Officiële benaming: Eandis cvba Nationale identificatie: Postadres: Brusselsesteenweg 199 Plaats: Melle Postcode: 9090

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Officiële benaming: Eandis cvba Nationale identificatie: Postadres: Brusselsesteenweg 199 Plaats: Melle Postcode: 9090"

Transcriptie

1 1/ 45 BE001 07/12/ BDA nummer: Standaardformulier 5 - NL Bulletin der Aanbestedingen Publicatieblad van de Federale Dienst e-procurement FOD P&O Wetstraat, 51 B-1040 Brussel AANKONDIGING VAN EEN OPDRACHT - NUTSSECTOREN AFDELING I: AANBESTEDENDE DIENST I.1) NAAM, ADRESSEN EN CONTACTPUNT(EN) Officiële benaming: Eandis cvba Nationale identificatie: Postadres: Brusselsesteenweg 199 Plaats: Melle Postcode: 9090 Land: België Contactpunt(en): Eandis cvba Tel T.a.v.: An Teugels Fax Internetadres(sen) (indien Adres van de aanbestedende dienst (URL): Adres van het kopersprofiel (URL): Elektronische toegang tot informatie (URL): Elektronische indiening van inschrijvingen en verzoeken tot deelneming (URL): Nadere inlichtingen zijn te verkrijgen op het volgende adres Hetzelfde adres als voor het/de hierboven vermelde contactpunt(en) Andere (Bijlage A.I invullen) Bestek en aanvullende documenten (zoals documenten voor een dynamisch aankoopsysteem) zijn verkrijgbaar op Hetzelfde adres als voor het/de hierboven vermelde contactpunt(en) Andere (Bijlage A.II invullen) Inschrijvingen of aanvragen tot deelneming moeten worden ingediend bij Hetzelfde adres als voor het/de hierboven vermelde contactpunt(en) Andere (Bijlage A.III invullen) I.2) HOOFDACTIVITEIT (in geval van een door de aanbestedende dienst bekendgemaakte aankondiging) Productie, vervoer en distributie van gas en warmte Elektriciteit Opsporing en winning van aardolie en aardgas Opsporing en winning van steenkool en andere vaste brandstoffen Water Postdiensten Vervoersdiensten per spoor Stadsspoorweg-, tram-, trolleybus- of busdiensten Havenactiviteiten Luchthavenactiviteiten Andere: (specificeren)

2 2/ 45 BE001 07/12/ BDA nummer: Standaardformulier 5 - NL I.3) GUNNING VAN DE OPDRACHT NAMENS ANDERE AANBESTEDENDE DIENSTEN De aanbestedende dienst koopt aan namens andere aanbestedende diensten: ja neen (Zo ja, dan kunnen nadere inlichtingen over die aanbestedende diensten in bijlage A worden verstrekt:

3 3/ 45 BE001 07/12/ BDA nummer: Standaardformulier 5 - NL AFDELING II: VOORWERP VAN DE OPDRACHT II.1) BESCHRIJVING II.1.1) Door de aanbestedende dienst aan de opdracht gegeven benaming II.1.2) Type opdracht en plaats van uitvoering van de werken, levering van de goederen of verlening van de diensten (Kies slechts één categorie werken, leveringen of diensten die het best overeenkomt met het voorwerp van uw opdracht of aankoop/aankopen) Werken Leveringen Diensten Uitvoering Ontwerp en uitvoering Uitvoering ongeacht met welke middelen in overeenstemming met de door de aanbestedende diensten opgegeven vereisten Aankoop Leasing Huur Huurkoop Een combinatie daarvan Dienstencategorie nr: 24 Zie voor de dienstencategorieën bijlage C2 Belangrijkste plaats van uitvoering van de werken, levering van de goederen of verlening van de diensten: NUTS-code: BE2 II.1.3) Inlichtingen over de overheidsopdracht, de raamovereenkomst of het dynamisch aankoopsysteem (DAS) De aankondiging betreft een overheidsopdracht De aankondiging betreft de instelling van een dynamisch aankoopsysteem (DAS) De aankondiging betreft de opstelling van een raamovereenkomst II.1.5) Korte beschrijving van de opdracht of de aankoop/aankopen Het toewijzen van raamcontracten aan meerdere dienstverleners (trainers) voor het geven van allerhande standaardopleidingen. Deze dienstverleners zullen indien nodig tijdelijk hun kennis en expertise in verscheidene domeinen ter beschikking stellen. De dienstverleners die een raamcontract voor een bepaald domein hebben toegewezen gekregen, zullen vervolgens via minicompetities in concurrentie gezet worden. Het toewijzen van een raamcontract aan een strategische partner voor het geven van gespecialiseerde en bijzondere opleidingen.

4 4/ 45 BE001 07/12/ BDA nummer: Standaardformulier 5 - NL II.1.6) CPV-classificatie (Gemeenschappelijke woordenlijst overheidsopdrachten) Hoofdopdracht Bijkomende opdrachten II.1.7) Opdracht valt onder de Overeenkomst inzake overheidsopdrachten (GPA) ja neen II.1.8) Verdeling in percelen (voor inlichtingen over percelen, per perceel 1 exemplaar van bijlage B gebruiken) ja neen Zo ja, moeten inschrijvingen worden ingediend voor 1 perceel 1 of meerdere percelen alle percelen II.1.9) Varianten worden geaccepteerd ja neen II.2) HOEVEELHEDEN OF OMVANG VAN DE OPDRACHT II.2.1) Totale hoeveelheid of omvang (indien van toepassing inclusief alle percelen en opties) De waarde voor de volledige opdracht wordt geschat op ,00 EUR op jaarbasis. Indien bekend, geraamde waarde zonder btw (indien van toepassing; alleen cijfers geven): OF tussen en II.2.2) Inlichtingen over opties (indien Opties ja neen (Zo ja) Beschrijving van deze opties: (indien bekend) Voorlopig tijdschema voor de uitoefening van deze opties: In maanden: of dagen: (vanaf de gunning van de opdracht) II.2.3) Inlichtingen over verlengingen (indien Deze opdracht kan worden verlengd ja neen Aantal mogelijke verlengingen: (indien bekend) of Tussen en (indien bekend) In geval van verlengbare opdrachten voor leveringen of diensten, geraamd tijdsbestek voor verdere opdrachten: In maanden: of dagen: (vanaf de gunning van de opdracht) II.3) DUUR VAN OF UITERSTE TERMIJN VOOR DE VOLTOOIING VAN DE OPDRACHT

5 5/ 45 BE001 07/12/ BDA nummer: Standaardformulier 5 - NL AFDELING III: JURIDISCHE, ECONOMISCHE, FINANCIËLE EN TECHNISCHE INLICHTINGEN III.1) VOORWAARDEN MET BETREKKING TOT DE OPDRACHT III.1.1) Verlangde borgsommen en waarborgen (indien III.1.2) Belangrijkste financierings- en betalingsvoorwaarden en/of verwijzing naar de voorschriften dienaangaande (indien III.1.3) De vereiste rechtsvorm van de combinatie van ondernemers waaraan de opdracht wordt gegund (indien III.1.4) Andere bijzondere voorwaarden voor de uitvoering van de opdracht (indien ja neen Zo ja, beschrijving van de bijzondere voorwaarden: III.2) VOORWAARDEN VOOR DEELNEMING III.2.1) Persoonlijke situatie van ondernemers, waaronder de vereisten in verband met de inschrijving in het beroeps- of handelsregister Inlichtingen en formaliteiten om na te gaan of aan de vereisten is voldaan: (indien : 1. Identificatie van de kandidaat-dienstverlener (in te vullen in de vragenlijst -> aanvraagprocedure zie VI.3 Nadere inlichtingen): 1.1) naam en volledige coördinaten (adres, telefoon, telefax, enz.); 1.2) volledige coördinaten van filialen/agentschappen die in België gevestigd zijn en die betrokken zijn bij deze opdracht; 1.3) juridische vorm, datum van oprichting; 1.4) inschrijvingsnummer in het handelsregister (of gelijkwaardig); 1.5) inschrijvingsnummer BTW; 1.6) inschrijvingsnummer voor sociale zekerheid; 2. Vertegenwoordiging en relaties in het kader van deze gunning (in te vullen in de vragenlijst): 2.1) volledige coördinaten van de Directie, naam en volledige coördinaten (adres, telefoon, telefax, enz.) van de unieke gesprekspartner, die instaat voor de relaties met de betrokken intercommunales; 3. Een organogram dat de structuur en de bezetting van de onderneming weergeeft (met vermelding of het personeel met een contract voor onbepaalde duur of met een tijdelijk contract betreft) (toevoegen als bijlage). 4. Juridische situatie - vereiste bewijsstukken voor punt III.2.1) 4.1) Attesten (toevoegen als bijlage) afgeleverd door de bevoegde overheden en met betrekking tot de: - De bijdrage voor Sociale Zekerheid, van maximum de voorlaatste vervallen kwartaal, origineel met droogstempel, - De BTW (< 6 maand), - De belasting (model 276 c2, < 6 maand). Deze voorwaarden zijn verplicht voor de Belgische kandidaten en hun onderaannemer(s). Buitenlandse kandidaten of onderaannemer(s)dienen gelijkwaardige documenten aan te leveren. 4.2) De kandidaat-dienstverlener levert het bewijs dat (toevoegen als bijlage): - Hij niet in staat van faillissement of van vereffening verkeert, zijn werkzaamheden heeft gestaakt of een gerechtelijk akkoord heeft bekomen, of in een overeenstemmende toestand verkeert als gevolg van een gelijkaardige procedure die bestaat in de nationale wetgevingen en reglementeringen, - Hij geen aangifte heeft gedaan van zijn faillissement, een procedure van vereffening of van gerechtelijk akkoord aanhangig is of het voorwerp is van een gelijkaardige procedure bestaande in de nationale wetgevingen en reglementeringen, - Hij niet veroordeeld is geweest, bij een vonnis dat in kracht van gewijsde is gegaan, voor een misdrijf dat zijn beroepsmoraal aantast,

