ALGEMEEN EN KWALITEITSJAARVERSLAG

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "ALGEMEEN EN KWALITEITSJAARVERSLAG"

Transcriptie

1 2012 ALGEMEEN EN KWALITEITSJAARVERSLAG

2 VRIJHEID IN BEPERKING Wij van Dianet geloven dat iedereen zo zelfstandig mogelijk wil leven. Door oog en oor te hebben voor onze patiënten, kunnen wij hen zo breed mogelijk ondersteunen om de nierfunctievervangende therapieën in te passen in hun levensstijl. De vrijheidsbeperking door de behandelingen weegt zwaar voor patiënten, hun partner en omgeving. Onze drijfveer is om ons te verdiepen in dat wat de patiënt graag wil behouden om zo gezamenlijk tot een behandeling te komen die hiervoor de meeste ruimte biedt. Onze overtuiging is dat de patiënt de regie in eigen handen kan nemen, als wij helder communiceren over de medische, sociale en technische mogelijkheden. Met Dialyse à la Carte heeft de patiënt de maximale keuzevrijheid in behandelmethoden. De patiënten die wij thuis en in de ziekenhuizen begeleiden, vormen een belangrijke bron van inspiratie om steeds te blijven vernieuwen. Hiervoor moeten grenzen worden verlegd bij zorgverleners, zorgverzekeraars, politiek, leveranciers en natuurlijk ook bij onszelf. Wij dagen onszelf uit om open te staan voor alles dat de kwaliteit van leven voor onze patiënten verhoogt. 1

3 INHOUD VRIJHEID IN BEPERKING 1 1. VERSLAGLEGGINGSBELEID 4 2. PROFIEL VAN DE ORGANISATIE ALGEMENE IDENTIFICATIEGEGEVENS STRUCTUUR KERNGEGEVENS Kernactiviteiten en nadere typering Productie, personeel en opbrengsten, cliënten en capaciteit Werkgebieden Samenwerkingsrelaties 8 3. BESTUUR, TOEZICHT EN BEDRIJFSVOERING BESTUUR EN TOEZICHT Verslag Raad van Bestuur Raad van Toezicht BEDRIJFSVOERING CLIËNTENRAAD ONDERNEMINGSRAAD MEDISCHE STAF KWALITEIT & VEILIGHEID ALGEMEEN KWALITEITS- EN VEILIGHEIDSBELEID Certificering interne audits Klachtenprocedures KWALITEITSBELEID TEN AANZIEN VAN PATIËNTEN Kwaliteit van zorg: veiligheid Kwaliteit van zorg: prestatie-indicatoren Kwaliteit van zorg: patiëntgerichtheid BELEID, INSPANNINGEN EN PRESTATIES ALGEMEEN BELEID MISSIE, VISIE EN STRATEGIE MEERJARENBELEID BELEID TEN AANZIEN VAN MEDEWERKERS Personeelsbeleid Personeelsomvang en opbouw SAMENLEVING FINANCIEEL BELEID Jaarresultaat Analyse resultaat Financiële continuïteit Ontwikkeling productie Investeringen Impairment Risicomanagement Toekomst 55 2

4 6. JAARREKENING JAARREKENING Balans per 31 december Resultatenrekening over Kasstroomoverzicht Grondslagen van waardering en resultaatbepaling Toelichting op de balans Mutatieoverzicht materiele vaste activa/financiele vaste activa Overzicht langlopende schulden ultimo Toelichting op de resultatenrekening over OVERIGE GEGEVENS Vaststelling en goedkeuring jaarrekening Resultaatbestemming Ondertekening door bestuurders en toezichthouders Controleverklaring van de onafhankelijke accountant 80 3

5 1. VERSLAGLEGGINGSBELEID In dit jaarverslag bundelt Dianet het maatschappelijke en financiële jaarverslag op hoofdlijnen in één publicatie. Met een goed en leesbaar verslag willen wij inzicht geven in alles wat Dianet in 2012 heeft beziggehouden. Dianet is een open en transparant werkende organisatie. Financieel voeren wij een inzichtelijk beleid, gebaseerd op heldere en controleerbare afspraken, waarbij de patiënt centraal staat. We leveren kwalitatieve, vraaggestuurde zorg tegen aanvaardbare kosten. Ook het veiligheidsaspect (bij voortduring voldoen aan de normering van VMS) mag niet onbenoemd blijven. Alle onderdelen van Dianet zijn HKZ-gecertificeerd, de prestatie-indicator van de Inspectie Gezondheidszorg (IGZ) voor de kwaliteit van de dialysezorg in Nederland. Het jaar 2012 stond in het teken van Kijken met andere ogen en wel speciaal naar de patiënt. 4

6 2. PROFIEL VAN DE ORGANISATIE 2.1 ALGEMENE IDENTIFICATIEGEGEVENS De Stichting Dianet is een categoraal ziekenhuis en wordt ingedeeld als Zelfstandig Dialysecentrum. De statutaire hoofdvestiging bevindt zich in Utrecht. LOCATIE UTRECHT/LUNETTEN Brennerbaan BN Utrecht Tel. (030) Fax (030) LOCATIE DIAKONESSENHUIS Bosboomstraat 1, 3582 KE Utrecht Tel. (030) Fax (030) LOCATIE AMSTERDAM Holendrecht-Q01/AMC-A01 Meibergdreef 7, 1105 AZ Amsterdam Tel. (020) Fax (020) KvK : RAAD VAN BESTUUR mw mr. I.I. Kooy-Veenstra, voorzitter MANAGEMENTTEAM mw drs. M.A.L. van der Marck CPC directeur financiën dr. D.G. Struijk directeur patiëntenzorg D.R. Magré manager P&O R. van der Meer commercieel manager W. Moerland zorgmanager F.W. Maan manager facilitaire & ICT-zaken 2.2 STRUCTUUR Dianet is een platte organisatie, met de zorgeenheid als kleinste organisatorische eenheid. De Raad van Bestuur (RvB) is integraal verantwoordelijk voor de Dianet-organisatie. Bij afwezigheid wordt de Raad van Bestuur waargenomen door de directeur patiëntenzorg en/of de directeur financiën. Tegen de RvB aan functioneert een Managementteam (MT), waarin alle disciplines zijn vertegenwoordigd. Het MT geeft de benodigde input zodat de RvB onderbouwd de juiste beslissingen kan nemen. Het MT als zodanig besluit niet; dat doet, bij uitsluiting van ieder ander, de RvB. In Utrecht is er één medisch manager verantwoordelijk voor de hemodialyse (HD), peritoneale dialyse (PD) en thuisdialyse (THD). In Amsterdam is er een medisch manager voor HD en een medisch manager voor PD. Voor beide locaties is er één zorgmanager. Eén medisch specialist is, samen met de zorgmanager, verantwoordelijk voor de integrale aansturing van de thuishemodialyse. MEDEZEGGENSCHAPSSTRUCTUUR In het belang van Dianet streeft de Raad van Bestuur naar voldoende draagvlak bij de medewerkers. De medezeggenschap is conform wet- en regelgeving namens de werknemers verankerd in de Ondernemingsraad (OR) en namens de cliënten in de Cliëntenraad (CR). 5

7 Legenda: CW/RB = Coörd Woningaanpas. THD & relatiebeheer DA = Dialyseassistent DK = Doktersassistent DT = Dietetiek DVP = Dialyseverpleegkundige Log = Logistiek MS = Medisch Specialist MW = Maatschappelijk werk Ondz vpl = Onderzoeksverpleegkundige Pm = Preventiemedewerker Pol AMC = Poli AMC RB = Roosterbureau RC = Regiocoördinator SD/HH = Service Desk/Huishoudelijke dienst TD = Technische Dienst TL = Teamleider VDA = Verpleegkundig Dialyseassistent ZOD = Zorgondersteunende Dienst Directeur Financiën Manager FZ/ICT secr ICT TL SD/HH TL Log TL TD Fin. Adm. Inkoop Medew. SH/HH Medew. Log Medew. TD ORGANOGRAM DIANET Raad van Bestuur Medische staf Cliëntenraad Ondernemingsraad Secr. RvB Klachten functionaris Communicatie Manager P&O Zorgmanager Commercieel manager secr Ondz vpl secr TL s Amsterdam TL s ZOD TL s Utrecht RC P&O P&SA Opl. RB Pm DVP DK DA VDA gd VDA DVP DA Dt Mw PD Med sc POL amc CW THD 1 mei 2012 Directeur Patiëntenzorg Kwaliteit Medisch manager Amsterdam Medisch Manager Utrecht MS MS MS MS 6

8 2.3 KERNGEGEVENS Kernactiviteiten en nadere typering De kernactiviteit van Dianet is het in de regio Utrecht en Amsterdam aanbieden van het totale scala aan nierfunctievervangende behandelingen: van basiszorg tot intensieve zorg, waaronder de actieve en passieve centrumhemodialyse (inclusief nachtelijke centrumhemodialyse), predialyse, kinderdialyse, ziekenhuisdialyse (klinische dialyse, acute dialyse en ferese) en thuisdialyse, zowel peritoneale dialyse als hemodialyse. Wij bieden verder landelijk thuishemodialyse inclusief nachtelijke thuishemodialyse met partner of solo aan, voor zowel Dianet-patiënten als patiënten van 45 contractziekenhuizen Productie, personeel en opbrengsten, cliënten en capaciteit Een overzicht van de gerealiseerde productie per zorgeenheid en van de gerealiseerde productie door het Dianet-personeel bij het AMC (klinisch, kinderen en ferese) staat in de tabel in hoofdstuk De productie van AMC-klinisch, -kinderen en -ferese telt niet mee in de budgetopbrengst van Dianet. De organisatie telde per 31 december 2012, 357 personeelsleden (PIL). De gemiddelde bezetting in 2012 was 225,5 fte. Eind december 2012 telde Dianet 102 PD-patiënten, 140 thuishemodialyse patiënten (van wie 69 s nachts) en 222 centrumhemodialysepatiënten, in totaal 464 patiënten. Capaciteit: 77 dialysestoelen. TYPE ZORG EN TRENDS Voor een toelichting op de ontwikkeling productie: zie paragraaf OPLEIDINGEN Dianet heeft een door het College Zorg Opleidingen (CZO) erkende opleiding tot dialyseverpleegkundige. Het opleiden gebeurt in samenwerking met de Amstel Academie. Zij verzorgen de theoretische scholing. Daarnaast biedt Dianet praktijkopleidingen aan voor verpleegkundig dialyseassistent (VDA) en voor dialyseassistent (DA). Dianet is door de accreditatiecommissie van het Kwaliteitsregister Verpleegkundigen en Verzorgenden in 2009 voor 3 jaar geaccrediteerd voor alle bij- en nascholingen aan verpleegkundigen en dialyseassistenten. In 2012 is de accreditatie voor 3 jaar verlengd. In de samenwerkingsrelatie met het AMC participeert Dianet in het begeleiden van co-assistenten, arts-assistenten in opleiding tot internist (AGIO s) en internisten in opleiding tot nefroloog (NIO s). Dit alles onder de formele verantwoordelijkheid van de hoogleraar nefrologie in het AMC Werkgebieden Dianet levert zowel thuisdialysezorg, PD en HD, als centrumdialysezorg voor actieve en passieve patiënten. Voor de thuisdialyse werken wij landelijk samen met 45 contractziekenhuizen. Voor de centrumzorg zijn wij regionaal in Utrecht en Amsterdam actief. Dianet heeft samenwerkingsovereenkomsten met het Diakonessenhuis te Utrecht, het UMC Utrecht en het AMC Amsterdam. 7

