Els Schlooz. Bespreek relevante kwaliteitsonderwerpen in het teamoverleg! Bespreek relevante kwaliteitsonderwerpen in het teamoverleg!

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Els Schlooz. Bespreek relevante kwaliteitsonderwerpen in het teamoverleg! Bespreek relevante kwaliteitsonderwerpen in het teamoverleg!"

Transcriptie

1 0 Afdeling KV&I Inleiding. In de afgelopen periode is de nieuwe omgeving van iprova ingericht. Dit blijkt niet voor iedereen zo simpel te zijn als we gedacht hadden. N.a.v. de gemaakte opmerkingen zijn we aan de slag gegaan met het doorvoeren van enkele snelle aanpassingen. Op de beginpagina is het nu mogelijk om weer alle documenten van MGZL op te roepen. Dit heeft tot gevolg dat u een groot aantal hits kunt krijgen. Alvorens verder te gaan met wijzigingen leggen we de ideeën die er zijn m.b.t. het vergemakkelijken van het systeem voor aan een aantal gebruikers. Mocht u een voorstel hebben om het gebruik van iprova te vergemakkelijk laat het ons horen via De gebruiksaanwijzing zal nogmaals worden toegevoegd aan deze nieuwsbrief (zie bijlage 2). Ook te lezen via deze link; Handleiding gebruik startpagina s iprova. Voor vragen m.b.t. het gebruik van iprova kunt u zich wenden tot de kwaliteitsfunctionaris van uw instelling/rayon. Els Schlooz Veiligheid Veiligheid in de spotlights. In mei j.l. is de infectiepreventiecommissie opgeheven. In het kader van het thema veiligheid is er gezocht naar een andere, meer aansluitende vorm voor dit onderwerp. Bij het onderwerp veiligheid moet je denken aan bewoners/klanten (KV&I), medewerkers (P&O) en gebouwen (MeanderWonen), waarbij de afdeling KV&I de samenhang tussen de onderwerpen waarborgt. In de komende periode gaan we in samenspraak met de genoemde afdelingen bekijken hoe we hier inhoud aan geven. We houden u via de nieuwsbrief op de hoogte van de ontwikkelingen. Voor vragen en opmerkingen mail naar Els Schlooz Mogelijkheid tot het invoeren van Uitingen van ongenoegen. Naast het klachtenformulier klanten is er nu ook de mogelijkheid om uitingen van ongenoegen van klanten in te voeren. Deze mogelijkheid is opengesteld voor alle medewerkers. Uit deze informatie kunt u signalen krijgen die maken dat u kunt voorkomen dat het een klacht wordt. Wanneer er een formulier voor het uiten van ongenoegen is ingevuld krijgt de manager van de OE een mailtje waar ze in kan lezen waar de uiting van ongenoegen over ging. PRISMA analyse. De voorzitters MIK/MIM en de kwaliteits6 functionarissen hebben een training gevolgd om de PRISMA analyse uit te voeren. Dit is een methode om incidenten te onderzoeken en zo de oorzaken duidelijk te krijgen. Daarna is itask (waar je de incidenten in kunt melden) uitgebreid met i+ria. Dat is een programma waarbinnen de oorzakenbomen en classificaties van oorzaken kunnen worden uitgewerkt. Dit kan worden toegevoegd aan de rapportages aan IGZ. Daarom is het PRISMA formulier verwijderd uit iprova. Valincidenten. Er was binnen de organisatorische eenheden enige discussie of álle valincidenten moeten worden gemeld. Dat blijft het geval omdat de MIK/MIM commissies een duidelijk beeld krijgen van de lokale situatie. Ook het melden van valincidenten, in afwezigheid van een medewerker, moet gemeld worden. Deels omdat er ook dán een relatie kan zijn met zorg (bijvoorbeeld het verkeerd inschatten van de situatie of het niet uitvoeren van afgesproken acties). Maar ook omdat dit onderdeel is van de ZI6 meting, die verplicht is door IGZ, Zorgverzekeraars en ministerie VWS. Rapportage calamiteiten IGZ. Vanaf 1 juli gaan we de termijn waarop de uitwerking van een calamiteit t.b.v. terugrapportage aan IGZ klaar moet zijn, terug brengen naar 14 dagen. Op dit moment duurt het vaak veel te lang voor er een analyse wordt uitgevoerd, waardoor rapportages niet op tijd kunnen worden opgestuurd. Ook is het hierdoor soms niet meer mogelijk om de juiste informatie aan te leveren. Daar waar nodig worden de documenten en processen hierop aangepast. Medicatieaftekenlijsten. Er is inmiddels een brancherichtlijn over de bewaartermijn van medicatieaftekenlijsten. Die is vastgesteld op 2 jaar. Om te voorkomen dat dossiers hierdoor overvol raken wordt bij klanten waar wij de medicatie toedienen, de aftekenlijsten regelmatig uit de thuiszorgdossiers / papieren dossiers /

2 medicijnklappers gehaald. De verwijderde lijsten gaan naar het centrale archief in de Minckelersstraat en worden daar 2 jaar bewaard. Per huis of thuiszorgteams zal nog via de managers bekend worden gemaakt bij wie of waar u de medicatieaftekenlijsten moet inleveren. Loes van Eijsden Procesmanagement / Riskmanagement Procesmanagement. De door het BT benoemde vijf kritieke processen (1.0 intramurale zorgregistratie, 2.0 extramurale zorgregistratie, 5.0 Hulp bij Huishouden, 6.1 in6, door6 & uitstroom van personeel en 6.2 ziekteverzuim) staan allemaal in de operationele fase, hetgeen betekent dat ze voor alle medewerkers van MGZL via iprova zijn te benaderen. In de komende maanden zal er aandacht besteed worden aan het ontwikkelen van kritieke controlepunten in de processen zodat het ook mogelijk wordt om de in het proces gemaakte afspraken te meten en hierop te rapporteren. Naast de bovengenoemde processen worden momenteel nog circa 30 processen en procesonderdelen beschreven welke voornamelijk voortvloeien uit HKZ verplichtingen. Riskmanagement. De risico6inventarisatie voor bovengenoemde processen is uitgevoerd en in kaart gebracht. Als volgende stap zal per risico geïnventariseerd worden welke beheersmaatregelen reeds van kracht zijn en welke beheersmaatregelen er nog genomen kunnen/moeten worden waar dit nog niet het geval is. Daarnaast zal vanaf medio augustus de van toepassing zijn wet6 en regelgeving per proces in beeld worden gebracht en bekeken worden in hoeverre deze in onze processen geborgd is. Kwaliteit in praktijk Het is nog onduidelijk of de ZI6meting in 2012 kan worden uitgevoerd. De portal waar we onze gegevens konden aanleveren is uit de lucht. De drie z.g. vragende partijen (VWS, IGZ en ZN) hebben nog geen alternatief voor invoering en verwerking van de gegevens. De afdeling KV&I is op zoek naar alternatieven, maar we zijn ook in overleg met het Zorgkantoor hoe we hier nu mee om moeten gaan. We houden u op de hoogte. Voor de CQmeting heeft deze situatie minder gevolgen. We zijn dan ook gestart met de voorbereidingen voor de meting, die begin 2013 zal plaatsvinden Kwaliteitsdocumenten Zie bijlage 1.

