CHRISTELIJK VOORTGEZET ONDERWIJS. Christelijke school voor praktijkonderwijs

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "CHRISTELIJK VOORTGEZET ONDERWIJS. Christelijke school voor praktijkonderwijs"

Transcriptie

1 CHRISTELIJK VOORTGEZET ONDERWIJS Christelijke school voor praktijkonderwijs Schoolgids

2 CHRISTELIJK VOORTGEZET ONDERWIJS Christelijke school voor praktijkonderwijs Schoolgids De Faam - schoolgids

3 Inhoudsopgave: Voorwoord 4 1 Contactgegevens 5 2 Dit is De Faam 6 3 Zo ziet het onderwijs op De Faam eruit 9 4 Aan het werk 16 5 Schooltijden, vakanties, afmelden en regelingen 18 6 Zorg voor de leerling 20 7 Onze medewerkers 24 8 Betrokkenheid van ouders en verzorgers 26 9 Financiën Jaaroverzicht De Faam - schoolgids

4 4 Voorwoord Samen, dat is het thema van dit schooljaar. Dit is het jaar waarin we de locatie op de Slachthuisstraat achter ons zullen laten. Voor eind 2015 verwachten we te verhuizen naar een gloednieuw gebouw dat perfect past bij de nieuwe onder wijsvorm waar wij als school voor hebben gekozen: onderwijs op maat. Deze schoolgids biedt belangrijke informatie over de gang van zaken op onze school. De medezeggenschapsraad heeft ingestemd met de inhoud van deze gids. De schoolgids ligt ter inzage bij de administratie en staat op onze website, www. defaam.org. Via deze website houden we leerlingen, ouders en verzorgers ook op de hoogte van de nieuwbouw, van onderwijsontwikkelingen en activiteiten. De Faam is een zelfstandige praktijkschool die in het nieuwe gebouw is gekoppeld aan vmbo school Pascal Zuid. De scholen zullen gezamenlijk gebruik maken van het plein. Een aantal lessen zullen in het gebouw van Pascal Zuid worden gegeven. Het afgelopen jaar hebben de scholen al veel samengewerkt. Er worden afspraken gemaakt over hoe wordt omgegaan met het samen delen van het plein en de lokalen. De directeur van Pascal Zuid, dhr. J. Pols Paardekooper, zal met ingang van het nieuwe schooljaar ook de directeur van De Faam zijn. Dhr. J. van Keulen blijft tot de verhuizing de nieuwbouw begeleiden. Na de verhuizing zal er officieelafscheid van dhr. J. van Keulen worden genomen. Mw. Y. Blijenburg, adjunct directeur De Faam - Voorwoord

5 5 Contactgegevens De Faam Praktijkonderwijs Slachthuisstraat 63 en EC Zaandam E mailadres: Website: Bankrekeningnummer: NL 13 RABO Begin dit schooljaar wordt er lesgegeven op de locaties aan de Slachthuisstraat 63 en 65. De lessen lichamelijke opvoeding worden gegeven in het gymlokaal op het plein en in de nieuwe sporthal bij Blooksven. Tot de herfstvakantie en vanaf april 2016 kan er ook gebruik worden gemaakt van het sportveld bij sportvereniging Zaandam Zuid. Voor eind 2015 verhuizen we naar ons spiksplinternieuwe schoolgebouw aan de Blooksven 21 in Zaandam. Telefoonnummer, e mailadres, website en bankrekeningnummer blijven hetzelfde. Daarbij is het motto: samen wat kan en apart wat moet. Hoofdstuk 1 - Contactgegevens

6 Dit is De Faam De Faam is een praktijkschool. Een praktijkschool is voor leerlingen die in eerste instantie niet in staat zijn een reguliere opleiding voor voortgezet onderwijs met een diploma af te sluiten. Deze leerlingen zijn gebaat bij een opleiding die aansluit op de arbeidsmarkt. Leerlingen met een leerachterstand krijgen op De Faam de kans om hun mogelijkheden, gericht op arbeid, te ontwikkelen. Daarnaast zijn er ook leerlingen die uitstromen richting bijvoorbeeld het vmbo of roc. Het uitgangspunt bij De Faam is: betekenisvol leren. Hoofdstuk 2 - Dit is de Faam

7 7 De Faam in het kort De leiding van De Faam is in handen van de heer J. Pols Paardekooper (directeur) en mevrouw Y. Blijenburg (adjunct directeur). De school heeft een locatiemedezeggenschapsraad (LMR), waarin naast een vertegenwoordiging van het personeel ook ouders zitting hebben. De Faam heeft ongeveer 200 leerlingen. De gemiddelde groepsgrootte is 15 leerlingen. De leeftijdscategorie is 12 tot 18 jaar. Een christelijke school Praktijkschool De Faam is een algemeen christelijke school. Er zijn dagopeningen en vieringen. De achtergrond van iedere leerling wordt gerespecteerd. Verdraagzaamheid en waardering voor andere meningen vinden wij heel belangrijk. We leven in een multiculturele samenleving die een verrijking kan zijn voor iedereen. Op De Faam wordt er vanuit gegaan dat ouders/verzorgersen leerlingen de visie op het christelijk onderwijs respecteren en dat de leerlingen deelnemen aan bovengenoemde activiteiten. Onze missie en visie Iedere leerling die De Faam succesvol verlaat doet dit met een Praktijkschooldiploma (pagina 10). Het onderwijsaanbod op De Faam is gericht op het individuele uitstroomprofiel. Het rooster is volledigafgestemd op wat de leerling wil bereiken. Met de coach wordt regelmatig bekeken hoe het ervoor staat en waar nog hulp nodig is. Alle afspraken en te volgen lessen worden verwerkt in een rooster op maat. Deze werkwijze moet uiteindelijk leiden tot: een goede voorbereiding van de leerling op eenzelfstandige plaats binnen de maatschappij (burgerschap) een blijvende werkplek op de arbeidsmarkt (indien mogelijk) de mogelijkheid om in aanmerking te komen voor een certificaat of een diploma via een pro- roc traject, waarin praktijkscholen en Regionale Opleiding Centra (roc) samenwerken Onze visie: eigenaarschap van het leren ligt bij de leerling ouders/verzorgers zijn een belangrijke partnerin de pedagogische driehoek stagebieders zijn onze partners in het realiserenvan onze doelstelling elk personeelslid weet wat De Faam te biedenheeft De Faam werkt met coachende docenten diehet uitstroomperspectief van leerlingen duidelijk in beeld hebben De Faam draagt bij aan een financieel gezond ZAAM (stichting waar De Faam onderdeel van is) De Faam investeert in een goede relatie met debuurt Schoolplan De ontwikkelingen en activiteiten die op korte en langere termijn plaatsvinden én de gemaakte afspraken voor de komende jaren staan uitgebreid beschreven in het schoolplan ( ). Het schoolplan van De Faam is ter inzage op school aanwezig en staat op De Faam: onderdeel van Zaam De Faam is onderdeel van stichting ZAAM. Deze stichting is tot stand gekomen door een bundeling van 22 scholen voor interconfessioneel voortgezet onderwijs in Amsterdam, Zaandam en Monnickendam. De scholen van ZAAM bieden verschillende vormen van voortgezet onderwijs: van gymnasium tot en met praktijkschool. De missie van ZAAM: jonge mensen door goed onderwijs begeleiden zodat zij hun plaats in de samenleving kunnen vinden. Binnen ZAAM is er aandacht voor de persoonlijke ontwikkeling en de rol van de mens in de gemeenschap en de omgeving. Er is aandacht voor emancipatie, diversiteit en dialoog tussen mensen met verschillende religieuze, levensbeschouwelijke en culturele achtergronden. ZAAM is een intercon Hoofdstuk 2 - Dit is de Faam

8 8 fessionele schoolorganisatie en de identiteit is dus gebaseerd op en geïnspireerd door de christelijke traditie. Bezoek voor meer informatie over ZAAM de website Toelating en verwijzing Een leerling wordt toegelaten tot het praktijk onderwijs als hij/zij voldoet aan de door de over heid vastgestelde criteria. De Faam is verantwoordelijk voor de besluitvorming. De regionale verwijzingscommissie regelt de beschikkingen. Inschrijven werkt als volgt: 1. Het aanmeldingsformulier, dat wordt verspreid op de Zaanse scholen, wordt ingevuld. Na de aanmelding volgt er een gesprek met ouders/ verzorgers, leerling en coördinator. 2. De toelatingscommissie, bestaande uit de coördinator aanmeldingen, de zorg coördinator (pagina 20) en de directie, besluit of een leerling wel of niet toegelaten kan worden en laat de uitkomst schriftelijk weten aan de ouders/ verzorgers. Bij de aanmelding van nieuwe leerlingen hanteert De Faam een protocol waarin omschreven staat welke leerlingen worden toegelaten en waar de grenzen liggen. Hierbij hanteren wij de criteria die zijn vastgesteld voor de Toelaatbaarheid voor het praktijkonderwijs en de grenzen die onze extra ondersteuning (pagina 20) kan bieden binnen de school. Als een leerling wordt toegelaten wordt er binnen zes weken na de start een ontwikkeling perspectief plan (OPP) opgesteld. In dit plan staat vermeld wat het verwachte uitstroomprofielvan de leerling is, op basis van belemmerende en bevorderende factoren. Daarnaast worden de leerdoelen omschreven op het gebied van leren, werkhouding, gedrag en sociaal emotionele ontwikkeling. Vervolgens staat beschreven welke ondersteuning en begeleiding zijn om aan deze leerdoelen te werken. In het hoofdstuk Zorg voor de leerling (pagina 20) staat meer informatie over het OPP. Hoofdstuk 2 - Dit is de Faam

9 Zo ziet het onderwijs op De Faam eruit Het onderwijsaanbod op De Faam is gericht op het individuele uitstroomprofiel van de leerling. Iedere leerling heeft een eigen rooster. Welke vakken worden er in welk jaar gevolgd? Welke diploma s zijn er te halen? En wat wordt er nog meer georganiseerd op De Faam? Dit hoofdstuk bevat alle informatie over wat er in de school plaatsvindt. Aan de stages is een apart hoofdstuk gewijd: Aan het werk (pagina 16). Hoofdstuk 3 - Zo ziet het onderwijs op De Faam eruit

10 10 Elke leerling een traject op maat Er is gekozen voor een onderwijsvorm die afgestemd is op de individuele leerwensen. Elke leerling heeft een eigen rooster dat aansluit bij haar of zijn leerwensen. Er wordt gewerkt met een eigen individueel ontwikkelingsplan (IOP), waarbij gewerkt wordt in de richting van een sector waarin de leerling zou willen gaan werken. Dit IOP wordt doorlopend aangevuld met nieuwe leerdoelen, passend bij de uitdagingen die de leerling kan, wil of soms ook moet aangaan. Elke leerling een eigen coach Naast een eigen rooster heeft elke leerling een eigen coach. Deze weet precies hoe de leerling functioneert: de sterke punten en de punten waar nog aan gewerkt moet worden. Met de coach worden de leerdoelen geformuleerd. De leerling wordt zo medeverantwoordelijk voor het slagen van de eigen leerdoelen. Rekenen is meer dan gedoe met cijfers Concreet maken wat geleerd wordt Naast basisvakken als Nederlands, rekenen/ wiskunde en Engels biedt De Faam vakken die gericht zijn op de ontwikkeling van basiscompetenties en vaardigheden, zoals techniek, groenvoorziening en verzorging. Door echt aan de slag te gaan wordt concreet duidelijk wat het nut is van school. Zo blijkt bijvoorbeeld al snel dat rekenen veel meer is dan moeilijk gedoe met cijfers. Het is belangrijk voor hen die later in een winkel willen gaan werken, maar ook voor degene die de technische kant op wil gaan. Rekenen met geld, meten, wegen, een tabel lezen, al deze zaken komen aan de orde. Praktijkschooldiploma Gedurende hun schoolloopbaan verzamelen de leerlingen bewijzen in hun portfolio. In het afrondende jaar wordt een examendossier opgesteld. Meerdere bewijzen uit de voorgaande jaren vormen een certificaat. Het examendossier is opgebouwduit alle behaalde certificaten die de totale ontwikkeling van de leerling laat zien. In een gesprek met een assessor bespreekt de leerling zijn of haar ontwikkeling. Wordt dit met een voldoende afgesloten en heeft de leerling voldaan aan alle voorwaarden, zoals minimaal 80 % aanwezigheid en een behaalde stage, dan heeft de leerling zijn praktijkschooldiploma gehaald. Schooltijden, stage-uren en vakanties Zie hoofdstuk Schooltijden, vakanties, afmelden en regelingen (pagina 18). Elke dag begint en eindigt in de startgroep Leerlingen beginnen de dag om 8:30 in de startgroep om te kijken of het dagprogramma klopt. Is alles aanwezig wat nodig is voor deze dag? Wat gaat er precies gebeuren? Vervolgens gaat iedereen op weg naar het vak dat vermeld staat op het individuele rooster. Van 14:20 tot 14:30 uur eindigt de dag voor de leerlingen in leerjaar 1 tot en met 3 in de startgroep waarmee de dag begonnen is. Hoe is de dag verlopen? Moet een leerling nog terugkomen bij een docent? Zijn er nog wijzigingen voor morgen te melden? Onderbouw en bovenbouw Met onderbouw bedoelen we de leerjaren 1 en 2. Het onderwijsaanbod is hier gericht op het ontwikkelen van de basiscompetenties. De leerjaren 3, 4, 5 en 6 noemen we de bovenbouw. Het onderwijsaanbod is hier gericht op de individuele uitstroomprofielen van de leerling. Hoofdstuk 3 - Zo ziet het onderwijs op De Faam eruit

