (WMO) is een ander onderwerp dat de gemoederen in 2012 flink zal bezighouden. Het kabinet is namelijk voornemens om de functie begeleiding over te hevelen van de AWBZ naar de WMO; dit zal vanaf 2013 gelden voor nieuwe cliënten en vanaf 2014 voor bestaande cliënten. Veel is momenteel nog onduidelijk, maar het managementteam zal de ontwikkelingen uiteraard op de voet volgen en De Waerden op deze verandering voorbereiden. Een zorgvuldige interne communicatie en het aanknopen en verstevigen van onze contacten met de gemeenten in ons werkgebied, zullen hierbij belangrijke aandachtspunten zijn. In 2012 zal het managementteam op tournee gaan door de provincie. Deze werkbezoeken zijn bedoeld om op locatie over de heersende en gewenste organisatiecultuur van gedachten te wisselen en om te vragen naar dromen, wensen en idealen voor de toekomst. Met behulp van deze gesprekken en de indrukken die ter plaatse worden opgedaan, zal een eerste concept worden opgesteld van het volgende meerjarenbeleidsplan. 4.2 Algemeen beleid Waardevol Mens Met het traject Waardevol Mens wordt het theoretisch kader geïmplementeerd in de gehele organisatie. Pijlers van dit theoretisch kader zijn de Ervaringsordening van Timmers-Huigens en het model Kwaliteit van Bestaan van Schalock en Verdugo Jaarverslag De Waerden

23 (Supportmodel). Het behelst een traject waarmee uiteindelijk alle medewerkers van De Waerden getraind/geschoold worden om die kennis en kunde op te doen, die voor hun functie relevant is. Het traject kan gekenschetst worden als een waterval; kennis en kunde worden vanaf de start van het traject steeds breder binnen de organisatie verspreid. In 2011 zijn het managementteam en een kerngroep van teamleiders en stafmedewerkers geschoold. Van die kerngroep zijn acht mensen verder geschoold tot consulent Ervaringsordening en Support. In 2012 worden de overige teamleiders geschoold waarna zogenaamde ontwikkelteams de scholing/training op maat gaan uitzetten. Dit zal per team of per dienst plaatsvinden. Het effect van het traject zullen we volgen door middel van een onderzoek. Systematiek begeleidingsplannen De Waerden hecht veel belang aan systematiek in de begeleidingsplannen. Eind 2011 zijn eerste veranderingen doorgevoerd in de opzet van de ondersteuningsplannen. Deze veranderde opzet moest het gemak voor gebruikers vergroten. In 2012 zullen er nog enkele veranderingen doorgevoerd worden; De Waerden participeert in een project op Carante Groep-niveau dat als doel heeft om een Elektronisch Cliënten Dossier te ontwikkelen waarin ondersteuningsplannen (zorglevering) een belangrijke component vormen. De verwachting is dat de wijzigingen die hieruit voortkomen, aansluiten op de gewenste wijzigingen vanuit de eerdere evaluatie. Richtsnoer informatieverstrekking zorgaanbieders Zorgaanbieders hebben een informatieplicht ten opzichte van hun cliënten. De Nederlandse Zorgautoriteit (NZa) heeft deze wettelijke voorschriften uitgelegd in een richtsnoer. Hierin staat de informatie die in ieder geval verstrekt moet worden. De Waerden heeft een en ander vastgelegd in diverse beleidsnota s (Productbeschrijving, Intake en Communicatiebeleid). Daarnaast hebben wij het offertetraject beschreven en zijn er afspraken gemaakt ten aanzien van de zogeheten zorgloketfunctie. Wij verwachten dat De Waerden hiermee aan de voorwaarden van de NZa zal kunnen voldoen. Cliënttevredenheid In het kader van het onderzoek naar de cliënttevredenheid heeft De Waerden een contract afgesloten met het gecertificeerde onderzoeksbureau Effectory. De cliënttevredenheid is gemeten conform de landelijk erkende CQ-index. De meting heeft plaatsgevonden in 2011 en zal in 2013 worden herhaald. De resultaten lieten over het algemeen een positief beeld zien. Aangezien het onderzoek eind 2011 afgesloten is, zal in de loop van 2012 worden bekeken welke verbeteringen noodzakelijk dan wel gewenst zijn. Interne audits De Waerden laat regelmatig interne audits uitvoeren. In 2011 zijn twee onderwerpen onderworpen aan een (interne) audit, te weten: medicatiebeleid en agressiebeleid. Alle organisatorische eenheden van De Waerden zijn onderzocht op deze twee onderwerpen. De informatie die dit onderzoek heeft opgeleverd, zal in 2012 gebruikt worden om het beleid waar nodig bij te stellen. Externe audits Eveneens laat De Waerden regelmatig externe audits uitvoeren. Zo heeft de gecertificeerde instelling DEKRA, in het kader van de HKZ-certificering, in 2011 gedurende vijf dagen De Waerden bezocht. In het afgelopen jaar is De Waerden overgegaan van het Gehandicaptenzorg certificatieschema Gehandicaptenzorg 2002 naar het zwaardere certificatieschema Jaarverslag De Waerden

Jaarverslag De Waerden 2010

Jaarverslag De Waerden 2010 Jaarverslag De Waerden 2010 Inhoudsopgave 1 Uitgangspunten van de verslaglegging 3 2 Profiel van de organisatie 4 2.1 Algemene identificatiegegevens 4 2.2 Structuur van het concern 4 2.3 Kerngegevens 7

Nadere informatie

VOORZITTER RAAD VAN TOEZICHT COSIS NOVO & PROMENS CARE

VOORZITTER RAAD VAN TOEZICHT COSIS NOVO & PROMENS CARE PROFIEL @ VOORZITTER RAAD VAN TOEZICHT COSIS NOVO & PROMENS CARE voor meer informatie over de functie: dhr. mr. E.G. Martinus, Bestuurssecretaris, telefoon (088) 878 98 03 of 06 207 441 66 ORGANISATIE

Nadere informatie

REGLEMENT RAAD VAN BESTUUR KINDERRIJK

REGLEMENT RAAD VAN BESTUUR KINDERRIJK 1 Begripsbepaling REGLEMENT RAAD VAN BESTUUR KINDERRIJK 1.1 In dit reglement van de Raad van Bestuur wordt verstaan: a) Groep: de groep van rechtspersonen waarvan aan het hoofd staat en waarvan op de datum

Nadere informatie

Dialoog belanghebbenden. Uitgiftedatum: Juli 2015 Definitief Concept Revisienummer: Datum vaststelling directie overleg: Evaluatiedatum:

Dialoog belanghebbenden. Uitgiftedatum: Juli 2015 Definitief Concept Revisienummer: Datum vaststelling directie overleg: Evaluatiedatum: Document Uitgiftedatum: Juli 2015 Definitief Concept Revisienummer: Datum vaststelling directie overleg: Evaluatiedatum: Dialoog belanghebbenden Inleiding De belanghebbenden van SGL zijn op centraal niveau

Nadere informatie

(Mede)zeggenschap sept/okt. 2015 Programma

(Mede)zeggenschap sept/okt. 2015 Programma (Mede)zeggenschap sept/okt. 2015 Programma Mijn naam is Jos van de Ven en ben binnen Dichterbij werkzaam als ambtelijk secretaris van de cliëntenraad. Onafhankelijke ondersteuning Onafhankelijke cliëntondersteuning

Nadere informatie

Jaarverslag 2016 Cliëntenraad Revalidatiecentrum Roessingh

Jaarverslag 2016 Cliëntenraad Revalidatiecentrum Roessingh Jaarverslag 2016 Cliëntenraad Revalidatiecentrum Roessingh Februari 2017 Cliëntenraad In maart 1999 is in Revalidatiecentrum Roessingh een Cliëntenraad (CRR) ingesteld door de Raad van Bestuur op grond

Nadere informatie

CLIËNTENRAAD. Beleidsplan. Cliëntenraad Martini Ziekenhuis Periode De cliënt als partner

CLIËNTENRAAD. Beleidsplan. Cliëntenraad Martini Ziekenhuis Periode De cliënt als partner Beleidsplan Cliëntenraad Martini Ziekenhuis Periode 2012 2016 De cliënt als partner 1 Inleiding De cliënt als partner In de afgelopen beleidsperiode heeft er in het Martini Ziekenhuis een verandering van

Nadere informatie

Adviesraad Wmo Arnhem Jaarplan 2017

Adviesraad Wmo Arnhem Jaarplan 2017 Adviesraad Wmo Arnhem Jaarplan 2017 1 Inhoudsopgave Pagina 1. Voorwoord 3 2. Missie, visie en uitgangspunten van de Adviesraad Wmo 2.1 De Verordening adviesraad Wmo 4 2.2 Missie 4 2.3 Visie 4 2.4 Uitgangspunten

Nadere informatie

JAARVERSLAG 2012 CLIËNTENRAAD

JAARVERSLAG 2012 CLIËNTENRAAD JAARVERSLAG 2012 CLIËNTENRAAD Jaarverslag Cliëntenraad De Pieter Raat Stichting 2012 1 Jaarverslag Cliëntenraad De Pieter Raat Stichting 2012 2 INHOUDSOPGAVE Inleiding 5 Doelstelling 6 Samenstelling van

Nadere informatie

Jaarverslag 2010 van de ondernemingsraad SHDH.

Jaarverslag 2010 van de ondernemingsraad SHDH. 1 Vergaderfrequentie De ondernemingsraad vergaderde in 2010 19 keer, waarvan 10 keer een ondernemingsraadvergadering en 9 keer een overlegvergadering. Een afvaardiging van de Raad van Toezicht SHDH was

Nadere informatie

REGLEMENT RAAD VAN BESTUUR

REGLEMENT RAAD VAN BESTUUR REGLEMENT RAAD VAN BESTUUR 1. De bestuurstaak 1.1 Ingevolge de statuten bestuurt de Raad van Bestuur de stichting onder toezicht van de Raad van Toezicht. 1.2 De Raad van Bestuur dient het belang van de

Nadere informatie

TWEE LEDEN RAAD VAN TOEZICHT (PROFIEL ZORG EN PROFIEL BEDRIJFSVOERING)

TWEE LEDEN RAAD VAN TOEZICHT (PROFIEL ZORG EN PROFIEL BEDRIJFSVOERING) TWEE LEDEN RAAD VAN TOEZICHT (PROFIEL ZORG EN PROFIEL BEDRIJFSVOERING) Maart 2016 DE ORGANISATIE RIBW Kennemerland / Amstelland en de Meerlanden De Regionale Instelling voor Beschermd Wonen Kennemerland

Nadere informatie

Jaarverslag 2013 Cliëntenraad revalidatiecentrum Roessingh

Jaarverslag 2013 Cliëntenraad revalidatiecentrum Roessingh Jaarverslag 2013 Cliëntenraad revalidatiecentrum Roessingh Februari 2014 Cliëntenraad In maart 1999 is in revalidatiecentrum Roessingh een Cliëntenraad (CRR) ingesteld door de Raad van Bestuur op grond

Nadere informatie

Ondernemingsraad Westfriesgasthuis

Ondernemingsraad Westfriesgasthuis Ondernemingsraad Westfriesgasthuis 1 De OR van het Westfriesgasthuis De Ondernemingsraad (OR) van het Westfriesgasthuis bestaat uit 15 leden die door het personeel zijn gekozen. Deze leden behartigen de

Nadere informatie

DE CCR IN VOORAF

DE CCR IN VOORAF DE CCR IN 2017 2020 VOORAF De Centrale Cliëntenraad (CCR ) vindt het noodzakelijk om te expliciteren wat zij als haar taak ziet nu en in de komende jaren. De taak die er toe leidt dat binnen de huidige

Nadere informatie

REGELING INDIVIDUEEL KLACHTENRECHT VOOR MEDEWERKERS CAVENT

REGELING INDIVIDUEEL KLACHTENRECHT VOOR MEDEWERKERS CAVENT REGELING INDIVIDUEEL KLACHTENRECHT VOOR MEDEWERKERS CAVENT Goedgekeurd door het MT op : 25 januari 2012 Instemming verleend door de OR op : 15 februari 2012 Ingangsdatum van deze regeling : 1 mei 2012

Nadere informatie

REGLEMENT RAAD VAN BESTUUR STICHTING DE ZORGBOOG

REGLEMENT RAAD VAN BESTUUR STICHTING DE ZORGBOOG REGLEMENT RAAD VAN BESTUUR STICHTING DE ZORGBOOG 1. Algemeen 1.1 De Raad van Bestuur is eindverantwoordelijk voor en belast met het besturen van de zorgorganisatie en de daarmee statutair verbonden rechtspersonen

Nadere informatie

Reglement Cliëntenpanel. Stichting Samenwerkende Zorgboeren Zuid

Reglement Cliëntenpanel. Stichting Samenwerkende Zorgboeren Zuid Reglement Cliëntenpanel Stichting Samenwerkende Zorgboeren Zuid Reglement cliëntenpanel (centrale cliëntenraad) De Stichting Samenwerkende Zorgboeren hecht veel waarde aan de inbreng van haar cliënten

