SCHOOLGIDS. adres: Eemmeer 15b, 1509 GL Zaandam. website:

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "SCHOOLGIDS. adres: Eemmeer 15b, 1509 GL Zaandam. website: www.vuurvogel.nl E-mail: info@vuurvogel.nl"

Transcriptie

1 SCHOOLGIDS adres: Eemmeer 15b, 1509 GL Zaandam. tel.: website: 1

2 Inhoudsopgave Inleiding blz. 4 Agora blz. 5 Resonansgroep blz. 5 Missie Agora blz. 5 Visie Agora blz. 6 Kernwaarden blz. 6 Visie op GOED onderwijs blz. 6 Belangrijke adressen/ telefoonnummers blz. 7 Algemene informatie van De Vuurvogel blz. 8 Identiteit blz. 8 Pedagogisch klimaat blz. 9 Missie/ visie De Vuurvogel blz. 9 Schoolontwikkelingen en speerpunten blz. 9 Plaats in de wijk blz. 9 Omgeving/ route blz. 10 Fietsen/ brengen en halen/ parkeren blz. 10 Huisvesting blz. 10 Schoolregels/ groepsafspraken blz. 11 Diversen blz. 11 Het schoolteam blz. 12 Ouderraad/ ouderbijdrage blz. 14 Medezeggenschapsraad (M.R.) blz. 15 Gemeenschappelijke medezeggenschapsraad (G.M.R.) blz. 15 Groepsindeling blz. 15 Groepsouders blz. 16 Het leerlingendossier bij AGORA blz. 16 Leerlingendossier van De Vuurvogel blz. 19 Registratie en beoordeling blz. 19 Onderwijs (vakken en methoden) blz. 20 Schooltijden blz. 24 Leerplicht blz. 25 Vakantierooster en vrije dagen blz. 25 Ziekmeldingen blz. 25 Verlof blz. 25 Verzuim blz. 26 Schorsen en verwijderen blz. 26 Verbreding van het onderwijs blz. 26 Tussen schoolse opvang (T.S.O.) blz. 26 2

3 Buitenschoolse opvang (B.S.O.) blz. 27 Zorgstructuur blz. 28 Zorgstructuur van De Vuurvogel blz. 31 Matchpoint blz. 32 Protocol Kindermishandeling blz. 33 Jeugdgezondheidszorg G.G.D. blz. 33 Kwaliteitsbeleid blz. 35 Klachtenregeling blz. 36 Ongevallen- en aansprakelijkheidsverzekering blz. 38 Bedrijfshulpverlening (B.H.V.) blz. 38 Ontruimingsplan/ -oefening blz. 39 De vrijwillige ouderbijdrage blz. 39 Communicatie met ouders/ verzorgers blz. 40 Schoolgids blz. 40 Informatieboekje blz. 40 Website blz. 40 Homepage blz. 40 Maandbrief blz. 41 Nieuwsbrief blz. 41 Rapportage aan ouders blz. 41 Rapportage aan anderen blz. 41 Informatieavonden blz. 42 Huisbezoek blz. 42 Spreekavonden en rapportbesprekingen blz. 42 Info aan gescheiden ouders blz. 42 Ouderhulp (o.a. commissies) blz. 43 Bijzondere activiteiten blz. 44 In- en uitstroom blz. 46 PoVo-procedure: de overstap blz. 46 Vervolgonderwijs (tijdpad, gegevens voor V.O./ N.I.O.-toets/ S.V.L.) blz. 47 Medische situaties op school blz. 48 Hoofdluisbestrijding blz. 49 Kinderzeer blz. 49 I.C.T. en Mediawijsheid blz. 49 Lezen en dyslexie blz. 50 School Video Interactie Begeleiding (S.V.I.B.) blz. 50 Sponsorbeleid blz. 50 3

4 Inleiding Met genoegen publiceren wij hierbij onze schoolgids. We geven u met deze gids een beeld van de Stichting Agora in het algemeen (teksten zijn weergegeven in blauw) en onze school De Vuurvogel in het bijzonder (teksten zijn weergegeven in zwart). U kunt erin lezen hoe er gewerkt wordt en wat we belangrijk vinden. Maar ook staat er iets in over allerlei andere zaken zoals schooltijden, vakanties, verzekeringen e.d.. Wij vinden het belangrijk dat de kinderen zich prettig voelen op school, dat de ouders zich bij de school betrokken voelen, dat de kwaliteit van het onderwijs optimaal is, dat de leerkrachten zich volledig inzetten en dat de voorzieningen goed zijn. Een school is altijd in beweging. Er komen nieuwe kinderen en nieuwe ouders, de overheid verandert steeds allerlei regelingen, de maatschappij is in ontwikkeling. De school speelt daar voortdurend op in. Wij hopen dat u door deze gids een helder beeld van De Vuurvogel zult krijgen. Komen er bij u nog vragen op, dan bent u van harte welkom om ze aan ons te stellen. Een bijzonder woord van welkom aan de ouders, die dit jaar voor het eerst met onze school kennismaken. Wij hopen dat u en uw kind(eren) zich bij ons thuis zullen voelen. We vertrouwen erop dat we samen een goede tijd tegemoet gaan. Deze schoolgids wordt gepubliceerd aan het begin van schooljaar De tekst van deze schoolgids is vastgesteld door het bevoegd gezag met instemming van de medezeggenschapsraad. Wil de Wolf, directeur (tot ) Stefanie Lammers (vanaf ) Theo Aurik, adjunct-directeur. 4

5 Agora AGORA staat voor Marktplaats. Een plaats voor ontmoeting in het onderwijs aan kinderen tot 14 jaar in de Zaanstreek. Deze ontmoeting vindt plaats in 26 scholen op 35 locaties. Agora werkt vanuit kernwaarden die voor alle scholen gelden. Zij geven richting aan het onderwijs. De eerste kernwaarde gaat over het kind: Wij waarderen ons handelen steeds aan de bijdrage die het geeft aan ieder uniek kind in zijn of haar ontplooiing. Vanuit de gedeelde kernwaarden hebben onze scholen hun eigen kenmerken, inzichten en pedagogie, gericht op de aandacht voor de ontwikkeling van ieder kind, de wijk en het recht op een minimum aan opvoeding voor elk kind. De school is de eenheid voor ontwikkeling en verandering en functioneert zelfstandig waar het kan en werkt samen waar het moet. AGORA werkt continu aan de professionalisering van haar medewerkers, heeft hoge verwachtingen, bevordert samenwerking en bevordert een stimulerende op leren gerichte omgeving voor kinderen en medewerkers. Op deze wijze wil AGORA de opbrengsten duurzaam verbeteren. AGORA ontwikkelt Passend Onderwijs door de inzet van Talenten Traject Teams op al haar scholen. AGORA zet in op de ontwikkeling van brede scholen in alle wijken, waarbij gestreefd wordt naar het samengaan van onderwijs, opvoeding, opvang, ontmoeten en ontspannen. Resonansgroep Vanaf 1 augustus 2006 heeft AGORA een Resonansgroep. Deze kan het bestuur gevraagd of ongevraagd adviseren over vragen die met de levensbeschouwelijke uitgangspunten van de Stichting verband houden. In deze groep zitten maximaal acht personen, die voor de helft uit de organisatie voortkomen en voor de andere helft de maatschappelijke omgeving vertegenwoordigen. Missie Vanuit christelijk geloof, levensovertuiging en daaraan ontleende waarden, waarderen wij ons handelen aan de opbrengst bij het kind. Samenwerking van professioneel personeel en van de scholen onderling brengt AGORA tot een hogere kwaliteit. Iedere school vindt haar uitdaging in de dynamiek van de samenleving en de opdracht die daaruit voor ieder kind afzonderlijk voortvloeit. Daarin mag ieder kind zich gekend weten. AGORA ziet hierin haar opdracht en haar reden van bestaan. 5

6 Visie AGORA werkt continu aan de verbetering van het onderwijs. GOED ONDERWIJS is datgene wat steeds wordt nagestreefd. GOED ONDERWIJS betreft een drietal samenhangende terreinen waarvoor AGORA het beste wat zij heeft wil inzetten. Dat zijn Passend Onderwijs voor alle leerlingen, een Breed aanbod in samenhang met wijk, vrije tijd en opvang en op Opbrengsten gericht onderwijs dat recht doet aan de capaciteiten en talenten van kinderen. In 2015 wil AGORA dat GOED ONDERWIJS ook merkbaar is in alle scholen. Kernwaarden Bij AGORA werken we vanuit de volgende vijf kernwaarden: 1. Wij waarderen ons handelen steeds aan de bijdrage die het geeft aan ieder uniek kind in zijn of haar ontplooiing. 2. Wij benoemen de dynamiek in onze samenleving en richten ons daarop in c.q. passen ons daaraan aan. 3. Wij garanderen ieder kind een voldoende opvoeding. 4. Wij zijn een aantrekkelijke werkgever en richten ons op de persoonlijke ontplooiing en het professioneel handelen van onze medewerkers. 5. Wij benoemen de school als eenheid van (organisatie-)verandering en verstrekken de school middelen en voorzieningen om planmatig te ontplooien. Visie op GOED ONDERWIJS In haar visie geeft AGORA aan dat GOED ONDERWIJS de belangrijkste opdracht is. Dit betreft de terreinen * Passend Onderwijs * Brede School ontwikkeling * Opbrengstgericht werken. De kwaliteit van het onderwijs op een GOEDE school is meetbaar op de volgende terreinen: * Resultaten bij de hoofdvakken * Resultaat bij de sociaal emotionele ontwikkeling bij kinderen * Tevredenheid bij ouders, leerlingen en leerkrachten Vervolgens dragen ondernemerschap, creativiteit en burgerschapsvorming bij tot de brede ontwikkeling van kinderen. ICT-vaardigheden en mediawijsheid zijn onlosmakelijk verbonden met de beschreven aspecten van GOED ONDERWIJS. 6

7 Belangrijke adressen/ telefoonnummers Bevoegd gezag Onze school valt onder het bovenschools management van de Stichting Agora. Het administratiekantoor is gevestigd op de Weer 10a, Postbus 88, 1500 EB Zaandam. Het is telefonisch bereikbaar onder nummer: Leerplichtambtenaar De leerplichtambtenaar is telefonisch bereikbaar onder nummer: Rijksinspectie Het adres van de inspectie is: Team PO Park Voorn 4, Postbus GS Utrecht Vragen over onderwijs: tel Klachtenmeldingen over seksuele intimidatie, seksueel misbruik, ernstig psychisch of fysiek geweld: meldpunt vertrouwensinspecteur tel (lokaal tarief) Contactpersoon Marieke van der Breggen, tel Klachtenregeling Externe vertrouwenspersoon: Mevrouw H. de Jong, PRIMO nh Postbus AC Purmerend Tel , of of via het adres van Agora: of schriftelijk aan Agora Vertrouwenspersoon, Postbus 88, 1500 EB Zaandam. Graag met duidelijke vermelding vertrouwelijk op de envelop! Landelijke klachtencommissies: Landelijke klachtencommissie Katholiek onderwijs Postbus EH Den Haag Tel: (070) Fax: (070)

8 Landelijke klachtencommissie voor het Christelijk onderwijs Postbus AR Voorburg Tel: (070) Fax: (070) Schoolbegeleidingsdienst De school is aangesloten bij de: Schoolbegeleidingsdienst Zaanstreek - Waterland Wielingenstraat 115, 1440 AV Purmerend, tel GGD De jeugdarts en de logopedist van de school kunt u bereiken onder telefoonnummer: Buitenschoolse opvang In ons schoolgebouw is de naschoolse opvang Lumba Lumba gevestigd. Het telefoonnummer is: Naast onze school is De Kleine Jager gevestigd, die opvang biedt aan kinderen van 0-12 jaar. Het telefoonnummer is: Of bel met de organisatie Tinteltuin: Politie Politie wijkteam Koog Zaandijk; telefoonnummer: Algemene informatie van De Vuurvogel Het adres van de school is: Eemmeer 15b, 1509 GL Zaandam. Telefoon: Er wordt les gegeven aan ruim 320 kinderen in twaalf groepen. Identiteit Wij zijn een interconfessionele school. Voor ons houdt dat in, dat de Rooms Katholieke en Protestants Christelijke geloofsrichtingen naast elkaar bestaan. Als ouders kiezen voor onze school, zijn zij bekend met ons christelijk karakter en respecteren zij de manier waarop wij daaraan vorm geven. 8