11 11 Elke leerling kan een praktijkschooldiploma halen Lesaanbod in de leerjaren 1,2 en 3 Naast de verplichte algemene vakken zijn er vak ken die specifiek gericht zijn op de ontwikkeling van basiscompetenties en vaardigheden. Al deze vakken zijn onderdeel van het Elke leerling een traject op maat (pagina 10). Verplichte en keuzevakken klassen 1, 2, 3 We onderscheiden de volgende vakkenclusters: Algemeen vormend onderwijs Taal, rekenen, wiskunde, Engels, projecten, cultuur & maatschappij, seksuele vorming. Het aanbod is gericht op algemene basisinformatie als goed leren schrijven, wegen, meten, Engels leren spreken, maar ook op de toepasbaarheid in het dagelijks leven. Leerlingen leren bij rekenen bijvoorbeeld om te gaan met budget en bij Engels hoe je in die taal de weg kunt vragen. Techniek basisvaardigheden Technische zelfredzaamheid, gericht op het leren plannen en uitvoeren van klussen in en om het huis. Aspecten als samenwerken, veiligheid, materiaalkennis en gereedschapsleer komen daarbij al doende aan bod. Atelier In het atelier wordt kennis gemaakt met allerlei kunstvormen. Leerlingen ontwikkelen hun moto rische vaardigheden, leren werken met verschil lende materialen en krijgen kennis over (het werken met) gereedschappen. Ze beleven een succes ervaring en ontdekken dat elk mens creatief is Verzorging Leren werken met recepten en omgaan met hoeveelheden. Het doel is om zelfstandig te kunnen koken. Van aardappels tot en met het maken van pizza s en toetjes. Er wordt na het bereiden van de maaltijd gezamenlijk gegeten en (gezamenlijk) afgewassen. In klas 1 en klas 2 doen de leerlingen volgens een rooster ook zelf de boodschappen voor de kooklessen. Aspecten als afrekenen, controleren en uitzoeken van producten komen daarbij aan bod. Lichamelijke opvoeding (gymnastiek) Tijdens deze lessen leren leerlingen zaken als samenwerken, inzet tonen, omgaan met winst en verlies en maken kennis met verdedigingssporten. Ook leren ze om zelf een gymnastiekonderdeel voor te bereiden en dit als les te geven aan de eigen klas. Sociale vaardigheden Voor het ontwikkelen van de sociale vaardigheden zijn er o.a. lessen drama, meidenvenijn, anti pestlessen en hoe overleef ik de brugklas. Kaarsenmakerij De basistechnieken voor het maken van een kaars worden aangeleerd. De leerling leert zich te concentreren op zijn eigen taak. Kaarsen maken vraagt om geduld en doorzettingsvermogen. Ook kleurgebruik, meetvaardigheden en creativiteit komen aan bod. Zorg en welzijn In de onderbouw wordt onderscheid gemaakt in verzorging en uiterlijke verzorging. Verzorging Het zorgen voor de mens en zijn omgeving. De leerlingen krijgen les in babyverzorging, strijken van de was, ramen zemen, thee zetten en uitserveren en dergelijke. Uiterlijke verzorging Op verantwoorde wijze leren te zorgen voor je uiterlijk. De leerling krijgt les op het gebied van Hoofdstuk 3 - Zo ziet het onderwijs op De Faam eruit

12 12 gezichtsverzorging (zoals aanbrengen make up), haarverzorging (wassen, föhnen en stylen) en verzorgen van handen en nagels (zoals lakken en kunstnagels). De leerlingen krijgen een bewijs voor hun portfolio als zij de opdracht goed hebben uitgevoerd. Detail De leerling krijgt onder andere les in etaleren en inpakken. Een eerste kennismaking met wat er nodig is om in de detailhandel te kunnen werken. Economie: detailhandel In de sector economie worden basisvaardigheden aangeleerd, met name begrippen en handelingen die gangbaar zijn in economische beroepen. Bij de theorielessen wordt aandacht besteed aan het beroep van detailmedewerker en het rekenen met geld. Tijdens de praktijklessen krijgen de leerlingen onder meer les in etaleren en inpakken. Daarnaast leren ze reclameborden, prijskaartjes en displays maken. Ook wordt de praktijk geoefend door middel van een rollenspel (klant en winkelier). De leerlingen sluiten het schooljaar af met een examen. Als zij slagen, ontvangen zij een schoolcertificaat Detailhandel. Te behalen diploma s en certificaten in de onderbouw: Basis EHBO-diploma Certificaat Voorbereidende Stage 2 zie hoofdstuk Aan het werk (pagina 16). Onderwijs gericht op de toepasbaarheid in het dagelijks leven Aan het eind van leerjaar 3 maken de leerlingen een sectorkeuze. Voorafgaand aan deze keuze zullen de leerlingen en ouders worden voorgelicht over de sectoren die in leerjaar 4 worden aangeboden. De verschillende sectoren in leerjaar 4: Techniek & Techniek/Groen Techniekleerlingen richten zich op hun technische voorkeur. Aan de hand van werkstukken ontwikkelen ze zich verder in hun richting. Er is voor deze leerlingen de mogelijkheid om tijdens dit schooljaar een las-certificaat of een vorkheftruck-certificaat te halen. Techniek/Groen-leerlingen richten zichin de opleiding Onderhoud plantsoen op veilig te leren werken, om te gaan met machines en de onderdelen schoffelen, uitharken, haagknippen, omleggen, grasmaaien en kanten steken. Techniek/ Groen leerlingen leren veilig te werken en om te gaan met machines. Daarnaast leren zij schoffelen, uitharken, haagknippen, omleggen, grasmaaien en kanten steken. Onderwijs afge stemd op de richting die de leerling op wil Economie: horeca Leerlingen van dit profiel richten zich dit vierde jaar op het behalen van het SVH-erkend certificaat Werken in de keuken. De cursus is opgebouwd rond thema s als algemene snijtechnieken, algemene arbeidshouding, ergonomisch, veilig en hygiënisch verantwoord werken. Het horecateam verzorgt de catering voor de school en voor enkele van haar externe partners. Hoofdstuk 3 - Zo ziet het onderwijs op De Faam eruit

13 13 Zorg/Welzijn (incl. verzorging en uiterlijke verzorging) De leerling leert organiseren, hygiënisch te werken en het zelfstandig uit kunnen voeren van opdrach ten (dus zonder directe begeleiding van een docent). Dit gebeurt in tweetallen. De leerling krijgt een aftekenlijst waarop hij/zij zelfvorderingen moet bijhouden. Zo wordt geleerd om verantwoorde lijk te zijn voor eigen werkzaamheden. Er worden competentie opdrachten uitgevoerd. Bij genoeg behaalde competentieopdrachten kan de leerling examen doen voor het schoolcertificaat Zorg en Welzijn. Ook de theorie is een onderdeel van het certificaat. Verplichte sectorvakken in het 4e leerjaar: Cursus Schoonmaak in de groothuishouding voor horeca, detail en zorg/welzijn Dit is een officiële, erkende, inleidende cursusprofessionele schoonmaak. Motivatie, zelfstandigheid en werken aan een professionele houding en vaardigheden staan op de voorgrond. De leerling kan hiermee een branche erkend certificaatbehalen, waarmee hij/zij aan het werk kan in deschoonmaak. VCA voor techniek De cursus basisveiligheid VCA voor de techniekgroep leidt op tot het behalen van een certificaatdat 10 jaar geldig is. Op het werk krijgt men te maken met allerlei regels. De meeste zijn bedoeld om veilig te werken en de persoonlijke gezondheid te beschermen. De werkgever is wettelijk verplicht te zorgen voor een veilige en gezonde werkomgeving. De werknemer moet zich aan de regels houden en is verplicht de veiligheidsregels op te volgen en waar nodig persoonlijke beschermingsmiddelen, zoals gehoorbescherming of veiligheidsschoeisel, te gebruiken. Te behalen certificaten in de vierde klas: VCA certificaat (landelijk erkend) Onderhoud Plantsoen, Aequor erkend certificaat Basis Lassen, NIL certificaat Heftruck certificaat ( landelijk erkend) Schoonmaak in de Groothuishouding (SVSerkend certificaat) Werken in de Keuken (SVH erkend certificaat) Schoolcertificaat Detailhandel Schoolcertificaat Zorg/Welzijn Accent ligt op stage en het ver krijgen van een baan Leerjaar 5/6 In dit leerjaar is er een keuze uit twee profielklassen: Profiel werken/begeleid werken/anders Het accent ligt in dit profiel op stage en het verkrijgen van een baan, eventueel gecombineerd met een beroepsopleiding. De verhouding stage/ school is een individuele mix, afhankelijk van het uitstroomprofiel. Stage: tot 4 dagen per week. Dit profiel biedt mogelijkheden tot het behalen vanbranche erkende certificaten. Profiel leren/werken In dit profiel ligt het accent op stage en het behalenvan een diploma (roc niveau 1). School: een dag per week Roc: een dag per week Stage: drie dagen per week Hoofdstuk 3 - Zo ziet het onderwijs op De Faam eruit

14 14 Stage Zie hoofdstuk Aan het werk (pagina 16). Mogelijkheden tot het behalen van een certificaat/diploma in leerjaar 5/6: VCA certificaat (landelijk erkend) Basis Lassen Heftruck certificaat (landelijk erkend) Trekker rijbewijs ROC diploma niveau 1 in de volgenderichtingen: Assistent Zorg en Welzijn Horeca assistent Assistent bakker Aankomende verkoopmedewerker Assistent logistiek medewerker Assistent Mobiliteit Branche; autotechniek, autoschadeherstel en fietstechniek Assistent techniek - Uiterlijke verzorging/kapper (voortraject) Huiswerk Voor een aantal vakken wordt huiswerk opgegeven. Binnen de lessen wordt daarom aandacht besteed aan het leren hanteren van de agenda en het leren plannen van huiswerk (op tijd maken/ inleveren). Alseen leerling door ziekte, of om andere redenen, het schoolwerk niet heeft kunnen maken, overleggen docent en leerling over een manier om het in te halen. Dit kan betekenen dat er huiswerk gemaakt moet worden. Gym: sportkleding verplicht De Faam heeft een eigen gymzaal. Handig voor als het regent of te koud is. In mei, juni, juli en september/oktober gymmen we zoveel mogelijk ophet sportveld van Zaandam Zuid. Het dragen van sportkleding is verplicht. Bij een rooster wijziging kan de leerling onverwacht bij gym worden ingeroosterd. Wij raden de leerlingen aan om gymschoenen in de kluis te bewaren. De leerling kan in zo n situatie een sportshirt van de school gebruiken. Met ouders/ verzorgers wordt het portfolio door genomen Portfolio Een portfolio is een bewaar map waarin de leerling laat zien aan welke projecten, doelen en onderwerpen is gewerkt en welke bewijzen zijn verzameld. De leerling laat vooral zien waarover hij of zij tevreden is. Alle leerlingen krijgen twee keer per jaar hun portfolio mee naar huis om aan ouders/ verzorgers te laten zien en te bespreken. Schoolreizen en excursies Door middel van gezamenlijke activiteiten kunnen leerlingen nieuwe dingen leren, kennis maken met cultuur, zelfstandigheid bevorderen, leren samenwerken en samen plezier hebben. Schoolreizen en excursies zijn ook een perfect middel om de gemeenschappelijke groepsband te versterken. Het is belangrijk dat alle leerlingen mee gaan. School reizen en excursies, ook soms buiten schooltijd, maken namelijk deel uit van ons onderwijsprogramma. Uiteraard geeft de school tijdig aan ouders/verzorgers door wanneer er iets plaatsgaat vinden. Als er bezwaren of problemen zijn, bijvoorbeeld van medische aard, laat dit dan tijdig aan de coach van de leerling weten. Hoofdstuk 3 - Zo ziet het onderwijs op De Faam eruit

15 15 Schoolfeesten Zo nu en dan worden er schoolfeesten georganiseerd. Deze feesten zijn alleen toegankelijk voor leerlingen van onze school. Er wordt geen alcohol geschonken en gedronken, er wordt niet gerookt en docenten houden toezicht. Tot uur mogen de voetjes van de vloer. Op onze website, staat een overzicht van alle activiteiten. Hoofdstuk 3 - Zo ziet het onderwijs op De Faam eruit

16 Aan het werk! Het uiteindelijke doel van onderwijs is het vinden van een baan. Op De Faam bereiden we onze leerlingen goed voor op de arbeidsmarkt. Hoofdstuk 4 - Aan het werk!