9 2.3.4 Samenwerkingsrelaties Dianet is een open en transparant werkende organisatie die financieel een inzichtelijk beleid voert, op basis van heldere en controleerbare afspraken. ZORGVERZEKERAARS In het lokaal overleg wordt met de vertegenwoordigende zorgverzekeraars Achmea en VGZ samengewerkt op basis van budgetafspraken. Per kwartaal verstrekken wij deze verzekeraars duidelijke managementinformatie over de productieontwikkeling, de financiële situatie en onze strategische ontwikkelingen. BANK Wij houden onze huisbankier ABN AMRO op de hoogte van onze financiële situatie. Elk kwartaal verstrekken wij de bank duidelijke managementinformatie en informatie over onze strategische ontwikkelingen. ZIEKENHUIZEN AMC Met het AMC hebben wij een meerjaren-samenwerkingsovereenkomst tot De dialyseafdeling (m.u.v. de predialysepolikliniek, klinische dialyses, feresebehandelingen en Emma-kinderdialyse-afdeling) valt onder de directe verantwoordelijkheid van Dianet. Dianet maakt productieafspraken met verzekeraars. Op basis van genoemde overeenkomst verlenen wij ook de zorg voor de predialyse poli, de klinische dialyses, de feresebehandelingen en de kinderdialyse voor het Emma Kinderziekenhuis. Eén keer per jaar is er strategisch overleg met de Raad van Bestuur. UMCU Samenwerking op het gebied van peritoneale dialyse. Dianet maakt productieafspraken met zorgverzekeraars. Samenwerking op het gebied van wetenschappelijk onderzoek. Diakonessenhuis Strategische samenwerkingspartner. De dialyseafdeling valt onder de directe verantwoordelijkheid van Dianet. Dianet maakt ook de productieafspraken met verzekeraars. Het Diakonessenhuis is verantwoordelijk voor de predialysepolikliniek. Operationele samenwerking door Dianet en de internist-nefrologen van het Diakonessenhuis. Eén keer per jaar is er strategisch overleg met de Raad van Bestuur. Maatschap Nefrologie is verantwoordelijk voor de medisch-specialistische zorg. Sint Antonius Ziekenhuis Samenwerking op het gebied van peritoneale dialyse. Dianet maakt productieafspraken met zorgverzekeraars. Daarnaast verzorgt Dianet de logistieke dienstverlening voor PD-patiënten. Deze samenwerking is vastgelegd in een contract. 8

10 Zaans Medisch Centrum Samenwerking op het gebied van peritoneale dialyse en thuishemodialyse. Dianet maakt voor peritoneale dialyse productieafspraken met het ZMC. Daarnaast verzorgen wij de logistieke dienstverlening voor PD- en HD-patiënten. Deze samenwerking is vastgelegd in een contract. Contractziekenhuizen (45) Ziekenhuizen waarvoor Dianet de thuisdialyse uitvoert: 8 contractziekenhuizen met trainingscentra, voor opleiden van patiënten voor thuishemodialyse; één keer per jaar strategisch gebruikersoverleg; twee keer per jaar strategisch beleidsoverleg met de nefrologen van de contractziekenhuizen met trainingscentra; deze samenwerkingen zijn vastgelegd in een contract. 9

11 3. BESTUUR, TOEZICHT EN BEDRIJFSVOERING 3.1 BESTUUR EN TOEZICHT In het belang van een goed bestuur, toezicht en verantwoording worden binnen de Stichting Dianet de principes van de Zorgbrede Governance Code 2010 op alle punten toegepast en nageleefd Verslag Raad van Bestuur De Stichting Dianet, HKZ-gecertificeerd, heeft een eenhoofdige Raad van Bestuur (RvB), die bij afwezigheid wordt waargenomen door de directeur patiëntenzorg en/of de directeur financiën. De RvB wordt ondersteund door het Managementteam (MT). Elke discipline is in het MT vertegenwoordigd. Het MT geeft de benodigde input zodat de RvB onderbouwd de juiste beslissingen kan nemen. Het MT als zodanig besluit niet; dat doet, bij uitsluiting van ieder ander, de RvB. De bestuurder bestuurt in overeenstemming met de statuten van de Stichting, onder toezicht van de Raad van Toezicht. De bestuurder dient het belang van de Stichting en de daarmee verbonden instellingen, in relatie tot de maatschappelijke functie van de Stichting. Bij de beleidsvorming maakt de bestuurder een evenwichtige afweging van de belangen van alle betrokkenen bij de Stichting en de daarmee verbonden instellingen. De bestuurder is zich bewust van haar verantwoordelijkheid, maatschappelijke positie en voorbeeldfunctie en zal uit hoofde van haar functie geen handelingen verrichten of nalaten die de reputatie van de Stichting schaden. De bestuurder bevordert dat medewerkers van de Stichting zich eveneens volgens deze norm gedragen. De structuur van de organisatie staat beschreven in hoofdstuk 2.2 van dit verslag. Ter uitvoering van het strategisch beleid heeft Dianet strategische samenwerkingscontracten met het UMC Utrecht, het Diakonessenhuis in Utrecht, het AMC te Amsterdam, het Sint Antonius Ziekenhuis in Nieuwegein, het Zaans Medisch Centrum in Zaandam en de 45 contractziekenhuizen. Dianet heeft naast de wettelijke medezeggenschapsstructuur, een vertrouwenscommissie, een externe klachtencommissie en een interne klachtenfunctionaris. Verder beschikt Dianet over een klokkenluidersregeling. Het Recht van Enquête is toegekend aan de Cliëntenraad Raad van Toezicht De Stichting Dianet wordt vanaf de oprichting in 1998 bestuurd volgens een Raad van Toezichtmodel. De Raad van Toezicht bestond sinds april 2005 uit drie leden. In december 2011 is de Raad uitgebreid naar 4 leden, mede ter versterking in de Raad van Toezicht voor het onderwerp innovatie en om de kwetsbaarheid van een kleine Raad van Toezicht (3 leden) te verkleinen. Binnen de Raad van Toezicht bestaat geen verdeling van portefeuilles en zijn er geen aparte commissies ingesteld. In geval van staken van stemmen heeft de voorzitter een dubbele stem. Er is binnen de samenstelling van de zittende Raad van Toezicht gedegen kennis aanwezig van financiële zaken, (overheids-)besturing en zorg. De zittingstermijn van drs. G.H.F. Boekhoff MSM is op verzoek van zittende RvT-leden en RvB en met instemming van de Cliëntenraad, verlengd met 2 jaar. Dit was mogelijk omdat de heer Boekhoff, door opvolging van een tussentijds afgetreden voorganger, een eerste termijn had van slechts één jaar i.p.v. drie jaar. 10

12 OVERZICHT NEVENFUNCTIES RAAD VAN TOEZICHT Naam M/V Functie Jaar van aftreden mw drs. M.A.A. Acampo V Voorzitter 2013 Nevenfuncties: Kwartiermaker/Projectdirecteur Bedrijfvoering ai Stichting Careyn met ingang van 7 januari 2013 Lid NEN bestuur met ingang van 1 oktober 2011 Raad van Bestuur Rode Kruis Ziekenhuis tot medio oktober 2012 drs. G.H.F. Boekhoff MSM M Lid 2014 Nevenfuncties: Wethouder Gemeente Bussum Lid Dagelijks Bestuur Stichting Goois Natuurreservaat Lid Algemeen Bestuur Gewest Gooi en Vechtstreek Lid Raad van Toezicht GGZ Delfland vanaf 1 april 2012 prof. dr. R.H.J.M. Gradus M Lid 2014 Nevenfuncties: Directeur Wetenschappelijk Instituut voor het CDA (Parttime) hoogleraar bestuur en economie van de publieke sector en non-profit organisaties aan de Vrije Universiteit te Amsterdam mw drs. J.H.M. van Bussel V Lid 2014 Nevenfuncties: CFO Deltares Lid Raad van Toezicht Kinderopvang Vlietkinderen De onafhankelijkheid van de leden van de Raad van Toezicht en het vermijden van mogelijke belangenverstrengeling van de statutaire adviseurs zijn gewaarborgd in de Statuten. De werkwijze van de Raad van Toezicht ligt verankerd in het reglement Raad van Toezicht en de Statuten. De leden zien er strikt op toe dat in de praktijk de Zorgbrede Governance Code wordt nageleefd. In 2012 zijn het inkomen van de voorzitter Raad van Bestuur en de vacatiegelden van de leden Raad van Toezicht getoetst aan de nieuwe Wet Normering Topinkomens. Deze vallen binnen de gestelde norm. Ook is de BTW verplichting van de Raad van Toezicht leden aan de orde geweest. In november 2012 heeft de Raad van Toezicht een gesprek gehad met de nieuw te benoemen accountant in het kader van de maximale termijn van 7 jaar (Governance Code) voor Dianet. In dit gesprek heeft ook een discussie plaatsgevonden over omgevingsfactoren zoals de nieuwe DOT structuur, macrobeheersing, portefeuille vastgoed, fiscale regelgeving, aanwezigheid informatieprotocol enz. De Raad van Toezicht heeft unaniem besloten tot benoeming van de nieuwe accountant over te gaan. Naar aanleiding van dit gesprek zal in 2013 een informatie protocol worden opgesteld. In eerdere jaren is vastgesteld, welke informatie in de managementinformatie moet staan, die ter beschikking wordt gesteld aan de Raad van Toezicht. In de Raad van Toezicht vergaderingen wordt de actuele managementinformatie besproken en op verzoek worden er nieuwe onderwerpen aan toegevoegd. Verder is er veel aandacht voor actuele zaken, zoals risicomanagement, het plan van de voorgenomen verhuizing naar het terrein van het Diakonessenhuis, medewerker- en patiënttevredenheidsonderzoek, concurrentie, prestatiebekostiging, de patiënt met nierfalen 2025, enz. Terugkoppeling over kwaliteit en veiligheid en mogelijke risico s zijn vaste aandachtspunten. In de eerste vergadering van 2013 staat het risicomanagement geagendeerd. 11

13 De grootste risico s van dit moment zijn de toenemende concurrentie en de verkoop van het pand aan de Brennerbaan te Utrecht. Dit als gevolg van het voorlopige besluit dit centrum te verplaatsen naar een nog te bouwen pand op het terrein van het Diakonessenhuis te Utrecht. Eind mei 2013 moet door de Raad van Toezicht een definitief go of no go besluit worden genomen. Het definitieve besluit is afhankelijk van een sluitende business case. De junivergadering van 2012 was grotendeels gewijd aan dit voornemen. Deze verhuizing is in het belang van de kwaliteit en veiligheid van de zorg voor de patiënt. Er is een groei van oudere patiënten. Zij zijn in de regel complexer en een ziekenhuisomgeving wordt hierdoor steeds belangrijker. Alle voors en tegens zijn afgewogen, als ook het risico van het niet verkopen van het oude pand. De Raad van Toezicht is met de Raad van Bestuur van mening, dat dit in het belang van de patiënt de beste optie is. Voor de Raad van Toezicht ligt er een beslisdocument. Zo kunnen zij dit proces kritisch volgen en waar nodig besluiten nemen om de risico s te beperken. De Raad van Toezicht onderschrijft en keurt de doelstellingen van Dianet goed, zoals deze zijn verwoord in haar missie, visie en strategie. De afgesproken doelstellingen, inclusief de realisatie ervan, worden behandeld in dit jaarverslag in hoofdstuk 5. De Raad van Toezicht ziet er nauwgezet op toe dat Dianet de afgesproken doelstellingen realiseert en dat de Raad van Bestuur zich inspant dat de missie met bijbehorende doelstellingen door de medewerkers worden gekend en nagestreefd. In de reguliere vergaderingen met de Raad van Bestuur, het MT, de Ondernemingsraad en de Cliëntenraad is dit een permanent onderwerp van gesprek. In deze vergaderingen komen eveneens de sfeer en cultuur binnen Dianet aan de orde. VERGADERINGEN In 2012 vergaderde de voltallige Raad van Toezicht 5 keer, 1 keer in aanwezigheid van 3 leden met de Raad van Bestuur. Daarnaast 1 keer met de Cliëntenraad, 2 keer met de Ondernemingsraad en 1 keer met het MT. Het jaar 2012 stond in het teken van Kijken met andere ogen. Dit thema is cruciaal in deze tijden van veranderingen. Dianet wil haar ambities van het Masterplan waarmaken. Grote veranderingen en dus kijken met andere ogen is noodzakelijk onder meer door de opgelegde bezuinigingen van de overheid. Uitgangspunt blijft, dat dit niet ten koste mag gaan van de kwaliteit en veiligheid van zorg. Dianet heeft haar missie, visie opgetekend in haar Corporate Story, waarin staat dat Dianet de patiënt ondersteunt bij het kiezen van die therapie, die het beste past bij zijn levensstijl. De Raad van Toezicht is verheugd, dat Dianet met externe stakeholders, de Medische Staf en MT de eerste discussies heeft gevoerd over de visie richting In 2013 krijgt dit verder zijn beslag, met als doel een strategisch beleidsplan op te stellen voor de nabije toekomst ten behoeve van de continuïteit van Dianet. Ondanks de bezuinigingen blijft Dianet ambitieus en dankzij de bezuinigingen innovatief. Dianet heeft te maken met toenemende concurrentie, zowel door het grote aantal dialysecentra, als de opkomst van thuishemodialyse, tegenwoordig ook aangeboden door de industrie. Daarom is er veel tijd gestoken in relatiebeheer en in interne en externe communicatie. In juni was het symposium LOL, dat in het kader stond van zelfmanagement. LOL staat voor luisteren naar de patiënt, Open staan voor zijn wensen en Lef tonen door professional en patiënt om dit te realiseren. In november is de nieuwe internetsite gelanceerd. Dianet neemt haar maatschappelijke verantwoordelijkheid zeer serieus, waarbij milieu en duurzaamheid grote aandacht hebben. 12

