Meerjaren schoolplan SBO Zaan Primair

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Meerjaren schoolplan 2012-2016. SBO Zaan Primair"

Transcriptie

1 Meerjaren schoolplan SBO Zaan Primair

2 Bouwstenen voor de periode van D O E L S T E L L I N G E N O P Z E T In dit Meerjarig Schoolplan (MS) beschrijven we onze beleidsvoornemens en planning van de activiteiten over een periode van 4 jaar. Het plan biedt ons als schoolsoort, het speciaal basisonderwijs, de mogelijkheid ontwikkeling door te maken in het licht van veranderingen over meerdere jaren. Door het perspectief over deze periode concreet zichtbaar te maken, wordt de doelgerichtheid van de ontwikkeling versterkt. Het SBO Zaan Primair maakt deel uit van een groter geheel: Stichting Zaan Primair. Dit geheel van 28 scholen streeft ook met elkaar de realisering van doelen na. Voor Zaan Primair als geheel is een bestuurlijk Meerjarig Beleidsplan geschreven. De centrale inhoud daarvan vervlecht zich met de school specifieke inhoud. Onze school zal immers tegelijkertijd zowel aan de overkoepelende als aan de eigen ontwikkeling werken. In dit MS beschrijven we onze missie. De doelen voor het eerste jaar van het MS worden verder uitgewerkt in een gedetailleerder werk- en planningsdocument: het Jaarplan (JP). Het MS zal jaarlijks worden geëvalueerd en (waar nodig) worden bijgesteld of aangevuld. Op deze manier verzekeren we ons van een levend document dat actueel blijft en nauwkeurig de naaste ontwikkeling schetst. M I S S I E Z a a n P r i m a i r Zaan Primair heeft de volgende missie: Het bieden van kwalitatief goed en eigentijds openbaar onderwijs, dat kinderen in hun verscheidenheid voorbereidt om zelfstandig, kritisch, onderzoekend, samenwerkend, verantwoordelijk en verdraagzaam te functioneren in de samenleving. V I S I E Z a a n P r i m a i r Negen kernwaarden Wij formuleren onze visie in negen kernwaarden. We verwachten van onze medewerkers dat zij handelen vanuit deze kernwaarden en elkaar hierop aanspreken. Ieder kind is welkom Bij Zaan Primair is ieder kind welkom, ongeacht afkomst, levensovertuiging of etniciteit. Ieder kind mag authentiek zijn. Wij leren kinderen open te staan voor elkaar en nieuwsgierig te zijn. Zaan Primair bereidt kinderen voor om als zelfstandig, verantwoordelijk en kritisch individu te functioneren in de samenleving. Kinderen ontmoeten elkaar en maken kennis en leren verdraagzaam en respectvol om te gaan met andere opvattingen, levensovertuigingen en culturen. Ieder kind leert verantwoordelijkheid nemen voor de eigen leer- en leefomgeving. Wij zijn de wereld, we bepalen samen de kwaliteit ervan. Hoge en meetbare kwaliteit Ons onderwijs is van hoge kwaliteit. Ons onderwijs bevordert de cognitieve, creatieve, sociale en emotionele ontwikkeling van elk kind. We delen de visie op onderwijs met elkaar, uitgewerkt in het strategisch beleidsplan. 2

3 Zaan Primair is resultaatgericht. We formuleren heldere tussen- en einddoelen die meetbaar zijn, getoetst, geëvalueerd en die waar nodig worden bijgesteld. Dit doen wij zo in alle lagen van onze organisatie; op bestuurs- en schoolniveau én in de groep met onze leerlingen. Breed en eigentijds aanbod Vanuit de gedachte eenheid in eigenheid biedt Zaan Primair een breed onderwijsaanbod binnen één sterke organisatie. Onze scholen hebben verschillende onderwijsconcepten en een eigentijds aanbod. Wij investeren continu in vernieuwing. Het eigentijdse aanbod keert onder meer terug in de wijze waarop wij ICT integreren in ons onderwijs. De maatschappij digitaliseert in een snel tempo. Zaan Primair ziet het als een uitdaging het onderwijs voortdurend modern en eigentijds te houden. We blijven kritisch kijken naar de invloed die de digitalisering heeft op onze eigen pedagogische visie, de onderwijsinhoud en de onderwijsorganisatie. Wij gebruiken ICT en multimedia bewust, actief en creatief in ons onderwijs. Ons onderwijs sluit aan bij de wereld van het kind en de eisen die de samenleving aan haar deelnemers stelt. Onderdeel van de buurt De scholen van Zaan Primair zijn een actief onderdeel van de buurt en samenleving. Wij halen de wereld in huis. Wij werken samen met partners als welzijns- en kinderopvangorganisaties. In de samenwerking met hen bieden wij kinderen en hun ouders een dagprogramma aan waarin kinderen zich in de volle breedte kunnen ontwikkelen. In de schoolontwikkeling en het bepalen van het aanbod houden wij rekening met de vraag van kinderen en hun ouders in de buurt. Passend onderwijs voor ieder kind In het onderwijs van Zaan Primair staat de ontwikkeling van het kind centraal. In onze scholen voelen kinderen zich thuis. Wij laten ons onderwijs zo veel mogelijk aansluiten bij de ontwikkeling van de specifieke talenten en kwaliteiten die elk kind bezit. Wij organiseren het onderwijs kind-nabij. Kinderen gaan in hun eigen buurt naar school. Het onderwijs is zoveel als mogelijk rondom het kind georganiseerd. Om dit mogelijk te maken participeren onze scholen in zorgnetwerken. Waar nodig wordt ook extra ondersteuning en expertise op de school van het kind geboden. Overlegstructuren over de leerlingen zijn duidelijk en transparant voor alle betrokkenen. Ouders zijn voor ons een belangrijke gesprekspartner. Ons uitgangspunt is dat in nauwe samenwerking met ouders de beste resultaten worden geboekt. Competent en betrokken personeel Het personeel van Zaan Primair is competent en heeft een nieuwsgierige houding. Als organisatie hebben wij een integrale focus; de ontwikkeling van het individu is afgestemd op de organisatie. De organisatie stimuleert ontwikkeling van het individu en het team. Door middel van intercollegiale consultatie werken we op alle niveaus gericht aan betrokkenheid en het delen van visie en inzichten. We vertegenwoordigen samen één en dezelfde organisatie. Onder het motto samen naar beter werken wij met passie, enthousiasme en ambitie. Binnen de hele organisatie hebben wij aandacht voor elkaar en het welbevinden van de ander. Samen zijn wij sterker en dit dragen wij ook uit. Professionele cultuur Bij Zaan Primair werken wij in een professionele cultuur. We zijn solidair, open, aanspreekbaar, ontwikkelend en resultaatgericht. We hanteren verschillende vormen van feedback (formeel en informeel) zodat ieder individu optimaal tot zijn recht kan komen. In onze organisatie heeft een ieder zicht op zijn eigen kwaliteiten en die van anderen. We hebben oog voor brede talentontwikkeling en groei van het individu. We zetten talenten effectief in bij de ontwikkeling van onze organisatie. We stimuleren de nieuwsgierigheid van mensen altijd, bijvoorbeeld bij het kiezen van werkvormen in de groep, in het team en op bovenschools niveau. Onder het motto kijk eens in de keuken van een ander bevorderen wij de mobiliteit van ons personeel. Ondernemend leiderschap Het beleid van de stichting geven wij zoveel als mogelijk samen vorm. Het geluid uit de scholen, de mening van ons personeel, weegt altijd mee in de uiteindelijke beleidskeuzes van Zaan Primair. 3

4 Ons management is toekomstgericht. Wij zijn maatschappelijk betrokken, zien trends, zijn alert en gericht op ontwikkeling. Het management voert effectief overleg met partners. Daarbij zijn wij initiatiefrijk en proactief. Synergie Onder het motto het geheel is meer dan de som der delen werken wij binnen Zaan Primair aan effectieve samenwerking op alle niveaus binnen onze organisatie. Wij houden de lijnen kort, hebben een coöperatieve instelling en er wordt open en breed gecommuniceerd. Wij werken transparant, hebben inzicht in de doelen, de planning en de rollen van iedereen binnen de organisatie. Wij werken oplossingsgericht en gaan daarbij uit van een integrale benadering. MOTTO Het motto van Zaan Primair is: Ontmoet, ontdek, ontwikkel Wij streven naar hoogwaardig onderwijs voor ieder kind. De ONTMOETING staat daarin centraal, met aandacht en respect voor verschillen tussen kinderen, ouders en medewerkers. Ieder ONTDEKT in een veilige en uitdagende omgeving kwaliteiten en talenten. Competente medewerkers helpen kinderen en elkaar deze te ONTWIKKELEN vanuit het perspectief van zelfstandigheid en eigen verantwoordelijkheid. MEERJAREN SCHOOLPLAN (MS) W E R K W I J Z E Zoals in het begin staat beschreven, kijken we via het MS jaarlijks een planperiode van 4 jaar vooruit. Vervolgens vertalen we de doelen voor het eerste jaar van de planperiode in een JP; hierin worden de doelen omgezet in concrete ontwikkelstappen. Tegen het einde van het schooljaar beschouwt het team de gestelde doelen en behaalde resultaten via een kritische zelfreflectie. De resultaten daarvan - aangevuld met andere onderwerpen - vormen de basis voor de verslaglegging in het Jaarverslag. Met behulp van deze bevindingen wordt het daaropvolgende JP samengesteld. In schema: JaarPlan KRITISCHE ZELFEVALUATIE JAARVERSLAG JP