17 17 Stage voorbereiding 1 (voornamelijk leerjaar 1) De eerste stap op weg naar werk begint direct in het eerste leerjaar. De leerlingen worden ingezet bij klusjes in en rond de school, zoals boodschappen doen en opruimen. Ook de praktijkvakken en de theorielessen lenen zich om te werken aan de stage doelen. Als de benodigde tien basiscompetenties (zoals motivatie en op tijd kunnen komen ) behaald zijn, kan de leerling doorstromen naar deel 2. Stage voorbereiding 2 (voornamelijk leerjaar 2 en 3) In deze fase starten de maatschappelijke stages. Deze zijn door de overheid niet langer verplicht, maar wij vinden de ontwikkeling van maatschappelijke betrokkenheid belangrijk. Leerlingen gaan groepsgewijs of individueel aan de slag bij instellingen, buurthuizen of sportclubs. Deze activiteiten zijn een belangrijk onderdeel in de Voorbereidende stage 2. Zelfstandige stages klas 3/4/5 Na het behalen van het MAS Certificaat is de leerling klaar voor de zelfstandige stage. Er wordt een afspraak gemaakt met de stagedocent en in overleg met ouders wordt gezocht naar een stageplek. Een serieuze aangelegenheid: de leerling gaat wat hij/zij geleerd heeft in de praktijk brengen. Verder vinden er (groeps-)trainingen plaats: bij Stepa Assendelft (productiewerk); op de Zaanse Schans (klussen op het terrein); tijdens theorielessen op school; bij diverse praktijkvakken, zoals de Kaarsenmakerij. Bij een 80% score op de benodigde 20 basiscompetenties (zoals motivatie, op tijd komen en afspraken nakomen ) krijgt de leerling het certificaat Voorbereidende Stage 2. Daarmee is hettijd voor de zelfstandige stage. Ook het gedrag op school telt mee Als regel geldt: klas 3: 1 dag stage per week, klas 4: 2 dagen stage per week, klas 5: 3-4 dagen per week. Afhankelijk van het individueel ontwikkelingsplan (pagina 10) kan daar van afgeweken worden. Zelfstandige stage afspraken en regels De stagiair zit minimaal in klas 3 De stagiair is minstens 14 jaar Het certificaat Voorbereidende Stage 2 isbehaald De stagiair beschikt over een geldig identiteitsbewijs Eventuele werkkleding/-schoenen, reiskosten ende kosten voor een Verklaring Omtrent Gedrag zijn voor rekening van de stagiair. Er is geen vergoe ding voor de stage, want de stage is onderdeel van het onderwijs. Stagedocenten Dit zijn docenten die de stage organiseren. Zij bezoeken de individuele leerling, bespreken hoe het gaat, bieden hulp en begeleiden de leerling individueel naar een mogelijke werkplek. Decanen Dit zijn docenten die voorlichting geven over het vervolgonderwijs en zorgen voor een goede overgang naar een andere school. Leerlingen die hiervoor in aanmerking komen, worden door de decaan uitgenodigd voor een gesprek. Hoofdstuk 4 - Aan het werk!

18 Schooltijden, vakanties, afmelden en regelingen Een handig overzicht van de schooltijden en vakanties, maar ook informatie over wat de afspraken zijn rondom ziekmelding. Hoofdstuk 5 - Schooltijden, vakanties, afmelden en regelingen

19 19 Groepen Lesuren Stage-uren Groep 1 en Groep Groep Groep Schooltijden 1e uur 2e uur Kleine pauze 3e uur 4e uur Grote pauze 5e uur 6e uur 7e uur 8e uur 9e uur uur tot uur (startgroep les) uur tot uur uur tot uur uur tot uur uur tot uur uur tot uur uur tot uur uur tot uur uur tot uur (eindgroep les of pauze) uur tot uur uur tot uur Als een docent ziek of afwezig is, dan neemt in de meeste gevallen een vervanger de lessen over. Vakanties en vrije dagen Herfstvakantie Maandag 19 oktober t/m vrijdag 23 oktober 2015 Kerstvakantie Maandag 21 december t/m vrijdag 1 januari 2016 Voorjaarsvakantie Maandag 29 februari t/m vrijdag 4 maart 2016 Paasweekend Vrijdag 25 maart 2016 t/m maandag 28 maart 2016 Meivakantie Maandag 25 april t/m vrijdag 6 mei e Pinksterdag Maandag 16 mei 2016 Zomervakantie Maandag 18 juli t/m vrijdag 26 augustus 2016 krijgen. Oudere leerlingen die nog op school zitten volgen gewoon alle lessen. Verantwoording lesuitval Als een docent ziek of afwezig is, dan neemt in de meeste gevallen een vervanger de lessen over. In principe (uitzonderingen daargelaten) wordt er niet vóór uur vrijaf gegeven. In geval van ziekte van de leerling of andere reden van afwezigheid dient de ouder/verzorger vóór 8.30 uur contact op te nemen met De Faam: Als de leerling stage loopt, dan moet ook de stagegever gebeld worden. Als de leerling door ziekte of blessure niet mee kan doen met de gymles moet er een brief van de ouders/verzorgersoverlegd worden. Voor extra vrij moet een verzoek ingediend worden. Het formulier dat hiervoor nodig is ligt bij de administratie. Afmelden? Bel naar school voor 8.30 uur: Geen afbericht? Als een leerling niet op school of stage op komt dagen volgt er een ongeoorloofd afwezig registratie. Coaches zijn verplicht om afwezigheid bij te houden en te melden aan de leerplicht amb tenaar. De leerplichtambtenaar kan een procesverbaal opmaken of school vragen om de gemiste uren in te laten halen. Leerling afmelden bij ziekte/ afwezigheid Kinderen zijn in Nederland verplicht om tot hun 18e naar school te gaan en elk jaar 1000 uur les te Hoofdstuk 5 - Schooltijden, vakanties, afmelden en regelingen

20 Zorg voor de leerling Op De Faam bieden we alle mogelijke zorg om leerlingen, binnen hun eigen mogelijkheden, zo goed en deskundig mogelijk te begeleiden. Hoofdstuk 6 - Zorg voor de leerling

21 21 Naast de basiszorg die coaches (pagina 10) en docenten bieden, is er een team van zorgondersteuners. De zorgcoördinator organiseert alle zorgtaken en maakt deze bespreekbaar. Bij specifieke vragen over cognitieve, sociaal emotionele of persoonlijke ontwikkeling wordt de coach ondersteund door de zorgcoördinator, de school maatschappelijk werker en leerlingbegeleiders. Als het nodig is zet de school een GGD arts, psycholoog of een andere professional in. Met behulp van het zorgteam wil De Faam de kansen op een goede schoolcarrière, voor iedere individuele leerling, optimaal benutten. Bij het uitvoeren van extra zorgvragen en ondersteuning voor de leerling streven wij ernaar om de ouders/verzorgers erbij tebetrekken. Ouders/verzorgers zijn voor ons belangrijke partners in de samenwerking. Zorg en extra zorg Als de basiszorg die de coach biedt niet toereikend is volgt er een overleg met de zorg coördinator. Er wordt besproken welke extra zorg nodig is en wat het interne zorgteam (de coach, de maatschappelijk werker, de bouwcoördinatoren en de zorgcoördinator) kan betekenen. Als er zorgen rond een leerling blijven wordt de schoolpsycholoog betrokken in het team of worden de zorgen gedeeld met externe partners in een Zorg Advies Team vergadering. Bij deze vergadering zijn naast het zorgteam van de school ook de jeugdarts, leerplichtambtenaar en orthopedagoog aanwezig. Als een leerling in dit overleg wordt besproken worden de ouders/verzorgers vooraf opde hoogte gesteld en vragen wij toestemming. Dit wordt ook gevraagd aan leerlingen vanaf 16 jaar. Ontwikkel Perspectief Plan (OPP) Voor alle leerlingen op De Faam wordt bij de start van het schooljaar een Ontwikkel Perspectief Plan gemaakt (OPP). In het OPP omschrijven we de uitstroomverwachting van de leerling en de route van begeleiding die we daarvoor inzetten. In het handelingsdeel wordt omschreven welk plan wij Diverse vormen van ondersteuning: Specialisten willen uitvoeren tijdens het komende schooljaar. In dit OPP wordt de extra ondersteuningsbehoefte beschreven en de manier waarop extra middelen ingezet worden om het doel te halen. Ieder schooljaar wordt het OPP opnieuw bijgesteld, tot het jaar dat de leerling de school verlaat. De ouders/ verzorgers worden op school uitgenodigd om dit OPP met de coach te bespreken. Hierbij vragen wij of de ouders met dit plan instemmen en wordt het plan bij akkoord ondertekend. De school heeft reken en taalspecialisten die leerlingen kunnen ondersteunen bij het aanleren van vaardigheden voor taal en/of rekenen. Voor specialistische hulp bij een taal/spraak ontwikkeling een ambulant begeleider betrokken voor de ondersteuning aan de leerling en de docenten. Cursussen Voor het ontwikkelen van sociale vaardigheden biedt De Faam ondersteuning door een cursus Sterker naar school in samenwerking met Lijn 5. Diverse lessen Binnen het lesprogramma worden er dramalessen, meidenvenijn, anti pestlessen en hoe overleef ik de brugklas lessen gegeven. Trajectgroep extra De Faam biedt in het kader van passend onderwijs ondersteuning door het inzetten van een trajectgroep in de school. In deze extra groep werken begeleiders en zorgondersteuners. Leerlingen komen voor een extra traject in aanmerking via bespreking in het zorgteam. Elke leerling die lid wordt van de trajectgroep krijgt een individueel begeleidingsplan. Dit plan wordt in samenwerking met de leerling, de ouders/verzorgers en de coachopgesteld. Hierbij wordt rekening gehouden met de stimulerende en belemmerende factoren van de leerling en de daarbij passende interventies. Leerlingen volgen begeleidingsuren en gesprekken in Hoofdstuk 6 - Zorg voor de leerling