14 Vanaf 1 januari 2012 is de oude budgetsystematiek met vaste tarieven en de huidige declaratie van DBC-producten vervallen. Vanaf deze datum heeft Dianet met de individuele zorgverzekeraars afzonderlijk over kwaliteit, volume en prijs van zorgproducten onderhandeld. Pas eind mei waren de contracten met de grote zorgverzekeraars gereed en eind juni met de overige zorgverzekeraars. In de vergadering van april was deels de accountant aanwezig om de jaarrekening 2012 en het daarbij behorende rapport van bevindingen te bespreken. De Raad van Toezicht heeft de gemaakte aanbevelingen van de accountant overgenomen en daarover afspraken gemaakt met de Raad van Bestuur. Er zijn geen onregelmatigheden aan het licht gekomen. In de vergaderingen met het MT, de Ondernemingsraad en de Cliëntenraad heeft de Raad van Toezicht zich verder verdiept in de ontwikkelingen van Dianet, daarnaast ook in de sfeer, cultuur en onderlinge communicatie. Het Masterplan was hierbij het uitgangspunt. Mede hierdoor heeft ze zich een beeld kunnen vormen over de gevoerde bedrijfsvoering. De Raad van Toezicht is verheugd, dat de Cliëntenraad zich verder heeft geprofessionaliseerd. De constructieve open gesprekken met de Ondernemingsraad leidden tot zinvolle discussies. Per kwartaal krijgen de Raad van Toezichtleden de managementinformatie met uitgebreide toelichting over mogelijke risico s, forecasts en de aanpak ervan. De rapportages worden behandeld in de reguliere Raad van Toezichtvergaderingen. De Raad van Toezicht is tevreden over de transparante rapportages door de Raad van Bestuur. Zowel de Raad van Toezicht als de voorzitter Raad van Bestuur hebben een evaluatie gemaakt van het functioneren van de bestuurder. In maart 2013 vond aan de hand hiervan een functioneringsgesprek met de bestuurder plaats. Gelijktijdig is vastgesteld dat de afgesproken targets in 2012 (grotendeels) zijn gerealiseerd. Met de bestuurder zijn nieuwe targets voor 2013 vastgesteld. Dit gesprek en de afspraken zijn schriftelijk vastgelegd. Er zijn geen bijzondere aandachtspunten. Tevens heeft de Raad van Toezicht haar eigen functioneren geëvalueerd. Deze evaluatie is schriftelijk vastgelegd. De Raad van Toezicht is tevreden over de toegenomen aandacht voor de ontwikkelingen betreffende innovatie en onderzoek. Zij benadrukt wel, dat innovatie de levensader van Dianet is en daarom permanente aandacht moet hebben. Ook is zij van oordeel dat de financiële positie van Dianet zich naar behoren ontwikkelt. Voldoende eigen vermogen is een vereiste om Dianet in staat te stellen de komende periode van onzekerheden, zoals prestatiebekostiging, financieringsafspraken met verzekeraars, de verkoop pand Lunetten, de nieuwbouw Diakonessenhuis en andere veranderingen het hoofd te bieden. Gezien de kwetsbaarheid van Dianet als categoraal ziekenhuis is dit een extra noodzaak. Dit resultaat is mede te danken aan de gezamenlijke inzet van het bestuur en de medewerkers. De Raad van Toezicht bedankt alle medewerkers van Dianet voor hun inzet en betrokkenheid. Cliënten, zorgverzekeraars, leveranciers en andere direct betrokkenen danken wij voor het gestelde vertrouwen. 13

15 VOORZITTER RAAD VAN BESTUUR De voorzitter Raad van Bestuur, mevrouw mr. I.I. Kooy-Veenstra heeft een fulltime contract, dat loopt tot 1 september Het contract eindigt van rechtswege en geeft geen recht op wachtgelden. Wel is in het contract opgenomen, dat bij eventueel ontslag de kantonrechtersformule wordt toegepast. DIRECTEUR PATIËNTENZORG Dr. D.G. Struijk werkt twee dagen per week als Directeur Patiëntenzorg en is daarnaast voorzitter van de Medische Staf. DIRECTEUR FINANCIËN mw drs. M.A.L. van der Marck CPC werkt vier dagen per week als Directeur Financiën. De taken en verantwoordelijkheden van de drie genoemde functies liggen vast en zijn als bijlage toegevoegd aan het reglement Raad van Bestuur. 3.2 BEDRIJFSVOERING Het meerjarig thema Kijken met andere ogen is en blijft cruciaal in deze tijden van verandering. Dianet wil haar ambities van het Masterplan waarmaken. We keken daarom met frisse blik tegen kansen en bedreigingen aan. In 2012 richtten we de schijnwerper weer op de patiënt: Dialyse à la Carte. Daarnaast heeft het jaar 2012 in het teken gestaan van de prestatiebekostiging die door de overheid aan de zorg is opgelegd. Omdat de dialysewereld om ons heen verandert hebben wij in oktober een workshop Leven met een nierbeperking in 2025 georganiseerd. Het doel was een inventarisatie te maken op basis van drie aspecten, te weten; de burger & patiënt, het ziektebeeld en de care & cure in Deze eerste bijeenkomst was de start van wat een lang traject zal worden. Het einddoel is een gemeen schappelijk beeld te krijgen van een cliënt, die leeft met (aankomende) nierbeperking. Deze workshop is gehouden met een grote groep externe stakeholders, MT-leden en Medische Staf van Dianet. Wederom heeft Dianet in 2012 gekozen om in een dynamische tijd ambitieus en innovatief te zijn. Omdat de financiering van ons zorgstelsel is veranderd, is in de eerste maanden van het jaar veel tijd gaan zitten in de onderhandeling met de diverse zorgverzekeraars. Pas eind mei waren de contracten met de grote zorgverzekeraars in orde en eind juni met de overige zorgverzekeraars. Dit heeft een enorme tijdsclaim gelegd op onze financiële organisatie. In de afgelopen jaren hebben we veel bezuinigd. Daardoor zijn we in staat kostenefficiënt te werken, zonder de kwaliteit van zorg uit het oog te verliezen. Sterker nog, we hebben besloten om bij alles wat we doen de patiënt centraal te stellen. Wij hebben dit jaar onze visie en missie verwoord in de Corporate Story van Dianet. Kort samengevat staat hierin, dat wij onze patiënten willen ondersteunen bij het kiezen van die therapie, die het beste bij zijn levensstijl past. Hiervoor is voor iedereen bij Dianet, het (para)medisch personeel in het bijzonder, een gedragsverandering nodig. Het doel is, dat de patiënt de regie krijgt. Hiermee gaan we in 2013 aan de slag. We hebben veel tijd gestoken in relatiebeheer en marktbewerking. In tijden van sterke concurrentie, zowel van de vele ZBC s, als bij de thuishemodialyse, wordt dit steeds belangrijker. We hebben inmiddels 8 trainingscentra in contractziekenhuizen, verspreid over het hele land. Hierdoor wordt het voor potentiële thuispatiënten mogelijk dichtbij huis getraind te worden. We hebben een paar 14

16 keer per jaar beleidsoverleggen met de nefrologen van deze contractziekenhuizen en met de trainingscoördinatoren van de trainingscentra met als doel betere afstemming over kwaliteit en veiligheid van de thuiszorg. De Stichting Landelijk Overleg Thuisdialyse (SLOT) hebben we een nieuw leven ingeblazen. Het aantal PD-patienten loopt in heel Nederland terug, ook bij Dianet. Om een goede kwaliteit van de zorg voor PD-patiënten in Utrecht te kunnen waarborgen is in 2012 besloten om van de PD-afdelingen in Amsterdam en Utrecht één organisatorische eenheid te maken. Medewerkers van Amsterdam werken met regelmaat in Utrecht om ervoor te zorgen dat de kwaliteit van de training en de begeleiding op een goed niveau blijven en om de Utrechtse verpleegkundigen te instrueren. De PD-verpleegkundigen van Utrecht werken op hun beurt in Amsterdam om hun vaardigheden te behouden en verbeteren. De PD-afdelingen hebben ieder een eigen medisch manager en worden aangestuurd door één teamleider Zorg. Het in het Jaarplan opgenomen Basis Serviceconcept is gerealiseerd. Door een duidelijk Basis Serviceconcept, weet de patiënt wat ze bij Dianet aan zorg kan verwachten en weten onze medewerkers wat voor service ze moeten verlenen. Ook zijn we bezig te bepalen, hoe we deze zorg aan de patiënt gaan leveren. Begin 2013 zijn we gestart met het uitrollen van dit project samen met het traject ten behoeve van de implementatie van de Corporate Story. Iedereen in onze organisatie wordt hierbij betrokken. Door het realiseren van strategische activiteiten, zoals vermeld in ons Jaarplan 2012, zijn we weer een stap vooruit met ons Masterplan Onze communicatie is verder geprofessionaliseerd. In juni 2012 vond het door ons georganiseerde symposium plaats dat in het teken stond van zelfmanagement. Dit begint met LOL, Luisteren naar de patiënt, Openstaan voor zijn wensen en vooral Lef tonen door professionals, om dit te realiseren. We hebben hier veel publiciteit door gehad. De media weten ons steeds meer te vinden. In november 2012 is de nieuwe Dianetsite live gegaan. Dianet heeft kwaliteit en veiligheid en milieu hoog in het vaandel staan. In 2012 is Dianet wederom HKZ gecertificeerd. In november 2011 is duidelijk geworden dat het veiligheidsmanagementsysteem VMS niet volledig is opgenomen in de HKZ. Omdat wij ook voor VMS gecertificeerd moeten zijn, hebben we een externe deskundige aangetrokken om dit samen met ons te realiseren. De audit van september heeft aangetoond, dat we op papier de zaken op orde hebben. De vervolg audit ter beoordeling van de implementatie is in april Naar verwachting worden we gecertificeerd. Het is de verwachting dat we begin 2013 eveneens gecertificeerd worden voor NEN Het AMC is in 2012 als eerste ziekenhuis in Nederland opgegaan voor de JCI-certificering. Bij deze certificering is ook Dianet Amsterdam beoordeeld. Dianet is er trots op zo een bijdrage te hebben geleverd aan het door het AMC behaalde JCI-certificaat. Ieder jaar worden er interne en externe audits uitgevoerd. We werken met prestatie-indicatoren (KPI s). In 2013 zal kwaliteit en veiligheid in het bijzonder thematisch worden opgepakt. Als Dianet nemen we onze maatschappelijke verantwoordelijkheid en werken we milieubewust. 15

17 We hebben in 2010 risicomanagement ingevoerd. Risicomanagement zelf is een activiteit die zich permanent zal ontwikkelen. Er vindt een actieve identificatie plaats van nieuwe risico s waarbij alle organisatierisico s en doelstellingen in het proces worden betrokken. Er worden prospectieve risicoanalyses gemaakt. Het risicomanagement is geïntegreerd in de planning- en controlcyclus (P&C) van Dianet. Zowel het risicomanagement als het kwaliteits- en veiligheidsmanagement zijn opgenomen in deze cyclus. Door ook het risicomanagement te verankeren in de P&C-cyclus is de afstemming van de processen geregeld en zal worden voorkomen dat activiteiten niet of dubbel plaatsvinden. Door de huidige crisis is de verkoop van ons pand aan de Brennerbaan te Utrecht een groot risico. Door verandering in de financiering van zorg, merken we dat ziekenhuizen vanuit een financieel belang, zelf zorg gaan uitvoeren, die ze tot dusver uitbesteedden. Dit is voor ons een risico. Over genoemde risico s is de Raad van Toezicht geïnformeerd en zijn afspraken gemaakt. Dianet is een financieel gezonde organisatie, met een eigen vermogen van ruim 10 miljoen en een vermogensratio van 32,6%. Dit lijkt veel, maar is absoluut een voorwaarde om de risico s voor Dianet als categoraal ziekenhuis op te kunnen vangen. Het aanwezige eigen vermogen biedt een financiële basis voor de toekomst, mits Dianet op de ingeslagen weg doorgaat van kostenefficiënt werken. Op dit moment stellen we dat 30% van het budget nodig is als weerstandsvermogen. Van dit weerstandsvermogen zijn, voor innovatie en kwaliteit en veiligheid, bestemmingsreserves gevormd. Innovatie vinden wij één van onze speerpunten en dit kan alleen, als daarvoor voldoende geld beschikbaar is. In kwaliteit en veiligheid van zorg willen we nog een aantal verbeteringsslagen maken. Inmiddels is onze organisatie dusdanig afgeslankt, dat we hiervoor extra menskracht hebben ingezet. Dianet voldoet aan de wettelijke AO&IC-voorschriften. We hebben een transparante financiële administratie, waarin de uitvoering en controle gescheiden zijn. Dianet beschikt over managementinformatie per maand en per kwartaal, waarin wordt gerapporteerd over de financiële resultaten, alsmede over het kwaliteit en veiligheid- en risicomanagement. Deze informatie wordt maandelijks, met onderbouwing, verstrekt aan de Raad van Bestuur en MT-leden en per kwartaal aan de Raad van Toezicht, huisbankier ABN AMRO en de accountant. Tot slot, de samenwerking met het Diakonessenhuis krijgt steeds meer zijn beslag. Het is de bedoeling, dat we Dianet Lunetten gaan opheffen en dat we een nog nieuw te bouwen pand op het terrein van het Diakonessenhuis gaan betrekken in het najaar van Hierin moeten alle formele stappen nog worden gezet, zoals de samenwerkingsovereenkomst met de maatschap, het huurcontract, de instemming van de OR, het betrekken van de Cliëntenraad enz. Voor de Raad van Toezicht ligt er een beslisdocument. Zij volgen dit proces kritisch. Ook zullen de Ondernemingsraad en de Cliëntenraad bij de te nemen stappen worden betrokken. 16

