Jaarverslag 2011 PsyQ Beheer BV

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Jaarverslag 2011 PsyQ Beheer BV"

Transcriptie

1 Jaarverslag 2011 PsyQ Beheer BV Vastgesteld door de directie PsyQ Beheer BV d.d. 11 juni 2012 Goedgekeurd door de AVA PsyQ Beheer BV d.d. 18 juni 2012 PsyQ werkt! Eind 2013 behandelen wij de patiënt beter én tegen lagere kosten PsyQ Beheer BV is onderdeel van de Parnassia Bavo Groep en bestuurt de PsyQ vestigingen van de Parnassia Bavo Groep

2 VOORWOORD PsyQ bleef zich ook in 2011 ontwikkelen als specialist om daarmee steeds de beste behandeling aan onze patiënten te kunnen bieden. Medewerkers uit verschillende vestigingen hebben elkaar onderling gevonden op hun specialisme en nieuw wetenschappelijk onderzoek kreeg gestalte. Diverse initiatieven hebben geleid tot verbetering van de zorg voor onze patiënten. Online behandelingen zijn vanaf 2011 voor iedereen toegankelijk geworden. Een van onze medewerkers is gepromoveerd op het onderwerp piekeren en heeft met zijn veel nieuwe inzichten de hulp aan patiënten vooruit gebracht. Er is een samenwerkingsverband ontstaan tussen het PsyQ programma Eetstoornissen & Obesitas en de Nederlandse Obesitas Kliniek. Door de start van een levensloop poli ADHD, kan de zorg voor patiënten met ADHD door alle leeftijden heen goed georganiseerd worden. Onze kwaliteitsmetingen geven transparantie over het resultaat van behandelingen en gemiddeld scoren wij na afloop van de behandeling een 7,8 op het gebied van kwaliteit van leven. De heer Sam Schoch, directeur bedrijfsvoering PsyQ Beheer BV heeft vanaf medio juni 2011 extern een andere betrekking aanvaard. In afwachting van een wijziging in de besturing en organisatiestructuur PsyQ Beheer BV, welke in 2012 gerealiseerd wordt, is de ontstane vacature in 2011 niet ingevuld Is een ingrijpend jaar geweest. In juni werden forse bezuinigingen afgekondigd. Patiënten worden vanaf 2012 geconfronteerd met een eigen bijdrage en een aantal behandelingen zoals aanpassingsstoornissen, zijn uit het pakket gehaald. Dat heeft grote gevolgen voor patiënten en medewerkers. Ook voor de Cliëntenraad PsyQ en de Ondernemingsraad PsyQ is het mede daardoor een intensief jaar geweest, met verscheidende lastige trajecten. Wij danken hen voor hun kritische en constructieve bijdrage en hun waardevolle adviezen. We bedanken alle medewerkers die zich in het afgelopen jaar hebben ingezet om de beste zorg te leveren aan onze patiënten. In een lastige tijd hebben zij zich met loyale inzet en hard werken hun deskundigheid onveranderd ingezet. Samen met onze medewerkers streven wij ook in de toekomst naar de beste kwaliteit, een optimistische benadering en deskundige zorg. Drs. Jos Brinkmann, bestuurder Dr. Marc Blom, directeur Zorg 2

3 INHOUDSOPGAVE 1. Uitgangspunten van de verslaggeving 4 2. Profiel van de organisatie 2.1 Algemene identificatiegegevens Structuur van de onderneming Kerngegevens 7 3. Bestuur, toezicht, bedrijfsvoering en medezeggenschap 3.1 Bestuur en directie Toezicht Bedrijfsvoering Medezeggenschap patiënten Medezeggenschap personeel Beleid, inspanningen en prestaties 4.1 Meerjarenbeleid Algemeen beleid verslagjaar Algemeen kwaliteitsbeleid Kwaliteitsbeleid ten aanzien van de patiëntenzorg Onderzoek en opleiding Kwaliteit ten aanzien van medewerkers Samenwerkingsrelaties Huisvesting ICT Financieel beleid 23 De Jaarrekening 2011 van PsyQ Beheer BV en alle onderliggende BV s BV zijn afzonderlijk beschikbaar. 3

4 1. UITGANGSPUNTEN VAN DE VERSLAGGEVING De jaarverslaggeving 2011 van PsyQ Beheer BV bestaat uit dit Jaarverslag en de Jaarrekening. Voor de onderliggende regionale PsyQ-BV s zijn afzonderlijke jaarrekeningen beschikbaar. Wanneer we in dit jaarverslag kortweg spreken over PsyQ, dan betreft het gehele zorgbedrijf, bestaande uit PsyQ Beheer BV en de regionale vestigingen. PsyQ Beheer BV is onderdeel van de Parnassia Bavo Groep. Deze heeft haar jaarverantwoording ingericht conform de voor zorginstellingen geldende wettelijke voorschriften van het Jaardocument Zorg. De voor BV s geldende voorschriften van het Burgerlijk Wetboek zijn in acht genomen bij het opstellen van dit jaarverslag. Wat betreft de structuur volgen wij, aangezien PsyQ Beheer BV een zorgorganisatie is, de indeling van het Jaardocument Zorg, die wettelijk is voorgeschreven voor het moederconcern, de Parnassia Bavo Groep. Dit Jaarverslag is, evenals de Jaarrekening 2011, als pdf-document te raadplegen op onze website: Het Maatschappelijk Verslag en de geconsolideerde Jaarrekening van ons moederconcern, de Parnassia Bavo Groep, zijn beschikbaar op en op 4

5 2. PROFIEL VAN DE ORGANISATIE 2.1 Algemene identificatiegegevens Naam verslagleggende rechtspersoon PsyQ Beheer BV Statutaire vestigingsplaats s Gravenhage Adres Monsterseweg 93 Postcode 2553 RJ Plaats s Gravenhage Nummer Kamer van Koophandel Correspondentieadres directie Adres Denemarkenlaan 2 Postcode 2711 EL Plaats Zoetermeer Telefoonnummer adres Internetpagina 2.2 Structuur van de onderneming Juridische structuur Het bestuur van de vennootschap werd tot 12 mei 2011 gevormd door de Stichting Parnassia Bavo Groep (bestuurder A) en een natuurlijk persoon (bestuurder B). Per 12 mei 2011 is deze situatie gewijzigd als gevolg van een structuurwijziging van de Parnassia Bavo Groep. Vanaf die datum wordt de rol van bestuurder A vervuld door Parnassia Bavo Groep BV, ontstaan door omzetting van Stichting Parnassia Bavo Groep. De aandelen van de vennootschap worden voor 100% gehouden door PBG Zorgholding BV, waarvan tot 12 mei 2011 de Stichting Parnassia Bavo Groep, en vanaf die datum Parnassia Bavo Groep BV 100% aandeelhouder was. Aldus strekt het toezicht in de Parnassia Bavo Groep (tot genoemde datum door de Raad van Toezicht van de Stichting, en vanaf die datum door de Raad van Commissarissen van Parnassia Bavo Groep BV) zich uit tot PsyQ Beheer BV. Bestuurder B is statutair eerstverantwoordelijke voor het functioneren van het van de vennootschap uitgaande zorgbedrijf PsyQ. Interne juridische structuur PsyQ Beheer BV PsyQ Beheer BV is 100% aandeelhouder en tevens statutair bestuurder van een aantal regionale PsyQ BV s die de regionale PsyQ-vestigingen exploiteren: - PsyQ Amsterdam BV. Deze is 100% aandeelhouder van PsyQ Haarlem BV en PsyQ Leiden BV. - PsyQ Alkmaar BV. Deze is 100% aandeelhouder van PsyQ Heerhugowaard BV - PsyQ Utrecht BV. - PsyQ West-Brabant / Zeeland BV. Deze is 100% aandeelhouder van PsyQ Goes BV en PsyQ Roosendaal BV - PsyQ Rijnmond BV - PsyQ Haaglanden BV - PsyQ Delft BV - PsyQ Tilburg BV. 5

6 Organisatiestructuur en sturingsprincipes PsyQ Binnen PsyQ is het leidend principe dat de patiënt en het resultaat van de behandeling centraal staan, de professional en het product leidend zijn en het management en de systemen altijd ten dienste staan van en ondersteunend zijn aan de kwaliteit van het product. Het uitgangspunt hierbij is dat een excellente bedrijfsvoering de zorgprofessional in staat stelt zich te concentreren op zijn vak en de kwaliteit van de behandeling. PsyQ hanteert duaal management als model voor het leidinggeven aan het zorgbedrijf PsyQ, de behandelprogramma s en de kliniek. Er is integrale aansturing op regioniveau door één regiomanager. PsyQ is, gezien de geografische spreiding, organisatorisch verdeeld in regio s. De integrale verantwoordelijkheid voor zowel de (kwaliteit van de) behandelinhoud als de bedrijfsvoering ligt voor elk organisatieonderdeel bij het managementteam van het betreffende onderdeel. De specialismeleiders zijn verantwoordelijk voor de ontwikkeling en profilering van de afzonderlijke specialismen PsyQ-breed. Het organisatieschema van de situatie per 31 december 2011 kunt u vinden in de bijlage. Toelichting op de organisatiestructuur De leiding van het zorgbedrijf PsyQ ligt in handen van de directie, bestaande uit de bestuurder, tevens voorzitter van de directie, de directeur Zorg en de directeur Bedrijfsvoering. De aansturing binnen de regio s van PsyQ is in handen van een integraal regiomanager. Deze geeft leiding aan het duaal management van de behandelprogramma s en behandelcentra, bestaande uit een manager Zorg en een manager Bedrijfsvoering. De staffuncties (P&O-adviseurs, controllers, kwaliteitsfunctionaris, staf Administratieve Organisatie, communicatieadviseurs, wetenschappelijk onderzoek en logistiek) zijn geclusterd in een bedrijfsbureau en worden aangestuurd door de directie. Vanuit het bedrijfsbureau verzorgt de staf ondersteuning binnen de regio s. Samenwerking en afstemming vindt plaats tussen bestuurder en centraal aangestuurde medewerkers op het gebied van verkoop en vastgoed. Toelatingen De WTZi-toelating voor de door PsyQ Beheer BV verleende zorg werd tot 12 mei 2011 beheerd door de Stichting Parnassia Bavo Groep; vanaf die datum door Parnassia Bavo Groep BV. Door middel van een systematiek van getrapte uitbestedingsovereenkomsten is gewaarborgd dat de beheerder van de toelating zijn verantwoordelijkheid voor de geleverde zorg kan nakomen. - De beheerder van de toelating (de Stichting resp. Parnassia Bavo Groep BV) heeft een overeenkomst tot uitbesteding van zorg met PBG Zorgholding BV - PBG Zorgholding BV heeft op zijn beurt een overeenkomst tot uitbesteding van zorg met PsyQ Beheer BV. - PsyQ Beheer BV heeft overeenkomsten tot uitbesteding van zorg met de regionale PsyQ BV s. Medezeggenschapsstructuur Medezeggenschap patiënten PsyQ kent een cliëntenraad op basis van de Wet Medezeggenschap Cliënten Zorginstellingen (WMCZ). De cliëntenraad heeft een vertegenwoordiging in de Concerncliëntenraad (CCR) van de Parnassia Bavo Groep. Medezeggenschap personeel PsyQ kent een Ondernemingsraad op basis van de Wet op de Ondernemingsraden (WOR).De Ondernemingsraad heeft een vertegenwoordiging in de Centrale Ondernemingsraad (COR) van de Parnassia Bavo Groep. 6