22 22 contact met externe organisaties als jeugdzorg en de politie. Dit is altijd in het belang van de leerling of het gezin. In de meest voorkomende gevallen worden de ouders/verzorgers hierbij betrokken enextra en worden geholpen met hun leervragen. Er wordt in extra gewerkt met periodes van 13 weken, die na iedere periode worden besproken en waarna het individueel ontwikkelingsplan wordt bijgesteld. Ouders blijven bij dit proces betrokken en worden regelmatig geïnformeerd. extra wordt ook ingezet als expertise centrum in de school voor coaches en docenten. Het doel van deze extra inzet is om leerlingen binnen de school de juiste ondersteuning te bieden zodat zij binnen het reguliere onderwijs blijven, en voortijdig schoolverlaten te voorkomen. Meer hierover staat op onder Vensters voor Verantwoording. Omgang met leerlingdossier en Magister De school gaat zorgvuldig om met de persoonlijke gegevens van leerlingen. Alles wordt op een veilige manier opgeborgen en bewaard. Dossiers van leerlingen zitten in een afgesloten kast en dossiers worden niet meegenomen. Op De Faam maken we gebruik van het digitale leerlingvolgsysteem Magister om alle gegevens goed bij te houden en te bewaren. Dit is een geautomatiseerd en goed beveiligd systeem. Magister is deels door leerlingen en ouders in te zien via de computer of App. Video-opnamen Het kan zijn dat er video opnamen gemaakt worden van klas en personeel. Deze opnamen worden alleen gebruikt ter ondersteuning van de deskundigheid van docenten. Met deze opnamen wordt discreet omgegaan. Als er sprake is van speciale begeleidingsvragen met betrekking tot een leerling in het bijzonder, zal vooraf eerst om toestemming worden gevraagd. Opnames worden niet voor andere doeleinden gebruikt zonder toestemming van leerling en ouders/verzorgers. Bezwarentegen opnames kunnen kenbaar gemaakt worden aan de directie. Externe contacten vanuit de zorg: Matchpoint Matchpoint is een website van de gemeente Amsterdam waar jongeren geregistreerd worden die hulp nodig hebben of waar zorgen over zijn. Alle organisaties die professioneel met kinderen en jongeren werken zijn aangesloten bij Matchpoint. Als een kind of jongere wordt geregistreerd in Matchpoint krijgen de ouders hiervan bericht. Meer over Matchpoint staat op de website van de gemeente Amsterdam. Meldcode huiselijk geweld en kindermishandeling De meldcode voor huiselijk geweld en kindermishandeling helpt professionals als leerkrachten, huisartsen en medewerkers van jeugdinrichtingen goed te reageren bij signalen van dit soort geweld. Sinds 1 juli 2013 zijn beroepskrachten verplicht zo n meldcode te gebruiken bij vermoedens van geweld in huiselijke kring. Iedere organisatie is verplicht een medewerker te scholen als aandachtfunctionaris huiselijk geweld en kindermishandeling. Een van de stappen van de meldcode is om de zorgen die de professionals hebben over een kind, met ouders te bespreken. Meer informatie staat op de website van de rijksoverheid. GGD In de tweede klas worden de leerlingen opgeroepen voor een regulier onderzoek bij de jeugdarts van de GGD. Dit onderzoek vindt plaats op onze schoollocatie. Ouders/verzorgers krijgen eenbrief met een uitnodiging van de GGD thuis gestuurd. Tijdens de schoolperiode kan er reden zijn voor een extra onderzoek of consultatie bij onze jeugd arts. De zorgcoördinator meldt de leerling dan aan voor een oproep en neemt hierover contact op met de ouders/verzorgers. Bureau Jeugdzorg, jeugdteams, politie Indien dit nodig of wenselijk is heeft De Faam Hoofdstuk 6 - Zorg voor de leerling

23 23 worden er afspraken gemaakt over dit contact. In een enkel geval, bijvoorbeeld als de politie op school komt, wordt er op dat moment contact opgenomen. Ons streven is om met ouders/ verzorgers in een goede verstandhouding samen op te trekken in de zorgen rond de leerling. Leerplicht De regelgeving die we als school hanteren is vastgelegd in wettelijke bepalingen en De Faam houdt zich aan deze regels. Als er sprake is van verzuim worden de ouders/verzorgers altijdgebeld of schriftelijk op de hoogte gesteld. Ook wordt het schoolbezoek besproken tijdens leerling besprekingen met de coach. Bij een melding aan de leerplichtambtenaar krijgen de ouders/ verzorgers een uitnodiging om op het kantoor van de ambtenaar het verzuim te bespreken. Onderwijsinspectie De inspectie houdt toezicht op onderwijskwaliteit, onderwijstijd en de ontwikkeling van de school. De school werkt binnen de aangegeven kaders van het praktijkonderwijs. De inspectie toetst de school op deze kaders en regelgeving. Een verslag van de inspectie is te vinden op de website van de school, onder Vensters van Verantwoording. Bezoek voor algemene vragen over onderwijs de website: Jeugdteam Zaanstad Wilt u contact met een instantie? Bezoek de volgende website: De coach is het eerste aanspreekpunt op school Nazorg en speciale trajecten Alle leerlingen die de school verlaten worden twee jaar lang gevolgd. Als het nodig is kan de school ondersteuning bieden om de leerling naar de juiste plek te verwijzen voor begeleiding naar een baan of een vervolgopleiding. ARBO-wet en BHV ers De Arbowet regelt op welke wijze de veiligheid en de gezondheid van leerlingen en personeel binnen scholen moet worden gewaarborgd. De Faam voert een beleid dat gericht is op optimale veiligheid, gezondheid en welzijn voor leerlingen en personeel. Voor het goed functioneren van een goed beleid zijn er regels die gericht zijn op het overleg tussen het bevoegd gezag en de Gemeenschappelijke Medezeggenschapsraad (pagina 27). De school is verantwoordelijk voor de veiligheid en gezondheid met betrekking tot de schoolgebou wen en hun omgeving, zoals de werk en lesruimten, het meubilair, de leer en hulpmiddelen. Om de veiligheid verder te garanderen beschikt de school over bedrijfshulpverleners (bhv ers). Vertrouwenscommissie intern en extern In geval van een probleem of een klacht (bijvoorbeeld over ongewenst gedrag als bijzonder seksuele intimidatie, racisme of een andere vorm van discriminatie, agressie of geweld) kan contact worden opgenomen met de interne vertrouwenscommissie. Deze commissie werkt volgens een vastgesteld protocol. Om te kunnen spreken met iemand die verder van de school af staat zijn er ook vertrouwenspersonen bij ZAAM aangesteld. Deze zijn te bereiken via de coördinator voor klachten, de heer Frans Kaandorp, bereikbaar via De vertrouwenspersoon gaat na of door bemiddeling een oplossing kan worden bereikt. De vertrouwenspersoon kan ook behulpzaam zijn bij de afweging wel of geen klacht in te dienen. Als er geen oplossing kan worden bereikt, kan de vertrouwenspersoon begeleiden bij het indienen van een klacht bij de directeur of de landelijke klachtencommissie. Meer informatie over de verdere procedure is beschreven in de Klach tenregeling ZAAM. Hoofdstuk 6 - Zorg voor de leerling

24 24 Hier zijn wij trots op Op De Faam werkt een hecht team dat dagelijks alles op alles zet voor een veilige, stabiele en gezellige leeromgeving voor alle leerlingen. De medewerkers kijken uit naar het werken in het nieuwe schoolgebouw en de nieuwe sporthal. Werken in een nieuwe omgeving biedt weer nieuwe mogelijkheden voor het team en de leerlingen. Hoofdstuk 7 - Het team van De Faam

25 25 Het team van De Faam Wie doet wat op De Faam? Mw. G. Ballintijn, instructeur kaarsen makerij Mw. M. Beudeker, docent AVO Mw. Y. Blijenburg, adjunct directeur Mw. D. Bos, docent atelier Mw. M. Brasser, instructeur zorg en welzijn Dhr. H. Derks, docent AVO Mw. M. Eissens, docent AVO/stage coördinatoronderbouw/stagebegeleider Mw. D. Furer, secretaresse Dhr. D. v/d Geer, stage coördinator bovenbouw Mw. L. Gravensteijn, docent AVO Mw. G. Haanstra, roostermaker/ coördinator aanmeldingen/stagebegeleider Dhr. J. Haanstra, docent AVO/ICT- coördinator / stagebegeleider Mw. L. Hendriks, ondersteuner zorgcoördinator Dhr. W. van Heijningen, Docent techniek Mw. J. Husselman, docent zorg en welzijn Mw. I. Fritz, Docent AVO Mw. B. Janssen, docent AVO/coördinator bovenbouw Mw. A. Jaspers, docent verzorging Mw. M. de Jong, docent AVO Mw. R. de Jonge, docent AVO Mw. I. Klinkenberg, docent detail/ instructeur clean Mw. K. Koning, docent verzorging Dhr. M. de Meester, docent techniek Dhr. W. Metz, vrijwilliger Mw. M. Meulenkamp, trajectgroep begeleider Mw. A. Noppers, docent AVO/stage begeleider Mw. R. Pennekamp, docent lichamelijke opvoeding Dhr. J. Pols Paardekooper, directeur Mw. I. Rademaker, docent AVO Mw. J. Schouten, onderwijsassistent Dhr. B. Swart, ondersteuner trajectgroep Dhr. M. Teunen, onderwijsassistent/ instructeurgroen Mw. W. Tanahatoe, coördinator onderbouw/ docent AVO Dhr. W. van Veldhuisen, instructeur techniek Mw. E. Verlare, docent verzorging Mw. A. Verplanke, maatschappelijk werkende Dhr. P. Versteeg, docent lichamelijke opvoeding Mw. J. Visser, administratief medewerker Mw. X. Vorst, docent atelier Mw. M. de Vries, zorgcoördinator Dhr. E. Weeteling, conciërge Dhr. E. Witteveen, docent AVO/ stagebegeleider Mw. C. Wouda, docent AVO/decaan Het is mogelijk dat studenten van verschillende opleidingen zoals pabo en de lerarenopleiding, stage bij ons lopen. Hoofdstuk 7 - Het team van De Faam

26 Betrokkenheid van ouders en verzorgers De school, dat zijn wij. Leerlingen, ouders/verzorgers en medewerkers van De Faam. De Faam hecht grote waarde aan deze pedagogische driehoek. Een goede onderlinge samenwerking is van groot belang. Optimale zorg voor de leerling kunnen we alleen garanderen met uw hulp! In dit hoofdstuk leest u wat uw bijdrage is Hoofdstuk 8 - Betrokkenheid van ouders en verzorgers

27 27 Groepsmedezeggenschapsraad De medezeggenschapsraad (MR) bestaat uit zowel medewerkers als ouders. De MR denkt en beslist mee over schoolzaken en levert daarmee een bijdrage aan de kwaliteit van het onderwijs op school. Interesse in een plek in de MR? Aanmelden kan bij de administratie. Meer informatie over de medezeg genschapsraad staat op de website van ZAAM. Samen om tafel In het begin van het schooljaar zijn er individuele gesprekken op school waarin de coach het OPP (pagina 21) met de ouders/verzorgers bespreekt. De leerling presenteert tijdens dit gesprek zijn IOP (pagina 9) aan zijn ouders/verzorgers. In de maandfebruari volgt een tweede ronde oudergesprekken. Bekijk het portfolio Tweemaal per jaar neemt de leerling zijn of haar portfolio mee naar huis. Met de informatie in deze bewaarmap kan de leerling thuis laten zien aan welke projecten, doelen en onderwerpen gewerkt is. Omdat we uitgaan van een positieve benadering laat de leerling vooral zien waar hij of zij tevreden over of trots op is. Het is de bedoeling dat de ouder/verzorger de inhoud bekijkt en bespreekt. Vervolgens moet de bijgesloten brief getekend worden, zodat de school weet dat het portfolio bekeken en besproken is. Daarnaast zijn er ouderavonden waarin ouders/ verzorgers geïnformeerd worden over diverse onderwerpen (o.a. de stagetrajecten, de sectorkeuzes etc.) In het eerste of tweede leerjaar kunnen er huisbezoeken plaatsvinden. Hoofdstuk 8 - Betrokkenheid van ouders en verzorgers

28 Financiën Geld, het is iets waar u zich geen zorgen over zou moeten maken. Maar de een heeft nu eenmaal meer geld dan de ander. In dit hoofdstuk ziet u wat de leerling nodig heeft op De Faam en wat de kosten zijn. Ook leggen wij hier uit wat de mogelijkheden zijn voor gezinnen met financiëleproblemen. Hoofdstuk 9 - Financiën