18 3.3 CLIËNTENRAAD In 2012 is er een verdiepingsslag geweest met de professionalisering van de Raad. Met name is gefocust op een stevigere plaats in de mindset van Dianet. En dat werpt zijn vruchten af. SAMENSTELLING CLIËNTENRAAD per 31 december 2012 D.E.A. Faber, voorzitter R.N.P. Calis mw L.J van der Wielen G.J. Pijpers W. Altena mw Y. Wellerd AMBTELIJK SECRETARIS mw D. de Roode In 2012 heeft de Cliëntenraad zich onder andere beziggehouden met: informatie/klachtinventarisatie m.b.t. verandering taxi-aanbesteding; advies inzake voeding, agressieprotocol; audit voor de hercertificering; jaarplan en begroting. Er zijn 6 vergaderingen geweest met de Raad van Bestuur. Hierin zijn de bovengenoemde items onder meer aan de orde geweest. Afhankelijk van het onderwerp waren hierbij ook de zorgmanagers, diëtiste, kwaliteitsmedewerker en klachtenfunctionaris aanwezig. Daarnaast heeft een afvaardiging van de Raad van Toezicht één keer een Cliëntenraadsvergadering bijgewoond. Ook is er geregeld apart overleg tussen de Raad van Bestuur geweest en een afvaardiging van de Cliëntenraad. In 2013 wil de Cliëntenraad zich nog verder profileren binnen Dianet. Daarnaast wil de Raad zichzelf in beeld houden bij Dianet met betrekking tot de onderwerpen die de Cliëntenraad aangaan. In 2012 is er een sterke verbetering gekomen in het (tijdig) betrekken van de Cliëntenraad, maar het blijft een punt van aandacht. Zonder tijdige informatie kan de Cliëntenraad haar taak niet optimaal uitvoeren. De leden zijn erg blij dat Dianet nu al enkele jaren een bedrijfsvoering heeft die heeft geleid tot een goed eigen vermogen en waarbij de kwaliteit van de zorg het uitgangspunt is en blijft. Wel ziet ook de Cliëntenraad zorgpunten voor de toekomst met betrekking tot het veld waarin Dianet zich begeeft en de financiele kaders die daaromtrent (ook van overheidswege) worden geschapen. De Cliëntenraad stelt de open communicatie met de bestuurder zeer op prijs. In 2013 zal de Cliëntenraad onder meer betrokken zijn bij het Basis Serviceconcept van Dianet en de verhuizing naar het Diakonessenhuis. 17

19 3.4 ONDERNEMINGSRAAD ONDERLINGE OR-VERGADERINGEN In 2012 heeft de Ondernemingsraad (OR) 14 maal onderling vergaderd. Daarbij zijn discussies gevoerd over alle onderwerpen die binnen Dianet speelden, de overlegvergaderingen met de Raad van Bestuur werden voorbereid en reacties op advies- en instemmingsaanvragen zijn besproken en voorbereid. Om de vergaderingen beter te structureren, is onder begeleiding van een trainer van KGCA 3 maal een dagdeel besteed aan vergadertechnieken. OVERLEGVERGADERINGEN MET DE RAAD VAN BESTUUR De gesprekspartner voor de OR is de voorzitter van de Raad van Bestuur (RvB). Bij de overlegvergaderingen is meestal ook de manager Personeel & Organisatie (P&O) aanwezig, omdat veel zaken die de OR behandelt in relatie staan tot personeelszaken. De toelichting op het financieel jaarverslag, het jaarplan en het plan aanpak voor de begroting, wordt gegeven door de directeur financiën. In 2012 zijn 6 overlegvergaderingen gehouden. Op intranet verschijnen de agenda en een korte samenvatting van de vergadering om alle collega s binnen Dianet op de hoogte te houden van de zaken die de OR behandelt. Vaste agendapunten voor de overlegvergaderingen zijn de samenwerking met het Academisch Medisch Centrum, het UMCU en het Diakonessenhuis, en de ontwikkelingen op gebied van Kwaliteit & Veiligheid. CONTACT MET RAAD VAN TOEZICHT EN CLIËNTENRAAD Het overleg tussen OR, RvB en Raad van Toezicht (RvT) is een formeel overleg. De OR nodigt de RvT uit bij haar halfjaarlijkse overleg met de RvB. OR en de leden van de RvT ontmoetten elkaar in maal. Bij die gelegenheid zijn de meest belangrijke lopende zaken besproken. Het is een informeel overleg, waarbij de voorzitter van de Raad van Bestuur en meestal ook de manager P&O aanwezig zijn. Naast bespreking van de meest opvallende advies- en instemmingsaanvragen, wisselden de RvT en OR hun mening uit over de gang van zaken bij Dianet en de zorgverlening in Nederland. ADVIES- EN INSTEMMINGSAANVRAGEN Instemmingsaanvraag preventiemedewerker Op 26 januari 2012 stemde de OR in met de invoering van de functie van preventiemedewerker. Het betreft een functie van acht uur per week, die is ingevuld per 1 mei De taken van de preventiemedewerker bestaan o.a. uit het uitvoering geven, begeleiden en bewaken van de voortgang van de Risico-Inventarisaties en Evaluaties (RI&E) op grond van de ARBO-wetgeving. Verder zal de preventiemedewerker vragen van medewerkers, management en OR over arbeidsomstandigheden beantwoorden. Het bij de RI&E s behorende plan van aanpak dient door de OR te worden beoordeeld. Instemmingsaanvraag aanschaf en in gebruik nemen van dienstkleding Op 26 januari 2012 heeft de OR ingestemd met de invoering van dienstkleding voor alle medewerkers die direct contact hebben met patiënten. Een doorslaggevende reden voor de OR om in te stemmen was dat kleding aan hygiënische eisen moet voldoen, om besmetting te voorkomen. Daarom wordt de dienstkleding industrieel gereinigd (minimaal 60 graden) door een gespecialiseerd bedrijf. Invoering zal in juli 2013 plaatsvinden. 18

20 Instemmingsaanvraag beleid gebruik e-token Deze aanvraag had heel wat voeten in de aarde. Op voorstel van de OR zijn er voor alle in omloop zijnde e-tokens hoesjes besteld, zodat de apparaatjes veilig kunnen worden opgeborgen. Op 20 maart heeft de OR ingestemd met de aanvraag en de hoesjes zijn Dianetbreed in gebruik genomen. Instemmingaanvraag scholing bedrijfshulpverlening Op 12 september 2012 heeft de OR ingestemd met de scholing van de BHV-organisatie. De BHVorganisatie was verouderd. De bestaande Bedrijfshulpverleners (BHV)-groep wordt uitgebreid met alle medewerkers van de Servicedesk en alle medewerkers van de bereikbare dienst voor het gebouw Lunetten. Alle medewerkers van Dianet die op één van de Dianet locaties werkzaam zijn en niet als BHV-er worden opgeleid, worden getraind als ontruimer (basis) en krijgen de daarbij behorende blus- en reanimatietraining. Een nieuw totaal scholingsplan is nog in de maak. Instemmingsaanvraag invoering ICT-reglement Op advies van de OR is telefonie, als medium opgenomen in het reglement. De OR heeft zijn instemming verleend op 18 september en het directiebesluit is genomen op 25 september INFORMATIE- EN DISCUSSIESTUKKEN Medewerkerstevredenheidsonderzoek Het rapport Medewerkerstevredenheidsonderzoek (MTO) vermeldde dat een groot percentage medewerkers het werk bij Dianet leuk vinden. Opvallend was wel, dat de groepen Facilitair en Zorgondersteunende afdelingen daar anders over denken dan de overige afdelingen binnen Dianet. Een zorgelijke conclusie voor de OR was het feit dat slechts een kleine meerderheid medewerkers een binding met Dianet heeft. Nog zorgelijker was het dat vooral de groep Zorg van de centra zich slechts matig verbonden voelt met Dianet. Van alle medewerkers staan de zorgcollega s immers het dichtst bij de patiënt, de klant van Dianet. Echter juist de groep zorgverleners uit de Thuisdialyse voelt zich erg verbonden met Dianet. De OR is agendalid van de Werkgroep MTO en kan zo de ontwikkelingen blijven volgen. Hygiëne en infectiepreventie In het kader van Infectie & Preventie is in overleg besloten de hygiënisten van het AMC in Amsterdam en het Diakonessenhuis in Utrecht indien nodig in te zetten. De hygiënist krijgt de opdracht het beleid van Dianet met betrekking tot Hygiëne & Infectiepreventie te beoordelen (inclusief procedures en werkinstructies) en verbeteradviezen te geven. Deze hygiënist doet dit in samenspraak met de Werkgroep Infectiepreventie. Vervolgens houdt hij de vinger aan de pols bij de ingezette verbetertrajecten, blijft het systeem controleren en adviseert gevraagd en ongevraagd. Op zijn verzoek kreeg de OR bevestigd dat deze expertise ad hoc wordt ingehuurd. Het wordt geen functie binnen Dianet. Personeelsbijeenkomsten Omdat de opkomst bij een vorige bijeenkomst te wensen overliet, heeft de RvB de halfjaarlijkse personeelsbijeenkomsten verplicht gesteld. De OR heeft hierover tijdens meerdere vergaderingen met de RvB gesproken. In het vervolg wordt een presentielijst bijgehouden. 19

21 Afdeling Voeding Over de afdeling Voeding is veel gezegd en geschreven in De OR was het niet eens met de invoering van de procedure voor ziekmelding die voor Voeding is opgesteld. De invoering van de functie eerste medewerker Voeding is niet volgens de reguliere procedure verlopen. Daarom heeft de OR bedongen dat er een nieuw voorstel voor de functie komt en aan de OR wordt voorgelegd. Na goedkeuring, wordt een nieuwe sollicitatieprocedure gestart voor beide locaties, Lunetten en Amsterdam. Deze procedure is inclusief aanstellingsbeoordeling. Verdeling zorgzwaartes en de inzet van de dialyseassistent De OR is met de RvB een discussie gestart over de verdeling van zorgzwaartes en de inzet van de dialyseassistent. Er zijn meerdere overzichten over de verdeling van zorgzwaartes in omloop maar welk document is leidend? Onder wiens verantwoordelijkheid vallen de werkzaamheden van een assistent en wat is de minimale verhouding tijdens de dienst tussen assistenten en verpleegkundigen? De OR wilde deze informatie hebben, voordat zij aan de slag kon gaan met de adviesaanvragen over de Senior Verpleegkundige en Naleving Beleid Voorbehouden en Risicovolle handelingen. De OR heeft juridisch advies ingewonnen over de inzet van de dialyseassistenten. Schema leidinggeven versus coördineren, senior dialyseverpleegkundige In een schema was weergegeven welke taken zouden toebehoren aan een leidinggevende, een coördinator en de medewerker. De OR was van mening dat een coördinator geen leidinggevende functie is, en daarom geen input aan het jaargesprek zou moeten leveren. Medewerkers zouden het gevoel kunnen krijgen dat een coördinator dan een dubbele rol zou krijgen: naast coördinatie van taken ook een soort van extra ogen en oren voor de leidinggevende. Het jaargesprek is bedoeld als gesprek tussen medewerker en leidinggevende, zonder inbreng van derden. De functie van senior verpleegkundige maakte oorspronkelijk ook deel uit van het document. Dat bracht veel discussie met zich mee. De taken van de senior verpleegkundige zijn daarom in een aparte functieomschrijving opgenomen. ONDERWERPEN DIE IN 2012 ZIJN BEHANDELD MAAR NOG NIET ZIJN AFGEROND Adviesaanvraag Functiedifferentiatie Centrumdialyse Adviesaanvraag Functiedifferentiatie Thuis Adviesaanvraag Wijziging leidinggevendenstructuur binnen de thuishemodialyse Adviesaanvraag invoering functie Senior Dialyseverpleegkundige Instemmingsaanvraag Naleving beleid voorbehouden en risicovolle handelingen Nieuw roosterreglement Verdeling zorgzwaartes Diverse stukken in het kader van Kwaliteit & Veiligheid AMBTELIJK SECRETARIS ONDERNEMINGSRAAD Per 1 april 2012 is deze functie ingevuld. De ambtelijke OR-secretaris werkt 16 uur per week vanaf de locatie Lunetten. SCHOLING VAN DE ONDERNEMINGSRAAD In 2012 heeft de OR via het KGCA drie dagdelen vergadertechniek gevolgd. Door de wisselende samenstelling binnen de OR, is ook aandacht besteed aan onderlinge samenwerking en aan het overleg met de bestuurder. 20