3 Bijlage 1. Kwaliteitsdocumenten Hieronder vindt u een overzicht van nieuwe en geëvalueerde kwaliteitsdocumenten gerangschikt volgens de 10 hoofdprocessen van Meander. Vertaal en gebruik de gewenste kwaliteit binnen uw werkeenheden om medewerkers voldoende ondersteuning te bieden in werkprocessen. Heeft u vragen over de inhoud vraag dit dan na bij de auteur en/of proceseigenaar (tabblad Eigenschappen bij document), of uw kwaliteitsfunctionaris. De afd. KV&I kan u helpen mee te denken over implementatie van kwaliteitsprocessen, of voor het geven van extra voorlichting / uitleg naar medewerkers! Nieuwe documenten Proces 1.0 Intramuraal Extramuraal Informatie klant 6 medewerker 6 leerling 6 vrijwilliger MGZL 6 overzicht van informatie afspraken van organisatie6eenheden. 6 van belang voor specialisten ouderen geneeskunde = SOG (verpleeghuisartsen). 1.0 Intramuraal Medicatie 6 Handleiding voorschrijven in Elektronisch Voorschrijf Systeem (EVS) MGZL 6 overzicht van informatie afspraken van organisatie6eenheden. Tandarts 5 Overeenkomst AWBZ tandarts MGZL 6 overeenkomst tussen instelling en tandarts om te komen tot goede afstemming en borging van juiste mondzorg naar onze klanten. 2.0 Extramuraal Registratiekader MSVT MGZL (Medisch Specialistische Verpleging Thuis) 6 procedure m.b.t. verantwoording van kosten t.a.v. medische zorg in thuiszorg en verzorgingshuis. Zichtbare schakels MGZL 6 intake procedure tbv. nieuwe klanten extramuraal. Geeft tevens veel informatie voor de verdere afstemming van zorg met betreffende klant en inzet juiste medewerkers. 3.0 Overige zorg5/dienstverlening VHT 6 Videohometraining GTB 6 JGZ MGZL 6 vorm van video training bij klanten thuis door opgeleide medewerkers GTB + JGZ 6 bespreken in teams JGZ 6 GTB. 5.0 Hulp bij Huishouden Hulp bij Huishouden MGZL 6 hulp bij huishouden in procesvorm inclusief de onderliggende processen, muteren leveren, verwerken en declareren van HbH. 8.0 Materiaal en Voorraden FAQ Magazijn en Logistiek MGZL 6 heeft u vragen m.b.t. magazijn artikelen, levering en logistiek, kijk dan eerst even in dit doc.! 9.0 Financiën Financiën 6 Producten en Diensten MGZL 6 overzicht van de producten, diensten en bijhorende uitvoerende trajecten/processen van de verschillende onderdelen van de dienst financiën Meander.

4 10.0 Beleid Rapportageschema Maand/Triaal Rapportage 2012 MGZL 6 geeft de periodes weer waarin de verantwoording via cijfers gewenst is. 6 van belang voor directie 6 manager. BOPZ 5 Reglement Commissie BOZP MGZL 6 overzicht van doelstellingen in samenwerking met de comm. middelen en maatregelen. 6 o.a. kwaliteitsbewaking t.a.v. zo min mogelijk inzet vrijheidsbeperkende maatregelen. Afkortingenlijst MGZL 6 Herken/ken je een afkorting niet, kijk dan in deze lijst! Geëvalueerde documenten Proces 1.0 Intramuraal Extramuraal Veiligheid Bad/Douch protocol MGZL 6 Juiste uitvoering borgt veiligheid rondom baden en douchen van klanten Meander. 6 Reguliere evaluatie, hernieuwde bespreking binnen teams van belang! 2.0 Extramuraal Volledig pakket thuis 6 Draaiboek MGZL 6 overzicht en kwaliteitsafspraken omtrent het leveren van geïndiceerd zorgpakket van intramurale zorg voor thuiswonende klanten. opname in verpleeghuis/verzorgingshuis is hierbij niet nodig. 7.0 Infrastructuur Applicatiebeheer 6 Storingen Zorgapplicaties MGZL 6 zijn er storingen, vragen, tekortkomingen, wensen, kijk dan hier : 9.0 Financiën Inkoop beleid MGZL 6 Weergave van het totale inkoopbeleid Meander. 6 Belangrijke werkwijze en info voor alle managers 10.0 Beleid Hitteplan MGZL 6 Afspraken rondom maatregelen bij extreme hitte t.b.v. klanten, medewerkers en vrijwilligers. 6 Reguliere evaluatie, GB. Koers van de MeanderGroep MGZL 6 Evaluatie van de koers meander en behaalde resultaten daarbinnen tot en met het eerste triaal. Ongewenst Gedrag agressie, geweld, pesten, discriminatie, seksuele intimidatie MGZL 6 beleid en procedures hoe om te gaan met en voorkomen van ongewenst gedrag. 6 van belang voor alle teams t.a.v. goed Arbo6 en klant beleid.

5 Bijlage 2. Handleiding gebruik startpagina iprova. Inleiding: Waarom nieuwe indeling van de startpagina s? Alles wat binnen Meander plaats vindt is te herleiden tot een proces. De hoofdprocessen zijn: L Intramurale zorg L Extramurale zorg L Overige zorg6 / dienstverlening L Para 6 Medische dienst L Hulp bij huishouden L Personeel L Infrastructuur L Materiaal en voorraden L Financiën L Beleid De Startpagina s zijn op basis van deze processen ingericht. Zie Proceskaart Verdere uitgangspunten zijn o.a. L L L L Meer gebruik maken van centrale documenten (voor heel Meander van toepassing). Gerichter kunnen zoeken naar documenten. Overzicht van gerelateerde documenten bij het proces. Decentrale (Organisatorische eenheden) documenten kunnen alleen via een centraal document van Meander worden benaderd. Startpagina van iprova: De startpagina is voor iedereen dezelfde, het is niet meer mogelijk een andere startpagina in te stellen. Bij het starten van iprova kom je altijd op onderstaande startpagina:

6 Indeling van de startpagina. 1. Je kunt altijd, door op Mijn startpagina te klikken, naar deze startpagina terugkeren. 2. Deze regel noemt men het navigatiebalk. Door op Meandergroep Zuid6Limburg te klikken keer je terug naar deze startpagina. 3. Hier kun je zoeken in alle documenten van MGZL. 4. Door op een van de (onderstreepte) onderdelen te klikken ga je naar de startpagina van een van de zorgproducten. 5. Hier kun je naar een van de startpagina s gaan van ondersteunende diensten en beleid. De indeling is volgens de processen. Soms wordt er voor de duidelijkheid een onderverdeling getoond om aan te geven wat bij deze processen hoort. 6. Bij de thema portals ga je naar specifieke startpagina s. Startpagina s bij processen: Voorbeeld Indeling van de startpagina s bij processen. 1. Je kunt door op Mijn startpagina te klikken terugkeren naar de startpagina van iprova. 2. Je kunt hier zien welke startpagina op dit moment geopend is. TIP. Wanneer je een document binnen iprova hebt geopend kun je naar de startpagina van het proces terugkeren door in het navigatiebalk op (in dit voorbeeld) op Intramurale zorg (rood omlijnd) te klikken. 3. Door hier op te klikken wordt outlook geopend en kun je een mail verzenden aan de HelpdeskiProva. Heb je een dubbel document gevonden, klik dan op de link. Geef in de mail van beide documenten precies de titel aan. Zo help je ons om dubbele documenten in iprova te voorkomen. 4. Door hier op te klikken wordt outlook geopend en kun je een mail verzenden aan de HelpdeskiProva. Samen met jou kunnen we iprova nog beter maken. 5. Door hier op te klikken kun je snel naar de startpagina met handleidingen applicaties gaan. 6. Voor het zoeken naar documenten typ je het trefwoord in. Zet een vinkje bij het gebied dat je wilt doorzoeken; a. Zoeken binnen de documenten die aan de (in dit voorbeeld) intramurale zorg gerelateerd zijn ; b. Zoeken binnen alle documenten van Meander; c. Specifiek zoeken binnen de processen van (in dit voorbeeld) Intramurale zorg. 7. Hiermee wordt een alfabetische overzichtslijst getoond van;