29 29 Aanschaflijst Aantal Onderdeel 1 Schooltas/rugzak 1 Goede fiets 1 Rekenmachine 1 Etui met pennen, (kleur)potloden, gum, puntenslijper, liniaal, schaar en Pritt stift 50 Plastic insteekhoezen 1 Koptelefoon of oordopjes (voor PC gebruik) 1 Gymkleding en schoenen voor binnen en buiten en een handdoek 1 USB stick (alleen pro roc leerlingen, 2 of 4 GB is voldoende) Schoolkosten Schoolboeken worden gratis ter beschikking gesteld. Elk jaar wordt van de ouders/verzorgerseen vrijwillige ouderbijdrage gevraagd. De school krijgt van het Ministerie van Onderwijs geen geld voor zaken als excursies, schoolreizen, vieringen en materialen. De school gaat met de ouders van een leerling een overeenkomst voor de periode van 1 jaar aan voor het betalen van deze bijdrage. Op staat meer informatie over deze vrijwillige ouderbijdrage. Voor het schooljaar is de ouderbijdrage als volgt vastgesteld: Leerjaar 2-130,00 Kamp mei/juni ,00, diverse excursies/ verzekering ˆ 10,00 e n huur kluis ˆ 10,00. Leerjaar 1-160,00 Kamp Heino september 2015 ˆ 140,00, diverse excursies 10,00 en huur kluis/verzekering ˆ 10,00. Leerjaar 3-60,00 Diverse excursies/verzekering 50,00 en huur kluis ˆ 10,00. Leerjaar 4-60,00 Diverse excursies/verzekering 50,00 en huur kluis ˆ 10,00. Leerjaar 5-20,00 Huur kluis 10,00 en verzekering/(digitale) leermiddelen ˆ 10,00. Leerjaar 6-20,00 Huur kluis 10,00 en verzekering/(digitale) leermiddelen ˆ 10,00. Tegemoetkoming De tegemoetkoming ouders is per 1 januari 2010 voor leerlingen in het regulier voortgezet onderwijs verdwenen en op die datum is het kindgebonden budget van de Belastingdienst verhoogd. Daarnaast krijgen leerlingen in het regulier voortgezet onderwijs op school gratis schoolboeken. Wijze van betaling Het schoolgeld dient vóór 1 oktober 2015 te zijn voldaan. Dat kan op twee manieren: 1. Contant bij de administratie (u krijgt een kwitantie) 2. Per acceptgiro, die u aan het begin van het schooljaar ontvangt. Ouders/verzorgers die in termijnen willen betalenkunnen een regeling treffen met de administratie. Ouders/verzorgers die niet kunnen betalen wordenverzocht contact op te nemen met de administratie. In sommige gevallen (bijvoorbeeld een bijstandsuitkering) kan er beroep gedaan worden op het schoolfonds van de gemeente Zaanstad. De gemeente Zaanstad heeft hier meer informatie over. Hoofdstuk 9 - Financiën

30 30 Kosten diploma en certificaat Elke leerling heeft de gelegenheid om certificatenen diploma s te behalen. Examens worden door de school aangevraagd. Examens kosten geld, waarvan een deel door de school wordt betaald. Een ander deel zal door de leerling/ouders/verzorgersbetaald moeten worden. Voor de duidelijkheid: het lesprogramma is verplicht, maar het examen afleggen niet. Hetdoen van een examen wordt aangeraden omdat het de algemene arbeidskansen voor leerlingen ontzettend verhoogt Groen examen (branche erkend) ˆ 50 Horeca examen (branche erkend) ˆ 50 VCA veiligheidsexamen ˆ 50 Schoonmaakexamen ˆ 50 Het geld wordt aan de opleidingsdocent betaald, waarna een kwitantie volgt. Bij het volgen van een pro roc opleiding kunnen er kosten bijkomen voor bijvoorbeeld kleding en reiskosten. verzekering geldt vanaf 1 uur voor schooltijd tot 1 uur na schooltijd. De school is niet gedekt tegen materiële schade (zoals brillen, kleding, fiets endergelijke. Een wettelijke aansprakelijkheidsverzekering voor particulieren wordt dan ook aangeraden. Kluisjes In het begin van het schooljaar krijgen de leerlingen een kluisje toegewezen. Leerlingen zijn verplicht om tijdens de lessen hun waardevolle zaken in het kluisje te bewaren. Zo is het tijdens de gymlessen niet toegestaan om sieraden te dragen. De school is niet aansprakelijk voor verlies of diefstal. In het kader van ons veiligheidsbeleid wordt in het schooljaar een of meerdere malen een 100% kluisjes controle uitgevoerd in samenwerking met de wijkagent. Verzekeringen De school heeft een collectieve ongevallenverzekering afgesloten voor alle leerlingen. Deze Hoofdstuk 9 - Financiën

31 31 Jaaroverzicht Ma 17 augustus 1e schooldag leerjaren 1,2,3 en 4 starten uur. Leerjaren 5,6 starten uur Di t/m vrij 18, 19, 20, 21 augustus Startweek Ma 24 augustus Leerlingen starten volgens rooster Wo en do 26 en 28 augustus Schoolfotograaf Ma 31 augustus Algemene ouderavond, leerjaren 1 en 2, 19:00 21:00 uur Wo, do en vrij 9, 10, 11 september Kamp Heino Wo 23 september Studiedag, leerlingen vrij Di 29 september 1e ronde oudergesprekken (OPP) 15:00 21:00 uur Ma 5 oktober Studiedag, leerlingen vrij Ma t/m vrij 19 t/m 23 oktober Herfstvakantie Di 3 November Algemene ouderavond, leerjaren 3,4 en 5, 19:00 21:00 uur Ma t/m vrij 30 november t/m 4 december Projectweek periode 2 Vrij 4 december Sinterklaas Di 15 december Kerstviering 17:00 19:30 uur Vrij 18 december Lessen tot 12:10 uur Ma t/m vrij 21 dec 2015 t/m 1 jan 2016 Kerstvakantie Ma 4 januari Nieuwjaarswelkom vanaf 08:30 uur Do 18 februari 2e ronde oudergesprekken(opp) 15:00 21:00 uur Ma t/m vrij 29 feb t/m 4 maart Voorjaarsvakantie Vrij 24 maart Paasviering Vrij 25 maart Goede Vrijdag (geen school) Ma 28 maart 2e Paasdag (geen school) Di t/m vrij 29 maart t/m 1 april Projectweek periode 3 Ma 14 april Studiedag, leerlingen vrij Ma t/m vrij 25 april t/m 6 mei Meivakantie Ma 16 mei 2e Pinksterdag (geen school) Hoofdstuk 10 - Jaaroverzicht

32 32 Jaaroverzicht Do 9 juni Lentefeest 19:30 22:30 uur Vrij 10 juni Cultuurdag 09:00 14:30 uur Ma 20 juni Start examengesprekken Do 30 juni Diplomeringsavond 19:00 uur Ma 11 juli Sportdag leerjaar 3, leerjaren 1 en 2 zijn vrij Di 12 juli Sportdag leerjaren 1 en 2, leerjaar 3 is vrij Wo 13 juli Activiteiten dag alle leerjaren Do 14 juli Studiedag, leerlingen vrij Vrij 15 juli Studiedag, leerlingen vrij Ma 16 juli t/m 28 augustus Zomervakantie Hoofdstuk 10 - Jaaroverzicht

CHRISTELIJK VOORTGEZET ONDERWIJS. Christelijke school voor praktijkonderwijs

CHRISTELIJK VOORTGEZET ONDERWIJS. Christelijke school voor praktijkonderwijs CHRISTELIJK VOORTGEZET ONDERWIJS Christelijke school voor praktijkonderwijs Schoolgids 2014-2015 CHRISTELIJK VOORTGEZET ONDERWIJS Christelijke school voor praktijkonderwijs Schoolgids 2014-2015 De Faam

Nadere informatie

School voor praktijkonderwijs. Schoolgids

School voor praktijkonderwijs. Schoolgids School voor praktijkonderwijs Schoolgids 2017-2018 School voor praktijkonderwijs Schoolgids 2017-2018 De Faam - schoolgids 2017-2018 Inhoudsopgave: Voorwoord 4 1 Contactgegevens 5 2 Dit is De Faam 6 3

Nadere informatie

CSG Liudger voor u. De Ring CSG Liudger. School voor praktijkonderwijs

CSG Liudger voor u. De Ring CSG Liudger. School voor praktijkonderwijs CSG Liudger voor u De Ring CSG Liudger School voor praktijkonderwijs Hallo, wij zijn Eelze de Boer en Afian Stornebrink, docenten van CSG Liudger locatie De Ring. 11.07 In dit boekje vertellen we u over

Nadere informatie

Schoolgids 2016/2017 deel A VSO Het Mozaïek Almelo

Schoolgids 2016/2017 deel A VSO Het Mozaïek Almelo Schoolgids 2016/2017 deel A VSO Het Mozaïek Almelo Datum vaststelling Attendiz: juni 2016 Datum instemming MR: juni 2016 Inhoudsopgave Inleiding 3 Foto s 5 Gymnastiek 5 Informatie aan gescheiden ouders

Nadere informatie

School voor praktijkonderwijs

School voor praktijkonderwijs School voor praktijkonderwijs Schoolgids 2016-2017 School voor praktijkonderwijs Schoolgids 2016-2017 De Faam - schoolgids 2016-2017 Inhoudsopgave: Voorwoord 4 1 Contactgegevens 5 2 Dit is De Faam 6 3

Nadere informatie

Praktijkschool diploma. De Faam November 2014

Praktijkschool diploma. De Faam November 2014 Praktijkschool diploma De Faam November 2014 Het praktijkschool diploma? Iedere leerling op de Faam kan sinds vorig schooljaar in de bovenbouw een PrO diploma halen als hij/zij: ontwikkeling kan aantonen

Nadere informatie

Meer dan je ziet! CSG Liudger voor u

Meer dan je ziet! CSG Liudger voor u Meer dan je ziet! R CSG Liudger voor u Foto cover: Afian Stornebrink, onderwijs- en organisatiecoördinator en docent AVO Eelze de Boer, stagebegeleider en docent AVO Hallo, wij zijn Eelze de Boer en Afian

Nadere informatie

Christelijke school voor praktijkonderwijs

Christelijke school voor praktijkonderwijs Christelijke school voor praktijkonderwijs schoolgids 2013-2014 School voor Praktijkonderwijs CHRISTELIJK VOORTGEZET ONDERWIJS Schoolgids 2013/2014 De Faam Christelijke school voor praktijkonderwijs 2

Nadere informatie

Inleiding. Beste lezer,

Inleiding. Beste lezer, Schoolgids VSO Het Mozaïek Almelo deel A 2017/2018 Inhoudsopgave Inleiding 3 Even voorstellen! 5 Foto s 5 Gymnastiek 5 Informatie aan gescheiden ouders 5 Medezeggenschapsraad (MR) 5 Nieuwsbrief 6 Onderwijstijd

Nadere informatie

Welkom. Naam Klas Mentor. Lestijden. Bellen bij ziekte en afwezigheid

Welkom. Naam Klas Mentor. Lestijden. Bellen bij ziekte en afwezigheid Mini-gids 2014-2015 Welkom Naam Klas Mentor Welkom op onze school in het schooljaar 2014-2015. Een plezierige en veilige schooltijd is van groot belang. Op school maak je vrienden, je oefent er je sociale

Nadere informatie

ALTRA COLLEGE NOORD / ZUIDOOST. Leren en werken voor je toekomst WWW.ALTRA.NL

ALTRA COLLEGE NOORD / ZUIDOOST. Leren en werken voor je toekomst WWW.ALTRA.NL ALTRA COLLEGE NOORD / ZUIDOOST Leren en werken voor je toekomst WWW.ALTRA.NL Beste leerling, welkom bij Altra College! Mentor Goedemorgen, goed dat je er bent! We zijn blij dat je er bent. Bij de beroepsopleiding

Nadere informatie

Praktijkonderwijs. In het kort

Praktijkonderwijs. In het kort Het praktijkonderwijs In het laatste jaar van de (speciale) basisschool moet je beslissen naar welke school voor voortgezet onderwijs je gaat. Meestal is dat een moeilijke keuze. Zeker wanneer je: moeite

Nadere informatie

Voor een kansrijke toekomst

Voor een kansrijke toekomst Voor een kansrijke toekomst Welke leerlingen gaan naar het praktijkonderwijs? Praktijkonderwijs is bedoeld voor leerlingen die ondanks extra begeleiding geen diploma in het reguliere voortgezet onderwijs

Nadere informatie

GSG Het Segment. Introductie voor ouders

GSG Het Segment. Introductie voor ouders GSG Het Segment GSG Het Segment is een veilige, zelfstandige school voor praktijkonderwijs voor jongeren die worden begeleid en gecoacht naar werk, zelfstandigheid, vervolgopleiding (ROC) en zinvolle vrijetijdsbesteding.

Nadere informatie

Welkom. Naam Klas Mentor. Lestijden. Bellen bij ziekte en afwezigheid

Welkom. Naam Klas Mentor. Lestijden. Bellen bij ziekte en afwezigheid Mini-gids 2015-2016 Welkom Naam Klas Mentor Welkom op onze school in het schooljaar 2015-2016. Een plezierige en veilige schooltijd is van groot belang. Op school maak je vrienden, je oefent er je sociale

Nadere informatie

Inhoudsopgave schoolgids Deel A

Inhoudsopgave schoolgids Deel A Inhoudsopgave schoolgids Deel A Inleiding... 2 Even voorstellen!... 4 Foto s... 4 Gymnastiek... 4 Informatievoorziening aan gescheiden ouders... 4 Medezeggenschapsraad (MR)... 5 Ouderraad (OR)... 5 Ouderbijdrage...