Nadere informatie

Profielschets Twee leden Raad van Commissarissen Argos Zorggroep

Profielschets Twee leden Raad van Commissarissen Argos Zorggroep Profielschets Twee leden Raad van Commissarissen Argos Zorggroep 1. Over Argos Zorggroep Argos Zorggroep biedt deskundige zorg, behandeling en gezelligheid aan ouderen. Dit doen zij in één van de huizen

Nadere informatie

JAARVERSLAG 2013 CLIËNTENRAAD

JAARVERSLAG 2013 CLIËNTENRAAD JAARVERSLAG 2013 CLIËNTENRAAD Jaarverslag Cliëntenraad De Pieter Raat Stichting 2013 1 Jaarverslag Cliëntenraad De Pieter Raat Stichting 2013 2 INHOUDSOPGAVE Inleiding 5 Doelstelling 6 Samenstelling van

Nadere informatie

4. Bij voorkeur zal de raad van toezicht van Stichting P60 bij de werving van nieuwe toezichthouders buiten het eigen netwerk zoeken.

4. Bij voorkeur zal de raad van toezicht van Stichting P60 bij de werving van nieuwe toezichthouders buiten het eigen netwerk zoeken. REGLEMENT RAAD VAN TOEZICHT Opgesteld door de voorzitter op 25.03.2013 Vastgesteld door de raad van toezicht op: 27.05.2013 te Amstelveen HOOFDSTUK I. ALGEMEEN Artikel 1. Begrippen en terminologie Dit

Nadere informatie

De organisatie en gezagstructuur van stichting Prisma Almere

De organisatie en gezagstructuur van stichting Prisma Almere De organisatie en gezagstructuur van stichting Prisma Almere Datum 29 november 2011 Versiebeheer Versie definitief Status Vastgesteld RvT 29 november 2011 29 november 2011 Versie def pagina 1 van 8 Inhoudsopgave

Nadere informatie

Jaarverslag Cliëntenraad. Extramurale Zorg De Friese Wouden 2010

Jaarverslag Cliëntenraad. Extramurale Zorg De Friese Wouden 2010 Jaarverslag Cliëntenraad Extramurale Zorg De Friese Wouden 2010 INHOUDSOPGAVE BLZ. Voorwoord 3 Algemene informatie over de Cliëntenraad 4 Samenstelling van de Cliëntenraad 5 Behandelde adviesaanvragen

Nadere informatie

Medezeggenschapsstatuut van de Stichting Confessioneel Onderwijs Leiden

Medezeggenschapsstatuut van de Stichting Confessioneel Onderwijs Leiden Medezeggenschapsstatuut van de Stichting Confessioneel Onderwijs Leiden 1. Preambule Het bestuur van de stichting confessioneel onderwijs Leiden en de gemeenschappelijke medezeggenschapsraad, GMR, van

Nadere informatie

REGLEMENT RAAD VAN TOEZICHT STICHTING THEATER DAKOTA

REGLEMENT RAAD VAN TOEZICHT STICHTING THEATER DAKOTA REGLEMENT RAAD VAN TOEZICHT STICHTING THEATER DAKOTA Cultural Governance in Theater Dakota Vastgesteld door het bestuur van de Stichting Cultuuranker Escamp op: 26 november 2012 HOOFDSTUK I. ALGEMEEN Artikel

Nadere informatie

BIJLAGE 2 Format jaarplan zorgaanbieders Format jaarplan zorgaanbieders Zuid-Holland, Haaglanden en stadsregio Rotterdam

BIJLAGE 2 Format jaarplan zorgaanbieders Format jaarplan zorgaanbieders Zuid-Holland, Haaglanden en stadsregio Rotterdam BIJLAGE 2 Format jaarplan zorgaanbieders Format jaarplan zorgaanbieders Zuid-Holland, Haaglanden en stadsregio Rotterdam Jaarplan 20.. Deel I: Algemeen 1.1 Algemeen beleid /visie

Nadere informatie

Reglement Raad van Bestuur Stichting JoU

Reglement Raad van Bestuur Stichting JoU Van jou JoU Pieterstraat 1 3512 JT Utrecht 030-2361919 info@jou-utrecht.nl www.jou-utrecht.nl Reglement Raad van Bestuur Stichting JoU Reglement 1. Dit reglement dient ter aanvulling op de statuten van

Nadere informatie

Samenwerkingsovereenkomst cliëntenraad BovenIJ Ziekenhuis

Samenwerkingsovereenkomst cliëntenraad BovenIJ Ziekenhuis Samenwerkingsovereenkomst cliëntenraad BovenIJ Ziekenhuis Partijen: stichting BovenIJ Ziekenhuis te Amsterdam ten deze vertegenwoordigd door de heer mr. R.R.M. Berendsen, nader te noemen: de directie En

Nadere informatie

Reglement Cliëntenraad Jeugdbescherming Brabant

Reglement Cliëntenraad Jeugdbescherming Brabant Reglement Cliëntenraad Jeugdbescherming Brabant 1 oktober 2011 Reglement Cliëntenraad van Jeugdbescherming Brabant Jeugdbescherming Brabant stelt conform artikel 58 e.v. van de Wet op de Jeugdzorg een

Nadere informatie

Reglement Raad van Bestuur RSZK

Reglement Raad van Bestuur RSZK Reglement Raad van Bestuur RSZK Pagina 1 van 5 REGLEMENT RAAD VAN BESTUUR REGIONALE STICHTING ZORGCENTRA DE KEMPEN Inleiding De raad van bestuur RSZK volgt in het besturen de Governancecode Zorg 2017.

Nadere informatie

JAARVERSLAG 2015 CLIËNTENRAAD STICHTING ZORGGROEP AMSTERDAM OOST

JAARVERSLAG 2015 CLIËNTENRAAD STICHTING ZORGGROEP AMSTERDAM OOST JAARVERSLAG 2015 CLIËNTENRAAD STICHTING ZORGGROEP AMSTERDAM OOST Augustus 2016 INHOUDSOPGAVE Inleiding 2 Taak 2 Leden 2 Mutaties 2 Samenstelling Cliëntenraad 3 Resultaten 3 Contact met de achterban Adviezen

Nadere informatie

TWEE LEDEN RAAD VAN TOEZICHT (PROFIEL BEDRIJFSVOERING EN PROFIEL POLITIEK BESTUURLIJKE VRAAGSTUKKEN)