7 a. Alle aan de (in dit voorbeeld) Intramurale zorg gerelateerde documenten; b. Formulieren, checklijsten, etc. die bij dit proces worden gebruikt; c. De procesbeschrijvingen (stroomschema s) bij dit proces. 8. Overzicht van Meest gelezen documenten. Deze top 5 wordt automatisch door het systeem gemaakt. 9. Vilans (Zorg)Protocollen. Door op de link te klikken wordt Vilans (Zorg)Protocollen geopend. Opmerking. Het is niet mogelijk om van thuis uit de Vilans (Zorg)Protocollen te benaderen! 10. Meldingsformulieren itask. Hierin vindt je links naar diverse meldingsformulieren en bijbehorende overzichten. 11. Mijn Taken. Dit scherm is alleen zichtbaar als er taken vanuit het systeem aan jouw toegewezen zijn. 12. Een overzicht van de nieuwe en gewijzigde documenten die aan dit proces (in dit voorbeeld Intramurale zorg) gerelateerd zijn. 13. Een overzicht van alle nieuwe en gewijzigde documenten van Meander. Specifieke startpagina s: Dit zijn startpagina s die voor een specifiek doeleind worden gebruikt, zoals voor Handleidingen applicaties en voor procesbeschrijvingen in ontwikkeling etc. Handleidingen applicaties Indeling van de startpagina. 1. Klik op Mijn startpagina om terug te keren naar startpagina van iprova. 2. Het navigatiebalk die aangeeft waar je je binnen iprova bevindt. In dit voorbeeld bij de Handleidingen applicaties. 3. Zoeken binnen alle handleidingen (applicaties). 4. Mis je een bepaalde handleiding laat het ons weten, door op de link te klikken. 5. t/m 16. Per proces is er een overzicht van applicaties waarvoor handleidingen beschikbaar zijn. Door op de naam van de applicatie te klikken krijg je een overzicht van de bijbehorende handleidingen. 17. Een overzicht van Nieuwe en gewijzigde handleidingen.

8 Processen (in ontwikkelings5fase) Deze startpagina is alleen te benaderen door leden van een procesteam. Klantenservice (Kennisbank) Deze startpagina is alleen toegankelijk van medewerkers van de afdeling klantenservice, en bevat voor hun relevante onderwerpen om degene die belt zo snel mogelijk door te verbinden met de juiste persoon. Relevante documenten Handleiding voor gebruikers van iprova

zorg. Daarbij is een goede afstemming van alle betrokken zorgverleners ook belangrijk.

zorg. Daarbij is een goede afstemming van alle betrokken zorgverleners ook belangrijk. 0 Afdeling KV&I Inleiding Alweer de vierde nieuwsbrief van dit jaar. Met deze keer een aantal onderwerpen zoals ze in de diverse werkgroepen zijn afgesproken. Met nadruk wil ik graag jullie aandacht vestigen

Nadere informatie

Handleiding. Meldingen module. PlanCare 2. elektronisch cliënten dossier. G2 Paramedici het EPD voor paramedici. Handleiding.

Handleiding. Meldingen module. PlanCare 2. elektronisch cliënten dossier. G2 Paramedici het EPD voor paramedici. Handleiding. Handleiding Meldingen module Handleiding Declareren Versie 3.0.0.3 PlanCare 2 elektronisch cliënten dossier G2 Paramedici het EPD voor paramedici INHOUDSOPGAVE 1 Overzicht van de mogelijkheden... 2 1.1

Nadere informatie

Bijlage 2: Klachten regelement Klachten regelement Autstekend

Bijlage 2: Klachten regelement Klachten regelement Autstekend Bijlage 2: Klachten regelement Klachten regelement Autstekend 1 Inhoud 1. Doelstelling... 3 2. Verantwoordelijkheden... 3 3. Beschrijving procedure... 3 3.1 Interne klachten... 4 3.2.Vertrouwenspersoon...

Nadere informatie

KLACHTENREGELING VERSIE 2.2. Een goede afhandeling van klachten is een middel is om de tevredenheid van klanten te vergroten.

KLACHTENREGELING VERSIE 2.2. Een goede afhandeling van klachten is een middel is om de tevredenheid van klanten te vergroten. VERSIE 2.2 Een goede afhandeling van klachten is een middel is om de tevredenheid van klanten te vergroten. 1. Inhoudsopgave 1. Inhoudsopgave 1 2. Doelstellingen en Uitgangspunten 2 Algemene Doelstelling

Nadere informatie

Toelichting monitor Kwaliteit VVT

Toelichting monitor Kwaliteit VVT Toelichting monitor Kwaliteit VVT Thema/onderdeel / extramuraal Cliënten Toelichting De aanbieder scoort gemiddeld 3 of meer sterren in de meest recente intramurale De aanbieder scoort gemiddeld 3.5 of

Nadere informatie

Handleiding Digitaal logboek Diabetes

Handleiding Digitaal logboek Diabetes Handleiding Digitaal logboek Diabetes 2 INLEIDING Voor u ligt de handleiding voor het digitaal logboek. U vindt hierin antwoord op de vraag hoe u het digitaal logboek kunt gebruiken. Wij hopen dat u met

Nadere informatie

1. INLEIDING 2. TOEPASSINGSGEBIED 3. DOEL VAN DE KLACHTENREGELING. Uitsluitingen KLACHTENPROCEDURE KLANTEN

1. INLEIDING 2. TOEPASSINGSGEBIED 3. DOEL VAN DE KLACHTENREGELING. Uitsluitingen KLACHTENPROCEDURE KLANTEN KLACHTENPROCEDURE KLANTEN 1. INLEIDING Stichting Swon-NIM (verder te noemen Swon-NIM) en de Sociale Wijkteams gemeente Nijmegen (verder te noemen SWT s) willen de kwaliteit van hun dienstverlening bewaken

Nadere informatie

ZI-meting uitvoeren met behulp van Ons. Voorbereidingen

ZI-meting uitvoeren met behulp van Ons. Voorbereidingen ZI-meting uitvoeren met behulp van Ons Gedurende de periode van 1 oktober 2013 tot en met 13 december 2013 dienen alle zorgorganisaties de jaarlijks terugkerende VVT-kwaliteitsgegevens aan te leveren in

Nadere informatie

Magister. Inleiding. Eerste keer inloggen

Magister. Inleiding. Eerste keer inloggen Magister Inleiding Op het Nova College maken we gebruik van Magister als Cursisten Informatie Systeem. In deze applicatie wordt alle informatie van een cursist geplaatst. Als docent gebruik je Magister

Nadere informatie

NEVI Zorgcongres Convenant Medische Technologie is het een DOEL of is het een TOOL

NEVI Zorgcongres Convenant Medische Technologie is het een DOEL of is het een TOOL NEVI Zorgcongres 2016 Convenant Medische Technologie is het een DOEL of is het een TOOL Wie zijn wij Netty Salentijn Alfred Schols Hoofd Inkoop Staffunctionaris kwaliteit & veiligheid Waterlandziekenhuis

Nadere informatie

9 Documenten. 9.1 t/m 9.3 beheer van documenten. Statusoverzicht. Voorgenomen besluit Bestuursgroep OR. Vastgesteld door Bestuursgroep

9 Documenten. 9.1 t/m 9.3 beheer van documenten. Statusoverzicht. Voorgenomen besluit Bestuursgroep OR. Vastgesteld door Bestuursgroep Statusoverzicht. Consultatie 1 Consultatie 2 Voorgenomen besluit Bestuursgroep OR q Instemming q Advies q N.v.t. Vastgesteld door Bestuursgroep N.v.t. N.v.t. Borging. Implementatie m.i.v. Opgenomen in

Nadere informatie

Rijksuniversiteit Groningen - bestuurlijke informatievoorziening Kwaliteitszorg administratieve processen en systemen