Nadere informatie

vmbo bb en kb, ondersteuningsgroepen bb, kb en tl 500 leerlingen

vmbo bb en kb, ondersteuningsgroepen bb, kb en tl 500 leerlingen vmbo bb en kb, ondersteuningsgroepen vmbo bb, kb en tl 500 leerlingen Leren door te doen Wij zijn een open christelijke school voor voortgezet onderwijs in de stad Groningen. Onze school is een plek waar

Nadere informatie

ondersteuningsprofiel Gomarus College praktijkonderwijs

ondersteuningsprofiel Gomarus College praktijkonderwijs ondersteuningsprofiel Gomarus College praktijkonderwijs Ouderversie, schooljaar 2016-2017 Adres Lavendelweg 7 9731 HR Groningen T 050 5244515 E praktijkonderwijs@gomaruscollege.nl W www.gomaruscollege.nl

Nadere informatie

Schoolverlaters informatie avond FOCUS. Informatieavond 22 november 2016

Schoolverlaters informatie avond FOCUS. Informatieavond 22 november 2016 Schoolverlaters informatie avond FOCUS Informatieavond 22 november 2016 Wie ben ik? Mieke Pelger Stage coördinator en transitiecoach Samen met de mentoren tevens stagedocenten zorgen wij dat iedereen op

Nadere informatie

Praktijkonderwijs. In het kort

Praktijkonderwijs. In het kort Het praktijkonderwijs In het laatste jaar van de (speciale) basisschool moet je beslissen naar welke school voor voortgezet onderwijs je gaat. Meestal is dat een moeilijke keuze. Zeker wanneer je: moeite

Nadere informatie

School Leerlingen Ouders Leraren Onderwijs ondersteunend personeel Directeur Adjunct - directeur Bevoegd gezag

School Leerlingen Ouders Leraren Onderwijs ondersteunend personeel Directeur Adjunct - directeur Bevoegd gezag Leerlingenstatuut 1.0. Uitgangspunt De Praktijkschool Apeldoorn wil een school zijn waar leerlingen, hun ouders/ verzorgers en het schoolteam met plezier naar toe gaan om er in een goede sfeer met elkaar

Nadere informatie

leeromgeving. Veiligheid en geborgenheid

leeromgeving. Veiligheid en geborgenheid GSG Het Segment GSG Het Segment is een veilige, zelfstandige school voor Praktijkonderwijs voor jongeren die worden begeleid en gecoacht naar werk, zelfstandigheid, vervolgopleiding (ROC) en zinvolle vrijetijdsbesteding.

Nadere informatie

Alles uit de kast voor een diploma!

Alles uit de kast voor een diploma! 2017-2018 ALTRA COLLEGE HAARLEMMERMEER Alles uit de kast voor een diploma! WWW.ALTRA.NL Beste leerling, welkom bij Altra College! Mentor Goedemorgen, goed dat je er bent! Bij Altra College Haarlemmermeer

Nadere informatie

Welkom. Naam Klas Mentor

Welkom. Naam Klas Mentor Mini-gids 2014-2015 Welkom Naam Klas Mentor Beste deelnemers, welkom bij ROC Op Maat! Als je een opleiding gaat doen, heb je veel informatie nodig. Wat moet ik doen als ik ziek ben? Wanneer heb ik vakantie?

Nadere informatie

Welkom. Naam Klas Mentor

Welkom. Naam Klas Mentor Mini-gids 2014-2015 Welkom Naam Klas Mentor Beste deelnemers, welkom bij ROC Op Maat! Als je een opleiding gaat doen, heb je veel informatie nodig. Wat moet ik doen als ik ziek ben? Wanneer heb ik vakantie?

Nadere informatie

Belangrijke data voor ouders en leerlingen, locatie Joost de Jonge

Belangrijke data voor ouders en leerlingen, locatie Joost de Jonge Belangrijke data voor ouders en leerlingen, locatie Joost de Jonge 2015-2016 Augustus ma24 Start periode 1 ma 24 di 25 do 27 vr 28 vr 28 14.00 uur ontvangst 1 e leerjaar, 14.30 uur ontvangst 2 e leerjaar,

Nadere informatie

Informatieboekje

Informatieboekje m ISK Locatie 1: Maria Duystlaan 4 2612 SR DELFT Telefoon: 015 800 00 80 Locatie 2: Krakeelpolderweg 1 2613 NV DELFT Telefoon: 015 800 00 80 Voor beide locaties geldt: Postbus 470 2600 AL DELFT www.grotiuscollege.nl

Nadere informatie

Welkom. Naam Klas Mentor. Lestijden. Bellen bij ziekte en afwezigheid

Welkom. Naam Klas Mentor. Lestijden. Bellen bij ziekte en afwezigheid Mini-gids 2016-2017 Welkom Naam Klas Mentor Welkom op onze school in het schooljaar 2016-2017. Een plezierige en veilige schooltijd is van groot belang. Op school maak je vrienden, je oefent er je sociale

Nadere informatie

Aloysius/De Roosten. Focus op jou

Aloysius/De Roosten. Focus op jou Aloysius/De Roosten Focus op jou Missie Leerlingen begeleiden naar een MAVO (VMBO-T) diploma door het bieden van Structuur Veiligheid Overzicht Persoonlijke aandacht Uiteindelijk Schoolleiding Vestigingsdirecteur

Nadere informatie

Informatie voor ouders. schooljaar 2015-2016. de Groene Hart Praktijkschool volgens Roy, Ramon, Wendy en Of ina. Praktijk werkt!

Informatie voor ouders. schooljaar 2015-2016. de Groene Hart Praktijkschool volgens Roy, Ramon, Wendy en Of ina. Praktijk werkt! Informatie voor ouders schooljaar 2015-2016 de Groene Hart Praktijkschool volgens Roy, Ramon, Wendy en Of ina Praktijk werkt! Leren door doen Praktijk werkt! over de Groene Hart Praktijkschool Praktijk

Nadere informatie

Beste brugklasser, Veel plezier op onze school en een fijne vakantie, Namens iedereen van het Reviuslyceum, mevrouw Van Koten teamleider onderbouw

Beste brugklasser, Veel plezier op onze school en een fijne vakantie, Namens iedereen van het Reviuslyceum, mevrouw Van Koten teamleider onderbouw KENNISMAKINGSAGENDA woensdag 17 juni 2009 Beste brugklasser, Welkom op het Reviuslyceum! Je bent vanaf 1 augustus leerling van deze school, maar vandaag kun je alvast een beetje aan ons wennen! Wat gaan

Nadere informatie

informatieboekje schooljaar

informatieboekje schooljaar informatieboekje schooljaar 2016-2017 1 In dit boekje staat belangrijke informatie en de agenda voor de eerste schoolweken. Lees het boekje door en bewaar het goed. Namens het hele team wens ik jullie

Nadere informatie

ALTRA COLLEGE HAARLEMMERMEER. Alles uit de kast voor een diploma! minigids_altra Haarlemmermeer_2016.indd 1

ALTRA COLLEGE HAARLEMMERMEER. Alles uit de kast voor een diploma! minigids_altra Haarlemmermeer_2016.indd 1 ALTRA COLLEGE HAARLEMMERMEER Alles uit de kast voor een diploma! W W W. A LT R A. N L minigids_altra Haarlemmermeer_2016.indd 1 19-08-16 13:41 Beste leerling, welkom bij Altra College! Bij Altra College

Nadere informatie

INFOBOEKJE KLAS 4 2013-2014

INFOBOEKJE KLAS 4 2013-2014 INFOBOEKJE KLAS 4 2013-2014 1 Inhoud Inleiding 3 Schoolexamen 4 1. SE PTA. Wat betekenen deze afkortingen? 2. Herkansingen 3. Tijdens het Schoolexamen Rekenexamen 6 Info van de decaan 7 Maatschappelijke

Nadere informatie

Je toekomst maak je met Altra

Je toekomst maak je met Altra 2017-2018 ALTRA COLLEGE WATERLAND Je toekomst maak je met Altra WWW.ALTRA.NL Beste leerling, welkom bij Altra College Waterland! Altra College Waterland is een school met kleine klassen en veel individuele

Nadere informatie

KWALITEITSHANDVEST EDUCATIE 2009-1010

KWALITEITSHANDVEST EDUCATIE 2009-1010 KWALITEITSHANDVEST EDUCATIE 2009-1010 Het Albeda College wil goed onderwijs geven. Om dit te kunnen doen hebben we regels. In dit kwaliteitshandvest lees je wat die regels zijn. Je leest wat de school

Nadere informatie

Praktijkonderwijs. TerraNigraMaastricht

Praktijkonderwijs. TerraNigraMaastricht Praktijkonderwijs TerraNigraMaastricht Contact Praktijkonderwijs TerraNigraMaastricht Terra Nigrastraat 5 6216 BK Maastricht T 043-3621079 E administratie@terranigra.nl I www.terranigra.nl Persoonlijk

Nadere informatie

Bijlagen: Legenda... 10

Bijlagen: Legenda... 10 Inhoud Voorwoord... 2 Sluitende aanpak... 2 Opzet Protocol... 2 Uitgangspunten... 3 Invoeren verzuim... 4 Voorwaarden... 4 Absentie... 4 Te laat... 4 Te laat met geoorloofde reden... 4 Het verwerken van

Nadere informatie

SCHOOLGIDS Deel A

SCHOOLGIDS Deel A SCHOOLGIDS 2016-2017 Deel A LOCATIES : SPORTLAAN BENTHEIMERSTRAAT Sportlaan 8-10 Bentheimerstraat 1 7552HA Hengelo 7573CW Oldenzaal 0880-203704 0880-2013810 info.pentacollege-attendiz.nl info.pentacollege-attendiz.nl

Nadere informatie

Dit laten we zien vanuit 3 kernwaarden: RELATIE. Op het Elzendaalcollege hebben we

Dit laten we zien vanuit 3 kernwaarden: RELATIE. Op het Elzendaalcollege hebben we Entree Schoolafspraken (wat we willen zien) De leerlingen uit de onder- en bovenbouw gebruiken hun eigen fietsenstalling en toiletblokken. Er wordt alleen overgebleven op het schoolterrein. De fietsen

Nadere informatie

Onderwijsassistent. Kenmerken. Werkzaamheden. Na deze opleiding:

Onderwijsassistent. Kenmerken. Werkzaamheden. Na deze opleiding: Onderwijsassistent Een leraar of lerares komt soms handen tekort in de klas. Als onderwijsassistent zorg je er samen met de leerkracht voor dat alle leerlingen de aandacht krijgen die ze verdienen. In

Nadere informatie

Infoboekje bovenbouw

Infoboekje bovenbouw Infoboekje bovenbouw 2College Cobbenhagenlyceum SCHOLENGEMEENSCHAP HAVO ATHENEUM TWEETALIG VWO TECHNASIUM Telefoon (algemeen) 013-455 09 41 Telefoon ziekmelding leerlingen (8.00-9.30u) 088 0232 507 e-mail

Nadere informatie

Praktijkonderwijs L E R E N D O O R D O E N!

Praktijkonderwijs L E R E N D O O R D O E N! Praktijkonderwijs L E R E N D O O R D O E N! Wat is praktijkonderwijs? Regulier Voortgezet Onderwijs Praktijk- en theorievakken Eindonderwijs Toeleiding naar de arbeidsmarkt Aandacht voor werken, wonen,

Nadere informatie

Deel B Schooleigen aanvulling op het reglement.