TWEE LEDEN RAAD VAN TOEZICHT (PROFIEL BEDRIJFSVOERING EN PROFIEL POLITIEK BESTUURLIJKE VRAAGSTUKKEN) TWEE LEDEN RAAD VAN TOEZICHT (PROFIEL BEDRIJFSVOERING EN PROFIEL POLITIEK BESTUURLIJKE VRAAGSTUKKEN) 7 november 2014 DE ORGANISATIE RIBW Kennemerland / Amstelland en de Meerlanden De Regionale Instelling

Nadere informatie

Reglement Raad van Bestuur Stichting Koninklijke Visio. 1 De bestuurstaak. 2 Verantwoording en verantwoordelijkheid

Reglement Raad van Bestuur Stichting Koninklijke Visio. 1 De bestuurstaak. 2 Verantwoording en verantwoordelijkheid Reglement Raad van Bestuur Stichting Koninklijke Visio 1 De bestuurstaak 1.1 Ingevolge de statuten bestuurt de Raad van Bestuur de stichting onder toezicht van de Raad van Toezicht. 1.2 De Raad van Bestuur

Nadere informatie

Profielschets Lid Raad van Toezicht per januari 2015

Profielschets Lid Raad van Toezicht per januari 2015 Profielschets Lid Raad van Toezicht per januari 2015 Algemeen De Riethorst Stromenland richt zich met ca 1300 medewerkers en 700 vrijwilligers op wonen, zorg en welzijn. Enerzijds via een eigen aanbod

Nadere informatie

Concept. Reglement voor de raad van toezicht Stichting PROO

Concept. Reglement voor de raad van toezicht Stichting PROO Begripsbepalingen Artikel 1 Concept Reglement voor de raad van toezicht Stichting PROO In dit reglement wordt verstaan onder: a. Raad van toezicht: de raad van toezicht van de Stichting Proo Noord-Veluwe

Nadere informatie

Werkplan 2011. Cliëntenraad Stichting Pergamijn. Redactie: De secretaris H.A.Janssens

Werkplan 2011. Cliëntenraad Stichting Pergamijn. Redactie: De secretaris H.A.Janssens Werkplan 2011 Cliëntenraad Stichting Pergamijn Geactualiseerd op: 1 februari-2011 Redactie: De secretaris H.A.Janssens 1 Werkwijze van de Cliëntenraad De cliëntenraad van de Stichting Pergamijn stelt de

Nadere informatie

Profielschets lid Raad van Toezicht SMO Traverse Tilburg

Profielschets lid Raad van Toezicht SMO Traverse Tilburg Profielschets lid Raad van Toezicht SMO Traverse Tilburg Oktober 2015 1 Traverse, thuis in opvang en begeleiding, missie Traverse is een Stichting voor maatschappelijke opvang in Midden-Brabant en organiseert

Nadere informatie

JAARVERSLAG. GMR STICHTING AKKOORD!-po. Beesel Horst a/d Maas Peel en Maas Venlo. Secretariaat p/a Omnibus Huissen 4 5991 PX Baarlo

JAARVERSLAG. GMR STICHTING AKKOORD!-po. Beesel Horst a/d Maas Peel en Maas Venlo. Secretariaat p/a Omnibus Huissen 4 5991 PX Baarlo Beesel Horst a/d Maas Peel en Maas Venlo Secretariaat p/a Omnibus Huissen 4 5991 PX Baarlo T (077) 4778239 E info@omnibus.akkoord-po.nl JAARVERSLAG GMR STICHTING AKKOORD!-po Inhoud Inleiding Samenstelling

Nadere informatie

Ondernemingsraad Westfriesgasthuis

Ondernemingsraad Westfriesgasthuis Ondernemingsraad Westfriesgasthuis 1 De OR van het Westfriesgasthuis De Ondernemingsraad (OR) van het Westfriesgasthuis bestaat uit (maximaal) 15 leden die door het personeel zijn gekozen. Deze leden behartigen

Nadere informatie

Artikel 1: Doelstelling Cliëntenraad 1. De Cliëntenraad behartigt de gemeenschappelijke belangen van cliënten van het cluster.

Artikel 1: Doelstelling Cliëntenraad 1. De Cliëntenraad behartigt de gemeenschappelijke belangen van cliënten van het cluster. REGELING CLIËNTENRAAD Artikel 1: Doelstelling Cliëntenraad 1. De Cliëntenraad behartigt de gemeenschappelijke belangen van cliënten van het cluster. 2. De Cliëntenraad bevordert het zo goed mogelijk functioneren

Nadere informatie

Reglement Cliëntenraad Stichting Bureau Jeugdzorg Noord-Brabant

Reglement Cliëntenraad Stichting Bureau Jeugdzorg Noord-Brabant Reglement Cliëntenraad Stichting Bureau Jeugdzorg Noord-Brabant 1 oktober 2011 Reglement Cliëntenraad van Stichting Bureau Jeugdzorg Noord-Brabant Stichting Bureau Jeugdzorg Noord-Brabant stelt conform

Nadere informatie

Cliëntenraad. Specialistisch Centrum Ouderenzorg (SCO) JAARVERSLAG 2016

Cliëntenraad. Specialistisch Centrum Ouderenzorg (SCO) JAARVERSLAG 2016 Cliëntenraad Specialistisch Centrum Ouderenzorg (SCO) JAARVERSLAG 2016 Cliëntenraad Jaarverslag 2016 1 Inhoud Cliëntenraad (CR)... 3 De taak van de cliëntenraad... 3 Bevoegdheden... 3 Samenstelling cliëntenraad...

Nadere informatie

OR-secretatiaat:1 e verdieping, kamer M1.03 middengang vlakbij het restaurant Tel. 0115-688479. Beleidsplan zittingsperiode 2010-2014

OR-secretatiaat:1 e verdieping, kamer M1.03 middengang vlakbij het restaurant Tel. 0115-688479. Beleidsplan zittingsperiode 2010-2014 OR-secretatiaat:1 e verdieping, kamer M1.03 middengang vlakbij het restaurant Tel. 0115-688479 Beleidsplan zittingsperiode 2010-2014 Missie Wij zijn als afspiegeling van ZorgSaam een ondernemingsraad die

Nadere informatie

Vrijwilligerscentrum/ vrijwilligersbeleid/ MHO & CMO augustus 2011 1

Vrijwilligerscentrum/ vrijwilligersbeleid/ MHO & CMO augustus 2011 1 Reglement Vrijwilligersraad Welzijn Rijswijk Het belang van inspraak Betrokkenheid van medewerkers is belangrijk voor het goed functioneren van de organisatie. Dat geldt ook voor vrijwillige medewerkers.