6 6/ 45 BE001 07/12/ BDA nummer: Standaardformulier 5 - NL - Hij zich niet in belangrijke mate schuldig heeft gemaakt aan het afleggen van valse verklaringen bij het verstrekken van de gevraagde inlichtingen, - Hij bij zijn beroepsuitoefening geen ernstige fouten heeft begaan, - Hij geen deel uit maakt van een criminele organisatie, - Hij geen veroordeling opliep wegens omkoping, - Hij geen fraude pleegde ten nadele van financiële belangen van de Gemeenschap, - Hij geen veroordeling opliep voor het witwassen van gelden. Worden aanvaard als bewijs: een extract van het document uitgereikt door een gerechtelijke of overheidsinstantie van het land van oorsprong of herkomst. Wanneer een dergelijk document of getuigschrift, met de 9 hierboven vermelde punten, niet wordt uitgereikt in het betrokken land, dan kan het vervangen worden door een verklaring onder eed of een plechtige verklaring van de betrokkene voor een gerechtelijke of overheidsinstantie, een notaris van het land van oorsprong of herkomst. III.2.2) Economische en financiële draagkracht Inlichtingen en formaliteiten om na te gaan of aan de vereisten is voldaan (indien : 1.Technische draagkracht De technische draagkracht wordt aangetoond door: a) Voor beide percelen: De kandidaat-dienstverlener verklaart zich akkoord dat alle kandidaat-trainers geografisch flexibel zijn. M.a.w. de trainers kunnen verspreid in Vlaanderen ingezet worden. Deze verklaring gebeurt d.m.v. een verklaring op eer. (toevoegen als bijlage) De kandidaat-dienstverlener dient de criteria op te geven die gehanteerd worden voor het selecteren van trainers en partners (onderaannemers) d.m.v. een beschrijving van het evaluatiesysteem. (toevoegen als bijlage) b)voor perceel 1 De kandidaat-dienstverlener verklaart zich akkoord dat alle kandidaat-trainers zich schikken naar de bestaande lesuren zoals vooropgesteld door Eandis. Deze verklaring gebeurt d.m.v. een verklaring op eer. De kandidaat-dienstverlener verklaart zich akkoord dat alle opleidingen alsook syllabi e.a. educatief materiaal in de Nederlandse taal zullen voorzien worden d.m.v. een verklaring op eer (met uitzondering van de taalopleidingen). De kandidaat-dienstverlener verklaart zich akkoord dat alle kandidaat-trainers door de opdrachtgever kunnen gescreend worden d.m.v. een proefles. Deze verklaring gebeurt d.m.v. een verklaring op eer. (toevoegen als bijlage) c) Voor perceel 2 Subdomein 2.1 Managementopleidingen: De kandidaat-dienstverlener moet een business school zijn die een NVAO erkenning (Nederlands-Vlaamse accreditatie Organisatie) heeft en/of voorkomt in het hoger onderwijsregister. De kandidaat-dienstverlener moet voorkomen in de top 100 ranking van de Europese Business Schools gebaseerd op de publicatie van de Financial Times. De kandidaat-dienstverlener moet beschikken over één of meerdere van volgende accreditaties : - EQUIS : European Quality Emprovement System - AACSB : Association to Advance Collegiate Schools of Business - AMBA : Associations of MBA s De kandidaat-dienstverlener verklaart zich akkoord dat alle opleidingen alsook syllabi e.a. educatief materiaal bij voorkeur in de Nederlandse taal zullen voorzien worden en pas in 2e instantie in de Engelse taal d.m.v. een verklaring op eer. De kandidaat-dienstverlener verklaart dat er Management opleidingen op maat van Eandis kunnen aangeboden worden d.m.v. een verklaring op eer. (toevoegen als bijlage) Worden aanvaard als bewijs: een verklaring op eer Subdomein 2.2 Basisopleiding veiligheid kaderleden: De kandidaat-dienstverlener heeft ervaring met het ontwikkelen en geven van meerdaagse, op maat gemaakte, veiligheidstrainingen. Dit wordt aangetoond d.m.v. minimaal 2 referenties waarvan één in de energiesector. (toevoegen als bijlage) Subdomein 2.3 Eandis veiligheidscoördinator : De kandidaat-dienstverlener is bevoegd om het erkende diploma Veiligheidscoördinator B af te leveren, erkend door de FOD. Het instituut voorziet de mogelijkheid een aangepast examen nutsleidingen te voorzien waarbij de kandidaat een beperkt VC-B certificaat ontvangt, enkel inzetbaar binnen de scope nutsleidingen. Het instituut voorziet de opleidingen in Vlaanderen.

7 7/ 45 BE001 07/12/ BDA nummer: Standaardformulier 5 - NL (toevoegen als bijlage) Worden aanvaard als bewijs: een verklaring op eer III.2.3) Vakbekwaamheid Inlichtingen en formaliteiten om na te gaan of aan de vereisten is voldaan (indien : III.2.4) Voorbehouden opdrachten (indien De opdracht is bestemd voor sociale werkplaatsen De uitvoering van de opdracht is beperkt tot het kader van de programma s voor beschermde arbeid III.3) VOORWAARDEN BETREFFENDE EEN OPDRACHT VOOR DIENSTVERLENING III.3.1) Het verrichten van de dienst is aan een bepaalde beroepsgroep voorbehouden ja neen Zo ja,verwijzen naar de toepasselijke wettelijke of bestuursrechtelijke bepaling: III.3.2) Rechtspersonen moeten de namen en beroepskwalificaties opgeven van het personeel dat met de uitvoering van de dienstverleningsopdracht wordt belast ja neen

8 8/ 45 BE001 07/12/ BDA nummer: Standaardformulier 5 - NL AFDELING IV: PROCEDURE IV.1) TYPE PROCEDURE IV.1.1) Type procedure Openbaar Niet-openbaar Onderhandeling De gegadigden zijn reeds geselecteerd ja neen Zo ja, naam en adres opgeven van ondernemers die reeds zijn geselecteerd overeenkomstig afdeling VI.3) Nadere inlichtingen IV.2) GUNNINGSCRITERIA IV.2.1) Gunningscriteria (het/de desbetreffende vakje(s) aankruisen) Laagste prijs OF Economisch meest voordelige inschrijving, gelet op (de gunningscriteria moeten worden vermeld met hun weging of in afnemende volgorde van belangrijkheid wanneer om aantoonbare redenen geen weging mogelijk is) de in het bestek, in de uitnodiging tot inschrijving of tot onderhandeling vermelde criteria Criteria Weging Criteria Weging IV.2.2) Er wordt gebruikgemaakt van een elektronische veiling ja neen Zo ja, (indien

9 9/ 45 BE001 07/12/ BDA nummer: Standaardformulier 5 - NL IV.3) ADMINISTRATIEVE INLICHTINGEN IV.3.1) Referentienummer van het dossier bij de aanbestedende dienst(indien Eandis-EAN13AD041-F05_0 IV.3.2) Eerdere aankondigingen betreffende dezelfde opdracht ja neen Periodieke indicatieve aankondiging Aankondiging door middel van een kopersprofiel Nummer van de aankondiging in het PB:2012/S van 10/11/2012 IV.3.3) Voorwaarden voor de verkrijging van bestekken en aanvullende documenten (behalve voor een DAS) Termijn voor ontvangst van aanvragen voor documenten of voor toegang tot documenten Datum: _ Tijdstip: Tegen betaling verkrijgbare documenten ja neen Zo ja, prijs (alleen cijfers): Betalingstermijnen en -methode: IV.3.4) Termijn voor ontvangst van inschrijvingen of deelnemingsaanvragen Datum: 25/01/2013 Tijdstip: 12:00 IV.3.5) TAAL OF TALEN DIE MOGEN WORDEN GEBRUIKT BIJ INSCHRIJVINGEN OF VERZOEKEN TOT DEELNEMING Elke officiële EU-taal Officiële EU-taal (talen) ES CS DA DE ET EL EN FR IT LV LT HU MT NL PL PT SK SL FI SV Andere:

10 10/ 45 BE001 07/12/ BDA nummer: Standaardformulier 5 - NL AFDELING VI: AANVULLENDE INLICHTINGEN VI.1) PERIODIEKE OPDRACHT (indien ja neen Zo ja, tijdstip waarop naar verwachting nieuwe aankondigingen worden bekendgemaakt: VI.2) DE OPDRACHT HOUDT VERBAND MET EEN PROJECT EN/OF EEN PROGRAMMA DAT MET MIDDELEN VAN DE GEMEENSCHAP WORDT GEFINANCIERD ja neen Zo ja, verwijzen naar project(en) en/of programma('s): VI.3) NADERE INLICHTINGEN(indien Alle in te dienen documenten dienen aan de volgende formele eisen te voldoen: - Geklasseerd worden in een map, - Map voorzien van genummerde inlegbladen die telkens een rubriek van de hierboven vermelde structuur hernemen, - Geleverd worden op het onder punt I.1 vermelde adres, vóór de in punt IV.3.4 vermelde datum en uur, in ruil voor een ontvangstbewijs (met datum en uur van ontvangst); elke andere vorm van verzending (vb. per , fax of naar een ander adres, enz.) zal leiden tot een verwerping van de aanvraag tot deelneming van de kandidaat. Indien de ontvangst niet tijdig gebeurt, zal een uitzondering gemaakt worden indien de kandidaat kan bewijzen dat het dossier minstens 48 uren vóór de ontvangst voorzien werd van een poststempel, - Een kandidaat kan slechts geselecteerd worden indien alle onder III.2 vernoemde documenten overeenkomstig de specificaties afgeleverd worden; deze zullen in het Nederlands geschreven of vertaald worden. Voor de officiële documenten die niet in het Nederlands afgeleverd kunnen worden, zal een Nederlandse vertaling bijgevoegd worden. In geval van geschil, primeert de vertaling voor de aanbestedende overheid. *** EEN VOLLEDIG INGEVULDE VRAGENLIJST DIENT DE KANDIDATUURSTELLING TE VERGEZELLEN. DEZE KAN UITSLUITEND BEKOMEN WORDEN DOOR AANVRAAG VIA OF VIA FAX ( ) T.A.V. AN TEUGELS *** VI.4) BEROEPSPROCEDURES VI.4.1) Voor beroepsprocedures bevoegde instantie Officiële benaming: Postadres: Plaats: Postcode: Land: Tel. Fax Internetadres (URL): Voor bemiddelingsprocedures bevoegde instantie (indien Officiële benaming: Postadres: Plaats: Postcode: Land: Tel. Fax Internetadres (URL): VI.4.2) Instellen van beroep (rubriek VI.4.2 invullen OF, indien nodig, rubriek VI.4.3)

11 11/ 45 BE001 07/12/ BDA nummer: Standaardformulier 5 - NL Precieze aanduiding van de termijn(en) voor het instellen van een beroep: VI.4.3) Dienst waar inlichtingen over de beroepsprocedures kunnen worden verkregen Officiële benaming: Postadres: Plaats: Postcode: Land: Tel. Fax Internetadres (URL): VI.5) DATUM VAN VERZENDING VAN DEZE AANKONDIGING: 07/12/2012

12 12/ 45 BE001 07/12/ BDA nummer: Standaardformulier 5 - NL PERCEEL NR: 1 TITEL: 1.1 Veiligheid - Rijbewijzen en attesten Standaaropleidingen over rijvaardigheden zoals rijbewijs C/E. Dit zijn alle opleidingen met de nadruk op de praktijk. Doelgroep: technische uitvoerende functies. Hoofdopdracht Bijkomende opdrachten of Tussen en 5) AANVULLENDE :

13 13/ 45 BE001 07/12/ BDA nummer: Standaardformulier 5 - NL PERCEEL NR: 2 TITEL: 1.2 Veiligheid - Preventie Basisopleidingen waarbij de focus ligt op het aanleren van bepaalde technieken. Doelgroep: mensen met een administratief of technisch profiel. Hoofdopdracht Bijkomende opdrachten of Tussen en 5) AANVULLENDE :