Rijksuniversiteit Groningen - bestuurlijke informatievoorziening Kwaliteitszorg administratieve processen en systemen Rijksuniversiteit Groningen - bestuurlijke informatievoorziening Kwaliteitszorg administratieve processen en systemen Applicatie: Document Informatie Systeem (DIS) Eindrapport 6 oktober 2008 Auteur: Henk

Nadere informatie

1.KLACHTEN 1.1. KWALITEIT VAN WERKEN:

1.KLACHTEN 1.1. KWALITEIT VAN WERKEN: 1.KLACHTEN 1.1. KWALITEIT VAN WERKEN: Ondanks het feit dat de School voor Educatie en Inburgering kwaliteit wil leveren, kan het zijn dat de cliënt niet tevreden is over de geleverde dienstverlening. De

Nadere informatie

Rijksuniversiteit Groningen - bestuurlijke informatievoorziening Kwaliteitszorg administratieve processen en systemen Applicatie: Corsa Eindrapport

Rijksuniversiteit Groningen - bestuurlijke informatievoorziening Kwaliteitszorg administratieve processen en systemen Applicatie: Corsa Eindrapport Rijksuniversiteit Groningen - bestuurlijke informatievoorziening administratieve processen en systemen Applicatie: Eindrapport (29 maart 2007) Auteur: Henk Buurma (FED/BIV) De applicatie De Rijksuniversiteit

Nadere informatie

Jaarlijks doet Stichting VSNON verslag van het aantal en het soort klachten en geeft aan op welke wijze de klachten zijn opgelost.

Jaarlijks doet Stichting VSNON verslag van het aantal en het soort klachten en geeft aan op welke wijze de klachten zijn opgelost. Klachtenbeleid 1 Waarom een klachtenbeleid? Stichting VSNON vindt het belangrijk dat het onderwijs aan onze leerlingen naar tevredenheid van ouders/leerlingen en van onze medewerkers verloopt. Daar doen

Nadere informatie

Procesbeschrijving. Aanmelding. Keuzeinformatiegesprek

Procesbeschrijving. Aanmelding. Keuzeinformatiegesprek Procesbeschrijving Friesland Begeleid Wonen heeft het primaire zorgproces als volgt vastgesteld. Aanmelding van een potentiële cliënt, keuzeinformatiegesprek met potentiële cliënt, intakegesprek met potentiële

Nadere informatie

Samenwerking met ziekenhuis en wijkverpleging

Samenwerking met ziekenhuis en wijkverpleging Workshop Samenwerking met ziekenhuis en wijkverpleging Marcel Bosma- senior inkoper wijkverpleging 9 okt 2017 Programma Theorie en Wetgeving MSVT MSVT na 2018 Klantstromen uit ziekenhuis ELV, GRZ WLZ Thuis,

Nadere informatie

Handleiding helpdesk. Datum: 08-10-2014 Versie: 1.0 Auteur: Inge van Sark

Handleiding helpdesk. Datum: 08-10-2014 Versie: 1.0 Auteur: Inge van Sark Datum: 08-10-2014 Versie: 1.0 Auteur: Inge van Sark Inhoudsopgave Inhoudsopgave... 2 1. Beheer helpdesk... 3 1.1. Settings... 3 1.2. Applicaties... 4 1.3. Prioriteiten... 5 1.4. Gebruik mailtemplates...

Nadere informatie

Interne klachtenprocedure

Interne klachtenprocedure Interne klachtenprocedure Algemeen Een klacht is een uiting van ongenoegen over de wijze waarop PGVZ of één van haar medewerkers of van derden die in opdracht werkzaamheden voor ons hebben verricht, zich

Nadere informatie

Protocol Opvang en nazorg na schokkende gebeurtenissen

Protocol Opvang en nazorg na schokkende gebeurtenissen Protocol Opvang en nazorg na schokkende gebeurtenissen Doel Door een goede opvang en nazorg bij schokkende gebeurtenissen wordt het risico op psychische overbelasting verminderd. Er is sprake van een schokkende

Nadere informatie

Welkom bij de demonstratie van het Management Systeem

Welkom bij de demonstratie van het Management Systeem Welkom bij de demonstratie van het Management Systeem Systemen van Inception Borgen Verbeteren Systemen van Inception Document- en informatiebeheer/ procesmanagement ManageMent Systeem De organisatie,

Nadere informatie

Welkom bij de demonstratie van het Welkom bij de systeem demonstratie van Klachten en Meldingen

Welkom bij de demonstratie van het Welkom bij de systeem demonstratie van Klachten en Meldingen Welkom bij de demonstratie van het Welkom bij de systeem demonstratie van Management Klachten en Meldingen System Systemen van Inception Borgen Verbeteren Systemen van Inception Borgen Verbeteren Systemen

Nadere informatie

Protocol 2: het vermoeden van seksuele intimidatie tussen kinderen onderling in de schoolsituatie.

Protocol 2: het vermoeden van seksuele intimidatie tussen kinderen onderling in de schoolsituatie. Pagina 1 van 7 2.2.10. PROTOCOL PREVENTIE MACHTSMISBRUIK Bron:: JGZ protocol PMM - concept 4 GGD Hart voor Brabant Moet iedereen het weten? Draaiboek bij crisissituaties seksuele intimidatie in het primair

Nadere informatie

Verantwoordingsrapportage

Verantwoordingsrapportage Verantwoordingsrapportage Beheer en Bestuur Basisregistratie Grootschalige Topografie Bronhouder ZZ-ICTU-1 Datum vaststelling rapportage: Datum dagelijks bestuur vaststelling: Datum agendering algemeen

Nadere informatie

Handleiding ZorgDomein. Aanvragen eerstelijns diagnostiek

Handleiding ZorgDomein. Aanvragen eerstelijns diagnostiek Handleiding ZorgDomein Aanvragen eerstelijns diagnostiek ZorgDomein 2011 1 14 Inhoudsopgave Inleiding... 3 I. Aanvragen eerstelijns diagnostiek via de ordermodule... 3 II. Aanvragen eerstelijns diagnostiek

Nadere informatie

STARTFASE SYSTEEM IN GEBRUIK BIJ/DOOR P&O Melden namens. Gemeentelijk Incidenten Registratiesysteem GIR

STARTFASE SYSTEEM IN GEBRUIK BIJ/DOOR P&O Melden namens. Gemeentelijk Incidenten Registratiesysteem GIR STARTFASE SYSTEEM IN GEBRUIK BIJ/DOOR P&O Melden namens Gemeentelijk Incidenten Registratiesysteem GIR Handleiding voor de startfase Versie 1.0 Hengelo, 18 december 2008 Inhoud 1. Inleiding 3 1.1 Wat is

Nadere informatie

RED, de sprong voorwaarts voor cliënt en zorgprofessional. De rol van de patiënt in het EPD Datum: 28-11-2014 r.van.driel@rivas.nl

RED, de sprong voorwaarts voor cliënt en zorgprofessional. De rol van de patiënt in het EPD Datum: 28-11-2014 r.van.driel@rivas.nl RED, de sprong voorwaarts voor cliënt en zorgprofessional De rol van de patiënt in het EPD Datum: 28-11-2014 r.van.driel@rivas.nl Rivas zorggroep Rivas Zorggroep regelt de zorg die de cliënt wenst, direct

Nadere informatie

Best practice Omring. Memo en protocol

Best practice Omring. Memo en protocol Best practice Omring Memo en protocol Doelen: Memo: voorstel aan het managementteam mbt implementatie meldcode Protocol: informeren werknemers over de werkwijze, de te volgen stappen bij signalen van huiselijk

Nadere informatie

REMA TIP TOP - UW SPECIALIST IN TPMS Verkorte handleiding webshop WWW.TPMSSPECIALIST.NL

REMA TIP TOP - UW SPECIALIST IN TPMS Verkorte handleiding webshop WWW.TPMSSPECIALIST.NL REMA TIP TOP - UW SPECIALIST IN TPMS Verkorte handleiding webshop WWW.TPMSSPECIALIST.NL INLOGGEN De REMA TIP TOP TPMS webshop kunt u bezoeken via www.tpmsspecialist.nl. Log hier in met uw gebruikersnaam

Nadere informatie

Digitale vragenlijst De vragenlijst is opgezet als een "webbased survey", een vragenlijst die via het Internet ingevuld kan worden.