Deel B Schooleigen aanvulling op het reglement. Deel B Schooleigen aanvulling op het reglement. 01-07-2011 Grotius College afdeling Praktijkonderwijs *Gebaseerd op het diploma - reglement van 6 Haagse Praktijkscholen. Dit ligt ter inzage op de administratie

Nadere informatie

Bredero Mavo. Brugklas informatieboekje 2015-2016

Bredero Mavo. Brugklas informatieboekje 2015-2016 Bredero Mavo Brugklas informatieboekje 2015-2016 bbbbbbbbrbbbbbbrugklad informatieboekje 2015-2016 Voorwoord Welkom nieuwe leerling! Eindelijk is dan zover: je gaat naar de middelbare school. En nog wel

Nadere informatie

Leren en werken voor je toekomst

Leren en werken voor je toekomst ALTRA COLLEGE NOORD / ZUIDOOST Leren en werken voor je toekomst WWW.ALTRA.NL minigids_altra NOORD_ZUIDOOST.indd 1 09-08-16 10:40 Beste leerling, welkom bij Altra College! We zijn blij dat je er bent. Bij

Nadere informatie

STAGE. Informatieboekje over stage op de Oost ter Hout School voor Praktijkonderwijs

STAGE. Informatieboekje over stage op de Oost ter Hout School voor Praktijkonderwijs STAGE 2015 2016 Informatieboekje over stage op de Oost ter Hout School voor Praktijkonderwijs Beste ouder(s) en/of verzorger(s), Uw zoon /dochter/pupil begint na de zomervakantie in de derde klas. Dat

Nadere informatie

Informatie. schooljaar 2016/2017. leren door DOEN. www.groenehartpraktijkschool.nl

Informatie. schooljaar 2016/2017. leren door DOEN. www.groenehartpraktijkschool.nl Informatie schooljaar 2016/2017 leren door DOEN ft www.groenehartpraktijkschool.nl werkt! Over de Groene Hart Praktijkschool Praktijk werkt, overal in de maatschappij en dus ook bij ons op de Groene Hart

Nadere informatie

Verjaardagen. Lekker Groente en Fruit om 10:00 uur / Tussendoortje / Pauze snack INFOBULLETIN SEPTEMBER 2015

Verjaardagen. Lekker Groente en Fruit om 10:00 uur / Tussendoortje / Pauze snack INFOBULLETIN SEPTEMBER 2015 INFOBULLETIN SEPTEMBER 2015 Locatie Middengebied, Nummer 1, Jaargang 4 De Plevier, jouw stap naar persoonlijke ontwikkeling. De persoonlijke ontwikkeling van iedereen staat bij ons centraal. Om persoonlijke

Nadere informatie

Inhoudsopgave verzuimkaart Clusius College mbo

Inhoudsopgave verzuimkaart Clusius College mbo Inhoudsopgave kaart Clusius College mbo VERZUIMKAART... 2 Verzuimregistratie... 2 Leer- en kwalificatieplicht... 2 Taken van de leerplichtambtenaar... 3 Taken van het RMC... 3 Verzuimbeleid van het Clusius

Nadere informatie

Traject aansluitend bij de leerling. Een kansrijke toekomst Wonen- Werken- Vrije tijd. Leerjaar 5. Leerjaar 4. Leerjaar6

Traject aansluitend bij de leerling. Een kansrijke toekomst Wonen- Werken- Vrije tijd. Leerjaar 5. Leerjaar 4. Leerjaar6 Een kansrijke toekomst Wonen- Werken- Vrije tijd Gebouw uitgerust voor de toekomst: Schooljaar 2014-2015 Leerjaar 4 Stagebekwaam Leerjaar 5 Externe stage Leerjaar6 Uitstroom Interne stage Leerwerkplaats

Nadere informatie

Algemene schoolregels PrO Assen

Algemene schoolregels PrO Assen PrO Assen, School voor Praktijkonderwijs, Zwartwatersweg 202, 9406 NN Assen, 0592-340973, stage@proassen.nl Algemene schoolregels PrO Assen Om het klimaat dat wij op onze school nastreven te waarborgen,

Nadere informatie

Onderwijs met hoofd en hart

Onderwijs met hoofd en hart Als ik hier een diploma kon halen was ik het liefst hier gebleven Onderwijs met hoofd en hart www.altra.nl minigids_school2care.indd 1 18-06-15 14:22 Beste leerling, welkom bij School2Care! School2Care

Nadere informatie

Reglement Certificaten en Diploma Groene Hart Praktijkschool, Alphen aan den Rijn

Reglement Certificaten en Diploma Groene Hart Praktijkschool, Alphen aan den Rijn Inhoudsopgave reglement Reglement Certificaten en Diploma Groene Hart Praktijkschool, Alphen aan den Rijn Art. 1. Algemeen Art. 2. Doel Art. 3. Begrippen Art. 4. Totstandkoming en wijziging Art. 5. Publicatie

Nadere informatie

CONTACT De Lasenberg Schrikslaan 20, 3762 TC Soest 035-6036101 info@lasenberg.nl www.lasenberg.nl

CONTACT De Lasenberg Schrikslaan 20, 3762 TC Soest 035-6036101 info@lasenberg.nl www.lasenberg.nl CONTACT De Lasenberg Schrikslaan 20, 3762 TC Soest 035-6036101 info@lasenberg.nl www.lasenberg.nl Schoolgids 2012-2013 De Lasenberg Kwadrant Onderwijs COLOFON Tekst en samenstelling: Lucia Regnery en Liesbeth

Nadere informatie

Leren en werken voor je toekomst

Leren en werken voor je toekomst 2017-2018 ALTRA COLLEGE ZUIDOOST/NOORD Leren en werken voor je toekomst WWW.ALTRA.NL Beste leerling, welkom bij Altra College! Mentor Goedemorgen, goed dat je er bent! We zijn blij dat je er bent. Bij

Nadere informatie

Handboek Examinering Praktijk Onderwijs

Handboek Examinering Praktijk Onderwijs Handboek Examinering Praktijk Onderwijs Schooljaar 2013 - 1. Voorwoord Voor je ligt het examenhandboek voor de opleiding Praktijkonderwijs. Dit examenhandboek geldt voor de duur dat je op het Tender College

Nadere informatie

Handboek maatschappelijke stage MAATSCHAPPELIJKE STAGES, BEST TE DOEN!

Handboek maatschappelijke stage MAATSCHAPPELIJKE STAGES, BEST TE DOEN! Naam: Heerbeeck college Best Schooljaar 2014-2015 MAATSCHAPPELIJKE STAGES, BEST TE DOEN! -handen ineen -elkaar helpen -samenwerken -iets voor een ander doen -sociaal Stage coördinator: mevr. A. Luteyn

Nadere informatie

STARTINFO klas 1. 2College Cobbenhagenlyceum

STARTINFO klas 1. 2College Cobbenhagenlyceum STARTINFO klas 1 2College Cobbenhagenlyceum 2013 SCHOOLJAAR 2014 2College Cobbenhagenlyceum SCHOLENGEMEENSCHAP HAVO VWO TWEETALIG VWO TECHNASIUM Telefoon (algemeen) 013-455 09 41 Telefoon ziekmelding leerlingen

Nadere informatie

PROTOCOL ABSENTIE EN VERZUIM

PROTOCOL ABSENTIE EN VERZUIM Noordpolderkade 167 2516 JE Den Haag Telefoon: (070) 3350628 Fax: (070) 3352470 School voor Praktijkonderwijs info@esloocollege.nl www.esloocollege.nl PROTOCOL ABSENTIE EN VERZUIM INHOUD: 1. WAT DOET DE

Nadere informatie

Welke leerling komt in aanmerking voor plaatsing in het praktijkonderwijs?

Welke leerling komt in aanmerking voor plaatsing in het praktijkonderwijs? schoolverlaters Welke leerling komt in aanmerking voor plaatsing in het praktijkonderwijs? Een leerling praktijkonderwijs is een doener, een leerling die meer affiniteit heeft om met de handen te werken.

Nadere informatie

Toelichting ontwikkelingsperspectief

Toelichting ontwikkelingsperspectief Toelichting ontwikkelingsperspectief Dit document is bedoeld als achtergrond informatie voor de scholen, maar kan ook (in delen, zo gewenst) gebruikt worden als informatie aan ouders, externe partners

Nadere informatie

De doelen van het onderwijs op locatie De Ring zijn gebaseerd op vier kernwaarden vanuit de missie:

De doelen van het onderwijs op locatie De Ring zijn gebaseerd op vier kernwaarden vanuit de missie: CSG LIUDGER DE RING ONDERSTEUNINGSPLAN 2014 Voorwoord De doelen van het onderwijs op locatie De Ring zijn gebaseerd op vier kernwaarden vanuit de missie: Veiligheid, Respect, Betrokkenheid en Ontplooiing

Nadere informatie

Handboek Examinering Praktijkschool Grotius College Delft*

Handboek Examinering Praktijkschool Grotius College Delft* Handboek Examinering Praktijkschool Grotius College Delft* Schooljaar 2013-2014 * Gebaseerd op handboek Examinering Praktijkonderwijs 6 Haagse scholen 2009/2010 Handboek Examinering versie Grotius College

Nadere informatie

KENNISMAKINGSMIDDAG woensdag 16 juni 2010

KENNISMAKINGSMIDDAG woensdag 16 juni 2010 KENNISMAKINGSMIDDAG woensdag 16 juni 2010 Beste brugklasser, Welkom op het Reviuslyceum. Je bent vanaf 1 augustus leerling van deze school, maar vandaag kun je alvast een beetje aan ons wennen! Wat gaan

Nadere informatie

WELKOM OP DE ATLANT Een goede school * op een mooie plek in Amsterdam

WELKOM OP DE ATLANT Een goede school * op een mooie plek in Amsterdam WELKOM OP DE ATLANT Een goede school * op een mooie plek in Amsterdam *DE ONDERWIJS- INSPECTIE HEEFT DE ATLANT IN 2017 BEOORDEELD ALS GOEDE SCHOOL Betrokken en veilig Gezond en rookvrij Sfeer en kleinschalig

Nadere informatie

Praktijkonderwijs, dat ga ik doen! Informatiebrochure Praktijkonderwijs

Praktijkonderwijs, dat ga ik doen! Informatiebrochure Praktijkonderwijs Praktijkonderwijs, dat ga ik doen! Informatiebrochure Praktijkonderwijs Onze boodschap aan leerlingen: Praktijkonderwijs, dat ga ik doen! Het Praktijkonderwijs is een vorm van voortgezet onderwijs. Je

Nadere informatie

College voor. beroepsonderwijs. vmbo basis- en kaderberoepsgerichte leerwegen. algemeen toegankelijk

College voor. beroepsonderwijs. vmbo basis- en kaderberoepsgerichte leerwegen. algemeen toegankelijk College voor vmbo basis- en kaderberoepsgerichte leerwegen algemeen toegankelijk beroepsonderwijs College voor Beroepsonderwijs Wie zijn we? Alle leerlingen die de basisberoepsgerichte of de kaderberoepsgerichte

Nadere informatie

Welkom. Naam Klas Mentor. Lestijden. Bellen bij ziekte en afwezigheid. verkort lesrooster

Welkom. Naam Klas Mentor. Lestijden. Bellen bij ziekte en afwezigheid. verkort lesrooster Mini-gids 2015-2016 Welkom Naam Klas Mentor Welkom op onze school. Voor onze eerste klassers en zij-instromers is dat welkom voor de allereerste keer en voor onze examenkandidaten waarschijnlijk de laatste

Nadere informatie

TALENT IN PRAKTIJK HPC CENTRUM

TALENT IN PRAKTIJK HPC CENTRUM TALENT IN PRAKTIJK WELKOM Aan de rand van Rotterdam Centrum, tussen allerlei hoge huizen, staat Het Praktijkcollege Centrum. Onze school is op veel gebieden uniek. Je hebt heel veel mogelijkheden om certificaten

Nadere informatie

BORNEGO COLLEGE. 25 oktober Een belangrijk keuzemoment in het leven van uw zoon of dochter. Hier kan een onderschrift komen

BORNEGO COLLEGE. 25 oktober Een belangrijk keuzemoment in het leven van uw zoon of dochter. Hier kan een onderschrift komen BORNEGO COLLEGE 25 oktober 2016 Een belangrijk keuzemoment in het leven van uw zoon of dochter Hier kan een onderschrift komen 1 Programma (in hoofdlijnen) (voortgezet) Onderwijs in Nederland Bornego College:

Nadere informatie

Individueel arrangement Rebound. Informatiegids Telefoonnummer rebound:

Individueel arrangement Rebound. Informatiegids Telefoonnummer rebound: Individueel arrangement Rebound Informatiegids 2016-2017 Telefoonnummer rebound: 06 20205474 Individueel arrangement rebound. In het individueel arrangement rebound wordt door onderwijs, leerling, ouders

Nadere informatie

Ontwikkelingsperspectiefplan. 1. Voor welke leerlingen moet een VO-school een OPP opstellen?