14 14/ 45 BE001 07/12/ BDA nummer: Standaardformulier 5 - NL PERCEEL NR: 3 TITEL: 1.3 Veilgheid - Milieu Opleidingen rond de geldende milieu wetgeving (bv. Vlarebo) en het veilig omgaan met gevaarlijke producten. Doelgroep: technische medewerkers. Hoofdopdracht Bijkomende opdrachten of Tussen en 5) AANVULLENDE :

15 15/ 45 BE001 07/12/ BDA nummer: Standaardformulier 5 - NL PERCEEL NR: 4 TITEL: 1.4 Juridisch Beheer - Patrimonium Opleiding rond o.a. contractrecht, huur- en verkoopsovereenkomsten en erfdienstbaarheden. Doelgroep: ontwerpers en projectbeheerders. Hoofdopdracht Bijkomende opdrachten of Tussen en 5) AANVULLENDE :

16 16/ 45 BE001 07/12/ BDA nummer: Standaardformulier 5 - NL PERCEEL NR: 5 TITEL: 1.5 Financieel Beheer - Basisopleidingen Opleidingen rond fundamentele financiële principes en concepten (bv. ratio s opmaken, principe van dubbel boekhouden, winst versus opbrengst, budget opstellen). Ook het kunnen lezen van bepaalde financiële staten (balans, resultatenrekening, ) komen aan bod. Doelgroep: mensen met een niet-financieel profiel die toch met bepaalde financiële zaken in aanraking komen binnen hun job. Hoofdopdracht Bijkomende opdrachten of Tussen en 5) AANVULLENDE :

17 17/ 45 BE001 07/12/ BDA nummer: Standaardformulier 5 - NL PERCEEL NR: 6 TITEL: 1.6 IT - Algemene opleidingen Algemene IT opleidingen binnen de meest courante IT domeinen en toepassingen (vb. MS Office, Visio, Office screening tools, ) Doelgroep: enerzijds technische/administratieve mensen met weinig of geen IT kennis en anderzijds meer gespecialiseerde gebruikers. Hoofdopdracht Bijkomende opdrachten of Tussen en 5) AANVULLENDE :

18 18/ 45 BE001 07/12/ BDA nummer: Standaardformulier 5 - NL PERCEEL NR: 7 TITEL: 1.7 IT - Functietrainingen Opleidingen binnen IT processen en daarbij horende standaarden (vb. UML, ITIL, COBIT,e.d. maar ook om binnen Eandis opgezette IT processen). Doelgroep: diverse profielen binnen de IT afdeling van Eandis. Hoofdopdracht Bijkomende opdrachten of Tussen en 5) AANVULLENDE :

19 19/ 45 BE001 07/12/ BDA nummer: Standaardformulier 5 - NL PERCEEL NR: 8 TITEL: 1.8 Technologie - Hardware opleidingen Opleidingen rond het gebruik en de mogelijkheden van bepaalde (IT) toestellen (vb.scantoestellen voor logistieke toepassingen, werken op een IPAD e.d). Doelgroep: technische en administratieve profielen. Hoofdopdracht Bijkomende opdrachten of Tussen en 5) AANVULLENDE :

20 20/ 45 BE001 07/12/ BDA nummer: Standaardformulier 5 - NL PERCEEL NR: 9 TITEL: 1.9 IT - Grafische programma's Dit zijn standaard grafische pakketten zoals Powerdraft en Autocad. Doelgroep: tekenaars en ontwerpers. Hoofdopdracht Bijkomende opdrachten of Tussen en 5) AANVULLENDE :

21 21/ 45 BE001 07/12/ BDA nummer: Standaardformulier 5 - NL PERCEEL NR: 10 TITEL: 1.10 Aankoop - Algemene opleidingen Opleidingen binnen het domein aankoop (vb. total cost of ownership, duurzaam aankopen, onderhandelen, contractmanagement, inkooptechnieken, betalingsvoorwaarden, selectie en beoordeling van leveranciers, aankoopwetgeving, aankooptrends, aankoopbeheer, aankoopteams en dergelijke). Doelgroep: administratieve medewerkers en domeinexperts. Hoofdopdracht Bijkomende opdrachten of Tussen en 5) AANVULLENDE :

22 22/ 45 BE001 07/12/ BDA nummer: Standaardformulier 5 - NL PERCEEL NR: 11 TITEL: 1.11 Logistiek - Praktijk opleidingen Opleidingen rond het aanleren van eenvoudige, hands-on voorraadprocessen, logistieke werkwijzen en tools binnen Eandis. Doelgroep: technici en/of werknemers binnen logistieke diensten die dagdagelijks in contact komen met verschillende aspecten van logistiek. Hoofdopdracht Bijkomende opdrachten of Tussen en 5) AANVULLENDE :

23 23/ 45 BE001 07/12/ BDA nummer: Standaardformulier 5 - NL PERCEEL NR: 12 TITEL: 1.12 HR - Algemene opleidingen Opleidingen binnen het domein van human resources management (vb.competence based management, loopbaanbegeleiding, sociaal recht, trends in personeelsbeheer en andere). Doelgroep: medewerkers van de HR afdelingen. Hoofdopdracht Bijkomende opdrachten of Tussen en 5) AANVULLENDE :

24 24/ 45 BE001 07/12/ BDA nummer: Standaardformulier 5 - NL PERCEEL NR: 13 TITEL: 1.13 Gedragscompetenties - People Management Skills Opleidingen op het vlak van people management skills. Doelgroep: teamleiders en first line managers. Hoofdopdracht Bijkomende opdrachten of Tussen en 5) AANVULLENDE :

25 25/ 45 BE001 07/12/ BDA nummer: Standaardformulier 5 - NL PERCEEL NR: 14 TITEL: 1.14 Gedragscompetenties - Mondelinge communicatie Opleidingen rond presentatievaardigheden, telefonie-opleidingen, opleidingen rond vergaderen, assertiviteit, basis communicatie. Doelgroep: bedienden en kaderleden. Hoofdopdracht Bijkomende opdrachten of Tussen en 5) AANVULLENDE :

26 26/ 45 BE001 07/12/ BDA nummer: Standaardformulier 5 - NL PERCEEL NR: 15 TITEL: 1.15 Gedragscompetenties - Schriftelijke communicatie Opleidingen rond schriftelijke communicatie (vb. notuleren, vergaderverslagen opmaken, schriftelijk klachten behandelen, correct taalgebruik, ). Doelgroep: divers. Hoofdopdracht Bijkomende opdrachten of Tussen en 5) AANVULLENDE :

27 27/ 45 BE001 07/12/ BDA nummer: Standaardformulier 5 - NL PERCEEL NR: 16 TITEL: 1.16 Gedragscompetenties - Efficiënt werken Opleidingen om de persoonlijke efficiëntie en effectiviteit te verhogen door een betere zelforganisatie (vb. het leren stellen van prioriteiten, het plannen van taken en het beheren van binnenkomende s en taken ) Doelgroep: bedienden en first line managers. Hoofdopdracht Bijkomende opdrachten of Tussen en 5) AANVULLENDE :

28 28/ 45 BE001 07/12/ BDA nummer: Standaardformulier 5 - NL PERCEEL NR: 17 TITEL: 1.17 Facilitair Beheer - Algemene opleidingen Opleidingen binnen dit domein rond wetgeving, opvolgen van trends binnen facility management, klimaatregeling, energiezuinige verlichting, voertuigenbeleid, kennismaking met smart repair, omgaan met beveiliging, normeringen, de nieuwe werkplek, duurzaam facility management, klachtenbehandeling, en dergelijke. Doelgroep:administratieve functies en experts. Hoofdopdracht Bijkomende opdrachten of Tussen en 5) AANVULLENDE :

29 29/ 45 BE001 07/12/ BDA nummer: Standaardformulier 5 - NL PERCEEL NR: 18 TITEL: 1.18 Rationeel Energie Gebruik - Basisopleidingen Basisopleidingen rond rationeel energiegebruik en duurzaam bouwen. Doelgroep: medewerkers met beperkte of geen voorkennis. Hoofdopdracht Bijkomende opdrachten of Tussen en 5) AANVULLENDE :

30 30/ 45 BE001 07/12/ BDA nummer: Standaardformulier 5 - NL PERCEEL NR: 19 TITEL: 1.19 Talen - Individuele taaltraining Taalopleidingen op maat vooral in het Engels, Frans, Nederlands en Duits. Doelgroep: middle of senior managers. Hoofdopdracht Bijkomende opdrachten of Tussen en 5) AANVULLENDE :

31 31/ 45 BE001 07/12/ BDA nummer: Standaardformulier 5 - NL PERCEEL NR: 20 TITEL: 1.20 Technologie - Mobile expertopleidingen Opleiding rond het gebruik van Mobile door mensen op het terrein. Doelgroep: technici, planners en teamleiders. Hoofdopdracht Bijkomende opdrachten of Tussen en 5) AANVULLENDE :

32 32/ 45 BE001 07/12/ BDA nummer: Standaardformulier 5 - NL PERCEEL NR: 21 TITEL: 1.21 Gas - Expertopleidingen Zeer gevorderde en specialistische opleidingen rond de toepassingen, verwerking, uitbating, distributie en wetgeving van gas. Doelgroep: experten (technologen, ingenieurs). Hoofdopdracht Bijkomende opdrachten of Tussen en 5) AANVULLENDE :

33 33/ 45 BE001 07/12/ BDA nummer: Standaardformulier 5 - NL PERCEEL NR: 22 TITEL: 1.22 Elektriciteit - Expertopleidingen Zeer gevorderde en specialistische opleidingen rond de toepassingen, verwerking, uitbating en distributie van elektriciteit. Doelgroep: experten(technologen, ingenieurs). Hoofdopdracht Bijkomende opdrachten of Tussen en 5) AANVULLENDE :

34 34/ 45 BE001 07/12/ BDA nummer: Standaardformulier 5 - NL PERCEEL NR: 23 TITEL: 1.23 Elektriciteit - AREI basisopleidingen Basisopleidingen over zeer specifieke wetgeving in het domein van elektriciteit (AREI). Doelgroep: teamleiders en ontwerpers. Hoofdopdracht Bijkomende opdrachten of Tussen en 5) AANVULLENDE :

35 35/ 45 BE001 07/12/ BDA nummer: Standaardformulier 5 - NL PERCEEL NR: 24 TITEL: 1.24 Proces en Projectmanagement - Techniek en vaardigheidstraining Opleidingen binnen dit domein omvatten onder meer: projectmanagement, programmabeheer, Balance scorecard, risicoanalyse, veranderingsmanagement, procesmanagement, kennis- en informatiebeheer. Doelgroepen zijn divers: administratieve medewerkers, business experts, technici. Hoofdopdracht Bijkomende opdrachten of Tussen en 5) AANVULLENDE :

36 36/ 45 BE001 07/12/ BDA nummer: Standaardformulier 5 - NL PERCEEL NR: 25 TITEL: 1.25 Gedragscompetenties - Persoonlijkheidsprofielen Opleidingen waarin de deelnemers een inzicht krijgen in hun eigen persoonlijkheid en de daaraan verbonden sterke punten en valkuilen. Hoofdopdracht Bijkomende opdrachten of Tussen en 5) AANVULLENDE :