9 Pedagogisch klimaat Wij willen binnen de school een sfeer scheppen, waarin kinderen zich veilig voelen. Ze leren dan respect te hebben voor elkaar, samen te werken en voor zichzelf op te komen. Er is dan sprake van een goed pedagogisch klimaat. Missie/ visie Alle mensen binnen de school (leerlingen, directie, leerkrachten, onderwijsondersteunend personeel en ouders) gaan in alle openheid met elkaar om, respecteren elkaar en helpen elkaar. Ze mogen elkaar aanspreken op gemaakte afspraken. Wij willen een school zijn waar personeel en leerlingen betrokken zijn en zich thuis voelen. Een spannende, uitdagende school waar kinderen en leerkrachten met plezier naar toe gaan en hun talenten optimaal kunnen benutten. In onze school houden we zoveel mogelijk rekening met de behoeften en het niveau van de kinderen (adaptief onderwijs). Ouders betrekken wij actief bij de school. Als school dragen wij met de ouders gezamenlijke verantwoordelijkheid voor de opvoeding. Daarom worden ouders gehoord en geïnformeerd. Schoolontwikkelingen en speerpunten Wij schenken ook in het komende schooljaar extra aandacht aan het rekenonderwijs. We zijn op zoek naar aanpassingen om de opbrengsten te verhogen. De vervanging van de rekenmethode in het schooljaar wordt voorbereid. Er wordt verder gewerkt aan het opstellen van groepshandelingsplannen met betrekking tot het rekenonderwijs. Juffrouw Jessica wordt verder opgeleid tot rekencoördinator. De vervanging van de methode Engels in het schooljaar wordt voorbereid. Wij gaan ons het komend schooljaar nog intensiever bezig houden met opbrengstgericht werken door ons te verdiepen in het concept Continuous Improvement van Jay Marino. Kenmerken zijn: hoge verwachtingen, de resultaten en evaluatie van leren en onderwijzen. De voorbereidingen op de invoering van het passend onderwijs gaan ook volgend schooljaar door. De inrichting van de zorg wordt, waar nodig, verder verbeterd. Onze school participeert in de brede schoolontwikkeling in de wijk Het Kalf. Met partners wordt gewerkt aan een samenhangend aanbod van onderwijs, opvang, peuterspeelzaal- en buurtwerk. Deze omgeving biedt mogelijkheden voor leren, spelen, ontdekken en ontwikkelen. Plaats in de wijk De school staat midden in het noordelijk gedeelte van woonwijk Het Kalf in Zaandam. 9

10 Omgeving/ route De school ligt in een verkeersluw gedeelte van de wijk. Het gebouw is niet gemakkelijk per auto te bereiken. De meest gebruikelijke route is via de straat Flevomeer. De looproute naar school kan in de meeste gevallen over kruisingsvrije wegen worden afgelegd. Op het schoolplein staan voldoende fietsenrekken. Wij verwachten dan ook dat alle fietsen in die rekken worden gestald. Voor de kleuters is er een aparte speelplaats, beveiligd met een afsluitbaar hek. Op het andere plein spelen de leerlingen van de groepen 3 t/m 8. Met de kinderen wordt afgesproken op welk gedeelte ze in de pauzes mogen spelen. Er lopen dan volgens rooster minimaal drie leerkrachten buiten. Fietsen/ brengen en halen/parkeren Het is onmogelijk dat alle leerlingen op de fiets naar school kunnen komen, omdat er in dat geval onvoldoende stallingruimte is. Bespreek met uw kind of het meenemen van een fiets beslist noodzakelijk is. Fietsen staan in de fietsenrekken! U kunt uw kind brengen tot in het gebouw. De deuren gaan om vijf over half negen en om tien voor half twee open. Om kwart voor negen en om half twee beginnen de lessen en wordt u dringend verzicht het gebouw te hebben verlaten. Bij het ophalen van uw kind aan het eind van de ochtenden de middaglessen wordt u dringend verzocht om buiten te wachten. Er zijn in de directe omgeving van de school weinig parkeerplaatsen. Daardoor wordt er regelmatig op verkeerde plaatsen geparkeerd of vinden botsingen plaats. Dat bezorgt de buurtbewoners veel overlast. U wordt zeer dringend verzocht om niet met de auto naar school te komen. Huisvesting Er zijn in het gebouw twaalf leslokalen, een peuterspeelzaal, een speellokaal, een computerlokaal en een ruimte voor leerlingenzorg. Verder is er een centrale hal, een directiekamer en een gecombineerde keuken- en conciërgeruimte. In het schoolgebouw mag niet gerookt worden. Rokers kunnen buiten op straat of in de patio s terecht. Er is een door de overheid verplicht gesteld ontruimingsplan aanwezig. Er wordt regelmatig geoefend. In onze school zijn voldoende personeelsleden opgeleid als bedrijfshulpverlener. Zij treden handelend op bij calamiteiten. Hun kennis wordt jaarlijks opgefrist. Er zijn voldoende hulpmiddelen aanwezig (zoals: AED, verbandtrommels, blusapparatuur enz.). 10

11 Schoolregels/groepsafspraken We vinden het heel belangrijk dat elk kind zich zo snel mogelijk thuis voelt op onze school. Pas dan kan een kind zich goed ontwikkelen. We doen daar ons best voor, maar we kunnen dat alleen bereiken door een grote betrokkenheid van de ouders. Ouders zijn dan ook altijd welkom om de kinderen in de klas te brengen, om te komen praten over de kinderen, om het werk te bekijken, om te komen helpen enz. Als het pedagogisch klimaat goed is, dan is een belangrijke voorwaarde voor goed onderwijs geschapen. Goed onderwijs geven, met aangepaste zorg voor alle leerlingen en met goede hulpmiddelen is ons hoofddoel. Sociale, creatieve en emotionele ontwikkeling vinden we ook belangrijk. Gelijkwaardigheid tussen mensen is daarbij ons uitgangspunt. Om deze doelen te bereiken is belangrijk dat er binnen de school duidelijke leefregels zijn. Leefregels van de Vuurvogel zijn: Iedereen hoort erbij. Doe je best. Eerlijk duurt het langst. Pas op je woorden. Handen thuis. Kijk en luister. Wees zuinig en netjes. Veiligheid voor alles. Laat weten waar je bent. Samen sterk. Deze leefregels zijn ontleend aan het project Een school om in te wonen (daar waar t veilig is). Ze zijn in elk lokaal goed zichtbaar in de vorm van pictogrammen, die door de kinderen zijn gemaakt. We rekenen erop dat u ons thuis ondersteunt met onze leefregels. Diversen Oud papier In de containerruimte staat een container voor oud papier. Daarin kunt u uw oude kranten en karton kwijt. Van de opbrengst wordt iets extra s gedaan voor de kinderen. Traktaties De verjaardag van uw kind is altijd een feest en hij of zij mag natuurlijk uitdelen. In het kiezen van de traktatie bent u uiteraard een zeer verstandige ouder! Schoolmelk De kinderen kunnen op school melk drinken. Deze melk wordt in verband met het terugbrengen van de hoeveelheid afval door de melkboer in flessen op school gebracht. Als u wilt dat uw kind 's ochtends op school een beker melk drinkt, kunt u zich per half jaar aanmelden. 11

12 Gebruik mobieltjes Mobieltjes mogen niet worden meegenomen naar school, tenzij er sprake is van een zwaarwegende noodzaak. In dat geval verzoeken wij u om dat aan ons schriftelijk mede te delen. Alleen dan zullen wij ontheffing verlenen. Uiteraard begrijpt u, dat wij de mobieltjes zullen moeten innemen, wanneer zij onterecht worden meegenomen. Ouders kunnen dan voor teruggave bij de leerkracht terecht. Abonnementen Via de school kunt u een abonnement nemen op enkele educatieve bladen. Elk kind krijgt aan het begin van het schooljaar een folder mee. U kunt dan zelf beslissen of u uw kind wilt opgeven als abonnee. De betaling geschiedt per eenmalige machtiging. Schooltelevisie Ook dit schooljaar volgen we met alle groepen een aantal programma's van de Nederlandse Onderwijs Televisie. Gevonden voorwerpen Gevonden voorwerpen liggen bij de conciërge. Het schoolteam Ons schoolteam bestaat voornamelijk uit leerkrachten die dagelijks uw kinderen les geven. De gymlessen worden gegeven door een vakleerkracht gymnastiek of de eigen leerkracht. In enkele groepen zijn onderwijsassistenten behulpzaam. Een onderwijsassistent doet ondersteunende werkzaamheden onder de directe verantwoordelijkheid van de leerkracht. Uw kind kan ook les krijgen van een stagiair(e) van de PABO (Pedagogische Academie BasisOnderwijs). Deze student(e) werkt onder de verantwoordelijkheid van de groepsleerkracht. Onze school moet elk jaar minstens vijf stageplaatsen ter beschikking stellen. Ook moeten wij minstens één LIO (Leraar In Opleiding) stageplaats ter beschikking stellen. Deze student(e) is aan het eind van de opleiding en reeds startbekwaam. De LIO-er werkt gedurende een gedeelte van het schooljaar geheel zelfstandig met de groep, onder verantwoordelijkheid van de leerkracht. Ook zijn er in school stagiaires van de opleiding voor onderwijsassistent(e). Zij assisteren de leerkrachten door hun opdrachten uit te voeren. De schoolleiding bepaalt in welke groepen een stagiair(e) komt. Directie Wil de Wolf, Directeur (tot ) tel Stefanie Lammers Directeur (vanaf ) Theo Aurik, Adjunct - directeur tel Interne begeleiders Sascha de Haan Ria Sparreboom. 12

13 Bouwcoördinatoren Pia Verdam (onderbouw) en Marieke van der Breggen (bovenbouw). ICT-coördinator en Arbo-coördinator Kees Peter Broek Leerkrachten Theo Aurik Ria ter Borg (tot ) Marieke van der Breggen Joost Breetvelt (vakleerkracht gymnastiek) Kees Peter Broek Wilma Brondy Jessica van Duuren (rekencoördinator) Tamara Frank Rosalie Gaarenstroom Marlène Henneke (cultuurcoördinator) Suzanne Licht Ellie Luurtsema Gabrielle de Ridder Marisca Rouw Ank Rozenberg (dyslexiecoach) Ester Twisk Christel Veeling Pia Verdam Atie Visser Margriet van Vuure. Onderwijsassistenten Marieke Pos Sandra Swartsenburg. Conciërge Jaap Moraal. Ziektevervanging Tijdens ziekte of afwezigheid van de leerkracht zal er een invaller worden aangesteld. Het vinden van invallers blijft erg moeilijk. Daardoor moet niet worden uitgesloten dat dit op een bepaald moment niet lukt. Er wordt altijd op de eerste dag van afwezigheid van de leerkracht gezorgd voor opvang. 13

14 Ouderraad/ ouderbijdrage Er is op onze school ook een ouderraad (O.R.). De O.R. treedt op als vertegenwoordiging van alle ouders en heeft als doel: Het organiseren van diverse bezigheden voor de kinderen het bevorderen van de samenwerking tussen ouders en het team. Om het vele werk goed te verdelen zijn er verschillende commissies ingesteld. Dat zijn: de catechesecommissie, de activiteitencommissie, de sportcommissie, de schoolkrantcommissie en de p.r.-commissie. Het dagelijks bestuur van de ouderraad wordt gevormd door: Voorzitter: Sandra Stolp, Flevomeer 31, 1509 GP Zaandam, tel Secretaris: Tineke Scholte, Brielsemeer 14, 1509 GH Zaandam, tel Penningmeester: Yvonne Tavenier, De Twee Gebroeders 16, 1509 ZN Zaandam, tel Leden: Priscilla Appelman, tel Edith van Heemskerk, tel Michiel Marijnissen, tel Renate Piet, tel Sonja Rogge, tel Hebt u vragen of suggesties, neem dan gerust contact op. Dat kan ook per De vrijwillige ouderbijdrage, die momenteel 35,- per kind per schooljaar bedraagt, wordt jaarlijks opnieuw vastgesteld op de algemene jaarvergadering. Dan vindt tevens de verantwoording van de bestede gelden plaats: een opsomming van gemaakte onkosten voor diverse festiviteiten. Aan het begin van het schooljaar vindt een jaarvergadering plaats. Bankrekeningnummer ouderraad: t.n.v. Ouderraad De Vuurvogel. 14