Digitale vragenlijst De vragenlijst is opgezet als een webbased survey, een vragenlijst die via het Internet ingevuld kan worden. Deze online vragenlijst is bedoeld om de zorginhoudelijke risico-indicatoren verslagar 2015 van uw vestiging uit te vragen. De set zorginhoudelijke risico-indicatoren is voor zowel de Verpleeg- en Verzorgingshuiszorg

Nadere informatie

Handleiding voor de SelfServiceDesk TOPdesk Enterprise 5 OSG Piter Jelles

Handleiding voor de SelfServiceDesk TOPdesk Enterprise 5 OSG Piter Jelles Handleiding voor de SelfServiceDesk TOPdesk Enterprise 5 OSG Piter Jelles V 1.4 Henry Wolfslag V 5.5 S e r v i c e b u r e a u O S G L e e u w a r d e n 2 0 1 4 Handleiding voor de SelfServiceDesk TOPdesk

Nadere informatie

Circulairenummer Inlichtingen bij Doorkiesnummer Den Haag, 2007-05-IGZ IGZ-loket 088 120 5000 22 november 2007

Circulairenummer Inlichtingen bij Doorkiesnummer Den Haag, 2007-05-IGZ IGZ-loket 088 120 5000 22 november 2007 Bezoekadres Parnassusplein 5 2511 VX Den Haag Postadres Postbus 16119 2500 BC Den Haag Telefoon (070) 340 79 11 Telefax (070) 340 51 40 www.igz.nl Internet Circulairenummer Inlichtingen bij Doorkiesnummer

Nadere informatie

Handleiding Medewerkersagenda. PlanCare Dossier elektronisch cliënten dossier

Handleiding Medewerkersagenda. PlanCare Dossier elektronisch cliënten dossier Handleiding PlanCare Dossier elektronisch cliënten dossier De agenda in PlanCare 2 De agenda kent verschillende invalshoeken of benaderingswijzen. Centraal staat de Cliëntagenda waar alle afspraken en

Nadere informatie

4.4 Voeg ruimtes toe Hoe ga jij te werk? 1. Over LEVIY. 4.5 Aanwezigen Zijn er aanwezigen bij de DKS-controle? 2. Algemene definities. 3.

4.4 Voeg ruimtes toe Hoe ga jij te werk? 1. Over LEVIY. 4.5 Aanwezigen Zijn er aanwezigen bij de DKS-controle? 2. Algemene definities. 3. 1. Over LEVIY Wat doet LEVIY? 02 08 4.4 Voeg ruimtes toe Hoe ga jij te werk? 2. Algemene definities Behandelen van terugkerende definities. 09 4.5 Aanwezigen Zijn er aanwezigen bij de DKS-controle? 03

Nadere informatie

Om na te gaan of je klachtenprocedure zinvol is kan je jezelf de volgende vragen stellen:

Om na te gaan of je klachtenprocedure zinvol is kan je jezelf de volgende vragen stellen: Leidraad omgaan met klachten : klachtenprocedure Wat is een klacht? Een klacht is een uiting van ontevredenheid van een ouder over een aspect van de werking. Ze komt tot stand als het overleg tussen de

Nadere informatie

Versie 2.6.3. Handleiding Digitaal Logboek Antistolling

Versie 2.6.3. Handleiding Digitaal Logboek Antistolling Versie 2.6.3 Handleiding Digitaal Logboek Antistolling INLEIDING Dit is de handleiding van het Digitaal Logboek Antistolling. Het Digitaal Logboek is te raadplegen via internet. Overal ter wereld, op elk

Nadere informatie

Privacy. Informatie. www.arienszorgpalet.nl

Privacy. Informatie. www.arienszorgpalet.nl Privacy Informatie www.arienszorgpalet.nl Inleiding Over ons Over AriënsZorgpalet AriënsZorgpalet is een toonaangevende zorginstelling in Enschede. Met 900 medewerkers en 350 vrijwilligers bieden we onze

Nadere informatie

Deze handleiding beschrijft hoe je in Outlook 2010 van de Microway Cloud machtigingen kunt uitdelen voor agenda s of mailboxen.

Deze handleiding beschrijft hoe je in Outlook 2010 van de Microway Cloud machtigingen kunt uitdelen voor agenda s of mailboxen. Inleiding Deze handleiding beschrijft hoe je in Outlook 2010 van de Microway Cloud machtigingen kunt uitdelen voor agenda s of mailboxen. Deze uitleg is gegeven op 2 fictieve Cloud gebruikers: Stefan Peters

Nadere informatie

WERKEN MET ELEKTRONISCHE POST

WERKEN MET ELEKTRONISCHE POST WERKEN MET ELEKTRONISCHE POST Naam Nr Klas Datum Met E-mail of elektronische post kan je berichten verzenden naar en ontvangen van andere computersystemen die aangesloten zijn op het Internet. De berichten

Nadere informatie

Handleiding applicatiebeheer BNG Bank

Handleiding applicatiebeheer BNG Bank Handleiding applicatiebeheer BNG Bank www.bngbank.nl BNG Bank: (keuze Bankieren-Betalingsverkeer) Downloaden formulieren FAQ s Technische beschrijvingen Contactgegevens BNG Bank Afdeling Klantenservice

Nadere informatie

Ziekenhuis Verplaatste Zorg vanaf 2010

Ziekenhuis Verplaatste Zorg vanaf 2010 Inleiding In overleg tussen VWS, Zorg verzekeraars Nederland [ZN], Ned. Vereniging van Ziekenhuizen [NVZ], Ned. Federatie van Universitaire Medische Centra [NFU]; ACTIZ en V&VN-transferverpleegkundigen

Nadere informatie

HKZ-norm voor ketens en netwerken in de zorg en het sociale domein versie 2015

HKZ-norm voor ketens en netwerken in de zorg en het sociale domein versie 2015 HKZ-norm voor ketens en netwerken in de zorg en het sociale domein versie 2015 Versiebeheer Datum Activiteit Versie 27 februari Niveau 1 losgekoppeld van overige niveaus 0.1 5 maart 2015 Input projectoverleg

Nadere informatie

Senioren Respons Insulindeweg 240 2612 EM Delft. Datum Besluit aanwijzing op grond van artikel 8, eerste lid, Kwaliteitswet zorginstellingen

Senioren Respons Insulindeweg 240 2612 EM Delft. Datum Besluit aanwijzing op grond van artikel 8, eerste lid, Kwaliteitswet zorginstellingen > Retouradres Senioren Respons Insulindeweg 240 2612 EM Delft Bezoekadres: Rijnstraat 50 2515 XP Den Haag T 070 340 79 11 F 070 340 78 34 www.rijksoverheid.nl Inlichtingen bij Datum Betreft Besluit aanwijzing

Nadere informatie

Tactisch beheer informatievoorziening AWBZ

Tactisch beheer informatievoorziening AWBZ Tactisch beheer informatievoorziening AWBZ Spreker Sandra Landa Plaats Den datum Haag 27 januari 2012 Tactisch beheerder Wat is beheer van de informatievoorziening? In samenspraak met ketenpartijen de

Nadere informatie

VERSIE 1.0 (DEFINITIEF

VERSIE 1.0 (DEFINITIEF Klachtenbeleid Stichting Vrije Scholen Noord- en Oost-Nederland BESTUURSBUREAU VERSIE 1.0 (DEFINITIEF 3-9-2014) Opgesteld door: André Last Klachtenbeleid Stichting Vrije Scholen Noord- en Oost-Nederland