37 37/ 45 BE001 07/12/ BDA nummer: Standaardformulier 5 - NL PERCEEL NR: 26 TITEL: 1.26 Gedragscompetenties - Sociale vaardigheden voor managers Gespecialiseerde opleidingen rond gedragscompetenties. Doelgroep: middle managers. Hoofdopdracht Bijkomende opdrachten of Tussen en 5) AANVULLENDE :

38 38/ 45 BE001 07/12/ BDA nummer: Standaardformulier 5 - NL PERCEEL NR: 27 TITEL: 1.27 Gedragscompetenties - Acteursprestaties Diverse opleidingen binnen het domein gedragscompetenties (telefoneren, omgaan met moeilijk klanten, agressie,.) a.d.h.v. rollenspelen. Hoofdopdracht Bijkomende opdrachten of Tussen en 5) AANVULLENDE :

39 39/ 45 BE001 07/12/ BDA nummer: Standaardformulier 5 - NL PERCEEL NR: 28 TITEL: 1.28 IT - SAP Opleiding binnen de verschillende modules van SAP. Doelgroep: administratieve medewerkers met weinig SAP kennis tot IT specialisten. Hoofdopdracht Bijkomende opdrachten of Tussen en 5) AANVULLENDE :

40 40/ 45 BE001 07/12/ BDA nummer: Standaardformulier 5 - NL PERCEEL NR: 29 TITEL: 1.29 Rationeel Energie Gebruik - Expertopleidingen Voortgezette opleidingen rond rationeel energiegebruik en duurzaam bouwen. Doelgroep: divers. Hoofdopdracht Bijkomende opdrachten of Tussen en 5) AANVULLENDE :

41 41/ 45 BE001 07/12/ BDA nummer: Standaardformulier 5 - NL PERCEEL NR: 30 TITEL: 1.30 Financieel Beheer - Expertopleidingen Gevorderde en specialistische opleidingen rond financieel beheer. Doelgroep: experts die beschikken over een goede basiskennis rond financieel beheer. Hoofdopdracht Bijkomende opdrachten of Tussen en 5) AANVULLENDE :

42 42/ 45 BE001 07/12/ BDA nummer: Standaardformulier 5 - NL PERCEEL NR: 31 TITEL: 1.31 Strategie - Expertopleidingen Opleidingen in het domein van strategisch management (vb. strategiewikkeling en implementatie, Business Development, Innovatie en ondernemerschap, Maatschappelijk verantwoord ondernemen). Doelgroep: (senior)managers Hoofdopdracht Bijkomende opdrachten of Tussen en 5) AANVULLENDE :

43 43/ 45 BE001 07/12/ BDA nummer: Standaardformulier 5 - NL PERCEEL NR: 32 TITEL: 2.1 Managementopleiding - Management programma's Standaard en op maat gemaakte managementtrajecten (executive programs) bestaande uit verschillende managementmodules. Doelgroep: first line en middle managers. Hoofdopdracht Bijkomende opdrachten of Tussen en 5) AANVULLENDE :

44 44/ 45 BE001 07/12/ BDA nummer: Standaardformulier 5 - NL PERCEEL NR: 33 TITEL: 2.2 Veiligheid - Basisopleiding veiligheid kaderleden Een zeer uitgebreide training rond veiligheidsaspecten. Doelgroep: (technische) kaderleden. Hoofdopdracht Bijkomende opdrachten of Tussen en 5) AANVULLENDE :

45 45/ 45 BE001 07/12/ BDA nummer: Standaardformulier 5 - NL PERCEEL NR: 34 TITEL: 2.3 Veiligheid - Eandis veiligheidscoördinator Een (erkende) opleiding veiligheidscoördinator type B. Doelgroep: technische kaderleden. Hoofdopdracht Bijkomende opdrachten of Tussen en 5) AANVULLENDE :

Contactpunt(en): Vande Capelle Patrick Frans Marie-José Tel. T.a.v.: E-mail: patrick.vandecapelle@delijn.be Fax

Contactpunt(en): Vande Capelle Patrick Frans Marie-José Tel. T.a.v.: E-mail: patrick.vandecapelle@delijn.be Fax 1/ 9 BE001 30/01/2014 - BDA nummer: 2014-501997 Standaardformulier 5 - NL Bulletin der Aanbestedingen Publicatieblad van de Federale Dienst e-procurement FOD P&O Wetstraat, 51 B-1040 Brussel +32 27905200

Nadere informatie

Officiële benaming: I.S. water-link O.V. Nationale identificatie: Postadres: Mechelsesteenweg 66 Plaats: Antwerpen Postcode: 2018

Officiële benaming: I.S. water-link O.V. Nationale identificatie: Postadres: Mechelsesteenweg 66 Plaats: Antwerpen Postcode: 2018 1/ 9 BE001 13/5/2016 - BDA nummer: 2016-514924 Standaardformulier 5 - NL periode van 3 ar (2017-2019) van de actieve koolfilters zuiderproductie Walem Bulletin der Aanbestedingen Publicatieblad van de

Nadere informatie

Officiële benaming: Pidpa Nationale identificatie: Postadres: Desguinlei 246 Plaats: Antwerpen Postcode: 2018

Officiële benaming: Pidpa Nationale identificatie: Postadres: Desguinlei 246 Plaats: Antwerpen Postcode: 2018 1/ 9 BE001 8/2/2017 - BDA nummer: 2017-504021 Standaardformulier 5 - NL Bulletin der Aanbestedingen Publicatieblad van de Federale Dienst e-procurement FOD P&O Wetstraat, 51 B-1040 Brussel +32 27905200

Nadere informatie

Officiële benaming: Eandis cvba Nationale identificatie: Postadres: Brusselsesteenweg 199 Plaats: Melle Postcode: 9090

Officiële benaming: Eandis cvba Nationale identificatie: Postadres: Brusselsesteenweg 199 Plaats: Melle Postcode: 9090 1/ 9 BE001 06/12/2012 - BDA nummer: 2012-528488 Standaardformulier 5 - NL Bulletin der Aanbestedingen Publicatieblad van de Federale Dienst e-procurement FOD P&O Wetstraat, 51 B-1040 Brussel +32 27905200

Nadere informatie

Nationale School voor Fiscaliteit en Financiën. Kunstlaan 19H Plaats: Brussel Postcode: 1000

Nationale School voor Fiscaliteit en Financiën. Kunstlaan 19H Plaats: Brussel Postcode: 1000 1/ 12 BE001 29/04/2011 - BDA nummer: 2011-508883 Standaardformulier 2 - NL Bulletin der Aanbestedingen Publicatieblad van de Federale Dienst e-procurement FOD P&O Wetstraat, 51 B-1040 Brussel +32 27905200

Nadere informatie

Officiële benaming: Haven van Brussel Nationale identificatie: Postadres: Redersplein 6 Plaats: Brussel Postcode:

Officiële benaming: Haven van Brussel Nationale identificatie: Postadres: Redersplein 6 Plaats: Brussel Postcode: 1/ 8 BE001 07/03/2013 - BDA nummer: 2013-504774 Standaardformulier 5 - NL Bulletin der Aanbestedingen Publicatieblad van de Federale Dienst e-procurement FOD P&O Wetstraat, 51 B-1040 Brussel +32 27905200

Nadere informatie

Intercommunale Waterleidingsmaatschappij van Veurne-Ambacht. Plaats: Koksijde Postcode: 8670

Intercommunale Waterleidingsmaatschappij van Veurne-Ambacht. Plaats: Koksijde Postcode: 8670 1/ 11 BE001 20/03/2017 - BDA nummer: 2017-508333 Standaardformulier 5 - NL Bulletin der Aanbestedingen Publicatieblad van de Federale Dienst e-procurement FOD P&O Wetstraat, 51 B-1040 Brussel +32 27905200

Nadere informatie

1/ 13 BE001 08/10/2012 - BDA nummer: 2012-523287 Standaardformulier 2 - NL Servicedesk GO! (Software voor de implementatie van een servicedesk)

1/ 13 BE001 08/10/2012 - BDA nummer: 2012-523287 Standaardformulier 2 - NL Servicedesk GO! (Software voor de implementatie van een servicedesk) 1/ 13 BE001 08/10/2012 - BDA nummer: 2012-523287 Standaardformulier 2 - NL Bulletin der Aanbestedingen Publicatieblad van de Federale Dienst e-procurement FOD P&O Wetstraat, 51 B-1040 Brussel +32 27905200

Nadere informatie

Adres van het kopersprofiel (URL): https://enot.publicprocurement.be/enot-war/previewnotice.do?noticeid=136341

Adres van het kopersprofiel (URL): https://enot.publicprocurement.be/enot-war/previewnotice.do?noticeid=136341 1/ 15 BE001 22/11/2012 - BDA nummer: 2012-527471 Standaardformulier 2 - NL Bulletin der Aanbestedingen Publicatieblad van de Federale Dienst e-procurement FOD P&O Wetstraat, 51 B-1040 Brussel +32 27905200

Nadere informatie

AANKONDIGING VAN EEN OPDRACHT

AANKONDIGING VAN EEN OPDRACHT 1/ 12 BE001 3/4/2015 - BDA nummer: 2015-508612 Standaardformulier 2 - NL Bulletin der Aanbestedingen Publicatieblad van de Federale Dienst e-procurement FOD P&O Wetstraat, 51 B-1040 Brussel +32 27905200

Nadere informatie

Contactpunt(en): Tel. T.a.v.: Fax Internetadres(sen) (indien van toepassing) Adres van de aanbestedende dienst (URL):

Contactpunt(en): Tel. T.a.v.:   Fax Internetadres(sen) (indien van toepassing) Adres van de aanbestedende dienst (URL): 1/ 12 BE001 18/4/2017 - BDA nummer: 2017-511718 Standaardformulier 2 - NL Bulletin der Aanbestedingen Publicatieblad van de Federale Dienst e-procurement FOD P&O Wetstraat, 51 B-1040 Brussel +32 27905200

Nadere informatie

Plaats: Brussel Postcode: 1030

Plaats: Brussel Postcode: 1030 1/ 12 BE001 08/08/2016 - BDA nummer: 2016-523990 Standaardformulier 5 - NL Bulletin der Aanbestedingen Publicatieblad van de Federale Dienst e-procurement FOD P&O Wetstraat, 51 B-1040 Brussel +32 27905200

Nadere informatie

Tussengemeentelijke Maatschappij der Vlaanderen voor Watervoorziening. Plaats: GENT Postcode: 9000

Tussengemeentelijke Maatschappij der Vlaanderen voor Watervoorziening. Plaats: GENT Postcode: 9000 1/ 10 BE001 20/12/2013 - BDA nummer: 2013-528791 Standaardformulier 5 - NL Bulletin der Aanbestedingen Publicatieblad van de Federale Dienst e-procurement FOD P&O Wetstraat, 51 B-1040 Brussel +32 27905200