5 V E R W I J Z I N G E N In dit Meerjaren Schoolplan kan verwezen worden naar al bestaande beleidsdocumenten, zowel op centraal als op schoolniveau. Het betreft de volgende stukken: Bestuurs niveau: Opzet Centrum voor Passend Onderwijs (CPO) Opbrengstgericht leiderschap bij Zaan Primair Kwaliteitsbeleidsplan ARBO & Veiligheids-beleidsplan ICT-beleidsplan (in ontwikkeling) Nascholingsbeleidsplan Notitie gesprekkencyclus Pestprotocol Klachtenprocedure Op schoolniveau: Inspectieverslag Tevredenheidsonderzoek Opzet adviesgroep Opzet Extern aanbod Opzet Onderzoeksteam Het schoolplan dient te voldoen aan een aantal wettelijke eisen. Dit houdt in dat beschreven moet staan: 1. Het aanbod of methoden voor Nederlandse taal en rekenen/wiskunde 2. Hoe het systeem van zorg en begeleiding is ingericht 3. Hoe het personeelsbeleid is ingericht op ontwikkeling/uitvoering onderwijskundig beleid en waarborg bekwaamheid 4. Hoe het bestuur de gerealiseerde kwaliteit bewaakt Ad 1. Het aanbod en methoden voor Nederlandse taal en rekenen/wiskunde staat beschreven in het Taalbeleidsplan en Rekenbeleidsplan (wordt i.v.m. nieuwe methode herzien) van de beide SBO-scholen. Deze beleidsplannen worden geschreven en uitgevoerd door de werkgroepen, aangestuurd door een taal- of rekencoördinator. Ad 2. Hiervoor verwijs ik naar de Zorgplannen van de SBO s. Ad 3 en ad 4. De algemene kwaliteitszorg, de bewaking er van door het bestuur en de gebruikte systematiek; als ook het kwalitatieve personeelsbeleid staan beschreven in het Kwaliteitshandboek SBO Zaan Primair. In het Kwaliteitshandboek kan verder worden verwezen naar onderliggende beleidsstukken op school-, dan wel op bestuursniveau. De in cursief staande en onderstreepte documenten kunt u vinden op de website van de school. U I T W E R K I N G B e l e i d s t h e m a s In dit hoofdstuk benoemen wij de ambities van onze organisatie. Realisatie van de ambities stelt voorwaarden aan de organisatie. Op welke wijze de doelstellingen de komende vier jaar binnen onze school worden omgezet in concrete beleidskaders, staat beschreven in dit MS We onderscheiden daarin de volgende thema s: Passend onderwijs; rol van het SBO CPO Basisonderwijs, SBO en SO Basisondersteuning, extra ondersteuning en separate, gespecialiseerde voorzieningen Onderwijs en leren Beredeneerd onderwijsaanbod ICT en leren Ouders en partnerschap Professionalisering Schoolmanagement en organisatie 5

6 PR en Communicatie Kwaliteitsbeleid & Schoolorganisatie Passend onderwijs en de rol van het SBO Het SBO Zaan Primair ziet zich voor de komende jaren een grote opdracht gesteld: vorm en inhoud geven aan de nieuwe contouren van het passend onderwijs. Binnen deze ontwikkeling is de plaats van het SBO mede bepalend voor het succes van het passend onderwijs. Er verandert veel, terwijl de middelen minder worden. Er wordt veel gevraagd van de flexibiliteit van de organisatie. Om dit te bereiken gaat het SBO Zaan Primair een ingrijpend traject in. De contouren hiervan zijn op dit moment alleen nog op hoofdlijnen als beleidsvoornemens bekend. De invulling hiervan staat de komende jaren centraal. Voor elk kind een zo passend mogelijk onderwijsaanbod verzorgen, kan een school of een enkel schoolbestuur niet alleen. Daarom werken scholen en schoolbesturen nu al samen binnen het samenwerkingsverband WSNS. In de wet Passend Onderwijs, die waarschijnlijk per 1 augustus 2014 van kracht wordt, is de financiering van de samenwerkingsverbanden echter op een andere manier geregeld. De schooljaren worden overgangsjaren waarin de voorbereiding op de invoering van Passend Onderwijs centraal staat. Vooralsnog loopt de inhoudelijke agenda van het samenwerkingsverband, het Meerjaren Zorgplan, door tot en met schooljaar Momenteel is deze agenda voor Zaan Primair en onze school nog leidend voor de activiteiten op het gebied van Passend Onderwijs. Zaan Primair streeft ernaar dat zoveel mogelijk kinderen op een reguliere basisschool zitten. Het streven is dan ook dat in 2014 maximaal 2% van het totale aantal leerlingen naar het SO/SBO gaat. Na 2014 zou dit percentage nog verder kunnen zakken. Dat betekent voor het SBO een veranderende rol en positie. Met het SBO als (kleiner wordende) onderwijsplek is het de ambitie van Zaan Primair om de binnen het SBO aanwezige expertise binnen een Centrum Passend Onderwijs / Expertisecentrum te behouden en in te zetten ten behoeve van het vergroten van de zorgcapaciteit van het regulier basisonderwijs. Ook voor SO-leerlingen geldt het streven om die zo veel mogelijk op de reguliere basisscholen te integreren, hoewel voor deze groep niet een maximaal deelnamepercentage is afgesproken. Wij gaan er van uit dat een vorm van SO blijft bestaan, gezien de specialistische aard van de (veelal intensieve) begeleiding die deze kinderen nodig hebben. Omdat de geldstromen gaan veranderen, wil Zaan Primair daarnaast voor de eigen scholen de komende vier jaar de volgende doelen/activiteiten realiseren: Realisatie driedeling: Basisondersteuning, extra ondersteuning en separate specialistische voorzieningen. Basisondersteuning Op bovenschools niveau is beschreven aan welke minimale eisen de basisondersteuning van elke basisschool moet voldoen. Minimaal op 1 augustus 2012 heeft onze school deze basiszorg op orde. Elke basisschool stelt jaarlijks een actueel ondersteuningsprofiel vast. Uit dit profiel blijkt welke zorg/ ondersteuning de school, eventueel met hulp van buitenaf, kan bieden aan welke (groep) kinderen (zie ook hieronder onderwijszorgarrangementen ). Het ondersteunings-/zorgprofiel is niet statisch. Het ontwikkelt zich en kan steeds worden aangevuld. Extra ondersteuning: onderwijs(zorg)arrangementen Zowel basisonderwijs als speciaal basisonderwijs en (voortgezet) speciaal onderwijs ontwikkelt nieuwe onderwijs(zorg)arrangementen. Dit kunnen tijdelijke vormen van passend onderwijs zijn, die zo nauw mogelijk aansluiten bij de onderwijsbehoeften van (groepen) kinderen. Voorzieningen buiten de klas voor bv. logopedie, extra handen in de klas, vele vormen zijn denkbaar. Het SBO zal veel van deze onderwijszorgarrangementen gaan verzorgen en leveren aan het reguliere basisonderwijs; de zogeheten buitendienst. Separate specialistische voorzieningen SBO en SO De specialisatie van de binnendienst van het SBO en SO wordt verder doorgevoerd. Hierbij wordt de expertise, zoals die nu vanuit de ervaring is opgebouwd verder verdiept. Concreet betekent dit voor SBO De 6

7 Boei dat zij zich verder specialiseren in meervoudige, complexe problematiek; voor SBO Het Dok betekent dit dat zij antwoord gaat geven op ernstige gedragsproblematieken, al dan niet in complexe verscheidenheid. Communicatie met ouders en leerkrachten Zaan Primair maakt een plan van aanpak, op basis waarvan de komende twee jaar structureel ouders en leerkrachten over ontwikkelingen die voortvloeien uit de invoering van de wet Passend Onderwijs geïnformeerd worden. Ondersteuning leerkrachten Zaan Primair zorgt dat leerkrachten bij experts snel adequate handelingsgerichte adviezen kunnen krijgen voor de begeleiding van kinderen met een specifieke onderwijsbehoefte. Het HGPD traject moet zijn afgerond. Handelingsgericht werken / Groepsplannen / Individuele leerlijnen / Referentieniveaus Ook bij Passend Onderwijs richt Zaan Primair zich op opbrengstgericht werken. Het SBO weet inhoudelijk verbindingen te leggen tussen handelingsgericht werken, groepsplannen, individuele leerlijnen en referentieniveaus. Ontwikkelingsperspectief Ons SBO heeft voor alle leerlingen een ontwikkelingsperspectief opgesteld, gekoppeld aan een individuele leerlijn. Daarnaast wordt een richttermijn bepaald wanneer een leerling weer terug kan stromen naar het reguliere onderwijs. Onze school maakt optimaal gebruik van binnen en buiten de eigen school aanwezige expertise en maakt deze ten dienste van alle scholen in ons bestuur Onze school heeft de termijn van terugstroom voor alle leerlingen bepaald. Nieuw aangemelde leerlingen krijgen een tijdsgebonden arrangement aangeboden. Ouders zijn hiervan in kennis gesteld, voorafgaand aan opname. Op onze school wordt het principe van handelingsgerichte diagnostiek gebruikt bij het vaststellen van de leerbehoeften van de kinderen die speciale begeleiding nodig hebben. Leerkrachten bezitten de kennis en vaardigheden om te werken in een groep met cognitieve, gedragsmatige en motorische verschillen tussen kinderen. Het onderwijs binnen onze school is zodanig georganiseerd, dat het tegemoet komt aan de onderwijs(zorg)vraag van het kind. Verdere ontwikkeling van ons Externe aanbod (buitendienst) Verdere specialisatie van Boei en Dok (binnendienst) De functie van het SBO als steunfunctie wordt verder uitgebreid en rond de basisschool georganiseerd. Het onderwijsaanbod en de ondersteuning van het SBO zijn afgestemd op de vragen van de basisscholen. Zaan Primair zet zich in voor cluster doorbroken inzet van de ambulante begeleiding vanuit de REC s. Directeuren krijgen de regie over de inzet van de ambulant begeleiders op hun school. Hiermee ontstaat ook een vraaggestuurd aanbod vanuit de REC s. 7