Nadere informatie

Landelijk Indicatie Protocol (LIP)

Landelijk Indicatie Protocol (LIP) Handleiding Landelijk Indicatie Protocol programma pagina 1 of 18 Landelijk Indicatie Protocol (LIP) Welkom bij LIP Lip is ontstaan uit een toegevoegde module aan het kraamzorg administratie pakket van

Nadere informatie

Handleiding Beweegkuur Informatie Systeem Leefstijladviseur

Handleiding Beweegkuur Informatie Systeem Leefstijladviseur Handleiding Beweegkuur Informatie Systeem Leefstijladviseur B e w e e g k u u r L S A Handleiding 5 mei 2011 B e w e e g k u u r L S A 2 1 Inleiding: Deze handleiding geeft informatie over het verkrijgen

Nadere informatie

Versie 2.6.8. Handleiding Digitaal Logboek Antistolling

Versie 2.6.8. Handleiding Digitaal Logboek Antistolling Versie 2.6.8 Handleiding Digitaal Logboek Antistolling Inhoudsopgave: INLEIDING... 3 INLOGGEN... 4 E-LEARNING... 8 HOMEPAGE...12 INVOEREN LOGBOEK...13 INVOEREN INR...15 DOSEERSCHEMA...16 BERICHTEN...18

Nadere informatie

SYSTEEM IN GEBRUIK BIJ/DOOR P&O Melden namens. Agressie Registratiesysteem Waterschappen ARW Handleiding voor de startfase

SYSTEEM IN GEBRUIK BIJ/DOOR P&O Melden namens. Agressie Registratiesysteem Waterschappen ARW Handleiding voor de startfase STARTFASE SYSTEEM IN GEBRUIK BIJ/DOOR P&O Melden namens Agressie Registratiesysteem Waterschappen ARW Handleiding voor de startfase Versie 1.0 d.d. 21 september 2011 Agressie Registratiesysteem Waterschappen

Nadere informatie

Deelnemerhandleiding. Techniekstad 3.0 KSL185809.2. Kenteq Leermiddelen

Deelnemerhandleiding. Techniekstad 3.0 KSL185809.2. Kenteq Leermiddelen Techniekstad 3.0 KSL185809.2 Kenteq Leermiddelen 2010 Kenteq Training en Advies, Hilversum Alle rechten voorbehouden. Niets uit deze uitgave mag worden verveelvoudigd, opgeslagen in een geautomatiseerd

Nadere informatie

De Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal Postbus EA DEN HAAG. Datum 18 december 2009 Betreft ziekenhuisverplaatste zorg

De Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal Postbus EA DEN HAAG. Datum 18 december 2009 Betreft ziekenhuisverplaatste zorg > Retouradres Postbus 20350 2500 EJ Den Haag De Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal Postbus 20018 2500 EA DEN HAAG Bezoekadres: Parnassusplein 5 2511 VX Den Haag T 070 340 79 11 F 070 340

Nadere informatie

Commissie VBM September 2015. Procedure Besluitvorming toepassen vrijheidsbeperkende maatregelen

Commissie VBM September 2015. Procedure Besluitvorming toepassen vrijheidsbeperkende maatregelen Commissie VBM September 2015 Procedure Besluitvorming toepassen vrijheidsbeperkende maatregelen Procedure Besluitvorming toepassen vrijheidsbeperkende maatregelen De besluitvorming over en het toepassen

Nadere informatie

Online ServiceDesk. www.heutink-ict.nl

Online ServiceDesk. www.heutink-ict.nl Online ServiceDesk De Online ServiceDesk, kortweg OSD, gebruikt u voor het registreren en bijhouden van service aangelegenheden. Zo kunt u de tool gebruiken voor het aanvragen van een serviceverzoek, maar

Nadere informatie

Handleiding PlanCare 2 Mijn PlanCare. Handleiding. Declareren. Versie 3.0.0.3. PlanCare 2. elektronisch cliënten dossier

Handleiding PlanCare 2 Mijn PlanCare. Handleiding. Declareren. Versie 3.0.0.3. PlanCare 2. elektronisch cliënten dossier Handleiding PlanCare 2 Handleiding Declareren Versie 3.0.0.3 PlanCare 2 elektronisch cliënten dossier G2 Paramedici het EPD voor paramedici ICP Vragenlijstmodule Medicatie (FarmedRX) MIC Zorginhoudelijke

Nadere informatie

ons kenmerk BAWI/U200701996 Lbr. 07/132

ons kenmerk BAWI/U200701996 Lbr. 07/132 Brief aan de leden T.a.v. het college informatiecentrum tel. BAWI (070) 373 8022 onderwerp vanaf 1 januari 2008 is het Digitaal Klantdossier wettelijk verplicht uw kenmerk ons kenmerk BAWI/U200701996 Lbr.

Nadere informatie

Rolstoelpool & Hulpmiddelen

Rolstoelpool & Hulpmiddelen NIEUWSBRIEF September 2014 Rolstoelpool & Hulpmiddelen INDICEERDERS Beste indiceerder, In deze nieuwsbrief van september 2014 leest u meer over verschillende onderwerpen. Er wordt o.a. ingegaan op de Wet

Nadere informatie

Supportdesk Pro Basis Instructie

Supportdesk Pro Basis Instructie Supportdesk Pro Basis Instructie Inhoudsopgave 1 Supportdesk Pro 2 1 Inleiding 2 2 Werkwijze 2 2 Zaken 3 2.1 Introductie 3 2.2 Zaken beheren 3 2.3 Handmatig invoeren zaken basis 4 2.4 Verwerken zaken 4

Nadere informatie

Rapportage van het inspectiebezoek aan De Hoogstraat op 31 maart 2015 te Utrecht

Rapportage van het inspectiebezoek aan De Hoogstraat op 31 maart 2015 te Utrecht Rapportage van het inspectiebezoek aan De Hoogstraat op 31 maart 2015 te Utrecht Utrecht, juli 2015 Inhoudsopgave 1 Aanleiding inspectiebezoek... 3 2 Resultaten inspectiebezoek... 5 2.1 Inleiding... 5

Nadere informatie

Vorige versie: December 2011 Evaluatie: December 2016 Verantwoordelijke: Adviseur kwaliteit en beleid. Klachtenregeling voor cliënten van Boogh

Vorige versie: December 2011 Evaluatie: December 2016 Verantwoordelijke: Adviseur kwaliteit en beleid. Klachtenregeling voor cliënten van Boogh Vorige versie: December 2011 Evaluatie: December 2016 Verantwoordelijke: Adviseur kwaliteit en beleid Klachtenregeling voor cliënten van Boogh Versie: December 2014 Stroomschema klachtenregeling Onvrede

Nadere informatie

Kwaliteitshandboek Meander en Prokino

Kwaliteitshandboek Meander en Prokino Kwaliteitshandboek Meander en Prokino Stichting Meander en Stichting Prokino vormen een personele unie en werken nauw met elkaar samen. Om deze reden hebben zij een gemeenschappelijk kwaliteitssysteem.