Nadere informatie

Plaats: Brussel Postcode: 1000

Plaats: Brussel Postcode: 1000 1/ 15 Standaardformulier 2 - NL Bulletin der Aanbestedingen Publicatieblad van de Federale Dienst e-procurement FOD P&O Wetstraat, 51 B-1040 Brussel +32 27905200 e.proc@publicprocurement.be www.publicprocurement.be

Nadere informatie

Contactpunt(en): Cel Budget en Overheidsopdrachten Tel. T.a.v.: E-mail: boobmppo@minfin.fed.be Fax

Contactpunt(en): Cel Budget en Overheidsopdrachten Tel. T.a.v.: E-mail: boobmppo@minfin.fed.be Fax 1/ 12 Standaardformulier 2 - NL Bulletin der Aanbestedingen Publicatieblad van de Federale Dienst e-procurement FOD P&O Wetstraat, 51 B-1040 Brussel +32 27905200 e.proc@publicprocurement.be www.publicprocurement.be

Nadere informatie

Postadres: Krakenstraat 3 Plaats: Leuven Postcode: 3000. E-mail: fabienne.wauters@aankoop.kuleuven.be Fax +32 16328422

Postadres: Krakenstraat 3 Plaats: Leuven Postcode: 3000. E-mail: fabienne.wauters@aankoop.kuleuven.be Fax +32 16328422 1/ 11 BE001 23/7/2012 - BDA nummer: 2012-516484 Standaardformulier 2 - NL Bulletin der Aanbestedingen Publicatieblad van de Federale Dienst e-procurement FOD P&O Wetstraat, 51 B-1040 Brussel +32 27905200

Nadere informatie

AANKONDIGING VAN EEN OPDRACHT

AANKONDIGING VAN EEN OPDRACHT 1/ 12 BE001 08/05/2015 - BDA nummer: 2015-511809 Standaardformulier 2 - NL Bulletin der Aanbestedingen Publicatieblad van de Federale Dienst e-procurement FOD P&O Wetstraat, 51 B-1040 Brussel +32 27905200

Nadere informatie

Plaats: Brussel Postcode: 1000. Contactpunt(en): De Clercq Geert Tel. +32 22391105 T.a.v.: E-mail: geert.declercq@dibiss.fgov.

Plaats: Brussel Postcode: 1000. Contactpunt(en): De Clercq Geert Tel. +32 22391105 T.a.v.: E-mail: geert.declercq@dibiss.fgov. 1/ 12 Standaardformulier 2 - NL Bulletin der Aanbestedingen Publicatieblad van de Federale Dienst e-procurement FOD P&O Wetstraat, 51 B-1040 Brussel +32 27905200 e.proc@publicprocurement.be www.publicprocurement.be

Nadere informatie

Officiële benaming: VIVAQUA Nationale identificatie: Postadres: Keizerinlaan 17-19 Plaats: Brussel Postcode: 1000

Officiële benaming: VIVAQUA Nationale identificatie: Postadres: Keizerinlaan 17-19 Plaats: Brussel Postcode: 1000 1/ 11 BE001 19/07/2013 - BDA nummer: 2013-516613 Standaardformulier 5 - NL ar Bulletin der Aanbestedingen Publicatieblad van de Federale Dienst e-procurement FOD P&O Wetstraat, 51 B-1040 Brussel +32 27905200

Nadere informatie

AANKONDIGING VAN EEN OPDRACHT

AANKONDIGING VAN EEN OPDRACHT 1/ 11 BE001 10/11/2015 - BDA nummer: 2015-531116 Standaardformulier 2 - NL Bulletin der Aanbestedingen Publicatieblad van de Federale Dienst e-procurement FOD P&O Wetstraat, 51 B-1040 Brussel +32 27905200

Nadere informatie

1/ 11 BE001 1/7/2011 - BDA nummer: 2011-514217 Standaardformulier 2 - NL Leveren en plaatsen van tijdelijke kantoor/klas units op afroep

1/ 11 BE001 1/7/2011 - BDA nummer: 2011-514217 Standaardformulier 2 - NL Leveren en plaatsen van tijdelijke kantoor/klas units op afroep 1/ 11 BE001 1/7/2011 - BDA nummer: 2011-514217 Standaardformulier 2 - NL Bulletin der Aanbestedingen Publicatieblad van de Federale Dienst e-procurement FOD P&O Wetstraat, 51 B-1040 Brussel +32 27905200

Nadere informatie

Officiële benaming: NMBS - Directie Stations - B.ST.O2 Nationale identificatie: Postadres: Stationsplein 2 Plaats: Hasselt Postcode: 3500

Officiële benaming: NMBS - Directie Stations - B.ST.O2 Nationale identificatie: Postadres: Stationsplein 2 Plaats: Hasselt Postcode: 3500 1/ 9 BE001 30/06/2014 - BDA nummer: 2014-514642 Standaardformulier 5 - NL Bulletin der Aanbestedingen Publicatieblad van de Federale Dienst e-procurement FOD P&O Wetstraat, 51 B-1040 Brussel +32 27905200

Nadere informatie

Vlaamse Gemeenschapscommissie. Postadres: Emile Jacqmainlaan 135 Plaats: Brussel Postcode: 1000

Vlaamse Gemeenschapscommissie. Postadres: Emile Jacqmainlaan 135 Plaats: Brussel Postcode: 1000 1/ 14 Standaardformulier 2 - NL Bulletin der Aanbestedingen Publicatieblad van de Federale Dienst e-procurement FOD P&O Wetstraat, 51 B-1040 Brussel +32 27905200 e.proc@publicprocurement.be www.publicprocurement.be

Nadere informatie

Elektronische indiening van inschrijvingen en verzoeken tot deelneming (URL):

Elektronische indiening van inschrijvingen en verzoeken tot deelneming (URL): 1/ 11 BE001 26/3/2014 - BDA nummer: 2014-506509 Standaardformulier 2 - NL Bulletin der Aanbestedingen Publicatieblad van de Federale Dienst e-procurement FOD P&O Wetstraat, 51 B-1040 Brussel +32 27905200

Nadere informatie

AANKONDIGING VAN EEN OPDRACHT

AANKONDIGING VAN EEN OPDRACHT 1/ 11 BE001 01/09/2015 - BDA nummer: 2015-522500 Standaardformulier 2 - NL plafond in asbest) en plaatsing van een nieuw dichtingsmembraan in het Bulletin der Aanbestedingen Publicatieblad van de Federale

Nadere informatie

AANKONDIGING VAN EEN OPDRACHT

AANKONDIGING VAN EEN OPDRACHT 1/ 11 BE001 14/9/2015 - BDA nummer: 2015-524004 Standaardformulier 2 - NL Bulletin der Aanbestedingen Publicatieblad van de Federale Dienst e-procurement FOD P&O Wetstraat, 51 B-1040 Brussel +32 27905200

Nadere informatie

Contactpunt(en): De Keer Laura Tel. +32 491564881 T.a.v.: E-mail: laura@blijleven.be Fax +32 93783396

Contactpunt(en): De Keer Laura Tel. +32 491564881 T.a.v.: E-mail: laura@blijleven.be Fax +32 93783396 1/ 13 BE001 06/07/2015 - BDA nummer: 2015-517632 Standaardformulier 2 - NL Bulletin der Aanbestedingen Publicatieblad van de Federale Dienst e-procurement FOD P&O Wetstraat, 51 B-1040 Brussel +32 27905200

Nadere informatie

Contactpunt(en): Bart De Backer Tel. +32 25531880 T.a.v.: E-mail: bart.debacker@rwo.vlaanderen.be Fax

Contactpunt(en): Bart De Backer Tel. +32 25531880 T.a.v.: E-mail: bart.debacker@rwo.vlaanderen.be Fax 1/ 13 Standaardformulier 2 - NL Bulletin der Aanbestedingen Publicatieblad van de Federale Dienst e-procurement FOD P&O Wetstraat, 51 B-1040 Brussel +32 27905200 e.proc@publicprocurement.be www.publicprocurement.be

Nadere informatie

AANKONDIGING VAN EEN OPDRACHT

AANKONDIGING VAN EEN OPDRACHT 1/ 11 BE001 29/03/2013 - BDA nummer: 2013-506502 Standaardformulier 2 - NL Bulletin der Aanbestedingen Publicatieblad van de Federale Dienst e-procurement FOD P&O Wetstraat, 51 B-1040 Brussel +32 27905200

Nadere informatie

Contactpunt(en): Van der Taelen Marina Germaine Tel. T.a.v.: Fax

Contactpunt(en): Van der Taelen Marina Germaine Tel. T.a.v.:   Fax 1/ 12 BE001 20/06/2017 - BDA nummer: 2017-519634 Standaardformulier 2 - NL Bulletin der Aanbestedingen Publicatieblad van de Federale Dienst e-procurement FOD P&O Wetstraat, 51 B-1040 Brussel +32 27905200

Nadere informatie

Belnet, Staatsdienst met afzonderlijk beheer. Plaats: Brussel Postcode: 1050

Belnet, Staatsdienst met afzonderlijk beheer. Plaats: Brussel Postcode: 1050 1/ 11 BE001 30/5/2013 - BDA nummer: 2013-511537 Standaardformulier 2 - NL Bulletin der Aanbestedingen Publicatieblad van de Federale Dienst e-procurement FOD P&O Wetstraat, 51 B-1040 Brussel +32 27905200

Nadere informatie

1/ 13 BE001 07/04/2015 - BDA nummer: 2015-508703 Standaardformulier 2 - NL Studieopdracht voor de restauratie en renovatie van de Bourlaschouwburg

1/ 13 BE001 07/04/2015 - BDA nummer: 2015-508703 Standaardformulier 2 - NL Studieopdracht voor de restauratie en renovatie van de Bourlaschouwburg 1/ 13 BE001 07/04/2015 - BDA nummer: 2015-508703 Standaardformulier 2 - NL Bulletin der Aanbestedingen Publicatieblad van de Federale Dienst e-procurement FOD P&O Wetstraat, 51 B-1040 Brussel +32 27905200

Nadere informatie

Contactpunt(en): Blankert Wendy Tel T.a.v.: Fax

Contactpunt(en): Blankert Wendy Tel T.a.v.:   Fax 1/ 11 Standaardformulier 2 - NL Bulletin der Aanbestedingen Publicatieblad van de Federale Dienst e-procurement FOD P&O Wetstraat, 51 B-1040 Brussel +32 27905200 e.proc@publicprocurement.be www.publicprocurement.be

Nadere informatie

AANKONDIGING VAN EEN OPDRACHT

AANKONDIGING VAN EEN OPDRACHT 1/ 12 BE001 25/06/2015 - BDA nummer: 2015-516541 Standaardformulier 2 - NL Bulletin der Aanbestedingen Publicatieblad van de Federale Dienst e-procurement FOD P&O Wetstraat, 51 B-1040 Brussel +32 27905200

Nadere informatie

Plaats: Brussel Postcode: 1210. E-mail: achat.aankoop@economie.fgov.be Fax +32 22775108