22 SAMENSTELLING VAN DE ONDERNEMINGSRAAD Conny de Gooijer, voorzitter tot december 2012 Miriam Sturkenboom, secretaris tot december 2012, voorzitter sinds december 2012 Anne Lous Ficke Grace van den Bosch, OR-lid sinds april 2012 Ilse Huijser Marie-Louise Nelissen, vicevoorzitter sinds half december 2012 Nikolai Brugman, OR-lid sinds april 2012 Dr. Pieter Vos Jeroen Bogers, OR-lid sinds december MEDISCHE STAF De Medische Staf vergaderde in maal. Het Dagelijks Bestuur van de Medische Staf vergaderde 4 maal. De voltallige Medische Staf nam in oktober deel aan de Workshop Leven met Nierbeperking anno 2025 met het MT en externe partijen. Belangrijke onderwerpen in 2012 waren: het consequenter hanteren van de richtlijn laboratoriumonderzoek bij chronische stabiele dialysepatiënten; de functie van thuisdialyseassistent; de functie van dialyseassistent in het centrum; de richtlijnen van de Joint Commission International (JCI); het project ouderen en nierfunctiestoornissen; nieuw reglement voor de MIP; update van het voedingsbeleid; keuze voor nieuwe generatie intraveneuze ijzerpreparaten; keuze erytropoetine preparaten; besluit om dosis colecalciferol in multivitamine Dianet te verhogen naar 800 U; speciale buttonholle naalden voor aanprikken shunts; het Medisch Beleidsplan. In het kader van de kwaliteitsbewaking werden de volgende onderwerpen besproken: inbreng van de Medische Staf ten behoeve van de nieuwe website van Dianet; prestatie-indicatoren; kathetersloten voor hemodialysekatheters; de NxStage dialysemachine; integratie zorgplannen; echocardiografie bij kinderen in het kader van opsporen linker ventrikel hypertrofie; de CONTRAST studie. Voor een aantal kwaliteitsonderwerpen waren de communicatie-adviseur van Dianet (inbreng van de medische staf ten behoeve van de nieuwe website van Dianet), de kwaliteitsmedewerker (integrale zorgplannen), externe firma s (keuze voor erytropoetine preparaten), een artsonderzoeker van de afdeling kindernefrologie (echocardiografie bij kinderen) en één van de hoofdonderzoekers van de CONTRAST studie uitgenodigd als sprekers. De Medische Staf neemt deel aan de Materiaal Advies Commissie (MAC), de Werkgroep Infectie Preventie (WIP) en de Meldingen Incidenten in de Patiëntenzorg (MIP) commissie, van al deze commissies levert zij de voorzitter. MIP-meldingen werden het gehele jaar door besproken indien 21

23 relevant voor de Medische Staf. Aandachtspunt voor de Medische Staf was wederom de moeizame destillatie van de medische prestatie-indicatoren vanuit het EPD Diamant. SAMENSTELLING MEDISCHE STAF In januari 2012 trad dr. M. J.S. Oosterveld, kinderarts-nefroloog, toe tot de Medische Staf. In mei 2012 traden mw dr. N.C. van der Weerd, internist-nefroloog, en dr. L. Vogt, internist-nefroloog, toe tot de Medische Staf. Mw drs. G. Demirtas-Ertan, locatie Amsterdam, verliet de Medische Staf door vertrek naar het buitenland. DAGELIJKS BESTUUR dr. D.G. Struijk, internist-nefroloog, voorzitter, locatie Amsterdam dr. F.T.J. Boereboom, internist-nefroloog, vicevoorzitter, locatie Diakonessenhuis en Lunetten, Utrecht dr. J.A. Bijlsma, internist-nefroloog, secretaris, locatie Amsterdam LEDEN EN BUITENGEWONE LEDEN dr. J.W. Groothoff, kinderarts-nefroloog, Emma Kinderziekenhuis, AMC, Amsterdam dr. R.J. Hené, internist, locatie Lunetten, Utrecht mw drs. I. Keur, internist-nefroloog, locatie Amsterdam mw dr. M.G. Koopman, internist-nefroloog, locatie Amsterdam mw drs. E.A.C. Kuin, internist-nefroloog, locatie Diakonessenhuis en Lunetten, Utrecht dr. M. J.S. Oosterveld, kinderarts-nefroloog, Emma Kinderziekenhuis, AMC, Amsterdam dr. T.J.M. Tobé, internist-nefroloog, locatie Diakonessenhuis en Lunetten, Utrecht dr. L. Vogt, internist-nefroloog, locatie AMC, locatie Amsterdam, dr. P.F. Vos, internist-nefroloog, locatie Lunetten, Utrecht mw dr. N.C. van der Weerd, internist-nefroloog, locatie AMC, locatie Amsterdam mw drs. J.M.R. Willemsen, internist-nefroloog, locatie Amsterdam 22

ALGEMEEN EN KWALITEITSJAARVERSLAG

ALGEMEEN EN KWALITEITSJAARVERSLAG 2011 ALGEMEEN EN KWALITEITSJAARVERSLAG INHOUD 1. VERSLAGLEGGINGSBELEID 3 2. PROFIEL VAN DE ORGANISATIE 4 2.1 ALGEMENE IDENTIFICATIEGEGEVENS 4 2.2 STRUCTUUR 4 2.3 KERNGEGEVENS 6 2.3.1 Kernactiviteiten en

Nadere informatie

Informatieprotocol. Datum: 27 april 2010 Raad van toezicht Raad van bestuur

Informatieprotocol. Datum: 27 april 2010 Raad van toezicht Raad van bestuur Informatieprotocol Datum: 27 april 2010 Aan: Raad van toezicht Van: Raad van bestuur Kenmerk: II-1.1/10.78.1n 1. Inleiding De RvT en de RvB van de St. Anna Zorggroep achten het van belang dat de RvT tijdig

Nadere informatie

REGLEMENT EENHOOFDIGE RAAD VAN BESTUUR STICHTING AMERPOORT

REGLEMENT EENHOOFDIGE RAAD VAN BESTUUR STICHTING AMERPOORT REGLEMENT EENHOOFDIGE RAAD VAN BESTUUR STICHTING AMERPOORT 1. Taken en verantwoordelijkheden 1. Ingevolge de statuten bestuurt de Raad van Bestuur de Stichting onder toezicht van de Raad van Toezicht.

Nadere informatie

Informatieprotocol. Raad van Bestuur Raad van Toezicht. Versie 1.1 Document code: Status. Definitief Datum januari Secretaris Raad van Bestuur

Informatieprotocol. Raad van Bestuur Raad van Toezicht. Versie 1.1 Document code: Status. Definitief Datum januari Secretaris Raad van Bestuur Informatieprotocol Raad van Bestuur Raad van Toezicht Versie 1.1 Document code: Status Definitief Datum januari 2013 Auteur(s) Raad van Bestuur Verificator Secretaris Raad van Bestuur Autorisator Raad

Nadere informatie

REGLEMENT Raad van Bestuur Stichting Lunet

REGLEMENT Raad van Bestuur Stichting Lunet REGLEMENT Raad van Bestuur Stichting Lunet Vastgesteld door de Raad van Bestuur d.d. 11 oktober 2016 Goedgekeurd door de Raad van Toezicht d.d. 14 oktober 2016 1. Algemeen Dit reglement is opgesteld en

Nadere informatie

Profielschets lid Raad van Toezicht SMO Traverse Tilburg

Profielschets lid Raad van Toezicht SMO Traverse Tilburg Profielschets lid Raad van Toezicht SMO Traverse Tilburg Oktober 2015 1 Traverse, thuis in opvang en begeleiding, missie Traverse is een Stichting voor maatschappelijke opvang in Midden-Brabant en organiseert

Nadere informatie

Profielschets voorzitter Raad van Toezicht

Profielschets voorzitter Raad van Toezicht Profielschets voorzitter Raad van Toezicht Ieder lid van de Raad van Toezicht beschikt over specifieke deskundigheid die noodzakelijk is voor de vervulling van zijn specifieke taak, binnen de Raad van

Nadere informatie

Jaarverslag Cliëntenraad Isala Diaconessenhuis

Jaarverslag Cliëntenraad Isala Diaconessenhuis Jaarverslag 2015 Cliëntenraad Isala Diaconessenhuis Inhoudsopgave Voorwoord 4 Missie en visie 5 Samenstelling 5 Interne en externe overleggen 6 Adviesaanvragen 7 Verzwaarde adviesaanvragen 8 Ongevraagd

Nadere informatie

Toezichtkader Raad van Toezicht SGR

Toezichtkader Raad van Toezicht SGR Toezichtkader Raad van Toezicht SGR Vastgesteld door de Raad van Toezicht van SGR op 14 april 2015 Inleiding Vanaf 2011 zijn bij de SGR de functies van bestuur en intern toezicht gescheiden. Deze functiescheiding

Nadere informatie

BESTUURSREGLEMENT DE WAALBOOG

BESTUURSREGLEMENT DE WAALBOOG BESTUURSREGLEMENT DE WAALBOOG De raad van bestuur van de Stichting De Waalboog, zorg, welzijn en wonen, gevestigd te Nijmegen, in aanmerking nemend de in het rapport Zorgbrede Governancecode 2010 opgenomen

Nadere informatie

Voorbeeld directiereglement bij het BV met Raad van Commissarissen-model

Voorbeeld directiereglement bij het BV met Raad van Commissarissen-model Voorbeeld directiereglement bij het BV met Raad van Commissarissen-model Begripsbepaling Artikel 0 In dit reglement wordt verstaan onder: 0.1 De vennootschap : De vennootschap voor XX in XX; 0.2 De statuten

Nadere informatie

CLIËNTENRAAD. Beleidsplan. Cliëntenraad Martini Ziekenhuis Periode De cliënt als partner

CLIËNTENRAAD. Beleidsplan. Cliëntenraad Martini Ziekenhuis Periode De cliënt als partner Beleidsplan Cliëntenraad Martini Ziekenhuis Periode 2012 2016 De cliënt als partner 1 Inleiding De cliënt als partner In de afgelopen beleidsperiode heeft er in het Martini Ziekenhuis een verandering van

Nadere informatie

Raad van Toezicht Quickscan en checklist

Raad van Toezicht Quickscan en checklist Raad van Toezicht Quickscan en checklist Stade Advies BV Kwaliteit van samenleven Quickscan Raad van Toezicht (0 = onbekend; 1 = slecht; 2 = onvoldoende; 3 = voldoende; 4 = goed; 5 = uitstekend) 1. Hoe

Nadere informatie

JAARVERSLAG RAAD VAN TOEZICHT 2014

JAARVERSLAG RAAD VAN TOEZICHT 2014 JAARVERSLAG RAAD VAN TOEZICHT 2014 STICHTING HET ERFDEEL Inleiding Voor u ligt het jaarverslag van de Raad van Toezicht van Stichting Het Erfdeel. Hiermee legt de RvT verantwoording af over haar wijze

Nadere informatie

4. Bij voorkeur zal de raad van toezicht van Stichting P60 bij de werving van nieuwe toezichthouders buiten het eigen netwerk zoeken.