Ontwikkelingsperspectiefplan. 1. Voor welke leerlingen moet een VO-school een OPP opstellen? Ontwikkelingsperspectiefplan Deze informatie is onder andere gebaseerd op een memo, die is opgesteld in samenwerking met het ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap, de Inspectie van het Onderwijs

Nadere informatie

Handboek Examinering Praktijkschool Grotius College Delft*

Handboek Examinering Praktijkschool Grotius College Delft* Handboek Examinering Praktijkschool Grotius College Delft* Schooljaar 2011-2012 * Gebaseerd op handboek Examinering Praktijkonderwijs 6 Haagse scholen 2009/2010 Handboek Examinering versie Grotius College

Nadere informatie

Tessenderlandt. Puberbrein als innovatiekans. Project puberbrein Kompas

Tessenderlandt. Puberbrein als innovatiekans. Project puberbrein Kompas Tessenderlandt Puberbrein als innovatiekans Project puberbrein Kompas Product presentatie Kompas Van PSL naar activerend onderwijs. Kompas heeft in de loop der jaren het bestaande stage programma omgebouwd

Nadere informatie

Als ik hier een diploma kon halen was ik het liefst hier gebleven ONDERWIJS MET HOOFD EN HART WWW.ALTRA.NL

Als ik hier een diploma kon halen was ik het liefst hier gebleven ONDERWIJS MET HOOFD EN HART WWW.ALTRA.NL Als ik hier een diploma kon halen was ik het liefst hier gebleven ONDERWIJS MET HOOFD EN HART WWW.ALTRA.NL Beste leerling, welkom bij School2Care! CoachJ Je coach is de komende tijd je steun en toeverlaat.

Nadere informatie

Welkom. Naam Klas Mentor. Lestijden. Bellen bij ziekte en afwezigheid

Welkom. Naam Klas Mentor. Lestijden. Bellen bij ziekte en afwezigheid Mini-gids 2017-2018 Welkom Naam Klas Mentor Welkom op onze school in het schooljaar 2017-2018. Een plezierige en veilige schooltijd is van groot belang. Op school maak je vrienden, je oefent er je sociale

Nadere informatie

Dagelijks tot 11.00 07.30 en 08.15 3 werkdagen Tijdens de lessen Vervolgacties Vervolg bij te laat komen bovenbouwleerling

Dagelijks tot 11.00 07.30 en 08.15 3 werkdagen Tijdens de lessen Vervolgacties Vervolg bij te laat komen bovenbouwleerling Verzuimprotocol Berlage Lyceum 2014-2015 1 Hieronder staat de beschrijving van de regels en afspraken omtrent het verzuim van leerlingen. Onder verzuim valt te laat komen, geoorloofd en ongeoorloofd verzuim

Nadere informatie

MULOCK 2000 VERZUIMPROTOCOL 2015-2016-2017

MULOCK 2000 VERZUIMPROTOCOL 2015-2016-2017 MULOCK 2000 VERZUIMPROTOCOL 2015-2016-2017 Inhoudsopgave Hoofdstuk 1. Vooraf... 2 Hoofdstuk 2 Afwezigheid... 3 2.1 Afwezigheid algemeen... 3 2.2 Te laat komen... 3 2.3 Afwezigheid door ziekte... 3 2.4

Nadere informatie

De kwaliteit van ons onderwijs Examenresultaten Stedelijk College Zoetermeer

De kwaliteit van ons onderwijs Examenresultaten Stedelijk College Zoetermeer De kwaliteit van ons onderwijs Examenresultaten Stedelijk College Zoetermeer schooljaar 2005-2006 schooljaar 2006-2007 schooljaar 2007-2008 Gemiddelde examenresultaten over de laatste drie schooljaren

Nadere informatie

Onderwerpen. Waarom samenwerking Praktijkonderwijs- MBO Doel Procedure Inhoud Praktische zaken Vragen

Onderwerpen. Waarom samenwerking Praktijkonderwijs- MBO Doel Procedure Inhoud Praktische zaken Vragen Februari 2017 Onderwerpen Waarom samenwerking Praktijkonderwijs- MBO Doel Procedure Inhoud Praktische zaken Vragen Entree opleiding 1 Opleiding 1 Kwalificatiedossier 9 uitstroomprofielen Keuze uit: Reguliere

Nadere informatie

NSG Verzuimprotocol 2012-2013

NSG Verzuimprotocol 2012-2013 NSG Verzuimprotocol 2012-2013 Inleiding Scholen in Nederland zijn wettelijk verplicht om alle vormen van verzuim te registreren. Regelmatig wordt de juistheid van deze registratie gecontroleerd door de

Nadere informatie

Stage almanak. Informatie over stagelopen op de Kennemer Praktijkschool en LWOO

Stage almanak. Informatie over stagelopen op de Kennemer Praktijkschool en LWOO Stage almanak Informatie over stagelopen op de Kennemer Praktijkschool en LWOO Schooljaar 2015/2016 Leerjaar 1 Voorbereidend op de Maatschappelijke stage (MAS-stage) De leerlingen gaan klein beginnen,

Nadere informatie

Schoolgids 2016/2017 deel A Het Meerik vso

Schoolgids 2016/2017 deel A Het Meerik vso Schoolgids 2016/2017 deel A Het Meerik vso Datum vaststelling Attendiz: 30-05-2016 Datum instemming MR: 30-05-2016 Inhoudsopgave Inleiding 3 Even voorstellen 5 Foto s 5 Gymnastiek 5 Informatie aan gescheiden

Nadere informatie

Aan de ouders/verzorgers en de leerlingen van het Segbroek College. Betreft: informatie over het begin van het schooljaar 2015-2016

Aan de ouders/verzorgers en de leerlingen van het Segbroek College. Betreft: informatie over het begin van het schooljaar 2015-2016 Aan de ouders/verzorgers en de leerlingen van het Segbroek College Betreft: informatie over het begin van het schooljaar 2015-2016 Den Haag, juli 2015 Geachte ouder/verzorger (en beste leerlingen), Het

Nadere informatie

Inhoudsopgave Inleiding Hoofdstuk 1 - Wet- en regelgeving Hoofdstuk 3 - Gevolgen ongeoorloofd verzuim Hoofdstuk 4 - Preventie

Inhoudsopgave Inleiding Hoofdstuk 1 - Wet- en regelgeving Hoofdstuk 3 - Gevolgen ongeoorloofd verzuim Hoofdstuk 4 - Preventie Verzuimprotocol Inhoudsopgave Inleiding... 2 Hoofdstuk 1 - Wet- en regelgeving... 3 1.1 - Leerplicht... 3 1.2 - Kwalificatieplicht... 3 1.3-18- tot 23-jarigen zonder startkwalificatie... 3 Hoofdstuk 2

Nadere informatie

Het nieuwe schooljaar is weer begonnen. Wij zijn uitgerust van de vakantie teruggekomen en hebben zin om weer te beginnen.

Het nieuwe schooljaar is weer begonnen. Wij zijn uitgerust van de vakantie teruggekomen en hebben zin om weer te beginnen. Nieuws Flits 17 augustus 2015 Het nieuwe schooljaar is weer begonnen. Wij zijn uitgerust van de vakantie teruggekomen en hebben zin om weer te beginnen. Wij heten juf Karlijn hartelijk welkom. Zij is onze

Nadere informatie

Infoboekje bovenbouw

Infoboekje bovenbouw Infoboekje bovenbouw 2College Cobbenhagenlyceum SCHOLENGEMEENSCHAP HAVO TWEETALIG HAVO ATHENEUM GYMNASIUM TWEETALIG VWO Telefoon (algemeen) 013-455 09 41 Telefoon ziekmelding leerlingen (8.00-9.30u) 013

Nadere informatie

Welkom bij het Reeshof College

Welkom bij het Reeshof College Welkom bij het Reeshof College Klas xx Mentor Voor- Achternaam Email: xxxxxx@reeshofcollege.nl Werkdagen: ma-di-wo-do Ouderavond leerjaar 3 KB 15 september 2015 2 Teamleider leerjaar 3&4 Basis- en kaderberoepsgerichte

Nadere informatie

Stagefolder 2014-2015 Laurentius Praktijkschool

Stagefolder 2014-2015 Laurentius Praktijkschool 1 Stageorganisatie Laurentius Praktijkschool De stages zijn een belangrijk onderdeel van het schoolprogramma in VO 3, 4 /5 groep. De school heeft al vele jaren contacten met stagebedrijven en instellingen

Nadere informatie

Nieuwsbrief okt-nov-dec 17

Nieuwsbrief okt-nov-dec 17 Nn Nieuwsbrief okt-nov-dec 17 Studie(mid)dagen In de periode tussen de herfstvakantie en de kerstvakantie staan er een aantal studie(mid)dagen op het programma. We zetten ze voor u nogmaals op een rijtje:

Nadere informatie

zakboekje Grijpskerk ZO HOUDEN WIJ CONTACT MET U In dit zakboekje staan alle belangrijke dingen voor schooljaar 2015-2016. Handig om te bewaren!

zakboekje Grijpskerk ZO HOUDEN WIJ CONTACT MET U In dit zakboekje staan alle belangrijke dingen voor schooljaar 2015-2016. Handig om te bewaren! zakboekje Grijpskerk schooljaar 2015-2016 ZO HOUDEN WIJ CONTACT MET U Via de mentor Uw zoon of dochter heeft een eigen mentor, die wekelijks contact heeft met uw kind. Als er iets niet goed gaat, helpt

Nadere informatie

Schoolgids

Schoolgids De Kapstok Leerwerktrajecten Schoolgids 2017-2018 Deel A een school van Inhoudsopgave schoolgids Deel A Inleiding... 2 Even voorstellen!... 3 Foto s... 3 Gymnastiek... 4 Informatievoorziening aan gescheiden

Nadere informatie

boxmeer gennep werken met je kwaliteit reach for quality kleineschool gids

boxmeer gennep werken met je kwaliteit reach for quality kleineschool gids werken met je kwaliteit reach for quality boxmeer gennep kleineschool gids 20142015 basisberoeps kaderberoeps mavo havo/vwo 1-2 mavo havo atheneum gymnasium in deze kleine schoolgids staat een beperkt

Nadere informatie

werkt praktijk praktijkonderwijs

werkt praktijk praktijkonderwijs werkt praktijk praktijkonderwijs informatie schooljaar 2018/2019 Over de Groene Hart praktijkschool De samenleving heeft doeners nodig. Bij ons op de Groene Hart Praktijkschool worden veel praktijklessen

Nadere informatie

Doorgeven van een ziekmelding via broer of zus is niet toegestaan.

Doorgeven van een ziekmelding via broer of zus is niet toegestaan. Protocol Verzuim Document kenmerken Naam document: Protocol Verzuim Status: concept Versie: 0.1 Datum opstelling: 20 april 2016 Vastgesteld: 2 juni 2016 Bijgesteld: 3 juli 2017 Evaluatiedatum: augustus

Nadere informatie

Leerplicht. Regels en afspraken Meest gestelde vragen

Leerplicht. Regels en afspraken Meest gestelde vragen Leerplicht Regels en afspraken Meest gestelde vragen Voor kinderen tot 5 jaar Voor kinderen 5 tot 18 jaar Voor jongeren tot 23 jaar zonder startkwalificatie Ieder kind de beste kansen! De gemeente Amsterdam

Nadere informatie

EEN WERELD SCHOOL. zorg en welzijn techniek business en office. Gemini Vakcolleges

EEN WERELD SCHOOL. zorg en welzijn techniek business en office. Gemini Vakcolleges EEN WERELD SCHOOL zorg en welzijn techniek business en office Gemini Vakcolleges Welk vakcollege past bij jou? Het vakcollege, iets voor jou! Je hebt advies vmbo basis of kader Het vakcollege is voor leerlingen

Nadere informatie

Maandag 31 augustus is er voor alle ouders een informatie avond van 19.00 tot 20.30. Augustus 2015. Ma Di Wo Do Vr Za Zo

Maandag 31 augustus is er voor alle ouders een informatie avond van 19.00 tot 20.30. Augustus 2015. Ma Di Wo Do Vr Za Zo Aan de ouder(s) en verzorger(s) Welkom in het nieuwe schooljaar 2015-2016 op de Valentijnschool Voor u ligt de kalender voor het schooljaar 2015-2016. U vindt hierin belangrijke data voor bepaalde activiteiten

Nadere informatie

Reglement Certificaten en Diploma Groene Hart Praktijkschool, Alphen aan den Rijn

Reglement Certificaten en Diploma Groene Hart Praktijkschool, Alphen aan den Rijn Inhoudsopgave reglement Reglement Certificaten en Diploma Groene Hart Praktijkschool, Alphen aan den Rijn Art. 1. Algemeen Art. 2. Doel Art. 3. Begrippen Art. 4. Totstandkoming en wijziging Art. 5. Publicatie

Nadere informatie