8 ONDERWIJS EN LEREN Beredeneerd onderwijsaanbod. Goed onderwijs is onze kerntaak. Goed onderwijs is bewust gegeven onderwijs, dat afgestemd is op de doelgroep (de kinderen en hun ouders, omgevingsfactoren en de maatschappij van het moment), en waarbij gebruik wordt gemaakt van moderne methodes en eigentijdse hulpmiddelen. Ons onderwijs is gericht op de optimale ontwikkeling van elk kind. De focus ligt op goed reken, taal- en leesonderwijs. Onze SBO werkt systematisch en doelgericht aan het maximaliseren van de leerprestaties en gebruikt daartoe een samenhangend systeem van instrumenten en procedures voor het volgen van de leerlingen. Daarnaast beschouwt onze school het als haar taak kinderen voor te bereiden op hun toekomstige rol en aandeel in de maatschappij. Optimale ontwikkeling, aandacht voor cultuur en omgang met elkaar zien we, mede, als een taak van onze school. Ons SBO voldoet aan het eind van groep 8 minimaal aan de referentieniveaus voor taal en rekenen (1F). Ons SBO voert de eindtoets groep 8 in Ons SBO neemt deel aan collegiale consultaties Ons SBO neemt deel aan de centraal aangestuurde interne audits De kwaliteit op ons SBO wordt door de onderwijsinspectie minimaal als voldoende beoordeeld. Ons SBO stuurt gericht op betere opbrengsten en richt haar processen in conform notitie Opbrengstgericht leiderschap binnen Zaan Primair. Ons SBO heeft het onderwijsaanbod en de wijze waarop onderwijs op maat wordt geboden, beschreven. Ons SBO analyseert de resultaten van taal- en rekentoetsen en stelt vanuit deze analyse vervolg-programma s op. In al onze groep en word t bij reken en en taal gewerkt met een eendu idig instructiemodel Ons SBO leidt een aantal teamleden op tot reken- en taalspecialist. Ons SBO heeft voor taal en rekenen taakgerichte werkgroepen 8

9 ICT en leren Kinderen van nu groeien op in een digitale samenleving. Dat roept vragen op. Bijvoorbeeld, wat is de invloed van ICT en andere technologische innovaties, op de ontwikkeling van onze leerlingen en op hun leren? Over de betekenis van de digitalisering voor de toekomst en in hoeverre onze kinderen anders socialiseren dan vroeger? Voor de inrichting van ons onderwijs heeft digitalisering gevolgen? Grofweg zijn drie scenario s denkbaar: 1. Meegaan in de informatie-en communicatietechnologie en koploper willen zijn. 2. Tegenwicht bieden en de nadruk leggen op de taak van de school voor socialisatie. 3. Een middenpositie kiezen. In schooljaren worden deze scenario s nader verkend en wordt een beredeneerde keuze gemaakt. De ICT-infrastructuur op onze school moet op orde en up to date zijn met snelle verbindingen en aansluitingen in alle lokalen. In alle groepen moet gewerkt worden met digi-borden. De komende vier jaar zullen we als school onze leerlingen en leerkrachten scholen in ICTvaardigheden. Het digitaal leren zal ingezet worden ter versterking van onze leeropbrengsten Als school gebruiken we (op veilige wijze) de ICT en multimedia geïntegreerd in ons onderwijs Ons SBO heeft een ICT-scholingsbeleid voor leerkrachten. Onze leerkrachten beschikken over de kennis en vaardigheden om het leerproces met inzet van digitale middelen te ondersteunen en te versterken 9

10 Ouders en partnerschap Leerlingen optimaal begeleiden, kunnen wij alleen samen met de ouders. Wij betrekken ouders actief bij het onderwijs, en stimuleren openheid en uitwisseling over verwachtingen en grenzen. Ons SBO zoekt daarbij naar een passende vorm, volgens het model: meeleven, meedenken, meehelpen en meebeslissen. Ons SBO informeert ouders regelmatig, volledig en transparant over de ontwikkeling van hun kind, en overleggen met hen over het benodigde onderwijs(zorg)aanbod. Wanneer aan de orde, worden ouders vroegtijdig betrokken bij begeleidings- en verwijzingstrajecten. Ouders van on s SBO worden regelmatig geïnformeerd over h et b eleid op onze school Ouders van ons SBO worden actief betrokken bij de school. Ouders word en actief d eelgenoot en participeren in de begeleiding van h un kind eren 10

11 Professionalisering Schoolmanagement en organisatie Zaan Primair wil zich ontwikkelen tot een organisatie waarin alle medewerkers zich optimaal kunnen ontwikkelen als professional en leren van en met anderen. Dat vraagt om een efficiënte schoolorganisatie en een efficiënte inzet van middelen. Daarbij koppelen we persoonlijke ontwikkeling aan de organisatieontwikkeling en -doelen. Het P&O-beleid van Zaan Primair is erop gericht hiervoor op consistente en efficiënte wijze voorwaarden te scheppen. Professionalisering Goed personeelsbeleid is een voorwaarde voor het realiseren van kwalitatief goed onderwijs. In het personeelsbeleid van Zaan Primair stemmen wij regelmatig en systematisch de inzet, kennis en bekwaamheden van de medewerkers af op de inhoudelijke en organisatorische doelen van de school. We benutten de kracht van ons personeel, zetten expertise bewust in, betrekken ons personeel bij de schoolontwikkeling, wisselen resultaten uit en stimuleren het eigenaarschap van kwaliteit. We brengen ons potentieel in kaart. We kennen en erkennen de talenten van onze personeelsleden en gebruiken deze. Professionalisering wordt op alle niveaus binnen de organisatie bevorderd. Centraal hierin staat het opbrengstgericht werken (OGW). We investeren actief in verdere professionalisering van ons personeel. In 2011 wordt een start gemaakt met het landelijke lerarenregister. In 2018 zijn alle leraren van Zaan Primair in dit register opgenomen Slechts die leraren die hun bekwaamheid onderhouden en voldoen aan de criteria van het register behouden hun registratie. Op ons SBO wordt de cyclus van het functioneringsgesprek, beoordelingsgesprek consequent met elke medewerker doorlopen. Op ons SBO heeft elke medewerker een persoonlijk ontwikkelplan. In het ontwikkelplan worden afspraken gemaakt over het ontwikkelen en onderhouden van bekwaamheden. Ons SBO heeft een scholingsbeleid. Wij stimuleren en faciliteren de ontwikkeling van ons personeel. Op ons SBO is mobiliteit een vast bespreekonderwerp in het functioneringsgesprek met iedere medewerker. 11

12 PR & Communicatie Ouders hebben diverse overwegingen om voor een school te kiezen, o.a. buurt, afstand, kwaliteit en denominatie. Daarom is van belang, dat zij een goed beeld hebben van de mogelijkheden van de individuele scholen. Tegelijkertijd informeren die scholen hun ouders en kinderen als school van Zaan Primair. De communicatie-uitingen krijgen het logo van Zaan Primair mee en Zaan Primair wil dat ouders en andere publieksgroepen een helder idee krijgen van de identiteit waar dat logo voor staat. Wat doet de stichting en wat betekent ze voor het onderwijs in de Zaanstreek en voor de ouders en kinderen van de scholen in het bijzonder? Ook hier geldt: eenheid in verscheidenheid. Zaan Primair richt zich ook via directe communicatie tot ouders en andere publieksgroepen. Dat gebeurt vooral via de website, de Zaan Primeur en diverse andere schriftelijke en mondelinge kanalen. Van 2011 tot 2013 wordt gewerkt aan restyling van de website, de opzet van een Ouderkrant, een eigen huisstijl voor de scholen, nieuwe gevelbelettering voor de schoolgebouwen, vernieuwde websites voor de scholen en schoolgidsen. Als alle communicatie met het stempel Zaan Primair eenduidig en consequent is, werkt de stichting actief aan een positief imago en ondersteunt daarmee de individuele school. Ook onze school wil als organisatie herkenbaar zijn. We hebben een aantrekkelijke en klantvriendelijke huisstijl. Wij communiceren transparant over de op onze school behaalde resultaten. We gebruiken duidelijke, transparante communicatienetwerken. Ons SBO heeft een duidelijk herkenbare huisstijl Ons SBO heeft een duidelijk en herkenbaar schoolprofiel Ons SBO heeft een actuele internetsite. Ons SBO heeft een (wervend) en aantrekkelijk PR beleid. 12