7 2.3 Kerngegevens Kernactiviteiten en nadere typering PsyQ biedt gespecialiseerde behandeling van psychische klachten, van matige tot ernstige problematiek, die ervoor zorgt dat patiënten snel weer de draad van hun leven kunnen oppakken. Toegankelijkheid en optimisme over het resultaat van de behandeling staan centraal. In samenwerking met drie andere ggzpartners worden in heel Nederland PsyQ behandelprogramma's voor negen van de meest voorkomende psychische klachten aangeboden: depressie, angststoornissen, psychotrauma, eetstoornissen & obesitas, seksuologie, somatiek & psyche, persoonlijkheidsproblematiek, ADHD bij volwassenen en relatie & psyche. PsyQ richt zich op haar kernactiviteit, specialistische psycho-medische behandeling ter verbetering van levenskwaliteit en doet dit op de volgende onderdelen: - preventie (van psychiatrische aandoeningen); - diagnostiek en indicatiestelling; - psycho-medische behandelingen (ambulant, dagklinisch, klinisch); - lifestyle behandelprogramma s (leefstijladvies); - nazorg en terugvalpreventie; - rehabilitatie en re-integratie; - scholing aan huisartsen en bedrijfsartsen. Korte typering behandelprogramma s PsyQ staat voor uitstekende, snelle en toegankelijke hulp voor mensen met psychische problemen. Heldere en doordachte grondbeginselen en een goede marketing liggen aan de basis van het succes van PsyQ. Het door Parnassia Groep in 2005 in de markt gezette zorgconcept heeft geresulteerd in een landelijke samenwerkingsorganisatie met inmiddels een groot aantal PsyQ-vestigingen verspreid over het land. Een belangrijk uitgangspunt van de PsyQ-formule is het leveren van geprotocolleerde tweedelijnszorg door specialisten op hun vakgebied. PsyQ behandelt patiënten met stoornissen in alle gradaties en biedt binnen ieder specialisme behandeling binnen de gehele keten van zorg, van lichte tot zware problematiek. Het behandelaanbod bestaat uit negen gespecialiseerde behandelprogramma s, die evidence based werken en HKZ-gecertificeerd 1 zijn. Dit wil zeggen dat PsyQ alleen behandelingen biedt waarvan de effectiviteit aannemelijk is en zoveel mogelijk wetenschappelijk onderbouwd is. Primair wordt behandeling ambulant en in deeltijd gegeven, alleen waar dat noodzakelijk is gebeurt dat in een klinische behandelsetting. De behandeling is veelal face-to-face en in toenemende mate in combinatie met e-health en digitale hulpmiddelen. De in Den Haag gevestigde behandelprogramma s Depressie ambulant, ADHD bij volwassen en angststoornissen hebben het keurmerk TOPGGz behaald, waarmee PsyQ topreferente behandelingen aanbiedt binnen drie specialismen. De kracht van PsyQ ligt in service aan patiënten en verwijzers en in specialisatie. Alle behandelaars die bij het programma werken zijn gespecialiseerd: zij behandelen mensen met alle problemen die binnen het specialisme vallen. Hierdoor bouwen zij expertise op, waardoor PsyQ ook voor de complexe problematiek veel te bieden heeft. Door de patiënten binnen onze doelgroepen alle behandelingen te kunnen aanbieden én indien nodig andere zorg die de Parnassia Bavo Groep aanbiedt, van ambulant tot klinisch, vallen patienten niet tussen wal en schip. Na aanmelding worden patiënten aan de hand van de complexiteit en de ernst van de symptomatologie beoordeeld. Al onze programma s hebben een aantal behandeltrajecten gedefinieerd voor patiënten met lichte tot complexe problematiek. PsyQ is van mening dat niet alleen het resultaat van de behandeling van belang is, maar ook de service die we aan onze patiënten bieden. Onze medewerkers ontvangen de patiënten gastvrij en staan hen vriendelijk en respectvol te woord. 1 Harmonisatie Kwaliteitsbeoordeling in de Zorgsector 7

8 De behandelaars van PsyQ hebben een positieve instelling en bieden de patiënt vertrouwen in de toekomst. De klantgerichtheid van de medewerkers wordt jaarlijks getoetst, onder meer door een onafhankelijk bureau. Aan deze toetsing doen ook patiënten mee Patiënten, capaciteit, productie, personeel en opbrengsten Kerngegevens Cliënten Aantal in zorg op 1 januari van verslagjaar (a) Aantal nieuw ingeschreven in verslagjaar (b) Totaal aantal in zorg in verslagjaar (c=a+b) Aantal uitgeschreven in verslagjaar (d) Aantal patiënten/cliënten in zorg/behandeling op van verslagjaar (e=c-d) Capaciteit Aantal / bedrag Aantal beschikbare bedden/plaatsen per einde verslagjaar, inclusief kleinschalig wonen (voorheen beschermd wonen), deeltijdplaatsen en BOPZ-aanmerking Waarvan deeltijdplaatsen 0 0 Waarvan kleinschalig wonen 0 0 Productie Aantal in verslagjaar geopende DBC s Aantal in verslagjaar gesloten DBC s Aantal verzorgings- en verpleegdagen, inclusief kleinschalig wonen en BOPZ Waarvan verzorgingsdagen kleinschalig wonen Aantal deeltijdbehandelingen in verslagjaar 0 0 Aantal ambulante contacten in verslagjaar Aantal dagdelen dagactiviteiten in verslagjaar Personeel Aantal personeelsleden in loondienst per einde verslagjaar Aantal FTE personeelsleden in loondienst per einde verslagjaar Bedrijfsopbrengsten Totaal bedrijfsopbrengsten (in euro s) in verslagjaar Waarvan wettelijk budget voor aanvaardbare kosten Waarvan overige bedrijfsopbrengsten Toelichting: wijzigingen in 2011 t.o.v komen deels voort uit de reguliere bedrijfsvoering en twee belangrijke ontwikkelingen, namelijk de sluiting van de Kliniek Schellinkbos in Castricum en het openen van een nieuwe PsyQ vestiging in Rotterdam Zuid. Aantal patiënten op wijkt af van het aantal in ons jaarverslag Gegevens waren afkomstig uit meerdere systemen, met dubbeltellingen tussen de zorgbedrijven van de Parnassia Bavo Groep als gevolg. Deze zijn nu geëlimineerd 8

9 2.3.3 Werkgebieden PsyQ (Parnassia Bavo Groep) richt zich op het verzorgingsgebied Zuid-Holland, Noord-Holland, Utrecht, Zeeland en West-Brabant. PsyQ had in 2011 vestigingen in Amsterdam, Haarlem, Leiden, Zaandam, Utrecht, Rotterdam(3), Spijkenisse, Den Haag (4), Zoetermeer, Breda, Goes, Purmerend, Beverwijk. PsyQ is een landelijk opererende netwerkorganisatie waarin de ggz instellingen Parnassia Bavo Groep, Lentis, Mondriaan en RiaggZuid participeren, PsyQ Nederland. Het verder verbeteren van de behandelingen en het delen van kennis daarover tussen de specialisten van PsyQ Nederland staan centraal. Binnen Nederland zijn er circa 1700 medewerkers bij PsyQ binnen 28 vestigingen, welke gelegen zijn in 22 verschillende steden. Daarmee is de landelijke dekking bijna bereikt. 9

10 3. BESTUUR, TOEZICHT, BEDRIJFSVOERING EN MEDEZEGGENSCHAP 3.1 Bestuur en directie PsyQ Beheer BV heeft een bestuurder die statutair eerstverantwoordelijke is voor het functioneren van het van de vennootschap uitgaande zorgbedrijf. Gedurende het verslagjaar was de heer J, Brinkmann bestuurder. De bestuurder vormt samen met de directeur zorg en de directeur bedrijfsvoering de directie, waarvan de bestuurder de voorzitter is. Het directieteam is integraal verantwoordelijk voor het functioneren van het zorgbedrijf. De directie fungeert in principe collegiaal. Indien in het directieoverleg met betrekking tot de besluitvorming over een onderwerp geen overeenstemming wordt bereikt, dan besluit de voorzitter als eindverantwoordelijke. Om de samenhang binnen de Parnassia Bavo Groep, waarvan PsyQ Beheer BV deel uitmaakt, te bevorderen en te bewaken, maakt de bestuurder deel uit van de Bestuursraad, de vergadering van Raad van Bestuur en zorgbedrijf bestuurders van de zorgbedrijven. 3.2 Toezicht Doordat de aandelen van PsyQ Beheer BV voor 100% worden gehouden door PBG Zorgholding BV, vormt het bestuur van de PBG Zorgholding BV de Algemene Vergadering van Aandeelhouders (AVA). De aandelen van PBG Zorgholding BV werden tot 12 mei 2011 voor 100% gehouden door de Stichting Parnassia Bavo Groep, en vanaf die datum door Parnassia Bavo Groep BV (zie 2 2). Aldus strekt het toezicht in de Parnassia Bavo Groep (tot genoemde datum door de Raad van Toezicht van de Stichting, en vanaf die datum door de Raad van Commissarissen van Parnassia Bavo Groep BV) zich uit tot PsyQ Beheer BV. De Parnassia Bavo Groep beschikt over een reglement Corporate Governance, dat volledig voldoet aan de landelijk geldende Zorgbrede Governancecode. 3.3 Bedrijfsvoering Met de systematische besturing en control PsyQ wordt vorm gegeven aan de integrale besturing- en controlcyclus die binnen de gehele Parnassia Bavo Groep wordt gehanteerd. De besturing- en controlcyclus wordt ondersteund door het model van het Instituut Nederlandse Kwaliteit (INK). Met dit kwaliteitsmodel wordt invulling gegeven aan integrale kwaliteitszorg (zie 4.3). Uitgangspunt voor het beleid in een bepaalde periode is het bedrijfsplan van PsyQ. Dit wordt opgesteld binnen de strategische kaders van het bedrijfsplan van de Parnassia Bavo Groep. Het bedrijfsplan van PsyQ vormt het kader voor de plannen van de behandelprogramma s en behandelcentra van PsyQ. Voor de periode is het bedrijfsplan PsyQ Werkt! opgesteld. Elke vier maanden rapporteert de bestuurder/directie aan de AVA (de RvB van de groep). Een vast onderdeel daarvan vormen de belangrijke risico s en daarop ondernomen acties. Basis voor deze rapportage vormen de rapportages van de behandelprogramma s en behandelcentra. Kern van de rapportages is een voor de groep als geheel vastgestelde set prestatie-indicatoren. Op deze wijze wordt systematisch gewerkt aan het daadwerkelijk bereiken van de doelstellingen en het zoveel mogelijk beperken van risico s. Binnen PsyQ wordt eveneens een besturing- en controlcyclus gehanteerd (afgeleid van de concerncyclus) om de voortgang van resultaten te volgen, erop te sturen en hierover interne verantwoording af te leggen. 10

11 3.4 Medezeggenschap patiënten Een belangrijk uitgangspunt in de zorgvisie van PsyQ is de ervaringsdeskundigheid van de patiënt en zijn/haar participatie in de eigen behandeling. Naast de patiënt zelf zijn er anderen die zijn/haar belangen behartigen, zoals externe patiëntenorganisaties, de patiëntenvertrouwenspersoon en de medezeggenschap patiënten. Deze laatste heeft haar basis in de WMCZ. PsyQ beschikt echter niet over medezeggenschapsorganen louter om aan wettelijke verplichtingen te voldoen. Integendeel, PsyQ ziet de medezeggenschap als een essentiële partner bij het vormgeven aan en het uitvoeren van het beleid. PsyQ kent een centrale cliëntenraad, waarin patiënten uit alle regio s vertegenwoordigd zijn. De cliëntenraad overlegt tenminste zes keer per jaar met de directeur Zorg over kwaliteitsonderzoeken, nieuw in te voeren beleid, wensen en meningen van patiënten. PsyQ kan waar nodig een geschil voorleggen aan de Landelijke Commissie van Vertrouwenslieden die in het kader van de WMCZ door GGZ Nederland is ingesteld. Uitgebrachte adviezen en besproken beleidsissues in Voorgenomen verhuizing behandelprogramma Angststoornissen en Persoonlijkheidsproblematiek te Den Haag. 2. Begroting 2012 en extra ombuiging in het kader van de bezuinigingen vanuit de overheid 3. Aanpassing managementstructuur behandelprogramma Seksuologie 4. Openen nieuwe vestigingen 5. Huisvesting Amsterdam 6. Reductie bedden kliniek Lijnbaan (adviestraject loopt in 2012) 7. No show beleid 8. Tevredenheidsmeting patiënten 9. Ervaringen vanuit de klantenpanels 10. Professioneel statuut PsyQ 11. Invoering Ons Nieuwe werken PsyQ 12. Besturing en organisatiestructuur PsyQ Beheer BV (adviestraject loopt in 2012) 13. E-health. In 2011 is veel geïnvesteerd in het ontwikkelen van e-health programma s. De Cliëntenraad vervult vanuit haar deskundigheid een belangrijke rol hierin, o.a. door de programma s te testen. 3.5 Medezeggenschap personeel Meedenken over en mee vormgeven aan het eigen werk is doorslaggevend voor de kwaliteit van het werk en daarmee voor meer voldoening in en tevredenheid met het werk. Dergelijke participatie moet zo dicht mogelijk bij de werkvloer gestalte krijgen. Het werkoverleg op de afdeling is daarvoor bij uitstek de plek. Daarnaast en aanvullend daarop is er de formele medezeggenschap in het kader van de WOR door middel van de ondernemingsraad. Deze is voor de directie van groot belang om signalen te ontvangen over zaken die vanuit het perspectief van medewerkers van belang zijn. En om advies in te winnen of instemming te verkrijgen over plannen die belangrijke gevolgen voor medewerkers hebben. PsyQ kent één ondernemingsraad, waarin alle regio s vertegenwoordigd worden. Uitgebrachte adviezen en bespoken beleidsissues in Ervaringen naar aanleiding van achterbanbezoeken 2. Voorgenomen verhuizing behandelprogramma Angststoornissen en Persoonlijkheidsproblematiek te Den Haag 3. Begroting 2012 en extra ombuiging in het kader van de bezuinigingen vanuit de overheid 4. Aanpassing managementstructuur behandelprogramma Seksuologie 5. Openen nieuwe vestigingen 6. Huisvesting Amsterdam 7. Reductie bedden kliniek Lijnbaan (adviestraject loopt in 2012) 8. No show beleid 9. Tevredenheidsmeting patiënten 10. Ervaringen vanuit de klantenpanels 11. Professioneel statuut PsyQ 12. Invoering Ons Nieuwe werken PsyQ 13. Besturing en organisatiestructuur PsyQ Beheer BV (adviestraject loopt in 2012) 11