15 Medezeggenschapsraad (M.R.) De Vuurvogel heeft een medezeggenschapsraad, die bestaat uit drie ouders en drie leerkrachten. De raad heeft tot taak het bestuursbeleid t.a.v. onze school te toetsen. Mocht u vragen hebben over het bestuursbeleid of heeft u suggesties over het beleid, dan kunt u daar altijd een van de leden van de medezeggenschapsraad over benaderen. Als u meer wilt weten over de medezeggenschapsraad, dan kunt u kijken op de website. Daar vindt u de verslagen van de vergaderingen. Ook kunt u contact opnemen met één van de leden: Voorzitter: Mark van de Weijer (ouder van Lucas in groep 7), tel Leden: Ruben Woudt (ouder van Koen in groep 1/2B en Olivier in groep 3a), tel Vacature (ouder). Tamara Frank (leerkracht), tel Ank Rozenberg (leerkracht), tel Vacature (leerkracht). adres: Postadres: Eemmeer 15b, 1509 GL Zaandam. Gemeenschappelijk Medezeggenschapsraad (G.M.R.) De Gemeenschappelijke MedezeggenschapsRaad van AGORA bestaat uit personeels- en oudervertegenwoordigers van de medezeggenschapsraden van de aangesloten scholen. De GMR krijgt ambtelijke ondersteuning vanuit het Centraal Bureau. Bij een deel van de vergadering is de algemeen directeur aanwezig. De GMR vergadert ongeveer zes keer per jaar. Groepsindeling Groep 1/2 A : Groep 1/2 B : Groep 1/2 C : Groep 3a: Groep 3b: Groep 4: Groep 5a: Groep 5b/6b: Groep 6a: Groep 7a: Groep 7b/8b: Groep 8a: Juffrouw Pia. Juffrouw Tamara. Juffrouw Ellie. Juffrouw Suzanne. Juffrouw Christel. Juffrouw Gabrielle (ma-di-wo) en juffrouw Marlène (do-vr). Juffrouw Rosalie (ma-di) en juffrouw Sascha (wo-do-vr). Juffrouw Ria t. B. (ma-vr) en juffrouw Marieke van der B. (di-wo-do). Juffrouw Ank (ma-di-do-vr) en juffrouw Atie (wo). Juffrouw Ester (ma-di-do-vr) en juffrouw Marlène (wo). Juffrouw Margriet (ma-di-wo) en juffrouw Wilma (wo-do-vr). Hier is op de woensdagen één van de twee leerkrachten aanwezig. Juffrouw Marisca (ma-di) en juffrouw Jessica (wo-do-vr). 15

16 Groepsouders Groep 1/2A: Simone Marijnissen, tel Nâle Kolcuoglu, tel Groep 1/2B: Ilja van Galen, tel Gerrit Neyzing, tel Groep 1/2C: Karin Kalkhoven, tel Groep 3a: Barbara Askovic Raa, tel Esmeralda Danyeje, tel Groep 3b: Claudia van Raam, tel Groep 4: Inge Berkelaar, tel Colette Brouwer, tel Sandra Oranje, tel Hilda Uiterwaal, tel Groep 5a: Nathalie Pasma, tel Claudia Winkelman, tel Groep 5b/6b: Karin Veenman, tel Monique Kant, tel Groep 6a: Jolanda de Bruijn, tel Yvonne Kaal, tel Groep 7a: Esther de Boer, tel Tineke Scholte, tel Groep 7b/8b: Wendy Post, tel Annemieke Vlootman, tel Groep 8a: Daniëlle Dantuma, tel Sonja Rogge, tel Het leerlingendossier bij AGORA Iedere school is verplicht tot het voeren van een leerlingenadministratie. Daarnaast dient elke school vanuit de Leerplichtwet een verzuimadministratie bij te houden. Tot slot is de school verplicht om de onderwijskundige en sociaal- emotionele ontwikkeling van de leerling, de onderwijskundige begeleiding, zorg en de onderwijsresultaten te verzamelen en bij te houden in een leerlingvolgsysteem. Samen worden dit het leerlingendossier. Het gaat dus om een verzameling van gegevens met betrekking tot de individuele leerling. Deze verzameling wordt deels geautomatiseerd en deels op papier bijgehouden. Het papieren deel wordt steeds kleiner en zal op termijn geheel verdwijnen. Omdat het leerlingendossier privacygevoelige informatie bevat is het strikt vertrouwelijk. Er worden dan ook bijzondere eisen gesteld aan het beheer van en de verantwoordelijkheid voor het dossier en de bewaarplicht gesteld. AGORA maakt voor haar scholen hiervoor gebruik van het modelprivacyreglement verwerking leerlingengegevens voor primair en voortgezet onderwijs. Dit reglement regelt de wijze waarop de scholen de gegevens beheert en de bevoegdheden, rechten en plichten van alle betrokkenen. Het reglement is te downloaden op 16

17 De scholen zijn verplicht de volgende gegevens van de kinderen te verzamelen. A. ADMINISTRATIEVE GEGEVENS INSCHRIJVING Burger servicenummer Naam, voornamen en roepnaam van de leerling Geslacht Geboortedatum Adres, postcode, woonplaats Telefoonnummer(s), adres (indien voorhanden) Dezelfde gegevens van de ouders, voogden of verzorgers van de leerling Nationaliteit, geboorteplaats (en- land als de leerling niet in Nederland is geboren) Een getekende ouderverklaring voor het vaststellen van het leerlingengewicht (PO). Van belang is hier te vermelden dat binnen het PO ouders niet verplicht zijn hun opleidingsgegevens te verstrekken aan de school. Het is aan de school om ouders van het belang van het verstrekken van die gegevens te overtuigen in verband met de financiering maar het mag niet worden gepresenteerd als een verplichting waaraan ouders moeten voldoen. Het is aan de ouders om daarin een eigen keuze te maken. Gegevens betreffende de godsdienst of levensovertuiging; Voor zover die noodzakelijk zijn voor het onderwijs. Bijzonderheden over de leerling i.v.m. gezondheid (medicijngebruik, allergieën) Gegevens met betrekking tot bank; of girorekening van ouders/verzorgers Een getekende overeenkomst voor een vrijwillige bijdrage met specificatie. Indien de school een oudervereniging (als rechtspersoon) de bijdrage vraagt is dit niet nodig Datum van inschrijving Indien van toepassing: - Naam en adres van de school waarop de leerling voordien was ingeschreven - Bewijs van uitschrijving van de vorige school (niet ouder dan zes maanden) - Verklaring van één der ouders / verzorgers dat de leerling gedurende zes maanden of meer voorafgaande aan de datum van inschrijving niet op een andere school stond ingeschreven, of voor het eerst wordt ingeschreven - Afschrift LGF-beschikking van de Indicatiecommissie. UITSCHRIJVING Kopie van het bewijs van uitschrijving (gedateerd) - Voorlopige datum van uitschrijving is de datum volgend op de laatste dag waarop de leerling de school bezoekt - Definitieve datum van uitschrijving is de datum voorafgaand aan de datum van inschrijving op de nieuwe school (tenzij geen tijdig bericht van inschrijving op de nieuwe school is ontvangen; in dat geval blijft eventuele wijziging van de datum van uitschrijving achterwege) Naam en adres van de school waarheen de leerling is uitgeschreven en de datum van uitschrijving Het bericht van inschrijving zoals ontvangen van de volgende school (binnen vier weken). 17

18 B. VERZUIMREGISTRATIE Naam en roepnaam van de leerling Groep / klas waarin de leerling is geplaatst Het ziekteverzuim Afwezigheid anders van wegens ziekte Geoorloofdheid van het verzuim anders dan wegens ziekte Per dagdeel en op datum. C. ONDERWIJSKUNDIGE (en aanverwante) GEGEVENS Toetsuitslagen Rapporten Notities en verslagen van besprekingen over de leerling intern Notities en verslagen van besprekingen over de leerling met ouders/verzorgers Onderwijskundig rapport bij een schooladvies, aanvraag leerling gebonden financiering of verandering van school Medische gegevens. Zie o.a. protocol medisch handelen. Daarnaast indien van toepassing: Verslagen van speciale onderzoeken Handelingsplannen Notities over sociaal-emotionele ontwikkeling Aantekeningen van bijzondere privéomstandigheden, bijzondere gebeurtenissen, voorvallen of incidenten Besluiten op het gebied van schorsing en/of verwijdering. Het doel van deze gegevens is om de leerling te volgen in de ontwikkeling en om tijdig de juiste interventies te kunnen plegen. Het belang van de leerling staat hierbij voorop. Alle informatie over de leerling wordt in het leerlingendossier verzameld. Naast het leerlingendossier wordt er dan ook geen informatie verzameld. Ouders/verzorgers hebben recht op inzage in het leerlingendossier. Dit is geregeld in het privacyreglement. De verantwoordelijkheid voor het leerlingendossier ligt bij het bevoegd gezag van de school. 18

19 Leerlingendossier van De Vuurvogel Het leerlingendossier is een dossier dat de basisschool bijhoudt over uw kind. Het dossier bevat administratieve gegevens, een onderwijskundig rapport en soms ook een psychologisch rapport. De gegevens in het leerlingendossier zijn strikt vertrouwelijk. De gegevens uit het administratieve deel van het leerlingendossier worden gebruikt voor de leerlingenadministratie op school. Het gaat om gegevens zoals: de inschrijving en uitschrijving op school; eventuele afwezigheid van uw kind; de adresgegevens; gegevens die nodig zijn voor betalingen. Het onderwijskundig rapport is het belangrijkste onderdeel uit het leerlingendossier. Het rapport geeft inzicht in de resultaten van een leerling, zijn houding, het schooladvies en eventuele aandachtspunten. De precieze invulling van het rapport is niet wettelijk vastgelegd. U vindt in het rapport bijvoorbeeld: notities van besprekingen over uw kind door het schoolteam; notities van gesprekken die de school met u heeft gevoerd over uw kind; verslagen van speciale onderzoeken; toetsuitslagen en rapportgegevens; resultaten van extra hulp aan uw kind en plannen hiervoor. Als u inzage in het dossier van uw kind wilt, dan kunt u een afspraak maken met de directeur. De school heeft wettelijk een week de tijd om het dossier klaar te leggen. Registratie en beoordeling In de groepen 1 en 2 wordt het volgende geregistreerd en beoordeeld: Er wordt een halfjaarlijkse observatie gedaan met behulp van het PRAVOO observatiesysteem. Van elke leerling wordt digitaal een persoonlijk ontwikkelingsboekje bijgehouden. Indien nodig worden de kinderen geobserveerd met behulp van het PRAVOO diagnose hulpsysteem. In principe één keer per jaar wordt de sociaal-emotionele ontwikkeling van alle leerlingen geobserveerd met behulp van het diagnosesysteem OVSO. Bij leerlingen die extra ondersteuning behoeven wordt in april opnieuw geobserveerd. Bij de kinderen van groep 2 worden in januari de CITO toetsen taal voor kleuters en rekenen voor kleuters afgenomen. Alle leerlingen van groep 2 worden gescreend door de logopediste en de schoolarts. De resultaten van de toetsen en observaties worden opgeslagen in het leerlingendossier en besproken met de ouders. Er vindt een uitgebreide overdracht naar groep 3 plaats. In de groepen 3 t/m 8 wordt het volgende geregistreerd en beoordeeld: rekentoetsen van de methode Pluspunt Euro halfjaarlijkse rekentoetsen m.b.v. Schaal Vorderingen in rekenvaardigheid van het CITO (Centraal Instituut Toets Ontwikkeling) taaltoetsen van de methode Taalactief halfjaarlijkse spellingtoetsen m.b.v. de Schaal Vorderingen in spellingvaardigheid van het CITO toetsen woordenschat van het CITO (wordt gefaseerd ingevoerd) toetsen begrijpend luisteren van het CITO 19