4. Bij voorkeur zal de raad van toezicht van Stichting P60 bij de werving van nieuwe toezichthouders buiten het eigen netwerk zoeken. REGLEMENT RAAD VAN TOEZICHT Opgesteld door de voorzitter op 25.03.2013 Vastgesteld door de raad van toezicht op: 27.05.2013 te Amstelveen HOOFDSTUK I. ALGEMEEN Artikel 1. Begrippen en terminologie Dit

Nadere informatie

Dit reglement is opgesteld en vastgesteld ingevolge artikel 5.5. van de statuten van Stichting Vocallis.

Dit reglement is opgesteld en vastgesteld ingevolge artikel 5.5. van de statuten van Stichting Vocallis. BESTUURSREGLEMENT Vastgesteld door het bestuur op 6 mei 2015. Hoofdstuk I. Algemeen. Artikel 1. Begrippen en terminologie. Dit reglement is opgesteld en vastgesteld ingevolge artikel 5.5. van de statuten

Nadere informatie

OR-secretatiaat:1 e verdieping, kamer M1.03 middengang vlakbij het restaurant Tel. 0115-688479. Beleidsplan zittingsperiode 2010-2014

OR-secretatiaat:1 e verdieping, kamer M1.03 middengang vlakbij het restaurant Tel. 0115-688479. Beleidsplan zittingsperiode 2010-2014 OR-secretatiaat:1 e verdieping, kamer M1.03 middengang vlakbij het restaurant Tel. 0115-688479 Beleidsplan zittingsperiode 2010-2014 Missie Wij zijn als afspiegeling van ZorgSaam een ondernemingsraad die

Nadere informatie

Reglement College van Bestuur. Onderwijsstichting Esprit

Reglement College van Bestuur. Onderwijsstichting Esprit Reglement College van Bestuur Onderwijsstichting Esprit Amsterdam, vastgesteld, na goedkeuring door de Raad van Toezicht op 4 december 2015, door het College van Bestuur in haar vergadering van 7 december

Nadere informatie

Jaarverslag 2016 Cliëntenraad Revalidatiecentrum Roessingh

Jaarverslag 2016 Cliëntenraad Revalidatiecentrum Roessingh Jaarverslag 2016 Cliëntenraad Revalidatiecentrum Roessingh Februari 2017 Cliëntenraad In maart 1999 is in Revalidatiecentrum Roessingh een Cliëntenraad (CRR) ingesteld door de Raad van Bestuur op grond

Nadere informatie

Cliëntenraad Reinier de Graaf JAARVERSLAG 2013

Cliëntenraad Reinier de Graaf JAARVERSLAG 2013 Cliëntenraad Reinier de Graaf JAARVERSLAG 2013 Versie: 1 juli 2014 Inleiding Het jaarverslag van de Cliëntenraad van het Reinier de Graaf ziekenhuis wordt hierbij voor de eerste keer als publicatie aan

Nadere informatie

Profiel raad van toezicht Jeroen Bosch Ziekenhuis

Profiel raad van toezicht Jeroen Bosch Ziekenhuis BIJLAGE A Profiel raad van toezicht Jeroen Bosch Ziekenhuis Dit profiel is vastgesteld op 28 mei 2013 op grond van het bepaalde in artikel 3.1 van het reglement van de raad van toezicht. 1. Profiel raad

Nadere informatie

Functieprofiel: Manager Functiecode: 0202

Functieprofiel: Manager Functiecode: 0202 Functieprofiel: Manager Functiecode: 0202 Doel Zorgdragen voor de vorming van beleid voor de eigen functionele discipline, alsmede zorgdragen voor de organisatorische en personele aansturing van een of

Nadere informatie

Reglement Raad van Bestuur

Reglement Raad van Bestuur Reglement Raad van Bestuur De Riethorst Stromenland, Raamsdonksveer, januari 2017 Inleiding Het reglement van de Raad van Bestuur is opgesteld op grond van de statuten van de Stichting De Riethorst Stromenland.

Nadere informatie

DIRECTIESTATUUT VAN WONINGSTICHTING BARNEVELD TE BARNEVELD

DIRECTIESTATUUT VAN WONINGSTICHTING BARNEVELD TE BARNEVELD DIRECTIESTATUUT VAN WONINGSTICHTING BARNEVELD TE BARNEVELD Het bestuur Artikel 1 Conform artikel 5 lid 1 van de statuten wordt het bestuur van de stichting gevormd door de directeur. De directeur is belast

Nadere informatie

FUNCTIEBESCHRIJVING: LOCATIEMANAGER. Algemeen. Datum voorlopige vaststelling: 29-04-2015. Organisatie: Stichting Magentazorg

FUNCTIEBESCHRIJVING: LOCATIEMANAGER. Algemeen. Datum voorlopige vaststelling: 29-04-2015. Organisatie: Stichting Magentazorg FUNCTIEBESCHRIJVING: LOCATIEMANAGER Algemeen Organisatie: Stichting Magentazorg Organisatorische eenheid: raad van bestuur Opsteller functiebeschrijving: adviseur P&O Datum voorlopige vaststelling: 29-04-2015

Nadere informatie

JAARVERSLAG Cliëntenraad Rijndam revalidatie

JAARVERSLAG Cliëntenraad Rijndam revalidatie JAARVERSLAG 2015 Cliëntenraad Rijndam revalidatie Pagina 2 van 6 Algemeen Rijndam revalidatie Rijndam is specialist in complexe revalidatievraagstukken. Samen met u werken we aan uw revalidatie. We doen

Nadere informatie

FUNCTIEPROFIEL. Lid Raad van Toezicht, portefeuille Financiën, Lid Raad van Toezicht, portefeuille Onderwijs (-kwaliteit)

FUNCTIEPROFIEL. Lid Raad van Toezicht, portefeuille Financiën, Lid Raad van Toezicht, portefeuille Onderwijs (-kwaliteit) FUNCTIEPROFIEL Functies: Lid Raad van Toezicht, portefeuille Financiën, Lid Raad van Toezicht, portefeuille Onderwijs (-kwaliteit) 1. ORGANISATIEBESCHRIJVING De Meerwegen scholengroep is een christelijke

Nadere informatie

GOVERNANCE CODE WONINGCORPORATIES

GOVERNANCE CODE WONINGCORPORATIES GOVERNANCE CODE WONINGCORPORATIES November 2006 1 GOVERNANCE CODE WONINGCORPORATIES PRINCIPES I. Naleving en handhaving van de code Het bestuur 1 en de raad van commissarissen zijn verantwoordelijk voor

Nadere informatie

Profiel Raad van Toezicht. Stichting de Woonmensen/ KWZA

Profiel Raad van Toezicht. Stichting de Woonmensen/ KWZA Profiel Raad van Toezicht Stichting de Woonmensen/ KWZA KP 14 november 2012 1 Inleiding Uitgangspunt voor de bezetting van de Raad van Toezicht is, dat deze bestaat uit generalisten die gezamenlijk een

Nadere informatie

Toezichtkader Montessori Vereniging Haarlemmermeer

Toezichtkader Montessori Vereniging Haarlemmermeer Toezichtkader Montessori Vereniging Haarlemmermeer Inhoud Inleiding... 3 Wat houdt het (intern) toezicht in?... 4 Werkwijze toezichthoudende deel van het bestuur/ toezichtkader... 6 1. Openbare identiteit...

Nadere informatie

Inleiding 3. Samenstelling cliëntenraad (per 31 december) 4. Portefeuilleverdeling 4. Vergaderingen / bijeenkomsten 5

Inleiding 3. Samenstelling cliëntenraad (per 31 december) 4. Portefeuilleverdeling 4. Vergaderingen / bijeenkomsten 5 INHOUD Pagina Inleiding 3 Samenstelling cliëntenraad (per 31 december) 4 Portefeuilleverdeling 4 Vergaderingen / bijeenkomsten 5 Onderwerpen die besproken zijn in 2015 6 Overig 7 Vooruitblik 2016 7 Status:

Nadere informatie

Reglement raad van toezicht Vastgesteld door de raad van toezicht op: 14 juni 2011

Reglement raad van toezicht Vastgesteld door de raad van toezicht op: 14 juni 2011 Reglement raad van toezicht Vastgesteld door de raad van toezicht op: 14 juni 2011 HOOFDSTUK I. ALGEMEEN Artikel 1. Begrippen en terminologie Dit Reglement is opgesteld ingevolge artikel 14 en 15 van de

Nadere informatie

Reglement Raad van Bestuur RSZK

Reglement Raad van Bestuur RSZK Reglement Raad van Bestuur RSZK Pagina 1 van 5 REGLEMENT RAAD VAN BESTUUR REGIONALE STICHTING ZORGCENTRA DE KEMPEN Inleiding De raad van bestuur RSZK volgt in het besturen de Governancecode Zorg 2017.

Nadere informatie

1.4 Van het bestaan van dit reglement wordt melding gemaakt in het verslag van de raad van commissarissen in het jaarverslag.

1.4 Van het bestaan van dit reglement wordt melding gemaakt in het verslag van de raad van commissarissen in het jaarverslag. REGLEMENT VOOR DE RAAD VAN COMMISSARISSEN VAN STICHTING MOZAÏEK WONEN 1. Vaststelling en reikwijdte reglement 1.1 Dit reglement is vastgesteld in de vergadering van de raad van commissarissen van 24 februari

Nadere informatie

Profiel Lid Raad van Toezicht met aandachtsgebied zorg, kwaliteit en veiligheid

Profiel Lid Raad van Toezicht met aandachtsgebied zorg, kwaliteit en veiligheid Profiel Lid Raad van Toezicht met aandachtsgebied zorg, kwaliteit en veiligheid Profielschets lid Raad van Toezicht met aandachtsgebied zorg, kwaliteit en veiligheid Liemerije Liemerije is sinds 1976 het

Nadere informatie

af over het gevoerde beleid en de door de Raad van Bestuur in dat kader verrichte werkzaamheden.

af over het gevoerde beleid en de door de Raad van Bestuur in dat kader verrichte werkzaamheden. sdw REGLEMENT RAAD VAN BESTUUR DEFINITIES Cliëntenraad: het door de stichting ingestelde orgaan dat binnen de doelstellingen van de stichting in het bijzonder de gemeenschappelijke belangen van de cliënten

Nadere informatie

Managementsstatuut 22.09 6.5

Managementsstatuut 22.09 6.5 Managementsstatuut 22.09 6.5 Artikel 1. In dit statuut wordt verstaan onder: a. managementstatuut: een reglement met taken en bevoegdheden van het college van bestuur en de van bestuurswege gemandateerde

Nadere informatie

JAARVERSLAG CLIËNTENRAAD 2015

JAARVERSLAG CLIËNTENRAAD 2015 JAARVERSLAG CLIËNTENRAAD 2015 0 DE CLIËNTENRAAD VAN HET RODE KRUIS ZIEKENHUIS TE BEVERWIJK BIEDT U HIERBIJ HET JAARVERSLAG OVER 2015 AAN. Inhoud Inhoud... 1 1. Voorwoord... 2 2. Doelstelling... 3 3. Samenstelling

Nadere informatie

Bestuursreglement. Stichting VELISON WONEN

Bestuursreglement. Stichting VELISON WONEN Bestuursreglement Stichting VELISON WONEN Status: Definitief Versie: 28 februari 2014 Versie: Aangepast 1 september 2014 Bestuursreglement stichting Velison Wonen, versie 1 september 2014 1 Doel en reikwijdte

Nadere informatie

Dialoog belanghebbenden. Uitgiftedatum: Juli 2015 Definitief Concept Revisienummer: Datum vaststelling directie overleg: Evaluatiedatum:

Dialoog belanghebbenden. Uitgiftedatum: Juli 2015 Definitief Concept Revisienummer: Datum vaststelling directie overleg: Evaluatiedatum: Document Uitgiftedatum: Juli 2015 Definitief Concept Revisienummer: Datum vaststelling directie overleg: Evaluatiedatum: Dialoog belanghebbenden Inleiding De belanghebbenden van SGL zijn op centraal niveau

Nadere informatie

Toegepast in 2014. Principe 1. Het bestuur is verantwoordelijk voor het in acht nemen van de Governance Code Cultuur

Toegepast in 2014. Principe 1. Het bestuur is verantwoordelijk voor het in acht nemen van de Governance Code Cultuur Appendi 105 Het Nieuwe Instituut Jaarverslag Verantwoording Governance Code Cultuur Toegepast in Principe 1 Het bestuur is verantwoordelijk voor het in acht nemen van de Governance Code Cultuur De organisatie

Nadere informatie

Vastgesteld door het huidige bestuur van Stichting de Kubus Centrum voor Kunst en Cultuur,

Vastgesteld door het huidige bestuur van Stichting de Kubus Centrum voor Kunst en Cultuur, Reglement Raad van Bestuur (het Reglement) Ingangsdatum: 1 januari 2017 Vastgesteld door het huidige bestuur van Stichting de Kubus Centrum voor Kunst en Cultuur, te Lelystad, 15 december 2016, Mw. A.