Nadere informatie

Raadsvergadering : 22 april 2013 Agendanr. 15

Raadsvergadering : 22 april 2013 Agendanr. 15 Raadsvergadering : 22 april 2013 Agendanr. 15 Voorstelnr. : R 6948 Onderwerp : scheiding bestuur en toezicht Stichting Scholengroep OPRON Stadskanaal, 5 april 2013 Beslispunten 1. Instemmen met de gewijzigde

Nadere informatie

Reglement Senas-zorg Cliëntenraad. Vastgesteld, als voorgenomen besluit, door de Raad van Bestuur op 3 april 2016

Reglement Senas-zorg Cliëntenraad. Vastgesteld, als voorgenomen besluit, door de Raad van Bestuur op 3 april 2016 Reglement Senas-zorg Cliëntenraad Vastgesteld, als voorgenomen besluit, door de Raad van Bestuur op 3 april 2016 1 Inhoud Artikel 1 Begripsomschrijvingen 3 Artikel 2 Installatie 4 Artikel 3 Doel en taken

Nadere informatie

Huishoudelijk reglement Vereniging Samenwerkingsverband Primair Onderwijs De Eem

Huishoudelijk reglement Vereniging Samenwerkingsverband Primair Onderwijs De Eem Huishoudelijk reglement Vereniging Samenwerkingsverband Primair Onderwijs De Eem Algemene bepalingen Artikel 1 In dit huishoudelijk reglement wordt verstaan onder: a. de vereniging: de Vereniging Samenwerkingsverband

Nadere informatie

Reglement raad van toezicht Vastgesteld door de raad van toezicht op: 14 juni 2011

Reglement raad van toezicht Vastgesteld door de raad van toezicht op: 14 juni 2011 Reglement raad van toezicht Vastgesteld door de raad van toezicht op: 14 juni 2011 HOOFDSTUK I. ALGEMEEN Artikel 1. Begrippen en terminologie Dit Reglement is opgesteld ingevolge artikel 14 en 15 van de

Nadere informatie

Jaarverslag HuurdersBelangenvereniging Van Alckmaer 2016

Jaarverslag HuurdersBelangenvereniging Van Alckmaer 2016 Jaarverslag HuurdersBelangenvereniging Van Alckmaer 2016 1. De vereniging 1.1 Algemeen De HuurdersBelangenvereniging (HBV) Van Alckmaer komt op voor de belangen van de mensen die een huis huren bij de

Nadere informatie

Inhoud Jaarverslag cliëntenraad 2013

Inhoud Jaarverslag cliëntenraad 2013 Jaarverslag cliëntenraad 2013 Jaarverslag cliëntenraad 2013 Inhoud Jaarverslag cliëntenraad 2013 Voorwoord 3 hoofdstuk 1 Functioneren van de cliëntenraad 4 1.1 Samenstelling 4 1.2 Vergaderingen 4 1.3 Onderwerpen

Nadere informatie

Reglement versie oktober 2016

Reglement versie oktober 2016 Reglement Cliëntenraad Lumens Artikel 1. Doel cliëntenraad De cliëntenraad behartigt de collectieve belangen van de klanten van Lumens en brengt - gevraagd en ongevraagd- advies uit over onderwerpen die

Nadere informatie

Reglement Raad van Toezicht

Reglement Raad van Toezicht Reglement Raad van Toezicht Eindhoven, 11 oktober 2016 Inhoudsopgave Artikel 1. Begripsbepalingen 3 Artikel 2. Status en inhoud van de regels 3 Artikel 3. Samenstelling 3 Artikel 4. Integriteit 4 Artikel

Nadere informatie

REGLEMENT EENHOOFDIGE RAAD VAN BESTUUR STICHTING AMERPOORT

REGLEMENT EENHOOFDIGE RAAD VAN BESTUUR STICHTING AMERPOORT REGLEMENT EENHOOFDIGE RAAD VAN BESTUUR STICHTING AMERPOORT 1. Taken en verantwoordelijkheden 1. Ingevolge de statuten bestuurt de Raad van Bestuur de Stichting onder toezicht van de Raad van Toezicht.

Nadere informatie

Verordening cliëntenparticipatie Wet sociale werkvoorziening

Verordening cliëntenparticipatie Wet sociale werkvoorziening Verordening cliëntenparticipatie Wet sociale werkvoorziening Het algemeen bestuur van de Meergroep; gelezen het voorstel van de algemeen directeur d.d. 17 juni 2008; gelet op artikel 2, derde lid, en artikel

Nadere informatie

Model-huishoudelijk reglement. van de Cliëntenraad van een Cluster

Model-huishoudelijk reglement. van de Cliëntenraad van een Cluster Versiedatum Evaluatiedatum Proceseigenaar HKZ-norm Augustus 2000 2007 Raad van Bestuur 4.18 Model-huishoudelijk reglement Augustus 2000 Ten geleide De wet Medezeggenschap Cliënten Zorginstellingen (WMCZ)

Nadere informatie

Jaarverslag Medezeggenschapsraad KBS Het Bovenland 2014-2015. Akersluis 1A 1066 ER Amsterdam

Jaarverslag Medezeggenschapsraad KBS Het Bovenland 2014-2015. Akersluis 1A 1066 ER Amsterdam Jaarverslag Medezeggenschapsraad KBS Het Bovenland 2014-2015 Akersluis 1A 1066 ER Amsterdam 1 1. Inhoudsopgave 1. Inhoudsopgave 2 2. Inleiding 3 3. Visie, uitgangspunten en werkwijze (2014-2015) 4 4. Bezetting

Nadere informatie

Adviesraad Sociaal Domein ADVIESRAAD GILZE EN RIJEN

Adviesraad Sociaal Domein ADVIESRAAD GILZE EN RIJEN Adviesraad Sociaal Domein ADVIESRAAD GILZE EN RIJEN Inleiding De Adviesraad Sociaal Domein is in de huidige opzet gestart sinds eind 2013. De wijze waarop voorheen de WMO raad was ingericht voldeed voor

Nadere informatie

Reglement Cliëntenraad BovenIJ ziekenhuis

Reglement Cliëntenraad BovenIJ ziekenhuis Reglement Cliëntenraad BovenIJ ziekenhuis Artikel 1 Begripsbepalingen 1. In dit reglement wordt verstaan onder: a. Ziekenhuis: het BovenIJ ziekenhuis te Amsterdam b. De Cliëntenraad: de Cliëntenraad van

Nadere informatie

Dit reglement is opgesteld en vastgesteld ingevolge artikel 5.5. van de statuten van Stichting Vocallis.