Plaats: Brussel Postcode: 1210. E-mail: achat.aankoop@economie.fgov.be Fax +32 22775108 1/ 13 BE001 19/03/2013 - BDA nummer: 2013-505634 Standaardformulier 2 - NL Bulletin der Aanbestedingen Publicatieblad van de Federale Dienst e-procurement FOD P&O Wetstraat, 51 B-1040 Brussel +32 27905200

Nadere informatie

AANKONDIGING VAN EEN OPDRACHT

AANKONDIGING VAN EEN OPDRACHT 1/ 12 BE001 30/4/2014 - BDA nummer: 2014-509547 Standaardformulier 2 - NL Bulletin der Aanbestedingen Publicatieblad van de Federale Dienst e-procurement FOD P&O Wetstraat, 51 B-1040 Brussel +32 27905200

Nadere informatie

Adres van het kopersprofiel (URL): https://enot.publicprocurement.be/enot-war/previewnotice.do?noticeid=155907

Adres van het kopersprofiel (URL): https://enot.publicprocurement.be/enot-war/previewnotice.do?noticeid=155907 1/ 12 BE001 04/09/2013 - BDA nummer: 2013-519269 Standaardformulier 2 - NL Bulletin der Aanbestedingen Publicatieblad van de Federale Dienst e-procurement FOD P&O Wetstraat, 51 B-1040 Brussel +32 27905200

Nadere informatie

Kruidtuinlaan 50 8e verdieping Plaats: Brussel Postcode: 1000

Kruidtuinlaan 50 8e verdieping Plaats: Brussel Postcode: 1000 1/ 12 BE001 03/05/2013 - BDA nummer: 2013-509183 Standaardformulier 2 - NL Bulletin der Aanbestedingen Publicatieblad van de Federale Dienst e-procurement FOD P&O Wetstraat, 51 B-1040 Brussel +32 27905200

Nadere informatie

1/ 11 BE001 16/12/ BDA nummer: Standaardformulier 2 - NL Geel Elsum Drijzillen - bouwen van 20 woningen - lot warmtepompen

1/ 11 BE001 16/12/ BDA nummer: Standaardformulier 2 - NL Geel Elsum Drijzillen - bouwen van 20 woningen - lot warmtepompen 1/ 11 BE001 16/12/2016 - BDA nummer: 2016-538967 Standaardformulier 2 - NL Bulletin der Aanbestedingen Publicatieblad van de Federale Dienst e-procurement FOD P&O Wetstraat, 51 B-1040 Brussel +32 27905200

Nadere informatie

Officiële benaming: Vlaamse Vervoermaatschappij De Lijn Nationale identificatie: Postadres: Motstraat 20 Plaats: Mechelen Postcode: 2800

Officiële benaming: Vlaamse Vervoermaatschappij De Lijn Nationale identificatie: Postadres: Motstraat 20 Plaats: Mechelen Postcode: 2800 1/ 10 BE001 18/07/2016 - BDA nummer: 2016-522272 Standaardformulier 5 - NL Bulletin der Aanbestedingen Publicatieblad van de Federale Dienst e-procurement FOD P&O Wetstraat, 51 B-1040 Brussel +32 27905200

Nadere informatie

AANKONDIGING VAN EEN OPDRACHT

AANKONDIGING VAN EEN OPDRACHT 1/ 11 BE001 15/06/2016 - BDA nummer: 2016-518572 Standaardformulier 2 - NL Bulletin der Aanbestedingen Publicatieblad van de Federale Dienst e-procurement FOD P&O Wetstraat, 51 B-1040 Brussel +32 27905200

Nadere informatie

Elektronische indiening van inschrijvingen en verzoeken tot deelneming (URL):

Elektronische indiening van inschrijvingen en verzoeken tot deelneming (URL): 1/ 13 BE001 25/11/2016 - BDA nummer: 2016-536801 Standaardformulier 2 - NL Bulletin der Aanbestedingen Publicatieblad van de Federale Dienst e-procurement FOD P&O Wetstraat, 51 B-1040 Brussel +32 27905200

Nadere informatie

Officiële benaming: cvba Infrax Nationale identificatie: Postadres: Gouverneur Verwilghensingel 32 Plaats: Hasselt Postcode: 3500

Officiële benaming: cvba Infrax Nationale identificatie: Postadres: Gouverneur Verwilghensingel 32 Plaats: Hasselt Postcode: 3500 1/ 11 BE001 11/12/2013 - BDA nummer: 2013-528015 Standaardformulier 5 - NL Bulletin der Aanbestedingen Publicatieblad van de Federale Dienst e-procurement FOD P&O Wetstraat, 51 B-1040 Brussel +32 27905200

Nadere informatie

AANKONDIGING VAN EEN OPDRACHT

AANKONDIGING VAN EEN OPDRACHT 1/ 13 BE001 11/3/2016 - BDA nummer: 2016-507917 Standaardformulier 2 - NL Bulletin der Aanbestedingen Publicatieblad van de Federale Dienst e-procurement FOD P&O Wetstraat, 51 B-1040 Brussel +32 27905200

Nadere informatie

Postadres: Marktstraat 80 Plaats: Harelbeke Postcode: 8530

Postadres: Marktstraat 80 Plaats: Harelbeke Postcode: 8530 1/ 12 BE001 9/2/2012 - BDA nummer: 2012-502806 Standaardformulier 2 - NL Bulletin der Aanbestedingen Publicatieblad van de Federale Dienst e-procurement FOD P&O Wetstraat, 51 B-1040 Brussel +32 27905200

Nadere informatie

1/ 10 BE001 14/07/ BDA nummer: Standaardformulier 5 - NL Raamovereenkomst met communicatiebureau voor interne communicatie

1/ 10 BE001 14/07/ BDA nummer: Standaardformulier 5 - NL Raamovereenkomst met communicatiebureau voor interne communicatie 1/ 10 BE001 14/07/2016 - BDA nummer: 2016-521978 Standaardformulier 5 - NL Bulletin der Aanbestedingen Publicatieblad van de Federale Dienst e-procurement FOD P&O Wetstraat, 51 B-1040 Brussel +32 27905200

Nadere informatie

Belgische Technische Cooperatie. Plaats: Brussel Postcode: 1000

Belgische Technische Cooperatie. Plaats: Brussel Postcode: 1000 1/ 12 Standaardformulier 2 - NL Bulletin der Aanbestedingen Publicatieblad van de Federale Dienst e-procurement FOD P&O Wetstraat, 51 B-1040 Brussel +32 27905200 e.proc@publicprocurement.be www.publicprocurement.be

Nadere informatie

AANKONDIGING VAN EEN OPDRACHT

AANKONDIGING VAN EEN OPDRACHT 1/ 11 BE001 29/06/2016 - BDA nummer: 2016-520157 Standaardformulier 2 - NL Bulletin der Aanbestedingen Publicatieblad van de Federale Dienst e-procurement FOD P&O Wetstraat, 51 B-1040 Brussel +32 27905200

Nadere informatie

1/ 12 BE001 14/03/2013 - BDA nummer: 2013-505279 Standaardformulier 2 - NL Uitbesteding Outplacement in kader van het Sociaal Interventiefonds

1/ 12 BE001 14/03/2013 - BDA nummer: 2013-505279 Standaardformulier 2 - NL Uitbesteding Outplacement in kader van het Sociaal Interventiefonds 1/ 12 BE001 14/03/2013 - BDA nummer: 2013-505279 Standaardformulier 2 - NL Bulletin der Aanbestedingen Publicatieblad van de Federale Dienst e-procurement FOD P&O Wetstraat, 51 B-1040 Brussel +32 27905200

Nadere informatie

1/ 12 BE001 22/04/ BDA nummer: Standaardformulier 2 - NL Renovatie van een sociale huurwoning na afbraak van de aanbouw

1/ 12 BE001 22/04/ BDA nummer: Standaardformulier 2 - NL Renovatie van een sociale huurwoning na afbraak van de aanbouw 1/ 12 BE001 22/04/2016 - BDA nummer: 2016-512432 Standaardformulier 2 - NL Bulletin der Aanbestedingen Publicatieblad van de Federale Dienst e-procurement FOD P&O Wetstraat, 51 B-1040 Brussel +32 27905200

Nadere informatie

Officiële benaming: NMBS-Procurement & Investment Nationale identificatie: Postadres: Hallepoortlaan 40 Plaats: Brussel Postcode: 1060

Officiële benaming: NMBS-Procurement & Investment Nationale identificatie: Postadres: Hallepoortlaan 40 Plaats: Brussel Postcode: 1060 1/ 10 BE001 09/12/2015 - BDA nummer: 2015-534228 Standaardformulier 5 - NL Bulletin der Aanbestedingen Publicatieblad van de Federale Dienst e-procurement FOD P&O Wetstraat, 51 B-1040 Brussel +32 27905200

Nadere informatie

Elektronische indiening van inschrijvingen en verzoeken tot deelneming (URL):

Elektronische indiening van inschrijvingen en verzoeken tot deelneming (URL): 1/ 12 BE001 27/3/2015 - BDA nummer: 2015-507859 Standaardformulier 2 - NL Bulletin der Aanbestedingen Publicatieblad van de Federale Dienst e-procurement FOD P&O Wetstraat, 51 B-1040 Brussel +32 27905200

Nadere informatie

Elektronische indiening van inschrijvingen en verzoeken tot deelneming (URL):

Elektronische indiening van inschrijvingen en verzoeken tot deelneming (URL): 1/ 14 BE001 11/11/2013 - BDA nummer: 2013-525682 Standaardformulier 2 - NL Bulletin der Aanbestedingen Publicatieblad van de Federale Dienst e-procurement FOD P&O Wetstraat, 51 B-1040 Brussel +32 27905200

Nadere informatie

1/ 8 BE BDA nummer: Standaardformulier 7 - NL Leveringen en plaatsen van elektrisch materiaal

1/ 8 BE BDA nummer: Standaardformulier 7 - NL Leveringen en plaatsen van elektrisch materiaal 1/ 8 BE001 31.3.2017 - BDA nummer: 2017-510162 Standaardformulier 7 - NL Bulletin der Aanbestedingen Publicatieblad van de Federale Dienst e-procurement FOD P&O Wetstraat, 51 B-1040 Brussel +32 27905200

Nadere informatie

1/ 12 BE001 23/06/ BDA nummer: Standaardformulier 5 - NL Raamovereenkomst aankoop & installatie van 3D-camera's en Wifi-probes

1/ 12 BE001 23/06/ BDA nummer: Standaardformulier 5 - NL Raamovereenkomst aankoop & installatie van 3D-camera's en Wifi-probes 1/ 12 BE001 23/06/2017 - BDA nummer: 2017-520640 Standaardformulier 5 - NL Bulletin der Aanbestedingen Publicatieblad van de Federale Dienst e-procurement FOD P&O Wetstraat, 51 B-1040 Brussel +32 27905200