Nadere informatie

Instruerend Bestuur Quickscan en checklist

Instruerend Bestuur Quickscan en checklist Instruerend Bestuur Quickscan en checklist Stade Advies BV Kwaliteit van samenleven Quickscan Instruerend Bestuur (0 = onbekend; 1 = slecht; 2 = onvoldoende; 3 = voldoende; 4 = goed; 5 = uitstekend) 1.

Nadere informatie

Governancestructuur WonenBreburg. januari 2012, geactualiseerd augustus 2015

Governancestructuur WonenBreburg. januari 2012, geactualiseerd augustus 2015 Governancestructuur WonenBreburg januari 2012, geactualiseerd augustus 2015 1 Inhoud 1. Inleiding 3 2. Bestuur 3 2.1 Taak en werkwijze 3 2.2 Rechtspositie en bezoldiging bestuur 4 2.3 Tegenstrijdige belangen

Nadere informatie

Werkveld Datum Instemming/Advies GMR Vastgesteld R v T

Werkveld Datum Instemming/Advies GMR Vastgesteld R v T Werkveld Datum Instemming/Advies GMR Vastgesteld R v T Organisatie Januari 2012 nvt 18 Januari 2012 Zelfevaluatie Raad van Toezicht Organisatie/Zelfevaluatie Inhoudsopgave 1. PROCEDURE ZELFEVALUATIE RAAD

Nadere informatie

Samenwerkingsovereenkomst Vrijwilligersraad Stichting Surplus 1.0

Samenwerkingsovereenkomst Vrijwilligersraad Stichting Surplus 1.0 1 Samenwerkingsovereenkomst Vrijwilligersraad Stichting Surplus 1.0 Preambule Vrijwillig medewerkers in zorg en welzijn verrichten onbetaald en vrijwillig werkzaamheden in georganiseerd verband. Zij doen

Nadere informatie

Profiel Lid Raad van Toezicht met aandachtsgebied bedrijfsvoering

Profiel Lid Raad van Toezicht met aandachtsgebied bedrijfsvoering Profiel Lid Raad van Toezicht met aandachtsgebied bedrijfsvoering Profielschets lid Raad van Toezicht met aandachtsgebied bedrijfsvoering Liemerije Liemerije is sinds 1976 het adres voor ouderenzorg in

Nadere informatie

Reglement voor de Raad van Commissarissen van woonstichting De Zes Kernen

Reglement voor de Raad van Commissarissen van woonstichting De Zes Kernen Artikel 1 - Vaststelling en reikwijdte reglement 1. Dit reglement is vastgesteld in de vergadering van de raad van commissarissen van 29 augustus 2006. 2. Dit reglement kan bij besluit van de raad van

Nadere informatie

Reglement voor de Raad van Bestuur (Beleid)

Reglement voor de Raad van Bestuur (Beleid) De Raad van Bestuur van de stichting Van Neynselgroep, gevestigd te s-hertogenbosch, besluit, met inachtneming van de statuten van de stichting zoals gewijzigd bij akte tot statutenwijziging op 28 december

Nadere informatie

Reglement Raad van Bestuur Isala

Reglement Raad van Bestuur Isala Reglement Raad van Bestuur Isala 1. De bestuurstaak 1.1 De Raad van Bestuur is eindverantwoordelijk voor en belast met het besturen van de Stichting holding Isala klinieken alsmede (direct dan wel indirect)

Nadere informatie

FINANCIEEL VERSLAG 2015 Stichting AKROS Beheer te Amsterdam

FINANCIEEL VERSLAG 2015 Stichting AKROS Beheer te Amsterdam FINANCIEEL VERSLAG 2015 Stichting AKROS Beheer te Amsterdam Inhoud : Bestuursverslag Balans per 31-12-15 Resultaten rekening per 31-12-15 Korte toelichting op de balans Amsterdam, mei 2016 R.v.d. Wouw

Nadere informatie

REGLEMENT RAAD VAN TOEZICHT HOGESCHOOL LEIDEN

REGLEMENT RAAD VAN TOEZICHT HOGESCHOOL LEIDEN REGLEMENT RAAD VAN TOEZICHT HOGESCHOOL LEIDEN ALGEMEEN Artikel 1. Algemene bepalingen 1. Dit reglement is het huishoudelijk reglement van de Raad van Toezicht, bedoeld in artikel 15 van de statuten van

Nadere informatie

Jaarverslag. Raad van Toezicht. De Riethorst Stromenland 2016

Jaarverslag. Raad van Toezicht. De Riethorst Stromenland 2016 Jaarverslag Raad van Toezicht De Riethorst Stromenland 2016 De Riethorst Stromenland, Raad van Toezicht Auteur: Secretaris Raad van Toezicht, Monique Miseré Raamsdonksveer, juni 2017 Inleiding De Riethorst

Nadere informatie

Werkplan 2011. Cliëntenraad Stichting Pergamijn. Redactie: De secretaris H.A.Janssens

Werkplan 2011. Cliëntenraad Stichting Pergamijn. Redactie: De secretaris H.A.Janssens Werkplan 2011 Cliëntenraad Stichting Pergamijn Geactualiseerd op: 1 februari-2011 Redactie: De secretaris H.A.Janssens 1 Werkwijze van de Cliëntenraad De cliëntenraad van de Stichting Pergamijn stelt de

Nadere informatie

Jaarplan 2016 ondernemingsraad

Jaarplan 2016 ondernemingsraad Jaarplan 2016 ondernemingsraad Jaarplan 2016 ondernemingsraad Inhoudsopgave Hoofdstuk 1 Algemeen Pagina 3 Hoofdstuk 2 Vergaderstructuur en data 2016 Pagina 4 Hoofdstuk 3 De ondernemingsraad Pagina 5 Hoofdstuk

Nadere informatie

Bestuursreglement. Woningstichting Heteren

Bestuursreglement. Woningstichting Heteren Bestuursreglement Woningstichting Heteren Status: Definitief, 11 februari 2014 Bestuursreglement Woningstichting Heteren 1 Doel en reikwijdte 1. Dit reglement is vastgesteld door het bestuur op 4 februari

Nadere informatie

TWEE LEDEN RAAD VAN TOEZICHT (PROFIEL BEDRIJFSVOERING EN PROFIEL POLITIEK BESTUURLIJKE VRAAGSTUKKEN)

TWEE LEDEN RAAD VAN TOEZICHT (PROFIEL BEDRIJFSVOERING EN PROFIEL POLITIEK BESTUURLIJKE VRAAGSTUKKEN) TWEE LEDEN RAAD VAN TOEZICHT (PROFIEL BEDRIJFSVOERING EN PROFIEL POLITIEK BESTUURLIJKE VRAAGSTUKKEN) 7 november 2014 DE ORGANISATIE RIBW Kennemerland / Amstelland en de Meerlanden De Regionale Instelling

Nadere informatie

Jaarverslag Cliëntenraad

Jaarverslag Cliëntenraad Jaarverslag 2015 Cliëntenraad Inhoudsopgave 1. Voorwoord door de voorzitter 3 2. Samenstelling Cliëntenraad 2015 4 3. Visie Cliëntenraad 5 4. Doelstelling Cliëntenraad 6 5. Werkwijze/Bevoegdheden 6 6.

Nadere informatie

Profielschets. Manager Financiën. Omnivera GWZ. ERLY the consulting company Datum: februari 2016 Opdrachtgever: Omnivera GWZ

Profielschets. Manager Financiën. Omnivera GWZ. ERLY the consulting company Datum: februari 2016 Opdrachtgever: Omnivera GWZ Profielschets Manager Financiën Omnivera GWZ ERLY the consulting company Datum: februari 2016 Opdrachtgever: Omnivera GWZ Adviseurs ERLY: drs. Lilian Vos Telefoonnummer: 035 543 00 88 Omnivera GWZ Omnivera

Nadere informatie

Reglement Directie Stichting Peuterspeelzalen Hoogeveen

Reglement Directie Stichting Peuterspeelzalen Hoogeveen Reglement Directie Stichting Peuterspeelzalen Hoogeveen Vastgesteld door het Toezichthoudend Bestuur op 14 juli 2016 Gebaseerd op modelreglement MO-groep (2009) Artikel 1. Structuur 1. De directie is belast

Nadere informatie

S a t de d Ad A vi v es BV B V Kw K al a ite t i e t tva v n n same m nl n eve v n

S a t de d Ad A vi v es BV B V Kw K al a ite t i e t tva v n n same m nl n eve v n Directie Reglement Stade Advies BV Kwaliteit van samenleven Artikel 1. Structuur 1. De directie is belast met de dagelijkse leiding van de W&MD-onderneming en de door het bestuur aan de directie gedelegeerde

Nadere informatie

REGLEMENT VOOR DE AUDIT, COMPLIANCE EN RISICO COMMISSIE VAN PROPERTIZE B.V.

REGLEMENT VOOR DE AUDIT, COMPLIANCE EN RISICO COMMISSIE VAN PROPERTIZE B.V. REGLEMENT VOOR DE AUDIT, COMPLIANCE EN RISICO COMMISSIE VAN PROPERTIZE B.V. Datum: 11 mei 2015 Artikel 1. Definities AvA: Commissie: Reglement: RvB: RvC: Vennootschap: de algemene vergadering van aandeelhouders

Nadere informatie

VERTROUWELIJK. Reglement Raad van Toezicht Stichting Spine & Joint Centre

VERTROUWELIJK. Reglement Raad van Toezicht Stichting Spine & Joint Centre VERTROUWELIJK Reglement Raad van Toezicht Stichting Spine & Joint Centre Versieblad Versie Status Datum Wijzigingen 0.1 Concept 24-11-2014 startnotitie 0.2 Concept 4-12-2014 Review bestuurder 0.3 Concept

Nadere informatie

Reglement voor de Raad van Commissarissen van Rentree

Reglement voor de Raad van Commissarissen van Rentree Reglement voor de Raad van Commissarissen van Rentree Artikel 1 Vaststelling en reikwijdte reglement 1. Dit reglement is vastgesteld en goedgekeurd in de vergadering van de Raad van Commissarissen d.d.

Nadere informatie

Zelfevaluatie Raad van Toezicht RvT

Zelfevaluatie Raad van Toezicht RvT werkveld datum Instemming/advies GMR Vaststelling RvT Vastgesteld CvB Organisatie 28-11-2012 n.v.t. 28-11-2012 n.v.t. Zelfevaluatie Raad van Toezicht RvT Inhoudsopgave 1. Procedure zelfevaluatie Raad van

Nadere informatie

Toezichtkader Raad van toezicht van De Haagse Scholen, stichting voor primair en speciaal openbaar onderwijs

Toezichtkader Raad van toezicht van De Haagse Scholen, stichting voor primair en speciaal openbaar onderwijs Toezichtkader Raad van toezicht van De Haagse Scholen, stichting voor primair en speciaal openbaar onderwijs Inleiding. Vanaf 1 augustus 2011 zijn bij De Haagse Scholen, stichting voor primair en speciaal

Nadere informatie

VERTROUWELIJK. Reglement Bestuur Stichting Spine & Joint Centre

VERTROUWELIJK. Reglement Bestuur Stichting Spine & Joint Centre VERTROUWELIJK Reglement Bestuur Stichting Spine & Joint Centre Versieblad Versie Status Datum Wijzigingen 0.1 Concept 24-11- 2014 Start 0.2 Concept 1-12-2014 Review opsteller 0.3 Concept 4-12-2014 Review

Nadere informatie

Reglement Raad van Bestuur Stichting Koninklijke Visio. 1 De bestuurstaak. 2 Verantwoording en verantwoordelijkheid

Reglement Raad van Bestuur Stichting Koninklijke Visio. 1 De bestuurstaak. 2 Verantwoording en verantwoordelijkheid Reglement Raad van Bestuur Stichting Koninklijke Visio 1 De bestuurstaak 1.1 Ingevolge de statuten bestuurt de Raad van Bestuur de stichting onder toezicht van de Raad van Toezicht. 1.2 De Raad van Bestuur

Nadere informatie

Profiel. Voorzitter Cliëntenraad. 13 oktober Opdrachtgever Cliëntenraad Haaglanden Medisch Centrum

Profiel. Voorzitter Cliëntenraad. 13 oktober Opdrachtgever Cliëntenraad Haaglanden Medisch Centrum Profiel Voorzitter Cliëntenraad 13 oktober 2017 Opdrachtgever Cliëntenraad Haaglanden Medisch Centrum Voor meer informatie over de functie Manon Min, adviseur Leeuwendaal Telefoon (088) 00 868 00 06 29