Dit reglement is opgesteld en vastgesteld ingevolge artikel 5.5. van de statuten van Stichting Vocallis. BESTUURSREGLEMENT Vastgesteld door het bestuur op 6 mei 2015. Hoofdstuk I. Algemeen. Artikel 1. Begrippen en terminologie. Dit reglement is opgesteld en vastgesteld ingevolge artikel 5.5. van de statuten

Nadere informatie

Samenwerkingsovereenkomst cliëntenraad en Bureau Beckers.

Samenwerkingsovereenkomst cliëntenraad en Bureau Beckers. Samenwerkingsovereenkomst cliëntenraad en B. Inleiding In de Wet Medezeggenschap Cliënten Zorginstellingen (WMCZ) wordt genoemd dat er tussen de cliëntenraad en B een samenwerkingsovereenkomst moet zijn.

Nadere informatie

Verordening Adviesraad Sociaal Domein gemeente Zwartewaterland 2015

Verordening Adviesraad Sociaal Domein gemeente Zwartewaterland 2015 Verordening Adviesraad Sociaal Domein gemeente Zwartewaterland 2015 Artikel 1 Begrippen 1. 3D s: de drie decentralisaties binnen het sociaal domein die leiden tot extra taken voor de gemeente per 1 januari

Nadere informatie

TOELICHTING MONITOR 2016. Onderdeel Kwaliteit. 1. Basis versterken. a. Het resultaat van het meest recente IGZonderzoek

TOELICHTING MONITOR 2016. Onderdeel Kwaliteit. 1. Basis versterken. a. Het resultaat van het meest recente IGZonderzoek TOELICHTING MONITOR 2016 Onderdeel Kwaliteit Thema/onderdeel 1. Basis versterken Toelichting a. Het resultaat van het meest recente IGZonderzoek is voldoende Als voldoende wordt beschouwd wanneer er aan

Nadere informatie

De Raad van Toezicht voert tenminste jaarlijks met de Raad van Bestuur een functionering en beoordelingsgesprek. (in de maand september)

De Raad van Toezicht voert tenminste jaarlijks met de Raad van Bestuur een functionering en beoordelingsgesprek. (in de maand september) TAKEN EN BEVOEGDHEDEN RAAD VAN TOEZICHT ALERIMUS 1. Taak en werkwijze: De Raad van Toezicht heeft tot taak toezicht te houden op het besturen door de Raad van Bestuur en op de algemene gang van zaken in

Nadere informatie

Zorginkoop Wlz 2017. Presentatie & Verslag Bijeenkomst cliëntenraden gehandicaptenzorg zorginkoop Wlz 2017. April 2016 Zwolle- Amersfoort- Amsterdam

Zorginkoop Wlz 2017. Presentatie & Verslag Bijeenkomst cliëntenraden gehandicaptenzorg zorginkoop Wlz 2017. April 2016 Zwolle- Amersfoort- Amsterdam Zorginkoop Wlz 2017 Presentatie & Verslag Bijeenkomst cliëntenraden gehandicaptenzorg zorginkoop Wlz 2017 April 2016 Zwolle- Amersfoort- Amsterdam Inkoopplan Jaarlijks bepalen we onze inkoopdoelen die

Nadere informatie

DIRECTIESTATUUT VAN WONINGSTICHTING BARNEVELD TE BARNEVELD

DIRECTIESTATUUT VAN WONINGSTICHTING BARNEVELD TE BARNEVELD DIRECTIESTATUUT VAN WONINGSTICHTING BARNEVELD TE BARNEVELD Het bestuur Artikel 1 Conform artikel 5 lid 1 van de statuten wordt het bestuur van de stichting gevormd door de directeur. De directeur is belast

Nadere informatie

Directeur (0,8 wtf) bouwend verbindend

Directeur (0,8 wtf) bouwend verbindend Functieprofiel Directeur SWV Passend Onderwijs (PO) IJmond Functienaam: Directeur Organisatie: Stichting Samenwerkingsverband Passend Onderwijs IJmond Dienstverband: 0,8 WTF Salarisschaal: conform CAO-PO

Nadere informatie

VERORDENING CLIENTENPARTICIPATIE HALTE WERK GEMEENTE HEERHUGOWAARD

VERORDENING CLIENTENPARTICIPATIE HALTE WERK GEMEENTE HEERHUGOWAARD VERORDENING CLIENTENPARTICIPATIE HALTE WERK GEMEENTE HEERHUGOWAARD Algemene bepalingen Artikel 1. Begripsbepalingen 1. In deze verordening wordt verstaan onder: a. Het bestuur: het bestuur van Halte Werk.

Nadere informatie

Reglement Participatieraad Gemeente Heerenveen

Reglement Participatieraad Gemeente Heerenveen Reglement Participatieraad Gemeente Heerenveen Inleiding. Preambule De Participatieraad heeft als visie: iedere burger van de gemeente Heerenveen moet zijn of haar leven op eigen wijze kunnen inrichten

Nadere informatie

JAARVERSLAG 2016 WERKPLAN 2017

JAARVERSLAG 2016 WERKPLAN 2017 JAARVERSLAG 2016 EN WERKPLAN 2017 CLIЁNTENRAAD SYNTHESE Twan Christians (Oud lid / Voorzitter) Sander Brugmans (Interim-Voorzitter) Esther van der Wegen (Secretariële ondersteuning) VOORWOORD De cliëntenraad

Nadere informatie

Besluit op de organisatie van het ambtelijk apparaat van de gemeente Zuidhorn.

Besluit op de organisatie van het ambtelijk apparaat van de gemeente Zuidhorn. Het college van de gemeente Zuidhorn; gelet op artikel 160 van de Gemeentewet; gehoord de OR; B E S L U I T : vast te stellen het: Besluit op de organisatie van het ambtelijk apparaat van de gemeente Zuidhorn.