12 4. BELEID, INSPANNINGEN EN PRESTATIES 4.1 Meerjarenbeleid PsyQ is in Den Haag in 2005 gestart met het aanbieden van behandelingen rondom de negen meest voorkomende psychische klachten. Het succes in Den Haag is aanleiding geweest voor het landelijk aanbieden van de PsyQ-behandelingen. Daartoe zijn samenwerkingspartners gezocht, die volgens het landelijke PsyQ-concept vestigingen openen. Eind 2011 zijn er landelijk 28 PsyQ vestigingen. PsyQ werkt haar strategisch beleid uit in bedrijfsplannen, welke wordt opgesteld binnen de strategische kaders van het bedrijfsplan van de Parnassia Bavo Groep. Het jaar 2011 was het eerste jaar van de bedrijfsplanperiode Het bedrijfsplan draagt als titel PsyQ Werkt!. Alvorens het algemeen beleid in 2011 te bespreken (zie 4.2 Algemeen beleid) wordt stilgestaan bij de missie, kernwaarden en bedrijfsfilosofie die de basis vormen voor het beleid en de wijze waarop dit wordt uitgevoerd. Missie PsyQ wil de levenskwaliteit van haar patiënten verbeteren door effectieve en betaalbare zorg te leveren van de beste kwaliteit, mede vanuit patiëntenperspectief. Het handhaven of het herstel van het functioneren van de patiënt in de maatschappij is daarbij ons belangrijkste uitgangspunt. We doen dat door het aanbieden van toonaangevende, specialistische en samenhangende psychomedische behandelprogramma s, gekoppeld aan een hoogwaardig serviceconcept waarin toegankelijkheid tot onze zorg en optimisme ten aanzien van het resultaat van de behandelingen in onze uitstraling centraal staan. De sleutel hiertoe zijn gedreven en deskundige specialisten die met bezieling en passie het beste behandelresultaat voor de patiënt willen. Over de behandelresultaten willen wij op een transparante wijze verantwoording afleggen aan onze stakeholders en aan de maatschappij. Visie en strategie PsyQ wil een wezenlijke bijdrage leveren aan de kwaliteit van geestelijke gezondheidszorg en daarmee aan de gezondheid van mensen. Wij willen een innovatieve kwaliteitsorganisatie zijn met een goede reputatie. Onze behandelingen zijn evidence based of gebaseerd op best practice. Wij kijken continu hoe we met onze kennis op de beste wijze elke individuele patiënt kunnen behandelen. Uitgangspunt van de behandeling is de patiënt zo min mogelijk te belasten en een zo groot mogelijk effect te bereiken. De behandeling komt tot stand in overleg met en op basis van de wensen van de patiënt. Kernwaarden en bedrijfsfilosofie Richtlijn voor al ons handelen zijn de drie kernwaarden van de Parnassia Bavo Groep: Deskundig, Respectvol, Optimistisch. Zij vormen een centraal bindend element tussen de medewerkers van PsyQ met de collega s van de groep. Daarnaast heeft PsyQ haar eigen kernwaarden die een bindend element vormen tussen de medewerkers van PsyQ: Optimistisch, Specialistisch, Toegankelijk. Deze zijn de toetsstenen voor het doen en laten van de medewerkers. Het is aan alle leidinggevenden om de missie en de kernwaarden uit te blijven dragen en aan iedere medewerker van PsyQ om er in het dagelijks werk inhoud aan te geven. In de komende bedrijfsplanperiode zal worden nagegaan of we daarin slagen door in tevredenheidsmetingen onder zowel patiënten als medewerkers te vragen in hoeverre zij de drie kernwaarden daadwerkelijk in de praktijk hebben ervaren. Marketingstrategie In 2011 is de marketingstrategie van PsyQ geactualiseerd. Voorop blijft staan het behouden en versterken van onze positie in de ggz, de manier waarop we onze kernpropositie invullen, het aantonen van de resultaten en de kwaliteit van onze behandelingen. Hierbij ligt het zwaartepunt bij de verwijzers, de kernboodschap en de kern van de PsyQ-formule, specialistisch werken. 12

13 Verwijzers In onze marketingstrategie zetten we als eerste in op de relatie met onze verwijzers, waarbinnen de huisartsen de belangrijkste groep vormen. We willen hen beter bereiken door nieuwe vormen van communicatie in te zetten die het perspectief en de wensen van de huisarts centraal stellen en ons aanbod vanuit de specialismen toegankelijk maken. Samen met zorgservice wordt een verkorte ecat ontwikkeld die de huisarts helpt (of de POH) snel een keuze te maken binnen ons aanbod. Daarnaast worden managers van vestigingen meer dan voorheen uitgedaagd en gestimuleerd zelf relaties aan te gaan en te onderhouden met belangrijke verwijzers in hun regio. Aantrekkelijk werkgeverschap Onze werknemers zijn ons grootste kapitaal. Hoezeer ook nieuwe vormen van communicatie het beeld gaan bepalen, basis is en blijft menselijk contact tussen patiënt en zorgverlener. Mensen willen graag werken bij een organisatie die een inspirerende visie heeft. Wij hebben die. In onze behandeling en als bedrijf streven we naar het teruggeven van vrijheid aan mensen ( autonomie in verbondenheid ). Wij streven ernaar dat onze patiënten niet meer gebonden zijn door ziekte of gebrek. Medewerkers die hun persoonlijke doelen herkennen in ons doel, zijn daarom van harte welkom en hoeven ook niet meer gemotiveerd te worden. Dat zijn ze immers al. Dat houdt ook in dat wij als bedrijf maximale autonomie geven aan onze eigen medewerkers. Door afdelingen en teams meer autonomie te geven kunnen ze eigen inzichten toepassen binnen het concept van PsyQ waardoor behandelingen beter kunnen aansluiten bij lokale wensen. Ondernemerschap en creativiteit worden hierdoor bevordert. De komende jaren verwachten we een grote uitstroom van medewerkers vanwege het bereiken van de pensioengerechtigde leeftijd. Aantrekken van goede medewerkers heeft daarom steeds onze aandacht, ook in deze tijden van krimp. PsyQ zal het Nieuwe Werken in al haar vestigingen invoeren. Ook hierin zien we een kans om onze werknemers meer autonomie te geven en te sturen op basis van vertrouwen. Toekomstvisie Wij verwachten dat de organisatie van de zorg ingrijpend gaat veranderen. De versterking van de eerste lijn naast regionale specialisatie wordt de norm. Veelvoorkomende problemen zullen zoveel mogelijk in de eerste lijn zullen worden behandeld. De huisarts, gehuisvest in groepspraktijken, wordt daarbij geholpen door een steeds groter wordende groep helpers: Praktijkondersteuners Huisartsen, diabetesverpleegkundigen, etc. Ziekenhuizen zullen kleiner worden, meer geconcentreerd en meer gespecialiseerd. Meer dan voorheen zal PsyQ op deze tendens moeten inspelen omdat ook in de ggz dit ingang zal vinden. Concreet vertaalt zich dat in kleinere regionaal werkende specialistische centra van waaruit ondersteuning en behandeling in de 1 e lijn plaatsvindt voor een grote groep patiënten. 4.2 Algemeen beleid verslagjaar Met de toekomstvisie van PsyQ Beheer BV als achtergrond, zijn in het bedrijfsplan PsyQ Werkt! de volgende speerpunten benoemd: 1. modernisering van de zorg en het vergroten van synergie; 2. kwaliteitsturing en aantoonbare effectiviteit van de behandeling; 3. goed en aantrekkelijk werkgeverschap; 4. PsyQ als flexibele en efficiënte organisatie en het terugdringen van indirecte kosten. PsyQ heeft ter realisatie hiervan meerdere resultaten geformuleerd, waarvan de uitvoering grotendeels op koers ligt en reeds 20% van de resultaten eind 2011 zijn gerealiseerd. 13

14 4.3 Algemeen kwaliteitsbeleid De effectiviteit van ons werk staat of valt met de kwaliteit van ons beleid en de bedrijfsprocessen: zowel het primaire proces (het zorgaanbod) als de ondersteunende bedrijfsprocessen. Kwaliteit van goedlopende besturende en ondersteunende processen, moeten ervoor zorgen dat de kwaliteit van uitvoering van onze kernactiviteit, het verlenen van zorg, wordt ondersteund en geborgd. Kwaliteitssysteem Het kwaliteitssysteem is een integraal onderdeel van het besturing- en controlproces. PsyQ kent één samenhangend kwaliteitssysteem dat deel uitmaakt van dat van de Parnassia Bavo Groep. Er staat in beschreven wat de organisatie wil bereiken en op welke wijze dit wordt gedaan. Het omvat dus alle zorgprocessen en de volledige administratieve organisatie. Belangrijk onderdeel van het kwaliteitsmanagementsysteem is het Organisatiehandboek van PsyQ. Dit sluit aan op het Organisatiehandboek van de Parnassia Bavo Groep en geeft daar een nadere invulling aan. Per onderwerp in het handboek wordt aangegeven in welke onderliggende documenten de afspraken zijn uitgewerkt. In het digitale documentbeheersysteem zijn deze documenten vervolgens via hyperlinks te benaderen. Certificering Aan PsyQ werd in 2006 het eerste HKZ-certificaat toegekend aan het behandelprogramma Angststoornissen in Den Haag. In de jaren daarna volgden in rap tempo de andere behandelprogramma s. Binnen alle PsyQ-vestigingen die reeds gecertificeerd waren, is het certificaat verlengd. Sinds 2009 geldt het PsyQ HKZ-certificaat voor het hele zorgbedrijf PsyQ, waardoor alle regio s onder één certificaat vallen. Dit impliceert dat in het kwaliteitssysteem voor het hele zorgbedrijf geharmoniseerd is en dat PsyQ procedures en richtlijnen en dus werkwijzen van toepassing verklaart op het gehele zorgbedrijf. In 2011 is veel geïnvesteerd om het kwaliteitsmanagementsysteem PsyQ te vereenvoudigen en de toegankelijkheid te vergroten. Medio 2012 wordt de implementatie afgerond. DEKRA Certification heeft een vervolgaudit uitgevoerd op basis van het HKZ-certificatieschema GGZ bij een aantal locaties van PsyQ. De externe audit is goed verlopen. De DEKRA-auditoren waren onder de indruk van de bezochte locaties en hebben geen enkele tekortkoming geconstateerd. Er heeft tevens een interne audit bij de kliniek met goede uitkomsten plaatsgevonden. Twee KEMA audits hebben plaatsgevonden: in Haaglanden en Rijnmond. Tijdens de hercertificeringsaudit in Rijnmond is het certificaat van PsyQ Rijnmond toegevoegd aan het certificaat van PsyQ Beheer. De uitkomsten bij beide audits waren overwegend positief. Administratieve organisatie Het kwaliteitssysteem en de daarin vastgelegde werkwijzen leiden tot systematische verbetering van de werkprocessen en de administratieve organisatie die voor een goed verloop van deze processen essentieel is. Grote ICT-projecten hebben ook in 2011 weer veel gevergd van onze administratieve organisatie en van onze medewerkers. Een belangrijke rol in onze zorg- en administratieve processen vervult het Elektronisch Patiënten Dossier (EPD). In 2011 is gestart een nieuwe versie EPD in te ontwikkelen. In 2011 is verder gewerkt aan verdere uniformering en standaardisering mbv SAP en applicaties toe te voegen die belangrijke ondersteunende processen verder ondersteunen. Inkoopprocessen zijn verder geoptimaliseerd door het inzetten van SAP MM en een self service webshop voor het bestellen van kantoorartikelen is gemoderniseerd. HR processen (indiensttreding en mutaties) zijn gewijzigd door het implementeren van SAP MSS, een self service interface voor managers. Budgettering en kostprijsberekening werden in 2011 uniform worden aangeboden via SAP BPC. Daarnaast is gestart met een nieuwe architectuur voor de ICT omgeving van de PBG en is besloten om Psygis Quarant als nieuw EPD te gaan gebruiken. 14