Nadere informatie

Officiële benaming: Vlaamse Vervoermaatschappij De Lijn Nationale identificatie: Postadres: Motstraat 20 Plaats: Mechelen Postcode: 2800

Officiële benaming: Vlaamse Vervoermaatschappij De Lijn Nationale identificatie: Postadres: Motstraat 20 Plaats: Mechelen Postcode: 2800 1/ 10 BE001 13/10/2016 - BDA nummer: 2016-531632 Standaardformulier 5 - NL Bulletin der Aanbestedingen Publicatieblad van de Federale Dienst e-procurement FOD P&O Wetstraat, 51 B-1040 Brussel +32 27905200

Nadere informatie

AANKONDIGING VAN EEN OPDRACHT

AANKONDIGING VAN EEN OPDRACHT 1/ 11 BE001 04/07/2016 - BDA nummer: 2016-520743 Standaardformulier 2 - NL Bulletin der Aanbestedingen Publicatieblad van de Federale Dienst e-procurement FOD P&O Wetstraat, 51 B-1040 Brussel +32 27905200

Nadere informatie

AANKONDIGING VAN EEN OPDRACHT

AANKONDIGING VAN EEN OPDRACHT 1/ 12 BE001 08/06/2017 - BDA nummer: 2017-517941 Standaardformulier 2 - NL Bulletin der Aanbestedingen Publicatieblad van de Federale Dienst e-procurement FOD P&O Wetstraat, 51 B-1040 Brussel +32 27905200

Nadere informatie

AANKONDIGING VAN EEN OPDRACHT

AANKONDIGING VAN EEN OPDRACHT 1/ 12 BE001 02/05/2017 - BDA nummer: 2017-513356 Standaardformulier 2 - NL Bulletin der Aanbestedingen Publicatieblad van de Federale Dienst e-procurement FOD P&O Wetstraat, 51 B-1040 Brussel +32 27905200

Nadere informatie

Vlaamse Vervoermaatschappij - De Lijn Postadres: Het Lijnhuis - Motstraat 20 Plaats: Mechelen Postcode: 2800

Vlaamse Vervoermaatschappij - De Lijn Postadres: Het Lijnhuis - Motstraat 20 Plaats: Mechelen Postcode: 2800 1/ 8 BE001 28/12/2011 - BDA nummer: 2011-529291 Standaardformulier 5 - NL Bulletin der Aanbestedingen Publicatieblad van de Federale Dienst e-procurement FOD P&O Wetstraat, 51 B-1040 Brussel +32 27905200

Nadere informatie

AANKONDIGING VAN EEN OPDRACHT

AANKONDIGING VAN EEN OPDRACHT 1/ 13 BE001 28/08/2014 - BDA nummer: 2014-519071 Standaardformulier 2 - NL Bulletin der Aanbestedingen Publicatieblad van de Federale Dienst e-procurement FOD P&O Wetstraat, 51 B-1040 Brussel +32 27905200

Nadere informatie

1/ 12 BE001 28/1/2013 - BDA nummer: 2013-501774 Standaardformulier 2 - NL Reproductie, levering en verkoop van handboeken en cursussen

1/ 12 BE001 28/1/2013 - BDA nummer: 2013-501774 Standaardformulier 2 - NL Reproductie, levering en verkoop van handboeken en cursussen 1/ 12 BE001 28/1/2013 - BDA nummer: 2013-501774 Standaardformulier 2 - NL Bulletin der Aanbestedingen Publicatieblad van de Federale Dienst e-procurement FOD P&O Wetstraat, 51 B-1040 Brussel +32 27905200

Nadere informatie

AANKONDIGING VAN EEN OPDRACHT

AANKONDIGING VAN EEN OPDRACHT 1/ 14 BE001 08/05/2017 - BDA nummer: 2017-514039 Standaardformulier 2 - NL Bulletin der Aanbestedingen Publicatieblad van de Federale Dienst e-procurement FOD P&O Wetstraat, 51 B-1040 Brussel +32 27905200

Nadere informatie

Postadres: Maria-Theresiastraat - 1/3 Plaats: Brussel Postcode: 1000

Postadres: Maria-Theresiastraat - 1/3 Plaats: Brussel Postcode: 1000 1/ 13 BE001 01/07/2011 - BDA nummer: 2011-514188 Standaardformulier 2 - NL Bulletin der Aanbestedingen Publicatieblad van de Federale Dienst e-procurement FOD P&O Wetstraat, 51 B-1040 Brussel +32 27905200

Nadere informatie

AANKONDIGING VAN EEN OPDRACHT

AANKONDIGING VAN EEN OPDRACHT 1/ 11 BE001 17/02/2017 - BDA nummer: 2017-504936 Standaardformulier 2 - NL Bulletin der Aanbestedingen Publicatieblad van de Federale Dienst e-procurement FOD P&O Wetstraat, 51 B-1040 Brussel +32 27905200

Nadere informatie

Heirweg 158 B Plaats: Laarne Postcode: 9270

Heirweg 158 B Plaats: Laarne Postcode: 9270 1/ 17 BE001 01/06/2016 - BDA nummer: 2016-516834 Standaardformulier 2 - NL Bulletin der Aanbestedingen Publicatieblad van de Federale Dienst e-procurement FOD P&O Wetstraat, 51 B-1040 Brussel +32 27905200

Nadere informatie

AANKONDIGING VAN EEN OPDRACHT - NUTSSECTOREN AFDELING I: AANBESTEDENDE DIENST. I.1) NAAM, ADRESSEN EN CONTACTPUNT(EN) Officiële benaming:

AANKONDIGING VAN EEN OPDRACHT - NUTSSECTOREN AFDELING I: AANBESTEDENDE DIENST. I.1) NAAM, ADRESSEN EN CONTACTPUNT(EN) Officiële benaming: 1/ 8 BE001 08/08/2012 - BDA nummer: 2012-517693 Standaardformulier 5 - NL Bulletin der Aanbestedingen Publicatieblad van de Federale Dienst e-procurement FOD P&O Wetstraat, 51 B-1040 Brussel +32 27905200

Nadere informatie

Adres van het kopersprofiel (URL): https://enot.publicprocurement.be/enot-war/previewnotice.do?noticeid=276736

Adres van het kopersprofiel (URL): https://enot.publicprocurement.be/enot-war/previewnotice.do?noticeid=276736 1/ 12 BE001 23/06/2017 - BDA nummer: 2017-520655 Standaardformulier 2 - NL Bulletin der Aanbestedingen Publicatieblad van de Federale Dienst e-procurement FOD P&O Wetstraat, 51 B-1040 Brussel +32 27905200

Nadere informatie

Elektronische indiening van inschrijvingen en verzoeken tot deelneming (URL):

Elektronische indiening van inschrijvingen en verzoeken tot deelneming (URL): 1/ 13 BE001 19/9/2014 - BDA nummer: 2014-521065 Standaardformulier 2 - NL Bulletin der Aanbestedingen Publicatieblad van de Federale Dienst e-procurement FOD P&O Wetstraat, 51 B-1040 Brussel +32 27905200

Nadere informatie

Publicatieblad van de Federale Dienst e-procurement. +32 27905200 e.proc@publicprocurement.be www.publicprocurement.be

Publicatieblad van de Federale Dienst e-procurement. +32 27905200 e.proc@publicprocurement.be www.publicprocurement.be 1/ 16 BE001 10/09/2012 - BDA nummer: 2012-520335 Standaardformulier 2 - NL voor de beveiliging van het netwerk van de geïntegreerde politie, alsook Bulletin der Aanbestedingen Publicatieblad van de Federale

Nadere informatie

Regie der Gebouwen - Vlaanderen Regio Noord Italiëlei, 4 b15. Plaats: ANTWERPEN Postcode: 2000

Regie der Gebouwen - Vlaanderen Regio Noord Italiëlei, 4 b15. Plaats: ANTWERPEN Postcode: 2000 1/ 11 BE001 30/05/2017 - BDA nummer: 2017-516757 Standaardformulier 2 - NL Bulletin der Aanbestedingen Publicatieblad van de Federale Dienst e-procurement FOD P&O Wetstraat, 51 B-1040 Brussel +32 27905200

Nadere informatie

AANKONDIGING VAN EEN OPDRACHT

AANKONDIGING VAN EEN OPDRACHT 1/ 12 BE001 30/09/2016 - BDA nummer: 2016-529809 Standaardformulier 2 - NL Bulletin der Aanbestedingen Publicatieblad van de Federale Dienst e-procurement FOD P&O Wetstraat, 51 B-1040 Brussel +32 27905200

Nadere informatie

1/ 16 BE001 29/08/2012 - BDA nummer: 2012-519297 Standaardformulier 2 - NL Contract voor het op regelmatige basis leveren van promotiemateriaal

1/ 16 BE001 29/08/2012 - BDA nummer: 2012-519297 Standaardformulier 2 - NL Contract voor het op regelmatige basis leveren van promotiemateriaal 1/ 16 BE001 29/08/2012 - BDA nummer: 2012-519297 Standaardformulier 2 - NL Bulletin der Aanbestedingen Publicatieblad van de Federale Dienst e-procurement FOD P&O Wetstraat, 51 B-1040 Brussel +32 27905200

Nadere informatie

Officiële benaming: Infrabel nv - Procurement, afdeling I-P11 Nationale identificatie: Postadres: Marcelbroodthaers 2 Plaats: Brussel Postcode: 1060

Officiële benaming: Infrabel nv - Procurement, afdeling I-P11 Nationale identificatie: Postadres: Marcelbroodthaers 2 Plaats: Brussel Postcode: 1060 1/ 10 BE001 06/07/2015 - BDA nummer: 2015-517640 Standaardformulier 5 - NL Bulletin der Aanbestedingen Publicatieblad van de Federale Dienst e-procurement FOD P&O Wetstraat, 51 B-1040 Brussel +32 27905200

Nadere informatie

AANKONDIGING VAN EEN OPDRACHT

AANKONDIGING VAN EEN OPDRACHT 1/ 12 BE001 9/5/2014 - BDA nummer: 2014-510300 Standaardformulier 2 - NL Bulletin der Aanbestedingen Publicatieblad van de Federale Dienst e-procurement FOD P&O Wetstraat, 51 B-1040 Brussel +32 27905200

Nadere informatie

Elektronische indiening van inschrijvingen en verzoeken tot deelneming (URL):

Elektronische indiening van inschrijvingen en verzoeken tot deelneming (URL): 1/ 11 BE001 14/2/2013 - BDA nummer: 2013-503229 Standaardformulier 2 - NL Bulletin der Aanbestedingen Publicatieblad van de Federale Dienst e-procurement FOD P&O Wetstraat, 51 B-1040 Brussel +32 27905200

Nadere informatie

AANKONDIGING VAN EEN OPDRACHT

AANKONDIGING VAN EEN OPDRACHT 1/ 12 BE001 07/07/2015 - BDA nummer: 2015-517835 Standaardformulier 2 - NL Bulletin der Aanbestedingen Publicatieblad van de Federale Dienst e-procurement FOD P&O Wetstraat, 51 B-1040 Brussel +32 27905200