20 methode gebonden toetsen van de methode Veilig leren lezen halfjaarlijkse toetsen voor technisch lezen, met behulp van de CITO toetsen leestempo, leestechniek en drie minutentest (D.M.T.) toetsen begrijpend lezen van de methode Goed gelezen toetsen begrijpend lezen van het CITO voor de hele school is het dyslexieprotocol ingevoerd. In groep 1/2 wordt alleen dit protocol gevolgd bij leerlingen die opvallen wat betreft hun taal- / spraakontwikkeling of waarbij dyslexie in de familie voorkomt. Bij alle leerlingen van groep 3 wordt begin september een nulmeting gedaan. Daarna vinden er vanaf groep 3 vier onderzoeken per jaar plaats in oktober, januari, maart en juni. met behulp van een leerlingvolgsysteem voor het volgen van de sociaal-emotionele ontwikkeling van de leerlingen wordt er in oktober een meting verricht. Als daar aanleiding toe is, wordt er later in het schooljaar een tweede meting gedaan. in de groepen 6 en 7 wordt in het voorjaar de entreetoets van het CITO afgenomen in groep 8 wordt de toets van het NIO afgenomen en wordt door de leerlingen de schoolvragenlijst ingevuld. De overige items van het rapport worden ook door elke leerkracht bijgehouden in de klassenmap. Onderwijs (vakken en methoden) Overeenkomstig de wet op het basisonderwijs worden op onze school de volgende vak- en vormingsgebieden gegeven: Zintuiglijke- en lichamelijke oefening. Nederlandse taal. Rekenen en wiskunde. Engelse taal. Enkele kennisgebieden, zoals: Aardrijkskunde Geschiedenis Techniek De natuur, waaronder biologie Maatschappelijke verhoudingen, waaronder staatsinrichting Geestelijke stromingen. Expressieactiviteiten, zoals: Spel/Bevordering van het taalgebruik Tekenen en handvaardigheid Dans Drama Muziek Bevordering van sociale redzaamheid, waaronder gedrag in het verkeer. Bevordering van gezond gedrag. Actief burgerschap en sociale integratie. Voor bovengenoemde vak- en vormingsgebieden zijn kerndoelen geformuleerd. Deze kerndoelen zijn vastgesteld door het ministerie van Onderwijs en Wetenschappen. De teksten van deze kerndoelen kunnen worden opgevraagd bij de directie. 20

21 Bij het onderwijs aan het jonge kind maken wij gebruik van de methode Kleuterplein : Daarin komen de belangrijkste ontwikkelingsgebieden aan de orde. De kleuters ontdekken op een actieve manier de wereld om hen heen. Alle thema's hebben een vaste opbouw en handpop Raai de kraai vliegt met de kleuters door de thema's heen. Raai heeft een eigen nest in de klas. Een thema bestaat uit de volgende onderdelen: taalactiviteiten rekenactiviteiten motoriek, zowel de grote als de kleine motoriek wereldoriëntatie sociaal emotionele ontwikkeling muziek We behandelen dit schooljaar de volgende thema's: Familie (erfgoed) Gezondheid Bouwen Water In de kleutergroepen is Kaai de kraai, de broer van Raai, aan komen vliegen. Hij mag ieder weekend bij een van de kleuters logeren. Hij neemt zijn eigen koffertje en een tandenborstel mee. In het koffertje zit ook een dagboek waarin de ouders de belevenissen van het weekend op kunnen schrijven. Sociaal emotionele ontwikkeling Om de sociaal emotionele ontwikkeling van de kinderen te volgen wordt in de kleuterbouw gebruik gemaakt van het kindvolgsysteem OVSO en in de andere groepen van het volgsysteem Kijk op sociale competenties. De resultaten worden met u besproken in de oudergesprekken. Godsdienstonderwijs Als methode voor het vakgebied godsdienst/levensbeschouwing maken we op onze school gebruik van de methode Trefwoord. U kunt dat zien in de klas, want Trefwoord werkt op basis van een kalender, die in alle groepen een vast plekje heeft. De methode geeft voor iedere dag een gedicht, spel, lied, verhaal of bijbeltekst als dagopening. Gedurende enkele weken vormen al die onderwerpen samen één thema, dat uitgebeeld is op de kleurenposters bij de kalender. In de handleiding vindt de leerkracht aanwijzingen om verder met de kinderen door te gaan op het onderwerp van de dagopening. Deze uitwerking is verschillend voor de onderbouw, middenbouw en bovenbouw. In een doorgaande lijn komen op die manier ieder schooljaar ongeveer veertien thema's aan bod. Deze thema's sluiten aan bij de beleving- en ervaringswereld van de kinderen (bijvoorbeeld Wie ben ik? ); bij actuele ontwikkelingen en vraagstukken in de samenleving (bijvoorbeeld Geweld ) en zijn steeds gebaseerd op een samenhangend aanbod aan bijbelverhalen (bijvoorbeeld Abraham, Mozes, Jezus ). De methode kent speciale uitwerkingen voor vieringen rond Kerstmis en Pasen. Daar maken wij op onze school gebruik van. De in de methode aangeboden liedjes staan op een cd. Als ouders ontvangt u vier keer per jaar een ouderbrief met informatie over de thema's die op dat moment in de lessen aan de orde zijn. 21

22 Computeronderwijs Een speciale plaats neemt het computeronderwijs in op onze school. Naast computers in de klas, hebben wij ook de beschikking over een computerlokaal met 17 computers. Gemiddeld is er ongeveer één computer per 8 leerlingen in onze school aanwezig. Het computeronderwijs op onze school bestaat uit twee gedeelten: 1. De vaardigheden: leerlingen moeten in staat zijn de computer en randapparatuur te bedienen. 2. De computer als hulpmiddel bij de vakken. Ad1: De computervaardigheden worden van groep 1 t/m 8 door de groepsleerkracht aangeleerd en begeleid. In groep 5 krijgen de leerlingen gerichte vaardigheidstraining d.m.v. onderdelen uit de methode Digiwijs. Hierin worden de kinderen geschoold in het werken met o.a. tekstverwerken, internet en opmaakprogramma s. In de groepen 6 t/m 8 volgen we de methode Netwijs. Deze methode bestaat uit vijf boekjes, waarin geoefend wordt met Word, internet, het maken van een Ad 2: werkstuk op de computer, Powerpoint en Excel. Als hulpmiddel bij de vakken krijgen de leerlingen vanaf groep 1 lessen op de computer aangeboden. Vanaf groep 3 krijgen de kinderen ondersteuning bij taal en rekenen. Vanaf groep 5 komt daar wereldoriëntatie bij, waarbij het internet een belangrijke plaats inneemt. De kinderen werken in het computerlokaal, waar 17 computers staan, of in de klas, waar twee computers staan. Alle computers zijn met elkaar verbonden in een netwerk, waardoor een kind overal in de school aan een computer kan werken. De leerkrachten kunnen u precies vertellen welke programma s in het betreffende leerjaar aan de orde komen. Alle computers in de school zijn aangesloten op internet. Een school zonder internet is haast niet meer denkbaar, omdat: 1. kinderen gebruik maken van internet ter verrijking van het onderwijs. 2. software steeds meer naar internetsites verwijst voor aanvullend, actueel of alternatief lesmateriaal. 3. steeds meer internetactiviteiten onderdeel worden van methodes. 4. software van methodes in de toekomst via internet door de kinderen benaderd kan worden. De kinderen van de verschillende groepen maken via Kennisnet gebruik van het internet. Er is veel te doen rondom het veilig internetgebruik door kinderen. Beveiligen kan op verschillende manieren. Eén van de manieren is het filteren op kernwoorden (bijvoorbeeld alle woorden die in relatie staan met seks, drugs, discriminatie en geweld). Zo n filter (softwarematige bescherming) installeren heeft naar ons idee weinig zin, aangezien er niet één is die waterdichte garantie biedt. Het wekt dus een schijnveiligheid. Het lijkt ons als school beter om bij de kinderen een goede houding te ontwikkelen; ze zoeken vervelende informatie niet zelf op en wanneer dat per ongeluk gebeurt, dan verlaten ze de betreffende site en geven het even door aan hun leerkracht. Als de kinderen in het klaslokaal of in het computerlokaal op internet aan het werk zijn, is er bovendien altijd een leerkracht aanwezig. Er is voor de groepen 5 t/m 8 een protocol opgesteld, waarmee we willen bewerkstelligen dat de kinderen op een bewuste en veilige manier met internet en met de computer omgaan. Vanaf groep 5 wordt er namelijk steeds zelfstandiger op internet gewerkt. Aan het begin van elk schooljaar wordt het protocol met de kinderen besproken en weten de kinderen welke sanctie er zal plaatsvinden als ze zich niet aan deze regels houden. Dit protocol hangt in de lokalen en ook in het computerlokaal. Op dit moment hebben alle lokalen de beschikking over een activboard. Met de bijbehorende software kunnen de lessen nog aantrekkelijker worden gemaakt. Het bord is ook aangesloten op 22

23 internet, zodat direct filmpjes, die bij de les passen, getoond kunnen worden. Via uitzending gemist kan er ook nog schooltelevisie worden gekeken. De activiteitencoördinator voor de computers is Kees Peter Broek. Voor vragen over computeronderwijs kunt u bij hem terecht. Cultuuronderwijs Naast ons hoofddoel: goed onderwijs geven, met aangepaste zorg voor alle leerlingen en met goede hulpmiddelen, vinden wij sociale, creatieve en emotionele ontwikkeling van essentieel belang voor een goede ontwikkeling van het kind. Wij zijn namelijk van mening dat een kind zich pas volledig kan ontwikkelen als het open kan staan voor het onbekende, als het om kan gaan met kritiek en op een gedoseerde, gefundeerde manier kritiek kan leveren aan anderen en als ze hun eigen creaties met argumenten kunnen onderbouwen. Cultuureducatie is bij uitstek het vakgebied waarbinnen deze competenties ontwikkeld worden en is volgens ons dus ook onmisbaar bij de vorming van het kind, zowel op als buiten de school. Het cultuurbeleidsplan is de basis van het cultuuronderwijs dat wij op onze school geven. Het cultuurbeleidsplan heeft een actieplan. Het actieplan omvat een driejarig traject waarin alle disciplines en erfgoed in oplopende moeilijkheidsgradatie aan bod komen. Dit houdt in dat iedere leerlingen in de onderbouw kennis maakt met het cultuuronderwijs en in de midden- en bovenbouw verder ontwikkelt. Naast dit actieplan wordt er aandacht besteed aan de methode Moet je doen. De methode besteedt aandacht aan de vakken: muziek, dans en drama en wordt los van het actieplan door de leerkracht uitgevoerd. In de groepen 1 en 2 wordt de methode vervangen door de methode Kleuterplein. Daarnaast is er een periode die in het teken van de kerstviering staat en er is een periode waar leerlingen kennis kunnen maken met verschillende activiteiten die te maken hebben met cultuur en erfgoed, dit wordt door middel van een circuit uitgevoerd. Tot slot hebben we één keer per jaar een gezamenlijk thema binnen onze school. De volgende expressieactiviteiten komen aan de orde: Spel/bevordering van het taalgebruik Tekenen en handvaardigheid Dans Drama Muziek Bewegingsonderwijs De gymlessen worden gegeven in de speelzaal door de groepsleerkracht en in sporthal De Tref door een vakleerkracht of de groepsleerkracht. Het gymnastiekrooster kunt u vinden op de website die zoveel mogelijk actueel wordt gehouden. De lessen worden in sporthal De Tref altijd gegeven op dinsdagen en donderdagen. Over gymnastiek. Net als voor ieder ander vak op de basisschool, zijn er ook voor gymnastiek een aantal kerndoelen opgesteld door het ministerie van Onderwijs en Wetenschappen. Om aan het einde van de basisschoolperiode te voldoen aan deze kerndoelen, moeten kinderen op een breed vlak kennis leren maken met bewegen. Door een grote diversiteit aan oefenstof, leren kinderen welke sporten er allemaal zijn en welke sport het beste bij hem of haar past. Buiten de vaak beoefende spel-sporten, komen kinderen in aanraking met atletiek, zelfverdediging, dans en turnen. Ook leren kinderen op veel vlakken hun eigen lichaam kennen. Door veel verschillende 23