15 4.4 Kwaliteitsbeleid ten aanzien van de patiëntenzorg Zorgvisie PsyQ wil een wezenlijke bijdrage leveren aan de kwaliteit van geestelijke gezondheidszorg en daarmee aan de gezondheid van mensen. Wij willen een innovatieve kwaliteitsorganisatie zijn met een goede reputatie. Onze behandelingen zijn evidence based of gebaseerd op best practice. Wij kijken continu hoe we met onze kennis op de beste wijze elke individuele patiënt kunnen behandelen. Uitgangspunt van de behandeling is de patiënt zo min mogelijk te belasten en een zo groot mogelijk effect te bereiken. De behandeling komt tot stand in overleg met en op basis van de wensen van de patiënt. Waar mogelijk en zinvol wordt de naaste omgeving betrokken bij de diagnostiek en behandeling. Doorontwikkeling specialisatie De kern van de PsyQ-formule is specialistisch werken. In deze tijd waarin de beschikbare middelen voor de GGZ zo optimaal mogelijk moeten worden ingezet, biedt PsyQ met haar specialistische behandelaanbod dé kans om zoveel mogelijk patiënten te behandelen met een zo groot mogelijke kwaliteit en zo min mogelijk middelen. Om de specialismen te kunnen doorontwikkelen is PsyQ voornemens in 2012 een passende organisatiestructuur in te voeren. Onderdeel hiervan is specialismeleiders prominenter inzetten en positioneren. Hierdoor kan ook onderzoek en scholing een duidelijke vorm krijgen. Het streven is om overal binnen onze vestigingen dezelfde hoge standaard van behandeling te hebben. Specialismeleiders ontwikkelen samen met managers zorg een opleidings- en trainingsplan voor elke vestiging. Moderne middelen als e-learning, video-supervisie en clinical e-conferences worden hierbij ingezet. Doelstellingen met betrekking tot de kwaliteit van zorg PsyQ heeft in haar bedrijfsplan een aantal concrete doelen gesteld die direct betrekking hebben op de kwaliteit van zorg, wat heeft geleid tot de hierna genoemde resultaten. Meer internetbehandelingen ontwikkelen en combineren met face-to-face zorg Door het inzetten van e-health kunnen naar verwachting de kosten van behandeltrajecten proportioneel worden teruggebracht. Hiertoe worden diverse modules en behandelingen binnen de specialismen ontwikkeld en worden behandelaren getraind. We onderscheiden inmiddels 3 vormen van online behandelingen: zelfhulpmodules online behandeling in combinatie met face-to-facegesprekken volledige online behandelingen PsyQ kiest ervoor om internet de basis te maken van elke behandeling. Alle patiënten krijgen sinds 1 december 2011 een inlogcode voor MijnPsyQ.nl. Zij krijgen een introductiemodule die past bij hun diagnose. Daarnaast hebben ze toegang tot zelfhulpmodules. In de introductiemodule is informatie te vinden over de diagnose en het behandelaanbod bij PsyQ. Daarnaast wordt al een start gemaakt met het behandelproces. Patiënten kunnen o.a. hun verhaal opschrijven en hen wordt gevraagd 3 doelen te beschrijven. Verder zijn in 2011 niet alleen zelfhulpmodules tot stand gekomen, maar ook online behandelingen die worden gecombineerd met een face-to-facebehandeling. Ook is er een volledig online behandeling voor seksverslaving gelanceerd. Steeds meer behandelaren integreren e-health in hun reguliere behandeling. Begin 2012 zijn er ruim 600 intakers en 200 getrainde behandelaren. Eind 2011 waren ruim 3000 patienten ingeschreven in het E-health Warenhuis. Begin 2012 volgt een evaluatie over het gebruik en effect van deze extra dienstverlening aan patiënten. E-health blijft een speerpunt van PsyQ. Doel is de zorg voor patiënt verder te optimaliseren en moderniseren en terugval zoveel mogelijk te voorkomen. Hiervoor is het soms nodig om beter aan te sluiten bij het dagelijks leven van patiënten. Daarom zijn er o.a. plannen ontwikkeld voor een online community of ondersteuning van behandelingen met behulp van apps. Voor de verdere ontwikkeling en implementatie van online behandelingen is een ambitieus plan geschreven en is een structuur ontworpen rond de projectmatige bouw van modules en de introductie en verankering hiervan op de vestigingen. 15

16 Psychodiagnostiek In 2011 is gekozen voor het verder professionaliseren van psychodiagnostisch onderzoek binnen PsyQ. Er is een specialismeleider aangesteld en er is een expertgroep diagnostiek ingevoerd. Doel is om te komen tot meer gezamenlijkheid in de wijze van testafname en verslaglegging op de verschillende psychodiagnostische centra en meer uitwisselen van kennis en scholing. Van belang is dat de Psycho Diagnostische Centra (PDC s) een ondersteunende rol spelen voor zorgprogramma's en externe verwijzers. Specifieke aandachtsgebieden zijn het ontwikkelen van een autisme diagnostiekprotocol en diagnostiek bij anderstaligen. Ook is afstemming gezocht met andere zorgbedrijven van de Parnassia Bavo Groep en met de psychodiagnostiekafdelingen van PsyQ Lentis en PsyQ Zuid en Mondriaan. In de regio Rijnmond is toegewerkt naar een specialistisch centrum dat de zorgprogramma s ondersteunt in hun complexe psychodiagnostische vraagstukken. Daarnaast heeft het PDC een belangrijke rol t.a.v. opleidingen (GZ en KP). Zo wordt er supervisie en werkbegeleiding geboden en worden er inhoudelijke deskundigheidsbijeenkomsten georganiseerd. In Noord-Holland is een plan van aanpak opgesteld om in 2012 te starten met een zelfde psychodiagnostisch centrum. Topklinische zorg in de ggz Bij een deel van de ggz-patiënten is sprake van complexe en/of zeldzame (uitingen van) psychiatrische stoornissen, die qua diagnostiek en behandeling een hoge mate van specialisatie vragen. Hiertoe zijn, in aanvulling op de eerstelijns generalistische ggz (geboden door de huisarts, vaak in samenwerking met andere eerstelijns en tweedelijns hulpverleners) en de tweedelijns ggz (gericht op diagnostiek en behandeling van de belangrijkste psychiatrische stoornissen) specifieke derdelijns voorzieningen nodig: Topklinische ggz. Deze is inherent verweven met onderzoek en innovatie. De landelijke stichting Topklinische GGz heeft criteria geformuleerd waaraan topklinische zorg dient te voldoen. Een onafhankelijke erkenningscommissie beoordeelt of een instelling c.q. afdeling hieraan voldoet. Deze krijgen het keurmerk TOPGGz. Het programma Depressie, ADHD bij volwassenen Den Haag en Angststoornissen Den Haag hebben hun keurmerk TOPGGz behouden. De voorbereidingen voor het behalen van het keurmerk voor het programma Psychotrauma en Depressie bipolair, zijn in 2011 gestart. Effecten van behandeling, meting via Routine Outcome Monitoring (ROM) PsyQ wil een beeld hebben (en aan belanghebbenden kunnen geven) van de effecten van onze zorgverlening. Routine Outcome Monitoring (ROM) wordt al jaren binnen de ggz als een essentieel onderdeel gezien van het kwaliteitsbewakend en bevorderend systeem. Sinds medio 2010 is de afname van de ROM gedigitaliseerd. Daarnaast wordt veel aandacht besteed om de behandelaren en managers te informeren en te motiveren. Uitkomsten metingen PsyQ zet vragenlijsten uit op het gebied van kwaliteit van leven, klanttevredenheid, klachtenreductie en kosten, de 4 K's genoemd. Vanaf 2010 lag de nadruk op het stimuleren van een juiste en volledige afname van het onderzoek bij behandelaren met zowel begin-, tussen- en eindmetingen. Er is duidelijk een stijgende lijn te zien. Over het jaar 2011 hebben we in totaal een responspercentage bereikt van 76% op de startmetingen, en 18% op de eindmetingen. Van deze groep gaf 55% aan dat de kwaliteit van leven was verbeterd tijdens de behandeling. Het rapportcijfer dat zij gaven voor de kwaliteit van leven verbeterde met 3 punten of meer. Meer organiseren in en om de eerste lijn Een belangrijk deel van de psychische problematiek wordt als eerste aan de huisarts gepresenteerd. Via de wijkgerichte zorg van de Parnassia Bavo Groep, die we aanbieden onder het label Indigo, zijn we aanwezig in veel huisartsenpraktijken en gezondheidscentra. Indigo ondersteunt en ontzorgt de huisarts door middel van een of meer praktijkondersteuners/hulpverleners, werkzaam in of bij zijn praktijk. PsyQ werkt nauw samen met Indigo. 16

17 PsyQ wil haar relatiebeheer met de huisartsen versterken. Zij vinden het lastig om hun weg in onze organisatie te vinden. PsyQ is in 2011 begonnen om de organisatie transparanter maken. Dit doen we door: de terugrapportage over patiënten te versnellen; de bereikbaarheid van onze hulpverleners te vergroten; het directe contact met huisartsen te stimuleren; huisartsen die vaak naar ons verwijzen te benaderen met de vraag wat hun wensen zijn en op welke manier de dienstverlening bevorderd kan worden. Zorgpaden Een zorgpad is een voor een specifieke groep patiënten beschreven opeenvolging van behandelactiviteiten. Patiënten worden na intake in het behandelprogramma door middel van triage naar de meest passende vorm van behandeling (zorgpad) toegeleid. Eind 2010 zijn de zorgpaden binnen de meeste PsyQvestigingen van de Parnassia Bavo Groep geïmplementeerd. In 2011 zijn we gestart het aantal zorgpaden terug te brengen en te koppelen aan de DBC structuur. Waardering patiënten PsyQ is al enige tijd bezig om de tevredenheid van patiënten primair te meten via de ROM. Daarnaast wordt ook gemeten via de ggz-thermometer. PsyQ heeft in 2011 de tevredenheid gemeten van de klinische patiënten binnen de Klinieken Lijnbaan te Den Haag. PsyQ scoort gemiddeld een 7,5. Bijna 90% van de patiënten zou iemand anders aanraden om hulp te vragen bij PsyQ. Bijna vier vijfde van de respondenten geeft aan altijd of meestal deskundigheid en optimisme te ervaren tijdens de behandeling. Alle respondenten geven aan altijd of meestal respect te ervaren tijdens de behandeling (100%). De uitkomsten zijn besproken met de patiënten en Cliëntenraad PsyQ en verbeterpunten zijn opgenomen in het verbeterregister. Aanvullend is er in 2011 succesvol ingezet op daling van het percentage drop-out en no-show. Ook de wachttijd is afgenomen en het aantal formeel vastgestelde behandelplannen is gestegen. Klachten, complimenten suggesties De mogelijkheid om een klacht in te dienen over alle aspecten van de behandeling en begeleiding wordt door de Parnassia Bavo Groep beschouwd als een belangrijk goed. De patiënt beschikt hiermee over een middel om de klacht kenbaar te maken en zo mogelijk op te (doen) lossen. Voor PsyQ geldt het motto elke klacht is een gratis advies. Klachten vergroten het inzicht in het functioneren en zijn daarmee een belangrijke factor in de kwaliteitsbewaking en -bevordering. In 2009 zijn stappen ondernomen om de toegankelijkheid van het meldpunt voor klachten, complimenten en suggesties te vergroten. Binnen het centraal meldpunt voor Klantenreactie kunnen zowel patiënten en hun familieleden, als verwijzers en medewerkers terecht met klachten, maar ook complimenten en suggesties over alle vormen van zorg- en dienstverlening. In 2009 was het meldpunt beschikbaar voor het werkgebied van de voormalige Parnassia Groep, alsmede voor PsyQ landelijk. Patiënten kunnen er ook voor kiezen, zowel in eerste instantie als wanneer een van bovenbeschreven werkwijzen niet tot een bevredigend resultaat hebben geleid, om een formele klacht in te dienen bij de Klachtencommissie Patiënten. Ingevolge de wettelijke eisen, neergelegd in de Wet Klachtrecht Cliënten Zorginstellingen en de BOPZ, beschikt PsyQ over een klachtencommissie. De mogelijkheid om een klacht in te dienen wordt kenbaar gemaakt aan de patiënten door middel van folders, die op elke locatie of in de omgeving van de ruimten waar patiënten verblijven of wachten, aanwezig zijn. Patiënten worden attent gemaakt op de mogelijkheid de patiëntenvertrouwenspersoon (PVP) in te schakelen. Deze kan de klager eventueel ondersteunen in het proces. 17

18 Het beleid is erop gericht klachten zo laag mogelijk in de organisatie af te handelen. Bij voorkeur op de plek waar zij ontstaan, bijvoorbeeld bij een hulpverlener; hierbij worden de leidinggevende en kwaliteitsfunctionaris ingeschakeld. Vaak wordt aan degene die een klacht indient een gesprek aangeboden, waarin de klacht kan worden uitgesproken; de aangeklaagde kan reageren en zo nodig een excuus kan worden aangeboden en/of maatregelen kunnen worden aangekondigd om herhaling te voorkomen. Waar dat van toepassing is, worden veranderingen in het kwaliteitssysteem ingevoerd. Veiligheid Als zorgaanbieder heeft PsyQ de plicht om te zorgen dat bij de uitvoering van haar taken te allen tijde de veiligheid van patiënten, medewerkers en derden (bezoekers, de omgeving, de maatschappij) is gewaarborgd. Daarbij gelden de kaders van de door externe instanties vastgestelde wet- en regelgeving en de veiligheidsvoorwaarden op bovenstaande gebieden die worden geformuleerd door de Raad van Bestuur van de Parnassia Bavo Groep. In 2010 zijn centraal binnen de Parnassia Bavo Groep kaders voor het veiligheidsbeleid opgesteld, de uitwerking en implementatie is binnen PsyQ in de tweede helft van 2010 gerealiseerd. Verdieping en aanscherping van het beleid is in 2011 in gang gezet. Veiligheid in de zorgverlening De veiligheid in de directe zorgverlening aan patiënten wordt sterk bevorderd door te investeren in de deskundigheid van medewerkers (zie 4.4.4) en in kwaliteitssystemen waardoor werkwijzen helder worden vastgelegd, geïmplementeerd en systematisch worden geëvalueerd (zie 4.3). Evaluatie en bijstelling vindt onder meer plaats naar aanleiding van klachten van patiënten (zie 4.4.2) en de resultaten van de veiligheidsscans. Brandveiligheid en bedrijfshulpverlening Het organiseren van een goed functionerende bedrijfshulpverlening binnen de eigen gebouwen is de verantwoordelijkheid van elk zorgbedrijf. Het Service Centrum Haaglanden, het Facilitair Bedrijf Rijnmond en de afdeling Facilitaire Zaken Noord-Holland ondersteunen de zorgbedrijven door middel van dienstverlening zoals het opstellen van ontruimingsplannen, het houden van ontruimingsoefeningen en BHVtrainingen. De organisatie van de BHV-opleidingen en BHV-herhalingen, alsmede de registratie van de opgeleide medewerkers worden in Haaglanden en Rijnmond aangeboden vanuit de Parnassia Bavo Academie. 4.5 Onderzoek en Opleiding De Parnassia Bavo Academie faciliteert de onderzoeks- en opleidingsactiviteiten van PsyQ. In de Onderzoeksraad van de Parnassia Bavo Groep, het adviesorgaan voor onderzoek voor de Raad van Bestuur, vindt concernbrede afstemming over onderzoek plaats. De onderzoekscoördinator participeert hierin. Daarnaast participeert de afdeling wetenschappelijk onderzoek & zorginnovatie PsyQ in de Onderzoeksraad van PsyQ Nederland, die onderzoek stimuleert en coördineert en zorgt voor afstemming van landelijke onderzoeken. Alle patiëntgebonden onderzoeken vinden plaats binnen de behandelprogramma s van PsyQ. Per regio is een coördinator aangesteld, welke advies uitbrengt aan de directie over de waarde van de onderzoeken. Waar mogelijk wordt onderzoek over meerdere vestigingen uitgevoerd. In 2011 is opnieuw een fors aantal onderzoeken opgezet en ook afgerond. Een overzicht daarvan is te vinden in een separaat jaarverslag (Wetenschappelijk onderzoek en publicaties PsyQ 2011). Opnieuw is in 2011 een aantal promotietrajecten van medewerkers gestart of voortgezet. Twee academische promoties die (deels) op PsyQ hebben plaatsgevonden zijn het afgelopen jaar afgerond. Er zijn (nog steeds) drie behandelprogramma s met het predicaat Top-Klinische GGz zorg (zie 4.4). Enkele andere programma s beraden zich nog over de vraag of zij ook voor dit predicaat moeten opgaan. Het ligt nog steeds in de ambitie van PsyQ om de komende jaren een of meer buitengewoon hoogleraren in haar midden te hebben. 18