Nadere informatie

Contactpunt(en): Jacob Godfried Tel T.a.v.: Fax

Contactpunt(en): Jacob Godfried Tel T.a.v.:   Fax 1/ 12 BE001 12/06/2017 - BDA nummer: 2017-518260 Standaardformulier 2 - NL Bulletin der Aanbestedingen Publicatieblad van de Federale Dienst e-procurement FOD P&O Wetstraat, 51 B-1040 Brussel +32 27905200

Nadere informatie

AANKONDIGING VAN EEN OPDRACHT

AANKONDIGING VAN EEN OPDRACHT 1/ 11 BE001 06/04/2017 - BDA nummer: 2017-510819 Standaardformulier 2 - NL Bulletin der Aanbestedingen Publicatieblad van de Federale Dienst e-procurement FOD P&O Wetstraat, 51 B-1040 Brussel +32 27905200

Nadere informatie

AANKONDIGING VAN EEN OPDRACHT

AANKONDIGING VAN EEN OPDRACHT 1/ 12 BE001 23/07/2015 - BDA nummer: 2015-519182 Standaardformulier 2 - NL einde van de leiding, in Nederlands en Frans, bestemd voor 96 Bulletin der Aanbestedingen Publicatieblad van de Federale Dienst

Nadere informatie

AANKONDIGING VAN EEN OPDRACHT

AANKONDIGING VAN EEN OPDRACHT 1/ 12 BE001 19/04/2017 - BDA nummer: 2017-511747 Standaardformulier 2 - NL Bulletin der Aanbestedingen Publicatieblad van de Federale Dienst e-procurement FOD P&O Wetstraat, 51 B-1040 Brussel +32 27905200

Nadere informatie

AANKONDIGING VAN EEN OPDRACHT

AANKONDIGING VAN EEN OPDRACHT 1/ 11 BE001 15/01/2015 - BDA nummer: 2015-501028 Standaardformulier 2 - NL Bulletin der Aanbestedingen Publicatieblad van de Federale Dienst e-procurement FOD P&O Wetstraat, 51 B-1040 Brussel +32 27905200

Nadere informatie

Contactpunt(en): Stuyck Karen Tel T.a.v.: Fax

Contactpunt(en): Stuyck Karen Tel T.a.v.:   Fax 1/ 12 Standaardformulier 2 - NL Bulletin der Aanbestedingen Publicatieblad van de Federale Dienst e-procurement FOD P&O Wetstraat, 51 B-1040 Brussel +32 27905200 e.proc@publicprocurement.be www.publicprocurement.be

Nadere informatie

1/ 11 BE001 2/9/2014 - BDA nummer: 2014-519417 Standaardformulier 2 - NL Levering en installatie van HR-software voor gemeente en OCMW

1/ 11 BE001 2/9/2014 - BDA nummer: 2014-519417 Standaardformulier 2 - NL Levering en installatie van HR-software voor gemeente en OCMW 1/ 11 BE001 2/9/2014 - BDA nummer: 2014-519417 Standaardformulier 2 - NL Bulletin der Aanbestedingen Publicatieblad van de Federale Dienst e-procurement FOD P&O Wetstraat, 51 B-1040 Brussel +32 27905200

Nadere informatie

AANKONDIGING VAN EEN OPDRACHT

AANKONDIGING VAN EEN OPDRACHT 1/ 15 BE001 05/02/2015 - BDA nummer: 2015-502918 Standaardformulier 2 - NL Bulletin der Aanbestedingen Publicatieblad van de Federale Dienst e-procurement FOD P&O Wetstraat, 51 B-1040 Brussel +32 27905200

Nadere informatie

Elektronische indiening van inschrijvingen en verzoeken tot deelneming (URL):

Elektronische indiening van inschrijvingen en verzoeken tot deelneming (URL): 1/ 12 Standaardformulier 2 - NL Bulletin der Aanbestedingen Publicatieblad van de Federale Dienst e-procurement FOD P&O Wetstraat, 51 B-1040 Brussel +32 27905200 e.proc@publicprocurement.be www.publicprocurement.be

Nadere informatie

Postadres: Provincieplein 1 Plaats: Leuven Postcode: 3010

Postadres: Provincieplein 1 Plaats: Leuven Postcode: 3010 1/ 15 BE001 20/06/2012 - BDA nummer: 2012-513644 Standaardformulier 2 - NL Bulletin der Aanbestedingen Publicatieblad van de Federale Dienst e-procurement FOD P&O Wetstraat, 51 B-1040 Brussel +32 27905200

Nadere informatie

Contactpunt(en): Tijms Christel Marie josé Tel T.a.v.: Fax

Contactpunt(en): Tijms Christel Marie josé Tel T.a.v.:   Fax 1/ 12 BE001 12/06/2017 - BDA nummer: 2017-518311 Standaardformulier 2 - NL Bulletin der Aanbestedingen Publicatieblad van de Federale Dienst e-procurement FOD P&O Wetstraat, 51 B-1040 Brussel +32 27905200

Nadere informatie

AANKONDIGING VAN EEN OPDRACHT

AANKONDIGING VAN EEN OPDRACHT 1/ 16 BE001 07/04/2015 - BDA nummer: 2015-508716 Standaardformulier 2 - NL Bulletin der Aanbestedingen Publicatieblad van de Federale Dienst e-procurement FOD P&O Wetstraat, 51 B-1040 Brussel +32 27905200

Nadere informatie

Plaats: Brussel Postcode: 1210. E-mail: achat.aankoop@economie.fgov.be Fax +32 22775108

Plaats: Brussel Postcode: 1210. E-mail: achat.aankoop@economie.fgov.be Fax +32 22775108 1/ 12 BE001 17/12/2012 - BDA nummer: 2012-529212 Standaardformulier 2 - NL Bulletin der Aanbestedingen Publicatieblad van de Federale Dienst e-procurement FOD P&O Wetstraat, 51 B-1040 Brussel +32 27905200

Nadere informatie

1/ 12 BE001 18/05/2015 - BDA nummer: 2015-512438 Standaardformulier 5 - NL Mobiele Field Service Oplossing MoKa (mobiel kantoor) - software/hardware

1/ 12 BE001 18/05/2015 - BDA nummer: 2015-512438 Standaardformulier 5 - NL Mobiele Field Service Oplossing MoKa (mobiel kantoor) - software/hardware 1/ 12 BE001 18/05/2015 - BDA nummer: 2015-512438 Standaardformulier 5 - NL Bulletin der Aanbestedingen Publicatieblad van de Federale Dienst e-procurement FOD P&O Wetstraat, 51 B-1040 Brussel +32 27905200

Nadere informatie

Elektronische indiening van inschrijvingen en verzoeken tot deelneming (URL):

Elektronische indiening van inschrijvingen en verzoeken tot deelneming (URL): 1/ 11 BE001 27/05/2016 - BDA nummer: 2016-516420 Standaardformulier 2 - NL Bulletin der Aanbestedingen Publicatieblad van de Federale Dienst e-procurement FOD P&O Wetstraat, 51 B-1040 Brussel +32 27905200

Nadere informatie

Officiële benaming: I.S. water-link O.V. Nationale identificatie: Postadres: Mechelsesteenweg 66 Plaats: Antwerpen Postcode: 2018

Officiële benaming: I.S. water-link O.V. Nationale identificatie: Postadres: Mechelsesteenweg 66 Plaats: Antwerpen Postcode: 2018 1/ 12 BE001 2/6/2017 - BDA nummer: 2017-517382 Standaardformulier 5 - NL Bulletin der Aanbestedingen Publicatieblad van de Federale Dienst e-procurement FOD P&O Wetstraat, 51 B-1040 Brussel +32 27905200

Nadere informatie

1/ 12 BE001 09/07/2012 - BDA nummer: 2012-515370 Standaardformulier 2 - NL CRM oplossing voor beheer van contacten en bedrijventerreinen

1/ 12 BE001 09/07/2012 - BDA nummer: 2012-515370 Standaardformulier 2 - NL CRM oplossing voor beheer van contacten en bedrijventerreinen 1/ 12 BE001 09/07/2012 - BDA nummer: 2012-515370 Standaardformulier 2 - NL Bulletin der Aanbestedingen Publicatieblad van de Federale Dienst e-procurement FOD P&O Wetstraat, 51 B-1040 Brussel +32 27905200

Nadere informatie

Plaats: BRUSSEL Postcode: Contactpunt(en): De Geeter Bart Johan Firmin Tel T.a.v.:

Plaats: BRUSSEL Postcode: Contactpunt(en): De Geeter Bart Johan Firmin Tel T.a.v.: 1/ 12 Standaardformulier 2 - NL Bulletin der Aanbestedingen Publicatieblad van de Federale Dienst e-procurement FOD P&O Wetstraat, 51 B-1040 Brussel +32 27905200 e.proc@publicprocurement.be www.publicprocurement.be

Nadere informatie

1/ 12 BE001 4/12/2014 - BDA nummer: 2014-528153 Standaardformulier 2 - NL Renovatie elektrische installatie en CV-ketels Vleeshuiswijk Antwerpen

1/ 12 BE001 4/12/2014 - BDA nummer: 2014-528153 Standaardformulier 2 - NL Renovatie elektrische installatie en CV-ketels Vleeshuiswijk Antwerpen 1/ 12 BE001 4/12/2014 - BDA nummer: 2014-528153 Standaardformulier 2 - NL Bulletin der Aanbestedingen Publicatieblad van de Federale Dienst e-procurement FOD P&O Wetstraat, 51 B-1040 Brussel +32 27905200

Nadere informatie

AANKONDIGING VAN EEN OPDRACHT

AANKONDIGING VAN EEN OPDRACHT 1/ 11 BE001 11/05/2016 - BDA nummer: 2016-514531 Standaardformulier 2 - NL Bulletin der Aanbestedingen Publicatieblad van de Federale Dienst e-procurement FOD P&O Wetstraat, 51 B-1040 Brussel +32 27905200

Nadere informatie

AANKONDIGING VAN EEN OPDRACHT

AANKONDIGING VAN EEN OPDRACHT 1/ 12 BE001 14/06/2010- ID:2010-505181 Standaardformulier 2 - NL EUROPESE UNIE Publicatie van het Supplement op het Publicatieblad van de Europese Unie 2, rue Mercier, L-2985 Luxemburg Fax (352) 29 29-42670

Nadere informatie

1/ 8 BE001 22.01.2014 - BDA nummer: 2014-501382 Standaardformulier 7 - NL Leningen van minimum 10 miljoen euro, met vaste of variabele rente.

1/ 8 BE001 22.01.2014 - BDA nummer: 2014-501382 Standaardformulier 7 - NL Leningen van minimum 10 miljoen euro, met vaste of variabele rente. 1/ 8 BE001 22.01.2014 - BDA nummer: 2014-501382 Standaardformulier 7 - NL Bulletin der Aanbestedingen Publicatieblad van de Federale Dienst e-procurement FOD P&O Wetstraat, 51 B-1040 Brussel +32 27905200

Nadere informatie