Nadere informatie

Memo. : Raad van Bestuur. Telefoonnummer : Datum : : Beleid voor dialoog met belanghebbenden

Memo. : Raad van Bestuur. Telefoonnummer : Datum : : Beleid voor dialoog met belanghebbenden Memo Van Locatie : Raad van Bestuur : Croy Telefoonnummer : 06 51441184 Datum : 2015.07.15 Onderwerp : Beleid voor dialoog met belanghebbenden Goedgekeurd door de Raad van Toezicht 2015.07.20. Vastgesteld

Nadere informatie

Cliëntenraad Viattence locatie Wezep 2 februari 2015 Jaarverslag 2014 Pagina 1 van 5

Cliëntenraad Viattence locatie Wezep 2 februari 2015 Jaarverslag 2014 Pagina 1 van 5 Jaarverslag 2014 Pagina 1 van 5 Inhoudsopgave pag 2 Samenstelling en mutaties pag 3 Vergaderingen. pag 3 Wat doet de Cliëntenraad. pag 3 Scholing Cliëntenraad pag 4 Onderwerpen... pag 4 Adviezen... pag

Nadere informatie

INFORMATIE OVER DE NIEUWE STRUCTUUR VAN DE GEMEENSCHAPPELIJKE MEDEZEGGENSCHAPSRADEN SPOOR EN OPSO EN KANDIDAATSTELLING

INFORMATIE OVER DE NIEUWE STRUCTUUR VAN DE GEMEENSCHAPPELIJKE MEDEZEGGENSCHAPSRADEN SPOOR EN OPSO EN KANDIDAATSTELLING INFORMATIE OVER DE NIEUWE STRUCTUUR VAN DE GEMEENSCHAPPELIJKE MEDEZEGGENSCHAPSRADEN SPOOR EN OPSO EN KANDIDAATSTELLING Wat doet de (G)MR Indien een bestuur meer dan twee scholen in standhoudt, is het bestuur

Nadere informatie

Reglement Centrale Participatieraad. Medezeggenschap binnen Sjaloom Zorg

Reglement Centrale Participatieraad. Medezeggenschap binnen Sjaloom Zorg Reglement Centrale Participatieraad Medezeggenschap binnen Sjaloom Zorg Watertoren 20 3247CL Dirksland Reglement centrale participatieraad - 2 - INHOUDSOPGAVE ARTIKEL 1 MEDEZEGGENSCHAP BINNEN SJALOOM ZORG...

Nadere informatie

Instruerend Bestuur Quickscan en checklist

Instruerend Bestuur Quickscan en checklist Instruerend Bestuur Quickscan en checklist Stade Advies BV Kwaliteit van samenleven Quickscan Instruerend Bestuur (0 = onbekend; 1 = slecht; 2 = onvoldoende; 3 = voldoende; 4 = goed; 5 = uitstekend) 1.

Nadere informatie

Functieprofiel: Manager Functiecode: 0202

Functieprofiel: Manager Functiecode: 0202 Functieprofiel: Manager Functiecode: 0202 Doel Zorgdragen voor de vorming van beleid voor de eigen functionele discipline, alsmede zorgdragen voor de organisatorische en personele aansturing van een of

Nadere informatie

Verordening Cliëntenparticipatie Wet Sociale Werkvoorziening (Wsw)

Verordening Cliëntenparticipatie Wet Sociale Werkvoorziening (Wsw) Verordening Cliëntenparticipatie Wet Sociale Werkvoorziening (Wsw) Wetstechnische informatie Gegevens van de regeling Overheidsorganisatie Officiële naam regeling Citeertitel Besloten door Deze versie

Nadere informatie

Jaarverslag cliëntenraad 2011

Jaarverslag cliëntenraad 2011 Jaarverslag cliëntenraad 2011 Inleiding Voor u ligt het jaarverslag van de cliëntenraad van Pactum over het jaar 2011. Doelstelling cliëntenraad De cliëntenraad van Pactum behartigt de gemeenschappelijke

Nadere informatie

Reglement Raad van Toezicht

Reglement Raad van Toezicht Vastgesteld in de vergadering van de Raad van Toezicht 13 december 2016 1/6 Inhoudsopgave Artikel 1 Gedragsregels voor de raad 3 Artikel 2 Functies van het toezicht 3 Artikel 3 Samenstelling van de raad

Nadere informatie

Toezichtkader Montessori Vereniging Haarlemmermeer

Toezichtkader Montessori Vereniging Haarlemmermeer Toezichtkader Montessori Vereniging Haarlemmermeer Inhoud Inleiding... 3 Wat houdt het (intern) toezicht in?... 4 Werkwijze toezichthoudende deel van het bestuur/ toezichtkader... 6 1. Openbare identiteit...

Nadere informatie

Taakomschrijvingen ambtelijk secretaris van medezeggenschapsorganen

Taakomschrijvingen ambtelijk secretaris van medezeggenschapsorganen Taakomschrijvingen ambtelijk secretaris van medezeggenschapsorganen De VASMO (Vereniging voor Ambtelijk Secretarissen van Medezeggenschapsorganen) heeft een 3 deling in de niveaus voor ambtelijk secretarissen

Nadere informatie

Reglement Verantwoordingsorgaan Stichting Pensioenfonds F. van Lanschot

Reglement Verantwoordingsorgaan Stichting Pensioenfonds F. van Lanschot Versie: 2014-01 Pagina 1/8 INHOUDSOPGAVE Artikel 1. Definities...3 Artikel 2. Samenstelling van het Verantwoordingsorgaan...3 Artikel 3. Taken en bevoegdheden van het Verantwoordingsorgaan...4 Artikel

Nadere informatie

GOVERNANCE CODE WONINGCORPORATIES

GOVERNANCE CODE WONINGCORPORATIES GOVERNANCE CODE WONINGCORPORATIES November 2006 1 GOVERNANCE CODE WONINGCORPORATIES PRINCIPES I. Naleving en handhaving van de code Het bestuur 1 en de raad van commissarissen zijn verantwoordelijk voor

Nadere informatie

Reglement Werving- en Selectiecommissie De Woningstichting. gevestigd te Wageningen

Reglement Werving- en Selectiecommissie De Woningstichting. gevestigd te Wageningen Reglement Werving- en Selectiecommissie De Woningstichting gevestigd te Wageningen 1 Artikel 1, Definities Stichting: de Woningstichting, gevestigd in de gemeente Wageningen. RvT: de Raad van Toezicht

Nadere informatie

REGLEMENT AUDIT, RISK & COMPLIANCE COMMISSIE PGGM N.V. 26 november 2013

REGLEMENT AUDIT, RISK & COMPLIANCE COMMISSIE PGGM N.V. 26 november 2013 REGLEMENT AUDIT, RISK & COMPLIANCE COMMISSIE PGGM N.V. 26 november 2013 Inhoudsopgave 1. Algemeen... 3 2. Taken en bevoegdheden... 3 3. Samenstelling... 6 4. De voorzitter... 7 5. De secretaris... 7 6.