24 motorische vaardigheden te oefenen leren kinderen het eigen lichaam goed kennen. Buiten het ontwikkelen op motorisch gebied, komen kinderen ook veel in aanraking met sociale situaties. Kinderen moeten leren samenwerken, leren omgaan met winst en verlies en leren omgaan met elkaar kunde en onkunde. Regeltjes gymzaal Groep 3 t/m 8 moet het volgende meebrengen voor de gymles: Een gympakje/ gymbroek en shirt een paar schone gymschoenen zonder zwarte zolen, waarop niet buiten gelopen is een handdoek om te douchen na de gymles. Zwemmen Alle kinderen uit de groepen 5 zwemmen om de twee weken op vrijdagochtend van uur tot uur in zwembad "De Slag 2". Zij worden met een bus vervoerd. Deze bus vertrekt om uur van de halte Kennemerbeek (schoolzijde, dus niet oversteken) en komt daar om uur weer aan. De groepen 5a (juffrouw Sascha) en 5b (juffrouw Ria) zwemmen samen. De juiste data en het programma vindt u in de maandbrief of op de homepage. N.B.: De school kan geen verantwoordelijkheid nemen voor het eventuele zoekraken van kostbaarheden in de gymzaal en in het zwembad. Schooltijden In groep 1 t/m 4 wordt minimaal 880 klokuren per schooljaar les gegeven. In groep 5 t/m 8 wordt minimaal 1000 klokuren per schooljaar les gegeven. De schooltijden zijn: Groep 1 t/m 4: Groep 5 t/m 8: uur uur, woensdag uur uur uur uur uur, woensdag uur uur uur. U wordt dringend verzocht de kinderen niet vóór half negen en vóór kwart over één naar school te laten gaan. Om kwart voor negen en om half twee moeten alle leerlingen aanwezig zijn, want dan beginnen de lessen. U wordt vriendelijk doch zeer dringend verzocht om het gebouw dan zo spoedig mogelijk te verlaten. Tijdens de lesuren mag u zich niet in het gebouw bevinden. Dat komt de noodzakelijke rust ten goede. 24

25 Leerplicht Vanaf de dag dat uw kind vijf jaar wordt, is het leerplichtig. Vanaf dat moment geldt de leerplichtwet. Vakantierooster en vrije dagen Herfstvakantie: Kerstvakantie: Krokusvakantie: Paasvakantie: Meivakantie: Hemelvaartvakantie: Pinkstervakantie: Zomervakantie: maandag 17 oktober t/m vrijdag 21 oktober maandag 26 december t/m vrijdag 6 januari maandag 27 februari t/m vrijdag 2 maart vrijdag 6 april t/m maandag 9 april 30 april t/m vrijdag 4 mei donderdag 17 mei t/m vrijdag 18 mei maandag 28 mei t/m vrijdag 1 juni maandag 23 juli t/m vrijdag 31 augustus. De laatste dag vóór elke vakantie is er continurooster tot kwart over twee. De groepen 1 en 2 hebben, zoals de laatste jaren gebruikelijk is, veertien vrije vrijdagen. Dat zijn: vrijdag 16 september vrijdag 7 oktober vrijdag 4 november vrijdag 25 november vrijdag 16 december vrijdag 20 januari vrijdag 3 februari vrijdag 17 februari vrijdag 16 maart vrijdag 30 maart vrijdag 20 april vrijdag 15 juni vrijdag 29 juni vrijdag 13 juli. De groepen 3 en 4 hebben zeven vrije vrijdagen (wettelijk maximum). Dat zijn: vrijdag 7 oktober vrijdag 25 november vrijdag 20 januari vrijdag 17 februari vrijdag 30 maart vrijdag 15 juni vrijdag 13 juli. Ziekmeldingen Ziekmeldingen worden telefonisch gedaan, voordat de lessen zijn begonnen. Verlof Extra vrijaf moet minstens twee weken van tevoren worden aangevraagd. Hiertoe kan bij de directie een formulier worden verkregen. Op de achterkant van dit formulier kunt u lezen aan welke regels wij ons te houden hebben. Zonder goedkeuring verlof opnemen, wordt aangemerkt als ongeoorloofd verzuim. In dat geval moeten wij altijd de leerplichtambtenaar hiervan in kennis stellen. 25

26 Verzuim Wilt u in het belang van uw kind voor dokters- en tandartsbezoeken zoveel mogelijk afspreken buiten de normale schooltijden? Schorsen en verwijderen Wij gaan er van uit dat ouders, die hun kind bij ons op school plaatsen, weten dat er (gedrags)regels zijn, waaraan het zich moet houden. Dat houdt in dat er op een rustige manier met elkaar gecommuniceerd wordt. Mondeling en/of lichamelijk geweld of bedreiging met geweld, hoort daar niet bij. In uitzonderlijke gevallen kan er sprake zijn van schorsing of verwijdering van leerlingen. De Stichting Agora heeft daarvoor een procedure vastgesteld. Deze procedure is te vinden op onze website onder algemeen. Verbreding van het onderwijs. Stichting Agora realiseert met haar scholen verbreding van onderwijs. De organisatie is zich ervan bewust dat het onderwijs van de toekomst in de dynamiek van de samenleving om andere antwoorden vraagt dan we die tot nu hebben gegeven. AGORA heeft dit onder meer in haar Meerjaren Perspectief zichtbaar gemaakt. AGORA realiseert brede schoolontwikkeling : Vanuit de school: wat heeft het kind op deze school nodig zodat wij in samenwerking met andere professionals het kind zo optimaal mogelijke ontwikkelingskansen kunnen bieden. We stellen onze koers per school vast en maken daarbij het schoolprofiel. Vanuit verbinding: van de wijk naar de school en van de school naar de wijk. Naar de behoefte van de ontwikkeling van het kind organiseren we soms meer buurt- dan wijkgericht. Tussen schoolse opvang (T.S.O.) Wij bieden op onze school u de mogelijkheid om uw kind tussen de middag te laten overblijven. Dit kan op alle dagen, behalve de woensdagen en de dagen dat er een continurooster is. Per 1 oktober 2011 gaan we over op een automatisch administratiesysteem, wat inhoudt dat u via uw computer thuis of op het werk uw kind(eren) kunt opgeven. De betalingen gaan vanaf die datum uitsluitend per automatisch incasso. De kosten zijn dan 2,15 per kind per overblijfmoment. Tot die tijd kunt u uw kind utsluitend op maandagmorgen van uur tot uur opgeven in de zaal van de school tegen contante betaling van 2,- per kind per overblijfmoment. Aan het begin van het schooljaar krijgt u alle benodigde informatie om een account aan te maken op de site overblijven met Edith.nl. U vindt dan ook een link naar deze website op de homepage van De Vuurvogel. Voor alle vragen kunt u altijd terecht bij de TSO-coördinatoren: Sandra Swartsenburg en Marieke Pos. 26

Nieuwegein, 2 september 2013. Beste ouders,

Nieuwegein, 2 september 2013. Beste ouders, jaarboekje 2013-2014 Nieuwegein, 2 september 2013. Beste ouders, Dit is het informatieboekje voor het schooljaar 2013-2014. U vindt hierin gegevens die specifiek betrekking hebben op dit schooljaar. In

Nadere informatie

verkorte schoolgids basisschool De Linde 2011-2012 1

verkorte schoolgids basisschool De Linde 2011-2012 1 verkorte schoolgids basisschool De Linde 2011-2012 1 Woord vooraf Dit informatieboekje is een bijlage bij de schoolgids. In de schoolgids wordt uitgebreid de structuur van de school in al haar facetten

Nadere informatie

Onderwijs 2.13 Leerlingdossier april 2010 INHOUDSOPGAVE. Het leerlingdossier 2 Dossieropbouw 2

Onderwijs 2.13 Leerlingdossier april 2010 INHOUDSOPGAVE. Het leerlingdossier 2 Dossieropbouw 2 2.13 Leerlingdossier Werkveld Onderwijs Datum: April 2010 Vastgesteld CvB d.d. 1 juni 2010 Instemming (O)GMR d.d. 31 mei 2010 INHOUDSOPGAVE BELEIDSINHOUD Het leerlingdossier 2 Dossieropbouw 2 BELEIDSUITWERKING

Nadere informatie

DE WELLE VISIE OP MAATSCHAPPELIJKE POSITIONERING DE MISSIE VAN DE SCHOOL

DE WELLE VISIE OP MAATSCHAPPELIJKE POSITIONERING DE MISSIE VAN DE SCHOOL DE WELLE DE MISSIE VAN DE SCHOOL De Welle wil een school zijn die staat voor: Kwaliteit Betrokkenheid Identiteit Veiligheid De Welle is een school waar ieder kind uniek mag zijn, waar het onderwijs samen

Nadere informatie

Maandag 31 augustus is er voor alle ouders een informatie avond van 19.00 tot 20.30. Augustus 2015. Ma Di Wo Do Vr Za Zo

Maandag 31 augustus is er voor alle ouders een informatie avond van 19.00 tot 20.30. Augustus 2015. Ma Di Wo Do Vr Za Zo Aan de ouder(s) en verzorger(s) Welkom in het nieuwe schooljaar 2015-2016 op de Valentijnschool Voor u ligt de kalender voor het schooljaar 2015-2016. U vindt hierin belangrijke data voor bepaalde activiteiten

Nadere informatie

pit de school met Schoolkalender 2007-2008 RK Basisschool Cornelis Musius Prins Mauritsstraat 37 2628 SR Delft T 015-256 83 65 info@cornelismusius.

pit de school met Schoolkalender 2007-2008 RK Basisschool Cornelis Musius Prins Mauritsstraat 37 2628 SR Delft T 015-256 83 65 info@cornelismusius. de school met pit Schoolkalender 0-0 RK Basisschool Cornelis Musius Prins Mauritsstraat SR Delft T 0- info@cornelismusius.nl Peuterspeelzaal Het Muizenhuis Prins Mauritsstraat SR Delft T 0-0 0 muizenhuis@laurentiusstichting.nl

Nadere informatie

Informatiefolder ICBS OCTANT Schooljaar 2012-2013

Informatiefolder ICBS OCTANT Schooljaar 2012-2013 Adres: I.c.b.s. Octant Blauwe Ring 90A 1566 MZ Assendelft tel: 075-6573770 dependance: Blauwe Ring 89 1566 MX Assendelft tel: 075-6226716 Email: info@icb-octant.nl Website: www.icb-octant.nl Informatiefolder

Nadere informatie

Kalender en aanvullende schoolgids voor schooljaar 2015-2016

Kalender en aanvullende schoolgids voor schooljaar 2015-2016 Kalender en aanvullende schoolgids voor schooljaar 2015-2016 Aan het begin van ieder schooljaar ontvangt u deze kalender als aanvulling op de schoolgids. In deze kalender vindt u alle data van vakanties,

Nadere informatie

7.2 Informatievoorziening aan ouders over het onderwijs en de school

7.2 Informatievoorziening aan ouders over het onderwijs en de school 7. DE OUDERS 7.1 Het belang van betrokkenheid van ouders Zoals al eerder beschreven vinden wij de betrokkenheid van ouders bij onze school van groot belang. Met name naar de pedagogische kant (sociaal-emotioneel,

Nadere informatie

Informatieboekje groep 1-2

Informatieboekje groep 1-2 Informatieboekje groep 1-2 Wij heten u en uw kind van harte welkom op onze school. De eerste schooldag is niet alleen erg spannend voor uw kind, ook bij ouders kan het leiden tot vragen. Met dit informatieboekje

Nadere informatie

Praktisch deel schoolgids

Praktisch deel schoolgids Praktisch deel schoolgids Welemanstraat 23 7622 HB BORNE Tel. 074-2661350 Voorwoord Voor u ligt de praktische informatie voor basisschool Sprankel. Per 1 augustus 2016 zijn de basisscholen De Zonnebloem

Nadere informatie

Informatiefolder

Informatiefolder O b s We s te rs c h o o l Informatiefolder 2016-2017 Algemene gegevens Deze informatiefolder geldt voor het schooljaar 2016-2017 en is bedoeld om u te informeren over een aantal praktische zaken. Uitgebreide

Nadere informatie

Openbare basisschool De Windhoek Abtslaan 15 4844 SL Terheijden 076 5938218 www.obsdewindhoek.nl

Openbare basisschool De Windhoek Abtslaan 15 4844 SL Terheijden 076 5938218 www.obsdewindhoek.nl Openbare basisschool De Windhoek Abtslaan 15 4844 SL Terheijden 076 5938218 www.obsdewindhoek.nl Openbare basisschool De Windhoek: een kleine school met een groot karakter! Een school kiezen voor uw kind

Nadere informatie

Schoolkalender 2014-2015

Schoolkalender 2014-2015 Schoolkalender 2014-2015 Geachte ouders en/of verzorgers, beste kinderen. Voor u ligt de schoolkalender voor het schooljaar 2014-2015, waarin u allerlei informatie kunt vinden, onder andere over de activiteiten

Nadere informatie

Groep 1 en 2 Schooljaar 2013-2014

Groep 1 en 2 Schooljaar 2013-2014 Groep 1 en 2 Schooljaar 2013-2014 Welkom in onze klas Spelend leren. In groep 1 en 2 staat spelend leren centraal in een hiertoe uitdagende omgeving. Van belang is dat de kinderen zich op hun gemak voelen

Nadere informatie

Beste ouders, In dit informatieboekje staat alleen de praktische informatie voor dit schooljaar. Wij wensen iedereen een goed schooljaar toe.