Nadere informatie

De stappenhandleiding is in hoofdstappen verdeeld, de volgende stappen zullen aan bod komen:

De stappenhandleiding is in hoofdstappen verdeeld, de volgende stappen zullen aan bod komen: VOORWOORD In deze handleiding wordt de module Vacature van OnderneemOnline stap voor stap uitgelegd. In de inhoudsopgave vindt u exact terug hoe u de module Vacature kunt beheren. De stappenhandleiding

Nadere informatie

Rechten van kinderen, jongeren en hun ouders

Rechten van kinderen, jongeren en hun ouders Rechten van kinderen, jongeren en hun ouders Rechten van kinderen, jongeren en hun ouders De rechten van kinderen en jongeren die vrijwillig in behandeling zijn bij Accare, zijn vastgelegd in de Wet op

Nadere informatie

Datum 16 september 2013 Onderwerp V62008 Verslag inspectiebezoek Convenant Veilige toepassing van medische technologie in het ziekenhuis

Datum 16 september 2013 Onderwerp V62008 Verslag inspectiebezoek Convenant Veilige toepassing van medische technologie in het ziekenhuis > Retouradres Postbus 90700 2509 LS Den Haag Ziekenhuis St. Jansdal xxxx, Raad van Bestuur Postbus 138 3840 AC HARDERWIJK Werkgebied Zuidwest Wilh. van Pruisenweg 52 Den Haag Postbus 90700 2509 LS Den

Nadere informatie

Procesmanagement. Waarom processen beschrijven. Algra Consult

Procesmanagement. Waarom processen beschrijven. Algra Consult Procesmanagement Waarom processen beschrijven Algra Consult Datum: 22 oktober 2009 Inhoudsopgave 1. INLEIDING... 3 2. WAAROM PROCESMANAGEMENT?... 3 3. WAAROM PROCESSEN BESCHRIJVEN?... 3 4. PROCESASPECTEN...

Nadere informatie

Een OVER-gemeentelijke samenwerking tussen Oostzaan en Wormerland

Een OVER-gemeentelijke samenwerking tussen Oostzaan en Wormerland OVER OOSTZAAN Een OVER-gemeentelijke samenwerking tussen Oostzaan en Wormerland WORMERLAND. GESCAND OP 13 SEP. 2013 Gemeente Oostzaan Datum : Aan: Raadsleden gemeente Oostzaan Uw BSN : - Uw brief van :

Nadere informatie

Adobe -volumelicenties

Adobe -volumelicenties Adobe -volumelicenties Admin Console voor VIP-klanten Gebruikershandleiding voor het Value Incentive Plan (VIP) Versie 2.5 19 november 2013 Inhoud Wat is de Admin Console voor VIP-klanten?... 4 Aan de

Nadere informatie

Om te starten met HIPIN, klikt u met de rechtermuisknop op het HIPIN pictogram. Als u hierop klikt, verschijnt onderstaand HIPIN menu.

Om te starten met HIPIN, klikt u met de rechtermuisknop op het HIPIN pictogram. Als u hierop klikt, verschijnt onderstaand HIPIN menu. Verkorte handleiding HIPIN Desktop Integratie HIPIN Desktop Integratie koppelt je Windows Desktop aan jou telefoon. Dat betekent dat je gesprekken kunt bedienen vanaf je desktop en dat je telefoon instellingen

Nadere informatie

Handleiding. Z factuur Archief

Handleiding. Z factuur Archief Handleiding Z factuur Archief INHOUDSOPGAVE 1. DASHBOARD... 3 1.1. Inloggen... 3 Inloggegevens vergeten... 3 1.2. Mogelijkheden Dashboard... 3 Instellingen, Abonnement Info en Adressenboek... 3 Facturen

Nadere informatie

1. FORMAT PLAN VAN AANPAK

1. FORMAT PLAN VAN AANPAK INHOUDSOPGAVE 1. FORMAT PLAN VAN AANPAK 1.1. Op weg naar een kwaliteitsmanagementsysteem 1.2. Besluit tot realisatie van een kwaliteitsmanagementsysteem (KMS) 1.3. Vaststellen van meerjarenbeleid en SMART

Nadere informatie

5. Documenten Wat kan ik met Documenten? 1. Over LEVIY. 5.1 Documenten terugvinden Uitleg over vinden van documenten.

5. Documenten Wat kan ik met Documenten? 1. Over LEVIY. 5.1 Documenten terugvinden Uitleg over vinden van documenten. Versie 1.0 23.03.2015 02 1. Over LEVIY Wat doet LEVIY? 08 5. Documenten Wat kan ik met Documenten? 2. Algemene definities Behandelen van terugkerende definities. 09 5.1 Documenten terugvinden Uitleg over

Nadere informatie

Kalender tool. Handleiding. Datum Versie applicatie 01 Versie document

Kalender tool. Handleiding. Datum Versie applicatie 01 Versie document Kalender tool Handleiding Auteur Bas Meijerink Datum 01-09-2016 Versie applicatie 01 Versie document 01D00 Inhoudsopgave 1. Doel van de tool - 3-2. Weergave van de kalender - 4-2.1 Standaard weergave...

Nadere informatie

Versie 1.0. Gebruikershandleiding MND-applicatie

Versie 1.0. Gebruikershandleiding MND-applicatie Gebruikershandleiding MND-applicatie Wijzigingsbeheer Versie Datum Omschrijving Auteur(s) 0.1 5-3-2014 Initiële versie J. van Luijk 0.2 7-3-2014 Feedback EZ verwerkt J. van Luijk 0.3 11-3-2014 Feedback

Nadere informatie

SLIMSTAMPEN HANDLEIDING

SLIMSTAMPEN HANDLEIDING SLIMSTAMPEN HANDLEIDING Dit is een korte handleiding voor de SlimStampen website. Een gebruiker van de website kan verschillende activiteiten kiezen door op één van de knoppen boven aan de eerste pagina

Nadere informatie

Rapportage Quickscan welzijn personeel

Rapportage Quickscan welzijn personeel Aangemaakt door: Dennis Burger Rapportage is aangemaakt op: 29 15 Betreft rapport van: Naam school: Heilige Henricus School Brinnummer: 04BD Locatie: Heilige Henricusschool Deze school maakt onderdeel

Nadere informatie

Actieplan naar aanleiding van BDO-onderzoek. Raad van Commissarissen GVB Holding N.V. Woensdag 13 juni 2012

Actieplan naar aanleiding van BDO-onderzoek. Raad van Commissarissen GVB Holding N.V. Woensdag 13 juni 2012 Actieplan naar aanleiding van BDO-onderzoek Raad van Commissarissen GVB Holding N.V. Woensdag 13 juni 2012 Inhoudsopgave - Actieplan GVB Raad van Commissarissen GVB Holding N.V. n.a.v. BDO-rapportage 13

Nadere informatie

1. Over LEVIY. 5. Meldingen Wat zijn meldingen? 5.1 Technische melding toevoegen Hoe voeg ik een melding toe?

1. Over LEVIY. 5. Meldingen Wat zijn meldingen? 5.1 Technische melding toevoegen Hoe voeg ik een melding toe? Versie 1 02 1. Over LEVIY Wat doet LEVIY? 06 5. Meldingen Wat zijn meldingen? 2. Algemene definities Behandelen van terugkerende definities. 07 5.1 Technische melding toevoegen Hoe voeg ik een melding

Nadere informatie

Gebruikers Handleiding

Gebruikers Handleiding Gebruikers Handleiding (Uitwisseling NGF) Versie 2.14 Pagina 2 van 14 Versie 2.14 Inhoudsopgave Rapportage naar de NGF...5 Controlelijst leden naar NGF... 5 Uitwisseling ledengegevens NGF... 6 Waarom krijgt

Nadere informatie

RIE Vragenlijst Editor

RIE Vragenlijst Editor Handleiding RIE Vragenlijst Editor Versie 1.0 Datum: 29 oktober 2015 IT&Care B.V. Inhoudsopgave 1. INLEIDING EN VERANTWOORDING... 3 2. OVERZICHT RIE VRAGENLIJSTEN... 4 3. AANMAKEN VAN EEN NIEUWE VRAGENLIJST...