13 Kwaliteitsbeleid Zaan Primair heeft voor de gehele organisatie een systeem van kwaliteitsbeleid ontwikkeld. Het systeem geeft inzicht in de kwaliteit van de gehele organisatie. We leggen rekenschap af aan elkaar, op alle niveaus en in alle gremia. Daarmee kijken we terug en bepalen we aan de hand van meetbare gegevens onze toekomst. In dit proces zijn we steeds gericht op ontwikkeling en verbetering van de organisatie. Het afleggen van rekenschap vraagt om een cultuur waarin we betrokken, transparant en voortdurend in gesprek zijn met elkaar over kwaliteit en ontwikkeling, op alle niveaus. Ons SBO stuurt gericht op verhoging van de leeropbrengsten voor rekenen, taal en lezen Ons SBO heeft inzicht en overzicht op de opbrengsten op kind-, groeps- en schoolniveau. Ons SBO analyseert opbrengstgegevens en formuleert hier vanuit nieuwe beleidsvoornemens. Ons SBO heeft voor rekenen, taal en lezen heldere meetbare doelen (ambities) per jaargroep vastgesteld, gerelateerd aan de referentieniveaus Elke leerkracht analyseert methode gebonden toetsen op gebied van taal/lezen en rekenen, en beschrijft vanuit deze analyse en diagnose het vervolg lesprogramma. Doelstellingen (strategisch beleidsplan) en opbrengsten (jaarverslag) worden gedeeld met externen. Ons SBO houdt elke twee jaar een tevredenheidsonderzoek onder ouders, personeel en leerlingen. Op het tevred en heid son derzoek scoort ons SBO, minimaal gelijk aan d e landelijke b enchmark gegevens van h et tevred enh eid sond erzoek van

14 Schoolorganisatie Een efficiënte inzet van middelen is nodig om zoveel mogelijk financiën beschikbaar te hebben voor het onderwijs (primaire proces). Daarom maakt Zaan Primair in 2012 een nadere analyse van de overhead en bepaalt wat de noodzakelijke formatie is voor schooldirecties, conciërges en administratief medewerkers. Daarbij bekijken we ook of medewerkers en directieleden op meer dan één school ingezet kunnen worden. Voor de coördinatie van de brede school-activiteiten en de kinderopvang (paragraaf 3) wordt een organisatiemodel ontwikkeld. Daarin zijn ook de taken en bevoegdheden van schooldirecties en andere medewerkers geregeld. Ons SBO maakt een organisatieplan en bepaalt welk volume binnen de formatie benodigd is voor speciale taken binnen de school (directie; IB; conciërge; administratief medewerker etc.). Wij bouwen aan een flexibele organisatie tussen binnendienst en buitendienst Instellen werkgroepen / werkgroep-coördinatoren en budgethouders De adjunct-directeuren van het SBO fungeren beiden als volwaardige locatieleiders 14

15 Bijlage 1: lijst van afkortingen ARBO AWB AWBZ BAO BHV BIO BJZ BSO BVE CAO CITO CVI ESM GMR HGPD HGW IB IHP INK JP JRK MS MR MT NSO OGW PAGO PCL(Z) PO REA REC RI&E SBO/ SBAO SBZW SIR SMT SMW TSO VO VUO VVE WEC WMO WMS WPO WSNS Arbeidsomstandigheden Algemene Wet Bestuursrecht Algemene wet bijzondere ziektekosten Basisonderwijs Bedrijfshulpverlening Wet op de beroepen in het onderwijs Bureau jeugdzorg Buiten Schoolse Opvang Beroepsonderwijs en volwasseneducatie Collectieve arbeidsovereenkomst Centraal instituut voor toetsontwikkeling Commissie van Indicatiestelling Ernstige Spraak en taal Moeilijkheden Gemeenschappelijke Medezeggenschapsraad Handelings Gerichte Proces Diagnostiek Handelings Gericht Werken Interne Begeleider Integraal Huisvestings Plan Instituut Nederlandse Kwaliteit Jaar Plan Jonge Risico Kinderen Meerjaren Schoolplan Medezeggenschapsraad Management team Naschoolse opvang Opbrengst Gericht Werken Periodiek Arbeids Geneeskundig Onderzoek Permanente Commissie Leerlingenzorg (Zaanstad) Primair onderwijs Wet op (re)integratie arbeidsomstandigheden Regionaal Expertise Centrum Risico-inventarisatie en evaluatie Speciaal Basisonderwijs Schoolbegeleidingsdienst Zaanstreek Waterland Subsidie individuele re-integratie Sociaal medisch team Schoolmaatschappelijk werk Tussen Schoolse Opvang Voortgezet onderwijs Voorkoming Uitval Onderwijspersoneel Voor en Vroegschoolse Educatie Wet op de Expertise Centra Wet Medezeggenschap Onderwijs Wet Medezeggenschap Scholen Wet Primair Onderwijs Weer Samen Naar School 15

Bouwstenen voor de periode van OBS et Buut

Bouwstenen voor de periode van OBS et Buut Bouwstenen voor de periode van 2011-2015 OBS et Buut STICHTING ZAAN PRIMAIR / OBS ET BUUT - VERSIE 2011.06.06 PAGINA 1 1. I N L E I D I N G STICHTING ZAAN PRIMAIR / OBS ET BUUT - VERSIE 2011.06.06 PAGINA

Nadere informatie

Bouwstenen voor de periode van Obs de Meander

Bouwstenen voor de periode van Obs de Meander Bouwstenen voor de periode van 2012-2016 Obs de Meander 1 1. I N L E I D I N G Dé gezonde, sportieve school, dé school in beweging! Deze kenmerken willen we samen met het leren, terugvinden in de dagelijkse

Nadere informatie

MEERJAREN SCHOOLPLAN 2011-2015 H E R M A N G O R T E R OBS HERMAN GORTER

MEERJAREN SCHOOLPLAN 2011-2015 H E R M A N G O R T E R OBS HERMAN GORTER OBS HERMAN GORTER H E R M A N G O R T E R 1 Bouwstenen voor de periode van Obs Herman Gorter 1. I N L E I D I N G Opbrengstgericht werken op obs Herman Gorter In het schooljaar is het uitgangspunt de basis

Nadere informatie

Binnen. creëren wij kansen

Binnen. creëren wij kansen Binnen creëren wij kansen Het Meerrijk O.B.S. De Schakel O.J.S. Het Scala Dirk van Dijkschool (Hfd) O.D.S. Engelenberg Dirk van Dijkschool (dep) Stichting openbaar onderwijs Kampen wil haar nieuwe status

Nadere informatie

Kwaliteitsbeleid WereldKidz, 2015

Kwaliteitsbeleid WereldKidz, 2015 Kwaliteitsbeleid WereldKidz, 2015 Elke leerling verdient een excellente leraar Elke medewerker verdient een excellente leidinggevende Met elkaar leren we elke dag, ieder kind verdient tenslotte het beste

Nadere informatie

Schoolondersteuningsprofiel

Schoolondersteuningsprofiel Schoolondersteuningsprofiel samenwerkingsverband primair onderwijs Inhoudsopgave Inleiding 3 1. van de 4 2. Missie en Visie van de 4 3. ondersteuning 5 4. Wat kan de 6 4.1 Regionale afspraken minimaal

Nadere informatie

Schoolondersteuningsprofiel

Schoolondersteuningsprofiel Schoolondersteuningsprofiel samenwerkingsverband primair onderwijs Inhoudsopgave Inleiding 3 1. 4 2. Missie en Visie 4 3. ondersteuning 5 4. Wat kan de 6 4.1 Regionale afspraken minimaal te bieden ondersteuning

Nadere informatie

BOOR speciaal, speciaal BOOR VERANTWOORDEN

BOOR speciaal, speciaal BOOR VERANTWOORDEN STRATEGISCH BELEIDSPLAN SO /VSO Stichting BOOR BOOR speciaal, speciaal BOOR en VERANTWOORDEN BOOR speciaal,speciaal BOOR Kernopdracht (koers) Kernwaarden Kwaliteit van de koers Onderwijsconcept Ondersteunende

Nadere informatie

Achtergrond. Missie Onze missie op basis van deze situatie luidt:

Achtergrond. Missie Onze missie op basis van deze situatie luidt: Achtergrond Basisschool De Regenboog staat in de wijk Zuid-west in Boekel en valt onder het bestuur van Zicht PO. Evenals de andere scholen onder dit bestuur gaan wij de komende periode vorm geven aan

Nadere informatie

Samen werken, samen ontwikkelen

Samen werken, samen ontwikkelen Samen werken, samen ontwikkelen Strategisch beleid ROOBOL 2015-2019 Willem Wouda/ Reiny Kas Siderius SAMENVATTING Het strategisch beleidsplan 2015-2019 bevat de missie en visie van Stichting ROOBOL. De

Nadere informatie

Jaarverslag 2014-2015 DE DELTA

Jaarverslag 2014-2015 DE DELTA Jaarverslag 2014-2015 DE DELTA VOORWOORD In dit verslag van obs de Delta treft u op schoolniveau een verslag aan van de ontwikkelingen in het afgelopen schooljaar in het kader van de onderwijskundige ontwikkelingen,

Nadere informatie

De speerpunten van de SPCO-scholen

De speerpunten van de SPCO-scholen Meerjaren Plan 2012-2015 De speerpunten van de SPCO-scholen Inleiding Strategische speerpunten Hart voor kinderen Met veel genoegen presenteren wij de samenvatting van ons strategisch meerjarenplan Hart

Nadere informatie

Inhoud: Schoolplan 2015-2019. Verantwoording. Motto, missie, visie, overtuigingen. Doelen. Samenvatting strategisch beleid van de vereniging

Inhoud: Schoolplan 2015-2019. Verantwoording. Motto, missie, visie, overtuigingen. Doelen. Samenvatting strategisch beleid van de vereniging Schoolplan 2015-2019 Inhoud: Verantwoording Motto, missie, visie, overtuigingen Doelen Samenvatting strategisch beleid van de vereniging 21 e eeuwse vaardigheden Schematische weergave van de vier komende

Nadere informatie

Kwaliteitsbeleid WereldKidz 2016

Kwaliteitsbeleid WereldKidz 2016 Kwaliteitsbeleid WereldKidz 2016 1 Kwaliteitzorgbeleid WereldKidz, 2016 Elke leerling verdient een excellente leraar Elke medewerker verdient een excellente leidinggevende Met elkaar leren we elke dag,