19 Hieronder een aantal voorbeelden uit 2011: Competitive Memory Training (COMET) De onderzoeken naar toepassingmogelijkheden en effectiviteit van de binnen PsyQ ontwikkelde COMET behandelingen zijn ook in 2011 voortgezet. Dit heeft tot 4 afgeronde studies geleid (binnen en buiten PsyQ) die inmiddels aan verschillende internationale tijdschriften ter publicatie zijn aangeboden. Vanuit PsyQ zijn COMET studies met positieve bevindingen afgerond naar de behandeling van paniekstoornis en naar zelfbeeld bij depressieve patiënten. Acceptance & Commitment Therapy (ACT) bij depressie. Acceptance & Commitment Therapy (ACT) is een betrekkelijk recent ontwikkelde generalistische interventie die bij diverse stoornissen kan worden toegepast en waarvan de effectiviteit inmiddels diverse keren is aangetoond. PsyQ heeft voorbereidingen getroffen om de effectiviteit van deze methode te onderzoeken bij depressieve patiënten. De methode wordt vergeleken met een al meer gevestigde behandelmethode voor depressie: cognitieve gedragstherapie. De onderzoekers zijn niet alleen geïnteresseerd in de relatieve effectiviteit van beide behandelingen, maar ook in het werkingsmechanisme en in eventuele differentiële effecten voor verschillende subgroepen depressieve patiënten. Behandeling van de gegeneraliseerde angststoornis (GAS) Colin van der Heiden is in 2011 gepromoveerd tot doctor in de sociale wetenschappen aan de Erasmus Universiteit Rotterdam. Zijn onderwerp is gegeneraliseerde angststoornis (GAS: mensen die zich zorgen maken over veel verschillende dingen of gebeurtenissen in het dagelijks leven). Naast de diagnostiek en assessment van GAS, werd onderzoek verricht naar de effectiviteit van twee specifiek voor de GAS ontwikkelde behandelprogramma's, metacognitieve therapie en intolerance-of-uncertainty therapie. Beide behandelingen zijn in eerste onderzoeken veelbelovend gebleken. Nader onderzoek was nodig vanwege verschillende methodologische tekortkomingen. Bij het behandelprogramma Angststoornissen in Rotterdam is inmiddels een studie afgerond waarin de effectiviteit van beide methoden met elkaar werd vergeleken. Hieruit bleek dat beide methoden leiden tot aanzienlijke verbetering, maar dat na metacognitieve therapie meer patiënten hersteld zijn. Cognitive Bias Modification Cognitieve gedragstherapie (CGT) is voor angst en stemmingsstoornissen de psychologische behandeling van eerste voorkeur. een belangrijke aanname is dat vertekeningen in de aandacht en interpretatie (cognitive biases) de klachten in stand houden. CGT tracht dan ook met name de interpretatie van gebeurtenissen bij te stellen door het aanbieden van corrigerende informatie en ervaringen. Het afgelopen decennium is echter ook getracht dergelijke biases experimenteel te wijzigen m.b.v. computertaken (Cognitive Bias Modification; CBM). Hoewel effectief blijven de resultaten slechts kort behouden. Daarom is i.s.m. de Erasmus Universiteit Rotterdam een onderzoek opgezet om na te gaan of CBM in combinatie met CGT leidt tot een groter effect dan alleen CGT, en of het effect op langere termijn behouden blijft. Effectiviteit van CGT versus EMDR na stabilisatie voor de behandeling van PTSS na misbruik in de jeugd Voor de behandeling van PTSS worden in de GGZ-richtlijnen Traumagerichte Cognitieve Gedragstherapie (TF-CBT) en eye movement desensitization and reprocessing (EMDR) beide aanbevolen voor de behandeling van PTSS omdat deze vormen van psychotherapie als het meest effectief naar voren zijn gekomen uit gecontroleerd onderzoek. De meeste gecontroleerde studies tot nu toe zijn echter uitgevoerd met slachtoffers van eenmalige trauma s, waarbij het trauma op volwassen leeftijd heeft plaatsgevonden. Het is daarom zeer onzeker of de resultaten zonder meer kunnen worden gegeneraliseerd naar de klinische praktijk, waarbij er vaak sprake is van PTSS na meerdere traumatische gebeurtenissen in de kindertijd zoals misbruik. De beste evidentie voor de behandeling van PTSS na misbruik in de jeugd bestaat op dit moment voor een stabilisatie + traumagerichte cognitieve gedragstherapie volgens het STAIR/MPEprotocol ontwikkeld door M. Cloitre (2002). EMDR na stabilisatie wordt in de klinische praktijk voor de behandeling van PTSS na misbruik in de jeugd vaak toegepast, maar de effectiviteit van deze behandeling is nog niet in gecontroleerde studies onderzocht. Binnen PsyQ Zaandam en PsyQ Haarlem is een RCT opgezet dat beoogt de effectiviteit van beide behandelingen te onderzoeken en te vergelijken bij patiënten met PTSS na misbruik in de jeugd. De protocollen voor beide condities omvatten in totaal wekelijkse sessies individuele therapie. De resultaten vanuit de pilotstudie zijn veelbelovend te noemen. 19

20 4.6 Kwaliteit ten aanzien van medewerkers Personeelsbeleid PsyQ wil een organisatie zijn waar medewerkers vertrouwen in hebben, trots zijn op wat ze doen en plezier hebben in hun werk en met hun collega's. Bij PsyQ wordt er gewerkt vanuit een innerlijke gedrevenheid, vaak in complexe omstandigheden. Als werkgever stelt PsyQ geen geringe eisen aan haar medewerkers. Daar is PsyQ zich van bewust. Een topniveau aan deskundigheid in de behandeling, nauwgezetheid in de verslaglegging en registratie en een optimistische bejegening van de patiënten en klanten volgens de kernwaarden. Alleen op die wijze kan PsyQ de beloften aan haar patiënten waarmaken. Kortom, wie bij PsyQ komt werken, heeft iets in zijn/haar mars en heeft bovenal ambitie, bezieling en visie. In het personeelsbeleid draagt PsyQ bij aan de realisering van de klantbeloften door als goed werkgever de medewerkers datgene te bieden wat zij nodig hebben. Dit doet PsyQ door rekening te houden met persoonlijke wensen, zodat er een goede balans is tussen werk en privé. Door een goed werkklimaat te creëren en voldoende ruimte te geven aan talent en ambitie. PsyQ stimuleert en faciliteert haar medewerkers in hun ontwikkeling door te investeren in specialistische, vakinhoudelijke opleidingen en wetenschappelijke onderzoeksprojecten en deskundigheidsbevordering. De leidinggevenden sturen in de jaarlijkse functioneringsgesprekken op resultaat, kwaliteit en persoonlijke ontwikkeling om in deze behoefte te kunnen blijven voorzien. In deze gesprekken zijn met minimaal 90% van de medewerkers duidelijke afspraken gemaakt over persoonlijke ontwikkeling, inclusief scholing. Bij de werving en selectie wordt geselecteerd op professionaliteit en specifieke competenties om ervoor te zorgen dat de juiste persoon op de juiste plek komt. Leiderschap De leidinggevenden hebben een sleutelpositie in het bereiken van de doelstellingen van de organisatie, namelijk het verlenen van excellente zorg en bedrijfsvoering. Leidinggeven in een professionele organisatie vraagt om een hoge vakbekwaamheid en respect voor de uniciteit van de behandelaars. Een professional wil invloed hebben op het hoe en vraagt verder duidelijkheid over wat er verwacht wordt (resultaat). Er zijn bepaalde kwaliteiten waarover iedere leidinggevende bij PsyQ moet beschikken. PsyQ verwacht van alle leidinggevenden dat ze een visie hebben, weerstand kunnen managen, kunnen inspireren en het goede voorbeeld geven. Onze medewerkers willen ervaren dat de leidinggevende hen daadwerkelijk steunt in het dagelijkse werk. Leidinggevenden met deze eigenschappen inspireren hun medewerkers tot het behalen van de beste resultaten. We ondersteunen de leidinggevenden waar nodig door hooggekwalificeerde en gespecialiseerde stafmedewerkers, secretariaten en coaches of in de vorm van gerichte training en opleiding van PsyQ en PBG (o.a. inspirerend leiderschap). Instroom/uitstroom 2011 (excl. Stagiaires, vrijwilligers en afroepmedewerkers) De in- en uitstroomcijfers tonen in deze bedrijfsplanperiode dat er sprake is van een groeiscenario. In 2011 zijn 89,3 fte medewerkers uit dienst gegaan en 127,9 fte medewerkers in dienst gekomen Instroom % Uitstroom % PsyQ Beheer 8 9 PsyQ Haaglanden 10,8 6,9 PsyQ Rijnmond 15,1 8,4 PsyQ Alkmaar PsyQ Amsterdam 1,5 5,4 PsyQ Leiden PsyQ Haarlem 13,3 -- PsyQ Utrecht 14,36 11,2 PsyQ Zeeland -- 14,2 PsyQ West Brabant/Zeeland; 4,8 4,8 Breda PsyQ Zorgbedrijf totaal 13,5% instroom 9,4% uitstroom 20

Jaarverslag PsyQ Beheer BV 2010

Jaarverslag PsyQ Beheer BV 2010 MET ZIEL EN ZAKELIJKHEID Jaarverslag PsyQ Beheer BV 2010 Vastgesteld door directie PsyQ Beheer B.V. d.d. 18 mei 2011 Goedgekeurd door AVA PsyQ Beheer B.V. d.d. 24 juni 2011 PsyQ Beheer BV bestuurt de PsyQ-vestigingen

Nadere informatie

MET ZIEL EN ZAKELIJKHEID. Jaarverslag 2009. PsyQ Beheer BV is onderdeel van de Parnassia Bavo Groep

MET ZIEL EN ZAKELIJKHEID. Jaarverslag 2009. PsyQ Beheer BV is onderdeel van de Parnassia Bavo Groep MET ZIEL EN ZAKELIJKHEID Jaarverslag 2009 Vastgesteld door directie PsyQ Beheer B.V. d.d. 17 juni 2010 Goedgekeurd door AVA PsyQ Beheer B.V. d.d.28 juni 2010 PsyQ Beheer BV is onderdeel van de Parnassia

Nadere informatie

het antwoord op de Basis GGZ

het antwoord op de Basis GGZ het antwoord op de Basis GGZ mentale ondersteuning direct en dichtbij 2 Inhoudsopgave Indigo Wat is de Basis GGZ? Verwijscriteria Wat kan Indigo mij bieden? 1. POH-GGZ 2. Generalistische Basis GGZ 3. mirro:

Nadere informatie

het antwoord op de Basis GGZ

het antwoord op de Basis GGZ het antwoord op de Basis GGZ mentale ondersteuning direct en dichtbij Inhoudsopgave Indigo Wat is de Basis GGZ? Verwijscriteria Wat kan Indigo mij bieden? 1. POH-GGZ 2. Generalistische Basis GGZ 3. mirro:

Nadere informatie

het antwoord op de Basis GGZ

het antwoord op de Basis GGZ het antwoord op de Basis GGZ mentale ondersteuning direct en dichtbij Inhoudsopgave Indigo Wat is de Basis GGZ? Verwijscriteria Wat kan Indigo mij bieden? 1. POH-GGZ 2. Generalistische Basis GGZ Mirro:

Nadere informatie

uw antwoord op de Basis GGZ

uw antwoord op de Basis GGZ uw antwoord op de Basis GGZ mentale ondersteuning direct en dichtbij 2 Inhoudsopgave Indigo Wat is de Basis GGZ? Verwijscriteria Wat kan Indigo mij bieden? 1. POH-GGZ 2. Generalistische Basis GGZ Mirro:

Nadere informatie

De beste zorg voor psychische en verslavingsproblemen

De beste zorg voor psychische en verslavingsproblemen De beste zorg voor psychische en verslavingsproblemen 3 Parnassia Groep is specialist in geestelijke gezondheid Psychische klachten, een psychische stoornis of ziekte: ze kunnen iedereen treffen en ernstig

Nadere informatie

INDIGO HET ANTWOORD OP DE BASIS GGZ

INDIGO HET ANTWOORD OP DE BASIS GGZ INDIGO HET ANTWOORD OP DE BASIS GGZ Inhoudsopgave Indigo Brabant 2 Wat is de Basis GGZ? 2 Wat kan Indigo mij bieden? 4 1. POH-GGZ 2. Generalistische Basis GGZ Specialistische GGZ 7 Heeft u vragen? 7 Contact

Nadere informatie

Welkom bij GGz Breburg. Onderzoek, diagnostiek en behandeling Informatie voor cliënten

Welkom bij GGz Breburg. Onderzoek, diagnostiek en behandeling Informatie voor cliënten Welkom bij GGz Breburg Onderzoek, diagnostiek en behandeling Informatie voor cliënten 2 Inhoudsopgave 1. Aanmelding... 5 2. Onderzoek... 6 3. Hoe gaat uw behandeling verder?... 8 4. Waar kunnen familie

Nadere informatie

CLIËNTENRAAD. Beleidsplan. Cliëntenraad Martini Ziekenhuis Periode De cliënt als partner

CLIËNTENRAAD. Beleidsplan. Cliëntenraad Martini Ziekenhuis Periode De cliënt als partner Beleidsplan Cliëntenraad Martini Ziekenhuis Periode 2012 2016 De cliënt als partner 1 Inleiding De cliënt als partner In de afgelopen beleidsperiode heeft er in het Martini Ziekenhuis een verandering van

Nadere informatie

Notitie. GGZ Rivierduinen. GGZ Rivierduinen Samen kiezen voor kwaliteit Zorgvisie 2015

Notitie. GGZ Rivierduinen. GGZ Rivierduinen Samen kiezen voor kwaliteit Zorgvisie 2015 Notitie GGZ Rivierduinen GGZ Rivierduinen Zorgvisie 2015 Blad 1 Inhoud 1. Inleiding... 2 2. Missie... 2 3. Visie... 2 3.1. Herstel als leidend principe... 2 3.2. Passende Zorg... 3 3.3 Hoge professionele

Nadere informatie

Buitengewoon Delta. algemene informatie

Buitengewoon Delta. algemene informatie Buitengewoon Delta algemene informatie Buitengewoon Delta Delta Psychiatrisch Centrum is gespecialiseerd in diagnostiek, behandeling en begeleiding van mensen met een psychische of psychiatrische aandoening.

Nadere informatie

Welkom bij GGz Breburg, Volwassenen. Onderzoek, diagnostiek en behandeling Informatie voor cliënten

Welkom bij GGz Breburg, Volwassenen. Onderzoek, diagnostiek en behandeling Informatie voor cliënten Welkom bij GGz Breburg, Volwassenen Onderzoek, diagnostiek en behandeling Informatie voor cliënten 2 Inhoudsopgave Behandeling bij GGz Breburg Wat betekent dit voor u... 5 1. Aanmelding... 5 Uw gegevens

Nadere informatie

WAALDERLAND. Jaarverslag 2011

WAALDERLAND. Jaarverslag 2011 WAALDERLAND Jaarverslag 2011 GGZ Waalderland is een kleinschalige organisatie met ruim 100 zorgprogramma s/ afdelingen die flexibel de juiste gespecialiseerde patiëntenzorg leveren De zorgprogramma s/-afdelingen

Nadere informatie

In behandeling bij het NPI

In behandeling bij het NPI In behandeling bij het NPI Optimale begeleiding In behandeling bij NPI U ontvangt deze folder omdat u in behandeling gaat bij het NPI. Hierin leest u hoe we te werk gaan bij het NPI en wat u van ons kunt

Nadere informatie

Profiel. Voorzitter Cliëntenraad. 13 oktober Opdrachtgever Cliëntenraad Haaglanden Medisch Centrum

Profiel. Voorzitter Cliëntenraad. 13 oktober Opdrachtgever Cliëntenraad Haaglanden Medisch Centrum Profiel Voorzitter Cliëntenraad 13 oktober 2017 Opdrachtgever Cliëntenraad Haaglanden Medisch Centrum Voor meer informatie over de functie Manon Min, adviseur Leeuwendaal Telefoon (088) 00 868 00 06 29

Nadere informatie

Deskundig, respectvol & optimistisch ONZE GROEPSVISIE

Deskundig, respectvol & optimistisch ONZE GROEPSVISIE Deskundig, respectvol & optimistisch ONZE GROEPSVISIE Richtlijnen/wenken voor het gebruik van onze groepsvisie: Context Het is van steeds groter belang dat we dezelfde boodschappen vertellen (naar patiënten,

Nadere informatie

Bijlage 1: Programma van Eisen

Bijlage 1: Programma van Eisen Bijlage 1: Programma van Eisen Functie: Stichting Nijmeegs Kenniscentrum Chronische Vermoeidheid afdeling Jeugd < 18 jaar Toegangscriteria 1. Karakteristieken van het kind: De algemene karakteristieken

Nadere informatie

Centrum Lichaam, Geest en Gezondheid

Centrum Lichaam, Geest en Gezondheid Centrum Lichaam, Geest en Gezondheid Onderzoek, diagnostiek en behandeling bij: Verklaarde- en onverklaarde lichamelijke klachten gecombineerd met psychische klachten Informatie voor patiënten Lichamelijke

Nadere informatie

E-health modules voor de SGGZ. Alle cliënten online met Karify

E-health modules voor de SGGZ. Alle cliënten online met Karify E-health modules voor de SGGZ Alle cliënten online met Karify Nieuwe eisen aan de zorg De zorg in Nederland verandert in een hoog tempo. Bestuurders, politici en verzekeraars stellen nieuwe eisen op het

Nadere informatie

Centrum Lichaam, Geest en Gezondheid

Centrum Lichaam, Geest en Gezondheid Centrum Lichaam, Geest en Gezondheid Onderzoek, diagnostiek en behandeling bij: onvoldoende verklaarde lichamelijke klachten combinatie van psychische en lichamelijke klachten Informatie voor cliënten

Nadere informatie

Jaarplan 2011 ketenproject. Samenwerking VG en GGZ in Groningen en Friesland

Jaarplan 2011 ketenproject. Samenwerking VG en GGZ in Groningen en Friesland Jaarplan 2011 ketenproject Samenwerking VG en GGZ in Groningen en Friesland A. Doelgroep en thema van de ketensamenwerking De Swaai, centrum voor verstandelijke beperking en psychiatrie, een samenwerkingsverband

Nadere informatie

Aanmelding, intake en diagnostiek. Kinderen en Jeugdigen. Informatie voor ouders/verzorgers

Aanmelding, intake en diagnostiek. Kinderen en Jeugdigen. Informatie voor ouders/verzorgers Aanmelding, intake en diagnostiek Kinderen en Jeugdigen Informatie voor ouders/verzorgers Aanmelding, intake en diagnostiek Inleiding In deze brochure geven wij u informatie over de aanmelding, de intake

Nadere informatie

VOORZITTER RAAD VAN TOEZICHT COSIS NOVO & PROMENS CARE

VOORZITTER RAAD VAN TOEZICHT COSIS NOVO & PROMENS CARE PROFIEL @ VOORZITTER RAAD VAN TOEZICHT COSIS NOVO & PROMENS CARE voor meer informatie over de functie: dhr. mr. E.G. Martinus, Bestuurssecretaris, telefoon (088) 878 98 03 of 06 207 441 66 ORGANISATIE

Nadere informatie

Uw gezondheid, Ons specialisme. De koers van Amphia van 2017 naar 2022

Uw gezondheid, Ons specialisme. De koers van Amphia van 2017 naar 2022 Uw gezondheid, Ons specialisme De koers van Amphia van 2017 naar 2022 In Amphia draait het om mensen en hun gezondheid. Iedereen heeft recht op uitstekende zorg én uitstekende service en aandacht: patiënten,

Nadere informatie

PersonaCura. Uw specialist in persoonlijkheid & gedrag bij senioren

PersonaCura. Uw specialist in persoonlijkheid & gedrag bij senioren PersonaCura Uw specialist in persoonlijkheid & gedrag bij senioren Inleiding We willen allemaal oud worden, maar het liever niet zijn. Ouder worden betekent immers omgaan met verlies van gezondheid, van

Nadere informatie

Beleidsdocument 2012-2016

Beleidsdocument 2012-2016 Beleidsdocument 2012-2016 uw zorg, onze zorg Inhoudsopgave 1. Voorwoord...3 2. Zorggroep de Bevelanden...4 3. Waar staat Zorggroep de Bevelanden voor (Missie, Visie en Doelstellingen)...4 4. Uitwerking:

Nadere informatie

Zorgpaden: een oplossing voor het verbeteren van cliëntendoorstroom in de GGZ

Zorgpaden: een oplossing voor het verbeteren van cliëntendoorstroom in de GGZ Dag van de zorglogistiek Zorgpaden: een oplossing voor het verbeteren van cliëntendoorstroom in de GGZ Maarssen, 13 december 2012 René Voesenek en Harm Quax Inhoud Voorstellen Uitdagingen voor de GGZ Stip

Nadere informatie

volwassenen en ouderen

volwassenen en ouderen volwassenen en ouderen Inhoudsopgave 1. Aanmelding... 1 2. Eerste gesprek... 1 3. De verdere behandeling... 2 4. Privacy en kwaliteit... 2 5. Kosten... 3 6. Eigen risico... 3 7. Tot slot... 4 AmaCura is

Nadere informatie

PSYQ, HET WERKT! kwaliteit

PSYQ, HET WERKT! kwaliteit kwaliteit ZORGPADEN BINNEN PSYQ, HET WERKT! HOOGWAARDIGE ZORG VOOR SPECIFIEKE PATIËNTENPOPULATIE VERSCHILLENDE BEHANDELPROGRAMMA S VAN PSYQ IN DEN HAAG WERKEN SINDS EEN JAAR MET ZORGPADEN. OP BASIS VAN

Nadere informatie

Doelstelling en functie van een regionale regiegroep Basis GGZ in de regio Oss- Uden- Veghel

Doelstelling en functie van een regionale regiegroep Basis GGZ in de regio Oss- Uden- Veghel 1 2 Doelstelling en functie van een regionale regiegroep Basis GGZ in de regio Oss- Uden- Veghel Inleiding Het doel van de invoering van de Basis GGZ is dat passende behandeling op de juiste niveau plaats

Nadere informatie

Bijlage Programma van Eisen

Bijlage Programma van Eisen Bijlage Programma van Eisen Functie: Vaak is er sprake van problematiek thuis of op school met betrekking tot het gedrag van de jongere waarvan de oorzaak en dus de oplossing nog onvoldoende duidelijk

Nadere informatie

Landelijke sectordag VVT. Marketing binnen de GGZ: hoe verkoop je zorg aan je financiers, verwijzers en patiënten?

Landelijke sectordag VVT. Marketing binnen de GGZ: hoe verkoop je zorg aan je financiers, verwijzers en patiënten? Landelijke sectordag VVT Marketing binnen de GGZ: hoe verkoop je zorg aan je financiers, verwijzers en patiënten? Terugblik GGZ werd tot 2008 volledig uit de AWBZ gefinancierd Regioverdeling tussen grote

Nadere informatie

Lid Raad van Toezicht GGZ Westelijk Noord-Brabant Bestuurlijke ervaring in een complexe omgeving, bij voorkeur zorgorganisatie

Lid Raad van Toezicht GGZ Westelijk Noord-Brabant Bestuurlijke ervaring in een complexe omgeving, bij voorkeur zorgorganisatie Lid Raad van Toezicht GGZ Westelijk Noord-Brabant Bestuurlijke ervaring in een complexe omgeving, bij voorkeur zorgorganisatie Korte schets profiel Binnen de Raad van Toezicht van Geestelijke GezondheidsZorg

Nadere informatie

REGLEMENT EENHOOFDIGE RAAD VAN BESTUUR STICHTING AMERPOORT

REGLEMENT EENHOOFDIGE RAAD VAN BESTUUR STICHTING AMERPOORT REGLEMENT EENHOOFDIGE RAAD VAN BESTUUR STICHTING AMERPOORT 1. Taken en verantwoordelijkheden 1. Ingevolge de statuten bestuurt de Raad van Bestuur de Stichting onder toezicht van de Raad van Toezicht.