Beste ouders, In dit informatieboekje staat alleen de praktische informatie voor dit schooljaar. Wij wensen iedereen een goed schooljaar toe. 1 Beste ouders, Hierbij ontvangt u het informatieboekje en de kalender voor het komend schooljaar. Hierin vindt u alle belangrijke informatie die u dit schooljaar nodig heeft. Het informatieboekje is een

Nadere informatie

Adressen Chr. Basisschool J.C. van der Wal Zwanenkamp 1305, 3607 NZ Maarssen 0346-572935 e-mail: info@jcvanderwal.nl website: www.jcvanderwal.

Adressen Chr. Basisschool J.C. van der Wal Zwanenkamp 1305, 3607 NZ Maarssen 0346-572935 e-mail: info@jcvanderwal.nl website: www.jcvanderwal. September 2014 1 Ma Nieuwsbrief 1 2 Di 3 Wo Luizencontrole 1 (geen gel!) 4 Do 5 Vrij Onderbouwvrije dag gr. 1 t/m 4 6 Za 7 Zo 8 Ma 9 Di 10 Wo Informatieavond groepen 1 t/m 8 11 Do 12 Vrij Startavond 18.00

Nadere informatie

Informatieboekje Marcusschool 2014-2015

Informatieboekje Marcusschool 2014-2015 Informatieboekje Marcusschool 2014-2015 De Marcusschool is een Vreedzame School Inleiding In dit boekje vindt u alle informatie die u nodig heeft als uw kind op de Marcusschool komt. Indien u meer informatie

Nadere informatie

Communicatieplan Albertine Agnesschool schooljaar 2013-2014 1

Communicatieplan Albertine Agnesschool schooljaar 2013-2014 1 1. Voorwoord... 2 2. Bewaking communicatie processen... 2 3. Communicatie... 2 4. Het doel van communicatie... 3 5. Betrokkenen... 3 6. Middelen... 3 6.1. Mondelinge communicatie... 3 6.2. Schriftelijke

Nadere informatie

augustus 2015 Beste ouders,

augustus 2015 Beste ouders, augustus 2015 1 2 Beste ouders, Hierbij de kalender voor dit schooljaar. U vindt in deze kalender vooral informatie voor de dagelijkse dingen. Voor meer informatie verwijzen we u graag naar de schoolgids.

Nadere informatie

12 mei 2009, c.q. 18 mei 2009 (per mail)

12 mei 2009, c.q. 18 mei 2009 (per mail) Naam document: Schoolreglement Versie 4 Voorstel van AD d.d. 12-02-2009 (versie 3) Behandeling in directieoverleg d.d. 24-02-2009 (versie 3) Aangeboden aan GMR of MR: GMR Aangeboden d.d.: 10-03-2009 Gehele

Nadere informatie

REGLEMENT PRIVACY LEERLINGADMINISTRATIE HOFDIJCKSCHOOL

REGLEMENT PRIVACY LEERLINGADMINISTRATIE HOFDIJCKSCHOOL REGLEMENT PRIVACY LEERLINGADMINISTRATIE HOFDIJCKSCHOOL 0 INLEIDING Vanaf het moment, dat een leerling op school komt tot het moment dat hij de school verlaat, wordt geregistreerd welke ontwikkelingen er

Nadere informatie

Kleutergids 2013-2014 Inhoudsopgave

Kleutergids 2013-2014 Inhoudsopgave Kleutergids 2013-2014 Inhoudsopgave Inleiding pag 2 Halen en brengen pag 3 Bewegingsonderwijs in het speellokaal pag 4 Afspraken rondom eten en drinken pag 5 Verjaardag pag 6 Wennen op school pag 7 Klassenouder

Nadere informatie

O.b.s. Prof. Dr. Kohnstammschool Reigerstraat RE Goes Verkorte schoolgids

O.b.s. Prof. Dr. Kohnstammschool Reigerstraat RE Goes Verkorte schoolgids Verkorte schoolgids 2013-2014 O.b.s. Prof. Dr. Kohnstammschool Reigerstraat 1 4461 RE Goes 0113-214568 Hierbij ontvangt u de belangrijkste informatie uit de schoolgids voor het schooljaar 2013-2014. De

Nadere informatie

Informatieboekje schooljaar 2011-2012. RKBS De Hofstee

Informatieboekje schooljaar 2011-2012. RKBS De Hofstee Informatieboekje schooljaar 2011-2012 RKBS De Hofstee Klassenorganisatie: Inloop: De kinderen mogen tussen 8.30 en 8.45 uur naar binnen. De kinderen mogen naar binnen gebracht worden, maar om hun zelfstandigheid

Nadere informatie

Hoe kies ik de juiste basisschool voor mijn kind? s t a d m e t e e n h a r t

Hoe kies ik de juiste basisschool voor mijn kind? s t a d m e t e e n h a r t Hoe kies ik de juiste basisschool voor mijn kind? Amersfoor t s t a d m e t e e n h a r t 2 Inhoud 1 Inleiding 3 2 Vraag tijdig op welke leeftijd u uw kind moet inschrijven! 5 3 De juiste school 5 4 Een

Nadere informatie

Hoofdstuk 2 De organisatie van het onderwijs

Hoofdstuk 2 De organisatie van het onderwijs Hoofdstuk 2 De organisatie van het onderwijs 2.1. De organisatie van de school Wij hebben de school verdeeld in onderbouw en bovenbouw. Tot de onderbouw horen de groepen 1 t/m 4 en tot de bovenbouw de

Nadere informatie

Informatieboekje kleutergroepen. Damiaanschool Locatie Rozenstraat 21 3702 VM Zeist

Informatieboekje kleutergroepen. Damiaanschool Locatie Rozenstraat 21 3702 VM Zeist Informatieboekje kleutergroepen Damiaanschool Locatie Rozenstraat 21 3702 VM Zeist 1. Welkom op onze school! Hartelijk welkom op de Damiaanschool. Uw kind wordt binnenkort vier jaar en zal een plaatsje

Nadere informatie

BESTE OUDER(S) / VERZORGER(S),

BESTE OUDER(S) / VERZORGER(S), BESTE OUDER(S) / VERZORGER(S), Dit is de jaarbijlage 2015-2016 van de RK basisschool Vredeburg. Het is de bedoeling om deze jaarbijlage te gebruiken, als aanvulling op de schoolgids. In de schoolgids wordt

Nadere informatie

Een nieuw schooljaar.

Een nieuw schooljaar. Een nieuw schooljaar. Na de grote vakantie heeft uw kind weer een grote stap gemaakt op onze school. Hij/zij is gestart in een nieuw leerjaar. Dat is altijd heel leuk en tegelijkertijd ook heel spannend.

Nadere informatie

Bijlage schoolgids 2014-2015 obs Den Aldenhaag

Bijlage schoolgids 2014-2015 obs Den Aldenhaag Bijlage schoolgids 2014-2015 obs Den Aldenhaag Inhoudsopgave: Organisatie 1.1. Indeling van de groepen 1.2 Personeel Onderwijskundig 2.1 Vreedzame school 2.2. Engels Ouders 3.1 Activiteiten Commissie 3.2

Nadere informatie

Team Directie: Jan Willem Muntendam 0346-566929 e-mail: jwmuntendam@vechtstreekenvenen.nl

Team Directie: Jan Willem Muntendam 0346-566929 e-mail: jwmuntendam@vechtstreekenvenen.nl September 2015 1 Di 2 Wo 3 Do 20.00-22.00 uur uitleg TADAA 4 Vrij Circus TADAA 5 Za 6 Zo 7 Ma 8 Di Startgesprekken groep 1 t/m 7 9 Wo 10 Do Startgesprekken groep 1 t/m 7 11 Vrij 12 Za 13 Zo 14 Ma 15 Di

Nadere informatie

Maandag 18 september is er voor alle ouders een informatie avond van tot 20.30

Maandag 18 september is er voor alle ouders een informatie avond van tot 20.30 Aan de ouder(s) en verzorger(s) Voor u ligt de kalender voor het schooljaar 207-208. U vindt hierin belangrijke data voor bepaalde activiteiten, studiedagen en vakanties. Een handig boekje om op een goed

Nadere informatie

Schoolgids 2016/2017 deel A VSO Het Mozaïek Almelo

Schoolgids 2016/2017 deel A VSO Het Mozaïek Almelo Schoolgids 2016/2017 deel A VSO Het Mozaïek Almelo Datum vaststelling Attendiz: juni 2016 Datum instemming MR: juni 2016 Inhoudsopgave Inleiding 3 Foto s 5 Gymnastiek 5 Informatie aan gescheiden ouders

Nadere informatie

Kompasschool. schoolgids: 2013-2014 Deel B. Inleiding. Voor u ligt het B Deel van de schoolgids voor het jaar 2013/2014.

Kompasschool. schoolgids: 2013-2014 Deel B. Inleiding. Voor u ligt het B Deel van de schoolgids voor het jaar 2013/2014. Kompasschool schoolgids: 2013-2014 Deel B Inleiding Voor u ligt het B Deel van de schoolgids voor het jaar 2013/2014. 1 In het A Deel vindt u een beschrijving van ons onderwijs. In dit deel staan gegevens

Nadere informatie

De Tuimelaar. Bewaarkrant

De Tuimelaar. Bewaarkrant De Tuimelaar Bewaarkrant Openbare Basisschool De Tuimelaar Lengweg 146 3192BM Hoogvliet rt T. 010-4165392 F. 010-462477 W. www.bsdetuimelaar.com @. bsdetuimelaar@hotmail.com 2011-2012 Beste Ouders, Hierbij

Nadere informatie

D 1.35 Beleidsnotitie Eindtoets en schooladvies VO. STATUS: Vaststelling DB Besluit College van Bestuur

D 1.35 Beleidsnotitie Eindtoets en schooladvies VO. STATUS: Vaststelling DB Besluit College van Bestuur D 1.35 Beleidsnotitie Eindtoets en schooladvies VO STATUS: Vaststelling DB Besluit College van Bestuur Evaluatie 10-04-2017 Versie: 1 10-04-2017 19-04-2017 Jaarlijks, 04-2018 5 blz. Samenvatting; In dit

Nadere informatie

WEEKACTIVITEITENPLAN GROEP 8 ~ 2015-2016

WEEKACTIVITEITENPLAN GROEP 8 ~ 2015-2016 WEEKACTIVITEITENPLAN GROEP 8 ~ Groep 8 Groepsleider: Bert van der Lijn (op maandag, dinsdag, woensdag, donderdag, vrijdagochtend) Groepsleider: Siete Horjus (op vrijdagmiddag) Groepsleider: Sjoukje Meijer/Kim

Nadere informatie

Informatieboekje groep 1-2 basisschool LeerRijk

Informatieboekje groep 1-2 basisschool LeerRijk Informatieboekje groep 1-2 basisschool LeerRijk Welkom op basisschool LeerRijk! Wij rollen de loper voor je uit! Introductie Met dit boekje willen wij u welkom heten en u zo goed mogelijk informeren over

Nadere informatie

Informatieboekje. Peuterspeelzaal De Odradaatjes. St. Odradastraat LL Alem

Informatieboekje. Peuterspeelzaal De Odradaatjes. St. Odradastraat LL Alem Informatieboekje Peuterspeelzaal De Odradaatjes. St. Odradastraat 14-5335 LL Alem Inhoudsopgave 01. Inleiding... 3 02. Waarom naar een peuterspeelzaal?... 3 03. Doelstelling... 4 04. Doelgroep... 4 05.

Nadere informatie

Beste ouders, In dit informatieboekje staat alleen de praktische informatie voor dit schooljaar. Wij wensen iedereen een goed schooljaar toe.

Beste ouders, In dit informatieboekje staat alleen de praktische informatie voor dit schooljaar. Wij wensen iedereen een goed schooljaar toe. 1 Beste ouders, Hierbij ontvangt u het informatieboekje en de kalender voor het komend schooljaar. Hierin vindt u alle belangrijke informatie die u dit schooljaar nodig heeft. Het informatieboekje is een

Nadere informatie

Bijlage bij de schoolgids

Bijlage bij de schoolgids Bijlage bij de schoolgids 2014-2015 Deze bijlage bestaat uit gegevens die vaak jaarlijks veranderen. U vindt hierin de volgende onderwerpen: 1. De school a. Gegevens van de school b. Het team van de Boogerd

Nadere informatie

Welkom op de informatie-avond!