Nadere informatie

Samen voor kinderen 20-2-2014. Agenda. Ondersteuningsplan SWV PO 30 07. Wat betekent Passend Onderwijs voor mij? 1. Passend Onderwijs algemeen

Samen voor kinderen 20-2-2014. Agenda. Ondersteuningsplan SWV PO 30 07. Wat betekent Passend Onderwijs voor mij? 1. Passend Onderwijs algemeen Wat betekent Passend Onderwijs voor mij? Samen op weg... Agenda 1. Passend Onderwijs algemeen Ouders School 2. Onderwijs in Best 3. Onderwijs op deze school Kind 4. Gedeelde verantwoordelijkheid Passend

Nadere informatie

Locatie Sprang-Capelle Rembrandtlaan ES Sprang-Capelle T Locatie Landgoed Driessen Burgemeester van Casterenstraat GA

Locatie Sprang-Capelle Rembrandtlaan ES Sprang-Capelle T Locatie Landgoed Driessen Burgemeester van Casterenstraat GA SCHOOLONDERSTEUNINGSPROFIEL Koningsschool Wat is het schoolondersteuningsprofiel en waar dient het voor? Het schoolondersteuningsprofiel beschrijft welke ondersteuning wij kinderen kunnen bieden die op

Nadere informatie

Strategisch beleid 2015-2019 Het proces

Strategisch beleid 2015-2019 Het proces Strategisch beleid 2015-2019 Het proces Beleidsjaar 14-15 we maken de balans op Missie en kernwaarden/uitgangspunten Dit zijn wij, hier staan we voor Nadere analyse Wat gaat goed, wat pakken we aan Wat

Nadere informatie

Jaarplan voor het schooljaar OBS HERMAN GORTER

Jaarplan voor het schooljaar OBS HERMAN GORTER Jaarplan voor het schooljaar 2013-2014 OBS HERMAN GORTER 0. VOORWOORD In het Meerjaren Schoolplan beschrijven we de planning van doelen en activiteiten over een periode van 4 jaar. Het plan biedt ons als

Nadere informatie

MAXIMALE ZELFSTANDIGHEID, MINIMALE AFHANKELIJKHEID

MAXIMALE ZELFSTANDIGHEID, MINIMALE AFHANKELIJKHEID IEDER TALENT TELT MAXIMALE ZELFSTANDIGHEID, MINIMALE AFHANKELIJKHEID INLEIDING Ieder talent telt is het motto dat als een rode draad door ons strategisch beleidsplan voor de jaren 2013-2017 loopt, waarvan

Nadere informatie

Bijlage 2. Uitwerking zorgplicht

Bijlage 2. Uitwerking zorgplicht Bijlage 2 Uitwerking zorgplicht Inleiding Het streven is om met ingang van 1 augustus 2012 een zorgplicht voor schoolbesturen in te voeren. Het begrip zorgplicht en de betekenis daarvan, roept de nodige

Nadere informatie

Strategisch Beleidsplan 2014-2018

Strategisch Beleidsplan 2014-2018 Strategisch Beleidsplan 2014-2018 Stichting ELAN Stichting ELAN in onderwijs is op 1 augustus 2014 ontstaan door een fusie van de Stichting CSO Gooi e.o. en de Vereniging Annie M.G. Schmidt. ELAN bestaat

Nadere informatie

Bijeenkomst 1 Maatwerktraject onderwijskundig begeleider

Bijeenkomst 1 Maatwerktraject onderwijskundig begeleider Bijeenkomst 1 Maatwerktraject onderwijskundig begeleider Opbrengst-en handelingsgericht werken Ad Kappen, Gerdie Deterd Oude Weme Programma 16.00 16.15 17.30 17.45 18.30 20.30 opening Marielle lezing ogw

Nadere informatie

Schoolplan 2011-2015 jaarplan periode 3

Schoolplan 2011-2015 jaarplan periode 3 Jaarplan 2014-2015 Dit jaarplan van De Steenen Brug vloeit voort uit: beleidskeuzes binnen stichting Swalm & Roer de 4-jarenplanning aangegeven in het schoolplan 2011-2015 het geëvalueerde jaarplan van

Nadere informatie

Definitieve versie februari 2015

Definitieve versie februari 2015 1 Gecomprimeerd Schoolondersteuningsprofiel Het Tangram Algemene gegevens School Het Tangram BRIN 28CL Directeur G.J. Stavenuiter Adres Marcel Duchampplein 801 3059 RD Rotterdam Telefoon 010-7076500 E-mail

Nadere informatie

samenwerkingsverband primair onderwijs Communicatieplan Stichting Passenderwijs Datum: november 2014 Versie: 4.0 Stichting Passenderwijs

samenwerkingsverband primair onderwijs Communicatieplan Stichting Passenderwijs Datum: november 2014 Versie: 4.0 Stichting Passenderwijs samenwerkingsverband primair onderwijs Communicatieplan Stichting Passenderwijs Datum: november 2014 Versie: 4.0 Stichting Passenderwijs 1 Communicatieplan In onderstaand communicatieplan staat beschreven

Nadere informatie

DE KRACHT VAN HET COLLECTIEF ONDERWIJS VAN MORGEN

DE KRACHT VAN HET COLLECTIEF ONDERWIJS VAN MORGEN Op weg naar 2020 Dit is het verhaal van de NUOVO scholengroep. Verantwoordelijk voor voortgezet onderwijs aan ruim 5.000 leerlingen in de stad Utrecht. Tien openbare scholen bieden samen een breed aanbod:

Nadere informatie

Verklarende woordenlijst en lijst met afkortingen

Verklarende woordenlijst en lijst met afkortingen Verklarende woordenlijst en lijst met afkortingen Adaptief onderwijs Onderwijs dat zich aanpast aan de ontwikkelingsmogelijkheden en behoeften van elk (individueel) kind. Arrangement Extra onderwijsondersteuning

Nadere informatie

Schoolondersteuningsprofiel

Schoolondersteuningsprofiel Inhoudsopgave Schoolondersteuningsprofiel 04NS00 Christelijke Montessorischool Toelichting... 3! DEEL I! INVENTARISATIE... 6! 1! Typering van de school... 7! 2! Kwaliteit basisondersteuning... 7! 3! Basisondersteuning...

Nadere informatie

School Ondersteunings Profiel (SOP)

School Ondersteunings Profiel (SOP) School Ondersteunings Profiel (SOP) april 2016 1 Schoolondersteuningsprofiel: Is onze school de passende plek voor uw kind? Wat is het schoolondersteuningsprofiel en waar dient het voor? Het schoolondersteuningsprofiel

Nadere informatie

SCHOOLONDERSTEUNINGSPROFIEL SCHOOLJAAR 2015-2016

SCHOOLONDERSTEUNINGSPROFIEL SCHOOLJAAR 2015-2016 SCHOOLONDERSTEUNINGSPROFIEL SCHOOLJAAR 2015-2016 1 Voorwoord Voor u ligt het Schoolondersteuningsprofiel (SOP) van basisschool Mikado. Iedere school stelt een dergelijk profiel op, dit is een wettelijke

Nadere informatie

Samenvatting Schoolondersteuningsprofiel. Naam School

Samenvatting Schoolondersteuningsprofiel. Naam School 1 LOGO SCHOOL Samenvatting Schoolondersteuningsprofiel Naam School Algemene gegevens School Zalmplaatschool BRIN 10QX 00 Directeur Nico Bakker Adres Aalreep 8-10 Telefoon 010-4167408 E-mail directie@ Bestuur

Nadere informatie

Voldoende is niet goed genoeg.. Strategisch beleidsplan 2015/2019. Stichting H 3 O

Voldoende is niet goed genoeg.. Strategisch beleidsplan 2015/2019. Stichting H 3 O Voldoende is niet goed genoeg.. Strategisch beleidsplan 2015/2019 Stichting H 3 O 1 Bijzonder Wat is het bijzondere van H 3 O? Waarin onderscheidt H 3 O zich, wat maakt het verschil? En wat wil H 3 O waarmaken?

Nadere informatie

KINDEREN LATEN LEREN Strategisch beleidsplan 2015-2018. SKO Flevoland en Veluwe. Ontwerpers van onderwijs voor de 21ste eeuw

KINDEREN LATEN LEREN Strategisch beleidsplan 2015-2018. SKO Flevoland en Veluwe. Ontwerpers van onderwijs voor de 21ste eeuw SKO Flevoland en Veluwe Ontwerpers van onderwijs voor de 21ste eeuw KINDEREN LATEN LEREN Strategisch beleidsplan 2015-2018 Strategisch beleidsplan SKO Flevoland en Veluwe 1 KINDEREN LATEN LEREN Onze droomschool

Nadere informatie

Schoolondersteuningsprofiel

Schoolondersteuningsprofiel Schoolondersteuningsprofiel samenwerkingsverband primair onderwijs Inhoudsopgave Voorwoord 3 1. 4 2. Missie en Visie 4 3. ondersteuning 5 4. 7 4.1 Regionale afspraken minimaal te bieden ondersteuning 7

Nadere informatie

Het huidige jaarplan van de Delta (BRIN 19 ML) is mede gebaseerd op het strategisch beleidsplan 2013-2018 van stichting Proo.