Nadere informatie

1. FORMAT PLAN VAN AANPAK

1. FORMAT PLAN VAN AANPAK INHOUDSOPGAVE 1. FORMAT PLAN VAN AANPAK 1.1. Op weg naar een kwaliteitsmanagementsysteem 1.2. Besluit tot realisatie van een kwaliteitsmanagementsysteem (KMS) 1.3. Vaststellen van meerjarenbeleid en SMART

Nadere informatie

Welkom op de informatiebijeenkomst over ROM ggz

Welkom op de informatiebijeenkomst over ROM ggz Welkom op de informatiebijeenkomst over ROM ggz Programma 10.00 uur Welkom Steven Makkink, LPGGz 10.15 uur Wat is ROM? Chris Nas, GGZ Nederland 10.30 uur Praktijkvoorbeeld Barbara Schaefer, Dijk en Duin

Nadere informatie

Ambulante behandeling

Ambulante behandeling Ambulante behandeling Ouderen Ambulante behandeling Mondriaan Ouderen geeft behandeling aan mensen met psychische en psychiatrische problemen vanaf de derde levensfase. Mondriaan Ouderen heeft verschillende

Nadere informatie

Optimaliseren van zorglogistieke processen. YolandaVeerhuis Afdelingsmanager polikliniek Spaarnepoort

Optimaliseren van zorglogistieke processen. YolandaVeerhuis Afdelingsmanager polikliniek Spaarnepoort Optimaliseren van zorglogistieke processen YolandaVeerhuis Afdelingsmanager polikliniek Spaarnepoort Inhoud Beschrijving afdeling en doelgroep Doel: Grip op proces houden Doelstellingen project Stuurgroep

Nadere informatie

TWEE LEDEN RAAD VAN TOEZICHT (PROFIEL ZORG EN PROFIEL BEDRIJFSVOERING)

TWEE LEDEN RAAD VAN TOEZICHT (PROFIEL ZORG EN PROFIEL BEDRIJFSVOERING) TWEE LEDEN RAAD VAN TOEZICHT (PROFIEL ZORG EN PROFIEL BEDRIJFSVOERING) Maart 2016 DE ORGANISATIE RIBW Kennemerland / Amstelland en de Meerlanden De Regionale Instelling voor Beschermd Wonen Kennemerland

Nadere informatie

GGzE centrum psychotische stoornissen. Algemene informatie >>

GGzE centrum psychotische stoornissen. Algemene informatie >> GGzE centrum psychotische stoornissen GGzE centrum psychotische stoornissen Algemene informatie >> We zijn er zowel voor mensen met een eerste psychose als voor mensen met langer durende psychotische klachten.

Nadere informatie

Kwaliteitszorg met behulp van het INK-model.

Kwaliteitszorg met behulp van het INK-model. Kwaliteitszorg met behulp van het INK-model. 1. Wat is het INK-model? Het INK-model is afgeleid van de European Foundation for Quality Management (EFQM). Het EFQM stelt zich ten doel Europese bedrijven

Nadere informatie

Ambulante behandeling

Ambulante behandeling Ambulante behandeling Ouderen Ambulante behandeling Mondriaan Ouderen geeft behandeling aan mensen met psychische en psychiatrische problemen vanaf de derde levensfase. Mondriaan Ouderen heeft verschillende

Nadere informatie

ROM als hulpmiddel bij continue kwaliteitsverbetering. Liv Pijck en Marc Blom

ROM als hulpmiddel bij continue kwaliteitsverbetering. Liv Pijck en Marc Blom ROM als hulpmiddel bij continue kwaliteitsverbetering Liv Pijck en Marc Blom Indeling workshop Introductie (10 min) Theoretische achtergronden (10 min) Voorbeelden (20 min) Voor de toekomst (5 min) Voorstellen

Nadere informatie

Profielschets lid Raad van Toezicht SMO Traverse Tilburg

Profielschets lid Raad van Toezicht SMO Traverse Tilburg Profielschets lid Raad van Toezicht SMO Traverse Tilburg Oktober 2015 1 Traverse, thuis in opvang en begeleiding, missie Traverse is een Stichting voor maatschappelijke opvang in Midden-Brabant en organiseert

Nadere informatie

GB-GGZ: Veelgestelde vragen

GB-GGZ: Veelgestelde vragen GB-GGZ: Veelgestelde vragen Auteur: B.V. Vicino Noord-Holland Noord Datum: 1-1-2017 Inhoudsopgave 1 AANMELDING... 3 1.1 Wat gebeurt er na mijn aanmelding?... 3 1.2 Met wie heb ik een intakegesprek? Hoe

Nadere informatie

Congres ziekenhuispsychiatrie

Congres ziekenhuispsychiatrie Congres ziekenhuispsychiatrie Het belang van integrale zorg psychiatrie & somatiek belicht vanuit de visie van de zorgverzekeraar 7 november 2013 Anouk Mateijsen Regio manager, Achmea Divisie Zorg & Gezondheid

Nadere informatie

Generalistische basis ggz

Generalistische basis ggz Generalistische basis ggz Informatie voor patiënten Generalistische basis ggz U bent door uw huisarts verwezen voor behandeling naar de Generalistische Basis GGZ (GB-GGZ) van Mondriaan. Mondriaan Generalistische

Nadere informatie

In de Visie is beschreven waar SGL in de toekomst voor wil staan, rekening houdend met ontwikkelingen die op dit moment aan de orde zijn.

In de Visie is beschreven waar SGL in de toekomst voor wil staan, rekening houdend met ontwikkelingen die op dit moment aan de orde zijn. Bijlage 1 meerjarenbeleidsplan Missie, visie en kernwaarden SGL In dit document vindt u de hernieuwde Missie, Visie en kernwaarden. In de Missie is beschreven wat SGL uit wil dragen naar buiten. Daarbij

Nadere informatie

Managementsamenvatting

Managementsamenvatting De titel van het Strategisch Meerjarenbeleidsplan is een citaat afkomstig van een leerling van de stagegroep 1a van het Praktijkcollege Tilburg. Het citaat geeft het droombeeld van de leerling weer op

Nadere informatie

Profielschets voorzitter Raad van Toezicht

Profielschets voorzitter Raad van Toezicht Profielschets voorzitter Raad van Toezicht Ieder lid van de Raad van Toezicht beschikt over specifieke deskundigheid die noodzakelijk is voor de vervulling van zijn specifieke taak, binnen de Raad van

Nadere informatie

leo kannerhuis nederland

leo kannerhuis nederland www.leokannerhuisnederland.nl leo kannerhuis nederland Mission statement Leo Kannerhuis Nederland, de beste autismebehandeling binnen bereik! Leo Kannerhuis Nederland is een samenwerkingsverband van acht

Nadere informatie

Reglement Geestelijke gezondheidszorg (GGZ)

Reglement Geestelijke gezondheidszorg (GGZ) Reglement Geestelijke gezondheidszorg (GGZ) geldig vanaf 1 januari 2016 575.774.000.000.1550 Pagina 1 van 10 INHOUDSOPGAVE INHOUDSOPGAVE...2 Reglement GGZ 2016...3 1.1. Het Reglement Geestelijke gezondheidszorg

Nadere informatie

GGzE centrum autisme volwassenen

GGzE centrum autisme volwassenen GGzE centrum autisme volwassenen GGzE centrum autisme volwassenen Centrum voor specialistische zorg, kennis en ontwikkeling op het gebied van autisme Informatie voor verwijzers >> GGzE centrum autisme

Nadere informatie

Het bonte kleurenpalet van de Parnassiagroep. Afscheid van Edsel Kwidama. Sandra Kooij

Het bonte kleurenpalet van de Parnassiagroep. Afscheid van Edsel Kwidama. Sandra Kooij Het bonte kleurenpalet van de Parnassiagroep Afscheid van Edsel Kwidama Sandra Kooij Edsel is wel zwart, maar niet zwart-wit Zoals onze gepolariseerde maatschappij op dit moment Edsel is van: Verbinden

Nadere informatie

Klachtenregeling cliënten Stichting Wonen & Zorg Purmerend

Klachtenregeling cliënten Stichting Wonen & Zorg Purmerend Klachtenregeling cliënten Stichting Wonen & Zorg Purmerend Inhoudsopgave 1 Algemene bepalingen... 4 1.1 Artikel 1 Begripsomschrijvingen... 4 1.2 Artikel 2 Wie een klacht of een Bopz-klacht kan indienen...

Nadere informatie

REGLEMENT Raad van Bestuur Stichting Lunet

REGLEMENT Raad van Bestuur Stichting Lunet REGLEMENT Raad van Bestuur Stichting Lunet Vastgesteld door de Raad van Bestuur d.d. 11 oktober 2016 Goedgekeurd door de Raad van Toezicht d.d. 14 oktober 2016 1. Algemeen Dit reglement is opgesteld en

Nadere informatie

Zorg en Zekerheid beleid POH GGZ Versie 1 april 2016

Zorg en Zekerheid beleid POH GGZ Versie 1 april 2016 Zorg en Zekerheid beleid POH GGZ 2016 2017 Versie 1 april 2016 Visie Zorg en Zekerheid investeert in een sterke eerste lijn. Onder meer met de vorming van de BasisGGZ heeft de huisarts een prominente rol

Nadere informatie

Zorg Groep Beek en de huisarts, samen goed in ketenzorg

Zorg Groep Beek en de huisarts, samen goed in ketenzorg Zorg Groep Beek en de huisarts, samen goed in ketenzorg Inleiding Zorg Groep Beek (ZGB) is al vele jaren een heel goed alternatief voor cliënt gerichte thuiszorg en wijkverpleging in de Westelijke Mijnstreek.

Nadere informatie

DIMENCE GROEP HELPT MENSEN ONTWIKKELEN

DIMENCE GROEP HELPT MENSEN ONTWIKKELEN DIMENCE GROEP HELPT MENSEN ONTWIKKELEN Een kwart van de Nederlanders krijgt in zijn/haar leven te maken met psychische problemen. Mensen met psychische problemen in Oost-Nederland kunnen terecht bij de

Nadere informatie

Topklinisch Centrum Lichaam, Geest en Gezondheid (CLGG)

Topklinisch Centrum Lichaam, Geest en Gezondheid (CLGG) Topklinisch Centrum Lichaam, Geest en Gezondheid (CLGG) Onderzoek, diagnostiek en behandeling bij: Verklaarde- en onverklaarde lichamelijke klachten gecombineerd met psychische klachten Informatie voor

Nadere informatie

STRATEGISCH BELEID EFFICIËNT EN ZICHTBAAR NAAR EEN CENTRUM VOOR REVALIDATIE

STRATEGISCH BELEID EFFICIËNT EN ZICHTBAAR NAAR EEN CENTRUM VOOR REVALIDATIE STRATEGISCH BELEID 2013 2014 NAAR EEN EFFICIËNT EN ZICHTBAAR CENTRUM VOOR REVALIDATIE UMCG Centrum voor Revalidatie Strategisch beleidsplan 2013-2014 Vastgesteld op 1 november 2012 Vooraf Met het strategisch

Nadere informatie

Deeltijdbehandeling. Ouderen

Deeltijdbehandeling. Ouderen Deeltijdbehandeling Ouderen Deeltijdbehandeling Mondriaan Ouderen geeft behandeling, ondersteuning en begeleiding aan mensen met psychische en psychiatrische problemen vanaf de derde levensfase. Mondriaan

Nadere informatie

feiten en cijfers EEN JAAR IN DE BASIS GGZ

feiten en cijfers EEN JAAR IN DE BASIS GGZ feiten en cijfers 2014 EEN JAAR IN DE BASIS GGZ MENTALE ONDERSTEUNING DIRECT EN DICHTBIJ INDIGO IS EEN LANDELIJKE FRANCHISE- ORGANISATIE DIE SINDS 2006 GENERALIS- TISCHE GGZ AANBIEDT. INDIGO LEVERT ALLE

Nadere informatie

Van richtlijn naar werkvloer Facts & Fallacies. Dag van de inhoud 2016 Annet Spijker, specialismeleider stemmingsstoornissen

Van richtlijn naar werkvloer Facts & Fallacies. Dag van de inhoud 2016 Annet Spijker, specialismeleider stemmingsstoornissen Van richtlijn naar werkvloer Facts & Fallacies Dag van de inhoud 2016 Annet Spijker, specialismeleider stemmingsstoornissen Onze wereld zonder richtlijnen Voorbeelden? Richtlijnen Een richtlijn is een

Nadere informatie

REGLEMENT RAAD VAN BESTUUR

REGLEMENT RAAD VAN BESTUUR REGLEMENT RAAD VAN BESTUUR 1. De bestuurstaak 1.1 Ingevolge de statuten bestuurt de Raad van Bestuur de stichting onder toezicht van de Raad van Toezicht. 1.2 De Raad van Bestuur dient het belang van de

Nadere informatie

TRANSITIE IN DE GGZ Introductie van de basis ggz

TRANSITIE IN DE GGZ Introductie van de basis ggz TRANSITIE IN DE GGZ Introductie van de basis ggz Fennie Zwanepol, directeur Indigo Centraal, 4 november 2013 / 1 2 vragen Wat is in 2020 de ideale situatie in Lelystad op het gebied van de basis-ggz? Waar

Nadere informatie

MEDINELLO POLIKLINISCHE REVALIDATIE ZORG

MEDINELLO POLIKLINISCHE REVALIDATIE ZORG MEDINELLO POLIKLINISCHE REVALIDATIE ZORG Medinello is een nieuw ZBC, een zelfstandig behandelcentrum, voor poliklinische revalidatie in Amersfoort. Een multidisciplinair team behandelt hier cliënten met

Nadere informatie

Generalistische Basis GGZ en Specialistische GGZ

Generalistische Basis GGZ en Specialistische GGZ Generalistische Basis GGZ en Specialistische GGZ Informatie voor huisartsen Organisatie voor geestelijke gezondheidszorg GGZ Rivierduinen biedt vele vormen van geestelijke gezondheidszorg voor alle leeftijden;