Nadere informatie

Ketensamenwerking en gebruik van POINT

Ketensamenwerking en gebruik van POINT IJsselland Ziekenhuis Capelle aan den IJssel tel. (010) 258 5000 www.ysl.nl Ketensamenwerking en gebruik van POINT Natasja van der Winden Presentatie Ketensamenwerking IJsselland Ziekenhuis in regio Rotterdam

Nadere informatie

Vragen naar aanleiding van het consultatiedocument extramurale AWBZ-zorg

Vragen naar aanleiding van het consultatiedocument extramurale AWBZ-zorg Vragen naar aanleiding van het consultatiedocument extramurale AWBZ-zorg Via dit formulier willen wij u een aantal vragen stellen naar aanleiding van het consultatiedocument extramurale AWBZ-zorg. Wij

Nadere informatie

Workshop Centrale ELO naar Blackboard 9.1 31 maart 2011. 1. Introductie. 2. Inloggen

Workshop Centrale ELO naar Blackboard 9.1 31 maart 2011. 1. Introductie. 2. Inloggen Workshop Centrale ELO naar Blackboard 9.1 31 maart 2011 1. Introductie Momenteel gebruikt de Open Universiteit binnen Studienet versie 7.2 van Blackboard. Het project Upgrade Blackboard is onlangs gestart,

Nadere informatie

Facit-Kwaliteitsbingo Mogen uw medewerkers ook meedoen?

Facit-Kwaliteitsbingo Mogen uw medewerkers ook meedoen? Facit-Kwaliteitsbingo Mogen uw medewerkers ook meedoen? Tips: Noem bij het oplezen van de vragen niet het vraagnummer, de oplettende speler zal snel ontdekken dat deze ook op het bingo-formulier staan.

Nadere informatie

Internetprotocol De Parkenschool

Internetprotocol De Parkenschool Internetprotocol De Parkenschool Website Doelstelling: 1. Met onze homepage willen we informatie verstrekken over onze school aan iedereen die daarnaar op internet op zoek is. Er is een onderverdeling

Nadere informatie

Welkom bij het cliëntenportaal van Zorggroep Noordwest-Veluwe

Welkom bij het cliëntenportaal van Zorggroep Noordwest-Veluwe Welkom bij het cliëntenportaal van Zorggroep Noordwest-Veluwe Door onderstaande stappen te volgen krijgt u toegang tot het cliëntenportaal. U gaat naar het volgende webadres http://clientenportaal.znwv.nl

Nadere informatie

RSI beleid NIKHEF RSI beleid NIKHEF

RSI beleid NIKHEF RSI beleid NIKHEF Arbocatalogus Nikhef Nummer RSI0004V1SVM Versie 1 Bestandsnaam: Arbo-management Occupational Health & Safety RSI beleid NIKHEF RSI beleid NIKHEF blz. 2 t/m 6 Inleiding blz. 2 Beschrijving problematiek

Nadere informatie

Functieprofiel: Medewerker Gebouw en Techniek Functiecode: 0702

Functieprofiel: Medewerker Gebouw en Techniek Functiecode: 0702 Functieprofiel: Techniek Functiecode: 0702 Doel Uitvoeren van onderhoudswerkzaamheden, het doen van aanpassingen, alsmede bedienen van installaties/machines, binnen geldende werkprocessen en afspraken

Nadere informatie

Handleiding website voor All in House

Handleiding website voor All in House Handleiding website voor All in House Inhoudsopgave ALGEMEEN... 3 DE WERKWIJZE... 3 DE INLOGPROCEDURE... 4 WIJZIGEN WACHTWOORD... 5 DE WERKWIJZE... 5 DE INVOER VAN GEGEVENS... 6 NIEUWE REGISTRATIE LEVANTO...

Nadere informatie

Arbo- en Milieudeskundige

Arbo- en Milieudeskundige Arbo- en Milieudeskundige Doel Ontwikkelen van beleid, adviseren, ondersteunen en begeleiden van management, medewerkers en studenten, alsmede bijdragen aan de handhaving van wet- en regelgeving, binnen

Nadere informatie

Klachtenreglement van. Het Oranje Kruis. Datum van ingang: 1 januari 2015

Klachtenreglement van. Het Oranje Kruis. Datum van ingang: 1 januari 2015 Klachtenreglement van Het Oranje Kruis 2015 Datum van ingang: 1 januari 2015 Inleiding Het Oranje Kruis streeft voortdurend naar een hoge kwaliteit van de dienstverlening. Het serieus nemen en correct

Nadere informatie

Veelgestelde vragen Youforce

Veelgestelde vragen Youforce Veelgestelde vragen Youforce 1. Inleiding... 2 2. Ondersteuning door en instelling van internet browsers... 3 3. Inloggen/wachtwoord vergeten... 5 4. Handleiding en help... 6 5. Verwerking van en opslaan

Nadere informatie

Praktijkadvies incidenten melden aan de CMR (inclusief handleiding)

Praktijkadvies incidenten melden aan de CMR (inclusief handleiding) Praktijkadvies incidenten melden aan de CMR (inclusief handleiding) Stichting Patiënt- en Medicatieveiligheid / CMR - juli 2012 Inhoudsopgave: 1. Quickstart - 3-2. Introductie - 5-3. Waarom incidenten

Nadere informatie

1. Over LEVIY 5. Openen van de activiteit 2. Algemene definities 6. Inloggen op het LEVIY dashboard 3. Inloggen 6.1 Overzichtspagina 3.

1. Over LEVIY 5. Openen van de activiteit 2. Algemene definities 6. Inloggen op het LEVIY dashboard 3. Inloggen 6.1 Overzichtspagina 3. Versie 1.0 05.03.2015 02 1. Over LEVIY Wat doet LEVIY? 08 5. Openen van de activiteit Hoe wordt de activiteit geopend? 2. Algemene definities Behandelen van terugkerende definities. 09 6. Inloggen op het

Nadere informatie

Protocol Hulp aan leerling en personeel

Protocol Hulp aan leerling en personeel Protocol Hulp aan leerling en personeel IV PROTOCOL Agressie, geweld, seksuele intimidatie, discriminatie en pesten binnen de school (Dit protocol is gebaseerd op het beleidsplan in bijlage I) Hieronder

Nadere informatie

Roadmap. RIE Manager

Roadmap. RIE Manager Roadmap RIE Manager Look & Feel Rapportage/ Documentatie Uploaden Documenten Major Release 3 Lokaal beheer Major Release 2 Regie in eigen hand Submodules Major Release 1 Introductie In deze roadmap geeft

Nadere informatie

Discimus Gebruiker. 12 november WISA helpdesk

Discimus Gebruiker. 12 november WISA helpdesk Discimus Gebruiker 12 november 2012 WISA helpdesk Inhoudsopgave 1 Discimus Gebruiker 2 1.1 Algemeen..................................... 2 1.1.1 Wie neemt er deel aan het project DISCIMUS?............

Nadere informatie

Mach3Framework 5.0 / Website

Mach3Framework 5.0 / Website Mach3Framework 5.0 / Website Handleiding Mach3Builders Inhoudsopgave 1 Inloggen...5 1.1 Ingelogd blijven...6 1.2 Wachtwoord vergeten...7 2 Applicatie keuzescherm...8 2.1 De beheeromgeving openen...9 3

Nadere informatie

Vragen en antwoorden ZZP ers bijeenkomsten oktober 2014

Vragen en antwoorden ZZP ers bijeenkomsten oktober 2014 Vragen en antwoorden ZZP ers bijeenkomsten oktober 2014 Aan ZZP ers werkzaam in de langdurige zorg Van Telefoonnummer E-mailadres Directie Zorgmarkten Care 0900 770 70 70 vragencare@nza.nl Onderwerp Datum

Nadere informatie

Workshop agressie. Omgaan met agressie Een integrale aanpak. RadarVertige Training & Opleiding

Workshop agressie. Omgaan met agressie Een integrale aanpak. RadarVertige Training & Opleiding Workshop agressie Omgaan met agressie Een integrale aanpak RadarVertige Training & Opleiding maandag 14 oktober 2013 Wie spreekt hier Bart Verhagen (Directeur RadarVertige) Bureau voor sociale vraagstukken

Nadere informatie