Nadere informatie

REGLEMENT RAAD VAN TOEZICHT STICHTING THEATER DAKOTA

REGLEMENT RAAD VAN TOEZICHT STICHTING THEATER DAKOTA REGLEMENT RAAD VAN TOEZICHT STICHTING THEATER DAKOTA Cultural Governance in Theater Dakota Vastgesteld door het bestuur van de Stichting Cultuuranker Escamp op: 26 november 2012 HOOFDSTUK I. ALGEMEEN Artikel

Nadere informatie

FINANCIEEL VERSLAG 2014 Stichting AKROS Beheer te Amsterdam

FINANCIEEL VERSLAG 2014 Stichting AKROS Beheer te Amsterdam FINANCIEEL VERSLAG 2014 Stichting AKROS Beheer te Amsterdam Inhoud : Bestuursverslag Balans per 31-12-14 Resultaten rekening per 31-12-14 Korte toelichting op de balans Accountantsverklaring inzake 2014

Nadere informatie

Reglement Auditcommissie Raad van Commissarissen MN

Reglement Auditcommissie Raad van Commissarissen MN Reglement Auditcommissie Raad van Commissarissen MN Dit reglement is op grond van artikel 8.3 het reglement van de Raad van Commissarissen vastgesteld door middel van een besluit van de Raad van Commissarissen

Nadere informatie

Reglement, werkwijze en taakverdeling RVC

Reglement, werkwijze en taakverdeling RVC Reglement, werkwijze en taakverdeling RVC Artikel 1. Begripsbepalingen De RvC De vennootschap De Statuten De RvC van Commissarissen zoals bedoeld in artikel 16 e.v. van de statuten van Twente Milieu N.V

Nadere informatie

Reglement Bestuur. Inleiding. 1. De bestuurstaak

Reglement Bestuur. Inleiding. 1. De bestuurstaak Reglement Bestuur Inleiding Dit is het reglement van het (collegiaal) bestuur van Stichting SVn als bedoeld in artikel 14 lid 1 van de Statuten van die stichting. Het wordt vastgesteld door het bestuur

Nadere informatie

Profielschets leden Raad van Toezicht Carintreggeland

Profielschets leden Raad van Toezicht Carintreggeland Profielschets leden Raad van Toezicht Carintreggeland Informatie over de organisatie Carintreggeland is een vitale, sociaal maatschappelijke onderneming op het gebied van Wonen, Welzijn en Zorg met als

Nadere informatie

Inhoud Jaarverslag cliëntenraad 2013

Inhoud Jaarverslag cliëntenraad 2013 Jaarverslag cliëntenraad 2013 Jaarverslag cliëntenraad 2013 Inhoud Jaarverslag cliëntenraad 2013 Voorwoord 3 hoofdstuk 1 Functioneren van de cliëntenraad 4 1.1 Samenstelling 4 1.2 Vergaderingen 4 1.3 Onderwerpen

Nadere informatie

LID RAAD VAN TOEZICHT (voordracht Cliëntenraad)

LID RAAD VAN TOEZICHT (voordracht Cliëntenraad) STICHTING GELRE ZIEKENHUIZEN LID RAAD VAN TOEZICHT (voordracht Cliëntenraad) Februari 2016 HCG/TK/ES DE ORGANISATIE is met ruim 3.500 medewerkers, 190 medisch specialisten, 300 vrijwilligers en een verzorgingsgebied

Nadere informatie

Voorzitter Raad van Toezicht en lid Raad van Toezicht met juridisch profiel

Voorzitter Raad van Toezicht en lid Raad van Toezicht met juridisch profiel Functieprofiel Voorzitter Raad van Toezicht en lid Raad van Toezicht met juridisch profiel Stichting De Waalboog Nijmegen 17 mei 2017 1 Stichting De Waalboog Stichting De Waalboog is één van de grote Nijmeegse

Nadere informatie

Profielschets Twee leden Raad van Commissarissen Argos Zorggroep

Profielschets Twee leden Raad van Commissarissen Argos Zorggroep Profielschets Twee leden Raad van Commissarissen Argos Zorggroep 1. Over Argos Zorggroep Argos Zorggroep biedt deskundige zorg, behandeling en gezelligheid aan ouderen. Dit doen zij in één van de huizen

Nadere informatie

EEN MEERJARIG BELEIDSPLAN MET SMART DOELSTELLINGEN

EEN MEERJARIG BELEIDSPLAN MET SMART DOELSTELLINGEN VOORBEELD VEILIGHEIDSPLAN EEN MEERJARIG BELEIDSPLAN MET SMART DOELSTELLINGEN Hieronder ziet u de hoofdstukken en paragrafen van het veiligheidsplan. Per paragraaf ziet u welke informatie u moet geven.

Nadere informatie

Profiel. Laurentius Ziekenhuis Roermond. Leden raad van toezicht

Profiel. Laurentius Ziekenhuis Roermond. Leden raad van toezicht Profiel Laurentius Ziekenhuis Roermond Leden raad van toezicht Laurentius Ziekenhuis Roermond Leden raad van toezicht Organisatie Het Laurentius Ziekenhuis Roermond is een vooruitstrevend en vooraanstaand

Nadere informatie

FUNCTIEBESCHRIJVING: WIJKMANAGER. Algemeen. Datum voorlopige vaststelling: 29-04-2015. Organisatie: Stichting Actiezorg en Magentazorg

FUNCTIEBESCHRIJVING: WIJKMANAGER. Algemeen. Datum voorlopige vaststelling: 29-04-2015. Organisatie: Stichting Actiezorg en Magentazorg FUNCTIEBESCHRIJVING: WIJKMANAGER Algemeen Organisatie: Stichting Actiezorg en Magentazorg Organisatorische eenheid: raad van bestuur Opsteller functiebeschrijving: adviseur P&O Datum voorlopige vaststelling:

Nadere informatie

Reglement Raad van Toezicht Thuiszorg Maatschappij

Reglement Raad van Toezicht Thuiszorg Maatschappij Artikel 1 Inleiding 1. Dit reglement is opgesteld ter aanvulling van de statuten van de coöperatieve vereniging ThuisZorg Maatschappij en is gebaseerd op de Governance Code Zorg en Welzijn 2010 2. Dit

Nadere informatie

Reglement Raad van Toezicht. Stichting Hogeschool Leiden CONCEPT 140331 ALGEMEEN

Reglement Raad van Toezicht. Stichting Hogeschool Leiden CONCEPT 140331 ALGEMEEN Reglement Raad van Toezicht Stichting Hogeschool Leiden ALGEMEEN Artikel 1. Algemene bepalingen 1. Dit reglement is het Huishoudelijk Reglement van de Raad van Toezicht, bedoeld in artikel 15 van de Statuten

Nadere informatie

REGLEMENT AUDITCOMMISSIE TELEGRAAF MEDIA GROEP N.V.

REGLEMENT AUDITCOMMISSIE TELEGRAAF MEDIA GROEP N.V. REGLEMENT AUDITCOMMISSIE TELEGRAAF MEDIA GROEP N.V. Dit Reglement is goedgekeurd door de Raad van Commissarissen van Telegraaf Media Groep N.V. op 17 september 2013. 1. Inleiding De Auditcommissie is een

Nadere informatie

Manager Medische Hulpmiddelen

Manager Medische Hulpmiddelen - Functie en competentie profiel Manager Medische Hulpmiddelen. Functie- en competentieprofiel Manager medische hulpmiddelen 09122015 Doel van de functie - De manager medische hulpmiddelen (MMH) adviseert

Nadere informatie

Bestuursreglement. Bestuursreglement Stichting Verpleeghuis het Parkhuis Vastgestelde versie 15 april 2014 Pagina 1 van 6

Bestuursreglement. Bestuursreglement Stichting Verpleeghuis het Parkhuis Vastgestelde versie 15 april 2014 Pagina 1 van 6 Bestuursreglement Vastgestelde versie 15 april 2014 Pagina 1 van 6 Definities In dit reglement wordt verstaan onder: - Bestuur: de raad van bestuur van Stichting Verpleeghuis Het Parkhuis - Raad van Toezicht:

Nadere informatie

Naar een Raad van Toezicht. Vereniging voor Gereformeerd Voortgezet Onderwijs voor Westelijk Nederland

Naar een Raad van Toezicht. Vereniging voor Gereformeerd Voortgezet Onderwijs voor Westelijk Nederland Naar een Raad van Toezicht Vereniging voor Gereformeerd Voortgezet Onderwijs voor Westelijk Nederland April 2011 0 Inhoud Naar een Raad van Toezicht... 0 1. Waarom een Raad van Toezicht- model?... 2 2.

Nadere informatie

Reglement Raad van Bestuur

Reglement Raad van Bestuur Reglement Raad van Bestuur Stichting Geïntegreerde Geestelijke gezondheidszorg in Eindhoven en de Kempen (GGzE) Vastgesteld door de Raad van Bestuur op 8 december 2015 Goedgekeurd door de Raad van Toezicht

Nadere informatie

Directiereglement Waarborgfonds voor de Zorgsector

Directiereglement Waarborgfonds voor de Zorgsector Directiereglement Waarborgfonds voor de Zorgsector Inleiding De Stichting Waarborgfonds voor de Zorgsector (hierna aangeduid als: 'WFZ') wordt bestuurd door een eenhoofdige directie (hierna aangeduid als:

Nadere informatie

Reglement Raad van Bestuur Partoer Op Maat

Reglement Raad van Bestuur Partoer Op Maat Reglement Raad van Bestuur Partoer Op Maat Vastgesteld d.d. 24 maart 2015 1. Inleiding Dit reglement voor de Raad van Bestuur is opgesteld met inachtneming van de statuten. De statuten van de stichting

Nadere informatie

JAARVERSLAG 2014 Cliëntenraad Reinier de Graaf

JAARVERSLAG 2014 Cliëntenraad Reinier de Graaf JAARVERSLAG 2014 Cliëntenraad Reinier de Graaf Inleiding Met dit jaarverslag beschrijft de Cliëntenraad (CR) van het Reinier de Graaf Ziekenhuis de activiteiten in 2014. De missie van de CR is een bijdrage

Nadere informatie

Activiteitenplan MR Ter Tolne 2015-2016

Activiteitenplan MR Ter Tolne 2015-2016 Activiteitenplan MR Ter Tolne 2015-2016 Vastgesteld mei 2015 Doel MR Ter Tolne 3 Visie 3 Uitgangspunten 3 Kernissues MR 4 Besluitvorming 4 Beleidsinitiërend 4 Planning MR 4 Kernthema s 4 Speerpunten 4

Nadere informatie

we zijn in beeld VPTZ-ZU/ Hospice Nieuwegein

we zijn in beeld VPTZ-ZU/ Hospice Nieuwegein we zijn in beeld VPTZ-ZU/ Hospice Nieuwegein Beleid 2012-2013 Inleiding Dit beleidsstuk is geschreven om in beeld te brengen wat onze organisatie doet, waar we voor staan en waar we goed in zijn, hoe we

Nadere informatie

Bevoegdheden en verantwoordelijkheden Raad van Toezicht.

Bevoegdheden en verantwoordelijkheden Raad van Toezicht. 6. Raad van Toezicht 14-04-2014 Versie 6.02 Huishoudelijk reglement Raad van Toezicht Status Definitief Artikel 1: Positionering Raad van Toezicht Ingevolge de statuten bestuurt het College van Bestuur

Nadere informatie

Integrated Audit in het Erasmus MC

Integrated Audit in het Erasmus MC Integrated Audit in het Erasmus MC NFU Symposium Mind the gap! Effectieve inzet van interne audits 29 mei 215 Freek Wegerif Sector Audit Succesfactoren Uitdagingen 2 Integrated audit - uitvoering EXPERTS

Nadere informatie

Corporate Governance verantwoording

Corporate Governance verantwoording Corporate Governance verantwoording Algemeen De Raad van Commissarissen en de Raad van Bestuur van Verenigde Nederlandse Compagnie (VNC) respecteren de principes en best practice bepalingen van de Corporate

Nadere informatie

COMPLIANCE MET DE NEDERLANDSE CORPORATE GOVERNANCE CODE

COMPLIANCE MET DE NEDERLANDSE CORPORATE GOVERNANCE CODE COMPLIANCE MET DE NEDERLANDSE CORPORATE GOVERNANCE CODE Corporate Governance Novisource streeft naar een organisatiestructuur die onder meer recht doet aan de belangen van de onderneming, haar klanten,

Nadere informatie