Nadere informatie

Bijlage Programma van Eisen

Bijlage Programma van Eisen Bijlage Programma van Eisen Functie: een interventie (groepsschematherapie) gericht op verminderen van borderline symptomen op herstelt niveau, het terugdringen van bijkomende psychische stoornissen, zinvolle

Nadere informatie

Perceelbeschrijving Generalistische Basis Geestelijke Gezondheidszorg Jeugd [GBGGZ] 2016

Perceelbeschrijving Generalistische Basis Geestelijke Gezondheidszorg Jeugd [GBGGZ] 2016 Perceelbeschrijving Generalistische Basis Geestelijke Gezondheidszorg Jeugd [GBGGZ] 2016 Samenwerkende gemeenten regio West-Friesland Drechterland, Enkhuizen, Hoorn, Koggenland, Medemblik, Opmeer, Stede

Nadere informatie

Visiedocument FACT GGZ Friesland

Visiedocument FACT GGZ Friesland Visiedocument FACT GGZ Friesland Soort document: Visiedocument Versie: 02 Visie Rehabilitatie begint bij de voordeur! Vanaf het eerste behandelcontact staat het individuele herstelproces van de patiënt

Nadere informatie

Naar de TOP. Topklinische Zorg

Naar de TOP. Topklinische Zorg Naar de TOP Topklinische Zorg Routemap voor TOPGGz TOPklinische Zorg 6 kritische punten Richten, inrichten verrichten Kennis delen(lessons learned) fundamenteel onderzoek O & I toegepast onderzoek O &

Nadere informatie

s-gravenhage, 14 januari 2000 De Minister van Volksgezondheid, Welzijn en Sport, E. Borst-Eilers

s-gravenhage, 14 januari 2000 De Minister van Volksgezondheid, Welzijn en Sport, E. Borst-Eilers Aan de Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal s-gravenhage, 14 januari 2000 Onderwerp: Beleidsvisie landelijk kennis/behandelcentrum eetstoornissen Hierbij doe ik u een mijn «beleidsvisie voor

Nadere informatie

Format kwaliteitsstatuut GGZ - Instelling

Format kwaliteitsstatuut GGZ - Instelling Format kwaliteitsstatuut GGZ - Instelling inclusief checklist Dit format is een uitwerking van het model kwaliteitsstatuut GGZ om de zorgaanbieder te ondersteunen in het vormgeven van een eigen kwaliteitsstatuut.

Nadere informatie

PROFIELSCHETS & PROCEDURE 3 LEDEN RAAD VAN TOEZICHT STICHTING t GERACK

PROFIELSCHETS & PROCEDURE 3 LEDEN RAAD VAN TOEZICHT STICHTING t GERACK PROFIELSCHETS & PROCEDURE 3 LEDEN RAAD VAN TOEZICHT STICHTING t GERACK November 2016 Inleiding De stichting t Gerack kent als WTZi toegelaten zorginstelling met ingang van de datum van de formele wijziging

Nadere informatie

Reglement. Geestelijke gezondheidszorg (GGZ)

Reglement. Geestelijke gezondheidszorg (GGZ) Reglement Geestelijke gezondheidszorg (GGZ) geldig vanaf 1 januari 2018 575.774.000.000.1750 Pagina 1 van 10 INHOUDSOPGAVE INHOUDSOPGAVE...2 Reglement GGZ 2018...3 1.1. Het Reglement Geestelijke gezondheidszorg

Nadere informatie

Tweede Themabijeenkomst Ontwikkeling Basis ggz 24 juni 2013 Ruurd Heise, manager Vicino

Tweede Themabijeenkomst Ontwikkeling Basis ggz 24 juni 2013 Ruurd Heise, manager Vicino Tweede Themabijeenkomst Ontwikkeling Basis ggz 24 juni 2013 Ruurd Heise, manager Vicino Filosofie: Sterkere eerste lijn en ketengerichte aanpak dragen bij aan zorg voor patiënten met (lichte, niet-acute)

Nadere informatie

Deeltijdbehandeling. Mondriaan. Informatie voor cliënten. Ouderen. voor geestelijke gezondheid

Deeltijdbehandeling. Mondriaan. Informatie voor cliënten. Ouderen. voor geestelijke gezondheid Deeltijdbehandeling Informatie voor cliënten Ouderen Mondriaan voor geestelijke gezondheid Ouderen Deeltijdbehandeling De Divisie Ouderen is een onderdeel van Mondriaan. We verlenen hulp aan mensen van

Nadere informatie

Algemene informatie. over uw behandeling in de Basis ggz MENTALE ONDERSTEUNING DIRECT EN DICHTBIJ

Algemene informatie. over uw behandeling in de Basis ggz MENTALE ONDERSTEUNING DIRECT EN DICHTBIJ Algemene informatie over uw behandeling in de Basis ggz MENTALE ONDERSTEUNING DIRECT EN DICHTBIJ Vanaf 2014 is de geestelijke gezondheidszorg (ggz) ingedeeld in drie gebieden: >> huisartsenzorg eventueel

Nadere informatie

Jeroen Bosch Ziekenhuis. Aandacht maakt t beter

Jeroen Bosch Ziekenhuis. Aandacht maakt t beter Jeroen Bosch Ziekenhuis Aandacht maakt t beter Inhoud + Wie zijn we? + Wat gebeurt er om ons heen? + Waar staan we voor? Wie zijn we? Facts & figures I + 635.000 inwoners in verzorgingsgebied + 3.577 medewerkers

Nadere informatie

Een stap verder in forensische en intensieve zorg

Een stap verder in forensische en intensieve zorg Een stap verder in forensische en intensieve zorg Palier bundelt intensieve en forensische zorg. Het is zorg die net een stapje verder gaat. Dat vraagt om een intensieve aanpak. Want onze doelgroep kampt

Nadere informatie

Onze eerste kennismaking. informatie voor cliënten. Onderdeel van Arkin

Onze eerste kennismaking. informatie voor cliënten. Onderdeel van Arkin Onze eerste kennismaking informatie voor cliënten Onderdeel van Arkin Welkom bij PuntP. U bent via uw huisarts of een andere hulpverlener naar PuntP verwezen en binnenkort hebt u uw eerste afspraak. In

Nadere informatie

Landelijke dag VMDB 18 maart Ontwikkelen en implementeren van Zorgstandaarden

Landelijke dag VMDB 18 maart Ontwikkelen en implementeren van Zorgstandaarden Landelijke dag VMDB 18 maart 2017 Ontwikkelen en implementeren van Zorgstandaarden Bestuurlijk akkoord Netwerk Kwaliteitsontwikkeling Het Netwerk Het netwerk is een samenwerkingsverband waarin partijen

Nadere informatie

Kwaliteit in kleine en middelgrote zorginstellingen

Kwaliteit in kleine en middelgrote zorginstellingen Kwaliteit in kleine en middelgrote zorginstellingen PART zorg - Masterclass februari 2013 Agenda 1 2 3 4 5 6 7 8 Kennismaking + huiswerkopdracht Wat is kwaliteit? Kwaliteitscertificaten Uit het nieuws

Nadere informatie

plan van aanpak opschaling e- health

plan van aanpak opschaling e- health plan van aanpak opschaling e- health Matthijs Jantzen Projectleider E-health GGz Centraal even voorstellen Historicus Informatiemanager Webmaster Stafmedewerker historie e-health GGz Centraal 2008 eerste

Nadere informatie

Behandeling in de algemene kinder- en jeugdpsychiatrie. Kinderen en Jeugdigen. Informatie voor ouders/verzorgers

Behandeling in de algemene kinder- en jeugdpsychiatrie. Kinderen en Jeugdigen. Informatie voor ouders/verzorgers Behandeling in de algemene kinder- en jeugdpsychiatrie Kinderen en Jeugdigen Informatie voor ouders/verzorgers Behandeling in de algemene kinder- en jeugdpsychiatrie Inleiding In deze brochure geven wij

Nadere informatie

Zorg en Zekerheid beleid POH GGZ Versie 1 april 2017

Zorg en Zekerheid beleid POH GGZ Versie 1 april 2017 Zorg en Zekerheid beleid POH GGZ Versie 1 april 2017 Visie Zorg en Zekerheid investeert in een sterke eerste lijn. Onder meer met de vorming van de BasisGGZ heeft de huisarts een prominente rol als poortwachter

Nadere informatie

Zorgprogramma s, behandelpaden en monitoren: welke resultaten levert dat op? Marguerite Elfrink Projectleider Zorgmonitor Forum GGz Nijmegen

Zorgprogramma s, behandelpaden en monitoren: welke resultaten levert dat op? Marguerite Elfrink Projectleider Zorgmonitor Forum GGz Nijmegen Zorgprogramma s, behandelpaden en monitoren: welke resultaten levert dat op? Marguerite Elfrink Projectleider Zorgmonitor Forum GGz Nijmegen Seminar: Veranderingen in de zorg, NetQ, Centraal Museum 13

Nadere informatie

Nederlandse Vereniging voor Manuele Therapie. Zicht op de toekomst. 22 september 2014

Nederlandse Vereniging voor Manuele Therapie. Zicht op de toekomst. 22 september 2014 Nederlandse Vereniging voor Manuele Therapie 22 september 2014 Inhoud 1. Inleiding en aanleiding 2. Strategische outline 3. De markt en de vereniging 4. Strategische domeinen 5. Beweging 1. Inleiding en

Nadere informatie

Profiel. Manager Financiën en Bedrijfsvoering. 16 juni 2016. Opdrachtgever Cosis. Voor meer informatie over de functie 088 8393253

Profiel. Manager Financiën en Bedrijfsvoering. 16 juni 2016. Opdrachtgever Cosis. Voor meer informatie over de functie 088 8393253 Profiel Manager Financiën en Bedrijfsvoering 16 juni 2016 Opdrachtgever Cosis Voor meer informatie over de functie 088 8393253 Voor sollicitatie www.cosis.nu/vacatures rvb@cosis.nu Promens Care en NOVO

Nadere informatie

feiten en cijfers getraind in de methodieken van Indigo. Met deze initiatieven geven wij verdere invulling aan de realisatie van onze kernwaarden:

feiten en cijfers getraind in de methodieken van Indigo. Met deze initiatieven geven wij verdere invulling aan de realisatie van onze kernwaarden: feiten en cijfers INDIGO IS EEN LANDELIJK SAMENWERKINGS VERBAND VAN DE GGZ-INSTELLINGEN ALTRECHT, EMERGIS, GGZ DRENTHE, GGZ CENTRAAL, PARNASSIA BAVO GROEP (PBG) EN PRO PERSONA. In 2010 heeft Indigo bijna

Nadere informatie

Strategie SEIN 2013-2016

Strategie SEIN 2013-2016 Strategie SEIN 2013-2016 2016 Vastgesteld 14 mei 2012 Inleiding Gespecialiseerde Epilepsiezorg SEIN biedt gespecialiseerde diagnostiek en behandeling, woonzorg en dagbesteding en onderwijs aan mensen met

Nadere informatie

Jaarplan 2014. Jaarplan 2014 Regionale Samenwerkings Organisatie Haaglanden

Jaarplan 2014. Jaarplan 2014 Regionale Samenwerkings Organisatie Haaglanden Jaarplan 2014 Jaarplan 2014 Regionale Samenwerkings Organisatie Haaglanden Inhoudsopgave 1. Inleiding... 3 2. Doelstelling 2014... 4 3. Zorgdiensten... 4 4. Overdracht de functies van platform en projectcoordinatie...

Nadere informatie

Professioneel Statuut Stichting Sanctuary Kliniek

Professioneel Statuut Stichting Sanctuary Kliniek Professioneel Statuut Stichting Sanctuary Kliniek President Kennedylaan 32 2403 DP Alphen aan den Rijn KvK Nummer: 59443871 AGB Code 22-220670 Auteur(s) Functie(s) Muge Herrewegh en Harold Herrewegh Geneesheer-directeur

Nadere informatie

Orthopsychiatrie en ambulante forensische kinderen jeugdpsychiatrie. Kinderen en Jeugdigen. Informatie voor ouders/verzorgers

Orthopsychiatrie en ambulante forensische kinderen jeugdpsychiatrie. Kinderen en Jeugdigen. Informatie voor ouders/verzorgers Orthopsychiatrie en ambulante forensische kinderen jeugdpsychiatrie Kinderen en Jeugdigen Informatie voor ouders/verzorgers Orthopsychiatrie en ambulante forensische kinderen jeugdpsychiatrie Inleiding

Nadere informatie

polikliniek doorwerth en nijmegen verder met autisme dr. leo kannerhuis informatie voor cliënten, ouders en verwijzers centrum voor autisme maart 2012

polikliniek doorwerth en nijmegen verder met autisme dr. leo kannerhuis informatie voor cliënten, ouders en verwijzers centrum voor autisme maart 2012 polikliniek doorwerth en nijmegen informatie voor cliënten, ouders en verwijzers maart 2012 centrum voor autisme dr. leo kannerhuis verder met autisme Visie en missie dr leo kannerhuis Het Dr. Leo Kannerhuis

Nadere informatie

Visiedocument Expertisenetwerk Kinder- en Jeugdpsychiatrie (EKJP)

Visiedocument Expertisenetwerk Kinder- en Jeugdpsychiatrie (EKJP) Visiedocument Expertisenetwerk Kinder- en Jeugdpsychiatrie (EKJP) I/ Inleiding Het aantal kinderen en jongeren met ernstige psychische problemen is goed bekend. Zowel in Nederland als in andere landen

Nadere informatie