Nadere informatie

WMORaad Landsmeer. Jaarverslag 2015

WMORaad Landsmeer. Jaarverslag 2015 WMORaad Landsmeer Jaarverslag 2015 Inhoud Pagina Vooraf 1 1: De samenstelling van de WMOraad 2 2: Aantal vergaderingen 3 Inhoud in grote lijnen 4 3: Uitgebrachte adviezen Reacties van B&W 5 4: Externe

Nadere informatie

PROFIELSCHETS & PROCEDURE 3 LEDEN RAAD VAN TOEZICHT STICHTING t GERACK

PROFIELSCHETS & PROCEDURE 3 LEDEN RAAD VAN TOEZICHT STICHTING t GERACK PROFIELSCHETS & PROCEDURE 3 LEDEN RAAD VAN TOEZICHT STICHTING t GERACK November 2016 Inleiding De stichting t Gerack kent als WTZi toegelaten zorginstelling met ingang van de datum van de formele wijziging

Nadere informatie

Jaarverslag Klachten 2013 Stichting Kinderopvang Maassluis

Jaarverslag Klachten 2013 Stichting Kinderopvang Maassluis Jaarverslag Klachten 2013 Stichting Kinderopvang Maassluis Mei 2014 Z:\Huidige mappen\algemeen/klachten/2014/jaarverslag klachten 2013 1 Voorwoord Voor u ligt het jaarverslag Klachten 2013 van Stichting

Nadere informatie

JAARVERSLAG 2015 CLIËNTENRAAD

JAARVERSLAG 2015 CLIËNTENRAAD JAARVERSLAG 2015 CLIËNTENRAAD Jaarverslag Cliëntenraad De Pieter Raat Stichting 2015 1 Jaarverslag Cliëntenraad De Pieter Raat Stichting 2015 2 INHOUDSOPGAVE Inleiding 5 Doelstelling 6 Samenstelling van

Nadere informatie

JAARVERSLAG DIVISIECLIËNTENRAAD THUISZORG. Beweging 3.0 jaarverslag DCRT

JAARVERSLAG DIVISIECLIËNTENRAAD THUISZORG. Beweging 3.0 jaarverslag DCRT JAARVERSLAG 2013 DIVISIECLIËNTENRAAD THUISZORG Beweging 3.0 jaarverslag DCRT INHOUDSOPGAVE BLZ. 1.VOORWOORD 3 2. FUNCTIONEREN VAN DE CLIËNTENRAAD 4 2.1. Cliëntenraad 2.1.1. Samenstelling cliëntenraad 4

Nadere informatie

de hierna volgende Verordening cliëntenparticipatie Halte Werk gemeente Langedijk 2015 vast te stellen.

de hierna volgende Verordening cliëntenparticipatie Halte Werk gemeente Langedijk 2015 vast te stellen. GEMEENTEBLAD Officiële uitgave van gemeente Langedijk. Nr. 58371 30 juni 2015 Verordening cliëntenparticipatie Halte Werk gemeente Langedijk 2015 De raad van de gemeente Langedijk gelezen het voorstel

Nadere informatie

Regeling omtrent de selectie en benoeming van vertegenwoordigers. van de categorie Bedrijven in het algemeen bestuur van een

Regeling omtrent de selectie en benoeming van vertegenwoordigers. van de categorie Bedrijven in het algemeen bestuur van een Regeling omtrent de selectie en benoeming van vertegenwoordigers van de categorie Bedrijven in het algemeen bestuur van een waterschap door de Kamer van Koophandel als bedoeld in artikel 3, vijfde lid,

Nadere informatie

Activiteitenplan MR Ter Tolne 2015-2016

Activiteitenplan MR Ter Tolne 2015-2016 Activiteitenplan MR Ter Tolne 2015-2016 Vastgesteld mei 2015 Doel MR Ter Tolne 3 Visie 3 Uitgangspunten 3 Kernissues MR 4 Besluitvorming 4 Beleidsinitiërend 4 Planning MR 4 Kernthema s 4 Speerpunten 4

Nadere informatie

BIJLAGE E: PROCEDURE ZELFEVALUATIE RAAD VAN TOEZICHT

BIJLAGE E: PROCEDURE ZELFEVALUATIE RAAD VAN TOEZICHT BIJLAGE E: PROCEDURE ZELFEVALUATIE RAAD VAN TOEZICHT In de zelfevaluatie Raad van Toezicht worden de volgende onderwerpen besproken, met behulp van een vragenlijst: De mate waarin de Raad van Toezicht

Nadere informatie

Jaarverslag Cliëntenraad De Friese Wouden Extramuraal en De Friese Wouden Huishoudelijke Hulp

Jaarverslag Cliëntenraad De Friese Wouden Extramuraal en De Friese Wouden Huishoudelijke Hulp Jaarverslag 2012 Cliëntenraad De Friese Wouden Extramuraal en De Friese Wouden Huishoudelijke Hulp JAARVERSLAG 2012 VAN DE CLIËNTENRAAD EXTRAMURALE ZORG EN DE FRIESE WOUDEN HUISHOUDELIJKE HULP Cliëntenraad

Nadere informatie

JAARVERSLAG GMR. STICHTING AKKOORD! po

JAARVERSLAG GMR. STICHTING AKKOORD! po Beesel Horst a/d Maas Peel en Maas Venlo Secretariaat p/a Omnibus Huissen 4 5991 PX Baarlo T (077) 4778239 E info@omnibus.akkoord-po.nl JAARVERSLAG GMR STICHTING AKKOORD! po Inhoud Inleiding blz. 3 Samenstelling

Nadere informatie

In het kort de taken en werkwijze van de cliëntenraad. In de statuten staan deze uitgebreid beschreven.

In het kort de taken en werkwijze van de cliëntenraad. In de statuten staan deze uitgebreid beschreven. In het kort de taken en werkwijze van de cliëntenraad. In de statuten staan deze uitgebreid beschreven. Doel De Wilde Haan. Aantal leden : Behartigen van de belangen van de cliënten van Stichting Buurderij

Nadere informatie

Voorbeeld directiereglement bij het BV met Raad van Commissarissen-model

Voorbeeld directiereglement bij het BV met Raad van Commissarissen-model Voorbeeld directiereglement bij het BV met Raad van Commissarissen-model Begripsbepaling Artikel 0 In dit reglement wordt verstaan onder: 0.1 De vennootschap : De vennootschap voor XX in XX; 0.2 De statuten

Nadere informatie

Vrijwilligersbeleid Cavent

Vrijwilligersbeleid Cavent Vrijwilligersbeleid Cavent Datum vaststelling : 12112013 Eigenaar : Beleidsmedewerker Vastgesteld door : Directeur bestuurder Datum aanpassingen aan : 20012015 KD23 Vrijwilligersbeleid Cavent 20012015

Nadere informatie

functieprofiel lid en voorzitter raad van toezicht

functieprofiel lid en voorzitter raad van toezicht functieprofiel lid en voorzitter raad van toezicht geleding datum advies selectie en 26-09-2014 benoemingscommissie RvT advies CvB/MT 29-09-2014 voorgenomen besluit raad van toezicht 27-11-2014 advies

Nadere informatie