Het huidige jaarplan van de Delta (BRIN 19 ML) is mede gebaseerd op het strategisch beleidsplan 2013-2018 van stichting Proo. Jaarplan 2015-2016 OBS de Delta VOORWOORD Omdat elk kind telt en groeit met plezier ; dat is de titel van het strategisch beleidsplan 2013-2018 van onze Stichting Proo. Met die titel dagen wij onszelf

Nadere informatie

SCHOOLONDERSTEUNINGSPROFIEL SCHOOLJAAR 2015-2016. Basisschool Pius X

SCHOOLONDERSTEUNINGSPROFIEL SCHOOLJAAR 2015-2016. Basisschool Pius X SCHOOLONDERSTEUNINGSPROFIEL SCHOOLJAAR 2015-2016 Basisschool Pius X 1 Voorwoord Voor u ligt het Schoolondersteuningsprofiel (SOP) van basisschool Pius X. Iedere school stelt een SOP op, dit is een wettelijke

Nadere informatie

STRATEGISCH BELEIDSPLAN

STRATEGISCH BELEIDSPLAN STRATEGISCH BELEIDSPLAN 2016 2020 Strategisch beleidsplan PCO Gelderse Vallei Inleiding Voor u ligt het strategische beleidsplan (SBP) 2016 tot en met 2020. Bij het tot stand komen van dit SBP is als eerste

Nadere informatie

Kadernotitie professionalisering

Kadernotitie professionalisering Kadernotitie professionalisering 2015-2020 Colofon Uitgave : ZAAM interconfessioneel voortgezet onderwijs Voorgenomen besluit College van Bestuur : 31 maart 2015 Instemming GMR : 24 april 2015 Vastgesteld

Nadere informatie

Samenvatting strategisch plan 2012-2016. Met het OOG op morgen.

Samenvatting strategisch plan 2012-2016. Met het OOG op morgen. Samenvatting strategisch plan 2012-2016. Met het OOG op morgen. Missie van stichting OOG Stichting OOG staat voor het in stand houden, uitbreiden en optimaliseren van openbaar onderwijs in de regio Noordoost-Brabant.

Nadere informatie

7 Passend onderwijs. 7.1 Algemeen. 7.2 Interne begeleiding. Schoolgids 2012-2013

7 Passend onderwijs. 7.1 Algemeen. 7.2 Interne begeleiding. Schoolgids 2012-2013 7 Passend onderwijs 7.1 Algemeen Kinderen zijn nieuwsgierig en willen graag leren. Deze eigenschap hoort bij het kind zijn. Alle kinderen verdienen aandacht en zorg, maar zeker ook diegenen die moeite

Nadere informatie

Schoolondersteuningsprofiel. SO Het Mozaïek. onderbouw

Schoolondersteuningsprofiel. SO Het Mozaïek. onderbouw Schoolondersteuningsprofiel SO Het Mozaïek onderbouw 1. Inleiding Alle scholen baseren hun onderwijs op de zeven kernwaarden zoals die door het Landelijk Expertise Centrum Speciaal Onderwijs zijn ontwikkeld:

Nadere informatie

Samenwerking. Betrokkenheid

Samenwerking. Betrokkenheid De Missie Het Spectrum is een openbare school met een onderwijsaanbod van hoge kwaliteit. We bieden het kind betekenisvol onderwijs in een veilige omgeving. In een samenwerking tussen kind, ouders en school

Nadere informatie

Schoolondersteuningsprofiel. 17IQ00 School voor Speciaal Basisonderwijs De Verrekijker

Schoolondersteuningsprofiel. 17IQ00 School voor Speciaal Basisonderwijs De Verrekijker Schoolondersteuningsprofiel 17IQ00 School voor Speciaal Basisonderwijs De Verrekijker Inhoudsopgave Toelichting... 3 DEEL I INVENTARISATIE... 6 1 Typering van de school... 7 2 Kwaliteit basisondersteuning...

Nadere informatie

Personeelsbeleidsplan 2003/2004 2007/2008

Personeelsbeleidsplan 2003/2004 2007/2008 Personeelsbeleidsplan 2003/2004 2007/2008 Eisenhowerlaan 59 3844 AS Harderwijk wdu per 004 1 Inhoudsopgave Inleiding 3 1. Bestuurlijke uitgangspunten 4 2. Integraal personeelsbeleid 5 3. De basis voor

Nadere informatie

Om dit te realiseren hebben we in het Strategisch Beleidsplan de volgende beleidsvoornemens geformuleerd:

Om dit te realiseren hebben we in het Strategisch Beleidsplan de volgende beleidsvoornemens geformuleerd: Beleidsplan opbrengstgericht werken aan Onderwijs en Kwaliteit Beleid en doelen voor het thema Onderwijs en Kwaliteit voor de jaren 2013 2016 Vastgesteld juli 2013 Inleiding Onderwijs is onze kerntaak.

Nadere informatie

COMMUNICATIEPLAN PASSEND ONDERWIJS

COMMUNICATIEPLAN PASSEND ONDERWIJS COMMUNICATIEPLAN PASSEND ONDERWIJS SWV VO/VSO 31.02 'Communicatie is het scheppen van gemeenschappelijke betekenis (Gisela Redeker, hoogleraar communicatie) Conceptversie 2 17-03-2014 Communicatieplan

Nadere informatie

RESULTATEN. Rapportage De Kinkerbuurt, Amsterdam. Externe Benchmark

RESULTATEN. Rapportage De Kinkerbuurt, Amsterdam. Externe Benchmark RESULTATEN Rapportage De Kinkerbuurt, Amsterdam Externe Benchmark februari 2013 1 ALGEMEEN 1.1 Inleiding Algemeen Het instrument de Kwaliteitsvragenlijst is een hulpmiddel om de kwaliteit van de school

Nadere informatie

Schoolplan van RKBS De Hoeksteen 2015-2019

Schoolplan van RKBS De Hoeksteen 2015-2019 Schoolplan van RKBS De Hoeksteen 2015-2019 RKBS De Hoeksteen Braillestraat 2 1561 JP Krommenie T: 075-6284336 E: info@de-hoeksteen.nl Schoolplan De Hoeksteen 2015-2019. Pagina 1 Inleiding. Hier treft u

Nadere informatie

Mariaschool Reutum tevredenheidsmeting medewerkers 2014-2015

Mariaschool Reutum tevredenheidsmeting medewerkers 2014-2015 Mariaschool Reutum tevredenheidsmeting medewerkers 2014-2015 Aantal respondenten: 10/12 Vensters Voor Verantwoording PO Schoolklimaat 3,7 0% 0% 27% 73% 0% B1. In hoeverre gaan leerlingen graag naar school?

Nadere informatie

Ondersteuning van uw kind Ouderversie school-ondersteuningsplan

Ondersteuning van uw kind Ouderversie school-ondersteuningsplan Ondersteuning van uw kind 2016-2017 Ouderversie school-ondersteuningsplan 1 Het school ondersteuningsprofiel Het ondersteuningsprofiel is geschreven voor ouders zodat ouders weten welke ondersteuning een

Nadere informatie

Organisatie: Samenwerkingsverband Stichting Samenwerkingsverband RiBA ( Ridderkerk, Barendrecht, Albrandswaard)

Organisatie: Samenwerkingsverband Stichting Samenwerkingsverband RiBA ( Ridderkerk, Barendrecht, Albrandswaard) Functie-informatie Functienaam: Directeur samenwerkingsverband Organisatie: Samenwerkingsverband 28.05 Stichting Samenwerkingsverband RiBA ( Ridderkerk, Barendrecht, Albrandswaard) Werkterrein: Management

Nadere informatie

FUNCTIEBESCHRIJVING LOCATIEDIRECTEUR STICHTING ZML TWOG

FUNCTIEBESCHRIJVING LOCATIEDIRECTEUR STICHTING ZML TWOG FUNCTIEBESCHRIJVING LOCATIEDIRECTEUR STICHTING ZML TWOG FUNCTIE-INFORMATIE Functienaam Codering Organisatie Salarisschaal Indelingsniveau FUWASYS-advies Werkterrein Activiteiten Kenmerkscores Somscore

Nadere informatie

Evaluatie Jaarplan 2010-2011 Obs de Schovenhorst

Evaluatie Jaarplan 2010-2011 Obs de Schovenhorst Jaarplan 2010-2011 Versie augustus 2011 Jaarplan 2010-2011 Obs de Schovenhorst Actiepunt 4A: Schoolplan Hoofdstuk 4 Onderwijskundig beleid: Obs de Schovenhorst heeft deelgenomen aan de bijeenkomsten georganiseerd

Nadere informatie

Inleiding. Begrippenkader

Inleiding. Begrippenkader Beleidsplan opbrengstgericht personeelsmanagement bij De Veenplas Beleid en doelen voor het thema Personeel voor de jaren 2013 2016 Vastgesteld juli 2013 Inleiding Wij beschouwen onze leerkrachten als

Nadere informatie

Schoolondersteuningsprofiel. De Zevensprong

Schoolondersteuningsprofiel. De Zevensprong Schoolondersteuningsprofiel De Zevensprong 1. Inleiding Alle scholen baseren hun onderwijs op de zeven kernwaarden zoals die door het Landelijk Expertise Centrum Speciaal Onderwijs zijn ontwikkeld: 1.