Welkom op de informatie-avond! Welkom op de informatie-avond! Programma: Presentatie over de uitslag van de tevredenheidsonderzoeken, de verbeterplannen en de resultaten van vorig schooljaar. Interactief met elkaar van gedachten wisselen

Nadere informatie

Vragen & Antwoorden Continurooster CBS Ackerweide. December 2014

Vragen & Antwoorden Continurooster CBS Ackerweide. December 2014 Vragen & Antwoorden Continurooster CBS Ackerweide December 2014 Inhoud Inleiding... 3 Hoe ziet de invulling van de pauze van de groepen 1 t/m 4 eruit?... 4 Hoe ziet de invulling van de pauze van de groepen

Nadere informatie

Informatieboekje Voortgezet Onderwijs

Informatieboekje Voortgezet Onderwijs Informatieboekje Voortgezet Onderwijs 1 2 Voorwoord Dit informatieboekje geeft een overzicht van de belangrijkste gegevens over het VMBO, Havo en VWO. Hoe het VMBO is opgebouwd, welke vakken in de onderbouw

Nadere informatie

Kleuterboekje De Hoeksteen. Vandaag peuter, morgen kleuter

Kleuterboekje De Hoeksteen. Vandaag peuter, morgen kleuter Kleuterboekje De Hoeksteen Vandaag peuter, morgen kleuter Welkom op de Hoeksteen! En dan is het ineens zover: Uw kind mag (bijna) naar de basisschool! In dit boekje leest u hoe het eraan toe gaat bij de

Nadere informatie

Beste ouders/verzorgers,

Beste ouders/verzorgers, Beste ouders/verzorgers, Dit is de eerste nieuwsbrief van De Blauwe ster. Graag willen wij u op de hoogte brengen van de laatste ontwikkelingen m.b.t. De Blauwe Ster. Er is veel gebeurd in de afgelopen

Nadere informatie

Gemiddelde. BOp school komt mijn kind in aanraking met maatschappelijke en actuele thema's (onder andere het milieu en de politiek).

Gemiddelde. BOp school komt mijn kind in aanraking met maatschappelijke en actuele thema's (onder andere het milieu en de politiek). Aantal respondenten: 134 Ouders 2012 Onderwijs en leren On Meer on dan Meer dan on Eens? Leerstof en toetsen 3,3 BHet is mij duidelijk wat de school onderwijskundig wil bereiken. 3,5 4 9 37 79 4 BIk ben

Nadere informatie

2014-2015. Graaf Reinaldschool Top Naeffstraat 26 4207 MT Gorinchem www.graafreinaldschool.nl info@graafreinaldschool.nl

2014-2015. Graaf Reinaldschool Top Naeffstraat 26 4207 MT Gorinchem www.graafreinaldschool.nl info@graafreinaldschool.nl 2014-2015 Jaarkalender Faseschool Graaf Reinald Graaf Reinaldschool Top Naeffstraat 26 4207 MT Gorinchem www.graafreinaldschool.nl info@graafreinaldschool.nl Inhoudsopgave Voorwoord blz. 3 Groepsverdeling

Nadere informatie

& Sociale Integratie. Beleidsstuk ACTIEF BURGERSCHAP. Actief burgerschap & Sociale integratie. Het Palet MeerderWeert 1

& Sociale Integratie. Beleidsstuk ACTIEF BURGERSCHAP. Actief burgerschap & Sociale integratie. Het Palet MeerderWeert 1 Beleidsstuk ACTIEF BURGERSCHAP & Sociale Integratie Actief burgerschap & Sociale integratie. Het Palet MeerderWeert 1 INHOUDSOPGAVE Hoofdstuk 1: Visie op actief burgerschap & sociale integratieactie Hoofdstuk

Nadere informatie

Welkom in groep 1/2 van openbare basisschool de Boomhut

Welkom in groep 1/2 van openbare basisschool de Boomhut Groepen 1 tot en met 3 Julianalaan 1 6824 KG Arnhem 026-3701183 Welkom in groep 1/2 van openbare basisschool de Boomhut Informatieboekje voor de ouders Van harte welkom! Uw kind komt bij ons op openbare

Nadere informatie

Maandag 12 september is er voor alle ouders een informatie avond van 19.00 tot 21.00

Maandag 12 september is er voor alle ouders een informatie avond van 19.00 tot 21.00 Aan de ouder(s) en verzorger(s) Voor u ligt de kalender voor het schooljaar 2016-2017. U vindt hierin belangrijke data voor bepaalde activiteiten, studiedagen en vakanties. Een handig boekje om op een

Nadere informatie

Begeleiding op basis van meten en observatie

Begeleiding op basis van meten en observatie Van kleuter tot Voortgezet Onderwijs Begeleiding op basis van meten en observatie Toetsen volgens het Leerling Volg Systeem opgenomen in de toetskalender Advisering overgang van kleutergroepen naar groep

Nadere informatie

2. Profiel van onze school

2. Profiel van onze school 2. Profiel van onze school Bij ons op school voelen kinderen zich gerespecteerd en gewaardeerd binnen een WARM pedagogisch klimaat, zodat zij zich optimaal kunnen ontwikkelen op zowel: COGNITIEF, CREATIEF,

Nadere informatie

Ouderinfo aug./ sept. 2013-2014

Ouderinfo aug./ sept. 2013-2014 Ouderinfo aug./ sept. 2013-2014 Beste Ouders, Verzorgers, Van de directie Het is weer begonnen! Het nieuwe schooljaar 2013 2014. Voor enkelen weer even wennen, voor anderen weer heel vertrouwd. We hopen

Nadere informatie

3 De visie van de Prinses Julianaschool

3 De visie van de Prinses Julianaschool 3 De visie van de Prinses Julianaschool 3.1 Visie op het onderwijs De missie: Prinses Julianaschool, school voor geborgenheid, (basis)kennis en zorg. De Prinses Julianaschool biedt kinderen een veilige

Nadere informatie

VAKUREN ROOSTER. BINNENKOMST/SCHOOLTIJDEN groepen 1 t/m 8: 2013-2014 voldoen wij aan de gestelde eisen. Het totaal aantal uren voor de groepen 1 t/m 8

VAKUREN ROOSTER. BINNENKOMST/SCHOOLTIJDEN groepen 1 t/m 8: 2013-2014 voldoen wij aan de gestelde eisen. Het totaal aantal uren voor de groepen 1 t/m 8 BINNENKOMST/SCHOOLTIJDEN groepen 1 t/m 8: maandag-, dinsdag-, donderdag- en vrijdagmorgen maandag-, dinsdag-, donderdag- en vrijdagmiddag woensdagmorgen van 08.45 uur tot 12.00 uur. van 12.45 uur tot 15.00

Nadere informatie

2015-2016. De Gerardusschool. Praktische schoolgids

2015-2016. De Gerardusschool. Praktische schoolgids De Gerardusschool Praktische schoolgids 2015-2016 Actualiteit van de School Website: www.gerardusschool.nl Facebook: www.facebook.com/degerardus Twitter: https://twitter.com/gerardusschool augustus 2015

Nadere informatie

Welkom op de Kogge. Ons onderwijs. Staat voor onderwijs dat meegroeit! Beste ouders/verzorgers, Informatieboekje kleuters groep 1/2

Welkom op de Kogge. Ons onderwijs. Staat voor onderwijs dat meegroeit! Beste ouders/verzorgers, Informatieboekje kleuters groep 1/2 Welkom op de Kogge Staat voor onderwijs dat meegroeit! Beste ouders/verzorgers, Welkom op openbare basisschool de Kogge in IJlst! In het begin is het voor u en uw kind best even wennen op school. Een spannende

Nadere informatie

Nieuwsbrief 1 Datum: 3 september Schooljaar: 2015-2016. Terugblik

Nieuwsbrief 1 Datum: 3 september Schooljaar: 2015-2016. Terugblik Nieuwsbrief obs De Tunnel Boomweidelaan 44 4423 AP SCHORE E-mail: school@obsdetunnel.nl Website: www.obsdetunnel.nl Nieuwsbrief 1 Datum: 3 september Schooljaar: 2015-2016 Start van het schooljaar en terugblikken

Nadere informatie

Onderwijskundig Jaarplan ( OKJP) OnderwijsKundig JaarVerslag ( OKJV)

Onderwijskundig Jaarplan ( OKJP) OnderwijsKundig JaarVerslag ( OKJV) Werken aan kwaliteit op De Schakel Hieronder leest u over hoe wij zorgen dat De Schakel een kwalitatief goede (excellente) school is en blijft. U kunt ook gegevens vinden over de recent afgenomen onderzoeken

Nadere informatie

Inhoudsopgave schoolgids Deel A

Inhoudsopgave schoolgids Deel A Inhoudsopgave schoolgids Deel A Inleiding... 2 Even voorstellen!... 4 Foto s... 4 Gymnastiek... 4 Informatievoorziening aan gescheiden ouders... 4 Medezeggenschapsraad (MR)... 5 Ouderraad (OR)... 5 Ouderbijdrage...

Nadere informatie

Overblijfprotocol. St. Boter Kaas & Overblijf en Basisschool De Vink. Schooljaar 2013-2014. definitieve versie

Overblijfprotocol. St. Boter Kaas & Overblijf en Basisschool De Vink. Schooljaar 2013-2014. definitieve versie Overblijfprotocol St. Boter Kaas & Overblijf en Basisschool De Vink Schooljaar 2013-2014 definitieve versie 1. Inleiding Stichting Boter Kaas & Overblijf (BKO) verzorgt per 2 september 2013 de Tussenschoolse

Nadere informatie

JAARPLANNER SCHOOLJAAR 2013 2014

JAARPLANNER SCHOOLJAAR 2013 2014 JAARPLANNER SCHOOLJAAR 2013 2014 Beste ouders en verzorgers, Wederom mag ik u met trots deze jaarplanner digitaal overhandigen. Dit schooljaar hebben we weer een prachtige digitale kalender met belangrijke

Nadere informatie

7. Hoe werken we op school

7. Hoe werken we op school 7. Hoe werken we op school 7. Wat doen we? a. Groepen en lesuren per week Wat willen we en hoe werken we heeft u in hoofdstuk 2 kunnen lezen. Om aan de wettelijke eisen te voldoen, moeten we 960 uur per

Nadere informatie

Protocol Continurooster. OBS t MONTFERLAND

Protocol Continurooster. OBS t MONTFERLAND Protocol Continurooster OBS t MONTFERLAND Inleiding t Montferland heeft vanaf 24 augustus 2015 een continurooster. Dit wil zeggen dat alle kinderen op school eten en pauzeren. Het eten gebeurt in de klas

Nadere informatie

Op 1 augustus 2014 wordt de wet Passend Onderwijs van kracht. Kernpunten uit deze nieuwe wet zijn dat:

Op 1 augustus 2014 wordt de wet Passend Onderwijs van kracht. Kernpunten uit deze nieuwe wet zijn dat: 3.De ROOBOL organisatie 3.1. Passend Onderwijs: Op 1 augustus 2014 wordt de wet Passend Onderwijs van kracht. Kernpunten uit deze nieuwe wet zijn dat: - reguliere en speciale scholen op het gebied van

Nadere informatie

Nieuwsbrief NOVEMBER 2015

Nieuwsbrief NOVEMBER 2015 Nieuwsbrief NOVEMBER 2015 Agenda: 5 november: gastles kinderyoga voor alle groepen 9-10 november: juf Wilma afwezig (cursus) 11 november: nationaal schoolontbijt (i.p.v. 10 november) 13 november: 19.30

Nadere informatie

NIEUWSBRIEF Augustus Schoolactiviteiten

NIEUWSBRIEF Augustus Schoolactiviteiten INHOUD Schoolactiviteiten Tot ziens meester Henny, 1 Welkom juffrouw Angelique In- en uitgangen 1 Bewegingsonderwijs Leerlingenlijst Renovatie Stagiaires Start project WO Leesbevordering Fietscontrole

Nadere informatie

Informatie basisschool Pius X Jordaansingel 20 Haaksbergen

Informatie basisschool Pius X Jordaansingel 20 Haaksbergen Informatie basisschool Pius X Jordaansingel 20 Haaksbergen Beste ouders/verzorgers, Fijn dat u basisschool Pius X als een potentiële basisschool voor uw kind ziet! Om u op hoofdlijnen een beeld te geven

Nadere informatie

Ouderbeleidsplan. Sbo de Bonte Vlinder. September 2014

Ouderbeleidsplan. Sbo de Bonte Vlinder. September 2014 Ouderbeleidsplan Sbo de Bonte Vlinder September 2014 1 Inleiding De meerwaarde van een ouderbeleidsplan Een ouderbeleidsplan vormt de grondslag voor de activiteiten die een school met en voor ouders ontplooit.