Nadere informatie

HET ONDERSTEUNINGSPROFIEL VAN RKBS DE SPRINGSCHANS. Algemeen:

HET ONDERSTEUNINGSPROFIEL VAN RKBS DE SPRINGSCHANS. Algemeen: HET ONDERSTEUNINGSPROFIEL VAN RKBS DE SPRINGSCHANS. Algemeen: In dit document wordt een beschrijving gegeven van het ondersteuningsprofiel (OP) van onze school. Deze beschrijving van het OP is het uitgangspunt

Nadere informatie

Schoolplan Juni 2015

Schoolplan Juni 2015 Schoolplan Juni 2015 Strategische thema s 2015-2019 Strategische thema's Eerste jaar Tweede jaar Derde jaar* Vierde jaar Eigentijds onderwijs Leerkrachten spreken de zelfde taal en hebben gelijke beelden

Nadere informatie

Arjan Clijsen, Noëlle Pameijer & Ad Kappen

Arjan Clijsen, Noëlle Pameijer & Ad Kappen Met handelingsgericht werken opbrengstgericht aan de slag 1. Inleiding Arjan Clijsen, Noëlle Pameijer & Ad Kappen Wat is de samenhang tussen handelingsgericht werken (HGW) en opbrengstgericht werken (OGW)?

Nadere informatie

Cornelis Haak School

Cornelis Haak School 1 Gecomprimeerd Schoolondersteuningsprofiel Cornelis Haak School Algemene gegevens School Cornelis Haak School BRIN 11BY Directeur J. Ligthart Locatieleider R. Liefhebber Adres Algiersstraat 6, 3067 MZ

Nadere informatie

Schoolondersteuningsprofiel

Schoolondersteuningsprofiel Schoolondersteuningsprofiel 12TE00 De Esch Inhoudsopgave Toelichting... 3 DEEL I INVENTARISATIE... 6 1 Typering van de school... 7 2 Kwaliteit basisondersteuning... 7 3 Basisondersteuning... 8 4 Deskundigheid

Nadere informatie

Koersplan - Geloof in de toekomst

Koersplan - Geloof in de toekomst Koersplan - Geloof in de toekomst Storytelling als innerlijk kompas De s8ch8ng hanteert het verhaal van Springmuis voor draagvlak en gemeenschappelijke taal. Springmuis gaat op reis naar het onbekende.

Nadere informatie

Schoolondersteuningsprofiel van Dorpsschool Rozendaal Scholengroep Veluwezoom

Schoolondersteuningsprofiel van Dorpsschool Rozendaal Scholengroep Veluwezoom Schoolondersteuningsprofiel van Dorpsschool Rozendaal Scholengroep Veluwezoom Schooljaar 2014-2015 VRAGENLIJST (DEEL 2) UITERSTE INLEVERDATUM 21-3-2014 Met het Schoolondersteuningsprofiel worden de volgende

Nadere informatie

Wij bieden, op maat, een uitgebreid en intensief begeleidingstraject op de werkplek aan.

Wij bieden, op maat, een uitgebreid en intensief begeleidingstraject op de werkplek aan. Profielschets directeur OBS Het Toverkruid ELK KIND IS UNIEK! Algemeen In de gemeente Asten zijn twee basisscholen van PlatOO gesitueerd; OBS Het Toverkruid en OBS de Horizon. PlatOO zoekt voor OBS Het

Nadere informatie

ALGEMENE INFORMATIEBROCHURE

ALGEMENE INFORMATIEBROCHURE ALGEMENE INFORMATIEBROCHURE Educonnect informatiebrochure Pagina 1 Inhoudsopgave algemene informatiebrochure Educonnect Educonnect - pagina 3. De SCSOG Het aanbod van Educonnect De kern van Educonnect

Nadere informatie

Schoolondersteuningsprofiel. 06RQ00 RK Basisschool De Kabas

Schoolondersteuningsprofiel. 06RQ00 RK Basisschool De Kabas Schoolondersteuningsprofiel 06RQ00 RK Basisschool De Kabas Inhoud Toelichting... 3 DEEL I INVENTARISATIE... 6 1 Typering van de school... 7 2 Kwaliteit basisondersteuning... 7 3 Basisondersteuning... 8

Nadere informatie

Hoe volgt en begeleidt Montessori-Zuid de leerlingen?

Hoe volgt en begeleidt Montessori-Zuid de leerlingen? Hoe volgt en begeleidt Montessori-Zuid de leerlingen? Opbrengstgericht onderwijs, een verzamelnaam voor het doelgericht werken aan het optimaliseren van leerlingprestaties. systeem van effectieve schoolontwikkeling

Nadere informatie

OPENBARE BASISSCHOOL DE GROTE BEER

OPENBARE BASISSCHOOL DE GROTE BEER JAARPLAN 2014 2015 OPENBARE BASISSCHOOL DE GROTE BEER Zonnehof 1 1115 TZ Duivendrecht T. 020-6994997 E. info@obsdegrotebeer.nl I. www.obsdegrotebeer.nl INHOUD 1 Inleiding... 3 2 Algemene informatie...

Nadere informatie

Situatie- en profielschets adjunct-directeur CSO De Zonnehoek

Situatie- en profielschets adjunct-directeur CSO De Zonnehoek Situatie- en profielschets adjunct-directeur CSO De Zonnehoek April 2017 Profielschets Adjunct-directeur De Zonnehoek SO en VSO Stichting Christelijk Speciaal Onderwijs in Apeldoorn zoekt voor CSO De Zonnehoek

Nadere informatie

RAPPORT VAN BEVINDINGEN KWALITEITSONDERZOEK. Basisschool Adriaan van den Ende

RAPPORT VAN BEVINDINGEN KWALITEITSONDERZOEK. Basisschool Adriaan van den Ende RAPPORT VAN BEVINDINGEN KWALITEITSONDERZOEK Basisschool Adriaan van den Ende Plaats : Warnsveld BRIN nummer : 09GA C1 Onderzoeksnummer : 287535 Datum onderzoek : 8 februari 2016 Datum vaststelling : 28

Nadere informatie

Schoolondersteuningsprofiel. 27XE00 OBS Het Woudhuis

Schoolondersteuningsprofiel. 27XE00 OBS Het Woudhuis Schoolondersteuningsprofiel 27XE00 OBS Het Woudhuis Toelichting Met dit schoolondersteuningsprofiel willen wij in beeld brengen welke (extra) ondersteuning wij onze leerlingen bieden. Ook geven wij aan

Nadere informatie

Notitie Schoolondersteuningsprofiel 2016 en verder

Notitie Schoolondersteuningsprofiel 2016 en verder Notitie Schoolondersteuningsprofiel 2016 en verder Inleiding en relevantie van deze notitie De Amsterdamse scholen hebben in de aanloop naar passend onderwijs in de periode voor 1 augustus 2014 hun eerste

Nadere informatie

STRATEGISCH BELEIDSPLAN. Stichting Katholiek Onderwijs Hulst 2015-2019

STRATEGISCH BELEIDSPLAN. Stichting Katholiek Onderwijs Hulst 2015-2019 STRATEGISCH BELEIDSPLAN Stichting Katholiek Onderwijs Hulst 2015-2019 Inhoudsopgave Inleiding... 2 Missie en Visie... 3 Missie... 3 Visie... 4 Visie op onderwijs... 5 Speerpunten onderwijs:... 5 Visie

Nadere informatie

KWALITEITSKAART. Scan opbrengstgericht besturen. Opbrengstgericht werken vraagt om opbrengstgericht besturen. Waarom deze scan?

KWALITEITSKAART. Scan opbrengstgericht besturen. Opbrengstgericht werken vraagt om opbrengstgericht besturen. Waarom deze scan? KWALITEITSKAART Opbrengstgericht werken PO Opbrengstgericht werken vraagt om opbrengstgericht besturen Opbrengstgericht werken (OGW) is het systematisch en doelgericht werken aan het maximaliseren van

Nadere informatie

RAPPORT VAN BEVINDINGEN VIERJAARLIJKS BEZOEK. obs De Horn

RAPPORT VAN BEVINDINGEN VIERJAARLIJKS BEZOEK. obs De Horn RAPPORT VAN BEVINDINGEN VIERJAARLIJKS BEZOEK obs De Horn Plaats : Wijk bij Duurstede BRIN nummer : 23DF C1 Onderzoeksnummer : 270557 Datum onderzoek : 28 januari 2014 Datum vaststelling : 17 maart 2014

Nadere informatie

Samenvatting Ondersteuningsplan 2014-2018

Samenvatting Ondersteuningsplan 2014-2018 Samenvatting Ondersteuningsplan 2014-2018 In het Ondersteuningsplan 2014-2018 staan de afspraken die de schoolbesturen hebben gemaakt binnen het Samenwerkingsverband Passend Onderwijs Breda e.o. om de

Nadere informatie

Schoolplan 2012 2013

Schoolplan 2012 2013 Schoolplan 2012 2013 RK Josefschool Voortkomend uit het Strategisch Beleidsplan Eenheid in Verscheidenheid 2012-2016 Stichting R.K. Primair Onderwijs Culemborg Schoolplan Josefschool Schooljaar 2012-2013

Nadere informatie

Nieuws uit. JAARGANG 2 extra editie kwaliteitszorg

Nieuws uit. JAARGANG 2 extra editie kwaliteitszorg Nieuws uit. JAARGANG 2 extra editie kwaliteitszorg Wat is kwalitatief goed onderwijs? Een niet zo makkelijk te beantwoorden vraag. Het antwoord heeft waarschijnlijk wel te maken met het gegeven dat de

Nadere informatie

Op expeditie naar waarde(n)

Op expeditie naar waarde(n) Op expeditie naar waarde(n) 21e eeuwse educatie Effectief leiderschap Vakmanschap: de leraar doet ertoe! Verbinding met de gemeenschap Waardengedreven onderwijs Op expeditie naar waarde(n) De hele opvoeding

Nadere informatie

Schoolondersteuningsprofiel. 00CV00 School Matthijsje

Schoolondersteuningsprofiel. 00CV00 School Matthijsje Schoolondersteuningsprofiel 00CV00 School Matthijsje Inhoudsopgave Toelichting... 3 DEEL I INVENTARISATIE... 6 1 Typering van de school... 7 2 Kwaliteit basisondersteuning... 7 3 Basisondersteuning...