Nadere informatie

maandag, dinsdag, woensdag, vrijdag dinsdagochtend, donderdag dinsdag, donderdag, vrijdag maandag, dinsdagmiddag, woensdag

maandag, dinsdag, woensdag, vrijdag dinsdagochtend, donderdag dinsdag, donderdag, vrijdag maandag, dinsdagmiddag, woensdag bezoekadres: Karekiet 49 3641 ZE Mijdrecht / postadres: Postbus 1108 3640 BC Mijdrecht T: 0297 282202 www.obs trekvogel.nl Bereikbaarheid U kunt ons bereiken onder het nummer: 0297 282202 Natuurlijk kunt

Nadere informatie

Verzuimbeleid 2014-2015

Verzuimbeleid 2014-2015 2014-2015 Onderwerp Aan Alle medewerkers Van Directie Datum 15 mei 2014 1 van 5 Datum evaluatie 15 mei 2015 1 van 5 1. VISIE 1.1. Algemene visie Johan de Witt Het Johan de Witt leidt leerlingen op tot

Nadere informatie

Kwadijk 92, 1471 CE Kwadijk. Tel.: September/Oktober

Kwadijk 92, 1471 CE Kwadijk. Tel.: September/Oktober Kwadijk 92, 1471 CE Kwadijk. Tel.: 0299 621760 September/Oktober Belangrijke data in september: 18 september Ouderavond en informatieavond. 28 september Oud papier. 04 oktober NIO voor groep 8 in Warder.

Nadere informatie

nieuwsbrief van Kindcentrum De Burcht

nieuwsbrief van Kindcentrum De Burcht nieuwsbrief van Kindcentrum De Burcht Agenda: Vrijdag 1 juli - Troubadour nr. 8 verschijnt Maandag 4 juli - Juf Bianca en juf Neline vieren verjaardag in groep 4/5 Dinsdag 5 juli - Juf Marjan viert verjaardag

Nadere informatie

Informatieboekje Groep 5

Informatieboekje Groep 5 Informatieboekje Groep 5 Schooljaar 2016-2017 Markelo, september 2016 Beste ouder(s) en verzorger(s), Voor u ligt het informatieboekje van groep 5 van Oecumenische Basisschool De Welp. In dit boekje vindt

Nadere informatie

Werkgroepen Herman Jozef school 2008-2009.

Werkgroepen Herman Jozef school 2008-2009. INSPRAAK Schoolbestuur. De Herman Jozefschool maakt onderdeel uit van de Stichting voor Katholiek en Interconfessioneel Primair Onderwijs in de gemeente Sint-Michielsgestel. De Stichting heeft de zorg

Nadere informatie

School Leerlingen Ouders Leraren Onderwijs ondersteunend personeel Directeur Adjunct - directeur Bevoegd gezag

School Leerlingen Ouders Leraren Onderwijs ondersteunend personeel Directeur Adjunct - directeur Bevoegd gezag Leerlingenstatuut 1.0. Uitgangspunt De Praktijkschool Apeldoorn wil een school zijn waar leerlingen, hun ouders/ verzorgers en het schoolteam met plezier naar toe gaan om er in een goede sfeer met elkaar

Nadere informatie

17 1e schooldag. 18 Informatieavond groepen 1+2 + ontmoetingscafé. 19 Informatieavond groepen 3+4/5, 19-20 en 20-21

17 1e schooldag. 18 Informatieavond groepen 1+2 + ontmoetingscafé. 19 Informatieavond groepen 3+4/5, 19-20 en 20-21 AUGUSTUS 2015 VISIE VAN DE BOEIER Wij zijn een openbare basisschool die continu in ontwikkeling is. Wij bieden uw kind naast reguliere vakken, 21 e eeuwse vaardigheden aan om de kinderen de toekomst vol

Nadere informatie

WERELDKIDZ OP DREEF

WERELDKIDZ OP DREEF WERELDKIDZ OP DREEF 2017-2018 Contactgegevens Wereldkidz Op Dreef Laan van Vollenhove 1457 3706 EW Zeist t. 030-6959033 e. info@opdreef.net www.opdreef.wereldkidz.nl Ziekmelden Als een kind ziek is (of

Nadere informatie

INHOUD. 1 Inleiding 4

INHOUD. 1 Inleiding 4 INHOUD 1 Inleiding 4 2 Profiel 5 De Kernschool 3 Regelgeving 6 Rechtstreeks vanuit het buitenland Verblijfsvergunning Verlof 4 Ouders 7 Medezeggenschapsraad Ouderbijdrage Informatie over ons onderwijs

Nadere informatie

SCHOOL informatie

SCHOOL informatie SCHOOL informatie 2017 2018 (locatie Duivenkamp) (locatie Kamelenspoor) Duivenkamp 549 Kamelenspoor 81 3607 BL Maarssen 3605 ED Maarssen tel. 0346-567697 tel. 0346-567470 e-mail: administratie@kameleon-maarssen.nl

Nadere informatie

Handleiding ouderportaal ParnasSys

Handleiding ouderportaal ParnasSys Handleiding ouderportaal ParnasSys Inleiding Als team van WSKO basisschool Het Kompas vinden wij openheid naar ouders belangrijk. Tijdens de oriëntatie op een nieuw leerlingvolgsysteem hebben wij bewust

Nadere informatie

Protocol Overblijven Obs. De Kern Hardenberg

Protocol Overblijven Obs. De Kern Hardenberg Juli 2011. Protocol Overblijven Obs. De Kern Hardenberg Inleiding Het schoolbestuur is verantwoordelijk voor het (laten) organiseren van de overblijf. De school bepaalt in overleg met de ouders de manier

Nadere informatie

SCHOOLKATERN 2014-2015

SCHOOLKATERN 2014-2015 SCHOOLKATERN 2014-2015 (bijlage bij schoolgids) Inhoud 1 Inleiding... 5 2 Missie/ visie... 6 3 Visie... 6 4 Identiteit... 6 5 Pedagogisch klimaat... 7 6 Schoolregels... 8 7 Schoolontwikkelingen en doelstellingen...

Nadere informatie

Schooljaar Vakanties en vrije dagen/dagdelen

Schooljaar Vakanties en vrije dagen/dagdelen Schooljaar 2017-2018 Vakanties en vrije dagen/dagdelen Kermis 11-09-2017 Herfstvakantie 16-10-2017 / 20-10-2017 Sinterklaas 06-12-2017 Kerstvakantie 25-12-2017 / 05-01-2018 Carnaval 12-02-2018 / 16-02-2018

Nadere informatie

Basisschool De Kleine Wereld Rapportage ouders/verzorgers

Basisschool De Kleine Wereld Rapportage ouders/verzorgers Tevredenheidsonderzoek Josephscholen 2010 Basisschool De Kleine Wereld Rapportage ouders/verzorgers Ten geleide In de periode van 20 september t/m 10 oktober 2010 werd een tevredenheidsonderzoek uitgevoerd

Nadere informatie

Informatieboekje 2014-2015 Groep 1 en 2 Hortensiastraat 31 8013 AA Zwolle Tel. 038 421 95 83 directie.het.mozaiek@vivente.nu www.het-mozaiek.nl Informatie voor de kleutergroepen In dit informatieboekje

Nadere informatie

Beste ouders, Heeft u nog vragen, opmerkingen of suggesties na het lezen van dit boekje, laat het ons dan weten, wij denken graag met u mee!

Beste ouders, Heeft u nog vragen, opmerkingen of suggesties na het lezen van dit boekje, laat het ons dan weten, wij denken graag met u mee! Beste ouders, Van harte welkom op onze school! Voor u ligt het informatieboekje voor groep 1 en 2. Door middel van dit boekje willen wij u, als ouders, wegwijs maken in de kleutergroepen van onze school.

Nadere informatie

Aanvulling Schoolgids Deel 2

Aanvulling Schoolgids Deel 2 Aanvulling Schoolgids Deel 2 2014 2015 OBS De Koempoelan Gangeslaan 59 1448 BV Purmerend 0299-472048 administratie@koempoelan.nl www.koempoelan.nl Schoolgids De Koempoelan - deel 2 2014-2015 Pagina 1 Een

Nadere informatie

Wat moet ik weten als mijn kind voor het eerst naar basisschool de Bolderik gaat? Bs De Bolderik Beatrixstraat 68 4273 ET Hank

Wat moet ik weten als mijn kind voor het eerst naar basisschool de Bolderik gaat? Bs De Bolderik Beatrixstraat 68 4273 ET Hank Wat moet ik weten als mijn kind voor het eerst naar basisschool de Bolderik gaat? Bs De Bolderik Beatrixstraat 68 4273 ET Hank Contact leerkrachten: Bij vragen of problemen kunt u het beste ná schooltijd

Nadere informatie

Informatieboekje Groep 1-2

Informatieboekje Groep 1-2 Informatieboekje Groep 1-2 Beste ouders/verzorgers, Binnenkort is het zover; dan start uw zoon of dochter bij ons op De Springplank in groep 1. Een spannend moment voor uw kind en misschien ook voor u.

Nadere informatie

I N F O D A C O S T A S C H O O L H O O G R A V E N. w w w. d a c o s t a - h o o g r a v e n. n l. 21 januari 2016 INFO 7

I N F O D A C O S T A S C H O O L H O O G R A V E N. w w w. d a c o s t a - h o o g r a v e n. n l. 21 januari 2016 INFO 7 I N F O D A C O S T A S C H O O L H O O G R A V E N w w w. d a c o s t a - h o o g r a v e n. n l 21 januari 2016 INFO 7 IN DEZE INFO De Vreedzame School Opening LIMES lijn Studiedagen Definitieve Adviezen

Nadere informatie

13. Praktische punten

13. Praktische punten 13. Praktische punten 13.1 Aanmelding en toelating Als de kinderen de leeftijd van 4 jaar hebben bereikt mogen ze wettelijk worden toegelaten tot de basisschool. Vanaf hun vijfde jaar zijn kinderen leerplichtig.

Nadere informatie

D i g i t a l e n i e u w s b r i e f. Openbare basisschool Prof. Kohnstamm Nummer 1; schooljaar 2013/2014

D i g i t a l e n i e u w s b r i e f. Openbare basisschool Prof. Kohnstamm Nummer 1; schooljaar 2013/2014 VANUIT DE SCHOOLLEIDING Start nieuwe schooljaar Het nieuwe schooljaar is deze week van start gegaan. Op maandagmorgen waren er heel veel kinderen die zin hadden om weer naar school te gaan! Gelukkig want

Nadere informatie

Informatieavond. Groep 4 Welkom

Informatieavond. Groep 4 Welkom Informatieavond Groep 4 Welkom Kernwaarden Even voorstellen Juf Esther Juf Jolanda Werkdagen: Juf Esther: woensdag-donderdag- meeste vrijdagen Juf Jolanda: maandag-dinsdag-enkele vrijdagen Schoolplan 2015-2019

Nadere informatie

PCBS Regenboog. Activiteitenplan Schooljaar 2015 2016

PCBS Regenboog. Activiteitenplan Schooljaar 2015 2016 PCBS Regenboog Activiteitenplan Schooljaar 2015 2016 ALGEMENE GEGEVENS School Naam van de school: PCBS De Regenboog Richting: Protestants-Christelijk Adres: Perengaarde 1 Telefoon: 0181-212485 Postcode

Nadere informatie

Informatieboekje Groep 5

Informatieboekje Groep 5 Informatieboekje Groep 5 Schooljaar 2014-2015 Markelo, september 2014 Beste ouder(s) en verzorger(s), Voor u ligt het informatieboekje van groep 5 van Oecumenische Basisschool Ichthus. In dit boekje vindt

Nadere informatie

Obs De Boogerd Maurik. Basis voor Groei en Bloei. Groep 1-2 heeft een opening van de voorleesdagen

Obs De Boogerd Maurik. Basis voor Groei en Bloei. Groep 1-2 heeft een opening van de voorleesdagen In Het Openbaar Obs De Boogerd Maurik Basis voor Groei en Bloei Maurik, 14 januari 2016 Dinsdag 12 januari Woensdag 27 jan. t/m 6 febr. Woensdag 27 januari MR vergadering Nationale Voorleesdagen voor de

Nadere informatie