Nadere informatie

SCHOOLONDERSTEUNINGSPROFIEL SCHOOLJAAR

SCHOOLONDERSTEUNINGSPROFIEL SCHOOLJAAR SCHOOLONDERSTEUNINGSPROFIEL SCHOOLJAAR 2016-2017 1 Voorwoord Voor u ligt het SchoolOndersteuningsProfiel (SOP) van basisschool de Arnhorst in Velp Iedere school stelt een SOP op, dit is een wettelijke

Nadere informatie

intern begeleider Sasja Dijkstra

intern begeleider Sasja Dijkstra Schoolondersteuningsprofiel School: Evangelische basisschool De Oase Contact gegevens: Hovens Grevestraat 1 1333 KX ALMERE 036-5376523 www.ebsdeoase.nl deoase@haal.nl Directie en IB: directeur Jelle Admiraal

Nadere informatie

Inhoud. 1. Inleiding. School-ondersteuningsprofiel IKC Tijstroom april 2014 2

Inhoud. 1. Inleiding. School-ondersteuningsprofiel IKC Tijstroom april 2014 2 Inhoud 1. Inleiding 2. Schoolgegevens 3. Ambitie 4. Leerlingpopulatie 5. Onderwijsconcept 6. Basisondersteuning 7. Onderwijsarrangementen 8. Onderwijs- en Vormingsrendement 9. Passend onderwijs 10. Conclusies

Nadere informatie

SCHOOLONDERSTEUNINGSPROFIEL SCHOOLJAAR 2015-2016. OBS De Kameleon

SCHOOLONDERSTEUNINGSPROFIEL SCHOOLJAAR 2015-2016. OBS De Kameleon SCHOOLONDERSTEUNINGSPROFIEL SCHOOLJAAR 2015-2016 OBS De Kameleon 1 Voorwoord Voor u ligt het Schoolondersteuningsprofiel (SOP) van basisschool de Kameleon. Iedere school stelt een SOP op, dit is een wettelijke

Nadere informatie

RAPPORT VAN BEVINDINGEN KWALITEITSONDERZOEK. basisschool Frans Naerebout

RAPPORT VAN BEVINDINGEN KWALITEITSONDERZOEK. basisschool Frans Naerebout RAPPORT VAN BEVINDINGEN KWALITEITSONDERZOEK basisschool Frans Naerebout Plaats : Vlissingen BRIN nummer : 15VN C2 Onderzoeksnummer : 287548 Datum onderzoek : 14 januari 2016 Datum vaststelling : 22 februari

Nadere informatie

Ouders, schoolondersteuningsprofiel en medezeggenschap

Ouders, schoolondersteuningsprofiel en medezeggenschap Ouders, schoolondersteuningsprofiel en medezeggenschap Floor Kaspers December 2013 (gevalideerd 1-10-2017) Handreiking Inhoud Inleiding 2 1. Wat is het schoolondersteuningsprofiel? 3 Wat staat er in ieder

Nadere informatie

Managementstructuur. Stichting Leerzaam. Notitie. Uitwerking van de hoofdlijnen

Managementstructuur. Stichting Leerzaam. Notitie. Uitwerking van de hoofdlijnen Managementstructuur Stichting Leerzaam Notitie Uitwerking van de hoofdlijnen April 2012 Inhoud Schema Managementstructuur en overleg Stichting Leerzaam Toelichting op Managementstructuur en overleg Stichting

Nadere informatie

Ontwikkelings Perspectief. Plan

Ontwikkelings Perspectief. Plan Ontwikkelings Perspectief Plan Ontwikkelingsperspectief Met de invoering van Passend Onderwijs wordt de toewijzing van extra ondersteuning, voor leerlingen met specifieke onderwijsbehoeften, een verantwoordelijkheid

Nadere informatie

Artikel 7 Opdracht Stichting Onderwijs Primair heeft de opdracht uitgewerkt naar vijf kernwaarden:

Artikel 7 Opdracht Stichting Onderwijs Primair heeft de opdracht uitgewerkt naar vijf kernwaarden: Concretisering Code Goed Bestuur voor Onderwijs Primair Inleiding De leden van de PO-Raad hebben in 2010 de Code Goed Bestuur vastgesteld als leidraad voor goed bestuur in het primair onderwijs. Het bestuur

Nadere informatie

Het leerlingaantal op de Montinischool is de afgelopen jaren stabiel gebleken, zo rond de 275 leerlingen. We maken geen gebruik van leerling weging.

Het leerlingaantal op de Montinischool is de afgelopen jaren stabiel gebleken, zo rond de 275 leerlingen. We maken geen gebruik van leerling weging. NOTITIE PASSEND ONDERWIJS MONTINISCHOOL. Passend onderwijs Montinischool 2014-2015 In de afgelopen jaren heeft de Montinischool een brede deskundigheid opgebouwd op het gebied van extra ondersteuning binnen

Nadere informatie

1-zorgroute, onderwijscontinuüm en 1 stap verder met de 1-zorgroute 1

1-zorgroute, onderwijscontinuüm en 1 stap verder met de 1-zorgroute 1 1-zorgroute, onderwijscontinuüm en 1 stap verder met de 1-zorgroute 1 Om passend onderwijs vorm te geven kunnen scholen kiezen voor de 1-zorgroute. Het groepsniveau, het schoolniveau en het bovenschools

Nadere informatie

Jaarplan Basisschool St. Catharina Haastrecht

Jaarplan Basisschool St. Catharina Haastrecht Jaarplan 2016 - Basisschool St. Catharina Haastrecht Voorwoord In dit Jaarplan wordt een concrete uitwerking van beleidsvoornemens beschreven. De beleidsvoornemens hebben veelal een directe link met de

Nadere informatie

Onderwijskundig Jaarplan ( OKJP) OnderwijsKundig JaarVerslag ( OKJV)

Onderwijskundig Jaarplan ( OKJP) OnderwijsKundig JaarVerslag ( OKJV) Werken aan kwaliteit op De Schakel Hieronder leest u over hoe wij zorgen dat De Schakel een kwalitatief goede (excellente) school is en blijft. U kunt ook gegevens vinden over de recent afgenomen onderzoeken

Nadere informatie

Gecomprimeerd Schoolondersteuningsprofiel. Naam School

Gecomprimeerd Schoolondersteuningsprofiel. Naam School 1 Gecomprimeerd Schoolondersteuningsprofiel Naam School Algemene gegevens School Cbs. Het Middelpunt BRIN 09YO Directeur Dhr. J. Oudshoorn Adres Cromme Meth 70, 3191 TG Hoogvliet Telefoon 010-4168762 E-mail

Nadere informatie

Passend onderwijs en kwaliteitsbeleid

Passend onderwijs en kwaliteitsbeleid Passend onderwijs en kwaliteitsbeleid Lia van Meegen Kwaliteitsbeleid Wettelijk kader: inspectie Kwaliteitsbeleid op twee niveaus: Niveau van het swv Niveau afzonderlijke besturen en scholen Kwaliteitszorg

Nadere informatie

Schoolondersteuningsprofiel

Schoolondersteuningsprofiel Jenaplan basisschool Donatushof Schoolondersteuningsprofiel Jenaplan basisschool Donatushof Schooljaar 2014-2015 Stichting Voorschools en Primair Onderwijs De Linge Ter inleiding In het kader van de Wet

Nadere informatie

Bijeenkomst Passend Onderwijs Nuwelijn najaar 2012

Bijeenkomst Passend Onderwijs Nuwelijn najaar 2012 Bijeenkomst Passend Onderwijs Nuwelijn najaar 2012 Stelling 1 Door de invoering van Passend onderwijs krijgen we steeds meer kinderen met extra zorg in de reguliere klas. Eens Oneens Stelling 2 Met de

Nadere informatie

Handreiking. Schoolondersteuningsprofiel. Passenderwijs

Handreiking. Schoolondersteuningsprofiel. Passenderwijs Handreiking Schoolondersteuningsprofiel Passenderwijs Het schoolondersteuningsprofiel is met de komst van passend onderwijs als verplicht document voor elke basisschool ingevoerd. In dit document beschrijft

Nadere informatie

VERDER IN LEREN STRATEGISCH BELEIDSPLAN 2011-2015 PUBLIEKSVERSIE

VERDER IN LEREN STRATEGISCH BELEIDSPLAN 2011-2015 PUBLIEKSVERSIE VERDER IN LEREN STRATEGISCH BELEIDSPLAN 2011-2015 PUBLIEKSVERSIE INHOUD Missie & visie 4 Het onderwijs voorbij 5 Kwaliteit vanuit identiteit 7 Werken vanuit passie 8 Elke leerling telt 10 Ondernemend en

Nadere informatie

SCHOOL ONDERSTEUNINGS PROFIEL

SCHOOL ONDERSTEUNINGS PROFIEL Met het Schoolondersteuningsprofiel worden de volgende onderdelen in beeld gebracht (zie kader): Specifieke kennis en kunde Aantoonbare specifieke deskundigheid Extra ondersteuning ism externe partners

Nadere informatie

Opbrengstgericht werken in het Voortgezet onderwijs

Opbrengstgericht werken in het Voortgezet onderwijs Opbrengstgericht werken in het Voortgezet onderwijs Wat is opbrengstgericht werken? Opbrengstgericht werken is het systematisch en doelgericht werken aan het maximaliseren van de prestaties van leerlingen.

Nadere informatie